You are on page 1of 2

SURAT KEBENARAN TEMUBUAL

Saya pengenalan

____________________________________________________ _____________________ ni guru

nombor

kad di

Sekolah______________________________dengan

membenarkan

___________________________________ pelajar PISMP Matematik semester 8 dari IPG Kampus Darulaman untuk menemubual saya atas tujuan kerja kursus projek bagi kursus “Asas Kepimpinan Dan Perkembangan Profesional Guru” (EDU 3108).

Saya

bersetuju

untuk

ditemubual

di

sekitar

sekolah________________________________ sahaja dan segala maklumat sulit tentang diri saya tidak disebarkan kepada umum. Saya juga membenarkan/tidak membenarkan gambar saya diambil untuk tujuan tersebut.

Saya juga bersetuju tidak akan mengenakan sebarang tindakan ke atas pelajar ini selagi mana segala maklumat yang telah saya berikan tidak disalahgunakan untuk tujuan-tujuan lain.

Tandatangan Guru Ditemubual

Tandatangan Penemubual

( ) ) ( Pelajar PISMP Matematik Semester 8 IPG Kampus Darulaman Tarikh :_____________ .