You are on page 1of 13

KEBERKESANAN KAEDAH PENGAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER TERHADAP TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN PROSES SAINS

Rio dan Manimegalai. PBK juga dikenali sebagai Computer Aided Instruction (CAI). aplikasi dan komunikasi. 2002). 2003). Computer Aided Learning (CAL) dan Computer Based Learning (CBL) (Baharuddin. Computer Assisted Testing (CAT). Melalui program PPSMI kerajaan telah membelanjakan sejumlah peruntukan merekabentuk perisian kursus dan mengedarkannya ke sekolah-sekolah.BAB 1 LATAR BELAKANG KAJIAN 1.0 Pengenalan Dewasa ini. Ini bagi memmbolehkan guru sains dan matematik mempersembahkan isi pengajaran dengan lebih berkesan dan membantu guru dan murid memperkayakan sumber pengajaran (KPM. Penggunaan perisian kursus (courseware) melalui kaedah pengajaran berbantukan komputer (PBK) juga telah diperkenalkan bagi membantu guru dan murid memperkayakan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah memperkenalkan variasi mod penggunaan komputer dalam mengintegrasikan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dalam pengajaran dan pembelajaran di antaranya adalah tutorial. kemajuan teknologi komputer telah pesat berkembang khususnya dalam arena pendidikan. Pengajaran berbantukan komputer (PBK) merupakan satu pendekatan yang menggunakan komputer untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Namun yang demikian menurut Zoraini Wati Abas (1993) ada dua cara guru boleh menggunakan komputer dalam pengajaran Iaitu pertama Pengajaran Berintegrasikan Komputer (PBK) yang melibatkan penggunaan . Computer Based Instruction (CBI). penerokaan. Pelbagai aplikasi telah diperkenalkan bagi meluaskan lagi peranan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran.

di mana kesemua medium ini terdapat dalam .2 Pernyataan Masalah Ramai guru menyatakan bahawa penggunaan komputer dalam pengajaran seperti penggunaan perisian kursus PPSMI kurang memberi kesan kepada pengusaan murid dalam matapelajaran sains.komputer untuk mencapai objektif pengajaran. teks. 1. Kedua. Pembelajaran berbantukan komputer (PBK) dapat memberi impak yang baik dalam proses pengajaran dan pembelajaran seseorang pelajar terutamanya pelajar yang berada pada tahap pencapaian akademik rendah. penerokaan atau aplikasi. muzik dan grafik. Ini memberikan gambaran negatif kepada guru bahawa penggunaan komputer dalam bilik darjah tidak membawa natijah yang diharapkan khususnya apabila murid berhadapan dengan kertas ujian. Ini kerana pelajar-pelajar di tahap pencapaian akademik rendah kebiasaannya memerlukan pelbagai kombinasi medium dalam pembelajaran mereka seperti visual yang bergerak. animasi. PBK telah lama diperkenalkan di dalam senario pendidikan di Malaysia dan ia telah membawa perubahan dalam iklim pengajaran di sekolah. Pengajaran Berbantukan Komputer (PBK) yang melibatkan penggunaan komputer bagi mencapai objektif pembelajaran namun dalam kaedah ini komputer digunakan oleh murid dan dikawal oleh mereka berdasarkan beberapa mod pembelajaran yang dipersembahkan komputer seperti tutorial. Ini kerana pendekatan pengajaran tersebut dilakukan secara pengajaran terus (direct instruction) iaitu guru menyampaikan maklumat kepada murid bagi mencapai objektif pengajaran.

Disamping itu kajian juga turut mahu mengenal pasti apakah pendekatan yang paling berkesan dalam kaedah PBK yang boleh meningkatkan kemahiran proses sains. Persoalan adakah kaedah PBK dapat membantu murid memahami konsep asas sains dan membantu mereka mahir dalam beberapa kemahiran asas sains yang dapat digunakan bagi menjawab soalan peperikasaan khususnya pada bahagian B. Kajian ini bertujuan menganalisa keberkesanan kaedah PBK terhadap pengusaan kemahiran proses sains murid dan menerangkan pendekatan yang sesuai bagi meningkatkan penguasaan murid dalam subjek sains. .multimedia yang boleh didapati di dalam pembelajaran berbantukan komputer (Mohd Aris. Pembelajaran sains memerlukan penumpuan terutama kepada pemerhatian kepada sesuatu yang menjadi sebab dan akibat. meramal sesuatu dan mengaplikasi. 2007).3 Objektif kajian Kajian ini bertujuan mengenal pasti keberkesanan penggunaan kaedah PBK terhadap tahap penguasaan kemahiran proses sains dalam kalangan murid tahun 4. 1. murid yang lemah tumpuannya dalam pembelajaran didapati agak sukar mengusai kemahiran proses sains walaupun mereka telah didedahkan dengan beberapa siri ekperimen di dalam makmal sains. Disamping itu mahu mengenal pasti apakah faktor yang menyebabkan murid sukar menguasai kemahiran proses sains melalui kaedah pengajaran “chalk and talk” yang selalu di amalkan oleh guru di sekolah. justifikasi. Justeru.

Pihak-pihak terbabit juga seperti Pejabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri juga adalah diharap mendapat pendedahan tentang isu yang dikaji seterusnya dapat mengambil tindakan bagi menggalakan guru mempelbagaikan kaedah pengajaran bagi menyediakan pendidikan berkualiti di sekolah. Jesteru kajian ini dapat mendedahkan beberapa maklumat penting kepada warga pendidik tentang keberkesanan kaedah PBK dalam pengajaran sains.1.4 Persoalan kajian Kajian ini akan cuba menjawab persoalan-persoalan utama seperti yang berikut: a) Sejauh manakah keberkesanan penggunaan kaedah PBK dalam meningkatkan pengusaan kemahiran proses sains dalam kalangan murid? b) Apakah hubung kait penggunaan kaedah PBK terhadap prestasi pengusaan kemahiran proses sains murid-murid lemah dan sederhana? c) Sejauh manakah perbezaaan tahap penguasaan murid selepas menjalani pembelajaran PBK di antara murid lemah. Adalah diharapkan guru-guru dapat memperbaiki mutu pengajaran mereka untuk memberikan pengajaran yang berkesan kepada murid-murid. . Seterusnya guru-guru dapat mengaplikasikan kaedah ini dalam pengajaran seharian. Disamping itu kajian ini juga diharap akan membawa manfaat khususnya kepada murid-murid. sederhana dan cemerlang? 1.5 Kepentingan kajian Diharap kajian ini dapat menerangkan masalah yang dikaji iaitu keberkesanan kaedah PBK terhadap penguasaan kemahiran proses sains dalam kalangan murid.

Komputer dalam kaedah ini digunakan oleh murid dengan mengikuti beberapa mod asas pembelajaran berasaskan komputer.7. 1.7 Definisi Istilah 1.1 Kaedah PBK Bermaksud suatu proses pembelajaran berasaskan komputer di mana komputer digunakan sebagai alat untuk mendapatkan hasil pembelajaran. dapatan kajian ini juga hanya terhad mengambarkan situasi dan senario sekolah dan murid yang dipilih. membuat kesimpulan. 1. kajian ini terhad kepada kaedah serta metodologi yang telah dipilih yang memungkinkan dapatan atau hasil kajian yang akan diperolehi.2 Kemahiran Proses Sains Bermaksud beberapa jenis kemahiran asas dalam proses sains yang digunakan dalam ilmu sains seperti memerhati.6 Batasan Kajian Kajian ini hanya terhad ke atas murid tahun 4 iaitu seramai 64 orang murid di sekolah yang telah di kenal pasti. .7. Disamping itu juga. Oleh yang demikian. objektif dan lain-lain.1.

& Bridgforth. J. Teknologi pula merujuk kepada bukan sahaja alat yang dinamakan komputer. Dalam bab ini juga beberapa rumusan dankesimpulan akan dikemukakan di akhir perbincangan. 2005). Ia adalah sebahagian daripada cara bagaimana teknologi diintegrasikan dalam proses pengajaran di sekolah. Pengintegrasian teknologi bermaksud menggunakan teknologi sebagai alat dalam pengajaran untuk mencapai objektif pengajaran (Pusat Perkembangan Kurikulum.1 Pengenalan Bab ini akan menerangkan serta mengupas beberapa teori berkaitan kajian yang mempunyai hubungkait dengan masalah yang hendak dikaji. E. “The .. 2. 1996).BAB 2 TINJAUAN LITERATUR 2. Fulan (2001) pernah menyatakan kegunaan komputer sebagai alat dalam pengajaran sebagai berikut. malah ia merupakan kaedah eletronik dan peralatan yang digunakan untuk membantu pengajaran (Cradler. akan menganalisa beberapa kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan tajuk kajian. Disamping itu.2 PBK dalam pengajaran dan pembelajaran PBK bermaksud membawa masuk komputer ke dalam pengajaran bagi membantu guru mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran..

2005). Di samping itu. Dalam kaedah PBK biasanya murid-murid disuruh melakukan tugas mereka dengan menggunakan komputer melalui beberapa cara seperti mendengar dan menonton persembahan dari tutorial. persembahan pengajaran dan lain-lain. Dalam model pengajaran dan pembelajaran kontstruktif ini. komputer juga boleh menjalankan tugas sebagai “alat pengajaran” (Tool) yang digunakan oleh guru bagi menyampaikan pengajaran seperti tayangan video. Penggunaan komputer dalam model pembelajaran ini menekankan .computer can act as an educational learning aid . menjawab soalan dan membuat simulasi dan bermain. Komputer boleh menjadi pengajar apabila ia telah mengambil alih sebahagian tugas seseorang guru menyampaikan isi pengajaran sama seperti kaedah syarahan yang dipersembahkan guru.. kerja projek dan pembelajaran berlaku secara aktif dan kolaboratif (Roblyer. terdapat beberapa peranan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu seperti yang dinyatakan Wentsworth & Earle (2005) iaitu “pengajar” (Tutor).. ia mempunyai ciri-ciri seperti guru berfungsi sebagai fasilitator. Berpandukan kepada kenyatan tersebut. Pendekatan konstruktif ini percaya bahawa pengetahuan itu dibina sendiri oleh seseorang melalui beberapa pengalaman yang telah dilalui. Ketiga komputer juga boleh diprogramkan “di ajar” bagi menyelesaikan sesuatu pekerjaan manusia.The teacher teaches by directing what and how the students learn by deliberately selecting appropriate software or other resources according to certain intentions”. Penggunaan kaedah PBK mengadaptasi pendekatan konstruktif dalam menghasilkan natijah pembelajaran iaitu murid disuruh membina pengetahuan sendiri di atas pengalaman sedia ada. “alat” (Tools) dan “yang diajar” (Tutee)..

2. Model pengajaran PBK seperti ini merujuk kepada model pengajaran yang direka bentuk Gagne & Briggs (1979) yang dibina berasaskan perubahan dalam peningkatan tingkah laku (behavioral performance change). dalam Geisert & Futrell. Pendekatan ini juga bertujuan mencapai objektif pembelajaran yang dikehendaki dengan kaedah tradisonal atau disebut pengajaran secara lansung.konsep pembelajaran arah kendiri seperti mengakses maklumat dan komputer digunakan oleh murid bagi mempersembahkan hasil kerja. Perisian atau PBK jenis ini mementingkan pemindahan maklumat kerana pada asasnya murid tidak disuruh membina sendiri pengetahuan sehingalah mereka diberitahu. Menurut Geisert & Futrell (2006) pengajaran bersimulasi membolehkan realiti visual di bawa ke dalam kelas dan membolehkan murid belajar lebih dari keadaan yang sebenar jika simulasi itu benar-benar baik. Terdapat beberapa cara pembeajaran PBK dalam pendekatan ini iaitu kaedah tutorial dan latih tubi. Melalui komputer suatu gambaran tentang peristiwa dan gambaran yang realiti dapat dijelmakan dalam bentuk simulasi pada paparan komputer (PPK. Ini kerana simulasi mempunyai cirri-ciri keseronokan belajar. Dalam kaedah latih tubi misalnya murid akan diberikan sebanyak maklumat kemudia di akhir pembelajaran akan disediakan beberapa soalan untuk kefahaman dan pengukuhan. 2005). . keserupaan dengan reality dan kurang ketakutan dan kebimbangan (Maddux.2 Literatur berkaitan Salah satu daripada kaedah PBK dalam pengajaran adalah penggunaan simulasi dalam tajuk pembelajaran tertentu. Terdapat juga model PBK yang mengadaptasikan pendekatan teori tingkah laku atau disebut behaviourist.

Kajian Shaharuddin Mat Salleh & Tuck (2003) medapati PBK mendatangkan hasil yang positif terhadap minat dan kecenderungan murid untuk belajar matematik tajuk trigonometri. Namun begitu kaedah ini dikatakan berkesan apabila pelajar tidak mempunyai pengalaman atau pengetahuan tentang apa yang dipelajari sebelum kaedah simulasi (Akban. Berdasarkan kajian tersebut juga dapat dirumuskan bahawa keberkesanan PBK juga bergantung kepada rekabentuk program itu dibuat. .2006). Menurut kajian tersebut juga terdapat perbezaan signifikan antara markah yang diperolehi oleh murid yang di kaji dalam pasca ujian setelah mendapat pengukuhan dalam PBK. Ini kerana kaedah PBK mempunyai tafsiran dan pengertian yang luas yang terdiri daripada beberapa mod pembelajaran. dalam Bitter & Pierson 2005). Menurut Bitter & Pierson (2005) antara kaedah yang berkesan dalam meningkatkan pencapaian pelajar dalam sains adalah kaedah simulasi dan tutorial. Kajian juga mendapati PBK yang dihasilkan KPM bertajuk trigonometri mempunyai cirri-ciri rekabentuk PBK yang berkesan. Kajian terhadap keberkesanan kaedah PBK dalam pengajaran telah lama menjadi fokus perbincangan oleh para pengkaji semenjak PBK diperkenalkan di Malaysia. Terdapat banyak kajian di Malaysia yang menumpukan PBK sebagai subjek kajian menganalisa kaedah PBK ini secara spesifik dan berfokus kepada tajuk-tajuk kecil dalam kaedah PBK. Ini kerana kaedah ini biasanya direka oleh guru yang merekabentuk satu-satu perisian dengan mengambil kira objektif dan matlamat pembelajaran yang sesuai.

Daripada hasil kajian tersebut didapati murid yang lemah dalam tajuk-tajuk tertentu telah dapat menguasai matapelajaran tersebut setelah menghadiri beberapa siri PBK. BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3. 2006). Kesemua faktor berkenaan boleh mempengaruhi hasil eksperimen.Rekabentuk kuasi-eksperimen digunakan untuk menggantikan reka berbentuk eksperimen tulin apabila dalam proses pemilihan responden kajian. kajian ini dilakukan ke atas individu yang sentiasa terdedah dengan ralat-ralat dari luar misalnya perbezaan jantina. pengagihan secara rawak tidak dapat dilakukan oleh penyelidik (Chua. Dalam perkataan lain. pengaruh persekitaran dan sebagainya. latar belakang. pengetahuan sedia ada. .1 Reka Bentuk Kajian Kajian yang akan dilakukan ini adalah berbentuk kajian ekperimen (Kuasi-Eksperimen) . pengalaman lepas. Tambahan lagi. umur. Menurut beliau Pencapaian akademik kumpulan eksperimen jelas menunjukkan prestasi akademik yang lebih tinggi berbanding dengan kumpulan kawalan.Sebuah lagi kajian yang dilakukan Mohd Aris Othman (2007) mendapati PBK juga mendatangkan impak positif terhadap penguasaan murid dalam matapelajaran geografi.

Kesemua mereka adalah terlibat dalam sampel kajian ini.2 Hipotesis Kajian H1: Terdapat perbezaan signifikan antara markah ujian pra ujian dengan markah pasca ujian ke atas kumpulan murid kawalan dan rawatan H2: Terdapat perbezaan signifikan antara markah pasca ujian kumpulan murid lemah dan cemerlang dalam kumpulan rawatan dengan markah pra ujian. Ini kerana persampelan jenis ini mudah dilakukan dan diurus. 3. 3.penyelidik kurang yakin sama ada perubahan pada responden kumpulan rawatan pada akhir eksperimen adalah disebabkan oleh rawatan yang diberikan kepadanya atau faktor-faktor luaran yang lain. Persampelan rawak .3 Populasi dan persampelan Terdapat seramai 64 orang murid yang terlibat dalam kajian ini. 3. Ini kerana hanya terdapat dua kelas sahaja di sekolah yang dikaji. Di dalam persampelan rawak setiap unit di dalam populasi mempunyai kebarangkalian yang sama untuk dipilih sebagai sampel. menunjukkan peluang yang sama untuk memasuki proses pemilihan.4 Kaedah Persampelan Pengkaji telah memilih persampelan secara rawak mudah dalam kajian ini.

Setelah itu mereka akan dikumpulkan dalam dua kumpulan kajian iaitu kumpulan rawatan (KR) dan kumpulan bukan kawalan (KBK). Kemudian Murid dalam KR akan menjalani sesi rawatan (PBK) dan kumpulan bukan kawalan (KBK) akan menjalani proses pembelajaran biasa. 3.5 Instrumen Kajian Terdapat tiga bentuk instrumen kajian yang akan digunakan dalam kajian ini a) Pra-ujian: Mengandungi soalan-soalan berkaitan kemahiran proses sains b) Pasca ujian : Mengandungi soalan berkaitan tajuk yang telah dipelajari c) Borang kaji selidik : Mengandungi soalan soal selidik bagi menganalisa pendapat dan pandangan murid tentang PBK . Setiap orang murid dari setiap kumpulan akan diberi nombor dan dipilih secara rawak. Pembahagian kumpulan ini bagi memudahkan analisa dibuat kelak.Dalam persampelan ini murid akan dikategorikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan murid lemah (KML) dan kumpulan murid menguasai (KMM).