You are on page 1of 10

TuÇn 21

Thø hai ngµy 29 th¸ng 1 n¨m 2007
To¸n
TiÕt 101: LuyÖn tËp
A- Môc tiªu
- HS biÕt céng nhÈm c¸c sè trßn ngh×n, trßn tr¨m cã ®Õn 4
ch÷ sè. Cñng cè phÐp céng sã cã 4 ch÷ sè vµ gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
- RÌn KN tÝnh vfa gi¶i to¸n cho HS
- GD HS ch¨m häc.
B- §å dïng
GV : B¶ng phô- PhiÕu HT
HS : SGK
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1/ Tæ chøc:
- H¸t
2/ KiÓm tra:
- Nªu c¸ch céng c¸c sè cã 4 ch÷
2- 3HS nªu
sè?
- NhËn xÐt.
- NhËn xÐt, cho ®iÓm.
3/ LuyÖn tËp:
* Bµi 1:
- ViÕt b¶ng: 4000 + 3000 = ?
- 4 ngh×n + 3 ngh×n = 7 ngh×n
- Yªu cÇu HS tÝnh nhÈm KQ?
VËy 4000 + 3000 = 7000
- HS ®äc
* Bµi 2: - §äc ®Ò?
- NghÜ trong ®Çu vµ ghi KQ ra
- TÝnh nhÈm lµ tÝnh ntn?
giÊy
- HS lµm miÖng
2000 + 400 = 2400 300 +
- NhËn xÐt, cho ®iÓm.
4000 = 4300
* Bµi 3: - BT yªu cÇu g×?
9000 + 900 = 9900
600 +
- Nªu c¸ch ®Æt tÝnh vµ thø tù
5000= 5600
thùc hiÖn ?
- §Æt tÝnh råi tÝnh.
- Gäi 3 HS lµm trªn b¶ng.
- HS nªu
- Líp lµm phiÕu HT
2541
5348
805
+
+
+
- ChÊm bµi, nhËn xÐt.
4238
936
6475
* Bµi 4: - §äc ®Ò?
6779
6284
7280
- BT cho biÕt g×?
- HS ®äc
- BT hái g×?
- HS nªu
- Muèn t×m sè dÇu b¸n c¶ hai
- HS nªu
buæi ta lµm ntn?
- LÊy sè dÇu buæi s¸ng céng sè
- Muèn t×m sè dÇu buæi chiÒu
dÇu buæi chiÒu. Mµ sè dÇu buæi
ThÞ Ngäc DiÖp

1

To¸n líp 3 - Kim

4/ Cñng cè: . .H¸t 2/ LuyÖn tËp .Lµm vë.HS thi nhÈm.1 HS ch÷a bµi.Ta lÊy sè dÇu buæi s¸ng nh©n 2. * Bµi 1: . = .Ch÷a bµi. nhËn xÐt.Muèn ®iÒn ®îc dÊu ta lµm so s¸nh sè cã 4 ch÷ sè. B. . ntn? .Hs nªu hiÖn tÝnh? . To¸n + ¤n : PhÐp céng c¸c sè trong ph¹m vi 10000 I.Cñng cè phÐp céng sè cã 4 ch÷ sè vµ gi¶i to¸n cã lêi v¨n.Gäi 2 HS lµm trªn b¶ng 3546 5673 4987 + + + 2145 1876 3564 5691 7549 8551 .§iÒn dÊu >.ChÊm bµi.GD HS ch¨m häc. Môc tiªu .RÌn KN tÝnh vµ gi¶i to¸n cho HS .PhiÕu HT HS : Vë C.§äc ®Ò? .Treo b¶ng phô .Kim .Líp lµm phiÕu HT ThÞ Ngäc DiÖp 2 To¸n líp 3 . .DÆn dß: ¤n l¹i bµi. Bµi gi¶i Sè dÇu b¸n buæi chiÒu lµ: 432 x 2 = 864( l) Sè dÇu b¸n c¶ ngµy lµ: 432 + 864 = 1296( l) §¸p sè: 1296lÝt dÇu.Nªu c¸ch ®Æt tÝnh vµ thùc .ta tÝnh tæng cña biÓu thøc råi .§Æt tÝnh råi tÝnh . . 8000 + 2000. <.Thùc hµnh. chiÒu cha biÕt. * Bµi 2: .líp lµm phiÕu HT .C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1/ Tæ chøc: . 7600 + 400 .§å dïng GV : B¶ng phô.Thi nhÈm nhanh: 4300 + 200 .§äc ®Ò? . nhËn xÐt.ta lµm ntn? .

phiÕu HT. 3917.Kim .Lµm thÕ nµo t×m ®îc sè s¸ch cña líp 3B? .Líp lµm vë Bµi gi¶i Sè s¸ch líp 3A thu ®îc lµ: 121 x 2 = 242( cuèn) Sè s¸ch c¶ hai líp thu ®îc lµ: 121 + 242 = 363( cuèn) §¸p sè: 3639 cuèn s¸ch.DÆn dß: ¤n l¹i bµi.§¸nh gi¸ giê häc.RÌn KN tÝnh vµ gi¶i to¸n cho HS . nhËn xÐt.B¶ng phô HS : SGK C. VËn dông ®Ó gi¶i to¸n cã lêi v¨n.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1/ Tæ chøc: . Líp 3 B thu gÊp ®«i sè s¸ch líp 3 A..H¸t 2/ Bµi míi: a) HD thùc hiÖn phÐp trõ 8653 .HS ®äc . . 3/ Cñng cè: .HS biÕt thùc hiÖn phÐp trõ c¸c sè trong ph¹m vi 10 000.lÊy sè s¸ch cña líp 3A nh©n 2.Líp 3 A thu ®îc 121 cuèn s¸ch.Gäi 1 HS gi¶i trªn b¶ng. ..LÊy sè s¸ch 3A céng sè s¸ch 3B . Thø ba ngµy 30 th¸ng 1 n¨m 2007 To¸n TiÕt 102: phÐp trõ c¸c sè trong ph¹m vi 10 000. Cñng cè vÒ ®o¹n th¼ng vµ X§ trung ®iÓm.Tæng sè s¸ch 2 líp .BT hái g×? .Ch÷a bµi. nhËn xÐt. 347 + 2456 < 3456 7808 < 4523 + 2987 3498 + 2345 = 5843 .§å dïng GV : Thíc. .GD HS ch¨m häc. 8652 ThÞ Ngäc DiÖp 3 To¸n líp 3 . A.Thùc hiÖn nh¸p.Gäi 2 HS lµm trªn b¶ng . . B.§äc ®Ò? .ChÊm bµi.BT cho biÕt g×? . .Muèn t×m sè s¸ch hai líp ñng hé ta lµm ntn? .Môc tiªu . * Bµi 3: .

Môc tiªu . . sè trõ ë hµng díi sao cho c¸c hµng th¼ng cét víi nhau. Chia ®«i ®é dµi . .HS nªu . * Bµi 1. trßn tr¨m ®Õn 4 ch÷ sè.§äc .LÊy sè v¶i ®· cã trõ ®i sè v¶i b¸n ®îc .Ch÷a bµi.Líp lµm phiÕu HT 6385 7563 5482 8695 2927 4908 1956 2772 3458 2655 3526 5923 .Gäi 1 HS ch÷a bµi.HS nªu .NhËn xÐt.Bµi to¸n cho biÕt g×? hái g×? .HS biÕt trõ nhÈm c¸c sè trßn ngh×n. Thø t ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2007 To¸n TiÕt 103: luyÖn tËp A. 2: .§äc ®Ò? .Nªu quy t¾c thùc hiÖn tÝnh trõ? b) H§ 2: Thùc hµnh.§äc ®Ò? . . * Bµi 4:. ch÷a bµi. ( nh SGK).Muèn t×m sè v¶i cßn l¹i ta lµm ntn? . Thùc hiÖn tõ ph¶i sang tr¸i.§å dïng ThÞ Ngäc DiÖp 4 To¸n líp 3 .Gäi 1 HS thùc hµnh trªn b¶ng. nhËn xÐt.RÌn KN tÝnh vµ gi¶i to¸n.§äc ®Ò? Gäi 4 HS lµm trªn b¶ng .Líp lµm vë Bµi gi¶i Cöa hµng cßn l¹i sè v¶i lµ: 4283 .Hs nªu .ChÊm bµi. B. . 3917 4735 .Nªu c¸ch X§ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng? .1635 = 2648( m) §¸p sè: 2648 mÐt.HD ®Æt tÝnh vµ tÝnh: ViÕt SBT ë hµng trªn. t×m trung ®iÓm. . .Kim . 3/ Cñng cè: .Vµi HS nªu quy t¾c. nhËn xÐt.DÆn dß: ¤n l¹i bµi.§äc .Nªu c¸ch thùc hiÖn phÐp trõ sè cã 4 ch÷ sè? . * Bµi 3:.VÏ ®o¹n th¼ng dµi 8cm. Cñng cè thùc hiÖn phÐp trõ sè cã 4 ch÷ sè vµ gi¶i to¸n cã lêi v¨n..

§äc ®Ò? .Líp lµm vë Bµi gi¶i C¶ hai lÇn chuyÓn sè muèi lµ: .§¸nh gi¸ giê häc 4720 .Ch÷a bµi. * Bµi 4: 3528 4503 5645 .BT yªu cÇu g×? 7800 .C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1/ Tæ chøc: .HS nªu .§äc . nhÈm? .§äc ®Ò? 833 .NhÈm vµ nªu KQ: 8 ngh×n .HS nªu . nhËn xÐt.PhiÕu HT HS : SGK C. . cho ®iÓm.DÆn dß: ¤n l¹i bµi. 2000 + 1700 = 3700( kg) 4/ Cñng cè: Trong kho cßn l¹i sè muèi lµ: .GV : B¶ng phô. nhËn xÐt.ChÊm bµi.Ghi b¶ng: 8000 .Y/ c HS nhÈm vµ nªu c¸ch 5000 = 3000. nhËn xÐt.NhËn xÐt b¹n . §¸p sè: 1020 kg. kÕt luËn * Bµi 2: .ChÊm bµi.H¸t 2/ KiÓm tra: §Æt tÝnh råi tÝnh.Gäi 2 HS lµm trªn b¶ng .2145 5673 .Kim .Gäi 1 HS tãm t¾t vµ gi¶i trªn 3659 b¶ng .3700 = 1020( kg) .500 = 7300 4100 . 4000 = 2200 * Bµi 3:.Líp lµm phiÕu HT 3600 .BT cho biÕt g×? hái g×? 3756 4558 825 .líp lµm vë 4284 9061 6473 4492 .600 = 3000 6200 . VËy 8000 .§äc .5 .2 Hs lµm 3546 .NhËn xÐt. 3/ LuyÖn tËp: * Bµi 1: TÝnh nhÈm .2135 .Nªu c¸ch ®Æt tÝnh vµ thùc 4000 = 100 hiÖn tÝnh? .5000 = ? ngh×n = 3 ngh×n.NhËn xÐt.HS nªu . ThÞ Ngäc DiÖp 5 To¸n líp 3 .Gäi 4 HS lµm trªn b¶ng .

líp lµm vë 6 To¸n líp 3 .LÊy hiÖu céng víi sè trõ . B.1987 > 5843 .§Æt tÝnh råi tÝnh.Kim .§äc ®Ò? . = .Líp lµm phiÕu HT 9875 .To¸n + ¤n : PhÐp trõ c¸c sè trong ph¹m vi 10000 I. nhËn xÐt.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1/ Tæ chøc: . * Bµi 3: .Nªu c¸ch ®Æt tÝnh vµ thùc .§äc ®Ò? .§iÒn dÊu >.Muèn t×m sè trõ ta lµm ntn? ThÞ Ngäc DiÖp -. * Bµi 2: .Muèn t×m sè h¹ng cha biÕt ta lµm ntn? b.§iÒn sè vµo chç chÊm . Môc tiªu .ChÊm bµi.HS nªu hiÖn tÝnh? .HS nªu .Gäi 2 HS lµm trªn b¶ng .GD HS ch¨m häc.§å dïng GV : B¶ng phô.LÊy tæng trõ sè h¹ng ®· biÕt .Treo b¶ng phô .Ta tÝnh hiÖu cña biÓu thøc råi so s¸nh sè cã 4 ch÷ sè. .PhiÕu HT HS : Vë C.Gäi 3 HS lµm trªn b¶ng 3546 5673 5489 2145 2135 3564 1401 3538 1925 .1235 > 3456 7808 < 9763 .Muèn ®iÒn ®îc dÊu ta lµm ntn? .líp phiÕu HT .456 8512 .Sè cÇn ®iÒn lµ thµnh phÇn nµo cña phÐp tÝnh? a .RÌn KN tÝnh to¸n cho HS . <.Cñng cè phÐp trõ sè cã 4 ch÷ sè trong ph¹m vi 10 000 .H¸t 2/ LuyÖn tËp.LÊy SBT trõ ®i hiÖu . nhËn xÐt. .thùc hµnh: * Bµi 1: .§äc ®Ò? .Ch÷a bµi.

TÝnh nhÈm lµ tÝnh ntn? .4658 + 3039 = 7697 b. a. .Nªu miÖng KQ * Bµi 2: .c.ChÊm bµi.HS nªu hiÖn tÝnh? .DÆn dß: ¤n l¹i bµi.6823 .NhËn xÐt.Nªu c¸ch ®Æt tÝnh vµ thùc .Muèn biÕt ®éi ®ã trång ®îc 3651 ThÞ Ngäc DiÖp 7 To¸n líp 3 .H¸t 2/ LuyÖn tËp: * Bµi 1:. 6924 5718 8493 4380 .2456 = 4367 .Môc tiªu ..Kim .9744 .NghÜ trong ®Çu vµ nªu KQ .BT cho biÕt g×? hái g×? 8460 6354 4826 .3305 = 6439 c.BT yªu cÇu g×? . 1536 636 3667 * Bµi 3: .®Æt tÝnh råi tÝnh . B. 3/ Cñng cè: . gi¶i to¸n cã lêi v¨n. nhËn xÐt.ChÊm bµi.GD HS ch¨m häc to¸n.§äc ®Ò? 729 .Cñng cè vÒ céng trõ sè cã 4 ch÷ sè. nhËn xÐt.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1/ Tæ chøc: . . t×m thµnh phÇn cha biÕt cña phÐp céng.Muèn t×m SBT ta lµm ntn? . Thø n¨m ngµy 1 th¸ng 2 n¨m 2007 To¸n TiÕt 104: luyÖn tËp chung A.Gäi 3 HS gi¶i trªn b¶ng.RÌn KN tÝnh vµ gi¶i to¸n.§å dïng GV : 8 h×nh tam gi¸c vu«ng c©n nh bµi 5.§äc ®Ò? .§¸nh gi¸ giê häc.PhiÕu HT HS : SGK C.Líp lµm phiÕu HT . cho ®iÓm . .TÝnh nhÈm . trõ.Gäi 4 HS lµm trªn b¶ng.

t×m X .Gäi 1 HS lµm trªn b¶ng. tªn gäi c¸c th¸ng.n¨m.Gäi 1 sè HS xÕp h×nh trªn b¶ng . n¨m.ChÊm bµi. * Bµi 4: .X lµ thµnh phÇn nµo cña phÐp tÝnh? . . . Bµi gi¶i Sè c©y trång thªm lµ: 948 : 3 = 316( c©y) Sè c©y trång ®îc tÊt c¶ lµ: 948 + 316 = 1264( c©y0 §¸p sè: 1264 c©y. biÕt sè ngµy trong th¸ng.Kim . B.Lµm vë . BiÕt xem lÞch.§¸nh gi¸ tiÕt häc .Nªu c¸ch t×m X? .HS nªu . * Bµi 5: .§å dïng GV : Tê lÞch n¨m 2005 HS : SGK C.GD HS ch¨m häc ®Ó liªn hÖ thùc tÕ. .HS nªu .HS tù xÕp h×nh Thø s¸u ngµy 2 th¸ng 2 n¨m 2007 To¸n TiÕt 105: th¸ng .Ch÷a bµi.DÆn dß: Mçi nhãm chuÈn bÞ 1 tê lÞch n¨m 2005 ®Ó häc bµi sau. A.lÊy sè c©y ®· trång céng sè c©y trång thªm. Nhng sè c©y trång thªm cha biÕt.Hs nªu . 3/ Cñng cè: . söa sai.®äc .C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc ThÞ Ngäc DiÖp 8 To¸n líp 3 .Môc tiªu .§äc ®Ò? . .LÊy 8 h×nh tam gi¸c .RÌn KN xem lÞch . nhËn xÐt.Lµm thÕ nµo ®Ó t×m ®îc sè c©y trång thªm? . .líp lµm phiÕu HT X +1909 =2050 X .Gäi 2 HS ch÷a bµi. .HS lµm quen víi c¸c ®¬n vÞ ®o thêi gian: th¸ng.bao nhiªu c©y ta lµm ntn? .LÊy sè c©y ®· trång chia 3.NhËn xÐt. nhËn xÐt. BiÕt 1 n¨m cã 12 th¸ng.568 = 3705 X =2050 -1909 X= 3705+568 X =141 X= 4291 .

3/ Cñng cè: . th¸ng sau lµ th¸ng 2.Th¸ng 1. . 6.Th¸ng Mét cã bao nhiªu ngµy? .Th¸ng 10 cã 30 ngµy? .Lµ thø s¸u .. 11.Th¸ng 8 cã mÊy ngµy chñ nhËt? .3 cËp tr¶ líi tríc líp.Th¸ng nµy lµ th¸ng mÊy? Th¸ng sau lµ th¸ng mÊy? . 12. . 10.Bèn ngµy chñ nhËt ..1/ Tæ chøc: 2/ Bµi míi: a) H§ 1: GT c¸c th¸ng trong n¨m vµ sè ngµy trong c¸c th¸ng.Th¸ng 1 cã 31 ngµy? . Gäi 2.Thùc hµnh xem sè ngµy trong th¸ng trªn n¾m tay.Mét n¨m cã bao nhiªu th¸ng? §ã lµ nh÷ng th¸ng nµo? . .Treo tê lÞch th¸ng 8 n¨m 2005 . cho ®iÓm.31 ngµy ..Th¸ng 3 cã 31 ngµy? .HD HS sö dông n¾m cña bµn tay ®Ó tÝnh sè ngµy trong th¸ng..DÆn dß: Thùc hµnh xem lÞch ë ThÞ Ngäc DiÖp .Kim . b) H§ 2: Thùc hµnh. * Bµi 1: .treo tê lÞch n¨m 2005. .Nh÷ng th¸ng nµo cã 31 ngµy? .ngµy 31.NhËn xÐt.Quan s¸t vµ nªu .Th¸ng 3 cã bao nhiªu ngµy? . cßn n¨m nhuËn th× th¸ng Hai cã 29 ngµy.Th¸ng nµy lµ th¸ng 1.12 th¸ng.Chñ nhËt cuèi cïng cña th¸ng 8 lµ ngµy nµo? . 8.Ngµy 19 th¸ng 8 lµ thø mÊy? .Th¸ng 11 cã bao nhiªu ngµy? * Bµi 2: .Th¸ng 11 cã 30 ngµy? .Th¸ng 7 cã 31 ngµy? .Th¸ng 6 cã 30 ngµy? .Lµ thø t .Th¸ng 4. .. th¸ng 2. . 5.Th¸ng 10 cã bao nhiªu ngµy? .Nh÷ng th¸ng nµo cã 30 ngµy? .quan s¸t .Cho HS th¶o luËn cÆp ®«i ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái cña BT 1. 7. th¸ng 3. .Ngµy cuèi cïng cña th¸ng 8 lµ thø mÊy? . ®ã lµ th¸ng 1.Nh÷ng th¸ng cßn l¹i cã bao nhiªu ngµy? . .. 9.HS nh×n vµo tê lÞch vµ nªu.H¸t . .cã 28 ngµy + HS 1: Hái + HS 2: Tr¶ lêi ( Sau ®ã ®æi vÞ trÝ) . . th¸ng 12.Th¸ng 7 cã bao nhiªu ngµy? . 3. thø t .Th¸ng 1 cã bao nhiªu ngµy? .Th¸ng 2 cã bao nhiªu ngµy? + N¨m thêng th× th¸ng Hai cã 28 ngµy. 9 To¸n líp 3 ..Th¸ng 6 cã bao nhiªu ngµy? .

Kim .nhµ. ThÞ Ngäc DiÖp 10 To¸n líp 3 .

Related Interests