You are on page 1of 10

STLIT

NO. KAD PENGENALAN / NO. SIJIL KELAHIRAN

ANGI(A GTLIRAN

PEPERIKSAAI{ PERCUBAAN UPSR 2OI3


MATEMATIK
Julai
40

KERTAS
.

2
01,512
Empat puluh minit

minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


Untuk Kegunaan Pemeriksa

1.

Kamu dikehendaki menulis nombor kad pengenalanl nombor sijil kelahiran dan angka giliran kamu pada
petak yang disediakan.

Kod Pemeriksa
Soalan

Markah
Penuh
1

Markah Diperolehi

I
2 3 4

2. 3.

Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.


Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang
sepadan dalam bahasa Melayu.

I
I I I
2

5
6 7

4. Kamu dibenarkan, I 5.

menjawab keseluruhan

atau

8 9

",

sebahagian soalan sama ada dalam bahasa inggeris utu., bahasa Melayu.

2 2 2
7

l0
11

Kamu dikehendali membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.

12 13

)
2 J 3 3 3
J J

l4
15 16

t7
18
19 2A

Jumlah

40

Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak

01512

' '

halaman sebelah " ILihat SULIT MATE (2) Trr\i 62013

SLLIT
Untuk
Kegmtaan Pemeriksa

[40 marks/mad<ahl
Ansrrer all questions Jawab

#mua

soalan

Stab $c phce valuo of digit

I in 8{.274. Nyatakan nilai tempat bagi digit I dalam nmbor

(1 mark)

81.274.

(1 markah)

2.

Siab Ere numbel of flangb st$fNco3 in a pyramid.


Nyatakan bilangan safah

*gW en #uah pinmrt

({ mark)
(1 markah)

I
3.

Convert
Tukarkan

,# ,#

badeeimal.
Repadanombar perputuhan

(1 mark)
(1 markah)

SULIT MATE (2) TF{-N 62013

SLLIT
Untuk Kegunaan
Pemeriksa

Diagram
Rajah

I shortrt a numb*r line.


menunjutd<*t.sa{rr gari* non*or.

Diagram'l

;I

'[ji

1"

Rajah

State tfte value of H.


Nyatakan nilai M. (1 mark)
{1 markah)

41107

x 25 =

{1 mark}
(1 markah)

I
6. 3! 69-!
=
(2 marks)
(2 markah)

E]
I Lihat halaman sebelah

SULIT MATE (2) THli 6 2At3

SLT,IT
Untuk
Kegunaan Pemeriksa

the evening.

Diagram 2 shqur the time Amer comes home fiom his school in

Rajah 2 menunjuldcmwaWu Amar pulang ke rumah dari sekolahnya.

Wrk

the time in 24-hour syabm, Tuliskan waldu itu dalam sfsfem 24 jam.

(2 marks)
(2 markah)

Diagram 2
Rajah 2

l&047 + 9.98 =

(2 marks)
(2 markah)

Calculate 4.{ + 1{X} Give youradgwer in mt


Hitung 4.41 + 1W Berikan jawapan cidan n
(2 marks)
C

(2 markah)

SULN' MAI'E (2) Tr{\- 6 2At3

SLf,IT
Untuk
Kegunaan
Pemerik-ga

10. t{ months x 8 =f:]lyeap l-; months tl butan x e =[:l hftun l-:._l bdan

(2 marks)
(2 markah)

11. Rt54 - 95sen + Ri18.80.

(2 marks)
(2 markah)

12. e

23{14

x4 j

(2 marks)
(2 markah)

I Lihat halaman sebelah

SULIT MATE (2) Trr\- 6 2013

I
l l

SL],IT
I

Unnk
Kegunaan

13.

Penterilaa

Galculate 6.09 km - 975 m Glve your angwer, in m. Hitung 6,09 km - 975 Beikan jawapan dalam m.

(2 marks)
(2 markah)

i l I
I

14.

(529 +

32511)

+ 15 =

(2 marks)
(2 markah)

flf, of a cube with fte lqrgil of each _| Hitung isipadu, dalam mf , #udt ktbus yang paniary setiap smnya
Galcul# tre valurne, h
side is 7 cnr.
ialah 7 cm. (2.marks)
(2 markah)
I

.l

.l

SULIT

MA|E (2)'frDi

6 2013

SLf,IT
Untuk
Kegunaan Pemeriksa

16.

Dlagram 3, shm the mass of a chicken.nd a ftsh. Rajah 3, menunjukkan bemt seekor ayam dan seekor ikan.

Diagram 3
Rajah 3

Flnd fte dlfrrcnce, in kg, between the mass of a chlclren and the maas of a fish.
Cari beza, dalam kg, antara beratt ayam dan bent ikan.
(3 marks)
(3 markah)

I
I'
I

ILihat halaman sebelah


SULIT MATE (2) Trr\- 6 2013

SLf,IT
Untuk
Kegunaan

17.

Table

I shows the numberof pens according

to its brand in a shop.

Pemerikta

Jadual 1 menunjukkan bitangan pen mengikut jenama dalam sebuah kedai.

Brands of pen Jenama oen


Pilot Parker Shaffer

Quantity Kuantiti 65
90 45

Table 1 Jadual 1

calculate the percentage of parker pen dthe whole pens in the shop. Hitung pratusan pen pa*erdaipda semua pen datam kedai itu.
(3 marks)
(3 markah)

18- Diagram

4 sftouE e

nctall FHrdrfibrST.
Srrtt a 2on k*rh
T

Rajah 4 menunjulckan

F-

ffi
10 crn

qirrff Hd FqS[, tu

RSf-

Irgnma
1

---

+ 5 crnr

Calculate the arca, in cnf, dftc Creded Hitung luas, dalam qrf , t<aw r beilqek

rugiqr
(3 markah)

,(3 marks)

MA|E (2) TrI\. 6 20t3

SUI,IT

SLLIT
Untnk
Kegunaan Pemeriksa

19

Table 2 shows the time taken by Halim to play football in two days. Jaclual2 menunjul<kan masp yang di ambil aleh Hatim untuk bermain bola sepak dalam masa dua hari" Day

Hai

Masa

Time hken diambil


Table 2 Jadual 2

'

Saturday
Sa0fu

2-nour I lam t
I hour 30 minubs
1

Sunday Ahad

jam 30 minit

bqg, in lrours and minubc doell he tete to play football in tro dqc ? bima ma*, Msniarn dan minft, nng dia ambil untuk @r fuw$n bda Wak dalam dua hari ifu.
;

Hfl

(3 marks)
(3 markah)

Lihat halaman sebelah SULIT M1il'E (2)'fH\- 6 20t3

SL],IT
Untuk
Kegunaan

Diagram 5 shous the volume of wabr in two containerc, P and Q. The volume of water in container R is not shown.
Rajah 5 menunjukkan isipadu air dalam dua bekas P dan

Penwiksa

dalam befas Rtidak ditunjukkan

Q. lsipadu air

ffiffi
the mostvokrre and frre
lsipadu aE dalatnDekas

7-)

-.5-Z: == --__--s-

\-- - - -'/ =i

iR
*

Diagram 5
Rajah 5

The volrme of waGr in contaimr

C more than the volume of i " trofrrrp of wabr, between conhiner G[ Fitd the diftrrne of tlte

letvoftrne *rd0er

in the container.

adalah

bekas Q. yang

t rcOntani isipadu air dalun I 4

Cafi fxlza Npadu, datam antara bekasyang merypn&ngi isipadu air FIW banyak dengan ief<as yary mengaMungi isipadu air yang pal@ se,dikit. {3 marks)
(3 markah)

END OF QUESTION PI\PER KERTAS SOALAN TAMAT


10

.rHN MAIE (2) 6 2013

SULIT

You might also like