PENILAIAN AUTENTIK Pentaksiran Autentik  Pentaksiran autentik menurut Pert (1990) merupakan bentuk penilaian yang berdasarkan pencapaian

sebenar yang ditunjukkan oleh kanak-kanak di dalam bilik darjah setiap hari.  Pentaksiran autentik ini meliputi pentaksiran dari pelbagai aspek merangkumi pengetahuan pelajar, pemahaman mendalam, penyelesaian masalah, kemahiran sosial, sikap terhadap persekitaran, dan simulasi terhadap situasi dunia sebenar.  Dalam erti kata lain, pentaksiran autentik ini juga merupakan suatu proses yang melibatkan pelbagai bentuk pengukuran prestasi yang boleh mereflek tahap pembelajaran pelajar, kejayaan, motivasi dan sikap pada aktiviti yang releven.  Menurut Grace, (1992), penilaian autentik ini merupakan amalan yang membabitkan kanak-kanak secara realistik dalam menilai kemajuan mereka sendiri. Ia juga melibatkan pentaksiran yang dilakukan secara berterusan. ‘Realistik’ dan ‘bermakna’ merupakan terma yang sering digunakan dalam pentaksiran autentik. (Sumber: Buku Educational Assessment of Students) Kepentingan Pentaksiran Autentik dan Pentaksiran Performance Based Autentik  Menghendaki pelajar menggunakan pengetahuan dengan bermakna  Menghendaki pelajar mahir menggunakan pelbagai kemahiran (contohnya, penulisan, penyelidikan, perdebatan, kemahiran komunikasi dan kemahiran berfikir secara kritis)  Memberi pelajar peluang untuk memperbaiki dan melakukan penambahbaikan melalui pemikiran kritis dari masa ke semasa dalam memperoleh kejayaaan pada masa hadapan.  Merangsang pelajar menggunakan kombinasi kemahiran, pengetahuan, kemampuan yang ada dalam dunia sebenar.

TUJUAN PENAKSlRAN AUTENTIK Penaksiran autentik adalah untuk pemahaman yang lebih jelas dalam menganalisis keperluan kaedah penilaian ini dalam bidang pendidikan. Antara tujuannya ialah:  Membimbing murid menggunakan pengetahuan dengan lebih bermakna.  Mendedahkan murid dengan pelbagai kemahiran (contohnya, penulisan, penyelidikan, perdebatan, kemahiran komunikasi dan kemahiran berfikir secara kritis)  Memberi pelajar peluang untuk memperbaiki dan melakukan penambahbaikkan melalui pemikiran kritis dari masa ke semasa dalam memperoleh kejayaan pada masa hadapan.

Mencungkil kemahiran pelajar di samping memberi peluang kepada pelajar untuk memperbaiki diri agar dapat dinilai dengan lebih baik lagi pada masa hadapan.Kanak-kanak bercerita melalui pengalaman atau melalui pembacaan mereka  Sampel penulisan .  Pemerhatian guru . melaksanakan prosedur mengikut langkah yang ditetapkan dan mendokumentasikan hasil eksperimen. kemampuan yang ada dalam dunia sebenar. aktiviti.Guru bertanya kepada kanak-kanak tentang latar belakang.Guru mengumpul koleksi hasil kerja kanak-kanak untuk melihat perkembangan dari masa ke semasa. KEPELBAGAIAN KAEDAH PENTAKSIRAN AUTENTIK O’ Malley dan Pierce telah mengkategorikan kepelbagaian kaedah penaksiran autentik dan tingkahlaku kanak-kanak yang boleh diperhatikan dan didokumentasikan.Guru melakukan pemerhatian dengan mendokumentasikan tumpuan dan interaksi pelajar di dalam kelas dan kerjasama di dalam aktiviti kelas.Kanak-kanak bekerjasama dalam kumpulan untuk melaksanakan projek atau pameran melibatkan persembahan atau pameran. pengetahuan. . memberikan penjelasan melalui penulisan.  Merangsang murid menggunakan kombinasi kemahiran.  Eksperimen/ Demostrasi . minat dan lain-lain lagi  Penceritaan semula / Bercerita .Kanak-kanak bercerita.  Pameran .Kanak-kanak mendemostrasikan eksperimen.  Portfolio . Contohnya adalah seperti berikut :  Temubual / Bersoal jawab .

lisan dalam jangka masa yang ditetapkan mengikut kesesuaiannya. Penilaian Sumatif Satu jenis ujian formal untuk mengesan tahap pencapaian dalam sesuatu tap persekolahan. Aktiviti Menjalankan ujian formal atau tidak formal semasa sesi pengajaran dan pembelajaran sama ada dibuat secara individu. Semasa semester pertama (pertengahan tahun) dan semester kedua (akhir tahun). Pengertian Tujuan Mengesan penguasaan dan kemajuan murid untuk membaiki kelemahan dengan kada segera. secara kumpulan atau kelas. kumpulan atau menyeluruh.Jenis Ciri Penilaian Formatif Satu jenis ujian formal atau tak formal untuk mengesan tahap penguasaan dan kemajuan murid di dalam kelas. Masa Semasa sesi pengajaran dilakukan atau setiap hujung bulan. Ujian formal adalah ujian kertas pensel atau ujian. Bentuk Ujian tidak formal (pemerhatian dan sesi soaljawab). Menjalankan ujian formal dalam beberapa waktu berdasarkan ketetapan jadual secara individu mengikut kelas. Sasaran Secara individu. atau formal (ujian bulan) melibatkan ujian kertas pensel dam masa yang singkat. Secara kelas Liputan Meliputi sesuatu kemahiran (ujian tidak formal) atau beberapa kemahiran (ujian formal) Meliputi beberapa unit pembelajaran atau sesuatu tahap persekolahan . Mengesan pencapaian murid berdasarkan beberapa unit pembelajaran dan pemeringkatan gred murid di dalam kelas.

. atau pemulihan di dalam kelas.  Merancan g dan mengubahsuai pelajaran atau kurikulum.  Memberi sijil berdasarkan pencapaian dalam peperiksaan.Rekod Tiada (bagi ujian tidak formal) dan penggunaan senarai semak atau rekod prestasi (bagi ujian formal) Penggunaan rekod profil atau pensijilan. Tindakan Membetulkan kelemahan  Menempatkan murid dengan kadar segera atau kumpulan atau kelas yang menjalankan aktiviti pengayaan sesuai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful