You are on page 1of 4

SOALAN TUTORIAL DAN ISL EDU 3105 : TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Bil 1 Soalan Tutorial Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan “teknologi pendidikan”. Mengapakah teknologi diperlukan dalam pengajaran masa kini? Adakah pengajaran tradisional tidak berkesan yang menyebabkan teknologi diperlukan? Bincangkan dan berikan contoh yang sesuai. Pembentangan: Minggu ke 3 Apakah elemen-elemen yang biasanya ada dalam sesuatu model reka bentuk. Huraikan peranan dan kepentingan reka bentuk
pengajaran terhadap p&p. Buat banding beza antara Model ADDIE dan ASSURE.

Soalan ISL Jelaskan tentang domain/elemen penting yang terdapat dalam teknologi pendidikan. Huraikan kenapa teknologi pendidikan penting kepada setiap warga guru.

2

Penilaian merupakan satu langkah yang terdapat dalam model ADDIE. Berdasarkan bacaan dan rujukan di perpustakaan, bincangkan mengenai bentuk penilaian yang boleh dilaksanakan dan terangkan ciri-ciri setiap bentuk penilaian dengan memberikan satu contoh yang sesuai. Melayari internet untuk memperoleh maklumat tentang jenis media cetak dan berikan contoh-contoh yang sesuai bagi media tersebut. Cuba buat klasifikasi dengan menggunakan pengurusan grafik. Jelaskan bagaimana media cetak berperanan membantu guru meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.

3

Pembentangan: Minggu ke 3 Jelaskan apa yang dimaksudkan "media pengajaran". Huraikan dengan jelas panduan memilih media pengajaran berasaskan faktor-faktor berikut: a. Objektif b. Pelajar c. Kaedah d. praktikal Pembentangan: Minggu ke 4 Bincangkan dengan contoh yang sesuai bagaimana anda mengaplikasikan model ASSURE dalam merancang pengajaran yang mengintegrasikan teknologi komputer sebagai media pengajaran. Pembentangan: Minggu ke 4 Jelaskan prinsip-prinsip grafik seperti berikut berserta contoh yang sesuai : • Kesatuan • Penegasan • Pergerakan • Kontra • Harmoni • Keseimbangan Huraikan bagaimana sesuatu grafik itu memberi kesan kepada proses

4

Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan "instructional planning" (rancangan pengajaran). Merujuk kepada model ASSURE bincangkan bagaimana anda memilih kaedah, media dan bahan sumber yang sesuai untuk satu sesi pengajaran berbantukan komputer.

5

Nyatakan 4 jenis transparensi dan 5 teknik penghasilan transparensi.html.Bil Soalan Tutorial pengajaran dan pembelajaran.M. Aperture ii.15. Pembentangan: Minggu ke 12 Apakah yang dimaksudkan dengan media audio.uk/ciced/Ch.. Pembentangan: Minggu ke 10 Terangkan jenis dan ciri-ciri yang terdapat pada sebuah OHP (Overhead Projector).S. Pembentangan: Minggu ke 7 Bincangkan kegunaan dan fungsi-fungsi bahagian kamera berikut: i. Huraikan bagaimana bahan-bahan tersebut dapat dan boleh meningkat proses pengajaran dan pembelajaran. ISO Huraikan bagaimana gambar foto dapat digunakan dengan berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Nyatakan apakah teknik-teknik yang biasa digunakan untuk mengambil gambar (foto). Huraikan 4 kelebihan dan kelemahan menggunakan OHP. Huraikan juga kebaikan video dan bagaimana ia dapat digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. 2. Bincangkan 5 kelebihan dan kelemahan menggunakan media audio 7 8 9 1.J. Huraikan ciri-ciri papan cerita yang baik dengan memberikan contohcontoh yang sesuai. Apakah peralatanperalatan khusus yang diperlukan untuk menghasilkan bahan audio. (1996).New Jersey:Pearson Educational Inc.gcal.D. Pembentangan: Minggu ke 6 Terangkan jenis dan ciri-ciri yang ada pada sebuah kamera video. bincang dan senaraikan langkahlangkah memelihara dan memulihara cetakan fotografi anda 2. & Molenda. Cuba jelaskan bagaimana teknik merakam video yang baik. Using the overhead projector effectively.ac. Pembentangan: Minggu ke 5 Soalan ISL 6 Nyatakan jenis-jenis bahan 2 dimensi (2D) dan 3 dimensi (3D) yang biasa digunakan atau yang terdapat di sekolah.).R.. Lensa iii.Heinich. (8th ed. Instructional technology and media for learning. Shutter speed iv.H. gariskan prosedur dan teknik menghasilkan transparensi yang berkesan. Berdasarkan kepada Ellington.. . 10 11 . Retrieved 4 Dec 2007 from http://apu. Pembentangan: Minggu ke 7 Huraikan langkah-langkah bagaimana merancang penerbitan bahan video pengajaran beserta contoh-contoh yang sesuai. Russell.(2005). Merujuk kepada Bahagian A dalam Smaldino.E.

cari bahan dan cuba membentuk satu aktiviti bilik darjah yang mengintegrasikan fungsi hamparan elektronik dalam pengajaran 14 Jelaskan bagaimana menghasilkan satu produk multimedia interaktif yang baik. Nyatakan lima kelebihan dan lima kelemahan menggunakan perisian pemprosesan perkataan dan persembahan elektronik dalam pengajaran dan pembelajaran. Huraikan apakah elemen-elemen penting yang perlu ada dalam suatu persembahan multimedia yang berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran. Akses maklumat dari internet dan pusat sumber. Apakah implikasi yang wujud berkaitan dengan keselamatan dan privasi palajar di sekolah? Apakah peranan guru dalam isu keselamatan dan privasi? Dengan mengakses internet. Huraikan dan beri contoh yang sesuai bagaimana ICT dapat diintegrasi dalam proses P&P. berikan enam (6) cadangan untuk menghasilkan slaid yang menarik bagi pengajaran mata pelajaran pengkhususan anda. Pembentangan: Minggu ke 14 Soalan ISL 12 13 Berdasarkan pengalaman anda menggunakan persembahan powerpoint. Bincangkan bagaimana anda mengaplikasikan pemprosesan perkataan dan persembahan elektronik dalam pengajaran dan pembelajaran. Pembentangan: Minggu ke 14 Melayari dan akses maklumat dari internet dan pusat sumber untuk mencari beberapa jenis media interaktif yang boleh digunakan sebagai sumber bilik darjah. . Pembentangan: Minggu ke 13 Jelaskan maksud perisian pemproses perkataan dan persembahan elektronik. Cari bahan dan bincangkan pernyataan berikut: Peningkatan dalam penggunaan pangkalan data dalam masyarakat serta kemudahan internet telah memudahkan maklumat peribadi diakses oleh sesiapa pun. bincangkan perkembangan teknologi multimedia di dalam internet dari dahulu sehingga kini.Bil Soalan Tutorial sebagai alat komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Pembentangan: Minggu ke 13 Jelaskan apakah yang dimaksudkan integrasi teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

D. Persembahan powerpoint 2. banding beza Akta Hak cipta yang diguna pakai di Malaysia dan antarabangsa 16 Sebagai seorang guru yang telah dilatih dengan peraturan dan etika perguruan. penggodam.(2005). Instructional technology and media for learning. Esei Disediakan oleh: Jabatan Teknologi Pendidikan Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis . kerosakan/pengubahsuaian program atau data.Bil 15 Soalan Tutorial Penggunaan komputer dan internet sering terdedah dengan pelbagai ancaman keselamatan. Senarai rujukan yang sah (format APA) 3.S. kerahsiaan dan kawalan kendiri. terang dan jelaskan bagaimana anda mengamalkan isu-isu perundangan.. 3 soalan (aneka pilihan/struktur) yang berkaitan tajuk yang dibentangkan 4.Heinich..). isu-isu etika dalam menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran anda di sekolah.M. pengintipan dan sebagainya. penyebar virus.R. (8th ed. Russell.E. & Molenda. Masa pembentangan ialah 20 – 30 minit Jawapan bagi ISL hendaklah disediakan seperti berikut: 1. Ringkasan dalam bentuk peta minda/peta konsep 2. ARAHAN: Setiap jawapan TUTORIAL perlu disediakan dalam bentuk: 1. Apakah implikasi yang wujud berkaitan isu-isu ini? Apakah peranan yang dapat anda berikan dalam menangani isu-isu ini? Pembentangan: Minggu ke 15 Jelaskan dengan terperinci 4 undang-undang hak intelek: • Hak cipta • Paten • Tanda perdagangan • Rahsia perdagangan Pembentangan: Minggu ke 15 Soalan ISL Berdasarkan Bab 11 dalam Smaldino.New Jersey:Pearson Educational Inc.J. Antaranya: penipuan. dan artikel artikel lain. isu-isu media sosial.