You are on page 1of 22

TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC VÓNH NGUYEÂN 2 - GIAÙO AÙN LÔÙP 2

TUAÀN
15/1/2007
Moân
Baøi daïy

:
:

19

Ngaøy daïy:

TAÄP ÑOÏC
: CHUYEÄN BOÁN MUØA( TIEÁT 1)

I. MUÏC TIEÂU
- Ñoïc trôn caû baøi. Bieát nghæ hôi sau caùc daáu chaám, daáu phaåy vaø giöõa
caùc cuïm töø.
- Bieát ñoïc phaân bieät gioïng ngöôøi keå chuyeän vôùi gioïng caùc nhaân vaät:
baø Ñaát, 4 naøng Xuaân. Haï, Thu, Ñoâng.
- Hieåu nghóa cuûa caùc töø ngöõ: ñaâm choài naåy loäc, ñôm, baäp buøng, töïu
tröôøng.
- Hieåu yù nghóa caùc caâu chuyeän: Boán muøa xuaân, haï, thu, ñoâng, moãi
muøa moãi veû ñeïp rieâng, ñeàu coù ích cho cuoäc soáng.
- Giuùp HS yeâu thích caùc muøa trong naêm.
II. CHUAÅN BÒ
- GV: Tranh minh hoïa baøi ñoïc trong SGK. Baûng phuï vieát saün caâu vaên, ñoaïn
vaên caàn höôùng daãn HS ñoïc ñuùng. Buùt daï+ 3, 4 tôø giaáy khoå to keû baûng
goàm 3 coät (muøa haï, muøa thu, muøa ñoâng) ñeå hs traû lôøi caâu hoûi 3.
- HS: SGK.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG
1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’)
- OÂn taäp hoïc kì I.
- GV giôùi thieäu 7 chuû ñieåm cuûa saùch Tieáng Vieät 2, taäp hai.
- HS môû muïc luïc saùch Tieáng Vieät 2, taäp hai. 1 em ñoïc teân 7 chuû ñieåm;
quan saùt tranh minh hoïa chuû ñieåm môû ñaàu – Boán muøa.
3. Baøi môùi
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
 Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc
+ Muïc tieâu: Giuùp HS ñoïc trôn toaøn baøi,
ñoïc ñuùng töø khoù hieåu nghóa töø.
+Caùch tieán haønh:
GV ñoïc maãu toaøn baøi:
Höôùng daãn HS luyeän ñoïc töøng ñoaïn, keát
hôïp giaûi nghóa töø:
a) Ñoïc töøng caâu.
- HS noái tieáp nhau ñoïc töøng caâu trong moãi
ñoaïn. 1 HS ñaàu baøn (hoaëc ñaàu daõy) ñoïc,
sau ñoù laàn löôït töøng em töï ñöùng leân ñoïc
noái tieáp. Chuù yù:
- Caùc töø coù vaàn khoù: nhaát, naûy loäc, tinh
nghòch, vöôøn böôûi, coã, thuû thæ, aáp uû, . .
- Töø môùi: baäp buøng.
b) Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp.
- HS noái tieáp nhau ñoïc töøng ñoaïn.
- GV höôùng daãn HS ngaét hôi vaø nhaán
gioïng trong caùc caâu sau:
- Coù em/ môùi coù baäp buøng beáp löûa
nhaø saøn,/ coù giaáy nguû aám trong chaên.//
- Chaùu coù coâng aám uû maàm soáng/ ñeå
xuaân veà/ caây coái ñaâm choài naûy loäc.//
- GV giuùp HS hieåu nghóa caùc töø ngöõ ñöôïc
chuù giaûi cuoái baøi ñoïc. Giaûi nghóa theâm
töø thieáu nhi (treû em döôùi 16 tuoåi).
c) Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm.
- Laàn löôït töøng HS trong nhoùm (baøn, toå)

GIAÙO VIEÂN: VOÕ THÒ THANG

Hoaït ñoäng cuûa Troø
- Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân,
nhoùm.
- HS ñoïc theo höôùng daãn cuûa
GV.

- HS luyeän ñoïc töøng ñoaïn
- HS ñoïc töøng caâu.
- Neâu töø khoù
- HS ñoïc noái tieáp ñoaïn.
- HS ñoïc theo höôùng daãn cuûa
GV.

TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC VÓNH NGUYEÂN 2 - GIAÙO AÙN LÔÙP 2
ñoïc, caùc HS khaùc nghe, goùp yù. GV theo doõi
höôùng daãn caùc nhoùm ñoïc ñuùng.
d) Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm (ÑT, CN: töøng
ñoaïn, caû baøi)
e) Caû lôùp ñoïc ÑT (1 ñoaïn)
4. Cuûng coá – Daën doø (3’)
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Chuaån bò: Tieát 2

- HS ñoïc töøng ñoaïn.

- Thi ñua ñoïc giöõa caùc nhoùm.

Ruùt kinh nghieäm:
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

TUAÀN
15/1/2007
Moân
Baøi daïy

:
:

19

Ngaøy daïy:

TAÄP ÑOÏC
: CHUYEÄN BOÁN MUØA( TIEÁT 2)

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:
1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’) Chuyeän boán muøa (Tieát 1)
- GV yeâu caàu HS ñoïc laïi baøi.
3. Baøi môùi
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
 Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn tìm hieåu
baøi
+ Muïc tieâu: Giuùp HS naém noäi dung baøi.

GIAÙO VIEÂN: VOÕ THÒ THANG

Hoaït ñoäng cuûa Troø
- Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân.

ñeàu  Hoaït ñoäng 2: Luyeän ñoïc theo vai. .Caùc nhoùm thi ñua. coù ích cho cuoäc soáng.GV cho HS nhaän xeùt. . ñoâng. vaø nhoùm ñoïc hay. . .Chia lôùp thaønh 3 nhoùm.Moãi nhoùm 6 em phaân caùc lôøi keå chuyeän vôùi lôøi ñoái thoaïi cuûa nhaân vai: Ngöôøi daãn chuyeän. ñoâng. . vöôøn caây naøo lôøi naøng Ñoâng? . . raát thuaän lôïi naûy loäc khoâng? cho caây coái phaùt trieån.Em thích nhaát muøa thu vì ñoù laø muøa maùt meû nhaát trong naêm. nhoùm. + Muïc tieâu: Giuùp HS ñoïc truyeän theo vai. . ñaëc ñieåm cuûa moãi ngöôøi. Naøng Ñoâng ñoäi muõ. ñaâm . GV . . muøa thu.Em thích muøa heø vì ñöôïc cha meï cho ñi taém bieån. xuaân veà.Boán naøng tieân trong truyeän töôïng tröng cho nhöõng muøa naøo trong naêm? .Muøa haï.GV hoûi theâm: Theo em lôøi baø Ñaát vaø lôøi . .Xuaân veà. . .GV höôùng daãn HS ñoïc (chuû yeáu laø ñoïc thaàm) töøng ñoaïn. 3 nhoùm HS .Thi ñoïc truyeän theo vai.Caû lôùp ñoïc thaàm ñoaïn 1 . ñaâm choài naûy loäc. coù möa xuaân. Moãi muøa nhaän xeùt tuyeân döông nhoùm ñoïc hay.Hoaït ñoäng lôùp. tìm caùc . Naøng Thu naâng treân tay maâm hoa quaû.HS quan saùt tranh . GIAÙO VIEÂN: VOÕ THÒ THANG .Boán naøng tieân trong truyeän töôïng tröng cho 4 muøa trong naêm: xuaân.Em thích muøa ñoâng vì ñöôïc maëc quaàn aùo ñeïp. .Baøi vaên ca ngôïi 4 muøa: xuaân.GV nhaéc caùc em chuù yù ñoïc phaân bieät .GV hoûi HS veà yù nghóa baøi vaên. haï. Thu.GV hoûi theâm caùc em coù bieát vì sao khi cuõng ñaâm choài naûy loäc. Haï. thu. Naøng Haï caàm treân tay 1 chieác quaït môû roäng. Thu. haï.Nhaän xeùt tieát hoïc. ñeàu coù veû ñeïp rieâng. vì caû ñeàu nhau khoâng? noùi ñieàu hay cuûa muøa xuaân: Xuaân veà caây laù toát töôi. .Em haõy cho bieát muøa xuaân coù gì hay theo choáng reùt. . + Caùch tieán haønh: .Naøng Xuaân caøi treân ñaàu 1 naøng tieân Xuaân. caû baøi vaø trao ñoåi veà noäi dung baøi vaên theo caùc caâu hoûi cuoái baøi. Haï. Caâu hoûi 1: .Em thích muøa xuaân vì muøa xuaân coù ngaøy Teát. quaøng 1 chieác khaên daøi ñeå . caû lôùp thaûo luaän.Xuaân laøm cho caây laù töôi naøng Ñoâng noùi veà muøa xuaân coù khaùc toát. 4 naøng tieân Xuaân. thu. 4. muøa ñoâng coù gì hay? choài naûy loäc. bình choïn caù nhaân baø Ñaát.GV choát laïi töøng caâu hoaëc ghi nhaän yù kieán ñuùng cuûa HS.GV yeâu caàu HS quan saùt tranh.Khoâng khaùc nhau.Chia nhoû lôùp cho HS thaûo luaän theo baøn. Ñoâng vaø vaät nhö ñaõ höôùng daãn. Cuûng coá – Daën doø (3’) . . vöôøn caây naøo cuõng ñaâm choài . .Muøa xuaân coù gì hay theo lôøi baø Ñaát? . .GIAÙO AÙN LÔÙP 2 + Caùch tieán haønh: .Chuaån bò: Thö Trung thu.Em thích nhaát muøa naøo? Vì sao? lôøi vaøo baûng toång hôïp. . nhoùm.GV höôùng daãn 2.Vaøo xuaân thôøi tieát aám aùp. Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. Ñoâng vaø noùi roõ voøng hoa.TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC VÓNH NGUYEÂN 2 . traû .

.....................................TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC VÓNH NGUYEÂN 2 .................................................. aûnh Baùc Hoà vôùi thieáu nhi..........Naém ñöôïc yù nghóa caùc töø chuù giaûi cuoái baøi ñoïc...... .................... Theâm tranh......... Yeâu Baùc...... Baøi cuõ (3’) Chuyeän boán muøa .................... Nhôù lôøi khuyeân cuûa Baùc.........................GV: Tranh minh hoïa baøi taäp ñoïc......... TUAÀN 17/1/2007 Moân Baøi daïy : : 19 Ngaøy daïy: TAÄP ÑOÏC : THÖ TRUNG THU I....................... ñaày tình thöông yeâu.................... III.........HS hieåu tình yeâu thöông cuûa Baùc Hoà ñoái vôùi thieáu nhi Vieäät Nam II............................ MUÏC TIEÂU .Ñoïc trôn caû baøi..............................HS: SGK.................... 3.................................. Caûm nhaän ñöôïc tình yeâu thöông cuûa Baùc Hoà ñoái vôùi caùc em. + Caùch tieán haønh: GV ñoïc dieãn caûm baøi vaên: ...............Hieåu noäi dung lôøi thö vaø baøi thô. ............. ...Hoaït ñoäng lôùp..................................... ñaàm aám............. .Boán naøng tieân trong chuyeän töôïng tröng cho nhöõng muøa naøo trong naêm? ............................................... ..... .... CHUAÅN BÒ ................................................... Ñoïc ñuùng nhòp thô. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG 1.. ...................Em thích nhaát muøa naøo? Vì sao? ......................... +MT: Ñoïc trôn caû baøi....................GIAÙO AÙN LÔÙP 2 Ruùt kinh nghieäm: ...... Ñoïc ñuùng nhòp thô......... GIAÙO VIEÂN: VOÕ THÒ THANG .......................Gioïng ñoïc dieãn taû ñöôïc tình caûm cuûa Baùc Hoà ñoái vôùi thieáu nhi: vui...Em haõy cho bieát muøa xuaân coù gì hay theo lôøi naøng Ñoâng? ........ caù nhaân......................... Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø  Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc.................... .........GV nhaän xeùt..... Khôûi ñoäng (1’) 2... nhoùm.................. .

HS thi nhoùm. töøng ñoaïn.GIAÙO AÙN LÔÙP 2 Luyeän ñoïc keát hôïp giaûi nghóa töø. Caâu hoûi 1: . a) Ñoïc töøng caâu. laém. Nhöõng töø ngöõ caàn chuù yù: naêm. . . yeâu thöông quaán quyùt ñaëc bieät cuûa Baùc Hoà vôùi thieáu nhi vaø cuûa thieáu nhi vôùi Baùc Hoà. thi ñua. hoøa bình). laù thö naøo Baùc vieát cho thieáu nhi cuõng traøn ñaày tình caûm yeâu thöông. .Keát thuùc laù thö. laøm vieäc. caù nhaân .… (MB).GV keát hôïp giuùp HS hieåu caùc töø ngöõ môi trong baøi (Trung thu.HS hoïc thuoäc loøng 4. +MT: Giuùp HS hoïc thuoäc loøng.Hoaït ñoäng lôùp. aâu yeám nhö tình caûm cuûa cha vôùi con.Baùc nhôù tôùi caùc chaùu nhi ñoàng.GV bình luaän: Baùc Hoà raát yeâu thieáu nhi. ñeå xöùng ñaùng laø chaùu cuûa Baùc chaùu ntn?.GV hoûi theâm: Caâu thô cuûa Baùc laø moät caâu hoûi (Ai yeâu caùc nhi ñoàng/ baèng Baùc Hoà Chí Minh?) . yeâu. . “Hoân caùc chaùu/ Hoà Chí Minh” Baøi thô naøo./ Maët caùc chaùu xinh xinh” . baøi thô). vieäc nhoû. b) Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp.Baùc khuyeân thieáu nhi coá gaéng thi ñua hoïc haønh. ñua ñoïc giöõa caùc . Baùc Hoà nhôù tôùi ai? Caâu hoûi 2: .Hoaït ñoäng caù nhaân +Caùch tieán haønh: . -“Ai yeâu caùc nhi ñoàng/ baèng Baùc Hoà Chí Minh?/ Tính caùc chaùu ngoan ngoaõn. khaùng chieán. phaân bieät thö vôùi thô (laù thö. CN. ngoan ngoaõn.HS noái tieáp ñoïc 2 doøng thô. tuoåi nhoû. .Nhöõng caâu thô naøo cho bieát Baùc Hoà raát yeâu thieáu nhi? .HS quan saùt tranh vaø laéng nghe. c) Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm. Caâu hoûi 3: . .GV coù theå chia baøi laøm 2 ñoaïn (phaàn lôøi thö vaø lôøi baøi thô).HS ñoïc.  Hoaït ñoäng 3: Hoïc thuoäc loøng. d) Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm (ÑT.HS ñoïc laïi töø .Khoâng ai yeâu nhi ñoàng baèng Baùc Hoà Chí Minh. khoâng ai yeâu baèng. böùc thö/ doøng thô. +Caùch tieán haønh: .caâu hoûi ñoù noùi leân ñieàu gì? . . Baùc vieát lôøi chaøo caùc bình. …(MN). haønh. caû baøi)  Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn tìm hieåu baøi. tuoåi nhoû laøm vieäc nhoû tuøy theo söùc cuûa mình. .Moãi Teát Trung thu. traû lôøi. . 5  9 tuoåi).HS noái tieáp nhau ñoïc 2 doøng thô trong baøi. ñeå tham gia khaùng chieán vaø giöõ gìn hoøa .GV giôùi thieäu tranh.Baùc khuyeân caùc em laøm nhöõng ñieàu gì? .GV höôùng daãn HS caû lôùp hoïc thuoäc loøng . . ./ Baùc Hoà yeâu nhi ñoàng nhaát. cuûa oâng vôùi chaùu.HS ñoïc töøng ñoaïn. . +MT: Giuùp HS tìm hieåu baøi. höôùng daãn HS ngaét nhòp ôû cuoái moãi doøng thô.TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC VÓNH NGUYEÂN 2 . aûnh Baùc Hoà vôùi thieáu nhi ñeå HS thaáy ñöôïc tình caûm aâu yeám. giaûi nghóa theâm: nhi ñoàng (treû em töø 4. . Cuûng coá – Daën doø (3’) GIAÙO VIEÂN: VOÕ THÒ THANG .

... Khôûi ñoäng (1’) 2.Ñoïc trôn ñöôïc caû baøi.. hang nuùi....................... .... laøm xong.HS: SGK... veà nhaø tieáp tuïc hoïc thuoäc loøng ñoaïn thô trong thö cuûa Baùc................................ . ..GV nhaän xeùt tieát hoïc.... aên naên...................... Ruùt kinh nghieäm: .........Qua caâu chuyeän con ngöôøi coù theå chieán thaéng thieân nhieân... ......... 3..............................… ....... ........... II....... ....... b) Luyeän phaùt aâm ...1 HS ñoïc laïi caû baøi Thö Trung thu....... ...Hieåu nhöõng töø ngöõ khoù: ñoàng baèng..… trong baøi............................ loàm coàm..... maùt laønh.Bieát theå hieän tình caûm cuûa caùc nhaân vaät qua lôøi ñoïc....Chuaån bò: OÂng Maïnh thaéng Thaàn Gioù................... ñaün...... TUAÀN : 20 Ngaøy daïy: 22/1/2007 Moân : TAÄP ÑOÏC Baøi daïy : OÂNG MAÏNH THAÉNG THAÀN GIOÙ.HS thi ñua caù nhaân.......... Baûng ghi saün caùc töø.... ........ ............... ñoïc thuoäc loøng baøi Thö Trung thu vaø traû lôøi caâu hoûi cuoái baøi... GIAÙO VIEÂN: VOÕ THÒ THANG ..............GIAÙO AÙN LÔÙP 2 ... vöõng chaõi.... nhaéc HS nhôù lôøi khuyeân cuûa Baùc......Tieát 1 I.............. loàng loän.... Qua caâu chuyeän chuùng ta thaáy ngöôøi coù theå chieán thaéng thieân nhieân nhôø söï duõng caûm vaø loøng quyeát taâm....Hieåu noäi dung baøi: Oâng Maïnh töôïng tröng cho con ngöôøi..........GV: Tranh........... caùc töø deã laãn do aûnh höôûng cuûa phöông ngöõ..... CHUAÅN BÒ ...................Goïi 2 HS leân baûng kieåm tra baøi Thö Trung thu....................... .................Caû lôùp theo doõi vaø ñoïc thaàm theo........... noåi giaän. Ví duï: + Tìm caùc töø khoù coù aâm ñaàu l/n....... caùc caâu caàn luyeän ngaét gioïng.... +Caùch tieán haønh: a) Ñoïc maãu ........... ...... Thaàn Gioù töôïng tröng cho thieân nhieân. aên naên.Tìm töø vaø traû lôøi theo yeâu caàu cuûa GV: + Caùc töø ñoù laø: loaøi ngöôøi. hoaønh haønh...GV ñoïc maãu toaøn baøi moät löôït..................... deã laãn khi ñoïc baøi........................ . .... CAÙC HOAÏT ÑOÄNG 1.... vaø luoân muoán laøm baïn vôùi thieân nhieân....... MUÏC TIEÂU ........... III.. . lôùn nhaát..... ngaïo ngheã.....Baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø  Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +MT : Giuùp HS ñoïc trôn toaøn baøi................ ..............TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC VÓNH NGUYEÂN 2 ...................... Baøi cuõ (3’) Thö Trung thu .. leân. nhöng nhôø ngöôøi luoân muoán laøm baïn vôùi thieân nhieân.......HS caû lôùp haùt baøi Ai yeâu Baùc Hoà Chí ...Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ khoù...Hoaït ñoäng lôùp...... ...................................... caù nhaân........ .................... caùc loaøi hoa.............Yeâu caàu HS tìm caùc töø khoù... sau ñoù goïi 1 HS khaù ñoïc laïi baøi......2 HS leân baûng.................... laêng quay........... ............Ngaét nghæ hôi ñuùng sau caùc daáu caâu vaø giöõa caùc cuïm töø....Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS... Minh cuûa nhaïc só Phong Nhaõ............

. . môû.....HS ñoïc ñoaïn 2. .Chia nhoùm HS vaø theo doõi HS ñoïc theo nhoùm.....Yeâu caàu HS ñoïc laïi ñoaïn 3... cho ñieåm........Caùc nhoùm cöû caù nhaân thi ñoïc caù nhaân.HS ñoïc...Goïi 1 HS ñoïc ñoaïn cuoái baøi... 3.... .. . ... Nghe vaø chænh söûa loãi cho HS. 3.....5 ñeán 7 HS ñoïc + lôùp ñoïc . thanh ngaõ. ........ -Noái tieáp nhau ñoïc caùc ñoaïn 1....HS tìm caùch ngaét sau ñoù luyeän ngaét gioïng caâu: .... ..Yeâu caàu HS tìm caùch ngaét gioïng caâu vaên cuoái baøi.. ... gioïng cuûa Thaàn Gioù vaø gioïng cuûa oâng Maïnh. caû lôùp ñoïc ñoàng thanh) . . -Laàn löôït töøng HS ñoïc tröôùc nhoùm cuûa mình..Hoûi: Ñoaïn vaên laø lôøi cuûa ai? ..Tìm caùch ngaét gioïng vaø luyeän ñoïc caâu: Töø ñoù.Luyeän ñoïc caâu: .. ñaäp cöûa.// -Moät soá HS ñoïc baøi caù nhaân... Gioïng ñoïc trong ñoaïn naøy theå hieän söï quyeát taâm choáng traû Thaàn Gioù cuûa oâng Maïnh. ...GIAÙO AÙN LÔÙP 2 + Tìm caùc töø coù thanh hoûi..GV ñoïc maãu ñoaïn 4.. .. neáu coù... -Theo doõi GV ñoïc maãu. ...  Hoaït ñoäng 2: Thi ñua ñoïc .. an uûi......Yeâu caàu HS ñoïc laïi ñoaïn 2.. ngaõ.TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC VÓNH NGUYEÂN 2 ...1 HS khaù ñoïc baøi.... . GIAÙO VIEÂN: VOÕ THÒ THANG .........HS ñoïc ñoaïn 1 .. caùc nhoùm thi ñoïc noái tieáp.Goïi HS ñoïc laïi ñoaïn 5........ .... Trong ñoaïn vaên coù lôøi noùi cuûa ai? ..Toå chöùc cho caùc nhoùm thi ñoïc ñoàng thanh. ñoå raïp.Chuùng ta phaûi ñoïc vôùi 3 gioïng khaùc nhau.. . + Caùc töø ñoù laø: ven bieån. giaän döõ..Ñoïc maãu vaø yeâu caàu HS ñoïc caùc töø naøy Yeâu caàu HS ñoïc töøng caâu... .. 4...Hoûi: Ñeå ñoïc baøi taäp ñoïc naøy.. c) Luyeän ñoïc ñoaïn .Thaät ñoäc aùc! (Moät soá HS ñoïc caù nhaân. 2.. thænh thoaûng.. 5..Chuaån bò: Tieát 2.Goïi 1 HS ñoïc ñoaïn 3.. -Luyeän ñoïc 2 caâu ñoái thoaïi giöõa Thaàn Gioù vaø oâng Maïnh.. Ruùt kinh nghieäm: ..Trong ñoaïn vaên coù lôøi cuûa oâng Maïnh noùi vôùi Thaàn Gioù. sau ñoù ñoïc caû ñoaïn.Nhaän xeùt. . 5. ... chuùng ta phaûi söû duïng maáy gioïng ñoïc khaùc nhau? Laø gioïng cuûa nhöõng ai? - GV chia ñoaïn Goïi 1 HS ñoïc ñoaïn 1.....Yeâu caàu HS caû lôùp ñoïc ñoàng thanh ñoaïn .. Cuûng coá – Daën doø (3’) .....Ñoaïn vaên laø lôøi cuûa ngöôøi keå..Oâng Maïnh toû thaùi ñoä gì khi noùi vôùi Thaàn Gioù? ...Oâng Maïnh toû thaùi ñoä raát töùc giaän... e) Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh . 4. ñoïc caù nhaân..Yeâu caàu HS ñoïc noái tieáp theo ñoaïn tröôùc lôùp.. GV vaø caû lôùp theo doõi ñeå nhaän xeùt. caùc baïn trong nhoùm chænh söûa loãi cho nhau. .. Yeâu caàu HS ñoïc ñoaïn 2.. ñoïc noái tieáp töø ñaàu cho ñeán heát baøi. Nghe vaø chænh söûa loãi cho HS. laø gioïng cuûa ngöôøi keå chuyeän./ Thaàn Gioù thöôøng ñeán thaêm oâng. xoâ ñoå. . bieån caû.. 4 cho ñuùng.… .../ ñem cho ngoâi nhaø khoâng khí maùt laønh töø bieån caû/ vaø höông thôm ngaøo ngaït cuûa caùc loaøi hoa..Moãi HS ñoïc 1 caâu..Nghe HS traû lôøi vaø ghi caùc töø naøy leân baûng. vöõng chaõi.Nhaän xeùt tieát hoïc. .Vaäy khi ñoïc chuùng ta cuõng phaûi theå hieän ñöôïc thaùi ñoä giaän giöõ aáy..Ñeå ñoïc toát ñoaïn naøy caùc con caàn phaûi chuù yù ngaét gioïng caâu vaên 2. ñoïc ñoàng thanh moät ñoaïn trong baøi. (Ñoïc 2 voøng).. -1 HS khaù ñoïc baøi. .HS ñoïc baøi theo yeâu caàu. ngaïo ngheã.. ...

......... ... . caû lôùp ñoïc thaàm... ... .Oâng vaøo röøng laáy goã döïng nhaø...... oâng quyeát döïng moät ngoâi nhaø thaät vöõng chaõi......Oâng Maïnh an uûi vaø môøi Thaàn Gioù thænh thoaûng tôùi chôi nhaø oâng....Hình aûnh caây coái xung quanh nhaø ñoå raïp........Yeâu caàu HS ñoïc ñoaïn 1. Baøi cuõ (3’) .Con hieåu ngoâi nhaø vöõng chaõi laø ngoâi nhaø ntn? ....... Caû ba laàn....... ............................. ... +Caùch tieán haønh: ...............Hình aûnh naøo chöùng toû Thaàn Gioù phaûi boù tay? ..Tieát 2 III.......... caù nhaân... 5 tröôùc lôùp.......Aên naên coù nghóa laø gì? ..Thaàn Gioù bay ñi vôùi tieáng cöôøi ngaïo ngheã......... choïn nhöõng vieân ñaù thaät to laøm töôøng..Ngaïo ngheã coù nghóa laø coi thöôøng taát caû..Vì oâng Maïnh coù loøng quyeát taâm vaø bieát lao ñoäng ñeå thöïc hieän quyeát taâm ñoù..... Khôûi ñoäng (1’) 2. 3..Oâng Maïnh töôïng tröng cho söùc maïnh cuûa ngöôøi.Keå vieäc laøm cuûa oâng Maïnh choáng laïi Thaàn Gioù.... .............3 HS ñoïc thaønh tieáng.Sau khi xoâ ngaõ oâng Maïnh..Thaàn Gioù coù thaùi ñoä theá naøo khi quay trôû laïi gaëp oâng Maïnh? ........ Lieäu laàn naøy Thaàn Gioù coù quaät ñoå nhaø cuûa oâng Maïnh ñöôïc khoâng? Chuùng ta cuøng hoïc tieáp phaàn coøn laïi cuûa baøi ñeå bieát ñöôïc ñieàu naøy..... ......Goïi HS ñoïc phaàn coøn laïi cuûa baøi... ......Aên naên laø hoái haän veà loãi laàm cuûa mình..Oâng Maïnh ñaõ laøm gì ñeå Thaàn Gioù trôû thaønh baïn cuûa mình? .. coøn Thaàn Gioù töôïng tröng cho söùc .. TUAÀN : 20 Ngaøy daïy: 22/1/2007 Moân : TAÄP ÑOÏC Baøi daïy : OÂNG MAÏNH THAÉNG THAÀN GIOÙ.Ngaïo ngheã coù nghóa laø gì? . nhöng ngoâi nhaø vaãn ñöùng vöõng..Laø ngoâi nhaø thaät chaéc chaén vaø khoù bò lung lay...Tieát 1 3..Thaàn Gioù ñaõ laøm gì khieán oâng Maïnh noåi giaän? .Hoaït ñoäng lôùp...Caû 3 laàn oâng Maïnh döïng nhaø thì caû ba laàn Thaàn Gioù ñeàu quaät ñoå ngoâi nhaø cuûa oâng neân oâng môùi quyeát ñònh döïng moät ngoâi nhaø thaät vöõng chaõi.... Thaàn Gioù laøm gì? ..Baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa Thaày  Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu baøi +MT : Giuùp HS hieåu noäi dung baøi..... ............1 HS ñoïc ñoaïn 4... .......... ...Thaàn xoâ oâng Maïnh ngaõ laên quay....Thaàn Gioù raát aên naên............... Cuoái cuøng........ . .... (Cho nhieàu HS keå) .... CAÙC HOAÏT ÑOÄNG 1.........Vì sao oâng Maïnh coù theå chieán thaéng Thaàn Gioù? GIAÙO VIEÂN: VOÕ THÒ THANG Hoaït ñoäng cuûa Troø ........... . . chöùng toû Thaàn Gioù phaûi boù tay.. nhaø ñeàu bò quaät ñoå.........TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC VÓNH NGUYEÂN 2 .......... 2.... . Oâng daãn nhöõng caây goã thaät lôùn laøm coät....GIAÙO AÙN LÔÙP 2 ....

... +Caùch tieán haønh: ................TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC VÓNH NGUYEÂN 2 . TUAÀN : 20 Ngaøy daïy: 24/1/2007 Moân : TAÄP ÑOÏC Baøi daïy : MUØA XUAÂN ÑEÁN I I... 5.. caùc töø deã laãn do aûnh höôûng cuûa phöông ngöõ.... Ruùt kinh nghieäm: .............. .Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ khoù.Goïi HS döôùi lôùp nhaän xeùt vaø cho ñieåm sau moãi laàn ñoïc... chim muoâng.Caâu chuyeän muoán noùi vôùi chuùng ta ñieàu gì? maïnh cuûa thieân nhieân.... .. .....Hieåu noäi dung baøi: Baøi ca ngôïi veû ñeïp cuûa muøa xuaân. Ñoïc trôn ñöôïc caû baøi. nhoùm...............  Hoaït ñoäng 2: Luyeän ñoïc laïi baøi saém vai........... ................... Cuûng coá – Daën doø (3’) ..... ñoûm daùng.....Oâng Maïnh töôïng tröng cho ai? Thaàn Gioù töôïng tröng cho ai? ..5 HS laàn löôït ñoïc noái tieáp nhau........Yeâu caàu HS noái tieáp nhau ñoïc laïi baøi........... noàng naøn.....Chuaån bò: Muøa xuaân ñeán.Caâu chuyeän cho ta thaáy ngöôøi coù theå chieán thaéng thieân nhieân nhôø loøng quyeát taâm vaø lao ñoäng............... Chaám ñieåm vaø tuyeân döông caùc nhoùm ñoïc toát........... ........ Muøa xuaân ñeán laøm cho ñaát trôøi............... moãi HS ñoïc moät ñoaïn truyeän........Con thích oâng Maïnh vì oâng Maïnh ñaõ chieán thaéng ñöôïc Thaàn Gioù… . töôi ñeïp boäi phaàn............... caây coái.  GV nhaän xeùt choát yù.. nhöng ngöôøi caàn bieát caùch soáng chung (laøm baïn) vôùi thieân nhieân................... ...... daën doø HS veà nhaø luyeän ñoïc......... Ngaét nghæ hôi ñuùng sau caùc daáu caâu vaø giöõa caùc cuïm töø.....Con thích Thaàn Gioù vì Thaàn ñaõ bieát aên naên veà loãi laàm cuûa mình vaø trôû thaønh baïn cuûa oâng Maïnh… .........… ñeàu thay ñoåi......Hieåu nghóa caùc töø: maän...Hoaït ñoäng lôùp... . GIAÙO VIEÂN: VOÕ THÒ THANG ..Nhaän xeùt tieát hoïc....... .. +MT : Giuùp HS thi ñua hoïc saém vai............... traàm ngaâm.....Hoûi: Con thích nhaân vaät naøo nhaát? Vì sao? .... MUÏC TIEÂU ..GIAÙO AÙN LÔÙP 2 .............

. .Goïi HS ñoïc laïi ñoaïn 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. ngoït. ñoïc noái tieáp HS duøng buùt chì vieát daáu gaïch (/) ñeå phaân caùch caùc ñoaïn vôùi nhau. caùc caâu caàn luyeän ngaét gioïng. Ví duï: + Tìm caùc töø coù aâm ñaàu l/n.… .Moät soá HS ñoïc baøi caù nhaân. Baøi cuõ (3’) Oâng Maïnh thaéng Thaàn Gioù .Yeâu caàu HS neâu caùch ngaét gioïng caâu vaên ñaàu tieân cuûa ñoaïn.Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa Thaày  Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +MT : Giuùp HS ñoïc tôn toaøn baøi. . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG 1. . . . +Caùch tieán haønh: a) Ñoïc maãu . traàm ngaâm.Nghe HS traû lôøi vaø ghi caùc töø naøy leân baûng. chuùng ta caàn nhaán gioïng ôû caùc töø ngöõ naøo? . III.Giaùo duïc HS hieåu muøa xuaân laøm cho moïi vaät. .Hoûi HS vöøa ñoïc baøi: Con ñaõ ngaét gioïng ôû caâu cuoái baøi ntn? . ñoûm daùng. .Ñoïc phaàn chuù giaûi trong sgk. . noàng naøn.GIAÙO AÙN LÔÙP 2 Bieát ñoïc baøi vôùi gioïng vui töôi. . . II.Yeâu caàu HS ñoïc ñoaïn 1.5 ñeán 7 HS ñoïc + caû lôùp . naûy loäc. ng.Ñoïc maãu vaø yeâu caàu HS ñoïc caùc töø naøy.Höôùng daãn: Ñeå thaáy roõ veû ñeïp cuûa caùc loaøi hoa ñöôïc mieâu taû trong ñoaïn vaên.Nhaán gioïng caùc töø ngöõ sau: ñaày.Neâu caùch ngaét vaø luyeän ngaét gioïng caâu . moïi ngöôøi ñeàu trôû neân ñeïp hôn.HS tìm. . laém ñieàu. CHUAÅN BÒ . ñoûm daùng.1 HS khaù ñoïc baøi. .Yeâu caàu HS tìm caùc töø khoù.Hoaït ñoäng lôùp.Goïi HS ñoïc ñoaïn 3.GV neâu gioïng ñoïc chung cuûa toaøn baøi. gôïi caûm. . traû lôøi .Moät soá HS ñoïc baøi caù nhaân.TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC VÓNH NGUYEÂN 2 .Goïi HS ñoïc chuù giaûi töø: khöôùu. khi ñoïc.1 HS khaù ñoïc baøi.GV nhaän xeùt. thoaûng qua.HS: SGK. . / bieát nôû cuoái ñoâng .Theo doõi GV ñoïc maãu. sau ñoù neâu yeâu caàu ñoïc ñoaïn vaø höôùng daãn HS chia baøi taäp ñoïc thaønh 3 ñoaïn: .1 HS khaù ñoïc baøi. ngaøy caøng röïc rôõ. Baûng ghi saün caùc töø.Goïi 2 HS leân baûng kieåm tra baøi Oâng Maïnh thaéng Thaàn Gioù. 1 HS khaù ñoïc maãu laàn 2. haõy cho bieát.Tìm töø vaø traû lôøi theo yeâu caàu cuûa GV: . 3.HS duøng buùt chì gaïch chaân caùc töø naøy. . . . deã laãn khi ñoïc baøi.GV ñoïc maãu laàn 1 b) Luyeän phaùt aâm .Moãi HS ñoïc 1 caâu. thanh ngaõ. nhanh nhaûu.… trong baøi. + Tìm caùc töø coù thanh hoûi.Toå chöùc cho HS luyeän ngaét gioïng caâu GIAÙO VIEÂN: VOÕ THÒ THANG Hoaït ñoäng cuûa Troø . coù aâm cuoái n.GV giaûi nghóa töø maän. nhaán gioïng ôû caùc töø ngöõ gôïi taû. . Yeâu caàu HS ñoïc töøng caâu. ñaâm choài. traàm ngaâm.GV: Tranh minh hoïa baøi taäp ñoïc. .Döïa vaøo caùch ñoïc ñoaïn 1. noàng naøn. . r. c) Luyeän ñoïc ñoaïn . chuùng ta caàn löu yù nhaán gioïng caùc töø ngöõ gôïi taû nhö: ngaøy caøng theâm xanh.HS neâu caùch ngaét gioïng: Nhöng trong trí nhôù ngaây thô cuûa chuù / coøn saùng ngôøi hình aûnh moät caønh hoa maän traéng.Yeâu caàu HS ñoïc laïi ñoaïn 2. . . .Yeâu caàu HS ñoïc ñoaïn 2. ñeå ñoïc toát ñoaïn vaên naøy.

........ moãi nhoùm coù ......................... CHUAÅN BÒ ..Ñoïc löu loaùt ñöôïc caû baøi.... ....... caùc nhoùm thi ñoïc noái tieáp....... caàm tuø.... 3 HS vaø yeâu caàu luyeän ñoïc trong nhoùm.Hieåu noäi dung: Caâu chuyeän khuyeân caùc con phaûi yeâu thöông caùc loaøi chim..Theo con........ e) Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh .... ................................................ ........... caùc töø khoù...... .................. TUAÀN 29/1/2007 Moân Baøi daïy TIEÁT 1 : : 21 Ngaøy daïy: TAÄP ÑOÏC : CHIM SÔN CA VAØ BOÂNG CUÙC TRAÉNG- I...  Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu baøi +MT : Giuùp HS tìm hieåu noäi dung baøi... Chuaån bò: Chim sôn ca vaø boâng cuùc traéng Ruùt kinh nghieäm: ........ ........ 3............ qua baøi vaên naøy.....HS: SGK...............Nhaän xeùt........................ Chim choùc khoâng soáng ñöôïc neáu chuùng khoâng ñöôïc bay löôïn treân baàu trôøi cao xanh............................ ......... vì theá caùc con khoâng neân baét chim........… .... II....... caùc töø ngöõ deã laãn do aûnh höôûng cuûa phöông ngöõ....... 4........... .... d) Thi ñoïc ..........Hieåu nghóa caùc töø: sôn ca. cho ñieåm... Cuûng coá – Daën doø (3’) ............... Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ môùi................ ....... GIAÙO VIEÂN: VOÕ THÒ THANG ..... Ñoïc töø ñaàu cho . GV cuøng HS ñoïc vaø TLCH( SGK) . ... khoân taû.........HS ñoïc baøi................. .Toå chöùc cho caùc nhoùm thi ñoïc ñoàng ñoïc caù nhaân.......Nhaän xeùt giôø hoïc vaø yeâu caàu HS veà nhaø ñoïc laïi baøi...... MUÏC TIEÂU ...Caû lôùp theo doõi +Caùch tieán haønh: ....Yeâu caàu HS ñoïc ñoaïn 3.... ñeå baùo tröôùc muøa xuaân tôùi.... .....................Caùc nhoùm cöû caù nhaân thi ........................ bình minh..... ....Yeâu caàu HS caû lôùp ñoïc ñoàng thanh ñoaïn . khoâng neân nhoát chuùng vaøo loàng..... ñoïc ñoàng thanh thanh.....Hoaït ñoäng lôùp.TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC VÓNH NGUYEÂN 2 .... Baûng ghi saün noäi dung caàn höôùng daãn luyeän ñoïc. long troïng........................... veùo von........ lôøi caâu hoûi..... taùc giaû muoán noùi vôùi chuùng ta ñieàu gì? 5.............Giaùo duïc HS bieát yeâu quyù vaø baûo veä loaøi chim....................................3 HS ñoïc baøi theo hình thöùc noái tieáp.......................Goïi 1 HS ñoïc laïi baøi taäp ñoïc vaø traû lôøo caâu hoûi: Con thích nhaát veû ñeïp gì khi muøa xuaân ñeán? ........ ................................... ......Chia HS thaønh nhoùm nhoû.........Luyeän ñoïc theo nhoùm............ ñeán heát....Böôùc ñaàu laøm quen vôùi ñoïc dieãn caûm.....Yeâu caàu 3 HS ñoïc noái tieáp nhau..GV ñoïc maãu laïi baøi laàn 2......... Moãi HS ñoïc moät ñoaïn cuûa baøi.. ..........Nghæ hôi ñuùng sau caùc daáu caâu vaø giöõa caùc cuïm töø.... ñoïc caù nhaân............................. moät ñoaïn trong baøi.............GV: Tranh minh hoïa baøi taäp ñoïc...GIAÙO AÙN LÔÙP 2 vaên treân...........HS ñoïc thaàm laïi baøi vaø traû ..... caù nhaân....

an uûi. . GIAÙO VIEÂN: VOÕ THÒ THANG Hoaït ñoäng cuûa Troø Hoaït ñoäng lôùp. caûnh vaät vaø chim choùc coù gì thay ñoåi? . . Moãi HS chæ ñoïc moät caâu trong baøi. . . khoâ boûng. an uûi.Goïi 3 HS leân baûng ñoïc baøi Muøa xuaân ñeán. . long troïng.Baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa Thaày  Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +MT : Giuùp HS ñoïc trôn toaøn baøi.GIAÙO AÙN LÔÙP 2 III.1 HS khaù ñoïc maãu laàn 2. MN) .Goïi HS ñoïc chuù giaûi. . ruùc moû. loàng. caùc con caàn ñoïc vôùi gioïng thöông caûm. . b) Luyeän phaùt aâm .Ñoïc maãu sau ñoù yeâu caàu ñoïc caùc töø caàn luyeän phaùt aâm ñaõ ghi treân baûng phuï.Trong ñoaïn vaên coù lôøi noùi cuûa ai? . . Khôûi ñoäng (1’) 2. +Caùch tieán haønh: a) Ñoïc maãu .1 HS khaù ñoïc baøi.Haõy tìm caùch ngaét gioïng caâu vaên cuoái cuûa ñoaïn naøy.Goïi HS ñoïc ñoaïn 3. sung söôùng. . c) Luyeän ñoïc theo ñoaïn . caû lôùp theo doõi sgk.GV ñoïc maãu laàn 1. . .… (MB) khoân taû.HS noái tieáp nhau ñoïc.Baøi taäp ñoïc coù 4 ñoaïn .Ñoaïn vaên coù lôøi noùi cuûa chim sôn ca vôùi boâng cuùc traéng. ñoïc töø ñaàu cho ñeán heát baøi. Chuù yù theo doõi caùc loãi ngaét gioïng. . 5 ñeán 7 HS ñoïc caù nhaân. Baøi cuõ (3’) Muøa xuaân ñeán. Caû lôùp theo doõi vaø ñoïc thaàm theo. Khi ñoïc caâu vaên naøy. sau ñoù neâu caùch ngaét gioïng. caùc con caàn theå hieän ñöôïc söï ngöôõng moä cuûa sôn ca.1 HS khaù ñoïc baøi. . .1 HS khaù ñoïc baøi. . heùo laû. gôïi taû nhö: caàm tuø.Ñoù chính laø lôøi khen ngôïi cuûa sôn ca vôùi boâng cuùc.1 HS ñoïc baøi. sau ñoù höôùng daãn HS ñoïc ñoaïn 2. caét caû ñaùm coû laãn boâng cuùc. sau ñoù goïi 1 HS ñoïc ñoaïn 1. lìa ñôøi. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG 1.… (MT. chaúng.Goïi HS khaùc ñoïc laïi ñoaïn 1.Moät soá HS ñoïc baøi. . lìa ñôøi. cho ñieåm HS. 3. . xanh thaúm. .1 HS khaù ñoïc baøi. . . khoâ boûng.Duøng buùt chì gaïch döôùi caùc töø caàn chuù yù nhaán gioïng theo höôùng daãn cuûa GV. sau ñoù ñoïc laïi caû ñoaïn vaên thöù 2.Cho HS luyeän ñoïc caâu vaên treân. Caùc HS khaùc nhaän xeùt vaø thoáng nhaát caùch ngaét gioïng: Boâng cuùc muoán cöùu chim/ nhöng chaúng laøm gì ñöôïc.Nhaän xeùt.Luyeän ñoïc ñoaïn 2.TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC VÓNH NGUYEÂN 2 .Höôùng daãn: Khi ñoïc ñoaïn vaên naøy.Moät soá HS ñoïc laïi ñoaïn 1.Luyeän ñoïc caâu. .Yeâu caàu HS ñoïc töøng caâu. ngaøo ngaït. caû lôùp ñoïc ñoàng thanh caùc töø: sôn ca. veùo von.1 HS ñoïc.Hoûi: Baøi taäp ñoïc coù maáy ñoaïn? Caùc ñoaïn phaân chia ntn? . + Daáu hieäu naøo cho con bieát muøa xuaân ñeán? + Vì sao trong trí nhôù cuûa chuù chim thô ngaây vaãn maõi saùng ngôøi hình aûnh moät caønh hoa maän traéng? + Muøa xuaân ñeán.Neâu yeâu caàu luyeän ñoïc ñoaïn. . nghe vaø boå sung caùc töø caàn luyeän phaùt aâm leân baûng ngoaøi caùc töø ñaõ döï kieán. vaãn khoâng ñuïng ñeán.GV ñoïc maãu caâu noùi cuûa sôn ca vaø cho HS luyeän ñoïc caâu naøy.Goïi HS ñoïc ñoaïn 2. khoán khoå. . xoùt xa vaø chuù yù nhaán gioïng ôû caùc töø ngöõ gôïi caûm. taäp trung vaøo nhöõng HS maéc loãi phaùt aâm. aåm öôùt. toûa höông. caù nhaân. . heùo laû.// .

............. TUAÀN 29/1/2007 Moân Baøi daïy : : 21 Ngaøy daïy: TAÄP ÑOÏC : CHIM SÔN CA VAØ BOÂNG CUÙC TRAÉNG- TIEÁT 2 III... ........................Chia nhoùm HS......4 HS noái tieáp nhau ñoïc baøi...... trong treûo................................Vì sôn ca bò nhoát vaøo loàng? GIAÙO VIEÂN: VOÕ THÒ THANG ..........Goïi HS ñoïc laïi ñoaïn 3. Ruùt kinh nghieäm: ................. Qua nhöõng ñieàu ñaõ tìm hieåu. Chim sôn ca noùi veà boâng cuùc ntn? Khi ñöôïc sôn ca khen ngôïi............1 HS khaù ñoïc baøi thaønh tieáng............. ..............Nghóa laø khoâng theå taû heát nieàm sung söôùng ñoù............ +Caùch tieán haønh: Goïi 1 HS ñoïc ñoaïn 1 cuûa baøi.. 3..Chim sôn ca hoùt veùo von........Chim sôn ca noùi: Cuùc ôi! Cuùc môùi xinh xaén laøm sao! ........TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC VÓNH NGUYEÂN 2 ..........Laàn löôït töøng HS ñoïc baøi trong nhoùm cuûa mình....................... CAÙC HOAÏT ÑOÄNG Hoaït ñoäng cuûa Thaày  Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu baøi +MT :Giuùp HS hieåu noäi dung baøi. cuoäc soáng cuûa sôn ca vaø boâng cuùc ntn? Goïi 1 HS ñoïc ñoaïn 2..... ... .. sau ñoù thi ñoïc ñoàng thanh ñoaïn 2............................Goïi HS ñoïc ñoaïn 4...Duøng buùt chì vaïch vaøo caùc choã caàn ngaét gioïng trong caâu: ................ caùc HS trong cuøng moät nhoùm nghe vaø chænh söûa loãi cho nhau...........Nhaän xeùt tieát hoïc.............GIAÙO AÙN LÔÙP 2 ....... .. moãi nhoùm coù 4 HS vaø yeâu caàu ñoïc baøi trong nhoùm..... . Moãi HS ñoïc moät ñoaïn......................................... .......................... .......... .............................. baïn naøo cho bieát tröôùc khi bò baét boû vaøo loàng......Caùc nhoùm cöû ñaïi dieän thi ñoïc caù nhaân hoaëc moät HS baát kì ñoïc theo yeâu caàu cuûa GV........Toå chöùc cho caùc nhoùm thi ñoïc caù nhaân vaø ñoïc ñoàng thanh.....1 HS ñoïc baøi thaønh tieáng................................... g) Ñoïc ñoàng thanh 5.... e) Thi ñoïc .........Laø tieáng hoùt (aâm thanh) raát cao........Höôùng daãn HS ngaét gioïng d) Ñoïc caû baøi ............. Theo doõi HS ñoïc baøi theo nhoùm........................... caû lôùp ñoïc thaàm theo............. cuùc ñaõ caûm thaáy theá naøo? Sung söôùng khoân taû coù nghóa laø gì? Taùc giaû ñaõ duøng töø gì ñeå mieâu taû tieáng hoùt cuûa sôn ca? Veùo von coù yù nghóa laø gì? Hoaït ñoäng cuûa Troø Hoaït ñoäng lôùp...... . ..........Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh ñoaïn 3. Cuûng coá – Daën doø (3’) .....Cuùc caûm thaáy sung söôùng khoân taû. Hoûi: Vì sao tieáng hoùt cuûa sôn ca trôû neân raát buoàn thaûm? Ai laø ngöôøi ñaõ nhoát sôn ca vaøo loàng? .......... ........................... 4..Yeâu caàu HS ñoïc noái tieáp theo ñoaïn...................Chim sôn ca vaø cuùc traéng soáng raát vui veû vaø haïnh phuùc............... ................Tuyeân döông caùc nhoùm ñoïc baøi toát..... 4............ . caù nhaân ............... ................................ Caû lôùp theo doõi vaø ñoïc thaàm theo... ..Chuaån bò: Tieát 2.............. .. ....... .............

................... ............................Hai chuù beù khoâng nhöõng ñaõ nhoát chim sôn ca vaøo loàng maø coøn khoâng cho sôn ca moät gioït nöôùc naøo....... 3.Coù hai chuù beù ñaõ nhoát sôn ca vaøo loàng............ ........................ .......... ...... ..Chim sôn ca duø khaùt phaûi vaët heát naém coû....... vaãn khoâng ñuïng ñeán boâng hoa..... ................................................ yeâu caàu HS veà nhaø luyeän ñoïc laïi baøi vaø traû lôøi caùc caâu hoûi cuoái baøi.............................................................. Con haõy tìm caùc chi tieát trong baøi noùi leân ñieàu aáy. . (Gôïi yù: Ñeå chim vaãn ñöôïc ca hoùt vaø boâng cuùc vaãn ñöôïc taém naéng maët trôøi caùc caäu beù caàn laøm gì?) Caâu chuyeän khuyeân con ñieàu gì?  Hoaït ñoäng 2: Luyeän ñoïc laïi baøi +MT : Giuùp HS thi ñua luyeän ñoïc theo vai....... Hai caäu beù ñaõ laøm gì khi sôn ca cheát? Long troïng coù yù nghóa laø gì? Theo con....... nhöng chim sôn ca vaø boâng cuùc traéng vaãn raát yeâu thöông nhau.................GIAÙO AÙN LÔÙP 2 Chi tieát naøo cho thaáy hai chuù beù ñaõ raát voâ taâm ñoái vôùi sôn ca? Khoâng chæ voâ taâm ñoái vôùi chim maø hai chuù beù coøn ñoái xöû raát voâ taâm vôùi boâng cuùc traéng..............Hai chuù beù ñaõ caét ñaùm coû trong ñoù coù caû boâng cuùc traéng boû vaøo loàng chim................................ Ruùt kinh nghieäm: .................Hai caäu beù ñaõ ñaët sôn ca vaøo moät chieác hoäp thaät ñeïp vaø choân caát thaät long troïng.................................. Chuaån bò: Veø chim .......................TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC VÓNH NGUYEÂN 2 .. Theo doõi HS ñoïc baøi..........................Hoaït ñoäng nhoùm..........Chim sôn ca cheát khaùt........... ........................ Coøn boâng cuùc thì toûa höông ngaøo ngaït ñeå an uûi sôn ca........ coøn boâng cuùc traéng thì heùo laû ñi vì thöông xoùt.. Khi sôn ca cheát.................................... ............ loaøi hoa.......Long troïng coù nghóa laø ñaày ñuû nghi leã vaø raát trang nghieâm............ Cuoái cuøng thì chuyeän gì ñaõ xaûy ra vôùi chim sôn ca vaø boâng cuùc traéng? Tuy ñaõ bò nhoát vaøo loàng vaø saép cheát.............................................3 ñeán 5 HS noùi theo suy nghó cuûa mình.... Chuù yù taäp caùch ñoïc theå hieän tình caûm........HS luyeän ñoïc caû baøi........ ....Caäu beù laøm nhö vaäy laø sai.................Chuùng ta caàn ñoái xöû toát vôùi caùc con vaät vaø caùc loaøi caây.... .. con haõy tìm chi tieát trong baøi noùi leân ñieàu aáy........................... vieäc laøm cuûa caùc caäu beù ñuùng hay sai? Haõy noùi lôøi khuyeân cuûa con vôùi caùc caäu beù.... chaám ñieåm cho HS.... cuùc cuõng heùo laû ñi vaø thöông xoùt......... +Caùch tieán haønh: Yeâu caàu ñoïc baøi caù nhaân.. GIAÙO VIEÂN: VOÕ THÒ THANG .. Cuûng coá – Daën doø (3’) Nhaän xeùt tieát hoïc... .................................................. ...... . .................

MUÏC TIEÂU .Hieåu söï vui töôi hoùm hænh veà ñaëc tính cuûa moät soá loaøi chim qua ngoân ngöõ II.10 HS noái tieáp nhau ñoïc baøi. . lon xon.TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC VÓNH NGUYEÂN 2 . Moãi HS ñoïc 2 caâu. 3. maùch leûo.HS: SGK. III. . CHUAÅN BÒ .Moãi HS ñoïc 1 caâu. .Ngaét ñuùng nhòp thô. nghóa. . cheøo beûo. +Caùch tieán haønh: a) Ñoïc maãu.Theo doõi HS ñoïc baøi. moãi HS ñoïc hai caâu. b) Luyeän phaùt aâm.Ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ môùi.Bieát ñoïc baøi vôùi gioïng vui töôi. neáu coù theå).Goïi 2 HS leân baûng kieåm tra baøi Chim sôn ca vaø boâng cuùc traéng. neáu coù.Laàn löôït töøng HS ñoïc baøi trong nhoùm cuûa mình.… . Ngaét nghæ hôi cuoái moãi caâu thô. maùch leûo. nhaáp nhem.  Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc. caù nhaân.Yeâu caàu HS ñoïc töøng caâu. caùc töø khoù.Yeâu caàu HS ñoïc noái tieáp. .GV: Tranh minh hoïa baøi taäp ñoïc (phoùng to. Baûng ghi saün noäi dung caàn höôùng daãn luyeän ñoïc.Tieán haønh töông töï nhö caùc tieát hoïc tröôùc. . teáu. . . ñoïc noái tieáp töø ñaàu cho ñeán heát baøi.Ñoïc löu loaùt ñöôïc caû baøi. . c) Luyeän ñoïc ñoaïn.Hoaït ñoäng lôùp.Luyeän phaùt aâm caùc töø: nôû. chao. Caû lôùp theo doõi baøi trong sgk. . . . caùc töø ngöõ deã laãn do aûnh höôûng cuûa phöông ngöõ. caùc baïn GIAÙO VIEÂN: VOÕ THÒ THANG . Baøi cuõ (3’) Chim sôn ca vaø boâng cuùc traéng . baøi veø daân gian ñaõ giôùi thieäu vôùi chuùng ta veà ñaëc tính cuûa moät soá loaøi chim. nhaûy. seû. . hoùm hænh. Nghe vaø chænh söûa loãi cho HS. +MT: Giuùp HS ñoïc trôn toaøn baøi. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG 1. Khôûi ñoäng (1’) 2. .1 HS khaù ñoïc maãu laàn hai. . traû lôøi caâu hoûi vaø cho ñieåm. . chuù yù ñoïc gioïng keå vui nhoän.GIAÙO AÙN LÔÙP 2 TUAÀN 31/1/2007 Moân Baøi daïy : : 21 Ngaøy daïy: TAÄP ÑOÏC : VEØ CHIM I.Hieåu nghóa caùc töø: Veø. nguû.Baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø . Ñoïc 2 voøng.Hieåu noäi dung baøi: Baèng ngoân ngöõ vui töôi. hoùm hænh. ngaét hôi ñuùng.GV ñoïc maãu laàn 1. nhaët laân la.

.......Daën doø HS veà nhaø tìm hieåu theâm veà ñoaïn sau cuûa baøi veø ..) ...................................................... ... 5...........Con lieáu ñieáu..................1 HS ñoïc baøi thaønh tieáng.......... tu huù......... .......................Chaïy lon xon laø daùng chaïy cuûa caùc con beù. cuù meøo..Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh baøi veø.. d) Thi ñoïc e) Ñoïc ñoàng thanh  Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu baøi +MT : Giuùp HS hieåu noäi dung baøi.... cheøo beûo........................................... caùc töø môùi ñaõ neâu trong phaàn Muïc tieâu..Chuaån bò: Moät trí khoân hôn traêm trí khoân............... ............. chim saâu..... - Hoaït ñoäng lôùp.....................................................Theo con vieäc taùc giaû daân gian duøng caùc chim cuõng coù cuoäc soáng nhö töø ñeå goïi ngöôøi...... GIAÙO VIEÂN: VOÕ THÒ THANG .... ........................... sau ñoù thi veø ñoïc thuoäc loøng baøi thô.GIAÙO AÙN LÔÙP 2 ...... khaùch. .... Ruùt kinh nghieäm: ......Taùc giaû muoán noùi caùc loaøi ......... lieáu ñieáu......Nhaän xeùt tieát hoïc................... .......... chim seû.Con thích con chim naøo trong baøi nhaát? Vì Hoaït ñoäng lôùp... chim cheûo beûo (seû.......... .Yeâu caàu HS ñoïc thuoäc loøng baøi veø hoaëc keå veà caùc loaøi chim trong baøi veø baèng lôøi vaên cuûa mình................. cheøo beûo...... coâ....Con gaø hay chaïy lon xon...... ..Moät soá HS keå laïi veà caùc loaøi chim ñaõ hoïc trong baøi theo ñoù xoaù daàn baûng cho HS hoïc thuoäc loøng......... Theo doõi HS ñoïc baøi theo nhoùm.... thím gì? .. ........ Caû lôùp ñoïc thaàm theo....................... Cuûng coá – Daën doø (3’) . saùo.......Traû lôøi theo suy nghó.. baùc....... yeâu caàu... ...........Tìm teân caùc loaøi chim trong baøi............ moãi nhoùm coù 5 HS vaø yeâu caàu ñoïc baøi trong nhoùm.... .. +MT : Giuùp HS hoïc thuoäc baøi veø..........Ñeå goïi chim saùo “taùc giaû” ñaõ duøng töø ..... +Caùch tieán haønh: ....... ngöôøi ñeå keå veà caùc loaøi chim coù duïng yù gaàn guõi vôùi cuoäc soáng cuûa con ngöôøi.....Traû lôøi........ gì? .Yeâu caàu HS ñoïc ñoàng thanh baøi veø sau ...................... trong cuøng moät nhoùm nghe vaø chænh söûa loãi cho nhau......Caùc loaøi chim ñöôïc noùi ñeán trong baøi laø: gaø................ ..... caùc ñaëc ñieåm cuûa cuoäc soáng cuûa con ngöôøi. (Khi noùi veà ñaëc ... ..... +Caùch tieán haønh: ..Chaïy lon xon coù nghóa laø gì? ñieåm cuûa chìa voâi.....Töông töï nhö vaäy haõy tìm caùc töø goïi teân khaùch........Töông töï nhö vaäy haõy tìm caùc töø chæ ñaëc chim seû..Goïi 1 HS ñoïc laïi toaøn baøi.......................... caùc loaøi chim khaùc......... ......... ...................Hoïc thuoäc loøng.HS thi ñua ñoïc baøi.... chìa voâi.....Töø: con saùo............TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC VÓNH NGUYEÂN 2 ...... ... ...... nhoùm..... .. caù nhaân. sao?  Hoaït ñoäng 3: Hoïc thuoäc loøng baøi ..... caäu chìa voâi.......Con gaø coù ñaëc ñieåm gì? .........Chia nhoùm HS... saâu)............. cuù meøo thì keát hôïp vôùi vieäc tìm hieåu nghóa cuûa ñieåm cuûa töøng loaøi chim............

.Hieåu nghóa caùc töø môùi: ngaàm. ñoïc töø ñaàu cho ñeán heát baøi.Hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa truyeän: Caâu chuyeän ca ngôïi söï thoâng minh.1 HS ñoïc. troán ñaèng trôøi. GIAÙO VIEÂN: VOÕ THÒ THANG Hoaït ñoäng cuûa Troø . b) Luyeän phaùt aâm . . + Keå teân caùc loaøi chim coù trong baøi.TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC VÓNH NGUYEÂN 2 . Baûng phuï ghi saün caùc töø.Tìm vaø neâu caùc töø: + cuoáng quyùt. .Phaân bieät ñöôïc lôøi caùc nhaân vaät vôùi lôøi ngöôøi daãn chuyeän.Goïi HS ñoïc chuù giaûi.5 ñeán 7 HS ñoïc baøi caù nhaân.HS: SGK.Nhaän xeùt. II.Khuyeân chuùng ta phaûi bieát khieâm toán. sau ñoù caû lôùp thoáng nhaát caùch ngaét gioïng: .Ngaét.Baøi taäp ñoïc coù 4 ñoaïn: .Hoûi: Baøi taäp ñoïc coù maáy ñoaïn? Caùc ñoaïn phaân chia ntn? . sau ñoù goïi 1 HS khaù ñoïc laïi baøi.Theo doõi vaø ñoïc thaàm theo.GV ñoïc maãu caû baøi moät löôït. Ñoàng thôøi khuyeân chuùng ta phaûi bieát khieâm toán. daáu phaåy vaø giöõa caùc cuïm töø. thình lình. sau ñoù caû lôùp ñoïc ñoàng .Yeâu caàu HS ñoïc töøng caâu.Ñoïc ñuùng caùc töø khoù. cho ñieåm HS. khoâng neân kieâu caêng. caû lôùp theo doõi sgk. quyù troïng. . nghó keá. thình lình. + Con thích nhaát con chim naøo trong baøi? Vì sao? . caâu.Goïi HS ñoïc thuoäc loøng baøi Veø chim. . ñaén ño. Baøi cuõ (3’) Veø chim. . . . + Tìm nhöõng töø ngöõ ñöôïc duøng ñeå goïi caùc loaøi chim.GIAÙO AÙN LÔÙP 2 TUAÀN 5/2/2007 Moân Baøi daïy : : 22 Ngaøy daïy: TAÄP ÑOÏC : MOÄT TRÍ KHOÂN HÔN TRAÊM TRÍ KHOÂN (T1) I. coi thöôøng ngöôøi khaùc.Haõy neâu caùch ngaét gioïng caâu vaên ñaàu tieân trong baøi.Ñoïc löu loaùt caû baøi. quaúng. buoàn baõ. Moãi HS chæ ñoïc moät caâu trong baøi. ñoaïn caàn luyeän ñoïc.Neâu yeâu caàu luyeän ñoïc theo ñoaïn vaø goïi 1 HS ñoïc ñoaïn 1. coi thöôøng ngöôøi khaùc. nhanh nheïn cuûa Gaø Röøng. 3. . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG 1. . .Giôùi thieäu: (1’) Hoaït ñoäng cuûa Thaày  Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc a) Ñoïc maãu . .Yeâu caàu HS tìm caùc töø khoù ñoïc trong baøi. neáu coù theå). MUÏC TIEÂU .1 HS khaù ñoïc baøi. CHUAÅN BÒ . nghe vaø boå sung caùc töø caàn luyeän phaùt aâm leân baûng ngoaøi caùc töø ñaõ döï kieán.HS noái tieáp nhau ñoïc. . .HS vöøa ñoïc baøi vöøa neâu caùch ngaét gioïng cuûa mình. HS khaùc nhaän xeùt. khoâng neân kieâu caêng. Yeâu caàu HS ñoïc caâu vaên treân theo ñuùng caùch ngaét gioïng. III. nghæ hôi ñuùng sau daáu chaám. vuøng chaïy. Khôûi ñoäng (1’) 2. buoàn baõ. c) Luyeän ñoïc theo ñoaïn . . deã laãn do aûnh höôûng cuûa phöông ngöõ. chaïy bieán. cuoáng quyùt. coi thöôøng. + Tìm nhöõng töø ngöõ duøng ñeå taû ñaëc ñieåm cuûa caùc loaøi chim.GV: Tranh minh hoïa trong baøi taäp ñoïc (phoùng to. .

....... caùc baïn trong moät nhoùm nghe vaø chænh söûa loãi cho nhau........ ................. ..... .. ........Chia nhoùm HS..................... ........../ nghó keá gì ñi........... .. (GV ñoïc maãu hai caâu naøy) ............ thaát voïng) .. e) Ñoïc ñoàng thanh 5......................................HS ñoïc laïi töøng caâu trong ñoaïn hoäi thoaïi giöõa Choàn vaø Gaø Röøng..... sau ñoù thi ñoïc ñoàng thanh ñoaïn 2. ........................ TUAÀN : 22 Ngaøy daïy: 5/2/2007 Moân : TAÄP ÑOÏC Baøi daïy : MOÄT TRÍ KHOÂN HÔN TRAÊM TRÍ KHOÂN(T2) III.........................Moät soá HS ñocï baøi...... ....1 HS khaù ñoïc baøi............. ....... .........................................// (Gioïng hôi hoaûng hoát) + Luùc naøy...........Toå chöùc cho caùc nhoùm thi ñoïc caù nhaân vaø ñoïc ñoàng thanh....... ......Caùc nhoùm cöû ñaïi dieän thi ñoïc caù nhaân hoaëc moät HS baát kì ñoïc theo yeâu caàu cuûa GV...................... gioïng cuûa Choàn vôùi Gaø buoàn baõ........... Chuù yù nhaéc HS ñoïc vôùi gioïng thong thaû...................../ trong ñaàu mình chaúng coøn moät trí khoân naøo caû................. .....Theo doõi HS ñoïc baøi..... ....Yeâu caàu HS ñoïc noái tieáp theo ñoaïn....... ....... ..Höôùng daãn HS ñoïc caâu noùi cuûa Choàn: + Choàn baûo Gaø Röøng:// “Moät trí khoân cuûa caäu coøn hôn caû traêm trí khoân cuûa mình.................. caù nhaân ........Goïi HS ñoïc laïi ñoaïn 2.............Moät trí khoân hôn traêm trí khoân (Tieát 1) 3..... Cuûng coá – Daën doø (3’) ......... ... ...... ............... CAÙC HOAÏT ÑOÄNG 1...... ...  Hoaït ñoäng 2: Thi ñua ñoïc . Khôûi ñoäng (1’) 2..... HS ñoïc laïi ñoaïn 1.............Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh ñoaïn 1.”// (gioïng caûm phuïc chaân thaønh) d) Ñoïc caû baøi ....Höôùng daãn: Ñeå ñoïc toát ñoaïn vaên naøy caùc con caàn chuù yù ngaét gioïng cho ñuùng sau caùc daáu caâu. ñaëc bieät chuù yù gioïng khi ñoïc lôøi noùi cuûa Gaø vôùi Choàn hôi maát bình tónh.... Moãi HS ñoïc moät ñoaïn....................................... lo laéng............. ..............Moät soá HS khaùc ñoïc laïi baøi theo höôùng daãn.....Goïi HS ñoïc ñoaïn 3... Theo doõi HS ñoïc baøi theo nhoùm...... thaáy HS ngaét gioïng sai caâu naøo thì höôùng daãn caâu aáy............. ...............GIAÙO AÙN LÔÙP 2 .HS luyeän ñoïc 2 caâu: + Caäu coù traêm trí khoân.............. Goïi HS ñoïc ñoaïn 2.Laàn löôït töøng HS ñoïc baøi trong nhoùm cuûa mình....Nhaän xeùt tieát hoïc.....TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC VÓNH NGUYEÂN 2 .....Yeâu caàu HS ñoïc laïi caû ñoaïn 1. moãi nhoùm coù 4 HS vaø yeâu caàu ñoïc baøi trong nhoùm..... ....// (Gioïng buoàn baõ.....................Chuaån bò: Tieát 2 thanh......................1 HS khaù ñoïc baøi............... Baøi cuõ (3’) ..Tuyeân döông caùc nhoùm ñoïc baøi toát......................... Ruùt kinh nghieäm: ..1 HS khaù ñoïc baøi...................Baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa Thaày  Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu baøi GIAÙO VIEÂN: VOÕ THÒ THANG Hoaït ñoäng cuûa Troø Hoaït ñoäng lôùp........Goïi 1 HS ñoïc ñoaïn 3.....4 HS noái tieáp nhau ñoïc baøi......

caû hai thoaùt naïn. .Ít theá sao? Mình thì coù haøng traêm.Troán ñaèng trôøi nghóa laø gì? . cuoáng quyùt.Nhaän xeùt. baïn naøo cho bieát.Hs traû lôøi theo yù mình . +MT : Giuùp HS bieát choïn teân cho caâu gaëp hoaïn naïn. 4. .Con choïn teân naøo cho truyeän? Vì sao? . Thình lình: baát ngôø.Choàn baûo Gaø Röøng: “Moät trí khoân cuûa caäu coøn hôn caû traêm trí khoân cuûa mình”.Vì Gaø Röøng ñaõ duøng moät trí khoân cuûa mình maø cöùu ñöôïc . hoaïn naïn sao? môùi bieát ai khoân. Cuoáng quyùt: voäi ñeán möùc roái leân.Khi gaëp naïn Choàn ta xöû lí ntn? .Gaø Röøng bieát lieàu mình vì baïn beø. . +Caùch tieán haønh: .Sau laàn thoaùt naïn thaùi ñoä cuûa Choàn ñoái vôùi Gaø Röøng ra sao? .Qua phaàn vöøa tìm hieåu treân.Choàn vaãn ngaàm coi thöôøng baïn.Giaûi nghóa töø ngaàm.Chuyeän gì ñaõ xaûy ra vôùi ñoâi baïn khi chuùng ñang daïo chôi treân caùnh ñoàng? .Choàn trôû neân khieâm toán hôn.Qua chi tieát treân.Con thích Gaø Röøng vì Gaø Röøng ñaõ thoâng minh laïi khieâm toán vaø duõng caûm.Khoâng coøn loái ñeå chaïy troán. .Giaûi nghóa töø ñaén ño. thình lình.Toû yù coi khinh.Nhaän xeùt giôø hoïc.Gaø Röøng raát duõng caûm. . . . .Vì sao Choàn laïi thay ñoåi nhö vaäy? . . .Goïi 2 HS ñoïc toaøn baøi vaø traû lôøi caâu hoûi: Con thích con vaät naøo trong truyeän? Vì . caâu chuyeän muoán khuyeân chuùng ta ñieàu gì? -Ngaàm: kín ñaùo.Goïi HS ñoïc caâu hoûi 5.Tìm nhöõng caâu noùi leân thaùi ñoä cuûa Choàn ñoái vôùi Gaø Röøng? .Chuùng gaëp moät thôï saên. .Ñaén ño: caân nhaéc xem coù lôïi hay haïi. .Caâu chuyeän noùi leân ñieàu gì? cuøng ñoïc thaàm vaø suy nghó.  Hoaït ñoäng 2: Choïn teân cho caâu . oâng ta ñuoåi theo.Choàn luùng tuùng. . cho ñieåm HS. coi thöôøng ngöôøi khaùc.1 HS ñoïc thaønh tieáng. .Goïi HS ñoïc ñoaïn 3. boãng noù vuøng daäy chaïy. .Gaø nghó ra meïo giaû vôø cheát ñeå löøa ngöôøi thôï saên. Cuûng coá – Daën doø (3’) . . chuùng ta hoïc tieáp nheù.TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC VÓNH NGUYEÂN 2 . GIAÙO VIEÂN: VOÕ THÒ THANG . . taïo thôøi cô cho Choàn troán thoaùt. .Caâu vaên naøo cho ta thaáy ñöôïc ñieàu ñoù? .Caâu chuyeän muoán khuyeân chuùng ta haõy bình tónh trong khi chuyeän. . sôï haõi neân khoâng coøn moät trí khoân naøo trong ñaàu. Hoaït ñoäng caù nhaân.Coi thöôøng nghóa laøgì? . .Luùc gaëp khoù khaên. khoâng loä ra ngoaøi.Gaø Röøng ñaõ nghó ra meïo gì ñeå caû hai cuøng thoaùt naïn? . caû lôùp . chuùng ta thaáy ñöôïc nhöõng phaåm chaát toát naøo cuûa Gaø Röøng? . . Ñoàng thôøi cuõng khuyeân chuyeän.Gaø Röøng raát thoâng minh.GIAÙO AÙN LÔÙP 2 +MT : Giuùp HS hieåu noäi dung baøi. Khi ngöôøi thôï saên quaúng noù xuoáng ñaùm coû. . 5.Hai con vaät laøm theá naøo ñeå thoaùt hieåm. chuùng ta khoâng neân kieâu +Caùch tieán haønh: caêng.

. traéng phau phau.. Ruùt kinh nghieäm: . Baøi cuõ (3’) Moät trí khoân hôn traêm trí khoân. Baûng phuï coù ghi saün töø...... ............ ..... giöõa caùc cuïm töø....................................HS: SGK............................. ...... ñoaïn caàn luyeän ñoïc................................. + Trong truyeän ai laø ngöôøi khoân? + Gaø Röøng nghó ra meïo gì? + Choàn thay ñoåi thaùi ñoä ra sao? GIAÙO VIEÂN: VOÕ THÒ THANG ........................... nhanh trí.................... ...... Khôûi ñoäng (1’) ....................... Phaân bieät gioïng cuûa Cuoác vaø Coø............... .........Daën HS veà nhaø ñoïc laïi baøi vaø chuaån bò baøi sau........................... caâu......Hieåu nghóa caùc töø môùi: cuoác.....Kieåm tra 4 HS ñoïc baøi: Moät trí khoân hôn traêm trí khoân........ .. .....................................Coùlao ñoäng vaát vaû môùi coù luùc thaûnh thôi...............Con thích Choàn vì Choàn ñaõ nhaän thaáy söï thoâng minh cuûa Gaø Röøng vaø caûm phuïc söï thoâng minh. Coø vaø Cuoác... deã laãn do aûnh höôûng cuûa phöông ngöõ..... duõng caûm cuûa Gaø Röøng................... III.....Hieåu noäi dung caâu chuyeän: Khuyeân chuùng ta phaûi lao ñoäng vaát vaû môùi coù luùc thaûnh thôi...........................Nghæ hôi ñuùng sau caùc daáu caâu...... thaûnh thôi................................ II....... ........ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG 1................... TUAÀN 7/2/2007 Moân Baøi daïy : : 22 Ngaøy daïy: TAÄP ÑOÏC : COØ VAØ CUOÁC I.................... traéng phau phau................................Ñoïc trôn ñöôïc caû baøi..................................... ..............GV: Tranh minh hoïa baøi taäp ñoïc trong sgk........................ nheï nhaøng.GIAÙO AÙN LÔÙP 2 . sung söôùng............................... .......... Ñoïc ñuùng caùc töø môùi: cuoác........ MUÏC TIEÂU ...... sung söôùng.... Ñoïc ñuùng caùc töø khoù........ ........TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC VÓNH NGUYEÂN 2 ...... thaûnh thôi.................. CHUAÅN BÒ ................ .........................2....Ñoïc baøi vôùi gioïng vui................

daäp dôøn thaûnh thôi. +Caùch tieán haønh: .Chia nhoùm HS. nhoùm. cho ñieåm HS. baûo. Em caûm ôn chò Coø.Coø hoûi: “Khi laøm vieäc. deã laãn cho HS luyeän ñoïc: vaát vaû.Phaûi chòu khoù lao ñoäng thì môùi coù luùc ñöôïc sung söôùng. luyeän ñoïc caùc caâu. traéng phau phau. baån. Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh ñoaïn 1. ./ nhìn leân trôøi xanh.TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC VÓNH NGUYEÂN 2 . Hoaït ñoäng caù nhaân . caû lôùp. traéng phau phau.Em hieåu roài. GIAÙO VIEÂN: VOÕ THÒ THANG Hoaït ñoäng cuûa Troø Hoaït ñoäng lôùp. caù nhaân. .Goïi 1 HS ñoïc laïi toaøn baøi. … .GIAÙO AÙN LÔÙP 2 + Caâu chuyeän noùi leân ñieàu gì? .Moãi HS ñoïc moät caâu theo hình thöùc noái tieáp.Vì sao Cuoác laïi hoûi Coø nhö vaäy? .Vì haèng ngaøy Cuoác vaãn thaáy Coø bay treân trôøi cao. Em soáng trong buïi caây döôùi ñaát. chaúng sôï buøn baén baån heát aùo traéng sao? . .// .Ghi baûng caùc töø khoù. . lôøi khuyeân aáy laø gì? .Yeâu caàu HS ñoïc.Chò baét teùp vaát vaû theá.Coø traû lôøi Cuoác ntn? . Cuoác hoûi Coø ñieàu gì? . nhoùm. ngaây thô. Caû lôùp ñoïc thaàm theo.Neáu con laø Cuoác con seõ noùi gì vôùi Coø? 5.” . .Coø ñang laøm gì? .Theo doõi. baét teùp. 3. moãi nhoùm coù 3 HS vaø yeâu caàu ñoïc baøi trong nhoùm.Phaûi coù luùc vaát vaû./ khoâng nghó/ cuõng coù luùc chò phaûi khoù nhoïc theá naøy. Cuûng coá – Daën doø (3’) . kieám aên./ ñoâi caùch daäp dôøn nhö muùa. .Caâu traû lôøi cuûa Coø chöùa ñöïng moät lôøi khuyeân.Chuaån bò : Baùc só Soùi. .Yeâu caàu HS ñoïc noái tieáp töøng caâu. . traùi ngöôïc haún vôùi Coø baây giôø ñang loäi buøn.1 HS ñoïc baøi thaønh tieáng. .Tìm caùch ñoïc. Höôùng daãn gioïng ñoïc: + Gioïng Cuoác: ngaïc nhieân. vui veû. b) Luyeän phaùt aâm . . caùc baïn trong cuøng moät nhoùm nghe vaø chænh söûa loãi cho nhau.Giôùi thieäu: (1’) Hoaït ñoäng cuûa Thaày  Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc +MT : Giuùp HS ñoïc trôn toaøn baøi. d) Thi ñoïc e) Ñoïc ñoàng thanh  Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu baøi +MT : Giuùp HS Hieåu noäi dung baøi. ngaïi gì baån hôû chò.// Phaûi coù luùc vaát vaû loäi buøn/ môùi coù khi ñöôïc thaûnh thôi bay leân trôøi cao. +Caùch tieán haønh: a) Ñoïc maãu .Laàn löôït töøng HS ñoïc baøi trong nhoùm cuûa mình. tìm caùch ngaét gioïng caùc caâu daøi.Nhaän xeùt.HS ñoïc caù nhaân. Theo doõi HS ñoïc baøi theo nhoùm.Goïi 2 HS ñoïc laïi baøi vaø hoûi: + Con thích loaøi chim naøo? Vì sao? . .Coø ñang loäi ruoäng baét teùp.Nhaän xeùt tieát hoïc.Khi ñoù.Coø noùi gì vôùi Cuoác? . + Gioïng Coø: dòu daøng. . c) Luyeän ñoïc ñoaïn .Daën HS veà nhaø ñoïc laïi baøi .GV ñoïc maãu toaøn baøi laàn 1. vui veû. . loäi buøn thì môùi coù khi thaûnh thôi bay leân trôøi cao. . .

............................................................................................................................................................................................................. Ruùt kinh nghieäm: .... ............................................................................. GIAÙO VIEÂN: VOÕ THÒ THANG ..................................................................................................... ...........................TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC VÓNH NGUYEÂN 2 ......................................................................................Traû lôøi theo suy nghó caù nhaân......................................................................... ............................................................ ......................................GIAÙO AÙN LÔÙP 2 .....................................