You are on page 1of 182

ks.

dr Stanisaw Trzeciak

TALMUD O GOJACH
a kwestia ydowska w Polsce

SPIS TRECI:
Od Wydawcy .................................................................................... Wstp................................................................................................. I. Znaczenie Talmudu........................................................................... II. Goj, akum .......................................................................................... III. Prawo pisane, a podania starszych ................................................... IV. yczliwe przepisy w stosunku do obcych ....................................... V. Wyodr bnienie si od obcych narodw ........................................... VI. Goje s nieczystymi i zanieczyszczaj yda i jego rzeczy ............ VII. Koszerne i trefne jako podstawa bezwzgl dnego bojkotu............... VIII. Szulchan aruch jako norma ycia..................................................... IX. Goje to bydo..................................................................................... X. Mieszkania gojw to zagroda dla byda ........................................... XI. Goje podejrzani o bestializm, rozbj i rozpust Diabli i anio owie podejrzani o antysemityzm.............................................. XII. Prawo ma e skie w stosunku do gojw......................................... XIII. Prawo handlowe z gojami................................................................. XIV. S downictwo wobec gojw .............................................................. XV. Majtki gojw nale do ydw ....................................................... XVI. Znalezionej rzeczy goja nie wolno oddawa ................................... XVII. Oszustwo w stosunku do goja dozwolone....................................... XVIII. Czy kradzie, rabunek w stosunku do goja jest dozwolony? ........... XIX. Zabicie goja jest dozwolone ............................................................. XX. Wyrabianie solidarno ci narodowej przez bezwzgl dne niszczenie odpadych Izraelitw ...................................................... XXI. S d nad narodami............................................................................. XXII. Uprzywilejowani.............................................................................. XXIII. Am-haarec ....................................................................................... XXIV. Chrze cijanie pod nazwami minim, cedim, apikorsim ................... XXV. Podwjna etyka wzgl dem zwierz t i cmentarzy ............................ XXVI. Charakterystyka talmudu ................................................................. XXVII. Jak ydzi wyja niaj prawo talmudyczne o gojach? .................... XXVIII. Zasady spo eczne ewangelii ......................................................... 5 7 9 13 16 18 20 25 28 33 36 38 40 44 50 55 58 60 63 66 70 71 78 83 86 88 93 96 101 105

Dom Wydawniczy "Ostoja" ul. Targowa 29/12 32-065 Krzeszowice tel. (0-12) 282-63-01, fax (0-12) 258-14-81 e-mail: ostoja@ostoja.pl www.ostoja.pl

Krzeszowice 2004

ISBN 83-88020-31-5

XXIX. Pojcia ydowskie o mesjaszu i jego stosunku do gojw.............. 107 XXX. Dwa przeciwne wiaty .................................................................... 109 XXXI. Mesjanizm a komunizm.................................................................. 114 XXXII. Komunizm a ydzi .......................................................................... 128 XXXIII. Agitacja ydo-komunistyczna w Polsce w ostatnich latach ......... 133 XXXIV. Masoneria a ydzi ........................................................................... 140 XXXV. Rozwj masonerii a upadek narodw ............................................ 157 XXXVI. Loa "Ogniwo" w Warszawie ......................................................... 164 XXXVII. Oddziay pomocnicze ..................................................................... 168 XXXVIII Koci a masoneria ....................................................................... 171 XXXIX. Stowarzyszenie ydw-Chrzecijan i inne obce agentury............ 175 XL. Pornografia a ydzi ......................................................................... 178 XLI. Oznaczanie ydw t at .......................................................... 193 XLII. Sztadlani ......................................................................................... 195 XLIII. Cel gwnych atakw ydostwa .................................................... 210 XLIV. Atak na polsk ziemi .................................................................... 223 XLV. Kwestia ydowska w wietle grb Mojesza i prorokw ............ 232 XLVI. Kwestia ydowska w wietle nauki Chrystusa Pana i Apostow....................................................................................... 241 XLVII. Kwestia ydowska w wietle nauki Kocioa Katolickiego ..........245 XLVIII. Pius V wity wypdza ydw z Pastwa Kocielnego .................251 XLIX. Zapomniany rozkaz.........................................................................259 L. Uchway synodalne i listy pasterskie biskupw w dawnej Polsce ...............................................................................................272 LI. Mieszczastwo w dawnej Polsce wobec ydw.............................285 LII. Ustawy pastwowe przeciw ydom w dawnej Polsce...................290 LIII. ydzi w czasach zaborczych...........................................................297 LIV. Asymilacja ......................................................................................309 LV. Rola ydw w r. 1920 .....................................................................314 LVI. Instytucja Esterek............................................................................319 LVII. Kwestia ydowska w Polsce w czasach obecnych.........................322 LVIII. Tragizm narodu polskiego...............................................................332 Zakoczenie ................................................................................... 343

Od Wydawcy
Problematyka stosunkw polsko-ydowskich od wiekw budzi wiele kontrowersji. Niestety, mimo duej liczby opracowa na ten temat, w podrcznikach historycznych, ksikach i artykuach prasowych, w miar upywu czasu, coraz wicej miejsca powica si polskiemu antysemityzmowi, a przemilcza zachowania ydw, ktre takie nastroje budziy. Na liczne przekamania o postawie Polakw wobec ydw, krce dzisiaj po caym wiecie i psujce wizerunek naszego kraju, nikt nie reaguje bd to z obawy przed zakwalifikowaniem go do grona antysemitw, bd to z niewiedzy o relacjach midzy tymi nacjami w rnych okresach historii Polski. Niniejsza publikacja zostaa wydana po raz pierwszy w 1939 r. dosownie na kilka miesicy przed wybuchem II wojny wiatowej wojny, ktra przyniosa Polakom i ydom tragedi i liczone w milionach ofiary istnie ludzkich. Publikacja ma charakter historyczny. Jej bogata dokumentacja rdowa pozwala nam na wyrobienie sobie pogldu o stanie wiadomoci tej czci obywateli II Rzeczypospolitej, ktra bya do mniejszoci ydowskiej nastawiona krytycznie. Trudno dzisiaj znale te dane, ktrymi popiera swj wywd autor ksiki "Talmud o gojach...", dlatego te w badaniu stosunkw polsko-ydowskich ponowne wydanie tej publikacji traktujemy jako kolejny gos w dyskusji, ostatnio przypominajcej raczej "gr do jednej bramki", ni dialog dwch partnerw. Dla osb interesujcych si bardziej stron historyczn ni filozoficzno-religijnymi podstawami stosunkw polsko-ydowskich, pomocne moe by podanie na og nieznanych faktw z okresu II Rzeczypospolitej, ale te z czasw Rzeczpospolitej szlacheckiej i zaborw. Mwic dzisiaj o polskim antysemityzmie w okresie midzywojennym dobrze jest pozna postawy ydw, w znacznej czci wrogich powstaniu niepodleg ego pa stwa polskiego, walcz cych w szeregach armii bolszewickiej i ydowskiej ludnoci cywilnej, atakujcej polskie oddziay na tyach. Skd braa si taka postawa osb narodowoci ydowskiej? Jak opisywa triumfalny nastrj mieszkacw Wilna wiosn 1919 roku marszaek Pisudski w licie do Ignacego Paderewskiego: "Znacznie gorzej byo z ydami, ktrzy 5

Od Wydawcy

przy panowaniu bolszewickim byli warstw rzdzc. Z wielkim trudem wstrzymaem pogrom, ktry wisia wprost w powietrzu, z powodu tego, e ludno cywilna ydowska strzelaa z okien i dachw i rzucaa stamtd granaty rczne." W niepodlegej Rzeczypospolitej cieniem na relacje polsko-ydowskie kady si obok wspomnianych wczeniej postaw wrogich odrodzeniu polskiej pastwowoci stosunki gospodarcze, wedug autora tej ksiki, charakteryzujce si dominacj ydw w niektrych dziedzinach ycia spoecznego nauce, kulturze, finansach, handlu i (czciowo) przemysu. Mwic dzisiaj o zachowaniach obu grup narodowych na przestrzeni dziejw warto zna ich stopie skomplikowania i szersze to, uwarunkowane historycznie i kulturowo. Aby jednak nie ulega modnym dzisiaj tendencjom w narzucaniu jednego stereotypu relacji polsko-ydowskich, dobrze jest pozna gosy obu stron. Dlatego te wydaj c t ksi k postanowili my nie ingerowa w jej tre i zachowa form oraz jzyk oryginau (np. sowo "ydzi" pozostawiamy pisane maliter, uznajc, e chodzi tu o grup wyznaniow, a nie narodow), jedynie w zakresie np. interpunkcji dostosowalimy ksik ks. Trzeciaka do dzisiejszej pisowni.

Wstp
W Delfickiej wityni Apollina by napis o gbokiej myli: "poznaj samego siebie". T zasad wielkiego filozofa greckiego Sokratesa (ur. okoo 469 prz. Chr.) powinno si rozszerzy dalej, dodajc: "poznaj twego ssiada". W nowoczesnych za stosunkach naleaoby doda ze wzgldw praktycznych: "poznaj twego sublokatora", bo ten atwo moe swe roszczenia rozcign do wspgospodarstwa, a nawet gospodarza zechce na drugi plan usun. Poniewa Polska ma okoo 4 milionw sublokatorw, ktrzy zachowuj si coraz wicej jaskrawo jako nard odrbny i obcy, a nawet jako wrogi element, przeto niezbdn jest rzecz pozna tych sublokatorw dokadnie z ich sposobem mylenia i postpowania w stosunku do narodu gospodarczego, pozna ich zamiary, plany i cele. Sublokatorami tymi s ydzi, ktrzy, jakkolwiek setki lat s w Polsce, korzystajc z jej gocinnoci, ciesz si przywilejami, to jednak wystpuj do tego stopnia jako element obcy, e zbyt czsto zdarzaj si wypadki, e nawet po polsku nie mwi, a czsto rwnie podpadaj pod kary sdowe za obraz Pastwa czy Narodu Polskiego. Dlatego to owo wielkie zdanie Sokratesa naley w Polsce szczeglniej przeksztaci: poznaj siebie samego, ale poznaj i yda. Poznaj go jednak gruntownie, dokadnie, bezstronnie, bez adnych uprzedze. Poznaj dusz ydowsk z jej norm dziaania, z jej pobudkami w postpowaniu, z jej sposobem mylenia w stosunku do caego otoczenia. Jasn jest rzecz, e poznanie duszy wprost jest rzecz niemoliw, mona j jednak pozna z jej normy postpowania, z motyww, jakimi si w swych czynach kieruje, sowem z jej etyki, ktra wpywa na dusz, wyrabia j i wychowuje. Norm postpowania dla ydw jest Talmud i Szulchan aruch. Dlatego to, kady, kto chce pozna yda musi si zaznajomi z tymi ksigami, ktre s dla ydw norm postpowania, kodeksem religijno-prawnym. W Talmudzie szczeglniej odbija si jak w zwierciadle dusza narodu ydowskiego, bo Talmud 7

Wstp

t dusz ksztatowa, urabia i wychowywa przez dwa tysice lat, dziaajc na ni jeszcze jako ustne podanie przed kodyfikacj. W poprzedniej mej pracy: "Mesjanizm a kwestia ydowska", przedstawiem pojcia religijne ydowskie. Ju sam tytu nastpnej pracy "Program wiatowej polityki ydowskiej" wskazuje na pojcia polityczne. Obecna za praca ma na celu przedstawi zasady moralne i etyczne ydw. Ma ona by niejako reflektorem, przy pomocy ktrego wchodzi bdziemy do rnych zakamarkw duszy ydowskiej. Reflektor ten bdzie czsto talmudyczny. Praca niniejsza, przedstawiajca etyk i moralno ydowsk, w poczeniu z poprzednimi, gdzie mielimy pojcia religijne i polityczne u ydw, tworzy bdzie cao i uatwi nam poznanie duszy narodu ydowskiego, umoliwi te poznanie yda jako sublokatora w Polsce. Nie bdzie wcale potpia Talmudu, ale przeciwnie, zachca bdzie cay Nard Polski, by pod pewnym wzgl dem zasady talmudyczne wprowadzi u siebie w ycie. Jeli Talmud, jak gosz ydzi, jest ksig mdroci dla ydw, to dlaczego nie mog przynajmniej w czci korzysta z tej mdroci Polacy? Jeli prawa jego byy dobre w Palestynie dla ydw, te dlaczego nie mog by dobrymi w Polsce dla Polakw? Chciabym zatem, by Nard Polski w pewnej dziedzinie przyzna racj ydom i przej si pod pewnym wzgldem zasadami podanymi w Talmudzie. Potrzeba przede wszystkim, by Polacy uczyli si od ydw poczucia narodowego, solidarnoci, poszanowania tradycji narodowych, zwyczajw i obyczajw, by tak jak ydzi wzajemnie si wspierali moralnie i materialnie, wyrzucali za spord siebie wszelkie elementy, ktre, jakkolwiek przyznaj si do polskoci, cz si jednak z wrogami Polski i na jej szkod dziaaj. Wan rwnie jest rzecz, by Polacy uczyli si od ydw oszczdnoci i zapobiegliwo ci w yciu praktycznym, systematyczno ci za i planowo ci w dzia aniu w yciu politycznym i ekonomicznym. Naley si uczy od kadego, nawet i od najwikszego wroga! Dlatego to w pierwszej czci teoretycznej poznamy zasady Talmudu w stosunku do gojw, w drugiej za zajmiemy si zastosowaniem tych zasad praktycznie w stosunku do ydw.

Znaczenie Talmudu
Norm postpowania ydw i niejako zwierciadem ich duszy jest Talmud. Nazwa ta oznacza nauk. "Talmud jest dla ydw religijn potrzeb ycia. Ju starzy nauczyciele stawiali jego s owa ponad s owa nauki Tory; poniewa w nauce pisanej s liczne sprzecznoci, ktre mona rozwiza tylko przy pomocy Talmudu nauka pisana jest zbyteczniejsza ni Talmud, poniewa on j zawiera, a nie odwrotnie"... Tote Talmud tworzy istot ydostwa, a "ydostwo bez Talmudu jest niemoliwym"1. Tak owiadczaj rabini na oficjalnej dyspucie z duchownymi katolickimi 1240 r. 25 czerwca, bronic Talmudu od stawianych mu zarzutw. Nic si tu pod tym wzgldem nie zmienio, bo take wedug dzisiejszych ydw Talmud "uczy najwyszych zasad etycznych"2. To samo tylko w innych sowach przedstawia J. Wajnberg. "ydzi, jak mwi, s ludem ksigi dlatego, e w ich yciu ksiga gra rol inn ni w yciu innych ludw. A ksiga ta jest inn ni inne ksigi, prawie jedyna, mianowicie prawie od dwch tysicy lat ksiga pospolicie zwana Talmudem prawie jedyna, gdy Biblia w yciu ydw stoi na drugim miejscu. Z t ksig ydzi zwizali swe ycie tak, e poza troskami powszednimi i yciem rodzinno-obrzdowym, wypenia tre duszy i serca mczyzn i w pewnym stopniu ideay i marzenia kobiet. Jest to zjawisko prawie jedyne w swoim rodzaju"3. "Od powstania Talmudu Biblia przestaa by ksig serca ydw, a Talmud sta si najwaniejszym rdem ycia umysowego ydw, poza yciem obrzdowym prawie jedyn krynic ich wzrusze spoecznych.
1) Dr Alexander Risch, Papst Gregor des Neunten Anldageartikel gegen den Talmud und dessen Vertheidigung. Leipzig 1874, S. 37. 2) 3)

Cfr. G. Wolt", Das Tridentinische Concil und der Talmud Wien 1885, S. 14

"Wielka Literatura Powszechna t. I. pod redakcj S. Lamma, Warszawa 1930. "Literatura ydowska" J. Wajnberg str. 327.

I. Znaczenie Talmudu

I. Znaczenie Talmudu

"Wspczenie z powstaniem Talmudu i w znacznej mierze pod jego wpywem znik dawny typ i powsta znany wiatu nowoytnemu swoisty typ y-datalmudysty. "Studiowanie Talmudu nie tylko byo najpikniejszym zajciem yda i jednym z najwyszych celw jego ycia, ale dawao mu i po czci teraz daje niewysowione szczcie, ktre trudno odczu i opisa temu, ktry go sam nie zazna"4. Tote widzimy to dzisiaj, co rwnie stwierdzaj ydzi, a co Chrystus Pan wyrzuca uczonym w Pi mie i faryzeuszom, e opucili Prawo Mojeszowe, a wytworzyli sobie wasne tradycje i podania starszych i wedug nich, a nie wedug Prawa Boego postpuj. Potwierdza to rwnie Talmud w nastpujcych sowach: "Baczniejszuwag zwracaj na sowa uczonych w Pimie ni na sowa Zakonu (Tory). W Torze sprzykazania i zakazy, kto za przestpuje sowa uczonych w Pimie zasuguje na mier" 5. Jako wzr do naladowania podawano sowa rabi Akiby, ktry powiedzia: "wol raczej umrze ni przestpi sowa moich towarzyszy..."6 Rabini uczyli: "jeli si kto zajmuje Pismem w., to jest to co, ale nic szczeglnego, jeli Miszn, to jest to co i otrzymuje za to take wynagrodzenie, jeli za Talmudem, to nie ma niczego waniejszego ponadto" 7. T sam myl powtarzaj obecni uczeni ydowscy, jak Wajnberg i Graetz. Wajnberg mwi: "Z powstaniem Talmudu, zwaszcza po jego pimiennym utrwaleniu zainteresowanie Pismem w. coraz bardziej zaczo ustpowa na drugi plan... zaczto uwaa czytanie Biblii za rzecz mniej ciekaw, mniej budujc, mniej Bogu mi, ni zgbianie Talmudu. A w czasach nowoytnych, zwaszcza w cigu ostatnich dwch stuleci... niech do Biblii wzrosa. Czstym zjawiskiem jest w ostatnich stuleciach karcenie modego pokolenia przez starsz generacj za czytanie Biblii"8. Tak mwi uczony ydowski. Karcenie za za czytanie Biblii pochodzi std, e zbyt czsto zdarzay si wypadki, i modzi ludzie, rozczytujc si w Prorokach Izraela, dochodzili do przekonania, e "ten, ktry mia przyj, ju przyszed" i uwierzyli w Niego.
4) 5) 6) 7) 8)

cilej i dokadniej jeszcze mwi o odstpieniu ydw od Prawa Objawionego, a zatem od Prawa Mojeszowego, historyk ydowski Graetz, ktrym ydzi tak zawsze si chlubi. Czytamy u niego: "Talmud sta si wycznym autorytetem w onie ydostwa i wypar niemal Bibli ze wiadomoci narodu"9. Wobec tego mamy najzupeniejsze prawo twierdzi, e ydzi porzucili religi Mojeszow, a wyznaj religi talmudyczn. Musimy ich zatem wedug Talmudu ocenia. Musimy zasady talmudyczne pozna, zwaszcza te, ktre s norm i podstaw etyki talmudycznej, podanej do wypeniania w stosunku do wszystkich gojw, do wszystkich nieydw, a zatem i w stosunku do nas samych, bo jak susznie zaznacza Wajnberg: "Talmud jest waciwie kodeksem kanonicznym, karnym i cywilnym, zbiorem ustaw dotyczcych ycia obrzdowego, spoecznego, rodzinnego i osobistego"10. A zatem nie Biblia, ale Talmud jest waciwie norm ycia i podstaw etyki ydowskiej, bo ydzi wyznaj religi talmudyczn, a nie Mojeszow. Tote jak mwi o tym kodeksie talmudycznym Mateusz Mieses, e "jest to kodeks specyficznie religijny", "dla ydw jako caoci historycznej, aden przepis religijny nie moe zosta zmieniony", a "pogld na wieczno rytuau ydowskiego, na niezmienno przepisw judaizm u, cytuje te Talmud (Szabbat T.16a)"11. Kiedy poddawaem ydom furtk do odwrotu w ich wasnym interesie, e nie wszystkie przepisy ydowskie maj obecnie swoje znaczenie, e nawet przepisy podane przez Mojesza, z biegiem czasu straciy swoje znaczenie, jak np. przepis, by ydzi na pustyni nosili koki za pasem12, zosta rzecz prosta ze zmian stosunkw zaniechany, to oburzyli si na to bardzo ydzi, bo jak p. Mieses zapewnia, przepis ten "wcale nie straci dotychczas swojej mocy w obrbie rytualizmu ydowskiego. Jest tylko chwilowe zawieszenie, ze wzgldu na brak okazji. Niech tylko ydzi odbuduj swoje wasne pastwo u stp Libanu... i b d mieli jaki konflikt zbrojny z s siadami i armia ydowska
9) 10)

Graetz, Historia ydw. Tum. polskie. Warszawa 1929, t. V, str. 27. Wielka Literatura Powszechna I, str. 331 Nasz Przegld z 19 marca 1936, Mateusz Mieses "Naukowe rewelacje Ks. Trzeciaka".

Wielka Literatura, str. 328. Erubin21b Erubin21b Baba mecja 33 a Cfr. J. Wajnberg, "Wielka literatura powszechna", 1.1, str. 343.

11) 12)

Deut. 23 1214. "Bdziesz mia miejsce za obozem, gdzie bdziesz wychodzi wedug potrzeby natury, niosc koek za pasem, a gdy usidziesz, wykopiesz naokoo i wykopan ziemi okryjesz to, czego si pozby, bo Pan Bg twj chodzi w porodku obozu, aby ci ratowa, i odda ci nieprzyjaci twoich, niech wic bdzie obz twj wity i niech nie bdzie w nim wida adnego plugastwa, aby ci nie opuci".

10

11

I. Znaczenie Talmudu

znajdzie si w obozie wojennym gwd higieniczny alias koek, znw wejdzie w ycie" 13 . A zatem oczekiwa tylko potrzeba, kiedy artyleria ydowska uzbrojona w "koki za pasem" wyruszy w pole przeciwko Arabom z p. Miesesem jako odnowicielem i twrc wojska ydowskiego na czele. Wobec jednak tak jasno postawionej kwestii, przykadem p. Mateusza Miesesa stwierdzonej, o nienaruszalnoci przepisw ydowskich, pochodzcych nawet z czasw pierwotnych, kiedy ydzi yli na pustyni i wobec zapewnie p. Miesesa, e "aden przepis religijny nie moe zosta zmieniony", musimy przyj jako zasad, e wszystkie przepisy podane w Talmudzie maj do dzi dnia moc obowizujc dla kadego yda. Talmud wic jest nie tylko norm postpowania, ale zarazem i zwierciadem duszy ydowskiej. Musimy zatem zapozna si bliej z Talmudem, z jego przepisami, szczeglniej za z tymi, ktre odnosz si do wspycia ydw z obcymi narodami, aby w ten sposb pozna bliej yda i pozna jego dusz w owietleniu Talmudu. W tym celu przechodzi bdziemy rne dziedziny ycia spoecznego i tutaj szuka bdziemy odpowiednich praw i przepisw talmudycznych w stosunku do gojw, to znaczy do wszystkich nieydw.

II

Goj, akum
Nazwa goj oznacza waciwie poganina, a pniej kadego nieyda. W liczbie mnogiej "gojim" oznacza obcych jako pogan, a pniej wszystkich nieydw. Oznacza si rwnie t nazw i chrzecijan, tak w pimiennictwie, jak i w yciu codziennym. Tote zwykymi tylko wykrtami s zapewnienia ydw, e "goj" nie oznacza chrzecijan, tylko pogaskich pierwotnych mieszkacw Kanaan, tak owiadczyli ydzi na publicznej dyspucie 1240 roku, "a ci musz przecie by powag dla swoich norm prawnych". W ten sposb za ydami redniowiecznymi prbuje wmwi w aryjskie spoeczestwo dr Risch, e nazwa goj nie odnosi si do chrzecijan tylko do pogan; powouje si przy tym na rabina Jechiela, ktry we wspomnianej dyspucie "z przekonywujc wymownoci udowodni, e pod nazw goj nie mona rozumie chrzecijan i e codzienny stosunek z nimi tak wyranie dowodzi, e ydzi w podobny sposb 0 nich nie myl. Za pogan uwaa si tylko upadych w najgbsz nieobyczajno Kanaanitw i Egipcjan, lecz nawet przeciwko tym narodom dozwolonym jest zabjstwo tylko w czasie wojny i tylko po zawezwaniu do poddania si"14. Bezpodstawno tych wywodw, a zarazem i "prawdomwno" ydowska okazuje si w wietle sw Majmonidesa, jednego z najwi kszych znawcw 1kodyfikatorw prawa ydowskiego, ktry w r. 1180 wyda swe dzieo "Miszne Tora" (Powtrzenie Prawa), a w komentarzu Aboda Zara, Miszna 3 mwi: "Wiedz, e tych Nazarejczykw, ktrzy za Jezusem b dz , jakkolwiek ich dogmata s rne, wszystkich razem naley uwaa jako sug bokw i wszyst kie ich wita s zakazane i musi si z nimi obchodzi jako ze sugami bokw. Poniewa pierwszy dzie tygodnia nale y do wi t pogan, jest zakazanym w tyme dniu handlowa z takim, kto wierzy w Jezusa. We wszystkim tak si

13)

Nasz Przegld z 19 marca 1936 1. c.

14) Dr phil. A. Risch, Papst Gregor des Neunten Anklageartikel gegen den Talmud und dessen Vertheidigung. Leipzig 1874. S. 18. 32 f.

12

13

II. Goj, akum

II. Goj, akum

z nimi postpuje w pierwszy dzie tygodnia, jak si postpuje z poganami w ich dniu witecznym". Dalej, jak przytacza Gustaw Marks, wedug Miszne Tora, Hilchot Ab. Zara 9: "Edomici s sugami bokw, a ich pierwszy dzie jest witem"15, Hilchot Maachalot 11: "Nazarejczycy s sugami bokw"16. Nie potrzeba jednak ucieka si a do Mjmonidesa, aby udowodni, e pod nazw "goj" ydzi rozumiej wszystkich nieydw, a zatem i chrzecijan, bo przecie codzienne dowiadczenie to stwierdza. Syszy si wrd ydw na kadym kroku, a czyta si w pismach argonowych o gojach jako o Polakach, a nie Chananejczykach, np. Jidisze Togblat 1937 r. Nr 292, str. 7 jest mowa o rabinie Egerze, ktry pod grob kltwy, nakazujc bojkot drukar chrzecijaskich, gosi: "eby si zabezpieczy przed gojowskimi drukarniami, ktrzy mog si nie liczy z zakazami i chjremem rzucamy kltw i zakaz nie tylko na drukarzy, lecz take i na tych, co bd kupowali i czytali ksik drukowan wbrew nakazom rabinicznym". Ramo, krakowski rabin zakaz ten stosowa take do ksigi Mjmonidesa, drukowanej u goja17. Podobnie rwnie ma si sprawa o innej nazwie, uywanej dla wszystkich nieydw, tj. o "akum". Jest to skrt powstay z pocztkowych liter wyrazw: "obhde kokhabhim u mazzalot" czciciele gwiazd i planet, i oznacza waciwie pogan. ydzi jednak tym wyrazem nazywajtake i chrzecijan18. W tygodniku ydowskim "Baderech", wychodz cym w Warszawie w 38 numerze 1936 r. w odcinku "Dlaczego Beszt trbi?" jest mowa o ksidzu pochodzenia ydowskiego, ktry mwi: "We wszystkich swych mowach, ktre wygosiem w rnych kocioach, szerzyem ktnie i spory midzy Izraelem, a Akum". Odnosi si to do czasw powstania chasydyzmu w Polsce, a przecie wtedy pogan w Polsce nie byo. Zreszt najlepiej to okrela Szulchan aruch, ktry mwi: "Akum s ci, ktrzy uywaj krzya" 19.
15) Tak w Talmudzie jak i w pismach rabinistycznych Edom oznacza Rzym, a rwnie i chrzecijan. 16) Cfr. Gustav Marks, Die Totung Unglaubiger nach talmudisch-rabbnischem Recht Leipzig 1885. S. 13, Schriften des Istitutum Judaicum in Leipzig Nr 6. 17) Cfr. Tygodniowy Przegld prasy argonowej i hebrajskiej. Ajencja Prasowa "Zjednoczenia Katolickiego" Warszawa 1937 Nr 15 grudzie str. 3. 18) l9)

Na dowd, e i obecnie uywajydzi sowa "akum" na oznaczenie chrzecijan, mona wrd innych przytoczy argonowe pismo ydowskie "Hajnt" donoszce, e w j ednej ze szk warszawskich dzieci zmuszaj swych rodzicw, eby je oddali do szkoy ydowskiej, pisze: "obowizkiem jest kadego dopomaga tym dziecitkom, bdcym w jasyrze wrd akumw w tej susznej i witej walce. Jest to jeden z najwikszych nakazw Boych nakaz wykupienia niewolnikw"20. Oprcz tych nazw, ktre oznaczaj waciwie pogan, ktre jednak ydzi zastosowuj rwnie i do chrzecijan, nazywajc wszystkich nieydw poganami majjeszcze ydzi i inne zakonspirowane nazwy, o ktrych bdzie mowa pniej.

Cfr. Jakub Polak, Istotna prawda o uboju rytualnym Warszawa 1936 str. 11. Orach chajim 113.8.
20) Hajnt 1937 r. Nr 253 "Dzieci przeciw rodzicom" Cfr. "Ajencja Zjednoczenia Katolickiego" Warszawa 1937 Nr 12, listopad.

14

15

III. Prawo pisane, a podania starszych

III

Prawo pisane, a podania starszych


Prawo Mojeszowe wobec obcych byo humanitarne. Nie czynio wielkiej rnicy midzy swoimi, a obcymi. "Jeli przychodzie mieszka bdzie w ziemi waszej, a bdzie przebywa midzy wami, nie urgajcie mu. Ale niech bdzie midzy wami jako obywatel i b dziecie go miowa jako sami siebie, bocie i wy byli przychodniami w ziemi Egipskiej. Ja Pan Bg wasz"21. Jedyn rnic jak postawio prawo midzy swoimi, a obcymi bya ta, e w roku sabatnim, tj. sidmym, darowywano swoim wszelkie poyczki i dugi, "bo to jest rok odpuszczenia Paskiego". "Od gocia i przychodnia wyciga bdziesz"22. "Nie poyczysz bratu twemu na lichw pienidzy ani zboa, ani adnej innej rzeczy, ale obcym"23. Prawo brao jednak obcego w opiek, a z Ksig starotestamentowych widzimy, e Izraelici szukali przyjani z obcymi narodami i utrzymywali z nimi normalne stosunki w czasach pokojowych. Z mieszkacami za obcej narodowoci przebywajcymi w Palestynie, zakazywao prawo wchodzi w blisze stosunki z obawy, by synowie Izraela nie ulegli obcym religijnym wpywom, bo do niewoli babiloskiej, a nawet do czasw machabejskich bardzo byli skonni do bawochwalstwa. Wprawdzie od czasw machabejskich wzmacniao si stale uwiadomienie narodowe i religijne, ale zamiast pogbia przekonania i utrwala je rzeczowo, pogbiano coraz wicej przepa midzy swym narodem, a narodami obcymi. Poniewa Palestyna w czasie zajcia jej przez Izraelitw bya zamieszkana przez rne drobne narody, ktre synowie Izraela powoli tpili i wyciskali z ich
21) 22) 23

siedzib, a nadto kraj ten, pooony na pograniczu Azji i Afryki, by terenem prawie ustawicznych wojen wszystkich wielkich kultu/ i cierania si narodw, przeto si koniecznoci kraj ten posiada duo napywowej ludnoci, osiadej tu na stae. Wobec tej zatem ludnoci, wytworzono ju w czasach machabejskich oddzielenie si, by nie ulega jej wpywom tak religijnym, jak kulturalnym, szczeglniej niebezpiecznym dla religii ydowskiej w okresie grecko-rzymskim. W tym czasie wskutek rzuconego hasa: "Zrbcie pot naokoo Prawa"24, to znaczy otoczcie prawo Mojeszowe, Tor, czyli Picioksig Mojesza, takimi przepisami, by go nikt nie przekroczy, wytworzono ca sie przernych dodatkowych przepisw, ktre stawiano na rwni z Prawem Mojeszowym, uwaajc te przepisy jako ustn tradycj, jako prawo wprawdzie niepisane, ale majce moc obowizujc na rwni z prawem pisanym. Z czasem za to prawo ustne przewyszyo w swej powadze Prawo pisane. Prawo to ustne, skadajce si z wypowiedze rabinw rozpoczto kodyfikowa w r. 180 po Chr., a ukoczono t kodyfikacj z kocem VI wieku. Skodyfikowane to prawo otrzymao nazw Talmud. Tu zatem Prawo Mojeszowe, jak pod bardzo wielu wzgldami, tak i co do stosunku do obcych, zostao skarykaturowane i wrogo nastrojone. Wszystko tu zmierza do wyodrbnienia si od nich i wytworzenia wasnego swoistego skupienia, zwanego pniej "getto". Do jakiego stopnia posunito si w dnoci do wyodrbnienia si od obcych narodw moe wiadczy zakaz przyjmowania jamuny od gojw, o czym powiedziano: "Odkd rozmnoyli si tacy, ktrzy przyjmowali jamun od gojw, goje zaczli powiksza si, a Izrael zmniejsza si i nie ma w wiecie spokoju dla Izraela"25. Odosobnienie si od obcych, we wszelkiej dziedzinie ycia, przedstawiano jako religijny nakaz, bo uwaano jako jedyny ratunek przed obcym zalewem, szczeglniej przed zalewem wyszej kultury hellenistycznej w czasach herodiaskich, kiedy masy obcych cisny si do Palestyny, a ze strony Heroda i pniejszych namiestnikw rzymskich znajdoway poparcie. Nie majc fizycznych czy pastwowoprawnych rodkw obronnych, broniono si przepisami religii, wyjanianej podaniami starszych.
24) 25)

Deut. 19. 33, 34. Deut. 15.2,3.

'Deut. 23. 19,20.

AbotL, 1. Tos. Sota(9-10).

16

17

IV. yczliwe przepisy w stosunku do obcych

IV

yczliwe przepisy w stosunku do obcych


Na wstpie podkreli naley yczliwe przepisy, odnoszce si do obcych. Poniewa nieydw nie obowizywao prawo odpoczynku w roku sabatnim, a ydom nie wolno byo pracowa na roli w kadym sidmym roku, przeto do tego prawa odnosi si wypowiedzenie: "Pomaga si gojom w sidmym roku, ydom za nie. Pozdrawia si ich rwnie z powodu gotowoci do pokoju"26. Odwoa to jednak "R. Dimi b. Sisana, ktry powiedzia w imieniu Rab, e nie pomaga si gojom w sidmym roku kopa i e si pozdrowienia gojw nie powtarza tylko o tyle, e si do nich woa: wzmocnijcie si! R. Seset zwyk do nich odzywa si: sawa wam! Gojowi nie powtarza si pozdrowienia. R. Chisda uprzedza ich pozdrowieniem: Pokj wam! Jeli si im pomaga, to jest przecie zrozumiaym samo przez si, e si ich pozdrawia! R. Jaba odpowiedzia: take w ich wito. Uczy si bowiem: Nie powinno si goja odwiedza ani go pozdrawia w jego wito; jeli si go na ulicy spotka, to pozdrawia si go po cichu i ociale"27. Biednym nieydom podobnie rwnie jak i ydom pozwalano zbiera pozostawione na polu zboe czy na drzewie owoce, zachowujc tutaj Prawo Mojeszowe i uczc: "Nie zabrania si nieydowskim biednym zbiera pozostaego, zapomnianego i na kracach pozostawionego, ze wzgldu na zachowanie spokoju"28. W Tosefcie wskazano na obowizek troszczenia si o zwierzta nalece do goja zarwno z trosk o zwierzta yda. "Jeli kto widzia osa, ktry upad pod ci arem, to on obowi zany jest troszczy si o niego zupe nie tak, jakby
26) 27) 28)

troszczy si o osa yda. Jeli jednak osio obciony jest winem dla rozlewu przed bokami, to on nie ma prawa dotkn si do niego"29. Niestety przepis ten zaraz przekrelono, podajc co do byda nastpujce prawo: "Byda goja, pastucha, ktry pasie drobne zwierzta i pastucha, ktry rozprowadza takie zwierzta, nie wyciga si, ani si nie zrzuca; bydo heretykw, odstpcw od wiary i donosicieli zrzuca si, a nie wyciga si"30. Jest tu mowa o tym, jak si zachowa, jeli zwierz wpado do dou. Ot, jeli to byo zwierz goja, to wobec niego naley zachowa si biernie, to znaczy, ani go nie naley wyciga, ani do dou zrzuca. Zwierzta za heretykw, odpadych od wiary i donosicieli naley wrzuca do dou, a nie wyciga. Co do zwierzt obcych podano nauk: "jeli kto podaje trucizn zwierzciu obcemu, to jest wolnym wobec sdu ludzkiego, a winnym wobec sdu niebieskiego; to ma znaczenie tylko o trucinie, ktrej zwierz nie zwyko je, jeli za s to owoce, ktre zwierz zwyko je, to jest winnym take wobec sdu ludzkiego, dlaczego nie mogoby ich je?"31. Nawet te nieliczne przebyski oglnoludzkiej humanitarnoci w stosunku do gojw pniejsi rabini starali si zatrze i skarykaturowa, a wreszcie wydali cay szereg przepisw, by ydw odgraniczy, odci i oddzieli od reszty narodw.

M. Gitin V. 9. Gitin 62 a. M. Gitin V. 8.

29) 30) 31)

Tosefta Baba mecja (2. 27.). Tosefta Baba mecja (2. 33). Baba karna 47 b.

18

19

V. Wyodrbnienie sie od obcych narodw

Objaniajc sowa Ksigi Kapaskiej (25. 38): "Ja Pan Bg wasz, ktry wywiodem was z ziemi Egipskiej, aby wam da ziemj Chananejsk, aby by Bogiem waszym", uczono: wszystko to wskazuje, e jak dugo wy w ziemi Chananejskiej, ja u was Bogiem, a jak tylko wy nie w ziemi Chananejskiej, ja u was, jeli mona tak powiedzie, nie Bogiem"39.

Wyodrbnienie si od obcych narodw


"Na osiemdziesit lat przed zburzeniem wityni ogosili nieczysto nad krajami gojw i nad naczyniami szklanymi"32. "Kraj gojw nieczysty, podobnie rwnie jego zbiorniki wd, mieszkania i drogi s nieczyste"33. "Kto w kraju gojw chodzi po grach albo po skaach jest nieczysty"34. "Nawet proch ziemny Syrii jak i zagranicy jest nieczysty"35. Przeciwnie "kraj Izraela jest czysty i jego mikwy (zbiorniki wd) s czy36 te" . Z obawy, by ludno ydowska nie emigrowaa z Palestyny, a na jej miejsce, by nie napywaa ludno obcych narodw i wtedy naturalnie element ydowski osabiby si w rodzinnym kraju, a ydzi za granic ulegliby wynarodowieniu, zakazywano opuszcza Palestyn, uczc: "Nie powinno si wychodzi za granic Palestyny... rabi Simon powiedzia: Elimelech nalea do wybitniejszych ludzi swojego pokolenia i do przedstawicieli gminy, ale z powodu tego, e on wyszed za granic Palestyny, on i jego synowie umarli z godu, a cay Izrael bez szkody pozosta w swojej ziemi"37. "R. Jochanan zapytany, czy mona i z kraju izraelskiego za granic, odpowiedzia: jest to zakazanym"38.
32) 33) 34) 35) 36) 37) 38)

Tote "Simon syn Eleazara powiedzia: ydzi pozapalestyscy s sugami bokw"40. Wyodrbniajc ydw w kadej dziedzinie ich ycia od otaczajcych ich narodw, starano si zachci ich do umiowania wasnego kraju, do pozostawania w nim, zakazywano rwnie wywozi z kraju produkty pierwszej potrzeby, by w ten sposb wzmocni tak si gospodarcz jak i narodow wasnego kraju. "Nie wywozi si z Palestyny do Syrii rzeczy niezbdnych dla podtrzymania ycia ludzkiego jak wina, masa i mki. Rabi powiedzia: wedug mego zdania mona wywozi wino do Syrii, bo przez to zmniejsza si rozpust"41. "Niech czowiek yje w ziemi Izraelskiej, chociaby w miecie penym gojw, a nie poza Palestyn, chociaby w miecie penym ydw. To wskazuje, e ycie w ziemi Izraelskiej rwna si wszystkim przykazaniom zawartym w Torze, a kady kto pochowany w ziemi Izraelskiej, tak jakby by pochowany pod otarzem caopalenia"42. W ten sposb, by waciwie przeprowadzi narodow polityk ludnociow i gospodarcz, wychwalano swj kraj jako szczeglnie wybrany i wyrniajcy si spord innych krajw. Wszystko te w tym kraju wyrnia si od krajw obcych narodw, bo "dziesi kab mdroci zstpio na cay wiat, dziewi otrzyma kraj Izraelski, a jedn cay wiat. Dziesi kab piknoci zstpio na cay wiat, dziewi otrzymao Jeruzalem, a jedn cay wiat"43. "Rabi b. Bar Hana opowiada: widziaem pynce mleko i mid po caym kraju Izraelskim na dugo 22 parasang, a na szerokoci 6 parasang... R. Jehoszua b. Lewi w Gabla widzia winogrona, ktre jak cielta leay"44.
39) 40 ) 41) 42) 43) 44)

Aboda zara 8 b. Tos. Mikwaot (6. 1). Ahilut 18.6. Gitin 8 a. M. Mikwaot 8.1. Tosefta Aboda zara (4. 4). Kidusin31b.

Tosefta Ab. z. (4. 5). Tos. Ab. z. (4, 6). Tos. Ab. z. (4. 2). Tos. Ab. z. (4. 3). Kidusin 49 b. 50 a. Ketubot 111 b. 112 a.

20

21

V. Wyodrbnienie si od obcych narodw

V. Wyodrbnienie si od obcych narodw

Nie tylko co do wielkoci, ale i co do jakoci owoce kraju Izraelskiego s lepsze od owocw innych krajw, bo "owoce kraju Izraelskiego stuciejsze ni mleko, sodsze ni mid"45. Nie mogo te by inaczej, bo przecie "rabini uczyli: kraj Izraela zosta najpierw stworzony, a pniej dopiero cay wiat, bo napisano: zanim stworzy ziemi i niwy (Prover. 8. 26). Kraj Izraela nawadnia sam wity, niech bdzie bogosawione Imi Jego, cay za wiat nawadnia posaniec. Kraj Izraela otrzymuje wod deszczow wprost, cay za wiat tylko reszt, bo napisano, ktry ziemi udziela deszczu. Kraj Izraela jest najpierw nawadniany, pniej dopiero cay wiat. To jest podobnie jak, gdy kto ser gniecie, wyjmuje czci jadalne, a odpadki wyrzuca"46. Poniewa od opadw wodnych zawisy urodzaje i dobrobyt kraju, chciano tu zaznaczy, e kraj Izraela jest najurodzajniejszy i najbogatszy. Zachwalajc w ten sposb kraj wasny, starano si inne kraje poniy. Z wyjtkiem Rzymu, ktremu przyznawano najwicej bogactwa i Persji, ktrej przyznawano najwicej siy, o wszystkich krajach wyraano si z pogard. "Dziesi kab ubstwa zstpio na cay wiat, dziewi otrzyma Babilon, a jeden cay wiat. Dziesi kab wszw zstpio na cay wiat, dziewi otrzymaa Media. Dziesi kab czarw zstpio na cay wiat, dziewi otrzyma Egipt. Dziesi kab trdu zstpio na wiat, dziewi otrzymay winie. Dziesi kab nierzdu zstpio na cay wiat, dziewi otrzymaa Arabia"47. Miao to wszystko na celu wyodrbnienie swojego kraju, a ponienie innych, by w ten sposb podkreli swoj wyszo i zachowa odosobnienie od obcych narodw. Uywano do tego przernych rodkw. Jednym z nich byo nauczanie, e obce kraje s nieczyste, kto tedy w nich przebywa nie tylko sam popada w nieczysto rytualn, ale powracajc do czystego kraju Izraela zanieczyszcza go i jego mieszkacw. "Tak bowiem Jose b. Joezer i Jose b. Jochanan z Jeruzalem zarzdzili nieczysto co do krajw gojw i co do naczy szklanych, wtpliwym tylko byo, czy take i powietrze jest zanieczyszczajce"48. Duo nad tym radzono.
43) 46) 47) 48)

Tote "jeli kto lubowa, e bdzie przez duszy czas nazarej czy Idem i po upywie tego czasu przyby do kraju Izraelskiego, to jak uczy szkoa Szamaja, musi jeszcze 30 dni by nazarej czy kiem, wedug za szkoy Hillela musi od pocztku zacz nazareat"49, bo na obczynie przepdzony czas nazareatu uchodzi za niewany, bo w czowiek by nieczysty i przebywa w miejscu nieczystym. Wyjania bliej ten spr wybitnych szk ydowskich Gemara: "Byoby do przyjcia, e ich spr polega na nastpujcej podstawie: szkoa Szamaja jest zdania, e nad krajem gojw zawieszono nieczysto z powodu ziemi, a szkoa Hillela jest zdania, e zawieszono j z powodu powietrza"50. Zaniepokojenie wielkie byo w wypadkach, jeli czci ofiarne przeznaczone dla kapanw zetkny si przypadkowo z rzeczami, o ktrych zachodziy obawy, czy nie s one czasami nieczyste. Dla pewnoci zatem te czci ofiarne palono, bo mogy one si zanieczyci przez samo zetknicie z moliwie nieczystymi rzeczami w nastpujcych szeciu wypadkach: "jeli zachodzia wtpliwo czy nie zetkny si z nieoboranym miejscem grobu albo z prochem ziemi, pochodzcym z kraju gojw, albo z czciami ubrania amhaarec (ktry si nie troszczy o przepisy czystoci), albo ze znalezionymi naczyniami (ktrych czysto jest niepewna), albo z plwocin, albo te z uryn ludzk, obok uryny zwierzcej. Jeli zetknicie na pewno nastpio i dlatego nieczysto nie jest wtpliwa, wtedy pali si czci ofiarne przeznaczone dla kapanw"51. Oprcz zakazu wywoenia produktw rolnych za granic mamy tu rwnie zakaz przywoenia ich z obcych krajw. A zatem byaby to dno do samowystarczalnoci przez zakaz wywozu i przywozu artykuw pierwszej potrzeby. Polityk t ywnociow oparto na podstawie religijnej w przepisach o czystoci i nieczystoci rytualnej. Naturalnie wzgldy religijne uchodziy jako jedyne i miarodajne. Z obawy, by nie zanieczyci si grudkami ziemi czy pyem z obcych krajw, zakazywano sprowadza warzywa z zagranicy. "Nie wolno przynosi warzyw z zagranicy do kraju izraelskiego, nasi mistrzowie jednak pozwalali na to. Na czym polega ich spr? R. Jirmeja odpowiedzia: oni si sprzeczaj, czy si zwraca uwag na przynoszenie ze sob prochu ziemi"52. Dlatego to przy powrocie do Palestyny z obcego kraju otrzepywano obuwie i ubranie z prochu, przed
49 ) 50) 5l ) 52)

Ketubot 112 b. Taanit 10 a. Kidusin 49 b. 50 a. Sabatl5b.

Edijot IV. 9-11; M. Nazir 111. 6. 19 b. Nazirl9b. 20 a. Taharut4. 5; Sabat 15 b. Sanhedrin 12 a.

22

23

V. Wyodrbnienie si od obcych narodw

wstpieniem na ziemi ydowsk, by jej nie zanieczyci prochem obcych narodw, bo nawet grudka "ziemi gojw zanieczyszcza przez zetknicie i niesienie pyu53, tak samo jak i czci trupa. Razem tu zestawione, a wic mona uwaa jako rwnorzdne. Pole cmentarne ogosili rabini jako zanieczyszczajce. Dlatego to "rabi Jehuda (f 299) powiedzia w imieniu Samuela (f 254): czowiek moe na polu cmentarnym zdmuchn (proch ziemi) i i dalej"54. Std to Chrystus Pan mwi do Apostow: "jeli wejdziecie do jakiego miasta czy do domu i ktokolwiek by was nie przyj ani sucha mw waszych, wychodzc z domu lub miasta, otrznijcie proch z ng waszych"". Miao to oznacza, e uwaa si to miasto czy ten dom za pogaski i z nim nic wsplnego nie ma56. Wedug Prawa Mojeszowego wszelkie zetknicie si z umarym lub domem, gdzie jest ciao zmarego, zanieczyszcza rytualnie czowieka na siedem dni57. Uczeni ydowscy, chcc odstraszy wiernych od czenia si z gojami ogosili, e "domy gojw take w Palestynie s nieczyste"58. Dlatego to starszyzna ydowska nie wchodzi "do Piata na ratusz (praetorium), aby si nie zanieczyci, ale iby poywali Pasch. I tak Piat wyszed do nich z ratusza"59. Do urzdzania Paschy kady by obowizany pod kar mierci. Kto za by rytualnie nieczystym, albo by w drodze, ten obowizany by obchodzi Pasch 14 dnia nastpnego miesica (ijjar)60. Na podstawie zatem tych przepisw starszyzna ydowska nie wesza do ratusza Piata, bo wchodzc, zacignaby zanieczyszczenie na siedem dni, uniemoliwiajce poywa Pasch 14 nisan wieczorem i ofiarn uczt 15 nisan. Kto by za zanieczyszczony poywa miso tych ofiar, mierci byby karany61.
53) 54) 55) 56)

VI

Goje s nieczystymi i zanieczyszczaj yda i jego rzeczy


Nie tylko domy gojw, ale i wszyscy goje s nieczystymi i zanieczyszczaj yda, tak oni sami jak i ich rzeczy. Ponadto zanieczyszczaj wszystko z czym si stykaj, nie tylko przez zetknicie si, ale nawet przez promie soca. Co do poj o czysto ci i nieczysto ci rytualnej, to charakterystycznym i miarodajnym jest okrelenie: "Jeli w zlewki (wedug objanienia: w nocniki i pomyjniki) kad ydzi i goje, to jeli wikszo od nieczystego, (to wszystko) nieczyste; jeli za wikszo od czystego czyste, a jeli po poowie, nieczyste"62. Pojcia ydowskie o czystoci rytualnej nie maj nic wsplnego z naszym pojciem o czystoci. Komentarz zbyteczny! Przepis ten sam mwi za siebie. "Jeli yd wzi lejek i nala do flaszki goja, a potem nala do flaszki Izraelity, to jeli w lejku cokolwiek pozostao, to wino (Izraelity jest zakazane, trefne, nie mona go zatem uywa). Jeli przelewa z jednego naczynia do drugiego, to jest to, z ktrego przelewa dozwolonym, a do ktrego wlewa zakazanym"63. Gemara wyjania powd tego zakazu, e mianowicie promie jest tutaj cznikiem zanieczyszczenia. Promie bowiem soca, stykajc si z rzeczami gojw i padajc na wino przelewane, zanieczyszcza je. "Co powstaje przez uycie siy goja, jest tylko rabinistycznie zakazanym, a ten zakaz rozciga si tylko do tego, co wyszo z beczki, nie za do tego, co w niej pozostaje. R. Chisda powiedzia do szynkarek wina: jeli mierzycie wino dla goja, to przetnijcie promie, albo wsypcie go nalaniem. Rabi powiedzia do piwnicznych wina: jeli wino przelewacie, to nie pozwalajcie adnemu gojowi przychodzi, aby wam pomaga, bo moecie przez zapomnienie pozwoli mu, by trzyma sam naczynie, a wtedy byoby wino przelane przy pomocy jego siy i byoby zakazanym (trefnym)". 25

Ahilut 2. 3. Berakot 19 b. Matth. 10. 14. Cfr. Strack u Billerbeck Das Evangelium nach Matthaus s. 571.

Num. 19. 14. "Wszyscy, ktrzy wchodz do namiotu jego i wszystko naczynie, ktre tam jest, nieczystym bdzie przez siedem dni".
58) 59)

57)

Ahilut 18.7. Joan. 18. 28.

Num. 9. 13. "Ale jeli kto jest czysty i nie by w drodze, a nie czyni Paschy, bdzie zgadzona dusza jego z ludu swego, bo ofiary Panu nie ofiarowa czasu swego: grzech swj sam poniesie". Blisze okrelenia rabinistyczne co do nieczystoci Pesachim 92 b. 93 a.

60)

24

VI. Goje s nieczystymi i zanieczyszczaj yda i jego rzeczy

VI. Goje s nieczystymi i zanieczyszczaj yda i jego rzeczy

"Pewnego razu spuszcza kto wino lewarem, wtem przyszed goj i pooy iik na lewarze, potem Rabi zakaza uywania wszystkiego wina"64. "Zabronionym jest tedy uywa wina, octu... sera od goja"64. "Rabh i Semuel nie pij wody od goja." Podane to jako rada do naladowania 66 . Zakazanym jest piwo od goja67, tak samo i mleko, jeli goj udoi, a nie doglda go przy tym Izraelita. Zakazanym jest rwnie chleb i oliwa68. A to dlatego, poniewa wszelkie zetknicie z gojem zanieczyszcza yda i jego rzeczy. Nieczystymi s nawet dzieci i to od urodzenia, a szczeglniej niewiasty. "Ich crki uchodz od kolebki jako nieczyste (menstruatae). Ich crki s zabronione wedug nauki Tory"69. "Ty nie bdziesz si z nimi czy w maestwie. Wedug nauki Tory jest to tylko zabronione z siedmiu narodami, ale nie z innymi narodami; potem przyszli i ustanowili, e take z innymi narodami"70. Podobnie rwnie "samarytaskie niewiasty s uwaane jako nieczyste (menstruatae) od urodzenia"71. "R. Nachman b. Jichak powiedzia: ustanowiono, e nieydowskie dziecko, podobnie jak i ciekncy nasieniem, jest zanieczyszczajce, aby si ydowskie dziecko z nimi nie wdawao z powodu pederastii. R. Zera opowiada: ja namczyem si wiele z r. Asi a r. Asi z r. Jochanan (wylicza w podobny sposb cay szereg rabinw), z jakim wiekiem nieydowskie dziecko jest zanieczyszczaj ce i on mi powiedzia : z dniem jego urodzenia, a kiedy przyszed em do r. Chija, on powiedzia mi, z dziesitym rokiem i jednym dniem"72.
Lev. 7. 20. "Dusza zmazana, ktraby jad a z mi sa ofiary zaspokojnej, ktra jest ofiarowana Panu, zginie z ludu swego. A ktraby si dotkn a nieczystoty cz owieka, albo zwierz cia, albo wszelkiej rzeczy, ktra splugawi mo e, a jad aby z takowego mi sa, zginie z ludzi swoich".
62) 63) 64) 65)

61)

Nawet lina goja zanieczyszcza yda i jeli spadnie na jego ubranie obowizany jest yd kpa si, by si od nieczystoci uwalni73. "Jeli w jakim miecie jest obkana albo nieydwka, albo samarytanka, to wszystkie plwociny w miecie s nieczyste". "Jeli komu kobieta nastpia na odzie, albo siedziaa z nim na statku, to jeli ona wie, e on je therumoth (czci ofiarne), to jego rzeczy s czyste, a jeli nie wie, naley si jzapyta es ne menstruata?" 74 Rabbi Jehuda mwi, e jeli obkana chodzi zwykle po jednej ulicy, to t ulic uwaa si za nieczyst, a wszystkie inne uwaa si za czyste, a rabi Simon mwi, e wszystkie ulice uwaa si za nieczyste, z wyjtkiem ochranianego podwrza, a r. Eljezer syn Cadoka mwi: "podwrze ochraniane uwaa si za nieczyste, dopki ktokolwiek nie moe powiedzie: dla mnie jest niewtpliwym, e ona tu nie zachodzia"75 Ostronoci zarzdzono dlatego, poniewa zachodzia moliwo, e od niej pochodz plwociny, a e ona jest nieczysta, wic i jej plwocina jest nieczyst i zanieczyci moe. Tylko "w caym Jeruzalem kada plwocina uchodzi jako czysta, z wyjtkiem wyszego targowiska"76. Wszystkie te przepisy oparte na pobudkach religijnych zmierzay do tego, by obce narody "goim" w oczach ydw obrzydzi, poniy i uniemoliwi ydom wszelk czno z nimi, tym samym, by si ustrzec zwizkw maeskich z nimi, a gwnie bawochwalstwa. Wobec tych przepisw wszelkie stosunki towarzyskie ydw z nieydami byy wprost niemoliwe, bo religijnie njsurowiej zakazane. By to wic bojkot bezwzgldny w stosunkach towarzyskich, przestrzegany z ca surowoci, bo oparty na przepisach religijnych. Przepisy te obowizuj dotd take i wobec chrzecijan.

Makszirin 2. 3. M. Ab. z. V. 7. Ab. z. 72 b. M. Ab. z. II 2-5


72) 73) 74) 75) 76)

Ab.z.30a. 67) Ab.z.31b. 68) M. Ab. z. II 6. 69) Deut.7.3. 70) Abodazara 36 b. 71) Sabat 16 b.

66)

Aboda zara 36 b. 37 a; Sabat 17 b. Sabat 127 b. Teharot5.8. Tos. Teharot (6. 10.) M. Sekalim 8. 1.

26 27

VII. Koszerne i trefne jako podstawa bezwzgldnego bojkotu

VII Koszerne i trefne jako podstawa bezwzgldnego bojkotu


Poniewa przy stole, a raczej przy ucztach zawiera si najatwiej blisze stosunki z ludmi, dlatego celem ustrzeenia si od tego, zakazano najsurowiej zaprasza gojw do stou i przyjmowa u nich zaproszenie. Wydano zatem przepis religijny, moc ktrego uznano goja jako zanieczyszczajcego rytualnie dom yda. Tak samo rwnie i potrawy goja zanieczyszczaj i wszystko, co goj gotowa czy piek, jest nieczystym. "R. Jochanan powiedzia w imieniu r. Jose b. Kisma: wanym jest poywienie, poniewa z powodu niego zostay oddalone od Izraela dwa narody, jak napisano, e nie wyszy naprzeciw wam z chlebem i wod"77. ".. .Poywienie oddala bliskich, zblia oddalonych, odwraca oko od przestpcw"78. Dla odstraszenia od przyjmowania w gocin gojw u siebie uczono, e "dzieci Chizkjasza dlatego dostay si do niewoli, bo goje jedli przy jego stole... on spowodowa wygnanie swoich dzieci... bo jeli kto goja do swego domu zaprasza i goci go, ten sprawia, e dzieci jego pjd na wygnanie"79. W tym duchu rwnie usposobiony autor ksigi Jubileuszw przestrzega przed wszelkcznociz gojami: "oddziel si od narodw, nie jedz z nimi, nie postpuj wedug ich uczynkw i nie bd ich towarzyszem, poniewa dzieo ich jest nieczysto ci i wszelkie ich drogi s zanieczyszczeniem, odrzuceniem i obrzydliwoci"80.
77) Byli to Amonici i Moabici, ktrzy sprowadzili Balaama z Mezopotamii, aby z orzeczy Izraelitom, wychodzcym z Egiptu, dlatego to wyczeni zostali od wszelkiej w s p l n o c i z Izraelem. Deut. 23. 3 seq. 78) 79)

Nieczystymi s rwnie i pokarmy gojw. Dlatego to "nastpujce rzeczy gojw s zakazane: mleko, ktre goj doi, nie bdc dogldanym przez yda, chleb i oliwa. Jednak Rabi i jego kolegium sdowe pozwolili na oliw. Dalej (zabronionym jest) gotowane i marynowane, do czego zwykle dodaje si wino albo ocet". Nadto zabrania si jeszcze kilka gatunkw ryb81. limak i pyny (w ydowskiej) rzeni s czyste82. "Jeli za goj podpali krzak trzcinowy, to s wszystkie limaki, ktre si w krzaku znajduj, zakazane", jako nieczyste. Nieczystymi s rwnie i dlatego "zakazanymi wszystkie rzeczy od goja, ktre bywaj jedzone na surowo, jakkolwiek nie gotowane przez goja". "Zakazanymi s take mae solone ryby od goja". Potrawy z miodem, pszenica i jczmie, pochodzce od goja s wedug jednych zakazane, wedug drugich dozwolone83. Wiele kopotu mieli uczeni rabini, co robi w wypadkach, gdy goj gotowa potrawy z ydem, kiedy s one dozwolone, a kiedy zakazane. Zastanawiano si nad tym, co robi, gdy yd po o y mi so na w gle, a goj przychodzi i obraca je. Pytano si rwnie w zakopotaniu uczonych, co robi, jeli goj pooy miso, a yd je obrci. Ostatecznie uznano to wsplne przyrzdzanie za dozwolone, zakazanym jest tylko wtedy, jeli od pocztku do koca przyrzdzonym byo przez goja. Tak samo rozwaano i nad zagadnieniem, kiedy goj pali w piecu, a yd piek chleb lub odwrotnie. Waniejsz jednak bya sprawa pieczonych jaj przez goja, tu spr wrd uczonych wynikn burzliwy i nawet tragicznie si zakoczy, bo mierci obrocy surowych tradycji. "Solone ryby (przez goja) s wedug Chizkjasza dozwolone, wedug r. Jochanan zakazane. Pieczone jaja s wed ug Bar-Kapary dozwolone, wed ug r. Jochanan zakazane. Kiedy przyszed r. Dimi, powiedzia: tak solone ryby, jak i pieczone jaja s wedug Chizkjasza i Bar-Kapary dozwolone, wedug r. Jochanan zakazane. Pewnego razu przyszed r. Chija Parvaah do exiljarchy i zapytano go, jak si rzecz ma z pieczonym jajem. Wtedy on odrzek: Chizkjasz i Bar-Kapara dozwalaj to, Jochanan zabrania, a sowa jednego przeciwko dwom nie maj adnego znaczenia. Wtedy rzek r. Zebid do nich: nie s uchajcie go. Ab je
80) 81) 82) 83)

Jub. 22. 16. M . Abod az ar aH. 6 Aboda zara 37 a. Aboda zara 38 b.

Sanhedryn 103 a. Sanhedryn 104 a.

28

29

VII. Koszerne i trefne jako podstawa bezwzgldnego bojkotu

VII. Koszerne i trefne jako podstawa bezwzgldnego bojkotu

powiedzia: objanienie naley rozstrzygn wedug r. Jochanan. Wtedy dai mu (ci, ktrzy go pytali) kielich octu wypi i on umar"84. Zmusili go widocznie do wypicia esencji octowej, dlatego, e za surowe stawia wymagania, nie dozwalajc je jaja pieczonego przez goja. Istotnie przepisy te utrudniay ycie i krpoway je nieznonymi wzami, a tym wicej jeszcze nasuway ustawiczne wtpliwoci. "Pewnego razu cierpia Rab boleci odka, wtedy pyta on, czy nie ma kogo, kto by wiedzia, czy jab ecznik od goja jest zakazany, albo dozwolony. Wtedy odpowiedzia mu r. Jizmael b. r. Jose: pewnego razu cierpia mj ojciec na bl odka, wtedy przyniesiono mu 70-letni jabecznik od goja, on pi i wyzdrowia. w mu odpowiedzia: ty to wiedzia i pozwolie mi cierpie! Potem szukali i znaleli goja, ktry mia 300 beczek 70-letniego jabecznika. Rabi pi z tego i wyzdrowia. Wtedy rzek: niech bdzie bogosawiony Bg, ktry swj wiat powierzy strom"85. Mieli zatem rabini gust, tylko to gorzej, e zwykym miertelnikom zabraniali mleka, ktre goj doi, a sami pili stary jabecznik, ktry goj robi i przetrzymywa u siebie, a moe nawet z niego i bokom libacj skada? Tak si tu cisn na myl upomnienia Chrystusa Pana, skierowane do rzeszy ludu (amhaarec) i do Swych uczniw: "Na stolicy Mojeszowej zasiedli uczeni w Pi mie i faryzeusze. Wszystko tedy, cokolwiek wam rozka zachowujcie i czycie, ale wedug uczynkw ich nie czycie. Albowiem mwi, a nie czyni, bo wi brzemiona cikie i nieznone i kad na ramiona ludzi, a palcem swym nie chc ich poruszy"86. Nie tylko nie zapraszali ydzi do siebie w gocin gojw, ale nie mogli u nich bywa. Jeli za poza Palestyn zmuszeni koniecznoci przyjmowali zaproszenia, to przynosili ze sob swoje potrawy i napoje i przyprowadzali swoich sucych, by im usugiwali. Mimo jednak tych ostronoci, by si nie zanieczyci, cigali na siebie u wspwyznawcw palestyskich zarzut, e jakkolwiek niewiadomie sjednak bawochwalcami. "Uczono: r. Jizmael powiedzia: Izraelici poza krajem s sugami bokw bezwiednie, a mianowicie: je li goj dla swego syna sprawia uczt weseln i zaprasza Izraelitw swojego miasta, to zalicza im Pismo, jak gdyby jedli z uczty zmarych, jakkolwiek oni ze swojego jedz, ze swojego pij i obsuguje ich wasny ich sucy, bo znaczy87: On ci zaprasza, a ty jesz z jego ofiary
84) 85)

...dlatego jest zabronionym przez trzydzieci dni (bra udzia w uczcie u tego, u ktrego byo wesele), bez wzgldu na to, czy mu powiedzia z powodu wesela (zaprasza go), czy te mu nie powiedzia; pniej jednak jest zabronionym, gdy mu powiedzia, e z powodu wesela, jeli za nie (powiedzia mu), jest dozwolonym. Jak d ugo jest zakazanym, jeli mu powiedzia, z powodu wesela? R. Papa odpowiedzia: a do upywu roku o dwunastu miesicach"88. Z tego wynika, e jakkolwiek ydzi nienawidzili gojw, pogardzali nimi i oddzielali si od nich, czyli tworzyli sami dobrowolnie "getto", to jednak ci obcy przynajmniej czasowo, dopki nie poznali si na nich, odnosili si widocznie yczliwie do nich, jeli zachodziy wypadki, e "goj, urzdzajc wesele dla syna zaprasza wszystkich ydw w jego miecie mieszkajcych"89. Ze wzgldu na wan rol, jak chleb odgrywa w yciu codziennym, powstawao widocznie wiele wtpliwoci, czy mona go je, jeli on pochodzi od goja, a w miecie nie ma piekarni ydowskiej. Widocznie byy pod tym wzgl dem wy amywania si i starano si omin zakaz jedzenia w mie cie i jedzono poza miastem na polu lub na granicy miasta i pola. Posugiwano si te wielkimi powagami dla uzasadnienia, eby mona pozwoli przynajmniej w pewnych wypadkach najedzenie chleba od goja, pozwolono jednak je tylko na polu, w miecie jednak ani na granicy miasta i pola nie, a to z powodu obawy zawierania znajomoci i w dalszym nastpstwie maestw z crkami gojw. "R. Kahana powiedzia w imieniu r. Jochanan. Chleba nie dozwolio adne s dowe kolegium. Wed ug tego, czy jest kto , ktry to pozwoli? Tak, kiedy r. Dimi przyszed, opowiada: pewnego razu wyszed Rabi na pole i goj wynis mu chleb z pieca, wtedy on rzek: jak piknym jest ten chleb; co spowodowao mdrcw, aby go zakaza? Co spowodowao mdrcw, aby go zakaza, z powodu spowinowacenia si! Raczej, co spowodowao mdrcw, aby go na polu zakaza? Lud myla wtedy, e Rabi chleb dozwoli, jednak to nie jest tak, Rabi nie dozwoli chleba. R. Josef, wedug innych r. Semuel b. Jehuda powiedzia: nie tak to byo, tylko jak nastpuje: Pewnego razu przyszed Rabi do jednej miejscowoci i zauway, e chleba dla uczniw nie wystarczy, wtedy zapyta, czy przypadkowo nie ma handlarza chlebem. Lud wierzy potem, e on myla o handlarzu goju, ale to tak nie byo, on myla o ydowskim handlarzu chleba. R. Helbo powiedzia: nawet wedug tego, ktry mwi, chleb nieydowskiego handlarza, ma znaczenie tylko w tym
87) 88) 89)

Ab. z. 38 b.

Aboda zara 40 b. Matth 23. 2-5

Ex. 34. 15. Aboda zara 8 a. 8 b; Tos. Ab. z. (4. 6.). Tos. Ab. z. (4. 6.).

86)

30

31

VII. Koszerne i trefne jako podstawa bezwzgldnego bojkotu

wypadku, kiedy nie ma ydowskiego handlarza, nie wtedy jednak, kiedy jest ydowski handlarz chlebem. R. Jochanan powiedzia: nawet wedug tego, ktry mwi, chleb nieydowskiego handlarza, ma znaczenie tylko na polu, ale nie w miecie, z powodu spowinowacenia si. Ajbu gryz z takiego (chleba) i jad go na granicy. Wtedy rzek Rabi, wedug innych r. Nachman b. Icchok: nie rozmawiajcie z Ajbu, poniewa on je chleb Amorejczykw", a zatem gojw90. A wi c, kto jad chleb od goja, nawet dla ostro no ci na pograniczu pola z miastem, podpada pod pewien rodzaj kltwy, z nim nawet rozmawia nie wolno byo. Zakaz ten dawa si widocznie bardzo dotkliwie odczu, bo r. Simlaj prosi r. Jehud ksicia, ze wzgldu zapewne na cikie czasy, e "w naszych czasach powiniene pozwoli na chleb", by go mona kupowa u gojw91. Ten jednak odmwi, odpowiadajc: "nazwano by nas kolegium zwalniajcym". Obawia si starzec, by nie narazi si swemu otoczeniu i nie cign zarzutu zbytniego liberalizmu, bo ju pozwoli na uywanie oliwy od gojw, czym bardzo si chlubi i wsparty na ramieniu r. Simlaja, chwali si z tym do niego. "Simlaj, ty nie by wczoraj w synagodze, kiedymy na oliw pozwolili" ". Nie mia jednak siy mimo stanowiska i powagi, by w obronie susznoci wystpi i krpujce wzy zerwa. Obawa przed otoczeniem przemoga, jakkolwiek mu tumaczono, e "dopiero na jedn rzecz pozwoli, a gdyby jeszcze co pozwoli, to byyby tylko dwie". Odczuwano widocznie krpujc i duszn atmosfer, zachowywano jednak bezwzgldne odosobnienie, czyli "getto". Zabroniono je od gojw "ich chleb i oliw z powodu ich wina, a ich wino z powodu ich crek", jak wyjani r. Aha b. Ada93. Jakkolwiek przepisy te pochodziy w gwnych swoich zarysach z czasw, kiedy ydzi yli wrd pogan, to jednak zachowywali je ydzi i z nastaniem chrzecijastwa i do chrzecijan zastosowywuj je tak samo dzi jeszcze, jak zastosowywali je do pogan, bo wszystkich nieydw nazywaj gojami. Mamy tu zatem podstawy do bojkotu w stosunku do wszystkich nieydw, zastosowanego na artykuach pierwszej potrzeby. Nakazuje si wprawdzie ten bojkot wzgldami religijnymi, ale on wywiera druzgocce skutki ekonomiczno-gospodarcze wrd gojw.
90) 91) 92) 93)

VIII

Szulchan aruch jako norma ycia


Ze wzgldu na wielki materia i niedostpno Talmudu dla szerokich mas prbowano opracowa same tylko przepisy prawne i doda do nich objanienia, opuszczajc niepotrzebne dyskusje. Jednym z takich opracowa jest dzieo rabina Jzefa Karo ur. 1488, zm. 1577, pochodzcego z Hiszpanii, yjcego w Palestynie. Dzieo jego pt. "Szulchan aruch", "St zastawiony", podaje przepisy talmudyczne, odnoszce si do ycia praktycznego, ujte w jedn cao, jest podzielone na cztery czci: "Orach chaim" (Droga ycia) podaje przepisy odnoszce si do ycia domowego i synagogalnego, "Jore deah" (Umiejtno ycia), mwi o potrawach i przepisach czystoci, "Choszen hamiszpat" (Tarcza prawa) przedstawia przepisy prawa cywilnego i kryminalnego, "Eben haezer" (Kamie zwycistwa), mwi o prawie maeskim. Dzieo to pozyskao u ydw wschodnich, do ktrych zaliczaj si i ydzi w Polsce, nadzwyczajne znaczenie. "Sta o si ono wkrtce jak mwi J. Wjnberg oficjalnym kodeksem ydowskim i nieraz przesaniao sob Talmud"94. Ot w tym kodeksie religijno-prawnym, na ktry powoywali si tak czsto ydzi przy roztrzsaniu kwestii uboju rytualnego, chcc uzasadni religijne podstawy tego barbaryzmu, podano wrd innych wiele przepisw o stosunku ydw do wszystkich nieydw, ktrych tutaj nazywa si akum. Do nich zatem odnosz si przepisy kodeksu religijno-prawnego: "Mdrcy zakazali je chleb upieczony przez nieyda z obawy, by si do nich nie zbliy za bardzo i by si z nimi nie spowinowaci; nawet chleba od ksiy, ktrzy snieonaci nie mona je95.
94) 95)

Aboda zara 35 b. Aboda zara 37 a. Aboda zara 37 a. Aboda zara 36 b.

Wielka Literatura Powszechna. Warszawa, str. 342. Heinrich Lwe, Schulchan Aruch, oder die vier jiidischen Gesetz-bucher. Jore dea 112.

32

33

VIII. Szulchan aruch jako norma ycia

VIII. Szulchan aruch jako norma ycia

adnej potrawy, ktrej nie mona je na surowo, nawet gdyby bya tego rodzaju, eby na stole krlw j podawano, nie moe yd je, jeli j gotowa akum nieyd, nawet jeliby gotowa w domu yda w jego naczyniu"96. "Wszystkie napoje przez nieydw przygotowane z daktyli, fig, z jczmienia albo innego zboa, albo z miodu, s zakazane z obawy przed spowinowaceniem si, to znaczy (zakazane) pi tylko w domach, gdzie te napoje s sprzedawane (w szynkach); mona jednak te napoje kaza przynie i pi takowe w swoim (ydowskim) domu, take mona te napoje pi w nieydowskim domu, jeli si dugo nie zatrzymuje, tylko wypije i natychmiast wychodzi; tylko musi si by pewnym, e nie ma zmieszanego lagieru winnego z tymi napojami"97. "Mleko, ktre doi goj, przy czym nie byo obecnego yda, jest zakazanym, bo goj mgby z nim zmiesza mleko od zwierzt nieczystych (do jedzenia zakazanych). Ser robiony przez goja jest najzupeniej zakazany, poniewa goje do robienia sera posuguj si odkiem (pcherzem) z trefnego zwierzcia"98. "Rzeczami, ktre s zakazane przez Prawo do jedzenia, nie mona handlowa"... Wszystkimi jednak rzeczami, ktre tylko przez Talmud s zakazane do jedzenia, mona handlowa"99. "Misa i ryb nie mona razem je, dostaje si potem trdu, ani razem piec z powodu zapachu"100. "Jeli si kupuje od nieyda nowe naczynia kuchenne z metalu, szka albo pokryte oowiem (!), musi sieje przed uyciem zanurzy do wody pyncej albo do wieej... w zbiorniku i musi si przy tym odmwi bogosawiestwo"101. "Wszystko wino od nieydw, ktrzy s bawochwalcami, jest nie tylko do picia zakazane, poniewa z takiego moe ofiarowano obrazowi boka (picie ich wina jest waciwie zakazane z obawy przed spowinowaceniem si), lecz nie mona take adnego innego uytku z niego robi, rwnie nie mog tacy nieydzi dotyka ydowskiego wina, gdy inaczej staje si to wino trefne. Poniewa teraz nie jest w zwyczaju, eby nieydzi swojemu Bogu wino ofiarowali, to jest wedug niektrych rabinw dozwolonym dotkn przez nich naszego wina, wprawdzie nie dla picia, ale dla uywania w innych celach i tego
96) 97) 98) 99) 100) 101)

wina mona take uywa z ich winem w innych celach nie do picia, mona je bra jako dug, aby ratowa swoje pienidze, waciwie nie mona nim prowadzi handlu. Niektrzy jednak rabini s tutaj agodniejsi"... "ydzi uwaaj nieydw, jak mwi Lwe, za bawochwalcw, szczeglniej katolikw, poniewa jakoby ich ksia co roku powicaj wino, z ktrego nastpnie wlewa si cokolwiek we wszystkie naczynia. Dalej unikaj ydzi w ogle wina nieydowskiego, poniewa wierz, e przez nie uprawia si bawochwalstwo, np. rozdawanie Komunii, dlatego nie mog nieydzi nawet dotkn wina ydowskiego, poniewa sdz, e nieyd mgby przy dotkniciu ich wina mie na myli, cokolwiek z tego wina uy do swojej suby Boej. Dlatego musz sami swoje wino wytacza i przygotowywa..." "Jeli ma yd i goj wino w jednej i tej samej piwnicy i je li goj wszed do piwnicy i zamkn za sob drzwi, tak e yd nie mg tam wej, to wszystko wino ydowskie w piwnicy jest (nesech) do wylania i nie koszer. Je li jednak w drzwiach piwnicy byy dziurki, tak e yd mg widzie, to beczki, ktre yd przez dziurki mg widzie, s koszer, inne za trefne. Jeli zodzieje wdarli si do piwnicy z winem yda, a pord zodziejw wiksza cz bya ydw, to jest wino koszer, jeli na odwrt, to jest trefne, albo (nesech) do wylania. Jeli nieyd wszed do piwnicy z winem yda, a drzwi piwnicy nie byy zamknite, to jest wino koszer, poniewa goj si boi, e yd moe wej. Jeli jednak drzwi s zamknite, to wino w otwartych beczkach jest do wylania. Jeli mwi yd do nieydwki, e ona ma nakry st i ona to czyni, stawia jednak wino na st, to jest to wino (nesech) do wylania i trefne. Je li jednak przynios a to wino z piwnicy, to wszystko wino w niej jest do wylania. Jeli jednak szkoda byaby za wielka, to mog rabini to wino koszernym uczyni. Rwnie mog rabini, jeli goj z artu lub z dokuczliwoci dotyka wina ydowskiego, to wino znw koszernym uczyni. "Prozelita ydowski uwaany jest przez ydw za postawionego na rwni z nieydami. Jeli on dotyka wina, to nie jest ono dozwolonym adnemu ydowi do picia, moe jednak taki prozeiita dotyka gotowanego wina, albo winogron. Take nieydowski ocet winny jest zakazanym"102.

Joredea113. Joredea 114. Joredea 115. Joredea 117. Joredea 116. Joredea 120.
l02)

Joredea 123.

34

35

IX. Goje to bydo

IX Goje to bydo
Celem wikszego jeszcze pogbienia przepaci midzy ydami, a gojami starano si obrzydzi gojw w oczach ydowskich i przedstawi ich na rwni ze zwierztami. Naturalnie starano si po swojemu udowodni to z Pisma w., cytujc kilka sw z niego i dodajc dalej wasne swoje myli. "R. Simon b. Jochaj powiedzia: groby gojw nie zanieczyszczaj, poniewa znaczy: wy za moje owce, owce mojego pastwiska ludmi jestecie103. Wy (Izraelici) nazywacie si lud mi, ale nie nazywaj si goje lud mi. A poniewa Num 19. 14 wyranie mwi o zanieczyszczeniu przez umarego czowieka, to wynika z tego, e groby gojw nieydw nieludzi, nie zanieczyszczaj"104. Myl t przedstawiono pogldowo na innym miejscu, wprowadzajc dwie wielkie powagi w tok dyskusji. "Pewnego razu spotka Rabi b. Abuha Eljasza, stojcego na nieydowskim cmentarzu i rzek do niego: Mistrz jest przecie kapanem, dlaczego wic stoi na cmentarzu? Ten odpowiedzia: Mistrz nie studiowa przepisw czystoci, bo uczono: groby gojw nie zanieczyszczaj, bo znaczy: (Ez. 34-31) wy za, wy moje owce, owce mojego pastwiska, jestecie ludmi. Wy nazywacie si ludmi, goje za nie nazywaj si ludmi, ale bydem"105. Dlatego to przebywanie na cmentarzu nie ydowskim, albo zetkni cie si z trupami gojw jako rwnoznaczne z przebywaniem na miejscu zakopanych bydlt nie zanieczyszcza yda, bo jego zanieczyszcza tylko trup yda na 7 dni.
103) 104) 105)

"Kto by si na polu dotkn trupa zabitego czowiek^, albo zmarego sam od siebie, albo koci jego, albo grobu, nieczystym bdzie 7 dni ...czegokolwiek dotknby si nieczysty, uczyni nieczystym"106. Std to ydzi nie chc dostarcza trupw do prosektoriw nawet dla celw naukowych. Nie chc, by si ich modzie uczya na trupach ydowskich, bo te jako trupy czowieka zanieczyszczaj rytualnie, trup za goja jako rwnorzdny z zabitym zwierzciem, jest dozwolony, bo rytualnie nie zanieczyszcza. Tym si tumaczy opr ydw w dostarczaniu trupw do prosektoriw. Wprawdzie ydzi staraj si wmwi w naiwnych chrzecijan, e to tylko w dawnych pismach tak wyraano si o gojach jako o poganach, ale na to odpowiada argonowy "Unzer Expres", e dzisiaj rwnie tak samo pogardliwie przedstawiaj gojw, bo nawet swe dzieci pouczaj, e goj nie ma duszy. W noweli pomieszczonej w przytoczonej argonwce pt. "Purim u cadyka", przedstawiajcej zdarzenie w miasteczku polskim, Parysowie w powiecie Garwoliskim, may chopiec ydowski Wewek zapytuje babk: "Babciu, czy goj ma take dusz? Tylko yd ma dusz... A gdy goj przyjmuje wiar ydowsk? Wtedy wstpuje we dusza"107 Wymowne i przekonywujce! Nawet otumaniony szabesgoj moe przejrze na oczy.

Ez. 34. 31. Jabamot 60 b. Babamecja 114 b. Num. 9. 16, 22. Bli ej o tym mwi w pracy: Talmud, bolszewizm i projekt prawa maeskiego w Polsce. Str. 18 nst. Unzer Expres z dnia 17 marca 1938 r. Nr 67 A. Cfr. Ajencja Prasowa Zjednoczenia Kat. z kwietnia 1938 r. Nr 15.
107) 106)

36

37

X. Mieszkania gojw to zagroda dla byda

Mieszkania gojw to zagroda dla byda


"Strzecie dusz waszych, a nie dwigajcie ciarw w sabat, ani wnocie przez bramy Jeruzalem"108. Zakaz ten, zabraniajcy w dzie witeczny wykonywania cikich robt, wyjaniali rabini w mieszny i drobiazgowy sposb. Uczyli, e w sabat nie wolno w ogle najdrobniejszej rzeczy ze sob nosi, z wyjtkiem tylko w obrbie domu i na podwrzu. Z domu za na podwrze i na odwrt mona rzeczy przenosi tylko wtedy, o ile ten dom i to podwrze naley do jednego waciciela czy te jednej rodziny. Jeli za kilka rodzin mieszkao w jednym domu, to do jednej z tych rodzin przenoszono swoje potrawy i zaznaczano, e tworz one jedn rodzin. W ten sposb podwrze i dom ogoszone jako nalece do jednej rodziny, zwalniano od zakazu przenoszenia w ich obrbie rzeczy. Nie wolno byo jednak niczego wynosi poza podwrze na ulic. Zapobiegliwi jednak rabini zaradzili i temu orzekajc, e jeli si zamknie ulice miasta jak przepask (obecnie drutem), w podwrzu zawieszon nie wy ej jak 20 okci (erubin) i urzdzi si obrzd szitfa oznaczajcy, e wszyscy mieszkacy danej miejscowoci s towarzyszami, tworz jedn rodzin, wtedy t miejscowo uwaa si za wsplne rodzinne podwrze i wtedy w obrbie caej tej miejscowoci mona swobodnie przenosi inne rzeczy. W mniejszych miastach obecnie u wylotw ulic na supach czy domach zawieszone s w poprzek ulicy druty, ktre oznaczaj owe okrelenie "rodzinnego podwrza". Trudniej byo to uczyni w wielkich miastach, ale i tu pomysowo nowoczesnych rabinw nie ustpuje starym. Tu tor obwodowych kolei elaznych ma oznacza prastary erubin. Narzucaa si jednak trudno, bo przecie w miastach oprcz ydw mieszkali i nieydzi goje, ktrzy przecie do rodziny ydowskiej nalee nie

mog, nie mona z nimi urzdzi szitfy, a zatem nie mona ich uwaa za towarzyszy, nie mona rwnie i caej miejscowoci uwaa za wsplne podwrko. Zasad byo: "Jeli na podwrzu mieszka goj lub osoba nie uznajca eruba, to podwrze z powodu tych osb staje si zakazanym"109. I t trudno jednak usunito icie po rabisku, owiadczajc: "Podwrze goja uwaa si jako zagrod dla byda, mona przenosi z podwrza do domu i z domu na podwrze. Jeli za na tym podwrzu mieszka jeden yd, to on sprawia, e przenoszenie rzeczy jest zakazanym, bo podwrze uwaa si jako nalece do niego"110. Z tego jasny wniosek: yd, jeli uczestniczy w czci tylko jakiej wasnoci z gojami, uwaa si za waciciela caoci, a gojw uwaa za bydo, ich domy jako zagrod dla byda111". Jako przykad rabinistycznej kazuistyki, a zarazem i jako obraz pogardy dla nie ydw i stawiania ich na rwni ze zwierz tami, mamy przepis podany w "Szulchan aruchu", gdzie powiedziano: "Jeli jest kto w podry i rozpocz si sabat i on ma przy sobie pienidze, osa albo nieyda, to nie powinien pienidzy naadowywa na osa, lecz da je na czas sabatu nieydowi, poniewa spoczynek osa w sabat jest take nakazany. Jeli jednak co znalaz, to nie moe da nieydowi, poniewa on nie moe si tego dotkn, Jeli nie ma adnego nieyda przy sobie, albo mu nie dowierza, to moe swoje pienidze pooy na osa, ale nie moe go prowadzi, lecz jak tylko osio zacznie i, kadzie na niego pienidze, jeli staje spokojnie, to zdejmuje znw z niego itd. Nie powinien on jednak stara si gonymi sowami pobudza osa do pjcia, jak dugo pienidze s na nim, on nie moe rwnie jecha na ole, lecz musi i pieszo, z wyjtkiem, gdyby byo niebezpieczestwo ycia, wtedy mo e tak e przekroczy granic , do ktrej w sabat i mo e, tj. 2.000 okci"112.

108)

Jer. 17.21.

109) 110) 111)

Erubin 6.1. Tos. Erubin (8. 1.); Podobnie rwnie wyjania to Gemara Erubin. 62 a.

Wicej dowodw, wykazujcych, e nieydw przedstawiano jako zwierzta, podaj w mej pracy: "yd jako obroca lubw cywilnych i rozwodw dla katolikw" (str. 27-30).
112)

Orach chaim 242-271. Cfr. Lwe I B. S. 52.

38

39

XI. Goje podejrzani o bestializm, rozbj i rozpust Diabli i anioowie podejrzani o antysemityzm

XI

Goje podejrzani o bestializm, rozbj i rozpust Diabli i anioowie podejrzani o antysemityzm


Uwaajc gojw jako bydo, podsuwano im rwnie najdziksze instynkty i odpowiednie w stosunku do nich wydawano prawa. Uczono zatem: "Nie mona umieszcza byda w gospodzie gojw, bo s podejrzani o bestializm. Kobieta nie moe z nimi pozosta sama jedna, bo s podejrzani o rozpust, take aden mczyzna nie moe z nimi pozosta sam jeden, bo s podejrzani o rozlew krwi", czyli rozbj113. "Dlaczego nie mona eskiego z eskim umieszcza same? Mar Ukaba b. Hama odpowiedzia: bo goje zwykli obcowa z kobietami swych towarzyszy i jeli on do niej przychodzi i nie zastaje jej, to popenia z bydlciem, ktre tam znajduje ...nawet gdy j znajdzie, popenia z nim (z bydlciem), poniewa zwierz izraelity jest im milsze ni wasna ich ona"114 Stawiajc ich na rwni ze zwierztami uczono, e u nich kazirodztwo jest rzecz naturaln. "R. Hona powiedzia: gojowi jest jego crka dozwolona". Nieco jednak dalej po tym wypowiedzeniu znajduje si jego zaprzeczenie. "Niektrzy czytaj: gojowi jest crka zakazan"115. Dalej uczono: "nie mona zwierzcia pomieci w gospodzie nieydowskiej, adnych (zwierzt) mskiego rodzaju u mczyzn i adnych eskiego rodzaju u kobiet, a tym mniej eskiego rodzaju u mczyzn, a mskiego rodzaju u kobiet, dalej nie mona adnemu pasterzowi z nich powierza zwierzcia, dalej nie mona by z nimi na osobnoci. Nie mona im take powierza dziecka do
113) 114) 115)

nauki pisma i rzemiosa. Mona jednak zwierz umieci w samarytaskiej gospodzie... dalej mona pasterzowi z nich (tj. Samarytan) powierzy zwierzta, mona z nimi by na osobnoci, take mona im powierzy dzieci do nauki pisma i do rzemiosa. A to dlatego, e oni nie s podejrzani". To znw, uwaa si za rozbjnikw jednych i drugich. Uczono: "e nie mona im sprzedawa ani broni, ani przyrzdw broni, e nie mona im broni ostrzy, nie mona im sprzeda ani kody z kajdanami, ani acuchw na szyj, ani powrozw, ani elaznych acuchw, ani gojom, ani Samarytanom. Dlaczego? Chciano powiedzie, e s podejrzani o rozlew krwi... R. Dimi b. Aba powiedzia: jak jest zakazanym gojowi bro sprzedawa, tak jest zakazanym sprzedawa izraelskiemu bandycie116. A zatem jakkolwiek przepa gboka dzielia ydw od Samarytan, to jednak w pewnych wypadkach wyej oni ich stawiali anieli gojw, ktrych przedstawiali jako bandytw, jak widzimy z ostatnich zestawie. "Rabini uczyli: nie mona sprzedawa tarczy. Niektrzy mwi: mona im tarcze sprzedawa. Dlatego chciano powiedzie, e oni si tarczami broni, tak nie mona by im sprzedawa ani pszenicy, ani jczmienia? Rabh odpowiedzia: gdyby to byo moliwe, to by byo i tak". "R. Ada b. Achaba powiedzia: nie mona im sprzedawa elaznych pyt, bo mog z nich sporzdzi bro117 i mog ydw zabija. Z tych to rwnie wzgldw polecono zachowywa wielk ostrono przy jakiejkolwiek stycznoci z nimi, bo ich podejrzewano zawsze o ze i zbrodnicze zamiary. "Jeli izraelita spotyka na drodze goja, to niech go zostawi, by szed po prawej stronie... jeli ten ma miecz, niech go zostawi po prawej stronie, jeli ma lask, niech go zostawi, by szed po lewej stronie. Niech si nie schyla w jego obecnoci, bo moe mu czaszk rozpata. Pyta go dokd idzie, to niech mu podaje dalszy cel podry118. "Nie mona byda powierza ich pasterzom, bo goje s podejrzani, e popeniaj nieczysto z bydem. W tych miejscowociach, gdzie nie s w takim podejrzeniu, gdzie przeciwnie, karani s za tego rodzaju nieczysto, jest dozwolonym. Nie mona im odda adnego dziecka do nauki z ksiek nieydowskich, albo do (nauki) rzemiosa, bo (dziecko) staje si przez to odpadym od ydowskiej wiary. aden yd nie moe by sam z nieydem, bo oni podejrzani s
116) 117) 118)

M.Ab.z. I I I . Ab.z.22b. Sanh. 58 b.

Ab.z. 15 b. Ab. z. 15 b. 16 a. Ab. z. 25 b.

40

41

XI. Goje podejrzani o bestializm, rozbj i rozpustDiabli i anioowie podejrzani o antysemityzm

XI. Goje podejrzani o bestializm, rozbj i rozpust Diabli i anioowie podejrzani o antysemityzm

o morderstwo. Jeli yd spotyka w podry nieyda przepasanego mieczem, to musi i po jego prawej stronie. Jeli goj ma kij w rce, to musi mu pozwoli i po swojej lewej stronie. Jeli wstpuj obydwa na schody, albo schodz na d, to yd nie powinien by nigdy najniej. W adnym wypadku nie moe si yd schyla w obecnoci nieyda. Zapytuje goj yda, jak daleko idziesz, to musi on zawsze jedn mil dalej powiedzie, ni rzeczywicie chce i119. A zatem mamy tu prawie dosownie zebrane to w "Szulchan aruchu", co w rnych traktatach podaje Talmud. Taki stosunek "Szulchan aruchu" do Talmudu wystpuje rwnie w caym prawodawstwie ydowskim. Powiedziano tu dalej: "Izraelitka nie moe nieydwce udzieli pomocy przy porodzie... moe jednak nieydwka udzieli pomocy izraelitce przy porodzie. Izraelitka nie moe karmi dziecka nieydwki, moe jednak nieydwka pozostawi do karmienia dziecko izraelitki"120. Wedug Gemary: "nie mona pozwoli nieydwce, by karmia dziecko izraelitki, poniewa s podejrzani o rozlew krwi, sowa r. Mejera". R. Josef jest liberalniejszy, bo pozwala, celem uniknicia nieprzyjani, by za opat, nie za darmo, izraelitka moga da pomoc nieydwce lub karmi jej dziecko. "Mdrcy mwi: mona by nieydwce pozwoli karmi dziecko izraelitki, gdy inni s obecni, nie mona jednak, gdy jest sama ze swoimi. R. Mejer jednak mwi, to jest zakazanym take, gdy inni s obecni, bo ona moe brodawk piersiow z zewntrz natrze trucizn i dziecko zabi"121. Przedstawiajc w ten sposb gojw jako bydo lub jako bandytw, czyhajcych zawsze i wszdzie na ycie synw Izraela, nie wyczerpano jeszcze w pe ni obel ywego stanowiska bujnej wyobra ni przepojonej nienawi ci i wzgard do gojw, pozosta jeszcze diabe, z ktrym poczono goja, by ich razem przedstawi jako wrogw yda. "Jeli goje albo zy duch przenieli kogo poza przestrze sabatu, to nie wolno mu chodzi tylko 4 okcie (na przestrzeni 4 okci), jeli go przenie li z powrotem, to jest tak, jakby nie wychodzi". "Rabini uczyli: trzy rzeczy odwodz czowieka od jego rozumu i od uznania jego Stwrcy, a mianowicie: goje, z y duch i dr cz ce ubstwo. Co wynika z tego? e si z powodu tego o lito baga"122.
119) 120) 121) 122)

Chorobliwa mania przeladowcza przedstawia w ydowskiej fantazji nie tylko gojw i diaba, ale nawet i aniow jako wielkich antysemitw, bo nawet "Pan Bg przyodzia Mojesza w taes, aby anioowie nie mogli mu adnej przykroci zrobi"123.

Jore dea 139-158 Cfr. Lwe Schulchan Aruch. S. 220 f. M. Ab. z. II. 1.26 a. Ab.z.26a. Erubin41b.
123) Orach chaim 11 -25 Cfr. H. Lowe sen. Schulchan Aruch oder die vier jOdischen GesetzbOcher Wien 1896.1 B. S. 10.

42

43

XII. Prawo maeskie w stosunku do gojw

XII

Prawo maeskie w stosunku do gojw


Surowe przepisy, zakazujce wszelkiej cznoci z gojami, miay zapobiega zawieraniu bliszych znajomoci z nimi, a szczeglniej maestw. Ju prawo Mojeszowe, z obawy przed wpywami bawochwalczymi, zabraniao maestw z obcymi. "Nie bdziesz zawiera maestw z nimi, crki twojej nie dasz synowi jego, ani te crki jego nie wemiesz dla syna twego. Poniewa uwiedzie syna twego, by nie szed za mn, aby raczej suy bogom cudzym"124. "Ani ony z crek ich nie wemiesz synom twym, aby gdy one bd cudzooy, nie przywiody synw twoich ku cudzostwu z bogami swymi"125. cile biorc, przepis ten odnosi si do siedmiu narodw, zamieszkujcych Ziemi Obiecan lub z ni ssiadujcych: Hetejczykami, Gergezami, Amorejczykami, Kananejczykami, Frezeami, Heweami, Jabuzejczykami, ktrych mieli Izraelici wyniszczy, nie wolno byo z nimi zawiera przymierza, ani okazywa im litoci126. Z gorliwoci jednak rozcignito ten przepis i na inne narody. Widzimy tu dno do rozszerzania przepisw Prawa Mojeszowego i tworzenia coraz to nowych i surowszych zakazw, by nie przekroczy gwnego przepisu. Przedstawia to wrd innych nastpujce orzeczenie: Wedug Tory jest tylko zabronionym przebywanie sam na sam z kobiet zamn, potem przyszed Dawid i zakaza take z niezamn, a potem przyszli uczniowie Szamaja i Hillela i zakazali take pobyt sam na sam z nieydwk. Miao to uniemoliwi maestwa mieszane, tym wicej, e przedstawiano nieydwki jako nieczyste
124)

od urodzenia, a w najlepszym wypadku "od trzech lat i jednego dnia". To znw "najwyszy sd (sanhedryn) orzek w 18 postanowieniach, e crki gojw powinny uchodzi od kolebki jako nieczyste i zanieczyszczajce czowieka"127. Maestwa mieszane byy zatem wobec powyszych przepisw niedopuszczalnymi i jeli nawet byy zawarte, uchodziy jako nieistniejce, a dzieci jako nielegalne postpoway co do religii i narodowoci za matk. "Twj syn z ydwki nazywa si twj syn, twj syn z nieydwki nie nazywa si twj syn, lecz jej syn. Syn za goja z ydwk nazywa si zmazanym"128. "W kadym wypadku, gdzie byy zarczyny wane i nie byo popenionego grzechu, dziecko postpuje za mczyzn. To jest w tym wypadku, kiedy crka kapana, lewity albo izraelitka wychodzi za m za kapana, lewit albo izraelit. W kadym wypadku, gdzie zarczyny s wane i przy tym grzech popeniony zosta, dziecko jest zmazane. To jest w tym wypadku, jeli wdowa wychodzi za arcykapana, rozwiedziona za zwykego kapana; (niewiasta za) nieprawego oa, albo netina129 wychodzi za izraelit, albo jeli izraelitka wychodzi za bastarda albo netina W kadym wypadku, gdzie jej zarczyny z tym s niewa ne, z innymi za by y wa ne, jest dziecko nieprawego o a. To jest w wypadku, jeli popeni wymienione w Torze kazirodztwo. W kadym wypadku, gdzie jej zarczyny z tym s niewane i take z innym niewanymi by byy, jej dziecko rwna si jej. To nastpuje przy dziecku niewolnicy, albo nieydwki. Co to jest za dziecko? To jest dziecko niewolnicy, albo goj"130. "Podobnie rwnie obowizywao prawo i co do maestwa ydwki z nie- ydem, albo z niewolnikiem, ktre opiewa o: Zalubienie z nie ydem albo z niewolnikiem jest niewanym"131. Zestawia si tu zawsze na rwni goja z niewolnikiem. Maestwa za z nimi uwaano za jednakowo jako niewane i niedozwolone132. Co wicej porwnuje si ich z bydem. Na postawione zapytanie co do lubu niewolnicy i nieydwki r. Hona odpowiedzia: Pismo mwi (Gen. 22.5): zo127)
128)

Aboda zara 36 b.

Kidusin 68 b.

Deutoronomium 7. 3. Ex.34. 16. Deut7. l.seq.

125) 126)

Netinim = przydani, potomkowie Gabaonitw, ktrzy si przyczyli do synw Izraela, wchodzcych do Ziemi Obiecanej i przyjci zostali przez Jozuego za sugi wityni, nosili drzewo i wod. Jos. 9. 127.
l30) 131) 132)

129)

M. Kidusin III. 12. Jabamot45b. Cfr. Stark u. Billerbeck, Excurse I. S. 378 ff.

44

45

XII. Prawo maeskie w stosunku do gojw

stacie tu z osem. Nard, ktry si rwna osu... Wiemy wic, e lub z nijest niczym133. Maestwo zatem ydowskie mogo by tylko z ydwk. Narodowo inna nie ydowska by a przeszkod rozrywaj c ma e stwo. Jedynie tylko w wypadku, jeli nieydwka przyja religi Mojeszow, czyli staa si zupen prozelitk, maestwo z ni byo wanym. Wtedy nieydowska strona zostaa przyjta do gminy ydowskiej. Byy jednak rne zastrzeenia co do rnych narodowoci. Oprcz siedmiu wymienionych narodowo ci, z ktrymi wszelkie stosunki byy wzbronione, a zatem i przyjcie ich jako prozelitw do gminy ydowskiej byo niemoliwym, zabroniono na wieki przyjmowa jako prozelitw i wchodzi w zwizki maeskie z Ammonitami i Moabitami pci mskiej, nie byo jednak tego zakazu co do pci eskiej. Tak wytumaczyli to uczeni w Pimie, e zakaz Powtrzonego Prawa134 odnosi si do Ammonitw i Moabitw, a nie do Ammonitek i Moabitek, a zatem dozwalali bez przeszkody na zwizki maeskie z niewiastami tych dwch narodw135. Idumejczykw za i Egipcjan mona byo przyjmowa do gminy ydowskiej, a zatem i zawiera z nimi zwizki maeskie dopiero w trzecim pokoleniu, odtd stali si prozelitami pierwszego stopnia, tj. prozelitami bramy. Odnosio si to tak do mczyzn jak i do kobiet, ale r. Simon mimo to pozwala przyjmowa kobiety natychmiast, chocia si mu inni sprzeciwiali136. Powstaway rwnie spory wrd uczonych i co do Ammonitw. Widocznie odczuwali niektrzy z rabinw, e niemoliwym jest oddzielenie si zupene od wszystkich narodw, tym wicej jeli spord nich cisnli si niektrzy i chcieli nalee do narodu ydowskiego.137 To zasklepienie si w sobie na wieczne czasy wydawao si zupenie niemoliwym, przynajmniej dla umysw wicej otwartych, ktre staray si rozszerzy zbyt zacienione pojcia w stosunku do obcych narodowoci. Napotyka y jednak pod tym wzgl dem na zaci ty opr ze strony swych zaskol33)

XII. Prawo maeskie w stosunku do gojw

rupiaych kolegw. "W owym dniu138 przyszed Jehuda, ammonicki prozelita do nich do domu nauki i zapyta, czy mog by przyjtym do gminy? R. Gamaliel odpowiedzia mu: Ty nie moesz by przyjtym do gminy. R. Jehoszua za odpar mu: Dobrze, ty moesz by przyjtym do gminy. R. Gamaliel rzek do niego: Ju dawno nakazanym139, e Ammonici i Moabici nie mog wej do gminy Paskiej. R. Jehoszua odpar: Czy przebywaj Ammon i Moab jeszcze na swoim miejscu? Dawno ju przyszed Sanherib, krl Asyrii, zmiesza wszystkie narody, bo znaczy140: Oddaliem granice narodw i zrabowaem ich zapasy, sprawiem, e upada potga mieszkacw; a kto wydziela, wydziela z wikszoci. R. Gamaliel rzek do niego: Napisanym przecie ju dawno141:i potem sprowadz z powrotem je cw dzieci Ammona, mwi Pan, a oni przecie nie powrcili jeszcze! R. Jehoszua odpar: Napisanym jest take142: Ja sprowadz z powrotem jecw mojego narodu Izraelskiego, a oni przecie nie powrcili jeszcze! Natychmiast pozwolili przyj go do gminy. R. Gamaliel powiedzia potem: Jeli to tak jest, to pjd i poprosz r. Jehoszu o przebaczenie. Kiedy przyszed do jego domu, spostrzeg, e ciany jego domu byy czarne. Wtedy rzek do niego: Po cianach twojego domu mona pozna, e jeste kowalem. Ten odpowiedzia: Biada pokoleniu, ktrego naczelnikiem ty jeste, ty nie znasz udrki uczonych w Pimie, jak oni zdobywajswj zarobek, czym si oni ywi. w odrzek: ja poddaj ci si, przebacz mi! Ten jednak nie zwaa na niego"143. A zatem do tego rodzaju sporw dochodzio w sprawie przypuszczenia obcych do gminy ydowskiej. W poszczeglnych wypadkach zgadzano si na wyom w prawie, ale prawa nie zniesiono, starano si tylko to prawo obej.

Kidusin 68 a. 68 b. Deut.23.4. M. Jabamot. VIII. 3. M. Jabamot. VIII. 3. Jer.49.6.

134)

135)

Barakot 28 a. Wyraenie to "w owym dniu" wyjania Talmud po swojemu: "wszdzie gdzie jest zaznaczone w owym dniu jest na my li ten dzie ". Mo na jednak z poprzedzaj cych wydarze wnioskowa, e odnosi si to do owego dnia, kiedy lud zrzuci r. Gamaliela z przewodnictwa Sanhedrynu, a wybra na jego miejsce osiemnastoletniego r. Eleazara b. Azarja, bo by "mdry i bogaty".
139)
l40)

138)

Deut 23. 4.

136)

Is. 10. 13. Jer.49.6. Arn.9.14. Berachot 28 a.

l37)

141) 142) 143)

46

47

XII. Prawo maeskie w stosunku do gojw

XII. Prawo maeskie w stosunku do gojw

"Rab Jehuda powiedzia: Jeli si nokchri chrzecijanin zarczy z ydwk, to musi si zwaa przy zarczynach, czy on nie jest jednym z dziesiciu pokole", a zatem czy nie jest ydem144. A wic wmawiao si w niego, e jest ydem i wtedy zarczyny i maestwo byy wane. "Dzieci nieprawego oa, (ktrych ojciec by ydem) i netinim (suba wity z Gabaanitw) s zakazani, a ich zakaz jest wiecznym zakazem tak co do mczyzn jak i co do kobiet"145. Tych zatem nie mona byo przyj ani do gminy ydowskiej, ani te z nimi nie mona byo zawiera maestwa. Co do dzieci za, ktrych matk bya ydwka, a ojciec goj lub niewolnik, to jedni uwaali ich za nieprawego oa, jak r. Akiba146, inni za przeciwnie, zezwalali na przyjcie ich do gminy ydowskiej i na maestwo z nimi147. Zasadniczo zatem maestwo ydowskie dozwolone byo tylko midzy osobami nalecymi do gminy ydowskiej, albo wic z pochodzenia ydowskiego lub przynajmniej wyznajcymi religi Mojeszow, a zatem bdcymi prozelitami. Wszystkie inne zwizki, a nawet i zwizki wrd osb pochodzenia ydowskiego, ale nie odpowiadajcych wszystkim przepisom prawa maeskiego byy niewane i niedopuszczalne, bo miay przeszkod rozrywajc maestwo. Mamy tu zatem pierwowzr rasizmu posunitego do naj skraj niej szych granic. Wobec ktrego blednie wszystko, co by w tym kierunku ktokolwiek, kiedykolwiek wymyli, albo ustanowi. Nie ma zapewne narodu w wiecie, ktry by z tak drobiazgow starannoci wyrobi rabinowskie prawa u siebie i ktry by przez tyle wiekw wedug nich postpowa a do naszych czasw. Ale nie ma rwnie takiego narodu, ktry by tyle wrzasku robi w wiecie, jeli inny nard, pragncy si broni przed szkodnikiem, odgradza si od niego i zaprowadza takie prawa dla ydw, jakie ydzi maj dla obcych. Wszystko, co robi yd jest dobrym, kulturalnym i postpowym. To samo za, jeli robi przeciwnicy ydw, jest nieludzkim, barbarzyskim i redniowiecznym obskurantyzmem.
144) 145) 146) 147)

Tak ju jest mentalno, tak psychika i tak etyka ydowska. Jeli zatem ydzi przedstawiaj wyodrbnienie si od nich narodw rdzennych w sprawach maeskich, towarzyskich czy spoecznych, jako co nieludzkiego, jako "rasizm", to czyni to obudnie i przewrotnie, bo przecie oni pierwsi tak w teorii jak i w praktyce rasizm wprowadzili i dotd zachowuj. A zatem rasizm u ydw jest kwesti religijn i prawn, u obcych za narodw jest barbarzystwem i bezprawiem.

Jabamot 16 b. M. Jabamot VIII. 3. Kidusin 75 b.

Jabamot 45 a. Jeli nie yd "nokhri" albo niewolnik z izraelitk , to dziecko jest zdatne (do wejcia do gminy ydowskiej, a zatem uchodzi za legalne).

48

49

XIII. Prawo handlowe z gojami

XIII

Prawo handlowe z gojami


Wymienione przepisy i prawa religijne czy rytualne, jakkolwiek utrudniay pobyt cudzoziemcom w kraju ydowskim, to jednak pozostawiayby im jeszcze wzgldn moliwo osiedlenia si, gdyby nie zakaz sprzedawania, czy wynajmowania im domw, albo pola. Ten zakaz mia uchroni Palestyn od napywu obcych. Podczas gdy ydzi na obczynie tworzyli liczne i bogate kolonie i mieli prawo nabywania wasnoci, a nawet w niektrych czasach w pastwie rzymskim cieszyli si uprzywilejowanymi prawami148, to u siebie wprowadzili ograniczenia prawne dla obcych, zmierzajce do zupenego uniemoliwienia im ycia. O prawie wasnoci ydw na obczynie mwi talmudyczny przepis ydowski, ktry zabrania gojom sprzedawa domy, czy pola w Palestynie, pozwala jednak ydom nabywa takowe na obczynie. "Nie mona im w kraju izraelskim wynajmowa domw, a tym mniej pola. Za granic mona im domy sprzedawa i pole wynajmowa, sowa r. Mejera, r. Jose mwi: w kraju izraelskim mona by im domy wynajmowa, tylko nie pole. W Syrii mona by im domy sprzedawa i pole wynajmowa, a za granicmona by im jedno i drugie sprzedawa. I nawet tam, gdzie im pozwolili wynaj, nie ma to znaczenia co do mieszkania, bo by on (goj) tam wnis swoje boki. Nigdy za nie mona im wynaj ani, bo ona nosi jego imi"149. Zakaz ten, jak wyjania Gemara wydano dlatego, "by ziemia nie przechodzia w obce posiadanie (z powodu zajcia ziemi w posiadanie), a drugie z powodu, e to pole odciga si od dziesiciny. ...Zdobycie jednego ma znaczenie zdobycia"150.
Cfr. Ks. Trzeciak, Literatura i religia u ydw w czasach Chrystusa Pana. Warszawa 1910 t. I. str. 38-71.
149) 148)

Suszne to zupenie wyprowadzenie wniosku, e jeliby byo rwnouprawnienie gojw i jeliby oni mieli prawo kupna ziemi 'czy domw, to zdobycie jednego kawaka ziemi czy jednego domu mogoby ich z czasem doprowadzi stopniowo do zdobycia i zawadnicia krajem ydowskim. Zdawano sobie zatem dobrze spraw z tego, e kto posiada ziemi, ten jest panem i gospodarzem kraju, dlatego te starano si, by we wszelki sposb zachowa ziemi w swym rku. Wydano te w tym celu odpowiednie prawa, obciajce yda tak materialnie jak i moralnie, ktry by si odway sprzeda nieruchomo jak gojowi. "Je li kto sprzeda pole gojowi, to musi co roku pierwociny kupowa i ofiarowa je w wityni, jako instytucja zapobiegawcza"151. Dla zachowania za ziemi w posiadaniu ydowskim obkadano sprzedawczyka kltw i zmuszano do zoenia zobowizania, e wszystkie szkody bdzie pokrywa na rzecz ssiada, jakie by mu wyrzdzi nowy nabywca goj. "Rabi Asi powiedzia: jeli izraelita sprzedaje gojowi kawaek pola, ktre graniczy z polem drugiego izraelity, to si go obkada kltw... bo ssiad moe powiedzie: ty umiecie lwa na mojej granicy. Tak dugo trzyma si go pod kltw, a on przyjmie odpowiedzialno za kad szkod, ktra przez tego powsta-je"152. Co do Samarytan to jedni z rabinw pozwalali im wynajmowa, inni za zakazywali153. Czsto stawiali ich na rwni z gojami. "Tak gojowi jak i Samarytaninowi sprzedaje si z te niedojrzae zbo e na pasz , nadto z te zbo e i cite drzewa, r. Juda mwi: sprzedaje si im zboe, ktre ma by zte pod warunkiem, eby oni je zli i nie cite drzewa pod warunkiem, eby oni je cili"154. "Nie wynajmuje si im domw ani pola, ani winnic, nie daje si im w dzieraw, ani w najem byda i to odnosi si tak do goja jak i do Samarytanina. Do czego odnosi si wyej wymienione? W kraju Izraela. W Syrii za wynajmuje si im domy, ale nie winnice. I tam i tu zakazuje si wynajmowa swego pola gojowi, sowa rabi Mejera. R. Josef powiedzia: take w kraju Izraela pozwala si im wynajmowa domy. W Syrii pozwala si im sprzedawa domy i wynaj150) 151) 152) 153) 154)

Ab.z.21a. M. GitinIV. 9. Baba karna 114 a. Ab. z. 21 a. 21 b Tos. Ab. z. (2. 4.).

M.Ab.z.I.9.

50

51

XIII. Prawo handlowe z gojami

mowa pola, a poza Palestyn pozwala si sprzedawa jedno i drugie"155. "I tam i tu zakazuje si ydowi wynajmowa dom swj dla goja, kiedy jest rzecz wiadom, e on wniesie tam bo ka, lecz mo na wynajmowa stajnie, sk ady i domy gocinne, chociaby wiadomym byo, e on wniesie tam bo ka"156. "R. Simon syn Gamaliela powiedzia: nigdzie nie mona wynajmowa swojej ani dla goja, dlatego, e owa bdzie si nazywa imieniem yda, a w niej bd si kpa w soboty. R. Simon syn Eleazara powiedzia: nigdzie nie mona wynajmowa Samarytaninowi pola, dlatego, e ono bdzie nazywa si imieniem yda, a na nim bd pracowa w wita 157. Nie dopuszczaj c obcych do kupna ziemi czy domw we w asnym kraju zakazano swoim opuszcza ten kraj, czyli dono do powstrzymania napywu obcych, a nie dozwolono wyje d a swoim, by w ten sposb utrzyma jak najwi ksze jednolite nasilenie ludno ci ydowskiej. Prawa te zmierza y do zapobieenia osiedlaniu si gojw w ziemi ydowskiej. Miay one nadto uchroni stan posiadania ydw od przejcia w obce rce i utrzyma w swym kraju jednolit ludno ydowsk. Nie wystarczao to jednak dla chciwych i zaborczych synw Izraela, d yli oni jeszcze do zwi kszania stale i ustawicznie swego stanu posiadania, by urzeczywistni zapowied : "B dziesz po ycza wielu narodom, a sam u adnego poycza nie bdziesz. Bdziesz panowa nad wielu narodami, a nad tob nikt panowa nie bdzie"158. Miao to by nagrod za wykonywanie praw i s uchanie sowa Bo ego. D c do tego celu woleli jednak ydzi s ucha g osu rabinw, ktrzy im u atwiali we wszelki sposb dojcie do tego celu pod oson rzekomo religijnych przepisw. Najsilniejszym rodkiem w tym wzgldzie by bojkot gospodarczy gojw, prowadzony przez rabinw, a otoczony religijn powag. aden nard nie ma tak cile i dokadnie opracowanego prawa bojkotowania drugich, jak nard ydowski. Na nieposusznych zakazom rabinicznym czy na wyamujcych si spod ich karnoci jest w pogotowiu kltwa. Za mniejsze objawy wasnej samodzielnoci w sprawach narodowych bojkotuj mia kw w sposb nieludzki i bezwzgldny. Tak byo i tak jest obecnie. Stosujc bezwzgldny bojkot gojw tak w yciu towarzyskim jak i handlowym okre lono dok adnie przepisy bojkotu. Uczono zatem: "Gdzie jest w zwyczaju, e si sprzedaje mae zwierzta gojom, mona je sprzedawa, gdzie
155) l56) 157) 158)

XIII. Prawo handlowe z gojami

jest w zwyczaju, e si ich nie sprzedaje, nie mona sprzedawa. Nigdzie jednak nie mona im sprzedawa wielkiego byda ani cielt, ani rebit czy nie uszkodzonych czy te poamanych"159. "Uczy si : Rabi Jehuda pozwala sprzedawa gojom po amane rebi ta i cielta, bo one nie wyzdrowiej i y nie mog. Odpowiedziano mu: mona przecie takie pokry i hodowa na mode; a jeli mona je pokry i hodowa na mode, to czy nie hoduje si ich? On odpowiedzia im: Jeli miaoby mie mode! Z tego wic (tylko takie), eby nie znosio samca". Ben-Bethera pozwala to przy koniu. "Uczy si: Ben-Bethera pozwala to przy koniu, poniewa si nim wykonuje prac, wskutek ktrej nie jest si zobowizanym do ofiary za grzechy. Rabi zakazuje tego z dwch przyczyn: po pierwsze z powodu prawa o sprzcie uzbrojeniowym, a po drugie z powodu prawa o wielkich zwierztach. Zgoda, z powodu prawa o sprzcie uzbrojeniowym, poniewa przez wierzgnicie moe zabi, ale dlaczego jednak z powodu prawa o wielkich zwierztach? R. Jochanan odpowiedzia: Jeli si zestarzeje, uyje go (goj) w sabat do pracy przy mynie". "Zapytali si: jak si ma sprawa z tucznym woem? To pytanie jest (postawione) tak wedug r. Jehudy jak rwnie i wedug rabinw. Wedug Jehudy dozwolonym jest (wtedy) tylko, jeli jest (w) poamany, ktrego nie mona ju do pracy uywa, podczas gdy, jeli si go postawi na utuczenie, moe by uytym do pracy, jest zakazanym, albo zakazuj nawet rabini, tylko przy takim, ktry nie jest przeznaczony na rze"160. "Na postawione pytanie, czy mona umieci zwierz w gospodzie nieydowskiej, bo oni (goje) podejrzani s o bestializm, Rab odpowiedzia: gdzie pozwolili sprzedawa, jest take dozwolonym umieszcza, a gdzie zakazali umieszcza, jest take zakazanym sprzedawa"161. W niektrych miejscowociach nie sprzedawano nieydom nawet maych zwierzt162. Tak samo rwnie i Samarytanom163.
159)

Tos. Ab. z(2. 8.). Tos.Ab. z. (2. 9.). Tos. Ab. z. (2. 9.). Deut. 15.6.

M. Ab. z. I. 6.

Ab. z. 16 a. Wiele jeszcze rozprawiali o tym rabini, czy mona, czy nie mona sprzedawa gojowi poamanego, lecz utuczonego wo u.
161)

160)

Ab.z.l4b. M. Ab. z. I. 6. Ab.z.l5b.

162)
163)

52

53

XIII. Prawo handlowe z gojami

Wrd zwierzt i rzeczy, ktrych nie mona sprzedawa gojowi, znajduje si rwnie biay kogut. "R. Mejer mwi: nie mona gojowi sprzedawa dobrych palm daktylowych164, a wic tylko dobrych palm nie mona gojowi sprzedawa, mona jednak ze. Czy nie uczy si przeciwko temu, e nie mona im niczego sprzedawa, co przylega do ziemi? Ten odpowiedzia: przez dobre palmy daktylowe, rozumie si owoce dobrych palm daktylowych"165. "Nie mona im sprzedawa niedwiedzia, lwa albo czego, przez co publiczno mogaby by naraona na niebezpieczestwo"166. "Jeli kto kupuje od goja narzdzia do uytku, to musi je, jeli sieje na zimno zwykle obmywa, obmy; jeli sieje wyparza, wyparzy; a jeli sieje w ogniu wypala, wypali w ogniu. N wyostrzy si i on jest czysty"167. Gemara dodaje, e "wszystko to musi by jeszcze zanurzone w kpieli oczyszczajcej"168. Podano jeszcze specjalne przepisy w stosunku do gojw w czasie ich dni witecznych. "Na trzy dni przed witami gojw zakazanym jest prowadzi z nimi handel, poycza im cokolwiek albo od nich poycza, poycza im pienidzy albo od nich poycza, im co wypaca albo od nich bra wypaty. R. Jehuda mwi: mona od nich bra wypaty, bo by mu to przykro robio. Owi odpowiedzieli mu: jakkolwiek teraz czyni mu to przykro, to bdzie pniej mimo to wesoy"169. Nie mo na mwi nic takiego co by gojowi zrobio przyjemno , ani go nawet chwali. Rzemie lnikowi "ydowi nie wolno odnosi ukoczonej rzeczy w wito goja, dlatego, e przez to wnosi si rado w dom jego"170.

XIV

Sdownictwo wobec gojw


Obejmujc ca sfer ycia czowieka i stosujc wszdzie podwjne prawo, a zatem i podwjn etyk, osobn dla swoich i osobn dla obcych, czyli inn dla ydw a inn dla gojw, nie pomini to rwnie i zagadnie z czonych z postpowaniem sdowym. Zastosowywano tutaj rwnie podwjn "sprawiedliwo". Dla zachowania jednak pozoru pozwolono nagina zeznania wiadkw do z gry powzitego wymiaru sprawiedliwoci. Uycie za wszelkiego rodzaju wiadkw, by tylko yd, majc spraw z gojem, otrzyma korzystny wyrok, uwaano za moliwe i godziwe. W instrukcji podanej dla sdziw powiedziano: "Uczy si: jeli izraelita z gojem przyjdzie do sdu przed ciebie, to powinien, jeli moesz wedug ydowskiego prawa przyzna mu suszno, jemu suszno przyzna, a do owego powiedzie: tak powinno by wedug naszego prawa, a jeli wedug prawa gojw moesz mu przyzna suszno, to do owego powiedz: tak powinno by wedug waszego prawa. Jeli za nie, to mu przyjd z pomoc podstpem. R. Akiba mwi: nie mona mu przychodzi z pomoc podstpem z powodu wicenia imienia Boego. A zatem take r. Akiba mwi to tylko w wypadku, jeli zachodzi wicenie imienia Boego, jeli za nie zachodzi wicenie imienia Boego, powinno si to czyni"171, czyli podstpem przychodzi z pomoc na szkod goja. Czyli, o ile zachodzi obawa, e goj pokrzywdzony w sdzie bdzie bluni czy uwacza Bogu izraelskiemu, a wtedy przepis wicenia imienia Boego byby przekroczony, wtedy zatem nie powinno si uywa podstpu przy wymiarze wyroku, krzywdzcego goja na rzecz yda, o ile za tej obawy nie ma, powinno si uy podstpu i wszelkich rodkw, by tylko ydowi suszno przyzna. Tak uczy rabi Akiba. Wedug za rabi Izmaela, ktrego sowa Talmud

164) 125) 166)


l67)

M. Ab. z. I. 5. M.Ab.z.I.7.

Ab.z. 14 b.

M. Ab. z. V. 12. Ab.z.75b. M.Ab. z.1.1. Tos. Ab. z. (1. 3.).

168) l69)

170)

54

171)

Baba kania 113 a.

55

XIV. Sdownictwo wobec gojw

podaje w formie instrukcji: "uczy si", nie robic adnych zastrzee, przeciwnie, poleca nawet uycie podstpu, by tylko ydowi przyzna suszno. Tote jeliby yd w sdzie nieydowskim wiadczy przeciw ydowi w sprawie jego z gojem, to by popad pod kltw i aden z ydw nie mgby z nim adnych utrzymywa stosunkw, nie mgby mu niczego sprzedawa, ani niczego u niego kupi. "Jeli izraelita dla goja moe zoy wiadectwo i przed nieydowskim sdem skada wiadectwo przeciw izraelicie swojemu towarzyszowi, to si go okada kltw. Dlaczego? Bo na podstawie zeznania jednego wiadka napdza opat. To ma znaczenie tylko przy jednym wiadku, nie za przy dwch. Dalej ma to znaczenie w sdzie wiejskim, a nie w pastwowym, bo w nim na podstawie zezna jednego jedynego wiadka bywa rwnie przysiga podsunita"172. O sdach za pastwowych poucza "Szulchan aruch": "Nie wolno ydom sdzi si u sdziw-akumw (chrzecijan) i w ich sdach, nawet gdy oni wyrokuj tak samo jak ydzi. Gdy nawet obie strony zgadzaj si na taki sd u akumw, jest to zabronione... Kady yd, ktry sdzi si u nich jest zoczyc" ("otrem"173). Co do wiadkw w powyszym kodeksie religijnoprawnym, przytoczonym jak wyej, powiedziano w paragrafie 19-tym: "Gdy yd ma zeznawa w sprawie akuma, majcego proces z ydem w sdach akumw, to o ile tym zeznaniem spowoduje, e oskarony yd bdzie wyej ukarany, ni w sdzie ydowskim, ydowi nie wolno zeznawa"174. "Jest zakazanym odda yda albo jego majtek w moc nieyda, zakazanym jest jego zdradza, nawet wtedy, jeli pierwszy byby grzesznikiem, ktry by jeszcze do tego donosicielowi bardzo wiele zego wyrzdzi. Jeli jednak donosiciel zosta przez niego zdradzonym, wtedy jest dozwolonym jego znw zdradzi, a nawet go zabi, jeli on si przez to, a nie w aden inny sposb moe ratowa... Mona wiadkw przesucha przeciwko zdrajcy w jego nieobecnoci i zabi go na podstawie ich zezna (take nie potrzebuj by wiadkowie tak dokadnymi i jednozgodnymi)"175. O skadaniu przysigi, ktr rwnoczenie mona w sercu wytumaczy jako niewan, o sposobach zwolnienia si od zoonej ju przysigi, czy te o uniewa nieniu wszelkiej przysi gi awansem rok naprzd w dzie s dny przez
Baba karna 113 b. 114 a. "Kicur Szulchan aruch" (Skrt sto u nakrytego) 2, rozdz. 181 w wydaniu bez cenzury, podaje Jakub Polak w Gazecie Polskiej 3 lipca 1938 "Dwa ataki ydowskie". 174) Jakub Polak l . c . 175) Schulchan Aruch, Choschen hamischpat 388. Cfr. Lowe, II Aufl. II B. S. 522.
173) 172)

XIV. Sdownictwo wobec gojw

odmwienie modlitwy "Koi nidre", mwi w mej pracy "Program wiatowej polityki ydowskiej II wyd. str. 102-108. Kierowano si rwnie rnymi przesdami, e s pewne miesice szczliwe, a inne nieszcz liwe w sprawach procesowych i odpowiednio uczeni w Pi mie wiernych pouczali. "R. Papa powiedzia : je li izraelita ma proces z gojem, to niech mu ustpi w miesicu ab (niech si nie stawi na termin), bo mu wtedy szczcie nie sprzyja i niech si stawi w miesicu adar, bo mu wtedy szczcie sprzyja"176.

56
l76)

Taanit29b.

57

XV. Majtki gojw nale do ydw

XV

Majtki gojw nale do ydw


Wszystkie te przepisy o wycznoci i o odosobnieniu wyjaniano tym, e nard wybrany nie moe si miesza ani jednoczy z grzesznymi, jakimi sgoje, do ktrych odnoszono si z jak najwiksz pogard, a nawet przedstawiono ich jako bydo. Ich wprawdzie rzeczy zanieczyszczay prawowiernego yda, ktry drobne rzeczy uytku codziennego, kupione od goja, musia przed uyciem "koszerowa", ale majtki gojw widocznie nie zanieczyszczay. Tote mona je byo w atwy sposb nabywa. "Rab powiedzia: jeli kto namalowa figur na dobrach prozelity, to je naby. Rab mianowicie wzi w posiadanie przez figur ogrd szkoy. Uczono: jeli pole jest oznaczone na kadej stronie granicznej, to jak r. Hona w imieniu Rab powiedzia , je li si na nim rydlem zaryje, nabywa si ca e. Semuel mwi: nabyo si tylko miejsce zarycia. Ile przy polu, ktre nie jest oznaczone na granicach? Rabi Papa odpowiedzia: Tak daleko, ile poganiacz wow z bydem pjdzie i powrci. Semuel powiedzia: dobra gojw rwnaj si pustyni, a kto je bierze w posiadanie, nabywa je. Goj pozbywa si ich, skoro otrzyma pienidze, a Izraelita nabywa je dopiero, kiedy otrzyma dowd; tak rwnaj si pustyni i kto je bierze w posiadanie, nabywa je. Abaje powiedzia do Rabi Josefa: Czy mg Semuel to powiedzie, Semuel powiedzia przecie: prawo pastwowe jest prawem, a prawo pastwowe opiewa, e kawaek pola mona naby tylko przez powiadczenie na pimie? Ten odpar: tego ja nie wiem. Ja znam tylko nastpujce zdarzenie: pewnego razu kupi jeden Izraelita kawaek pola w Dura-Dereuta od goja, a potem przyszed drugi Izraelita i kopa tam troch i kiedy przyszli potem przed rabi Jehud , pozostawi je w posiadaniu drugiego. w odpar: z Dura-Dereuta nie mona niczego udowodni, bo to byy pola tajemnicze, z ktrych sami nie opacali podatkw rzdowych, a krl postanawia, e kto paci podatki z roli, moe jej uywa. Pewnego razu kupi rabi Hona kawa ek pola od goja, a drugi Izraelita przyszed i kopa tam troch. Kiedy potem przyszed przed r. Nachmana, pozo58

stawi on je w jego posiadaniu. w odpar: ty si opierasz na nauce Semuela, e posiadoci gojw rwnaj si pustyni, a kto je bierze w posiadanie nabywa je. Rozstrzygnij mi jednak mistrzu na podstawie drugiej nauki Semuela, poniewa Semuel powiedzia: on naby tylko miejsce zarycia. Ten odpowiedzia: Pod tym wzgldem zgadzam si z twoj wasn nauk. Rabi Hona powiedzia mianowicie w imieniu Rab: jeli on tylko raz zary rydlem, on naby cao. Rabi Hona syn Abina kaza powiedzie: jeli Izraelita kupi kawaek pola od goja, a inny Izraelita przyszed i z tego wzi w posiadanie, to si mu nie odbiera. Take rabi Abin, rabi Ilea i wszyscy nasi mistrzowie z tym si zgadzaj"177. Wprawdzie starano si zagodzi wypowiedzenie o nabywaniu posiadoci gojw objanieniem, e "goj wyzbywa si ich otrzymawszy pienidze, a yd nabywa je, skoro otrzyma dokument, ale wypowiedzenie to pozostaje niezmiennym i jasnym, bo adnej w nim mowy nie ma, ani o pienidzach, ani o dokumencie. Tote pominito owe wykrtne i mtne wyjanienia, ktre mona rozumie, jak komu i kiedy byoby wygodniej. A zwrcono si do zwykego uzasadnienia przy pomocy sw Pisma w., e majtki gojw nale do ydw, bo "Pan Bg widzia, e noachici nie wypeniali siedmiu przykaza, ktre na siebie wzili, wtedy wystpi i odda ich majtki Izraelitom". Rabi Jochanan, rabi Matna i rabi Josef udowadniaj to z nastpujcych sw: "On ukaza si z gry Paran". (Deut 33. 2.). "Na grze Paran odda ich majtki Izraelitom"178. Tote na podstawie tego, bez adnych waha czy wtpliwoci ustanowiono w kodeksie religijno-prawnym w "Szulchan aruchu", e: "posiado nieyda jest jak dobro bezpaskie, kto pierwszy przychodzi, ten ma pierwszestwo"179. Std to atwy wniosek, e wszelkie sposoby zdobywania tych majtkw uwaa si za godziwe i dozwolone.

177) 178) l79)

Baba batra 54 a. 54 b. 55 a. Baba karna 38 a. Choschen hamischpath 156. 5.

59

XVI. Znalezionej rzeczy goja nie wolno oddawa

XVI Znalezionej rzeczy goja nie wolno oddawa


"Z kad rzecz brata twego, ktra by zgina, jeli j znajdziesz, nie zaniedbuj jakoby cudzej"180 Tak okrela Prawo Mojeszowe, obowizek oddawania rzeczy znalezionej. Tymczasem rabini wyjaniaj to prawo w nastpujcy sposb: "Zgubiona rzecz goja jest dozwolona (czyli, e nie naley jej oddawa ), bo r. Hama b. Gorja powiedzia w imieniu Rab: skd to, e rzecz zgubiona goja jest dozwolona? Bo napisano: wszystko zgubione twego brata, twojemu bratu musisz zwrci, (Deut. 22. 3.), ale nie gojowi, z wyjtkiem tylko, jak mwi r. Pinchas ben Jair: gdzie zachodzi wicenie imienia Boego jest take zakazanjego rzecz zgubiona"181. Surowszym pod tym wzgldem jest r. Jehuda, ktry poucza, e oddawanie rzeczy znalezionej gojowi jest tak wielkim grzechem, e go Pan Bg nigdy odpuci nie moe. "Kto gojowi oddaje rzecz znalezion, mwi Pismo w. (Deut. 29. 18, 19), takiemu Pan Bg nie moe nigdy odpuci"182 W przytoczonym miejscu Pisma w., nie ma wcale mowy o rzeczy znalezionej, mwi si tam tylko o bawochwalstwie. A zatem udowadnia si tutaj przepisy na podstawie nieistniejcych dowodw. Tote Goldschmidt, jakkolwiek yd, w uwadze zaznacza: "niezrozumiaym jest, jak to mona z nacignitego wiersza Pisma udowadnia". Charakterystycznym jest jednak wyjanienie tego przepisu, podane przez rabina Kaatza, ktry mwi:
l80) 181)

Deut.22.3. Baba kania 113 b. Sanhedryn 76 b.

182)

"W stosunku do nieydw postanowiono, e nie potrzeba ich zgubionej rzeczy wywoywa, poniewa z gry przypuszczano,''e nieydzi wedug ich prawa albo wedug ich zwyczaju znalezione rzeczy zatrzymywali, poniewa nieyd, kiedy zgubi jaki przedmiot, zrzeka si jego posiadania przez milczce wyrzeczenie si"183. Charakterystyczniejszym jeszcze jest wyjanienie ostrzeenia, jakie poda r. Jehuda w imieniu Rab., dlaczego nie mona oddawa rzeczy znalezionej nieydowi. Rabin Kaatz pomija podan w Talmudzie grob, e "takiemu nie moe Pan Bg nigdy odpuci", przytacza tylko sowa Deut. 29.18: "nasycenie powikszy pragnienie" i mwi: Ostrzeenie to znajduje wyjanienie w wczesnym pooeniu w Babilonii. Wedug wczenie panujcego tam widocznie prawa, znaleziona rzecz przechodzia na wasno znalazcy, tak i oddawanie przedstawiaoby si jako podarunek. Jest rzecz jasn i wyran, e orzeczenie Raba pochodzio z troskliwoci, e oddanie rzeczy znalezionej przyniosoby szkod wedug charakteru tamtejszych mieszkacw, poniewa zamiast obudzi wdziczno wzmocnioby raczej podliwo"184. Jest to szczyt przewrotnych rabinistycznych naciga Pisma w. do obudnych wypowiedze Talmudu. Wyjanienie to jest tym charakterystyczniejsze, e wygoszone zostao w formie odczytu 8 kwietnia 1924 r. we Wrocawiu na zebraniu zarzdu i centralnego wydziau "Zwizku rabinw w Niemczech". Odczyt za odda "Zwizek rabinw" do druku. A zatem jest to oficjalna deklaracja rabinw o stosunku ydw do nieydw. Uwaaj oni widocznie gojw, wedug "Protokow mdrcw Syjonu" za takie "stado baranw", e mona w nich najwiksze niedorzecznoci wmwi, a oni idiotycznie bd gosi: "o gdyby ludzie znali Talmud!", ale takiego pgwka znaleli tylko we Lwowie, ktry wynaj si na pos ugi ydowskie i za pieni dze ydowskie z przedstawiciela swastyki na Galicj sta si wielbicielem Talmudu, bo ydzi wicej zapacili, jak mu to publicznie wykazano ze strony ydowskiej. Wyjanienie rabina Kaatza, ktre jest niejako oficjaln deklaracj rabinw o stosunku Talmudu do gojw znajduje pen dekonspiracj w religijno-prawnym kodeksie ydowskim "Szulchan aruchu", gdzie o rzeczy znalezionej poucza si w nastpujcy sposb:
Dr S. Kaatz, Rabbiner in Hindenburg O. Shl. Talmudisch rabbinische Satze iiber Rechtsbeziehungen zu den Nichtjuden, 1925. S. 25.
184) 183)

60

Kaatz 1. c. S. 26.

61

XVI. Znalezionej rzeczy goja nie wolno oddawa

"Rzecz, ktr zgubi nieyd, moe znalazca nie tylko zatrzyma, ale jest zakazanym takow oddawa, poniewa w Pimie znaczy: rzecz zgubion twego brata (Deut. 22. 1.). Jeli jednak znalazca oddaje rzecz nieydowi, dlatego, aby przez to imi Boe byo uwicone, eby Izraelitw chwalono, e maj zaufanie do Boga, to jest chwalebnem, a jeliby przez to imi Boe byo zniewaonym, gdyby mianowicie nieyd mg myle, e on rzeczy wcale nie zgubi, lecz mu j yd ukrad, to musi takow odda. Na wszelki za wypadek musi si rzeczy nie ydw chroni tak samo przed zodziejami jak i rzeczy ydw, aby w pokoju y z nimi". "Rzecz zgubion yda musi si odda nawet wtedy, gdyby on by przeciwnikiem, np. gdyby jad zakazane miso, bo mu smakuje. Lecz gdy on je takowe, aby innych (ydw) gorszy i przez to grzeszy, wtedy naley go uwaa jako ydowskiego epikurejczyka (apikojres), nie mona mu oddawa jego zgubionej rzeczy, podobnie jak nieydowi albo ydowi, ktry zniewaa publicznie wieczr szabasowy"185. Wrd rnych wtpliwoci, jakie si nasuway czy waciciel zgubionej rzeczy by ydem czy nieydem, czy zatem rzecz naleaoby odda czy jako swoj w asno zatrzyma, uciekano si do okrelenia prawdopodobie stwa z charakteru miejsca, na jakim rzecz znaleziono. "Jeli rzecz znaleziona zostaa na miejscu, gdzie zwykle zatrzymuj si ydzi, to (ten, kto znalaz, musi tak publicznie ogosi, gdy na pewno waciciel nie uwaa takiej jako zupenie zagubionej, mylc, e yd j znajdzie i zwrci, nawet gdyby si w miecie tyle, albo jeszcze wicej nieydw ni ydw znajdowao. Jeli jednak rzecz leaa na miejscu, gdzie zwykle zatrzymuj si nieydzi, to nie potrzeba jej oddawa, nawet gdyby przewan cz mieszkacw tworzyli ydzi, a znalazca wiedzia nadto, e rzecz naley do yda i ona miaa nawet znaki rozpoznawcze na sobie; gdy ten, ktry zgubi uwaa jjujako zupenie zaginion, bo miejsce zwykle odwiedzaj nieydzi. Musi to jednak by rzecz, ktrej strat zaraz si zauwaa"186. Wynika to wszystko z prawa podanego w Talmudzie, a powtrzonego w "Szulchan aruchu" w kodeksie religijno-prawnym, ktry gosi: "Posiado nieyda jest jak dobro bezpaskie, kto pierwszy przychodzi ma pierwszestwo"187
185) 186) 187)

XVII

Oszustwo w stosunku do goja dozwolone


"Nie wolno oszukiwa przyjaciela nawet na drobn sum, bo powiedziano: nie oszukuj bliniego... a poniewa napisane bliniego, to ten zakaz nie stosuje si do akuma"188. "Gdy yd sprzedaje towar akumowi, to nie wolno drugiemu ydowi powiedzie mu (gojowi), e towar nie jest wart tyle, nawet gdy to jest prawda"189. Powysze wypowiedzenia ze Skrtu (Kicur) Szulchan aruchu pochodz z wydania niecenzurowanego, wypowiadaj zatem otwarcie, w jaki sposb maj postpowa ydzi ze wszystkimi nieydami, lecz i cenzurowane wydania podajjasno etyk ydowsk, gdzie powiedziano: "Nie yda mo na oszukiwa , poniewa w Pi mie powiedziano (3 Moj. 25.14.): Nikt nie powinien brata swego oszukiwa. Jeli za nieyd oszuka yda, to musi on na podstawie naszych praw zwrci"190. "Jeli kto sprzeda co nieydowi, a yd temu powiedzia, e kupi za drogo, to jest zdrajc i musi szkod wynagrodzi, ktra przez to powstaje"191. Jako przykad tego rodzaju postpowania, na ktrym opiera si kodeks religijno-prawny, podano w Talmudzie: "Semuel powiedzia: to co si goj pomyli (na swoj szkod) jest dozwolone, nie nale y mu zwraca . Tak kupi niegdy Semuel od goja zoty kubek jako
188) 189)

"Kicur Szulchan aruch" 182 4.

"Kicur Szulchan aruch" 183 4. Cfr. Gazeta Polska z 3 lipca 1938 "Dwa ataki ydowskie" Jakub Polak.
190) 191)

Choschen hamischpat 266. Cfr. Lowe 1. c. S. 441 Choschen hamischpat 259. Cfr. Lwe 1. c. S. 435. Choschen hamischpat 156. 5.

Cfr. Lowe, Schulchan Aruch 1. c. S. 382. Choschen hamischpat 227. 26.

Cfr. Lowe 1. c. S. 521. Choschen hamischpat 386. Wi cej tego rodzaju zasad, podanych jako norm do post powania z gojami podaj w mej pracy: Program wiatowej polityki ydowskiej II. wyd. str. 90 nst.

62

63

XVII. Oszustwo w stosunku do goja dozwolone

XVII. Oszustwo w stosunku do goja dozwolone

brzowy za cztery zuz i oszuka go oprcz tego (przy wypacie o jeden zuz); r. Kahana kupi raz od goja 120 beczek jako 100 i oszuka go ponadto; w za goj powiedzia do niego: oto ja spuszczani si na ciebie. Rabin kupi raz z gojem od goja palm do porbania; wtedy rzek do swego sucego: id przynie mi od pnia (tzn. grubsze i lepsze kawaki); bo goj (z ktrym kupi, zna tylko ilo"192. A zatem wedug Talmudu, jak widzimy, mona oszukiwa. ydzi jednak twierdz, e Talmud jest wielk witoci i przedmiotem kultu religijnego. Na przytaczane przykady z Talmudu odpowiadaj zawsze, e to zoologiczny antysemityzm, nieuctwo, wstecznictwo, obskurantyzm i obwiniaj o rasizm tych wszystkich, ktrzy tego rodzaju materiay podaj. To znw wykrzykuj: to nie jest tak ! Tego nie ma w Talmudzie! Przecitnemu czytelnikowi trudno jest to sprawdzi, dlatego na potwierdzenie tego rodzaju etyki, uyjmy aktualnych przykadw, ktre w kadej chwili mona sprawdzi, a ktre jasno ilustruj zasad etyki ydowskiej, e wszystkie sposoby w walce z przeciwnikiem s godziwe, bo wedug nich, cel uwica rodki. Wed ug zatem tej zasady prasa ydowsko-maso ska d a w jerycho skie trby z powodu mego przeniesienia z filialnego Kocioa w. Jacka, gdzie byem sam jeden, na probostwo w. Antoniego o dwch wikariuszach, e to jest za kar z powodu mojej akcji odydzeniowej, e pozbawiono mnie profesury w Seminarium Duchownym w Warszawie, e zakazano mi zajmowa si ydami, e zakazano mi wystpowa jako rzeczoznawcy w Sdzie w Grudzidzu w sprawie, czy Talmud jest przedmiotem kultu religijnego. Poniewa w tej sprawie zoyem ju moj opini z wiosn b. r., a jak pisma codzienne donosiy ma si odby jeszcze druga rozprawa z ustnym i wyjanieniami, dlatego ydzi zawczasu z pian na ustach i ze zjadliwoci waciw tej rasie, wypisywali w Polsce i za granic najwi ksze przeciw mnie k amstwa, by os abi moj opini , g osili rwnie na dowd, e W adza Duchowna zakazaa mi zajmowa si kwesti ydowsk, e napisaem ju do Sdu w Grudzidzu, e: "z powodu zego stanu zdrowia nie przyjad na rozpraw jako rzeczoznawca w sprawie Talmudu itd." Ot wszystko to oparte jest widocznie na etyce ydowskiej, gdzie, jak widzielimy, mona kama i oszukiwa nawet w sdzie, a c dopiero w prasie lub w yciu codziennym. Na brutalne i brukowe napa ci na mnie ze strony ydowskiej, czy ze strony pos ugacza ydowskiego we Lwowie, broni cego ydw za judaszowskie srebrniki, odpowiadam pogardliwym milczeniem, bo
192)

uwaam je jako rwnajce si ujadaniu zza potu. Tutaj jednak widz dno wbicia klina midzy spoeczestwo katolickie a Wadz Duchown, owiadczam, co kade dziecko polskie wie dobrze, e przeniesienie z Kocioa Filialnego na probostwo to jest awans, a tym wicej w tym wypadku przeniesienie na probostwo w. Antoniego jest wielkim awansem, bo to probostwo uchodzi za pierwszorzdne w Warszawie i to w centrum miasta, a nie na peryferiach, jak wykrzykuj ydzi. Byem profesorem Akademii Duchownej w Petersburgu, a nigdy w Seminarium Duchownym w Warszawie, tote nie pozbawiono mnie tego czego nie miaem. Nikt nie zakazywa mi zajmowa si Talmudem, pragnli tylko tego ydzi i wysali delegacj rabinw w tej sprawie przed paru laty do Jego Eminencji Ks. Kardynaa Kakowskiego, jak to doniosy pisma katolickie, ale nie byli przyj ci. Do S du grudzi dzkiego, po przes aniu mojej opinii o Talmudzie, nigdy nie pisaem, bo nie otrzymaem adnego powtrnego wezwania, a bez wezwania pisa, e przyjad lub nie przyjad to tylko ydzi mog. A zatem tylko na kamstwach i insynuacjach opieraj si wszystkie napaci ydomasoskie. Tak wyglda etyka ydowska w teorii i praktyce! Podaj to jako prbk, jak ydzi, jednych chwalc, drugich potpiajc, staraj si wszystkich Polakw ze sob skci, jednych przeciw drugim nastawi, by si wzajemnie zwalczali i od machinacji ydowskich odwrcili uwag. Nieche Polacy t gr ydowsk zrozumiej i w imi wyszej idei zaprzestan wzajemnych walk i ktni, bo to tylko wrogom naszym pomaga. Nieche si odezwie gos narodowej godnoci i pitnujc ydowsk bezczelno, zawoa z naciskiem: wara ydom do spraw naszych kocielnych! Jak ydzi okamuj stale narody, wrd ktrych yj, moe posuy jeszcze wydarzenie z rabinem Lauferem, aresztowanym za przemyt narkotykw w oprawach ksiek do naboestwa. Po ogoszeniu tego w pismach polskich wielk wrzaw podnieli ydzi, prawie e przysigali, e to oszczerstwo antysemitw, bo Laufer nie jest rabinem. Midzy sob jednak w argonowych pismach wypowiadaj prawd i pisz: "Rabin Laufer Cadyk Naucza Zakonu", prowadzi tryb ycia w Palestynie zupenie jak "cadyk" "cudotwrca", urzdzi u siebie w domu boniczk, wygasza mowy talmudyczne, w pitki uczszcza do rytualnej kpieli "mikwy". ydzi uwaali, e on ma koszern dusz i zachwycali si tym drogim rabinem. Na drzwiach mia napis: mieszkanie rabina Laufera193.

Baba kania 113 b.

64
65

XVIII. Czy kradzie, rabunek w stosunku do goja jest dozwolony?

XVIII Czy kradzie, rabunek w stosunku do goja jest dozwolony?


W traktacie "Sanhedryn", tj. w ksidze prawa sdu najwyszego ydowskiego, postawiono nastpujc kwesti: "Czy kradzie, rabunek, rabunek piknej kobiety i tym podobne goja i goja wobec izraelity jest zakazany, a izraelity wobec goja jest dozwolony?" W kwestii tej przeprowadzono dyskusj w nastpujcy sposb: "Gdyby tak byo, to powinno przecie by karygodnym, bo w kocu zdania chce uczy, e izraelicie wobec goja jest dozwolonym, a na pocztku zdania uczy, e jest zabronionym. Ale w wypadkach, gdzie czynno jest karygodna uczy si, jak poprzednio: rozlew krwi u goja wobec goja i goja wobec izraelity jest karygodnym, a izraelity wobec goja wolny od kary". Po bardzo mtnej na ten temat rozprawie, z ktrej mona wycign wnioski, jakie w danym wypadku byyby komu dogodniejsze, podaje si ostatecznie orzeczenie w nastpujcej formie: "Gojowi wobec goja i gojowi wobec izraelity jest (kradzie i rabunek) zabroniony, izraelicie za wobec goja jest dozwolony"194. Rabunek uchodzi za tak wielkie przestpstwo, a pojcie o nim byo tak rozcige, e do rabunku zaliczano opaty celne czy podatkowe. Tote, by nie mie nic wsplnego z pienidzmi, pochodzcymi z rabunku, wydano przepis: "Nie wolno zmienia pienidzy w kasie celnikw, albo z kieszeni poborcw podatkowych, nie mona dalej od tych przyjmowa adnej jaomuny, mona jednak od nich przyjmowa w ich mieszkaniu, albo na targu"195.
193)

"Naje Folkscajtung" Nr 249. r. 1938. Cfr., Ajencja Prasowa "Tygodniowy Przegl d prasy argonowej hebrajskiej". Nr 31. r. 1938. Wrzesie .
194) 195)

Przy wyjanieniu tego prawa postawiono zaraz na wst pie w Gemarze pytanie: "Jak moe mie to znaczenie o celnikach, przecie Semuel powiedzia: prawo pastwowe jest prawem? Rabi Channina b. Kahana odpowiedzia w imieniu Semuela: tu jest mowa o celniku bez taksy. W szkole r. Jannaja objaniano: tu jest mowa o celniku, ktry narzuca si sam od siebie... Ta Miszna nie przedstawia pogldw r. Akiby, bo uczy si: nie mona przez to ca obchodzi. R. Simon mwi w imieniu r. Akiby: monaby przez to co dobrze obchodzi. W ogle spr co do tkaniny mieszanej polega na nastpujcym: jeden jest zdania, e bezcelowa czynno jest dozwolona, a drugi jest zdania, e bezcelowa czynno jest zakazana, ale czy mo na c o obchodzi ? Semuel powiedzia przecie, e prawo pastwowe jest prawem? 196. Po duszej zagmatwanej dyskusji, "powiedzia r. Bebaj b. Gidel w imieniu r. Simona Pobonego: obrabowanie goja jest zakazanym, jego rzecz zgubiona jest dozwolona (to znaczy: nie naley jej oddawa). Obrabowanie go jest zakazanym, bo r. Hona powiedzia: skd to pochodzi, e obrabowanie goja jest zakazanym? Znaczy: ty powiniene pore wszystkie narody, ktre Pan Bg twj odda tobie (Deut. 7.16), tylko jeli ci zostay oddane, nie jednak, jeli ci nie zostay oddane"197. W Tosefcie jest zupeny zakaz rabunku. "Kto obrabowa goja obowizanym jest zwrci rzecz obrabowan gojowi. Rabunek u goja przedstawia cisze przestpstwo anieli rabunek u yda, albowiem tu zachodzi zniewaenie imienia Boego"198. Sprzeczne te postanowienia wykorzystujci, ktrzy zwalczajTalmud w ten sposb, e podnosz przepisy pierwsze, obrocy za Talmudu w szczeglny sposb wywietlaj drugie, tj. bronice nieydw przed rabunkiem, aby prawo ydowskie przedstawi moliwie w najlepszym wietle. Dlatego, zachowujc najwiksz bezstronno, posuchajmy, co o tym zagadnieniu mwi "Szulchan aruch", kodeks religijno-prawny. Ot tutaj co do kradziey powiedziano wprawdzie, e nie wolno okrada ani yda, ani penoletniego, ani niepenoletniego, ale dodano nastpnie: "goja mona okra bezporednio, tzn. oszuka go w rachunku itp., on jednak nie moe o tym wiedzie, aby imi Boe nie byo zniewaone. Niektrzy rabini pozwalaj teraz, jeli goj dla swej niekorzyci sam si pomyli, wtedy mona go pozostawi w bdzie, ale umylnie nie mona go oszuka"199.
196) 197)

Sanh. 57 a. M. Baba karna X.l


Baba karna 113 a. Baba karna 113 b. Tos. Baba karna (10. 15).

66

198)

67

XVIII. Czy kradzie, rabunek w stosunku do goja jest dozwolony?

XVIII. Czy kradzie, rabunek w stosunku do goja jest dozwolony?

Chocia na innym miejscu jest dozwolonym, bo powiedziano: "Jeli kto zaatwia interes z nieydem, a inny yd przyszed w tym czasie i oszuka nieyda na mierze, liczbie i wadze, to si zysk dzieli, nawet wtedy, gdy ten, ktry pomaga, za swj trud otrzymuje zapat"200. Z tego wynika, e i spki oszukacze s dozwolone, byleby tylko wsplnicy podzielili si zyskiem. "Jeli goj, ktremu yd winien pienidze, umar, a jego spadkobiercy nie wiedz nic o tym dugu, to yd nie potrzebuje paci"201. Prozelita i goj, ktry przeszed do ydostwa, nie dziedziczy po swoim nieydowskim ojcu. Talmudyci zarzdzili jednak, e powinien po nim dziedziczy, gdy mgby moe powrci do nieydostwa, a przy takim spadku pomagaj warunki, poniewa goj nie potrzebuje trzyma si talmudystw"... "Je li yd przeszed do nie ydostwa, to on jednak dziedziczy po swoich nieydowskich krewnych. Sd jednak moe, jeli uzna za dobre, pozbawi go dziedzictwa i odda je jego ydowskim krewnym, aby go przez to ukara , a bezbonych w ich zoci nie umacnia... yd dziedziczy po swoich odpadych krewnych, jeli ci swj majtek do innych ydw na przechowanie dali, gdyby nawet on mia dzieci nieydowskie. Jeli jednak ci, ktrym odpady odda swj majtek, nim zawadnli, albo odpady chcia go z powrotem otrzyma, a oni mu odmawiaj i oni ( ydzi) maj na to wiadkw, to wtedy oni ten maj tek nabyli na wasno, a jego (odpadego) spadkobiercy nie mog tego majtku z r k powiernika otrzyma , ani za ycia ani po mierci odpad ego; gdy jak dugo ten jeszcze yje, mo e kady yd jego dobrami zawadn"202, bo jak powiedziano na postawione pytanie: "Jak rozumie nale y wyra enie o rabunku? "Uczy si: gojowi nie wolno kra, rabowa, albo bra niewolnic adn itp. u goja, albo u yda. ydowi za u goja nie jest zakazanym"203. Na prno zatem usiuje rabin Kaatz udowadnia, e kto by chcia std wycign wniosek, e wedug ydowskiego prawa moe izraelita obrabowa nieyda, ten postawiby spraw wprost przeciwnie, bo tu nie ma mowy, czy yd
l99) 200) 201) 202) 203)

moe obrabowa nieyda, przypuszcza si raczej milczco, e jest to zakazanym, jak to Tosefta mwi na innym miejscu. Baba K. 10.15204. Zdrowy za rozum wskazuje, e z zestawionych powyej przepisw nie mona adnego jednolitego wyprowadzi prawa. Jedne przepisy zezwalaj na rabunek, inne zakazuj, nie znoszc wcale przepisw przeciwnych, z czego naturalnie talmudyczny yd moe wycign wniosek, jaki mu w danym wypadku dogodniejszym bdzie. Z przytoczonego za przepisu w Tosefcie, e "kto obrabuje goja ma zwrci, bo ciszym jest przestpstwem rabunek u goja ni u yda, z powodu zniewaenia Imienia Boego205, wynika raczej wprost przeciwny wniosek, bo jeli dlatego rabunek u goja jest zakazanym, e gdyby si dowiedzia o tym, e yd go obrabowa, to zniewaaby Imi Jehowy, to jeli zatem nie ma obawy, e goj si dowie i nie ma obawy, e zniewaa bdzie Imi Jehowy, to naturalnie rabunek byby dozwolony.

Choschen hamischpat 348. Cfr. Lowe 1. c. II B. S. 507. Choschen hamischpat 183. Schulchan Aruch, Lowe S. 333. Choschen hamischpat 283. 1. Choschen hamitschpat 283 2 Cfr. Lowe 1. c. S. 462. Tosefta Aboda zara (8. 5.).
204)

Dr S Kaatz. Talmudisch-rabbinische Satze fiber Rechtsbezie-hungen zu Nichtjuden. 1925. S. Tos. Baba karna (10. 15.).

68

17.
205)

69

XIX

XX

Zabicie goja jest dozwolone


W kodeksie prawnym rabinistycznego prawa ydowskiego, powiedziano o zabjstwie o ogle: "Jeli umylnie zabi, to jest zrozumiaym, e wtedy bdzie straconym. Rabi odpowiedzia: z wyjtkiem, jeli, majc zamiar zabicia zwierzcia, zabi czowieka, albo jeli, majc zamiar zabicia goja, zabi izraelit"206. Wtedy naturalnie jest wolny od kary. Z powyszego zestawienia zwierzcia z czowiekiem i goja z izraelit wynika, e nawet wobec prawa karnego uwaana goja za zwierz, jego zabicie traktowano rwnie jako zabicie zwierzcia. Wyjaniono to dosadniej jeszcze w Tosefcie. Na postawione pytanie: "Jak rozumie rozlew krwi?", poucza si: "Jeli goj zabi goja lub zabi yda, on odpowiada, a jeli yd zabi goja, on nie odpowiada (wedug sdu ludzkiego)"207. W traktacie "Soferim" XV. 10. powiedziano: "najlepszego z gojw zabij"208. Poniajc wszystkich nieydw i stawiajc ich poza prawem, wynoszono siebie i wszystko co ydowskie pod niebiosa, porwnujc si do bstwa, a za przestpstwa goja wobec yda dano kary mierci. "R. Hanina powiedzia: jeli kto izraelit policzkuje, to jest to tak samo, jak gdyby bstwo policzkowa". Tak samo "R. Hanina powiedzia : je li goj bije izraelit to zas uguje na smier"209. Odnosi si to do Mojesza, ktry wystpi w obronie katowanego yda i zabi Egipcjanina.
206) 207)

Wyrabianie solidarnoci narodowej przez bezwzgldne niszczenie odpadych Izraelitw


Pod nazw "apikorsim (apikojres) rozumiano wolnomylnych odpadych od wiary, a take pierwotnie i chrzecijan. O nich powiedziano: "Apikorsim, ktrzy su obrazowi boka, albo popeniaj grzechy, aby gorszy swoich wsp-ydw, albo tacy, ktrzy zaprzeczaj prawa i prorokw, musi si zabi nawet publicznie, jeli to jest moliwe, gdzie nie (moliwe), to musi si stara ich mier przypieszy, na przykad, jeli jeden z nich wpad do studni, w ktrej znajduje si drabina, to musi si drabin prdko zabra i pod jakimkolwiek pozorem powiedzie, e si j zaraz przyniesie i tak wpademu usuwa si moliwo ratowania si. Jeli jednak takowy chce si nawrci i czyni pokut, to nie powinno si mu pokut bardzo utrudnia z powodu powrotu"210. Znan jest solidarno ydowska. Nieznanymi za s rodki, jakimi t solidarno przez tysice lat wyrabiano, by wyodrbni synw Izraela od obcych narodw i pobudzi ich do pracy dla swoich. W kodeksie religijnoprawnym podano pod tym wzgldem przepisy: "Jeli kto nieyda sprowadzi ze sob, to jest to w niektrych miastach zakazanym, z tym nieydem zaatwia interesy, aby swoim blinim (ydom) nie szkodzi, (zakazanym jest) take ywi go; inni pozwalaj nie tylko to, ale mona mu pienidzy poycza, robi z nim interesy, przekupi go, z niego cign; bo dobra nieydw s jak gdyby co, co na up zostawiono i kto pierwszy przychodzi, ten ma prawo do tego. Niektrzy s temu przeciwni. Nawet gdy yd dla nieyda pracuje, nie moe aden yd tam si wedrze, aby taniej pracowa, a gdy

Makot 7. b. Tos. Ab. z. (8. 5.)

Ze wzgldu na cenzur w cenzurowanych wydaniach podano: "najlepszego z gojw zabij w czasie wojny". Tote St. Stanis awski, omawiaj c to wypowiedzenie, nazywa w dodatek, zwyk ym kawa em. Ma y Dziennik z dnia 28 kwietnia 1937 r. "Goj w rd ydw".
209)

208)

Sanh. 58. b
210)

70

Jore dea 158 Cfr. Lowe S. 223.

71

XX. Wyrabianie solidarnoci narodowej przez bezwzgldne niszczenie odpadych Izraelitw

XX. Wyrabianie solidarnoci narodowej przez bezwzgldne niszczenie odpadych Izraelitw

to chce uczyni i sd (ydowski) dowie si o tym, to ostro go karci; jeli to ju uczyni, to zatrzymuje co ju raz mia"211. "Jeli kto sprzeda gojowi i yd powiedzia temu, e za drogo kupi, to jest on zdrajc i musi wynagrodzi szkod, ktra przez to powstaje"212. Zdrajc, jak mwi Lowe, jest kady yd, ktry przed nieydowsk zwierzchnoci donosi o bogactwie swego bliniego (yda), albo mu w inny sposb stara si szkodzi213. "Jeli dwaj ydzi pokcili si o jak rzecz ruchom czy nieruchom, kady twierdzi, e naley do niego i jeden z nich oddaje j czowiekowi przemocy (wadzy), to tak dugo bdzie karany kltw, a rzecz bdzie wydana z powrotem i sd ydowski rozstrzygnie o tym, ale takiego nie mona jeszcze nazwa zdrajc. Niektrzy rabini chc, e on jest take zdrajc, szczeglniej, jeli on przedtem by przestrzeony przez sd ydowski, e on nie powinien si udawa do nieydowskiego sdu. Zdrajca nie moe by dopuszczany do przysigi. Zakazanym jest oddawa yda albo jego majtek pod wadz goja, jego zdradza, nawet wtedy, gdy pierwszy byby czowiekiem grzesznym, ktry by donosicielowi w dodatku bardzo wiele zego wyrzdzi; jeli jednak donosiciel zosta przez niego zdradzonym, wtedy jest wolno jego znw zdradzi, a nawet go zabi, jeli on si przez to, a nie w aden inny sposb moe ratowa. Zdrajca nie ma adnego udziau w owym yciu. Jest dozwolonym zdrajc zabi, gdzie si go spotyka i nawet w obecnych czasach. "Jeli si syszy o kim, e on chce zdradzi swojego bliniego, to musi si go wpierw przestrzec, je li si wierzy, e przez to przeszkodzi si sprawie i jeszcze na tyle jest czasu; jeli on jednak jest bezczelny i nie chce przyj upomnienia, to musi go pierwszy lepszy zabi i wype ni przez to dobry uczynek. (Niektrzy rabini chc, e jeli si przed nim mona w inny sposb uratowa, na przykad jzyk mu uci, albo go olepi, to nie mona go zabija. "Kto ca gmin zdradza, albo jej przykro czyni, takiego czowieka mona wyda nieydom, aby go zabili, wzili do niewoli, skazali go na pienidze"... "Jeli kto chce ucieka i nie zapaci swego dugu akumowi, a yd to zdradzi, to jego wprawdzie nie mona nazwa zdrajc, ale on jednak przez to bardzo wielki zy uczynek wykona i jeli yd, chccy ucieka wskutek tej zdrady musi akumowi wicej zapaci ni dug wynosi, to musi mu to donosiciel zwrci.
211) 212) 213)

"Majtek zdrajcy musi by zachowany, jakkolwiek dozwolonym jest zniszczy go (tj. zdrajc), poniewa majtek musi by zachowany dla jego spadkobiercw. (Niektrzy chc, nawet pozwalaj, e kady moe nim zawadn, jest zakazanym tylko dozwoli go zniszczy. Mona przeciw zdrajcy wiadkw przesucha w jego nieobecnoci i na podstawie ich zezna zabi go. (Take nie potrzebuj by tak dokadnymi i jednomylnymi). "Kto znany jest z tego, e on yda albo jego majtek ju trzy razy zdradzi, nie mona jednak adnych wiadkw przeciwko niemu przytoczy (nie mona go wic wprost zabi), takiego stara si wszelkimi moliwymi rodkami ze wiata usun, na przykad rzuca si go do gbokiej jamy, eby tam musia umrze itp... Wszystkie koszta, ktre poniosa gmina ydowska, aby zdrajc usun ze wiata, bd pokryte wsplnie przez wszystkich czonkw teje gminy"214. "W obecnych czasach (po zburzeniu Jeruzalem) nie moe sd pod wzgldem prawnym nikogo, kto jest winnym mierci, mierci ukara albo 39 rzgami, wygnaniem albo jak inn cielesn kar, tylko moe grzesznika ukara kltw i odczeniem od gminy; jednak moe sd, jeli czas i okolicznoci wymagaj, aby zapobiec dalszym rozdarciom praw, kadego grzesznika wedug prawa ukara"215. Wczeniej jednak powiedziano, e "je li s d widzi, i lud jest bezczelny i w grzechu zagrzzn, to moe go kara mierci (jeli konieczno tego wymaga), moe go kara pienidzmi i kadym innym rodzajem kary, gdy nawet nie byo formalnych wiadkw o wystpku... Sd ma moc odda na up majtek przestpcy praw ydowskich i zniszczy go, aby w ten sposb uczyni pot przeciw zuchwalstwu ludu. Wszystkie jednak czynnoci sdu musz si odbywa w celu uwielbienia Stwrcy i utrzymania prawa i takie czynnoci musz by wykonane przez sawnego uczonego, albo przez wybitnych miasta, ktrzy s uznani w gminie jako sd. Kieruje si tu we wszystkim zwyczajami miasta. Jeli kto sta si winnym 39 kijw, to wolno jest sdowi darowa mu kar za zoeniem 40 guldenw"216 Jeli kara mierci nie musi by przez sd zawyrokowan "to moe w pewnych okolicznociach kady zabi grzesznika, np. ciga Izraelita drugiego, aby
214) 215) 216)

Choschen hamischpat 156, 5 Cfr. Lowe S. 287. Choschen hamischpat 386, Cfr. Lowe S. 521. Lowe, Schulchan Aruch II. B. S. 3. Anm. 3. Choschen hamischpat 388. Cfr. Lowe 1. c. S. 522 f. Choschen ham. 425. Choschen hamischpat 2, Cfr. Lowe S. 3

72

73

XX. Wyrabianie solidarnoci narodow przez bezwzgldne niszczenie odpadych Izraelitw

go zabi, to mona take zabi cigajcego, jeli ciganego inaczej nie mona uratowa. Ukrytego zodzieja mona take zabi, albo musi si by przekonanym, e on przy obronie nie bdzie mordowa, tylko jemu zaley wycznie na pienidzach. Z tego wanie wzgldu mona dziecko wyci z ona matki, bo dziecko jest przeladowc matki, ona umaraby inaczej"... "yda, ktry oddaje si bawochwalstwu, albo popenia grzechy, nie z rozkoszy, ale aby swoich wspbraci przez to gorszy, albo apikojres, ktry nie uznaje prawa i prorokw, takiego jeli jest moliwe publicznie zabi, jest to Bogu miym uczynkiem; jeli to si nie da, to musi si stara, aby go ubocznie ze wiata sprztn, na przykad, jeli taki wpada do dou i w nim jest drabina, to si odbiera, z przyrzeczeniem, e si j natychmiast przyniesie z powrotem i dozwala si mu zgin itp.; ale w stosunku do gojw, z ktrymi nie yjemy w sporze, w stosunku do nich zachowuje si w ten sposb, e si im ani mierci nie sprawia, ani si ich od niej nie ratuje. Grzeszcego yda, ktry nie zawsze trwa w grzechu i grzeszy tylko z rozkoszy, nie mona zabija, lecz musi si go raczej ratowa"217. Bezwzgldno w stosunku do obcych, odosobnienie si od nich dla uniknicia ich wpyww moralnych, przy rwnoczesnym wyzyskiwaniu ich pod wzgldem materialnym, mona byo tylko wtedy osign, gdy ydzi sami wrd siebie tworzyli zwarty i karny obz. W tym to celu wydano drakoskie przepisy, ktre terrorem zmuszay do posuszestwa i do narodowej dyscypliny. A zatem oprcz surowych praw wobec obcych uywano terroru wzgldem swoich, by wytworzy solidarno narodow, poszanowanie praw i karno bezwzgldn. Codzienne ycie podaje mnstwo wypadkw, stwierdzajcych terror ydowski wobec tych, ktrzy si wyamuj spod solidarnoci wspwyznawcw. Ilustracj tego moe by zajcie z Majchelem Szwajcerem, ktrego za wydanie w r ce w adz polskich ydowskiej szajki przemytnikw obcymi walutami w Gdasku, wyrzucono z organizacji syjonistycznej. Wychodzce za w Gdasku argonowe pismo "Danziger Informator" napitnowao go jako wroga ydostwa nr 1. ydzi za w Polsce wywierali na niego nacisk, aby natychmiast wyjecha za granic, by ca win przyj na siebie, ratujc przez to aresztowanych przemytnikw. W przeciwnym razie groono mu mierci. Zeznania te zoy Majchel Szwejcer przed sdem w Gdyni, gdzie wystpowa jako wiadek
2I7)

XX. Wyrabianie solidarnoci narodowej przez bezwzgldne niszczenie odpadych Izraelitw

w wielkim procesie o przemyt walut obcych do Gdaska w dniu 23 kwietnia 1937 r.218 Znan jest rzecz, e jeli yd chce si ochrzci, to musi si ukrywa przed sfanatyzowanym tumem swoich pobratymcw, by go nie zabili jako odpadego. W czasie mego pobytu w Petersburgu zgosi si do mnie urzdnik Biblioteki Muzeum Azjatyckiego, yd, z wielk prob, by mu wyda zawiadczenie do rabina, i on jest pod wzgldem ortodoksji bez zarzutw, bo to jedynie uratuje jego ycie. Mwi to z takim przeraeniem i wzruszeniem, e trudno mi byo zrozumie, o co mu si rozchodzi. Powtarza co chwila: "Ksidz tylko jeden moe mnie uratowa!" Kiedy go uspokoiem, e zrobi wszystko dla niego, opowiedzia mi, e przed dwoma laty jako urzdnik dla Ks. Pranajtisa dawa z Biblioteki ksiki, ktrych on uywa w czasie procesu o mord rytualny przeciw oskaronemu Bejlisowi. Dowiedzieli si o tym ydzi i chcgo za to zgubi. Poniewa z rabinem czyy mnie dobre stosunki, napisaem, e w urzdnik speni tylko swj obowizek, bo musia wydawa kademu takie ksiki, jakich kto da, a w urzdnik zachowywa si zawsze jak przystao na prawowiernego Izraelit. Zawiadczenie to wydane do rabina uratowao owego yda. Kto si bliej zetkn z ydami, ten wie, jak oni przeladuj i niszcz tych ze swoich, ktrzy w czymkolwiek uchybiaj oglnej dyscyplinie i solidarnoci, chociaby najszlachetniej i najsprawiedliwiej postpowali. Solidarno ydowska opiera si wrd innych gwnie na terrorze i zmusza ydw do wypeniania wyej wymienionych przepisw i praw talmudycznych. Te prawa mwi same za siebie. Przemawiajdo duszy ydom, mwiwiele o ydach, ale te rwnie bardzo wiele mwi i tym narodom, wrd ktrych ydzi yj. Jako podkad do tego rodzaju praw "Szulchan aruchu" mona uwaa opowiadanie Talmudu, gdzie "r. Sil da rzgi czowiekowi, ktry mia stosunek z nieydwk. Ten poszed i oskary go przed krlem i powiedzia: jest wrd ydw czowiek, ktry sdzi bez pozwolenia krla. Wtedy ten posa urzdnika do niego, a kiedy w przyszed, rzek: dlaczego dae rzgi temu? On odpowiedzia: w mia stosunek z olic. I rzek: czy masz wiadkw? On odpowiedzia: Tak. Wtedy przyszed Eliasz, ktry ukaza si jako czowiek i zawiadczy o tym. Wtedy oni rzekli: jeli tak jest, to on zasuguje na mier. On odpowiedzia: odkd wygnani jestemy z kraju nie mamy wolnoci zabijania,

Choschen hamischpat 425, Cfr. Lowe ]. c. S. 548 f. Donosi y o tym pisma codzienne, w rd nich Goniec Warszawski z 23 kwietnia 1937 r.: "Usunicie z organizacji syjonistycznej za wydanie szajki przemytnikw walut".
218)

74

75

XX. Wyrabianie solidarnoci narodowej przez bezwzgldne niszczenie odpadych Izraelitw

XX. Wyrabianie solidarnoci narodowej przez bezwzgldne niszczenie odpadych Izraelitw

wy za czy cie z nim, co chcecie. Kiedy oni rozwa ali o wyroku, rozpocz r. Sil i powiedzia: Twoj o Panie jest wielko i potga (1. Par. 29.11.). Ci go zapytali, co ty mwisz? Ten odpowiedzia: to powiedziaem: niech bdzie bogosawiony Wszechmiosierny, ktry rzd na ziemi tak urzdzi jak i w niebie, a wam uyczy potgi i zamiowania do sprawiedliwoci. Oni powiedzieli: on kocha przecie bardzo wspaniao rzdu; wtedy dali mu lask i rzekli do niego: sd. Kiedy w (urzdnik) odszed, powiedzia mczyzna do niego (do r. Sili): Wszechmiosierny pozwala, by dla kamcw dziay si cuda! Ten odpowiedzia: bezwstydniku! Czy nie s oni nazwani osami!? Znaczy przecie: ktrych miso rwna si misu osw (Ez. 23.20). On widzia, e w wychodzi, by im opowiedzie, e on nazwa ich osami; wtedy rzek: ten jest przecie przeladowc, a prawo mwi: jeli kto chce ciebie zabi, to go uprzed i zabij go; wtedy uderzy go lask i zabi go"219. Po owych krtactwach rabi Sili, po jego kamstwach, oszustwach, paszczeniu si wobec przedstawicieli wadzy gojw, ktrych si rwnoczenie wobec swojego nazywa zwierztami, po zamordowaniu swojego, kiedy go si podejrzewa o donos, przedstawia Talmud powysze opowiadanie jako cudowne i objania je mnstwem cytatw z Biblii. A zatem nikczemnymi rodkami zemsty czy bezwzgldnego terroru zmuszano do posuszestwa naczelnym wadzom i do solidarnoci narodowej, nieposusznych za czy opornych tpiono bezwzgldnie i niszczono. Prastarej tej metody uywaj ydzi do dnia dzisiejszego. Klasycznym za tego przykadem moe by owiadczenie przywdcy "Obozu Modoydw" mecenasa Wilhelma Rippla, ktry chcc wyprowadzi ydw z Polski, narazi si tak wyszym sferom ydowskim, e go zniszczyy zupenie. Poniewa adne z pism ydowskich nie chciao przyj jego owiadczenia, zamieci je w "Merkurjuszu Polskim", gdzie pisze: "Wczoraj jeszcze byem bohaterem, ba, nawet postaci historyczn, jak chcieli niektrzy, a dzisiaj jestem wariatem, oszustem i aferzyst... Przez noc z bohatera staem si szubrawcem! Tak chciaa prasa i ci co za ni si kryj: bankierzy, wszechpotni dyrektorzy i prezesi, jednym sowem ydowscy magnaci... Wiem, e oskarenie moje wywoa burz, ktra w pierwszej chwili grozi bdzie zmieceniem mnie samego, za to, em si omieli zerwa mask z ziejcej nienawici i faszem ydowskiej prasy buruazyjnej.

Zawrzao w szeregach bogatych ydw jak w ulu. Zmieszano mnie z botem. Suchej na mnie nie pozostawiono nitki. Zrobiono ze ntnie prowokatora i zdrajc"220.

219)

Berakot 58 a.

22O)

Merkurjusz Polski 31 pad. 1937 r. Wilhelm Rippel "Oskaram plutokracj", Str. 1303 nst.

76

77

XXI. Sd nad narodami

XXI

Sd nad narodami
Wszystkiego, czego tylko dusza zapragn moe, oczekiwano od mesjasza. Oprcz politycznej i materialnej wietnoci spodziewano si rwnie wynagrodzenia za krzywdy moralne. Poniewa ydzi byli uciskani przez obce narody naleao tedy, eby ich wywyszono, a wzgardzono tymi narodami. To naturalnie miao nastpi przy przyjciu mesjasza, ktry mia si pomci nad narodami za ydw. Wpierw jednak mia si odby nad nimi sd powszechny wobec Jehowy, ktry jest waciwie krlem niewidzialnym w owym krlestwie, mesjasz za jest jego zastpc na ziemi i jest krlem widzialnym. Wprawdzie opowiadanie podane w Talmudzie wyglda na opis Sdu Ostatecznego, jednak po bliszym rozgldniciu poszczeglnych rysw, szczeglniej gdzie jest mowa o dniach mesjaskich i o prozelitach, przekonujemy si, e jest to sd przy wystpieniu mesjasza. Sd ten ma na celu podnie pod niebiosa ydw, jako jedyny nard umiowany przez Jehow, a okry pomiewiskim i wzgard wszystkie inne narody. Szczeglniej miao to spotka Rzymian, bo ich pastwo miao dotrwa do przyjcia mesjasza. Im, ktrzy zburzyli wityni, przeciwstawieni s Persowie, ktrzy za Cyrusa odbudowali wityni. O tym sdzie nad narodami "Rabi Chanina ben Papa, wedug innych rabi Simlaj wykada: wtedy wity, niech bdzie bogosawione Imi Jego, wemie Tor na ono i powie: kto si ni zajmowa niech przyjdzie i otrzyma swoj nagrod. Wtedy zbiera si bd zmieszane wszystkie narody wiata, bo znaczy221: wszystkie narody zbior si razem. wity jednak powie do nich: nie przystpujcie do mnie zmieszani. Niech przystpuje raczej kady nard i jego uczeni osobno... Czy jest co zmieszanego dla wi tego, niech b dzie b o221)

gosawione Imi Jego? Raczej, aby oni sami nie popadli w zamieszanie i aby rozumieli,co do nich mwi bdzie. ' Potem wystpi najpierw pastwo rzymskie. Dlaczego? Bo jest najwaniejsze. Dlaczego ono jest najwaniejsze? Znaczy222: Ono ca ziemi pore, stucze i na miazg zgniecie. Rabi Jochanan powiedzia, e jest Rzym obciony winami, ktrego potga rozciga si na cay wiat. Dlaczego wystpuje najpierw? To wedug rabi Chizdy, bo rabi Chizda powiedzia o krlu i publicznoci, e wobec sdu krl najpierw wystpuje... wity, niech bdzie bogosawiony, bdzie do nich mwi: czym ecie si zajmowali? Oni odpowiedz: Panie wiata, mymy urzdzili wiele drg, wiele ani wybudowali i zoto i srebro zbierali, a to wszystko czynilimy tylko dla Izraelitw, aby si oni zajmowali wiadomociami Tory. wity, niech bdzie bogosawiony, odpowie im: gupcy wiata, wszystko, cocie czynili, czynilicie tylko dla siebie samych. Urzdzilicie drogi, aby nierzdnice tam umieszcza, anie, abycie sami mieli uytek. Srebro i zoto naley do mnie, bo napisano223: moim jest srebro, moim jest zoto, mwi Pan zastpw... Przy tym odejd zasmuceni. Kiedy odejdzie rzymskie pastwo, przystpi pastwo perskie. Dlaczego? Bo ono co do znaczenia po nim nastpuje. Skd to? Bo napisano224: Potem ukazao si drugie zwierz, ktre rwnao si niedwiedziowi. Rabi Josef uczy, e przez to Persowie s przedstawieni, ktrzy podobnie jak niedwied jedz i pij, ktrzy podobnie jak niedwied s tustymi, ktrzy podobnie jak niedwied zapuszczaj wosy i podobnie jak niedwied nie maj spokoju. wity, niech bdzie bogosawiony, bdzie do nich mwi: czym ecie si zajmowali? Oni odpowiedz: Panie wiata! Mymy wybudowali wiele mostw, zdobylimy wiele miast, prowadzilimy wiele wojen i to wszystko czynilimy tylko dla Izraelitw, aby si oni zajmowali Tor. wity, niech bdzie bogosawiony, odpowie im: wszystko, cocie czynili, czynilicie tylko dla siebie samych. Budowalicie mosty, abycie przez nie co pobierali, miasta zdobywalicie, aby im paszczyzn naoy, wojny ja sam prowadziem... Potem wyjd oni zasmuceni. Dlaczego wystpi pastwo perskie, skoro zobaczy, e pastwo rzymskie nic nie uzyskao? On odpowie: owi (tj. Rzymianie) zburzyli wityni, podczas gdy mymy jzbudowali. I podobnie take wszystkie inne narody.
222) 223) 224)

Izaj. 43.9.

Dan.7.23.

78

Ageusz 2. 9. Dan.7.5

79

XXI. Sd nad narodami

XXI. Sd nad narodami

Na co one tedy wystpi, kiedy bd widziay, e pierwsi niczego nie sprawili? Oni bd mwi: owi ujarzmili Izraelitw, my za nie ujarzmilimy ich. Dlaczego uchodz owi jako znaczni, a inni nie? Poniewa ich pastwo trwa bdzie a do przyjcia mesjasza"225. Po duszym beztreciwym opowiadaniu o sdzie nad narodami dowiadujemy si, jak to "goje wystpize skarg na Izraelitw, e nie zachowywali Tory. Wtedy Jehowa odpowie: Ja wiadcz za nimi, e zachowywali Tor. Wtedy odpowiedz mu: Wadco wiata, czy moe ojciec wiadczy za swoim synem? wity odpowie im: niebo i ziemia powinny za nimi wiadczy, e zachowywali Tor"226. Dalej wylicza si mnstwo wiadkw, ktrzy maj stwierdzi, e Izraelici zachowywali ca Tor. "Po czym gojim powiedz do Pana Boga: Wadco wiata, daj nam j na nowo, a bdziemy j zachowywa. wity, niech bdzie bogosawiony, odpowie im: wy gupcy wiata, kto si zaopatrzy wieczorem przed szabasem, ma co je w szabas, skd jednak ma ten je w szabas, kto si nie zaopatrzy wieczorem przed szabasem? Ale mimo to, ja mam atwe przykazanie, ktre si nazywa o kuczce, idcie i wypeniajcie je... Potem pjdzie kady i kuczk urzdzi na szczycie swojego dachu wity, niech bdzie bogosawiony, spuci na nich ar soca... i kady odepchnie od siebie kuczk i ucieknie... Na to wity, niech bdzie bogosawiony, bdzie si z nich mia... Rabi Ichok powiedzia: tylko w tym dniu jest miech u witego, niech bdzie On bogosawiony." Niektrzy odnosz to, co rabi Ichok powiedzia do nastpujcej nauki: rabi Josef powiedzia: wtedy przyjd narody wiata i bdprozelitami. Czy bd jednak przyjci? Uczy si przecie, e w dniach mesjaskich nie przyjmuje si adnych prozelitw, bo rwnie nie przyjmowano prozelitw, ani w dniach Dawida, ani w dniach Salomona. Oni bd narzucajcymi si prozelitami, oni nao tefilin na swoje gowy i na swoje ramiona, przyszyjcycyt do swoich szat i przybij mezuze do supw swoich drzwi. Kiedy zobacz Goga z Magagiem, bdsi pyta: przeciw komu oni id, a ci odpowiedz: przeciwko Panu i Jego Pomazacowi. Po czym kady zerwie z siebie przykazanie i pjdzie... wity, niech bdzie bogosawiony, bdzie siedzie i mia si z nich, bo napisano: niebo siedzi, mieje227.
225)

Do tego powiedzia rabi Ichok, e tylko w tym dniu jest miech dla witego... Rabi Aha powiedzia do rabi Nachmana syna Ihoka: od dnia w ktrym witynia zostaa zburzona, nie ma miechu dla witego, niech bdzie bogosawiony228. Nic dziwnego, e w tego rodzaju talmudycznych pojciach wychowane ydostwo, przejawia obkacz mani wielkoci, jak to zreszt stwierdza "Judysze Togblat" nr 282 z 1937 r., ktry, podajc wiadomoci z midzynarodowego zjazdu ortodoksw ydowskich w Czechach z przewaajcym udziaem ydw z Polski, przytacza mow Ichoka Brauera, ktry powiedzia: "Tragizm narodw (gojw) polega na tym, e one nie mjSyjonu, ktry by im suy za wzr i symbol"... "Narody te nigdy nie zrozumiay narodu ydowskiego, albowiem jak te narody, ktrych zasada gwna jest oparta na ich sile i mocy rki, mog zrozumie nard przez Jehow". Cadyk za z Gry Kalwarii woa: "Jehowa wie, e on nie ma wicej, jak jeden nard ydw" nr 284229. Te same myli, ktre spotkalimy w Talmudzie wyraajrwnie "Protokoy mdrcw Syjonu", gdzie powiedziano: "prorocy zapowiedzieli nam, e wybrani jestemy przez samego Boga do panowania nad wiatem. Bg da nam genialno, bymy mogli uskuteczni to zadanie"230. "Kiedy nadejdzie czas koronacji naszego wadcy wszechwiata, wwczas rce tumu zmiad wszystko, co mogoby stanowi przeszkody"231. "Od rewolucji francuskiej, ktrej nadalimy miano wielkiej, a tajniki jej przygotowania s nam dobrze znane, bo caa jest dzieem rk naszych, prowadzilimy lud od jednego rozczarowania do drugiego, a to w celu, by wyrzek si i nas rwnie na rzecz cesarza despoty z krwi syjoskiej, ktrego przygotowujemy dla caego wiata"232. Wadc tym ma by mesjasz "Syn Dawida". Z chwil jego przyjcia rozpocznie si sd nad narodami, po czym nastpi ich pognbienie, a wywyszenie ydw i zaoenie wszechwiatowego krlestwa ydowskiego, ktre si nazywa rwnie krlestwem izraelskim, albo krlestwem Boym. Naturalnie
228)

Ab. z. 3 a. 3 b. Cfr. Ajencja Prasowa Zjednoczenia Katolickiego. Warszawa nr 1-2. wrzesie 1937. Protokoy mdrcw Syjonu wyd. II Warszawa 1926 V 59. Prot. III. 40.
Prot. III. 46-47. Prot. XIV. 133.

229)

Ab. z. 2. a. 2 b. Ab.z.3.a.

23O) 231)
232) 233)

226 ) 227)

Ps. 2. 4.

80

81

XXI. Sd nad narodami

ydzi bd w tym krlestwie narodem panujcym, a po zmiadeniu krlestw i rzdw narodw wiata, narody te bd ydom suy234. W tym duchu mwi "Protokoy mdrcw Syjonu": "Kiedy ju zaczniemy krlowa, istnienie innej religii bdzie dla nas nie podane poza naszym kultem jedynego Boga, z ktrym losy nas cz wskutek tego, e jestemy narodem wybranym i przez ktrego losy nasze s zwizane z losami wiata. Dlatego te powinnimy zburzy wszelkie wierzenia. Jeli z tego powodu powstan ateici wspczeni, to jako stopie przejciowy nie przeszkodz naszym zamiarom, b d za przyk adem dla tych pokole , ktre b d s ucha y naszych kaza o religii Mojeszowej. Religia ta bdca systemem chway cile obmylanym, doprowadzia do podboju przez nas wszystkich narodw. Podkrela bdziemy rwnie jej prawd mistyczn, na ktrej, jak to bdziemy gosili, polega caa jej sia wychowawcza"235. Poniewa u ydw religia z polityk jest najcilej zczona, tote jak zaznaczaj "Protokoy mdrcw Syjonu" "Krl ydowski bdzie rzeczywistym papieem caego wiata, patriarch kocioa midzynarodowego"236. "Umocnienie podstaw dynastii krla Dawida bdzie polegao na tym, co zawierao w sobie si niezbdn do utrzymania przez mdrcw naszych kierownictwa spraw wszechwiatowych, do kierownictwa przy ksztaceniu myli caej ludzkoci"237. Wszystko zatem, co byo w powyszym opowiadaniu Talmudu o prozelitach i o dobijaniu si narodw wiata do przyjcia rytuau ydowskiego, znajdujemy rwnie i w "Protokoach mdrcw Syjonu", ktre oczekuj, e religia ydowska bdzie midzynarodow religi, a "Syn Dawida" wszechwiatowym krlem ydowskim, "papieem caego wiata, patriarch kocioa midzynarodowego". O dnoci za ydw, by zniszczy religi chrzecijask wiadczy ydowska dziaalno w Rosji i w Hiszpanii. Z tego widzimy, e opis sdu nad narodami wiata gojim podany w Talmudzie, nie jest tylko marzeniem twrcw Talmudu, ale realizuje si w planach i d eniach nowoczesnego ydostwa i wchodzi w gwnych zarysach do jego politycznego programu.

XXII

Uprzywilejowani
Wytworzywszy najcilejsze "getto" w yciu gospodarczym i spoecznym, zasklepili si ydzi do tego stopnia w yciu religijnym, e wytworzyli sw odrbn narodowo-talmudyczn religi, ktra zatracia wznioso objawienia Boego w religii Mojeszowej, a zesza do czczego rytuau i zewntrznego kultu. Nawet pojcie o Bogu obdarli rabini z Jego majestatu, przedstawiajc Go jako narodowego Jehow, ktry "ma tylko jeden nard ydw", nakada "tefilin"238, przyodziewa "taes" i "cycyt"239, a jak "rabi Jehuda w imieniu Rab. powiedzia: dwanacie godzin ma dzie, w pierwszych trzech godzinach dnia siedzi wity, niech bdzie bogosawiony, i zajmuje si Tor, wedug Abajje w pierwszych trzech godzinach gniewa si240, w innych siedzi i sdzi cay wiat, a kiedy widzi, e wiat zasuguje na zatracenie podnosi si ze stolicy sprawiedliwoci i usiada na stolicy miosierdzia, w trzecich siedzi i ywi cay wiat od rogatego bawou do gnidy wszy, w czwartych siedzi wity, niech bdzie bogosawiony, i bawi si z lewiatanem... siedzi i uczy Tory dzieci (naturalnie ydowskie)". Co robi w nocy?... "Jedzi na lekkim cherubinie i unosi si nad osiemnastu tysicami wiatw"... "Siedzi i sucha hymnw pochwalnych z ust istot niebiaskich"241. Uwaano rwnie, e Jehowa zajmuje si kwestiami, jakimi zajmowali si rabini. Wrd innych wielki spr prowadzili rabini o naonic z Gibea242.
238) 239)
240 ) 241) 242)

234)

Pojcia te na podstawie literatury ydowskiej podaj w pracach: Mesjanizm, a kwestia

ydowska Warszawa 1934 i Program wiatowej polityki ydowskiej. Warszawa 1936.


235) 236) 237)

Orach chaim 26-46 Cfr. Lwe S. 13. Orach chaim 11-25 Cfr. Lowe S. 10.
Ab.z.4b. Ab.z.3b. Judicum 19.2.

Prot. XIV. 133. Prot. XVII. 169. Prot. XXIV. 215.

82

83

XXII. Uprzywilejowani

XXII. Uprzywilejowani

Tote "kiedy rabi Ebjatar spotka Eliasza, zapyta go, czym zajmuje si wity, niech bdzie bogosawiony? Ten odpowiedzia: wydarzeniem naonicy z Gibea"243. Mona by to wprawdzie tumaczy antropomorfizmami, ale obok tego przypisywano Panu Bogu wielk stronniczo. Przedstawiajc sobie Jehow jako Boga narodowego i partyjnego, uwaano, e nawet na sdzie po mierci bdzie sta po stronie ydw. "Rabi Aleksandrii powiedzia244: W owym dniu bd stara si wszystkie narody zniszczy. wity, niech bdzie bogosawiony, rzek: bd szuka w ich pamitnikach, jeli maj zasugi to ich zbawi, jeli za nie, to ich zniszcz. wity, niech bdzie bogosawiony, powiedzia do Izraela: jeli sdz Izraelitw, to ich sdz nie tak jak narody wiata, o ktrych napisano245: w gruzy, gruzy, gruzy chc ich zamieni, Izraelitw za ukarz raczej jak gdyby dziobniciem kury. Inne wyjanienie: nawet wtedy, jeli Izrael wykonuje tylko mao czynw, podobajcych si Bogu, tylko tyle, ile kura w miecisku dzibie, zbior je do wielkiej sumy... zbawi ich na tym wiecie przez ich pienidze, aby byli uczestnikami przysz ego wiata, oni jednak prowadzili k amliwe mowy o mnie... powiedziaem: przez kary naprowadz ich na dobr drog na tym wiecie, aby ich ramiona wzmocni w przyszym wiecie, oni jednak myleli ze rzeczy przeciwko mnie"246. Uprzywilejowanie ydw przedstawiano sobie jeszcze w ten sposb, e nie bd oni podlega karom ognia czycowego. "Rabi Abahu powiedzia w imieniu rabi Eleazara: ogie czycowy nie ma adnej przemocy nad uczonymi w Pimie"... co wicej nawet "nad zbrodniarzami izraelskimi nie ma adnej przemocy, ktrzy s peni dobrych uczynkw, jak jabko granatu pene ziarnek"247. Rzecz prosta, e jeli nie ma przemocy nad zbrodniarzami, to tym mniej nad przecitnymi Izraelitami. Uprzywilejowanie ponadto miao si jeszcze rozciga do zupenej autonomii ydw. "Izraelici otrzymali tylko dlatego Tor, aeby nad nimi nie mia przemocy aden nard i adne pokolenie jzykowe... rabi Jzef powiedzia: Izraelici otrzymali Tor tylko dlatego, aby anio mierci nie mia nad nimi adnej przemocy"248.
243) 244) 245)

Uwaajc zatem Tor, oprcz religijnych i etycznych wzgldw, jako zabezpieczenie przed przemoc obcych narodw, a nawet przed przemoc anioa mierci, a wskutek tego uwaajc si jako nard uprzywilejowany spord wszystkich narodw, starano si zazdronie przechowywa ten skarb jako swoj wyczn wasno narodow, nie dopuszczajc obcych do zaznajomienia si z jej nauk. "Rabi Ami powiedzia: nie mona goja uczy Tory"249. Odnosi si to rwnie i do uczenia Talmudu. Surowszym by bez porwnania "R. Jochanan, (ktry) powiedzia: Nazywa si ich minim, ich ksig nie mona ratowa z ognia, zostawia sieje na miejscu, by si spaliy wraz z napisanym w nich imieniem Boym"250. W dalszym cigu dopiero widzimy, e ksigi tych "minim" nazywa r. Mejir Aven-giljon pismem nieszczcia, r. Jochanan za Avon-giljon, pismem grzechw251. A zatem wychodzi tu na jaw, e pod nazw minim, jakkolwiek rozumiano heretykw, to jednak wczono do nich i chrzecijan, co si zatem mwi o "minim", odnosi si to rwnie i do chrzecijan. W stosunku do nich polecano wiksz jeszcze ostrono i odosobnienie, a tak samo wiksznienawi, anieli do gojw jako pogan. Z czasem wszystko, co powiedziano o "minim" zastosowywano i do chrzecijan. A nadto wydano jeszcze osobne przepisy w stosunku do nich jako do heretykw. Prowadzono przeciw nim surowy bojkot w handlu, oparty na przepisach religii.

Gitin 6 b. Zach. 12.9. Ezech.21.32.


Ab. z. 4. a. Chagiga 27 a. Ab. z. 5 a.
249) 250) 251)

246)
247) 248)

Chagiga 13 a. Sabat 116 b. Sabat 116 a.

84

85

XXIII. Am-haarec

XXIII

Am-haarec
Z wi ksz nienawi ci mo e ni do gojw odnosili si uczeni ydowscy i faryzeusze do ludu wiejskiego, ktry nie zachowywa ich przepisw rytualnych, y w odosobnieniu, przejty nauk ksig witych i pism prorokw, uwaany przez uczonych w Pimie za nieczysty, przeklty i zanieczyszczajcy, dlatego unikali go faryzeusze, by si nie zanieczyci od niego. Oprcz ludu wiejskiego, tych rzesz Ewangelijnych, tak lgncych do Chrystusa i stanowicych najpodatniejszy materia dla Jego nauki i dla chrzecijastwa, zaliczano jeszcze do am-haarec wszystkich tych, ktrzy nie zachowywali caoci przepisw rabinistycznych i poda starszych252. O nich to uczono: "Rabi powiedzia: am-haarec nie moe je misa, poniewa napisano: (Lev. 11.49.) to jest nauka odnonie do byda i do ptactwa; kto si zajmuje nauk Tory moe je miso byda i ptactwa, kto si nie zajmuje nauk Tory nie moe je misa byda i ptactwa. R. Eleazar powiedzia: mona czowieka am-haarec zarzeza w dzie pojednania, ktry przypada w sabat (a zatem w najwiksze wito wzmocnione jeszcze sabatem, kiedy najmniejszych czynnoci nie wolno byo spenia) jego uczniowie powiedzieli do niego: mistrzu, powiedz przecie zabi! On odpowiedzia: to wymaga wypowiedzenia bogosawiestwa, tamto za nie". "R. Eleazar powiedzia: nie mona si przyczy w podry do czowieka z am-haarec, poniewa znaczy: (Deut. 30. 20.) bo ona (Tora) jest twoim yciem i przedueniem twoich dni, jeli on swojego wasnego ycia nie szanuje (bo nie studiuje Tory), o ile mniej bdzie szanowa ycie swojego towarzysza.

R. Semuel b. Nachmani powiedzia w imieniu r. Jochanan: cz owieka z am-haarec mona jak ryb rozedrze. R. Semuel b: Jichok powiedzia: od tyu zaczynajc"253. "Uczy si: r. Mejer powiedzia: jeli kto swoj crk wydaje za m za czowieka z am-haarec, to jest podobnie, jak gdyby j zwiza i przed lwem pooy"... A zatem nie mona byo wchodzi w adne stosunki z am-haarec. Za t nienawi faryzeuszw odwzajemniali si rwnie ludzie z klasy amhaarec nierwnie gbok nienawici. "R. Eleazar powiedzia: gdyby nas handlowo nie potrzebowali, to by nas pozabijali. Je li kto zajmuje si nauk Tory w obecno ci cz owieka z am-haarec, to jest podobnie jak gdyby w jego obecnoci z narzeczon, mia stosunek grzeszny... wiksz jest nienawi ludzi z amhaarec do rabina, ni nienawi gojw do Izraela, a ich on jeszcze wiksza... Rabini uczyli: sze rzeczy powiedziano o ludziach z am-haarec: nie powierza si mu adnego wiadectwa, nie bierze si od niego adnego wiadectwa, nie powierza si mu adnej tajemnicy, nie obiera si go na opiekuna sierot, nie wybiera si go na przeoonego kasy dobroczynnej i nie przycza si do niego w czasie podry. "Niektrzy mwi: nie powiadamia si go o rzeczy znalezionej nalecej do niego", czyli podobnie, jak gojowi nie oddaje si mu rzeczy znalezionej254.

252)

Cfr. Ks. Trzeciak, Literatura i religia u ydw II. str. 287-293

253) 254)

Pesachim 49 b. Pesachim 49 b.

86

87

XXIV. Chrzecijanie pod nazwami minim, cedim, apikorsim

XXIV Chrzecijanie pod nazwami minim, cedim, apikorsim


Mimo wielkiego odosobnienia si od goim pod wpywem filozofii i kultury grecko-rzymskiej przedostaway si do ydw przerne prdy, ktre wytwarzay herezje racjonalistyczne, tumaczce naturalnym sposobem Bibli i zaprzeczajce zmartwychwstania zmarych. Heretykw tych nazywa Talmud minim, cedim i apikorsim, dzieli ich na dwadzie cia cztery sekty, zalicza tu i chrzecijan i uwaa ich za najniebezpieczniejszych. Niebezpieczniejszych nawet od samych gojw255. Tote do nich odnosi si z wikszjeszcze nienawicini do gojw, wiksz ni do am-haarec. Bojkot ten surowszy by w stosunku do chrzecijan, anieli do pogan. Co do handlu z poganami uczono: "Trzy dni przed witami gojw zakazanym jest prowadzi z nimi handel, im co poycza albo od nich poycza, im pienidze dawa na kredyt, albo od nich bra na kredyt, im paci, albo pozwoli, by oni wypacali"256. Co do handlu za z chrzecijanami, powoujc si na star tradycj, zwracano si do wiernych: "Pjd i suchaj: r. Talifa b. Ewdemi powiedzia w imieniu Semuela, e wedug r. Jizmaela z chrzecijanami zawsze on jest zakazany"257. A zatem, kiedy chrzecijanie w pierwszych wiekach jeszcze byli w mniejszoci, prowadzono przeciw nim najsurowszy i bezwzgldny bojkot. "Nie mona si u nich leczy za opat pienin, nie jest jednak (zakazanym) leczenie ciaa. Dalej nie mona si u nich strzyc sowa rabi Mejera:
255) 256) 257)

mdrcy mwi: na miejscu publicznym jest to dozwolone, nie wolno jednak samotnie"258. Gemara, wyjaniajc to, zaznacza: "Co znaczy leczenie za opat pienin, a co znaczy leczenie ciaa? Chciano powiedzie: leczenie za opat pienin znaczy: za wynagrodzeniem; a leczenie ciaa znaczy: za darmo. Tak powinno si przecie uczy: mona by si za opat leczy, ale nie za darmo. Chciano powiedzie: leczenie za pienidze znaczy: kiedy nie ma adnego niebezpieczestwa ycia; a leczenie ciaa znaczy: kiedy zachodzi niebezpieczestwo ycia, tak przecie powiedzia r. Jehuda, e nie mona u nich leczy nawet ukucia lancet od wstawiania baniek. "Raczej leczenie za pienidze znaczy leczenie zwierzcia, leczenie za ciaa znaczy leczenie osoby. To jest to, co r. Jehuda powiedzia: ani nawet ukucia lancet nie mona u nich leczy... "Rabi powiedzia w imieniu r. Jochanan, wedug innych r. Chizda w imieniu r. Jochanan: jeeli jest wtpliwym, czy chory bdzie y czy umrze, to nie mona go u nich leczy, jeli jest pewnym, e umrze to mona go u nich leczy. Nawet gdy on na pewno umrze, czy nie bdzie y jeszcze przez ograniczony czas? "ycie przez ograniczony czas nie jest uwzgldnione... "Nie mo na z heretykami wchodzi w adne stosunki, ani nie mo na si u nich oddawa adnej kuracji, nawet gdyby chory mg y tylko przez ograniczony czas". "Pewnego razu uksi w Ben Dama, siostrzeca r. Jizmaela i przyszed Jakub ze wsi Sekhanja259, aby go leczy, lecz na to nie pozwoli r. Jizmael. Wtedy rzek: mistrzu i bracie Jizmaelu, pu go, aby mnie wyleczy, a ja ci dowiod z Pisma, e to jest dozwolone! Zaledwie to wypowiedzia , a dusza jego wysz a i on umar . Wtedy nad nim wypowiedzia r. Jizmael: Cze ci Ben Dama! Twoje ciao byo czyste i twoja dusza w czystoci uleciaa, ty nie przekroczy sw twoich kolegw, poniewa oni mwi: kto rozrywa pot, tego uksi w (Ecc. 10. 8.). Inaczej jest z herezj, ona jest uwodzicielsk i mona przez ni by uwiedzionym260. "Jest to w rabbanw, przeciw ktremu nie ma adnego uleczenia"261. Odnosi si to do chrzecijan, nawrconych z ydw, ktrzy cytatami z Pisma witego popierali swoje wywody i dlatego byli bardzo niebezpiecznymi dla
258)

Wicej o tym: Ks. Trzeciak, Literatura i religia u ydw II. str. 314-328. M.Ab.z.I.l.

M. Ab. z. II. 2. Odnosi si to do w. Jakuba Apostoa, jak to zaznacza Aboda zara. 17 a. Ab. z. 27 a 27 b; Tos. Chullin (2. 22), (2. 23.). Ab.z.27b.

259)
26O)

Ab. z. 6 a.
26l)

88

89

XXIV. Chrzecijanie pod nazwami minim, cedim, apikorsim

uczonych ydowskich, dlatego te zakazano wszelkiej cznoci z nimi. Tote dla odstraszenia od dysput z nimi uczono: "Kiedy r. Eliezera z powodu herezji aresztowano i wyprowadzono go na szafot, aby go straci, wtedy rzek do niego namiestnik: jak moe taki starzec, jak ty, zajmowa si bahymi rzeczami? Ten mu odpowiedzia: sdzia ma suszno! w za namiestnik sdzi, e on przez to o nim myli, podczas gdy on mia na myli swojego ojca w niebie. Na to on rzek: poniewa przyznae mi suszno, to powiniene na Boga by wolnym. Kiedy przyszed do domu, przyst pili do niego jego uczniowie, aby go pocieszy , ale on nie przyj adnego pocieszenia. Wtedy rzek do niego r. Akiba:... Mistrzu! Moe ty syszae co heretyckiego i to podobao si tobie i dlatego zostae aresztowany? Ten odpowiedzia: Akibo! Ty mi przypomnia. Pewnego razu szedem po grnym rynku w Seforis i spotkaem jednego z uczniw Jezusa Nazareskiego, imieniem Jakuba ze wsi Sekhanja, wtedy on rzek do mnie: w waszej Torze napisano: nie bdziesz ofiarowa zapaty wszetecznic (Deut. 23. 18.). Czy jednak mo na za to urz dzi wychodek dla arcykapana? Ja mu nic nie odpowiedziaem. Wtedy rzek do mnie: tak mnie uczy Jezus Nazareski: co byo zebrane z zapaty nierzdu, do zapaty nierzdu powinno wrci". To spodobao mi si i dlatego z powodu herezji aresztowano mnie. Ja przekroczyem sowa Pisma: Pozostaw twoj drog daleko od niej. (Prov. 5. 8.), to jest herezja i nie zbliaj si do drzwi jej domu, to jest wadza. Niektrzy objaniaj: pozostaw twoj drog daleko od niej, to jest herezja i wadza; nie zbliaj si do drzwi jej domu, to jest wszetecznica. Jak daleko? R. Chisda odpowiedzia: cztery okcie"262. A wic herezj, za jak przedstawiano chrzecijastwo, wadz i wszetecznic zestawiono tu razem jako rwnorzdne. Minim to chrzecijanie, a minut chrzecijastwo. Przestrzega si przed nim tymi samymi sowy, co i przed wszetecznica, bo ju za samo zetknicie si z nim nastpuje surowa kara. Poniewa wszystkie nieszczcia, czy cierpienia uwaano jako kar za grzechy, dlatego i owo aresztowanie przedstawiono jako kar za zetknicie si z uczniem Jezusa. Wszystko, co chrzecijaskie otaczano najwikszpogard. Tote i do wity chrzecijaskich odnoszono si z wiksz jeszcze pogard i nienawici, anieli do wity pogaskich, mimo e witynie pogaskie nazywano obrzy262)

XXIV. Chrzecijanie pod nazwami minim, cedim, apikorsim

dliwoci i unikano nawet ich widoku, czy zblienia si do nich, by si nie zanieczyci. Uczono, e "z tym, ktry idzie do wity bokw, nie mona robi adnego interesu"263. Wejcie do wityni bokw byo njsurowiej zakazane. "Jeli kto wsun gow lub wiksz cz ciaa do domu boka, to on ju jest nieczystym; gliniane naczynie, z ktrego powietrze wpuszczono w dom boka, nieczyste, awki i katedry, ktrych wiksza cz znajduje si w domu boka, nieczyste"264 Jako przykad unikania wity boka podawano nastpujcy wypadek, nie obawiajc si zgorszenia. "R. Hanina i r. Jochanan znajdowali si raz na jednej drodze i przyszli do dwch ulic, z ktrych jedna prowadzia do drzwi wityni bokw, a druga do drzwi domu publicznego. Rozwaajc nad tym, ktr drog i maj, poszli do domu publicznego"265. Mwic o chrzecijanach, o ich ksigach witych i o ich wityniach uczono: "Nawet gdy kto kogo ciga, aby go zabi, gdy za kim w leci, aby go uksi, to raczej niech si chroni do wityni bokw, anieli do wityni tych ludzi. Oni znaj i zaprzeczaj, podczas gdy tamci zaprzeczaj, nie znajc. Oni (chrzecijanie) urzdzaj zazdro, nienawi i ktni midzy Izraelitami, a ojcem w niebie. O nich mwi Dawid: (Ps. 138. 21 seq.) czy nie powinienem ich nienawidzi, o Panie, ktrzy Ci nienawidz i nie kci si z tymi, ktrzy przeciw Tobie wystpuj? Najwiksz nienawici nienawidz ich, jako wrogowie s oni dla mnie". "Ich ksig nie mona ratowa z ognia. R. Jose mwi: w dniu tygodnia wycina si z nich imiona Boe i ukrywa si, reszt si pali. R. Trifon powiedzia: Moje dzieci! Ja chc je podrze, jelibym ich nie spali razem z imionami Boymi w nich zawartymi, gdyby mi tylko przypadkowo do raje si dostay... A jeli nie mona tych (ksig) ratowa z ognia, to nie powinno si ich ratowa ani od zapadnicia si, ani przed wod, ani przed niczym innym, co je niszczy"266. Tak samo chrzecijanom jako heretykom nie mona w niebezpieczestwie czy nieszcz ciu przychodzi z pomoc. Jeli heretyk jest w dole i "jeli si w nim znajduj schody, niszczy sieje, a do niego si mwi: aby adne zwierz tam si nie dostao... jeli znajduje si kamie u wejcia do dou, przykrywa si je, a do niego si mwi: ja chc mojego syna z dachu sprowadzi"267.
263)

Ab. z. 29 b. Tos. Ab. z. (6. 3.).

264)

Ab. z. 17 a; Tos. Chullin (2. 24).

265) 266)

Ab. z. 17 a. Sabat ll6 a

90

91

XXIV. Chrzecijanie pod nazwami minim, cedim, apikorsim

Przeciwnie, chrzecijan powinno si jeszcze do dou zrzuca, a nigdy nie mona im przychodzi z pomoc. Zalicza si ich do najgorszych z ludzi. "Nieydw i pasterzy maych zwierzt nie mona ani wyciga ani do dou zrzuca, ale minim (heretykw, chrzecijan), donosicieli i odpadych powinno si na d zrzuca, a nie wyciga do gry"268. Rwnie przedmioty kultu religijnego wykonane przez chrzecijanina czy goja s niezdatne do uytku, moe je wykona tylko yd prawowierny. Zwj Tory, tefilin i mezuza, ktre pisa "min, goj, niewolnik, kobieta, maoletni, samarytanin albo odpady izraelita s niezdatne"269

XXV Podwjna etyka wzgldem zwierzt i cmentarzy


T podwjn etyk, stosowan w caym yciu, znajdujemy zastosowan nawet i do zwierzt. Odrnia si tu przepisy obowizujce co do zachowania si wobec zwierzt ydowskich i zwierzt gojw. Humanitarne prawo Mojeszowe zakazywao krzywdzi zwierzta i przeciwnie, nakazywao nie im ulg w razie potrzeby, chociaby one naleay nawet do nieprzyjaciela. "Jeli bdziesz widzia, e osio, tego ktry ci nienawidzi, ley pod ciarem nie przejdziesz, lecz podniesiesz z nim"270. Komentarz do tego podaje Talmud w formie pyta i odpowiedzi: "O jakim nieprzyjacielu jest tu mowa? Uczy si przecie, e to tylko o izraelickim nieprzyjacielu ma znaczenie, nie za o nieprzyjacielu z gojw"271. Blisze wyjanienie tego znajdujemy jeszcze na innym miejscu, jako wynik duszej dysputy midzy rabinami. "Pjd i suchaj: jeli zwierz naley do goja, a ciar do Izraelity, to zostawia si to. Dlaczego zostawia si to, jeli mwisz, e drczenie zwierzt jest zakazanym w Torze? Musi si przecie pomc. Istotnie, drczenie zwierzt jest zakazane w Torze, ale tam mowa o naoeniu ciaru. Jak si ma zatem objani zdanie, jeli zwierz naley do Izraelity, a ciar do goja, to musi si pomc. Dlaczego musi si pomc, jeli mwisz, e tu mowa jest o naadowaniu? Z powodu blu serca Izraelity. Jeli ma si pomc przyjacielowi do wyadowania, a nieprzyjacielowi do naadowania, to nakazanym jest nieprzyjacielowi pomc, aby porywczo (gniew) nagi... Pjd i suchaj: nieprzy-

267) 268) 269)

Ab.z.20b.
27O) 27l)

Ab.z.26a. Gitin45b.

Ex. 23. 5. Pesach. 113 b

92

93

XXV. Podwjna etyka wzgldem zwierzt i cmentarzy

XXV. Podwjna etyka wzgldem zwierzt i cmentarzy

jaciel, o ktrym si mwi, jest izraelickim nieprzyjacielem, a nie nieprzyjacielem z gojw, jeliby si za chciao powiedzie, drczenie zwierzt jest zakazem Tory, to czy jest jednak obojtnym czy to izraelicki nieprzyjaciel, albo nieprzyjaciel z gojw? Ty mylisz dobrze, jedno odnosi si do nieprzyjaciela wymienionego w Pimie w., drugie odnosi si do nieprzyjaciela wymienionego w podaniu". Dug w tej kwestii dysput zakoczono sowami Rabi ben Bar-Hanna, ktry powiedzia: "on otrzymuje za to zapat"272. Dla zapaty zatem mona by wspaniaomylnym i wobec zwierzcia goja. Janiej i wicej zdecydowanie wypowiada si podwjn etyk wobec szkd wyrzdzonych przez zwierzta domowe. "Jeli zwierz Izraelity zabodo zwierz goja, to (waciciel) ma pen szkod wynagrodzi (czy zwierz uchodzio za upomniane, czy nie upomniane"273. To samo prawo podaje "Szulchan aruch": "Jeli w zrani drugiego wou musi si wynagrodzi wacicielowi ca szkod"274. "Jeli jednak w yda pobd wou nieyda, to nie potrzeba szkody wynagradza, poniewa w tekcie znaczy (Ex. 21. 35.): wou twego bliniego; ale w odwrotnym wypadku musi szkoda by wynagrodzona"275, tzn. jeli w nieyda pobd wou yda, musi w goj wynagrodzi szkod ydowi. Wrd swoich do tego stopnia uwaa si na wynagrodzenie szkody, e nawet "jeli waciciel wou, ktry wyrzdzi szkod, takowego sprzeda, zanim go poszkodowany pozwa do sdu, to musi poszkodowanemu zwrci ten, ktry kupi, a on si zwrci znw do tego, ktry sprzeda"276. Jeli widzielimy najcilejsz lini demarkacyjn, jak przeprowadza tak Talmud jak i "Szulchan aruch" midzy ydami, a nieydami, a nawet osobne przepisy wydaje co do zwierzt nalecych do ydw, a zupenie inne odwrotne co do zwierzt nieydowskich, to nie koczy si jeszcze na tym wykopywanie przepaci i tworzenie odrbnego "getta" dla ydw. Talmud rozszerzao "getto" i na domy, a co wicej i na miejsca wiecznego spoczynku i utwierdza je sowami modlitwy, wzmacnia je za naciganymi sowami Pisma w. W ten sposb wprowadza podwjn etyk i wytwarza dwoisto duszy u swoich wyznawcw.
272) 273) 274) 275) 276)

"Rabini uczyli: kto widzi domy Izraelitw, jeli szamieszkane, mwi: niech bdzie bogosawiony, ktry granic wdowy przywraca;'jeli s zburzone, mwi: niech bdzie bogosawiony sdzia sprawiedliwoci. "Jeli kto widzi domy gojw, jeli s zamieszkane, mwi: dom dumnych zburzy Pan (Prov. 15. 25.); jeli s zburzone, to mwi: Bogiem zemsty jest Pan, jako Bg zemsty okaza si (Ps. 94. 1., 93. I.)"277. T nienawi poleca si rwnie i do zmarych i do cmentarzy gojw. I do nich take stosuje si podwjne przepisy: "Kto widzi groby Izraelitw, niech mwi: niech bdzie bogosawiony, ktry was stworzy wedug prawa, odywia was wedug prawa, on pozwoli wam kiedy wedug prawa zmartwychwsta... Mar b. Rabina koczy jeszcze w imieniu r. Nachmana: On zna liczb was wszystkich i On kiedy was oywi i pozwoli wam zmartwychwsta. Bogosawiony niech bdzie, ktry zmarych oywia. "Kto widzi groby gojw, niech mwi: zawstydzon jest wasza matka, haba jej, ktra was zrodzia"278.

Baba mecja 32 b. 33 a. M. Baba karna IV. 3. Choschen ham. 405.


277)

Choschen ham. 406. Cfr. Lowe II. B. 531. Choschen ham. 407 Cfr. Lowe II B. S. 531.
278)

Berakot 58 b. Berakot 58 b.

94

95

XXVI. Charakterystyka talmudu

XXVI Charakterystyka talmudu


Henryk Lwe, tumacz "Szulchan aruchu", podaje na wstpie do tumaczenia talmudycznego traktatu "Berakot" nastpujce uwagi: "Jestem z urodzenia ydem, byem od dziecka zajtym studiowaniem Talmudu, poniewa moi rodzice przeznaczyli mnie na rabina"279. Nie mona go zatem podejrzewa o brak znajomoci Talmudu. Posuchajmy wic, co on o Talmudzie mwi: "Jeli si porwnuje Talmud do ogrodu, w ktrym obok wielu chwastw rosnkwiaty, to jednak te kwiaty nie s warte, aby si przebiy przez obrzydliwie krzewice si chwasty; pery i drogie kamienie, ktre chciano wynale na glebie tego pustego dziea, mog si jednak w kocu okaza, e to tylko zbyt czsto szko farbowane. Zreszt nie zaley tu na tym, czy i ile pikna zabkao si do Talmudu, tylko zaley tu na podstawowym celu caoci, ktry jako cao, jako kodeks ycia i kodeks prawa jest jedynym w swojej potwornoci i niedorzecznoci. Z tego punktu baczenia jest niewtpliwie najwicej zasugujcym na odrzucenie, chobymy nawet przypucili, e pierwsi autorzy postpowali w dobrze pomylanym zalepieniu. Oni chcieli... przez moliwe zachowywanie Prawa osign najcilejsze wyodrbnienie si od nieydw, urgajc swemu losowi, chcieli przez to sta si godnymi lepszej przyszoci. Uczeni mianowicie zrobili pot okoo Prawa, jako rodek ochrony przeciw przekroczeniu witej mojeszowej konstytucji. Jakie jednak zadanie ma ten pot Talmudu? Przyku czowieka spiowymi wzami do pracy na galarach w niewolniczej subie ceremonii, za co mu zapewniono niechybn ask niewidzialnego krla
279)

narodowego Jehowy. Kto wykazuje szczeglndokadno w wypenianiu tego lub owego przepisu, ten ju dla tego samego uwaanym bywa za sprawiedliwego. Czy to jednak nie zabija z gruntu ducha moralnoci? Mona by naturalnie nie przywizywa wagi do tego rodzaju wyrae poszczeglnych gorliwych rabinw, gdyby nie wykazywaa kada strona Talmudu, e wedug niego najwaniejsz jest rzecz ustalenie ceremonialnego przepisu, gdzie mona nieomylnie znale mdro i wewntrzne ukojenie"280. T bezmylno w wypenianiu zewntrznej strony przepisw, t formalistyk w przepisach religijnych, opierajc si na literze prawa, "ktra zabija", wyrzuca ju Chrystus Pan uczonym ydowskim, domagajc si od nich ducha, na jaki Prawo wskazuje. "Duch jest, ktry oywia, litera za zabija". Stosunek za czowieka do Boga wyraa Chrystus Pan sowami: "Bg jest duchem, a ci, ktrzy chwal Go, powinni chwali Go w duchu i prawdzie"281. Lubi ydzi wychwala Talmud jako ksig mdroci. Sama nawet nazwa Talmud, pochodzca od sowa "lamad" (uczy) oznacza nauk. O naukowej za stronie Talmudu Henryk Lwe pisze: "Kto szuka w Talmudzie pierwiastkw naukowych w najwyszych zagadnieniach ycia, ten dowodzi, e albo nie ma o nauce najmniejszego pojcia, albo sam w siebie wmawia, e z uli moe zrobi zoto. Nie mona zbiera z cierni winogron! To jest wanie przeklestwo, ktre ciy na uporczywym trzymaniu si kultu prnego, samolubnego, na wskro powierzchownego, ktry sta si tak pustym, e sprowadza zupe ne skostnienie ycia i wszystko, co zreszt w ideaach narodu jest pynnym i co daje krew do duchowego rozwoju, rozpywa si tu w lodowatym straszydlanym dziwolgu! Std to skostnienie, ktre owadno yciem tego nieszczliwego narodu. Jest tu co silnego, wewntrz bezpodstawnego, na zewntrz ucinitego, a jednak wyniosego. Niczego tu nie ma wielkiego, niczego szlachetnego, co by pobudzao do ycia, bez fantazji, bez energii. adnej sztuki, adnej nauki nard ten nie wzbogaci, tylko handel by tym, co go pociga, poniewa on wymaga najmniej wewntrznej wsplnoty z innymi, a dopuszcza tylko zewntrzny stosunek, podczas gdy pozostaje nietknitym najsurowsze oddzielenie si co do sposobu mylenia. Ta niepokonana dno do oddzielania si narodu jest waciw przyczyn ucisku, jakiego od dawna nard ten doznawa"282.
280) 281) 282)

Georg F. Lwe sen., Die erste Abschnitt des ersten Traktats vom Babilonischen Talmud, betietelt Brachoth, d. i. von Lobspriichen und Gebet vollstandigubersetzt nebst Vorrede und Einleitung. Hamburg 1836. S. III.

Lwe, Die erste Abschnitt S. VIII. IX. Joan4. 24. Lwe, Die erste Abschnitt S. X. XI.

96

97

XXVI. Charakterystyka talmudu

XXVI. Charalctaystyka talmudu

Talmud jest czynnikiem antyspoecznym, ktry prowadzi swoich wyznawcw do sta ej odr bno ci, do "getta" duchowego, do d no ci wytworzenia pastwa w pastwie, do pogardy tych, wrd ktrych i z ktrymi yj. Talmud wytwarza przepa midzy ydami, a innymi narodami. Wypowiada to dosadniej jeszcze Henryk Lwe: "Ten stary kult, ktrego niezaprzeczon podstaw pozostaje Talmud, a mianowicie to ubstwianie wszdzie zewntrznego wypeniania prawa, wyniosa pogarda wszystkich nieydw, ktr wzmacnia przepisowe ascetyczne oddzielanie si od nich, tak i wszyscy inni nie tylko uchodz za niewiernych, za kacerzy, ktrzy nie bd zbawieni, ale nawet za pariasw. Niewzruszona wiara, e kiedy przyjdzie dla nich, jako dla wybranego narodu, mesjasz ziemski, ktry ich wynagrodzi obficie za wszystkie cierpienia, niezachwiana pewno, e wtedy wszyscy ludzie nawrc si do ydostwa albo suy przynajmniej ydom bdi zo hod ich wspaniaoci. To wszystko daje prawdziwym zwolennikom starego talmudycznego ydostwa gitko w obywaniu si i w znoszeniu jak i w rezygnacji, ktra nie da si zniszczy... Ci ydzi nie chc adnej rezygnacji i nie mog chcie adnej, poniewa kade blisze towarzystwo z chrzecijanami musi si im wydawa, wedug sowa i ducha Talmudu, jako niebezpieczne i uwodzicielskie"283. W zakoczeniu tej tak trafnej charakterystyki Talmudu, dodaje Lwe, ktry jak wida z jego wyrae chrzest przyj, e "kady rozumny czowiek musi si jak najgbiej zawstydzi tej ulegoci i tego respektu, jaki on sam i jego wspwyznawcy mieli przed tym zbiornikiem gupoty "corpus insaniae"284. Talmud jednak wychwala wielkmdro rabinw, ktrzy potrafili wykaza, e czarne jest biaym, a biae jest czarnym i udowodnili to. O rabi Mejerze Talmud poucza: "W czasach rabi Mejera nie byo nikogo, kto by mu dorwna; ...on wyjania mianowicie, e nieczyste jest czystym i udowodni to, a rwnie, e czyste jest nieczystym i udowodni to"... Tote z tej nauki korzysta duo Rabi, ktry powiedzia: "e jestem bystrzejszym od moich kolegw, pochodzi to std, e widziaem ty rabi Mejera, gdybym jednak jego twarz widzia bybym jeszcze bystrzejszym"! Wiadom jest rzecz, e pazy nale tak wedug Biblii jak i wedug Talmudu do zwierzt nieczystych. Talmud jednak gosi, e w Jamnii by dzielny ucze, ktry mg przytoczy sto pidziesit dowodw na to, e pazy s czyste. Rabin powiedzia:"take i ja mog logicznie udowodni, e to jest czyste. Jeli ju
283)
284)

wa, ktry zabija ludzi i przez to rozszerza nieczysto, jest czystym, o ile wicej jest nim paz, ktry nie zabija ludzi i nie rozszerza nieczystoci? To jest jednak nic czyni to tylko jak cier". "Trzy lata prowadzia spr szkoa Szamja ze szko Hillela. Jedna mwia, e halach naley rozstrzygn wedug jej pogldu. Wtem odezwao si echo i powiedziao: sowa jednych, i sowa drugich s sowami yjcego Boga, jednak halach naley rozstrzygn wedug szkoy Hillela"285. A zatem trzy lata spr trwa, sprzecznoci byo duo, mimo to wedug orzeczenia Talmudu, "sowa jednych i sowa drugich s sowami Boga yjcego". Jak si to jednak ma rozumie, to wyjania wielki filozof i teolog ydowski Majmonides, ktry mwi: "musimy wszystko, co dla nas jest niezrozumiaym w Talmudzie, przypisa sabemu rozumowi"286. Jeli ponadto zwaymy, e Talmud jest tylko pniejsz kodyfikacj poda starszych, ktre Chrystus zwalcza i potpia, to zrozumiemy, e i Koci Katolicki musia potpia Talmud. Cay szereg Papiey, widzc w Talmudzie rd o nienawi ci do chrze cijan i blu nierstwa przeciw Chrystusowi Panu i Jego Najwitszej Matce, potpia Talmud, oboy kltw i pali nakaza. Grzegorz XIII wyda Bull przeciwko ydom w r. 1581 "In casibus et causis", w ktrej zaznacza, e ydzi adnymi dobrodziejstwami nie dajsi uj, adnego ze swych dawnych wystpkw przeciw Chrystusowi Panu nie opuszczaj i w synagogach swoich i wszdzie Go przeladuj. Nie przestaj by rwnie najnieprzyjaniejszymi dla chrzecijan i odwaaj si codziennie na straszne zbrodnie przeciw religii chrzecijaskiej: "Jeliby kto ksiki talmudyczne albo inne ydowskie potpione posiada, przechowywa lub rozszerza albo w jakiekolwiek miejsca przewozi, albo do tej rzeczy pomocy swej udziela, inkwizytorzy zbadawszy dokadnie win tych i innych wymienionych wystpkw, ukarz przestpc rzgami, skazaniem do galar nawet na zawsze, na konfiskat mienia, wygnanie i inne surowsze kary". Klemens za VIII potpi Talmud przez Bull wydan dnia 3 kwietnia 1593 r. "Cum haebreorum malitia"... "Kiedy zo ydowska wymyla od dnia do dnia nowe zdrady i jawnie ogasza w zgubnych dzieach, bezbonych ksikach zupenie potpionych, napisanych za ju to w staroytnoci, ju te wieo, My za przykadem poprzednikw naszych Grzegorza IX, Innocentego IV, Klemensa IV, Honoriusza V, Jana XXII, Juliusza III i Grzegorza XTII, potpiajcych bezbony Talmud (impium Thalmud) i pokrewne dziea, zakazujemy na wieki, aby ydzi w aden
285)

Erubin 13 b. Cfr. Lwe, Die erste Abschnitt S. X.

Lwe, Die erste Abschnitt S. XIV. XV. Lwe, Die erste Abschnitt S. XXVI.

286)

98

99

XXVI. Charakterystyka talmudu

sposb nie odwayli si ani nie prbowali czyta, mie, albo przechowywa, kupowa lub sprzedawa albo rozszerza jakiekolwiek ksiki i kodeksy bezbonego Talmudu czsto potpianego i zabronionego przez naszych poprzednikw, tak samo komentarze, traktaty, dziea i pisma czy to w jzyku hebrajskim, czy w jakim innym dotd napisane czy tumaczone, wydane, drukowane... zawierajce ubocznie czy wprost herezje lub bdy przeciw pismom Starego Testamentu, lub te obelgi i bezbonictwa i blunierstwa przeciw Bogu, Trjcy w. i Zbawicielowi naszemu Jezusowi Chrystusowi, Najwitszej Jego Matce... przeciw Krzyowi w. i Sakramentom w., przeciw obrazom witym, Kocioowi Katolickiemu, przeciw Stolicy Apostolskiej i przeciw wiernym Chrystusowym, przeciw Biskupom, Kapanom i innym duchownym osobom, w ktrych to ksikach podane s bezwstydne i rozpustne opowiadania (impudicae et obscenae narrationes)... Zakazujemy cile, aby ydzi nie uywali ich, przeciwnie za jeeli jakie maj, aby wszystkie inkwizytorzy spalili. Nakazujemy tak samym ydom jak i wszystkim chrzecijanom jakiegokolwiek stanu czy zawodu pod kar konfiskaty i innymi ciszymi karami, od uznania Biskupa diecezjalnego zalenymi, rwnie pod kar ekskomuniki, w ktr wpada kady przekraczajcy ten zakaz (latae sententiae ipso facto incurrendae), aby tych ksiek nie przypuszczali nawet przechowywa, mie, sprzedawa czy drukowa". Wielka troskliwo o dobro Kocioa i wiernych podyktowaa Papieowi tego rodzaju przepisy chronice przed zoci, ydowsk zawart w Talmudzie. To wszystko za tu zestawione odpowiada dosadnie na pytanie, czym jest Talmud i jaka jego warto moralna i co sdzi o ydach, ktrzy tego rodzaju dzieo chc uwaa jako przedmiot kultu religijnego.

XXVII

Jak ydzi wyjaniaj prawo talmudyczne o gojach?


Mimo przepaci, jak oddzielono w Talmudzie ydw od gojw, mimo podwjnej etyki, odrbnej wobec ydw, zupenie innej wobec wszystkich nieydw, tj. gojw, wmawiajydzi we wszystkich nieydw, e ich etyka uczy rwnouprawnienia wszystkich ludzi, e obejmuje tym samym nakazem tak ydw jak i nieydw. Na tej to podstawie domagaj si gwatownie rwnouprawnienia z narodami rdzennymi i przedstawiaj si jako mczennicy, jeli si nie wszystko wedug ich zachcianek dzieje. Znajduj si jednak w kopocie, jeli si im przypomina prawo talmudyczne o gojach. Wrd swoich wyjaniaj to prawo tak, jak ono wedug Talmudu obowizuje, wrd obcych za, a raczej, jeli pisz w jzyku zrozumiaym dla obcych, uciekaj si do rnych sztuczek i naciga tekstw, opuszczaj to, co im niewygodne, a powouj si na sprzyjajce im teksty, by tylko Talmud podnie i w najlepszym wietle przedstawi. Dla charakterystyki wystarczy poda po jednym z przedstawicieli tych pogldw. Majmonides, ktry uchodzi za jednego z najwikszych filozofw i tumaczy prawa ydowskiego, wyjaniajc pite przykazanie Dekalogu "nie zabijaj", mwi, e zakazuje ono zabija tylko yda: "Kady kto zabija Izraelit, przestpuje przykazanie: nie zabijaj"287. Dlatego te, jeli umylnie i przy wiadkach zabi zasuguje na mier, "Nie potrzeba jednak zaznacza, mwi dalej Majmonides, e z powodu goja nie zabija si adnego Izraelity". Prawo Mojeszowe nie ma adnego pozytywnego interesu w sprawie nieyda i jego pomylnoci. Nie powinno si go wprawdzie obrabowywa ani przemocy nad nim urz dza 288 , ani go oszukiwa 289 , ale

100

Chilchot Rozeach 1. Cfr. Gustaf Marks, Die Totung Unglaubiger nach talmudisch rabbinischem Recht. Schriften des Institutum Judaicum in Leipzig Nr 6. S. 16.

287)

101

XXVII. Jak ydzi wyjaniaj prawo talmudyczne o gojach?

XXVII. Jak ydzi wyjaniaj prawo talmudyczne o gojach?

przyja midzy Izraelitami, a gojami jest niemoliwa. Wprawdzie naley biednych gojw z biednymi ydami wspomaga, nie powinno si im zabrania zbiera pozostawionych kosw na ydowskim polu, powinno si gojw pozdrawia290, ale tylko z powodu zachowania pokoju. A jak wyjania dalej Majmonides, ma to znaczenie tylko w czasie, kiedy goje maj wadz nad Izraelitami. Moe zatem w powyszy sposb yd dziaa, aby nie cign nienawici na siebie, lecz samo w sobie powysze postpowanie nie odpowiada zachowaniu si, jakie jest przepisanym Izraelicie w stosunku do gojw. On nie moe im dawa adnych podarunkw, nie moe leczy chorego goja, najwyej za opat, o ile obawia si nieprzyjani. Nie moe udziela gojowi adnej dobrej rady, nawet wtedy, jeli si to odnosi do czego nakazanego w Prawie.... Goja znajdujcego si w niebezpieczestwie nie mona ratowa. Jest zakazanym litowa si nad nim, jeli widzi si go toncego, nie mona go z wody wyciga291. "Goja wasn rk zabija, albo go do dou itp. wrzuca, jest zakazanym, kiedy on wojny z nami nie prowadzi"292. "Gojw, ktrzy nie prowadz wojny z nami, nie przyprawia si o mier"293. Jako przedstawiciela drugiego kierunku, ktry stara si prawo talmudyczne nacign do poj o chrzecijaskiej mioci bliniego, mona uwaa wymienionego ju rabina Kaatza, ktry chcc wykaza, e wedug Talmudu nieydzi s rwnouprawnieni z ydami, twierdzi, e nie ma adnej midzy nimi rnicy prawnej. Na dowd tego przytacza rabin Kaatz wypowiedzenie Tosefty294: "Jeeli w Izraelity zabd wou nieizraelity, albo w nieizraelity zabd wou Izraelity, to naley szkod w rwny sposb wynagrodzi. Jeli za inni uczeni w Pi mie mimo to wyja niaj przez "twojego bli niego a nie yda" (B. Karna 6. b. 37 b., porwnaj take Toseft w innym miejscu), to uczynili to z powodu obronnych stosunkw, robic uytek z przynalenego im penomocnictwa, aby tekst biblijny autorytatywnie wytumaczy"295.
288) 289) 290) 291) 292) 293) 294) 295)

H. Gecela 1; Choschen chamischpat 359. 1. H. Mechira 18; Choschen hamischpat 228. 6. H. Melachim 10, H. Aboda zara 10; Jore dea 151. 12, 13. Cfr. Gustaf Marks l.c. S. 17. H. Aboda zara 10; H. Rozeach 4; Jore dea 158. 1. Cfr. Gustaf Marks 1. c. S. 18. Hilchot Aboda zara 10. Hilchot Rozeach 4; Cfr. Gustaf Marks 1. c. S. 18. T. Baba karna (IV. 3). Cfr. Kaatz l . c . S. 23.

Wyjanienie rabina Kaatza jest rwnie w pewnym stopniu autorytatywnym. Jak jednak mija si on z prawd, to zobaczymy. Przede wszystkim w przytoczonym miejscu jest mowa o Samarytaninie, a nie o goju. W dalszym dopiero tekcie mwi si o goju, wzgldnie o Samarytaninie, ale ten dalszy tekst zbija zupenie wypowiedzenie pierwsze, na ktrym rabin Kaatz opiera swoje rwnouprawnienie gojw z ydami. Tekst ten opiewa: "W nalecy do yda zabd wou, nalecego do Samarytanina, albo w nalecy do Samarytanina zabd wou nalecego do yda, upomniany, wynagradza szkod ca, a nie upomniany (wynagradza ubytek) w poowie. Rabi Mejer mwi: jeli w yda zabd wou nalecego do goja (Samarytanina), to on nie odpowiada, a jeli w goja (Samarytanina) zabd wou nalecego do yda, upomniany czy nie upomniany paci strat ca"296. Orzeczenie to rabi Mejera podaje Miszna jako jeszcze wicej autorytatywne297, a rabi Abuhu w Gemarze podaje do niego nastpujce wyjanienie: "Pismo mwi298: Wystpi i ziemia zachwiaa si. Spojrza i rozwiza narody. On widzia, e noachici nie zachowali siedmiu przykaza, ktre przyjli na siebie, wtedy wystpi i odda ich majtek Izraelitom. Rabi Jochanan wywodzi to z nastpujcego299: Ukaza si na grze Paran. Na grze Paran odda ich majtek Izraelitom na wasno". Rwnie uczy si: jeli bydl Izraelity zabodo bydl goja, to jest wolny od wynagrodzenia, a jeli bydl goja zabodo bydl Izraelity, to musi on pen szkod wynagrodzi bez wzgldu na to, czy byo upomniane czy nie upomniane. Poniewa znaczy: Wystpi i ziemia zachwiaa si, spojrza i rozwiza narody. Dalej znaczy: Ukaza si na grze Paran... na grze Paran odda ich majtki na wasno Izraelitom. ...Rabi Mathna uczy: ...On widzia, e noachici nie zachowujsiedmiu przykaza, ktre im zostay nadane, wtedy powsta i wypdzi ich z ich kraju"300. Mogliby to ydzi raczej do siebie zastosowa t kar, bo za sprzeniewierzenie si Bogu i za zdrad otrzymanego od Niego posannictwa zostali wypdzeni z ich kraju.
296) 297) 298) 299) 300)

Tos. Baba karna (4. 3.). M. Baba karna IV. 3. Habacuc 3. 6. Deut.33.2. Baba kama 38 a.

102

103

XXVII. Jak ydzi wyjaniaj prawo talmudyczne o gojach?

W wietle jednak powyszych wypowiedze Talmudu moemy si przekona, jak ydzi pojmuj swj stosunek do gojw i co znacz autorytatywne wyjanienia rabinw o rwnouprawnieniu w Talmudzie ydw z nieydami. Uwaaj widocznie, e mona oszuka goja nie tylko na wadze, mierze itd., ale take i na polu naukowym, przytaczajc wyrywane teksty i podnoszc z nich to, co w danym razie wygodniejsze, a pomijajc lub tylko z lekka podajc to, co byoby przeciwne. Inaczej wic pisze Majmonides w jzyku hebrajskim dla ydw, a inaczej Kaatz po niemiecku dla gojw.

XXVIII

Zasady spoeczne ewangelii


Jak piknie i wzniosie, wobec tej ciasnoty umysowej, wobec wycznoci narodowo-religijnej, jak widzimy w Talmudzie, odbijaj si sowa Chrystusa Pana, obejmujce wszystkich ludzi bez zastrzee religijnych czy narodowych, nakazujce kocha ich i dobrze im czyni. "Bdziesz miowa bliniego twego jak siebie samego"301. Kogo za naley uwaa za bliniego, wyjania Chrystus Pan w przypowieci o miosiernym Samarytaninie302. Co wicej, nawet nieprzyjaci naley kocha. "Miujcie nieprzyjaci waszych i dobrze czycie tym, ktrzy was nienawidz i mdlcie si za przeladujcych was i oczerniajcych, abycie byli synami Ojca waszego, ktry jest w niebiosach, ktry sprawia, e soce wschodzi nad dobrymi i zymi, a deszcz pada dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych"303. T nauk Chrystusa Pana o rwnoci wobec Ojca niebieskiego wszystkich ludzi i wszystkich narodw rozwin pniej najwikszy z Jego Aposto w w. Pawe, goszc, e w Kociele Chrystusowym "nie ma ani yda, ani Greka, ani Rzymianina, ani niewolnika, ani wolnego, nie ma mczyzny ani kobiety, s rwni w Jezusie Chrystusie"304. "Nie ma te poganina ani yda barbarzycy, ani Scyty, niewolnika ani wolnego, lecz wszystkim i we wszystkim Chrystus"305, bo czy Bg jest tylko Bogiem ydw? Czy i nie narodw gojim? Owszem i narodw"306.
301) 302) 3O3) 304) 305) 306)

Matth. 5.43. Luc. 10. 43. Matth. 5. 44. seq. Gal. 3. 28;l.Cor. 12. 13. Rom. 3. 29.

Col.3. 11.

104

105

XXVIII. Zasady spotane ewangelii

To s podstawy zrwnania klas spoecznych i ludzi i rnych narodw, obj tych religi Chrystusow . To fundamenty chrze cija skiej cywilizacji, z ktrej korzystaj i ydzi i ciesz si rwnouprawnieniem, jakkolwiek do Chrystusa i do chrzecijastwa tchn najwiksz nienawici i wykorzystuj tylko chrzecijan, bo wobec nich zastosowujtalmudycznetyk, dla siebie za daj chrzecijaskiej etyki, opartej na mioci bliniego. Std chrzecijanie zmuszeni s do samoobrony i do wystpowania przeciw naduyciom ydowskim, bo inaczej musieliby zgin. Z tego to wzgldu musimy pozna nauk Chrystusa Pana odnonie do zoci ydowskiej.

XXIX

Pojcia ydowskie o mesjaszu i jego stosunku do gojw


Zupenie jednak innego mesjasza oczekiwali i oczekuj ydzi. "Ten, ktry mia przyj i zbawi Izraela" musi przede wszystkim podziela ich zapatrywania co do "goim", ktrych mia zmiady i zniszczy tchnieniem ust swoich, a na gruzach pastwa rzymskiego mia zaoy wszechwiatowe pastwo ydowskie. O takiego to Mesjasza modlono si do Boga w tak zwanych "Psalmach Salomona": "Spojrzyj Panie i zelij im ich krla Dawida, aby panowa nad sug Twym Izraelem. I uzbrj go si, aby zmiady niesprawiedliwych wadcw. Oczy Jeruzalem z pogan (gojw), ktrzy je deptaj... Jak naczynie gliniane elazn rzg niech zniszczy ca ich istot. Niech zniszczy bezbonych pogan tchnieniem ust swoich. Aby na grob uciekli przed nim poganie"307. Mia on zniszczy cae zastpy wiatowego pastwa (Rzymu). "Ostatni panujcy, ktry pozostanie przy yciu, kiedy jego wielkie wojsko ulegnie zniszczeniu, zostanie zwizany i przyprowadzony na gr Syjonu, a mesjasz bdzie go sdzi ze wszystkich nieprawoci jego, a nastpnie zabije go i bdzie strzec resztek narodu izraelskiego"308. O takiego to mesjasza modlsi ydzi do dzi dniajeszcze i takiego oczekuj. Przy uroczysto ciach paschalnych, obecnie jeszcze, otwieraj si drzwi z trzaskim w pewnym momencie, a na zapytanie obecnych, a szczeglniej, jeli s przestraszone dzieci, co to ma znaczy, odpowiada ojciec rodziny: "Mesjasz ma przyj w czasie wita Paschy i wejdzie do Jeruzalem wieziony na ole, tymczasem Eliasz przychodzi, zapowiadajc jego przyjcie i dom bogosawi".
307)

Ps. Sal. 17. 21-25; Sibilla 3. 652 seq.

106

308) Apokalipsis Baruchi 39. 7^10. ed. Fritzsche, Libri Apocriphi Vet. Test. Lipsiae 1871; Bli ej o tym: Ks. Trzeciak, Literatura i religia u ydw w czasach Chrystusa Pana II. str. 334-367.

107

XXIX. Pojcia ydowskie o mesjaszu i jego stosunku do gojw

Wtedy wszyscy obecni podnosz gos swj i woaj: "Wylej gniew twj na narody goim, ktre Ci nie poznay i na krlestwa, ktre nie wzyway imienia Twojego, poniewa zjady Jakuba, a mieszkania jego spustoszyy". Potem wyszym gosem woaj razem: "Wylej na nich niech Twoj, a sza gniewu Twego niech ich pochwyci. Postp w gniewie i wyniszcz ich spod nieba, o Panie". Nadto w codziennej modlitwie "Szemone-Ezre", ktr obowizany odmawia codziennie kady yd, a nawet i dziecko rano, w poudnie i wieczr w dwunastej zwrotce modl si w nastpujcy sposb wedug palestyskiej recenzji: "Birkath ha-minim odpadym niech nie bdzie adnej nadziei, a zuchway rzd, aby spiesznie wyniszczy w naszych dniach, aNazarejczycy nokhrim (tj. chrzecijanie), minim (tj. heretycy i chrze cijanie), aby zgin li w jednej chwili; wytarci b d z ksigi ywota, a ze sprawiedliwymi nie bd zapisani. Bogosawiony bd, ktry uginasz bezczelnych". Wedug babiloskiej recenzji modlitwa ta opiewa: "Odpadym niech nie bdzie adnej nadziei, a wszyscy minim (tj. heretycy, chrzecijanie) zdrajcy oby zginli w jednej chwili, a zuchway rzd, aby wyniszczy i rozbi spiesznie w naszych dniach. Bogosawiony bd Jehowo, ktry nieprzyjaci rozbijasz i bezczelnych uginasz"309. O modlitwie tej mwi Rabi Bechai: "zarzdzili j i uoyli przeciw heretykom na zgub owego pastwa, tj. cesarstwa rzymskiego i na zgub wszystkich wadz chrzecijaskich, ktre nad ydami panuj"310. Tymczasem prawie rwnoczenie, bo w Wielki Pitek Koci Katolicki w ten sposb modli si za ydw: "Mdlmy si za niewiernych ydw, aby Bg i Pan nasz odj zason ze serc ich, aby i oni poznali Jezusa Chrystusa Pana naszego. "Wszechmogcy wieczny Boe, ktry take ydowskiej niewiernoci od Twego miosierdzia nie odrzucasz, wysuchaj prb naszych, ktre zanosimy z powodu zalepienia owego narodu, aby poznawszy wiato Twojej prawdy, ktrym jest Chrystus, z ciemnoci swej wyrwany zosta".

XXX

Dwa przeciwne wiaty


Przebija si tu zatem duch dwch oddzielnych wiatw: wiata ydowskiego i chrzecijaskiego, duch nienawici i zemsty u ydw i duch mioci i przebaczenia u chrzecijan. Na tle powyszych zestawie mona zrozumie, dlaczego ydzi w Jeruzalem wystpowali tak wrogo przeciw Chrystusowi Panu, dlaczego rwnie z tak zawici przeladowali Apostoa narodw, dlaczego na podstawie tylko samego podejrzenia, e on, chodzc po miecie z Trofimem Efezjaninem, ochrzczonym, ale nie obrzezanym, a zatem z gojem, mniemali "e Pawe wprowadzi go do wityni" i "kiedy Pawa zobaczyli w wityni, rzucili si na woajc: mowie bracia ratujcie! Ten czowiek, przeciw ludowi i Zakonowi i miejscu temu wszdy wszystkich uczc, nadto i gojw wprowadzi do tego miejsca witego... I wzruszyo si wszystko miasto i stao si zbiegowisko ludu i porwawszy Pawa wlekli go poza wityni, aby go zabi, po drodze go bijc"311. "Kiedy za tysicznik zaogi rzymskiej, z oddziaem wojska, przeszkodzi temu, woali ustawicznie: stra go. Tysicznik rzymski, przypuszczajc, e dosta si do rk jego jaki nadzwyczajnie niebezpieczny zbrodniarz, kaza go zwiza dwoma acuchami, Pawe za, otrzymawszy pozwolenie na przemwienie do wzburzonego tumu, rozpocz mwi po ydowsku i nastaa wielka cisza. Suchali go spokojnie, kiedy mwi o swoim nawrceniu a do sw, kiedy Jezus, objawiwszy si jemu rzek: id, boja posyam ci daleko do pogan = gojw. Te sowa na nich tak podziaay, e gwatownie zaczli woa: zgad z ziemi tego, nie jest godzien y. A gdy oni wrzeszczeli i rzucali szaty swe i rzucali proch w powietrze, rozkaza go tysicznik wprowadzi do obozu i mczy, aby si dowiedzie, dla jakiej przyczyny tak na woaj"312.
31l) 312)

309) 310 )

Cfr. Stracie u. Billerbeck, Ejckurse I. S. 212. Act. 21.27-32. Act. 22. 21-24.

Kad hakkemach 80 a. Cfr. Joannis Buxtorfii De Synagoga Judaeorum C. X p. 212; J. B. Pranajtis Christiamus in Talmude Judaeorum Petropoli 1892 p. 118.

108

109

XXX. Owa przeciwne wiaty

XXX. Dwa przeciwne wiaty

Ta prba psychiki tumu ydowskiego wyjania nam, jak zachowywali si ydzi w praktyce wobec gojw i jak na nich patrzyli pod wzgldem religijnym. Z caego za powyszego zestawienia zrozumiemy wielko ducha Apostoa narodw, jego heroiczne wysiki w niezmordowanej walce przeciw uprzedzeniu, zasklepieniu si narodu ydowskiego w stosunku do gojw, zrozumiemy rwnie te szalone trudnoci, jakie spotyka wszdzie w swej apostolskiej pracy ze strony ydw, ocenimy zarazem to nadzwyczajne powicenie si i hart ducha, e mimo ustawicznych walk i borykania si z przeciwnociami nie ugi si, przetrwa, goszc t sam nauk sowem i pirem nawet w wizieniu, ktr wreszcie zapiecztowa mczesk mierci. Na tle poj ydowskich o gojach zrozumiemy rwnie, dlaczego ci stosunkowo nieliczni ydzi, ktrzy przyjli chrzecijastwo, wnosili wszdzie ferment w m odych gminach chrze cija skich, wywo ywali spory religijne i herezje i szkodzili Kocioowi. W pniejszych za wiekach przyjmuj chrzest pozornie, a w duszy zostajydarni, jak marani w Hiszpanii lub frankici w Polsce, szkodzili nie tylko Kocioowi, ale i tym narodom i pastwom, wrd ktrych yli, bo odgrywali rol dywersantw, starajc si te pastwa rozoy od wewntrz. Jako nard nie tylko chrzecijastwa nie przyjli, ale przeciwnie wrogo si do niego zawsze odnosili i do dzi dnia wrogo si odnosz. Nauka Chrystusa Pana, dajca wszystkim narodom rwno praw i rwno obowizkw, bya wedug ich podwjnej etyki i podwjnej moralnoci dla nich nie do przyjcia. Pozbawiaa ich tej urojonej wyszoci nad narodami i upstrzonych przywilejw wybranego narodu. Do tolerancji narodowej nie byli nigdy zdolnymi. Ich szowinizm narodowy i fanatyzm religijny, przebijajcy si tak jaskrawo, jak widzielimy na przykadzie w stosunku do Apostoa narodw, wiadczy najwidoczniej, jak nienawidzili gojw, z jak wycznoci odnosili si nie tylko do nich, ale i do Pana Boga, jak nie mogli poj, by ten Bg by Bogiem wszystkich narodw. Dlatego to wystpili przeciw nauce Chrystusa, bo ona zrwnywaa wszystkie narody. Nauka ta przeciwna bya duchowi ydowskiemu i semickiemu w ogle, podczas gdy aryjskie narody wzgldnie chtnie i atwo j przyjmoway. Nauka ta trafiaa im do ich duszy i do ich usposobienia, gdy tymczasem bya ona wprost przeciwn duszy ydowskiej, skaonej podaniami starszych czyli objanieniami Starego Testamentu rabinistyczno-talmudycznym sposobem. Talmud zatem jest rdem za i rdem wszystkich nieszcz ydowskiego narodu. Talmud w swoim zarodku, to jest jako prawo ustne, nieskodyfikowane, oddziela ydw od Jezusa Chrystusa i dotd oddziela ich jeszcze od jego nauki. 110

Chrystus Pan surowo zwalcza talmudyczne zasady, jako podanie starszych. W cigu wiekw caych surowo zwalcza je i Koci. Obowizkiem jest zatem i kadego chrzecijanina, ktry chce naladowa Jezusa, naladowa Go w Jego yciu caym, a rwnie i w zwalczaniu faryzeizmu i talmudyzmu we wszystkich jego przejawach i formach. Obowizek ten jeszcze wicej obcia Kapanw. W stosunku za do ydw, celem wykazania im niedorzecznoci i szkodliwoci w yciu spoecznym zasad talmudycznych, a raczej celem uchronienia si od za spoecznego pochodzcego z Talmudu, powinno si prawo talmudyczne do nich zastosowa, o ile to da si pogodzi z nauk chrzecijask. "Jak miar mierzy bdziecie, tak wam odmierz"313, powiedzia Zbawiciel. Te zatem Jego sowa upowaniaj nas, bymy prawa talmudyczne, jakie ydzi zastosowujdo chrzecijan i my do nich zastosowali. Mierzmy ydw miar ydowsk!

3l3)

Matth. 7. 2.

111

CZ PRAKTYCZNA

XXXI. Mesjanizm a komunizm

XXXI

Mesjanizm a komunizm
Z powyszych zestawie wynika, e ydostwo, kierujce si talmudycznymi wskazaniami, tworzy wobec obcych narodw wrd ktrych yje, szczeglniej wobec narodw chrzecijaskich, odrbny szkodliwy i wrogi element. Mamy tu dwa przeciwlege wiaty, dwie przeciwne etyki. Wobec imperialistycznych i zach annych d no ci ydowskich i wobec ich etyki niegodziwej i wrogiej w stosunku do gojw, zetknicie si tych wiatw ze sob musi wywoa nieuniknion walk. Bdzie to walka najpierw pokojowego podboju, przy pomocy demoralizacji i rozlunienia wszystkich wzw spoecznych u rdzennych narodw, a nastpnie walka wywrotowa i rewolucyjna, bo yd z natury swojej i z talmudycznego wychowania jest rewolucjonist i wywrotowcem. Walk t okrela Hans Kohn, teolog i filozof ydowski, w nastpujcy sposb: "Po niewielu dziesitkach lat pozornego zanicia i rozkadu jestemy dzisiaj w okresie podnoszenia si ducha ydowskiego"... "Walka, ktra blisko przed dziewitnastu wiekami stoczon zostaa midzy duchem ydowskim a nieydowskim i nie zostaa rozstrzygnita, bo ona nigdy zakoczon by nie moe, jak tylko w mesjaskim krlestwie. Zdaje si, e znowu si zblia. Ta walka nie ma nic wsplnego z wojnami, ktre ludzko tej ziemi rozrywaj i na pewno jeszcze w bliskiej przyszoci rozrywa bd. Poszczeglni ydzi wmieszani w te wojny cierpi i handluj, ale ydostwo jest od nich (to jest od wojen) oderwane"314. A zatem walka rozpoczta przed 19 wiekami z cesarstwem rzymskim, nie zostaa skoczona, mimo zburzenia Jeruzalem i rozpdzenia ydw po caym wiecie, bo ta walka moe by zakoczona tylko w krlestwie mesjaskim, gdzie wszystkie narody i pastwa maj ulec zburzeniu i zgubie.

Mimo wystpie w cigu 18 wiekw kilkudziesiciu pseudomesjaszw, aden z nich nie speni tego zadania, jakiego ydzi ad mesjasza oczekuj, oni oczekuj stale i wytrwale, e mesjasz lada dzie przyjdzie i codziennie modl si o niego w modlitwie porannej: "Ja wierz wiar zupen w przyjcie mesjasza, a pomimo, e dugo zwleka, mimo wszystko wyczekuj go kadego dnia, e przyjdzie"315. Poniewa oczekiwania ich s zwodnicze i speni si nie mog, dlatego posuwaj si do rozpaczliwych, ale zarazem i zbrodniczych krokw. Ju ostatni pseudomesjasz, wystpujcy w Polsce, Jakub Lejbowicz Frank Dobrucki, po nieudanej swej misji, jak otrzyma od starszyzny ydowskiej w r. 1755, by na gruzach upadajcej Polski zaoy krlestwo ydowskie, zapowiada inn form wystpie ydowskich w deniu do zaoenia krlestwa mesjaskiego. "Teraz gwiazda Jakuba musi si inaczej wyama"316. Gwiazda Jakuba to symbol krlestwa mesjaskiego, to godo narodowe i godo krlestwa ydowskiego, jakiego ju uywa jeden z pierwszych pseudomesjaszw Bar Kochba, ktry dziki temu, e wojska rzymskie cesarza Hadriana zajte byy w Wielkiej Brytanii, mg swobodnie w Palestynie dziaa przeciw Rzymianom i zaoy krlestwo mesjaskie od r. 132 do 135 po Chr., uywa te jako goda pastwowego gwiazdy. T gwiazd jako symbol ydostwa widzimy na synagogach. Ma to ydom przypomina proroctwo Balaama, e mesjasz zniszczy ich nieprzyjaci i zapanuje nad krajami gojw, bo tam powiedziano: "Wynijdzie gwiazda z Jakuba i powstanie laska z Izraela i pobije ksita Moab i spustoszy wszystkie syny Seth i bdzie Idumea dzieraw jego, lecz Izrael mnie sobie poczyna bdzie. Z Jakuba bdzie, ktry by panowa i wytraci ostatki pastwa"317. "Frank, powoujc si na to proroctwo, mwi, e gwiazda Jakuba czyli idea krlestwa ydowskiego musi si teraz inaczej wyama, czyli innymi drogami dy do urzeczywistnienia i zaznacza nieco pniej: musimy kry ze sodkimi sowy i oszukastwem, pki wszystko nie przyjdzie do rk naszych"318
315) 316) 317) 318)

Trzynacie zasad wiary wed ug Majmonidesa Zasada dwunasta. Cfr. Kraushar, Frank i Frankici polscy, II t. str. 39 z Ksigi sw. Num. 24. 17-19. Cfr. Kraushar 1. Frank i Frankici polscy. Krakw 1895 c. II t. str. 80 z Ksigi Sw.

314)

Die politische Idee des Judentum. Miinchen 1924. S. 44.

114

XXXI. Mesjanizm a komunizm

XXXI. Mesjanizm a komunizm

"Musi by krwi przelewanie na wiecie i podczas tego zamieszania odbierzemy zgub nasz, za ktr si teraz uganiamy. Podobnie, gdy woda mtna, wtenczas dobrze ryby owi. Tak te, gdy si wiat krwi zaleje, bdziemy mogli uowi rzecz, ktra do nas naley"319 "Skoro zejdzie zorza i poranek Abrahamowy, adna wadza nie pozostanie w rku tych, ktrzy j teraz posiadaj"320. Poranek Abrahamowy w pojciach ydowskich oznacza spenienie si obietnic danych przez Boga Abrahamowi: "nasieniu twemu dam ziemi t"321. Obietnica ta odnosi si do ziemi Chananan, na ktr Abraham co dopiero wstpi, po opuszczeniu rodzinnej ziemi Haran, jak to wida z caoci tekstu. Tymczasem ydzi na podstawie tej obietnicy opieraj swe roszczenia do opanowania caego wiata, jako caej ziemi. Jeli jednak te wypowiedzenia Franka "wtajemniczonego" i pochodzcego z rodu rabinackiego, zestawimy z nauk i dziaalnoci Mardochaja Marksa, wywodzcego si z szeregu rabinackich pokole, to zobaczymy zadziwiajc czno, a nawet cel wsplny. Zaznaczy tu jeszcze naley, e od nieudanego wystpienia Franka jako mesjasza, finansowanego i posanego przez ydostwo z Turcji do Polski, nie byo adnego wicej pseudomesjasza, a w poprzednich wiekach bywao ich czasami po kilku. W sto lat dopiero po wystpieniu Franka wystpuje Marks w Niemczech, ktry tak samo jak Frank jest przygotowany do swej roli przez zmian religii, bo jak Frank powiedzia: "potrzeba przede wszystkim przedosta si do spoeczestwa obcego, choby obwarowanego jako forteca i wtedy dopiero mona je pokona"322. Potrzeba zatem przyswoi sobie wszystkie formy zewntrznej asymilacji, tak co do narodowoci jak i co do religii, pozostajc w duchu ydem, by mc swobodnie rozkadowo dziaa od wewntrz na rdzenne spoeczestwo, bo jak mwi Frank: "Powiadam wam, kto si nie pomiesza z narodami, daremna praca jego"323.
319) 320)

Do takiego pomieszania si z narodami przyczyniacie w wysokim stopniu przyjcie religii chrzecijaskiej, celem upienia czujnoci rdzennych narodw i pozyskania ich zaufania. Frank w tej sprawie poucza: "Do rzeczy, do ktrej my staramy si przyj, bez chrztu, w ktrym jestemy, przystpi nie mona"324. Wspomniany ju Hans Kohn, mwic o chrzecijastwie, ktre oparte o mesjastwo Chrystusa, wcisno si w szerokie masy wiata rzymskiego, dodaje: "podobna pewno nowego, koniecznie majcego przyj porzdku wiata, uczyni a z nauki yda Marksa Ewangeli dla mas europejskich. Tak e i tutaj mesjanizm stal si celem de, sam w sobie dla jednostki niedostpny, czyli e jednostka nie moe tego mesjanizmu urzeczywistni. Nie Bg jednak sprowadza tu krlestwo przez jednorazowy akt aski, tylko konieczno praw wiata socjalnego naukowo uznana"325. A zatem "nowy porzdek wiata, ktry koniecznie ma przyj", to wyraenie odnoszce si do proroctwa Jakuba, przepowiadajcego przyjcie Mesjasza326, ktre Hans Hohn zastosowuje do socjalizmu Marksa i zaznacza, e "socjalizm" yda Marksa, kierowany ide mesjask ma zmieni obecny ustrj spoeczny i zaprowadzi nowy, czyli ma zaoy krlestwo mesjaskie, krlestwo izraelskie, tj. wszechwiatowe krlestwo ydowskie "z wadc wszechwiata ze witego nasienia Dawidowego", jak to bliej jeszcze okrelaj"Protokoy mdrcw Syjonu"327. Widzimy wic, e socjalizm yda Marksa ma cel mesjanistyczny i zda do zaoenia wszechwiatowego krlestwa ydowskiego przez wszechwiatow rewolucj . D y do tego Marks jako "potomek szeregu rabinw i doktorw w Pimie", jako przejrzysty i jasny talmudysta, "ktremu nie przeszkadzay puste drobiazgi i ktry talmudysta pozosta... Oywia go dawny materializm hebrajski, ktry karmi si wiecznie marzeniem o raju ziemskim i odczuwa wiecznie odleg i wtpliw nadziej edenu po mierci. By nie tylko mylicielem, by rwnie rewolucjonist, czerpicym swj sarkazm i inwektywy... ze rde ydowskich"328.
324)

Cfr. Kraushar 1. c. 11. str. 428, z Ksigi Sw 1069. Hans Kohn, Die politische Idee des Judentums S. 41. Gen.49. 10. Prot. 24. 215. 219.

Cfr. Kraushar 1. c. 11. str 122, z Ksi gi S w 56. Kraushar, 1. c. 11. str. 402, z Ksi gi S w 367.

325) 326) 327) 328)

321)
322) 323)

Gen.l2.7.
Cfr. Kraushar 1. c. II t. str. 332 z Ksi gi S w 1400. Cfr. Kraushar 1. c. 11. str. 425 z Ksi gi S w 1013.

Bernard Lazare, L'Antisemitisme, p. 34. Paris 1933 Cfr. Nasza Przyszo Warszawa 1938 Stycze str. 46.

116

117

XXXI. Mesjanizm a komunizm

XXXI. Mesjanizm a komunizm

Tak trafnie charakteryzuje pochodzenie i ducha Marksa francuski yd, Bernard Lazare, potwierdzajc, e nauka yda Marksa jest pochodzenia talmudycznego. Std to w nim ta nienawi do wszystkiego co chrzecijaskie, co idealne i duchowe i szukanie w materializmie raju ziemskiego. Z Talmudu rwnie pochodzi podstp i obuda, cechujca marksizm. Std pochodzi take staa metoda ydw, jak jest szachrajstwo i oszukastwo, przy wskazywaniu przez komunistw na coraz to nowe obiecanki. Zastosowano tu wiernie recept Franka: "musimy kry ze sodkimi sowy i oszukastwem, pki wszystko nie przyjdzie do rk naszych"329 Przy tej metodzie, poleconej wprawdzie przez Franka, ale pochodz cej z ducha talmudycznego w poczeniu z nauk yda Marksa, czyli socjalizmem, ydzi opanowali Rosj i mog tam ju dzi powiedzie, "wszystko przyszo do rk naszych". Oni s tam narodem panujcym i posiadajcym. Rewolucja rosyjska przez nich przecie i dla nich wywoana i przeprowadzona. O finansowaniu tej rewolucji przez kapitalistw ydowskich z kapitalist Jakubem Schiffem na czele, o przeprowadzeniu jej przez inteligencj ydowsk z LejbTrockim, przy pomocy ogupiaych robotnikw i chopw rosyjskich, mwi w pracy "Mesjanizm i kwestia ydowska" (169-195), tu dodaj , e mimo walki z trockistami, w ktrej ze szczytw ydzi i nieydzi padaj, nowi ydzi przychodz do wadzy, bo obecny samodzierca Stalin tpi bez litoci wszystkich swych przeciwnikw bez wzgldu na ich narodowo . ydzi za, wed ug zalece Franka, zmieniaj tam swe nazwiska przewanie na sowiaskie. To, co widzimy dzi w Rosji, potwierdza tylko zasad, e rewolucja poera swoje dzieci i kto czym wojuje od tego ginie. Istotnie za ydzi jak rzdzili tak rzdz Rosj, jak to potwierdzaj uchodcy z Rosji. wiadczy o tym rwnie czasopismo ydowskie "Baderech" nr 38 str. 2. r. 1937, gdzie na podstawie oficjalnych sowieckich zestawie jest przedstawione uprzywilejowanie ydw w Sowietach w nastpujcy sposb: "W pawilonie sowieckim na wystawie paryskiej ley album o 66 stronach duego formatu, powicony ydom w Sowietach. W albumie tym stwierdzono midzy innymi, e w powiatach, w ktrych przed wojn byo 14% ludnoci ydowskiej, jest obecnie 40% ydw. Liczba ydw w tak zwanym cikim przemyle urosa do 29%, dawniej byo ich tylko 4%. Liczba urzdnikw ydw wynosi 30%, ale pracujcych robotnikw tylko 5,7%. Natomiast ziemi w Rosji ydzi mieli dawniej zaledwie 66.000 hektarw, w r. 1936 majju 4.200.000... Liczba uczniw ydowskich wynoszca dawniej 53.000 wzrosa do 518.000,

a zatem prawie dziesi razy wicej. W szkoach wyszych ydw studentw znajduje si 62.300"330 Z tego widzimy, e ydzi we wszystkich-dziedzinach ycia odnieli z rewolucji najwiksze korzyci. Rewolucjonici pracowali tylko dla ydw, jak to stwierdzajydzi. "Rosyjska rewolucja spoeczna dokonana zostaa przez masy rosyjskie, ktre zostay podburzone przez komunistw. Chopi rosyjscy zrabowali dwory paskie, rozdzielili pomidzy siebie ziemi"331. Nie przeczuwali nawet, e byli narzdziami w rku ydowskim i pracowali dla mesjanistycznych celw ydowskich, bo w czasach mesjaskich ydzi maj posi ziemi. W Talmudzie powiedziano: "Kto tylko jedno przykazanie wykonuje, temu czyni si dobrze, przedua si mu ycie i on posidzie ziemi"332. O posiadaniu ziemi przez ydw w czasach mesjaskich mwi szczegowo Ksiga Jubileuszw, pochodzca z czasw Chrystusa Pana (koniec I wieku przed Chr. do koca poowy I wieku po Chr.), gdzie podan jest wizja Jakuba, w ktrej do niego Jehowa mwi: "Ja jestem Bogiem, ktry stworzy niebo i ziemi i ja uczyni ci bardzo wielkim i licznym, krlowie wyjd z ciebie i oni bd panowali wszdzie, gdzie stpi stopa dzieci ludzkich. A ja oddam twojemu pokoleniu ca ziemi, ktra jest pod niebem i ono bdzie wszdzie nad wszystkimi narodami panowa, jak zachce, potem posidzie ca ziemi i odziedziczy na wieki"333. Wszystko to widzia i czyta Jakub na siedmiu tablicach, ktre mu anio z nieba przynis, mwi o tym autor Ksigi Jubileuszw. O posiadaniu ziemi w czasach mesjaskich mwi rwnie Ksiga Henocha, pochodzca z czasw przed Chrystusem Panem. Nic wic dziwnego, e na podstawie tych poj i wzmocnionych jeszcze wypowiedzeniem Talmudu, uczy si, e wszystkie posiadoci gojw nale do ydw334. Tote ydzi, goszc komunizm, obrabowuj goj w ze wszystkiego, a szczeglniej z ziemi. Z ziemi tej w Rosji przy pomocy chopw wypdzili wikszych wacicieli, nastpnie tych samych chopw, pozbawionych wszelkiej opieki prawa, wytpili jako "kuakw" (kmieciw) lub wysali na cikie roboty na
330) 331)

Baderech, r. 1937 Nr 38 str. 2. Cfr. Ajencja Prasowa 1937 padz. Nr 6.

Hajnt z 26 maja 1929 r. Nr 116 "Ludno ydowska pod wadz sowieck." "VI Judofobia w Rosji Sowieckiej".
332) 333)

M. Kiddusin I. 10; Tos. Kiddusin 1.13. L. Jubilaeorum 32. 18, 19. Baba karna 38 a.

329)

Kraushar, Frank i Franlcici, tom II str. 80 z Ksigi Stw 1976.

334)

118

119

XXXI. Mesjanizm a komunizm

XXXI. Mesjanizm a komunizm

wyspy Soowieckie czy na Sybir, jako kontrrewolucjonistw, gdzie ich czekaa mier nieunikniona. Ziemi za po nich oddali swoim pobratymcom. I tu okazaa si w peni caa nikczemno i podo goszonych hase komunistyczno-ydowskich, bo ydzi, kiedy posiedli ziemi, przestali ju by komunistami i powrcili do konserwatywnej i samodzielnej gospodarki na roli. Dzieje si to wszystko na mocy systemu, popieranego przez midzynarodowe ydostwo. Potwierdzaj to ydzi, owiadczajc: "Pienidze, ktre amerykascy milionerzy dajna kolonizacj, s przeznaczone na osiedlenie ydw na Krymie w rnych okolicach". Po pozbyciu si gojw z ziemi przystpiono zaraz do waciwego celu, tj. do kolonizacji ydowskiej. "I wanie na tej ziemi zamierzaj filantropi ydowscy osiedli spor ilo rodzin ydowskich. W rosyjskiej prasie sowieckiej, o tym nie ma ani sowa. Jest to w ogle przeciw polityce rzdu sowieckiego, ktry odbierajc ziemi u Tatarw i dajc j ydom, obawia si wzmoenia judofobii i tak ju dosy silnej obecnie"335. Owadnwszy Rosj postpili ydzi z jej bogactwami jak z "dobrem bezpaskim" wedug "Szulchan aruchu". Kradli, rabowali wszystko, co si tylko dao, uwaajc to jako swojwasno. Ziemi za rozdzielali dla swoich wedug swych upodoba, wybierajc najlepsze obszary dla kolonizacji, jak sami to potwierdzaj. "Najlepiej odpowiedni dla ydw jest teren, znajdujcy si w pobliu Odessy i Petrowska. Rzd sowiecki chce go odda bezpatnie, o ile ydzi zgodz si tam pracowa na roli... Stam wolne grunty dawnej arystokracji rosyjskiej, cignce si na przestrzeni wielu tysicy morgw... W czasie wojny i lat godowych mnstwo ludzi wymaro na pwyspie"336. Po wymordowaniu i wygadzeniu gojw osiedlono tu masowo ydw. O ich gospodarce pisze Hirsz Dawid Nomberg, ktry jako inspektor jedzi do poudniowej Rosji: "Wociastwo ydowskie w rwnej mierze, jak kade wociastwo, nie wykazuje adnej skonnoci do socjalizmu. Przeciwnie, zdradza ono wszelkie oznaki masy konserwatywnej i czym wicej wocianie ydowscy staj si osiedli i zakorzenieni, tym wicej cignie ich w gospodarce do form samoistnych, tym wicej z powrotem cignie ich w dziedzinie kulturalnej do starych form ydostwa". "W poudniowej Rosji w koloniach ydowskich, wszystkie kolektywy rozpady si i wszdzie zaprowadzono gospodark indywidualn"337.
335) 336)

Tote jak doniosa "ydowska agencja telegraficzna" z Moskwy: wrd rolnikw ydowskich "duch komunistyczny upada, nawet wrd modziey"338. Ta sama Agencja doniosa po dwu latach rwnie z Moskwy, e "oglne wraenie jest to, e ydowscy wocianie s sabymi zwolennikami budowy socjalistycznej. Nawet komsomolcy po wsiach ydowskich nie s wytrzymali ideologicznie, gdy przychodzi do praktyki"339. A zatem ydzi snjfanatyczniejszymi zwolennikami komunizmu, ale tylko w teorii, polecajc go gupim gojom. Kiedy jednak przy pomocy tyche gojw zawadn ich majtnoci, a szczeglniej ziemi, wtedy od razu przystpuj do konserwatywnej i indywidualnej gospodarki, bo ju cel osignli, bo "posiedli ziemi". Z tego widzimy jasno, e komunizm to wielkie wiatowe oszustwo ydowskie, to tylko podstpny chwyt w walce z obcymi narodami o ich dobra materialne, to nowa obudna forma w odwiecznej walce judaizmu z chrzecijastwem. Pobudk do tej walki jest podoe mesjanistyczne, a zatem religijne, bo jak Hans Kohn potwierdza "w socjalizmie yda Marksa mesjanizm sta si celem de"340. Przedstawiajc dalej rne pojcia u ydw o mesjanizmie i jego krlestwie zaznacza Hans Kohn, e "ydowskie pojcia o przyjciu tego krlestwa daj podstaw wszystkim owym pasmom myli, ktre gosz pocztek nowego czasu"341, czyli ydowskie pojcie o przyjciu krlestwa mesjaskiego daje podstaw nowoczesnym ideom komunistycznym, bo jak ju wyjania Kohn: "ten nowy czas powinien si rozpocz, kada niesprawiedliwo powinna by zniesiona (kade prawo staje si z czasem niesprawiedliwoci), przeszo powinna by zatarta. Tu le y najwi ksza r nica mi dzy prawem rzymskim a prawem ydowskim; pierwsze broni i strzee tego, co istnieje, udziela mu majestatu, porzdku prawnego; ostatnie uznaje od pocztku nadziej na nowy porzdek". Ten nowy porzdek ma by wprowadzony przez rewolucj i przez zniesienie prawa rzymskiego, na ktrym opiera si cywilizacja zachodu, a wprowadzenie
337) 338) 339)

Der Moment z 12 sierpnia 1927 r. Nr 186 "Z mojej podr y w Rosji" H. D. Nomberg. Der Moment z 5 sierpnia 1928 r. Nr 181.

Hajnt z 24 sierpnia 1930 r. Nr 196 Cfr. Krasnowski, "Socjalizm, Komunizm, Anarchizm". Warszawa 1936 str. 144 nst. Hajnt z 8 czerwca 1928 r. Nr 134. Ben Cion Kac o kolonizacji ydowskiej w Rosji. Nasz Przegld z 12 lutego r. 1924 Nr 43. "Projekt republiki ydowskiej na Krymie".
340) 341)

Hans Kohn, Die politische Idee S. 41. DiepolitischeIdeeS. 61.

120

121

XXXI. Mesjanizm a komunizm

XXXI. Mesjanizm a komunizm

prawa ydowskiego, ktre opiera si na komunizmie, jak je tumaczy Hans Kohn w nastpujcy sposb: Wedug prawa ydowskiego, jeli "Izrael by narodem witym, to kraj by wasnoci Jehowy". "Grunt i ziemia nie mog by stanowczo sprzedane, moim jest kraj", napisane w III ksidze Mojeszowej 25. 23. "Ziemia jest dobrem naturalnym pierwotnie nadanym, jest wasnoci Boga i tym samym wspln wszystkich. adna jednostka nie moe jej prawnie na wasno posiada, jedynie tylko moe j posiada jako lenno wsplnoty (komuny)". Talmud Tos. Baba mecja II. 28 okrela, e kady kto zabdzi moe przej przez pole czy przez winnic dla skrcenia drogi, "gdy pod tym warunkiem Jozue kraj podzieli". "Ale nie tylko ziemia bya wasnoci Boga, ostatecznie byo ni wszystko. Dlatego te nic nie mog o by stanowcz w asno ci , ani na ziemi, ani w niewolnikach, ani w zobowizaniach dunych. adne polityczne prawodawstwo nie rozwizao tak problemu rwnoci jak Mojeszowe. Ono istniejcy porzdek usprawiedliwio i wzmocnio, legitymujc (czyli uprawniajc) rewolucj"342. A zatem mamy tu wyjanienie filozofa ydowskiego, ktry na podstawie prawa Mojeszowego i na podstawie Talmudu uzasadnia rewolucj i komunizm i uprawnia w teorii to, co w praktyce wykonuj ydzi, starajc si przyspieszy nastanie "dnia Jehowy", tj. zaoenie krlestwa mesjaskiego, obejmujcego wiat cay w formie takiej, jak to uczynili ju w szstej czci wiata, tj. w Rosji i jak prbuj w Hiszpanii. Poniewa jednak, jak mwi Hans Kohn, jednostka nie moe wykona mesjaskiego zadania, przeto nard sam musi do tego dziea przystpi. "Izrael sam jest mesjaszem, jego droga jest symbolem drogi ducha, ktry zawsze pozornie zwyciany, wykonuje jednak cich swoj potg i przygotowuje wyzwolenie"343. Poniewa, jak mwi Hans Kohn, "Izrael nard sam jest mesjaszem"344, a do mesjasza naleao przede wszystkim zniszczy krlestwa narodw, gojw, pomci si za krzywdy Izraela i na gruzach tych narodw zaoy wszechwiatowe krlestwo mesjaskie, krlestwo izraelskie, czyli krlestwo ydowskie, przeto dzisiaj, przy napitych mocno oczekiwaniach mesjaskich, ydzi jako mesjasze dzieo zniszczenia, gdzie mog, prowadz i d do rozlunienia wszelkich wzw religijnych, spoecznych i pastwowych, by narody rdzenne
342) 343) 344)

osabi, rozbi, jedne warstwy przeciw drugim uzbroi, by tym atwiej doprowadzi do "nowego porzdku rzeczy", czyli do komunizmu. Doszedszy za do wadzy wykonuj szatask zemst na narodach rdzennych, t pi c i niszcz c wszystko, jak to widzieli my w Rosji, na W grzech i w Hiszpanii, bo zemsta naley do zada mesjaskiego programu. Kiedy w r. 1665 wystpi w Smyrnie jako mesjasz Sabbataj Cwi i kiedy przybya do niego pniej delegacja ydw z Polski, skarc si na ucisk, wskaza im na roda przyobleczony w szkarat i na swe szkaratne szaty, mwic: "czy nie widzicie koloru zemsty, jestem odziany w szkarat, bo jako rzecze prorok Jeremiasz (63. 4): dzie zemsty w mym sercu a rok zbawienia ju nadszed"345. Zemsta wic nale y do zada mesjasza. Zemsta jest g wn cech duszy i charakteru ydowskiego. Mciwo jest nieodzownym i koniecznym warunkiem charakteru rabina. Talmud poucza: "Uczony w Pimie, ktry nie jest podobnie jak m mciwym i przechowujcym zemst, nie ma znaczenia jako uczony w Pimie"346. Nastpuje tu wprawdzie dalej wyjanienie, e to okrelenie odnosi si do spraw pieninych i poucza si, e "zemsta jest, jeli kto kogo prosi, by mu poyczy sierpa, a ten mu odmawia, po czym w na drugi dzie tego prosi, aby mu poyczy siekiery, a w odpowiada: ja ci nie poyczam niczego, bo i ty mnie nie poyczy, to jest zemsta"347, lecz na innym miejscu powiedziano: "Nie powinno si mci i gniewu przechowywa w stosunku do synw twojego narodu, moesz jednak wywiera zemst i gniew przechowywa w stosunku do innych"348. cile z zemstczy si uczucie nienawici, ktre nie tylko jest w Talmudzie dozwolonym, ale nawet nakazanym. "Rabi Nachman ben Ichok o bezwstydnym powiedzia, e mona go nienawidzi"349. Jeli kto widzi, e kto popenia jaki zy czyn, to poniewa wiadectwo jednego wiadka jest niedopuszczalnym, nie moe wic przeciw niemu wiad345) M. Baaban, Mistyka i ruchy mesjaskie wrd ydw w dawnej Rzeczypospolitej. Warszawa 1933, str. 11. 346)

Joma 23 a. Joma 23 a. Sifre Levit. 19. 18. (352 a) Cfr. Strack und Billerbeck, Das Ewangelium nach Matthaus Tanith7b.

Die politische Idee S. 52. Die politische Idee S. 65.


Hans Kohn, Die politische Idee S. 65.

347) 348)

S. 366.
349)

122

123

XXXI. Mesjanizm a komunizm

XXXI. Mesjanizm a komunizm

czy, to jak "rabi Semuel ben Ichok w imieniu Rab powiedzia: moe go nienawidzi... O takim Rabi Nachman b. Ichok powiedzia: jest nawet przykazaniem nienawidzi go, bo napisano: ba si Pana jest nienawidzi zo (Prov. 8. 13). Rabi Aha syn Raba zapyta rabi Asi: czy mona to swojemu nauczycielowi powiedzie, aby on go nienawidzi? Ten odpowiedzia: jeli si wie, e swojemu nauczycielowi mona zaufa jak dwm wiadkom, to mona mu powiedzie, inaczej jednak nie"350. Wedug ksigi "Wniebowzicie Mojesza", pochodzcej od 6 do 30 r. po Chr., skoro tylko ukae si krlestwo mesjasza, mesjasz "natychmiast pomci si nad nieprzyjacimi ydw"351, a jak Jonatan mwi, "narody bd zmiadone przez mesjasza"352, ktry "zniszczy cae zastpy wiatowego pastwa. Ostatni panujcy, ktry zostanie przy yciu, kiedy jego wielkie wojsko ulegnie zniszczeniu, zostanie zwizany i przyprowadz go na gr Syjon, a mesjasz bdzie go sdzi ze wszystkich nieprawoci jego i nastpnie zabije go"353. "Tak samo zwoa wszystkie narody i niektre z nich zostawi przy yciu, niektre zabije... Kady nard, ktry nie zna Izraela i nie uciska pokolenia Jakuba, zostanie przy yciu... Wszyscy za ci, ktrzy panowali nad nimi albo znali ich, ci wszyscy pod miecz pjd"354. Wreszcie w modlitwie "Szmone Ezre", pochodzcej z okoo 110 r. po Chr., ktr obowi zany jest odmawia trzy razy dziennie ka dy yd, kobieta i dziecko jest proba: "tron Dawida urzd prdko w rodku (Jeruzalem). Latoroli Dawida twemu sudze (mesjaszowi) dozwl prdko powsta, a rg jego podnie przez twoj pomoc. Poniewa na twoj pomoc czekamy po wszystkie dni. Bogosawiony bd Panie, ktry pozwalasz powsta rogowi zbawienia" (15). W poprzedniej za 12-ej probie jest woanie do Boga: "A dla oszczercw niech nie bdzie adnej nadziei, a wszyscy, ktrzy le czyni, niech prdko zgin i niech jak najprdzej bd wyniszczeni i okulaw i zmiad i zrzu i ugnij zuchwaych prdko w popiechu, w naszych czasach. Bogosawiony bd Panie, ktry miadysz nieprzyjaci i uginasz zuchwaych". Zrozumiaym jest, e modlitwa taka, obowizujca cay nard moe pochodzi tylko z duszy przepe nionej nienawi ci i dz zemsty na swych
350) 351) 352) 353) 354)

Pesahim 113 b. Assumptio Mosis X. 1-11. Targum Jonathana do Is. X. 27 Targum to pochodzi z I wieku po Chr. Apocalipsis Brachi XL, ed. Fritzsche, Libri Apocryphi Vet. Test. Lipsiae 1871. L. c. LXXII.

nieprzyjacioach, ale jasnym jest rwnie, e musi ona te uczucia zemsty uprawnia i usprawiedliwia. To wszystko nam wyjania, dlaczego ydzi wszdzie, gdzie przychodz przy pomocy komunizmu do wadzy, w tak szataski sposb wykonuj zemst. Z powyszego wynika, e komunizm, bdcy pochodzenia ydowskiego, a rozszerzany przewanie przez ydw, ma jako cel mesjanistyczne ydowskie denia, a tymi deniami jest ch opanowania wiata. Przy bliszym zestawieniu ydowskich poj o krlestwie mesjaskim z programem komunistycznym, urzeczywistnionym ju w Rosji, chwilowo na Wgrzech i w Hiszpanii, widzimy zupen ich identyczno i czno. Przekonujemy si, e mesjanistyczne marzenia ydowskie o krlestwie mesjaskim, obejmujcym wiat cay, rozrzucone w rnych pismach ydowskich na przestrzeni dwu tysicy lat, sformuowane za wedug systemu filozoficznego yda Spinozy w "Protokoach mdrcw Syjonu", stanowi program, wedug ktrego postpowali ydzi w czasie przygotowania i przeprowadzenia rewolucji tak w Rosji jak i w innych krajach. Wedug tego programu postpuj do dzi dnia w Rosji i w komunistycznej Hiszpanii. Je eli zestawimy kolor czerwony jako symbol socjalizmu i komunizmu, a nadto podniesion pi, wyraajc zemst, ze sowami pseudomesjasza Sabbatja Cwi "czy nie widzicie koloru zemsty, jestem odziany w szkarat", to przyjdziemy do przekonania, e "czerwoni" s tylko najemnikami mesjaskiego krlestwa ydowskiego i gwardzistami przyszego mesjasza, jakiego oczekuj ydzi. Koron za tej cznoci, a raczej tosamoci mesjaskiego, krlestwa ydowskiego z komunistyczn republik, jest gwiazda jako wsplne godo pastwowe. Zaraz po zawadniciu rzdw wprowadzili komunici za przykadem pseudomesjasza Bar Kochby gwiazd jako symbol pastwowy w Rosji, na Wgrzech i w Hiszpanii, a w marcu 1937 r. ogoszono uchwa sowietw, e gwiazda jest godem wszechwiatowej rewolucji, czyli tym samym potwierdzili najcilejsz czno komunistycznych dnoci z mesjaskim wszechwiatowym krlestwem ydowskim, do ktrego ma prowadzi wszechwiatowa rewolucja. Ponadto herb sowiecki, jak gosi uchwaa, bdzie si przedstawia jako kula z sierpem i motem, poniej za mieci si napis "proletariusze wszystkich krajw czcie si". Nad tym wszystkim mieci si picioramienna gwiazda, herb krlestwa ydowskiego. To krlestwo jako krlestwo mesjaskie ma przygotowa drog mesjaszowi, bo "syn Dawida (mesjasz) nie przyjdzie wpierw, dopki nie ustanie nawet najmniejsze panowanie nad Izraelem"355. 125

124

XXXI. Mesjarzm a komunizm

XXXI. Mesjanizm a komunizm

Potrzeba zatem dy do tego, by nawet najmniejsze panowanie nad Izraelem usun przy pomocy rewolucji, wtedy Izrael, zawczasu ju przygotowany, atwo moe obj ster rzdw i wtedy mesjasz przyjdzie, raczej nastanie jego krlestwo. Mamy tu zatem przeciwstawienie si Talmudu zasadniczemu proroctwu Biblii, jakie przepowiedzia Patriarcha Jakub o przyjciu Mesjasza: "Nie bdzie odjte bero od Judy ani wdz z bidr jego, a przyjdzie, ktry ma by posany, a on bdzie oczekiwaniem narodw"336, czyli Mesjasz przyjdzie wtedy dopiero, kiedy ydzi utrac samodzielno. A to si stao za panowania krla Heroda Idumejczyka, a zatem obcoplemieca, wtedy wic bero od Judy zostao odjte, wtedy te narodzi si Jezus Chrystus. Poniewa ydzi odrzucili Jezusa, dlatego i sami odrzuceni od Boga, przestali by narodem wybranym, na prno wic oczekujc mesjasza, wytworzyli sobie samowolnie o nim pojcia, na podstawie ktrych wbrew Biblii twierdz, e mesjasz przyjdzie wtedy tylko, kiedy ustanie nawet najmniejsze panowanie nad Izraelem. A zatem potrzeba do tego dy, by nikt nad Izraelem nie panowa, a przeciwnie, by Izrael obj wadz nad narodami, poniewa "Izrael-nard sam jest mesjaszem", co stwierdza Hans Kohn, a poniewa mesjasz mia zawadn wiatem, dlatego to nard ydowski jako mesjasz zadanie to ma wypeni. Wypeni je jednak moe tylko przy oglnym osabieniu i wyczerpaniu narodw. To za sta si moe tylko wskutek wielkich wojen i rewolucji, wskutek demoralizacji i rozlunienia wszelkich wzw spoecznych, religijnych i moralnych nadajcych pastwu tyzn i si. Poniewa ydzi rozrzuceni s po caym wiecie i w caym wiecie propaguj demoralizacj i wywrotow dziaalno, d do przewrotw politycznych, uwaaj , i speniaj polecenie podane wprawdzie nie wprost, ale ubocznie w Talmudzie, e musi si dy do tego, by ustao nawet najmniejsze panowanie nad Izraelem, bo tylko wtedy przyjdzie syn Dawida. Std to dno do wszechwiatowej rewolucji, do zaprowadzenia "nowego porzdku wiata", czyli komunizmu, w caym wiecie, bo tylko wtedy mog urzeczywistni swe plany i zapanowa nad wiatem. Wiedz jednak zbyt dobrze, e szaleczych tych pomysw nie mog wykona sami, bez pomocy najemnikw spord rdzennych narodw, ktrzy wiadomie i nie wiadomie z nimi wsp pracuj i dopomagaj im w deniu do wytknitego celu, dlatego to staraj si we wszelki sposb zyskiwa sobie pomocnikw spord rdzennych narodw. Do
355) 356)

takich pomocnikw ydowskich nale wszyscy, ktrzy przyczyniaj si do rozlunienia wszelkich wzw pastwowo-spoecznyeh, kocielnych i rodzinnych, bo wszystko, co osabia spoisto narodw rdzennych, narody te osabia, a ydw wzmacnia. Tu zatem obok wolnomylicieli, sekciarzy i bezbonikw nale gwnie socjalici i masoni, to przednia stra ydowska podzielona tylko na rne oddziay, ktre wiadomie lub niewiadomie pomagaj ydom, a zdradzaj swj nard i swoje pastwo.

Sanhedryn 98 a. Gen. 49. 10.

126

127

XXXII. Komunizm a ydzi

XXXII

Komunizm a ydzi
"Syn Dawida (Mesjasz) nie przyjdzie wpierw, dopki nie ustanie nawet najmniejsze panowanie nad Izraelem"357. Tak w Talmudzie po rnych i zwodniczych prbach, po przykrych dowiadczeniach, oznaczono czas przyjcia Mesjasza, ale zarazem i postawiono jako warunek jego przyjcia, eby wpierw nad Izraelem nikt nie panowa. Poniewa po rnych tragicznych dowiadczeniach przy wystpowaniu kilkudziesiciu pseudomesjaszw, doznawao ydostwo bolesnego zawodu, przeto jak zapowiedzia ostatni pseudomesjasz, wystpujcy w Polsce, Jakub Lejbowicz Frank Dobrucki: "Teraz gwiazda Jakuba musi si inaczej wyama"358. I nie wystpowa ju nikt wicej jako mesjasz, ale te nie zaniedbano de do celw mesjaskich, zmieniono tylko rodki w deniu do tych celw. Zapowied Franka o gwiedzie Jakuba odnosi si do proroctwa Balaama: "Wynijdzie gwiazda z Jakuba i powstanie laska z Izraela i pobije ksita Moab i spustoszy wszystkie syny Seta. I bdzie Idumea dzierawjego, lecz Izrael mnie sobie poczyna bdzie. Z Jakuba bdzie, ktry by panowa i wytrci ostatki pastwa"359. Std to wystpujcy jako mesjasz w Palestynie Bar Kochba 132-135 poChr. uywa gwiazdy jako symbolu swego krlestwa mesjaskiego, czyli krlestwa ydowskiego. Jeli Frank, syn rabina, wtajemniczony i przysany do Polski w roku 1755, by na gruzach jej zaoy krlestwo ydowskie, zapowiada, e teraz w inny sposb do tego krlestwa bdzie dy, a w poowie osiemnastego wieku potomek kilku rabinackich rodw, wywodzcy si rwnie z Polski, Mordochaj
357) 358) 359)

Marks, wystpuje ze swym socjalizmem, o ktrym Hans Kohn, teolog i filozof ydowski mwi, e socjalizm ma rwnie mesjanfstyczne cele. "Pewno nowego koniecznie majcego przyj porzdku wiata, mwi Kohn, uczynia z nauki yda Marksa ewangeli dla mas europejskich. Take i tutaj mesjanizm sta si celem de, sam w sobie i dlajednostki niedostpny, czyli e jednostka nie moe tego mesjanizmu urzeczywistni. Nie Bg jednak sprowadza tu krlestwo przez jednorazowy akt aski, tylko naukowo uznana konieczno praw socjalnego wiata"360. A zatem nowy porzdek wiata, ktry ma koniecznie przyj, prowadzony przez socjalizm Marksa, czyli komunizm, to wyraenie odnoszce si do proroctwa Jakuba, przepowiadajcego Mesjasza361. Zreszt zaznacza Hans Kohn, e socjalizm yda Marksa, kierowany ide mesjask, ma zmieni obecny ustrj socjalny i zaprowadzi nowy, czyli ma zaoy wszechwiatowe pastwo rwnoci, sprawiedliwoci, o ktrym "Protoko y m drcw Syjonu" rwnie mwi, e b dzie to krlestwo ydowskie z wadc wszechwiata ze witego nasienia Dawidowego362. Do takiego celu zda tak samo Frank, a jako rodki niezawodne w tych deniach wskazuje podstp i oszukastwo: "Musimy kry ze sodkimi sowy i oszukastwem, pki wszystko nie przyjdzie do rk naszych"363. Te sodkie sowa i oszukastwo widzimy rwnie w nauce yda Marksa, czyli w komunizmie, o czym czytamy w "Mowie rabina o gojach" nastpujce s owa: "Nasz interes wymaga, by my okazywali zrozumienie dla aktualnych i socjalnych zagadnie szczeglnie dla tych, ktre zmierzaj do poprawy stosunkw klas pracujcych. W rzeczywistoci za musi nasz trud do tego zda, abymy z tej strony opanowali opini spoeczn i nakrelili jej kierunek". "Zalepienie mas i ich skonno da si uj patetycznymi frazesami i sprawia, e staj si one dla nas atw do uzyskania zdobycz i wyjednaj dla nas w ich koach popularno i zaufanie"... "Konieczn jest rzecz zatrzyma o ile tylko moliwe, proletariat yczliwie usposobionym dla ydw i podporzdkowa go ydom, ktrzy rozporzdzaj pienidzmii Bdziemy cisn do rewolucji i przewrotu a kada podobna katastrofa zbliy nas w naszych deniach do jedynego

360)

Sanhedryn 98 a. Cfr. Kraushar, Frank i Frankici polscy, Krakw 1895 t. II str. 39 z Ksigi Sw. Numerorum 24. 17-19.

Hans Kohn, Die Politische Idee des Judentums, Miinchen 1924 S. 41. Gen. 49 10. Protokoy mdrcw Syjonu (wedug II wyd., Warszawa 1926). XXIV 215. 219. Kraushar l.c. II. str. 80.

360

3621 363)

128

129

XXXII. Komunizm a ydzi

XXXII. Komunizm a ydzi

celu, do celu panowania na ziemi, jak to byo obiecane naszemu ojcu Abrahamowi"364. Tak samo rwnie poucza swych zwolennikw Frank goszc: "Musi by krwi przelanie na wiecie i podczas tego zamieszania odbierzemy zgub nasz, za ktr si teraz uganiamy. Podobnie gdy woda mtna, wtenczas dobrze ryby owi. Tak te, gdy si wiat krwi zaleje, bdziemy mogli uowi rzecz, ktra do nas naley"365. "Gdy przyjdzie czas wielkiej wojny i strasznego krwi rozlewu na wiecie, jakiego jeszcze nie byo, Bg dobry sam poruszy serca wszech krlw i podniesie jedne Krlestwa na drugie. A wwczas, gdy ze sob ciera si bd, w tym zamieszaniu odbierze Bg swoje". Wiele charakterystycznych w tym wzgldzie wypowiedze pseudomesjasza Franka podaj w mej pracy "Mesjanizm a kwestia ydowska" (str. 84-97). Te same myli znajduj si rwnie i w innych pismach ydowskich, jak w "Mowie na cmentarzu ydowskim w Pradze", w "Protokoach mdrcw Syjonu", w "Mowie rabina o gojach", gdzie powiedziano: "Kada wojna, kada rewolucja, kada polityczna i religijna zmiana, zblia nas do owej chwili, gdzie osigniemy najwyszy cel, do ktrego dymy" ( 8). Wszystko to ma swj podkad w pismach ydowskich, pochodzcych jeszcze z czasw przedchrzecijaskich i zbiega si harmonijnie w nauce yda Marksa, czyli w komunizmie, gdzie ukrywa si istotn prawd i waciwe cele, a podaje si hasa, zmierzajce na pozr do oglnoludzkich ideaw, a dy si do ydowskich celw opanowania wiata. Imperializm, ten ktry zwalczaj ydzi, o ile chodzi o obce narody, jest tak bezwzgldny i cakowity a tak materialistyczny, e jest przeciwny chrzecijaskim pojciom, bo pochodzi on w zupenoci z duszy i z prawa ydowskiego, jak to stwierdza Hans Kohn, teolog ydowski w sowach: "ydowskie pojcie o pojciu krlestwa (mesjaskiego) daje podstaw wszystkim owym nowoczesnym pasmom myli, ktre gosz brak nowego czasu"366, czyli ydowskie pojcie o przyjciu Mesjasza i Jego krlestwie daje podstawy nowoczesnym ideom komunistycznym, bo jak dalej mwi, "ten nowy czas powinien si rozpocz, kada niesprawiedliwo powinna by zniesiona (kade prawo staje si z czasem niesprawiedliwoci), przeszo powinna by zatarta, bo w przeciwiestwie do prawa rzymskiego, bronicego istniejcego porzdku prawnego, prawo ydowskie uznaje od po364) Mow t podaj w caoci w "Programie wiatowej polityki ydowskiej", Warszawa 1936 II. wyd. str. 118-123. 365) 366)

cztku nadziej na nowy porzdek i uprawnia, czyli legitymuje rewolucj", nie uznaje prawo ydowskie bezwzgldnej wasnoci prywatnej, bo "ziemia, dobro naturalne, pierwotnie nadane, jest wasnoci Bo i tym samym wsplnot wszystkich, adna jednostka nie moe jej prawnie posiada na wasno, lecz tylko moe j posiada jako lenno wsplnoty", czyli komunistycznej gminy367. Mamy tu zatem wyjanienie teologa i filozofa ydowskiego, ktry uzasadnia rewolucj i komunizm prawem ydowskim, wiemy za, e prawo u ydw cile z czone jest z religi . Uprawnia wi c i nadaje religijny charakter temu, co w praktyce wykonuj ydzi w tym przekonaniu, e przypieszaj nastanie dnia Jehowy, tj. zaoenie mesjaskiego krlestwa, obejmujcego wiat cay w takiej formie, jak to ju uczynili w szstej czci wiata, tj. w Rosji i prbuj obecnie w Hiszpanii. Nic wic dziwnego, e w deniu do komunizmu bior udzia wszystkie sfery ydowskie, nie wyczajc i religijnych368. Finansuj komunizm sfery bogatego ydostwa, jak widzielimy w Rosji w dziaalnoci Jakuba Schiffa, wodzw komunizmu dostarcza inteligencja ydowska, a bojownicy rekrutuj si z proletariatu ydowskiego. Przymieszka patnych gojw niewielka. Widzimy to w Rosji, tak byo przy rewolucji na Wgrzech, w Niemczech za Spartakusa, a obecnie w Hiszpanii, gdzie prcz ukrytych ydw-maranw dowdztwo obj Mojesz Rosenberg. Dno u ydw do komunizmu tumaczy si tym, e komunizm to wzr ydowski, zczony cile z pojciami mesjanistycznymi obecnego ydostwa, ktry dy do celw ydowskich, a odpowiada tak duszy, jak i prawu ydowskiemu, jak mwi Hans Kohn, ktry wychodzc z zaoenia, e jednostka nie moe wykona misji mesjaskiej, przeto nard "Izrael sam jest mesjaszem"369. Poniewa do mesjasza, wedug poj ydowskich, naleao w pierwszym rzdzie zniszczy krlestwa narodw i pomci si za krzywdy Izraela, a na gruzach narodw (gojim), a przede wszysuam na gruzach pastwa rzymskiego, zaoy wszechwiatowe krlestwo ydowskie, przeto i dzisiaj jeszcze ydzi jako mesjasze dzieo zniszczenia i zemsty, gdzie mog prowadz i d do wywrotw polityczno-spoecznych. W tym celu staraj si wej do wszelkich organizacji narodw rdzennych, bo jak powiedzia Jakub Lejbowicz Frank Dobrucki, potrzeba przede wszystkim przedosta si do spoeczestwa obcego,
367) 368) 369)

Hans Kohn l . c . S. 52. Cfr. Ks. Trzeciak, Mesjanizm a kwestia ydowska. W-wa, str. 192-195 Hans Kohn 1. c. S. 65 So wird Israell das Volk selbst zum Messias

Cfr. Kraushar 1. c. t. I str. 122 Ksiga Sw. Die Politische Idee des Judentums S. 61.

130

131

XXXII. Komunizm a ydzi

choby obwarowanego jak forteca i wtedy dopiero mona je pokona370. Innejdrogi nie ma, jak tylko chrzest pozorny, jak on to uczyni i pozorna asymilacja. "Powiadam wam, kto si nie pomiesza z narodami, daremna jego praca"371. Dla przeniknicia do spoeczestwa naszego radzi ydom zmienia religi na katolick i nazwiska na polskie, co te frankici uczynili, a co obecnie na rozkaz Kominternu czyni komunici, starajc si przedosta do wszelkich organizacji, nawet religijnych chrzecijaskich, by od wewntrz prowadzi dzieo zniszczenia wszelkich wzw tak pastwowych, jak spoecznych, czy kocielnych, by w ten sposb atwiej wywoa rewolucj i zapanowa nad rdzennym narodem, bo "Syn Dawida (Mesjasz) nie przyjdzie wpierw, dopki nie ustanie nawet najmniejsze panowanie nad Izraelem". Kiedy za przyjdzie zniszczy narody (gojim) i zemci si nad nimi; zemst t wykonuj rwnie i ydzi, dochodzc do wadzy, bo zemsta naley do gwnych cech duszy ydowskiej. Widzimy to, jak w ohydny sposb wykonuj ydzi zemst, wycinajc w pie wszystko w Rosji, na Wgrzech i w Hiszpanii. A zatem komunizm, to nie choroba dusz, ale wielkie oszustwo ydowskie, a kto mwi o komunizmie, a nie mwi o ydach, ten nie ma wprost pojcia, co to jest komunizm, bo komunizm i judaizm to obecnie prawie rwnoznaczne pojcia. Twrc komunizmu jest yd Marks, pomocnikami jego i propagatorami komunizmu byli i sprawie wycznie ydzi, celem komunizmu jest cel ydowski, opanowanie wiata przez ydw, przy czym komunizm jest tylko rodkiem do celw ydowskich, jak to widzimy w Rosji. W stosunku za do chrzecijastwa, komunizm jest njstraszniejsz i najpodlejsz broni, jakiej kiedykolwiek przeciw niemu uywali ydzi. Wobec tego tak wszystkie narody, jak i poszczeglne warstwy spoeczne w kadym pastwie, powinny si czy, by zachowa odporno przeciw wszelkim zakusom komuno-ydowskim. Tak wic ydzi, odrzuciwszy Chrystusa Pana, jako Mesjasza, na prno oczekuj drugiego, a w oczekiwaniu tym tak na siebie jak i na inne narody sprowadzaj tylko nieszczcie, bo "to jest kltwa zego czynu, e tylko zo rodzi musi".

XXXIII

Agitacja ydo-komunistyczna w Polsce w ostatnich latach


Z powyszych dowodw wynika, jak na doni, e komunizm jest dzieem ydw, prowadzony przez ydw, jego za celem waciwym jest uatwienie ydom osignicia panowania nad wiatem. Zmierza do tego ydostwo drogami penymi oszustwa i podstpu przy pomocy "zbaraniaych", czy te znikczemniaych i spodlonych jednostek nawet spord Polakw. Ponadto w spoeczestwie naszym s jeszcze tak naiwni, e wierz kamstwom ydowskim, i udzia ydw w komunizmie.jest rwnomierny do ich zaludnienia w Polsce, e tylko bieda i ndza pcha proletariat ydowski do komunizmu. Co wicej, znajduj si jeszcze tacy, ktrzy majc wadz, zakazuj uywa sowa "ydokomuna", by nie obraa ydw i nie wytwarza pojcia, e tylko ydzi s komunistami, bo ydzi przecie s obywatelami, bo pac podatki. Dlatego to niech przemwi fakty i cyfry. Wiele charakterystycznych szczegw, wykazujcych udzia ydw w szerzeniu komunizmu u nas, podaem w poprzednich moich pracach. Tu przytocz tylko najjaskrawsze wypadki z ostatnich lat. Jak donosi "Nowy ad" w listopadzie 1936 r. str. 16 (Warszawa). "ydowscy waciciele uszczarni ryu w Gdyni wywieraj nacisk na robotnikw, aby wstpowali do komunistycznego zwizku transportowcw. Przychylnie s widziane i syszane pomidzy robotnikami rozmowy o dobrych stosunkach w Rosji sowieckiej. W ostatnim czasie zwolnienia z pracy dotkny tych robotnikw, ktrzy w dniu 1 maja stawili si do pracy". Nie ma dnia prawie, eby wadze bezpieczestwa nie aresztoway ydw komunistw, maskujcych si w przerny sposb. Wrd aresztowanych s tacy, ktrzy nale do przernych sfer. S nauczyciele i nauczycielki ydowskie, s lekarze i adwokaci, s bogaci kupcy. 133

370) 371)

Cfr. Kraushar 1. c. t. II str. 332 Ksi ga S w. Cfr. Kraushar, 1.1 str. 425 Ksi ga S w.

132

XXXIII. Agitacja ydo-komunistyczna w Polsce w ostatnich latach

XXXIII. Agitacja ydo-komunistyczna w Polsce w ostatnich latach

W dniu 24 sierpnia 1936 r. donis "May Dziennik", e w Warszawie aresztowano Icka Perlisa, nauczyciela szkoy ydowskiej w Biaymstoku, znaleziono u niego i u Rywki Tamaryswny wiele broszur i odezw komunistycznych. Z kocem lipca 1938 r. toczy si proces komunistyczny w Sdzie Okrgowym we Lwowie, gdzie na 11 oskaronych byo 10 ydw, przewanie ludzi wyksztaconych, a jeden Rusin. Wrd oskaronych bya ydwka dr Julia Briistiger, "crka bogaczy stryjskich, ona adwokata syjonisty, przez dwa lata uczya w gimnazjum i bya czynna na terenie Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, karana ju 10 miesicami"372. To znw 20 padziernika 1936 r. w lokalu biblioteki ydowskiej im. Peretza, znaleziono cay szereg ulotek i odezw komunistycznych, rozpowszechnianych w dzielnicach robotniczych szczeglnie wrd robotnikw ydowskich. Aresztowano kilkanacie osb. W kwietniu 1937 r., wobec wzmoonej akcji wywrotowej, wadze bezpieczestwa w Warszawie, likwidujc orodki komunistyczne, aresztoway w jednym wypadku 23 wywrotowcw samych ydw, w innych znw w dniu 15 kwietnia 1937 r. aresztowano 11 dziaaczy komunistycznych w kuchni dla bezrobotnych rwnie samych ydw. Nawet szko wykorzystuj ydzi jako teren do szerzenia akcji wywrotowej. Gonymi byy w r. 1937 procesy przeciw modziey szkolnej, nawet ze szk eskich ydowskich, zamieszanej w dziaalno komunistyczn. W szkoach ydowskich w Warszawie, szczeglniej w eskiej szkole Perli-Lubieskiej, wytworzono central komunistycznej propagandy pod nazw: "Rewolucyjny Zwizek Niezamonej Modziey Szkolnej". Organizacja ta miaa przygotowa agentw do akcji wywrotowej. Starano si wcign do tego "Zwizku" prawie kadego ucznia lub uczennic, ktra okazywaa jakiekolwiek niezadowolenie ze stosunkw panujcych w szkole. Wcigano jedenastoletnich a nawet i dziewicioletnich uczniw i nakaniano do rozszerzania ulotek. Starsi czonkowie "Zwizku" pozostawali w bezporedniej cznoci z zarzdem organizacji, ktr tworzyli studenci, modzi lekarze i inynierowie. Mimo tak rozgazionej organizacji kierownicy szk i nauczyciele ydowscy w zeznaniach swoich w czasie przewodu sdowego twierdzili, e nie mogli w aden sposb wykry organizatorw akcji wywrotowej, a oskaronym wystawiali jak najlepsz opini. ydwki za w charakterze wiadkw, wbrew zeznaniom w pierwiastkowym ledztwie, broniy rwnie obwinionych. Ujawniono nawet, e dwie ydwki nakaniay wiadkw do faszywych zezna373.

To znw w Wilnie w grudniu 1937 r. w kilku gimnazjach ydowskich aresztowano przeszo 20 uczniw, niektrzy z nich poniej 16 lat, za naleenie do wywrotowej organizacji. Wszyscy ci uczniowie to synowie zamonych rodzicw, a nawet kapitalistw. W tym samym czasie zakoczy si wielki proces komunistyczny w Lublinie, gdzie wrd ydw i ydwek, zasdzonych od 4 do 10 lat wizienia, zasdzona rwnie zostaa crka b. kuratora szkolnego, Lewickiego, ktry bdc Ukraicem praktykowa bratanie si modziey ydowskiej z polsk, na tych przyjciach zaznajomia si crka jego z ydem, ktry j wcign do akcji wywrotowej. Syna owego wychowawcy modziey polskiej, ktry to syn uciek za granic, aresztowano po powrocie do Polski. Jeli trudno wprost uwierzy, eby Ministerstwo Owiaty tego rodzaju kuratorom powierzao wychowanie modziey na Kresach Wschodnich, to jeszcze trudniej poj, jak ludzie duchowni w bezgranicznej naiwnoci ochrzcili yda i przyjli do klasztoru, a on tak ubezpieczony prowadzi komunistyczn agitacj . Dziao si to rwnie w Lublinie, jak donosi Wieczr Warszawski z dnia 28 stycznia 1935 r. "Do klasztoru OO. Karmelitw w Lublinie zgosi si mody czowiek wyznania mojeszowego, podajcy si za studenta z Warszawy i wyrazi ch przyjcia Chrztu w., gdy czuje powoanie do ycia klasztornego i chciaby si powici misji nawracania ydw na katolicyzm. Kandydat wykaza du znajomo wiary katolickiej, tote OO. Karmelici przekonani byli o szczerych jego zamiarach i po odpowiednich przygotowaniach, przyjli go na ono Kocioa Katolickiego. Neofita zamieszka w klasztorze, poza tym czsto odwiedza swoich rodzicw chrzestnych i mia wiele znajomoci na miecie. Po pewnym czasie do klasztoru zg osi si agent tajnej policji, zapytujc o osob neofity. Zobaczywszy agenta modzieniec wyskoczy oknem i uciek. Okazao si, e jest to znany policji i poszukiwany przez ni dziaacz komunistyczny i e komedi Chrztu aranowa ju parokrotnie w rnych miejscowo ciach. Ostatni jego wyst p w klasztorze 00. Karmelitw mia na celu uzyskanie bezpiecznego schronienia w murach klasztornych". Wdzierajc si podstpnie do Kocioa Katolickiego dla szerzenia komunizmu, szerz go ydzi przede wszystkim u siebie w swoich instytucjach religijnych.

372)

Goniec Warsz. z 27 lipca 1938 "Tajne zapiski".

373)

Ma y Dziennik z 3 lipca 1937 "Rewolucyjny zwizek m odziey ydowskiej organizowa jaczejki w gimnazjach warszawskich".

134

135

XXXIII. Agitacja ydo-komunistyczna w Polsce w ostatnich latach

XXXIII. Agitacja ydo-komunistyczna w Polsce w ostatnich latach

W dniu 1 maja 1937 r. Sd we Lwowie skaza kandydata rabinackiego Abrama Rolnika za akcj wywrotow na 6 lat wizienia. Prowadzi w przyszy rabin referat techniczny w partii komunistycznej i mia nadzr nad skadami materiaw propagandowych. Nie tylko wrd kandydatw rabinackich s agitatorzy komunistyczni, ale nawet rabini owiadczaj si jako zwolennicy komunizmu. Jak donosi Gazeta Polska z dnia 10 czerwca 1937 r. w depeszy z Nowego Yorku: "Na centralnej konferencji rabinw amerykaskich w Columbus uchwalono rezolucj , w ktrej rabini wyra aj sympati rz dowi hiszpa skiemu w Walencji i owiadczaj, e zwycistwo Gen. Franco rwnaoby si klsce demokracji". Dla caoci podaje argonowe pismo notatki, jak w bnicach warszawskich prowadzi si akcj wywrotow, a mianowicie: "Kolosalne wraenie wywoaa w caej Warszawie kampania wiecowa Bundu, ktra si odbya 20 wrzenia 1937 r. rano w wikszoci warszawskich bnic i bet-hamidraszw374. "Prawie w 80 bnicach i bet-hamidraszach wystpili przedstawiciele Bundu w dniu 20 wrzenia, br. (1937). Omwili oni dokadnie sytuacj, wytworzon w Warszawie i w caym kraju. Mwcy spotkali si wszdzie z gorcym przyjciem. Byy miejscowoci, jak np. w bnicy Moriah przy ul. Dzielnej, przy ul. Mylnej 1, przy ul. Rynkowej, gdzie mwcw przyjto licznymi oklaskami"375. Gdyby si kto przerazi, e w bonicach, a zatem w domach modlitwy prowadzi si masowo akcj wywrotow przeciw Pastwu Polskiemu i to w stolicy Pastwa pod bokiem Wadz i Rzdu, to niech posucha, co wymieniona Agencja donosi w tym samym numerze na podstawie argonowej ksiki pt. "Walka z Bundem" wydanej przez yda Sz. Augurskiego w Moskwie 1932 r., gdzie na str. 110 w odnoniku agitator bolszewicki yd B. Stopner, delegowany do Polski w swoim czasie, przez Lenina i Plechanowa, opowiada, jak agitowa w Polsce" wygaszajc przemwienia w "bet-hamidraszach", czyli w bonicach, ktre przeznaczone s na dom modlitwy i na studiowanie Talmudu. Tu zatem wystpuje w caej peni obuda i przewrotno ydowska. Kiedy Nard Polski da zniesienia barbarzyskiego i ohydnego uboju rytualnego, ydzi w caym wiecie wrzeszcz , e to zamach na religi ydowsk , a tym
374) 375)

Bnice, gdzie ydzi ucz si Talmudu.

N je Folkscajtung Nr 288 z 1937 r. Cfr. Ajencja Zjednoczenia Katolickiego 1937 r. Wrzesie Nr 4.

czasem w domach powiconych religii, prowadzc wywrotow agitacj i wpuszczajc do nich bolszewickiego agenta, planuj zamach na Pastwo Polskie. Jeeli przejdziemy od poszczeglnych najwicej charakterystycznych wypadkw do statystyki, to tutaj przekonamy si, e komunistami w Polsce s tylko ydzi, bo saby odsetek nieydowski tworz jednostki patne lub pochodzce legalnie czy nielegalnie od ydw. Zbyt bliskie stosunki Polakw utrzymywane z ydami daj ydom sposobno do przemycania nieprawnym sposobem swojego plemienia do spoeczestwa polskiego i tym si tumaczy, e wrd Polakw z metryki i z nazwiska znajduj si osobniki o psychice, mentalnoci i skonnociach ydowskich. Tym si rwnie tumaczy skonno do komunizmu u niektrych Polakw. Wskazuje to, e albo legalnie, albo nielegalnie pochodz oni od ydw. W r. 1935 w Warszawie na 4.000 aresztowanych za dziaalno komunistyczn byo 3.600 ydw, a 400 Polakw, czyli 90% ydw, a 10% Polakw. Na 1 stycznia 1937 r. warszawska organizacja "Komunistycznej Partii Polskiej" liczya 70% ydw, a 30% Polakw, zwizek za komunistycznej modziey polskiej liczy 85% ydw, a 15% Polakw. Wyroki sdowe Warszawskiej Apelacji, rwnajcej si mniej wicej Wojewdztwu Warszawskiemu, skazay za komunistyczn dziaalno w r. 1937: w styczniu: 87,50% ydw, 12,50% Polakw, w lutym: 77,00% ydw, 23,00% Polakw, w marcu: 87,50% ydw, 12,50% Polakw, w kwietniu: 91,25% ydw, 8,75% Polakw, w maju: 95,00% ydw, 5,00% Polakw, w czerwcu: 87,50% ydw, 12,50% Polakw, w lipcu: 90,00% ydw, 10,00% Polakw, w sierpniu: 100,00% ydw, 0,00% Polakw, we wrzeniu: 96,00% ydw, 4,00% Polakw, w pa dzierniku: 95,00% ydw, 5,00% Polakw, w listopadzie: 60,00% ydw, 40,00% Polakw, w grudniu: 90,00% ydw, 10,00% Polakw. Zaznaczy tu naley, e komunistyczny stan posiadania na terenie Warszawy zmniejszy si w r. 1937 w porwnaniu do r. 1936 o 10%. Wrd modziey zmniejszy si tu stan posiadania o 5%. Przy czym ydw byo 83%, a Polakw 17%. W r. 1938 w teje Apelacji sdowej znajdujemy: w styczniu skazanych 56 ydw, 16 Polakw, wic 59,5% ydw i 40,5% Polakw; 137

136

XXXIII. Agitacja ydo-komunistyczna w Polsce w ostatnich latach

XXXIII. Agitacja ydo-komunistyczna w Polsce w ostatnich latach

w lutym skazanych 7 samych ydw, a zatem 100% ydw; w marcu skazanych 10 ydw, 2 Polakw, a zatem 80% ydw 20% Polakw; w kwietniu skazanych 17 ydw, 8 Polakw, a zatem 70% ydw 30% Polakw; w maju skazanych 6 ydw, 4 Polakw, a zatem 60% ydw, 40% Polakw; w czerwcu skazanych 6 ydw, 1 Polak, a zatem 90% ydw, 10% Polakw. A zatem za pierwsze procze 1938 r. ydzi, wrd skazanych za wywrotow dziaalno, tworz 73% w Warsz. Apelacji. Jest rzecz konieczn i tego cay Nard musi si domaga, by wszystkie Wadze tak Sdowe jak i Administracyjne przeprowadzay cile statystyk przestpczoci ydw i nieydw. Jeeli w stolicy wykazuje statystyka may odsetek Polakw wrd komunistw, to na prowincji z wyjtkiem okrgw przemysowych, komunistami s z maymi wyjtkami sami tylko ydzi. Charakterystycznym do pewnego stopnia byby tu proces w Sdzie Okrgowym w omy, ktry si odby w dniu 18 grudnia 1936 r. przeciw 10 modziecom z Zambrowa i okolicy o zajcia antyydowskie. Wedug zeznania komendanta posterunku Policji Pastwowej Antoniego Tomkiela, powodem zaj byy prowokacje ze strony ydw wobec ludnoci polskiej. ydzi szukali zaczepki, chcieli zaj, strzelali nawet do tumu z balkonu, rzucali kamieniami i drzewem w Polakw. Z drugiej strony by odruch modziey polskiej przeciwko komunie, ktra prowadzi wyton agitacj na terenie Zambrowa. Na zapytanie, dlaczego odruch ten skierowany by przeciwko ydom, przecie komunistami sanie tylko ydzi, odpowiada wymieniony komendant posterunku: Na terenie Zambrowa komunistami s tylko i wycznie ydzi. Na postawione pytanie, czy to wiadek stwierdzi, odpowiada Antoni Tomkiel: Tak stwierdziem. Na pytanie, czy ci komunici to tylko proletariat ydowski odpowiada: Nie! Komunici w Zambrowie to nie tylko proletariat ydowski, a rwnie ydzi zamoni, nawet bogaci kupcy tamtejsi. Modzie polska wyadowaa w zajciach antyydowskich w Zambrowie sw niech do ydokomuny take z powodu jej agitacji w wojsku. Niedawno w Zambrowie wykryto jaczejk komunistyczn w 71 p.p., przy czym aresztowano 6 onierzy samych ydw. Obok nich aresztowano i osadzono w wizieniu za dziaalno wywrotow kilkunastu ydw, wsppracujcych z komun w wojsku, w tym nauczycielk szko y powszechnej ydwk . Modzie polska obserwowaa t dziaalno 138

ydokomuny i zamanifestowaa sw wrog postaw w swoisty sposb przez wywrcenie kilku straganw z pomidorami376. To zajcie charakteryzuje pooenie caej Polski, gdzie znajduj si obok siebie dwa odrbne wiaty. Obok Narodu rdzennego jest pasoytnicze i wywrotowe plemi ydowskie, ziej ce nienawi ci do wszystkiego co narodowe i polskie, pragn ce t Polsk zniszczy i zaprowadzi ustrj komunistyczny i w zawisoci od Moskwy. Nard Polski, pragnie y spokojnie na ziemi swych ojcw i zachowywa swoje narodowe i katolickie tradycje, musi jednak, jeli zgin nie chce, przeciw obcemu elementowi wystpi. Walka midzy tymi dwoma wiatami, rozpoczta, pomylny jej dla Polakw wynik zaley od ich skonsolidowania we wszystkich warstwach i od wyodrbnienia si w kadej dziedzinie ycia od ydw jako od elementu obcego i szkodliwego, jako "od narodu chorego, ktry zaraa powietrze", jak powiedzia pose Ichok Griinbaum. Jeli do walki z zaraz fizyczn wystpuje rzd i wzywa do wsppracy cae spoeczestwo, bo wtedy tylko pomylny wynik moe by zapewniony, to tym wicej jeszcze do walki z zaraz moraln czy polityczn musi wystpi rzd z caym spoeczestwem, bo tylko wtedy uratuje si od zguby Pastwo Polskie i wtedy tylko uratuje si zarazem i Koci Katolicki. Jak walka z komunizmem jest obowizkiem Rzdu i Kocioa, tak rwnie ze wzgldw samozachowawczych Rzd jak i Koci z ydostwem walczy musi, jeli nie chce podzieli losu rzdu i Kocioa w Rosji czy Hiszpanii.

376)

Warszawski Dziennik Narodowy z dnia 22 grudnia 1936 r. "Komunistami s tylko ydzi".

139

XXXIV. Masoneria a ydzi

XXXIV

Masoneria a ydzi
Tak jak socjalizm yda Marksa, tak rwnie i masoneria jest pochodzenia ydowskiego. O ydowskim pochodzeniu masonerii wiadczy rabin Izaak M. Wise w sowach: "Masoneria jest urzdzeniem ydowskim, jej historia, stopnie, urzdy, hasa i wyjanienia s ydowskimi od pocztku do koca"377. "Idea masonerii rwnie wysza z ydostwa na mocy wewntrznej koniecznoci. Jako jej zaoyciel uchodzi Salomon, ktry widzia najwyszy rozkwit ydostwa". Tak mwi o pochodzeniu masonerii yd dr Karpeles378. Ju sama nazwa loy (liszche), jak mwi Alfred Miller, jest pochodzenia ydowskiego. "Liszche" oznacza pokj przyleg y Alfred Miller wyjania to w nastpujcy sposb: "witynia Salomona miaa oprcz trzech istotnych czci duo pokojw przylegych l. Dlaczego zakon masoski wybra nazw loa, a nie witynia albo Dom Boy, tumaczy si w ten sposb: Prawdziwa witynia albo Dom Boy moe by tylko na grze Morja, gdzie mona sobie pomyle pion do niebieskiego Jeruzalem, czyli Duchowego Syjonu, a wic do paacu Wielkiego Budowniczego Wszechwiata)). Dlatego wszystkie miejsca odlege od Morja, muszotrzyma, bo nie mog inaczej, tylko nazw pokoje przylege do wityni Salomona, czyli loe"379 Jeeli przygldamy si dalej rnym nazwom l czy urzdom w loach, czy te rytua owi lub zwyczajom w lo ach, to nas uderzy takie podobie stwo, a raczej taka tosamo z ydostwem, e nawet bez zapewnie wymienionych ydw, bdziemy musieli przyzna, e istotnie wszystko tu jest ydowskie.
377) Izaak M. Wise, "Izraelit of America" z 3 sierpnia 1866. Cfr. Friedrich Hasselbacher, Entlarvte Freimaurerei, Berlin 1934. S. 15. 378) Dr G. Karpeles, Festschrift des Ordens Bnei Briss ( ydowska lo a) 1902. S. 107. Cfr. Hasselbacher S. 15. 379) Alfred Miller, Handbuch der Judenfrage. "Freimawrerei". Leipzig 1933 33 Aufl. S. 221.

Mamy tu lo "Rite des Elus Coens" (kohen) "Rytua wybranych kapanw", ktr zaoy we Francji okoo 1754 DonMartiney Paschalis, podrnik Wschodu. System jego o 9 stopniach zwano martynizmem. To znowu jest loa "Nowego Jeruzalem" zaoona w r. 1766 przez paryskiego chirurga Benedykta Chastanier, o teozoficznym charakterze. Loe te byy w wielu innych krajach, a gwnie za we Francji. W Hamburgu powstaa w r. 1737 loa "Absalona". Nalea do niej nastpca tronu niemieckiego Fryderyk Pruski. Masoneria posiada, oprcz przepisw pisanych, cay szereg przepisw ustnych, ktre drog tradycji ustnej przechodz z pokolenia na pokolenie jak i u ydw i nigdy nie zostay ujte w form przepisw pisemnych. Std to wielka tajemniczo i brak dokadniejszych znajomoci zwyczajw masoskich, bo poszczeglne egzemplarze drukowanych przepisw wydaj za numerami tylko swoim "braciom", a ustne przepisy kady mason zachowuje pod przysig w najwikszej tajemnicy. Mimo to jednak w czasie pobytu na midzynarodowym ydoznawczym Kongresie w Erfurcie dostay si do mych rk skonfiskowane przez rzd niemiecki dziea masoskie, wydane w formie manuskryptu tylko dla masonw, na podstawie ktrych podaj nastpujce opracowanie. Zacznijmy od trzech najniszych stopni, ktrych w rytuale szkockiego pochodzenia, liczcego w Polsce w r. 1930 czonkw 1900, sjeszcze loe "Wielkiego Wschodu", rwnie o 33 stopniach. Wedug katalogu masonerii z r. 1936 jest w Polsce 360 czonkw Wielkiego Wschodu, zajmujcych kierownicze stanowiska w pastwie, a nadto sjeszcze loe czysto ydowskie Juda, z paragrafem ydowskim, do ktrych aden nieyd dosta si nie moe ydzi za do l nieydowskich nie tylko mog nalee, ale nawet zajmuj w nich kierownicze stanowiska. Oni waciwie masoneri rzdz. Oprcz rytu szkockiego s w Polsce jeszcze loe "Wielkiego Wschodu", rwnie o 33 stopniach. Ju z samego rytuau o przyjciu ucznia do loy masoskiej widzimy, e ten rytua opiera si na ydowskich podstawach. Prezydent Wszech Lig masoskich dr Uhlmann przedstawia przyjcie ucznia, a wic do najniszego stopnia masonerii w nastpujcy sposb: "Kandydatowi zawizuje si oczy, obnaa si ramiona i pier, zdejmuje si trzewik czy pantofel, by mu uniemoliwi ucieczk, daje si powrz na szyj, przewodnik za prowadzi go z zawizanymi oczami do drzwi wityni masoskiej, do ktrych pukajc mwi: chcemy oglda wiato, jestemy w ciemnoci i stalimy si szukajcymi wiata. 141

140

XXXIV. Masoneria a ydzi

XXXIV. Masoneria a ydzi

Muzyka i piew przyjmuje owego ucznia przy bramie wityni. Odbywa si trzy tego rodzaju podre wrd krzyku i haasowania. Kiedy na rozkaz wielkiego mistrza zasona z oczu spada, widzi nowowstpujcy figur ludzk przy sabym wietle z sercem przeszytym szabl. Jest to zdrajca, ktry upomina do wiernoci. Wszystkie ponadto szpady braci skierowane s do piersi neofity, co rwnie w podobnym znaczeniu uczyniono. Prowadzi si neofit przed otarz prawdy do mistrza na fotelu i kae si mu postpi na trzy stopnie. Miejsce, na ktrym si znajduje, tumacz mu, staje si mu jasnym, bo przedstawia mu przedsionek wityni Salomona. Tam znajduj si krte schody, ktre prowadz do miejsca witego witych, do siedziby prawdy. Tu na trzecim stopniu szukania wiata skada si lub, rwny przysidze, na wierno w wypenianiu obowizkw, na zachowanie tajemnicy, na zachowanie znakw poznawania si i form ceremonialnych, nadto na milczenie nawet wtedy, gdyby si sprzeniewierzyo Zwizkowi. Potem nastpuje ubezpieczenie si na sowo masoskie, ktre powinno by tak samo wite jak przysiga. Kadzie si wic praw rk na trzy wielkie wieczniki, a lew na serce, aby odczu dziaanie lubu i zrozumie jego ciko. Kiedy neofita potwierdza to swoim sowem, wtedy przystpuje mistrz do powicenia. Nastpuje chwila, ktra wie na wieki z towarzystwem, o ktrego czonkach nic nie wie, prcz tego, e s take szukajcymi wiata jak i on. Wreszcie uznaj wstpujcego jako godnego wiata i prowadz na wschd, gdzie bracia ujmuj; go za rce. Na rozkaz mistrza spada zasona z oczu, widzi, e acuch braci otacza go. acuch jest symbolem braterskoci i solidarnoci, ktra czy wszystkich braci na caym wiecie. Potrjny ucisk doni przez acuch zapewnia o gorcej sympatii i gotowoci do pomocy, jeli mu prawda, wierno, cnota i zachowanie tajemnicy witymi bd. Na tym koczy si przyjcie ucznia. Wedug szkockiego rytuau, skoro zasona spada z oczu, widzi neofita koce szpad braci skierowane do jego piersi, co ma go przestrzec przed kar za zdrad, ale zarazem objawi mu, e bracia s gotowi broni go, jeli stanie si tego godnym. Na otarzu jest Biblia, niejako symbol wiary dogmatycznej, ale jedynie jako znak badania mdroci. Na Biblii jest ktomierz i cyrkiel. W niektrych loach jest jeszcze mot, ktry oznacza energi. Czsto zamiast Biblii jest mot. Na niektrych otarzach, obok Biblii i ksig prawnych wielkiej loy i l przynalenych, znajduje si naokoo potrjnego lichtarza acuch, ktry symbolizuje uniwersalno i solidarno wiatowego masostwa. Nad pomieszczeniem mistrza jest sufit niebieski, pokryty gwiazdami, ktre przedstawiaj przestrze 142

wiata i uniwersalno. Na lewo przed neofit jest soce, a na prawo powy pksiyc. Loa przedstawia fundament wityni Salomona"380. W pracy dr Uhlmanna, ktra jest jakby katechizmem dla masonw i jest ujta w formie pyta i odpowiedzi, na postawione pytanie by ucze wypowiedzia sowo, jako znak wtajemniczenia i przynalenoci do masonerii, kiedy wypowiedzia to sowo, nastpuje dalsze pytanie, od czego wyprowadza si to sowo? Na to podana jest odpowied: Od lewego supa przedsionka albo wejcia do wityni krla Salomona"381. Jaki jest cel masonerii? Nasi przodkowie nazywali go odbudowanie wityni Salomona i myleli przez to wityni humanitarnoci382. Jaka jest dewiza masonerii? Jej dewiza sformu owana najpierw we Francji, a przyj ta nast pnie w innych krajach, opiewa: wolno, rwno i braterstwo383. Co znaczy sowo J? Jest to nazwa supa w przedsionku Salomona, przy ktrym uczniowie zapat otrzymywali. Co oznaczaj dwa supy? Dwa filary, ktre stay przy wejciu do wityni Salomona i byy z miedzi. Do czego suy sup po lewej stronie? Do zebra masonw uczniw, ktrzy przed czasami przy tym s upie otrzymywali zapat. Co oznacza litera J..., ktr si widzi na tym supie? J..., imi tego filara i sowo dane stopniowi ucznia masonerii. "Powiedz mi Pan wite sowo! (To nazywa si B... nie J...)". Supy J... i B... s wymienione w Biblii 2 Paralipomenon III. 17384. "Sup w przedsionku wityni Salomona po prawej stronie nazywa si Jachin, po lewej Boaz. Powsta jednak spr wrd rnych rytw masoskich, przypominajcy najzupeniej talmudyczne spory wrd rabinw, czy ma si nazwy do tych supw stosowa, wchodzc do wityni czy z niej wychodzc?
380) Cfr. Fr. Dr Uhlmann, Die grosse Werklehre der Freimaurerei nach den Ritualen und Katechismen der veschiedens Lehrarten. Stuttgart. Emst Heinrich Moritz (Inhaber Franz Mittelbach) 1931 S. 125. Manuskript furBrr. Freimaurer. 381) Die grosse Werklehre S. 130. 382) Die grosse Werklehre S. 140. 383) Die grosse Werklehre S. 140. 384) Cfr. Die grosse Werklehre S. 159-163.

143

XXXIV. Masoneria a ydzi

XXXIV. Masoneria a ydzi

Ktry zatem z tych supw naley uwaa jako po prawej, a ktry jako po lewej stronie. "Co do formy tych supw, a przede wszystkim co do tego, co si znajdowao na nich, bya wrd l masoskich wielka rozmaito. Byway te supy przedstawiane jako cztery potwarte granatowe jabka, ju te jako cztery kule, ju to jako jedna kula wiata"385. Supy te w masonerii maj wielkie znaczenie, zetkniemy si jeszcze pniej z nimi. Mason wysokiego stopnia dr Mackey studiowa je specjalnie we wczeniejszej ydowskiej formie. Wedug niego supy te przedstawiaj przypomnienie obietnic Boga, odnoszcych si do utrzymania Jego ludu izraelskiego, poniewa Jachin pochodzi od Jah (Jehowah), a achim (zbudowa) oznacza "Bg zbuduje swoje mieszkanie w Izraelu"; z drugiej za strony Boaz skada si z b (w) i oaz (potga), to wszystko oznacza "on bdzie odbudowany w sile"386 Wrd dalszych pyta we wspomnianym podrczniku masoskim charakterystycznym jest nastpujce pytanie: Dlaczego odebrano Panu wszystkie metale (przy przyjciu na ucznia)? Wtedy, gdy wityni Salomona budowano bya budowana zupenie z kamienia tak, e nie byo ani mota, ani siekiery, ani adnego elaznego instrumentu"387. Dlaczego by Pan ani nago, ani nie ubrany? Jest to zwyczaj Izraelitw, ktry przyjli masoni. Czytamy o tym w Ksidze Rut odnonie do wymiany i wypaty, e dla wzmocnienia mczyzna zdejmowa buta i oddawa go swemu ssiadowi. Byo to porczenie u Izraelitw. My to czynimy, aby przez to w moliwie najcilejszy sposb wzmocni nasz szczero w sprawie, w ktrej jestemy zainteresowani388. Jeli nadto wemiemy pod uwag, e tak w loach jak i w synagogach przebywa si z nakryt gow, to przyjdziemy do przekonania, e istotnie wszystko tu "od pocztku do koca jest ydowskim".

Mwi o tym Herman Gloede, mason wysokiego stopnia w instrukcji drukowanej tylko dla braci jako manuskrypt: "Poniewa my nasze zwyczaje wprost opieramy na ydowskim kapastwie, to mona uwaa nasz zwyczaj nakrywania gowy jako znak, e mamy tworzy wit, kapask gmin"389. Susznie zatem zapewnia pismo ydowskie, e "masoneria jest oparta na ydostwie i jeli z rytuau masoskiego usun nauk judaizmu, to nic nie pozostanie"390. Jeli jednak pochodzenie rytuau masoskiego z przepisw czy zwyczajw ydowskich byoby rzecz drugorzdn, to jako kwesti najwaniejsz musimy uwaa podanie celu wolnomularstwa, a tym jest, jak mwi mason wysokiego stopnia dr Uhlmann, "budowa wityni Salomona"391. Jeli zwaymy, e wedug poj ydowskich mesjasz ma zaoy wszechwiatowe krlestwo izraelskie i ma zbudowa wityni w Jeruzalem, to zrozumiemy, e masoni, majc na celu "budow wityni Salomona", obowizani s wpierw pomaga ydom do zaoenia krlestwa ydowskiego. Pierwsz pomoc w tym kierunku podaa francuska rewolucja goszc haso masoskie: "wolno, rwno i braterstwo"392, a tym samym wprowadzajc rwnouprawnienie ydw, dalszym jej cigiem to rewolucja w Rosji, na Wgrzech i w Hiszpanii, gdzie ydzi przy pomocy rewolucji obejmuj w adz w republikach komunistycznych. Kocowym etapem de ydostwa jest wiatowa rewolucja i zaprowadzenie komunistycznych republik w caym wiecie, by tym sposobem zapanowa nad wiatem i urzeczywistni odwieczne marzenia "wybranego narodu". Poniewa ydzi nie mog sami tego dokona, przeto wytworzyli sobie przez "socjalizm yda Marksa" swoich agentw i pomocnikw wrd klas robotniczych, a przez masoneri wrd sfer wyszych i najwyszych. "Pierwszym bowiem czynem masonerii bdzie wychwala ras ydowsk, ktra przechowuje niezmiennie bosk tre wiedzy. Potem bd si opiera na

385)

Die grosse Werklehre S. 164.

386) W. Leadbeater 33 e, Le cote occulte de la Franc-Maconnerie. Paris 1930 (Editions Adyar) p. 46, 47.
387) 388)

389) Br. Hersman Glaeder, Die Instruktionem fur die Jahanisgesellen der Grossen Landesloge der Freimaurer von Deutschland, gedruckt als Handschrift mit grossmeisterlichen Genehmigung fur die Brr. Lehrlinge von der Koniglichen Buchhandlung Emst Siegfried Mittler und Sohn, Cfr. Hasselbacher, Entlarvte Freimaurerei S. 15 ff. 390) Jewisch Tribune z dnia 28 padziernika 1927. Cfr. Alfred Miller, Handbuch der Judenfrage S. 223 "Freimaurerei". 391)

Die grosse Werklehre S. 176. Die grosse Werklehre S. 184.

144

Die grosse Werklehre der Freimaurerei S. 140. Dr Uhlmann, Die grosse Werklehre der Freimaurerei S. 140.

392)

145

XXXIV. Masoneria a ydzi

XXXIV. Masoneria a ydzi

ydowskiej rasie, aby znie granice". Tak twierdzi czasopismo masoskie, wychodzce we Francji393. Ta czynno masonerii pokrywa si najzupeniej z dziaalnoci komunistyczn, wychwalajc rwnie ydw i opierajc si na rasie ydowskiej, "aby znie granice" i "wprowadzi nowy porzdek wiata". Jasno i otwarcie najpowaniejsze czasopismo masoskie w Niemczech "Latomia" nazwao socjaldemokracj wybornym sprzymierzecem masonerii, piszc: "Nie moemy przej, by nie powita socjaldemokracji jako wybornego sprzymierzeca masonerii w deniu do uszlachetnienia ludzkoci i podniesienia dobra ludzkiego"394, a dalej zaznacza: "Socjaldemokracja i masoneria wraz z komunizmem wytrysy z rwnego rda". Nic dziwnego, bo twrca socjalizmu i komunizmu yd z pochodzenia Mordochaj Marks by czonkiem anarchistycznej loy "Le socialiste" w Brukseli, do ktrej wstpi 17 listopada 1845 roku. Jego program wprowadzi w ycie w Rosji yd rwnie Aron Kirbis Kiereski, mason 30o, nalecy do loy "Wielkiego wschodu Francji". Prbuje za to samo uczyni we Francji rwnie socjalista, yd i mason wysokiego stopnia Lejba Blum395. Ta czno socjalizmu z masoneri jest z gry przez ydostwo obmylana i uplanowana, jak to stwierdzaj "Protokoy mdrcw Syjonu", a potwierdza rwnie masoskie czasopismo "Der Zirkel", ktre pisze: "Duch czasu wymaga od nas, abymy w rce ujli kierownictwo socjalizmu, a w tym kierunku znalazy ju niektre loe waciw drog i waciwe rodki"396 Widzimy zatem, e midzynarodowi ydzi wytworzyli midzynarodowy socjalizm i midzynarodow masoneri, by w nich mie swoje agentury, ktre zatem maj cele ydowskie i su tylko ydom, ze szkod i zgub narodw rdzennych, wrd ktrych pasoytuj. Najdosadniej jednak charakteryzuj stosunek masonerii do ydw sowa nieuprzedzonego w tym wzgldzie Macieja Erzbergera, ktry pisa o nadzwyczaj donios ym tajnym posiedzeniu "Wielkiego wschodu Francji" z dnia 20 grudnia 1925 r.: "Jeli zbiera si masoski "Wielki wschd" w Paryu, to jest
393) 394)

to prawie rwnoznacznym z zebraniem gwnego Zarzdu "Alliance Israelite"397. W yciu codziennym znajdujemy na to pod dostatkiem dowodw. Socjalici id zawsze wsplnie z ydami tak w dziaalnoci politycznej jak i spoecznej. Masoni rwnie broni i popieraj ydw nawet wbrew interesom wasnego pastwa i wasnego narodu. Naturalnie zasaniaj si przy tym wzgldami tolerancji czy nawet dobra pastwa. O bliskiej cznoci i wsplnym pochodzeniu masonerii i socjalizmu wiadczy jeszcze i ta okoliczno, e tak masoni jak i skrajni socjalici, czyli komunici majwsplne godo: mot, kul i gwiazd. Co do komunistycznego sierpa, to w symbolice staroytnego Egiptu by on narzdziem mierci przy cinaniu gw. Mona by go uwaa za zmieniony nieco masoski pksiyc, o jakim bya ju mowa, bo do pksiyca dodany trzon, wyglda na sierp, godo w o cianina, m ot natomiast ma by god em robotnika. Tak przynajmniej w ciemne masy si wmawia. Jakkolwiek pksiyc jest godem muzumanw, to jednak wpierw by jako nw ksiyca w takim poszanowaniu u ydw, e obchodzili wito nowiu ksiyca i stawiali je na rwni z sabbatem (TI Paralipomenon 2. 4; Judith 8. 6; Is. 1. 13; I Mace. 10.34.). Jeli wic ydokomuna wmawia w chopa i robotnika, e sierp i mot to godo ich zawodowe, to tak tutaj, jak i pod wielu innymi wzgldami tylko ich otumania zwykym masosko-ydowskim zwyczajem, bo jak zreszt stwierdza mason wysokiego stopnia i wielka wrd masonw powaga prof. dr Ferdynand Katsch z Lipska: "Wybitnym zarysem Zwizku masoskiego jest to, e posuguje si od dawna systematycznymi faszami i systematycznym wprowadzaniem w bd tak zwyk publiczno i jak nawet i czonkw Zwizku, przed ktrymi powinny by ukryte prawdziwe zamiary Zwizku. Ju autorzy Konstytucji zwizkowych z r. 1723, tego gwnego prawa masoskiego, faszowali historycznprawd z najpeniejsz wiadomoci, w sprawach dotyczcych podstaw celowoci, panujcych w Wielkiej loy"398.

Le Symbolisme 1928. Cfr. Hasselbacher, Entlarvte Freimaurerei S. 16. Latomiaam 15 Juli 1849 S. 237. Band XII. Cfr. Hasselbacher, Entlarvte Freimaurerei S. 156. 395) Cfr. Hasselbacher, Entlarvte Fraimaurerei S. 158 f. 396) Der Zirkel, Wien 1906 Nr 29. Cfr. Hasselbacher, Entlante Freimaurerei S. 164.

397) 398)

Cfr. Hasselbacher, Entlarvte Freimawrerei S. 159.

Prof. Dr Ferdinand Katsch, Die Entstehung und der wahre Endzweck der Freimaurerei auf Grund von Originaluellen dargestellt. Berlin 1897. Nur fur Brr. Freimaurerei Cfr. Hasselbacher, Entlarvte Freimaurerai S. 14.

146

147

XXXIV. Masoneria a ydzi

XXXIV. Masoneria a ydzi

Katsch przyznaje dalej, e "Konstytucja zwizkowa napisana jest w ten sposb, eby niewtajemniczonego czytelnika wprowadzi tylko w zamieszanie". Jest to zreszt stara talmudyczna zasada, sformuowana pniej w "Szulchan aruchu", e goja mona oszuka na miarze, wadze itd., bo "jeli kto zaatwia interes z nie ydem, inny yd przyszed w tym czasie i oszuka nieyda na miarze, liczbie i wadze, to si zysk dzieli nawet wtedy, gdy ten, ktry pomaga, otrzymuje za swj trud zapat"399. Oszukuje si wstpujcych do masonerii, dziaajc na ich ambicj, podajc cele humanitarne, to znw cele wzajemnego popierania, si, czy denia do doskonaoci, zobowizuje si ich do. przysigi, grozi zemst, a nie mwi si im prawdy, ani nie podaje waciwego celu masonerii, ktry znaj dopiero wtajemniczeni na najwyszych stopniach. W miar bowiem posuwania si wyej w stopniach masonerii, odkrywa si masonom waciwy cel tej organizacji, ktrym jest ujcie wadzy nad wiatem, w swe rce, a tymczasem ujcie jej w swym kraju, by pniej odda t wadz wiadomie czy niewiadomie ydom. W yciu wewntrznym masonw obowizuj cele religii ydowskiej. "Masoni wykonuj budow, w ktrej Bg Izraela ma na zawsze mieszka"400. Zaznaczy tu naley, e "Ahriman rezon" znaczy: "bracia zobowizani Prawu" (Torze). W jakim za stopniu te zobowizania ci na masonach, podaje wielki autorytet masoski Anderson, w I wydaniu swej "Ksiki Konstytucji" napisanej na podstawie starych dokumentw na rozkaz Wielkiego mistrza ksicia Montangu, aprobowanej przez Wielk lo w r. 1722. Str. 298 nst. Powiedziano tam: Zaznaczy tu naley, e Ahriman rezon" znaczy: "bracia zobowizani Prawu" (Torze). W jakim za stopniu te zobowizania ci na masonach, podaje wielki autorytet masoski Anderson, w I wydaniu swej "Ksiki Konstytucji" napisanej na podstawie starych dokumentw na rozkaz Wielkiego mistrza ksicia Montangu, aprobowanej przez Wielk lo w r. 1722. Str. 298 nst. Powiedziano tam: "Mason jest obowizany zachowywa prawo moralne jako prawdziwy noachita i jeli on rozumie dobrze sztuk, to nigdy nie bdzie ani gupim ateist,

ani bezbonym wolnomy licielem, ani te nie bdzie postpowa przeciw swemu sumieniu. W dawnych czasach byli chrzecijanie masoni zobowizani dostosowywa si do chrzecijaskich zwyczajw jednolicie w kadym kraju, gdzie podrowali lub mieli jak czynno. Poniewa masoneri spotyka si wrd wszystkich narodw o innych take religiach, to powinni dostosowa si do tej religii, w ktrej gromadz si wszyscy ludzie, zostawiajc kademu bratu (masonowi) jego wasne poszczeglne zapatrywania, to znaczy, wymaga si tylko, aby byli cnotliwymi i wiernymi ludmi i opierali si na szacunku i uczciwoci, mog si zatem rni midzy sob, jak chc, przez te czy owe imiona, religie i pojcia: bo zgadzaj si jednak ze sob w trzech wielkich artykuach Noego, ktre dostatecznie s wystarczajcymi, aby zachowa czno loy"401. Wyjanienie tych sw "Konstytucji" masoskiej mona najlepiej zrozumie na podstawie Talmudu, gdzie "Rabi Chanana b. Gamaliel powiedzia: dlaczego prozelici s w tym czasie ucinieni i przychodz na nich cierpienia? Poniewa nie zachowywali siedmiu przykaza noachitw (przed ich przystpieniem do ydostwa)"402. O siedmiu przykazaniach dla noachitw czytamy w traktacie prawnym Talmudu Sanhedryn 56 b, gdzie jako pierwsze przykazanie podano: "Poszanowanie Prawa". Strack i Billerbeck wyjaniaj to jako: "posuszestwo dla wadzy", naturalnie dla wadzy ydowskiej403. A zatem posuszestwo dla wadzy ydowskiej jest pierwszym przykazaniem dla noachitw. Na innym miejscu czytamy: "Ula powiedzia: trzydzieci przykaza, ktre przyjli na siebie noachici, z ktrych jednak tylko trzy zachowuj"404. Do zachowywania rwnie trzech artykuw Noego, jak wskazano, obowizani s take i masoni, ich zatem obowizuje przede wszystkim posuszestwo dla wadzy ydowskiej. Z tego widzimy, e masoneria jest ekspozytur ydowsk, tworzy prawe skrzydo armii ydowskiej w pokojowym podboju wiata, na lewym skrzydle wystpuj socjalici i komunici a centrum i naczelne dowdztwo obejmuj ydzi, bo ich wadzy majsucha masoni goje, suchaj ich rwnie i socjalici.

401)

Cfr. Hasselbacher, Entlarvte Freimaurerei S. 17 f. Jabamot 48 b.

Choschen hamischpat 183. Cfr. Heinrich Lwe, Schulchan Aruch oder die vier jiidischen Gesetzbucher S. 333. The General Ahriman Rezon and Freemason's Guide von Daniel Stickels New York, 1901, p. 71 Cfr. Hasselbacher, Entlarvte Fraimaurerei S. 17.
400)

399)

402) 403)

Strack i Billerbeck, Kommentar zum Neuen Test. Das Evangelium nach Markus II B. Munchen 1924 S. 722.
404)

Holin92a.

148

149

XXXIV. Masoneria a ydzi

XXXIV. Masoneria a ydzi

Potwierdzaj to "Protokoy mdrcw Syjonu", ktre na tle powyszym nabierajjdrnoci i siy, gdy mwi: "Obecnie wobec zniszczenia arystokracji lud popad pod ucisk dorobkiewiczw sprytnych, wzbogaconych, ktrzy jakby jarzmo bezlitosne zwalili si na robotnikw. Staniemy si niejako oswobodzicielami robotnikw spod jarzma, kiedy zaproponujemy im wstpienie do szeregw armii naszej, czyli do socjalistw, anarchistw i komunistw, ktrych stale popieramy, rzekomo na zasadzie prawa braterskiego solidarnoci oglnoludzkiej naszego masostwa spoecznego. Arystokracj, korzystajc na podstawie prawa z pracy robotnika, obchodzio ywo, by robotnicy byli syci, zdrowi i krzepcy. Interes nasz ley w zjawisku wrcz przeciwnym: w wyradzaniu si gojw. rdo wadzy naszej spoczywa w chronicznym niedojadaniu i braku si u robotnikw, poniewa wskutek tego popadaj oni w nasz niewol. W organach za wadzy, opiekujcych si robotnikami, nie znajduj ani si ani energii do przeciwdziaania temu"405. Na tych podstawach opiera si polityka ywnociowa sowietw. Wywietla to bezwiednie rozmowa z komunist osoby, przybyej niedawno z Rosji sowieckiej. "Na jej zwrcon uwag, e gd panujcy na Ukrainie, moe doprowadzi ludno do powstania przeciw rzdowi, odpowiedzia komunista: towarzyszka nie rozumie wcale polityki rzdu: godny, opuchnity nie powstanie przeciw niemu lecz gdy mu rzucimy ks chleba wtedy, to go cakiem wemiemy, bdzie nas uwaa za dobroczycw"406. Tak istotnie jest w Rosji sowieckiej, o ktrej przeraajcych brakach opowiadajc wymieniona osoba dodaje: "mieszkacy Ukrainy, ktrych wymaro godow mierci 8 procent, byli uszczliwieni, bo w centrach chleb sta si dostpnym dla wszystkich stojcych od witu w kolejce. Po poudniu zwykle ju brako chleba w kooperatywach" (1. c). A przecie Ukraina bya spichlerzem Europy. Do wymierania za ludnoci mierci godow doprowadzili j komunici celowo, bo postpujc wedug programu "Protokow mdrcw Syjonu", doszli do wadzy i na podstawie tego rwnie programu tej wadzy kurczowo si trzymaj. W "Protokoach" za wrd innych powiedziano:

"Gd wytwarza dla kapitau pewniejsze prawa do robotnika, ni te, ktrymi obdarzya arystokracj prawna wadza monarchiczna!' Przy pomocy ndzy i wypywajcej std zawistnej nienawici rzdzimy tumem i domi jego miadymy wszystkich, ktrzy staj na drodze do naszych celw. Kiedy nadejdzie czas koronacji naszego wadcy wszechwiata, wtedy te same rce zmiot wszystko, co mogoby stanowi przeszkod"407. Zgadzaj si tu "Protoko y m drcw Syjonu" z "Mow rabina Reichorna 0 gojach", gdzie powiedziano: "Nasz interes wymaga, bymy okazywali zrozumienie dla aktualnych i socjalnych zagadnie, szczeglniej dla tych, ktre zmierzaj do poprawy stosunkw klas pracujcych. W rzeczywistoci za musi nasz trud do tego zda, abymy z tej strony opanowali opini spoeczn i nakrelili jej kierunek. Zalepienie mas i ich skonno do tego, e daj si uj patetycznymi frazesami sprawia, e staj si one dla nas atw do uzyskania zdobycz 1 wyjednuj dla nas w ich koach popularno i zaufanie. My znajdujemy atwo po rd naszych ludzi takich, ktrzy mog przyoblec swoje sztuczne uczucia w tego rodzaju wymowno, w jak przyoblekaj szczerzy chrzecijanie swoje prawdziwe natchnienie. Konieczn jest rzecz zatrzyma, o ile tylko moliwe, proletariat yczliwie usposobionym dla ydw i im go podporzdkowa, ktrzy rozporzdzaj pienidzmi. Bdziemy cisn do rewolucji i przewrotw, a kada podobna katastrofa zbliy nas w naszych deniach do jedynego celu, do celu panowania, na ziemi, jak to byo obiecanym naszemu ojcu Abrahamowi"408. Mwic o potdze si tajnych, dziaajcych z ukrycia, a prowadzcych do despotyzmu, dodaj "Protoko y m drcw Syjonu" charakterystyczne s owa o masonerii i jej stosunkach ju to ze sferami monarchicznymi, ju to i z komunistycznymi. "Kto lub co zdolne jest obali si niewidzialn? A sia nasza jest wanie tak si. Masostwo zewntrzne suy wanie do ukrycia jej oraz jej celw, plan za dziaa tej siy, a nawet miejsce, gdzie si znajduje, nie bdzie nigdy ludziom wiadome"409.

407) 408)

Prot. III 39-40.

405) 406)

Prot. III. 37, 38. Cfr. Agencja Prasowa Antykomunistyczna Nr 21 z dnia 20 maja 1938 r. "Aprowizacja".

"Mowa rabina Reichhorna" 25-27. Przytaczam j w caoci i omwienie podaj w pracy: Program wiatowej polityki ydowskiej. II wyd. Warszawa 1936 str. 112223.
409)

Prot IV. 51.52.

150

151

XXXIV. Masoneria a ydzi

XXXIV. Masoneria a ydzi

"My jestemy rdem terroru obejmujcego wszystko. Mamy na usugach ludzi wszelkich pogldw, wszelkich zasad: odnowicieli monarchii, demagogw, komunistw oraz wszelkich utopistw. Wszystkich zaprzglimy do pracy. Kady z nich na swojrk toczy jak czerw resztki wadzy, usiuje obali cay ustalony ukad pastwowo-spoeczny. Wszystkie pastwa s przemczone wskutek tych dziaa, wzywaj pokoju, gotowe dla niego powici wszystko, lecz my im pokoju nie udzielimy, dopki jawnie i kornie nie uznaj naszego midzynarodowego nadrzdu. Ludy woaj, e niezbdne jest rozstrzygnicie kwestii socjalnej w drodze midzynarodowego porozumienia. Rozczonkowanie na partie oddao je wszystkie do naszej dyspozycji, chcc bowiem prowadzi walk konkurencyjn naley mie pienidze, ktre s cakowicie w naszym posiadaniu"410. "Niezbdnym jest mci we wszystkich krajach stosunki narodowe i rzdy, aby przemczy og nieadem, nienawici, walk, a nawet mczestwem, godem, szczepieniem chorb, ndz. Wwczas goje nie bd widzieli innego wyjcia, jak tylko oddanie si zupene i ostateczne pod nasz wadz. Gdybymy dali narodom wytchnienie, wwczas nie wiadomo, czy nastpiaby kiedykolwiek upragniona chwila"411. To mcenie stosunkw spoecznych, wywoywanie zamtu i nieadu widzimy w szczeglny sposb we Francji, rzdzonej przez masonw. Niestety i u nas wyczuwa si tajemnicz ciemn si, ktra skca wszystko, usposabia jednych przeciw drugim, rozproszkowuje wprost spoeczestwo, a tym samym osabia je i obnia w jego najszlachetniejszych deniach. Rozumiej wprawdzie wszyscy Polacy, e zjednoczenie jest warunkiem niezbdnym i koniecznym trwaoci i potgi pastwa, a jednak jaka dziwna sia ustawicznie ich dzieli. Trafnie ten stan okreli w Sejmie w lutym 1938 r. pose Juliusz Dudziski w swej interpelacji przeciw masonerii: W Polsce rozplenio si panowanie rozmaitych mafii. Nikt ju w Polsce nikomu nie wierzy, nikt nie wierzy nawet w najbardziej pikne i szlachetne hasa. Kady boi si, aeby czasem pod przykrywk piknych hase nie zosta wcignity do organizacji, ktra bdzie po prostu narzdziem, tylko w rku zorganizowanej mafii, bdcej nawet pod wpywem obcej agentury.

"I dlatego, jeli ma nastpi prawdziwa konsolidacja musi by oczyszczona atmosfera polityczna Polski. Wszystkie mafie musz' by wytpione"..., bo "Polsk rzdzi z ukrycia mafia masoska". Tote pose Wacaw Budzyski, podkrelajc donioso powyszej interpelacji, wypowiedzia w Sejmie: "Wszyscy absolutnie doceniamy niebezpiecze stwo tajnych organizacji w Polsce, zwaszcza gdy ich orodek dyspozycji, ich sztab gwny, ma siedzib poza granicami kraju. Za obowizek kadego Polaka uwaamy walk z obc agentur, tak czy inaczej si nazywajc, tak czy inaczej zakonspirowan"412. Cae spoeczestwo polskie z wyjtkiem ydw i masonw, ktrzy "zajmuj wysokie stanowiska w wiecie zawodowym, przemysowym i politycznym", przyjo z najwikszradociwystpienie obydwch posw w Sejmie przeciw ciemnym, mocno zakonspirowanym siom, niszczcym Pastwo i nasz nard. Gdyby si za kto zapyta, jakie to s te siy, to odpowiedz mu "Protokoy mdrcw Syjonu" obrazowo i jasno: "W jakime innym celu wymylilimy i nakazali gojom ca t polityk, nie dajc im monoci zbadania jej treci jeeli nie w tym, eby drog okln osign to, co jest niedocigym drog prost dla naszego rozproszonego plemienia. Posuyo to jako fundament dla naszej tajnej organizacji, masonerii ktra nie jest znana, oraz dla celw, ktrych istnienia nie podejrzewaj nawet te bydlta goje, zncani przez nas do szeregu armii l masoskich na pokaz istniejcych dla zamydlenia oczu gojom"413. A zatem polityka dzielenia i rozdrabniania spoeczestwa rdzennego na partie i partyjki prowadzi do osabienia tego spoeczestwa, a do wzmocnienia ydw i t polityk prowadz ydzi przy pomocy masonerii. Masonw za gojw uwaaj za bydlta, mimo szumnych hase o rwnoci i braterskoci. Talmud dla yda pozostaje zawsze norm postpowania i dlatego kady nieyd, choby odda si na usugi ydostwa, tak jak to czyni mason, pozostaje jednak w oczach yda tylko bydlciem. Naiwny za goj uwaa go za "brata". Nie tylko w polityce pastwowej, ale i w stowarzyszeniach spoecznych widzimy u nas chaos, zamieszanie i rozproszkowanie spoeczestwa na partie i partyjki. Kadziemy to zwykle na karb naszej narodowej niezgody i niesforno ci, a tymczasem ydzi, czy sami wprost, czy przez swych pomocnikw

410 ) 411)

ProtIX90. Pit)LX.114.

412) Jutro Pracy z dnia 27 lutego 1938 r. Nr 8. Juliusz Dudziski, Atak na masoneri, Wacaw Budzyski, Oskaram mafi. 4l3)

Prot. XI. 118.

152

153

XXXIV. Masoneria a ydzi

XXXIV. Masoneria a ydzi

masonw i socjalistw zamt ten celowo wykonuj. Zgadza si to z programem "Protokow mdrcw Syjonu", gdzie powiedziano: "W stowarzyszeniach gojw, gdzie zasialimy ziarna nieadu, protestw, mona przywrci porzdek tylko przy uyciu rodkw bezwzgldnych dowodzcych istnienia niezomnej wadzy"414. Przyznaj wic ydzi, e niezomna wadza jest niezbdn dla utrzymania adu i porzdku, a jednak przeciw przebyskom takiej wadzy podnosz gwaty i krzyki, propagujliberalizm jako podkad dla masonerii i komunizmu, by przy tego rodzaju pomocy sia niead i zamieszanie i osabi pastwa i rzdy narodw rdzennych. Ich zatem cele s wprost przeciwne interesom narodw, wrd ktrych yj. Charakterystycznym pod tym wzgldem jest tajny oklnik Stalina dla komunistw we wszystkich krajach, by dyli do rozdrabniania stronnictw narodowych. . Jeli wic u nas widzimy, e co chwila powstaj nowi wodzowie, czy nowe rozamy ze stronnictwa narodowego, szczeglniej wrd modziey, to przyczyny tego szuka naley gwnie w dziaalnoci ciemnych si komunistyczno-ydowskich, posuguj cych si judaszowskimi srebrnikami dla zguby pastwa i narodu. Niech si narodowcy dziel, niech si razem zwalczaj, niech si osabiaj, bo tym silniejsi bd ich wrogowie ydzi. Wprawdzie przytoczone zestawienia wykazujjasno, e masoneria pochodzi z ydostwa, ma cele ydowskie i kierowana jest przez ydw, jednak potwierdzenie tego wszystkiego i niejako piecz dla powyszych dokumentw stanowi mog sowa Papusa, masona najwyszego stopnia, dyrektora wtajemniczenia, prezydenta niezalenej grupy nauk ezoterycznych. Podajc wyjanienie symboliki 32 stopnia masonerii, wyraonej na pieczci, mwi on rwnie i o celach masonerii w nastpujcy sposb: "Formacja armii masoskiej, skadajcej si ze wszystkich stopni przedsiwemie kampani, by i i owadn Jerozolim i posi jej wityni. Armia ta obozuje, oczekujc ostatecznego szturmu. Ona skada si z 15 korpusw, ktre s zgromadzone w bramach Neapolu, Malty, Rodosu, Cypru i Jaffy dla poczenia si celem wsplnego marszu na Jerozolim. Ta koncentracja armii masoskiej miaa miejsce, gdy sygna, ktrym jest wystrza armatni, jest dany przez naczelnego wodza. Pierwszy wystrza i pier-

wsza koncentracja miaa miejsce, gdy Luter stan na czele rewolty inteligencji przeciw Formie, przeciw Kocioowi. Drugi wystrza armatni i druga koncentracja miaa miejsce, kiedy w Ameryce uznano, e wszelka wadza ludzka pochodzi od narodu i tylko od narodu. Trzeci wystrza armatni i trzecia koncentracja miaa miejsce, gdy we Francji goszono zasad wolnoci, rwnoci i braterstwa. Czwarte i pite uderzenie armatnie i czwarta i pita koncentracja nie miay jeszcze miejsca. Po pitej koncentracji nastpi panowanie witego Cesarstwa, to znaczy krlestwa Rozumu, Prawdy i Sprawiedliwoci"415. Jeli na wymienione "koncentracje" popatrzymy z punktu historycznego owietlenia, to przekonamy si, e przyniosy one dla ydostwa nadzwyczajne korzyci, ale zarazem wiemy, e wszdzie ydzi przygotowywali tym wypadkom teren. Z wystpieniem Lutra czyli ydzi koniec chrzecijastwa, ogaszali wizje rabinw, e mesjasz ju nadchodzi416, do Lutra za, po jego wystpieniu, jak on sam o tym mwi, zgosio si trzech uczonych ydw, ktrzy chcieli go na swoj stron przecign"417. Nie da si jednak zaprzeczy, e ydzi neofici czy pochodzenia ydowskiego, wnosili ferment do Kocioa i przez rnego rodzaju spory polemiczne osabiali powag i znaczenie wadzy Kocielnej, a tym samym wrd innych przygotowywali teren do wystpienia Lutra, czyli do rewolucji kocielnej. Jak z kadej rewolucji tak samo i z kocielnej odnosili ydzi najwiksze korzyci, bo najpierw osaba powaga Kocioa, uwaanego przez ydw za ich najwikszego przeciwnika, katolicy za podzieleni na wrogie obozy zapomnieli o ydach, a sami wrd siebie najzacitsze prowadzili walki. Stwierdza to Ichok Schipper, e "fanatyczne ksiowskie koa, ktre przy pomocy dworu papieskiego zwalczay ydowsk religi i zaprawiay gorycz ycie ydw, by y teraz wprowadzone w wir ci kiej walki z protestantami i innymi sektami, dlatego zaprzestay przeladowa ydw"418. Stara to i zarazem staa taktyka ydowska dosta si przede wszystkim do obozu przeciwnika, by go rozsadzi od wewntrz, by przyczaiwszy si przys-

Traite methodique de sciense occulte par Papus directeur de initiation, president du groupe independant d'etudes esoteri ues. Officier d'Academie Paris Georges Care editeur 1891 p. 707.
416) 417)

415)

Bli ej o tym mwi w pracy: Mesjanizm a kwestia ydowska str. 66-68. Luther, Von den Juden und ihren Liigen. Cfr. dr A. Falb, Luther und die Juden Munchen Der Moment z dnia 26 pa dziernika 1928 r. Nr 248 " ydowska legenda o reformatorze

1921. S. 29,30.
414)

Prot. XV 139.

418)

Marcinie Lutrze". Ichok Schipper.

154

155

XXXIV. Masoneria a ydzi

woi sobie wszystkie jego formy, wznieci wrd niego zamieszki i walki wewntrzne, podzieli na partie i pobudzi do walk wzajemnych. W ten sposb z rewolucji kocielnej Lutra odnieli ydzi wielkie korzyci. Wiksze jednak daleko korzyci odnieli z rewolucji amerykaskiej, ktra stawiajc jako zasad, e wszelka wadza ludzka "pochodzi od narodu i tylko od narodu", a nie jak dotd uwaano, e pochodzi od Boga, zewiecczya t wadz, obniya jej powag i rzucia j wprost na ulic, uczyniwszy j przystpn dla wszystkich, a nawet i dla ydw. W dalszym etapie rewolucja francuska zniosa "getto" i daa ydom rwnouprawnienie. Z czwartego za uderzenia, tj. z wojny wiatowej, ktra bya niejako dalszym cigiem rewolucji francuskiej, odnieli ydzi nadzwyczajne korzyci, bo obce narody miad c si wzajemnie wywalczyy im Palestyn, panowanie nad Rosj, prawa mniejszociowe w sabszych, a zaydzonych pastwach, a przede wszystkim nadrzd "Lig Narodw ", ktra jest dzieem ydowsko-masoskim, wedug projektu "Protokow mdrcw Syjonu" utworzonym, gdzie powiedziano: "Na miejscu wadcw wspczesnych postawimy straszydo, ktre bdzie nosio miano Nadrzdowej Administracji. Rce jego bd wycignite we wszystkie strony, jak kleszcze. Przy tak kolosalnej organizacji, nie moe ona nie zwyciy narodw417. "Wszelkimi sposobami winnimy podnie znaczenie naszego Nadrzdu, wystawiajc go jako protektora wynagradzajcego wszystkich, ktrzy poddadz si nam dobrowolnie"418. Wiele pastw poznao si ju na tym i nie chcc i na pasku ydowskim, wycofao si z Ligi, ktra waciwie adnego ze swych szczytnych zada nie spenia, a spenia tylko wiernie obron interesw ydowskich i popiera "fronty ludowe". Widzimy zatem, e plany zawczasu obmylane urzeczywistniaj ydzi przy pomocy masonerii i pokrewnych organizacji na zgub narodw, wrd ktrych yj-

XXXV Rozwj masonerii a upadek narodw


Jak ju z dotychczasowych zestawie widzielimy, masoneria jest pochodzenia ydowskiego, jest organizacj zakonspirowan i tajn i jest kierowana przez ydw. Poniewa, jak widzielimy, cele ydostwa s wprost przeciwne celom narodw rdzennych, dlatego to i masoneria, suc ydom dziaa na zgub tych narodw, a na poytek ydostwa. Wszdzie, gdzie si masoneria rozwija i przychodzi do wpyww w pastwach narodw rdzennych, narody te osabiaj si lub gin . Do tych wynikw dochodzimy, zestawiaj c rozwj masonerii w poszczeglnych krajach z wypadkami historycznymi tyche krajw. Za baz operacyjn niech nam posuy "Przewodnik masonerii, wydany przez Br. Fryca Uhlmanna, prezydenta Wszech-Lig masoskich. Manuskrypt dla braci masonw"421. Jest tu rys historyczny rozwoju masonerii w caym wiecie, wiadczcy wymownie, e masoneria jest zwizkiem midzynarodowym. Zacznijmy jednak od Polski, bo ta nas najwicej obchodzi. Ot w "Podrczniku" tym od str. 109 do 112 podano: "W r. 1738 zao ono pierwsz lo maso sk w Warszawie, a w r. 1742 w Winiowcu. W r. 1744 przy wspudziale ksit Stanisawa Lubomirskiego i Adama Czartoryskiego zaoono w Warszawie Lo trzech braci. Wielk rol odgrywaa loa Pod dobrym pasterzem powstaa kilka lat pniej. W tym czasie by li ju tu masoni take wyszych stopni. Prdko rozwijaa si masoneria, mimo licznych naciera na nii mimo zmiennych wynikw. W r. 1767 zaoono sawnloCnotliwegoSarmaty, ktra pniej zmienia si na Wielklo, zamknitjednak zostaa w r. 1769, a na jej miejsce powstaa Prowincjonalna macierzysta loa dla Polakw, otwarta przez Wielk lo londysk.

4I7) 418)

Prot. V 67. Prot. VI. 69.

Leitfaden der Freimaurerei von Fritz Uhlmann Prasident der Allgem. Freimaurerei Liga. Manuskript fur BB. Freimaurerei Liga Verlag Basel, Byfangweg 13 1933.

421)

156

157

XXXV. Rozwj masonerii a upadek narodw

XXXV. Rozwj masonerii a upadek narodw

"Loa Pod dobrym pasterzem rozwijaa si stale i zyskaa wpyw taki, e j pewna liczba l uznaa za Wielk lo. Oprcz tego byy jeszcze w tym czasie w Polsce loe francuskie i niemieckie, ktre naleay do l Grand Orient de France albo do cisej obserwancji. "W r. 1780 hr. Ignacy Potocki, jako wielki mistrz, poczy wszystkie loe w Polsce w jedn Prowincjonaln macierzyst lo z amerykaskim patentem. Loa ta otrzymaa w r. 1784 nazw Wielkiego Wschodu dla Polski i Litwy i zostaa wkrtce uznan powszechnie za granic, uzyskaa powag i znaczenie wskutek przystpienia do niej elity duchowej. Rozpoczy si zaburzenia w Polsce, a ze mierci Potockiego zacza si rozpada i masoneria". Niestety rozpada si i Polska, co spowodowali masoni i ydzi. Musimy to od siebie doda. "Po drugim i trzecim rozbiorze Polski, mwi dalej Uhlmann i pod zaborem rosyjskim masoneria zostaa zupenie zakazana i znika". Murzyn swoje zrobi, mg zatem spokojnie odej. "Take pod pruskim zaborem zostaa zniesiona Loa Wielkiego wschodu, niemieckie jednak Wielkie loe, a przede wszystkim "Wielka Loa krajowa, robiy starania, by nowe loe zakada. W Warszawie np. zaoono loe Pod zotym wiecznikiem)); Fryderyk Wilhelm filarem i witynia mdroci)) (1805). Kiedy Napoleon utworzy Wielkie Ksistwo Warszawskie wykluczono wpyw Prusakw w lo ach warszawskich. Teraz rozszerza a si swobodnie masoneria w Polsce i w r. 1810 utworzy si Wielki wschd narodowy Ksistwa Warszawskiego). "Wojna w r. 1813 powstrzymaa rozwj masonerii w Wielkim Ksistwie Warszawskim, ale jej nie zniszczya. Take Wielki wschd Francji posiada lo w Warszawie Bratersko. Po czwartym i ostatnim rozbiorze Polski w r. 1815 pozosta Wielki wschd nadal, ale nie mia adnych stosunkw z loami rosyjskimi. Wielki wschd Polski zakada teraz wszdzie loe. Wielkim mistrzem by minister Owiaty Stanisaw Kostka Potocki. Wrd ((Wielkiego wschodu by jeszcze Wewntrzny wschd i Kapitua suwerenna)), skadajca si z 27 doywotnich czonkw. Nadto bya jeszcze Wysoka kapitua; w Warszawie i w Wilnie i nisze kapituy we wszystkich wikszych miastach. Wschd wewntrzny)) obejmowa loe w. Jana; w r. 1822 byo ich 35, zoonych w trzy wielkie loe prowincjonalne. "Wskutek zaburze politycznych zakazan zostaa masoneria w caej Rosji, a zatem i w Polsce i znika pozornie z powierzchni. W rzeczywistoci za byy loe odosobnione w Polsce a do wojny wiatowej, tak samo byy i polskie loe za granic. 158

"Mimo zakazu zaoono w r. 1909 w Warszawie lo Wyzwolenie, ktra powstaa pod kierunkiem ((Wielkiego wschodu Francjf>>. "W Polsce zmartwychwstaej przysza masoneria do nowego rozkwitu. Midzy rokiem 1919, a rokiem 1921 powstao 10 l w Warszawie. W r. 1920 poczyy si razem te loe w ((Wielk narodow lo Polski, ktra jednak dopiero w r. 1924 staa si prawn, na mocy patentu ((Najwyszej rady Polski, ta za uznan zostaa w r. 1922 przez zgromadzenie ((Najwyszych rad w Lozannie. "Wielka loa ma dzisiaj (tj. w r. 1933) 11 l i okoo 300 czonkw, dziaa wedug przyjtego starego szkockiego rytuau. Ponadto s jeszcze loe pod byym zaborem pruskim: ((Wielka loa pod trzema kulami i ((Wielka loa krajowa przyja)). Naley tu pi l, zczyy si one w ((Zwizek niemieckich l masoskich w Polsce, ktre nie nale dzisiaj (1933 r.) do adnej ((Wielkiej loy". Taki krtki rys masonerii w Polsce podaje prezydent "WszechLig masoskich" Uhlmann. Z tego widzimy, e od powstania masonerii za Augusta II, ktrego elekcj finansoway banki ydowskie w Wiedniu, Polska zacza si chyli do upadku, a z chwil rozkwitu masonerii Polska upada. W Polsce zmartwychwstaej przysza masoneria do nowego rozkwitu, widzimy tu znw, e jaka dziwna tajemnicza sia najlepszych patriotw nastawia jednych przeciw drugim, wywouje zawici, nienawici, chaos, partyjnictwo, zamieszki i zaburzenia. Charakterystycznym rysem przy rozkwicie masonerii w Polsce przedrozbiorowej jest obok rozkadu wewntrznego narodu rwnoczesne wzmoenie wpyww ydowskich i napyw ydw obcych. Na te same objawy patrzymy si obecnie w Polsce zmartwychwstaej. Te same objawy widzimy rwnie w Rosji, gdzie masoneria bya wprawdzie zakazana, ale "w latach 1906 i 1907, jak mwi Fryc Uhlmann, zakada Wielki Wschd Francji najzupeniej tajemniczo loe w Petersburgu i Moskwie. Do l wst powali licznie pos owie, politycy partii demokratycznej, uczeni i inni. W r. 1917 byo l okoo 30. Kiedy sowiety przyszy do wadzy, pognbiy zupenie masoneri"422. Nie bya bowiem ju potrzebn, zadanie swoje ju w zupenoci spenia, bo Rosja upada, a ydzi przyszli do wadzy i da si zauway raco wielki napyw ydw obcych.

422)

Leitfaden der Freimaurerei von Br. Fritz Uhlmann S. 109.

159

XXXV. Rozwj masonerii a upadek narodw

XXXV. Rozwj masonerii a upadek narodw

Podobnie byo rwnie i na Wgrzech. W czasach przedwojennych, masoneria bya tu w rozkwicie i udzielaa schronienia nie tylko loom austriackim, ale nawet i serbskim. "Symboliczna wielka loa Wgier" liczya w r. 1918 wszystkich l 102 z 7.000 cz onkw. Republika sowiecka znios a zupenie
423

masoneri . Szkody, jakie wyrzdzia Wgrom krtkotrwaa republika sowiecka, s wprost nieobliczalne. Je li rzd wgierski znis masoneri i rozwiza lo e w r. 1920, to widocznie zdawa sobie zbyt dobrze spraw z tego, e w niej tkwio rdo nieszcz narodu. W Hiszpanii przypada rozkwit masonerii na lata poprzedzajce bezporednio komunizm. W r. 1933 istniay wedug "Podrcznika" masoskiego, Fryca Uhlmanna trzy korporacje masoskie, a mianowicie: 1. "Wielka loa hiszpaska" z siedzib, w Barcelonie, wysza z Wielkiego wschodu w r. 1885. W roku za 1933 posiadaa 52 loe i okoo 1900 czonkw, ma lo prowincjonaln na Wyspach Kanaryjskich z trzema loami. 2. Wielki Wschd hiszpaski z siedzib w Sewilli, zaoony w r. 1889 posiada 79 l z 2.500 czonkami, podzielony na 7 l prowincjonalnych. 3. "Najwysza rada Hiszpanii", szkockiego rytuau424. Tu znw widzimy jedne i te same objawy. Przy rozkwicie masonerii, wyst puje katastrofalny stan narodu hiszpa skiego. ydzi dochodz do rz du, a nadto znw widzimy nap yw obcych. Miejscowi za ydzi, ktrzy przez 400 lat pozostawali w ukryciu jako katolicy "i dochodzili nawet w kociele do wysokich stanowisk", jak zapewnia argonowy Haint425, w duszy za pozostawali zawsze ydami, wystpili teraz jako komunici do walki z narodem hiszpaskim. A zatem z rozwojem masonerii czy si zawsze upadek ka dego narodu a wzmaga si znaczenie i potga ydostwa, bo masoneria zaoona jest przez ydw i dla celw ydowskich, a kierowana jest rwnie przez ydw. Potwierdzaj to "Protokoy mdrcw Syjonu", ktre gosz: "Bg obdarzy nasz nard wybrany rozproszeniem. W tej pozornej naszej saboci znalaza wyraz caa potga, ktra teraz doprowadzia nas do progu wadzy wszechwiatowej. Obecnie niewiele pozostaje ju do nadbudowania na zaoonym fundamencie"426.

"Tymczasem do chwili, kiedy obejmiemy wadz, bdziemy stwarzali i rozmnaali loe wolnomularskie we wszystkich pastwach wiata. Wcigniemy do tych l wszystkich przyszych i obecnych dziaaczy, loe te bowiem bd centralnym punktem informacyjnym i orodkiem wpyww. Wszystkie loe poddamy jednemu tylko nam znanemu zarzdowi, zoonemu z naszych mdrcw. Loe bd posiaday przedstawiciela, maskujcego w centralny zarzd masonerii oraz ogaszajcego hasa i programy. W loach tych zadzierzgniemy wze ze wszystkimi czynnikami rewolucyjnymi i wolnomylnymi, bd one si skaday z przedstawicieli wszystkich klas spoecznych. Najtajniejsze projekty polityczne bd nam znane i bd podlege naszemu kierownictwu od chwili ich powstania. W liczbie czonkw l bd prawie wszyscy agenci policji narodowej i midzynarodowej, poniewa ich wsppraca jest dla nas niezbdna. Policja ma mono nie tylko zaatwienia si po swojemu z opornymi, lecz rwnie i ukrywania naszych dzie, stwarzania przyczyn do niezadowolenia itd. Do stowarzysze tajnych zapisuj si zwykle najchtniej aferzyci, karierowicze i w ogle ludzie po wikszej czci lekkomylni, z ktrymi prowadzenie interesw nie bdzie dla nas trudne. Oni bd wprowadzali w ruch mechanizm, wymylony przez nas... Jeeli w wiecie tym powstanie zamt, bdzie to znaczyo, e potrzebowalimy go zamci, aby si rozprzga zbyt wielka jego solidarno. Jeeli za w onie wiata tego powstanie spisek, to na jego czele nie bdzie sta nikt inny, jak tylko najpierwszy z naszych sug. Jest to naturalne, e my, a nie kto inny bdziemy kierowali sprawami i czynnociami masonerii, poniewa wiemy, dokd prowadzimy, znamy cel ostateczny kadego dziaania, goje za nie wiedz, nie znaj nawet bezporednich wynikw. Obchodzi ich zwykle chwilowe zadowolenie ambicji przy wykonaniu projektw. Nie wiedz o tym, e sam projekt nie powsta z ich inicjatywy, lecz dziki poddaniu przez nas odpowiedniej myli"428. Jeli wemiemy pod uwag, e na 27 masonw, wymienionych w pimie "La Franc-masonnerie demasue" z dnia 10-25 grudnia 1919 r. w nr 23-24 (Pary, 121 rue de Grenelle)429 21 brao udzia w mniejszy lub wikszy sposb w pierwszej rewolucji w Rosji 1917 r., a wrd tych ludzi znajdujemy obok ksicia Lwowa, ministra Sazonowa, hr. Aleksego Ignatiewa, atasze wojskowego
428) 429)

423) 424) 425) 426)

Leitfaden der Freimaurerei S. 102-105. Leitfaden der Freimaurerei S. 126-128. Cfr. Ks. Trzeciak: Mesjanizm a kwestia ydowska. Warszawa 1934 str. 348. Prot. XI. 118.

Prot. XV. 140-142.

Cfr. A. Nieczwoodow, L'Empereur Nicolas II et les juifs. Essais sur la revolution russe dans ses rapports avec l'activite universelle du judaisme contemporain. Paris 1924, p. 4145.

161

160

XXXV. Rozwj masonerii a upadek narodw

XXXV. Rozwj masonerii a upadek narodw

w Paryu za czasw carskich, a nadto obok ambasadorw i wybitnych osobistoci socjalist Burcewa i cay szereg ydw z Trockim, Zinowiewem, Joffem, z pydem Lewinem i z ukrytym ydem Aronem Kirbicem, Adlerem Kiereskim na czele, to zrozumiemy, czym jest masoneria, ale zarazem wyjani si nam wszystko, co czytamy w "Protokoach mdrcw Syjonu". Ten sam przyjazny stosunek znajdujemy u maso skiego rzdu we Francji do komunistw w Hiszpanii, a tak po jednej jak i drugiej stronie na stanowiskach naczelnych spotykamy ydw. Kiedy anarchista yd Ferrer, ktrego celem byo, jak sam wyzna "rozbi wszystko w gruzy, tak Koci jak i porzdek pastwowy", zosta skazany na mier w Hiszpanii, caa prasa masosko-ydowska w wiecie wystpia w jego obronie, a Rada Wielkiego Wschodu Francji wydaa owiadczenie: "Ferrer by jednym z naszych, on czu, e w dzieach masonerii podanym jest urzeczywistnienie najwyszego ludzkiego ideau. On zapiecztowa nasze zasady mierci. Cel, jaki chcia osign jest ideaem masonerii"430. Kiedy w Radomiu odbywa si sd z powodu zaj w Przytyku, gdzie yd zamordowa na ulicy spokojnie idcego .p. Stanisawa Wieniaka, ydzi wyprawiali wielki krzyk w wiecie, a maso ska "Liga obrony praw cz owieka i obywatela" przysaa z Parya specjaln delegacj, chcc wywrze wpyw na opini polskiego sdu; musiaa jednak owa delegacja spiesznie opuszcza granic Polski, bo j przyapano na szpiegostwie. Ta sama jednak "Liga obrony praw czowieka" milcza a uporczywie i milczy, kiedy w Rosji rozstrzeliwuj w masach njniewinniejszych ludzi. Tote kiedy po caorocznej pracy komisja, ktra miaa opracowa deklaracj, potpiajc terror sowiecki, nie zdoaa doj do adnych wynikw, siedmiu czonkw zarzdu Ligi wystpio, wykazujc, e Liga pozostaje na usugach komunistw431. Z tego widzimy, e istnieje cisy zwizek ideologiczny i taktyczny midzy masoneri a ydostwem. Duch masoski jest wypywem ducha ydowskiego i talmudycznego. Loe za masoskie s ekspozytur synagogi i kahau. Dlatego to masoneri musimy uwaa jako obc agentur wrogdla Kocioa Katolickiego i pastwa narodw rdzennych, a zatem i Pastwa Polskiego i jako tak musimy bezwzgldnie zwalcza. wiadomi nieszcz stu pidziesiciu lat cikiej niewoli narodu, sprowadzonej przez masoneri i ydw, musimy d y do tego, by Sejm i Senat przeprowadzi najsurowsz ustaw przeciw

masonerii, wcznie do wizienia, pozbawienia praw i konfiskaty majtku, jak to proponuje w postawionym wniosku pose Budzyskl. Jest rzecz nadzwyczaj pocieszajc, e uwiadomienie w narodzie, o grocym niebezpieczestwie ze strony masonerii budzi si coraz wicej. Na wiecu kilkutysicznym, odbytym w Warszawie w dniu 11 czerwca 1938 r. uchwalono rewolucj przeciw masonerii, stwierdzajc, e: 1) masoneria, bdca narzdziem w rkach midzynarodowego ydostwa, jest najgroniejszym wrogiem Polski, bo godzi wprost w niepodlegy byt odrodzonego pastwa, uzaleniajc je od obcych agentur i od obcych celw; 2) w obecnej rzeczywistoci polskiej masoneria wywiera decydujcy i bezporedni wpyw na ycie polityczne, kulturalne i gospodarcze kraju, dy za do cakowitego ujcia wadzy w swoje rce, aby zbolszewizowa Polsk i uczyni j prowincj Zwizku Sowieckich Republik Radzieckich; 3) wobec skoncentrowanego ataku wszystkich si wrogich Polsce, niezbdnym jest stanowcze i mia d ce uderzenie w o rodki yciowe mafii, ktrej zniszczenie jest warunkiem wyzwolenia twrczych si w Narodzie Polskim i wypenienia przeze jego dziejowej misji. Walka z wrogiem bdzie zwyciska, gdy zespolone zostan w tej walce wszystkie wiadome i czynne siy Narodu Polskiego i gdy rzd wolny od wpyww masonerii stanie w subie wielkich przeznacze Narodu. Losy Czechosowacji, kierowanej przez masoneri i komunistw i przez nich sprowadzonej do zawisoci od sowietw, a nastpnie do tragicznego upadku, niech bd yw przestrog dla nas i niech poucz, jakie nieszczcia sprowadza masoneria na nard, w ktrym masoni rzdz.

430) 431)

Historisch politische Blatter 1909 S. 718. Za "LeMatin" podaje ABC z dnia 13. Xl. 1937.

163

162

XXXVI. Loa "Ogniwo" w Warszawie

XXXVI Loa "Ogniwo" w Warszawie


O wrogim stosunku masonerii do Pastwa Polskiego moemy si przekona z procesu adwokata Muszkata, ktry bdc sam masonem w loy "Ogniwo", majcej cele niby humanitarno-kulturalne, ukrywa waciciela, sklepw "Plutos", masona z teje loy Alfreda, a waciwie Abrahama Zielonego, milionera, osadzonego w wizieniu za szachrajstwa poborowe, zwalniania od suby wojskowej, faszerstwa dokumentw i przeciwpastwow dziaalno. Loa zajmowaa lokal przy ul. Poznaskiej 14 naprzeciw ambasady sowieckiej, mieszczcej si przy teje ulicy pod numerem 15. Mistrzem loy na Warszaw by in. Aleksander Pawowski, zamieszkay w Brwinowie, ale jej komisarzem politycznym, ktry mia decydujcy gos, by yd Wolf Szapiro "Mistrz Katedry". Na caPolsk za mistrzem by dr Wilhelm Warschauer, yd, mieszkajcy w Inowrocawiu, cieszcy si wrd masonw nadzwyczajnym szacunkiem. Od marca za 1937 r. miejsce jego zaj Leon Chone, komisarzem za politycznym na ca Polsk jest dr L. Jochelson, mieszkajcy w odzi. A zatem tak jak w socjalistycznych czy komunistycznych organizacjach tak i w masonerii widzimy wprawdzie chrzecijan z pochodzenia na czele tych organizacji, ale faktycznie wadz wykonuj ydzi. Wielkim mistrzem jest wprawdzie goj, ale on wystpuje wtedy, gdy potrzeba pracowa dla ydw. Tak np. Wielki mistrz Pawowski wystpowa niejednokrotnie zwalczajc antysemityzm w Polsce, przedstawiajc go jako "obcy kulturze i tradycjom polskim". Mamy tu zatem podzia pracy rozoony w ten sposb, e in. Pawowski, cieszcy si zaufaniem u bardzo wysoko postawionych osobistoci w Polsce, rekrutuje czonkw do loy, zaprasza rnych profesorw z odczytami. Sprawy za wewntrzne loy, nawet ustanowienie porzdku posiedze, naleao zawsze do komisarza politycznego yda, wyznaczonego zawsze przez central masonerii w Baltimore. 164

Jeli do szpiegostwa i wygaszania pacyfistycznych idei dodamy uchwa loy "Ogniwo", e modzie "odciga bdziemy od Strzelca i od Sodalicji", to zrozumiemy, jakim jest duch masonerii, e on istotnie jest wrogim dla Pastwa i dla Kocioa. Dowody na to znajduj si w Prokuraturze Sdu Okrgowego w Warszawie. Jeli wemiemy pod uwag, e "Ogniwo" wystpowao jako "Stowarzyszenie kulturalno owiatowe" i jako takie byo zatwierdzone, a tymczasem postpowao wedug tajnego masoskiego rytuau, utrzymywao czno z loami zagranicznymi, ukrywao przed wadzami swoj dziaalno, podawao sprawozdania fikcyjne, wymagao od swoich czonkw przysigi na wieczne czasy, e nie wydadz nigdy tego, co widzieli i syszeli w loy i nie zdradz aktw ni dokumentw loy, jeli zwaymy, e przy formach religijnych w czasie przyjcia nowych czonkw, kryje si walka przeciw Kocioowi i Pastwu, a nadto czno z komunizmem, to musimy przyj do przekonania, e tu musi by ydowska rka, bo to specyficznie ydowski sposb postpowania, nacechowany oszustwem i obud. W przekonaniu tym utwierdzimy si, kiedy przeczytamy list czonkw, gdzie oprcz Wielkiego mistrza Pawowskiego prawie wszystkich znajdujemy bogatych ydw, nawet milionerw. A zatem proces przeciw Muszkatowi i Abrahamowi Zielonemu wykaza w praktyce, e masoneria jest kierowana przez ydw, ma cele ydowskie i czy si cile z komunizmem, posiada wielkie wpywy, budzi postrach i przeraenie, jako organizacja mciwa i nie przebierajca w rodkach. Dowodem tego moe by i ten szczeg, e jakkolwiek wadze administracyjne zamkny "Ogniwo" w dniu 25 listopada 1937 r., jakkolwiek S d Wojskowy w dniu 17 grudnia 1937 r. skaza Abrahama Zielonego na ptora roku wizienia, to pomimo i dziaa on za wiedz kierownikw "Ogniwa", zwalniajc przekupstwem i szantaem od suby wojskowej, mimo e "Ogniwo" posiadao specjalny fundusz, z ktrego nie umiao si wyliczy, przypuszczalnie przeznaczony dla celw przekupstwa, mimo e byo stowarzyszeniem tajnym i utrzymywao zwizek z tajnymi stowarzyszeniami zagranicznymi, mimo e to "Ogniwo" nie zlikwidowao si, ale odbywa tajne zebrania, adna z wadz dotd nie zaja si t zagadkow spraw. Dlatego to do walki z tmafimusz wystpi ludzie odwani i zdecydowani na wszystko w obronie Kocioa i Pastwa, nard za cay musi ich popiera. Walka tu tym trudniejsza, e masoni dla zapewnienia bezpieczestwa swym czonkom, starajsi wciga do swoich l sdziw, prokuratorw i osobistoci wpywowe, by w danym razie tuszowa wszystko i umarza sprawy dla siebie i swoich niemie. Gdyby kto nie wierzy niech zaznajomi si bliej ze spraw "Ogniwa". 165

XXXVI. Loa "Ogniwo" w Warszawie

XXXVI. Loa "Ogniwo" w Warszawie

Podkreli tu jeszcze naley fakt wielkiej doniosoci, e proces loy "Ogniwo" potwierdza w gwnych zarysach to wszystko, co wpierw syszelimy na podstawie masoskich pism o istocie, celach i zadaniach masonerii. "Ogniwo" naley waciwie do organizacji, zczonych cile z masoneri "Niezalenego Rytuau Odd Fellow" (Independent Orden Odd Fellow). Posiada trzy stopnie wtajemniczenia: Przyjani, Bratniej Mioci i Prawdy. Przyjcie nowowstpujcego odbywa si podobny sposb jak i w innych loach z pewnymi tylko odchyleniami, a mianowicie: "Pukanie do drzwi. Stra wewn trzna: Kto idzie? Przewodnik: Brat Przewodnik zewn trzny z przyjacielem, ktry prosi o wprowadzenie go do Niezalenego Bractwa Odd Fellow. Podmistrz: Niech wejd. Sala katedralna, ktrej wiat o jest w tej chwili przy mione, otwiera si i adept zostaje do niej wprowadzony. Podmistrz: Przyjacielu mj, znajdujesz si oto w Loy Bractwa Odd Fellow. ...Zanim jednak bdziesz mg by przyjtym do naszego grona, musisz si podda uroczystoci przygotowawczej, ktra da ci mono poznania gbszej prawdy. Czy jeste gotw? Kandydat odpowiada. Podmistrz: Nieznajomy czeka na nasze tajemne obrzdy. Prawy pomocnik przewodniczcego: A wic przygotujcie acuchy! acuchy ju przygotowane. Skrpujcie go nimi. (Czynnoci tej dopenia si z nalen powag). i Pauza po czym: Zapali uczywo. Po czym Podmistrz przemawia do powowstpujcego, ktremu pniej zawizuj oczy. Przewodnik prowadzi adepta do fotelu Podmistrza, a stanwszy przed nim mwi do adepta. Przewodnik: Znajdujesz si obecnie przed obliczem naszego brata Podmistrza. Prawy i lewy pomocnik Podmistrza, trzymaj nad gow Podmistrza skrzyowane laski. Podmistrz: Z chwil, gdy przekroczye te progi z wasnej i nieprzymuszonej woli, nie wolno ci nigdy zdradza tajemnic tego bractwa pod adnym pozorem. Czy chcesz podda si temu przepisowi? Adept odpowiada: Chc Podmistrz: A wic przywrcie mu wolno i wiato. Przy kocu piewu zdejmuje si opask z oczu i usuwa si acuchy. Zanim jednak opask zdejm sala katedralna powinna by cakowicie owietlona". Po czym nastpuje uroczyste lubowanie i podpisanie Konstytucji Loy. 166

Tak wyglda w skrceniu rytua Loy Odd Fellow, ktry jest w formie banalny, w treci sili si na podkrelenie moralnych i religijnych momentw. Musimy to nazwa obud i hipokryzj, bo praktyka wskazuje, e Loa zajmowaa si szkodliw dziaalnoci dla Pastwa i Kocioa. Jeli za wadze wojskowe wykryy zbrodnicz dziaalno masonerii w stosunku do naszej Armii, to nie jest to odosobniony wypadek, bo jak pisa Builly, zastpca Wielkiego mistrza Wielkiego wschodu Francji: "sia braterskiego zwizku pord masonw jest tak mocna, e pozostaje czynn nawet pord takich braci, ktrych rozdzieliy interesy Ojczyzny". Zwracajc si za do "braci", bdcych na froncie pisa: "Nie rbcie adnej r nicy ani co do narodowo ci, ani co do munduru, patrzcie tylko na braci i mylcie na wasze przysigi"432. A zatem przysiga masoska ma by tutaj waniejsza ni przysiga na wierno swej armii i swemu narodowi. W praktyce wykonujto masoni, bo jak "brat" M. Sevascos z "Wielkiej loy Rumunii" pisze: "Faktem jest, e niektrzy masoni zorganizowali zarwno w prasie jak i w yciu publicznym sub szpiegowsk. Dla pewnych kierownikw masoneria staa si zajciem dochodowym. S tacy, ktrzy poza masoneri nie maj adnego zatrudnienia... Handel wpywami w yciu publicznym wprowadzony zosta take i do masonerii. da si tysica lei za przyjcie do Zwizku, a kilka tysicy za posunicie na stopie wyszy. Pewnego oszusta na kilka dni przed wizieniem posunito w hierarchii, cho waciwie wadze zwracay Loy na to uwag"433. Wskutek walk wrd masonw o odmiennych kierunkach wychodz czasami najaw rozmaite sprawki, wykazujce caich zbrodniczo wobec pastwa i swojego narodu.

432)

Le Globo, t. IV. S. 4; Cfr. Das Neue Volk 18 Nowember 1937.

433) Adeverul Literar 13. II. 1935; Cfr. Zbudzona Polska, Krakw 19 kwietnia 1937 "Po rozwizaniu l masoskich w Rumunii. Zgnilizna moralna masonw".

167

XXXVII. Oddziay pomocnicze

XXXVII

Oddziay pomocnicze
Obok masonerii i socjalizmu, tworzcych gwn armi ydowsk, przygotowujc ydom opanowanie wiata przez wprowadzenie komunistycznych rzdw, prbowali ydzi czy wszystkie lewicowe partie w tak zwany "front ludowy" (folksfront). Udao im si to utworzy w Hiszpanii, a tak samo i we Francji, gdzie na 90-ciu stanowiskach ministerialnych jest 40 ydw, a 50 masonw434. Tu znw jaskrawy przykad nieadu, bezwadu i chaosu jako wstp do komunizmu, bo front ludowy nie jest niczym innym jak tylko przedszkolem komunizmu. Przyk ad Hiszpanii, ktra pierwsza posz a na lep moskiewski i wprowadzia u siebie "front ludowy", powinien kademu oczy otworzy. Nie mniej odstraszajcym jest rwnie dowiadczenie Francji. W kadym razie czno socjalistw, radykaw i komunistw we froncie ludowym z jednej strony, a z drugiej pomoc, okazywana im przez masonw, wiadczy, e tworz oni istotnie jedn rodzin, w ktrej patronuj ydzi, jak to stwierdzaj "Protokoy mdrcw Syjonu". Z kocem grudnia 1936 r. masoneria wydaa swym loom rozkaz, by tworzy z ca si "front ludowy" w Polsce. Rwnoczenie wyda "Kom intern" w Moskwie instrukcje dla komunistw w Polsce, w celu tworzenia "frontu ludowego" z robotnikw rolnych, z robotnikw skupionych w "zwizkach zawodowych", z odamw Chrzecijaskiej Demokracji i Narodowej Partii Robotniczej. Polecono zwrci szczeglniejsz uwag na modzie, by joderwa od organizacji narodowych, a skierowa do komunistycznych, midzynarodowych. W rd m odzie y wskazano przede wszystkim na m odzie wiejsk

w organizacji "Wici". Nadto nakazano dziaalno wyton, by nie dopuci do poczenia si Stronnictwa Ludowego z ugrupowaniami prawicowymi. Widzimy zatem, e masoneria organizuje u nas gr, jest pod wpywem zagranicznych czynnikw i podlega ich rozkazom, jak wrd innych wykaza w Sejmie pose Dudziski na podstawie oryginalnych pism masoskich435, agenci za centrali komunistycznej z Moskwy robi wszelki wysiek, by dla "folksfrontu" pozyska masy robotnicze i chopskie. Na agentach moskiewskich poznano si ju dobrze, to te wadze pastwowe aresztuj ich z miejsca. Tymczasem agentw masonerii, ktrzy przybyli do Warszawy z zagranicy dnia 9 grudnia 1936 r., przyjmowali masoni polscy "entuzjastycznie na dworcu i urzdzili specjalne posiedzenie wieczorem tego samego dnia w gabinecie dyrektora w gmachu Naczelnej Dyrekcji Lasw Pastwowych", jak to przedstawia sprawozdanie masoskie przytoczone w powyszej mowie posa Dudziskiego. Charakterystycznym jest jeszcze i to, e wymienione nakazy masonerii i Kominternu co do tworzenia "folksfrontu" w Polsce, wydano w grudniu 1936 r., a rwnocze nie przybywaj do Polski wspomniani wy ej masoni z Ameryki: Wielki mistrz Don Kols, przedstawiciel Wielkiej loy z Kentucky i Tennesse oraz Brat Wiliam Moseley Braun 32-go stopnia, czonek "Najwyszej rady sprawiedliwoci Poudniowych Stanw Zjednoczonych" T czno masonerii, jak widzielimy z rewolucjonistami i komunistami w Rosji, mamy zatem tak jawn i widoczn w Polsce. czno masonerii z komunizmem potwierdza rwnie i masoneria hiszpa ska, o wiadczaj c w pierwszych dniach stycznia 1937 r., e bierze na swoj odpowiedzialno wszystko, co si dzieje w Hiszpanii i solidaryzuje si cakowicie z ca robot komunistyczn, prowadzon tame. Kiedy "folksfront" w Polsce zdekonspirowano, jako oddzia pomocniczy ydowski, wtedy na rozkaz "Kominternu" z Moskwy zaczto propagowa "demokracj". Tu znw jako twrcw widzimy starych masonw i ydw. Czym jest demokracja dla ydw, to najlepiej to wyjania ydowskie pismo pt. "Napiink", wychodzce w Rumunii, gdzie powiedziano: "Nie mona zaprzeczy, e stosunek ydw do wiatowej demokracji jest zawsze jak najprzychylniejszy. My ydzi jestemy jak najgbszymi wyrazicielami tej demokracji. Musimy by take jej wytrwaymi obrocami. ydzi w Nowym Yorku susznie uczynili, owiadczajc, e 5 milionw ydw moe

434) Cfr. Le Grand Occident Supplement. Aout 1937 Organe de propagand et d'action contre1'Anti-France.

435)

Jutro Pracy z dnia 27 lutego 1938 r. Nr 8. "Atak na masoneri".

168

169

XXXVII. Oddziay pomocnicze

znale jedyny ratunek walczc o prawdziw demokracj, organizujc cay wiat"436. A zatem "Demokratyczny front" niczym innym nie jest jak tylko agentur ydowsk, kierowan przez masoneri i ydw. Nadto rol oddziaw pomocniczych przygotowujcych narybek dla masonerii speniaj towarzystwa: okultystyczne, mediumistyczne, teozoficzne, zwizki wolnomylicieli, "Rotary Club'y", ktrych czonkowie nie zdaj sobie cz sto sprawy z tego, gdzie si znajduj , bo zawsze podaje si im wy sze i wzniose cele, a zataja si przed nimi cele waciwe. Oglna jednak atmosfera oparta na liberalizmie i internacjonalizmie ma ich przygotowa do przyjcia do masonerii. Tworz one jakby przedszkola, tej mafii i dlatego wszystkie razem z masoneri powinny by bezwzgldnie zakazane jako obce agentury, bo ich wadze naczelne, skd dostaj rozkazy, znajduj si poza granicami Polski. Mimo maskowania si odkrywaj czasami niektre z wymienionych organizacji swe waciwe oblicze i cele, jakim su. Tak na przykad zdemaskowa si "Pen Club" na Kongresie zako czonym 2 lipca 1938 r. w Pradze, gdzie w organizacji tej mi dzynarodowej, a z za o enia literackiej, wyst piono w obronie komunistycznej Hiszpanii, przeciw antysemityzmowi i rasizmowi. Spraw t podnis i odpowiedni wniosek postawi delegat ydowskiego Pen Clubu z Warszawy Noach Pryucki. Zgosi on rezolucj w jzyku ydowskim przetumaczon pniej na jzyk francuski. Kongres rezolucj t przyj, potpiajc antysemityzm i rasizm i wzywajc swych czonkw do energicznego zwalczania tego barbarzystwa! Natomiast nie poddano pod gosowanie polskiej rezolucji, domagajcej si, by na Kongresach Pen Clubw nie zajmowano si wcale kwestiami politycznymi. Z tego widzimy, e Pen Club jest tylko agentur ydowsk, w taktyce za naladuje masoneri, suc ydom ukrywa swe waciwe cele i podszywa si pod cele inne, pod cele literackie.

XXXVIII Koci a masoneria


Niebezpieczestwo groce ze strony tajnych stowarzysze grupujcych si okoo masonerii, spostrzegli zawczasu Papiee i ostrzegali wiernych przed jego groz. Prawie 200 lat temu, bo w r. 1738, kiedy tylko masoneria w nowej formie powstawaa i zacza przejawia wielk dziaalno Papie Klemens XII wykazuje, e masoneria jest rdem najwikszych niebezpieczestw dla doczesnego spokoju pastw i dla wiecznego zbawienia dusz. Stowarzysze za tajnych nie mona pogodzi z prawami pastwowymi. Dlatego to jest obowizkiem pastwa zamkn drog dla tych bezkarnych niesprawiedliwoci. Benedykt XV wskazywa na niemoralno masonerii, na jej niebezpieczestwo dla pastwa i Kocioa, na niemoliw do skontrolowania tajemniczo, na skadanie przysigi w nieznanych i tajemniczych celach. Tene Wielki Papie w licie do Kardynaa Tencin'a wzywa Kardynaa, by wystpi przeciw wywrotowej dziaalnoci Loy w Awinionie (Avignon), zaznaczajc, e masoneri naley zwalcza nie tylko jako ide, ale nadto naley przeciw niej wyda pastwowe zakazy. "Prosimy Ci usilnie, pisze przewidujcy Papie, by Jego Krlewskiej Moci przedstawi, e sekta masoska w Jego krajach powinna by tak zkazana, jak to uczynili inni Ksita w swoich krajach". Klemens XIII wskazywa przed rewolucj francusk na masoneri jako na miertelnego wroga dla tronu i otarza. Komentarzem do tych przestrg byoby owiadczenie dawnego Wielkiego Mistrza Prowincjonalnego nr. Haugwitza na kongresie monarchw w Weronie w r. 1822, w ktrym byy kierownik masonerii wskazuje na niebezpieczn dziaalno tajemniczej potgi Loy w nastpujcych sowach: "Byo to w r. 1777, kiedy objem kierownictwo czci L w krlestwie pruskim i oddziaywaem sam na braci rozproszonych w Polsce. Gdybym sam tego nie dowiadczy, wydawaoby mi si to take dzisiaj niemoliwym do uwierzenia, zjakbeztroskliwoci mog rzdy nie zwraca 171

436)

Cfr. Nar. Ag. Inf. z 19 maja 1938 r.

170

XXXVIII. Koci a masoneria

XXXVIII. Koci a masoneria

zupenie uwagi na swawol tego rodzaju, na istotne pastwo w pastwie (status in statu)". "...Im gbiej wnikaem w myl tej szczeglnie tajemniczej tkaniny, tym wicej przekonywaem si, e poza tym w gbi znajduje si co tajemniczego i cakiem innej natury... Nabraem w tym czasie silnego przekonania, e to, co si rozpoczo w r. 1788 i wkrtce wybucho francuska rewolucja, zamordowanie krla ze wszystkimi okropnociami nie tylko wtedy byo ju postanowione, lecz przez Zwizki, przysigi itd. byo ju zapocztkowane i Pan Bg wie, jak dawno ju istniao. Spodziewam si, e nie ma ju adnej wtpliwoci wicej co do tego, e caa ta tkanina, ktra od wiekw istnieje, a ludzkoci zagraa teraz wicej ni kiedykolwiek nie jest adnym urojeniem, ale jest rzeczywistoci i ma byt stay". "Drzewo zepsucia znamy, ale ono ma tysice i tysice gazi. atwiej jest, eby te odci ni korzenie wynale". Pius VII przeladowany przez masona Napoleona wrd wielkich zaburze podnis gos przeciwko tajnym zwizkom masoskim, szczeglniej wystpujcym w Stowarzyszeniu "Carbonari", zaznaczajc, e "wykazuj one szczegln nienawi do Stolicy Apostolskiej i knujnajciemniejsze i najzgubniejsze spiski". Leon XII wskazywa na niebezpieczestwo ze strony masonerii dla Kocioa i pastwa, "na jej pogard autorytetu, na jej nienawi do najwyszej wadzy", "najej ustawy i statuty, z ktrych jasnymi si stajjej plany i denia, by zrzuci legalnych ksit, a Koci radykalnie zniszczy". Tene Papie w dniu 14 wrzenia 1758 r. upomina katolikw, "by nie byli jakoby psy nieme, ktre nie mog szczeka i by nie pozostawiali naszej trzody dzikim zwierztom". W Encyklice "Quo graviora" upomina mw stanu, by byli czujnymi przed wrogiem spoeczestwa ludzkiego, dodaje jednak, skarc si na brak zrozumienia u najwyszych nawet: "Przestrzegalimy ksit, ale ksita spali. Przestrzegalimy ministrw, ale ministrowie nie czuwali". Pius VIII zwalcza masoneri, bo "jej prawem jest kamstwo, jej Bogiem diabe, a jej kultem niemoralno". Grzegorz XVI wykazuje, e "masoneria jest niezgbion przepaci zepsucia. Ona gwnie wywoaa potajemne stowarzyszenia spiskowe". Pius IX najwicej przeladowany przez masoneri potpia j, bo ona prowadzi do zguby Kocioa i pastwa. "Niegodziwa i zgubna ta sekta jest fataln zarwno dla zbawienia dusz jaki dla spoecznego spokoju"... "paa arzc nienawici do religii Chrystusowej 172

i do prawowitej wadzy, a zda do jednej tylko myli jako do celu, by zniszczy wszystkie prawa Boskie i ludzkie". ' Z alem i gorycz wyznaje w Wielki Papie, e "ludzie, ktrzy z obowizku i z urzdu powinni si tak wa n spraw zajmowa , okazuj si oboj tnymi i ospaymi". Niestety i dzisiaj ten ostrzegawczy g os ma jeszcze swoje uzasadnienie i naleaoby go jak najwicej spotgowa. Leon XIII owiadcza, e sekta masoska przez ptora wieku zrobia wielkie postpy. Przenikna bezczelnoci i chytroci do wszystkich warstw spoecznych i zaczyna w nowoczesnych pastwach stawa si potg, ktra rwna si wadzy naczelnej". Nazywa dalej w Papie masoneri "przeciwiestwem Kocioa, przeciwiestwem moralnoci i przeciwiestwem pastwa" (przeciwkoci, przeciwmoralno i przeciwpastwo). Pius X i Benedykt XV upominali wiernych do czujnoci i "skutecznej walki z burzycielami porzdku spoecznego i religii"Papie Pius XI nazywa lo "naszym miertelnym wrogiem". Do tych ostrzee Stolicy Apostolskiej, wskazujcej w cigu dwch wiekw na niebezpieczestwo ze strony masonerii tak dla Kocioa jak i dla pastwa, naley jeszcze doda uwagi z pisma Sekretarza Stanu Kardynaa Consalvi z dnia 14 stycznia 1818 r. do ksicia Metternicha, wybitnego ma stanu w Wiedniu, gdzie Ks. Kardyna pisze: "Znajduj, e my si zanadto zwalniamy od najprostszych zasad ostronoci. Ja mwi tu (w Rzymie) codziennie do posw europejskich o przyszych niebezpieczestwach ze strony tajnych stowarzysze, ktre gro porzdkowi spoecznemu, zaledwie co zaprowadzonemu i musz przyzna, e odpowiadaj na to z najwicej dziecinn beztroskliwoci. Wyobraaj sobie, e Stolica Apostolska skonna jest do lkliwoci i dziwi si upomnieniom, ktre podaje nam przezorno... Pewnego dnia najstarsze monarchie zostan opuszczone przez swoich obrocw i znajd si wydanymi na ask i nieask kilku intrygantw niszych sfer, poniewa nie zwraca si zapobiegawczej uwagi na te elementy"437. Jeli mason Magalhaes Lima pisa, e "wojna z 1914 roku bdzie zwycistwem masonerii", to istotnie to zwycistwo byo moliwym tylko dlatego, e "pewnego dnia najstarsze monarchie zostay opuszczone przez swoich obro-

Cfr. Pachtler, Der stille Krieg gegen Thron und Altar. S. 199; Das Neue Volk, Rorschbach 18November 1937.

437)

173

XXXVIII. Koci a masoneria

cw", w r. 1918, jak to proroczo pisa prawie przed stu aty, bo w r. 1818 Kardyna Consalvi. Jeli za ostrzee jego jak i w ogle ostrzee Stolicy Apostolskiej nie posuchali wczeni panujcy, to ich nastpcy tak samo jak ich narody srogo za to ukarani zostali, z ich za strasznej kary i losu ich narodw powinni wycign nauk ci, ktrzy obecnie wadz maj, jeli nie chc zgin sami i jeli nie chc doprowadzi do zguby wasnego narodu. Los Rosji i Hiszpanii, jczcych pod ciosem ydokomuny masoskiej powinien oczy otworzy wszystkim. Nie mniej rwnie i Austrii przygotowali zgub masoni i ydzi. Austria wycieczona i osabiona przez masoneri stracia ducha, stracia poczucie wasnej godnoci i musiaa zgin. Masoneria zatem jako miertelny wrg Kocioa i pastwa powinna by zniesiona i zakazana pod najsurowszymi karami. Ci za, ktrzy "z obowizku i z urzdu" powinni dba o dobro swojego narodu, powinni przede wszystkim do tego si przyczyni. Do kltwy Kocioa rzuconej na masonw jeszcze przez Klemensa XII, Benedykta XIV i innych Papiey, powinno si przyczy najsurowsze prawa przeciwni asoskie wadz wieckich, a wtedy porzdek spoeczny zostanie uratowany.

XXXIX

Stowarzyszenie ydw-Chrzecijan i inne obce agentury


Wrd rnych zakamywa i omamia atwowiernego Narodu Polskiego jest Stowarzyszenie ydw-Chrzecijan powstae w Warszawie i zatwierdzone w Komisariacie Rzdu w r. 1930 dnia 13 stycznia za nr 969 nr BP. 5062/29. Podpisany pod owym zatwierdzeniem P. Mieczysaw Lissowski. O zatwierdzenie ubiegaa si ambasada angielska. Wrd siedmiu zaoycieli jest Jzef Emanuel Landsman, obywatel angielski, nalecy do kocioa anglikaskiego. W jego mieszkaniu w Warszawie, przy ul. Sewerynw 3, znajduje si wymienione Stowarzyszenie. Ma ono oprcz Warszawy swoje organizacje w Rado ci ko o Warszawy, w odzi, w Krakowie, we Lwowie, w Brze ciu n. B., w Stopcach i w Pisku. Ca t akcj misyjn prowadzi w Polsce koci anglikaski. Niektrzy z jej czonkw podpisuj si bezprawnie tytuem "Ksidz". Wrd zaoycieli figuruj: Ks. pastor Herman Charls Carpenter, kapelan kocioa anglikaskiego, Ks. Jzef Emanuel Landsman z kocioa anglikaskiego, obywatel angielski, Ks. misjonarz Piotr Gorodiszcz z misji Barbikaskiej, misjonarz Jzef Fajans z misji Barbikaskiej. Czonkowie zachowuj imiona ydowskie. Na zebraniu 11 listopada 1936 r., kiedy radzono wedug jakiej etyki maj postpowa owi "ydzi-chrzecijanie", odpowiedzia wiceprezes Stowarzyszenia, e "Stowarzyszenie ma ideologi chrzecijask, a przy tym kady czonek moe mie swoje zapatrywanie". "Walne zebranie wypowiedziao sw zgod na owiadczenie p. Wolfina". Prawdziwie po ydowsku! Ta uchwaa walnego zebrania wyjania cae to zakamanie ydw, ktrzy pozostajc w duszy ydami, uywaj tylko jako, firmy nazwy chrzecijaskiej. Wszystko tu wskazuje, jakim celom i komu ma suy ta obca agentura. Ostatni czas, by znika z granic Polski. Zbyt widocznym jest niebezpieczestwo dla Pastwa Polskiego, szkodliwym jest rwnie i dla Kocioa, bo wprowadza 175

174

XXXIX. Stowarzyszenie ydw-Chrzecijan i inne obce agentury

XXXIX. Stowarzyszenie ydw-Chrzecijan i inne obce agentury

zamieszanie poj religijnych i bdzie rozsadnikiem sekciarstwa, zgubnym jest take spoecznie, bo ydzi, podszywajc si pod nazw chrzecijask, a w duszy pozostajc ydami, atwiej bd mogli wyzyskiwa spoeczestwo polskie i wiksze jeszcze bd mu przynosili szkody. Do tego rodz u obcych agentur, zatruwajcych ducha, polskiego, szkodliwych dla Pastwa i Kocioa nale sekty ydowskiego pochodzenia i w ydowskich celach prowadzone jak badaczy Pisma w., ktrych zaoycielem jest yd amerykaski Russel, baptystw, sabbatystw, adwentystw, wolnych chrzecijan; oczekuj oni wszyscy razem z ydami przyjcia mesjasza. Jest to najlepszy rodek przenikania ducha ydowskiego do naszego spoeczestwa, by je od wewntrz osabia i rozsadza, by je dzieli i niszczy. Wan rwnie rol w dziedzinie de ydowskich odgrywa "synarchizm", jak o tym wiadczy mason wysokiego stopnia, wymieniony ju Papus (dr Encosse) w broszurze, wydanej przez Towarzystwo Teozoficzne w Paryu wr.1888438 Omawiajc twrczo Saint Yves'a Papus pisze: "Kada z jego ksiek jest satelit wokoo soca, ktrym jest prawo socjalne, nazwane przez niego Synarchi, a wszystkie jego ksiki obracaj si wokoo jednej z nich, ktra ma tytu Misja ydw. Ona to wyznacza punkt wyjcia i punkt oparcia wszystkich jego prac. Co mamy rozumie pod sowem Synarchia? Synarchia oznacza rzd naukowo cakowicie okrelony... Co gwaci prawo synarchiczne? Prawo synarchiczne, mwi autor, w stosunku rzdzonych do rzdzcych, kleru i wiernych jest gwacone przez Biskupa Rzymskiego, bdcego uosobieniem pogaskiego imperializmu, ktry si wynis na wadc kleru. Odkd ten cezaryzm znalaz oddwik poprzez kapastwo, Synarchia ydowsko-chrzecijaska przestaa istnie i jedynie prawo pogaskie kieruje czynami wadcw Europy z Papieem na czele. Historia naszego kontynentu daje nam cakowity przykad stosowania tego fatalnego prawa"439. Caoksztat synarchizmu podaje w okultysta i mason Saint Yves w czterech swoich pracach440, z ktrych gwnie w pracy "Misja ydw" wychwala nard ydowski, a ponia i poniewiera Papiestwo, bo to jest zadaniem i celem maso-

nerii, by przy pomocy gojw zwalcza Kler Katolicki i Koci, a broni i popiera ydw. Obecnie jednak, gdy czarne chmury zbieraj si nad ydostwem tak ydzi jak i masoni, chronic si pod opiek Rzymu, wychwalaj Ojca w. i pouczaj Kapanw Katolickich, jakich maj si trzyma zasad. Cisn si tu uporczywie sowa Chrystusa Pana, wypowiedziane do ydw i faryzeuszw: "Rodzaju jaszczurczy, jako moecie dobre rzeczy mwi, kiedy jestecie li? Poniewa z obfitoci serca usta mwi"441: Podobnie rwnie Jan Chrzciciel chosta zewntrzn tylko ukadno faryzeuszw i saduceuszw, przemawiajc do nich: "Rodzaju jaszczurczy, kt wam pokaza, abycie uciekali od przyszego gniewu"?442.

438) 439) 440)

Les disciples de la science occulte Fabre D'Olivet et SaintYves D'Alveydre. Papus, Les disciples p. 16, 1 r. 2).
441) 442)

Mat. 12.34. Mat. 3. 7.

La Mission des Souverains, La Mission des Ouvriers, La Mission des Juifs, La Mission des Francais.

176

177

XL. Pornografia a ydzi

XL

Pornografia a ydzi
1 Szerzenie rozpusty
Oprcz wymienionych form politycznych lub do pewnego stopnia ideowych, u ywanych do rozk adu pa stwa i narodu, wyst puj jeszcze zwyk e i ordynarne formy demoralizacji. Si kadego narodu jest tyzna jego ducha. Normalne i zdrowe spoeczestwo stara si o rwnomierny rozwj si duchowych i fizycznych swojej modziey. Niezalenie jednak od wysikw spoecznych, musi kady czowiek indywidualnie pracowa nad swym rozwojem, by ksztaci i rozwija ducha, przyswajajc sobie cnoty, by poskramia ze instynkty i namitnoci, by je opanowa i zapanowa nad sob. Opanowany czowiek, z wyrobionym i silnym charakterem, daje gwarancj, e ycie jego bdzie poytecznym dla spoeczestwa, bdzie chlub narodu, a jemu oszczdzi bardzo wiele przykroci, cierpie, a nawet i nieszcz, bo rdem nieszcz w yciu czowieka s gwnie namitnoci jego. Czowiek, ulegajcy jakiejkolwiek namitnoci i nie panujcy nad ni, zatruwa sobie ycie i swemu otoczeniu, gubi siebie i drugich. Najniebezpieczniejsz z nami tno ci, najwi cej gro n i przyprawiaj c o zgub tak jednostki jak i ich rodziny jest rozwizo, rozpusta. O nieobliczalnych jej spustoszeniach spoecznych mwi rozbite rodziny, dzikie wspycia, szpitale, kryminay, domy obkanych, statystyka przestpcw. O ile za zo w tym kierunku wzbiera i rozpusta w jakim narodzie rozszerza si swobodnie, nie napotykajc nigdzie zapory czy tamy, to nard taki ginie. Dlatego te kady nard, pragncy zapewni sobie byt i przyszo, musi przede wszystkim strzec swojej modziey nie tylko przed rozpust, ale i przed tym wszystkim, co do rozpusty prowadzi, a zatem przed pornografi w sowie i pimie, w ilustracjach, obrazach i rzebach, bo tymi drogami dostaj si do duszy ze wyobraenia, ktre pobudzajc namitnoci, prowadz do rozpusty . 178

A zatem pornografia jest rodkiem przygotowujcym rozlunienie obyczajw, nastpnie rozpust, a przez to osabienie si narodu i jego zgub. Mwic 0 pornografii, nie mona nie mwi o ydach, bo to proceder ydowski, jak to stwierdzaj wyroki sdowe i nakazy administracji pastwowej, spord ktrych przytocz tylko wypadki z ostatnich lat, zasze w Warszawie. Komisariat Rzdu na m. st. Warszaw zlikwidowa w pocztkach 1938 r. trzy firmy ydowskie w Warszawie, ktre si trudniy sprowadzaniem z Wiednia 1z Parya pocztowych kart pornograficznych. Mimo to jednak nieuchwytni agenci rozszerzali wrd modziey przy wychodzeniu ze szk, w parkach i ogrodach pornograficzne karty pocztowe, druki i fotografie itd. Wadze bezpieczestwa byy jaki czas bezsilne. Z wiosn 1938 r. zauwaono zmniejszenie si handlu pornografi i ustalono, e gwnym dostawc wszelkich artykuw pornograficznych do Polski by yd Ernest Kreczner w Wiedniu, ktry na tym dorobi si olbrzymiego majtku, dopiero kiedy Niemcy zajli Austri i zaraz razem z innymi ydami osadzili Krecznera w obozie koncentracyjnym w Dachau, rozbiegli si jego wsppracownicy i tak znika najwiksza wytwrnia pornograficznych wyrobw w Europie, jak ydzi wraz z Krecznerem prowadzili od r. 1928 w Wiedniu. W ten sposb zmniejszy si handel przedmiotami pornograficznymi w Polsce, a szczeglniej w Warszawie, ktry mimo energicznego tropienia przez wadze bezpieczestwa utrzymywa si stale, a prowadzony by tylko przez ydw, jak to stwierdzaj niezbite fakty. W r. 1930 yd, student, sprowadza do mieszkania mode dziewczta dla zdj pornograficznych nago, sprzedawa pniej te zdjcia i kolportowa. Pisma brukowe wydawane przez ydw w jzyku polskim podajczsto liskie, lubiene powieci. Pismo "Aktualne Nowoci", ktrego wydawc jest yd, analfabeta, Krlicki, podaje piosenki i kuplety kabaretowe o bardzo niskim poziomie i o charakterze pornograficznym. Pimida tego rodzaju s tym wicej niebezpieczne, e s bardzo tanie i sprzedawane w dzielnicach robotniczych. Jak podaa "Narodowa Agencja Informacyjna" z 25 stycznia 1938 r.: "przy ul. Tomackiej 7 mieci si Ksigarnia Komisowa, ktra wydaje rnego rodzaju broszury pornograficzne. Ksigarnia ta mieci si w domu synagogi, a wic tam, gdzie mieszkaj wszyscy funkcjonariusze synagogi i rabin, jeden z najwicej znanych w Warszawie. Kolporta tych wydawnictw odbywa si nawet w soboty". Od pewnego czasu "Ksigarnia" ta rozrzucaa bezpatnie tysice pornograficznych broszur o sensacyjnych tytuach jak: "Porwana w noc polubn", "Maestwo z przypadku", "Tajemnica zamku Rodryganda" itd. 179

XL. Pornografia a ydzi

XL. Pornografia a ydzi

ydzi o podejrzanym wygldzie rozjedali takswkami i rozrzucali prospekty. Nadto jest cay szereg wydawnictw o charakterze pseudonaukowym i pseudolekarskim, wydawanych przez ksigarnie ydowskie jak "Ksigarnia Popularna" i firm "Minerwa". Wydawnictwa te dotycz dziedziny seksualnej. Wobec istniejcej ustawy nie mona skutecznie walczy z tymi pismami, bo czsto autorami s lekarze ydzi, ale przedstawienie caej kwestii jest tak pornograficzne, e uwaa si je musi jako lektur szkodliw np. "Zboczenia pciowe". Konfiskowa tych pism trudno, wobec istniejcej wadliwej ustawy. Dlatego to potrzebne jest rozszerzenie ustawy w tym kierunku, by urzdy zdrowia publicznego wydaway swoj opini, czy dana ksika ma naukowe podstawy i czy mo na j rozpowszechnia. Wydawnictwa w tym zakresie wydawane przez ydw s tym bardziej szkodliwe, e s tanie, bo po 20 do 50 gr, sprzedawane po kioskach razem z gazetami, dostaj si atwo do rk modziey. W rozszerzaniu pornografii chwytaj si ydzi najrozmaitszych rodkw i sposobw. yd Jakub Dobrzyski rozsya katalogi z ksikami i zabawkami o charakterze pornograficznym karany za to sdownie. yd na ul. witokrzyskiej w skadzie z bielizn kolportowa karty pornograficzne karany sdownie. Przy ul. abiej w sklepie spoywczo-kolonialnym i materiaw pimiennych yd waciciel sprzedawa karty pornograficzne karany sdownie". To znw w sklepie wyrobw tytoniowych nalecym do Dyski Szapiro, znaleziono w dniu 14 marca 1938 r. wikszilo pocztwek pornograficznych. Tak samo w sklepie z bielizn, nalecym do Chaji Kopyto przy ul. witokrzyskiej znaleziono wielk ilo pocztwek i fotoaktw pornograficznych. Oskaronego Polaka Modzelewskiego sd zwolni od winy i kary. A zatem mamy w tej dziedzinie zatrudnionych samych tylko ydw. Jeli zajmowanie si tak niskim procederem przez ydw wycznie, uwaalibymy jako pochodzce z chci zysku, to przeciw temu wystpi nisko cen, a nawet bezpatno sprzedawanych czy rozdawanych broszur. Musimy zatem szuka gdzie indziej przyczyny tego zjawiska. Znajdujemy j w "Protokoach mdrcw Syjonu", gdzie powiedziano o narodach gojw: "Modzie ich zatracia inteligencj, wskutek wczesnej rozpusty, do ktrej podjudzan bya przez naszych agentw w postaci guwernerw, lokajw, guwernantek w domach zamonych; w miejscach za rozrywek gojw przez kelnerw i nasze kobiety. Do liczby ostatnich doczam rwnie tzw. "damy z towarzystwa", ktre s dobrowolnymi naladowczyniami tamtych pod wzgldem zbytku i rozpusty"443. 180

A zatem mamy tutaj zbrodniczy, szataski system demoralizowania modziey, prowadzony w ohydny sposb przez ydw obfcych nam etyk a wyrafinowanych w rozpucie. Metody tej szataskiej uy rzd rosyjski, nasyajc do Warszawy 5.000 kobiet publicznych po stumieniu powstania w r. 1863. Tej samej metody uywali wobec Rosji ydzi w czasie wielkiej wojny, przygotowujc rewolucj. Petersburg by wprost zasypany pornograficznymi ilustracjami i pimidami, ktre sprzedawano swobodnie na ulicach. ydwki za, rnego rodzaju "kursistki" przedostaway si na noc do koszar pukw kozackich, pozostawionych dla ochrony stolicy i tam demoralizujc gwnie podoficerw, powoli przygotowyway ich do rewolucji. Wiadomjest rzecz, e przy wybuchu rewolucji w Petersburgu wojsko nie stawiao wielkiego oporu, a szal zwycistwa tumw przechyli oddzia kozakw, ktry poczy si z tumem przy pierwszym zetkniciu si z nim na ulicy. Goszon przez yda Marksa woln mio wprowadza w czyn yd Aller Kirbis-Kiereski wrd szerokich mas. Pogbili ten system demoralizacji bolszewicy, wydajc ustawy znoszce chrzecijaskie maestwo, a wprowadzajce dowolne poycie. By to jeden ze rodkw, jakich uywano do odwrcenia uwagi szerokich mas od tego, co si naokoo dziao, a 150 milionowy nard doprowadzono do tego stopnia upodlenia, e pozbawiono go wszelkiej monoci samoobrony i zakuto w niewolnicze kajdany, ktrymi dotd sptany, jczy pod jarzmem ydowskim. Rwnie w Hiszpanii po wybuchu rewolucji szerzono demoralizacj w szkoach, urzdzajc wrd innych fotografowanie nagich uczennic i rozpowszechniajc pornograficzne ilustracje i pornograficzne pisma w szkoach. O tego rodzaju akcji, zmierzajcej do osabienia narodw, celem atwiejszego zawadnicia nimi, mwi "Protokoy mdrcw Syjonu": "W krajach uwaanych za stojce na czele, stworzylimy literatur szalon, brudn, wstrtn. Przez czas pewien po objciu wadzy bdziemy popierali rozwj tej literatury"444. ydzi uywajc tych nikczemnych rodkw wobec rdzennych narodw, wiedz o tym dobrze z wasnego dowiadczenia, e przygotowuj tym narodom zgub.

443) 4441

Prot.I. 15. Prot., XIV 135.

181

XL. Pornografia a ydzi

XL. Pornografia a ydzi

2 Zgubne skutki rozpusty u ydw i zgubne wpywy ydw na obce narody


W Talmudzie powiedziano: "Rabi Jochanan ben Tortha powiedzia: Dlaczego zburzon zostaa pierwsza witynia jerozolimska? Z powodu bawochwalstwa, rozpusty i zabjstw tych, ktrzy wtedy byli445. Rozpust rwnie podano dalej jako jeden z powodw zburzenia drugiej wityni i upadku resztek pastwa ydowskiego. My moemy powiedzie take, e masoneria i rozpusta zgubiy Polsk w 18 wieku i doprowadziy do jej rozbiorw. Jeli za masoneria bya i jest na usugach ydw, a szerzenie rozpusty od pornografii poczwszy do handlu ywym towarem jest procederem ydowskim, to jasn jest rzecz , e i z tego punktu widzenia musimy jasno i stanowczo okreli nasz stosunek do ydw. Jeeli ydzi w ostatnich latach tak czsto powouj si na Chrystusa Pana i twierdz, e nie mona by antysemit i chrzecijaninem w jednej osobie i jeli tak ydzi jak i broni cy ich masoni przytaczaj przykazania Chrystusa Pana o mioci bliniego, to musimy odpowiedzie rwnie sowami Chrystusa: "Jeli oko twoje gorszy ci, wyup je, jeli rka twoja lub noga gorszy ci, odetnij j" czyli zerwij wszelkie stosunki z gorszycielem. Tak samo, jeli yd gorszy ci, choby ci by tak konieczny jak twoje oko, tak potrzebny jak twoja rka, odrzu go od siebie, oddziel si od niego, nie stykaj si z nim wcale, nawet nie sied przy nim! Oddzielenie si od tego narodu celem uchronienia si od jego zych wpyww, jest tym konieczniejsze, e przecie Chrystus Pan o nim powiedzia, e jest to "nard zy i cudzoony", "generatio prava at adultera"446. Wedug Tacyta by to "nard najwicej lubieny, unikajcy wprawdzie obcych, ale wrd swoich nie uwaajcy niczego za wzbronione"447. Potwierdza to w zupenoci Talmud, przedstawiajc wybuja zmysowo w formie opisw, czy przepisw, opowiada czy przykadw. "Rabi Jehuda powiedzia w imieniu Rab: Izraelici wiedzieli bardzo dobrze, e boki niczym nie s, suyli im jednak tylko dlatego, by mogli publicznie uprawia rozpust"448.

"O rabi Eleazarze ben Durdja opowiadano, e adnej nierzdnicy w wiecie nie zostawi, z ktr by nie popeni zego uczynku" 449. Take kazuistyczne zagadnienia podawane w Talmudzie o skutkach prawnych za stosunki zmysowe z dziemi, musz mwi o tym, e takie stosunki byway. Uczono, e "dziewczynka trzech lat i jednym dniu moe by polubiona (jako prawne nastpstwo ze stosunku pciowego)"450 Dalej omawia si pod wzgldem karalnoci kwesti kazirodztwa z maoletnimi dziemi tak ze strony ojca jak i ze strony matki. Uznano, e kazirodztwo z dzieckiem dziewiciu lat i z jednym dniem uchodzi za prawnie prawdziwe, a poniej omiu lat za nieprawdziwe451. "Pewnego razu przysza do Jeruzalem kobieta z dzieckiem na plecach, ktre wychowa a. P niej on pope ni z ni grzech, przyprowadzono j przed s d i ukamieniowano"452. Charakterystycznym jest rwnie nastpujce orzeczenie: "Kawaler nie moe by nauczycielem dzieci, rwnie i kobieta nie moe by nauczycielk. Rabi Eleazar mwi: take kto nie ma ony take nie moe by nauczycielem. Rabi Jehuda mwi: kawaler nie moe by pastuchem byda, take nie mog dwaj kawalerzy spa pod jednym kocem. Mdrcy pozwalaj na to"453. Gemara wyjania powysze orzeczenie Miszny, e zakaz wydany z powodu dzieci. "Kawaler nie moe by nauczycielem z powodu matek dzieci, kobieta z powodu ojcw dzieci". "Kto ma on, ktra jednak nie jest przy nim, nie moe by nauczycielem dzieci"454. Te ostronoci i zakazy byy uzasadnione, jak to wynika tak z powyszych wypadkw jak i z nastpujcych: "Pewnego razu zdarzyo si, e dziesiciu mczyzn wynosio na marach kobiet. Rabi Josef powiedzia: to jest take do udowodnienia. Dziesi osb zbiera si, wykrada belk i nie wstydzi si jeden przed drugim. Jemu naleaoby da podpor. (Takiemu, ktry prowadzi do sdu podejrzan kobiet). Dodaje si mu

448) 449) 450)

Sanhedryn 63 b. Abodazara 17 a. Sanhedryn 69 a. Sanhedryn 69 b. Kidusin 80 a. M. Kidusin IV. 13. Kidusin 82 a.

445) 446) 447)

Tosefta Menahot. 13. 22. Math. 12.39; 16.4.

451) 452) 453) 454)

Tacit Hist. V. 5. "proiectissima ad libidinem gensalienorum conebituabstinens, inter se nihil illicitum".

182

183

XL. Pornografia a ydzi

XL. Pornografia a ydzi

dwch uczonych w Pimie, boby mg po drodze popeni grzech nieczysty. Tylko uczonych w Pimie, a nie zwykych ludzi. Nie, tylko uczonych w Pimie, bo oni bd umieli go przestrzec (przed zym uczynkiem). Rabi Jehuda powiedzia w imieniu Rab: to tylko w miecie, w drodze jednak musi ich by trzech, bo gdyby jeden musia odej , to by drugi zosta sam z rozpust. Jemu naleaoby da dwch uczonych w Pimie, boby po drodze mg grzech popeni. Dwch i on jest trzech."455 To najlepsza charakterystyka, jak wydaje Talmud o ydach, e do pilnowania mczyzny i kobiety przed rozpust potrzeba trzech uczonych w Pimie. Dwch nie wystarczy, gdyby jeden z nich musia odej na stron, to ju zachodzioby niebezpieczestwo, bo jeden wiadek, ktry by pozosta, nie miaby wobec sdu znaczenia. Bardzo wiele mona by przytoczy z tej dziedziny przykadw, ale nie uwaam to za wskazane, by praca niniejsza nie ulega konfiskacie za pornograficzne tendencje, jak si to wydarzyo w Budapeszcie w r. 1923 autorowi Luzsenszkiemu, ktry wyda w r. 1910 tumaczenie w jzyku wgierskim 400 miejsc z Talmudu i mimo, e w r. 1920 otrzyma pozwolenie pisemne na rozszerzanie tego dziea, to w r. 1923 skonfiskowano mu 2.000 egzemplarzy i prokuratura oddaa spraw do sdu za "wystpek przeciw moralnoci" i szerzenie pornografii. Dopiero sd po szczegowym rozpatrzeniu sprawy orzek, e "zawarte w tumaczeniu Alfonsa Luzsenszkiego obrzydliwoci znajduj si wszystkie bez wyjtku. Jego tumaczenie jest cise, poniewa podaje myl wedug oryginalnego tekstu Talmudu". Ze swej strony dodaje Luzsenszky, e "nie mia wcale na myli rozszerza pornografii, tylko chcia spoeczestwo uwiadomi o tym, by nie wierzyo owym kamcom, ktrzy twierdz, e Talmud jest tak samo wi t ksig jak i Ewangelia"456. Jest to zatem dowd, e oprcz przytoczonych cytatw z Talmudu (a wybieraem tylko przyzwoitsze), s jeszcze i takie, za ktre prokuratura mogaby pocign do odpowiedzialnoci, jako obraajce uczucia moralnoci publicznej (np. Sanhedryn 69 b.). Nawet myli szlachetne i wzniose przedstawia Talmud w formie wybujaego erotyzmu. Pikn myl "kto stoi niech patrzy, by nie upad", albo "nie miej si dziadku z cudzego upadku" przedstawiano w nastpujcy sposb:

"Rabi Mejir zwyk by szydzi z grzesznikw. Pewnego dnia ukaza si mu diabe jako kobieta po drugiej stronie rzeki, a kiedy tam nie byo dki do przeprawienia si, chwyci on lin pomocnicz i szed po niej, kiedy ju by w poowie drogi opuci go ten i rzek do niego: gdyby nie zawoano z nieba: z rabi Mejirem i z jego nauk Tory bd ostronym, to bym krwi twojej nie wiele ceni". "Rabi Mejir zwyk by szydzi z grzesznikw. Pewnego dnia ukaza si mu diabe jako kobieta na szczycie palmy. Wtedy rabi obj palm i zacz wdrapywa si do gry. Kiedy osign ju poow palmy opuci go ten i rzek do niego: gdyby nie zawoano z nieba: z rabi Akibi jego nauk Tory bd ostronym, to bym krwi twojej nie wiele ceni"457. Za bohatera cnoty uchodzi rabi Amram. O nim czytamy w Talmudzie: "Pewnego razu przyprowadzono do Nehardeji kobiety wzi te do niewoli i umieszczono je u pobonego rabi Amrama, dla pewnoci jednak odjto drabin, bo umieszczone byy na pitrze. Kiedy jedna z nich przechodzia i jej odblask pad przez otwr, gdzie si znajdoway, chwyci rabi Amram drabin i wychodzi do gry do nich. Tej drabiny nie mogo dziesiciu ludzi unie, a on nis j sam zupenie. Kiedy ju doszed do poowy drabiny, stan i zawoa gosem wielkim: poar u Amrama! Wtedy przybiegli rabini i powiedzieli do niego, poznawszy jego zamiary: my wstydzimy si za ciebie. On jednak odpowiedzia im: raczej wstydcie si za Amrama na tym wiecie, tylko nie wstydcie si za niego na drugim wiecie. Potem on go zaprzysi g , eby z niego wyszed (zmys owy poci g) i on z niego wyszed jako sup ognisty. Potem rzek do niego: patrz, ty jeste ogniem, a ja ciaem, a przecie ja mocniejszy od ciebie"458.

3 Walka ze zem
Przyzna jednak naley, e wobec tak zmysowego i rozpustnego narodu rabini postpowali z ca bezwzgldnoci i najsurowsze wydawali przepisy zapobiegawcze wszelkiego rodzaju wybrykom. Dlatego to zakazywano najsurowiej przebywa razem mczynie z kobiet, a gorce temperamenty ochadzano rzgami. Uczono:

455) 456)

Kidusin81a.
Br. A. Luzsenszky, Der Talmud in nichtjudischer Beleuchtung. Budapest 1932. III Heft S. II.

457) 458)

Kidusin81 a. Kidusin81 a.

184

185

XL Pornografia a ydzi

XL. Pornografia a ydzi

"Jeden mczyznanie moe by razem z dwoma kobietami, moe by jednak razem jedna kobieta z dwoma mczyznami. Rabi Simon powiedzia: tak e jeden mczyzna mgby by razem z dwoma kobietami, jeli jego ona z nim jest... bo jego ona strzee go. Z jakiego powodu?... Bo kobiety s lekkomylne. Tylko syn ze swoj matk moe by sam razem, inaczej jest przebywanie sam na sam z kad zakazan kobiet zakazane w nauce Tory"459. "Rab powiedzia: z powodu przebywania sam na sam naley biczowa... Rabi Asi powiedzia: to ma znaczenie tylko z powodu przebywania sam na sam z woln, a nie z zamn, aby si jej dzieci nie naraao na gadanie. Mar-Zutra kaza dawa rzgi i ogasza... Rab powiedzia: daje si rzgi z powodu zej wieci (e kto wykroczy przeciwko temu prawu)... Mar-Zutra kaza takiemu udziennic naoy na plecy i przed nim odczytywa: nie tak moi synowie (I Reg. 2. 24). Rab powiedzia: jeli jej m jest w miecie, to nie zwraca si uwagi na przebywanie sam na sam. Rabi Josef powiedzia: jeli drzwi s otwarte na ulic, to nie zwraca si uwagi na przebywanie sam na sam. Pewnego razu przyszed rabi Bebj do rabi Josefa i kiedy zjedli powiedzia do nich: wemijcie drabin od Bebaja. Raba powiedzia: tak, jeli jednak jej m jest w mie cie, czy na przebywanie sam na sam nie zwraca si uwagi? Inaczej mia a si sprawa u rabi Bebaja, bo ona by a z nim zaprzyja niona i dlatego poufaa"460 A zatem surowo i ostrono do tego stopnia posunito, e nie dowierzano rabinowi, bdcemu w gocinie i kiedy umieszczono go na nocleg, to gospodarz kaza odj drabin, po ktrej wchodzio si na pitro do jego mieszkania, by nie mia cznoci. Jeli wic Talmud w ten sposb chroni swoich przed zmysowoci czy rozpust nawet ze strony rabinw, to czy nie naley pod tym wzgldem go sucha i zerwa wszelki kontakt z ydami, by uniemoliwi ich szkodliwe wpywy na spoeczestwo polskie przez szerzenie pornografii przy pomocy czasopism, broszur i ilustracji? Za rad wic Talmudu naley "odj drabin od Bebajw", tj. zerwa wszelk czno z ydami, by zachowa dusz Narodu Polskiego woln od demoralizujcych i wywrotowych wpyww ydowskich, bo czeg mona si spodziewa od narodu, ktrego "ksigi wite" skonfiskowano z powodu "wystpku przeciw obyczajowoci", jak widzielimy z procesu przeciw Luzsenszkiemu.

459) 460)

Kidusin 80 b.; Sanhedryn 21 b. Kidusin81 a.

Jak wic straw duchow mog karmi spoeczestwo chrzecijaskie ydzi, wychowani na zasadach Talmudu, a o usposobieniu tak skonnym do rozpusty, jak widzielimy z Talmudu? Jeeli si zway, e w Warszawie na 3 powane "Agencje Prasowe" polskie jest 7 ydowskich, podajcych przewanie wiadomoci sensacyjne, brukowe, kryminalne, czym zasilaj pras, a przez pras spoeczestwo polskie, jeli si nadto zway, e pisma ydowskie, wydawane w jzyku polskim zatruwajdusz Narodu Polskiego, wszczepiajc w ni powoli i nieznacznie jad demoralizacji, wolnomylicielstwa, bezbonictwa i komunizmu, jeli si wreszcie zway, e u nas ydzi posiadaj 75% firm wydawniczych, a w beletrystyce 80% i w ten sposb wywieraj olbrzymi, wpyw na polskie spoeczestwo, to musi si przyj do koniecznego wniosku: e naley Pras Polsk odydzi! Usun ydw z Prasy Polskiej. Niech dla Polakw piszPolacy, a dla ydw ydzi. Odydzenie bowiem prasy i odydzenie radia, odydzenie filmu i kinematografu, a przez to od ydzenie i mentalno ci polskiej jest rwnie wielkim i wzniosym zadaniem jak odydzenie handlu, rzemiosa i przemysu. Waciwie od odydzenia mentalnoci powinno si zaczyna prac nad odrodzeniem ducha Narodu, bo mowy nawet by nie moe o systematycznej pracy nad odydzeniem Polski, jeli nie odydzi si umysowoci i sposobu mylenia u Polakw. Prasa za prawdziwie polska, narodowa i katolicka, moe tu odda pierwszorzdne usugi. Potrzeba jjednak uwolni od rnego rodzaju wpyww ydowskich, oczyci od ydw i biaych ydw, ktrzy prcz zalewu brudem czy wsczania jadu nienawici, niezgody i partyjnoci w polskie spoeczestwo, obrzucaj botem wszystko co narodowe i katolickie, odsdzaj od czci i wiary tych Polakw, ktrzy stoj miao w obronie swego narodu. Temu judzeniu i temu jtrzeniu spoeczestwa powinno si wreszcie pooy ju koniec. yd jako znakomity psycholog wykorzystuje sabe strony jednostki czy narodu i jak przez pornografi chce rozbudza zmysowo, tak przez podburzanie jednych przeciwko drugim pobudza ktliwo i partyjnictwo, prowadzi do walk spoecznych. Nard Polski musi sobie to zo uwiadomi i musi najprdzej wprowadzi ustaw, by pras w jzyku polskim i wydawnictwami polskimi mogli si zajmowa tylko rdzenni Polacy, bo zjawiska na jakie patrzymy w Polsce s wynikiem dziaalnoci obcych agentur, majcych na celu przez rozpust szerzon przy pomocy pornografii z jednej strony, a przez hasa komunistyczne z drugiej strony, odwrci umysy modziey polskiej od ideaw narodowych, patriotycznych i religijnych, by wtoczy modzie w bagno moralnego rozkadu, a przez to sprowadzi zgub Pastwa i Narodu Polskiego. 187

186

XL. Pornografia a ydzi


: . . 4

XL. Pornografia a ydzi

Getto powszechne
Wiele kopotu mieli rabini, jeli wypady jakie zebrania, gdzie byy kobiety i mczyni, w jaki sposb oddzieli ich od siebie. "Abbaje kaza ustawia szereg dzbankw. Raba kaza ustawia szereg lasek trzcinowych. Abbaje powiedzia: ran roku jest wito"461, kiedy zbieraj si razem mczyni i kobiety. Tote dla pewnoci w synagogach oddzielono kobiety zagrod, a gdzie jest to moliwe, to urzdza si specjaln dla nich galeri i tam si je umieszcza. Jeli wic ydzi uwaaj za konieczne oddzieli swoje kobiety od swoich mczyzn nawet w synagodze, jeli rabini oddzielali ich dzbankami i laskami na zwykych zebraniach, to dlaczeg obudnicy rozrywaj szaty i krzycz po caym wiecie, e modzie polska nie chce z ich Ryfkami i Chajkami siedzie i oddziela si od nich? Jeli konstytucje synodalne w Polce nakazyway, by ydzi w miastach tworzyli osobne "getto", by byli "odgrodzeni murem, waem i rowem", to dlaczeg nie mona chroni modziey polskiej od demoralizujcych wpyww ydw i umieszcza ich na osobnych awkach? Naley tu jeszcze zwrci uwag na zdekonspirowane pisma ydowskie, ktre wyuzdan lubieno ydowsk skierowuj wbrew pierwotnym i talmudycznym pojciom do chrzecijaskich niewiast462. Stwierdza to mowa "Rabina o gojach" i mowa na "cmentarzu ydowskim w Pradze"463. Jeli wic powysze sowa rozway si na tle Talmudu i na tle spostrzee ycia codziennego, a nadto jeli si wemie pod uwag kontrakt maeski polecany w "Projekcie prawa maeskiego w Polsce", gdzie na 7 czonkw Komisji Kodyfikacyjnej byo 4 pochodzenia ydowskiego, i jeli si zway, e w "Projekt" by ywcem oparty na Talmudzie i mia by ustawowo wprowadzony w Polsce, to musi si przyj do przekonania, e mamy tu do czynienia z systemem ydowskim, zmierzajcym do zepchnicia spoeczestwa chrzecijaskiego w bagno zepsucia i rozpusty, by je tym atwiej roztoczy i osabi.

Na podstawie zatem powyszych zestawie, kady, kto dba o czysto duszy modziey polskiej i dobro narodu, wprowadzi "getto awkowe" nie tylko na wy szych uczelniach, ale rwnie i we wszystkich szko ach w ca ej Polsce i bdzie dy do oddzielenia si od ydw we wszystkich dziedzinach ycia spoecznego, gospodarczego i politycznego, a wreszcie do zupenego usunicia ich z Polski. W ten sposb uniknie si szkodliwych i wrogich obcych agentur, dziaajcych na szkod naszego pastwa i nasze go narodu przy pomocy demoralizacji w rnych formach, prowadzcej do komunizmu i zguby Polski. Zreszt caa talmudyczna religia ydowska oparta jest na odosobnieniu ydw od obcych narodw. Tylko tam, gdzie ydzi maj materialne korzyci czy wasne swoje cele, cz si z gojami. Duchowo s oni im zawsze obcy, jak obc jest religia talmudyczna religii chrzecijaskiej. ydzi maj swoje wasne stowarzyszenia i organizacje, do ktrych nie dopuszczaj nikogo prcz swoich. Tymczasem krzyk podnosz, jeli si ich nie dopuszcza do organizacji chrzecijaskich. Jeli za nie widz korzyci w przebywaniu wrd obcych "gwatownie od nich si oddzielaj, a jeli ich kto z nimi czy, to znw krzyk podnosz, e si ich naraa na katusze moralne. Klasycznym pod tym wzgldem przykadem moe by nastpujcy dokument: ZARZD GMINY WYZN. YDOWSKIEJ W GRODNIE HOOWERA 4. Nr 1324 Do Kasy Chorych w Grodnie Dochodz nas skargi rodzicw ydowskich czonkw Kasy Chorych, na gwacenie przez Kas Chorych sumienia religijnego ich dzieci i naraanie ich na katusze moralne przez posyanie dzieci, zakwalifikowanych do kolonii letnich do kolonii nieydowskich, gdzie zmuszone s uywa poywienia nierytualnego i gdzie znajdujsi w obcym rodowisku, co oddziaywuje ujemnie na mentalno dzieci i wielu rodzicw w ogle powstrzymuje od posyania dzieci do kolonii. Zarz d Gminy Wyznaniowej w Grodnie powo any do zaspakajania potrzeb religijnych, nie mo e pozosta oboj tnym na widok tego rodzaju zjawisk, zw aszcza gdy istniej dobrze urz dzone kolonie specjalne dla dzieci ydowskich i wobec tego Zarz d Gminy wyznaniowej ydowskiej zwraca si z zapytaniem, czy skargi rodzicw s uzasadnione, a o ile tak 189

46l) 462)

Kidusin81a.

"Rabin o gojach" (18). Przytaczam t mow rabina Reichhorna w caoci w pracy: "Program wiatowej polityki ydowskiej". II wyd. Warszawa 1936, str. 117-123.
463) Z mowy "Na cmentarzu ydowskim w Pradze" Cfr. Program wiatowej polityki ydowskiej, str. 130.

188

XL. Pornografia a ydzi

XL. Pornografia a ydzi

czy Kasa Chorych zamierza zaniecha t praktyk . W oczekiwaniu odpowiedzi kre limy Z powaaniem A. Trop Kryski prezes Dokument ten mwi sam za siebie, ale nie jest on odosobniony, bo mamy nawet odezw do dzieci ydowskich, wzywajcje do buntu przeciw rodzicom, by je posyali nie do szk polskich, a do szk ydowskich. Moemy tylko przyklasn tego rodzaju akcji, ale stanowczo musimy napitnowa tych plugawych ydw, ktrzy nazywaj nas poganami, bo oto w tej odezwie jako uzasadnienie wydzielenia dzieci ze szk polskich jest podany powd, by je wyrwa "z jasyru akumw", tj. pogan, jak ydzi nazywaj chrzecijan. A wic szkoy polskie, to dla ydw niewola, to szkoy pogaskie! Widzimy to z argonwki "Hajntu", gdzie w artykule: "Dzieci przeciw rodzicom", powiedziano, i uczniowie ydzi, jednej ze szk polskich w Warszawie, zmuszaj swych rodzicw, eby ich oddali do szk ydowskich. W kocu artykuu podano: "Buntujcie si dzieci ydowskie! Protestujcie i rbcie rewolt przeciw tym rodzicom, ktrzy pozostali gusi i lepi na znak czasu, ktrzy usiujw swej ojcowskiej i macierzyskiej mioci zatruwa wasze mode i wraliwe dusze. Nie suchajcie, przeciwstawiajcie si, niechaj wszdzie i coraz mocniej rozlega si wasze danie: my chcemy ydowskiego wychowania. My damy szk ydowskich! Obowizkiem kadego dopomaga tym dzieciom, w tej susznej i witej walce, bdcym w jasyrze wrd akumw. Jest to jeden z najwikszych nakazw boych: nakaz wykupienia niewolnikw"464. Wolno ydom urga spoeczestwu polskiemu i nazywa przebywanie wrd niego "jasyrem wrd pogan", dlaczego nie wolno by byo modziey polskiej oddziela si od ydw, by chroni si od ich demoralizujcych wpyww? A jednak znaleli si ukryci ydzi frankici i rni szabesgoje masoni, czy patni posugacze ydowscy, ktrzy na dany znak przez ydw przeciw temu protestuj, bo chcieliby z modego pokolenia uczyni podoe dla ydw. Spoeczestwo jednak polskie w poczuciu dobra swego Pastwa i Narodu staje po stronie modziey i naladuje j coraz to w szerszych sferach, oddzielaj c si od ydw, bo wobec tego rodzaju nastrojw ydowskich, o jakich

wiadcz powysze dokumenty, potrzeba nie mie adnej narodowej ambicji, by jeszcze wystpowa w obronie ydw, a przeciw modziey polskiej. Jakby si wstydzi musieli, gdyby jeszcze wstyd mieli, owi obrocy ydw, wobec faktu, e sami uczciwi ydzi religijni oddzielajswojmodzie od ogu modziey ydowskiej, chcc dzieci swoje zachowa od szkodliwych wpyww. Donosi o tym argonowe pismo: "W gimnazjum handlowym w Warszawie (Zamenhofa 7) otwarto kursy dla wykwalifikowanych modych ydw na kupcw. W zwizku z tym delegacja warszawskiego zwizku ortodoksw ydowskich zwrcia si do organizatorw z prob o wyznaczenie osobnych awek dla modych ortodoksw, uczszczajcych na kursy"465. Przeciw temu nikt nie protestuje, nikogo te jako sumienie nie niepokoi! Niepokojsi tylko masoni w Polsce, kiedy Polacy bronisi od ydowskich wpyww. Pomimo to jednak Polska bdzie swoj modzie od demoralizacji ydowskiej broni. To nie aden antysemityzm, to nie adna nienawi do ydw, to tylko obowizek obrony wasnego pastwa i obrony czystoci duszy wasnego narodu. To walka nie przeciw ydom, ale walka przeciw obcym midzynarodowym agenturom, prowadzonym przez ydw. Metoda za tej walki, metoda odosobnienia, jest wzita z Talmudu. Nie mog wi c ydzi adnego mie alu, bo tak Talmud poleca post powa nie tylko z gojami, ale nawet z podejrzanymi ydami, by ich wpyww zych, demoralizujcych i rozpustnych unikn. Opieramy si przy tym na praktyce Kocioa z wiekw minionych. Zrozumieli dobrze donioso tego zagadnienia Wielcy Papiee i Kierownicy Kocioa i dlatego, chcc zachowa swych wiernych od szkodliwych wpyww ydowskich, starali si oddzieli ich od ydw. Zarzdzono na Soborach w Narbonnie 1050 r., w Pont-Audemer 1279 r., w Moguncji 1310, e chrzecijanie nie mog u ydw mieszka. Na Synodzie we Wrocawiu 1267 r. i w Walencji 1338 r. postanowiono, aby ydzi mieszkali w odosobnionej dzielnicy. Na Soborze Bazylejskim 1434 r. uchwalono, aby ydzi mieszkali w odosobnieniu od chrzecijan i o ile mona jak najdalej od kociow. To odosobnienie w dzielnicach nie jestjeszcze "gettem" we waciwym tego sowa znaczeniu. "Getto" powstaje w szesnastym wieku i oznacza w cisym sowa znaczeniu dzielnic ydowsk ze wszystkich stron otoczon murem tak

Hajnt Nr 253, r. 1937 Cfr. Ajencja Prasowa Zjednoczenia Katolickiego. Listopad Nr12,r. 1937.
464)

465)

Warsz. Radio Nr 9 a. 1938, str. 1. Cfr. Ajencja Prasowa Zjedn. Kat. Luty Nr 8, 1938.

190

191

XL. Pornografia a ydzi

wysokim, e tylko przez bramy w tym murze moliw bya czno tej dzielnicy z otaczajcym wiatem. Bramy te na noc zamykano. Tego rodzaju dzielnice ydowskie powsta y w trzech ostatnich wiekach rednich w Niemczech, w Hiszpanii, Portugalii i we Woszech466. Ze wzgldu na wpyw ydostwa na wywoanie reformacji i zgubne skutki dla Kocioa, starali si Papiee jak Pawe IV, Pius V, Grzegorz XIII oddziela ydw od chrzecijan. Pawe IV zamkn ydw w "getcie" w cile oddzielonej dzielnicy, tak w Rzymie jak i we wszystkich miastach Pastwa Kocielnego. Kiedy Pius IV pozwoli im dowolnie mieszka w Rzymie, musieli po krtkim jego panowaniu, za jego nastpcy Piusa V wznosi mury naokoo "getta", ktra to nazwa uyta po raz pierwszy w Bulli w r. 1562. Pierwowzorem "getta" jest dzielnica ydowska powsta a w Wenecji w r. 1516. Moliwe, e od nazwy tej dzielnicy pochodzi "getto", ktrego rdosw niejasny, wyprowadzany od sw z rnych jzykw. W wiekach XVI i XVII byy "getta" we wszystkich miastach we Woszech, gdzie tylko mieszkali ydzi. W Rzymie przetrwao do upadku Pastwa Kocielnego, tj. do r. 1870. Pocztkowo ydzi byli niezadowoleni z tego, e ich zamykano w "getto", pniej jednak przyzwyczaili si do niego, bo mury jego broniy ich od napadw tumu i chroniy ich od obcych wpyww. Tote w Weronie obchodzili co roku uroczycie rocznic wprowadzenia murw naokoo "getta", jakie po raz pierwszy urzdzono w Rzymie467.

XLI

Oznaczanie ydw t at
Jako dowd wielkiej troski Papiey o zachowanie wiernych od zych wpyww ydowskich moe posuy jeszcze rozporzdzenie, by ydw oznacza t at na ubraniu, ktrmusieli nosi, by w ten sposb przestrzega chrzecijan, by mieli si na bacznoci przed nimi. Na trzecim Lateraskim Soborze w r. 1215 postanowiono: by wierni mogli ju na pierwszy rzut oka pozna ydw uchwalono, by ydzi i saraceni obojga pci ju od 12-stego roku ycia we wszystkich chrzecijaskich krajach, w kadym czasie, odrniali si od wszystkich ludzi ubraniem. ta ata na ubraniu, na piersiach lub te na rkawie, spiczasty kapelusz z kapuz spadajc na plecy u mczyzn, a u kobiet kawaek tej chustki naokoo gowy by oznak ydostwa. t chustk kobietom rozkaza nosi Papie Pawe IV w r. 1555. Tote ydwki ubieray si na to, by ta ta chustka nie wyrniaa si bardzo. "Na prno, jak mwi dr S. Neufeld, starali si ydzi skoni Papiea wysokimi sumami ugodowymi do odwoania tego ostatniego rozporzdzenia"468. Rozporzdzenie byo nieodwoalne. Poprzednio jeszcze na Soborze w Salzburgu w r. 1418 uchwalono, by ydwki nosiy przy sukniach dzwoneczki, by je z daleka ju mona byo sysze. Na Soborach powtarzano czsto uchway o oznaczeniach ydw. Pierwsza wprowadzia oznaczania Anglia, ju w r. 1217. We Francji jakkolwiek miejscami ju byo, wprowadzi je cakowicie Filip August w r. 1219, nastpnie w innych krajach. W Niemczech, gdzie na dworze cesarzy byli ydzi; mimo pism Papiey Grzegorza IX i Innocentego IV i mimo uchwa licznych Soborw, bronili si ydzi uporczywie i dopiero w XV wieku wprowadzano to naznaczanie ydw dziki staraniom Kardynaa Legata Mikoaja z Kues nad Mozel i dziki po-

466> 467)

Encyclopedia judaica Berlin. VII B. S. 390 "Getto und Judeiwiertel". Encyclopedia judaica. VII B. S. 390-394.
468)

Encyclopedia judaica, Berlin. IX B. S. 547

192

193

XLI. Oznaczanie ydw t at

drom misyjnym w. Jana Kapistrana, ktry nie tylko apostoowa w Niemczech ale nawet i w Polsce, gromi naduycia ydowskie i wskazywa na wielkie niebezpieczestwo ze strony ydw. Dopiero w XVIII wieku oznaczania ydw ustay469.

XLII

Sztadlani
cile z demoralizacj czy si apownictwo, ktre paraliuje i niszczy organizm pastwowy i wyrzdza tak jednostce jak i pastwu nieobliczalne krzywdy, bo "dary i upominki zalepiaj oczy sdziw"470. Tote Pismo w. bardzo czsto przestrzega przed apownictwem. Ju Mojesz przestrzega ydw przed plag apownictwa, prowadzonego w formie dawania darw i upominkw, celem pozyskania przychylnoci dla swej sprawy.. "Darw bra nie bdziesz, ktre i mdrych zalepiaj i wywracaj sowa sprawiedliwych"471. "Nie bdziesz przyjmowa... darw, bo dary zalepiaj oczy mdrych i odmieniaj sowa sprawiedliwych"472. Prorocy rwnie wystpowali surowo przeciw apownictwu. "Biada..., ktrzy usprawiedliwiacie niezbonego za podarki, a sprawiedliwo sprawiedliwego odejmujecie od niego"473. Niestety przestrogi te Mojesza i Prorokw nie znalazy posuchu w Izraelu, bo "ksita jego, jak mwi Micheasz Prorok, dla darw sdzili"474. O nich mwi Izajasz: "ksita twoi niewierni, towarzysze zodziejw, wszyscy lubi dary a id za nagrod . Sierocie nie czyni sprawiedliwo ci, a sprawa wdowy nie przychodzi przed nich"475.

470) 47l) 472)

Eccli.20 31. Deut. 16. 19. Is.5.23. Mich. 3.11. Is.l.23.

Exod.23.8.

473) 474) 469)

Encyclopedia judaica IX B. S. 546-547 "Judenzeichen".

475)

194

195

XLII. Sztadlani

XLII. Sztadlani

O zgubnych skutkach apownictwa mwi rwnie i Talmud zwracajc gwnie uwag na ch uywania jako rdo tej deprawacji w sdach, bo std pochodzi niesprawiedliwo i std powstaje przewrotno: "Kiedy szukajcy uywania powikszyli si (wrd sdziw), pochyli si wymiar sprawiedliwoci, zwyrodniay czyny a w wiecie nie ma wicej zadowolenia. Kiedy zwracanie uwagi w sdzie na osob wzroso, usta zakaz (Deut. 1.17): nie bjcie si nikogo, nie ma wicej znaczenia (Deut. 1.17): adnej rnicy osb nie bdzie. Zrzuca si jarzmo nieba, a bierze si na siebie jarzmo ludzi z ciaa i krwi. Kiedy si powikszyli podszeptywacze w sdzie, wzrasta gniew przeciw Izraelowi a Szekhina (obecno Boa) oddalia si (od Izraela), poniewa napisano (Ps. 82.1): w rodku sdziw bdzie sdzi. Kiedy powikszyli si ci, 0 ktrych napisano (Ez. 31.31): ich serce idzie za ich zyskiem, powikszyli si ci, o ktrych napisano (Is. 5.20): ktrzy ze nazywaj dobrem a dobre zym. Kiedy si ci powikszyli, o ktrych napisano (Is. 5.20): ktrzy ze nazywaj dobrem a dobre zem, powikszyy si biadania w wiecie. ...Kiedy si powikszyli ci, ktrzy obciaj towarami panw domu, powikszyo si apownictwo 1 bezprawie, a dobro ustao. Kiedy powikszyo si przyjmowanie uczynnoci i zobowizania do wdzicznoci, powikszyo si (Jud. 17, 6), e kady czyni, co w jego oczach byo susznym. Niscy byli podniesieni, a wysocy ponieni, a nard zniszczony (zatruty gorycz) postpuje naprzd"... "Kiedy si ci powikszyli, ktrzy podarunki bior, zostay dni ycia zmniejszone i lata skrcone, bo napisano (Prov. 15.27): kto nienawidzi podarunki
bdzie y"476.

Z tego widzimy, e apownictwo byo u ydw rozpowszechnione. Nie tylko jednak wobec swoich, ale rwnie i wobec obcych posugiwali si ydzi stale przekupstwem. Od najniszych do najwyszych przekupywali, jeli byli w trudnym pooeniu. Za czasw rzymskich widzimy, e przekupuj tak prostych onierzy jak i namiestnika cesarskiego. Przekupionym przyrzekaj albo obron albo im gro, o ile nie speni ich ycze. onierzom rzymskim, ktrzy byli na stray przy grobie Chrystusa Pana "daj wiele pienidzy" po Jego zmartwychwstaniu, mwi: "powiadajcie, i uczniowie Jego w nocy przyszli i ukradli Go, gdymy spali, a jeli si to do namiestnika doniesie, my go namwimy, a bezpiecznymi was uczynimy. A oni wziwszy pienidze, uczynili, jak ich nauczono"477.

Brali wic onierze rzymscy pienidze od ydw, brali je rwnie i namiestnicy. Piata np. oskara Philo o apownictwo478. Przy tym jednak wystpku dwie strony winne, tak ten ktry daje apwk, jak i ten ktry j bierze. Przyznaje zatem Philo, filozof ydowski i wielki obroca swego narodu, e nard ten przekupywa nawet najwyszych dostojnikw cesarstwa rzymskiego. Z czasem uywanie przekupstwa przeszo u ydw w system, w sta metod post powania. U ywaj tej metody zawsze i wszdzie, we wszystkich krajach i we wszystkich sferach, a pniej albo si chepi, kogo przekupili albo go oskarajnawet po kilku wiekach, szczeglniej, jeli si rozchodzi o najwybitniejsze instytucje czy osobistoci, by je poniy w oczach potomnoci, a do instytucji, by poderwa zaufanie, wycigaj ze swoich protoko w to co, komu i kiedy dali, chc c zyska jego yczliwo ci i wzgldy, Nie szczdz Krlw polskich, ani Sejmu dawnej Rzeczypospolitej, nie szczdz i Kurii Rzymskiej. Dowodw na to tak z ycia prywatnego jak i z historii mamy pod dostatkiem. Kiedy w czasie Soboru Trydenckiego miaa by rozpatrywana kwestia o Talmudzie, ktry by pod kltw kocieln, "wtedy Arcybiskup Praski Antoni Brus (urodzony w Miglicach na Morawii), jako przedstawiciel cesarza Ferdynanda I na tym Soborze, powiadomi w dniu 17 lutego 1562 r. cesarza poufnie, o zamierzonych obradach i o skadzie komisji, ktrej powierzono spraw Talmudu. Dowiedzieli si o tym ydzi. Zaraz te gminy ydowskie z Mantui, Mediolanu, Ferary i gminy Piemonckie wysay delegacj do Rzymu, ktrej day 2.000 skudw do rozporzdzenia i Kuria Rzymska bya tolerancyjnie usposobiona". Podajc to na podstawie starych dokumentw ydowskich yd G. Wolf, mwi: "Teraz nie ma wtpliwoci, e tego rodka czciej uywali ydzi i uywa musieli, jeli chcieli by uwolnieni od grocych im niebezpieczestw albo od jku i ndzy, w jakie byli zepchnici... Nie wtpimy o tym, pisze dalej Wolf, e pienidze odegray rol przy agodnym osdzeniu Talmudu na Soborze Trydenckim"479. Dalej zaznacza: "dziaa tu wsplnie take inny moment" i wymienia Arcybiskupa Praskiego Brusa, ponadto przytacza pismo dzikczynne, jakie Arcybiskupowi zoyli ydzi 16 lutego 1563 za jego starania i zabiegi w obronie Talmudu.

476) 477)

Sota 47 b; Tosefta Sota (14.1). Matth. 28. 12-14.

478) 479)

Philo, De legatione ad Cajum 38. G. Wolf, Das Tridentinische Concil und der Talmud, Wien 1885. S. 8-11.

196

197

XLII. Sztadlani

XLII. Sztadlani

Bolesna to, ale nie nowa sprawa, bo przecie Judasz za apwk od ydw zdradzi Mistrza swego. "Tedy odszed jeden z dwunastu, ktrego zwano Judaszem Iskarjotdo przedniej szych kapanw i rzek im: co chcecie mi da, a ja go wam wydam? A oni naznaczyli mu trzydzieci srebrnikw"480. Nic wic dziwnego, e srebrnikw uywali ydzi w przernych instytucjach i u rnych ludzi. Nic wic dziwnego, e dotarli do Kurii Rzymskiej. Jakkolwiek z rnych krajw mona by poda bardzo wiele tego rodzaju dowodw, nas tu zajmowa bdzie ich demoralizacja organizmu pastwowego w dawnej Polsce. Na ydw jako czynnik polityczny w tym czasie niewiele albo wcale nie zwraca si wagi. Monowadcy, a pniej szlachta sprawowaa wyczne rzdy, krpujc bardzo czsto najlepsz wol Krlw. Na ydw nie zwracao si wcale uwagi, a tymczasem ci ydzi, poznawszy, jak pisa w swej odezwie do nich pseudomesjasz Frank, e "szlachta polska, czego wam wanie potrzeba jest dobra i gupia. Jej krlowie nie byli nigdy od niej mdrsi, dla was za byli zawsze jeszcze lepsi ni ona"481, wykorzystywali chytrze i podstpnie wszystkie sabo ci rz dz cych i maj cych w adz i przy pomocy "darw i upominkw", a raczej apwek dochodzili do nadzwyczajnych wpyww. apownictwo tak rozwinli i wyspecjalizowali, e wytworzyli osobn instytucj "sztadlanw", zaopatrzon w osobnych funkcjonariuszy do przekupywania nawet najwybitniejszych osobistoci. Urzdnikw tych zwanych "sztadlanami" wybieray gminy ydowskie bardzo skrupulatnie na przecig kilku lat. Mieli oni przy pomocy pienidzy, zbieranych przez kahay i okrgi (ziemstwa) ydowskie, interweniowa bardzo dyskretnie w urzdach, na sejmikach, na sejmie, u ministrw i na dworze krlewskim, by odwrci groce ydom niebezpieczestwa lub nie dopuci do wyboru na posa czowieka nieyczliwego ydom lub uniemoliwi ustaw dla nich nieprzychyln. Na sztadlanw wybierano ludzi wiatych, sprytnych i w wiecie obytych, majcych wstp do dygnitarzy i na dwr krlewski, mieli oni zasiga jzyka o panujcych nastrojach w stosunku do ydw i paraliowa wszelkie groce im niebezpieczestwa. Ordownicy ci ydw byli w penym sowa znaczeniu dywersantami i wywiadowcami w stosunku do Krlestwa Polskiego. Jeli ydzi przez swoj organizacj i autonomi, jak posiadali, tworzyli i tworz rzd w rzdzie i jeli ich cele byy i s zawsze przeciwne celom Polski, to ten rzd ydowski przez sw

instytucj apownicz sztadlanw i przy nadzwyczaj liberalnym ustroju Polski z "liberum veto", mia zawsze mono nie dopuci na Sejmie do adnej poytecznej uchway, ktra by nadawaa Polsce tyzn i si. Na sabej Polsce zaleao zawsze ydom, bo tylko przy sabym organizmie mogli oni swe cele osign, mogli si wzmacnia. Za ich pienidze wybrano Augusta II i odtd Polska stana na rwni pochyej dc do upadku w przyspieszonym tempie. Przy pomocy przekupstwa zrywali ydzi sejmy i nie dopuszczali do adnej reformy, a wreszcie przy pomocy masonerii doprowadzili do rozbiorw Polski. Przeraajcy i zgubny wpyw ydw przez apownictwo kreli Izak Lewin w krtkim artykule pt. "Udzia ydw w wyborach sejmowych w dawnej Polsce"482. Zaraz na wstpie zaznacza, e naley uwaa jako fakt, i "na wybr posw poniekd i porednio na obrady sejmu wpywali niekiedy ydzi. Bya wprawdzie izba poselska reprezentacj jedynie stanow, obejmujc wycznie szlacht oraz wyjtkowo przedstawicieli mieszczastwa krakowskiego, ale wpywy si w niej odzyway zgoa rnorakie. W dobie saskiej, kiedy zreszt na kilkadziesit zwoanych sejmw doszo do skutku zaledwie 5, postronne te wpywy wziy ju cakiem gr. Co wicej nawet bezporednio brali udzia w obradach sejmowych ludzie wcale do tego nieuprawnieni. Widzowie na sali sejmowej tamowali obrady zupenie bezkarnie. Niekiedy spychali ci arbitrzy posw z aw i zajmowali ich miejsca. Niekiedy atakowali czynnie posw jeszcze ostrzej, celujc np. w gow przemawiajcego posa gruszk lub jabkiem. ...W takich warunkach nie wyda si ju dziwne liberum veto, wstrzymywanie activitatis i inne zwyczaje, ktre wyryy swe pitno na dawnym sejmie polskim. Czy wic przy tym procederze trudno byo zainteresowanym osobom postronnym znale sobie odpowiedni wpyw?"483. Rzecz jasna, jak z tego wynika, e tymi osobami postronnymi, ktre wykorzystyway "liberum veto", zryway sejmy, wstrzymyway wykonywanie powzitych praw i uchwa byli ydzi, atwo im byo znale odpowiedni wpyw przy pomocy pienidzy i pijastwa. "Podobnie atwo mona byo wpyn i na wybr posw, ktrych wybierano na sejmikach wojewdzkich i ziemskich, dajc im zobowizujce instrukcje, do ktrych spenienia zobowizywali si posowie pod przysig".

480) 481)

Math. 26. 14. 15. Cfr. Adrian Krzy anowski, Dawna Polska, Warszawa 1844, str. 51-53.

482)

Miesicznik ydowski Warszawa. 1932. Stycze. Wydawnictwo Menora str. 46-65. Izak Lewin 1. c. str. 46 nst.

483)

198

199

XLII. Sztadlani

XLII. Sztadlani

"Wiedzieli o tym dobrze ydzi polscy, e instrukcje poselskie wayy mocno na szali obrad sejmowych. Wiedzieli, e gdyby w instrukcji zalecono jak krzywd, np. zwikszanie (podatku) pogwnego lub co podobnego, byoby pniej ominicie grocej klski bardzo trudne, a przede wszystkim bardzo kosztowne. Wiedzieli dalej, e kady pose moe odegra wan rol i e naley wyty siy, aby na sejm pojechali deputaci, dobrze wobec ydw usposobieni. Wszczynali tedy energiczne starania w tym kierunku i brali w ten sposb czynny udzia w wyborach sejmowych. W czym si te starania objawiay byo dotychczas tajemnic, kilku, niewyczerpanych zreszt zapisek w starych pinaksach (protokach) hebrajskich". Lewin odsania rbek tej tajemnicy i przytacza niektre wyjtki z owych Protokw. Delegaci kaha w brzeskiego, grodzkiego i pi skiego wydaj w r. 1623 w Brzeciu Litewskim nastpujc uchwa: "Odnonie do wszystkich trzech gmin naczelnych winni s przeoeni tyche sta na stray podczas zbierania si sejmikw przed sejmem, dowiadywa si i uwaa, eby bro Boe nie ustanowiy czego nowego, co by nam byo bolesnym kolcem. Wydatki, jakie powstan zapaci kada gmina z jej okrgiem. Tak samo oprcz trzech gmin gwnych, w kadej siedzibie grodu, gdzie powiat si gromadzi na sejmik, winni s przeoeni owej gminy sta w wyej wskazany sposb na stray; wydatki jakie narosn, poniesie te gmina naczelna z okrgiem. A jeeli si okae, e jaka gmina nie staa na stray i nie stanowia swych sztadlanw (syndykw) na sejmikach, zostanie ona ukarana grzywn stu czerwonych zotych na cele dobroczynne". W cztery lata pniej w r. 1627 na zjedzie gmin wznowiono nacisk na powysz uchwa, zaznaczajc: "Wyjania si, e wydatki sejmikowe ponosi majgminy razem z okrgami; znaczy to, e gminy maj da stosunkowo do ich udziau w kwocie podatkowej, a okrgi te wedle ich udziau w kwocie podatkowej"484. Wan bardzo uwag zwracano na sejmiki, by nie dopuci przy pomocy apwek do wyboru na Sejm posa nieyczliwego ydom. Sztadlani mieli w tym kierunku odpowiednie zlecenia, powzite na zjedzie ydw w r. 1628, gdzie powiedziano: "Na trzy albo na cztery tygodnie przed sejmikiem powinni przeo eni krajowi w kadej wielkiej rezydencji rozsya pisemne wezwania, do przebywajcych w pobliu zebrania si sejmiku mw, by czuwali, aeby bro Boe

nie postanowiono czego nowego i by zaradzili, czemu si jeszcze da zaradzi. Posom za do sejmu, ktrzy zostan wybrani, naley zoy podarunki i prosi ich, aby nam byli na sejmie przychylni". Izak Lewin, przytaczajc powysz uchwa dodaje, e "podarunki" stanowiy najpowaniejsz pozycj "w funduszu wyborczym" u ydw w dawnej Polsce. "Droga to zreszt bya jedyna, ktra wioda do celu. Jeeli si istotnie chciao przychylnie usposobi dla jakiej sprawy posw czy innych dygnitarzy w dawnej Polsce, to najbardziej i njniezawodniej mona to byo uskuteczni podarunkami. Ten argument przemawia do przekonania, by wi c stale w uyciu i wykazywa tendencje do cigego wzrostu na wadze i pojemnoci". Tak jak ydzi w Polsce, tak samo "Zwizek gmin litewskich" dawa "podarunki" posom litewskim, tote, kiedy wynik spr midzy jednymi a drugimi w r. 1633 o zwrot czci kosztw, "zczonych z prezentami dla posw" oddali wtedy sd rabiski pretensje ydw z Polski z tego powodu, "bo take oni (tj. ydzi litewscy) daj posom litewskim". "Z tego widocznie tytuu uwolniono kahay litewskie i od partycypowania w podarunku dla marszaka". Mimo to jednak ydzi z Polski przedoyli t spraw poufnie sdowi rabinw, obradujcemu w cznie w r. 1681 "o wydatki na pac sztadlanom czterech ziem w Warszawie oraz wydatki na sejmach warszawskich, oraz prezenty dla krla jegomo ci i jego dygnitarzy na sejmie, oraz na unicestwienie kl sk w Warszawie na sejmach i nie na sejmach". Przedstawiciele za ydw z Litwy nie tylko nie chcieli tych wydatkw pokrywa, ale przeciwnie "wytoczyli ydom z Polski skarg o udzia w wydatkach poniesionych przez ydw z Litwy na odparcie grocych ogowi niebezpieczestw na terytorium Litwy"485. Kcili si zatem i sdzili ydzi o udzia w pokrywaniu wydatkw na apwki dla najwybitniejszych osobistoci, ale nie przestawali apownictwa urzdowo i systematycznie prowadzi na szerok skal. Prcz prezentw dla posw pochaniay wielkie sumy pienine dary dla uczestnikw sejmiku. Skoro przy wyborze w dawnej Polsce uoenie instrukcji odgrywao bardzo znacz, rol, koniecznym byo wytworzenie przychylnego nastroju na caym sejmiku, a to nie byo ani atwe, ani ju zgoa nie tanie. Pinaksy (tj. protoky) kahalne z najrozmaitszych stron Polski wiadcz o rozmiarach "wydatkw sejmikowych" bardzo wymownie"486 W protokoach gmin ydowskich znajduj si pozycje, ktre s istotnie dokumentami, bo dowodz o apownictwie uprawianym przez ydw, a z dru-

485) 484)

Izak Lewin l.C. 48-50.


486)

Cfr. Izak Lewin 1. c. str. 63 nst. Izak Lewin l.c. str. 50-52.

200

201

XLII. Sztadlani

XLII. Sztadlani

giej strony o upadku moralnym i sprzedajnoci szlachty, deprawowanej przez ydw. Wymieniane sbowiem kwoty wypacane w czasie sejmikw "marszakowi, wicemarszakowi, pisarzowi i dwum deputatom, sugom marszaka, obrocom w komisji". Podajc to Izak Lewin dodaje: "Tak si urabiao nastrj przedwyborczy". Nastroje te przychylne dla ydw, wskutek gosowania "obdarzonych panw" na rzecz ydostwa, odbijay si szkodliwie czy to na spoeczestwie polskim, czy na skarbie pastwa. Charakterystycznym pod tym wzgldem jest pinaks (protok) gminy poznaskiej z r. 1646 wiadczcy, e ydzi przy pomocy sztadlanw obniali podatki pogwnego, wyznaczone dla ydw, czyli wsplnie z "obdarzonymi panami" okradali skarb pastwa. Wymieniony protok poznaski podaje: "Wszyscy sztadlani zarwno z gminy naszej, jak i z okrgu, czynili heroiczne wysiki, by t rzecz (podwyk pogwnego) unicestwi. I Pan Bg im dopomg, e starania ich zostay uwieczone pomylnym skutkiem i gwne (podwyszone) unicestwili. Ale ich (sejmiku) dobrodziejstwo nie jest kompletne: postanowili, aby cign podymne 45 kwot podymnego i nie pomogy adne skarby, by unicestwi podymne". Do skadania podatku na przekupywanie szlachty na sejmikach obowizany by ka dy yd pod kl tw , jak stwierdza to uchwa a zjazdu gmin litewskich w Sielcu z r. 1670, gdzie postanowiono: "O ile idzie o wydatki sejmikowe gmin naczelnych, to z uwagi na to, e s tam wielkie skupienia (ydowskie) i szlachta jest zachanna na pienidze, zapado postanowienie: (wydatek) do 150 z idzie na rachunek zwizku krajowego (za sprawdzeniem) pod kltw, w osadach za do 30 kp litewskich, te pod kltw. Kada gmina i osada obowizana jest jednak oy wydatki i stara si w interesie kraju (tj. ogu ydostwa), aby czego podejrzanego i niebezpiecznego w instrukcji nie zalecono"487. W trzy lata pniej, tj. w r. 1673 na zjedzie gmin ydowskich w Sielcu zapada uchwaa, z ktrej widzimy, e podatek na przekupstwo rozcignito do najmniejszych osiedli ydowskich: "Z miejscowoci, w ktrej nie ma staego domu modlitwy ydowskiego, nie przejmie zwizek wicej wydatkw sejmikowych anieli 20 zp., choby nawet rzeczywiste wydatki sum t przekroczyy, a i to pod kltw"488.

Z tego widzimy, e kady yd obowizany by pod kltw skada podatek na przekupywanie posw i senatorw czy te ludzi wpywowych. Sumy za zebrane przechodziy do rk waciwych przy pomocy sztadlanw, "ktrzy byli pomostem, przez ktry przedostaway si dezyderaty ydowskie na zewntrz; z drugiej za strony komunikowali ydom, co ich ze strony wodarzy pastwa czeka. Oni byli tymi, ktrzy w imieniu ydw nawizywali kontakt z najrozmaitszymi czynnikami polskimi. Sztadlanem by, krtko mwic, kady kto wystpowa na zewntrz w imieniu ydw. Jasne jest, e i na sejmikach szlacheckich bronili interesw ydowskich sztadlani". Tote ju w r. 1623, na zjedzie gmin w Brzeciu, naoono kar 100 czerwonych zotych na gminy, ktre "nie ustanowi sztadlanw na sejmikach". Mieli oni dowiadywa si i uwaa, by nie powsta jaki "bolesny kolec" dla ydostwa. Mieli tedy zasiga jzyka o grocym niebezpieczestwie, mieli znale drog do gosw zebranej szlachty. Roli takiej, jak mwi Izak Lewin (1. c. str. 57), podj si mogy osoby, ktre stale utrzymyway kontakt z urzdnikami i dygnitarzami. Na Sejmie bywao ich zazwyczaj kilku z Korony i kilku z Litwy. Na zjedzie gmin litewskich w Chomsku w r. 1691 uchwalono, e "wrd delegatw na sejm, powinni si znajdowa przynajmniej dwaj, ktrzy by potrafili stan w paacu Krla i dygnitarzy, pozostali za maj by mdrzy, roztropni i wiatli"489. W r. 1670 na zjedzie w Siedlcu uchwalono, e na kady sejm uda si maj dwaj delegaci gmin, a przeoony kahau brzeskiego winien by przynajmniej obecny na otwarciu sejmu. W r. 1673 ustanowiono dla tych delegatw, ktrych ilo ju wzrosa, nastpujce zaopatrzenie: "Na sejm w Warszawie pojedzie z kadej z czterech gmin (naczelnych) jeden senior. Seniorowi wileskiemu da si na jego wydatki 150 zp. jako wynagrodzenie za koszta i fatyg, a z pozostaych trzech da si kademu seniorowi za fatyg tylko 30 kp litewskich, a nie wi cej. Kwot t uzna si w rachunku na przyszej sesji w koncie nieprzewidzianych wydatkw (noladoth). A jeeli kaha da mu wicej za fatyg, pokryje w kaha (ten nadmiar). Sztadlanowi krajowemu da si 20 kp litewskich"490.
488) 489) 490)

Dubnow, Pinkas ha-medina 691 u Izaka 1. c. str. 57. Dubnow, Pinkas ha-medina u Izaka Levina 1. c. str. 59. Dubnow, Pinkas ha-medina 636. 688 u Izaka Lewina 1. c. str. 60.

487)

Dubnow, Pinkas ha-medina o pinkas waad hakehiloth ha-raszijoth bi-mdinath Lita 654 u Izaka Lewina str. 53.

202

203

XLII. Sztadlani

XLII. Sztadlani

Oprcz sztadlanw nie wolno byo pod kar cielesn, pienin a wreszcie i pod kltw adnemu ydowi pokazywa si w sejmie. W wyjtkowych wypadkach kaha dawa pisemne pozwolenie na zjawienie si w sejmie. Rygor ten mia na celu uatwienie dziaalnoci sztadlanom. Wiksza bowiem ilo ydw, zjawiajcych si wrd posw, zwracaaby uwag, a to udaremnioby sztadlanom dyskretn ich akcj przekupstwa. Jak bardzo uwaano na osobiste uzdolnienia sztadlanw i jak wag przywi zywano do ich dziaalno ci wiadczy nast puj cy dokument wystawiony w Sucku w r. 1761 dla wybranego na sztadlana Chaima syna Jzefa, podpisany przez rabinw wszystkich piciu naczelnych gmin i przez przeoonych tyche. "Oto znale li my to, czego dusza nasza zapragn a, cz owieka m drego i roztropnego, z ktrego ust kapie mirra... ktry ma mono i powag, by stan w paacu Krla i dygnitarzy, by si wysowi piknym i kwiecistym jzykiem, ktrego usta i serce s rwnie szczere... I zgodzilimy si cakowicie, wybralimy i ustanowilimy znakomitego wspwyznawc pana Chaima syna Jzefa, sztadlana, by by delegatem Boym i delegatem naszym, rzecznikiem i obroc we wszystkich ziemiach litewskich; oczy jego niechaj bd otwarte na wszystkie potrzeby kraju naszego, by wnosi jego obron przed Krlem jegomocia i dygnitarzami Rzeczypospolitej . A przyjlimy go ku szczciu wielkiemu od dnia poniej podanego na przecig lat trzech na warunkach nastpujcych: paca jego wynosi ma od kadego zotego pogwnego p grosza, wedle taryfy. Stae miejsce zamieszkania ma mie wycznie w miecie Wilnie. A przy rozpoczciu trybunaw winien jest wyej wspomniany p. Chaim przebywa w Wilnie przynajmniej przez sze tygodni bez przerwy; nie wolno mu si stamtd wydali w cigu tego czasu do adnej zgoa miejscowoci. Wyranie zastrzeono, e w cigu 3 lat powyszych, przez ktre p. Chaim zamieszka w Wilnie, wolny jest od wszelkich opat pobieranych w Wilnie, nawet od krupki miesicznej. Rwnie winni seniorowie wilescy odda p. Chaimowi mieszkanie, jego godnoci odpowiadajce"491. W dokumencie unormowano dokadnie stosunek sztadlana do gmin naczelnych oraz do innych gmin ydowskich. Winien on by zastpowa ich interesy na sejmie, w trybunale, wobec szlachty, kleru itd." A zatem nikt nikomu nie moe mie nic do wyrzucenia. Wszyscy brali, czyli wszystkich ydzi deprawowali, dajc im pienidze, a z chopw tylko i mieszczan wprost skr zdzierali. Stwierdza to oprcz innych pseudomesjasz Jakub

Lejbowicz Frank Dobrucki w r. 1755 w swym licie do ydw w Polsce, "e miliony mieszczan i chopw polskich dla ydw jedynie yj, na nich w pocie czoa pracuj"492. Jeli powszechnie si skarono, e ydzi, polegajc na poparciu monych, nie zachowywali adnych praw, posiadali przywileje, a wyzyskiwali i uciskali wocian bezkarnie i to wszystko zdawao si trudnym do uwierzenia, to jasnym si nam staje wobec przytoczonych dokumentw, e ydzi przy pomocy apownictwa we wszystkich sferach mieli swych obrocw i opiekunw, pozyskiwali ich skrycie i dyskretnie za porednictwem sztadlanw. Sztadlani odgrywali tak rol, e jak mwi Izak Lewin: "niepodobna mwi o stosunkach polsko-ydowskich w dawnej Rzeczypospolitej, a pomin sztadanw"493. "Doszo bowiem do tego, e rozpowszechnio si w Polsce mniemanie: Kto 0 ydach dobrze mwi, jest ju przekupiony; kto na nich wygaduje chce nim dopiero zosta". Przytaczajc to za Frankiem, Izak Lewin (1. c. str. 53) dodaje, e "pierwszych 1 drugich byo sporo. A wskutek tego wydatki nieustannie rosy". Rosa przy tym deprawacja i "powikszali si ci, ktrzy ze nazywaj dobrem, a dobre zem". W ten sposb ydzi, sprowadzajc rozlunienie wszelkich wzw pastwowospoecznych, nie dopuszczajc do adnych zdrowych reform, sprowadzili upadek Polski. Przy nadzwyczaj liberalnym ustroju pa stwowym, jaki by w Polsce, mogli ydzi atwo zrywa sejmy, tote przy pomocy przekupnych posw w dobie saskiej na kilkadziesit zwoanych sejmw doszo do skutku zaledwie 5, co ydzi przypisuj swym wpywom494. Tego rodzaju zgubnego i szkodliwego elementu adne pastwo wytrzyma nie mogo, tote i Polska nie wytrzymaa. Powysze zestawienie zgroz przejmuje kadego Polaka.. To jednak tylko "odsonity rbek tajemnicy", pochodzcy ze starych protokow ydowskich, nie wyczerpujcych zreszt (wszystkiego), jak mwi Izak Lewin (1. c. str. 48). ydzi si jednak nie zmienili. W odrodzonej Polsce pozostali takimi samymi, jakimi byli w dawnej Polsce. Jak jednak dawniej tak i obecnie s tajemniczymi
Podaj t mow za Adrianem Krzy anowskirn w pracy: Mesjanizm a kwestia ydowska str. 89-91.
493) 492)

491)

Dubnow, Pinkas ha-medina u Izaka Lewina 1. c. str. 58 nst.

Izak Lewin 1. c. str. 57. Izak Lewin 1. c. str. 46.

494)

204

205

XLII. Sztadlani

XLII. Sztadlani

i zakonspirowanymi w swej zgubnej i zbrodniczej dziaalnoci. Kiedy odsoni ydzi znw rbek tajemnicy i wymieni na podstawie protokow kanaw ydowskich z naszych czasw imiona tych "obdarowanych panw", ktrzy dzisiaj wystpuj w ich obronie, powoujc si na racj stanu, na postp, na tolerancj, na swoje "sumienie chrzecijaskie", czy pastwowe wzgldy, protokoy za kahalne wyka wzgldy apownictwa. Protokoy ydowskie wyka, e kto dzi o ydach dobrze mwi jest ju przekupiony, jest zwykym sprzedawczykiem. Po takiej obronie mona, zapyta kadego opiekuna ydowskiego, ile wzi za to, ile mu zapacili ydzi? Na podstawie powyszych danych mona na pewno twierdzi, e obrona ta, prowadzona jest na zgub Polski za judaszowskie srebrniki. Dziaalno ta jednak, jakkolwiek opacana przez ydw przynosi im wicej szkody, anieli ydzi sami przypuszczaj, odbijajc si o twardy mur uwiadomionego ju spoeczestwa polskiego, zwraca si przeciw ydom w caoci. Wiele nam rzeczy wyjania mowa jak wygosi bankier ydowski senator Szereszewski w swej mowie nad trumn posa, rwnie yda, Wacawa Wilickiego, w ktrej tak go przedstawi, e si koniecznoci zmusza nas do przekonania na podstawie przytoczonej ju charakterystyki o dziaalnoci dawnych sztadlanw, e w pose Wilicki by rwnie sztadlanem i to sztadlanem najwyszej rangi. Charakteryzujc jego dziaalno powiedzia senator Szereszewski: "Zgas wiaty przywdca i obroca. Jego odwaga wystpie... sprawiaa, e wiszce nad ludnoci ydowsk niebezpieczestwa traciy na ostroci, saby i wreszcie rozpyway si w nico. Stawalimy olnieni czstokro, kiedy zjawiska przesdzone, rzeczy beznadziejne zmieniay swj bieg, dziki inicjatywie Zmarego. Dziao si to zarwno w dziedzinie administracyjnych zarzdze Pastwa jak i w dziedzinie ustawodawczej. Powszechny al spoeczestwa ydowskiego wiadczy o tym, e ydzi wiedz kogo stracili"495. Nie tylko powysze myli, ale nawet i wyraenia zgadzaj si z charakterystyk dawnych sztadlanw i ich dziaalnoci, zmuszaj zatem do nieuniknionego wniosku, e pose Wilicki by rwnie sztadlanem. Potwierdza to zreszt zupenie jasno argonowe pismo Hajnt, nazywajc go sztadlanem496. Jego miejsce zajmuj ci ydzi, ktrzy wystpuj zawsze we wszystkich delegacjach u wadz naczelnych w Polsce. Ich mona zapyta, jak pobieraj

pensj za sztadlaski urzd, a drug stron, o ile wbrew interesom polskim postpi, zapyta mona, ile ydzi dali? Usuwanie wszelkich trudnoci, nawet politycznych i midzynarodowych, przy pomocy srebrnikw, doradza stary rebe Thon. Kwesti palestysk radzi rozwiza przy pomocy pienidzy. "I tak si stao, jak mwi, e znowu sobie troch pohasali po ydowskich plecach i bili w Jaffie a Anglicy zaczli strzela. Co wicej, oni nawet s gotowi kontynuowa jaki czas te wiczenia, tylko, e im Anglicy przeszkadzaj. My sami im niestety nie przeszkadzamy, bo nam patriarcha Izak odebra si pici i zostawi nam zaledwie tylko gos". "Przestamy krzycze. A skoro bi si nie umiemy, to chyba pozostalimy bez broni. Czy tak? Ot tak nie jest. Wanie w przypadku naszych kuzynw mamy w zanadrzu jedn bro, ktra moe faktycznie zdziaa cuda, ale bymy si ni posugiwali jak najszybciej i w bardzo wielkiej iloci". "Broni t jest pieni dz. Dos ownie tak: pieni dz!"497. Owiadczenie to rebe Thona, cieszcego si wybitnym autorytetem u ydw wspczesnych, musimy uwaa jako norm i zasad postpowania ydowskiego. Potwierdzaj to zreszt "Protokoy mdrcw Syjonu", stawiajc w swym programie: "Nie powinnimy si cofa przed korupcj pienin , oszustwem i zdrad, o ile to ma dopomc do osignicia naszego celu". W polityce naley umie bra bez wahania wasno cudz, jeeli przy jej pomocy zdobdziemy ulego i wadz"498. Postpowanie to jednak ze wzgldu na dobro naszego Pastwa i Narodu z ca instytucj sztadlanw musimy uwaa za zgubne i prowadzce nieuniknienie do katastrofy. Poniewa jednak apownictwo ley w duszy i w krwi ydowskiej, przeto ydzi ze wzgldu na dobro Pastwa Polskiego z Polski wyj musz, a dopki nie wyjd nie powinno si ich dopuszcza do adnej gospodarki pastwowej, ani do spraw pastwowych, zwraca za naley baczn uwag na ich kontakty w urzdach, by nie obwiniali tak urzdw polskich, jak obwiniaj austriackie w b. Galicji, e "potrzeba by o du o pieni dzy, eby uzyska protekcj , by zosta szynkarzem"499.
497) Trybuna Narodowa Tygodnik, Organ rewizjonizmu syjonistycznego z dnia 8 maja 1936 Nr 18 Krakw "Odpowied sabych" Cytuje powysze owiadczenie r. Thona z jego artykuu "Nasza odpowied Arabom" w Nowym Dzienniku. 498) Protokoy I . 499) N. Folksblat Nr 1/38 str. 7: "ycie ydowskie w Szwecji. Cfr. Ajencja Prasowa. Luty 1938 str. 3

Nasz Przegld z dnia 10 padziernika 1935 Nr 285 Z przemwienia sen. R. Szereszewskiego nad trumn zmarego. 496) Hajnt z r. 1932 Nr 219.

495)

206

207

XLII. Sztadlani

XLII. Sztadlani

Klasycznym jednak dowodem na to, e ydzi uwaaj, i za pienidze wszystko mona w Polsce zrobi, jest akcja wiatowego ydostwa, wzywajca do zbierania wielkich sum pieninych dla powstrzymania ruchu odydzeniowego. W pocztkach kwietnia 1937 r. donosiy pisma narodowe, e przywdca amerykaskiego ydostwa rebe Wise rozesa w paru milionach egzemplarzy list, nawoujcy ydw do skadek na walk z hitleryzmem niemieckim i "z polskimi endekami-nazistami". W licie tym pisze: "Zmiany w Polsce wskazuj, e siy liberalne w republice polskiej mog niebawem wzi gr nad ywioami endeckonazistowskimi, pod warunkiem wszake, e nasze zorganizowane protesty i nacisk moralny bd prowadzone nadal z ca energi". Zapowiada dalej rebe Wise niesienie pomocy finansowej tym, ktrzy walczy bd z polskim ruchem narodowym i odydzeniowym. Mamy zatem dowd niezbity na to, za czyje pienidze powstaj u nas liczne pisma "folksfrontowe" i za czyje pienidze wystpuj w obronie ydw przernego rodzaju pachoki ydowskie, szkalujce nard Polski, a bronice ydw500. Po roku rzucono haso w Ameryce, by zebra 20 milionw dolarw na walk z antysemityzmem w Polsce. Akcja zbierania pienidzy jest prowadzona bardzo ostronie wrd osb zaufanych. W Ameryce prowadzi j ydowski Dom Bankowy "Kuhn, Loeb i S-ka", ktry finansowa rewolucj w Rosji. We Francji za prowadz t dziaalno Rothschildowie. Jako powd do tego rodzaju wystpie, posuya zapada uchwaa w Sejmie Polskim o zniesieniu uboju rytualnego. Zanim w jesieni Senat uchwa t przeprowadzi, bd w ruch puszczeni przerni sztadlani, by srebrnikami ydowskimi przekonywa sabe charaktery o szkodliwoci tej ustawy. Ani na chwil nikt przypuszcza nie moe, eby w obecnym Senacie znalaz si czowiek, ktry daby si ydom kupi. Jednomylno, z jak obecny Senat przeprowadzi ustaw odydzajac dewocjonalia, daje najzupeniejsz gwarancj, e z takim samym patriotyzmem przejdzie rwnie ustawa, znoszca barbarzyski ubj rytualny, ktrego w wielu krajach, a nawet w Palestynie nie ma, a w Polsce chcgo utrzyma przy pomocy przekupstwa, bo z tego cznie z caoci handlow byda, maj okoo p miliarda dochodu rocznie. Bez wtpienia Senat wykae, e imi polskie nie bdzie zhabione przez wpisanie do protokow ydowskich sztadlanw z wymienieniem sumy apwkowej jak to byo w dawnej Polsce. Zebrane miliony na walk z antysemityzmem w Polsce zaczn wkrtce dziaa i na to musimy by przygotowani, e mog dziaa nawet z tej strony,
500)

z ktrej bymy si wcale nie spodziewali. Niech jednak wiedz ci wszyscy, ktrzy by poszli ladami Judasza i za ydowskie srebrniki chcieli powstrzyma u nas ruch odydzeniowy, e fala w Narodzie jest silna i gboko wezbrana, e zniesie wraz z ydami wszystko, co stawiaoby przeszkody. Tym wicej jeszcze, e na podstawie wymienionych dowodw walka przeciw odydzeniu Polski prowadzona by bya tylko za ydowskie pienidze. Czas ju zatem skoczy ze sztadlanami i przekupstwem ydowskim, bo to rdo zgnilizny moralnej i najwikszego szkodnictwa dla pastwa.

ABC z dnia 9 kwietnia 1937 "W sojuszu z krajowym folcsfrontem".

208

209

XLIII. Cel gwnych atakw ydostwa

XLIII

Cel gwnych atakw ydostwa


Jakkolwiek wszystkie wymienione sposoby, zmierzajce do osabienia i moalnego rozkadu narodw rdzennych, s deprawujce i zgubne, to jednak oka si bezsilnymi, o ile natrafiana nard oparty o zdrow moralnie rodzin, yjcy wedug zasad nauki chrzecijaskiej i wychowujcy sw modzie w szkoach o narodowym i religijnym kierunku. Rodzina, Koci i szkoa to gwne fun damenty pastwa, to najsilniejsze wizada narodu, nadajce mu si ducha i potg, to mur, ktry kadego wroga odeprze i obezwadni. Jeli jedno z nich si rozluni, nard si chwieje, wreszcie zgin musi. Dlatego to ydostwo planowo i celowo zmierza do podgryzania tej wizi narodowej i skierowuje swe gwne ataki przeciw rodzinie, Kocioowi, szkole i ziemi.

1
Walka przeciw rodzinie
Podstaw pastwa i si kadego narodu jest zdrowa i moralna rodzina. Rodzina to pierwsza komrka spoeczna, to szkoa ycia spoeczno-pastwowego, gdzie jest z jednej strony wadza, a z drugiej strony praca, powicenie si i ofiarno z siebie dla dobra dzieci czy dla dobra rodzestwa. Rodzina za katolicka to pierwsza witynia. Tu po raz pierwszy skada dziecko rczki do modlitwy, tu uczy si modli przy boku ojca i matki, tu po raz pierwszy sucha nauki o Bogu. Tu po raz pierwszy otrzymuje podstawy ycia religijnego i moralnego, by si przygotowa do ycia, by wyrosn na czowieka dobrego i uczciwego. W polskiej za i katolickiej rodzinie na podstawie tych zasad wyrasta dziecko na dobrego Polaka i Katolika. Historia poucza, e w czasach, kiedy moralno staa wysoko, Polska bya silna i potna. W XVIII za wieku, kiedy wskutek napywu ydw i powstania 210

masonerii nastpio rozlunienie obyczajw, sprzedajno i rozpusta, Polska upada. W zmartwychwstaej za Polsce, kto chce pracowa nad jej odrodzeniem gospodarczym i potg pastwa musi przede wszystkim stara si o jej odrodzenie moralne. Tu rdo potgi i znaczenia Polski. Wiedz o tym dobrze nasi wrogowie wewntrzni i dlatego wytaj wszystkie swe siy, by Polsk utrzyma w staym rozlunieniu. "Projekt prawa maeskiego" przygotowany dla Polski Katolickiej, zmierza do rozbicia rodziny, a jak to wykazaem, ywcem by wzity z Talmudu , i jeli na 7 czonkw w komisji ustawodawczej, opracowujcej ten "Projekt", czterech byo ydw czy pochodzenia ydowskiego, to wiadczy to zbyt jasno, skd te zakusy na rozbicie polskiej rodziny pochodz. Wykazuje to rwnie, jak ydzi planowo dziaaj, bo przecie w "Mowie na cmentarzu ydowskim w Pradze", wydanej po raz pierwszy w r. 1868 powiedziano: "Nasi mowie musz wej do grona prawodawcw w pastwie" Bylimy niedawno wiadkami, jak wrzaw podnieli ydzi w caym wiecie z powodu zaproszenia mnie na eksperta w Komisji Sejmowej administracyjno-gospodarczej w sprawie uboju rytualnego, nazywali to mieszaniem si do ich religii, jakkolwiek byo to tylko przeciwdziaaniem wyzyskowi na tle rzeniczo-gospodarczym, a tymczasem Polacy cierpliwie patrzyli na to, e ydzi chcieli im narzuci swoje talmudyczne przepisy i zamiast Sakramentu maestwa wprowadzi prawo ydowskie, oparte na Talmudzie. Zmierzao to wszystko do rozbicia rodziny i rzucenia potomstwa na pastw losu. Nazywano to jednak postpem i wymogiem ducha czasu. Skd jednak ten postp pochodzi wypowiada to yd Blau "Nowe postanowienia przedstawiaj postp w rozwoju prawa maeskiego, nadto nowoczesne europejskie prawodawstwa, po ptora tysicu lat, stany przeciw postanowieniom prawa kanonicznego, a na stanowisku ydowskiego prawa rozwodowego". Na dowd tego, e zwrot ten do ydowskiego prawa rozwodowego jest dla ydw potrzebnym i poytecznym, wystarczy przytoczy "Mow rabina o gojach", gdzie powiedziano:
S01) 502)

Talmud, bolszewizm i Projekt prawa ma e skiego w Polsce (Warszawa 1932).

Mow t przytaczam w pracy: "Program wiatowej polityki ydowskiej" II wyd. str. 129. Omwienie za str. 117, 118.
503)

Blau, Die judische Ehescheidung und der judische Scheidebrief. Strassburg 1911, S. 89.

211

XLIII. Cel gwnych atakw ydostwa

XLIII. Cel gwnych atakw ydostwa

"Musimy o tym my le , by u atwi zwi zki ma e skie mi dzy ydami i chrzecijanami, bo nard ydowski moe przez to tylko zyskiwa, nie ponoszc adnej szkody. Wprowadzenie w pewnym stopniu nieczystej krwi do naszego narodu przez Boga wybranego, nie moe go zniszczy, a nasze crki zyskuj przez te maestwa stosunki z rodzinami, ktre posiadaj potg i wpywy. Drog wymiany dla naszych pienidzy zyskujemy naturalnie wpyw na nasze otoczenie. Przyja z chrzecijanami nie sprowadzi nas z drogi, ktrmy sobie nakrelili, przeciwnie, dziki naszej zrcznoci uczyni nas ich panami. yczy sobie naley, aby Izraelici wstrzymywali si od brania kobiet ze swojej witej religii jako metresy dla siebie, a poleca si, aby sobie w tym celu znajdowali chrzecijaskie dziewice. Wielkie znaczenie miaoby zawieranie maestwa wycznie przez zwyk ceremoni cywiln, gdy wtedy chrzecijaskie kobiety dostayby si do nas"504. Podobn ohyd i cynizm znajdujemy i w "Mowie na cmentarzu ydowskim w Pradze", gdzie powiedziano: "Musimy da wolnych zwizkw maeskich midzy ydami i chrzecijanami. Izrael moe na tym tylko skorzysta, jakkolwiek zanieczyszcza tym swoj krew. Nasi synowie i nasze crki mog wchodzi w zwizki maeskie z wybitnymi i mo nymi rodzinami chrze cija skimi. My dajemy pieni dze i otrzymujemy za to wpyw. Chrzecijaskie pokrewiestwo nie wywiera na nas wpywu, ale my wywieramy na nich. To jest jedno. Drugie jest to, e my szanujemy kobiet ydowsk, a oddajemy si raczej zakazanym chuciom z kobietami naszych wrogw. My mamy pienidze, a za pienidze jest take cnota sprzedajn. yd nie powinien nigdy crki swojego narodu czyni naonic. Jeli chce przeciw szstemu przykazaniu wystpowa, jest dosy do tego dziewczt chrzecijaskich. Od czego byyby zatrudnione w sklepach adne dziewczta gojw? Ktra si nie chce podda naszym zachciankom, nie otrzyma adnej pracy, a wic i chleba! Musimy naszym modym mczyznom da take przyjemno. Idcie do wielkich miast, a zobaczycie, e oni nie czekali dotd na nasz mdro! Zrbcie z maestwa chrzecijaskiego kontrakt zamiast Sakramentu, a ony i crki ich bdjeszcze chtniejsze w naszym rku... Co mwi prawo? pad g os pomi dzy dwunastu. Za cudzo stwo z kobiet naszego narodu grozi mier. Naruszenie dziewicy moe by odpokutowane kar pienin, jeli nie jest zarczon narzeczona. Inaczej mier.

Cielesne za przestpstwa z niewolnic osdza prawo agodnie, jej ciao naley jej panu. Czyby gojki miay by lepszymi od naszych niewolnic"?505. W "Mowie rabina we Lwowie" wygoszonej w r. 1912 czytamy: "Nie moe by nierozerwalnoci chrzecijaskiego maestwa"506. Gdyby ktokolwiek wtpi o autentycznoci wymienionych mw, ziejcych bezdenn nienawici i pogard dla gojw i gdyby nie mg zrozumie tej bezczelnoci, z jak ydzi mieszaj si do chrzecijaskiego Sakramentu maestwa, to niech sobie uprzytomni, e ydzi bdc w wikszoci w Komisji Kodyfikacyjnej uchwalili dla Polski w r. 1929 to, co w wymienionych mowach by o postanowione, jako cel dla propagandy w krajach chrze cija skich. Zreszt, praktyka ycia wykazuje, e ydzi istotnie tak postpuj, jak w owych mowach wskazano. Widzimy tu zatem, e demoralizacja i deprawacja jak prowadz ydzi w stosunku do kobiet chrzecijaskich, jest prowadzona celowo. Zacieka za ich dno do zaprowadzenia rozwodw i lubw cywilnych w Polsce, opiera si na prastarych ich uchwaach, a wszystko to zmierza do osabienia Polski przez zachwianie jej fundamentu, jakim jest zdrowa moralnie katolicka rodzina. Zdemaskowali si w tych dnociach sami ydzi, kiedy wystpili, jak np. niejaki yd Ackerberg, w obronie "Projektu prawa maeskiego w Polsce", zachwalajc dla Katolikw rozwody i luby cywilne i chcc zrealizowa to, co postanowiono w przytoczonych "Mowach", e musi by zniesiona nierozerwalno chrzecijaskiego Sakramentu maestwa. Widocznie dla ydw byo to potrzebne i konieczne, dla Polakw jednak byoby to szkodliwe i zgubne.
2

Walka przeciw Kocioowi


Oprcz rodziny podstaw i fundamentem dla pastwa jest Koci. Jest on spjni narodow, bo czy dusze i serca wiernych w jedn wielk rodzin duchow. W myl za nauki Chrystusa: "oddajcie Bogu, co Boego, a cesarzowi, co cesarskiego", wychowuje wiernych na lojalnych obywateli pastwa, zachowujc jednak swe cele duchowe, niezalene od pastwa Harmonijna wsp praca pa stwa z Ko cio em wydaje tak dla jednej jak i dla drugiej in-

504)

Mowa rabina o gojach 17-19. Przytaczam w pracy: "Program wiatowej polityki ydowskiej" II wyd. str. 121.

505)

Mow t jak i "Mow rabina o gojach" omawiam w pracy: "Program wiatowej polityki ydowskiej" II wyd. str. 117-118; 130, 131.
506)

212

Cfr. Program wiatowej polityki ydowskiej II wyd. str. 133, 134.

213

XLIII. Cel gwnych atakw ydostwa

XLIII. Cel gwnych atakw ydostwa

stytucji najwiksze korzyci i przyczynia si do oboplnego dobra. Tak byo zawsze w Polsce i taka jest tradycja Polskiego Narodu. Obcy jednak element ydowski, ktry si wdziera we wszystkie tajniki ycia polskiego, stara si t tradycj zniszczy. We wszelki sposb wystpuje przeciw Kocioowi, podrywajc jego autorytet, szerzc wolnomylno i bezbonictwo, wyszydzajc jego witoci, szkalujc jego kapanw, rozszerzajc o nich najpotworniejsze zmylone wieci, wzniecajc rne sekty. Z tak sam nienawici, z jak ydzi odnosili si do Chrystusa Pana, odnosz si w cigu caej historii i do Jego Kocioa i do caego chrzecijastwa. Widzimy t nienawi w naszych czasach podniesion do szataskiej zaciekoci i zoci. Tu znw spotykamy system i plan obmylony z dawna. W "Mowie rabina 0 gojach" czytamy: "Musimy si stara, by wszelkimi rodkami zmniejszy wpyw chrzecija skiego Ko cio a, ktry by zawsze naszym najwi kszym nieprzyjacielem 1 w tym celu musimy zasiewa w sercach jego wiernych wolnomy lne idee i wtpliwoci, a nadto wywoywa niezgod i spory religijne"507. "Naturalnym przeciwnikiem Izraela jest Koci chrzecijaski, dlatego naley go podkopa. Uatwiaj to jego podziay. Musimy rozkrzewia w nim wolnomylno, powtpiewania, niewiar i spory. Dlatego prowadzimy sta wojn w prasie przeciw chrzecijaskiemu duchowiestwu, rzucamy podejrzenia i szyderstwa z niego"508. "Gwnym nieprzyjacielem ydw jest Koci Katolicki. Dlatego zasadzili my na tym drzewie ducha wolnoci i niekarnoci. Wzniecilimy rwnie walk i niezgod midzy poszczeglnymi wyznaniami chrzecijaskimi. W pierwszej linii bdziemy walczy z najwiksz zaciekoci przeciw klerowi katolickiemu. B dziemy rzuca przeciwko niemu szyderstwa i skandale z jego ycia, aby go narazi na obrzydzenie wobec wiata"509. Praktyka ycia wykazuje, e ydzi istotnie w ten sposb wobec Ko cio a i jego S ug tak post puj . Pos uguj si nadto k amstwami i oszczerstwami w walce ze swymi przeciwnikami. Nie ma podoci i kalumnii, ktr by si nie posugiwali w walce z Katolickim Klerem, byle go tylko poniy. Z powyszych pism widzimy, e pod t dziaalno prowadz ydzi planowo, na podstawie obmylanego programu przez swoj starszyzn. Z "Pro507) 508)

Cfr. Program wiatowej polityki ydowskiej II wyd. str. 119. 7

tokw mdrcw Syjonu" widzimy, e dziaalno ta wydaa podane wyniki, bo jak tam powiedziano: "Postaralimy si ju zdyskredytowa duchowiestwo gojw i w ten sposb uniemoliwi jego posannictwo, ktre obecnie mogoby nam bardzo przeszkadza. Wpywy duchowiestwa z dniem kadym malej. Wolno sumienia jest teraz goszona wszdzie, a wic lata jedynie dziel nas od chwili zupenego upadku chrzecijastwa. Z innymi wyznaniami damy sobie jeszcze atwiej rad... Ujmiemy klerykalizm i klerykaw w takie karby, eby ich wpywy zwrciy si w kierunku wprost odwrotnym do ich poprzedniego ruchu"510. W krajach, gdzie nastpi upadek kleru, przyszed nieuniknienie i upadek pastwa i zguba narodu. Jeli ydzi jako komisarze bolszewiccy w Rosji i w Hiszpanii uywali wszelkich rodkw a nawet i tortur, by tylko wymusi u kapanw katolickich podpisanie odezw, wychwalajcych rzdy komunistyczne, a potpiajcych Koci Katolicki, to jak widzimy, dziaali oni wedug wymienionego postanowienia "Protokow mdrcw Syjonu", ktrych si trzymaj w najdrobniejszych szczegach. Marz c o panowaniu nad wiatem, marz ydzi rwnie i o narzuceniu swojej religii i obcym narodom: "Krl ydowski bdzie rzeczywistym papieem caego wiata, patriarch kocioa midzynarodowego". "Lecz dopki nie wychowamy modziey w zasadach naszych wiar przejciowych, a nastpnie w naszej, nie zaczepimy jawnie Kocioa istniejcego, ktry bdziemy zwalczali przez krytyk, wywoujc schizmy". "Nasza prasa wspczesna bdzie pitnowaa sprawy pastwowe, religijne, brak zdolnoci gojw, wszystko to w wyraeniach pogardliwych, eby na wszelki sposb poniy ich tak, jak to umie zrobi tylko nasze genialne plemi"511. Widzimy zatem, e wymienione pisma nie tylko zgadzajsi z "Protokoami mdrcw Syjonu", ale ponadto i z praktyk ydowsk w yciu codziennym. Nie genialne, ale plugawe to plemi zohydza i ponia nasz Koci, nasze Pastwo i nasz Nard, co potwierdzaj prawie ustawiczne procesy o obraz Pa stwa i Narodu Polskiego. Napa ci za na Kler katolicki, by go poni y , zohydzi i poderwa jego wpywy, prowadz ydzi nie tylko sami, ale i przez patnych swoich najemnikw.

Mowa na cmentarzu ydowskim w Pradze. Cfr. Program wiatowej polityki ydowskiej II wyd. str. 127.
509)

Mowa rabina we Lwowie w r. 1912. Cfr. Program str. 133.


510) 511)

214

Protokoy mdrcw Syjonu XVII 166. Prot. XVII. 169, 170, 171.

215

XLIII. Cel gwnych atakw ydostwa

XLIII. Cel gwnych atakw ydostwa

Wszystko to zmierza do poderwania szacunku i zaufania do Kleru, do Wadzy Kocielnej czy Pastwowej, by w ten sposb atwiej mona przeprowadza swe cele wrogie Pastwu Polskiemu, wrogie Kocioowi. Przyznajto ydzi, e "wolno mogaby by nieszkodliw i istnie w pastwie bez uszczerbku dla pomylnoci narodw, gdyby bya oparta na zasadach wiary w Boga, na braterstwie ludzkoci, lecz poza obrbem o rwnoci, bo temu zaprzeczaj podstawy tworzenia, ktre ustaliy podlego. Nard posiadajcy podobn wiar, byby rzdzony przez rady parafialne i kroczyby naprzd spokojnie kierowany przez swojego pasterza duchownego, posuszny Boskiemu podziaowi na ziemi. Oto przyczyna, dla ktrej musimy podkopa wiar, wyrwa z umysu gojw zasady Boskie i duchowe, zamieniajc wszystko na wyliczenia arytmetyczne i potrzeby materialne"512. Praktyka ycia wykazuje, e ydzi wedug wymienionych uchwa najwierniej postpuj, starajc si najpierw zachwia wiar w chrzecijaskich spoeczestwach, w miejsce za idei duchownych i religijnych wprowadzi system materialistyczny. Na tym opiera si nauka yda Marksa tak w teorii jak i w praktyce, jak to widzimy szczeglniej w Rosji i Hiszpanii. Na tych dwch nieszczliwych krajach urzeczywistniaj ydzi to, co nakazuj "Protokoy mdrcw Syjonu" w dziedzinie religii, a mianowicie zniszczenie wszelkiej religii oprcz ydowskiej. W "Protokoach" powiedziano: "Kiedy ju zaczniemy krlowa, istnienie innej religii bdzie dla nas niepodane, poza naszym kultem jedynego Boga, z ktrym losy nas cz, wskutek tego, e jestemy narodem wybranym i przez ktrego losy nasze zwizane s z losami wiata. Dlatego to powinnimy zburzy wszelkie wierzenia. Jeli z tego powstan ateici wspczeni, to jako stopie przejciowy, nie przeszkodz naszym zamiarom, bd za przykadem dla tych pokole, ktre bd suchay naszych mw o religii mojeszowej. Religia ta, bdc systemem trwaym i cile obmylonym, doprowadzia do podboju przez nas wszystkich narodw. Podkrela bdziemy rwnie jej prawd mistyczn, na ktrej, jak to bdziemy gosili, polega caa jej sia wychowawcza. Wwczas przy kadej sposobnoci bdziemy drukowali artykuy, w ktrych przeprowadzimy porwnanie midzy poprzednimi, a naszymi dobroczynnymi rzdami"513. "Filozofowie nasi bd omawiali wszelkie braki wierze gojw, lecz nikt nigdy nie bdzie krytykowa wiary naszej z jej istotnego punktu widzenia,

poniewa nikt nie pozna jej gruntownie, oprcz naszych ludzi, ktrzy nigdy nie omiel si zdradzi jej tajnikw"514 Wypowiedzenia te maj wielk wymow i wykazuj, e to, na co patrzymy w yciu, co widzimy w Rosji, wykonuj ydzi, albo sami wedug polece "Protokow mdrcw Syjonu", albo te wynajmuj sobie zaprzacw i zdrajcw spord chrzecijan, ktrzy im cz tej wrogiej Kocioowi akcji wykonuj. Wszdzie tu zatem dawno uplanowana i systematycznie prowadzona walka przeciw Kocioowi, ktrego tak nienawidz ydzi, jak nienawidzili Chrystusa. Walka ta jednak zmierza do zerwania tej gwnej wizi, jaka czy nard, by go w ten sposb osabi i zniszczy. Jeli dzisiaj ydzi, cigani prawie w caym wiecie, udajobrocw katolicyzmu i chwalcw niektrych Dostojnikw Kocioa, to czyni to obudnie, by tylko znale w Kociele obron, by upi czujno i obezwadni nadchodzce zewszd na nich gromy. Tylko mocno naiwni, albo grubo przekupieni dadz si na ten lep uowi.

3 Walka przeciw szkole. Nakazy wiatowego ydostwa a szkolnictwo w Polsce


"Kto ma modzie w rku, do tego przyszo naley". T zasad kieruj si najwybitniejsi dziaacze i wodzowie narodw. T rwnie zasad znajdujemy we wspomnianej "Mowie na cmentarzu ydowskim Pradze". Mowa ta ma tak cis czno z "Protokoami mdrcw Syjonu", e mona uwaa, i stanowia ona jeden z podkadw dla systematycznego i filozoficznego opracowania programu, jaki znajdujemy w powyszych "Protokoach"515. Po omwieniu walki z Kocioem, w owej mowie powiedziano o szkole: "Gwnym filarem Kocioa jest szkoa. Na wychowanie chrzecijaskiej modziey musimy uzyska wpyw. Dlatego naley najpierw przeprowadzi oddzielenie szkoy od Kocioa. Pod hasem postpu i rwnouprawnienia wszystkich religii musi nastpi przemiana szk chrzecijaskich na bezwyznaniowe. Wtedy bd mogli by Izraelici nauczycielami we wszystkich szkoach. Chrzecijaskie za wychowanie ograniczy si do domu, a poniewa masy nie majna to czasu, religijno wyszych stanw bdzie wstrznita i wkrtce
514) 515)

Prot. XIV. 134. O tym mwi bliej w pracy "Program wiatowej polityki ydowskiej" II wyd. str. 117 nst.

512) 513)

Prot. IV. 53. Prot. XIV. 133.

217

216

XLIII. Cel gwnych atakw ydostwa

XLIII. Cel gwnych atakw ydostwa

zniknie. Agitacja za zniesieniem wasnej posiadoci kociow i szk przeprowadzi przejcie majtkw kocielnych i szkolnych w posiadanie pastwa, a zatem wczeniej czy pniej w rce Izraela". Jeli si zestawi te wypowiedzenia z rnymi prdami narzucanymi nam obecnie z masoskich i socjalistycznych rde, to uderzy nas tak dziwne pokrewiestwo, e musimy uzna wypowiedzenie "Na cmentarzu w Pradze" za program, wedug ktrego postpuje si w Polsce nieraz bezwiednie i mimo woli. Rnego rodzaju utrudnienia w nauczaniu religii w szkoach, dno do stopniowego zacierania chrzecijaskiego charakteru w wychowaniu modziey, ktrej na nauczycieli daje si zbyt czsto ydw, doprowadza do tego, co zamierzono, e ydzi mog by ju nauczycielami we wszystkich szkoach i niestety jest ich ju duo. A skutki ich dziaalnoci to komunizm i akcja wywrotowa, o jakiej dowiadujemy si z toczcych si licznych procesw. Jeli Pan Premier Skadkowski zdemaskowa dziaalno "Zwizku Nauczycielskiego" w 1937 r. za jego denia komunistyczne i przeciwpastwowe, to ten kierunek wrd nauczycielstwa polskiego, ktre byo zawsze patriotyczne i w duchu narodowym pracowao, zrozumie si tylko wtedy, jeli si wemie pod uwag, e w tym "Zwizku" jest 3.000 ydw, z ktrych na naczelnych i kierowniczych stanowiskach jest 134, jak ich imiennie podaje "Goniec Warszawski" Nr 320 z 1937 r. Jeli si wic dusz modziey szkolnej chce zachowa od wywrotowej i przeciwpastwowej dziaalnoci, to przede wszystkim musi si j uwolni od wpyww ydowskich, oddzielajc j od modziey ydowskiej i nie dopuszczajc nauczycieli ydw do szk polskich. "Zwizek Nauczycielski" jednak powinien uwolni si od ydw i przyjmowa tylko chrzecijan, inaczej bdzie zawsze w walce z pastwem i narodem. Jeli ydzi maj swoje organizacje z paragrafem ydowskim, jak np. "Zwizek nauczycieli szk hebrajskich w Polsce", "ydowskie Stowarzyszenie Kulturalno Owiatowe", "Jabne", gdzie czonkami mog by tylko ydzi, to dlaczego Polacy nie mogmie takich stowarzysze, gdzie mogliby by tylko sami Polacy? Jakie dnoci przenikaj szkolnictwo ydowskie, to oprcz ilustracji z masowych procesw modziey szkolnej, oskaronej czy skazanej za akcj wywrotow, moemy si przekona z przebiegu procesu o akcj wywrotow wrd ydowskiej modziey szkolnej w Lublinie, gdzie jak zezna yd Kema Piwko 60% modziey w gimnazjum Zimnowodw naleao do komrek komunistycznych. 218

Jeli bdziemy szuka rda tego zjawiska, to znajdziemy je w duszy ydowskiej, okrelenie za konkretne w uchwaach, powzitych na zjedzie szkolnym w zaraniu Pastwowoci Polski, gdzie powiedziano: "Pragnc zabezpieczy przyszo i trwao dla swoich ideaw postanowiy ydowskie organizacje wywrotowe uj w swe rce szkolnictwo. W tym celu zwoano zjazd szkolny w roku 1921 dnia 15 czerwca w Warszawie. W odezwie pt. "Zjazd Szkolny" powiedziano: ...ywioowo wzrs nasz ruch szkolny, na czele tego ruchu krocz robotnicy ydowscy, uyniajcy go ideaem i zapaem socjalistycznym". Na zjedzie za uchwalono szereg rezolucji, ktre tworz program dziaalnoci wywrotowych organizacji ydowskich w dziedzinie szkolnictwa. Wrd innych powiedziano: "Stwierdziwszy, e tendencje rozwojowe nowoczesnej szkoy ydowskiej prowadzaj po drodze do szkoy socjalistycznej, zjazd znajduje, i gwnym zadaniem nowoczesnej szkoy ydowskiej jest wychowanie uwiadomionych i czynnych wyrazicieli ideaw klasy robotniczej... Zagadnienie szkoy ydowskiej jest zagadnieniem natury wybitnie politycznej, jest kwesti walki politycznej. Istnienie i przyszo szkoy ydowskiej s cile zwizane z walk przeciw siom reakcyjnym, z walk przeciw ustrojowi buruazyjnemu, zbudowanemu na ucisku spoecznym i narodowociowym, a jedyn warstw w spoeczestwie ydowskim, ktra moe j doprowadzi do zwyciskiego koca, jest ydowska warstwa robotnicza"516. Jaki za jest ten zwyciski koniec i na czym on polega, o tyn Zjazd nie mwi, wyrcza go jednak argonowe pismo, ktre zaleca nastpuj cmetod dziaania: "Wszystko, co proletariat organizuje, wszystko, co demonstruje jego si i wielko w dzisiejszym wiecie, bd to w formie wystpienia w Sejmie i w instytucjach komunalnych, bd to w formie zebra protestacyjnych i wiecw a do ulicznych masowych demonstracji, ze wszystkiego tego powinien skorzysta proletariat w cigu dugotrwaej walki. Wybr za form do tej walki daje nam samo ycie, a jedynym kryterium jest celowo rewolucyjna"517. Jeli przypomnimy sobie form walk po rozwizaniu Zarzdu "Zwizku Nauczycielstwa Polskiego" i wemiemy pod uwag, e 134 ydw lub osb pochodzenia ydowskiego byo cile zwizanych z owym Zarzdem, a wrd dostawcw byo 80% ydw, to zrozumiemy t dziwn czno, jaka zachodzi
Morgensztem. Warszawa 1921 r. z dnia 24 czerwca Nr 24. Cft. Rudolf Korsch, ydowskie ugrupowania wywrotowe w Polsce, Warszawa 1925.
5I7) 516)

Folkscajtung, Warszawa 1922 r. z dnia 7 kwietnia Nr 26 "O nasz szko".

219

XLIII. Cel gwnych atakw ydostwa

XLIII. Cel gwnych atakw ydostwa

midzy form walki pewnego odamu nauczycielstwa polskiego a wymienionym programem ydowskim. Czy jednak nauczyciel polski, id cy na pasku ydowskim, zdaje sobie spraw, dokd go ydzi prowadz i czy pomyla o tym, e w owym programie, za ktrym postpuje, o ile si rozchodzi o wybr walki, to "jedynym kryterium jest celowo rewolucyjna"? Szukaj c za najodpowiedniejszych form walki do wywo ania rewolucji w Polsce, czy zastanowi si nauczyciel polski, na czyj korzy on pracuje? e chociaby bezwiednie jest on zdrajc swego pastwa i swojego narodu, bo pracuje dla rzdu sowieckiego, dla Moskwy, dla ydw. Gdyby na taki zarzut zadrao w nim jego polskie i uczciwe serce, bo naturalnie tylko jednostki mog tu by wiadome waciwego celu, a og idzie za nimi w imi le zrozumianej koleeskiej solidarnoci, to niech posucha, co 0 nim pisze rzdowy organ sowiecki, "Tass". Ot wedug tego organu: "Wystpienie nauczycielstwa polskiego jest wydarzeniem o wielkim znaczeniu politycznym. wiadczy ono o tym, e szerokie masy polskiej inteligencji drobnomieszczaskiej przeszy do otwartej walki politycznej przeciwko reakcji faszystowskiej, wystpujcej pod postaci "Obozu Zjednoczenia Narodowego"; na ktrym opiera si Rzd"518. To za cieszy najwicej pobratymcw w Sowietach, bo jak zaznacza dalej "Tass": "opr przeciwko zarzdzeniom wadz polskich idzie pod hasem niech yje front ludowy. Wiemy za o tym dobrze z do wiadczenia w Hiszpanii 1 Francji, e "front ludowy" to przedszkole bolszewizmu. Tote za judaszowskimi srebrnikami z Moskwy pyn sowa zachty do robotnikw w Polsce, by wystpi w obronie bolszewizujcego "Zwizku Nauczycielskiego Polskiego", przez strajki, sabota i przez zjednoczenie na zasadach frontw ludowych, a w imi walki z polskim faszyzmem. Wiemy jednak dobrze, e s to hasa, zmierzajce do celw komunistyczno-ydowskich, a demokracje czy fronty ludowe s tylko puapk dla naiwnych, dlatego to ydzi tak je propaguj, bo "wszyscy ydzi lgn do atmosfery frontw ludowych". "Tak ju jest, e wszyscy ydzi zupenie niezalenie od przekrojw socjalnych, sami lgn do atmosfery frontw ludowych. "Tak ju jest, e ydzi, ich

nastroje, takt pulsu ich krwi, nerww i sympatii id zawsze drogami, ktre prowadz przeciw szlakom rozwoju Wielkiej Polski. ., Musimy te zjawiska sygnalizowa, musimy ostrzega, musimy bi na alarm, bo to prawdziwe, a nie urojone niebezpieczestwo"519. Jasn zatem jest rzecz, e ta cz nauczycielstwa polskiego, ktra ulega "Zwizkowi" dziaaa wedug starych nakazw ydostwa, prowadzona za bya przez ydw i Moskw, a pracowaa dla celw ydowskich w Polsce i na zgub pastwowoci Polski. Nieche wic nauczycielstwo polskie, grupujce si w "Zwizku", nie potwierdza swoim postpowaniem autentycznoci "Protokow Mdrcw Syjonu", gdzie charakteryzujc psychologi gojw powiedziano o nich, e "maj dusze baranw, a w gowach przecigi520. Na innym za miejscu tak ich przedstawiono: "Goje to stado baranw, my za jestemy wobec nich wilkami, a wiecie wszak, co si dzieje z owcami, kiedy do owczarni zakradnsi wilki? Zamkn oni oczy jeszcze i ztej przyczyny, e obiecamy im zwrot wszystkich odebranych swobd po zwycieniu wrogw pokoju i po pokonaniu wszystkich partii. Czy warto wspomina tym, jak dugo oczekiwa bd tego zwrotu? W jakime innym celu wymylilimy i nakazalimy gojom ca t polityk, nie dajc im monoci zbadania jej treci, jeeli nie w tym, eby drog okln osign to, co jest prost drog niedocige dla naszego rozproszonego plemienia"521. A zatem do pracy nad odydzeniem mentalnoci przede wszystkim u tych wszystkich, ktrzy ucz, by uwolni szkolnictwo polskie od wpyww ydowskich, bo wpywy te mog by tylko zgubnymi. Przecie tak czste procesy komunistyczne wykazuj, e nauczycielstwo ydowskie propaguje czy popiera denia wywrotowe i dziaa szkodliwie na modzie polsk, wypacza jej uczucia religijne, paraliuje wprost uczucia narodowe. Nigdy yd nie odczuje duszy Polaka, nie moe do niej przemwi. Nie powinien te nigdy' by nauczycielem polskiej modziey. Cay Nard Polski, chcc ratowa swojmodzie i uchroni j od zgubnych wpyww ydowskich, musi domaga si prawa, by ydom zabroniono uczy w szkoach polskich. Wymaga tego dobro Pastwa, Kocioa i Narodu, a adna przecie konstytucja nie moe dozwala, by szkodliwe elementy dopuszczano do pracy nad wychowaniem modziey.
519) .,

Jutro Pracy" z dnia 6 grudnia 1936 Nr 49 Warszawa. Protoko y Mdrcw Syjonu" XV. 143. Protoko y m drcw Syjonu" XI 117. 118.

518) Agencja Prasowa Antykomunistyczna z dnia 12 pa dziernika 1937 r. Nr 64 "Ci te broni b. Zarzd Z.N.P".

520) 521) .

220

221

XLIII. Cel gwnych atakw ydostwa

Smutne i nadzwyczaj bolesne dowiadczenie kuratora lubelskiego, ktry modzie polsk czy celowo z modzie ydowsk i przyjmowa nauczycieli ydw do szk polskich, by nastpnie wiadkiem komunistycznych procesw modziey szkolnej, a dzi z krwawicym sercem patrzy na swoj crk i swojego syna w wizieniu, to smutne dowiadczenie niech otworzy oczy wszystkim Polakom i niech na nich wpynie, by stanowczo dali prawa, zabraniajcego ydom uczy w szkoach chrzecijaskich, by do szk polskich nie dopuszcza dzieci ydowskich. Zbyt czste s wypadki, e rodzice sami wystpuj przeciw nauczycielom ydom i dochodzi do niepotrzebnych ekscesw, a nadto wymienione ju procesy, a nadto proces przeciw nauczycielce w r. 1935 w Warszawie i wiele innych wykazuje, e nauczyciele ydzi szerzyli komunizm. Dlatego to musi by postawiona zasada: Polacy ucz modzie polsk, a ydzi ydowsk! ydzi nie mog, uczy dzieci chrzecijaskich, musz by usunici ze wszystkich szk polskich tak ludowych jak rednich czy akademickich. Tego wymaga dobro Pastwa, dobro Kocioa i Narodu Polskiego. Bez wtpienia Sejm przeprowadzi pod tym wzgldem odpowiednie prawa i zaskarbi sobie wiekopomn wdziczno caego narodu.

XLIV

Atak na polsk ziemi


Kto posiada ziemi, ten jest panem kraju. Nie handel, nie rzemioso, nie przemys, jakkolwiek s konieczne do osignicia dobrobytu kadego pastwa, s tego podstaw, ale tylko i wycznie ziemia jest fundamentem kadego narodu i pastwa, jest jego najwikszym skarbem, jest spucizn po ojcach, jest wianem dla przyszych pokole. Ta ziemia ojczysta, ktra czowieka karmi, daje mu warsztat pracy, a pniej go do swego ona przyjmuje, ma szczeglny urok, przykuwa i wie czowieka do siebie tak silnie, e czowiek na obczynie wprost z tsknoty za ni usycha, a w razie najcia na ni wroga, broni jej sw krwi i swoim yciem. Chlubimy si umiowaniem ziemi ojczystej i umiemy jej zgodnie broni przed wrogiem zewntrznym, ale niestety tracimy energi wobec wewntrznego wroga, tote zbyt duo mamy sprzedawczykw i zdrajcw ojczystej ziemi. Przera enie wprost powstaje na widok przechodzenia ca ych obszarw w obce rce polskiej ziemi, utrzymanej i bronionej przez setki lat w jednej rodzinie. Ziemia polska, szczeglniej na Kresach, zroszona krwi polskich obrocw, przechodzi dziesitkami, a nawet setkami tysicy ha w rce obce, a zbyt czsto ydowskie. Do roku 1936, od powstania Polski, w dwch tylko powiatach Wo ynia, Polacy pozbyli si 46.000 ha, z czego ydzi nabyli 20.000 ha. W paru tu powiatach, wedug doranie przeprowadzonej ankiety, znajduje si w rkach ydowskich ponad 25% ziemi wikszej wasnoci. Na Wileszczynie ydzi wykupili z rk polskich 40.000 ha. Midzy innymi przeszy w rce ydowskie majtki Umiastowskiej, Parzyskich, hr. Hut-tenCzaplickiego, ychli skich, hr. Chreptowicza i innych. Maj tki te le w powiecie oszmia skim. Nabyli je ydzi na licytacji, przemieniaj je na kolonie, gospodaruje na nich 324 ydw. W powiecie za wiciaskim w podobny sposb osiedlio si na polskich majtkach 385 rodzin ydowskich. W ten sposb na Wileszczynie znajduje si ju obecnie w ydowskich rkach okoo 15% oglnej powierzchni ziemi wikszej czy redniej wasnoci. 223

222

XLIV. Atak na polsk ziemi

XLIV. Atak na polsk ziemi

Sprzeda odbywa si przewanie z licytacji, a w jakich za warunkach, to wskazuje nabycie przez ydw majtku Tue, w powiecie lidzkim, obszar ponad 7.000 ha za 425.000 z, czyli niespena po 56 z za ha. Coraz to czciej syszy si o parcelowaniu majtkw ziemskich mi dzy kolonistw ydowskich. Dziaaj, tu ydowskie towarzystwa kolonizacyjne, ktre maj na celu osadza ydw kolonistw w Polsce, zabierajc przy tym chopu ziemi, ktrej on broni krwi i yciem, ktr ca dusz ukocha i do niej najwicej przywizany. W rodkowej rwnie Polsce, w powiatach rypiskim i piczowskim, wykupili ydzi na licytacji za bezcen cay szereg majtkw. W Maopolsce jeszcze przed wojn posiadali ydzi 34,4% wikszej wasnoci, a w czasach polskich znacznie jeszcze stan swego posiadania powikszyli. Do jakiego stopnia tracimy tu swj stan posiadania na korzy obcych, mona si przekona z tego, e z rozparcelowanych 310.000 ha polskiej wasnoci we Wschodniej Maopolsce nabyli Polacy tylko 90.000 ha, a Rusini 220.000 ha. W ogle w wojewdztwach wschodnich przeszo z rk polskich do obcych 700.000 ha, z czego poow wykupili ydzi. Na Woyniu i w wojewdztwach zachodnich wykupuj polskie majtki Niemcy. Jeli przypomnimy sobie, jaki to krzyk podnoszono we wszystkich dzielnicach Polski, kiedy pruska komisja kolonizacyjna nabya jaki polski majtek, jak to wtedy sprzedawczyka pitnowano i umieszczano go na czarnej licie wrd zdrajcw Narodu, i jeli porwnamy z tym obecne zachowanie si spoeczestwa polskiego w Polsce Niepodlegej, to zrozumiemy, jakemy nisko upadli. A przecie pruska komisja kolonizacyjna w cigu kilkudziesiciu lat wykupia zaledwie 113.000 ha, a Polacy sprzedali dobrowolnie czy z licytacji za czasu swego rzdu blisko milion ha polskiej ziemi obcym i w znacznej mierze ydom, w dodatku przewanie na Kresach Wschodnich. Jeli si nadto zway, e proces ten kurczenia si polskiej ziemi postpuje tak gwatownie, e w listopadzie i grudniu 1937 r. wystawiono na licytacj 343 majtki na Kresach Wschodnich, a w roku 1936 wydano rozporzdzenie o przymusowej parcelacji 109 majtkw, obejmujcych 27.000 ha z wojewdztw rodkowych i poudniowych wraz z Woyniem, a wic przewanie rdzennie polskich, to wobec tego wszystkiego nasuwa si myl, czy to zdrada Narodu, czy tylko samobjczy obd, bo nie mona zrozumie z punktu obrony Pastwa, by na Kresach Wschodnich, ktre posiadaj zaydzone miasteczka i miasta, oddawa majtki ziemskie w rce ydowskie, a co gorzej jeszcze na kolonizacj ydom lub obcym. 224

Jeli ydzi na naszych Kresach Wschodnich tak si gromadz i nabywaj ziemi, to maj w tym podwjny cel. Najpierw, jak powiedzia poeta ich Bialik: "dla nas jest tak konieczne za wszelk cen jeszcze raz zwiza si z ziemi, gdy tylko ona jest w stanie uzdrowi nasz psychik"522. Po drugie, osiadajc si na Kresach Wschodnich w wielkich skupieniach, d do zczenia si z koloniami swoich pobratymcw, rozmieszczonych na majtkach szlachty rosyjskiej i polskiej od Krymu przez Ukrain do Biaorusi. Bolszewicy przy pomocy chopw wymordowali wikszych wacicieli ziemskich, nastpnie wymordowali chopw lub jako kontrrewolucjonistw kuakw posali na Wyspy Soowieckie czy na Sybir, gdzie ci marnie poginli, a ich ziemi oddali na kolonizacj ydom. Ot tamtejszym masom ydostwa odpowiadaj masy ydostwa na naszych Kresach wschodnich, ktre osiade na pograniczu w czasie pokoju zajmowa si bd przemytem i szpiegostwem a w razie wojny uderz sztyletem w plecy naszego onierza i zdradza go bd tak, jak to byo w r. 1920. Ju Jakub Lejbowicz Frank Dobrucki zabiega o to, by oddano dla ydw kilka powiatw na Podolu, na pograniczu Turcji. Po wojnie wiatowej ydzi amerykascy powzili uchwa, by wystpi do Rzdu Polskiego, celem oddania ydom bagien piskich dla odwodnienia i przemiany na yzne pola, dla rozmieszczenia tam kolonistw ydowskich. Poniewa ani pierwszy, ani drugi plan nie przyszed do skutku, przeto powoli i po cichu dochodz ydzi do zamierzonego celu, by wschodnie pogranicze Polski skolonizowa swymi pobratymcami i by w danym razie wanym czynnikiem na wypadek wojny lub wytworzy z czasem rodzaj "Sudetw" na pograniczu Polski. Dlatego to wobec tak bezmylnego marnotrawstwa ojczystej ziemi, graniczcego ze zdrad stanu, musimy si od ydw uczy jak mamy t ziemi ceni i jak j szanowa. W styczniu 1937 r. doniosa prasa polska z Wilna, e Chowa Kumer i jej crka Fjga sprzeday may kawaek ziemi Polakowi Jakubowskiemu, jakkolwiek miejscowy rabin surowo im zakazywa. Kiedy jednak Jakubowski zbudowa na tej parceli dom i otworzy sklepik, postanowiono na zebraniu gminy ydowskiej w Druji obie ydwki oboy kltw "herem", nikt nie mo e takiemu niczego sprzedawa ani u niego kupowa, w ogle nie moe z wykltym adnych stosunkw utrzymywa. Rabin wystosowa do ludnoci ydow-

522) Hajnt z r. 1930 Nr 87 Cfr. Krasnowski, My l Narodowa z r. 1935 "Rozproszenie jako kalectwo umysowe".

225

XLIV. Atak na polsk ziemi

XLIV. Atak na polsk ziemi

skiej wezwanie, aby przeciw wykltym wystpowaa we wszelki sposb. Tote postanowiono, aby po ich mierci pochowa je na cmentarzu ydowskim pod murem razem ze zodziejami. W spoeczestwie polskim powstao oburzenie, e tak ukarano ydwki za to, e polsk ziemi sprzeday Polakowi. Nie domylano si wcale, e w rabin postpi wedug prawa, naturalnie wedug prawa talmudycznego, gdzie, jak ju syszelimy powiedziano: "Jeli Izraelita sprzedaje gojowi kawaek pola, ktre graniczy z polem drugiego Izraelity, to si go obkada kltw"523. Musia on nadto ze sprzedanego pola skada co roku dziesicin na wityni, a nadto pokrywa wszystkie szkody, jakie nowonabywca goj. wyrzdzi ssiadowi ydowi524. Ciar ten by dostateczn rkojmi do zachowania ziemi we wasnym posiadaniu i uchronienia jej od przechodzenia w obce rce. Umieli zatem ydzi broni swego stanu posiadania w Palestynie, ale umiej rwnie nie tylko broni, ale i zdobywa w Polsce, kierujc si naukTalmudu: "zdobycie jednego ma znaczenie zdobycia"525. Kltw na sprzedawczykw bronili si przed kadym uszczupleniem swego stanu posiadania w Palestynie, t rwnie kltw broni si i w Polsce. Jest to prastary i wyprbowany sposb zdobywania i utrzymywania swoich posiadoci nie tylko w Palestynie, ale i na obczynie, gdzie ydzi rzdz si swoim, talmudycznym prawem w stosunku do gojw, w ktrych kraju yj. Zakazujc wynajmowa gojom domy, a tym wicej pola w kraju izraelskim, dodano: "w Syrii mona im domy wynajmowa, jednak nie mona adnego pola sowa rabi Mejera"526. Wprawdzie dodano zaraz, e rabi Josef mwi: "w Syrii mona im domy sprzedawa i pola wynajmowa, a za granic mona jedno i drugie sprzedawa ", ale to wskazuje, e gdzie s w znacznej ilo ci, jak dawniej w Syrii, a dzisiaj w Polsce, to w stosunku do ludnoci rdzennej rzdz si surowymi prawami, bojkotujc j bezwzgldnie i nieubaganie, dla siebie jednak wymagaj nie tylko rwnouprawnienia, ale uprzywilejowania. Pozwalajc na sprzedawanie pola gojom za granic, zastrzeono si sowami rabi Josefa, ktry powiedzia: "tylko nie mona im urzdza kolonii. Ilu nazywa si koloni? Uczy si: kolonia skada si najmniej z trzech osb"527.
523) 524) 525) 526) 527)

Baba Karna 114 a.


Patrz str. 55, 56.

A zatem yd nie moe, wedug Talmudu, sprzedawa pola trzem osobom, boby to bya kolonizacja i wzmocnienie ludnoci rdzennej w danym orodku Polacy jednak sprzedaj swoj ojcowizn ydom, na ktrej osiada po trzysta kilkadziesit rodzin ydowskich. Gdyby kto powiedzia, e tylko w czasach talmudycznych ydzi byli tak bezwzgldnymi wobec gojw, to niech posucha jakimi s oni dzisiaj w "Erec Izrael", czyli w "Ziemi Izraelskiej", wobec Arabw i na jakich podstawach buduj swoj ojczyzn ci, ktrzy u nas gosz liberalizm, tolerancj, kosmopolityzm i komunizm. Na II zjedzie nauczycielstwa ydowskiego w Palestynie w grudniu 1928 r. w Kafar Hanoar przemawia Usiszkin, jeden z najwybitniejszych wodzw ydostwa, kierownik "Keren Kajemeth Leizroel" (Fundusz narodowy ydowski) w nastpujcy sposb: "oymy w ofierze dzisiaj wszystko na wiecie, aby wyzwoli ziemi naszych przodkw. Co jednak staoby si, gdybymy t ziemi oddali osobom prywatnym, a one, a po nich ich dzieci, stayby si jedynymi i cakowitymi wacicielami i posiadaczami caej ziemi w kraju? Czy moemy mie gwarancj, e ta, ziemia pozostanie wiecznie w naszych rkach, w ydowskich rkach, ydowskiego narodu? Kto moe nam gwarantowa, e nigdy ta lub inna cz naszej ziemi nie przejdzie znw do gojw? Czy potrzebujemy jeszcze lepszego momentu wysokiego idealizmu jak ten, w ktrym obecnie yjemy? Moment odbudowy, moment prawdziwych mczarni o t odbudow! A czy nie bylimy sami ywymi wiadkami i czy wasnymi oczami nie widzielimy, jak w Petach Tikwa528 sad ydowski sprzedano Arabowi i jak w naszej witej metropolii, w Jerozolimie, place ydowskie sprzedano Arabom"? "Kto nam zagwarantuje, e nie uczyni tego samego dobry i oddany syjonista, powicajcy obecnie majtek swj i cae swoje ycie na wyzwolenie kraju? Kto nam zagwarantuje, e jego wnuk lub jego prawnuk, kiedy uzna dla siebie za waciwe, nie sprzeda gojowi swojej ziemi jak rwnie ziemi spadkowej po swoich rodzicach a sam opuci Erec Izrael i wyniesie si z kraju? Czy mamy przeto prawo da od narodu ydowskiego na caym wiecie zarwno pienidzy, jak i udrki; pienidzy od ydw na caym wiecie i czstych ofiar mierci pierwszych kolonistw, pionierw na kadym nowozdobytym zaktku w Erec Izrael, wwczas gdy nie jestemy pewni naszej budowy, jako wiecznej, e nasza ziemia nie wpadnie z powrotem pewnego dnia w rce obce? Czy jest moliwe pracowa tak ciko bez takiej gwarancji?

Ab.z.21a. M.Ab.z.I. Ab.z.21a.


528)

Kolonia ydowska, zaoona w r. 1878.

226

227

XLIV. Atak na polsk ziemi

XLIV. Atak na polsk ziemi

Na te wszystkie pytania jest tylko jedna odpowied: unarodowienie ziemi". "Kada morga ziemi, ktra przechodzi w posiadanie caego narodu ydowskiego, ju na pewno pozostanie wiecznie w naszych rkach. Statuty ydowskiego funduszu narodowego nie pozwalaj mu ani sprzedawa, ani czyni darowizny, nawet jednego cala ziemi"529. A zatem w Palestynie unaradawiaj ydzi ziemi, by obcym nie odda jej "ani cala", tymczasem u nas nabywaj jej cae obszary, a nabywaj planowo podstpem i oszustwem, jak to polecaj ich zakonspirowane uchway i "Protokoy mdrcw Syjonu", wedug ktrych postpuj, a mianowicie: "Rolnictwo bdzie zawsze tworzy najwiksze bogactwo kadego kraju. Wielcy waciciele bd zawsze mie szacunek i wpyw. Z tego wynika, e nasze denie powinno by skierowane do tego, aby nasi bracia w Izraelu opanowali rozlege obszary. Pod pretekstem, e chcemy pomc pracujcym klasom, musimy przesun cay ciar podatkw na wielkich wacicieli, a kiedy potem ich dobra wpadn w nasze rce, wtedy bdzie praca chrzecijaskiego proletariatu rdem niezmierzonego dla nas zysku"530. "Wasno ziemska pozostanie zawsze elaznym i niezniszczalnym majtkiem kadego kraju. Ona nadaje sama przez si potg, znaczenie i wpyw. Wasno zatem ziemska musi przej do rk Izraela. To jest atwym, jeeli opanujemy kapita ruchomy. Pierwszym zatem deniem Izraela, musi by wycinicie dotychczasowych wacicieli z wasnoci ziemskiej. Przede wszystkim niebezpieczn dla nas jest wielka wasno ziemska. Musi si zatem uatwi modej szlachcie zaciganie dugw w wielkich miastach. Z obawy przed skandalami zrujnujemy arystokratyczne majtki i osabimy znaczenie arystokracji. Wasno ziemska musi by uruchomiona, gdy si j uczyni towarem. Im wicej bdziemy oddziaywa na najmoliwsze parcelowanie wasnoci ziemskiej, tym atwiej i taniej dostaniemy jw rce. W tym to celu musi si odcign na duszy czas kapita od hipotek i rozgasza ich niepewno. Pod pozorem, by ul y klasom biedniejszym, musimy na o y podatki tak pa stwowe jak i gminne wycznie na wasno ziemsk. Jeli bdzie ziemia w naszych rkach,
529)

to wtedy musi trud i praca chrzecijaskich dzierawcw i rolnikw wycisn z niej dla nas dziesiciokrotny czynsz"531. "Przerolimy ponad gowy innym narodom. Teraz musimy przede wszystkim zawadn majtkami ziemskimi. Chrzecijascy robotnicy bd je uprawia i bd dla nas wytwarza olbrzymie dochody"532. Jasnym jest jak soce, e wedug tych uchwa ydzi postpuj. Wiernym odbiciem obecnych u nas stosunkw, a raczej programem, wedug ktrego ydzi u nas dziaaj s uchway "Protokow mdrcw Syjonu", gdzie o wasnoci ziemskiej i jej posiadaczach powiedziano: "Arystokracja gojw, jako sia polityczna nie istnieje i nie mamy potrzeby liczenia si z ni, lecz jako posiadaczka terenw jest szkodliwa dla nas z tego powodu, e moe by samodzielna, co do rde swego utrzymania. Wobec tego za wszelk cen musimy wyzu j z ziemi. Najlepszym sposobem do tego jest powikszenie ciarw, czyli obduenie ziemi. Sposb ten utrzyma wasno ziemsk w stanie bezwzgldnego pognbienia. Arystokracja gojw, dziedzicznie, nie umiejca zadowoli si maym, szybko zbankrutuje"533. Takie plany opracowali ydzi wobec wasnoci ziemskiej w ogle; realizuj je za w szczeglny sposb w Polsce, gdzie przy liberalnym ustawodawstwie, braku uwiadomienia w narodzie, a przy wsppracy lekkomylnych, yjcych czsto nad stan, rozrzutnych wikszych wacicieli, ziemia polska caymi obszarami przechodzi w rce ydowskie. Nigdzie w wiecie nie znajd ydzi lepszych warunkw do urzeczywistnienia swoich planw jak w Polsce. Id systematycznie i planowo. Po owadniciu handlu, rzemiosa i przemysu, id na owadnicie jedynego pozostaego nam jeszcze skarbu, ziemi. Dlatego to cay Nard Polski, jeli nie chce zgin, czy i na podoe dla ydw, musi si ze wszystkich si broni i wyda ustaw opart na Talmudzie, e nie wolno sprzedawa pola ydowi. Ziemia jest wasnoci narodow, nie moe z rk polskich przechodzi "ani cala ziemi" w rce obce szczeglniej za w ydowskie. Uczmy si od ydw i naladujmy ich! Te za majtki, ktre ju zagarnli ydzi za bezcen przy pomocy lichwy, oszustwa, czy podstpu, ustawowo powinny wrci do dawnych wacicieli lub ulec wywaszczeniu bez odszkodowania i powinny by rozparcelowane chopom polskim, jako najwierniejszym strom polskiej ziemi.
"Mowa na cmentarzu ydowskim w Pradze". Przytaczam w caoci w "Programie wiatowej polityki ydowskiej" II wyd. str. 127.
532)
533) 531)

Hjnt z dnia 24 marca 1929 r. Nr 66 "Gos ziemi" Cfr. Krasnowski, Socjalizm, komunizm. Warszawa 1936 str. 171-173. "Rabin o gojach", przytaczam w ca o ci w "Programie wiatowej polityki ydowskiej str. 119.
530)

"Mowa Rabina we Lwowie, Cfr. Program str. 133.

Prot. VI. 69. 70.

228

229

XLIV. Atak na polsk ziemi

XLIV. Atak na polsk ziemi

Ustawa tego rodzaju unarodowienia ziemi musi by tym wicej wydana, e wiksza wasno ziemska jest niezbdnie potrzebna dla rozwoju kultury rolnej dla wyywienia miast i armii, szczeglniej w czasie wojny. Bez wikszej wasnoci ziemskiej obronno kraju prawie znika. Tymczasem widzimy szczeglny pd i dziwnjak psychoz do zupenego zniszczenia wikszej wasnoci ziemskiej, bdcej w posiadaniu Polakw nie tylko w kraju, ale i za granic, Jeeli za zwaymy, e wyniszczono j zupenie wraz z wasnoci rosyjsk w bolszewii, prawie zupenie na Litwie i otwie, a niszczy si j w Polsce Odrodzonej, to przyjdziemy do przekonania, e dzieje si to wszystko wedug wymienionych programw ydowskich, a szczeglniej wedug "Protokow Mdrcw Syjonu". Wiksi waciciele ziemscy, ktrych w pierwszych latach powstania Polski nakaniano w imi patriotyzmu do zacigania poyczki inwestycyjnej, znaleli si obecnie w pooeniu przewidzianym w "Protokoach mdrcw Syjonu", bo nie mogc zapaci zacignitej poyczki, pozbawiani s majtkw utrzymanych mimo najwikszego ucisku w czasach zaborczych. Bya to puapka, urzdzona przez banki zagraniczne, a zatem i ydowskie, ktre naraz zaday zwrotu i setki majtkw dostay si drog licytacji w rce obce i przewanie ydowskie. Dopomagaj do wyrzucania z polskiej ziemi jej wacicieli, ktrych przodkowie przez setki lat bronili krwi i yciem, niestety czynniki w Ministerstwie Rolnictwa, jak w pimie "Gospodarka Narodowa", ktre wyraa pogldy jednej z najbardziej wpywowych osobistoci w Ministerstwie Rolnictwa, w artykule "Cyniczna prawda" z 15 padziernika 1936 r. tego pisma czytamy: "Jeeli obecnie podstawowym warunkiem gbszych przemian kulturalnych staje si konieczno zmiany warstw, to moliwie szybkie starcie klasy ziemiasko-szlacheckiej z powierzchni polskiego ycia spoecznego wyda si nieuniknion koniecznoci i wartoci sam w sobie. Klasa ta do dzi dnia jest rozsadnikiem tych elementw psychicznych, ktrych usunicie warunkuje kad now twrczo". Jak z tego wida, zaley tu na usuniciu warstwy szlachecko-ziemiaskiej, bo opieranie si "na zamonych gospodarstwach jest ukonem na Zachd"534. A zatem widoczny tu ukon na Wschd, by "moliwie szybko zetrze... z powierzchni polskiego ycia spoecznego" kontusz, a ubra Polsk w chaat
534) Cfr. In. Bronisaw Rykowski "Zagadnienia kultury polskiej a reforma rolna Warszawa 1937 str.25 nst.

i jarmuk, bo jak zreszt inaczej wytumaczy ten dziwny zbieg okolicznoci, e kiedy z powodu procesu w Przytyku i duszenia sf wprost na wsi z braku monoci pracy zarobkowej, rzucono haso: "chop do straganu", to ydzi odpowiedzieli w pismach argonowych: "cham do puga nie do handlu, handel jest naszym przywilejem". Wskazywali wtedy chopom podobnie jak w Rosji w czasie rewolucji, na wielk wasno ziemsk, by j parcelowa bez odszkodowania. W kilka tygodni potem minister Poniatowski odda pod parcelacj 27.000 ha wikszej wasnoci ziemskiej. Rozpoczto parcelacj uchwalon przed 15 laty, jednak dotd nie wykonan. Jeeli za we Wschodniej Maopolsce z parcelacji wikszej wasnoci Rusini nabyli 220.000 ha, a Polacy tylko 90.000 ha, to tumaczy si to rozporzdzeniem ministra Poniatowskiego, e tam mog nabywa ziemi tylko mieszkacy tamtejsi, tj. mieszkacy wojewdztw: lwowskiego, tarnopolskiego i stanisawowskiego. A zatem tak wszystko si tu wyjania, ale si zaciemnia przyszo Polski, bo stan polskiego posiadania si kurczy. Ziemia, ten skarb nasz najwikszy coraz bardziej przestaje by polsk a staje si obc, ba! nawet ydowsk. Dlatego te ze wszystkich si naley na alarm woa: Unarodowi ziemi! Nie moe polska ziemia przechodzi w rce obce, a tym bardziej w ydowskie!

230

231

XLV. Kwestia ydowska w wietle grb Mojesza i prorokw

XLV

Kwestia ydowska w wietle grb Mojesza i prorokw


Z powyszych zestawie widzimy, e ydzi w najwaniejszych dziedzinach ycia pastwowego, spoecznego czy kocielnego s dla nas elementem obcym, szkodliwym i wrogim. Ich etyka talmudyczna, kracowo przeciwna etyce chrzecijaskiej, pozwala im na rnego rodzaju niegodziwoci, oszustwa i bezecestwa, zmusza nas do przeprowadzenia rewizji naszego do nich stosunku. Musimy jako chrzecijanie zastanowi si nad tym, jakim ma by nasz stosunek do tych, ktrzy, jak codzienne dowiadczenie wykazuje, s naszymi szkodnikami, bo wprawdzie nauka Chrystusa Pana nakazuje nam kocha nawet nieprzyjaci, ale zakazuje nam surowo ulega szkodliwym wpywom, skdkolwiek by one pochodziy. Tym wicej jeszcze musimy okreli dokadnie i jasno nasz stosunek do ydw z punktu widzenia etyki chrzecijaskiej, e wobec coraz wikszego uwiadomienia i wzrastajcego odruchu wrd narodw rdzennych, ydzi sami odwouj si do uczu chrzecijaskich i dowodz wyznawcom Chrystusa, e nie mona by rwnoczenie antysemit i chrzecijaninem, bo te pojcia wykluczaj si wzajemnie. Charakterystycznym pod tym wzgl dem jest wypowiedzenie rebe Thona z Krakowa, niedawno zmarego, ktry nalea do przywdcw ydostwa w Polsce i by czonkiem loy "Bnei Brith", gdzie zajmowa wybitne miejsce; przedstawia on antysemityzm jako ruch pogaski. Z wielkim zdziwieniem te pisze: "jak mona odnosi si do ywego organizmu narodu ydowskiego z wciekoci nienawici, kiedy si wszystkie pierwiastki swojego ducha ma wanie w duchu niewygasym tego znienawidzonego narodu. Jak mona ywych ydw w sposb potworny przeladowa i odmawia im prawa do ludzkiego bytu, skoro si uznaje w przodkach tych ludzi swoich niemiertelnych mistrzw, ktrym si zawdzicza nie byle jak nauk, ale samo duszy zbawienie? Jak mo na si odnosi z pogard lub przynajmniej z lek232

cewaeniem do rabinw, skoro si wierzy, e samego Fundatora swej religii jego uczniowie, cze mu oddajc, tytuowali Rabbi. Jednym sowem, jak mona by antysemit i chrzecijaninem w jednej osobie". "Albo si uznaje religi pochodzenia ydowskiego i czci si Rabina Pawa, albo si nienawidzi ydw, wraz ze wszystkim, co kiedykolwiek z tego ducha pochodzio"535. Za rabinem Thonem jakby na komend, niektrzy znani i z wolnomylicielskich przekona i masoskiego ducha profesorowie Uniwersytetu w Warszawie, we Lwowie i w Krakowie powtarzali wyraone pojcia i "nie mogli pogodzi ze swoim chrzecijaskim sumieniem", e modzie polska, chcc unikn demoralizacji, oddziela si od ydw i przeciw nim wystpuje. Dalej jeszcze id inni ydzi, domagajc si dla siebie uprzywilejowania, jako dla "narodu wybranego". Na Syjonistycznym Kongresie, ktry si odby w pierwszych dniach sierpnia, 1937 r., wypowiedzia prezes egzekutywy ydowskiej dr Chaim Weizmann nastpujce sowa: "Nie wyrzekamy si idei mesjanistycznej... speni si ona w tych przyszych Tzajaszowych czasach, gdy zatarte bd granice dzielce ludzi, gdy zapanuje pokj na wiecie, gdy nie bdzie armat i nienawici plemiennej... Wtedy otrzymamy ca Palestyn. Dla mnie najwaniejszym dokumentem nie jest Deklaracja Balfoura, lecz przyrzeczenia, ktre Bg da ydom"536. W tych s owach prezesa egzekutywy ydowskiej mamy zatarcie granic wrd narodw i oglny pacyfizm, co gosz rwnie i komunici, ydzi jednak bd stanowi wyjtek, bo bd mie ca Palestyn, a zatem ich kraj bdzie mie granice. Opieraj za to "na przyrzeczeniu, jakie Bg da ydom. "Na podstawie wic tego najwaniejszego dokumentu oczekuj, wypenienia wszystkich mesjanistycznych obietnic, ktre zamiast w duchowym, w materialistycznym pojmuj znaczeniu. Swoje "wybrastwo" podnosz bez zastrzee wszdzie. Na zjedzie ortodoksw odbytym w r. 1937 w Czechach przemawia Ichok Brauer w te sowa: "Tragizm narodw nieydowskich gojw polega na tym, e one nie znaj Syjonu, ktry by im suy na wzr i symbol..." "Te narody nigdy nie zrozumiay narodu ydowskiego, albowiem jak te narody, ktrych zasada gwna opiera si na sile i na pici, mog zrozumie nard ydowski, ktrego caa, historia ma za podstaw wybrastwo przez Jehow"? lekowi Brauerowi wtrowa cadyk z Gry Kalwarii, wykrzykujc: "Jehowa wie, e on nie ma wicej, jak jeden nard------ydw"537.
535) 536)

Nasz Przegld z 12 grudnia 1933 r. "Antysemityzm jako ruch pogaski". Nasz Przegld z 6 sierpnia 1937 Jakub Appenszlag "Parlament narodu ydowskiego".

233

XLV. Kwestia ydowska w wietle grb Mojesza i prorokw

XLV. Kwestia ydowska w wietle grb Mojesza i prorokw

Wobec tego zaznaczy naley, e nard ydowski by istotnie narodem wybranym, mia wielkie posannictwo wrd innych narodw, bo mia przygotowa drog Temu, "Ktry mia przyj (Mesjaszowi), a ktry by oczekiwaniem narodw". To podstawa wiary chrzecijaskiej, bez ktrej cay chrystianizm zawisnby w powietrzu. Lecz nard ydowski sam cign na siebie odrzucenie, odrzucajc Chrystusa Pana jako Mesjasza, jakkolwiek wszystkie proroctwa w Nim si speniy, a On yciem swoim witem i cudami wykaza, i jest od Boga posany. Spenio si zatem na narodzie ydowskim to, co powiedzia Prorok Daniel, e "nie bdzie ludem Jego lud, ktry si Go wyrzek"538. Rwnoczenie z odrzuceniem narodu ydowskiego przepowiedzia Daniel zburzenie Jeruzalem i wityni, co wszystko wiernie si spenio. Tote najzupeniej susznie mwi yd warszawski, Jakub Schulchan, e "nard ydowski z maymi wyjtkami zaniedba swoje zadanie, zanadto ugrzz w bocie codziennym, za gboko uton w bagnie materializmu! W takim stanie wypar si swego posannictwa, dlatego te nie jest ju wicej narodem wybranym, brakuje mu Ruha hakodasch (Ducha witego)"339. Wobec tego nastpio odrzucenie, jakim grozi Bg ydom ju przez Mojesza, e w razie sprzeniewierzenia si spotkajten nard wszelkie nieszczcia i takie uciski e powie wwczas: "prawdziwie, e Bg nie jest ze mn, spotkay mnie te nieszczcia"540 "i upadniecie przed nieprzyjacimi waszymi i bdziecie poddani tym, ktrzy was maj w nienawici i bdziecie ucieka, cho was nikt ciga nie bdzie... wniwecz pjdzie praca wasza"541. "A ktrzy z was zostan dam strach do serc ich w ziemiach nieprzyjacielskich, przestraszy ich chrzst licia leccego i tak bd ucieka, jakby przed mieczem, bd pada cho ich nikt ciga nie bdzie. I padnie kady na brata swego, jako uciekajcy przed wojn, aden z was nie bdzie si mia sprzeciwi nieprzyjacielowi i poginiecie midzy narodami i pore was ziemia nieprzyjacielska. A jeli z tych niektrzy zostan, uschnw nieprawociach swoich i za
537)

1937.
538) 539)

Judysze Togblat Nr 282. Cfr. Agencja Prasowa Zjednoczenia Katolickiego. Nr 1. Wrzesie

grzechy ojcw swych i swoje b d utrapieni, a wyznaj nieprawo ci swoje i przodkw swoich, ktrymi wystpili przeciwko mnie i chodzili sprzeciwiajc mi si Jeli wic patrzymy na lkliwo yda, ktry w trzecim pokoleniu po Chrzcie boi si psa jeszcze, to zrozumiemy, e kltwa, jak im Mojesz zagrozi spenia si po dzi dzie na nich. Lecz na inn jeszcze kltw patrzymy, jak im Mojesz zagrozi: "Rozproszy ci Pan midzy wszystkie narody, od koca ziemi a do granic jej, bdziesz suy bogom (wadcom) cudzym... Midzy narodami te onymi nie uspokoisz si, ani nie bdzie miaa odpoczynku stopa nogi twojej. Da ci bowiem Pan serce lkliwe i oczy ustajce i dusz aoci utrapion. I bdzie ycie twoje jakoby wiszce przed tob. Bdziesz si ba w nocy i we dnie i nie b dziesz wierzy yciu twojemu. Rano mwi b dziesz, kto mi da wieczr, a wieczorem, kto mi da poranek? Dlatrwoliwoci serca twojego, ktr stracha si bdziesz i z powodu tego, co widzie bdziesz oczyma twoimi"543. "A jeeli nie bdziesz chcia sucha gosu Pana Boga twego, aby strzeg i czyni wszystkie rozkazy jego i ceremonie, ktre ja dzi przekazuj tobie, przyjd na ciebie te przeklestwa i pochwyc ci. Przeklty bdziesz w miecie, przeklty na polu"544. Na adnym narodzie w wiecie nie ciy taka kltwa! Widzimy jjednak tak w cigu caej historii narodu ydowskiego, jak i w naszych czasach, bo Mojesz mu przepowiedzia: "Przez wszystek czas zno potwarz i bd ciemiony przemoc, a nie miej nikogo, kto by ci wybawi"545. "I wydany na zatrat przejdziesz i bdziesz w przypowieci i bani u wszystkich narodw, do ktrych ci Pan Bg zaprowadzi.546" "Na wiadkw bior niebo i ziemi, e rycho wyginiecie w ziemi, ktr po przejciu Jordanu posidziecie. Nie bdziesz w niej przez dugi czas mieszka, lecz wygadzi was Pan i rozproszy po wszystkich narodach"547. To wszystko spenio si wiernie w historii narodu ydowskiego i spenia si jeszcze w naszych czasach, szczeglniej w Niemczech.
542) 543) 544)

Dan. 9. 26. Jacob Schulchan, Der Zionismus und seine Zukunft. Zionismus als Messianismus. Warschau 1932. S. 17.
540) 541)

Lev. 26. 36. Deut. 28 64-67. Deut. 28 15,16. Deut. 28, 29. Deut. 28,37. Deut. 4. 26, 27.

Deuteronomium 31. 17. Leviticus26. 17.

545) 546) 547)

234

235

XLV. Kwestia ydowska w wietle gr b Moj esza i prorokw

XLV. Kwestia ydowska w wietle gr b Moj esza i prorokw

W rd innych wiadkami jeste my tego szczegu: Zapowiedzia ydom w swej deklaracji Balfour w r. 1917, e "odbuduje im siedzib narodow", jednak nie pami ta, e Mojesz, groc im kltw powiedzia: "nie bdziesz w niej przez dugi czas mieszka"... Kt wic jest silniejszym? Czyja wola si spenia? Te i inne jeszcze kary Boe, oprcz Mojesza, przepowiadali ydom Prorocy, przestrzegajc ich przed odstpstwem od Boga i groc surowymi karami, a gwnie kltw odrzucenia, co ich wszystko spotkao. W imieniu Boga grozi im Jeremiasz: "Odrzuc was od oblicza mojego"548. "Wy jestecie ciarem Paskim. Odrzuc was, mwi Pan, i dam was na pohabienie wieczne i na wzgard wieczyst, ktra nigdy zapomnieniem zatart nie bdzie"549: To znw Amos w mieniu Boga mwi: "Nienawidz i odrzuciem uroczystoci wasze"550. Zburzenie wityni potwierdza, e wszystkie uroczystoci religijne istotnie odrzuconymi zostay. Wiernym rwnie odbiciem ycia narodu ydowskiego jest proroctwo Ezechiela: "Rozprosz wszystkie ostatki wasze na wszystkie wiatry"551. "I dam ci na spustoszenie i na ha b narodom, ktre s ko o ciebie... I bdziesz hab i blunieniem, przykadem i zdumieniem midzy narodami, ktre koo ciebie, gdy uczyni w tobie sdy w zapalczywoci i rozgniewaniu"552. "Dlatego wyrzuc was z tej ziemi, do ziemi, ktrej nie znalicie wy i ojcowie wasi, a tam suy bdziecie bogom (wadcom) cudzym we dnie i w nocy, dopki nie oka wam miosierdzia"553. Wyrzucenie to nastpio, kiedy starszyzna ydowska zdradzia swj nard, kiedy odrzucia Jezusa jako Mesjasza. Odrzucenie to nie tylko trwa do dni naszych, ale potguje si prawie z dniem kadym, wyzwane now zbrodni, ktr starszyzna ydowska wyzwaa Boga, zapowiadajc blunierczo rewizj procesu karnego przeciw Chrystusowi Panu, po wojnie wiatowej, kiedy ydostwo poczuo sw potg i chciao wykaza, e proces ten by legalnym i sprawiedliwym, e zatem Chrystus Pan zasuy na kar mierci krzyowej. ydzi
548) 549) 550) 550) 551) 551 552) ) 553)

Jer. 7. Jer. 23. 33, 40. Am. 5. 21. Ezech. 5. 10. Ezech. 5. 14, 15. Jerem. 16.9-13.

w Ameryce zebrali wielkie sumy, by niby naukowo przeprowadzi rewizj tego procesu, chcc si ponownie znca nad Chrystusem, chcc Imi Jego bezczeci. Lecz Bg nie pozwoli z siebie naigrawa. Przygotowania byy w toku. Pienidze zbierano. Powstaa ju caa literatura przygotowawcza do tego blunierczego procesu. ydzi si cieszyli. Tymczasem, jak piorun z jasnego nieba spada na ydw grom w Niemczech, w kraju, w ktrym ydzi, o ile jeszcze formalnie nie rzdzili, to byli ju u progu do wadzy. Wszystko byo przygotowane do rewolucji komunistycznej. Trocki specjalnie przyjecha do Kopenhagi, eby momentalnie zjawi si samolotem w Berlinie. Rewolucja miaa ogarn ca Europ i odda j pod wadz ydokomuny. Ustaoby wtedy nawet najmniejsze panowanie nad Izraelem, przeciwnie, Izrael wykonywaby rzdy i wtedy, jak Talmud zapowiada, mesjasz mia ju przyj. Z najwiksz stanowczoci zapewnia ju o tym ydw z "Naszego Przegldu" w Warszawie w r. 1927 wielki rebe dr Szmarjachu Lewin, pocieszajc ich: "Powiadam wam, e teraz mesjasz przychodzi. Teraz a nie pniej"554. O mao go ju nie wida wrd oglnego napicia i oczekiwania. Mino jednak kilka lat i nie przyszed jeszcze. Wtedy podtrzymywa na duchu ydw wczesny prezes egzekutywy ydowskiej Nachum Sokow, wyznajc rwnie w Warszawie: "My wszyscy oczekujemy mesjasza"555. Lecz zamiast owego tak oczekiwanego mesjasza, pogromcy gojw, przyszed tylko Hitler, pogromca ydw. A przyjcie jego wypado w stosunku do ydw 1 kwietnia 1933 r., a zatem mniej wicej okoo 14 nizan, kiedy przed 1900 laty starszyzna ydowska wraz z tumami ludu woaa: "Krew Jego na nas i na synw naszych". Odtd fala przeiwydowska idzie w szalonym tempie i wzbiera w coraz wi cej krajach i wywo uje odruch narodw rdzennych, nie chc cych popa w niewol ydowsk. Spenia si rwnie i za dni naszych i na oczach naszych to, co zapowiedzia ydom Izajasz prorok:
Nasz Przegl d, 1927 r. Nr 31. dr Szmarjachu Lewin "O yciu Palesty skim" (Rozmowa Naszego Przegldu z wybitnym delegatem syjonistycznym).
555) 554)

Der Moment z 17 grudnia.

236

237

XLV. Kwestia ydowska w wietle gr b Moj esza i prorokw

XLV. Kwestia ydowska w wietle grb Mojesza i prorokw

"Biada, ktry upisz, czy i sam zupiony nie bdziesz? I ktry gardzisz, czy i sam wzgardzony nie bdziesz? Gdy dokonasz upiestwa, zupion bdziesz. Gdy spracowawszy si przestaniesz gardzi, wzgardzon bdziesz"556. Sprawdzaj si zbyt czsto te sowa w historii narodu ydowskiego w czasach jego rozproszenia. Przez oszustwa, lichw i wyzysk rnego rodzaju dochodzili ydzi do bogactw i wielkich majtkw, a kiedy zbliali si ju do szczytu wadzy i potgi, wtedy powstawa przeciwko nim odruch narodw rdzennych, skonfiskowano im majtki zdobyte bezprawiem, a ich przepdzano, jak obecnie w Niemczech i we Woszech, tylko bez porwnania bezwzgldniejszej formie. Zwraca tu jeszcze uwag, e jak Hitler wystpi przeciw ydom 1 kwietnia, a wic mniej wicej w 1900-letnirocznic mierci Chrystusa Pana, kiedy ydzi woali "Krew Jego na nas i na synw naszych", tak znw Mussolini, bezwiednie moe, naladuje wodza rzymskiego Tytusa i znw mniej wicej w rocznic zburzenia wityni Jerozolimskiej i rozpdzenia ydw po caym wiecie, wydaje dekret 1 wrzenia 1938 r. i wypdza ydw "z Woch, z Libii i z posiadoci egejskich". Jak za czasw rzymskich wygnanych ydw przez Tytusa, aden kraj nie chcia przyj, tak i obecnie nikt ich przyj nie chce. Czy tu nie widzimy karzcej rki Sprawiedliwoci Boej? Za zbrodni na Golgocie wodzowie rzymscy Wespazjan i Tytus karz strasznie nard ydowski, niszczc go i wypdzajc z wasnej ojczyzny. Za ch powtrzenia tej zbrodni przez rewizj sdu nad Chrystusem, wypdzaj ich wodzowie Fiihrer z Niemiec, a Duce z Woch, a czyni to w rocznice wielkich historycznych wypadkw, co wskazuje, e s biczem Boym na nard, ktry cign na siebie ponowne przeklestwo przez ch zncania si nad Chrystusem Panem i ch poniewierania Jego Imienia w zamierzonym sdzie. Je li rwnocze nie w Palestynie ogniem i mieczem t pi ich Arabowie, a aden kraj ich przyj nie chce, przeciwnie, ruch przeciw nim, w wiecie caym powstaje, to czy to nie wskazuje, e to jest kltwa dziejowa, cigajca ten nard. Nie pomoe tu powoywanie si na zasugi starotestamentalnych przodkw, bo przecie Prorocy byli rdzennymi ydami. Mojesz, to wdz i prawodawca ydw, a on ich przecie najsurowiej potpia za te wystpki, dla ktrych i my obecnie ich potpiamy. Nikt nigdy tak surowo przeciw nim nie wystpowa i tak ich bez litoci nie chosta, jak Mojesz i Prorocy. Stary Testament jest najbogatszym arsenaem do walki przeciw wystpkom i naduyciom ydowskim.

Gdyby Mojesz dzi y, to na pewno jeszcze surowiej chostaby dzi ydw za ich ugrznicie w bocie materializmu i za ich demoralizujce wpywy i bez wtpienia nazwaliby go ydzi najwikszym antysemit. Std to wobec kltwy, jak cignli ydzi na siebie i wobec odrzucenia od Boga, jakim grozi im Mojesz i Prorocy za ich niewiernoci i wiaroomstwo, nieuzasadnionymi s ich oczekiwania na obietnice, dane im od Boga, bo one dane byy tylko warunkowo, a poniewa ydzi warunkw nie dotrzymali, przeto jako odrzuceni na prno si udz. Nieuzasadnionymi s ich denia do mesjanistycznych wiatowadnych celw, cigaj oni tylko nieszczcia na te narody, ktre dajsi im otumani komunistycznymi teoriami czy odmienn ich form , frontem ludowym. Wywo uj tylko nieunikniony odwet samoobrony u tych narodw, ktre do uwiadomienia doszy. Sami zatem s przyczyn wasnych swoich nieszcz. "Zguba twoja Izraelu", wypomina to ydom Prorok Ozjasz557, czyli zguba pochodzi z samych ydw w nich samych tkwi przyczyna i rdo ich nieszcz. T sam myl wypowiada twrca syjonizmu i jeden z gwnych przywdcw nowoczesnego ydostwa Teodor Herzl, mwic: "Kwestia ydowska istnieje wsz dzie, gdzie tylko znajduje si wi ksza liczba ydw. Tam gdzie jej nie ma, przywo j ze sob emigranci ydowscy"558, bo susznie mwi francuski yd Bernard Lazare w swej pracy L'Antisemitisme: "Gdyby nienawi i wstrt okazywa ydom jeden tylko nard, byoby to zrozumiae. Jednake ydzi na t nienawi naraeni byli zawsze i od wszystkich narodw, wrd ktrych yli. Poniewa wrogowie ydw naleeli do najrniejszych narodw, narody te yy w krajach bardzo od siebie odlegych, wyznaway religie inne, miay inn kultur i inne prawa, przeto przyczyny antysemityzmu tkwi w ydach, a nie w narodach wrd ktrych yj". Oprcz yda zNiemiec i z Francji mamy jeszcze yda z Polski, ktry t sam myl wyraa, a jest nim historyk ydowski Majer Baaban. Wszyscy oni razem powtarzaj za Ozeaszem: "Zguba twoja Izraelu". Przyczyn swoich nieszcz s sami ydzi, bo jak Baaban mwi: "W pierwszym okresie narody tubylcze przyjmuj nas z otwartymi ramionami, cieszsi... e bierzemy udzia w ich pracy kulturalnej i gospodarczej
557)

Os. 13. 9 Dr Teodor Herzl, Judenstaat. Pa stwo ydowskie. T um. Warszawa 1 9 1 7 str. 1 5 .

556)

Is. 31. 1

558)

238

239

XLV. Kwestia ydowska w wietle grb Mojesza i prorokw

i e wraz z nimi budujemy kraj i ycie. Z czasem nastpuje jednak przesyt, nard gospodarzy zaczyna si jednak obawia swojego gocia, ma dosy jego wpywu na wszystkich gaziach pracy i kultury, widzi w nim wspzawodnika i dy do usunicia go ze wszystkich placwek"559. Ta faza w stosunku Polakw do ydw nastpia obecnie w Polsce. Przesyt musia nastpi ze wzgldu na wrogi, destrukcyjny i szkodliwy wpyw ydw na Pastwo i spoeczestwo Polskie, nadto ze wzgldu na zbyt wielk ilo ydw w Polsce, wyciskajcych Polakw ze wszystkich dziedzin ycia. Z powyszego wynika, e ydzi przestali by narodem wybranym i przeciwnie dla swego wiaroomstwa zostali odrzuceni od Boga, jak to widzimy z pism Mojesza i Prorokw. Nadto nie mog narzeka na tych, ktrzy ich zwalczaj, bo przyczyna antysemityzmu tkwi w samych ydach, jak im to, za Ozeaszem Prorokiem, wykazuj wybitni obecnie ydzi. Mamy zatem niezbite uzasadnienie, z pism Mojesza i Prorokw, do zwalczania ydw. "Zastrzec si jednak musimy, e nikt nie wystpuje przeciwko nim jako ludziom innej rasy czy narodowoci, bo i wrd ydw mog by ludzie uczciwi, ale patrzc na zgubne, straszne i ohydne skutki ich dziaalnoci, szczeglniej w rd narodw chrze cija skich, w imi instynktu samozachowawczego, w imi czci Chrystusa, w imi mioci Ojczyzny i Kocioa Katolickiego, musimy uwaa sobie za wity obowizek sprzeciwia si zu, jakie ydzi szerz we wszelkiej dziedzinie ycia i dlatego musimy wystpowa przeciwko ydom jako sprawcom i roznosicielom tego za. Mieszanie za rasizmu u nas z akcj odydzeniow jest nie tylko celowym pomieszaniem poj, ale nadto w wysokim stopniu jest szkodliw dziaalnoci dla Pastwa i Narodu Polskiego, ktry musi pozby si ydw ze wzgldw gospodarczych i politycznych, jako szkodnikw i wrogw, a nie ze wzgldw rasowych.

XLVI

Kwestia ydowska w wietle nauki Chrystusa Pana i Apostow


Jakkolwiek Mojesz i Prorocy ch oszcz niegodziwo ydw i upowaniaj nas najzupeniej do tego, bymy ich naladowali, to jednak ydzi udaj, jak gdyby o tym nie syszeli, a powoujc si coraz czciej na Chrystusa Pana i Jego Apostow, apeluj do sw Chrystusa o mioci bliniego. Wcale nam to jednak nie przeszkadza w odydzeniowej dziaalnoci, lecz przeciwnie, t dziaalno uatwia. Kady przecie chrzecijanin, chcc by w zgodzie ze swoim sumieniem, pyta si tego sumienia w trudnych chwilach swego ycia: "co by Chrystus Pan na moim miejscu uczyni"? I szuka odpowiedzi na to pytanie w sowach lub czynach Jego, podanych w Ewangelii. A kiedy je znajdzie, wtedy ju z ca stanowczoci wedug nich postpuje, bdc pewnym, e nie bdzi. Wiemy zbyt dobrze, e Chrystus Pan jako czowiek pochodzi z narodu ydowskiego i kocha ten nard, pracowa nad nim i dla niego, w czym uczy nas patriotyzmu, e i my moemy i powinnimy swj nard i swoj Ojczyzn kocha, ale wiemy zarazem, e najsurowiej chosta i potpia wystpki tego narodu. Pi tnowa ob ud i nikczemno uczonych w Pi mie czyli rabinw i starszych narodu, nazywajc ich "grobami pobielanymi", "plemieniem zym" i "przewrotnym", "plemieniem jaszczurczym", wyrzuca im naginanie religii do wyzyskiwania wiernych, a nadto naduywanie wityni do celw handlowych. Tote ten cichy i pokornego serca "Mistrz z Nazaretu" na widok nadu y w przedsionku wityni powypdza winowajcw powrozem. "I wst pi Jezus do Jeruzalem i znalaz w wi tyni sprzedaj cych wo y i owoce i gobie i bankierw siedzcych. A uczyniwszy jakoby bicz z powrzkw, wyrzuci wszystkich z wityni, take owce i woy, a pienidze bankierw rozsypa i stoy powywraca. A tym co gobie sprzedawali rzek: Wy241

559)

Nasz Przegld z 8 marca 1936 r. "Purim".

240

XLVI. Kwestia ydowska w wietle nauki Chrystusa Pana i Aposto w

XLVI. Kwestia ydowska w wietle nauki Chrystusa Pana i Aposto w

niecie to std, a nie czycie domu Ojca mego domem kupiectwa , bo dom mj jest domem modlitwy, a wycie go uczynili jaskini zbjcw"561. A cby wobec tego uczyni Chrystus Pan z tymi ydami, ktrzy w Rosji odebrali wiernym 129.000 wity chrzecijaskich, z tych 24.000 zniszczyli zupenie, a reszt zamienili na damy uytecznoci publicznej, a nawet na stajnie. Na zjedzie za bezbonikw w Moskwie w r. 1937, zapowiedzia yd Jarosawski: "musimy spali wszystkie kocioy wiata". Wkrtce potem yd adwokat w Krakowie nawoywa do palenia kociow. W Hiszpanii za spalili 20.000 kociow i kaplic katolickich. Wprawdzie wykonawcami byli czsto chrzecijanie, ale kierowali tym komisarze ydzi, ktrzy mordowali zbyt czsto wiernych w kocioach lub urzdzali w nich najohydniejsze orgie. Jeeli nie ma dwch zda, e Chrystus Pan tych zbrodniarzy rozpdziby na cztery wiatry, to naturalnie i narody chrze cija skie w imi samoobrony i w imi obrony swoich skarbw narodowych i religijnych powinny to samo uczyni, nie czekajc a bdzie za pno. Je li ydzi powo uj si na to, e z ich narodu pochodzi Chrystus Pan i Apostoowie, to posuchajmy, co te Zbawiciel o tym narodzie mwi, jakkolwiek kocha swj nard. Kiedy ydzi nosili si potajemnie z myl, aby zabi Chrystusa, jako im niewygodnego i kiedy ustawicznie powoywali si na obietnic Abrahama, mwic: "jednego ojca mamy Boga", Jezus im odpowiada: "gdyby Bg by ojcem waszym, to bycie mnie miowali, gdyem ja od Boga wyszed i przyszedem, anim sam od siebie przyszed, ale on mnie posa... Czemu nauki mojej nie pojmujecie? Przeto, i nie moecie sucha mowy mojej. Wycie z ojca diaba i podliwoci ojca waszego czyni chcecie, on by mobjcod pocztku i w prawdzie nie zosta, bo w nim prawdy nie ma, gdy mwi kamstwo, ze swego wasnego mwi, i jest kamc i ojcem kamstwa. Kto z Boga jest, sw Boych sucha, dlatego wy nie suchacie, e z Boga nie jestecie"562. Podobnie rwnie i Apostoowie, jakkolwiek byli ydami, jednak pitnowali surowo przewrotno swojego narodu. Najwierniejszy za z uczniw Chrystusa Pana tak przedstawia ydw w swej Ewangelii, e j nazywaj najwicej antysemick . W Apokalipsie za , daj c przestrogi i upomnienia Biskupowi
560) 561) 562)

560

w Smyrnie mwi: "spotwarzanym jeste od tych, ktrzy mwi" e s ydami, a nie s, ale s bnic szatana"563. w. Pawe, pochodzcy z sekty faryzeuszw, na ktrego bardzo czsto powouj si obecnie ydzi wystpujcy przeciw akcji odydzeniowej, skary si w licie do Tesaloniczan na ydw, e wiele tak on jak i chrzecijanie od nich wycierpieli, bo ydzi "zabili Pana Jezusa i Prorokw i nas przeladowali i Bogu si nie podobaj i wszystkim ludziom si sprzeciwiaj, bronic nam, ebymy nie mwili poganom (ebymy pogan gojw nie nauczali)... przyszed na nich gniew Boy a do koca"564. Odwoywanie si zatem ydw na Chrystusa Pana i na Apostow nie przyda si ydom na nic i nic im nie pomo e, bo oni przecie najwi cej gromili i pitnowali zo ydowsk. Mo na by jednak postawi zarzut, e ydzi obecni s innymi, musieli przecie ulec wpywom cywilizacji chrzecijaskich narodw, musieli si zmieni, musieli si poprawi. Na to odpowiada filozof i teolog ydowski Hans Kohn w swej bardzo interesujcej pracy: "ydzi z wewntrznego umiowania wolnoci utworzyli sobie od dwch tysicy lat krlestwo, ktre pomimo braku cznika, jakim jest ziemia, przetrwao dotychczas, nie powstay tu adne nowe idee, ale te adnej ze starych nie zarzucono. Zostay one jeszcze cilej ujte. To ujcie jednak byo tak cise i gwatowne, e je jeszcze znieksztacono i cinito"565. Z tego wynika,, e ydzi w swoich pojciach, jakie mieli przed dwoma tysicami lat, czyli wtedy, kiedy Chrystus Pan nawa ich dziemi diaba, nie tylko si nie poprawili, ale jeszcze wicej pogorszyli, bo idee ich ulegy gwa townemu zniekszta ceniu, jak to widzimy w Talmudzie, powsta ym od 180 r. po Chr. do koca VI wieku i w Szulchan aruchu, pochodzcym z XVI wieku. Jeli wic Chrystus Pan mwi do ydw "wy z ojca diaba jestecie i podliwoci ojca waszego czyni chcecie"566, to te sowa na podstawie charakterystyki, podanej przez Hansa Kohna, mona dostosowa i do obecnych ydw i wtedy otrzymamy wierny obraz caej ich dziaalnoci i zrozumiemy podoe ich duszy.
563) 564) 565) 566)

Apokalipsa 2. 9,10. IThess3. 14-16. Die politische Idee des Judentums S. 43. Jan. 8. 44.

Jan. 2. 13-16. uk. 19. 46; Mat. 21. 13;Mark. 11. 17. Jan. 8.41-17.

242

243

XLVI. Kwestia ydowska w wietle nauki Chrystusa Pana i Apostow

Jeli dowiadczenie codzienne stwierdza, e wszelkiego rodzaju demoralizacj, wyrafinowane oszustwa tak na szkod jednostek jak i caego narodu czy pastwa jeli komunistyczn akcj wy wrotow prowadz albo sami ydzi albo przy pomocy najemnych szabesgojw, to to jest przecie istotnie diabelskie dzieo, to s przecie podliwoci szatana. To co si dzieje w Rosji, a obecnie w Hiszpanii, jest szataskim dzieem, prowadzonym przez ydw, do ktrych, patrzc si na ich czyny, musimy zastosowa te gbokie i tak lapidarne sowa Chrystusa: "wy z ojca diaba jestecie". aden ydoznawca dotd tak ich nie scharakteryzowa dosadnie, nikt tak nie uj istoty ich duszy, ani nie przedstawi tak gboko celw ich de: "podliwoci ojca waszego (diaba) czyni chcecie". Jeli za wobec zniewolniczenia narodu rosyjskiego i poaru Hiszpanii, jeli wobec wywrotowej agitacji, prowadzonej we wszystkich pastwach, a szczeglniej w Polsce przez ydw, jeli ydzi s propagatorami komunizmu i godz w najwitsze idee narodw chrzecijaskich, to c wobec tego czyni? Jak si wobec nich zachowa? Tu znw Chrystus Pan daje nam odpowiedni nauk. "Jeli rka twoja albo noga twoja gorszy ci, odetnij j i zarzu od siebie. Lepiej tobie uomnym albo chromym wnij do ywota, anieli majc dwie rce albo dwie nogi, by wrzuconym w ogie wieczny. Jeli oko twoje gorszy ci, wyup je i wyrzu od siebie. Lepiej tobie zjednym okiem wnij do ywota, anieli dwoje oczu majc, by wrzuconym do pieka ognistego"567. Naturalnie mwi tu Chrystus Pan w przenonym sowa znaczeniu, zaznaczajc obrazowo konieczno bezwzgldnego odrzuceniagorszycieli, choby oni byli naszymi przyjacimi, choby nam byli tak poytecznymi i tak potrzebnymi, jak rka, noga, czy oko, musi si ich odrzuci. Caa Katolicka Teologia moralna uwaa to za konieczne do wypenienia i uczy: jeli gorszy ci twj przyjaciel zerwij z nim, usu go od siebie. Wobec tego pytam: a jeli yd ci gorszy, to co wtedy? Czy z racji postpu i tolerancji masz z nim zachowa dobre stosunki, ulega jego destrukcyjnym wpywom i doprowadzi swj nard do pieka rosyjskiego lub ognia hiszpaskiego, czy te zawczasu ydw wyrzuci od siebie? Niech to rozwa zawczasu mowie stanu i ci, ktrym dobro narodu ley istotnie na sercu.
567)

XLVII

Kwestia ydowska w wietle nauki Kocioa Katolickiego


Za rabinem Thonem powtarzaj stale ydzi i oddani im masoni, e "nie mona by chrzecijaninem i rwnoczenie antysemit w jednej osobie". Co wicej posuwaj si ydzi do tego, e Kapanw Katolickich, wykazujcych zo ydowsk, odsdzajod katolicyzmu, a innych Kapanw i wiernych chc poucza , jak maj postpowa wobec ydw, jak maj ydw broni , by pozosta prawdziwymi katolikami, bo tego wymaga nauka chrzecijaska o mioci bliniego. Wszystko to ma na celu, by wbija klin midzy kler katolicki, a wiernych, albo midzy Wadz Duchown a dziaaczy odydzeniowych, by jednych przeciw drugim nastawi i w zamieszanie wprowadzi. Widzielimy wprawdzie, jak Chrystus Pan i Apostoowie chostali zo ydowsk, ale ydzi zbyt czsto zarzucaj nam, e nie rozumiemy Ewangelii lub, e mylnie j pojmujemy. Wobec tego wskazan jest rzecz, przedstawi nauk Kocioa Katolickiego i jego stosunek do ydw, czyli poda zasady etyki chrzecijaskiej wobec kwestii ydowskiej. Punktem wyj cia w tej kwestii mo na uwa a s owa w. Paw a, ktry w Antiochii Pizydyjskiej powiedzia do ydw, zwalczajcych go i blunicych, na widok szerokich mas, suchajcych Apostoa narodw: "Warn naleao najpierw opowiada sowo Boe, ale poniewa je odrzucacie i odsdzacie si by niegodnymi wiecznego ywota, oto zwracamy si do pogan. Albowiem tak nam rozkaza Pan. Postanowiem ci na wiato poganom, aby by na zbawienie a do koca ziemi"568. Poniewa ydzi przeladowali i mordowali stale i wszdzie chrzecijan bdcych w mniejszoci i wytwarzali przepa midzy chrzecijanami, a co wicej starali si, wchodzc do chrzecijastwa, wywoywa zamieszanie, spory i sek-

Mat. 18. 8, 9; 5, 30; Mark. 9. 42.

568)

Act. 13.46,47.

244

245

XLVII. Kwestia ydowska w wietle nauki Kocioa Katolickiego

XLVII. Kwestia ydowska w wietle nauki Kocioa Katolickiego

ty, by rozsadza gminy chrzecijaskie od wewntrz, zmusili chrzecijan, by si od nich oddzielili i co wicej, by ich unikali we wszelkich dziedzinach ycia. Ojcowie Kocioa, ktrych nauka i witobliwo ycia jest dla nas najlepsz rkojmi prawowiernego zrozumienia i wykadu nauki Chrystusowej, tak o ydach mwi: w. Hieronim, ktry zna dobrze ydw, bo z uczonymi ydami zostawa w naukowych stosunkach, tak si wyraa o ydach: "w dziwny sposb mam wstrt do obrzezanych, ktrzy a do dnia dzisiejszego przeladujPana Naszego Jezusa Chrystusa w synagogach szatana"569. "Oni trzy razy dziennie we wszystkich synagogach maj zwyczaj przeklina chrzecijan pod imieniem nazarejczykw i na nich ciga przeklestwa"570 w. Ambroy: "Synagoga jest miejscem przewrotnoci, domem bezbonoci, schroniskiem gupoty, co sam Bg potpi, tak bowiem przemawia przez usta Jeremiasza: I uczyni domowi, gdzie wzywanym jest imi moje, w ktrym wy pokadacie nadziej... jak uczyniem Sio i odrzuc was od oblicza mego, jak odrzuciem braci waszych, cae pokolenie Efraim. A ty nie mdl si za ten nard i nie daj dla nich miosierdzia i nie przystpuj do mnie za nich, poniewa nie wysucham ci"571. w. Ambroy, przemawiajc do szabesgojw, dodaje: "Bg zatem nie dozwala, by Go proszono za nich, a ty uwaasz, e naley ich broni"? Na innym za miejscu ten e Doktor Kocioa mwi: "Powinnimy unika towarzystwa nie tylko pogan, ale take i ydw, z ktrymi nawet rozmowy s wielk nieczystoci"372. w. Jan Chryzostom: "Synagoga jest miejscem nie otrw ani szynkarzy wprost, lecz jest mieszkaniem diabw, co wicej nie tylko synagogi, lecz same nawet dusze ydowskie"573. Wielki uczony Tertulian skary si, e "synagogi s rdem przeladowa chrze cijan". Z tego rd a pochodz wszystkie prze ladowania Aposto w i pierwszych chrzecijan. Std rwnie pynie ch zemsty i nienawici do wity chrzecijaskich. Jak mwi w. Ambroy, "bardzo wiele bazylik spalili ydzi za czasw Juliana Apostaty, dwie w Damaszku, z ktrych jedn zaledwie odnowiono... druga za wzbudza przeraenie bezksztatnymi ruinami.
569) 570) 571) 572) 573)

Spalone zostay bazyliki w Gazie, Askalonie, Bejrucie i prawie we wszystkich miejscach, a nikt nie szuka ukarania. Spalon zostaa bazylika w Aleksandrii przez pogan i przez ydw, ktra wyrniaa si od innych". Te i wiele innych dowodw nienawici do chrzecijan podajc, Ks. Stefan Zuchowski nadmienia jeszcze, e "w Czechach ydzi spalili potajemnie okoo 50 Kociow, za co ich Ksi Czeski ogniem pokara, a z dbr ich konfiskowanych, kocioy naprawia kaza"574. Jeli dzisiaj wiadkami jeste my, jak ydokomuna ze szczegln pasj niszczy kocioy chrzecijaskie na olbrzymich, przestrzeniach Rosji i pali kocioy katolickie w Hiszpanii, a jak zapowiedzia yd Jarosawski w Moskwie, "musimy spali wszystkie kocioy wiata", zaraz za za nim yd adwokat w Krakowie nawoywa do palenia kociow, to widzimy, e dziaaj tu ydzi na podstawie prastarej swojej i zbrodniczej metody, pochodzcej z nienawici do chrzecijan i do Chrystusa Pana. A zatem odywa w naszych czasach odwieczny program ydowski w caej peni do walki na mier z chrzecijastwem, bo komunizm nie jest niczym innym, jak odwieczn walk judaizmu z chrzecijastwem w odmiennej tylko prowadzon formie. Nic wic dziwnego, e patrzc si na rne przejawy nienawici i szkodliwoci ydowskiej i na wielkie krzywdy wyrzdzane chrzecijastwu przez ydw, tak Ojcowie Ko cioa jak i biskupi zebrani na Soborach i Synodach, a rwnie i Papiee, pomni na wielkie i wite swoje obowizki i odpowiedzialno przed Bogiem i Chrystusem Panem na Sdzie Ostatecznym, ktry nieustraszenie zo ydowsk gromi, przestrzegali wiernych przed niebezpieczestwem ydowskim i poskramiali ydw. Ju w Kanonach Apostolskich postanowiono: "aby duchowny z nimi poszczcy albo utrzymujcy stosunki zosta zdegradowany" (69). "Chrzecijanin za, zanoszcy oliw do synagogi, aby by pozbawiony Komunii" (70). Sobr Eliberta ski w kan. 49 i 50 zakazuje "aby chrze cijanie nie jedli z nimi". Sobr Nicejski w r. 325 nakazuje w kanonie 52, "aby nikt z nimi nie wchodzi w adne stosunki ani dla zysku, ani z powodu jedzenia czy picia" Podobne rwnie uchway zapady i na innych Soborach, jak na trzecim Aure574) Proces kryminalny o niewinne dzieci Jerzego Krasnowskiego. Ju to trzecie, roku 1710 dnia 18 sierpnia w Sandomierzu, okrutnie od ydw zamordowane. Dla odkrycia jawnych kryminaw ydowskich, dla przyk adu sprawiedliwo ci potomnym wiekom od X. Stefana Zuchowskiego, obojga Prawa Doktora, Archidiakona, Oficja a i Plebana Sandomierskiego, jako roku 1698, a drugie roku tego 1710, o trzecie zabite w Sandomierzu sieroty, zaczty i dotd si toczcy. Za dozwoleniem Starszych roku 1713 do druku podany. 64. 65.

Epist. 65. Lib. II. in Cap. Isaiae. Epist. lib. II. 12.; Jer. 7. 14-16 Sermo 10, de Cal. Jan. Sermo I Contra Judaeos.

246

247

XLVII. Kwestia ydowska w wietle nauki Kocioa Katolickiego XLVII. Kwestia ydowska w wietle nauki Kocioa Katolickiego

lianejskim w kanonie 13, Agatejskim w kanonie 40, Weneckim w kanonie 28, Lateraneskim w kanonie 70. Trzeci synod w Toledo w r. 582 zakaza mieszanych ma e stw ydw z nieydami i zakaza piastowa ydom te urzdy, gdzie jest moliwo karania chrzecijan. Czwarty synod w Toledo w r. 633 rzuca kltw na osoby, ktre udzielaj ydom protekcji i opieki. Powszechny Sobr Chalcedoski zakaza maestw mieszanych midzy ydami i chrzecijanami. Sobory w Orleanie w r. 533 i 538 zakazay bezkompromisowo maestw mieszanych, co zatwierdzi Sobr w Rzymie w r. 743. Sobr w Konstantynopolu w r. 692 i inne Sobory zakazay korzysta z usug ydw lekarzy. Po Soborze w Orleanie (538 r.) szereg Soborw zakazao ydom utrzymywa sub chrzecijask. Trzeci Sobr Lateraneski, zakaza midzy innymi chrzecijanom y razem z ydami. wiadectwo chrzecijan przeciw ydom uwaa za decydujce ydw tylko bra pod uwag. Sobr Lateraneski z roku 1179 zabroni ydom trzymania chrzecijaskich poddanych, suby i rzemielnikw. Czwarty Sobr Lateraneski z r. 1215 w kanonie 67 ustala rodki na ydw lichwiarzy. Kanon 69 gosi, e ydzi nie mog. zajmowa stanowisk w administracji pastwowej i w ogle w subie pastwowej. Sobr Wiedeski (1267) zakazuje ydom uczszcza do chrzecijaskich restauracji, hoteli i ani. Sobr w Burge (1279) ogranicza miejsce zamieszkania ydw do miast i miasteczek. Sobr w Rawennie (1311) dozwoli mieszka ydom tylko tam, gdzie s synagogi. Synod w Bolonii (1317) zakazuje dzierawi i sprzedawa ydom nieruchomoci. Synod w Salamance (1335) zakazuje ydom mieszka koo cmentarzy lub w domach kocielnych. Synod w Walencji (1388) nakaza ydom mieszka tylko w okrelonych kwartaach (dzielnicach). Sobr Bazylejski z roku 1431 zajmowa si kwesti nawracania ydw. Sobr w Trydencie (1566) przedstawi papieom wniosek o cakowite zakazanie Talmudu, co zostao czciowo zrealizowane. 248

Papiee rwnie upominali wiernych bardzo energicznie przed niebezpieczestwem ydowskim i naladujc Chrystusa Pana surowo chostali obud i przewrotno ydowsk. Uwaali widocznie, e nie byliby wiernymi sugami Jego na ziemi, gdyby milczeli na to zo, jakie ydzi wrd chrzecijan szerz i gdyby zamykali oczy na te wrogie knowania, z jakimi przeciw Kocioowi zawsze wystpowali i wystpuj. Tote Aleksander III i Innocenty III zakazuj pod kltw i innymi karami kocielnymi wszelkiej cznoci z ydami. Nadzwyczaj aktualnymi i poytecznymi obecnie byyby Encykliki i Dekrety innych Papiey w sprawie ydowskiej. Mogyby otworzy oczy i tym niewiadomym poczciwcom i innym, ktrzy zamiast uwiadamia innych, powstrzymuj ich od akcji odydzeniowej, przez mylnie pojmowan mio bliniego. Niemoliwym jest przytacza je tu wszystkie. Przytocz tylko najwaniejsze, nie tylko dlatego, by wskaza na cigo nauki Kocioa Katolickiego w sprawie ydowskiej i przez to uwiadomi obecne narody, ale i dlatego, by odeprze rzeczowo zniewagi wyrzdzane obecnie Stolicy Apostolskiej i Kocioowi Katolickiemu przez zestawianie ich razem z Kominternem i Midzynarodwk socjalistyczn w pismach ydowskich. Wykorzystujc wypowiedzenie Papiea przeciw radykalnemu rasizmowi, ydowskie pismo podaje: "I tak moliwym jest, e po jednej stronie barykady znajd si niechccy Komintern i Imperium Brytyjskie, Watykan i Midzynarodwka socjalistyczna, ydostwo i Koci Katolicki... O widokach walki wyrazia si Gowa Kocioa Katolickiego, e kto sprzeciwia si Papieowi, ten umiera. My ydzi moemy sparafrazowa sowa Papiea: Kto powstaje przeciw nam, ten umiera"575. Na innym za miejscu to samo pismo argonowe poucza Katolikw, jak maj sucha Stolicy Apostolskiej i jak maj wykonywa jej rozkazy: "Gowa Kocioa rzymskiego stoi ponad wszelk krytyk. Kada Encyklika Stolicy Apostolskiej jest nakazem, kada enuncjacja Watykanu wita, kade sowo obowizkiem, ktremu trzeba by posusznym bez adnych zastrzee, trzeba si podda. I to posuszestwo wymaga, e po ostatnich sowach, ktre stamtd id, ma by kada heca zaprzestana, majby cofnite wszelkie hasa bojkotowe i nienawistne, ma by skoczone pikietowanie i te wszystkie wrogie i okrutne czyny, ktre sprzeciwiaj si nauce Kocioa Katolickiego"576.

575)

Hajnt z 5 sierpnia 1938 Nr 181. dr M. Kleinbaum "Krzy przeciw swastyce".

249

XLVII. Kwestia ydowska w wietle nauki Kocioa Katolickiego

Wobec tego koniecznjest rzecz przytoczy w caoci przynajmniej niektre Encykliki papieskie i rozporzdzenia o ydach, zaznaczajc z gry, e niektrzy Papiee brali w obron ydw, o ile im krzywd bez powodu wyrzdzano.

XLVIII

Pius V wity wypdza ydw z Pastwa Kocielnego


W drugiej poowie XVI wieku, w epoce odrodzenia Kocioa Katolickiego, kwestia ydowska przechodzia zmienne koleje. Papie Pawe IV wyda surowe prawa przeciw ydom, zakazujc im mieszka wrd chrzecijan, czyli musieli mieszka w "getto", tj. w osobnej dzielnicy, otoczonej murem, ktrego bramy zamykano na noc, nadto nakazywa, by nosili jako znaki te aty na ubraniu dla odrnienia ich od chrzecijan. Nie mogli wreszcie posiada adnych nieruchomoci, ani nie mogli trzyma suby chrzecijaskiej. Nastpca jego jednak Pius IV 27 lutego 1562 r. znis prawie zupenie te prawa. Panowa on niespena 6 lat, a jego nastpca Pius V 10 kwietnia 1566 r. zakaza wyrzdza krzywdy ydom, groc rzgami za wykroczenia antyydowskie, ale z powodu naduy i bezecestw ydowskich i owszem, przeciwko nim istotnie walczy i spoeczestwo chrzecijaskie w tej walce popiera, wprowadzajc wszystkie prawa Pawa IV przeciwko nim wydane. Prbowa najpierw oddziaywa na nich przez udzielanie im Chrztu w. i wybitniejsze osobistoci w Rzymie sam chrzci, ale dozna zawodu, bo ydzi si chrzcili, ale potajemnie wykonywali ydowskie praktyki, szczeglniej w Hiszpanii. Mwi o tym Pius V wity w Breve wydanym 6 wrzenia 1567, e wpierw ju da wadz Wielkiemu Inkwizytorowi Hiszpanii, by mg rozgrzesza tych, ktrzy bdc chrzecijanami powracali do praktyk ydowskich. Co za do osb duchownych, ktre bray udzia w ydowskim rytuale, nie mona dopuszcza klerykw do wyszych wice, ksiy za nie mona dopuci do Mszy w., ani dawa im beneficjw kocielnych577. Bywaj niestety i teraz jeszcze smutne przykady, e yd ochrzczony wraca z powrotem po jakim czasie do ydostwa, ale bywa i tak, e cae ycie udaje

577) 576)

Hajnt z 1 sierpnia 1938 r. Nr 177. B.J. "Uciliwa sytuacja". Cfr. Nowy ad, 1938 sierpie str. 16 Warszawa

Cfr. Pastor Geschichte der Papste X Auli. Freiburg in Br VIII B. S. 248 f.

251

250

XLVIII. Pius V wity wypdza ydw z Pastwa Kocielnego

XLVIII. Pius V wity wypdza ydw z Pastwa Kocielnego

gorliwego katolika, a dopiero po mierci okazuje si, e albo by w duszy ydem, albo lgn do ydostwa. Opis sporu o pogrzeb takiego "gorliwego katolika" Neumana w Warszawie, ktrego jednak pochowano na cmentarzu ydowskim, bo rodzina udowodnia, e by ydem, podaj w mej pracy "Program wiatowej polityki ydowskiej, Hwyd. str. 150. Nadmieni tu jeszcze naley o smutnym wypadku z Arcybiskupem Oomunieckim Kohnem, ktry by w ustawicznej rozterce ze swoim klerem i wiernymi, nie dowierzajcymi mu wcale, bo si otacza ydami, tote kiedy si okaza o, e chcia dzia a na szkod Ko cio a, Ojciec w. Pius X usun go z arcybiskupstwa w r. 1903, a on umierajc po wojnie zapisa swj majtek na gmin ydowsk. ydzi umieszczajjego podobizn wrd wybitnych swoich ludzi z napisem: "Arcybiskup Oomuniecki Cohn z pochodzenia yd z Poiski"578. Mo emy si zatem przekona z tych zestawie , a nadto z do wiadczenia u nas z Frankiem i z jego zwolennikami, prcz tego z tak smutnym dowiadczeniem z maranami w Hiszpanii, e wielkie bdy popeniano w cigu wiekw, nie korzystaj c z do wiadcze , jakie porobi Wielki Papie Pius V wi ty z ochrzczonymi ydami. wity ten Papie wystpi energicznie przeciw ydom, przekonawszy si, e wszelkie jego wysiki w nawracaniu ydw, nie osigaj adnego celu, bo yd ochrzczony, nawet gdy by klerykiem czy kapanem pozostawa w duszy ydem i potajemnie wykonywa praktyki rytuau ydowskiego. Najpierw wic chcc uchroni wiernych od szkodliwych wpyww ydowskich wprowadzi z powrotem mury, otaczajce "getto" i nakaza im tam tylko mieszka, nie dozwalajc im na rozszerzenie tego miejsca zamieszkania. Za Piusa IV, jak pisze Cusano 2 lutego 1566 r. rozszerzyli si bardzo ydzi w Rzymie, a za pozwolenie na to mieli zapaci Papieowi wiele dukatw, podaje to historyk Pastor w "Historii Papiey"579. Pius V wity, surowy w postpowaniu, oddany ca dusz sprawie Kocioa, widzc gangren spoeczn, jak wnosili ydzi do spoeczestwa chrzecijaskiego, stara si uchroni to spoeczestwo od ydw i nie uwzgldni nawet ich proby, by im wolno byo nosi czerwon at zamiast tej, jako oznak ydowsk. Przenis jarmarki i targi ze rody na sobot, by chrzecijan uwolni od wyzysku ydw580.
378) 579)

Poniewa ydzi w mediolaskim wyzyskiwali chrzecijan przez lichwiarskie procenty, nakaza Papie, by nie opacano innego procentu nad ten, jaki pobierany jest w Pastwie Kocielnym, a nadto zakaza pobiera procent od procentu. W pimie do Kardynaa Boromeusza zaznacza, e z powodu zbytniej wolnoci, jak maj ydzi, wystpienie przeciwko nim jest konieczne i wydaje w dniu 19 kwietnia 1566 r. Bull, w ktrej wznawia wszystkie postanowienia Pawa IV przeciwko ydom i rozciga je na cay wiat katolicki, znosi za wszystkie ulgi, jakie dla nich wyda Pius IV581. Poniewa ydzi prbowali swoim zwyczajem obej prawo zakazujce im nabywania nieruchomoci przez pozorne sprzedawanie, przeto w "Motu proprio", wydanym w dniu 19 stycznia 1567, nakaza, e o ile sprzeda nie bdzie ujawniona do pewnego terminu, to majtno przejdzie na "Dom Katechumenw" albo "Mons di pita" (rodzaj banku dobroczynnego). Wyjtek zrobi tylko dla ydw z Ankony582. Wobec tego rodzaju ustaw 300 ydw opucio Rzym i udao si czci do Tiberias, czci na wyspy Morza rdziemnego. Poniewa za pozostali ydzi w Pastwie Kocielnym demoralizowali i wyzyskiwali nadal spoeczestwo, przyczyniali si codziennie do zguby Pastwa, a dla dobra oglnego nie przynosili poytku, dlatego Pius V wity wyda w dniu 26 lutego 1569 r. Bull "Hebraeorum gens", w ktrej nakazuje, by ydzi z wyjtkiem Rzymu i Ankony, opucili Pastwo Kocielne w przecigu trzech miesicy, kogo by poza tym terminem znaleziono w obrbie Pastwa Kocielnego, podlegaby karze konfiskaty dbr i uwaany byby jako niewolnik Kocioa. Rozporzdzenie takie przeciw ydom wyda ju przedtem Ferdynand Katolicki w r. 1492 w Sycylii i krlowa Izabella w Hiszpanii, nadto Karol V w r. 1539 w Neapolu. Ze wzgldu na wielk donioso i powag Bulli Piusa V witego i ze wzgldu na zarzuty stawiane ydom, ktre by dzisiaj rwnie mogy powtrzy wadze bezpieczestwa w Polsce i w kadym kraju, przytaczam t Bull w caoci. "Nard ydowski jedyny niegdy wybrany od Boga, natchniony Boskimi sowami, uczestniczcy w niebieskich tajemnicach, o ile ask i godnoci przewysza wszystkie inne narody, o tyle pniej wskutek swojej niewiernoci wzgardzony i zaniedbany, zasu y na odrzucenie, poniewa przy nadejciu
580)

Cusano 11 maja 1566. Staatsarchiv zu Wien Cfr. Pastor Geschichte der Papste VIII B. S. 245. Bullarium Romanum VII. 439.

Cfr. ydzi w Polsce Odrodzonej II str. 179. Cfr. Pastor, Geschichte der Papste, X Aulf. Freiburg in B. VIII, S. 245.

581) 582)

252

Breve z 5 kwietnia 1567 r. Bullarium Rom. VIII. 32. W Bulli Grzegorza XIII z 23 lutego 1573 r.

253

XLVIII. Pius V wity wypdza ydw z Pastwa Kocielnego

XLVIII. Pius V wity wypdza ydw z Pastwa Kocielnego

wypenienia czasu wiaroomny i niewdziczny odrzuci niegodziwie Zbawiciela swojego, skazujc go niewinnie na mier. Utraciwszy kapastwo, pozbawiony powagi Prawa, wyrzucony z wasnej siedziby, przez tyle wiekw bkajc si po wiecie, znienawidzony, obrzucony wszelkiego rodzaju zniewagami i obelgami, zmuszony zajmowa si brudnymi, haniebnymi sprawami, by mc gd zaspokoi, nie inaczej jak najlichsi niewolnicy. Lecz pobono chrzecijaska, litujc si nad tym fatalnym jego pooeniem pozwolia mu dosy w ludzki sposb przebywa u siebie, aby patrzc na niego, pami mki Paskiej u wiernych przewijaa si czciej przed oczyma, a zarazem, aby przykadami, nauk, upomnieniami, zachci raczej do wymiany zda i zbawienia, ktre ma nastpi dla resztek Izraela, jak przepowiedzieli Prorocy, od czego oddalaby si ten nard coraz wicej, gdyby wyrzucony zosta z siedzib chrzecijaskich, do tych narodw, ktre nie znaj Chrystusa. Niegodziwo jednak tego narodu uzbrojona najgorszymi wszelkiego rodzaju sposobami do tego dosza, i zagraa wsplnemu naszemu dobru. Sile jednak tak wielkiej choroby naley zapobiec szybkim rodkiem zaradczym. Albowiem je li opucimy tak liczne rodzaje lichwy, przez ktr ydzi wszdzie niszczyli majtki biednych chrzecijan, uwaamy, e dostatecznie jasn jest rzecz, i oni przechowuj zodziei i bandytw i s ich wsplnikami, staraj si rzeczy przez nich pochwycone i skradzione, nie tylko wieckie, ale i do suby Boej suce, aby nie byy rozeznane, na jaki czas ukry albo przenie na inne miejsce albo w ogle przerobi. Bardzo wielu rwnie ydw pod pozorem zaatwienia rnych interesw, chodzc do domw uczciwych kobiet, sprowadza liczne do domw nierzdu; co za ze wszystkiego najzgubniejszym jest, to jest to, e oddani przepowiadaniom rzeczy przyszych, czarom, magicznym zabobonom i oszustwom, naprowadzaj do szataskiego kuglarstwa bardzo wielu nieostronych i sabych, ktrzy wierz w przepowiadanie rzeczy przyszych, wyjawianie kradziey, skarbw i rzeczy ukrytych, e nadto mona pozna wiele rzeczy, ktrych badanie nawet niedozwolonym jest w ogle miertelnikom. Wreszcie poznalimy dostatecznie i zbadali, jak nienawistnie odnosi si ten przewrotny rodzaj do Imienia Chrystusa, jak jest nieprzyjaznym dla wszystkich, ktrzy zaliczaj si do tego imienia, jakimi wreszcie podstpami czyhaj na ich ycie. Tymi i innymi bardzo powanymi przyczynami powodowani i poruszeni ciarem zbrodni, zwikszajcych si codziennie na zgub pastw naszych, nadto, uwaajc, e wspomniany nard oprcz miernych ze Wschodu transportw, adnego po ytku naszej Rzeczypospolitej nie przynosi, dla naszych 254

ludw jednak, ktre niekiedy bardziej s od nas oddalone, lepiej by byo, by tylko s ysza y, e taki nard istnieje, by s ysza y tylko o jego wyst pkach i o nieszczciach skdind dochodzcych, ni eby jakim bodcem mioci tuliy go do swego ona, jak to byo poprzednio. 1. Powag zatem niniejszego rozkazujemy, aby wszyscy i poszczeglni ydzi obojga pci pod wadz nasz doczesn przebywajcy w podlegych pastwach, ziemiach i miejscowociach, osiedlach, majcych wadz baronw i innych panw doczesnych czy te majcych czyste i mieszane rzdy i prawo ycia i mierci lub jak kolwiek inn w adz i wyj cie spod w adzy, z ich w ogle granic najzupeniej wyszli w przecigu trzech miesicy po ogoszeniu niniejszego dekretu. 2. Po upywie tego czasu, ktrzykolwiek z nich, czy to mieszkacy, czy przychodnie, czy wspczeni, czy przyszli w jakimkolwiek pastwie wspomnianej wadzy, ziemi, miejscowoci czy osiedli baronw, panw i innych wyjtych spod wadzy wymienionych, gdyby kiedykolwiek znaleli si, niech bd pozbawieni wszelkich rzeczy, ktre bd skonfiskowane a oni bd niewolnikami Kocioa Rzymskiego i zachowani na wieczyst niewol. Koci za bdzie mie nad nimi takie samo prawo, jakie maj inni panowie nad sugami i niewolnikami. Z wyjtkiem jednak Rzymu i Ankony, gdzie tych tylko ydw, ktrzy tam teraz zamieszkuj, pozwalamy tolerowa dla odwieenia wspomnianej pamici i prowadzenia handlu z narodami wschodnimi i dla wzajemnych transportw, z tym jednak, aby zachowywali nasze, naszych poprzednikw i inne Konstytucje kanoniczne do nich si odnoszce, w przeciwnym za razie podpadaj tym samym pod wszystkie te kary, ktre s zawarte w powyszych Konstytucjach, a ktre niniejszym odnawiamy. Spodziewamy si bowiem, e ci szczeglniej z nich, ktrzy s blisko nas i blisko Stolicy Apostolskiej, powstrzymaj si od zych wystpkw z obawy przed kar , a mo e niektrzy jak to by o poprzednio dosy cz sto, uznaj z radoci wiato prawdy. Lecz aden z nich jeden do drugiego, ani do innego miejsca w wymienionym Pastwie nie przeniesie si w jakimkolwiek czasie, ani nie wyruszy, ani nikogo z wyjtych spod prawa do siebie nie przyjmie, jeli chce unikn jarzma niewoli i kar. Rozkazujemy zatem legatom, gubernatorom, prezydentom, naczelnikom i urzdom wszystkich prowincji, miast i miejscowoci wspomnianego pastwa, a rwnie i Biskupom diecezjalnym, przeoonym, baronom, panom i posiadajcym bezporednio wadz (od Papiea) i wszystkim innym, do ktrych to naley, aby kady sam od siebie, nie czekajc na adne inne od nas rozkazy, albo wyjanienia, wykona to wszystko wymienione jak najprdzej i przestrzega 255

XLVIII. Pius V wity wypdza ydw z Pastwa Kocielnego

XLVIII. Pius V wity wypdza ydw z Pastwa Kocielnego

pilnie, aby potem aden yd pod adnym pozorem nie wszed wicej do owych prowincji, miast i miejscowoci, osiedli ani te barostw i innych wymienionych posiadoci. Ktrzybykolwiek za z tych ydw, ktrzy teraz s w Rzymie i Ankonie, po upywie najbliszych trzech miesicy, znaleli si w jakiejkolwiek czci naszego Pastwa, nawet w takiej, ktra tworzy doczesne "dominium" owych baronw i panw, czy te majcych bezporedni wadz (od Papiea), natychmiast byli oddani jako niewolnicy Kocioowi i skazani na wieczn niewol, dla ich grzbietw za wyznaczamy, e naley wymierza cisze kary, aby ich przykadem nauczyli si inni, jak wielkim przestpstwem jest nierozumne lekcewaenie naszego zakazu. 3. Nie stanowi przeszkody powyszym ani Konstytucje ani rozporzdzenia Apostolskie czy prawa oglne, czy maomiejskie prawa Prowincji, miast i wymienionych miejscowoci, ani Izby Apostolskiej, wzmocnione przysig czy zatwierdzeniem Apostolskim albo jakkolwiek inn moc, statutami i zwyczajami czy umowami zawartymi z ogem wspomnianych ydw, nawet przyrzeczeniem publicznym czy paktami, czy przywilejami, wyodrbnieniami i pismem Apostolskim... czy jakim ikolwiek dekretami w ogle czy w szczeglnoci udzielonymi, zatwierdzonymi i czstokro ponawianymi. Wszystko to i kade z osobna, jeliby nawet miaa by wzmianka albo jakiekolwiek tumaczenie jednym tokiem, jakby dosownie wyraone niniejszym wyraamy, e o ile by wszystko wymienione przeszkadzao, odkadao albo inaczej mogo szkodzi, na mocy penoci wadzy specjalnie i dobitnie odwoujemy i znosimy i ogaszamy, jako nie majce siy ni znaczenia, ani gdyby ktokolwiek wiadomie czy niewiadomie przeciw temu mia dziaa, postanawiamy, e jest niewane i prne... 4. Chcemy rwnie , aby kopie niniejszego byy wydane tak e drukiem i zatwierdzone przez wadz publiczn i kad Kuri Kocieln i przeoonego pieczci zatwierdzone, by miay wszdzie takie samo znaczenie, jak owe oryginalne, gdyby byy przedoone i okazane. 5. adnemu zatem czowiekowi w ogle nie wolno ama ani poch miaoci wystpowa przeciw temu pismu, dekretowi i woli naszego pozwolenia, przykazania, wznowienia, rozkazania, okrelenia, odwoania, zniesienia. Gdyby jednak kto usiowa to uczyni , niechaj wie, e cignie na siebie niech Wszechmocnego Boga i witych Apostow Piotra i Pawa. Dan w Rzymie 1569 r. czwartego roku naszego Pontyfikatu"583 Stosownie do rozporz dzenia opu cili ydzi Pa stwo Ko cielne w maju 1569 r., udajc si do Maej Azji. Na proby przeoonych gminy ydowskiej 256

pozwoli Papie pozosta do 15 sierpnia tym, ktrzy by nie mogli wczeniej zlikwidowa swoich interesw. Pismem z dnia 6 kwietnia 1569 r. zwrci si Arcybiskup z Avignon Felicjan do Papiea z prob, by pozwoli ydom z jego diecezji pozosta na miejscu, uzasadniajc sw prob tym, e wrd miejscowej ludnoci mogyby powsta rozruchy przy wyjciu ydw, bo ludno odnosi si do nich yczliwie, poniewa w wojnach z Hugenotami ydzi poyczali miejscowej ludnoci pienidzy. Na to odpowiedzia Papie Brewem z dnia 3 maja 1569 r., e wedug wiadectwa Biskupa z Carpentras, dla jego ludnoci ju od lat aden dekret nie moe sprawi wikszej przyjemnoci, jak Bulla przeciw ydom. Zaznaczajeszcze Pius wity w owym "Breve": "Wiemy, e njprzewrotniejszy ten nard by zawsze przyczyn i rozsadnikiem prawie wszystkich herezji"584. Oprcz wszystkich wymienionych bezecestw i szkodliwej dziaalnoci zarzucano ydom jeszcze i to, e wdrujc z jednego kraju do drugiego, zajmowali si szpiegostwem, szczeglnie na rzecz Turcji. Bull Piusa V i Pawa IV aprobowa Klemens VII w Bulli, wydanej w 1593 r. Z Bulli Grzegorza XIII, wydanej w r. 1581 "In casibus et causis" przeciwko ydom, dowiadujemy si, e ydzi wysilajc si na wszelkiego rodzaju blunierstwa i zniewagi przeciw Chrystusowi Panu, szczeglniej w Wielki Pitek, przybijali baranka albo owc do krzya albo zawieszali i pluli. Jakkolwiek zabronionym im byo przez rozporzdzenie rnych Papiey trzyma niaki, to jednak je utrzymywali, a "w dniu, w ktrym niaka (karmica) przyjmowaa Komuni w., zmuszali j w tym dniu lub w kilku dniach, by pokarm swj (mleko) wylewaa do ustpu czy do kloaki". Dzisiaj w komunistycznej czci Hiszpanii, gdzie ydzi obcy czy marani rej wodz i zncaj si w najdzikszy i wyrafinowany sposb nad chrzecijanami, ju nie baranka, ale chrze cijan przybijaj do krzy a, torturuj c ich ju to w wizieniach, ju te publicznie, jak to uczynili na Wielkanoc 1937 r. z 18 letnim klerykiem, odbywajc nad nim sd, podobnie jak nad Chrystusem Panem i przybijajc go na rynku do krzya. Jako win poczytali mu to, e naucza potajemnie dzieci katechizmu. Jak dalece Papiee wnikali w ycie wiernych i chronili ich przed zgubnymi wp ywami ydw, wiadczy mo e Bulla Piusa V, wydana 11 marca 1566
583)

Bullaiium Romanura II. Luxemburgi, sumptibus A. Gosse 1742 p. 296-298.

584) J. Laderchi, Annales eeclesiastici, przedrukowane w "Annales ecclesiastici C. Baronii et Raynaldi. t. 35-37. Cfr. Pastor Geschichte der Papste VIII S. 246 f.

257

XLVIII. Pius V wity wypdza ydw z Pastwa Kocielnego

"Supra gregem Dominicum", w ktrej zakazuje uywa lekarza yda do leczenia chrzecijanina. Podobnie rwnie Grzegorz XIII w Bulli z 30 marca 1581 r. "Alias piae memoriae", w ktrej, powoujc si na Pawa IV, zakazuje, aby nie wzywano do chorych chrzecijan lekarzy ydw nawet znanych i sawnych. To rozporzdzenie Pawa IV aprobowa pniej Pius V osobn Bull i nada mu si wiecznego znaczenia, postanowi i chcia pod nakazem sdu Boego, poleci i rozkaza, aby wszystko zawarte w tym rozporzdzeniu na przyszo byo silnie przestrzegane, nie tylko w ziemiach i dominiach Pastwa Kocielnego, ale take wszdzie (tj. w caym Kociele). Lekarz wezwany do chorego powinien przede wszystkim upomnie, by chory si wyspowiada, poniewa ydzi lekarze tego nie czyni, przeto zabrania si ich uywa. Dla nadania za wikszej siy i znaczenia owemu rozporzdzeniu, ktre "polecamy nienaruszenie przestrzega i t nasz Konstytucj, ktra po wieczne czasy ma mie znaczenie, dodajemy do poprzednich Konstytucji i rozkazw, dla silniejszego za ich zachowania, zakazujemy wszystkim obojga pci wiernym, aby w przyszoci nie wzywali ydw albo innych niewiernych do chorych chrzecijan, ani dopuszczali, albo pozwalali wzywa. Kadego roku na pocztku Wielkiego postu Bull t powinno si odczytywa we wszystkich kocioach. A jeliby kto po jej ogoszeniu, choby nie wiedzie jakimi przywilejami si zasaniajcy, jakiegokolwiek stanu, godnoci i uprzywilejowania bdcy, way si sprzeciwi si temu, aby mu w aden sposb nie udzielono Sakramentw w., ani nawet zakonnik w tym uprzywilejowany i aby tak umarszy pozbawiony by pogrzebu chrzecijaskiego. To wszystko Proboszczowie w odpowiednim czasie chorym wyja ni . Biskupi za wyst pi z nalen kar przeciw przestpcom tego rozkazu". Jeli to tak doniose rozporzdzenie Grzegorza XIII i innych Papiey w kwestii ydowskiej jest tak aktualnym u nas, bo rzuca wiato na stanowisko Kocioa wobec ydw, to szczeglne i wyjtkowe znaczenie dla Polski ma Encyklika Papiea Benedykta XIV, wielkiego uczonego, prawnika i prawdziwego przyjaciela Polski w sprawie odydzenia naszej Ojczyzny. Poniewa ta Encyklika ulega najzupeniejszemu zapomnieniu, uwaam za wskazane przytoczy j tak w oryginale jak i w tumaczeniu polskim jako: "Zapomniany Rozkaz".

XLIX

Zapomniany rozkaz
Z powyszych zestawie widzimy, e zo i przewrotno ydowsk chosta nieubaganie Mojesz i Prorocy, chosta j surowo rwnie Chrystus Pan i Apostoowie, ich ladami za id Ojcowie Kocioa, uchway Soborw i Encykliki Papiey. Nie ma te adnej wtpliwoci dla prawdziwego chrzecijanina, a tym mniej dla Duchownego, jakiejkolwiek byby godnoci, e miejsce jego nie z ydami. A ktokolwiek z Duchownych byby tylko obojtnym wobec demoralizacji przernego rodzaju, wobec akcji bezboniczej i wywrotowej, rozszerzanej przez ydw, ten staje sam po drugiej stronie bariery, ale nie z Chrystusem, bo Chrystus Pan powiedzia: "kto nie jest ze mn, przeciwko mnie jest". Przeciwko Chrystusowi zatem i przeciw Jego Kocioowi sydofile, wszyscy popierajcy i podtrzymujcy ydw, jako wrogw Kocioa i wrogw porzdku spoecznego. Jeli Wielki Papie Benedykt XIV, patrzcy jasno w przyszo, przestrzega narody i panujcych przed zbrodniczdziaalnocimasonerii w Bulli, wydanej 18 marca 1751 r., a w dniu 14 czerwca tego rwnie roku, przestrzega Polsk przed niebezpieczestwem ydowskim i przed katastrof, ktra nastpi, jeli si nie zapobiegnie zawczasu zemu i jeli panujcy, ktrzy zlekcewayli sowa przestrogi, utracili trony i ycie wskutek wywrotowej akcji masosko-ydowskiej od rewolucji francuskiej do wojny wiatowej i bolszewizmu i jeli Polska, gdzie zlekcewaono rwnie opatrznociowy gos Stolicy Apostolskiej, wkrtce stracia swoj niepodlego, wskutek dziaalnoci masonw i ydw, to obecne narody i pastwa, a przede wszystkim Polska, powinny z tego wycign odpowiedni nauk i za wszelk cen pozby si masonw i ydw. Jeli z zachowania si Prymasa, Arcybiskupw i Biskupw z r. 1751, do ktrych Encyklika bya przesana, otrzymuje si wraenie, jakoby jej nie otrzymali (z maymi wyjtkami tylko), to niech si nam zdaje, e listy te po drodze zaginy i niech mi zatem wolno bdzie odnalezione dorczy t drog spadko259

258

XLIX. Zapomniany rozkaz

XLIX. Zapomniany rozkaz

biercom po 188 latach Najczcigodniejszym i Najdostojniejszym Adresatom w Polsce Odrodzonej ze sowami, wypowiedzianymi w argonowym Hajncie: "Kada Encyklika Stolicy Apostolskiej jest nakazem, kada enuncjacja Watykanu wita, kade sowo obowizkiem, ktremu trzeba by posusznym bez adnych zastrzee, trzeba si podda"585. Wypenijmy zatem nakazy Stolicy Apostolskiej, podane w Encyklice Benedykta XIV i wprowadmy kary kocielne za wszelk czno z ydami, jak Wielki Papie poleca. A zatem wprowadzenie rezerwatw ustrzee od kupna i sprzeday drobnych rzeczy, a kltwa za sprzeda ziemi, fabryk czy domw uchroni od tak gwatownego kurczenia si stanu posiadania Polskiego Narodu. Przepisy te zgodne s rwnie z prawami Talmudu wobec gojw. Jeli dobrymi sdla ydw, dlaczego zymi maj by dla Polakw. Wprowadzajc je w ycie, wypenimy wite nakazy dawnych Soborw i Papiey, a zarazem odpowiemy ydom, e to tylko talmudyczne nakazy zastosowane w odwrotnym kierunku. Poniewa za, jak Hajnt nas poucza, "kada Encyklika Stolicy Apostolskiej jest nakazem", przeto po wypenieniu nakazw Benedykta XIV, Polska musi koniecznie zastosowa u siebie Encyklik Piusa V witego i wypdzi ze swych granic ydw.

ENCYKLIKA OJCA WITEGO BENEDYKTA XIV DO PRYMASA, ARCYBISKUPW I BISKUPW KRLESTWA POLSKIEGO W KWESTII YDOWSKIEJ W POLSCE. ROKU 1751 dnia 14 czerwca. B E N E D Y K T XIV
Wielebni Bracia, pozdrowienie i Apostolskie Bogosawiestwo! Jak prdko si Najwyszej Dobroci Boskiej upodobao, aeby si witej Katolickiej Wiary waszej pocztki w Krlestwie Polskim zaczy, co si stao okoo X wieku za LEONA VIII Poprzednika naszego za staraniem Ksicia MIECZYSAWA i ony jego DBRWKI jak u DUGOSZA rnych Waszych dziejw Pisarza lib: 2. cap: 94 wyraone macie; dotychczas pobony zawsze i Bogobojny Nard Polski, tak by statecznym w powzitej Wiary przed-

585) Hajnt z 1 sierpnia Sierpie 1938 r. str. 16.

1938 r. Nr

117 "Uci liwa Sytuacja". Cfr. Nowy ad

siwziciu, tak od wszystkich herezji by daleki, e lubo te adnego starania nie opuciy, aeby w to Krlestwo wkroczywszy w nim osiady i swoich bdw, herezji albo niegodziwego mniemania nasienie rozrzuciy, to przecie mocna Polakw stateczno zawsze si im opieraa i oczywicie coraz wicej wiernoci swojej wykazywaa. 1. Za prawd to do naszej intencji najgodniejszjest rzecz uwaa, e nie tylko chwalebna Mczennikw, Wyznawcw, Panien, Mw witobliwych sawa i pami pozostaje tych, ktrzy si w Krlestwie Polskim narodzili, wychowali i pomarli, ktra w witych Kocioa Ksigach jest zapisana, ale te wiele Synodw odbytych, ktre szcz liwie do skutku doprowadzone by y i z ktrych z wielk saw nad Luteranami zwycistwo odniesione byo, ktrzy wszelkimi sposobami i drogami kusili si o to, aeby sobie wstp i przyjcie do tego Krlestwa uczynili. Jak wielki Piotrkowski Synod, ktry si za GRZEGORZA XIII Poprzednika i Ziomka naszego pod prezydencj Lipomana Biskupa Weroneskiego i Nuncjusza Apostolskiego odby, na ktrym z wielk Pana BOGA chwa wolno sumienia, szukajca miejsca dla siebie w tym Krlestwie, wykorzeniona bya. Tak wiadczy Ksiga Konstytucji Synodw Gnie nie skich, w ktrej wszystkie Polskich Biskupw ustawy po yteczne i rozumne s podane, aeby w ludziach pod ich zwierzchnoci zostajcych, zawsze Wiara Chrzecijaska przeciwko niewiernym ydom nie naruszona zostaa, lubo okoliczno czasw na to pozwolia, aeby w miastach i miasteczkach tego Krlestwa jak Chrzecijanie tak i ydzi razem mieszkali. Te wszystkie dowody jasno pokazuj, jak wielk chwa Nard Polski zasuy sobie std, e w. Wiar od Przodkw swoich przed tylu wiekami przyjt nienaruszon stara si zachowa. 2. Na adn z tych spraw, ktremy dotychczas wyrazili, nie moemy narzeka, oprcz niniejszej, na ktr susznie uskara si musimy, tak dalece, e nam z paczem zawoa naley nad Polsk: zmieniony jest najlepszy Twj kolor! Zaicie, dowiedzielimy si tak od wiarogodnych osb, znajcych stosunki Polskie, jako te z uskarenia si tych, ktrzy w tym Krlestwie mieszkaj, e si tak wielka liczba ydw rozmnoya w Polsce, i niektre miejscowoci, miasta i miasteczka, (ktre z samych rozwalin pokazuj, jak przedtem murem opasane byy, wielk niegdy Chrzecijaskich obywateli liczb napenione, co z dawnych Rejestrw pozna mona), teraz zrujnowane i wielk liczb ydw napenione tak dalece, e w nich mao co znajduje si Chrzecijan. Przeto znajduj si w tym Krlestwie niektre parafie, w ktrych dla zmniejszenia si Parafian i dochodw ju ledwie do tego nie dochodzi, e Proboszczowie chyba opuci je bd musieli. Nadto, wszystkie z jakimkolwiek zyskiem kupiectwa i handle, jak trunkw a nawet i wina ydom w tym Krlest261

260

XLIX. Zapomniany rozkaz

XLIX. Zapomniany rozkaz

wie s dozwolone; tyme o publiczne dochody staranie zlecone. Arendy, karczmy, pola i wsie w dzieraw powierzone, przez co nad chrzecijaskimi wieniakami majc zwierzchno, nie tylko nieludzk wadz i rozkazem przymuszaj ich do pracy, podry i paszczyzny, ale te im co gorsza i kary naznaczaj, a czstokro i rzgami karz. Za czym idzie, e nieszczliwi wieniacy, pod wadz yda zostajc, jako poddani Pana sucha go musz. Chocia za ydzi sami poddanych kara nie mog, ale ta rzecz do administratora chrzecijanina naley, ten jednak musi yda arendarza sucha i jego, z bojani, aeby administracji nie utraci, tyraskie rozkazy wypenia. 3. Oprcz za publicznych dochodw karczem, pola i arendy, ktre jakomy nadmienili ydzi trzymaj z krzywd chrzecijan, z czego tyle i tak wielkie nast pstwa wynikaj w stosunku do chrze cijan, e wi ksz jeszcze szkod i zgub anieli wyej wymienione sprowadzi mog. To si nam najgorsz rzecz wydaje, e w domach niektrych panw ydzi s komisarzami i w jednym domu z chrzecijanami mieszkaj, nad nimi maj w adz . W miastach za i karczmach nie tylko mo na widzie ydw razem z chrzecijanami mieszkajcych, ale co jest gorsza, e si odwaaj chrzecijan obojga pci za sugi w domu swoim trzyma. Poniewa za ydzi po wikszej czci kupiectwem si zajmuj, gdy handlem znaczn sum pienidzy nazbieraj, z wielk lichw i wyniszczeniem poyczaj ubogim chrzecijanom. Chocia za i oni od chrzecijan bior na procent znaczne pienidze do kahaw i synagogi swojej, kady jednak osdzi moe, e dlatego to czyni, aeby odebrawszy od chrzecijan znaczne pienidze, nie tylko przez zarobek na handlu i rnych towarach, odda mogli procent i sami dla siebie oprcz tego jaki poytek uzyskali, ale te i dlatego, aeby przez ten czas ilu wierzycieli maj, tyle swoich synagog mieli protektorw i obrocw. 4. Sawny w Mnich Rudolf, z niema gorliwoci tak kiedy powstawa przeciwko ydom, jako w. Wiary naszej nieprzyjacioom, kac, do tego chrzecijan przyprowadzi, e ich wyniszczy chcieli i byo to okazj zabicia wielkiej liczby ydw. Jak wy rozumiecie, gdyby ten Rudolf tymi y czasy, co by mwi i czyni, obaczywszy, co si dzieje w Polsce? Nazbyt wielkiemu gniewowi Rudolfa wielki w Bernard wity sprzeciwi si w licie swoim 363, ktry do Ksiy i do ludu Francji Wschodniej posa, te sowa na pimie zostawi: Nie potrzeba ydw przeladowa i zabija ani te ich unika. Spytajcie si Pisma. Wiem take, e w Psalmie czytamy proroctwo o ydach. Bg objawi mi (mwi Koci) o nieprzyjacioach moich, aebym ich nie zabija, eby sn nie zapomnia lud mj. ywymi bowiem s obrazami, pokazujcymi nam i przypominajcymi Mk Pask. Dla ktrej rozproszeni 262

s po wszystkich narodach, aeby, gdy sprawiedliw za grzech swj ponosz kar, byli wiadkami naszego odkupienia. W licie za 365. do Henryka Arcybiskupa Mogunckiego te mamy opisane sowa od tego Bernarda: Albo wicej tryumfuje Koci z ydw codziennie, gdy ich przekonuje i nawraca, anieli gdyby ich razem zgubi mieczem? Albo daremnie ustanowiona jest owa powszechna w Kociele modlitwa, ktr ofiarujemy za niewiernych ydw od wschodu soca a do zachodu, aeby Bg i Pan nasz odkry ich lepot serca, eby mogli przej z ciemnoci do wiata? Gdybymy si nie spodziewali niewiernych nawrcenia do Wiary, daremnie by si nam zdawao modli za nich. 5. Przeciwko temu Rudolfowi pisa take Piotr Kluniacki Opat do Ludwika Francuskiego Krla, ktrego namawia, aeby ydw zabija nie pozwala, lecz do tego pobudza, aeby ich za wystpki kara, te dobra im odbierajc, ktre albo od Chrzecijan wydarli albo przez lichw nazbierali, cen za ich na potrzeby Wiary witej obrci. O czym kady przeczyta moe w Rocznych Dziejach Wielkiego Kardynaa Baroniusza na Rok Paski 1146. My w tej sprawie niemniej jak i w innych, tym sposobem postpowa chcemy, ktrym Wielebni Przodkowie nasi Rzymscy Biskupi postpowali. Aleksander III pod wielk kar zakaza Chrzecijanom, aeby rocznie suby u ydw nie przyjmowali, co uzasadnia tymi sowy: ydowskie obyczaje z naszymi w niczym si nie zgadzaj i oni by (to jest ydzi) atwo dla ustawicznego towarzystwa i poufaoci do swoich bdw i niedowiarstwa umysy prostych nakoni mogli. Jako w Dekretach de Judaeis, czytamy, e Innocenty III gdy si dowiedzia, e Chrzecijanie do miast swoich przyjli ydw, takiego przyjcia ten sposb i okolicznoci z upomnieniem wyznaczy, aeby sn czasami zem za dobrodziejstwo nie oddali: Ktrzy gdy z miosierdzia do naszej spoecznoci s przyjci, t nam zapat oddaj, ktr wedug pospolitego przysowia, "mysz w torbie, w na onie, ogie na rku", swoim zwykli gospodarzom oddawa. Tene Papie za rzecz odpowiedni uwaa, aeby ydzi Chrzecijanom, a nie ci tamtym suyli i dodaje: Aeby synowie wolnej, nie suyli synom suebnicy, ale jako sudzy od Pana odrzuceni, na ktrego mier niegodziwie si sprzysigli, niechaj si przynajmniej z nastpstw uznaj sugami tych, ktrych mier Chrystusowa wolnymi, onych za sugami uczynia. Ktre sowa: In Decretali "Etsi Judeos" znajduj si. W innym za Dekrecie: Cum sit nimis, pod tyme tytuem o ydach i saracenach, aeby ydzi na publicznych urzdach nie byli, zakaza: Zakazujemy, aeby ydzi na publiczne urzdy nie byli mianowani, poniewa pod takim pretekstem Chrzecijanom s najbardziej nieprzyjaznymi. Innocenty IV, gdy do Ludwika witego, Krla Francuskiego pisa, ktry mia zamiar ydw z Pastwa swego wygna ten zamiar jego pochwali, poniewa ydzi bynajmniej nie zachowuj tego, co okoo nich Stolica Apostolska 263

XLIX. Zapomniany rozkaz

XLIX. Zapomniany rozkaz

postanowia: My dla zbawienia dusz caymi siami nakonieni, do wygnania ydw albo przez Ciebie samego albo przez innych, poniewa oni ustaw od Stolicy Apostolskiej wydanych przeciwko sobie nie zachowuj, zupenie Tobie Listem niniejszym pozwalamy. Jako kady widzie moe u Raynalda na Rok Paski 1253 Nr 34. 6. Jeli za kto spyta, jakie s rzeczy, ktrych Stolica Apostolska ydom, znajdujcym si w tych miastach, w ktrych mieszkaj Chrzecijanie zakazuje, to odpowiemy, e te wszystkie, ktre tymi czasy w Krlestwie Polskim s ydom pozwolone, a ktremy ju powyej wyrazili. Dla zrozumienia prawdy w tych rzeczach nie potrzeba wiele ksTg czyta. Dosy jest przeczyta tytuy Dekretw o ydach i saracenach Biskupw Rzymskich, poprzednikw naszych, Mikoaja IV, Pawa IV, Piusa V. w., Grzegorza XIII i Klemensa VIII. Konstytucje s na pogotowiu w Bullaryuszu Rzymskim. Wy za Wielebni Bracia, aebycie t spraw janiej zrozumieli, nie potrzeba wam starania wielkiego przykada w czytaniu, poniewa te wszystkie rzeczy od Waszych Poprzednikw na Synodach s postawione i na pimie macie je przed sob. Gdy oni nie opucili nic z tych rzeczy w swoich Konstytucjach, ktre do tej kwestii nale, a przez Biskupw Rzymskich postanowione byy. 7. Caa za trudno na tym zawisa, e si Synodalnych postanowie przez niedbalstwo nie wypenia. Do Waszego to obowizku WW. Bracia naley, aebycie te prawa odnowili. Wasz urzd tego wymaga, aebycie je troskliwie wypenili. W tej za sprawie od Duchownych ludzi, jako suszn i sprawiedliw jest rzecz, najpierwiej zaczynajcie, ktrzy przez przykadne ycie innym powinni drog zbawienn pokaza i przykadem innym przywieca. Tak si bowiem w miosierdziu Boskim spodziewamy, e dobry przykad Duchownych ludzi, bdzcych laikw na prost drog naprowadzi. Co atwiej i bezpieczniej rozkaza innym bdziecie mogli, jeeli ani Waszych dbr, ani uprawnie ydom nie powierzycie, adnej sprawy w poyczaniu albo dawaniu pienidzy z nimi mie nie bdziecie, jednym sowem (jak Nam pewni i godni wiadkowie donieli) od wszelkich stosunkw z nimi wolnymi bdziecie. 8. Sposb za wedug Kanonw . dla przymuszenia uporczywych do posuszestwa ten jest podany, aebycie w sprawach najwikszej wagi, jakimi s niniejsze, uywali kar Kocielnych, (censurae) midzy innymi grzechami rezerwowali sobie te take, ktre do osabienia wiary nakaniaj, aby zapobiec grocemu niebezpieczestwu religii i zgubie. Jest wam wiadomo, jak S. Sobr Trydencki Waszej zwierzchnoci zaradzi, gdy Wam da moc, niektre grzechy rezerwowa, nie tylko publiczne, ale te i najcisze, bye tylko nie byy wewntrzne. Czstokro za z tego miasta naszego rne Dekrety i Encykliki postanowione og aszane by y, e mi dzy wielkimi grzechami i te zalicza 264

naley, do ktrych ludzie s skonniejsi i ktre cz si ze zgub karnoci Kocielnej, albo zgub zbawienia dusz, trosce Biskupw powierzonych, jakomy w Traktacie o Synodzie Diecezjalnym lib: 5. cap: 5. obszernie wyrazili. 9. Do wypenienia za tego, pomocy Naszej aowa Wam nie bdziemy i do usuni cia trudno ci, ktre by cie mie bez w tpienia mogli, gdyby cie z tymi Duchownymi mieli spraw, ktrzy do Waszej zwierzchnoci nie nale. My W. Bratu Arcybiskupowi Nicejskiemu naszemu Nuncjuszowi odpowiednie do tej sprawy rozkazy podajemy, aeby on wedug zlecenia mu danego, sprawy konieczne zaatwi. To Wam za niezawodnie obiecujemy, e gdy tego potrzeba wymaga bdzie skutecznie t spraw wypenia chcemy razem z tymi Duchownymi, ktrzy do Waszej zwierzchnoci nale, za ktrych powag i razem zczon moc, moe przyj do tego, e ze Szlachetnego Krlestwa Polskiego ta zakaa i haba usunit zostanie. Wy za WW. Bracia, Boga naprzd (Ktry jest wszystkiego dobra pocztkiem) gorcym uczuciem o pomoc procie. Od Niego nam i tej Stolicy Apostolskiej Waszymi modlitwami umocnienie i posiek uprocie, i gdy Was uprzejm mioci pozdrawiamy Wielebnociom Waszym i trzodom Waszej zwierzchnoci poddanym Apostolskiego Bogosawiestwa miociwie udzielamy. Dan w Zamku Gandulfi dnia 14 czerwca 1751 roku. Biskupstwa naszego roku jedenastego.

DE HIS, QUAE VETITA SUNT HEBRAEIS, HABITANTIBUS IN IISDEM CMTATIBUS ET LOCIS, IN OUIBUS HABITANT CHRISTIANI. EPISTOA ENCYCLICA AD PRIMATEM, ARCHIEPISCOPOS ET EPISCOPOS REGNI POLONIAE.

BENEDICTUS PAPA XIV. VENERABILES FRATRES, SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM


A quo primum supremae Dei bonitati complacitum est, ut Sanctae Catholicae Religionis nostrae primordia in Poloniae Regno constituerentur, quod circa decimi saeculi finem sub Praedecessore nostro Leone VIII, Ducis Miecislai et Conjugis Dambrowcae Christianae opera, contigisse, apud Dlugoss Annalium 265

XLIX. Zapomniany rozkaz

XLIX. Zapomniany rozkaz

vestrorum Scriptorem lib. 2 pag. 94. litteris consignatum est; ab eo usque tempore pia semper ac devota Polonorum Natio adeo constans in suscepto Sanctae Religionis proposito perstitit, adeo ab omni Sectarum genere abhoruit, ut, licet illae nihil intentatum reliquerint, ut in Regnum istud introductae suam ibidem sedem statuerent, atque in eodem suorum errorum, haeresum, vel pravarum opinionum semina dispergerent, eo fortius Polonorum constantia sese illarum conatibus opposuerit, et luculentiora magis fidelitatis suae praebuerit testimonia. 1. Sane, quod ad propositum hoc nostrum aptissimum, et per se multo maximum habendum est, non modo gloriosa illa Martirum, Confessorum, Virginum, Virorum sanctitatis fama insignium, quibus in Poloniae Regno naci, enutriri, et mori contigit, memoria est, quae in sacris Ecclesiae fastis recensetur: sed et complurium ibidem Conciliorum, ac Synodorum celebratio quae feliciter ad exitum perducta sunt, et quibus magna cum de Lutheranis victoria reportata est, qui omnes rationes ac vias experti sunt, ut sibi aditum, receptumque in idem Regnum pararent. Jam vero tum magnum Petrocoviense Concilium, quod sub Magno Praedecessore, et Concive nostro Gregorio XIII, Praesulae Lipomano Episcopo Veronensi, et Nuntio Apostolico eidem praesidente, celebratum fuit, in quo tanta cum Dei gloria Hbertas conscientiae, quae in Regnum illud aditum, ac domicilium querebat, praescripta fuit; tum demum amplum illud Synodalium Constitutionum Provinciae Gnesnensis volumen, in quo ea omnia litteris consignata sunt, quae a Polonis Episcopis utiliter, et sapienter acta, ac provisa fuerunt, ut in Populis regimini eorum commissis Christiana Religio adversus Judaicam perfidiam illibata servaretur, licet temporum conditio ferat, ut iisdem Urbibus atquae oppidis, tum Christiani, tum etiam Judaei contineantur, haec quidem luculentissime, atquae evidentisime comprobant, quantam, quod ante dictum est, Polonorum Natio ex eo sibi laudem comparaverit, quod sanctam Religionem a Maioribus suis ante tot saecula susceptam sartam semper studuerit tectamque servare. 2. Cum multa eorum capita sint, de quibus dudum mentionem fecimus, de nullo, praeter quam de novissimo, merito est, quod conqueri debeamus: adeo ut vel cum fletu illud exclamare cogamur: Mutatus est color optimus. Sane tum ex iis, quae per graves, ac fide dignas Personas, Polonicarum rerum peritas Nobis fuerunt exposita, tum ex querelis eorum, qui in Regno sunt, quique zelo ducti, ad Nos, atque ad hanc sanctam sedem recursum habuerunt, notum Nobis Factum est, adeo isthic Judaeorum numerum multiplicatum esse, ut aliquot Loca, Civitates, atque Oppida, quae, ut ex ruinis constat, muro ante prope circummunita erant, quaequae, ex antiquis Tabulis, sive Regestis, magno Incolarum Christianorum numero frequentata fuisse apparet, diruta modo, situ, et squallore 266

foeda, ac magno Judeorum quidem numero referta, Christianorum autem quasi plane destituta repariantur. Praeterea esse aliquod in-eodem Regno Paraecias, uarum Populus cum non leviter diminutus sit, ac proinde redditus earum minor efTectus, prope iam in eo sint, ut ab eorum Parochis deferantur. Ad haec omnem utiliorum mercium negotiationem, ualis lignorum, atque etiam vini est, ab oisdem Judaeis teneri, ipsos ad exercendam publicorum reddituum procurationem admitti, conductas insuper ab eisdem Cauponas, Praedia,Pagos, Posessiones haberi, per quae in miseros Christianos homines, qui in rustica arte censentur, herilem potestatem nacti non modo eos immiti, et inhumano imperio ad labores, atque opera duriter exercent, atque ad immanium onerum vecturas compellunt; sed poenas etiam imponunt, quibus ad verbera quoque, et plagas in corpore ferendas coguntur. Quo fit, ut illi infelices ab auctoritate hominis Judaei, tamquam subditi de nutu, et potestate Domini, dependeant. Qui licet in hisse poenis infligendis Christiani administri opera uti teneantur, penes quem facultas eosdem puniendi sit; cum tamen hic Viri Judaei, qui Dominus est, mandata exequi necesse habeat, eidem ne ab officio removeatur, tyrannica illius imperia adimplenda sunt. 3. Praeter publicas autem procurationes, quae ut modo diximus, a Judaeis habentur; Cauponarum, Pagorum, praediorum conductiones, a quarum rerum exercitio tot ac tanta in Christianos homines praeiudicia dimanant, alia insuper quae exposita fuere, maius damnum, ac perniciem afferre possunt. Quod enim gravissimum censendum est, ipsi Judaei in Magnatum domos ad domesticae, sive oeconomicae rei gerendae munus, quod Magisterii Domus nomine venit, admissi, in unius domus tamuam contubernio cum Christianis versantes, imperii specimen super eosdem assidue praeferunt, atque ostentant. Jam vero in Urbibus, et Locis, non mod Judaeos Christianis passim permixtos cernere est, sed illud absurdi adiungitur, quod iidem Christianos utriusque sexus etiam pro famulis servicio suo addictos domi retinere minime vereantur. Porro autem ipsi Judaei cum exercendis mercaturis potissimum occupentur, postquam ea via grandem pecuniae summam confecerunt, nimio usurarum excessu Christianorum census, ac patrimonia penitus exhauriunt ac licet ipsi etiam a Christianis hominibus cum gravi et immodico foenore pecunias cum suarum synagogarum fideiussione mutuentur, facile cuique attendenti patet, id ea causa eisdem fieri, ut copia nummorum a Christianis habita, eaque in mercaturis faciendis occupata, non solum eatantum lucri faciant, quantum pacto foenori solvendo satis sit, simulque proprias ea ratione facultates amplificent; sed ut eodem tempore, quot sui creditores sunt, tot suarum Synagogarum, ac sui ipsius Patronos habeant. 267

XLIX. Zapomniany rozkaz

XLIX. Zapomniany rozkaz


narravit,

4. Celebris ille Monachus Radulphus, immodico olim ductus zelo, adeo contra Judaeos exarsit, ut saeculo duodecimo, quo vixit, Galiam, Germaniamue percurrerit, et contra eosdem Judaeos, utpote Sanctae Religionis nostrae hostes, concionando, Christianos inflamaverit, ut ipsos ad internecionem delerent; quae causa fuit, ut tam magnus Judaeorum numerus interficeretur. Quidnam vero eum, si hodie in vivis ageret, facturum, aut dicturum putandum est, si, quae in praesentia in Polonia contingunt, fieri videret? Nimio huic et furenti Radulphi zelo magnus ille S. Bernardus sese opposuit, atque in Epistoa sua 363, quam ad Clerum et Populum Galliae Orientalis dedit, ita scriptum reliquit: Non sunt persequendi Judaei, non sunt trucidandi, sed nec effugandi quidem. Interrogate eas Divinas paginas. Novi quid in Psalmo legitur prophetatum de Judaeis: Deus ostendit mihi, inquit Ecclesia, super inimicos meos ne occidas eos, ne quando obliviscantur Populi mei. Vivi quidem apices nobis sunt repraesentantes Dominicam Passionem. Propter hoc dispersi sunt in omnes Regiones, ut dum iustas tanti facinoris poenas luunt, testes sint nostrae Redemptionis. In epistoa autem 365 ad Henricum Archiepiscopum Moguntinum ita ab eodem scriptum est: Nonne copiosius triumphat Ecclesia de Judaeis per singulos dies, vel convincens, vel convertens eos, quam si semel et simul cosumeret eos in ore gladii? Numquid in cassum constituta est illa universalis Oratio Ecclesiae, quae offertur pro perfidis Judaeis a solis ortu, usquae ad occasum, ut Deus, et Dominus auferat velamen de cordibus eorum, ut ad lumen veritatis a suis tenebris eruantur? Nisi enim eos, qui increduli sunt, credituros speraret, superfluum et vanum videretur orare pro eis. 5. Contra Radulphum item Petrus Cluniacensis Abbas ad Ludovicum Francorum Regem dum scripsit, eundem quidem hortatils est, ne Judaeorum excidium fieri permitteret: verum eodem tempore ipsum excitavit, ut pro excessibus eorum in illos animatverteret, eosque bonis iis expoliaret, quae vel aChristianis abstulissent, vel per usuras accumulassent, atque eorum pretium in sanctae Religionis usum utilitatemque converteret, quem admodum in Annalibus Venerabilis Cardinalis Baronii ad annum Christi 1146 videre est. Nos quidem in hac re non minus, quam in omnibus allis, eandem agendi normam suscipimus, quam Venerabiles Decessores nostri Romani Pontifices tenuerunt. Alecsander III, gravibus propositis poenis, Christianis interdixit, ne continuum apud Judaeos servitium, aut famulatum susciperent: Ne Judaeorum servitio se assidue pro aliqua mercede exponant; cuius rei ratio hisce, quae seuuntur, verbis ab eodem exponitur: Quia Judaeorum mores, et nostri in nullo concordant, et ipsi (scilicet Judaei) de facili ob continuam conversationem et assiduam familiaritatem, ad suam superstitionem et perfidiam simplicium animos inclinarent; quemmadmodum in Decretali: Ad haec, de Judaeis, legitur. Innocentius III postquam 268

quod a Christianis intra Urbes eorum Judaeireciperentur, huiusmodi receptionis methodum et conditionem talem esse debere admonet, ne ipsi maleficium pro beneficio rependant: Qui tamquam misericorditer in nostram amiliaritatem admissi, nobis illam retributionem impendunt, quam iuxta vulgare proverbium, mus in pera, serpens in gremio et ignis in sinu suis consueverunt hospitibus exhibere. Idemque Pontifex asserens, conveniens esse, Judaeos Christianis, non autem hos illis inservire, addit: Ne filii Liberae fillis famulentur Ancillae, sed tamquam servi a Domino reprobati, in cuius mortem neuiter coniurarunt, se saltem per effectum operis recognoscant servos illorum, quos Christi mors liberos et illos servos effecit; quae verba in Decretali sua: "Etsi Judaeos" reperiuntur. In alia item: Cum sit minis, sub eodem titulo "De Judaeis, et saracenis", ne Judaei in publicis officiis adhibeantur, interdi cit: Prohibentes, ne Judaei in publicis officiis praeferantur, cum sub tali praetextu Christianis plurimum sint infensi. Innocentius etiam IV, dum ad sanctum Ludovicum Francorum Regem scriberet, cui Judaeos Regni sui finibus expellere in animo erat, consilium huiusmodi approbat, quoniam ipsi minime illa observarent, quae respectu ipsorum a Sede Apostolica praescripta essent; nos ad animarum salutem totis affectibus adspirantes, expellendi praedictos Judaeos vel per Te, vel per alios, praesertim cum statuta contra eos a Sede praedicta edita, sicut accepimus, non observent, plenam Tibi, auctorite praesentium concedimus facultatem; quemadmodum apud Raynaldum ad annum Christi 1253. num. 34. videre est. 6. Si autem quaeratur, quaenam res illae sint, quae Judaeis intra easdem Urbes, in quibus Christiani habitant, degentibus, ab Apostolica Sede interdicuntur; ea ipsa omnia omnino esse dicemus, quae hodie in Poloniae Regno agendi facultas eisdem permittitur, et quae superius a Nobis exposita sunt. Ad huiusce rei veritatem manifesto deprehendendam non multa quidem librorum lectione opus fuerit. Titulum "Decretalium de Judaeis, et saracenis", percurrere satis est; Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum: Nicilai IV, Pauli IV, Pii V, Gregorii XIII, et Clementis VITI. Constitutiones in promptu sunt, atque in Bullario Romano habentur. Vos autem, Venerabiles Fratres, ut eadem illa clarissime perspiciatis, ne ipsam quidem lectionis curam suscipere opus babetis. Omnia in Decessorum vestrorum Synodis statuta, atque praescripta vobis occurunt: cum ipsi quidem minime praetermiserint, in suis Constitutionibus ea omia inserere, quae, quod ad praesentem materiam attinet, a Romanis Pontificibus sancita, atque ordinata fuerunt. 7. Summa autem difficultatis in eo sita est, quod Synodalium Sanctionum vel memoria excidit, vel executio negligitur, Vobis itaque, Venerabiles Fratres, onus incumbit, ut easdem renovetis, Vestri hoc Officii ratio exposcit, ut earum269

XLIX. Zapomniany rozkaz

XLIX. Zapomniany rozkaz

dem executioni sedulo insistatis. In hoc autem ab Ecclesiasticis hominibus sicut par et aeuum est, initium facite, quos in recta agendi ratione viam aliis commonstrare et exemplo caeteris praelucere opus est. In Dei enim miseratione Nos sperare iuvat, bonum Ecclesiasticorum hominum exemplum aberrantes Laicos in rectam semitam reducturum. Quae uidem a vobis eo facilius, ac fidentius praecipi, et mandari poterunt, quod, (prout certis atue idoneis auctoribus allatum est) vestra neue bona, neue iura per Vos Judaeis locari, nullum cum eisdem mutuas pecunias dandi, atue accipiendi negotium intercedere, unououe verbo ab omni cum eisdem commercio liberos omnino vos atue immunes esse nobis innotuit. 8. Ratio ac medhodus a Sacris Canonibus ad Debitum a contumacibus obedientiam exigendam praescripta, ea est, ut in maximi momenti causis, cuiusmodi praesentes sunt, censurae adhibeantur, et ut inter casus reservatos ii 1 i etiam adiugendi sint, a uibus discrimen Religioni at ue exitium imminere provideatur. Probe notum vobis est, sacrum Tridentinum Concilium iurisdictionis vestrae firmitati consuluisse, tum cum vobismetipsis ius reservandi casus asseruit; neue eos ad publica tantum crimina restrinxit, verum etiam ad atrociora et graviora, dummodo mer interna non sint, extendit atue ampliavit. Compluries autem ab huiusce Alme Urbis nostrae Congregationibus in variis Decretis, et Encyclicis Epistolis decisum, ac pronutiatum fuit, atrotiores inter atue graviores casus, eos recenseri debere, ad quos procliviores homines sunt, et qui coniunctam Ecclesiasticae Disciplinae, sive salutis animarum, quae Episcopali curae commisae sunt, perniciem habent; uemadmodum a Nobis, in Nostro Tractatu de Synodo Dioecesana lib. 5 cap. 5 per totum, fuse ostentum est. 9. Ad hanc autem rem nihil per vos auxilii a Nobis desiderari patiemur ac pro expediendis dificultatibus, in quas procul dubio incideretis, si vobis contra eos Ecclesiasticos procedendum esset, qui a iurisdictione vestra exemepti sunt, Nos Venerabili Fratri ArchiepiscopoNicaeno, nostro isthicNuntio, oportunapro eodem negotio mandatapraescribimus, ut ab eodem, iuxta facultates sibi traditas necessaria praestentur. Illud simul procerto vobis pollicemur, Nos, tum cum opportunitas ferret exixe atue omni efficacia de hac re cum illis etiam agere non praetermissuros, opportuna uorum auctoritate ac potentia adiuncta, effici potest, ut a Nobili Poloniae Regno huiusmodi labes atue ignominia auferatur. Vos autem Venerabiles Fratres, a Deo primum, qui bonorum omnium auctor est, ferventiori cordis affectu opem exposcite. Ab eodem Nobis etiam, atue huic Apostolicae Sedi auxilium precibus vestris implorate et dum omni vos charitatis plenitudine complectimur, Fraternitatibus vestris et Gregibus curae vestrae commissis Apostolicam Benedictionem peramanter impertimur.

Datum ex Arce Gandulphi die 14. Junii 1751 Pontificatus nostri. Anno jjndecimo.

270

271

L. Uchway synodalne i listy pasterskie biskupw w dawnej Polsce

Uchway synodalne i listy pasterskie biskupw w dawnej Polsce


A Uchway Synodalne
Z dotychczasowych dowodw widzimy jasno, e Koci Katolicki uwaa zawsze za swoje wite zadanie i obowizek poskramiania szkodliwych i zych wpyww ydostwa i poleca Biskupom i Kapanom, by przestrzegali wiernych przed ydami, by ich pouczali, e maj unika ydw, by nie ulec ich demoralizacji czy te oszukaczym machinacjom. Walka zatem z ydostwem jest nakazem samoobrony na podstawie nauki Kocioa Katolickiego. Do tej walki obowizanym jest kady chrzecijanin, a tym wicej Duchowny, na jakimkolwiek byby stanowisku. Jeli Chrystus Pan, Apostoowie, wici Ojcowie Kocioa i wybitni Papiee zwalczali zo i nikczemno ydowsk i poskramiali j ustawowo, to obowizanym jest to czyni kady Duchowny, a tym wicej na kierowniczym stanowisku stojcy. Widzimy zatem, e pouczenia jakie nam daj za rabinem Thonem, wysokiego stopnia masonem, rni masoni polscy i legia ydowska, e nie mona by antysemit i chrzecijaninem, e antysemityzm jest neopoganizmem, pouczenia te nie majadnych podstaw, a tylko su do osabienia ruchu odydzeniowego, przez wprowadzenie zamieszania w spoeczestwie naszym. Przeciwnie jeszcze Papie Benedykt XIV nakazuje Episkopatowi Polskiemu, by cznie z Klerem pracowa nad odydzeniem Polski, by Biskupi uywali kar kocielnych na sprzedajcych i kupujcych u ydw. W ogle, by za czno z ydami Kapani nie udzielali rozgrzeszenia, by to byo zastrzeone Biskupom. Innym zarzutem, jaki stale powtarzaj ydzi to zarzut, e ruch odydzeniowy u nas jest zapoyczony od Hitlera i pod tym wzgldem rzucaj swoim zwyczajem i zgodnie widocznie za swoj "etyk" najnikczemniejsze insynuacje na dziaaczy i kierownikw tego ruchu. 272

Niezalenie jednak od jakichkolwiek zarzutw nasuwa si nam pytanie jak Koci Katolicki w Polsce przyjmowa Encykliki PajSieskie o ydach i jak si do nich odnosi. Kwestia ta dla nas ma nadzwyczaj wielkie znaczenie, bo musimy przecie w pracy odrodzeniowej naszej Ojczyzny szuka zawsze pierwiastkw rodzimych i opiera si na tradycji zdrowej jako na fundamencie. Musimy z przeszoci to, co byo ze i zgubne odrzuca, a przyswaja sobie to, co poyteczne i dobre. Pouczajcymi i miarodajnymi pod tym wzgldem bd dla nas uchway Synodalne, ktre wyraaj zdania i przekonania Episkopatu dawnej Polski na kwesti ydowsk. Widzimy tu dzielnych obrocw Kocioa i Pastwa, prawdziwie rycerskich Dostojnikw Kocioa, walczcych z cywiln odwag przeciw wewntrznemu, mocno zakonspirowanemu wrogowi. Obija si o nasze uszy w uchwaach Synodalnych echo Soborw, Encyklik i postanowie Papieskich i na odwrt, niektre nawet wyraenia Synodalne znajdujemy pniej w Encyklice Benedykta XIV. wiadczy to o wielkiej cznoci ze Stolic Apostolsk. Wszdzie tu przebija troska o zachowanie duszy narodu od wrogich wpyww ydowskich, a zarazem i o zachowanie ludu od wyzysku tych pasoytw. Wielki zmys praktyczny i wielka odwaga w przedstawieniu za dla Kocioa i Pastwa, to dalszy rys uchwa Synodalnych. Wszystko tu tak yciowe, tak barwne i jasne, e mona by wszystko jeszcze dzisiaj dosownie powtrzy i byoby nadzwyczaj aktualne i przez ca y nard z najwi ksz wdzi czno ci i rado ci przyj te. A Nard Polski na to czeka. Ju Synody w Poznaniu 1264 i w Kaliszu 1420 powziy szereg uchwa przeciw ydom. Na Synodzie we Wrocawiu 1267 r., zwoanym przez Legata Papieskiego Kardynaa Gwidona, wydano prawo, zabraniajce pod kltw chrzecijanom zaprasza ydw na uczty lub te do nich na uczty lub zabawy uczszcza, kupowa od nich miso lub inne artykuy ywnociowe, z obawy, aeby nie byy zatrute. Ze wzgldu za na ze obyczaje ydw zakazuje dalsze rozporzdzenie, by ydzi mieszkali w osobnych dzielnicach (getto), a nie z chrzecijanami. Jeli znajduj si ju domy ydowskie w dzielnicach chrzecijaskich, to ydzi maj je sprzeda lub odpowiednio zamieni. Miejscowy Biskup i ksi danej dzielnicy obowizani dopilnowa, by rozkaz ten by wypeniony do dnia 24 czerwca, a jeliby z ich winy nie wypeniono tego, wstp do Kocioa ma im by wzbroniony. Dla odrnienia za ydw od chrzecijan nakazuje im prawo pod kar pienin, nosi rogate czapki (cornutum pileum). Wreszcie ydzi obowizani s paci miejscowemu proboszczowi pewn kwot, wyznaczon przez Biskupa, jako wynagrodzenie za ubytek, jaki ponosi, e miejsce chrzecijan zajmuj. Zabrania im uczszcza do ani i do domw 273

L. Uchway synodalne i listy pasterskie biskupw w dawnej Polsce

L. Uchway synodalne i listy pasterskie biskupw w dawnej Polsce

gocinnych chrzecijaskich, trzyma sugi i karmicielki chrzecijaskie, sprawowa urzdy publiczne. Za niedozwolony stosunek yda z chrzecijank, yd ma by osdzony w wizieniu, pki nie zoy kary przynajmniej 10 grzywien, chrzecijanka ma otrzyma rzgi i ma by na zawsze wygnana z danej miejscowoci. Statuty Synodu wrocawskiego obowizyway Biskupw pod kltw, by starali si wprowadzi je w ycie, by je odczytywali co roku na Synodach diecezjalnych i prowincjonalnych, a kwestie, dotyczce wieckich polecili odczytywa z ambon. Tote w tym samym roku 1267 odby si Synod w Dankowie we wsi koo Czstochowy, na ktrym Biskupi wystosowali pismo do Ksicia pomorskiego Mszczuga (Mestwina), posyajc mu niektre ustpy z Synodu wrocawskiego i zaznaczajc, e na niezachowujcych je, naznaczona jest kltwa, a oni sami podpadliby pod suspens, gdyby tych uchwa naleycie nie ogosili586. Wkrtce odby si Synod w Budzie, zwoany dla Wgier i dla Polski przez Legata Apostolskiego, Biskupa fermeskiego Filipa w r. 1279. Obejmuje on 122 ustawy, a wrd nich w 117 i 118 mwi o ydach, gdzie przypominajc statuty Synodu Legata Gwidona, nakazuje w myl uchwa IV Soboru Lateraneskiego (1215 r.), by ydzi obojga pci dla odrnienia od chrzecijan nosili na lewym boku zwierzchniego ubrania okrg at z czerwonego sukna. Nakaz ten mieli wypeni w pewnym terminie. W razie zaniedbania, zakazano im utrzymywa jakichkolwiek stosunkw z chrzecijanami. Gdyby za chrzecijanie utrzymywali stosunki z nimi, to im ma by wzbroniony wstp do kocioa. W 119 uchwale zabrania Synod ustanawia ydw poborcami ce i podatkw i w ogle zabrania powierza im jakiekolwiek urzdy publiczne. Duchownych, wykraczajcych przeciwko tej ustawie, zawiesza si w wykonywaniu czynnoci religijnych, Biskupw zawiesza si w wykonywaniu czynnoci w szatach biskupich, o ile si nie poprawi podlegaj kltwie, wieckich obkada si kltw587. W r. 1542 zbiera si Episkopat Polski na Synod prowincjonalny w Piotrkowie i uchwala wystosowa memoria do Krla Zygmunta Starego z prob aby "pomnc na wielkie szkody i straty, jakie dziej si Kocioowi i chrzecijaskiej ludnoci w caym pastwie polskim z powodu przyjmowania na jego terytorium tak wielkiej liczby przewrotnych i bezbonych ydw, wyp dzonych z s siednich i innych krajw, zamkn ca kowicie dost p
586) 587)

i napyw ydw do Polski, zmniejszy i ograniczy ich liczb w caym pastwie, zabroni im w ogle osiedlania si w tych miejscowociach, w ktrych dotd ich wcale nie byo i nie pozwala im na wykupywanie domw z rk chrzecijan, zobowizujc przy tym ydw, pod grob konfiskaty, do odsprzedania w okrelonym czasie poprzednim wacicielom z powrotem tych domw i nieruchomoci, ktre ju od nich nabyli"588. Nadto Synod ten uchwali ustalenie dla ydw kresu osiedlenia i ograniczenie swobody w handlu. W 15 lat pniej w r. 1557 uchwalaj zebrani Biskupi w Piotrkowie wysa memoria do Krla Zygmunta Augusta, z powodu witokradzkich zbrodni, popenianych przez ydw, zniewaajcych Najw. Sakrament w Sochaczewie w r. 1556, gdzie ydzi przekupili niejakDorot azck, ktra przyja Komuni wit, zaraz jednak wyja j z ust, zawina w chustk i sprzedaa ydom za trzy talary. Zostaa jednak wraz z tymi ydami uwiziona i skazana na kar mierci przez spalenie na stosie589. Wymieniaj ponadto Biskupi z wielkim blem i oburzeniem, e takie same zbrodnicze witokradztwa popeniane za namow ydw byy w Kaliszu i Kowalu. Jako ekspiacj za tego rodzaju witokradztwa wystawiono w Krakowie na Kazimierzu i w Poznaniu Koci Boego Ciaa. ydzi jednak zawsze swoim utartym zwyczajem wypieraj si tego i nazywaj podnoszenie tych faktw wymysem antysemitw, tymczasem w lutym 1938 r. taki sam zbrodniczy czyn witokradzki w Kaliszu, stwierdzono ju przez wadze sdowe. Tu jednak zbrodnia ta przesza zupenie bez ladu. Pismo codzienne "ABC" w Warszawie z 2 lutego 1938 r. podaje nastpujcy opis: "Kalisz 1.2. Przy drzwiach zamknitych toczy si przed Sdem Okrgowym proces sucej z Uniejowa Anieli Bednarkwny, ktra z namowy swego chlebodawcy, yda Moszka czyckiego podczas Komunii w. nie spoya Hostii, lecz przyniosa j do domu i wrczya ydom, ktrzy rzucili Hosti na ziemi i kazali sucej j podepta. Poniewa Bednarkwna nie chciaa tego uczyni, ydzi podeptali Hosti sami.
588)

Dr Tadeusz Gromnicki, Synody Prowincjonalne w Polsce, Krakw 1885 str. 128-131 Cfr. T. Gromnicki 1. c. str. 182, 183.

B. Ulanowski. Materia y do historii ustawodawstwa synodalnego. Archiwum Komisji Prawniczej I. 391 n. 12. Cfr. Ks. dr Morawski, Stanowisko Kocioa wobec niebezpieczestwa ydowskiego w dawnej Polsce 1938 str. 12.
589)

274

Korytowski, Arcybiskupi gnieniescy III. 209; Cfr. Ks. dr Morawski, Stanowisko Kocioa str. 13.

275

L. Uchway synodalne i listy pasterskie biskupw w dawnej Polsce

L. Uchway synodalne i listy pasterskie biskupw w dawnej Polsce

W wyniku rozprawy, ktra toczya si przy drzwiach zamknitych sd skaza Bednarkwn na 6 miesicy. Z kolei naley si zapyta, kiedy stan przed sdem ydzi, rodzina czyckich, ktrzy namwili Bednarkwn do witokradztwa i sami podeptali Hosti"590 Jeeli zestawimy wszystko w caoci zbrodniczego witokradztwa popenionego w Sochaczewie w r. 1557 z takim, a moe jeszcze ohydniejszym popenionym w Kaliszu w r. 1938, to zrozumiemy, jakemy nisko upadli, jak ydzi nasze najwitsze uczucia poniewieraj i depc bezkarnie. Oprcz skargi na witokradztwa popeniane przez ydw, skarsi jeszcze Biskupi na nich, e w wielu miejscowociach Polski zamordowali dzieci chrzecijaskie przy uyciu wyszukanych tortur i okruciestwa. Synod warszawski w r. 1561 zwraca si znw do Krla Zygmunta Augusta, "by ydw nie naznaczano na urzdy publiczne, kierownicze i do poboru ca, jak si to dzieje, niestety,w wielu miejscowociach Polski". Synod Piotrkowski w r. 1589 zwraca si z prob do Krla Zygmunta III, by poskromi rozpanoszenie si ydw ze szkod dla chrzecijan i zakaza ydom budowa w miastach i miasteczkach nowych domw, bo w wielu miejscowociach liczba ydw przewysza ju liczb chrzecijan. Obowizuje Biskupw, by wprowadzili w ycie dawne ustawy, groce karami chrzecijanom za posugiwanie ydom. Synod chemski w r. 1604 zaznacza, e "obrzydliwa przewrotno ydw zarwno w diecezji chemskiej jak i w caej Rzeczypospolitej dosza ju do tego zuchwalstwa i bezczelnoci, e ydzi grujnad chrzecijanami nie tylko wszelkiego rodzaju handlem, ale nadto panuj nad ludem chrzecijaskim, nad nim si coraz bardziej sro i zn caj , zajmuj c podst pnie w posiadanie czy to w dzieraw majtki i dobra ziemskie. Wobec takiej przewrotnoci ydowskiej wszyscy wierni katolicy, pomni na odpowiedzialno przed Bogiem na Sdzie, powinni zerwa wszelkie stosunki z ydami, nie popiera ich wcale i ze wszystkich sil powciga ich niegodziwo". Synod chemski 1624 r. wystpuje przeciw niebezpieczestwu ydowskiemu tak pod wzgldem gospodarczym, jak i moralnym, "poniewa bezczelno i zuchwalstwo ydw w Polsce ju za daleko postpia, nie mona przeto na przyszo wicej tego tolerowa. Albowiem ydzi w Polsce nie tylko zajmuj si handlem, ale nadto dzier wi albo na w asno posiadaj r ne zak ady

i przedsibiorstwa, a nawet dobra ziemskie, wraz z wadz zwierzchnicz nad ludnoci chrzecijask. Co wicej ydzi przetrzymuj, w swoich domach dzieci i sub chrzecijask, ktrej w niedziel i wita zabraniaj wysucha Mszy w. i naboestwa, a nawet zmuszaj ich do naruszenia tych dni witecznych przez wykonywanie rnych cikich i suebnych robt". Synod Poznaski 1642 r. z oburzeniem podkrela, e "nie mona ju dalej tolerowa wzmagajcego si z dniem kadym zachwalstwa ydw, ktrzy nie tylko przez zajmowanie si handlem i rzemiosem pozbawiaj chrzecijan rodkw do ycia, ale nadto okazuj si najbardziej nienawistnymi wrogami religii chrzecijaskiej, gdy z pogardy dla praw kocielnych naruszaj niedziele i wita katolickie, wykonujc w te dni zakazane prace i prowadz handel". Synod pocki w r. 1643 zaznacza, e ze wzgldu na niegodziwo ydowsk "suszn jest rzecz i zgodn ze witymi kanonami, aeby chrzecijanie cakowicie zerwali z ydami". Synod wileski w r. 1685 ali si, e "ydzi z pogardy i nienawici do religii chrzecijaskiej, szerz wszdzie zepsucie, bezbono i zgorszenie wrd chrzecijan". "Niewiasty chrzecijaskie, bdce, jak si to niestety czsto zdarza karmicielkami dzieci ydowskich, uwodzone s przez ydw, za umwion cen pienin do strasznych zbrodni, do pijastwa i rozpusty i o zgrozo, do wydawania im wasnych dzieci, zabijanych nastpnie okrutnie przez ydw dla celw rytualnych, jak to ju niejednokrotnie w poprzednich czasach zdarzao si, o czym poucza historia". Synody z osiemnastego wieku s tak przepenione groz wobec zalewu ydostwa i std idcego wszelkiego za i niebezpieczestwa, e trudno jest powstrzyma si, by ich uchwa nie przytacza w szerszych ramach, bo one tak ywo przemawiaj do nas591. Synod poznaski w r. 1720 mwi o ydach: "Przewrotny nard ydowski, paajc prastar nienawici do Zbawiciela Naszego i zawsze najwicej wrogo usposobiony do chrzecijastwa, im bardziej krpowany jest prawem kanonicznym i prawem cywilnym, tym wicej roci sobie urojenia, e mu wszystko wolno, opierajc si na protekcjach, pogardza wszystkim i nie pozostawia niczego nienaruszonym. Nie tylko niesprawiedliw lichw doprowadza ludno do zuboenia, lecz okrada chytrze skarb pastwa
591)

ABC z 2 lutego 1938 r. "Rodzin czyckich pod sd! Suca zniewaya w. Hosti za namow chlebodawcw."

590)

Cfr. Ks. dr Morawski. Stanowisko Kocioa wobec niebezpieczestwa ydowskiego w dawnej Polsce, str. 12-22.

276

277

L. Uchway synodalne i listy pasterskie biskupw w dawnej Polsce

L Uchway synodalne i listy pasterskie biskupw w dawnej Polsce

na cach wszelkiego rodzaju, miesza si do sprzeday kosztownoci, do handlu misem i artykuami spoywczymi, napojami alkoholowymi, do arend i dzierawienia browarw, gorzelni, gospod i zajazdw, karczm a nawet niekiedy i do posiadoci ziemskich. Utrudniaj katolikom ycie i przywaszczaj sobie nad nimi wadz. Albowiem ju ca Ru zalali, wciskaj si we wszelki sposb do Wielkopolski i zagraaj zaraeniem Mazowszu, wolnemu niegdy od takiego brudu (ipsamue Masoviam, a tali fece olim liberam inficere intendit). Dlatego te, kto jest czcicielem Chrystusa Pana, kto troszczy si o dobro sprawy publicznej, kto kocha uczciwo, komu ley na sercu honor chrzecijaskiego imienia, nie dopuci do wymienionych rzeczy. Przeciwnie, bdzie zwalcza ten nard wrogi chrzecijaskiemu imieniu i bdzie go unika, nie bdzie kupowa misa, ani innych artykuw do jedzenia czy picia. Nie bdzie im wydzierawia browarw, domw zajezdnych i majtkw. Przeciwnie, od tegu narodu we wszelki moliwy sposb bdzie stroni i stara si oddziela, aby sprzyjaj c ydom i przenosz c ich ponad katolikw ze wzgl du na swoje korzyci doczesne, nie wyglda przez swoje postpowanie, e zezwala na blunienie Chrystusowi Panu, ktrego czci i aby w ten sposb sta si niegodnym, by Imi Paskie wzywane byo nad nim, albo sta si niegodnym bogosawiestwa dla siebie i dzieci swoich". A zatem do zerwania wszelkiego rodzaju stosunkw z ydami w imi dobra Narodu Polskiego i w imi czci i mioci do Chrystusa Pana wzywajwiernych Biskupi Polscy, zaznaczajc, e "ydzi, ten wrg najwikszy, ciesz si protekcj monych". Wielce pouczaj cymi dla nas s rwnie uchway Synodu przemyskiego zr. 1723, ktry gosi: "ydzi, ten gad jadowity, ci wygnacy palestyscy, ktrzy ju zalali ca Ru i szerz si po caym Krlestwie Polskim, bogac si z krzywdy i wyzysku chrzecijan, peni pychy, nienawici i chytroci, stawiaj sobie za gwny cel swej przewrotnej dziaalnoci: podstp, zbrodnie i wszelkiego rodzaju wystpki, blunierstwa, zniewagi i wyszydzanie Tajemnic Wiary naszej w. Jake nad wyraz bolesn jest rzecz, i wielu spord polskich magnatw i szlachty popiera ydw, dajc im atwiejszy do siebie dostp, anieli katolikom, udzc si nadziej przyszych zyskw i poyczek pieninych od ydw, a nie baczc na to, e pienidze w tak nieuczciwy sposb nabyte, prdko utrac i cign na siebie i na swoje potomstwo kar Bo i utrat bogosawiestwa Boego". 278

Zdaje si, e nie potrzeba wskazywa na to, jak strasznie zemcio si na magnatach i szlachcie popieranie ydw i jak speniy si kary Boe zapowiedziane przez Biskupw monowadcom i ich potomstwu. Na zo ydowsk, zagraajc coraz wicej Polsce wskazuje Synod pocki w r. 1733, mwic: "Przewrotne ydostwo, ten nard nienawistny Bogu, szerzyciel i roznosiciel wszelkiego zepsucia i rozkadu moralnego, herezji i blunierstw przeciw Chrystusowi Panu, Najw. Marii P., witym i wierze katolickiej, podnoszcy jawny bunt przeciwko Duchowi w. i wszelkiej prawdzie objawionej, wbrew obowizujcym prawom pastwowym i kocielnym, zalewa z niebywa szybkoci ca Polsk, a nawet i na Mazowszu, gdzie do niedawna wcale ydw nie byo, a niewiadomo sk d i kiedy mocno si ju zakorzenili i wci jeszcze pomnaajsi, wzrastjna siach i korzenie swoje coraz gbiej zapuszczaj z uszczerbkiem wielkim i szkod dla chrzecijan i katolikw, wrd ktrych yj, panosz si i rozpocieraj". Synod wileski w r. 1744 ubolewa "nad zalepieniem tych spord katolikw, a zwaszcza niektrych osb znakomitszych w Polsce, ktrzy oddaj ydom w arend, dzieraw lub zarzd ca, karczmy, a nawet niekiedy wiksze majtki, oraz okazuj im inne oznaki swojej przyjani i protekcji, z najwikszym ublieniem dla swojej wysokiej godnoci". Jako na chorob raka albo gangren wskazuje na ydw Synod chemiski wr. 1745, mwic: "Nard ydowski, przewrotny i nienawistny Bogu, obecnie osiedla si nawet w Prusiech, czyli w Ziemi chemiskiej i pomorzaskiej, gdzie do niedawna wcale go nie byo i gdzie pod surowymi karami byo zakazane nie tylko stale, ale przelotnie mieszka, zakazanym mu byo dorywcze zajmowanie si handlem pod kar konfiskaty towarw wystawionych na sprzeda oraz zapacenia 50 florenw. Teraz niestety ydzi zalewaj wszystkie miasta i miasteczka pruskie, jak rwnie z katolick ludnocimieszkaji z ni obcuj. Tym za groniejsze jest to niebezpieczestwo ydowskie, e nie ulega wtpliwoci, i nard ydowski jest roznosicielem wielu herezji i blunierstw przeciw Chrystusowi Panu, Matce Najw., witym Paskim, Wierze Katolickiej, jest buntujcym si wprost przeciw Duchowi w. i Prawdzie objawionej, jest zepsutego umysu i zatwardziaego serca, a caym jego deniem jest, by majtki i wszelkie dobra chrzecijan rujnowa, niszczy, uszczupla i niweczy". Druga poowa XVIII wieku to wzrost masonerii w Polsce, wzrost zarazem ydostwa i upadek Polski. Arystokracja, z ktrej gwnie rekrutowali si masoni, popieraa ydw, ju to z racji przynalenoci do tej zbrodniczej sekty, ju te z racji przekupstwa uprawianego oficjalnie przez sztadlanw, std te wpywy ydostwa na zgub Polski rosy. Skary si na to Synod kijowski w r. 1762. 279

L Uchway synodalne i listy pasterskie biskupw w dawnej Polsce

L. Uchway synodalne i listy pasterskie biskupw w dawnej Polsce

Wprawdzie Kijw ju od roku 1667 nalea do Rosji, ale kocielnie diecezja kijowska ze stolic Biskupi w ytomierzu naleaa do Polski a do jej rozbiorw Synod zatem w tej diecezji odbyty wskazuje na plag ydostwa, ktra niszczya przeraajco Krlestwo Polskie: "Naley ubolewa nad bezczelnoci i zuchwalstwem ydw, ktrzy, korzystajc z protekcji monych panw, liczcych na zyski, szerz si po caej Polsce, dopuszczaj si bezkarnie r nych wyst pkw, oszustwa, zdrad, krzywd i wszelkiego rodzaju nienawici i naigrawania si z chrzecijan, lichwy, zabobonw, czarw, witokradztw, blunierstw przeciwko Panu Bogu i wierze chrzecijaskiej, naruszenia wit katolickich i praw tak kocielnych, jak i pastwowych. I nie do na tym, e w Polsce ydzi w ostatnich czasach powikszyli si liczebnie nie tylko w tych miastach i miejscowociach, w ktrych ju od dawna przebywali, ale tak e i w innych miastach, miasteczkach, wsiach i dobrach, gdzie ich dotd wcale nie byo, masowo si teraz osiedlaj i nie przestaj si po caym kraju rozszerza dalej". "Co wicej, ydzi, oprcz wielu rnego rodzaju naduy, dopuszczaj si te niegodziwoci, e z chrzecijanami w cilejsze wchodz obcowanie i we wsplnych dzielnicach z nimi mieszkaj lub stawiaj sobie, czy kupuj domy, stykajce si przez cian z domami chrzecijan, czy wreszcie w jednym domu z nimi pod jednym dachem swoje pomieszkania zakadaj, a nadto najmuj chrzecijan do staej suby, odprawiaj swoje wesela i huczne zabawy w Adwencie i w Wielkim Pocie, naruszaj wita katolickie przez prace, handel itp." Podobne rwnie oskar enia przeciw ydom wytacza Synod lwowski w r. 1762, zaznaczajc, e nard ydowski "pod protekcj monych rozszerza si i wszelkich wysikw uywa, zmierzajc do ruiny i zniszczenia chrzecijan". W czwartej ksidze "Konstytucji prowincjonalnych" "De Judaeis" czytamy: "Wszystkim chrzecijanom pod kar kltwy zakazujemy, aby nie przyjmowali ydw ani ydwek na uczty, ani te, aby z nimi nie odwayli si je ani pi, ani te aby z nimi nie taczyli ani bawili si na ich weselach czy witach, aby chrzecijanie nie kupowali u ydw misa ani te innych artykuw spoywczych". "Poniewa ydzi wycigaj od chrzecijan nadmiern lichw, przeto zakazuje si im handlu z chrzecijanami, dopki naleycie nie uczyni zado nieumiarkowanej winie. Dlatego te, je li zajdzie potrzeba, chrzecijanie maj by zmuszani przez kary kocielne, aby si powstrzymali od handlu z nimi. Ksitom za nakazujemy, aby z tego powodu (czyli z powodu bojkotu) nie wyrzdzali przykroci chrzecijanom, ale raczej, aby si starali powstrzyma ydw od takiej niegodziwoci". 280

W drugiej ksidze "Konstytucji prowincjonalnych" "De Judaeis" czytamy: "Nakazujemy usilnie, aby ydzi nie mieszkali razem zmieszani z chrzecijanami, lecz w jakim oddzielnym miejscu w miecie lub na wsi, aby mieli domy ze sob tak zczone, aby mieszkanie ydw oddzielone zostao od wsplnego mieszkania chrzecijan waem, murem albo rowem. Polecamy za, aby Biskup diecezjalny i wadza wiecka zmuszali kar, jaka si nadaje tak chrzecijan jak i ydw, ktrych domy s zmieszane z chrzecijaskimi do sprzedania tych e albo do zamiany ich wed ug uznania rzeczoznawcow592. Z uchwa i przestrg synodalnych przebija si gos grozy, upominajcy nard przed zgub. Niestety ci, ktrzy mieli wadz wskutek przekupstwa popadali w zaleno od ydw, gosu Kocioa nie suchali i sprowadzili na siebie i na cay nard straszne klski, zgub pastwa i niewol narodu. W zestawieniu traktatu o sztadlanach z orzeczeniami synodalnymi pojmiemy groz niebezpieczestwa ydowskiego i musimy przyj do przekonania, e aden nard, majcy wikszy procent ydw nie wytrzyma tej trucizny i upa musi. Oby zbiorowe gosy wielkich i mdrych Biskupw z dawnych wiekw, ktre nie znalazy oddwiku u wspczesnych, wypeniy t wielk pustk w Synodach Polski Odrodzonej, gdzie o ydach wcale si nie mwi i trafiy do duszy i serca Narodu, pobudzajc go do wytonej pracy nad odydzeniem Polski.

B Listy pasterskie
Nie mniej od uchwa Synodalnych penymi troski o dobro Kocioa i pastwa s Listy pasterskie Biskupw dawnej Polski, wykazujce groz niebezpieczestwa ydowskiego, ogarniajcego coraz szersze krgi w caym narodzie. Biskup udzki Szymon Rupniewski w Licie pasterskim z r. 1722 pisze: "Nie ma wsi i miasta, gdzie by si nie zakorzenili ju ydzi, ten plugawy kkol, to ciernie, ktre dojo do ywego samemu Bogu Wcielonemu. Niegdy dla zoci wielkiej za kar wypdzeni ze swej ojczyzny, tak z czasem kraje chrzecijaskie przepenili, e obecnie, jeli nie wiksza, to przynajmniej rwna ich z chrzecijanami liczba si znajduje. A to wspycie ydw z chrzecijanami mogoby jeszcze by znoniejsze, gdyby ydzi, pamitajc o tym, e s wygnacami przygarnitymi z litoci, zachowywali przynajmniej prawa kocielne i pastwowe, obowizujce w kra-

592)

Cfr. Ks. Stefan Zuchowski, Proces kryminalny, str. 345.

281

L Uchway synodalne i listy pasterskie biskupw w dawnej Polsce

L. Uchway synodalne i listy pasterskie biskupw w dawnej Polsce

ju, w ktrym przebywaj . Ale oni przeciwnie, praw tych nie przestrzegaj , przeciwnie, nawet majje w najwikszej pogardzie i wbrew nim post puj. ydzi w Polsce ju si pozbyli prawie zupenie pitna niewolniczego narodu i wystpuj jako wolni i panujcy w naszym kraju, w ktrym zaoyli sobie jak gdyby nowy raj, now ziemi obiecan, zamiast tamtej pierwszej, ktr za kar niegdy utracili. Nie dosy na tym, e ydzi w Polsce swoje obrzdki i naboestwa publicznie odprawiaj i wszelk sobie wolno przyznawaj, ale i nad chrzecijanami omielaj si rozciga swoje zwierzchnictwo i wadz, a rwnie odbieraj im rodki zarobkowania i sposb do ycia i utrzymania, zajmuj si handlem, kupiectwem, rzemiosem i wszelkiego rodzaju przemysem. Skutki tego nad wyraz opakane ju dzi s widoczne, bo oto ydzi swoj zapobiegliwoci, chytroci, podstpem i przebiegoci bogac si, korzystaj z wszelkich przywilejw wolnoci i opieki, a tymczasem chrzecijanie, prawdziwi czciciele i wyznawcy Boga, wystawieni s na wygnanie i pomiewisko ze strony tyche ydw, a pozbawieni opieki i pomocy niszczej i uboej coraz bardziej. I naley ubolewa nie tyle nad t niesfornoci i samowol ydw w Polsce, ile raczej nad lepot Katolikw Polakw, ktrzy okazuj ydom swoj przychylno i bior ich pod wasn protekcj". Trafnie rwnie ujmuje kwesti ydowsk Biskup mudzki Jozafat Micha Karp w swym Licie pasterskim z r. 1737, gdzie choszczc niegodziwo ydowsk, potpia rwnoczenie i tych Polakw, ktrzy ydw popieraj. Pisze on: "Nie ma na wiecie drugiego narodu, ktry by tak by przewrotnym i zabobonnym, tak wrogim i nienawistnym wierze chrzecijaskiej, jak nard ydowski, ktrego gwnym i jedynym deniem jest zawsze to, by podstpnie, przez kradziee, oszukastwa i trucizn wyniszczali i rozpraszali wszelkie dobra, maj tki, bogactwa chrze cijan. I jak e bolesnym, a jednoczenie poniajcym jest to, e w Polsce jest wielu takich, ktrzy ydw popieraj, pozwalaj im na wszystko, wydzierawiaj im ca publiczne, karczmy itp., a nawet dobra ziemskie, poddajc jednoczenie pod ich wadz ludno chrzecijask"593. Tak wymienione uchway Synodalne jak i powysze Listy pasterskie wykazuj nam jasno i dokadnie, jak Koci Nauczajcy w dawnej Polsce zapa593) Cfr. Ks. dr Morawski, Stanowisko Ko cio a wobec niebezpiecze stwa ydowskiego w dawnej Polsce, str. 21 nst.

282

trywa si na ydw i jak nauk szerzy o kwestii ydowskiej. Nauka ta, oparta na podstawach Kocioa Katolickiego i cile z nim zczona, pozostaje dla nas w szczeglny sposb norm i drogowskazem, bo pochodzi od tych, ktrzy kochali Polsk i widzieli w ydach najwiksze zo i najwiksze niebezpieczestwo. Jeli wspczeni im nie usuchali ich gosu ostrzegawczego i cignli wskutek tego katastrof na nasz Ojczyzn, to my z braku innych ostrzee, posuchajmy ich gosu i wykonajmy ich zlecenia nie wchodzc w adne stosunki z ydami, czyli przeprowadmy bezwzgldny bojkot wobec ydw tak w handlu, jak w rzemiole, jak we wszystkich szkoach i uczelniach, jak i w stosunkach towarzyskich, czyli przeprowadmy lini demarkacyjn midzy ydami, a chrzecijanami od straganu przez szko y powszechne, rednie i akademickie do salonw i salonikw. Chrystus Pan nakaza unika gorszycieli i zerwa z nimi wszelkiego rodzaju stosunki, Koci Katolicki zastosowywa zawsze ten nakaz w stosunku do ydw, jako szerzcych wszelkiego rodzaju zgorszenia, yjcych z oszukastwa, wyzysku i lichwy. Obecne ich zbrodnie polityczne wobec pastw i narodw, ktre podkopuj przez komunistyczn i wywrotow agitacj, zmuszaj do koniecznego oddzielenia si od nich jako od zaraonych moralnie i politycznie. Tote kady nard, ktry chce zachowa zdrow swoj dusz, musi si od nich oddzieli. Mio bliniego wcale nam tu nie przeszkadza, bo my unikamy ydw nie dlatego, e s ydami, ale dlatego, e s "narodem chorym, ktry zaraa powietrze" jak powiedzia Tchok Griinbaum, a my to nazywamy, e s demoralizatorami i pasoytami. Mio bliniego nakazuje nam kocha swj nard, swoje pastwo i swoje Ojczyzn i wanie dlatego, e ydzi dla niej byli i s wrogami, musimy ich jako wrogw zwalcza, a jako demoralizatorw unika, czyli bojkotowa. Myl t wyrazi jasno i po oniersku Premier Gen. Skadkowski: "nie wolno nikomu krzywdy robi, ale walka ekonomiczna i owszem". T sam myl powtarzam jako kapan: "kochaj yda jak bliniego..., sprzedaj, kupuj swj u swego"! Jeli ydzi zarzuca nam bd, e powoujemy si na dawne czy redniowieczne przepisy i prawa, e dzisiaj s inne czasy i inne warunki, to im odpowiemy, dlaczego oni yj i postpuj wedug Talmudu, ktry jest jeszcze starszy, dlaczego zachowuj nawet zwyczaje pochodzce z czasw pobytu na pustyni, dlaczego upierajc si przy barbarzyskim uboju rytualnym, ktry nie ma adnych podstaw w Biblii, twierdz, e pochodzi z prawa niepisanego, ktre Pan Bg poda na ucho Mojeszowi i dowodz, e aden ich przepis religijny 283

L Uchway synodalne i listy pasterskie biskupw w dawnej Polsce

nie moe by zmieniony? Poniewa ydzi uwaaj Talmud za "kodeks religijnoprawny", wobec tego i wszystkie przepisy Talmudu musz uwaa za obowizujce, bo jak zapewnia Mateusz Mieses, Talmud "jest to kodeks specyficznie religijny", a "pogld na wieczno rytuau ydowskiego, na niezmienno przepisw judaizmu, cytuje te Talmud", dlaczego wic wobec tego nasze prawa i przepisy nie mog by z dawnych wiekw wzite? Czy nasze ustawodawstwo Kocielne ma by gorsze od talmudycznego ydowskiego? Poniewa za ydzi w swej zoci i przewrotnoci nie tylko pozostali takimi samymi, jakimi byli w dawnych wiekach, ale przez komunizm stali si stokro jeszcze gorszymi i niebezpieczniejszymi, dlatego te i prawa z dawnych wiekw potrzeba wskrzesi, odnowi i przeciw nim stosowa, dla wasnej samoobrony, dla ratowania od zguby Kocioa i pastwa. Te, a nie inne wzgldy kieruj nami w walce z ydostwem. Walk t opieramy na podstawach chrzecijaskich, kocielnych, katolickich i narodowo samozachowawczych, nie chcc dopuci do tego, co wskutek bezczynnoci miarodajnych czynnikw stao si z Kocioem i pastwem w Rosji i w Hiszpanii.

LI

Mieszczastwo w dawnej Polsce wobec ydw


Syszelimy potne gosy Episkopatu dawnej Polski, wyraone w uchwaach Synodalnych i Listach pasterskich, ktre dzisiaj musz nam suy jako drogowskaz w Polsce odrodzonej, maj by wzorem dla swych Nast pcw, a norm postpowania dla caego Narodu w sprawie ydowskiej. Po Biskupach bd przemawia do nas Krlowie, a obecnie niech przemwi dawne mieszczastwo polskie i Duchowiestwo, tak wieckie jak i zakonne. W samych pocztkach osiemnastego stulecia pisze o kwestii ydowskiej wspomniany ju Ks. Stefan Zuchowski, Doktor Prawa, Archidiakon Oficja i Proboszcz Sandomierski w duym dziele, pt. "Proces kryminalny... o niewinne dzieci... okrutnie od ydw zamordowane", wydanym w r. 1713. W 92 mwi: "Ledwie nie z caej Europy rugowani do nas jako do raju przyszli, bo to ju w przysowie poszo: Polska jest czycem dla ksiy, piekem dla wieniakw, rajem dla ydw. Ale te jaszczurki czas by i Polakom z zanadrza wyrzuci". Wspomniawszy o wypdzeniu ydw z innych krajw, dodaje: "my sami Polacy takemy omamieni, e arianw bez wzgldu na imi, krew szlacheck, zasugi domw zacnych wypdzilimy, a ydw samych bluniercw, witokradcw, mordercw dzieci, zdrajcw, czarownikw przekonanych, jako oko w gowie... piastujemy, bronimy utrzymujemy, nie uwaajc na ich niewdziczno, e z ulitowania w nasze ssiedztwo przypuszczeni, nam t nagrod oddaj, ktr wedle pospolitej przypowieci: mysz w torbie, w w zanadrzu, ogie na onie zwykli oddawa swoim gospodarzom. Szczliwe jednak niektre miasta, ktre pozbyy si tej piekielnej zarazy i szatastwa wcielonego, trapicego najbardziej te ciaa, ktre z dopuszczenia Boskiego optali". "Roku 1407 z Krakowa ich za Kazimierza wyrzucano... Pod Wadysawem Krlem posplstwo si zburzywszy, domy ich zrabowali i zapalili". Przyczyn za tej ich klski, jak podaje Ks. Zuchowski, byy bogac285

284

LI. Mieszczastwo w dawnej Polsce wobec ydw

LI. Mieszczastwo w dawnej Polsce wobec ydw

twa nagromadzone podstpem i lichw, a nadto zbrodnie i wystpki bezkarnie popeniane. "Mocno ich tam wtenczas starosta broni, e przecie nie do szcztu t gadzin wygubiono". ..."Roku 1547 wywiecono ich przez dekret z Rawy dla zabjstwa dziecicia, ale te pluskwy jak si gdzie wkorzeni, cho ich wykurz znowu si z cuchncego akomstwa Panw naszych wylgn, bo i tam przyjci znowu dzieci zabili. Z tej przyczyny w Putusku, oprcz jarmarku, adnemu ydowi ani na noc by si nie godzi". W r. 1572 Krl Zygmunt August za faszowanie monety skaza ydw na kar 100.000 z, piszc o tym Ks. Zuchowski w r. 1713 dodaje: "teraz i po miasteczkach bij ydzi pofaszowane pienidze z srebr kocielnych pokradzionych, ale e ich protektorom nie auj i moneta i ydkowie u nich dobrzy". Faszowanie monety jest dzisiaj jeszcze prawie wy cznym monopolem ydw... "Roku 1566 Zygmunt August nada Przywilej miastu Urzdowi taki, aby aden yd nie mg tam ani mieszka ani handlowa. ...Przeciwko Prawu temu (e pozwolili by na arendzie ydowi... uczyni protest Ks. Stopiski, Pleban tameczny w Grodzie Lubelskim 1706 r. i tak znowu oczycili si od tej szaraczy zaraliwej". "Roku 1578 podobny Przywilej nada Krl Stefan miastu Kociane". Przywilej mia moc po wieczne czasy, jednak jak mwi Ks. Zuchowski: "Nie uwaaj na to starostowie dla swojego cho maego od ydw jurgeltu". "Roku 1600 wygnano ich z Bochni dla obelgi Hostii witej, take z Pilzna, z Scza, z Pyzdrw i z Biecza, gdzie ich samo miejsce nie przyjo, bo yda wieo wprowadzonego, kamienica, obaliwszy, w sobie pogrzebaa. Z Ujcia ich w ten czas, kiedy i z Bochni rugowano, a e r. 1698 yda na arend starosta przyj , posplstwo go, w wr woywszy, w oczach starosty w Rabie utopio i tak si pozbyo niewoli wiekuistej". "Do Poaca ich niedawno wzitek wprowadzi paski (apownictwo), dla ich podniety przeciwnego sobie Rajc niejakiego Bydlona starosta tak bi kaza, e na miejscu zabity zosta. yd nawarzywszy piwa uciek, a starosta za Dworem, ale i przed Bogiem odpowiada musia". Widzimy tu t wieczn histori, e ydzi podburzaj zawsze jednych przeciwko drugim i jednych i drugich do nieszczcia prowadz. "Roku 1610 ze Staszowa o dzieci zabite ich wygnano". "Roku 1522 Ciemierniki dla odwagi pod Smoleskiem i Drohobusem ...od Krla Augusta I przez Przywilej z r.l 550 dany rne wolnoci otrzymay, ...ale 286

ten najwikszy, eby ydzi nigdy tam nie mieszkali... akomstwo (jednak) gubernatorw ydw tam wprowadziwszy, utrzymuje, ktrzy dla mierdziuchw owieczki i Pasterza obciaj, a nie wiedz, jakie przeklestwo i kar Boga cigaj". "Roku 1656 w Sandomierzu dla otwartej ich zdrady, kaza ich wielki Wojownik Czarnecki wyci". Mieszczanie za, ktrzy wiele ucierpieli z powodu zdrady ydw przed wojskami szwedzkimi, wnieli skarg a zarazem i prob do Krla Jana Kazimierza, kiedy do ich miasta przyby, by ydzi w ich miecie mieszka nie mogli. Na co Krl si zgodzi. "Roku 1663 ma i Opatw Przywilej J. O. Dominika Ksi cia na Ostrogu i Zasawiu, potwierdzony od Krla Kazimierza we Lwowie, ..."aby ydzi garncami ani kwartami adnych trunkw nie sprzedawali, ani okciami adnej materii... w rynku za, aby adnymi handlami okrom jarmarkw, aby nie siadali i nie sprzedawali". Charakteryzujc ydw w Opatowie, mwi Ks. Zuchowski: "tam skad zodziejw, ktrych P. Pawowski r. 1696 samych ydw poapa..., faszerzw monety, witokradcw... A przecie im pienidze szlachta daje, kredytuje i zawodzi si oczywicie". ..." Roku 1708 w Jarosawiu dwie bnice podczas powietrza (zarazy) zburzyo... ale najbardziej ich poskromia (gorliwo) Biskupa Przemyskiego 1712 r., kiedy zakaza Katolikom pod karami ko cielnymi, aby im sklepw w rynku nie wynajmowali". "Roku 1711 da prb gorliwoci swojej, e gowa jego jest najlepszem zotem, Ksi Biskup Krakowski, przez Synod zabroniwszy nowych bonic stawia, nie tylko, e s synagog szatana, ale z powodu, eby ta szaracza, zabierajc na szkoy sumy i szlacheckich i duchownych fortun nie poeraa". "Roku 1712, godzien niemiertelnej pamici Biskup Kujawski... rugowa ich przez dekret ze Stolcemberga od Gdaska". "Roku 1712 wypdzi ich z Mazowsza Biskup Poznaski, bo si tam ju zaczli wkrada przy pomocy protektorw, domagajcych si arliwie na sejmikach, wprowadzenia ydw". Tu znw widzimy czynnych sztadlanw i pienidze ydowskie. apownictwo byo widocznie bardzo rozpowszechnione w dawnej Polsce, bo i Biskupi w Listach pasterskich i w Synodalnych uchwaach wyrzucajmagnatom i szlachcie, e pozwalaj ydom na wszystko, e wszelkie ustawy i prawa id w zapomnienie, z powodu przekupstwa uprawianego przez ydw. ydzi demoralizowali szlacht przez apownictwo i otrzymywali woln rk do wyzyskiwania ludu wiejskiego. Tote jak mwi O. Gaudenty Pikulski, "jeli we287

LI. Mieszczastwo w dawnej Polsce wobec ydw

U. Mieszczastwo w dawne) Polsce wobec ydw

dug zdania cudzoziemca Polska jest piekem wieniakw to ydzi ze stroju i funkcji swojej, jak czarni diabli w tym piekle na arendach i karczmach dopiekaj ubogich wieniakw"594. Te tak rnorodne gosy, pochodzce z rnych sfer i z rnych stuleci wiadcz, e w dawnej Polsce zdawano sobie zbyt dobrze spraw z niebezpieczestwa ydowskiego, e ydw uwaano za najwiksze nieszczcia narodu, bo jak to okrela O. Gaudenty Pikulski, "przywlekli si z Niemiec do Wielkiej Polski... a std nie tylko po Wielkiej Polsce, ale i po Litwie z czasem tak si te parchy rozmnoyy, e dotychczas Polska nimi mierdzi"595. Jeli ydzi obecnie roszcz sobie ju prawa do tego, eby by wspgospodarzami w Polsce, bo oni tu przyszli razem albo jeszcze wczeniej ni Polacy, e Polacy byli zawsze tolerancyjni i zawsze yli w najwikszej zgodzie z nimi, a tylko dzisiejsi antysemici t zgod psuj, to maj na to zbyt dosadn odpowied. Przypuszczam, e zrozumiej. Jeli jednak i Polacy powtarzaj za ydami, e Polska bya zawsze tolerancyjna, to najpierw musi si przyzna, e za to zapacia 150 letni niewol, spowodowan przez ydw i masonw, cigna do siebie 4 miliony ydw, a wysaa za chlebem na obczyzn 8 milionw najlepszych swych synw. Nie ma si zatem czym chlubi. Zresztjak widzielimy nie tolerancja, ale apownictwo przy pomocy sztadlanw uatwiao ydom wciskanie si do wszystkich dziedzin ycia gospodarczego, a z czasem i do spoecznego i politycznego. Arystokracja i szlachta w dawnej Polsce, hodowaa ydw, chciwa na ich pienidze, dzi przez tych samych ydw doprowadzona do zguby, powinna si ockn i zerwa bezwzgldnie wszelkie stosunki z ydami, a poczy si cilej z ludem. Ziemiastwo szczeglniej ze wzgldu na wsplne interesy z chopem powinno si nim zaj, uatwi mu dno do handlu i rzemiosa, by uly przeludnionej wsi, a skolonizowa miasta i miasteczka, wprowadzajc w nie zdrowy fizycznie i duchowo, element wiejski. Przede wszystkim za musi si jak najprdzej usun szkodliwy obecny system szkolny, ktry uniemoliwia ksztacenie modziey wiejskiej, pozbawia zatem stan redni dopywu zdrowego elementu polskiego, a uatwia modziey miejskiej, a zatem przewanie ydowskiej dost p do o wiaty. Jest to zatem cios wymierzony w Nard Polski i w Pastwo Polskie, bo nadaje przywileje ydom.
594)

System ten ydowski musi si jak najwczeniej usun, bo on przez utrudnianie ksztacenia w szkoach rednich i wyszych prowadzi do depopulacji inteligencji polskiej, a zatem uderza w mzg Narodu i Pastwa.

Zo ydowska, Lww 1758, str. 457.

595)

Zo ydowska, str. 459.

288

289

LII. Ustawy pastwowe przeciw ydom w dawnej Polsce

LII

Ustawy pastwowe przeciw ydom w dawnej Polsce


Zasadniczo prawo Kocielne obowizywao na rwni z prawem cywilnym, ze wzgldu jednak na brak energicznej egzekutywy w dawnej Polsce, wiele praw nie wchodzio w ycie. Tote i prawa Kocielne przeciw ydom ulegay zapomnieniu. Monowadcy, szlachta i urzdnicy pod wpywem sztadlanw, czyli ydowskich apwek nie dopuszczali do wprowadzenia w ycie uchwa Synodalnych, tote ydostwo rozcigao swe wpywy szybko i w przeraajcy sposb. Nie pozostaway jednak bez echa przepisy Synodalne, wywieray one swj wpyw i na prawo pastwowe, ktre starao si rwnie ograniczy zowrog dziaalno ydowsk. Wczenie ju poznali si na przewrotnoci ydowskiej Krlowie Polscy. Nawet Kazimierz Wielki, potwierdzajc przywileje, wolno i prawa nadane ydom w Krakowie w r. 1343, nazywa ich "prawdziwymi nieprzyjacimi naszej wiary chrzecijaskiej", a dalej mwi, e "cel ydowskiej przewrotnoci do tego zmierza, aby dobra i majtnoci chrzecijan zawsze uszczupla i wydrze". "Nie chcemy, aby ktokolwiek by w domu yda gociem". Wadysaw Jagieo w Statucie Krakowskim z r. 1420 o ydach mwi: "Przewrotna perfidia ydowska zawsze bya i jest przeciwna i wroga dla chrzecijan i nie tylko co do wiary i co do ciaa, ale take najsilniej zmierza do rozdrapywania posiadoci i przywaszczenia majtnoci". Celem ustrze enia chrze cijan od wyzysku i lichwy ydowskiej zakaza w r. 1423, "aby ydzi pienidzy chrzecijanom nie poyczali na kart i prowizj pod przepadkiem". Zygmunt I w r. 1538 wydaje rozporzdzenie: "Postanawiamy, aby nienaruszenie zachowywano, e ydzi nie powinni by i nie mog by wyznaczani na jakiekolwiek c a, uwa amy to jako niegodne 290

i przeciwne prawu Boemu, aby tego rodzaju ludzie mogli wrd chrzecijan uywa jakichkolwiek zaszczytw lub sprawowa urzdy". Zygmunt August zakaza pod kar przewidzian Statutem Zygmunta z r , 1538, "aby ydzi w Krlestwie Polskim nie trzymali adnych ce ani kopalni metalw czy soli, ani te karczem, czy to pod swoim czy pod innym nazwiskiem". Zygmunt I w r. 1538, a Zygmunt August w r. 1562 w Piotrkowie i w r. 1567 wyda prawo, ograniczajce ydw w wolnoci handlu. "Chcemy ponadto, aby ydzi nie mieli wolnoci handlu we wszystkich rzeczach, lecz tylko w okrelonej przez nas mierze w handlowaniu dla wyywienia si w caym naszym Krlestwie, nie dla zysku, aby tego si trzymali i troskliwie przestrzegali, aby take trzymali si w caoci ukadw i umw, jakie maj z niektrymi wikszymi miastami Krlestwa naszego". "Tak samo, kiedy prawa Krlestwa zakazuj chrzecijanom handlu na wsi, tym mniej to wolno ydom, przeciwnie, pod najsurowszymi karami zakazujemy i zabraniamy, aby si na to nie wayli pod kar konfiskaty wszystkich rzeczy wedug dawnego Statutu". W Konstytucji Zygmunta Augusta z r. 1562 w Piotrkowie zastrzeono, "aby ydzi nie zajmowali si handlem przeciw ukadom zawartym z miastami". "aden niech si nie way trzyma chrzecijan obojga pci w domu swym, a to pod kar stu grzywien dla yda, a pod kar wizienia sze tygodni dla chrzecijanina. Co ma si zachowywa we wszystkich miastach i miasteczkach". W teje Konstytucji z r. 1562 Vol. 2 fol. 624 czytamy: "a e te posowie skar, e przez ydw wszystkie handle z ywnoci mieszczanom, a poddanym naszym s odjte, rozkazujemy w tej mierze, aby by zachowany Statut z r. 1538. Chcemy ponadto, aby yd up, ce itd. i najmw adnych nie trzyma, jako Statut uczy". Na podstawie Konstytucji z r. 1588 nie mogli ydzi zakupowa towarw, ywno ci, wychodz c przed miasto pod kar zabrania zakupionych rzeczy, z wyjtkiem jarmarkw gwnych. "ydzi za obojga pci, nawrceni do wiary chrzecijaskiej, otrzymuj przywileje szlacheckie wraz z ich potomstwem", na podstawie Konstytucji z r. 1567. Std zaydzenie szlachty. Wedug prastarych praw Mazowsza nie wolno byo ydom przebywa w tym ksistwie, bo uwaani byli jako wygnacy. Zatwierdzonym to jeszcze byo przez sejmik ziemi warszawskiej w r. 1720 w nastpujcych sowach: "Reasumujc dekrety ksit i zbiory praw Ksistwa Mazowieckiego, ktre uwaaj akatolikw, a tym wicej niewiernych ydw w caym naszym Ksistwie Mazowieckim, jako wygnacw, my take chcemy to w granicach ziemi 291

LII. Ustawy pastwowe przeciw ydom w dawnej Polsce

LII. Ustawy pastwowe przeciw ydom w dawnej Polsce


rej

naszej wicie zachowywa, tego samego prawa chcemy si trzyma. Ogaszamy zatem ydw jako wygnanych ze wszystkich dbr ziemi naszej a take i z miasta Warszawy z jej przedmieciami i lubujemy, e ich wicej u nas cierpie nie bdziemy. Kto by zatem w przecigu czasu do w. Jana Chrzciciela nie oddali ich od siebie..., natychmiast w sdach, odbywajcych si zwykle po w. Janie Chrzcicielu, odpowiada bdzie i podlega karom wyznaczonym przez prawo". Uchwaa ta sejmiku ziemi warszawskiej z r. 1720 ma swj gboki podkad w Konstytucjach i dekretach Krlw, opiekujcych si w szczeglny sposb Warszaw i chronicych j przed niebezpieczestwem ydowskim. Ju Zygmunt I na Sejmie w Krakowie w r. 1527, zatwierdzajc przywilej Bolesawa, ksicia mazowieckiego, mwi: "Poniewa obywatele nasi warszawscy przedoyli nam i powanie alili si, e popenia si teraz wiele kradziey, szkd i oszustw z powodu ydw, przebywajcych w samym miecie Warszawie i na jej przedmieciach, ktrych przedtem nie byo wcale; ...prosili nas unienie cie sami obywatele Warszawy, abymy nie pozwolili przebywa ydom, wedug starego zwyczaju, ani w nowej, ani w starej Warszawie, ani w jej przedmieciach. My, askawie przychylaj c si do pro by owych obywateli warszawskich i pouczeni przez dygnitarzy i urzdnikw Ksistwa naszego Mazowieckiego, e ydzi nigdy nie mieszkali ani w miecie Warszawie w nowej ani w starej, ani na jej przedmieciach; zwaywszy nadto, e ydzi daj powd i okazj do wielu oszustw i kradziey we wszystkich miejscach, gdzie przebywaj, ktrych naley daleko usun od zebra chrzecijan, czego wymaga i da prawo, nie bez zasignicia rady, uwaalimy, e naley tyche ydw usun z wymienionego miasta naszego Warszawy, nowej i starej i z jej przedmie, tote niniejszym usuwamy. Tak, aby nadal w adnym nigdy czasie ydzi obecni i przyszli nie powinni i nie mogli zamieszka w tym miecie i w jego przedmieciach, z wyjtkiem jednego i jedynego Mojesza, celnika naszego, ktremu pozwalamy za ycia jego przebywa z on i dziemi w domu, ktry zamieszkuje w Warszawie, z powodu zasug jego, wywiadczonych Ksitom Mazowieckim. Innym za wszystkim ydom odtd zakazujemy i zabraniamy niniejszym, po wieczne czasy i na wieki przebywa i zamieszkiwa w wymienionym miecie w nowej i starej Warszawie i na jej przedmieciach". Zwracajc si nastpnie Krl Zygmunt I do wojewody, starosty i Zarzdu Warszawy mwi: "rozkazujemy, abycie wedug odpowiedzialnoci urzdu Waszego nie pozwalali, ani te nie dopuszczali na pozwolenie, adnym wicej ydom przebywa w samym miecie naszym Warszawie nowej i sta292

i na jej przedmieciach, ani te nie pozwalali im posiada adnych mieszka , czyli domw; przeciwnie, aby cie ich i kadego z nich usun li j polecili usun z ich rzeczami, ju to z wymienionych miast, ju te z ich przedmie, z wyjtkiem Mojesza, wymienionego naszego celnika, ktremu pozwalamy do ko ca jego ycia przebywa w domu swoim, ktry posiada, z on i dziemi, lecz nie z innymi ydami. Po mierci za jego, ona i dzieci jego gdzie indziej maj emigrowa i nie pozwala si im wicej pozostawa w miecie wymienionym w nowej, ani starej Warszawie, ani na adnym z jej przedmie". Dalej jeszcze poszed Zygmunt August, znany z wielkiej tolerancji, wobec ydw jednak musia zastosowa prawa w r. 1570, o ktre my dzisiaj walczy musimy. "Obywatelom naszym ten przywilej nadajemy, aby ydzi nie tylko w Warszawie starej i nowej i na przedmieciach, ale i w odlegoci dwu mil od miasta, z tej i tamtej strony Wis y, zarwno w dobrach naszych jak i kocielnych i wieckich, pod groz konfiskaty majtku i wizienia nie przebywali". "Aby za ten przywilej by zachowany w nalenej mocy, udzielamy niniejszym na podstawie wadzy naszej krlewskiej penej i wszelkiej mocy i wadzy warszawskiemu Zarzdowi teraz i stosownie do czasu bdcemu, aby wszystkich i poszczeglnych ydw, ktrzy by bez zezwolenia Zarzdu przybyli do miasta nowego i starego i jego przedmie pod jakimkolwiek pretekstem czy protektoratem i zamierzali pozosta w obrbie dwch mil, aby ich wszystkie i poszczeglne dobra dla nas najpierw zabrano i skonfiskowano, ilekro zajdzie tego potrzeba, a nastpnie, aby wszyscy i poszczeglni ydzi wraz z ich rodzinami z obydwch miast Warszawy byli usunici, wydaleni, wypdzeni i wygnani, nie zwaajc na sprzeciwy jakichkolwiek osb, jakiegokolwiek stanu, godnoci czy wyszczeglnienia, teraz czy odpowiednio do czasu pochodzce". Przywilej ten potwierdza Stefan Batory, ktry w r. 1580 dnia 14 marca w Grodnie wyda "Dekret przywilejw i wolnoci obywateli", i dodaje, e "przestrzega bdziemy na przyszo, aby ydzi w aden wyszukany sposb, ani nawet pod pozorem czy to w imieniu naszym, czy w imieniu usug dla nas czy dla Rzeczypospolitej, nie byli dopuszczani i wprowadzani do miasta naszego Warszawy i jej przedmie po wieczne czasy przeciw wymienionym wolnociom. Przyrzekamy sowem naszym Krlewskim w imieniu naszym i naszych nastpcw, e nikogo nigdy z ydw na zawsze i na wieki nie dopucimy, ani przyjmiemy do miasta naszego Warszawy i do jej przedmie, czy to fundacji osb duchowych czy wieckich, czy szlacheckich, czy cywilnych. 293

LII. Ustawy pastwowe przeciw ydom w dawnej Polsce

LII. Ustawy pastwowe przeciw ydom w dawne] Polsce

Co wicej, ktrzykolwiek z ydw przyszliby skdkolwiek do tego miasta naszego Warszawy w sprawach swoich, czyli dla jakiej przyczyny do sdu naszego czy te do cywilnego, czy to w czasie Sejmu naszego... ci najpierw obowizani s stawi si w urzdzie cywilnym Zarzdu wymienionego miasta nowego i starego Warszawy i bez zezwolenia wymienionego urzdu Zarzdu miasta Warszawy do hotelu przyjci by nie mog, pod kar nieprzepuszczaln, jak Zarzd naoy i wymaga bdzie". Kiedy jednak ydzi mimo tych zakazw uporczywie pchali si do Warszawy, zwrcili si mieszczanie warszawscy do Krla Wadysawa IV ze skarg i otrzymali wyrok sdowy w r. 1648, zakazujcy ydom pobytu w obrbie dwch mil okoo Warszawy pod najsurowszymi karami. Oto wyjtek z owego wyroku: "My z panami Rad naszych przy boku naszym bdcych stron obydwch kontrowersji i allegacji i obron wysuchawszy, tudzie Prawa i Przywileje zoboplnie pokadane, przejrzawszy i one dostatecznie zwaywszy, poniewa aktorowie mieszczanie S. W. przywileje od Najjaniejszych Krlw przodkw naszych i od nas askawie nadane, osobliwie jednak przywilej z r. 1570 przez Konstytucj Koronn w r. 1613 wcale i zupenie aprobowany, podug ktrego wszelkie kupiectwo i bawienie si w miecie naszym Warszawie i jego przedmie ciach, tudzie na inszych miejscach okolicznie o dwie mile przyleg e i bliskie wszelkiej jurysdykcji tak naszej krlewskiej, ziemskiej, duchownej, jak i miejskiej podlegych jakimkolwiek wynagrodzonym sposobem, te mieszkanie i przebywanie oraz dbr posesji i osiadoci niewiernym ydom wszystkim surowo zakazane i zgoa ponawiane jest, przeto z tyche powodw mieszczan warszawskich przy ich przywilejach wyej wyraonych i przy Prawie Ojczystym, to jest przy Konstytucji Koronnej, tudzie Reskryptach naszych, take i przy Dekrecie r. 1617 ferowanym, wcale zachowa umylilimy, jako czasy wiecznymi nienaruszenie zachowujemy i tyme ydom, aby pod adnego czasu pretekstem lub jakimkolwiek wynalazkiem lub te pod obron jakichkolwiek listw, uniwersaw wszelkich osb, jawnie lub potajemnie do miasta Warszawy i na jego przedmiecia wokoo bdce, przychodzi i tame pod bytno nasz mieszka i bawi si ...tame domw lub dworkw, bd szlacheckich lub duchownych, lub jakichkolwiek osb, na jakichkolwiek gruntach bdcych najmowa, posiada i w nich mieszka, ani sposobem jawnym lub potajemnym towarw swoich sprzedawa, kupowa i na targ wykada, prywatnie po domach wczy si i chodzc nosi, budw albo sklepw otwiera, kupiectwa wszelkim imieniem mianowanego prowadzi, likworw wszelkich szynkowa, rzeczy kradzionych nie tylko powicanych, ale te i wszelkich od osb podejrzanych jakimkolwiek sposobem i przyczyn nabywa, wszelkimi sztukami wynajdzionymi i wymylonymi poywienia mieszczanom naszym odejmowa i od294

biera i nic nigdy przeciw prawom i przywilejom miejskim jawnie lub nie jawnie czyni, na innych za miejscach o 2 mile w okoo Warszawy bawi, ani dbr posiada nie wayli si, nie mieli, a to pod winami w Reskrypcie naszym i przywilejach wyej wyraonych opisanymi, to jest: pod zabraniem wszelkich rzeczy, towarw i winy 2.000 czerw, z podug woli naszej aplikowanych i nieodstpnie na kadego yda, wykraczajcego, wskazan nakazujemy"... Prawo to odnowi Krl Jan Sabieski, Reskryptem datowanym w r. 1663 w Wilanowie: "damy i koniecznie mie chcemy po urzdzie Grodzkim Warszawskim, tudzie i miecie Starej Warszawy, aby stosujc si do praw dawnych, ydom w cyrkumferencji warszawskiej, gdziekolwiek zostajcym, przemieszkiwa ani handlw adnych prowadzi pod konfiskacj onych i osb wizieniem nie dopuszczali, owszem na kilka mil rugowali i w Warszawie bawi nie pozwalali pod surowym karaniem w prawie pospolitym przeciwko sprzeciwiajcym si woli i Reskryptom naszym postanawiamy". Mimo zalewu ydowskiego w caej Polsce bronia si Warszawa przed t zaraz dzielnie, zostajc pod opiek Krlw, a do ostatniej chwili niepodlegoci Polski. Nawet Krl Stanisaw August Poniatowski tak smutnej pamici i mason, potwierdzi i odnowi Reskrypt Wadysawa IV, nakazujc 23 padziernika 1765 r. kadorazowemu Burmistrzowi i Magistratowi Warszawy, by nie dopuszczali ydw ani do miasta, ani na przedmiecia: "Poniewa ydom prawa i przywileje temu miastu suce i Dekret Krla Imci Wadysawa adnego mieszkania nie pozwalaj w tym miecie, tedy Szl. Burmistrzowie pro tempore existens suo cum Magistratu (w danym czasie bdcy ze swym Magistratem) pilno przestrzega powinni, aby ydzi w Warszawie i po przedmieciach nie mieszkali, a z przyjedajcymi w pilnej potrzebie albo na sdy dla spraw swoich tak sobie postpi maj, jako pomieniony Dekret Krla Imci W adysawa opiewa, ktry Dekret, aby we wszystkich punktach mia zawsze swoj egzekucj tene Szl. Burmistrz i Magistrat, stara si o to pilno powinni"396. Jak dalece mieszczastwo warszawskie bronio si przed ydami wiadczy moe to, o czym mwi Ks. Stefan Zuchowski, Oficja i Pleban Sandomierski, e "w Warszawie do gry nogami ich wieszano, e si nad prawa miasta wayli tam osadzi"597

596) Wyszczeglnienie Praw, Przywilejw, Dekretw, Konstytucyw Miasta Starey Warszawy i Konfraterni kupiectwa tego Miasta sucych, bytno ydom tu w Warszawie i o mil dwie okoo Warszawy tamuj cych, a tym bardziej handlw i rzemios prowadzenie zabraniaj cych.

295

LII. Ustawy pastwowe przeciw ydom w dawnej Polsce Tak stolica Krlw Polskich i tak jej Krlowie odnosili si do ydw uwaajc ich za element szkodliwy i zgubny, przed ktrym wszelkiego rodzaju rodkami broni si naley.

LIII

ydzi w czasach zaborczych


Z powyszego wynika, e ydzi do rozbiorw Polski uwaani byli jako element obcy, dla pastwa szkodliwy i niebezpieczny. Jak dalece obcymi byli dla Polski wiadczy mo e wrd innych i to, e kiedy w r. 1759 zebrao si 40 rabinw na dysput z Frankiem i jego zwolennikami w katedrze rzym. kat. we Lwowie, to aden z nich nie umia dostatecznie po polsku i dysputa, ktrej protok prowadzili ksia, odbywaa si przy pomocy tumacza, a jak mwi Mejer Baaban o owych rabinach dysputujcych 598, e "wolno przemawia nie umia aden, a take czytanie szo do kolawo". Z tumaczem obecnie rwnie przysza delegacja rabinw do Ks. Kardynaa Kakowskiego, by si skary na modzie polsk, a kiedy odczytywa najwybitniejszy z delegatw swe ale, to i z czytaniem szo mocno kulawo i tak si poci, e a wypoczywa ze zmczenia. Jeli rzucimy okiem na stosunek ydw do Polski w czasach porozbiorowych, to zobaczymy, e czyli si zawsze z naszymi wrogami i wrogo wystpowali przeciw Polakom i polskoci, trzymajc si zasady Talmudu: "przyczaj si do tego, ktremu si szczcie umiecha". Rys ten charakteru ydowskiego znakomicie przedstawia argonowe pismo warszawskie "Noje Folkscajtung" z r. 1937 Nr 251, podajc z kongresu ortodoksw ydowskich nastpujce pouczenie: "Jeden z najwybitniejszych rabinw powiedzia do pomniejszego rabina: Dam ci gospodarsk rad. Sta po stronie silniejszego. W czasie wojny na przykad, obywatele uwaaj, ktra strona jest silniejsza i z ni si cz". Przytaczajc t praktyczn rad jednego z najwybitniejszych rabinw, dodaje od siebie argonowe pismo:

598) 597)

Mistyka i ruchy mesjaskie wrd ydw w dawnej Rzeczypospolitej. Warszawa 1936

Proces kryminalny o niewinne dzieci... okrutnie od ydw zamordowane roku 1713. 93.

296

297

LIII. ydzi w czasach zaborczych

LIII. ydzi w czasach zaborczych

"Rada ta jest dla rabinw i ortodoksw zbyteczna. Oni t rad ju od dawna urzeczywistnili. Oni zawsze stoj po stronie silniejszego"599. W chwili najstraszniejszego zmagania si Narodu Polskiego o swoje podeptane prawa i wolno w r. 1831 ydzi jako frankici i jako neofici pchali wprost modzie do rewolucji socjalnej, zwalczali dyktatora generaa Chopickiego, ktrego spoeczestwo polskie stolicy nazwao zbawc Ojczyzny, szpiegowali i zdradzali Polakw. Prawowierni za ydzi zachowali si w stosunku do powstania na og nieprzyjanie. Tote, jak mwi Otton Spazier600: "car Mikoaj hojnie ask swoj wszystkich ydw obsypywa, szczeglnie ydw w Krlestwie, ktrzy mu si niemao na szkod powstacw przysuyli". Po upadku powstania miejsce szlachty i inteligencji polskiej, ktra czci wygina, czci zesana na Sybir lub wyemigrowaa zajli ydzi chrzczeni, ktrzy dla awansu przyjmowali religi chrze cija sk , chrzci y si rwnie i ydwki i wychodziy za m za neofitw dla podtrzymania rasy i ducha ydowskiego. Wielkie majtki szlacheckie zajmowali ydzi chrzczeni, ktrzy szczeglniej na monopolu tytoniowym dorabiali si wielkich fortun, doznawali za poparcia przez ydw chrzczonych na prawosawie i cieszcych si u dworu rosyjskiego wielkimi wpywami. W policji politycznej zajci byli przewanie neofici i ydzi, oni te wywierali swj wrogi wpyw na ludno pozosta w kraju . Satrapi rosyjscy uywali chtnie neofitw do prowokowania modziey polskiej po powstaniu listopadowym i otaczali si nimi do szpiegowania spoeczestwa polskiego. Niejaki Goldman, cieszcy si penym zaufaniem gubernatora Paskiewicza, radzi mu, e najpewniej mona modzie polsk pozbawi mstwa, siy woli, patriotyzmu i polotu ducha przez demoralizacj. Demoralizowali te ydzi spoeczestwo polskie tak pod zaborem rosyjskim, jak i austriackim w rny sposb, a szczeglnie przez rozpijanie ludu. Cieszc si poparciem wpywowych neofitw na stanowiskach rzdowych, grabili ydzi coraz wicej spoeczestwo polskie i dochodzili w handlu i przemyle do wielkich majtnoci, przy rwnoczenie postpujcym zuboeniu Polakw. Na tym tle powsta ruch odydzeniowy, ktrego wyrazem mog by artykuy zamieszczone w Gazecie Warszawskiej, gdzie bezimienny autor w korespondencji ze Lwowa, domagajcy si wprawdzie rwnouprawnienia ydw, ale zdajcy sobie
Cfr. Ajencja Prasowa Zjednoczenia Katol. 1937 r. Pa d . Nr 7 str. 2. Historia powstania Narodu Polskiego w r. 1830, 1831 1.1. str. 305. Cfr. Stanisaw Didier, Rola neofitw w dziejach Polski. Warszawa 1935 str. 69.
600) 599)

298

spraw z ich gronego niebezpieczestwa w N-rze 241 z dnia 1/13 wrzenia 1858 r. pisze: "Wskutek skupienia wszelkiego rodzaju wyte spekulacyjnych, przyszo dzi do tego, e ydzi owadnli cay handel w kraju i spekulacjami swymi niezawodnie przemys wewntrzny podkopuj. Nie byoby koca, gdybymy zgubny wpyw ich na stosunki przemysowe i handlowe wszechstronnie wykazywa chcieli. Do powiedzie, e ludzie ci, nie poczuwajcy si do obowizkw jakich przynajmniej wzgldem spoeczestwa, ktre zawsze dla nich jest obcym, wyzyskujtylko kraj i jego mieszkacw do najwyszego moliwie stopnia, nie troszczc si wcale o dobrobyt jego. Kto si pragnie naocznie o tym przekona , niech przejdzie kolejno uczonych i nieuczonych ydw naszych, a nie znajdzie ni jednego prawie, ktry by si troszczy naprawd o wzrost i udoskonalenie rolnictwa i przemysu, o o wiat mieszka cw lub o ksi ki i pisma polskie, cho kady owieceszy z nich niemieckie skupuje". Dalej wykazuje autor, e ydzi obcymi s dl a wszystkiego co polskie, niszcz nard polski materialnie i moralnie, "nikt, kto sam z bliska i naocznie si nie przypatrzy, nie zdoa sobie wyobrazi nawet, jak dalece materialny byt i moralno podupada, gdzie yd jest dzierawc. A jednak nie odstrasza to wielu pomidzy Panw naszych od wypuszczenia ydom dbr w dzieraw". "Oglny wpyw ydostwa na losy mieszkacw Galicji jest tak pod moralnym jak i materialnym wzgldem bardzo szkodliwy, a dla wocian naszych nawet zgubny. Narzekamy wprawdzie na to od lat kilkudziesiciu nieustannie w pismach najrozmaitszych, lecz narzekania te nie zmieniy w niczym dotychczasowego stanu rzeczy... Synowie Izraela siedz, jak dawniej tak i obecnie, po wszystkich niemal karczmach wiejskich, ywi siebie i bardzo liczne zwykle potomstwo z wyszynku wdki i drobnego kramarstwa, opacajc si podwjnie Janie Panu woci za prawo wycznego wyszynkowania napojw upajajcych, a rzdowi podatkiem dochodowym, musi naturalnie yd karczmarz caego dowcipu, przemysu i przebiegoci uywa, aby nie tylko wszelkim opatom podoa, ale i wyj na swoje. Jedynym to rodkiem rozpajanie ludu wiejskiego i nikt nad yda nie potrafi go uywa. Dlatego uwiecznia si pijastwo po wsiach... w najmniejszej wiosce jest po kilka karczem, gdzie usuny yd umie zawsze wywabia ostatni grosz na mierdzc wdk z kieszeni wocian miejscowych lub przejedajcych... W lad za pijastwem idzie ogromna demoralizacja, wzrastajca codziennie i to w taki sposb, e najobojtniejszy na losy kraju zatrwoy si musi... Obok pijastwa rujnuje lud lichwa, ktr kady karczmarz si bawi, i nie sto, ale dwiecie blisko od sta pobiera procentw... Straszniejsze sjeszcze skutki wpywu ydowskiego na moralno ludu, midzy 299

LIII. ydzi w czasach zaborczych

ktrych rozliczne zagszczaj si niecnoty i wystpki, ktrych w swojej ciemnocie i naiwnoci za takie nawet nie poczytuj". "W oglnoci ydzi, ktrzy dzi wielk bardzo s plag kraju, mimo caej przebiegoci swojej, mimo zrcznoci i gitkoci umysowej, tworz teraz jak i przed laty mas ciemn i przesdn... sdz dzi jeszcze w zarozumiaoci swojej, e s owym wybranym narodem Jehowy, ktremu kiedy ostatecznie oddane bdzie panowanie nad wiatem"601. Kiedy wskutek tych artykuw zacz si budzi ruch antysemicki, ydzi tak w prasie miejscowej jak i zagranicznej podnieli wielk wrzaw i swoim zwyczajem rzucili si z napaciami tak na redaktora Lesznowskiego, jak i na nard polski, a kiedy Lesznowski zamieci w odpowiedzi artyku w "Sowie", wychodz cym w Petersburgu, wtedy ydzi chrzczeni Juliusz Enoch i Leopold Kronenberg, uyli namiestnika wczesnego w Warszawie, ksicia Gorczakowa, by ten osobice interweniowa u cara Aleksandra II, ktry zaraz na drugi dzie wyda rozkaz zamknicia "Sowa" i osadzenia na miesic wizienia redaktora Lesznowskiego w twierdzy Petropaw owskiej. Ca a prasa ydowska i prasa finansowana przez ydw, podniosa wrzask przeciw "Gazecie Warszawskiej" i przeciw ruchowi antysemickiemu. Nadto krtymi drogami prbowali ydzi ruch ten w zarodku zdawi, bo czuli, e s zagroonymi w swoich interesach. Tym wicej, e Kler wystpi w obronie rozpijanego przez ydw ludu i propagowa "Bractwa wstrzemi liwo ci". Wskutek tego popyt na wdk tak zmala, e w guberni Wileskiej na przykad z 900.000 wiader wypitej wdki spad na 550.000. ydzi rozpoczli wtedy denuncjowa do policji i rnych wadz rosyjskich, e Ksia prowadz agitacj szkodliw dla pastwa i polityce niebezpieczn. Rzd zakaza zakada Bractwa Wstrzemiliwoci. Ksia mimo to i mimo denuncjacji ydowskich, dziaalno t dalej prowadzili, nastroje za do ydw staway si coraz wicej wrogie, a zarazem zwikszao si i wrzenie przeciw rzdowi rosyjskiemu. Wrzenie to musiao przybiera tym wiksze rozmiary, kiedy za przyczyn wymienionych neofitw Enocha i Kronenberga, namiestnik Gorczakow roztoczy nadzr nad pras warszawsk, zakazujc pisa przeciw ydom. Sekretarz za jego, chrzczony yd Funkenstein, ktry by rwnoczenie czonkiem komitetu cenzury i naczelnik cenzury Sobieszczaski, zwizany cile z Epsteinami, nie dopuszcza, pod wpywem Kronenberga, do drukowania przez "Gazet Warszawsk" niemiych dla ydw artykuw602.

Uli. ydzi w czasach zaborczych

Stosunki te wiernie charakteryzuje dwutygodnik.,wychodzcy w Paryu, "Przegld rzeczy polskich", ktry w numerze wrzeniowym 1858 r. pisze: "wzbogaceni ydzi warszawscy, nieprzyjani narodowoci polskiej, a jej wrogom przychylni, jak pijawki wysysaj z krajowcw mienie". Dziaajc przez donosy na sfery rzdowe i paraliujc wszelk samoobron narodu, prbowali ydzi oddziaywa z drugiej strony podburzajco i rewolucyjnie na spoeczestwo polskie, przez pras i przez zakadanie kek konspiracyjnych wrd modziey akademickiej i szkolnej. Leopold Kronenberg, nazwany "wodzem i kierownikiem caego ruchu ydowskiego w kraju"603, zaoy "Gazet Polsk", przy wsppracownictwie neofitw: Ludwika Woowskiego, Szymanowskiego, Chciskiego, Leona Kapliskiego i innych. Sekretarz za Kronenberga, neofita Karol Majewski, dziaa wrd studentw i cieszy si wielkimi wpywami. By on niejako cznikiem midzy dwoma najpowaniejszymi partiami "Czerwonych" i "Biaych". czno za t i zaufanie naiwnej modziey wyzyskiwa dla prowokacji. Kiedy na zebraniu przywdcw "Biaych" Kronenberg, w ktrego mieszkaniu odbywao si posiedzenie, zgosi wniosek, aby w rce margrabiego Wielopolskiego wyda gwnych dziaaczy "Czerwonych", dcych do walki zbrojnej przeciwko Rosji i rewolucji socjalnej i kiedy wniosek ten gorco poparty przez Jiirgensa, syna ydwki, zosta przyjty, donis o tym "Czerwonym" neofita Karol Majewski, ktry "stale ich informowa o poczynaniach Biaych". Zawrzaa std midzy jednymi i drugimi miertelna nienawi i walka. O to wanie ydom chodzio, bo w tym kierunku dziaali. Skciwszy tak szlacht i sfery inteligencji ze sob, rozpoczli neofici agitacj wrd ludu wiejskiego przeciwko szlachcie, majc na celu wywoanie rewolucji socjalnej. Tu znw zy duch spoeczestwa polskiego, neofita Karol Majewski, wystpuje z hasem na zebraniu przyszych kierownkw powstania: "niech na Biaorusi lub gdziekolwiekbd chopi zarn z piciu szlachcicw, a wtedy kwestia ta sama si rozwie prdko i stanowczo"604. Podzielali to zdanie tak syn ydwki Jurgens jak i frankista Zwierzchowski, bdcy rwnoczenie na usugach policji rosyjskiej. Zdaniem neofitw, nard polski, "chcc dosuy si ojczyzny, wypawi si naprzd musi w krwi wasnej potokach"605. Przeciw agitacji wrd ludu wystpio Duchowiestwo Pockie,
602)

Cfr. Didier, Rola neofitw w dziejach Polski, str. 90.


)

' Gazeta Warszawska z dnia 3/15 1858 r. "Korespondencja Gazety Warszawskiej". Lww 14 sierpnia 1858.

601),

Mikoaj Berg, "Zapiski o powstaniu polskiem 1863 i 1864 r." 1.1. str. 80. Cfr. Didier, Rola neofitw, str. 91.
604)

603)

Z. L. S. Historia dwch lat 1861-1862. t. Tli, str. 482. Cfr. Didier, Rola neofitw, str. 101.

300

301

LIII. ydzi w czasach zaborczych

LIII. ydzi w czasach zaborczych

wskazujc na nikczemno wrogw, pragncych podburzy jednych przeciw drugim dla wasnych celw. Std powstaa zacieka walka ydw chrzczonych i niechrzczonych przeciw Kapanom i Biskupom, szczeglniej przeciw Arcybiskupowi Feliskiemu. Wszystko wrzao. Podczas gdy "Czerwoni" przygotowywali powstanie, uspokaja Jurgens i Leopold Kronenberg "Bia ych" na zebraniu w grudniu 1862 r., e powstania nie bdzie. Rzd jednak rosyjski powiadomiony by zawczasu przez yda chrzczonego Grzegorza Peretza, e powstanie przygotowywano na stycze 1863 r. Na zjedzie komisarzy wojewdzkich w Skierniewicach, uchwalono rozpocz natychmiast powstanie. Tu znaczn rol odgrywa frankista Jzef Piotrowski, pochodzcy z rodziny tych "ydw, ktrzy wraz z Frankiem dla osignicia rwnouprawnienia przyjli powierzchownie chrystianizm i zmienili swe nazwiska na krajowe, zachowujc zawsze w gbi duszy i w domu obyczaj ydowski"606. Pod naporem komisarzy ogosi si "Komitet Centralny" "Tymczasowym Rzdem" i wezwa modzie do walki zbrojnej, jakkolwiek nie poczyniono odpowiednich przygotowa do dziaa wojennych. Bya to wielka i straszna prowokacja ydw chrzczonych i nie chrzczonych w stosunku do Polskiego Narodu, a skutki jej byy tragiczne. Najlepsze elementy modziey polskiej wkrtce polegy czy zginy na szubienicy, a na czoo kierownikw powstania wysunli si ydzi chrzczeni jak Karol Majewski, jaki czas stojcy na czele Rzdu Narodowego, Jzef Piotrowski czonek Rzdu i ydzi nie chrzczeni. Wskutek napywu elementu neofickiego powstay walki w Rzdzie Narodowym, ktre doprowadziy do prdkiej katastrofy. Samego dyktatora Rzdu Narodowego Romualda Traugutta, ktrego aresztowano w dniu 10 kwietnia 1864 r., zdradzi yd Artur Goldman, pracujcy w skarbowoci powstaczej. Jako szpieg rosyjski dziaa w Krakowie yd dr Bertold Hermani, ktry przyjecha do Warszawy, by wyda wadzom rosyjskim cay Rzd Narodowy, ale udaremniono zdrad, bo zdrajc zawczasu zasztyletowano w hotelu Europejskim. yd z Warszawy Tugendhold, szpieg rosyjski bdcy sekretarzem Pk. apiskiego, uniemoliwi przez zdrad dostarczenie broni i amunicji dla powstacw z Anglii.
605)

Tak rol odegrali ydzi chrzczeni i nie chrzczeni w tragicznym momencie Narodu Polskiego. Wygnacw dodatkowo we Francji i skazacw na Syberii szpiegowali czy oddawali w rce wadz rosyjskich. W kraju za, z ktrego wedug oblicze rosyjskich pod koniec 1866 r. zesano w gb Rosji i na Syberi 250.000 osb, rozpanoszyli si ydzi i pozjmowali oprnione placwki przez Polakw. Jeli si zway to uprzywilejowanie ydw i doda, e Leopold Kronenberg, ktrego nazywano ministrem skarbu Rzdu Narodowego, ktry zaraz po podaniu si do dymisji Wielopolskiego, wyjecha za granic, powrci za do kraju w czasie oglnej aoby narodowej i odznaczony zosta pniej przez rzd rosyjski orderem w. Wodzimierza, nadajcym dziedziczne szlachectwo, to musi si przyj do przekonania, e ydzi celowo i planowo dziaajc przy pomocy neofitw wywoali powstanie, moliwie w porozumieniu z rzdem rosyjskim, w ka dym razie przed wybuchem donosili o jego planowaniu, a w czasie powstania byli na usugach rzdu, by utopi antysemityzm w krwi najlepszych patriotw polskich, by zniszczy polsko i kosztem Polakw wzmocni swj stan posiadania pod zaborem rosyjskim. Istotnie po powstaniu zacza si Droga Krzyowa dla Polakw, a wietna era dla ydw. Z jednej strony rozwin si filosemityzm w rd inteligencji i szlachty, wchodzcej w zwizki maeskie z ydami, a z drugiej strony rzd rosyjski, nie dopuszczajc ydw do Rosji, skupia ich sztucznie w Krlestwie Polskim, ustanawiajc pas graniczny dla ich osiedlenia. Std powstao to sztuczne i nienaturalne skupienie ydw pod zaborem rosyjskim w b. Kongreswce. ydzi, wysugujc si donosami i szpiegostwem rzdowi rosyjskiemu, wypierali coraz wi cej Polakw z handlu i przemys u, a ydzi chrzczeni wypierali z zawodw wolnych. Jaki za by stosunek ydw do polsko ci z jednej strony, a do zaborcw z drugiej, to niech nam sami ydzi powiedz. Wolf abotyski we wspomnianej ju broszurze "Polaki i Jewreje" (Wyd. Kozman, Odessa 1921) mwi: "ydzi w wielu miastach, gdzie nie ma rdzennej rosyjskiej ludnoci, s jedynymi przedstawicielami rosyjskiej kultury, tj. cile mwic, wszyscy bez wyjtku (jedinoliczno) kraj rusyfikuj. Wilna (tak nazywajydzi, by upodobni do sowa: Moskwa) np. rusyfikowana jest wycznie przez ydowsk inteligencj". O Galicji w r. 1890 wypowiedzia si, jako pose w parlamencie austriackim, rabin J. Bloch: "Nawet w Polsce, gdziemy zostali przyjci gocinnie, gdzie krlowie i ksi ta wiadczyli nam aski i dobrodziejstwa, nie przestali my 303

1. c. Z.L.S. Historia dwch lat 186118621.1, str. 189. Cfr. Didier, Rola neofitw, str. 102. Mikoaj Berg, Pamitniki o polskich spiskach i powstaniach 1831 1862 1.1. str. 184. Cfr. Didier 1. c. str. 106.
606)

302

LIII. ydzi w czasach zaborczych LIII. ydzi w czasach zaborczych

wiernie trzyma si niemieckiej mowy. Bylimy mczennikami jzyka Niemcw, sprowadzilimy na siebie odraz i niedowierzanie narodw". Na wielkim wiecu ydw w Poznaniu, wypowiedzia w r. 1901 yd Jaffe te sowa: "Zwracam uwag na stanowisko, jakie my ydzi zajmujemy na pruskim wschodzie. Przed prawie tysicem lat przodkowie nasi przed groz przeladowa przywdrowali z Zachodu do Polski. Nigdy nie wyparli si sprawy niemieckiej, po niemiecku mwili, mwili niemczyzn swej francuskiej i szwabskiej ojczyzny, kiedy ojcowie niejednego, ktry nas odsdza od niemczyzny, gboko jeszcze tkwili w sowiaszczynie. A kiedy ten kraj przyczono do Prus, wtedy to ojcowie nasi przyjli na swoje barki wielk cz kulturalnego dziea. Jeeli miasta poznaskie stay si gwnie warowniami niemczyzny, to wanie ojcowie nasi spenili w tym kierunku dobr, a moe najlepsz cz pracy. Tysicami polonizowali si chrzecijascy Niemcy, lecz aden yd tego nie zrobi i nie zerwa swego zwizku z niemieck ide. Nie tylko wic stoimy na naszym prawie, ale stoimy te na szmacie ziemi, ktr pomoglimy zniemczy, a na to dzi gwnie kadziemy nacisk"607. Na to my dzi rwnie pomy nacisk i pamitajmy czym byli i czym s ydzi dla Polski. Jakkolwiek gosy te jasno mwi, e ydzi czyli si z naszymi wrogami i na ich korzy, a na nasz zgub pracowali, to jednak posuchajmy, co mwi o dziaalnoci ydw wspczeni Polacy i Niemcy. Po zamaniu powstania polskiego w r. 1848 w Poznaskiem, kierowanego przez Mierosawskiego "ydzi aw stanli po stronie Niemcw"... "rd represji rej wodzili ydzi. Genera niemiecki Brandt pisze: wychodzili nieraz ydzi milami na przeciw wojsku pruskiemu i podegali je to przeciwko temu, to przeciwko owemu... Mog da stanowcze zapewnienie, e gdyby nie oni, sprawa byaby tu zaatwiona bez owego znamienia zemsty okruciestwa, ktre nam Polacy z zupenym prawem, chocia niejednokrotnie z przesad zarzucaj"608 "W r. 1848, gdy chodzio o dojcie, jaka narodowo przemagaa w Poznaniu, ydzi... zapisali si wszyscy jako Niemcy. Ta ich podo przewaya na stron narodowoci niemieckiej. Po odniesionym tryumfie poniewierali Polakw na ulicach, rzucali na nich kamieniami, pluli im przed oczy itd. Przy wszystkich narodowych sprawach ydzi wystpujjako wrogowie kraju, ile razy
607)

strona przeciwna mocniejsza si wydaje. Cymbalista Pana Tadeusza jest meteorem w Polsce lub tylko poezj... Niemcy przybywajcy do naszego kraju (mwi tu o Galicji) przyswajaj sobie nasz jzyk, sil si, by nim mwi przez grzeczno dla osb, z ktrymi rozmawiaj; ydzi niemieccy wydaj si wczoraj przybyym plemieniem, a przybyym, by wysysa krew i zatruwa organizm spoeczny"609. Na innym miejscu mwi Supiski, e "ydzi przeszli Prusakw w zacitoci cigania ywiou polskiego... Powstacy Polscy, schwytani przez wadze tamtejsze, doznawali od nich wszelkiego ponienia; prowadzonych przez ulice obrzucali kamieniami, pluli im w oczy, bili laskami po rkach w tyle skrpowanych itp. ydzi galicyjscy po roku 1848 stali na zewntrz ycia politycznego, a w yciu spoecznym polednie tylko zajmowali miejsce. Z pierwszym dniem ruchu Polacy powitali ich brami jednej matki, wezwali do uczestnictwa tych samych praw, ale i tych samych trudw. ydzi przyjli pierwsze, do drugiego natomiast nie poczuli obowizku, a nie poczuli go dlatego wanie, e tamto przyszo gotowe. Oni stanli po stronie, gdzie jest sia"610. Tak wic we wszystkich zaborach ydzi wystpowali przeciw Polakom, zajmowali si ich wyzyskiem, a przy tym szpiegowali i donosili ich do wadz zaborczych. By to zatem wrg domowy, szkodliwy i niebezpieczny. Wrogi stosunek ydostwa wiatowego do Polski charakteryzuje nam yd francuski Maurycy Rothschild, ktry na kilka dni przed zawieszeniem broni, 11 listopada 1918 r. odwiedzi hr. Ksawerego Orowskiego w Paryu i owiadczy mu, e udaje si do niego, jako do wybitnego cz onka kolonii polskiej z ostrzeeniem, ktre moe mie dla jego ojczyzny due znaczenie. Osobicie p. Rothschild, pamitajc, e a do koca XVIII wieku Polska bya w Europie najbardziej tolerancyjnym pastwem dla ydw, yczyby sobie, eby kwestia ydowska zupenie nie bya na Kongresie poruszana, lecz pozostawiona ukadom w samej Warszawie midzy obywatelami obu wyzna mojeszowego i chrzecijaskiego, ktre potrafi doj do zgody. Ale ten pogld nie jest wrd Izraela oglnie przyjty... "Jeeli naKongresie oficjalnym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej bdzie ten byy od miasta Warszawy czonek Dumy Pastwowej Rosyjskiej, ktry zyska wszechwiatowy rozgos jako zajady antysemita, to cay Izrael i p. Rothschild sam, b d uwa ali tak nominacj za policzek wymierzony w twarz ca ego ich narodu i stosownie do tego post pi . Hrabia Or owski
609)

Biesiada Literacka, Warszawa 1901 z dnia 21 marca str. 259. Karwowski 475, przytacza Wacaw Sobieski, Dzieje Polski, t. II. Warszawa 1924, str. 117.
610)

608)

Pisma Jzefa Supiskiego. Wyd. III. 1.1. Warszawa 1883, str. 320. Pisma Jzefa Supiskiego. Wyd. III. t. V. Warszawa 1883, str. 242.

304

305

LIII. ydzi w czasach zaborczych

LIII. ydzi w czasach zaborczych

powinien wiedzie, e wpywy ydowskie na postanowienia Kongresu pokojowego s bardzo wielkie. Niechaj wie z gry i uprzedzi kogo naley, e kiedy Polska bdzie reprezentowana przez tego pana, to Izrael zastpi drog ku wszystkim jej celom, a one s nam znane". "Wy nas znajdziecie na drodze do Gdaska, na drodze do lska Pruskiego i Cieszyskiego, na drodze do Lwowa, na drodze do Wilna i na drodze wszelkich waszych projektw finansowych. Niech Pan Hrabia to wie i stosownie do tego postpi". Nazajutrz po podpisaniu Traktatu Wersalskiego, spotka si P. Or owski z owym Rothschildem i ten wprost odezwa si do niego: "Hrabio Orowski, czy pamita Pan nasz rozmow w przeszym listopadzie?" "Pamitam". "Ot Pan bye uprzedzony i nie moesz si skary, e si stao to, co Panu przepowiadaem"611. Zaleao tu na niedopuszczeniu do przedstawicielstwa Polski Romana Dmowskiego, bo tego "wymaga honor Izraela", a na tym punkcie wiatowe ydostwo zawsze zgodnie idzie razem. Tote zgodnie postpowao na Kongresie Wersalskim przeciw Polsce i wszystkie trudnoci, jakiemy mieli przy ustalaniu granic pochodziy od ydw, jak to zapowiedzia, a nastpnie jako fakt stwierdzi Maurycy Rothschild. Zaraz te odczulimy urzeczywistnienie zemsty ydowskiej, bo w chwili budzcej si pastwowoci Polski, ydzi zdeklarowali si jako jej wrogowie. W bohaterskich walkach o Lww stanli po stronie Ukraicw, lejc wrztkiem z okien, ju te ostrzeliwujc, czy rzucajc kamieniami na nasze oddziay na ulicach Lwowa. Stwierdza to komunikat wojenny ukraiski z dnia 18 listopada 1918 r., chwalc "milicj ydowsk", e Wojskom Polskim stawia zacity opr na ulicach Lwowa. To znw "Ukraiskie Sowo" stwierdza, e "ydy idut z nami". Najcharakterystyczniejsze jednak wiadectwo wydaje im "Ukrai ska rada narodowa", ktra w nocie do Wilsona zapowiada: "ydzi jak jeden m stojpo stronie Ukraicw i pragn by obywatelami Zachodnio-Ukraiskiej Republiki". To znw R. Vogel w pracy "Deutsche Presse des Abstimmungskampfs in Oberschlesien" stwierdza, e uchwalenie plebiscytu na Grnym lsku, zamiast przyznania tego kraju w caoci Polsce, zawdziczaj Niemcy tylko rabinom niemieckim, ktrzy za porednictwem l masoskich oddziaywali decydujco na Wilsona i Lloyd George'a za Niemcami, a przeciwko Polsce. W tym samym

duchu dziaa bankier Jakub Schiff, ktry wysa memoria do Wilsona w czasie Kongresu Wersalskiego, szczeglniej wystpujc przecfw przyznaniu Gdaska Polsce. Co do Wilna za, to jak mwi historyk Wacaw Sobieski w pracy: Dzieje Polski t. III. str. 233: "wiadczy Kronenberg (yd) w ksice Sprawa wileska, a syjonici 1922, e nazajutrz po zajciu Wilna, prasa syjonistyczna, nie tylko zagraniczna, ale i warszawska z oburzeniem pisaa o gwacie eligowskiego, a organ centralnej organizacji syjonistycznej hajnt, zaj wyranie wrogie stanowisko, nazywajc czyn eligowskiego okupacj Wileszczyzny. Podczas gdy ydw eligowski traktowa spokojnie i Polacy szukali porozumienia z ydami wileskimi, prasa ydowska zamieszczaa w Ameryce wiadomoci, e bandy Gen. eligowskiego strzelaj z kulomiotw na ulicach Wilna do ludnoci miejskiej, ktra walczy z tymi bandami". Tu rwnie widzimy ydw walczcych przeciwko Polsce. A zatem, tak jak zapowiedzia Rothschild w Paryu, ydostwo na Kongresie w pierwszych najciszych chwilach powstawao przeciwko Polsce na wszystkich frontach. W r. 1919, gdy Nard Polski zmaga si o wywalczenie bytu niezale nego i nakrelenie granic swego Pastwa, ydostwo tak na ziemi polskiej zamieszkae, jak i poza jej granicami, wytao swe siy, by Polsk okroi, by nie dopuci do jej tyzny, by z niej tylko saby pastwowy twr wyoni si, o to si starao ..Tote za granicszkalowali ydzi Polsk we wszelki zjadliwy sposb. ydowski pisarz np. Szalom Asz pisa o Wojsku Polskim w nowojorskim "Jewish Times": "Biaorusini i Ukraicy podpalaj swoje wsie i miasteczka i uciekaj przed Polakami, jak przed zaraz. Polacy stali si postrachem maych narodw w Rosji, jak dzikie narody redniowieczne... 80% onierzy polskich nie umie ani czyta, ani pisa. Wikszo skada si z rozwydrzonych urwiszw... W pojciu wojsk polskich, Polska jest niepodlega, mona wic rabowa, gwaci, mordowa"612. Trudno zrozumie, e tego oszczerc udekorowano pniej, jak gdyby na urgowisko orderem "Polonia Restituta". Wielce pouczajce i zarazem charakterystyczne jest zestawienie co do zachowania si ludnoci polskiej i ydowskiej w Wilnie, jakie podaje Marszaek Pisudski w licie pisanym do Ignacego Paderewskiego z wiosn 1919 r.:

611)

Hipolit Korwin-Milewski, Siedemdziesit lat wspomnie (1855-1925) Pozna 1930, str. 509-510.

612)

Cfr. Nowy ad, Warszawa 1935. Grudzie, str.

16.

306

307

Uli. ydzi w czasach zaborczych

"Gdym na drugi dzie wit przyjecha do Wilna, przez par dni widziaem cae miasto paczce ze wzruszenia i radoci. Pomimo ogromnego wygodzenia miasta, ludno wpychaa onierzom wszystko, co miaa do jedzenia. Wszystkie te fakty ku wielkiej mojej radoci zawizay pomidzy wojskiem, a ludnoci serdeczny, dugotrway zwizek. Znacznie gorzej byo z ydami, ktrzy przy panowaniu bolszewickim byli warstw rzdzc. Z wielkim trudem wstrzymaem pogrom, ktry wisia po prostu w powietrzu, z powodu tego, e ludno cywilna ydowska strzela a z okien i dachw i rzucaa stamtd granaty rczne"613. To samo Wilno obecnie jest tak zaydzone, e ydzi nazywaj je now Jerozolim, a starsze pokolenie polskie ugina si potulnie pod ekonomicznym i mentalnym jarzmem ydowskim, nie czujc swojej haby, ani nie widzc grozy niebezpieczestwa ze strony ydowskiej, ktra prcz niewoli gospodarczej, prowadzi systematycznie i celowo do niewoli kom unisty czno-ydowskiej.

LIV

Asymilacja
Czynnikiem, ktry oprcz innych, uatwi ydom w Polsce w znacznej mierze osignicie ich celu byli tzw. ydzi zasymilowani. Asymilacj religijnprzez chrzest i narodow przez zmian nazwiska na polskie, poleca u nas Frank za Majmonidesem, ktry przyj islam, a pniej by przeoonym gminy ydowskiej w Kairze, do dzi dnia za jest autorytetem dla ydostwa prawowiernego, nazywajcego go drugim Mojeszem. W licie ksicia ydw w Konstantynopolu z r. 1489 wskazano wprost jako dyrektyw przyjmowanie pozorne nie tylko chrztu, ale nawet kapastwa, celem szkodzenia Kocioowi. W odpowiedzi jako instrukcj podano: "Mwicie, e krl Francji chce, abycie zostali chrzecijanami, zrbcie to, jeli inaczej zrobi nie moecie, lecz zachowajcie zawsze pami o Mojeszu w sercu". "Do tego mwicie, e niszcz wasze synagogi, starajcie si, by wasze dzieci byy kanonikami i duchownymi, aby one rujnoway ich Koci"614. Marani w Hiszpanii, a u nas frankici, potwierdzaj autentyczno powyszego listu. Zaznaczy tu naley, e s ydzi, ktrzy si chrzcz z przekonania "mumer lehakhiz", dla takich musi si mie szacunek, oni zrywaj, a nawet zerwa musz, wszelkie stosunki z ydami, bo ydzi ich uwaajjako zdrajcw, wykltych i przeladuj ich zawzicie. Drugi za rodzaj wychrztw "mumer letiewum", ktrzy przechodz na chrzecijanizm dla wasnej korzyci, a nawet na rozkaz kahau, jako dywersanci, dla korzyci narodu, tych og ydostwa uwaa zawsze za swoich i gdyby przypadkowo wyrzdzono im jak przykro czy krzywd w chrzecijaskim obozie, to cae ydostwo podnosi krzyk i broni ich,

613) Leon Wasilewski, "Jzef Pisudski, jakim go znaem" Str. 182 Cfr. Tygodnik Polityczny Warszawskiego Dziennika Narodowego z dnia 23 sierpnia 1936 r.

308

614)

List ten omawiam w pracy "Program wiatowej polityki ydowskiej" 11 wyd. str. 73 nst.

309

LIV. Asymilacja

LIV. Asymilacja

jako swoich. Ten objaw wiadczy niezbicie, e przechrzta ma zadanie dywersanta w obozie katolickim. Naturalnie ka dy dywersant musi si maskowa i przystraja jak najwicej do otoczenia. Musi w swej gorliwoci dy do tego, by go za wzr i przykad stawiano, by w ten sposb upi naiwne otoczenie. Tak np. oprcz wielu innych, uchodzcy za wielkiego patriot polskiega i dobrego katolika, wychrzta bankier Jan Bloch, herbu Ogoczyk, w testamencie zaznaczy na wstpie: "Byem cae ycie ydem i umieram jako yd"615. Wtedy si okazuje, kto kogo zdradzi, jak mwi Aron Cajtlin o Heinem: "Tak, kogo Heine zdradzi przez swj chrzest, nas czy ich? Gdy czytacie Heinego czy nie widzicie, e stoi yd, ktry rozbija gowy bogw aryjskich? Czy nie macie wraenia, e yd, duch tuaczy stoi i kpi ze wszystkiego, co jest drogie dla otaczajcego, zabezpieczonego, zrwnowaonego, harmonijnego wiata nieydowskiego, jak kpi ze wszystkiego, co wypenia sens i tre kultury aryjskiej?... On zapatrywa si na siebie, jako na ydowskiego Almanzora, jako na zamaskowanego rycerza innego obozu obozu ksit"616. Na innym miejscu porwnywuj ydzi asymilatorw "do tych zakonw rycerskich, ktre walczyy w maskach. Nawet wychrzczeni spenili swoje posannictwo. Takim wychrzta by Henryk Heine. Duch narodu wysa go do obozu przeciwnikw, aby odeprze wroga"617. Oceniajc rol asymilatorw jako dywersantw lub szpiegw w obozie przeciwnika, chroni si ydzi od ich wpyww u siebie, bo jak mwi Wulf aboty ski, jeden z przywdcw obecnego ydostwa, w broszurze wydanej w Odessie 1921 r. "Polaki i Jewreje" str. 13 "asymilatorzy s cakowicie odcici od narodu ydowskiego, a wp yw ydowski przeszed do tych, ktrzy wysunli haso samodzielnej polityki ydowskiej". Inny za yd dr Wygodzki, uwaa prawdziwych asymilatorw za zdrajcw: "Kady asymilator jest zdrajc, a kady zdrajca jest bez honoru. My ydzi w Polsce, szczeglniej na Kresach stoimy w ci kiej, niebezpiecznej walce o nasze istnienie narodowe, o nasz kultur, o nasze faktyczne rwnouprawnienie... przede wszystkim musz ydzi kijami przegoni zdrajcw, ktrzy zatruwaj dusze naszych dzieci w szkoach i sprzedaj ydw codziennie, napy615 ) The Jewish Encyclopedia, Funk and Wagnalls Company, New York and London, t. III. str. 252. Cfr. Didier 1. c. str. 118.

chajc sobie przy tym wasne kieszenie. Przeklnijcie ich ydzi, odpdcie od siebie tych asymilatorw"618. Zatem asymilatorzy, o ile chc wpywa na masy ydowskie s, wedug ydw, zdrajcami, o ile za wpyw swj wywieraj na obz przeciwnika s "podobni do tych zakonw, ktre walczyy w maskach". Ci wic zamaskowani neofici asymilatorzy wyrzdzili i wyrzdzaj Polsce najwiksze krzywdy. Niestety Polacy s tak bezdennie naiwnymi (by nie mwi dobitniej), e im zawsze wierz. Tote ydostwo uwaa Polsk za jedyny kraj dla siebie wybrany. Na mocy uchway starszyzny ydostwa, wobec wzbierajcych fal ruchu odydzeniowego w wiecie, ydzi obecnie maj chrzci si, ale maj tworzy osobne gminy katolicko-ydowskie ze swoim duszpasterzem, ze swoim Kocioem, by zachowa swego ducha w caoci. W tym celu przyjedaj do Polski delegaci obcy dla badania terenu, a jeden z nich Ks. Feig z Ameryki, przechrzta, zamierza przenie do nas z Wiednia organizacj "Paulus-Werk", majc na celu misje wrd ydostwa. Zapewnia przy tym, e "fundusze na ten cel si znajd". Pamitaj widocznie ydzi o tym, co powiedzia rabin we Lwowie, przy lepszej dla nich koniunkturze, bo w r. 1912, e "jeeli si niektrzy ydzi chrzcz, to si przez to nasza sia jeszcze zwikszy, poniewa yd ochrzczony nie przestaje nigdy by ydem"619. Gdyby to wyraenie rabina wydao si komu jako zbyt surowe, to niech posucha gosu konwertyty "ktry cho od kilkunastu lat zerwa wszystkie wizy czce go z ydostwem, mia przecie mono w przeszoci gbszego, bo wewntrznego poznania sprawy ydowskiej620. Charakteryzuj c wi c ydw, jako pe nych pychy i nienawi ci do gojw i paajcych szczegln nienawici do religii chrzecijaskiej, niedowierza ydom przechrztom, a masowe nawrcenia ydw w krajach obcych, uwaa za nieprawdopodobne, moliwym by byo tylko w kraju ydowskim, przy normalnym yciu. Co do przechrztw to mwi, e "pene zerwanie z ydostwem, to jeden z powaniejszych znakw, e nawrcenie si danego osobnika byo szczere, pozostawanie za w rodowisku ydowskim i oddawanie usug ydostwu, to zazwyczaj oznaka koniunkturalnoci i nieszczeroci przyjcia chrztu".
618) "Cjt" z dnia 5 marca 1931 r. Nr 1556 "Czy asymilacja jest ideologi, czy tylko zdrad". Wilno. 619) 620)

Hajnt 1926 r. z dnia 5 marca Nr 55 "Henryk Heine, jego chrzest i zemsta". Cfr. Podbipi ta z dnia 11 lipca 1937 r.
617)

616)

Mow t przytaczam w pracy "Program wiatowej polityki ydowskiej" II wyd. str. 133. Przegld Powszechny Warszawa 1938. Lipiec-Sierpie str 25.

Hajnt 1934 Nr 158 Cfr. Gazeta Warszawska z dnia 25 lipca 1934.

310

311

LIV. Asymilacja

LIV. Asymilacja

"Powszechnie zreszt znane s smutne dowiadczenia z przechrztami. Ilu to ydw przyjo chrzest jedynie po to, aby utorowa sobie karier yciow, uatwi studia, uzyska posad itp.? Ilu to ydw stao si paszportowymi katolikami, jedynie i w celu polubienia katoliczki z mioci czy po prostu dla majtku lub kariery? Jak duo jest takich, ktrzy wprawdzie z pocztku szczerze, w porywie duszy przeszli na ono Kocioa, ale pniej coraz bardziej od Kocioa oddalili si, wiar utracili i ostatecznie stali si zagorzaymi wrogami Kocioa?... Obawiam si, e koniunkturalni konwertyci stanowi wikszo wrd nawrconych ydw. Faktem jest, e pomidzy kierowniczymi jednostkami masonerii, wrd czynnych bezbonikw, socjalistw i komunistw odsetek ydw przechrztw jest bardzo znaczny"621. wiadczy to zatem, e ydzi chrzczeni s czsto elementem niebezpiecznym i szkodliwym, bo demoralizujcym i wywrotowym. O asymilacji narodowej ydw w Polsce mwi: "Jeli moliwoci chrystianizacji ydw s nike, to narodowa asymilacja ydw jest spraw o wiele jeszcze trudniejsz . Katolikiem mo e zosta ka dy cz owiek, ktry uznaje i wypenia prawdy i przykazania Boga i Kocioa. Natomiast sta si czonkiem innego narodu, to sprawa bardziej zawia... Dzieu asymilacji sprzyja fakt bliskoci rasowej, wsplnoty religijnej, przynalenoci do jednego typu kultury i wreszcie pomieszanie jednostek pord danego narodu. Ot ydzi nie posiadaj w Polsce adnego z wyliczonych elementw sprzyjajcych asymilacji. Rasowo s dalecy od Polakw, religijnie obcy, raczej wrodzy, kultura zupenie odrbna, wywodzca si z innego pnia, yj ponadto w zwartej masie mniej czy wicej wyodrbniajcej si caym swym bytem, mentalnoci i obyczajami itd. od spoecznoci narodowej Polakw. Moliwoci wic masowej asymilacji ydw s w Polsce... adne". "U oddzielnych jednostek jest wprawdzie w wyjtkowych wypadkach asymilacja moliwa, ale jeszcze bardziej anieli w dziedzinie religijnej, koniecznym warunkiem szczeroci jest odseparowanie si od ydowskiego rodowiska i ponadto przejcie si misj suenia Polsce, a nie chci kierowania, czy panowania nad Polsk. Sam fakt jakich zasug wobec Polski nie wiadczy jeszcze o staniu si Polakiem, moe to by tylko pastwowy, przyjacielski patriotyzm"622. Zamieszczenie tych nadzwyczaj trafnych i cennych uwag o ydach chrzczonych i o asymilacji w powanym organie OO. Jezuitw, gdzie kilka miesicy
621) 622)

przedtem broniono tezy, e ydzi mog by dobrymi Polakami, wiadczy 0 gbokich przeobraeniach, jakie si odbywaj w Narodzie naszym i czcio wo w niektrych sferach Ko cielnych. Smutne do wiadczenia tak u nas jak 1 u obcych z ydami chrzczonymi powinny wreszcie otworzy ju wszystkim oczy i nie dopuci do niebezpiecznych i zgubnych eksperymentw dla Kocio a i Pastwa Polskiego w formie utworzenia obrzdku ydowsko-katolickiego z jzykiem liturgicznym hebrajskim. Bardzo trafnie rwnie okrela yd z pochodzenia, Karol Marks, poczucie narodowe yda w sowach: "chimeryczna narodowo yda jest narodowoci kupca, czowieka pieninego w ogle"623.

Przegld Powszechny 1. c. str. 30. Przegld Powszechny 1. c. str. 31 nst.

Karol Marks, W kwestii ydowskiej. Warszawa, 1938 str. 51 Przek ad z orygina u niemieckiego z wydania Marks/Engels Gesamtausgabe. Frankfurt a. M. 1927.

623)

312

313

LV. Rota ydw w r. 1920

LV

Rola ydw w r. 1920


"Cud nad Wis" jest wielk szkol dla Narodu i Pastwa Polskiego. Wymownie nas uczy, e Polska moe si opiera tylko na Polakach zjednoczonych umiowaniem swojej Ojczyzny i zczonych silnymi wzami narodowymi. Jest tu zarazem wielkie ostrzeenie przed ydami, ktrzy bezprzykadnie, jak w adnym pastwie, czyli si z naszym wrogiem i dziaali na szkod zagroonego naszego bytu pastwowego. Dezercja, zdrada, sianie defetyzmu wrd ludnoci cywilnej, w wojsku, czenie si wprost z wrogiem przez przyczanie si do niego z broni na froncie lub tworzenie oddziaw wojskowych z ludnoci cywilnej i przechodzenie na pomoc do wroga, by walczy przeciw wojskom naszym oto obraz zachowania si ydw w Polsce, dwigajcej si z okoww niewoli, ktra miaa przed sob postawion kwesti "by albo nie by". Mae tylko byy wyjtki. Tu znw niech przemwi fakty i suche komunikaty Naczelnego Dowdztwa: "Komunikat z dnia 18 kwietnia 1919 r. Front litewsko-biaoruski: Wczorajsze walki o Lid byy uporczywe. Nieprzyjaciel zgromadzi wielkie siy, starannie przygotowa si do obrony i umocni waniejsze obiekty. Piechota nasza musiaa kilkakrotnie ama bagnetem opr wroga, zwaszcza suwalski puk piechoty, ktry wrd cikich walk ulicznych, biorc dom za domem, oczyszcza miasto od nieprzyjaciela. Miejscowa ludno ydowska wspomagaa bolszewikw, strzelajc do naszych onierzy". Doda tu naley, e kiedy wymieniony 41 pp. opuci ze wzgldw taktycznych czasowo Lid, to ydzi z okien i z dachw strzelali do onierzy naszych, lali wrztkiem na nich i rzucali kamieniami. Kiedy za pniej wymieniony puk ponownie zaj miasteczko, ludno polska wskazaa na kloaki, do ktrych ydzi wrzucili siedmiu oficerw naszych, ktrych jako ostatnio wycofujcych si postrzelili, pojmali, w okrutny sposb zmasakrowali i rzucili do kloaki. 314

Komunikat z 19 sierpnia 1920 r: "W Siedlcach wzito do niewoli ochotniczy oddzia ydowski, rekrutujcy si z miejscowych ydw komunistw". Komunikat z dnia 21 sierpnia 1920 r.: "Front rodkowy... W walkach pod Dubienk, gdzie odrzucilimy nieprzyjaciela za Bug, odznaczy si porucznik Danielak z 11 pp., ktry samorzutnie, nie czekajc na nadejcie swej kompanii, z 8 onierzami zaatakowa lini nieprzyjacielsk, biorc 20 jecw do niewoli. Stwierdzono w tym okrgu, e walczy po stronie bolszewickiej oddzia ochotniczy z Wodawy". Widzimy tu zatem niezwyke bohaterstwo naszych onierzy, ktrzy oprcz wroga zewntrznego musieli jeszcze pokonywa wewntrznego wroga, ydw. Podobn sytuacj mamy rwnie w walkach zaciekych w Biaymstoku, jak stwierdza Komunikat z 24 sierpnia 1920 r.: "Front pnocny... Przy zdobyciu omy wzito 2.000 jecw, 9 dzia, 22 karabiny maszynowe i bardzo duy materia wojenny. Po zajciu przez 1-sz dywizj Legionw w dniu 22 bm. rano Biaegostoku trway w samym miecie jeszcze przez 20 godzin zacieke walki uliczne z przyby na pomoc z Grodna 55- dywizj sowieck i miejscow ludnoci ydowsk, ktra wydatnie zasilaa szeregi bolszewickie". Jeli z powyszych Komunikatw Naczelnego Dowdztwa przekonujemy si, e ludno cywilna ydowska w czasie wojny uderza sztyletem w plecy naszego onierza, zmagajcego si z wrogiem lub czy si z wrogiem do otwartej walki przeciw naszej Armii, to inne Komunikaty charakteryzuj ydw w Armii na froncie jako dezerterw i zdrajcw najpodlejszego gatunku. Raport Dowdcy 5p. Uanw do Szefa Sztabu Generalnego: "Dnia 21 czerwca 1920 na odcinku IV Batalionu 106 pp. na Suczy 3 onierze, ydzi przyapani zostali na rozmowie z bolszewikami, ktrzy proponowali zdradzi nas i wsplnie przeama front. Batalion ten mia w swym skadzie 130 onierzy ydw. Dwch ydw z wyroku Sdu Doranego, zostao rozstrzelanych, trzeci uaskawiony". "Dnia 26 czerwca rwnie silnie zaydzony I Batalion 106 pp. broni przyczka mostowego w Hulsku. Trzykrotnie odwani semici uciekali z okopw i trzykrotnie uani 5 puku zapdzali ich pazem szabli na miejsce. W trakcie tego yd, sierant 106 pp. zabi dwoma kulami wachmistrza 3 szwadronu Pilcha, ktry zapdza go na miejsce. Wynikiem tego boju byo nowe przeamanie naszego frontu (na Suczy i Horyni). Dnia 3 sierpnia 1920 r. Budionnyj skoncentrowa si naprzeciwko Ostroga, bronionego przez oddziay 106 pp., do ktrego powrcia tymczasem wikszo ydw dezerterw. Dnia czwartego o wicie garnizon Ostroga bez strzau, 315

LV. Rola ydw w r. 1920

LV. Rola ydw w r. 1920

nie napierany przez bolszewikw, panicznie wycofa si z miasta. Bolszewicy mimo trudnej przeprawy, przeszli Hory i wyruszyli na Zdobunowo". "Z faktw przytoczonych wypywa, e przepeniony ydami 106 pp. suy ulubionym punktem ataku dla Budionnego i dwukrotnie odegra fataln rol bezporedniej przyczyny przeamania naszego frontu (na Suczy i Horyni). Dane powysze s w Armii naszej powszechnie znane i szeroko omawiane wrd onierzy. Oburzenie ich jest tak wielkie, e dalsze pozostawienie ydw w skadzie Armii jest wykluczone. Nasuwa si konieczno niezwocznego wydzielenia ich z pukw na froncie, inaczej mog zaj krwawe ekscesy. Warto bojowa na takim odydzeniu moe tylko zyska". O tych wypadkach mwi rwnie Wacaw Sobieski: "Niezapomnianym bdzie rwnie stanowisko tych ydw, ktrzy witali armi Bronsztaina-Trockiego manifestacyjnie. W czasie cofania si Gen. Szeptycki trzykrotnie przysya do Naczelnego Dowdztwa W.P. raporty o zdradzie oficerw ydw, za pod Radzyminem batalion wartowniczy, skadajcy si z ydw, przeszed na stron bolszewikw"624. Jeeli si zway, e wtedy nawaa bolszewicka zbliaa si ju prawie do przedmie Warszawy, to si zrozumie nadzwyczaj cikie pooenie naszej Armii i naszego Narodu i musi si przyzna, e jedynym ratunkiem przed ydami, jako wrogiem wewntrznym, by nadzwyczaj doniosy rozkaz wczesnego Ministra Spraw Wojsk. Gen. Sosnkowskiego, by ydw wydzieli z armii i osadzi w obozie koncentracyjnym w Jabonnie. Rozkaz ten opiewa: "Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddzia I Sztabu Licz. 13679 mob. Usuni cie ydw z D.O. Gen. Warszawy i formacji podleg ych wprost M. S. Wojsk. W zwizku z mnocymi si cigle wypadkami, wiadczcymi o szkodliwej dziaalnoci elementu ydowskiego, zarzdza M. S. Wojsk, co nastpuje: 1. Dla D. O. Gen. Warszawa. 2. Dla wszystkich Oddziaw szt. M. S. Wojsk, i Dep. M.S.W. z poszczegl nymi, w drodze tych Oddz. szt. i Dow. wprost M. S. Wojsk., podlegajcymi formacjami, zakadami, instytucjami itd. ad 1. D. O. Gen. Warszawa usunie ze wszystkich mu podlegych formacji, stacjonowanych w Warszawie, Modlinie, Jabonnie i Zegrzu, ydw szeregowych, pozostawiajc w tych formacjach tylko 5% tego ywiou. D. O. Gen. Warszawa wyznaczy punkt zborny, dla tych wyeliminowanych ydw, tworzc
624)

Wacaw Sobieski, Dzieje Polski t. III str. 232.

316

z takowych po wydzieleniu rzemielnikw, oddziay robotnicze. Oddziay te powinny by formowane na sposb kompanii robotniczych o maksymalnej sile 250 szeregowych na kompani . Na ka d tak kompani robotnicz wyznaczy:; D.O. Gen. Warszawa 1 oficera, 5 podoficerw, 10 szeregowych wyzna chrzecijaskich. W razie zapotrzebowania oficerw niezdolnych do suby frontowej zwrci si D. O. Gen. Warszawa z zapotrzebowaniem takowych do Oddz. I Sztabu M. S. Wojsk. Po sformowaniu wymienionych kompanii robotniczych, wyda M. S. Wojsk, dalsze zarzdzenia, co do numeracji i gdzie wymienione kompanie zuytkowane zostan. Przeprowadzenie tego rozkazu nale y niezw ocznie wykona , licz c si z obecn sytuacj. O wycofaniu z formacji ydw zamelduje D. O. Gen. Warszawa do M. S. Wojsk. Oddz. I Sztabu do dnia 12. VIII. 1920 r. ad 2. Wszystkie oddziay szt. M. S. Wojsk., jak rwnie i Departamenty usun do 5% z podlegych im (wprost M. S. Wojsk.) formacji, zakadw, instytucji itd. szeregowych ydw, oddajc takowych do dyspozycji D. O. Gen. Warszawa, ktre ich wcieli do tworzcych si robotniczych komp. Zaznacza si przy tym, e w samych biurach i kancelariach poszczeglnych oddz. szt. i Departamentw, naley wszystkich ydw szeregowych usun. Zatrzymanie ydw w biurach lub innych instytucjach pod pretekstem, e takowi s niezbdni lub politycznie pewni, tym samym zakazuje si. Wyeliminowanie ydw i oddanie takowych do dyspozycji D. O. Gen. Warszawa winno by bezwarunkowo z dniem 12. VIII. 1920 r. skoczone. Wykonanie tego rozkazu zamelduje D. O. K. Gen. Warszawa Oddziaowi I Dep. M. S. Wojsk., zawiadamiajc o wykonaniu Oddz. X. Sztabu M. S. Wojsk. Otrzymuj: Woj. Gub. Warszawy, D.O. Gen. Warszawa, Biuro Prezydialne, Kancelaria Wiceministra, Wszystkie Oddz. Sztabu M. S. Wojsk., Wszystkie Dep. M. S. Wojsk., Dep. dla spraw Morskich, Dow. m. Warszawy, N. Dow. W. P. Prich Pk. Szt. Gen. Szef Oddziau I." Jeeli Minister Spraw Wojsk, zmuszony by do przeprowadzenia oczyszczenia Armii z ywiou ydowskiego w najkrytyczniejszej dla Pastwa chwili, bo w chwili, kiedy wrg by prawie pod murami stolicy, to czy nie jest rzecz niezb dn i konieczn dla Pa stwa oczy ci w zupe no ci Armi od ydw w czasie pokoju na podstawie ustawodawstwa, wyznaczajcego ydw do batalionw robotniczych i nakadajcego na nich progresywny podatek stosownie do zamonoci? Jeeli suba w Armii Polskiej jest zaszczytem i chlub dla Polaka, to nie moe by w niej miejsca dla tych, ktrzy apownictwem od niej si wymykaj, dezerteruj , szpiegostwo i zdrad uprawiaj , a takimi s ydzi, bo jak mwi 317

LV. Rola ydw w r. 1920

Wacaw Sobieski w r. 1920 "wrd zbiegych do lska Grnego, a nastpnie wydanych Wadzom Polskim, byo: dezerterw 202, a w tym ydw 193, uchylajcych si od poboru wojskowego 411, a w tym ydw 398, dziaajcych na szkod Pastwa Polskiego 328, w tym ydw 325"625. Tak rol odegrali ydzi w chwili pawstania Pastwa Polskiego. Czy wic si godzi tych, ktrzy zdradzali Polsk i czyli si z jej wrogami, stawia na rwni z tymi, ktrzy krwi i yciem jej bronili i dla niej wszystko powicili, i jednym i drugim dawa rwne, jedne i te same prawa? Czy te przeciwnie? Czy sprawiedliwo i instynkt samozachowawczy nie przemawia za tym, by ydom odj rwnouprawnienie i by ich wykluczajc z Armii, nie dopuci do dostaw wojskowych, onierzom zakaza wszelkiego stykania si z nimi, a ydom zabroni nawet blisko koszar mieszka?

LVI

Instytucja Esterek
Oprcz zota, ktrego uywaj stale ydzi w deniu do swych celw, posuguj si jeszcze i kobietami. To s dwa wyprbowane ydowskie rodki, ktrych stosownie do okolicznoci uywaj, o ile napotykajna jakie trudnoci prywatne czy narodowe. O ile yd nie ma dostpu przez pienidze, to posya ydwk, a pniej szantaujc, dochodzi do celu, bo jak mwi Karol Marks 0 ydach, u nich "nawet stosunek mczyzny do kobiety itp. staje si przedmio tem handlu! Kobietami robi si interesy"626. Oprcz tego rodzaju korupcyjnych czy te wprost demoralizacyjnych rodkw, posugujsi jeszcze ydzi kobietami, podsuwajc je w rnej formie niby "przypadkowo" za ony modym ludziom, ktrych kariera wietnie si zapowiada, albo te nawet onatym na wysokich stanowiskach, by w ten sposb mie dobry wywiad i wpywy, ponadto, by w razie potrzeby paraliowa zamierzenia przeiwydowskie. Widzimy to tak w historii narodu ydowskiego, jak 1 w yciu codziennym. Na dowd za tego, e nie sto pojedyncze wypadki, ale akcja systematyczna i z gry przemylana, moemy przytoczy "Mow rabina o gojach", gdzie powiedziano: "Musimy o tym myle, by uatwi zwizki maeskie midzy ydami i chrzecijanami, bo nard ydowski moe przez to tylko zyskiwa, nie ponoszc adnej szkody. Wprowadzenie w pewnym stopniu nieczystej krwi do naszego narodu, przez Boga wybranego, nie moe go zniszczy, a nasze crki zyskuj przez te maestwa stosunki z rodzinami, ktre posiadaj potg i wpywy. Drog wymiany za nasze pienidze zyskujemy wpyw na nasze otoczenie.
Karol Marks, W kwestii ydowskiej. Warszawa 1938. Instytut Wydawniczy "Renaissance", str. 51. (Przekad z oryginau niemieckiego, z wydania Marks, Engels Gesamtausgabe Frankfurt a. M. 1927.
626)

625)

Dzieje Polski t. III, str. 232; T. Mcisawski, Wojsko Polskie, a ydzi. Warszawa, 1923; Kazimierz Doga, ydzi w czasie walk o niepodlego Polski. Pozna 1937.

318

319

LVI. Instytucja Esterek

LVI. Instytucja Esterek

Przyja z chrzecijanami nie sprowadzi nas z drogi, ktrmy sobie nakrelili, przeciwnie, dziki zrcznoci uczyni nas ich panami". W "Mowie" na cmentarzu w Pradze po przytoczeniu uzasadnienia koniecznoci wolnych zwizkw midzy ydami i chrzecijanami dodano: "chrzecijaskie pokrewiestwo nie wywiera na nas adnego wpywu, ale my wywieramy na nich". My Polacy wiemy o tym dobrze ze smutnego dowiadczenia 20 lat Polski Odrodzonej, kiedy zmiana on staa si wprost modn, kiedy rodziny rozbijane zbyt czsto przez ydwki, kiedy ydwki w rodzinach polskich stay si wprost gangren i plag dla katolickiego i narodowego ycia polskiego. Ze wzgldw za obronnoci pastwa maestwo, czy poycie z ydwk, powinno by wprost naj surowiej cigane, bo czy mona liczy na zachowanie tajemnic pastwowych czy wojskowych u ludzi, ktrzy z ydwkami yj? Obcy wywiad moe je przecie genialnie dla swoich celw uy, a moe je nawet z gry ju w tym celu posa. Dlatego to nowe ustawodawstwo polskie musi uwaa onatych, czy yjcych z ydwkami, jako ydw i od wszelkich urzdw zwizanych z tajemnicami pastwowymi, czy z wojska usun. Gdyby ydzi gwat na to podnieli, to im odpowiemy, e to mdre prawo, tak doniose pod wzgldem religijnym, narodowym i pastwowym od nich tylko pochodzi, my si od nich uczymy. Wprowadzili je odnowiciele pastwa ydowskiego, Ezdrasz i Nechemiasz po powrocie czci ydw z niewoli babiloskiej. Zakadajc podstawy ycia pastwowego, zaczli od wzmocnienia ducha religijnego i od uzdrowienia ycia rodzinnego. Tote zaraz na wstpie, rozkaza kapan Ezdrasz wszystkim swym wspwyznawcom, by porzucili ony obcych narodw627. Przeprowadzajc nastpnie Nechemiasz czystk pod tym wzgldem w narodzie, napotka nie tylko wrd kapanw, ale nawet w rodzinie arcykapana onatych z obcymi. Manasses mianowicie, brat arcykapana Jadduy onaty by z Nikazo, crk Sanaballetesa, namiestnika Samarii. Nechemiasz "wygna go od siebie"628. Blisze szczegy o tym wygnaniu opowiada Flawiusz, e Manassesowi postawiono jako warunek, albo ma porzuci obcej narodowoci on, albo zrzec si arcykapastwa. "Nie dopuszczono go te do wityni, bo starszyzna ydowska bunt przeciw niemu urzdzia, uwaajc, e za jego przykadem poszliby
627) 628)

i inni i w ten sposb otwarto by drzwi i bramy do stosunkw z gojami, wiedzieli bowiem zbyt dobrze, e przekroczenia prawa maeskiego i maestwa z kobietami obcymi, byy przyczyn wszystkiego ich cierpienia i poprzedniej niewoli"629. Manasses wybra wprawdzie on , ale musia zrzec si arcykap a stwa w Jeruzalem. Inni porzucili ony z obcych narodw i pozostali na swoich urzdach. Surowe to prawo wprowadzi Ezdrasz i Nechemiasz dla ratowania rodziny i duszy narodu. Jeli Flawiusz mwi, e rozbijanie ycia rodzinnego sprowadzio wszystkie nieszczcia na nard ydowski i nastpnie niewol, to my moemy rwnie zastosowa to do naszego narodu, bo przecie czasy poprzedzajce upadek Polski, to czasy rozlunienia ycia rodzinnego i upadek moralnoci, przysza pwiekowa niewola, a w Odrodzonej Polsce rozlunienie ycia rodzinnego wprost przera aj ce, szczeglniej w sferach wy szych i najwy szych tak, e z dawnymi znajomymi witajc si po duszym niewidzeniu si, zachowa potrzeba zwyczaje dobrego arabskiego tonu, e nie naley pyta si o zdrowie ony, boby zapytany by w kopotliwym pooeniu, nie wiedzc, o ktrsi pyta. Ot chcc utrwali podstawy naszego Pastwa, musimy przy jego odbudowie zwrci szczegln uwag na uzdrowienie rodziny. Musimy prawo kocielne wzmocni surowymi przepisami pastwowymi i za wzorem ydw, przeprowadzi czystk w narodzie, dajc bezwzgldnie usunicia ydwek, stawiajc jako warunek, albo usunicie ydwki, albo usunicie z urzdu albo teka, albo rebeka! Tego wymagajtak wzgldy religijne, jak narodowe, jak rwnie i pastwowe. Uczmy si od ydw i w tym, co dobre naladujmy ich. Tym wicej moemy prawo Ezdrasza i Nechemiasza zachowa, bo ono jako starotestamentalne, naley do naszych religijnych podstaw, jakkolwiek obcymi s tutaj dla nas ydzi.

I. Esdrae 10, 11, 17 i 19. II Esdr. 13,28.


629)

Antt. XI. 8, 2.

320

321

LVII. Kwestia ydowska w Polsce w czasach obecnych

LVII

Kwestia ydowska w Polsce w czasach obecnych


Susznie powiedzia historyk ydowski Mejer Baaban o stosunku narodw rdzennych do ydw: "W pierwszym okresie narody tubylcze przyjmuj nas z otwartymi ramionami, ciesz si..., e bierzemy udzia w ich pracy kulturalnej i gospodarczej, e wraz z nimi budujemy kraj i ycie. Z czasem nastpuje jednak przesyt. Nard gospodarzy zaczyna si jednak obawia swego gocia, ma dosy jego wpywu we wszystkich gaziach pracy i kultury, widzi w nim wspzawodnika i dy do usunicia go ze wszystkich placwek"630. Ta faza stosunku Polakw do ydw nastpia obecnie w Polsce. Jak dokadnie i dosadnie wskazuje wszystko przytoczone, mimo niezwykej cierpliwoci polskiej, musia tu nastpi przesyt, bo w adnym kraju w wiecie nie ma tak olbrzymiego procentu ludnoci ydowskiej jak w Polsce. Nigdzie ydzi nie wypieraj tak ludnoci rdzennej ze wszystkich dziedzin ycia gospodarczego, a nigdzie nie mieszaj si tak do ycia wewntrznego, a nawet Kocielnego, jak w Polsce. Jako dowd tego moe posuy "Projekt prawa maeskiego", opracowany przez wikszo ydowsk w Komisji kodyfikacyjnej na podstawie Talmudu, a nadto przedmioty katolickiego kultu religijnego w 80% wyrabiane i sprzedawane przez ydw, mieszanie si ustawiczne ydw do spraw kocielnych, do ksiy itd. Jest w Polsce ydw okoo 4 miliony, nikt tego dokadnie nie policzy, bo, jak codzienne pisma donosz, wrd aresztowanych ydw jest mnstwo nie meldowanych. Wrd ogu mieszkacw, liczc na okrgo 35.000.000, tworz ydzi 11,43%, podczas gdy w innych krajach nie dochodz nigdzie do tak

630)

Nasz Przegld z dnia 8 marca 1936 r. "Purim"

wysokiego procentu, ani nigdzie, prcz Ameryki P n. nie s skupieni w tak wysokiej liczbie. W Polsce okoo 4.000.000 yd. na 35.000.000 mieszk. czyli 11,43% Na Litwie jest 177.500 2.300.000 7,9% w Rumunii 1.050.000 18.000.000 5,7% na Wgrzech 480.000 8.600.000 6,0% na otwie 97.000 2.000.000 5,0% wSt. Zjedn. 4.500.000 120.200.000 3,4% w Czechosowacji przed rozbir. 380.000 14.500.000 2,5% w Rosji jest 2.800.000 107.501.000 1,6% w Niemczech przed przyczeniem Austrii i Sudetw byo 600.000 yd. na 66.000.000 mieszk. czyli 0,9% w Anglii jest 340.000 45.000.000. 0,7%. we Francji 230.000 40.000.000 0,5% w Grecji 100.000 6.200.000 1,6% we Woszech 70.000 40.000.000 0,17% w Jugosawii 70.000 13.000.000 0,5% w Belgii 69.000 8.300.000 0,5% w Holandii 150.000 8.000.000 1,5% w koloniach holenderskich nie moe aden yd by urzdnikiem. w Bugarii jest 49.000 yd. na 5.000.000 mieszk. czyli 0,98% w Danii 7.100 3.400.000 0,05% w Szwajcarii 22.000 4.200.000 0,52% w Portugalii 2.000 6.000.000 0,03% w Szwecji 7.200 6.000.000 0,12% w Finlandii 1.750 3.500.000 0,05% w Norwegii 1.400 2.800.000 0,05% w Amer. Po. 530.000 z czego w samej Argentynie 275.000 w Azji 936.000 w Afryce 550.000 w Australii 28.000 Z tego zestawienia widzimy, e na Polsk przypada mniej wicej 1/4 cz ydostwa z caego wiata, e Ojczyzna nasza jest najwicej upoledzona wskutek zaydzenia, o ktrym za granic nie ma si nawet pojcia. Jeli pomylimy, e w Warszawie, w ktrej ydom za czasw dawnej Polski nie wolno by o 323

322

LVII. Kwestia ydowska w Polsce w czasach obecnych

LVII. Kwestia ydowska w Polsce w czasach obecnych

mieszka, a dzisiaj znajduje si w niej 352.700 ydw, oprcz nie meldowanych, czyli wicej ni w caej Anglii, ni w caej Francji, a na Nalewkach wicej ni w caej Australii, to zapyta si musimy, skd my przychodzimy do tego, eby tyle wrogw u siebie przetrzymywa i ywi? Zdawaoby si jednak, e wobec tego rodzaju stosunkw, wobec tak olbrzymiego i nadmiernego skupienia ydw w Polsce, ydzi bd std emigrowa sami, co byoby we wasnym ich interesie, by nie rozdrania ludnoci rdzennej. Tymczasem jest przeciwnie. Wedug ydowskiego "Centralnego Biura Emigracyjnego" Jeas w Warszawie, wyjecha o ydw z Polski 362.000 za 15 lat, to jest od 1921 do 1936 r. Tymczasem w samym tylko 1928 r. wpuszczono z Rosji do Polski 600.000 ydw, "ktrych papiery nie byy w porzdku"631. Oprcz tego, przybyo ich wiele tysicy wygnanych z Niemiec, z Rumunii, z Austrii, z Czechosowacji. Zaczyna si znw ponowna historia z wiekw ubieg ych, kiedy ydw p dzono z Zachodu, wtedy uciekali do Polski. T Polsk zawsze jednak szkalowali za granic, szkaluj j obecnie programowo i planowo, a jednak do niej uciekaj, bo jak powiedzia ostatni pseudomesjasz Jakub Lejbowicz Frank Dobrucki w swej odezwie do ydw w Polsce w r. 1755: "ydzi nie mogli si mie lepiej w Palestynie, jak ich potomkowie w Polsce, bo zrwnali si z ludnoci ojcw i przodkw naszych za czasw krla Dawida. Nie tylko przez tak ludno, ale take przez niesychane swobody i rozkosze ludu ydowskiego w Polsce, ja bym ten kraj, mwi Frank, nazwa prdzej ydowskim, ni polskim, judzk nie polsk ziemi , bo te miliony mieszczan i chopw polskich dla ydw jedynie yj, na nich w pocie czoa pracuj i sam Bg po Palestynie Polsk musia dla ydw na nowziemi obiecan, a Krakw na now Jerozolim przeznaczy"632. Od czasw Franka ydzi nie tylko nic nie utracili ze swoich zdobyczy, ale przeciwnie, tak je spotgowali i takie osignli wpywy, e Pose Budzyski w Sejmie zmuszony by wypowiedzie : " damy zrwnania nas w prawach z ydami". Goszc dla nas tolerancj i postp, tkwi sami w najciemniejszych praktykach, jak to widzieli my przy sposobno ci obrony uboju rytualnego, kiedy z tak zaciek o ci twierdzili, e ten barbarzy ski sposb pastwienia si nad
631) Der Moment, z dnia 28 listop. 1928 r. Nr 276 "Polemika midzy Ministrem Spraw Wewntrznych, a pos em Grunbaumem".

zwierztami jest aktem ich religii. Kiedy za Sejm uchwali ograniczenia uboju rytualnego procentowo do ludnoci ydowskiej, to wadze bezpieczestwa obarczone s wprost wyawianiem naduy w tym wzgldzie i wykrywajtjne rzenie cielt na strychu, w mieszkaniach, a nawet w bnicy, jak w Brzeciu n./Bugiem w pierwszych dniach lipca 1937 r.633, a miso rytualne przechowywali na cmentarzu. Szalona ch zysku pcha ich do wszelkich niegodziwoci i podoci, bo wszystkie rodki s tu moliwe i godziwe. Tote przy pomocy oszustwa, podstpu, lichwy i rnego rodzaju szachrajstwa zajli przecitnie w caej Polsce: 75% nieruchomoci w miastach, 80% zakadw przemysowych, 85% w handlu, 90% w bankowoci. Zakadw ubezpieczeniowych jest 90% w rkach ydowskich. Wrd lekarzy jest 60% ydw wrd adwokatw jest 65% ydw, wrd rzemielnikw jest 65% ydw. Natomiast tam, gdzie wymaga si cikiej pracy fizycznej i gdzie grozi niebezpieczestwo ycia jak np.: w grnictwie i hutnictwie 0%, czyli nie ma ani jednego yda. Rzemioso, id c z zachodnich prowincji ku wschodnim, jest zajte przez ydw od 4 do 100%. Niektre gazie rzemiosa we wschodnich czciach kraju s zupenie opanowane przez ydw. Staraj si rwnie oddzia ywa i na ycie umys owe ludno ci polskiej. W dziale wydawniczym zajli ju 75%, w beletrystyce 80% . Zdobyli to wszystko przy pomocy oszustwa i podstpu, wmawiajc w atwowierne spoeczestwo polskie, e tolerancja i postp wymaga rwnouprawnienia dla wszystkich. Ten postp jednak okaza si podstpem, bo jak powiedzia rabin we Lwowie w r. 1912: "Postp i cywilizacja s waami, ktre zakrywaj ydw i pomagaj im do urzeczywistnienia ich planw"634. W imi zatem postpu prowadz ydzi walk, wyszydzajc w spoeczestwie polskim wszystko co polskie, katolickie i narodowe, by osabi w Polsce to, co tworzy spjni pastwa i narodu, by rozoy przez wywrotow dziaalno
633)

Cfr. Adrian Krzyanowski, Dawna Polska, Warszawa 1844, str. 51 53. Mow t podaj w pracy "Mesjanizm a kwestia ydowska", str. 89, 91.

632)

Goniec Warszawski 1937 Nr 185. Mow t przytaczam w pracy "Program wiatowej polityki ydowskiej", str. 133.

324

325

LVII. Kwestia ydowska w Polsce w czasach obecnych

LVII. Kwestia ydowska w Polsce w czasach obecnych

nasze Pastwo od wewntrz i by je zniszczy. Dziaalno t prowadz albo sami ydzi, albo z domieszk patnych szabesgojw. Jeli wemiemy nadto pod uwag, e w zakresie demoralizacji i paserstwa wystpuj prawie sami ydzi, a prowadz ten zbrodniczy proceder systematycznie i planowo, to zrozumiemy, jak wielkim zem, jak zaraz i gangren spoeczn s ydzi. Zdaj sobie dokadnie z tego spraw, e tego rodzaju oskarenie byoby wprost karygodnym, gdyby si nie opierao na dowodach i na faktach i dlatego kilka tylko tych faktw dla braku miejsca podaj. Warszawskie wadze bezpieczestwa wykryy w mieszkaniu notowanego pasera Nuchima Cwiklera, biuro towarzystwa ubezpiecze... dla zodziejw. Liczba ubezpieczonych przestpcw przekraczaa 3.000 osb. Opacali oni skadki, zalenie od stopnia niebezpieczestwa w ich zawodzie. Najwiksze skadki pacili kasiarze, najmniejsze kieszonkowcy. Dyrektorem towarzystwa by paser Cwikler. Oprcz ubezpiecze biuro opacao naprzd wszelkie przedsiwzicia przestpcze. Zodziejom wypacano na rachunek przyszych zyskw powane zaliczki. Biuro porady prawnej w tej ubezpieczalni udzielao poyczek na porady adwokackie i pokrywao wszelkie koszty sdowe. Uwizionym czonkom towarzystwa dostarczano ywnoci i utrzymywano z nimi ustawiczny kontakt. Ubezpieczalnia zodziejska Nuchima Cwiklera dziaaa przez 4 lata i stale si rozwijaa, przeszkodzia jej w tym rozwoju policja635. Nie mniej demoralizujcym i zbrodniczym rodkiem rozkadu spoecznego, uprawianego przez ydw, byo pismo codzienne, wydawane przez zodziejw i dla zodziejw, przypadkowo odkryte w czasie rewizji policyjnej w mieszkaniu pasera. Pismo to pt. "Nasze ycie", prowadzone byo w najbardziej fachowy sposb, zawiera o artyku wst pny, wiadomo ci bie ce, artyku y fachowe z zakresu rnych dziedzin i sposobw zodziejskich. Podawano tu porady prawne, kronik policyjn, ogoszenia porednikw zodziejskich, dostarczaj cych za "umiarkowan op at narz dzia pracy". Pismo wychodzi o w 2000 egz. w cenie po 20 gr. Na czele redakcji znajdowaa si studentka uniwersytetu warszawskiego Frajdla Lotter-Suchowolska, ona w amywacza i kryminalisty, do redakcji nalea rwnie b. urzdnik magistratu Pawe Zakrzewski. Kierownikiem kolportau by Chaim Makower. Jednym z gwnych hurtownikw by Josek Gutnacher636
635) Goniec Warszawski z dnia 22 czerwca 1937 r. "Tego jeszcze nie byo. Zodziejskie towarzystwo ubezpiecze ". 636)

Pomylano rwnie i o hotelu dla zodziejw, by ich.ustrzec przed wadzami bezpieczestwa w mieszkaniu Mordki Bielmana, lecz te wadze razem z gospodarzem kilkunastu goci przesiedliy do swojego "hotelu"637. To znw zamonych kupcw ydowskich Borucha Szwarcnabla i Ajzyka Juszkiewicza, widzimy na czele spki zodziejskiej specjalnie dla wykrady wania maszyn do pisania po sklepach i w biurach. Do spki naleao kilkanacie osb. Obydwaj wymienieni brali rwnie udzia w szeregu wi kszych kradzie y. Szwarcnabel by 43 razy karany za kradzie638. Wiele szkd dla pastwa i spoeczestwa uczyni "Zwizek lichwiarzy", ktry jednoczy wszystkich ydw trudnicych si poyczaniem pienidzy na zbyt wysokie procenty. Zwizek zatrudnia kilkuset agentw, prowadzi wywiad o stanie majtkowym dunikw, stara si skoni upatrzone ofiary do podpisania faszywych weksli, a majc te w rku, szantaowa i tym samym zmusza do pacenia coraz to wikszych sum 639. Specjaln rubryk wrd przestpcw stanowi ydowscy macherzy poborowi, ktrzy przecigujsi w wynajdowaniu sposobw i rodkw dla zwalniania swych klientw, naturalnie ydw, od suby wojskowej. Ostatnio wykryto bogat szajk, zwalniajc za opat od 200 z do 4.000 z od suby wojskowej, przy pomocy podstawianych kalek, ktre wynajmywano za 600 do 800 z. Wmieszani tu lekarze i bogaci kupcy ydowscy640. Nie nasz to "interes", e yd ydowi sprzeda za 180.000 on, ktr nawet kocha641, ale obchodzi bdzie wszystkich szkoa Mitli Robesowej, paserki ksztaccej zodziejki na suce, by te pniej okraday swych chlebodawcw. Paserka obok szkoy prowadzia biuro porednictwa suby domowej642. Obok szkoy eskiej, zaoy stary "mistrz" zodziejski szko dla chopcw. Stary Pomeranc Jakub wycofa si z zawodowych zaj wamywacza, rad fachowych jednak za opat udziela, a kiedy to nie popacao, zaoy u siebie
637) 638)

Goniec Warsz. z 27 listop. 1937 r. "Hotel dla zodziejw wykryto przy ulicy Krochmalnej".

Goniec Warsz. z 2 grudnia 1937 r. "Zamoni kupcy ydowscy na czele bandy zodziejskiej".
639)

Goniec Warsz. z 1 sierpnia 1938 r. "Tajny zwizek lichwiarzy wykryty przez wadze led-

cze".
640) Goniec Warsz. z 7 sierpnia 1938 r. "Afera wynajmu kalek zatacza coraz szersze kr gi. Lekarze i bogaci kupcy wsplnikami oszustw".

Goniec Warsz. z 19 wrzenia 1937 r. "Redaktorzy i prenumeratorzy w areszcie".

326

Goniec Warsz. z 4 stycznia 1938 r. "Sprzeda on za 180.000 z . Niemoralna transakcja kupcw ydowskich". 642) Goniec Warsz. z 23 marca 1938 r. "Zodziejki szkolone na suce. Sensacyjna afera zawodowej paserki".

641)

327

LVII. Kwestia ydowska w Polsce w czasach obecnych

LVII. Kwestia ydowska w Polsce w czasach obecnych

w mieszkaniu szko dla modocianych zodziejw. Specjalnoci szkoy byy kradziee kieszonkowe. Pomeranc wykada teori i praktyk. Wykady odbyway si pocztkowo na specjalnych manekinach, nastpnie na poszczeglnych uczniach, ktrzy udawali poszkodowanych, a dopiero po tego rodzaju teoretycznych przygotowaniach, przystpowano do zaj praktycznych. "Dyrektor" szkoy prowadzi swych wychowankw na targowiska i tam pod jego okiem odbyway si wiczenia i zaprawa fachowa suchaczw. Tytuem "czesnego" pobiera "dyrektor" od swoich uczniw wszystkie upy przez nich zdobyte podczas "wykadw praktycznych". Zakonspirowan t "szko" zdekonspirowaa policja, przenoszc "dyrektora", jego pomocnikw Szlam Mandelbauma, Joela Pastewnika i kilku ich uczniw, do swoich pomieszcze643. Patrzc na tego rodzaju instytucje przestpcze, pochodzce tylko z jednego roku i tylko z Warszawy, musimy wyzna, e nard, z ktrego ona zaoyciele i kierownicy tych instytucji wyszli, jest nadzwyczaj pomysowy w przestpczoci, szkodliwy jednak i zgubny dla spoeczestwa, wrd ktrego yje. Jeeli zatem w kadej dziedzinie ycia, czy to moralnego, czy spoecznego, czy gospodarczo-politycznego ydzi wystpuj jako element obcy, szkodliwy i wrogi dla Polski, jeeli zawsze i wszdzie w najciszych chwilach narodu, ydzi czyli si z jego wrogami, to rzecz prosta, e Nard Polski chcc y yciem wasnym i samodzielnym, musi si pozby ydw, musi ich wyeliminowa poza nawias swojego ycia handlowego, towarzyskiego i politycznego w tym celu, by ich wyeliminowa jak najprdzej poza nawiasy swoich granic. To jest zadaniem modego pokolenia. Starsze pokolenie przy pomocy Opatrznoci Boej pozbyo si tyranii trzech zaborcw, do modszego pokolenia naley uwolni Polsk od najniebezpieczniejszego czwartego zaborcy, tj. od ydw. Do tego uwiadomienia i przekonania Nard Polski przyj musi. Musi si oddzieli w kadej dziedzinie ycia od ydw, jako od "narodu chorego i zaraajcego powietrze", jak nazwa swj nard b. pose Grtinbaum. Cay Nard Polski musi zrozumie, e najwikszym zem, najwikszym nieszcz ciem Polski s ydzi i Polska od tego za uwolni si musi. Tym wicej, e ma obecnie nadzwyczaj sprzyjajce warunki. Wypdzaj ydw Niemcy, Wosi, Wgrzy, Rumuni, a Polacy zamiast ich si pozbywa, to ich do siebie przyjmuj. Za to ydzi szkaluj ich za granic, jako barbarzycw. Do niedawna przecie wyst powali ydzi w parlamencie angielskim i francuskim z oskar eniami i osz-

czerstwami na Polsk. To znw przerne delegacje z,,rabinem Wise na czele zwrciy si do rzdu Stanw Zjednoczonych, by si uj za przeladowanymi ydami w Polsce, bo Rzd polski dy do ekonomicznego zniszczenia ydw i toleruje ekscesy, e ludno ydowska w Polsce jest najbardziej uciskana ze wszystkich krajw Europy. W memoriale z o onym domagali si ydzi interwencji na rzecz ydw w Polsce. Godno Pastwa naszego wymaga, by ydzi to zrozumieli, e ich skargi za granic wprost przeciwny skutek odnios. Dobro za i bezpieczestwo Pastwa wymagaj, by ydzi, ktrzy zawsze dziaali i dziaajna szkod Polski, Polsk opucili. Gdyby jednak patni szabesgoje inaczej twierdzili, to im odpowiemy sowami Prof. Teodora Lessinga, ktrego pisma ydowskie nazyway "uczonym wiatowej sawy". Ot ten yd uczony, ktry dla kariery ochrzci si, po przejciu za na emerytur powrci do ydostwa, tak o owym narodzie mwi: "ydzi s obcym elementem w organizmie innego odrbnego narodu. Bezwartociowa drzazga drzewa, czy drogocenny diament, dostawszy si do obcego ciaa, jednakowo wywouje ropienie i obrzk. Takim obcym elementem jestemy i my. Musimy wic wydosta si z ciaa innych narodw, nie wolno nam im si narzuca i zaprzecza swej jani narodowej"644. A zatem ta straszna drzazga, w organizmie Polski, jak s ydzi, ktra wywo uje ustawicznie "obrz k i ropienie", musi by usuni ta jak najpr dzej z tego organizmu, bo inaczej moe nastpi gangrena. Musz ydzi, jak mwi prof. Lessing, wydosta si z ciaa Polski, niech si nam nie narzucaj, niech nie zaprzeczaj swojej narodowej jani i niech si z Polski jak najprdzej wynosz. A dokd? To ich rzecz, a nie nasza. Jako gospodarz mamy prawo wymwi miejsce szkodliwym i wrogim sublokatorom, ktrzy brutalnie i zachannie narzucaj si nam na gospodarzy. A gdyby im si to nie podobao, co powiedzia ich wspwyznawca, "uczony wiatowej sawy" Lessing, to niech posuchaj, jako "nard proroczy", jak stale si nazywaj, co im przepowiedzia prorok Zachariasz, ktry w swym widzeniu, patrzc w przyszo swego narodu i groc mu w imieniu Boga karami za jego niecne wystpki i zbrodnie mwi: "O! o! uciekajcie z ziemi pnocnej, bo na cztery wiatry rozprszyem was"645.
644)

Opinia z 10 wrze nia 1933. "Teodor Herzl i Karol Marks". Prof. Teodor Lessing. Zachariasz 2. 6.

Kurier Warsz. z 3 stycz. 1938 r. "Aresztowanie dyrektora i profesora szkoy... zodziejskiej".


643)

645)

328

329

LVII. Kwestia ydowska w Polsce w czasach obecnych

LVII. Kwestia ydowska w Polsce w czasach obecnych

W stosunku do Palestyny jest Polska w prostej linii krajem pnocy, a poniewa Polsk uwaaj ydzi za now ziemi obiecan, a Mojesz zagrozi im: "nie znajdzie wypocznienia stopa nogi twojej", w Polsce za jest najwiksze skupienie ydw w Europie, dlatego jak z Palestyny Arabowie, tak z Polski Polacy ydw pdzi bd i pdzi musz, i to widzc Prorok Zachariasz woa z przeraeniem: "O! o! uciekajcie z ziemi pnocnej". Opierajc si na tym proroctwie i uwaajc jego wykonanie jako rozkaz Boy, opierajc si ponadto na gronych zapowiedziach Mojesza i Prorokw, na wypowiedzeniach Chrystusa Pana i Apostow, na uchwaach Soborw, na zdaniach Ojcw Kocioa i Papiey, na uchwaach Synodw i Listach pasterskich Biskupw dawnej Polski, woam do Narodu Polskiego, by wystpi w obronie Chrystusa Pana, ktremu ydzi blunii staraj si Go zohydzi, jak widzielimy, zamierzon rewizj procesu przeciw Niemu, lub np. podeptaniem Hostii w. w Kaliszu. Przeciw tym blunierstwom nikt nie wystpi, tak samo jak witokradztwo w Kaliszu przeszo bez adnego echa. Dlatego niech zaprotestuje przeciw temu Modzie Polska, ten przyszy gospodarz na polskiej ziemi, i niech bez adnych ekscesw, ale bezwzgldnym i powszechnym bojkotem i deniem do odydzeniowego ustawodawstwa, powtrzy ydom gos Zachariasza Proroka: "O! o! uciekajcie" z Polski! A gdyby nie chcieli posucha rozkazu Biblijnego, ni Zachariasza Proroka, to niech posuchaj, co im powie Talmud, wychwalajcy czsto, jako wielkiego uczonego rabi Jechoszu, ktry powiedzia: "Dopuci wity, niech bdzie bogosawione Imi Jego, by przeciw nim wystpi jaki krl, ktry przeciw nim wyda ze prawa, jak te, jakie wyda Haman, ktre ich doprowadz do pokuty i nawrc do lepszego"646. A zatem nawet wedug Talmudu zo i przewrotno ydowska, ktra w Polsce przebraa ju wszelkie granice, musi by poskromiona, przeciw ydom musz by wydane prawa, "ktre ich doprowadz do pokuty i nawrc do lepszego", a Polsk bezwzgldnie i na zawsze od nich uwolni. Jeliby jeszcze ktokolwiek mia jakie wtpliwoci co do ydw w Polsce, to o ile nie jest masonem czy patnym obroc ydw, musi si z tym zgodzi, e ydzi s dla nas elementem obcym, szkodliwym i wrogim, jak to jaskrawo i naocznie, oprcz historii Polski wykazay dwa dni 18 i 19 marca 1938 r., kiedy Rzd Polski wrczy "ultimatum Litwie". ydzi szerzyli szalon wprost panik, rzucajc si bez najmniejszej podstawy w olbrzymich masach do Pocztowej

Kasy Oszczdnoci, do Kasy Komunalnej i do wszystkich bankw w Warszawie, by wybiera wkady. Od drugiej godziny w nocy ju ustawiali si w kolejkach. Policja z najwikszym trudem utrzymywaa porzdek. Dopiero studenci pomogli jej skutecznie. Nie tylko sami ydzi, ale i suce ydowskie, zachcone przez chlebodawcw wyjmoway oszczdnoci. yd ucieka ze swym kapitaem, by nie odda go Pastwu Polskiemu, a Polak niesie w ofierze temu Pastwu sw modo, swe ycie! Czy wic mona jednego i drugiego na rwni wobec Pastwa stawia? Czy dywersant i szkodnik moe z tych samych praw korzysta, z jakich korzysta obroca Pastwa i obroca Narodu? Na te pytania musi Nard Polski, musi Sejm jak najspieszniej i zawczasu odpowiedzie, jeli nie chce narazi Ojczyzny na niepowetowane szkody, a moe na katastrof. ydzi dali nam pogldow lekcj, czym oni s dla Pastwa Polskiego. Tylko gupi bdzie jeszcze bredzi, e ydw mona przycign do siebie i przysposobi z nich dobrych obywateli Pastwa. ydzi okryli hab wobec Polski nie tylko siebie, ale i szabesgojw, ktrzy ich stale broni. Dzi jednych jak i drugich musimy uwaa za szkodnikw Pastwa i wrogw Narodu. aden antysemita nie mgby nigdy tak dosadnie wykaza szkodliwoci i wrogiego usposobienia ydw do Pastwa Polskiego, jak to uczynili ydzi. Istotnie, kogo Pan Bg chce ukara, to mu rozum odbierze. Nieche Polacy maj rozum i odbior ydom rwnouprawnienie drog prawn bez adnych ekscesw. A c by byo na wypadek mobilizacji? Jakby dziaaa taka dywersja ydowska na udajcych si na plac boju onierzy?

646)

Sanhedryn 97 b.

330

331

LVIII. Tragizm narodu polskiego

LVIII

Tragizm narodu polskiego


Jeliby wszystko, co przytoczono, nie przekonao jeszcze zakutych ydofilw, e oni czc si z ydami, bronic lub wspierajc ydw, dziaaj na zgub polskoci, e tym samym s zdrajcami swojej Ojczyzny, to niech ich przekona nastpujce zestawienie. Na jednym z pierwszych zebra przedwyborczych do pierwszego Sejmu Krajowego w b. Galicji, na zgromadzeniu w sali ratuszowej we Lwowie, wystpujc jako kandydat do Sejmu, pniejszy minister Ziemiakowski, wyliczajc szereg postulatw, jakie przyrzek popiera, zaznaczy, e "dy bdzie do zrwnania praw cywilnych i politycznych dla starozakonnych". Uczestnik tego zebrania, czonek "komitetu wyborczego", wybitny dziaacz spoeczny Jzef Supiski, piszc o tym zdarzeniu podkrela wielk jednomylno zgromadzonych i dodaje, e sdzc ze stopnia oklaskw, ktrymi przerywano mow, najwicej wspczucia znalazo rwnouprawnienie ydw. Entuzjazm wobec tego projektu by tak wielki, e jakkolwiek Jzef Supiski mia jeszcze wiele do powiedzenia "jako jeden z czonkw komitetu i chcia prosi o gos, to jednak zaniecha tego zamiaru, widzc, e zapa powszechny by taki, i lada uwaga moga wywaa nieporozumienie i wrzaw". Tote, "wstrzymawszy si od mwienia w gronie komitetu", zamieci swoje uwagi w czasopimie "Gos" w dniu 24 marca 1861 r. Nr 70647. Istotnie ydzi otrzymali rwnouprawnienie. Skorzystali z niego po swojemu i zaraz w tej czci Polski zaczli upatrywa swoj ziemi obiecan. Zaczli rozpija chopw tak polskich jak i ruskich, a przez lichwiarskie poyczki rujnowa szlacht, dziaajc tu w myl cytowanych ju programw, podanych w "Mowie rabina o gojach", w mowie "Na cmentarzu w Pradze" i w "Pro-

tokoach mdrcw Syjonu", a nadto w myl wskazwek rzdu ydowskiego "Alliance Israelite Universelle" w Paryu, gdzie powiedziano: ..."Bracia i wsplwiercy! W caym wiecie aden zaktek ziemi nie nadaje si tak do naszego nim zawadnicia i wycznego opanowania, jak Galicja! Kraj ten musi by naszym. Wszystko temu sprzyja. A wic wszelkie siy wytywszy, starajcie si bracia, wyprze ostatecznie chrzecijan ze wszystkich sfer ich dziaalnoci i sta si niepodzielnymi panami. Co tylko do nas jeszcze nie naley, starajcie si zagarn i uj w swe rce. W danym razie potrzebnych rodkw dostarczy nam nasz potny zwizek. Ofiary na ten cel p yn ju obficie od bogaczw ca ego wiata; daje Hirsch, Bleichrodor, Mendelsohn i Rothschild. Do dziea zatem bracia, aby zamiary nasze speniy si jak najrychlej". Odezwa powysza, prawie rwnoczesna z wydarzeniami na ratuszu lwowskim, wykazuje tak przeciwleg rnic, jaka zachodzi midzy zachannym, samolubnym, egocentrycznym spoeczestwem ydowskim, a dobrodusznym, atwowiernym i wylanym dla wszystkich Narodem Polskim, e musimy powiedzie: sto dwie rne psychiki, dwa odrbne charaktery, dwa przeciwne wiaty, ktre nie mog si razem osta, bo pierwszy pochonie drugi. Rwnouprawnienie rwna si tu samozasdzeniu na wasn zgub, na wasn mier. atwo przekona si o tym, e istotnie tak jest, jeli si popatrzy na skutki. Jakkolwiek caa dawna Galicja nawet mentalnie opanowana jest ju tak przez ydw, e tam nie dotar jeszcze oglny w caej Polsce ruch odydzeniowy, to szczeglniej wschodnia jej cz jest zupenie zaydzona. Handel w 93%, przemys w 88% jest w rkach ydowskich. Rzemioso rwnie opanowane przez ydw. W sobot w miastach i miasteczkach nie mona niczego kupi, natomiast w niedziele handel kwitnie w najlepsze. Przez p otwarte drzwi lub bocznymi drzwiami ydzi wprowadzaj zbaraniaych "gojw", ktrzy, nie czujc swego upoledzenia, e handlujc w wita, wspomagaj ydw, a bojkotuj nielicznych swych braci i na bruk ich wyrzucaj i doprowadzaj do tego, e polskie sklepy znikaj, a ydzi opanowujwszystko. Oto dowd, do czego doprowadzio rwnouprawnienie ydw i jakie skutki wywara wymieniona odezwa rzdu ydowskiego. Przypatrzmy si przynajmniej kilku miasteczkom we Wschodniej Maopolsce, bo nie sposb wymienia je wszystkie648.

647)

Pisma Jzefa Supiskiego wyd. III. t. V, 1883 r. str. 239-243

648)

Korzystam z ankiety "Tow. Samoobrony" we Lwowie.

332

333

LVIII. Tragizm narodu polskiego

LVIII. Tragizm narodu polskiego

Stan posiadania w handlu, rzemiole i w wolnych zawodach

Uhnw

Zbara

335 334

LVIII. Tragizm narodu polskiego

LVIII. Tragizm narodu polskiego

Niemirw

Wygoda

336

337

LVIII. Tragizm narodu polskiego

LVIII. Tragizm narodu polskiego

Obertyn

Podwooczyska

338

339

LVIII. Tragizm narodu polskiego

LVIII. Tragizm narodu polskiego

Jeeli do tego dodamy, e we Lwowie, w tym rodowisku polskoci, w tym gniedzie "Orlt", od powstania Polski do 1 padziernika 1936 r. Polacy sprzedali 500 realnoci Rusinom, a 1200 ydom, to zrozumiemy, w jak przeraajcy sposb kurczy si nasz stan posiadania. Nie mniej w katastrofalnym pooeniu s zawody wolne. Na 40 miast i miasteczek w Maopolsce Wsch. jest lekarzy: 78 Polakw, 61 Rusinw i 170 ydw. W powiecie tarnopolskim, bez samego Tarnopola, jest tylko jeden lekarz Polak, a reszta Rusini i ydzi. O lekarzach powiedziano w "Mowie rabina o gojach": "lekarz jest wtajemniczony w najtajniejsze stosunki rodzinne i ma w swych rkach zdrowie i ycie naszych wrogw chrzecijan" (16). Jak przeraajcym jest zaydzenie adwokatury w Maopolsce, to niech nam wykae zestawienie z "Izby adwokackiej lwowskiej", gdzie na 10 sdw okrgowych statystyka wykazuje: Brzeany Czortkw Koomyja Stanisaww Tarnopol Zoczw Przemyl Sambor Stryj Lww Polacy 2 3 7 6 4 3 9 7 6 113 Rusini 6 6 9 16 10 9 12 9 8 48 ydzi 29 34 41 105 50 31 85 50 50 675

Kamionka Strumiowa na 11 adwokatw Komarno 6 Kopyczyce 13 Krakowiec 5 Kuty 9 Nadworna 14 Niankowice 5 Radymno 8 Rawa Ruska 16 Zborw 8 kiew 13 197 A zatem na 197 adwokatw w 19 miastach i miasteczkach, nie ma ani jednego Polaka. Niewiele stosunkowo Rusinw, a reszt ydzi. W "Mowie rabina o gojach" co do adwokatw powiedziano: "Kariera adwokacka daje najlepsz sposobno chlubi si swoj wiedz i zarazem bdziemy przez ni wtajemniczeni w histori naszych najgorszych wrogw, chrzecijan. Przez t znajomo bdzie dla nas moliwym uzaleni ich od nas". Podobnie rwnie w "Mowie na cmentarzu w Pradze": "Adwokatura jest wielkim krokiem naprzd, ona dostosowuje si do ducha chytroci i wadzy nad stosunkami naszych naturalnych wrogw". Jeeli do tego dodamy, e olbrzymie poacie ziemi tak wielkiej wasnoci, jak i drobnej nale w Maopolsce, a szczeglniej we wschodniej jej czci, do ydw, to zrozumiemy groz pooenia, tym wicej, jeli popatrzymy na t cz kraju z punktu obronnoci Pastwa. Przecie Wschodnia Maopolska bya zawsze sta bram wypadow dla nieprzyjaci ze wschodu. Na kim wic moe si nasza Armia, choby najdzielniejsza, oprze? Czy moe zaufa tym elementom, ktre si tam znajduj? W jakich za warunkach znajduj si tam Polacy, nawet w czasie pokojowym, niech wiadczy urywek z listu, ktry posiadam, pisanego przez czowieka z uniwersyteckim wyksztaceniem, z racji swego stanowiska zobowizanego do dziaalnoci odydzeniowej i kiedy wanie w tej sprawie zwrcono si do niego i posano mu druki do ankiety, odpowiada w nastpujcy sposb: "Prosz wicej nie przysya ani czasopism, ani zaprosze, bo w tutejszej okolicy odbioby si to dotkliwie i na mnie i na ludnoci. My tu jestemy pod nadzorem ydowskim. Wacicielami dbr s ydzi bardzo przemoni. Pod ich sugesti Starostwo, Urzdy, Wjcia, sotysi i ludno caa. 341

Bez porwnania gorzej przedstawia si stan adwokatury w sdach grodzkich, w niektrych trudno wprost doszuka si Polaka, a jeli czasami si znajdzie, to przewanie sdzia emerytowany. Nie ma ani jednego Polaka adwokata w nastpujcych miastach: Bez Bircza Brody Budzanw Dolina Dubiecko Jaworw Kausz 340 na 5 adwokatw 4 21 4 16 4 10 25

LVIII. Tragizm narodu polskiego

Te nasze ydki nadaj ton u nas yciu spoecznemu wszdzie i dugo, dugo jeszcze nadawa bd, choby Wasze wysiki owocoway gdzie indziej, to gdzie indziej dadz si one zauway, za w zaciszu tutejszym ydki bd spokojne". Jeeli zestawimy t niewolnicz i tchrzliw umysowo czowieka na powanym i odpowiedzialnym stanowisku ze stanem gospodarczym poprzednio nakrelonym, to bdziemy mie obraz naszych Kresw szczeglniej w Maopolsce Wschodniej. Czy to nie tragiczne, e Polak w Polsce czuje si tak upoledzonym przez ydw? Czy to nie tragiczne, e na tego rodzaju stosunki prawie e nie zwraca si uwagi, a one rozwijaj si byskawicznie w duchu przytoczonej odezwy tajnego rz du ydowskiego, by "Galicj zawadn i wyprze ostatecznie chrzecijan ze wszech sfer ich dziaalnoci i sta si niepodzielnymi panami". W jakich warunkach znajduj si tam Polacy, moe wyjani ulotka wzywajca ludno polsk do kupownia u swoich i wykazujca, e "Ojczyzn nasz, szczeglniej miasta obsiad obcy i wrogi nam element ydowski, ydzi opanowali handel, przemys i rzemioso, wolne zawody, urzdy, pras itd. ydzi siej u nas komunizm, anarchi, rzucajc do walk bratobjczych polskiego robotnika. ydzi w r. 1918 i 1920 jawnie czyli si z naszymi najedcami przeciwko nam. Oprzyjmy budow naszej Ojczyzny na Polskim Narodzie, a fundamenty jej bd trwae! W caej Polsce musi zapanowa nasze haso: Swj do swego!!! M odzie y! Przysz o twoja jest zagro ona, bo Ojczyzna nasza jeszcze w niewoli ydowsko maso skiej. Matko Polko! Czy przysz o dzieci Twoich jest Ci obojtna? Inteligencie, Urzdniku! Przypatrz si dobrze do czego prowadzi ydokomuna. Spjrz na Rosj i Hiszpani! Przestacie czyta brukowe szmaty ydowskie, ktre zatruwaj dusze polskie, a obudcie si. Robotniku, Chopie! Pamitaj, e gd, bezrobocie, ndza to wina ydokomuny. Nikomu nie wolno odda grosza w obce rce! Kupujcie wszystko u swoich. dajcie w polskich sklepach polskiego towaru. Korzystajcie z wszelkich usug chrzecijan". Ot odezw t w listopadzie 1936 r. Starostwo we Lwowie skonfiskowao, a Sd Okrgowy konfiskat zatwierdzi. Wobec tego Tow. Samoobrona we Lwowie zwrcio si do Poznania i cenzura tamtejsza bez trudnoci przepucia 120.000 ulotek, ktre rozeszy si po caej Polsce. Czy to nie tragiczne? 342

Zakoczenie
Wobec grozy pooenia, wytwarzanego planowo przez ydw, jak widzielimy z poprzednich zestawie, nie ma innego wyjcia dla narodw chccych y wasnym i samodzielnym yciem, jak tylko usun ydw spord siebie, wydzieli im jak cz kraju o rzadko zamieszkaej ludnoci, by sobie tam utworzyli wasne swoje pastwo, yli wasnym swoim yciem i nie zatruwali innych narodw. Akcja ta musi by przeprowadzona na terenie mi dzynarodowym na koszt midzynarodowego ydostwa. Co do Polski za, cay Nard musi podnie gos i woa przy pomocy bezwzgldnego bojkotu i ustawodawstwa: ydzi z Polski wyj musz! Jako ydw rwnie traktowa si musi wszystkich ich obrocw, bo to s sprzedawczycy i zdrajcy narodu. Tu Encyklika Benedykta XIV, ktra zapomniana wprawdzie, ale nie zniesiona, ani odwoana, musi wej w ycie, bo trzeba j zrealizowa. Episkopat Polski Odrodzonej, ktry wprowadzi w ycie cz lubw Jana Kazimierza z czasw jeszcze wicej odlegych, moe i t tak wyjtkow Encyklik przypomnie caemu Narodowi, wstrzsn jego sumieniem i przysuy si jak najwicej Ojczynie, ogaszajc'kary kocielne na wszystkich wchodzcych w jakiekolwiek stosunki z ydami, poniewa ydzi przez wyzysk, oszustwo, demoralizacj , a szczeglniej przez wywrotow i komunistyczn agitacj, dziaaj na szkod i zgub Kocioa i Pastwa. Patrzyem na te straszne spustoszenia i pieko na ziemi, jakie ydzi sprawili w Rosji, byem uwiziony i oskarony z trzech paragrafw, z ktrych kady grozi kar mierci, dlatego uwaam sobie za mj wity obowizek woa do duszy narodu caego, by si otrzsn od zarazkw politycznych i pasoytw spoecznych, by si broni ze wszystkich si przed groc mu zgub. Do czego za ydzi zd aj w Polsce niech nam wyjani nast puj cy dokument, pochodzcy z czasw pobytu bolszewikw w zajtych czciach kraju w r. 1920. Chcc si orientowa w nowym rodowisku i odpowiednio postpi ze swymi przeciwnikami czy zwolennikami wydali bolszewicy rozporzdzenie, by ka dy wype ni kwestionariusz z nastpuj cymi rubrykami: imi, nazwisko, 343

Zakoczenie.

Zakoczenie.

adres, wiek, stan rodzinny, zawd, zajcie, adres subowy, przynaleno do partii politycznej i kto go poleca. Jak wiadczy poniej zamieszczony kwestionariusz jzykiem urzdowym by jzyk rosyjski i argon. Nie uznawano do tego stopnia jzyka polskiego, e gdy nauczycielka Jodkowska wypenia w kwestionariusz po polsku, to j zwymylali i wyrzucili z tak furi za drzwi, e zapomnieli odebra jej w historyczny dokument, ktry najwymowniej wiadczy o zamiarach i celach ydokomuny w stosunku do Polski i Polakw. Poniewa w kwestionariusz wystosowany by "Do zawodowego zwizku nauczycieli", dlatego dedykuj go dla rozwagi i uwiadomienia:

344

Nie tylko jednak ci, ktrzy z ydami si cz i pppierj ich, dziaaj na zgub Polski, a na korzy w wikszym czy mniejszym stopniu ydokomuny, ale nawet ci, ktrzy w walce Narodu Polskiego o wyzwolenie si spod jarzma czwartego zaborcy, zachowuj si biernie i neutralnie, usprawiedliwiajc swoj w tej kwestii bezczynno, niby chrzecijask mioci bliniego, przyczyniaj si do ydowskiego zwycistwa. Nieche otworzsi oczy wszystkim, a szczeglniej tym, ktrzy "majoczy, ale nie widz" i niech pobudz cay Nard do samoobrony, by Polsk uwolni od ydw, jako od elementw obcych, szkodliwych i wrogich, by j "podnie wzwy", da jej silne i trwae podstawy, a przede wszystkim, by zapewni modziey polskiej mono pracy i normalnego rozwoju. W tym celu musz wystpi do walki z ydostwem wszystkie bez wyjtku warstwy spoeczne z Rzdem Polskim na czele, majc to przekonanie, e Polacy i ydzi to dwa przeciwne wiaty o dwch przeciwnych sobie etykach i przeciwnych normach postpowania, o przeciwnych rwnie celach. Jakkolwiek w przytoczonych wywodach jest mnstwo dowodw na to, to jednak ze wzgldu na zbyt zaydzonmentalno u nas, posuchajmy, co mwi 0 ydach jako swych wspwyznawcach Karol Marks, ktrym ydzi si chlubi 1 zawsze uwaaj za swego. Ot twrca komunizmu tak mwi o ydowskiej etyce i o ydowskiej talmudycznej religii: "Szukajmy tajemnicy yda nie w jego religii, ale poszukajmy tajemnicy religii w rzeczywistym ydzie. Jaka jest wiecka podstawa judaizmu? Potrzeba praktyczna, korzy wasna. Jaki jest wiecki kult yda ? Szacherka. Jaki jest jego wiecki Bg? Pienidz. Ot oswobodzenie si od szacherki i od pienidza, a zatem od praktycznego, rzeczywistego ydostwa byoby ogln emancypacj naszych czasw. Organizacja spo ecze stwa, ktra by znios a przesanki szacherki, a wi c i moliwo jej istnienia, uniemoliwiaby istnienie yda. Jego wiadomo religijna rozwiaaby si jak mde opary w rzeczywistej, ywej atmosferze spoeczestwa"... "Widzimy wic w judaizmie oglny wspczesny element antyspoeczny, doprowadzony do obecnego poziomu przez rozwj historyczny, nad ktrym ydzi, w tym zym kierunku, gorliwie wsppracowali. Znajduje si on teraz u szczytu, na ktrym musi si rozwiza". "Emancypacja ydw, w powyszym znaczeniu jest emancypacj ludzkoci od ydostwa"... "ydzi wyemancypowali si o tyle, o ile chrzecijanie stali si ydami". 345

Zakoczenie.

Zakoczenie.

"Bogobojny i politycznie wolny mieszkaniec Nowej Anglii, mwi np. pukownik Hamilton, "jest w swoim rodzaju Laokonem, nie czynicym najmniejszego nawet wysiku, aby oswobodzi si od ww, ktre go oploty". "Mamona jest ich boyszczem, modl si do nie tylko ustami, lecz wszystkimi siami swego ciaa i ducha. Ziemia w ich oczach jest tylko gied i s oni przekonani, e jedynym ich przeznaczeniem na tym padole jest sta si bogatszym od ssiadw. Szachrajstwo opanowao wszystkie ich myli, rnorodno jego przedmiotw jest jedyn ich rozrywk. W podry nosz oni, e tak powiem, swj kram i kantor na plecach i nie mwi o niczym innym, jak o procentach i zyskach. A jeeli na chwil trac z oczu swoje interesy, to tylko po to, aby wy wcha interesy innych"649. Charakteryzujc w ten sposb talmudyczne ydostwo i jego religi, zapytuje si nastpnie Marks: "Co byo w istocie podstaw religii ydowskiej? Potrzeba praktyczna, egoizm. Monoteizm yda jest w gruncie rzeczy politeizmem wielu potrzeb, politeizmem, ktry czyni nawet kloak przedmiotem Boskiego Prawa"650. Mia tu widocznie namyli Marks kodeks religijno-prawny, Szulchan aruch, gdzie w pierwszej jego czci Orach chaim w 17 artykuach trzeciego rozdziau podane s najdrobniejsze przepisy, jak si zachowa w wychodku. Zaraz na wstpie powiedziano: "Jeli si idzie do wychodka, wtedy odmawia si: "Bdcie uwielbieni najczcigodniejsi, strzecie mnie, strzecie mnie, wspierajcie mnie, wspierajcie mnie, pomagajcie mi, pomagajcie mi, czekajcie na mnie, czekajcie na mnie, podczas gdy pjd i a wrc z powrotem, poniewa jest to co ludzkiego". Jest to poegnanie si z anioami, ktrzy czowieka strzeg. Dzisiaj nie ma zwyczaju tego odmawia. Czynnoci naturalne, o ile na wolnym polu, "zakazano midzy wschodem a zachodem", by nie zniewaa miejsca wityni, znajdujcego si na wschodzie651. Nadto moe Marks, charakteryzujc w powyszy sposb prawo ydowskie, przypomnia sobie, czego uczono go z Talmudu, e: "Jeli w zlewki (w nocniki i pomyjniki, wedug objanie Pereferkowicza) kad ydzi i goje, to jeli jest wikszo od nieczystego (pochodzi, to jest) nieczyste; jeli za wikszo od czystego, czyste, a jeli po poowie, nieczyste"652.
649) 650) 6 5 l)

A zatem tak w Talmudzie sponiewierano i obniono religi. Ugrznicie w bocie materializmu, jakie wyrzuca ydom Jakub Schulchan, jak ju syszelimy, przedstawia Marks jeszcze drastyczniej i dosadniej, wykazujc, e dla nich "Bogiem potrzeby praktycznej jest pienidz". "Pienidz jest zapalczywym bogiem Izraela, wobec ktrego aden inny bg istnie nie mo e. Pienidz ponia wszystkich bogw ludzkich i zamienia ich w towar"... "Weksel jest rzeczywistym bogiem yda, jego bg jest iluzorycznym wekslem653. Jakkolwiek wiemy dobrze, e u yda wszystko jest sprzedajne, e yd za pienidze wasn dusz by sprzeda, to jednak takie scharakteryzowanie ydw, jak ich Marks przedstawia mogoby si wydawa jako zbyt silne, moe przedawnione, a moe tylko odnoszce si do niemieckich ydw, dlatego to posuchajmy, co obecnie yd warszawski o ydach w Polsce mwi, przedstawiajc ich jako nadzwyczajnych kupcw, z ktrymi Polak nigdy nie wytrzyma konkurencji, bo yd od dziecistwa zawsze i wszdzie kupiectwem si zajmuje: "Podczas nauki (Talmudu w hederze), ma si stale do czynienia z kupnem i sprzeda, pszenic i jczmieniem, winem i lnem, gied, procentami (lichw), oszukiwaniem. Szlifuje si tam umys wywodami o czciowym przyznawaniu, odpowiadajcym obecnemu pojciu o bankructwie. Ktry chce regulowa, pacc 30 gr. za zotwk i o takim, ktry odmawia zupenie pacenia, czyli pokazuje fig wierzycielowi. yd przesika handlem od dziecistwa". Dalej "gdy nawet ydzi modl si w bnicy, to jeden rozmyla o pszenicy, drugi o bakaliach, trzeci o manufakturze"654 Te dwie charakterystyki pochodzce od ydw, wzajemnie si uzupeniaj i daj nam wierny obraz duszy ydowskiej wychowanej na zasadach Talmudu, wykazujc zarazem, e etyka ydowska i etyka chrzecijaska stoj na dwch przeciwnych biegunach. Nie tylko zatem jest rzecz nierozsdn, ale wprost samobjcz dawa rwnouprawnienie ydom. Tote krzywdy im nie robi, ale nie wolno rwnie i Polski krzywdzi, bo najwikszym zem, najwikszym nieszczciem dla Polski sydzi, dlatego wyrzdza najwiksz krzywd Polsce ten, kto w czasach obecnych toleruje ydw, a tym wicej, kto daje im rwnouprawnienie: Dlatego to, nakazem obecnych czasw jest ydom jako wrogom
652) 653) 654)

Karol Marks, W kwestii ydowskiej, str. 48 nst. Karol Marks, W kwestii ydowskiej, str. 50. Orachhaiim3.5

Makszirin 2. 3. Talmud, Miszna i Tosefta. Karol Marks, W kwestii ydowskiej, str. 51. Warszawer Radio Nr 37, 1938 r. Ajencja Prasowa Zjednoczenia Katol. Marzec 1938 Nr 11.

346

347

Zakoczenie.

Polski rwnouprawnienie odj, a nadto z Polski ich wysiedli, majtki ich, jako zdobyte oszustwem i szachrajstwem na rzecz pastwa obrci. Tymczasem dopki ydzi z Polski nie wyjd, koniecznjest rzecz, w imi hasa "walka ekonomiczna i owszem", przeprowadzi nastpujce ustawy: 1. Bezwzgldne zniesienie uboju rytualnego, jako barbarzyskiego zabobonu, nie majcego nic wsplnego z prawem Mojeszowym, ani religi Mojeszow, przy pomocy jednak ktrego ydzi wycigaj ze spoeczestwa polskiego okoo p miliarda z rocznie przez zmonopolizowanie handlu misem, bydem, skrami, wypraw skr i odpadkami rzenianymi. 2. Do Dekretu o zniesieniu masonerii, doda naley surowe kary za naleenie do tej midzynarodowej antypastwowej i antykocielnej mafii, oraz konfiskat maj tkw tak prywatnych masonw, jak i maj tkw l , oraz zastosowanie tyche kar do pomocniczych organizacji masoskich. 3. Pozbawienie komunistw praw obywatelskich. 4. Rewizj praw obywatelskich, nabytych po 11 listopada 1918 roku. 5. Zakaz zmiany nazwisk czy imion ydowskich na polskie i chrzecijaskie, powrt do dawnych nazwisk i imion. Oraz surowy zakaz uywania przez ydw imion chrzecijaskich. 6. Pozbawienie tych wszystkich ydw praw obywatelskich, ktrzy kiedykolwiek pirem, s owem czy zachowaniem si swoim dzia ali na szkod moraln lub materialn czy ujm dla imienia polskiego w kraju lub za granic, lub te w przecigu 2 lat przebywajc zagranic nie odnowili paszportu. 7. ydzi nie mog wybiera, ani by wybierani do Sejmu, Senatu czy gminy, nie mog by urzdnikami pastwowymi ani gminnymi, ani te nie mog by w sposb jawny lub ukryty zatrudnieni, ani nie mog by udziaowcami w gaziach ycia gospodarczego, ktre decyduje o obronnoci pastwa. 8. yd z natury tchrz, skonny do dezercji i zdrady, jako materia wojskowy, maowartociowy lub szkodliwy i niebezpieczny, jeszcze za czasw krlestwa ydowskiego od krla Jana Hirkana 135-104 r. przed Chr. do wojska nie brany, zastpowany za przez wojska najemne z obcych narodw w krlestwie ydowskim, przeto i w Polsce Armia Polska nic nie straci, a przeciwnie bardzo wiele zyska, jeli si odydzi. A zatem ydzi nie mog suy w wojsku, ani posiada pod adnym warunkiem broni, natomiast odbywajprac podwjn co do czasu na robotach publicznych i pac progresywny podatek na Armi stosownie do zamonoci. 9. ydzi nie mog by nauczycielami w szkoach czy na wyszych uczelniach. 10. Poniewa dziaaj demoralizujco na modzie polsk i szerz wywrotow propagand, przeto nie mog uczszcza do szk polskich razem z mo348

dzie polsk. Na wysze za uczelnie tylko procentowo do ludnoci ydowskiej. Poniewa za adwokatura i stan lekarski s zanadto przeydzone, przeto do adwokatury i na wydziay medyczne nie przyjmuje si ydw, dopki liczba ydw w tych zawodach nie zrwna si procentowo z procentem ludnoci ydowskiej. 11. yd nie mo e leczy chrze cijanina, ani te adwokat yd nie mo e wystpowa w sdzie w obronie chrzecijaskiego klienta. 12. ydzi nie mog by ani dziennikarzami, ani wydawcami pism przeznaczonych dla ludnoci polskiej, nie mog peni adnych funkcji w teatrze, w urzdzie radiowym, w dziale filmowym. 13. Nie mog nabywa ziemi ani adnych nieruchomoci. Ziemia, ktr ju posiadaj jako w asno ponad 100 ha, przechodzi do parcelacji, poniej za 100 ha, tak samo jak i domy po miastach podlegaj podwjnemu opodatkowaniu. Poniewa to wszystko pochodzi z lichwy, oszustwa i wyzysku ludnoci rdzennej, do niej zatem wraca. 14. ydzi wyjedajcy z Polski, mog wywozi swe kapitay tylko w formie obligacji renty wieczystej, czy te w formie polskich wyrobw przemysowych. 15. Kobiety do lat 40, mczyni do lat 20 nie mog u ydw suy. 16. Za poycie z ydem czy ydwk kara wizienia. 17. Poniewa yd demoralizuj co dzia a na ludno wiejsk , wyzyskuje i oszukuje j, przeto wstp ydowi do wsi najsurowiej wzbroniony. 18. Poniewa ydzi celowo i planowo urzdzaj sztuczne bankructwa i na nich si bogac, a do ruiny doprowadzaj swych wierzycieli, wypacajc im trzeci cz wierzytelnoci lub wcale nic, przeto prawo o niewypacalnoci naley podda cisej rewizji, a kupiec, ktry raz zbankrutowa nie mo e zajmowa si handlem, nie tylko samodzielnie, ale i w cudzym imieniu. 19. Poniewa gieda jest gwnym terenem oszustwa i szachrajstwa ydowskiego, przeto na giedzie ydzi nie mog wystpowa. 20. Zemsta naley do charakteru duszy ydowskiej, a ydzi, jak dowiadczenie zbyt czste wykazuje, morduj skrycie i podstpnie tych, ktrzy bronic swj nard, przeciw nim wystpuj. Byo to wprawdzie rzecz znan, ale nie zawsze mo liw do stwierdzenia. Tymczasem potwierdza to publicznie yd Marx Rosenberg w Nowym Yorku, ktry w listopadzie 1938 r. w jednym z najpoczytniejszych dziennikw tamtejszych, przedstawi nastpujcy projekt: "Proponuj, aby zamiast wystpi zbrojnie jako nard przeciw Hitlerowi, Goeringowi i ich towarzyszom wypuci z wizienia 10 czy 12 zawodowych mordercw i tym, w zamian za sowit opat i zagwarantowanie bezkarnoci poleci zgadzenie Hitlera, Goeringa i Goebelsa". 349

Zakoczenie.

Projekt ten pochodzcy od yda i zamieszczony w pimie ydowskim, potwierdza bez zastrzee metod ydowsk mordowania swoich przeciwnikw w najohydniejszy sposb. Do tego rodzaju wystpie ydowskich zaliczy naley zamieszczone pogrki pod moim adresem w pimie ydowskim, wychodzcym we Lwowie "Chwila poranna" w dniu 26 sierpnia 1938 r. "A ksidz dr St. Trzeciak powinien pamita, e za kadym zym uczynkiem kroczy zawsze bogini zemsty, ktra uderzy wtedy, gdy najmniej tego spodziewaj si..." Posuguj si przy tym czsto ydzi maoletnimi pobratymcami, jak wskazywaoby na to zamordowanie funkcjonariusza policji u nas w Brzeciu n. B., zamordowanego przez yda Szczerbowskiego i zamordowanie sekretarza ambasady niemieckiej w Paryu von "Ratha, zamordowanego przez yda Grunspana. : Wobec tego nawietlenia z wypadkw w kraju i za granic,by ydw odzwyczai od mordw tak czstych z pobudek zemsty, naley za kade morderstwo popenione przez yda lub morderc podstawionego przez ydw, uwaa og ydowski za odpowiedzialny. T metod stosuj Anglicy wobec Arabw w Palestynie, a ydzi j wychwalaj. Jeli jest to chwalebnym w Palestynie, to dlaczego nie ma si tego zastosowa w Polsce? Prawa te oparte na Talmudzie stosowali ydzi do gojw w swoim kraju, jako instytucj ochronn przed zalewem obcych, zastosujmy je w Polsce do ydw przed zalewem ydowskim. Ca y Nard Polski z Rz dem na czele, je li chce by konsekwentnym i przeprowadzi walk ekonomiczn a do zwycistwa, by "Polsk podnie wzwy", jeli nie chce zgin, jeli nie chce podzieli losu Rosji i Hiszpanii, musi te prawa wprowadzi, musi wykorzysta obecne nastroje, kiedy pastwa tak jednolite i o tak znikomej iloci ydw jak Niemcy i Wochy, wypdzajich od siebie. Nard Polski musi to zrozumie, e jeli nie chce, by dzieci jego szy na ebry, czy giny z godu, musi ydw wysiedli, jako obcych i szkodliwych sublokatorw, by swemu modemu pokoleniu zabezpieczy przyszo, bo potga Polski jest bez ydw. Tak naley rozumie "walk ekonomiczn", bo tylko bez balastu i bagau ydowskiego mona "Polsk wzwy podnie". 350

Ksigarnia Wysykowa Ostoja" poleca ksiki niepoprawne politycznie"


Szanowni Pastwo! Majc na uwadze trudnoci w nabyciu publikacji przedstawiajcych w sposb niezaklamany histori oraz aktualn sytuacj polityczn Polski i wiata oferujemy Pastwu moliwo nabycia takich publikacji w drodze sprzeday wysykowej. W naszej ofercie znajduj si przede wszystkim ksiki trudno dostpne, a niekiedy wrcz w ogle niedostpne w zwykych ksigarniach. W Ksigarni Wysykowej "Ostoja" mona naby tzw. "ksiki niepoprawne politycznie" poruszajce problematyk nieobecn w rodkach masowego przekazu, w tym m.in. opracowania krytyczne wobec Unii Europejskiej, Banku wiatowego, liberalizmu, globalizmu, kosmopolityzmu, eutanazji oraz tolerancji dla bandytw i zboczecw. Na yczenie przesyamy bezpatny katalog najciekawszych ksiek. Katalog wraz z penym wykazem ksiek znajdujcych si w sprzeday, fragmentami ksiek, recenzjami oraz zapowiedziami wydawniczymi dostpny jest rwnie na naszej stronie internetowej www.ostoja.pl. Zachcajc do zamwienia katalogu informujemy, e zawiera on m.in. nastpujce dziay tematyczne: Myl narodowa, Unia Europejska-Globalizm, Masonica, Judaica, Socjotechnika i Sztuka manipulacji, Koci w obliczu zagroe, Historia i historiografia, Literatura pikna i Varia. Katalog mona zamwi pisemnie, telefonicznie, faksem lub poczt elektroniczn (adres: Ksigarnia Wysykowa "Ostoja" 32-065 Krzeszowice, ul. Targowa 29/12, tal. (0-12) 282-63-01, fax (0-12) 258-14-81, e-mail: ksiegarnia@ostoja.pl). Telefoniczne mona rwnie uzyska informacje o aktualnych cenach ksiek oraz dokona zamwienia wybranych tytuw. Osoby zajmujce si rozpowszechnianiem wartociowych publikacji w swoich rodowiskach (parafiach, organizacjach spoecznych i politycznych itp.) informujemy, e w przypadku zakupienia za gotwk co najmniej 5 egzemplarzy tytuu wydanego przez Dom Wydawniczy "Ostoja" tytu ten sprzedajemy z 36% rabatem. Przy zamwieniu o wartoci przekraczajcej 30 z koszty wysyki ksiek pokrywa ksigarnia. Zainteresowanym wysyamy pen list ksiek sprzedawanych z rabatem. Zachcajc do skorzystania z naszej oferty apelujemy do wszystkich Czytelnikw: Pytajcie w ksigarniach o ksiki, ktre was interesuj. To najlepszy sposb do zachcenia ksigarzy, aby zaopatrzyli swoje ksigarnie w wartociowe pozycje.

Ks. prof. dr Stanisaw Trzeciak urodzi si 25 padziernika 1873 r. w Rudnie Wielkiej koo Rzeszowa. Ukoczy gimnazjum w Rzeszowie, studia teologiczne na uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim, w Wiedniu, w Rzymie, w Krakowie (doktorat) i w Jerozolimie. W latach 1903-1905 prowadzi w Egipcie i Palestynie prace badawcze nad tamtejsz przyrod i chorobami, zwaszcza trdem. W latach 1906-1907 sekretarz konsystorza biskupiego w Przemylu. Od 1907 do 1918 r. profesor Akademii Duchownej w Petersburgu. W czasie l-ej wojny wiatowej wsp-zaoyciel Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny. W czerwcu 1918 r. powrci do kraju. Bra udzia w obronie Lwowa. W 1921 r. zainicjowa akcj majc na celu pomoc dzieciom powracajcym z Rosji. W latach 1923-1928 proboszcz w parafii w Dbowcu (diecezja przemyska). Od 1928 r. rektor kocioa w. Jacka w Warszawie, nastpnie proboszcz parafii w. Antoniego. Zgin od niemieckiej kuli w czasie powstania warszawskiego 9 sierpnia 1944 r. Ks. prof. dr Stanisaw Trzeciak by wspredaktorem "Przegldu Kocielnego", wsppracownikiem "Monumenta Judaica", autorem kilkudziesiciu prac naukowych powiconych kwestii ydowskiej. Podczas debat sejmowych w 1936 r. wystpowa w komisjach jako rzeczoznawca rytuau rzezi "Schechita". Powszechnie uchodzi za najlepszego wrd polskich duchownych katolickich znawc Talmudu. Jego dorobek naukowy zosta w szerokim zakresie wykorzystany przez prof. Feliksa Koneczne-go w pracy nad "Cywilizacj ydowsk".