You are on page 1of 126

1

Wedug staroytnych tradycji, czas to niekoczcy si taniec cyklw wielkie fale energii, ktre pulsuj we wszechwiecie, czc w swojej podry przeszo z przyszoci. Wydaje si, e wspczesna nauka zgadza si z t koncepcj. Posugujc si jzykiem fizyki, czas czy si z przemierzan przez siebie przestrzeni, aby stworzy czasoprzestrze. faluje w kwantowym oceanie, ktry sprawia, e wszechwiat istnieje. Coraz wicej dowodw przemawia za tym, e fale czasowe i historia znajdujca si w ich wntrzu powtarzaj si jako cykle w cyklach. Gdy zaczyna si nowy cykl, niesie on ze sob te same warunki jak przeszo, lecz robi to intensywniej. To wanie czas fraktalny staje si wydarzeniami wszechwiata i ycia. Uywajc kodu, ktry wanie zaczynamy pojmowa, staroytni Majowie zarejestrowali czas fraktalny na serii kalendarzy. To precedens na skal wiatow. Poniewa Majowie rozumieli cykle, wiedzieli oni, e warunki przyszoci s rwnie wyryte w przeszoci. Chodzi tu midzy innymi o tajemnicz dat kocow obecnego cyklu epoki wiata: 21 grudnia 2012 roku. Klucz do zrozumienia roku 2012 oraz tego, co to oznacza dla nas dzisiaj, to wiedzie, jak czyta map czasu. Niniejsz ksik dedykuj ludzkiemu odkryciu czasu jako jzyka naszej przeszoci, mapy przyszoci i wiata, ktry dopiero ma nadej.
2

Wstp ..................................................................................................................... 4 Nowy sens Koca Czasu .................................................................................... 5 Kod Czasu .......................................................................................................... 8 Rozdzia 1: ........................................................................................................... 13 W jaki sposb reagujemy na rytmy natury, faktem jest, e cykle nadal nam towarzysz............................................................................................................ 13 Rozdzia drugi:..................................................................................................... 20 Nasza podr przez czas: doktryna epok wiata. ................................................. 20 Rozdzia trzeci: .................................................................................................... 30 Koniec czasu: nasze spotkanie z 2012 rokiem ..................................................... 30 Rozdzia czwarty:................................................................................................. 39 Klucz do uniwersum: najpikniejsze liczby czasu i natury.................................. 39 Rozdzia pity: ..................................................................................................... 56 Historyczne powtrki w mioci i wojnie: fraktalne ostrzeenia na przyszo ... 56 Rozdzia szsty .................................................................................................... 72 Nowe spojrzenie na koniec czasu: czego moemy oczekiwa? ........................... 72 Rozdzia sidmy................................................................................................... 85 2012 punktem wyboru: Armagedon czy drugi Eden? .......................................... 85 Kody Czasu ...................................................................................................... 96 Dodatek A ............................................................................................................ 99 Kalkulator Kodu Czasu ........................................................................................ 99 Budowanie programw Kodu Czasu.............................................................. 100 Dodatek B .......................................................................................................... 106 Globalne punkty krytyczne dla przyszoci........................................................ 106 Dodatek C .......................................................................................................... 115 Daty odniesienia do warunkw roku 2012......................................................... 115 Przypisy.............................................................................................................. 118

Wstp

Najwyraniej jest tak od zawsze. Przez co najmniej cztery takie cykle (lub pi, wedug tradycji mezoamerykaskiej Aztekw i Majw), nasi przodkowie znosili towarzyszce kocowi czasu zmiany, zachodzce w globalnych polach magnetycznych i w klimacie, zmniejszajce si zasoby i podnoszce si poziomy mrz. Dziao si to bez satelitw i Internetu czy modeli komputerowych, ktre miayby pomc przygotowa si na tak radykalne przeobraenie. Fakt, e ludzi ci yli po to, by opowiedzie histori, stanowi potne wiadectwo niezaprzeczalnej prawdy: mwi nam ona, ponad wszelk wtpliwo, e mieszkacy naszej planety przeyli w przeszoci koniec epok wiata. Nie tylko przeyli, lecz wycignli wnioski z trudnoci, ktre mog towarzyszy zmianie. Za pomoc sw swojej epoki, zrobili co w ich mocy, by przekaza nam, co oznacza y w tak niecodziennym momencie historii. Dobrze uczynili, poniewa tego typu wydarzenia nie maj miejsca codziennie. Tylko pi pokole w ostatnich 26 000 lat dowiadczyo zmiany epok wiata. My jestemy szstym.

Poniewa zanurzyem si w przyszo, tak daleko, jak ludzkie oko jest w stanie dojrze, ujrzaem Wizj wiata i cay przyszy cud. Alfred, Lord Tennyson (18091892), poeta Dochodzimy do koca czasu. Nie do koca wiata, ale koca epoki wiata ewolucyjnego cyklu czasowego liczcego 5125 lat. Obecna epoka wiata rozpocza si w 3114 roku p.n.e., a zakoczy si w 2012 roku n.e. Poniewa kres czego znamionuje te pocztek tego, co nadejdzie, jestemy wiadkami zalka tego, co nastpuje po kocu czasu: kolejnej epoki wiata, ktrej tradycja staroytna nadaa miano wielkiego cyklu. Od indyjskich eposw Mahabharaty, do ustnej tradycji autochtonicznych Amerykanw i biblijnej historii Objawienia ci, ktrzy yli przed nami, zdawali sobie spraw, e nadchodzi koniec czasu. Wiedzieli, poniewa zawsze tak jest. Co 5125 lat Ziemia i nasz Ukad Soneczny dochodz w swojej podry po niebie do miejsca, ktre oznacza koniec takiego cyklu. Wraz z owym kresem zaczyna si nowa epoka wiata.
4

Obecna epoka wiata nie jest czym, co zwyczajnie usunie si w cie zmierzchu czasu, ktry zdaje si nieustannie bdzi gdzie tam" w naszej przyszoci. Jest wrcz na odwrt: nasza epoka wiata wygasa w konkretnym momencie. Koczy okrelony czas szczeglnym wydarzeniem w dniu, ktry zosta zaznaczony na kalendarzu ponad 2000 lat temu. Oglnie wiadomo, co to za data. Majowie, ktrzy j obliczyli, wyryli ow dat rwnie w postaci staego zapisu dla przyszych pokole. Data zostaa wyryta w kamiennych monumentach, ktre miay przetrwa do koca czasu. Uywajc formatu staroytnego kalendarza Dugiej Rachuby systemu mierzenia czasu rozwinitego przez Majw, by ledzi bardzo dugie okresy ostatni dzie obecnej epoki wiata jest zapisany jako kod picioczciowy. Owe czci, czytane od lewej do prawej, maj unikalne nazwy, ktre symbolizuj zmniejszajce si jednostki czasowe. Cz pooona z lewej to baktun i przedstawia ona 144 000 dni. Przesuwajc si wprawo, katun odpowiada 7 200 dniom, tun 360, uinal 20, a kin jednemu.1 Z tego wzgldu kalendarz Majw umieszcza kocow dat naszego wieku w 13.0.0.0.0 (13 cyklw batun i 0 cyklw dla pozostaych jednostek). Kiedy t dat przeliczymy na znany nam system czasowy, wiadomo

staje si jasna. Mwi ona, e obecny cykl wiata zakoczy si w dniu przesilenia zimowego, ktre ma miejsce 21 grudnia 2012 roku. To wanie na ten dzie Majowie ustalili zaskakujce wydarzenia astronomiczne, ktre zaznacz koniec naszej epoki. Wspomniani Majowie uczynili to ponad dwa tysice lat wstecz. Kod Czasu nr I: yjemy w koczcym si cyklu ewolucyjnym 5125 lat Epoce wiata ktrego koniec Majowie wyznaczyli na przesilenie zimowe 21 grudnia 2012 r.

zawsze: zapisali wydarzenia dla przyszych pokole. Czynic tak, upewnili si, e bdziemy wiedzieli, czego mamy oczekiwa, a take jak si przygotowa na ewentualne wydarzenia. Nasi przodkowie dokonali tego, bazujc na wasnym dowiadczeniu. Ponad 51 wiekw temu nasi przodkowie zrobili co w ich mocy, aby poinformowa nas o tym, jaka bdzie era potnej zmiany w przyszoci, ktr oni mogli sobie jedynie wyobrazi. Ponadto ostrzegli nas przed owym przeobraeniem. Ta era ma miejsce teraz. Zrozumie przekaz tamtych ludzi, to poj nasz podr przez niebo i czas. We wszystkim chodzi o cykle. Kod Czasu nr 2: Nasi przodkowie zapisali swoje dowiadczenie wczeniejszego koca czasu", pokazujc ponad wszelk wtpliwo, e z jedn epok wiata ssiaduje pocztek nastpnej, a nie koniec wiata.

Aby dostrzec, jak niecodziennie zdarza si koniec takiego cyklu, we pod uwag, e ludzie, ktrzy ostatnim razem byli wiadkami przejcia do drugiej epoki, yli w roku 3114 p.n.e. w przyblieniu 1800 lat przed czasami Mojesza i biblijnego wyjcia z Egiptu.

Nowy sens Koca Czasu


Dopiero od niedawna wspczeni naukowcy widz w znaczeniu epoki wiata sens. Chocia odliczanie koca czasu jest gboko wyryte w naszej podwiadomoci (niemal wszyscy ludzie na caym wiecie maj poczucie, e co dobiega koca), dopiero teraz przedstawiciele naukowych dyscyplin, poczwszy od geologii i oceanografii, a skoczywszy na astronomii i klimatologii, zdaj sobie spraw, co to za sob niesie. Powd, dla ktrego wydaje si, e naukowcy nie spiesz si w wykorzystaniu koniunktury roku 2012, kryje si w technologii bd te w jej braku. Dopiero od okoo 60 lat mamy komputery, satelity i urzdzenia teledetekcyjne, ktre s w stanie potwierdzi zwizek pomidzy kocem epoki wiata a zmianami, ktre zajd w naszym yciu. Zdaje si, e na klimat globalny, wzory wojny i pokoju, a nawet na nasz duchowy zwizek z Bogiem i z wszechwiatem bezporednio wpywaj planetarne przeobraenia, ktre obecnie zostaj udokumentowane przez najcilejsz z nauk. Tak jak my generacja XX wieku pouczamy przysze pokolenia na temat swojego dowiadczenia z broni nuklearn i globalnym ociepleniem, tak te cywilizacje z odlegej przeszoci napominay nas o swoich przeyciach zwizanych z kocem czasu. Przeywszy koniec poprzedniego wielkiego cyklu, mieszkacy Ziemi uczynili to, co ludzie robi po majcym miejsce decydujcym wydarzeniu, ktre zmienia wiat na
5

Koo, z natury rzeczy, powtarza samo siebie. Zatem za kadym razem, gdy pojawia si koniec jednego, zgodnie z definicj, jest to take pocztek kolejnego. Zasadniczo chodzi tu o to, e aby dotrze do zalka tego, co nowe cykl musi przej przez koniec tego, co istnieje. Podczas gdy ten powtarzajcy si charakter cyklw jest oczywisty w przypadku drobnych rzeczy, takich jak pory roku i fazy ksiyca, nie zawsze jest to tak zrozumiae, gdy mwimy o kosmicznych cyklach ukadw sonecznych, przemieszczajcych si przez galaktyk. Tu wanie wkracza przesanie naszych przodkw Majw. Zdali sobie spraw z natury cyklw czasu na dugo przed naukowym opisaniem naszej podry po niebie. Majascy sdziowie czasu ocalili swoj wiedz i wczyli j do opowieci o wszechwiecie i yciu: nienaukowych opisw tworzenia i niszczenia, narodzin i mierci, pocztkw i kocw opisw, ktre przetrway do naszych czasw. Podczas, gdy szczegy odnonie koca czasu rni si w zalenoci od tradycji, kultury i przekona religijnych, wystpuje tu powszechny motyw, ktry zdaje si towarzyszy im wszystkim. Niemal wszdzie staroytne przewidywania na temat naszego czasu w historii opisuj epok przepenion trudn ciemnoci". Od hinduskich kronik epok zwanych yuga, do Dugiej Rachuby Majw, oznaczajcej pozostae jeszcze dni obecnego wielkiego cyklu, przewidywano, e koniec naszej epoki bdzie er wojny, cierpienia, braku umiaru i rnic pomidzy ludmi. Chocia te opisy brzmi zowieszczo,

zawieraj w sobie nutk optymizmu: mimo e ciemno sprawia wraenie nieuniknionej, zdaje si take krtkotrwa. Powd: Fizycznie, nasz Ukad Soneczny przemierza najkrtsz cz orbity, ktra wyglda jak spaszczone koo elipsa, ktrej najdalszy koniec niesie nas do najdalej pooonego punktu od jdra naszej galaktyki Drogi Mlecznej. Efekt fizyczny: Zarwno staroytne tradycje, jak i wspczesna nauka mwi nam, e nasze umiejscowienie w tej cyklicznej orbicie okrela sposb, w jaki dowiadczamy potnych rde energii, na przykad ogromnych pl magnetycznych", ktrych promieniowanie rozchodzi si z jdra naszej galaktyki.2 Ostatnie badania sugeruj, e to wanie te cykle mog wyjani tajemnicze wzory biornorodnoci rozwoju i zamierania ycia na Ziemi, na przykad masowego wymierania gatunkw, ktre miao miejsce 250 milionw i 450 milionw lat temu.3 Co wicej, wspczesne odkrycia potwierdzaj, e pozycja Ziemi (orbita, odchylenie, drenie) w czasie caej podry daje pocztek stale zmieniajcym si cyklom, ktre wpywaj na wszystko, poczwszy od temperatury i klimatu, a do lodu polarnego i magnetycznych pl planety.4 Wspomniane efekty zostan szerzej omwione na kolejnych stronach niniejszej ksiki. Emocjonalny/duchowy efekt: Oddalajc si od jdra naszej galaktyki, odlego od nas do energii tam umiejscowionej zostaa opisana przez staroytne tradycje jako utrata zwizku, ktry odczuwamy zarwno w sposb duchowy, jak i emocjonalny. Naukowe powizania, pomidzy jakoci magnetycznych pl Ziemi tego, w jaki sposb wpywaj na nie kosmiczne warunki a naszym dobrym samopoczuciem zdaj si wanie przemawia za tego typu pradawnymi przekonaniami.5 Obrt Ziemi sprawia, e najciemniejsza cz nocy ma miejsce tu przed witem. Podobnie jest z nasz pozycj na niebie. Najmroczniejsza cz naszej epoki wiata pojawia si wanie przed powrotem naszej niebiaskiej orbity, co przyblia nas do jdra naszej galaktyki. Wraz z tym powrotem doznajemy odmiany w katastrofalnych siach ciemnoci cyklu. I tak jak musi min noc, aby mg nadej nowy dzie, tak jedynym sposobem na dotarcie do wiata nastpnego cyklu jest koniec ciemnoci obecnego. Wszyscy wiemy, e w naszym wiecie istniej mroczne przeycia.
6

Nikt nie ma, co do tego wtpliwoci. Nie musimy daleko spoglda, by je znale. ycie obfituje jednak w co wicej i to znacznie wicej, ni tylko w przewidziane przez staroytnych cierpienie. Nawet w naszych czasach wielkiej ciemnoci, rozbienoci pomidzy pokojem, uzdrawianiem, mioci i wspczuciem s ywe, dobre i liczne. Nasi przodkowie bez trudu rozumieli, co ludzkie dowiadczenie kosmicznych cyklw oznacza na wielorakich poziomach. W jaki sposb wiedzieli, e pozycja Ziemi na niebie wpynie na fizyczne warunki na naszym wiecie, jak te na emocjonalne i duchowe przeycia, ktrych potrzebujemy, by z nich skwapliwie skorzysta. Posikujc si mitem, analogi i metafor, przodkowie przypomnieli nam, e im bardziej oddalamy si od rda tak potnej energii, tym gbiej wchodzimy w mrok i tym bardziej jestemy niezsynchronizowani z polami, ktre oddziauj na ycie na Ziemi. Od tradycji Indian Hopi, do staroytnych Wed, wanie to dowiadczenie odczenia przypisuje si rwnie naszemu poczuciu zagubienia. Nasi przodkowie napominali, e w najbardziej oddalonym punkcie naszego cyklu zapomnimy, kim jestemy umknie nam gdzie nasze pokrewiestwo z drugim czowiekiem i z Ziemi. Przekazali nam, e pucimy w niepami swoj przeszo. Wanie to bezadne uczucie, ktre zdaje si stanowi konsekwencj cyklicznej podry, zabiera nas ku odlegemu kocowi naszej galaktycznej orbity. Rwnie strach, namnoony przez takie doznania, doprowadzi na kocu minionych cyklw do chaosu, wojny i zniszczenia. Przykadowo, pod koniec ostatnich dwch epok wiata, Indianie Hopi opisuj chciwo i wojny, ktre przyczyniy si do utraty wanie tych cenionych przez nas wysoko wartoci: naszych rodzin, cywilizacji i samych siebie. Wydaje si, e archeologiczne odkrycia rozwinitej spoecznoci, umiejscowionej w dolinie rzeki Indus, pomidzy dzisiejszymi Indiami i Pakistanem, przemawiaj za mitami Indian Hopi, jak rwnie za t hindusk epopej Mahabharata, skadajc si ze 100 000 wersw.6 Na stanowisku odkryto ciaa ludzkie, ktre sprawiaj wraenie, jakby byy jak to okrelaj archeologowie w pozie ucieczki", co sugeruje, e osoby te czmychay przed tym, co zniszczyo ich cywilizacj. Studenci, ktrzy badaj epos Mahabharata, wskazuj na to, i owo dzieo opisuje wielk wojn stoczon w dolinie i e wskazuje ono na dokadne miejsce

nowych odkry. Wiek szcztek okrela si na 10 000 lat, umieszczajc je w ramie czasowej dwch minionych epok wiata. Gdy rozumiemy, co oznacza mroczno naszego cyklu i dlaczego jest ona konieczna, zaczynamy widzie w nowym wietle ogromne wyzwania naszego czasu, dziki czemu obecny moment w historii i odpowied na zmiany, ktre mu towarzysz, nabiera nowego znaczenia. Majc na uwadze owe idee, jeszcze bardziej zrozumiaym jest to, ze teraniejszo stanowi najlepszy czas, bymy przeszli przez taki cykl. Powodem jest to, e teraz po raz pierwszy rozumiemy kwesti dotarcia do krlestwa wszelkich moliwoci i wybrania takiej przyszoci, ktra powstanie z aktualnego chaosu. Po raz pierwszy czujemy tak potrzeb i mamy odpowiednie urzdzenia technologiczne. Jeszcze 50 lat temu byo to niemoliwe. Gdy uwanie przygldamy si opowieciom i zapisom, ktre otrzymujemy od ponad 250 pokole, staje si jasnym, i ci, ktrzy dowiadczyli koca poprzedniej epoki wiata, bardzo si napracowali, by upewni si, e bdziemy dokadnie wiedzie, co oznacza taka zmiana. Zachowane dla nas owoce ich dziea odnajdujemy w pochodzcych z tamtych czasw wityniach, tekstach, tradycjach i kulturach. Zrwnanie, na ktre wszyscy czekamy Chocia historie o stworzeniu pochodzce od staroytnych cywilizacji, na przykad Indian Hopi, Hindusw i kultur Majw, rni si szczegami, to zasadniczo s one ze sob zgodne, jeli chodzi o cykliczn natur wszechwiata. Utrzymuj one, e przed naszym wiatem istniay co najmniej trzy inne, ktre nastpnie zostay zniszczone. Podczas gdy rne tradycje uywaj innych znakw, by przekaza nam gdzie jestemy w naszym cyklu epoki wiata, zdaje si, e wszystkie one w gruncie rzeczy mwi to samo: przejcie z obecnej epoki do nastpnej dzieje si teraz. To, co wyrnia kalendarz Majw wrd ustnych tradycji, na przykad Indian Hopi, to ich o czasowa zmiany koczca si na konkretnej dacie. Podczas gdy system kalendarzy Majw dokadnie okrela zrwnanie wskazujce na zmian (rzadka konfiguracja astronomiczna, ktr obecnie potwierdziy komputery), to wanie wiedza Majw o podry Ziemi po niebie sprawia, e ich opowie jest jeszcze bardziej zdumiewajca.
7

Wiedzieli oni w szczeglnoci o tym, e w strefie czasu przed i po zimowym przesileniu roku 2012, Ziemia i nasz cay Ukad Soneczny ustawi si w sposb niezwyky pod kadym wzgldem. To wanie wtedy miniemy umown lini, ktra okrela dwie poowy naszej, majcej ksztat dysku, galaktyki. W taki sam sposb jak rwnik ziemski dzieli pkul pnocn i poudniow, linia przypominajca rwnik, ktr przecinamy na Drodze Mlecznej, oddziela gr" dysku galaktyki od dou". Gdy planety naszego Ukadu Sonecznego ustawiaj si w szeregu ze sob i z naszym Socem, przecicie rwnika galaktyki ustawia nas rwnie w rwnej linii z tajemniczym rdem energii, ktra znajduje si w samym centrum Drogi Mlecznej. To zrwnanie i warunki, ktre powstaj w nastpstwie opisywanego zjawiska, sygnalizuj ukoczenie wielkiego cyklu, na co wskazuje kalendarz Majw.7 Wyjani, e nie jest to wydarzenie, ktre nastpuje nagle i odbywa si w cigu jednego dnia. Innymi sowy, przecicie umownej linii, ktra dzieli nasz galaktyk, nie wskazuje na to, e wszyscy pooymy si spa 20 grudnia 2012 roku, bdc w jednym wiecie, a nastpnego dnia, 21 grudnia, obudzimy si w zupenie innym. Zimowe przesilenie, jak si wydaje, stanowi raczej astronomiczny marker wybrany przez Majw, wyznaczajcy rodek strefy zmiany. Owa strefa zaczyna si na dugo przed 2012 rokiem i koczy si dawno po nim. Z powodu rozmiaru i wzgldnych odlegoci niebieskich cia, to ustawienie dla nas, bdcych tu, na Ziemi wydaje si powoln, stopniow zmian na przestrzeni czasu. Doskona ilustracj tego, jak nastpuje takie stopniowe przeobraenie, jest nasze dowiadczenie zamienia. Jeli kiedykolwiek przygldae si zamieniu ksiyca, prawdopodobnie szybko przekonae si, e takie zjawisko trwa do dugo. Gdy ju si zaczo, moge da nura do domu, zrobi sobie herbat, wykona kilka telefonw i nakarmi zwierzta, nim wrcie na podwrko, by obserwowa przebieg zamienia. Mimo e Ziemia mknie w przestrzeni z prdkoci ok. 104 585 km na godzin, w nocy, gdy mamy do czynienia z zamieniem ksiyca, nie zdajemy sobie sprawy z tak zawrotnej prdkoci. To efekt wielkich obiektw, na przykad planet, ktre przemierzaj przestrze niewyobraalnie szybko. Nam si wydaje, e poruszaj si one w wolnym tempie.

Zatem w przypadku Soca ustawiajcego si w rwnej linii z rwnikiem Drogi Mlecznej, zimowe przesilenie 2012 roku wyznacza punkt w strefie zmiany, ktra prawd powiedziawszy zacza si wiele lat temu. John Major Jenkins w swoim przeomowym dziele Maya Cosmogenesis 2012, w ktrym zostao ustalone skrzyowanie rwnika galaktyki w 2012 roku, a take znaczenia tego epizodu, pisze, e tego typu przeobraenie to raczej proces ni wydarzenie. Posugujc si obliczeniami dokonanymi przez belgijskiego astronaut, Jeana Meeusa, Jenkins wskazuje na to, e progresja Soca przez stref rwnika Drogi Mlecznej rozpocza si w 1980 roku, a zakoczy si w 2016 roku.8 Nawet z marginesem bdu kilku lat, oznacza to, e szybko zmierzamy ku zrwnaniu, ktre Majowie przewidzieli ponad 2000 lat wstecz. *** Co tak niespotykany moment w astronomicznej historii oznacza dla nas dzisiaj? Prawda jest taka, e nikt nie wie tego na sto procent, poniewa aden czowiek yjcy obecnie nie dowiadczy bezporednio tego, co ostatnio miao miejsce. Wiemy jednak, czego moemy oczekiwa. Znamy fakty. Gdy czymy fakty dzisiejszej nauki z mdroci i historycznymi zapisami z przeszoci, powstaje opowie, ktrej bardzo trudno da wiar. To opowie o podry naszej podry ktra zacza si tak dawno temu, e potrzeba 256 pokole i piciu tysicleci, by dobiega koca. Teraz, gdy jest bliska swego kresu, odkrywamy, i koniec to tak naprawd pocztek nowej wdrwki. By moe ironi koca, bdcego pocztkiem, najlepiej opisa T. S. Eliot: Nie ustaniemy w poszukiwaniach / A kresem wszelkich naszych poszukiwa / Bdzie dojcie do punktu wyjcia / I poznanie tego miejsca po raz pierwszy".9 Chocia opowie o zmieniajcych si epokach wiata, umiejscowionych na orbicie naszej planety w kosmosie moe brzmie niczym fabua epizodu Star Treka, niebieskie obliczenia, ktre zostawili nam nasi przodkowie, w zadziwiajcy sposb odpowiadaj dzisiejszym odkryciom naukowym. Gdy zbierzemy to wszystko razem, nagle odkrywamy znaczenie najwikszych tajemnic z naszej przeszoci, jak te wskazwki, ktre mwi, czego mamy si spodziewa w przyszoci. Na szczcie, przodkowie zostawili nam wszystko, czego potrzeba,
8

aby sprosta wyzwaniom wielkiej epoki wiata. Nie chodzi tu tylko o cykle, ale o nasz zdolno rozpoznawania wzorw i tego, gdzie jest nasze miejsce wewntrz owych cyklw.

Kod Czasu
W latach osiemdziesitych ubiegego stulecia pracowaem w przemyle obronnym, piszc oprogramowanie. Moim zadaniem byo odszukiwanie wzorw zawartych w danych. Wanie wtedy wiat przeszed przez najbardziej przeraajc i zagadkow er w swojej historii: zimn wojn. Pomimo ponad 70 000 rodzajw broni nuklearnej, bdcej w stanie natychmiast zrwna z ziemi najwiksze miasta Europy i Ameryki Pnocnej, ja szukaem sposobu, w jaki mona by nada sens wojnie w kontekcie szerszej perspektywy. Czy zimna wojna stanowia cz cyklu? Czy pozornie przypadkowe wydarzenia, prowadzce do wojen przeszoci, byy tak naprawd czci wielkiego, ewoluujcego wzoru, ktrego pocztek siga zamierzchych czasw? A jeli jest to moliwe, to czy wzory da si zastosowa rwnie w codziennym yciu, na przykad w sprawach mioci i zdrady? Gdybymy przekonali si, e kady aspekt naszego wiata stanowi cz pradawnego i toczcego si cyklu, dziki tego typu odkryciu zaczlibymy myle inaczej o samych sobie. Oznaczaoby to, e wszystko od pocztkw i kocw pracy zawodowej i zwizkw, po dokadne daty prowadzenia wojen i ogoszenia pokoju jest czci cyklu wzoru, ktry sprawia, e moemy ujawni warunki przyszoci, ktrych ju kiedy dowiadczylimy. Jeli taki wzr naprawd istnieje, to moemy pj jeszcze dalej. Pozwolioby to nam okreli dowiadczenie z maksymaln dokadnoci, kade przeycie od romansu do zranienia i odkry, e jest to cz wzoru, ktry mona pozna, a co wicej, przewidzie go. Dziki takiemu punktowi widzenia moglibymy nada swojemu wiatu sens. Miaoby to take ogromn warto w sprostaniu wielkim wyzwaniom zagraajcym naszemu przeyciu teraz, gdy wyruszamy w podr do XXI wieku i ldujemy na niezbadanym terytorium, gdzie wiedza i idee wschodu i zachodu, a take staroytna mdro i wspczesna nauka zlewaj si w jedno.

C, prawdopodobnie zgade, e odpowied na kade moje pytanie dotyczce cyklw jest taka sama. Brzmi tak! Powd odpowiedzi mgby zaj cae tomy. Stanowi on temat niniejszej ksiki. Kluczem do tak potnej wizji czasu i historii jest to, e zrozumie sposb, w jaki cykle odnosz si do ycia, moemy jedynie poprzez przekroczenie niewyranej linii, ktra tradycyjnie oddziela nauk od duchowych tradycji naszych przodkw. Przykadowo, gdy czymy pradawne rozumienie cyklw czasu z XXwiecznym odkryciem jednoci czasu i przestrzeni dokonanego przez noblist fizyka Alberta Einsteina, zaczyna si dzia co cudownego. Wyaniaj si trzy fakty wraz z sugestiami, ktre zmieniaj wszystko, w co skonni jestemy wierzy odnonie swojego ycia na wiecie: Fakt nr 1: Teoria wzgldnoci Einsteina na zawsze poczya nasze idee przestrzeni i czasu w pojedyncz esencj zwan czasoprzestrzeni. Fakt nr 2: Wydarzenia codziennego ycia (romanse, wojny, pokj, orbity planetarne, wahania na giedzie papierw wartociowych, rozwj i upadek cywilizacji itd.) maj miejsce w czasoprzestrzeni. Fakt nr 3: Rzeczy, ktre dziej si w czasoprzestrzeni, nastpuj zgodnie z naturalnymi rytmami.

wszystko zdarzyo si w jednej chwili, teraz moemy sobie wyobrazi czas jako rodzaj kodu, ktry czy przeszo z przyszoci. Tak samo, jak mona zama i zrozumie dowolny kod, tak i przekaz kalendarza staroytnych Majw mona rozszyfrowa i przeczyta jak stronice ksiki. Dla niektrych ludzi taka perspektywa czasu i ycia jest bardzo niecodziennym sposobem mylenia. W przypadku innych, jest to z pewnoci niekonwencjonalne, ale ma doskonay sens. Ta idea jest fascynujca. Sugestie s gbokie, tajemnicze i porywajce. Chocia rzucaj wyzwanie temu, w jaki sposb, w gwnej mierze, uczono nas myle o wszechwiecie, przekonujemy si, e bardzo cignie nas do takiej moliwoci. Chcemy wiedzie wicej. Odkrywamy, i pragniemy zastosowa to nowe zrozumienie czasu w realnym wiecie, aby nada sens wszystkiemu od tragedii yciowych, do zagadek przyszoci. I jestemy w stanie tego dokona. Chocia naukowcy zajmujcy si kwantami mwi, e nigdy dokadnie nie przewidzimy przyszoci, stwierdzaj te, e moemy ustali moliwoci przyszych dziejw. Istnienie powtarzajcych si cyklw czasu wanie to przedstawia. Za kadym razem, gdy pojawia si cykl, powtarza on raczej oglne warunki, ktre sprawiaj, e co jest moliwe, a nie dokadny wynik. Tak samo, jak warunki atmosfery ziemskiej mog wytworzy doskonae rodowisko do wystpienia tornada, nie powodujc go wcale, tak te cykle czasu s w stanie sprowadzi wszystkie okolicznoci, ktre doprowadziy do danego wydarzenia historycznego, bez powtarzania wspomnianego zdarzenia po raz kolejny w teraniejszoci. Kluczem jest to, e skadniki powtrzenia s obecne, a sytuacja jest gotowa". Jednake to nasze wybory dokonywane w yciu okrelaj sposb, w jaki te warunki si rozegraj. Wiedzc zawczasu, w ktrym miejscu nasze wybory mog mie najwikszy wpyw, skala przechyla si na nasz korzy, gdy koczymy cykl, ktry utrzymuje nasze samopoczucie i ostatecznie przetrwanie w rwnowadze. Kod Czasu nr 5: Jeli wiemy, w ktrym miejscu cyklu jestemy, to zdajemy sobie te spraw z tego, czego mamy oczekiwa, gdy on si powtrzy.

Tym faktom towarzysz dwie silne sugestie, ktre kad podwaliny pod reszt ksiki. Przedstawiam je poniej w skrcie. Kod Czasu nr 3: Nowe odkrycia pokazuj, e moemy pomyle o czasie jako o esencji, ktra jest zgodna z tymi samymi rytmami i cyklami panujcymi nad wszystkim od czstek elementarnych do galaktyk. Kod Czasu nr 4: Moemy myle o rzeczach, ktre dziej si w czasie, jako o miejscach wewntrz cyklw punktach, ktre da si zmierzy, obliczy i przewidzie.

Gdy jestemy wiadomi Kodw nr 3 i nr 4, mamy powody i narzdzia, aby pomyle o czasie w cakowicie nowy sposb. John Wheeler, wytyczajcy nowe drogi fizyk, niegdy zauway, e zamiast uwaania minut kadego dnia za sposb natury na niedopuszczenie do tego, by
9

Jeli naprawd moemy myle o czasie we wszechwiecie w taki sam sposb, jak mylimy o rzeczach dziejcych si w yciu jako o

wydarzeniach, ktre wypeniaj nasz egzystencj to cykle w czasie mona zmierzy identycznie z przytrafiajcymi si rzeczami. Podobnie jak jestemy w stanie przewidzie cykliczny powrt komety, przemykajcej przez uniwersum, nagle moemy rwnie okreli z maksymaln dokadnoci rok, kiedy to warunki, ktre doprowadziy do rozwoju cywilizacji bd dziaa wojennych, ponownie nadejd. Pikno takiego zrozumienia tkwi w tym, e wraz z obecnymi chwilami, gdy nadszed czas na chaos, moemy te okreK momenty w przyszoci, gdy nadejdzie pokj. Poniewa wszystkie takie cykle bazuj na naturalnych rytmach, moemy wykorzysta uniwersalne kody, ktre rzdz wszystkim od ruchu czstek kwantowych, do ksztatu naszej galaktyki tak, e gdy odkrywamy poszukiwane przez nas miejsca w czasie, nie ma miejsca na domysy. W nastpnych rozdziaach tego wanie bdziemy dokonywa. Gdy ju rozwiniemy idee cyklw czasu, moemy wykorzysta nasze zrozumienie na jeden bd dwa sposoby:! Moemy stosowa si do instrukcji zawartych w niniejszej ksice, aby stworzy wasny Kalkulator Kodu Czasu, ktry mwi, jak odnale czasy w naszej przyszoci, kiedy to moemy oczekiwa powtrki warunkw z przeszoci lub (2) moemy uy zautomatyzowanej wersji opartej na Sieci. Dziaa identycznie z poprzedni technik. Tak czy siak, bdziemy w stanie poczy si z konkretnym rokiem, na przykad kocem cyklu Majw w 2012 roku, aby odnale czas (y) w przeszoci, ktry mwi, czego mamy oczekiwa, gdy cykl powrci. W ten sposb ofiarowujemy sobie samym niespotykany wgld w czas, a take co konkretnego, dziki czemu zakotwiczymy swoje przewidywania odnonie koca obecnego wielkiego cyklu. Kalkulator Kodu Czasu nie ogranicza si jednak do gwnych wydarze na scenie globalnej. Dziaa take w przypadku rzeczy, ktre zdarzaj si w codziennym yciu. Wyglda na to, e warunki prowadzce do kulminacyjnych momentw, ktrych dowiadczamy od radoci i sytuacji kryzysowych w yciu osobistym, do wojen i pokoju pomidzy pastwami powtarzaj si, jako cykle, due i mae, i nastpuj zgodnie z tymi samymi rytmami naturalnymi. Aby skorzysta z cyklw w swoim yciu, musimy zda sobie spraw z wzorw:, kiedy cykle si zaczynaj, kiedy si rozgrywaj oraz jak interpretowa ich poszczeglne daty.
10

Kod Czasu nr 6: Kalkulator Kodu Czasu pokazuje, kiedy moemy spodziewa si powtrki warunkw z przeszoci, a nie samych wydarze.

Dlatego wanie Kalkulator Kodu Czasu jest tak bardzo cenny. Wraz z powtarzajcymi si cyklami, ktre sprawiaj, e warunki s moliwe, kady cykl zawiera rwnie punkty wyboru momenty, gdy zmiana zdaje si nadchodzi atwiej i wykazywa wiksz skuteczno. Zatem podczas gdy same motywy globalnej wojny, osobistej zdrady i pokoju mog zosta wczone w o czasow to nie dzieje S1 tak w przypadku ich rezultatw. Tak jak to jest z caym ludzkim dowiadczeniem to, co robimy z tym zaprezentowanym nam warunkiem, dyktuje nastpn faz naszego ycia. W Rozdziale 1., na przykad, przyjrzymy si, w jaki sposb warunki niespodziewanego ataku na ziemi Ameryki byy obecne trzy razyna przestrzeni XX i XXI wieku. Kalkulator Kodu Czasu, oparty na powtarzajcych si cyklach czasowych, okrela dwie daty, kiedy warunki takiego ataku byy obecne po pocztkowym wydarzeniu w 1941 roku. Ale, mimo e zostalimy zaatakowani raz, to ju ta druga data nie zgadza si. Chocia warunki byy obecne, ludzkie wybory, (ktre zostan opisane w Rozdziale 7.) Zapobiegy trzeciemu zamachowi. Kluczem do korzystania ze swoich punktw wyboru jest to, e aby wpywa na przyszo wiadomie, musimy zda sobie spraw, w ktrym miejscu cyklu jestemy. Wszystko zaczyna si od naszego zrozumienia, e tak naprawd yjemy w pewnego rodzaju Kodzie Czasu, pulsujcym polu energii, ktry ma pocztek, stale si powiksza i pociga za sob to, co naukowcy nazywaj marszem czasu ku przyszoci". *** Biorc pod uwag wspomniane idee, pojawiaj si pytania:, Co jest moliwe? Czy przeszo skrywa plan dla przyszoci? Co moe powiedzie nam o dniu dzisiejszym wydarzenie, ktre miao miejsce tysic lat temu? A co z tajemnicz dat kocow cyklw Majw? Czy istnieje sposb, by spojrze za siebie w czasie, by dowiedzie si, co przyniesie nadchodzcy 2012 rok? S to kwestie, ktre przyczyniy si do zbierania informacji do niniejszej pozycji. Kolejne rozdziay udzielaj odpowiedzi.

Dlaczego niniejsza ksika? Bez wtpienia jest mnstwo ksiek i relacji w mediach na temat kalendarza Majw i roku 2012. Wydaje si, e kadego miesica na pkach ksigar i w sklepach internetowych przybywa nowych pozycji. Jak to jest w przypadku kadego tematu, ktry trafia w mocn strun w ludzkich sercach i umysach, nowe ksiki przedstawiaj bardzo rne, czsto sprzeczne punkty widzenia. Wszystkie peni jak funkcj, od akademickich prognoz, do stworzenia, ktrych zebranie informacji zajo lata, do dyktand strumienia wiadomoci, w przypadku, ktrych utrzymuje si, e maj swe rda w pozaplanetarnej inteligencji. Wszystkie zwikszaj zbiorowy pd, ktry zdaje si wzmaga w miar przybliania si do zimowego przesilenia 21 grudnia 2012 roku. Filozof i etnobotanik Terence McKenna, przedstawiajc rewolucyjne spostrzeenia w ksikach True Hallucinations (1993) i The Invisible Landscape (1975) oraz tacy badacze, jak John Major Jenkins, ju zgbili tajemnic i znaczenie kocowej daty 2012 roku... i dokonali tego w niesamowicie pikny sposb. Poniewa tak znakomite dziea s ju dostpne, musiaem wyranie zaznaczy swj wkad w literatur traktujc o roku 2012. Co mgbym powiedzie, czego ju nie przekazano? By moe najlepiej odpowiedzie na to pytanie, wyranie stwierdzajc, czym jest niniejsza ksika, a czym nie jest oraz co takiego owo dzieo przedstawia. Na kolejnych stronach...
odkryjesz, w jaki sposb warunki kocowej daty Majw 2012 roku n.e. ju miay miejsce w przeszoci, jako fraktal tego, czego moemy si spodziewa w przyszoci. przyjrzysz si, w jaki sposb najpikniejsze liczby" natury prowadz nas do miejsc w przeszoci, ktre opisuj to, co ma nadej. zidentyfikujesz otwarte daty", w przypadku, ktrych zachodzi najwiksze niebezpieczestwo wojny i pojawiaj si najwspanialsze moliwoci pokoju w naszej najbliszej przyszoci. obliczysz wasny Kod Czasu do kluczowych wydarze i zwizkw w swoim yciu. odkryjesz osobiste i zbiorowe punkty wyboru ycia i historii momenty w czasie, gdy wydaje si, e zmiana nadchodzi atwiej, ni to si dzieje, kiedy indziej.

potnego i praktycznego sposobu mylenia o swoim zwizku z czasem, histori i przyszoci. To wane, by wiedzie zawczasu, czego mona si spodziewa po dowolnej, nowej ciece samopoznania. Z tego powodu poniej dokadnie podaj, czym jest niniejsza ksika a czym nie jest: Niniejsza ksika nie jest publikacj naukow. Chocia zaprezentuj najnowsze odkrycia naukowe, ktre zachcaj do przemylenia na nowo naszego zwizku z czasem, praca ta nie zostaa napisana, aby dostosowywa si do formatu bd standardw tekstu dla klasy o profilu nauk cisych lub czasopisma fachowego. Niniejsza pozycja nie stanowi zrecenzowanej pracy badawczej. aden rozdzia czy raport o badaniach nie przeszed przez przydugi proces recenzji dyplomowanej komisji lub panelu wybranych ekspertw, wyszkolonych, by widzie nasz wiat przez pryzmat jednej dziedziny naukowej, na przykad fizyki, matematyki lub psychologii. Niniejsza ksika jest rzetelnie przygotowana i dobrze udokumentowana. Zostaa napisana w przystpny sposb. Opisuje eksperymenty, studia przypadkw, zapisy historyczne i osobiste dowiadczenia, ktre przemawiaj za inspirujcym sposobem mylenia o nas samych na wiecie. Niniejsza praca stanowi przykad tego, co mona osign, gdy przekraczamy tradycyjne granice pomidzy nauk a duchowoci. czc XX wieczne odkrycia czasu fraktalnego z liczcym dwa tysice lat przesaniem cyklw Majw i staroytn wiedz szczeglnej, naturalnej matrycy ycia i rwnowagi zotego wspczynnika uzyskujemy gbokie zrozumienie czasu jako siy oraz nas jako eksploratorw teje siy, unoszcych si na czasowych falach, na oceanie niekoczcych si cyklw.

W siedmiu zwizych rozdziaach niniejszej ksiki zachcam do


11

Czas Fraktalny to wynik trwajcych ponad dwadziecia lat bada i osobistej podry majcej na celu zrozumienie powtarzajcych si cyklw ycia, mioci i wojny. Jeli od zawsze szukasz odpowiedzi na pytania: Czy historia si powtarza? i W jaki sposb przyszo czy si z przeszoci?, to docenisz niniejsz ksik.

Kluczem do roku 2012 i naszego czasu w historii jest zrozumienie jzyka cyklw natury i uywanie go dzisiaj, aby przygotowa si na przyszo. W kocu moemy si przekona, e nasza zdolno rozumienia i stosowania zasad" Czasu Fraktalnego dziery klucz do naszego najgbszego uzdrowienia, najwikszej radoci i przetrwania, jako gatunku. Ksika Czas Fraktalny zostaa napisana w jednym celu:, aby odczyta map przeszoci i zastosowa swoj wiedz w miar jak zbliamy si do 2012 roku oraz wiata po drugiej stronie. W ten sposb nadajemy przeszoci znaczenia, rwnoczenie otwierajc kod moliwoci yciowych na przyszo. Mamy dwie szanse, na ktre przysze generacje bd musiay czeka kolejne 26 000 lat. Gregg Braden Taos, Nowy Meksyk, 2009 r.

12

Rozdzia 1: W jaki sposb reagujemy na rytmy natury, faktem jest, e cykle nadal nam towarzysz.
Gdy przygldamy im si nieco uwaniej, dochodzimy do wniosku, e kady z nich stanowi cz wikszego, ktry z kolei znajduje si w jeszcze wikszym. S to wchodzce jeden w drugi cykle czasu i energii, ktre rzdz rytmami wszechwiata i ycia. Znane dowiadczenie dnia i nocy doskonale to ilustruje. Godziny jasnoci i ciemnoci, ktrych jestemy wiadkami kadego dnia, s konsekwencj sposobu, w jaki Ziemia obraca si wok wasnej osi. Cykl ten zajmuje okoo 24 godziny. Z kolei to, jak dugo w cigu dnia jest jasno czy ciemno, czy si z tym, w jaki sposb Ziemia nachyla si ku Socu lub odchyla od niego, krc po orbicie. Jest to zwizane z cyklami, ktre odpowiadaj za pory roku. To, w jakim stopniu nasza planeta nachyla si, stanowi cz jeszcze wikszego cyklu, ktry okrela, jak dugo trwaj pory roku przez tysic lat. Podczas gdy dowiadczenie dnia, nocy i pr roku to prosty przykad, cykle natury to co wicej ni tylko dugo dnia czy dzie pocztku lata. Ralph Waldo Emmerson, posikujc si poezj, opisa nasz zwizek z cyklami natury w sposb prosty i pikny: Nasze ycie to nauka prawdy, e wok kadego koa mona narysowa kolejne; e w naturze nie ma koca, ale kady koniec to pocztek". Zarwno sowa Emmersona, jak i nasze zrozumienie cyklw prowadzi nas ku pytaniu, ktre naley sobie zada: Jeli cykle natury wystpuj wszdzie, czy to moliwe, e wszystko, poczwszy od naszych zwizkw romantycznych i zawodowych po globalne, wszystko, od wiata nowych narodzin, do ciemnoci 11 wrzenia 2001 roku, stanowi cz wielkich cyklw, ktre wanie uczymy si rozpoznawa? Jeli tak, czy moemy si przygotowa na przyszo, zdajc sobie spraw z przeszoci? Jeeli taki zwizek naprawd istnieje, to zmienia on wszystko, w co jestemy skonni wierzy odnonie naszego wiata i samych siebie.
13

Niewykluczone, e odkryjemy na przykad, i tak rozmaite rzeczy, jak: czstotliwo osigni i poraek, sukces zwizkw i kariery, a nawet dugo naszego ycia maj swoje rdo w cyklach, ktre wanie zaczynamy pojmowa. Dziki temu moemy ponadto odkry, e ju duej nie jestemy ofiarami tajemniczego losu, ktremu w przeszoci przypisywalimy tyle dowiadcze. Aby jednak zbada taki zwizek, musimy zacz od dostrzeenia otaczajcych nas wzorw. Kod robaczka witojaskiego Siedziaem nieruchomo na kodzie przy potoku za rodzinnym domem. Wymachiwaem stopami zaledwie kilkanacie centymetrw ponad wod. Pamitam lato roku 1965, jak wdychaem gorce, gste powietrze Missouri, gdy przygasao ostatnie wiato dnia. W nocy wszystko si zmienia w lasach rodkowego Zachodu Ameryki. Chocia nadal widziaem w grze ciemne niebo, gsta narol mchu i pncze zwisajce w starym lesie blokowao zachd soca. Wpatrywaem si w mrok i czekaem. Wiedziaem z dowiadczenia, e cierpliwo i cisza to klucze do studiowania natury. Na przestrzeni lat nauczyem si ich. Najpierw, kcikiem oka, ujrzaem tylko jednego. Pniej dostrzegem kolejne. Nagle byo ich cae mnstwo, jakby kto nacisn wcznik, z ktrego dobieg dwik Teraz!, i letnie robaczki witojaskie znalazy si wszdzie. Przygldanie si temu, jak wykonyway swj mistyczny taniec ruchu i wiata, a nastpnie obserwowanie, jak znikaj tak nagle, jak si pojawiy, byo rytuaem, na ktry kadego roku czekaem po zjedzonej kolacji. Byo to dla mnie jednak co wicej ni tylko ogldanie byskajcych i zanikajcych wiateek. w spektakl pobrzmiewa nut czego ukrytego, tajemniczego i nieodgadnionego. By to rytm i cykle. Byy to Wzory. W dziecistwie wzorw szukaem wszdzie. Niekiedy byy zabawne, na przykad: ile razy wiateka na choince zapalaj si i gasn, zanim zacznie si nowy cykl, albo ile samochodw takiego samego koloru stao w jednym rzdzie na parkingu przy sklepie spoywczym. Innym razem wydawao si, e wzory woay do kogo, aby je odnaleziono, na przykad ile razy robaczek witojaski bdzie miga przedziwnym blaskiem, nim zakoczy swj spektakl i rozpocznie go na nowo. Bdc otoczony setkami takich yjtek, pamitam jak zastanawiaem si, e w wietlnym pokazie musi by co wicej ni tylko przypadkowe byski w letni noc.

By moe wiateka stanowiy w rzeczywistoci pewien rodzaj kodu, niosc przesanie od samej natury. Poniewa owady nie potrafi mwi, niewykluczone, e komunikoway si za pomoc migotania, gdzie dugie i krtkie wybuchy jasnoci symbolizoway kropki i kreski jzyka niczym alfabet Morse'a natury. Gdybym tylko by w stanie policzy byski oraz czas pomidzy kad przerw, by moe mgbym odczyta" kod. Wszechwiat wzorw C, nigdy nie odkryem kodu robaczka witojaskiego", a przynajmniej nie w sposb, jak to sobie pocztkowo wyobraaem. Cho letnie pokazy wietlne rzeczywicie okazay si by zakodowanymi sygnaami natury, stanowiy one cz czego jeszcze bardziej pierwotnego i tajemniczego ni podejrzewaem. W liceum, na lekcjach biologii, nauczyem si, i byski wietlne, ktre widziaem podczas tych gorcych nocy w Missouri, stanowiy tak naprawd cz rytuau czenia si w pary. Byy sygnaami kodami pci od mskich przedstawicieli wietlikw rozgldajcych si za doskonaymi partnerkami. Siedzc na tamtej kodzie, znajdowaem si w samym centrum wspaniaej ceremonii czenia si, ktr kierowa pradawny i gboko zakorzeniony popd rozmnaania. Chocia kod robaczka witojaska by moe nie uleg urzeczywistnieniu, to idea, e sam czas mgby by czci kodu natury, spenia si. Mama bya przychylna mojej fascynacji staroytn histori i na sidme urodziny daa mi prezent, ktry wysoko sobie ceniem jeszcze w dorosym yciu. To ksika C.W Cerama, opisujca zaginione" cywilizacje, ktre odkryto ponownie we wspczesnych czasach; przedstawia greck, egipsk, mezopotamsk i poudniowoamerykask archeologi. Tytu brzmi Gods, Graves & Scholars. Wspomniane dzieo wywaro przemony wpyw na mj sposb mylenia na temat przeszoci. Do dzi nie zmieniem pogldw w tej kwestii.1 Fakt, e potne, postpowe cywilizacje, jak na przykad staroytni Majowie, mogy y tak dawno temu, by pniej znikn na wieki, napawa mnie trwog. Studiujc byszczce fotografie szczytw ich wity, wyaniajcych si z gstych, meksykaskich dungli, zastanawiaem si, jak to jest, e Majowie wiedzieli, i my zapomnimy szczeglnie, gdy chodzi o ich koncept czasu. Dziki odkryciom od nowych objawie na temat kalendarza Majw, do szczegowej matematyki wzorw fraktalnych, teraz moemy zacz odpowiada na to pytanie.
14

*** Jako dorosy czowiek, zdaem sobie spraw, e wzory, ktre zgbiaem w dziecistwie, s czym wicej ni tylko przypadkowymi osobliwociami. Nasz wiat zosta stworzony z tych wzorw. Nie tylko z szans pojawiajcych si tu i wdzie, ale z wzorw wewntrz wzorw, ktre nadaj porzdek i daj pocztek strukturze. Wiele wzorw natury mona zmierzy i atwo przewidzie na przykad wydmy w ksztacie pksiyca, ktre nieustannie unosz si w Parku Narodowym i Rezerwacie Wielkich Piaszczystych Wydm, wysoko w grach poudniowego Kolorado lub wzory linii, ktre widzimy w ykach lici dbu czy woda z ogrodowego wa, ktra spywa w d. Niekiedy nie jest atwo ujrze wzory natury na przykad niewidzialny wiatr, ktry przemieszcza ca mas powietrza wzdu kontynentu, czy psychologiczne siy, ktre napdzaj wiatowe giedy papierw wartociowych. Wzory natury, czyje widzimy, czy te nie, wystpuj wszdzie. Jeli naprawd ywiem ch, by zrozumie jak funkcjonuj rzeczy, byo jasne, i musiaem poj ich wzorce. I wanie to robiem, pracujc w ostatnich latach zimnej wojny jako starszy autor systemw komputerowych w przemyle obronnym. Jak mona byo si spodziewa, na pocztku dziaaem w specjalistycznej dziedzinie programowania komputerowego, zwanej rozpoznawaniem wzorw. Pewnego dnia, gdy szukaem wzorw w przyrodzie, aby uy ich jako modelu oprogramowania do ledzenia danych, natknem si na prac naukowca/filozofa z pocztku XX wieku R.N. Elliotta. Przed swoj mierci w 1948 roku, Elliott stworzy potn syntez sposobu, w jaki prawa natury zdaj si rzdzi wieloma aspektami codziennego ycia, w tym cyklw natury. To wanie ta ksika, skromnie nazwana The Major Works of R.N. Elliott, na zawsze zmienia sposb, w jaki mylaem o wszechwiecie, cywilizacji i, co najwaniejsze, czasie.2 W pracy Elliotta fascynujcym wydao mi si to, e on nie tylko rozpoznawa wzory i cykle w przyrodzie opisa nadto metody, jak zastosowa swoje odkrycia w realnym wiecie. Kamieniem wgielnym w pracy Elliotta jest niezwykle szczeglna liczba, ktr mona znale w naszych ciaach, yciu i wiecie. Gdy chodziem do szkoy, nigdy o niej nie syszaem, a mianowicie o zotym wspczynniku. W sposb jasny i bezporedni Elliott pokaza jego zastosowanie we wszystkim, od iloci

przedstawicieli pci mskiej i eskiej w naturalnej populacji, do gospodarek pastw. W tym samym czasie specjalista od prognoz na giedzie papierw wartociowych, Robert R. Prechter jr, take odkry dzieo Elliotta. Zdajc sobie spraw z tego, e globalna gospodarka i gieda papierw wartociowych to wskaniki optymizmu bd pesymizmu spoeczestwa czci naturalnego cyklu Pretcher jeszcze bardziej wykorzysta idee Elliotta i stworzy najskuteczniejsze narzdzie w historii giedy nowojorskiej do prognozowania na rynku. Jest to Teoria Fal Elliotta i korzysta si z niej take dzi. Klucz do sukcesu Teorii Fal Elliotta tkwi w dwch podstawowych przypuszczeniach: 1. Rynek zawsze bdzie si rozwija i podupada w dokadnych odstpach falach" teorii Elliotta. 2. Jeli wiesz, w ktrym miejscu zaczyna si postp, moesz obliczy, kiedy i w jaki sposb pojawi si spadek. Mylaem w ten sposb:, jeli ycie i przyroda dostosowuj si do wzorw takiego kodu, to w takim razie czas rwnie powinien w ten sposb funkcjonowa dziaa zgodnie z pewnego rodzaju kodem czasu Podobnie do odstpw na giedzie papierw wartociowych, jeli moglibymy rozpozna Kod Czasu natury, to mona by byo zmierzy i obliczy tworzone przez niego cykle. Inaczej mwic, jeli wiemy, kiedy zaczyna si cykl i nastpujcy no nim wzr, to jestemy wiadomi i tego, gdzie oraz jak si on zakoczy. By moe najwaniejsze jest to, e jeeli znamy warunki, ktre niesie ze sob cykl, to orientujemy si take w tym, czego mamy oczekiwa za kadym razem, gdy pojawi si on po raz kolejny. Odnalezienie sposobu na zastosowanie w wydarzeniach naszego wiata tego, czego nauczyem si o cyklach, zajo kilka lat i wymagao wiele prb. Gdy ju mi si udao, nie byo odwrotu. Powodem jest to, e Kod Czasu natury dziaa. To, co on odsania, zarwno otrzewia, jak i wprawia w osupienie. Cofnicie si i rozpoznanie wzorw, ktrymi ylimy w przeszoci i ktrymi yjemy obecnie, stanowi by moe jedn z najbardziej inspirujcych rzeczy, ktre moemy uczyni
15

jako jednostki i cywilizacja. To tak, jakby gotowo do rozpoznania poczenia wzorw natury stanowio bram do moliwoci wiadomego uczestnictwa wanie w tych cyklach, ktre ujawnia wzorzec. W moim rozumieniu, to nic innego, jak cud drugiej szansy. Przykad prawdopodobnie najlepiej ilustruje to, w jaki sposb cykle czasu powtarzaj si w przewidywalny sposb. Nic nie ukae tego lepiej, jak odkrycie, e wydarzenie okrelajce wczesny wiek XXI 11.09. to tak naprawd cz wikszego cyklu, ktry ma swj pocztek szedziesit lat przed zawaleniem si wie World Trade Center. Czy moglimy wiedzie? Dwik dzwonka telefonicznego wytrci mnie z dziwnej drzemki, w ktr czsto zapadam po ponad trzynastogodzinnym locie z Los Angeles do Melbourne w Australii. Gdy sadowiem si na ku, przez mj umys przepywa strumie nieustajcych pyta: Gdzie jestem? Ktra jest godzina? Kto mg dzwoni do Australii, zanim jeszcze wzeszo soce? W nikej powiacie ulicznego owietlenia, przebijajcego si przez szpar w roletach, znalazem telefon na znajdujcym si obok stoliku nocnym. Nacisnem przycisk, ktry wywietla napis Poczenie 1". Nie musiaem dugo czeka na odpowied na ostatnie z moich pyta. Natychmiast usyszaem po drugiej stronie gorczkowy, ale znajomy gos. Przyjaciel zalewa mnie informacjami, z ktrych niewiele rozumiaem. Kolega nie powiedzia Witaj" lub Jak si masz?", nie przywita mnie te w aden typowy sposb, w jaki pozdrawiaj si przyjaciele i rodzina bdcy po drugiej stronie wiata. Pierwsz rzecz, jak usyszaem byo: Wcz telewizor! Teraz! Co si dzieje... Nie wiem... O Boe!". Signem po pilota. Przerzucaem kanay ekranu zwisajcego ze wspornika w rogu pokoju. Chocia stacje telewizyjne nie byy mi znane, lini dachw figurujcych nad miastem rozpoznaem od razu. Na kadym kanale wida byo te same okropne obrazy, ktre przypominay fina thrillera produkcji Hollywood. Podczas gdy w Australii panowa mrok, obrazy, ktre ogldaem, przedstawiay przepenione dymem niebo nad Nowym Jorkiem rano, 11 wrzenia 2001 roku. Wraz z reszt wiata byem zarwno zaszokowany, jak i zahipnotyzowany tym, co ogldaem. Czuem si zdezorientowany i ogarna mnie niepewno. Nie mogem poj obrazw, ktre teraz

przelatyway przez kad stacj. Ubraem si szybko i udaem w stron holu hotelowego. Nie byem przygotowany na to, co ujrzaem. Gdy drzwi windy otworzyy si, wszdzie widziaem ludzi, cinitych, starajcych si dojrze cokolwiek w telewizorze umiejscowionym nad recepcj holu. Niektrzy mieli zaczerwienione oczy i pakali, wcale tego nie skrywajc, inni jczeli, a jeszcze inni zwyczajnie stali w stoickiej ciszy, ktra bierze si z zobaczenia czego, czego nie rozumiemy, a jednak wiemy, e dzieje si naprawd. Gdy przeciskaem si przez tum, zmierzajc ku wyjciu na ulic, wszdzie widziaem masy ludzi bdcych w ruchu. Cho byo jeszcze wczenie, kafejki ju wpuszczay klientw, a sklepy z urzdzeniami wczyy kady telewizor w swoich salonach wystawowych, aby ludzie mogli oglda z ulicy to, co si dzieje. Ameryka przeywaa wwczas jeden z najbardziej przeraajcych dni w swojej historii, co stanowio take punkt zwrotny dla wiata. Szedem szybko ulic. Po drodze mijaem mnstwo kafejek. Wszdzie byo tak samo: zamt, niepewno, strach i cigle pojawiajce si obrazy w telewizorze. Wci zadawaem sobie dwa pytania. Pierwsze brzmiao zwyczajnie:, Dlaczego? Dlaczego kto zachowa si tak dziwnie, tak brutalnie, tak bezdusznie? Drugie pytanie nie byo ju tak proste. Powrciem do skonnoci z dziecistwa do widzenia wiata penego wzorw. Podczas gdy mj umys prbowa zrozumie to, co si dzieje, nagle dotaro do mnie, e smuc si jednym pytaniem: Czy moglimy wiedzie? Usyszaem, jak szepcz pod nosem: Jeli ycie i wydarzenia na wiecie naprawd stosuj si do wzorw i cyklw, to czy teraniejszo stanowi cz wzoru? Czy jest moliwe, e moglimy przygotowa si na ten dzie lub nawet mu zapobiec?". Chc tu wyjani, e nie pytaem siebie samego o to, czy moglimy dokadnie wiedzie, co si wydarzy w tym dniu, lub jak owo zdarzenie mogo zmieni wiat tak bardzo i tak szybko. I nie sugerowaem, e moglimy przewidzie, i kto uyje odrzutowcw jako mierciononej broni, by zrwna z ziemi olbrzymie drapacze chmur i pozbawi ycia ponad 2000 ludzi. Nie tego typu pytania stawiaem. Wwczas chodzio mi o wzory, potrzeb zrozumienia czego pozbawionego sensu oraz o znalezienie dla niego miejsca, w ktrym
16

pasowaby do wiata cyklw. Historia fraktalna/Czas fraktalny Przez cay poranek 11 wrzenia 2001 roku tumy, ktre zapeniay pene ruchu kafejki w Melbourne, wysypyway si z budynkw i wychodziy na chodniki, bowiem wszdzie, gdzie spojrzaem, krcili si. ludzie, robic wszystko, co w ich mocy, by dalej y dotychczasowym yciem. Gdy pracownicy biurowi i studenci stwarzali pozory, e dzie toczy si zwyczajnie, nie dao si nie zauway, e byli oni zaszokowani i niepewni. Dwa razy na jednym odcinku drogi pomidzy dwiema przecznicami widziaem jak kierowcy przejedali na przeciwlegy pas, tak jakby nikogo innego nie byo na drodze. Za moment jednak, dwik piszczcych hamulcw i klakson zmierzajcego w ich kierunku samochodu wyrywa ich ze swoistego transu drogowego. W samym rodku tego zamieszania, ostronie przechodziem od jednych wiate do drugich, wracajc do hotelu. Moje myli kryy pomidzy wiadomoci chaosu panujcego wok a wydarzeniami, ktrych byem wiadkiem tego dnia. Jedno pytanie nie dawao mi spokoju: Czy okropiestwa World Trade Center i atakw na Pentagon mogy by czci czego wikszego? Czy terroryci, polityka i konspiracja stanowiy skadowe wikszego wzoru odsaniajcego si na naszych oczach, wzoru, ktry mona dostrzec jedynie poprzez cofnicie si i popatrzenie na wielki obraz z innej perspektywy? Dopiero w 2008 roku nadesza odpowied. Bya atwa do zrozumienia. Wyoni si z niej tak oczywisty wzr, e moje pytanie zmienio si z: Czy moglimy wiedzie? na Jak moglimy tego nie zauway? Uwaaem, e skoro staroytni mistycy, tacy jak sdziowie czasu Wedw i Majw, woyli tyle energii i powicili tak duo swojej siy, by zgbia czas, musieli mie ku temu istotny powd. Poniewa ich punkt widzenia odnonie historycznych cyklw rni si od naszego i poniewa oba zostay uznane za niezwykle trafne, owe dwa sposoby mylenia musz stanowi cz gbszej mdroci. Zatem poczenie mdroci naszej przeszoci z najwiksz nauk dzisiejszych czasw miaoby olbrzymi sens. Dziki temu zaczlibymy myle w cakowicie inny, nowy sposb o yciu i sobie samych. Gdy szukaem wzorw, jako programista komputerowy i czyem

wszystko, czego si nauczyem z tym, co wiedziaem na temat punktw widzenia staroytnych Egipcjan, Hindusw i Majw odnonie cyklw, zotego wspczynnika i fraktali natury, odnalazem model czasu program Kodu Czasu, ktry w niesamowity sposb odzwierciedla wydarzenia naszej przeszoci, a take przyszoci. Klucz tkwi w tym, e czas powtarza si w cyklicznych wzorach oraz e kada powtrka przypomina ostatni (fraktala) z wikszym nasileniem. Aby odsoni cykle konkretnych wydarze, programu Kodu Czasu mona uy na trzy sposoby. Oto one: Tryb nr 1 mwi, kiedy mona oczekiwa, e warunki czego, co zdarzyo si w przeszoci, powrc na nowo. Tryb nr 2 mwi, ktr dat z przeszoci otaczaj warunki, ktrych mona spodziewa si w przyszoci. Tryb nr 3 mwi, kiedy mona oczekiwa, e warunki osobistego dowiadczenia, pozytywne bd negatywne, powtrz si w naszym yciu.

wiat. Pierwsza informacja wymagaa przeprowadzenia kuku bada. Aby odkry, czci, jakiego wzoru by dzie 11 wrzenia, potrzebowaem daty, ktra moga rozpocz cykl przed atakiem na World Trade Center. Musiaem mie pewno, e tej daty nie bdzie mona poda w wtpliwo, wic trzeba byo odnale tak, ktra posiada te same cechy charakterystyczne te same wzory, ktre rozegray si 11 wrzenia. Chocia kontrowersje i pytania bez odpowiedzi pozostay do dzisiaj, z jedn rzecz odnonie 11 wrzenia 2001 roku zgadzaj si wszyscy. Wanie wtedy zaatakowano Stany Zjednoczone Ameryki. Bez wzgldu na to, jak to si stao i dlaczego, panuje zgodna opinia, e Ameryka i Amerykanie stanowili cel tego, co mona nazwa nie inaczej, jak tylko brutaln napaci. Wikszo ludzi nie miaa najmniejszego pojcia, e co tak strasznego moe mie miejsce. Trzeba, zatem uczciwie przyzna, e wydarzenia z 11 wrzenia 2001 roku zaskoczyy i pastwo, i cay wiat. Z natury rzeczy, sowa opisujce motyw daty ziarna, ktrych poszukiwaem, to Ameryka zaskoczona i zaatakowana. Wiedzc o tym, e przesze warunki powtarzaj si cyklami, przeszukujc histori odnalazem dat, ktra bez wtpienia speniaa kryteria. W tym przypadku pasowaa nawet do sw: zaskoczenie i atak, ktrych uywa si do opisu wydarze z 11.09. Data, o ktrej mwi, to 7 grudnia 1941 roku: data, ktr prezydent Franklin D. Roosevelt na zawsze wyry w psychice wiata, jako data, ktra pozostanie naznaczona pieczci haby". W tym dniu amerykaska baza marynarki wojennej w Pearl Harbor zostaa niespodziewanie zaatakowana i 2117 Amerykanw stracio ycie. W tym samym dniu Stany Zjednoczone przystpiy do drugiej wojny wiatowej. Po ustaleniu tej daty, rok 1941 sta si pierwszym punktem wejciowym do programu Kodu Czasu. Zdobycie drugiej informacji dugoci cyklu, wewntrz ktrego wszystko si dziao nie nastrczao trudnoci, poniewa caa zapisana historia ludzkoci toczya si zasadniczo w tym samym cyklu. By moe to nie przypadek, e jest to wielki cykl 5125 lat opisany w kalendarzu Majw. Cho moe to zabrzmie jak przypadkowy wybr, istniej dwa fakty, ktre na wiecie czyni z kalendarza Majw rzecz unikaln wrd systemw mierzenia czasu. Owe fakty szczegowiej omwi pniej. A pokrtce przedstawi je teraz:
17

Jeli chodzi o wydarzenia z dnia 11 wrzenia 2001 roku, korzystaem z Trybu nr 1. Dla uatwienia odczytywania, opis i szczegy tego procesu zamieciem w Dodatku A. W celu odnalezienia warunkw, ktre mogy doprowadzi do decydujcej daty w przeszoci, takiej jak 11 wrzenia 2001 roku lub tych, ktrych mona si spodziewa w przypadku daty w przyszoci, na przykad 21 grudnia 2012, potrzebowaem dwch informacji: 1. Data wydarzenia, o ktrym mowa. To moe by czas w przyszoci, gdy chcemy wiedzie, jakich warunkw mamy si spodziewa. To moe by czas w przeszoci, kiedy miao swj pocztek ziarno oczywistego wzoru. Badamy go w celu odkrycia, kiedy powtrzy si w przyszoci. 2. Cakowita dugo obecnego cyklu, ktry badamy: cykl epoki wiata liczcy 5125 lat lub wiksze cykle, ktre okrelaj jeszcze dusze epoki. Aby przestudiowa dzie 11 wrzenia, uyem programu Kodu Czasu, aby odszuka ziarno, ktre mogo doprowadzi do wydarze zmieniajcych

Po pierwsze, kalendarz to najdokadniejszy system ledzenia naturalnych cyklw galaktyk, planet i naszego zwizku ze Socem znanego do XX wieku. Po drugie, cykl, w ktrym obecnie si znajdujemy, stanowi w przyblieniu jedn pit wikszego (pitego i ostatniego wiata mezoamerykaskich tradycji), ktry opisuje precesj punktw rwno nocy liczcej 25 625 lat podry przez 12 konstelacji Zodiaku, powszechnie zaokrglanej do 26 000 lat.

koreaski pasaerki samolot (lot Korean Air Lines 007 (KAL007)), ktry wlecia w gb przestrzeni powietrznej ZSRR. Zgino 269 pasaerw i caa zaoga Boeinga 747, w tym amerykaski kongresman Lawrence McDonald. Napicie pomidzy supermocarstwami byo tak silne, e Rosjanie obawiali si, i Ameryka potraktuje w bd, jako czyn wojenny. Ostatnio odtajnione akta pokazuj, e Zwizek Radziecki, przypuszczajc, e to tylko kwestia czasu, nim Stany Zjednoczone zaatakuj ich w odwecie, tak naprawd zaplanowa ofensyw wyprzedzajc" atak nuklearny, aby zachowa przewag pierwszego raenia.4 Z powodw, ktre mogyby wypeni ca ksik, historia pokae, e na szczcie ataku nie byo. Kluczem tutaj jest to, e warunki do niespodziewanego ataku na Ameryk naprawd istniay i mieciy si w roku 1984, tak jak przewidzia to program Kodu Czasu. Nastpna data, ktra si wyonia, to czas, kiedy Ameryka nie miaa tyle szczcia. Za pomoc programu obliczyem, e kolejny raz, kiedy mona spodziewa si warunkw prowadzcych do zaskoczenia" i ataku" bdzie mia miejsce wtedy, gdy rzeczywicie tak si zdarzyo, czyli w 2001 roku (Rysunek 1.), Dane wyjciowe programu Kodu Czasu Data Ziarna: 1941 Zdarzenie Pocztkowe: Stany Zjednoczone s zaskoczone" i zaatakowane" Obliczone Daty do Powtrki Warunkw Wydarzenia, ktre miay miejsce Data I: Marzec 1984 roku zaplanowana przeciwko USA Data 2: Marzec 2001 roku Ofensywa wyprzedzajca" Atak terrorystyczny przeciwko USA

Wprowadzenie do Kodu Czasu byo gotowe. Data ziarna to 1941 rok. Dugo cyklu wynosi 5125 lat. Wszystkie informacje miaem w maym palcu, rozpoczem, wic obliczenia. Obie daty od razu si wynurzyy. Kada wskazywaa na czas, kiedy Ameryka moga susznie spodziewa si tych samych motyww zaskoczenia" i ataku", ktrych dowiadczya w owym historycznym dniu haby. Kod Czasu dziaa Pierwsz dat zidentyfikowan przez program by rok 1984. Gdy to zobaczyem, zdziwiem si. Nie duo z tego rozumiaem to znaczy do momentu, gdy odkryem mao znany i przeraajcy fakt, ujawniony wiatu dopiero po zakoczeniu zimnej wojny. Historia pokazuje, e 1984 rok charakteryzowa si kilkoma najwikszymi spiciami pomidzy Stanami Zjednoczonymi a byym Zwizkiem Radzieckim. Zagroenie wymian nuklearn byo wwczas tak due, e przesunito wskazwk synnego Zegara Zagady [ang. Doomsday Lock] (prowadzonego od 1947 roku na Uniwersytecie Chicagowskim przez zarzd Bulletin of the Atomic Scientists w celu informowania wiata na temat niebezpieczestwa globalnej katastrofy), aby wskazywaa pi minut do najgorszego czasu pnocy3 Przesunicie symbolizowao jedynie drugi czas, poniewa zegar umiejscowiono w miejscu, gdzie wiat by bliski wojny atomowej. Jednak dopiero po zimnej wojnie wiedzielimy naprawd jak blisko. We wczesnych latach dziewidziesitych ubiegego stulecia rosyjskie wadze odtajniy akta opisujce zdarzenie, przez ktre znalelimy si jeszcze bliej wojny, ni mielimy tego wiadomo. We wrzeniu 1983 roku sowiecka armia niesusznie zestrzelia
18

Rysunek 1. Przykad tego, w jaki sposb fraktalne wzory rozgrywaj si jako wydarzenia w czasie. Niespodziewany atak na Stany Zjednoczone w 1941 roku zasia ziarno" cyklu, ktry trwa do dzi. Program Kodu Czasu korzysta z zasad fraktalnych wzorw i naturalnych cyklw, aby przekaza nam, kiedy moemy oczekiwa powtrki warunkw zaskoczenia i ataku z 1941 roku (patrz Dodatek A).

Chocia zwizek pomidzy wspomnianymi datami z pewnoci zasuguje na dodatkowe studium, poniej podaj trzy fakty, ktrych nie mona pomin: 1. Gdy warunki zaskoczenia" i ataku" zostay wprawione w ruch, formua Kodu Czasu, oparta na udokumentowanej dacie ziarna, okrelia kolejne dwa momenty, kiedy to Ameryka moga liczy na to, e owe warunki powtrz si. 2. W przypadku obu przewidzianych dat, plan by zaskoczy i zaatakowa Ameryk istnia naprawd. 3. W przypadku jednej daty plan uleg urzeczywistnieniu. Dane s jasne. Chocia ten przykad przedstawia pojedyncze, drastyczne i okropne wydarzenie, ktre obecnie stanowi cz naszej historii, jest wanie tak: przykad ma zilustrowa, w jaki sposb wydarzenia wewntrz cyklu mog by powizane. Kalkulator Kodu Czasu dziaa rwnie w przypadku innych zdarze. Wyglda na to, ze od radoci i sytuacji kryzysowych w yciu osobistym, do wojen i pokoju pomidzy pastwami, warunki prowadzce do decydujcych momentw w yciu powtarzaj si jako cykle. A teraz musimy zada sobie nastpujce pytania: Jakie znaczenie maj takie wzory dla teraniejszoci? Co mog nam powiedzie na temat naszej przyszoci? Czy naturalny Kod Czasu moe rzuci wiato na przeraajce prognozy odnonie tajemniczej daty Majw 2012 roku? Czy w program moe da nam solidne podstawy do przekona wielu guru New Age, licznych prorokw samopomocy i kadej gwnej, religijnej i duchowej tradycji ostatnich5000 lat?

zgbi ich spojrzenie na czas i wielkie epoki wiata zamierzchych dziejw?

W kolejnych rozdziaach odpowiemy szczegowo na kade z powyszych pyta i nauczymy si myle o czasie i dziejcych si na wiecie rzeczach z cakiem nowego punktu widzenia. Majc pod rk nowe interpretacje, zastosujemy swoj wiedz we wszystkim od ycia osobistego, do naszej globalnej przyszoci. Aby jednak taka perspektywa miaa sens, musimy pomyle o obecnym wiecie z punktu widzenia tych, ktrzy powicili swoje ycie na zrozumienie olbrzymich cyklw czasu sdziw czasu przeszoci. Czy to nie najlepszy sposb na pocztek, by
19

Rozdzia drugi: Nasza podr przez czas: doktryna epok wiata. Pord wielkich wyzna wiata, to religia hinduska jest jedyn, ktra powica si idei, e sam Kosmos dowiadcza ogromnej, w rzeczy samej nieskoczonej, liczby mierci i ponownych narodzin. Carl Sagan (19341996), wytyczajcy nowe drogi astronom Nasi odlegli przodkowie rozumieli prawdziwe, astronomiczne znaczenie kryjce si za doktryn Epok wiata. John Major Jenkins, wspczesny ekspert od kosmologii mezoamerykaskiej

bolesna do zaakceptowania. To opowie o Ziemi i o ludzkiej historii, przerywanej czasami, gdy zdarzao si nieprawdopodobne: planeta zmienia si tak szybko i radykalnie, e ycie w takiej postaci, w jakiej byo znane przed zmian, na zawsze znikno. Badacz Robert Boissiere, w swojej przeomowej ksice Meditations with the Hopi, przedstawia jasno i prostot wiatopogldu Indian Hopi. Poniej zamieszczam krtkie fragmenty z duszej narracji, ktr R. Boissiere zebra, gdy y pord Indian Hopi przez dugie lata. Zaakceptowali go oni jako czonka rodziny. O zniszczeniu pierwszego wiata: Pozostali pierwsi ludzie zamieszkali z ludmi mrwkami ze wzgldw bezpieczestwa, gdy Sotuknang [Bg nieba] zniszczy ogniem Tokpel, pierwszy wiat.1 O zniszczeniu drugiego wiata: [Potem] niektrzy stali si zachanni! cho nic im nie brakowao. Zachanno sprawia, e walczyli przeciwko sobie samym ... Zatem Taiowa [Stwrca] zwrci si do Sotuknanga: Zniszcz ten drugi wiat!"... [Drugi] wiat zamarz od bieguna do bieguna, a w swym braku rwnowagi, na chwil przesta si obraca.2 O zniszczeniu trzeciego wiata: Na tym [trzecim] wiecie rodzaj ludzki stale si rozwija wszdzie si rozprzestrzeniajc... Niektrzy stali si bardzo potni, prowadzili wojny z innymi, unicestwiajc ich za pomoc swoich maszyn... Potem Sotuknang zniszczy trzeci wiat. Wielka powd zalaa Ziemi; padao przez cay miesic.3 Powysze fragmenty opisuj trzy ogromne cykle czasu, trzy poprzednie wiaty, ktre istniay przed czwartym dzisiejszym. Kady z wczeniejszych wiatw zakoczy si wielkim kataklizmem: pierwszy trzsieniami ziemi i zatopieniem kontynentw, drugi pokryciem ziemi przez ld, a trzeci wielk powodzi. Wedug przepowiedni, czwarty wiat zakoczy si jeszcze za naszego ycia i niedugo bdziemy ju w pitym. Chocia sowa nie zostay napisane stylem naukowym, dokonany przez Indian Hopi opis wydarze, ktre koczyy kad er, jest
20

Autochtoniczni czonkowie starszyzny z caego wiata niemal nie maj wtpliwoci, e obecne wydarzenia stanowi spenienie proroctw ich przodkw na koniec czasu. Chocia wiele szczegw byo owiane mg tajemnicy w celu utrzymania ich integralnoci, ci, ktrzy uwaali je za wite, teraz otwarcie dziel si nimi ze wiatem. Czujc, e obecnie nadszed czas", sdz, i ludzie wszystkich narodw i wyzna mog czerpa korzyci z mdroci minionych dziejw. Chocia szczegy tego, w jaki sposb moemy uzna znaczenie wczesnych lat XXI wieku rni si w zalenoci od tradycji i wersji, wsplne motywy wplataj rozmaite proroctwa w spjn opowie. Pikny przykad stanowi tutaj przepowiednie Indian Hopi z terenw pustynnych poudniowozachodniej Ameryki. Cztery wiaty przeszoci Za pomoc prostych i bezporednich sw Indianie Hopi opisuj histori, o ktrej dzisiaj ludzie wol myle bardziej jako o metaforze przeszoci ni opartej na faktach opowieci. By moe atwiej jest traktowa w ten sposb poniej przedstawion przepowiedni. Jeli historia jest prawdziwa, opowiada o przeszoci, ktra jest zbyt przeraajca lub zbyt

niesamowicie podobny do zachowanej w geologicznych zapisach historii Ziemi. Ostatnie dane pochodzce z osadu oceanicznego i z gbi lodu polarnego potwierdzaj, e planeta rzeczywicie przesza cykliczn histori kataklizmu od ognia, lodu i wody oraz e miaa te okresy powrotu do poprzedniego poziomu. Okoo 20 000 lat temu panowa okres trzsie ziemi i aktywnoci wulkanicznej. Era lodowcowa osigna poziom szczytowy okoo 11 000 lat wstecz i nastpi potop, ktry uwaa si za ten biblijny. Mia on miejsce mniej wicej 40005000 lat temu. Wedug Indian Hopi, te same cykle czasu i natury, ktre zwiastoway zmiany w przeszoci, teraz kieruj obecny wiat ku kocowi, gdy zaczyna si nastpny wiat. To, co czyni wiatopogld Indian Hopi tak istotnym w wybieganiu naprzd, jest jego dokadno odnonie przeszoci. Klucz tkwi w tym, e Hopi wiedzieli o owych cyklach na dugo przed tym, jak wspczeni badacze mogli potwierdzi je za pomoc metod naukowych. Jeeli taka autochtoniczna wiedza o cyklach jest na tyle cisa w przypadku przeszoci, to w takim razie co to oznacza dla ich przewidywa przyszych epizodw? Nasza podr po Zodiaku Od ustnej tradycji Indian Hopi, do midzy innymi liczcych 5000 lat zapisw staroytnych Sumerw, coraz wicej dowodw wskazuje na to, e ludzie od dawna rozumieli nasz podr po niebie. W swoim rozumieniu zdawali sobie rwnie spraw z tego, e znane gwiazdy i konstelacje nocnego nieba zdaway si zmienia swoje pozycje w przestrzeni podczas wspomnianej wdrwki. Tak samo jak soce wiecce na Pnocnej Hemisferze ukazuje si na niebie niej zim ni latem, tak te wyglda na to, e konstelacje wschodz i zachodz w rnych czasach i miejscach, zalenie od tego, w ktrym miejscu znajdujemy si w swojej podry. Ta zmiana, znana jako precesja punktw rwnonocy, zostaa rozpoznana przez wiele cywilizacji, od staroytnych Indii do Egiptu. Kwesti zasadnicz precesji jest to, e sceneria nocnego nieba ulega zmianie, gdy ledzimy nasz ciek po niebie na przestrzeni czasu. Z historycznego punktu widzenia nasza podr przez wszechwiat zostaa opisana jako okrga droga, ktra niesie nas przez 12 znanych nam znakw Zodiaku. Poniewa istnieje 12 konstelacji, przez ktre
21

przechodzimy, kadej jest przypisana jedna czstka koa (12 konstelacji x 30 stopni kada = 360 stopni orbity). Historyczne zapisy pokazuj, e prdko, z jak poruszalimy si po niebie, rnia si na przestrzeni historii. Wspczesne satelity ujawniaj, i Ziemi zajmuje okoo 72 lata, aby przej przez 1 stopie naszej orbity zodiakalnej, a to oznacza, e obecnie potrzebujemy okoo 2160 lat, aby przej cakowicie przez jeden znak Zodiaku. Rzeczywicie ma to sens, gdy uwaa si, e obecna Era Ryb rozpocza si okoo 2000 lat temu, a teraz zblia si ku kocowi, gdy przechodzimy w now Er Wodnika. Na podstawie obecnej prdkoci Ziemi, z jak przemierza kosmos, oznacza to rwnie, e nasza caa podr po wszystkich 12 konstelacjach zajmuje okoo 25 625 lat. Dla uatwienia t liczb czsto zaokrgla si do 26 000 lat. To nasz woja po Zodiaku, nasza precesja punktw" przez rwnonoc. Wiedza, jak posiadamy na temat tej podry nadaje jeszcze gbszy sens doktrynie Epok wiata, jak te naszemu przejciu przez kosmos.

Rysunek 2. Staroytne cywilizacje, takie jak Grecy i Egipcjanie, korzystali ze zmieniajcych si konstelacji na nocnym niebie, aby wyznacza progres naszej podry po Zodiaku, liczcej 25 625 lat. Po lewej: W tym czasie Ziemia przechodzi przez pi epok wiata, gdzie kada trwa 5125 lat. Po prawej:, Gdy podzielimy dugo penego cyklu Zodiaku (25 625 lat) przez dugo obecnej epoki wiata (5125 lat), otrzymamy dokadnie 5. Inaczej mwic, w penym cyklu naszej podry po znakach Zodiaku, jest pi epok wiata. Kod Czasu nr 7: Staroytne tradycje dziel liczcy 25 625 lat okres przechodzenia przez Ziemi 12 konstelacji Zodiaku precesj

punktw rwnonocy na pi epok wiata, z ktrych kada trwa 5125 lat. Znaczenie er Poniewa prdko naszej podry po konstelacjach wahaa si w przeszoci, pogldy na to, kiedy dokadnie koczy si jedna era Zodiaku, a kiedy nastpna, rni si. Nie pozostaje to bez znaczenia, poniewa nazwa, ktr dajemy naszemu czasowi w historii naszej erze zodiakalnej jest okrelona przez to, ktra konstelacja stanowi to dla wschodzcego soca w dniu rwnonocy (zrwnania) wiosennego kadego roku. Obecnie, na przykad, jestemy w Erze Ryb. Uwaa si, e Era Ryb zacza si 2160 lat temu, tu przed czasami, w ktrych y Jezus. Poczwszy od 2008 roku, przechodzimy z Ery Ryb ku Erze Wodnika. Ale nie spodziewaj si, e stanie si to szybko. Jak ju wczeniej wspomniaem, ta zmiana to raczej proces ni wydarzenie. Problem tkwi w tym, e nie ma wyranych granic pomidzy znakami Zodiaku, przekazujcymi dokadnie, kiedy jeden si koczy, a kolejny zaczyna. Czciowo natomiast pokrywaj si, gdy wychodzimy z jednego, a wchodzimy w nastpny. Zatem mona uczciwie przyzna, e chocia formalnie rzecz biorc znajdujemy si w Erze Ryb, wstpilimy te w stref Ery Wodnika. To budzi moje gbokie zainteresowanie, gdy kady znak Zodiaku wie si z wycznymi cechami jego czasu w historii. Prawdopodobnie to nie przypadek, e przed obecn Er Ryb gowa barana, ktra oznaczaa konstelacj Barana, odgrywaa tak wielk rol w wiecie staroytnym. Egipcjanie ery Nowego Krlestwa (od XVI w. p.n.e. do XI w. p.n.e.), na przykad, wyraali symbol Barana w swojej interpretacji boga soca, Amen Ra z gow barana. I prawdopodobnie nieprzypadkowo wczeni chrzecijanie wybrali dla swojej religii ten sam symbol ich ery zodiakalnej dwie przeciwstawne ryby z takiego znaku Zodiaku. Pisarka i lekarka, korzystajca w swojej terapii z intuicji, Caroline Myss, w swojej piknie sformuowanej interpretacji znaczenia er Zodiaku, opisuje dualno symbolu Ryb: podstawowy plan znaku Ryb (dwie ryby pynce w przeciwnym kierunku) wyrazi si w nieustajcej potrzebie do dzielenia i podbijania, oddzielania i zgbiania, podziau na wschd i zachd, ciao i dusz, mczyzn i kobiet, yin i yang, praw cz mzgu
22

od lewej, intuicj od intelektu.. .4 S to zapewne cechy charakterystyczne naszego wiata od ostatnich 2000 lat. Poniewa nie ma wyranych granic pomidzy kocem jednej ery a pocztkiem nastpnej, dzisiaj przeywamy zmian, ktra wyraa waciwoci obu: Er Wodnika wraz z waciwociami, ktre ze sob niesie oraz z atrybutami Ery Ryb. Myss, raz jeszcze, wymownie charakteryzuje owo przeobraenie: ... wiadomo Wodnika zachowuje wzr holizmu (witego) aby zgromadzi ludzko. Tak oto holizm sta si szablonem dla medycyny, rodowiskiem dla pocztkw globalnej spoecznoci oraz dla sposobu, w jaki obecnie przedstawiamy samych siebie: ciao/ umys/dusz. Holizm sta si impulsem nowej duszy. Obecnie yjemy pomidzy erami w poowie w [Erze] Ryb, erze oddzielenia i Wodnika, erze jednoci i holizmu.3 Chocia dokadne ustalenie czasu er Zodiaku rni si, od okoo 9600 p.n.e. do dzisiaj, nie jest tak w przypadku oglnych opisw tego, co wydarzyo si podczas ostatnich szeciu. Aby zidentyfikowa kad er, badacze i historycy zdecydowali si na jedno wydarzenie okrelajce, ktre wyznacza kady okres. Poniej przedstawiam podsumowanie tych cech charakterystycznych: Era Zodiaka Lew Rak Blinita Byk Baran Ryby Okrelanie wydarzenia historycznego Globalne ocieplenie/topnienie lodowca Biblijny Potop Rozwj alfabetw i pisma Egipska cywilizacja Epoka elaza Narodziny chrzecijastwa

Rysunek 3. Ostatnie sze er zodiakalnych i okrelajce je wydarzenia. Chocia z ca pewnoci zdarzay si wwczas i inne rzeczy, te wspomniane powyej wykorzystuje si jako probierze, by nada znaczenie historycznym porwnaniom.

Na wiecie istniej miejsca, w ktrych staroytni sdziowie czasu uywali wyranych symboli, aby opisa cykle er zodiakalnych, jak te duszych epok wiata. Trwaa skaa cian wityni, gdzie wyryli swoje mapy czasowe, zachowaa ich przesanie w sposb, w przypadku, ktrego pomyka nie moe istnie. Dziki jasnoci owych Zapisw, wszelkie wtpliwoci odnonie tego, czy nasi przodkowie ~ lub przynajmniej niektrzy z nich zrozumieli przemierzanie bierni poprzez epoki, szybko ulegaj rozproszeniu. Jednym z najbardziej ywych, jak te najbardziej tajemniczym z tych artefaktw jest pikny dysk z Zodiakiem, wmurowany w kamienny sufit kompleksu witynnego Dendera na zachodnim brzegu rzeki Nil w Egipcie. Tajemnica Zodiaku Dendery Zanim dotarlimy do kompleksu witynnego, soce ju zanurzyo si w gst, wieczorn mg Doliny Nilu. Tamtego dnia zaczlimy zwiedza egipsk Dolin Krlw w pobliu Luxoru, jeszcze przed wschodem soca. Jakie pikne miejsce, by zakoczy ten dzionek, pomylaem, witynia Dendery z I w. p.n.e. powicona bogini Hathor i staroytnym zasadom uzdrawiania. Kilka dni wczeniej, w hotelowym holu w Kairze, spotkaem egiptologa Johna Anthony'ego Westa. Poniewa kady z nas mia swoje grupki zwiedzajce Egipt w tym samym czasie, zgodzilimy si zebra ich na krtko na wieczorn pogawdk. Wanie wtedy West podarowa mi kopi swojej nowo wydanej ksiki: The Traveler's Key to Ancient Egypt. W Rozdziale 17. znalazem obraz i opis miejsca, ktre byo jednym z gwnym powodw, dla ktrych zachciem moj grup do pojechania na t wycieczk. Bya to komnata pomidzy kaplicami pooonymi na dachu w wityni, do ktrej wanie przybylimy: witynia Hathor w Denderze.5 Niesamowita zorza wieczorna zachodzcego soca osiadaa w dolinie. Teraz kada minuta si liczya. Wiedziaem, e zostao nam mniej ni p godziny dnia, zanim wadze zamkn miejsce i bdziemy musieli wyj. Podczas gdy cz grupy podya za naszym egipskim przewodnikiem przez hole pene ogromnych kolumn i hieroglifw w reliefie wypukym, inni udali si za mn do wysokich, wskich przej prowadzcych na dach kompleksu. Gdy skrciem za rg, znalazem strome schody, ktre zmierzay do wyej pooonych sanktuariw. Tego miejsca szukaem.
23

Wiedziaem, e tu za podestem schodw znajdowa si pokj, o ktrym rozmawiaem z Western w Kairze pomieszczenie, dla ktrego widoku przemierzyem p wiata. Schodzc ze schodw ku wiatu, ktre jeszcze owiecao dach wityni, przeszedem przez pasa bezporednio ku maemu pokojowi, tak niskiemu, e musielimy si pochyla, wchodzc do rodka. Nika powiata zachodzcego soca, ktre przenikao przez otwr drzwiowy, nie dawaa zbyt duo wiata w niewielkiej komnacie. Na kilka sekund zamknem oczy, aby przystosowa si do ciemnoci. Jest tutaj!" Usyszaem, jak kto wyszepta pod nosem. Jest tak bardzo pikna!". Spogldajc w kierunku miejsca, na ktre wskazywali ludzie znajdujcy si w pomieszczeniu, dotaro do mnie, e stoj bezporednio pod staroytnym reliktem, ktry sprawi, e obejrzenie tej wityni byo dla mnie nadzwyczaj interesujce. Tu nad moj gow znajdowa si dysk z piaskowca, o rednicy okoo dwch i p metra, wmurowany w kamie samego sufitu: tajemniczy Zodiak Dendery.

Rysunek 4. Po lewej: Spogldajc na dysk zodiakalny znajdujcy si na suficie egipskiej wityni Hathor na terenie Dendery, ktra ley w bliskim ssiedztwie Luxoru, w Egipcie. Po prawej: Schematyczny rysunek Zodiaku Dendery, ukazujcy konstelacje tak, jak wyglday w czasie tworzenia dysku. Ta staroytna, przedstawiajca ciaa niebieskie mapa, wykonana w reliefie wypukym z najmniejszymi detalami zachowaa wszystkie

informacje potrzebne do obliczenia podry Ziemi od jednego znaku Zodiaku do kolejnego, przez cay precesyjny cykl liczcy 25 625 lat. Chocia to, czy staroytne cywilizacje rozumiay ten cykl, nadal wzbudza kontrowersje, nie miaem wtpliwoci, e patrz wprost na niezaprzeczalny dowd, e rzebiarze Zodiaku Dendery pojmowali to wszystko i wychodzio im to naprawd dobrze. Studiujc znajdujcy si nade mn dysk, ogarniao mnie zafascynowanie. By on jeszcze pikniejszy i wykonany z jeszcze wiksz dbaoci o szczegy, ni go sobie wyobraaem. Stanowi co wicej ni tylko dwuwymiarowy kontur znanych znakw Zodiaku. Od obrazw na rodku dysku, przedstawiajcych gwiazdy przewodnie, ktre zmieniaj si w przecigu 15 000 lat (Thuban, gwiazda przewodnia z czasw biblijnego wyjcia z Egiptu Hebrajczykw; Polaris, nasza obecna gwiazda przewodnia; i Vega, gwiazda przewodnia nadchodzcej epoki wiata), do zrwnania konstelacji Strzelca i Skorpiona, ktre wskazuj drog do tajemniczego centrum naszej galaktyki byo jasne, e projektanci tego wyjtkowego artefaktu mogli ledzi ruch naszej planety wok gwiazd. Jeli jeszcze miaem jakie wtpliwoci zwizane z dokadnoci Zodiaku, one szybko si rozproszyy, gdy zdaem sobie spraw z rozmylnego wyrwnania wityni z najjaniej wiecc gwiazd na niebie Syriuszem. W egipskich zapisach hieroglificznych owo ciao niebieskie powszechnie kojarzy si z Horusem, postaci egipskiego boga wiata. Na Zodiaku Dendery Horus przedstawiony jest w dwch miejscach: umieszczony jednoczenie na odydze papirusu, umiejscowionej dokadnie wzdu osi samej wityni (zobacz Rysunek 4., strzaka A), a zarazem na rzeczywistej pnocnej/ poudniowej osi, dotykajcej znaku Raka, gdzie w okresie budowy wityni wzeszoby soce i owiecio map nieba samego dysku podczas przesilenia letniego (zobacz Rysunek 4., strzaka B).7 Wanie dlatego, e Zodiak Dendery sprawia wraenie tak dokadnego, istotna jest jedna z nierozwizanych tajemnic w zwizku ze sposobem, w jaki przedstawia on aspekt naszego czasu w historii: zmian pomidzy erami Ryb i Wodnika. Jak mona zobaczy na Rysunku 4., znane 12 znakw Zodiaku jest ustawionych na dysku do blisko siebie. Kady nastpuje po poprzednim znaku i poprzedza kolejny tak, blisko, e nie ma tam miejsca, aby umieci pomidzy nimi inne symbole, z wyjtkiem przypadku znaku Zodiaku wiata przez ostatnie 2000 lat, Ryb oraz znaku, ku ktremu
24

przechodzimy, czyli Wodnika. Pomidzy Rybami a Wodnikiem znajduje li zbyt dua przestrze, ktr niekiedy nazywa si nieprawidowoci" bd brakiem cigoci". Na Zodiaku Dendery ta przestrze jest szczeglnie interesujca ze wzgldu na pole, ktre mieci w sobie dziwny symbol zwany Kwadratem Pegaza (zobacz Rysunek 4., Strzaka C), a ktry pojawia si pomidzy dwiema rybami znaku Ryb. Znajduj si na nim znaki, ktrych nie mona odczyta na samym dysku. Tradycja wie ten symbol z rzeczywistym artefaktem fizyczn tabliczk, ktry utrwala to, co my zwiemy programami przeznaczenia. W jaki sposb programy przeznaczenia mog wiza si z naszym dowiadczeniem zmiany pomidzy znakami Zodiaku, jak te z epokami wiata? W jaki sposb kuriozalna przestrze, ktra pojawia si jedynie pomidzy wspomnianymi wyej "dwoma* znakami Zodiaku odpowiadajcymi naszemu czasowi w historii, wie si z domykaniem si naszej epoki wiata? Chocia eksperci wci spekuluj na temat odpowiedzi na oba pytania, my nie musimy czeka duej, by zrozumie, co przekazuje nam dysk. Bez wtpienia mwi o tutaj i teraz. Wyranie wida, e Zodiak Dendery to przesanie na temat czasu. Dysk, ktry zobaczyem nad gow w kaplicy na dachu stanowi bez wtpienia staroytn map naszej podry w czasie, niebieski zegar, ktry nadal wybija zmiany w naszym zwizku z niebem. Zodiak Dendery to jedyny artefakt swego rodzaju znany z tego, e przetrwa do dzi. Chocia istniej kontrowersje na temat tego, czy dysk pojawi si gdzie indziej i zosta przetransportowany do wityni, czy te Egipcjanie, ktrzy skonstruowali wityni, rwnie stworzyli dysk, jedna rzecz jest pewna: ktokolwiek stworzy w artefakt zodiakalny na terenie Dendery, rozumia nasz podr po niebie, a tym samym pokaza nam, kiedy mamy si spodziewa wielkiego przejcia z jednej epoki wiata do nastpnej. * Pniej dowiedziaem si, e dysk wmurowany w dach wityni Dendery stanowi dokadn replik oryginalnego, ktry sprzedano do Luwru

w Paryu. Twrcy starali si odtworzy najdrobniejsze szczegy oryginalnego dysku, wic replika zostaa jeszcze pociemniona tak, jak przy odkryciu oryginalnego artefaktu, ciemnego na skutek dymu i sadzy palcej si na pododze tu pod nim. (Krtko po tym miaem okazj zobaczy oryginalny dysk Zodiaku Dendery w Paryu i ucieszyem si, gdy sprawdziem, e reprodukcja sprawiaa wraenie dokadnej repliki tej znajdujcej si w Luwrze). Doktryna epok wiata Zodiak Dendery mwi, e na dugo przed tym, nim wspczeni naukowcy zaczli powanie przyglda si konsekwencjom umiejscowienia Ziemi na niebie, staroytne cywilizacje dawno miay to ju za sob. Od ustnej tradycji autochtonicznych ludw z Pnocnej i Poudniowej Ameryki, do udokumentowanych relacji kultur, ktre zamieszkiway staroytne Indie, Tybet i Ameryk rodkow, uczymy si, e cywilizacje naszej przeszoci ustaliy kluczowe miejsca wzdu drogi naszej planety po niebie, jak te wzory gwiazd, ktre powiedz nam, kiedy dojdziemy do wspomnianych miejsc. Dokonali tego za pomoc czego wicej ni domysw czy przesdw. Wykorzystali wiedz. Skorzystali mianowicie z wiedzy, e orbita Ziemi wok Soca oraz jej promienista energia, to cz wikszej orbity, ktra niesie nas wok energii promieniujcej z jdra naszej galaktyki. Wiedzieli take, e w poszczeglnych miejscach naszej podry kierunkowo Ziemi wytworzy zmiany, ktre wpyn na ycie i cywilizacje planety. Chocia wiedza na temat przejcia Ziemi w cigu tak ogromnych okresw moga si narodzi dawno temu, jest ona daleka od idei prymitywnej. Prawd powiedziawszy, opiera si na bardzo zaawansowanym zrozumieniu planetarnych i galaktycznych cyklw oraz sposobu, w jaki wpywaj na nasz podr po niebie. Co 5125 lat naturalne zmiany w pooeniu Ziemi w przestrzeni tworz astronomiczne zrwnanie, ktre sygnalizuje koniec jednego cyklu wok galaktyki i pocztek nastpnego. Staroytni nazwali okresy pomidzy takimi zrwnaniami wiatami lub epokami wiatw. Zmiany w klimacie, poziomie morza, cywilizacji i yciu, ktre towarzyszyy przeobraeniom w przeszoci, byy tak wielkie, e gdy si pojawiy, mwi si, i istniejcy wiat dobiega koca. Gwoli wyjanienia, to nie sama planeta ma swj koniec, ale nasze miejsce na orbicie ulega zmianie.
25

Tak jak koniec nocy, ktry jest niezbdn czci naszego trwajcego 24 godziny dnia i ktry sprawia, e nadejcie kolejnego jest moliwe, tak te kres jednej epoki stanowi konieczn skadow naszego liczcego 5125 lat cyklu, ktry rodzi nastpny. Zgodnie z piknym opisem autorstwa Johna Majora Jenkinsa w jego dziele Maya Cosmogenesis, Majowie w rzeczywistoci traktowali czas w obrbie epoki wiata jako okres dojrzewania.8 Majowie przewidywali raczej co znacznie wikszego ni rodzenie pojedynczego ycia, jak pod koniec dojrzewania podu. Widzieli, e warunki galaktyki zbiegaj si w doskonay sposb i e speniaj funkcj kosmicznej poonej. Z punktu widzenia Majw, wielkie narodziny, ktre uatwia rok 2012, nale do sfery duchowej: ewolucyjnego skoku rodzaju ludzkiego w odpowiedzi na cykliczne zmiany orbity Ziemi. Wiedza na temat obecnoci takich cyklw oraz tego, co si wwczas dzieje, jest dzisiaj nazywana doktryn Epok wiata, Kod Czasu nr 8: Pozycja Ziemi w naszej galaktyce wytwarza silne zmiany, ktre sygnalizuj koniec jednej epoki wiata oraz pocztek nastpnej. Wiedza na temat tych cyklicznych zmian jest nazywana doktryn Epok wiata.

Studiowanie olbrzymich cyklw czasu, potrzebnych dla epoki wiata, to nauka, z ktrej dopiero zaczynamy zdawa sobie spraw we wspczesnym wiecie. Dobrze, e tak si dzieje, gdy tajemnica zawarta w takiej znajomoci rzeczy moe mieci w sobie klucz do uniknicia cierpienia, ktrego doznali nasi przodkowie, gdy ostatnio domyka si wielki cykl 5125 lat. Epoki wiata zgadzaj si Najstarsze i najbardziej pielgnowane tradycje naszej przeszoci w niezwyky sposb zgadzaj si co do opisw poprzednich wiatw i tego, w jaki sposb domkny si. By moe najbardziej zowieszczym wsplnym wtkiem jest to, e katastrofalne wydarzenie, ktre doprowadzio do kresu kady wiat i zaczo nastpny, traktowano jako oczyszczanie", ktre torowao drog dla nadchodzcego cyklu. Porwnanie rde na temat Epok wiata

Tradycja

Liczba Epok wiata Hopi 4 Staroytne Indie 4 Aztekowie 5 Majowie 5

Nazwa Epok wiaty Yugi wiaty

Jak zakoczya si kada epoka Kataklizm Kataklizm Kataklizm

oglnie zgadzaj si, co do sposobu, w jaki funkcjonuj yugi. Wedyjskie cykle tworzenia i niszczenia mieszcz si w powtarzajcych si seriach czterech yug, z ktrych kada przedstawia inn dugo czasu. Razem tworz przypominajce schodki pasmo coraz duszych okresw okrelonych przez pomnoenie najkrtszej yugi przez prosty wzr 1:2:3:4. W tradycyjnej interpretacji, Kali Yuga to najkrtszy trwajcy przez 1200 lat cykl, ktry jest pomnoony przez pierwsz liczb wzoru 1. Dvapara Yuga, nastpny cykl, jest wyliczony poprzez pomnoenie dugoci Kali przez nastpn liczb we wzorze, 2 ktrego dugo wyniesie 2400 lat. Stosujc si do tego samego wzoru, Treta Yuga i Satya (nazywana rwnie Krit) Yuga trwaj odpowiednio przez 3600 lat i 4800 lat. Czas ludzki czy boski? Na razie wszystko idzie dobrze. Haczyk tkwi tu: teksty identyfikuj yugi jako bdce boskimi latami.10 Tu wanie wkracza niepewno. Badacze wyznaj rne pogldy na to, co dokadnie oznacza boski rok dla nas, przebywajcych na Ziemi. Thompson podsumowuje w brak pewnoci, gdy pyta: Czy moe by tak, e boskie i ludzkie cykle 12 000 lat s zaplanowane przez system yugi gdzie jeden przedstawia wydarzenia w skali kosmicznej, a drugi odzwierciedla drobne kroczki ludzkich spraw?".11 Ta moliwo fascynuje mnie z powodu natury wszechwiata i samego czasu. Naukowcy mwi nam, e oba skadaj si z maych cyklw znajdujcych si w wikszych, ktre z kolei wchodz w skad jeszcze wikszych itd. Innymi sowy, s fraktalne. Fraktal z definicji jest wzorem, ktry powtarza si w podobny sposb na rnych skalach. Bez trudu mona odkry, e ten, kto zaprojektowa staroytne yugi, idealnie rozumia zasady rzdzce fraktalami. Jeli tak, to moemy skorzysta z wedyjskiego systemu czasu, aby wyj poza zwyczajne ledzenie dni, stuleci i tysicleci. W rzeczywistoci moe by tak, e yugi opisuj szczeglny zwizek pomidzy nami a czasem: fraktaln, wzajemn zaleno pomidzy planetami, galaktykami i naszym yciem, ktr opisuje staroytny aksjomat: Tak jak jest wyej, tak jest i niej". Chocia wedyjscy badacze mog nie zgadza si co do dugoci boskiego roku, przyznaj oni, e cztery tradycyjne yugi rwnaj si jednej
26

Wielkie Cykle Kataklizm

Rysunek 5. Zwize porwnanie rnych tradycji staroytnych pokazuje wsplny motyw epok wiata i cyklw. Chocia ich liczba rni si, sposb, w jaki kada epoka si koczy, ju nie. Kada tradycja opisuje wydarzenie, ktre oczyszcza" jedn epok i przygotowuje wiat na nastpn. Oglnie przyjmuje si, e pierwsze udokumentowanie na pimie epok wiata wystpuje w Wedach, tradycyjnej literaturze staroytnych Indii. Chocia ustny przekaz takich samych historii prawdopodobnie istnia przez tysice lat przed pojawieniem si literatury, formalne teksty ukazay si dopiero okoo 1500 r. p.n.e. Cho Wedy byy przeznaczone dla badaczy, utworzono inny zestaw tekstw, do uytku codziennego, dla ludzi niebdcych uczonymi. Istnieje 18 ksig znanych, jako Purany, ktre zebrane razem zawieraj esencj literatury wedyjskiej. Wedy opisuj olbrzymie przestrzenie czasowe trwajce tak dugo, e rzucaj wyzwanie naszemu wspczesnemu pogldowi na przeszo. Owe teksty obejmuj znan Rigved, jak te Samaved, Yajurwed i Atharvaved. Znajdujemy w nich kilka z najwczeniejszych opisw mwicych o tym, w jaki sposb uniwersum jest okresowo tworzone, niszczone i jak rodzi si na nowo w przecigu olbrzymich okresw czasowych, zwanych cyklami yuga lub po prostu yuga. Co ciekawe, rzeczywista dugo kadej yugi jest okrelona interpretacj samych tekstw. Jak to jest w przypadku wielu staroytnych zapisw, interpretacje rni si. Matematyk Richard L. Thompson, w swoim badaniu wedyjskiej kosmologii Mysteries of the Sacred Universe, uznaje wspomniane rnice si midzy sob punkty widzenia. Historia systemu yugi wzbudza troch kontrowersji. W Indiach tradycyjnie uwaa si, e yugi s prawdziwe i std trwaj od milionw lat. Wspczeni historycy wyznaj pogld, e yugi to po prostu idee, ktre rozwiny si historycznie w serii etapw".9 Mimo wszystko wyglda na to, e badacze

boskiej yudze. Innymi sowy, 12 000 boskich lat rwna si 4 320 000 lat czasu Ziemi. Kiedy wemiemy pod uwag to, e jeden dzie Brahmy, hinduskiego boga stworzenia, rwna si 1000 w przypadku owych cyklw (4 320 000 000 lat Ziemi), nieprzypadkowo ta liczba jest bardzo bliska naukowym kalkulacjom wieku Ziemi, obecnie szacowanemu na okoo 4 500000 000 lat! W tekstach tradycyjnych kad z yug mnoy si przez wit liczb, ktra przelicza j z lat boskich na najdusze odpowiedniki ludzkie. Czynnik konwersji jest najbardziej przejrzyst i potn liczb, ktra okrela jeden z najbardziej tajemniczych ksztatw we wszechwiecie koo. Liczba, ktra to definiuje to 360. Kiedy zastosujemy w czynnik liczby 360 do yug opisanych wczeniej, widzimy skd bierze si kontrowersja i niepewno. Mnoc tradycyjne 1200 lat Kali Yugi przez 360, liczba zwiksza si do 432 000 lat. Kiedy wykonujemy to samo dziaanie matematyczne, Dvapara Yuga podskakuje z 2400 lat do 864 000 lat. Treta Yuga przechodzi z 3600 lat do 1296 000 lat, Satya Yuga za z 4800 lat do 1728 000 lat. Ni std, ni zowd, owe cykle staj si tak olbrzymimi okresami, i wystawiaj na prb nasze uczucia i rzucaj wyzwanie naszym obecnym ideom czasu i historii czowieka. Jak ju zostao wczeniej wspomniane, niektrzy badacze sugeruj, e wyej wymienione wielkoci opieraj si na ezoterycznej interpretacji oryginalnych tekstw takiej, ktra nie ma zastosowania w rzeczywistych ludzkich latach na Ziemi. By moe wanie, dlatego alternatywne interpretacje oryginalnych tekstw zyskuj dzi popularno. Podczas gdy takie odczyty nadal opisuj cykle czterech yug, czyni tak rwnie z krtszymi okresami czasu. Dziea Sri Yukteswara Giri12 i znanego astrologa Jyotish, dr. Davida Frawleya (Vamadevy Shastri),13 pokazuj te unowoczenione interpretacje. Frawley, na podstawie tumaczenia tradycyjnego tekstu Manu Sanhity, opisuje cykle yugi, liczce w przyblieniu 2400 lat.'4 Ta interpretacja przemawia do wspczesnych badaczy, poniewa nadaje to sens temu, co wiemy obecnie na temat precesji punktw rwnonocy. Frawley sugeruje nadto, i krtsze yugi umieszczaj epok wanych postaci Indian, jak Pan Krishna, w bogatym w sens kontekcie, ktry jest dorzeczny w przypadku uznanej epoki historii czowieka.
27

Wspominam tutaj zarwno o tradycyjnym, jak i o alternatywnym punkcie widzenia odnonie yug, aby pokaza, e nawet wedyjscy eksperci maj podzielone zdanie, gdy chodzi o dugo i ustalanie czasu cyklw. Wane jest to, e chocia interpretacje yug rni si midzy sob, to od tysicy do setek tysicy lat, liczba yug w danym cyklu pozostaje taka sama. Wedy podobnie jak kalendarz Majw potwierdzaj, e historia wiata funkcjonuje w postaci czterech wielkich cyklw. Oba systemy zgadzaj si, e my znajdujemy si w ostatnim takim cyklu. Znaki epoki Badacze zgbiajcy Wedy, oprcz tego, e podzielaj opini, i w kadym cyklu znajduj si cztery yugi, zgadzaj si rwnie, e kady z owych cyklw posiada szczegln cech, ktr nadaje epoce, gdy ta nadchodzi. Kada z tych waciwoci opisuje form samo spenienia, ktra odnosi si do pooenia Ziemi na niebie. Im bardziej przybliamy si do jdra naszej galaktyki, tym wikszy jest stopie naszego owiecenia. W najbardziej oddalonych odcinkach naszej orbity musimy woy wikszy wysiek, aby odnale osobiste owiecenie. Tradycja podaje, e w obrbie kadej epoki znajduje si 25 procent zmiany w stopniu owiecenia zbiorowej kultury z poprzedniego cyklu. Zatem, gdy jestemy we wstpujcym odcinku orbity, ktra przyblia Ziemi do jdra Drogi Mlecznej, stajemy si bardziej wiadomi. Jeli znajdujemy si w orbicie zstpujcej, ktra oddala Ziemi od jdra, dzieje si wrcz odwrotnie. To wanie dziki tym waciwociom moemy ujrze stopniowy i tymczasowy wzrost i spadek duchowej wiadomoci, ktra przychodzi wraz z naszym postpem, od najjaniejszych do najciemniejszych cyklw. Zgodnie z tradycyjnymi interpretacjami, mwi si, e Satya Yuga to ostatnia zota epoka wiata. Jest opisywana jako czas pokoju, mdroci i wyszego owiecenia. Wedyjska literatura podaje, e wwczas waciwie nie dao si zmierzy dugoci ycia czowieka. Ten cykl pokoju i mdroci by dla yjcych w owym czasie idealnym okresem, aby cieszy si tak dugowiecznoci! Chocia nastpny okres, Treta Yuga lub inaczej Epoka Srebra, nadal charakteryzuje si jako czas wielkiej cnoty, opisywany jest jujako czas owiecenia mniejszego o 25 procent w porwnaniu z dusz Saty Yug. Wraz z utrat wiadomoci, dugo ycia czowieka spada do maksymalnego wtedy wieku 10 000 lat.

Trzecia yuga cyklu to Dvapara Yuga lub inaczej Epoka Brzu. To czas, gdy ludzie utracili 50 procent owiecenia. Mwi si, e jest to era, kiedy czowieczy charakter zosta rwno podzielony pomidzy cnot a grzech". Podobnie jak w poprzednim przypadku, dugo ycia jest krtsza, a ludzie yj maksymalnie 1000 lat. Bez wzgldu na to, jak dugo czasu eksperci przypisuj kadej yudze, czwarta jest zawsze najkrtsza z czterech cyklw. Mamy szczcie, poniewa ta yuga, Kali Yuga, nazywana rwnie Epok elaza lub Ciemnym Wiekiem, to okres najwikszej ciemnoci dla rodzaju ludzkiego. Wtedy te dugo ludzkiego ycia bya najkrtsza. Ludzie yli jedynie 100120 lat. Chocia s wyjtki, mwi si, e ci, ktrzy yli w Kali Yudze utracili 75 procent ze swojej samowiadomoci. Poniewa wikszo ekspertw przyznaje, i jestemy albo blisko koca Kali Yugh albo wanie domykamy ten okres, zbadamy nieco bardziej szczegowo, co oznacza bycie czci tego cyklu. Ciemna Yuga Purany opisuj charakterystyczne cechy historyczne, ktrych moemy si spodziewa w mroku cyklu Kali. Podobiestwa midzy wspomnianymi waciwociami zidentyfikowanymi w staroytnoci oraz tymi, ktre zdaj si przenika nasz dzisiejszy wiat, sprawiaj, e w pradawny punkt widzenia jest niezwykle interesujcy. Dominujcymi motywami cyklu Kali s: niezgoda, rywalizacja i ktnia. Przykady tych cech15 obejmuj: Pojawienie si wadcw, ktrzy s nierozsdni i niesusznie nakadaj podatki. Czas, kiedy ludzie uzaleniaj si od napojw alkoholowych. Okres, gdy powszechnie panuje gd, a ludzie czsto umieraj. Epoka, kiedy bezbronni ludzie staj si ofiarami. Wiele poprzednich cech jest zaskakujco podobnych do tych, ktre znajdujemy w dzisiejszym wiecie. Jeli w rzeczywistoci yjemy pod koniec Kali Yugi, to s one rwnie zadziwiajco trafne, zwaszcza, gdy wemiemy pod uwag, e zostay udokumentowane tysice lat wstecz. Wedug Puran, tradycyjna data na pocztek Kali Yugi to 18 lutego 3102 r. p.n.e. Mitologia podaje, e wwczas Hindusi zmusili Pana Krishn
28

do opuszczenia ziemi. Chocia z pewnoci nie jest atwo potwierdzi szczegy opuszczenia tego wiata przez Krishn ponad 5000 lat temu, astronomiczne wydarzenia rwnie wskazuj na w czas. W historycznych zapisach mona zweryfikowa ich daty. Anonimowy autor tekstu pochodzcego z IX stulecia zatytuowanego The Book of Thousands, opisuje wzr galaktycznych cyklw, z ktrych kady trwa przez 180 000 lat, a koczy si koniunkcj wszystkich planet naszego Ukadu Sonecznego w pocztku znaku Zodiaku Barana.16 Zapis ten jest bardzo interesujcy z tego powodu, e gdy ostatnim razem miaa miejsce taka koniunkcj, Ziemia przeya globalny potop, (co niesamowicie przypomina biblijny Wielki Potop). Zgodnie z wyliczeniami autora, data koniunkcji to dzie przed rozpoczciem si Kali Yugi: 17 lutego 3102 r. p.n.e. Chocia tradycyjna (boska) interpretacja cyklw yugi umieszcza koniec Kali Yugi daleko w przyszoci, podaje rwnie, i rzadki podcykl pojawia si 5000 lat po rozpoczciu si yugi. Jeli, jak sugeruje tradycja, ciemna yuga, ktra zacza si w 3102 r. p.n.e., trwa ju pi tysicleci, to oznacza to, e ponad 110 lat znajdujemy si w unikalnym podcyklu, ktry ma swj pocztek okoo 1898 roku. w podcykl przypomina oaz znajdujc si na rodku pustyni. Wskazuje, e po 5000 lat najciemniejszego odcinka naszej podry przez gwiazdy pojawia si przebudzenie, ktre przygotowuje nas na przypomnienie o ciemnym cyklu oraz na przejcie do nastpnej yugi wiata. Ten cyklwcyklu jest opisany jako czas^zwikszonego wpywu bhakti (w sanskrycie powicenie"). Uwaa si, e ten okres spotgowanego oddania trwa przez 10 000 lat.17 Chocia wspczeni badacze nadal debatuj nad realn natur takich olbrzymich okresw, opisuj tutaj ten cykl i jego trwanie z jednego powodu. Fakt, e cignie si on tak dugo, silnie wskazuje na to, e wedyjska tradycja nie traktuje roku 2012 i koca naszej epoki wiata jako kresu samej planety. Zdaje si, e raczej podzielaj zdanie, e mrok" Kali Yugi to czas koniecznego wrzenia, ktry toruje drog dla naszej ewolucji z jednego sposobu bycia ku nastpnemu. Kod Czasu nr 9: Wedyjska tradycja opisuje dugi czas powicenia, wyraonego w czynie (bhakti), ktry zacz si okoo

1898 roku i trwa jeszcze dugo po dacie kocowej roku 2012 Majw. Bez wzgldu na to, czy korzystamy z tradycyjnej interpretacji yue, czy nie, przesanie cyklw pozostaje takie samo. Albo jestemy blisko koca szczeglnego podcyklu Kali Yugi, najkrtszego i najmroczniejszego czasu w wedyjskim wiatopogldzie, albo ju nastpuje jego koniec, albo wanie teraz znajdujemy si w nim. By moe to nie przypadek, e ta ciemna yuga pojawia si jedynie wtedy, gdy kalendarz Majw wskazuje na nasz pozycj w najdalszym punkcie od rodka Drogi Mlecznej. Dotarcie do takiego miejsca oznacza; e przemierzylimy w przewidywalnym czasie przewidywaln ciek, na ktrej stay przewidywalne supki milowe. Podczas gdy wspczeni badacze wedyjscy wiedz o tym, sposb rozumienia przez naszych przodkw podry Ziemi wrd gwiazd, pozostaje w krgach naukowcw tematem burzliwych dyskusji. Staroytne epoki staroytnego nieba Aby pomc naukowcom uzasadni astronomiczne zrwnania, takie jak te w Wedach, zaawansowane programy komputerowe potwierdzaj, w jaki sposb nocne niebo mogo wyglda w trakcie cyklw historii w zamierzchej przeszoci. Wykorzystujc symulacje wygenerowane przez oprogramowanie, na przykad SkyGlobe, moemy teraz odtworzy kady odcinek nocnego nieba z dowolnego okresu minionych dziejw, jak te przewidzie, jak niebo bdzie wygldao w kadym czasie w przyszoci.18 Uywanie takiego oprogramowania stao si potnym narzdziem w rozwijaniu teorii, e staroytne witynie, piramidy i monumenty zostay wzniesione w taki sposb, aby odpowiada dokadnym konstelacjami rwnaniom z gwiazdami i konstelacjami z przeszoci. Dla przykadu, w przypadku zagadki egipskiego Wielkiego Sfinksa taki rodzaj bada jeszcze zwiksza dowody na to, e owa struktura zostaa zbudowana na dugo przed 2450 r. p.n.e. dat, ktr tradycyjnie podaje si w podrcznikach. Poniewa tajemniczy egipski Sfinks jest przedstawiany jako pczowiek plew, coraz wicej badaczy podejrzewa, e zosta on wzniesiony jako trway marker zmiany ery Panny na er Lwa w czasie, gdy epoki wiata ulegay przeobraeniu w dalekiej przeszoci. Ale jeli przejcie z ery do ery jest stopniowe, pojawia si pytanie: kiedy dokadnie to
29

si wydarzyo? Pisarz i badacz Graham Hancock zapocztkowa rewolucyjny pogld na nasz przeszo. Przedstawia nadto konkretny dowd, ktry ostatecznie moe odpowiedzie na powysze pytanie. Hancock, w swojej ksice Heaven's Mirror, wyjania: Komputerowe symulacje pokazuj, e w 10 500 r. p.n.e., w dniu rwnonocy wiosennej Soce znajdowao si w gwiazdozbiorze Lwa. Symulacje wskazuj wyranie, e godzin przed witem lew w gwiazdach wyglda, jakby pochyli si w pozycji plecej na wschd wzdu horyzontu dokadnie w miejscu, gdzie wzeszo soce. Hancock szczegowo omwi znaczenie tej korelacji, stwierdzajc: Oznacza to, e Sfinks w ciele lwa, ze swoim ukierunkowaniem na wschd, patrzy bezporednio tego ranka na jedn konstelacj na niebie, ktr mona susznie uzna za jego niebieski odpowiednik. Jest to gwiazdozbir Lwa. Co taka korelacja nam przekazuje? Czy to tylko przypadek, e ponadczasowy wartownik skadajcy si z pczowieka i plwa na egipskiej pustyni jest dokadnie zrwnany z jedyn konstelacj, ktra nosi t sam nazw? Chocia owa korelacja moe mie duy wpyw na rozwizanie zagadki jednego z najlepiej znanych monumentw na wiecie, rodzi ona jeszcze wicej pyta. Jeli Sfinks naprawd zosta wzniesiony, aby uczci przejcie Ziemi z konstelacji Panny do konstelacji Lwa, i jeeli zosta zbudowany okoo roku 10 500 r. p.n.e. (w przyblieniu pod koniec ostatniej epoki lodowcowej), to kto go zbudowa? Kto w Egipcie ledzi cykle czasu, ktre s tak wielkie, e potrzebna by bya technologia rozwinita przez 500 pokole, aby je potwierdzi? A by moe, co waniejsze: dlaczego ledzono te cykle? Czemu cywilizacje, od Egiptu po Jukatan, powicaj cae witynie, teksty i monumenty swoich czasw, aby uczci jedn dat, ktra nie pojawi si wczeniej, ni na koniec czasu, ponad 50 stuleci pniej?

Rozdzia trzeci: Koniec czasu: nasze spotkanie z 2012 rokiem Staroytni wiedzieli o czym, o czym my zdaje si zapomnielimy". Albert Einstein (18791955), fizyk Badajc owe podstawowe tradycje [Majw], moemy odtworzy oryginalne objawienie 2012 roku i oywi je na nowo". John Major Jenkins, wspczesny ekspert od mezoamerykaskiej kosmologii

Zgodnie z tym, co zawiera artyku, chocia wydawao si, e owi ludzie s zdumieni tym, dlaczego wiat nadal istnieje, byli przekonani, e oni tylko pomylili si w obliczeniach. Nadal uwaali, e wielka Apokalipsa i koniec znanego wiata byy tutu. Jakkolwiek skrajnie mog brzmie takie przekonania i reakcje, obecnie nie s one tak bardzo niezwyke. W tym samym artykule czytamy: Od Stanw Zjednoczonych, Kanady poprzez Europ, apokaliptyczne sekty i jednostki wyznaj pogld, e wraz z dniem [21 grudnia 2012] wiat, ktry znamy, dobiegnie koca".2 Chocia oczywistym jest, e o 2012 roku myli dzisiaj mnstwo ludzi, gdy cofamy si, aby spojrze z wikszej, historycznej perspektywy, dociera do nas, e owe przekonania s w rzeczywistoci czci tradycji, ktra ma swj pocztek w zamierzchej przeszoci. Cho wydaje si, e istnieje tyle rozmaitych idei tego, czego mona oczekiwa, ilu jest ludzi te idee wyznajcych, wydaje si rwnie, e panuje oglna zgodno co do skupienia si wok daty 2012 roku. Chodzi o nasze miejsce na niebie i o cykle czasu, ktre powoduj zmiany. Historia wskazuje na teraniejszo Jak widzielimy w Rozdziale 2., wrd autochtonw zamieszkujcych Ziemi panuje oglna zgodna opinia, e nasz czas obejmujc ostatnie lata XX wieku i wczesne lata XXI wieku nie stanowi zwykego okresu w historii ludzkoci czy Ziemi. Swoimi proroctwami, tradycjami i systemami mierzenia czasu ludzie owi przypominaj nam, e w cigu naszego ycia dowiadczymy powtrki cyklu, ktry zapocztkowa udokumentowan histori. Na przestrzeni stuleci, ktre nastpiy po ostatniej zmianie epok wiata, motywy na temat tego, co wydarzyo si potem oraz na temat reakcji czowieka na owe wydarzenia, zostay wczone do niezliczonych praktyk religijnych i duchowych. Jakkolwiek odmienne si wydaj, wsplny wtek, ktry czy je ze sob, przekazuje nam dzisiaj jasn wiadomo. Dopiero w ostatnim czasie, z/pomoc nauki XX wieku, ich przesanie zaczo mie sens. Co za przesanie! Wykorzystujc wszystko od proroczych wizji do dokadnych dat astronomicznych rwna nasi przodkowie opracowali kad metod, jak mona sobie wyobrazi, aby uczuli nas na jeden fakt:
30

Cay wiat widzia ten nagwek. 6 czerwca 2008 roku pierwsz informacj, ktra migna uytkownikom w Internecie, by artyku zatytuowany Tysice oczekuj Apokalipsy w 2012", zaczerpnity czciowo z badania ABC News na temat globalnego wzrostu ,,katastroficznych kultw". O wszystkim mona byo si dowiedzie ju z pierwszego zdania artykuu: Grupy przetrwania z caego wiata przygotowuj si na tajemnicz dat i odliczaj do niej dni, do daty, na ktr czekamy od tysicy lat: to 21 grudnia 2012 r.".1 Zaledwie kilka tygodni wczeniej, okoo dwch tuzinw czonkw rosyjskiej grupy przetrwania przede wszystkim dorose kobiety, ale rwnie czworo dzieci wyonio si z podziemnego schronu, w ktrym szczelnie zamknli si przed zewntrznym wiatem w listopadzie 2007 roku. Grupa bya przekonana, e jeszcze przed 2012 rokiem zdarzy si co nieprawdopodobnego. Ludzie ci niezachwianie wierzyli, e wiat skoczy si do maja 2008 roku, w cigu szeciu miesicy od wejcia do schronu. Gdy tak si nie stao, zwolennicy grupy przez ca zim wymykali si pomau. Po tragicznej mierci i pogrzebaniu dwch czonkw w schronie, czciowym zawaleniu si sufitu kryjwki z powodu wiosennego topnienia niegu, a take po tym, jak jedzenie zaczo si koczy, pozostali czonkowie grupy wyszli w maju 2008 roku.

teraniejszo to czas najbardziej wyjtkowych warunkw i szans, ktre towarzysz najrzadziej spotykanym wydarzeniom przejcia od jednego wiata do nastpnego. *** Tradycje staroytnych Aztekw rodkowego Meksyku podzielaj pogld Majw, e wszechwiat istnieje w postaci wielkich fal, ktre powtarzaj si, jako cykle czasu. Kluczowym aspektem ich rozumienia jest to, e kady cykl ma unikaln cech bazujc na fali, ktra j niesie. Gdy fala marszczy si w procesie kreacji, jej ruch synchronizuje natur, ycie i czas z jego mijaniem. To ze sposobu, w jaki pojmowali takie fale, staroytni azteccy sdziowie czasu wiedzieli, e nasz moment w historii zapocztkuje nowy cykl, ktry nazywali po prostu socem". Kosmologia Aztekw opisuje histori Ziemi jako seri takich soc. Pierwsze, noszce nazw NahuiOcelotl, byo opisywane jako czas, kiedy na Ziemi yy gigantyczne stworzenia. Jakkolwiek dziwnie moe to brzmie, ten opis w rzeczywistoci przypomina biblijne relacje, ktre opisuj czas w naszej przeszoci, kiedy to ludzie napotykali stwory wiksze ni ycie. Wedug Aztekw, ten okres dobieg koca, gdy krlestwo zwierzt opanowao czowieka. Drugie soce, nazwane mianem Nahui Ehecatl, zostao zapisane jako czas, kiedy ludzie uczyli si hodowa i hybrydyzowa roliny, Ten cykl zakoczy si, opisywanym wielkim wiatrem, ktry wia na caej Ziemi, zmiatajc wszystko, co mia przed sob. Podczas trzeciego soca, zwanego Nahui Quiahuitl, ludzie Ziemi wznieli ogromne miasta i wielkie witynie. Aztekowie opisuj zjawisko, ktre wwczas wystpio: Ziemia otworzya si, a deszcz ognia" przepeni niebo. Geologiczne zapisy faktycznie wskazuj na okres w naszej przeszoci, kiedy ogie pochon fragmenty ziemi. Zasadniczo uwaa si, e popi, ktry znajduje si na zapisach skalnych, ma swoje rdo w uderzeniu ogromnego obiektu z przestrzeni, prawdopodobnie asteroidy, okoo 65 milionw lat temu. Czwarte soce zakoczyo si globalnym ochodzeniem, ktre potwierdzaj take geologiczne zapisy. Wedug tradycji Aztekw, dzisiaj yjemy w ostatnich dniach pitego
31

soca. Ustalanie czasu na kolejne soce Aztekw opiera si na tych samych cyklach, ktrych Majowie uywali w swoim kalendarzu. Biorc to pod uwag uwaa si, e azteckie pite soce pojawi si w tej samej strefie czasowej, co zrwnanie Majw w 2012 roku. Jeli chodzi o inne tradycje mezoamerykaskie, wspczeni Aztekowie i Majowie sdz, e chaos wywoany zmianami koca cyklu stanowi konieczne przejcie oczyszczania, aby utorowa drog do zaistnienia lepszego wiata. Wspczeni prorocy epoki nowego wiata Wizja zmiany epoki wiata i tego, co po niej nastpuje, wychodzi daleko poza staroytne i autochtoniczne wiatopogldy i cignie si a do ery udokumentowanej historii. Od ponad 400 lat takie wizje przyszoci podpadaj pod dziedzin proroctwa, a samo to sowo stanowi niemal synonim z nazwiskami wielkich jasnowidzw, jak Edgar Cayce czy Nostradamus. Nostradamus, urodzony w 1503 roku, by zafascynowany wielkimi wizjami staroytnych wyroczni. Studiowa je, aby pracowa nad wasnymi technikami przepowiadania. Korzystajc ze swojej wiedzy, Nostradamus rozwin dar jasnowidzenia, dziki ktremu patrzy daleko w zdalnie postrzega przyszo swoj, a nawet naszych potomkw. Widzia wydarzenia w najmniejszych szczegach wydarzenia, ktre dopiero miay nadej. W swojej zapewne najsynniejszej pracy: Stulecia, zapisa to, co ujrza z perspektywy XVI wieku, poprzez nastpne dziesi stuleci, a nawet daleko poza nasze czasy, koczc na 3797 r. n.e. Wedug niektrych badaczy by w stanie sign jeszcze dalej. VV XVI wieku przepowiadanie byo pitnowane. Nostradamus nie mg wic pisa o swoich wizjach otwarcie. Zapisa je za to w zakodowanym formacie zwanym czterowierszem tajemniczych strofach, z ktrych kada skada si z czterech linijek. Do swojej mierci Nostradamus odnotowa wasne wizje na kade stulecie w postaci 100 strof zapisanych czterowierszem. Chocia wyglda na to, e wiele rzeczy, ktre spisa wspomniany jasnowidz jest zadziwiajco trafnych, to jednak tak jak w przypadku innych przepowiedni nie posiadaj one konkretnych dat, co pozwala na interpretacj. Jednake wrd odnotowanych dat znajduj si konkrety dwch wojen wiatowych, ktrych nie mona pomyli z niczym innym. Nostradamus

ponadto zapisa imi Hitlera i opis swastyki; odkrycie penicyliny, energii nuklearnej oraz wirusa AIDS; upadek komunizmu; zamach na prezydenta Stanw Zjednoczonych Johna F. Kennedyego. Mimo e interpretacje s subiektywne, badacze zasadniczo zgadzaj si, e Nostradamus faktycznie przewidzia wielk zmian na skali globalnej okoo momentu przejcia z XX wieku do XXI. Podobnie do tradycji rdzennych Amerykanw i tych biblijnych, zmianom, ktre Nostradamus ujrza w swoich wizjach, towarzyszy straszliwy kataklizm. Nostradamus zacza dokadn dat tylko wtedy, gdy czu, e wydarzenie z jego wizji jest znaczce lub nage. W takich rzadkich okazjach, gdy tego dokonywa, owe daty staway si probierzami, dziki ktrym orientujemy si w historii, w rzeczach, ktre dziej si przed i potem. Z tego powodu fascynuje mnie jedna z tych rzadko wystpujcych dat, ktra pojawia si w pnych latach XX wieku. W ksice Stulecia X, w czterowierszu oznaczonym numerem 72 czytamy: W roku tysic dziewiset dziewidziesit dziewi siedem miesicy/ Z nieba Zstpi Wielki Krl Grozy,/ Wskrzesi on wielkiego krla Angolmois,/ Przedtem i potem Mars panowa bdzie szczliwie".3 W Licie do Henryka II, w strofie 87, Nostradamus dalej wyjania ten czas w historii, podajc:... Poprzedzi to zamienie Soca bardziej mroczne i ciemniejsze... od czegokolwiek, poczwszy od stworzenia wiata, za wyjtkiem tego, ktre nastpio po mierci i mce Jezusa Chrystusa".4 Zamienie Soca, ktre byo widoczne na terenie prawie caej Europy rzeczywicie miao miejsce 11 sierpnia 1999 roku. W strofie 88 Nostradamus kontynuuje opis katastrofalnego charakteru jego tysicletniej wizji, ustalajc konkretnie miesic ziemskich zmian: ... a w miesicu padzierniku bdzie mia miejsce wielki ruch globu, a bdzie on taki, e czowiek pomyli, e Ziemia utracia swj naturalny ruch [grawitacyjny]... bd znaki wiosn i niezwyke, nage zmiany krlestw i potne trzsienia ziemi....5 Chocia faktycznie miay miejsce rekordowe trzsienia ziemi (trzsienie pod Oceanem Indyjskim z 2004 roku z 9,1 i 9,3 w skali Richtera), a pastwa, takie jak Irak czy Afganistan bez wtpienia zmieniy swoj przynaleno i form rzdu, trudno powiedzie, czy wanie te rzeczy zobaczy w swoich wizjach Nostradamus. Wane tutaj jest to, e cho konkrety widzenia przyszoci przez Nostradamusa mog si rni od tych
32

podawanych przez innych prorokw i przepowiedni, to ju oglny motyw wielkiej zmiany pod koniec stulecia jest taki sam. Zadziwia zgodno pomidzy Nostradamusem a mczyzn nazywanym picym Prorokiem" Edgarem Cayce'em, cho ten ostatni urodzi si 374 lat po przyjciu na wiat Nostradamusa. Edgar Cayce w niektrych swoich synnych przepowiedniach twierdzi, e pne lata XX wieku i wczesne lata XXI wieku bd zwiastoway czas bezprecedensowych przeobrae dziejcych si na Ziemi. Podobnie jak wiele staroytnych proroctw opisujcych dwie cieki, ktrymi ludzko moe przej przez takie zmiany, Cayce przewidzia moliwo przyszoci powodowanej stopniow zmian, jak te czasem burzliwych przeobrae, ktre oczywicie s z natury katastrofalne. Jednak to, co czyni przepowiednie Cayce'a nadzwyczaj wanymi jest to, e widzia obie moliwoci dziejce si w tym samym czasie. Cayce w swoim yciu wygosi w przyblieniu 14 000 odczytw, ktre obejmuj tematy od diagnozy dolegliwoci dla konkretnych jednostek, do przyszoci i losu rodzaju ludzkiego i wiata. W odczycie o numerze 8268, ktry datuje si na sierpie 1936 roku, Cayce'a zapytano konkretnie odnonie rodzaju zmian, ktre przewidzia na tysiclecie, a ktre miay nie nastpi przez kolejne 64 lata. Jego odpowied stanowio konkretne stwierdzenie zwizane z wyran zmian dla Ziemi: ... przestawienie si bieguna. Lub zaczyna si nowy cykl".6 Nage zmniejszanie si magnetycznych pl Ziemi zjawisko, ktre poprzedza magnetyczne odwrcenie si biegunw skonio niektrych naukowcw do spekulowania, e moemy znajdowa si we wczesnych stadiach wanie wspomnianego przeobraenia. Jednake z braku okolicznoci agodzcych oraz dziki spostrzeeniom z naszego Kalkulatora Kodu Czasu (zobacz Rozdzia 6.), wydaje si nieprawdopodobne, by taka zmiana nastpia w latach bezporednio przed 2012 rokiem lub po nim. Chocia mnstwo wczesnych przewidywa Cayce'a na nowe tysiclecie brzmi katastrofalnie, pniejsze odczyty ulegaj interesujcej, cho subtelnej, zmianie. Odczyt numer 115211 z 1939 roku opisuje domykanie si stulecia w postaci raczej serii stopniowych zmian ni nagych przej, ktre prorok wczeniej przewidzia. Cayce ponownie dzieli si swoimi wizjami na temat przyszoci, podajc dokadn dat. Twierdzi: W 1998 roku nastpi wiele dziaa, wykreowanych przez stopniowe zmiany,

ktre nadchodz".7 Kontynuuje:, Co do zmian, przejcie z Ery Ryb do Ery Wodnika jest stopniowe, a nie katastrofalne".8 W Rozdziale 7. przestudiujemy pojcie punktw wyboru, pochodzcego z dziedziny fizyki terminu, ktry opisuje momenty w czasie, gdzie wydaje si, e nasze wybory maj wikszy wpyw na to, w jaki sposb co si ukada. Chocia Hugh Everett III, student Uniwersytetu Princeton, uku sam w termin w 1957 roku, wydaje si, e Cayce opisuje wanie taki punkt w swoim odczycie z numerem 31110. Sugeruje tam, e nasza odpowied na wyzwania ycia moe okrela, przynajmniej czciowo, ile zmian, ktre prorok Przewidzia na zmian tysiclecia, w rzeczywistoci dowiadczymy: [To] moe zalee od wikszoci metafizycznych kwestii... Istniej takie warunki, ktre w dziaalnoci jednostek, w linii myli i denia, czstokro trzymaa wiele miast i ziem nietknitych poprzez zastosowanie przez nie duchowych praw".9 Proroctwa Nostradamusa, Edgara Cayce'a, Aztekw, Indian Hopi, Majw i innych odbijaj echa nie pozostawiajcej adnej wtpliwoci wiadomoci na przestrzeni czasu. Oddzielone setkami lat historii i tysicami mil odlegoci, wszystkie wskazuj na teraniejszo. Wszystkie widz co potnego, prawdopodobnie cudownego i przypuszczalnie niszczycielskiego, dziejcego si w skali globalnej podczas ostatnich lat XX wieku i pocztkowych lat XXI wieku. Wyanianie si takich opowieci znikd", w przypadku tak bardzo rnicych si ludzi i miejsc, jest mao prawdopodobne, co sugeruje, e historie te s czym wicej ni zwykym przypadkiem. Co wiedzieli oni, a o czym my zapomnielimy? Dlaczego majascy sdziowie czasu wybrali rok 2012 zamiast 2000 jako koniec swojego kalendarza? Jak rnic mogo zrobi te 12 lat w kocwce cyklu liczcego 5125 lat? By moe najlepiej odpowiedzie na to pytanie, prbujc zrozumie lepiej samych Majw. Aby doceni to, co oznacza kalendarz Majw i koniec czasu, musimy spojrze poza sam kalendarz. Jego symbole i kody s trwaym dziedzictwem obsesji na punkcie olbrzymich cyklw czasu i naszego zwizku z tym czasem. Wspczeni archeologowie nazywaj zaawansowan wiedz Majw na temat kosmosu oraz ich zdolno do zachowania jej dla przyszych generacji tajemnic Majw".
33

Tajemnica Majw Cywilizacja Majw, sama w sobie, stanowi anomali w tradycyjnym pogldzie na histori i kultur. Archeologiczne badania na terenie Meksyku, Gwatemali i czci Hondurasu oraz Belize pokazuj, e rozwinita architektura, kosmiczne obserwacje i dokadne kalendarze, ktre przychodz na myl, gdy rozwaamy kultur Majw, w sensie historycznym pojawiy si nagle". Archeolog Charles Gallenkamp, autor ksiki Maya: The Riddte and Rediscovery of a Lost Civilisation, w swoim badaniu tej staroytnej tajemnicy obrazowo podsumowuje ironi obecnoci Majw. Nikt w sposb zadowalajcy nie wyjani, gdzie [lub kiedy] wzia swj pocztek cywilizacja Majw", stwierdza, lub w jaki sposb rozwina si w rodowisku tak nieprzyjaznym wobec zamieszkania w nim czowieka".10 To wanie udoskonalona technologia, ktrej uywali klasyczni Majowie, odrnia ich od wiejskich kultur, ktre pojawiy si wczeniej. MichaelD. Coe, zasuony emerytowany profesor antropologii i emerytowany kurator w the Peabody Museum of Natural History na Uniwersytecie Yale, w pikny sposb opisuje technologi w swojej ksice The Maya: Klasyczni Majowie z terenw nizinnych mieli bardzo rozbudowany kalendarz; pismo; piramidywitynie i paace z kamieniarki wapiennej ze sklepionymi pomieszczeniami; architektoniczne plany kadce nacisk na to, by budynki byy ustawione wok placw wraz z rzdami gwiazd ustawionymi rwno przed niektrymi z nich; polichromiczne wyroby garncarskie; i niezwykle finezyjny styl sztuki, co miao wyraz w paskorzebie oraz na malowidach ciennych.11 To wanie wysoki poziom wyrafinowania i szerokie oddziaywanie ich cywilizacji sprawia, e upadek Klasycznych Majw jest tak niezwykle zagadkowy. Chocia istnieje wiele teorii, nikt definitywnie nie rozwiza tak zwanej zagadki Majw". Charles Gallenkamp rozpisuje si, jak mao moemy w rzeczywistoci wiedzie o naszych dawnych przodkach, i zauwaa, e czymkolwiek byo to, co doprowadzio do nagego opuszczenia ich najwikszych miast w dziewitym stuleciu n.e. jednej z najbardziej zaskakujcych archeologicznych zagadek kiedykolwiek wykrytych jest nadal gboko okryte domysami".12

Chocia eksperci mog nie zgadza si dokadnie, co do tego, dlaczego wydaje si, e tak potna cywilizacja znika, nie mog debatowa nad cudem tego, co po niej zostao: wity, obserwatoriw i zaawansowanych oblicze czasu. Aby sprowadzi fenomen Majw do waciwych proporcji, naley stwierdzi, e nauka i przesanie owej cywilizacji mogo mie sens dla wspczesnego wiata tylko dziki pojawieniu si w ostatnich latach komputerw i sond satelitarnych. Jak to jest, e grupa ludzi yjcych w dunglach Meksyku ptora tysica lat temu wiedziaa tak duo? Aby odpowiedzie na to pytanie, musimy postawi jeszcze jedno:, ktre zaczyna si po prostu od sowa... dlaczego? Dlaczego rozwinita cywilizacja pojawia si nagle ponad 2000 lat temu, wzniosa olbrzymie witynie i obserwatoria koncentrujce si na ogromnych cyklach galaktycznych, a nastpnie wygina? Czemu jej kalendarz, identyfikujcy cykle, ktre pokrywaj si z 5000 lat udokumentowanej historii czowieka, nagle koczy si na tak dokadnej dacie tej, do ktrej zbliamy si w naszym yciu?

kolumnie dat kalendarzow Dugiej Rachuby. Z gry do dou czytamy 8.5.16.9.7, co tumaczymy na rok 156 n.e. w kalendarzu gregoriaskim. (Stela Copyright 2000, 2001, 2002 wykorzystana za zgod zgodnie w warunkami GNU Free Documentation License, Free Software Foundation, Inc.). Nie da si odpowiedzie na te pytania, spogldajc po prostu na sam kalendarz Majw. Niemoliwym jest take odkrycie sekretu majaskiego mierzenia czasu, patrzc na sam tradycyjn historiGdybymy tak uczynili, ulotniaby si gdzie moc i elegancja przesania, ktre zostawili nam majascy przodkowie. Istnieje tylko jeden sposb, by odpowiedzie na postawione wyej pytania, a mianowicie pomyle w inny sposb na temat naszego zwizku z/uniwersum, ni robimy to od pocztku nauki 300 lat wstecz. Musimy przekroczy tradycyjne granice, ktre oddzieliy nauk, religi, duchowo i histori zarwno w przeszoci, jak i teraz i poczy te wiele rde wiedzy w jedn now mdro. Gdy tak uczynimy, stanie si co niezwykego! Czas Majw W kadej dyskusji na temat osign Majw naley zauway to, co jest zapewne najbardziej zaawansowanym osigniciem ze wszystkich: ich niedocignion kalkulacj czasu. Nawet dzisiaj, wspczeni Majowie kontroluj na bieco wielkie cykle, jak te czas lokalny, uywajc systemu, o ktrym eksperci, tacy jak archeolog i antropolog Michael D. Coe, mwi, e: nie zgubi po drodze ani jednego dnia na przestrzeni dwudziestu piciu stuleci".13 Kalkulacje Majw opieray si na ich kalendarzu, ktry przedstawia znacznie wicej ni zwyczajne odliczanie liczby dni pomidzy peni a nowiem ksiyca. Majowie ledzili kosmiczne cykle czasu, a take niebieskie wydarzenia, ktre wwczas nastpoway. Uywajc najbardziej zaawansowanego systemu kalendarzy, ktry wiat zobaczy dopiero w czasach nam wspczesnych, Majowie zrobili co, co my z trudnoci moemy sobie wyobrazi. Nie majc szybkich komputerw ani skomplikowanego oprogramowania, obliczyli ruch Ziemi i naszego caego Ukadu Sonecznego i tego, jak odnosi si on do jdra naszej galaktyki Drogi Mlecznej.
34

Rysunek 6. Po lewej: Astronomiczne obserwatorium w Palenque, w Meksyku, jeden z najpikniejszych przykadw rozwinitej architektury Majw. Uwaa si, e to rozlege miejsce zostao zbudowane i wykorzystywane pomidzy VII a XX stuleciem n.e., a nastpnie zostao szybko i w tajemniczy sposb opuszczone. (Martin Gray www. sacredsites.com) Po prawej: Fragment The La Mojarra Stela, odkrytej w 1986 roku w pobliu La Mojarry, Veracruz, Meksyk, pokazujca w lewej

Kluczem do majaskiego czasu galaktycznego" bya 260dniowa rachuba, nazywana Tzolkinem lub witym Kalendarzem. W poczeniu z innym, 365dniowym kalendarzem, zwanym Niejasnym bokiem, Majowie traktowali owe dwa cykle czasu jako posuwajce si do przodu niczym tryby dwch k proces, ktry bdzie szed naprzd a do niespotykanego momentu, kiedy to jeden dzie na witym Kalendarzu bdzie zgodny z takim samym w Niejasnym Roku. w rzadki i potny dzie wyznaczy koniec 52letniego cyklu i by czci jeszcze wikszego poszerzenia si czasu, nazywanego przez Majw wielkim cyklem. Obecnie nie istnieje ani jeden znany artefakt, ktry miaby symbolizowa kalendarz Majw w caej jego rozcigoci. Chocia wspczeni badacze s w stanie interpretowa system odmierzania czasu przez Majw z ich inskrypcji, istnieje inny staroytny artefakt pochodzcy z innej kultury, ktra utrwalia majaski pogld na czas w postaci pojedynczego kalendarza. w artefakt jest nadal w uyciu. To Kamie Soca Aztekw (Piedra del Sol), staroytny dysk z kalendarzem przedstawiony na Rysunku 7. Ten monolityczny artefakt odkryto podczas wykopalisk prowadzonych na gwnym placu Mexico City, w 1790 roku.

1,2 metra gruboci i way prawie 24 040 kilogramw.14 Mimo e szczegy interpretacji dysku niekiedy rni si, dziki nowemu odczytaniu symboli Aztekw, wydaje si, e panuje oglna zgoda co do znaczenia wspomnianego artefaktu. Poniej zamieszczam doskonay opis kluczowych glifw na Kamieniu Soca. Podaj to tutaj, aby pokaza, e architekci dysku dokadnie rozumieli kosmiczne cykle oraz ich zwizek z dniami miesica.13 Gdy patrzymy na kalendarz Aztekw na Rysunku 7., najbardziej rzuca si w oczy twarz znajdujca si w samym centrum dysku. Aztekowie przyjli doktryn Epok wiata i, tak jak Majowie, wierzyli, e yjemy w pitym i ostatnim wiecie cyklu, ktry obejmuje cztery poprzednie. Wizerunek w centrum to bg naszego pitego wiata Tonatiuh, oznaczajcy ruch soca" lub soce ruchu". Niektrzy badacze interpretuj ruch implikowany przez rol Tonatiuha w cyklu jako moliwy trop prowadzcy do tajemnicy tego, co dzieje si na kocu kadej epoki. Tonatiuha otaczaj cztery skrzynki, ktre symbolizuj miejsce, w ktrym znajdujemy si w tym cyklu: cztery soca minionych epok. Glif kadej skrzynki to bstwo kojarzone z okrelon epok. Poruszajc si zgodnie z ruchem wskazwek zegara, od grnej czci lewej strony, odnajdujemy symbole wiatru, jaguara, wody i ognia. Nadal nie ma pewnoci co do tego, czy te glify przedstawiaj dominujcy motyw epoki lub przyczyn jej koca. Przechodzc na zewntrz koa epok wiata, nastpny krg, ktry widzimy zawiera 20 kwadratw, ktre przedstawiaj 20 dni miesica Aztekw. Osiem strzaek (rogw), ktre wychodz z tego koa, to osiem punktw kardynalnych promieni sonecznych (pnoc, pnocny wschd, wschd, poudniowy wschd itd.). W dole dysku (nie ma tego na obrazku) znajduj si symbole dwch wy. Kady z nich jest podzielony na odcinki. Uwaa si, e symbolizuj one koczyny jaguarw oraz pomienie. Chocia wrd badaczy nie panuje jeszcze zgodna opinia, co do dokadnego znaczenia wspomnianych symboli, zasadniczo uwaa si, e reprezentuj one liczce 52 lata cykle stulecia Aztekw, ktre rwnie trwa 52 lata. Wizerunki na dysku Aztekw s nienaruszone, czytelne, a autochtoni zamieszkujcy Ameryk rodkow nadal z nich korzystaj. Ta staroytna
35

Rysunek 7. Nie istnieje jeden artefakt, ktry symbolizuje cay system kalendarzy Majw. Uwaa si, e staroytny kalendarz Aztekw przedstawiony po lewej wywodzi si z majaskiego obliczania czasu. Po prawej, na powikszonej ilustracji kalendarza, mona wyranie zobaczy motywy obecnej epoki wiata i czterech poprzednich. Olbrzymi bazaltowy dysk liczy okoo 3,5 metra rednicy, ma niemal

mapa czasu, znajdujca si na replikach na terenie caego Meksyku i Jukatanu, jest norm dla wszystkiego, od nastawiania powszechnych zegarkw, do corocznych upraw. Dysk jest dla ludzi, ktrzy znaj jego jzyk, pikn map naszego zwizku z czasem, obejmujc wszystko, od tysicy lat, do chwili obecnej. Odczytywanie mapy czasu Majw Kalendarz Aztekw jest tylko jednym artefaktem, przedstawiajcym jedynie czciowe zrozumienie systemu odmierzania czasu przez Majw. Chocia brakuje w nim wielu subtelnoci, Kamie Soca nadal przekazuje potne przesanie na temat wielkiego cyklu. Data, na ktr wskazuj zarwno kalendarze Majw i Aztekw jako na koniec obecnego cyklu, jest taka sama: 21 grudnia 2012 roku. W tym dniu zimowe przesilenie sygnalizuje domykanie si obecnej epoki wiata, kalendarz wyzerowuje si, a my rozpoczynamy now epok wiata. Podobnie jak liczniki w niektrych samochodach wyzerowuj si po przejechaniu 100 000 mil, tak te kalendarz Majw uruchamia na nowo" now dat pocztkow zera, a cykl zaczyna si na nowo. Majascy sdziowie czasu zaszyfrowali dat kocow oraz system, ktry j kontroluje, na olbrzymich tablicach i wityniach, ktre wznieli na terytorium caego dzisiejszego Meksyku i Gwatemali. Chocia majascy ksia zaznaczyli kluczowe daty dla tych cyklw na swoich monumentach ponad 2000 lat temu, dopiero we wczesnych latach XX wieku ich wiadomo nabraa sensu w ramach znanego nam kalendarza gregoriaskiego. Wanie wtedy oryginalne obliczenie badacza Majw, Josepha T. Goldmana (1905) zostao potwierdzone przez badacza Jukatanu, Juana Martineza Hernandeza (1926) i angielskiego archeologa J. Erica S. Thompsona (1935), i staa si oglnie akceptowan dat na pocztek wielkiego cyklu Majw. W uznaniu wkadu kadego wspomnianego badacza, rezultat wzajemnego wysiku bierze jedn liter z nazwiska kadego mczyzny i nazywa si korelacj GMT. Kalendarz, oparty na tym zrozumieniu i tradycjach samych ksiy Majw wskazuje na to, e ostatni wielki cykl zacz si dat Majw 0.0.0.0.0, co przelicza si na 11 sierpnia 3114 roku p.n.e.16 Aby uchwyci znaczenie takiej pradawnej daty, myl o
36

wydarzeniach, ktre dziay si w tym samym czasie. Zatem jako punkt odniesienia dla preludium obecnego wielkiego cyklu, pocztek zidentyfikowany przez staroytny kalendarz jest mniej wicej w tym samym czasie, co pierwsze hieroglify, ktre pojawiy si w staroytnym Egipcie. Od tamtego punktu do dzisiaj rwnowaga cyklu obejmuje okres, o ktrym zazwyczaj mylimy jako o udokumentowanej historii czowieka. Co to oznacza? Majascy sdziowie czasu oczywicie ledzili nie tylko minuty dnia za pomoc swoich kalendarzy. Uywali swoich zaawansowanych czasomierzy, aby odlicza lata, ktre zakocz si rzadkim wydarzeniem niebieskim. John Major Jenkins, dziki naukowej gorliwoci, rozpozna takie wydarzenie w 1980 roku, a wic i my teraz wiemy, dlaczego koniec naszego konkretnego cyklu by tak wany dla Majw i tak przez nich oczekiwany. Pod koniec obecnego cyklu, nasz Ukad Soneczny, nasze Soce i nasza planeta przesuwaj si ku zrwnaniu z jdrem galaktyki Drogi Mlecznej lub dokadniej z rwnikiem galaktyki zrwnaniu, ktre nie zdarzy si ponownie przez kolejne 26 000 lat.17 Chocia faktycznie wyznacza to koniec naszego konkretnego wielkiego cyklu, tradycja Majw podaje, e koniec jest pocztkiem, na ktry czekamy. Z majaskiej perspektywy odnonie kosmologii i mitu, wiadomo i wiedza czowieka ewoluuj przez etapy rozwoju, ktry obejmuje olbrzymie okresy otoczone cyklami. Z kadym nowym cyklem mamy okazj, by wyj poza mylenie, ktre w przeszoci ograniczyo i zniszczyo nas. w rozwj osiga si jako cykle w cyklach, ktre tworz okres dojrzewania, o ktrym wspomniaem w poprzednim rozdziale. Jenkins wymownie opisuje ide ludzkich cyklw yciowych wewntrz kosmicznych, duchowych: 26dniowy kalendarz tzolkin opiera si na 260dniowym okresie genezy embrionu czowieka, a na wyszym poziomie 260dniowy tzolkin symbolizuje lub konstruuje 26 000letni okres precesji, ktry moemy nazwa duchow genez embrionu czowieka".18 Kod Czasu nr 10: Obecna epoka wiata rozpocza si 11 sierpnia 3114 p.n.e. Jej koniec jest sygnalizowany rzadkim zrwnaniem naszego Ukadu Sonecznego z jdrem galaktyki Drogi Mlecznej 21 grudnia 2012 r. wydarzeniem, ktre ostatnio zaszo w

przyblieniu 26 000 lat temu. Wspczeni naukowcy przyznaj, e owo galaktyczne zrwnanie dzieje si teraz. Przyznaj te, e kalendarz Majw wyznacza to wydarzenie. Dr E.C. Krupp, dyrektor Obserwatorium Griffith w Los Angeles w Kaliforni, mwi: Nie ma wtpliwoci, e jeden z wielkich cyklw tradycyjnego kalendarza staroytnych Majw jest na ukoczeniu swojej rachuby w tamtym czasie 2012 roku".19 Pytanie, ktre najczciej si zadaje, brzmi po prostu: Co to oznacza?". Z jednej strony s tacy, ktrzy nie bior pod uwag tego fenomenu, traktujc go jako niewiele wicej ni ciekaw osobliwo, ktr mamy szczcie widzie w swoim yciu. Inni sugeruj, e domykanie si wielkiego cyklu wyznacza konwergencj rzadkich procesw kosmicznych z konsekwencjami od radosnych do przeraajcych. Dr Jose Argiielles, autor dziea The Mayan Factor, ktre zapocztkowao zainteresowanie czasami Majw w latach osiemdziesitych ubiegego stulecia, sugeruje na przykad, e pierwsze lata nowego tysiclecia stanowi cz podcyklu, ktry rozpocz si w 1992 roku, i wyznaczaj pojawienie si tego, co on nazywa nie materialistycznymi, ekologicznie harmonijnymi technologiami... aby uzupeni nowe, zdecentralizowane spoeczestwo informacyjne mediarchii...".20 Jednake inni naukowcy i badacze, uywajc tych samych informacji, zapatruj si inaczej na to, co ukazuje kalendarz Majw. Ostrzegaj, e koniec wielkiego cyklu Majw zbiega si z wydarzeniami niebieskimi, ktre mog nie gbokie, a nawet niebezpieczne konsekwencje dla ziemskiego ycia takiego, jakim go znamy. India Daily, internetowe czasopismo z siedzib w Indiach, opublikowao na przykad wstpny artyku w edycji z 1 marca 2005 roku, przedstawiajc wyniki Modelu Komputera fiyderabad pokazujce, e biegunowa zmiana zbiegnie si z kocow dat kalendarza. W przeraajcym nagwku czytamy: Modele Komputerowe Przewiduj, e Odwrcenie Magnetycznego Bieguna na Ziemi i Socu Moe Pooy Kres Ludzkiej Cywilizacji w 2012 roku", a artyku opisuje najgorszy z moliwych scenariuszy, co moe oznacza wiat bez pola magnetycznego.21 S to oczywicie dwa bardzo rne pogldy na to, czego moemy si spodziewa po kocu wielkiego cyklu. Dlatego wanie pisz tutaj o nich. Podczas gdy w kolejnych rozdziaach przestudiujemy moliwoci od spokoju, do zmiany biegunowej, rzecz w tym, e majascy sdziowie czasu prbowali powiedzie nam o dacie, ktrej nikt z nich nawet by w swoim
37

yciu nie zobaczy. Mimo e wyznawanych jest wiele pogldw na temat tego, czego moemy oczekiwa, gdy przyblia si kocowa data kalendarza Majw, wikszo ludzi czuje, e co si zdarzy. Poniewa rok 2012 bdzie ju za kilka krtkich lat i tak si skada, e zbiega si on z bezprecedensowymi zmianami, ktre ju w tej chwili dziej si w naszym Ukadzie Sonecznym, coraz wiksza liczba naukowcw sugeruje, e zrozumienie tego, co majascy sdziowie czasu prbowali nam powiedzie, ley w naszym najlepszym interesie. Najlepiej zacz od samego kalendarza. By moe emerytowany profesor z Uniwersytetu Stanu Kalifornia, Ricardo Duran, wyraa to najlepiej. W wywiadzie, w ktrym omawia znaczenie kocowej daty 2012 roku, Duran wyjania: [Ostatni dzie cyklu] nazywany jest dniem czwartego ruchu. To nazwa daty, a oznacza ona bardzo gbok zmian nastpujc poprzez ruch".22 Dwa cykle, ta sama data kocowa. Oprcz przesilenia zimowego 2012 roku wyznaczajcego koniec Wielkiego Cyklu Majw, dzie 21 grudnia sygnalizuje rwnie ukoczenie jeszcze wikszego cyklu: wielkiego lub precesyjnego roku, ktry rozpocz si mniej wicej 26 000 lat temu. To wanie wtedy zaczlimy podr, ktra niesie nas przez niebiesk ciek wszystkich 12 znakw Zodiaku. Gdy przechodzimy przez prg rwnika Drogi Mlecznej w ramie czasowej 2012 roku, nie tylko zaczynamy now epok wiata liczc 5125 lat, ale take koczymy jeden precesyjny rok wszystkich 12 konstelacji Zodiaku i zaczynamy nastpny. Rzadko tych dwch cyklw koczcych si rwnoczenie oraz fakt, e yjemy w czasie, gdy one zbiegaj si ze sob, mwi nam ponad wszelk wtpliwo, i s to naprawd nadzwyczajne dni. To rwnie dodaje wiarygodnoci mdroci staroytnych sdziw czasu, ktrzy przez tysice lat zachowywali wiedz na temat tej konwergencji cyklw, zanim wspczesna nauka moga zaakceptowa jej znaczenie. Chocia szczegy cyklw Majw niekiedy rni si od tych pochodzcych z najstarszych kosmologii wiata, zasadnicze podobiestwa s uderzajce. Ponisza tabela podsumowuje podobiestwa do wedyjskiego systemu yug.

Porwnanie Majaskiej i Wedyjskiej Epoki wiatw Nazwa Cyklu Zacz si Czas, a pojawi si Majaski Wielki Cykl 3114 r. p.n.e. 5125 lat Wedyjski Kali Yuga 3102 r. p.n.e.

5000 lat zmiana Rysunek 8. Opisy epok wiata zanotowane w pismach wedyjskich i majaskich s uderzajco podobne. Zarwno Majowie, jak i Wedowie opisuj pocztek naszej obecnej epoki w przyblieniu 5000 lat temu jako fragment wikszego cyklu. Oba plemiona opisuj donios, oczekiwan w przyblieniu po 5000 lat trwania cyklu, zmian, zbiegajc si z rzadkim astronomicznym zrwnaniem, ktre powtrzy si mniej wicej za kolejne 26 000 lat. Obie tradycje podaj, e obecnie znajdujemy si w ostatnim cyklu wielkiej epoki wiata. Uwaa si, e oba cykle zaczy si w przyblieniu 5000 lat temu, a pomidzy datami ich pocztku wystpuje rnica jedynie 12 lat. Widzc tak wyran zgodno pomidzy dwiema rnymi cywilizacjami egzystujcymi w dwch rnych czciach Ziemi, a take w wietle cisoci dodatkowych kosmicznych osi czasowych (na przykad zgody pomidzy naukow i hindusk wersj wieku Ziemi), jestemy winni zada sobie pytanie: Co te cykle czasu nam mwi?". Aby odpowiedzie na takie pytanie, musimy bardzo dokadnie przyjrze si dowiadczeniu tak powszechnemu, e rzadko powicamy mu w swoich mylach choby chwilk. Jednoczenie jest ono tak zagadkowe dla naukowcw, e wspczeni fizycy maj nawet specjalny sposb odnoszenia si do niego, gdy rozwaaj rozwizania zagadek wszechwiata. Jak zobaczymy w nastpnym rozdziale, owo dowiadczenie nosi miano problemu czasu". Odpowied na to, co oznacza w naszym yciu rok 2012, sprowadza si do zrozumienia przez nas tajemniczej istoty samego czasu.

38

Rozdzia czwarty: Klucz do uniwersum: najpikniejsze liczby czasu i natury Matematyka to jzyk, ktrym Bg napisa wszechwiat. Galileo Galilei (15641642), astronom Bg przy stwarzaniu wiata uywa piknej matematyki. Paul Dirac (19021984), fizyk, laureat Nagrody Nobla w 1933 roku Kade omwienie czasu i daty kocowej 2012 roku w kalendarzu Majw byoby niepene bez wzmianki o etnobotaniku i pisarzu wizjonerze Terence McKenna. Przed swoj mierci w kwietniu 2000 roku McKenna bada czas w sposb, ktry wydaje si bardziej mdroci staroytnego szamana ni badacza z XX wieku. By moe wanie stamtd brao si natchnienie do jego wielkich pomysw. Ksiki McKenny, napisane wsplnie z bratem Denisem, zatytuowane True Hallucinations i The Invisible Landscape, opisuj w jaki sposb dowiadczenia autorw z tubylcami w dunglach Kolumbii skoniy ich do mylenia o czasie i sposobie, w jaki rzeczy ulegaj zmianie wewntrz czasu, jako o falach, ktre maj struktur i ktre gdzie prowadz.1 ** Fala czasu zero W 1998 roku McKenna wysa mi kopi oprogramowania Fali Czasu Zero programu komputerowego, ktry sam rozwija, aby otworzy okno zrozumienia przeszoci, jak te teraniejszoci, w historii. Z powodu kwestii kompatybilnoci pomidzy jego programem a moim komputerem, nigdy nie miaem okazji, aby tak naprawd uy Fali Czasu Zero. To list, ktry McKenna zawar w swojej korespondencji, jego innowacyjne mylenie oraz jego maria nauki i autochtonicznej tradycji fascynoway mnie. Wanie kiedy byem po pielgrzymkach z Egiptu do Peru, on zgodzi si ze staroytn ide czasu jako poruszajcej si esencji, ktra podruje w
39

cyklach na caym wszechwiecie. To wanie sposb, w jaki myla o tych cyklach sprawi, e chciaem czyta wicej. Uywajc sekwencji King Wen z I Ching (pradawnej chiskiej Ksigi Zmian") jako klucza, McKenna sdzi, e znalaz sposb na przedstawienie na wykresie nowoci i wzrastajcej zoonoci zmiany wraz z biegiem czasu. Nazwa te unikalne warunki nowoci". Wedug McKenny, gdy na wykresie przedstawi si nowo, otrzymujemy szczeglny ksztat fali zwanej fal czasu zero lub po prostu fal czasu.2 Wspominam tutaj o programie Fali Czasu Zero ze wzgldu na jego wyniki. Identyfikuje on pojedynczy rok jako punkt, kiedy moemy oczekiwa tego, co McKenna nazywa maksymaln zoonoci i nowoci w naszym wiecie. Prawdopodobnie nie dziwi, e w punkt ju gboko zakorzeni si w naszej zbiorowej psychice: koniec wielkiego cyklu Majw 2012 rok. McKenna wasnymi sowami opisa znaczenie swojego programu i to, co ujawni. Stajemy u progu moliwoci, ktre sprawi, e dosownie nie poznamy samych siebie" mwi i te moliwoci urzeczywistni si, nie w nastpnym tysicu lat, ale w kolejnych 20, poniewa przyspieszenie pomysowoci i nowoci, i transferu informacji jest w tym punkcie zawrotnie szybkie".3 Innymi sowy, program McKenny okrela 2012 rok jako czas, kiedy wszelkie kombinacje, ktre moemy sobie wyobrazi w naszych umysach, natychmiast staj si moliwe. Bez wtpienia pomys nowoci McKenny otworzy drzwi do nowych moliwoci w naszym rozumieniu czasu. Matematyka, ktra wspiera jego dzieo, jest zoona. Dla niektrych jest ona take kontrowersyjna. Przed mierci pracowa wraz z matematykiem Matthew Watkinsem, aby zidentyfikowa mocne i sabe strony w jego programie.4 Zajmujcy si fizyk nuklearn John Sheliak, uywajc odkry Watkinsa, skorygowa oryginalne oprogramowanie McKenny, aby poprawi zidentyfikowane bdy.5 Gdy zbliamy si do 2012 roku, idee Mckenny i jego Fala Czasu Zero nadal oferuj podstawy do zrozumienia znaczenia tej daty. Jednak nawet gdy ta data minie, nie mam wtpliwoci, e owo dzieo bdzie nadal torowao drog do nowych interpretacji cyklw natury. Chocia idee McKenny daj potne wyobraenie o zoonoci ycia,

aby odpowiedzie na swoje pytania odnonie 2012 roku, potrzebowaem czego wicej ni informacji, ktrych wspomniany wyej program mg dostarczy. Jeli wydarzenia przeszoci rzeczywicie staj si ziarnami przyszych warunkw, musiaem zrozumie same wzory. Trzeba byo raczej odnale rytmy, ktre powtarzaj si od cyklu do cyklu, ni nowo wydarze oraz to, kiedy si zbiegaj. Prosty wszechwiat Edward Teller, czowiek zwany ojcem" bomby wodorowej, powiedzia kiedy: Gwnym celem nauki jest prostota". Teller, wyjaniajc o co mu chodzio, zakoczy: Gdy rozumiemy wicej rzeczy, wszystko staje si prostsze".6 Z dowiadczenia naukowca i studenta staroytnych kultur wiem, e ta zasada wydaje si uniwersalna. Im bardziej rozumiemy ycie i natur, wydaje si, e tym prostsze staj si rzeczy, a to obejmuje sekrety samego wszechwiata. Moemy opisywa siy natury za pomoc terminw technicznych, dziki ktrym naukowcy zgbiaj wiat. Ale w moim odczuciu nie musimy tego robi. Kiedy lepiej przyjrzymy si esencji tego, co powoduje wszechwiatem, ujrzymy, i te interpretacje rzeczywicie opieraj si na prostych ideach. Chocia prawa natury i czasu z pewnoci istniej we wszechwiecie na olbrzymi skal, nadal opieraj si one na bardzo prostych pojciach. Odsaniaj si w naszym yciu w nieskomplikowany sposb. I mona z nich korzysta po prostu poprzez sowa i przykady ktre czyni je bogatymi w sens. Zatem wyglda na to, e natura i czas s jedynie tak zoone, jak my postanawiamy je takimi uczyni. Kluczem do rozumienia duych rzeczy we wszechwiecie jest pojmowanie tego, co sprawia, e owe rzeczy dziaaj na ma skal. Potem moemy zastosowa w wikszym wiecie to, czego si nauczylimy. W taki wanie sposb jeden z najwikszych umysw XX wieku doszed do jednego z najbardziej nieodpartych wnioskw na temat samej rzeczywistoci. Korzysta z reguy, ktr rozwija na ma skal przy swoim biurku i zastanawia si, czy mona by j byo zastosowa do caego wszechwiata. To, co wynika z owych odkry teraz tworzy podstawy dla caej gazi nauki, ktra wanie we wczesnych latach XXI wieku staje si niezalena. Programy natury
40

W latach czterdziestych ubiegego stulecia Konrad Zuse, ktremu przypisuje si opracowanie pierwszych wspczesnych komputerw, dozna nagego olnienia co do sposobu, w jaki moe funkcjonowa wszechwiat. Gdy opracowywa proste programy do napdzania tych pierwszych komputerw, zada pytanie, ktre brzmi bardziej jak akcja powieci ni co, co ma by potraktowane jako powana, naukowa moliwo. Zuse zastanawia si po prostu nad tym: Czy to moliwe, e cay wszechwiat dziaa jak komputery, ktre konstruuj? To oczywicie powane pytanie, z konsekwencjami, ktre wstrzsaj wszystkim, od idei ycia i ewolucji, do podstaw samej religii. S to te same implikacje, ktre day pocztek niezwykle popularnemu w 1999 roku filmowi Matrix. W latach czterdziestych ubiegego stulecia Zuse by bez wtpienia czowiekiem wyprzedzajcym swoj epok. W ostatnich latach nowe odkrycia skieroway naukowcw wprost ku jego oryginalnym pomysom W 2006 roku Seth Lloyd, projektant pierwszego moliwego komputera kwantowego posun myl Zuse odnonie komputera jeden krok naprzd. W wietle nowej technologii i nowych odkry wznis j z pytania A co jeli" do stwierdzenia Jest". Opierajc si na swoim badaniu w nowej dziedzinie fizyki cyfrowej, Lloyd opisuje implikacje wyaniajcego si pogldu na rzeczywisto: Historia wszechwiata jest w rzeczywistoci olbrzymim i toczcym si kwantowym obliczeniem".7 W razie wystpienia jakichkolwiek wtpliwoci, o co dokadnie tu chodzi, Lloyd wyjania swoje idee. Zamiast sugerowa, e wszechwiat moe przypomina komputer kwantowy, powala nas najbardziej radykalnym opisem rzeczywistoci, ktra wyonia si w cigu ostatnich 2000 lat. Lloyd stwierdza: Wszechwiat jest komputerem kwantowym".8 Z punktu widzenia Lloyda wszystko, co istnieje, stanowi dane wyjciowe komputera uniwersum. Wyjania: W miar jak odbywa si obliczanie, odsania si rzeczywisto".9 Powd, dla ktrego istotne jest porwnywanie wszechwiata do komputera jest taki, e bez wzgldu na jego rozmiar czy stopie zaawansowania, kady komputer stosuje si do tej samej podstawowej zasady: korzysta z programw, aby czegokolwiek dokona. Biorc to pod uwag, podobiestwa pomidzy natur a komputerem staj si oczywiste. W obu przypadkach istniej kody, ktre sprawiaj, e rzeczy dziej si. Jeli jestemy w stanie zrozumie owe kody, moemy te poj to, w jaki sposb

funkcjonuj rzeczy i jak poczyni zmiany, kiedy zachodzi ku temu potrzeba. Chocia w przypadku niektrych ludzi myl o piknie ycia wywodzcego si z programu" moe si wyda niejako niepokojca, za wyjtkiem jzyka moe si ona tak bardzo nie rni od dotychczasowych odkry naukowych. Program definiuje si jako kod, ktry wprawia serie wydarze w ruch". Wiemy, e od atomw do komrek, od orbit do pr roku, wszechwiat utrzymuje si przy yciu, stosujc si do owych wzorw. Wiemy rwnie, e te wzory powtarzaj si jako cykle. S to programy natury. Pro gramy natury istniej, poniewa co lub kto ulokowa je tutaj. Chocia opisy tego czego lub kogo rni si poczwszy od zderzajcych si czstek uwalniajcej energii", a skoczywszy na Bogu", zasada jest ta sama: istnieje wielki kosmiczny silnik, ktry popycha rzeczy do przodu. Zatem naprawd mona bez wielkiej przesady stwierdzi, e wszechwiat i wszystko, co si w nim zawiera, jest tym, czym jest w silnik i przebywa tam, gdzie wspomniany silnik jest, poniewa kod program natury umieci go tutaj. Kluczem do zrozumienia takiego kosmicznego programu jest zdanie sobie sprawy z jego rolitworzenia wzorw. Aby pracowa z takimi wzorami, musimy poj liczby, ktre sprawiaj, e wzory w ogle istniej. Poniewa natura dziaa na prostych zasadach, nie powinno dziwi odkrycie, e liczby opisujce cykle natury s rwnie nieskomplikowane. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, Paul Dirac, uchwyci istot tej prostoty: Bg przy stwarzaniu wiata uywa piknej matematyki".10 Pikno mieci si w eleganckiej prostocie. Tak naprawd, gdy rozumiemy liczby, ktre sprawiaj, e moliwe s cykle natury, uczymy si take jzyka Boga. Kiedy przyswajamy sobie zastosowanie tych liczb, aby poczy przeszo z przyszoci, mwimy boskim jzykiem wielkiego programisty wszechwiata. Chocia w wielu podrcznikach zawarta jest zoona matematyka, ktra opisuje kody natury, nasi przodkowie pozostawili nam te same idee jako dwa proste klucze, ktre zostaj wyjanione w niej znajdujcym si ustpie. Poprzez potn liczb, ktra zdaje si rzdzi tyloma wzorami natury i ich precyzyjnym powtarzaniem si, szamaninaukowcy naszej przeszoci stworzyli pikny most pomidzy wiatami zmysowego pikna i
41

cyklw czasu. Dziki niemu sekret czasu staje si oczywisty: we wszystkim chodzi o rozpoznanie sposobu, w jaki cykle wzorw rozgrywaj si w naszym yciu. Wzory: klucze natury do wszechwiata Moja pierwsza zima na wysokiej pustyni pnocnego Nowego Meksyku okazaa si jedn z najzimniejszych, jakie mona spotka w ksigach rekordw. Nawet starsi ludzie z pobliskich ojczystych pueblw stwierdzili, e nikt z nich nie pamita, aby zimno utrzymywao si tak dugo, jak podczas suchych zim wczesnych lat dziewidziesitych ubiegego stulecia. Chocia mj naukowy umys wiedzia, e zimne powietrze jest cisze od ciepego i na og osiada w dolinach w nocy, dopiero tej pierwszej zimy zdaem sobie spraw, jak zimne mog by te noce, Przekonaem si o tym pierwszego grudniowego wieczoru, kiedy to wyszedem z domu, aby popatrze na gwiazdy i sprawdzi termometr przy stosie drewna opaowego. Szybko nauczyem si, e doliny wysoko pustynne s w stanie tworzy niebezpieczne warunki, w ktrych odkryta skra moe przemarzn w cigu kilku minut. Po stukniciu kilka razu w rt, aby upewni si, czy wskanik nie zablokowa si, pomknem z powrotem po cieplejszy paszcz. Byo 50 stopni poniej zera! Gdy nastpnego dnia wzeszo soce, a temperatura wzrosa do ponad czterdziestu stopni powyej zera, wyruszyem do miasta. Wszdzie, gdzie si udaem, temat rozmw by taki sama. Ludzie rozprawiali o rekordowym zimnie i o tym, jak to wpyno na ich ywy inwentarz, rury wodocigowe i plony. Jeden mczyzna z lokalnego sklepu z artykuami elaznymi, ktry musia by w pracy jeszcze zanim soce ogrzao wiat, gdy wyjeda tego ranka z podjazdu odkry, e guma na oponach staa si tak krucha od zimna, e opony pky i zamay si. Pniej w nocy temperatura znowu spada i raz jeszcze termometry pokazay niemal 50 stopni poniej zera. Gdy nastpnego dnia przechadzaem si po polach wok mojego domu, zauwayem, e sporadycznie pojawiajce si mrowiska zaznaczajce domostwo zdaway si wikszymi ni zazwyczaj i nie tylko troch wikszymi: te mrowiska wystaway okoo p metra lub jeszcze wyej i byy widoczne z kilku akrw, nim do nich dotarem! Niektre nawet przewyszay szawi lekarsk i krzewy pustynne, rosnce dziko w dolinie.

Wiedziaem, e aby kopce byy tak due, mrwki musz zej gboko pod ziemi. Wiedziaem te, e im gbiej kolonie mrwek buduj swoje tunele w ziemi, tym cieplejsza staje si temperatura otaczajcej ich ziemi. Nie wiedziaem natomiast tego, czy te fakty wi si jako z rekordowymi temperaturami, innymi sowy, czy mrwki w jaki sposb" wiedziay, e zblia si bardzo zimna zima, a zatem dlatego budoway swoje domy? Nastpnej zimy wzory pogody ulegy zmianie. Chocia grudniowe temperatury nadal byy niskie, duo poniej zera, termometr nie wskazywa poniej 50 stopni. Przez ca jesie przygldaem si mrowiskom na polach i zauwayem, e nie wydaj si tak due, jak zeszego roku. Hmm, pomylaem, moe mrwki mwi nam, e ta zima nie bdzie tak straszliwa. Wkrtce odkryem, e to, co ujrzaem na moich polach, stanowi cz dobrze znanej tradycji wrd autochtonw i historycznych mieszkacw wysokich pusty. To wzr. I w wzr jest czci cyklu. Jest tak przewidywalny i niezawodny jak dowolna, stosujca najnowoczeniejsze techniki prognoza z modelw komputera. On jednak pojawia si od owych prognoz jeszcze wczeniej. Wzr jest jasny: im wysze kopce, tym gbiej mrwki dryy w ziemi tunele, i tym zimniejsza bdzie zima. Do czasu, gdy drzewa zaczynaj si zmienia jesieni, jeli mrwki schodz bardzo gboko, oznacza to, e mog albo planowa moje seminaria w czci wiata, gdzie temperatury wynosz, co najmniej troch powyej zera w nocy... albo robi zapasy dodatkowego drewna na opa. Rzecz w tym, e mrowiska i pogoda to wzory, ktre mona rozpoznawa. Razem ich cykliczne wzory stanowi cz jeszcze wikszych wzorw pr roku. S one stae i pojawiaj si jak w zegarku. Im wicej uczymy si o naszym zwizku z natur i czasem, tym janiejsze staje si to, e wzory i cykle czasu s czym wicej ni tylko interesujcym fenomenem ycia. Cykle czasu S yciem. Tak naprawd trzeba przyzna, e we wszystkim, od biologii DNA i praw fizyki, do historii naszej planety i ewolucji wszechwiata, nasz wiat materii stosuje si do bardzo cisych zasad, ktre pozwalaj rzeczom by" takimi, jakimi s. Chocia moe si wydawa, e jedynym czasem, kiedy wymykamy si efektowi cyklw jest kocwka ycia, wyglda na to, e nawet w chwili
42

mierci jestemy czci wikszego cyklu. Niemal w sposb uniwersalny nasza najwyej przez nas ceniona duchowa tradycja przypomina nam, e mier to tylko koniec jednego cyklu i cz wikszego, co odzwierciedla motyw stworzenia/zniszczenia/ narodzin/mierci samego wszechwiata. W zwizku z tym natura wrcza nam dwa potne klucze, ktre sprawiaj, e moliwe staje si przewidywanie powtarzajcych si wzorw w cyklach czasu. Bez wzgldu, na to, czy cykle trwaj przez nanosekund, czy przez dziesitki tysicy lat, klucze dziaaj tak samo. 1. 2. Pierwszym kluczem jest zasada fraktali. S to wzory, ktrych uywa natura, aby wypeni przestrze wszechwiata. Drugim kluczem jest zloty wspczynnik. Jest to liczba, ktra okrela, jak czsto natura powtarza wypeniajce przestrze fraktale.

Kady klucz osobno dziaa, jako potne narzdzie do zrozumienia wszystkiego, od sekretw atomw i wewntrznej pracy ukadw sonecznych, do cyklw osobistego sukcesu i zdrady. cznie daj niesychane wyobraenie o jzyku samego czasu. Jak zobaczymy w kolejnych rozdziaach, gdy stosujemy te dwa proste klucze do czasu przeszoci, teraniejszoci i przyszoci otwieramy drzwi do potnych spostrzee na temat tego, kiedy i jak moemy si spodziewa najwikszych zagroe naszej kariery, sposobu ycia, cywilizacji, a nawet przyszoci. Jeli wiemy, kiedy mamy oczekiwa warunkw, mamy te pojcie o tym, jak zmienia okolicznoci. Jednake zanim dokonamy ktrejkolwiek z wymienionych rzeczy, musimy zrozumie nasze dwa klucze: natur fraktalnych wzorw i pradawny sekret zotego wspczynnika. Fraktale: kod wewntrz kodu wewntrz kodu... W pnych latach dziewidziesitych ubiegego stulecia nadarzya si okazja, eby moja rodzina skorzystaa ze wszystkich moich umiejtnoci organizowania i planowania, ktre rozwinem w wiecie korporacji. Nadszed czas, by mama przeprowadzia si ze swojego domu w jednym miecie do innego. Szybko si przekonaem, podobnie jak kady kiedykolwiek podejmujcy si takiej misji, e sama przeprowadzka nie bya czym trudnym. To wanie przygotowania, ktre musiay mie miejsce

wczeniej, stay si projektem ycia. Mama podja decyzj, e ta przeprowadzka jest szczeglna i e zamierza zabra si do niej inaczej, ni to byo w przeszoci. Celebrujc dobre zdrowie, nowe pocztki i nowe otoczenie, w celu usprawnienia swojego ycia, zdecydowaa si na t przeprowadzk, jako na krok redufecji. Oznaczao to, e wszystko, co gromadzia przez dekady, zostanie dokadnie obejrzane i wycenione, a rzeczy, ktrych ju nie potrzebowaa, znajd nowy dom. Musielimy, zatem zdecydowa, co zabra, zanim moglimy zacz si pakowa. Gdy przeszukiwalimy puda i torby, ktre mieciy w sobie zgromadzon histori caej naszej rodziny, pochony nas przywoywane na myl wspomnienia i znaczenie zawartoci pude. Co kilka minut syszaem podekscytowany gos mamy, dobiegajcy gdzie zza przewyszajcej j sam sterty kartonw, proszc mnie, abym zerkn na skarby, ktre odnalaza. Och, spjrz na to", mwia, unoszc co, co mj brat lub ja zrobilimy dla niej ponad 30 lat temu. Bya tam kartka z Walentynek, ktra wci miaa w rodku przyklejone dwie czekoladki Tootsie Roli (teraz prawie skamieniae). Mj brat wykona t kartk i podarowa j mamie, gdy sam by w drugiej klasie. Byy tam Zrobione w XIX wieku czarnobiae, powlekane metalem fotografie naszych przodkw z surowymi twarzami. Widocznie zrobienie dla siebie zdjcia stulecie wstecz byo powan spraw. Nikt z moich przodkw nie umiecha si! Potem znalelimy moje dziea. Mama miaa je wszystkie. Pokazyway one mj rozwj od prostych rysunkw natury, ktre wykonaem w przedszkolu, do malowanych w liceum azjatyckich akwareli ludzi uprawiajcych sztuk walki. Wanie te pierwsze rysunki przywouj t histori w tym rozdziale. Gdy rozoyem kruchy karton i przyciemnione obrazki namalowane kredkami, zdumiao mnie to, co ukazywao si moim oczom. Jako dziecko zrobiem, co w mojej mocy, aby reprodukowa pikno drzew pnocnego Missouri i zmieniajcych si pr roku. Rzecz w tym, e rysunki na papierze byy niczym w porwnaniu z drzewami, ktre skaday si na zalesione skarpy wznoszce si nad rzek Missouri. Moje drzewa przypominay trjkty na chudych supach! Puszyste oboki, ktre nakrapiay niebo, byy pustymi koami wiszcymi nad horyzontem, a skay na ziemi wyglday jak stos niewielkich kwadratw.
43

Obrazy rejestrowane na papierze byy prymitywn interpretacj tego, co tak naprawd widziaem swoimi oczyma. Wane jest tutaj to, e wyraaem, co widziaem, uywajc narzdzi, o ktrych nauczyem si, e symbolizuj nasz wiat: geometri ksztatw. Poniewa geometria, ktrej zazwyczaj uczylimy si w przeszoci opiera si na formach, ktrych nie spotykamy w przyrodzie, rysunki stanowiy przyblienia. Wyraaem to, co widziaem jako dziecko poprzez ksztaty, z wyranym podobiestwem. Teraz wiemy; e ten rodzaj geometrii geometrii euklidejskiej po prostu si nie sprawdza. Powd jest taki, e natura nie zostaa stworzona z k, trjktw i kwadratw. Najwidoczniej potrzebujemy innego typu geometrii, aby opisa wiat, ktrego dowiadczamy naszymi zmysami. Teraz j mamy. Pojawia si nowa matematyka, na zawsze zmieniajc sposb, w jaki mylimy o wszystkim, od natury i naszych cia, do wojen i giedy papierw wartociowych. Nazywa si j matematyk fraktaln lub po prostu fraktalami. W latach siedemdziesitych ubiegego stulecia profesor matematyki na Uniwersytecie Yale Benoit Mandelbrot przedstawi sposb na dojrzenie ukrytej struktury, ktra sprawia, e wiat jest taki, jakim go widzimy. Owa struktura skada si z wzorw w szczeglnoci z wzorw wewntrz wzorw wewntrz wzorw... itd. Benoit Mandelbrot nazwa swj nowy sposb patrzenia na rzeczy fraktaln geometri. Jego dzieo The Fractal Geometry of Natur jest obecnie uznawane za jedn z najbardziej wpywowych ksiek XX wieku.11 Przed odkryciem Mandelbrota matematycy stosowali geometri euklidejsk t, ktr ja wykorzystywaem jako dziecko do opisywania naszego wiata. Przekonanie byo takie, e natura jest zbyt zoona i zbyt podzielona, by mie pojedyncz form matematyczn lub wzr, ktry j dokadnie przedstawia. Wanie z tego powodu pierwsze dziecice rysunki przedstawiajce drzewa zwykle wygldaj jak lizaki na patykach. Mandelbrot zacz poszukiwa nowego sposobu, by da wyraz swoim dowiadczeniom z powodu epifanii, ktrej dozna jako dorosy, studiujc wiatow architektur oraz nieodpowiednich narzdzi, za pomoc ktrych musia odtwarza to, co widzia. Opisujc to, z czego zda sobie spraw, powiedzia: Nie myl, aby Euklides by sposobem na zaczynanie nauki matematyki. Uczenie si tego przedmiotu powinno si zaczyna od nauki geometrii gr, ludzi. W pewnym

sensie geometrii... c, Matki Natury, a take budynkw wielkiej architektury".12 Za pomoc tych sw Mandelbrot stwierdzi to, o czym my wszyscy wiemy intuicyjnie. Natura nie uywa perfekcyjnych linii i ukw, aby budowa gry, chmury i drzewa. Wykorzystuje raczej nieregularne fragmenty, ktre gdy wzite jako cao staj si grami, chmurami i drzewami. Kluczem we fraktalu jest to, e kady fragment, niewane, jak may, wyglda niczym wikszy wzr, ktrego jest czci. To bdzie istotne, gdy w nastpnym rozdziale zaczniemy myle o czasie jako o fraktanych wzorach. Gdy Mandelbrot zaprogramowa swj prosty wzr do komputera, dane wyjciowe byy szokujce. Odmalowujc wszystko w wiecie naturalnym w postaci maych fragmentw, ktre bardzo przypominaj inne mae czstki oraz czc te podobne fragmenty w wiksze wzory, stworzone obrazy wykonay co wicej, ni tylko przyblienie natury. One wyglday dokadnie jak natura. Nowa geometria Mandelbrota przekazywaa nam o wiecie wanie to. Natura tworzy sam siebie we fragmentach, a kady z nich skada si z wzorw, ktre s podobne, ale nie identyczne. Termin na opisanie tego rodzaju podobiestwa to upodabnianie si do samego siebie

siebie opisuj natur i mog przypomina nawet najbardziej zoone wzory, takie jak li paproci po prawej. Kod Czasu nr 11: Natura uywa kilku prostych, podobnych do siebie i powtarzajcych si cyklw fraktali aby energi i atomy wbudowa w znane formy wszystkiego, od korzeni, rzek i drzew, do ska, gr i nas.

Pozornie natychmiast moliwe byo wykorzystywanie fraktali do replikowania wszystkiego, od linii brzegowej kontynentu, do alpejskiego lasu a nawet samego wszechwiata. Kluczem byo odnalezienie odpowiedniego wzoru waciwego programu. Jest to idea, ktra sprowadza nas do mylenia o naturze jako o programie, ktry napdza wszechwiat.

Rysunek 10. Przykady fraktali w przyrodzie. Obraz po lewej to Romanesco Broccoli. Od pojedynczych kwiatw, do caej odygi powtarzaj si te same wzory w rnych skalach, aby da pocztek gwce brokua. Obrazek po prawej na grze to piorun elektrycznoci wyadowujcej si w postaci byskawicy z atmosfery do ziemi. Obrazek pod byskawic to powikszony neuron wyspecjalizowana komrka ukadu nerwowego, ktra niesie elektryczn informacj wewntrz ciaa. Oba zestawy obrazkw ilustruj, w jaki sposb podobne do siebie, powtarzajce si wzory mog zosta wykorzystane do opisu wszechwiata od malutkiego do olbrzymiego, rnicego si jedynie skal. Rysunek 9. W latach siedemdziesitych ubiegego stulecia Benoit Mandelbrot zaprogramowa komputer tak, aby ten wytworzy pierwsze fraktalne wizerunki, tak jak jeden po lewej, zwany ustawieniem Mandelbrota. Gdy zrobimy najazd na kady fragment wzoru, okazuje si, e niewane, jaka jest skala, oglny wzr powtarza si i w niezwyky sposb przypomina sam siebie. Naukowcy odkryli, e zasady upodabniania si do
44

Jeli cay wszechwiat rzeczywicie stanowi dane wyjciowe niewyobraalnie wielkiego, pradawnego i nieustannie funkcjonujcego programu, tak jak zasugerowali Zuse i Lloyd, to w takim razie program musi wytwarza fraktalne wzory, ktre widzimy w postaci otaczajcego nas wiata. w fraktalny pogld na uniwersum oznacza, e wszystko od pojedynczego atomu, do caego kosmosu skada si z zaledwie kilku

naturalnych wzorw. Chocia* mog si one czy, powtarza i budowa same siebie na wiksz skal, w ich zoonoci mona je nadal zredukowa do kilku prostych form. Tej idei z ca pewnoci trudno si oprze. Ona jest pikna, Mylenie o wszechwiecie jako o fraktalnej rzeczywistoci kadzie kres sztucznemu podziaowi, ktry zastosowalimy w swojej wiedzy w przeszoci, splatajc bardzo rne dyscypliny nauki i filozofii w jedn wielk, zgrabn opowie o tym, jak skonstruowany jest wszechwiat. Fraktalne spojrzenie na kosmos jest tak pene, e stanowi nawet estetyczne waciwoci rwnowagi i symetrii, do ktrych artyci, matematycy, filozofowie i fizycy d w najwyszych formach swojej sztuki. Uniwersalne uznanie takiego sposobu mylenia z pewnoci spenia profetyczne stwierdzenie przetestowanej przez czas prawdy prostoty, ktre wypowiedzia pionierski fizyk John Wheeler. Przed swoj mierci w 2008 roku Wheeler przewidzia, e wszystko musi si opiera na prostej idei. Gdy ju j odkryjemy, powiedzia, bdzie ona tak prosta, tak pikna, tak nie do odparcia, e powiemy sobie nawzajem: Och, jake moe by inaczej?". Wszechwiat fraktalnych wzorw bez wtpienia wpasowuje si w prognoz Wheelera. Fraktalny model naszego wszechwiata, oprcz godzenia wymogw tylu rnych sposobw mylenia, niesie te inn wan korzy. Trzyma klucz do otworzenia niczego innego, jak wanie wewntrznej pracy wzorw natury. Jeli na przykad bdziemy potrafili zrozumie wzr atomu, to fraktalny wzr Ukadu Sonecznego zacznie mie sens. Z naszego rozumienia Ukadu Sonecznego, wzory galaktyki powinny zacz stawa si jasne. Chocia kady z tych systemw ma bardzo rny rozmiar, stanowi one ekspresje powszechnego wzoru; s swoimi fraktalami. Kod Czasu 12: Wszystko, co trzeba, by zrozumie wszechwiat, ley w prostocie kadej jego czci.

A niebo w dzikim kwiecie, Trzymaj nieskoczono w doni swojej rki A wieczno w godzinie. Poprzez pikno tych sw uwiadamiamy sobie, e wszystko, czego potrzeba, bymy zrozumieli bezmiar wszechwiata, ley w prostocie kadego fragmentu. Najpikniejsza liczba natury W styczniu 1986 roku po raz pierwszy wszedem na paskowy Gizy w Egipcie. By tam wznoszcy si w niebo cud, ktry przedstawia jedn z najwikszych, nierozwizanych tajemnic w historii naszego gatunku i monument, ktry fascynowa mnie odkd po raz pierwszy ujrzaem jego wizerunek w dziecistwie. Staem przy podstawie Wielkiej Piramidy. Z bliska wygldaa inaczej. Bya jeszcze bardziej podniszczona i stara ni na klasycznych fotografiach wypeniajcych przewodniki turystyczne. Chocia powinienem by zmczony po dugich podrach samolotem i nieoczekiwanych opnieniach, ktre byy nieuniknione, by znale si w cieniu piramidy, w owej chwili czuem niesamowit rzeko. Od razu chciaem wiedzie wicej. Jak taka tajemnica moga pozosta w penym technologii wiecie XX wieku? Kto j tutaj umieci? I jak? Wydaje si, e Wielka Piramida jest jedn z tych zagadek, w zwizku, z ktr pytania si nie kocz. Raczej w przeciwiestwie do tradycyjnego procesu rozwizywania tajemnic, odkrywajc fakty, tutaj im wicej wiemy na temat tej pradawnej zagadki, tym bardziej przekonujemy si, e nie wiemy nic. Ale nawet w wietle caej zagadki, jeden fakt odnonie Wielkiej Piramidy Egiptu staje si az nadto jasny: ktokolwiek j zbudowa, rozumia moc jednej liczby, ktra zdaje si przenika ycie i form w caym wszechwiecie. To ta sama liczba, ktra staa si ogniskiem dla jednej z udanych powieci z zagadk w historii. W bestsellerowej powieci Dana Browna zatytuowanej Kod da Vinci, gwna posta, Rober Langdon, zgbia ze swymi studentami potn liczb kod, ktr staroytni uznawali za sta istniejc w caej przyrodzie i w caym wszechwiecie. Robert Langdon, uywajc sw, ktre brzmi bardziej jak aluzja do wspaniaego dziea sztuki ni kod do najwikszego sekretu historii, twierdzi, e liczba zwana phi (zazwyczaj samogoska i
45

Poeta William Blake, poprzez swj unikalny dar odnajdowania odpowiednich sw, aby stworzy waciwe mentalne obrazy, uchwyci istot fraktalnego wszechwiata w prostocie jedynie czterech krtkich wersw. Zachowane w jego, by moe najbardziej popularnym, wierszu Wrby Niewinnoci", przypominaj nam: Aby zobaczy wiat w ziarnku piasku,

wymawiana jako aj, tak jak w wyrazie maj) jest zasadniczo uwaana za najpikniejsza liczb we wszechwiecie".13 Chocia phi moe by potajemnie zakodowana w dzieach wielkich mistrzw, takich jak Michelangelo i Leonardo da Vinci, z pewnoci liczba owa bya doskonale znana architektom Wielkiej Piramidy. Konsekwentna wierno konstrukcji piramidy pozostawia mao wtpliwoci, e liczby i zwizki wykorzystane do jej budowy zastosowano z wielk starannoci. Wielka Piramida jest wykonana z okoo 2,3 miliona indywidualnie formowanych kamieni. Niektre z nich wa do 70 ton. Piramida pokrywa 13 akrw rodzinnej skay i jest niemal zupenie rwna na caej powierzchni (uwaa si, e kiedy struktura bya cakowicie rwna, a niewielkie rozbienoci, ktre widzimy dzisiaj, s spowodowane zmieniajc si z biegiem stuleci Ziemi). Wysoko piramidy wynosi ok. 1634 m tyle samo, co rednia wysoko ldu Ziemi powyej poziomu morza, a jej umiejscowienie w Egipcie stanowi take geograficzne centrum ldu dla planety. Wiedzc o tych faktach, moemy by pewni, e uycie najpikniejszej liczby natury do konstrukcji piramidy jest zamierzone. W takim razie nie powinno dziwi, e same wymiary, ktre sprawiaj, e ten tajemniczy monument w ogle istnieje, s rezultatem uycia phi. Linia poprowadzona z przewidywanego koniuszka (wierzchoka) nakrywy kamiennej do krawdzi przy podstawie kadej ciany daje Pomiar, ktrym s jednostki phi. Istniejce kontrowersje wok wieku Wielkiej Piramidy nadaj takim pomiarom jeszcze wikszego znaczenia. Jeli skorygowana data budowy struktury okae si by starsza od konwencjonalnej teorii 2560 r. p.n.e., to bdzie to oznaczao, e budowniczowie owej budowli nie tylko mieli zaawansowan wiedz, by stworzy tak konstrukcj, ale rwnie zakodowali sw znajomo rzeczy w istocie liczby w tajemniczej phi, ktra zdaje si rzdzi wikszoci wszechwiata. Tajemnica Phi Phi to liczba, ktr otrzymujemy, gdy porwnamy jedn cz czego" z inn czci tego, po czym to co" dzieli si w bardzo precyzyjny sposb. Wynikiem porwnania jest stosunek. Chocia istnieje nieskoczenie wiele sposobw dzielenia czego na
46

dwie czci rnych rozmiarw, wydaje si, e wszechwiat woli metod uznawan od setek lat. W cigu tego czasu dano jej nazwy, ktre rnicuj si od zotej proporcji i boskiego stosunku do zotego wspczynnika. Mimo e nazwy s rne, liczba, ktr symbolizuj, jest zawsze taka sama: Phi z du liter P to 1,618; a jej bliska krewna phi z ma liter p to 0,618. Obie stanowi form zotego wspczynnika. W kolejnych rozdziaach bdziemy uywali phi jako 0,618 do kalkulacji Kodu Czasu.14 Ponisza ilustracja przedstawia przykad, czym dokadnie s te wspczynniki i jak one dziaaj.

Rysunek 11. Zoty wspczynnik opisuje szczeglny zwizek pomidzy dwiema czciami caoci. Na poniszej ilustracji moemy to zademonstrowa, biorc diugosc duego odcinka (A) i dzielc go przez krtszy (B). Bez wzgldu na to, jak liczb przypisujemy oglnej dugoci linii (C), gdy dzielimy j proporcjami pokazanymi u gry, zwizek krtszego odcinka z wikszym zawsze bdzie zbliony do 1,618, podczas gdy wikszego do krtszego 0,618. We wczesnych latach czternastego wieku woski matematyk Leonardo Fibonacci odkry uwaane za nigdy nie koczce si serie liczb tworzce zoty wspczynnik. Najlepiej zobaczy, jak to dziaa, patrzc na przykad. Poniej znajduje si 20 pierwszych elementw zbioru liczb Fibonacciego, ktre s znane jako sekwencja Fibonacciego: 1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; 55; 89; 144; 233; 377; 610; 987; 1597; 2584; 4181; 6765... Gdy uwaniej przyjrzymy si kadej liczbie, zobaczymy, e jest ona wynikiem dodawania dwch poprzedzajcych numerw. Na przykad, 1 + 1 = 2; 1 + 2 = 3; 3 + 2 = 5; 5 + 3 = 8 itd. Nastpnie widzimy, e jeli dzielimy dowoln liczb w sekwencji przez t, ktra bezporednio j poprzedza, wynik jest bliski zotemu wspczynnikowi bardzo bliski, ale nigdy dokadny. Podzia zawsze daje warto, ktra jest albo nieco wysza, albo nisza od zotego wspczynnika. Nigdy nie jest mu rwna.

Dzieje si tak, poniewa taki podzia daje pocztek liczbie, podpadajcej pod klas numerw, ktre po prostu nie mog istnie w naszym sposobie mylenia o liczbach. (Jest to liczba niewymierna, co po prostu oznacza, e nie mona jej opisa jako dokadnego uamka).15 Zatem kada liczba w sekwencji wystpuje tu poniej lub tu powyej zotego wspczynnika. Im wiksze s liczby, ktre dzielimy, tym cianiej wystpuj one obok siebie i tym bardziej zbliamy si do dokadnej liczby 1,618. I znowu najlepiej zilustrowa blisko natury do zotego wspczynnika poprzez przykad. Poniej prezentuj, e stosunek kadej pary liczb Fibonacciego jest albo troch wyszy, albo niszy ni sam zoty wspczynnik:

zoty wspczynnik. Fakt: Spiralami, ktre tworz wszystko, od ramion galaktyki Drogi Mlecrnej i wirw huraganu, do sposobu, w jaki wosy rosn na gowie czowieka i wzoru pestek w soneczniku, rzdzi zoty wspczynnik. Fakt: Spiralnymi drogami, przemierzanymi przez kwantowe czstki w komorze pcherzykowej laboratorium, rzdzi zoty wspczynnik.

Zoty wspczynnik jest wszdzie. Poniewa nas otacza, prawdopodobnie nieprzypadkowo prezentuje proporcje rzeczy, z ktrymi czujemy si najlepiej. Chocia dokadny powd, dla ktrego rzeczy opierajce si na tych proporcjach tak si nam podobaj, pozostaje tajemnic, faktem jest, e w istocie w ten sposb reagujemy. To niemal tak, jakbymy zostali w rodku zaprogramowani, by cigno nas do owego potnego standardu pikna i moe tak w rzeczywistoci jest. Oprcz tego, e zoty wspczynnik rzdzi wikszoci wiata wok nas i czciami naszego ciaa, ktre moemy zobaczy, stanowi on take klucz do rzeczy, ktrych nie potrafimy ujrze. Stosuje si do wszystkiego od stanw wiadomoci mzgu, do proporcji samego DNA. Przykadowo, jeden kompletny skrt nici DNA wynosi 34 (jednostek angstrem) dugoci i 21 szerokoci. Kady z tych odcinkw jest elementem zbioru sekwencji Fibonacciego pokazanej wczeniej, a jak to jest z innymi takimi liczbami, 21 do 34 przyblia zoty wspczynnik 0,618. Chocia wszyscy moemy o tym wiedzie intuicyjnie, wanym jest, by zrozumie, e nasza idea pikna moe nie by uniwersalna. Jeli nagle znajdziemy si ktrego dnia w obcym wiecie penym istot o innych proporcjach, ze wzgldu na to, e czujemy si zmuszeni do utrwalania zotego wspczynnika, jako normy pikna, owe stworzenia mog si nam wyda dziwne i niemie. Jeli jednak rwnoczenie tak si skada, e nasi obcy znajomi rzeczywicie maj ciaa, ktrych budowa opiera si na innej proporcji powiedzmy na takiej, ktra przedstawia poow zotego wspczynnika, 1:309 to moemy si przekona, e my wygldamy w ich odczuciu rwnie dziwnie, jak oni w naszym. Wiedza, skd bior si nasze idee pikna, moe nam pomc okaza wiksz tolerancj wobec innych moliwoci.
47

2113 = 1, 615 mniejszy, ni 1, 618, ale bliszy ni ostatni wspczynnik 3421 = 1, 619 wikszy, ni 1, 618, ale bliszy ni ostatni wspczynnik Niewane, czy rozmawiamy o proporcjach ludzkiego ciaa czy o eleganckich wityniach w staroytnej Grecji, zdaje si, e ten uniwersalny wspczynnik jest szablonem naszej idei pikna. Fakt: Proporcjami ludzkiego ciaa rzdzi zoty wspczynnik: Stosunek wysokoci ppka do caego ciaa wynosi 0,618. Stosunek dugoci rki do dugoci przedramienia wynosi 0,618. Stosunek twarzy czowieka od brwi do podbrdka wynosi 0,618 tego od podbrdka do ciemienia Stosunki ciaa utrzymuj si przy dodatkowych proporcjach, a nawet miejscu organw, co okrela 0,618. Fakt: Orbity planet, takich jak Merkury i Wenus, przyblia

Dziki temu prostemu zrozumieniu naszego lokalnego wiata moe uda si nam rozwin dobre relacje w naszym galaktycznym ssiedztwie. Z mnstwa powodw wydaje si, e zoty wspczynnik jest zasad przewodni w naturalnych cyklach wzrostu i proporcji, jak te w ustalaniu czasu, ktry oddziela rzeczy dziejce si w yciu. Wanie z tej przyczyny, e zoty wspczynnik ma zastosowanie w naturalnym wiecie w sposb, ktry jest uniwersalny, nie powinno dziwi, e stosuje si go w tajemniczej esencji oddzielajcej jeden moment ycia od kolejnego. Zoty wspczynnik znajduje zastosowanie w samym czasie. Tajemnica czasu Gdy kiedy poproszono fizyka Johna Wheelera o to, by zdefiniowa czas", uczyni to z tak prostot, ktrej mona si spodziewa po starym mistyku odosobnionym w odlegym klasztorze mskim, lecym na szczycie zawalonej niegiem gry w Himalajach. Czas powiedzia jest tym, co nie pozwala, by wszystko zdarzyo si od razu". Chocia tak nieskomplikowana odpowied z ust tak byskotliwego czowieka moe pocztkowo wywoa u nas umiech na twarzy, jeli dobrze si zastanowimy nad wspomnian wypowiedzi, nie bdziemy mie wtpliwoci, e Wheeler niezwykle dobrze rozumia to, co by moe jest najbardziej powszechnym, ale tajemniczym zwizkiem, ktrego kady z nas w yciu dowiadcza naszym zwizkiem z czasem, ktry okrela ludzkie istnienie. Ludzki, dziwny zwizek z czasem, jak te prby opisania go, nie s niczym nowym. wity Augustyn, za pomoc sw, ktre do dzi nie straciy na znaczeniu, okreli ironi naszego zwizku z czasem. Czym jest czas?" zacz. Jeli nikt mnie nie pyta, wiem, czym on jest. Gdy chc wyjani, czym on jest temu, ktry mnie pyta, wtedy tego nie wiem". Wydaje si, e szesnacie stuleci wstecz wity Augustyn skupi si na sednie tajemnicy czasu. Bez wtpienia czas jest najbardziej nieuchwytnym dowiadczeniem do zdefiniowania i najtrudniejszym do wyjanienia. Dzieje si tak, poniewa nikt nigdy czasu nie widzia, nie zmierzy go dokadnie, ani nie dowiadczy go samego. Nie jestemy w stanie uchwyci ani sfotografowa czwartego wymiaru. Wbrew temu, co zdaje si sugerowa czas letni", niemoliwym jest, by zgromadzi go w jednym miejscu i wykorzysta pniej gdzie indziej. Gdy staramy si opisa, co w naszym yciu oznacza czas, okazuje
48

si, e jedynym sposobem jest raczej okrelenie naszych dowiadcze w czasie ni samego czasu. Mwimy, e co zdarzyo si wtedy w przeszoci, e dzieje si teraz w teraniejszoci lub, e wydarzy si w ktrym miejscu w przyszoci. Innymi sowy, mona odnie wraenie, e czasu nie da si oddzieli od samych wydarze. To jest wanie klucz do najwikszych krokw ludzkoci w zrozumieniu sposobu, w jaki dziaa wszechwiat: faktu, i czas i rzeczy, ktre si w nim dziej, s silnie zczone jako dwie czci tej samej istoty nie mona ich od siebie oddzieli. Rewolucyjne odkrycia XX wieku na zawsze zmieniy sposb, w jaki mylimy o czasie. Wraz z nimi stao si moliwe poczenie czasu z rzeczami, ktre dziej si w nim. Innymi sowy, moglimy naukowo legalnie" myle o czasie, jako o czym, a jeli czas zachowuje przymioty czego", to w takim razie moemy go zmierzy. Poniewa czas to naturalny proces, a zoty wspczynnik rzdzi tak du czci natury, byoby sensowne, by czas rwnie stosowa si do tych samych wzorw fraktali i zotego wspczynnika. I tak wanie jest. Aby zrozumie, jak ten burzcy paradygmaty sposb mylenia czy rzeczy, ktre dziej si w przyszoci z tymi z przeszoci, najpierw musimy uwaniej przyjrze si tajemnicy samego czasu. Powrt przestrzeni i czasu Do XX wieku wiat zachodni zwykle myla o czasie w sensie poetyckim, jak o czym, co istnieje tylko, dlatego, e my tego potrzebujemy w naszym dowiadczaniu. Filozof Jean Paul Sartre opisa czas jako szczeglny rodzaj oddzielenia" pomidzy wydarzeniami ycia. To wanie owo oddzielenie tworzy nazywany przez Sartre'a podzia, ktry jednoczy si ponownie". Greccy filozofowie byli jednymi z pierwszych, ktrzy prbowali zdefiniowa czas. Platon na przykad w swoim dziele Timaeus opisuje, jak ze szczeglnej przyczyny zosta stworzony czas wraz z niebiosami. [Stwrca] dy do uczynienia wszechwiata wiecznym, na tyle, na ile moe takim by", zaczyna. Ale zdajc sobie spraw z tego, e ycie we wszechwiecie nie dzielioby wiecznego atrybutu wszechwiata, Platon dowodzi, e Stwrca postanowi mie obraz wiecznoci, a kiedy uporzdkowa niebiosa, uczyni w obraz wiecznym, lecz poruszajcym si

zgodnie z liczb, podczas gdy sama wieczno spoczywa w jednoci; i ten obraz zwiemy czasem".16 Z tego opisu widzimy, e Platon? uwaa, i czas powsta z narodzenia wszechwiata i e stanowi Boy sposb na zapewnienie trwaego stwarzania. Wraz z narodzinami nauki w siedemnastym stuleciu czas nabra nowego znaczenia. Gdy w 1687 roku Izaak Newton nada formalny charakter prawom ruchu, uzna, e jego teorie, jak te rwnania, opieraj si na czasie. Zatem aby okreli charakter rzeczy, od ktrej zaleao jego dzieo, Newton zdefiniowa czysty czas jako co, co pynie spokojnie, nie majc zwizku z niczym zewntrznym".17 Innymi sowy, Newton myla o czasie jako o absolutnej iloci. Jest", czym jest" i nie ulega wpywom wszechwiata czy wydarze wiata. Ten pogld na czas funkcjonuje tak, jakby gdzie na zewntrz wszechwiata istnia tykajcy niezaleny zegar, niestrudzenie ledzc stay upyw czasu. Szybko zaakceptowano idee Newtona, poniewa wydawao si, e dobrze si sprawdzaj w rzeczywistoci tak dobrze, e uczony rozwin rachunek, cay system matematyczny opierajcy si na wasnych pojciach czasu. Konsekwencje pogldu Newtona na czas jako na absolutn ilo towarzysz nam do dzisiaj. Jeli idee uczonego s poprawne, to oznacza to, e powinnimy by w stanie obliczy pooenie kadej czstki we wszechwiecie. A jeli wiedzielibymy, gdzie znajduje si kada czstka i jak szybko si porusza, to powinnimy mc wyliczy jej dokadne umiejscowienie w innym momencie w czasie. Wraz z przyjciem idei Newtona, cay wszechwiat zacz przypomina du maszyn zoon z czstek, ktre mona by ledzi z jednego miejsca do drugiego. To wanie owo mechaniczne spojrzenie na rzeczywisto i na nasze ciaa doprowadzio do obecnego rozamu pomidzy myleniem o naszym wiecie jako o pojedynczych czstkach, ktre mona cakowicie pozna i zmierzy (fizyka klasyczna), a okrelaniem go jako stref energii opisywanych przez prawdopodobiestwa (fizyka kwantowa). Wraz z teori wzgldnoci Einsteina z 1905 roku, owe poetyckie zapatrywania zmieniy si na zawsze. Zamiast; myle o czasie jako o jego dowiadczaniu i jako o istocie rnej od wszystkiego innego, Einstein zasugerowa co tak radykalnego, e nawet naukowcy musieli przemyle na
49

nowo podstawy fizyki, by to poj. Kwesti zasadnicz teorii Einsteina byo po prostu to, e: czas jest czci wszechwiata i nie mona go oddzieli od przestrzeni, w ktrej si przemieszcza. Innymi sowy, czas i przestrze to dwie czci tej samej rzeczy. J tak samo jak dwie nici wplataj si cile w to samo pasmo przdzy, tak te czasu nie mona oddzieli od przestrzeni, przez ktr przechodzi. Einstein powiedzia, e to przestrze i czas, poczone razem jako czasoprzestrze, tworz krlestwo, ktre wykracza poza ramy naszego znanego wiata trzech wymiarw dugoci, szerokoci i wysokoci. Nazwa to krlestwo czwartym wymiarem. Wraz z przyjciem idei Einsteina, czas sta si czym wicej ni zwyczajnym pojciem filozoficznym. Nagle by si natury, z ktr naukowcy musieli na serio sobie poradzi.

Rysunek 12. Jak wyglda czasoprzestrze? Naukowcy czsto przedstawiaj j na obrazach, takich jak ten u gry, gdzie fale przestrzeni s wygite i uksztatowane przez co takiego, jak czarne dziury i cienie planet. Poniewa jednak nie mona oddzieli czasu i wydarze ycia, w rzeczywistoci widzimy czasoprzestrze wszdzie wok nas jako nasz codzienny wiat. Od fal oceanu, do osoby siedzcej obok ciebie, wszystko, co znamy, jako nasz wiat, to czasoprzestrze wszechwiata zamroona w teraniejszo" obecnej chwili. Chocia podanie do wiadomoci publicznej teorii wzgldnoci Przypisuje si Einsteinowi, idea czasu i przestrzeni splecionych razem tak naprawd wysza od jednego z jego wsppracownikw i kolegw, Hermanna Minkowskiego. To wanie on w 1908 roku szczegowo omwi idee Einsteina na 80. Zgromadzeniu Niemieckich Naturalnych Naukowcw i Fizykw. Minkowski zacz program poniej zamieszczonymi, dzi synnymi, sowami: Zapatrywania odnonie przestrzeni i czasu, ktre chc wam wyoy, wyrosy z gleby eksperymentalnej fizyki i w niej ley ich sia. S radykalne. Odtd sama przestrze i sam czas s skazane na usunicie si w cie i

jedynie rodzaj unii tych dwch zachowa niezalen rzeczywisto."18 Uznajc, e zarwno wzgldno Einsteina, jak i zmiany Minkowskiego doprowadziy do jednej z najbardziej rewolucyjnych idei w nauce, kompletny termin dla krlestwa, ktry opisywa Minkowski, teraz brzmi czasoprzestrze EinsteinaMinkowskiego. Einstein wiedzia, e to co proponowa w swoich pierwotnych zapisach wzgldnoci, byo zoone. W licie do Heinricha Zanggera z 1915 roku stwierdzi: Pikno teorii jest niezrwnane. Jednak tylko jeden kolega po fachu by naprawd w stanie je zrozumie i [wykorzysta]".19 (Tym koleg by matematyk David Hilbert). Gdy jednak idea wzgldnoci przyja si, nie byo odwrotu. Nagle wydawao si, e kady o niej rozmawia, a ponad 30 lat pniej Einstein wci by zaskoczony, dlaczego jego idee przestrzeni i czasu tak dobrze przyjy si w spoeczestwie. W licie do Philippa Franka z 1942 roku, Einstein pisa: Nigdy nie pojem, dlaczego teoria wzgldnoci... spotkaa si z tak ywym, w istocie gorcym, przyjciem pord ogromnej czci spoeczestwa". W innym licie do kolegi i wsppracownika Marcela Grossmanna Einstein opisa, jak bardzo jego idee wzgldnoci przenikny og spoeczestwa: Teraz kady wonica i kady kelner spiera si, czy teoria wzgldnoci jest suszna, czy nie".20 Einstein, za pomoc sw, ktre naday zupenie nowe znaczenie naszemu pogldowi na czas, opisa jego tajemnicz natur, wyjaniajc: Czasu nie da si cakowicie zdefiniowa i istnieje tu nieodczny zwizek pomidzy czasem a prdkoci sygnau [szybkoci fali]".21 To proste zdanie na zawsze zmienio sposb, w jaki przez 300 lat mylelimy o czasie i rzeczach, ktre dziej si w nim. Do dzi rozmawiamy o tego konsekwencjach, a wiele pyta, ktrym day pocztek idee Einsteina, nadal pozostaje bez odpowiedzi. Problem" czasu Dwa pytania odnonie czasu, ktre najbardziej zbijaj z tropu naukowcw, to by moe: 1. Czy czas jest rzeczywisty? 2. Dlaczego wydaje si, e czas pynie tylko w jednym kierunku do przodu?
50

Chocia usyszenia tych dwch pyta mona by si spodziewa w pierwszym dniu akademickiego kursu filozofii, odpowiedziami na nie s klucze do znaczenia kalendarza Majw i tajemnicy roku 2012. Nalecy do gwnego nurtu naukowcy na powanie pytaj o obie te kwestie. Powd jest taki, e trzeba odpowiedzie na powysze pytania, zanim naukowcy bd mogli pj dalej i rozwiza niektre najwiksze tajemnice fizyki i wszechwiata. Wysiek si opaca. Ostatnie badania dostarczaj nowych dowodw, dziki ktrym fizycy zaczynaj myle o wszechwiecie w cakiem inny sposb. Ten nietradycyjny sposb mylenia prowadzi wanie do rozwizania zagadki roku 2012. Zatem przyjrzyjmy si uwaniej kademu pytaniu i zobaczmy, gdzie prowadz dowody. 1. Czy czas jest rzeczywisty? Jeli zapytamy dowoln osob, tkwic w korku na jednej z amerykaskich autostrad, czy czas jest rzeczywisty, odpowied bdzie taka sama. Wikszo odnajdzie bezporedni wspzaleno pomidzy poziomem ich cinienia krwi a czasem dojedania do pracy. Odpowied brzmiaaby: Tak! No pewnie, czas jest rzeczywisty". I z kwantowej perspektywy tworzenia naszej rzeczywistoci pod wzgldem sposobu, w jaki odbieramy wiat ludzie ci maj zupen racj. Czas jest na tyle rzeczywisty, na ile si z tym zgadzamy. Ale, podczas gdy czas zegarowy" odlicza minuty, ktre zajmuje nam przejechanie od jednych wiate do nastpnych, by moe istnieje inny rodzaj czasu, z ktrym take mamy do czynienia: czas, w ktrym mieszcz si rzeczy dziejce si na wiecie. Mimo, e gdy Einstein zadawa wyej postawione pytanie, nie boryka si z ruchem drogowym w godzinie szczytu, stulecie temu zdecydowa si spojrze inaczej wanie na w rodzaj czasu. Gdy tak uczyni, wszystko si zmienio. Podczas gdy teorie wzgldnoci Einsteina z 1905 i 1915 roku zdecydowanie pchny nas ku nowemu sposobowi mylenia o czasie, stworzyy te problem, z ktrym fizycy do dzi si zmagaj. Kwestia zasadnicza dylematu tkwi tutaj: zasady, ktre opisuj wiat na duej skali wszechwiatw i jabka spadajce z drzew (fizyka klasyczna) nie wydaj si dziaa z zasadami, ktre opisuj malekie krlestwo subatomowych czstek, z ktrych skadaj si jabka i wszechwiaty (fizyka kwantowa).

Chodzi o to, co czas znaczy dla nas w naszej rzeczywistoci. Nad jego rol fizycy debatuj ju od tak dawna, e maj oni nawet wasny jzyk do opisania owej zagadki... jest zwana po prostu problemem czasu". W 1967 roku dwa z XXwiecznych najbardziej bystrych umysw wysuny sposb na poczenie wiata kwantowego i klasycznego. Fizycy John Wheeler (kolega po fachu z Uniwersytetu Princeton i rwienik Einsteina) i Bryce DeWitt (z Uniwersytetu Pnocnej Karoliny) opublikowali prac wraz z rwnaniem, ktre zdawao si z powodzeniem czy obie drogi mylenia na temat wiata w pojedynczy, ujednolicony pogld znany, jako rwnanie WheeleraDeWitta.22 Wygldao na to, e to wspaniae wieci dla tych, ktrzy prbowali pogodzi owe dwie wielkie teorie fizyki. Chocia szczegy rwnania WheeleraDeWitta s zoone, sarna idea jest prosta. To sposb mylenia o wszechwiecie z perspektywyktra splata wiat kwantowy i fizyk klasyczn w jedn opowie. Jest tu jednake jeden may haczyk:, aby rozwiza rwnanie WheeleraDeWitta, musimy zapomnie o czasie. I rzeczywicie, dochodzc do rozwizania, wydaje si, e czas po prostu umyka z rwnania. Innymi sowy, wanie, gdy wydawao si, e para najznamienitszych umysw XX stulecia rozwizaa jedn z najwikszych tajemnic w historii nauki, okazao si, e jedynym sposobem na dokonanie tego jest pominicie samej esencji rzeczy, ktra nie pozwala, by wszystko zdarzyo si od razu. Zatem co takiego mwi nam naprawd to odkrycie? Czy to moliwe, e na najgbszych poziomach rzeczywistoci czas nie istnieje naprawd? Wydaje si, e wanie do takiego wyniku d badania prowadzone w niemieckim Instytucie Optyki Kwantowej Maxa Plancka. Pracujcy tam fizyk Ferenc Krausz uywa wiata laserowego, aby zbada najmniejsze z moliwych odstpy czasu: czas kwantowy. Dziki swojemu dzieu uczony znalaz si w miejscu, ktre bardziej przypomina wiat bajek wytworw wyobrani ni rzeczywisto eksperymentu laboratorium. W laboratorium Krausza rzeczy, ktre dziej si w trakcie badania, pojawiaj si tak szybko i na tak ma skal, e naukowcy musieli stworzy nowe sownictwo, aby to opisa. Attosekunda, na przykad, to pomiar czasu rwny jednej kwintylionowej sekundy. To liczba jeden, po ktrej nastpuje 18 zer.
51

Wanie w tych zadziwiajco maych chwilach czasu naukowcy odkryli miejsce, w ktrym nie ma czasu, krlestwo, gdzie przestrze pomidzy jedn dziejc si rzecz a nastpn nie ma znaczenia i sensu. Nazywa si ono czasem Plancka. Czas Plancka jest mierzony jako co, co dzieje si w odstpie 10"43 sekund lub mniej (to minus 10 z nastpujcymi 43 zerami). Dla uatwienia podam, e jedna jednostka czasu Plancka wynosi mniej ni trylionowa trylionowej attosekundy opisanej wyej! Przynajmniej jak na razie, jest to najmniejsza jednostka czasu posiadajca jakie znaczenie w wiecie fizycznym. Przypomina to nam o rzeczywistoci samego czasu i tego, co dzieje si w odstpach, ktre wynosz mniej ni czas Plancka. Kwestia Zasadnicza to: dla rzeczy, ktre dziej si poniej skali Plancka, czas znika. Innymi sowy, wyglda na to, e rzeczy, ktre maj miejsce na tak ma skal, nie maj znaczenia w naszym wiecie fizycznym. Przyczynio si to do kontrowersyjnej idei, e czas moe nie by tak istotny, jak kiedy mylelimy. Moe by te tak, e czas nie istnieje w taki sposb, w jaki mylelimy o nim w przeszoci. Carlo Rovelli, fizyk z Uniwersytetu rdziemnomorskiego w Marsylii, podsumowuj t moliwo: Moe by tak, e najlepszym sposobem na mylenie o kwantowej rzeczywistoci jest zrezygnowanie z pogldu na czas e zasadniczy opis wszechwiata musi by bezczasowy".23 Tymi sowami Rovelli opisuje, jak daleko zaszlimy w swoim myleniu na temat znaczenia czasu. Podczas gdy zwyklimy o nim myle jako o podstawie ycia i uniwersum, moemy odkrywa, e czas przynajmniej w niektrych miejscach nie gra adnej roli. Teraz mamy wszystko, czego potrzeba, aby zaj si pytaniem, ktre postawiono na pocztku tego ustpu: Czy czas naprawd istnieje, czy to moe nasze dowiadczenie nadaje mu znaczenie? Co ciekawe, wyglda na to, e odpowied na obie czci pytania jest taka sama. Brzmi: tak. Wszystko zaley od tego, o jakim poziomie rzeczywistoci rozmawiamy, a take od naszego miejsca w owej rzeczywistoci. Gdy wtedy" to teraz": jzyk, ktry odzwierciedla rzeczywisto Chocia wspczesna nauka wci stara si pogodzi z rzeczywistoci czasu i z tym, co ona oznacza dla poj przeszoci i przyszoci, nasi autochtoniczni przodkowie mieli ju du wiadomo tych powiza. Kiedy lingwista Benjamin Lee Whorf bada jzyk Indian Hopi w poowie XX wieku odkry na przykad, e ich sowa bezporednio odzwierciedlay

ocen bezczasowej natury wszechwiata. Ich idea czasu i nasze w niej miejsce bardzo rnio si od sposobu, w jaki zazwyczaj mylimy o sobie samych. Indianie Hopi widzieli wiat jako jedn cao, gdzie wszystko wizao si ze sob i dziao si teraz". Whorf, w swojej pionierskiej ksice Language, Thought, and Reality, podsumowa wiatopogld Indian Hopi: Wedug Hopi czas znika, a przestrze zmienia si, tak e nie jest ju homogeniczn i natychmiastow bezczasow przestrzeni naszej rzekomej intuicji czy klasycznej newtonowskiej mechaniki".24 Mwic inaczej, Hopi po prostu nie myl o czasie, przestrzeni, odlegoci i rzeczywistoci tak, jak my. Wedug nich, yjemy we wszechwiecie, gdzie wszystko jest ywe i powizane ze sob. Najwaniejsze by moe jest to, e Hopi widz wszystko jako dziejce si teraz". Jzyk, ktrym si posuguj, odzwierciedla ich punkt widzenia. Gdy na przykad patrzymy na ocean i widzimy fal, zazwyczaj powiedzielibymy: Spjrz na t fal". Ale wiemy, e w rzeczywistoci fala, na ktr patrzymy, nie istnieje sama. Jest tam tylko dziki innym falom. Bez projekcji jzyka", powiedzia Harf, nikt nigdy nie ujrza pojedynczej fali".23 To, co widzimy, to powierzchnia w stale zmieniajcych si, falujcych ruchach", wyjani. Jednake Indianie Hopi, w swoim jzyku powiedzieliby, e ocean faluje", czym opisaliby czynno wody w chwili, gdy to widz. A dokadniej, wyjania Whorf Hopi mwi walalata, pojawia si wielokrotne falowanie i mog zwrci uwag na jedno miejsce falujce tak, jak my".26 W ten sposb, cho dla nas moe si to wyda dziwne, tak naprawd precyzyjniej opisuj wiat. W tym rozwinitym spojrzeniu na wszechwiat, czas taki, o ktrym na og mylimy, nabiera cakiem nowego znaczenia w ramach tradycyjnych przekona Hopi. Badania Whorfa doprowadziy uczonego do odkrycia, e ukazane obejmuje wszystko, co jest lub co byo dostpne zmysom, historycznemu, fizycznemu wszechwiatu... nie usiujc odrnia teraniejszoci od przeszoci, ale wykluczajc wszystko, co zwiemy przyszoci".27 Innymi sowy, jzyk Hopi wykorzystywa te same sowa, czy to opisujc, co jest", czy co ju si wydarzyo. Wiedzc, e wiat kwantowy zachowuje plan wszelkich moliwoci, owo spojrzenie na czas i jzyk ma doskonay sens. Kiedy Hopi mwi, e co jest", opisuj kwantow moliwo, ktra staa si oczywista, jednoczenie Zostawiajc te
52

przyszo otwart na inne moliwoci. Od implikacji jzyka Hopi, do obecnie powszechnych przykadw laboratoryjnych dowodzcych, e obserwacja wpywa na rzeczywisto, oczywistym jest, e nasz zwizek z czasem polega na czym gbszym ni tylko na uywaniu go do zmierzenia, kiedy jestemy w odpowiednim miejscu w odpowiedniej chwili dnia. Chocia czas moe nie istnie w niewidocznym wiecie kwantowym, z pewnoci istnieje w wiecie wielkich rzeczy jak wszechwiaty, wzory i cykle. Tam, gdzie jest czas, zawsze wydaje si, e pynie on w tym samym kierunku. I tu zaczyna si druga zagadka. Chocia wydaje si, e matematyka opisujca czas pozwala, by przesuwa si on albo do przodu, albo do tyu, zdaje si, i nasz codzienny wiat jest zamknity w miejscu, w ktrym dowiadczamy jedynie przyszego ruchu, do ktrego fizycy odnosz si jako do przedniej strzay czasu". 2. Dlaczego wydaje si, e czas pynie tylko w jednym kierunku? Gdy fizycy mwi o czasie, ich idee zasadniczo podaj za jedn bd dwiema formami mylenia. Jedna mwi o tym, e czas jest subiektywnym przeyciem, a sposb, w jaki go dowiadczamy, jest okrelany przez osob go dowiadczajc. Z tej perspektywy istnieje przeszo, teraniejszo i przyszo, cay czas. W kadej chwili istniej one wszystkie w postaci przepywu energii i wydarze, ktrych dowiadczamy jako teraz". Ten sposb mylenia o czasie by moe najlepiej opisuje sam Einstein w licie napisanym okoo 1931 roku. Dla tych z nas, ktrzy wierz w fizyk powiedzia ten rozdzia pomidzy przeszoci, teraniejszoci a przyszoci jest jedynie iluzj, cho wieczn".28 Wprawdzie wielu fizykw uwaa, e nasza iluzja" czasu moe stanowi sposb, w jaki naprawd funkcjonuje wszechwiat, gdy chodzi o matematyk, opisujc czas, istnieje zagadka, ktra zdaje si tak wieczn, jak sama iluzja. Nazywa si ona strza czasu lub czciej problemem czasu". Mwic w prosty sposb, problem wyglda nastpujco: zdaje si, e czas pynie tylko w jednym kierunku. Przemieszcza si od teraniejszoci ku przyszoci. Chocia w fizyce nie ma nic, co mwioby, e czas musi poda w jednym kierunku, wszyscy wiemy, e tak wanie si dzieje. Lub przynajmniej tak nam si wydaje. Wszelkie wtpliwoci zwizane z tym

faktem szybko si rozpywaj, gdy mylimy o tym, jak rzeczy funkcjonuj w naszym codziennym wiecie. Jeli na przykad spieszymy si, by przygotowa rano niadanie, a jajko wylizguje si z naszych palcw i roztrzaskuje o kuchenn podog, jest ono w zasadzie nieodwracalnie rozbite. I moemy spokojnie zaoy, i pozostanie takim na zawsze. Szansa, e niekompletna, rozbita skorupka z powrotem zoy si w znany ksztat pierwotnego jajka, wraz z moliwoci, i tko rozprzestrzenione po pododze nagle zbierze si z powrotem w okrg mas, ktra doskonale miecia si wewntrz skorupki, jest nika. Jednake bardzo ciekawe jest tutaj to, e w naszym rozumieniu nie ma niczego, co nie dopuszcza do wydarzenia si tych rzeczy. Chodzi mi o to, e w prawach fizyki nie ma absolutnie niczego, a przynajmniej w takiej postaci, w jakiej znamy je dzi, co utrzymuje, e jajko musi na zawsze pozosta pknite. Fizyka tak naprawd sugeruje co wrcz odwrotnego: mwi si, e zasady, ktre okrelaj upyw czasu we wszechwiecie, s symetryczne to znaczy, e mog poda albo w jednym, albo w drugim kierunku. Ale wiemy, e tak nie jest. Wszystko, co musimy zrobi, to myle o tym rozbitym jajku na kuchennej pododze, przepywie pienidzy z naszej ksieczki czekowej czy o tym, jak zmieniamy si wraz z wiekiem, jako o bezporednich wiadkach strzay czasu. Pytanie brzmi dlaczego? Czym jest ta rzecz, ktra zdaje si zmusza czas do pynicia w jednym kierunku i dlaczego w kierunek zawsze zwraca si ku przyszoci? Odpowiedzi na to pytanie jest drugi klucz do zrozumienia zagadki 2012 roku. Wszystko powraca do przebysku Einsteina, e czas i przestrze s nierozczne. W duej mierze dominujce spojrzenie na sposb, w jaki rzeczy zaczy si we wszechwiecie, jest zawarte w postaci teorii Wielkiego wybuchu. Mwic po prostu, teoria owa zakada, e pierwotne uwolnienie energii wprawia wszechwiat w ruch. Chocia nie wiemy, kiedy dokadnie nastpio to wydarzenie i co, jeli w ogle, istniao przed nim, dane wyranie sugeruj, e ono naprawd si rozegrao. Ostatnie informacje z satelitw, takich jak Obserwatorium Chandra NASA i Cosmic Background Explorer (COBE) pokazuj co, co uwaane jest za szcztki wielkiego uwolnienia energii, ktre dao pocztek naszemu uniwersum okoo 14
53

miliardw lat temu.29 Wane jest tutaj to, e wydaje si, i energia odsuwa si od jednego miejsca w centrum wszechwiata. Podczas gdy tak si dzieje, dane pokazuj, e energia owa zwiksza si i e ma waciwoci chodzce.

Rysunek 13. Po lewej: Obraz NASA z satelity COBE pokazujcy skupienie si energii pozostawionej z pierwotnego uwolnienia Wielkiego Wybuchu. Po prawej: Ilustracja artysty pokazujca energi wszechwiata, powikszajc si na zewntrz i odchodzc od punktu centralnego. Poniewa czasu i przestrzeni, w ktrej on si przemieszcza, nie da si odseparowa, zewntrzna i toczca si ekspansja wszechwiata moe wyjani tajemnic tego, dlaczego wydaje si, e czas poda tylko w jednym kierunku i zawsze zmierza ku przyszoci. Wanie w zewntrznej ekspansji wszechwiata od punktu centralnego moemy odnale klucz do tajemniczego przepywu czasu w jednym kierunku. Tak jak jajko na pododze kuchennej nie odwraca wydarze, ktre doprowadziy do jego rozbicia, tak i wszechwiat nie odwraca przepywu zewntrznej ekspansji, ktra zacza si wraz z Wielkim Wybuchem lub przynajmniej w obecnym cyklu wszechwiata takim, jakim go znamy. Poniewa czas, bdcy przestrzeni, w ktrej si przemieszcza, powiksza si wraz z przepywem przestrzeni na zewntrz i daleko od swojego rda. Zatem chocia prawa fizyki mog pozwala czasowi przemieszcza si albo w przd, albo w ty ku przyszoci bd przeszoci to wanie zewntrzny przepyw samego wszechwiata sprawia, e jego strzaa maszeruje w jednym kierunku. Majc to na uwadze, postawmy pytanie:, Co by si wydarzyo z czasem, gdyby uniwersum przestao si powiksza i zaczo si kurczy? Czy zaczby przemieszcza si w przeciwnym kierunku i staby si mniejszy"? Wanie na to tradycyjne teksty hinduskie wskazuj, jako na nasz ostateczny los.

W opowieci o stworzeniu w Puranach istnienie wszechwiata jest przypisane wdychaniu i wydychaniu powietrza przez Brahm. Podobnie do tego, jak naukowcy opisuj Wielki Wybuch jako uwolnienie energii, ktra daa pocztek uniwersum, staroytny mit lokalizuje pocztek wszechwiata w uwolnieniu energii z wypuszczanego przez boga powietrza. Tak dugo jak Brahma oddycha na zewntrz, wszechwiat nadal rozwija si i powiksza. Co wicej, tak jak naukowe teorie identyfikuj czas, kiedy siy cienia i elektromagnetyzm osign rwnowag, przestan si powiksza i zaczn si kurczy, tak te hinduskie teksty opisuj moment, gdy Brahma koczy wydycha powietrze, robi przerw i znw zaczyna nabiera powietrza. Jeli czasoprzestrze naprawd istnieje w sposb, w jaki wzgldno opisuje j dzisiaj, to w takim razie w trakcie tego okresu dowiadczylibymy czasu cakiem inaczej, ni dzieje si to teraz. Tu rzeczy staj si jeszcze ciekawsze. Zgodnie ze wspczesnymi teoriami, kurczenie si wszechwiata spowodowaoby, e przestrze pynaby w przeciwnym do dzisiejszego kierunku. Mwic inaczej, wszystkie czstki, ktre odsuny si od miejsca, gdzie zacz si Wielki Wybuch, zaczyby powrotn podro ku swojemu punktowi rdowemu. Poniewa przestrze jest czasem, czas rwnie odwrciby swj upyw. Moe si, zatem rwnie dobrze okaza, e powd, dla ktrego wydaje si, e czas przemieszcza si tylko w kierunku przyszoci, Po prostu taki, e czas poda za ruchem przestrzeni. Jeli kiedykolwiek znalelibymy si w miejscu, w ktrym przestrze si kurczy na przykad w dziurze wydronej przez robaki lub ukrytych wymiarach, matematyka, ktr znamy dzisiaj, nadal miaaby zastosowanie, tylko w odwrotn stron. Ksztat czasu Poniewa przestrze i czas stanowi rne czci tej samej rzeczy, a rzecz" ma form, pytanie, ktre przychodzi na myl, gdy mylimy o czasie, jako o fali, brzmi: Jak to wyglda? Jaki jest ksztat czasu? Chocia nie od razu wpadnie nam do gowy myl, e czas jest w stanie przybra form, z pewnoci nie jest to nowa idea. Do takiego wanie wniosku doszli we wczesnych latach ubiegego stulecia niektrzy dociekliwi naukowcy. W 1913 roku matematyk Elie Joseph Cartan (18691951) wystpi z nowym rodzajem matematyki, mogcej wyjani niektre z zagadek
54

czasoprzestrzeni, ktrych teorie wzgldnoci Einsteina nie mogy wytumaczy. Rezultatem bya teoria Einsteina Cartana, opisujca czasoprzestrze, jako co, co przemieszcza si w szczeglny sposb i poda szczegln ciek i ktra tworzy szczeglny efekt. cieka jest spiralna, a efekt zwie si polem torsyjnym.30 Mylenie o rzeczy, z ktrej skada si wszechwiat, pod wzgldem pola torsyjnego, niesie mnstwo gbokich konsekwencji. By moe najoczywistszym jest to, e ksztat czasoprzestrzeni stanowi szablon dla sposobu, w jaki materia tworzy w przyrodzie. Nie musimy daleko patrze, by odnale dowd, e o to wanie chodzi. Spirale natury widzimy wszdzie. Tak naprawd wydaje si, e stanowi one wzr dla wikszoci takiego wszechwiata, jakim go znamy. Jeli zaczynamy od duych rzeczy, jak galaktyki, i podamy w d, ku najmniejszym, ktrych nie da si zobaczy goym okiem, staje si jasne, e spirale czasoprzestrzeni s kluczem do kodu natury. Poniej podaj krtki wykaz, jak uniwersalna jest wanie spirala i jak czsto pojawia si w naszym wiecie, i poza nim: Spirala, ktra rzdzi ksztatem Drogi Mlecznej i innych spiralnych" galaktyk Spiralne orbity planet, jak obracaj si wok Soca Spiralne systemy pogodowe, ktre przemieszczaj si po caej ziemskiej powierzchni Spiralny wir, ktry opuszcza wod w naszym leju w jednym kierunku w Pnocnej Hemisferze, a w przeciwnym w Poudniowej Hemisferze Spiralna konfiguracja nasion, ktre rosn w gwkach kwiatw, na przykad w soneczniku Spiralne wzory, tworzce ochronne powoki, ktre widzimy, jako pikne muszle wystpujce na plaach Spiralny wzr, ktry okrela du cz ludzkiego ciaa.

Lista nie ma koca. Chocia my by moe duo mylimy o roli spiral w naturze,

naturalici wizjonerzy, tacy jak Theodor Schwenk (19101986) i Viktor Schauberger (18851958) powicili na to cae swoje ycie. Dziki spucinie ich poczonych bada mamy jasn dokumentacj roli, jak spiralna energia odgrywa we wszystkim od ruchu wody w potokach i rzekach Ziemi, do ruchu dajcej nam ycie krwi, ktra pynie w naszych yach. Dzieje si tak wanie, dlatego, e wydaje si, i spiralny wzr i efekt torsyjny s tak uniwersalne, e odnajdowanie tego potnego ksztatu w rzeczy, z ktrej skada si wszechwiat, ma rwnie doskonay sens. Wanie ta idea przypomina nam o najpikniejszej liczbie natury. Spirala, ktr tak czsto widzimy na wiecie, jest szczeglna. Skada si z liczb wczeniej badanych przez nas, jako sekwencji Fibonacciego. Nazywa si j spiral Fibonacciego. Zatem wydaje si, e najpikniejsza liczba phi, ktra okrela, jak czsto rzeczy w przyrodzie powtarzaj si, rwnie rzdzi samym ksztatem rzeczy (czasoprzestrzeni), wypenianej przez owe wzory. Teraz, zatem moemy odpowiedzie na pytanie, ktre zaczo ten ustp:, Jaki ksztat ma czas? Dowd spiral w energii i naturze sugeruje, ze fale czasu podaj ciekami owych spiral. Czynic tak, tworz pola torsyjne, ktre przemieszczaj si cyklami w caym wszechwiecie. Rozwaanie to, mylenie o rzeczach, ktre dziej si w yciu i na wiecie, jako o miejscach pojawiajcych si wzdu stale powikszajcych si spiral czasu, teraz ma jeszcze wikszy sens. Niewane, czy rozmawiamy o tym czasie w sekundach, latach lub eonach, owe miejsca mona zmierzy, obliczy, a nawet przewidzie. Uzbrojeni w swoje zrozumienie ksztatu czasu (spirala) i ruchu (na zewntrz), zastosujmy to, co wiemy, w codziennym wiecie. Wszyscy syszymy, e historia si powtarza, ale co to tak naprawd oznacza? Ile z historii si powtarza i czy moemy wiedzie, kiedy ze dowiadczenie z naszej przeszoci (lub dobre) moe ponownie pojawi si w naszym yciu? W nastpnym rozdziale wykorzystamy prostot programw natury, aby odpowiedzie na wspomniane pytania. Jeli wiemy, gdzie jestemy na spirali czasu, to moemy odkry wydarzenie ziarna, ktre zaczyna cykl, i okreli, kiedy osobiste i globalne warunki przeszoci pojawi si ponownie w naszej przyszoci.

55

Rozdzia pity: Historyczne powtrki w mioci i wojnie: fraktalne ostrzeenia na przyszo Cykle s we wszystkim. Cykle s w pogodzie, gospodarce, Socu, wojnach, geologicznych formacjach, atomowych wibracjach, klimacie, ludzkich nastrojach, ruchach planet, populacji zwierzt, wystpowaniu chorb, cenach artykuw i akcji oraz w wielko skalowej strukturze wszechwiata. Ray Tomes, wspczesny filozof Wieczny upyw czasu przechodzi przez cykliczne okresy manifestacji wszechwiata... Alexander Friedman (18881925), kosmolog Nigdy nie zapomn spojrzenia nauczycielki tamtego dnia. Gdy wesza do naszej klasy, najwyraniej bya wstrznita. Poprosia, abymy zachowali spokj, zebrali swoje paszcze i rzeczy, i szybko poszli do autobusw, ktre czekay na nas na zewntrz. By rodek dnia i z pewnoci powinnimy mie jeszcze lekcje. Pamitam, jak mylaem, e nasza nauczycielka wie o czym, o czym nam nie pisna nawet swkiem. Dlaczego w przeciwnym razie wycieraaby zy ze swoich oczu, proszc nas, bymy zachowali spokj? W 1963 roku wiat by inny. Zimna wojna pomidzy Zwizkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi znajdowaa si w punkcie szczytowym. Przeraajcy obraz, nadawany na caym wiecie, Przedstawia sowieckiego przywdc Nikit Chruszczowa trzymajcego swj but, ktrym uderza w pulpit. Chruszczow krzycza do Ameryki: Zakopiemy was!". Obraz w nadal by wiey w moim umyle. Pamitam, jak mylaem o tym
56

kadego dnia, gdy nasza klasa wiczya padanie na kolana i chowanie si pod stoy, aby ochroni si w razie niespodziewanego ataku atomowego. Pamitam te, jak mylaem o tym, e gdybymy naprawd zostali zbombardowani, moje biurko prawdopodobnie nie stanowioby wikszej ochrony przed siami wybuchu atomowego! Jeszcze rok wczeniej, w padzierniku 1962 roku, kady odetchn z ulg, gdy dwa supermocarstwa unikny jednej z najbardziej widocznych konfrontacji zimnej wojny i cofny si znad krawdzi wojny nuklearnej kubaskiego kryzysu rakietowego. Dziewczynka, ktra siedziaa obok mnie, rwnie to pamitaa i szepna, e by moe pociski powrciy". Wszyscy wiedzielimy, e co si wydarzyo. Nie mielimy tylko pojcia, co. W tle takiego wanie wiata przyczyem si do setek tysicy innych dzieci w caym kraju, ktre tamtego dnia wczenie wyszy ze szkoy. By 22 listopada 1963 roku. Gdy szlimy jeden za drugim ku jedynym drzwiom wyjciowym z klasy, ostatni rzecz, jak usyszaem, by gos mojej nauczycielki, prbujcej cokolwiek wyjani. Wasi rodzice bd musieli powiedzie wam, co si stao" powiedziaa. Nie wolno nam robi tego w szkole". I tak nagle wyszedem wraz z moimi kolegami do autobusw, nie majc najmniejszego pojcia, kiedy, lub czy w ogle, powrcimy. Kiedy dotarem do domu, nasz rodzinny pokj dzienny stanowi powtrk z przey w szkole. Oczy mojej mamy byy czerwone od paczu. Ona sama nie krya przeraenia. Tu, spjrz w telewizor" powiedziaa. Razem ogldalimy nasz rodzinny, maleki, czarnobiay telewizor, gdy odsaniao si to, co nieprawdopodobne. Kada stacja pokazywaa te same obrazy, t sam histori: prezydent Stanw Zjednoczonych zosta zamordowany. Nard by zaszokowany. Tyle pyta pozostawao bez odpowiedzi. Kto to zrobi? Dlaczego? Jak mogo si wydarzy co takiego? Deja vu, 100 lat pniej Zaledwie kilka dni po zamachu na Johna E Kennedy'ego, nasza lokalna gazeta opublikowaa histori, ktra na nowo rozbudzia moj fascynacj wzorami. Mimo e byem poruszony yciem, ambicj i wizj samego Kenndy'ego, opowie traktowaa o dziwnych okolicznociach wok mierci prezydenta. Przeczytaem j, a potem jeszcze raz. Tytu artykuu brzmia Historia si powtarza". Tekst skupia si na niesamowitym

zbiorze zbiegw okolicznoci", ktre cz zamordowanie prezydenta Kennedy'ego w 1963 roku z innym, ktre wydarzyo si prawie 100 lat wczeniej mierci Abrahama Lincolna. Chocia zawsze interesowaem si wzorami i cyklami, nigdy tak naprawd nie mylaem o nich, jeeli chodzi o rzeczy takie, jak mier prezydentw. Na pocztku, z ciekawoci, przebiegem wzrokiem statystyk. Chocia bya interesujca, wydawao si, e nie podaje adnych konkretw. Nie byem wic przekonany, czy kryje si za ow histori jaka wielka tajemnica. Pomylaem, e po prostu zesp pisarzy cigno do stworzenia efekciarskiej opowieci Przykadowo, obaj prezydenci byli silnie zaangaowani w rwno rasow i prawa obywatelskie. Obaj mieli ony, ktre straciy dzieci, mieszkajc w Biaym Domu. Obu zastrzelono w pitek. Obaj zmarli od rany postrzaowej w gow. Wszystkie te zbiegi okolicznoci bez wtpienia byy niepokojce, ale nie na tyle, by przekona mnie, e zostao ujawnione co niezwykego. Jednake im czciej czytaem t opowie, tym owe podobiestwa staway si specyficzne i dziwne. Lincoln, na przykad, siedzia w loy numer 7 w Teatrze Ford, gdy zosta zabity. Kennedy w czasie zamachu jecha samochodem z numerem 7, marki Lincoln, zaofiarowanym przez Ford Motor Company. Obaj byli wwczas wraz ze swoimi onami. Lincoln, jeszcze zanim zosta prezydentem, by wybrany do Kongresu w 1846 roku. Sto lat pniej, w 1946 roku, Kennedy zosta wybrany do Kongresu. Lincoln zosta prezydentem w 1860 roku, Kennedy 100 lat pniej, w 1960 roku. Nazwiska mczyzn, ktrzy zastpili ich w biurze, brzmi tak samo Johnson i obaj Johnsonowie urodzili si z rnic 100 lat. Andrew Johnson Przyszed na wiat w 1808 roku, Lyndon Johnson za w 1908 roku. W miar dalszych porwna, wydawao si, e podobiestwa z pewnoci s czym wicej ni zbiegiem okolicznoci. One nawet wyszy poza same morderstwa, splatajc drogi omawianych mczyzn w caym osobistym yciu, ich rodziny i przyjaci. Obaj prezydenci mieli czworo dzieci i obaj stracili dwjk z nich, zanim maluchy weszy w wiek nastoletni. Obaj stracili syna, gdy suyli w Biaym Domu. Lekarze Lincolna i Kennedy'ego nazywali si identycznie: Charles Taft. Prywatny sekretarz Lincolna nosi imi John (imi Kennedy'ego), a sekretarz Kennedy'ego nazywa si Lincoln (nazwisko Abrahama).
57

Wzory rozpostary si nawet na ycie mordercw osobiste historie, motywy czynw i wpadnicie w rce policji. Przykadowo, agent organu ochrony porzdku publicznego, nazywany Baker, zatrzyma morderc Lincolna Johna Wilkesa Bootha. Oficer, ktry te nazywa si Baker, zaaresztowa czowieka, ktry strzela do Kennedy'ego, Lee Harveya Oswalda. Wydawao si, e wzorom nie ma koca. Ale by moe, co waniejsze, nie sposb im zaprzeczy. Bez wzgldu na to, dlaczego te wydarzenia oddzielone odlegoci 100 lat mogy by tak podobne lub jak do tego doszo, faktem jest, e wspomniane zdarzenia wykazuj podobiestwa. Chocia w przykad mona by potraktowa jako rodzaj dziwnej karmy pomidzy tymi dwoma mczyznami, prawda jest taka, e ona istnieje. Nie jest wane, czy chcemy uzna te podobiestwa, czy te nie, odpowied na nasze pytanie odnonie tego, czy historia si powtarza, wyglda na oczywist. Przynajmniej bowiem w przypadku powyszych dwch wydarze, wyglda na to, e brzmi tak. Naszej odpowiedzi towarzyszy jeszcze wnikliwsze pytanie: Czy podobiestwa, ktre dostrzegamy pomidzy morderstwami dwch amerykaskich prezydentw majcymi miejsce z rnic 100 lat, stanowi cz wikszego wzoru? Jeli tak, jaki jest w wzr, i co nam przekazuje odnonie cyklicznej natury czasu? Dwudziestoletnie przeklestwo " W taki sam sposb, w jaki my szukamy wzorw, by odnale znaczenie w tajemniczych wydarzeniach naszych czasw, tak te badacze postpuj z historycznymi momentami przeszoci. Przykadowo, po tragicznej mierci prezydenta Lincolna w latach szedziesitych osiemnastego stulecia, historycy zaczli podejrzewa, i zamach na niego moe by czci wyaniajcego si wzoru. Niewiele ponad 20 lat wstecz inny prezydent zmar tragicznie, sprawujc urzd. W 1841 roku William Henry Harrison zachorowa i zmar na zapalenie puc. Po mierci prezydenta Harrisona wydawao si, e zasiano ziarno wzoru takich tragedii. W kolejnych latach potwierdzono podejrzenia tych pierwszych badaczy. Z powodw, ktre s i dziwne, i tajemnicze, w cigu niemal 160 lat po mierci Harrisona, w przyblieniu co 20 lat prezydent Stanw Zjednoczonych albo umiera, sprawujc swj urzd, albo przetrwa

prb zamachu na swoje ycie (zobacz rysunek 14.). Wraz z nieudanymi prbami zabjstwa Ronalda Reagana i George'a W. Busha, wydaje si, e warunki wzoru pozostaj niezmienione. Teraz historycy zadaj pytanie, czy przetrwanie amerykaskich prezydentw po owych prbach zamachu pooyo kres dwudziestoletniemu przeklestwu". Odpowiedzi udzieli prezydencki cykl 2020 roku. Kiedy jednak patrzymy na statystyk, wydaje si, e mwi ona sama za siebie. Rok Elekcji Prezydent 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 Wydarzenie

Fakt nr 3: Warunki wydarzenia ziarna powtarzaj si w regularnych odstpach. Fakty s niezaprzeczalne. Pytanie skierowane do nas brzmi: Co one oznaczaj? Co tak oczywiste cykle mwi nam o naturze naszego ycia, wiata, a nawet samego czasu? Moe si okaza, e odpowied skrywa przesanie zakodowane w liczcym 3000 lat manuskrypcie. Ale jak to czsto bywa, tym samym otwieramy drzwi do jeszcze wikszej tajemnicy. Liczca 3000 lat mapa czasu W listopadzie 1995 roku premier Izraela Yitzhak Rabin zosta zamordowany w miecie Tel Aviv. Chocia ju samo wydarzenie zaszokowao wiat, jeden aspekt morderstwa Rabina dudni w spoeczestwie naukowcw niczym trzsienie ziemi wraz z wstrzsami nastpczymi, ktre trwaj po dzi dzie. Rabin, przed dniem swojej mierci, zosta ostrzeony, e jest celem zamachowca. Przestroga ta bya zupenie niezwyka, poniewa nie pochodzia od tajemniczego informatora, ani nie stanowia rezultatu pracy detektywa a przynajmniej nie takiego, ktry pracowa w organie ochrony porzdku publicznego. Informacja dotyczca mierci Rabina opieraa si natomiast na proroczym kodzie odkrytym w dokumencie stworzonym ponad 3000 lat temu: w Biblii.1 Chodzi o to, e badacze, ktrzy ostrzegli Rabina, odkryli szczegy jego mierci w konkretnym fragmencie Biblii. Pierwsze pi ksig chrzecijaskiego Starego Testamentu jest tymi samymi tajemni czymi picioma ksigami, ktre tworz hebrajsk Tor, jeden z najtrwalszych dokumentw historii czowieka. Porwnanie dzisiejszej Tory z najstarszymi znanymi wersjami pokazuje, e nie zostaa ona poddana redakcji i korekcie tak, jak inne fragmenty Biblii. Tak naprawd, tylko 23 listy zmieniy si w cigu 1000 lat. Zatem, gdy studiujemy Tor, moemy mie pewno, e czytamy tekst oryginalny, tak jak byo to zamierzone ponad 30 stuleci wstecz. Wanie z tego powodu Rabin zastosowa si do harmonogramu w dzie, gdy zosta zabity. By gboko uduchowionym czowiekiem i wierzy w Tor tak bardzo, e czu, i jeli jego ostatni dzie na Ziemi jest naprawd zakodowany w tak starym i witym tekcie, to nic nie zmieni majcych si rozegra tamtego dnia wydarze. Nastpiy 4 listopada.
58

William Henry Harrison Zmar, penic urzd Abraham Lincoln Zamordowany James Garfield Zamordowany William McKinley Zamordowany Warren Harding Zmar, penic urzd Franklin Roosevelt Zmar, penic urzd John F. Kennedy Zamordowany Ronald Reagan (Przey prb zamachu)* George W. Bush (Przey prb zamachu)" Rany z pistoletu uytego przez Johna Hinckleya juniora byy powane, ale nie miertelne. Bush unikn obrae od granatu rzuconego w jego kierunku podczas wizyty w Georgii, byym sowieckim stanie satelickim, w 2005 roku. Rysunek 14. Od wyborw na prezydenta Stanw Zjednoczonych w 1840 roku kraj, co 20 lat traci prezydenta albo, gdy ten peni urzd, albo przez chorob czy akt przemocy. Lata wyborw przedstawione w przypadku McKinleya i Roosevelta to ponowny wybr). Niewane, czy mwimy o stuletnich zbiegach okolicznoci pomidzy Kennedym i Lincolnem czy dwudziestoletnim prezydenckim przeklestwie", trzy fakty s oczywiste: Fakt nr 1: U podoa obu wydarze le cykle. Fakt nr 2: Oba cykle s wywoane" wydarzeniem ziarna.

To wanie w Torze i tylko w Torze, izraelski matematyk, dr Eliyahu Rips, odkry Kod Biblii", ktry zosta przeanalizowany i potwierdzony przez naukowcw na czoowych uniwersytetach na caym wiecie, jak te przez techniczne agencje, na przykad departament obrony Stanw Zjednoczonych, ktre specjalizuj si wamaniu kodw. Rips i Michael Drosnin, dziennikarz, ktry napisa pierwsz ksik opisujc w kod, ujawnili szczegy, ktrymi podzielili si z Rabinem. Kod Biblii opisa konkrety wydarzenia i dokona tego z tak dokadnoci, e nie mogo by wtpliwoci co do ujawnionych faktw. Imi premiera, Rabin, zostao przeliterowane, wraz z dat i nazw miasta, w ktrym morderstwo ma si wydarzy, a nawet z imieniem zabjcy: Amir.2 W jaki pradawny i tajemniczy sposb szczegy wydarzenia, ktre zmienio bieg historii Izraela, zostay zaszyfrowane w konstrukcj najbardziej ukochanej ksigi na wiecie tekstu, ktry pojawi si na Ziemi ponad 1000 lat przed czasami Jezusa. Kod wewntrz kodu Od ponad 200 lat badacze podejrzewaj, e Tora skrywa w sobie co wicej ni sowa, ktre czyta si po kolei na kadej stronie. Badacz pochodzcy z XVIII wieku, znany jako Genius of Vilna, kiedy stwierdzi: Zasada jest taka, e wszystko, co byo, jest i co bdzie a do koca wiata, zawiera w sobie Tora, od pierwszego do ostatniego sowa. I nie tylko w sensie oglnym, ale co do szczegw... wszystko, co mu si przytrafio od dnia jego narodzin a do jego koca".3 Matematycy zgbiaj zakodowane w Torze przesania czasu, przeszoci i przyszoci, tworzc matryc z liter pierwszych piciu ksig Biblii: Ksigi Rodzaju, Ksigi Wyjcia, Ksigi Kapaskiej, Ksigi Liczb oraz Ksigi Powtrzonego Prawa. Zaczynajc od pierwszej litery pierwszego sowa, wszystkie odstpy i znaki przestankowe s usuwane, a dochodzi si do ostatniej litery ostatniego sowa, zostawiajc pojedyncze zdanie dugoci tysicy znakw. Uywajc zaawansowanych programw przeszukujcych, matryc liter oglda si dokadnie, zwracajc uwag na wzory i krzyujce si sowa. W Ksidze Rodzaju na przykad, sowo Tora jest tak naprawd przeliterowane za pomoc sekwencji 50 znakw pomidzy kad liter sowa. T sam sekwencj spotyka si w Ksidze Wyjcia, Ksidze Liczb i
59

Ksidze Powtrzonego Prawa. Jedynie w Ksidze Kapaskiej nie ma kodu z tajemniczych powodw, ktre by moe otwieraj drzwi do jeszcze wikszego sekretu. Ju w latach czterdziestych ubiegego stulecia Rabbi M.D. Weissmandel odnalaz te sekwencje, a sowo Tora stao si kluczem do rozwikania kodu wewntrz kodu tekstu. Wraz z rozwojem szybkich komputerw, zakres Kodu Biblii zosta ostatecznie rozpoznany. Nowe komputery zastpiy nuce, rczne dekodowanie, ktre przez stulecia doprowadzao badaczy Biblii do szalestwa. Wystpujc przeciwko grupom kontrolnym innych tekstw, takich jak Wojna i Pokj, MobyDick, a nawet ksiek telefonicznych Yellow Pages, zakodowane wiadomoci znaleziono tylko w Biblii. Wedug Harolda Gansa, byego amacza kodw z amerykaskiej agencji bezpieczestwa narodowego (NSA), istnieje szansa 1 na 200 000, e informacje ujawnione w Kodzie Biblii to zbieg okolicznoci. Wertykalnie, horyzontalnie i na ukos nazwy krajw, wydarze, dat, czasw i ludzi krzyuj si ze sob w sposb, ktry odrnia Bibli od kadego innego tekstu, ukazujc wydarzenia naszej przeszoci i otwierajc okno na nasz przyszo. Cho powody, dla ktrych tak staroytne narzdzie do przewidywania mogo z tak dokadnoci przejrze 3000 lat czasu pozostaje tajemnic, rodzi si gbokie pytanie: W jaki sposb wie si to z nasz przyszoci! W wietle trafnoci owego narzdzia w przypadku wydarze sigajcych od drugiej wojny wiatowej, zderzenia komety ShoemakerLevy'ego z Jowiszem, pociskw Scud odkrytych podczas pierwszej wojny w Zatoce Perskiej w Iraku i zamordowania Kennedy'ego, jak niezawodna moe by ta pradawna matryca, gdy spoglda si w majce nadej lata? W odpowiedzi na wyej postawione pytanie dr Rips sugeruje, e cay Kod Biblii musia by napisany nagle, raczej od razu, ni z biegiem czasu. Takie stwierdzenie budzi zdziwienie. Oznacza to, e gdy Tora bya spisywana, wszystkie moliwoci i wszystkie moliwe przyszoci ju istniay i byy ju na swoim miejscu. Dowiadczamy tego tak samo, jak hologramu", sugeruje. Wyglda inaczej, gdy patrzymy na niego z nowego kta ale obraz, oczywicie, jest zapisany wczeniej".4 Klucz do zastosowania tego pradawnego Kodu Czasu do przyszych wydarze by moe ley w myleniu o nim przez pryzmat obecnej wiedzy na temat cyklw czasu.

Zasianie ziaren czasu Niewane, czy mwimy o epokach wiata, ktre trwaj nieprzerwanie przez 5125 lat, czy o zwizku pomidzy wydarzeniami z roku 1941, 1984 i 2001 jasnym jest, e towarzysz temu cykle oraz e kady z nich ma pocztek. W kadym przypadku w pocztek wydarzenie ziarna ustala warunki, ktre bd si powtarza przy rnych przyszych datach. Rozumiejc naturalne rytmy i cykle, moemy obliczy, kiedy podobne warunki i wydarzenia bd si powtarza przez cae cykle czasu. Zatem pytanie brzmi: Czy to moliwe, e wszystko, od wojny i pokoju pomidzy narodami, do mioci i bolesnych przey yciowych zaczo si od wydarzenia ziarna gdzie w odlegej przeszoci? Innymi sowy czy urzeczywistniamy wzr, ktry zosta zainicjowany wraz z pocztkiem czasu pocztkiem naszego cyklu w 3114 r. p.n.e. i dojdziemy do jego koca wraz z kresem cyklu w 2012 r. n.e.? Jeli tak, czy Kod Biblii jest map", ktra opisuje cykle, jak te wydarzenia ziarna, wprawiajce w ruch wszystkie ludzkie dramaty rozgrywajce si na caym dzisiejszym wiecie? Wprawdzie s to pytania doniose i zasuguj one na wicej uwagi, ni moemy im powici w samej tej ksice, ale warto je rozway. By moe one same pomog wyjani zagadk Kodu Biblii oraz tego, co Tora naprawd mwi nam na temat przyszoci. To, czy w rzeczywistoci wierzymy w dosown wierno tej witej ksigi, czy nie, jest mniej wane od naszego zrozumienia tematw w niej opisanych. Na przykad w czwartym rozdziale Ksigi Rodzaju mapa czasu" Tory omawia pierwsz zdrad jednego czowieka, przemoc brata w stosunku do brata, gdy Kain pozbawi ycia Abla. Z perspektywy powtarzajcych si wzorw i cyklw moemy pomyle o tym pierwotnym akcie zdrady jako o wydarzeniu ziarna, ktre zakotwicza powtarzajcy si wzr zdrady w caej historii wszystkich pozostaych cyklw. Niedugo po tej pierwotnej zdradzie, w tym samym rozdziale czytamy take o pierwszych aktach przebaczenia. Wrd nich znajduje si historia o Jzefie, ktry by jednym z 11. braci. Poniewa Jzef by ulubionym synem swego ojca Jakuba, bracia stali si zazdroni i sprzedali Jzefa do niewoli. W drugim starciu pomidzy brami w Ksidze Rodzaju, ta historia koczy si inaczej od pierwszej, od tej o Kainie i Ablu. Potny akt wybaczenia, ktry Jzef okazuje swoim braciom wiele lat potem, staje si wydarzeniem
60

ziarna dla warunkw przebaczenia, ktre przenikaj reszt biblijnych tradycji i naszego dzisiejszego ycia. Tak jak ziarna zaskoczenia" i ataku" zaczy si w 1941 roku i powtarzaj si w odstpach, ktre mona pozna i przewidzie, tak i Tora w rzeczywistoci moe stanowi map wszystkich moliwoci, ktre w XVIII wieku opisywa Genius of Vilna. Poniewa jest to mapa bazujca na cyklach, ktre zaczynaj si od wydarzenia ziarna, i poniewa opisane s w niej ziarna, nie powinno dziwi odkrycie, e Tora rwnie zawiera wzory pokazujce, kiedy i jak one powtarzaj si. Wszystko ma zwizek z cyklami. Jeli cykle wci si powtarzaj, a my jestemy ich czci, co mog nam one powiedzie na temat naszego osobistego ycia i przyszoci caego wiata? Punkty zapalne i punkty krytyczne dla przyszoci W czasie radykalnej zmiany to wanie uczcy si dziedzicz przyszo. Uczeni zazwyczaj przekonuj si, e s przygotowani do ycia w wiecie, ktry ju duej nie istnieje [podkrelenie moje]". Tymi sowami spoeczny filozof Erie Hoffer piknie opisa rnic pomidzy wiedz sensown a informacjami bez znaczenia. W wiecie staej zmiany, zwyka znajomo faktw przez uczonych" nie wystarcza. Wiedzie na przykad, e miejscowa pompa przynosi wod ze studni na powierzchni jest wspaniae, o ile pompa dziaa. Jeli jednak zawodzi, a mechanizm, ktry sprawia, e ona dziaa, jest tajemnicz czarn skrzynk", ktrej nikt nie rozumie, to wwczas moe min sporo czasu, a wie ponownie bdzie miaa swoj wod. Byem wiadkiem takiego kryzysu w wiosce tybetaskiej. Wszyscy mieszkacy polegali na jednej studni z przestarza pomp. Podczas jednej z naszych wizyt w pnych latach dziewidziesitych ubiegego stulecia, starszyzna wioski poinformowaa nas, e pompa nie dziaa od niemal miesica. Uwaniejsze zbadanie mechanizmu szybko pokazao problem. Pomp zbudowano w 1910 roku, a nikt z wioski nie wiedzia, jak ona dziaa lub jak j naprawi. Gdy mieszkacy wsi zrozumieli, e mog obej pomp i wydobywa wod rcznie, korzystajc z systemu krtkiej kpieli", nie musieli ju podrowa do pobliskiego miasteczka z powodu nucego zadania sprowadzania wody. Mogli mie wasn z tej samej studni, z ktrej zawsze korzystali w przeszoci; tylko eby tego dokona, musieli woy

fizyczny wysiek. Wszystko to ma zwizek z tym, e sprawiamy, i nasza wiedza rzutuje na warunki chwili. Proste, ale gbokie stwierdzenie Hoffera sprowadza ide cyklw czasu prosto do naszego dzisiejszego ycia. Jak ju zostao zauwaone we Wstpie, zarwno naukowi eksperci, jak i staroytne tradycje mwi nam, e yjemy w czasie nieprzypominajcym adnego innego w udokumentowanej historii rodzaju ludzkiego. Chocia wydaje si, i wczesny wiek XXI to okres wielkiej zmiany, to ju w przypadku Powodw caej zmiany zdania s podzielone. Naukowcy opisuj nasz czas przeobraenia jako seri oddzielnych kryzysw. Tak si skada, e zdarzaj si one w tym samym czasie. Od zmian w klimacie, podnoszcych si poziomw morza oraz zmniejszenia zapasw jedzenia, wody i ropy, do odchylenia osi ziemskiej i jednego z najsilniejszych cyklw sonecznych w historii, wspczeni eksperci widz nasz czas jako konwergencj wielorakich ale oddzielnych wyzwa, ktre jednoczenie dotykaj nasz Ziemi. Podczas gdy wiele miejscowych tradycji uznaje te same problemy, nie porzucaj one swego pradawnego wiatopogldu. Podajc za mdroci instrukcji swoich przodkw, ci, ktrzy yj troch bardziej w przymierzu z zasadami natury, widz wspczesne kryzysy jako efekt uboczny czego wikszego, jako zmiany, ktre zawsze zdaj si nadchodzi wraz z kocem czasu i pocztkiem nowej epoki wiata. Jeli bierzemy t ide pod uwag, czego moemy si nauczy ze studiowania cyklw czasu? Teraz, gdy wiemy, e one s oraz zdajemy sobie spraw z mechanizmu ich dziaania, czy istniej zagroenia z przeszoci, ktre moemy rozpozna, na ktre moemy si przygotowa, a nawet ktrym moemy zapobiec w przyszoci? Nasz Kalkulator Kodu Czasu raz jeszcze pomaga nam odpowiedzie na powysze pytanie. Historia pokae, e XX wiek, w caej historii gatunku, by wiadkiem najwikszego cierpienia wraz z najwiksz liczb ofiar, ktre pady z rk innych ludzi. Wszelkie wtpliwoci co do prawdziwoci powyszego stwierdzenia znikaj wraz z bezporedni ocen historyka Erica Hobsbawma na temat XX stulecia jako najbardziej morderczego stulecia w udokumentowanej historii".5
61

Zbigniew Brzeziski, byy doradca prezydenta Cartera do spraw bezpieczestwa narodowego Stanw Zjednoczonych oszacowa, e do lat dziewidziesitych ubiegego stulecia, zanim jeszcze wiek dobieg koca, przemoc wynikajca z tak zwanego bestialstwa czowieka wobec czowieka" kosztowaa od 167 do 175 milionw istnie z grubsza ekwiwalent populacji Wielkiej Brytanii, Francji i Woch cznie!6 Powodem tylu mierci byy w przewaajcej mierze dwie wojny wiatowe, brutalna rywalizacja o ziemi, rop, mineray i inne bogactwa; a take pozornie nieustajce staranie oczyszczenia" caych spoeczestw bazujce na zasadach rasy, religii i etnicznego pochodzenia. Chocia to samo stulecie, ktre ujrzao tyle cierpienia, zobaczyo take dobre rzeczy, to wanie wielkie tragedie powoduj, e mamy w gowie mtlik, a w zwizku z tym zadajemy pytanie: Czy ta sama rzecz moe wydarzy si ponownie?". Z punktu widzenia cyklw, odpowied brzmi tak. Wydaje si, e kiedy ju wzory, ktre mno takie tragedie, zostan stworzone, powtarzaj si nadal w rytmicznych odstpach, dopki co ich nie zmieni. Chocia ju wczeniej to powiedziaem, istotne jest, by zwrci uwag na to, e to warunki si powtarzaj, a nie same wydarzenia. Jeli bdziemy wiedzie, e przyszed czas na pojawienie si warunkw, bdziemy mogli podj dodatkowe kroki jak na przykad globaln modlitw, wraliwy dialog i wywaon tolerancj podczas napitych sytuacji aby upewni si, e nie wpadamy w pradawn puapk tego, gdzie cykle mogy doprowadzi w przeszoci. Kod Czasu nr 13: Nasza wiedza na temat powtarzajcych si cyklw pozwala nam okreli z maksymaln dokadnoci czasy w przyszoci, kiedy moemy spodziewa si ujrze powtarzajce si warunki przeszoci.

Czy jest moliwe, by spojrze naprzd i przewidzie punkty krytyczne przyszoci, tak e moemy si na nie przygotowa dzisiaj? Oczywicie! Kalkulator Kodu Czasu moe pomc nam zidentyfikowa dokadnie, gdzie takie punkty si znajduj. Zacznijmy od przyjrzenia si wydarzeniom z ostatniego stulecia, ktre doprowadziy do kilku najwikszych tragedii w historii. Jeli rozpoznajemy owe cykle, moliwoci oraz to, kiedy pojawi si ponownie, wwczas symbolizuj one rwnie najwiksz sposobno uniknicia cierpienia i zastpienia go uzdrawianiem i pokojem.

W kolejnym ustpie okrelimy kluczowe wydarzenia ostatniego stulecia, by ustali, kiedy warunki przez nieutworzone powtrz si ponownie. Cykle, ktre wywodz si z kadego wydarzenia, zostan podsumowane w sposb, ktrym posikowalimy si w Rozdziale 1. Tak jak byo wczeniej, rzeczywiste obliczenia zostay umieszczone w dodatkach (zobacz Dodatek B), aby zapewni cigo i atwo czytania. Zacznijmy, zatem od tego, na czym skoczylimy w Rozdziale 1., od zwizku pomidzy 1941 rokiem rokiem wydarzenia ziarna i stworzonych przez niego warunkw dla wrzenia 2001 roku. Daty powrotu cyklu 1941 roku po 2001 roku celowo pominito. Spisywanie ich nie miaoby wikszego sensu, dopki nie mielimy okazji do przestudiowania natury cyklw, w jaki sposb funkcjonuj i dlaczego powtarzaj si. Teraz, gdy ju tego dokonalimy, moemy odpowiedzie na powracajce pytanie:, Kiedy, lub czy w ogle, jakie daty pomidzy 2001 a kocem naszej obecnej epoki wiata 2012 roku zawieraj w sobie moliwo powtarzajcych si warunkw zaskoczenia" i ataku" dla Ameryki. Ponisza tabela podsumowuje dane wyjciowe z perspektywy Kodu Czasu. Podsumowanie I Cykliczne, wytworzone w 1941 r. Warunki niespodziewanego ataku na Stany Zjednoczone Rok Ziarna: 1941 Wydarzanie Ziarna: Niespodziewany atak na Stany Zjednoczone Obliczone daty powtrki warunkw Data nr 1: I984r. Data nr 2: 2001 r. Data nr 3: 2007 r. Rzeczywiste wydarzenia Zapobieono planowanemu nuklearnemu atakowi przeciwko USA w czasie zimnej wojny Przeprowadzono ataki 11 wrzenia Udaremniono planowane ataki przeciwko USA oraz interesy w Niemczech i w Arabii Saudyjskiej ?
62

Chocia historycy analizuj i roztrzsaj wojny ostatniego stulecia, pod wieloma wzgldami mona wysun mocny argument, e owe konfrontacje zbrojne zasadniczo pochodz od pierwszego wielkiego konfliktu stulecia: pierwszej wojny wiatowej. Cho formalnie rzecz biorc wojna skoczya si i podpisano traktaty pokojowe, podstawowe przyczyny politycznego niepokoju pozostay, a rozkwit dyktatury na terenie caej Europy, w tym Zwizku Radzieckiego, Jugosawii i Hiszpanii, mona bezporednio powiza ze sposobem, w jaki zakoczya si pierwsza wojna wiatowa. Wanie z tego powodu niektrzy historycy sugeruj, e w rzeczywistoci bya tylko jedna wielka wojna w XX wieku, taka, ktra nigdy tak naprawd si nie skoczya i od tamtego czasu trwa nadal, poprzez nastpujce po sobie konflikty. Niewane czy podpisujemy si pod takim punktem widzenia, czy nie, pozostaje faktem, e pierwsza wojna wiatowa, a take mier ponad 40 milionw ludzi, rozpoczy si wydarzeniem ziarna w 1914 roku. Warunki 1914 roku stanowi starter skutkw, ktre widzimy nadal. Zatem obranie tej daty, jako pocztku, aby obliczy, kiedy wzory wprawiane przez ni w ruch powrc, jako oddwiki jej powtarzajcego si cyklu, ma ogromny sens. Jak to jest w przypadku kadego wzoru, warunki przez niego tworzone trwaj dalej, dopki nie zostan zamane wprowadzeniem nowego wzoru. Wiedzc, kiedy i w jaki sposb cykle daty ziarna 1914 roku pojawi si w naszym yciu, jestemy w stanie rozpozna symptomy wytwarzajcego wojn konfliktu, gdy ten si pojawia, i przygotowa si na to, co moe przynie, pracujc jednoczenie, by zama cykl, wprowadzajc nowy wzr pokoju. Ponisze podsumowanie ledzi obliczenia Kodu Czasu od 1914 roku do koca wielkiego cyklu w 2012 roku, aby pokaza nam, kiedy powrc punkty wyboru pokoju (zobacz Rozdzia 7.). Podobnie do sposobu, w jaki program Fali Czasu Zero MacKenny wykazywa wiksz zoono skondensowan w krtsze okresy zmierzajce ku kocowi cyklu, obliczenia Kodu Czasu po roku 2011 s tak czste, e pokazaem tylko pierwsze z nich jako wskanik momentu pojawienia si okna moliwoci. Podsumowanie 2 Cykliczne, utworzone w 1914 r. warunki Wojny wiatowej

Data nr 4: 2010 r.

Rok Ziarna: 1914 Wydarzenie Ziarna: Pocztek Pierwszej Wojny wiatowej Obliczone daty powtrki warunkw Data nr 1: 1973 r. Rzeczywiste wydarzenia Wojna Yom Kippur na Bliskim Wschodzie (alias wojna ramadanowa) Kryzys USA/Irak zaczyna si w listopadzie Obecno Amerykanw w Iraku wywouje napicie w wiecie arabskim ? ?

Data nr 2: 1997 r. Data nr 3: 2006 r.

pomocy i decyzja USA, aby przenie amerykaskie siy wojskowe na poziom trzeci systemu gotowoci bojowej (DEFCON) rzadki, wzmoony stan pogotowia, wykorzystywany w oczekiwaniu na moliw wojn, stanowiy katalizator jeszcze innego kryzysu, ktry doprowadzi wiat do krawdzi starcia pomidzy dwoma supermocarstwami zimnej wojny. Na szczcie dziki serii taktownych negocjacji, ktre wwczas wykluczay prezydenta Stanw Zjednoczonych, zwyciyy osoby bardziej opanowane. Egipcjanie cofnli swoj prob o pomoc od Zwizku Radzieckiego, a Rada Bezpieczestwa ONZ przyja 23 padziernika Rezolucj nr 339, proszc walczce ze sob pastwa, aby dotrzymay wczeniejszego zawieszenia broni. Chodzi tutaj o to, e warunki znajdoway si na swoim miejscu. By te przygotowany grunt pod przerodzenie si regionalnego konfliktu w globaln wojn w roku, gdy cykl nioscy owe warunki powtarza si. Kalkulator Kodu Czasu piknie to przedstawia, pokazujc, e 1973 jest wanie tym rokiem, kiedy warunki wojny wiatowej z 1914 roku pojawiyby si jako powtarzajcy si cykl (zobacz Dodatek B, przykad 5.). Teraz, gdy wiemy, jak pojawiaj si cykle, dodatkowe daty w Podsumowaniu 2. bd okazj, by wykorzysta to, czego si nauczylimy, dziki czemu unikniemy wyej opisanych sytuacji. * Podczas wojny uyto tylko dwch broni atomowych przeciwko ludnoci cywilnej. Obie zostay zdetonowane przez Stany Zjednoczone. Oba wydarzenia nastpiy tego samego roku, 1945 roku, pod koniec drugiej wojny wiatowej. Poniszy przykad wyranie pokazuje, jak warunki wytworzone przez to jedno wydarzenie zasiay ziarno cyklu, ktry z biegiem czasu powtarza wspomniane warunki. W kadym wskazanym roku grunt by przygotowany pod warunki potencjaw atomowych, by raz jeszcze zagrozi wiatu. Na szczcie, chocia warunki byy obecne oraz koncentrowano si na nuklearnym potencjale, same wydarzenia nie pozostay wierne najpeniejszej ekspresji potencjau cyklu. 2010 rok bdzie kolejn okazj do powrotu warunkw z 1945 roku, jak te sposobnoci przerwania cyklu i okrelenia nowego wzoru dla nowej epoki wiata. Podsumowanie 3
63

Data nr 4: 2009 r. Data nr 5: 2011 r.

Lata pokazane w Podsumowaniu 2. to czasy, kiedy cykliczne warunki globalnej wojny byy, s i bd obecne. Tak jak w Rozdziale 1. odkrylimy za pomoc ekspresji 1984 roku daty ziarna 1941 roku, obecno warunkw nie zawsze oznacza, e to, co wydarzyo si w dniu ziarna, pojawi si znowu. Obecno owa mwi nam, i warunki znajduj si na swoim miejscu oraz e wydarzenie moe si powtrzy. Wojna arabsko izraelska z 1973 roku stanowi doskonay przykad tego, o co mi tutaj chodzi. Konflikt, znany jako wojna Yom Kippur, wojna ramadanowa czy wojna padziernikowa 1973 roku, zacz si, gdy koalicja pastw arabskich poprowadzona przez Egipt i Syri, zaatakowaa Izrael 6 padziernika 1973 roku, spierajc si o granice. Chocia caa wojna trwaa jedynie 20 dni, pojawia si w kontekcie globalnego napicia, ktremu daa pocztek zimna wojna. Poniewa czsto o to chodzi w regionalnych wojnach, dwie strony bezporednio zaangaowane miay powizania z wikszymi pastwami i supermocarstwami. Wanie te wizy mog przerodzi konflikt w wiksz wojn, nawet tak na skal globaln. Dokadnie to zdarzyo si w 1973 roku. Proba skierowana przez egipskiego prezydenta, Anwara elSadata, w ktrej zwraca si do Zwizku Radzieckiego o pomoc militarn; odpowied Rosjan, by zmobilizowa wojska w oczekiwaniu na przyznanie owej

Cykliczne warunki stworzone w 1945 roku (uycie broni nuklearnej i koniec Drugiej Wojny wiatowej) Rok Ziarna: 1945 Wydarzenie Ziarna: Koniec Drugiej Wojny wiatowej Obliczone daty powtrki warunkw Data nr 1: 1985 r. Data nr 2: 2001 r. Data nr 3: 2007 r. Data nr 4:20IOr. Rzeczywiste wydarzenia Bro nuklearna rozprzestrzenia si poza granice supermocarstwa Wywiad ujawnia, e terroryci maj potencja nuklearny Pnocna Korea i Iran czynnie szukaj nuklearnego potencjau ?

wodach Zatoki Tonkiskiej. Odtajnione dokumenty pokazuj jednak, e w rzeczywistoci zaszo tylko jedno z zarejestrowanych wydarze. Pierwszy incydent, pomidzy amerykaskim niszczycielem Maddox a trzema pnocnowietnamskimi torpedowcami, majcy miejsce 2 sierpnia tamtego roku, jest potwierdzony i dobrze udokumentowany. Drugi incydent jest jednak niewyjaniony i pozostaje w sferze domysw. Odtajnione dokumenty pokazuj, e atak", ktry zarejestroway amerykaskie niszczyciele i na ktry odpowiedziay ogniem, nigdy nie nastpi. Chocia amerykaskie niszczyciele rzeczywicie skieroway ogie na to, co uwaali wwczas za zagroenie, relacje pokazuj, e tak naprawd nie byo adnego niebezpieczestwa. Oto dokadne sowa odtajnionego raportu: Tak naprawd marynarka wojenna Hanoi tamtej nocy wczya si tylko w ratowanie dwch odzi zniszczonych 2 sierpnia".8 Wedug niektrych historykw, podejrzliwa atmosfera, ktra staa si cech charakterystyczn zimnej wojny, a take niespokojny stan umysu zaogi po wymianie ognia artyleryjskiego zaledwie dwie noce wczeniej sprawiy, e amerykascy marynarze mogli bdnie odczyta niecodzienne sygnay radaru w nocy 4 sierpnia. Uwaajc, e po raz drugi atakuj ich Wietnamczycy z pnocy, wystrzelili w odpowiedzi na wedug nich dalsz cz ataku. Chocia zagadka tamtej nocy moe pozosta nierozwizana, faktem jest, e odpowied Amerykanw, ktra miaa sygnalizowa si i postanowienie zagodzenia wzrastajcych spi, miaa w rzeczywistoci odwrotny skutek i stanowia bezporedni czynnik prowadzcy do eskalacji wojny, ktra trwaa jeszcze przez nastpn dekad i kosztowaa w przyblieniu 58 000 amerykaskich ofiar. Ekonomiczny krach ameryki: adna tajemnica dla cyklw! To oficjalna wiadomo: zacz si krach gospodarki USA". Tymi sowami pisarz i konsultant Richard C. Cook rozpocz artyku opublikowany przez Centrum Bada nad Globalizacj.9 Chocia takie tytuy widziano powszechnie podczas krachu wiatowych rynkw finansowych jesieni 2008 roku, w czasie, gdy pojawi si wspomniany wyej nagwek, nic nie mogo brzmie bardziej zowieszczo czy bardziej nieprawdopodobnie. Zowieszczo z powodu tego, co taki krach mgby oznacza. Nieprawdopodobnie, poniewa, przynajmniej pozornie wydawao si, e gospodarki Ameryki w ogle nie dotyczy aden rodzaj zaamania. By 3 czerwca 2007 roku: 14 miesicy przed rzeczywistym kryzysem w
64

Chocia nasza umiejtno rozpoznawania takich cyklw nie musi koniecznie ich zmienia czy zapobiega powtrzeniu si ich paralelnych warunkw, to jednak daje nam potne wyobraenie o tym, kiedy mamy si mie na bacznoci przed powtarzajcym si cyklem. Daje nam moliwo reakcji w odpowiedzialny sposb na paralelne warunki, gdy te si pojawi. Jeli na przykad wiemy, e akt agresji pastwa taki jak inwazja Iraku na pola naftowe w Kuwejcie w 1990 roku dzieje si podczas cyklu, ktry niesie warunki pierwszej wojny wiatowej z 1914 roku, to wiemy te, e jasna komunikacja i taktowna dyplomacja bd szczeglnie istotne podczas tego naraonego na atak okresu, aby nie dopuci do wymknicia si konfliktu spod kontroli i wypenienia potencjau ziarna cyklu. Wanie w takich czasach odpowied, ktra miaa wysa wyrany sygna, e co za duo, to niezdrowo", moe zosta bdnie odczytana i nasili si, zanim j poznamy. Jak ujawniy w 2005 roku odtajnione dokumenty NSA, incydent w Zatoce Tonkiskiej w Wietnamie stanowi doskonay przykad tego, jak atwo niepotrzebne skutki mog zosta wywoane przez obawy czasu wojny.7 W trakcie napi zimnej wojny, w 1964 roku, zarejestrowano, e w cigu dwch bitew morskich pomidzy Stanami Zjednoczonymi a Pnocnym Wietnamem przerzucono liczne amerykaskie oddziay do poudniowowschodniej Azji. Incydenty nastpiy w odstpie dwch dni, na

2008 roku. Artyku Cooka opisuje prac dwch czoowych ekonomistw, ktrzy widzieli co wicej ni zewntrzne znaki amerykaskiej, pozornie kwitncej gospodarki. Ot patrzyli na co znacznie gbszego. Steven Pearlstein, laureat nagrody Pulitzera, sprawozdawca biznesowy i ekonomiczny, ktry pisze dla The Washington Post oraz Robert Samuelson, wspredaktor Nesweeka i The Washington Post od 1977 roku, w tym samym czasie zobaczyli pknicie w gospodarce. A to, co ujrzeli, byo przeraajce. Zaniepokoili si wzrastajc liczb firm, ktre byy bardzo zaduone w porwnaniu z czerpanymi zyskami, a take bezbronnoci owych firm wobec wykupw finansowanych poprzez poyczanie jeszcze wikszych iloci pienidzy (wykupy kredytowane). Pearlstein, w sowach, ktre wyranie odzwierciedlay jego; obaw, stwierdzi: Oglnie, ceny giedowe i wartoci firm spadn. Banki ogosz bolesne straty, niektre fundusze hedgingowe zamkn swoje drzwi, a prywatne fundusze akcyjne ogosz sabe zyski. Niektre firmy bd musiay zbankrutowa albo podda si restrukturyzacji".10 Nawet w przypadku osb, dla ktrych fachowo brzmicy jzyk giedowych analitykw i ekonomistw by nieznany, wiadomo bya jasna. To byo ostrzeenie, a ci, ktrzy mieli udziay w amerykaskiej gospodarce, mieli si na bacznoci. Ekonomici i inni podobni do nich mwili reszcie ludzi, e 2007 rok oznacza okres, kiedy pojawiy si warunki dla doskonaej, globalnej, ekonomicznej burzy. Obojtnie kiedy by si to wydarzyo, gospodarka stanw Zjednoczonych znalazaby si wprost na drodze owej zawieruchy. Chocia Pearlstein i Samuelson dokadnie przewidzieli scenariusz, nie jest do koca wiadome, czy nawet oni mogli wiedzie, w jaki sposb opisana przez nich burza wywoaaby krach ekonomii caego wiata. Wszyscy syszelimy to przysowie o mdroci po szkodzie. Innymi sowy, atwo jest spojrze z perspektywy dzisiejszego dnia na wszystko, od militarnego kryzysu do utraty tytuu mistrzowskiego Zawodowej Ligi Futbolu Amerykaskiego czy nawet do koca maestwa gdy ju jest po wszystkim, i by w stanie widzie wszystkie rzeczy, ktre mogy zapobiec kryzysowi. Analiza zdarzenia post factum nie nastrcza trudnoci. I jest dokadna z jednego oczywistego powodu: wszystko, na co patrzymy, ju si wydarzyo!
65

Jednake, gdy przypatrywaem si przychodom giedy nowojorskiej zanurzajcym si coraz gbiej w negatywne terytorium 29 wrzenia 2008 roku, nawiedzio mnie to samo uczucie i zadaem te same pytania, ktre naszy mnie 11 wrzenia 2001 roku: Czy ten kryzys jest czci wikszego wzoru? Jeli tak, to czy moglimy wiedzie zawczasu i dziaa inaczej, by temu zapobiec? W przeciwiestwie do tych siedmiu lat, ktre miny od kryzysu U wrzenia i rozwoju Kalkulatora Kodu Czasu, nie musiaem czeka dugo na moj odpowied. Finansowy krach Ameryki ogldaem w rnych miastach i z rnych pokoi hotelowych, gdzie robiem interesy Pod koniec wrzenia 2008 roku bez dostpu do Kalkulatora Kodu Czasu. Gdy tylko wrciem do domu, od razu skierowaem uwag na dodatki do niniejszej ksiki, aby dowiedzie si, jak rol, jeeli w ogle odgryway ekonomiczne cykle w finansowym chaosie wiata. Korzystajc z tego samego procesu opisanego wczeniej w tym rozdziale, przeszedem przez etapy Trybu 1. kalkulatora, aby dowiedzie si, kiedy warunki przeszego wydarzenia maj najwiksz szans powrotu. Zaczem oblicza, identyfikujc dat, kiedy mogy zosta zasiane ziarna ekonomicznego upadku 2008 roku. Poczwszy od ekspertw wzdu Wall Street, po komentatorw mediw krajowych, porwnanie byo oczywiste i niemal jednomylne. Zanim gieda papierw wartociowych stracia 777 punktw w najwikszym, jednodniowym spadku w historii nowojorskiej giedy (NYSE), poprzedni zapis zosta utrwalony przez inn strat, ktra pojawia si na tej samej giedzie 79 lat wczeniej. W cigu dwch jesiennych dni w 1929 roku, Czarnego Czwartku" 24 padziernika, a potem Czarnego Wtorku" 29 padziernika, amerykaska moda gieda papierw wartociowych stracia 23 procenty swojej wczeniejszej wartoci. Popoch i masowa sprzeda akcji, ktre potem nastpiy, doprowadziy do pogarszania si amerykaskiego systemu finansowego, co trwao a do osignicia najniszego poziomu trzy lata pniej. Wtedy wskanik DowJonesa zatrzyma si, podajc odczyt, ktry brzmi nieprawdopodobnie wedug dzisiejszych norm. Do 8 lipca 1932 roku, gieda nowojorska w nieprawdopodobny sposb stracia 89 procent swojej poprzedniej wartoci i zatrzymaa si na poziomie tylko 41, 22 punktu. Wyranie wida, e warunki 1929 roku mona logicznie porwna do krachu 2008 roku. Za

wyjtkiem rozmiaru straty, w pierwszej chwili zewntrzne warunki wydaj si niesamowicie podobne. Uywajc roku, 1929 jako roku ziarna do oblicze Kodu Czasu, proces szybko pokaza nastpn dat, kiedy mona spodziewa si powtrki warunkw ekonomicznego spadku. To 1979 rok. Tak jak zrobilimy w poprzednich przykadach, 1979 rok sta si wwczas now dat ziarna dla kolejnej rundy oblicze, po raz kolejny torujc drog ponownemu chaosowi gospodarczemu: w 1999 roku. Owe wyliczenia przeprowadzono jeszcze dwa razy, by odnale pozostae lata przez rokiem 2012, kiedy cykle ekonomicznego upadku w Stanach Zjednoczonych i na wiecie miay szans pojawi si na nowo. Podsumowanie 4. pokazuje wyniki oblicze umieszczonych w Dodatku A (zaczynajc od Przykadu 10.). Podsumowanie 4 Cykliczne warunki utworzone w 1929 roku (krach gospodarki USA Rok Ziarna. 1929 Wydarzenie Ziarna: Krach" giedy papierw wartociowych w padzierniku 1929 roku Obliczone daty powtrki warunkw Data nr 1: 1979 r. Data nr 2: 1999 r. Rzeczywiste wydarzenia Gwatowny wzrost cen ropy i kurczenie si gospodarki Gwatowny wzrost cen ropy i 6procentowy spadek na giedzie nowojorskiej w padzierniku Niezrwnowaone stosunki dug/ zysk przygotowuj rynki na upadek w 2008 roku

pomidzy wynikami kalkulatora a rzeczywistoci krachu giedy papierw wartociowych we wrzeniu. Pearlstein powiedzia: Nie da si przewidzie, kiedy dojdziemy do magicznych momentw, a kady w kocu zda sobie spraw, e cena, ktr paci si za te firmy, i zacignity dug w celu nowych zakupw, nie s trwae [moje podkrelenie]". Jego nastpne stwierdzenie wyjanio wszelkie istniejce jeszcze wtpliwoci:, Kiedy to si wydarzy, bdzie naprawd nieciekawie". Z perspektywy ekonomisty, magiczny moment" pojawi si 29 wrzenia 2008 roku. Dziki tej obserwacji, uzyskaem odpowied na swoje pytania. Kalkulator pokazywa, e warunki ekonomicznego chaosu, przewidziane w artykule, pojawiy si dokadnie, zgodnie z harmonogramem, w 2007 roku. Jak jednak stwierdzi Pearlstein, nieznanym czynnikiem by moment, kiedy inwestorzy rozpoznaj warunki i zareaguj na to, co odkryli. Wane jest tutaj to, e eksperci wiadomi" wiedzieli zawczasu, co si dzieje. Orientowali si na przykad w nagej podwyce cen ropy, ktra zdaje si poprzedza taki chaos, i zdawali sobie spraw, e krach jest nieunikniony. Ogosili swoje spostrzeenia, gdy warunki byy na swoim miejscu w 2007 roku. Ale co z innymi dwiema datami: 1979 r. i 1999 r.? Oczywicie nie byo finansowego krachu takiego, jak podczas 1929 roku i 2008 r. Co mwi nam kalkulator? Gdy zgbiaem dwie daty, zdaem sobie spraw, e w obu przypadkach mielimy due szczcie. W taki sam sposb, jak naga podwyka cen ropy wywoaa efekt domino, co uwydatnio osabienie gospodarki w 2008 roku, co bardzo podobnego wydarzyo si w 1979 i 1999 roku. W obu tych latach wisiaa w powietrzu kolejna istna burza, gdy zbiegy si nieoczekiwane warunki. I w obu tamtych latach globalny kryzys ekonomiczny by bardzo realn moliwoci. Na szczcie to tylko warunki byy obecne. Z powodw, o ktrych opowiem pniej, burza, ktrej warunki mogy da pocztek, nigdy si nie urzeczywistnia. Rok 1979 stanowi doskonay przykad kryzysu, ktremu zapobieono. Na pocztku roku wskaniki wykorzystywane przez ekspertw do zmierzenia zdrowia gospodarki (rzeczy takie, jak zapotrzebowanie na klienta, dobra sprzeda, chude zapasy) wyglday obiecujco. Istniay wszelkie podstawy, by wierzy, e to bdzie dobry rok dla finansw kraju.
66

Data nr 3: 2007 r.

Data nr 4: 2010 r. Poniewa krach na giedzie papierw wartociowych, ktrego byem wiadkiem, w rzeczywistoci mia miejsce w 2008 roku, na pocztku daty nie miay dla mnie wikszego sensu. Dlaczego kalkulator wskazywa na przykad 2007 rok? Czemu nie 2008? Przeszukiwaem literatur i powrciem do wnioskw Pearlsteina i Samuelsona, aby lepiej zrozumie, co tak naprawd pokazyway cykle. W dwch zdaniach odnalazem most

Ale istnia jeden czynnik, ktrego nawet eksperci nie wzili pod uwag, ten sam, ktry da pocztek pogarszaniu si gospodarki w 2008 roku. Ot chodzi mi tu o cen ropy. Przez podwyki, ktre pojawiy si w cigu tych dwch krytycznych okresw roku, na pocztku i znowu na kocu, cena ropy naftowej wzrosa prawie o 100 procent. Gdy tak si stao, fale uderzeniowe zredukowanych wydatkw odbiy si na amerykaskiej" gospodarce. Podobne warunki doprowadziy do utraty 630 punktw na nowojorskiej giedzie w padzierniku w 1999 roku i wprawiy w ruch warunki ekonomicznego zastoju, ktry nastpi w 2000 roku. Chocia prawdopodobnie istnieje wiele powodw, dla ktrych gospodarka w ramie czasowej 1979 roku nie zawalia si cakowicie, analiza przeprowadzona przez Departament Bada nad Gospodark Banku Rezerwy Federalnej w Minneapolis moe wyjani jeden z najistotniejszych. Wedug raportu, podwyka cen ropy w 1979 roku automatycznie spowodowaa w odpowiedzi ograniczenie budetu federalnego.11 Przez to indywidualne dochody umieszczono w wyszym przedziale podatkowym, co wymusio redukcj w nawykach wydawania pienidzy u niektrych obywateli. Innymi sowy, wysze podatki zredukoway ilo dostpnych pienidzy, a wydatki zostay ograniczone, co w kocu spowolnio rozwj gospodarki. Niestety, z powodw, ktre wykraczaj poza zakres tego ustpu, w system nie funkcjonowa tak, jak to zaprojektowano, gdy ceny ropy wzrosy w zawrotnym tempie najwyej w historii, latem 2008 roku. Kluczem jest tutaj to, e wydaje si, i takie ekstrema rynku s powizane z cyklem takim, ktry mona pozna i przewidzie. Kalkulator Kodu Czasu wskazuje, e moemy stan w obliczu podobnych warunkw ekonomicznych i moliwoci jeszcze jednego finansowego kryzysu przed zakoczeniem obecnego cyklu w 2012 roku. Co ciekawe wskazany rok jest tym samym, kiedy warunki mnstwa innych dat ziaren mog rwnie si powtrzy. To rok 2010. Jakkolwiek rne i zasadniczo odmienne mog sprawia wraenie daty ziarna, od cyklu zaskoczenia" i ataku", ktry zacz si w 1941 roku i pojawi si ponownie w 2001 roku, do uycia broni atomowych w 1945 roku i krachu gospodarki Stanw Zjednoczonych w 1929 roku, to jednak moliwo pojawienia si kadego z tych warunkw po raz kolejny, wskazuje na ten sam rok. Chocia prawdopodobnie fakt, e tyle cyklw zbiega si podczas tak krtkiego czasu, nie pozostaje bez znaczenia, wane jest, by pamita, Ze
67

koniec kadego cyklu wyznacza rwnie pocztek kolejnego. Jak przedyskutujemy w Rozdziale 7., dobrze, e zbieganie si tak wielu cyklw zwraca nasz uwag. Pod koniec jednego cyklu i na pocztku nastpnego natura stwarza nam najwiksz szans na zmian. Zatem wanie dlatego, e tyle rozmaitych cyklw, ktre przedstawiaj tyle ronych rodzajw dowiadcze, koczy si w tym samym okresie, rama czasowa 2010 roku moe rwnie dobrze reprezentowa jeden z naszych najlepszych punktw na podjcie nowych decyzji. Gdy stare cykle kocz si, a nowe zaczynaj, dzielimy rzadk okazj wyzerowania biegu naszych osobistych i globalnych przej do przeszoci. Moemy rwnie przekona si, e to doskonay czas na tego typu dziaania, zanim pojawi si dogodny moment w 2012 roku. Jak to jest z kadym oknem zmiany, moc okazji zaczyna si od uznania, e wybr jest moliwy. Ziarna mioci i zdrady Cykle natury stosuj si do naszego osobistego ycia, jak te do wydarze na skal globaln. Chocia prawdopodobnie znamy t relacj intuicyjnie, czsto pojawia si ona w naszym yciu w sposb najmniej odpowiedni lub w czasie kiedy najmniej si jej spodziewamy. Przykadowo, wszyscy syszymy o ludziach, ktrzy odchodz ze swoich zwizkw, rzucaj prac i przyjaci i przeprowadzaj si do nowego miasta, by zacz od nowa". Prawdopodobnie moesz odgadn, co czsto dzieje si z tymi z nas, ktrzy tak robi. Chocia czasami zmian scenerii moe zaleci lekarz, nierzadko zdarza si, e podczas gdy ludzie, pogoda i linie horyzontu zmieniy si, okolicznoci, co do ktrych mylelimy, e zostawiamy je za sob, mog pozosta takie same. Dlaczego miayby ulec zmianie? Cykle naszego wiata i naszego ycia skadaj si z czasu i przestrzeni, rzeczy wszechwiata, ktrej nie da si ograniczy budynkiem czy miastem. Kiedy mylimy o naszym yciu z tej perspektywy, nie powinno dziwi, e cykle, ktre odgrywaj tak wielk rol na wiecie, peni rwnie wielk funkcj w naszym osobistym yciu. I znowu, kluczem do odsonicia takich wzorw jest rozpoznanie, w ktrym miejscu maj one swj pocztek. Tamtego poranka w domu panowaa inna atmosfera. Chocia bya sobota, czyli dzie, kiedy mj tata zazwyczaj nadrabia godziny snu, ktre utraci dugo pracujc w tygodniu, wraz z moj mam byli na nogach

wczenie. Po prostu panowaa inna atmosfera ni w kady weekend. Mama nie piewaa, rutynowo wykonujc swoje obowizki domowe. Ekran telewizora, ktry normalnie rozbrzmiewaby informacjami z tygodnia, by ciemny i zimny, a z radia znajdujcego si w sypialni moich rodzicw nie gray na cay regulator piosenki Petera, Paula i Mary. Mimo e moja mama i tata byli na nogach, w domu, oprcz szurania nogami przemieszczajcymi si z jednego pokoju do drugiego po podogach z twardego drewna, panowaa zupena cisza. Ostronie przeszedem na paluszkach ze swojego pokoju przez korytarz i zajrzaem do sypialni mamy i taty. Tata by w rodku, a na ku znajdowaa si maa, otwarta walizka. Pakowa swoje wieo wyprasowane, firmowe koszule. Dzie dobry, synu", powiedzia, gdy zauway mnie ktem oka. Wejd na minutk. Chc z tob porozmawia". Rzeczy w naszym domu od jakiego czasu stay si napite. Wiedziaem, e rodzice przechodz trudny okres i pierwsza myl, jaka mi przemkna, bya taka, e w kocu uzyskam wyjanienie. Nie myliem si, ale nie spodziewaem si takiego wytumaczenia sytuacji. Wyjedam na jaki czas", powiedzia mj tata, i nie jestem pewien, kiedy wrc". To byo wszystko. Przygldaem si, jak zamyka swoj walizk. Szedem za nim, jak przechodzi przez korytarz i min moj mam w kuchni. Nadal miaa zaczerwienione oczy od paczu po rozmowie, jak przeprowadzili ze sob poprzedniej nocy. Razem, ona i ja, przygldalimy si, jak tata opuszcza nasz dom tamtego dnia. Wwczas tego nie wiedziaem, ale wanie byem wiadkiem koca maestwa moich rodzicw. Miaem wtedy 11 lat. Dopiero po ilu latach zaczem rozumie, jak bardzo ta chwila wpyna na mnie. Gdy pogodziem si z tym, co w dzie znaczy dla mnie, zdaem sobie spraw, e straciem nie tylko swojego ojca, ale take moj rodzin przynajmniej tak, jak znaem przez pierwsze 11 lat mojego ycia. Na pocztku wierzyem, e oprcz nieobecnoci taty, wszystko w moim yciu bdzie takie, jak wczeniej wszystko, za wyjtkiem tych momentw, kiedy inni chopcy w moim wieku mieli przy sobie ojcw, a ja nie. Poczwszy od wieczorw rodzic/nauczyciel w szkole i weekendw ojciec/syn ze skautami, a skoczywszy na mojej pierwszej publicznej przemowie przed wiernymi naszej parafii i wrczaniu nagrd na zawodach
68

w pywaniu, zaczem sobie uwiadamia, e czego brakowao w moim yciu i e w tamten sobotni poranek straciem co jeszcze. Dziel si tutaj t histori, poniewa przedstawia ona przykad tego, w jaki sposb dowiadczenie niosce silne, emocjonalne pitno w jednym okresie w yciu moe sta si starterem powtrki warunkw owego dowiadczenia w innych okresach. Tak jak wydarzenie ziarna, ktre ustalio wzr dla zaskoczenia" i ataku" na amerykask ziemi, zostao uruchomione w 1941 roku, niewykluczone, e i znaczenie przypisywane traumatycznemu przeyciu wprawi w ruch cykliczny wzr, ktry moe poda za nami przez cae nasze ycie. Jeli dowiadczenie jest pozytywne, pene mioci i afirmujcych ycie emocji, wwczas prawdopodobnie nie stanowi to problemu. Z pewnoci nie ma potrzeby, by rozpoznawa je i ulecza cokolwiek. W moim odczuciu jednak rzadko uskaramy si na utknicie" w tajemniczych wzorach radoci, uzdrawiania i spokoju w naszym yciu. Gdy tak robimy, prawdopodobnie chcemy zmieni co zupenie, innego. Te negatywne wzory nieuchronnie bior si z sytuacji codziennego ycia na przykad chwili straty, blu i zdrady ktre mog sta si niewiadomymi ziarnami wzoru pojawiajcego si wci na nowo. Na szczcie, tak jak powtarzajce si cykle stanowi rwnie okazje do zmiany wzorw dla wojny i agresji na skal oglnowiatow, mog one sta si potnymi sojusznikami w uzdrawianiu niektrych najstraszliwszych blw osobistego ycia, o ile znamy nasze indywidualne cykle i sposb, w jaki dziaaj. Obliczanie osobistych cyklw Kalkulator Kodu Czasu moe nam pomc odnale takie cykle w naszym yciu. Dla kalkulatora cykl jest cyklem, niewane czy jest osobisty, czy globalny. Klucz tkwi w tym, by zda sobie spraw, e ycie stosuje si do rytmw natury a nasze emocjonalne wzory stanowi cz ycia. Kod Czasu nr 14: Kalkulator Kodu Czasu moe okreli z maksymaln dokadnoci osobiste cykle mioci i blu, jak te globalne cykle wojny i pokoju.

Uywajc Trybu 3. Kalkulatora Kodu Czasu moemy obliczy, kiedy w naszym yciu powtrz si warunki dowolnego emocjonalnego

dowiadczenia, ktre pozostawio pitno na naszych sercach. To wprost niewiarygodne przyglda si, jak gboko dowiadczenia z jednego okresu w yciu od naszych najwikszych mioci do najstraszliwszych blw mog wpyn na inne relacje, gdy ziarno zostanie ju zasiane. Jeli potrafimy zidentyfikowa jeden z dwch kluczy, to moemy take wydoby na wiato dzienne owe wzory i dowiedzie si, kiedy mog powtrzy si w naszych relacjach biznesowych, przygodnych i intymnych. Zacznijmy, zatem od przykadu, od ktrego rozpoczlimy ten ustp: moje uczucie utracenia swojej rodziny. Chocia moja mama, mj modszy brat i ja nadal bylimy razem i na pozr wci funkcjonowalimy, jako jednostka rodziny, kluczem jest to, e czuem, i straciem swoj famili. W tym uczuciu dowiadczyem te poczucia utraty i zdrady. Zatem tak jak zaskoczenie i atak" stanowi wyrane deskryptory tego, co wydarzyo si 11 wrzenia 2001 roku, utrata i zdrada funkcjonuj w moim dowiadczeniu. Stay si ziarnem wzoru, ktry by trwa, dopki bym nie zda sobie sprawy z jego obecnoci. W poniszym przykadzie wykorzystuj swoje dowiadczenie utraty i zdrady, by zilustrowa omawian kwesti. Poniewa obliczenia s krtkie, nie tworzyem odrbnego dodatku, a po prostu zawarem je tutaj, w tekcie. Tryb nr 3: Odnajd czas, kiedy moemy oczekiwa powtrki warunkw osobistego dowiadczenia z przeszoci. Aby odpowiedzie na to pytanie, potrzebujemy jednej informacji. Dane wyjciowe: Nasz wiek, gdy nastpio oczywiste, doniose wydarzenie (ziarno). Obliczenie Kodu Czasu Krok 1: Okrel swj wiek w czasie wydarzenia ziarna, Wiek Wydarzenia Ziarna (WWZ1). Krok 2: Oblicz odstp stosunku phi swojego wieku podczas wydarzenia ziarna (Ophi). Krok 3: Dodaj odstp stosunku phi z powrotem do swojego wieku podczas wydarzenia ziarna, by okreli swj wiek, kiedy warunki powtrz si (WWZ1 + Ophi ).

Krok 1: Mj wiek w czasie wydarzenia ziarna (WWZ1): 11 Krok 2: Oblicz Ophi WWZ1: 0,618x11= 6,798 (Ophi) Krok 3: Dodaj Ophi do WWZ1, aby odnale nastpne powtrzenie: 6,798 + 11 = 17.798

Z tej prostej kalkulacji bez wtpienia wynika, e wanie w wieku 17,798 roku mona oczekiwa powtrki warunkw zdrady i utraty, ktrych dowiadczyem w wieku 11 lat. Jak to ilustruj przykady globalnej wojny i pokoju w poprzednim ustpie, chocia warunki mog prowadzi do powtrki dowiadczenia ziarna, obecno ich nie zapewnia, e owo dowiadczenie powtrzy si. Jednake w moim przypadku pojawio si ono ponownie. Wanie w tamtym czasie straciem dwie relacje w moim yciu, obie z tego samego powodu. Jedna bya przyjani, a druga romansem i obie zawieray w sobie to, co ja odbieraem jako zdrad zaufania, sekretw i obietnic. (Gdybym wtedy wiedzia, co teraz rozumiem odnonie cyklw, mgbym zaoszczdzi sobie lat zadawania pytania dlaczego). Gdy korzystamy z wyej zamieszczonych oblicze w naszym yciu, rzadko zdarzaj si prawdy absolutne i nieczsto dokadne powtrki wczeniejszych sytuacji. To, czego szukamy, to oglne wzory, ktre mog nas przestrzec w interesach lub sprawach sercowych. Poniej znajduje si czciowa lista tego, jak cykle zdrady i straty powtarzay si przez ile lat w osobistych i biznesowych relacjach, a zostay rozpoznane i zastpione nowym wzorem jasnej komunikacji i wnikliwoci. Podsumowanie 5 Osobiste cykle cykliczne warunki utworzone ze straty rodziny Wiek Ziarna: 11 Wydarzenie Ziarna: Strata i zdrada Obliczony wiek dla powtrki warunkw Wiek nr 1: 17,798 Wiek nr 2: 24,596 Rzeczywiste wydarzenia Osobista zdrada i strata wanego zwizku Zdrada w trakcie studiw i strata wanego zwizku

W moim przypadku wygldaoby to nastpujco:


69

Zdrada biznesowa i finansowa, i strata przyjani Wiek nr 4: 44,99 Zdrada biznesowa, po niej uzdrowienie przyjani (wzr ziarna zastpiony nowym Cykle zidentyfikowane przez Kalkulator Kodu Czasu pracuj na pozytywne dowiadczenia sukcesu i spenienia, jak te dla lekcji blu. Tak jak pierwsze przeycie emocjonalnej traumy tworzy wzr powtarzajcych si cyklw, tak i dajce satysfakcj doznania spenienia i sukcesu s warunkami utworzonymi jako wydarzenia ziarna w nastpstwie ich pojawienia si w yciu po raz pierwszy. Najprawdopodobniej wanie te nasze pierwsze przykady takich dajcych satysfakcj dowiadcze mogy ulecie z pamici do momentu, gdy dorolimy, wic najwczeniejsze wspomnienia spenienia po pierwotnym dowiadczeniu posu jako wydarzenia ziarna dla tych oblicze. Aby odnale wzory zwizane z dowiadczeniem sukcesu i spenienia, znowu zwracamy si ku Trybowi 3. Kalkulatora Kodu Czasu. Tryb nr 3: Odnajd okresy, gdy moemy spodziewa si powtrki warunkw sukcesu i spenienia z przeszoci. Aby odpowiedzie na to pytanie, potrzebujemy jednej informacji. Dane wyjciowe: Nasz wiek, gdy pojawi si oczywisty wzr (ziarno). Gdy jeszcze chodziem do liceum, wiedziaem, e chc studiowa nauk o ziemi i przestrzeni. Wiedziaem te, e bd pierwsz osob w naszej rodzinie, ktra uzyska dyplom ukoczenia studiw wyszych oraz e za opat za nauk ja bd odpowiada. Szukajc sposobu, jak zarobi i oszczdzi tyle pienidzy, ile byem w stanie w moliwie najkrtszym czasie, natknem si na fabryk miedzi w pobliskim miasteczku, gdzie czonkowie zwizkw zawodowych maj wiksze stawki, fabryka miaa penoetatow nocn zmian i moga mi pomc speni moje marzenie o studiowaniu. W kad rod kierowaem si bezporednio na hal i rozmawiaem z kierownikiem na temat pracy. Przez cztery miesice, kadego tygodnia mwi, e nie ma wolnych stanowisk. Tu po moich szesnastych urodzinach wszystko si zmienio. Zostaem zatrudniony jako penoetatowy pracownik zmiany od 16.00 do pnocy. Po
70

Wiek nr 3: 38,192

dwch latach zaoszczdziem wystarczajc ilo pienidzy, by opaci czesne na uczelni w innym stanie, w Instytucie Technologii w Melbourne, na Florydzie. Ogromna rado i spenienie, ktre odczuwaem w dniu, gdy zostaem przyjty do pracy, byo ziarnem dla wzoru, ktry powtarza si od tamtej pory jak w zegarku, przez cae moje dorose ycie. Poniej podaj, jak wyglda obliczenie bazujce na ziarnie mojego udanego dowiadczenia yciowego:

W wieku 25,88 roku mona si spodziewa powtrki warunkw spenienia, ktrych dowiadczyem w wieku 16 lat. Poniej znajduje si czciowa lista tego, jak cykle spenienia i sukcesu trway przez ile lat w moich zwizkach biznesowych i osobistych. Co ciekawe, niektre z nich tak naprawd naoyy si na wczeniejsze cykle straty i zdrady, ktre opisaem. Wanie tak dziaaj cykle: rozgrywaj si wci na nowo jako wchodzce jedno w drugie dowiadczenia wewntrz wchodzcych jedno w drugie dowiadcze. Podsumowanie 6 Osobiste cykle cykliczne warunki utworzone z sukcesu i spenienia Wiek Ziarna: 16 Wydarzenie Ziarna: Sukces/spenienie w pracy Obliczony wiek dla powtrki warunkw Wiek nr 1:25,88 Wiek nr 2: 35,768 Rzeczywiste wydarzenia Pierwsze stanowisko w firmie oparte na znawstwie studiowanego kierunku Otrzymanie nagrody za czoow rol przy projekcie oprogramowania w trakcie zimnej wojny Pierwsza umowa w wydawnictwie korporacyjnym

Wiek nr 3: 45,648

Kiedy spodziewamy si cyklw w naszym yciu, wane jest, by pamita, i nie ma tu prawd absolutnych. Poniewa mamy do czynienia z naturalnymi procesami, ktre stosuj si do rytmw naturalnych cyklw, decyzje, ktre podejmujemy w dowolnym czasie w naszym yciu, mog na zawsze zmieni bieg danego cyklu. Gdy tak si stanie, zaczynamy nowe wzory nowego cyklu. Kluczem w zgbianiu osobistych cyklw jest najpierw rozpoznanie, e one si dziej, a potem czstotliwoci, z jak si powtarzaj. Postpujc w ten sposb, moemy si przygotowa na warunki, ktre oferuje cykl, podejmujc decyzje, ktre staj si nowymi wzorami przyszoci. W tym odnajdujemy warto uywania Kalkulatora Kodu Czasu dla kocowej daty 2012 roku. Tak jak moemy zgbia swoje osobiste historie, by odgadywa ziarna tego, czego moemy oczekiwa w przyszoci, tak te jestemy w stanie wykorzysta nasz wiedz na temat fraktalnych wzorw i cyklw natury, by odkry kluczowe daty, ktre mwi nam, gdzie szuka w przeszoci warunkw, ktrych moemy si spodziewa w 2012 roku... i jeszcze pniej.

71

Rozdzia szsty Nowe spojrzenie na koniec czasu: czego moemy oczekiwa? ________ Przyszo ju si wydarzya, tylko po prostu nie jest dobrze rozproszona". William Gibson, wspczesny pisarz science fiction Czy to zmienisz?". zakodowana wiadomo, zwizana z proroctwami na temat zniszczenia, odnaleziona w pradawnej Torze Trzsienie ziemi o sile 7,8 stopnia zatrzso Chinami". Baton Rouge najbardziej odczu Huragan Gustav". Poudniow Kaliforni ogoszono obszarem klski ywioowej". Te tytuy, ktre niegdy byy rzadkoci, a ktre wzbudzay nasze zainteresowanie, teraz pojawiaj si zbyt czsto. Chocia nadal czujemy trwog wobec mocy Matki Natury, bdcej w stanie w cigu jednego dnia zniszczy stulecia historii i cae wieki ludzkiego wysiku, prawdopodobnie obecnie zdziwienie ogarnia nas ju w mniejszym stopniu, poniewa syszelimy o takich epizodach mnstwo razy. W pocztkowych latach XXI wieku tornada, huragany, cikie burze z piorunami, potne powodzie, trzsienia ziemi i susze byy tragiczne w skutkach na skal bezprecedensow, jeli chodzi o ludzkie ycie, mienie i gwne czci wiatowej infrastruktury. Jedno trzsienie ziemi w chiskiej prowincji Sichuan, na przykad, zabio ponad 69 000 ludzi i spowodowao straty szacowane na 20 miliardw. Cyklon Nargis w Myanmar zabi co najmniej 84 000 ludzi i pozostawi szkody warte ponad 10 miliardw. W Ameryce Pnocnej Huragan Katrina obrci w ruin Nowy Orlean, pozbawiajc ycia ponad 1000 ludzi i powodujc szkody warte wicej ni 81 miliardw. W dzisiejszym wiecie ludzie nie maj wikszych wtpliwoci co do
72

tego, e ycie na planecie Ziemi po prostu nie jest takie, jakim byo niegdy. Jasnym jest, e co si dzieje i nie jest to bahostka. Ale czym to jest i jakie ma rozmiary? Peggy Noonan, dziennikarka The Wall Street Journal by moe najlepiej podsumowuje wyjtkowo naszych czasw: yjemy w dniach mdroci. Dniach wielkiej historii". Wyjaniajc, co ma na myli, mwic wielka historia", kontynuuje: yjemy w epoce, o ktr pidziesit lat od dzisiaj uczeni bd si pyta i ktr bd studiowa... Zobacz nas, was i mnie jako siwowosych weteranw czego wielkiego". Od liczcych 8000 lat hinduskich Wed i staroytnego kalendarza Majw, do autochtonicznych proroctw Azji i obu Ameryk, sdziowie czasu caego wiata zdaj si zgadza z Noonan. Przewiduj wydarzenia naszego czasu, oczekuj ich, witaj je i boj si ich. Cho niektre opowieci i przepowiednie mog by jednak przeraajce, wane jest, by zauway, e nie ma w nich nic, co mwi nam bezwarunkowo, i sam wiat si koczy, ani te pozostawia wtpliwoci, e przeyjemy to, co jest przed nami. Mwi, e cykl, ktry zapocztkowa wiat taki, jakim go znamy, dobiega koca, a zaczyna si nastpny. Jak ju widzielimy w poprzednich rozdziaach, jestemy wiadkami tego wszystkiego. Jest tutaj!" usyszaem, jak kto krzyczy, gdy wzilimy ostry zakrt, z ktrego wida byo szczyt przeczy grskiej. Trzymajc si drka nad gow, gdzie staem, schyliem gow, eby popatrze przez zakurzone okno znajdujce si z prawej strony autobusu. Gdy moje oczy przeczesyway suche skay, ktre wypeniay cay widok, krajobraz nagle si zmieni. Ciemne urwiska ustpiy niebieskobiaemu lodowi lodowca, ktry zdawa si zwisa z poszarpanych urwisk znajdujcych si wyej. Jak piknie" wyszeptaem do siebie. Jak niesamowicie piknie". Para z mojego oddechu zawisa w porannym chodzie starego autobusu. Na nasz prob jecha z Chin kontynentalnych do Tybetu, tylko na potrzeby tej wycieczki po paskowyu. Chocia z pewnoci pojazd by stary, wiedzielimy te, e ten wiekowo wygldajcy autobus by bardziej wytrzymay i godny zaufania ni nowsze pojazdy lnice, niskopodwoziowe pciarwki turystyczne, ktrym nigdy nie udaoby si przejecha szlakw i kiepskich drg prowadzcych do bdcego przed nami lodowca.

Przystanek na odpoczynek", usyszaem naszego tumacza, gdy autobus zatrzyma si na poboczu. Objawienie na wysokoci 4800 metrw Wanie przekroczylimy przecz lec 4800 metrw nad poziomem morza czyli najwyszy punkt dnia naszej podry z Tybetu ku granicy nepalskiej. Powietrze pod grskimi chmurami byo zimne, rzadkie i wspaniae. Gdy zeskoczyem z ostatniego stopnia autobusu na gadkie skay, z ktrych wida byo skraj doliny, zostaem powitany w sposb, ktrego nigdy w yciu bym nie oczekiwa. Rozchylia si poa prymitywnie wygldajcego namiotu wykonanego z gstego, ciemnego futra z jaka i wyonia si pikna moda tybetaska kobieta, u ktrej na twarzy odmalowao si niemae zdziwienie. Gdy podaa wprost w moim kierunku, ubrana w spdnice i szaty o jaskrawych kolorach, stanowia silny kontrast z ciemnymi odcieniami gry. Nie spuszczajc wzroku z mojej twarzy, skierowaa pytanie do naszego tumacza, ktry sta w pobliu. Idc za przykadem, tumacz zwrci swoj twarz ku niej, tumaczc dla mnie sowa kobiety. Zapytaa, kim jestemy i w jakim celu tu przybylimy" powiedzia. Powiedz jej prosz, e przebylimy p wiata, by si spotka" odparem, ywic nadziej, i odrobina humoru zostanie z atwoci przetumaczona i sprawi, e kobieta poczuje si swobodnie. Gdy tybetaska wersja mojej odpowiedzi dotara do niej, w miejsce zaniepokojonego wyrazu twarzy pojawi si szeroki umiech. Tumacz kontynuowa: Ona mwi, e nie ma tu zbyt duo goci i e jestemy Przyjci". Syszc to, kady si umiecha. Nasza grupa skadajca si z 22 osb (za duo, by pomieci si w jednym namiocie) zostaa od razu podzielona na mniejsze zespoy i odprowadzona z dala od wiatru, do schronienia skadajcego si z rnych namiotw, na gorc herbat z masem, z jaka. Nasz przewodnik i ja poszlimy za kobiet, ktra wczeniej nas powitaa. Nagle zatrzymaa si i zwrcia si do mnie. Wanie tu, na rodku pola, zacza zasypywa mnie zdaniami tak szybko, e aby za ni nady, pozostao mi tylko czekanie na tumaczenia. Nie mogem uwierzy w to, co syszaem. Czy wiesz, jak szczeglny jest ten czas w historii wiata?" zacza.
73

Czy zdajesz sobie spraw, e wszystko ma si zmieni?" Przez nastpne dziesi minut suchaem, jak kobieta dzielia si tradycj, ktr jej ludzie zachowuj wit od stuleci: przygotowywaniem si na globalna zmian i dokonywanie tego teraz. Za wyjtkiem szczegw, jak na przykad miejscowych nazw dla konstelacji, epok wiata itd., opisywaa w swoim jzyku t sam zmian, ktra jest tak bardzo znana w innych autochtonicznych tradycjach na caym wiecie. Omwia niedawne ekstrema pogodowe w jej dolinie, wskazujc na lodowiec, ktry od pokole unosi si nad obozem jej rodziny, zapewniajc wod z topniejcego lodu. Z powodu cieplejszych lat lodowiec cofa si. Dotychczas wycofa si niemal jedn trzeci drogi w gr stoku grskiego. W takim tempie za kilka lat cay by znik. Nagle zy wypeniy jej oczy, gdy opisywaa, jak wiele osb w ssiadujcych plemionach, a nawet niektrzy najblisi w jej rodzinie, niedawno zmarli. Wydawao si, e nowa choroba ogarniaa lokalne wioski i obozy, roszczc sobie prawa do tych, ktrych ukad immunologiczny by najsabszy, czyli gwnie starszych osb i dzieci. Nigdy nie wiedziaem dokadnie, co to bya za dolegliwo czy skd si wzia. Ale z tego, co opisywaa kobieta, jasno wynikao, e choroba przechodzia z osoby na osob i widocznie bya czym tak nowym, e ciaa atakowanych osb nie byy w stanie jej odeprze. Potem kobieta zacza opisywa, jak to cay rodzaj ludzki podejmuje obecnie decyzj, ktra wpynie na nasz czas w historii. Chocia syszaem to samo od ludzi pochodzcych z terenw od pusty terenw poudniowozachodniej Ameryki, do Andw w Peru i Boliwii, po 18 dniach podry bya to ostatnia rzecz, ktrej si spodziewaem w jednym z odleglejszych i nieskazitelnie czystych miejsc, ktre jeszcze s na wiecie na przeczy grskiej ponad 4827 metrw nad poziomem morza. Za wyjtkiem szczegw, sowa, ktre do mnie docieray, mogy bez trudu pochodzi z programu New Age dotyczcego proroctw planetarnego oczyszczenia. Jakie to potne pomylaem. O wyjtkowoci naszego czasu w historii wie si tak powszechnie, e nawet ta prowadzca koczowniczy tryb kobieta, mieszkajca w odosobnieniu od reszty wiata, na jednej z najwyszych niezamieszkanych ziem, ktre jeszcze dzi s na Ziemi, wie o tym! Jej kultura zachowaa t wiedz, a jej tradycje uwzgldniaj to. To jak

wielki sekret, ktry znaj wszyscy na planecie, za wyjtkiem tych z nas, ktrzy yj we wspczesnym" wiecie. Znaki czasu W niektrych tradycjach, na przykad w tej, z ktrej pochodzi przedstawiona przed chwil tybetaska kobieta, ludzie tylko zdaj si wyczuwa, e teraniejszo to czas zmiany, ktr opisali ich przodkowie. W ich wiejskiej i czsto odosobnionej egzystencji, majc may kontakt lub adnego z ludmi ze wiata technologii, rzeczy, ktre znaj najlepiej, to ich otoczenie: ziemia, ywioy i natura. Widz zmian wanie w nich. Przez stulecia ich przodkowie mwili im, e kiedy ju duej nie mog uprawia swoich plonw we waciwym czasie, kiedy rzeki wylewaj oraz kiedy ich ziemia i ld gr zacznie zanika, bdzie to oznaczao, e yj w czasie wielkiej zmiany. Ze wskazwek przodkw i znakw natury bd wiedzie, kiedy przygotowa si na koniec jednego wielkiego cyklu i pocztek kolejnego. Wykorzystanie znakw natury do wyznaczania zmian na wiecie wykracza poza wiedz dzisiejszych autochtonw. Zagubiona" biblijna ksiga Proroka Henocha stanowi tego doskonay przykad. Henoch jest jednym z najbardziej szanowanych i tajemniczych prorokw Starego Testamentu z licznych powodw z ktrych wcale nie najwaniejszym jest relacja, ktra podaje, e on nigdy nie zmar! W wieku 365 lat Henoch opuci natomiast ziemi i, jak podaje jeden fragment, szed z Bogiem". Mdro i przesanie Henocha byy niezwykle czczone przez wczesnych chrzecijan to jest, zanim ksiga jego potnych wizji zostaa usunita z oficjalnych tekstw biblijnych. Niektrzy wielcy uczeni z caego wiata podaj, e mdro Henocha bya uznawana za bosk, a Ksiga Henocha za wit. Rzymski historyk Tertulian, na przykad powiedzia, e sowa Henocha byy wypowiedziane w tej samej ksidze Pana, a kada ksiga odpowiednia do podbudowy moralnej jest natchniona przez Boga".1 Zanim Henoch poszed z Bogiem, ujawni swoje wizje wielkiej zmiany w przyszoci Ziemi, ktr anioowie pokazali mu na jego prob. Podczas katastrofalnej zmiany, ktr opisuje jako dziejc si w tamtych dniach", kiedy Ziemia przesuwa si na swojej osi, Henoch stwierdza: Deszczu nie bdzie duo, a niebo bdzie spokojne. .. owoce Ziemi bd spnione i nie bd kwitn w swoim sezonie; a w swoim sezonie owoce
74

drzew zostan wstrzymane. Ksiyc zmieni swoje prawa i nie bdzie go wida wtedy, gdy powinien by widoczny". 2 Korzystajc z astronomicznych tabel z Ksigi Henocha historycy okrelili, e przepowiednie proroka rozcigaj si od okoo 5000 lat wstecz do teraniejszoci, a nastpnie cign si dalej okoo tysic lat po XX wieku. Panuje oczywista zgodno pomidzy opisem zmieniajcego si wiata autorstwa Henocha a wyliczeniem zmian na koniec czwartego wiata dokonanym przez Indian Hopi. Przepowiednia Hopi jasno i wyranie podaje: Kiedy trzsienia ziemi, powodzie, burze gradowe, susze i gd bd nastpoway codziennie, nadejdzie czas powrotu na prawdziw ciek...". 3 Mimo e wydaje si, i takie opisy s prawdziwe w naszym dzisiejszym wiecie, problem z Henochem jest taki, e bez konkretnych dat czy wydarze, jego proroctwa pozostaj otwarte na interpretacjWyraenie w tamtych dniach moe tyczy si wielu okresw w cigu piciu tysicleci pomidzy jego er a nasz. Bez czego konkretnego, do czego mona by si odnie, wracamy do pytania, ktre rozpoczo niniejsz ksik: Co realistycznie moemy zobaczy w naszym wiecie, gdy zbliamy si do czasu, ktry jest wyliczany, przewidywany, ktrego si boimy i witamy od ponad 5000 lat? Do dzi odpowiedzi byy tak rne, jak ci, wrd ktrych przeprowadzano sonda. Poniewa mielimy kilka faktw, by oprze nasze idee na temat 2012 roku, wikszo popularnych opinii wygldaa dokadnie w ten sposb: opinia i teoria z ma iloci konkretnych informacji, na ktrych mona si oprze. Teraz wszystko si zmienio. Rozumiejc cykle natury, czas fraktalny i Kalkulator Kodu Czasu, moemy zwrci si do przeszoci, aby zobaczy, co moe przynie przyszo. W szczeglnoci jestemy w stanie zbada lata cyklw, ktre ju miay miejsce, by sprawdzi, jakie warunki przynios, gdy si powtrz. Jak odkrylimy w Rozdziale 5., kluczem jest to, e jeli wiemy, w ktrym miejscu popatrze na przeszo, to moemy przewidzie, jakich wzorw spodziewa si w przyszoci. Szablon Kodu Czasu Idc za sukcesem Kalkulatora Kodu Czasu w zestawianiu dat prowadzcych do 11 wrzenia 2001 roku, zaczem stosowa te same zasady, by zgbi historyczne wydarzenia przeszoci. Podczas gdy

dokadno kalkulatora nie dziwia mnie, czuem podziw dla wzorw. Niewtpliwy zwizek pomidzy cyklami czasu a wydarzeniami naszej przeszoci wyranie zasuguje na dokadniejsze studia. Od ujawnionych wynikw do samej daty, trzy zasady stay si jednak oczywiste: 1. Warunki natury, w tym wydarzenia ludzkie, powtarzaj si cyklami. 2. Warunki jednego cyklu powtarzaj si z wikszym nasileniem ekspresji ni w pniejszym cyklu. 3. Przewidzie mona raczej powtrk warunkw ni same wydarzenia. To jasne ponad wszelk wtpliwo: poczwszy od dowiadcze maestwa, rozwodu, sukcesu i straty, a skoczywszy na cyklach wojny, ten sam wzr moe si pojawi w yciu, a potem powtrzy si. Gdy tak si dzieje, nierzadko zdarza si, e powtarzajcy si wzr sprawia, i daje si pozna jako jeszcze silniejszy ni przedtem, a czsto i taki, ktry naprawd przyciga nasz uwag. Ujrzelimy tego przykad we Wstpie do niniejszej ksiki na wzorach zaskoczenia" i ataku" na Stany Zjednoczone, ktre to wzory zaczy si w 1941 roku. Kryzys, ktry wcign Ameryk w drug wojn wiatow, sta si wydarzeniem ziarna dla nastpnych dwch czasw, gdy warunki zostay powtrzone, dla fraktalnych ekspresji tamtego zdarzenia: planw w 1984 roku niespodziewanego ataku nuklearnego podczas zimnej wojny i realiw niespodziewanych atakw terrorystycznych w 2001 roku. Gdyby atak z 1984 roku na Stany Zjednoczone w rzeczywistoci mia miejsce, cho by to ten sam wzr, trzeba by byo przyzna, e sia jego ekspresji ataku nuklearnego na Ameryk byaby wiksza ni pierwotne wydarzenie ziarna. Fakty atakw z 11 wrzenia rwnie zastosoway si do tego wzoru w zwizku ze sposobem i miejscem, w ktrym zostay wprowadzone w ycie. Kluczem jest to, e wzory zidentyfikowane na wczeniejszy czas w historii na og powtarzaj si z wikszym nasileniem w pniejszych datach. Kod Czasu nr 15: Wzory zidentyfikowane na wczeniejszy czas w historii na og powtarzaj si z wikszym nasileniem
75

w pniejszych datach. Aby dowiedzie si, jakie warunki moe dla nas zachowywa kalendarzowa data kocowa 2012 roku, wane jest, by wzi pod uwag, i 2012 rok wyznacza ukoczenie ni tylko jednego, lecz dwch wchodzcych jeden w drugi cyklw czasu. Wielki cykl 5125 lat czy epoka wiata, ktra wwczas dobiega koca, stanowi cz wikszego, precesyjnego, trwajcego 26 000 lat cyklu, ktry rwnie koczy si w tym samym czasie. Jeli bdziemy wiedzie, jak odczytywa" kluczowe wzory ich obu, kady z nich powie nam co innego odnonie naszego czasu w historii. Przykadowo, wielki cykl 5125 lat obejmuje mniej wicej ten sam okres, co wikszo czasu uznawanego za histori udokumentowan. Zatem moemy zwrci si do tego cyklu, by zobaczy, w jaki sposb zmiany przeszoci wpywaj na cywilizacj. To dotyczy rzeczy takich, jak wzory wojny i pokoju oraz rozkwit i upadek pastw i supermocarstw. Poniewa kocow dat 2012 roku wyznacza zrwnanie planet i gwiazd, ktre zdarzyo si przed histori udokumentowan czowieka, musimy si cofn drog powrotn do ostatniego czasu, kiedy taki wzr mia miejsce. Dziki temu spojrzymy na wszystko z szerszej perspektywy. To byo na dugo przed obecn epok wiata. To wanie podczas jeszcze starszego cyklu wiksze wzory, ktrych dowiadczamy dzisiaj, staj si jasne. Owe wzory s widoczne w takich rzeczach, jak zmiany temperatury, topnienie pokryw lodu polarnego, cykle soneczne i zmiany w polach magnetycznych Ziemi. Aby zatem odpowiedzie na nasze pytanie, co oznacza dla nas 2012 rok, musimy wzi pod uwag oba te wchodzce jeden w drugi cykle. Jedynie wtedy moemy przedstawi sobie realistyczny obraz pradawnych ziaren tego, czego moemy si spodziewa dzisiaj. Okno do przeszoci Jak zauwaylimy w poprzednich rozdziaach, Kalkulator Kodu Czasu kieruje nas w stron dokadnych dat w historii. Ale bez sposobu na zgbienie tego, co one oznaczaj, terminy te s tylko mao znaczcymi liczbami. Aby nada znaczenie naszym historycznym datom, musimy znale sposb na spojrzenie na rne punkty w czasie przez ten sam rodzaj okna.

. Opierajc si na rozmowach, ktre przeprowadziem na caym wiecie od kiedy zaczy si moje seminaria w 1986 roku, jak te na pytaniach. ktre pojawiy si w konsekwencji, wybraem trzy kategorie,za pomoc ktrych mona wyjrze przez wspomniane okno. Okno, ktre pomoe nam zrozumie przeszo, jest szablonem utworzonym z wydarze ludzkich, wydarze ziemskich i wydarze niebieskich. Kod Czasu nr 16: Uywanie szablonu wydarze ludzkich, wydarze ziemskich i wydarze niebieskich przedstawia nam logiczny sposb na ogldanie przeszoci jako realistycznego okna prowadzcego do 2012 roku.

moe najistotniejszego czynnika zmian w globalnej temperaturze, iloci energii, jak otrzymujemy od Soca, topnieniu lodu polarnego oraz podnoszeniu si i opadaniu poziomu mrz. Tajemnicze pola magnetyczne Ziemi: Od odkrycia magnetosfery Ziemi w 1958 roku naukowcy uznali, e jedn z najbardziej istotnych rl, jak ona odgrywa, jest funkcjonowanie jako osona, ktra chroni nas przed ostrymi skutkami wiatru sonecznego. W kadej chwili kadego dnia mamy do czynienia ze sta emisj promieniowania i czstek wysokiej energii, ktre pyn w naszym kierunku od Soca. Tylko z powodu naszej magnetycznej zasony" jestemy ocaleni przed niebezpiecznym wpywem, ktre takie promieniowanie z pewnoci miaoby na delikatne tkanki naszych cia. Rwnie dziki sile magnetycznych pl, temperatury Ziemi utrzymuj si na staym poziomie przez dugie okresy. I wanie tu nadchodzi zmiana kojarzona z cyklami epoki wiata. Pola magnetyczne i klimat: Zwizek pomidzy si pl magnetycznych Ziemi a nag zmian klimatyczn, ktra zdaje si towarzyszy ich przeobraeniom, stanowi kontrowersyjny obszar toczcych si bada. Chocia naukowcy nie osignli jeszcze konsensusu przynajmniej takiego, ktry jest opublikowany w czasopismach fachowych udokumentowany wpyw magnetyzmu na gwne wskaniki klimatyczne jest jasny. Ostatnio dwa zespoy naukowcw ukoczyy monumentalne Zadanie, ktre daje nam bezprecedensowe wyobraenie na temat wspomnianego wyej zwizku w przypadku okresu wikszego ni to, co kiedykolwiek widzielimy w przeszoci. W czerwcu 1999 roku, komunikat prasowy ogosi, e udao si zakoczy projekt najgbszego dotychczas wwiercenia si w ld Antarktyki.4 Od setek tysicy lat naturalny proces tworzy i zachowuje zapis klimatu Ziemi jako warstwy pcherzykw powietrza schwytanych w lodzie Antarktyki. Kadego roku najwysza warstwa zamraa" unoszce si w powietrzu pierwiastki i zwizki chemiczne (tlen, dwutlenek wgla itd.), deszcz, nieg, mikroskopijne ycie i mikropy obecny w tym momencie czasu, w stay zapis tego roku, ktry dokada si do gruboci lodu. Tak dugo, jak ld si utrzymuje, otrzymujemy wirtualn bibliotek historii naszej planety ujtej w tysicach warstw, ktre nagromadzay si przez tysice lat. Owa historia obejmuje wskaniki globalnych temperatur,
76

Gdy uywamy Kalkulatora Kodu Czasu, by szuka cyklw czasu, dziki owym prostym kategoriom zyskamy logiczny sposb orientowania si w naszej dotychczasowej wiedzy. Gdy ju to zrobimy, wzory dla tego, czego moemy oczekiwa na 2012 rok, stan si jasne. Zacznijmy zatem od krtkiego wyjanienia kadej klasy wydarze, przedstawiajc, czym ona jest i dlaczego jest wana. Wydarzenia ludzkie Wydarzenia ludzkie to takie, ktre dziej si w zwizku z cywilizacj i sposobem, w jaki odpowiadamy na wyzwania, z ktrymi stajemy twarz w twarz jako zbiorowa populacja. Dotyczy to rozkwitu i upadku supermocarstw, cyklw wojny i pokoju oraz ekspansji i zaamania si imperiw. Dla nas, dzisiaj, jest to istotna kategoria. Historyczne zapisy sugeruj silne powizanie pomidzy fizycznymi zmianami klimatu, ktre nastpuj wraz z ze zmian w epokach wiata (temperatura, poziom opadw lub suszy, poziomy morza i wyczerpywanie si zasobw), cyklami wojny, sabncymi gospodarkami oraz upadkiem cywilizacji Wydarzenia ziemskie Kategoria wydarze ziemskich obejmuje systemy natury, na ktre na og najbardziej wpywaj przeobraenia epok wiata. Historia pokazuje, e s to warunki, ktre napdzaj szybkie zmiany w populacjach i caych cywilizacjach. Na og s te wydarzeniami, ktre zmuszaj nas do wyboru pomidzy rywalizacj a wspprac, gdy reagujemy na zmiany. Poniej znajduje si krtkie omwienie pl magnetycznych Ziemi, by

dostpnego wiata sonecznego, poziomu mrz i gruboci pokryw lodowych. Nowa metoda wykorzystywania tych elementw, by przekaza nam, jak silne byy w przeszoci pola magnetyczne, sprawia obecnie, e prbki nagromadzonego lodu s jeszcze bardziej cenne.5 Chocia naukowcy ju wczeniej pobierali prbki lodu, dojcie w 1999 roku a do dna warstwy lodu daje nam obecnie nieprzerwany zapis klimatu Ziemi przez ostatnie 420 000 lat najduszy, cigy okres, ktry naukowcy byli w stanie w ogle oszacowa. Dane ujawnione z prbek lodu Antarktyki daj nam potny klucz do zrozumienia wielu rl, ktre pola magnetyzmu naszej planety odgrywaj w naszym klimacie i w naszym yciu. Oglnie rzecz biorc wydaje si, e w zwizek wyglda nastpujco: gdy pole zmniejsza si, nawet odrobin, sabsza osona pozwala dotrze na powierzchni Ziemi wikszej iloci energii sonecznej. To wanie ta zwikszona energia soneczna rozpoczyna okres globalnego ocieplenia. Gdy ziemia, oceany i atmosfera nagrzewaj si, ich ciepo wprawia w ruch wydarzenia, ktre prowadz do widocznej w zapisie geologicznym zmiany klimatu. Nie trzeba, by klimatologiem, eby zrozumie, co dzieje si potem. Cieplejsza temperatura zaczyna topi ld polarny, gdzie ogromne iloci wody byy magazynowane od tysicy lat. Z kolei topnienie powoduje, e woda spywa do oceanw i zmienia delikatn rwnowag, ktra napdza wzory naszej pogody. Gdy woda ze stopniaego lodu miesza si z prdami oceanicznymi, zmienia si wwczas i zasolenie, i temperatura dwa potne czynniki, ktre bezporednio wpywaj na wzory pogody na caej planecie. Ten cykl pomaga da nam pogld na to, co naukowcy nazywaj nag" zmian klimatyczn obecnych czasw. Chocia okresy ocieplenia z pewnoci s zwizane z wikszym poziomem gazw cieplarnianych", takich jak dwutlenek wgla, to te procesy mona wyranie zobaczy w skali cyklu w czasach, gdy jeszcze nie istnia przemys. Innymi sowy, chocia cywilizacja z pewnoci przyczynia si do poziomu dwutlenku wgla, ktry normalnie jest obecny w atmosferze, wydaje si, e jego ilo przyspieszya skutki naturalnego cyklu, ktry ju zosta wprawiony w ruch.6 Magnetyczne przerzutniki: Gdy mylimy o rzeczach, ktre w yciu
77

s pewne, na og zaliczamy do nich magnetyczne pola naszej planety. Bowiem tak dugo, jak kady yjcy dzisiaj pamita, za kadym razem, gdy patrzymy na ig kompasu, pnocny koniuszek wskazuje na ten sam kierunek: tam w gr", ku pnocnemu polu magnetycznemu Ziemi. Chocia mamy tendencj do mylenia o ziemskich biegunach pnocnym i poudniowymjako o rzeczach pewnych, rzeczywisto jest taka, e magnetyzm naszej planety wcale nie jest bezdyskusyjny. Tak naprawd jest to tajemnica ruchoma. Przykadowo, wiemy, e co jaki czas dzieje si co niemal nieprawdopodobnego i prawdziwie niepojtego. Z powodw, ktre jeszcze nie zostay w peni zrozumiane, i w czasach, ktre wydaj si nieprzewidywalne, znane nam bieguny pnocny i poudniowy zmieniaj miejsca. Magnetyczne pole Ziemi dokonuje cakowitego przerzucenia. Cho polarne odwrcenia nie zdarzyy si w cigu liczcej 5000 lat historii cywilizacji, dowody wskazuj, e z punktu widzenia historii Ziemi, zjawisko to miao miejsce co jaki czas. Geologiczny zapis pokazuje, e takie magnetyczne odwrcenia ju si wydarzyy 171 razy w ostatnich 76 milionach lat, z ktrych co najmniej 14 razy wydarzyo si w samych ostatnich 4,5 miliona lat. I cho geologiczny zapis wskazuje, i przybliylimy si do odwrcenia mnstwo razy, naukowcy uwaaj, e ostatnie kompletne odwrcenie miao miejsce 780 000 lat temu podczas tak zwanego przejcia MatuyamaBrunhes, sugerujc, e by moe ju dawno" powinno si pojawi nastpne.7 Pola magnetyczne i ycie: Literatura naukowa zawiera niezliczon ilo prac, ktre opisuj, ile gatunkw zwierzt, poczwszy od wie lorybw i delfinw, a skoczywszy na kolibrach i antylopach gnu, polega na magnetycznych autostradach" Ziemi, sterujcych ich drog na grunt karmienia i czenia si w pary. Chocia nie musimy korzysta z nich w taki sam sposb, wyglda na to, e ludzie nie stanowi tu wyjtku. W 1993 roku, midzynarodowy zesp badajcy magnetorecepcj zdolno naszych mzgw do wykrywania magnetycznych zmian w ziemi ogosi odkrycie, ktre sprawia, e rok 2012, cykle Majw i pola magnetyczne Ziemi s dla nas, dzisiaj, jeszcze bardziej istotne. Zesp opublikowa zaskakujce wnioski podajce, e ludzki mzg zawiera miliony malekich magnetycznych czstek".8 Owe czstki przyczaj nas, tak jak i inne zwierzta, do magnetycznego pola Ziemi w sposb mocny,

bezporedni i bliski. Wspomniane poczenie niesie za sob olbrzymie konsekwencje. Jeli pola magnetyczne Ziemi zmie niaj si w ramie czasowej 2012 roku, to wwczas wpywa to i na nasi Przykadowo wiemy, e pola magnetyczne maj przemony wpyw na nasz ukad nerwowy, ukad immunologiczny, a take nasz percepcj przestrzeni, czasu, marze, a nawet samej rzeczywistoci. Podczas gdy si pola magnetycznego naszej planety mona oglnie zmierzy, wynik rni si w zalenoci od miejsca. We wczesnych latach XX wieku te przypominajce tamy wzory zostay zobrazowane i opublikowane przez naukowcw w postaci mapy poziomicowej wiata.9 Mapy przedstawiaj si linii magnetycznych pokrywajcych kontynenty, pokazujc miejsca na Ziemi, gdzie ludzie z caego wiata dowiadczaj najsilniejszego i najsabszego dziaania pl magnetycznych planety. Aby zrozumie, dlaczego jest to istotne dla cyklu 2012 roku, trzeba spojrze nie dalej, jak na sam wiadomo _ Pola magnetyczne i wiadomo: Jeli pomylimy o polach magnetycznych Ziemi jako o formie energetycznego kleju", to wtedy bdziemy mogli wykorzysta t metafor jako moliwe wyjanienie, dlaczego zmiana wydaje si nadchodzi szybciej w niektrych miejscach, a wolniej w innych. Taki model magnetycznego kleju" wskazuje na to, e miejsca z najsilniejszymi polami magnetycznymi (z wiksz iloci kleju) s bardziej osadzone w tradycji, istniejcych przekonaniach i ideach. W miejscach, gdzie pole jest sabsze, sytuacja wyglda wrcz odwrotnie. Wydaje si, e tam ludzie s zmuszani do kreowania zmiany. Kluczem jest to, e chocia obszary niskiego magnetyzmu mog si nadawa na co nowego, sposb, w jaki wyraona jest zmiana, zaley od ludzi, ktrzy yj w miejscach oddziaywania tych pl. Jednake nawet bez takiego dowodu wszyscy intuicyjnie wiedz, e wpywaj na nas planetarne siy magnetyczne. Kady pracownik z organu ochrony porzdku publicznego lub pracownik suby zdrowia powiadczy bardzo emocjonalne i niekiedy dziwne zachowanie, ktre jest uwidocznione podczas peni ksiyca kadego miesica, Gdy magnetyczna sia nagle si zmienia, wpywa to na stan naszego samopoczucia. Zmiana ta moe by dezorientujca, jeli nie zrozumiemy, dlaczego ma ona miejsce. Dla tych jednak, ktrzy faktycznie rozumiej w stan rzeczy, takie chwile mog by potnym darem: okazj do uwolnienia wzorw
78

przekonania, ktre powoduj bl w ich yciu, krzywd w ich rodzinach i chorob w ich ciaach, a take szans na skwapliwe skorzystanie z nowych i afirmujcych ycie przekona w miejsce starych. Wiedz o tym artyci i muzycy, i czsto czekaj na cykle peni ksiyca jako na okresy wielkiej kreatywnoci. Te obecne przykady wiadomoci magnetyzmu daj istotne wyobraenie o tym, jak przysze zmiany w sile magnetycznej mog na nas wpyn podczas cyklu 2012 roku. Wydarzenia niebieskie Chocia tajemnica pl magnetycznych Ziemi pozostaje nierozwizana, wydaje si, e jeden czynnik jest pewny. Niezalenie od powodu, dla ktrego pola magnetyczne Ziemi ulegaj zmianom z biegiem czasu, zmiany zaczynaj si od adunku. I wydaje si, e wspomniany adunek czy si z rzeczami, ktre dziej si poza Ziemi: wydarze w caym Ukadzie Sonecznym, a by moe nawet w galaktyce. Dla celw naszej eksploracji 2012 roku, kategoria wydarze niebieskich skupia si na naturalnych cyklach naszego Soca. Dziki geologicznemu zapisowi i korelacjom opisanym wczeniej, mamy solidny zapis tego, ile promienistej energii sonecznej wietlistoci docierao do Ziemi w przeszoci. Pokazano, e ten czynnik odgrywa kluczow rol w napdzaniu zmian klimatycznych i w odpowiedzi cywilizacji na owe zmiany. Cykle Soca: Od czasu, kiedy pierwsze teleskopy Galileusza umoliwiy ludziom wpatrujcym si w gr obserwowa niebiosa, europejscy astronomowie wiedzieli, e nasze Soce przechodzi przez regularne cykle intensywnych burz magnetycznych plam na socu po ktrych nastpuj okresy ciszy Te cykle obserwowano regularnie od 1610 roku. Odkd zaczy si pomiary, pojawiy si 23 cykle plam na socu, osigajce redni 11 lat kady, z ktrych ostatni rozpocz si w maju, w 1996 roku. Dokadna data koca cyklu 23. pozostawaa tajemnic, dopki wiosn, 2006 roku, NASA nie doniosa o wydarzeniu, na ktry czekali astronomowie. Tamtego roku, 10 marca, magnetyczne burze i rozbyski nagle ustpiy, a Soce ucicho", sygnalizujc kres 23. cyklu plam na socu. Cisza jednake jest zudna. Koniec cyklu wskazuje na to, e zaczyna si nowy, z nowymi burzami. To, co sprawia, e nadchodzcy cykl jest kompletnie inny, jest to, e sia

plam sonecznych zaobserwowanych od 1986 do 1996 roku sugeruje, i cykl 24 bdzie jednym z najbardziej intensywnych, jakie kiedykolwiek zarejestrowano. Nastpny cykl plam sonecznych bdzie od 30 do 50 procent silniejszy ni poprzedni", mwi Mausumi Dikpati z Narodowego Centrum Bada Atmosferycznych (NCAR) w Boulder, w Kolorado.10 David Hathaway z Narodowego Centrum Nauki o Przestrzeni i Technologii zgadza si z powyszym stwierdzeniem, sugerujc, e oczekuje si, i plamy soneczne utworzone w poprzednim cyklu wzmocni si i pojawi si ponownie jako due plamy soneczne" w nowym cyklu.11 Wydarzenia przybray niespodziewany obrt wiosn 2008 roku w zwizku z tym, kiedy nowy cykl osignie poziom szczytowy z najwikszym nasileniem. Mimo e cykl 24. z pewnoci si zacz, trzy plamy soneczne o cechach charakterystycznych poprzedniego pojawiy si 28 stycznia. Hathaway z NASA wyjani w technicznym biuletynie, co to oznacza: W tym samym czasie dziej si dwa cykle soneczne. Zacz si Soneczny Cykl 24. (pierwsza plama nowego cyklu pojawia si w styczniu, w 2008 roku), ale nie skoczy si Soneczny Cykl 23.".12 Innymi sowy, cykle nakadaj si na siebie! Chocia takie dziaanie miao miejsce w przeszoci, jest ono zazwyczaj krtkotrwae. Nie pozostaje to bez znaczenia, poniewa szczyt nowego cyklu jest bezporednio powizany z dziaaniem starego. Bazujc na funkcjonowaniu obecnych plam sonecznych i biorc pod uwag obserwacje sonecznych cyklw z lat 19861996, zarwno NASA, jak i lider zespou NCAR, Mausumi Dikpati, obliczyli ten sam rok dla sonecznego maksimum: czas najwikszej intensywnoci sonecznego cyklu 24. By moe nie jest niczym zaskakujcym, e przewidywany czas zbiega si z kalkulacjami Majw zrwriania naszego Soca z centrum naszej galaktyki: 2012 rokiem. Jeli te przewidywania oka si trafne, soneczne burze magnetyczne bd drugie pod wzgldem nasilenia, jedynie po tych z 1958 roku, kiedy to zorza polarna pnocna rozwietlia nocne niebo a po Meksyk. Jednake wwczas nie mielimy technologii komunikacji, ktra mogaby by zakcona przez takie burze. Stworzenie szablonu 2012 roku Naukowcy powszechnie przyjmuj, e pierwsza znana cywilizacja, niekiedy zwana Kolebk Cywilizacji", pojawia si w Mezopotamii, w
79

przyblieniu w 5000 r. p.n.e. Cho ludzie oczywicie yli ju duo wczeniej, uwaa si, i zorganizowane centra ludzkich miast pochodz sprzed 7000 lat. Poniewa ten okres zaczyna si na dugo przed pocztkiem naszego wielkiego cyklu, termin cywilizacja obejmuje wszystko, co wydarzyo si podczas obecnej epoki wiata, trwajcej od 3114 r. p.n.e. do teraz. Zatem kiedy stosujemy Kalkulator Kodu Czasu, aby bada wpyw 2012 roku na ludzkie wydarzenia i cywilizacj, sensowne jest wykorzystanie wielkiego cyklu Majw naszej epoki wiata liczcej 5125 lat jako dogodnego momentu rozwaanego czasu. Kiedy jednak korzystamy z Kalkulatora Kodu Czasu, aby odnale wzory wydarze Ziemi, one pojawiaj si przez cae okresy, ktre s znacznie dusze ni 5125 lat epoki wiata. Dziej si w przecigu okresw, ktre s badane na geologicznej skali obejmujcej setki tysicy, a czasem miliony, lat. Aby odpowiedzie na pytanie, jakich wydarze Ziemi moemy oczekiwa w 2012 roku, musimy rzuci okiem na wikszy cykl macierzysty", ktrego czci jest obecna epoka wiata. Jest to omwiony w Rozdziale 2. cay precesyjny cykl, ktry trwa w przyblieniu 26 000 lat. Poniewa kady cykl zawiera wskazwki, ktre daj nam wyraniejszy obraz tego, czego moemy oczekiwa, Kalkulator Kodu Czasu zastosujemy do nich obu. Dziki obszernym kategoriom wydarze ludzkich, wydarze ziemskich i wydarze niebieskich oraz pamitajc o cyklach liczcych 5008 i 26 000 lat, teraz moemy wznie most prowadzcy ku przeszoci, ktry daje nam okno na przyszo. Nasz most ustali pi kluczy: 1. Cykl, z ktrym pracujemy, jak to zostao omwione na poprzedniej stronie. 2. Planowana data 2012 roku. 3. Data ziarna dla wzoru, ktry oblicza Kalkulator Kodu Czasu. 4. Data ziarna dostosowana do wspczesnego (gregoriaskiego) kalendarza. 5. Istotne rzeczy, ktre wydarzyy si w tamtym terminie, pokazane jako trzy kategorie w poprzednim ustpie.

Zacznijmy zatem. Najpierw wykorzystamy Kalkulator Kodu Czasu, tak jak to uczynilimy w poprzednich rozdziaach, by wewntrz kadego cyklu zidentyfikowa dat kluczow, ktra mwi nam, gdzie moemy odnale wzory, ktre powtrz si w 2012 roku. Owe daty bazuj na naszej wiedzy o fraktalnej naturze czasu i wspczynniku, ktry rzdzi tak du czci natury w czasie. Tak jak to zrobiem we wczeniejszych rozdziaach, szczegy naszych oblicze zamieciem w dodatkach (zobacz Dodatek C), dla uatwienia czytania. Wyniki oblicze Kodu Czasu s nastpujce: W przypadku cyklu epoki wiata liczcej 5125 lat, data ziarna dla warunkw, ktrych moemy oczekiwa w 2012 roku, pojawia si 3164 lata przed ow dat, w I 155 r. p.n.e. W przypadku precesyjnego cyklu liczcego 25 625 lat, data ziarna dla warunkw, ktrych moemy oczekiwa w 2012 roku, pojawia si 15 836 lat przed ow dat, w 13 824 r. p.n.e. Zanim dotrzemy do podsumowania, zawarem prost legend, by opisa, co oznaczaj nagwki kolumn porwna. Pokrtce s to: Poprzedni cykl: Wskazuje na to, na ktry z cyklw patrzymy. Data odniesienia: Wskazuje na dat wyliczon przez Kalkulator Kodu Czasu, aby przekaza nam, gdzie w przeszoci szuka warunkw, ktre powtrz si w 2012 roku. Magnetyczna sia: Wskazuje na ogln si pola magnetycznego Ziemi, korzystajc z metody Wirtualnego Osiowego Momentu Dipolowego (VADM).13 To wane, aby skupi si tutaj na liczbach wzgldnych wobec siebie. Czy s bardzo podobne, czy bardzo rne? Czy wzrastaj, czy opadaj? Wydajno Soca: Wskazuje na si promienistej energii Soca docierajcej do Ziemi, jako odczyt pokrewny z caym cyklem glacjalnym, liczcym 90 000 lat. Wane jest tutaj, by okreli, czy promienista energia wzrasta, czy spada.14 Status klimatyczny: Skutki zmian w magnetycznej sile i w
80

wydajnoci Soca.15 Status cywilizacyjny: Wydarzenia pojawiajce si na skal caej cywilizacji w czasie daty odniesienia, zestawione ze zmianami w sile magnetycznej i klimacie.

Biorc pod uwag t dat i nasz szablon, mamy teraz wszystko, czego potrzeba, aby wiedzie, gdzie i w jaki sposb odkry to, czego moemy si spodziewa w 2012 roku. Jeli jestecie tacy, jak ja, to lubicie wiedzie, gdzie zmierzacie, zanim wyruszycie w podr. Poniej zamieszczam udoskonalone podsumowanie wydarze, ktre wydarzyy si w przypadku naszych trzech kategorii pomidzy 13 824 r. p.n.e. a 1155 r. p.n.e.: Z Rysunku 15. wida na pierwszy rzut oka, czego moemy oczekiwa w czasie przed kocowa dat 2012 roku i od razu po niej. Chocia pomidzy datami odniesienia kadego z dwch cyklw jest wicej ni 12 000 lat, w zasadzie warunki s niesamowicie podobne. Przy obu datach okazuje si, e: Ziemska sia pola magnetycznego miecia si na og w tym samym zakresie co dzi. Nastpi gwatowny wzrost w iloci energii sonecznej docierajcej do Ziemi. Na caym wiecie wzrosy temperatury. Warstwy lodu polarnego topniay i zapaday si. Ziemskie poziomy morza podniosy si. Trzeba tu wspomnie o sile magnetycznego pola Ziemi w wietle wzrastajcego niepokoju, e moemy dowiadczy magnetycznego przerzutu" w pobliu kocowej daty 2012 roku. Poniewa tak wiele zmian, ktre omawiamy, wydaj si cakowicie zalee od nasilenia magnetycznego planety, zbadajmy nieco szczegowiej, co te odczyty nam przekazuj Czego moemy si spodziewa? Daty odniesienia 2012 roku oraz ich warunki Czas obecny Sia magnetyczna Wydajno Soca Status klimatu Status cywilizacji

Pocztek 7,5 2008 r. jednostki Koniec cyklu

Gwatowny wzrost

Ocieplenie 6+/2C Zapadnicie si lodu polarnego

Wielorakie wojny Upadajc a gospodarka

Poprzedni cykl 5125 Lat Data odniesienia 1 155 r. p.n.e.

Sia Wydajno magnetyczna Soca ~ 10,5 jednostki Gwatowny wzrost

Podniesienie si poziomu morza Nazbyt rozbudowana armia Status klimatu Status cywilizacji Ocieplenie + lC Upadek 20. dynastii Zapadnicie si egipskiej lodu polarnego Wielorakie Podniesienie si wojny poziomu morza Nazbyt Status klimatu Status cywilizacji adnej cywilizacji , o ktrej wiemy dzisiaj

rdzeniom lodu Antarktyki, potwierdziy bardzo wan informacj. Pokazuj one, e oglna sia nasilenia magnetycznego naszej planety musi spa do okrelonego poziomu, zanim pole bdzie mogo si odwrci. Biorc pod uwag zwize wyjanienie nagwkw kolumn z Rysunku 15., w prg" wydaje si by odczytem, ktry osiga poniej 2 jednostek na skali VADM. Jeli historyczne wzory s prawdziwe, liczby na Rysunku 15. pokazuj, e dzisiaj jestemy bardzo daleko od wspomnianego progu. Co wicej, jest mao prawdopodobne, e lata nastpujce od razu przed i po 2012 roku zmieni to... chyba e co si wydarzy, co nie jest czci przeszego cyklu i tym, czego nie oczekujemy. Przykadowo, istniej okolicznoci agodzce, ktre mogyby wstrzsn" delikatn rwnowag nazywanego przez naukowcw magnetycznego dynamo" Ziemi. Gdyby rwnowaga zostaa zakcona w wystarczajcym stopniu, jest cakiem prawdopodobne, e wstrzs mgby spowodowa diametralne pogorszenie pl, po czym nastpioby odwrcenie o 180 stopni lub przerzucenie biegunw poudniowego i pnocnego. Chocia nie istnieje historyczny powd, aby wierzy, e te scenariusze s na horyzoncie najbliszej przyszoci, czsto przywouje si je jako moliwoci w popularnej literaturze traktujcej o 2012 roku, tote wspominam o nich tutaj. Ostatnie odkrycia dotyczce funkcjonowania pl magnetycznych Ziemi sugeruj, e w rzeczywistoci s raczej wielorakie pola ni jedno, ktre to pola mieszaj si (cz"), w celu utworzenia magnetycznej osony, chronicej nas przed wysokoenergetycznymi dziaaniami Soca. Wydaje si, e cz tych pl pochodzi z samej Ziemi, podczas gdy inne tworz si w otaczajcej planet atmosferze. Wszystko, co tworzy wystarczajco due zakcenie wewntrz samej Ziemi lub atmosfery moe potencjalnie naruszy utrzymujc pola rwnowag. Innymi sowy, wszystko, co uderza wystarczajco mocno, moe zdezorganizowa system. Cho istnieje mnstwo scenariuszy, ktre mogyby spowodowa taki efekt, te, ktre najbardziej niepokoj, to midzy innymi:
81

Poprzedni cykl 26 000 Lat Data odniesieni a13 824 r. p.n.e.

Sia magnetycz na 5,257,25 jednostki

Wydajno Soca Gwatown y wzrost

Ocieplenie +2C

Rysunek 15. To podsumowanie pokazuje kluczowe warunki dat odniesienia roku 2012 wskazanych przez Kalkulator Kodu Czasu zarwno dla epoki wiata 5125 lat, jak i precesyjnego cyklu 26 000 lat. Podobiestwa w warunkach pomidzy tymi dwoma ogromnie rnymi czasami w naszej przeszoci s uderzajce. Jeli cykle natury podaj za wzorami przeszoci, owe wskazwki daj nam konkretny wgld w to, czego moemy oczekiwa w przejciu pomidzy epokami wiata w 2012 roku. Stae zapisy pl magnetycznych Ziemi, ktre stay si moliwe dziki

Wstrzs pl z powodu niezwykle silnego wybuchu czstek z super" rozbysku sonecznego Galaktyczna superfala" wysokoenergetycznych promieni kosmicznych i promieniowania, ktre pdz przez wszechwiat

mniej wicej co 15 000 lat16 Fizyczny wstrzs samej planety od uderzenia meteoru Fizyczny wstrzs planety ze rodka samej Ziemi, taki jak ten, ktry poczulimy od tsunami w 2004 roku, ktry z kolei wpyn na koysanie si orbity ziemskiej Efekty sytuacji grocych uderzeniem" od duego, orbitujcego ciaa, takiego jak asteroida, kometa czy planeta Efekty pchania/cignicia galaktyki. ziemskiego przecicia rwnika

wysokim, by zapobiec cofniciu si ich. Mwic inaczej, pola znajduj si akurat w tym miejscu, w ktrym maj by, we waciwym punkcie w czasie, by domkn jedn epok wiata i zacz nastpn. Kod Czasu nr 18: Szablon Kodu Czasu pokazuje, e dzisiejsze warunki ludzkie, ziemskie i niebieskie s w tym samym przedziale, co kluczowe daty odniesienia przeszoci. Innymi sowy, zmiany, ktre nastpuj teraz, s wanie tym, czego spodziewalibymy si po kocu epoki wiata.

Szczegy dla Dat Ziaren 1155 r. p.n.e. i 13 824 r. p.n.e. Roku 2012 Rysunek 15. daje nam sposobno porwnania, gdzie dzisiaj jestemy w cyklu epoki wiata z fraktalnymi datami dwch cyklw w przeszoci. Ponisze omwienie przedstawia szczegowo to, czego nie wida w tabeli. Sprawdza si szczeglnie wtedy, gdy chodzi o wydarzenia czowieka 1155 r. p.n.e. i tego, co moemy si spodziewa zobaczy w cyklu 2012 roku. Wnioski s omwione w takiej kolejnoci, w jakiej zostay spisane w szablonie opisanym wczeniej w tym rozdziale. Wydarzenia ludzkie W roku 13 824 p.n.e. nie istniay jeszcze cywilizacje" i due populacje zorganizowane w narody, uznane przez dzisiejszych uczonych. Z tego powodu nie mona okreli, jak zmiany wpyny na populacje czowieka, ktre mogy istnie w owym czasie. Rok 1155 p.n.e. by jednak decydujcy dla jednej z najwikszych cywilizacji znanej w historii naszego gatunku: supermocarstwa Egiptu. Jak pokazuj szczegowo kolejne paragrafy, wanie w tamtym roku wiele potrzebnych systemw, by utrzyma tak wadz wiata, zawiodo. Nastpia wwczas konwergencja tylu niepowodze, e doprowadzio to do upadku cywilizacji. Wydarzenia nastpiy w cigu jednego roku, ktry stanowi fraktal caej epoki wiata. Wydaje si te, e powtrz si one w wikszej czci w roku 2012, ktry prowadzi do koca tej samej epoki wiata.. Jak to jest w przypadku kadej wadzy wiatowej, spora cz cywilizacji i rzdu zaleaa od tego, w jaki sposb rzdzono imperium. Ostatni wielki faraon Egiptu, Ramzes III, umar w 1155 r. p.n.e. (by moe na osp wietrzn). Owa mier i chaos, ktry po niej zapanowa, day
82

Chocia te opisy s uproszczone, su one, jako wystarczajce ostrzeenie na temat moliwoci polarnego odwrcenia w 2012 roku. Z pewnoci brzmi zowieszczo; jednake geologiczny zapis, ktry opisuje to samo przecicie rwnika Drogi Mlecznej podczas ostatniego domykania si precesyjnego cyklu 26 000 lat temu, nie daje nam adnego powodu, by podejrzewa, e ujrzymy jakiekolwiek z tych wydarze tu przed lub tu po 2012 roku. Kod Czasu nr 17: W geologicznym zapisie nie ma nic, co by sugerowao, e pola magnetyczne Ziemi odwrc si przed kocow dat cyklu 2012 roku lub tu po niej. Naley pamita o tym, e przejcie epoki wiata wyznaczonej przez 2012 rok jest raczej procesem ni wydarzeniem. I to takim procesem, ktry ju dawno jest w toku. Zgodnie z obliczeniami opisanymi przez Johna Majora Jenkinsa (zobacz Wstp), Ziemia wesza w stref zrwnania, ktre wyznacza koniec cyklu gdzie okoo 1980 roku. To oznacza, e zrwnanie nie tylko ju si dzieje, ale maj miejsce te jego skutki te, ktrych dowiadczamy jako ekstrema w poziomie opadw i temperaturze, jak te w huraganach, poarach lasw i suszy w okrelonych miejscach wiata. Dziki temu wiemy, e od niemal 30 lat mamy do czynienia z najbardziej kontrowersyjnymi efektami przeobraenia, i to tak skutecznymi. Kwesti zasadnicz tego, co historyczne zapisy zdaj si pokazywa, jest to, e cho sia pl magnetycznych z pewnoci ulega pogorszeniu, wydaje si, e przez to owe pola s teraz w tym samym miejscu, w ktrym byy w tym czasie w przeszych cyklach na wystarczajco niskim poziomie, by wywoa zmiany w klimacie i w yciu, ale na odpowiednio

pocztek upadkowi 20. dynastii Egiptu. Egipski upadek przypisuje si mnstwu rnych czynnikw, ktre wyday si przyczynia do przeduajcej si wojny, w ktrej wwczas odpierano najedcw. Owe czynniki obejmuj spore koszta samej wojny i wyczerpywanie si finansowych zasobw Egiptu, dziki ktrym dziaania wojenne byy moliwe. Egiptolodzy znajduj rwnie relacje pierwszych udokumentowanych, dziejcych si wtedy strajkw pracowniczych. By moe miay one zwizek z brakiem ywnoci z powodu nagych zmian klimatycznych i szkd w pionach spowodowanych naturalnymi katastrofami, a w tym wulkanicznego popiou. Uwaa si, e w popi pochodzi z erupcji islandzkiej gry Hekla. Gdy przybliamy si do koca obecnego wielkiego cyklu, wydaje si, e w rny sposb podamy za niebezpiecznym wzorem, ktry widzimy w 1155 r. p.n.e. Zmieniajcy si klimat i rywalizacja o zmniejszajce si zasoby, na ktrych czele stoj braki w ropie i w jedzeniu, doprowadziy do agresywnego wspzawodnictwa, ktre zapocztkowao wiele wojen w pnych latach XX wieku i teraz na pocztku XXI stulecia. Zdajc sobie spraw z tego wzoru i wiedzc, do ktrego miejsca on wczeniej doprowadzi, dochodzimy dzi do pytania: Czy wycigniemy z cyklw naszej przeszoci nauk i unikniemy wpadania w pradawn puapk, ktra wystawia nas do walki przeciwko sobie samym pod koniec naszego cyklu? Czas pokae. Wydarzenia ziemskie Jak zobaczylimy poprzednio, sia pl magnetycznych Ziemi stanowi fundament wielu systemw, od ktrych zaley, czy utrzymamy nasze ycie. Owe odczyty globalnej siy magnetycznej podsumowane na Rysunku 15. bazuj na dwch pracach. Obie wykorzystuj t sam metod okrelania nasilenia przeszoci,17 obie te zasadniczo mwi o tym samym. W przypadku 1155 r. p.n.e. pokazuj one magnetyczne nasilenie w przedziale 10,5 na skali VADM, a dla roku 13 824 p.n.e. odczyty na tej samej skali wahaj si od 5,25 do 7,25. Owe odczyty sugeruj, e obecne magnetyczne nasilenie wynoszce w przyblieniu 7,5 jest odpowiednio proporcjonalne do tego, czego mielibymy si spodziewa po miejscu, w jakim znajdujemy si w wielkim cyklu. Odczyty globalnej temperatury w podsumowaniu pochodz z
83

prbek lodu stacji badawczej Vostoc, na Antarktydzie. Wyniki owych prbek zostay opublikowane w 1999 roku. Oba rdzenie lodowe uyte w badaniu odsaniaj t sam tendencj. W 1155 r. p.n.e. panowao globalne ocieplenie, ktre rednio wynosio 1 stopie Celsjusza (C), podczas gdy ocieplenie wskazane dla roku 13 824 p.n.e. wynosio dwa razy wicej, czyli okoo 2 stopnie C. Oglnie rzecz biorc, wydaje si. e wzrost temperatury globalnej, ktry obserwujemy dzisiaj, znajduje si dokadnie w przedziale tych samych, ktre pojawiy si w przeszoci w tak kluczowych punktach w cyklu. Te same badania wykorzystane do okrelenia globalnych temperatur z rdzeni lodu Antarktydy rwnie wi te temperatury z warunkami lodu polarnego w miejscach rdzennych. Wyniki dla obu dat: 1155 r. p.n.e. i 13 824 r. p.n.e. pokazuj t sam tendencj topnienia lodu na biegunach. Wydaje si, e dane potwierdzaj to, co intuicyjnie wiemy o zwizku pomidzy temperaturami a lodem: gdy temperatura Ziemi wzrasta, objto lodu proporcjonalnie spada. Wyglda na to, e jest to ten wzr, ktry widzimy na pocztku XXI wieku, wraz z rozpadem tafli lodowej Bieguna Poudniowego i bezprecedensowym topnieniem lodu dryfujcego na Biegunie Pnocnym, o czym poinformowali badacze klimatu z Narodowego Centrum Danych niegu i Lodu w Boulder, Kolorado, w 2008 roku. Wydarzenia niebieskie Obliczajc si pl magnetycznych Ziemi z przeszoci, naukowcy s teraz w stanie oszacowa, ile promienistej energii Soca docierao do Ziemi w cyklu. Nowe modele czce temperatury oceanu z okrelonymi formami (izotopami) tlenu (160 i 180) odnalezione w prbkach rdzenia lodu gboko w morzu stale dostarczaj zapisw iloci sonecznej energii docierajcej do Ziemi w cigu dugiego okresu. Odczyty s wzgldne (wyraone w kategorii mniejszej lub wikszej iloci energii) i opisuj wpyw Soca przez 90 000 lat, okoo jednego penego cyklu lodowcw. Wane jest tutaj to, e chocia cakowita ilo promienistej energii docierajcej do Ziemi bya nisza w 13 824 r. p.n.e. ni w 1155 r. p.n.e., to nadal w przypadku obu dat energia gwatownie wzrastaa, a wraz z tym, odpowiadajce temu ocieplenie Ziemi pojawia si rwnie w zapisach rdzeni lodu. I znowu, jest to ten sam wzr, ktry widzimy dzisiaj wraz z osabieniem siy magnetycznej. Jest to te ten sam

efekt. Nowe spojrzenie na koniec czasu: czego moemy si spodziewa? Chocia nie moemy by pewni co do tego, co dokadnie skrywa dla nas koniec naszej epoki wiata w 2012 roku, to teraz jestemy w stanie pozna fakty odnonie tego, co podobne cykle, a w nich punkty ziarna, zwiastoway w przeszoci. Wzbogaceni o informacje, ktrych dostarczy nam nasz Kalkulator Kodu Czasu, moemy stworzy sensowny obraz spodziewanych wydarze, gdy przejdziemy przez kocow dat w 2012 roku, a nawet i potem. Moemy tego dokona z penym przekonaniem z powodu jasnych dat odniesienia, ktre Majowie zaprojektowali w swoim kalendarzu. Ponisze podsumowanie, bazujce na datach wskazanych przez Kalkulator Kodu Czasu, opisuje, czego moemy oczekiwa tu przed i tu po 21 grudnia 2012 roku. Warunki dat odniesienia epoki wiata przeszoci opisuj, czego moemy si spodziewa po latach przed kocow dat Majw i tu po niej 2012 roku. Obejmuj one: Magnetyczne nasilenie dla Ziemi pomidzy 5,5 i 10,5 na skali VADM. (To umieszcza obecny odczyt 7,5 dokadnie w przedziale pomiarw przeszej epoki wiata). adnej oznaki polarnego odwrcenia o 180 stopni, co wyklucza szczeglne okolicznoci opisane poprzednio. Wzrost globalnej temperatury o I2 stopnie Celsjusza. (To umieszcza ocieplenie, ktre widzimy dzisiaj, w tym samym przedziale z przeszych cyklw epoki wiata). Gwatowny wzrost w iloci promienistej energii, ktr Ziemia otrzymuje od Soca. (Wzrost obserwowany dzisiaj stosuje si do wspomnianego wzoru). Topnienie lodu polarnego i zapadnicie si pokryw lodowych. (Geologiczny zapis sugeruje, e ocieplenie, ktre widzimy dzisiaj, bdzie szybkie i krtkie, a potem nastpi okres oglnego ochodzenia). Biorc te warunki pod uwag, wydaje si, e rzadkie zrwnanie
84

wyznaczone przez przesilenie zimowe w grudniu 2012 roku, stanowi kosmiczny marker, ktry staroytni i inni identyfikowali jako czas bardzo wielkiej i cyklicznej zmiany na Ziemi. Ale oprcz fizycznych zmian dotykajcych sam planet, przepowiedzieli oni emocjonalne i duchowe transformacje, ktre ludzie yjcy na Ziemi przejd, aby pogodzi si z now pogod, ziemi, oceanem i klimatycznymi warunkami, ktre nadchodz wraz ze zmian. Z tej perspektywy nasza kocowa data roku 2012 naprawd jest kocem jednego rodzaju rwnowagi, do ktrej wraz z wiekiem przyzwyczajalimy si i z ktr czujemy si swobodnie, i pocztkiem czego zupenie nowego. Mwic inaczej, gdy syszymy, jak sami mwimy, e chcemy, by rzeczy powrciy do normalnoci", moemy tylko odkry, e wiat stworzony przez zmiany jest normalny na nowo. Mamy tu okazj skorzysta z naszych indywidualnych i zbiorowych dowiadcze ostatnich 5125 lat i zastosowa swoj wiedz w postaci fundamentw szstej epoki wiata rodzaju ludzkiego. By moe to nie przypadek, e dopiero teraz w ostatnich latach najciemniejszej czci naszej cyklicznej podry po niebiosach, wanie, kiedy stajemy w obliczu najwikszych zagroe przyszoci, a nawet przetrwania odkrywamy, e mamy zdolno wsppracowania ze sob nawzajem w sposb bezprecedensowy w historii wiata. To tak, jakbymy testowali moc swoich ogranicze i przekona. Teraz musimy zastosowa wasn wiedz, aby przetrwa to, co sami wytworzylimy. Okazuje si, e yjemy w tym rzadkim momencie w czasie, kiedy ruch wszechwiata zbiega si wanie w taki sposb, by da nam odpowiednie warunki, prowadzce do zmiany w taki sposb, w jaki mylimy o naszym wiecie i o sobie samych. Tak samo, jak bymy sprawdzali znaki drogowe podczas wycieczki po kraju, by upewni si, e zmierzamy we waciwym kierunku, 2012 rok przypomina weryfikowanie rzeczywistoci koca cyklu. Dziki temu mylimy o tym, gdzie jestemy, oceniamy wybory i kierunek naszej przeszoci i czynimy wszelkie poprawki, ktre s niezbdne, by ukoczy z powodzeniem swoj kosmiczn podr. Moliwe jest to tylko wtedy, gdy wszystko, czego potrzebujemy, by poczyni tak zmian, pojawia si w pojedynczym oknie czasu. Wydaje si, i strefa" zrwnania w 2012 roku jest wanie takim oknem.

Rozdzia sidmy 2012 punktem wyboru: Armagedon czy drugi Eden? Rasa ludzka znajduje si w wyjtkowym punkcie zwrotnym. Czy zdecydujemy si na stworzenie najlepszego z moliwych wiatw? Scientific American (wrzesie 2005 r.) Gdy ju raz mignie ci wiat taki, jaki mgby by, nie moesz ju duej by zadowolonym z takiego wiata, jaki jest. \ Anonim Kiedy czymy spjne przesanie od naszych przodkw na ponad 5000 lat z najlepszymi spostrzeeniami wspczesnej nauki, staje si jasne, e nasz czas w historii jest wyjtkowy. Wwczas przesanie roku 2012 ma olbrzymi sens. Jeli (1) osabianie si osony magnetycznej Ziemi umoliwia wikszej iloci energii sonecznej wykreowanie wikszej zmiany, (2) sposb, w jaki odpowiadamy na t zmian stanowi katalizator naszego duchowego rozwoju, a (3) oba czynniki pojawiaj si dokadnie w tym samym czasie, kiedy to rzadki cykl liczcy 5000 lat czy si z jeszcze bardziej niespotykanym zrwnaniem nastpujcym tylko co 26 000 lat, to wwczas jest tak, jakby kosmos jako przyczyni si do obsypania nas wpywem nazywanego przez Jose Argiielles galaktycznego promienia synchronizacji". C za niespotykany i cenny dar! To, jak otrzymujemy nasz kosmiczny przekaz, stanowi decyzj, ktr dzisiaj podejmujemy indywidualnie i zbiorowo. Dokonujemy tego poprzez sposb, w jaki decydujemy si na ycie w obecnoci najwikszych wyzwa udokumentowanej historii czowieka. wiat przeobraa si na naszych oczach. Szybciej ni potrafimy naucza o tym w naszych podrcznikach lub spisywa to w dokumentach, pokrywy lodowe na biegunach znikaj, poziom mrz podnosi si, jedzenie si wyczerpuje, a super burze" zmiataj z powierzchni ziemi cae spoecznoci, wioski i miasta. To wanie zmiany pogodowe s odsaniane przez zapisy Antarktydy i dna morza, a widziay owe zmiany i ostrzegay
85

nas przed nimi przewidywania, proroctwa i wizjonerzy. Nie chodzi tu o to, e wspomniane rzeczy maj si wydarzy" czy e s na horyzoncie". Dziej si teraz, a tempo wzrasta. Chocia przodkowie ostrzegli, e nasze ycie bdzie zwiastowao wanie takie wydarzenia, sens ich przesania mia mao wsplnego z samymi zdarzeniami, a wicej z nasza reakcj na nie. Innymi sowy, powiedziano nam, i zmiany na naszym wiecie stan si katalizatorem tych przeobrae wewntrz nas. W obecnoci kurczcych si zasobw, czy walczymy przeciwko sobie samym o to, co jeszcze pozostao, czy moe zbieramy si razem, aby rozwiza problemy, z ktrymi stajemy twarz w twarz? Czy pastwa posiadajce spore sumy pienidzy, du cz wadzy i dwigni finansowej uywaj ich, aby zagarn pozostae zoa ropy, yzne doliny i czyst wod, i pozostawi innych, by radzili sobie sami? A moe zdajemy sobie spraw, e naleymy do jednej rodziny, Ziemia stanowi nasz dom, a my jestemy znacznie silniejsi, gdy rozwizujemy problemy zmieniajcego si wiata razem, ni kiedy prbujemy tego dokona jako podzielona cywilizacja kurczowo chwytajca si pozostaoci nietrwaego sposobu ycia? Rwnie dobrze moemy odkry, e nasza odpowied na wyej wymienione pytania stanowi wielki sekret zrozumienia 2012 roku oraz przesania naszej przeszoci. Nasi przodkowie zadali sobie wiele trudu, aby zachowa swoje dzieo. Owoc ich pracy jest porozrzucany po powierzchni ziemi w wityniach, grobowcach i monumentach, ktre oznaczaj ich spucizn. Wszdzie przekazuje wiadomo Mimo e wydaje si, i kade przesanie rni si od innych, wsplnym wtkiem, ktry splata je i wie, jest to, e one wszystkie mwi nam co o nas samych. Od kalendarza Majw, ktry przypomina nam o naszym zwizku z cyklami czasu, do buddyjskiego przesania: Rzeczywisto istnieje tylko tam, gdzie my tworzymy ognisko"; od chrzecijaskiego powiedzenia, ktre okrela, e nasze decyzje w yciu wpywaj na przysze ycie, do tradycji Hopi, ktra zawiera instrukcje, by podejmowa powane decyzje yciowe... jest jasne, e nasi przodkowie pracowali w swoich czasach bez wytchnienia, by zachowa to, co potrzebne jest ludziom w dzisiejszych czasach. Owo co" stanowi przesanie odnowienia, ktre nadchodzi wraz ze witem nowego cyklu, nowej epoki wiata, dziki ktrej odnosimy sukces tam, gdzie innym si nie powiodo. Wspomniana epoka wiata zapewnia, e

dziki uczeniu si z przeszoci, nasze gatunki przetrwaj. Dzi zmieniajcy si krajobraz Ziemi zmusza nas do nowego sposobu mylenia, nowego sposobu bycia i nowego stylu ycia. By moe najwspanialszym przebudzeniem, ktrego dowiadczamy, jest odkrycie faktu, e mamy wybr! Czy zmienisz to? Jednym z najbardziej niepokojcych objawie w ksice Michaela Drosnina pod tytuem The Bibie Code, jest sekwencja sw, ktre bezporednio odnosz si do kocowej daty Majw 2012 roku. Dwa zowieszcze sowa, umieszczone w zakodowanej Torze w miejscu czcym tekst z hebrajskim rokiem 5772 (2012 w kalendarzu gregoriaskim), brzmi: Ziemia zniszczona. Bez wtpienia odkrycie takich sw zakodowanych w Biblii stanowi przeraajce dowiadczenie. Z pewnoci wydaje si przeksztaca w straszliwie pesymistyczne scenariusze, ktre sugeruj, e zmierzamy ku czasowi Armagedonu i koca wiata. Jednake, gdy uwaniej spojrzymy na kod, wynika z tego co do niespodziewanego: kolejna sekwencja sw, ktre opisuj drug moliwo i nios promyczek nadziei na ten sam rok. Drosnin, omawiajc, co takie przesanie moe nam przekazywa, najpierw opisuje, jak sowa ciemno i mrok krzyuj si ze sowem kometa i pojawiaj si wraz z dat 2012 roku. Nastpnie zwraca nasz uwag ku dziwnemu wyraeniu umieszczonemu w pobliu tekstu opisujcego zagroenie, ktre wydaje si temu zaprzecza. Wyraenie oferuje upragnione wiadomoci innego scenariusza. W tumaczeniu to: To popadnie w ruin, zostanie wyparte, rozerw to na kawaki, 5772 r. [uwaga autora: 5772 to hebrajski zapis 2012 r.]".1 Za pomoc tych sw, kto lub co, co jest odpowiedzialne za sam Kod Biblii, zdaje si mwi, e istnieje inny wynik kocowy ratujcy Ziemi, moliwy w przypadku stwierdzenia: Ziemia zniszczona". W tym scenariuszu, to raczej samo zagroenie ulegnie wwczas zniszczeniu, a nie planeta. Zatem o co tutaj chodzi? Czy 2012 rok wyznacza koniec wiata lub koniec zagroenia, ktre moe zniszczy wiat? Jak oba wyniki kocowe mog by moliwe w przypadku identycznego momentu w czasie? Trzecie wyraenie, wystpujce blisko tamtych, zdaje si dziery klucz do tego paradoksu i odpowiedzi na nasze pytanie. To fraza, ktra pojawia si w innych miejscach w Kodzie Biblii, a zwaszcza gdy identyfikowane s
86

konkretne rezultaty, takie jak wybory, wojny i morderstwa. Sekwencji, ktra opisuje najpowaniejszy rezultat dla naszej przyszoci, towarzysz trzy sowa, ktre daj nadziej i zadaj czytelnikowi kodu proste i bezporednie pytanie. W tumaczeniu jest to: Czy zmienisz to?".2 Owe trzy sowa, odzwierciedlajc odkrycia wspczesnej fizyki i przekonania najbardziej przez nas pielgnowanych duchowych tradycji, przypominaj nam o jednym z najwikszych sekretw naszego istnienia: jestemy raczej czci naszego wiata, ni oddzielnymi jednostkami. Jako cz naszego dowiadczenia, odgrywamy niezwykle istotn rol w tym, co dzieje si w naszym yciu w 2012 roku i potem. Tak naprawd, jeli mamy wierzy Kodowi Biblii, to nasza rola jest tak znaczca, e moemy nawet odmieni bieg wydarzenia zidentyfikowanego 3000 lat temu, ktre ma zadatki, by pooy kres wiatu. Wydaje si, e sowa Czy to zmienisz? stanowi bezporednie pytanie skierowane do tych, ktrzy z pewnoci przeczytaliby pradawny kod przesania stwrcy. To pytanie do nas. To tak, jakby dowolna osoba, ktra daa pocztek kodowi, wiedziaa, i technologia prowadzca do zrozumienia wiadomoci staaby si dostpna jedynie w czasie zagroenia. Poniewa teraz to odkrywamy, jestemy rwnie gotowi do uczestniczenia w kocu czasu, by wyj poza najczarniejsz z moliwoci. W ten sposb Kod Biblii przedstawia kolejny przykad staroytnego przesania, ktre okrela 2012 rok jako bram moliwoci. *** Niemal wszdzie mrok naszego cyklu jest opisywany jako krtki, ale intensywny okres chaosu i zamtu. Z perspektywy tego, co teraz wiemy na temat naszego galaktycznego zrwnania, wydawaoby si, e oznacza to, e lata pomidzy 1980 a 2016 rokiem (punkty wejcia i wyjcia dla strefy zrwnania Soca) wyznaczaj czas najwikszego nasilenia. Tak jak zawsze syszelimy, e najciemniejsza cz nocy nastpuje zawsze przed witem, te same tradycje, ktre nios ostrzeenia, mwi nam rwnie, e nasz czas mroku jest wanie t ciek, ktra prowadzi do czasu wiata wzrostu fizycznej i duchowej powiaty towarzyszcej kosmicznej orbicie, ktra przyblia nas do jdra Drogi Mlecznej. To wanie podczas ciemnoci koca czasu zostan przetestowane: nasza wiara, sia, przekonania i prawdziwa natura. Jedn z najistotniejszych

nauk tych, ktrzy przeyli takie cykle w przeszoci jest to, e najwiksze wyzwanie takiego czasu to przetrwa mrok bez uleganiu strachowi, ktry jest powodowany przez ciemno. Przodkowie sugerowali, e wanie ten strach niszczy wiat i wartoci, ktre wysoko sobie cenimy. Wierzyli, i takie ostrzeenie jest niezbdne, poniewa wydaje si, e owa strata szanowanego przez nas wiata i wartoci doprowadzia w przeszoci do upadku cywilizacji. Nowe dowody bardzo zaawansowanej cywilizacji pomidzy dzisiejszymi Indiami i Pakistanem, na przykad, umieszczaj jej koniec niesamowicie blisko domykania si ostatniego wielkiego cyklu, w czasie, gdy nasz obecny rozpocz si. Archeologiczne dowody datuj teraz to, co zdaje si pozostaociami pradawnej, wielkiej i stosujcej najnowoczeniejsze techniki wojny, ktra zniszczya cywilizacj, na w przyblieniu 5000 lat wstecz.3,4 W wietle zmian, ktre 2012 rok sygnalizuje dla naszego czasu, by moe naszym najwikszym testem bdzie odnalezienie drogi, by przystosowa si do wspomnianych przeobrae, zachowujc to, co filozof Francis Bacon nazywa naszym podstawowym charakterem dobroci. Ow test moe by take nasz najwiksz okazj do odpowiedzenia na napicie zmieniajcego si wiata, raczej pomagajc jedno drugiemu we wsppracy, ni zwracajc si przeciwko sobie w strachu. cieka ycia Hopi Wedug Proroctwa, Ziemia zatrzsie si trzy razy". Tymi sowami pisarz Robert Boissiere zaczyna opisywa wielkoskalowe wydarzenia, ktre su jako markery czasu dla proroctwa Hopi czwartego wiata i koca czasu. Kiedy mylimy o decydujcych wydarzeniach XX wieku, sens znakw nie pozostawia adnych wtpliwoci. Najpierw Wielka Wojna, potem Druga, kiedy swastyka wzniosa si nad polami bitwy Europy, by zakoczy si we Wschodzcym Socu zanurzajcym si w morzu krwi.5 Szczegy takiej werbalnej mapy czasu pozostawiaj niewiele wtpliwoci co do swoich opisw. W ostatnich 5000 lat byy tylko dwie wojny wiatowe, a zwizki niemieckiej swastyki i japoskiego wschodzcego soca miay miejsce tylko w jednej. W umysach starszyzny
87

Hopi, nie ma wtpliwoci, co oznacza to proroctwo lub gdzie wydarzenia ostatnich 100 lat umieszczaj nas na osi czasu historii. Wdz Dan Evehema, wwczas najstarszy ze starszyzny narodu Hopi, przed swoj mierci w 1999 roku, w wieku 108 lat, wyjani w swoim Przesaniu do Ludzkoci" perspektyw jego tradycji: Teraz jestemy na samym kocu naszego szlaku. Nasza pradawna przepowiednia mwi, e to si wydarzy. Powiedziano nam, e kto bdzie prbowa uda si na ksiyc; e przynios co z powrotem z ksiyca oraz e potem ujrzymy znaki, e natura traci swoj rwnowag. Teraz widzimy, e to si dzieje. Powodzie, susza, trzsienia ziemi i wielkie burze maj miejsce i powoduj wiele cierpienia.6 Znaki, ktre Hopi otrzymali setki lat temu na przykad opis swastyki i dwch wielkich wojen w rzeczywistoci wydaj si wskazywa na rzeczy, ktre mona przypisa jedynie wydarzeniom XX stulecia. Z perspektywy Hopi, przeniesienie si do nastpnego wiata ju dawno jest w toku. Tego s pewni. Przepowiednia jest szczeglnie intrygujca, poniewa nie mwi nam, jak zakoczy si czwarty wiat. Tak samo, jak powieci kryminalne pozostawiaj nas zawieszonych w oczekiwaniu na kolejny rozdzia, proroctwo Hopi nagle przestaje opisywa to, w jaki sposb Ziemia zatrzsie si" po dwch wielkich wojnach. Nie mona prorokowa w nieskoczono, poniewa istnieje nieznany czynnik, ktry powstrzymuje przewidywanie jakiegokolwiek rezultatu ze stuprocentow pewnoci. My stanowimy czynnik. Tu wanie nadchodzi nasz wybr. Tak samo jak Kod Biblii sugeruje, e decydujemy si na wynik kocowy roku 2012, tak i proroctwo Hopi utrzymuje, e jestemy jedynymi ludmi piszcymi ostatni rozdzia opowieci czwartego wiata. Dokonujemy tego poprzez sposb, w jaki decydujemy si na przeycie swojego ycia dzi. Tumaczenie Boissiere'a podaje: ... Proroctwo nie mwi [jakie bdzie trzecie trzsienie Ziemi]. Bowiem zaley to od rodzaju cieki, po ktrej bdzie kroczy rodzaj ludzki: zachanno, dobrobyt i zysk lub cieka mioci, siy i rwnowagi.7 W tym jednym stwierdzeniu odnajdujemy przesanie Hopi skierowane do naszego czasu w historii: e chocia zmiana jest nieuchronna, nasza odpowied na ni to kwestia wyboru. To nasz wybr, na przykad, jak

reagujemy na niedobr ywnoci, ktry nagle" pojawi si na poziomie globalnym w 2008 roku. To my decydujemy, jak zaspokoimy potrzeby tych, ktrzy ni std, ni zowd, przekonuj si, e dzieo ycia jest zmywane przez spitrzone fale rekordowego sztormu lub tsunami. Cho dowody pokazuj, e jestemy w czasie konkretnej zmiany, przesanie naszej przeszoci przypomina nam, e tylko my moemy zdecydowa, jak traktujemy siebie nawzajem, reagujc na zmian. Proroctwo Indian Hopi rni si od tylu innych tym, e Hopi oferuj plan dziaania na nasz czas zmiany. Wskazwki co do tego, jak wybieramy mio, si i rwnowag" pozostawiono ich najstarszej starszynie" w sposb, ktry zapewnia, e zostan zachowane a do koca czasu. Dziki tym wskazwkom mamy przed sob ciek, by przygotowa si na przejcie do nastpnej Wielkiej Epoki i dostosowa si do niej. Mapa wyboru Hopi Niemal wszdzie, opisujce cykle poprzednich wiatw, opowieci o stworzeniu, wyjaniaj, jak upadek jednego stanowi fundamenty tego, co przychodzi potem. Z tej perspektywy koniec cyklu nie jest tak naprawd kocem wszelkich kocw. Najwyraniej nie jest to kres planet czy caego ycia na Ziemi. Jest to raczej koniec sposobu bycia, ktry stanowi niezbdny etap wzrostu i rozwoju. Mimo e koniec jest niekiedy trudny, jest on rwnie tak naturalny, jak zmierzch nocy, ktry staje si nowym dniem. Aby zaagodzi przejcie, ktre przychodzi wraz ze zmian pomidzy wiatami, Hopi mwi, e Stwrca podarowa im plan yciowy, by podzielili si nim z tymi, ktrzy bd sucha. Cel i miejsce owego planu s opisane w samym proroctwie. [Po wielkiej powodzi trzeciego wiata, Kobieta Pajk, ktra tka sie jednoczc cae ycie, zapytaa Massoua, stra Ziemi]: Czy ludzie, pozostaoci Trzeciego wiata, ktry zniszczye poprzez wod, mog przyj y z tob?". Odpowiedzia on: Jeli przyrzekn y zgodnie z planem yciowym danym im przez Taiow... Cho wielu zapomniao [planu yciowego], wielu jednak bdzie pamita... Ale jest to napisane... na powierzchni skay [moje nawiasy]".8 Przepowiednia mwi nam, e plan yciowy Stwrcy istnieje w postaci
88

prostej mapy zawierajcej gbokie przesanie oraz e jest on zachowany na powierzchni skay w wiosce Hopi o nazwie Oraibi, mieszczcej si w pnocnej czci Arizony w miejscu zwanym Ska Prorocz. Ta mapa jest bardzo niezwyka, gdy nie jest to jedno z tych konwencjonalnych miejsc. Mwi nam ono o stanie wiadomoci, ktry jest wymagany do przetrwania wielkich zmian, towarzyszcych kocowi naszej epoki wiata.

Rysunek 16. Fotografia proroctwa Hopi wyrytego w kamieniu w Old Oirabi, w Arizonie. Widzimy tu dwie cieki, ktre prowadz do nowej epoki pitego wiata. (Fotografia wykorzystana za pozwoleniem i zrobiona przez Billego Tenuto za zgod Starszego Dziadka Martina z Indian Hopi 4 czerwca 2007 roku. Martin uy kredowej skay, aby uwydatni staroytne napisy na potrzeby aparatu fotograficznego. Inne obrazy i interpretacje proroctwa Hopi mona odnale na stronie internetowej: http://thenewhumanity.blogspot.com Nikt nie wie, jak dugo istniay na Skale Proroczej obrazy lub kto konkretnie je tu umieci. Ale jedna rzecz jest pewna: przesanie na skale ma kluczowe znaczenie dla przepowiedni Hopi. Tak samo, jak tablice Mojesza stay si wytycznymi dla caej cywilizacji, mapa Oirabi zawiera w sobie istot afirmujcej ycie filozofii. Jest przeznaczona dla Hopi oraz dla wszystkich, ktrzy uznaj jej prawd. Chocia istniej tutaj wielorakie warstwy znaczeniowe, oglnie rzecz biorc, przesanie pozostao bez zmian. Kod na Skale Proroczej koncentruje si wok dwch linii

rwnolegych przechodzcych przez map, dwch moliwych cieek, ktre rodzaj ludzki moe wybra jako sposb ycia. Kada z nich prowadzi do bardzo rnego dowiadczenia. Niej pooona cieka pokazuje ludzi zdrowych i penych ycia, yjcych jeszcze w podeszym wieku i zbierajcych plony z obfitych pl. Wyej pooona rwnie przedstawia ludzi; jednake, gdy przyjrzymy im si uwaniej, zobaczymy, i ich gowy nie s przymocowane do cia i unosz si tu nad ich ramionami. Linia leca pod nimi jest nierwna i postrzpiona. Tumaczenie Boissiere'a podaje, e cieka pooona wyej pokazuje to, co dzieje si z ludmi, ktrzy uywaj swoich umysw, a nie wiary w drodze ducha". W miejscu obfitych plonw widocznych na ciece pooonej niej, panuj burze ponad skalistym terenem. Dla tych, ktrzy potrafi odczyta map, jej przesanie jest jasne: cieka pooona niej prowadzi do ycia w zdrowiu i w obfitoci; cieka pooona wyej prowadzi do trudnej egzystencji penej niedostatku i cierpienia. Dobra wiadomo to taka, e mapa pokazuje rwnie trzeci ciek, lini pionow, ktra czy te postrzpione i gadkie. Mwi si, e symbolizuje ona drabin wyboru. Poniewa drabina istnieje, ci, ktrzy zdecydowali si na ktr drog ycia w przeszoci, mog zmieni i wybra drug ciek. Indianie Hopi mwi, e gdy przybliymy si do koca tej epoki wiata, zapanuje czas chaosu, kiedy wielu ludzi zdecyduje si na inn drog. Warunki Ziemi przesun ich z komfortowej strefy przeszoci i zmusz ich do wybrania nowej cieki. Indianie Hopi widz ten czas zamtu jako okres oczyszczenia . ktry pojawia si przed oczyszczeniem Ziemi. Tak jak wielkie, huczce w lesie poary, ktre toruj drog dla wzrostu nowych i zdrowych drzew, tak i nasze tradycje przeszoci przygotoway nas na wielkie oczyszczenie, ktre nadchodzi wraz z kocem kadej epoki wiata. Z perspektywy Hopi, oczyszczenie jest konieczne i nieuchronne. Poniewa jestemy czci ogrodu ziemskiego, mamy okazj usun szcztki 5000 lat historii i obj myl najwiksz swoj wiedz. Wraz z tym nadchodzi okazja do wybrania tego, co cenimy w nowej epoce wiata, i pozostawienia za sob rzeczy, ktre spowodoway bl i cierpienie przeszoci: osdy, uprzedzenia i przekonania, ktre kieroway naszymi wyborami.
89

Jeli warunki takiego oczyszczenia ekstrema klimatyczne, niewydolno nietrwaej gospodarki, najwiksza zmiana w bogactwie w historii Ziemi oraz wzrastajca rywalizacja o malejce zasoby s, w rzeczywistoci, wywoywane astronomicznymi zrwnaniami, jak wskazuj dowody, to wydaje si, e wspczesna nauka nie polemizowaaby z t koncepcj. Rzecz w tym, e zmiany naprawd nastpuj. Dziej si teraz. Naukowe dowody i autochtoniczne znaki sugeruj, e nasze ycie stanowi cz takiego oczyszczania. Na szczcie, oczyszczenie takie jak to, trafia si bardzo rzadko. Cho brzmi to do optymistycznie, kluczem jest to, e zanim bdziemy mogli rozsia nowy sposb bycia w ogrodzie nowej epoki wiata, najpierw musimy zda sobie spraw ze swoich potrzeb. Po opisach globalnych znakw i braku rwnowagi, ktre teraz stay si w naszym wiecie pospolite, ostatnia cz tumaczenia proroctwa Hopi podaje: Wydaje si zatem, e wszyscy jestemy obecnie w tym punkcie naszego ycia". Indianie Hopi mwi te, e sposb wyboru dobrej cieki jest tak prosty, jak sama mapa: Kiedy korzysta si raczej z modlitwy i medytacji, a nie polega si na inwencjach, stwarzajcych wicej braku rwnowagi, oni [ludzie zamieszkujcy Ziemi] rwnie odnajd prawdziw drog".9 Na dodatek, klucz do pozostania na ciece ycia jest tak samo nieskomplikowany: Oka mio wszystkim rzeczom, ludziom, zwierztom, rolinom i grom, gdy duch jest jeden, jeli Catsinas [ekspresje ducha] jest wiele".10 Tradycje Indian Hopi z Oraibi to pikny przykad kompletnego wiatopogldu. Informuj nas, poprzez klarowno charakterystycznych znakw, o tym, gdzie jestemy w cyklu. Nastpnie pokazuj nam cz praktyczn sposb bycia ktra jest trwaa i atwa do naladowania. Dziki temu otrzymujemy sposobno zdecydowania, jak dowiadczymy koca naszego wielkiego cyklu i przejcia do nastpnego. Punkt wyboru 2012 rok Co zatem tak naprawd mwi nam: mapa Indian Hopi, kalendarz Majw, Kod Biblii i inne potne przesania z naszej przeszoci? Czy to moliwe, e wybierajc styl bycia, tak naprawd moemy zmieni sposb, w jaki dowiadczamy rzeczy, jak na przykad przeraajcych rezultatw

przewidzianych na 2012 rok? Chocia istnieje mnstwo nowych odkry, ktre pokazuj nam, jak wiadomo bezporednio wpywa na nasz wiat, to s one w zasadzie wariacjami stuletniego eksperymentu, ktry zaprojektowano, by dowiedzie si, jak bardzo nasze przekonania naprawd oddziauj na nasz rzeczywisto, odpowiadajc na wyej postawione pytanie. W 1909 roku brytyjski fizyk Geoffrey Ingram Taylor opracowa synny eksperyment dowiadczenie Younga" i rozpocz rewolucj tego, jak patrzymy na siebie samych we wszechwiecie. Kwesti zasadnicz jego badania byo to, e zwyka obecno wiadomoci w pokoju ludzie wpyna na to, jak funkcjonoway kwantowe czstki (rzeczy, z ktrych skada si wiat). 26 lutego 1998 roku naukowcy z Instytutu Nauki Weizmanna powtrzyli eksperyment Taylora. Nie tylko potwierdzili, e na wiat wpywa ju samo to, e na niego patrzymy, ale odkryli rwnie, e: Im bardziej si przygldamy, tym wikszy jest wpyw obserwatora na to, co tak naprawd ma miejsce".11 Mwic inaczej, im wiksze skupienie na eksperymencie przez obecnych udzi, tym wikszy wpyw, jakie ich koncentracja miaa na rezultat. W tym tkwi klucz do zrozumienia, co tak naprawd mog nam mwi kwantowa fizyka i kalendarz Majw na temat naszej mocy we wszechwiecie. Coraz wicej naukowcw dochodzi do nieodpartej konkluzji: Istnieje miejsce, w ktrym zaczynaj si wszystkie rzeczy, a owo miejsce to krlestwo energii kwantowej. To samo krlestwo, na ktry maj wpyw nasze myli, uczucia, emocje i przekonania. Na tej ziemi niczyjej", gdzie wszystko jest moliwe, wydaje si, e prawa czasu i przestrzeni zaamuj si, a nazywana przez naukowcw kwantowa niesamowito" przejmuje kontrol. W tym miejscu nadto na atomy materii oddziauj: myl, uczucie, emocja i przekonanie, dziki czemu staj si one rzeczywistoci naszego wiata. W 1957 roku, fizyk Hugh Everett III z Uniwersytetu Princeton przesun owe idee krok dalej. Opracowa teori, ktra opisuje, w jaki sposb skupienie naszej wiadomoci tworzy rzeczywisto. Everett, w przeomowym artykule, ktry zawiera jego interpretacje wielu wiatw, omwi proste chwile w czasie, gdy moliwe staje si, by przeskoczy" z jednej rzeczywistoci do innej, tworzc most kwantowy pomidzy dwiema,
90

ju istniejcymi, moliwociami.12 Nazwa te okna okazji punktami wyboru" i opisa je jako czas, gdy dziki warunkom mona rozpocz jedn ciek dowiadczenia, a nastpnie zmieni j, przeobraajc skupienie naszej wiadomoci nasze przekonania. Z perspektywy punktw wyboru Everetta, chaos, cierpienie i zniszczenie s bez wtpienia moliwe a by moe nawet prawdopodobne jeli bieg ludzkich wydarze pozostaje na tym samym torze, na ktrym zosta umieszczony od okoo dwch ostatnich stuleci. Dziki odkryciu punktw wyboru moemy zmieni w tor. To dobra wiadomo w obliczu przeraajcych scenariuszy 2012 roku. Dla ludzi, ktrzy rozumiej, e powtarzajce si wzory wydarzenia ziarna rwnie pokazuj nam najlepszy czas na zmian niechcianych wzorw, przejcie w 2012 roku wydaje si mie swoje wady i zalety. Bd dowiadczali narodzenia piknego, nowego wiata i w tym samym czasie dowiadcz mierci wszystkiego, co nie wspiera nowego wiata. Cho pozytywne i afirmujce ycie decyzje mona podj w dowolnym momencie, wydaje si, jakby natura sprzysiga si, by stworzy doskonae warunki, w ktrych atwiej jest podj decyzj i poczyni zmian: to punkt wyboru moliwoci 2012 roku. Kluczem jest to, e na og dowiadczamy tych rzeczy, z ktrymi najbardziej si identyfikujemy. Innymi sowy, cho choroba i uzdrawianie mog dzia si rwnoczenie, poczujemy, e uzdrawianie dominuje, jeli wanie na nim si skupimy. Przez cae swoje ycie uczymy si wanie tego. Wszyscy na szczcie mamy rodziny, prac, przyjaci i mio, gdy jednoczenie na wiecie szaleje cierpienie i tragedia. Poczwszy od drugiej wojny wiatowej i wojny w Wietnamie, a skoczywszy na niedawnej przemocy w Iraku i Afganistanie, ci z nas, ktrzy bezporednio nie uczestniczyli w tych dziaaniach zbrojnych, nadal yli rutyn dnia codziennego, podczas gdy inni tracili ycie w konflikcie. Obie rzeczywistoci dziay si rwnoczenie. Bylimy rwnie wiadomi obu. Jednake wykonujc codzienne zajcia, kiedy wstajemy rano i szykujemy niadanie, by przygotowa si na cay dzie, identyfikujemy oglnie rzecz biorc, wikszo czynnoci raczej z tym, co nasz dzie przyniesie, ni z tym, co dzieje si w czyim. Wydaje si, e ten rodzaj skupienia stanowi sekret do przetrwania najwikszej zmiany rwnie w historii ludzkoci. Jeli potrafimy identyfikowa si z afirmujcymi ycie

zmianami lokalnie, gdy rwnoczenie robimy to, co w naszej mocy, by pomc innym na caym wiecie, nasze indywidualne wybory staj si naszym zbiorowym centrum zainteresowania czymkolwiek, co pooy na naszej drodze 2012 rok. Nasze zwenie" zmiany W 2005 roku czasopismo Scientific American opublikowao specjalne wydanie zatytuowane Rozdroa planety Ziemi", gdzie zidentyfikowano liczne scenariusze, w tym rwnie te, ktre wystpuj w niniejszej ksice i ktre, jeli pozostaj niesprawdzone, kryj potencja koca znanego nam ziemskiego ycia.13 Eksperci w wielu esejach i raportach przedstawiaj mocny argument przemawiajcy za jednym, prostym faktem: nasza cywilizacja me moe podtrzyma tej samej cieki brutalnej rywalizacji, wci powikszajcych si gospodarek, trwajcego wyczerpywania si zasobw, wzrostu gazw cieplarnianych i zmiany klimatycznej, po ktrej podrujemy od ostatnich 100 lat. Zbieno tylu problemw skondensowanych w tak krtki okres E.O. Wilson, biolog z Uniwersytetu Harvard, nazywa zweniem" w czasie. Redaktor naczelny czasopisma Scientific American, George Musser, charakteryzuje zwenie Wilsona jako okres maksymalnego obcienia naturalnych zasobw i ludzkiej pomysowoci". Czasopismo zauwaa, e cho kady ze scenariuszy jest katastroficzny, wszystkie one dziej si teraz, czyli w czasie przejcia w 2012 roku. Kod Czasu nr 19: Wrd najznakomitszych umysw naszych czasw panuje zgoda, e obecne wyczerpywanie si bogactw naturalnych, powikszajca si populacja w postpie geometrycznym, bieda na caym wiecie i rywalizacja o niezbdne rzeczy potrzebne do ycia, przybliaj si ku zweniu" w czasie. Jednake jeszcze zanim zdalimy sobie spraw ze znaczenia takich problemw, jeden z najwikszych umysw XX stulecia ju wczeniej tego dokona i uczyni to za pomoc ostrzeenia. Zdajc sobie spraw z tego, e nasza globalna cywilizacja zmierza ku ekspansji, zuycia zasobw i olbrzymich rnic w gospodarce poszczeglnych krajw, ktre po bardzo dugim czasie nie byy trwae, Albert Einstein powiedzia w jednym zdaniu co oczywistego: Bdziemy wymagali zasadniczo nowego sposobu mylenia, jeli ludzko ma przetrwa". Nigdy nie bdziemy wiedzieli, czy
91

warunki dzisiejszego wiata s tym, co Einstein mia na myli, czynic t prorocz uwag. Mimo wszystko, sama liczba kryzysw i rozmiar ich konsekwencji jasno wskazuj, e zmierzamy do punktu konwergencji, gdzie co musi si powici". Jeli owe kryzysy byyby pozostawione niesprawdzone, nasz wiat mgby zanurzy si w czas upadku i cierpienia przewidzianego przez tylu prorokw i tyle przepowiedni. Bardzo moliwe, e yjcym w takim czasie mogoby przypomina Armagedon opisany w biblijnych kategoriach. Ale zarwno przepowiednie, jak i dowody sugeruj, e adna z tych rzeczy nie musi si wydarzy. Chocia pierwszy Ogrd Edenu znikn dawno temu, my wzbogaceni o nasz wiedz, co cykle epoki wiata znaczyy dla przeszoci, moemy przeksztaci najczarniejsz z moliwoci w ziarna drugiego Edenu. Dziki naukowym modelom i staroytnym proroctwom teraz wiemy, jak ujrze przyszo i rozpozna moliwoci. Dzisiaj zdajemy sobie spraw z potrzeby ogromnej i radykalnej zmiany w naszym zwizku z Ziemi, z innymi i z sob samym. Zdajemy sobie spraw, e aby przetrwa, wszystko musi si zmieni, od sposobu, w jaki yjemy kadego dnia, do tego, jak korzystamy z zasobw, ktre znikaj na naszych oczach. To dziki naszej zdolnoci rozpoznawania tej cieki zniszczenia i uwiadomienia sobie, e naprawd mamy wybr, nowe ruchy mieszczce si w holistycznym, zrwnowaonym yciu i w ekologicznym przemyle zyskay tak du aprobat. Zatem co to wszystko oznacza dla 2012 roku? Czy jestemy skierowani w stron czasu katastrofy czy 1000 lat pokoju? Czy patrzymy na Armagedon, Eden, a moe na obie te moliwoci? Prawda jest taka, e nikt nie wie tego na pewno. Cho soneczne wybuchy i magnetyczne odwrcenia naszej przeszoci byy prawdziwe, a nasi przodkowie wczeniej je przetrwali, takie zmiany nigdy nie miay miejsca, gdy na wiecie yo 6,5 miliarda ludzi. Z pewnoci nie nastpiy w obecnoci tylu zalenych od technologii mocy sieci, komunikacji mikrofali, komputerw i globalnych satelitw okrelania pooenia. Nikt tak naprawd nie jest wiadom wszystkich tego konsekwencji; jak bymy sobie z nimi poradzili; czy i co dokadnie takie monumentalne dowiadczenie moe oznacza dla ycia, naszych emocji i cia.

Wiemy jednak, e ludzie yjcy w dawnych czasach naprawd dowiadczyli podobnych cyklw. Chocia biblijne i ustne tradycje sugeruj, e taki czas z pewnoci nie jest czym codziennym, faktem jest, i nasi przodkowie yli, by zarejestrowa sw opowie, a my jestemy tutaj, by j przeczyta. Nowe odkrycia czce fizyk? opartego na sercu skupienia z tym, co dzieje si na wiecie, mwi nam, e sposb, w jaki dowiadczamy przejcia wydaje si w gwnej mierze zaleny od nas samych. Wyniki odkry s rozstrzygajce. To, jak czujemy si w zwizku z naszymi dowiadczeniami, ma bezporedni wpyw na to, czego tak naprawd dowiadczamy. Kod Czasu nr 20: Wyniki s rozstrzygajce: nacisk na serce i ycie oparte na sercu bd miay bezporedni wpyw na to, jak dowiadczymy 2012 roku i naszego czasu zmiany.

Nasze spotkanie z rokiem 2012 wskazuje na to, e jeli yjemy, skupiajc si na moliwym zu, mog nas omin wanie te wydarzenia yciowe, ktre tak naprawd powstrzymywayby od wydarzenia si negatywnych rzeczy. Na odwrt, jeli uznajemy nasz indywidualn moc nastawienia si na serce i rozumiemy, jak ta moc moe by zebrana w zbiorow fal, ktra bezporednio wpywa na podtrzymujce ycie pola Ziemi, bardzo moliwe, e odkryjemy, i budzce nadziej opisy tego, co nastpi po 2012 roku s czym wicej ni metafor. Nauczymy si, e mamy moc tworzenia piknego, nowego wiata. Klucz tkwi w tym, e jedyn drog, aby tego dokona, jest wsplne dziaanie. Potny nowy projekt, oparty na takim samym potnym odkryciu, teraz toruje dla nas drog, bymy poczyli swe siy. czenie serc poprzez globaln spjno Chocia nadal niewiele wiemy o wiadomoci, jest jedna rzecz, ktrej moemy by pewni: chodzi o to, e wiadomo skada si z energii. Ta energia mieci w sobie magnetyzm. Podczas gdy moemy bada magnetyczn natur wiadomoci przez kolejne sto lat i nadal nie rozwiza wszystkich jej tajemnic, moemy zastosowa swoj wiedz, by pomc sobie speni warunki zmieniajcego si wiata. Coraz wicej dowodw sugeruje teraz, e magnetyczne pole bierni odgrywa istotn rol w czeniu nas nawzajem, jak i z planet.

92

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee We wrzeniu 2001 roku dwie geostacjonarne operac; bada rodowiska (GOES), poruszajce si wraz z o na orbicie geostacjonarnej, wykryy wzrost globalnego ktry na zawsze zmieni sposb, w jaki naukowcy r wiat i nas. Geostacjonarna operacyjna satelita do b ska8 i geostacjonarna operacyjna satelita do bada kada pokazaa silny, nagy skok siy pola magnety w odczytach, ktre nadaj co 30 minut. To sia nageg kiedy pojawiy si, najpierw zwrciy uwag naukowe Z pooenia okoo 22 300 mil nad rwnikiem, operacyjna satelita do bada nad rodowiskiem wy] wzrost, po czym nastpia tendencja zwykowa w od osigny najwyszy poziom niemal 50 jednostek (n szych ni kady, ktry by typowy dla tego samego czas Bya dziewita godzina rano wedug wschodniej norm minut po tym, jak pierwszy samolot uderzy i okoo 1 uderzeniem drugiego. Zwizek pomidzy wydarzeniami i odczytami by] I niezaprzeczalny. W wietle danych, trzeba byo zada Czy ataki na World Trade Center i odczyty satelitw b; d powizane? Jeli tak, jaki by zwizek? To wanie drugie pytanie, a po nim ambitna inicjatywa, zapocztk Dziki pniejszym badaniom prowadzonym prze w Prificeton i Instytut HeartMath, nowatorsk instyt wion na zyski utworzon w 1991 roku do zapocztl i rozwoju technologii bazujcych na ludzkim serci wspzaleno pomidzy odczytami GOES i wyda wrzenia byy czym wicej ni tylko przypadkiem.1 e satelity zarejestroway podobne nage skoki w ci globalnego skupienia w przeszoci, na przykad w ksinej Diany, czynnik, ktry zdawa si czy odc2 oznaki wskazyway na serce czowieka. W szczeglnoci to bazujca na sercu emocja po wynika z takich wydarze, ktre zdaj si wpywa na pola Ziemi. Odkrycie owo jest niezmiernie istotne, p( eee208208208eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

93

mniane pola s teraz poczone ze wszystkim, od stabilnoci klimatu do pokoju pomidzy pastwami. Wrd nowych wynikw mamy do czynienia z dwoma odkryciami, ktre nadaj nowy sens temu, co pokazay nam satelity 11 wrzenia 2001 roku: Odkrycie 1: Zostao potwierdzone, e ludzkie serce generuje naj silniejsze pole magnetyczne w ciele, prawie 5000 razy mocniejsze ni mzgu. Owo pole tworzy wzr w ksztacie pczka. Wzr ten rozciga si daleko poza fizyczne ciao i zosta zmierzony w odlegoci od piciu do omiu stp od fizycznego serca. Dane sugeruj, e to pole moe by tak wielkie, e naley je mierzy w milach; jednak wykracza to poza kompetencje sprztu uytego do wykrycia takich pl. Implikacja: Pole magnetyczne serca odpowiada, jakoci emocji, ktr tworzymy w swoim yciu. Tak jak zdaje si sugerowa intuicyjne poczenie pomidzy uczuciami i ciaem, pozytywne emocje zwikszaj fizyczn rwnowag hormonaln i rytmw serca, jak te mentaln jasno i wydajno. Niemal intuicyjnie badania pokazuj, e negatywne emocje mog wpyn na a 1400 biochemicznych zmian w ciele, ktre obejmuj hormonalny brak rwnowagi, chaos rytmu ciaa, mentaln mglisto" i sab wydajno.15 Odkrycie 2: Okrelone warstwy atmosfery Ziemi, wraz z sam Ziemi, wytwarzaj tak zwan symfoni" czstotliwoci (pomidzy 0,01 i 300 hercami), z ktrych kilka pokrywacie z tymi samymi wy tworzonymi przez serce w jego porozumieniu z mzgiem. Wanie ten najwyraniej staroytny i niemal holistyczny zwizek pomidzy ludzkim sercem a oson, ktra sprawia, e moliwe jest ycie na Ziemi, doprowadzio do piknej teorii i badajcego j projektu. Uy wajc sw badaczy z HeartMath, zwizek midzy ludzkim sercem a polem magnetycznym Ziemi sugeruje, e silna zbiorowa emocja ma wyrany wpyw na geomagnetyczne pole Ziemi".16 Implikacja: Jeli potrafimy nauczy si jzyka serca tego samego, ktry rozpoznaje ochronna osona magnetyczna Ziemi i na ktry odpowiada to mog nas dotkn skutki, ktre pole powoduje w caym yciu. Tu wanie taki futurystycznie brzmicy zwizek staje si jeszcze bardziej ekscytujcy. Zmiany w polach magnetycznych, do ktrych mamy dostp
94

poprzez nasze serca, byy kojarzone z przeobraeniami, obejmujcymi midzy innymi aktywno mzgu i ukadu nerwowego, pami i sportowe osigi; zdolno rolin do tworzenia niezbdnych substancji odywczych; umieralno ludzi na choroby serca; i liczba zrelacjonowanych przypadkw stanw przygnbienia i popenienia samobjstwa. Te dwa odkrycia otworzyy drzwi do nowej ery zrozumienia naszego zwizku z Ziemi. Od ich ujawnienia pytanie zmienio si z: Czy istnieje dziaanie pomidzy zbiorow emocj i Ziemi? na: Czemu nie? Gdyby wystarczajco dua cz populacji Ziemi skupiaby najsilniejsze pole magnetyczne ludzkiego ciaa na emocji w tym samym czasie, to takie skupienie wpynoby na cz planet, ktre funkcjonuj w tym samym zakresie czstotliwoci, co emocje. I nie jest to pozbawione sensu Zwizek jest jasny: zmiana sposobu, w jaki czujemy si w stosunku do siebie samych i do naszego wiata, moe wpyn na sam wiat. Jeli zmiana jest pozytywna, to skutek emocji, ktre z tego wynikaj, rwnie powinien by pozytywny. Wiadome jest, e taka zmiana tworzy spjno pomidzy sercem a mzgiem i teraz wydaje si, e skutek rozciga si na pola, ktre podtrzymuj ycie na naszej planecie. Uywajc sw badaczy HeartMath: Wyregulowanie emocji stanowi nastpn granic w ludzkiej ewolucji".17 Odkrycie, e moemy zdecydowa, by stworzy wicej spjnoci pomidzy polami magnetycznymi Ziemi a nami, doprowadzio do jednej z najbardziej ambitnych, opartych na nauce, inicjatyw w historii. Rozmiar projektu jest wielki, implikacje imponujce. W wietle wyzwa postawionych przez nasz czas w historii, ten nowy projekt, Inicjatywa Globalnej Spjnoci", sprawia, e teraz kady moe nauczy si jzyka spjnoci serca.18 W ten sposb jeszcze wicej ludzi moe uczestniczy w zmianach, ktre maj miejsce na planecie. Klucz do Globalnej Spjnoci jest podwjny: 1. Instytut HeartMath, we wsppracy ze znan na caym wiecie astrofizyczk i naukowcem nuklearnym, dr Elizabeth Rauscher, rozwija System Monitoringu Globalnej Spjnoci, ktry wykorzystuje seri nowo zaprojektowanych sensorw rozmieszczonych na caej Ziemi, aby wyranie zmierzy zmiany w magnetosferze. Celem tego systemu jest zmierzenie, jak pole magnetyczne Ziemi wpywa na rytmy ludzkiego serca, aktywno mzgu, poziomy obcienia i emocje. Wstpne badania, tak jak te dotyczce

danych GOES, sugeruj, i takie skutki stanowi cz zwizku dwustronnego. Tu wanie nadchodzi druga cz inicjatywy. 2.Chocia wiemy, e na ycie na Ziemi wpywaj zmiany w sile pola magnetycznego planety, dane sugeruj, i ycie moe tak naprawd oddziaywa wanie na te pola, ktre nas wzmacniaj. Druga cz Inicjatywy Globalnej Spjnoci stanowi ambitn prb przeprowadzon przez HeartMath, by uczy jednostki, jak osign spjno, ktra poprawia nasze codzienne ycie, i jak pozna, kiedy jestemy naprawd w stanie spjnym. Chodzi o to, e kiedy dua cz ludzi odpowiada na potencjalnie destrukcyjne wydarzenie globalne, jak na przykad huragan lub tsunami, wsplnym, emocjonalnym uczuciem, moe to wpyn na jako uniwersalnego, czcego nas, pola. Tak jak ludzki stres powstay w momencie naturalnej katastrofy moe stworzy niespjn, globaln fal stresu, tak i pozytywna fala emocjonalna moe wykreowa globaln, spjn fal. T perspektyw wspiera badanie w Instytucie HeartMath, jak i inne prby, takie jak trwajcy przez dekad Projekt Globalnej wiadomoci ma Uniwersytecie Princeton. Te stae dane z Princeton dostarczaj niezbitych dowodw, e emocja masowego czowieka tworzy globalne efekty, ktre mona udokumentowa dziki aktywnoci elektronicznych sprztw.19 Aby umieci w kontekcie dokadnie to, co taki projekt oznacza i dlaczego jest istotny, naley spojrze po prostu na zrozumienie cyklw i nasze miejsce przy domykaniu si wielkiej epoki wiata. By moe to nie przypadek, e Inicjatywa Globalnej Spjnoci jest rozwijana teraz, w pierwszych latach XXI stulecia. Obecnie, pod koniec epoki wiata, eksperci mwi nam, e stajemy w obliczu najwikszej iloci najwikszych wyzwa w 5125 lat udokumentowanej historii czowieka. Teraz przekonujemy si, e niektre z tych wyzwa nios potencja zakoczenia znanego nam ycia na Ziemi na zawsze. Ale dokadnie w tym samym czasie odkrywamy, i rodzimy si z moc, by harmonizowa nasze ciaa z ziemskimi polami podtrzymujcymi ycie w taki sposb, e moemy zmniejszy potencjalne cierpienia zwizane z tymi wyzwaniami. Dziki cichemu jzykowi serca mona tego dokona. Kod Czasu nr 21: Stojc w obliczu najwikszej iloci i siy potencjalnie koczcych wiat wyzwa w cigu 5125 lat historii
95

czowieka, odkrywamy teraz, e klucz do naszego przejcia tkwi w zbiorowych uczuciach odnonie zmiany. C za potna, pikna i fantastyczna konwergencja okolicznoci. Sposobem na zagodzenie przejcia epoki wiata w 2012 roku jest zmiana uczu, jakie ywimy do wiata, i dokonanie tego wsplnie. Czy moglibymy poprosi o bardziej doskonay scenariusz? Inicjatywa Globalnej Spjnoci jest niezmiernie istotna dla zdrowia i przyszoci naszej planety. Po raz pierwszy mamy zdolno, powd i technologi, by wykroczy poza idee, ktre rozdzieliy nas w przeszoci oraz by pracowa wsplnie w celu zainspirowania milionw ludzi, by uczestniczyli w decydujcym momencie zmiany. Projekt, oprcz wielu innych rzeczy, zachowuje plan wyjcia poza tradycyjne granice geografii, kultury, religii i przekonania, by zjednoczy spoeczno na caym wiecie wok nowego sposobu ycia: wyborw opartych na sercu wyborw, ktre sprzyjaj globalnej spjnoci. Znaczenie Kodw Czasu W poprzednich rozdziaach zgbilimy tajemnic naszego zwizku z czasem i z rzeczywistoci, i odkrycia na ich temat. W kadym ustpie podkreliem idee, ktre pomagaj zakotwiczy ich przesanie w naszym umyle. Poniej zamieszczam podsumowanie tych idei, przedstawionych w kolejnoci, w jakiej pojawiy si w ksice. Kada z nich jest interesujca i bd suy jako przypomnienie znaczenia kadego ustpu. Razem opowiadaj histori naszego zwizku z czasem, cyklami i tajemnic 2012 roku. Tak jak Dodatek A opisuje sposb, w jaki algorytm kadzie podwaliny pod kod komputera, by wykona swoj prac, tak i o kluczach nastpujcych potem mona pomyle jako o kodzie, ktry wyjania nasz zwizek z czasem w sposb, ktry jest istotny, praktyczny i ktry mona atwo zastosowa. Jak to jest z kadym kodem, klucze wystpuj w danej kolejnoci z wanego powodu. Mwic po prostu: tak samo jak instrukcje wymiany oleju w pojedzie sprawdzaj si tylko wtedy, gdy stosujemy si do nich w konkretnym porzdku, tak i nasze klucze do czasu, cyklw i 2012 roku s sensowne jedynie wtedy, jeli kady z nich jest dokadnie zrozumiany. Z tego powodu zachcam was do rozwaenia poniszej sekwencji

Kodw Czasu, jednego w danym czasie. Pracuj z nim, a stanie si krzepicy i nabierze dla ciebie sensu. Te wszystkie kody mog sta si twoim osobistym przewodnikiem, by powita zmian roku 2012 i pniejsze lata.

zmian jest nazywana doktryn Epok wiata. Kod Czasu nr 9: Wedyjska tradycja opisuje dugi czas powicenia, wyraonego w czynie (bhakti), ktry zacz si okoo 1898 roku i trwa jeszcze dugo po dacie kocowej roku 2012 Majw. Kod Czasu nr 10: Obecna epoka wiata rozpocza.si 11 sierpnia3114 p.n.e. Jej koniec jest sygnalizowany rzadkim zrwnaniem naszego Ukadu Sonecznego z jdrem galaktyki Drogi Mlecznej 21 grudnia 2012 r. wydarzeniem, ktre ostatnio zaszo w przyblieniu 26 000 lat temu. Kod Czasu nr 11: Natura uywa kilku prostych, podobnych do siebie i powtarzajcych si cyklw fraktali aby energi i atomy wbudowa w znane formy wszystkiego, od korzeni, rzek i drzew, do ska, gr i nas. Kod Czasu nr 12: Wszystko, co trzeba, by zrozumie wszechwiat, ley w prostocie kadej jego czci. Kod Czasu nr 13: Nasza wiedza na temat powtarzajcych si cyklw pozwala nam okreli z maksymaln dokadnoci czasy w przyszoci, kiedy moemy spodziewa si ujrze powtarzajce si warunki przeszoci. Kod Czasu nr 14: Kalkulator Kodu Czasu moe okreli z maksymaln dokadnoci osobiste cykle mioci i blu, jak te globalne cykle wojny i pokoju. Kod Czasu nr 15: Wzory zidentyfikowane na wczeniej szy czas w historii na og powtarzaj si z wikszym nasileniem w pniejszych datach. Kod Czasu nr 16: Uywanie szablonu wydarze ludzkich, wydarze ziemskich i wydarze niebieskich przedstawia nam logiczny sposb na ogldanie przeszoci jako realistycznego okna prowadzcego do 2012 roku. Kod Czasu nr 17: W geologicznym zapisie nie ma nic, co by sugerowao, e pola magnetyczne Ziemi odwrc si przed kocow dat cyklu 2012 roku lub tu po niej.

Kody Czasu
Kod Czasu nr 1: yjemy w koczcym si cyklu ewolucyjnym 5125 lat epoce wiata ktrego koniec Majowie wyznaczyli na przesilenie zimowe 21 grudnia 2012. Kod Czasu nr 2: Nasi przodkowie zapisali swoje dowiadczenie wczeniejszego koca czasu", pokazujc ponad wszelk wtpliwo, e z jedn epok wiata ssiaduje pocztek nastpnej, a nie koniec wiata. Kod Czasu nr 3: Nowe odkrycia pokazuj, e moemy pomyle o czasie jako o esencji, ktra jest zgodna z tymi samymi rytmami i cyklami panujcymi nad wszystkim od czstek elementarnych do galaktyk. Kod Czasu nr 4: Moemy myle o rzeczach, ktre dziej si w czasie, jako o miejscach wewntrz cyklw punktach, ktre da si zmierzy, obliczy i przewidzie. Kod Czasu nr 5: Jeli wiemy, w ktrym miejscu cyklu jestemy, to zdajemy sobie te spraw z tego, czego mamy oczekiwa, gdy on si powtrzy. Kod Czasu nr 6: Kalkulator Kodu Czasu pokazuje, kiedy moemy spodziewa si powtrki warunkw z przeszoci, a nie samych wydarze. Kod Czasu nr 7: Staroytne tradycje dziel liczcy 25 625 lat okres przechodzenia przez Ziemi 12 konstelacji Zodiaku precesj punktw rwnonocy na pi epok wiata, z ktrych kada trwa 5125 lat. Kod Czasu nr 8: Pozycja Ziemi w naszej galaktyce wytwarza silne zmiany? ktre sygnalizuj koniec jednej epoki wiata oraz pocztek nastpnej. Wiedza na temat tych cyklicznych
96

Kod Czasu nr 18: Szablon Kodu Czasu pokazuje, e dzisiejsze warunki ludzkie, ziemskie i niebieskie s w tym samym przedziale co kluczowe daty odniesienia przeszoci. Innymi sowy, zmiany, ktre nastpuj teraz, s wanie tym, czego spodziewalibymy si po kocu epoki wiata. KodCzasu nr 19: Wrd najznakomitszych umysw naszych czasw panuje zgoda, e obecne wyczerpywanie si bogactw naturalnych, powikszajca si populacja w postpie geometrycznym, bieda na caym wiecie i rywalizacja o niezbdne rzeczy potrzebne do ycia, przybliaj si ku zweniu" w czasie. Kod Czasu nr 20: Wyniki s rozstrzygajce: nacisk na serce i ycie oparte na sercu bd miay bezporedni wpyw na to, jak dowiadczymy 2012 roku i naszego czasu zmiany. Kod Czasu 21: Stojc w obliczu najwikszej iloci i siy potencjalnie koczcych wiat wyzwa w cigu 5125 lat historii czowieka, odkrywamy teraz, e klucz do naszego przejcia tkwi w zbiorowych uczuciach odnonie zmiany.

kosmosu, uwaali wielki cykl, ktry koczy si w 2012 roku, za koniec okresu dojrzewania, fraktalnej ciy" ludzkiej wiadomoci, ktr tak piknie opisuj tacy ludzie, jak John Major Jenkins i Jose Arguelles. Podobnie jak kade narodzenie jest kocem ciy i pocztkiem nowego ycia, Majowie traktowali nasze wynurzenie si w wiecie po 2012 roku jako pocztek nowego cyklu historii, razem ze wszystkimi moliwociami opisanymi w niniejszej ksice... i jeszcze wicej. Z tych punktw widzenia przesilenie 21 grudnia 2012 roku staje si potnym oknem dla zbiorowego wejcia ludzi w ich najwikszy potencja. Moment w jest tak rzadki, e przygotowywalimy si na niego od koca ostatniej epoki wiata, i minie kolejne 26 000 lat, zanim ta sama okazja ponownie nadarzy si dla naszych potomkw. Kod Czasu nr 22: 21 grudnia 2012 roku to rzadkie i potne okno moliwoci dla zbiorowego wejcia ludzi w ich najwikszy potencja.

Okazja jedna na 26 000 lat Gdy pytasz potomkw Majw, dlaczego ich przodkowie zniknli dawno temu, zazwyczaj opowiadaj oni histori, ktra brzmi bardziej jak fabua z filmu sciencefiction i serii Stargate w telewizji ni lokalna historia. Zaczn od opisu tajemniczych sdziw czasu, ktrzy ledzili cykle wszechwiata z niespotykan dokadnoci ponad tysic lat temu. Potem, z powodu, ktry mogli zna tylko staroytni naukowcyprorocy, na zawsze opucili swoje witynie, obserwatoria i piramidy. Tak tajemniczo, jak si pojawili, weszli do dungli Jukatanu i powrcili, skd kolwiek przybyli. Bez wzgldu na to, co ich opowie znaczy dla nas dzisiaj, jest jasnym, e kimkolwiek byli ci pierwotni Majowie, wiedzieli o czym, co my wanie teraz zaczynamy rozumie. Kluczem do przesania Majw jest to, e ich sekret by czym wicej ni dokadnymi interpretacjami czasu na pycie kamiennej. Jeden element ich mdroci, ktrego nie mogli wyry w postaci hieroglificznego przesania, jest dokadnie tym kawakiem, ktry nadaje znaczenie kocowi naszej epoki wiata dzi. Z ich punktu widzenia Ziemi jako zwierciada
97

Sposobno takiego wykorzystywania swojego najwikszego potencjau przywouje na myl staroytne opisy Ogrodu Edenu, miejsca, ktre niegdy zachowywao wszelkie moliwoci naszych najwikszych radoci i gorcych pragnie. Jeli mamy wierzy kalendarzom, mitom i proroctwom, po 2012 roku czeka na nas wanie taka moc. Moglibymy stworzy drugi Eden, ktry zaczyna si tam, gdzie pierwszy si skoczy. Biblijne korelacje wskazuj na to, e ostatnim razem Eden pojawi si na Ziemi okoo 5000 lat temu, pod koniec ostatniego wielkiego cyklu. Wwczas mieszkacy planety mieli wszystko, czego potrzebowali, by y w harmonii z Ziemi, cieszc si penym si witalnych i zdrowym yciem. Jako e wybory naszych przodkw, yjcych po czasach Edenu, zasiay wydarzenia ziarna wszystkiego, co odsonioby si jako nastpujcy potem cykl, wprawiy te w ruch wzory, ktre definiuj nasz dzisiejszy wiat. Niektre, takie jak wybaczenie i pokj, su w postaci potnych przypomnie moliwoci naszego ycia; podczas gdy inne, jak zdrada i wojna, stay si wielkimi wyzwaniami, ktre dziel nas na ludzi, rodziny i narody. Poczwszy od cyklw pogodowych, a skoczywszy na rwnowadze dwutlenku wgla pomidzy oceanami a atmosfer, natura pokazuje nam, e wzr bdzie si powtarza, a co nowego go zastpi. Zmiana, ktra

towarzyszy konwergencji cyklw 2012 roku, to rzadka okazja do starcia starych wzorw, z ktrych wyrolimy. Jest to jednoczenie cenny punkt wyboru, aby ustanowi zdrowe, nowe wzory gotowe do wdroenia w naszej przyszoci i przyszoci, ktra naley do naszych dzieci... i ich potomstwa. To fakt niezaprzeczalny, e w obecnoci najwikszych wyzwa stawianych naszemu wiatu my rwnie jestemy cakiem innymi ludmi. Czy potrafimy zda sobie spraw z tego, e najwikszym zagroeniem dla naszego znanego stylu ycia naprawd jest parcie" natury do nowego stylu bycia? Gdy widzimy chaos towarzyszcy doskonaemu zrwnaniu z centrum naszej galaktyki, jestemy gotowi na przyjcie najwikszego daru ze wszystkich: wewntrznej zmiany, ktra pochodzi z odpowiadania na wyzwania yciowe wspprac i pielgnowaniem sposobu ycia opartego na sercu czowieka. Jakie wskazwki pozostawimy tym, ktrzy przejd przez nastpn epok wiata i zapamitaj nas jako ich przodkw? W swoich sercach ju odpowiedzielimy na te pytania. Gdy wynurzamy si z tajemnicy 2012 roku i wstpujemy w now epok wiata, nadszed czas, by y tak, jak postanowilimy. Grunt jest przygotowany. Wybr naley do nas. Kosmos czeka.

98

Dodatek A Kalkulator Kodu Czasu

niesie, rwnie. Naley podkreli, e tak jak przysza wizja proroka czy zdalnie postrzegajcego jest zalena od zmiany bazujcej na tym, co dzieje si na osi czasu, tak i Kalkulator Kodu Czasu nie moe wzi pod uwag efektu wiadomoci i wyboru. Moe nam jedynie pokaza, kiedy warunki przeszoci pojawi si ponownie. Rezultat zaley od tego, czy warunki rozgrywaj si a do koca, czy te nie. Decyzje, ktre podejmujemy wzdu osi czasu cyklu, mog utworzy now ciek i now o czasu z innym rezultatem. Jest to pikno wiedzy na temat naszego miejsca w cyklu. To, co sprawia, e Kalkulator Kodu Czasu jest tak uyteczny jest to, e oprcz ostrzeenia" nas, tak, bymy wiedzieli, czego mamy oczekiwa, pokazuje nam rwnie, kiedy nasze wybory zmiany najbardziej zapowiadaj si na sukces. Tu wanie maria nauki i duchowoci znajduje praktyczne zastosowanie, ktre w niczym nie przypomina tego, co widzielimy w przeszoci. Czas to substancja, z ktrej zostaem stworzony. Jeli potrafimy wykorzysta nauk o cyklach, aby przekona si, kiedy nadszed czas na zmian, i jeli wiemy, jak skorzysta z duchowych tradycji naszej przeszoci, aby doprowadzi do spokojnych i afirmujcych ycie rezultatw, wtedy nagle w potny, nowy sposb mylimy o sobie samych i o naszym wiecie. Wszystko bazuje na cyklach i moliwociach wzorach natury, ktre mona pozna i przewidzie. Trzy sposoby na uycie kalkulatora Gdy ju zaczniemy myle o czasie w kategoriach powtarzajcych si cyklw, etapy odnajdywania kluczowych punktw zmiany stan si oczywiste. Jeli wiemy (a) kiedy zaczyna si cykl, (b) kiedy si koczy, i (c) kiedy pojawia si pierwsze wydarzenie (wydarzenie ziarna) , ktre wprawia wzr w ruch wewntrz cyklu, moemy obliczy punkty powtrki dla wzoru, ktry jest ustalany przez wydarzenie dla pozostaego fragmentu cyklu. Z kilkoma prostymi obliczeniami moemy uywa Kalkulatora Kodu Czasu, jako naszego okna prowadzcego do takich cyklw, na jeden z trzech sposobw: Tryb nr 1, Tryb nr 2, Tryb nr 3. Za pomoc kadego moemy odpowiedzie na inne pytanie. Tryb nr 1: Kiedy moemy si spodziewa powtrki czego, co zdarzyo si w
99

Czas to rzeka, ktra mnie porywa, ale to ja jestem rzek To tygrys, ktry mnie poera, ale to ja jestem tygrysem; To ogie, ktry mnie pochania, ale to ja jestem ogniem. Jofge Luis Borges (18991986), pisarz Kalkulator Kodu Czasu to przyjazne dla uytkownika narzdzie, dziki ktremu mamy atwy dostp do wzorw odsaniajcych si pod postaci cyklw natury tych samych wzorw, ktre rzdz spor czci wszechwiata i ycia. Pozwala nam przyjrze si badawczo osi czasowej historii w sposb, ktry pod wieloma wzgldami naladuje wizj prorokw i zdalnie postrzegajcych. Tak jak obdarzeni darem jasnowidzenia ludzie potrafi identyfikowa wydarzenia, ktre s prawdopodobne w danym czasie, tak te Kalkulator Kodu Czasu pokazuje nam, kiedy moemy oczekiwa ponownego rozegrania si warunkw przeszoci jako naszej teraniejszoci bd przyszoci. Program dziaa z powodu natury samych cyklw. Poniewa s cyklami, to powtarzaj si. A poniewa te historyczne s utworzone z przestrzeni i czasu, gdy powtarza si czas, warunki przestrzeni, ktre on

przeszoci? Za pomoc tego trybu moemy zidentyfikowa wydarzenie ziarna w naszej osobistej bd zbiorowej przeszoci i obliczy, kiedy warunki utworzone przez niego powtrz si w przyszoci. Moe by to cokolwiek dobre lub ze poczwszy od wielkich radoci, mioci, romansu, sukcesu i pokoju, a skoczywszy na wielkich tragediach straty, cierpie i wojny. Wane jest tutaj to, e wydarzenie ziarna rozpoczyna cykl. Jako e cykle powtarzaj si w odstpach, ktre stosuj si do rytmw tajemniczego stosunku phi (0,618), moemy zastosowa t liczb do wydarze przeszoci, by dowiedzie si, kiedy moemy spodziewa si zobaczy znowu te same warunki. Niewane, czy cykl trwa przez chwil czy przez tysice lat. Poniewa jest to cykl, warunki, ktre on niesie, powtrz si w wikszym cyklu, ktry da pocztek naszej obecnej epoce wiata 5125 lat. Tryb nr 2: Ktra data w przeszoci zawiera warunki, ktrych moemy si spodziewa na przyszo? Za pomoc tego trybu moemy zidentyfikowa kluczowe wydarzenie w naszej osobistej bd zbiorowej przyszoci i spojrze do tyu w przeszo, by odnale ostatni okres, kiedy takie same warunki istniay w cyklu, co widzimy w Rozdziale 6., gdzie uywamy Kalkulatora Kodu Czasu, by zidentyfikowa, na co realnie rzecz biorc moemy liczy w 2012 roku. Korzystajc ze stosunku phi, opisanego wczeniej w Trybie nr 1, jestemy w stanie okreli z maksymaln dokadnoci pochodzc z naszej przeszoci dat, bdc ziarnem wydarze, ktrych moemy si spodziewa w 2012 roku. Wydaje si, e zasady cyklw i czasu s uniwersalne. Z tej przyczyny stosuj si do rzeczy, ktre dziej si w naszym osobistym yciu, jak te do tego, co wystpuje na skali globalnej. Tryb nr 3 Kalkulatora Kodu Czasu to potne wsparcie, ktre ma nam pomc zidentyfikowa dokadnie takie cykle oraz to, kiedy pniej moemy si spodziewa powtrki warunkw, ktrych dowiadczylimy w ktrym punkcie w naszym yciu. Dla uatwienia czytania gwnego tekstu, wyjanienia i obliczenia dla Trybu nr 1 i Trybu nr 2 zamieciem w niniejszych fragmentach dodatkw.
100

Obliczenia i zastosowanie Trybu nr 3 s troch inne nie zajmuj si ogromnymi cyklami czasu, jak epoki wiata liczce 5000 lat. Zamiast tego, s opracowane, by odszukiwa wzory, ktre pojawiaj si w cigu okoo 100 lat ycia czowieka. Poniewa obliczenia s krtsze i prostsze, i poniewa wielu czytelnikw zechce zastosowa je od razu w swoim yciu, zostawiem je w tekcie Rozdziau 5. Tutaj odnajdziesz powody odkrywania osobistych cyklw i wskazwki, jak stosowa Tryb nr 3 Kalkulatora Kodu Czasu. Z uwagi na to, poniej znajduje si krtkie wyjanienie Trybu nr 3. Tryb nr 3: Kiedy moemy si spodziewa powtrki warunkw osobistego dowiadczenia, czy to pozytywnego, Czy negatywnego, w naszym yciu? Za pomoc Trybu nr 3, moemy obliczy okresy w naszym yciu dla powtarzajcych si warunkw emocjonalnego dowiadczenia, ktre pozostawio na nas silne pitno. Warunki mog si waha od radoci dokonania czego, do blu spowodowanego strat. Kluczem w tym trybie jest to, e dowiadczenia, ktre tworz najsilniejsze uczucia, na og staj si wydarzeniami ziarnami dla podobnych warunkw i podobnych wzorw, przez co pniej powtarzaj si w cyklicznych odstpach. Od naszych najwikszych mioci do najgbszych blw, dowiadczenia z jednego czasu wyciu, po zasianiu ziarna, maj wpyw na inne zwizki w sposb naprawd wyjtkowy.

Budowanie programw Kodu Czasu


Sowo program sugeruje, e obliczenia wykonane przez Kalkulator Kodu Czasu stanowi cz zautomatyzowanego systemu, fragmentu oprogramowania, ktre czyni wszystko prostym i przeprowadza dla nas wszystkie obliczenia. I tak jest. Wprawdzie na mojej stronie internetowej (www.greggbraden.com) dostpna jest zautomatyzowana i przyjazna dla uytkownika wersja Kalkulatora Kodu Czasu, obliczenia same w sobie s atwe i mona je przeprowadzi za pomoc zwykego, domowego kalkulatora. Tak jak kady program komputerowy moe zosta opisany za pomoc algorytmu (procedury mwicej krok po kroku programicie, jak stworzy oprogramowanie), tak te i Kalkulator Kodu Czasu. W niej zamieszczonych fragmentach znajdziesz:

Dokadne instrukcje (algorytm) do kadego trybu, sownie Instrukcje stosowane dokadnie do tych przykadw, ktre zostay omwione w ksice, na przykad wydarze 11 wrzenia 2001 roku, opisanych w Rozdziale 1. Uwaga nr 1: Przeliczanie na absolutne daty. Dla uatwienia korzystania z programu, wspczesne" daty (gregoriaskie) s przeliczane na daty absolutne w kategoriach samego cyklu. W przypadku dat po roku 0, to przeliczenie jest dokonane, dodajc 3113 (liczb lat pomidzy pocztkiem wielkiego cyklu Majw w 3114 r. p.n.e. a rokiem 0) na wydarzenie ziarna (przykad dla roku 2012: 3113 + 2012 = 5125). Uwaga nr 2: Przeliczanie uamkw dziesitnych na miesice. Niektre z wyliczanych dat tworz liczby na prawo od przecinka. S to czci (uamki) wskazanego roku i dla wikszej cisoci mog zosta przeliczone na odpowiedni miesic, uywajc poniszego wzoru. (Liczba na prawo od uamka dziesitnego 12) x 100 = procent roku (Procent roku x 12) 100 = miesic roku Przykad: Rok 2001,8 zostaje przeliczony na (812) x 100 = 66,66 procent roku lub (66,66 x 12) 100 = miesic 7,99 lub sierpie (zaokrglony). Naley tutaj pomyle o uamku dziesitnym, ktry jest wyraony w czciach dziesitych jako cz 12 miesicy. Dla uatwienia zamieciem poniej podrczn tabel przelicze uamkw na miesice dla liczb od 1 do 12: Cze roku 1 2 3 4 5 6 7 8 Odpowiadajcy miesic stycze luty marzec kwiecie maj czerwiec lipiec sierpie
101

wrzesie padziernik listopad grudzie Uwaga nr 3: Wyej podane wzory obliczaj strefy czasu, ktre sprawiaj, e wydarzenia s moliwe, a nie konkretn dat i czas, w ktrym wydarzenie bdzie miao miejsce. Zatem w przykadzie 11 wrzenia 2001 roku, jako powtrki cyklu, ktry zacz si w 1941 roku, obliczenia pokazuj 30dniowy odstp czasu pomidzy obliczeniem Kodu Czasu i rzeczywistym wydarzeniem. Klucz tkwi w tym, e kalkulator wyranie okrela czas(y) powtarzajcego si cyklu w obrbie wikszego cyklu trwajcego 5125 lat. Jak pokazuje omwienie punktw wyboru w Rozdziale 7., ludzkie decyzje mog odmieni bieg wydarze, nawet gdy warunki, ktre potwierdzaj te wydarzenia, s obecne. Wanie dlatego Kalkulator Kodu Czasu jest tak bardzo cenny. Informuje nas o tym, kiedy moemy si spodziewa pojawienia si wspomnianych warunkw. 9 10 11 12 Tryb nr 1: Kiedy moemy si spodziewa powtrki czego, co zdarzyo si w przeszoci? Aby odpowiedzie na postawione wyej pytanie, potrzebne nam s dwie informacje: Dane Wejciowe nr 1: Docelowa data w przeszoci, kiedy oczywisty wzr (ziarno) wystpi Dane Wejciowe nr 2: Cakowita dugo cyklu, ktry mwi nam, gdzie jestemy w teraniejszoci. Krok 1: Zidentyfikuj wspczesn (gregoriask) dat wydarzenia ziarna. Krok 2: Przelicz dat gregoriask na dat absolutn" pod wzgldem caego cyklu. Ten krok nie jest obowizkowy, a wykonuje si go dla uatwienia oblicze. Krok 3: Oblicz miniony fragment cyklu reprezentowany przez dat ziarna (podziel dat absolutn przez lata w cyklu).

Algorytm Kodu Czasu opisa: Zawsze stosuj te same osiem krokw:

Krok 4: Oblicz wspczynnik phi minionego fragmentu cyklu (pomn przez 0,618). Krok 5: Oblicz pozostao cyklu, od ziarna do koca. Krok 6: Zastosuj wspczynnik phi minionego cyklu do pozostaoci cyklu, by odnale odstp w latach pomidzy dat ziarnem a nastpnym razem, gdy ona si pojawi. Krok 7: Dodaj odstp do daty absolutnej, by odnale nastpn powtrk (now dat ziarna). Krok 8: Przelicz z powrotem na dat gregoriask.

ziarnem a nastpnym razem, gdy ona si powtrzy (O1). 70,88 x 0,609 = 43,17 lata (O1) Krok 7: Dodaj odstp (O1) do pierwotnej daty ziarna, by odnale nastpn powtrk (now dat ziarna). 5054,12 + 43,17 = 5097,29 Krok 8: Przelicz z powrotem na dat gregoriask. 5097,29 3113 = 1984,29 (marzec 1984 roku) Znaczenie: Ta data zostaje przeliczona na marzec 1984 roku. Data zniszczenia KAL Flight 007 i wydarzenia opisane w Rozdziale 1. nastpiy we wrzeniu 1983 roku, zaledwie sze miesicy wczeniej. Okres pomidzy wrzeniem 1983 roku a lutym 1984 jest udokumentowany jako jeden z najbardziej napitych okresw wojny midzy dwoma supermocarstwami. Dokumenty z okresu po zimnej wojnie ujawniaj, e wanie w tamtej ramie czasowej i w cigu 30 dni od daty przewidzianej przez Kalkulator Kodu Czasu planowano wyprzedzajcy atak nuklearny przeciwko Stanom Zjednoczonym. Obliczenia Kodu Czasu pokazuj, e plany nagego ataku na Ameryk pierwszego, fraktala wzoru, ktry ma swj pocztek w 1941 roku stanowi cz cyklicznego wzoru, ktry mona pozna i przewidzie. Jak opisano w tekcie i pokazano na poniszym przykadzie, drugi wzr fraktalny pojawi si we wrzeniu 2001 roku. Przykad 2: Znajd: Dat, kiedy moemy si spodziewa powtrki drugich cyklicznych warunkw zaskoczenia" i ataku" na Ameryk. Dane Wejciowe nr 1: Pierwszy rok docelowy po ziarnie 1941 roku, kiedy pojawi si oczywisty wzr (ziarno) zaskoczenia" i ataku" na Ameryk: 1984,29 (marzec 1984) Dane Wejciowe nr 2: Cakowita dugo cyklu, ktra mwi nam, gdzie jestemy w teraniejszoci: 5125 lat. Krok 1: Zidentyfikuj wspczesn (gregoriask) dat wydarzenia ziarna (Z1).1984,29 Krok 2: Przelicz wydarzenie (Z1) na dat absolutn (A1). 1984,29 + 3113 =
102

Algorytm Kodu Czasu zastosowa si do warunkw: Bdziemy si posikowali czterema przykadami, aby pokaza obliczenia Kodu Czasu dla powtarzajcych si warunkw. Przykad 1 Znajd: Kiedy moemy si spodziewa powtrki pierwszych cyklicznych warunkw zaskoczenia" i ataku" na Ameryk? Dane Wejciowe nr 1: Docelowy rok i miesic w przeszoci, gdy pojawi si pierwszy oczywisty wzr (ziarno) zaskoczenia" i ataku" na Ameryk: 1941,12 (grudzie 1941 roku) Dane Wejciowe nr 2: Cakowita dugo cyklu, ktra mwi nam, gdzie jestemy w teraniejszoci: 5125 lat. Krok 1: Zidentyfikuj wspczesn (gregoriask) dat wydarzenia ziarna (Z1). 1941,12 Krok 2: Przelicz wydarzenie (Z1) na dat absolutn (A1). 1941,12 + 3113 = 5054,12 (A1) Krok 3: Oblicz miniony fragment cyklu (M ) jako wspczynnik (A1 )/cakowit dugo cyklu 5125. 5054,12/5125 = 0,986 (M1) Krok 4: Oblicz phi (Mlphi) minionego cyklu (M1 ). 0,618x0,986 = 0,609 (M1phi) Krok 5: Oblicz pozostao cyklu (P ) jako cakowit dugo cyklu (A1 ). 5125 5054,12 = 70,88 lata (P1) Krok 6: Zastosuj wspczynnik phi minionego cyklu (M1 ) do pozostaoci cyklu (P1 ), aby odnale odstp w latach pomidzy dat

5097,29 (A1) Krok 3: Oblicz miniony fragment cyklu (M1) jako wspczynnik (A1 )/cakowit dugo cyklu 5125. 5097,29/5125 = 0,995 (M1) Krok 4: Oblicz phi (M1phi) minionego cyklu (M ). 0,618x0,995 =" 0,615 (M1phi) Krok 5: Oblicz pozostao cyklu (P ) jako cakowit dugo cyklu (A1). 51255097,29 = 27,71 lat (P1) Krok 6: Zastosuj wspczynnik phi minionego cyklu (M ) do pozostaoci cyklu (P ), aby odnale odstp pomidzy dat ziarna a czasem, kiedy znowu si powtrzy (O1 ). 27,71 x 0,615 = 17,04 lata (O1) Krok 7: Dodaj odstp (O1) do pierwotnej daty ziarna, by odnale nastpn powtrk (now dat ziarna). 5097,29 + 17,04 = 5114,33 Krok 8: Przelicz z powrotem na dat gregoriask. 5114,333113 = 2001,33 (marzec 2001 r.) Znaczenie: Ta data zostaa przeliczona na marzec 2001 roku. Mieci si dobrze w przedziale czasowym, kiedy uwaa si, e atak by w fazie planowania, i mniej ni sze miesicy przed dat, kiedy ataki na World Trade Center i Pentagon rzeczywicie miay miejsce. Istnieje zaledwie 1 na 61500 lub 0,0000162 procenta szansy okrelenia, e 2001 rok byby rokiem takiego ataku w obecnym cyklu epoki wiata. Przykad 3 Znajd: Dat, kiedy moemy si spodziewa powtrki trzecich cyklicznych warunkw zaskoczenia" i ataku" na Ameryk. Dane Wejciowe nr 1: Pierwszy rok docelowy po ziarnie 1941 roku, kiedy pojawi si oczywisty wzr (ziarno) zaskoczenia" i ataku" na
103

Ameryk: 2001,33 (marzec 2001 r.) Dane Wejciowe nr 2: Cakowita dugo cyklu, ktra mwi nam, gdzie jestemy w teraniejszoci: 5125 lat. Krok 1: Zidentyfikuj wspczesn (gregoriask) dat wydarzenia ziarna (Z ). 2001,33 Krok 2: Przelicz wydarzenie (Z1) na dat absolutn (A1). 2001,33 + 3113 = 5114,33 (A1) Krok 3: Oblicz miniony fragment cyklu (M1) jako wspczynnik (A1)/cakowit dugo cyklu 5125. 5114,33/5125 = 0,998 (M1) Krok 4: Oblicz phi (M1phi) minionego cyklu (M1). 0,618x0,998 = 0,617 (M1) Krok 5: Oblicz pozostao cyklu (P1) jako cakowit dugo cyklu (A1). 5125 5114,33 = 10,67 lata (P1) Krok 6: Zastosuj wspczynnik phi minionego cyklu (M ) do pozostaoci cyklu (P1), aby odnale odstp pomidzy dat ziarnem a nastpnym razem, kiedy ona si powtrzy (O1). 10,67 x 0,617 = 6,58 roku (O1) Krok7: Dodaj odstp (O1) do pierwotnej daty ziarna (Z 1), by odnale nastpn powtrk (now dat ziarna). 5114,33 + 6,58 = 5120,91 Krok 8: Przelicz z powrotem na dat gregoriask. 5120,91 3113 = 2007,919 (wrzesie 2007 r.) Przykad 4 Znajd: Dat, kiedy moemy si spodziewa powtrki

czwartych cyklicznych warunkw zaskoczenia" i ataku" na Ameryk. Dane Wejciowe nr 1: Pierwszy rok docelowy po ziarnie 1941 roku, kiedy pojawia si oczywisty wzr (ziarno) zaskoczenia" i ataku" na Ameryk: 2007,91 (wrzesie 2007 r.) Dane Wejciowe nr 2: Cakowita dugo cyklu, ktra mwi nam, gdzie jestemy w teraniejszoci: 5125 lat.

Krok 8: Przelicz z powrotem na dat gregoriask. 5123,43 3113 = 2010,43 (kwiecie 2010r.) Znaczenie: Ta data zostaa przeliczona na kwiecie 2010 roku. To powrt cyklu ziarna zasianego w 1941 roku, wic rwnie identyfikuje najwiksz moliwo uzdrowienia warunkw, ktre doprowadziy do wydarze pierwotnego ziarna. Tygodnie i miesice poprzedzajce wspomnian dat maj najwiksz okazj do wiadomego zagodzenia napicia i stworzenia pokoju, od ostatniej powtrki 2007 roku do nastpnej. Tryb nr, 2: Ktra data w przeszoci zawiera warunki, Ktrych moemy si spodziewa na przyszo? Aby odpowiedzie na wyej postawione pytanie, potrzebne nam s dwie informacje: Dane Wejciowe nr 1: Data docelowa w przyszoci, o ktr chodzi Dane Wejciowe nr 2: Cakowita dugo cyklu, ktra mwi nam, gdzie znajdujemy si w teraniejszoci. Algorytm Kodu Czasu opisuje: Zawsze stosuj te same pi krokw: Krok 1: Zidentyfikuj wspczesn (gregoriask) dat docelowego wydarzenia. Krok 2: Przelicz dat gregoriask na dat absolutn" pod wzgldem caego cyklu dla uatwienia oblicze (nieobowizkowy). Krok 3: Oblicz wspczynnik phi daty absolutnej (pomn przez 0,618) Krok 4: Odejmij dat wspczynnika phi od daty docelowej. Krok 5: Przelicz z powrotem na dat gregoriask.
104

Krok 1: Zidentyfikuj wspczesn (gregoriask) dat wydarzenia ziarna (Z1). 2007,91 Krok 2: Przelicz wydarzenie (Z1) na dat absolutn (A1). 2007,91 + 3113 = 5120,91 (A1) Krok 3: Oblicz miniony fragment cyklu (M ) jako wspczynnik (A1)/cakowit dugo cyklu 5125. 5120,91/5125 = 0,999 (M1) Krok 4: Oblicz phi (Mlphi) minionego cyklu (M1). 0,618 x 0,999 = 0,617 (M1) Krok 5: Oblicz pozostao cyklu (P ) jako cakowit dugo cyklu (A1) 5125 5120,91 = 4,09 roku (P1) Krok 6: Zastosuj wspczynnik phi minionego cyklu (M1) do pozostaoci cyklu (P1), by odnale odstp pomidzy dat ziarna a nastpnym razem, gdy ona si powtrzy (O1) 4,09x0,617 = 2,52 roku (O1) Krok 7: Dodaj odstp (O1) do pierwotnej daty ziarna (Z1), by odnale nastpn powtrk (now dat ziarna). 5120,91 + 2,52 = 5123,43

Algorytm Kodu Czasu stosuje si do kocowej daty 2012 roku: Poniej zamieszczam przykad, w jaki sposb szuka w przeszoci, poprzez czas, warunkw ziarna. Przykad 1 Znajd: Dat w przeszoci, ktra zawiera warunki, ktrych mona oczekiwa w kocowej dacie 2012 roku. Dane Wejciowe nr 1: Data docelowa, o ktr chodzi: 2012 Dane wejciowe nr 2: Cakowita dugo cyklu, ktra mwi nam, gdzie znajdujemy si w teraniejszoci: 5125 lat. Krok 1: Zidentyfikuj wspczesn (gregoriask) dat daty docelowej (D1). 2012 Krok 2: Przelicz dat docelow (D1) na dat absolutn (A1) 2012 + 3113 = 5125 (A1) Krok 3: Oblicz phi (M1phi) daty absolutnej (A1) 0,618x5125 =3167,25 (M 1phi) Krok 4: Odejmij dat wspczynnika phi (M1phi) od daty docelowej (A1) 51253167,25 = 1957,75 Krok 5: Przelicz z powrotem na dat gregoriask. 1957,75 3113 = 1155,25 (1155r. p.n.e.) Znaczenie: Wynikiem tego dziaania matematycznego jest liczba ujemna, co wskazuje, e jest to data przed czasami Chrystusa (p.n.e.) w zapisach historycznych. Jak zostao zauwaone w Rozdziale 6., to wanie wtedy nastpi upadek jednej z najwikszych cywilizacji przeszoci, XX dynastii Egiptu. Podobiestwa pomidzy warunkami 1155 r. p.n.e., a domykaniem si obecnego wielkiego cyklu w 2012 roku s jednoznaczne. Poprzez zastosowanie jzyka cyklw natury, Kalkulator Kodu Czasu identyfikuje pojedyncz dat w przeszych 5125 latach, ktre zawieraj
105

klucz do naszej najbliszej przyszoci.

Dodatek B Globalne punkty krytyczne dla przyszoci

Gdy wykorzystujemy Tryb nr 1 Kalkulatora Kodu Czasu, moemy okreli, kiedy taki cykl zaczyna si, dziki czemu obliczymy, kiedy warunki utworzone przez niego powtrz si w naszej przyszoci. Istotne jest tutaj to, e wydarzenie ziarna zaczyna cykl. Tryb nr 1: Kiedy moemy si spodziewa powtrki czego, co wydarzyo si w przeszoci? Aby odpowiedzie na to pytanie, potrzebne nam s dwie informacje: Dane Wejciowe nr 1: Docelowa data w przeszoci, kiedy pojawi si oczywisty wzr (ziarno) Dane Wejciowe nr 2: Cakowita dugo cyklu, ktra mwi nam, gdzie jestemy w teraniejszoci. Algorytm Kodu Czasu opisa; Zawsze wykorzystuj ponisze osiem krokw: Krok 1: Zidentyfikuj wspczesn (gregoriask) dat wydarzenia ziarna.

Przyjrzelimy si, w jaki sposb cykle czasu i wydarzenia powtarzaj si w rytmicznych odstpach, ktre stosuj si do tajemniczej liczby phi (0,618). Wiedzc o tym, moemy zastosowa wydarzenia ziaren, ktre stanowiy najwiksze zagroenia dla naszego wiata w XX stuleciu, aby odkry, kiedy moemy spodziewa si ponownego pojawienia si warunkw przez nie wykreowanych. Moemy wykorzysta nasz wiedz o takich warunkach w postaci sposobnoci unikania w teraniejszoci rezultatw przeszoci. Wiedzc, kiedy wzory globalnych wojen poprzedniego stulecia maj si powtrzy, moemy unikn nowych konfliktw opartych na starych wzorcach. Jeli wiemy, na przykad, e jest rok, kiedy cykl, ktry doprowadzi do drugiej wojny wiatowej, powtarza si, to wiemy te, e znajdujemy si w takim okresie, kiedy dobrze jest zachowa nieco wicej ostronoci i uwraliwienia w przypadku nieuchronnych rnic zda, ktre wynikaj pomidzy pastwami w kwestiach zasobw, granic i praw czowieka.

Krok 2: Przelicz dat gregoriask na dat absolutn" pod wzgldem caego cyklu. Ten krok jest nieobowizkowy i wykonuje si go dla uatwienia oblicze. Dla dat po roku 0, przeliczenia dokonuje si, dodajc 3113 (liczba lat cyklu epoki wiata liczcej 5125 lat, przed rokiem 0) do wydarzenia ziarna (przykad dla roku 2012: 3113 + 2012 = 5125). Krok 3: Oblicz miniony fragment cyklu reprezentowanego przez dat ziarna. Krok 4: Oblicz wspczynnik phi minionego fragmentu cyklu. Krok 5: Oblicz pozostao cyklu, od ziarna do koca. Krok 6:
106

Zastosuj wspczynnik phi minionego cyklu do pozostaoci cyklu, by odnale odstp w latach pomidzy dat ziarna a nastpnym razem, gdy ona si powtrzy. Krok 7: Odstp dodaj do daty absolutnej, by odszuka kolejn powtrk (now dat ziarna). Krok 8: Przelicz z powrotem na dat gregoriask. Algorytm Kodu Czasu stosowa si do dat kluczowych: Wykorzystamy dziewi przykadw, aby pokaza obliczenia Kodu Czasu dla przyszych wydarze. Przykad 1 Znajd: Pierwsz dat powtrki cyklu dla warunkw 1945 roku" (broni atomowej i koca wojny). Dane Wejciowe nr 1: Data ziarna dla wojny globalnej w XX stuleciu: 1945 r. Dane Wejciowe nr 2: Cakowita dugo cyklu, ktra mwi nam, gdzie jestemy w teraniejszoci: 5125 lat. Krok 1: Zidentyfikuj wspczesn (gregoriask) dat wydarzenia ziarna (Z1). 1945 r. Krok 2: (A1) Przelicz wydarzenie (Z1) na dat absolutn (A1) 1945 + 3113 = 5058 Krok 3: Oblicz miniony fragment cyklu (M1) jako wspczynnik (A1)/cakowit dugo cyklu 5125. 5058/5125 = 0,987 (M1) Krok 4: Oblicz phi (Mlphi) minionego cyklu (M1). 0,618x0,987 = 0,610 (M1phi) Krok 5:
107

Oblicz pozostao cyklu (P1) jako cakowit dugo cyklu (A1) 5125 5058 = 67 lat (P1) Krok 6: Zastosuj wspczynnik phi minionego cyklu (M1) do pozostaoci cyklu (P1), aby odnale odstp w latach pomidzy dat ziarnem a nastpnym razem, gdy si powtrzy (O1). 67 x 0,610 = 40,87 roku (O1) Krok 7: Odstp (O1) dodaj do pierwotnej daty ziarna, aby odnale nastpn powtrk (now dat ziarna). 5058 + 40,87 = 5098,87 Krok 8: Przelicz z powrotem na dat gregoriask. 5098,873113 = 1985,87 (Wrzesie 1985) Przykad 2 Znajd: Drug dat powtrki cyklu dla warunkw 1945 r. (broni atomowej i koca wojny). Dane Wejciowe nr 1: Data ziarna dla wojny globalnej w XX stuleciu: 1985,87 Dane Wejciowe nr 2: Cakowita dugo cyklu, ktry mwi nam, gdzie jestemy w teraniejszoci: 5125 lat. Krok 1: Zidentyfikuj wspczesn (gregoriask) dat wydarzenia ziarna (Z1). 1985,87 Krok 2: Przelicz wydarzenie (Z1) na dat absolutn (A1). 1985,87 + 3113 = 5098,87 (A1) Krok 3: Oblicz miniony fragment cyklu (M1) jako wspczynnik (A1)/cakowit dugo cyklu 5125 5098,87/5125 = 0,995 (M1) Krok 4: Oblicz phi (M1phi) minionego cyklu (M1). 0,618 x 0,995 = 0,615 (M1phi)

Krok 5: Oblicz pozostao cyklu (P1) jako cakowit dugo cyklu (A 1). 5125 5098,87 = 26,13 lat (P1) Krok 6: Zastosuj wspczynnik phi minionego cyklu (M1) do pozostaoci cyklu (P1), by odnale odstp w latach pomidzy dat ziarnem a nastpnym razem, gdy si powtrzy (O1). 26,13 x 0,615 = 16,07 roku (O1) Krok 7: Odstp (O1) dodaj do pierwotnej daty ziarna, by odnale nastpn powtrk (now dat ziarna). 5098,87 + 16,07 = 5114,94 Krok 8: Przelicz z powrotem na dat gregoriask. 5114,943113 = 2001,94 (wrzesie 2001) Przykad 3 Znajd: Trzeci dat powtrki cyklu dla warunkw 1945 r. (broni atomowej i koca wojny). Dane Wejciowe nr 1: Data ziarna dla wojny globalnej w XX stuleciu: 2001,94 Dane/Wejciowe nr 2: Cakowita dugo cyklu, ktry mwi nam, gdzie jestemy w teraniejszoci: 5125 lat. Krok 1: Zidentyfikuj wspczesn (gregoriask) dat wydarzenia ziarna (Z1). 2001,94 Krok 2: Przelicz wydarzenie (Z1) na dat absolutn (A1). 2001,94 + 3113 = 5114,94 (A1) Krok 3: Oblicz miniony fragment cyklu (M1) jako wspczynnik (A1)/cakowit dugo cyklu 5125. 5114,94/5125 = 0,998 (M1)
108

Krok 4: Oblicz phi (M1phi) minionego cyklu (M1) 0,618x0,998 = 0,617 (M1phi) Krok 5: Oblicz pozostao cyklu (P1) jako cakowit dugo cyklu (A1). 5125 5114,94 = 10,06 roku (P1) Krok 6: Zastosuj wspczynnik phi minionego cyklu (M1) do pozostaoci cyklu (P1), by odnale odstp w latach pomidzy dat ziarnem a nastpnym razem, gdy si powtrzy (O1). 10,06 x 0,617 = 6,21 roku (O1) Krok 7: Odstp (O1) dodaj do pierwotnej daty ziarna, by odnale nastpn powtrk (now dat ziarna). 5114,94 + 6,21 = 5121,15 Krok 8: Przelicz z powrotem na dat gregoriask. 5121,15 3113 = 2008,15 (stycze 2008 r.) Przykad 4 Znajd: Czwart dat powtrki cyklu dla warunkw 1945 r. (broni atomowej i koca wojny). Dane Wejciowe nr 1: Data ziarna dla wojny globalnej w XX stuleciu: 2008,15 Dane Wejciowe nr 2: Cakowita dugo cyklu, ktry mwi nam, gdzie jestemy w teraniejszoci: 5125 lat. Krok 1: Zidentyfikuj wspczesn (gregoriask) dat wydarzenia ziarna (Z1). 2008,15 Krok 2: Przelicz wydarzenie (Z1) na dat absolutn (A1). 2008,15 + 3113 = 5121,15 (A1) Krok 3:

Oblicz miniony fragment cyklu (M1) jako wspczynnik (A1)/cakowit dugo cyklu 5125 5121,15/5125 = 0,999 (M1) Krok 4: Oblicz phi (M 1phi) minionego cyklu (M1). 0,618x0,999 = 0,617 (M 1phi) Krok 5: Oblicz pozostao cyklu (P1) jako cakowit dugo cyklu (A1) 5125 5121,15 = 3,85 roku (P1) Krok 6: Zastosuj wspczynnik phi minionego cyklu (M1) do pozostaoci cyklu (P1), aby odnale odstp w latach pomidzy dat ziarnem a nastpnym razem, gdy si powtrzy (O1). 3,85 x 0,617 = 2,38 roku (O1) Krok 7: Odstp (O1) dodaj do pierwotnej daty ziarna, by odnale nastpn powtrk (now dat ziarna). 5121,15 + 2,38 = 5123,53 Krok 8: Przelicz z powrotem na dat gregoriask. 5123,53 3113 = 2010,53 (maj 2010 r.) Przykad 5 Znajd: Pierwsz dat powtrki cyklu dla warunkw wojny globalnej, ktra zacza si w 1914 r. Dane Wejciowe nr 1: Data ziarna dla wojny globalnej w XX stuleciu: 1914 Dane Wejciowe nr 2: Cakowita dugo cyklu, ktry mwi nam, gdzie jestemy w teraniejszoci: 5125 lat. Krok 1: Zidentyfikuj wspczesn (gregoriask) dat wydarzenia ziarna (Z1). 1914 r. Krok 2: Przelicz wydarzenie (Z1) na dat absolutn (A1). 1914 + 3113 = 5027
109

(A1) Krok 3: Oblicz miniony fragment cyklu (M1) jako wspczynnik (A1)/cakowit dugo cyklu 5125. 5027/5125 = 0,981 (M1) Krok 4: Oblicz phi (M 1phi) minionego cyklu (M1). 0,618x0,981 =0,606 (M1phi) Krok 5: Oblicz pozostao cyklu (P1) jako cakowit dugo cyklu (A) 5125 5027 = 98 lat (P1) Krok 6: Zastosuj wspczynnik phi minionego cyklu (M1) do pozostaoci cyklu (P1), by odnale odstp w latach pomidzy dat ziarna a nastpnym razem, gdy si powtrzy (O1). 98 x 0,606 = 59,39 roku (O1) Krok 7: Odstp (O1) dodaj do pierwotnej daty ziarna, by odnale nastpn powtrk (now dat ziarna). 5027 4 59,39 = 5086,39 Krok 8: Przelicz z powrotem na dat gregoriask. 5086,393113 = 1973,39 (kwiecie 1973 r.) Przykad 6 Znajd: Drug dat powtrki cyklu dla warunkw wojny globalnej, ktra zacza si w 1914 r. Dane Wejciowe nr 1: Data ziarna dla wojny globalnej w XX stuleciu: 1973,39 Dane Wejciowe nr 2: Cakowita dugo cyklu, ktry mwi nam, gdzie jestemy w teraniejszoci: 5125 lat. Krok 1: Zidentyfikuj wspczesn (gregoriask) dat wydarzenia ziarna (Z1).1973,39

Krok 2: Przelicz wydarzenie (Z1) na dat absolutn (A1). 1973,39 + 3113 = 5086,39 (A1) Krok 3: Oblicz miniony fragment cyklu (M1) jako wspczynnik (A1)/cakowit dugo cyklu 5125. 5086,39/5125 = 0,992 (M1) Krok 4: Oblicz phi (M1phi) minionego cyklu (M1). 0,618x0,992 = 0,613 (M1phi) Krok 5: Oblicz pozostao cyklu (P1) jako cakowit dugo cyklu (A1). 5125 5086,39 = 38,61 roku (P1) Krok 6: Zastosuj wspczynnik phi minionego cyklu (M1) do pozostaoci cyklu (P1), by odnale odstp w latach pomidzy dat ziarnem a nastpnym razem, gdy si powtrzy (O1). 38,61 x 0,613 = 23,67 roku (O,) Krok 7: Odstp (O1) dodaj do pierwotnej daty ziarna, by odnale nastpn powtrk (now dat ziarna). 5086,39 + 23,67 = 5110,06 Krok 8: Przelicz z powrotem na dat gregoriask. 5110,063113 = 1997,06 (stycze 1997 r.) Przykad 7 Znajd: Trzeci dat powtrki cyklu dla warunkw wojny globalnej, ktra zacza si w 1914 r. Dane Wejciowe nr 1: Data ziarna dla wojny globalnej w XX stuleciu: 1997,02 Dane Wejciowe nr 2: Cakowita dugo cyklu, ktry mwi nam, gdzie jestemy w teraniejszoci: 5125 lat. Krok 1
110

Zidentyfikuj wspczesn (gregoriask) dat wydarzenia ziarna (Z1). 1997,06 Krok 2: Przelicz wydarzenie (Z1) na dat absolutn (A1). 1997,06 + 3113 = 5110,06 (A1) Krok 3: Oblicz miniony fragment cyklu (M1) jako wspczynnik (A1)/cakowit dugo cyklu 5125. 5110,06/5125 = 0,997 (M1) " Krok 4: Oblicz phi (M1phi) minionego cyklu (M1). 0,618x0,997 = 0,616 (M1phi) Krok 5: Oblicz pozostao cyklu (P1) jako cakowit dugo cyklu (A1). 5125 5110,06 = 14,94 roku (P1) Krok 6: Zastosuj wspczynniki phi minionego cyklu (M1) do pozostaoci cyklu (P), by odnale odstp w latach pomidzy dat ziarnem a nastpnym razem, gdy ona si powtrzy (O1). 14,94 x 0,616 = 9,20 roku (O1) Krok 7: Odstp (O1) dodaj do pierwotnej daty ziarna, aby odnale nastpn powtrk (now dat ziarna). 5110,06 + 9,20 = 5119,26 Krok 8: Przelicz z powrotem na dat gregoriask. 5119,26 3113 = 2006,26 (marzec 2006 r.) Przykad 8 Znajd: Czwart dat powtrki cyklu dla warunkw wojny globalnej, ktra zacza si w 1914 roku. Dane Wejciowe nr 1: Data ziarna dla wojny globalnej w XX stuleciu: 2006,26 Dane Wejciowe nr 2: Cakowita dugocyklu, ktra mwi nam, gdzie jestemy w teraniejszoci: 5125 lat.

Krok 1: Zidentyfikuj wspczesn (gregoriask) dat wydarzenia ziarna (Z1). 2006,26 Krok 2: Przelicz wydarzenie (Z1) na dat absolutn (A1). 2006,26 + 3113 = 5119,26 (A1) Krok 3: Oblicz miniony fragment cyklu (M1) jako wspczynnik (A1)/cakowit dugo cyklu 5125. 5119,26/5125 = 0,999 (M1) Krok 4: Oblicz phi (M1phi) minionego cyklu (M1) 0,618x0,999 = 0,617 (M1phi) Krok 5: Oblicz pozostao cyklu (P1) jako cakowit dugo cyklu (A1). 5125 5119,26 = 5,74 roku (P1) Krok 6: Zastosuj wspczynnik phi minionego cyklu (M ) do pozostaoci cyklu (P1), by odnale odstp w latach pomidzy dat ziarnem a nastpnym razem, gdy ona si powtrzy (O1). 5,74 x 0,617 = 3,54 roku (O1) Krok 7: Odstp (O1) dodaj do pierwotnej daty ziarna, by odnale nastpn powtrk (now dat ziarna). 5119,26 + 3,54 = 5122,80 Krok 8: Przelicz z powrotem na dat gregoriask. 5122,803113 = 2009,80 (sierpie 2009) Przykad 9 Znajd: Pit dat powtrki cyklu dla warunkw wojny globalnej, ktra zacza si w 1914 r. Dane Wejciowe nr 1: Data ziarna dla wojny globalnej w XX stuleciu: 2009,80 Dane Wejciowe nr 2: Cakowita dugo cyklu, ktra mwi nam,
111

gdzie jestemy w teraniejszoci: 5125 lat. Krok 1 Zidentyfikuj wspczesn (gregoriask) dat wydarzenia ziarna (Z1). 2009,80 Krok 2: Przelicz wydarzenie (Z1) na dat absolutn (A1). 2009,80 + 3113 = 5122,80 (A1) Krok 3: Oblicz miniony fragment cyklu (M1) jako wspczynnik (A1)/cakowit dugo cyklu 5125. 5122,80/5125 = 1,00 (M1) Krok 4: Oblicz phi (M 1phi) minionego cyklu (M1). 0,618 x 1,00 = 0,618 (M1phi) Krok 5: Oblicz pozostao cyklu (P1) jako cakowit dugo cyklu (A 1). 5125 5122,80 = 2,20 roku (P1) Krok 6: Zastosuj wspczynnik phi minionego cyklu (M1) do pozostaoci cyklu (P1), by odnale odstp w latach pomidzy dat ziarna a nastpnym razem, gdy ona si powtrzy (O1). 2,20x0,618 = 1,36 roku (O1) Krok 7: Odstp (O1) dodaj do pierwotnej daty ziarna, by odnale nastpn powtrk (now dat ziarna). 5122,80 4 1,36 = 5124,16 Krok 8: Przelicz z powrotem na dat gregoriask. 5124,163113 = 2011,16 (luty 2011 roku) Przykad 10 Znajd: Pierwsz dat powtrki cyklu dla warunkw gospodarczego zaamania, ktre zaczo si w 1929 r. Dane Wejciowe nr 1: Data ziarna dla gospodarczego zaamania w XX stuleciu: 1929,10

Dane Wejciowe nr 2: Cakowita dugo cyklu, ktra mwi nam, gdzie jestemy w teraniejszoci: 5125 lat. Krok 1: Zidentyfikuj wspczesn (gregoriask) dat wydarzenia ziarna (Z1). 1929,10 Krok 2: Przelicz wydarzenie (Z1) na dat absolutn (A1). 1929,10 +3113 = 5042,10 (A1) Krok 3: Oblicz miniony fragment cyklu (M1) jako wspczynnik (A1)/cakowit dugo cyklu 5125. 5042,10/5125 = 0,984 (M1) Krok 4: Oblicz phi (M1phi) minionego cyklu (M1). 0,618x0,984 = 0,608 (M1phi) Krok 5: Oblicz pozostao cyklu (P1) jako cakowit dugo cyklu (A1). 5125 5042,10 = 82,90 roku (P1) Krok 6: Zastosuj wspczynnik phi minionego cyklu (M1) do pozostaoci cyklu (P1), by odnale odstp w latach pomidzy dat ziarnem a nastpnym razem, gdy si ona powtrzy (O1). 82,90 x 0,608 = 50,40 roku (O1) Krok 7: Odstp (O1) dodaj do pierwotnej daty ziarna, by odnale nastpn powtrk (now dat ziarna). 5042,10 + 50,40 = 5092,45 Krok 8: Przelicz z powrotem na dat gregoriask. 5092,5 3113 = 1979,5 (maj 1979 r.) Przykad 11 Znajd: Drug dat powtrki cyklu dla warunkw gospodarczego zaamania, ktre zaczo si w 1929 r. Dane Wejciowe nr 1: Data ziarna dla gospodarczego zaamania w
112

XX stuleciu: 1979,5 Dane Wejciowe nr 2: Cakowita dugo cyklu, ktra mwi nam, gdzie jestemy w teraniejszoci: 5125 lat. Kroki:1 Zidentyfikuj wspczesn (gregoriask) dat wydarzenia ziarna (Z1). 1979,5 Krok 2: Przelicz wydarzenie (Z1) na dat absolutn (A1). 1979,5 + 3113 = 5092,5 (A1) Krok 3: Oblicz miniony fragment cyklu (M 1) jako wspczynnik (A1) /cakowit dugo cyklu 5125. 5092,5/5125 = 0,994 (M1) Krok 4: Oblicz phi (M1phi) minionego cyklu (M1). 0,618x0,994 = 0,614 (M1phi) Krok 5: Oblicz pozostao cyklu (P1) jako cakowit dugo cyklu (A1). 5125 5092,5 = 32,5 roku (P1) Krok 6: Zastosuj wspczynnik phi minionego cyklu (M1) do pozostaoci cyklu (P1), by odnale odstp w latach pomidzy dat ziarnem a nastpnym razem, gdy ona si powtrzy (O 1). 32,5 x 0,614 = 19,96 roku (O1) Krok 7: Odstp (O1) dodaj do pierwotnej daty ziarna, aby odnale nastpn powtrk (now dat ziarna). 5092,5 + 19,96 = 5112,346 Krok 8: Przelicz z powrotem na dat gregoriask. 5112,463113 = 1999,46 (maj 1999 r.) Przykad 12 Znajd: Trzeci dat powtrki cyklu do warunkw gospodarczego zaamania, ktre zaczo si w 1929 roku.

Dane Wejciowe nr 1: Data ziarna do gospodarczego zaamania XX wieku: 1999,46 Dane Wejciowe nr 2: Cakowita dugo cyklu, ktra mwi nam, gdzie jestemy w teraniejszoci: 5125 lat. Krok 1: Zidentyfikuj wspczesn (gregoriask) dat wydarzenia ziarna (Z1). 1999,46 Krok 2: Przelicz wydarzenie (Z1) na dat absolutn (A1). 1999,46 + 3113 = 5112,46 (A1) Krok 3: Oblicz miniony fragment cyklu (M1) jako wspczynnik (A1)/cakowit dugo cyklu 5125. 5112,46/5125 = 0,998 (M1) Krok 4: Oblicz phi (M1phi) minionego cyklu (M1). 0,618 x 0,998 = 0,617 (M1phi) Krok 5: Oblicz pozostao cyklu (P1) jako cakowit dugo cyklu (A1). 5125 5112,46 = 12,54 roku (P1) Krok 6: Zastosuj wspczynnik phi minionego cyklu (M1) do pozostaoci cyklu (P1), by odnale odstp w latach pomidzy dat ziarna a nastpnym razem, gdy ona si powtrzy (O 1), 12,54 x 0,617 = 7,74 roku (O1) Krok 7: Odstp (O1) dodaj do pierwotnej daty ziarna, by odnale nastpn powtrk (now dat ziarna). 5112,46 + 7,74 = 5120,2 Krok 8:
113

Przelicz z powrotem na dat gregoriask. 5120,2 3113 = 2007,2 (luty 2007 r.) Przykad 13 Znajd: Czwart dat powtrki cyklu do warunkw gospodarczego zaamania, ktre rozpoczo si w 1929 r. Dane Wejciowe nr 1: Data ziarna do gospodarczego zaamania w XX wieku: 2007,2 Dane Wejciowe nr 2: Cakowita dugo cyklu, ktra mwi nam, gdzie jestemy w teraniejszoci: 5125 lat. Krok 1: Zidentyfikuj wspczesn (gregoriask) dat wydarzenia ziarna (Z1). 2007,2 Krok 2: Przelicz wydarzenie (Z1) na dat absolutn (A1) 2007,2 + 3113 = 5120,2 (A1) Krok 3: Oblicz miniony fragment cyklu (M1) jako wspczynnik (A1)/cakowit dugo cyklu 5125. 5120,2/5125 = 0,999 (M1) Krok 4: Oblicz phi (M1phi) minionego cyklu (M1). 0,618 x 0,999 = 0,617 (M1phi) Krok 5: Oblicz pozostao cyklu (P1) jako cakowit dugo cyklu (A1). 5125 5120,2 = 4,8 roku (P1) Krok 6: Zastosuj wspczynnik phi minionego cyklu (M ) do pozostaoci cyklu (P1), by odnale odstp w latach pomidzy dat ziarnem a nastpnym razem, gdy si powtrzy (O1) 4,8 x 0,617 = 2,96 roku (O1) Krok 7: Odstp (O1) dodaj do pierwotnej daty ziarna, by odnale nastpn powtrk (now dat ziarna). 5120,2 + 2,96 = 5123,16

Krok 8: Przelicz z powrotem na dat gregoriask. 5123,16 3113 + 2010,16 (luty 2010 r.)

114

Dodatek C Daty odniesienia do warunkw roku 2012

dwie informacje: Dane Wejciowe nr 1: Data docelowa w przyszoci, o ktr chodzi. Dane Wejciowe nr 2: Cakowita dugo cyklu, ktra mwi nam, gdzie jestemy w teraniejszoci. Algorytm Kodu Czasu okreli: Zawsze stosuj si do nastpujcych czterech etapw: Krok 1: Zidentyfikuj wspczesn (gregoriask) dat wydarzenia docelowego. Krok 2: Zidentyfikuj cakowit dugo cyklu w latach absolutnych. Krok 3: Oblicz phi caego cyklu. Krok 4: Odejmij punkt phi cyklu (M1phi) od daty docelowej (D1). Przykad 1 Znajd: Dat w cyklu epoki wiata liczcej 5125 lat, ktra zawiera warunki, ktrych moemy si spodziewa w kocowej dacie 2012 roku. Dane Wejciowe nr 1: Data docelowa, o ktr chodzi: 2012 Dane Wejciowe nr 2: Cakowita dugo cyklu, ktra mwi nam, gdzie jestemy w teraniejszoci: 5125 lat. Krok 1: 2012 Zidentyfikuj wspczesn (gregoriask) dat daty docelowej (D1). Krok 2: Zidentyfikuj cakowit dugo cyklu w latach absolutnych (C1). 5125 Krok 3: Oblicz phi (M1phi) caego cyklu (C1). 0,618x5125 =3167,25 (M1phi)
115

Wykorzystamy Tryb nr 2 Kalkulatora Kodu Czasu, by okreli z maksymaln dokadnoci okresy w przeszoci, kiedy warunki kocowej daty 2012 roku pojawiy si ostatnio. Majc na uwadze te daty, moemy nastpnie uy szablonu utworzonego w Rozdziale 6., aby stworzy wnikliwe porwnanie tych czasw z dwch rnych cyklw cyklu epoki wiata liczcej 5125 lat i precesyjnego cyklu trwajcego 25 625 lat dziki czemu bdziemy mie wyobraenie na temat tego, na co moemy liczy w 2012 roku. Idc za przykadami z Dodatkw A i B, etapy procesu opisano sownie, po czym przedstawiono same obliczenia. Tryb nr 2: Ktra data w przeszoci zawiera warunki, ktrych moemy si spodziewa na przyszo? Aby odpowiedzie na wyej postawione pytanie, potrzebne nam s

Krok 4: Odejmij punkt phi cyklu (M1phi) od daty docelowej (D 1). 2012 3167,25 = 1155,25 (1155 r. p.n.e.) Przykad 2 Znajd: Dat w liczcym 25 625 lat precesyjnym cyklu, ktra wskazuje na warunki, jakich moemy si spodziewa w kocowej dacie 2012 roku. Dane Wejciowe nr 1: Data docelowa, o ktr chodzi: 2012 r. Dane Wejciowe nr 2: Cakowita dugo cyklu, ktra mwi nam, gdzie jestemy w teraniejszoci: 25625 lat. Krok 1: Zidentyfikuj wspczesn (gregoriask) dat daty docelowej (D1). 2012 r. Krok 2: Zidentyfikuj cakowit dugo cyklu w latach absolutnych (C1) 25625 Krok 3: Oblicz phi (M1phi)caego cyklu (C1) 0,618x25625 = 15836,25 (M 1) Krok 4: Odejmij punkt phi cyklu (M 1) od daty docelowej (D1). 2012 15836,25 = 13824,25 (13 824 r. p.n.e.) Znaczenie: Wynikami oblicze s liczby ujemne, co wskazuje, e daty pochodz sprzed czasw Chrystusa (p.n.e.) w zapisie historycznym. Dwie daty z tych oblicze, 1155 r. p.n.e. i 13 824 r. p.n.e s datami odniesienia w naszej przeszoci, ktre mwi nam, gdzie w obecnych cyklach szuka warunkw, ktrych powtrki moemy oczekiwa w 2012 r. Wyniki tego porwnania podsumowano w Rozdziale 6., na Rysunku 15. Podzikowania Ksika Czas Fraktalny powstaa w wyniku trwajcych 22 lata poszukiwa znaczenia w wielkich zmianach wiata i ycia. Przez cay ten czas, do interpretacji, ktre sprawiy, e to dzieo istnieje, przyczynia si
116

niezliczona liczba osb, bezporednio i niebezporednio. Chocia wymienienie kadego z nazwiska zajoby dodatkowy wolumin, skorzystam z okazji, eby wyrazi moj najgbsz wdziczno nastpujcym osobom: Kadej osobie z rodziny Hay House za wszystko, co tak wietnie Wam si udaje. Nie mgbym yczy sobie milszej grupy ludzi do pracy czy bardziej oddanego zespou do pomagania mi i dzielenia si swoim dzieem ycia. Napawa mnie dum, e jestem czci tych wszystkich dobrych rzeczy, ktre pojawiaj si na naszym wiecie dziki Waszemu wysikowi. Jestem szczeglnie wdziczny Louise Hay, zaoycielce i prezesowi oraz Reid Tracy, przewodniczcej i dyrektorce naczelnej za Wasz wizj i oddanie prawdziwie niezwykemu sposobowi robienia interesw, ktry sta si cech charakterystyczn powodzenia Hay House. Reid, raz jeszcze przyjmij moj szczer wdziczno za Twoj wiar we mnie i za Twoje zaufanie w moj prac. W stron kierowniczki redakcji Jill Kramer przesyam mnstwo podzikowa za znakomit szczero i szczegln uwag, jak powicasz procesowi tworzenia kadej naszej ksiki. Wci nie mog si nadziwi temu, jak ze swoim bardzo napitym harmonogramem odbierasz kady mj telefon i sprawiasz, e czuj si tak, jakbym by najwaniejszy w danym dniu! Carinie Sammartino, mojej specjalistce od reklamy; Alexowi Freemonowi, mojemu wyjtkowemu redaktorowi technicznemu; Jacqui Clark, dyrektorce do spraw reklamy; Jeannie Liberati, dyrektorce do spraw sprzeday; Margarete Nielson, dyrektorce do spraw marketingu; Christy Salinas, dyrektorce do spraw twrczoci; Summer McStravick, dyrektorowi radia; Nancy Levin, znakomitej dyrektor do spraw wydarze; i Rocky'emu George'owi, naszemu pracujcemu na miejscu inynierowi dwikowemu: wyraam moj najwiksz wdziczno Wam i kademu utalentowanemu czowiekowi, ktry z Wami pracuje, za wszystko, co tak wietnie Wam si udaje! Szczeglne podzikowania skadam Georgene Cevasco, kierowniczce wydawnictw audio, za Twoj cierpliwo do moich harmonogramw, dowiadczenie i profesjonalizm, znawstwo, ktre wnosisz do kadego naszego nagrania, a zwaszcza za dar Twojej przyjani. Nedowi Leavittowi, mojemu agentowi literackiemu: zwyke dzikuj" nie wyrazi mojej ogromnej wdzicznoci za twoje wsparcie, ukierunkowanie i uczciwo, ktre wnosisz na kadym etapie drogi razem przemierzanej. Cho bardzo doceniam Twoje rady, ktre zawsze si

sprawdzaj, jestem wdziczny szczeglnie za Twoje zaufanie i przyja. Stephanie Gunning, niezmiernie dla mnie wanej redaktorce: ogromne podzikowania za Twj bystry wzrok i cierpliwo do moich wci zmieniajcych si programw, naszych posiedze do pna w nocy i zmian w ostatniej chwili. Bardzo doceniam Twoje uczciwe spostrzeenia, nasz przyja i wszystko, co robisz, by pomc mi doprowadzi moje sowa do perfekcji, jednoczenie zachowujc integralno mojego przesania. Lauri Willmot, mojej kierowniczce biura: wyruszylimy w t podr ponad 11 lat temu, nie wiedzc, gdzie dojdziemy. Teraz, pracujc w rnych strefach czasowych, w bardzo innym wiecie, wci podziwiam Ci za Twoj ch do przystosowania si do zmian w naszym yciu. Jestem Ci te za to serdecznie wdziczny. Wielkie dziki za to, e zawsze tu jeste, szczeglnie, kiedy tego potrzebuj! Robinowi i Jerry'emu Miner, kademu z Source Books i wszystkim czonkom, ktrzy doczyli do naszej duchowej rodziny: wyraam ogromn wdziczno i skadam pynce prosto z serca podzikowania za to, e od lat mi towarzyszycie. Kocham Was wszystkich. Jonathanowi Goldmanowi, mojemu witemu bratu w duchu i drogiemu przyjacielowi w yciu: gdy wyruszamy w podr naszej nowej pracy razem, jeszcze bardziej ni zazwyczaj doceniam mio, mdro i wsparcie, ktre wraz z Andi cielicie u mych stp! Kocham Was i zaliczam do moich najwikszych bogosawiestw yciowych. Mojemu drogiemu przyjacielowi i duchowemu bratu Bruce'owi Liptonowi: jestem tak bardzo dumny ze wsplnego podrowania i przemierzania wiata. Twoje sowa zachty znacz wicej, ni moesz wiedzie, a te cenne chwile spdzone z Tob i z Margaret stanowi bardzo cenne bogosawiestwa w moim yciu. Kocham Was oboje i to dla mnie szczeglny zaszczyt nazywa Was moimi przyjacimi. Kennedy, mojej ukochanej onie i partnerce yciowej: bardzo Ci kocham i miuj Twe pikne serce, czas spdzony razem oraz rado, ktr wnosisz do naszego ycia. Dzikuj za Twoj ch, by kady dzie przyjmowa, jako now przygod, w kadej jej formie. Dzikuj zwaszcza za to, e pokazujesz mi, i zawsze we mnie wierzysz, i za to, e dokonujesz tego, posugujc si jzykiem swojego serca.
117

Bardzo szczeglne podzikowania kadej osobie, ktra przez lata wspieraa moj prac, ksiki, nagrania i prezentacje prowadzone na ywo. Czuj si zaszczycony Waszym zaufaniem i zachwycam si Wasz wizj lepszego wiata. Dziki Wam nauczyem si by lepszym suchaczem i usyszaem sowa, ktre pozwalaj mi dzieli si naszym inspirujcym przesaniem nadziei i moliwoci. Moja wdziczno dla wszystkich jest wieczna.

Przypisy
Wstp 1. John Major Jenkins, Maya Cosmogenesis 2012 (Rochester, VT: Bear & Company, 1998), str. 21. 2. T.J. Lazio i T.N. LaRosa, Astronomy: At the Heart of the Milky Way", Science, tom 307 (4 lutego, 2005 r.), str. 6867. Zobacz streszczenie na stronie internetowej: http://scienceweek.com/2005/sw0504155.htm. 3. Oryginalny artyku, w ktrym opisano cykl liczcy w przyblieniu 62 miliony lat, zosta opublikowany w 2005 roku. Robert A. Rohde i Richard A. Muller, Cycles in Fossil Diversity, Natur", tom 434 (10 marca 2005 roku), str. 20810. Wersja mniej formalna jest dostpna na stronie internetowej: http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2008/07/dogalacticfor.html. 4. Serbski astronom Milutin Milankovitch teoretyzowa, e powolne zmiany dziejce si na przestrzeni niezwykle dugich okresw na orbicie ziemskiej, ziemskim pochyleniu i koysaniu si Ziemi, cyklicznie wpywaj na zmian klimatu. Artyku Astronomical Theory of Climate Change" ze strony Narodowej Administracji Oceanu i Atmosfery USA (NOAA), ktrej hostem jest Narodowe Centrum Danych Klimatycznych w Asheville, w Pnocnej Karolinie, bada wspomniane wyej zwizki z wielu punktw widzenia: http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/milankovitch.html. 5. Nowe badanie wskazuje na bezporedni zwizek pomidzy magnetycznymi polami ludzkiego serca a ziemskimi. Astrofizyk i badaczka nuklearna dr Elizabeth Rauscher, wraz ze swoim ostatnim mem dr. Williamem Van Bise'em, zbadaa i rozwina czuy detektor pola magnetycznego. Detektor w jest w stanie zmierzy subtelne wahania pl magnetycznych w atmosferze ziemskiej. Dane pochodzce z satelitw Geostacjonarnego Operacyjnego Satelity do Bada rodowiska pokazay w 2001 roku, e na wspomniane pola magnetyczne wpywaj zmiany w zbiorowych emocjach ludzkich. Owe odkrycia przyczyniy si do powstania hipotezy, e komunikacja pomidzy ludzkim sercem a pewnymi warstwami jonosfery to komunikacja dwukierunkowa: pole wpywa na nas i my take moemy na nie oddziaywa. Instytut HeartMath (zaoony w 1991 roku jako organizacja badawcza nienastawiona na zyski, by bada potencja
118

ludzkiego serca) zapocztkowa globalny projekt, by zgbi w zwizek: Inicjatyw Globalnej Spjnoci. Wicej informacji znajdziesz na stronie internetowej: http://www.glcoherence.org. 6. Dostpne s liczne tumaczenia Mahabharaty. Ze wzgldu na to, e owo dzieo jest olbrzymich rozmiarw (ponad 100 000 wersw), tumaczenia zazwyczaj publikuje si fragmentami, z ktrych najbardziej rozpoznawaln jest klasyczna ksiga Bhagavad Gita. Cytaty, ktre wykorzystaem, pochodz od autora i badacza Davida Thatchera Childressa, ktry odnosi si do tumaczenia Charlesa Berlioza i jego ksiki Mysteries from Forgotten Worlds (New York: Doubleday, 1972 r.). Childress, ktry jest badaczem ju dugie lata, zgromadzi mnstwo dowodw, wskazujc na to, e zaawansowane formy technologii istniay w przeszoci, co zostao przedstawione w jego ksice Technology of the Gods: The Incredible Science of the Ancients (Kempton, IL: Adventures Unlimited Press, 2000). Tym, ktrzy s zainteresowani przeczytaniem fragmentw samego tekstu Mahabharaty, jedno z lepszych tumacze, na jakie trafiem, to dzieo czowieka nazywajcego si Pratap Chandr Roy. Cz jego tumaczenia mona zobaczy w Internecie, dla celw naukowych i badawczych (niekomercyjnych), (zobacz zwaszcza strony 4467 i 48991) na stronie: http:// abob.libs.uga.edu/bobk/maha/tovmahab.html. 7. Maya Cosmogenesis 2012, str. 10614. 8. John Major Jenkins, w swoim artykule, dostpnym online, zatytuowanym What Is the Galactic Alignment?" w pikny sposb opisuje astronomi zrwnania w 2012 roku. Artyku znajduje si na stronie: http://alignment2012.com/whatisGA.htm. John Major Jenkins odnosi si do matematyki belgijskiego astronoma Jeana Meeusa z ksiki Mathematical Astronomy Morsels (Richmond, VA: WillmannBell, 1997 r.). 9. TS. Eliot, Little Gidding", Four Quartets (Orlando: Harcourt, 1943 r.), str. 49. Tekst w caoci mona przeczyta na stronie internetowej: http:// tristan.icom43.net/quartets/gidding.html. Rozdzia 1 1. C.W. Ceram w tumaczeniu E.B. Garside'a, Gods, Grave & Scholars: The Story of Archeology (New York: Alfred A. Knopf:1951 r.). 2. Robert R. Prechter, wyd. The Major Works of R.N. Eliott (New

York:New Classics Library, 1980 r.). 3. Tarcza Zegara Zagady, od swojego pocztku w 1947 roku, wraz z obecnym czasem" przedstawiajcym rozmiar globalnych zagroe nuklearnych, rodowiskowych i technologicznych pojawia si na kadej okadce Bulletin of Atomie Scientists. Poczwszy od 200.8 roku, wskazwki zegara pokazuj pi minut do najgorszego z moliwych czasu pnocy. Adres strony internetowej: http://www.thebulletin.org/content/doomsdayclock/overview. 4. Robert M. Oates, Permanent Peace: How to Stop Terrorism and War Now and Forever (Fairfield, IA: Institute of Science, Technology, and Public Policy, 2002), str. 35. Ksika ta jest poprawion wersj pozycji Creating Heaven on Earth (1988) tego samego autora i wydawcy. Rozdzia 2 1. Robert Boissiere, Meditations with the Hopi (Santa Fe, NM: Bear & Company, 1986), str. 32 2. Ibid., str. 34. 3. Ibid., str. 35. 4. Fragment pochodzi z Some Astrological Intrigue", artykuu z biuletynu internetowego Caroline Myss zatytuowanego Caroline Myss (22 lutego 2007 roku): http://www.myss.com/news/archive/2007/060907.asp. 5. Ibid. 6. John Anthony West, The Traveler's Key to Ancient Egypt (Wheaton, IL: Quest Books, 1985), str. 4025. 7. RA. Schwaller de Lubicz, Sacred Science: The King of Pharaonic Theocracy (Rochester, VT Inner Traditions, 1982), str. 28386. 8. Maya Cosmogenesis 2012, str. 330. 9. Richard L. Thompson, Mysteries of the Sacred Universe: The Cosmology of the Bhagavata Purana (Alachua, FL: Govardhan Hill Publishing, 2000), str.225. 10.Ibid., str. 22930. 11.Ibid, str. 226.
119

12.Jnanavatar Swami Sri Yukteswar Giri, The Holy Science (Pogoda Satsanga Society of India, 1949). 13.David Frawley (Vamadeva Shastri), Astrology of the Seers (Twin Lasek, WI: Lotus Press, 2000). 14.Ibid. 15.Rne wersje Puran spisuj symptomy ycia podczas Kali Yugi. Te zaczerpnito z tumacze Bhagavaty Purany, poczwszy od wersu 12.2. Dostpna jest te wersja online na stronie internetowej: http://www.veda. harekrsna.cz/encyclopedia/kaliyuga.htm. 16.Mysteries of the Sacred Universe, str. 212. 17.The Brahama Vaivarta Purana, jedna z 18 gwnych Puran, opisuje ten czas zwikszonego powicenia, ktre zaczyna si 5000 lat po narodzeniu Kali Yugi. Znajduje si to w wersie 4.129.50. Do tego cyklu odnosi si si nastpujca strona internetowa: http://en.wikipedia.org/wiki/Kali_Yuga, a wersj w formacie PDF oryginalnego tekstu Sanskrytu mona odnale na pod podanym adresem: http://isl.mum.edu/vedicreserve/puran.htm. 18.Strona internetowa Villanova University Astronomy and Astrophysics Departament na temat programu komputerowego SkyGlobe: http://astro4. ast.vill.edu/skyglobe.htm. 19.Graham Hancock, Heaven's Mirror: Quest for the Lost Civilization (New York: Three Rwers Press, 1999), str. 98. Rozdzia 3 1. Thousands Expect Apocalypse in 2012", historia online odnoszca si do raportu na ABCnews.com dotyczcego katastroficznych kultw przygotowujcych si na 2012 rok. Strona internetowa: http://news.aol.com/ story/_a/thousandsexpectapocalypsein2012/20080706152409990001. 2. Ibid 3. John Hogue, Nostradamus: The Complete Prophecies (Boston: Element Books, 1999), str. 798. 4. Ibid., str. 570.

5. Ibid. 6. Dr Mark Thurston, Millenium Prophecies: Predictions for the Corning Century from Edgar Cayce (New York: Kensington Books, 1997), str. 35. 7. Ibid. 8. Ibid. 9. Ibid., str. 110. 10.Charles Gallenkamp, Maya: The Riddle and Rediscovery of a Lost Civilisation (New York: Viking Penguin, 1999), str. 57. 11.Michael D. Coe, The Maya (New York: Thames & Hudson, 1966), str. 47. 12.Maya: The Riddle and Rediscovery of a Lost Civilization, str. 57. 13.Michael D. Coe, Breaking the Maya Cod (New York: Thames & Hudson, 1999): str. 61 14.Strona internetowa: www2.truman.edu/~marc/webpages/nativesp99/aztecs/ aztec_template.html. 15.Strona internetowa: www.astro.virginia.edu/class/oconnell/astrl21/azcallmages.html. 16.Maya Cosmogenesis 2012, str. 23. Dopiero na pocztku XX wieku wspczeni uczeni mogli pogodzi daty wskazane przez galaktyczny kalendarz Majw z tymi pochodzcymi z naszego wspczesnego kalendarza. Nawet dzisiaj nadal panuj pewne kontrowersje dotyczce tego, kiedy dokadnie zaczyna si trwajcy 5125 lat cykl majaskiego kalendarza. Po przeprowadzeniu dogbnego badania opisanego w tym tekcie i po wziciu pod uwag zmian i modyfikacji poczynionych przez Rzymian i wczesnochrzecijaski koci, data, ktr powszechnie akceptuje si jako pocztek wielkiego cyklu Majw, to 3114 r. p.n.e. Wanie do tej daty Jenkins odwouje si w swojej pracy i ja rwnie uywam jej w niniejszej ksice w celu nadania tekstowi spjnoci. 17.Ibid., str. xxxix. 18.Ibid., str. 330.
120

19.Dr E.C. Krupp, dyrektor Obserwatorium Griffith w Los Angeles, cytowany w artykule napisanym dla ABC30.com przez Gene Haagenson. Wersja dostpna w Internecie pod adresem: http://abclocal.go.com/kfsn/ story?section = news/local&id = 5928063&pt = print. 20.Jose Argiielles, The Mayan Factor: Path Beyond Technology (Santa Fe, NM: Bear & Company, 1987), str. 145. 21.Computer Models Predict Magnetic Pole Reversal in Earth and Sun Can Bring End to Human Civilization in 2012", India Daily online: http://www. indiadaily.com/editorial/1753.asp. 22.Ricardo Duran, emerytowany profesor z California State University, ktry wygasza prelekcje na temat kalendarza Majw, cytowany w artykule napisanym dla ABC30.com przez Gene Haagenson. Wersja online dostpna pod adresem: http://abclocal.go.com/kfsn/story?section = news/local&id=5928063&pt = print. Rozdzia 4 1. Terence McKenna, The Invisible Landscape: Mind, Hallucinogens, and the I Ching (New York: HarperOne, 1994) and True Hallucinations: Being an Account of the Author's Extraordinary Adventures in the Devil's Paradise (New York: HarperOne, 1994). 2. Blog powicony Fali Czasu Zero Terence'a McKenny: http://timewave. wordpress.com/2007/12/26/terrencemckennatimewavezero2012. 3. Ibid. 4. McKenna przed swoj mierci w 2000 roku pracowa z brytyjskim matematykiem Matthew Watkinsem w celu ustalenia stron mocnych i sabych teorii i oblicze czasu fali zero. w artyku, Autopsy for a Mathematical Hallucination", do ktrego wstp napisa McKenna, daje rzeteln ocen i rekomendacje, ktre kad fundamenty pod pniejsze recenzje autorstwa Johna Sheliaka: http://www.fourmilab.ch/rpkp/autopsy.html. 5. Strona http://www.valdostamuseum.org/hamsmith/2012. html internetowa:

6. Edward Teller i inni, Conversations on the Dark Secrets of Physics

(Cambridge, MA: Perseus Publishing, 1991), str. 2. 7. Seth Lloyd, Programming the Universe: A Quantum Computer Scientist Takes On the Cosmos (New York: Alfred A. Knopf, 2006), str. 3. 8. Ibid. 9. Z wywiadu przeprowadzonego z Sethem Lloydem, gdzie odnosi si do wszechwiata jako do komputera. Wywiad dostpny na stronie internetowej American Scientist: http://www.americanscientist.org/bookshelf/ pub/sethlloyd. 10.Genealogia Paula Diraca: http://www.dirac.ch/PaulDirac.html. 11.Benoit Mandelbrot, The Fractal Geometry of Natur (New York: WH. Frejman, 1983). 12.The Seed Salon: Benoit Mandelbrot and Paola Antonelli", Seed (April 2008), str. 46. Strona internetowa: http://www.seedmagazine.com/news/ 2008/03/paola_antonelli_benoit_mandelb.php. 13.Dan Brown, The Da Vinci Cod (New York: AneW Books, 2003), str. 93. 14.Zoty wspczynnik podpada pod klas osobliwych liczb, ktre s powizane jako odwrotnoci siebie nawzajem. Zatem podczas gdy warto Phi wynosi 1,618, jej odwrotno to phi o wartoci 0,618. Moesz sam zademonstrowa ten zwizek za pomoc wzoru IP = p. Zastpujc rzeczywiste wartoci, okazuje si, e 1 1,618 = 0,618. Z powodu tego zwizku phi niekiedy nazywa si odmian zotego wspczynnika. Jeli jeste zainteresowany matematycznymi waciwociami Phi i phi, wejd na stron BBC: http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A2346374. 15. Liczba niewymierna to taka, ktrej nie da si wyrazi w postaci uamka dziesitnego okresowego lub uamka dziesitnego nieskoczonego. Liczba pi, (3,14...) stanowi przykad uamka dziesitnego. Uwaa si, e cignie si ona w nieskoczono, nie powtarzajc si. 16.Platoski model wszechwiata i dwunastocianu. Zobacz w Internecie pod adresem: http://www.mlahanas.de/Greeks/PlatoSolid.htm. 17.Physics: Isaac Newton's Mechanics", ze strony internetowej the
121

On Truth & Reality: http://www.spaceandmotion.com/physicsisaacnewtonsmechanics.htm. 18. Herman Minkowski, The Principle of Relativity: A Collection of Original Memoire on the Special and General Theory of Relativity (New York: Dover, 1952), str. 7591. Fragment w Internecie: http://alcor.concordia. ca/~scol/seminars/conference/minkowski.html. 19. Alice Calaprice, wydawca, The Expanded Quotable Einstein, (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000), str. 234. 20.Ibid., str. 238. 21.Z artykuu autorstwa Waltera Isaacsona (autora dziea Einstein: His Life and Universe), The World Leeds More Rebels Like Einstein", Wired, wydanie 15.04 (marzec 2007 r.). Strona internetowa: http://www.wired. com/wired/archive/15.04/start.html. 22. B.S. DeWitt, Quantum Theory of Gravity. I. The Canonical Theory", Physical Review, tom 160, wydanie 5 (sierpie 1967), str. 111348. 23.Tim Folger, News Flash: Time May Not Egist", Discover (czerwiec 2007 r.), str. 78. Wersja online dostpna pod adresem: http://www.discovermagazine.com/2007/jun/innotime/article_view?b_stgart: int=l&C= . 24.7. Benjamin Lee Worf, Language, Thought, and Reality, John B. Carroll, wydawca, (Cambridge, MA: MIT Press, 1964), str. 589. 25.Ibid., str. 262. 26.Ibid. 27.Ibid., str. 59. 28.The Expanded Quotable Einstein, str. 75. 29.Strona internetowa: http://lambda.gsfc.nasa.gov/product/cobe. 30. Donald Reed, Torsion Field Research", New Energy News, tom 6, nr 1 (maj 1998 r.), str. 224. Wersja online dostpna na stronie: http://www. padrak.com/ine/NEN_6_l_6.html. Rozdzia 5 1. Michael Drosnin, The Bibie Code (New York: Simon & Schuster,

1997), str. 1318. 2. Ibid., str. 1517. 3. Ibid., str. 19. 4. Ibid., str. 174. 5. Erie Hobsbawm, War and Peace in the 20th Century", London Review of Books (21 lutego 2002 r.). Statystyka Hobsbawma pokazuje, e do koca stulecia ponad 187 milionw ludzi co stanowi ponad 10 procent populacji wiata w 1913 roku stracio ycie na wojnie. 6. Zbigniew Brzeziski, Out of Control: Globar Turmoil on the Eve of the TwentyFirst Century (New York: Simon and Schuster, 1995), str. 12. 7. Robert J. Hanyok, Skunks, Bogies, Hounds, and the Flying Fish: The gulf of Tonkin Mystery, 24 August, 1964", Cryptologic Quarterly, Agencja Bezpieczestwa Narodowego. Strona internetowa: http://www.nsa.gov/ vietnam/releases/relea00012.pdf. 8. Ibid. 9. Richard C. Cook, It's Official: The Cash of the U.S. Economy Has Begun", Centre for Research on Globalization Website (wysane 14 czerwca 2007 roku): http://www.globalresearch.ca/index.php?contextva&aid = 5964. 10.Ibid. 11.Preston J. Miller, Thomas H. Turner, and Thomas M. Supel, The U.S. Economy in 1980: Shockwaves from 1979", Quarterly Review412 (zima 1980r.). Strona internetowa Banku Rezerwy Federalnej w Minneapolis: http://www. minneapolisfed.org/publications_papers/pub_display.cfm?id=137. Rozdzia 6 1. Richard Laurence, LL.D., Archbishop of Cashel, trans., The Book of Enoch the Prophet (San Diego: Wizards Bookshelf, 1995), str. iv. 2. Ibid., str. 111. 3. Meditations with the Hopi, str. 113. 4. J.R. Petit, J. Jouzel, D. Raynaud, N.I. Barkov, J.M. Barnola, I.
122

Basile, M. Bender, J. Chappellaz, J. Davis, G. Delagyue, M. Delmotte, V.M. Kotlyakov, M. Legrand, V.M. Lipenkov, C. Lorius, L. Pepin, C. Ritz, E. Saltzman, and M. Stievenard, Climate and Atmospheric History of the Past 420,000 Years from the Vostok Ice Core, Antarctica", Nature, tom 339, nr 6735 (3 czerwca 1999 roku), str. 42936. Komunikat prasowy dostpny na stronie: http://www.cnrs.fr/cw/en/pres/compress/mist030699.html. 5. Raimund Muscheler, Jurg Beer. Peter W. Kubik, and H.A. Synal, Geomagnetic Field Intensity During the Last 60,000 Years Based On 10Be and 36C1 from the Summie Ice Cores and 14C", Quaternary Science Reviews, vol. 24, wydania 1617 (wrzesie 2005 r.): str. 184960. Ten artyku omawia zwizek pomidzy nasileniem historycznego pola magnetycznego Ziemi a konkretnymi pierwiastkami, na przykad 10B, 36C1 i 14C, ktre wystpuj w atmosferze utrwalonej w rdzeniach antarktycznego lodu. Charles A. Perry and Kenneth J. Hsu, Geophysical, Archaeological, and Historical Evidence Suport a SolarOutput Model for Climate Change", Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America, tom 97, nr 23 (7 listopada 2000 r.): str. 124338. Wersja online dostpna na stronie: http://www.pnas.org/cgi/content/full/97/23/12433. 7. Earth's Magnetic Field Reversals Illuminated By Lava Flows Study", ScienceDaily (26 wrzenia 2008 r.): http://www.sciencedaily.com/releases/2008/09/080926105021.htm. 8. R.A. Kerr, Magnetism Triggers a Brain Response", Science, vol. 260, wydanie 5114 (11 czerwca 1993 r.), str. 159293. 9. A. Jackson, A.R.T. Jonkers, and M.R. Walker, Four Centuries of Geomagnetic Secular Variation from Historical Records", Philosophical Transactions of the Royal Society A, tom 358, nr 1768 (15 marca 2000 r.), str. 95790. Wyjanienie online mona zobaczy na stronie: http://geomag. usgs.gov/intro.php#variation. 10.Wersja online Ostrzeenia NASA odnonie Sonecznej Burzy, 10 marca 2006 r.: http://www.science.nasa.gov/headlines/y2006/10mar_stormwarning.htm. 11.Ibid. 12.Wersja online wyjanienia NASA odnonie czciowego pokrywania si sonecznych cyklw 23. i 24.:

http://www.science.nasa.gov/headlines/ y2008/28mar_oldcycle.htm. 13.Aby zasign informacji na temat techniki Wirtualnego Osiowego Momentu Dipolowego (VADM), przeczytaj: Geomagnetic Field Intensity During the Last 60,000 Years Based on l0Be and 36C1 from the Summie Ice Cores and 14C " (patrz Uwaga 5.). Aby nada wikszego znaczenia tabelkom w Rozdziale 6., jednostki magnetycznego nasilenia s skrtowymi odczytami pomnoonymi przez 1022 amperometrw (AM)2. Przykadowo, data odniesienia 1155 r. p.n.e. pokazuje si magnetyczn jako 10,5 jednostek lub 10,5 x 1022 AM2. 14.Jasno produkcja energii sonecznej jest mierzona w postaci wzgldnego odczytu mocy pod wzgldem emisji fotonu. Jasno Soca zmienia si na przestrzeni historii, a obecnie przyjmuje si, e wynosi ona 3,839 x 1026 watw. Historyczne odczyty, do ktrych odnosz si w Rozdziale 6. dotycz obecnej jasnoci. Autor wydoby owe odczyty z danych, ktre znajduj si w Geophysical, Archaeological, and Historical Evidence Suport a SolarOutput Model for Climate Change" (patrz Uwaga 6.). 15.Nowe techniki w zestawianiu temperatur z cechami charakterystycznymi rdzeni lodu zapewniy bezprecedensowy rekord globalnych temperatur na ostatnie 420 000 lat. Dane do porwnania temperatur do Rozdziau 6. autor wnioskuje z Climate and Atmospheric History of the Past 420,000 Years from the Vostok Ice Core, Antarctica" (patrz Uwaga 4.). 16.O Paulu http://www.etheric.com/LaViolette/Predict.html. LaViolette:

3. Sir John Hubert Marshall napisa trzytomowe dzieo na temat odkry prac wykopaliskowych the Indian Archaeological Survey. Dzieo jest zatytuowane MohenjoDaro and the Indus Civilization (1931 r.). 4. A. Gorbovsky, Riddles of Ancient History (Moskwa, Rosja: Soviet Publisher, 1966 r.), str. 28. 5. Meditations with the Hopi, str. 112. 6. Skierowane do ludzkoci przesanie wodza Dana Evehema mona przeczyta w caoci na stronie: http://www.wolflodge.org/hopi.htm. 7. Meditations with the Hopi, str. 112. 8. Ibid., str. 41. 9. Ibid., str. 113. 10.Ibid., str. 112. 11. Wszystko wyjania tytu artykuu na temat badania przeprowadzonego w 1998 roku, pochodzcego z Weizmann Institute of Science w Rehovot, w Izraelu. Tytu brzmi: Quantum Theory Demonstrated: Observation Affects Realisty". W kategoriach, ktre brzmi bardziej jak filozoficzna hipoteza ni naukowy wniosek, artyku omawia to, w jaki sposb wpywamy na rzeczywisto, tylko j obserwujc. Badania udowadniaj, e zamiast bycia chronionymi przed wiatem i rzeczami, ktre sprawiaj, e rzeczy s takimi, jakimi s, jestemy blisko poczeni ze wszystkim, od ycia wewntrz naszych cia, do wiata na zewntrz. Za owo, pocze nie odpowiada nasze dowiadczenie wiadomoci, wyraone w postaci uczucia i przekonania. Gdy po prostu patrzymy na nasz wiat, uczucia i przekonania, ktre mamy, koncentrujc swoj wiadomo na czstkach, z ktrych skada si wszechwiat, zmieniaj owe czstki w momencie, gdy patrzymy na wiat. E. Buks, R. Schuster, M. Heiblum, D. Mahalu i V Umansky, Dephasing in Electron Interference by a WhichPath Detektor", Nature, tom 391., (26 lutego 1998 roku), str. 8714. Streszczone w artykule zatytuowanym Quantum Theory Demonstrated: Observation Affects Realisty", na stronie internetowej: http://www.sciencedaily.com/ releases/1998/02/980227055013.htm. 12.Hugh Everett III by fizykiem, ktry utorowa drog pierwszym spostrzeeniom dotyczcych paralelnych rzeczywistoci i ktry uku teori
123

17.Geomagnetic Field Intensity During the Last 60 000 Years Based on 10Be and 36C1 from the Summie Ice Cores and 14C". 18.JeanPierre Valet, Laur Meynadier i Johan Guyodo, Geomagnetic Dipole Strength and Reversal Rat Over the Past Two Milion Years", Nature, tom 435, nr 7043 (9 czerwca 2005 r.), str. 8025. Rozdzia 7 1. The Bibie Code, str. 155. 2. Ibid., str. 177.

rzeczywistoci wielu wiatw". W cytowanym tutaj artykule z 1957 roku, nada nawet nazw miejscom w czasie, gdzie bieg wydarze moe ulec zmianie. Nazwa takie okna moliwoci punktami wyboru. Hugh Everett III, Relative State Formulation of Quantum Mechanics", Reviews of Modern Physics, vol. 29 (1957 r.), str. 45462. Wersja w Internecie dostpna pod adresem: http://www.univer.omsk.su/omsk/Sci/Everett/paperl957.html. 13.Z The Climax of Humanity", wstpu George'a Mussera do specjalnego wydania Scientific American: Crossroads for Planet Earth, wydrukowanego we wrzeniu 2005 roku. Strona internetowa: http://www.sciam.com/ sciammag/?contents=200509. 14.Projekt Globalnej wiadomoci rozpocz si w 1998 roku. Wwczas, na caym wiecie, zainstalowano seri losowych generatorw liczbowych (RNGS) w celu wykrycia zmian w globalnej wiadomoci. Wszystkie generatory przesay swoje dane poprzez Internet do jednego komputera, mieszczcego si na Uniwersytecie Princeton. Szczeglne korelacje pomidzy t dat, danymi satelity GOES i 11 wrzenia 2001 r. s dostpne w Internecie, na stronie internetowej Instytutu Boundary naukowej organizacji nonprofit zajmujcej si badaniami. Strona powicona jest postpowi nauki XXI wieku: http://www.boundaryinstitute.org/randomness.htm. 15.Badania przeprowadzone przez Instytut HeartMath potwierdzaj biochemiczne zmiany w ludzkim ciele, nastpujce w odpowiedzi na stres. Oryginalne wyniki s zarejestrowane w: The Physiological and Psychological Effects of Compassion and Anger", autorstwa Glen Rein, Mike'a Atkinsona i Rollin McCraty, w Journal of Advancement in Medicine, tom 8., nr 2 (1995 r.), str. 87105. Poniej wskazana strona zawiera streszczenie tych wynikw i zalece w zwizku z tym, jak przeksztaca stres: http://www. prwbdirect.com/releases/2008/10/prwebl415844.htm. 16.Aby zasign informacji dotyczcych hipotezy na temat zwizku pomidzy emocj majcej rdo w sercu a polami magnetycznymi Ziemi, odwied stron: http://www.glcoherence.org/index.php?option = com_content&task=view&id = 30&sectionid = 4. 17.Cytowane przez Howarda Martina, vice prezesa do spraw strategicznego rozwoju w HeartMath LLc, podczas prezentacji 2 grudnia 2007 roku w San Francisco, w Kalifornii.
124

18.Spjno pomidzy sercem a mzgiem to co, co mona osign jako wynik wiadomego przejcia wiadomoci ku sercu, po ktrych maj miejsce dokadne techniki skupienia kluczowy element globalnej spjnoci. Informacje na temat spjnoci sercemzg mona odnale na stronie: http://www.glcoherence.org/index.php?option = com_content&task = view&id = 30&sectionid = 4. 19.Projekt Globalnej http://www.boundaryinstitute.org/randomness.htm. O Autorze Gregg Braden to bestsellerowy autor New York Times'a, byy starszy projektant systemw komputerowych dla Martin Marietta Aerospace i geolog komputerowy dla Philips Petroleum, a take pierwszy dyrektor do technicznych operacji dla Cisco Systems. Przez ponad 20 lat szuka w odlegych klasztorach w Egipcie, Peru i Tybecie yciodajnych sekretw, ktre zostay zakodowane w jzyku naszych najbardziej pielgnowanych tradycji. Praca Gregga Bradena przyczynia si do powstania takich pionierskich ksiek, jak The God Code, Boska Matryca* i Uzdrawianie wiary*. Dzieo Gregga jest wydawane w 17 jzykach i 27 krajach i pokazuje, ponad wszelk wtpliwo, e klucz do naszej przyszoci tkwi w mdroci naszej przeszoci. Aby zasign wicej informacji, skontaktuj si z biurem Gregga: Wisdom Traditions PO. Box 6003 Abilene, TX 79608 (325) 6728862 Strona internetowa: www.greggbraden.com Email: info@greggbraden.com Zezwolenia Chocia dooono wszelkich stara, aby wyrazi wdziczno wszystkim wacicielom materiau objtego prawami autorskimi, wydawca bdzie wdziczny za zauwaenie w kolejnych przedrukach lub wydaniach jakichkolwiek przeocze. Spjnoci:

Fragment z Little Gidding" w FOUR QURTERS, copyright 1942 by T.S. Eliot, wznowienie 1970 r. przez Esme Valerie Eliot, przedruk za zgod Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Wyraam te wdziczno za ilustracje, na ktre uzyskaem pozwolenie poprzez gied obrazkw Dreamstime, czonka PA. i C.E.EI.C; dzikuj Martinowi Grayowi i stronie internetowej www.sacredsit.es. com za zgod na uycie jego obrazw astronomicznego obserwatorium Palenque, w Meksyku a take NASA/WMAP Science Team za zgod na reprodukowanie obrazw Cosmic History of the Universe and the Diffuse Infrared Background Experiment (DIRBE) z satelity Cosmic Background Explorer (COBE). Zdjcie Skay Proroczej w Old Orabi wykorzystane za zgod i zrobione przez Billa Tenuto za zgod Starszego Dziadka Hopi Martina 4 czerwca 2007 roku. Z szacunku dla Dziadka Martina i na cze tego miejsca, ktre jest wite dla Indian Hopi, a take zgodnie z prawem autorskim Stanw Zjednoczonych i midzynarodowym prawem autorskim, wspomniana fotografia nie moe by powielana, skanowana, reprodukowana, faszowana, kopiowana, rozprowadzana, sprzedawana, ani wykorzystana w jakimkolwiek innym celu komercyjnym. Zdjcie the La Mojarra Stela 1, Copyright 2000, 2001, 2002 wykorzystane za zgod, zgodnie z warunkami the GNU Free Documentation License, Free Software Foundation, Inc. BOSKA MATRYCA Gregg Braden Usid wygodnie, rozprostuj nogi i... zmie wiat. Tak! Dobrze usyszae. Jeste bowiem Panem i Wadc caego otaczajcego Ci wiata. Twa wszechmoc bierze si od Stwrcy, ktry osadzi Ci w Boskiej Matrycy, czyli wszystkim, co Ci tylko otacza. Skadaj si na ni zwierzta, inni ludzie, cae otoczenie a nawet Twoje emocje. Dziki Greggowi Bradenowi otrzymasz naukowe dowody, e masz w sobie moc kreacji otaczajcego Ci wszechwiata. Twoja myl moe poruszy zarwno pojedynczy foton, jak i ca gr. Poznaj wyniki bada czowieka, ktry zanurzy si w technokratycznym i i i d l i B Ok i

KOD MAJW Barbara Hand Clow Co tak naprawd wydarzy si w 2012 roku? Czy powiniene si tego obawia i szykowa si na nieunikniony koniec wszystkiego? Czy te moe powiniene ju dzi spojrze w przyszo z nadziej na lepsze jutro dla siebie i Twoich bliskich? Autorka przeanalizowaa znaczenie kalendarza tej, fascynujcej cae pokolenia badaczy, cywilizacji. Poznaj wycignite przez ni wnioski. Dowiedz si, co tak naprawd oznacza wielka przemiana zapowiedziana przez jedn z najbardziej tajemniczych kultur na Ziemi. Przemiana ju si bowiem rozpocza. Jej oznaki mona obserwowa od wielu lat. To, e ich nie dostrzeglimy nie znaczy, e nie jestemy wystarczajco wnikliwymi obserwatorami. Oznacza to jedynie, e nie mielimy wystarczajco dobrego przewodnika po proroctwach dawnych Indian. Dzi ju go mamy. Jest nim Kod Majw". ZAMW JU DZI! www.studioastro.pl 85 654 /8 35

125

126