UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept

MIJLOACELE MATERIALE DE PROBĂ

Instituţii ale dreptului procesual penal

Masterand

UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept

Pitariu Alexandra

CAPITOLUL I Caracterizare generală.
1.1 Noţiuni. Probele reprezintă acea categorie juridică ce constă în anumite împrejurări, realităţi, întâmplări -denumite generic elemente de fapt- care servesc la aflarea adevărului şi realizarea scopului procesului penal, respectiv constatarea la timp şi în mod complet a faptelor care constituie infracţiuni, astfel că orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală. Categorie juridică distinctă, mijloacele de probă pot fi definite ca fiind izvorul probei, adică acele mijloace care pun în evidenţă proba prin care pot fi constatate elementele de fapt care pot servi ca probă în procesul penal Acestea fiind mijloace legale prin care se administrează probele, mijloacele de probă au, deci, menirea să descopere elementele de fapt care constituie probe. Aşa cum remarcă şi literatura de specialitate, cele două noţiuni trebuie delimitate întotdeauna cu precizie. În nici un caz, o împrejurare de fapt care conduce la o concluzie de vinovăţie ori de nevinovăţie nu poate fi confundată cu mijlocul prin care o asemenea împrejurare este cunoscută sau demonstrată. În dreptul penal, informaţiile pe care le furnizează o probă prin conţinutul său nu pot fi administrate decât prin intermediul unor mijloace prevăzute de Codul de procedură penală, denumite mijloace de probă. Probele reprezintă acele elemente de fapt, realităţi, întâmplări, împrejurări care datorită relevanţei lor informative servesc la aflarea adevărului şi la justa soluţionare a cauzei penale.Probele sunt entităţi extraprocesuale (există în afara procesului penal), care privesc însă obiectul acestui proces (fapta şi făptuitorul la care se referă procesul), iar prin administarea lor în desfăşurarea procesului penal capătă caracter procesual.

organul de urmărire penală şi instanţa de judecată sunt obligate să lămurească cauza sub toate aspectele pe bază de probe. orice alte elemente de fapt care pot să conducă la vinovăţia sau nevinovăţia persoanelor cercetate2. Calea legală prin care este administrată proba în procesul penal o constituie mijlocul de probă. pg. Editura Global Lex. Astfel. la identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei.” 1 2 Neagu Ion.63 alineatul 1 din Codul de procedură penală se pevede: “Constituie probă orice element de fapt care serveşte la constatarea existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni. faptelor şi elementelor de fapt necesare aflării adevărului într-o cauză penală. Probele şi mijloacele de probă. La cererea organului de urmărire penală ori a instanţei de judecată. Pentru ca organele judiciare să poată identifica şi folosi probele. În art. date despre făptuitor(i). 64 Cod procedură penală rezultă că mijloacele de probă sunt definite ca fiind. “Martorul pe tărâmul justiţiei”. au ca finalitate justa soluţionare a cauzelor penale şi realizarea scopului procesului penal. Bucureşti. Bucureşti.” Pentru aflarea adevărului în cadrul procesului penal. necesare în administrarea probelor.”mijloacele legale prin care se constată elementele de fapt care pot servi ca probe în procesul penal.346 Buneci Petre. fiind de asemenea realităţi extrapenale. trebuie să aibă anumite mijloace prevăzute de lege. “Tratat de drept procesual penal”. 65 alineatul 1 din Codul de procedură penală. 2004. Pentru soluţionarea unei cauze penale organele judiciare trebuie să cunoască împrejurările în care s-a săvârşit fapta. Butoi Ioana Theodora. acestea din urmă au fost definite în mod clar în Codul de procedură penală. Din conţinutul art. Pentru a nu exista confuzii între mijloace de probă şi probe.9 .62 din Codul procedură penală se prevede că în vederea aflării adevărului. organul de urmărire penală şi instanţa de judecată sunt obligate să lămurească cauza sub toate aspectele pe bază de probe. pg. Administrarea probelor în procesul penal constă în activitatea de a lua cunoştinţă şi de a da eficacitate juridică. orice prsoană care cunoaşte vreo probă sau deţine vreun mijloc de probă este obligată să le aducă la cunoştinţă sau să le înfăţişeze. potrivit dispoziţiilor cuprinse în art.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept Mijloacele prin care se constată aceste elemente de fapt care servesc ca probă în procesul penal constituie mijloace de probă. 62 şi art. Editura Pinguin Book. în modurile prescrise de lege. dar prin diferite procedee reglementate în cadrul procesului penal devin o categorie juridică procesuală1. 2007. iar sarcina administrării probelor revine acestor organe. în conţinutul art.

99 Cod procedură penală-. Mijloacele de probă nu trebuie confundate cu subiectul probei. şi percheziţia-art. mijloacele materiale de probă.101 . înregistrările audio sau video. În prezent. constatările tehnico-ştiinţifice. Tulbure Ştefan. Declaraţiile martorilor pot fi obţinute prin ascultare. Însrisurile şi mijloacele materiale de probă au ca procedee de administrare: ridicarea silită de obiecte şi înscrisuri -art. există totuşi libertatea mijloacelor de probă. Mijloacele materiale de probă pot fi cercetate prin examen direct. inculpatul.3 În Codul de procedură penală.. declaraţiile martorilor. cuvântul”probă” este folosit atât în înţelesul noţiunii de probă. de exemplu martorul. Bucureşti. înscrisurile. confruntare sau înregistrare pe bandă de magnetofon.98 Cod procedură penală. ale părţii civile şi ale părţii responsabile civilmente. prin faptul că legea anterioară nu enumera limitativ mijloacele de probă.100 Cod procedură penală-. în conţintul art. traducerea şi descifrarea. Chiar dacă mijloacele de probă sunt stipulate expres de lege. Nae Laurenţiu “Manual de drept procesual penal“. Europa Nova. cât şi în cel de mijloc de probă. în sensul că organul judiciar poate folosi oricare din mijloacele enumerate în art. fotografiile. Actuala reglementare a mijloacelor de probă este superioară celei din Codul de procedură penală anterior. În limbajul practicii juridice. fiecare mijloc de probă în funcţie de specificul său îşi are procedeele sale de administrare.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept Împrejurarea de fapt care duce la o concluzie de vinovăţie sau nevinovăţie nu se poate confunda cu mijlocul prin care această împrejurare este cunoscută sau demonstrată. 3 Nistoreanu Gheorghe. prin constatare tehnicoştiinţifică sau expertiză. predarea obiectelor şi înscrisurilor -art. Subiectul probei este reprezentat de persoana care poate procura elementul de informare care constituie proba. şi anume:           declaraţiile învinuitului sau ale inculpatului. Editura. 64 Cod procedură penală pentru soluţionarea justă a cauzei. Apetrei Mihai. pg. declaraţiile părţii vătămate. constatările medico-legale. expertizele. 64 mijloacele de probă sunt enumerate limitativ. expertul. 1999.

” Spre exemplu. poate avea loc numai în condiţii legii. la art. Editura Lumina Lex.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept Enumerarea din art. Procedeele probatorii nu constituie o categorie a mijloacelor de probă.4 În ceea ce priveşte cadrul legal al mijloacelor de probă în procesul penal. Editura Cugetarea. ci moduri de a proceda în folosirea mijloacelor de probă. Partea generală“. De exemplu. mijloacele de probă se clasificau în mijloace de probă:    orale ( declaraţiile inculpatului. 64 (5) Cod procedură penală. 281/2003. Folosirea mijloacelor de probă menţionate mai sus.2. care este un mijloc legal de consemnare a unei declaraţii. Mijloacele de probă nu trebuie confundate cu procedeele probatorii. prin Legea nr. 2007. pg. Atât probele cât şi mijloacele de probă au ca scop finalizarea corectă a cauzelor penale. Mijloacele de probă care pot fi folosite în procesul penal trebuie să prezinte certitudinea că reprezintă izvorul unor probe conforme cu adevărul. înscrisurile) materiale ( corpuri delicte) declaraţiile părţiilor şi ale martorilor înscrisuri şi mijloace materiale de probă În codul actual. Bucureşti. “Drept procesual penal. în care se prevede expres că “mijloacele de probă obţinute în mod ilegal nu pot fi folosite în procesul penal.313 Paraschiv Carmen Silvia. respectiv alineatul 2. pg. se introduce. mijloacele de probă se împart în trei categorii:   4 5 Theodoru Grigore.165 . banda de magnetofon devenind parte integrantă din procesul-verbal de ascultare. 64 Cod procedură penală cuprinde mijloacele de probă ce pot fi folosite în procesul penal român. Declanşarea procesului penal face ca probele să fie administrate prin mijloace de probă prevăzute de lege. „Drept procesual penal”. ele nu sunt considerate mijloace de probă legale. 2004. relatările persoanei trebuie transcrise apoi într-un proces-verbal semnat de acesta şi de cel care a ascultat-o. Clasificarea mijloacelor de probă În reglementarea Codului de procedură penală din anul 1936. în cazul în care ascultarea unei persoane se înregistrează pe bandă de magnetofon.5 1. Iaşi. o înregistrare audio sau video efectuată fără autorizaţia instanţei. un alineat nou. ale martorului) scrise ( procesele-verbale. În cazul în care aceste procedee nu sunt supuse anumitor reguli.

pg. Referitor la valoarea probatorie. · folosirea mijloacelor materiale de probă să se facă numai în cadrul procesului penal. Aceste entităţi extraprocesuale. De asemenea. Dar. putând fi valorificate din punct de vedere ştiinţific. Rapoartele de constatări ale specialiştilor şi de expertiză. aceste mijloace de probă.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept  rapoarte de constatări ale specialiştilor şi de expertiză Declaraţiile părţilor şi ale martorilor au ca izvor comun persoanele fizice care le fac. prezintă concluziile ştiinţifice sau tehnice ale specialiştilor şi experţilor. în măsura în care se coroborează cu celelalte probe şi mijloace de probă administrate în cauză. Partea Generală”. ele aduc un aport esenţial la aflarea adevărului în cauză. prezintă importanţă deosebită tocmai datorită largilor posibilităţi de aflare şi strângere a lor. iar ca procedeu de obţinere predominant este ascultarea acestora. Legea procesual penală nu prevede în mod expres îndeplinirea vreunei condiţii privind folosirea mijloacelor materiale de probă în procesul penal. percheziţii. cât şi orice alte obiecte care pot servi la aflarea adevărului. devin categorii juridice procesuale. Înscrisurile şi mijloacele materiale de probă. mijloacele materiale de probă sunt atât obiectele care conţin sau poartă o urmă a faptei săvârşite. Editura Global Lex. adică după ce s-a dispus începerea urmăririi penale. atât pentru clarificarea unor împrejurări legate de locul săvârşirii infracţiunii. “Drept procesual penal. fixarea şi ridicarea unor urme pe care acestea le conţin sau le poartă.328 . relevarea. considerăm ca şi mijloacele materiale de probă trebuie să fie utilizate în procesul probaţiunii judiciare în următoarele condiţii: · să se constate de către organul de cercetare penală necesitatea utilizării lor. prin analogie cu celelalte mijloace de probă. 2007. Mijloacele materiale de probă sunt entităţi materiale extraprocesuale. cât şi pentru stabilirea stării şi poziţiei acestora ori pentru elucidarea altor împrejurări legate de fapta comisă. implicit probele materiale. descoperirea. evident.6 Potrivit dispoziţiilor legii procesual penale. De aici decurge de fapt valoarea lor probatorie. În acelaşi timp. în urma efectuării de procedee probatorii tehnice şi ştiinţifice. folosite în cadrul procesului penal. au ca procedee de obţinere comune cercetarea la faţa locului. având legătură directă cu obiectul probaţiunii judiciare. 6 Neagu Ion. precum şi obiectele care sunt produsul infracţiunii. sunt mijloace de probă obiectele care au fost folosite ori au fost destinate să servească la săvârşirea unei infracţiuni. ridicarea de obiecte şi înscrisuri. Bucureşti.

Mijlocul de probă nu trebuie confundat cu subiectul probei. 212 Carmen Silvia Paraschiv.1.2. 7 8 V.7 Mijloace materiale de probă De regulă. Pentru ca organul judiciar să le poată folosi. expert. Dongoroz. Mircea Damaschin – Drept procesual penal. Mijloacele materiale de probă sunt denumite şi martori muţi ai înfăptuirii justiţiei. pg.). Parte generala. probele trebuie administrate. Noţiune Probele sunt fapte şi împrejurări prin care se stabileşte adevărul şi se soluţionează cauza penală. care este persoana ce furnizează elementul de informare (martor. 2. (art.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept CAPITOLUL II Cercetare. se lasă urme pe anumite obiecte de la locul faptei sau din apropiere ori chiar unele obiecte. dispozitive şi scule de deblocare a sistemului de asigurare al uşilor). Drept procesual penal. Mijloacele legale prin care se administrează probele poartă denumirea de mijloace de probă. Mijloacele materiale de probă sunt acele obiecte care conţin sau poartă o urmă a faptei săvârşite. inculpat etc. 94 şi 95). 2. Criterii de clasificare Mijloacele materiale de probă se pot clasifica în patru grupe:8 a) obiecte ce au folosit sau au fost destinate să servească la săvârşirea infracţiunii (arma crimei. deoarece acestea pot furniza informaţii mult mai exact decât adevăraţii martori. de câte ori se săvârşesc infracţiuni. precum şi orice alte obiecte care pot servi la aflarea adevărului . pg. neridicând niciodată suspiciunile relei-credinţe întâlnite de multe ori la persoanele chemate ca martori1. 207 .

respectiv corpurile delicte.1. mijloacele materiale de probă au aceeaşi valoare probatorie. dacă este cazul în condiţii de laborator. d) orice alte obiecte care ajută la aflarea adevărului (un act de identitate. pete de sânge ce provin de la victimă imprimate pe hainele criminalului etc.4. care a fost uitat sau pierdut la locul săvârşirii infracţiunii). Alteori. mijloacele materiale de probă sunt probe indirecte (un obiect personal. trebuie avută în vedere şi varianta că acestea pot fi create artificial de către autor în scopul inducerii în eroare a organelor judiciare. Dar sunt situaţii în care probele materiale pot furniza informaţii cu valoare probantă deosebită. 2. astfel încât să se realizeze o valorificare eficientă. Cele de la lit.3. constituindu-se în probe directe (obiectele. 2. Prin urmare. uitat sau pierdut de autor la locul săvârşirii infracţiunii). c) obiecte care conţin sau poartă o urmă a infracţiunii săvârşite (înscrisul contrafăcut în cazul infracţiunii de fals material sau obiectul care păstrează urmele instrumentelor de spargere. în cazul infracţiunilor de furt calificat. a) şi b) mai sunt denumite şi corpuri delicte. Ridicarea de obiecte şi înscrisuri . a căror deţinere este interzisă de lege. ridicate şi conservate se consemnează într-un proces-verbal. un obiect personal aparţinând infractorului. evaluarea informaţiilor furnizate de acestea trebuie să se coroboreze cu celelalte probe ale cauzei. în cazul instrumentelor folosite în scopul falsificării de valori constituie probe directe de vinovăţie). În momentul aprecierii probelor materiale. Mijloacele materiale de probă descoperite. După ce au fost descoperite.). aceste obiecte trebuie ridicate şi conservate cu mare atenţie. Valoarea probatorie Ca orice mijloc de probă.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept b) obiecte care reprezintă produsul infracţiunii (bunul însuşit de infractor în cazul infracţiunii de furt). în vederea cercetării lor.4. Procedee de descoperire şi de ridicare a înscrisurilor şi a mijloacelor materiale de probă 2.

(1) din Constituţie consacră inviolabilitatea domiciliului astfel: „Domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile. Ridicarea de obiecte sau înscrisuri este o activitate care se deosebeşte de percheziţie. 97 alin. 27 alin. Astfel. art. Percheziţia Articolul 27 alin. În aceste cazuri. Drept procesual penal. p. p. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul ori reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia”. 99 alin. Îndreptar de practică judiciară. este obligată să-l prezinte şi să-l predea. . (1)].9 Corelativ obligaţiei organelor judiciare de a ridica obiectele sau înscrisurile ce pot servi ca mijloace de probă. În cazul în care obiectul sau înscrisul are caracter secret ori confidenţial.2. chiar fără învoirea acesteia [art.4. (1) prevede că orice persoană fizică sau juridică. Dacă obiectul sau înscrisul cerut nu este predat de bunăvoie. se poate pătrunde în domiciliul sau reşedinţa unei persoane. În cursul judecăţii.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept Există situaţii în care anumite obiecte sau înscrisuri ce pot servi ca mijloace de probă în procesul penal se află în posesia unor persoane fizice sau juridice. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată au obligaţia să le ridice de la locul unde se găsesc (art. ce se efectuează tocmai în scopul descoperirii şi identificării înscrisurilor şi obiectelor. 99 alin. Neagu. În situaţiile prevăzute expres de lege. (infracţiunea de neglijenţă în păstrarea secretului de stat). sub luare de dovadă. 96). prin aceea că presupune cunoaşterea atât a înscrisurilor sau obiectelor care au legătură cu cauza penală. (2)]. (3)]. Suciu. cât şi a locului unde acestea se găsesc. prezentarea sau predarea se face în condiţii care să asigure păstrarea secretului ori a confidenţialităţii [art. care ia măsuri de aducere la îndeplinire prin organul de cercetare penală [art. Criminalistică. există şi obligaţia de predare a lor de către cei care le deţin.pen. Bucureşti. 1972. organului de urmărire penală sau instanţei de judecată. 252 C. organul judiciar dispune ridicarea silită [art.. citat de I. reţine numai copia. la cererea acestora. (2) din Constituţie]. 9 C. 2. 97 alin. 503. în posesia căreia se află un obiect sau un înscris ce poate servi ca mijloc de probă. dispoziţia de ridicare silită a obiectelor sau înscrisurilor se comunică procurorului. Nerespectarea acestor dispoziţii legale atrage răspunderea penală în condiţiile prevăzute de art. Editura Didactică şi Pedagogică. În cazul în care organul de urmărire penală sau instanţa de judecată apreciază că şi o copie de pe un înscris poate servi ca mijloc de probă. 287.

numele. Percheziţia ajută la rezolvarea cauzelor penale dacă prin obiectele şi înscrisurile găsite se elucidează unele aspecte ale cauzei penale. 98. 101102 alin. 100 alin. a domiciliului şi corespondenţei sale”. fără citarea părţilor. de lucrători operativi [art. Ghe. Percheziţia poate fi domiciliară sau corporală [art. numele învinuitului sau inculpatului. Autorizaţia de percheziţie trebuie să cuprindă:10 denumirea instanţei. s-a statuat că este competentă a se pronunţa pe cererea de percheziţie instanţa căreia i-ar reveni competenţa de a soluţiona cauza în primă instanţă sau cea corespunzătoare în grad acesteia. În urma modificărilor aduse prin Legea nr. percheziţia se efectuează de către procuror sau organul de cercetare penală. Percheziţia domiciliară poate fi dispusă numai de judecător prin încheiere de şedinţă motivată. perioada pentru care s-a emis autorizaţia. însă cu participarea obligatorie a procurorului. tăgăduieşte existenţa sau deţinerea acestora. (1)]. după caz. 10 Nicu Jidovu. în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care face parte procurorul ce efectuează sau supraveghează urmărirea penală. Referitor la timpul efectuării percheziţiei. (4) din Constituţie arată că percheziţiile pe timpul nopţii sunt interzise. procurorul solicită motivat instanţei de judecată efectuarea percheziţiei. numele persoanei la domiciliul sau reşedinţa căreia se va desfăşura percheziţia. însoţit. data. 162 . 100 alin. se poate dispune efectuarea acesteia [art. 8 paragraf 1 din Carta Europeană a Drepturilor Omului. (2)]. Când persoana căreia i s-a cerut să predea vreun obiect sau înscris dintre cele arătate în art. art. Atât în faza de urmărire penală.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept Referitor la domiciliu. afară de cazul infracţiunii flagrante. Percheziţia domiciliară nu poate fi dispusă înainte de începerea urmăririi penale. 356/2006. locul unde urmează a se efectua percheziţia. potrivit căruia „Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie. În cursul urmăririi penale. (2)]. indiferent de faza în care se află procesul penal. precum şi ori de câte ori există indicii temeinice că efectuarea unei percheziţii este necesară pentru descoperirea şi strângerea probelor. Bica – Drept procesual penal. pg. ora şi locul emiterii. Discutarea cererii are loc în camera de consiliu. 27 alin. trebuie avut în vedere şi art. cât şi în faza de judecată. prenumele şi calitatea persoanei care emite autorizaţia.

11 Nicu Jidovu. Atribuţiile organului judiciar se vor limita la ridicarea acelor obiecte şi înscrisuri care au legătură cu fapta săvârşită. 215.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept Atât percheziţia domiciliară. prin care se interzice efectuarea de alte acte procedurale. (2)]. judecător. după caz. Când persoana la care se face percheziţia este reţinută sau arestată. ea va fi adusă. Activitatea de percheziţionare se efectuează de către organul judiciar în prezenţa unor martori asistenţi. să se legitimeze şi. 163 . care trebuie să fie de acelaşi sex cu percheziţionatul. art. 104 alin. Percheziţii corporale pot efectua şi organele de constatare prevăzute în art. a fost introdus alin. (2). iar în lipsa acesteia. agenţii poliţiei de frontieră pot efectua percheziţii corporale asupra făptuitorului şi pot verifica lucrurile pe care acesta le are cu sine. care se efectuează în scopul căutării de obiecte şi de înscrisuri aflate asupra unei persoane. (1). Bica – Drept procesual penal. 104 alin. să prezinte autorizaţia dată de către judecător [art. Percheziţia începută între orele 6. Percheziţia corporală se efectuează. Organul judiciar este obligat să ia măsuri ca faptele şi împrejurările din viaţa personală a celui la care se efectuează percheziţia şi care nu au legătură cu cauza să nu devină publice. procuror.00 poate continua şi în timpul nopţii (art. În acest sens. care împiedică participarea persoanei la desfăşurarea acesteia. Organul judiciar care urmează să efectueze percheziţia este obligat ca. de către organul judiciar care a dispus-o sau de către persoana desemnată de către acesta. având capacitate de exerciţiu [art. Tot ca o manifestare a dreptului la apărare. Percheziţia domiciliară şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri se fac în prezenţa persoanei la care se desfăşoară activitatea. de către: organul de cercetare penală. în cazurile prevăzute de lege. se ridică acele obiecte sau înscrisuri a căror circulaţie sau deţinere este interzisă. se va asigura prezenţa uneia din persoanele nominalizate în art. cât şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri se pot face între orele 6. în prezenţa unui reprezentant.11 Alături de percheziţia domiciliară. pg. a unui membru al familiei sau a unui vecin. iar dacă se află în imposibilitate obiectivă de a participa la activitatea respectivă (se află internată în spital). în prealabil. Ghe.00. (1)].00-20. iar în celelalte ore numai în caz de infracţiune flagrantă sau când percheziţia urmează să se efectueze într-un local public. 106 reglementează şi percheziţia corporală. Aceasta poate fi dispusă. în acelaşi timp cu percheziţia.00-20. respectându-se dispoziţiile art. (5) la acest text normativ. comandanţii de nave şi aeronave. obligatoriu. 104 alin. 104 alin. 103).

datorită locului şi împrejurărilor în care se impune efectuarea lor. 107 alin. Ghe. Cercetarea locului faptei 12 Nicu Jidovu. nu trebuie confundată cu percheziţia efectuată cu ocazia controlului normal care se efectuează la punctele de trecere a frontierei de stat şi care este un act administrativ cu caracter special. 91. reprezentantului ori unui membru de familie sau celor cu care locuieşte ori unui vecin şi. În cazul în care sunt obiecte care nu pot fi însemnate ori pe care nu se pot aplica etichete şi sigilii. lipseşte autorizaţia. iar în lipsa acestuia. custodelui. Procesul-verbal încheiat cu ocazia percheziţiei constituie mijloc de probă. ele se împachetează şi se închid.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept Percheziţiile corporale se pot efectua şi în afara procesului penal şi. una dintre ele lăsându-se aceluia de la care se ridică. laolaltă. Probele care necesită analize de laborator se iau cel puţin în dublu şi se sigilează. 2. Copie de pe procesul-verbal se lasă persoanei la care s-a făcut percheziţia sau de la care s-au ridicat obiectele sau înscrisurile ori reprezentantului acesteia sau unui membru al familiei. (3)].3.4. celor cu care locuieşte sau unui vecin şi. dacă este cazul. şi următoarele elemente: locul. (1)]. enumerarea şi descrierea lor amănunţită. ca organe de constatare. precum şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri se consemnează într-un proces-verbal care trebuie să cuprindă. Obiectele care nu pot fi ridicate se sechestrează şi se lasă în păstrare celui la care se află sau unui custode [art. obiectele care nu au fost ridicate. (4)].164 . în afara menţiunilor stipulate în art. după care se etichetează şi se sigilează [art. iar în lipsă. pentru a fi recunoscute şi a fi însemnate de către acestea spre neschimbare. timpul şi condiţiile în care înscrisurile şi obiectele au fost descoperite şi ridicate. custodelui [art. 107 alin. cum că acestea nu au fost ridicate de la domiciliul său. Modul de efectuare a percheziţiei.12 Obiectele sau înscrisurile se prezintă persoanei de la care sunt ridicate şi celor care asistă. Prezentarea obiectelor şi înscrisurilor martorilor-asistenţi are menirea de a contracara eventuala apărare a învinuitului sau inculpatului. după care se aplică sigilii [art. 108 alin. Bica – Drept procesual penal. dacă este cazul. pe cât posibil. (2)]. Percheziţia corporală efectuată de agenţii poliţiei de frontieră. pentru a putea fi recunoscute. precum şi acelea care au fost lăsate în păstrare. 107 alin. pg.

129 alin. Pentru asigurarea desfăşurării în condiţii optime a cercetării locului faptei. cât şi efectuarea de percheziţii. Îndreptar de practic ă judiciară.13 Cercetarea la locul faptei se efectuează când este necesar a se descoperi şi a se fixa urmele infracţiunii. putându-se stabili atât poziţia şi starea mijloacelor materiale de probă. cât şi instanţa de judecată pot interzice comunicarea 13 14 Carmen Silvia Paraschiv. (4)]. Nu de puţine ori. Aşa cum reiese din art. în total sau în parte. Valorificarea eficientă a acestei activităţi necesită îndatorirea organelor judiciare de a apela la cele mai noi realizări tehnico-ştiinţifice oferite de tactica. 214 I. iar neprezentarea acestora în condiţiile încunoştinţării lor nu împiedică efectuarea activităţii.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept Cercetarea locului faptei este un procedeu de descoperire şi ridicare a mijloacelor materiale de probă. 129 alin. Mircea Damaschin – Drept procesual penal. Prezenţa părţilor nu este obligatorie. când participarea acestuia la judecată este obligatorie. (4). la cerere. 30 alin. organul de urmărire penală are obligaţia să-i pună în vedere că are dreptul să fie reprezentat. constând într-o verificare strictă şi amănunţită a locului faptei. cât şi împrejurările în care infracţiunea a fost săvârşită [art.254 . care o dispune prin încheiere de şedinţă. cât şi instanţei de judecată. atât organul de urmărire penală. întrucât cunoaşte cel mai bine împrejurările comiterii infracţiunii.Neagu. este de dorit participarea sa la cercetarea la locul faptei. pg. tocmai în scopul clarificării anumitor împrejurări în care s-a săvârşit infracţiunea. asigurându-i. Prin „locul săvârşirii infracţiunii” se înţelege locul unde s-a desfăşurat activitatea infracţională. nu este posibil acest lucru. Când învinuitul sau inculpatul este reţinut sau arestat în cauza respectivă. reprezentarea. instanţa de judecată efectuează cercetarea locului faptei cu citarea părţilor şi în prezenţa procurorului. datorită unor condiţii obiective. dacă nu poate fi adus.Drept procesual penal. Parte generala. La cercetarea locului faptei. afară de cazul când.14 Procedura cercetării la faţa locului Competenţa efectuării cercetării la locul faptei revine atât organelor de urmărire penală. ori locul unde s-a produs rezultatul acesteia [art. (1)]. care se pronunţă prin rezoluţie motivată. pg. cercetarea la locul faptei poate determina atât ridicarea unor obiecte sau înscrisuri de la instituţii sau persoane fizice. metodica şi tehnica descoperirii şi fixării urmelor infracţiunii. este necesară prezenţa martorilor-asistenţi (cel puţin doi). efectuată de către organul de urmărire penală.

15 16 Carmen Silvia Paraschiv. a urmelor găsite.215 I. 130 alin. 2. pot fi anexate schiţe. a obiectelor examinate şi a celor ridicate. 91. pe cât posibil. a poziţiei. Deoarece prin intermediul reconstituirii se imită modul de săvârşire a unei infracţiuni. Reconstituirea poate fi efectuată atât în faza de urmărire penală. întrucât prezintă anumite aspecte comune cu cercetarea locului faptei. Îndreptar de practic ă judiciară. astfel încât să fie redate cu precizie şi. Mircea Damaschin – Drept procesual penal. În raport cu art. pg. 130 alin. în afara menţiunilor prevăzute de art. şi alte date specifice.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept între persoanele care se află ori vin la locul unde se efectuează cercetarea sau cu alte persoane ori să plece înainte de terminarea activităţii (art. 129 alin. din moment ce se efectuează la locul infracţiunii şi urmăreşte stabilirea împrejurărilor şi condiţiilor în care a fost săvârşită fapta. benzi video-magnetice etc. (1). role de filme. 129 alin. Reconstituirea Deşi nu este un procedeu de descoperire şi ridicare a înscrisurilor şi mijloacelor materiale de probă. el fiind cel care va repeta modul în care a acţionat la săvârşirea infracţiunii. în prezenţa martorilor asistenţi. (2) combinat cu art. reconstituirea este analizată în acest context. pg. (2)]. Neprezentarea părţilor încunoştinţate nu poate împiedica efectuarea reconstituirii [art. a stării celorlalte mijloace materiale de probă. Reconstituirea se consemnează într-un procesverbal care trebuie să cuprindă aceleaşi date ca şi procesul-verbal de cercetare la faţa locului. Totodată. desene sau fotografii. cum ar fi: descrierea amănunţită a situaţiei locului. Rezultatele cercetării se consemnează într-un proces-verbal care cuprinde15. Ea se desfăşoară numai cu participarea învinuitului sau inculpatului.Neagu. 130 alin. cu dimensiunile respective. părţile din cauză pot participa când este necesar (situaţie în care li se vor aduce la cunoştinţă data şi ora la care se va efectua reconstituirea).4.Drept procesual penal. cât şi în faza de judecată şi numai la faţa locului [art. ultim).4.285 . (1)]. afară de cazul când aceasta nu este posibil. ea este interzisă dacă aduce atingere moralităţii publice16 sau dacă ar crea o stare de pericol pentru o anumită persoană ori s-ar comite o nouă infracţiune (reconstituirea infracţiunii de viol). rolul reconstituirii este de a permite verificarea şi precizarea anumitor date strânse de organele de urmărire penală sau instanţa de judecată prin reproducerea totală sau în parte a modului şi a condiţiilor în care s-a săvârşit fapta.

instanţa neputând aşadar să treacă peste voinţa părţilor litigante. scurte referiri se impun cu privire la o serie de elemente de noutate absolută preconizate de noua legislaţie procesual-civilă. fotografii.07. În cazul procedurii necontencioase (dar şi în cazurile expres prevăzute de lege). menite să răspundă exigenţelor simplificării şi accelerării procedurilor judiciare. faţă de modificările substanţiale ale unor instituţii fundamentale. Ghe.167 Materialul de faţă reflectă dispoziţiile noului Cod de procedură civilă. chiar peste împotrivirea părţilor. cu siguranţă ne îndreptăm cu paşi repezi către momentul la care vom avea un nou cod în materie procesual-civilă. Această prerogativă se manifestă distinct în funcţie de caracterul contencios sau necontencios al procedurii. se pot anexa schiţe. care se vor viza de către organul judiciar (art. 77-78 NCPC . 17 18 Nicu Jidovu.2012 este incertă. La procesul-verbal de reconstituire.06. instanţa îşi va respinge propria cerere de introducere a terţului în proces. Bica – Drept procesual penal.2010 19 Art. o atare posibilitate îi va fi recunoscută judecătorului. Odată cu intrarea în vigoare a NCPC. în cadrul procedurii contencioase.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept descriindu-se amănunţit desfăşurarea activităţii. observăm că principiul disponibilităţii se impune cu prioritate faţă de principiul rolului activ al judecătorului. Dincolo de caracterul lacunar al textului de lege. dacă părţile se opun. 485/15. desene. astfel cum a fost publicat în Monitorul Oficial al României.17 CAPITOLUL III Elemente de noutate. Introducerea din oficiu a unor terţi în proces19 De lege lata introducerea în cauză a unei persoane care nu a fost solicitată nici de către reclamant nici de către pârât. dar şi faţă de introducerea unor instituţii noi. Impactul acestuia asupra sistemului judiciar în ansamblul său va fi unul semnificativ. 131). nr. Dimpotrivă. Pentru ca intrarea în vigoare a NCPC să nu ne ne ia prin surprindere. introducerea terţilor în proces se va face de către judecător. Partea I. pg. conduce în mod inevitabil la nesocotirea principiului disponibilităţii. Consideraţii preliminare18 Chiar dacă intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă („NCPC”) la data de 01.

13 alin. în cazul în care judecătorul are calitatea de pârât într-o cerere de competenţa instanţei la care acesta îşi desfăşoară activitatea. fie de către consilierul juridic20. cu prilejul deliberării. declinarea competenţei. Competenţa facultativă21 NCPC stabileşte o competenţă după calitatea persoanei pentru cazurile în care. (2) raportate la art. (3). (ii) a motivelor de recurs. În schimb. în cele ce urmează vom face referire numai la judecători . figurează un magistrat (judecător sau procuror). numai de către un avocat sau consilier juridic în ceea ce priveşte (i) redactarea cererii de recurs. în recurs. Raţiunea acestui text de lege este aceea de a oferi părţii adverse pârghiile necesare pentru înlăturarea oricăror suspiciuni care ar plana asupra imparţialităţii instanţei la care îşi desfăşoară activitatea judecătorul. în cazul persoanelor fizice există o excepţie de la această regulă – în ipoteza în care partea sau mandatarul acesteia soţ sau rudă până la gradul al doilea inclusiv este licenţiată în drept. un asistent judiciar sau un grefier22. Dacă judecătorul însuşi este cel care formulează cererea de chemare în judecată (dobândind calitatea de reclamant) într-o cerere de competenţa instanţei la care îşi desfăşoară activitatea. 123 NCPC 22 Întrucât procurorii. Sancţiunea incidenta în cazul nerespectării dispoziţiilor menţionate este una drastică – nulitatea recursului. reprezentării. NCPC consacră obligativitatea asistării şi după caz. 82 alin. persoanelor fizice. Obligativitatea asistării şi / sau a reprezentării părţilor în faţa instanţei de recurs fie de către avocat. nici persoanele fizice şi nici persoanele juridice nu vor putea fi reprezentate de către un mandatar care nu are calitatea de avocat sau consilier juridic.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept Semnalăm faptul că NCPC impune judecătorului să repună cauza pe rol („ va repune cauza pe rol”). reclamantul va putea sesiza una dintre instanţele judecătoreşti de acelaşi grad aflate în circumscripţia oricăreia dintre curţile de apel învecinate curţii de apel în a cărei circumscripţie se află instanţa care ar fi fost competentă. (2) NCPC. până la primul termen de judecată la care este legal citat. în calitate de reclamant sau pârât. (iii) exercitarea şi susţinerea recursului. pârâtul poate solicita. 83 alin. în măsura în care acesta constată. asistenţii judiciari şi grefierii sunt asimilaţi judecătorilor în această materie. Art. 20 21 A se vedea dispoziţiile art. NCPC oferindu-i posibilitatea de a opta între oricare dintre instanţele de acelaşi grad aflate în circumscripţia oricăreia dintre curţile de apel învecinate curţii de apel în a cărei circumscripţie se află instanţa care ar fi fost competentă. că se impune introducerea în cauză a unor terţi. Astfel. Aşadar.

335-338 NCPC Art. Stabilirea precisă a duratei cercetării procesului va întâmpina dificultăţi în practică. Lucrurile ca mijloacele materiale de probă23 NCPC reglementează pentru prima dată în mod expres mijloacele materiale de probă. raportat la posibilitatea reală a instanţelor de a aprecia doar printr-o „ pipăire” sumară a fondului. dat fiind faptul că viitoarele părţile litigante nu fac decât să bifeze parcurgerea acesteia fără ca ele să-şi prefigureze cu adevărat stingerea pe cale amiabilă a diferendului. treptat procedura prealabilă din materie comercială (actuala procedură prealabilă în raporturile dintre profesionişti) şi-a pierdut din consistenţă. fotografiile. fotocopiile. sunt astfel de mijloace materiale. pe perioada derulării judecăţii se interpun o serie de factori obiectivi sau 23 24 Art. precum şi alte asemenea mijloace tehnice. dat fiind faptul că. După ce durata necesară a procesului este supusă dezbaterii contradictorie a părţilor. durata necesară soluţionării cauzelor. respectiv acele lucrurile care prin însuşirile lor. discurile. dacă nu au fost obţinute prin încălcarea legii ori a bunelor moravuri etc. prin aspectul lor ori semnele sau urmele pe care le păstrează. redactorii NCPC au înţeles să elimine această procedură din viitoarea reglementare procesual-civilă. judecătorul îşi va prefigura un termen în interiorul căruia cercetarea procesului trebuie finalizată indicându-l în încheierea de şedinţă. Pentru acest motiv. estimarea duratei proceselor va stârni numeroase controverse în practică. Introdusă ca o măsură menită să răspundă exigenţelor creşterii celerităţii soluţionării cauzelor.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept Eliminarea procedurii prealabile în raporturile dintre profesionişti Gândită pentru a da posibilitatea soluţionării pe cale amiabilă a diferendului cu scopul declarat de a evita învestirea instanţei de judecată cu o nouă cauză. Estimarea duratei procesului24 Noua prerogativă a judecătorului are ca punct de plecare imperativul soluţionării cauzei într-un termen optim şi rezonabil 25. ţinând seama şi de împrejurările cauzei. servesc la stabilirea unui fapt care poate duce la soluţionarea procesului. filmele. 6 din NCPC) . această procedură este inutilă fiind de natură a întârzia sesizarea instanţei. 233 NCPC 25 NCPC reglementează dreptul la un proces echitabil în termen optim şi previzibil (Art. Astăzi. benzile de înregistrare a sunetului. În lumina NCPC.

Reintroducerea procedurii de filtrare a recursurilor 30 care sunt de competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Procedura filtru a fost reintrodusă din dorinţa redactorilor NCPC de a asigura controlul de legalitate al instanţei supreme numai în cazuri temeinic justificate. 485 NCPC 30 Art. a răspunsului la întâmpinare. 29 Art. 3) NCPC. Calitatea procesuală activă revine unui complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Reglementarea recursului incident şi a recursului provocat29 Spre deosebire de actuala reglementare care nu prevede recursul incident şi recursul provocat. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept27 NCPC operează o extindere a competenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 28. în măsura în care se invocă motive temeinice. Semnalăm faptul că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie devine instanţa de recurs de drept comun. 512-514 NCPC 28 A se vedea dispoziţiile art. a Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. precum şi a jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 27 Art. însă doar pentru motive temeinice. Faţă de faptul că dezlegarea dată problemei de drept va avea efect obligatoriu pentru instanţele judecătoreşti. învestit cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă. Ceea ce impune însă NCPC este stabilirea duratei prin raportare la condiţiile şi împrejurările de la momentul primului termen de judecată. Sigur că. 487 NCPC .UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept subiectivi care pot conduce la prelungirea acestuia şi care nu puteau fi anticipaţi (cum ar fi de exemplu suspendarea judecăţii). 95 pct. Pe baza recursului. această procedură reprezintă un nou mecanism de unificare a practicii judiciare. al curţii de apel sau al tribunalului. având în vedere şi poziţia doctrinei în problema de drept vizată se va întocmi un raport asupra admisibilităţii în 26 L egea acordă judecătorului facultatea de a reveni asupra măsurii stabilite iniţial. a înscrisurilor noi. a Curţii Constituţionale. în NCPC acestea sunt consacrate expres prin trimitere la dispoziţiile din materia apelului incident şi din materia apelului provocat. aceasta urmând a se pronunţa asupra sesizărilor primite în legătură cu problemele de drept de care depinde soluţionarea cauzei pendinte şi care au primit o soluţie diferită în practica instanţelor. a întâmpinării. o reconfigurare a duratei cercetării procesului este posibilă 26 (aspect care îi conferă acestei încheieri caracter preparatoriu).

Raportul se va comunica părţilor acestea putând formula un punct de vedere scris. Procedura a fost introdusă ca o consecinţă a jurisprudenţei constante a instanţei de la Strasbourg. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va anula sau. cu caracter incidental. (ii) toţi membrii sunt de acord şi (iii) problema de drept care se pune în recurs nu este controversată şi nici să nu face obiectul unei jurisprudenţe constante a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau 2. respectiv posibilitatea părţii de a formula contestaţie în anulare în ipoteza în care instanţa de recurs nu s-a pronunţat asupra unuia dintre recursurile declarate în cauză. 31 32 Art. 4) NCPC Art. dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ 3 condiţii: (i) raportul apreciază că recursul este admisibil. dosarul fiind ulterior repartizat aleatoriu altui complet (căruia NCPC îi recunoaşte expres posibilitatea de a sesiza Completul de 9 judecători. În măsura în care. În măsura în care recursul nu poate fi soluţionat potrivit dispoziţiilor legale menţionate. în unanimitate completul decide că (i) recursul nu îndeplineşte condiţiile de formă. după caz va respinge recursul printr-o decizie motivată care nu este supusă niciunei căi de atac. se va pronunţa o încheiere de admitere în principiu. astfel încât aceasta să corespundă imperativului respectării termenului optim şi previzibil de soluţionare al procesului.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept principiu a recursului. 515-519 NCPC . care a statuat asupra necesităţii introducerii unui mecanism intern care să facă posibilă „contestarea” depăşirii termenului rezonabil. se tinde la atingerea dezideratul conformării legislaţiei procesual-civile cu direcţia stabilită de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. 497 alin. Contestaţia la tergiversarea procesului32 Contestaţia la tergiversarea procesului este un mecanism intern de constrângere a instanţei prin care se tinde la reglarea duratei procesului. Prin această procedură. în cazul în care apreciază că recursul a fost în mod greşit declarat admisibil în principiu). Nepronunţarea asupra unui recurs formulat în cauză – motiv de contestaţie în anulare31 NCPC reglementează expres un motiv de contestaţie în anulare. (ii) motivele de casare invocate şi dezvoltarea lor nu se încadrează în cele prevăzute de lege sau (iii) că recursul este vădit nefondat. Recursul poate fi soluţionat pe fond de completul de filtru: 1. dacă s-a formulat o cerere expresă de către părţi privind judecarea în fond a recursului de către completul de filtru. (2) pct.

Art. 233 NCPC 3. Art. 123 NCPC 2. 485 NCPC . 335-338 NCPC 4. Art.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept BIBLIOGRAFIE 1. Art.

Bucureşti. Art. Bucureşti. „Drept procesual penal”. Bica – Drept procesual penal 16. (2) pct. Nistoreanu Gheorghe.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept 5. “Drept procesual penal. Neagu. Bucureşti. Editura Lumina Lex. 487 NCPC 6. Carmen Silvia Paraschiv. Partea generală“. Paraschiv Carmen Silvia. Theodoru Grigore. Iaşi. Editura Global Lex. Mircea Damaschin – Drept procesual penal 13. Ghe. Europa Nova. 2007 14. Butoi Ioana Theodora. Bucureşti. I. Art. “Martorul pe tărâmul justiţiei” . “Tratat de drept procesual penal”. 2007 19. Drept procesual penal . Neagu. 1999 17. Art. “Drept procesual penal. Tulbure Ştefan. Bucureşti. Suciu. Editura Didactică şi Pedagogică. 77-78 NCPC 10. Dongoroz. 1972 12. Apetrei Mihai. 497 alin. Art. Neagu. Partea Generală”. Bucureşti. 2007Nicu Jidovu. Nae Laurenţiu “Manual de drept procesual penal“. Editura Cugetarea. Art. I. 512-514 NCPC 8. Drept procesual penal. 515-519 NCPC 9. 2004 11. Editura. Editura Pinguin Book. 4) NCPC 7. Criminalistică. V. Îndreptar de practică judiciară 15. Editura Global Lex. Buneci Petre. C. I. 2004 18.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful