UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept

PRIVIRE COMPARATIVĂ ÎNTRE CONTRABANDĂ ŞI EVAZIUNE FISCALĂ

Dreptul Penal al Afacerilor

UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept

Masterand Pitariu Alexandra Noţiuni introductive
Politica fiscală defineşte ansamblul deciziilor adoptate de autoritatea publică pentru: a) reglementarea legală a obligaţiilor fiscale ale entităţilor economico-sociale în vederea constituirii resurselor financiare ale statului necesare realizării funcţiilor şi sarcinilor acestuia; b) stabilirea volumului şi provenienţei resurselor bugetare; c) reglementarea procedurilor de stabilire, urmărire, colectare şi control a resurselor bugetare; d) asistarea contribuabilului în vederea înţelegerii şi aplicării corecte a legislaţiei fiscale1. Politica fiscală influenţează viaţa economico-socială prin obiectivele pe care le Realizează în practică: alimentarea bugetului cu resurse financiare necesare realizării funcţiilor statului; stabilizarea economică, prin care se urmăreşte: realizarea unei rate înalte de creştere economică; atingerea unui nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă; asigurarea stabilizării preţurilor şi menţinerea sub control a inflaţiei; realizarea echilibrului balanţei comerciale şi a balanţei de plăţi externe. Astfel, reglarea economiei şi relansarea creşterii economice asigură sporirea randamentului impozitului, creând premisele materiale pentru diminuarea presiunii fiscale, iar la rândul său, diminuarea ratei fiscalităţii asigură resursele financiare necesare reglării şi relansării creşterii economice. Noţiunile privind „fiscalitatea”, „sistemul fiscal” şi „fiscul” au apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a societăţii, pentru a răspunde unor necesităţi obiective economicofinanciare şi sociale ale statului2. Noţiunea cea mai cuprinzãtoare care defineşte cel mai bine aria de cuprindere a domeniului fiscal şi a întregii activitãţi fiscale este cea de sistem fiscal. Totalitatea impozitelor şi taxelor provenite de la persoanele juridice şi persoanele fizice care alimenteazã bugetele publice formeazã sistemul fiscal. Toate aceste impozite şi taxe sunt percepute prin organe specializate ale statului, în baza unor reglementãri legislative.

1

Dumitru Andreiu Petre Florescu, Paul Coman, Gabriel Bălaşa, Fiscalitatea în România: reglementare, doctrină, jurisprudenţă, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2005, p.3 2 Dumitru Andreiu, Petre Florescu, Paul Coman, Gabriel Bălaşa, op.cit., p.50.

În procesul aşezãrii. organizarea şi activitatea unor organe specializate ale statului. în anumite limite. prin aplicarea cãrora sã fie satisfãcute şi anumite principii sau cerinţe pe care sã le îndeplineascã sistemul fiscal pentru a fi considerat raţional. 72/1996). ţinând seamă de mãrimea venitului sau a averii. potrivit cãreia sunt favorizate categoriile de contribuabili cu venituri mai mici şi greutãţi materiale mai mari. aceste pârghii ale sistemului fiscal dau posibilitatea statului ca. care consfinţesc dreptul de creanţã fiscalã a statului asupra contribuabililor. în conformitate cu Legea Finanţelor publice (Legea nr. resursele financiare publice sunt formate din ansamblul veniturilor administraţiei de stat . sã exercite controlul asupra economiei. rãspunde unor criterii de echitate şi satisface o altã trãsãturã a sistemului fiscal. Volumul diferit al impozitului perceput. Potrivit echitãţii fiecare plãtitor contribuie prin plata impozitelor şi taxelor. asigurarea bunei funcţionalitãţi a mecanismului fiscal şi realizarea creanţelor fiscale impune existenţa. aşezarea şi perceperea impozitelor se pot realiza numai prin utilizarea şi punerea în funcţiune a unui mecanism fiscal. Unitatea impunerii presupune că aşezarea şi perceperea impozitelor şi taxelor sã se facã pentru toţi plãtitorii dupã criterii unitare şi ştiinţifice. a unui aparat fiscal. handicapaţi). Dimensionarea. toate aceste reglementãri legislative de naturã fiscalã sunt considerate ca fãcând parte din sistemul fiscal. fãrã de care toate celelalte componente ale sistemului fiscal ar rãmâne inerte. Echitatea impunerii. la realizarea resurselor bugetare în funcţie de veniturile sale. Aplicarea legilor fiscale. Unitatea impunerii. a unor metode.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept Deoarece impozitele şi taxele sunt instituite prin legi sau acte normative. în sfera de cuprindere a impunerii trebuie sã se regãseascã toţi plãtitorii care obţin sau realizeazã acelaşi obiect care intrã sub incidenţa impunerii. Potrivit universalitãţii. prin aparatul sãu specializat. Trãsãturile ce caracterizeazã sistemul fiscal sunt urmãtoarele: Universalitatea impunerii. şi anume. funcţia socialã. În România. ca şi agenţii economici care utilizeazã forţa de muncã cu capacitate mai redusã (nevãzãtori. tehnici şi instrumente fiscale. urmãririi şi perceperii impozitelor.

Naţional. onis) nu ar fi existat niciodată. ! C. Edil.cit. Cu alte cuvinte. regimul juridic vamal "constituie un dat pentru intervenţia dreptului penal" în vederea sancţionării contrabandei.. 175 defineşte infracţiunea de contrabandă în formă simplă ca fiind trecerea peste frontieră prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal de mărfuri sau de alte bunuri. prin contrabandă se înţelege trecerea peste frontieră prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal de mărfuri sau bunuri. ele constituind alte infracţiuni sau chiar contravenţii. În conformitate cu textele art. nu sunt incluse de lege în categoria contrabandei. p.5. 180 din 1 august 1997 şi a intrat în vigoare după 60 de zile de la publicare. 3 Florin Sandu. radioactive. Cap. FI Sandu sa. muniţiile.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept centrale. Celelalte încălcări ale regimului juridic vamal de genul: folosirea documentelor ce se referă la alte mărfuri. Astăzi. ca acţiune de înfrângere a legii (infractio. Este structurată pe XII capitole şi cuprinde 191 articole. ori trecerea peste frontieră fără autorizaţie a mărfurilor prohibite. a documentelor falsificate. materialele explozive. 200-201. după expresia unor autori 3. op. . Edit. Art. veniturile asigurãrilor sociale de stat şi ale fondului pentru plata ajutorului de şomaj. sustragerea de la vămuire etc. p. XI se intitulează "sancţiuni". supuse autorizării sau altor condiţii cum ar fi: armele. p. observăm că existenţa acesteia presupune că premisa un regim juridic vamal. ale administraţiei de stat locale.6. Actuala lege vamală a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1997.export. Voicu. Fără instituirea unor reguli la trecerea mărfurilor peste frontiere. sub regimul Legii nr. Bucureşti . secţiunea I conţinând dispoziţiile de încriminare a infracţiunilor. Inexistenţa unui asemenea regim juridic ar face inutilă orice discuţie în legătură cu infracţiunea de care ne ocupăm. 3 Florin Sandu. Drept penal ai afacerilor.2002. printre care infracţiunea de contrabandă şi contrabandă calificată. stupefiantele etc. CAPITOLUL I Contrabanda. 175 şi 176 din lege. a prohibiţiilor şi cotelor comerciale de import . infracţiunea de contrabandă are o arie de cuprindere mult mai redusă decât cuvântul care o desemnează. 141/1997. Rosetti. contrabandă. Acceptând că prin contrabandă se înţelege o încălcare cu vinovăţie a legii în scopul eludării taxelor vamale impuse la trecerea mărfurilor peste frontiere. Contrabanda -componentă a crimei organizate.

armelor. acestea fiind. precursorilor şi substanţelor chimice esenţiale. eludarea prohibiţiilor ori evitarea unei formalităţi. . după cum s-a văzut. Esenţa definiţiilor din legile anterioare avea în vedere introducerea sau scoaterea din ţară (adică importul sau exportul) prin încălcarea normelor vamale.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept Contrabandă calificată constă în trecerea peste frontieră. Odată definiţia stabilită. mărfuri sau produse prohibite de genul stupefiantelor. a armelor. de transport sau comerciale. nr. acţiunile şi inacţiunile incriminate constituiau modalităţi normative ale contrabandei. pur şi simplu în scopul sustragerii de la vămuire sau de la regimul vamal. nr. fără autorizaţie. fără autorizaţie. nr. folosind documente nereale sau falsificate. Astfel. de la 1874 şi continuat de celelalte acte normative. Nu se pretinde vreun scop sau vreo consecinţă. 9/1949. constituie infracţiunea de folosire de acte nereale. de a eluda prohibiţiile. În mod laconic se dispune sancţionarea unor acţiuni de trecere a mărfurilor peste frontieră în anumite condiţii. Definiţia contrabandei avansată de L. ori de a evita o formalitate. care se referă la alte bunuri decât cele prezentate în vamă. Iar acest câştig sau avantaj nu poate izvorî decât din neplata taxelor vamale. destul de numeroase. Aparent. de transport sau comerciale falsificate care constituie infracţiunea de folosire de acte falsificate. 176). cel puţin până la L. o interpretare logică a textelor ne conduce la concluzia că prin acţiunile incriminate se urmăreşte tocmai scopul eludării regimului vamal şi încălcarea unor prohibiţii. deşi legea nu intra în detalii. respectiv prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal sau fără autorizaţia necesară pentru unele dintre ele. nimic din toate acestea nu se regăseşte în definiţiile din actuala lege. art. a documentelor vamale. 6/1961 şi de Codul vamal de la 1978. a documentelor vamale. este evident că autorii acţiunilor incriminate au în vedere şi urmăresc scopurile şi urmările de mai sus. în scopul de a nu se plăti taxele datorate fiscului. Nimeni nu-şi asumă riscul de a trece peste frontieră. 141/1997 iese cu totul din cadrul inaugurat de L. la autoritatea vamală. dacă nu ar exista tentaţia unui câştig. Său alte mărfuri. produselor şi substanţelor toxice (art. inclusiv de L. la autoritatea vamală. muniţiilor. La fel se pune problema şi în privinţa celorlalte modalităţi. Art. materiilor explozive sau radioactive. Este greu de acceptat că trecerea mărfurilor peste frontieră prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal s-ar face în alte scopuri şi nu în acela de a nu se plăti taxele vamale. 177 dispune ca folosirea. produselor şi substanţelor stupefiante şi psihotrope. 178 incriminează folosirea. Prin urmare. materiilor explozive etc. muniţiilor. Cu toate acestea.

Astfel. prin unităţi specializate în import-export..UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept 1. prin intermediul fabricilor sau a altor societăţi comerciale aflate într-un fel sau altul în legătură cu ‘’ proprietarii firmelor fantomă’’ aflate în proprietatea sau sub controlul contrabandiştilor. deoarece infracţiunea se consideră săvârşită sub imperiul acestei ultimi legi. sau prin orice alt loc unde sunt descărcate mărfuri care ar fi trebuit să tranziteze statul nostru. Stabilirea timpului în care s-a desfăşurat activitatea ilicită prezintă importanţă pentru o corectă încadrare juridică a faptei penale şi totodată pentru individualizarea răspunderii penale. ‫־‬ ‫־‬ . în porturi aeroporturi.2. Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii: În legătură cu locul comiterii infracţiunii de contrabandă. s-a constat că. se va proceda la aplicarea acestei legi din urmă. în cazul în care infracţiunea a început a fi săvârşită când în vigoare era o lege penală dar care a încetat după intrarea în vigoare a altei legi. de regulă aceste infracţiuni pot fi comise în următoarele locaţii : ‫־‬ ‫־‬ ‫־‬ ‫־‬ ‫־‬ în punctele de trecere a frontierei şi terenurile înconjurătoare.1. chiar dacă este mai aspră.R. feroviare maritime şi de transport. Obiectul infracţiunii de contrabandă. în orice punct de pe linia de frontieră.F. prin intermediul mijloacelor de transport rutiere. 1. staţii C.

nr. prescripţii referitoare la controlul vamal.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept Prin obiect a infracţiunii se înţelege valoarea socială şi relaţiile sociale create în jurul acestei valori. p. Academiei. vămuirea mărfurilor. 1963. S. op. Infracţiuni contra avutului obştesc. pentru drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor. nr. Prin urmare. p. 179 din L. aplicarea tarifului vamal şi se instituie prohibiţii. Bucureşti. Petrovici.. orice marfă sau obiect supus controlului vamal. 175 din L. cit. Kahane. p. 4 Constantin Mitrache. op. Sandu. Şi în cazul acestor variante poate apărea un concurs de infracţiuni când persoanele înarmate nu au dreptul să poarte arme. Cu privire la acel bun sau acea valoare există relaţii sociale pentru a căror stabilitate şi normală desfăşurare se instituie o protecţie prin intermediul normelor de drept penal. 166 5 V.. . fie cu ocazia exportului de mărfuri. Contrabanda şi contrabanda calificată în variantele prevăzute la art. Oancea. obiectul juridic al infracţiunii îl constituie. I. 85. Dongoroz. desfăşurare şi dezvoltare este legată de ocrotirea juridică a unor importante valori sociale"5 formează obiectul juridic al infracţiunii. muniţii. în principiu. care sunt periclitate ori vătămate prin faptă infracţională 4. cil. I. materiale toxice.săvârşite de una sau mai multe persoane înarmate ori de persoane constituite în bandă au ca obiect juridic adiacent relaţii sociale privind regimul armelor precum şi relaţii sociale ce interesează ordinea publică. S. 6 FI. Oancea. viaţa şi integritatea fizică a persoanei. Drept penal român. În orice stat şi în orice timp. desigur. Fodor. ediţia a IV-a revăzută şi adăugită. p. obiect material al infracţiunii de contrabandă poate fi. Edil. Este evident pericolul social al contrabandei săvârşite de una sau mai multe persoane înarmate ori de persoane constituite în bandă. Casa de editură şi presa "Şansa". 2000. 141/1997. etc). stupefiante. În virtutea acestui atribut sunt emise reglementări. Obiect material al infracţiunii de contrabandă îl constituie bunul sustras controlului vamal şi taxării sale (mărfuri indiferent de felul şi natura acestora) ori bunul interzis trecerii frontierei fără autorizaţie (arme. Aceste relaţii sociale "a căror formare. 141/1997. Orice infracţiune este îndreptată împotriva unui obiect direct şi nemijlocit care poate fi un bun sau o valoare. regimul vamal ca valoare socială majoră şi relaţiile sociale ce apar şi se desfăşoară în raport cu acesta. 70 şi urm. protecţia acestei valori sociale prezintă o importanţă deosebită pentru economia de piaţă. 15. Asupra unor astfel de bunuri "cade sau se răsfrânge acţiunea sau omisiunea care formează elementul material al infracţiunii de Contrabandă" 6 comisă fie cu prilejul importului. Respectiv . regimul juridic vamal este o expresie a suveranităţii. În varianta incriminată de art. În cazul contrabandei.

Subiectul activ unic sau singular nu poate fi luat în discuţie pentru a doua ipoteză a textului. datorii la buget. produsele şi substanţele stupefiante. situaţia participanţilor înarmaţi sau constituiţi în bandă care acţionează concomitent (împreună) având astfel calitate de autori (coautori) sau succesiv. de asemenea. complici şi instigatori. Formele agravate ale infracţiunilor de contrabandă şi contrabandă calificată prevăzute la art. sprijinită. 143 din 26 iulie 2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. propriu oricărei infracţiuni. 179 din L. dispozitive. în raport de împrejurările şi condiţiile în care s-a acţionat. S-au consemnat şi cazuri de contrabandă cu obiecte aşa-zise "exotice": păsări şi animale rare. Obiectul este un factor preexistent. Subiectul activ unic la aceste forme poate exista doar în cazul făptuitorului înarmat. având calităţi diferite (autori. 17 din 2 aprilie 1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept Obiectul material al contrabandei calificate prevăzută de art. nr. produsele şi substanţele stupefiante şi psihotrope. susţinută de grup.de L. Dacă o persoană făcând parte dintr-o bandă acţionează izolat. Toate aceste bunuri sau obiecte sunt instrumente. În cazul multor infracţiuni textele de incriminare nu fac referiri directe la obiectul lor. apă potabilă. piese. materiile explozive sau radioactive. un subiect activ unic şi unul plural. precum şi de cele când acţionează mai multe persoane înarmate sau constituite în bandă. S-a pus în discuţie. Pe de altă parte. fără ca restul grupului să o sprijine în vreun fel ori să aibă cunoştinţă despre acţiunea sa. materii astfel definite prin dispoziţii legale. muniţiile. nr. nr. determinată. substanţe. produse. nr. Vor exista. De exemplu "armele de foc" şi "muniţiile" sunt definite de art. Dacă dimpotrivă. instigatori). Este vorba de situaţiile când autorul acţionează singur şi înarmat. acea persoană a fost ajutată. Este în afara logicii a se admite ca un individ s-ar putea "constitui" în bandă. 3 şi 4 din L. suntem în prezenţa unui subiect activ unic al infracţiunii de contrabandă. autori (coautori). produsele şi substanţelor toxice. 141/1997 este precis şi limitativ indicat în text: armele. complici. precursorii şi substanţele chimice esenţiale . precum şi a numărului de trei sau mai mulţi făptuitori. precursorii şi substanţele chimice esenţiale. respectiv a persoanelor constituite în bandă. după caz. 141/1997 presupun. acesta rezultând din descrierea faptei sau din indicarea scopului urmărit de făptuitor. aşa cum s-a văzut. Unul dintre motivele acestor diferenţieri a fost acela al aplicării . 176 din L. Importanţa cunoaşterii obiectului infracţiunii constă în aceea că inexistenţa lui duce la inexistenţa infracţiunii. doctrină şi legislaţia recentă consideră banda ca fiind o grupare de mai multe persoane. atunci subiectul va fi plural.

1. traficul de substanţe toxice (art. acolo unde vreunul din textele enumerate prevede o pedeapsă mai mare decât închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi se va aplica prevederea respectivă. 302 2 C. Pluralitatea subiectului activ al contrabandei prevăzută la teza a ll-a a art. 323 C.). iar pentru contrabandă calificată .). pen. Este cazul art. pen. nr. împrejurare care se valorifică o singură dată (ex. Împrejurările concrete care ar putea determina concursul sunt: preexistenţa asocierii şi a unor infracţiuni. nr. II. nr. Această circumstanţă agravantă nu se aplică dacă în conţinutul agravant al infracţiunii intră ca element circumstanţial. Casa de Editură şi Presă "Şansa' SRL . Apreciem că asemenea dezbateri nu sunt utile şi nu prezintă interes deoarece. dacă legea penală nu prevede o pedeapsă mai mare (art. Drept penal. Dacă asocierea s-a constituit exclusiv în scopul săvârşirii faptelor de contrabandă. în antecedentele asocierii.). 312 C. aplicarea regulilor concursului de infracţiuni nu ar avea nici o justificare teoretică sau practică. nr.3. indiferent de contribuţia acestora la săvârşirea infracţiunii 7 şi indiferent dacă toţi răspund penal. pen. traficul de droguri (art. pen. Expresia din finalul art. 3 din L. 179 teza a II-a din L.pen. 141/1997.). săvârşirea faptei de două sau mai multe persoane împreună. 75 alin. 279 C.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept prevederilor art. 141/1997 (persoane constituite în bandă). Într-o asemenea ipoteză. 179 din L. referitoare la circumstanţa agravantă a săvârşirii faptei de trei sau mai multe persoane împreună.pen. 300/2002). În consecinţă. 33 din L. în anumite împrejurări. am fi în prezenţa unei "bande : în înţelesul art. 175 şi 176 din L. circumstanţa agravantă prevăzută de art.: furtul calificat comis de două sau mai multe persoane împreună). 5 C. vol. 75 alin. pen. altele decât contrabandă. nr. 2791 C.închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi. 279. nerespectarea dispoziţiilor privind importul de deşeuri şi reziduuri (art. (nerespectarea regimului materialelor nucleare sau altor materii radioactive care a avut 7 C-tin Bulai. 1 lit. 143/2000) şi operaţiuni ilicite cu precursori (art. aşa cum s-a admis în doctrină. pen.). Sancţiuni Legea prevede pentru infracţiunea de contrabandă pedeapsa închisorii de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi. partea generală. nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive (art. a C. 141/1997). poate determina un concurs real cu infracţiunea de asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni (art. 176 ("dacă legea penală nu prevede o pedeapsă mai mare") are în vedere textele din Codul penal şi din unele legi penale speciale care incriminează nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor (art. se realizează indiferent dacă toate trei persoanele sunt prezente ori nu la locul faptei. 1 lit.alin. a C.

143/2000 (introducerea sau scoaterea din ţară precum şi importul ori exportul de droguri fără drept). dacă acele legi nu dispun altfel. 14 C. p. C. În cazul contrabandei calificate. Desigur că pentru aplicarea pedepselor prevăzute de lege. 118 lit. C. 2 C.5 C. (nerespectarea regimului materialelor explozive care a avut ca urmare producerea unui pericol public sau a unor consecinţe deosebit de grave). civ. 141/1997). e. op. 3022 alin. partea generală. 141/1997 la exportul de mărfuri nu se încasează taxe vamale. Potrivit art. cit. muniţii. infractorul este obligat la plata echivalentului lor în bani (art. . sunt asimilate lucrurilor produse prin infracţiune deoarece au căpătat o astfel de stare8. 998 C. radioactive. în temeiul art. Dacă. nr. instanţele de judecată trebuie să constate că infracţiunea s-a consumat. Dongoroz ş. Prin urmare. 183 din L nr. şi art. Atât în situaţia lucrurilor care au făcut obiectul contrabandei cât şi al contrabandei calificate nu prezintă relevanţă dacă acestea erau sau nu în proprietatea făptuitorului ori a participanţilor la comiterea faptelor. Atât doctrina penală cât şi practică judiciară din ultima perioadă au acceptat ca infracţiunile de contrabandă şi contrabanda calificată se consideră consumate atunci când mărfurile sau bunurile au fost trecute ilegal frontiera. pen. pen. Mitrache. în literatura juridică s-a susţinut întemeiat ca lucrurile introduse în ţară prin contrabandă. pen. 83 din L. a. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. rezultate sau produse prin fapta prevăzută de legea penală. Desigur că acestea nu au caracterul unor sancţiuni penale nici al măsurilor de siguranţă.a. Academiei. Nu orice trecere de mărfuri sau bunuri peste frontieră atrage obligaţia titularilor operaţiunii de a plăti taxe vamale. mărfurile sau bunurile care au constituit obiectul material al contrabandei vor fi supuse confiscării speciale în temeiul art.. ca fiind obţinute. 362 C. (nerespectarea dispoziţiilor privind importul de deşeuri şi reziduuri dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagube importante economiei naţionale). art. statul are dreptul la despăgubiri în temeiul art. totuşi. II.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept consecinţe deosebit de grave).. Dacă infracţiunea de contrabandă sau contrabandă calificată a fost săvârşită de una sau mai multe persoane înarmate ori constituite în bandă.) sunt supuse confiscării speciale în temeiul art. voi. pedeapsa este închisoarea de la 5 la 8 V. 177. stupefiante etc. Edit. 3 . deşi au preexistat faptei penale. pen. art. art. 1970. 118 lit. 281 alin. p. 318. pr. pen. Bucureşti. materii explozive. C. pen. prin fapta incriminată s-a eludat plata obligaţiilor fiscale. Când mărfurile sau alte bunuri care au făcut obiectul infracţiunii nu se găsesc. lucrurile care au constituit obiectul material al acesteia (arme. dispoziţiile din partea generală a acestui cod se aplică şi faptelor sancţionate penal prin legi speciale. Deşi legea vamală nu conţine prevederi exprese referitoare la luarea măsurilor de siguranţă. 3 din L nr.

op. pen. nu pot fi stăvilite doar prin sancţiuni civile.G. Când contrabanda sau contrabanda calificată a fost comisă de angajaţi sau reprezentanţi ai unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operaţiuni de import export. 9 Fi. Rezultă de aici că mijloacele de combatere trebuie căutate în altă parte. tentativa la contrabandă se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani şi 6 luni şi interzicerea unor drepturi. aprobat prin H. fiind necesare măsuri represive cu caracter penal. adică a celei legale. Explicaţii cu privire la aceste modalităţi ale contrabandei au fost expuse anterior. confiscări) 10. în folosul acestor persoane juridice se poate aplica şi interdicţia exercitării ocupaţiei. În conformitate cu art. 20 alin. iar în temeiul art. Oportunitatea incriminării şi combaterii infracţiunii de contrabandă Dintotdeauna contrabandă a fost considerată o încălcare gravă a legii deoarece prin săvârşirea ei se pun în pericol şi se lezează valori sociale de maximă importanţă pentru ordinea de drept. Sunt situaţii. 2 C. cit. de cele mai multe ori. 6 10 A se vedea contravenţiile vamale din Regulamentul de aplicare al codului vamal al României. Pentru a limita cât mai mult producerea unor asemenea fenomene. potrivit art. Mai exact. Asemenea practici au ca principal efect întreţinerea aşa-numitei "economii subterane" şi. subminarea celei de "suprafaţă". pen.9 Dincolo de eventualitatea sau realitatea prejudiciilor cauzate intereselor fiscale ale statului se află interesele legitime ale cetăţenilor periclitate prin introducerea sau scoaterea frauduloasă a mărfurilor în şi din ţară. Prima reacţie a statului este aceea de a înăspri sancţiunile şi de a spori exigenţa controlului. iar tentativa la contrabandă calificată se pedepseşte cu închisoare de la un an şi 6 luni la 6 ani şi interzicerea unor drepturi. 141/1997 tentativă la contrabandă şi contrabandă calificată se pedepseşte. 1.p.. Sandu.4. urmăresc un scop reparatoriu (amenzi. . 181 din L nr.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept 15 ani şi interzicerea unor drepturi. 1114/2001. dar practica demonstrează că frauda nu dispare şi nici măcar nu se diminuează. datorită gravităţii lor. însă. pedeapsa este cuprinsă între jumătatea minimului şi jumătatea maximului prevăzut de lege pentru infracţiunea consumată. în consecinţă. Acestea se înfăptuiesc prin incriminarea contrabandei şi a celorlalte infracţiuni vamale. statul intervine cu măsuri care. 64 C. când încălcările reglementărilor legale.

Obligaţia statului român de a incrimina şi combate infracţiunile vamale. constituie o implicită garantare a dreptului de proprietate a averii tuturor cetăţenilor. Bucuresti. în ansamblul ei.Boroi – “Dreptul penal al afacerilor”. În cadrul raportului fiscal are loc o transmisiune de proprietăţi din proprietate a unei persoane în patrimoniul statului. Editura C. Dispoziţia constituţionala potrivit căreia se instituie obligativitatea stabilirii numai prin lege a impozitelor. Cheltuielile publice prezintă interes fie pentru comunitatea naţionala.138 . 11 C. Voicu. în principal contrabandă. imediată şi viitoare. În temeiul acestora. persoana juridică.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept Studiile şi analizele de specialitate au relevat că temperarea spiritului fiscal. creşterea producţiei de mărfuri. a nivelului de trăi şi educarea contribuabililor pot determina în mod natural reducerea fraudelor vamale. fie pentru comunităţile autohtone administrativ-teritoriale dacă se referă la cheltuielile ce se află în grija administraţiei publice locale. la care a aderat ori le-a ratificat.H. Ediţia 3. derivă şi din prevederile unor acte normative internaţionale la care românia este parte. CAPITOLUL II EVAZIUNEA FISCALĂ Codul penal. cu caracter obligatoriu şi gratuit. taxelor şi a altor venituri care susţin bugetul de stat. fără însă a avea caracter de penalizare sau expropriere11. inclusiv eliminarea riscului vreunui prejudiciu cauzat prin săvârşirea infracţiunii de contrabandă. În domeniul fiscal raportul fiscal este definitiv statornicit şi este izvorât din dreptul pe care îl are statul. precum şi orice lege. 2006. Contribuţia cetăţenilor la cheltuielile publice se realizează prin plata de impozite şi taxe. pag. în general îmbunătăţirea stării comerciale. dar fără o contraprestaţie imediată şi echivalentă. trebuie să admită şi să sancţioneze orice încălcare a prevederilor sale imperative. de a obliga alte persoane fizice sau juridice la o prestaţie. Al.Beck. România şi-a asumat obligaţia de a asigura drepturile şi libertăţile tuturor persoanelor indiferent de cetăţenie sau naţionalitate aflate în teritoriul său vamal. în măsura în care privesc sarcinile financiare generale ale statului. cât şi bugetul asigurărilor sociale de stat.

încalcă prevederile legii.despre obligaţia de a contribui. distrugerea sau ascunderea de acte contabile. în actele contabile ori în alte documente legale. prin nedeclararea. prin impozite şi taxe. în noua Lege nr. în actele contabile sau în alte documente legale. a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate. memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor. omisiunea. a evidenţierii. Comparativ cu Legea nr. dar şi de pericol şi se poate realiza în una din următoarele forme în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale: ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile. fiscale sau vamale. s-au definit mai mulţi termeni folosiţi în lege pentru o mai mare precizie. iar pe de altă parte. declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept Mai precis. cât şi persoanele juridice.persoane fizice şi juridice străine. în tot sau în parte. în materialitatea ei. Această lege are o dublă destinaţie.241/2005) pentru prevenirea şi combaterea cu mai multă eficientă a acestor categorii de infracţiuni s-a impus cu necesitate. alterarea.241/2005 se prevede patru elemente principale de noutate: se consacră faptul că noua lege stabileşte şi măsuri de prevenire a evaziunii fiscale. substituirea. degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală şi ale Codului de procedură penală. de a constitui instrumentul juridic în temeiul căruia să fie angajată răspunderea penală a celor cu rea-credinţă. executarea de evidenţe contabile duble. Pornind de la evoluţia de ansamblu a criminalităţii economicofinanciare promovarea unei noi legi (Legea nr. evidenţierea. o infracţiune de prejudiciu. la suportarea cheltuielilor publice şi de a preveni asupra consecinţelor sancţionatorii la care se expun în cazul sustragerii frauduloase de la îndeplinirea îndatoririlor fiscale. Infracţiunea de evaziune fiscală reprezintă. pe de o parte de a aviza contribuabilii.87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale. s-au instituit noi sancţiuni denumite infracţiuni în legătura cu infracţiunile de evaziune fiscală. s-au incriminat mai multe fapte ca infracţiuni de pericol. trebuie subliniat că subiectele plătitoare de impozite şi taxe sunt atât persoanele fizice. sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare. . folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor. a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive.

1. · Scăderea din veniturile impozabile a cheltuielilor de protocol. nu ar trebui să scape de la impozitare. indiferent dacă acestea au avut loc sau nu. în toate timpurile. povara acestor obligaţii au făcut să stimuleze. deci. · Constituirea de fonduri de amortizare sau rezervă într-un cuantum mai mare decât cel justificat din punct de vedere economic. fiind. În funcţie de modul cum poate fi săvârşită. Evaziunea fiscală legală Evaziunea fiscală realizată la adăpostul legii permite sustragerea unei parţi din materia impozabilă fără ca acest lucru să fie considerat contravenţie sau infracţiune. ilicită sau frauduloasă. în condiţiile respectării riguroase a cerinţelor principiilor generalităţii şi echitaţii impunerii. · Interpretarea favorabilă a dispoziţiilor legale.1. . · Folosirea prevederilor legale privind donaţiile filantropice. îi atinge în cel mai sensibil interes: interesul bănesc. reclamă şi publicitate. faptele de evaziune fiscală. ingeniozitatea contribuabililor în a inventa procedee diverse de eludare a obligaţiilor fiscale. componente ale averii ori a anumitor acte şi fapte care. Evaziunea legală este posibilă deoarece legislaţia din diferite ţări permite scoaterea de sub incidenţa impozitelor a unor venituri. bazate pe interpretarea favorabilă a legii (evaziune fiscală legală).UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept 2. 2.1. Evaziunea fiscală a fost întotdeauna în special activă şi ingenioasă pentru motivul că fiscul lovind indivizii în averea lor. parţi de venituri. sau mai ales. Metodele cele mai frecvent folosite sunt următoarele: · Investirea unei parţi din profitul realizat în achiziţii de maşini şi utilaje pentru care statul acordă reduceri la impozitul pe profit. În practică. sunt diversificate şi numeroase. în valoare mai mare decât cele care rezultă din aplicarea cotelor legale. în funcţie de inventivitatea contribuabililor şi largheţea legii. care prevăd importante facilitaţi pentru contribuţiile la sprijinirea activităţilor socio-culturale. ştiinţifice şi sportive. Clasificarea evaziunii fiscale Multitudinea obligaţiilor pe care legile fiscale le impun contribuabililor ca şi. evaziunea fiscală cunoaşte două forme de manifestare: evaziune care poate fi realizată la adăpostul legii (evaziune legală) şi evaziune care se realizează cu încălcarea legii.

acest fenomen antisocial trebuie combătut puternic. · Fraudă pe termen scurt.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept Evaziunea legală poate fi evitată prin corectarea.1. · Sindromul „Phoenix”.V. perfecţionarea şi îmbunătăţirea conţinutului legilor care au făcut-o posibilă.A se declara în stare de faliment sau se lichidează. când o firmă ce avea obligaţii de plată a T. naţional. care şi-a creat în timp o bună reputaţie prin comportament şi rezultate. Drept urmare. dar apare o altă firmă cu acelaşi director. însă după rambursare întreprinderea în cauză îşi încetează activitatea. În ţările cu o experienţa bogată în fiscalitatea adaptată cerinţelor economiei de piaţa. . care poate fi întâlnita atunci când o nouă întreprindere înfiinţata (cu intenţia ascunsă de a obţine bani prin pretenţii false). deci.A) poate fi întâlnita şi sub forme. diminuarea profitului impozabil şi. reducerea la minimum a impozitului datorat. · Sindromul „companiilor multiple” apare în cazul în care sunt înregistrate mai multe firme. pe această bază. ci a devenit unul internaţional. a cheltuielilor de circulaţie ori a cheltuielilor aferente altor surse de venituri. 2. înaintează organelor fiscale o cerere justificată de rambursare a T. declarându-se în stare de faliment. Evaziunea fiscală frauduloasă Evaziunea fiscală frauduloasă se întâlneşte pe o scară mult mai largă decât evaziunea licită şi se înfăptuieşte cu încălcarea prevederilor legale. pe fraudă şi pe reacredinţă. încetează brusc plăţile.V. iar plătitorul dispare. printre care şi una fantomă. bazându-se. cum sunt: · Fraudă pe termen lung.V. Indiferent dacă agentul economic foloseşte calea neînregistrării corecte (nedeclarării la organul fiscal) a tuturor veniturilor realizate din activitatea de baza ori din alte surse sau pe aceea a încălcării nejustificate a costurilor de producţie.2. Pe măsura adâncirii cooperării economice internaţionale şi a dezvoltării – pe multiple planuri – a relaţiilor dintre state cu sisteme fiscal diferite şi cu un nivel de fiscalitate diferit. evaziunea fiscală nu se mai manifestă doar ca un fenomen intern. după ce în prealabil a avut grijă să-şi transfere profitul în altă ţară.A. care apare atunci când un agent economic. evaziunea fiscală (specifică mai ales T. şi anume. fiindcă sustrage de la bugetul statului un volum important de resurse financiare care ar putea fi folosit pentru acoperirea unor cheltuieli de ordin social sau economic. obiectivul urmărit de acesta este unul singur.

înregistrarea repetată a unor facturi de intrare. etc12. Locul şi timpul comiterii evaziunii fiscale Locul şi timpul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală prezintă relevanţă din două perspective. în funcţie de Legile şi realităţile fiscale ale acestora. de asemenea. locul şi timpul săvârşirii faptelor trebuie avute în vedere. după caz.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept · Manipulările insignifiante care se concretizează în efectuarea unei serii de modificări mărunte în contabilitate. importanţa stabilirii acestora fiind dată atât de necesitatea clarificării elementelor constitutive. Bucuresti.2.1. cât prin gradul de consimţire la impozit. pentru că pot reprezenta cerinţe esenţiale pentru existenţa infracţiunilor. Am observa. Activităţile ilicite comise În primul rând. diferenţiat în funcţie de fiecare infracţiune în parte. şi ele sunt cele care trebuie să fie foarte clar stabilite. Principalele probleme ce trebuie clarificate pe parcursul investigării infracţiunilor de evaziune fiscală 2. aşa cum a rezultat din analiza la care le-am supus anterior. 241/2005. infracţiunile de evaziune fiscală nu înregistrează condiţii speciale cu privire la locul şi timpul săvârşirii lor. comisiuni sau omisiuni.478 . cât şi a altor aspecte ce ţin de administrarea probelor în cauză. Dimensiunile evaziunii fiscale diferă de la o ţară la alta. În primul rând. trebuie să se constate într-o manieră corectă care a fost modul de operare prin care fapta antisocială a fost comisă. ca. iar eficacitatea sistemului fiscal se măsoară nu atât prin nivelul veniturilor fiscale atrase la buget. Aceste comportamente pot fi. pag.Văcărel si colaboratorii – „Finanţe publice”.2. cu ocazia conturării dimensiunilor fenomenului de fraudă fiscală că modul de operare poate fi dintre cele mai diverse. 2002. 12 I. Nivelul evaziunii fiscale într-un anumit stat este invers proporţional cu gradul de consimţire la impozit al contribuabililor din acel stat. de exemplu omiterea de la însumare a unor pagini. Comportamentele care alcătuiesc elementul material al infracţiunilor de evaziune fiscală sunt diverse. Editura Didactica si Pedagogica R. reportare greşită. Din analiza incriminărilor pe care le cuprinde Legea nr.2. Totuşi. 2. 2.A. Ediţia a III-a. dar şi pentru că generează o serie de consecinţe referitoare la consumare şi la competenţă.2.

87/1994. în situaţii excepţionale. • • Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale. în afară celor stabilite prin lege. În concordanţă cu reformele fiscale ale statului român. Evaziunea fiscală frauduloasă Noţiune. la cheltuielile publice.1. care înlocuieşte şi abrogă Legea nr. act ce implică o încălcare a principiului egalităţii contribuabililor în faţa impozitului. Faptele menţionate de legea specială privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale ca infracţiuni se regăsesc în lege. de finanţare a cheltuielilor publice. Orice alte prestaţii sunt interzise. Din punct de vedere teoretic. aşa cum prevede şi Legea fundamentală a statului în art. Fapte de evaziune fiscală prevăzute în Legea nr. impozitul trebuie investit numai dacă are o funcţie fiscală. evaziunea fiscală este reprezentată de fapta de sustragere de la plata către stat a materiei impozabile impuse. cu intenţie. Din punct de vedere legislativ. 56 din Constituţia României cu privire la contribuţiile financiare în care se specifică:” • Cetăţenii au obligaţia de a contribui prin impozite și taxe.” Evaziunea fiscală este reglementată expres printr-o lege specială: Legea nr. Prezentare comparativă între evaziunea fiscală frauduloasă şi evaziunea fiscală legală 2. acestea fiind următoarele: – Art.3.3. actuala legislaţie specială în domeniul fiscal tinde să asigure respectarea unei îndatoriri fundamentale menţionate de art. nu reface documentele de evidenţă . 56. Reglementare. la capitolul II. având drept consecinţă financiară negativă micşorarea veniturilor publice. 241/2005. 241/2005. operând ambele într-un scop comun: prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept 2. 3 – “Fapta contribuabilului care. neprivilegiind pe nimeni şi neţinând cont de repartiţia avuţiilor sau a structurilor sociale.

în sedii. în scopul “motivării” pentru diminuarea . banderole sau formulare tipizate. . după ce a fost somată de trei ori. sub orice formă. de timbre. 8 – “(1) Stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor. utilizate în domeniul fiscal. a evidenţierii. a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate. utilizate în domeniul fiscal. fără drept. 6 – “Reţinerea şi nevărsarea. falsificate”. fiscale sau vamale”. Lit. în actele contabile ori în alte documente legale. (2) Tipărirea sau punerea în circulaţie. de exemplu achiziţionarea unor materii prime şi comercializarea unor produse – bunuri economice – neavând documente de provenienţă”. – Art. subevaluarea cantitativă în scopul micşorării bazei impozabile. în tot sau în parte. în termenul înscris în documentele de control. c) “evidenţierea. cu regim special”. incinte ori pe terenuri. fără drept.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept contabilă distruse. 7 – “(1) Punerea în circulaţie. b)” omisiunea. banderolelor sau formularelor tipizate. documentele legale şi bunurile din patrimoniu. a timbrelor. – Art. a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive”. – Art. – Art. 4 – “Refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente. 5 – “Împiedicarea. în scopul împiedicării verificărilor financiare. alt exemplu fiind includerea necorespunzătoare în costurile produselor ori a prestărilor de servicii a unor cheltuieli care privesc activitatea altor firme.Art. imperativ – de exemplu încadrarea activităţii economice a întreprinderii în perioada de facilităţi în baza unor autoextinderi şi speculaţii legale. – Art. în condiţiile prevăzute de lege. cu intenţie. 9 – “(1) Fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale: Lit. a) “ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile. fiscale sau vamale”. taxelor sau contribuţiilor. Lit. a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat”. deşi acesta putea să o facă”. în cel mult 30 de zile de la scadenţă. cu regim special. a organelor competente de a intra. de exemplu. cu scopul efectuării verificărilor financiare. cu ştiinţă. de exemplu declararea parţială a unor venituri ce se supun impozitelor şi taxelor ori încălcarea legislaţiei prin aplicarea unor impozite mai mici decât cele prevăzute în mod legal. având ca rezultat obţinerea. în actele contabile sau în alte documente legale. a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă”. mai ales pentru produsele din import”.

aceasta este una dintre cele mai răspândite infracţiuni din domeniul economico-juridic.-ului”.V. toţi contribuabilii se supun aplicării impozitelor. memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor”. a T. urmărindu-se întocmirea unor cheltuieli ce nu sunt necesare. Evaziunea fiscală legală Evaziunea fiscală legală presupune anumite facilităţi fiscale de care “contribuabilul” doreşte să beneficieze într-o măsură cât mai mare de avantajele permise de normele fiscale actuale. potrivit căruia.2. e)” executarea de evidenţe contabile duble. folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor. Lit.3.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept impozitului legal sau. al băuturilor alcoolice) sau potrivit unei speţe desprinse din decizia nr. 2287 din 8 mai 2002 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Lit. Această realitate fiscală o putem considera drept o excepţie de la principiul neutralităţii impozitelor. declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate”. secţia penală: confirmarea fictivă în actele vamale a cisternelor cu alcool în scopul prejudicierii bugetului de stat prin neplata accizelor şi a T. d) “alterarea. g) “substituirea. fiscale sau vamale. prin nedeclararea. 2. degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală şi ale Codului de procedură penală. Lit.A. de exemplu întocmirea unor evidenţe contabile duble sau incomplete cu privire la impozitele şi taxele datorate realizării unor operaţiuni de comerţ în mod fictiv”. f) “sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare. ori încercarea unei contabilizări a profitului în funcţie de societatea care beneficiază de facilităţi fiscale sau realizarea unei pseudovânzări în scopul eliminării produselor purtătoare de accize (cazul ţigărilor. Printre cele mai întâlnite cazuri de evaziune fiscală legală se înscriu următoarele: . sau se poate săvârşi prin translaţiile fictive de marfă între societăţile aceluiaşi întreprinzător. urmată de fapt de livrarea produselor în interiorul ţării.” Evaziunea fiscală poate fi considerată un fenomen ce se regăseşte atât la nivel naţional.V. cât şi internaţional. Lit.A. distrugerea sau ascunderea de acte contabile. sau neachitarea taxelor vamale. un alt exemplu – realizarea importurilor temporare folositoare producţiei pentru export.-ului. fără nici un fel de discriminare. De asemenea.

2. pe care le eludează pentru a se sustrage de la plata impozitelor. urmărindu-se interesul familial. fapt ce nu corespunde interesului economic. o măsură legală ce doreşte desfăşurarea ori încurajarea investiţiilor în afara ţării. susţinute de către stat. caz în care veniturile se împart între aceştia în scopul micşorării cuantumului impozabil. iar astfel venitul total impozabil al membrilor de familie se va împărţi în mod egal şi nu proporţional contribuţiei fiecăruia. pregătirea profesională a angajaţilor. evitând astfel aplicarea corectă a regimului fiscal. investirea parţială a profitului în achiziţia unor maşini sau echipamente tehnice pentru care statul acordă reduceri ale impozitului pentru venitul obţinut. Optarea între impozitul pe venitul persoanelor fizice şi regimul de impunere ce se aplică veniturilor încasate. urmărindu-se doar micşorarea masei impozabile. 5. al imaginii acesteia ş. Acordarea salariaţilor a avantajelor bunurilor în natură oferite de companie – telefoane mobile. În cadrul desfăşurării activităţii comerciale. maşini de serviciu.a.. cheltuieli privitoare la practică producţiei de bunuri economice. de protecţie a mediului său a sănătăţii şi integrării tuturor persoanelor defavorizate în societate etc. se pot constitui depozite de păstrare şi administrare a fondurilor de către părinţi în favoarea copilului minor. . incluzând cheltuielile de benzină etc. sumele distribuite pentru contractele de cercetare ce au inclus ca obiect programe de interes naţional. indiferent dacă sunt reale sau nu. Excluderea din masa impozabilă a cheltuielilor survenite cu munca. 4. 5 Aceste fapte de evaziune fiscală legală se săvârşesc întrucât contribuabilii caută imperfecţiuni în legi. Utilizarea limitativă a dispoziţiilor legale privind donaţiile filantropice.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept 1. situaţia favorizând diminuarea corectitudinii profesionale.d.m. în situaţia membrilor de familie asociaţi. taxelor. Eliminarea din venitul impozabil a cheltuielilor pentru reclamă sau protocol. – De către patroni în scopul micşorării sumei totale impozabile şi distribuind banii în folosul întreprinderii economice privind capitalul fix. Aplicarea legislaţiei privind întreprinderile familiale (înainte asociaţii familiale) sau a societăţilor comerciale constituite de soţia şi copiii întreprinzătorului. 7. Realizarea unor fonduri de amortizare sau de rezervă cantitativ mai mari decât cele ce s-ar justifica din punct de vedere economic. 6. implicit abonamente telefonice. de asemenea. 8. 3.

actul contribuabilului trebuie să permită impozitarea conform legii. sunt reglementate legal exonerări sau alte forme de stimulente fiscale. 2. jurisprudenţa olandeză a formulat patru condiţii ce trebuie îndeplinite cumulativ: 1. c) abuzul (sau utilizarea forţată) a normelor juridice civile 6. 241/2005privind prevenirea şi sancţionarea evaziunii fiscale. evaziunea fiscală legală apare în cazul în care posibilul evazionist face uz de procedee pe care legea le permite. se propun mai multe criterii în literatura de specialitate în acest scop: a) existenţa unei motivaţii de natură fiscală a contribuabilului. Criterii de Diferenţiere între evaziunea fiscală frauduloasă şi evaziunea fiscală legală Dacă evaziunea fiscală frauduloasă include actele comisive şi omisive săvârşite de contribuabili (subiecţi impozabili sau taxabili) ce reprezintă încălcări ale prevederilor fiscale. De asemenea. incluzând aplicarea răspunderii juridice sub formă contravenţională sau penală. în scopul depistării fraudei fiscale. În vederea diferenţierii certe a actelor cu aparenţă de evaziune fiscală frauduloasă de faptele de evaziune fiscală sancţionate de Legea nr. cât şi penale. În acest sens.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept 2. în scopul promovării unor activităţi de ordin fiscal. 3.4. care conduc atât la consecinţe financiare negative (pentru stat şi implicit pentru ceilalţi contribuabili defavorizaţi privind mărimea veniturilor familiilor acestora). b) obţinerea profitului dintr-o operaţie economică. aceasta se prezintă sub două forme distincte: ➢ evaziunea fiscală frauduloasă – presupune încălcarea unor prevederi legale. ➢ evaziunea fiscală legală – realizată în baza unor dispoziţii legale ce permit şi chiar favorizează sustragerea de la o parte din materia impozabilă. . fără să se considere o încălcare a legii. generator de impozite. un exemplu l-ar constitui situaţia în care. acesta săvârşindu-le cu intenţie. în antiteză. 4. Ca modalitate de realizare a evaziunii fiscale. acesta să fie unul “neobişnuit” sau “anormal”. rezultatul de natură economică trebuie să fie “sensibil identic” celui produs la un act obişnuit. Acelaşi act să reprezinte intenţia de a eluda legea.

respectiv a impozitului pe profit. ci şi a scopului.8. deşi pot conduce la sustragerea de la plata către stat a materiei impozabile impuse. și anume intenţia. Pentru reţinerea infracţiunii de evaziune fiscală frauduloasă este necesară nu numai dovedirea intenţiei. Pentru considerentele expuse mai sus. potrivit căruia.) sau în infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale (potrivit art. p. faptele de eroare contabilă nu pot fi încadrate juridic drept evaziune fiscală frauduloasă. neglijenţa în serviciu se aplică și pentru funcţionari. 258 din C.5. Astfel. nu pot fi încadrate ca infracţiuni de evaziune fiscală din cauza lipsei elementului subiectiv. coroborat cu art. În cazurile în care majorarea cheltuielilor se datorează întocmirii unor evidenţe contabile eronate de către contribuabili. deşi produc consecinţe asemănătoare cu aceasta. Eroarea contabilă – o evaziune fiscală frauduloasă? În realizarea contabilităţii lunare pot apărea erori constând în omisiunea inserării în actele contabile de date sau de calcule. acestea nu pot conduce la măsuri sancţionatorii sub aspect penal privind evaziunea fiscală. faptele astfel săvârşite putându-se încadra astfel la infracţiunea de neglijenţă în serviciu. p. 289 din C. prevăzută la art. 282 alin. greşeli de tehnoredactare sau de calcul. se poate reţine în sarcina autorului erorii contabile infracţiunea de fals intelectual (prevăzută în art.. (2) din C. întrucât nu au fost comise în scopul sustrageri de la plata obligaţiilor fiscale. aceasta însemnând culpă.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept 2. întrucât latura subiectivă a infracţiunilor de fals constă în vinovăţia în forma intenţiei directe. evidenţierea greşită în asemenea acte a acestora. însă acest lucru este dificil de realizat atunci când faptele se săvârşesc din culpă. . p. pierderea unor documente. 249 din C. dorindu-se scurtarea timpului efectuării calculelor. a legăturii de cauzalitate dintre actul ilicit şi intenţia de sustragere de la plata taxelor şi a impozitelor. având drept consecinţă micşorarea profitului. p.) – de exemplu în urma greşirii calculelor prin aproximări mari şi repetate se pot săvârşi “cu ştiinţă” aceste forme de infracţiuni de fals. dacă se dovedeşte că a fost numai eroare. ce au drept consecinţe micşorarea impozitului asupra profitului. numai în aceste condiţii legea considerând faptele respective cu caracter fraudulos. Aceste fapte.

sã se facã o deosebire între cazurile când legile sunt încãlcate cu intenţie de fraudã sau când sunt încălcate din culpã. un sistem legislativ viabil şi poate în primul rând o educaţie fiscalã a cetãţenilor. să cunoaştem cauzele acestui fenomen. Eficacitatea procesului de stopare sau măcar de limitare severă a fenomenului de evaziune fiscală consta în capacitatea de a înlătura cauzele ce produc sau pot favoriza faptele respective şi nu de înlăturare a efectelor acestui fenomen. precise şi relativ stabile. De aici rezultă.19 Având în vedere cauzele fenomenului de evaziune fiscală.R. Evaziunea fiscalã a devenit un fenomen omniprezent în plan economic şi social. Pentru combaterea evaziunii fiscale nu este necesar sã se impunã nişte sancţiuni drastice. importanţa cunoaşterii fenomenului de evaziune fiscală. a fost elaborată Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.6.N. Legile fiscale trebuie sã fie simple. norme clare cu privire la condiţiile ce trebuie îndeplinite şi documentele ce trebuie prezentate de persoanele fizice. În plan economic o situaţie echilibratã a bugetului de stat ar conduce la echilibrarea macroeconomicã şi la asigurarea condiţiilor unei dezvoltãri economice. clare. etiologia sa şi efectele economice. a mecanismului de transpunere în realitate şi factori psihologici şi morali. sã se elaboreze de cãtre B.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept 2. în mod clar. Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale Pentru a stabili şi aplică cele mai bune şi eficiente măsuri de combatere a evaziunii fiscale trebuie. ci ar trebui realizat un control fiscal eficient. în primul rând. . din neglijenţã. ce îl determină pe contribuabil să recurgă la acte de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale legale. sociale. principal direcţie de combatere a acestuia se face prin măsuri legislative (instrumente de lucru). Este necesar sã se reorganizeze controlul şi verificãrile fiscale. În acest sens. Amploarea pe care a luat-o evaziunea fiscalã este îngrijorãtoare deoarece în lipsa mãsurilor de combatere poate atentă în viitor la stabilitatea economiei naţionale. sau din cauze independente de voinţa contribuabilului. politice şi morale pe care le produce.

1997 10. C. Petre Florescu. Mitrache.UNIVERSITATEA DANUBIUS Facultatea de Drept BIBLIOGRAFIE 1. C-tin Bulai.2002 4. Al.Boroi – “Dreptul penal al afacerilor”. Academiei. TEZĂ DE DOCTORAT . Ediţia a III-a. jurisprudenţă. Petrovici . Florin Sandu. 12.Fiscalitatea în România: reglementare.Beck.. Dongoroz. 2. Edil.Văcărel si colaboratorii – „Finanţe publice”. Edit. S. op. II. FI Sandu sa. cit. op. II. Infracţiuni contra avutului obştesc. Dongoroz ş. vol. I. C. Academiei. Dumitru Andreiu Petre Florescu. Drept penal român.A. Constantin Mitrache. C. op. partea generală. Editura Didactica si Pedagogica R. Editura C. voi. Ediţia 3. S. 1970.H. Bucureşti.doctrină.p. 5. Paul Coman. Naţional. 2005 7..VOAIDES RADU “Evaziune fiscală” 14. MODALITĂŢI ŞI METODE DE MANIFESTARE . 11. Edit.Oancea. LUCRARE DE DOCTORAT .EVAZIUNEA FISCALĂ ŞI SPĂLAREA BANILOR ÎN SPAŢIUL COMUNITAR.cit. Rosetti. 8. Dumitru Andreiu. V. Drept penal. ediţia a IV-a revăzută şi adăugită . Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Edil. V.. cit. Bucureşti . Bucuresti. Gabriel Bălaşa. Casa de editură şi presa "Şansa". Casa de Editură şi Presă „Şansa” 6. 6 9. TEZĂ DE DOCTORAT – CONTRABANDA : FORME. 1963 13. Bucureşti. 177. Paul Coman. Voicu. Contrabanda -componentă a crimei organizate. partea generală. Florin Sandu. I. Oancea. 2000. p. cil. 2006. Gabriel Bălaşa. Voicu. Bucuresti. Fodor. op. Bucureşti. I. 2002 3.a. Editura ALL Beck. Kahane. CINCU TRAIAN 15. Drept penal ai afacerilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful