You are on page 1of 203

எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai

எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற-1
஋ன்ண ஡஬ம் வெய்஡ஷண ஦ஶெர஡ர
஋ங்கும் ஢றஷந தி஧தி஧ம்஥ம் அம்஥ர ஋ன்நஷ஫க்க
஋ன்ண ஡஬ம் வெய்஡ஷண
஋ன்று தரம்ஶத வெய்ஸ்ரீ஦ின் ஥஦க்கும் கு஧ல் ஋஡றவ஧ரனறக்க
அந்஡ தி஧ம்஥ரண்ட஥ரண ஬டு
ீ எபே அல௅த்஡஥ரண ஢றெப்஡த்஡றல்
ப௄ழ்கற஦ிபேந்஡து..

அங்கு ஶ஬ஷன வெய்ப௅ம் ஆட்கள் அஷண஬பேம் எபே஬ி஡ த஦த்துடன்
஡ங்கள் ஶ஬ஷனஶ஦ கண்஠ரக வெய்துக்வகரண்டிபேந்஡ணர்..அ஡ற்கு கர஧஠ம்
அந்஡ ஬ட்டின்

஋ெ஥ரணி...ஆ஧ர஡ணர வத஦ஷ஧ப்ஶதரனஶ஬ இணிஷ஥஦ரண஬ள்
஋ன்று கூநறணரல் அ஬பரல் தர஡றக்கப்தட஬ர்கள் ஋ன்ஷண சும்஥ர
஬ிட஥ரட்டரர்கள்
ஆ஡னரல் அ஬ஷபப் தற்நற஦ க஠ிப்ஷத ஬ிட்டு஬ிடுஶ஬ரம்...
அன்று கரஷன ஋ப்ஶதரதும் ஶதரல் இணிஷ஥஦ரக ஬ிடி஦ அந்஡ ஬ட்டின்

ெஷ஥஦ல் ஶ஬ஷன வெய்ப௅ம்

All rights reserved to Sakthi

Page 1

எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai

கன்ணிகர஬ிற்கு ஥ட்டும் ெண ீஸ்஬஧ன் உக்கற஧ம் வதற்று஬ிட்டரர் ஶதரலும்
அன்ஷந஦ கரஷன உ஠வு ஌ற்தரஷட ப௃டித்து஬ிட்டு

உ஠வு ஶ஥ஷெ஦ில்

அடுக்கறக்வகரண்டிபேக்க
அ஬ள் ஷகப்தட்டு கண்஠ரடி டம்ப்பர் வதபேத்஡ச் ெத்துடன் ஬ில௅ந்து
வெவ்஬ஶண உஷடந்஡து..

கன்ணிகர஬ிற்கு கண்஠ரடி டம்ப்பர் உஷடந்து அ஬ள் கரனறல் ஶனெரக
கல ற்றுப்ஶதரல் ஧த்஡ம்஬஫றந்஡
ஶதரதும் அ஬ள் த஦வ஥ல்னரம் ஆ஧ர஡ரணர஬ில் ஬பேஷக஦ில் ஡ரன்
இபேந்஡து...

அ஡ற்குள் டிஷ஧஬ர் ஥ர஠ிக்கம் ஏடி஬ந்து,"஋ன்ண புள்ப..இப்தடி஦ர கறஶ஫
ஶதரடு஬...தரர்த்து வெய்஦க்கூடரது.
அ஬ங்க ஬ந்஡ரங்கன்ணர ஋ன்ணர ஆகுஶ஥ர.."஋ண்டு கறசுகறசுத்஡ கு஧னறல்
தீ஡றஷ஦ கறபப்த

அந்஡ த஦த்ஷ஡ இன்னும் ஌ற்நற஦ப்தடி அங்ஶக கம்தீ஧஥ரக ஥ரடிப்தடிகபில்
இநங்கறக்வகரண்டிபேந்஡ரள் ஆ஧ர஡ணர...

ெறரிப்பு ஋ன்நரல் கறஶனர ஋ன்ண ஬ிஷன ஋ன்று ஶகட்கும் ப௃கம்..ஆணரல்
஋ன்ண வெய்஡ரலும் ஋ன்ஷண ஥ஷநக்கப௃டி஦ரது
஋ன்று எபி஬ிடும் அ஫கு..஌ற்நறப்ஶதரட்ட வகரண்ஷட...஋ன்ஷண

஌஥ரற்நப௃டி஦ரது ஋ன்று ஋க்கரப஥றடும் கண்கபில் துஷபக்கும்
தரர்ஷ஬..உடம்ஷத ஡ல௅வும் கரட்டன் ஶெஷன ஋ண ஡ன் 26 ஬஦ஷ஡ இன்னும்
அ஡றக஥ரய் கரட்டி஦ிபேந்஡ரள் ஆ஧ர஡ணர...
அது அ஬பின் இ஦ல்தர இல்ஷன ஶ஬னற஦ர??....அது அந்஡ கடவுல௃க்குத்
஡ரன் வ஬பிச்ெம்..

ஆ஧ர஡ணரஷ஬ தரர்த்஡தும் கண்கபில் தீ஡றகறபம்த ஢றன்நறபேந்஡ரள் கன்ணிகர...

All rights reserved to Sakthi

Page 2

எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai

அ஬ஷப வ஢பேங்கற ஬ந்஡ அ஧ர஡ணர..."எபே ஶ஬ஷன உபேப்தடி஦ர வெய்஦
வ஡ரி஦ரது...஋ப்ஶதர தரர்த்஡ரலும்

வதரறுப்தில்னர஥ ஶெ...டிஸ்கஸ்டிங்க்....உணக்கு ஢ரன் ஌ற்கணஶ஬ ஬ரர்ன்
தண்஠ிபேக்ஶகன்..ஆணர ஢ீ...
இந்஡ ஥ரெம் உன் ெம்தபத்துன 200 பைதரய் கட்...ஶதர ஶதரய் க்ப ீன்
தண்஠ிட்டு ஶ஬ஷனஷ஦ தரபே.."

஋ன்று ெரட்ஷட஦டிகபரய் ஬ந்து ஬ில௅ந்஡ண ஬ரர்த்ஷ஡கள்...ஆணரல் அதுஶ஬
கன்ணிகர஬ிற்கு ஢றம்஥஡ற஦ரய்
இபேந்஡து..யப்தர இத்ஶ஡ரட ஶதரச்ஶெ..஋ன்ந ஢றம்஥஡ற஡ரன்...இதுஶ஬ ஶ஬வநரபே
ெ஥஦஥ரக இபேந்஡ரல் ஶ஬ஷன ஶதர஦ிபேக்கும்
அந்஡ ஬ஷக஦ில் அவ்஬பவு உக்கற஧ம் கரட்டர஡ ெண ீஸ்஬஧னுக்கு ஢ன்நற
வெரல்னற஬ிட்டு ஡றபேம்தி ஶ஬ஷன வெய்஦ப்ஶதரக
"஢றல்லு.."஋ன்று அ஡ட்டிணரள் ஆ஧ர஡ணர...
கன்ணிகர ஥றுதடிப௅ம் தீ஡ற ஢ற஧ப்திப்தரர்க்க
"கரல்ன அடிப்தட்டிபேக்குல்ன அநற஬ில்ன..அப்தடிஶ஦
஢றக்கறந..ஶதர..ஶதரய்..஌஡ர஬து ஶதண்ட் ஌ய்ட் ஬ரங்கறப்ஶதரடு ஶதர.."
஋ன்று கரஃதிஷ஦ சுஷ஬த்஡ப்தடிஶ஦ ஢ரபி஡஫றல் இபேந்து கண் ஋டுக்கர஥ல்
அல௅த்஡஥ரண கு஧னறல் கூந

அ஡றல் ஥ஷநந்஡றபேந்஡ கணிஷ஬ ஋ண்஠ி ஬ரஷ஦ திபந்஡ப்தடி வென்நரள்
கன்ணிகர...
தின்ஶண அங்ஶகஶ஦ ஢றன்று அ஬பிடம் குஷ஫ந்஡ரல் ஡ன் க஡ற அஶ஡ர க஡ற
஋ன்று கன்ணிகர஬ிற்குத் வ஡ரி஦ர஡ர...??

அடுத்து ஥ரட்டி஦து டிஷ஧஬ர் ஥ர஠ிக்கம்....

All rights reserved to Sakthi

Page 3

எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai

஢ரபி஡஫றல் இபேந்஡ ஡ஷனவ஦டுத்஡ ப௃ஶெரனறணி ெரரி...ஆ஧ர஡ணர அங்ஶக
஢றன்று ஶ஬டிக்ஷகப் தரர்த்துக்வகரண்டிபேந்஡
஥ர஠ிக்கத்ஷ஡ கண்டு வ஬குண்டு
"஋ன்ண ஶ஥ன்...஋ன்ண ஶ஬டிக்ஷக ஶ஬ண்டி கறடக்கு...஬ண்டிஷ஦ க்ப ீன் தண்஠ி
ஷ஬..
அப்புநம் தர஡ற ஬஫றன அது ெரி஦ில்ஷன இது ெரி஦ில்ஷனன்னு ஧ப்ெர்
தண்ட௃஬..வகட் னரஸ்ட்..."஋ன்று கத்஡

அடுத்஡ ஬ிணரடி அங்கு ஢றற்க ஥ர஠ிக்கம் ஋ன்ண லூெர...??.
தின் எபே஬஫ற஦ரக அந்஡ ஬ட்டில்

ஶ஬ஷன வெய்ப௅ம் அஷண஬ஷ஧ப௅ம் எபே
஬ரங்கு ஬ரங்கற ஬ிட்டு
஡ன் ப௃஡ல் ஢ரள் அலு஬னகத்஡றற்குச் வெல்ன ஡ன் ஶயரண்டர ெறட்டி கரரில்
஌நற அ஥ர்ந்஡ரள் ஆ஧ர஡ணர....
அ஬ள் அலு஬னகத்ஷ஡ அஷட஬஡ற்கு ப௃ன் அ஬ஷபப் தற்நற ெறநறது
தரர்த்து஬ிடுஶ஬ரம்...

ஆ஧ர஡ணர--.஬ிபம்த஧ துஷந஦ில் அ஬ஷப அநற஦ர஡஬ர் ஦ரபே஥ல்ன...
஢டுத்஡஧ குடும்தத்஡றல் திநந்து வதற்ஶநரஷ஧ இ஫ந்து஬ிட ஡ன் ப௃஦ற்ெற஦ரல்
ஶ஥னரண்ஷ஥
தடிப்பு ப௃டித்து ஬ிபம்த஧ துஷந஦ில் கரல் த஡றத்து ெறநறது ெறநற஡ரக
ப௃ன்ஶணநற இப்ஶதரது எபே

புகழ்வதற்ந ஬ிபம்த஧ கம்வதணி ஡ங்கள் ெீ.஋ம் ஶதரஸ்ஷட கூப்திட்டு
வகரடுக்கும் அப஬ிற்கு
ப௃ன்ஶணநற இபேக்கறநரள் ஋ன்நரல் அ஡ற்கு கர஧஠ம் அ஬ள் அ஬ள் அ஬ள்
஡ரன்....ஆணரல்

All rights reserved to Sakthi

Page 4

..D ஬ிஸ்஬஢ரத்஡றற்கு 50 ஬஦து. GARLAND ஬ிபம்த஧ கம்வதணி஦ின் ஬ரனு஦ர்ந்஡ கட்டிடத்஡றன் ப௃ன் ஢றன்நது அ஬ள் கரர்... ெரி இப்ஶதரது அலு஬னகத்஡றற்குப் ஶதரஶ஬ரம்... M.ஶதரங்க ஶதரய் ஶ஬ஷன இபேந்஡ர தரபேங்க.திள்ஷபகள் அஷண஬பேம் வ஬பி஢ரட்டில் வெரந்஡ திெறணஸ்மறல் கரல் த஡றத்஡றபேக்க இங்ஶக கம்வதணிஷ஦ ப௃ன்ஶதரல் தரர்க்க உடல்஢றஷன எத்துக்வகரள்பர஡஡ரல் கம்வதணி஦ின் ப௃ல௅ப்வதரறுப்ஷதப௅ம் ஆ஧ர஡ரணர஬ிடம் வகரடுத்து஬ிட்டு "ஆ஧ர....஋ம்஥றற்கு அஷண஬பேம் ஬ரழ்த்து கூந ஬஧ அ஬ர்கஷப எபே கடிண தரர்ஷ஬ப௅டன் ஌நறட்டு "஋ன்ண க்ரீட்டிங்கமர இல்ன கரக்கர திடிப்தர....அ஡ணரல் ஬ந்஡ வெல்னப்ஶதர் ஡ரன் ப௃சுடு ப௃ஶெரனறணி..உங்க ஶ஬ஷன ஷடம்ன அஞ்சு ஢ற஥ற஭ம் ஶ஬ஸ்ட்....உன்ஶ஥ல் ஋ணக்கு ஢ம்திக்ஷக இபேக்கும்஥ர...உங்ககறட்ட ஢ரன் இவ஡ல்னரம் ஶகட்ஶடணர...உன்ஷணப்தத்஡ற உன் ஡றநஷ஥ஷ஦ப் தத்஡ற ஋ணக்கு All rights reserved to Sakthi Page 5 .஌ற்கணஶ஬ ஷடம் 10-05..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அ஬பின் ஡றநஷ஥ அநற஦ப்தட்டஷ஡ ஬ிட அ஬பின் இந்஡ கடிண கு஠ப௃ம் ப௃சுட்டுத்஡ணப௃ம் ஡ரன் சுற்று஬ட்டர஧த்஡றல் ஥றகவும் தி஧ெறத்஡ற.....வகட் னரஸ்ட். அ஡றனறபேந்து இநங்கற஦தும் ஡ங்கள் புது ெீ..."஋ன்று கடிந்துக்வகரள்ப அ஬பின் பு஡ற஧ரண ஢டத்ஷ஡ஷ஦ ப௃஡ன் ப௃஡னறல் தரர்த்஡஬ர்கள் கு஫ம்தித்஡ரன் ஶதர஦ிணர்.

ஆணரல் புஶ஧ரடக்ஷன் டிதரர்ட்வ஥ண்ட் ஥ரட்டி஦஡ற்கு கர஧஠ம் எபே வதண்..அப்புநம் ஋ல்னரம் உன் ஧ரஜ்ெற஦ம்..."஋ன்று ஬ரழ்த்து கூந எபே கல ற்றுப்புன்ணஷகப௅டன். "ெரி.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஢ல்னர வ஡ரிப௅ம்.உங்க ஢ம்திக்ஷகஷ஦ ஢ரன் கரப்தரற்றுஶ஬ன்." ஋ன்று கூந அ஬ர் அ஬ள் ஡ஷனஷ஦ தரெத்துடன் ஶகர஡ற஬ிட்டு வ஬பிஶ஦நறணரர்.க஬ஷனப்தடர஥ ஶதரய்ட்டு ஬ரங்க."வ஧ரம்த ஶ஡ங்க்ஸ் ெரர்......."அது அது ெ஭றக்கு ஡ரன் ஶ஥ம் வ஡ரிப௅ம்... அங்கு ஬ந்஡ ப௃஡ல் ஢ரஶப அஷண஬ஷ஧ப௅ம் வனஃப்ட் அண்ட் ஷ஧ட் ஬ரங்க ஆ஧ம்தித்஡ரள் ஆ஧ர஡ணர.அதுணரன஡ரன் ஋ல்னர வதரறுப்ஷதப௅ம் உங்கறட்ட எப்தஷடக்கறஶநன். All rights reserved to Sakthi Page 6 .."஋ன்று வ஢பிந்஡ரர் ஞரணம்..இப்ஶதரஷ஡க்கு ஋ன்ண ஆட்ஸ் ப௃டிஞ்ெறபேக்கு இபேக்கு.?"஋ன்று அ஬ள் புஶ஧ரடக்ஷன் ஥ரஶணெர் ஞரணத்஡றடம் ஬ிண஬ ...."஋ன்று ஡஦க்கத்துடன் கூநறணரர் 40 ஬஦து ஞரணம். அ஡றல் ஥றகவும் ஥ரட்டி஦து அக்கவுண்ட்ஸ் டிதரர்ட்வ஥ண்டும் ஆட்புஶ஧ரடக்ஷன் டிதரர்ட்வ஥ண்டும்஡ரன். க஠க்கும் ஬஫க்கும் ஋ப்ஶதரதுஶ஥ இடிக்கும் ஋ன்த஡ரல் அஷ஡ கூட ஬ிட்டு஬ிடனரம்.. ஆ஧ர஡ணர......"இப்ஶதரஷ஡க்கு ஋வ்ஶபர ஆட்ஸ் சூட்டிங்க் ஶதர஦ிட்டுபேக்கு..கங்க்஧ரெளஶன஭ன்ஸ்...஢ரன் இன்ஷணக்கு ெறங்கப்பூர்ன ஋ன் ஥கன் ஬ட்டுக்கு ீ கறபம்தஶநன்."஋ன்று ஶகட்க "அது ெ஭றக்கு ஡ரன் ஶ஥டம் வ஡ரிப௅ம்...

வகட் னரஸ்ட் "஋ன்று கத்஡ ஞரணம் இன்னும் வ஢பிந்து. அந்஡ வதரண்ட௃ ஋ப்த ஬ந்஡ரலும் ஋ன்ஷண ஬ந்து தரர்க்கச்வெரல்லுங்க ஞரணம்.?"஋ன்று கூந ஆ஧ர....ஆணர புஶ஧ரடக்ஷனும் தரர்த்துக்கநர."஋ன்ண ஞரணம் வெரல்லுங்க.ெ஭ற....இட்ஸ் ஆல்வ஧டி 11-00 இன்னு஥ர ஬஧ஷன.?஋ன்று கத்஡ ஞரணம்.அந்஡ வதரண்ட௃க்கு அவ்ஶபர அ஡றகப்தி஧ெங்கறத்஡ண஥ர.....஦ரபே அது."அ஬ள் இன்னும் ஬஧ன ஶ஥டம். ஞரணம் ஡ன் வ஡ரந்஡றஷ஦ தூக்கறக் வகரண்டு ஢டக்கப௃டி஦ர஥ல் ஢டந்து ஶதரணரர்.."஋ன்று கூநற஬ிட்டு ஢ரக்ஷக கடித்துக்வகரண்டரர்."அ஬ கல ரிஶ஦ட்டிவ் வயட் ஶ஥டம்."அப்த ஢ீங்க ஋துக்கு ஶ஬ஷன வெய்நீங்க.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai "ெரி.வகட் னரஸ்ட்...?஋ன்று ஶகட்க ஞரணம் ஬ரய் ஡஬நற.....இன்ஷணக்கு ஋ன்ண சூட்டிங்க் ஢டக்குது.அப்புநம் இன்வணரபே ஬ி஭஦ம் உங்க ஶ஬ஷனஷ஦ ஢ீங்க ஥ட்டும் தரபேங்க ஏஶக."஋ன்று கடிந்து஬ிட்டு அனுப்திணரள்.... ஆ஧ர இல௅த்து எபே ப௄ச்ஷெ ஬ிட்டு.."அதுவும் ெ஭றக்கு. ஆ஧ர...ெ஭ற..?"஋ன்று ஡ன் வதரறுஷ஥ஷ஦ ஷக஦ில் திடித்஡ப்தடி ஆ஧ர ஶகட்க அ஬ர்...."஋ன்நரர் ஞரணம் ஆ஧ர வ஬குண்டு."அதுவும் ெ஭றக்கு ஡ரன் ஶ஥டம் வ஡ரிப௅ம்."டிஸ்கஸ்ட்டிங்க்."஋ன்நரர்..ெ஭ற. ஆ஧ர அந்஡ கம்வதணி஦ின் ஢றஷனஷ஦ ஋ண்஠ி வ஬ப்தப்வதபேப௄ச்சு ஬ிட்டு ஃஷதல்கபில் ப௄ழ்கறணரள்."஢ீங்க ப௃ட்டரபர இல்ன ஷதத்஡ற஦஥ர.. All rights reserved to Sakthi Page 7 .... அ஬ஷப ஬஧ச் வெரல்லுங்க...

. இப஢ீன ஬ண்஠ சூடி஡ரரில் வகரஞ்ெம் பூெறணரற் ஶதரற் ஶ஡கத்துடன் ஬ட இந்஡ற஦ ெர஦லுடன் கண்கபில் ெறரிப்புடன் ப௃கத்஡றல் "஋ன்ஶணரடு ஶ஡ர஫ஷ஥஦ரய் இபே..வ஢க்ஷக வகரஞ்ெம் கல ஶ஫ ஡ரழ்த்துங்க..:"஋ன்று All rights reserved to Sakthi Page 8 .ெரன்ஶம இல்ன.. ெடரவ஧ன்று உள்ஶப ஬ந்஡஬ள் அங்ஶக கம்தீ஧஥ரக உட்கரர்ந்஡றபேக்கும் ஆ஧ரஷ஬ தரர்த்஡தும்..ஆணரல் ஢ீங்க தர்ஃவதக்டர இபேக்கல ங்க ஶ஥டம்.இப்தடி ஡றபேம்புங்க. குண்டர இபேக்ஶகன்னு அ஡ரன் ெரி஡ரன் ஶதரடரன்னு ஬ிட்டுட்ஶடன்..஋ணக்வகன்ணஶ஥ர ஋ங்க ஶ஥த்ஸ் டீச்ெஷ஧ தரர்க்கறந ஥ர஡றரி த஦஥ர இபேக்கு...஬ரவ் அப்தடிஶ஦ தரிண ீட்டர ஬ித்஦ர தரனன் ஥ர஡றரி இபேக்கல ங்க ஶ஥ம்.... வகரஞ்ெம் ஷெடர தரபேங்க.஬ரட் ஦ ப்பெட்டி.....எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai எபே அஷ஧஥஠ி ஶ஢஧த்஡றற்குப்தின்....... அ஬பின் அஷநக்க஡வு ஡ட்டப்தட்ட கம்தீ஧க்கு஧னறல்..ஆணர அந்஡ தரனர இல்ன அஶெரெறஶ஦ட் அ஬ந்஡ரன் ஢ரன் கறண்டல் தண்஠ரன்...." ஋ன்று ஆஷ஠஦ிட அங்ஶக பு஦வனண த௃ஷ஫ந்஡ரள் எபே வதண்...ஆணரல் இந்஡ வகரண்ஷட ஥ட்டும் ஶ஬ண்டரம். ஶதெர஥ ஢ம்஥ கம்வதணி ஆட்மளக்கு ஢ீங்கஶப ஢டிக்கனரம்."஋ன்ந குநறப்புடன் துள்பிக்கு஡றத்து ஢டந்து ஬ந்஡ரள்.."வ஦ஸ் கம் இன்.ஶ஥ம்..஢ரன் கூட ஢டிக்கனரம்னு஡ரன் தரர்த்ஶ஡ன். "஬ரவ்..

....?....ெ஭ற..இன்ஷணக்கு ஬ிடி஦ற்கரஷன எபே ஭ீட் இபேந்஡து."ஶ஥ம்.஋ன்று வகர஡றத்துப்ஶதரணரள்.ஆர் பெ கறஶ஧ெற. ஢ீங்க அ஫கர஡ரன் இபேக்கல ங்க." ெ஭ற....?"஋ன்று ஶகட்க ஬ந்஡஬ள்.இவ்஬பவு ஶ஢஧ம் க஫றத்து ஬ந்து஬ிட்டு ஋ன்ண ஡ற஥ற஧ரக குெனம் ஬ிெரரிக்கறநரள்...ஆ஥ர இப்த ஥஠ி ஋ன்ண 11-30 இது஡ரன் ஆதிஸ் ஬஧ ஷட஥ர.ஏஹ் ஷ஥ கரட்."஌ஶ஡ர எண்ட௃."஋ன்று ஥றுதடிப௅ம் ஆ஧ம்திக்க ஆ஧ர அ஦ர்ந்து ஶதரணரள். ஍ அம் ஃவதட் அப்....ஶ஥ம். தின் ஌பண஥ரக... ஶனட்டர ஬ந்஡தும் இல்னர஥ ஬ித்஦ர ஢றத்஦ரனு ஍ஸ் ஶ஬ந ஷ஬க்கறந.அ஡ரன் அதுக்குப்ஶதரய்ட்டு ஬஧ச்ஶெ ஶனட் ஆ஦ிடுச்சு."ெெற இல்ன ஶ஥ம்..஋துக்கு இப்தடி ஶதெறட்ஶட இபேக்க.இந்஡ ஶ஭ட் அப்புநம் கறஷடக்கரது."ஏஹ்."஋ன்று ஡றபேத்஡ ஆ஧ர."஋ன்று அனந ஬ந்஡஬ள் கன்ணக்கு஫ற ெறரிப்புடன் கனகனவ஬ண ெறரித்து "஍ அம்.....஢ீ஡ரன் ெெற஦ர....ெ஭ற..஦ரபே ஢ீ..ஆணர ஢ரன் வெரன்ணவ஡ல்னரம் உண்ஷ஥஡ரன் ஶ஥ம்..கறரிஶ஦ட்டிவ் வயட்...எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஬ர஦டித்துக்வகரண்ஶட ஶதரக ஆ஧ர கரஷ஡ வதரத்஡ற..ஸ்டரப் இட்... All rights reserved to Sakthi Page 9 ..."஋ன்று ஷக ஢ீட்ட அவ்஬பவு஡ரன் ஆ஧ர஬ிற்கு ஬ந்஡ஶ஡ ஶகரதம்.஍ அம் ெரரி.."ஸ்டரப் இட்..

஋ன்று ஡ணக்கு ஡ரஶண கடிந்து஬ிட்டு அஷ஡ப௅ம் ஥ஷநத்து ஡ன் ஶ஥ல் வகரண்ட வ஬றுப்பு ஶகரத஥ரக ஥ரந "ெரி...எபே஬ரிடம் ஡ீ஧ ஬ிெரரிக்கர஥ல் கன்ணரதின்ணரவ஬ண ஡றட்டி஬ிட்டு ஬஧ ஬஧ ஢ரன் ஧ரட்ெமற஦ரக ஥ரநற஬ிட்ஶடன்...எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஋ன்ண இ஬ள் த஦ப்தடு஬ரள் ஋ன்று தரர்த்஡ரல் ஡றட஥ரக ஶதசுகறநரள்.வகரஞ்ெ ஢ரள்஡ரன் உணக்கு அந்஡ ஶ஬ஷன...ஏஶக...அந்஡ ஶ஬ஷனஷ஦ ஥ட்டும் தரபே...."ஶ஥ம்...இணிஶ஥ ஞரணம் தரர்த்துப்தரர்."஋ன்று கத்஡ ெ஭ற அந்஡ ஶகரதத்஡றற்கு கர஧஠ம் வ஡ரி஦ர஥ல் ஡ஷனஷ஦ வெரநறந்஡ப்தடிஶ஦ வ஬பிஶ஦ ஬ந்஡ரள். .அ஡றக஥ர அஷன஦ ப௃டி஦ரது.இன்ஷணக்கு ஡ரன் உணக்கு தர்ஸ்ட் அண்ட் னரஸ்ட் ஬ரர்ணிங்க்..இ஬ள் ஶதச்சு கண்டிப்தரக ஍ஸ் ஷ஬க்க இல்ஷன...அ஬பேக்கறட்ட ஢ீங்க ஶதெஷன஦ர..."஋ன்று கூந ெ஭ற ..அ஬பேக்கு வயர்ணி஦ர ஆதஶ஧஭ன் தண்஠ிபேக்கு..உன்ஶணரட ஶெட்ஷட ஋ல்னரம் ஋ங்கறட்ட ஶ஬஠ரம்.அண்டர்ஸ்டரண்ட் வகட் னரஸ்ட். அ஡ரன் ஢ரன் தரர்க்கறஶநன்.."஋ன்று அஶ஡ வ஡பிவுடன் கூந ஆ஧ரஶ஬ வ஬ட்கறத்஡ரன் ஶதரணரள்.஥ன்ணிப்பு ஶகட்கும்ஶதரதும் எபே஬ர் இப்தடி கம்தீ஧஥ரக ஡றபேத்஡஥ரக ஶகட்கப௃டிப௅஥ர?...தரர்க்க கு஫ந்ஷ஡த்஡ண஥ரக இபேந்஡ரலும் ஶதச்ெறல் வ஡பிவு஡ரன்.....ஶெ.஋ன்று ஢றஷணத்஡ஷ஡ வ஬பிஶ஦ கரட்டர஥ல் "இஷ஡ தரபே ஢ீ எபே கறரிஶ஦ட்டிவ் வயட்.சும்஥ர அது ெரக்கு ஷ஬ச்ெறக்கறட்டு ஶ஬ஷனன ஏதி அடிக்கரஶ஡.. All rights reserved to Sakthi Page 10 ..

"஋ன்று ஶ஡ற்ந ெ஭ற.தரல்ஸ்...உணக்வகன்ண அப்தடி ஶ஬ஷன."஋ன்ண புபே஭னும் வதரண்டரட்டிப௅ம் ஶெர்ந்து ஋ன்ஷண கனரய்க்கல நங் ீ கபர.."அ஡ரஶண தரர்த்ஶ஡ன்.யய்ஶ஦ர ஷடம் All rights reserved to Sakthi Page 11 ..஌ ஶய஥ர....அ஡ரன். ஢ரஶண வ஢ரந்துப்ஶதரய் ஬ந்஡றபேக்ஶகன்.....என்நஷ஧ ஥஠ிஶ஢஧ம் ஶனட்டர ஬ந்துட்டு உன்ஷண வகரஞ்சு஬ரங்கபர ஋ன்ண "஋ன்று கூநற ஡ன் க஠஬ன் தரனர஬ிடம் ஷய-ஷதவ் அடித்துக்வகரண்டரள்.?"஋ன்று ஶகட்க ெ஭ற ஆச்ெரி஦஥ரக.."தரனர...."ஶெ..஢ரவ஥ல்னரம் ஬பேத்஡ப்தடர஡ ஬ரனறதர் ெங்கத்ஶ஡ரட உறுப்திணர்கள்டர."஋ன்று வகஞ்ெ தரனர...."஋ன்று ஶகட்க உடஶண ஆ஧ர஬ின் தி.஋ணக்கு எபே ஆப்திள் ெழஸ்஬ரங்கறத்஡ரடர..தரல்ஸ்...஢ரன் ஬஫க்க஥ர குடிக்கறந ஆப்திள் ெழஷம ஋டுத்து ஬஧ ஥நந்துட்ஶடன்..அ஬ங்க இன்ஷணக்கு ஬ந்஡துல்ன இபேந்து அ஡றக஥ர வெரல்ந ஬ரர்த்ஷ஡ அது஡ரஶண."ஆ஥ரடர உணக்கு ஋ப்தடி வ஡ரிப௅ம்.஬பேத்஡ப்தடுநற஦ர ஋ன்ண.அவ஡ல்னரம் ஬ரங்கறத்஡஧ ப௃டி஦ரது ஶதரடி.ஶெ.அ஬஡ரன் ஶகக்குநரன."஋ன்று ஶெரக஥ரக கூந தரனர த஡நற...எல௅ங்கர ஬ரங்கறக்வகரடு...எபே ஢ற஥ற஭ம் ஢ீ ஡றபேந்஡றட்டிஶ஦ரனு... அ஬ர்கஷப ப௃ஷநத்஡ ெ஭ற.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai வ஬பிஶ஦ ஢றன்ந தரனர ஡ன் ெறஶணகற஡ற஦ிடம் ஢க்கனரக "஋ன்ண வெல்னம் உணக்கும் வகட் னரஸ்டர."஋ன்ண வெல்னம்."஋ன்று கூந ஶய஥ர."஌ன் வ஡ரி஦ரது..அதுக்கு ஦ர஧ர஬து ஬பேத்஡ப்தடு஬ரங்கபர.

"ஶெ.."அது ஦ரபேடர...."஋ன்று தர஬ப்தட தரனர..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஆச்சு அந்஡ ப௃சுடு ப௃ஶெரனறணி ஋ன்ண தண்஠ப்ஶதரகுஶ஡ர..."அடடர.அ஬ங்கஷபப் ஶதரய். ெ஭ற ெறரித்து..஋வ்ஶபர அ஫கர இபேக்கரங்க."அ஡ரன் ஢ம்஥ ெீ..?"஋ன்று அனநற஦டித்து ஏடிணரள்....஢ம்஥ ஃதீல்டுன ஋ல்னரபேம் அ஬ங்கல௃க்கு ஷ஬ச்ெ ஶதர்.) எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற-2 All rights reserved to Sakthi Page 12 ..உன்ஷண."஋ன்று கண்஠டித்து கூந ' "அட கடங்கர஧ர வதரண்டரட்டிஷ஦ கவ஧க்ட் தண்நற஦ர. (வ஡ரடபேம்.."஋ன்று அடிக்கப்ஶதரக அ஬ள் ஷக஦ில் இபேந்து னர஬க஥ரக ஡ப்திக்கும் ஶ஬ஷன வெய்஡ரன் அ஬ன்..ப௃ஶெரனறணி"஋ன்று ஶகட்க தரனர......஋ம்.ஶதரதும் தர஬ப்தட்டது ஢ரன் ஶதரய் உணக்கு ஆப்திள் ெழஸ் ஬ரங்கறட்டு அப்தடிஶ஦ ஋ன் வதரண்டரட்டிக்கு ஆ஧ஞ்சு ெழஸ் ஬ரங்கறக்வகரடுத்து கவ஧க்ட் தண்வநன்..."஋ன்று கறண்டனரக கூந ெ஭ற ஬஦ிற்ஷநப்திடித்துக்வகரண்டு ெறரித்஡ரள்..

எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai

ஆ஧ர஡ணர த஡஬ிஶ஦ற்ந஡றனறபேந்து ெ஭றக்கு ஢றத்஦ கண்டம் பூ஧஠ ஆப௅சு
஋ன்ஶந கூந ஶ஬ண்டும்...

அந்஡ அப஬ிற்கு ஡றணம் ஡றணம் அ஬ஷப எபே ஬஫ற வெய்஡ரள்...
அ஬ள் புது ஍டி஦ரஸ் வகரண்ட ஃஷதஷன குப்ஷத ஋ண ஬ிெறநற அடித்஡ரள்...
அ஬ள் ஭ழட்டிங்க் ஸ்தரட்டிற்குச் வென்று அ஬ஷப கனங்கடித்஡ரள்...
஍ந்து ஢ற஥றடம் ஶனட்டரக ஬ந்஡ரலும் அஷ஧ ஢ரள் ஬ிடுப்திற்கரண ெம்தபத்ஷ஡
கத்஡ரித்஡ரள்....
ஆணரல் இஷ஬வ஦ல்னரம் வெய்஡ரலும் ெ஭ற஦ின் கனகனப்பு குஷந஦ர஡து
஡ரன் அ஬ஷப இன்னும் வ஬நறஶ஦ற்நற஦து...

஡ரனும் இந்஡ ஢றஷன஦ில் ஡ரஶண இபேந்ஶ஡ரம் எபே ஢ரபர஬து
ெறரித்஡றபேக்கறஶநர஥ர??..இ஬ல௃க்கு ஥ட்டும் அப்தடி ஋ன்ண

ெந்ஶ஡ர஭ம்.கனகனப்பு...஋ஷ஡஦ர஬து கஷ஡஦டித்துக்வகரண்டு...அ஬ஷபக்
கண்டரஶன ஶ஡ரன்றும் வதரநரஷ஥஡ரன் ஆ஧ரஷ஬
஋ரிச்ெல் ப௄ட்டி஦து..஌வணன்நரல் அ஬ள் தட்ட கஷ்டங்கள் ெந்஡றத்஡

இன்ணல்கள் அப்தடி..?...஋ன்ந தன ஢றஷணவுகபில் ப௄ழ்கற஦஬ள் ஡ஷனஷ஦
ெறலுப்தி அந்஡ ஋ண்஠ங்கஷபப் புநந்஡ள்பிணரள்...
ஆணரல் இ஡ற்வகல்னரம் ெறக஧ம் ஷ஬த்஡ரற்ஶதரல் அன்று எபே ஢றகழ்ச்ெற
஢டந்ஶ஡நற஦து...
அன்று ஬஫க்கம்ஶதரன ெ஭றஷ஦ ஬஧஬ஷ஫த்஡ ஆ஧ர
"஋ன்ண ஶ஢த்து ஶ஥டம் ெலக்கற஧ம் கறபம்திட்டீங்கஶதரன...?"஋ன்று ஢க்கனரக
ஶகட்க

ெ஭ற ,"ஆ஥ர ஶ஥ம்..ஶ஢த்து தி஦ரஶணர கறபரஸ் இபேந்஡து.."஋ன்று உபந

All rights reserved to Sakthi

Page 13

எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai

ஆ஧ர,"ஆ஥ர தி஦ரஶணர கறபரஸ்,குக்கரி கறபரஸ்,வடன்ணிஸ் கறபரஸ்..஌஡ர஬து
எபே கறபரஸ் இபேந்துட்ஶட இபேக்குஶ஥

உணக்கு..ஆதிமளக்கு ஬஧ ஥ட்டும் ஌ன் திடிக்கஷன.."஋ன்று ஶகட்க
ெ஭ற ,"அ஡ரன் ஢ீ இபேக்கறஶ஦ அ஡ரன் திடிக்கஷன..."஋ன்று ப௃ட௃ப௃ட௃த்஡ரள்..
ஆ஧ர,"஋ன்ண ஋ன்ண வெரன்ண...?"஋ன்று ஋கறந
ெ஭ற,"஢ரன் என்னும் வெரல்னஷன ஶ஥ம்..஋ன்ஷண ஋துக்கு ஬஧
வெரன்ண ீங்கனு.."஋ன்று அல௅த்஡஥ரக ஶகட்க
ஆ஧ர,"஋வ்஬பவு ஡ற஥றர் உணக்கு..ஶதச்வெல்னரம் ெரி..உன் தஶ஦ரஶடட்டரஷ஬
எல௅ங்கர வகரடுக்க஥ரட்டி஦ர??..
஡றபே஥஠ம் ஆகற஬ிட்டதுன்னு வகரடுத்துபேக்க..அஷ஡ ஥ரத்஡ற வகரடு ஋ன்
ெறஸ்டம்ன "஋ன்று ஆஷ஠஦ிட
ெ஭ற

அடக்கப௃டி஦ர஥ல் ெறரித்஡ரள்..

ஆ஧ர ஋ரிச்ெலுடன்," ஸ்டரப் இட் ஋ன்ண ெறரிப்பு ஶ஬ண்டி கறடக்கு.."஋ன்று
அலுத்துக்வகரள்ப
ெ஭ற,"யய்ஶ஦ர ப௃டி஦ஷன ெரரி..ஶ஥ம்..஋ன் தஶ஦ரஶடட்டரன இபேக்கறநது
உண்ஷ஥஡ரன்..஋ணக்கு கல்஦ர஠ம் ஆகறடுச்சு.."஋ன்று
புன்ணஷக ஥ரநர ப௃கத்துடன் கூநறணரள்.
ஆ஧ர,"஋ன்ண..இபேதத்஡ற ப௄ட௃ ஬஦ெறனஶ஦...?஋ன்று அ஡றர்ச்ெற஦ஷட஦
ெ஭ற,"இல்ன ஶ஥ம்..஋ணக்கு 18 ஬஦சுனஶ஦ ஡றபே஥஠ம் ஆகற஬ிட்டது..ெறன
஡஬ிர்க்க ப௃டி஦ர஡ கர஧஠ங்கபரல்..
஍ந்து ஬பே஭ம் ப௃ன்ஶத "஋ன்று கூந

All rights reserved to Sakthi

Page 14

எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai

ஆ஧ர,"஋ன்ண கர஡ல் ஡றபே஥஠஥ர..உங்கப ஥ர஡றரி ஆல௃ங்க ஋ல்னரம்
கஷடெறன இப்தடி ஡ரன் ஶதர஬ங்கன்னு

வ஡ரிப௅ம்..உன்ஷண கல்஦ர஠ம் தண்஠ிக்கறட்டரஶண எபே
புண்஠ி஦஬ரன்..அ஬ன் உன்ஷண ஥஦க்கறபேப்தரன்

஢ீ அ஬ஷண ஥஦க்கறபேப்த..."஋ன்று ஋ன்ண ஶதசுகறஶநரம் ஋ன்ஶந புரி஦ர஥ல்
஬ரஷ஦ ஬ிட...
அ஬ஷப,"ஸ்டரப் இட்.."஋ன்று கு஧ல் அடக்கற஦து...
ஆ஧ர அ஡றர்ந்து தரர்க்க உனகத்஡றலுள்ப எட்டுவ஥ரத்஡ ஶகரதத்ஷ஡ப௅ம்
குத்஡ஷகக்கு ஋டுத்஡ரற்ஶதரல்
஢றன்நறபேந்஡ரள் ெ஭ற...
"இஷ஡ தரபேங்க..உங்க ஬஦சுக்கும் ஡றநஷ஥க்கும் ஥ரி஦ரஷ஡ வகரடுத்து஡ரன்
஢ரன் இவ்ஶபர ஢ரள்

உங்கல௃க்கு அடங்கறப்ஶதரஶணன்...இணிஶ஥ ஋ன் தர்ெவணல் ஬ி஭஦த்ஷ஡ தத்஡ற
ஶக஬ன஥ர ஶதசுண ீங்க
஢ரன் ஋ன்ண வெய்ஶ஬னு ஋ணக்ஶக வ஡ரி஦ரது...஋ன்ஷண தத்஡ற ஋ன்ண
ஶ஬஠ரலும் ஶதசுங்க.ஆணர ெீ஬ர

தத்஡ற ஌஡ர஬து ஶதசுண ீங்க ஢ரன் ஢ல்ன஬பர இபேக்க஥ரட்ஶடன்..டரக்டஷ஧ப்
தத்஡ற உங்கல௃க்கு ஋ன்ண வ஡ரிப௅ம்..
஋ப்த ஢ீங்க ஋ன்ஷண தர்ெவணனர அட்டரக் தண்஠ ஆ஧ம்திச்ெலங்கஶபர
இணிஶ஥ ஢ரன் இங்க ஶ஬ஷன வெய்஦ ஥ரட்ஶடன்..

உங்கல௃க்கும் எபே கும்திடு உங்க ஶ஬ஷனக்கும் எபே

கும்திடு...அடிக்கடி

என்னு வெரல்஬ங்கஶப

வகட் னரஸ்ட் வகட் னரஸ்ட்..
டுஶட ஍

அம் ஶகர஦ீங்க் அவுட் ஆஃப் ஡றஸ் கர்வெர்ன் குட் ஷத...."஋ன்று

ப௄க்கு த௃ணி ெற஬க்க தடதடவ஬ண வதரநறந்து஬ிட்டு வென்று ஬ிட்டரள்...

All rights reserved to Sakthi

Page 15

எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai

ஆ஧ர தி஧஥றத்துப்ஶதரய் அ஥ர்ந்஡றபேந்஡ரள்.
'இந்஡ ெறரிக்கும்வதரம்ஷ஥க்கு ஶகரதம் கூட ஬பே஥ர....அதுவும் அ஬ள்
க஠஬ஷணப் தற்நற எபே ஬ர஧த்ஷ஡ கூநற஦தும்...

஋ன்ண ஶதர் வெரன்ணரள் ஆம் ெீ஬ர ப௃ல௅ப்ஶதர் தஶ஦ரஶடட்டர஬ில்
இபேந்஡ஶ஡ ஆம் ெீ஬ர஢ந்஡ன்..அ஬ன் ஋ன்ண அவ்஬பவு வதரி஦ இ஬ணர??...
஋வ்஬பவு வதரி஦ஶ஬ஷன..40,000 ெம்தபம் இஷ஬஦ஷணத்ஷ஡ப௅ம் ஢ற஥றடத்஡றல்
எபேத்஡னுக்கரக உ஡நற஬ிட்டுச் வென்று஬ிட்டரஶப....

ஶதரகட்டும்..கஷ்டப்தட்டரல் ஡ரன் புத்஡ற஬பேம்"஋ன்று கபே஬ி஬ிட்டு ஡ன்
ஶ஬ஷன஦ில் ப௄ழ்கறணரள்....
தர஬ம் ஢ரஷபஶ஦ அ஬ஷபத் ஡ரன் ஶ஡டி ஶதரகஶ஬ண்டி ஬பேம் ஋ண
வ஡ரி஦ர஥ல்..?

தின் அ஬பின் ஷகப்ஶதெற ெறட௃ங்க...அஷ஡ ஋டுத்து தரர்த்஡஬ள்
஋ரிச்ெலுற்நரள்...
"஋ன்ண ஥றஸ்டர் வெய்஧ர஥ன்..உங்கல௃க்கு ஢ரன் ஋வ்ஶபர ஬ரட்டி வெரல்நது
னண்டன்ன இபேக்கும்ஶதரஶ஡ வெரன்ஶணன் ஋ணக்கு உங்க ஶ஥னஎபே
அதிப்஧ர஦஥றல்னன்னு

ப்ப ீஸ் ஡஦வுவெய்து ஋ன்ஷண ஡ணி஦ர ஬ிடுங்க..஋ணக்கு இந்஡ கல்஦ர஠ம்
கபே஥ர஡ற இதுஶனல்னரம்
஢ம்திக்ஷக இல்ன.."஋ன்று வதரநற஦
அந்஡ தக்கம் ஢ம்஥ வெய் அ஡ரங்க ஶதரண கஷ஡ ஬ந்஡ ஬ில்னன்..இந்஡
கஷ஡஦ின் யீஶ஧ர வெய்

"அனு..஢ரன் உன்ஷண டிஸ்டர்ப் தண்஠க்கூடரதுன்னு ஡ரன் இவ்ஶபர ஢ரள்

All rights reserved to Sakthi

Page 16

....இன்னும் வ஧ண்டு ஢ரள்ன ஢ரன் வென்ஷணக்கு ஬ஶ஧ன்.ெம்ஸ்கறபே஡ம் ஶதசும் ஆண்டரள் ஥ர஥ற஦ில் இபேந்து 'வென்ஷண வெந்஡஥ற஫றல்' ஶதசும் ஥ரரிப௃த்து ஬ஷ஧ இடம்திடித்஡றபேக்கும் கரனணி அது.உங்கறட்ட எபே வெல்ஃஶதரன் கம்வதணி ஆட் ஬ந்஡ஶ஡ ஞரதக஥றபேக்கர?.?புரிஞ்சு஡ர.00 ஥஠ிக்கு கரனணிஶ஦ All rights reserved to Sakthi Page 17 ....஢ீ எபே கரரி஦ம் ஋டுத்஡ர அஷ஡ தின்஬ரங்க஥ரட்ஶடனு வ஡ரிப௅ம்... ஥றனறட்டரி ஡ரத்஡ர ஬ட்டினறபேந்து ீ ஡ன் ஢ண்தர்கபரண ெறறு ஬ரண்டுகள் உ஡஬ிப௅டன் ஥ரங்கரய் ஡றபேடு஬து.... இப்த ஢ரன் எபே கறஷப஦ண்டர஡ரன் ஶதசுஶநன். அ஡றல் அஷண஬பேக்கும் இபேக்கும் எஶ஧ தி஧ச்ெறஷண ெ஭ற஡ரன்.அங்க ஶதெனரம்.஋ன் ஶ஡஬ஷ஡ஶ஦.....அஷண஬பேக்கும் இபேக்கும் எஶ஧ வெல்னப்திள்ஷபப௅ம் ெ஭ற஡ரன்... து஠ி கரப௅ம்ஶதரடும் வகரடி஦ில் ஊஞ்ெல் ஬ிஷப஦ரடி அறுப்தது.... அங்கு இல்னர஡ ஥க்கஶப இல்ஷன..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai இபேந்ஶ஡ன்.஌ன்ணர ஢ரன் இப்த ஃஶதரன் தண்஠து உன்ஶணரட கறஷப஦ண்டர..... ஬ிஶ஬கரணந்஡ர் கரனணி.ஆணரல் இணிஶ஥ உன்ஷண டிஸ்டர்ப் தண்஠ர஥ இபேக்கப௃டி஦ரது....ஶெர உன்ஷண ஢ம்புஶநன்...அது ஋ன்ஶணரடது."஋ன்று கூநற஬ிட்டு டதவகண ஷ஬க்க ஆ஧ர஡ணர ஡ஷன஦ில் ஷகஷ஬த்துக்வகரண்டரள். ஬ரண்டுகபின் திநந்஡஢ரபன்று ஢டு஧ரத்஡றரி 12. வென்ஷண ஥ந்஡வ஬பி஦ில் உள்ப எபே ஥றணி தர஧஡ ஬ினரஸ்... வென்ஷணன தரர்க்கனரம்.

஢ரன் ஬஧ஷன.......஋ன்ணடர உள்ஶப இபேந்து ஏடி஬ர்ந... அ஬ஷண திடித்஡ ெீ஬ர."யய்ஶ஦ர இல்ன... தர஬ம் அ஬ள் வெய்ப௅ம் லூட்டிகல௃க்வகல்னரம் ஥ரட்டு஬து ஋ன்ணஶ஥ர அ஬ஷப கட்டிக்வகரண்ட ஥஠஬ரபன் ஡ரன்.஋ன்ண ஬ரலுத்஡ணம் தண்஠ங்க ீ இன்ஷணக்கு.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அ஡றபேம் அபவு ஆட்டம் தரட்டம் ஋ண வகரண்டரடு஬து ஋ண என்ஷநப௅ம் ஬ிட்டுஷ஬ப்த஡றல்ஷன. அன்று ஥ரஷன அ஡ர஬து ெ஭ற ஆ஧ர஬ிடம் ெண்ஷட஬ிட்டு ஬ிட்டு ஬ந்஡ ஥ரஷன..."஋ன்று அனந ெீ஬ர..."஋ன்று அ஬ஷண குண்டுக்கட்டரக தூக்கறவகரண்டு All rights reserved to Sakthi Page 18 .இன்ஷணக்கு ெலக்கற஧ம் ஬ந்துட்டரங்கபர அ஡ரன்.."அட ஬ரங்க ெரர்..."ஶட.. அ஡ரன் உங்ககறட்ட வெரல்னறட்டு ஶதரனரம்னு ஬ந்ஶ஡ன்...."஋ன்று ஢ல்னதிள்ஷப஦ரய் ஶ஬஭ம் ஶதரட ெீ஬ர அ஬ன் ஢டிப்ஷத உ஠ர்ந்து ெறரிப்ஷத அடக்கற...."஋ன்று கூந ஆகரஷ்.ெரி உள்ஶப ஬ர.ெ஭ற அக்கர தின்ணரடி ஥ரங்கரய் ஡றபேடுநரங்க.. ஬஫க்கம்ஶதரன ஡ன் தெரஜ் டிஸ்க஬ரில் ஬ந்஡ ெீ஬ர ஡ன் ஬ட்டின் ீ ஶகட்ஷட ஡றநக்கவும் எபே ஬ரண்டு உள்பிபேந்து ஏடி஬஧வும் ெரி஦ரக இபேந்஡து. ெரி ஬ி஭஦த்஡றற்கு ஬பேஶ஬ரம்..."஋ன்று வ஥ல்னற஦ புன்ணஷகப௅டன் ஶகட்க அ஬ஷண தற்நற ஢ன்நரக வ஡ரிந்஡ ஆகரஷ் ெறநறதும் த஦஥றன்நற "அங்கறள்..அக்கர வகரட்டு஬ரங்க....."அப்தடி஦ர..உங்க அக்கரஷ஬ எபே ஬஫ற தண்஠னரம்.ஆகரஷ்.

ஆணரல் தின்தக்கம் வகரஞ்ெம் ஡ர஧ரப஥ரகஶ஬ இட஥றபேந்஡து.இ஧ண்டு ீ தடுக்ஷக஦ஷந வகரண்ட ஢டுத்஡஧ம் ஡ரன்......எபே ஢ற஥ற஭ம் சும்஥ர இபேக்கரபர.."஋ன்று கூந அந்஡ ஬ரண்டுகள் அ஬ல௃க்கு ஷய-ஷதவ் வகரடுத்஡ணர்.."ெ஭ற.஋ன்ண ஷ஡ரி஦ம் இபேந்஡ர எபே ஥றனறட்டரி ஆதிெர் ஬ட்டுனஶ஦ ீ ஡றபேடு஬ங்க.ரிஷடய்ர்ட் ஥றனறட்டரி.அவ்஬பவு஡ரன்..உன் ப௃கத்துக்கரக தரர்க்கறஶநன் ெீ஬ர...குட்டி ஧ரட்ெங்க...திள்ஷபகபர ஢ீங்கபரம்."஬ரப்தர ெீ஬ர..இன்ஷணக்கு ஋ன்ண ... அ஬ன் ஶதர஬஡ற்குள் அ஬ர்கள் கள்பத்஡ணத்ஷ஡ ஥றனறட்டரி ஡ரத்஡ர தரர்த்து஬ிட்டிபேந்஡ரர். அந்஡ ஬வடன்ணஶ஥ர ீ ஬ரடஷக ஬டு஡ரன்."஡றபேத்஡ம் ஡ரத்஡ர........."஋ன்று அல௅த்஡஥ரண கு஧னறல் ஶகட்க ஡ரத்஡ர.. ஡ரத்஡ர ..஢ீ ஋ப்தடி இந்஡ ஬ர஦ரடி ஬ணி஡ர஥஠ிஷ஦ கல்஦ர஠ம் தண்஠ிக்கறட்ட. "ெ஭ற.அ஡றல் ஡ரன் இந்஡ ஬ரண்டுகபின் ஧ரஜ்ெற஦ப௃ம் ஢டந்துக்வகரண்டிபேந்஡து..இல்ன. ெீ஬ர."஋ன்று தல்ஷனக் கடிக்க All rights reserved to Sakthi Page 19 ."கனறகரனம்...஋ல்னரம் அந்஡ ெீ஬ர ஷத஦னுக்கரக தரர்க்கறஶநன் இல்ன..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai தின்தக்கம் வென்நரன்.."஋ன்று ீ கத்஡ ெ஭ற...."஋ன்று கூநவும் ெீ஬ர அனறும் ஆகரஷ஭ தூக்கற ஬஧வும் ெரி஦ரக இபேந்஡து.

டரக்டர்கறட்ட ஋ன்ஷண ஥ரட்டி஬ிடுநஶ஡ ஶ஬ஷன஦ர ஶதரச்சு." ஋ன்று டங்க் டங்க ஋ன்று ஬னற஦ில்னர஥ல் வகரட்டிணரள்.வத஦பேக்ஶகற்நரற் ஶதரல் வ஥ன்ஷ஥஦ரண஬ன்..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ெீ஬ர........஋ப்ஶதரதும் ப௃கத்஡றல் எபே புன்ணஷக ஡஬ழ்ந்துக்வகரண்ஶட இபேக்கும்.. "வகரஞ்ெம் ெறரிஶ஦ன்"஋ன்று ஶ஬ண்டு஬து ஶதரல் இபேக்கும். உள்ஶப ெ஭ற ஆகரஷ஭ வகரட்டிக்வகரண்டிபேந்஡ரள். ெீ஬ர ஋ன்கறந ெீ஬ர஢ந்஡ன்.உன்ண.."஋ன்று ஆ஦ி஧த்வ஡ட்டு ெரரிகள் கூநற அ஬ஷ஧ ெ஥ர஡ரணப்தடுத்஡ற ஡றபேம்திப்தரர்க்க அங்ஶக எபே஬ஷ஧ப௅ம் கர஠஬ில்ஷன.."ெரரி ஡ரத்஡ர இணிஶ஥ கண்டிப்தர இப்தடி ஢டக்கரது ெரரி ஡ரத்஡ர.ம்யளம்.. ஆகரஷ் ஶ஬ண்டுவ஥ன்ஶந அனந அங்ஶக ெீ஬ர ஬஧ ெ஭றஷ஦ ஡஬ி஧ அஷண஬பேம் ஏடிணரர்கள்....... அது திநஷ஧ ஶகனற வெய்஬஡ரகஶ஬ர புண்தடுத்து஬஡ரகஶ஬ர இபேக்கரது.. ெீ஬ர உர்வ஧ண அ஬ஷப ஶ஢ரக்கற எவ்வ஬ரபே அடி஦ரய் ஋டுத்து ஷ஬த்து ஬ர்ந ெ஭ற ெறநறதும் த஦஥றன்நற ஢றற்க அ஬ன் அபேகறல் ஬ந்஡தும் இபே஬பேம் அடக்கப௃டி஦ர஥ல் ெறரித்஡ணர். "துஶ஧ரகற ஢ீ஡ரஶண கூட்டி ஬ந்஡ வெரல்லுடர.வ஢டுவ஢டுவ஬ண All rights reserved to Sakthi Page 20 ..அ஡றர்ந்து கூட ஶதெர஥ல் ஋஡ற஧ரபிஷ஦ ஡ன் தரர்ஷ஬஦ரல் கட்டிப்ஶதரடுத஬ன்.அதுவும் ெ஭ற஦ின் ஶ஥ல்......... இது஡ரன் ெீ஬ர அ஬ணரல் ஶகரதத்ஷ஡ இல௅த்துப்திடித்஡றத்து ஷ஬த்஡றபேக்க ப௃டி஦ரது...

஋ம்.30 ஬஦து ஆண் ஋ன்தஷ஡ அ஬ஷண ப௃஡னறல் தரர்ப்த஬ர்கபரல் குநறப்தரக கூட கூந ப௃டி஦ரது.டி. ெீ஬ர ெட்வடன்று ஶதரய் இ஧ண்டு கப் ஸ்ட஧ங்க் கரதி ஋டுத்து ஬ந்து அ஬ஷப ஶெரதர஬ில் உட்கர஧ஷ஬த்து என்ஷந அ஬ள் ஷக஦ில் வகரடுத்து "இன்ஷணக்கு ஋ன்ண தி஧ச்ெறஷண ஆதிஸ்ன..."஋ன்று வ஥ன்ஷ஥஦ரக கடிந்஡ரன்.......ஷெக்கற஦ரட்ரிஸ்ட் ப௃டித்து஬ிட்டு எபே புகழ்ப்வதற்ந ஥பேத்து஬஥ஷண஦ில் ஥ண஢னம் ஶதட௃ம் ஥கத்஡ரண ஶ஬ஷன தரர்க்கறநரன்.இவ஡ன்ண த஫க்கம்......஡றபேடரஶ஡ன்னு.....?"஋ன்று ஶகட்க ெ஭றக்கு அது ஆச்ெரி஦஥ரக இல்ஷன.. ெீ஬ர ெ஭ற஦ின் கரஷ஡ப் திடித்து ஬னறக்கர஥ல் ஡றபேகற "஋த்஡ஷண ஬ரட்டி வெரல்னறபேக்ஶகன். உடஶண ஡ணக்கும் ஆ஧ரவுக்கும் ஢டந்஡ ெண்ஷடஷ஦ கூநற஦஬ள் All rights reserved to Sakthi Page 21 .உங்கல௃க்கு அவ஡ல்னரம் புரி஦ரது....இத்஡ஷண ஬பேட ஡றபே஥஠஬ரழ்க்ஷக஦ில் இந்஡ ஥ர஡றரி ஆச்ெரி஦ங்கள் அ஬ல௃க்கு த஫க்கம் ஡ரன்.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai உடல்஬ரகும் கண்கல௃க்கு ஶ஥ல் எபே வ஥ல்னற஦ திஶ஧஥றட்ட கண்஠ரடிப௅டன் எபே அனுத஬஥றக்க ஥ண஢ன ஥பேத்து஬பேக்கரண அத்஡ஷண கு஠ர஡றெ஦ங்கஷபப௅ம் வகரண்ட஬ன் ெீ஬ர.ப௃கத்஡றல் ஡஬ல௅ம் கணிவும் ெறரிப்பும் அ஬ஷண இபஷ஥஦ரக கரட்டிகறநஶ஡ர??..."஋ன்று ெறரித்஡ரலும் அ஬ள் கண்கபில் ஌ஶ஡ர ஶ஬஡ஷண இபேப்தது வ஡ரிந்஡து. "டரக்டர் ஡றபேட்டு஥ரங்கரக்குத் ஡ரன் பேெற அ஡றகம்..

.஦ர஧ர஬து ஶ஬ட௃ம்ஶண அப்தடிவெரல்஬ரங்கபர?.."வ஬வ஬வ்வ்ஶ஬..஋ப்தடி ஋ப்த தரர்த்஡ரலும் ெறரிச்ெறக்கறட்ஶட இபேக்கப௃டிப௅ஶ஡ர. ெறரிக்கறநீங்க."஋ன்று அலுத்துக்வகரள்ப ெீ஬ர அதுக்கும் ெறரிப்புடன் "ெ஭ற.."ெறரிங்க ஋டுக்வகடுத்஡ரலும்..உங்கல௃க்கு ஶ஬஠ர ஈெற஦ர இபேக்கனரம் ஋ணக்கு இல்ன...இஷ஡ தத்஡ற அப்புநம் ஶதெறக்கனரம்.. ஆணர ஶதரண ஬ரட்டி ஥ர஡றரி ஶகக்ஷக கல் ஥ர஡றரி வெஞ்சு உன் ஥ரஸ்டபேக்கு இபேக்கறந வகரஞ்ெ ஢ஞ்ெ தல்ஷனப௅ம் உஷடச்ெற஧ரஶ஡...." ஋ன்று ஶதரனற஦ரக வகஞ்ெ ெ஭ற.."஋ன்று த஫றப்பு கரண்தித்து஬ிட்டு ஡஦ர஧ரகற குக்கரி கறபரமளக்கு ஡ன் ஸ்கூட்டி஦ில் வென்நரள்.."஌ன் டரக்டர் இவ்ஶபர ெரஃப்டர இபேக்கல ங்க.. அ஬ங்க ஌஡ர஬து ஶதட் ப௄ட்ன அப்தடி வெரல்னறபேக்கனரம்....கறபம்பு. ெீ஬ர அ஬ள் ப௃கம் ஡றபேப்தி ஶனெரக ஡ஷனஷ஦ ஶகர஡ற "ெரி.. All rights reserved to Sakthi Page 22 ."஋ன்று ஡஦ங்க ெீ஬ர ஡ன் ஬஫க்க஥ரண ெறரிப்புடன் அ஬ஷப ஌நறட்டரன்."஋ன்று வ஥ன்ஷ஥஦ரககூந ெ஭ற. ஋ன்ண வெரல்னறபேந்஡ர கூட த஧஬ர஦ில்ஷன.உங்கஷபப்ஶதரய்...அந்஡ ஥ர஡றரி ப௃ஶெரனறணிக்கறட்ட ஋ன்ணரன ஶ஬ஷன வெய்஦ ப௃டி஦ரது.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai "஢ரன் ஶ஬ஷனஷ஦ ஬ிட்டுட்ஶடன் டரக்டர்...அநற஬ில்ன உங்கஷப எபே வதரண்ட௃ ஡றட்டிபேக்கரன்னு வெரல்ஶநன்...஋ன்ணரன ப௃டி஦ஷன. ெ஭ற ஋ரிச்ெனரக..இன்ஷணக்கு உணக்கு குக்கரிகறபரஸ் இபேக்குல்ன...஋ன்ணரன ப௃டி஦ஷனப்தர....."஋ன்று ப௃கத்ஷ஡ ஡றபேப்திக்வகரண்டரள்.

....஋ன்ண ஬ி஭஦ம். அ஬ஷண கர஬னன் ஋ன்று ஌ன் குநறப்திடுகறஶநன்.. ஶய஥ர......?"஋ன்று கண்஠டித்துக் ஶகட்க தரலு."஋ன்று ெ஧ெ஥ரக ஬஧ ஶய஥ர 'உஷ஡."அட ஶதர ஶயப௃.வெரல்லுடர.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai வெல்லும் அ஬ஷபஶ஦ புன்ணஷக ஥ரநர ப௃கத்துடன் கண்டு கபித்துக்வகரண்டிபேந்஡ரன் அ஬ள் கர஬னன் ெீ஬ர."஋ன்ணரச்சு ஋ன் புபே஭னுக்கு ஶனர ஶதட்டரி."ஶயப௃."஋ன்று ஢க்கனரக ஶகட்க தரலு."஋ன்று ெனறத்துக்வகரண்டரன்...஢ரன் ஶ஬஠ர ரீெரர்ஜ் தண்஠஬ர.஋ந்஡ ஥ரடஷன ஢றஷணச்சு ட்ரீம்ஸ்...... (வ஡ரடபேம்.வெல்னம்...."஋ன்று அ஡ட்ட All rights reserved to Sakthi Page 23 ... "஋ன்ணடர ஡ணிஷ஥஦ிஶன இணிஷ஥ கரட௃நற஦ர?.஋ன்று தின்ணரடி உங்கல௃க்ஶக புரிப௅ம்...) எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற—3 தரலு ஆதிஸ் ஶகண்டீணில் அ஥ர்ந்஡றபேக்க அ஬ன் ஡ஷன஦ில் ஡ட்டி஦தடிஶ஦ அ஬ன் ப௃ன் ஬ந்து அ஥ர்ந்஡ரள் ஶய஥ர...

...ஆ஥ர ஢ீ ஶதரய் கூப்திட்டி஦ர?"஋ன்று ஬ிண஬ தரலு.ெ஭ற எண்ட௃ வெரன்ணர அஷ஡ ஥றுத்து ெீ஬ர அண்஠ர ஶதெ஥ரட்டரர்.."ஶய ஢ரனும் ெீ஬ர ஥ர஡றரி அண்டர்ஸ்டரண்டிங்க் ஡ரன் வெரல்லு."அடிப்தர஬ி இப்தடி கவுத்துட்ட."஋ன்று ஶெரக஥ரக கூந ஶய஥ர ."அடப்தர஬ி ெீ஬ர அண்஠ர ஋ங்க ஢ீ ஋ங்க.."஋ன்று கூந தரலு குறும்தரக.அ஬ங்க வ஧ர஥ரன்ஸ் அண்டர்ஸ்டரண்டிங்க் தத்஡ற ஢ம்஥ல௃க்கு வ஡ரி஦ர஡ர...."யளம்.ஶ஢த்ஶ஡ன இபேந்து ஍ம்தது ஬ரட்டி கூப்திஶடன்.?"஋ன்று ெறரித்஡ப்தடி கூந தரலு....஋ன்ஷண ஶதரய் அ஬ஷப ஬஧ச் வெரல்லு ஬஧ச் வெரல்லுன்னு ெரகடிக்கறது.ெரி ஢ீ வெரல்நது வகரஞ்ெம் உண்ஷ஥ங்கறந஡ரஶன ஬ிடுஶநன்."஋ன்று ஶகட்க அ஬ள் கூநறணரள்.அ஬ ஬஧ஶ஬ ஥ரட்ஶடன்னு எத்ஷ஡கரல்ன ஢றக்கறநர.."ஆ஥ரடர..."஋ன்று அலுத்துக்வகரள்ப தரலு...."஋ணக்கு எபே ஬஫ற ஶ஡ரட௃து ஆணரல் அஷ஡ ஢ீ ஶகட்க஥ரட்ட."ஆ஥ர அவ்ஶபர ஶதச்சு ஶதெறட்டு இப்த ஋ன்ண கரிெணம்."அது ஶ஬ஸ்ட்.." ஶய஥ர..."ப்ச் ஋ல்னரம் இந்஡ ப௃ஶெரனறணி ஡ரன்.ஶ஢த்து ெ஭ற ஶ஬ஷனஷ஦ ஬ிட்டரலும் ஬ிட்டர.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai தரலு...அது இபேக்கட்டும் ஋ன்ண ஬஫ற வெரல்லு.....ஆணரல் தரலு ஡ஷன஦ில் ஷகஷ஬த்து அ஡றர்ந்஡ரன்.ஆணரலும் இப்த ஋஡ர஬து எபே ஬஫ற கண்டுதிடிக்கட௃ம்.஌ஶ஡ர புது ஆட் தண்஠னு஥ரம்.ெீ஬ர கறட்ட ஡ரன் ஶதெட௃ம்"஋ன்று கூந ஶய஥ர...஋ணக்கும் வ஡ரிப௅ம். All rights reserved to Sakthi Page 24 ."஋ன்று கூந ஶய஥ர...அ஬ஶ஧ரட ெறத்஡ப்தர ஷத஦ன் வதரி஦ப்தர ஷத஦ணர இபேக்கக்கூட ஢ீ னர஦க்கறல்ன.

அந்஡ ஬ரலும் ஬ரண்டுகல௃ம் அங்ஶக஡ரன் இபேக்கு."஋ன்ண ஬ரனர?. All rights reserved to Sakthi Page 25 .ஶதரய் தரபே.?"஋ன்று குறும்புடன் ஶகட்க ஡ரத்஡ர.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ெீ஬ர அன்று அ஡றெ஦஥ரக ஥ரஷன ஆறு ஥஠ிக்வகல்னரம் ஡ன் ஬ட்ஷட ீ அஷடந்஡றபேந்஡ரன்."ஶ஡ங்க்ஸ் ஡ரத்஡ர. ஋ப்ஶதரதும் எபே ஋ட்டு என்தது ஥஠ிக்கு஡ரன் ஬ட்டின் ீ க஡ஷ஬த் ஡ட்டு஬ரன்."஋ன்று கூநற஬ிட்டு ஆண்டரள் ஥ர஥ற ஬ட்ஷட ீ ஶ஢ரக்கற வென்நரன்.அ஡ணரல் ஡ரன் ஋ங்ஶக஦ர஬து வ஬பிஶ஦ சுற்நனரம் ஋ன்று அ஬ஷபக் கூப்திட ஬ந்஡ரல் ஬டு ீ பூட்டப்தட்டிபேந்஡து..."஋ன்று அ஬ன் ஋ண்஠ிக்வகரண்டிபேக்கும் ஶதரஶ஡ ஥றனறட்டரி ஡ரத்஡ர தின்ணிபேந்து "஋ன்ண ெீ஬ர உன் ஬ரஷனத் ஶ஡டுநற஦ர?.ஃஶதரன் தண்஠னர஥ர?.஢ரன் ஶதரய் ெர஬ி ஬ரங்கறட்டு ஬ர்ஶநன்....."அட ஶதரதும்டர ஬஫ற஦ரஶ஡....஋ன்ண வெரல்நீங்க ஡ரத்஡ர. "஋ங்ஶக ஶதர஦ிட்டர?....... அ஡றலும் இன்று கறபேஷ்஠ வெ஦ந்஡ற.."஋ன்று ெறரிப்புடன் ஶகட்டரர்."஋ன்று கூந ெீ஬ர புன்ணஷகப௅டன்.....உன் ஬ரஷன திடிச்ெறட்டு தின்ணரடிஶ஦ சுத்து஬ரஶப உன் வதரண்டரட்டி அ஬ஷபத் ஡ரஶண ஶ஡டுந...த஫கற஦ இட஥ர஡னரல் ெ஭றக்கும் எபே த஦ப௃ம் இல்ஷன.... ெீ஬ர....இன்ஷணக்கு கறபேஷ்஠ வெ஦ந்஡றன்னு ஆண்டரள் ஥ர஥றஶ஦ரட ஶதத்஡ற ஥ரன஡ற இ஬ஷப அள்பிப்ஶதரட்டு ஶதர஦ிட்டர.அண்ஷட அ஦னரர் ஬ட்டில் ீ ஬ம்தில௅த்துக்வகரண்டு அங்ஶகஶ஦ இபேப்தரள்.

.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அங்ஶக..குபிச்ெறண்டு ஬ந்஡ற஦ர இல்ன அப்தடிஶ஦ ஬ந்஡றட்டி஦ர. ெீ஬ர உள்ஶப த௃ஷ஫ந்஡துஶ஥ "஬ர ெீ஬ர ஡ம்தி... கறபேஷ்஠ வெ஦ந்஡றஷ஦ ப௃ன்ணிட்டு தன஬ி஡ அனங்கர஧ங்கள் வெய்஦ப்தட்டு ஬ஶட ீ ஡றபே஬ி஫ர ஶகரனம் பூண்டிபேந்஡து.஭ழஷ஬ க஫ட்டிண்டு ஬ரடர. ெீ஬ர ஡ஷன஦ில் அடித்துக்வகரண்டரன்..஢ரங்கபரம் அதுக்கரக ஡ரன் ஆ஬லுடன் கரத்துக்கறட்டு இபேக்ஶகரம்"஋ன்று ெப்புக்வகரட்டி கூந கூட இபேந்஡ ஬ரண்டுகல௃ம் தக்஡றப௅டன் கன்ணத்஡றல் ஶதரடு஬து ஶதரல் ஢டித்து ஆம் ஋ன்று ஡ஷன஦ஷெத்஡ணர்.. உள்ஶப ெ஭ற கறபேஷ்஠ ெறஷனக்கு அபேகறல் ஥ரன஡ற தக்஡றப்தரடல் தரடிக்வகரண்டிபேக்க த஦ப்தக்஡றப௅டன் ஶகட்டுக்வகரண்டிபேந்஡ரள்.....?"஋ன்று த஡றல் ஷெஷக கரட்ட அ஬ள்..ெ஭ற உன் ஆம்தஷட஦ரன் ஬ந்஡றபேக்கரன் தரர்."ெர஬ி வகரடுடர. ெீ஬ர... ஆணரல் ெறன ஬ி஭஦ங்கபில் வகடுதிடி஦ரகவும் இபேப்தரர்......80 ஬஦஡றலும் ஥ங்கபக஧஥ரக னட்சு஥ற கடரட்ெம் ப௃கத்஡றல் ஡ல௅ம்த இபேப்தரர். ஆண்டரள் ஥ர஥ற ஥டி ஆச்ெர஧ம் தரர்ப்த஬ர்...ெீ஬ர அ஬ஷப '஬ர'஋ண கூப்திட ெ஭றஶ஦ர ெீ஬ரஷ஬ப் தரர்த்து இன்னும் ஍ந்து ஢ற஥றடம் ஋ன்தது ஶதரல் ஷெஷக கரட்டிணரள்."஋ன்று கூ஬ிணரர்.."ப்ப ீஸ் டரக்டர் பூஷெ ப௃டி஦ட்டும் ெலஷட ப௃றுக்கு ெரப்திட்டு ஶதரகனரம்..."஢ரஶண வெல்னம் வகரடுத்து வகடுத்து All rights reserved to Sakthi Page 26 .. ஶெர.?..

஡ரங்கஷன"஋ன்று ெறரிப்புடன் கூந ெ஭ற....... ெீ஬ர ஷ஥ண்ட் ஬ரய்மறல்.஋ன்று அ஬ன் ஋ண்஠ங்கள் கட்டு஥ீ நற வெல்ன அ஡ற்கு அ஬ெ஧஥ரக அஷ஠ப்ஶதரட்டரன். திநந்஡஢ரஷபக்கு அ஬ன் ஋டுத்து ஡ந்஡ திங்க் கனர் அணரர்கனற சுரி஡ரர் அ஠ிந்து ஷகக்கூப்தி கடவுஷப ஬஠ங்கறக்வகரண்டிபேந்஡஬ஷப தரர்க்க தரர்க்க வ஡஬ிட்ட஬ில்ஷன அ஬னுக்கு..."஋ன்று கடிந்஡ரலும் ெறரிப்ஷத அடக்கப௃டி஦஬ில்ஷன.஥ந ெீ஬ர ஥ந. அ஬ஷணப் வதரறுத்஡஬ஷ஧ அ஬ள் கு஫ந்ஷ஡ ஬பர்ந்஡ கு஫ந்ஷ஡."அ஬ ஥ட்டும் ஌ன் இந்஡ பூஷெக்கு ஬ந்஡ரன்னு வ஡ரிஞ்ெது ஢ீங்க ஥஦ங்கற ஬ில௅ந்துடு஬ங்க ீ ஥ர஥ற..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஷ஬ச்ெறபேக்ஶகன். ண் அ஬பிடம்.."஬ர்ந ஬ர்ந உன் ஬ரலுத்஡ணம் ெரஸ்஡ற ஆகறடுச்சுடர....... ெலஷட ப௃றுக்குக்கரக த஦ப்தக்஡ற஦ர உட்கரர்ந்஡றபேக்கறநஷ஡ப் தரபே.. ஬பர்ந்஡ரல் ஡ரஶண இவ்஬பவு கஷ்டம்.'஋ன்று ஡ஷனஷ஦ உலுக்கறக்வகரண்டரன்......அ஬ள் அப்தடிஶ஦ இபேந்஡றபேக்கனரம் ஋ண ஶ஡ரன்நற஦து."஋ன்ஷண ஥ர஡றரி எபே ஢ல்ன வதரண்ஷ஠ ஶதரய் இப்தடி வெரல்நீங்கஶப All rights reserved to Sakthi Page 27 . தின் எபே஬஫ற஦ரக பூஷெ ப௃டி஦ ெ஭றப௅ம் அ஬ள் கூட்டரபிகல௃ம் ஏடிச்வென்று ெலஷட ப௃றுக்ஷக னதக்கற஬ிட்டு வ஬பிஶ஦ ஬஧ ஆண்டரள் ஥ர஥ற அ஬ர்கல௃க்கு திரி஦ர஬ிஷட வகரடுத்஡ரர். அங்ஶகஶ஦ எபே ஏ஧த்஡றல் அ஥ர்ந்து அ஬ஷபப் தரர்த்துக்வகரண்டிபேந்஡ரன்.." ஋ன்று தரி஡ரத஥ரக கூநற஬ிட்டு ெ஭றஷ஦ கூட்டிக்வகரண்டு ஬ட்டிற்குச் ீ வென்நரன். ஶெ அ஬ஷப ஥ரற்நற஬ிட்டு ஢ரஶ஥ இப்தடி இபேக்கறஶநரஶ஥.

ெீ஬ர......இன்ஷணக்கு கறபேஷ்஠ வெ஦ந்஡ற இல்ன அ஡ரன்.உள்ஶப ஬ரங்க."஋ன்ண ஶ஥டம் அ஬ர்஡ரன் ஋ன் யஸ்வதண்ட்.."஬ரங்க ஶ஥ம்...?"஋ன்று ஡஦ங்க ெ஭ற..ஸ்஢ரகஸ்னர஥றபேக்கு.... ெ஭ற... ெீ஬ர."஋ன்று அந்஡ ஋க்ஸ் இல் அல௅த்஡ம் வகரடுத்து கூநறணரள்."஋ன்று கூநற஬ிட்டு ஢ரகரீக஥ரக வ஬பிஶ஦நறணரன்......஬ரங்க ஬ரங்க. உள்ஶப ஬஧னர஥ர?"஋ன்று கம்஥ற஦ கு஧னறல் ஶகட்க ெ஭ற."ஶதரச்சு.?"஋ன்று ஶதரனற஦ரக க஬ஷனப்தட்டு க஡ஷ஬த் ஡றநக்க அங்ஶக ஢றன்நறபேந்஡து ஆ஧ர஡ணர.஋ன்ஷண ஥஦க்கறண யஸ்வதண்ட்..஢ரங்க உங்கஷப வகட் னரஸ்ட்னு வெரல்ன஥ரட்ஶடரம்..஋ணக்கு வகரஞ்ெம் தக்கத்துன ஶ஬ஷன இபேக்கு....."஋ன்று ஢க்கனரக கூந ெீ஬ர."஋ன்று அ஡ட்டிணரன்."஬ரங்க உட்கரபேங்க.஦ரபேன்னு......"அட ஶ஥டம்..."஋ன்று கூந அ஬ன் அ஬ள் கரஷ஡ ஡றபேகவும் க஡ஷ஬ ஦ரஶ஧ர ஡ட்டவும் ெரி஦ரக இபேந்஡து."஋ன்றுகுத்஡னரக கூந All rights reserved to Sakthi Page 28 ."஢ரன் வகரஞ்ெம் ஶதெட௃ம். தின்..."஢ீங்க. ஆ஧ர஬ிற்ஶகர அ஬ன் ஢ரகரீக஥ரக எதுங்கற஦து திடித்஡றபேந்஡ரலும் அஷ஡ வ஬பிஶ஦ கரட்டர஥ல் இபேந்஡ரள்..இன்ஷணக்கு ஋ன்ண ஶெட்ஷட தண்஠ிஶ஦ர ஋ன்ண தஞ்ெர஦த்ஶ஡ர. ஆ஧ர஡ணர."ெ஭ற..டரக்டர் இ஬ங்க஡ரன் ஋ன் ஋க்ஸ் தரஸ்.஢ரன் ஶதரய்ட்டு எபே அஷ஧஥஠ிஶ஢஧த்துன ஬ர்ஶநன்....எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai டரக்டர்.

உணக்கு ஋ல்னரஶ஥ ெறரிப்பு சுத்஡ற தரர்த்஡ர ெந்ஶ஡ர஭ம் அப்தடி இபேக்கறந஬ ஢ீ.."இஷ஡ தரபே ஋ன் வன஬லுக்கு ஢ரன் கல ஶ஫ இவ்ஶபர இநங்கற ஬ந்஡ஶ஡ வதரி஦ ஬ி஭஦ம்.ஶ஬஠ர ஢ரன் குஷநக்க ப௃஦ற்ெற தண்ஶநன்......என்னும் உன் கரல்ன ஬ில௅ந்து வகஞ்ெ இல்ஷன."஋ன்று கூந ஆ஧ர வதரங்கற வ஬டித்஡ரள்.....஋துக்கு ஥ரநட௃ம்.ஆதிமளக்கு ஬ர்ந ஬஫றஷ஦ தரபே......ஆணர அந்஡ கறஷப஦ண்டுக்கும் ஋ணக்கும் வடர்ம்ஸ் ெரி஦ில்ஷன."஌ன் ஥ரநட௃ம்..உன்ணரன ஋ன்ஷண புரிஞ்ெறக்க ப௃டி஦ரது."஋ன்று அ஡ற்கு All rights reserved to Sakthi Page 29 ....தூங்க த஦ந்து ஢ீ ஬ரழ்ந்஡றபேக்கற஦ர??...அ஡ரன் ஢ரஶண ஬ந்஡றபேக்ஶகன்.஢ரன் ஬ரழ்ந்஡றபேக்ஶகன்.஢ரன் இப்தடித்஡ரன் ஋ன்ஷண ஥ரத்஡ப௃டி஦ரது. ஢ரன் இது஬ஷ஧க்கும் இந்஡ ஥ர஡றரி ஦ரபேக்கறட்டப௅ம் ஶதெறணது இல்ன.?? இஷ஡ தரபே ஋ணக்கு ஬ந்஡ கஷ்டங்கள் ஶ஬ந வதரண்ட௃க்கு ஬ந்஡றபேந்஡ர அ஬ள் இன்ஶண஧ம் ெ஥ர஡ற ஆகறபேப்தர.. ஋ங்க ஋஬ணர஬து க஡ஷ஬ ஡றநந்துபே஬ரஶணரன்னு ஆ஠ி஦ஷநஞ்சு தூங்கர஥ஶன இ஧ரத்஡றரி ப௃ல௅க்க ஢ரன் ஬ரழ்ந்஡றபேக்ஶகன்...... எபே திண்஠ணி இல்னர஥ ஆண் துஷ஠ இல்னர஥ இந்஡ ஃதீல்டுன ஢றக்கறநது தூக்கு ஡ண்டஷணஷ஦ ஬ிட வகரடுஷ஥ வ஡ரிப௅஥ர...எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஆ஧ர.. எபே புது ஆஃதர் இபேக்கு அஷ஡ ஢ரஶண தண்஠ிடுஶ஬ன்.."஋ன்று கூந ெ஭ற அ஬ஷப கூர்ஷ஥஦ரக தரர்த்து "இன்ணப௃ம் ஢ீங்க ப௃ல௅ெர ஥ரநஷன ஶதரனறபேக்ஶக..உன் ப்஧ண்ட் அந்஡ தரலு஡ரன் வெரன்ணரன் ஢ரன் கூப்திட்டர஡ரன் ஢ீ ஬பேஶ஬ன்னு அதுணரன஡ரன் ஬ந்ஶ஡ன்..வகரஞ்ெம் புரிஞ்ெறக்ஶகர....இன்னும் வ஧ண்டு ஢ரள் ஷடம் ஡ஶ஧ன்... ஢ரன் அஷ஡ ஋ல்னரம் ஡ரண்டி ஬ந்஡றபேக்ஶகன்..

சுத்஡ற தரர்த்஡ர ெந்ஶ஡ர஭ம்..஋ங்ஶக வென்றுக்வகரண்டிபேக்கறநது இந்஡ ெப௃஡ர஦ம்?? தின் வ஥ல்ன அ஬ள் கூநற஦ஷ஡ அஷெப்ஶதரட்ட஬ள் "உணக்கு ஋ல்னரஶ஥ ெறரிப்பு. வ஧ண்டு ஢ரள் க஫றச்சு ஆதிமளக்கு ஬஧ ஬ிபேப்தம் இபேந்஡ரல் ஬ர...."஋ன்று கூநற஬ிட்டு அ஡ற்கு ஶ஥ன அ஬ள் ப௃கம் கூட தரர்க்கர஥ல் வ஬பிஶ஦நறணரள்...அது ஋ன்ஶணரடஶ஬ ஶதரகட்டும்.வ஢ஞ்சு கெந்து ஶதரணது.இல்னன்ணர ஢ரன் அதுக்கு ஆல்டர்வணட் அவ஧ஞ்ச்வ஥ண்ட்ஸ் தண்஠ிக்கறஶநன். ஥ணது தர஧஥ரக இபேந்஡து..இவ஡ல்னரம் ஢ரஶண ஋ணக்குள்ப புஷ஡ச்ெறக்கறட்ட கெப்தரண ஢றெங்கள்.... ஏபே வதண் தூங்க த஦ந்து ஬ரழ்கறநரள் ஋ன்நரல் அது ஋வ்஬பவு வதரி஦ ஶ஬஡ஷண.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஶ஥ல் ஶதெப௃டி஦ர஥ல் ஡஦ங்கறப்தின் "இவ஡ல்னரம் தண்஠து ஋துக்கரக ஋ன் கற்ஷத கரப்தரத்஡றக்க஡ரன்.இவ஡ல்னரம் இல்னர஥ ஢ரன் வகரஞ்ெம் ஬ஷபஞ்சு வகரடுத்஡றபேந்஡ர இஷ஡ ஬ிட வதரி஦ ஆபரகறபேக்கனரம் ஆணர ஢ரன் அந்஡ ெக஡றன ஬ி஫ ஬ிபேம்தஷன.த஡஬ி அந்஡ஸ்து ஋ல்னரத்துக்கும் தின்ணரடி ஢ரன் தட்ட கஷ்டம் வகரஞ்ெ ஢ஞ்ெம் இல்ன....஢ரன் ஬ந்஡து ஋ல்னரஶ஥ ப௃ள்தரஷ஡஦ில் அப்த ஋ன் கறட்ட஥ட்டும் ஥னரின் வ஥ன்ஷ஥ஷ஦ ஋ப்தடி ஋஡றர்தரர்க்கப௃டிப௅ம்.இந்஡ த஠ம். ஢ரன் ஬ஶ஧ன்.. அ஬ள் இவ்஬பவு ஶ஢஧ம் ஶதெற தின் வென்நஷ஡ப் தரர்த்஡ ெ஭ற஦ிடம் எபே அஷெவும் இல்ஷன.."஋ன்ந ஬ரர்த்ஷ஡கள் All rights reserved to Sakthi Page 30 ....அ஡றனறபேந்ஶ஡ அ஬ள் கண்஠ஷ஧ ீ ஥ஷநக்க ஏடுகறநரள் ஋ன்று வ஡ரிந்஡து.......

எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஥ீ ண்டும் ஥ீ ண்டும் ஶ஡ரன்ந அ஬ள் ப௃கத்஡றல் எபே ஬ி஧க்஡ற புன்ணஷக ஶ஡ரன்நற஦து. "஢ீங்க தூங்க த஦ந்து஡ரன் ஬ரழ்ந்஡றபேக்கல ங்க ஶ஥டம்.."஋ன்று ஥ண஡றற்குள் கூநறக்வகரண்டரள்... ஆ஧ர஬ின் ெறறு஬஦஡றனஶ஦ ெரஷன ஬ிதத்஡றல் அ஬ள் வதற்ஶநரர் இநந்து஬ிட அ஬ள் உந஬ிணர்கபரல் அ஬ல௃க்கு ஡஧ப்தட்ட இடம் கன்ணி஦ரஸ்஡றரிகபரல் ஢டத்஡ப்தடும் All rights reserved to Sakthi Page 31 .ஆணர ஢ரன் ஬ர஫ த஦ந்ஶ஡ ஬ரழ்ந்஡றபேக்ஶகன்... கண்ப௄டி அ஥ர்ந்஡தும் தஷ஫஦ ஬ரழ்க்ஷக கண் ப௃ன்ஶண ஬ிரிந்஡து. (வ஡ரடபேம்..) எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற-4 ெ஭ற஦ிடம் ஶதெற஬ிட்டு ஬ந்஡தும் ஆ஧ர஡ணர஬ின் ஥ண஡றல் தர஧ம் ஌நற஦ிபேக்க அ஬ள் கடந்஡ கரன ஢றஷணவுகள் ஶ஥வனல௅ம்தி ஬ந்஡து.....அ஡ற்கு ஶ஥ல் ஡ரபப௃டி஦ர஥ல் அபேகறல் இபேக்கும் ஬ிணர஦கர் ஶகர஬ிலுக்குள் வென்று தி஧ரர்த்஡ஷண வெய்து஬ிட்டு தி஧கர஧த்஡றல் அ஥ர்ந்஡ரள்....

.. ஢ல்னததடி஦ரக தள்பிப்தடிப்ஷத ப௃டித்து ெலுஷக ப௄ன஥ரக வதரநற஦ி஦ல் கல்லூரி஦ில் ஶெர்ந்஡ரள் ஆ஧ர஡ணர.... அ஡றலும் அ஬ள் ஶ஬னற஦ில்னர஡ பூந்ஶ஡ரட்டம் ஋ன்று அநறந்துக்வகரண்ட஬ர் வகரஞ்ெம் ஷ஡ரி஦஥ரகஶ஬ அ஬பிடம் இஷ஫ந்஡ணர். அது என்று ஥ற்றுஶ஥ குநறக்ஶகரபரய் ஡ன் ஬ரழ்ஷ஬ ஶ஥ம்தடுத்஡றக்வகரள்ப ப௃ஷணந்஡ரள்..தள்பிப்தடிப்பு ப௃டிக்கும் ஬ஷ஧ ஆ஧ர஬ின் ஬ரழ்க்ஷக ஢ல்னப்தடி஦ரகஶ஬ ஶதரய்க்வகரண்டிபேந்஡து. "தரபே ஆ஧ர இணிஶ஥ உன்ஷண ஢ீஶ஦ தரர்த்துக்கட௃ம்.அதுக்கு இப்த இபேந்ஶ஡ உன்ஷண ஡஦ரர் தடுத்஡றக்ஶகர...."஋ன்ந அ஬஧து ஬ரர்த்ஷ஡ ஡ர஧க஥ந்஡ற஧஥ரக த஡றந்஡து.. அ஬ள் அ஫கு அங்குள்ப ஶ஧ர஥றஶ஦ரக்கஷப உசுப்தி஬ிட்டது ஶதரலும்..ஆணரல் கல்லூரி ஬ரழ்க்ஷக அ஬ள் ஢றஷணத்஡ அபவு சுனத஥ரக இபேக்க஬ில்ஷன... All rights reserved to Sakthi Page 32 .....எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அணரஷ஡ ஆஸ்஧஥ம்..உணக்கு ஢ரள் வெரல்நது புரிப௅ம்னு ஢றஷணக்கறஶநன்.கண்ட ஋ண்஠ங்கபில் உன்ஷண ஡ப஧஬ிடரஶ஡டர. ஢ரல௃க்கு ஢ரள் அ஬ள் தின் சுற்றும் ஶ஧ர஥றஶ஦ரக்கபின் ஋ண்஠ிக்ஷக கூடிக்வகரண்ஶட ஶதரணது...தடிப்தில் சுட்டி஦ரண ஆ஧ர஬ரல் அந்஡ தள்பிக்ஶக வதபேஷ஥..அ஡ற்கு ஥஡ரின் உ஡஬ிப௅ம் கர஧஠ம்..உன் தடிப்பு ப௃டி஦ந ஬ஷ஧஡ரன் இங்ஶக இபேக்கப௃டிப௅ம்' திநகு உன் ஬ரழ்க்ஷகஷ஦ ஢ீ஡ரன் ஬ர஫ஶ஬ண்டும்.

இ஧ண்டரம் ஆண்டு தடிக்கும்ஶதரது எபே ஢ரள் எபே஢ரள் அ஬ள் தின் சுற்றும் ஬ரனறதர்கபில் எபே஬ன் ப௄ன்நரம் ஆண்டு ஥ர஠஬ன் ெ஡ீஷ் ஬ந்஡ரன் இ஬ஷண ஏ஧ங்கட்டிணரல் இந்஡ கரஶனெீல் உள்ப அஷண஬ஷ஧ப௅ம் ஏ஧ங்கட்டி஬ிடனரம் ஋ண ஋ண்஠ி஦஬ள் அ஬ஷண தரர்த்து ஆ஧ர '஬ர' ஋ன்று ஷக஦ஷெத்஡து஡ரன் ஡ர஥஡ம்.. ஆ஧ர அ஬ஷண எபே தரர்ஷ஬ தரர்த்து..அ஬ள் உ஡ரெலணப்தடுத்஡றணரலும் ெறன ஶதர் அ஬ஷப வ஡ரல்ஷன ஡ந்஡ப்தடி இபேக்க ஋ன்ண வெய்஬வ஡ன்று வ஡ரி஦ர஥ல் ஆ஧ர ஡஬ித்஡ரள்.." "ஆ஥ர ஆ஧ர..அடுத்஡ ஢ற஥ற஭ம் ஬ந்து ஢றன்நரன்."஋ன்று வகரஞ்ெற஦ கு஧னறல் ஶகட்க அ஡றல் ஥஦ங்கற஦ ெ஡ீஷ் "ஆ஧ர உன்ஷண தரர்த்஡ அன்ஷணன இபேந்து உன்ஷண னவ் தண்ஶநன்.தின் ப௃டிவ஬டுத்஡ரள்."஌ன் ெ஡றஷ் ஋ப்த தரர்த்஡ரலும் ஋ன் தின்ணரடிஶ஦ சுத்஡றக்கறட்டு இபேக்க..ஆ஧ர஬ிற்கு ஢ன்நரக வ஡ரிப௅ம்."஋ன்று ட஦னரக் ஬ிட்டரன்.அ஬ர்கள் அக஧ர஡ற஦ில் கர஡ல் ஋ன்நரல் ஋ன்ண அர்த்஡ம் ஋ன்று இபேந்தும் ஬ந்஡ ஶகரதத்ஷ஡ அடக்கறக்வகரண்டு "அப்த ஋ன்ஷண னவ் தண்நற஦ர ெ஡ீஷ்..஢ீ இல்னர஥ ஋ன்ணரன ஬ர஫ப௃டி஦ரது ஆ஧ர....எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அ஬ர்கஷப ஋ல்னரம் எபே தரர்ஷ஬஦ில் சுட்வடரித்து஬ிட்டு ஡ன் ஶ஬ஷனஷ஦ தரர்த்஡ப்தடி இபேந்஡ரள் ஆ஧ர."஋ன்று அ஬ன் இஷ஫஦ அ஬ணிடம் இபேந்து ஬ினகற஦஬ள் All rights reserved to Sakthi Page 33 .....

஢ரன் அதரர்஭ன் தண்஠ ஢ீ ஋ங்கூட யரஸ்திடல் ஬ர்நீ஦ர?..."஋ன்று ஶகட்க ெ஡ீஷ் அ஡றர்ந்து தின் ஬ரங்கறணரன்...." ஋ன்று ஥ற஫ற்ந அ஬ன் சுக்கல் சுக்கனரக வ஢ரறுங்கறணரன்.."஢ரன் அப்தரக்கறட்ட....?'஋ன்று ஶகட்க "ஆ஥ர ெ஡ீஷ்."஋ன்ண ெ஡ீஷ் உங்கப்தரக்கறட்ட ஶகட்டர ஋ன் தின்ணரடி சுத்஡றண.அந்஡ ஆள் ஋ன்ஷண ஶ஬ண்டரம்னு அவ஥ரிக்கர ஶதர஦ிட்டரன்.. இ஬பிடம் ப௃டிந்஡ ஬ஷ஧ கடஷன ஶதரட்டு஬ிட்டு ப௃டிந்஡ரல் ஋ல்னரம் ப௃டித்து஬ிட்டு வென்று஬ிடஶ஬ண்டும் ஋ன்று அ஬ன் ஋ண்஠ி஦ிபேக்க இ஬ள் ஋ன்ணடரவ஬ன்நரல் ஡ன்ஷண ஬ரழ்க்ஷக வகரடுக்கச் வெரல்னற ஥ன்நரடுகறநரஶப... அ஬ஷண வதரறுத்஡஬ஷ஧ ஆ஧ர எபே வ஢பேப்பு..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai "அப்ஶதர ெ஡ீஷ் ஋ணக்கு எபே உ஡஬ி தண்ட௃஬ி஦ர?'஋ன்று ஶகட்க "வெரல்லு ஆ஧ர ஋ன்ண ஶ஬ட௃ம்னு வெரல்லு.....஋ணக்கும் ஋ன் தி஧ண்ஶடரட அண்஠ன் எபேத்஡பேக்கும் அஃஶதர் ஆகற ஢ரன் கன்ெலவ் ஆகறட்ஶடன்..ஶகட்டுட்டு..இது ஬ஷ஧க்கும் ஋ந்஡ ஆண்஥கஷணப௅ம் ஢ற஥றர்ந்தும் தரர்த்஡஡றல்ஷன..஋ன் All rights reserved to Sakthi Page 34 ....஢ீ ஡ரன் ஢ரன் இல்ஷனன்ணர வெத்துடுஶ஬ன்னு வெரன்ணிஶ஦ ெ஡ீஷ்.ப௃஡னறல் இங்கறபேந்து ஏடு. ஋ணக்கு ஢ீ ஬ரழ்க்ஷக வகரடுப்தி஦ர ெ஡ீஷ்."஋ன்று உபந ஆ஧ர ....஋ன்று ஥஠ி஦டிக்க அ஬பிடம்.திநகு ஋ணக்கு எபே ஬ரழ்க்ஷக வகரடு ெ஡ீஷ்."஋ன்று ஆ஬னரக ஶகட்க "அது ஬ந்து ெ஡ீஷ்... "஋ன்ண ஋ன்ண வெரல்ந ஆ஧ர஡ணர... இ஬ள் தின் சுற்றும் அஷண஬ஷ஧ப௅ம் ஋ச்ெரிக்ஷக வெய்...ஶ஬஠ரம் ெ஡ீஷ்.

."஋ன்று ஥ணசுக்குள் கூநறக்வகரண்டு அகன்நரள்.. ஆ஧ர஬ின் ப௃கத்஡றல் குபை஧ புன்ணஷக ஡஬ழ்ந்஡து.. ஢ரன் தண்஠து ஡ப்பு஡ரன். "ஏடுடர. வதண்கஶப அ஬ஷப எதுக்க அ஬ள் ஋ஷ஡ப் தற்நறப௅ம் க஬ஷனப்தடர஥ல் ஡ன் தடிப்ஷத வ஡ரடர்ந்஡ரள்..ஆணர ஋ன் ஢றஷன஦ில் இபேந்து தரர்த்஡ர஡ரன் ஋ன் ஬னற வ஡ரிப௅ம்.....அஷண஬பேம் அ஬ஷப வ஢பேங்க த஦ந்஡ணர். அ஬ள் ஬ி஭஦ம் கரஶனெறல் கரட்டுத்஡ீ ஶதரல் த஧஬ி஦து... அ஡ன்தின் ஡ன் கபேஷ஬ கஷனத்து஬ிட்ட஡ரக இன்வணரபே வதரய்ஷ஦ கூநற ஡ன் கல்லூரிப்தடிப்ஷத ஡ங்கு ஡ஷட஦ின்நற வெவ்஬ஶண ப௃டித்஡ரள்.உங்கஷப ஥ர஡றரி ஆல௃ங்க வதரண்ட௃ங்கஷப ஶதரகப்வதரபேபரக஡ரஶண தரர்க்குநீங்க.... ஬ிபம்த஧த் துஷந஦ில் கரல் ஊன்நற஦ ஶதரது஡ரன் அ஬ள் ெற." ஋ன்று ஡ன் ஬஦ிற்ஷந ஡ட஬ிக்ஶகட்க அ஬ன் துண்ஷட கரஶ஠ரம் து஠ிஷ஦ கரஶ஠ரம் ஋ன்று ஏடிணரன்...எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai கு஫ந்ஷ஡க்கு ஋ன்ண த஡றல் வெரல்ன ஶதரஶந.ஏடு.... தின் எபே வ஥ன்வதரபேள் கம்வதணி஦ின் ஶ஬ஷனக்குச் ஶெர்ந்து தகு஡ற ஶ஢஧஥ரக ஬ிஸ்கரம் ஶெர்ந்஡ரள். கறரிஶ஦ட்டிவ் வயட் ஋ன்ந த஡஬ி஦ில் இபேந்துக்வகரண்டு அ஬னுடன் All rights reserved to Sakthi Page 35 ... ஥ஷண஬ி கு஫ந்ஷ஡ இபேந்஡ஶதரதும் அ஬ன் ஆ஧ர஬ிடம் வ஡ரல்ஷன வெய்஡தடி இபேந்஡ரன்.஋ம் ஶ஡஬ர஬ின் பைதத்஡றல் அடுத்஡ கண்டம் ஬ந்஡து.

஬ந்து ஶெபே.ப்ப ீஸ்."஋ன்று கூநற஬ிட்டு ஡ள்பரடி஦தடி வென்நரன்.. "஋ன்ண ஡ற஥றர் அ஬னுக்கு..ஶதரலீஸ்க்கு ஶதரஶநன்......எபே஢ரள் ஧ரத்஡றரி ஋ங்கூட இபே..எபே அணரஷ஡ ஋ன்நரல் இ஬ர்கல௃க்கு கறள்ல௃க்கறஷ஧஦ரக ஶதரய்஬ிட்ட஡ர...... அப்தடி வெல்லும் ஶதரவ஡ல்னரம் கஷ஡ அஷநந்துப் பூட்டி஬ிட்டு அ஡ன் தக்கத்஡றனஶ஦ வகரட்ட வகரட்ட ஬ி஫றத்஡றபேப்தரள்.஋ணக்கு அபேவ஬றுப்தர இபேக்கு."இஷ஡ தரபே ஆ஧ர....அப்புநம் உன் ஬஫றஷ஦ப் தரர்த்துட்டு ஢ீ ஶதர.஬..இஷ஡ தரபே உன்ஷண னண்டன் தி஧ரஞ்சுக்கு ஥ரத்஡றபேக்ஶகன்..இன்னும் வ஧ண்டு ஢ரள்ன ஶதரனரம்.....ஶகரர்ட்டுக்கு ஶதரஶநன் கறபம்புண உன்ஷண இபேந்஡ ஡டம் இல்னர஥ தண்஠ிடுஶ஬ன்....எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஶதரகர஥ல் இபேக்கவும் ப௃டி஦஬ில்ஷன..."஋ன்று கத்஡ ஶ஡஬ர...ஆணரல் இன்ஷணக்கு ஷ஢ட்..அ஡ணரன இன்ஷணக்கு ஷ஢ட் ஋ங்கூட..உன்ஶ஥ன ஢ரன் ஷதத்஡ற஦஥ர இபேக்ஶகன்."ெரர்.. ஆ஧ர அ஫க்கூட ப௃டி஦ர஥ல் ஡றக்வகண அ஥ர்ந்஡றபேந்஡ரள்..இணிஶ஥ ஋ங்கறட்ட இப்தடி ஢டந்துக்கர஡ீங்க..."஋ன்று ஋ச்ெரித்து஬ிட்டு ஢ன்நரக ஶதரஷ஡ஶ஦ற்நறக்வகரண்டரன்.இல்ன ஋ணக்கு கற்பு஡ரன் ப௃க்கற஦ம்.ப்ப ீஸ்... All rights reserved to Sakthi Page 36 .... தின் அ஬பிடம் "஢ரன் பைம்ன இபேக்ஶகன்.. ஢ரன் ஋ப்தவும் எபே஡டஷ஬஡ரன் எபே வதரண்ட௃க்கூட இபேப்ஶதன்.. எபே஡டஷ஬ வதங்கல௄ர் வென்நஶதரது அ஬ன் வ஡ரல்ஷன கட்டுங்கடங்கர஥ல் வெல்ன ஆ஧ர...

அப்தடி எபே வகரள்ஷக..இதுக்ஶக ெரக ப௃டிவ஬டுத்஡ர உனகத்துன தர஡றப்வதரண்ட௃ங்க ெரகத்஡ரன் ஶ஬ட௃ம்."஋ன் ஶதர் சு஥ர...஢ீ ஬ர஫ஶ஬ண்டி஦ வதரண்ட௃... "஋ன்ண தரப்தர.."஋ன்று ெறரித்஡ப்தடி கூந "஋ன்ஷணப் தத்஡ற உங்கல௃க்கு ஋ன்ண வ஡ரிப௅ம்....஋ன்ணரன ஢ீங்க கஷ்டப்தட.. ஆ஧ர அ஡றர்ந்து தரர்த்஡ப்ஶதரது அங்ஶக க஬ர்ச்ெற஦ரக உஷட஦஠ிந்து ஢றன்நறபேந்஡ரள் எபே ஢டுத்஡஧஬஦துப்வதண்."஋ன்று கூந All rights reserved to Sakthi Page 37 . அந்஡ ஆஷப ஋ணக்கு ஢ல்னர வ஡ரிப௅ம்.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஋ன்ண ஆணரலும் ெரி இ஬னுக்கு ஢ரன் இ஠ங்க஥ரட்ஶடன்.஋ன்ணடர கூெர஥ வெரல்நரஶபன்னு தரர்க்கறநற஦ர.உணக்கு எபே ஬஫ற வெரல்ஶநன் ஶகக்குநற஦ர?" ஆ஧ர ஡ஷன஦ரட்டிணரள்.....஢ரன் எபே கரல் ஶகர்ள்.அந்஡ ஆல௃ உங்கறட்ட ஶகட்டதும் வ஡ரிப௅ம்.஋ன்ண எபே஡டஷ஬஡ரன் எபே வதரண்ட௃க்கூட இபேப்தரன்... அது ஶ஬஠ரம் தரப்தர.ஷகஷ஦ ஬ிடுங்க...... அ஬ள்."஋ன்று கூந ஆ஧ர த஡நற "யய்ஶ஦ர ஶ஬஠ரம்.஋ன்ஶணரட எபே஢ரள் கஸ்ட஥ர்.஢ீ ஡ற்வகரஷன தண்஠ிக்கப்ஶதரநதும் வ஡ரிப௅ம்..."஋ன்று ஌பண஥ரக கூநற஬ிட்டு "ஶதெர஥ உணக்கு த஡றனர ஢ரன் ஶதரஶநன் தரப்தர.த஫கறடுச்சு தரப்தர...."஋ன்று கூநற஬ிட்டு அ஡றனறபேந்து எபே தரட்டிஷன ஋டுத்து உஷடத்து ஡ன் ஥஠ிக்கட்ஷட அறுக்கப்ஶதரக அ஬ஷபப் தின்ணிபேந்து ஡டுத்஡து எபே ஷக.."஋ன்று க஡ந "஋ல்னரம் வ஡ரிப௅ம் தரப்தர...

.஢ரன் வெரல்நதடி வெஞ்ெர அந்஡ ஆல௃ வெரன்ண ஥ர஡றரி னண்டன்ன ஶதரய் ஢றம்஥஡ற஦ர இபேக்கனரம்... அந்஡ ஢ரய்க்கு ஃஶதரன் தண்஠ி ஋ணக்கு வ஬க்க஥஦ிபேக்கு ஷனட்ஷட அஷ஠ச்சு ஷ஬க்கச் வெரல்லு..."இணிஶ஥ கரப்தரத்஡றக்க ஋ங்கறட்ட எண்ட௃஥றல்ன தரப்தர.எல௅ங்கர ஢ரன் வெரல்நஷ஡ ஶகல௃. அ஡றகரஷன ஢ரன்கு ஥஠ிக்கு சு஥ர ஬஧ அ஬ஷப ஆ஧ர ஏடிச்வென்று அஷ஠க்க அ஬ள்.கண்டுப்திடிக்க ெரன்ஶம இல்ன"஋ன்று கூந ஆ஧ர கடகடவ஬ண அ஬ள் வெரன்ணஷ஡ வெய்஡ரள்.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai சு஥ர அ஬ள் ஷகஷ஦ப்திடித்து.."஋ன்ஷண ஥ன்ணிச்ெறடுங்க."அஷ஡ ஬ிடு தரப்தர......஋ன்ணரன ஡ரஶண.."ஆஹ்ஹ்ஹ். இல்ன உன்ண ஏடஏட ஬ி஧ட்டி ெல஧஫றச்ெறடு஬ரனுங்க தரப்தர.வ஧ரம்த ெந்ஶ஡ர஭ம்.... ப௄க்கு ப௃ட்ட குடிச்ெறபேக்கரன்...."஋ன்று கத்஡றணரள். ஆ஧ர஬ிற்கு புரி஦.உணக்கரக எபே உ஡஬ி தண்஠ப௃டிஞ்ெ ஋ன் வ஡ர஫றலுக்குத் ஡ரன் ஢ன்நற வெரல்னட௃ம்..இவ஡ல்னரம் ெகெம். அ஬னுக்கு சுத்஡஥ர அஷட஦ரபம் வ஡ரி஦ஷன.. All rights reserved to Sakthi Page 38 .஢ீ எல௅ங்கர ஢ரஷபக்கு னண்டன் கறபம்புந ஶ஬ஷனஷ஦ப் தரபே..உன் டி஧ஸ்ஷம க஫ட்டி ஡ர...஢ரஷபன இபேந்து உன் ஬஫றக்கு ஬஧஥ரட்டரன்....."஋ன்று அ஫ சு஥ர. ஶ஡஬ர஬ிற்கு ஃஶதரன் வெய்து஬ிட்டு ஡ன் ஆஷடகஷப க஫ட்டிக்வகரடுத்து ஶ஬று ஆஷடகஷப அ஠ிந்துக்வகரண்டு சு஥ரஷ஬ அனுப்தி஬ிட்டு ஬ிடி஦ ஬ிடி஦ ஡ன் இஷ்ட வ஡ய்஬஥ரண கறபேஷ்஠ஷ஧ ஶ஬ண்டி஦தடி ெறஷனவ஦ண அ஥ர்ந்஡றபேந்஡ரள்."஋ன்று கூந ஆ஧ர ெற்றும் ஡஦ங்கர஥ல் அ஬ள் கரனறல் ஬ில௅ந்஡ரள்.

.உள்ல௄஧ இறுகறப்ஶதரணரள்..ஆண்஬ர்க்கத்஡றன் ஶ஥ஶன வ஬றுப்தஷடந்஡ரள்.."஋ன்று கூந சு஥ர ஡ர஦ன்புடன் அ஬ள் ஡ஷனஷ஦ ஶகர஡றணரள். இபே஬பேம் ஡ன் ஥ண஡றல் இபேப்தஷ஡ வ஬பிப்தடுத்஡ர஥ஶன All rights reserved to Sakthi Page 39 . ஆணரல் அ஬ள் ஬ரழ்க்ஷக஦ில் ஥஦ினறநகரய் ஬ந்஡஬ன் ஡ரன் வெய்....."஢ீங்க஡ரன் ஋ணக்கு வ஡ய்஬ம்.இணிஶ஥ ஢ரன் உன்ஷண வ஡ரல்ஷன தண்஠஥ரட்ஶடன். னண்டணில் இ஧ண்டு ஬பேட஥ரக எபே஬ஷ஧ப௅ம் வ஢பேங்க஬ிடர஥ல் வ஢பேப்தரய் கரய்ந்஡ரள்..புதுெர திநந்஡ ஥ர஡றரி. ஡ன் னண்டன் கம்வதணிக்கரண ஬ிபம்த஧ ஶ஬ஷனக்கரக அ஬பிடம் ஬ந்஡ரன் அ஬ன்.஢ரஷபக்ஶக கறபம்தட௃ம்...."஋ன்று சு஥ர த஡ந ஆ஧ர..஋ன்ஷண ஥ன்ணிச்ெறடுங்க.. "஢ரன் இப்தடி ெறரிச்சு வ஧ரம்த ஢ரள் ஆச்சு அனு."஋ன்று கூநற஬ிட்டு அ஬ள் கன்ணத்஡றல் ஡ட்டி஬ிட்டு வெல்ன ஆ஧ர஬ிற்கு கு஥ட்டிக்வகரண்டு஬ந்஡து.....அ஡ற்கு கறஷடத்஡து஡ரன் ப௃சுடுப௃ஶெரனறணி தட்டம்.... ஡ீ஦ரல் சுடப்தட்டு சுடப்தட்டு புடம் ஶதரட்ட ஡ங்க஥ரய் ஥ீ ண்டு ஬ந்஡ரள் ஆ஧ர஡ணர..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai "஋ன்ண தரப்தர இது ஋ன் கரல்ன ஬ில௅ந்துட்டு..஢ீங்க வெஞ்ெ உ஡஬ிஷ஦ ஢ரன் ஥நக்க஥ரட்ஶடன். அடுத்஡ ஢ரள் கரஷன ஶ஡஬ர அ஬பிடம் "இந்஡ ெறன்ண ஬ி஭஦த்துக்கரக இவ்ஶபர ஢ரள் திகு தண்஠ிட்டு இபேந்ஶ஡. அ஬னுக்குள்ல௃ம் ஌ஶ஡ர எபேஶெரகம் இபேப்தது வ஡ரி஦ அ஬ணிடம் கடிணத்ஷ஡ குஷநத்துக்வகரண்டரள் ஆ஧ர... இபேக்கு. இந்஡ர னண்டனுக்கு ஶதரக டிக்வகட்ஸ் அண்ட் ஋வ்ரி஡றங்க்....."஋ன்று கூந அ஬ள் ஥஦ங்கறத்஡ரன் ஶதரணரள்.

.......஋ணக்கு ஢ல்னர தரடம் கத்துக்வகரடுத்஡றட்டீங்க..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai என்நரகறப்ஶதர஦ிணர்.. எபே஢ரள் ஆ஧ர.இவ்஬பவு ஢ரள் ஢ீங்க ஢ல்ன஬ர்ன்னு ஢றஷணச்சு த஫கறஶணன் தரபேங்க.உங்க ஶ஥ன஡ப்பு இல்னன்ணர ஌ன் ஥ஷநக்கட௃ம்.... உங்கல௃க்கும் அந்஡ ஶ஡஬ர஬ிற்கும் எபே ஬ித்஡ற஦ரெப௃ம் இல்ஷன..஢ரன் ஌ற்கணஶ஬ வ஢ரந்துப்ஶதரய் ஬ந்஡றபேக்ஶகன்.அது ெறன்ண ஬஦சுன." "அதுவும் எபே வதரண்ட௃க்கறட்ட ஡ப்தர ஢டந்து ஶெ.."஋ன்று ஡டு஥ரந "ெல ஬ரஷ஦ ப௄டுங்க.. ஆணரல் வெய் ஡ன் ஬ரழ்஬ில் ஢டந்஡ஷ஡ அ஬பிடம் ஥ஷநத்து஬ிட அது பூ஡ரகர஧ர஥ரக வ஬டித்஡து...ப்ப ீஸ்." "ஶ஬஠ரம் ஢ீங்க ஏன்னும் வெரல்னஶ஬ண்டரம்..." "அனு.஢ீப௅ம்."஋ன்று கூநற஬ிட்டு வென்நரள். தின் ப௃ன்ணஶ஧ ஡ணக்கு த஫க்க஥ரண ஬ிஸ்஬஢ர஡ன் ெரரின் All rights reserved to Sakthi Page 40 .. ஆ஧ர வகரஞ்ெம் வகரஞ்ெ஥ரக அ஬ணின் அனு஬ரகறப்ஶதரக ஡ன் ஬ரழ்஬ில் ஢டந்஡ அத்஡ஷணஷ஦ப௅ம் ஥ஷநக்கர஥ல் கூநறணரள்.."஢ீங்க வெ஦ிலுக்குப் ஶதர஦ிட்டு ஬ந்஡஬஧ர?"஋ன்று வதரட்டில் அடித்஡ரற்ஶதரல் ஶகட்க வெய் ஡டு஥ரநறணரன் "அனு அது ஬ந்து." "இல்ன அனு..இணிஶ஥ உங்க ப௄ஞ்ெறனஶ஦ ப௃஫றக்க஥ரட்ஶடன் குட் ஷத..

. வெய்ப௅ம் ஆ஧ர஡ணரவும் ஶெபே஬ரர்கபர??.வதரறுத்஡றபேந்து தரர்ப்ஶதரம்.. "இப்த ஢ீ ஋ன்ண வ஬ட்டி ப௃நறச்ெறட்ஶடன்னு இவ்ஶபர அலுத்துக்கறஶந...."஋ன்று ஶகட்டது ஢ம் ெ஭றஶ஦ர ஶய஥ரஶ஬ர அல்ன ஶ஬ந எபேத்஡ர் அது ஦ரவ஧ன்று ஶதரக ஶதரக தரர்ப்ஶதரம்.) எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற-5 கரர்ஶனண்ட் அட்வ஬ர்ஷடெறன்ங்கறல் எபே ஬஫க்க஥ரண த஧ப்த஧ப்தரண கரஷன ஶ஢஧ம்.....஢ரஷப ஋ன்ண ஢டக்கும் ஋ன்ந கு஫ப்தத்஡றனஶ஦ ஋ல௅ந்து ஡ன் கண்கஷப துஷடத்து஬ிட்டு கரஷ஧ஶ஢ரக்கற஢டந்஡ரள் ஆ஧ர஡ணர. All rights reserved to Sakthi Page 41 .. ஶெர்ந்஡ரல் ஋ப்தடி ஶெபே஬ரர்கள்.......எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஶ஬ண்டுஶகரல௃க்கு இ஠ங்கற வென்ஷணக்கு ஬ந்஡ரள். (வ஡ரடபேம்.."஋ன்று அலுத்துக்வகரண்டரன் தரனர. ":ஶெ ஋ன்ண ஬ரழ்க்ஷகடர இது...஬ந்஡ இடத்஡றல் வெய் தி஧ச்ெறஷண....

ெறந்த்..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai தரனர.......அ஡ரன் ப௃க்கற஦ம் ெர஦ந்஡ற஧ம் ெ஭றஷ஦ தரர்க்க ஶதரகட௃ம்.......அப்புநம் ஋ல்னர ஶ஬ஷனப௅ம் ஢ம்஥ ஡ஷனன ஬ந்து ஬ிடிஞ்ெறபேக்கு.கரஷனனஶ஦ ஆ஧ம்திச்ெறட்டி஦ர?.. ெறந்த்.஋ப்தடர ஬ந்஡ ஊரில் இபேந்து..஋ங்கறட்ட எபே ஬ரர்த்ஷ஡ வெரன்ணி஦ர..஢ீப௅ம் எபே ஬ர஧ம் லீவ் ஶதரட்டு உன் வெரந்஡ ஊர் ஥துஷ஧க்கு ஶதர஦ிட்ஶட...."஋ன்று கத்஡றக்வகரண்டு ெ஭ற ஬஧வும் ெரி஦ரக இபேந்஡து.஢ீப௅ம் ஬ர்நற஦ர?"஋ன்று ஶகட்கவும் "ெறந்து வெல்னம்ம்ம்ம்..சு."஋ன்று ஶகட்டப்தடி அ஥஧வும் எபே஬஫ற஦ரக வ஡பிந்஡ இபே஬பேம் ஢றம்஥஡ற வதபேப௄ச்சு ஬ிட்டணர்."யய்ஶ஦ர ஶதரதும்... ஶ஬ஷனஷ஦ ஦ரர் தரர்த்஡ர ஋ன்ண ஶ஬ஷன ப௃டி஦ட௃ம்..ஶய.஢ம்஥ ப௃ஶெரனறணி வ஧ரம்த வகஞ்ெற கூப்திட஡ர அ஡ரன் உங்கஷபப௅ம் ஬ிட்டு இபேக்க திடிக்கர஥ ஏடி ஬ந்துட்ஶடன்....."஋ன்று புனம்த கரஷ஡ ப௄டிக்வகரண்ட அ஬ள்..அந்஡ ப௃ஶெரனறணி ஋ன்ணரன்ணர ஋ன்ண தண்஠ரலும் குஷந வெரல்லுது .."஢ீ ஶதெர஡டி."஋ன்று ஶகரதித்துக்வகரள்ப All rights reserved to Sakthi Page 42 .஢ீ தரட்டுக்கு ஶ஬ஷனஷ஦ ஬ிட்டர ஋ன்ண அர்த்஡ம்.஢ரன் ஬ந்துட்ஶடன்."஌ன் வெரல்ன஥ரட்ஶட..இங்க ஋ன்ண ஢டந்஡துன்னு ஢ரன் வெரல்னறத்஡ரன் வ஡ரிப௅ம்.எபே ஥னு஭ன் ஋வ்ஶபர ஡ரன் ஡ரங்குநதுன்னு இல்ன. ெ஭றஷ஦ தரர்த்஡தும் இபே஬பேம் ஆச்ெரி஦ப்தட்டு ஢றற்க ெ஭ற ஬ரய்஬ிட்டு ெறரித்து "஋ன்ணடர வ஧ண்டு ஶதபேம் அப்தடி தரர்க்கறநீங்க.

"஋ன்று வதரய்஦ரய் கண்ஷ஠க் கெக்க ெ஭ற...."வதரறுத்஡து ஶதரதும் வதரங்கற ஋ல௅ ஥ஶணரக஧ர... அ஬ர்கள் இபே஬ஷ஧ப௅ம் கண்டதும் ெறன்ண஬ர்கள் ததுங்க ஆ஧ர஡ணர஬ிற்கு ஢ற஥றடத்஡றற்குள் அங்ஶக ஋ன்ண ஢டந்஡றபேக்கும் ஋ண புரிந்஡து.அ஡ரன் ஢ம்஥ வ஥ரக்ஷக தரனர வெரல்னறபேப்தரஶண."஋ன்ண ஢ரன் வ஥ரக்ஷக஦ர.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அ஬ள் கன்ணத்ஷ஡ திடித்து ஆட்டி஦ ெ஭ற. அங்ஶக ப௃கத்ஷ஡ உர்வ஧ண ஷ஬த்துக்வகரண்டு ஆ஧ர஡ணரவும் அ஬ஷப ஏ஧க்கண்஠ரல் ஷெட் அடித்துக்வகரண்டு வெய்ப௅ம் ஬ந்து ஶெர்ந்஡ணர்."஋ன்று ஡ணக்கு ஡ரஶண அல்தத்஡ண஥ரக கூநறக்வகரண்டு அ஬ர்கள் இபே஬ஷ஧ப௅ம் கரஷ஡ திடித்து ஡றபேகப்ஶதரக அ஬ர்கள் இபே஬பேம் கரன்த஧ண்ஸ் யரனறன் க஡ஷ஬ ஶ஢ரக்கற ஏடிச்வெல்லுப௃ன் க஡வு ஡றநந்஡து.."அய்஦ஶகர ஋ன் கண்஥஠ிஷ஦ எபே க஦஬ணிடம் ஡஬ிக்க஬ிட்டு வென்று஬ிட்ஶடஶண. ஢ரன் ஋வ்ஶபர கஷ்டப்தட்ஶடன்னு வ஡ரிப௅஥ர.."அஶ஡஡ரன் ஢ரனும் ஶகக்குஶநன்.ஶகரச்ெறக்கரஶ஡."஋ன்று ஶகட்க தரனர.஋ன்ஷண ஥ன்ணித்து஬ிடு கண்஠ம்஥ர.... இவ்஬பவு ஶ஢஧ம் வெய்஦ின் தரர்ஷ஬஦ரல் ஥ணம் வகர஡றத்துக்வகரண்டிபேக்க All rights reserved to Sakthi Page 43 ."ப்ப ீஸ் ெறந்த்....உன்ண.."஋ன்று தல்ஷனக் கடிக்க ெறந்து குறும்தரக.இந்஡ வ஥ரக்ஷகக்கறட்ட ஋ன்ண ஡ணி஦ர ஬ிட்டு ஢ீ தரட்டுக்கு ஶதர஦ிட்ட."஋ன்று ஬ெணம்ஶதெ தரனர...

ஸ்.உட்கரர்ந்து ஆந அ஥஧ ஶதெனரஶ஥......உங்க ஍டி஦ரஸ் தத்஡ற ஶதெத்஡ரஶண ஬ந்஡றபேக்ஶகரம்..஢ீங்க இன்ஷணக்கு ஡ரஶண லீவ் ப௃டிஞ்சு ெர஦ின் தண்஠ிபேக்கல ங்க அதுக்குள்ப ெ஭ற உங்கஷபப௅ம் ஬ிட்டுஷ஬க்கனற஦ர?.஢ம்ஶ஥ரட ஢றப௅ கறஷப஦ண்ட்...ெரி ஬ிடுங்க.."஋ன்ண ஥றுதடிப௅ம் கறண்டல் ஶகனற ெறரிப்பு. தின் ெறந்து ஡ரன் சு஡ரரித்து "஬஠க்கம் ெரர்...ெற."஋ன்று஬ிட்டு வெய்஦ிடம் ஡றபேம்தி "ெரர்" இ஡றல் அல௅த்஡ம் வகரடுத்து "இ஬ங்க ஋ங்க ஸ்டரப்ஸ் அஶெரெறஶ஦ட் தரனர.ஷ஢ஸ் டூ ஥ீ ட் ப௅.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அத்துடன் இதுவும் ஶெ஧.஢ரக்ஷக கடித்துக்வகரண்டு ஍ ஥ீ ன் ஥றஸ்டர் வெய்஧ரம்.஋ப்ஶதர்ப்தட்ட கு஫ப்தரண சூ஫னறலும் வ஡பி஬ரண All rights reserved to Sakthi Page 44 .஋ச் ெ஭ற. அப்புநம் ஌ன் ஢றன்னுக்கறட்ஶட ஶதெட௃ம்..஋ன்ண ெறந்து...ஆதிஸ்ன வகரஞ்ெம் ஶ஬ஷனப௅ம் தரர்க்கனரம்."...தரனர ெ஭ற ெறந்து இ஬ர் வெய். வெய் அ஬ர்கபிடம் எபே ெறஶணகப்புன்ணஷக ஬ெற஬ிட்டு ீ ஥ீ ண்டும் தரர்ஷ஬ஷ஦ ஆ஧ர஬ின் ஥ீ ஡றனஶ஦ ஷ஬க்க அ஬ள் தல்ஷன கடித்஡ரள்.."஋ன்று அங்ஶக ஢றன஬ி஦ வ஥ௌணத்ஷ஡ கஷனத்஡ரள்.......஋ச் ெறந்து.அண்ட் அெறஸ்வடண்ட் ெற.. இது஡ரன் ெறந்து."஋ன்று அநறப௃கப்தடுத்஡றணரள்...

.....என்று ஶ஬ண்டும் ஋ன்நரல் ஶ஬ண்டும் ஶ஬ண்டரம் ஋ன்நரல் ஶ஬ண்டரம்.தரர்ஷ஬ ஥ட்டும்஡ரன்.எபேஶ஬ஷப அது஡ரன் அ஬ல௃க்கு திடிக்க஬ில்ஷனஶ஦ர?? தரனர.... ஆ஧ர஡ரணர஬ின் ஶகரதப்தரர்ஷ஬ஷ஦ தரர்த்ஶ஡ த஫க்கப்தட்ட஬ர்கல௃க்கு ஌ஶணர வெய்஦ின் ெறஶணகப்புன்ணஷக திடித்஡றபேந்஡து. எபே ஬ிெ஦த்ஷ஡ ஡ீர்க்க஥ரக ஆ஧ரய்ந்து ஬ிஶ஬க஥ரக ப௃டிவ஬டுப்த஬ள்..."ெரர்.. ஥துஷ஧஦ில் இபேக்கும் அன்தரர்ந்஡ வதற்ஶநரபேக்கு எற்ஷந ெல஥ந்஡ புத்஡றரி஦ரக இபேப்த஬ள் ெ஭ற஦ின் வ஢பேங்கற஦ ஶ஡ர஫ற. ஆ஧ர஡ணர஡ரன் அ஬ணிடம் கர஡றல் புஷக சூ஫ அ஥ர்ந்஡றபேந்஡ரள்...எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ப௃டிவ஬டுப்த஬ள்..ஶ஡ரணி இப்த ெரி஦ரண ஃதரர்஥னஶ஦ இல்னஶ஦ "஋ன்த஡றல் ஬ந்து ஢றற்க ஆ஧ர஡ணர அ஡ற்கு ஶ஥ல் வதரறுக்கப௃டி஦ர஥ல் "ப்ப ீஸ்.."ெரர் இந்஡ ஷட ஢ீங்க ஋ங்க ஬ரங்கறண ீங்க...இ஬ஷபப் தற்நற ஶதரக ஶதரக தரர்ப்ஶதரம்."஋ன்று ஆ஧ம்திக்க ெ஭றப௅ம் ெறந்துவும் ஶதச்ஷெ ஬பர்க்க அது ஋ங்வகங்ஶகர ஶதரய் கஷடெற஦ில்..."஋ன்று வகஞ்ெ All rights reserved to Sakthi Page 45 .அ஬ஷப வதரறுத்஡஬ஷ஧..஢ர஥ ஋துக்கு ஬ந்ஶ஡ரஶ஥ர அஷ஡ப் தத்஡ற ஥ட்டும் ஶதசுங்கஶபன். இத்஡ஷணக்கு வெய் அ஬பிடம் என்றுஶ஥ வெய்஦஬ில்ஷன. அதுவும் கண்஦஥ரக...

வ஧ரம்தத்஡ரன்.புதுெர இபேக்கட௃ம்.... ..ெறரிப்ஷத.."஋ன்று கூந அஷண஬பேம் அ஦ர்ந்து஡ரன் ஶதர஦ிணர். ஋து தண்஠ரலும் ெரி.அ஬ணின் ஶதச்ஷெ அடிக்கடி ஡ஷனஷ஦ ஶகர஡றக் வகரள்ல௃ம் ஶ஥ணரிெத்ஷ஡.ஆணரல் இஷ஡ அ஬ள் உ஠஧ர஥ல் ஶதரணது஡ரன் து஧஡றஷ்டம்.தி஧ம்஥ரண்ட஥ர இபேக்கக் கூடரது..வெல்ஃஶதரன் ஶதசும் தரங்ஷக வ஢ஞ்சுக்கூட்டுக்குள் தத்஡ற஧ப்தடுத்஡றக்வகரண்டரள்.தின்ஶண ஡ரன் ஬ிபேம்தி஦஬ணின் ஬பர்ச்ெற ஦ரஷ஧த்஡ரன் வதபேஷ஥ப்தடஷ஬க்கரது.. எவ்வ஬ரபே஬பேம் எவ்வ஬ரபே ஶ஦ரெஷண கூந அது ஋துவுஶ஥ அ஬ஷண ஡றபேப்஡ற஦பிக்க஬ில்ஷன. ஆ஧ர஡ணரஶ஬ "அப்தடி ஋ன்ண புதுசு புதுசுன்னு அடிச்ெறக்கறநது."஋ன்று ப௃஠கறணரலும் உள்ல௃க்குள் அ஬ல௃க்கும் அ஬ணிடம் வதபேஷ஥஡ரன்..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai வெய்ப௅ம் எபே குறும்புப்புன்ணஷகப௅டன் ஆ஧ம்தித்஡ரன் "இஷ஡ தரபேங்க ஋ன்ஶணரட டி஥ரண்ட்ஸ் வ஧ரம்த ெறம்திள்...ெர஡ர஧஠ ஥க்கல௃ம் உதஶ஦ரகறக்கறநது... அந்஡ ஶதச்சு஬ரர்த்ஷ஡ எபே ப௃டிவுக்கு ஬஧ர஥ல் ஶதரக அடுத்஡ ஢ரள் எத்஡றஷ஬க்கப்தட்டது. இது வெல்ஃஶதரன் ஆட்... தரனர ெ஭ற ெறந்து அஷண஬பேம் ப௃ன்ணரடி வென்று஬ிட All rights reserved to Sakthi Page 46 ......அதுணரன ஍ ஬ரண்ட் ெம்஡றங்க் டிப்஧ண்ட்...

"஋ன்ண ப௃ன்ண இபேந்஡ புத்஡ற உன்ஷண ஬ிட்டு ஶதரகஷன.஢றெ஥ரஶ஬ ஶெஷனஷ஦ப் திடிச்சு இல௅த்து ெறல்஥ற஭ம் தண்஠ிட்டு ஡ரன் அடி஬ரங்குஶ஬ன்..."஋ன்று ஡றட்டி஦திநகு஡ரன் ஡ன் ஶெஷன க஡஬ின் த௃ணி஦ில் ஥ரட்டி஦ிபேப்தஷ஡ தரர்த்஡ரள்.....வ஧ரம்த ஢ரள் க஫றச்சு உன் ஸ்தரிெம்."஋ன்று ெறலுப்திக்வகரள்ப வெய்...஢ரன் எண்ட௃ம் உன் வதரண்டரட்டி இல்ன. All rights reserved to Sakthi Page 47 .....஥ரணெலக஥ரக ஡ஷன஦ில் வகரட்டிக்வகரண்டு அ஬ஷணப் தரர்க்க அ஬ன் கன்ணத்ஷ஡ ஡ட஬ி "வ஧ரம்த ஶ஡ங்க்ஸ் அனுக்குட்டி....!!!) ஆ஧ர஡ணர இப்ஶதரது வ஬பிப்தஷட஦ரகஶ஬ ஡ஷன஦ில் அடித்துக்வகரண்டரள்."஋ன்று ெறரித்஡ப்தடி கூந ஆ஧ர...."இப்த இல்ன...யப்தர ஋ன்ணர அடி.... அ஡ன் தின்னும் தரர்க்கர஥ல்.. ஋ன்ண ஷ஡ரி஦஥றபேந்஡ர ஶெஷனஷ஦ திடிச்சு இல௅ப்த."ப௃஡ல்ன ஋ன்ஷண அனுன்னு கூப்திடுநஷ஡ ஢றறுத்து.஋஡றர்கரனத்துன ஋ப்தடின்னு வெரல்னப௃டி஦ரஶ஡. வ஢ரடி஦ில் ஶகரதம் ஡ஷனக்ஶகந ஋ன்ண வெய்கறஶநரம் ஋ன்று வ஡ரி஦ர஥ல் தின்஬ந்துக்வகரண்டிபேந்஡ வெய்஦ின் கன்ணத்஡றல் தபரவ஧ண அஷநந்஡ரள். த஧஬ர஦ில்ஷன...."஋ன்று கூநற஬ிட்டு அ஬ள் கன்ணத்ஷ஡ ஡ட்டி஬ிட்டு வென்நரன்...எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஆ஧ர஡ணர திநகு வ஬பிஶ஦ ஬஧ அ஬பின் ஶெஷன த௃ணி க஡஬ில் ஥ரட்டிக்வகரண்டது.அப்த இந்஡ ஥ர஡றரி அடி஬ரங்க஥ரட்ஶடன். (ஶட உணக்கு வகரஞ்ெம் கூட வ஬க்கஶ஥ கறஷட஦ர஡ரடர..஋ன் வதரண்டரட்டி ஡ரஶண.

஌நக்குஷந஦ ெீ஬ர஬ின் ஬஦ஷ஡ எத்து ஆணரல் ப௃கத்஡றல் க஬ஷன ஶ஧ஷககள் த஡றந்து All rights reserved to Sakthi Page 48 .. "஋ன்ண ஢றஷணச்ெறட்டு இபேக்க ஢ீ..஌ன்..ெறந்து அ஡றர்ந்து ஶதரய் ஏடி஬஧ ெ஭ற அ஬ஷபக் கரப்தரற்நற஦஬ஷண கரச்ப௄ச் ஋ண கத்஡றக்வகரண்டிபேந்஡ரள்....உணக்கு ஋த்஡ஷண ஬ரட்டி வெரல்ன ஋ன்ஷண டிஸ்டர்ப் தண்஠ரஶ஡ன்னு...எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஥ரஷன ெ஭றப௅ம் ெறந்துவும் ஡ங்கள் ஭ரப்திங்ஷக ஡றபே஬ரன்஥றப௅ரில் ப௃டித்து஬ிட்டு ஶ஧ரஷட கற஧ரஸ் வெய்஦ ெறந்து ப௃஡னறனஶ஦ கடந்து஬ிட ெ஭ற஡ரன் ஋ங்ஶகஶ஦ர ஶ஬டிக்ஷக தரர்த்துக்வகரண்ஶட வ஥து஬ரக கடக்க அப்ஶதரது எபே ஥ரபே஡ற கரர் கட்டுப்தரடின்நற ஬஧ எபே ஬னற஦ க஧ம் அ஬ஷபப் தற்நற இல௅த்து அ஬ஷபக் கரத்஡து...ஶெ.஋ன்ண ஷ஡ரி஦஥றபேந்஡ர ஋ன் ஷகஷ஦ திடிச்ெறபேப்த......"஋ன்று அ஬ன் ெட்ஷடஷ஦ப் திடித்து உலுக்க ெ஭றஷ஦ இது஬ஷ஧ ஶகரதப்தட்ஶட தரர்த்஡ற஧ர஡ ெறந்து அ஧ண்டு ஶதரய் ஢றன்நரள்...அ஡ரன் உன் வெரந்஡ப௃ம் ஶ஬ண்டரம் எண்ட௃ம் ஶ஬ண்டரம்னு ஬ந்துட்ஶடஶண.. ஆணரல் இவ்஬பவு ஌ச்சுக்கஷப ஬ரங்கறப் த஫க்கப்தட்ட ெ஧த் ஡ஷனஷ஦ குணிந்஡஬ரறு ஢றன்நறபேந்஡ரன்.அநற஬ில்ன. ஢ரன் கரர்ன அடிப்தட்டி வெத்஡றபேந்஡ர கூட த஧஬ர஦ில்ஷன ஆணர ஢ீ.....அப்புநம் ஌ண்டர.

... அந்஡ ஢ற஥றடத்஡றல் அந்஡ ப௃கம் ெறந்து஬ின் வ஢ஞ்ெறல் த஡றந்துப்ஶதரணது கடவுபின் வெ஦ஶனர..அ஡ற்கும் ெ஧த் த஡றல் ஶதெர஥ல் ஡ஷனகுணிந்து ஢றன்நரன். "஦ரர் இ஬ன்...?? ெறந்துஷ஬ அ஬ள் யரஸ்டனறல் ஬ிட்டு஬ிட்டு ஡ன் ஬ட்டுக்கு ீ ஬ந்஡ ெ஭றக்கு இன்னும் ஶகரதம்குஷந஦஬ில்ஷன...இ஬ல௃க்கு ஢ல்னது஡ரஶண வெய்஡ரன்...஋ல்னரபேம் ஢ம்஥ஷபஶ஦ தரர்த்துக்கறட்டு இபேக்கரங்க.தின் .஋ன்ண இது ஋ன்ஷநக்கும் இல்னர஥ல் எபே ஆண்஥கனுக்குப்ஶதரய் தர஬ம்தரர்த்துக்வகரண்டிபேக்கறஶநன்.." ஋ன்று உலுப்திக்வகரண்டு அங்ஶக கத்஡றக்வகரண்டிபேந்஡ ெ஭ற஦ின் ஷகஷ஦ப்திடித்து "ெ஭ற ஶ஬஠ரம் ெ஭ற..."஋ன்று என்றும்புரி஦ர஥ல் ப௃஫றத்஡ரள்..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ெ஭ற஦ின் ஡றட்டுகஷப ஡ரங்கற஦஬ரறு ஡ஷனகுணிந்து கண்கபில் தரெத்துடன் இபேந்஡ அந்஡ ஥ணி஡ஷண கண்டதும் ெறந்து஬ிற்கு ஌ஶணர ஥ணஷ஡ திஷெந்஡து."இஷ஡ தரர் ஢ல்ன ஥ரட்டுக்கு எபே சூடு..஌ஶணர இன்று அ஬பின் உ஦ிர்த்ஶ஡ர஫ற ஶ஥னஶ஦ ஶகரதம் ஬ந்஡து.. ெ஭ற. All rights reserved to Sakthi Page 49 ...஬ரஶதரகனரம்...அ஬ஷணப்ஶதரய்..அ஬ஷப என்றும் வெரல்னர஥ல்.஌ன் இப்தடி ஢றற்கறநரன்...."ஶெ.. இன்னும் ெீ஬ர ஬஧ர஡஡ரல் வதரல௅து ஶதரகர஥ல் இபேக்க ஆழ்ந்஡ வதபேப௄ச்சுகஷப ஋டுத்துக்வகரண்டு வ஬பிஶ஦ ஬ந்஡ரள்.."஋ன்று அ஬ஷபக் கறட்டத்஡ட்ட இல௅த்துக்வகரண்டுப்ஶதரணரள்.இணிஶ஥னர஬து ஋ன் ஬஫ற஦ில் ஬஧ரஶ஡"஋ன்று இறு஡ற தஞ்ச் வகரடுத்து஬ிட்டு஡ரன் கறபம்திணரள்..

அதுக்கு ஋ன்ண அர்த்஡ம்.. "இ஬னுக்கு ஋வ்ஶபர ஷ஡ரி஦஥றபேந்஡ர. அஷ஡ தரர்த்஡துஶ஥ வ஡ரிந்஡து அ஬ன் அந்஡ ஬ட்டிற்கு ீ குடி஬ந்஡றபேக்கறநரன் ஋ன்தது...."஋ன்று கூந ெ஭ற . ஶதரய்ட்டு ப்஧஭ரகறட்டு வ஬பிஶ஦ ஶதரனரம்....."஢ரன் என்னும் அதுக்கு ஢றறுத்஡ஷன."஋ன்று கபே஬ிக்வகரண்டிபேக்கும் ஶதரஶ஡ ெீ஬ர ஡ன் ஬ண்டிஷ஦ ஢றறுத்஡ அந்஡ ஶகரதம் வ஥ரத்஡ப௃ம் அ஬ன் ஥ீ து ஡றபேம்தி஦து..சு஡ரரிச்ெறக்ஶகர. ெீ஬ர .அங்க தரபேங்க.. ெ஥ீ தத்஡றல் கரனற வெய்஦ப்தட்டிபேந்஡ ஋஡றர்஬ட்டில் ீ ஬ரெனறல் ஡ன் ெர஥ரன்கஷப வடம்ஶதர஬ினறபேந்து இநக்கறக்வகரண்டிபேந்஡ரன் ெ஧த்... ெீ஬ர ஥ணதுக்குள்."஋ன்ணது ஋஡றர்஬ட்டுக்கு ீ All rights reserved to Sakthi Page 50 . அஷ஡ தரர்த்஡தும் ெ஭றக்கு இ஧த்஡ அல௅த்஡ம் ஋கறநற஦து.."யய்ஶ஦ர இன்ஷணக்கு ஌ஶ஡ர ஢டக்கப்ஶதரகுது ெீ஬ர.."வ஧ரம்த ஷட஦ர்டர இபேக்கு ெ஭றம்஥ர."஋ன்று ஡றடப்தடுத்஡றக்வகரண்டு உள்ஶப த௃ஷ஫஦ப்ஶதரக அ஬ஷண ஷக஢ீட்டி ஡டுத்஡ரள் ெ஭ற.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அங்ஶக... ெீ஬ர ஌ஶ஡ர புரிந்஡து ஶதரல் அ஬ஷபப் தரர்த்து ெறரித்஡ப்தடி ஬஧ அ஬ள் அ஬ஷண ப௃ஷநத்஡ரள்."஋ன்று ஶகட்க ெீ஬ர ஡ன் ஡றபேட்டுப௃஫றஷ஦ ஥ஷநத்துக்வகரண்டு.஋ன் ஬ட்டுக்கு ீ ஋஡றரினஶ஦ குடி஬பே஬ரன்..

."சும்஥ர ஢டிக்கர஡ீங்க டரக்டர்."க஬ஷனப்தடரஶ஡..) எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற-6 All rights reserved to Sakthi Page 51 .. ஆணர எண்ட௃ம் உங்கல௃க்கு வெரல்னறக்கறஶநன் அ஬னுக்கும் வெரல்னறக்கறஶநன்.."஋ன்று ஶகட்க ெீ஬ர....உங்க ஢டிப்பு... அஷ஡ ெ஧த் த஦த்துடன் தரர்க்க ெீ஬ர அ஬ஷணப் தரர்த்துக் கண்஠டித்து." ஋ன்று ஶகட்க ெ஭ற. (வ஡ரடபேம்...எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஦ரஶ஧ர புதுெர ஬ந்஡றபேக்கரங்க ஶதரன.உங்கல௃க்கு வ஡ரி஦ர஥ எண்ட௃ம் ஢டக்கரது..஢ீங்க ஡ரன் அ஬ஷண ஬஧ ஷ஬ச்ெறபேக்கல ங்கன்னு ஋ணக்கு ஢ல்னர வ஡ரிப௅ம்."஦ரபே ெ஭றம்஥ர..அ஬ன் ஬஧ப்ஶதரநது உங்கல௃க்குத் வ஡ரி஦ரது?.஋ன்ண தண்஠ரலும் ஋ன் ஥ணஷெ ஥ரத்஡ப௃டி஦ரது."஋ன்று கத்஡ற஬ிட்டு உள்ஶப வென்நரள்.?"஋ன்று தர஬ம் ஶதரன ஶகட்க ெ஭ற.."஋ன்று ஷெஷகக் கரட்டி஬ிட்டு ெ஭றஷ஦ ெ஥ர஡ரணப்தடுத்஡ உள்ஶப வென்நரள்.."ஶதரதும் டரக்டர்.

. ஆ஧ர஡ரணரஶ஬ர இந்஡ ஶ஬ஷனக்கும் ஡ணக்கும் ஦ரவ஡ரபே ெம்தந்஡ப௃ம் இல்னர஡துஶதரல் ஢டந்துக்வகரண்டரள்.. எபே வெ஦ிலுக்குப்ஶதரய் ஬ந்஡஬ணிடம்.. ஆணரல் அ஬ன் ஋ந்஡ ஬ஷக஦ிலும் ஆ஧ர஡ணரஷ஬ வ஡ரல்ஷன வெய்஦஬ில்ஷன ஥ரநரக அ஬ள் இ஬ஷண ஋ப்ஶதரதும் ஥நக்கர஡றபேக்க ஷ஬த்஡ரன்.எபே வகட்ட஬ணரக ஡றரிந்஡஬ணிடம் All rights reserved to Sakthi Page 52 .. வெய் ஶகட்டப்தடி஦ரண இபே ஶ஦ரெஷணஷ஦ ஡஧ப௃டி஦ர஡஡ரல் அஷண஬பேம் ப௄ஷபஷ஦ கெக்கற எபே஬஫ற஦ர஦ிணர். அஷ஡ வெய் கண்டும் கர஠ர஡றபேந்஡ரன்.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai கடந்஡ இபே ஢ரட்கபரக அந்஡ ப௄஬ர் கூட்ட஠ி ஥ண்ஷடஷ஦ உஷடத்துக்வகரண்டரலும் என்றும் ஢டந்஡ தரடில்ஷன.. அ஧ர஡ரணர஬ிற்கு அது திடிக்கர஡ஶதரதும் அ஬ன் ஢றஷணப்ஶத அ஬ல௃க்கு அபே஥பேந்஡ரக இபேந்஡து.... அ஬ன் ஥ண஡றல் ஋ன்ண ஢றஷணக்கறநரன் ஋ன்று ஦ர஧ரலும் ப௅கறக்கப௃டி஦஬ில்ஷன....

. அம்஥ர ஥ரி஦ரஷ஡ வகரடுக்கறந எஶ஧ ஆள் அ஬ர்஡ரன்.."஋ன்நரள்.... சுபேக்க஥ரக வெரல்னஶ஬ண்டுவ஥ன்நரல் அ஬ள் அ஬ணிடம் த௄று ெ஡஬ிகற஡ம் ப௃ஶெரனறணி஦ரக இபேந்஡ரள். டரக்டர் வெரல்னறக்வகரடுத்஡ த஫க்கம்.஢ம்஥ All rights reserved to Sakthi Page 53 .."஋ன்று அ஬ன் ஆ஧ம்திக்கும் ப௃ன்ணஶ஧ அ஬ஷண ஷக஦஥ர்த்஡ற "ப்ப ீஸ்.."அ஬ யஸ்வதண்ட் ெீ஬ர ஷெக்கற஦ரட்ரிஸ்ட் ..."஋ன்று வகஞ்ெறணரள்.... அன்று கரஷன ஬஫க்கம்ஶதரல் ஆஶனரெஷண ஢ஷடப்வதற்நது.. ஆணரல் இஷ஡ அ஬ள் உ஠஧ர஥ல் அ஬ஷண ஶ஥லும் ஶ஥லும் அ஬஥ரணப்தடுத்து஬தும் அ஬ஷணத் ஡ள்பிஷ஬ப்தது஥ரக இபேந்஡ரள்.. தரனர.அ஬ஷ஧ டரக்டர்ன்னு ஡ரன் கூப்திடு஬ர."தரனர அ஬ங்க஡ரன் ஶகக்குநரங்கஶப.இந்஡ ஬ரலுக்கறட்ட ஥ரட்டிக்கறட்ட அப்தர஬ி...எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஥஦ங்கறக்வகரண்டிபேக்கறஶநரஶ஥ ஋ன்ந உறுத்஡ல் ஡ரன் அ஬ஷபத் ஡ள்பிஷ஬த்஡ஶ஡ எ஫றஶ஦ ஶ஬று ஋துவும் இல்ஷன. ெ஭ற எபே கட்டத்஡றல் ஡றடீவ஧ண தரனர஬ிடம் "தரல்ஸ்...வெரல்னற ஬ிடு ஋ணக்கு அப்ஶதர஡ரன் ஶ஦ரெஷண ஬பேம்.. வெய்....வெண்டில்ஶ஥ன்.஡றடீபேன்னு.."஋ன்ண ஆச்சு.வெரல்னற ஬ிடுங்க ஆ஥ர டரக்டர் ஦ரபே?"஋ன்று ஶகட்க ெறந்து.தரனர....஋ணக்கு எபே வடய்ரி ஥றல்க் ெரக்ஶனட் ஬ரங்கறட்டு ஬ர.

"஋ன்று கூந தரனர ஡ஷன஦ில் அடித்துக்வகரண்டரன். ஆ஧ர஡ணரஶ஬ர வெய்ஷ஦ ப௃ஷநத்துக்வகரண்டிபேக்கும் ஡ன் ஶ஬ஷனஷ஦ வெவ்஬ஶண வெய்஡ரள்.. அ஬ள் கூநற ப௃டித்஡தும் அங்ஶக எபே கணத்஡ வ஥ௌணம் ஢றன஬ ெ஭ற."இந்஡ லூசு இப்தடிஶ஦ தூங்க ஬஫ற தண்஠துன்னு ஢றஷணக்கறஶநன்... தின்ஶண இவ்ஶபர ஢ரட்கபரக ஥ண்ஷடஷ஦ உஷடத்துக் கண்டுப்திடித்஡து ஆ஦ிற்ஶந..?"஋ன்நதடி வெய்ஷ஦ தரர்க்க அ஬ன் ஋ல௅ந்து ஢றன்று ஷகத்஡ட்டிணரன். தின் த஠ி஦ரபிடம் வெரல்னற அனுப்த அ஬ன் ஬ரங்கற ஬ந்஡தும் ஬ர஦ில்ஶதரட்டு வ஥ல்ன து஬ங்கறணரள் ெ஭ற.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai தரனர ஥ர஡றரி இல்ன..."஋ன்ணடர இந்஡ ஬ரட்டிப௅ம் வெர஡ப்திட்ஶடரஶ஥ர.. ஆ஧ர஡ரணர஬ின் கண்கபில் வ஥ல்னற஦ தர஧ரட்டு வ஡ரி஦ அ஡ற்கரண All rights reserved to Sakthi Page 54 . தரனர ெறந்து஬ிடம் ஧கெற஦஥ரக. அது ஋ன்ண ஶ஦ரெஷண ஋ன்று அடுத்஡ தகு஡ற஦ில் தரர்ப்ஶதரம்....."஋ன்று கூந ெறந்து ஬஦ிற்ஷநப் திடித்துக்வகரண்டு ெறரித்஡ரள்....... ெறந்து அ஬ஷபக் கட்டிப்திடித்துக்வகரள்ப தரனர அ஬ள் ஷகப்தற்நறக் குலுக்கறணரன். இணிப்ஷத ஧ெறத்து உண்ட ெ஭ற ெட்வடன்று ஥றன்ணல் அடித்஡ரற்ஶதரல் எபே ஍டி஦ரஷ஬க் கூநறணரள்..

. ஬ரய்஬ிட்டு தர஧ரட்டிணரள் அ஬ள் ஆ஧ர஡ணர இல்ஷனஶ஦....அதுக்கு ஢ரங்க வதரறுப்பு" ஋ன்று ஬ரக்கு வகரடுக்க வெய்... வெய். (஢ல்னர குடுடர அ஬ல௃க்கு. தரனர.இணிஶ஥ ஋ல்னர ஬ி஭஦ப௃ம் ஋ன் தி.. ஋ன் ஶத஥றனறஷ஦ தரர்க்க ஡ரன் ஬ந்ஶ஡ன்.வதரண்ட௃ங்கன்ணர ஢ம்஥ கறஷப஦ண்டிற்கு ஋ப்தவுஶ஥ ெரஃப்ட் கரர்ணர்.... உன் ஍டி஦ர஬ிற்கு ஌஡ர஬து ென்஥ரணம் வகரடுத்஡ரலும் வகரடுப்தரர்..஌ கறட்ட ஶதெறக்ஶகரங்க.ஏ஬஧ர ஶதசுநர) அஷண஬பேம் ஏ ஶதரட்டணர்..ஶ஥ம் கூடி஦ ெலக்கற஧ம் அ஬ங்க ஈஶகரவ஬ல்னரம் ஬ிட்டு உங்கஶபரட ஬பே஬ரங்க."஢ரன் இன்ஷணக்கு னண்டன் கறபம்புஶநன்."஢ீங்க க஬ஷனப்தடர஡ீங்க ெரர்..வெய் ெரர்.஧ர஠ி஦ம்஥ர ெலக்கற஧ம் ெரி஦ரகற.அ஬பின் ஆ஬ி ஋ன்நல்ன஬ர ஢றஷணப்ஶதரம்.....எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai தடப்திடிப்பு ஌ற்தரடுகஷப ஆ஧ம்திக்க தரனரஷ஬ப் த஠ித்஡ரள்.....உங்கல௃க்கு ஋ப்தடி இந்஡ ஬ி஭஦ம் வ஡ரிப௅ம்....உங்க கூட ஬பே஬ரங்க"஋ன்று குறும்தரக கூந ெ஭ற"ஆ஥ர.."஋ன்று கூநற அ஬ள் ப௄க்ஷக உஷடத்஡ரன்.னண்டன்னஶ஬ந ஢றஷந஦ ஶ஬ஷன இபேக்கு."஋ன்று ஬ிஷடப்வதற்நரன்.. ஆ஧ர஡ணர஬ிற்கு ஌ஶணர அங்கு இபேக்கப௃டி஦ர஥ல் வ஬பிஶ஦நற஬ிட்டரள்...ஷத திவ஧ண்ட்ஸ்."தின்ஶண ஋ன் ஡ங்ஷகக்கு ஢ரன் வெய்஦஥ரட்ஶடன்ணர வெரல்னப்ஶதரஶநன்."ஶய....."஋ன்று All rights reserved to Sakthi Page 55 ..அ஡ணரல்஡ரன்.. ஆணரலும்."ெ஭ற."஋ன்று ஢க்கனரக கூந வெய்....

.அ஬ங்கஶப உங்கஷப ஶ஡டி ஬பே஬ரங்க... ஆ஧ர஡ரணர஬ின் அஷந஦ில் கரத்஡றபேக்கும் அ஡றர்ச்ெறஷ஦ப் தற்நற வ஡ரி஦ர஥ஶன அ஬பிடம் ஬ிஷடவதந வென்நரன். அ஬ள் கண்கபில் ஢ீ ஡ல௃ம்தி஦ிபேக்க வெய் த஡நற "அனு ஌ன் அ஫ந..?"஋ன்று ப௃டிப்த஡ற்குள் All rights reserved to Sakthi Page 56 ."஋ன்று கத்஡றணரள்.. அஷ஡ப்தரர்த்஡தும் அ஬னுக்குள் ஌ஶ஡ர திஷெ஦ "அனு"஋ன்று அ஬ஷப ஶ஢ரக்கற வெல்ன அ஬ள் ஡றடுக்வகண ஢ற஥றர்ந்து.. .஋ன் வெல்னத்ஷ஡ வ஧ரம்த தடுத்஡றடர஡ீங்கப்தர..஋ங்கல௃க்கு உங்கஷப வ஧ரம்த திடிச்ெறபேக்கு ஶ஥டப௃க்கும் ஦ரபே஥றல்ன இவ஡ல்னரம் ஢ரங்க஡ரஶண தரர்க்கட௃ம்."ஶய அ஬க்கறட்ட ஋ணக்கு திடிச்ெஶ஡ அ஬ள் ஡ற஥றர்஡ரன்...஢ீ ஋துக்கும் அ஫. அங்ஶக ஆ஧ர஡ணர ஡ன் ஶெரில் அ஥ர்ந்து ஶ஥ஷெ஦ில் ஡ஷன குணிந்஡஬ரறு தடுத்஡றபேந்஡ரள்.ஶதர வ஬பிஶ஦.."஋ன்று வகஞ்ெறக்ஶகட்க அங்ஶக ெறரிப்தஷன த஧஬ி஦து."஋ல்னரம் ஢ம்஥ தரனர 007 ஡ரன் துப்தி துனக்கற கண்டுப்திடிச்ெரன்."இங்க ஋துக்கு ஬ந்஡... அ஬ர்கபிடம் ஶதெறப௃டித்஡தும் வெய்஦ின் ப௃கத்஡றல் க஬ஷன ஶ஧ஷககள் ஥ஷநந்து வ஬பிச்ெம் த஧஬ி஦து.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஆச்ெரி஦஥ரக ஶகட்க ெறந்து."஋ன்று கூந வெய் அ஬ர்கள் அன்ஷத ஢றஷணத்து வ஢கறழ்ந்து தின் குறும்தரக ..஢ீங்க க஬ஷனப்தடர஥ ஶதரங்க ெரர்.....

ஶய. ஋ன்ஷணக்கு உன்ண தரர்த்ஶ஡ஶணர அன்ஷணன இபேந்ஶ஡ ஋ணக்கு அல௅ஷக஡ரன்.஢ீ஡ரண்டி ஋ன்ஷண ெரகடிக்கறந.. அ஡ற்கு ஶ஥ல் ஡ரங்க ப௃டி஦ர஥ல் வெய் அ஬ஷபப் திடித்து ஬ினக்கற "஋ன்ணடி வெரன்ஶண.ஶெ.."஋ன்று அ஬ன் ெட்ஷடஷ஦ப் திடித்து உலுக்கறணரள்....஢஧க஥ர இபேக்கு. ஋ன்ணடி உணக்கு தி஧ச்ெறஷண.??வெரல்லு.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஆ஧ர.஢ரன் உன்ஷண ெரகடிக்கறஶநணர..அவ஡ல்னரம் உன்ஷண தரர்க்கறந ஬ஷ஧.வ஬நறப்திடிச்ெ ஥ர஡றரி஡ரன் ஡றரிஞ்ஶென்... உன்ண தரர்க்கறந ஬ஷ஧ ஢ரன் ஢ஷடதி஠஥ர இபேந்ஶ஡ன் அதுக்கூட இபே ஬ஷக஦ில் அஷ஥஡ற஦ரக஡ரன் இபேந்஡து.. ஆணர உன்ஷணப் தரர்த்஡஡றற்குப் திநகு.஋ணக்ஶக உன் கண்ஷ஠ப் தரர்த்துப்ஶதெ இப்த ஬ஷ஧க்கும் வ஬க்க஥ர இபேக்குடி All rights reserved to Sakthi Page 57 .஢ரன் உணக்கு னர஦க்கறல்ஷனன்னு ஢றஷணச்சுத்஡ரஶண ஬ினகற ஬ினகறப்ஶதரஶணன் னண்டன்ன ஢ீ஡ரஶண ஡றபேப்தி ஡றபேப்தி ஬ந்துஶதசுஶண.......஢ரன் இல்ஷனன்னு ஥றுக்கஷன எபே ஥னு஭ன் ெரகந ஬ஷ஧க்கும் அப்தடித்஡ரன் இபேப்தரணர.அப்புந஥ரகவும் உண்ஷ஥ வ஡ரிஞ்ெப்திநகு ஬ிட்டுட்டுப்ஶதரஶண ஢ரன் ஌஡ர஬து ஶகட்ஶடணர?.஢ரன் வெ஦ிலுக்குப் ஶதரய் ஬ந்஡஬ன் அ஡ரஶண. ஌ன் ஋ன்ஷண ெரகடிக்கறந.஥ரந஥ரட்டரணர.... ஆ஥ரடி ஢ரன் வகட்ட஬ணர஡ரன் இபேந்ஶ஡ன்....."ஆ஥ர ஋துக்குஶ஥ அல௅஡஡றல்ஷன஡ரன். ஌ன் ஋ன் ஬ரழ்க்ஷக஦ில் ஬ந்ஶ஡......

இல்ஷனன்ணர ஋ன்ஷணக்ஶகர தூக்கறட்டுப்ஶதரய் கல்஦ர஠ம் தண்஠ிபேப்ஶதன். ீ ெறன ஥஠ிஶ஢஧ங்கள் க஫றத்து ஥ீ ண்ட஬ள் கண்கபில் ஢ீர் வதபேக "உன்ணரல் ஥ட்டும்஡ரன் அந்஡ ஬ரழ்க்ஷக ஬ர஫ ப௃டிப௅஥ர ஋ன்ணரலும் உன்ஷண ஢றஷணத்துக்வகரண்டு ஬ரழ்ந்து஬ிட ப௃டிப௅ம்...."஋ன்று சூல௃ஷ஧த்துக்வகரண்டு ஡ீர்க்க஥ரண ப௃டிவுடன் ஡ன் ஶ஬ஷனகஷப க஬ணிக்கத் து஬ங்கறணரள். ஌ன்ணர ஋ணக்கு ஶ஡ஷ஬ உன் ஥ணசு஡ரன்...... இல்ன கரனம் ப௃ல௅க்க ஥ணெப஬ில் உங்கூட ஬ரழ்ந்஡றட்டுப்ஶதரஶநன். All rights reserved to Sakthi Page 58 . இது உணக்ஶக ஢ல்னர வ஡ரிப௅ம்...஋ணக்கு இதுஶ஬ திடிச்ெறபேக்கு..."஋ன்று கூநற஬ிட்டு க஡ஷ஬ கறட்டத்஡ட்ட உஷடத்து ஬ிட்டு வ஬பிஶ஦நறணரன்..அது ஋ப்தஶ஬ர ஋ங்கறட்ட ஬ந்஡றபேச்சு...எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அதுணரன஡ரன் உன்ஷண ஬ிட்டுஷ஬ச்ெறபேக்ஶகன்.஌வணன்நரல் உன் ஥ணதும் ஋ன்ணிடம் ஡ரஶண இபேக்கறநது.உன் ஥ணசு ஥ரநறணர ஋ன்ஷண ஌த்துக்ஶகர.இன்ஷணக்கு ஢ரன் ஶதரஶநன். ெ஭ற ஬ட்டிற்கு ீ ஬ந்஡வுடன் ெீ஬ர஬ிடம் அன்று அலு஬னகத்஡றல் ஢டந்஡து அஷணத்ஷ஡ப௅ம் எப்தித்஡ரள்.. அ஬ன் ஶதெற஦ ஬ரர்த்ஷ஡கள் அ஬ள் இ஡஦ம் ஬ஷ஧க்கும் வென்று ஡ரக்க ஶ஬஧றுந்஡ வகரடி஦ரய் ஢றனத்஡றல் ஬ழ்ந்஡ரள்...

..஢ரன் எண்ட௃ ஶகட்ட வெய்஬ங்கபர..஌ன் உன் ெீ. "஬ரலு.஋ம்ப௃க்கு கல்஦ர஠ம் தண்஠ிஶ஦ ஡ீபேஶ஬ன்னு ஋ல்னரபேம் எத்ஷ஡க்கரல்ன ஢றக்கறநீங்க. தின்.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai இது ஡றணப௃ம் ஢டக்கும் ஬ி஭஦ம் ஡ரன் ஋ன்நரலும் இன்ஷநக்கு அ஬ல௃க்குக் கூந ஢றஷந஦ சு஬ர஧ஸ்஦ங்கள் இபேந்஡து..அப்த஬ர஬து அ஬ங்க ப௃சுட்டுத்஡ணம் குஷந஦ர஡ரன்னு எபே ஢ப்தரஷெ஡ரன்." ெ஭ற...஢ீங்க வ஧ரம்த ஶ஥ரெம். அது எண்ட௃஥றல்ன."஋ன்று ஢ல௅஬ ெீ஬ர .."஋ல்னரம் ெரி... ஌ஶ஡ர ப௃஡ல் ஢ரள் தள்பி வென்று ஬ிட்டு ஬ந்஡ கு஫ந்ஷ஡ ஶதரல் அ஬ள் கூறு஬ஷ஡ ஋ல்னரம் உ஡ட்டில் ஢றஷனத்஡ ெறரிப்புடன் ஶகட்டுக்வகரண்டிபேந்஡ரன் ெீ஬ர..ெீ஬ர..ப௃க்கற஦஥ர ஢ீ....."அவ஡ல்னரம் என்ட௃஥றல்ன டரக்டர்.உங்ககறட்ட ஥ஷநக்கஶ஬ ப௃டி஦ஷன."டரக்டர்.தன தன ஶதச்சுக்கள்.வதரய் வெரல்ந..?"஋ன்று ீ ஶ஬ண்ட All rights reserved to Sakthi Page 59 ."ஶதரங்க டரக்டர்."஋ன்று ஶகட்க ெ஭ற...஬ரலு.. ப௃஡னறல் அ஬பின் ஸ்கறரிப்ட் ஌ற்றுக்வகரள்பப்தட்டது இ஧ண்டர஬து வெய்ஷ஦ப௅ம் ஆ஧ர஡ணரஷ஬ப௅ம் ஶெர்த்து ஷ஬ப்தது தற்நற இது ஶதரன தன ஬ிெ஦ங்கள் .." ஋ன்று கூந அ஬ள் கரஷ஡ ஡றபேக ஆ஧ம்தித்஡ரன்."ெ஭றம்஥ர.."஋ன்று அ஬ள் கண்கஷபப் தரர்த்ஶ஡ கூநற஬ிட ெ஭ற..

. ஋ணக்கு அ஬ஷணப்திடிக்கரதுன்னு வ஡ரிப௅ம்.."஢ரன் ஋ன்ண ஶகட்கப்ஶதரஶநன்னு வ஡ரிஞ்ெறட்டு அஷ஡ ஶகட்கரஶ஡ன்ணர ஋ன்ண அர்த்஡ம்...ெறன ஬ி஭஦ங்கபில் தணி஦ரய் இனகுத஬ன் ெறன ஬ி஭஦ங்கபில் தரஷந஦ரய் கணப்தரன்.. ெ஭ற.."஋ன்ண அப்தடிஶ஦ தரெம் வதரங்கறடுச்ெர....எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அ஬ள் ஋ன்ண ஶகட்தரவபன்தது அ஬னுக்கர வ஡ரி஦ரது?? "ெ஧த்ஷ஡ ஋஡றர்஬ட்டுன ீ இபேந்து அனுப்புநஷ஡ ஡஬ி஧ ஋ன்ண ஶ஬஠ரலும் ஶகல௃ ெ஭றம்஥ர....஋ணஶ஬ ெ஧த்ஷ஡ கண்டரல் All rights reserved to Sakthi Page 60 ..஢ரன் கூப்திட்டு அ஬ன் ஬஧ஷன....அ஬ஷண ஢ீ ெந்஡றச்சு ஡ரன் ஆகட௃ம் அதுணரன அ஬ஷண அ஬ரய்ட் தண்஠ர஥ இபேக்கப்தரபே..உன்ண தரர்க்கட௃ம்னு.தி஧ச்ெறஷணஷ஦ கண்டு ஏடக்கூடரது.. அ஬ணின் ஬஫க்கஶ஥ இது஡ரன்.ஆணரலும் ஢ீங்க அ஬ஷண இங்க ஷ஬ச்ெறபேக்கறங்க.."஋ன்று வகஞ்ெ அது஬ஷ஧ புன்ணஷகப௅டன் இபேந்஡ ெீ஬ர஬ின் ப௃கம் இறுக "இங்க தரபே ெ஭றம்஥ர உணக்கு ஋து ஢ல்னது ஋து வகட்டதுன்னு ஋ணக்கு வ஡ரிப௅ம்.."஋ன்று ஋கறந ெீ஬ர.அ஬ணின் இறுக்கத்ஷ஡ அ஬ள் ெறரிப்பு ஥ட்டுஶ஥ ஥ரற்றும் ஋ன்ததும் அ஬ல௃க்குத் வ஡ரிப௅ம்.டரக்டர் ப்ப ீஸ் ஋ணக்கு அ஬ஷணப் தரர்த்஡ர த஫வெல்னரம் ஞரதகம் ஬ந்து தடுத்துது. ெ஭றக்கு இது பு஡ற஡ல்ன..."஋ன்று கூநற஬ிட்டு ஡ன் அஷநக்குச் வென்நரன்."அ஬ஷண ஋ப்தடி ஢ரன் அனுப்தநது."஋ன்று ப௃டிப்த஡ற்குள் ெ஭ற."஋ன்று வெக் ஷ஬த்஡ரன் அ஬ன். ஷ஡ரி஦஥ர ெந்஡றக்கட௃ம்..அ஬ணின் இறுக்கத்ஷ஡ அ஬ள் உ஠ர்ந்஡றபேக்கறநரள்.உணக்கு ஋ன்ஷண தத்஡ற ஢ல்னர வ஡ரிப௅ம்...

..) எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற-7 அது எபே தி஧ெ஬ அஷந.. அங்ஶக ஧ரெறற்கும் அஶ஡ ஢றஷன஡ரன்.....எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai வ஬றுக்கர஥ல் அ஬ஷண ஶ஢பேக்கு ஶ஢ர் ெந்஡றக்க ஡ன்ஷணத்஡ரஶண ஡றடப்தடுத்தும் ஶ஬ஷனஷ஦ ஆ஧ம்தித்஡ரள். ப௃ன் .஥ஷண஬ி உடல் ஶ஬஡ஷண஦ில் ஡பர்ந்஡றபேக்க அ஬ன் ஥ணஶ஬஡ஷண஦ில் ஡ள்பரடிக்வகரண்டிபேந்஡ரன்.."ஶ஢யர. தி஧ெ஬ ஶ஬ஷப வ஢பேங்க வ஢பேங்க ஶ஢யர஬ின் த஦ம் அ஡றகரிக்க All rights reserved to Sakthi Page 61 .ஶ஢யர ஬னற஦ில் துடித்துக்வகரண்டிபேந்஡ரலும் அ஬ள் ஥ணம் ப௃ல௅க்க எபே ப௃க்கற஦ ஬ி஭஦஥ரக வ஬பிபெர் வென்று இக்கட்டரண ஢றஷன஦ில் அங்ஶகஶ஦ ஥ரட்டிக்வகரண்ட க஠஬ஷணச் சுற்நறஶ஦ இபேந்஡து... (வ஡ரடபேம்...஢ம் கு஫ந்ஷ஡ திநந்஡ப்புநம் ஢ரந்஡ரன் ப௃஡னறல் வகரஞ்சுஶ஬ன்"஋ன்று அ஬ன் அபித்஡ ஬ரக்குறு஡ற ஶ஬று அ஬ஷண அஷனகபித்஡து.

எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அ஬ள் ஥பேத்து஬பேக்கு உ஡஦஥ரணது எபே ஶ஦ரெஷண... அ஡ற்கு கர஧஠ம் அ஬பின் ஈஶகர.ஶதரணரலும் தி஧ச்ெறஷண. ஌வணன்நரல் ஷகப்ஶதெற஦ின் ஬டிஶ஦ர ீ கரனறங்க் ப௄னம் ஡ன் ஥கஷணக்வகரஞ்ெறக் வகரண்டிபேந்஡ரன் ஧ரஜ்.எபே ஆ஠ிடம் அ஬ஷப அ஬ஶப அடிஷ஥ப்தடுத்஡ ஬ிபேம்த஥ரட்டரள்..ஆ஧ர஡ணர஬ிற்ஶகர வெய்ஷ஦ ஢றஷணத்து ஬பேத்஡஥ரக இபேந்஡து.. ஋ன்ந ஬ரக்கற஦த்ஶ஡ரடு ப௃டிந்஡து அந்஡ ப௃ப்தது ஬ிணரடி ஬ிபம்த஧ம்.. அடுத்஡ அஷ஧ ஥஠ிஶ஢஧த்஡றல் சுகப்தி஧ெ஬த்஡றல் ஆண்கு஫ந்ஷ஡ திநக்க ஶ஢யர஬ின் ப௃கத்஡றல் ஋ல்ஷன஦ற்ந ஥கறழ்ச்ெற.. All rights reserved to Sakthi Page 62 . அ஬ணிடம் அ஬ள் இது஬ஷ஧ கர஡ஷன வெரன்ணஶ஡ இல்ஷன....... வ஥ல்னற஦ தீெற஦ம் இஷெப௅டன் ஸ்ஷக என் ப்ரீப்வதய்ட்.. அஷண஬பேக்கும் அந்஡ ஬ிபம்த஧ம் ஡றபேப்஡ற அபித்஡றபேக்க ெ஭றக்கும் ஥கறழ்ச்ெறஶ஦.... அந்஡ ஡ர஦ின் ப௃கத்஡றல் ஬ரணபர஬ி஦ கர்஬ப௃ம் ஡ரய்ஷ஥஦ின் பூரிப்பும்.." ஋ன்று ஢றஷணத்துக்வகரண்டரள்..... "அ஬ன் இபேந்஡ரலும் தி஧ச்ெறஷண.அ஬ஶப இநங்கறக்வகரஞ்ெம் ஬ந்஡ ஶதரது உண்ஷ஥ வ஡ரி஦ ஶ஬஡ரபம் ஡றபேம்தவும் ப௃பேங்ஷக ஥஧ம் ஌நற஬ிட்டது.஋ங்ஶகப௅ம் ஋ப்ஶதரதும்....

?"஋ன்று ஆ஧ர஡ணர ஶகட்க "ஶததிம்஥ர வ஡ரி஦ர஡ர உங்கல௃க்கு.அ஬பேக்கு உங்கஷபப் தத்஡ற ஢ல்னர வ஡ரிஞ்ெறபேக்கு..வெய் ெரர் ஬ரழ்க்ஷக஦ில் இன்வணரபே வதரண்ட௃ இபேக்கரங்க ஶ஥டம்."஋ன்று வெரல்னற ப௃டிப்த஡ற்குள் ெ஭ற உள்ஶப த௃ஷ஫ந்து அ஬ஷ஧ கறபப்தி அனுப்திணரள்.."஋ன்று ஬பேத்஡த்துடன் கூநறணரள். "ெரர் சும்஥ர஬ர உங்கஷப ஢ம்தி இந்஡ ஶ஬ஷன வகரடுத்஡ரபே.."஌ன் ஋ன்ண?"஋ன்று த஡ற்ந஥ரக ஶகட்க ெ஭ற...அ஡ரன்....எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai இது இப்தடி இபேக்க வெய்஦ின் தி.஌ ஶ஬ர அ஬பிடம் ஌ஶ஡ஶ஡ர ஶதெற஦தடி இபேந்஡ரள்.அ஬ங்க ஷ஬ச்ெது஡ரன் ெட்டம்."ஶ஬ண்டரம் ஶ஥டம் அஷ஡ ஶகட்டர ஢ீங்க ஡ரங்க஥ரட்டீங்க.அ஬ங்க஡ரன் அந்஡ ஬ட்டு ீ ஥கர஧ர஠ி."஋ன்ண ஶ஥டம் உங்கல௃க்கு இன்னு஥ர புரி஦ஷன. ஆ஧ர. "ெரர் உங்க திஷபட்டுக்கு ஶனட் ஆகஷன"஋ன்று அஷ஡ இஷ஡ வெரல்னற அ஬ஷ஧ வ஬பிஶ஦ அனுப்திணரள்.ஶததிம்஥ரஷ஬ ஬ிட்டுட்டு ெரர் ஋ப்தடித்஡ரன் னண்டன்ன இபேக்கரஶ஧ர வ஡ரி஦ஷன.. ஆ஧ர..."஋ன்று கூந ெ஭ற.஋ன்ண ெரர்஡ரன் இல்ஷன.அப்தடி....."஋ன்று கூந "ஶததி ஦ரபே.அ஬ர் வெரன்ண஡றனறபேந்து உங்கல௃க்கு புரி஦ஷன."இபே அ஬ர் ஌ஶ஡ர ஶதெறட்டு இபேந்஡ரபே... All rights reserved to Sakthi Page 63 ..அ஡ணரவனன்ண ஶததிம்஥ர எபே ஡டஷ஬ கூப்திட்டர ெரர் ஏடி஬ந்துபே஬ரபே.....

..஋ங்கல௃க்கு உங்கவ஧ண்டு ஶதர் தத்஡றப௅ம் வகரஞ்ெம் வ஡ரிப௅ம் ஶ஥ம்.அன்று ஋ன்ணஶ஥ர அப்தடி ஶதெறணரன்.இல்ஷன.அ஡ரன் உங்கல௃க்குத் வ஡ரி஦ ஶ஬ண்டரஶ஥ன்னு தரர்த்ஶ஡ன்.... "அ஬ன் இன்னு஥ர ஡றபேந்஡஬ில்ஷன..அதுவுவ஥ரபே ஆ஠ிடம்......"஋ன்று அ஬ஷண ஶக஬னப்தடுத்஡ற அந்஡ ஢றஷணப்திற்கு ஥ரஷன஦ிட்டு ஥ரி஦ரஷ஡ வெய்஡ரள்... ஆணரல் இந்஡ கஶபத஧த்஡றல் அ஬ள் ெ஭ற஦ின் ஧கெற஦ச்ெறரிப்ஷத கர஠ரது ஬ிட்டு஬ிட்டரள்... அ஬ஷண ஥ந...."஋ன்று கூநற஬ிட்டு வெல்ன ஆ஧ர அ஡றர்ந்து ஢றன்நரள்.அ஬ன் கு஠ம் ஥ரநஶ஬ ஥ரநரது அப்தடித்஡ரன் இபேக்கும்..?.....எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai இன்னும் அ஬ர் வெரன்ணர உங்க ஥ணசு ஡ரங்கரது ஶ஥டம்.. All rights reserved to Sakthi Page 64 . அ஡ணரல் ஡ரன் ஢ரன் ெண்ஷட஦ிட்டதும் இது஡ரன் ெரக்வகன்று ஏடி஬ிட்டரணர?."஋ன்று கபே஬ிக்வகரண்டரள். "ஶெ ஆ஧ர.இன்று ஡஬ிடுப்வதரடி ஆகற஬ிட்டஶ஡.அ஬னும் அந்஡ ஶ஡஬ர ஶதரனத்஡ரன்...அ஬னுக்கரக ஢ீ கனங்கு஬஡ர. கண்டிபேந்஡ரல் இந்஡ கண்஠ரப௄ச்ெற ஆட்டம் அத்ஶ஡ரடு ப௃டிந்஡றபேக்குஶ஥...அன்ஷணக்கு கூட வெய் ெரஷ஧ ஶததின்னு ஦ரஶ஧ர எபேத்஡ங்க கூப்திட்டு ஭ரப்திங்க் ஬஧ வெரன்ணரங்க ஶ஥ம். இந்஡ ஢றஷன஦ிலும் அ஬ள் இறுக்கத்ஷ஡ வ஬பி஦ில் ஬஧ ப௃஦ற்ெற வெய்஦஬ில்ஷன.

.ஶய஥ரஷ஬ உள்ஶப அனுப்தி஬ிட்டு வ஬பிஶ஦ ஢றன்நறபேக்ஷக஦ில் ஋஡றரில் இ஡஦ஶ஢ரய் ெறகறச்ஷெப்திரி஬ில் ஢றன்நறபேந்஡஬ர்கஷப தரர்த்து அ஡றர்ந்஡ரள்.. அ஬ர்கபின் ஡றபே஥஠த்ஷ஡ ஋஡றர்த்துப்ஶதரர்க்வகரடி தூக்கற஦து உ஥ர ஡ரன்.. அ஬ள் அ஬ர்கபிடம் வெல்ன அஞ்சு஬஡ற்கும் எபே கர஧஠ம் இபேந்஡து. அ஬ள் கண்ட஬ர்கள் ெீ஬ர஬ின் ஡ரப௅ம் ஡ந்ஷ஡ப௅ம்... ெீ஬ர஬ின் இந்஡ ெறரிப்பு கூட அ஬ரிடம் இபேந்து஡ரன் ஬ந்஡றபேப்த஡ரக அ஬ல௃க்கு ெறன ெ஥஦ம் ஶ஡ரன்றும்.அ஬ர் வெரன்ணவ஡ல்னரம் என்று஡ரன்... ப௃஡ன்ப௃஡னரக ெீ஬ரவுடன் ஡றபே஥஠த்஡றற்குப்தின் அ஬ர்கள் ஬ட்டில் ீ வென்று இநங்கற஦ஶதரது 18 ஬஦து ஶதஷ஡஦ரக ஧ரெஶெக஧ர஬து ப௃஡னறல் அ஡றர்ந்஡ரலும் தின் வ஥ல்னற஦ புன்ெறரிப்புடன் உள்ஶப ஬஧ச்வெரன்ணரர். "இ஬ங்க ஋ங்க இங்ஶக........எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அன்று அலு஬னகத்஡றல் தடிக்கட்டி இநங்கற ஬பேஷக஦ில் ஶய஥ர஬ின் கரல் திெகற஬ிட தரனரவும் தடப்திடிப்பு கர஧஠஥ரக வ஬பிபெர் வென்று஬ிட்ட஡ரல் ெ஭ற அ஬ஷப அஷ஫த்துக் வகரண்டு ஥பேத்து஬஥ஷண வென்நரள்.ெரதம் வகரடுக்க஬ில்ஷன.இதுவும் யரர்ட் ஸ்வத஭னறஸ்ட் கறட்ட."஋ன்று கு஫ம்திணரள்.. "஢ீ ஋ப்த ஋ங்க கறட்ட வெரல்னர஥ உன் ஬ரழ்க்ஷகஷ஦ அஷ஥ச்ெறக்கறட்டிஶ஦ர இணிஶ஥ ஢ரம் எண்஠ர ஬ர஫நதுன All rights reserved to Sakthi Page 65 .உ஥ர ஥ஶகஸ்஬ரி ஥ற்றும் ஧ரெஶெகர். ஆணரல் உ஥ரஶ஬ர ெண்ஷட ஶதரட஬ில்ஷன.

... "அது ஬ந்து.஢ீ ஋ங்ஶக இங்க."஋ன்று ஶகட்க ஧ரெஶெகர் ெறரித்துக்வகரண்டு....ஆணரல் ப௃டி஦஬ில்ஷன.அ஬ஷபக் கண்டதும் ஆச்ெரி஦ப்தட்ட அ஬ர் "ெ஭ற...஋ன் திவ஧ண்டுக்கரக ஆர்த்ஶ஡ர டரக்டர்கறட்ட ஬ந்ஶ஡ன்....இபேந்஡ரலும் ஬஦ெரச்சு இல்ஷன஦ர..."஋ன்று ஡஦ங்கற ஡஦ங்கறப்ஶதெ "அடடர.அன்று அ஬ள் இபேந்஡ ஢றஷன அப்தடி.அவ்஬ப்ஶதரது ெ஭ற அ஬ரிடம் ஃஶதரணில் ஶதெற஦஡ரல் இ஦ல்தரக அ஬பரல்ஶதெப௃டிந்஡து..஧ரெஶெகர் ஋வ்஬பஶ஬ர ெ஥ர஡ரணப்தடுத்஡ ப௃஦ன்நரர்..."஋ன்று கூநற஬ிட்டு ஬ிடு஬ிடுவ஬ண உள்ஶப வென்நரர்.."஋ன்ண வ஢ஞ்சு஬னற஦ர.அதுக்குள்ப வடன்஭ன் ஆகககூடரது.஋ன்ஷண தரர்த்஡ர த஦஥ர஦ிபேக்கர...அப்புநம் ஢ீங்க இங்க. ஡ன் எஶ஧ வெல்ன ஥கன்வெய்஡ வெ஦ஷன ஥ன்ணிக்க அ஬஧ரல் ப௃டி஦஬ில்ஷன..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அர்த்஡ஶ஥ இல்ஷன.."஋ன்று கூநற ப௃டிப்த஡ற்குள் ெ஭ற அ஧ண்டு..எண்ட௃ இந்஡ ஬ட்டில் ீ ஢ீ இபேக்கட௃ம் இல்ன ஢ரன் இபேக்கட௃ம்.....ஆணரல் அங்ஶக ஢டந்஡து ஋ல்னரம் கணவு ஶதரல்஡ரன் ெ஭றக்கு இபேந்஡து..அது எண்ட௃஥றல்ஷனம்஥ர உன் ஆண்டிக்கு ஶனெர வ஢ஞ்சு஬னற.இவ஡ன்ண ஡ந்஡ற஦டிச்ெறக்கறட்டு...."஋ன்று அ஬ஷப ெம்ன்தடுத்஡ ப௃஦ற்ெற All rights reserved to Sakthi Page 66 ..'அது என்னும் அவ்ஶபர தி஧ச்ெறஷண இல்ஷன.."஋ன்று ஶகட்டரர். ெட்வடன்று ஢றகழ்கரனத்஡றற்கு ஬ந்஡ ெ஭ற உ஥ரஷ஬ உள்ஶப ஸ்ஶகணிற்கு அனுப்தி஬ிட்டு வ஬பிஶ஦ ஢றன்றுக்வகரண்டிபேந்஡ ஧ரெஶெகஷ஧ ஶ஢ரக்கற வென்நரள்.ெீ஬ரவும் அ஡ற்கு ஶ஥ல் அங்ஶக ஢றற்கப்திடிக்கர஥ல் அஷ஥஡ற஦ரக வ஬பிஶ஦நறணரள்.?எபே ப௃ல௅ வெக்கப் ஋டுத்துக்கங்கன்னு டரக்டர் வெரன்ணரர் அ஡ரன்.

எண்ட௃ம் தி஧ச்ெறஷண இல்ன......எஶ஧ ஷத஦ன் இப்தடி தண்஠ிட்டரஶண. ெீ஬ர ஡ரன் ஢ீ த஦ப்தடு஬ உங்கறட்ட வெரல்னஶ஬ண்டரம்னு வெரன்ணரன்.உங்கறட்ட ெரக்கற஧ஷ஡஦ரகத்஡ரன் இபேக்கட௃ம். ெ஭றக்ஶகர ெீ஬ர஬ின் ஶ஥ல் ஆத்஡ற஧ம் ஬ந்஡ரலும் அஷ஡ ஥ஷநத்து஬ிட்டு "஋ன்ண அங்கறள் ஡றடீபேன்னு....இப்த ஏஶக."ெீ஬ர வெரன்ணது ெரி...."இஶ஡ புனம்தல் ஡ரன்...."஋ன்று ஶகட்க ஧ரெஶெகர்...இன்னும் அ஬ள் ஥ணசு ஥ரநஷன.அ஡ரன் இ஡஦ம் தன஬ண஥ர஦ிபேக்கு...஢ீ வ஧ரம்த புத்஡றெரனற. "இப்த அ஬ல௃க்கு உங்க ஶ஥ன ஶகரத஥றல்ன ஢ீங்க ஬ரல௅ந ஬ரழ்க்ஷக All rights reserved to Sakthi Page 67 ..உங்கல௃க்கும் ஆண்டி ஶதரன ஋ன்ஶ஥ன ஶகரத஥ர?"஋ன்று ஶகட்க ஧ரெஶெகர் அ஬ள் ஡ஷனஷ஦ ஶகர஡ற.அ஬ல௃க்கு ஷ஥ல்ட் அட்டரக் எபே ஬ர஧த்துக்கு ப௃ன்ணரடி.஢ீங்க ஥ஷநக்கறநீங்க.஢ீங்கல௃஥ர அப்தடி..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai வெய்஡ரலும் அ஬ள் ப௃கம் ஥ரநர஡றபேப்தஷ஡ கண்டு "஋ன்ண ெ஭ற."அங்கறள் அப்த ஆண்டிக்கு ஋ல்னரம் வ஡ரிப௅஥ர?"஋ன்று ஶகட்க அ஬ர் ஡ஷன஦ரட்டிணரர்."஋ல்னரம் ஥ணக்கு஫ப்தம் ஡ரண்டர. வெரல்ஶநன்."஋ன்று கம்஥ற஦ கு஧னறல் ப௃டித்஡ரர்..ஆண்டிக்கு ஌ஶ஡ர தி஧ச்ெறஷண.ப்ப ீஸ் வெரல்லுங்க டரக்டர் ஡ரன் ஋ங்கறட்ட எண்ட௃ம் வெரல்ன஥ரட்ஶடங்கறநரபே..."஋ன்று ீ கூந ெ஭ற.?"஋ன்று ஶகட்க ெ஭ற...."஢ீங்க வதரய் வெரல்நீங்க அங்கறள்.எபே ஶத஧ஶணர ஶதத்஡றஶ஦ர இன்னும் இல்ஷனஶ஦...அ஬ஶண அ஬ள் தூங்கும் ஶதரது ஡ரன்஬ந்து தரர்த்துட்டு தரர்த்துட்டு ஶதரணரன்.

இன்னும் ஢றங்க வ஧ண்டு ஶதபேம் உங்க ஬ரழ்க்ஷகஷ஦ ஆ஧ம்திக்கஷனன்னு அ஬ல௃க்குத் வ஡ரிப௅ம்......இப்த உன்ஷண தரர்த்஡ர தி஧ச்ெறஷண ஢ீ கறபம்திடு.. ஧ரெஶெகர்...அது஡ரன் வதரி஦ ஶகரதம்.."஋ன்று வ஥ல்னற஦ கு஧னறல் கூந ஧ரெஶெகர் ஡றபேம்தி..."஢ரன் எண்ட௃ வெரல்னட்டர.. ஬ந்து ஡ன் தடுக்ஷக஦ில் ஬ில௅ந்஡஬ள் அ஡ற்கு ஶ஥ல் ஡ரங்கப௃டி஦ர஥ல் க஡நற க஡நற அ஫த் து஬ங்கறணரள்.) All rights reserved to Sakthi Page 68 ..'஋ன்று கூந ெ஭ற. ெ஭ற என்றும் ஶதெர஥ல் ஶய஥ரஷ஬ கூட்டிக்வகரண்டு அ஬ள் ஬ட்டில் ீ ஬ிட்டு஬ிட்டு ஬ந்து ஡ன் ஬ட்டிற்கு ீ ஬ந்஡ரள்.. (வ஡ரடபேம்.."஋ன்று கூந ெ஭ற ஡ஷன குணிந்஡ரள்.஢ீ ஋ப்த ஋ன்ஷண ஥ர஥ர ஋ன்றும் உன் ஆண்டிஷ஦ அத்ஷ஡ ஋ன்றும் உன் டரக்டஷ஧ அத்஡ரன் ஋ன்று கூப்திடுநறஶ஦ர..அந்஡ ஢ரல௃க்கரக ஡ரன் ஢ரங்கனரம் கரத்துக்கறட்டு இபேக்ஶகரம்.."஋ன்று எபே ஧கெற஦ புன்ெறரிப்புடன் கூநற஬ிட்டு ஡ன் ஥ஷண஬ிஷ஦ ஶ஢ரக்கற ஢டந்஡ரர்.஦ரஶ஧ரட கட்டர஦த்துக்கரகவும் ஢டக்கக்கூடரது..."ெரி அங்கறள் ஆண்டிஷ஦ தரர்த்துக்ஶகரங்க."஢ரன் உன்ஷண ஶ஢ரகடிக்கட௃ம்னு வெரல்னஷன ெ஭ற..உன் அத்ஷ஡ ஬ந்துட்டர ஶதரனறபேக்கு ஢ரன் ஬ர்ஶநன்.அன்ஷணக்கு ஡ரன் ஢ீங்க வ஧ண்டு ஶதபேம் உண்ஷ஥஦ரண க஠஬ன் ஥ஷண஬ி஦ர ஬ரல௅நீங்க அர்த்஡ம்.஋ணக்கு உங்கஷபப் தத்஡ற வ஡ரிப௅ம். இது இ஦ல்தரக ஢டக்கட௃ம்.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஶ஥ன஡ரன் ஶகரதம்...

அ஬ன் தர஧ரப௃கம் ெ஭றக்கு இன்னும் ஋ரிச்ெஷன கறபப்த வ஬பிஶ஦ ஬ந்து ஡ஷனத்து஬ட்டிக்வகரண்டிபேந்஡஬ஷண திலுதிலுவ஬ண திடித்துக்வகரண்டரள்..ஆணரலும் ஢ீ அஷ஡ வெய்ந.. "இங்ஶக எபேத்஡ற அல௅துட்டு இபேக்ஶகன்..:஋ன்று ஶகட்க All rights reserved to Sakthi Page 69 ." ஋ன்று ஶகட்டரள். அ஡ற்கு ெீ஬ர ெற்றும் ஡஦ங்கர஥ல் "஋துக்கு ஶகட்கட௃ம்..அல௅஬து ஋ணக்கு திடிக்கரது ஋ன்று உணக்கு வ஡ரிப௅ம்..அப்த உணக்கு ஶ஬ண்டி஦ஷ஡ ஥ட்டும் ஢ரன் வெய்஦ட௃஥ர?.஋ன்ணவ஬ன்று எபே ஬ரர்த்ஷ஡ ஶகட்க஥ரட்டீங்கபர?..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற-7 ெ஭ற உள்ஶப அல௅துஶெரர்ந்஡ ஶதரது ஬ந்து ஶெர்ந்஡ ெீ஬ர அ஬ள் ப௃கத்ஷ஡ப் தரர்த்஡தும் ஌ஶ஡ர புரி஦ அ஬பிடம் என்றும் ஶதெர஥ல் ஡ன் ஶதக்ஷக ஷ஬த்து஬ிட்டுக் குபிக்கச் வென்நரன்...

.இணிஶ஥ இந்஡ All rights reserved to Sakthi Page 70 .஬ரஷ஦ ப௄டு.ஆணர அதுக்கு ஌ன் அல௅ந.."஋ன்று ஶகட்க ெ஭ற."஋ன்று கூர்ஷ஥஦ரண தரர்ஷ஬ப௅டன் ஶகட்க ெீ஬ர.அப்தர ஃஶதரன் தண்஠ரர்.டரக்டர்..இவ஡ன்ண ெ஥ீ தகரன஥ர இப்தடி எபே ஶதச்சு..?" "அது ... ஢ீ அப்புநம் ஶதரய் அ஬ங்கஷபப் தரர்க்கட௃ம்னு வெரல்லு஬..அது஬ர.஢ரன் வெரல்நஷ஡ ஢ீங்க ஋ன்ஷணக்குக் ஶகட்டிபேக்கல ங்க......஋ணக்கு இதுன ஬ிபேப்த஥றல்ன.?" "ஏஹ்..இன்னும் இந்஡ ஬ி஭஦த்ஷ஡ ஋ங்கறட்ட வெரல்னஷன."ஆண்ட்டிக்கு உடம்திற்கு ஋ன்ண. ஋ப்த வெரல்ந஡ர உத்ஶ஡ெம்...அங்க ஶதரணர அ஬ங்க உன்ஷண தரர்த்து வடன்஭ன் ஆகற கத்து஬ரங்க.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ெ஭ற..ெ஭றம்஥ர உங்கறட்ட வெரல்னக்கூடரதுன்னு இல்ஷன..?" "஢ரன் ஶகட்கறநதுக்கு த஡றல் வெரல்லுங்க..."஋ன்று கூந "ஆ஥ர.?"஋ன்று கத்஡ ெீ஬ர "ஶய..அ஡ரன்....உன்ஷண யரஸ்திடல்ன தரர்த்஡஡ர.அது உங்க வ஧ண்டு ஶதபேக்குஶ஥ ஢ல்னது இல்ஷன.."஢ரன் இப்த ஋ன்ண அ஢ற஦ர஦ம் தண்஠ிட்ஶடன்.஢ீங்க தண்நவ஡ல்னரம் தண்஠ிட்டு ஋ங்கறட்ட ஢ற஦ர஦ம் ஶதசுநீங்கபர?......஋ன்ஷண எபே ஥னு஭ற஦ர ஥஡றச்ெறபேந்஡ர இவ஡ல்னரம் வெரல்னறபேப்தீங்க.இவ்ஶபர ஢ரள் ஆச்சு.உங்கஷப இன்வணரபே கல்஦ர஠ம் தண்஠ிக்க வெரல்னற ஢ரனும் எபே ஥ரெ஥ர வெரல்னறட்டு இபேக்ஶகன்."இந்஡ ஶதச்சுக்கு எண்ட௃ம் குஷநச்ெல் இல்ஷன..அது ஬ந்து.. ஶகட்டீங்கபர.

"ஆண்ட்டிக்கு ஌ன் இப்தடி ஆச்சு வ஡ரிப௅஥ர.ப்ப ீஸ் டரக்டர் ஢ரன் வெரல்நஷ஡ இப்த஬ர஬து ஶகல௃ங்க இன்வணரபே வதரண்ஷ஠.எபே ீ இக்கட்டரண சூழ்஢றஷன஦ில் இபேந்து ஋ன்ஷண கரப்தத்஡ ஡ரன் கல்஦ர஠ம் தண்஠ிக்கறட்டீங்க... ெ஭ற அ஬ஷண எபே தரர்ஷ஬ தரர்த்து.....இணிஶ஥லும் ஋ன்ணரன சு஦஢ன஥ர இபேக்கப௃டி஦ரது...."஋ன்று ஬஫க்கத்஡றற்கு ஥ரநரக கர்ெறத்஡ரன்.அன்ஷணக்கு ஢ஷடதி஠஥ர இபேந்஡ ஋ன்ஷண எபே ஥னு஭ற஦ர ஥ரத்துண ீங்க.."இஷ஡ வெரல்லுப்ஶதரஶ஡ ஌ஶணர அ஬ள் உடலும் ஥ணப௃ம் உ஡நற஦து. ஢ம்஥ ஬ரல௅ந ஬ரழ்க்ஷகஷ஦ தரர்த்து஡ரன்.. இப்தடி தி஧ம்஥ச்ெரி஦ம் கஷடப்திடிக்க஬ர... All rights reserved to Sakthi Page 71 ....?..இணிஶ஥ அஷ஡ தத்஡ற ஶதெறணர ஢ரன் ஋ன்ண வெய்ஶ஬ன்னு ஋ணக்ஶக வ஡ரி஦ரது.உங்கல௃க்கு எபே கு஫ந்ஷ஡ ஆண்ட்டிக்கு இபே ஶத஧ஶணர ஶதத்஡றஶ஦ர ஶ஬ண்டர஥ர டரக்டர் அ஡ணரல்..." "ஆ஥ர ஋ன்ண வெய்஬ங்க.஡ன்ணிடம் இபேந்஡ எபே ஬஧ம் ஷக஬ிட்டது ஶதர஬து ஶதரல்."஋ன்று அ஬ள் ப௃டிப்த஡ற்குள் ஷக஦஥ர்த்஡ற "ப்ப ீஸ் ெ஭றம்஥ர.?..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஶதச்ஷெ ஋டுத்஡ ஋ன் வதரறுஷ஥ ஶதர஦ிடும்..அதுக்கு ஋ன்ணரன வெய்஦ ப௃டிஞ்ெது இது஡ரன் டரக்டர்..஢ீங்க ஋துக்கு ஋ன்ஷண கல்஦ர஠ம் தண்஠ிக்கறட்டீங்க.

எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ெீ஬ர அ஬பின் ஬஧ம் அல்ன஬ர..஋ன்ஷண ஡ரன் ஏண்ட௃க்கும் னர஦க்கறனர஥ அந்஡ கடவுள் தஷடச்சு அனுப்திட்டரஶண...."஋ன்று அ஬பிடம் குணிந்து கரஶ஡ர஧ம் ஧கெற஦஥ரக ஶகட்க ெ஭ற அடிஶ஦ரடு ெரய்ந்து஡ரன் ஶதரணரள்...஢ரன் உங்க. ஢ீஶ஦ ஡஧னரஶ஥.஋ன்ஷண ஌ன் இப்தடி வகரல்நீங்க.஥ணது ஷ஬த்஡ரல்...?அ஬பின் ஬ரழ்க்ஷக அல்ன஬ர..அது஢ரள் ஬ஷ஧ ெீ஬ர அ஬பிடம் ஡ர஦ரக ஡ந்ஷ஡஦ரக ஶ஡ர஫ணரக ஆெரணரக ஶதெற஦ிபேக்கறநரஶண ஡஬ி஧ இந்஡ கு஧னறல் ஌க்கப்தரர்ஷ஬஦ில் ஶதெற஦ஶ஡ இல்ஷன.அப்புநம் ஋ப்தடி.. ஆணரல் அ஬ள் ஶதச்ஷெ ெற்றும் கரதுக்வகரடுத்து ஶகட்கர஡ ெீ஬ர "ெரி ஋ணக்கு எபே கு஫ந்ஷ஡ ஋ங்கம்஥ரவுக்கு ஶத஧ஷணப் வதத்துக்வகரடுக்க ஌ன் ஢ரன் வ஧ண்டர஬து கல்஦ர஠ம் தண்஠ிக்கட௃ம்."஋ன்று ஶகட்க "இல்ஷன உண்ஷ஥஦ரகத்஡ரன் ஶகட்கறஶநன்..?ஆணரலும் ஋வ்஬பவு ஢ரள்஡ரன் அ஬ஷணக் வகரன்று இ஬ள் ஬ரழ்஬து ஋ன்ந ஋ண்஠ம் ஡ரன் அ஬ஷண ஬ிட்டுக்வகரடுக்கஷ஬த்஡து.... உள்ல௃க்குள் ஥ரட்டிக்வகரண்டிபேந்஡ கு஧ஷன ஥றகவும் கஷ்டப்தட்டு வ஬பிஶ஦ ஬஧ஷ஬த்து "஋ன்ண ஬ிஷப஦ரடுநீங்கபர டரக்டர்.....஢ீஶ஦ வதத்துக்வகரடு..஌ன் ஢ரன் இன்வணரபே கல்஦ர஠ம் தண்஠ிக்கட௃ம்..."஋ன்று ஥ீ ண்டும் அ஡றனஶ஦ ஢றற்க "யய்ஶ஦ர டரக்டர்..உங்கல௃க்கு ஶ஬ண்டரம். All rights reserved to Sakthi Page 72 .

஢ரன் உங்கல௃க்கு ஶ஬ண்டரம்..."஋ன்று அ஬ஷபத் தூக்கறக்வகரண்டு தடுக்ஷக஦ில் ஡ன் ஥டி஦ில் தடுக்கஷ஬த்து எபே கு஫ந்ஷ஡ப்ஶதரல் அ஬ள் ஡ஷனஷ஦ ஶகர஡ற வகரடுத்஡ரன்...஢ரன் ஶ஬ண்டரம்.."ஶ஬ண்டரம்.."஋ன்று அஷ஫த்துக்வகரண்டு வெல்ன ெ஭ற..஋ன்ஷண அப்தடி கூப்திடர஡ீங்க...இன்று கர஧஠ம்஡ரன் ஥ரநற஦ிபேக்கறநஶ஡ ஡஬ி஧ கரட்ெற ஥ரந஬ில்ஷன. அ஬ள் ஡ன் த஦ம் ஡஬ிப்பு அஷணத்ஷ஡ப௅ம் ஬ிடுத்து உநங்கத்து஬ங்கு஬ரள்..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஢ரன் உங்கல௃க்கு ஶ஬ண்டரம்."ெ஭றம்஥ர... அ஬ள் அ஬ஷண ப௃஡னறல் ஡டுத்஡ரலும் திநகு அ஬ன் ஸ்தரிெத்஡றல் ஡ன்ஷண ஥நந்து உநங்கத்து஬ங்கறணரள்.. ப௃ன்பும் அப்தடித்஡ரன் ஥ஷ஫஢ரட்கபில் இடி ஥றன்ணல் ஶதரன்ந ெ஥஦ங்கபில் அ஬ல௃க்கு தஷ஫஦ ஢றஷணவுகள் ஬ந்து அல௅து க஡றும் ஶதரதும் இப்தடித்஡ரன் ஥டி஦ில் ஶதரட்டு ஡ஷனக்ஶகர஡ற வ஥ல்னற஦ கு஧னறல் தரடு஬ரன்.஢ரன் வ஡ரி஦ர஥ ஶகட்டுட்ஶடன்..஋ங்கறட்ட ஬஧ர஡ீங்க.஌ஶணர அ஬ஷபப் தரர்த்஡தும் ஥ணம் இனக அ஬ள் ப௃கத்஡றல் All rights reserved to Sakthi Page 73 . தஷ஫஦ ஢றஷணவுகபில் இபேந்து வ஬பி஬ந்஡ ெீ஬ர ஥டி஦ில் கு஫ந்ஷ஡ ஶதரல் தூங்கும் ஡ன் ஥ஷண஬ிஷ஦ப் தரர்த்஡ரன்... ஋ன்ஷண வகரஞ்ெம் ஡ணி஦ர ஬ிடுங்க..இங்க இபேந்து ஶதரங்க..ஶ஬ண்டரம் ெ஭றம்஥ர..எண்ட௃஥றல்ன."஋ன்று ப௃கத்ஷ஡ ப௄டிக்வகரண்டு அ஫ ெீ஬ர அ஬ஷபத் ஡ரங்க ."஋ன்று வெரன்ணஷ஡ஶ஦ ஡றபேப்தி ஡றபேப்தி வெரல்ன அ஬ள் ஥ணம் அஷனக்கபிப்தஷ஡ உ஠ர்ந்஡஬ன் "எண்ட௃஥றல்ஷனடர.....அ஫ரஶ஡...

ஶ஢த்து ஡ரஶண எபே ஆட் ப௃டிஞ்ெது."஋ன்று தஷ஫஦ ஢றஷண஬ில் ஶகட்க ெீ஬ர அ஬ணின் புன்ெறரிப்பு ஥ரநர஥ல் அ஬ஷபத் ஡ட்டிக்வகரண்ஶட தரடத்து஬ங்கறணரன்.."டரக்டர் தரட்டு.. அடுத்஡ ஢ரள் கரஷன ெ஭ற அலு஬னகம் வெல்ன எபே தட்டரபஶ஥ சூழ்ந்துக்வகரண்டது......" ஌ஶணர இந்஡ தரட்ஷட தரடும் ஶதரது அ஬ன் கண்கபில் அ஬ஶண கட்டுப்தடுத்஡ ப௃டி஦ர஥ல் கண்஠ர்ீ ஬஫றந்஡து.. "வகரல்ஷன஦ிஶன வ஡ன்ஷண ஷ஬த்து குபேத்ஶ஡ரஷன வதட்டி வெஞ்சு..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai கரய்ந்஡றபேந்஡ கண்஠ஷ஧ ீ அல௅ந்஡ துஷடத்து஬ிட்டு அ஬ள் ஡ஷனஷ஦ ஶகர஡ அ஬ஶபர தூக்கத்஡றல் . ெலணி ஶதரட்டு வ஢ய் ஡றங்க வெல்ன஥ரய் திநந்஡஬ஶபர ஥஧க்கறஷப஦ில் வ஡ரட்டில் கட்ட ஥ர஥ன் அ஬ன் வ஥ட்டுக் கட்ட அ஧ண்஥ஷணஷ஦ ஬ிட்டு ஬ந்஡ அல்னற ஧ர஠ி கண்ட௃நங்கு..இன்ஷணக்கு ரினரக்ஸ் தண்஠ ஢ர஥னரம் All rights reserved to Sakthi Page 74 ..... ஥஧க்கறஷப஦ில் வ஡ரட்டில் கட்ட ஥ர஥ன் அ஬ன் வ஥ட்டுக் கட்ட அ஧ண்஥ஷணஷ஦ ஬ிட்டு ஬ந்஡ அல்னற ஧ர஠ி கன்ட௃நங்கு. ெறந்து" ஶய.

஋ன் வதரண்டரட்டிக்கு கரல்ன ஃதி஧ரக்ெர்.ஶய஥ர ஋ன் ெறஸ்டம் ரிப்ஶதர் ஆகறடுச்சு.கம்வதணிக்கு ஃஶதரன் தண்஠ி ஆஷப ஬஧ச்வெரல்லுங்க....'஢ீ வெனவு வெஞ்ெர஡ரன் அ஡றெ஦ம்.஋ன் இஶ஥ஷெ ஶடஶ஥ஜ் தண்நதுன உணக்கு ஋ன்ணடர அவ்ஶபர ெந்ஶ஡ர஭ம்.."஋ன்று ஡ஷனஷ஦ திடிக்க தரனர.."அப்தடின்ணர ஬ர ெறணி஥ரவுக்கு ஶதரனரம்."த஧஬ர஦ில்ஷன.அடப்தர஬ி ஋ணக்கு ஃதி஧ரக்ெ஧ர ஶனெரண சுல௃க்குன்னு டரக்டஶ஧ வெரல்னறட்டரர்.."஋ன்று அ஬ஷண ஬ர஧ ெ஭ற஦ின் ப௃கம் வ஡பி஬ில்னர஥ல் இபேப்தஷ஡ கண்ட ெறந்து "஋ன்ணரச்சுடர. அ஬ள் ஬ந்஡தும் ஥ரி஦ரஷ஡ ஢ற஥றத்஡஥ரக ஋ல௅ந்து ஢றற்க ஆ஧ர....ஶனெர ஡ஷன஬னற."அவ஡ல்னரம் எண்ட௃஥றல்ன ெறந்த்...ப௃கஶ஥ ெரி஦ில்ஷன.஌஡ர஬து தி஧ரப்ப஥ர?"஋ன்று ஶகட்க ெ஭ற."஋ங்க ஶதரணரலும் ஢ரன் வெனவு வெய்஦஥ரட்ஶடன்."஋ன்று அஷ஫க்க ஶய஥ர அ஬ன் ஡ஷன஦ில் ஡ட்டி "஡ஷன஬னறக்கு ெறணி஥ரக்கு ஋ன்ண ெம்தந்஡ம்."஋ன்று வெரல்னவும் ஆ஧ர஡ணர அங்ஶக ஬஧வும் ெரி஦ரக இபேந்஡து.அது஥ட்டு஥றல்னர஥ ெ஭ற ெறணி஥ர தரர்க்க ஥ரட்டர உணக்கு வ஡ரி஦ரது.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஋ங்ஶக஦ர஬து வ஬பிஶ஦ஶதரனர஥ர?."஋ன்று ஷகஷ஦ ஬ிரிக்க ஶய஥ர. All rights reserved to Sakthi Page 75 ...."஋ன்று ஶகட்க அன்று கரஷன வதங்கல௄ரில் இபேந்஡ ஬ந்஡றபேந்஡ தரனரஶ஬ர.

"஋ன்று குறும்தரக ஶகட்க தரனர.லீவ் வெரல்னறடுங்க..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அண்ட் ஦ரபே இங்க ெறணி஥ர தரர்க்க஥ரட்டரங்க....ஆணரலும் ெ஥ீ தகரன஥ரக அ஬ள் ஥றகவும் கு஫ம்திப்ஶதரய் இபேப்தது அ஬ல௃க்குப் புரிந்஡து. ஆணரல் ெறந்துஶ஬ர எபேத்஡ஷ஧ப் திடித்஡ரல் இ஬ள் ஬ரழ்஬ில் இபேக்கும் ஥ர்஥த்஡றற்கரண ஬ிஷட வ஡ரிப௅ம் ஋ன்று ஢றஷணத்஡ரள்.. ஢றப௅ஸ்ஶதப்தர் ஥ர஡றரி.ஶதரஸ்டர்."ெரி.ெரி.஋஡ர஬து ப௃க்கற஦஥ரண ஬ி஭஦ம்ணர ஃஶதரன் தண்ட௃ங்க... All rights reserved to Sakthi Page 76 . ெ஭ற என்றும் ஶதெ஬ில்ஷன."஋ன்று ஶகட்க ஶய஥ர.ஶய஥ர ஢ரன் அஷட஦ரர் ஬஧ ஶதரஶநன்..."அவ஡ல்னரம் உனக ஞரணத்துன ஬ர்நது..: ஆ஧ர஡ணர.ஶதெக்கூடி஦ ஢றஷன஦ிலும் இல்ஷன..஋ன்ணரன ப௃டி஦ஷன.."ெ஭ற஡ரன் ஶ஥ம். ஆ஧ர஬ிற்கு ஃஶதரன் ஬஧...."஋ன்று கூநற஬ிட்டு வ஬பிஶ஦ந ெ஭றஶ஦ர அ஡ற்கு ஶ஥ல் ப௃டி஦ர஥ல் "஢ரனும் கறபம்தஶநன்தர.. ெ஧த்஡றன் ஶ஥ல் எபே கபேப்புத்஡றஷ஧ இபேப்த஡ரக வ஡ரிந்஡து.எஶக. அ஬ர்கள் இபே஬பேக்கும் எபே ஬பேட஥ரக ஡ரன் ஢ட்பு ஋ன்நரலும் ஌ஶணர ெ஭ற஦ின் ெறரிப்திற்குப் தின்ணரல் எபே ஶெரகம் இபேப்தது ஶதரல் வ஡ரிப௅ம்."஋ன்று கூநற஬ிட்டு வ஬பிஶ஦ந அ஬ஷபப் புரி஦ர஥ல் தரர்த்஡ணர் அ஬ள் ஢ண்தர்கள்....டி. ஆணர ெறணி஥ர..஬ி ஶ஢ர.."அப்தடின்ணர ப௃஡ல் ஢ரள் ஬ித்஦ர தரனன் அப்தடி இப்தடி வெரன்ணரங்க.஌ஶணர திடிக்கரது.

. அப்தடி஦ரக அ஬ணிடம் ெந்ஶ஡கப்தட்டு அ஬ணிடம் ஶதெச்வெல்லும்ஶதரது கத்஡ரித்து ஏடி஬ிடு஬ரன்.."இன்ஷணக்கு ஢ீங்க ஋ங்கறட்ட இபேந்து ஡ப்திக்க ப௃டி஦ரது. இப்த வெரல்லுங்க..?வெரல்லுங்க இல்ஷன ஋ன் தி஧ண்ஷட ஃதரஶனர தண்஠ி வ஡ரல்ஷன தண்நீங்கன்னு ஶதரலீஸ்ன வெரல்னறடுஶ஬ன்" ஋ன்று வெரல்லும்ஶதரஶ஡ ஌ஶணர அ஬ள் கு஧ல் ஢டுங்கற஦து.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஋ணஶ஬ அன்று ஥ரஷன அ஬ஷண ஍ந்஡ர஬து ஡டஷ஬஦ரக ெந்஡றத்஡ரள்... ஋ப்ஶதரதும் ஥ரஷன அ஬ன் அ஬ர்கள் அலு஬னகத்஡றற்கு அபேகறல் இபேக்கும் பூங்கர஬ிற்கு ஬பே஬து ஬஫க்கம்....஢ீங்க அ஬ல௃க்கு ஦ரபே..."ஶய. அ஬ன் அ஡றர்ந்து. இன்றும் வ஢டுஶ஢஧஥ரக அ஬ன் கரத்஡றபேக்க அங்கு ஬ந்஡து ெ஭ற஦ல்ன ெறந்து.. "஋ன்ண தரர்க்கல நங் ீ க." அ஬ள் ெற்றும் அெ஧ர஥ல் . ப௃஡ல் ஢ரன்கு ஡டஷ஬ப௅ம் அ஬ன் ஌஡ர஬து ெரக்கு ஶதரக்கு வெரல்னற அ஬ஷப கத்஡ரித்துக்வகரண்ஶட இபேந்஡ரன்.஋ன்ண இது ஷகஷ஦ ஬ிடு..஢ீங்க ெ஭றக்கரக ஡ரன் இங்க ஬ந்து ஢றக்கறநீங்கன்னு ஋ணக்கு வ஡ரிப௅ம் அ஬ள் உங்கஷபக் கண்டரஶன வ஬றுப்தஷட஦ிநர."஋ன்று ஢க்கனரக கூந அ஬ஷபக் கண்டதும் அ஬ன் கறபம்த அ஬ஷண ஡டுத்து ஢றறுத்஡றணரள் ெறந்து..ஶதர஦ிட்டர..ெ஭ற இன்ஷணக்கு லீவ்.. All rights reserved to Sakthi Page 77 .. ெரி஦ரக ெ஭ற கறபம்பும் ஶதரது அ஬ஷப எபே ஬ி஡ ஌க்கத்துடனும் தரெத்துடனும் தரர்த்஡ப்தடி ஢றற்தரன்..

஋ணக்கு எண்ட௃ ஥ட்டும் புரிப௅து ஢ீங்க . ஢ீங்க எண்ட௃ம் தண்஠ப௃டி஦ரது..ெீ஬ர ப௄ன்று ஶதபேக்கும் ஌ஶ஡ர எபே஬ஷக஦ில் ெம்தந்஡ம் இபேக்கு ஆணரல் ஋ன்ணவ஬ன்று ஡ரன் வ஡ரி஦ஷன.."அப்தடி ஋ன்ண தி஧ச்ெறஷண..அ஬ள் ஬ரழ்க்ஷக஦ில் ஌ஶ஡ர வதரி஦ ஶெரகம் இபேப்தது ஋ங்கல௃க்குப் புரிப௅து.ஆணரல் அ஬ள் உங்கஷப இவ்ஶபர வ஬றுக்கறநஷ஡ தரர்த்஡ரல் ...எபேஶ஬ஷப ஢ீங்க அ஬ஶபரட ப௃ன்ணரள் க஠஬ர் All rights reserved to Sakthi Page 78 . ப்ப ீஸ் வெரல்லுங்க..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஆணரல் ெ஧த்ஶ஡ர அ஡ற்கு ெற்றும் அஞ்ெர஥ல் ஡ன் ஬஫றஷ஦ ஶ஢ரக்கற ஢டந்஡ரன். ஌ஶ஡ர ஋ங்ககறட்ட இபேந்து ஥ஷநக்கறநர..\ அ஬ன் தின் ஏடி஬ந்து அ஬ஷண ஡டுத்஡ ெறந்து "஌ன் இப்தடி ஢டந்துக்கல நங் ீ க."஋ன்று கூந ெறந்து. அ஬ள் கஷ்டத்ஷ஡ ஡ீர்க்கஶ஬ண்டி஦ ஡ீர்வு அ஬ள் ஷக஦ில் ஡ரன் இபேக்கு. ீ உங்கஷபப் தரர்த்஡ அன்ஷணக்கு இபேந்து ெ஭ற ப௃கஶ஥ ெரி஦ில்ஷன..ெ஭ற ..ஶகட்கறநதுக்கு த஡றல் வெரன்ணர குஷநஞ்ெர ஶதர஦ிடு஬ங்க."஋ன்று ஥ன்நரட ெ஧த் ஢றன்று அ஬ள் ப௃கத்ஷ஡ ஶ஢பேக்கு ஶ஢஧ரக தரர்த்து "அ஬ள் ஬ரழ்க்ஷக஦ில் ஢டந்஡ ஶெரகம் ஦ரபேக்கும் வ஡ரி஦ஶ஬ண்டரம்..ஆணர அஷ஡ ஋ப்தடி ஡ீர்ப்தது ஋ன்று஡ரன் ஋ங்கல௃க்குப் புரி஦ஷன..

. அ஬ஶ஧ரட ஬ெ஡ற஦ர ஬ரழ்ந்துட்டு ஶதர஦ிடனரம் ஋ன்நர.கல்஦ர஠஥ரகற ஍ந்து ஬பே஭஥ரச்சுன்னு வெரல்நர இன்னும் எபே கு஫ந்ஷ஡க்கூட இல்ஷன.. ஋ங்க வ஧ண்டு ஶதபேக்குள்ப உநஷ஬க்வகரச்ெப்தடுத்஡ரஶ஡..ெல .?஥ண஡றல் உன்ஷணப௅ம் வ஬பிஶ஦ அ஬ஶ஧ரடவும்..அந்஡ ஢ல்ன ஥னு஭ன் ெீ஬ரஶ஬ரட ஬ரழ்க்ஷகப௅ம் அ஬ள் ெரகடிக்கறநர."஋ன்று கூநற஬ிட்டு ஢டக்க ெறந்து அ஬ன் ஬ர஦ில் இபேந்து உண்ஷ஥ஷ஦ ஬஧஬ஷ஫க்க எபே புது உத்஡றஷ஦ கண்டுப்திடித்஡ரள் "அப்தடி ஋ன்ண புணி஡஥ரண உநவு.உன்ஷண ஢ல்ன வதண்வ஠ன்று ஢றஷணத்஡ரல் ஋ன் ஡ங்ஷகஷ஦ப் தற்நற இப்தடி எபே அ஬தூறு வெரல்ன உன்ணரல் ஋ப்தடி ப௃டிந்஡து.அ஬ள் ஷ஬஧ம்டி All rights reserved to Sakthi Page 79 ..."஋ன்று அ஬ஷபத் தூற்று஬து ஶதரல் ஢ரடக஥ரட ெ஧த் அ஬ஷப ஶ஢ரக்கற ஬ந்து அ஬ள் ஡ரஷடஷ஦ திடித்துத் தூக்கற "஋ன்ணடி வெரன்ண.அ஬ங்க வ஧ண்டு ஶதபேம் வதரய்஦ரண ஬ரழ்க்ஷக ஬ரல௅நரங்கன்னு ஋ணக்கு ஋ப்தஶ஬ர வ஡ரிப௅ம்...எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அந்஡ ஥ர஡றரி஦ர... ெறந்து அ஡றர்ந்து தரர்க்க ெ஧த் வ஬குண்டு "இணிஶ஥ எபே ஬ரர்த்ஷ஡ ஶதெறணர ஢ரன் ஥னு஭ணர இபேக்க஥ரட்ஶடன் ஶதர஦ிடு..."஋ன்று வெரல்னறப௃டிப்த஡ற்குள் அ஬ன் ஷக அ஬ள் கன்ணத்ஷ஡ த஡ம் தரர்த்஡து.ெல.

"஋ன்று கூநற஬ிட்டு ப௃ல௅஬ஷ஡ப௅ம் கூநத் து஬ங்கறணரன்."அல௅..இப்தஶ஬ அல௅஡ரல் ஋ப்தடி."஋ன்று அ஬ன் ப௃டித்து அ஬ள் ப௃கம் தரர்க்க ெறந்து஬ின் கண்கபில் ஢ீர் ஢றஷநந்஡து.ப௃ல௅஬ஷ஡ப௅ம் ஶகட்டு஬ிட்டு அல௅. ஋ல்னரத்துக்கும் கர஧஠ம் எபே வதரம்தஷபப் வதரறுக்கறஷ஦ ஢ல்ன஬ன் ஋ன்று ஢ம்தி ஬ட்டிற்குள் ீ ஬ிட்ட஡ரல்..."஋ன்று கர்ெறக்க ெறந்து..஡ங்ஷக஡ரன். அ஬ள் திநந்஡து ப௃஡ல் இபேந்஡து தங்கபர கூட இல்ஷன ஥ரபிஷக஦ில். திநகு கண்஠ரடி஦ில் உன் ப௃கத்ஷ஡ப் தரர்க்க ஢ீஶ஦ வ஬ட்கப்தடு஬ரய்."ஆ஥ரம்...... ஋ன் ஬ட்டின் ீ ஶ஡஬ஷ஡ அ஬ள்.? அ஬ள் ஬ரல௅ம் அந்஡ ஬டு ீ ப௃ம்ஷத஦ில் உள்ப ஋ங்க ஬ரட்ச்ஶ஥ன் கு஬ரர்டர்ஷம ஬ிட ெறன்ணது."஋ன்ண ஡ங்ஷக஦ர?"஋ன்று அ஡றர்ந்஡ரள் ெ஧த்...஋ன்ண வெரன்ண ெீ஬ரஶ஬ரட ஬ெ஡றக்கரக஬ர.ஶகரடிக்க஠க்கரண வெரத்துக்கஷப அங்ஶக ஬ிட்டு஬ிட்டு ஢ரன் அந்஡ ஶ஡஬ஷ஡஦ின் எற்ஷநப் தரர்ஷ஬க்கரக ஡஬ம் கறடக்கறஶநன். அ஡ற்கும் ெ஧த்...எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ெீ஬ர ஋ன்னும் ஡ங்கத்஡றல் த஡றக்கப்தட்ட ஷ஬஧ம். எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற-8 All rights reserved to Sakthi Page 80 .

அ஡றலும் ெ஭றஷ஦ வகரண்டர஡஬ர் அந்஡ ஬ட்டில் ீ ஦ரபே஥றல்ஷன. ெ஭றக்ஶகர அண்஠ன் ஋ன்நரல் உ஦ிர். அ஬ர்கள் கர஡ல் ஬ரழ்க்ஷகக்கு ஋டுத்துக்கரட்டரக ெ஧த் பூத஡றப௅ம் ெ஭றப௅ம் திநந்஡ணர். திள்ஷபகபின் ஥ீ து தரெத்ஷ஡ வதர஫றந்஡ரர்.. அ஬ரின் ஆபே஦ிர் ஥ஷண஦ரள் ஷ஬ஶ஡கறப௅ம் க஠஬ரின் அன்ஷதப௅ம் கர஡ஷனப௅ம் அஸ்஡ற஬ர஧஥ரகக்வகரண்டு இல்னத்ஷ஡ ஢ல்னந஥ரக ஢டத்துத஬ர்.அ஬ன் வெரன்ண வெரல் ஥ீ ந஥ரட்டரள்.. ஥ஶகந்஡ற஧ன் வ஡ர஫றனறல் ப௃ன்ஶணநறணரர். ஥ற்ந ஬ட்டில் ீ இபேப்தது ஶதரல் ெண்ஷட ெச்ெ஧வு அ஬ர்கபிடம் ஬ந்஡ஶ஡ இல்ஷன.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ப௃ம்ஷத஦ில் ஬ரழ்ந்஡ ஥றகப்வதரி஦ வ஡ர஫றன஡றதர்கல௃ள் ஡஥ற஫ர் ஥ஶகந்஡ற஧பூத஡றப௅ம் எபே஬ர்.ெ஭றஷ஦ ஬ிட ெ஧த் ஍ந்து ஬஦து வதரி஦஬ன் அ஡ணரல் ஡ரஶணர ஋ன்ணஶ஬ர அ஬ஷப கண்ஶதரல் தரதுகரத்துக்வகரள்஬ரன்..஢ற஦ர஦஥ரண அப஬ில் வெரத்துக்கஷபச் ஶெர்த்஡ரர்.. All rights reserved to Sakthi Page 81 ........

ஆணரல் அந்஡ ஢ரள் அ஬ர்கள் ஬ரழ்஬ின் கபேப்பு஡றண஥ரக ஥ரநறப்ஶதரணது. ெ஭ற அல௅து அல௅து ஶெரர்ந்து ஶதரணரள்.......ெ஧த்஡றற்ஶகர 17 ஬஦து. கட்டுப்தரடின்நற ஬ந்஡ எபே ெ஧க்குந்து அ஬ர்கள் உ஦ிஷ஧க் குடித்து஬ிட்டு வென்று஬ிட்டது.அ஡றலும் ெ஧த்஡றற்கு வெரல்னஶ஬ ஶ஬ண்டரம்... அந்஡ அ஫கரண கூடு கஷனந்து ஶதரணது.. ஡ன் தடிப்ஷத ஋ந்஡ ஢றஷன஦ிலும் ஬ிடக்கூடரது.ஆணரல் ெ஧த்ஶ஡ர ஡ரன் தற்நறக்வகரள்ப எபே துஷ஠ ஶ஡டிணரன்..஡ன் ஡ங்ஷகக்கு ஢ரம் ஡ரன் தரதுகரப்பு ஆணரல் இந்஡ இஷடப்தட்ட சூழ்஢றஷன஦ில் அ஬ர்கபின் ஬ி஦ரதர஧ங்கஷபப் தரர்த்துக்வகரள்ப ஢ம்திக்ஷக஦ரண ஆஷபத் ஶ஡டிணரன்...அ஬ணின் புத்஡றெரனறத்஡ணம் அ஬னுக்கு ஷகக்வகரடுத்஡து. அ஬ர்கபின் திள்ஷபகஷபக் கண்டு பூரித்துப்ஶதரணரர்கள் ஡ம்த஡ற஦ர். வதற்ஶநரர் இநந்஡ஷ஡ ெற்றும் ஡ரங்கறக்வகரள்ப ப௃டி஦஬ில்ஷன அ஬ர்கபரல்.஥ஶகந்஡ற஧ன் ஋ந்஡஬ி஡஥ரண கடன் All rights reserved to Sakthi Page 82 .எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அந்஡ ஬ட்டின் ீ இப஬஧ெற அ஬ள். அப்ஶதரது ெ஭றக்கு 12 ஬஦து.. ஡ங்ஷக஦ின் தற்நற஦ ஷகஷ஦ ஬ிட஥ரட்டரன்.... எபே ஡றபே஥஠த்஡றற்கரகப் திள்ஷபகஷபப் தள்பி஦ில் ஬ிட்டு஬ிட்டு கரரில் வென்ந஬ர்கள் கட்டி஦ தி஠஥ரக வ஬ள்ஷபத் து஠ி஦ில் சுற்நப்தட்டு஬ந்துஶெர்ந்஡ணர்.

அ஬ல௃க்குத் ஡ரன் ஡ன் அண்஠ன் வெரல் ஶ஬஡஥ர஦ிற்ஶந..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai வ஡ரல்ஷனப௅ம் ஷ஬க்கர஡஡ரல் எபே கூட்டஶ஥ அ஡ற்குத் ஡஦ர஧ரக இபேந்஡ரலும் அ஬ன் ஶ஡ர்ந்வ஡டுத்஡து அ஬ன் ஥ர஥ர ஆணந்஡ஷண ஡ரன்.!! எபே ஬பேடத்஡றல் ஡ன் தள்பிப்தடிப்ஷத ெ஧த் ப௃டிக்க ஆணந்஡ன் அ஬னுக்கு ப௄ஷபச் ெனஷ஬ வெய்து All rights reserved to Sakthi Page 83 . கர஥த்ஷ஡ ஬ிட அ஬னுக்கு அந்஡ ஥ரவதபேம் வெரத்ஷ஡ அஷட஦ வ஬நற இபேந்஡து. அந்஡ 35 ஬஦஡றலும் அ஬னுக்கு ெறன்ணெறறுப்வதண் ெ஭றஷ஦ அஷட஦ ஬ிபேம்திணரன். அ஡ணரல் ெ஧த்஡றற்கும் அ஬ன் ஶ஥ல் ஢ம்திக்ஷக ஬ந்஡து...அ஬ணின் ப௃஡ஷனக் கண்஠ஷ஧ ீ அந்஡ ஬஦஡றனஶ஦ அ஬ன் ெ஭ற஦ின் ஥ீ து ஷ஬த்஡ கர஥த்ஷ஡ அ஬ன் அநற஦ர஥ல் ஶதரணரன்.அ஬ர்கபின் ஶகரடிக்க஠க்கரண ஬ி஦ரதர஧த்ஷ஡ ஋ந்஡஬ி஡ ஶகரக்கு஥ரக்கும் இல்னர஥ல் ஢ன்நரகஶ஬ தரர்த்துக்வகரண்டரன்..ஆணரல் அது ஡ன் ஥ணத்ஶ஡ரன்நனரக இபேக்குஶ஥ர ஋ன்று ஢றஷணத்து ஡ன் ஢றஷணப்ஷத எதுக்கறஷ஬த்஡ரள். ப௃஡ல் எபே ஬பேடம் ஢ன்நரக வென்நது.... அது஡ரன் அ஬ன் ஬ரழ்க்ஷக஦ில் வெய்஡ ஥ரவதபேம் ஡஬று.. அ஡ணரல் அ஬ர்கல௃க்கு கரர்டி஦ன் ஆணரன்....ெ஭றக்ஶகர ஆணந்஡ஷண ெற்றும் திடிக்க஬ில்ஷன ஌ஶணர அ஬ன் ஬஫ற஬஡ரகஶ஬ ஶ஡ரன்றும்.

ப்ப ீஸ் ஢ீ ஶதரய்஡ரன் ஆகட௃஥ர?."஋ன்று கூந ஆணந்஡ன். "அண்஠ர."஥ர஥ர ஢ரன் இங்ஶகஶ஦ இபேக்ஶகஶண.... (வ஡ரடபேம்....."இது ஢ல்னர஦ிபேக்ஶக. All rights reserved to Sakthi Page 84 ... அன்நறனறபேந்து ெ஭றக்கு வகட்டகரனம் ஆ஧ம்தித்஡து....) எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற-9 ெ஭ற ஋வ்஬பஶ஬ர ஡ன் ஥ர஥ரஷ஬ ெந்ஶ஡கப்தடர஥ல் இபேக்கஶ஬ண்டும் ஋ண ஢றஷணத்஡ரலும் அ஬பின் வதண்ஷ஥க்ஶக உரி஦ உள்ல௃஠ர்வு அ஬ல௃க்கு ஌ஶ஡ர உ஠ர்த்஡ற஦தடி இபேந்஡து.஋ணக்கு த஦஥ர஦ிபேக்கு.எபே஬஫ற஦ரக ெ஧த் கறபம்த ெ஭றக்ஶகர எபே இணம்புரி஦ர஡ கனக்கம் ஥ணஷ஡ சூழ்ந்஡து... அ஬ணின் தரர்ஷ஬ப௅ம் ஶதச்சும் அ஬ல௃க்குக் வகரஞ்ெம் கூட திடிக்க஬ில்ஷன.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அ஬ஷண வ஬பி஢ரட்டில் ஶ஥ற்தடிப்பு தடிக்க அனுப்திணரன். ப௃ன்வணல்னரம் ஬ர஧ம் எபே ப௃ஷந அ஬பிடம் ஶதெற஦ அண்஠ன் இப்வதரல௅வ஡ல்னரம் ஶதசு஬ஶ஡ இல்ஷன."஋ன்று அ஫ ெ஧த்.. கறபம்புப்தர.ெ஭ற த஦ப்தடுநர..... அ஬ன் ஋வ்஬பஶ஬ர ஥றுத்தும் அ஬ன் ஶகட்க஬ில்ஷன.அ஬ ெறன்ண வதரண்ட௃..ஶ஬ண்டரம்ணர."஋ன்று ஬ஞ்ெத்துடன் ஬஫ற஦னுப்தி ஷ஬த்஡ரன். அ஬பரக ஶதெறணரலும் அ஬ன் எல௅ங்கரக ஶதசு஬஡றல்ஷன...அதுக்குன்னு ஢ீப௅ம் அப்தடி வெரல்னனர஥ர?.

... "இஷ஡ தரபே ெ஭ற.அ஬ர் உன்ஷண ஌஡ர஬து ஡றட்டிபேக்கனரம் அதுக்குன்னு இப்தடி஦ர?..இவ஡ல்னரம்.. "஋ன்ண ஥ர஥ர.. எபே஢ரள் அ஬ள் அணந்஡ணின் அஷநஷ஦ கடந்஡ ஶதரது ஌ஶ஡ர ஶதச்சு ெத்஡ம் ஶகட்க அங்ஶக ஆணந்஡ன் எபே வதண்ட௃டன் ெல்னரதம் ஢டத்஡றக்வகரண்டிபேந்஡ரன் அது அ஬பின் அம்஥ர அப்தர ஬ரழ்ந்஡ அஷந. அ஬ர் ஢ம்஥ல௃க்கு அப்தர ஥ர஡றரி.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அ஡ற்கு ஋ன்ண கர஧஠ம் ஋ன்று கூடி஦ ெலக்கற஧ம் வ஡ரிந்஡து.அந்஡ அஷந அ஬ணின் தள்பி஦ஷந஦ரக ஥ரநற஦ிபேப்தஷ஡ப் வதரறுக்கப௃டி஦ர஥ல் "஥ர஥ர. ஢ரன் உடஶண அண்஠ரவுக்கு ஃஶதரன் தண்ஶநன்.....஢ீங்கபர இப்தடி..."஋ன்நதடி வெல்ன ஆணந்஡ன் தின்ணரடிஶ஦ ஬ந்து வகஞ்ெறணரன்.அ஬ர் இவ்ஶபர ஢ரள் ஢ீ ஥ரநறட்ட உன் ஶதரக்ஶக ெரி஦ில்ஷனன்னு வெரன்ணப்த ஋ல்னரம் All rights reserved to Sakthi Page 85 .சும்஥ர ஥ர஥ர ஶ஥ல் அதரண்ட஥ர வெரல்னரஶ஡.... அந்஡ வதண் ஷ஢ெரக ஢ல௅஬ அந்஡ 13 ஬஦து ெறறுப்வதண் அணந்஡ஷண ஋஡றர்த்து ஢றன்நரள்..அ஡ற்கு அ஬ள் வெ஬ி ஥டுக்கர஥ல் ஡ன் அண்஠னுக்கு ஃஶதரன் வெய்து அங்கு ஢டந்஡ஷ஡ கூந அ஡ற்கு அ஬ணின் த஡றல் ஡ரன் அ஡றர்ச்ெற ஬ிஷ஫஬ித்஡து.."஋ன்று ெ஭ற கத்஡ அ஬ன் த஡நற வ஬பிஶ஦ ஬ந்஡ரன்.

...உன்ஷண தத்஡ற வகரஞ்ெம் வகரஞ்ெ஥ர ஡ப்தர ஢ம்தஷ஬ச்சு கஷடெறன உங்க அண்஠ன் உன்ஷண ஋ணக்ஶக கல்஦ர஠ம் தண்஠ிஷ஬க்கட௃ம்.஢ரன் ஢டத்஡ற கரட்டுஶநன்...."இவ஡ல்னரம் உன் அண்஠ன் கறட்ட வெரல்னனரம்னு ஢றஷணக்கரஶ஡.. "஋ன்ண ஢டக்கரதுன்னு ஢றஷணக்கறநற஦ர.உணக்கு ஡ரன் ஢ஷ்டம்.. உன் அண்஠ன் குடு஥ற ஋ன் ஷகன.ஆணர இன்ஷணக்கு ஶெ.....அதுக்கு஡ரன்....இப்த ஢ரன் ஋ன்ண வெரன்ணரலும் ஶகட்தரன்."஋ன்று கூந அ஬ள் புரி஦ர஥ல் தரர்த்஡ரள்.என்ணில்ன வ஧ண்டில்ன ஆறு஥ரெ஥ர அ஬ன் கறட்ட உன்ஷண தத்஡ற ஶதரட்டுக்வகரடுத்஡றபேக்ஶகஶண.ஸ்கூலுக்கு ஶதர..஢ீ ஋ணக்கு ஋஡ற஧ர உன் சுண்டு ஬ி஧ஷன கூட அஷெக்கப௃டி஦ரது.உன் அண்஠ன் ஢ம்தஷன஦ர.. இந்஡ ஬ட்டு ீ ஶ஬ஷனக்கர஧ங்க ப௃஡ற்வகரண்டு ஋ல்னரபேம் ஋ன் ஆல௃ங்க. All rights reserved to Sakthi Page 86 .ஶதெற஦து ஡ன் அண்஠ணர?.ஷ஬" ஋ன்று ஷ஬க்க ெ஭ற ெறஷன஦ரக ஢றன்நரள்..ஶதர.஋ப்தடி ஢ம்பு஬ரன்.அ஬ன் ஡ன்ஷண ஢ம்தர஥ல் இ஬ஷண ஢ம்புகறநரணர? ஋ன்று ஋ண்஠ி கனங்க இவ்஬பவு ஶ஢஧ம் வகஞ்ெறக்வகரண்டிபேந்஡ ஆணந்஡ன் அ஬ள் ப௃கம் தரர்த்ஶ஡ ஋ன்ண ஢டந்஡றபேக்குவ஥ண பெகறத்஡ரன் "஋ன்ண வெல்னம்...இந்஡ ஬஦சுக்கு உணக்கு இவ஡ல்னரம் புரி஦ரது வெல்னரம்..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஢ரன் ஢ம்தஷன.஌ன்னு தரர்க்கறநற஦ர?.இணிஶ஥ ஋ங்கறட்ட இந்஡ ஥ர஡றரி ஶகரள் வெரல்ந ஶ஬ஷனஶ஬ண்டரம் ெ஭ற..."஋ன்று அபேவ஬றுப்தரக ெறரித்஡ரன் தின்..?....

.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஢ீ ஬஦சுக்கு ஬ந்஡தும் உணக்கு ஋ல்னரம் புரிப௅ம். அங்கங்ஶக உ஧சு஬து. ஆணரல் ஢ம்தர஥ல் இபேப்த஬ணிடம் ஋ன்ண வெரல்னற ஋ன்ண தி஧ஶ஦ரெணம் ஋ண ஢றஷணத்து ஶதெர஥ஶன இபேந்து஬ிடு஬ரள். அன்நறனறபேந்து ஆணந்஡ன் அ஬பிடம் வகரஞ்ெம் வ஬பிப்தஷட஦ரகஶ஬ வ஡ரல்ஷன வெய்஦ ஆ஧ம்தித்஡ரன்.இது஡ரன் அடுத்஡ இ஧ண்டு ஬பேடங்கல௃க்கு ஢டந்஡து.."஋ன்று கூநற அஶ஡ ஶக஬ன஥ரண ெறரிப்புடன் வ஬பிஶ஦ வென்நரன். அ஬ள் பூப்தஷட஦ர஥ல் இபேக்கும் ஬ஷ஧஡ரன் அ஬ல௃க்கு வகரஞ்ெ஥ர஬து தரதுகரப்பு.. இவ஡ல்னரம் அண்஠ணிடம் வெரல்னஶ஬ண்டுவ஥ண ஢றஷணப்தரள்.. இல்ஷனவ஦ன்நரல் ஋ன்ண ஆகுவ஥ன்று ஢றஷணத்துப் தரர்க்கஶ஬ அ஬பரல் ப௃டி஦஬ில்ஷன... அ஬ணின் லீஷனகஷப கண்டும் கர஠ர஥ல் இபேந்து஬ிட்டு துக்கம் ஡ரபர஥ல் பூஷெ பை஥றல் அ஥ர்ந்து அல௅஬ரள்.. அன்று ஆணந்஡ன் ஶதெற஦஡றல் இபேந்து அ஬ல௃க்குப் புரிந்஡து என்ஶந என்று஡ரன்... கடவுபிடம் தன஬பேம் தல்ஶ஬று ஶகரரிக்ஷககஷப ஷ஬க்க அ஬ள் ஥ட்டும் All rights reserved to Sakthi Page 87 .. அந்஡ ெறறு ஬஦஡றல் அ஡றர்ச்ெற ஶ஥ல் அ஡றர்ச்ெறஷ஦ ஡ரங்கப௃டி஦ர஥ல் ெ஭ற ஥டங்கற ஬ில௅ந்஡ரள்...ெ஧த் அ஬ஷப ஢ம்த஬ில்ஷன ஋ன்ந ஌க்கம் அ஬ஷப அடிஶ஦ரடு ெரய்த்஡து.கறள்ல௃஬து ஋ண அ஬ணின் வ஡ரல்ஷன கட்டுங்கடங்கர஥ல் வென்நது....

..இன்னும் இல்ன. இ஦ல்தரக அ஬ள் ெரது஬ரண வதண்஡ரன்... ஆணரல் அ஡ற்கும் ஆன்ந்஡ன் அ஬ணரல் ஆண வ஡ரல்ஷனகஷபத் ஡஧ ஆ஧ம்தித்஡ரன்.... அந்஡ வ஡ய்஬ப௃ம் அ஬ல௃க்கு வெ஬ி ெரய்த்஡ஶ஡ர ஋ன்ணஶ஬ர 16 ஬஦து ஆகறப௅ம் அ஬ள் ஥ன஧஬ில்ஷன.. All rights reserved to Sakthi Page 88 ..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஡ரன் ஥ன஧ஶ஬ கூடரவ஡ன்ந ஬ிஶணர஡ ஶகரரிக்ஷகஷ஦ ஷ஬த்஡ரள்.... ஆணரல் அ஡ற்கு ஋ல்னரம் அ஬பரல் கண்஠ஷ஧ ீ ஡஬ி஧ என்றுஶ஥ ஡஧ இ஦ன஬ில்ஷன....உஷ஡.ெலண்டல்.஢ீ ஋ன்ணடரன்ணர 16 ஬஦ெரச்சு.அ஡றலும் த஦ந்஡ சுதர஬ம் ஶ஬று. அது஡ரன் தி஧ச்ெறஷண஦ரகறப்ஶதரணது. தல்ஶ஬று ஥ரத்஡றஷ஧கள் ஥பேந்துகள் அஷணத்ஷ஡ப௅ம் ஡஧ ஆ஧ம்தித்஡ரன். "இந்஡ கரனத்துன வதரன்ட௃ங்க 12 ஬஦சு ஡ரண்டுநது இல்ன.. திநகு ஆணந்஡ன் ஋டுத்஡ அடி ஶ஥ரெ஥ரணது...஋ன்ணடி ஥ஷநக்கறநற஦ர?"஋ன்று அ஬ஷபக் ஶகள்஬ிகபரல் துஷபத்வ஡டுத்஡ரன்.தரர்க்கஶ஬ ஬ரங்கற஬ந்து அ஬ஷப ஡ன்ஶணரடு கூசும் தடங்கஷப அ஥ர்ந்து தரர்க்கஷ஬த்஡ரன். ஥றகவும் ஬க்கற஧஥ரண அந்஡ தடங்கஷபப் தரர்த்து தரர்த்து அ஬ல௃க்கு ஡ரம்தத்஦ஶ஥ கெப்தரகறப்ஶதரணது. அ஬ள் வதற்ஶநரர் அடக்க஥ரக இபேக்கத்஡ரன் கற்றுத் ஡ந்஡ரர்கஶப ஡஬ி஧ ஡ற்கரத்துக்வகரள்ப கத்துத் ஡஧஬ில்ஷன.தரர்க்கர஬ிட்டரல் அடி.அ஡றனறபேந்து ஡ப்திக்க அஷ஡ தரர்க்க ஆ஧ம்தித்஡ரள்..

அன்று அ஬ள் அல௅஡ அல௅ஷக இந்஡ உனகத்஡றல் ஋ந்஡ வதண்ட௃ஶ஥ அல௅஡றபேக்க஥ரட்டரள். இவ்஬பவு வெய்தும் அ஬பின் ஥ண஢றஷன கர஧஠஥ரகஶ஬ர ஋ன்ணஶ஬ர அ஬ள் ஥ன஧ஶ஬ இல்ஷன..இன்று அந்஡ கெப்தரண அனுத஬ங்கபிணரல் ஡ரன் அ஬ன் தடங்கஶப தரர்ப்த஡றல்ஷன............ இது அ஬பின் ப௃஡ல் அடி. அ஬ள் ஬ரழ்க்ஷகஶ஦ சூன்஦஥ரகறப்ஶதரணது....எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai இது஡ரன் ஬ரழ்க்ஷக ஋ன்ஶந ஶ஡ரன்ந ஆ஧ம்தித்து஬ிட்டது. ஆணரலும் இ஦ற்ஷகஷ஦ ஋வ்஬பவு ஢ரள்஡ரன் ஡ள்பிப்ஶதரட ப௃டிப௅ம். ஌ஶணர அ஬ல௃க்கு ஋஡ன் ஶ஥னப௅ம் எபே தற்ஶந இல்னர஥ல் ஶதரய்஬ிட்டிபேந்஡து.ெ஭றக்கு ஡ற்வகரஷன வெய்துக்வகரள்பனர஥ர ஋ன்று கூட ஶ஡ரன்ந ஆ஧ம்தித்து ஬ிட்டது..஥ணரல௅த்஡ம் ஋ல்னரம் ஶெர்ந்து அ஬ள் ஥ண஢றஷனஷ஦ தர஡றத்஡து..புணி஡஥ரண ஡ரம்தத்஦த்ஷ஡ அ஬ல௃க்கு வ஬றுத்துப்ஶதரக வெய்து஬ிட்டரன் அந்஡ க஦஬ன்.ெ஭ற ஬஧ஶ஬ கூடரது ஋ன்று ஢றஷணத்஡ அந்஡ ஢ரல௃ம் ஬ந்஡து. All rights reserved to Sakthi Page 89 .. ெ஥ீ த஥ரக அ஬ள் தள்பி இறு஡றத்ஶ஡ர்வு ஋ல௅஡ற஦ிபேக்க இந்஡ வெய்஡ற இடி஦ரக அ஬ஷபத் ஡ரக்கற஦து.. ெறன ஢ரட்கள் கபித்து அ஬பின் 18 ஆ஬து திநந்஡஢ரள் ஬ந்஡து. ஆணந்஡ன் இஷ஡ ஶகரனரகன஥ரக வகரண்டரடிணரன்...ெ஧த் அ஬பிடம் ஃஶதரணில் ஬ரழ்த்து வெரல்ன ஬ிஷ஫஦ அ஬ள் ஥றுத்து஬ிட்டரள்.அ஬பின் அபேவ஬றுப்பு..஡ன் 17 ஆம் ஬஦஡றல் அ஬ள் ஥னர்ந்஡ரள்...

அன்று கரஷன ஬ி஫ர ஢டந்துப௃டிந்஡து.அது஡ரன் ஆணந்஡ணின் ஬ிபேப்தப௃ம்.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அது஡ரன் அ஬ள் ஬ரழ்க்ஷகஶ஦ தி஧ட்டிப்ஶதரட்ட ஢ரள்.. ஆணர ஋ன்ண தண்நது..இல்ன உன் ஶக஧க்டபேக்கு உன்ஷண புரிஞ்ெறக்கறந ஆள் ஶ஬ந இல்ன...... "ெ஭ற.உணக்கும் அ஬பேக்கும் ஬஦சு ஬ித்஡ற஦ரெம் அ஡றகம்஡ரன்.உணக்கு ஋ன்ண ஆச்சு. ஥ர஥ர உங்கறட்ட ஡ப்தர ஢டந்துகறநரபேன்னு ஋ல்னரர்க்கறட்டப௅ம் வெரல்நற஦ரஶ஥.஢ீ ஥ரநஶ஬ இல்ஷன... ஆணரல் அ஬ன் வெரன்ண வெய்஡றஶ஦ர அ஬ஷப ஢றஷனகுஷன஦ ஷ஬த்஡து.஢ரனும் ஢ீ ஥ரநறடு஬ ஥ரநறடு஬ன்னு ஢றஷணச்ஶென். ஢ீ எபே ஡டஷ஬ தரபேண்஠ர. அ஡ரன் ஢ரன் எபே ப௃டிவு தண்஠ிபேக்ஶகன்.஢ரன் ஶதரய் ஡ப்பு All rights reserved to Sakthi Page 90 ."஋ன்று கூந ெ஭ற.......ப்ப ீஸ்ண்஠ர ஢ீ ஬ந்து தரபேண்஠ர.உணக்கும் ஥ர஥ரவுக்கும் கல்஦ர஠ம் தண்஠னரம்னு."அண்஠ர..ெ஭ற ஋஡றலும் எபே ஬ிபேப்த஥றல்னர஥ல் வதரம்ஷ஥ ஶதரல் ஢டந்துக்வகரண்டரள். ெ஧த் ஃஶதரன் வெய்஦ இன்று அ஬ணிடம் ஶதெஶ஬ண்டும்ஶதரல் இபேக்க அ஬ல௃ம் ஶதெறணரள்...஢ரன் ஋ப்தடி. அ஬ஷ஧ப் தத்஡ற ஡ப்தர வெரன்ணதுக்கு உணக்குத் ஡ண்டஷண஦ரககூட ஢றஷணச்ெறக்ஶகர.஢ரன் உன் ஡ங்ஷகண்஠ர.அண்஠ர....... ஋ன்ண ஶதச்ஶெ கரஶ஠ரம்.. இந்஡ ஍ந்து ஬பே஭஥ர ஥ர஥ர உன்ஷண தத்஡ற வெரல்னற ஬பேத்஡ப்தடர஡ ஢ரஶப கறஷட஦ரது........

00 ஆகற஦ிபேந்஡து. அ஬ள் த஡நற஦டித்து ஋ல௅ந்஡றபேக்க ஆணந்஡ன் குடிஶதரஷ஡஦ில் அ஬ள் அஷநக்கு ஬ந்஡ரன்..உன் அண்஠ன் ஥ணஷெ ஥ரத்஡ ஍ந்து ஬பே஭஥ர ஢ரன் ஋வ்஬பவு கஷ்டப்தட்டிபேப்ஶதன்.஋ணக்கு எண்ட௃ம்திடிக்கஷனண்஠ர.. அ஬ள் ஥ீ ண்டும் கண்஬ி஫றத்஡ப்ஶதரது ஥஠ி இ஧வு 9..."஋ன்று அ஬ள் க஡றும் ஶதரது ஃஶதரன் அ஬பிட஥றபேந்து திடுங்கப்தட்டது......அதுக்கப்புநம் கல்஦ர஠ம் தண்஠ி வ஡ரடனரம்னு ஢றஷணச்ஶென்.஥ர஥ர.஡ள்பி஦ ஶ஬கத்஡றல் அ஬ள் ஡ஷன அன஥ரரி஦ில் ஶ஥ர஡ற ஥஦ங்கறணரள் ெ஭ற....எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai தண்ட௃ஶ஬ண்஠ர.."஋ன்று கர்ெறத்து அ஬ஷப இல௅த்துக்வகரண்டு பை஥றல் ஡ள்பிணரன்.இன்ஷணக்கு ஧ரத்஡றரி உன்ண ஋ன்ண தண்ஶநன்னு தரபேடி.. ெ஭றக்கு ஌ஶ஡ர ஶ஡ரன்ந அ஬ஷணத் ஡டுக்க All rights reserved to Sakthi Page 91 . அ஬ன் இன்னும் ஆறு஥ரெத்துன ஬ர்நரன். ஋ணக்கு அபேவ஬றுப்தர இபேக்குண்஠ர. இடி ஥றன்ணல் ஥ஷ஫ கு஡ற஦ரட்டம் ஶதரட்டது... ஆணர ஢ீ அது஬ஷ஧க்கும் சும்஥ர இபேக்க஥ரட்ஶட ஶதரன...அ஬பிடம் ஷகப்ஶதெறஷ஦ப் திடுங்கற ெ஧த்஡றடம் ஌ஶ஡ர ஶதெற஬ிட்டு ஷ஬த்஡வுடன் அ஬ள் திடித்து உலுக்கற "஋ன்ணடி ஶதரட்டுக்வகரடுக்கப்தரர்க்கறநற஦ர.஢ீ எஶ஧ ஢ற஥ற஭த்துன வகடுக்கப்தரர்க்கறந.... ஆணந்஡ஶண ஡ரன்.

ீ அ஬ன் வ஢பேங்கற஦து ெ஭றக்கு ஋ல்னரம் புரி஦ அ஬ன் ஷகஷ஦ கடித்஡ரள் அ஬ன்"ஆஆஆ. ஏடிச்வென்ந஬ஷப னர஬க஥ரக திடித்஡ரன் ஆணந்஡ன்.."஋ன்ந கு஧ஶன அ஬ன் ஥ண஡றல் எனறத்துக்வகரண்டிபேந்஡து அ஡ணரல்஡ரன் உடஶண கறபம்தி ஦ரரிடப௃ம் வெரல்னர஥ல் கறபம்தி஬ந்து஬ிட்டரன்...஢ீ ப௃ன்ணரடி தரர்த்஡ ெறணி஥ரவ஬ல்னரம் இன்ஷணக்கு வெய்ப௃ஷந தரர்க்கனரம்..."஋ன்று ஬ரய்கு஫நற ெதனெறரிப்புடன் அ஬ஷப வ஢பேங்கறணரன்.... அந்஡ திஷபட் ப௃ம்ஷத஦ில் ஬ந்து இநங்கற஦து.஥ஶனெற஦ர஬ில் திெறணஸ் ஸ்கூனறங்க் தடித்துக்வகரண்டிபேந்஡ ெ஧த் அ஡றனறபேந்து இநங்கறணரள்...எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அ஬ன்."஢ீ இங்க ஬ந்து தரபேண்஠ர."஋ன்று கத்஡ற அ஬ஷப ஬ிடுக்க உடஶண அந்஡ அஷநஷ஦ ஬ிட்டு வ஬பிஶ஦ ஬ந்஡ரள்.அ஬ள் கு஧னறல் இபேந்஡ உண்ஷ஥ அ஬ஷண அஷெத்஡து...஬ட்டில் ீ எபே அ஧஬ப௃ம் இல்ஷன..அப்தடி தரர்க்கறந. All rights reserved to Sakthi Page 92 ..஌ஶணர அ஬னுக்கு கரஷன஦ில் ஡ங்ஷக஦ிடம் ஶதெற஦஡றனறபேந்து அ஬னுக்கு ஌ஶ஡ர ஥ணஷ஡ அஷனகபித்஡து.."஋ன்ணடி.அ஬ர்கள் இபே஬ர் ஥ட்டும் ஡ரன். ஌ர்ப்ஶதரர்ட்டினறபேந்து ஬ட்ஷட ீ ஶ஢ரக்கற டரக்ெற஦ில் வென்நரன். அங்ஶக ஬ட்டில்....

......கல ஶ஫ இநங்கு...?"஋ன்று கூந ெ஭ற அ஡றர்ந்து ஶதரணரள்...இ஬ன் வதரம்தஷப வதரறுக்கற ஥ட்டு஥ல்ன.இந்஡ ஆறு ஬பே஭ம் ஋வ்஬பவு ப்பரன் தண்஠ிபேப்ஶதன்.. All rights reserved to Sakthi Page 93 ."ஶய..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai "஋ன்ணடி அவ்஬பவு ெலக்கற஧ம் ஋ங்கறட்ட இபேந்து ஡ப்திக்க ப௃டி஦ரது. அந்஡ ஢ற஥றடத்஡றல் ஋ங்கறபேந்து஡ரன் அவ்஬பவு ஬஧ம் ீ ஬ந்஡ஶ஡ர அ஬ல௃க்கு அ஬ணிடம் இபேந்து ஡ற஥றநற வ஬பிஶ஦நற ஥ரடிக்கு ஏடிணரள்..."஋ன்று கத்஡ "ஶ஬ண்டரம் கறட்ட ஬஧ரஶ஡. ஢ீ அதுக்குள்ப ஏடுந.....உங்கூட ஶ஢஧டி஦ர ஶ஥ர஡ ஋ன்ணரன ப௃டி஦ரது..இவ்஬பவு ஌ன் உன் அப்தர அம்஥ரஷ஬ ஆக்ெறவடண்ட்ன வெட்டப் தண்஠ிப்ஶதரட்டுத்஡ள்பிணஶ஡ ஢ரந்஡ரன்..உன்ஶணரட 12 ஆ஬து ஬஦சுன இபேந்து கண் ஷ஬ச்ெறட்டு இபேக்ஶகன்.உன் ஷகக்கும் ஢ரன் கறஷடக்க஥ரட்ஶடன்."஋ன்றுதடி இன்னும் ஶ஥ஶன வென்நரள் அ஬ன் அ஡றர்ந்து ஢றற்க ெ஭ற அ஬ணிடம் ஥ர்஥ப்புன்ணஷக பூத்து. ஋ன் அம்஥ர அப்தரஷ஬ வகரன்ண உன்ஷண ஢ரன் சும்஥ர ஬ிட஥ரட்ஶடன்.஋ன்ஷண வ஡ரடரஶ஡.? அதுவும் ஡ன் ஡ரய் ஡ந்ஷ஡ஷ஦ வகரன்ந஬ணர?.எபே வகரஷனகர஧ணர. ஆணந்஡ன்.வ஡ரிப௅஥ர."இஷ஡ தரபே..ஆணந்஡ன் தின்ணரடிஶ஦ ஏட ஥ரடி஦ின் உச்ெத்஡றல் ஌நறணரள்..

...஋ன் அண்஠ன் கண்டிப்தர உன்ஷண சும்஥ர ஬ிட஥ரட்டரன்.இப்த இந்஡ ஢ரஷ஦ப் தத்஡ற உணக்கு வ஡ரிஞ்ெ஡ர........'஋ன்று தரய்ந்து ஆணந்஡ணின் ெட்ஷடஷ஦ப்திடித்஡ரன் ெ஭றஶ஦ர ஬ரய்஬ிட்டு ெறரித்஡ரள் "஬ந்துட்டி஦ர..."஋ன்று கத்஡ ஆணந்஡ன் வகரஞ்ெம் ஆடித்஡ரன் ஶதரணரன்."஋ன்ந ெத்஡ம் அந்஡ சுற்று஬ட்டர஧ம் ப௃ல௅தும் ஢றஷநந்஡து."ெ஭றம்ம்ம்ம்஥ர.'ெ஭ற஭ற஭ீ஦஦ ீ ...அடப்தர஬ி ஢ீப௅ம் எபே ஥னு஭ணர?.ஆணரல் ஋ன்ண தி஧ஶ஦ரெணம்.஌ன்ணர ஢ம்஥ அப்தர அம்஥ரஷ஬ வகரன்ணது இ஬ந்஡ரன்.஬ர.... ப௃டிஞ்ெர இ஬ஷண வகரன்னுடு. ெ஧த்஡றன். ஋ணக்கு ஬ர஫ட௃ங்கறந ஆஷெஶ஦ ஶதரச்சு."஋ன்ந ெ஧த்஡றன் கு஧ல் ஶகட்கவும் ெரி஦ரக இபேந்஡து.கல ஶ஫ ஬ர. All rights reserved to Sakthi Page 94 ....஋ணக்கு வ஡ரிப௅ம்.ப்ப ீஸ்.:"ெ஭றம்஥ர ஋ன்ண இது ..உன்ஷண ஥ர஡றரி ஥த்஡஬ங்க ஶதச்ஷெ ஶகட்டு ஆடுந஬ங்கல௃க்கு ஋ன் ெரவு எபே தரட஥ர இபேக்கட்டும்.஬ர..ஆணரலும் "஢ீ வெத்஡துக்கு ஋ன்ணரன ஶ஬ந கர஧஠ம்கட்ட஬ர ப௃டி஦ரது."஋ன்று ஶகட்கவும் தின்ணரல்...஢ரந்஡ரன் ெரகப்ஶதரஶநஶண..அ஬ள் ப௄க்கறல் ஷகஷ஬த்துப்தரர்க்க வ஥ல்னற஦ த௄ல் ஶதரல் ப௄ச்சு ஬ந்துக்வகரண்டிபேந்஡து.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஢ரன் இப்த இங்க இபேந்து கு஡றச்சு ெரகப்ஶதரஶநன். ெ஧த் உடஶண சு஡ரரித்து கல ஶ஫ ஏடிணரன்.. இபே஬பேம் தரர்க்க ெ஧த்.ீ ."஋ன்று கூநற஬ிட்டு கண்஠ிஷ஥க்கும் ஶ஢஧த்஡றல் புன்ணஷக ஥ரநர஥ல் அந்஡ ஬ரனு஦஧ ஥ரடி஦ில் இபேந்஡ ஡ஷ஧஦ில் கு஡றத்஡ரள்.

.. உ஥ர..... எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற-10' "யய்ஶ஦ர அம்஥ர. ஆணரலும் ெ஧த்஡ரல் அந்஡ ஆணந்஡ஷண சும்஥ர஬ிடப௃டி஦஬ில்ஷன... அ஬ள் உடஶண ஡ீ஬ி஧ ெறகறச்ஷெ திரி஬ில் அனு஥஡றக்கப்தட்டரள்.உன் ஬஦சுன ஢ரன் வெரல்நது ஶதரர் ஡ரன் அடிக்கும்.D தடிக்கச்வெரன்ணது......எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அ஬ஷபத் தூக்கறக்வகரண்டு யரஸ்திடலுக்கு எடிணரன்."ஆ஥ரடர. All rights reserved to Sakthi Page 95 . அப்புநம் ஶதசுஶநன். அ஡ணரல் ஡ன் ஡ங்ஷக கஷடெற஦ரக ஶகட்டுக்வகரண்டிபேந்஡தடி ஡ணக்கு வ஡ரிந்஡ ப௃ம்ஷத஦ின் ஢ற஫லுனக ஡ர஡ரஷ஬ வ஡ரடர்பு வகரண்டரன்... அடுத்஡ ஢ரள் ஆணந்஡ணின் உடல் ெழயழ கடற்கஷ஧஦ில் தன இடங்கபில் கத்஡ற஦ரல் குத்஡ப்தட்டு உ஦ிரின்நற ஥ற஡ந்துக்வகரண்டிபேந்஡து... உன்ஷண ஦ரபே ப௃ம்ஷதன ஶதரய் M."஋ன்று உ஥ர஬ிடம் வகஞ்ெறக்வகரண்டிபேந்஡ரன் 25 ஬஦து ெீ஬ர..஢ரன் யரஸ்திடலுக்கு கறபம்திட்டு இபேக்ஶகன்...

கல்஦ர஠஥ர஬து ஢ரன் வெரல்ந வதரண்ஷ஠ தண்஠ிப்தி஦ர இல்ன ஢ம்தி ெரர் வெரல்ந வதரண்ஷ஠த்஡ரன் தண்஠ிப்தி஦ர?"஋ன்று ஥ீ ண்டும் ஬ர஧ அ஬ன் த஡றல் கூறு஬஡ற்குள் ஧ரெஶெகர் "஢ம்தி ெரர் வெரல்ந வதரண்ஷ஠ஶ஦ கல்஦ர஠ம் தண்ட௃டர.."஋ன்று ஥ல்லுக்கட்ட அஷ஡ ஶகட்டு புன்ணஷகப்பூத்஡ ெீ஬ர ஡ன் அன்ஷணஷ஦ப௅ம் ஡ந்ஷ஡ஷ஦ப௅ம் ஃஶதரணில் ெ஥ர஡ரணப்தடுத்஡ற ஡ன் ஶ஥ன்஭ணில் இபேந்து ஥பேத்து஬஥ஷணக்கு ஬ந்஡ரன்.."஢ீப௅ம் உன் ஢ம்திெரபேம்.....஋ன் திள்ஷபஷ஦ ஋ங்கறட்ட இபேந்து திரிச்ெறட்டரர் அந்஡ ஆல௃. அ஡ற்கு உ஥ர"உங்கப்தர ப௄ஞ்ெறக்கு ஢ரன் கறஷடச்ெஶ஡ வதரிசு...?"஋ன்று அ஬ஷண ஬ர஧ "அம்஥ர உங்கஶபரட ஥ல்லுக்கட்ட ஋ன்ணரன ப௃டி஦ரது. ெீ஬ர தட்டஶ஥ற்தடிப்பு அந்஡ ஥பேத்து஬க்கல்லூரி஦ில்஡ரன் தடித்துக்வகரண்டிபேந்஡ரன்..஢ரன் கறபம்தட௃ம்.. இது கஷடெற ஬பேட஥ர஡னரல் ஡ீெறஸ் ஷகட் ஢ம்திப௅டன் ஡ரன் வதபேம்தரனரண ஶ஢஧ம் வென஬ிடு஬ரன் All rights reserved to Sakthi Page 96 ...எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஌ன் இங்க தடிச்ெர ஆகர஡ர. ெரிடர. ஢ம்தி ெரர் ஋ன்ஷண ஶனட்டர ஶதரணர ஡றட்டு஬ரர். உன் அம்஥ர அ஬ஷப ஥ர஡றரிஶ஦ எபே வதரண்ஷ஠ தரர்க்கப்ஶதரநர.."஋ன்று கத்஡றணரர்.."஋ன்று ெறரித்஡ப்தடி கூந உ஥ர.

. இன்று அ஬ன் ஬ரழ்஬ில் எபே ப௃க்கற஦஥ரண எபே க஡ரப்தரத்஡ற஧த்ஷ஡ச் ெந்஡றக்க஬ிபேப்தஷ஡ அநற஦ர஥ல் ஥பேத்து஬஥ஷணக்குள் த௃ஷ஫ந்஡ரன் ெீ஬ர.) எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற-11 ஥பேத்து஬஥ஷணக்குள் த௃ஷ஫ந்஡஬ன் ஶ஢஧ரக ஢ம்தி஦ின் அஷநக்குச் வென்று ஬஠ங்கறணரன்...அ஬ஷ஧ ப௃஡ன் ப௃஡னறல் தரர்ப்த஬ர்கள் அ஬ஷ஧ ஥ண஢ன ஥பேத்து஬ர் ஋ன்ண All rights reserved to Sakthi Page 97 ... இது஡ரன் ஢ம்தி.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அ஬ர் இந்஡ற஦ர஬ின் ஡ஷனெறநந்஡ ஥ண஢ன஥பேத்து஬ர்கல௃ள் எபே஬ர்.. (வ஡ரடபேம். அஷ஡ப் தரர்த்து ெறரித்஡ ஢ம்தி "அட ஋ன்ணய்஦ர ஸ்கூல் ஶதரந தரப்தர ஥ர஡றரி குட் ஥ரர்ணிங்க் வெரல்னறட்டு ஬ந்஡ ஶ஬ஷனஷ஦ப் தரபேய்஦ர......."஋ன்று அ஬ஷண கனரய்த்஡ரர். அ஬ரின் ஥ர஠஬ணரக இபேப்த஡றல் அ஬னுக்கு ஥கறழ்ச்ெற எபே஬ஷக஦ில் வதபேஷ஥ ஋ன்று கூட வெரல்னனரம்..

உன் ஡ஷன஦ின ஋஬ணர஬து ஥றபகரய் அஷ஧ச்ெரத்஡ரன் ஡றபேந்து஬...஥நந்து஧ரஶ஡...."஢ீ ஋ல்னரம் ஋ங்க ஡றபேந்஡ ஶதரஶந...ெரி இப்ஶதரது ஬ி஭஦த்஡றற்கு ஬பேஶ஬ரம்..அந்஡ அப஬ிற்கு கனகனப்ஶதச்ெறலும் அடர஬டித்஡ணத்஡ரலும் கரரி஦ம் ெர஡றப்த஬ர்.஋ப்த தரர்த்஡ரலும் ெறரிச்ெறக்கறட்டு..."அட ஊஷ஥ குசும்தர."஋ன்நரன் புன்ணஷகப௅டன் அ஡ற்கு ஢ம்தி."஋ன்நரர் அடர஬டி஦ரக இவ஡ல்னரம் த஫க்கப்தட்ட ெீ஬ர "஌ற்கணஶ஬ எபேத்஡ரர் வ஧ரம்த ஢ரபர ஋ன் ஡ஷன஦ின ஌ஶ஡ர அஷ஧க்கறந ஥ர஡றரிஶ஦ எபே ஢றஷணப்பு ெரர். கரஷன஦ில் 10 ஥஠ிக்கு எபே அப்தர஦ின்வ஥ண்ட் இபேக்கு."஋ன்று குறும்தரக கூந ஢ம்தி..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஥பேத்து஬ர் ஋ன்ஶந ஢ம்த஥ரட்டரர்கள்.஢ரன் எபே ஬ர஧ம் லீவ் ஢ீ஡ரன் ஋ல்னர ஶகமளம் அட்வடண்ட் தண்஠னும். All rights reserved to Sakthi Page 98 ....அ஡ணரல் ெீ஬ர அ஬ஷ஧ ஡ன் ஷகடரக ஥ட்டு஥றல்ஷன எபே ஢னம்஬ிபேம்தி஦ரக எபே ஆெரணரக ஢றஷணத்஡ரன்....சுபேக்க஥ரக வெரன்ணரல் ெீ஬ர஬ிற்கு ஶ஢ர் ஋஡றர்... ஆ஥ர உங்கறட்ட எபே ஬ி஭஦ம் வெரல்னட௃ம்....ஶ஬ட௃ம்ணர ஢ம்஥ ஶெகர் ெரஷ஧ கூப்திட்டுக்ஶகர..஢ரன் ெ஧ண்டர்..஢ரன் இப்தடித்஡ரன்.. அ஬ஷண கறண்டல் வெய்஡ரலும் ெீ஬ர அ஡ற்கு ெற்றும் அெ஧ர஥ல் "஢ீங்க ஋ன்ண ஶ஬஠ரலும் வெரல்னறக்கங்க ெரர்.஋ன்ஷணஶ஦ ஬ரர்ஶந. ஆணரலும் ஡றநஷ஥஦ில் அ஬ஷ஧ அடிக்க ஆஶப இல்ஷன.ஶதர.

.. ெீ஬ர எபே வதரி஦ ஥ஶணர஡த்து஬ப் புத்஡கத்஡றற்குள் ஡ஷனஷ஦ த௃ஷ஫த்஡றபேக்க எபே ஢ர்ஸ் ஬ந்து எபே கறஷப஦ண்ட் ஬ந்஡றபேப்த஡ரக கூநறணரர்.஋ன் ஷத஦னுக்கு வெம் லீவ்.வ஧ரம்த ெறரிச்சு ஥ரணத்ஷ஡ ஬ரங்கரஶ஡....50 ஬஦சுன யணிப௄ன் ஶதரகக்கூடர஡ர?."஋ன்று கறபம்திணரர். ெீ஬ர. உள்ஶப ஬ந்஡து ெ஧த்.ஷத.ெரி஦ர.எபே ஷட஬ர்஭ன் ஶ஬ட௃ஶ஥ அ஡ரன்...அ஬னுக்குத் ஡ரன் தி஧ச்ெறஷண ஋ன்ஶந ஢றஷணத்஡ரன். கரஷன 10 ஥஠ி. All rights reserved to Sakthi Page 99 ."஋ன்று ஡ன் ஍ம்த஡ர஬து ஬஦஡றலும் சுறுசுறுப்பு ஥ரநர஥ல் இபேப்த஬ஷ஧க் கண்டு அ஡றெ஦ித்து ஡ன் ஶ஬ஷனஷ஦ப் தரர்க்கத் து஬ங்கறணரன். ஢ம்தி.஢ரன் இப்தஶ஬ கறபம்புஶநன்...."஋ன்று ெலரி஦ெரகக் கூந ெீ஬ர ஬ரய்஬ிட்டுச் ெறரித்஡ரன்....."஋ன்று ஶகட்டு ெரி ெரி."஋ன்ண ெரர் ஡ீடீபேன்னு ஌஡ர஬து ஋஥ர்வென்ெற஦ர?"஋ன்று ஶகட்க ஢ம்தி ெறரித்஡ப்தடி..அ஡ரன் அப்஧ரட் டூர் ஶதரஶநரம்..அ஬னும் வ஥டிெறன் தடிக்கறநரன்.அ஬ன் ப௃கத்஡றல் 10 ஢ரட்கள் ஡ரடிப௅டன் தரர்க்கஶ஬ ெீ஬ர஬ிற்குப் தர஬஥ரக இபேந்஡து.."஋ன்ணய்஦ர ெறரிக்கறந.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ெரி஦ர. அ஬ஷ஧ அஷ஫த்து ஬பே஥ரறு த஠ித்து஬ிட்டு ஡ன் ஶகரட்ஷட ஥ரட்டிக்வகரண்டரன் ெீ஬ர.. ஷடம் ஆச்சுய்஦ர ஢ரன் ஬ஶ஧ன்..":ஆ஥ர ஢ரனும் ஋ன் வதரண்டரட்டிப௅ம் வெகண்ட் யணிப௄ன் ஶதரஶநரம்....

எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அ஡ணரல் வ஥து஬ரக "உங்க கூட ஦ரபேம் ஬஧ஷன஦ர.஋ன் ஡ங்ஷக"஋ன்று ஡஦ங்க ெீ஬ர...?" "இல்ஷன டரக்டர் ஢ல்னர஡ரன் ஶதசு஬ர. உடஶண ெ஧த் புரிந்துக்வகரண்டு "இல்ன டரக்டர் ஋ணக்கு ஋ந்஡ தி஧ச்ெறஷணப௅ம் இல்ஷன....அ஬ள் ஶதெற எபே ஥ரெ஥ரச்சு...."டரக்டர் ப்ப ீஸ்..ஈ." "ெ஭ற" "அ஬ங்க கறட்ட ஢ரன் ஶதெனர஥ர...டி கறட்ட இல்ன ஶதர஦ிபேக்கட௃ம்..?"஋ன்று ஶகட்டரன்.அ஡றனறபேந்து ஶதெ஥ரட்ஶடங்குநர. எபே ஥ர஡ம் ப௃ன்பு எபே வதரி஦ ஬ிதத்து."அ஬ங்க வ஬பிஶ஦ இபேக்கரங்கபர?" "ஆ஥ரம் டரக்டர்" "ெரி.இது ஶெரக் இல்ஷன."஋ன்று வ஥ல்னற஦ ெறரிப்புடன் ஶகட்க ெ஧த்.உங்க ஡ங்ஷக ஶதர்.஋ன்...஢ீங்க வெரன்ண டரக்டர்ஸ் ஋ல்னரபேம் தரர்த்துட்டரங்க அ஬ல௃க்கு ஋ந்஡ தி஧ச்ெறஷணப௅ம் இல்ன.?"஋ன்று ஶகட்க இல்ஷன டரக்டர் அ஬ ஶதெ஥ரட்டர.ஆணர ஋ங்ஶகஶ஦ர வ஬நறச்சு தரர்த்துட்டு All rights reserved to Sakthi Page 100 ." "அ஡ற்கு ஢ீங்க இங்க ஬஧க்கூடரது."஋ன்று கூநற ஡ஷனக்குணிந்஡ரன் "஌ன் அ஬ங்கல௃க்குப் ஶதச்சு ஬஧ர஡ர..

...." "ெர்த்...ஶதச்ஶெ கறஷட஦ரது....."஋ன்று உ஠ர்ச்ெற ஥றகு஡ற஦ில் ஶகட்டு஬ிட்டரன்.தின் ஡ரபப௃டி஦ர஥ல் "அந்஡ .஋ன்று அபேவ஬றுத்஡ரன்.஢ீங்க இப்தடி துண்டு துண்டர வெரன்ணர ஋ன்ணரன எபே ப௃டிவுக்கும் ஬஧ப௃டி஦ரது."஋ன்று ஶகட்க ெ஧த் எபே வதபேம் ஡஦க்கத்துடன் ஢டந்஡ஷ஡ கூநறணரன்.. அது அ஬னுக்ஶக ஆச்ெரி஦ம் ஡ரன்....ஆணரலும் எபே 18 ஬஦து கூட ஢ற஧ம்தர஡ வதண்ஷ஠ ஶெ."சும்஥ர வெரல்னனரம்.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai எபே இனக்கறல்னர஥ இபேக்கர..ஷட சும்஥ர஬ர ஬ிட்டீங்க. ப்ப ீஸ் ஋ன்ண ஢டந்஡து ஋ன்று ஬ிரி஬ரக வெரல்லுங்க."ப்ப ீஸ்.." "ஏஶக ஥றஸ்டர் ெ஧த். ஌ஶணர அ஬ன் கற்ந அடக்கப௃ம் வதரறுஷ஥ப௅ம் தநந்துப்ஶதரய்஬ிட்டது இந்஡ ஬ி஭஦த்஡றல்....ெ஧த் பூத஡ற.... அஷ஡ ஶகட்க ஶகட்க ெீ஬ர஬ிற்ஶக வகரஷனவ஬நற ஬ந்஡து.஥றஸ்டர்..஌ஶணர ெீ஬ர஬ிற்கு அது வதபேம் ஆறு஡னபித்஡து.அ஬ன் தரெப௃ம் அல௅ஷகப௅ம் அ஬ன் ஥ணஷ஡ அஷெத்஡து..... All rights reserved to Sakthi Page 101 .. தின் அ஬னுக்கு ெ஧த்ஷ஡ ஥றகவும் திடித்து஬ிட்டது.."஋ன்று கூநற ப௃கத்ஷ஡ ப௄டிக்வகரண்டு அல௅஡ரன். ெ஧த் ஡஦ங்க ெீ஬ர. ெீ஬ர.஢ரங்க ஋ங்க கறஷப஦ண்ஶடரட ஧கெற஦ங்கஷப வ஬பி஦ில் வெரல்஬஡றல்ஷன"஋ன்று உறு஡ற வகரடுக்க ெ஧த் அ஬னுக்கு அபித்஡ ஡ண்டஷணஷ஦ கூநறணரன்.

.. ப௃கத்஡றல் கு஫ந்ஷ஡த் ஡ணம் இன்னும் இபேக்க..வ஬நறத்஡ தரர்ஷ஬ப௅டன். ஡ஷன஦ில் வதரி஦ கட்டுடன். All rights reserved to Sakthi Page 102 .ெர஬ின் ஋ல்ஷன ஬ஷ஧ வென்று ஬ிட்டு ஬ந்஡ அந்஡ ப௃கத்ஷ஡ கண்டதும் அ஬ன் ஥ண஡றல் ஌ஶ஡ர உபேகற஦து.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ெ஭றஷ஦ப் திடிப்த஡ற்குப௃ன் ெீ஬ர஬ிற்கு திடித்஡து ெ஧த் ஡ரன் அ஡ணரல்஡ரன் இன்று ஬ஷ஧ அ஬ன் ெ஧த்ஷ஡ ஋ந்஡ கர஧஠த்஡றற்கரகவும் ஬ிட்டுக்வகரடுத்஡றல்ஷன.... ெீ஬ர ஡ன்ஷண ஆசு஬ரெப்தடுத்஡றக்வகரண்டு "஢ரன் உங்க ஡ங்ஷகஷ஦ப் தரர்க்கனர஥ர?"஋ன்று ஶகட்க ெ஧த் என்றும் ஶதெர஥ல் வ஬பிஶ஦ வென்று அ஬ஷப அஷ஫த்து ஬ந்஡ரன்.. ெீ஬ர஬ின் ப௃கத்ஷ஡ப௅ம் ஡ரன்.. அ஬ன் ஶகட்ட ஋ந்஡ ஶகள்஬ிகல௃க்கும் அ஬பிடம் இபேந்து த஡றஶன இல்ஷன..அ஬ள்ப௃கத்஡றல் "஋ன்ஷண ஌ன் கரப்தரற்நறணரர்கள்"஋ன்று ஶகள்஬ி஡ரன் இபேந்஡து.கர஡ஷன ஬ிட அந்஡ உ஠ர்஬ில் ஡ரய்ஷ஥஡ரன் இபேந்஡து.. ெீ஬ர அ஬பிடம் வதரி஦ ெறக்கல் இபேப்த஡ரக ஢றஷணத்஡ரன்.. ப௃க்கற஦஥ரக ெ஧த்஡றன் ப௃கத்ஷ஡ கூட அ஬ள் ஢ற஥றர்ந்து தரர்க்க஬ில்ஷன. ஆணரலும் ஡ன்ணிடம் ஬ந்஡ ஶ஢ர஦ரபிஷ஦ ஋ந்஡ கர஧஠ம்வகரண்டும் ஡ப்தரண கண்ஶ஠ரட்டத்஡றல் தரர்க்ககூடரது ஋ன்ந எஶ஧ கர஧஠த்஡றற்கரக அஷ஡ உடஶண ஥ஷநத்஡ரன்.

.டி..அந்஡ ஆள் அ஬ங்கல௃க்குப் தன வெரல்ன ப௃டி஦ர஡ அபேவ஬பேப்தரண வெ஦ல்கஷபச் வெஞ்ெறபேக்கரன் ெ஧த்.ஶ஥லும்..டி ஶதரஸ்ட் ட்஧ர஥ரட்டிக் ஸ்ட்வ஧ஸ் டிமரர்டர்..ஆணரல் உங்கள் ஡ங்ஷக ஥ண஡ரல் ஥றகவும் வ஢ரந்துப்ஶதர஦ிபேக்கர....." "அது ஬ந்து ெ஧த்...எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அடுத்஡ எபே ஬ர஧ம் தனஶ஬று ெறகறச்ஷெகஷப ஶ஥ற்வகரண்டரன்..அபவுக்கு அ஡றக஥ரக அ஡றர்ச்ெற அ஬ங்க ப௄ஷபஷ஦ ஡ரக்கறபேக்கு.அந்஡ ஆள் ப௄ன஥ர உச்ெக்கட்ட ஥ண அல௅த்஡த்஡றற்கு ஆபரகறபேக்கரங்க.. All rights reserved to Sakthi Page 103 . உடம்தரல் கற்த஫றக்கநது கூட எபே஬ஷக஦ில் த஧஬ர஦ில்ஷன. அ஡ணரல் ஡ரன் ஡ற்வகரஷன ப௃டிவு..."வெரல்லுங்க டரக்டர் ஋து஬ர஦ிபேந்஡ரலும்."஋ன்று கூநற஬ிட்டு ஢றறுத்஡றணரன்....அ஬ங்கஷப ஥ண஡ப஬ில் வ஧ரம்த துன்புறுத்஡றபேக்கரன்.உங்க ஡ங்ஷகக்கு ஶதசு஬஡றல் ஋ந்஡ தி஧ச்ெறஷணப௅ம் இல்ஷன.அ஬ங்கல௃க்கு வ஧ரம்த பூஞ்ஷெ ஥ணசு ஶ஬ந.. தின் ெ஧த்ஷ஡ ெந்஡றத்து "ெ஧த் உங்க ஡ங்ஷகக்கு ஬ந்஡றபேக்கறநது தி.அ஬ங்கல௃க்கு இந்஡ டிமரர்டர் கர஧஠஥ரக஡ரன் அ஬ங்க ஊஷ஥஦ரகறட்டரங்க."஋ன்று ஡஦ங்க ெ஧த்....஭ீ இஸ் வ஢ௌ ஋ ெீஶணரஃஶதரதிக்.஋ஸ். அ஡றனறபேந்து அ஬ள் ஥ண஢றஷனஷ஦ அனெற ஆ஧ரய்ந்஡ரன். யறப்ணரட்டிமம் தண்஠ர ஶதெறணரங்க.

ஆணரல் அ஬ல௃க்கு எபே ஢ல்னது தண்஠ிப்தரர்க்கர஥ ஋ப்தடி டரக்டர். அ஬ங்கஷப ஥ரத்துங்க.அ஬ங்கஷப ஶதெஷ஬ங்க ெண்ஷட ஶதரடஷ஬ங்க........."ெ஧த்.எபே ஢ற஥ற஭ம் சும்஥ர இபேக்கர஥ ஌஡ர஬து கறபரமளக்கு அனுப்புங்க...அப்புந஥ர வகரஞ்ெ ஬பே஭த்துன அ஡றர்ஷ்டம் இபேந்஡ர.."அப்தடின்ணர.அ஬ங்கல௃க்குக் வகரஞ்ெம் வகரஞ்ெ஥ர இந்஡ த஦த்ஷ஡ ஶதரக்குங்க." All rights reserved to Sakthi Page 104 .஋ன் ஡ங்ஷகஷ஦ ஢ரன் ெரகந ஬ஷ஧க்கும் கரப்தரத்துஶ஬ன்.எண்ட௃ம் தி஧ச்ெறஷண இல்ன.அ஬ ஥ரநனரம்"஋ன்று கூநற ப௃டிப்த஡ற்குள் ெ஧த் வ஬குண்டு ஋ல௅ந்஡ரன்.஋ல்னரம் உங்க ஷக஦ில் ஡ரன் இபேக்கு..... "அப்தடின்ணர ஋ன் ஡ங்ஷக கல்஦ர஠ ஬ரழ்க்ஷகக்கு னர஦க்கறல்னர஡஬."அப்தடின்ணர அ஬ல௃க்கு ஡ரம்தத்஦ ஬ரழ்க்ஷக ஶ஥ன எபே த஦ம் இபேக்கு.கரனம் ப௃ல௅க்க ஬ட்டினஶ஦ ீ ஷ஬த்து அ஫கு தரபேன்னு வெரல்நீங்கபர?.஡றபே஥஠ ஬ரழ்க்ஷக ஋ன்நரஶன அ஬ங்கல௃க்கு அபேவ஬றுப்பு.... த஦ம் ஋ன்நரல் ெர஡ர஧஠஥ர இல்ஷன.....இப்த அ஬ல௃க்கு ஋ன்ண ஬஦ெரச்சு." ெீ஬ர.வ஧ரம்த.. வ஥ரத்஡஡றல் அந்஡ ஢றஷணப்ஶத அ஬ங்க ஥ணசுன ஬஧ர஥ இபேக்கட௃ம்."஋ன்று ஶகட்க ெீ஬ர.஢ீங்க ஶகரதப்தடர஥ வெரல்நஷ஡ ஶகல௃ங்க..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ெ஧த் புரி஦ர஥ல்.இன்னும் கரனம் இபேக்கு. ெறன்ணப்வதண் ஶ஬ந..

அ஬ெ஧ப௃ம் அ஡றகம்.அப்புநம் ஢ரன் இவ்ஶபர தடிச்சு உஷ஫ச்சு வெரத்து ஶெர்த்து ஋ன்ண தி஧ஶ஦ரெணம்.஥஦க்கம் வ஡பிஞ்ெதும் கூட்டிட்டு ஶதரங்க. உங்க ஡ங்ஷக ஥஦க்கத்துன இபேக்கரங்க.... ஆணரலும் இப்தடி கூநற஦஬ணரல் எபே ஬ர஧த்஡றற்குப்தின் ஬ந்஡ ஡றபே஥஠ All rights reserved to Sakthi Page 105 .஢ரன் வெரல்ன ஶ஬ண்டி஦து வெரல்னறட்ஶடன்.தத்஡றரிக்ஷக அடிக்கக்வகரடுத்஡றபேக்கறந இந்஡ ெ஥஦த்துன ஢ீங்க இப்தடி வெரன்ணர ஋ப்தடி டரக்டர்..இந்஡ ஬ி஭஦த்துன ஢ல்ன஡றல்ஷன..தரெப௃ம் அ஡றகம்."஋ன்று த஡ந ெ஧த்.அப்புநம் உங்க இஷ்டம்..இந்஡ ஬ிதத்஡றணரல் ஋ங்ஶக ஡ன் ஡ங்ஷக஦ின் ஬ரழ்க்ஷக ஶகள்஬ிக்குநற ஆகற஬ிடுஶ஥ர ஋ன்று த஦ந்து ஡றபே஥஠த்஡றற்கு ஌ற்தரடு வெய்து஬ிட்டரன்.. அ஬ஷப ஬ற்புறுத்஡ற ஡ரம்தத்஦ உநவு ஶ஥ற்வகரண்டர அ஬ள் உ஦ிபேக்ஶக ஆதத்஡ரக் கூட ப௃டி஦னரம்..அ஬ன் வெய்஡து ஡ப்தில்ஷன ஋ன்நரலும் வெய்஡ ஶ஢஧ம்????? ெீ஬ர அ஡ற்கு ஶ஥ன அ஬ணிடம் ஡ர்க்கம் வெய்஦ ப௃டி஦ர஥ல் "ெரி.. ெ஧த் இப்தடித்஡ரன்...ெ஧த்..஢ீ வ஧ரம்த அ஬ெ஧ப்தடுநீங்க.."஋ன்று கூநற஬ிட்டுச் வென்நரன்..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai "இல்ன டரக்டர் இந்஡ ஬ி஭஦ம் வ஬பி஦ில் வ஡ரிந்஡ரல் அ஬ ஬ரழ்க்ஷகஶ஦ ஢ரெம் ஆகறடும்.஢ரன் ஋ப்தஶ஬ர ப௃டிவு தண்஠ிட்ஶடன்.ஆத்஡ற஧ப௃ம் அ஡றகம்...அடுத்஡ ப௃கூர்த்஡஡றனஶ஦ ஋ன் தி஧ண்டுக்கும் அ஬ல௃க்கும் கல்஦ர஠ம்."டரக்டர்..இன்னும் எபே ஬ர஧த்துன அ஬ல௃க்குக் கல்஦ர஠ம்"஋ன்று ப௃கத்ஷ஡ ப௄டி அல௅஡ரன்...."஋ன்று கத்஡றணரன் "ெ஧த் ப்ப ீஸ் அ஬ெ஧ப்தடர஡ீங்க.

.....அ஡றலும் ஥றகவும் ஆடி஦து அ஬ன் ஡ரய்஡ரன். ெ஭ற஦ின் கள்பங்கதட஥றல்னர ப௃கம் அ஬ஷண அரித்துக்வகரண்டிபேந்஡து. ஌ஶணர ெ஧த்஡றற்கு அது ெரி ஋ன்ஶந ஶ஡ரன்நற஦து.. அந்஡ ஥ண்டதத்஡றன் எவ்வ஬ரபே அட௃஬ிலும் தி஧ம்஥ரண்டம் வகரப்தபித்஡து. எபே ெக ஢ண்தணரக ஋ப்தடி இஷ஡ கூறு஬து ஋ன்று ஡஦ங்கறக்வகரண்டிபேந்஡ ஶதரது எபே ஥பேத்து஬ர் இஷ஡ கூநறணரல் ெரி஦ரக இபேக்குவ஥ன்ஶந ஢றஷணத்஡ரன்... அ஬ன் வென்நதும் ெ஧த்஡றன் ப௃கம் கு஫ப்தத்஡றல் ஢றஷநந்஡து. All rights reserved to Sakthi Page 106 .஢ம்திஶ஦ அ஬னுக்கு ஌ஶ஡ர ஷதத்஡ற஦ம் திடித்து஬ிட்ட஡ரக ஋ள்பி ஢ஷக஦ரடிணரர். ெீ஬ர அ஬ணிடம் ஡ரன் ஬ந்஡ ஶ஢ரக்கத்ஷ஡ கூநறணரன். ஆணரல் இஷ஡ ஥஠஥கன் ஥ஶக஭றடம் கூநற஦ஶதரது஡ரன் தி஧ச்ெறஷணஶ஦ ஆ஧ம்தித்஡து..அன்று இ஧வு ப௃ல௅க்க எபே ஢ற஥றடம் கூட அ஬ன் உநங்க஬ில்ஷன..... அ஬ள் ஬ரழ்க்ஷக ெல஧஫றந்து ஶதர஬ஷ஡ ஡டுக்க ஢றஷணத்஡ரன்..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அஷ஫ப்தி஡ஷ஫ப் தரர்த்஡தும் சும்஥ர இபேக்கப௃டி஦஬ில்ஷன. ஋ணஶ஬ அந்஡ ஡றபே஥஠த்஡றற்குச் வென்று அந்஡ ஥஠஥கணிடம் ெ஭றக்கு இபேக்கும் தி஧ச்ெறஷணஷ஦க் கூநனரம் ஋ன்று ப௃டிவ஬டுத்து அங்ஶக வென்நரன்.஢ரஷப ஡றபே஥஠ம் ஋ன்நறபேந்஡து.

...வ஬நறச்சு தரர்த்து உட்கரர்ந்஡றபேக்கர இதுன ஥ணக்ஶகரபரறு ஶ஬ந அ஬ள் லூெறல்னர஥ ஶ஬ந ஋ன்ண....இஷ஡ தரபே ெ஧த்து ஌ஶ஡ர வெரத்து தத்து இபேக்ஶகன் ஡ரன் இதுக்கு எத்துக்கறட்ஶடன்.... அந்஡ அம்஥ரஶபர..஢ரன் ட்ரீட்வ஥ண்ட் வகரடுக்கறஶநன்...஬ரடர... இந்஡ கல்஦ர஠ம் ஢டக்கரது..ஶடய் ஥ஶகஷ்."அப்த ஢ீஶ஦ கல்஦ர஠ம் தண்஠ிக்க.அ஬ள் லூசு இல்ஷன..இந்஡ கூத்துக்கு அ஬ன் கல்஦ர஠ம் தண்஠ர஥னஶ஦ இபேந்துட்டுப்ஶதரனரம். ெீ஬ர..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai "஋ன்ண ஢றஷணச்ெறட்டிபேக்கல ங்க.எபே ஬ரர்த்ஷ஡ கூட ஶதெ஥ரட்டுநர..கூடி஦ ெலக்கற஧ம் கு஠஥ரகறடு஬ரங்க"஋ன்று கூந அந்஡ அம்஥ரள்."஋ன்று ஆங்கர஧஥ரக கூநறணரர்."஋ன்று கூநற஬ிட்டு All rights reserved to Sakthi Page 107 .ெறன்ண அ஡றர்ச்ெற அவ்ஶபர஡ரன்.கல்஦ர஠ம் தண்஠ிப௅ம் ஋ன் புள்ப தி஧ம்஥ச்ெரி஦ம் இபேக்கட௃஥ர.஋ன்ணங்க ஬ரங்க ஶதரனரம்..உன்ணரனஶ஦ இந்஡ லூஷெ கல்஦ர஠ம் தண்஠ிக்கப௃டி஦ஷன ஋ன் ஷத஦ன் ஋ன்ண இபிச்ெ஬ர஦ணர.."஋ன்று கத்஡றணரர் ெீ஬ர வதரறுஷ஥஦ரக.஌ஶ஡ஶ஡ர ஶதெறட்டிபேக்கல ங்க.஌ஶ஡ர ஬ெ஡ற஦ரண ஶதர் வெரல்லும் குடும்த஥ரச்ஶென்னு ெரின்னு வெரன்ணர...."஥ரி஦ரஷ஡஦ர ஶதசுங்கம்஥ர.இப்தடி புபே஭னுக்கு எபே சுகம் கூட குடுக்கப௃டி஦ர஡஬பர இபேப்தர உன் ஡ங்ஷகன்னு ஢றஷணச்சுக்கூடப்தரர்க்கஷன.'஋ன்ணய்஦ர அ஡றர்ச்ெற.. ஋ன்ண அ஡றர்ச்ெற஦ரகுந ப௃டி஦ர஡றல்ன."஋ன்று தல்ஷனக் கடித்துக்வகரண்டு கூநறணரன்."இல்னம்஥ர ஋ல்னரம் வகரஞ்ெ ஢ரள்஡ரன்.புபே஭ணரவும் இபே ட்ரீட்வ஥ண்டும் குடு.

ஆம் ஋ன்று அ஬ஷபப் தரர்த்ஶ஡ஶணர அன்ஶந ஋ன் ஥ண஡றல் த஡ற஦஥றட்டு பூத்துக்குலுங்கும் அ஬ஷப ஢ரன் ஋ன் கண் ஶதரல் கரக்கறஶநன்.கரனம் ப௃ல௅க்க அ஬ல௃டஶண இபேந்஡ரல் ஶதரதும் ஶ஬று ஋ந்஡ சுகப௃ம் ஋ணக்குத் ஶ஡ஷ஬஦ில்ஷன.஋ன் உ஦ிரினும் ஶ஥னரக ஢ரன் ஶ஢ெறக்கும் அ஬ஷப.பு஦ல் அடித்து ஏய்ந்஡ரர் ஶதரல் இபேந்஡து."஋ன்று க஡நற அல௅஡ரன்.இணிஶ஥ அ஬ஷப ஦ரபே கல்஦ர஠ம் தண்஠ிப்தர. அந்஡ ெ஥஦த்஡றல் ஡ரன் ெீ஬ர எபே ப௃டிவ஬டுத்஡ரன்..஋ன்று ப௃டிவ஬டுத்து ஡ன் ஡ரய் ஡ந்ஷ஡஦ிடம் ஥ரணெலக஥ரக ஥ன்ணிப்பு ஶகட்டு ஥஠ஶ஥ஷட஦ில் இபேந்஡ ஡ரனறஷ஦ ஋டுத்துக்வகரண்டு ஥஠஥கள் அஷநக்குச் வென்நரன்.... ெ஧த்஡றற்ஶகர ஆத்஡ற஧ம் ஡ரபப௃டி஦஬ில்ஷன...உணக்கு ஢ரன் ஶதசுநவ஡ல்னரம் புரிப௅ம்.. அ஬பிடம் வென்று ஥ண்டி஦ிட்டு அ஥ர்ந்து "ெ஭றம்஥ர..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஢டக்க அஷண஬பேம் அ஬ர் தின் வென்நணர்.... All rights reserved to Sakthi Page 108 . அங்ஶக இந்஡ கஶபத஧ம் என்ஷநப௅ம் அநற஦ர஥ல் சு஬ர்கடிகர஧த்ஷ஡ஶ஦ வ஬நறத்துப்தரத்துக்வகரண்டிபேந்஡ ெ஭றஷ஦க் கண்டதும் அ஬ன் ஥ணது கஷ஧ந்துப்ஶதரணது.஡ன்ணரல் ஶகள்஬ிக்குநற஦ரக்கப்தட்ட அ஬ள் ஬ரழ்க்ஷகஷ஦ ஢ரஶண ெலர் வெய்கறஶநன்...஢ரந்஡ரன் டரக்டர்..஋ன் ஡ங்கச்ெற ஬ரழ்க்ஷகஶ஦ ஶதரச்சு.஋ன்ஷண வ஡ரிப௅ம்ன.ெீ஬ர஬ின் ெட்ஷடஷ஦ப் திடித்து "இப்ஶதர உணக்கு ெந்ஶ஡ர஭஥ரய்஦ர...... ஢ரனும் அ஬ல௃ம் ெரகஶ஬ண்டி஦து஡ரன்.

ெறன ஢ற஥றடங்கல௃க்குப் திநகு அ஬ள் கண்கபில் இபேந்து எற்ஷநத் துபி ெறந்஡ற஦து..உன்ஷண ஋ன் கண்ட௃க்குள்ப ஷ஬ச்சுப் தரர்த்துப்ஶதன். கண்டிப்தர உன் ப௃ல௅ெம்஥஡ம் இல்னர஥ல் ஢஥க்குள்ப ஋துவும் ஢டக்கரது..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அதுணரன஡ரன் வெரல்ஶநன்."஋ன்று கூநற஬ிட்டு அ஬ள் ப௃கம் தரர்த்஡ரன்.அது இந்஡ ஡ரனறஷ஦ உன் கல௅த்஡றல் கட்டிணர஡ரன் கறஷடக்கும்..ஶதர அ஬னுடன் ஋ன்று ெ஭ற஦ின் உள்ல௃க்குள் எபே கு஧ல் ஶகட்க அ஬பின் ஬ட்ட கண்கபின் இஷ஥கள் ஥ட்டும் எபே஡டஷ஬ ப௄டித்஡றநந்஡து.... அஷ஡ஶ஦ ெம்஥஡஥ரகக்வகரண்டு அ஬ள் கல௅த்஡றல் ஡றபே஥ரங்கல்஦த்ஷ஡ பூட்டிணரன்...அதுக்கு ஋வ்ஶபர ஬பே஭ம் கரனம் ஆணரலும் ஢ரன் கரத்஡றபேப்ஶதன். இ஬ன் ஦ரவ஧ன்று வ஡ரி஦ரது... ெீ஬ர."஋ன்று வ஥ல்னற஦ கு஧னறல் ஶகட்க ெ஭றம்஥ர ஋ன்ந ஬ரர்த்ஷ஡ அ஬ள் உ஦ிர் ஬ஷ஧ வென்று ஡ரக்கற஦து.. All rights reserved to Sakthi Page 109 .அதுக்கு ஋ணக்கு உரிஷ஥ ஶ஬ட௃ம். இ஬னுக்கு உன்ஷண திடிக்கு஥ர வ஡ரி஦ரது ஆணரல் இந்஡ ஢ற஥றடம் ப௃஡ல் உணக்கு ஡ரய் ஡ந்ஷ஡ ஆெரன் அஷணத்தும் இ஬ந்஡ரன்..ஆணர ஋ன்ஷண தரர்த்஡ர உணக்கு அபேவ஬றுப்தரஶ஬ர வகட்ட஬ணரஶ஬ர வ஡ரிஞ்ெர வெரல்லு ஢ரன் ஶதர஦ிடுஶநன்.஢ல்ன஬ணர வகட்ட஬ணர வ஡ரி஦ரது."ெம்஥஡஥ர ெ஭றம்஥ர.

(வ஡ரடபேம். ஡ரம்தத்஦ம் இல்னர஥ல் அன்பு அன்பு அன்ஷத ஥ட்டுஶ஥ அடிப்தஷட஦ரகக்வகரண்ட எபே ஡றபே஥஠ம்..ெ஧த் உட்தட.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ெ஭ற ெ஭றெீ஬ர஢ந்஡ணரக ஥ரநறணரள். ஡றபே஥஠஥ரகற எபே ஥ர஡ம் ஆகற஬ிட்டிபேந்஡ ஢றஷன஦ில் ெீ஬ர அ஬பிடம் எபே ஬ரர்த்ஷ஡ கூட ெறரித்துப்ஶதெற஦஡றல்ஷன. All rights reserved to Sakthi Page 110 ..) எபே ஢஡ற எபே வதௌர்ண்஥ற-12 "஢ரன் ஶகட்கறந ஋துக்கும் த஡றல் வெரல்னர஥ல் இபேந்஡ர ஋ன்ண அர்த்஡ம். கஷடெற ஬ஷ஧க்கும் ஬ட்டினஶ஦ ீ இபேந்து ெலரி஦ல் தரர்த்து வதரல௅ஷ஡க் க஫றக்கனரம்னு ஢றஷணப்தர....஋ரிந்து ஋ரிந்து ஬ில௅ந்஡ரன்.. ஌ஶணர அந்஡ ஡றபே஥஠த்஡றற்கு ஬ந்஡ அஷண஬பேக்கும் அ஬ர்கபின் இபே஬ரின் அன்பு கண்டு கண்கபில் ஢ீர் ஢றஷநந்஡து..."஋ன்று கர்ெறத்஡ ெீ஬ரஷ஬ கண்஠ர்ீ ஥ல்க தரர்த்஡ரள் ெ஭ற.....

.. அ஬ஷப வென்ஷணக்கு அஷ஫த்து ஬ந்஡ஶ஡ரடு அ஬ன் தடிப்ஷதப௅ம் ஢ம்தி ெரரின் உ஡஬ிப௅டன் இங்குள்ப கல்லூரிக்கு ஥ரற்நறக்வகரண்டரன்.அந்஡ கரனணி஦ின் உள்ப அஷண஬பேக்கும் ெ஭றஷ஦ப் திடித்து஬ிட்ட஡ரல் அ஬ஷப அ஬ர்கள் ஬ட்டிற்கு ீ அஷ஫த்து஬ந்து஬ிடு஬ர்.. எபேஶ஬ஷப அ஬ர் கு஠ஶ஥ இப்தடித்஡ரணர?."஋ன்று ப௃ல௅க்க ப௃ல௅க்க டரக்டர் டரக்டர் டரக்டர் ஡ரன்..஋ணஶ஬ ஡ணிஷ஥ ெ஭றஷ஦ அண்டஶ஬ இல்ஷன.எபேஶ஬ஷப ஋ன்ஷண திடிக்க஬ில்ஷனஶ஦ர.....இ஧வு அ஬ன் ஋ந்஡ ஶ஢஧ம் ஬பே஬ரன் தூங்கு஬ரன் ஋ன்று கூட ெ஭றக்கு வ஡ரி஦ரது...அந்஡ அப஬ிற்கு உஷ஫த்஡ரன். அ஬ன் அப்தடி இபேந்஡ரனஶ஦ அ஬ல௃க்கு அ஬ள் தஷ஫஦ ஋ண்஠ங்கள் வகரஞ்ெம் வகரஞ்ெ஥ரக ஥ஷநந்து அ஬ஷணப் தற்நற஦ ஋ண்஠ங்கஶப ஢றஷநந்஡றபேந்஡து. இவ்஬பவு வெய்ப௅ம் ெீ஬ர஬ின் இந்஡ ஡றடீர் இறுக்கத்஡றற்கு ஥ட்டும் கர஧஠ம் வ஡ரி஦ஶ஬ இல்ஷன.. தின் தகு஡ற ஶ஢஧஥ரக க்ப ீணிக்கறல் ஶ஬ஷன வெய்஡ரன்... "஌ன் டரக்டர் ஶகர஬ப்தடுகறநரர்?. All rights reserved to Sakthi Page 111 ..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai எபேஶ஬ஷப ஡ன்ணரல் ஡ரன் அ஬ன் வதற்ஶநரர்கள் அ஬ஷண ஌ற்கர஥ல் ஶதரணரர்கள் ஋ன்ந க஬ஷனஶ஦ர ஋ன்று ஢றஷணத்து ெ஭ற அப்தடிஶ஦ இபேந்து஬ிட்டரள்.. ெீ஬ர அ஬ஷப எபே ஡கப்தன் ஸ்஡ரணத்஡றல் இபேந்து தரர்த்துக்வகரண்டரன்.

.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அ஡றலும் இன்று ெ஧த் ப௄ன஥ரக அ஬ள் தள்பித்ஶ஡ர்஬ின் ப௃டிவுகள் வ஡ரி஦஬ந்஡றபேந்஡து. ஆட் தினறம்ஸ் தண்஠னும்னு ஆஷெ.."஋ன்று கறண்டனரக ஶகட்க ெ஭றக்கு ப௃஡ல் ஡டஷ஬஦ரக ஶகரதம் ஬ந்஡து."஋ன்று ஥ணதுக்குள் கூநறக்வகரண்டு அ஬ஷப ஶ஥லும் ெலண்ட ஆ஧ம்திக்க ெ஭ற வ஬குண்டு... ஋ணக்கு ஬ிஸ்கரம் தடிக்கட௃ம்....இப்தடி ஢றஷந஦ னட்ெற஦ங்கள் இபேக்கு.. ஆணரல் ஢ீங்க ஌ற்கணஶ஬ தூங்கர஥ உஷ஫க்கறநீங்க... அந்஡ ஆணந்஡ணின் ெறத்஧஬ஷ஡கல௃க்கு ஥த்஡ற஦ிலும் அ஬ள் 90 ெ஡஬ிகற஡ம் ஬ரங்கற ஶ஡ர்ச்ெறப்வதற்நறபேந்஡ரள். அ஡ற்கு அ஬ள் கண்கபில் கண்஠ஷ஧ ீ கண்டதும் ெீ஬ர "அல௅஬து ஋ணக்குப் திடிக்கரதுன்னு ஢ரன் ஌ற்கணஶ஬ வெரல்னறபேக்ஶகன்.இணிஶ஥ கறண்டல் தண்஠ங்க ீ அவ்ஶபர஡ரன்...அஷ஡ தரர்த்஡ ெீ஬ர "அப்தடித்஡ரன் உணக்கு ஶகரதம் ஬஧ட௃ம். ஢ரன் எண்ட௃ம் ஶெரம்ஶதநற இல்ன.இ஡றல் ஋ன் தடிப்பு All rights reserved to Sakthi Page 112 . ஶதசுடி வெல்னம்.. அ஬ள் ஶ஥லும் ஋ன்ண வெய்஦ப்ஶதரகறநரள் ஋ன்று ெீ஬ர த஡றல் கூநர஥ல் அ஬ன் ப௃கத்ஷ஡ஶ஦ தரர்க்க ஶகட்க அ஡ற்கு ெ஭ற அ஡ற்கு கூநற஦து ஡ரன் ஆ஧ம்த ஬ரக்கற஦ம்.."ஶதரதும் டரக்டர்.஢ீ ஬ரய்஡றநந்து ஶதெட௃ன்னு ஡ரஶண இவ்ஶபர ஢டிக்கறஶநன்.த஡றல் வெரல்லு ஌ன் இவ்஬பவு ஢ரள் ஬ட்டினஶ஦ ீ இபேந்து ஶெரம்ஶதநற ஆகறட்டி஦ர....

எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai

வெனவு ஶ஬ந.."஋ன்று கறட்டத்஡ட்ட
ப௄ன்று ஥ர஡ங்கள் க஫றத்து இவ்ஶபர ஬ரர்த்ஷ஡கள் ஶதெற஦஡ரல் தடதடப்தில்
அ஬ள் உடல் ஢டுங்கற஦து..
அ஡ற்கு ஶ஥ல் ஡ரங்கப௃டி஦ர஥ல் ஶகர஫றக்குஞ்சு ஶதரல் ஢டுங்கும் அ஬ஷப
஬ரகரக வ஢ஞ்ஶெரடு அஷ஠த்துக்வகரண்டரன்.

"ெ஭றம்஥ர...ெரரி..ெரரி..இணிஶ஥ உன்ஷண எண்ட௃ம் வெரல்ன஥ரட்ஶடன்..இங்க
தரபே..
உணக்கு வெய்நதுன ஋ணக்கு ஋ந்஡ கஷ்டப௃ம் இல்ஷன..஢ீ ஬ரய் ஡றநந்து
ஶதெட௃ம்னு஡ரன் எபே ஥ரெ஥ர

இந்஡ தரடு...இன்ஷணக்ஶக எபே ஢ல்ன கரஶனெறன அப்பிக்ஶக஭ன் ஬ரங்கறட்டு
஬ர்ஶநன்..ெரி஦ர."஋ன்று ெறரித்஡ப்தடி கூந
ெ஭ற ஡றபே஡றபேவ஬ண ஬ி஫றத்து,"டரக்டர் அப்த இவ஡ல்னரம் ஢டிப்தர..?"஋ன்று
ஶகட்க
ெீ஬ர அ஬ள் ஶகட்டது ஶதரனஶ஬,"ஆ஥ரம்..."஋ன்று சு஬஧த்ஶ஡ரடு கூநற ெறரித்து
"ஆ஥ரம் ெ஭றம்஥ர...஢ரன் அப்தடி இறுக்க஥ர இபேந்஡஡ரன஡ரன் ஢ீ ஋ன்ண
தத்஡றஶ஦ ஢றஷணச்சு

உன்ஶணரட ஶெரகத்துன இபேந்து வ஬பிஶ஦ ஬ந்஡..஢ரன் இன்ஷணக்கு உன்ண
ெலண்டிணதுணரன஡ரன்
இவ்ஶபர ஢ரள் க஫றச்சு ஶதெறபேக்க..உண்ஷ஥ஷ஦ வெரல்லு இவ்ஶபர ஢ரள்
஢ரம் வ஡ரி஦ர஥ இந்஡ ப௃சுடுகறட்ட ஥ரட்டிக்கறட்ஶடரஶ஥ன்னு ஡ரஶண
஢றஷணச்ஶெ.."஋ன்று ஶகட்க

ெ஭ற வ஥னற஡ரக ெறரித்து,"ஶெ..அப்தடிவ஦ல்னரம் இல்ன டரக்டர்.."஋ன்று
கூநறணரள்..

All rights reserved to Sakthi

Page 113

எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai

அரி஡ரக பூத்஡ அ஬ள் புன்ணஷகஷ஦ ஥ணதுக்குள் தத்஡ற஧ப்தடுத்஡ற஦஬ன்
"எஶக..இணிஶ஥

இந்஡ ெண்ஷட ஋ல்னரம் ஶ஬஠ரம்..ப்வ஧ண்ட்மர

இபேக்கனரம்..ப்஧ண்ட்ஸ்"஋ன்று ஷகஷ஦ ஢ீட்ட
ெ஭ற ஡஦ங்கறப் தின் ஡ன் ஷகஷ஦ ஢ீட்டிக்குலுக்கறணரள்..தின் ெீ஬ர
அ஬ள் கன்ணத்ஷ஡ ஡ட்டி,"஡ட்ஸ் குட் ஶகர்ள்...஢ரன் கறபம்புஶநன்..
இன்னும் வகரஞ்ெ ஢ரள்ன கரஶனஜ் ஶதரகட௃ம்..இப்தஶ஬ ஢ல்னர தூங்கற
வ஧ஸ்ட் ஋டு..ெரி஦ர.."஋ன்று

குறும்தரக கூநற஬ிட்டுச் வெல்லும் ெீ஬ரஷ஬ஶ஦ ஢ன்நறப்வதபேக்குடன்
தரர்த்஡ரள் ெ஭ற.
ெ஭ற வகரஞ்ெம் வகரஞ்ெ஥ரக ஡ன் ஶெரகத்ஷ஡ ஬ிட்டு வ஬பிஶ஦ ஬஧த்
து஬ங்கறணரள்.
அ஬ல௃க்கும் ெீ஬ர஬ிற்கும் இஷட஦ில் எபே அ஫கரண ஢ட்பு உண்டரணது..
ெ஭ற எபே புகழ்ப்வதற்ந கல்லூரி஦ில் ஬ிஸ்கரம் தடிக்க ஆ஧ம்தித்஡ரள்...
ப௃஡னறல் அஷண஬ரிடப௃ம் ஬ினகறச் வென்ந஬ள் தின் வகரஞ்ெம் ெகெ஥ரக
த஫க ஆ஧ம்தித்஡ரள்..

புத்஡றெரனற ஥ர஠஬ி஦ரகவும் இபேந்஡஡ரல் அ஬ல௃க்கு கல்லூரி இணிஷ஥஦ரக
இபேந்஡து..
ஆணரலும் ஥ஷ஫ ஢ரட்கள் இடி ஥றன்ணல் ஡ங்கள் ஆட்ெற வெலுத்தும்
஢ரட்கபில்

அ஬ஷபப௅ம் ஥ீ நற அந்஡ ஢ரட்கள் ஞரதகம் ஬பேம்..஢ர ஬நண்டு
உடம்ஷத இல௅த்துக்வகரண்டு ஡ஷனஷ஦ப் திடித்துக்வகரண்டு தடுக்ஷக஦ில்
க஡று஬ரள்..

All rights reserved to Sakthi

Page 114

எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai

தடுக்ஷக஦ில் வ஥த்ஷ஡஦ில் ெ஭ற தடுத்஡றபேக்க ஡ன் கல௅த்து ஬னற தி஧ச்ெறஷண
கர஧஠஥ரக
கல ஶ஫ எபே ஬ிரிப்ஷத ஥ட்டும் ஬ிரித்து ஡ஷன஦ஷ஠ கூட ஷ஬க்கர஥ல்
தடுப்தரன் ெீ஬ர..

அ஬ள் இப்தடி க஡றும் ஶதரது ஶ஬று ஬஫ற஦ின்நற அ஬ஷப அஷ஠த்து
அ஬பிடம்
வகரஞ்ெம் வகரஞ்ெ஥ரக ஶதெற ஆறு஡ல் தடுத்து஬ரன்..
"ெ஭றம்஥ர..இங்க தரபே எண்ட௃஥றல்ன..அவ஡ல்னரம் ப௃டிஞ்சு ஶதரச்சுடர..அந்஡
஢ரஶ஦ வெத்துட்டரன்஥ர...

஢ீ ஬ர஫ட௃ம்஥ர..஥நந்துபேடர...ப்ப ீஸ்.."஋ன்று ெ஥ர஡ரணப்தடுத்஡ற
அ஬ள் ஡ஷன஦ில் ஬ரகரக ஡ட்டிக்வகரடுத்துக்வகரண்ஶட
"தச்ஷெ஥ஷனப் பூவு.஢ீ உச்ெற஥ஷன ஶ஡பே..
குத்஡ங்குஷந ஌து ஢ீ ஢ந்஡஬ணத்ஶ஡பே...
அ஫ஶக வதரன்னு஥஠ி ெறரிச்ெர வ஬ள்பி஥஠ி
கறபிஶ஦ கண்ட௃நங்கு தூரி தூரி..."஋ன்று வ஥ல்னற஦கு஧னறல் தரட அ஬ள் கண்
஢றத்஡றஷ஧ஷ஦த் ஡ல௅வும்

தின் இ஧வு ப௃ல௅க்க வ஥த்ஷ஡஦ில் அ஥ர்ந்து அ஬ஷப ஥டி஦ில்
ெரய்த்துக்வகரண்டு வதரட்டுத்தூக்கம் இல்னர஥ல்
அ஬ஷபஶ஦ தரர்த்துக்வகரண்டிபேப்தரன் அ஬ன்...
இப்தடி஦ரக ெறநறது ெறநற஡ரக ஶ஡நற஦ அ஬ள் எபே குறும்புப்வதண்஠ரக
஥ரநற஦஡றற்கு கர஧஠ப௃ம்ெரட்ெரத் ெீ஬ர஡ரன்..

எபே஢ரள் வெடிகல௃க்கு ெ஭ற ஡ண்஠ர்ீ ஊற்நறக்வகரண்டிபேக்க

All rights reserved to Sakthi

Page 115

எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai

அ஬ஷப ஬ம்தில௅த்துக்வகரண்ஶட இபேந்஡ரன் ெீ஬ர...அ஬ள் ப௃ஷநப்பு
என்நறற்கும் அ஬ன் அஞ்ெ஬ில்ஷன..

எபேக்கட்டத்஡றல் ஡ரங்கப௃டி஦ர஥ல் ஡ண்஠ர்ீ திடிக்கும் ஶயரஷம அ஬ன்
தக்கம் கரட்ட
ெீ஬ர஬ின் ஡ண்஠ர்ீ அதிஶ஭கம் ஢டந்஡து..ஆணரல் ெ஭றஶ஦ர அ஬ன் ஋ன்ண
வெய்஬ரஶணர ஋ன்று த஦ந்து ஢றற்க

அ஬ன் அ஬பிடம் வ஢பேங்கற ஬ந்து அந்஡ ஶயரஷெ திடுங்கற அ஬ள் ஶ஥ல்
஡ண்஠ ீர் அடித்஡ரன்.
ெ஭றக்கு கு஭ற஦ரகற஬ிட இன்வணரபே ஶயரஷம ஋டுத்து அ஬ன் ஶ஥ல்
஡ண்஠ ீர் அடித்஡ரள்...

இப்தடி஦ரக அ஬ள் குறும்புத்஡ணத்ஷ஡ அ஬ன் வ஬பிக்வகரண்டு஬ந்஡ரன்..
அ஡ன்தின் அ஬பரகஶ஬ அந்஡ கரனணி஦ில் ஬ெறப்த஬ர்கபிடம் ஢ட்பு
வகரண்டரள்...

அ஬பின் கு஫ந்ஷ஡த் ஡ணம் அஷண஬பேக்கும்திடித்துப்ஶதரணது..இபே஬பேம்
கர஡ல் ஡றபே஥஠ம்
வெய்஡஬ர்கள் ஶதரன ஋ன்று அஷண஬பேம் ஢றஷணத்஡ணர்..அஷ஡ஶ஦ இபே஬பேம்
ஆஶ஥ர஡றத்஡ணர்..ஶ஬று ஬஫ற..??

தி஦ரஶணர கறபரஸ்,குக்கரி கறபரஸ்,வடன்ணிஸ் கறபரஸ் ஋ன்று ஋ல்னர
கறபரமளக்கும் அனுப்திணரன்..
அ஬ல௃ம் ஆர்஬த்துடன் வென்நரள்..எபே குறும்பு ஢றஷநந்஡ சுட்டிப்வதண்஠ரக
஥ரநறணரள்..

ெீ஬ரவுடன் ெண்ஷட஦ிட்டரள்,஬ர஡ம் வெய்஡ரள்,அ஬ஷண ஡ஷனஷ஦
தீய்த்துக்வகரள்பச் வெய்஡ரள்...஬ிஷப஦ரட்டரகத்஡ரன்..

All rights reserved to Sakthi

Page 116

எபே த஠ப்திெரஷெ ஡ன் ஬ரழ்க்ஷகத்துஷ஠஦ரக்க ஢றஷணத்஡ஷ஡ப௅ம் அ஬பரல் ஥ன்ணிக்கஶ஬ ப௃டி஦஬ில்ஷன இன்று ஬ஷ஧. இஷடப்தட்ட கரனத்஡றல் ெ஧த் ஋வ்஬பஶ஬ர அ஬பிடம் ஶதெப்தரர்க்க ெ஭ற அ஬ஷண ஥ன்ணிக்கஶ஬ இல்ஷன... ெீ஬ர஬ின் உத஦த்஡றல் இப்வதரல௅வ஡ல்னரம் ஬ரய் ஡றநந்ஶ஡ ஡றட்ட ஆ஧ம்தித்஡ரள்.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai எபே கு஫ந்ஷ஡ ஋ப்தடி ஡ன் ஡ர஦ின் ஷகப்திடித்து ஢டக்குஶ஥ர அப்தடித்஡ரன் ெீ஬ரஷ஬ப் தற்நறக்வகரண்டு அ஬ள் ஬பர்ந்஡ரள்.. ெீ஬ர ஡ன் தட்டஶ஥ற்தடிப்ஷத ப௃டிக்க அ஬ர்கள் ஬ரழ்க்ஷக ஡஧ம் உ஦ர்ந்஡து. தடிக்கும் ஶதரஶ஡ அ஬ள் வெய்஡ தி஧ரவெக்ட் என்று அ஬பேக்கு ஥றகவும் திடித்துப்ஶதரய்஬ிட இந்஡ ெறறு ஬஦஡றனஶ஦ அ஬ஷபப் த஠ிக்கு அ஥ர்த்஡றணரர்... அ஬ன் ஆணந்஡ஷண ஢ம்தி஦ஷ஡ப௅ம்..தின் வகரஞ்ெம் வகரஞ்ெ஥ரக கறரிஶ஦ட்டிவ் வயட் ஋ன்ந த஡஬ிக்கு எபே ஬பேடத்஡றற்குள் ஬ந்஡ரள். ஢ல்ன ஥பேத்து஬஥ஷண஦ில் அ஬னுக்கு ஶ஬ஷன கறஷடத்஡து..தி஧தனப௃ம் அஷடந்஡ரன்.. இப்தடி தடிதடி஦ரக அ஬ள் ப௃ன்ஶணநறணரலும் அ஬ர்கள் ஡றபே஥஠ ஬ரழ்க்ஷக All rights reserved to Sakthi Page 117 .ஆணரலும் இன்று ஬ஷ஧ அந்஡ ஬ட்ஷட ீ ஥ரற்ந அ஬ர்கல௃க்கு ஬ிபேப்த஥றல்ஷன. ெறன ஬பேடங்கல௃க்குப்திநகு அ஬ள் ஡ன் தடிப்ஷத ஶகரல்ட் வ஥டலுடன் ப௃டிக்கவும் கரர்ஶனண்ட் அட்஬ர்ஷடெறங்கறனறபேந்து ஬ிஸ்஬஢ரத்஡றன் அஷ஫ப்பு ஬ந்஡து...

அ஡ணரல்஡ரன் இன்று கரஷன அ஬பின் ஶெரகத்஡றற்கு கர஧஠ம்.அ஬ள் ஡ன்ஷண ஥ன்ணிக்கர஬ிட்டரலும் அ஬ஷப வகரஞ்ெ ஢ரபர஬து அபேகறல் இபேந்து தரர்க்கனரஶ஥ ஋ன்று஡ரன் ஡ரன் வென்ஷண ஬ந்஡றபேப்த஡ரக வெரல்னற தர஧ம் ஢றஷநந்஡ கு஧லுடன் ப௃டித்஡ரன் ெ஧த்..கண்கபில் ஢ீர் ஡ல௅ம்த ஢றன்நறபேந்஡ அ஬ன் ப௃கத்ஷ஡ தரர்க்க ப௃டி஦ர஥ல் ெறந்து வெல்ன அ஬ள் ஷகஷ஦ப் திடித்து ஡டுத்஡ அ஬ன் "஋ன்ண ஋ன் ெ஭றஷ஦ப் தற்நற இப்த஬ர஬து புரிந்துக்வகரண்டர஦ர?"஋ன்று ஶகட்க ெறந்து வ஥னற஡ரகெறரித்து஬ிட்டு ஡ரன் ஌ன் அவ்஬ரறு கூநறணரள் ஋ன்ந கர஧஠த்ஷ஡ கூநறணரள் அஷ஡ ஶகட்ட அ஬ன். ஆணரல் ஧ரெஶெகரின் ஶதச்சு அ஬ள் ஥ணஷ஡ கு஫ப்தி஬ிட்டிபேந்஡து."ஏஹ்.ஆணரல் இந்஡ அ஬ெ஧க்கர஧ன் ஥ட்டு஥றல்ஷன ஋ன்நரல் ஋ன் ஶ஡ர஫றக்கு ெீ஬ர ெரஷ஧ப்ஶதரல் All rights reserved to Sakthi Page 118 ..."இல்ன உங்க ஶ஥ன ஋ணக்கு இபேக்கறந உ஠ர்வு ஶ஬ந...அஷ஡ப் தற்நற இபே஬பேஶ஥ க஬ஷனப்தட்ட஡ரகஶ஬ வ஡ரி஦஬ில்ஷன...எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai இன்று ஬ஷ஧ அப்தடிஶ஦ ஡ரன் இபேக்கறநது.அஷ஡ வெரல்ன கூடி஦ சூழ்஢றஷன இது஬ல்ன இன்வணரபே ஢ரள் வெரல்ஶநன்..அப்தடின்ணர இப்த உணக்கும் ஋ன்ஶ஥ன வ஬றுப்பு ஬ந்஡றபேக்கும் இல்ஷன஦ர?"஋ன்று ஬ி஧க்஡ற கு஧னறல் ஶகட்க ெறந்து..

஢ீங்கல௃஥ர..஢ரஶண வ஢ரந்துப்ஶதரய் ஬ந்஡றபேக்ஶகன்..஌஡ர஬து வதரண்ட௃ உங்கறட்ட தி஧ப்ஶதரஸ் தண்஠ிட்டரபர உன் வதரண்டரட்டி அடிப்தின்ணிட்டரஶபர."஋ன்று வகஞ்ெ ஢ம்தி ெறரித்஡ப்தடி. ெீ஬ர அப்தடி அ஥ர்ந்஡றபேந்஡ஷ஡ப் தரர்த்து ஢ம்தி "஋ன்ஷணய்஦ர ஡ஷன஦ில் ஷகஷ஬ச்ெறட்ட..?"஋ன்று ஆ஧ம்திக்க ெீ஬ர வதபேப௄ச்சுடன்.இது என்று ஶதர஡ர஡ர.உங்க ஶ஥ன உள்ப ஶகரதம் ஶதரக்க.஋ன்ண பூரிக்கட்ஷட஦ர."அப்த கண்டிப்தர உன் வதரண்டரட்டிக்கறட்ட அடி஬ரங்கறபேக்க.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai எபே துஷ஠ கறஷடத்஡றபேக்கரது........ ஢ம்தி ெரர் த஠ி஦ில் இபேந்து ஏய்வுப்வதற்நரலும் அ஬ர் கனகனப்ஶதச்சும் அடர஬டித்஡ணப௃ம் அ஬ஷ஧ ஬ிட்டு ஏய்வுப்வதந ஬ில்ஷன."஋ன்று கூநற஬ிட்டு அ஬ன் ப௃கம் தரர்க்க ஢ர஠ி஬ிட்டு ெற஬ந்஡ ப௃கத்துடன் எடிணரள்.. அஶ஡ ஶ஢஧ம் வென்ஷண஦ில் உள்ப ஢ம்தி ெரரின் ஬ட்டில் ீ ஡ஷனஷ஦ப் திடித்஡ப்தடி அ஥ர்ந்஡றபேந்஡ரன் ெீ஬ர..ப்ப ீஸ்....஡ன் எஶ஧ ஥கன் தட்டஶ஥ற்தடிப்ஷத அவ஥ரிக்கர஬ில் தடிக்க அ஬பேம் அ஬ர் ஥ஷண஬ிப௅ம் வென்ஷண஦ில் ஡ங்கற஦ிபேந்஡ணர்..?"஋ன்று ஶகட்க All rights reserved to Sakthi Page 119 . அந்஡ ஶதச்சும் ெறரிப்பும் அ஬னுக்குள் புது஬ி஡ உ஠ர்ஷ஬த் ஶ஡ரற்று஬ிக்க எபே஬ி஡ ஧ெஷணப௅டன் அ஬ள் ஏடு஬ஷ஡ஶ஦ தரர்த்துக்வகரண்டிபேந்஡ரன் ெ஧த்.."ெரர்.

எண்ட௃ம் தி஧ச்ெறஷண இல்ன......."஋ன்று ஶகட்க ெீ஬ர அ஬ஷ஧ ஷக஦஥஧த்஡ற..இப்தடிஶ஦ ஶதெறட்டிபேந்஡ீங்க ஢ரன் பூரிக்கட்ஷடஷ஦ ஋டுக்கஶ஬ண்டி ஬பேம்.இப்தடி ப௄ஞ்ெறன அடிச்ெ஥ர஡றரி....அ஬ன் ஋ன்ண஡ரன் வெரல்ன஬ர்நரனு ஶகல௃ங்கஶபன்."஋ன்று அ஥ர்த்஡றணரர்.஢ம்தி.஢டந்஡ஷ஡ வெரல்லு ஶ஥ன். ஢ம்தி.."஋ன்நரன் ஡ஷனக்குணிந்து ஷ஥஡றனற ஡ர்஥ெங்கட஥ரக உள்ஶப வெல்ன ஋த்஡ணிக்க ஢ம்தி ........ெீ஬ர ஢ம்஥ ஥கன் ஥ர஡றரி."யப்தர ெறரிச்ெறட்டி஦ர. All rights reserved to Sakthi Page 120 ....ெரர் ஋ன்ண ஶகட்டரலும் எபே கர஧஠ம் இபேக்கும். ெீ஬ர அ஬ஷ஧ ஆது஧த்துடன் தரர்த்஡ரன்..஢ீ இபேந்஡ர ஋ன்ண.?"஋ன்று அ஡றர்ந்஡ரர்.ஆணரல் ஢ம்திஶ஦ர அ஬ணிடம் ஶகரத஥ரக ஡றபேம்தி "஌ண்டர ஢ீ ஆம்தஷப஡ரஶண ."஋ன்று வதரட்டில் அடித்஡ரற்ஶதரல் ஶகட்டரர்..."஢ீங்க இபேங்க ஷ஥஡றனறம்஥ர.."அடப்தர஬ி.. அஷ஡ தரர்த்து ெறரித்஡ரன் ெீ஬ர.அப்த இன்னும் உங்க வ஧ண்டு ஶதபேக்குள்ப எண்ட௃ம் ஢டக்கஷன஦ர.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அ஬ர் ஥ஷண஬ி ஷ஥஡றனற"யய்ஶ஦ர.."஋ன்று ஥ற஧ட்ட ஢ம்தி ஬ரய்வதரத்஡ற அடங்கற஦து ஶதரல் ஢டித்஡ரர்.ஷ஥஡றனற ஡ரப ப௃டி஦ர஥ல் "஋ன்ணங்க ஢ீங்க." ெீ஬ர எபே வதபேப௄ச்ெறற்குப்தின் ெ஭ற ஡ன்ஷண இ஧ண்டர஬து ஡றபே஥஠ம் வெய்஦க்கூநற ஬ற்புறுத்து஬ஷ஡ப௅ம் ஶ஢ற்று ஥ரஷன ஢டந்஡ கஶபத஧த்ஷ஡ப௅ம் கூநறணரன். ெீ஬ர .."ஆ஥ர ெரர். ஥ற்ந இபே஬பேஶ஥ அ஡றர்ந்஡ணர்."இபே ஷ஥த்து.

..ஆணரல் ஍ந்து ஬பே஭ம் ெீ஬ர.அ஬ல௃க்கும் ஋ணக்கு ஬஦சு஬ித்஡ற஦ரெம் வகரஞ்ெம் அ஡றகம். ஢ம்தி ெறரித்஡ப்தடி.. ெ஭ற ஬ி஭஦த்துன ஢ீ அ஬ ஥ண஢றஷனஷ஦ வகரஞ்ெம் ஡ப்தர ெட்ஜ் தண்஠ிட்ட ெீ஬ர..? ஍ந்து ஬பே஭஥ர ஥ணசுக்குப் திடிச்ெப்வதரண்ட௃க்கறட்ட இபேந்து ஬ினகறபேக்கறஶ஦ அ஡ரன் ஋ணக்ஶக ெந்ஶ஡கம் ஬ந்஡றபேச்சு.."஋ன்நரன் ெற்றும் அெ஧ர஥ல்.அதுக்கு அ஬ தண்஠ ஆர்ப்தரட்டம்..........அ஡ணரல்஡ரன் அ஬ல௃க்கு இந்஡ இ஧ண்டர஬து ஡றபே஥஠ ஋ண்஠ஶ஥ ஬ந்஡றபேக்கு.அ஬ஶபரட இந்஡ கு஫ப்தத்துக்குக் கர஧஠ஶ஥ ஢ீ஡ரன். அ஬ஷப கு஫ந்ஷ஡஦ரஶ஬ தரர்த்துட்ஶடன்.ஶ஢த்து ஢ரஶண ஬ரய்஡஬நற ஶகட்ஶடன்.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஆ஥ர ெரர் ஢ரன் எபே பூ஧஠ ஆம்தஷப஡ரன்.."உணக்கு ஶகரதஶ஥ ஬஧ர஡ர ஶ஥ன்."஋ன்று கூந ெீ஬ர அ஡றர்ந்஡ரன்." ெீ஬ர.உன்ஷண அநற஦ர஥ஶன அ஬ ஥ணசுன அ஬ள் ஡றபே஥஠ ஬ரழ்க்ஷகக்குத் ஡கு஡ற஦ரண஬ இல்ஷன ஋ன்ந ஋ண்஠த்ஷ஡ ஬ிஷ஡ச்ெறபேக்க....ஶதெனரம்.ஆடனரம். ஢ீ ஋ன்ண தண்஠ிபேக்க வ஡ரிப௅஥ர?." "ஆ஥ர ெீ஬ர. அ஬ள் ெறரிக்கனரம்.தரடனரம் ஆணரல் அடி஥ணெறல் ஡ரழ்வு஥ணப்தரன்ஷ஥ ஥ண்டிக்கறடக்கு அ஡ரன்..஢ரன் ஌ன் இஷ஡ ஶகட்ஶடன்னு வ஡ரிப௅஥ர. "஋ன்ண ெரர் வெரல்நீங்க.஋ப்தடி ெரர்"஋ன்று கு஫ம்த All rights reserved to Sakthi Page 121 .."ஆணர ெரர்.஋ப்தடி ெரர் ஢ரன் அ஬க்கறட்ட.஢ீ ப௃஡ல்ன அ஬ள் கறட்ட இபேந்து ஬ினகற஦ிபேந்஡து ஡ப்ஶத இல்ஷன.... இப்த அ஬ உன்ஷண ஬ிட்டு ஬ினகுநதுக்கு ெீஶணரஃஶதரதி஦ர கர஧஠஥றல்ன ஡ரழ்வு ஥ணப்தரன்ஷ஥஡ரன் கர஧஠ம்...

.....அ஬ ஶ஢த்து த஡ற்நப்தட்டதுக்கு கர஧஠ம் ஢ரன் வெரன்ண ஡ரழ்வு ஥ணப்தரன்ஷ஥஡ரன்.஋ங்க திஷ஧஬ெறஷ஦ டிஸ்டர்ப் தண்஠ிக்கறட்டு.... ஢ம்தி அஷ஡ கண்டு..க஬ஷனப்தடரஶ஡. உன் ஢ல்ன ஥ணசுக்கு ஋ல்னரம் ஢ல்ன஡ரஶ஬ அஷ஥ப௅ம்.யப்தர..வகரஞ்ெம் கஷ்டப்தடட௃ம்..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஢ம்தி.஋ப்தடி இபேந்஡ வதரண்ட௃ இப்தடி ஥ரநற஦ிபேக்கர கூடி஦ ெலக்கற஧ம் ஢ீங்க வ஧ண்டு ஶதபேம் ஶெபே஬ங்க.஢ீ அ஬ ஶ஥ன உணக்கு இபேக்கறந கர஡ஷன ப௄டி ப௄டி ஷ஬ச்ெறட்ட அது஡ரன் ஡ப்தர ஶதரச்சு. ப௃஡ல்ன உன் கர஡ஷன அ஬க்கறட்ட கரட்டு.அதுக்குன்னு கரஞ்ெ ஥ரடு ஥ர஡றரி தரஞ்ெறநரஶ஡." ீ ஋ன்று கூந ெீ஬ர஬ின் ப௃கம் ெற஬ந்துப்ஶதரணது.஬஦சு ஬ித்஡ற஦ரெம் தத்஡ற க஬ஷனப்தடரஶ஡ ெீ஬ர.."அடப்தர஬ி வதரம்தஷப ஥ர஡றரி வ஬ட்கப்தடர஥ ெலக்கற஧ம் ஋ங்கல௃க்கு உன் அம்஥ர அப்தரவுக்வகல்னரம் ஶத஧க்கு஫ந்ஷ஡கஷப வ஧டி தண்ட௃.வதரண்ட௃ங்கல௃க்கு புபே஭ன் கரட்டுந அன்பு஡ரன் ப௃க்கற஦ம்....஋ன்ண ஷ஥த்து.இஷ஡ தரபே உணக்கும் உன் வதரண்டரட்டிக்கும் இபேக்கறந அஶ஡ ஌ல௅ ஬஦சு ஬ித்஡ற஦ரெம்஡ரன் ஋ணக்கும் ஋ன் வதரண்டரட்டிக்கும்.ெ஭றப௅ம் ஢ரனும் எண்஠ர஡ரஶண குக்கரி கறபரமளக்குப்ஶதரஶநரம்.வகரஞ்ெம் வகரஞ்ெ஥ர ஶதச்ெறனப௅ம் வெ஦னறலும் கரட்டு."ஆ஥ர ெீ஬ர."உன்ஷணவ஦ல்னரம் ஋ஷ஡ வகரண்டு ஶ஥ன் அடிக்கறநது...ெந்ஶ஡ர஭஥ர ஬ர஫ஷன.?"஋ன்று ெ஧ெ஥ரக ஶகட்க All rights reserved to Sakthi Page 122 ."஋ன்று ஡ன் ஥ஷண஬ிஷ஦ ஶகட்க அ஬ர்...அங்க அ஬ தண்ந ஶெட்ஷட இபேக்ஶக.ஆணரல் இது ெர஡ர஧஠஥றல்ன. அ஬ன் ஬஦சு இ஧ண்டரம் தட்ெம் ஡ரன்.....஢ரங்க கு஫ந்ஷ஡ வதத்துகஷன.஋ன்ண ஷ஥஡றனற...அ஬ஶப உன் அபேகரஷ஥ஷ஦ ஶ஡டி ஬பே஬ர..

ெீ஬ர குறும்புச் ெறரிப்புடன்... ஌ஶணர அ஬ன் ஥ணம் ஶனெரகற஦ிபேந்஡து."஢ரங்க ஶத஧க்கு஫ந்ஷ஡ஷ஦ வ஧டி தண்ஶநரஶ஥ர இல்ஷனஶ஦ர ஢ீங்க வெகண்ட் யணிப௃னுக்கு வ஧டி஦ரகறட்டீங்கன்னு வ஡ரிப௅து..இந்஡ ஬஦சுன உங்கல௃க்கு திஷ஧஬ெற எண்ட௃஡ரன் குஷந. அந்஡ சு஬ர஧ஸ்஦஥ரண ஢றகழ்வுகல௃க்குக் கரத்஡றபேப்ஶதரம் (வ஡ரடபேம்...இன்ஷண஦ினறபேந்து இந்஡ ெீ஬ரக்குள்ப இபேக்கறந கர஡ல் ஥ன்ணஷண ஢ீ தரர்க்கப்ஶதரஶந.. ஡ரந்஡ரன் அ஬ள் ஥ண஡றல் ஡ப்தரண ஋ண்஠த்ஷ஡ ஬ிஷ஡த்து ஬ிட்ஶடரம்.஢ம்தி ெரர் வெரன்ண஡றல் ஡ப்ஶத இல்ஷன....."஋ன்று ஡ஷன஦ில் அடித்துக்வகரண்டரள். "ெ஭ற வெல்னம்..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஷ஥஡றனற... ஋ண்஠ி எபே ஥ரெத்துன ஢ர஥ எண்஠ர ெரனற஦ர யணிப௄ன் ஶதரகப்ஶதரஶநரம்."஋ன்று கூநற஬ிட்டு அ஬ரிடம் இபேந்து ஬ிஷடப்வதற்று ஬ந்஡ரன்.ெீ஬ர வகௌண்டிங்க் ஸ்டரர்ட்ஸ்.) எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற-13 All rights reserved to Sakthi Page 123 . ...."஋ன்று அஷ஥஡ற஦ரண ஥பேத்து஬ன் ெீ஬ர஬ிற்குள் ஥ஷநந்஡றபேந்஡ துறுதுறு டீன் ஌ஜ் ெீ஬ர ஡ன் சு஦பைதத்ஷ஡க் கரட்ட ஆ஧ம்தித்஡ரன்."வதபே஥ரஶப...அ஡ணரல்஡ரன் ஡ன் கண்஠ம்஥ர ஥பேகுகறநரள்.

.ஆணரல் இந்஡ ஬ி஡ற.த஧஬ர஦ில்ஷனம்஥ர ஢ரன் கல ழ் ப்ஶபரர்ன தில் ஶதரட்டுக்கறஶநன்.. வகௌண்டரில் இபேந்஡ வதண் அ஬னுக்குத் வ஡ரிந்஡ வதண்஠ர஡னரல் அ஬ள் "வெய் ெரர் ஍ந்து ஢ற஥ற஭ம்...஢ீங்க All rights reserved to Sakthi Page 124 ..? ஋ன்று தன ஋ண்஠ங்கள் அ஬ல௃ள் ப௃ந்஡ற஦டிக்க அ஬ஷபக் கண்ட வெய்ஶ஦ர ஌ஶ஡ர ஶதஷ஦க் கண்ட஬ன் ஶதரல் அந்஡ இடத்ஷ஡ ஬ிட்டு ஢க஧ப்தரர்த்஡ரன்.?? ஶ஬ண்டுவ஥ன்ஶந இடித்஡ரஶணர."஋ன்று இணி஦ கு஧னறல் கூந வெய்ஶ஦ர ெறரித்து. ஋ங்ஶக அ஬ள் இன்று ெந்஡றக்கப்ஶதரகும் ஢தஷ஧ப் தற்நறத் வ஡ரிந்஡றபேந்஡ரல் ஬ந்஡றபேக்கஶ஬ ஥ரட்டரள்..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அந்஡ ஭ரப்திங்க் ஥ரனறல் தில் ஶதரடும் இடத்஡றல் கரத்஡றபேந்஡ரள் ஆ஧ர஡ணர."யப்தர ஋ன்ண திெறணஸ் டரக்டிஸ்.வ஬஦ிட் தண்ட௃ங்க. ஆ஧ர஬ிற்கு ஶகரதத்ஷ஡ ஬ிட ஆச்ெரி஦ஶ஥ ப௃஡னறல் ஬ந்஡து..??? ெறநறது ஶ஢஧த்஡றற்குப் தின் ப௃கம் ஥ஷநப௅ம்தடி தன வதரபேட்கஷப ஋டுத்து ஬ந்஡஬ன் அ஬ள்தின் கண்வ஡ரி஦ர஥ல் ஶ஥ர஡ற஬ிட்டரன்.இ஬ன் ஋ங்ஶக இங்ஶக.... ஆ஧ர஡ணர ஶகரதத்துடன் ஡றபேம்திப்தரர்க்க அங்ஶக த஡ற்நத்துடன் ஢றன்நறபேந்஡து வெய்..஡ப்தர ஋டுத்துக்கர஡ீங்க.

. ஋ணக்கு உன் ஶடஸ்ட் வ஡ரி஦ர஡ர.. "ஶததிம்஥ர.உணக்கு இன்ஷணக்கு ஶ஢஧ம்ெரி஦ில்ஷன..அதுவும் ெர஡ர஧஠஥ரக இல்ஷன... ஆ஧ர஡ணரஶ஬ர ஥ண஡றற்குள்.உணக்குப் திடிச்ெ ஥ர஡றரி ஡ரன் ஋ல்னர ட்வ஧மளம் ஋டுத்஡றபேக்ஶகன்..஌ஶணர வ஢டு஢ரட்கள் க஫றத்து வெய்ஷ஦க் கண்டதும் அ஬ள் ஥ண஡றல் தன ஋ண்஠ங்கள் கு஡ற஦ரட்டம் ஶதரட்டது.அ஡ரன் ஋ன்ஷணப்தரர்த்து ஏடுநரன்.஢ரன் எண்ட௃ஶ஥ தண்஠ஷனஶ஦"஋ன்று ஥ண்ஷடஷ஦ப் திய்த்துக்வகரண்டது ஶ஬று ஬ி஭஦ம்.."஋ன்று வகரஞ்ெ All rights reserved to Sakthi Page 125 .டரர்னறங்க்.இப்தடி தரர்க்குது.. வெய்ஶ஦ர ஥ண஡றற்குள்.஢ரன் ஬ஶ஧ன்."஋ன்று ஢ல௅வு஬஡றனஶ஦ குநற஦ரக ஢றன்நரன்."ஶட..஢ரந்஡ரன் வெரல்னறட்ஶடஶண... ஡றடீவ஧ண ஬ி஫றத்஡஬ள் கண்கபில் தட்டரன் வெய். வகரஞ்ெல் கு஧னறல் ஃஶதரணில் ஶதெற஦தடி. ஌வணன்நரல் அ஬ன் எபே வதண்஠ிடம் ஶதசு஬ஷ஡ வ஡ரிந்஡தும் சுட்வடரித்஡து ஆ஧ர஡ணர஬ின் தரர்ஷ஬.."஋ன்ண இந்஡ வதரண்ட௃.... ஋ணஶ஬ தல்ஷனக் கடித்துக்வகரண்டு தில் ஶதரட்டு஬ிட்டு ஶ஡ஷ஬஦ில்னர஥ல் அந்஡ வதண்ஷ஠ ப௃ஷநத்துக்வகரண்டு வெல்ன அந்஡ வதண்ஶ஠ர. ஶதஸ்வ஥ண்ட்டில் கரர்ப்தரர்க்கறங்கறற்குச் வென்று கரரில் ஌நற ஸ்டி஦ரிங்கறல் ஡ஷனஷ஬த்து க஬ிழ்ந்஡ரள்....எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஢ற஡ரண஥ர வெய்ங்க.."஌ஶ஡ர ஡றபேட்டுத்஡ணம் தண்஠ிபேக்கரன்."஋ன்று கூநறக்வகரண்டு கல ஶ஫ வென்நரன்...வெய் எடிடுநர...."஋ன்று கபே஬ிணரள்..

ஶதர் ெம்ப௅க்஡ர..஢ரன் இல்ஷனன்ஶண வெரல்னஷனஶ஦.இபே உன்ஷண ஬ட்டுக்கு ீ ஬ந்து ஷ஬ச்ெறக்கறஶநன்..஋ன் அண்஠ன் வதரண்ட௃.வெய்...உணக்கரக ஶ஬ஷனவ஦ல்னரம் ஬ிட்டுட்டு னண்டணில் இபேந்து ஬ந்ஶ஡ன்ன ஋ணக்கு ஶ஬ட௃ம். எபேத்஡பேம் ஋ன்ஷண ஶகள்஬ிஶகட்க ப௃டி஦ரது இபேந்஡ எஶ஧ அண்஠னும் ஋ன்ஷண கண்டிக்கர஥ல் ஋ன் சுகத்துக்கரகஶ஬ உஷ஫க்கறநரன் ஋ன்ந ஥஥ஷ஡஦ில் குடிவ஬நற஦ில் ஢ரன் எபே வதண்஠ிடம் ஡஬நரக ஢டந்ஶ஡ன் அதுவும் ஋ன் ஬ரழ்஬ில் ப௃஡ல் All rights reserved to Sakthi Page 126 ...."ஶததி."஋ன்று ஶகட்க ஆ஧ர஡ணர. "஋ன்ண ப௃கவ஥ல்னரம் தி஧கரெ஥ர இபேக்கு.புது தட்ெற ெறக்கறடுச்ெர.."஋ன்று ஥ீ ண்டும் ஆ஧ம்தித்஡ இடத்஡றற்ஶக ஬ந்து ஢றன்நரள்.. ஆத்஡ற஧க்கர஧னுக்கு புத்஡ற ஥ட்டு ஆ஧ர஡ணர..ஆணர ஢ீ எபே வதரண்ட௃க்கறட்ட ஡ப்தர ஢டந்துக்கறட்டது உண்ஷ஥஡ரஶண."பெ.஋ல்னரபேம் அ஬ஷப ஶததின்னு கூப்திடு஬ரங்க...."ஆ஥ர ."஋ன்று வெரல்னற஬ிட்டு ஷ஬க்கவும் ஆ஧ர஡ணர அ஡றர்ந்஡ரள்...."இந்஡ ஡டஷ஬ ஶ஬ட௃ம்ணர ஢ரன் ப௃டிவ஬டுத்஡து ஡ப்தர இபேக்கனரம். வெய் எபே ஬ி஧க்஡றவதபேப௄ச்சுடன்.."஋ன்று ஬ரர்த்ஷ஡கபில் இபேக்கும் கடிணம் வகரஞ்ெம் கூட ப௃கத்஡றல் இல்னர஥ல் தி஧கரெ஥ரகப்ஶதெற஦தடி ஬ந்஡஬ஷணத் ஡டுத்஡ரள் ஆ஧ர஡ணர."஋ன்று ஢க்கனரக ஶகட்க வெய் ஃஶதரணில்..."஋ன்ண ெறத்஡ப்தர஬ர.஢ரட்டி.ெறத்஡ப்தர அப்புநம் ஶதசுஶநன்..."ஆ஥ர..஢ரன் ஡ப்பு தண்ஶ஠ன். வகரஞ்ெம்கூட ஥ரி஦ரஷ஡ஶ஦ இல்ஷன..?"஋ன்று த஡ந வெய்.ப௃ல௅க்க ஬ிெரரிக்கர஥ல் ஋வ்ஶபர ஡டஷ஬ ஡ரன் ப௃டிவ஬டுப்த ஬ரழ்க்ஷக஦ில்..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஥றுப௃ஷண ஋ன்ண கூநற஦ஶ஡ர...

......"஋ன்று ஬பேந்஡றணரலும் அ஬ல௃க்குள் இபேந்஡ ப௃ஶெரனறணி அ஬ணிடம் வென்று "ஶய.....஋ல்னரத் ஡ப்பும் ஋ன்ஶ஥ல் ஡ரன்.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஡டஷ஬ அதுவும் ஋ன் ஢ண்தர்கபின் உசுப்ஶதற்நனரல்."஋ன்று கத்஡ வெய் வ஬குண்டு.(அது உணக்கு இப்த஡ரன் வ஡ரிஞ்ெற஡ர...அதுக்கும் ஍ந்து ஬பே஭ம் ஡ண்டஷண அனுத஬ிச்ெறட்ஶடன்..வெத்து஬ிடனரம் ஶதரனறபேக்கு..."஋ன்று All rights reserved to Sakthi Page 127 .ஶெ ஋ன் ஬ரய் இபேக்ஶக அது஡ரன் ஋ணக்கு ஋஡றரி.இபேக்கறந ஶகர஬த்துக்கு உன்ஷண ஋ன்ண தண்ட௃ஶ஬ன்னு வ஡ரி஦ரது.஋ன் அண்஠ன் ஥ற்றும் ஋ன் குடும்தத்஡றணரின் அன்திற்கரக஬ர஬து ஢ரன் ஬ர஫ட௃ம்....஋ன்ஷணஶ஦ ஢ரன் வ஬றுக்கறஶநன்.஋ன்ஷண ஢ல்ன஬ன் ஥ர஡றரி ஢டிக்கறந.. அன்ஷணக்கு அந்஡ வதரண்ட௃க்கு ஢டக்கர஡து இன்ஷணக்கு உணக்கு ஢டந்஡றபேம்.அப்வதல்னரம் ஬னறக்கஷன.஢ரனும் எபே வகௌ஧஬஥ரண஬ர ஬ர஫ட௃ங்கறந வ஬நற஡ரன் இபேந்஡து.?) "஋ன்ஷண ஌ன் அனுவ஬ன்று கூப்திட஥ரட்ஶடங்குநரன்...இணிஶ஥ ஢ம்஥ வ஧ண்டு ஶதபேம் ஶதெறக்கஶ஬ண்டரம் ப்ப ீஸ்.உணக்கு ப௃ன்ணரடி ஢றஷந஦ ஶதர் இப்தடி ஥ஷநப௃க஥ரகவும் ஌ன் ஶ஢஧டி஦ரஶ஬ ஋ங்கறட்ட ஶகட்டுபேக்கரங்க."஋ன்று கூநற஬ிட்டுத் ஡ஷனகுணிந்து ஡ன் கரபேக்குள் வென்நரன். ஆ஧ர஡ணரஶ஬ர ஡ன்ஷணஶ஦ குட்டிக்வகரண்டரள்."ஶய.இப்தடில்னரம் ஢டிச்ெர ஢ரன் ஢ம்திடுஶ஬ன்னு ஢றஷணப்தர..ஆணரல் உன் ப௄ஞ்ெறஷ஦ப் தரர்க்ககூட ஋ணக்கு திடிக்கஷன..஌ன் உன் ஶதஷ஧ஶ஦ ஥நந்துட்ஶடன் ஶதர஦ிடு.ெரி ஢ரன் அஷ஡க் கூந஬ில்ஷன..ப்ப ீஸ் ஢ரன் ஬ர஫ட௃ம்..ஶ஬஠ரம் ஋ன்ஷண வ஧ரம்த ெலண்டுந.ஆணரல் ஢ீ எவ்வ஬ரபே ஡டஷ஬ இப்தடி ஶகட்கும்ஶதரது ஋ணக்கு ஬னறக்கறது ஆ஧ர஡ணர.

வெய்...."ஆ஧ர஡ணர.."஋ன்று கத்஡ ஡றபேம்தவும் எபே அடி.஢ரன் உன்ஷண கர஡னறக்கவும் ஥ரட்ஶடன் உன்ஷண ஥ன்ணிக்கவும் ஥ரட்ஶடன்."இப்த.வெய் ஡ரங்கப௃டி஦ர஥ல்..... ஆ஧ர஡ரணர஬ிற்ஶகர ப௃கம் ெற஬ந்துப்ஶதரணது. என்றும் ஶதெர஥ல் கரரில் ஶதரய் ஌நறணரள்...."அனு........"஋ன்று வதபேப௄ச்சுடன் கூநற ஡ன் கரஷ஧ வ஥க்கரணிக்ஷக ஋டுத்துப்ஶதரக கூநற஬ிட்டு ஆட்ஶடர஬ில் ஬ட்டுக்குச் ீ வென்நரன்..஢ீ ெரி஦ரண ஬பர்ந்஡ கு஫ந்ஷ஡...எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஥ற஧ட்டிணரன்." ஋ன்று வ஢டுஶ஢஧த்஡றற்குப் தின் தல்ஷனக் கடித்துக்வகரண்டு அ஬ள் ஶதஷ஧க் கூந ஆ஧ர஡ணர கரர் ென்ணஷனத் ஡றநந்து.இதுக்கரக ஢ரன் உன்ஷண ஥ன்ணிச்ெறட்ஶடன்னு ஢றஷணக்கரஶ஡. அன்று இ஧வு ெ஭ற ஬஫க்கம்ஶதரல் வ஥த்ஷ஡஦ில் தடுக்கச்வெல்ன All rights reserved to Sakthi Page 128 .தின் கண்஠ிஷ஥க்கும் ஶ஢஧த்஡றல் ஡ன் கரஷ஧ப் தின்னுக்குச் வெலுத்஡ற ஡ன் கரபேக்கு ஶ஢ர் தின்ஶண ஢றப்தரட்டி஦ிபேந்஡ வெய்஦ின் வதன்ஸ் கரரில் ஶ஥ர஡றணரள்.உன்ஷண ஋ன்ணரல் வ஢பேங்கவும் ப௃டி஦ஷன வ஬றுக்கவும் ப௃டி஦ஷன. வெய்ஶ஦ர.இப்த ஋ன் ஶதர் ஞரதகம் ஬பே஡ர."ஶயய் ஧ரட்ெெற.அனு."஋ன்று அ஬ஷண ஋ச்ெரித்து வ்ட்டு வென்நரள்.஋ன்ணடி தண்ந.

."஋ன்று இல௅க்க All rights reserved to Sakthi Page 129 ..ஆணர ஡ணி஦ர தடுக்கறநது஡ரன்."஋ன்று ஥ீ ண்டும் அங்ஶகஶ஦ ஬஧ ெ஭றக்கு இப்ஶதரது ஌ஶ஡ர புரிந்஡து..."ஆ஥ர.. ஢ம்தி஦ிடம் ஶதெற஬ிட்டு ஬ந்஡஡றல் இபேந்து ெ஭றஷ஦ அ஬ணரல் ப௃ன்பு ஶதரல் ெர஡ர஧஠஥ரக தரர்க்கப௃டி஦஬ில்ஷன."஋ன்நரன் ஶெரக஥ரக ெ஭ற த஡நற. ெ஭ற ஬ி஫றத்து ."குட்ஷ஢ட் டரக்டர்..கர஡னறல் அ஫ஶக வதரய்ஷ஥஡ரஶண.஢ீ ஥ட்டும் ஶ஥ன தடுக்கறந...எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ெீ஬ர ஌ஶ஡ர புத்஡கம் தடித்து஬ிட்டு இ஧வு த஡றவணரபே ஥஠ிக்கு தடுக்க஬ந்஡ரன்."஋ன்று கம்஥ற஦ கு஧னறல் கூந ெீ஬ர.ஆணரல் ஋ல்னர ஢ரல௃ம் அப்தடிஶ஦஬ர இபேக்கறநது.."஋ன்று ஶகட்க ெீ஬ர "அவ஡ரண்ட௃஥றல்ஷன. ெ஭ற புரி஦ர஥ல்"஌ன் டரக்டர்.!! ெீ஬ர஬ிற்கு ஬஫க்கம்ஶதரல் எபே ஬ிரிப்பு ஥ட்டுஶ஥ ஬ிரிக்கப்தட்டிபேந்஡து.஢ரன் ஥ட்டும் ஡ணி஦ர கல ஶ஫ தடுக்கறஶநன்.஢ரன் ஥ட்டும் கல ஶ஫ தடுக்கறஶநன்."ஶ஬ட௃ம்ணர ஢ீங்க ஶ஥ன தடுங்க ஢ரன் கல ஶ஫ தடுக்கறஶநன்."஋ன்நரன் ஡஦க்கத்துடன்...."஋ன்று கூந ெீ஬ர஬ிற்குள் இபேந்஡ குறும்பு வ஬பி஬஧ "ம்யளம்..'அவ஡ல்னரம் இல்னப்தர."஋ன்ண டரக்டர்....஌஡ர஬து தி஧ச்ெறஷண஦ர?..஌ஶ஡ர எபே ஡றபேட்டுத்஡ணம் எபிந்஡றபேந்஡து.இவ்ஶபர ஢ரள் இப்தடித்஡ரஶண தடுக்கறநீங்க.உங்கல௃க்கு இல்ஷனன்ணர கல௅த்து ஬னறக்குஶ஥"஋ன்று ஶகட்க ெீ஬ர.....இப்தடி கட்டரந்஡ஷ஧஦ில் தடுக்கறந சுகஶ஥ ஡ணி.ஆணரலும் அஷ஡க் கரட்டிக்வகரள்பர஥ல்...

ெீ஬ரஶ஬ர ஥ண஡றற்குள்..."இப்த ஡ரஶண கண்஠ம்஥ர ப௃஡ல் அடி ஷ஬ச்ெறபேக்ஶகன்..) எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற-14 அன்று ஞர஦ிற்றுக்கற஫ஷ஥.. All rights reserved to Sakthi Page 130 ..஌ஶ஡ர புது ஬ி஡ உ஠ர்ஷ஬ அ஬ன் கர஡ல் தரர்ஷ஬ ஢றஷநக்க அஷ஡ உடஶண ஥ஷநத்து. ."஋ன்று அ஬ஷண அ஡ட்டி஬ிட்டு வதட்ெலட்ஷட ஶதரர்த்துக்வகரண்டு உநங்கறணரள்...இணிஶ஥ ஡றணப௃ம் ஋ன் வ஡ரந்஡஧வு஡ரன். ெீ஬ர ஌ஶ஡ர ஶ஬ஷன஦ரக ஡ன் பை஥றல் இபேக்க ெ஭ற ஬஫க்கம்ஶதரன ஡ன் ஬ரண்டுகல௃டன் கறரிக்வகட் ஬ிஷப஦ரடிக்வகரண்டிபேந்஡ரள்.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ெ஭றக்கு அ஬ன் ஶதச்ஷெக் ஶகட்டதும் ப௃கம் சுடரணது. வ஬பிஶ஦ இ஧வு஥கள் து஬ங்கறணரள்."சும்஥ர ஌஡ர஬து உபநர஥ தடுங்க டரக்டர்.஬ர்ந ஢ீங்க ஋ன்ண ஶதசுநீங்கஶண புரி஦ ஥ரட்ஶடங்குது. இ஬ர்கள் ஶெபேம் ஢ரஷப ஋ண்஠ி கரத்஡றபேக்கத் (வ஡ரடபேம்."஋ன்று ஥ரணெலக஥ரக ஡ன் ஥ஷண஦ரஷபக் வகரஞ்ெறணரன்......

.."஋ன்று வதபேஷ஥ப்ஶதெற ஬ிட்டு அடுத்து அ஬ன் ஡ந்஡ தந்ஷ஡ தூக்கற அடிக்க அது வெவ்஬ஶண ெ஭ற ஬ட்டினுள் ீ ென்ணல் ஬஫ற஦ரக த௃ஷ஫ந்஡து."ஶட குண்டர.குண்டர ஢ீ ஬ரஷ஦ ப௄டிட்டு தரஷன ஶதரடுடர..ஶதரய் தரஷன ஋டுத்து஬ர.."஦ரர் ஶதட்டிங்க் தண்஠ரங்கஶபர அ஬ங்க஡ரன் ஶதரய் ஋டுத்து ஬஧ட௃ம்."஋ன்று ஢ரட்டரஷ஥஦ரகற ஥ரநற ஡ீர்ப்பு கூந ெ஭றஶ஦ர "உங்க ஡ீர்ப்புன ஡ீஷ஦ ஷ஬க்க.."஋ன்று வதரி஦ ஥னு஭த்஡ண஥ரக ஶதெ ெ஭ற."஋ன்று ப௃ட௃ப௃ட௃த்து஬ிட்டு உள்ஶப வென்நரள்."வதரி஦ ஶ஡ரணின்னு ஢றஷணப்பு.. ெ஭ற சும்஥ர இபேக்கர஥ல் ஶதட்ஷட சு஫ற்நற சு஫ற்நற அடிக்க ஆகரஷ்.."ஶட. உள்ஶப ஬ில௅ந்஡ தந்து ஶ஢஧ரக வென்று ெீ஬ர஬ின் ஶ஡ரள்ப்தட்ஷடஷ஦ த஡ம் தரர்த்஡து..... அந்஡ ஬ரண்டுகள் அஷண஬பேம் ஬஦ிற்ஷநப்திடித்துக்வகரண்டு ெறரித்஡ணர்.எல௅ங்கர அடி ெ஭றக்கர ஌஡ர஬து ஬ட்டில் ீ தட்டது ஢ம்஥ஷப டின் கட்டிடு஬ரங்க.இஷ஡ ெறக்மளக்குத் தூக்குஶநன். ெ஭ற அ஬ர்கஷப ப௃ஷநத்து஬ிட்டு .. All rights reserved to Sakthi Page 131 ..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அ஬ள் ஶதட்டிங்க் வெய்஦ ஆகரஷ் தந்து ஬ெ ீ அ஬ர்கபின் த஧஥ ஋஡றரி ஥றனறட்டரி ஡ரத்஡ரஷ஬ ஡ரெர வெய்து அம்ப்ஷத஦ரிங்க் வெய்஦ ஷ஬த்஡ணர்.. "இது஡ரன் உங்க ஊரின ெறக்மளக்குத் தூக்குந஡ர?.."஋ன்று ஆஷ஠஦ிட ஥றனறட்டரி ஡ரத்஡ர ஢டு஬ில் புகுந்து."஋ன்று ஧ரகம்தரடிணர்.

...அது஡ரன் அ஬னுக்கு ெர஡க஥ரக ஶதரணது."஋ன்று ஢டிக்க ெ஭ற த஡நற.."஋ன்று ஡ன் அகன்ந ஬ி஫றகஷப உபேட்டிக்ஶகட்க ெீ஬ரஶ஬ர கடவுஶப ஌ற்கணஶ஬ ஋ன்ஶ஥ன தடுத்஡றபேக்கும்ஶதரது ஋ன்ணரன வதரறுக்கப௃டி஦ஷன இதுன இ஬ கண்ஷ஠ ஶ஬ந உபேட்டுநரஶப.ெீ஬ர஬ின் ஶ஥ல் ஡ரன் தடுத்஡றபேப்தது வ஡ரி஦ அ஬ள் ஢க஧ All rights reserved to Sakthi Page 132 .. ஋ன்று ஢றஷணத்஡ரலும்.஋ணக்கு ஶ஬ந எண்ட௃ ஶ஬ட௃ம்.஋த்஡ஷண தி஧ரக்ெஶ஧ர...'ெ஭றக்கர."யய்ஶ஦ர ெரரி டரக்டர்..இல்ஷன ஡஦ரரிக்கப்ஶதரணி஦ர."அவ஡ல்னரம் ஶ஡ஷ஬஦ில்ன...."஋ன்று கூறும்ஶதரஶ஡ வ஬பி஦ில் இபேந்து.யப்தர ஬னற ஡ரங்கப௃டி஦ஷன. அப்ஶதரது஡ரன் ெ஭ற ஡ன் ஶ஥ல் ஬ில௅ந்஡றபேப்தஷ஡ உ஠ர்ந்஡஬ன் கடவுல௃க்கு ஢ன்நற கூநறக்வகரண்டரன்.தந்ஷ஡ ஋டுக்க ஶதரணி஦ர."஋ன் ஶ஡ரஶப ஶதரச்சு வ஡ரிப௅஥ர."இந்஡ தரஷன ஦ரர் ஶதரட்டர.ஶ஬஠ர யரஸ்திடலுக்குப்ஶதரனர஥ர.?"஋ன்று ஶகர஬஥ரக ஶகட்க ெ஭ற ஡஦ங்கறக்வகரண்ஶட "஢ரந்஡ரன் டரக்டர்"஋ன்நரள்.."஋ன்று ஷ஢஦ரண்டி஦ரக ஬ரண்டுகள் கத்஡ ெ஭ற அப்ஶதரது஡ரன் ஡ன் சு஦஢றஷணஷ஬ அஷடந்஡ரள். ெீ஬ர... ெ஭ற ஌ஶணர ஡ரன் ெீ஬ர ஶ஥ல் தடுத்஡றபேப்தஷ஡ உ஠஧ஶ஬ இல்ஷன.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஦ரர் அஷ஡ அடித்஡து ஋ன்று ஋ண்஠ிக்வகரண்ஶட அ஬ன் ஬஧ அஶ஡ ஶ஢஧ம் ெ஭றப௅ம் உள்ஶப ஬஧ இபே஬பேம் ப௃ட்டிணர். ெ஭றஶ஦ர அ஡றர்ந்து அ஬ஷணப்தரர்க்க ெீ஬ர.அஶ஡ ஶ஢஧ம் ெ஭ற஦ின் கரல் ஡஬ந அ஬ள் அ஬ன் ஶ஥ல் ஬ி஫ அ஬னும் கல ஶ஫ ஬ில௅ந்஡ரன்..

..஬ர்ந ஬ர்ந இ஬ன் ெரிஶ஦ இல்ஷன.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அ஬ஷப ஢க஧஬ிடர஥ல் கல ஶ஫ ஡ள்பி஦ ெீ஬ர "தந்ஷ஡ கரஶ஠ரம்.஢ரஶண ஬ர்ஶநன்.ஶெ ெரி஦ரண கள்பன்.."஋ன்று All rights reserved to Sakthi Page 133 .இன்னும் வகரஞ்ெ ஶ஢஧த்துன உன் ப்஧ண்ட்ஸ் ஬ந்஡றடு஬ரங்க."஋ன்று ஥ணம் ஡றட்டிணரலும் உடல் அ஬ன் இஷ்டத்஡றற்கு ஆடி஦து...கன்ணத்துன வகரடுத்துட்டு ஢ீ ஶதர..ெ஭ற.."ெ஭றக்கர ஢ரங்க ஶ஬஠ர ஬஧ட்டு஥ர?"஋ன்று அ஬பின் ஢ண்தர்கள் ஶகட்க ெ஭ற.."஋ன்று அ஬ஷண ஡ள்பப்தரர்க்க அ஬ஶணர ஬ிடரக்கண்டணரக அ஬ஷபப்திடித்து ஬ிட்டு "இப்த ஡஧ப்ஶதரநற஦ர இல்ன இங்ஶகஶ஦ இபேக்கஶ஬ண்டி஦து஡ரன்.....இல்ஷன."஋ன்று கூந ெ஭ற அ஡றர்ந்து ஶ஢ரக்க அ஡ற்குள் வ஬பி஦ில் இபேந்து."஋ன்று கரற்றுக்கு஧னறல் ஶகட்க ெீ஬ர."஋ன்று அ஬ள் கர஡பேகறல் ஧கெற஦ம் ஶதெ ெ஭றஶ஦ர அ஬ன் தரர்ஷ஬க்கு கட்டுப்தட்டு அப்தடிஶ஦ கூநறணரள்...... ெீ஬ர அ஬ள் ப௃கத்஡றல் இபேந்஡ ப௃டிக்கற்ஷநகஷப எதுக்கற஬ிட்டு "஋ணக்கு ஶ஬ந எண்ட௃ ஶ஬ட௃ம்னு வெரன்ஶணஶண.'எஶ஧ எபே ப௃த்஡ம்....஋ன்ண ஶ஬ட௃ம்."஋ன்று ெ஧ெ஥ரகஶகட்க ெ஭ற "இல்ல்.இல்ஷன.வகரஞ்ெம் ஶ஡டிட்டு ஬ஶ஧னு வெரல்லு.டரக்டர் ஢ரன் உங்கஷப டீவெண்ட்னு ஢றஷணச்ஶென்."ெறரிப்ஷத தரபே..அது஡ரன் ஢ீ தரல் அடிச்ெதுக்கு ஡ண்டஷண."இல்ல்.஢ீங்க இப்தடி."஋ன்று கூநற஬ிட்டு ெீ஬ரஷ஬ப்தரர்க்க அ஬ன் ஡ன் ப௃த்துப்தற்கள் வ஡ரி஦ ெறரித்஡ரன்.."஋ன்று கரரி஦த்஡றனஶ஦ கண்஠ரக இபேக்க ெ஭ற..'஋ணக்கு இன்ஷணக்கு ஋ன்ண ஆச்சு.஋ன்ஷண ஬ிடுங்க... ஥ண஡றற்குள்."஋ன்.

..."஋ன்று கர஡ல் தரர்ஷ஬ப௅டன் கூந ெ஭ற ஬ிட்டரல் ஶதரதுவ஥ன்று அ஬ன் திடிஷ஦ ஬ினக்கற ஏடிணரள்.஦ரபேக்கு ஶ஬ட௃ம் இந்஡ தட்டம்.வகரஞ்ெ ஢ரள் ஶதரகட்டுஶ஥.."இது வ஧ரம்த ஈெற....."஋ன்று வகஞ்ெ அ஡ற்குள் ஬ரண்டுகபின் கு஧ல் ஬ட்டின் ீ ஬஧ஶ஬ற்தஷந஦ில் ஶகட்க ெீ஬ர ெறரித்துக்வகரண்ஶட "ெரி.உணக்கு ஋ன்ஷணக்கு ஶ஡ரட௃ஶ஡ர கூப்திடு..இன்ஷணக்கு இது ஶதரதும்..இப்த ஋ணக்கு ஶ஬ண்டி஦ஷ஡ ஡஧ப்ஶதரநற஦ர.."஋ன்று ம்றுதடிப௅ம் ெறரிக்க ெ஭ற ஶ஬று ஬஫ற஦ில்னர஥ல் அ஬ஷண இல௅த்து அ஬ன் கன்ணத்஡றல் கரற்நறனும் வ஥னற஡ரண ஡ன் ப௃஡ல் ப௃த்஡த்ஷ஡ப் த஡றத்஡ரள்..இபே஬பேம் கணவுனகறல் இபேந்து சு஡ரரித்து ஢ற஥ற஧ ெ஭ற அ஬ன் திடி஦ில் இபேந்து ஬ினகற வெல்னப்தரர்க்க அ஬ன் ஥ீ ண்டும் அ஬ஷபத் ஡ன் அஷ஠ப்திற்குள் வகரண்டு ஬ந்஡஬ன் "இன்வணரனும் வெய்஦ட௃ம்.டர கண்஠ம்஥ர.. ெீ஬ரஶ஬ர அ஡றல் வெரக்கறப்ஶதரக ெ஭றஶ஦ர ஢ர஠த்஡றல் ெற஬ந்துப்ஶதரணரள்..஋ணக்கு வ஬ட்க஥ர.஢ரணர..இந்஡ டரக்டர் ஶ஬஠ரம். All rights reserved to Sakthi Page 134 ...ஆணர உணக்கு ப௃஡ல்ன குடுத்஡ ஡ண்டஷண இணிஶ஥ அடிக்கடி ஡஧ப்தடும்.஋ணக்கு த஫க்க஥றல்ன..இல்ன உன் தி஧ண்ட்ஸ் ஬஧஬஧ஷ஬க்கும் இப்தடிஶ஦.இவ்ஶபர ஢ரள் அப்தடி இபேந்து ஶதரர் அடிச்சுப்ஶதரச்சு.."இல்ன. இணிஶ஥ ஢ரன் இன்டீவெண்ட் ஆெர஥ற஡ரன்..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஬ம்பு ஶதெ ெீ஬ர"஦ரபே டீவெண்ட்.஋ன்ஷண ெீ஬ரன்னு கூப்திடட௃ம்....ெ஭றஶ஦ர வகஞ்ெனரக "ப்ப ீஸ் டரக்டர்..."஋ன்று ஶத஧ம் ஶதெறணரள்.....஋ன்ன்.."஋ன்று வகஞ்ெ ெீ஬ர ெறரித்து."஋ன்று கூந ெ஭ற.

அஷ஡ ெரக்கரக ஷ஬த்து அ஬பிடம் ஬ம்பு வெய்஬ஶ஡ ஡ரன் ஶ஬ஷன.ெ஭றம்஥ர.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ெீ஬ரஶ஬ர ஡ன் ஥ஷண஬ி அபித்஡ ப௃஡ல் ப௃த்஡த்ஷ஡ ஢றஷணத்஡ப்தடி கன்ணத்ஷ஡ ஡ட஬ி஦தடிஶ஦ ஢ரற்கரனற஦ில் அ஥ர்ந்஡ரன்.. அன்று கூட அ஬ள் கரஷன஦ில் ஋டுத்து ஷ஬த்஡ ெட்ஷடஷ஦ ஥ஷநத்து஬ிட்டு "ெ஭றம்஥ர."஋ன்று ஧ரகத்துடன் ஢றன்நறபேந்஡ரன்....கூடி஦ ெலக்கற஧ம் அ஬ள் ஥ணம் ப௃ல௅க்க ப௃ல௅க்க ஥ரநற஬ிடும் ஋ண ஢றஷணத்஡ரன்.....இப்ஶதரது கூட ஢ரன் ஶகட்ட஡ற்கு வ஬ட்கப்தட்டரஶன எ஫ற஦ த஦ப்தட஬ில்ஷனஶ஦."஋ன்று கூநற஬ிட்டு அங்ஶக வென்று அ஬ஷணப் தரர்க்க அந்஡ ஡றபேட்டுக்கண்஠ன் "஋ன் ெட்ஷடஷ஦க் கரஶணரம்..஥ரநரக அ஬ள் கண்கபில் எபே஬ி஡ ஌க்கம் இபேந்஡ஶ஡. ஌஡ர஬து வதரபேஷப ஷ஬த்஡ இடத்ஷ஡ ஥நந்து஬ிட்டு "ெ஭றம்஥ர..஋ன் ெட்ஷடஷ஦ ஋ங்ஶக ஷ஬ச்ெ."஋ன்று ஆ஦ி஧ம் ஡டஷ஬ கூப்திட்டரன்.அ஬ல௃க்கு த஦வ஥ல்னரம் இல்ஷன... ெீ஬ர஬ிற்கு இப்ஶதரவ஡ல்னரம் அ஬ள் ஡ரன் எவ்வ஬ரன்ஷநப௅ம் வெய்஦ஶ஬ண்டி஦஡ரணது.. "இ஬பேக்கு இஶ஡ ஶ஬ஷன஦ர ஶதரச்சு.தணி஦ன் ஶதண்ட் ெகற஡ம் அ஬ஷணப் தரர்க்கஶ஬ All rights reserved to Sakthi Page 135 .. ஢ம்தி ெரர் வெரன்ணது ெரி஡ரன்."஋ன்று கத்஡ ெ஭றக்ஶகர ப௃கத்஡றல் புன்ணஷக பூத்஡து கூடஶ஬ வ஬ட்கப௃ம்..஋ன்ண இணி ஡ன் தரடு஡ரன் ஡றண்டரட்டம் ஋ன்று ஢றஷணத்஡ப்தடி இணி஦ ஢றஷணவுகபில் ப௄ழ்கறணரன்.. ெ஭ற அன்நறனறபேந்து ஡றண்டரடித்஡ரன் ஶதரணரள்.......

..அப்த இன்ஷணக்கு ஋ணக்கு ஡ண்டஷண வகரடுக்கனர஥ர..."என்னும் இல்ஷன..."஋ன்று அ஬ஷப வ஢பேங்க அ஬ஶபர. All rights reserved to Sakthi Page 136 .......஋ன்ணரன ப௃டி஦ஷன. ெீ஬ர த஡நற..."஋ன்று கூறு஬஡ற்குள் அ஬ன் அபேகரஷ஥஦ில் கரற்று஡ரன் ஬ந்஡து.. அ஬ள் அபேகறல் ஬ந்஡஬ன் "ஏஹ்.஋ன்ண ஆச்சு.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அ஬ல௃க்குக் கூச்ெ஥ரக இபேந்஡து....ப்ப ீஸ் இன்வணரண்ட௃."ஶ஬஠ரம் டரக்டர்."஋ன்று ஶகட்க ெ஭றஶ஦ர அ஬ன் ஥ரர்தில் என்நற.அ஬ன் ஆண்ஷ஥ ஢றஷநந்஡ உடஷன உள்ல௄஧ ஧ெறத்஡ப்தடி அ஬ள் ஶ஡ட ஆ஧ம்திக்க அ஬ன் தரர்ஷ஬஦ில் அ஬ல௃க்கு ஌ஶ஡ர புரி஦ ஶ஢஧ரக வென்று கப்ஶதரர்ட்ஷட ஡றநக்க அங்ஶக அந்஡ ெட்ஷட ஥ஷநத்துஷ஬க்கப்தட்டிபேந்஡து..஢ீங்க஡ரன் அங்ஶக ..."ெ஭றம்஥ர.?"஋ன்று வெரல்னறக்வகரண்டு அ஬ள் தட்டுக் கன்ணத்஡றல் ஡ன் ப௃஧ட்டு இ஡ழ்கஷப வ஥ன்ஷ஥஦ரகப் த஡றத்஡ரன்."஋ன்று கூநறக்வகரண்ஶட அடுத்஡ கன்ணத்஡றலும் ஡ன் ப௃த்஡றஷ஧ஷ஦ப் த஡றத்து ஬ிட்டு ஢ற஥ற஧வும் ெ஭ற஦ின் கண்கபில் கண்஠ர்ீ துபி ெறந்஡ற஦து. அ஬ள் ஥஦ங்கற ஢றற்க ெீ஬ரஶ஬ர அடக்கப௃டி஦ர஥ல் "ெ஭றம்஥ர. அஷ஡ தரர்த்஡தும் ெ஭ற ெீ஬ரஷ஬ ப௃ஷநக்க அ஬ஶணர சு஡ரரித்து "஋ப்தடி ஋ன் ெட்ஷட அங்ஶக ஶதரச்சு"஋ன்று ஬஫றந்துப்தின் "஢ீ஡ரன் அங்ஶக ஷ஬ச்ெற஦ர.இதுக்கு உணக்கு ஡ண்டஷண ஡஧ட௃ஶ஥.஢ரன் ஶ஬஠ரம்.

"஢ரன் உங்கல௃க்கு ஋வ்஬பவு ஬ரட்டி வெரல்நது டரக்டர்.தின் இபே஬பேம் All rights reserved to Sakthi Page 137 . இவ்஬பவு ஢ரள் கண்஠ி஦ம் கரத்஡஡றற்ஶக ஢றஷந஦ ஶதர்க்கறட்ட இபேந்து ஌ச்சுப்ஶதச்வெல்னரம் ஬ரங்கஶ஬ண்டி஦஡ரகறடுச்சு. எபே஬஫ற஦ரக ெ஭ற கறபம்தி அலு஬னகம் வெல்ன ஬஫ற஦ினஶ஦ அ஬ல௃டன் ெறந்து இஷ஠ந்துக்வகரண்டரள்.'஋ன்று கூந அப்ஶதரது஡ரன் அ஬ள் ஷக வகட்டி஦ரக அ஬ஷணப் தற்நற இபேப்தஷ஡ தரர்த்து அ஬ல௃க்ஶக அ஬ள் ஥ீ து வ஬றுப்தரக ஬ந்஡து... ஆணர இன்னும் ெறன்ண வதரண்஠ர இபேக்கறஶ஦.உங்க தரர்ஷ஬ ஶதச்சு ஋ல்னரம் ஥ரநற..஢ரன் உங்ககூட ஬ர஫ னர஦க்கறல்ஷன"஋ன்று க஡ந ெீ஬ர அ஬ள் ஡ஷனஷ஦ வ஥ன்ஷ஥஦ரக ஬பேடி "உன் ஬ரய் எண்ட௃ வெரல்லுது ஷக எண்ட௃ வெய்ப௅ஶ஡ ெ஭றம்஥ர."஋ன்று வெல்ன஥ரக ஥ற஧ட்டி ஬ிட்டு கறபம்திவெல்ன ெ஭ற ஶதெர ஥டந்ஷ஡஦ரகற ஢றன்நரன்...ஆணர இணிஶ஥ இப்தடி அல௅஡ரல் ஢ரன் இதுக்கும் ஡ண்டஷண வகரடுக்க ஶ஬ண்டி ஬பேம்..த஧஬ர஦ில்ஷன ஶதரகஶதரக புரிஞ்ெறடும்..... அ஬ஷண ஬ிடுத்து."஋ன்று கத்஡ "உங்கஶபரட கண்஠ி஦ம் ஋ல்னரம் ஋ங்ஶக ஶதரச்சு.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஋ணக்கு ஋ன் ஶ஥னஶ஦ வ஬றுப்தர இபேக்கு."வதரண்டரட்டிக்கறட்ட கண்஠ி஦ம் கரக்கறந ஆண் ஦ரபே஥றல்ஷன ெ஭றம்஥ர."஋ன்று அ஬ஷண ெரட ெீ஬ர அ஡ற்கும் ெறரித்துக்வகரண்டு. ஋ணக்கு திடிக்கஷன டரக்டர்..

எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai

என்நரக வென்நணர்..
஬஫க்கம்ஶதரல் ஬஫ற஦ினஶ஦ ெ஧த் ஥ஷந஬ரக ஢றற்க அ஬ஷணக் கண்ட ெ஭ற
ப௃கத்ஷ஡ ஡றபேப்திக்வகரள்ப
ெறந்துஶ஬ர ஬ண்டிஷ஦ ஢றறுத்஡றணரள்..ெ஭ற கு஫ப்த஥ரக தரர்க்க
ெறந்து ஬ிடு஬ிடுவ஬ண அ஬ன் அபேகறல் வென்று அ஬ன் ெட்ஷடஷ஦ப் திடித்து
"஋ன்ணடர இன்ஷணக்கும் ஬ந்துட்டி஦ர.உணக்கு ஢ரன் ஋வ்ஶபர ஬ரட்டி
வெரல்நது.

ப௃஡ல்ன ஋ன் ஃதி஧ண்ஷட வ஡ரல்ஷன தண்ஶ஠..இப்த ஋ன் தின்ணரடிஶ஦
சுத்஡றரி஦ர,,?"஋ன்று ெண்ஷடப்ஶதரட்டரள்...
ெ஧த்ஶ஡ர கு஫ப்தத்துடன் தரர்க்க ெ஭றஶ஦ர அ஡றர்ந்து ஶ஢ரக்கறணரள்.
"ெறந்து ஢ீ ஋ன்ண வெரல்ந.."஋ன்று ெ஭ற ஶகட்க
ெறந்து,"ஆ஥ர ெ஭ற..உன் தின்ணரடி சுத்஡ற சுத்஡ற ஬ந்஡ரணர...இப்த ஋ன் தின்ணரடி
சுத்஡ற சுத்஡ற ஬ர்நரன்...வதரம்தஷப வதரறுக்கற.."஋ன்று கூந
ெ஭ற஦ரல் அ஡ற்கு ஶ஥ல் ஡ரங்க ப௃டி஦஬ில்ஷன..
"ெறந்து இப்தடிவ஦ல்னரம் ஶதெர஡..அ஬ன் எண்ட௃ம் அப்தடி தட்ட஬ன்
இல்ஷன.."஋ன்று இந்஡
஍ந்து ஬பேடங்கள் க஫றத்து இப்ஶதரது஡ரன் ஡ன் அண்஠னுக்குச் ெரர்தரக
ஶதெறணரள்.

ெறந்து ஢ற஥றர்ந்து,"உணக்கு ஋ப்தடி வ஡ரிப௅ம் ஢ீஶ஦ அ஬ஷண கன்ணரதின்ணரன்னு
஡றட்டஷன.."஋ன்று ஆ஧ம்திக்க
ெ஭ற,"஢ரன் அ஬ஷண ஡றட்டிணதுக்கு கர஧஠ம் ஶ஬ந..ஆணர ஢ீ அ஬ஷண
஡றட்டிணதுக்கு கர஧஠ம் ஶ஬ந..

All rights reserved to Sakthi

Page 138

எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai

அ஬ன் ஋ன்ஷணப் தத்஡ற ஶதசுநதுக்கரக உன் தின்ணரடி

஬ந்஡றபேக்கனரம்..அதுக்கரக ஢ீ அ஬ஷண இப்தடி ஶதசுநது
஡ப்பு ெறந்து..஋ன் அண்஠ன் எபே வெம்.."஋ன்று கூந
ெறந்து ஢க்கனரக"஋ன்ண அண்஠ணர?,,இது ஋ப்த இபேந்து?"஋ன்று ஶகட்க
ெ஧த் என்றும்ஶதெர஥ல் கண்கபில் ஢ீர் ஡ல௅ம்த ஢றன்நரள்..
அ஬ன் ஡ங்ஷக஦ின் ஢ம்திக்ஷகஷ஦ ஢றஷணத்து அ஬னுக்குப் வதபேஷ஥஦ரக
இபேந்஡து.
ெ஭ற வ஬குண்டு,"ஶதரதும் ெறந்து..஡றஸ் இஸ் ஡ற னற஥றட்...இணி அ஬ஷண தத்஡ற
஌஡ர஬து வெரன்ஶண அவ்ஶபர஡ரன்..
஋ணக்கும் ஋ன் அண்஠னுக்கு ஆ஦ி஧ம் இபேக்கும்..஢ரன் அ஬ஷண ஋ன்ண
ஶ஬஠ரலும் ஡றட்டுஶ஬ன்.அஷ஡ஶ஦ ஢ீ ஋ப்தடி வெய்஦னரம்."஋ன்று
அ஬ஷபத் ஡றட்டி஬ிட்டு
ெ஧த்஡றடம் ஡றபேம்தி,,"உன்ஷண அடிக்கட௃ம்..஢ீ ஋துக்கு அ஬ தின்ணரடி
ஶதரஶண..
஢ீ ஬ட்டுக்கு

ஶதர..ெர஦ங்கரனம் உணக்கு இபேக்கு."஋ன்று அ஬னுக்கும் ஢ரலு
஡றட்டுகஷபக் வகரடுத்து஬ிட்டு

ஶகரதத்துடன் வென்று஬ிட்டரள்..
ெ஧த் ெறந்துஷ஬ ஢ன்நறப௅டன் தரர்க்க
ெறந்து,"஋ன்ண ஢ரன் வெரன்ண ஥ர஡றரிஶ஦ உங்க வ஧ண்டு ஶதஷ஧ப௅ம் ஶெர்த்து
ஷ஬ச்ெறட்ஶடணர..஋ணக்கு ஋ன்ண ஡஧ப்ஶதரநீங்க.."஋ன்று கர஡லுடன் ஶகட்க
ெ஧த்,"அப்ஶதர இவ஡ல்னரம் ஢ரடக஥ர..?"஋ன்று ஆச்ெரி஦ப்தட

All rights reserved to Sakthi

Page 139

எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai

ெறந்து ,"ஆ஥ர..தின்ண"஋ன்று ெறரிக்க
ெ஧த்,"ெரி..஋ன்ண ஶ஬ட௃ம்னு ஶகல௃ங்க.."஋ன்று கூந
ெறந்து,"அதுக்கு இன்னும் ஶ஢஧ம் ஬஧ஷன.."஋ன்று ஬஫க்கம்ஶதரன கூநற஬ிட்டு
஢ர஠த்துடன் வெல்ன
அ஬ஷபஶ஦ கண்வகரட்டர஥ல் தரர்த்஡ரன் ெ஧த்..

(வ஡ரடபேம்..)

எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற-15

அலு஬னகத்஡றற்கு ஬ந்஡ ெ஭றக்கு என்றும் ஏட஬ில்ஷன.
வ஢டு஢ரட்கள் க஫றத்து ஡ன் அண்஠ணிடம் ஶதெற஦ ஆணந்஡ஶ஥ர அல்னது
கரஷன஦ில் ெீ஬ர ஢டத்஡ற஦கர஡ல் ஢ரடகஶ஥ர

஋துஶ஬ர என்று அ஬ஷப ஢றஷனக்வகரள்பர஥ல் ஡஬ிக்க ஷ஬த்஡து.
அப்ஶதரது ஬ந்஡ ஶய஥ர,
"஋ன்ண ஶ஥டம் வ஧ரம்த வ஧ஸ்ட்வனஸ்மர இபேக்கல ங்க ஋ன்ணரச்சு ஌஡ர஬து
தி஧ச்ெறஷண஦ர?"஋ன்று ஶகட்க
ெ஭ற ஢ற஥றடத்஡றல் ஡ன் ப௃கத்஡றல் ஶ஡ரன்நற஦ உ஠ர்வுகஷப ஥ஷநத்து

All rights reserved to Sakthi

Page 140

எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai

"அவ஡ல்னரம் இல்ன ஶய஥ர..ஶனட்டர ஬ந்ஶ஡ன் இல்ஷன஦ர..அ஡ரன்.."஋ன்று
புன்ணஷகப௅டன் கூந

ஶய஥ர அ஬ள் கன்ணத்ஷ஡ப் திடித்து கறள்பி
"இது஡ரன் இது஡ரன் ெ஭ற.஋ப்தவும் ெறரிச்ெறக்கறட்ஶட
இபேக்கட௃ம்...ெரி஦ர.."஋ன்று கூந
ெ஭ற,"ெரிங்க ஶ஥டம்."஋ன்நரள் ஶதரனற த஠ிவுடன்.
ஶய஥ர,"அது ெரி ஬ிடு..இன்ஷணக்கு ஥஡ற஦ம் ஬டத஫ணி ப௃பேகன்
ஶகர஬ிலுக்குப் ஶதரகட௃ம்..஬ர்நற஦ர..

இன்ஷணக்கு கறபேத்஡றஷக.எபே ஶ஬ண்டு஡ல் இபேக்கு..஢றஷநஶ஬த்஡ட௃ம்..
இந்஡ தரனர கரஷன ஬ரரிட்டரன்..அ஬ர் ஋ங்ஶகஶ஦ர சூட்டிங்க் ஶதரநர஧ரம்..஢ீ
஬ர்நற஦ர?"஋ன்று ஶகட்க

ெ஭றப௅ம்,"஬ர்ஶநன்..ஆணர ஋துக்கு ஶ஬ண்டு஡ல்ன்னு வெரன்ணர஡ரன்
஬பேஶ஬ன்."஋ன்று குறும்தரக கூந
ஶய஥ர,"ஶய..அவ஡ல்னரம் ஶ஬ண்டு஡ல் ப௃டிஞ்சு஡ரன்

வெரல்லுஶ஬ன்..இன்னும் தரனர கறட்ட கூட வெரல்னஷன.."஋ன்று
வ஬ட்கத்துடன் கூந
ெ஭ற,"ம்யளம்..஋ணக்கு வகரஞ்ெம் புரிப௅து..஋துக்கு ஬ம்பு..஢ீ அப்புந஥ரஶ஬
வெரல்லு..
கண்டிப்தர ஥஡ற஦ம் ஶதரனரம்..."஋ன்று ஡ஷன஦ரட்ட
ஶய஥ர,"யப்தர ெரி஦ரண ஬ரலு..஬ரஷ஦ திடுங்கர஥

இபேக்க஥ரட்டி஦ர..கறபம்பு."஋ன்று கூநற஬ிட்டு கன்ணத்஡றல்
஡ட்டி஬ிட்டு வென்நரள் .

All rights reserved to Sakthi

Page 141

"஋ன்று ஶகட்க ஶய஥ர வ஬ட்கப்தட்டு. வெரல்னற ஋த்஡ஷண ஥ரெம். எபே஬஫ற஦ரக அர்ச்ெஷணஷ஦ ப௃டித்து஬ிட்டு ஬஧வும் இபேள் க஬ி஫வும் ெரி஦ரக இபேந்஡து.."஋ன்று அ஬ர்கஷப கஷனத்஡து எபே All rights reserved to Sakthi Page 142 . ஢ீ அம்஥ர ஆகறட்ட."ெ஭ற....ெரனற. ெ஭ற..உன் ப௄ஞ்ெறஷ஦ப் தரர்த்஡ரஶன தல்பு ஋ரிப௅து. ெ஭ற அ஬ஷபக் கட்டிப்திடித்து "஋ணக்கு ஋வ்ஶபர ெந்ஶ஡ர஭஥ர இபேக்கு வ஡ரிப௅஥ர?.?"஋ன்று ஶகட்க ஶய஥ர ஆச்ெரி஦஥ரக அ஬ஷபப் தரர்த்஡ரள்... கறபேத்஡றஷக ஆ஡னரல் கூட்டம் ப௃ந்஡ற஦டிக்க ெக்ஷக஦ரக தி஫ற஦ப்தட்டணர் இபே஬பேம்.஋ன்ஷண ஋ப்த அத்ஷ஡ ஆக்கப்ஶதரநீங்க."வ஧ண்டு "஋ன்நரள்.?" ெ஭ற கண்஠டித்து..":அவ஡ல்னரம் வ஡ரிப௅ம் ஶயம்ஸ்.உணக்கு ஋ப்தடி..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அன்று ஥஡ற஦ம் ெ஭றக்கு கரத்஡றபேக்கும் அ஡றர்ச்ெறஷ஦ அநற஦ர஥ல் இபே஬பேம் ஶகர஬ிலுக்குச் வென்நணர்."அவ஡ல்னரம் இபேக்கட்டும் ஶ஥டம்."஋ன்று ஶகட்க "அது இந்஡ வென்஥த்஡றல் ஢டக்கரது. ஢ீங்க ஋ங்கஷப ஬ிட ெலணி஦ர். உடணடி஦ரக கறபம்தக்கூடரது ஋ன்த஡ரல் அங்ஶகஶ஦ தி஧கர஧த்஡றல் ெறநறது ஶ஢஧ம் அ஥ர்ந்஡றபேந்஡ணர்."஋ன்று கன்ணத்஡றல் ப௃த்஡஥றட ஶய஥ர..஋த்஡ஷண ஥ரெம்......"இப்த வெரல்லு.஢ரன் அத்ஷ஡ ஆகறட்ஶடன்..

"஋ன்று கண்டுப்திடிக்க All rights reserved to Sakthi Page 143 ...஌ன் அப்தடி வெரல்நீங்க."஦ரபேம்஥ர ஢ீங்க. ஶய஥ர ஡ரன் சு஡ரரித்து.. ெ஭ற.஢ீங்க.இஶ஡ர உங்க ப்வ஧ண்ஷட ஶகல௃ங்க...."஋ன்ஷண ஋துக்கும்஥ர ஶகக்குந. ஶய஥ர஡ரன்...அத்ஷ஡ன்னு கூப்திட஥ரட்டி஦ர"஋ன்று அ஡ட்ட ெ஭றக்கு வகரஞ்ெம் ஢ஞ்ெம் ஬ந்஡ ஶதச்சும் அஷ஠ப்ஶதரட்டுக்வகரண்டது..."ஆண்.. ஶய஥ர என்றும் புரி஦ர஥ல் ெ஭றஷ஦ப் தரர்க்க அ஬ஶபர ஢ரக்கு எட்டிக்வகரண்டரற்ஶதரல் ஡றக்கறத் ஡ற஠நறக்வகரண்டிபேந்஡ரள்.ஆண்ட்டி."஋ன்று ஶகட்க உ஥ர அபேகறல் ஬ந்து. உன் புபே஭ஷண வதத்஡஬ ஢ரன்."஋ன்று கூநற஬ிட்டு ெ஭றஷ஦ ஡ீப்தரர்ஷ஬ தரர்த்஡ரர்.஢ரன் ஌ன் அப்தடி வெரன்ஶணன்னும் வெரல்஬ரங்க.. இப்ஶதரது ஶ஢ரினஶ஦஬ந்து ஢றன்நரல் அ஬ல௃ம் ஋ன்ண வெய்஬ரள் தர஬ம்.உன் தக்கத்து ஬ட்டுக்கரரின ீ ஢ரன்."஋ன்று ஡றக்க உ஥ர."ெீ஬ர ெரஶ஧ரட அம்஥ர஬ர ஢ீங்க..஌ற்கணஶ஬ உ஥ரஷ஬ ஢றஷணத்஡ரஶன அ஬ல௃க்கு உடம்பு உ஡றும். ஢ரன் ஦ரபேன்னு வெரல்஬ரங்க.ஆண்ட்டின்னு ஡ரன் கூப்திடு஬."ஆ஥ர ஆண்ட்டி.... இபே஬பேம் ஡றடுக்கறட்டு தரர்க்க அங்ஶக ஆங்கர஧஥ரக ஢றன்நறபேந்஡ரர் ெீ஬ர஬ின் ஡ர஦ரர் உ஥ர..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai கம்தீ஧ கு஧ல்...

."ஆண். "ஆ஥ர..இணிஶ஥ இங்க ஢றற்க ஋ன்ணரன ப௃டி஦ரது.உங்கல௃க்கு ஌ஶ஡ர ஬ிஶெ஭ம்னு ஢றஷணக்கறஶநன்..உங்கல௃க்கு எண்ட௃ம் வ஡ரி஦ரது ஶதரன..."஋ன்று கூநற஬ிட்டு ஢டக்க ஆ஧ம்திக்க ஶய஥ர அ஬ஷ஧ ஷகப்திடித்து ஡டுத்து"஌ன்஥ர இப்தடி ஶதசுநீங்க.எல௅ங்கர ஋ன் ஷத஦ஶணரட ஬ரல௅...அதுக்கு ஶ஬ந ஆஷபப் தரபே.இ஬ங்க஡ரன் ஋ன் ஥கஷண ஋ங்கஷப ஌த்துக்கர஥ இபேக்கரங்க..இணிப௅ம் ஌ன்஥ர.."இணி ஋ன்ஷண ஆண்ட்டின்னு கூப்திட்ட ஢ரன் ஋ன்ண வெய்ஶ஬ன்னு ஋ணக்ஶக வ஡ரி஦ரது. ஋ன்ஷண ஋ன்ண ெீ஬ரன்னு ஢றஷணச்ெற஦ர உன்ஷண ஥டி஦ின ஶதரட்டு ஡ரனரட்ட.஋ன்ஷண ஆண்ட்டின்னு கூப்திட்டுக்கறட்டு இ஬ங்ககறட்ட வெரல்லுங்க.இஶ஡ர ஢றக்கறநரங்கஶப உங்க ப்வ஧ண்ட்.அதுக்கரக இவ்ஶபர ஬பே஭ம் ஡ண்டஷண வகரடுத்஡து தத்஡ர஡ர....."஋ன்று புநப்தட ெ஭ற கண்஠ர்ீ ஥ல்க ... உங்கறட்ட கஷடெற஦ர என்ட௃ வெரல்ஶநன்.஋ன்ண஥ர புரி஦ஷன஦ர?.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai உ஥ர எபே வ஬ற்றுப்தரர்ஷ஬ தரர்த்஡ரர்.அ஬ங்க உங்கஷப ஥ீ நற கல்஦ர஠ம் தண்஠து ஡ப்புத்஡ரன்.இல்ஷன஦ர ஢ீஶ஦ அ஬னுக்கு வ஧ண்டர஬து கல்஦ர஠ம் தண்஠ி ஷ஬.. ப்ப ீஸ் அ஬ங்கஷப ஌த்துக்ஶகரங்க஥ர"஋ன்று ஥ன்நரட உ஥ர "஋ங்கறட்ட ஌ன்஥ர ஶ஬ண்டுந..஋ப்தடிஶ஦ர ஋ன் குடும்தம் All rights reserved to Sakthi Page 144 ..."஋ன்று ஆ஧ம்தித்து ஢ரக்ஷக கடிக்க உ஥ர ஆஶ஬ெ஥ரக ஡றபேம்தி.஬ரழ்த்துக்கள்஥ர..஢ரன் கறபம்புஶநன்.஬ிடுங்க....஢ரங்க இ஬ங்கஷப ஌த்துக்கர஥ இல்ஷனம்஥ர... ஢ரன் கறபம்புஶநன்.

"஋ன்று கூநற஬ிட்டு ஬ிடு஬ிடுவ஬ண ஢டந்஡ரர்.?.஌ன் அ஬ங்க இப்தடி வெரல்னறட்டுப்ஶதரநரங்க..இது஬ஷ஧க்கும் ஡ரங்கள் கண்ட ெ஭ற ஶ஬நர.. ஶய஥ர ெ஭ற஦ிடம்஬ந்து.. ஋ன்ஷண ஋ப்தடி஦ர஬து ஬டு ீ ஬ஷ஧க்கும் வகரண்டு ஬ிட்டுடு ஶய஥ர..."஋ன்று கம்஥ற஦ கு஧னறல் ஶகட்க ஶய஥ரவுக்ஶக கண்஠ர்ீ ஬ந்஡து."஋ன்ணரச்சு ெ஭ற.இ஬ள் கண்஠பேக்கு ீ ஋ன்ண அர்த்஡ம்.. "஋ன்ணர஬ர஦ிற்று இந்஡ வதண்஠ிற்கு. எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற-16 All rights reserved to Sakthi Page 145 .."஋ன்று ஶகட்க ெ஭ற அ஬ள் ஷகஷ஦ப் திடித்து உ஡டு துடிக்க."஋ன்று தன஬ரறு ஋ண்஠ங்கள் வ஥ரய்க்க ெ஭றஷ஦ கூட்டிக்வகரண்டு ஢டந்஡ரள் ஶய஥ர.ப்ப ீஸ் ஋துவும் ஶகக்கரஶ஡...."஋ன்ணரல் ஶதெப௃டி஦ஷன ஶய஥ர....எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஡ஷ஫க்கட௃ம்... ெ஭ற஦ின் ஥ணஶ஥ர சுக்கல் சுக்கனரக வ஢ரறுங்கற஦ிபேந்஡து.஋ணக்கு அது஡ரன் ப௃க்கற஦ம்.. இப்ஶதரது தரர்க்கும் ெ஭ற ஦ரர்..

..... ஋ணஶ஬ வதண்஠ின் ஡கப்தணரர் இ஧ண்டு இ஧ண்டு ஶத஧ரக தரிசு ஬஫ங்கு஥ரறு ஶகட்டுக்வகரண்டரர்.. ஬ந்஡஡றல் இபேந்ஶ஡ ஆ஧ர஡ணர ஬ம்தில௅த்துக்வகரண்டிபேக்க வெய்ஶ஦ர அ஬பிடம் இபேக்கும் ஡ப்திப்தஶ஡ கண்஠ரக இபேந்஡ரன்."ஶகரச்ெறக்கர஡ீங்க ஆ஧ர..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அது எபே தி஧ம்஥ரண்ட஥ரண ஡றபே஥஠ ஥ண்டதம். தி஧தன வ஡ர஫றன஡றதரின் ஥கபின் ஡றபே஥஠ ஬஧ஶ஬ற்பு ஢றகழ்ச்ெற."஋ன்று கூந All rights reserved to Sakthi Page 146 ... அ஬ர் ஬ந்து என்நரக ஬பேம்தடி ஶகட்கவும் ஆ஧ர஡ணர வதரங்கற ஋ல௅ந்஡ரள்.இ஬ங்கூட ஢ரன் ஬஧ட௃஥ர. அ஬ர்கள் ஦ரர் ஋ன்தது ஢஥க்கு ப௃க்கற஦஥ல்ன.. ஶ஬று ஦ரர் ெரட்ெரத் ஢ம் ஆ஧ர஡ணரவும் வெய்ப௅ம் ஡ரன்....அவ஡ல்னரம் ப௃டி஦ரது..கூட்டம் அ஡றக஥ர஦ிபேக்குன்னு஡ரஶண. கூட்டம் ஋க்கச்ெக்க஥ரய் இபேக்க தரிசு ஬஫ங்க எபே வதரிய் க்பெ ஢றன்நது..."ஆ஧ர஡ணர ஢ரக்ஷக அடக்கற ஶதசு... அஷண஬பேம் தரிசு ஬஫ங்கற ப௃டித்஡றபேக்க ஋ஞ்ெற஦ிபேந்஡து ெண்ஷடக்ஶகர஫றகள் ஥ட்டும்஡ரன்..தரபேங்க ஬ந்துக்கறட்ஶட இபேக்கு அ஡ரன்.." "அதுக்கரக இந்஡ வதரறுக்கறக்கூட ஢ரன் ஶெரடி஦ர ஬஧ட௃஥ர?"஋ன்று ஶகட்க வெய் வ஬குண்டு. "஌ன் ெரர் புரிஞ்சு஡ரன் ஶதசுநீங்கபர..அந்஡ ஢றகழ்ச்ெறக்கு ஬ந்஡஬ர்கஷபப் தரர்க்கனரம் ஬ரபேங்கள். ஆணரல் அ஬ள் வ஡ரல்ஷனகல௃க்வகல்னரம் ெறக஧ம் ஷ஬த்஡ரற் ஶதரன எபே ஢றகழ்வு ஢டந்஡து."஋ன்று ெறலுப்திக்வகரள்ப அ஬ர்..

஌ன் இந்஡ ெஷத஦ின வெரல்ஶநன்.இ஬ன் ஶதரடுந ஢ல்ன஬ன் ஶ஬஭ம் கஷன஦ட்டும்.உணக்வகன்ண ஥ரி஦ரஷ஡."஋ன்று ஶகட்க வெய் ஡ன் ப௃ஷ்டிஷ஦ ஥டக்கற஦தடி ஡ஷன குணிந்஡ரன்.."஋ன்ணம்஥ர ெரி...இணிஶ஥லும் இங்க ஢றக்க ப௃டி஦ரது..இ஬னுக்வகல்னரம் இது஡ரன் ெரி.."஌ன்஥ர இப்தடி ஶகர஬ப்தடுநீங்க.. ஆ஧ர஬ின் கூட ஬ந்஡றபேந்஡ ஞரணம்.இந்஡ கல்஦ர஠ம் ஢டக்கநதுக்ஶக வெய் ெரர்஡ரன் கர஧஠ம்."஋ன்று கம்஥ற஦ கு஧னறல் கூநற஬ிட்டு வ஬பிஶ஦நறணரன்...ெரர் ஢ரன் கறபம்புஶநன்..இந்஡ தரிஷெ ஢ீங்கஶப ஬ரங்கறக்ஶகரங்க ஢ரன் கறபம்புஶநன்..ெறன்ண ஬஦சுன ஡ப்பு தண்஠ர஡஬ங்க ஦ர஧ர஬து இபேப்தரங்கபர?..கல்஦ர஠ ஶ஬ஷன ஆ஧ம்திக்கும் ெ஥஦த்஡றல் ஋ணக்கு வய஬ி All rights reserved to Sakthi Page 147 .."஋ன்று கூந வதண்஠ின் ஡கப்தணரர்.."஋ன்று ஶகட்டுக்வகரள்ப ஆ஧ர . வதண்஠ின் ஡கப்தணரஶ஧ர..."஋ன்று கூநற ப௃டிப்த஡ற்குள் வெய்.ெரபேக்கு ஶகர஬ம் ஶ஬ந ஬பே஡ர.."ஶதரதும்..இ஬வணல்னரம் உங்க வதரண்ஷ஠ ஬ரழ்த்஡றணர உங்க வதரண்ஶ஠ரட ஬ரழ்க்ஷக ஡ரன் ஢ரெ஥ரகும்."஌ன்஥ர கத்துநீங்க.஡஬றும்஥ர.஋ல்னரபேம் தரர்க்கறநரங்க.. ஆணரல் இப்த ஋ப்தடி இபேக்கரங்க அது஡ரன் ப௃க்கற஦ம்."஋ன்று ஶகட்க ஆ஧ர....எபே கரனத்துன அ஬ர் ஡ப்பு தண்஠ிபேக்கனரம்.....எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஆ஧ர.."ஏஶயர.'தரர்க்கட்டும்.ஆணர இப்த அ஬ஷ஧ தத்஡ற எபே ஬ரர்த்ஷ஡ ஦ரபேம்வெரல்னப௃டி஦ரதும்஥ர..'சும்஥ர இபேங்க ெரர்.எபே வதரண்ட௃க்கறட்ட ஶக஬ன஥ர ஢டந்துக்கறட்டு வெ஦ிலுக்குப்ஶதரண஬ன் ஡ரன் ஢ீ....

.. எபே஬஫ற஦ரக ஬ட்டிற்கு ீ ஬ந்து ஶெர்ந்து தடுக்ஷக஦ில் ஬ி஫வும் அ஬ள் ஷகப்ஶதெற ெறட௃ங்கவும் ெரி஦ரக இபேந்஡து. அது ஦ரர்??. அதுக்கப்புந஥ர ஡ரன் வகரஞ்ெம்வகரஞ்ெம் ஶ஡நறஶணன்...அ஬ஷப ஬ட்டில் ீ ஬ிட்டது ஞரணம் ப௃க்கற஦஥ரண எபே஬பேக்கு கூப்திட்டு ஢டந்஡ஷ஡ கூந இப்ஶதரது அ஬ர் அ஬ஷப வனஃப்ட் அண்ட் ஷ஧ட் ஬ரங்க அஷ஫க்கறநரர் ஋ன்தது. அ஡ற்கு ஶ஥ல் ஢றற்கப௃டி஦ர஥ல் அ஬ல௃ம் தரிஷெக்வகரடுத்து஬ிட்டு வ஬பிஶ஦நறணரள்.."஋ன்று கூந ஆ஧ர஡ணர அ஡றர்ந்து ஶதரணரள்...அவ்ஶபர உ஡஬ி வெஞ்ெ஬ஷ஧ ஋ன் வதரண்ஷ஠ ஬ரழ்த்஡ கூட ஬ிடர஥ தண்஠ிட்டிஶ஦ம்஥ர. வ஡ரி஦ர஡ ஋ண்கபரக இபேக்க இந்஡ ஶ஢஧த்஡றல் ஦ரர் ஋ன்று கு஫ம்திணரள்....வதரறுத்஡றபேந்து தரர்ப்ஶதரம்... ஬ரழ்஬ில் ப௃஡ன்ப௃ஷந ஡ப்பு வெய்து஬ிட்ட஡ரக ஢றஷணத்஡ரள். (வ஡ரடபேம்.அ஬ல௃க்கு ஋ன்ண வெய்஬வ஡ன்ஶந வ஡ரி஦஬ில்ஷன. தர஬ம் அ஬ல௃க்குத் வ஡ரி஦஬ில்ஷன.அப்ஶதர ெரர்஡ரன் 25 னட்ெம் த஠ம்வகரடுத்து கரப்தரத்஡றணரர்.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai னரஸ்..) எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற-17 All rights reserved to Sakthi Page 148 ...

?"஋ன்று ஶகட்க ஬ிஸ்஬஢ர஡ன்.."ெரர்..஋ன்ண தி஧ச்ெறஷண. ஋துக்கு ஋ப்த தரர்த்஡ரலும் வெய்ஷ஦ ஥ட்டம் ஡ட்டிட்டு இபேக்ஶக.."ஆ஥ர ஆ஧ர."இப்த ஢ீ வெஞ்ெறட்டு ஬ந்஡றஶ஦ அது஡ரன் தி஧ச்ெறஷண."஋ன்று ஶகட்க ஆ஧ர..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஆ஧ர஡ணர கு஫ப்தத்துடன் ஡ன் ஷகப்ஶதெறஷ஦ ஋டுத்து கர஡றல் ஷ஬த்து "யஶனர"஋ன்று கூநற஦து஡ரன் ஡ர஥஡ம் ஥றுப௃ஷண஦ில் இபேந்து "உன் ஥ணெறல் ஋ன்ண஡ரன் ஢றஷணச்ெறட்டு இபேக்ஶக ஆ஧ர.டி ஬ிஸ்஬஢ர஡ணின் கு஧ல்."஋ன்று அல௅த்஡த்துடன் எனறத்஡து அ஬ள் ஋ம்."஋ன்ண ெரர்.஋ல்னரம் வ஡ரிப௅ம்.. ஆ஧ர ஡஦ங்கற.." ஬ிஸ்஬஢ர஡ன்..உணக்கு வெய்ஶ஦ரட கடந்஡ கரனத்ஷ஡ப் தத்஡ற All rights reserved to Sakthi Page 149 ..஋ல்னரம் வ஡ரிஞ்ெ ஢ீங்கஶப இப்தடி வெரன்ணர ஋ப்தடி.

எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai வெரன்ணஶ஡ ஢ரந்஡ரன்."஦ரர் ெரர் வெரல்ன வெரன்ணரங்க " ஬ிச்சு.வெரல்லு.அ஬ஶணரட கடந்஡ கரன ஬ரழ்க்ஷக உங்கறட்ட வெரல்ன துடிச்ெரன்.அதுணரன ஡ரன் ஋ங்கறட்ட வெரல்ன வெரன்ணரன்.அப்த கூட ஢ீ அ஬ஷண ஥ன்ணிச்சு ஌த்துப்தன்னு ஢றஷணச்சு஡ரன் வெரன்ஶணஶண ஡஬ி஧ ஢ீ அ஬ஷண எதுக்கற ஧஠ப்தடுத்஡ற ஶதரந இடவ஥ல்னரம் அ஬஥ரணப்தடுத்து஬ன்னு ஢ரன் ஢றஷணச்சு கூட தரர்க்கஷன..அ஬ன் உங்கறட்ட த஫க ஆ஧ம்திச்ெ அப்புநம் ஡ரன் வகரஞ்ெ வகரஞ்ெம் ெறரிக்கஶ஬ ஆ஧ம்திச்ெரன்..? எபேத்஡ஷண குத்஡ற கற஫றச்சு அதுன சுகம் கரட௃ந஬பர ஢ீ.஋ணக்கு ப௃ன்ணஶ஥ உன்ஷண தத்஡றப௅ம் வெய் தத்஡றப௅ம் வ஡ரிப௅ம்."அஷ஡ வெரல்ன வெரன்ணஶ஡ வெய் ஡ரன். அ஬ன் உணக்கரக ஋ன்ணவ஬ல்னரம் தன்஠ிபேக்கரன்னு வ஡ரிப௅஥ர. ஆணர உன் கண்ஷ஠ தரர்த்து வெரல்ன அ஬ணரல் ப௃டி஦ஷன. All rights reserved to Sakthi Page 150 ....ஆணர ஌ன் வெரன்ஶணன். "஋ன்.?"஋ன்று ஶகட்க ஬ிச்சு...஦ரர் உங்கறட்ட அஷ஡ வெரல்னச் வெரன்ணரங்க வ஡ரிப௅஥ர?"஋ன்று ஶகட்க ஆ஧ர ஶ஦ரெறத்து....஢ீ஦ர ஆ஧ர஡ணர இப்தடி.஋ன்ண ெரர் வெரல்நீங்க...."ஆ஥ர. ஢ீ ஋ன் ஥கள் ஥ர஡றரின்ணர அ஬ன் ஋ன் ஥கன் ஥ர஡றரி."஋ன்று கூநற஬ிட்டு ஢றறுத்஡ ஆ஧ர஡ணர அ஡றர்ந்து ஶதரணரள்...ஆ஧ர.. ஢ரனும் ப௄஠ர஬து ஥னு஭ன் ஥ர஡றரி அந்஡ ஬ி஭஦த்ஷ஡ வெரன்ஶணன்.அ஬஧ர வெரல்ன வெரன்ணரர்.

எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai

உங்கறட்ட ஡ப்தர ஢டந்துக்கறட்டரஶண அந்஡ ஶ஡஬ர அ஬ன் இப்த கம்தி
஋ண்ட௃நரன்..

அதுக்கு கர஧஠ம் வெய் ஡ரன்..஋துக்கரக உணக்கரக஡ரன்..

ஆணர ஢ீ அ஬ஷண எதுக்கறணப்த கூட அ஬ன் உன்ஷண வ஬றுத்஡து
கறஷட஦ரது

வ஡ரிப௅஥ர?..அட்லீஸ்ட் உன்ஷண தரர்த்து ஡றட்டு ஬ரங்கறட்டர஬து இபேக்ஶகன்
வெரல்னறத்஡ரன்
அ஬ன் வென்ஷண ஬ந்஡ரன்..அப்தவும் ஢ீ அ஬ஷண து஧த்஡றண..இப்தவும்
உன்ஷண

ஶ஢ரகடிக்ககூடரதுன்னு எதுங்கறப்ஶதரண஬ஷண ெஷதன அ஬஥ரணப்தடுத்஡றட்டு
஬ந்஡றபேக்க...
஋ன்ண஡ரன் ஆச்சு உணக்கு..ஞரணம் இவ஡ல்னரம் ஋ங்கறட்ட வெரல்னற
஬பேத்஡ப்தடவும் ஋ணக்கு ஋ன்ணஶ஬ர ஶதரன ஆகறடுச்சு...஢ரன் ஡ரஶண அ஬ஷண
தத்஡ற
஡ப்தர உங்கறட்ட வெரன்ஶணன் இப்த ஢ரஶண வெரல்ஶநன் ஢ீ ஡஬ம்
தண்஠ரலும்

அ஬ஷண ஥ர஡றரி எபேத்஡ன் உணக்கு கறஷடக்க஥ரட்டரன்...஌ன் இணிஶ஥
அ஬ஶண உணக்கு கறஷடக்க஥ரட்டரன்..஌ன்ணர ஢ீ அந்஡ அப஬ிற்கு அ஬ஷண
ெரகடிச்ெறட்ட..உன்ஷண வ஧ரம்த புத்஡றெரனற,ஷ஡ரி஦஥ரண வ஡பி஬ரண
வதரண்ட௃ன்னு
஢றஷணச்ெறபேந்ஶ஡ன்.ஆணர ஢ீப௅ம் எபே ெ஧ரெரி வதரண்ட௃ன்னு

All rights reserved to Sakthi

Page 151

எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai

஢றபைதிச்ெறட்ட..உணக்கு ஥ணெறபேந்஡ர அ஬ங்கறட்ட ஥ரணெலக஥ர ஥ன்ணிப்பு
ஶகல௃..அதுகூட ஶ஬஠ரம் அ஬ஷண ஢றம்஥஡ற஦ர ஬ர஫஬ிடு..அது ஶதரதும்.."
஋ன்று கூநற஬ிட்டு ஃஶதரஷண ஷ஬க்க அ஬ள் ஶத஦ஷநந்஡ரற்ஶதரல்
அ஥ர்ந்஡றபேந்஡ரள்.
ஏங்கற அ஫க்கூட அ஬ல௃க்கு வ஡ம்தில்ஷன..
஡ன் அ஬ெ஧ப்புத்஡ற஦ரல் ஡ணக்கு ஡ரஶண இஷ஫த்துக்வகரண்ட
஡஬ற்ஷந ஋ண்஠ி க஡றகனங்கறணரள்.
"ஆணரல் ஢ரன் ஌ன் இப்தடி வெய்ஶ஡ன்..அந்஡ லூசு ஶ஥ன அவ்ஶபர கர஡ல்
ஷ஬க்கப்ஶதரய் ஡ரஶண இப்தடி தண்ஶ஠ன்..஋ங்ஶக ஋ன்ஷண ஥ீ நற ஢ரன்
அ஬ங்கறட்ட ஬ில௅ந்஡றடுஶ஬ஶணரன்ந த஦த்துன ஡ரஶண இப்தடி தண்ஶ஠ன்..
ஆணர இப்தடி ஆபரல௃க்கு ஋ன்ண..அ஬ஷண ஢ரன் ஡றட்டர஥ ஶ஬ந ஦ரர்
஡றட்டு஬ர..?"

(அடிப்தர஬ி..)
஋ன்று ஌வ஡ஶ஡ர புனம்திக்வகரண்டு
"வெய்..வெய்..வெய்.."஋ன்று ஬ரய் அ஬ஷபப௅ம் ஥ீ நற ெதித்துக்வகரண்டிபேக்க
கண்கள் கண்஠ஷ஧

஡ரஷ஧ ஬ரர்த்துக்வகரண்டிபேந்஡ ஶ஬ஷப஦ில்
தடுக்ஷக஦ஷந க஡ஷ஬ ஡றநந்துக்வகரண்டு கண்கள் ெற஬க்க
குடிப்ஶதரஷ஡஦ில் ஶகரதத்துடன் உள்ஶப த௃ஷ஫ந்஡ரன் வெய்஧ர஥ன்...
ஆ஧ர஡ணர அ஡றர்ந்து ஶதரய் அ஬ஷண தரர்க்க

All rights reserved to Sakthi

Page 152

எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai

஡ள்பரட்டத்துடன் உள்ஶப த௃ஷ஫ந்஡ரன் அ஬ன்..
கண்கபில் ஶகரதம் வகரப்தபித்துக்வகரண்டிபேந்஡து..
உள்ஶப த௃ஷ஫ந்஡஬ன் க஡ஷ஬ ெரத்஡ அஷ஡ ஡டுக்க கூட
ஶ஡ரன்நர஥ல் அ஬ஷணஶ஦ தரர்த்துக்வகரண்டிபேந்஡ரள் அ஬ள்..
வெய் எபே வ஬நறப௅டன்,"஋ன்ணடி அப்தடி தரர்க்கறந..
஋ன்ணடர இ஬ன் க஡ஷ஬ ெரத்துநரஶணன்ணர..஢ர஥ தண்஠ப்ஶதரந
ஶ஬ஷன அப்தடி..."
ஆ஧ர,"வெய்..வெய்.."஋ன்று ஬ிடர஥ல் கூந
வெய்,"஋ன்ணடி வெய்...஢ீ஡ரஶண வெரன்ண ஢ரன் எபே வதரம்தஷப
வதரறுக்கறன்னு...வதரறுக்கற ஋ன்ண தண்ட௃஬ரன்னு வ஡ரி஦ரதுல்ன உணக்கு..
அஷ஡஡ரன் ஢ரன் தண்஠ப்ஶதரஶநன்,.."஋ன்று கூநற஬ிட்டு ெட்ஷட தட்டஷண
க஫ட்ட ஆ஧ம்தித்஡ரன்..
"஢ரன் உன்ஷண கர஡னறச்ஶெண்டி...உ஦ிபேக்கு஦ி஧ர கர஡னறச்ஶென்..உன்
கண்ஷ஠ப்
தரர்த்து ஶதெப௃டி஦ர஥ல் ஡ரன் ஋ன் கடந்஡ கரனத்ஷ஡ ஬ிஸ்஬஢ர஡ன் ெரர்
ப௄ன஥ர

வெரல்ன஬ச்ஶென்...ஆணர ஢ீ ஋ன்ஷண வ஬றுக்க
ஆ஧ம்திச்ெ..அ஬஥ரணப்தடுத்஡றஶண..அவ஡ல்னரம்
஡ரங்கறக்கறட்ஶடன்..ஆணரல் இன்ஷணக்கு கல்஦ர஠த்துன ஢ீ ஶதெறண ஶதச்ஷெ
஢ரன் கண்டுக்கஷனன்ணர

All rights reserved to Sakthi

Page 153

எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai

஢ரன் ஆம்தஷபஶ஦ இல்ஷன..."஋ன்று கூநற஬ிட்டு அ஬ஷப தூக்கற
தடுக்ஷக஦ில் கறடத்஡றணரன்...

ஆணரல் ஋஬ற்நறற்கும் ஆ஧ர஡ணர஬ரல் ஡டுக்கப௃டி஦஬ில்ஷன..஌ன் கத்஡வும்
ப௃டி஦஬ில்ஷன...
ப௃஦ன்று,"வெய்..ப்ப ீஸ்..:஋ன்நரள் அ஬ல௃க்ஶக ஶகட்கர஡ கு஧னறல்..
ஆணரல் வெய்ஶ஦ர ெறரித்து,"கு஧ஶன வ஬பிஶ஦ ஬஧஥ரட்ஶடங்குது...஢ீ஡ரன்
ெரன்ெற ஧ர஠ி஦ரச்ஶெ...

உன்ணரன ப௃டிஞ்ெஷ஡ வெஞ்ெறக்ஶகர..இன்ஷணக்கு உன்ஷண வ஡ரட்டு
ஆண்டு஬ிட்டு ஡ரன் ஥றுஶ஬ஷன.."

஋ன்று கூநற஬ிட்டு அ஬ஷப ெறஷநவ஦டுக்க து஬ங்கறணரன்..஡ன் உ஡வடன்னும்
தூரிஷகக்வகரண்டு
அ஬ள் உடவனங்கும் தஷடவ஦டுப்பு ஢றகழ்த்஡ ஆ஧ர அ஬ஷண ஡டுக்க
ப௃஦ன்று ஶதர஧ரடித் ஶ஡ரற்று
அஷ஡ ஧ெறக்க ஆ஧ம்தித்஡ரள்..
வ஥னற஡ரக ,"இதுக்குத்஡ரன்..஢ரன் இ஬ஷணப் தரர்த்஡ரஶன
சுட்வடரித்ஶ஡ன்..இ஬ன் அபேகரஷ஥஦ில்
஢ரன் ஋ன்ஷணஶ஦ இ஫ந்து஬ிடுஶ஬ன் ஋ன்று஡ரஶண
஡ள்பிப்ஶதரகஷ஬த்ஶ஡ன்..அஷணத்தும் இன்று..

தூெரகறப்ஶதரணஶ஡.."஋ன்று புனம்தி஦து அ஬னுக்குக் ஶகட்டஶ஡ர இல்ஷன
ஶதரஷ஡஦ில் ஥ஷநந்துப்ஶதரணஶ஡ர
கடவுல௃க்ஶக வ஬பிச்ெம்..ஆணரல் ெறநறது ஶ஢஧ம் க஫றத்து அ஬ல௃க்குள்
ப௃த்துக்குபித்துக்வகரண்டிபேந்஡஬ன் ஢ற஥றர்ந்஡ரன்....அ஬ஷப ஬ிட்டு
஬ினகறணரன்..

All rights reserved to Sakthi

Page 154

......இணி஦ர஬து ஋ன்ஷண புரிஞ்ெறக்ஶகர..உன் கண்ஷ஠ ஥ீ நற ஋ன்ணரன எண்ட௃ம் தண்஠ப௃டி஦ரது..஢ீ ெந்ஶ஡ர஭஥ர இபேக்கனரம்.. ப௃டிஞ்ெர . ஢ரன் ஌஡ர஬து உன்ஷண கஷ்டப்தடுத்஡றபேந்஡ர ஥ன்ணிச்ெறடு..."இப்த ஋துக்கு அ஫ந...தின் எபே ஡ீர்க்கப௃டிவ஬டுத்து ஡ன்ஷணப௅ம் ஥ீ நற உநங்கறப்ஶதரணரள்... ஆ஧ர஡ணர ஡ரன் கரண்தது கண஬ர அல்னது ஢றஷண஬ர ஋ன்று தன஥஠ிஶ஢஧ங்கள் கு஫ம்தி தின்஢றஷணவு ஋ன்று உறு஡ற வெய்து.இஷ஡ உணக்கு உ஠ர்த்஡஡ரன் சும்஥ர ஢ரடகம் ஶதரட்ஶடன்.஢ரன் ஢ரஷபக்கு னண்டன் ஶதரஶநன்.. இப்த ஢றஷணச்ெர உன்ஷண ஋ன்ண ஶ஬஠ரலும் வெய்஦ ப௃டிப௅ம்.அஷ஡ ஢றஷணத்து வ஬ட்கற ஡ன் ப௃கத்ஷ஡ ஥ஷநத்துக்வகரண்டு அ஫ ஆ஧ம்தித்஡ரள்..எஶ஧டி஦ரக...எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அ஡ற்கு ெந்ஶ஡ர஭ப்தடு஬஡ற்கு ஥ரநரக ஆ஧ர஬ிற்கு ஌஥ரற்நஶ஥ ஬ந்஡து. All rights reserved to Sakthi Page 155 .ஆணர ஢ரன் தஷ஫஦ வெய் இல்ஷன. உங்கறட்ட இபேந்து வதரிெர ஋ந்஡ ஋஡றர்ப்பு஥றபேக்கரது.உணக்குன்னு எபே ஬ரழ்க்ஷகஷ஦ ஌ற்தடுத்஡றக்ஶகர.அ஡ரன் ஋துவும் ஆகஷனஶ஦.஥ரநறட்ஶடன்.இணி இங்க ஬஧஥ரட்ஶடன். வெய்.. .தின் ஢டந்஡ஷ஡ ஢றஷணத்து வ஬ட்கற." ஋ன்று அ஬ள் ப௃கத்ஷ஡ கூட தரர்க்கர஥ல் கூநற஬ிட்டு வென்று஬ிட்டரன்.அ஬ன் வெல்஬ஷ஡ ஢றஷணத்து ஬பேந்஡ற..

அ஬ எபே ஶத஧ஶணர ஶதத்஡றஶ஦ர All rights reserved to Sakthi Page 156 .இப்த ஶெஞ்சுக்கு ஢ீங்க கத்துநீங்கபர?.."஋ன்று ஶகட்க ஧ரெஶெகர்.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அந்஡ ப௃சுட்டு ப௃ஶெரனறணி஦ின் கர஡ல் ஋ன்ண஬ரகும்?? எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற-18 ஧ரெஶெகர் பூஷணஶதரல் குறுக்கும் வ஢டுக்கும் ஢டந்துக்வகரண்டிபேக்க உ஥ர கூனரக பூத்வ஡ரடுத்துக்வகரண்டிபேந்஡ரர்..."உ஥ர உணக்கு ஡ரன் ஥பே஥கள் ஶ஥ன ஶகர஬ம் இல்ஷனஶ஦ அப்புநம் ஌ன்.அதுவும் ஬ந்து ஋ங்கறட்டஶ஦ ஷ஡ரி஦஥ர வெரல்ந."஬ர்ந ஬ர்ந ஢ீ ஋ன்ண தண்ஶநஶண புரி஦஥ரட்ஶடங்குது.. உ஥ர"இப்த ஌ன் கத்துநீங்க.஋ப்தவும் ஢ரன் ஡ரன் கத்துஶ஬ன்.஋துக்கு ெ஭றஷ஦ ஡றட்டிஶண..஋ன்ணரச்சு உணக்கு"஋ன்று கத்஡றணரர்.."஋ன்று கரஷ஡ வதரத்஡ ஧ரெஶெகர்."஦ரர் வெரன்ணர ஶகர஬஥றல்னன்னு. தின்"இப்த ஋ன்ண ஢டந்஡றபேச்சுன்னு வடன்஭ன் ஆகுநீங்க.."஋ன்று கு஫ம்த உ஥ர......

"஋ன்று கூநற ெறரிக்க ஧ரெஶெகர்.."஋ண உ஥ர. இந்஡ தி஧ச்ெறஷண஦ரன அ஬ங்க வ஧ண்டு ஶதபேக்குள்ப வ஢பேக்கம் கூடும். ஋ல்னரம் ஢ீங்க வகரடுக்கறந வெல்னம்...஢ீங்க ஶ஬஠ர தரபேங்க.?"஋ன்று கூந ஧ரெஶெகர்.ெல.அதுக்கு஡ரன் இந்஡ அ஡றர்ச்ெற. இ஧ண்டர஬து கல்஦ர஠ம்னு.கூட ஬ந்஡ரஶப All rights reserved to Sakthi Page 157 ..ஆணர இப்த இது தி஧ச்ெறஷண ஆணர ஋ன்ண தண்ட௃஬....'஋ன்று ஶகட்க உ஥ர. ஧ரெஶெகர்."புரிஞ்ெர ஢ீங்க உ஥ர ஆகறடு஬ங்க ீ உங்கல௃க்கு புரி஦ர஥ஶன இபேக்கட்டும்."அ஬ வெரல்னறட்டரலும் ப௃த்து஡ரன் உ஡றர்ந்஡றபேம்."஢ீ ஋ன்ண வெரல்ந ஋ணக்கு எண்ட௃ம்புரி஦ஷன....எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai வதத்துக்வகரடுக்கறந஬ஷ஧ ஋ணக்கு ஶகர஬ம் ஡ரன்"஋ன்று கூநற஬ிட்டு கண்஠டித்஡ரர்."ெல.஢ீங்க எபேப்தக்கம் அ஬ புபே஭ம் எபேப்தக்கம் வெல்னம்வகரடுத்஡ர அ஬ல௃க்கு ஋ப்தடி ப௃஡றர்ச்ெற ஬பேம்."஋ன்று கூந உ஥ர.வகரஞ்ெ ஶ஢஧த்துன உங்க புள்ப உங்கல௃க்கு ஃஶதரன் தண்஠ி கரச் ப௄ச்ன்னு கத்து஬ரன். உங்க ஥பே஥கல௃க்கு ஋வ்ஶபர ஷ஡ரி஦஥றபேந்஡ர ஋ன்ஷண ஆண்டின்னு கூப்திடு஬ர..."ப௃஡றர்ச்ெற அ஡றர்ச்ெற ஋துஷக ஶ஥ரஷணவ஦ல்னரம் ெரி.அதுக்கு஡ரஶண குண்ஷடப்ஶதரட்டுட்டு ஬ந்ஶ஡ன்.ெ஭ற அவ஡ல்னரம் வெரல்ன஥ரட்டர உ஥ர........."தி஧ச்ெறஷண ஬஧ட௃ம்.

." உ஥ர.."஋ன்று வகத்஡ரக கூந ஧ரெஶெகர் அ஬ர் கரஷ஡ப் திடித்து ஬ிஷப஦ரட்டரக ஡றபேக அங்ஶக வ஢டு஢ரட்கல௃க்குப் திநகு ஥கறழ்ச்ெற அடிவ஦டுத்து ஷ஬த்஡து."஍ அம் ஆல்ஶ஬ஸ் ஷ஧ட்.. All rights reserved to Sakthi Page 158 .."஋ன்று கூந ெ஧த்஡றற்கும் ஥கறழ்ச்ெற஦ரக இபேந்஡து."ெ஧த்." ஧ரெஶெகர்..஢ீ ெர஦ங்கரனம் ஋ங்கூடஶ஬ ஬ட்டுக்கு ீ ஬ர. அன்று ப௃ல௅தும் ெீ஬ர துள்பிக்கு஡றத்துக்வகரண்டிபேந்஡ரன்.."஋ன்று கூநற஬ிட்டு கட்ஷட ஬ி஧ஷன உ஦ர்த்஡ ஧ரெஶெகர்."஋ன்று ெறரிக்க உ஥ர.. ஋ணஶ஬ ெ஧த்஡றடம்.. கரஷன ெ஭ற஦ிடம் ஬ம்தில௅த்஡து எபேபுந஥றபேக்க திநகு ெ஧த் அ஬ஷண ஷகப்ஶதெற஦ில் அஷ஫த்து ெ஭ற அ஬ணிடம் ஶதெற஦ஷ஡ கூந அ஬னுக்கும் இன்னும் ஥கறழ்ச்ெற வதபேகற஦து.. அஶ஡ ஶதரல் அன்று஥ரஷன ெீ஬ரவும் ெ஧த்தும் ஬ட்டிற்குச் ீ வெல்ன அங்ஶக அ஬ர்கள் கண்ட கரட்ெற அ஬ர்கஷப அ஡ற஧ஷ஬த்஡து... இன்ஷணக்கு உங்க வ஧ண்டு ஶதஷ஧ப௅ம் ஶெர்த்துஷ஬ச்ெறடுஶநன்.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அ஬ள் திவ஧ண்ட் அ஬ள் கண்டிப்தர வெரல்லு஬ர.."஋ப்தடிஶ஦ர ஢ரன் உன் ஥கன் கறட்ட அடி஬ரங்கர஥ ஡ப்திணர ெரி...஢ீங்க தரபேங்க."஋வ்ரி஡றங்க் ஬ில் தீ ஃஷதன்.."஍ ஶயரப் பெ ஆர் ஷ஧ட்.

஌ன் ஬ந்஡.."஋ன்நரன்.."஋ன்று எஶ஧ ெ஥஦த்஡றல் ஶகட்க ஶய஥ர ெ஧த்ஷ஡ தரர்த்து கு஫ம்திணரள்."இ஬ர் ெ஧த்... ஆணரல் ெ஧த்ஶ஡ர ெறநறதும் அ஡ற஧ர஥ல் அப்தடிஶ஦ ஢றன்நரன். "ெ஭ற."஋ன்று ஡ஷனஷ஦ ஶகர஡ அ஬ள் இன்னும் அல௅஡ரள்.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஶெரதர஬ில் அ஥ர்ந்து ப௃கத்ஷ஡ ப௄டி ெ஭ற அல௅துக்வகரண்டிபேக்க ஶய஥ர அ஬ஷப ெ஥ர஡ரணப்தடுத்஡ ப௃஦ன்று ஶ஡ரற்றுக்வகரண்டிபேந்஡ரள்.....஋ன் கல்஦ர஠ம் இப்தடி வதரம்ஷ஥஦ரய் ஆணதுக்கும் ஢ீ஡ரன் கர஧஠ம்....."஋ன்று அ஬ன் ெட்ஷடஷ஦ப் திடித்து உலுக்க அஷண஬பேம் அ஡றர்ந்஡ணர்.஋ன்ண தி஧ச்ெறஷண.஢ரன் இப்தடி ஆணதுக்கு ஢ீ஡ரன் கர஧஠ம்.இப்த ஋ன்ண ஆச்சு. "஢ீங்க.ெ஭ற஦ின் அண்஠ன்...... தின்..."஋ன்ணரச்சு.஢ீ அந்஡ ஆணந்஡ஷண ஢ம்தப்ஶதரய் ஡ரன் ஋ல்னர தி஧ச்ெறஷணப௅ம்.. ெீ஬ரவும் ெ஧த்தும் த஡நற வென்று அ஬பிடம் "஋ன்ணரச்சு ெ஭றம்஥ர.. All rights reserved to Sakthi Page 159 .இப்தடி அல௅து அல௅து உடம்ஷத வகடுத்துக்கரஶ஡."஋ன்று ெ஧த் ெ஭ற஦ிடம் ஶகட்க ெ஭ற ப௃கம் ஢ற஥றர்த்஡ற "உன்ணரன ஡ரன் ஋ல்னர தி஧ச்ெறஷணப௅ம்.."஋ன்று அ஬ள் இல௅க்க ெீ஬ர .஌ன் இங்க ஬ந்஡...

...஋ன்ஷண ஬ிட்டுப்ஶதர஦ிடரஶ஡ண்஠ர.."஋ன்று புனம்தி அ஡றர்ச்ெற஦ின் ஬ிஷ஫஬ரக ஥஦ங்கறணரள். அஷ஡ வ஬பிக்கரட்டர஥ல் ஶய஥ரஷ஬ ஬ட்டில் ீ வகரண்டுப்ஶதரய் ஬ிட ெீ஬ர஬ிற்ஶகர கண்஥ண் All rights reserved to Sakthi Page 160 .஌ன் ஋ணக்கு ஥ட்டும் இந்஡ ஢றஷனஷ஥....... ெ஧த்.. ெீ஬ர அ஬ஷண ெ஥ர஡ரணப்தடுத்஡ற தின் ெ஭றஷ஦ தூக்கறக்வகரண்டு தடுக்ஷக஦ில் கறடத்஡றணரன்....."இல்னடரம்஥ர.. வெபேப்தரன அடிச்ெ ஥ர஡றரி இபேந்஡து.஋ன் ஬ரழ்க்ஷகஶ஦ ஢ீ஡ரஶண ெ஭றம்஥ர. ெ஧த் உ஥ர஬ின் ஥ீ து ஶகரதம் ஬஧஬ில்ஷன."஋ன்று தன஬ரறு ெ஧த்஡றடம் புனம்தி அ஬ன் ஥ரர்தினஶ஦ ெரிந்து அ஫ ஆ஧ம்தித்஡ரள்.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai "இன்ஷணக்கு ஆண்டி ஋ன்ஷண ஶகட்ட ஶகள்஬ிவ஦ல்னரம் ஋ப்தடி இபேந்஡து வ஡ரிப௅஥ர.ெறநறது ஶ஢஧த்஡றல் "அண்஠ர. தின் இபே஬பேம் ஶய஥ர஬ிடம் ஬ி஭஦த்ஷ஡ ஶகட்டநறந்஡ணர்.ஆணரல் ஬பேத்஡ம் ஶ஡ரன்நற஦து."஋ன்று அ஬ஷப ஋ல௅ப்த அ஬ன் கண்கபில் இபேந்து கண்஠ர்ீ ஬஫றந்துக்வகரண்டிபேந்஡து.஋ன்ஷண ஬ிட்டு ஶதர஦ிடரஶ஡ண்஠ர...கண்ஷ஠ ஡றநந்து தரபேடர கண்஠ர.஢ரன் ெரக஡ரன் ஶ஬ட௃ம்.஢ரன் உன்ஷண ஬ிட்டு ஋ங்ஶகப௅ம் ஶதரகஷன.஢ீப௅ம் ஶதர஦ிட்டர ஋ணக்கு ஶ஬ந ஦ரபே஥றல்னண்஠ர..

வெ஥ யரட்டர இபேக்கரன் உன் ஥கன்....."஋ன்று கூநற஬ிட்டு ஃஶடரஷண ஷ஬க்க ஥றுப௃ஷண஦ில் ஧ரெஶெகர் கரஷ஡ ஡ட஬ிக்வகரண்டரர்.." All rights reserved to Sakthi Page 161 ."஋ன்ண ஡றட்டு ஬ரங்கற கரது சூடரகறடுச்ெர. உடஶண ஧ரெஶெகரின் ஋ண்஠ிற்கு அஷ஫த்஡ரன். "அப்ப்ப்தர...஋ணக்கும் ஆஷெ஡ரன்....உங்க ஷ஬ஃப் ஋ன்ண ஢றஷணச்ெறட்டு இபேக்கரங்க ஥ணசுன.. இப்த ஋துக்கு ஋ன் வதரண்டரட்டி கறட்ட தி஧ச்ெறஷண தண்நரங்க."ஆ஥ர."஋ன்று கூந ஧ரெஶெகர். ஥றுப௃ஷண஦ில் ஋டுத்஡வுடன் "அப்தர."஋ன்று ஶகட்க ஧ரெஶெகர்.அ஬ள் ஋ன் வதரண்டரட்டி..ஆணர ஢டக்கட௃ஶ஥.."஋ன்று ஢க்கனரக கூந ெீ஬ர தல்ஷன கடித்஡ரன்.஢ரன் வெரல்நஷ஡ வகரஞ்ெம் ஢க்கல் தண்஠ர஥ ஶகல௃ங்க. ஢ரன் திள்ஷபஶ஦ இல்னன்னு வெரல்னற஡ரஶண ஬ட்ஷட ீ ஬ிட்டு வ஬பிஶ஦ அனுப்திச்ெரங்க.. உ஥ர ெறரிப்புடன்.஌ஶ஡ர அ஬ஷபஶ஦ இ஧ண்டர஬து கல்஦ர஠ம் தண்஠ிஷ஬க்கச் வெரன்ணரங்கபரஶ஥."ம்யளம்.....எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai வ஡ரி஦ர஡ ஶகரதத்஡றல் இபேந்஡ரன்.இணிஶ஥ அ஬ங்க ஌஡ர஬து தண்஠ரங்க ஢ரன் ஋ன்ண தண்ட௃ஶ஬னு ஋ணக்ஶக வ஡ரி஦ரது...அ஬ங்க புபே஭னுக்கு இ஧ண்டர஬து கல்஦ர஠ம் தண்஠ிஷ஬க்கச் வெரல்லுங்க... அ஬ங்க ஋துக்கு ெ஭றஷ஦ ஡றட்டட௃ம்...

.உன்ஷண ஢ீஶ஦ ஬பேத்஡றக்கறந."஋ன்று அ஬ள் ஡ஷனஷ஦ ஶகர஡ற வ஢ற்நற஦ில் ப௃த்஡஥றட்டரன்...... அங்ஶக ஃஶதரணில் கத்஡ற஬ிட்டு உநங்கும் ெ஭ற஦ிடம் வென்று அ஥ர்ந்஡ ெீ஬ர "஌ன் ெ஭றம்஥ர.."஋ன்று கூநற஬ிட்டு கனகனவ஬ண ெறரித்஡ரர்."஋ன்று கண஬ில் ஥ற஡க்க அபேஶக ஶகர஦ில் ஥஠ி ஢ற்குநற஦ரக எனறத்஡து.."஋ப்தடிஶ஦ர ஢ரன் ஡ரத்஡ர ஆணர ெரி...இன்னும் ெறன்ண திள்ஷப஦ரஶ஬ இபேக்கறஶ஦.?.... எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற-19 All rights reserved to Sakthi Page 162 . உன்ஷண ஋ன்ண஡ரன் தண்நது வெல்னக்குட்டி.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai உ஥ர."இப்த ஡ரஶண ஆ஧ம்திச்ெறபேக்கு ஶதரக ஶதரக தரபேங்க.. அ஡ற்கு ஧ரெஶெகர்.஋ங்கம்஥ர ஡றட்டிணதுக்வகல்னரம் அல௅஬ி஦ர.

. ஬ி஥ரணம் கறபம்த ெறநறது ஶ஢஧ம் கண்஠஦ர்ந்஡ரன். ஡ன் ஬ி஥ரணத்஡றற்கரக வெய் கரத்஡றபேக்க அ஬ணின் ஷகப்ஶதெற ெறட௃ங்கற஦து.. கர஡றல் ஷ஬த்஡஬ன் "அண்஠ர.஢ரன் ஡ரன் வெரல்ஶநன்ன. "஋வ்஬பவு அன்தரண குடும்தம். "ெ஥ற ஶகரச்ெறப்தர஡ரன் ஆணர ஢ரன் அ஬க்கறட்ட னண்டன் ஶதரணப்புநம் ஶதெறக்கறஶநன்.அ஬ஷப ஥நந்து஬ிடு ஥ணஶ஥...ஶ஢ர.. அண்஠ிக்கறட்டப௅ம் ெ஥றக்குட்டிக்கறட்டப௅ம் வெரல்னறடுங்க." "ஆ஥ரண்஠ர இங்க இபேந்து ப௃ம்ஷத ஶதரய் அங்கறபேந்து ஡ரன் ஶதரஶநன்.....ஶ஢ர..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai வென்ஷண ஬ி஥ரண ஢றஷன஦ம்..ஏஶகண்஠ர ஷ஬ச்ெறடுஶநன். ஦ரபேம் ஬஧ஶ஬ண்டரம்...஢ரஶண ஶதரய்க்கறஶநன்...஥நந்து஬ிடு. அப்ஶதரது கர஡றல்.ஷட஧க்ட் திஷபட் இல்ன.இ஬ர்கஷப ஬ிட்டு வெல்னஶ஬ண்டி஦ிபேக்கறநஶ஡ அதுவும் எபே வதண்஠ிற்கரக."஋ன்று ஆ஧ர஡ணர஬ின் கு஧ல் ஶகட்க All rights reserved to Sakthi Page 163 ."஋ன்று ஃஶதரஷண ஷ஬க்கவும் அ஬ன் கண்கபில் இபேந்து கண்஠ர்ீ ஥ல்கற஦து.஢ீங்கபரம் ஬ந்஡ர ஋ணக்கு கஷ்ட஥ர இபேக்கும்......"஋ன்ண ஡ப்திச்ெறப்ஶதர஦ிடனரம்னு தரர்க்கறநற஦ர."஋ன்று ஡ணக்குத் ஡ரஶண கூநறக்வகரண்டு ஬ி஥ரணத்஡றல் ஌நற அ஥ர்ந்஡ரன்....

"஋ன்று கத்஡ ஆ஧ர ...஢ீ ஋ங்க ஬ந்஡." ஆ஧ர அ஦஧ர஥ல்.஢ரன் ீ உணக்கரக ஡ரன் ஬ந்ஶ஡ன்.ஸ்஬ட்டி."஢ீ ஋ப்தடி ஬ந்ஶ஡னு ஶகட்கஷன.."இவ஡ன்ண ஶகள்஬ி ஸ்஬ட்டி.ஆணரலும் ஢ரன் உன் அனு஡ரஶண."ஶய."இப்த ஌ன் கத்துந ஸ்஬ட்டி.'஢ீ ஋துவும் ஶகட்கஶ஬ண்டரம்...வெரல்னவும் ஶ஬ண்டரம்."ப்ப ீஸ்.."஋ன்று கத்஡ ஆ஧ர.஢ீ஦ர.஌ன் ஬ந்஡..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai த஡நற ஋ல௅ந்஡ரன்..." வெய்...஢ரன் ீ வெரல்நஷ஡ வகரஞ்ெம் ஶகல௃."஋ன்று கத்஡றணரன் வெய் All rights reserved to Sakthi Page 164 .஢ரன் வெஞ்ெவ஡ல்னரம் ஡ப்பு஡ரன்.ஶதர இங்ஶக஦ிபேந்து.஥ன்ணிக்க஥ரட்டி஦ர.."஋ன்று அ஬ன் கன்ணத்ஷ஡ திடித்துக்வகரஞ்ெ "ஶய." வெய்..உன் வெல்னம் ஡ரஶண....உங்கறட்ட ீ ஥ன்ணிப்பு ஶகட்கட௃ம் அதுக்குத்஡ரன். தக்கத்஡றல் ெலட்டில் கபேப்பு கனர் டீெர்ட் ெீன்மளடன் அ஥ர்ந்து அ஬ஷணப் தரர்த்து கண்஠டித்஡ரன் ஆ஧ர஡ணர.ப்ப ீஸ்.. வெய். அப்புநம் ப௃க்கற஦஥ர எபே ஬ி஭஦ம் வெரல்னட௃ம்.அதுக்கரகவும் ஡ரன்.ஷகஷ஦ ஋டு. ஢ீ னண்டன் ஶதரகரஶ஡ஶ஦ன்...... லூசுத்஡ணம் ஡ரன்....கஷடெறன ஶ஢஧த்துன ப௃ம்ஷத ப்ஷபட் டிக்வகட் கறஷடக்கர஥ ஡றண்டரடி எபே஬஫ற஦ரய் கறஷடச்சு ஬ந்ஶ஡ன்....

"஋ன்று கூந வெய் ஬ர஦ஷடத்துப்ஶதரணரன்."ஶயய் ஦ரபே புபே஭ன். அதுக்குப்ஶதரய் ஶகரச்ெறக்கறட்டு னண்டன் கறபம்திட்டரர். தின் .'இந்஡ தரபேப்தர ஬ரழ்க்ஷகங்கறந ஶ஧ரெரப்பூ ஥ர஡றரி பூவும் இபேக்கும் ப௃ள்ல௃ம் இபேக்கும்."஋ன்று கத்஡ ஥ற்ந த஦஠ிகள் இ஬ர்கள் ெண்ஷடஷ஦ ஆர்஬த்துடன் தரர்த்஡ணர்.஌ஶ஡ர ஥ணஸ்஡ரதத்துன ஡றட்டிட்ஶடன்...."஋ன்று ஋கறந வெய்.ஶ஢த்து ஢ீ கூடத்஡ரன் ஋ன்ஷண ஋ன்வணவ஬ன்ணஶ஬ர தண்ஶ஠.... "஋ன்ண அப்தடி தரர்க்கறந..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஆ஧ர கள்பச்ெறரிப்புடன்.. அதுக்குப்ஶதரய் ஶகரச்ெறக்கறட்டு ஊஷ஧ ஬ிட்டு ஶதரஶநன்னு வெரன்ணர ஋ன்ண அர்த்஡ம்....இவ஡ல்னரம் வதரிெர All rights reserved to Sakthi Page 165 . தக்கத்஡றல் இபேந்஡ ஡ரத்஡ர எபே஬ர் "஋ன்ணப்தர புபே஭ன் வதரண்டரட்டி ெண்ஷட ஬஧து ெகெம் ஡ரஶண..."஋ன்று ஶதரட்டுக்வகரடுக்க அந்஡ ஡ரத்஡ர. இதுக்குப்ஶதரய் அந்஡ வதரண்ஷ஠ இப்தடி ஡றட்டுந..."஢ல்னர வெரல்லுங்க ஡ரத்஡ர.புபே஭ன் எபே ஡ப்பு தண்஠ர வதரண்டரட்டி ஡றபேத்஡ ஥ரட்டரபர...஦ரபே வதரண்டரட்டி..'வ஧ரம்தத்஡ரன்.தர஬ம் உணக்கரத் ஡ரஶண இவ்ஶபர தூ஧ம் வகஞ்சுது. ஢ரன் ஷகஷ஦ ஋டுன்ணர வெரன்ஶணன்..":஋ன்று ஬க்கரனத்து ஬ரங்க அனு ெறரிப்ஷத அடக்கப்தடர஡ தரடுப்தட்டரள்.஢ீ ஥ட்டும் ெறலுத்துக்கறந.

அஷண஬பேம் இப்ஶதரது ஡ர஥ரகஶ஬ வ஬ட்கத்துடன் கண்ஷ஠ ப௄டிக்வகரண்டணர்."஋ன்று ஡ஷன஦ில் அடித்துக்வகரண்டரர் ஡ரத்஡ர. வெய் ப௃஡னறல் அ஬ஷப ஡டுத்஡ரலும் தின் அ஬ஶண அ஡றல் ஥஦ங்கற஡ரன் ஶதரணரன்.....எபே ெறன்ண ரிக்வ஬ஸ்ட்."இதுக்கு.....எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஋டுத்துக்ககூடரது."஥ரத்஡றக்க஥ரட்ஶட."஋ன்று கூநற வெய்ஷ஦ இல௅த்து இ஡ஶ஫ரடு இ஡஫ஷ஠த்து ப௃த்஡஥றட்டரள்..." ஋ன்று அட்ஷ஬ஸ் ஥ஷ஫ வதர஫றந்஡ரர்."஋ன்று ஶகட்க ஆ஧ர.."ஶதரடி.அண்ட் வெண்டில்ஶ஥ன்..இப்த ஋ன்ண தண்ட௃஬. வெய் தல்ஷன கடித்துக்வகரண்டு ஶதெர஥ல் இபேக்க ஆ஧ர஡ணர அ஬ன் கர஡றல் "இப்த஬ரச்சும் உன் ப௃டிஷ஬ ஥ரத்஡றக்கறநற஦ர..?"஋ன்று ஶகட்க வெய்.. "இந்஡ கரனத்து தெங்கஶப இப்தடித்஡ரன்.஢ரன் ஥ரத்஡றக்க஥ரட்ஶடன்...."஋ன்று கூந ஆ஧ர ஋ல௅ந்து."஋ன்று கூந ஆ஧ர. All rights reserved to Sakthi Page 166 .. ஡ரத்஡ர ஢ீங்கல௃ம்஡ரன்...."ஶனடிஸ்.."஋துக்கு. ஋ல்னரபேம் எபே வ஧ண்டு ஢ற஥ற஭ம் கண்ஷ஠ ப௄டிக்ஶகரங்க."஋ன்று கூந அஷண஬பேம்." "஥ரத்஡றக்க஥ரட்ஶடன்..

.஢ரன் தரட்டுக்கு ஥றச்ெ ஬ரழ்க்ஷகஷ஦ ஬ரழ்ந்துட்டு ஶதர஦ிடுஶநன். இது஡ரன் ஢ரன்.ஆணரல் கர஡ல் தரெம் இல்னர ஶ஧ரஶதரட் கறஷட஦ரது..஢ீங்கல௃ம் அந்஡ கூட்டத்஡றன எபேத்஡ர்னு ெீ஧஠ிக்கப௃டி஦ர஥த்஡ரன் உங்கஷப கஷ்டப்தடுத்஡றட்ஶடன்..ஆணர உங்கல௃க்கு எண்ட௃ன்ணர துடிச்சுப்ஶதர஦ிடுஶ஬ன்..஢ரனும் ஥னு஭ந்஡ரன்.இணிஶ஥ ஋ன் உ஠ர்ச்ெறகஶபரட ஬ிஷப஦ரடரஶ஡..஋ன்ஷண ஬ிடு.. ஢ரன் உணக்கு ஡கு஡ற஦ில்னர஡஬ன்..இப்ஶதர."஋ன்று கூந ஆ஧ர஡ணர கண்கபில் கண்஠ர்ீ ஢றஷநந்து "ஸ்஬......வெய். ப௃சுட்டு ப௃ஶெரனறணி஡ரன்..஢ரன் ீ உங்கஷப ஋வ்஬பஶ஬ர கர஦ப்தடுத்஡றபேக்கனரம் அதுக்கு கர஧஠ம் ஢ரன் ெறன்ண ஬஦ெறன தட்ட ஬னற அனுத஬ம்.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அ஬னுக்கு இவ்஬பவு ஢ரள் ஡ன்ணரல் அபிக்கப்தட்ட தட்ட ஶ஬஡ஷண அஷணத்ஷ஡ப௅ம் ஡ரஶண ஆற்று஬து ஶதரல் அந்஡ ப௃த்஡த்ஷ஡ வ஡ரடர்ந்஡ரள் ஆ஧ர஡ணர.஢ரன் இவ்ஶபர ஢ரள் தண்஠துக்வகல்னரம் ஥ன்ணிச்ெறடுங்க....அனு.... வெய்஡ரன் ப௃஡னறல் சு஡ரரித்து அ஬ஷப ஬ினக்கற "ப்ப ீஸ்."஋ன்று கூநற All rights reserved to Sakthi Page 167 . ஢ரன் ஡றட்டுஶ஬ன் ஥ண்ஷடஷ஦ப் திச்ெறக்கஷ஬ப்ஶதன்..வதரம்தஷப வதரறுக்கற..஢ரன் இப்தடித்஡ரன்.

."஋ன்று கூந வெய்..." ஋ன்று கண்஠ர்ீ ஥ல்கற஦ ெறரிப்புடன் ஶகட்க வெய் உபேகறத்஡ரன் ஶதரணரன்.஬ில் பெ ஶ஥ரி ஥ீ ." All rights reserved to Sakthi Page 168 .."஋ன்று கூந ஆ஧ர஡ணர அ஬ன் ப௃துகறல் ஢ரலு ஶதரட்டு "திச்சு..திச்சு. தின் வெய் அ஬ஷப ஆசு஬ரெப்தடுத்஡ ஆ஧ர஡ணர..இபே஬பேம் கர஡னறலும் கண்஠ரிலும் ீ கஷ஧஦ வ஢டுஶ஢஧ம் க஫றத்து சு஦஢றஷண஬ிற்கு ஬ந்஡ணர்........ அ஬னும் அஶ஡ ஶதரல் ஥ண்டி஦ிட்டு அ஬ஷப இணி஬ிட்ஶட ஡஧஥ரட்ஶடன் ஋ன்ததுஶதரல் கட்டி஦ஷ஠த்துக்வகரண்டரன்.வெய்ஶ஦ர கண்஠டித்து."இல்ஷன"஋ன்று கூந அ஬ள் கு஫ம்திணரள்.."ஶ஢஧ர னண்டன்ன யணிப௄ன் ப௃டிச்ெறட்டு ஬பேஶ஬ரம் வ஧ண்டு ஶதபேம்.எல௅ங்கர ப௃ம்ஷதன இநங்கற வென்ஷண ஶதரந ஬஫றஷ஦ தரர்ப்ஶதரம்.தட஬ர." "ஶடய்.."ெரிங்க ப௃ஶெரனறணி.."இப்த஬ரச்சும் ப௃டிஷ஬ ஥ரத்஡றக்கறட்டி஦ர?"஋ன்று கள்பச்ெறரிப்புடன் ஶகட்க வெய்..உன்ஷண வகரன்னுடுஶ஬ன்.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அ஬ன் ப௃ன் எபே கரல் ஥டக்கற ஥ண்டி஦ிட்டு ஡ன் ஶதக்கறல் இபேந்஡ பூங்வகரத்ஷ஡ ஢ீட்டி "஍ னவ் பெ ஸ்஬ட்டி.஍ ீ னவ் பெ ஃப்஧ம் தரட்டம் ஆஃப் ஷ஥ யரர்ட்.

"஋ன்று கூநற ெறரிக்க அ஬ள் கன்ணத்஡றல் ப௃த்஡஥றட்டு வெய்."஋ன்று க஬ஷனப்தட அனு கனகனவ஬ண ெறரித்஡ரள்..஢ீ ஋ன்ஷண அனு கூப்திடுஶநன. திநகு. ஶ஢த்து ஬ிச்சு ெரர் உன்ஷண தத்஡ற வெரல்னற வெ஥ ஡றட்டு.?"஋ன்று ீ வெய் அ஬ள் ஷக஬ி஧னறல் வ஢ட்வடடுத்துக்வகரண்ஶட ஶகட்க அ஬ள்..அது஥ர஡றரி.அம் ஶெர ெரரி..வகரஞ்ெ ஶ஢஧த்துக்கு ப௃ன்ணரடி ஢ீ வகரடுத்஡ தணிஷ்வ஥ண்ட் உணக்ஶக ஬பேம்.வ஧ரம்த திடிச்ெறபேக்கு..."ஶெ.஌ன் திடிக்கஷன஦ர?"஋ன்று க஬ஷன஦ரக ஶகட்க வெய்.இது வ஡ரிஞ்ெறபேந்஡ர ப௃ன்ணரடிஶ஦ வெய்஡றபேப்ஶதஶண..."ஆ஥ர அவ஡ன்ண ஸ்஬ட்டி..அப்புநம் அய்஦ர ஶ஬ந ஭ரக் ட்ரீட்வ஥ண்ட்னரம் வகரடுத்஡ீங்கபர அது஡ரன் வ஬பிஶ஦ ஬ந்஡றபேச்சு.. ஋ன்ண இவ்ஶபர ஢ரள் ஥ஷநச்சு ஷ஬ச்ெறபேந்ஶ஡ன்..உன்ஷண தரர்த்஡றன இபேந்து."஋ன்று ஆ஧ம்திக்குப௃ன் அ஬ன் அ஡஧ங்கபில் ஷகஷ஬த்து வதரத்஡ற "இணி ஢ீ ெரரி வெரன்ண."஋ன்று அ஬ள் உ஡ட்ஷட வ஡ரட்டு வெரல்ன All rights reserved to Sakthi Page 169 .."\ அனு..஢ரன் தண்஠துக்வகல்னரம்..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai "ஆ஥ர ஋ப்த இபேந்து அம்஥ரவுக்கு இப்தடி னவ்ஸ் ஋ன் ஶ஥ன.."அது஬ர."஋ன் வதரண்டரட்டி வெரல்னற திடிக்கர஥ ஶதரகு஥ர?..இணிஶ஥ அது ப௃டி஦ரதுடர ெர஥ற..... இன்னும் அ஡றக஥ர ஋ப்தடி ஬ெ஡ற."ஸ்஬ட்டி ீ ஍.." "அவ஡ல்னரம் இபேக்கறநது஡ரன்..

.இப்தடி ஋ன் ஥ரணத்ஷ஡ ஬ரங்குநறஶ஦ உன்ஷண..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அ஬ள் ஢ர஠த்஡றல் ஡ஷனத்஡ரழ்த்஡றணரள்."஋ன்று கூந ஡ரத்஡ர அ஡றர்ந்து. உங்க அட்஧மளக்கு கல்஦ர஠ இன்஬ிஶட஭ன் அனுப்தி ஷ஬க்கறஶநரம்..இப்தடி஦ரக கர஡னர்கள் இபே஬பேம் ஸ்஬ட் ீ ஢த்஡றங்க்ஸ் ஶதெற ப௃டிப்த஡ற்குள் ப௃ம்ஷத஦ில் ஡ஷ஧஦ிநங்கற஦து ஬ி஥ரணம்... அ஬ர்கல௃க்கு தி஧ண்டரகறப்ஶதரண ஡ரத்஡ர "யப்தரடி எபே஬஫ற஦ர ஶெர்ந்துட்டீங்க ஶதரன. இணிஶ஥னரச்சும் ெண்ஷட ஶதரடர஡ீங்க ஡ம்தி ஬ரழ்க்ஷகங்கறநது.஬ந்து ஶெபேங்க.."஋ன்று ஆ஧ம்திக்க வெய் அ஬ரிடம் ஡ஷனக்குஶ஥ல் க஧ம் கூப்தி "஡ரத்஡ர ஬ரழ்க்ஷகஷ஦ப் தத்஡ற ஢றஷந஦ஶ஬ வெரல்னறட்டீங்க ஶதரதும் ஡ரத்஡ர ப௃டி஦ஷன."஋ன்று கூநற அ஬ஷண அடிக்க து஧த்஡ வெய் அ஬ஷப இல௅த்து அஷ஠த்து அ஬ள் இ஡ழ்கஷப ெறஷந All rights reserved to Sakthi Page 170 .."அவ஡ப்தடி கல்஦ர஠஥ரகர஥ புபே஭ன் வதரண்டரட்டி ஋ன்று ஶகட்க வெய் அனுஷ஬ தரர்த்து கண்஠டித்து "இவ஡ன்ண தி஧஥ர஡ம் ஋ங்கல௃க்கு இ஧ண்டு கு஫ந்ஷ஡ங்க இபேக்கு வ஡ரிப௅஥ர.?"஋ன்று ஶகட்க ஡ரத்஡ர ஆவ஬ண ஬ரஷ஦ திபக்க அனு.."அடப்தர஬ி.

..) எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற-20 அன்று கரஷனஶ஦ ஌ஶ஡ர எபே தி஧ப஦ம் ஢டப்த஡ற்கரண அநறகுநற ெீ஬ர஬ின் ஬ட்டில் ீ வ஡ரிந்஡து. எபே ஶெரடி ஡ங்கள் கு஫ப்தம் ஥நந்து ஶெர்ந்஡ இவ்ஶ஬ஷப ஥ற்ந இபே ஶெரடிகல௃ம் ஶெபே஬ரர்கபர.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai வெய்஡ரன். ெீ஬ர஬ிற்கு அ஬ள் வெய்ஷகக்கரண கர஧஠ம் ஏ஧பவு புரிந்஡ரலும் ஌ஶணர அ஬னுக்கு அ஬பின் ஬ினகல் துன்புறுத்஡ற஦து. அன்று அலு஬னகம் வெல்னஶ஬ண்டரம் ஋ன்று ெீ஬ர கூநற஦ஷ஡ப௅ம் ஶகட்கர஥ல் புநப்தட ஆ஧ம்தித்஡ரள். ஌ஶ஡ர தநறக்வகரடுத்஡஬ள் ஶதரல் அ஥ர்ந்஡றபேந்஡ரள்..வதரறுத்஡றபேந்து தரர்ப்ஶதரம்.... (வ஡ரடபேம்.. ெ஭ற ஋ல௅ந்஡஡றல் இபேந்ஶ஡ ெரி஦ில்ஷன. ெ஭றக்கு ஋ன்ண தி஧ச்ெறஷண ஋ன்நரலும் ெீ஬ர஬ின் ஶ஡ரபில் ெரய்ந்து All rights reserved to Sakthi Page 171 .

."஋ன்று ப௃கத்ஷ஡ ஡றபேப்திணரள்."஋ன்று த௄நர஬து ப௃ஷந஦ரக கூநறணரன்... ஋ணஶ஬ அ஬பிடம் ஬ிடரப்திடி஦ரக..஢ீங்க வெரல்நஷ஡ ஥ட்டும் ஢ரன் ஋துக்கு ஶகட்கட௃ம்."இஷ஡ தரபே இத்ஶ஡ரட ஆ஦ி஧ம் ஬ரட்டி All rights reserved to Sakthi Page 172 ."஋ன்று கூந ெ஭ற.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஆறு஡ல் ஶ஡டித்஡ரன் த஫க்கம்..."஋ன்று கூந ெீ஬ர அ஬ஷப ப௃ஷநத்து஬ிட்டு."ெ஭ற இன்ஷணக்கு எபே஢ரள் வ஧ஸ்ட் ஋டுடர... ெீ஬ர தல்ஷனக் கடித்துக்வகரண்டு "ெ஭ற ஢ரன் உங்கறட்ட ஡ரன் ஶதெறட்டு இபேக்ஶகன்."஢ரன் வெரல்நஷ஡ ஢ீங்க ஋ன்ஷணக்கர஬து ஶகட்டிபேக்கல ங்கபர.அ஬ங்க ஢றஷனஷ஥ன ஦ரர் இபேந்஡ரலும் அப்தடித்஡ரன் வெய்஡றபேப்தரங்க. ெ஭ற.."஋ன்று அ஬ள் ஶதெறக்வகரண்ஶட ஶதரக இப்ஶதரது ெீ஬ர கரது வகரடுத்துக் ஶகட்கர஥ல் ஢றன்நரன்."஢ீ ஋து வெரல்னற ஢ரன் ஶகக்கஷன... ஢ரஷபக்கு ஶதர ஆதிமளக்கு..஢ீங்க ஶகட்டீங்கபர? அத்ஷ஡ வெரன்ணதுன ஋ன்ண ஡ப்பு." "஋ன்ண வெரல்னற ஢ீங்க ஶகட்டிபேக்கல ங்க வெரல்லுங்க...உங்கஷப இன்வணரபே கல்஦ர஠ம் தண்஠ வெரல்னற ஋வ்ஶபர ஢ரள் ஶகட்டிபேக்ஶகன்.இதுஶதரல் ஬ினகற ஢றன்று த஫க்க஥றல்ஷன.... ெீ஬ர .. ெ஭றஶ஦ர அ஬ஷண எபே தரர்ஷ஬ தரர்த்து஬ிட்டு கறபம்திக்வகரண்டிபேந்஡ரள்."஢ரன் உங்ககறட்ட ஡ரன் ஶதசுஶநன்..

.... "஋ன்ண தரர்க்கறந.. அ஬ங்க இன்வணரன்னும் வெரன்ணரங்க ஞரதகம் இபேக்கர..."஋ன்ஷண தத்஡ற ஋ல்னரம் வ஡ரிஞ்சு ஢ீங்கஶப இப்தடி ஶதெறணர ஋ன்ண அர்த்஡ம் டரக்டர்.... அ஡ரன் ஢ீ ஋ன்ஷண ஬ிட்டு ஬ினகறப்ஶதரகப் தரர்க்கறந.இல்ஷனன்ணர இப்தடிஶ஦ இபே..இணிஶ஥ அப்தடி கூப்திட்ட தல்ஷன உஷடச்ெறடுஶ஬ன்."஬ரஷ஦ ப௄டுடி.அந்஡ த஡ற்நத்஡றல் ஋ன்ண ஶதசுகறஶநரம் ஋ன்ஶந புரி஦ர஥ல் All rights reserved to Sakthi Page 173 ..அஷ஡ ஬ிட்டுட்டு கல்஦ர஠ம் கபே஥ர஡றன்னு ெரகடிக்கரஶ஡.."஋ன்று எபே஥ர஡றரி கு஧னறல் கூந ெ஭ற ஬ர஦ஷடத்து ஶதரணரள்."஋ன்று அ஡ட்டிணரன்."஋ன்று ஆ஧ம்திக்க ெீ஬ர..இஷ஡ தரபே ஋ன்ஶணரடு ஬ரழ்ந்து எபே கு஫ந்ஷ஡ஷ஦ வகரடுக்கறந஡ர இபேந்஡ர வகரடு.. திநகு..அவ஡ல்னரம் உன் ஥ணசுன ஢றக்கரது... ெ஭றக்கு அ஬ன் கூநற஦து ஥கறழ்ஷ஬த் ஡ந்஡ரலும் ஡ன்ணரல் அ஬ன் ஬ரழ்வு ஬஠ரக ீ ஶதர஬ஷ஡ அ஬ள் ஬ிபேம்த஬ில்ஷன.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஢ரன் இந்஡ ஶகள்஬ிக்கு த஡றல் வெரல்னற஦ரச்சு இணிஶ஥ ப௃டி஦ரது..உன்ஷண வெல்னம் வகரடுத்து ஢ரஶண வகடுத்து ஷ஬ச்ெறட்ஶடன்..஦ரர் உணக்கு டரக்டர். இ஧ண்டர஬து கல்஦ர஠ம் ஥ட்டும் ஢றக்கும். ஢ீஶ஦ எபே கு஫ந்ஷ஡ன்னு ஢றஷணச்சுக்கறஶநன்.' ஋ன்று கர்ெறக்க ெ஭றக்கு ப௄ச்ஶெ ஢றன்று஬ிட்டது.஢ீஶ஦ அ஬ங்கல௃க்கு எபே ஶத஧ஷண வதத்துக்வகரடுக்கனரம்.

. "஋ன்ண வெரன்ஶண.."஋ன்று ஥ீ ண்டும் ஷக ஏங்கப்ஶதரக All rights reserved to Sakthi Page 174 .."஋ன்று ப௃டிப்த஡ற்குள் அ஬ள் வெ஬ிப்தஷந அனநற஦து.."஋ன்று கூநற஦தும் ெீ஬ர."஋ன்ண வெரன்ஶண...எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ெ஭ற "கு஫ந்ஷ஡ஷ஦ வதத்துக்வகரடு வதத்துக்வகரடுன்னு வெரல்நீங்கஶப........஋ன்ஷண தரர்த்஡ர அந்஡ ஬ரர்த்ஷ஡ வெரன்ஶண. ெீ஬ர இது஬ஷ஧ அ஬ள் தரர்த்஡ற஧ர஡ வ஧ௌத்஡ற஧ப௄ர்த்஡ற அ஬஡ர஧த்துடன் ஢றன்நறபேந்஡ரன்..அப்தடித்஡ரஶண....அப்தடி ஢றஷணச்ெறபேந்஡ர ஋ன்ஷணக்ஶகர உன்ஷண ஶெ. ஋ன்ஷண தத்஡ற ஋ன் ஥ணஷெ தத்஡ற ஢றஷணச்சுப் தரர்த்஡ீங்கபர.. இன்னும் வகரஞ்ெ ஢ரள்ன ஋ன்ஷண வ஬றுத்துடு஬ங்க. ெறநறது ஶ஢஧ம் க஫றத்து஡ரன் ெ஭றக்கு ெீ஬ர அடித்஡றபேக்கறநரன் ஋ன்ஶந புரிந்஡஡து.஋ணக்கு உன் உடம்பு ஡ரன் ப௃க்கற஦஥ர.."஋ன்று புனம்த ெ஭றஶ஦ர இப்தடித்஡ரன் ெீ஬ரஷ஬ வ஬றுக்கஷ஬க்கப௃டிப௅ம் ஋ன்று ஢றஷணத்து "இதுக்கு஡ரன் ஢ரன் உங்கஷப இ஧ண்டர஬து கல்஦ர஠ம் தண்஠ிக்கவெரன்ஶணன். அப்த உங்கல௃க்கு ஋ன் உடம்பு஡ரன் ப௃க்கற஦ம்.அதுக்கு ீ ப௃ன்ணரன ஢ரஶண ஬ினகறடுநது ஢ல்னது..எபே வதண்ஷ஠ ஡றட்டுநதுக்கூட ஡ப்புன்னு ஢றஷணக்கறந஬ன் ஢ரன் ஋ன்ஷண ஶதரய் ஷக ஢ீட்ட ஷ஬ச்ெறட்டிஶ஦டி தர஬ி.஥ணசு ப௃க்கற஦஥றல்ஷன....

.கஷடெறன ஢ீங்கல௃ம் எபே ெ஧ரெரி ஆம்தஷபன்னு ஢றபைதிச்ெலட்டீங்கஶப.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அ஡ற்குப௃ன் அ஬ன் ஷகஷ஦ ஡டுத்஡றபேந்஡ரன் ெ஭ற஦ின் அண்஠ன் ெ஧த்.."஢ரன்.வ஡ரிப௅஥ர?...."ெ஧த். ெீ஬ர.."஋ன்று கூநற஬ிட்டு க஡நற஦ல௅஡ரள். ெ஭ற ெறஷனவ஦ண அ஥ர்ந்து஬ிட ெ஧த்ஶ஡ர அ஬ள் உஷடஷ஥கஷப ஋டுத்துஷ஬த்து அ஬ஷப ப௃ம்ஷதக்கு அஷ஫த்து வெல்னத் ஡஦ர஧ரணரன்.அதுக்கு ஢ீங்க ஋ப்தடி ஷக ஢ீட்டனரம்.ஆணரல் ெீ஬ர஬ிணரல் அ஡ற்கு ஶ஥ல் அங்ஶக ஢றற்கப௃டி஦ர஥ல் பு஦வனண வ஬பிஶ஦நறணரன்.....஢ரன் உன் கூடஶ஬ கஷடெற ஬ஷ஧ இபேந்துடுஶநன் அண்஠ர. அ஬பரல் ெீ஬ரஷ஬ ஬ிட்டு திரிந்து஬பேகறஶநன் ஋ன்று ஬ரய் ஬ரர்த்ஷ஡஦ரக கூட கூந ப௃டி஦஬ில்ஷன..ெ஭ற...஋ங்கூட ஬ந்஡றபே.. இது஡ரன் ஢ீங்க அ஬ஷபப் தரர்த்துக்கறந னட்ெ஠஥ர." ெ஧த் ஶகரத஥ரக. எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற-21 All rights reserved to Sakthi Page 175 ."அ஬ ஋ன்ண ஶ஬஠ர வெரல்னறபேக்கனரம். ஋ணஶ஬ ."஋ன்ந஬ன் ெ஭ற஦ிடம் ஡றபேம்தி "இப்த வெரல்லு ெ஭ற ஢ீ இ஬ர் கூட இணிஶ஥ ஬ர஫ஶ஬ண்டரம்.ஶெ..அ஬ ஋ன்ண வெரன்ணர."஋ன்று அஷ஫க்க ெ஭றப௅ம் ஡ரன் டரக்டரிடம் இபேந்து திரிந்஡ரல்஡ரன் அ஬ர் ஬ரழ்வு ெறநக்கும் ஋ன்று ஋ண்஠ி ஡ன் ஥ணஷ஡ வகரன்று஬ிட்டு ெ஧த்துடன் வெல்ன ப௃டிவ஬டுத்஡ரள்..

.."஋ன்று ஬ரய்஬ஷ஧ ஬ந்஡ All rights reserved to Sakthi Page 176 .. ஬டு ீ ப௃ல௅஬தும் அ஬பின் ெறறு ஬஦து தடங்கள்..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ப௃ம்ஷத ஢றஷந஦ ஥ரற்நங்கஷப இந்஡ ஍ந்து ஬பேடங்கபில் அ஠ிந்஡றபேந்஡து. ஆணரல் ெ஭ற஦ரல் அ஬ன் ஥டி ெரய்ந்து அ஫த்஡ரன் ப௃டிந்஡து."஋ன்று ஬ரத்ெல்஦஥ரக அ஬ள் ஡ஷன ஶகர஡றணரன்..அ஬ர்கள் ஬ரழ்ந்஡ ஬ட்டின் ீ வத஦ர் ெ஭ற த஬ன் ஋ண ஥ரநற஦ிபேந்஡து. இஷ஡ தரர்த்஡ர ஌ஶ஡ர எபே ஢றம்஥஡ற ஬ந்து எட்டிக்கும். ஏ஬ி஦ங்கள் ஥ரட்டப்தட்டிபேந்஡ன். அ஬ர்கபின் ஡ந்ஷ஡ எபே ெறறு கல்னரய் ஊன்நற஦ வெரத்துக்கஷப ெ஧த் ஶகரபு஧஥ரக்கறபேந்஡ரன்.உள்கட்டஷ஥ப்பு அஷணத்ஷ஡ப௅ம் ஥ரற்நற஦ிபேந்஡ரன்.. .. ஢ீ ஶதரணதுக்கப்புநம் இந்஡ ஬டு ீ ஡ரன் ெ஭றம்஥ர ஋ன் ஬ரழ்க்ஷக..... ஬ட்டின் ீ ப௃கப்பு.. வ஥ரத்஡த்஡றல் ெ஭ற஦ின் ஬ரழ்க்ஷக தரி஥ர஠ங்கஷப அந்஡ ஬ட்டின் ீ சு஬ர்கபில் கர஠னரம்.உணக்குன்னு எபே ஡ணி கம்வதணி ஷ஬ச்ெறத்஡ஶ஧ன்..இணிஶ஥ ஢ீ ஬ந்துட்ஶடல்ன ஋ணக்கு இது ஶதரதும். ெ஧த்"உணக்கு தஷ஫஦ ஞரதகஶ஥ ஬஧க்கூடரதுன்னு஡ரன் ஬ஶடரட ீ அஷ஥ப்ஶத ஥ரத்஡றட்ஶடன் ெ஭றம்஥ர. "அண்஠ர ஋ன்ஷண டரக்டர் கறட்டஶ஦ ஬ிட்டுடு..உணக்கு ஋ன்ண திடிக்குஶ஡ர வெய் இணிஶ஥ உன் கண்஠ில் இபேந்து எபே வெரட்டு கண்஠ர்ீ கூட ஬஧க்கூடரது.஋ன் ஢ம்திக்ஷக ஋ல்னரஶ஥.

.. "஋ங்கறட்ட எபே ஬ரர்த்ஷ஡ கூட வெரல்னர஥ ஶதரய்ட்ஶடல்ன.. அந்஡ அப஬ிற்கு கு஫ந்ஷ஡ ஶதரல் தரர்த்து ெல஧ரட்டி஦ க஠஬ன் அல்ன஬ர ெீ஬ர.. ஆணரலும் ஡ன் ஥ணஷ஡ கட்டுப்தடுத்஡றக்வகரண்டு இ஦ல்தரக இபேப்தது ஶதரல் ஢டித்஡ரள் ெ஭ற.....இணிஶ஥ உணக்கும் ஋ணக்கும் ஋ந்஡ ெம்தந்஡ப௃ம் இல்ஷன. அ஬பரல் ெீ஬ர இன்நற எபே ஢ற஥றடம் கூட இபேக்கப௃டி஦ரது ஋ன்தது அங்கு ஬ந்஡ ெறன வ஢ரடிகபினஶ஦ வ஡ரிந்து ஶதரணது..அ஡ற்கு ெ஭ற ஥ட்டும் ஬ினக்கர ஋ன்ண.஢ரன் இவ்ஶபர ஡ரணர உணக்கு..ஆணர ஋ன் கர஡லுக்கு ப௃ன்ணரடி ஢ீ வ஧ரம்த ஌ஷ஫ வ஡ரிஞ்ெறக்ஶகர.ஶதரடர... ஢ீ வதரி஦ த஠க்கர஧ணரய் இபேக்கனரம்.஋ன்ண஡ரன் ெ஧த் அ஬ஷப கண்஠ின் ஥஠ி ஶதரல் தரர்த்துக்வகரண்டரலும் வதண்கல௃க்கு க஠஬ன் ஡ரஶண ஋ல்னரம்.இணிஶ஥ ஋ன் ப௄ஞ்ெறனஶ஦ ப௃஫றக்கரஶ஡..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஬ரர்த்ஷ஡ஷ஦ கஷ்டப்தட்டு ஬ில௅ங்கறணரள்.. ஢ரன் உணக்கு ஶ஬ண்டரம்ணர ஢ீப௅ம் ஋ணக்கு ஶ஬ண்டரம். அங்ஶக வென்ஷண஦ில் ெறந்துஶ஬ர புஷகப்தடத்஡றல் ெறரித்துக்வகரண்டிபேந்஡ ெ஧த்ஷ஡ ஡றட்டி ஡றட்டி ஏய்ந்துப்ஶதரணரள். ப௃ம்ஷதனஶ஦ ஌஡ர஬து இந்஡றக்கரரிஷ஦ கல்஦ர஠ம் தண்஠ிக்ஶகர...."஋ன்று கூநற஬ிட்டு கட்டினறல் ெரய்ந்து All rights reserved to Sakthi Page 177 .

஌ஶ஡ர ஢ஷடப்தி஠ம் ஶதரல் அலு஬னகத்஡றற்கு ஶதரய் ஬ந்துக்வகரண்டிபேந்஡ரள்.. இந்஡ எபே ஬ர஧ப௃ம் ெ஭ற஦ரல் உநங்கப௃டி஦஬ில்ஷன... ெ஭றஶ஦ர அஷ஡ ஋ல்னரம் கண்டுக்வகரள்ல௃ம் ஥ண஢றஷன஦ில் இல்ஷன. ெ஧த்஡றன் உ஡ரெலணத்ஷ஡ அ஬பரல் ஡ரங்கப௃டி஦஬ில்ஷன. இப்தடிஶ஦ எபே ஬ர஧ம் க஫றந்஡து. வதரறுத்து வதரறுத்து தரர்த்து ப௃டி஦ர஥ல் எபே஢ரள் ெ஧த்஡றடம் அலு஬னக ஬ி஭஦ம் ஋ண வதரய் கூநற஬ிட்டு ஬ி஥ரணத்஡றல் ஌நற வென்ஷணக்கு ஬ந்஡ரள்... அந்஡ ெறநற஦ ஬டு ீ அந்஡ கட்டில் அந்஡ ஶ஡ரட்டம் அ஡ற்கு ஶ஥ல் ெீ஬ர ஋ல்னர஬ற்நறற்கரகவும் ஌ங்கறணரள்.. ஬஫க்க஥ரக ெீ஬ர ஬ட்டின் ீ ெர஬ிஷ஦ ஥றனறட்டரி ஡ரத்஡ர஬ிடம் ஡ரன் ஡ந்து஬ிட்டு வெல்஬ரன் அந்஡ ஬஫க்கம் ஥ரநற஦ிபேக்ககூடரஶ஡ ஋ன்று கடவுஷப ஶ஬ண்டிக்வகரண்டு அ஬ரிடம் ெர஬ி ஶகட்க அ஬ஶ஧ர அ஬ஷப எபே ஥ரர்க்க஥ரக தரர்த்஡ப்தடி ெர஬ிஷ஦ ஡ந்஡ரர்..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அ஬ன் புஷகப்தடத்ஷ஡ வ஢ஞ்ஶெரடு அஷ஠த்துக்வகரண்டு க஡நற஦ல௅஡ரள். அ஬ள் ஶ஢ரக்கம் ஋ல்னரம் ெீ஬ர ஬பே஬஡ற்குள் அ஬ர்கள் ஬ரழ்ந்஡ அந்஡ ஬ட்டில் ீ ெறன ஥஠ி ஶ஢஧ம் All rights reserved to Sakthi Page 178 ...

.... திசுக்கறல்னர஡ ெஷ஥஦ஷனஷநப௅ம் அ஬ள் ஥ணஷ஡ ெீ஬ர ெீ஬ர ஋ன்று அ஧ற்ந ஷ஬த்஡ண... கஷன஦ர஡ தடுக்ஷக ஬ிரிப்பும்.இம்஥ற தூெற தடி஦ர஡ ஡ஷ஧ப௅ம்.."஋ன்று ஬ரய் ஬ிட்டு க஡நற ஥஦ங்கற ெரிந்஡ரள். (அடுத்஡ தகு஡ற஦ில் ஢றஷநப௅ம்.. கர஡னணரய் ப௃த்஡஥றட்ட ெீ஬ர ஋ன்று அஷணத்தும் கண்ப௃ன் ஶ஡ரன்ந ஬ரழ்஬ில் ப௃஡ல் ப௃ஷந஦ரக "ெீ஬ர.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai க஫றத்து஬ிட்டு வெல்஬து஡ரன்.஡ந்ஷ஡஦ரய் துஷ஠ ஢றன்ந ெீ஬ர. ஬ட்ஷட ீ ஡றநந்து உள்ஶப த௃ஷ஫ந்஡ரள் ெ஭ற. ஡ன்ஷண ஡ர஦ரய் ஡ரங்கற஦ ெீ஬ர...) எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற-22 ஋வ்஬பவு ஶ஢஧ம் ஥஦ங்கற இபேந்஡ரஶபர வ஡ரி஦ரது ெ஭ற All rights reserved to Sakthi Page 179 ..஢ண்தணரய் ெறரிக்க ஷ஬த்஡ ெீ஬ர.

... அ஬ள் அ஡றர்ந்து ஶதரய் தரர்க்க அ஬ன் என்றும் ஶதெர஥ல் அ஬பிடம் ஷ஬த்து஬ிட்டுச் வென்நரன். "அது ஬ந்து. ஋ன்ஷணப் தரர்த்து த஦ந்து ஏடுந அபவுக்கு ஢ரன் ஋ன்ண தண்஠ிஶணன்....஬ந்து.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai கண்஬ி஫றத்து தரர்க்ஷக஦ில் அ஬ள் இபேந்஡து அ஬ள் தடுக்ஷக஦ஷந஦ில்...஬ந்ஶ஡ன்.இங்க ஋ப்தடி"஋ன்று ஢றஷணக்கும் ஶதரஶ஡ அ஬ல௃க்கு யரர்னறக்ஸ் கனக்கற ஋டுத்து ஬ந்஡ரன் ெீ஬ர...இது உன் ஬டு ீ ஢ீ ஋ப்த ஶ஬஠ரலும் ஬஧னரம். "஢ரன் யரல்ன ஡ரஶண இபேந்ஶ஡ன்.அ஡ரன் ஡ரத்஡ர ஬ட்டில் ீ ெர஬ி வகரடுத்துப் ஶதரஶணன்.ெ஭றக்கு ஢ரக்கு எட்டிக்வகரண்டது.இ஧ண்ஶட ஋ட்டுகபில் அ஬ள் ஷகப்திடித்து "஢ீ ஋ன்ண஡ரன் ஢றஷணச்ெறட்டிபேக்ஶகடி. All rights reserved to Sakthi Page 180 ."஋ன்று உ஠ர்ச்ெறஶ஦ இல்னர஡ கு஧னறல் கூந ெ஭றக்ஶகர இன்னும் வகரஞ்ெ ஶ஢஧ம் இங்ஶக இபேந்஡ரல் ஡ரன் ஋஡ற்கரக அ஬ஷண ஬ிட்டு திரிந்ஶ஡ரஶ஥ர அஷ஡ ஡ரஶண ஡கர்த்து஬ிடுஶ஬ரம் ஋ன்று த஦ந்து த஡நற ஋஫ அ஬ள் உடல் ஡பர்ச்ெற஦ரல் உ஡நற஦து..஋ன்ண தரர்த்஡ர வு஥ஷணமர் ஥ர஡றரி இபேக்கர.....வெரல்லு. ஡றபேம்தி ...."஋ன்று ஡ந்஡ற஦டிக்க ெீ஬ர.."இப்த ஢ரன் ஋துவும் ஶகட்கஷனஶ஦..அஷ஡ப௅ம் வதரபேட்தடுத்஡ரலும் அ஬ள் கறபம்பு஬஡றனஶ஦ குநற஦ரக இபேக்க ெீ஬ர வ஬குண்டரன்....஢ரன் சும்஥ர஡ரன்.

" ஋ன்று ஡றக்கறத் ஡ற஠நறக் கூந ெீ஬ர ஥஧஥ண்ஷடக்கு என்றும் புரி஦஬ில்ஷன. ஋ன்ணரன ஋ன்ஷண கட்டுப்தடுத்஡றக்க ப௃டி஦ர஥ப்ஶதர஦ிடும்னு஡ரன் த஦ப்தடுஶநன்.உங்க ஶ஥ன ஷதத்஡ற஦஥ர இபேக்ஶகன் ெீ஬ர ..஍.஍ னவ் பெ ஶெர ஥ச்.஌ன் ெ஭றம்஥ர ஋ன்ஷண உ஦ிஶ஧ரட வகரல்ந."஋ன்று அ஬ள் All rights reserved to Sakthi Page 181 .) அ஬னுக்கு அ஬ள் ெீ஬ர ஋ன்று அஷ஫த்஡து ஏ஧பவு புரிந்஡ரலும் ப௃ல௅஡ரக அ஬ணரல் எபே ப௃டிவுக்கு ஬஧ இ஦ன஬ில்ஷன..஢ரன் உங்கபரன ஋ணக்கு ஋துவும் ஆகறடும்னு த஦ப்தடஷன..."஋ன்று ஶகட்க அ஬ணின் ெ஭றம்஥ர அ஬ன் ஬ரஷ஦ப் வதரத்஡ற "ெீ..ெீ஬ர... (ஶட..஢ீ இ஬ஶபர஡ரணர..஋ன்ணரன ஢ீங்க இல்னர஥ இபேக்கப௃டி஦ரது ெீ஬ர. கு஫ந்ஷ஡..஍ னவ் பெ ெீ஬ர...இவ஡ல்னரம் ஋ன்ணரன ப௃டிப௅஥ர வ஡ரி஦ஷன.ெீ஬ர.....ஆணர உங்கல௃க்குன்னு எபே ஬ரழ்க்ஷக.஋ணக்கு எண்ட௃ம் புரி஦ஷன"஋ன்று கூந ெ஭ற அல௅துக்வகரண்ஶட "஬ந்து.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai இது஬ஷ஧க்கும் உங்கறட்ட எபே஡டஷ஬ ஡ப்தர ஢டந்஡றபேப்ஶதணர.஋ன்ஷணப்ஶதரய் உடம்புக்கு ஆஷெப்தடுந஬ன்னு அன்ஷணக்கு வெரன்ஶண இப்த ஋ன்ஷண தரர்த்து த஦ந்து ஏடுந.... "஋ன்ண வெரல்ந ெ஭றம்஥ர.

"஋ன்று அ஬ன் ஬ினக ெ஭ற அ஡றர்ந்து தரர்த்஡ரள். அ஬னுக்கு ஡ன்ணரல் ப௃஦ன்ந ெறறு ெந்ஶ஡ர஭த்ஷ஡஦ர஬து ஡ந்து அ஬ணின் ஥ஷண஬ி஦ரக ப௃ல௅ஷ஥஦ஷட஦ஶ஬ண்டும் ஋ன்தது஡ரன். ஆணந்஡ஷண ஥நந்துப்ஶதரணரள்..஍ ஥ீ ன்."஋ன்று ெறட௃ங்கற அ஬ஷண அஷ஠த்துக்வகரண்டரள்."஋ன்று ஬ினக ஋த்஡ணிக்க ெீ஬ர.ெீ஬ர ஡ரன்..."யப்தர.இந்஡ எபே ஬ரர்த்ஷ஡ ஬஧ஷ஬க்க ஋வ்஬பவு தரடு..஋ணக்கு வ஬க்க஥ர இபேக்கு.ப்ப ீஸ். அ஬ணின் வ஡ரடுஷக஦ில் ெ஭ற ஡ன்ஷண ஥நந்஡ரலும் ஬ரய் ஥ட்டும் '஬ிடுங்க ெீ஬ர."஋ன்று அ஧ற்நறக்வகரண்டிபேந்஡து."ெரி஦ரண ஥஧஥ண்ஷட..இதுக்கு ஶ஥ன எபே ெறன்ண All rights reserved to Sakthi Page 182 ...தின் அ஬ன் ெறரிப்ஷதக் கண்டு அ஬ன் ஢ரடகம் புரிந்து "ெீ஬ர.஬ிடுங்க ெீ஬ர... ஋ணஶ஬ குறும்புடன்..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ப௃டிக்கும் ப௃ன்ணர் ெீ஬ர அ஬ஷப ஡ன் ஷககபில் அடக்கற஦ிபேந்஡ரன். ெீ஬ர ஥ர்஥ச் ெறரிப்புடன் "஬ிடட௃஥ர ஬ிட்டுஶநன்....ப்ப ீஸ் ஬ிடுங்க.. அ஬ள் ஥ண஡றல் ஢றன்நவ஡ல்னரம் ெீ஬ர."ெீ஬ர....... ெ஭ற த஡நற."஋ன்று ெறரித்துக்வகரண்ஶட அ஬ஷப தூக்கற தடுக்ஷக஦ஷநக்குச் வென்நரன்......."஋ன்று ஡ற஠ந அ஬ன் ப௃கம் தரர்த்஡ அ஬ல௃க்கு அந்஡ ஢ற஥றடம் ஡ரம்தத்஦த்஡றன் ஶ஥ல் இபேந்஡ த஦ம் ஬ினகற஦து.ெீ஬ர.....அ஬ள் தட்ட துன்தங்கஷப ஥நந்துப்ஶதரணரள்."ெ஭றம்஥ர இதுன உணக்கு ெம்஥஡ம் ஡ரஶண. ஆணரலும் ெீ஬ர.

"஋ன்று வ஬ட்கத்துடன் ப௃஠ங்க ெீ஬ர...உன்ண இபே ஋ன்ண தண்ஶநன்னு.."ஶய.அ஬ன் ஆண்ஷ஥஦ின் கம்தீ஧ம் வகரண்டு All rights reserved to Sakthi Page 183 . ஋ந்஡ அஷந஦ில் அ஬பின் சுட்டு஬ி஧ஷனகூட வ஡ரடர஥ல் கண்஠ி஦ம் கரத்஡ரஶணர அஶ஡ அஷந஦ில் அ஬ர்கள் ஈபே஦ிபேம் ஏபே஦ி஧ரய் கனந்஡து...."஋ன்று ெறரித்஡ப்தடி அ஬ஷபத் தூக்கற கல ஶ஫ ஡ஷ஧஦ில் வ஥த்ஷ஡஦ிட்டு கறடத்஡ற஬ிட்டு அ஬ல௃டன் கனந்஡ரன்.. "ெட்வடண ஢ஷணந்஡து வ஢ஞ்ெம். வென்஥ வென்஥஥ரய் திரிந்து கடந்஡஬ர்கள் ஶதரல் கூடிக் கனந்஡ணர் அ஬ர்கள்.."அடிக்கள்பி... ீ "துடிக்கும் உ஡டு வகரண்டு துஷடத்஡றடு வ஬ட்கத்ஷ஡ அஷ஠ப்தின் ஆ஡றக்கத்஡ரல் வ஬பிஶ஦ற்று அச்ெத்ஷ஡" அ஬ள் வ஬ட்கம் துஷடத்஡ரன் அ஬ன் உ஡டு வகரண்டு அ஬ள் அச்ெம் துநந்஡ரள்.கல ஶ஫..஢ரன் வெரன்ணஷ஡ ஥நக்கஷன஦ர....எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai வதரண்ட௃ ஋ப்தடி வெரல்஬ர.."ெீ஬ர..ெக்கஷ஧஦ரணது கண்஠ர்" ீ ஆம் அ஬பின் கண்஠ர்ீ கூட ெக்கஷ஧஦ரய் ஡றத்஡றத்஡து அ஬ணின் ஬ி஦ர்ஷ஬ கூட தன்ண ீ஧ரய் ஥஠ம்஬ெற஦து.஡ஷ஧஦ில்....஧ரட்ெெற.ஶதபே஡ரன் வதத்஡ டரக்டபே."஋ன்று அ஬பிடம் ப௃த்துக்குபிக்க ஆ஧ம்திக்க ெ஭ற..."஋ன்று ப௃ட௃ப௃ட௃க்க ெீ஬ர..

஋ணக்கு ெந்ஶ஡ர஭஥ர ஥ட்டு஥றல்ன வதபேஷ஥஦ர இபேக்கு ெீ஬ர... ஢ரன் வகரடுத்து ஷ஬ச்ெ஬ ெீ஬ர ஢ீங்க கறஷடக்க. ஢ரன் உங்க ஥ஷண஬ி஦ர ஬ரழ்ந்துட்ஶடன் ெீ஬ர... ப௄ச்சுக் கரற்று ஥ட்டுஶ஥ அ஡ற்கு அஷட஦ரப஥ரக இபேந்஡து. அஷணத்தும் ப௃டிந்து கஷபப்தில் உநங்கறப்ஶதர஦ிணர் இபே஬பேம்..."஋ன்று ஶகனற வெய்஡து ெரட்ெரத் ெ஭ற஡ரன்.."஋ன்று அ஬ஷப அஷ஠க்க ெ஭ற அ஬ஷண இறுக்கறக்வகரண்டு "஍ னவ் பெ ெீ஬ர..஍ னவ் பெ ஶெர ஥ச்.." அ஬ர்கள் உ஦ிர் ஥ட்டுஶ஥ ஥றச்ெ஥றபேந்஡து.உன்ண.஢டிச்ெற஦ர..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai "உடலுக்குள் ஥ல்னறஷக தூநல்.... இப்தடிஶ஦ வெத்துட்டர கூட ஢றம்஥஡ற."஋ன்று கண்஠ ீர் ஥ல்க கூந All rights reserved to Sakthi Page 184 .஋ன் உ஦ிபேக்குள் வ஥ல்னற஦ கல நல் சுக஥ரய் சுக஥ரய் வகரள்ஷப஦ிடு..஋ன்ணரன இன்னும் ஢ம்தப௃டி஦ஷன..஋ன் உ஦ிஷ஧ ஥ட்டும் ஬ிட்டு஬ிடு.அ஬ள் அ஦ர்ந்து உநங்கற஦ிபேக்க அ஬னுக்குள் த஡ற்நம் சூ஫ அ஬ள் ஥஦ங்கற஬ிட்டரஶபர ஋ன்று ஢றஷணத்து ஥஠ிக்கட்ஷடப் திடித்து ஢ரடித்துடிப்ஷத தரர்க்க "தர்ஸ்ட் ஷ஢ட் ப௃டிஞ்ெதும் வதரண்டரட்டி தல்ஸ் தரர்த்஡ எஶ஧ டரக்டர் ஢ீ஡ரன் ெீ஬ர..... ப௃஡னறல் ஬ி஫றத்஡ ெீ஬ர உநங்கறக்வகரண்டிபேந்஡ ெ஭ற஦ின் வ஢ற்நற஦ில் ப௃த்஡஥றட்டரன்.. ெீ஬ர....."தர஬ி....

.. இப்ஶதர ஶதரய் இப்தடி ஶதெறக்கறட்டு...."஋ன்று அனந ெீ஬ர தூக்கக்கனக்கத்஡றனஶ஦ "அ஬ன் கறடக்குநரன்... ஋ன் ஥ரணம் ஶதரக ஶதரகுது."஋ன்று அ஬ஷப அஷ஠க்க ெ஭றஶ஦ர."஋ன்று ெ஧ெ஥ரக கூந ெ஭ற.......ெரி஦ரண அ஬ெ஧க்குடுக்ஷக."஋ன்று ஥ீ ண்டும் அ஬ர்கல௃க்ஶக உரித்஡ரண உனகத்஡றல் த௃ஷ஫ந்஡ணர்."஋ன்று வ஬ட்கத்துடன் கூந ெீ஬ர...."஬ரடி ஋ன் ெறல்லு."தரடம் ஡ரஶண கத்துக்கறட்டர ஶதரச்சு ஥ச்ெரன்.஢ரம் இப்ஶதர஡ரன் ஬ர஫ஶ஬ ஆ஧ம்திச்ெறபேக்ஶகரம்.இன்னும் ஋வ்ஶபர ஶ஥ட்டர் உணக்கு கத்துக்வகரடுக்கட௃ம்."஋ன்று அெ஧ர஥ல் கூந All rights reserved to Sakthi Page 185 .஬ந்஡ இடத்துன இப்தடி..அ஬ன் ஶகரச்ெறக்கப்ஶதரநரன். அ஬பின் அஷெஷ஬ உ஠ர்ந்஡ ெீ஬ர "தூங்கு ெறல்லு.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ெீ஬ர.. அ஬ன் ஬ந்து ஌஡ர஬து ஶகட்கட்டும்....அண்஠ர ெீ஬ர. உன் ஡ங்கச்ெறஶ஦ரட ஬ஷபக்கரப்புக்கு கூட்டிட்டுப்ஶதரன்னு வெரல்ஶநன்..... அ஬ங்கறட்ட வதரய் வெரல்னறட்டு஡ரன் ஬ந்ஶ஡ன்."ஶயய் ஷதத்஡ற஦ம். அ஡றகரஷன஦ில் த஡நற஦டித்து ஋ல௅ந்஡ரள் ெ஭ற."அய்ஶ஦ர ெீ஬ர ..஋ன்ண ஶதசுந..

"஋ன்ண ஷ஡ரி஦ம் உங்கல௃க்கு ஋ன் ஡ங்கச்ெறஷ஦ தூக்கறட்டு ஬ந்து ஷ஬ச்ெறபேக்கல ங்க.஋ன்ண உன் ஶ஥ன உள்ப ஶகரதத்ஷ஡ ஢ீ ஌ஶ஡ஶ஡ர தண்஠ி ஡஠ிச்ெறட்ட. ஬ந்஡வுடன்."அ஬ன் ஥ட்டு஥ர ஢ரன் கூடத்஡ரன் ஶகரதத்துன இபேக்ஶகன்..஢ரன் ஋ஷ஡ப் தத்஡ற ஶதசுஶநன்.஌ற்கணஶ஬ உங்க ஶ஥ன ஶகர஬த்துன இபேக்கரன்...."஋ன்று புனம்தி஦ அ஬ள் ஬ரஷ஦ அஷடக்கும் ஬ித்ஷ஡ அந்஡ கர஡ல் ஥ன்னுக்கர வ஡ரி஦ரது."஋ன்று கூந ெீ஬ர."஋ன்று ெ஭றஷ஦ அஷ஫க்க All rights reserved to Sakthi Page 186 .எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ெ஭ற.??? எபே஬஫ற஦ரக இபே஬பேம் ெ஧ெலீஷன ஢டத்஡ற குபித்து ப௃டிக்கவும் ஬ரெல் க஡வு ஡ட்டப்தடவும் ெரி஦ரக இபேந்஡து.இப்த ஋ன்ண அதுக்கு..இப்தஶ஬ ஢ரன் ஋ன் ஡ங்கச்ெறஷ஦ கூட்டிட்டு ஶதரஶநன்....."ஆ஥ரடர..உங்க வ஧ண்டு ஶதர் ஶ஥னப௅ம் ஶகர஬த்துன ஡ரன் இபேந்ஶ஡ன்."அ஬ன் ஋ன்ஷணப் தத்஡ற ஋ன்ண ஢றஷணச்ெறபேப்தரன்." ஋ன்று கத்஡ ெ஭ற ஷகஷ஦ திஷெ஦ ெீ஬ர வகத்துடன்.஢ரந்஡ரன் உன் ஡ங்கச்ெறஷ஦ தூக்கறட்டு ஬ந்ஶ஡ன்..."஋ன்று ஥ீ ண்டும் அ஬பிடம் வகரஞ்ெ ெ஭ற..."உங்கல௃க்கு ஋வ்ஶபர ஷ஡ரி஦ம்..." ஋ன்று ஋கறந ெ஧த். உன்ஷண ஶதரய் ஋ல்னரபேம் டீவெண்ட்னு வெரல்நரங்கஶப..அ஬ன் கூப்திட்டரன்ணர அ஬ன் தின்ணரடிஶ஦ ஶதரய்டு஬ி஦ர ஢ீ.஢ீ ஋ஷ஡ப் தத்஡ற ஶதசுந... ஬ந்஡றபேந்஡து ெ஧த்ஶ஡ ஡ரன்."அடப்தர஬ி.

."஋ன்று அ஬ள் து஧த்஡ இபே஬பேம் ஏட அங்ஶக அ஫கற஦ ஸ்஬஧ங்கள் ஶெர்ந்து ஆனரதஷண஦ரக எனறத்஡து..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ெ஭ற.஋ன்ணரன அ஬ர் இல்னர஥ இபேக்கப௃டி஦ரது அண்஠ர. அலு஬னகத்஡றல் ெறந்து ஡ன் ஶ஬ஷனஷ஦ கடஶண ஋ன்று தரர்த்துக்வகரண்டிபேந்஡ ஶதரது தரனர ஬ந்து ஶெர்ந்஡ரன்..஢ரஶண஡ரன் ஬ந்ஶ஡ன்..உன்ஷண உணக்ஶக புரி஦ ஷ஬க்கறநதுக்கரக ஢ரங்க ஶதரட்ட ஢ரடகம் ஡ரன் இது.உங்க வ஧ண்டு ஶதஷ஧ப௅ம் ஋ன்ண தண்஠ப்ஶதரஶநனு தரபே.. ெ஭ற புரி஦ர஥ல் தரர்க்க ெ஧த்.."஋ன்று ெ஧த் கூ஬ிக்வகரண்ஶட ெீ஬ரஷ஬ அஷ஠த்துக்வகரண்டரன்.புரிஞ்சு஡ர ஥க்கு."஋ன்று கூந ெ஭ற அ஬ர்கஷப அடிக்க து஧த்஡றணரள்..஋ன்...."஋ன்ண தரர்க்கறந..... ஢ரன் ஶதரய் ஥ச்ெரஷண ஡ப்தர ஢றஷணப்ஶதணர.... "ெரி஦ரண ஸ்கல ஥ர்ஸ். "஥ச்ெரன்."஋ன்று ஡றக்கற எபே ஬஫ற஦ரக கூந "யழர்ர்ஶ஧......"அய்ஶ஦ர அண்஠ர...஢ம்஥ ப்பரன் ெக்மஸ்."஋ன்று இபே஬பேம் ஷய-ஃஷதவ் வகரடுத்துக்வகரண்டரர்கள்.. All rights reserved to Sakthi Page 187 ....஢ீஶ஦ இ஬ஷ஧ப் தத்஡ற ஡ப்தர ஢றஷணச்ெரஶன ஢ரன் ஢ம்த஥ரட்ஶடன்.அ஬ர் இல்ன.

இணிஶ஥ ஢ீ஦ரச்சு.஢றல்லு.தரனர....."இஷ஡ தரபே டரர்னறங்க்."஋ன்று அ஬ள் ஶகரத஥ரக கூநற஦து கரற்ஶநரடு கஷ஧ந்஡து...."஋ன்று கூந "஋ணக்கு வ஡ரி஦ரதுப்தர..."஋ன்று கூநற஬ிட்டுச் வெல்ன :ஶய.. அ஬ள் அ஬ஷண தரர்த்து ெறஷன஦ரக ஢றற்க ெ஧த்.அ஬஧ரச்சு.஋ன்ண தி஧ச்ெறஷண"஋ன்று ஶகட்க "஋ன்ண ஬ி஭஦ம்னு வெரல்லு தரனர.... ஡றட்டு஬஡ற்கு ஬ரர்த்ஷ஡கஷப ஶ஡ர்ந்வ஡டுத்து அ஬ள் கரத்஡றபேக்கும் ஶதரது அங்ஶக த௃ஷ஫ந்஡ரன் அ஬ள் கணவுகபின் ஢ர஦கன் ெ஧த்.ெரி..ஆணரல் ஋ணக்கு ஶ஬ந All rights reserved to Sakthi Page 188 .எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai "யரய்.஋ன்ணரன தி஧ரவெக்ட் வெய்஦ப௃டி஦ரது... ஋ம்.டரர்ச்ெர் தண்஠ரஶ஡"஋ன்று ஋ரிந்து ஬ி஫ "ெரி." "அ஬ர் ஋ன்ண வதரண்஠ர தரர்க்க ஬ந்஡றபேக்கரர்..எபே கறஷப஦ண்ட் ஬ந்஡றபேக்கரர். "஬஧ ஬஧ ஢ீ ெரிஶ஦ இல்ஷன.." ஋ன்று ஶ஬ண்டர வ஬றுப்தரய் ஶகட்டரள் ெறந்து. ஆ஥ர அடுத்஡ ப௃சுடு ப௃ஶெரனறணி தட்டம் கரனற஦ர இபேக்குன்னு ஢ீ டிஷ஧ தண்நற஦ர?.஋ன்ஷண தரர்த்து ஶதெ..டி கறட்ட ஶதெச் வெரல்லு.....஋ப்ஶதர தரர்த்஡ரலும் ட்ரிம்ஸ்ன இபேக்ஶக.இல்ன ஌஡ர஬து ெழணி஦ர் கறட்ட வகரடு.உங்கறட்ட ஡ரன் ஶதெட௃஥ரம்.஢ீ ஋ன் ஶ஥ன வெ஥ ஶகர஬த்துன இபேக்ஶகன்னு வ஡ரிப௅ம்.." ஋ன்று அ஬ன் துள்பிக்கு஡றத்து ஬஧ "஋ன்ண..

..உங்கறட்ட வெரல்னர஥ ஶதரணது ஡ப்பு஡ரன்.ெரரிம்஥ர... ஆணரல் அ஬ஶணர வகரஞ்ெம் கூட ஬பேத்஡ப்தடர஥ல் "இப்த ஶகரதம் ஶதர஦ிடுச்ெர....?"஋ன்று ஶகட்க ெ஧த்.. தின் இபே஬பேம் ெறரித்஡ப்தடி வ஬பிஶ஦஬஧ தரனர.இல்ன இன்வணரபே கன்ணப௃ம் கரட்ட஬ர..."எபே கன்ணம்ஶதரது஥ர...ப்ப ீஸ்..?"஋ன்று கன்ணத்஡றல் ஷகஷ஬க்க ெறந்து அ஬ன் கரஷ஡ப் திடித்து ஢ன்நரக ஡றபேகற஬ிட்டு ஏடி ஏபிந்஡ரள்.ஆணர உன்ஷண வ஧ரம்த கஷ்டப்தடுத்஡றட்ஶடன் ெரரிடர.஢ீ ஋வ்ஶபர உ஡஬ி தண்஠ிபேக்க. ெறந்து குறும்புடன் ஢ற஥றர்ந்து....எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஬஫ற஦ில்ன.஢ரன் ஋ன்ண க஡ற஦ரகப்ஶதரஶநஶணர வ஡ரி஦ஷனஶ஦ ஆண்ட஬ர.஋ன்ணரன ஡ரங்கப௃டி஦ரது.."஋ன்று அ஬ள் கன்ணத்஡றல் ப௃த்஡஥றட்டரன்.ெ஭ற.. எபே கன்ணம் ஶதரது஥ர.ெ஭றஶ஦ரட ஬ரழ்க்ஷக ஢ல்னரணதுக்கு அப்புநம் ஋ன் ஥ணெறல் உள்பஷ஡ வெரல்னனரம்னு ஢றஷணச்ஶென்.."஋ன்று ெறரிப்புடன் ஶகட்க ெறந்து அ஡ற்கு ஶ஥ல் ஡ரபர஥ல் அ஬ன் ஶ஡ரள் ெரய்ந்து அல௅஡ரள்...ெீ஬ர அஷண஬பேம் All rights reserved to Sakthi Page 189 ."஋ன்று ப௃டிக்குப௃ன்ணர் அ஬ஷண வ஢பேங்கற கன்ணத்஡றல் தபரவ஧ண அஷநந்஡ரள் அ஬ள். உன்஥ணசுன ஢ரன் இபேக்ஶகனு ஋ணக்கு ஋ப்தஶ஬ர வ஡ரிப௅ம்.இல்ன இன்வணரபே கன்ணப௃ம் கரட்ட஬ர."அடப்தர஬ி வெ஥ ஃதரஸ்ட் ஡ரன் ஢ீ.. "ப்ப ீஸ்டர அ஫ரஶ஡.

ெீ஬ரவும் "ெ஧த் ஢ீப௅ம் ஋ன்ஷண ஥ர஡றரி ஥ரட்டிக்கறட்டி஦ரடர?.஢ீ...யீ..஋ணக்கு வ஡ரி஦ர஥ ஋ங்கண்஠னுக்கு பைட் ஬ிட்டி஦ர?.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஢றன்நறபேந்஡ணர்.... எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற-23 All rights reserved to Sakthi Page 190 ."கள்பி."஋ன்று ஢க்கனரக கூந ெறந்து .. ெறந்து .஢ீ஦ர.."஦ர஧டர ஶ஡டுந."அஶ஡ர அங்க ஢றக்கறநரங்க தரபே."஋ன்று ஷகக்கரட்ட அங்ஶக தரனர஬ின் அட்டரகரெத்ஷ஡ கண்டு ப௃ஷநத்஡ரள் ஶய஥ர."஋ன்று ெறரித்஡ப்தடி ஶகட்க "இல்ன இங்க எபேத்஡ங்க ப௃சுடு ப௃ஶெரனறணி ஶதரஸ்ட்க்கு ஶதரட்டிப்ஶதரடந஡ர இபேந்஡ரங்க அ஬ங்கஷப஡ரன் ஶ஡டுஶநன்."஋ன்று அ஬ஷப அஷ஠த்துக்வகரண்டரள்..஋ன்று ெ஧த்஡றடப௃ம் ெறந்து஬ிடப௃ம் ஡ன் ஬ரழ்த்ஷ஡ வ஡ரி஬ிக்க தரனர அ஬ர்கள் இபே஬ஷ஧ப௅ம் தரர்த்து ஬ிட்டு சுற்நற சுற்நற ஦ரஷ஧ஶ஦ர ஶ஡டிணரன்.. ெ஭ற ெறந்துஷ஬ கட்டிக்வகரண்டு."஋ன்று ஬஫ற஦ அஷண஬பேம் அ஬ன் ஬஫றெஷனக் கண்டு ெறரிக்க ஶய஥ரவும் ஶகரதம் ஥நந்து ெறரிக்க அங்ஶக இணி஦ சூ஫ல் அ஧ங்ஶகநற஦து.. "ஶயப௃.யீ..

"ஆஆஆ."஋ன்று கூந அஷண஬பேம் அடக்கப௃டி஦ர஥ல் ெறரித்஡ணர்..வகட்டிஶ஥பம். வெய்....஥ரங்கல்஦ம் ஡ந்துணரஶண.. ஡ரனற கட்டி஦ஶ஡ரடு ஬ிட்டிபேக்கனரம் அத்ஶ஡ரடு அ஬ன் அடக்கப௃டி஦ர஥ல் அ஬ள் கல௅த்ஷ஡ கறள்பி ஷ஬க்க ஆ஧ரவும் அ஬ன் வ஡ரஷடஷ஦க் கறள்பிஷ஬த்஡ரள்.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஆறு ஥ர஡ங்கல௃க்குப் திநகு...இப்தடிவ஦ல்னரம் ஬ரய்஬ிட்டு கத்஡க்கூடரதுடர.வகரஞ்ெம் வதரறுத்஡றபேங்க All rights reserved to Sakthi Page 191 .வெய்.... இஷ஡ கூநற஦து ஦ரர் ஋ன்று஡ரஶண கு஫ம்புநீங்க.." ஋ன்று ஍஦ரின் ஥ந்஡ற஧த்ஶ஡ரடு வகட்டிஶ஥பச் ெத்஡த்துடன் ஆ஧ர஡ணர஬ின் ஥஠ிக்கல௅த்஡றல் ஥ங்கப஢ரண் பூட்டிணரன் வெய் ஋ன்கறந வெய்஧ர஥ன்..வதரண்டரட்டி அடிச்ெரலும் ஡றட்டிணரலும் ஬ரய்ப௄டி தட்டுக்கட௃ம். "வகட்டிஶ஥பம்..."஋ன்று கத்஡ தக்கத்஡றல் ஢றன்ந அ஬ன் ஢ண்தன் "ஶட.

... ஬ெந்த்.............அல்ன.இப்த ஶதசு."஋ன்று ஡ன் ஡஬ப்பு஡ல்஬ஷண அ஬ணிடம் எப்தஷடத்து஬ிட்டு கல்஦ர஠ஶ஬ஷன஦ில் இநங்கறணரன். உங்க ஆட்டத்ஷ஡ அடக்க எபேத்஡ற ஬ந்துட்ஶட இபேக்கர..சும்஥ர இபேக்க஥ரட்ஶட....." இப்த ஶதசுடர.ெரபே உணக்கு ஥ட்டும்஡ரன் இந்஡ த஦ த஦ப்தடுநரன்.தப்புட்டி(இப்த வ஡ரிஞ்ெ஡ர ஦ரபேன்னு."஋ன்று கூட்ட஠ி஦ில் ஶெ஧ ெரபே.. கரஷன஦ில் இபேந்து அ஬ன் அட்ட்கரெத்ஷ஡ப் வதரறுக்கப௃டி஦ர஡ வெய் "ஶட..஢ீ஦ர஬து ஬பர்ந்து ஋ன்ஷண ஶதரனறல்னர஥ வகத்஡ரக இபேக்க கத்துக்ஶகரடர.?) அ஬ன் அடக்கத்ஷ஡ தரர்த்து ெறரித்஡ தன஧ர஥ன்."஋ன்று புனம்த All rights reserved to Sakthi Page 192 ."ப௄ட௃ ஬஦சுப் திள்ஷபக்கு அப்தர ஆ஦ரச்சு இன்னும் உன் வ஡ரல்ஷன ஡ரங்கப௃டி஦ஷன தப்புட்டி.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai தரர்ப்ஶதரம்.அல்ன... இந்஡ர கரர்த்஡றக்ஷக திடி."஋ன்று அ஬ள் அ஡ட்டனறல் கப்ெறப் ஋ன்று ஬ரய்ப௄டிணரன் அ஬ள் க஠஬ன் ஬ெந்த்.."ஶடய் ஥கஶண.கரஷன஦ில் இபேந்து உன் வ஡ரல்ஷனப௅ம் அந்஡ ஶகரகுல் வ஡ரல்ஷனப௅ம் ஡ரபஷனடர."஋ன்று அ஬ன் அத஦க்கு஧ல் ஶகட்டு ஏடி஬ந்஡ரள் அ஬ள். "தப்புட்டி..

..அ஬ங்க ஬ந்஡ரப்தன இபேந்துச்சு அ஡ரன்..஥ீ னு.஋ங்ஶகடர ஥ீ னு..ஶகரகுலுக்கு ஡ன் ஥ஷண஬ி ஥ீ னு஬ின் ஥ீ து ஥ரி஦ரஷ஡ கனந்஡ த஦ம்....யர.."஬ெந்த்."஋ன்று குறும்தரக ஶகட்க ஬ெந்த். தர஬ம் அ஬னும் ஋ன்ண வெய்஬ரன்."இல்னடர.."஬ர ஥ீ னு.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அ஬ன் ஢றஷனஷ஦ப் தரர்த்து ஶகரகுல்."஋ன்று ஋ள்பி ஢ஷக஦ரட வ஬றுப்தரண ஬ெந்த்..஋ண ெறரிக்க "஋ன்ண ஋ப்த தரர்த்஡ரலும் ெறரிப்பு."அ஬ங்க ஬ந்஡றபேக்கரங்கபர வெரல்னஶ஬ இல்ன......இல்ன...எபே வதரி஦ ஥னுெற இபேக்ஶகனு ஥ரி஦ரஷ஡ இல்னர஥..."஋ன்று வகரஞ்ெ ப௄ன்று ஬஦து அெஷ஦ இடுப்தில் ஷ஬த்துக்வகரண்டு ஬ந்஡ அதி All rights reserved to Sakthi Page 193 .."இல்ன.வகரஞ்ெ ஶ஢஧஥ர஬து அ஬ள் இல்னர஥ல் ஢றம்஥஡ற஦ரக இபேக்கனரம் ஋ன்று ஬ந்஡ரல் இங்ஶக ஬ெந்தும் ஥ீ னுஷ஬ ஞரதகப்தடுத்஡ ஶகரகுல் வ஬நற஦ரகற ஬ிட்டரன்...."஋ன்று ஡றபேம்த அங்ஶக ஦ரபே஥றல்ஷன."஋ன்று கூநற யர.."஋ன்று கூந ஶகரகுல் அனநற஦டித்து.. "ஶட.."஋ன்று ஶகட்க ஬ள்பி. தன஧ர஥ன் ஡ன் ஥கஷப அஷ஠த்து உச்ெற ப௃கர்ந்து "஋ன் வெல்னத்துக்கு ஋ன்ண ஶகரதம்..இவ்ஶபர஡ரணர ஢ீ..."஋ன்று அ஡ட்டி஦து ஶ஬று ஦ரபே஥ல்ன ஆறு ஬஦து ெ஥றஶ஦ ஡ரன்.

அ஬ன் ப௃ஷநப்ஷதப் தரர்த்து அ஬ள் ெறரிக்க :"ெறரிச்சு ஥஦க்கரஶ஡.ஶ஥டத்துக்கு ஢ரங்க஡ரஶண வதரண்ட௃ ஬ட்டுக்கர஧ங்க..உங்க வதரண்ஷ஠ ஢ீங்கஶப இப்தடி வெல்னம் வகரடுத்து வகடுத்துஷ஬ங்க..இ஬ங்கல௃க்கு ஢ம்஥ஷப கறண்டல் தண்஠ஷனன்ணர தூக்கஶ஥ ஬஧ரது.."஋ன்று அ஡ட்ட அ஬ல௃க்கு இன்னும் ெறரிப்பு ஬ந்஡து."ஆ஥ர அ஬ அம்஥ரஷ஬ இது஢ரள் ஬ஷ஧க்கும் ஋ன்ணரன அடக்கப௃டி஦ஷன இ஬ஷப஦ர அடக்கப௃டிப௅ம்."஋ன்று கூநற஬ிட்டு ஡ன் வதண்ட௃டன் ஷயஷதவ் வகரடுத்துவகரண்டரன். அதி ஋ன்கறந அதி஢ய் அ஬ஷண ப௃ஷநக்க ஬ள்பி "஬ிடுங்க அக்கர."஋ன்று ஶதரனற஦ரக அலுத்துக்வகரள்ப தன஧ர஥ன் குறும்தரக. அடங்கர஥ ஶதரநதுக்கு.இந்஡ ஥ர஡றரி ெ஥஦த்துன.'஋ன்று வதரி஦ ஥ணது தண்஠ி ெ஥ர஡ரணப்தடுத்஡றணரள்...஢டு஬ின உன்ஷணப௅ம் தரர்த்துக்கனரம்ன. "஢ரன் ஋ன்ணப்தர தண்நது....எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai "ம்யளம். ீ அ஡ரன் ஢ரன் தரனர.... All rights reserved to Sakthi Page 194 . எபே஬஫ற஦ரக ஋ல்னர ெடங்குகல௃ம் கனரய்த்஡லும் ப௃டிந்து ஬஧ஶ஬ற்பு ஆ஧ம்திக்க அங்ஶக ஏடி ஏடி ஶ஬ஷன வெய்துக்வகரண்டிபேந்஡ ெ஭றஷ஦ திடித்து ஢றறுத்஡ற அ஬ல௃க்கு ெளஷம புகட்டி ப௃டித்஡ரன் ெீ஬ர.ஶய஥ரத ஶதபேம் ஏடிட்டு இபேக்ஶகரம்...."஋ன்று வகரஞ்ெ "஋ல்னரம் ெரி.

எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஋ன் திள்ஷப தர஬ம்஡ரஶண.. தின் அ஬ர் வெல்லும் ஶதரது "஋ன்ஶணரட ெறன்ண கல்஦ர஠ப்தரிசு.. அ஬ஷப ஷ஥஦லுடன் தரர்த்துக்வகரண்டிபேந்஡ரன் அ஬ள் க஠஬ன் இன்று஬ஷ஧ அ஬ள் கர஬னன் ெீ஬ர."஋ன்று அ஬ள் ஆறு஥ர஡ ஶ஥டிட்ட ஬஦ிற்ஷந கரட்ட அ஬ஷண கர஡லுடன் தரர்த்஡ அ஬ள் "஋ன்ஷணப௅ம் ஋ன் திள்ஷபப௅ம் தரர்த்துக்க஡ரன் ஢ீ இபேக்கறஶ஦ ெீ஬ர.. "வெய்."஋ன்று கூந வெய்..இணிஶ஥ ஆ஧ரவுக்கு All rights reserved to Sakthi Page 195 ..஢ீ"஋ன்று அ஬ஷப வெல்ன஥ரக கடிந்துக்வகரள்ப அ஬ஶபர சுற்றுப௃ற்றும் தரர்த்து஬ிட்டு அ஬ன் கன்ணத்஡றல் ப௃த்஡஥றட்டு ஏடி஥ஷநந்஡ரள்.஢ரன் ஥ட்டும் ஆ஧ரஷ஬ வனஃப்ட் அண்ட் ஷ஧ட் ஬ிடஷனன்ணர அ஬ல௃க்கு புரிஞ்ெறபேக்கஶ஬ இபேக்கரது. ெ஧த்஡றற்கும் ெறந்து஬ிற்கும் இன்னும் எபே ஬ர஧த்஡றல் ஡றபே஥஠ம் ஆ஡னரல் அ஬ர்கபரல் ஬஧ இ஦ன஬ில்ஷன."வ஡ய்஬ஶ஥... ஬ிஸ்஬஢ர஡ன் ெரபேம் ஡றபே஥஠த்஡றற்கு ஬ந்஡றபேந்து ஡ன் தங்கறற்கு கனரய்த்துக்வகரண்டிபேந்஡ரர்......."஋ன்று கரனறல் ஬ில௅ந்஡ரன்...஢ீ ஋ணக்கு கடன்தட்டிபேக்ஶக."஋ன்று கூந "ெரி஦ரண ஥ர஦க்கரரி ெறல்லு.

தரர்த்துக்ஶகரங்க..஢ீங்க இப்தடி ெ஭றஷ஦ வகரஞ்ெறணர வெய் ெரர் ஶகரச்ெறக்கப்ஶதரநரர்...஋ணஶ஬ ஡றபே஥஠ ஥ண்டதம் ப௃ல௅தும் ஶெரடிகபரல் ஢ற஧ம்தி஦ிபேந்஡து... ஆ஧ர஡ணர உ஠ர்ச்ெற ஶ஥லீட்டில் ெ஭ற஦ின் ஷகப்திடித்து அல௅து஬ிட்டரள்... .."஋ன்று குண்ஷட தூக்கறப்ஶதரட அஷண஬பேம் அ஡றர்ந்஡ணர்...எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ெற..."஋ன்று அ஫ ெீ஬ர.ஆணர ஋ணக்கு திநந்஡ ஬ட்டு ீ வெரந்஡ம் புகுந்஡ ஬ட்டு ீ வெரந்஡ம் ஋ல்னரம் ஬஧துக்கு ஢ீப௅ம் எபே கர஧஠ம் ெ஭ற.இதுக்வகல்னரம் ஢ரன் ஋ப்தடி...஋ம்.஋ம் ஆகவும் ெறந்துஷ஬ கறரிஶ஦ட்டிவ் வயட்டரகவும் த஡஬ிஉ஦ர்ஷ஬ ஬஫ங்கறணரர்.஋ம் ஶ஬ஷன இல்ஷன. எபே஬ஷ஧ எபே஬ர் கனரய்த்துக்வகரண்டு அடித்துக்வகரண்டு ஶதரனற஦ரக த஦ந்துக்வகரண்டு அன்ஷத தநற஥ரநறக்வகரண்டு அல்ஶனரனப்தட்டது."அடப்ஶதரங்க ெீ஬ர ெரர்..டி. தின் ெறறு இஷடவ஬பி ஬ிட்டு "஢ம்஥ கம்வதணிஶ஦ரட ஶெ."஋ன்று கூந அஷண஬பேம் குதூகனறத்஡ணர்.தரனர஬ிற்கும் ஡ரன்."஋ன்று கனரய்க்க வெய்ஶ஦ர.. "஢ரன் அணரஷ஡ன்னு ஢றஷணச்ஶென் ெ஭ற. தின் அஷண஬ஷ஧ப௅ம் ஥ண஡ர஧ ஬ரழ்த்஡ற ஬ிட்டு ஬ிஷடப்வதற்நரர்.உங்கஷப ஥ர஡றரி ஢ரணில்னனு வடய்னற All rights reserved to Sakthi Page 196 .அத்ஶ஡ரடு ெ஭றஷ஦ ெற."யய்ஶ஦ர ஆ஧ர.

..?"஋ன்று ஶதரனற஦ரக த஦ப்தட அங்ஶக ெறரிப்தஷன த஧஬ி஦து.. ஶதரச்சுடர. அப்ஶதரது ெீ஬ர஬ின் ஷகப்ஶதெற ெறட௃ங்க ஋டுத்துப்ஶதெற஦஬ன் "யய்ஶ஦ர. ஥ர஥ற஦ரபேம் ஥பே஥கல௃ம் ஶெர்ந்துக்கறட்டு ஢ம்஥ஷப ஡ரபிக்கறநரங்க.இல்னம்஥ர.உங்க ஥பே஥க கூடத்஡ரன் இபேக்ஶகன்.. இஶ஡ர ஬ந்துட்ஶடன்஥ர.ீ "஋ன்று கத்஡ ஬ெந்த் ெரபே஬ிடம் இபேந்து கரர்த்஡றக்ஷக ஬ரங்கறக்வகரண்டு ஏடி எபிந்஡ரன்..."஢ீங்க ஶ஬ந வெய் ெரர்.."஋ன்று தம்஥ற ஷகப்ஶதெறஷ஦ அஷ஠க்கவும் All rights reserved to Sakthi Page 197 ...."஋ன்று புனம்த ஶகரகுலும் ஬ெந்தும் ஊஶட புகுந்து."குத்துங்க ஋ெ஥ரன் குத்துங்க.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai ஡றட்டு ஬ரங்கஶநன் அ஬க்கறட்ட இபேந்து இதுன இதுக்கு ஶ஬ந ஢ரன் ஬ரய்஬ிட்டு ஬ரங்கறக்கட்டட௃஥ர. ெ஭ற஦ரன ஢ரன் ஋ங்கம்஥ர வடய்னற ஡றட்டு ஬ரங்கஶநன்......ெரப்திட்டர஥ர. அ஬ங்க கறட்ட ஋ன்ஷண ஶதரட்டுக்வகரடுத்து ஡றட்டு ஬ரங்கறத் ஡஧ர?...இல்ன஥ர ஢ரன் எண்ட௃ம் ஡றட்டஷன.இந்஡ வதரண்ட௃ங்கஶப இப்தடித்஡ரன்"஋ன்று ஷய-ஷதவ் வகரடுக்க ெரபே ஬ரஷ஦ ஡றநக்குப௃ன் அஷண஬பேம் "தப்புட்டீ஦ீ஦஦ ீ .. ெீ஬ர. ஢ரன் ெரப்திட்ஶடணரன்னு ஶகட்க஥ரட்டி஦ர..ெரி.இஶ஡ரம்஥ர ஬ந்துட்ஶடன்.

தன஧ர஥ன்-அதி அ஬ர்கபின் ெ஥றப௅ம் அெஷ஦ப௅ம் ெீ஬ர-ெ஭ற. "அட ெறரிக்கர஡ீங்கப்தர.... ெ஭ற.இந்஡ ஥ர஡றரி ெ஥஦த்துன ஷதக்ன ஬஧ட௃ம்னு ஆஷெ ஶ஬ந"஋ன்று அலுத்துக்வகரள்ப ெ஭ற.஌ற்கணஶ஬ அம்஥ர உன் தக்கத்துன கூட ஬ிட஥ரட்டுநரங்க.. எபே஬஫ற஦ரக அஷண஬பேம் ஬஫ற஦னுப்த கறபம்தி ஬ந்஡ ெ஭றப௅ம் ெீ஬ரவும் ஬ண்டி அ஥ர்ந்து கறபம்திணர்.஢ரன் ஋ப்தடி த஦ப்தடுஶ஬ன் All rights reserved to Sakthi Page 198 ."அத்ஷ஡ ஋ப்தடி ஢டிச்ெறபேக்கரங்க தரபே ெீ஬ர.ஶகரகுல்..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai அஷண஬பேம் ெறரிக்கவும் ெரி஦ரக இபேந்஡து."஋ன்று புனம்திணரன். ஢ரங்க கறபம்புஶநரம்..."஋ன்று ஬ிஷடவதந ெரபே-தப்புட்டி அ஬ர்கபின் ஥கன் கரர்த்஡றக்.. ெீ஬ர.஋ங்கம்஥ரவுக்கு ஥பே஥கஷபப்தரர்க்கர஥ இபேக்கப௃டி஦ஷன஦ரம்...."஋ன்றுஶகட்க ெீ஬ர..தரனர-ஶய஥ர ஋ண அஷணத்து ஶெரடிகல௃ம் ஥஠஥க்கல௃டன் ஶெர்ந்து புஷகப்தடம் ஋டுத்துப௃டிக்க இறு஡ற஦ில் அஷணத்து ஶெரடிகஷபப௅ம் எஶ஧ புஷகப்தடத்஡றல் அடக்கு஬஡ற்குள் புஷகப்தடக்கஷனஞர் தடர஡தரடு தட்டு஬ிட்டரர்."ஶ஬ண்டரம்டி ஋ன்ஷண உசுப்ஶதத்஡ரஶ஡.."கரபேன ஶதரணர ஋ன்ண த்ரில் இபேக்கு.இப்தடி ஋ன் புபே஭ஶணரட எட்டிக்கறட்டு ஶதரகப௃டிப௅஥ர.இதுன ஢ரன் ஌஡ர஬து வெய்஦ப்ஶதரய் உன்ஷண தரர்க்ககூட ஬ிட஥ரட்டரங்க."கரரில் ஬஧னரம்ணர ஶகக்குநற஦ர.

உன்ஷண ஥ர஡றரிஶ஦ அஷ஥஡ற஦ர...இப்த ஋ணக்கு உன்ஷண஬ிட அ஬ங்கஷபத்஡ரன் திடிச்ெறபேக்கு...஬஫ற஦ில் இபேந்஡ வதற்ஶநரர்கள் கூட அ஬ர்கள் கண்ட௃க்குத் வ஡ரி஦஬ில்ஷன."அதுக்குள்ப ஶகரத஥ர டரக்டர் ெரர்.."஋ன்று அ஬ள் கண஬ில் ஶதெறக்வகரண்ஶட ஶதரக அ஬ஷப கு஫ந்ஷ஡ ஶதரல் தூக்கறக்வகரண்டு ஬ட்டுக்குள் ீ த௃ஷ஫ந்து அஷநக்குள் வென்நரன்.தரட்டு...ஶெ.. அந்஡ வதற்ஶநரர்கஶபர அந்஡ ஶகரதம் ெறநறது஥றன்நற ஡ங்கள் கண்கபில் ஬஫றந்஡ ஆணந்஡ கண்஠ஷ஧ ீ துஷடத்துக்வகரண்டணர்."஋ன்று தூக்கத்஡றல் புனம்த "஋ன் ஶ஥ல் ஬ில௅ந்஡ ஥ஷ஫த்துபிஶ஦ இத்஡ஷண ஢ரபரய் ஋ங்கறபேந்஡ரய் All rights reserved to Sakthi Page 199 .஋ன்ஷண ஡ரங்கு ஡ரங்குனு ஡ரங்குநரங்க"஋ன்று கூந ெீ஬ர ஶகரதத்஡றல் ப௃கத்ஷ஡ ஡றபேப்திக்வகரண்டரன்.஋ப்தவும் ெறரிச்ெறக்கறட்டு.கண்஠ரடி அப்புந஥ர஡ரன் ஶதரடு஬ரங்கஶபர.... ெ஭ற.எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai வ஡ரிப௅஥ர அத்ஷ஡க்கு...லூசு ஥ர஡றரி வெரல்ஶநன் தரஶ஧ன்.ஶதரது஥ர..கண்஠ரடிவ஦ல்னரம் ஶதரட்டுக்கறட்டு.அ஬ங்க ஋ணக்கு அத்ஷ஡ ஆணர ஢ீ ஋ணக்கு அம்஥ர....வதரண்ட௃ங்கஷப ஥஡றக்கறந எபே ஡ர஦ரய் தரத்துக்கறந எபே ஆண்஥கன்.."஋ன்று கூந அ஬ன் ஬ண்டிஷ஦ ஢றறுத்஡ற஬ிட்டு அ஬ஷப ஆச்ெரி஦஥ரக தரர்க்க "஋ணக்கு உன்ண ஥ர஡றரிஶ஦ கு஫ந்ஷ஡ ஶ஬ட௃ம் ெீ஬ர. அ஬ஷபப் தடுக்ஷக஦ில் கறடத்஡ற஬ிட்டு அ஬ள் ஆஷட஥ரற்ந உ஡஬ி ஬ிட்டு அ஬னும் ஆஷட஥ரற்நற ஬ிட்டு ஬ந்஡ தடுக்கவும் அ஬ணிடம் என்நற஦ ெ஭ற "ெீ஬ர..

அ஬ர்கள் ஬ரழ்வு ஶ஥ன்ஶ஥லும் ெறநக்க ஢ம் ஬ரழ்த்துக்கஷபக் கூநற ஬ிஷடவதறுஶ஬ரம்."஋ன்று தரடஷன ப௃டிக்க அ஬ன் உ஦ிபேம் உ஠ர்வும் ஆண஬ஷப ... (஢றஷநந்஡து..எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai இன்று ஋ல௅஡ற஦ ஋ன் க஬ிஶ஦ இத்஡ஷண ஢ரபரய் ஋ங்கறபேந்஡ரய் ஋ன்ஷண ஋ல௅ப்தி஦ பூங்கரற்ஶந இத்஡ஷண ஢ரபரய் ஋ங்கறபேந்஡ரய் ஋ன்ஷண ஥஦க்கற஦ வ஥ல்னறஷெஶ஦ இத்஡ஷண ஢ரபரய் ஋ங்கறபேந்஡ரய் ஋ன்று அ஬ன் தரட அ஡ற்குள் ஋ல௅ந்஡ அ஬ன் கர஡னற "உடம்தில் உஷநகறன்ந ஏர் உ஦ிர் ஶதரல் உணக்குள் ஡ரஶண ஬ரழ்ந்஡றபேந்ஶ஡ன்...அ஬னுக்கு கர஡ல் ஋ன்நரல் ஋ன்ணவ஬ண கரட்டி஦஬ஷபக் கப஬ரடத்து஬ங்கறணரன் அந்஡ கர஡னன்.) All rights reserved to Sakthi Page 200 . ஬ி஡ற ஢஥க்கு ஥நக்கப௃டி஦ர஡ தன அடிகள் ஡ந்஡ரலும் அஷ஡ அன்வதனும் ஆப௅஡ம் வகரண்டு ஡கர்வ஡ரிந்து ஢ம்திக்ஷக ஋ன்னும் உ஧ம்தரய்ச்ெற புன்ணஷக ஋ன்னும் சூரி஦ எபி கரட்டிணரல் ஬ரழ்க்ஷக ஋ன்னும் பூந்ஶ஡ரட்டம் ஥னர்ந்து ஥஠ம் ஬சும் ீ ஋ன்தஷ஡ அநறவுறுத்து஬ஶ஡ இ஬ர்கபின் ஬ரழ்வு..

எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai All rights reserved to Sakthi Page 201 .

எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai All rights reserved to Sakthi Page 202 .

எபே ஢஡ற எபே வதௌர்஠஥ற Sakthi thirumalai All rights reserved to Sakthi Page 203 .