Fonduri si programe ale U.

E
Fondurile si programele postintegrare au fost concepute cu scopul de a elimina disparitatile economice, sociale, etc. intre regiuni. O data cu integrarea Romaniei in Uniunea Europeana a devenit mai usor accesul tarii noastre la aceste programe si fonduri, insa in acelasi timp a crescut mult si necesitatea obtinerii lor, pentru a atinge standardele impuse de Uniunea Europeana.

Fonduri si programe ale Uniunii Europene:

14 domenii pot atrage finantare UE:

14 domenii pot fi finantate din fondurile structurale si de coeziune ale UE: -- Cercetare si dezvoltare tehnologica -- Informatizarea societatii -- Transport -- Energie -- Protectia mediului si prevenirea riscului -- Turism -- Cultura -- Regenerare urbana si rurala -- Suport pentru companii si antreprenori -- Acces la locuri de munca stabile -- Incluziune sociala pentru persoane defavorizate -- Dezvoltarea capitalului uman -- Investitii in infrastructura sociala, inclusiv cea de sanatate si educatie -- Promovarea dezvoltarii parteneriatului

Fonduri structurale si de coeziune 1: Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) este reglementat prin Regulamentul nr 1080/2006 al Consiliului Uniunii Europene si al Parlamentului European si sustine dezvoltarea economica durabila la nivel regional si local in domenii precum: cercetare si dezvoltare tehnologica, inovare si antreprenoriat; societatea informationala; IMM-uri; protectia mediului, turism, energie.

1

Curs Managementul proiectelor, Scrierea propunerilor de finantare, 7-8 iulie 2007, organizat de ONG Bethany Iasi

Fondul Social European (FSE) este reglementat prin Regulamentul numar 1081/2006 al Consiliului Uniunii Europene si al Parlamentului European si contribuie la sporirea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor; cresterea accesului pe piata fortei de munca; prevenirea somajului, prelungirea vietii active; cresterea gradului de participare pe piata muncii a femeilor si a imigrantilor; prijinirea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate si combaterea desriminarii. Fondul de coeziune: este reglementat prin Regulamentul numar 1084/2006 al Consiliului Uniunii Europene si finanteaza proiecte in domeniul protectiei mediului, retelelor de transport transeuropene, dezvoltarii durabile, imbunatatirii managementului traficului aerian si rutier, modernizarii transportului urban, dezvoltarii si modernizarii transportului multimodal. Fonduri europene complementare Fondurilor structurale si de coeziune: Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR): sustine cresterea competitivitatii in agricultura si silvicultura, protectia mediului, ameliorarea calitatii vietii, diversificarea activitatilor economice in spatiul rural Fondul European pentru pescuit (FEP): promoveaza dezvoltarea durabila a sectorului de pescuit si a zonelor de coasta unde acest sector este preponderent.

Relatia dintre fondurile de pre-aderare si de post-aderare2: FONDURI DE POST-ADERARE FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA (ERDF) FONDUL SOCIAL EUROPEAN OBIECTIV-COOPERARE ECONOMICA TERITORIALA FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA (ERDF) FONDUL DE COEZIUNE (CF) FONDUL PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA FONDUL PENTRU DEZVOLTAREA PISCICULTURII

INSTRUMENTE DE PRE-ADERARE PHARE-COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA PHARE-PROGRAME DE VECINATATE

ISPA SAPARD

2

http://www.infoeuropa.ro/ieweb/imgupload/Fonduri_Structurale_DCE.pdf

Programe operationale:

Tabel 1: Programe operationale 2007-2013 3

Axe prioritare a programelor operationale: Programul operational sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE): Obiectivul general al competitivitatii SOP este cresterea competitivitatii companiilor din Romania prin reducerea disparitatilor in comparatie cu productivitatea medie a UE. Scopul este o crestere medie anuala a PIB pe persoana angajata cu aproximativ 5.5%. Aceasta va permite Romaniei sa atinga aprox. 55% din productivitatea medie a UE pana in 2015. - Axa prioritara 1: Dezvoltarea unui sistem inovativ si eco-eficient de productie. - Axa prioritara 2: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate. - Axa prioritara 3: Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectorul public si privat; - Axa prioritara 4: Cresterea eficientei energetice si a sigurantei aprovizionarii, in contextul combaterii schimbarii climatice.

POS Transport: - Axa prioritara 1: Modernizarea si dezvoltarea axelor TEN-T pentru un sistem de transport integrat cu sistemele europene;

3

http://www.infoeuropa.ro/ieweb/imgupload/Fonduri_Structurale_DCE.pdf

Axa prioritara 2: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport nationale; Axa prioritara 3: Modernizarea transportului in vederea protectiei mediului, a sanatatii si securitatii pasagerilor; Axa prioritara 4: Asistenta tehnica.

POS Mediu: - Axa prioritara 1: extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata - Axa prioritara 2: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor - Axa prioritara 3: Reducerea poluarii si diminuarea schimbarilor climatice prin restructurarea si renovarea sistemelor de incalzire urbana; - Axa prioritara 4: Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii - Axa prioritara 5: Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc. POS Dezvoltarea Resurselor Umane: - Axa prioritara 1: Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii conomice si a dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere; - Axa prioritara 2: Conectarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii; - Axa prioritara 3: Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor; - Axa prioritara 4: Modernizarea Serviciului Public si de Ocupare a Fortei de Munca; - Axa prioritara 5: Promovarea masurilor active de ocupare a fortei de munca; - Axa prioritara 6: Promovarea incluziunii sociale. - Axa Prioritara 7: Asistenta tehnica PO Regional: - Axa prioritara 1: Dezvoltarea durabila a polilor de crestere urbana - Axa prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale; - Axa prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale; - Axa prioritara 4: Imbunatatirea mediului de afacere regional; - Axa prioritara 5: Dezvoltarea si promovarea turismului. PO Dezvoltarea capacitatii administrative: - Axa prioritara 1: Imbunatatiri ale gestionarii politicilor publice;

-

Axa prioritara 2: Imvunatatirea calitatii si a eficientei serviciilor publice descentralizate.

Detalii asupra programelor demarate incepand cu anul 2007 pentru perioada 2007-2013: 1. Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane:

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) stabileste axele prioritare si domeniile majore de interventie ale Romaniei in domeniul resurselor umane in vederea implementarii asistentei financiare a Uniunii Europene prin intermediul Fondului Social European, in cadrul Obiectivului Convergenta, pentru perioada de programare 2007 – 2013. POS DRU a fost elaborat sub coordonarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse. Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane. Obiectivele specifice identificate pot fi rezumate astfel: - Promovarea calitatii sistemului de educatie si formare profesionala initiala si continua, inclusiv a invatamantului superior si a cercetarii; - Promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatirea calitatii si productivitatii muncii; - Facilitarea insertiei tinerilor si a somerilor de lunga durata pe piata muncii; - Dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si incluzive; - Promovarea (re)insertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv in zonele rurale 1; - Imbunatatirea serviciilor publice de ocupare; - Facilitarea accesului la educatie si pe piata muncii a grupurilor vulnerabile. In cadrul POS DRU au fost identificate urmatoarele axe prioritare: Axa Prioritara 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere Axa Prioritara 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii Axa Prioritara 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor Axa Prioritara 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare Axa Prioritara 5 Promovarea masurilor active de ocupare

Axa Prioritara 6 Promovarea incluziunii sociale Axa Prioritara 7 Asistenta tehnica Axa Prioritara 1 „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere" are in vedere nevoia de modernizare si o mai buna adaptare, atat a educatiei si formarii profesionale initiale, cat si a formarii profesionale continue, la nevoile pietei muncii. In cadrul acestei axe prioritare se va urmari cresterea coerentei intre sistemele de educatie, formare profesionala initiala si formarea profesionala continua, precum si intre diferite contexte de invatare. Aceasta axa prioritara abordeaza sistemele de educatie si formare profesionala initiala si continua, la nivel national si intro maniera integrata: imbunatatirea si modernizarea sistemelor vor fi sustinute prin actiuni de sistem, urmate de masuri de sprijin pentru unitatile de invatamant/furnizorii de formare profesionala pentru transpunerea efectiva a rezultatelor actiunilor intreprinse la nivel de sistem si vor fi completate de masuri specifice de instruire/dezvoltare a personalului implicat. Axa Prioritara 2 “Corelara invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii” va avea in vedere, la nivel national, asigurarea accesului egal al tuturor persoanelor la procesul de invatare si formarea acelor competente si abilitati necesare integrarii durabile pe piata muncii. Axa Prioritara 4, „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare” propune o abordare la nivel national, in incercarea de a diversifica serviciile oferite de SPO, de a le imbunatati calitativ, facandu-le mai vizibile si mai accesibile si aducandu-le mai aproape de beneficiari. Prin activitatile de formare a personalului Serviciului Public de Ocupare, se va consolida, la nivel national, capacitatea Serviciului de a furniza analize ale pietei muncii, de a interpreta datele, de a anticipa tendintele si noile evolutii ale fortei de munca si dinamicii companiilor. Axele Prioritare 3, 5 si 6 se adreseaza indivizilor, in ceea ce priveste cresterea capacitatii de ocupare si a adaptabilitatii, consolidarea antreprenoriatului si promovarea incluziunii sociale si a egalitatii de sanse. Aceste axe prioritare propun o abordare la nivel regional avand in vedere existenta anumitor disparitati intre regiuni in ceea ce priveste ratele de ocupare, ratele de somaj si anumite particularitati (somajul de lunga durata si somajul structural, inclusiv in mediul rural), participarea la formarea profesionala continua, cultura antreprenoriala, rata de saracie, probleme specifice populatiei rome, statutul femeilor pe piata muncii etc. Toate aceste aspecte vor fi abordate la nivel regional, acesta fiind nivelul ce permite implicarea comunitatilor si a celorlalti actori locali in identificarea si rezolvarea eficienta a acestor aspecte.

2. Programul Operational Sectorial - Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013:

Obiectivul general al POS-CCE este cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti, cu asigurarea principiilor dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel incat Romania sa atinga, pana in anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivitatii a UE. Se are in vedere atingerea urmatoarelor obiective specifice: - Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv; - Crearea unui mediu favorabil dezvoltarii durabile a intreprinderilor; - Cresterea capacitatii de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooperarii intre institutii de cercetare dezvoltare si inovare (CDI) si intreprinderi, precum si cresterea accesului intreprinderilor la CDI; - Valorificarea potentialului tehnologiei informatiei si comunicatiilor si aplicarea acestuia in sectorul public (administratie) si cel privat (intreprinderi, cetateni); - Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie Avand in vedere prioritatile identificate pentru cresterea competitivitatii economice, precum si eligibilitatea Romaniei pentru finantarea din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), in cadrul POS-CCE au fost identificate urmatoarele axe prioritare:

3. Socrates prioritatea -COMENIUS – Invatamant preuniversitar:

OBIECTIVE GENERALE -consolidarea sistemului educational la toate nivelele si facilitarea accesului la resursele educationale in Europa; -sprijinirea cooperarii prin schimburi intre institutii si schimburi de informatii; -incurajarea invatamantului deschis si la distanta, favorizarea recunoasterii diplomelor si a duratei studiilor in strainatate; promovarea invatarii limbilor straine si a egalitatii de sanse in toate sectoarele educationale; incurajarea mobilitatii si a educatiei. Bugetul programului Socrates pentru anul 2004 este de 328 milioane de EURO (Uniunea Europeana extinsa). In general nivelul fondurilor nerambursabile poate varia considerabil, in functie de tipul proiectului, numarul tarilor participante, etc. Actiunile componentei Comenius sunt: Comenius 1: Parteneriate scolare. Vizite pregatitoare. Gazduirea unui asistent de limba straina. Comenius 2: Formarea initiala si continua personalului din invatamint.

Comenius 3: Retele tematice. COMENIUS 1: PARTENERIATE INTRE SCOLI Proiectele pot fi depuse pentru oricare dintre cele 3 tipuri de parteneriate intre scoli, si anume: proiecte scolare Comenius, proiecte Comenius pentru invatarea limbilor straine si proiecte Comenius de dezvoltare scolara . In cadrul proiectelor pentru invatarea limbilor straine varsta minima a elevilor participanti la schimburi de clase este de 12 ani pentru anul scolar 2004/2005 (fata de 14 ani, in anul precedent). Termenul limita de depunere a proiectelor scolare, lingvistice si de dezvoltare scolara este 1 Februarie in fiecare an (data postei). Scolile care doresc sa beneficieze de sprijin financiar pentru efectuarea unei vizite pregatitoare in cursul anului financiar 01.08.2003 - 31.07.2004 pot trimite dosarul de candidatura dupa cum urmeaza: •pana la 15 Octombrie 2003 pentru vizite care urmeaza sa se deruleze in perioada noiembrie - ianuarie •pana la 15 Martie 2004 pentru vizite care urmeaza sa se deruleze in perioada aprilie - iulie COMENIUS 2: FORMAREA INITIALA SI CONTINUA A PERSONALULUI DIN INVATAMANT Comenius 2.1: Proiecte europene de cooperare Prioritate vor avea proiectele care favorizeaza inovatia in ceea ce priveste formarea personalului didactic si, mai ales, in ceea ce priveste rolul profesorului in societatea cunoasterii, in contextul invatarii de-a lungul intregii vieti. Termenul limita este 01 Martie in fiecare an. COMENIUS 3: RETELE COMENIUS 1. Teme de cooperare Prioritate vor avea retelele care: - promoveaza cetatenia europeana, - pun accent pe subiectele interdisciplinare precum: competente fundamentale, invatarea limbilor straine, stiinta si tehnologie, educatie artistica si care incurajeaza creativitatea, educatia sanitara, educatia consumatorului, - se concentreaza asupra aspectelor privind imbunatatirea calitatii educatiei, precum: implicarea parintilor, managementul scolilor, rolul viitor al profesorului, educarea si integrarea unor grupuri tinta specifice, egalitatea de sanse intre fete si baieti si/sau barbati si femei, nevoile persoanelor cu dizabilitati in educatia scolara. 2. Proiecte in cooperare O mai stransa cooperare a proiectelor Comenius este necesara pentru a creste impactul lor. Aceasta activitate de grupare va permite parteneriatelor Comenius 1 si 2.1. sa stabileasca o cooperare constanta prin intermediul schimburilor, a dezvoltarii

si diseminarii bunelor practici si experientelor, a reflectiilor si produselor inovative si utile, mai ales in ceea ce priveste metodele, materialele si abordarile pedagogice. Termenul limita este 01 Noiembrie in fiecare an, pentru trimiterea prepropunerilor. Formularele trebuie trimise pe adresa Comisiei Europene. • 3. Programul pentru Coeziune Economica si Sociala - Schema de creditare pentru IMM-uri

Solicitanti IMM–uri care vor indeplini urmatoarele conditii: - Sa fie inregistrate si/sau sa aiba sediul si/sau operatiunile in una din cele 4 regiuni tinta - Sa fie un IMM (maxim 249 de angajati), microintreprinderile si intreprinderile mici avand prioritate. Activitati eligibile Imprumutul poate finanta activitati care au ca scop stimularea investitiilor in tehnologii avansate utilizate de IMM in desfasurarea activitatilor lor (ex. cumparare de licente de fabricatie sau de software pentru modernizarea operatiunilor, cum ar fi proiectare asistata de calcultor), precum si pentru imbunatatirea procesului de management (ex. servicii de consultanta pentru reducerea costului investitiei finantate prin proiect, software si servicii de consultanta pentru contabilitate asistata de calculator, etc). Zone eligibile Nord-Est (NE): Suceava, Botosani, Iasi, Neamt, Bacau, Vaslui - Sud-Est (SE): Vrancea, Galati, Buzau, Braila, Tulcea, Constanta - Sud-Muntenia (SM): Arges, Prahova, Dambovita, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Ialomita - Nord-Vest (NV): Satu Mare, Maramures, Bistrita-Nasaud, Salaj, Bihor, Cluj Limitele finantarii Din fondurile UE limita maxima este de 300.000 Euro/proiect - Contributia UE + banca=imprumut: maxim 80% din valoarea proiectului, din care: - Contributia UE: maxim 75% din valoarea imprumutului (care reprezinta 60% din valoarea proiectului, din care 15% este nerambursabil si 45% rambursabil) - Contributia bancii: minim 25% din valoarea imprumutului (care reprezinta 20% din valoarea proiectului) - Contributia solicitantului: minim 20% din valoarea proiectului (din care cel putin 50% in numerar)

4. Masura 3.4-Dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice care sa genereze activitati multiple si venituri alternative

Obiectivele operationale ale acestei masuri constau in : - Sustinerea activitatilor agricole in mediul rural prin sprijinirea serviciilor specifice; in acest sens, se propune sustinerea infiintarii de parcuri de masini agricole si servicii de reparatii ale masinilor agricole; - Sprijinirea activitatii tinerilor si femeilor; - Sustinerea activitatilor specifice turismului rural (agri si silvo-turism); - Mentinerea si dezvoltarea activitatilor mestesugaresti traditionale si artizanale; - Dezvoltarea acvaculturii, apiculturii, sericiculturii si cultivarii ciupercilor. Solicitanti - Producatori agricoli individuali - persoane fizice autorizate; - Proprietari individual de padure - persoane fizice autorizate; - Persoane fizice autorizate; - Asociatii familiale; - Societati agricole; - Societati comerciale cu capital integral privat; - Asociatii fara scop patrimonial (non-profit) – numai pentru infiintarea si dotarea parcurilor de masini agricole. Solicitantul trebuie sa respecte urmatoarele conditii generale pentru a fi eligibil: •Sa fie persoana fizica sau juridica romana cu capital integral privat; capitalul/actionariatul solicitantului eligibil poate fi atat integral din Romania cat si mixt sau integral strain. •Sa actioneze in nume propriu. •Sa faca dovada unor surse financiare stabile si suficiente pentru asigurarea continuitatii activitatii organizatiei sale pe tot parcursul implementarii proiectului si sa ia parte la finantarea acestuia; •Sa respecte criteriile de eligibilitate pentru a putea fi acceptat in sesiunea de selectie a proiectelor Activitati eligibile - Servicii agricole; - Turism rural; - Alte tipuri de activitati turistice; - Activitati mestesugaresti; - Acvacultura; - Alte activitati: sericicultura, apicultura, cultivarea si procesarea ciupercilor, procesarea fructelor de padure si de arbusti fructiferi, si a plantelor medicinale si aromatice, melci si broaste. • Caracteristicile programului Proiectele din cadrul acestei masuri sunt considerate a fi investitii generatoare de venituri. Ajutorul public acordat in cadrul acestei masuri nu va depasi 50 % din

totalul cheltuielilor eligibile. In cadrul acestui program vor putea fi finantate proiecte a caror valoare totala eligibila este cuprinsa intre 5.000 - 200.000 EURO. Gradul de interventie pentru proiecte: - 50% contributie privata - 50% contributie publica SAPARD, din care:75% contributie UE si 25% buget national Beneficiarul poate sa primeasca de doua ori un sprijin, pe perioada de implementare a masurii, fara sa depaseasca valoarea maxima a ajutorului public acordat prin masura.

5. Masura 3.1 – Investitii in exploatatiile agricole:

Obiectivele generale ale acestei masuri sunt: -asigurarea sprijinul financiar pentru investitii in exploatatii agricole private, vegetale si de crestere a animalelor, asigurand rationalizarea si reorientarea productiei pentru cresterea calitatii produselor obtinute prin aplicarea unor tehnologii competitive si care ar putea limita poluarea asupra mediului inconjurator. -imbunatatirea veniturilor producatorilor agricoli, la atragerea tinerilor in activitatile agricole prin imbunatatirea conditiilor lor de viata si munca, precum si la asigurarea conditiilor de igiena si bunastare a animalelor. Obiectivele specifice: - sa modernizeze tehnologiile de cultura si sa reduca costurile de productie; - sa diversifice productia si sa imbunatateasca calitatea produselor agricole romanesti; - sa asigure imbunatatirea raselor, respectarea conditiile de igiena si de intretinere a animalelor; - sa reduca pierderile de productie si sa creasca eficienta exploatatiilor agricole; - sa promoveze diversificarea activitatilor agricole pentru a asigura o mai buna utilizare a fortei de munca in agricultura; - sa asigure o mai buna valorificare a potentialului agricol al fiecarei zone; - sa faciliteze transferul exploatatiilor agricole catre tineri; - sa protejeze, sa conserve si sa imbunatateasca mediul inconjurator natural, sa asigure refacerea si conservarea calitatii solului; - sa stimuleze concurenta; Obiective operationale: - promovarea investitiilor in sectorul animal si vegetal la nivelul fermei, pentru imbunatatirea constructiilor fermei (pentru sectorul vegetal si animal), investitii in noi masini si/sau animale cu valoare genetica ridicata, refacerea si ameliorarea plantatiilor de pomi si vita de vie.

Suma totala disponibila pentru aceasta sesiune de cereri de proiecte reprezinta totalul ajutorului public aferent anilor financiari 2002 - 2003: Fonduri disponibile masura 3.1: 98.946.903 EURO din care: - contributia Uniunii Europene: 74.210.177,25 EURO - cofinantare nationala: 24.736.725,75 EURO Solicitanti - Producatori agricoli individuali - persoane fizice autorizate; - Asociatii familiale cu profil agricol; - Societati agricole; - Societati comerciale cu capital integral privat Activitati eligibile Masura 3.1 vizeaza proiecte de investitii pentru urmatoarele sectoare si submasuri: - Ferme de productie vegetala (Culturi de camp, Horticultura (din care din floricultura 1,5%), Viticultura, Pomicultura, Sere) - Ferme pentru cresterea animalelor si pasarilor (Ferme de vaci de lapte/bivolite, Crestere si ingrasare de taurine, Ferme de oi/capre, Ingrasatorii de berbecuti, Ferme de porci, Ferme de pasari, Alte ferme vegetale si de crestere a animalelor si pasarilor). Caracteristicile programului Gradul de interventie pentru proiecte: - 50% contributie privata - 50% contributie publica (SAPARD), din care: 75% contributie UE si 25% buget national Beneficiarul poate sa primeasca de doua ori un sprijin, pe perioada de implementare a masurii, fara sa depaseasca valoarea maxima a ajutorului public acordat prin masura. • 6. Masura 1.1 – Imbunatatirea prelucrarii si marketingului produselor agricole si piscicole

Masurile din programul Sapard au ca scop principal facilitarea implementarii acquis-ului comunitar, remedierea unor deficiente ce caracterizeaza agricultura in Romania inainte de aderarea la Uniunea Europeana. In mod particular, sprijinul pentru aceasta masura este destinat sa imbunatateasca performantele productiei agro-alimentare din punct de vedere al standardelor de calitate si diversificarea gamei de produse procesate, sa elimine anumite disfunctionalitati manifestate pe pietele specifice. Suma totala disponibila pentru aceasta sesiune de cereri de proiecte aferenta Masurii 1.1 reprezinta totalul ajutorului public aferent anilor financiari 2000 - 2003 din care se deduce suma contractata si suma solicitata prin proiectele primite in sesiunile noiembrie si decembrie 2004 Fonduri disponibile: 62.157.665 Euro din care:

- contributia Uniunii Europene: 46.618.248,75 Euro; - cofinantare nationala: 15.539.416,25 Euro Solicitanti - societati comerciale cu capital 100% privat; - cooperativele de consum Activitati eligibile Prioritatii sunt imbunatatirea procesarii si marketingului in urmatoarele sectoare: lapte si produse lactate; carne, produse din carne si oua; legume, fructe si cartofi; vinificatie si peste. In contextul romanesc, trebuie luate in considerare suprafetele agricole si productiile de cereale, seminte oleaginoase si sfecla de zahar, precum si deficientele existente in domeniul procesarii primare. In aceste sectoare sunt considerate de o importanta majora investitiile cu privire la modernizarea capacitatilor de procesare si de depozitare existente Caracteristicile programului Pentru sectoarele lapte si produse lactate, carne, produse din carne si oua, legume, fructe si cartofi, vinificatie, peste, valoarea totala eligibila a proiectului se compune din: - minim 50% contributie privata; - maxim 50% contributie publica, din care 75% contributia Comunitatii, 25% cofinantare nationala; Pentru sectoarele cereale, seminte oleaginoase si zahar, valoarea totala eligibila a proiectului se compune din: - minim 70% contributie privata; - maxim 30% contributie publica, din care 75% contributia Comunitatii si 25% cofinantare nationala. Un solicitant poate primi ajutor financiar nerambursabil in cadrul masurii 1.1 doar de doua ori din alocatiile financiare aferente perioadei 2000 - 2006, pentru doua proiecte diferite. Valoarea cumulata a celor doua finantari poate fi de cel mult 4 milioane Euro

Cap 2. Programe initiate in Iasi de Uniunea Europeana prin Fondul European

Ambasadori ai Europei: Proiectul are ca scop promovarea in randul tinerilor din judetele apartinind Reguinii Nord - Est, a comportamentului european nondiscriminatoriu, cu accent pe egalitatea de sanse pentru femei si barbati in viata cotidiana. Traistuta europeana: Scopul proiectului este diseminarea de informatie europeana cu caracter specific de interes copiilor cu varste cuprinse intre 7 si 10 ani din mediul rural, diseminare care se va realiza timp de 11 luni calendaristice prin intermediul procesului de Teatru Educational, metoda ?

Arta Povestirii?. Cei 100 de elevi din 4 clase (Pascani, Tatarusi, Topile si Valea Seaca) vor primi, asimila si dezvolta informatia europeana specifica prin primirea (de catre fiecare clasa) a unui set de 27 de traistute (fiecare traistuta fiind steagul unei tari din comunitatea europeana) cu povesti specifice caracterului national al tarii reprezentate de traistuta.

Campanie de informare a populatiei rurale din judetul Iasi cu privire la integrarea Romaniei in Uniunea Europeana : Realizarea unei campanii de informare prin initierea unui program de dezbateri publice pe teme specifice dezvoltării rurale la care să participe cel putin 25% (55 575 de persoane) din populatia cu varste între 20 si 65 de ani din cele 85 de comune ale judetului Iasi corelat cu o campanie mass - media la nivelul regiunii Nord - Est. Caravana de informare europeana in mediul rural, judetul Iasi: Scopul proiectului este informarea populatiei din 32 de comune din mediul rural din judetul Iasi cu prvira la fondurile de finantare UE pentru mediul rural si la impactul si implicatiile concrete ale integrarii europene asupra mediului rural din Romania. Tinerii si protectia mediului in perspectiva integrarii in Uniunea Europeana: Realizarea unei campanii de informare prin derularea unui program de seminarii pe teme specifice politicii europene de protectie a mediului si dezvoltarii durabile la care sa participe cel putin 40% din populatia tanara (9 600 de elevi de liceu) cu varste intre 15 si 19 ani din cele 44 de licee ale judetului Iasi. Programul de seminarii este corelat cu o campanie mass ? media. Eu in Europa: Scopul proiectului ?EU in EUropa? este de a determina tanara generatie (aproximativ 7940 de tineri, cu varste cuprinse intre 15 si 25 de ani) sa se implice in procesul de extindere a Uniunii Europene prin informare, cunoastere, intelegere si asumare a valorilor si standardelor europene din propria initiativa. Tinerii, cu varste cuprinse intre 15 si 19 ani, vor participa la un concurs national de scenarii de teatru (subiectul: ? EU in EUropa?), scenarii care vor alcatui culegerea de texte ce va fi pusa ulterior la dispozitie tuturor liceenilor interesati de a intra intr-o competitie nationala de punere in scena a acestor scenarii. 20 de voluntari studenti (cu varste cuprinse intre 19 si 25 de ani) din Iasi vor realiza si prezenta local (in 6 licee din jud. Iasi) un work-shop interactiv ?EU in EUropa?,continuat de punerea in scena, prin metoda de Drama Educationala, a scenariului de teatru care, in urma concursului national de scenarii, va fi desemnat ca si castigator. Surprinde Europa intr-o imagine: Proiectul isi propune sa sensibilizeze tinerii in special si opinia publica romaneasca in general cu privire la valorile europene prin intermediul fotografiei. 20 de tineri vor fi pregatiti in domeniul valorilor europene si a artei fotografice dupa care vor realiza

proiecte documentare prin care sa surprinda realitatea romaneasca prin prisma valorilor europene. Proiectele documentare realizate de tineri vor fi prezentate in cadrul expozitiilor realizate in bucuresti, Iasi, Timisoara, Cluj si Constanta. Proiectele documentare/expozitiile vor sta la baza unor dezbateri realizate cu tineri din licee si cu publicul larg pe tema valorilor europene/valorilor romanesti. Un CD cuprinzand proiectele documentare va fi realizat si distribuit in licee si organizatii de tineret. O pagina web pe tema valori europene/valori romanesti va fi realizata si ea va fi destinata tinerilor care prin intermediul fotografiei, a eseurilor si a altor instrumente isi exprima punctul de vedere cu privire la valorile europene.

Drumul spre Europa trece prin comuna ta!: Scopul proiectului este cel de a contribui la cresterea gradului de cunoastere si intelegere a aspectelor legate de Uniunea Europeana si aderarea Romaniei la UE in mediul rural din judetul Iasi. EuroCorner Caravan: Obiectivul proiectului este de a infiinta o retea de centre de informare despre Uniunea Europeana in judetul Iasi si de a organiza o caravana info. Caravana U.E. - o zi pentru Europa: Realizarea unei campanii informative in 48 de scoli din judetul Iasi prin organizarea de prezentari, dezbateri despre U.E. si distribuirea de materiale informative, pe suport scris si electronic. Europa pe intelesul copiilor: realizarea unei campanii de sensibilizare si informare prin intermediul unor reprezentatii teatrale, care sa abordeze teme specifice ale integrarii si valorilor europene la care sa participe un numar de 4200 elevi cu varste curpinse intre 7 si 11 ani din mediul scolar din Regiunea de Nord Est. TIE - Tinerii si integrarea Europeana : Proiectul Tinerii si Integrarea Europeana (TIE) are drept scop cresterea gradului de cunoastere si intelegere a aspectelor legate de Uniunea Europeana si de integrarea Romaniei in UE pentru tinerii liceeni din judetele Iasi, Vaslui, Neamt si Botosani.

BIBLIOGRAFIE

1. 2. 3. 4.

www.infoeuropa.ro www.europa.eu.int www.mfinante.ro Curs Managementul proiectelor, Scrierea propunerilor de finantare, 7-8 iulie 2007, organizat de ONG Bethany Iasi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful