THE STORY OF GOD

Trainer’s Guide for Making Disciples
Baliwag Bible Christian Church Team of Trainers

2013 Edition

~1~

Table of Contents
Process Overview ................................................................................................................................................................................. 3 Listening to Their Story..................................................................................................................................................................... 4 Telling God’s Story in Your Life..................................................................................................................................................... 6 Telling the Changed-Man Story ..................................................................................................................................................... 8 Telling the 12-Minute Story of God ........................................................................................................................................... 10 Leading Storying Groups ................................................................................................................................................................ 14 12-Week Story of God (Overview)............................................................................................................................................. 20 WEEK 1: Creation and Rebellion ................................................................................................................................................ 21 Scene 1 ~ Ang Mga Unang Tao .................................................................................................................................................... 22 Scene 2 ~ Ang Pagrerebelde ........................................................................................................................................................ 24 WEEK 2: Spread of Rebellion........................................................................................................................................................ 27 Scene 3 ~ Ang Magkapatid ........................................................................................................................................................... 28 Scene 4 ~ Ang Baha ......................................................................................................................................................................... 30 WEEK 3: The Promise of God ........................................................................................................................................................ 34 Scene 5 ~ Ang Pangako .................................................................................................................................................................. 35 Scene 6 ~ Ang Anak ......................................................................................................................................................................... 37 WEEK 4: The Law of God ................................................................................................................................................................. 41 Scene 7 ~ Ang Pagliligtas at ang Kautusan ............................................................................................................................ 42 Scene 8 ~ Mga Hari at mga Propeta .......................................................................................................................................... 46 WEEK 5: The Coming of Jesus ....................................................................................................................................................... 51 Scene 9 ~ Pagsilang kay Jesus ..................................................................................................................................................... 52 Scene 10 ~ Ang Bautismo kay Jesus ......................................................................................................................................... 54 Scene 11 ~ Ang Tukso kay Jesus ................................................................................................................................................ 55 WEEK 6: The Authority of Jesus .................................................................................................................................................. 58 Scene 12 ~ Mga Himala ni Jesus ................................................................................................................................................. 59 Scene 13 ~ Ang Kaharian .............................................................................................................................................................. 61 WEEK 7: The Death and Resurrection of Jesus ................................................................................................................... 65 Scene 14 ~ Ang Mahabaging Ama ............................................................................................................................................. 66 Scene 15 ~ Ang Kamatayan at Muling Pagkabuhay ........................................................................................................... 67 WEEK 8: The Spirit and the Church .......................................................................................................................................... 73 Scene 16 ~ Ang Misyon at ang Kapangyarihan .................................................................................................................... 74 WEEK 9: Living by the Spirit’s Power ...................................................................................................................................... 78 Scene 17 ~ Ang Pamumuhay ng Iglesia .................................................................................................................................. 79 Scene 18 ~ Ang Pakikipaglaban sa Kasalanan...................................................................................................................... 81

~2~ WEEK 10: Life to the End ................................................................................................................................................................ 84 Scene 19 ~ Ang Katapusan ........................................................................................................................................................... 85 WEEK 11: Forsaking Idols and Following Jesus ................................................................................................................. 89 Scene 20 ~ Si Jesus at ang Lalaking Mayaman ..................................................................................................................... 89 WEEK 12: Following Jesus in Baptism and the New Life ............................................................................................... 93 Scene 10 ~ Bautismo kay Jesus .................................................................................................................................................. 93 Scene 16 ~ Bautismo sa Unang Iglesia .................................................................................................................................... 95 Baptism Interview Guide ................................................................................................................................................................ 99 Guide for Training Trainers....................................................................................................................................................... 101 References ........................................................................................................................................................................................... 105

~3~

Process Overview
Makinig
sa kuwento ng buhay NILA Pag-isipan:
Paano kaya natin siya matutulungang ilapit kay Jesus?

Ikuwento
ang kuwento ng buhay MO Tulay:
“Bagong-buhay ang ibinibigay ni Jesus sa mga tao mula pa noon…”

Ikuwento
ang ChangedMan Story

Ikuwento
ang 12-Min Story of God

Tanong: “Gusto mo bang
magkaroon ng bagong-buhay tulad ng lalaki sa kuwentong ito?

Tanong: “Gusto mo na bang
maging tagasunod ni Jesus?

Tanong: “Gusto mo bang makinig sa
ilan pang mga kuwento? Puwede mo bang isama ang pamilya mo (o mga kamaganak at kaibigan)?

Kapag handa na, gabayan sila sa pagdedesisyong sumunod kay Jesus.

Pagkuwentuhan
ang 12-Week Story of God (Overview)

Baptism

Sanaying
ikuwento din ang Story of God sa iba

Pagsunod kay Jesus

Church

Pagkuwentuhan
ang 12-Week Story of God’s Church (Acts)

Kaagapay Group

Pagkuwentuhan
ang 12-Month Story of God (Whole Bible)

~4~

Listening to Their Story
Bakit dapat makinig muna sa kuwento ng buhay nila bago mo ikuwento ang Story of God? 1. Si Jesus ay nakikinig din sa kuwento ng buhay ng mga tao. 2. Makikita natin sa kuwento nila kung ano ang tingin o palagay nila sa atin. 3. Matutulungan tayo nitong mapag-isipan ang sagot sa tanong na, “Paano ko kaya siya matutulungang makalapit kay Jesus?” 4. Kapag naikuwento nila ang buhay nila at ang mga nasa puso nila, mas magiging bukas silang makinig ng iba pang kuwento. 5. Nakikita nila ang concern natin sa kanila dahil naglalaan tayo ng panahong pakinggan sila. 6. Sa pakikinig, nagsisimulang maging bahagi tayo ng kuwento ng buhay nila. Anu-ano ang dapat tandaan sa aktibong pakikinig (active listening)? Ang aktibong pakikinig ay ang pagsisikap nating marinig hindi lang ang mga salitang sinasabi ng isang tao kundi, higit na mahalaga, ay masubukan nating maintindihan ang kabuuang mensaheng gusto niyang iparating. Dahil dito, dapat na… 1. Ibigay sa kanya ang ating buong atensiyon.  Tingnan sa mata.  Alisin muna ang mga gumugulo sa isip mo.  Huwag mo munang isipin kung ano ang sasabihin mo pagkatapos.  Huwag magpagulo sa paligid n’yo na maaaring magulo (tulad ng may ibang nag-uusap).  “Makinig” din sa kanyang body language.  Iwasang mag-text o gumamit ng cellphone. 2. Ipakitang nakikinig ka talaga.  Gamitin din ang body language mo at iba pang mga senyales para maipakitang nakikinig ka.  Tumango paminsan-minsan.  Ngumiti at gumamit ng iba pang facial expressions.  Tingnang mabuti ang pagkakatayo o pagkakaupo mo at tiyaking nagpapakita ito ng pagiging bukas mo at para bang inaanyayahan mo siyang magkuwento pa nang magkuwento.  Hikayatin mo siyang ituloy pa ang pagkukuwento niya sa pamamagitan ng ilang mga kumento tulad ng, “Oo nga,” “Uh huh,” atbp. 3. Magbigay ng feedback

~5~

 Ibalik sa kanya ang sinasabi niya sa pamamagitan ng pag-uulit ng narinig mo gamit ang sarili mong pananalita (paraphrasing). Puwedeng simulan sa, “Ang pagkakaintindi ko sa sinasabi mo…” o kaya ay, “Naririnig kong sinasabi mong __________________________________. Tama ba?”  Magtanong para malinawan ang ilan sa mga gusto niyang sabihin. “Anong ibig mong sabihin nang sinabi mong…?” “Ganito ba ang ibig mong sabihin…?” 4. Iwasang manghusga  Huwag sisingit basta-basta kapag nagsasalita siya.  Hayaan mo munang matapos ang isang bahagi ng sinasabi niya bago ka magtanong.  Huwag sasagot ng mga bagay na kokontra sa mga sinasabi niya. 5. Magbigay ng angkop na tugon sa pinag-uusapan  Maging bukas at totoo sa mga sasabihin mo. Huwag mambola.  Maging magalang kung may sasabihin ka mang iba sa pinaniniwalaan niya.  Itrato ang kausap sa paraang sa tingin mo ay gusto niyang tratuhin siya.

~6~

Telling God’s Story in Your Life
Narito ang ilang bagay na dapat tandaan sa pagkukuwento ng kuwento ng buhay mo na makatutulong nang malaki sa pagpapakilala mo kay Jesus sa mga kamaganak at malalapit na kaibigan. 1. Ipanalangin ang isusulat mong kuwento upang maging malinaw ito at makahikayat sa iba upang naisin din nilang mas makilala ang Diyos. 2. Maglahad ng personal na pangyayari sa buhay. Tandaang hindi ito oras ng pangangaral kundi pagkukuwento ng ginawa ni Jesus para sa iyo. 3. Sikaping maikli lamang ang pagkukuwento. Limitahan sa 3-4 na minuto. Makabubuti ito upang manatili kay Jesus ang sentro ng kuwento ng buhay mo. 4. Maaaring bumanggit ng ilang mga talata sa Bibliya na makapagpapatibay sa iyong sinasabi. 5. Sa pagkukuwento ng kuwento ng buhay mo, simulan mo ito sa pagsasabi kung sino o ano ka bago mo pa personal na makilala si Jesus; pagkatapos, kung paano mo siya nakilala at nagsimulang sumunod sa kanya; at sa huli, kung anong pagbabago ang ginawa niya sa buhay mo. Iwasang itaas ang sarili, bigyang-diin ang ginawa ni Jesus sa puso mo. Maaari mong banggitin ang katiyakan sa buhay na hawak-hawak mo na ngayon. Tiyakin mo rin na mababanggit ang mga bagong pangyayari at patuloy na ginagawa ni Jesus sa iyong buhay. 6. Subukan mong isulat ngayon. Sino ako bago ako naging tagasunod (nagsisi at sumampalataya) ni Jesus?
___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________

~7~

Paano ako tinawag at naging tagasunod ni Cristo?
___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________

Ano ang ginawa at ginagawang pagbabago ni Jesus sa buhay ko?
___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________

~8~

Telling the Changed-Man Story
Galing ito sa Marcos 5:1-20:

Kumakalat na ang kuwento tungkol kay Jesus at sa mga himalang ginagawa niya, kaya maraming tao ang nagpupuntahan kung nasaan siya para sila mismo ang makakita. May mga ilang nagdesisyon nang sumunod kay Jesus. Kasama dito ang labindalawang lalaki na palagi niyang isinasama, tinuturuan, at sinasanay saan man siya magpunta. Sa lahat ng mga tagasunod niya, sila ang naging pinakamalapit kay Jesus. Isang araw, isinama sila ni Jesus na sumakay ng bangka at tumawid sa kabila ng lawa.

Pagbaba ni Jesus sa bangka, may sumalubong sa kanya na isang lalaking sinasaniban ng masamang espiritu. Kagagaling lang niya noon sa tinitirhan niyang sementeryo.

Madalas na iginagapos ng mga tao ng kadena ang mga paa’t kamay niya, pero natatanggal niya ito agad. Kaya walang makapigil sa kanya.

Araw at gabi, nagpapagala-gala siya sa sementeryo at sa mga burol at nagsisisigaw at sinusugatan ang sarili niya ng matatalas na bato.

Malayo pa si Jesus, nakita na agad siya ng lalaking ito. Dali-dali siyang tumakbo at lumuhod sa harapan niya. Sinabi ni Jesus, “Ikaw na masamang espiritu, lumabas ka sa taong iyan!” Humiyaw ang lalaki, “Ano ang pakialam mo sa akin, Jesus na Anak ng Kataas-taasang Diyos? Nakikiusap ako sa pangalan ng Diyos, huwag mo akong pahirapan!”

~9~

Tinanong siya ni Jesus, “Anong pangalan mo?” Sagot niya, “Kawan, dahil marami kami.” Paulit-ulit siyang nagmakaawa kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon.

Sa di kalayuan, may isang kawan ng mga baboy na nanginginain sa may burol. Nakiusap ang masamang espiritu, “Doon mo na lang kami payagang pumasok sa mga baboy.”

Pumayag naman si Jesus. Kaya lumabas ang masamang espiritu sa lalaki at pumasok sa mga baboy. Kumaripas ng takbo ang may 2,000 baboy pababa ng burol, nagtuluy-tuloy sa lawa at nalunod. Tumakbo papunta sa bayan ang tagapag-alaga ng mga baboy at ikinuwento doon at sa mga kalapitbayan ang nangyari. Kaya pumunta roon ang mga tao para alamin ang nangyari. Natakot ang mga tao nang makita nila ang lalaking dating sinasaniban ng masamang espiritu. Kasi nakaupo na siya, nakadamit nang maayos, at matino na ang pag-iisip.

Pagkatapos nito, nakiusap ang mga tao na umalis na si Jesus sa kanilang lugar. Nang pasakay na siya sa bangka, lumapit sa kanya ang lalaking pinagaling niya at nakiusap na isama siya.

Pero sinabi ni Jesus, “Huwag na, umuwi ka sa inyo – sa pamilya mo at mga kaibigan – at ikuwento mo sa kanila ang mga kahanga-hangang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos at kung paano ka niya kinaawaan.”

Kaya, umalis ang lalaki, pumunta sa Sampung Bayan, at ikinuwento lahat ng ginawa ni Jesus para sa kanya. At namangha ang lahat ng nakarinig sa kuwento niya.

~ 10 ~

Telling the 12-Minute Story of God

Ang kuwentong ito ay galing sa Biblia. Tungkol ito sa Diyos na sa simula't simula pa ay narito na at siya ang maylikha ng lahat ng bagay. Sa kuwentong ito, ang Diyos lang ang laging gumagawa ng mabuti, ng tama, at ng perpekto. Tinatawag siyang banal. Napagpasyahan ng Diyos na lumikha ng isang espesyal na nilalang -ang tao. Sinabi ng Diyos, "Likhain natin ang tao – lalaki at babae – ayon sa ating larawan para maging katulad natin." Inihanda niya ang mundo para maging tirahan ng tao - pinuno niya ito ng mga halaman, at ng iba’t ibang uri ng mga hayop Pinatira sila ng Diyos sa isang magandang hardin at ipinagkatiwala sa kanila ang pag-aalaga at pamamahala sa lahat ng kanyang nilikha sa mundo. Naging malapit ang Diyos sa kanila, naglalaan ng oras sa kanila, at ipinapakita sa kanila kung paano mamuhay ayon sa nais niya. Namuhay silang malapit sa Diyos at nasa ilalim ng pangangalaga niya isang buhay na sagana, walang kulang, at walang katapusan. Pero ang nakalulungkot, sa kabila noon, pinili nina Adan at Eba na magrebelde laban sa Diyos at sa kanyang pamamahala. Pinili nilang mamuhay ayon sa gusto nila, sa halip na ayon sa gusto ng Diyos. Dahil hindi hahayaan ng Diyos ang anumang pagrerebelde na manatili sa presensiya niya, pinalayas niya sila sa hardin, palayo sa Diyos. Dahil dito, pumasok sa buhay nila ang sakit at kamatayan.

~ 11 ~

Pagkatapos nito, dumami nang dumami ang mga tao. Kumalat ang kasalanan sa mga anak nina Adan at Eba - hanggang sa mga sumunod na henerasyon. Kahit na ang tao'y nilikha ayon sa larawan ng Diyos, pinili ng lahat ng tao na suwayin ang Diyos. Naging marahas sila sa isa't isa. Nagpatuloy ito sa mga sumunod pang ilang libong taon.

Sa kabila nito, nagpatuloy ang plano ng Diyos na ibalik ang tao palapit ulit sa kanya. Nagbitaw siya ng isang matibay na pangako (tinatawag na tipan) kay Abraham. Sinabi ng Diyos sa kanya, "Gagawin kitang ama ng isang malaking bansa at magiging tanyag ka. Ang buong mundo ay pagpapalain ko sa pamamagitan ng lahi mo. Ako ang magiging Diyos ninyo at kayo ang magiging bayan ko." Kahit matanda na si Abraham, naniwala pa rin siya sa pangako ng Diyos na bibigyan siya ng anak. Dahil nagtiwala siya sa Diyos, itinuring siyang matuwid at nagkaroon siya ng magandang relasyon sa Diyos.

Nagkaanak si Abraham, at lumaki nang lumaki ang pamilya niya. Tinawag silang Israelita at sila ang bansang magpapakita sa buong mundo kung paano mamuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos, na malapit ulit sa Diyos.

Binigyan sila ng Diyos ng malaking lupain kung saan lalo pa silang pinagpala ng Diyos at binigyan ng kasiyahan ayon sa ipinangako niya. Ngunit habang tumatagal, nagsimulang gawin ng mga Israelita kung ano ang magustuhan nila at nagrebelde at sumuway sa mga utos ng Diyos. Di na sila nagtiwala sa Diyos. Sumamba sila sa mga di-tunay na Diyos - sa tao, sa mga bagay, sa kayamanan, sa kapangyarihan. Ipinagpalit nila sa mga ito ang Diyos. Dahil sa pagrerebelde nila, pinahirapan sila ng Diyos at inalipin ng mga bansang kaaway nila.

~ 12 ~

Pero patuloy pa rin ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Nagpapadala siya ng mga mensahero sa kanila para bigyan sila ng babala tungkol sa parusa ng Diyos sa kasalanan at hikayatin silang tumalikod dito at magbalik-loob sa Diyos. Nangako siyang isa sa lahi nila ang darating para iligtas sila at ibalik sa magandang relasyon sa Diyos. Hindi lang sila, kundi lahat ng nilikha ng Diyos...pabalik sa dating kalagayan noong una silang nilikha ng Diyos. Nagkaroon ng 400 taon na hindi nagsasalita ang Diyos sa kanila. Sa panahon ito, tinatawag na silang Judio, nasa ilalim sila ng pamamahala ng Roma, pinakamalakas sa lahat ng kaharian sa buong kasaysayan. Sa wakas, nagpadala ang Diyos ng isang anghel sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria na taga-Nazareth. Sinabi ng anghel, "Magbubuntis ka at magkakaroon ng isang anak na lalaki at tatawagin siyang Jesus. Maghahari siya at ang kaharian niya ay walang katapusan. Mabubuntis ka sa pamamagitan ng Espiritu, kaya siya'y tatawaging Anak ng Diyos." Ipinaalam ng Diyos kay Maria at sa kanyang mapapangasawang si Jose na ang lalaking ito ang pinakahihintay na haring pinili at ipinangako ng Diyos na magliligtas sa kanyang bayan! Totoo nga, noong sumunod na taon, nagsilang si Maria ng isang lalaki na pinangalanan nilang Jesus, ang ibig sabihin, "Ang Diyos na nagliligtas." Lumaki si Jesus at minamahal ng Diyos at lahat ng nakakilala sa kanya. Sa buong buhay niya, lagi niyang pinipiling sumunod sa gusto ng Diyos, gawin palagi kung ano ang mabuti at tama. Pinatunayan ni Jesus na siya nga ang Ipinangakong Tagapagligtas sa pamamagitan ng paggawa ng maraming himala at pagpapagaling sa mga maysakit. Sa pamamagitan din ng mga himala, naipakita niya ang kanyang awtoridad bilang tunay na Diyos at Panginoong dapat sundin. Nanawagan si Jesus sa mga tao na sumunod sa kanya. Inanyayahan niya silang maging bahagi ng Kaharian ng Diyos, nakapailalim sa pamamahala ng Diyos. Hindi lahat ay kumilala kay Jesus pero mayroon ding ilang nagpasyang talikuran ang kanilang kasalanan, magtiwala sa kanya at sumunod hanggang kamatayan, ayon din sa mga sinabi niya.

~ 13 ~

Tulad ng ipinangako ng Diyos, ipinadala niya si Jesus para iligtas ang mga tao mula sa kanilang pagsuway at sa parusa ng kamatayan. Tinanggap ng Diyos ang matuwid na pamumuhay ni Jesus bilang kahalili natin. Binugbog siya at ipinako sa krus para tubusin tayo sa ating kasalanan! Sa ikatlong araw nagtagumpay siya sa kamatayan nang buhayin siyang muli ng Diyos. Nakita ito ng mahigit sa 500 saksi.

Pagkatapos, bumalik na si Jesus sa kanyang Ama sa langit, kitang-kita ng mga tagasunod niya ang pag-akyat niya sa ulap! Bago siya umakyat sa langit, nangako siyang ipapadala niya ang kanyang Espiritu para manirahan sa kanila. Inutusan din ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na puntahan ang mga tao at ikuwento sa kanila ang tungkol sa kanya - ang buhay niya at ang pagkamatay niya bilang handog na umako sa parusa sa kanilang mga kasalanan - at akayin sila para magtiwala at sumunod din sa kanya. Totoo sa kanyang pangako, dumating nga ang Espiritu sa lahat ng mga tagasunod ni Jesus. Ang Espiritu ang magpapaalala sa kanila ng lahat ng itinuro ni Jesus, babago sa kanilang mga puso para maging tulad ni Jesus, at magbibigay sa kanila ng kakayahang mamuhay sa kagustuhan ng Diyos. Ito ang simula ng tinatawag ng Bibliya na Iglesiya (Church) - isang komunidad ng mga tao sa buong mundo na dahil sa ginawa ni Jesus ay may buhay na walang kulang, malapit sa Diyos, at sumusunod sa kanyang mga kagustuhan. Inaanyayahan tayo ng Diyos na maging bahagi ng napakagandang kuwentong ito. Inaanyayahan niya ang lahat na ipakita sa pamamagitan ng bautismo o paglulubog sa tubig ang pagsisisi, pagtitiwala at pagsunod kay Jesus. Nangako si Jesus na isang araw ay babalik siya para tuluyang tapusin na ang lahat ng kasamaan, kasalanan at pagrerebelde sa Diyos. Pagkatapos, wala nang sakit, hirap, at kamatayan. Bago dumating iyon, patuloy tayong mamumuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos, ikinukuwento at ipinapakita sa mga tao kung ano ang klase ng buhay na nasa loob ng kaharian ng Panginoong Jesus.

~ 14 ~

Leading Storying Groups

BAKIT KUWENTUHAN?
“Lahat ng tao ay may kuwento (o maraming kuwento) at lahat ay sanay sa pagkukuwento.”

bakit?

Bakit mabisa ang paggamit ng mga kuwento?
1. Nakakakuha ng pansin natin, napapanatili ang atensiyon natin, at nadadala tayo hanggang sa dulo ng kuwento. 2. Napapagana ang imahinasyon natin. 3. Bumubuo ng magagandang relasyon. 4. Hindi direktang sinusubok ang nakagisnang paniniwala natin. 5. Mas madali nating naaalala ang pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari, ang mga salitang ginamit, at mga prinsipyong nanggagaling sa kuwento. 6. Nakikita natin ang sariling karanasan natin sa kuwento.

Storytelling is powerful because it has the ability to
touch human beings at the most personal level. While facts are viewed from the lens of a microscope, stories are viewed from the lens of the soul. Stories address us on every level. They speak to the mind, the body, the emotions, the spirit, and the will. In a story a person can identify with situations he or she has never been in. The individual’s imagination is unlocked to dream what was previously unimaginable.“
Mark Miller

~ 15 ~

ANO ANG KUWENTUHAN?

Isang paraan para maituro ang mensahe ng Salita ng Diyos. May oras na inilalaan para ikuwento nang ilang beses ang kuwento, mapag-usapan at matuklasan ang itinuturo ng Kuwento ng Biblia. Sa pag-uusap, ang tagapagkuwento ay gumagamit ng mga tanong na gagabay sa mga nakikinig para matuklasan ang kahulugan at kahalagahan ng kuwento sa Biblia, at para magabayan ang mga nakikinig na maiugnay o maikonekta ang mga kuwento nila sa Kuwento ng Diyos.

ano?

PARA SAAN ANG KUWENTUHAN?
Para maintindihan (understand), maranasan (experience), at maiugnay ang sariling buhay (connect to life) sa Kuwento ng Diyos.

para saan?

1. Para masanay na ang buhay ay araw-araw na binabago ng mga katotohanang mula sa Kuwento. 2. Para makapagsanay ng mga tagasunod ni Jesus na makakapagsanay din ng iba pang tagasunod ni Jesus. 3. Para makita ang kabuuan ng plano ng pagliligtas ng Diyos sa buong kasaysayan na makikita sa Biblia – na makita ang kaugnayan o koneksiyon ng lahat ng mga kuwento – at makita ang Biblia na isang malaking kuwento. 4. Para masabik sa isang Kuwento na ang bida ay ang Diyos na palagi tayong hinahabol para maiparanas sa ating ang tunay na buhay at lalo siyang makilala. 5. Para makita kung paano nakapaloob ang mga kuwento ng buhay natin sa Kuwento ng Diyos.

God’s Story God’s Story

My Story

6. Para mas makilala natin ang sarili natin, kung sino talaga tayo ayon sa Kuwento ng Diyos, sino siya, at ano ang nais niyang mangyari sa atin nang likhain niya tayo. 7. Para mahikayat tayong sambahin ang Diyos sa mas malalim na paraan.

My Story

8. Para maipamuhay ang magandang balita na napakinggan at pinaniwalaan natin, na may iba nang pananaw sa buhay, na nais ipakalat ang mensahe ng Kaharian ng Diyos, na mamuhay ayon sa misyong ibinigay ng Diyos. 9. Para masabik sa mga kuwento ng Biblia, na basahin pa lalo at pag-aralan ang mga kuwentong ito sa Biblia. 10. Para matutunang ikuwento din sa iba ang mga kuwentong napakinggan at tulungan ang iba kung paano nila makikita ang sarili nila sa Kuwento ng Diyos. 11. Para makapagtayo ng mga iglesia (pamilya ng Diyos) na may iisang karanasang nagbubuklod sa bawat miyembro ng pamilya. Our lives must find their place in some greater story or they will find their place in some lesser story.
H. Stephen Shoemaker, Godstories

~ 16 ~

PAANO GAWIN ANG KUWENTUHAN?
Ganito ang mangyayari bawat session…

paano?

1. Balikan ang nakaraang kuwento. Maliban na lang kung ito ang una n’yong kuwentuhan, pagtulungan ng grupo na mabuo ulit ang nakaraang kuwento. Huwag munang pupunta sa susunod na kuwento kapag may mga naiiwan pa. Kung may mga malabo at nakalimutan, pagsikapang mabalikan at matulungan ang buong grupo na makasabay sa kuwentuhan. Note: Tingnan ding mabuti kung kakain ng maraming oras ang pagbabalik-tanaw sa mga nakaraang kuwento. Bilang lider, isa sa responsibilidad natin ay matiyak na magamit nang maayos ang oras natin. 2. Ikuwento ang bagong kuwento. Sikaping maikli lang (3-6 minutes). Huwag magpaliguy-ligoy. Stick to the Story! 3. Pagkuwentuhan ng grupo ang narinig na kuwento. Buuin ulit ang kuwento at pagtulungan ng buong grupo. Hilingang makibahagi ang lahat sa pag-uulit ng kuwento. Puwedeng sabihin, “Tingnan nga natin kung kaya nating ulitin ang mga sunud-sunod na nangyari sa kuwento.” Sa simula, kailangan mo pa talaga silang tulungan dito, pero kapag nagtagal na masasanay din sila dito. 4. Ipakuwento sa isa ang narinig na kuwento. Ngayon, tingnan mo naman kung makakaya ng isang tao sa grupo na ulitin ang buong kuwento. Kung may mga detalyeng nalaktawan, puwede siyang tulungan ng iba sa grupo pero dapat gawin nang mahinahon. Makakatulong ang pag-uulit na ito para maging malinaw ang kuwento at maitanim sa isip nila. 5. Pag-usapan ang kuwento. Dito na magsisimulang maging bukas ang isa’t isa at masabik sa pagkukuwentuhan. Mahalaga ang bahaging ito para makuha ang mga mahahalagang ideya at prinsipyo sa Kuwento. Gumamit ng mga tanong para maging tuluy-tuloy ang usapan, at palaging ipaalala sa grupo na sikaping sagutin ang mga tanong ayon sa sinasabi ng kuwento. Hindi ito panahon para magsermon! Bilang lider, ikaw ang gabay ng grupo para matuklasan ang mga katotohanang galing sa Kuwento HINDI galing sa IYO! May mga suggested na tanong na ibibigay sa inyo pero para lang iyon masimulan ang kuwentuhan. Huwag gawing Q & A portion ‘to! Note: Kung mayroong higit sa isang eksena sa isang session, ulitin ang numbers 2-5 (ikuwento  pagkuwentuhan  ipakuwento  pag-usapan) sa bawat eksena. 6. Iugnay sa buhay ang kuwento. Maglaan ng oras para sa ilang mga tanong na may kinalaman sa pagsasabuhay ng kuwento, tulungan silang ikonekta ito sa kanilang buhay. Puwede ring gamitin ang oras na ito para may isa o dalawang magbahagi ng personal nilang kuwento. Makikita n’yo kung paano naikokonekta ng mga tao ang buhay nila sa mga bahagi ng Kuwentong narinig nila at napagusapan. Hikayatin silang magbahagi ng mga nararamdaman nila at mga bagay na galing sa puso nila. Kung nag-aalangan sila, tiyakin mo na ang lahat ng mapag-uusapan ay confidential. 7. Magbigay ng puwede nilang gawin sa bahay – basahin ang Bibliya at magsaulo ng ilang talata.

~ 17 ~

Paano magiging mahusay sa PAGKUKUWENTO?
1. Alaming mabuti ang kuwento, huwag ikuwento nang di napag-aralang mabuti. Huwag sauluhin (word-for-word), maging pamilyar sa pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari. 2. Manatili sa kuwento, huwag dagdagan ng mga sariling kuru-kuro. 3. Ikuwento ang kuwento mula simula hanggang katapusan, huwag titigil para magpaliwanag. 4. Maging totoo at natural, huwag gawing pormal o katatawanan. 5. Gamitin ang boses mo para maramdaman nila kung ano ang nangyayari, huwag basahin lang. 6. Relax ka lang at gamitin ang sarili mong style, huwag magpaka-artista. 7. Magsanay muna na magkuwento at humingi ng feedback, huwag isiping kayang-kaya mo na.

Paano magiging mahusay sa PANGUNGUNA NG USAPAN?
1. Pag-aralan at paghandaan ang mga tanong na gagamitin. Tiyaking sa mga tanong na gagamitin ay mapag-uusapan ang mga katotohanang nakasulat sa “Tandaan ng Lider.” Nasa kaliwang bahagi ang ilan sa mga simpleng tanong na puwedeng gamitin sa bawat kuwento 2. Idirekta ang grupo pabalik sa Kuwento para sa mga sagot, at mga katotohanang ituturo. 3. Kapag may nagtanong, huwag sagutin agad. Ibalik sa grupo ang tanong para sila ang sumagot. 4. Pag-usapan lang ang mga impormasyong nanggagaling sa mga kuwentong napag-usapan na, huwag lulundag sa mga susunod na kuwentong hindi pa alam ng iba. 5. Huwag hayaang maging “Question and Answer time” ang usapan. 6. Matutunang mamuhay na may tensiyon at hiwaga. May mga tanong na hindi talaga masasagot. 7. Iwasang maging “ekspertong guro” at tingnan ang sarili bilang kasama nila na estudyante din na kasama nilang nag-aaral, at guide na kasamang naglalakbay. 8. Makinig mabuti kung paano ipinapakilala ng Diyos ang sarili niya sa pamamagitan ng mga kasama sa grupo. Pakinggan din ang mga sagot nila para mas makilala sila at kung ano ang nasa puso nila.

Mga tanong na puwedeng gamitin
1. Ano ang nagustuhan mo sa kuwentong ito? Bakit? 2. Saang bahagi ng kuwento medyo napaisip o nalito ka? Bakit? 3. Ano ang natutunan mo tungkol sa Diyos sa kuwentong ito? 4. Ano ang natutunan mo tungkol sa tao sa kuwentong ito? 5. Ano ang dapat mong sundin sa kuwentong ito? 6. Paano mo maaalala ang kuwentong ito? 7. Kanino mo gustong ikuwento din ito?

9. Magtiwala sa Diyos na kikilos siya sa prosesong ito. Mahalaga ang kaalamang matututunan, pero mahalaga rin ang sama-samang nararanasan ang ginagawa ng Diyos. 10. Maging matiyaga, maglaan ng sapat na oras sa prosesong ito, lalo na kapag nagkakaiba-iba ng opinyon, may tensiyon, maraming tanong o pagtataka.

~ 18 ~

Paano magiging mahusay sa PAG-UUGNAY SA BUHAY?
1. Sa tingin mo ba ay kilala mo na ang mga kakuwentuhan mo para magkaroon ng mas makabuluhang usapan sa kanila? Naglalaan ba tayo ng oras sa kanila na hiwalay sa oras ng Kuwentuhan? Gaano na natin sila kakilala? Gaano na nila tayo kakilala? 2. Nakikita mo bang ang pagkukuwento mo ng buhay mo sa kanila ay isang pangyayari – isang bagay na nangyari na? O isang proseso – isang bagay na nagpapatuloy na nangyayari? 3. Nakikita mo ba na ito ay isang pag-uusap/talakayan o paglilipat lang ng impormasyon? 4. Ano ang “background” nila? Mga paniniwalang espirituwal? May church ba sila? O dating meron, pero umalis na? O ayaw na talaga sa church? Kailangan ba natin silang ayain sa church? 5. May nabuo na ba tayong relasyon sa kanila? Gusto ba talaga nating magkaroon ng relasyon sa kanila o gusto lang natin silang maging “contact” na maturuan ng tungkol sa Diyos at pagkatapos ay iwanan na? 6. Sapat na ba ang naikuwento mo sa kanila tungkol sa buhay mo para mahikayat silang magkuwento din ng sarili nilang buhay? 7. Anu-ano ang nakikita mong hadlang o balakid para maintindihan at tanggapin nila ang Magandang Balita? No-Read/No-Write, di sigurado kung may Diyos, di naniniwala sa Diyos, aktibista, maalam sa science, sarado-kandado-Katoliko, kahit ano puwede? 8. Hindi basta-basta maipapasok ang Kuwento ng Diyos…kailangan ng ilang oras, tiyaga, at permisong maipasok mo ang Kuwento sa kanila. 9. Kailangan mo bang magkuwento muna ng ilan pang mga kuwento para maihanda sila sa pakikinig ng Kuwento ng Diyos? 10. Anu-anong tanong ang puwede mong gamitin para masabik silang magsimulang pakinggan ang Kuwento? 11. Huwag masyadong direkta o pranka. Maging sensitibo sa kultura o tradisyon nila. Hayaan silang mag-isip-isip para sa sarili nila. 12. Hanggang saan mo sila dadalhin sa unang beses na marinig nila ang Kuwento? Gaano kalalim ang magiging talakayan n’yo? 13. Huwag mong ipilit ang doktrina sa kanila. Hayaan mong lumabas ang doktrina galing sa Kuwento! 14. Ipinapaliwanag ba natin ang mga salitang di karaniwang ginagamit? Huwag agad gumamit ng mga “theological terms” na di nila naiintindihan, kung di rin lang natin ipapaliwanag sa kanila. Anu-anong salita ang dapat nating wag munang gamitin o gumamit ng kapalit para mas maintindihan? 15. Pangunahing layunin natin ay mailapit ang relasyon nila sa Diyos. Huwag magsermon o pilitin silang magdesisyon agad-agad. Maging kaibigan ng mga taong malayo ang relasyon sa Diyos! 16. Tandaan – the goal is DISCIPLESHIP. Ang karanasan sa Kuwentuhang ito ay dapat ikonekta sa buhay ng isang pamilya ng Diyos na magkakasamang gumagawa ng misyong ibinigay ng Diyos. HEAD – HEART – HANDS ang target ng Kuwentuhang ito. Dapat kang maglaan ng oras kasama ang mga tagapakinig ng Kuwento sa kanilang normal na pang-araw-araw na buhay.

~ 19 ~

PAANO MANGUNA SA PAGSASANAY?
Para matiyak na tuluy-tuloy ang Story of God, mahalagang sundin ang MAWL Principle sa pagsasanay sa mga susunod pang Story of God trainers.

LT T T

LT T

LT LT

Model

Assist

Watch

Leave (Model)

Model (Ipakita). Sa simula ng pagsasanay, dapat ipakita ng trainer sa kanyang trainee kung paano gagawin ang Story of God. Sa panahong ito, ang trainee ay pinapanood ang ginagawa ng trainer. Assist (Tulungan). Pagkatapos ng sapat na panahon ng pagpapakita kung paano gagawin, hahayaan naman ng trainer na ang kanyang trainee ay gawin din ang ginagawa niya pero tinutulungan pa niya at inaalalayan. Ang trainee naman ay nakikibahagi na sa proseso at nagtatanong at nagpapatulong sa trainer sa mga bagay na hindi pa siya pamilyar. Watch (Tingnan). Kapag nakita na ng trainer na nagkakaroon na ng kumpiyansa ang trainee sa ginagawa, mas marami na ang ibinibigay niyang responsibilidad dito at siya naman ay nakatingin o pinagmamasdan ang trainee. Habang pinagmamasdan niya ito, nagbibigay siya ng evaluation, feedback, corrections at encouragement para mas maging mahusay pa ang kanyang trainee. Leave (Iwanan). Kapag napansin ng trainer na kaya na ng kanyang trainee na gawin ito mag-isa, iiwanan na niya. Ngayon, ang trainee ay isa na ring trainer at siya naman ang hahanap ng ibang trainee para ulitin ang prosesong pinagdaanan niya at makapagsanay din ng iba gamit ang MAWL Principle. Tandaan na ang kailangang panahon para sa bawat hakbang sa prosesong ito ay nagbabago depende sa mga taong sinasanay. Hindi natin puwedeng gawing pare-pareho ang “time-table” para sa bawat tao. Hindi natin puwedeng sabihing bawat isa ay tutugun sa pare-parehong paraan sa pagsasanay. Ang iba ay mabilis, ang iba ay mabagal, depende sa tao at depende rin sa sitwasyon nila sa buhay.

~ 20 ~

12-Week Story of God (Overview)
Weeks
Week 1

Stories
Creation and Rebellion  Scene 1 ~ Ang Paglikha  Scene 2 ~ Ang Pagrerebelde Spread of Rebellion  Scene 3 ~ Ang Magkapatid  Scene 4 ~ Ang Baha The Promise of God  Scene 5 ~ Ang Pangako  Scene 6 ~ Ang Anak The Law of God  Scene 7 ~ Ang Pagliligtas at ang Kautusan  Scene 8 ~ Mga Hari at mga Propeta

Biblical References
Genesis 1-2 Genesis 3 (Job 38:4-7; Isa. 14:12-21; Pah. 12:7-9) Genesis 4 Genesis 6-9 Genesis 11-18, 21 Genesis 22 Exodus 1-2, 7-12, 19-20 Deuteronomy; Joshua; Judges; 2 Samuel; 2 Kings; Prophecies from 2 Sam 7; Isa 7, 9, 40, 53, 61; Psa 22; Mic 5; Zec 12 Matthew 1-2; Luke 1-2 Matthew 3; Mark 1; Luke 3; John 1 Matthew 4; Luke 4 Mark 2-5; Luke 3; John 1 Matthew 5, 7, 10, 13, 18-20; Mark 3-6, 10, 13; Luke 6, 8-10, 12-15, 17; John 3 Luke 15:11-32 Matthew 26-28; Mark 14-16; Luke 22-24; John 13, 17-20

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

The Coming of Jesus  Scene 9 ~ Ang Kapanganakan ni Jesus  Scene 10 ~ Ang Bautismo kay Jesus  Scene 11 ~ Ang Pagtukso kay Jesus The Authority of Jesus  Scene 12 ~ Mga Himala ni Jesus  Scene 13 ~ Ang Kaharian ng Diyos The Death and Resurrection of Jesus  Scene 14 ~ Ang Mahabaging Ama  Scene 15 ~ Ang Kamatayan at Muling Pagkabuhay Ang Pag-asa (Video) The Spirit and the Church  Scene 16 ~ Ang Misyon at ang Kapangyarihan Living by the Spirit’s Power  Scene 17 ~ Ang Pamumuhay ng Iglesia  Scene 18 ~ Ang Pakikipaglaban sa Kasalanan Life to the End  Scene 19 ~ Ang Katapusan

Week 7

(optional) Week 8

John 20; Matthew 28; John 14; Acts 1-2; 1 Corinthians 15:3-8 Acts 2, 4, 9:31; 1 Corinthians 16; 2 Corinthians 8 1 Corinthians; Galatians 5:16-25; Romans 12:1-2

Week 9

Week 10

Mateo 13:24-30, 36-42; 22:13; 24:14; 28:18; Juan 15:20; 16:33; 1 Tesalonica 4:13-5:11; Santiago 1:12; Pahayag 2:10; 20:10, 21:1-22:21 Mark 8:34-38; 10:17-31 Matthew 3; Luke 3 Matthew 28:18-20; Acts 1-2

Week 11 Week 12

Forsaking Idols and Following Jesus  Scene 20 ~ Si Jesus at ang Mayamang Lalaki Following Jesus in Baptism and the New Life  Scene 10 ~ Ang Bautismo kay Jesus  Scene 16 ~ Ang Bautismo sa Unang Iglesia

~ 21 ~

WEEK 1: Creation and Rebellion
PARA SA TRAINER
Ito ang mga pangunahing ideya o mga katotohanang inaasahan nating lalabas sa kuwentuhan: 1. Ang Diyos ang Manlilikha at Siya’y dakila at makapangyarihan. 2. Ang tao ay nilikha sa larawan o wangis ng Diyos. 3. Lahat ng kailangan ng tao para mabuhay nang may kasiyahan ay ibinigay ng Diyos. 4. Nilikha ang tao para sa walang-hanggang buhay. 5. Binigyan ng Diyos ang tao ng kalayaang pumili kung magtitiwala sa Diyos o sa sarili. 6. Nagrebelde ang tao at pinalayas sa presensiya ng Diyos. 7. Walang karapatan ang taong husgahan kung ano ang mabuti at masama; Diyos lang ang may awtoridad dito. 8. Hinahabol ng kabutihan ng Diyos ang tao, kahit na sila’y mga rebelde.
9. May misyon ang Diyos na binigay din niya sa tao.

IPAALALA SA GRUPO
Ipaalala ang mga ito para maging maganda at makabuluhan ang kuwentuhan. 1. Nandito tayo para matuto at magbago; hindi lang basta kuwentuhan, kundi naisin ding mapalapit sa isa’t isa para tumibay ang samahan. 2. Magkaroon ng kasiyahan, maging tuluy-tuloy ang kuwentuhan at makibahagi lahat. 3. Tanggapin ang anumang hamon (challenge) mula sa kaninuman sa grupo, magtanong at mag-isip. 4. Maging totoo at ipahayag ang nararamdaman; bawat personal na bagay na pag-usapan ay confidential at di dapat ibahagi sa iba. 5. Hangga’t maaari sa pagsagot sa mga tanong, subukang galing din ang sagot sa mga kuwentong narinig ninyo. Lahat naman ng kailangan nating matutunan sa Diyos at sa tao ay makikita sa Kuwentong ito.

PANIMULA
Anu-ano ang gusto mong makita sa mundong tinitirhan natin na iba sa nangyayari ngayon? Di ganyan ang nakikita natin ngayon, pero may panahon na ang mundo natin at buhay ng tao ay katulad ng isinalarawan ninyo…at darating ang araw na ibabalik ng Diyos sa dati ang lahat ng ito.

~ 22 ~

Ipinakita sa Biblia – ang Salita ng Diyos – kung paano gagawin iyon ng Diyos…Simulan natin sa pinaka-simula ng Kuwento ng Diyos…

SCENE 1 ~ ANG MGA UNANG TAO Ikuwento…(Galing sa Genesis 1-2)
Ang Kuwentong ito ay matatagpuan sa Bibliya. Ito ay tungkol sa Diyos – kung sino siya, ano ang ginawa niya, at ano ang plano niyang mangyari. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang mundo. Wala pa ang lahat ng bagay narito na ang Diyos. Lahat ng bagay sa mundo at sa langit ay ginawa ng Diyos mula sa wala. Lahat ay galing sa Diyos at para sa Diyos. Sa kapangyarihan ng kanyang salita, nalikha ang lahat. Sinabi niyang, “Magkaroon ng liwanag,” nagkaroon nga ng liwanag.

Dito nagsimulang buuin ng Diyos ang mundong titirhan ng tao, ang mundong magsisilbing lugar na paghaharian ng Diyos. Sa loob ng anim na araw, pinaghiwalay niya ang liwanag sa kadiliman, ang tubig at kalawakan, ang tubig at lupa sa mundo. Nilikha niya ang araw, buwan at mga bituin. Inihanda niya ang mundo para maging maganda at kapaki-pakinabang. Pinatubo niya ang iba’t ibang uri ng puno at halaman. Pinuno niya ang mga tubig ng mga isda at ang himpapawid ng mga ibon, at ang lupa ng mga hayop. Nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa at nasiyahan siya sa ganda ng nakita niya. Pero may kulang pa, hindi pa tapos ang kanyang obra maestra. Pagkatapos niyang ihanda ang mundo, sinabi ng Diyos, “Likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Sila ang mamamahala sa mundo, sa mga halaman at mga hayop na naririto.” Kaya dumampot ang Diyos ng lupa, hiningahan niya ito, nagkaroon ng buhay, at naging tao. Siya ang unang lalaki na ang pangalan ay Adan. Pagkatapos nito, nilikha ng Diyos ang unang babae, si Eba. Hindi lang lalaki ang ginawa ng Diyos dahil sabi niya, “Hindi mabuting mabuhay ang tao nang nag-iisa lang, kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya.” Kaya mula sa isa sa mga tadyang ni Adan, ginawa itong

~ 23 ~

babae ng Diyos, at iniharap kay Adan. Kaya nilikha ng Diyos ang tao na lalaki at babae ayon sa wangis niya. Pinagpala ng Diyos ang unang mag-asawa at binigyan ng kakayahang magpakarami sa pamamagitan ng mga anak na galing sa kanila. Sinabihan niya sila, “Magpakarami kayo para mangalat ang lahi ninyo at mamahala sa buong mundo.” Inilagay niya sila sa isang magandang hardin, isang lugar kung saan nasa kanila na ang lahat ng kailangan nila para masiyahan sa buhay. Sa gitna ng hardin, merong dalawang espesyal na puno. Ang isa ay ang Punong Nagbibigay-Buhay. Ang isa naman ay ang Punong NagbibigayKaalaman ng Mabuti at Masama. Sinabi ng Diyos kay Adan at Eba na puwede silang kumain ng galing sa anumang puno maliban lang sa isa – ang Punong Nagbibigay-Kaalaman ng Mabuti at Masama. Nagbigay siya ng babala na kung kakain sila ng bunga nito, tiyak na mamamatay sila. Araw-araw, dumarating ang Diyos, naglalakad na kasama ng mga tao, at nakikipagkuwentuhan sa kanila. Ipinakita niya sa kanila kung paano mamuhay nang kasiya-siya – isang buhay na malapit sa Diyos at nasa ilalim ng kanyang pangangalaga at pamamahala. Nasisiyahan naman sina Adan at Eba na kasama ang Diyos. Nang matapos ang paglikha ng Diyos, tiningnan niya lahat ng ginawa niya at lubos siyang nasiyahan. Nagpahinga siya at naglaan ng isang araw sa loob ng isang linggo bilang araw ng pamamahinga para sa kanyang mga nilikha.

Pagkuwentuhan…Ipakuwento…Pag-usapan…
1. Ano ang kaibahan ng tao sa lahat ng nilikha ng Diyos? Nilikha sa larawan ng Diyos…hiningahan ng Diyos para magkabuhay…may awtoridad na mamahala sa iba pang nilikha ng Diyos. 2. Saan natin makikita sa Kuwento na nilikha ang tao na mabuti at maganda? Nilikha sa larawan ng Diyos…nasiyahan ang Diyos sa nakita niyang nilikha niya. 3. Ano ang pagkakakilala mo sa sarili mo (trabaho, pamilya, relasyon, abilidad)? Gaano kahalaga ang mga bagay na ito sa iyo? Anong magbabago kung ang pagkakakilanlan (identity) mo ay nakadepende sa pagiging “larawan ng Diyos”? 4. Anong klaseng relasyon meron ang Diyos sa mga tao? Nakikipagkuwentuhan siya sa mga tao…nasisiyahan silang kasama ang Diyos…Binigyan sila ng responsibilidad…Pinakita niya kung ano ang kasiya-siyang buhay…Inilalayo sa kapahamakan.

~ 24 ~

5. Anong klaseng relasyon meron ang tao sa isa’t isa? Malapit…Si Eba galing sa katawan ni Adan…Hubo’t hubad at di nahihiya. 6. Ano sa tingin mo ang kahalagahan ng dalawang puno sa gitna ng hardin? 7. Sa tingin mo ba’y nilikha ang tao na mabuhay nang walang hanggan (di mamamatay)? Saan sa kuwento makikita iyon? 8. Ano ang natutunan natin tungkol sa Diyos sa eksenang ito? Pinagmumulan ng lahat ng pagpapala… Makapangyarihan, Manlilikha ng lahat…Ipinapakita sa tao kung paano mamuhay…Ipinagkatiwala sa tao ang pangangalaga sa kanyang nilikha…Nagbibigay ng lahat ng kailangan ng tao…Nasisiyahan sa kanyang ginawa…Naglaan ng araw ng pahinga. 9. Ano ang natutunan natin tungkol sa kahulugan o layunin ng buhay ng tao? Bakit tayo naririto? Saang bahagi ng kuwento makikita natin iyon? Para masiyahan at matuto sa Diyos…Gugulin ang panahong kasama siya at namumuhay ayon sa kanyang kalooban. 10. Anong kaibahan nito sa buhay at pag-iisip ng mga tao ngayon?

SCENE 2 ~ ANG PAGREREBELDE Ikuwento…(Galing sa Gen. 3; Job 38:4-7; Isaias 14:12-21; Pahayag 12:7-9)
Habang inilalagay ng Diyos ang pundasyon ng mundo, nanonood ang mga anghel – hangang-hanga sa ginagawa niya, kumakanta, at humihiyaw sa tuwa! Nilikha niya ang magagandang anghel na ito para sambahin siya. Pero ang ilan sa mga ito ay nagrebelde sa Diyos at sa kanyang paghahari. Anumang pagrerebelde sa Diyos – sa isip, sa salita, at sa gawa – ay tinatawag na kasalanan. Dahil di hahayaan ng Diyos na manatili ang kasalanan sa kanyang presensiya itinapon niya ang mga rebeldeng anghel sa kadiliman sa mundo, at darating ang araw na haharapin nila ang tiyak na parusa ng Diyos. Isang araw, ang pinakapuno sa mga anghel na ito na si Satanas ay naganyong ahas at lumapit kay Eba. Tinanong niya ang babae, “Totoo bang pinagbawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alin mang puno sa halamanan?” Sumagot si Eba, “Hindi, puwede naman naming kainin lahat puwera lang dun sa Puno na Nagbibigay-Kaalaman ng Mabuti at Masama. Sinabi ng Diyos na kapag kinain namin iyon, o hinawakan man lang, tiyak na mamamatay kami.” Sabi ng ahas sa kanya, “Hindi totoong mamamatay kayo! Sinabi iyan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang mga isip ninyo, at magiging katulad niya kayo na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama.”

~ 25 ~

Nang makita ni Eba na maganda at mukhang masarap ang prutas na iyon, at dahil gusto niyang maging marunong, pumitas siya at kumain. Binigyan din niya ang asawa niya, na katabi niya, at kumain din si Adan! Pinili nilang di maniwala sa Diyos kundi sa kasinungalingan. Noon din ay nabuksan ang kanilang isip at nalaman nilang hubad sila kaya’t nahiya sila at natakot. Kumuha sila ng mga dahon at pinagtagpi-tagpi para pantakip sa kanilang katawan.

Pagdating ng hapon, narinig nila ang Diyos na dumarating, kaya nagtago sila sa likod ng puno. Tinawag ng Diyos si Adan, “Nasaan ka?” Sumagot si Adan, “Narinig ko po kayong dumarating, kaya nagtago ako. Natatakot po ako dahil hubad ako.” Sumagot ang Diyos, “Sino ang nagsabi sa iyo na hubad ka? Kumain ka ba ng bunga ng punongkahoy na sinabi ko sa iyo na huwag ninyong kakainin?” Sinisi ni Adan ang asawa niya at ang Diyos, “Ang babae po kasi na ibinigay n’yo sa akin ay binigyan ako ng bunga ng punongkahoy na iyon at kinain ko.” “Bakit mo ginawa iyon?”, tanong ng Diyos kay Eba. Sinisi naman ni Eba ang ahas, “Nilinlang po kasi ako ng ahas, kaya kumain po ako.” Kaya sinabi ng Diyos sa ahas, “Dahil sa ginawa mong ito, sa buong buhay mo’y gagapang ka sa pamamagitan ng iyong tiyan at ang bibig mo ay palaging makakakain ng alikabok. Ikaw at ang babae ay mag-aaway. Ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sakong niya.” Nalungkot ang Diyos sa ginawang pagsuway ng tao, pero di niya puwedeng palampasin lang iyon. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay mabuti, tama at perpekto – dahil makatarungan siya dapat lang na parusahan ang kanilang pagrerebelde sa kanya. Kaya pinarusahan sila ng Diyos at pinalayas sa hardin – malayo na sa naranasan nilang pangangalaga at pag-iingat ng Diyos. Dahil di na sila nagpasakop sa Diyos, pumasok ang sakit, hirap, sirang relasyon at kamatayan sa buhay ng tao. Sa kabila noon, patuloy pa ring ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig kina Adan at Eba – tumahi pa nga siya ng damit para sa kanila na mula sa balat ng hayop na pinatay niya. Ginawa niya para sa kanila, para matakpan ang kanilang kahihiyan.

~ 26 ~

Pagkuwentuhan…Ipakuwento…Pag-usapan…
1. Ano ang kaibahan ng tao sa lahat ng nilikha ng Diyos? 2. Pero ano ang piniling gawin nina Adan at Eba sa eksenang ito? Pinaniwalaan ang kasinungalingan ng ahas…piniling hindi magtiwala sa salita ng Diyos…sa halip ay nagtiwala sa sarili…na pamahalaan ang mabuti at masama sa kanilang buhay nang hiwalay sa Diyos. 3. Ano ang tuksong iniharap ng ahas kina Adan at Eba? Na piliin ang sarili nang hiwalay sa relasyon sa Diyos (pagmamataas)…na paniwalaang may karapatan tayong husgahan kung ano ang mabuti at masama nang hiwalay sa Diyos. 4. Ano ang karaniwang kuwento ng buhay ng tao ngayon? Ano ang resulta nito? Sino ang bida sa kuwentong ito? Makababalik pa kaya tayo sa orihinal na kuwento? 5. Ano ang unang tugon ng Diyos kay Adan pagkatapos na siya’y sumuway? Hinanap sila ng Diyos…Tinanong, “Nasaan ka?” 6. Sa tingin mo ba’y di alam ng Diyos kung nasan siya? Bakit niya hinanap si Adan at tinanong? 7. Ano ang resulta ng ginawang pagsuway nina Adan at Eba? Paghatol ng Diyos – pagkahiwalay sa kanya…Nasirang relasyon sa Diyos at sa isa’t isa…sakit, hirap at kamatayan…ngunit may awa pa rin ang Diyos…di sila agad pinatay…binihisan pa sila. 8. Bakit sa tingin mo may parusa sa ginawang pagsuway ng tao? Bakit di na lang ito pinalampas ng Diyos? Hindi niya hahayaang manatili ang kasalanan sa presensiya niya…Banal siya – lahat ng ginagawa ay tama, mabuti at perpekto. 9. Tulad ba tayo nina Adan at Eba o iba sa kanila? Sa paanong paraan? 10. Anu-ano ang natutunan natin tungkol sa Diyos sa kuwentong ito? Alam niya ang lahat ng bagay, walang maitatago ang tao sa kanya…Makatarungan at banal…Nangako ng Isang darating na papatay sa ahas… Pinagmumulan ng lahat ng biyaya at pagpapala.

PAGSASABUHAY
Bagamat kasama na sa usapan ang mga tanong kung paano isasabuhay, ang mga ito ay karagdagang puwedeng pag-usapan ng grupo: 1. Kung totoo ang kuwentong ito, anu-ano ang dapat na magbago sa buhay mo? 2. Anu-ano ang dapat magbago sa relasyon mo sa Diyos? 3. Anu-ano ang dapat magbago sa relasyon mo sa pamilya mo at sa ibang tao?

IPABASA PAG-UWI
 Genesis 1-3  Job 38:4-7  Isaias 14:12-21; Pahayag 12:7-9

~ 27 ~

WEEK 2: Spread of Rebellion
PARA SA TRAINER
Ito ang mga pangunahing ideya o mga katotohanang inaasahan nating lalabas sa kuwentuhan: 1. Bawat tao ay piniling magkasala – piniling pahalagahan ang sarili nang higit sa Diyos at hiwalay sa Diyos. 2. Tumitingin ang Diyos sa puso ng tao. 3. Ang kasalanan at pagkamakasarili ay nauuwi sa pagkahiwalay sa Diyos at sa kamatayan. 4. Ang pagtitiwala at pagsunod ay tungo sa ganap na buhay at relasyon sa Diyos. 5. Nilikha tayo ng Diyos at inutusang mamunga o magpakarami.
6. Ang Diyos ang pinagmumulan ng awa at pagpapala.

IPAALALA SA GRUPO
Ipaalala ang mga ito para maging maganda at makabuluhan ang kuwentuhan. 1. Nandito tayo para matuto at magbago; hindi lang basta kuwentuhan, kundi naisin ding mapalapit sa isa’t isa para tumibay ang samahan. 2. Magkaroon ng kasiyahan, maging tuluy-tuloy ang kuwentuhan at makibahagi lahat. 3. Tanggapin ang anumang hamon (challenge) mula sa kaninuman sa grupo, magtanong at mag-isip. 4. Maging totoo at ipahayag ang nararamdaman; bawat personal na bagay na pag-usapan ay confidential at di dapat ibahagi sa iba. 5. Hangga’t maaari sa pagsagot sa mga tanong, subukang galing din ang sagot sa mga kuwentong narinig ninyo. Lahat naman ng kailangan nating matutunan sa Diyos at sa tao ay makikita sa Kuwentong ito.

BALIK-TANAW
Alalahanin ang kuwento noong nakaraang linggo. 1. Anu-ano ang natatandaan ninyo sa kuwento natin noong nakaraang linggo? 2. Paano nangusap ang Diyos sa inyo nitong mga nakaraang araw na may kinalaman sa mga napagkuwentuhan natin?

~ 28 ~

SCENE 3 ~ ANG MAGKAPATID Ikuwento…(Galing sa Genesis 4)
Pagkatapos palayasin ng Diyos, nagkaroon ng dalawang anak na lalaki sina Adan at Eba, na ang pangalan ay Cain at Abel.

Paglaki nila, si Cain ay naging magsasaka at si Abel naman ay nag-aalaga ng hayop.

Nang umani na si Cain, naghandog siya sa Diyos ng galing sa kanyang ani. Si Abel naman ay nagdala ng pinakamaganda sa kanyang mga alagang hayop.

Tinanggap at natuwa ang Diyos sa handog ni Abel, ngunit kay Cain ay hindi.

Dahil dito nagalit si Cain.

“Ano ba ang ikinagagalit mo?” tanong ng Diyos sa kanya. “Bakit ka nakasimangot? Tatanggapin ko ang handog mo kung tama sana ang puso mo sa paghahandog. Pero mag-ingat ka! Ang kasalanan ay maghahari sa iyo. Sapagkat ang kasalanan ay katulad ng mabagsik na hayop na nagbabantay sa iyo para tuklawin ka. Kaya kailangang talunin mo ito.” Di nakinig sa Diyos si Cain. Naghari sa kanya ang inggit at galit kaya pinatay niya si Abel.

~ 29 ~

“Nasaan ang kapatid mo?” tanong ng Diyos. Sumagot si Cain, “Ewan ko. Bakit, ako ba ang tagapagbantay niya?”

Sabi ng Diyos, “Dahil sa ginawa mo, isusumpa ka. Kahit magtanim ka pa, ang lupa ay hindi na magbibigay sa iyo ng ani. At wala kang pirmihang matitirhan, kaya magpapagala-gala ka kahit saan.”

Sabi ni Cain, “Napakabigat ng parusang ito. Itinaboy ninyo ako ngayon sa lupaing ito at sa inyong harapan. Kung may makakakita sa akin, tiyak na papatayin ako.”

Sumagot ang Diyos, “Hindi! Ang sinumang papatay sa iyo ay gagantihan ko ng pitong beses.” Kaya nilagyan ng marka ng Panginoon si Cain para hindi siya mapatay. Pagkatapos, lumayo si Cain sa presensiya ng Diyos at doon tumira sa bandang silangan ng hardin.

Pagkuwentuhan…Ipakuwento…Pag-usapan…
1. Ano ang sinabi ng Diyos kay Cain pagkatapos na di niya tanggapin ang inihandog nito? Ano sa tingin mo ang ibig sabihin noon? Tumitingin ang Diyos sa puso ng tao. Hindi isyu ang handog kundi ang puso ng naghahandog. Alam ni Cain kung ano ang dapat gawin pero di naman niya ginawa. Di tama ang relasyon niya sa Diyos. 2. Bakit sa tingin mo pinatay ni Cain ang kanyang kapatid? Galit…inggit…pagnanais na maging katanggap-tanggap sa sariling paraan. 3. Ano ang ginagawa mo kapag hindi mo nararamdamang tanggap ka? Ano ang gagawin mo para maging katanggap-tanggap? 4. Ano sa tingin mo ang magbabago sa buhay mo kung alam mong kahit sino ka pa at ano ang ginawa mo ay minamahal ka at tinatanggap ng Diyos? 5. Ano ang reaksiyon ng Diyos sa pagpatay ni Cain sa kanyang kapatid? Bakit di niya na lang pinalampas ang kasalanan ni Cain? Dapat lang na mamatay si Cain. Makatarungan ang Diyos, pero nagpakita pa rin siya ng habag at awa. 6. Ano ang matututunan natin tungkol sa tao sa eksenang ito? Nagtatago sa kasalanan…Naiiinggit…Di marunong makinig sa Diyos…Di ginagawa ang alam na dapat gawin.

~ 30 ~

7. Ano ang matututunan natin tungkol sa Diyos sa eksenang ito? Interesado ang Diyos sa buhay ng tao…Pinaparusahan ang kasalanan….Mahabagin at maawain…Alam ang lahat ng bagay. 8. Sino ang mas katulad mo sa eksenang ito? Si Cain o si Abel? Paano mo nasabing ganoon?

SCENE 4 ~ ANG BAHA Ikuwento…(Galing sa Genesis 6-9)
Hindi nagtagal, dumami nang dumami ang mga tao sa mundo. Sa pagdami ng tao, kumalat din ang kasalanan hindi lang mula kina Adan at Eba tungo sa kanilang mga anak, kundi sa bawat salinlahi.

Kahit na ang tao’y nilikha sa larawan ng Diyos, pinili nilang sumuway sa Diyos. Naging marahas sila sa isa’t isa.

Nang makita ng Panginoon na ang ginagawa ng mga tao sa mundo ay puro kasamaan lang, at ang palagi nilang iniisip ay masama, nanghinayang siya kung bakit ginawa pa niya ang tao sa mundo. Labis ang kalungkutan niya, kaya sinabi niya, “Lilipulin ko ang lahat ng taong nilikha ko sa buong lupain. At lilipulin ko rin ang lahat ng hayop sa lupa dahil nanghihinayang ako sa paglikha sa kanila.” Pero may isang tao na nakapagbigay-lugod sa Panginoon, siya ay si Noe. May malapit siyang relasyon sa Diyos at siya lang ang namumuhay na matuwid noon.

Kaya sabi niya kay Noe, “Lilipulin ko ang lahat ng tao. Pababahain ko ang mundo para malipol ang lahat ng nabubuhay. Mamamatay ang lahat ng nasa mundo. Pero may plano ako para maligtas ka at ang pamilya mo. Pangako ko ito sa iyo.”

~ 31 ~

At sinabihan siya ng Diyos na gumawa ng isang barko – kung gaano ito kalaki at kung ano ang itsura nito. “Gumawa ka ng isang barko na may mga kuwarto para sa iyo at para sa mga hayop na ililigtas ko. Magdala ka ng pitong pares ng mga hayop na ihahandog n’yo sa akin at tig-isang pares ng iba pang hayop. Magdala ka ng sapat na pagkain para sa pamilya mo at sa mga hayop.” Sinunod ni Noe ang lahat ng iniutos ng Diyos sa kanya. Nang mayari ang barko, pumasok na si Noe at ang kanyang pamilya sa loob.

At tulad ng sinabi ng Diyos, dumating nga ang malaking baha. Nagsimulang maglabasan ang mga tubig mula sa lupa at bumuhos ang malakas na ulan.

Sa pagbuhos ng malakas na ulan, tumaas nang tumaas ang baha hanggang nalubog ang pinakamataas na bundok, at lahat ng tao at lahat ng nabubuhay sa mundo ay nalunod at namatay; maliban lang doon sa mga nasa loob ng barko. Tumigil ang ulan pagkatapos ng 40 araw, at pagkatapos ng halos isang taon nang magsimulang umulan, humupa na ang baha, at lumabas na sa barko si Noe at ang kanyang pamilya, pati mga hayop.

Paglabas ng barko, gumawa si Noe ng altar para sa Panginoon, pumili ng mga malilinis na hayop para ihandog, at sinunog niya ito sa altar bilang handog sa Panginoon, bilang pasasalamat at pagsamba sa kanya.

Natuwa ang Diyos sa handog ni Noe at nangako siya, “Hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa ginawa ng tao, kahit alam kong makasalanan ang tao mula nang bata pa siya.” Pinagpala ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak, at sinabing sila’y magpakarami, at muling punuin ang mundo ng mga tao.

~ 32 ~

Iniutos ng Diyos kay Noe at sa mga anak niya, “Kayo ang maghahari sa lahat ng mga hayop. Puwede n’yo silang kainin, ‘wag lang ang mga hayop na hindi pa lumalabas ang dugo, dahil ang dugo ay simbolo ng buhay. Sisingilin ko ang sinumang papatay sa kanyang kapwa. Sapagkat ang tao ay ginawa ng Diyos na kawangis niya.” At dugtong pa niya, “Bilang palatandaan ng kasunduan ko sa inyo at sa mga hayop, maglalagay ako ng bahaghari sa ulap. Tuwing lilitaw ang bahaghari sa mga ulap, aalalahanin ko agad ang walang hanggang kasunduan ko sa lahat ng uri ng nilikha na nabubuhay sa mundo.”

Pagkuwentuhan…Ipakuwento…Pag-usapan…
1. Bakit sinira ng Diyos ang halos lahat ng nilikha niya sa mundo? Meron ba siyang sapat na dahilan para gawin ‘to? Kasalanan ng tao at pagrerebelde sa Diyos. 2. Bakit naligtas si Noe at ang kanyang pamilya? 3. Ano ang ibig sabihin ng “namumuhay na matuwid”? Wala bang kasalanan si Noe? Hindi dahil sa ginagawa ni Noe, kundi dahil sa relasyon niya sa Diyos at sa biyaya ng Diyos sa kanya. 4. Ano ang kahahantungan ng kasamaan, pagrerebelde at karahasan ng tao? Kamatayan! 5. Ano naman ang kinahantungan ng pagtitiwala at pagsunod ni Noe? Naligtas ng Diyos, kasama ang pamilya…Gumawa ang Diyos ng paraan para siya maligtas. 6. Batay sa eksena ngayon, at sa mga nauna pa sa Kuwento, ano ang pagsasalarawan sa mga tao? Simula sa pagrerebelde nina Adan at Eba, lahat ng tao ay mga rebelde rin at makasalanan. 7. Ang mundo ba at mga tao sa panahon ni Noe ay iba sa panahon natin ngayon? Paano mo nasabi? 8. May nakilala ka na bang isang taong PERPEKTO ang naging buhay? Na walang nagawang makasariling bagay, kahit kailan? 9. Mula sa eksenang ito, ano ang nararamdaman ng Diyos sa mga tao? Nalulungkot at nagagalit sa kanilang kasamaan…Nahahabag, pinakita nang iligtas si Noe at mangakong ‘di na niya ulit sisirain ang kanyang nilikha. 10. Ano ang ibig sabihin ng mamunga at magpakarami? Ano ang kinalaman nito sa pagpapalaki ng anak, sa paghawak ng pera, sa paggamit ng talento, sa paggamit ng oras, at sa relasyon sa ibang tao?

~ 33 ~

11. Ano ang sinabi ng Diyos tungkol sa hayop at sa dugo nito? Tungkol sa pagpatay at buhay ng tao? Bakit ito mahalaga? Lahat ng buhay ay para sa Diyos, at ang buhay ay nasa dugo. Sisingilin niya ng dugo (buhay) ang sinumang aagaw ng buhay ng kapwa. 12. Anu-ano ang natutunan natin tungkol sa Diyos sa kuwentong ito? Makapangyarihan, kontrolado ang kalikasan…Hindi hahayaan ang kasamaan sa kanyang presensiya…Nagpaparusa…Nagbibigay babala sa parating na paghatol…Nangakong di na muling sisirain ang mundo, kahit makasalanan ang tao.

PAGSASABUHAY
Bagamat kasama na sa usapan ang mga tanong kung paano isasabuhay, ang mga ito ay karagdagang puwedeng pag-usapan ng grupo: 1. Kung totoo ang kuwentong ito, anu-ano ang dapat na magbago sa buhay mo? 2. Anu-ano ang dapat magbago sa relasyon mo sa Diyos? 3. Anu-ano ang dapat magbago sa relasyon mo sa pamilya mo at sa ibang tao?

IPABASA PAG-UWI
 Genesis 4, 6-9  Hebreo 11:4-7  Roma 3:9-18

~ 34 ~

WEEK 3: The Promise of God
PARA SA TRAINER
Ito ang mga pangunahing ideya o mga katotohanang inaasahan nating lalabas sa kuwentuhan: 1. Ang ating pagkakakilanlan (identity) bilang isang bayan o pamilya ng Diyos. 2. Pinili ng Diyos ang kanyang bayang pag-aari (o pamilya) dahil lamang sa kanyang biyaya (grace), hindi sa anumang kabutihan o kakahayan na mayroon sila. 3. Nais ng Diyos sa kanyang pamilya ay magtiwala sa kanya at sa kanyang pangako – hindi magtiwala sa sarili nilang pamamaraan o kakayahan. 4. Ang kasalanan at pagkamakasarili ay nauuwi sa pagkahiwalay sa Diyos at sa kamatayan. 5. Ang mga taong pinili niyang gamitin para matupad ang kanyang pangako at layunin ay mga makasalanan at mahina ang pananalig sa kanya. Ito ang kundisyon ng lahat ng tao. 6. Paulit-ulit ang Diyos sa kanyang pangako para patibayin ang pagtitiwala sa kanya ng kanyang mga anak, at alisin ang mga takot nila.

IPAALALA SA GRUPO
Ipaalala ang mga ito para maging maganda at makabuluhan ang kuwentuhan. 1. Nandito tayo para matuto at magbago; hindi lang basta kuwentuhan, kundi naisin ding mapalapit sa isa’t isa para tumibay ang samahan. 2. Magkaroon ng kasiyahan, maging tuluy-tuloy ang kuwentuhan at makibahagi lahat. 3. Tanggapin ang anumang hamon (challenge) mula sa kaninuman sa grupo, magtanong at mag-isip. 4. Maging totoo at ipahayag ang nararamdaman; bawat personal na bagay na pag-usapan ay confidential at di dapat ibahagi sa iba. 5. Hangga’t maaari sa pagsagot sa mga tanong, subukang galing din ang sagot sa mga kuwentong narinig ninyo. Lahat naman ng kailangan nating matutunan sa Diyos at sa tao ay makikita sa Kuwentong ito.

BALIK-TANAW
Alalahanin ang kuwento noong nakaraang linggo. 1. Anu-ano ang natatandaan ninyo sa kuwento natin noong nakaraang linggo? 2. Paano nangusap ang Diyos sa inyo nitong mga nakaraang araw na may kinalaman sa mga napagkuwentuhan natin?

~ 35 ~

SCENE 5 ~ ANG PANGAKO Ikuwento…(Galing sa Genesis 11-18, 21)
Di lumaon, nakalimutan ng mga sumunod na lahi ni Noe ang Diyos na nagligtas sa kanila sa baha. Nagbalak silang gawing tanyag ang sarili nila sa halip na bigyang karangalan ang Diyos. Sabi nila, “Magtayo tayo ng isang lungsod na may toreng aabot sa langit, para maging tanyag tayo.” Nakita ng Diyos ang kahambugan ng tao. Sa panahong iyon, lahat ng tao sa mundo ay may iisang wika lang. Kaya pinag-iba-iba ng Diyos ang wika ng mga tao para di sila magkaisang magrebelde sa kanya. At ikinalat ng Diyos ang mga tao sa iba’t ibang dako ng mundo. Noon nagsimula ang mga bansa… Pagkatapos ng ilang panahon, mula sa mga bansang ito ay tumawag siya ng isang tao na ang pangalan ay Abram at nagbitaw siya ng isang pangako na tinatawag na tipan – na siyang pinakamatibay sa lahat ng kasunduan sa pagitan ng dalawang tao. Ito ang tipan ng Diyos kay Abram, “Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Pagpapalain kita at magiging tanyag ka…Pagpapalain ko ang magmamagandang-loob sa iyo. Pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo.” Napakalaking pangako ang binitawan ng Diyos. Pinili niyang pagpalain ang buong mundo sa pamamagitan ng isang pamilya! Pero merong isang problema. Si Sarai, na asawa ni Abram, ay di magkaanak. Paano ngayong mangyayaring pagpapalain ang mundo sa pamamagitan ng mga anak nila? Bukod doon, tumatanda pa sila. Si Abram ay 75 taon na at si Sarai ay 65! Iniutos ng Diyos kay Abram, “Iwan mo ang bansa mo at mga kamag-anak mo at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo.” Dinala ng Diyos sina Abram at kanyang pamilya sa lupang tinatawag na Canaan.

Doon, sinabi ng Diyos sa kanya, “Ang lahat ng lupain na maaabot ng paningin mo ay ibibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo, at magiging inyo ito magpakailanman.” Kaya ang Canaan ay tinawag na Lupang Pangako.

~ 36 ~

Lumipas ang ilang taon, wala pa ring anak ang mag-asawang Abram at Sarai. Nagtanong si Abram sa Diyos, “Ano po ang halaga ng gantimpala n’yo sa akin dahil hanggang ngayon ay wala pa po akong anak. Tumatanda na ako at ang magiging tagapagmana ko ay isa sa mga tauhan ko.” Pero tugon ng Diyos, “Hindi siya kundi ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana mo.” Pagkatapos dinala siya ng Diyos sa labas at sinabi, “Masdan mo ang mga bituin sa langit, bilangin mo kung makakaya mo. Magiging ganyan din karami ang lahi mo.” Nagtiwala si Abram sa Diyos at sa kanyang pangako, at dahil dito, itinuring siyang matuwid ng Diyos. Lumipas pa ang maraming taon at nainip na si Sarai dahil di pa siya nagkakaanak. Nagplano siyang ibigay ang alipin nilang si Hagar para magkaanak para sa kanya. Pumayag naman si Abram. Dahil doon, nabuntis si Hagar at ipinanganak niya si Ismael. Di naging maganda ang relasyon ng mag-inang ito sa pamilya ni Abram kaya di nagtagal ay umalis din sila. Nang 99 taon na si Abram, muling nagpakita sa kanya ang Diyos at sinabi, “Ako ang Diyos na Makapangyarihan. Tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo; pararamihin ko ang mga lahi mo. Abraham na ang itatawag sa iyo dahil ikaw ay magiging ‘ama ng maraming bansa.’ Si Sarai naman ay tatawaging Sara, dahil siya ang magiging ‘ina ng maraming bansa.’” Parehong natawa ang mag-asawa at nagduda sa ipinangako ng Diyos. Nagtaka si Abraham, “Magkakaanak pa ba ako na nasa 100 taong gulang na? At si Sarah, mabubuntis pa kaya siya na nasa 90 taong gulang na?” Si Sarah naman, sa isip-isip niya, “Magkakaanak pa ba ako ngayong matanda na ako, at mas matanda pa ang asawa ko?” Nagtanong si Abraham sa Diyos, “Puwede po bang kay Ismael n’yo na lang ipasa ang pagpapalang pinangako n’yo?” Pero sabi ng Diyos, “Bakit kayo natawa? May bagay ba na hindi ko kayang gawin? Isang taon mula ngayon, magkakaroon ka ng anak na lalaki. At sa kanya ko ipapasa ang pagpapalang ipinangako ko sa iyo – hindi kay Ishmael.” Totoo nga, paglipas ng isang taon – eksakto ayon sa sinabi ng Diyos – nanganak si Sara ng isang lalaki, at pinangalanang Isaac, na ang ibig sabihi’y “tawa.” Ang pagsilang kay Isaac ang pasimula ng pagtupad ng Diyos sa pangako niya kay Abraham. Nais ng Diyos sa lahi ni Abraham na sila’y maging isang bagong bayan, pamilya ng Diyos, na magpapakita sa buong mundo kung paano mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos.

~ 37 ~

Pagkuwentuhan…Ipakuwento…Pag-usapan…
1. Bakit pinigilan ng Diyos ang balak ng mga taong gumawa ng tore? df 2. Mula sa eksenang ito, ano ang matutunan natin tungkol kay Abraham? Pinili siya ng Diyos para dalhin ang kanyang pagpapala sa mundo…Matanda na siya…Nagtiwala siya sa Diyos at sumunod…Kahit na nagtiwala siya’t sumunod, nahirapan pa rin siyang lubos na magtiwala sa pangako ng Diyos. 3. Saan sa eksenang ito makikita nating nagduda o nag-alinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos? Inisip ni Abraham na ang isa sa mga alipin niya ang magiging tagapagmana niya…Silang mag-asawa ay natawa sa pangako ng Diyos at nagtanong, “Paanong mangyayari ‘to?” 4. Bakit tinawag ng Diyos na matuwid si Abraham? Ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng “matuwid”? Paano mo isasalarawan ang relasyon ng Diyos kay Abraham? 5. Ano ang tawag sa espesyal na pangakong ito ng Diyos kay Abraham? Bakit ito espesyal? Saang bahagi ng Kuwento nakita n’yong nagbitiw ang Diyos ng pangako? Tipan o covenant…Kay Cain…kay Noe. 6. Ano ang ipinangako ng Diyos kay Abraham? Gagawin siyang ama ng dakilang bansa…bibigyan ng maraming anak…pagpapalain…iingatan…Pagpapalain lahat ng bansa sa pamamagitan niya. 7. Kung maghihintay ka ng 25 taon bago matupad ang pangako ng Diyos, magtitiwala ka pa kaya sa Diyos? 8. May narinig ka ba sa eksenang ito na may koneksiyon sa mga naunang bahagi ng Kuwento? Ano ‘yon? 9. Anong sinasabi ng pangakong ito ng Diyos tungkol sa kung sino siya? Gusto niyang pagpalain ang lahat ng tao…Pumili siya ng isang pamilya (bansa) na pagpapalain niya at mamumuhay sa kanyang kalooban.

SCENE 6 ~ ANG ANAK Ikuwento…(Galing sa Genesis 22)
Nang magbibinata na si Isaac, sinubukan ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham. Sinabi ng Diyos kay Abraham, “Dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ialay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog.”

~ 38 ~

Kinabukasan, maagang-maaga pa’y bumangon na si Abraham. Nagsibak siya ng ilang kahoy para sa paghahandog. Nang maigayak na niya ang lahat ng gamit na kailangan, isinama niya si Isaac at ang dalawa sa kanyang mga tauhan at naglakbay papunta sa bundok na sinabi ng Diyos. Pagkaraan ng tatlong araw ng paglalakbay, nakita na nila ang bundok.

At sinabi ni Abraham sa kanyang mga tauhan, “Dito muna kayo, dahil aakyat kami roon ni Isaac para sumamba sa Diyos. Babalik din kami agad.” Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang mga kahoy na gagamitin sa paghahandog, at siya ang nagdala ng itak at sulo. Habang naglalakad sila papunta sa bundok, nagtaka si Isaac at nagtanong, “Tatay, may dala po tayong sulo at panggatong pero nasaan po ang tupa na ihahandog?” Sumagot si Abraham, “Anak, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng tupang ihahandog.” Pagdating nila sa taas ng bundok, gumawa sila ng altar at inilagay ang mga kahoy sa ibabaw. Pagkatapos, iginapos niya si Isaac at inihiga sa altar. Pagkatapos, kinuha niya ang itak, itinaas ito at nakahanda nang patayin ang kanyang anak bilang handog sa Diyos. Sa oras ding iyon, sumigaw ang Diyos, “Abraham! Abraham!” “Opo, nakikinig po ako!” sagot naman niya. Sinabi ng Diyos, “Ibaba mo na ang itak. ‘Wag mo nang saktan ang anak mo. Ngayon, napatunayan ko nang nagtitiwala ka sa akin dahil hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak.” Paglingon ni Abraham, may nakita siyang isang tupa na ang sungay ay nasabit sa mga sanga ng kahoy.

Kinuha ito ni Abraham at sinunog bilang handog sa Diyos kapalit ng kanyang anak. Tinawag ni Abraham ang lugar na iyon na “Ang Diyos ang Naglalaan.”

~ 39 ~

Pagkatapos noon, sinabi ng Diyos kay Abraham, “Sumusumpa ako sa sarili ko na pagpapalain kita dahil hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Lalaki nang lalaki ang pamilya mo – magiging singdami ng mga bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Sa pamamagitan ng iyong lahi pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa mundo, dahil pinili mong sumunod sa akin.” Pagkatapos nito, bumaba na sila ng bundok, binalikan ang mga kasama nila, at umuwi na sa kanila.

Pagkuwentuhan…Ipakuwento…Pag-usapan…
1. Ano ang ipinapakita ng eksenang ito tungkol kay Abraham? 2. Tungkol sa relasyon ni Abraham sa kanyang anak na si Isaac? 3. Tungkol sa relasyon ng Diyos kay Abraham? May espesyal na relasyon sa Diyos…piniling maging pagpapala…May pananalig sa Diyos na tutuparin ang pangako…Mahal ni Abraham si Isaac…Nakikinig siya sa Diyos. 4. Ano ang sabi ni Abraham sa kanyang mga alipin? Ano ang ipinapakita nito tungkol sa pananampalataya ni Abraham? Babalik kami…Naniniwala si Abraham na gagawa ang Diyos para di mabali ang ipinangako niya. 5. Ano ang makikita natin tungkol kay Isaac? May tiwala sa kanyang ama. 6. Ano ang nakasalalay sa pagsunod ni Abraham sa Diyos sa eksenang ito? Ang pangakong pagpapalain ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan ng mga lahi niya. 7. Saang bahagi ng Kuwento nakita na nating naghahandog ang tao sa Diyos? Bakit nila ito ginagawa? Ano ang itinuturo ng Diyos tungkol sa mga paghahandog na ito? Cain at Abel…Noe…pagkilala sa mga biyaya ng Diyos…na ang Diyos ang nagbibigay ng buhay…siya ang nagkakaloob ng kapalit na ihahandog…buhay sa buhay. 8. Ano ang tinuturo ng eksenang ito tungkol sa Diyos? Siya ang naglalaan ng kailangan ng kanyang mga anak para makasunod sa kanya…Sinusubok niya ang pananampalataya ng kanyang mga anak…Nais niyang pagpalain niya tayo…Sa kanya nagmumula lahat ng biyaya…Tinutupad niya ang pangako niya. 9. Susunod ka ba sa Diyos kapag sinabi niyang gawin mo ang tulad ng pinagawa niya kay Abraham? May nakikita ka bang koneksiyon nito ngayon sa nais niyang ipagawa sa iyo ngayon?

~ 40 ~

PAGSASABUHAY
Bagamat kasama na sa usapan ang mga tanong kung paano isasabuhay, ang mga ito ay karagdagang puwedeng pag-usapan ng grupo: 1. Kung totoo ang kuwentong ito, anu-ano ang dapat na magbago sa buhay mo? 2. Anu-ano ang dapat magbago sa relasyon mo sa Diyos? 3. Anu-ano ang dapat magbago sa relasyon mo sa pamilya mo at sa ibang tao?

IPABASA PAG-UWI
 Genesis 11-18, 22  Roma 4

~ 41 ~

WEEK 4: The Law of God
PARA SA TRAINER
Ito ang mga pangunahing ideya o mga katotohanang inaasahan nating lalabas sa kuwentuhan: 1. Ang Diyos ang nagliligtas sa kanyang bayan mula sa pagkaalipin/pagkabihag sa kasalanan. 2. Ibinigay ng Diyos ang kanyang kautusan para ipakita sa kanila kung paano mamuhay na siya ang kinikilalang Diyos. Ang Kautusan ay ibinigay sa kanila pagkatapos na sila ay iligtas mula sa pagkaalipin, nagpapakita kung paano sila dapat mamuhay bilang mga malaya na. 3. Nagbigay ang Diyos sa kanyang bayang pinili ng paraan para sa kapatawaran o kabayaran ng kanilang kasalanan at mamuhay na malapit ang relasyon sa kanya. 4. Sila ay dapat maging isang bayang ipinapakita sa mga bansa ang karangalan ng Diyos. 5. Nagrebelde ulit sila at namuhay sa sarili nilang paraan – na ginagawa kung ano ang sa tingin nilang tama (nagpapasya kung ano ang mabuti at masama para sa kanilang sarili).

IPAALALA SA GRUPO
Ipaalala ang mga ito para maging maganda at makabuluhan ang kuwentuhan. 1. Nandito tayo para matuto at magbago; hindi lang basta kuwentuhan, kundi naisin ding mapalapit sa isa’t isa para tumibay ang samahan. 2. Magkaroon ng kasiyahan, maging tuluy-tuloy ang kuwentuhan at makibahagi lahat. 3. Tanggapin ang anumang hamon (challenge) mula sa kaninuman sa grupo, magtanong at mag-isip. 4. Maging totoo at ipahayag ang nararamdaman; bawat personal na bagay na pag-usapan ay confidential at di dapat ibahagi sa iba. 5. Hangga’t maaari sa pagsagot sa mga tanong, subukang galing din ang sagot sa mga kuwentong narinig ninyo. Lahat naman ng kailangan nating matutunan sa Diyos at sa tao ay makikita sa Kuwentong ito.

BALIK-TANAW
Alalahanin ang kuwento noong nakaraang linggo. 1. Anu-ano ang natatandaan ninyo sa kuwento natin noong nakaraang linggo? 2. Paano nangusap ang Diyos sa inyo nitong mga nakaraang araw na may kinalaman sa mga napagkuwentuhan natin?

~ 42 ~

SCENE 7 ~ ANG PAGLILIGTAS AT ANG KAUTUSAN Ikuwento…(Galing sa Genesis 37-50, Exodo 1-2, 7-12, 19-20)
Ang bayang nagmula kay Abraham ay tinawag na Israel, pangalang ibinigay ng Diyos sa apo niya kay Isaac na si Jacob. Si Jose, isa sa 12 anak na lalaki ni Jacob, ay napunta sa Egipto. Inanyayahan niya ang kanyang pamilyang doon na tumira para makaligtas sa matinding taggutom. Habang nasa Egipto sila, dumami nang dumami ang mga Israelita. Nang mamatay si Jose, nabahala ang Hari ng Egipto sa dami ng mga Israelita.

Pinagmalupitan niya sila at ginawang mga alipin. Naging alipin sila nang halos 400 taon. Nagsimula silang dumaing sa Diyos at inalala ng Diyos ang kanyang pangako na pagpapalain niya ang kanyang bayan.

Tumawag ang Diyos ng isang taong gagamitin niya para iligtas ang mga Israelita mula sa pagkaalipin, ang pangalan niya ay Moises. Pinadala niya si Moises sa Hari para balaan na masasama ang mangyayari kung hindi papakawalan ng mga Egipcio ang mga Israelita. Pero nagmatigas si Faraon at hindi nakinig. Kaya nagpadala ang Diyos ng sunud-sunod na mga nakapangingilabot na mga salot para parusahan ang mga Egipcio, pero ang mga salot na ito ay hindi nakaapekto sa mga Israelita.

Sa kabila ng lahat ng mga nangyari, ayaw pa ring paalisin ni Faraon ang mga Israelita. Kaya nagpadala ng panghuling salot ang Diyos…isang salot na papatay sa bawat panganay – tao at hayop – sa Egipto. Ngunit nagbigay ang Diyos ng paraan para maligtas ang mga panganay ng mga Israelita. Binilinan niya sila na kumuha ng isang panganay na lalaking tupa na walang kapintasan, at ihandog ito sa kanya na hindi binabali ang anumang buto nito.

~ 43 ~

Pagkatapos, kukunin nila ang dugo ng tupa at ipapahid sa hamba ng pinto ng kanilang bahay. Kaya ginawa ng mga Israelita ang mga sinabi ng Diyos.

Pagdating ng hatinggabi, nagpadala ang Diyos ng anghel na dadaan sa buong Egipto para patayin ang lahat ng panganay, pero nilagpasan nito ang lahat ng bahay na may nakapahid na dugo sa hamba ng kanilang pinto.

Umiyak ang mga Egipcio sa nangyaring trahedya sa kanila at nagmakaawang umalis na ang mga Israelita. At ngayon ang Israel, malaya na mula sa pagkaalipin sa Egipto at higit dalawang milyon na ang dami, ay nagsimulang bumalik sa lupang pinangako ng Diyos kay Abraham. Pero gustong maghiganti ng Hari – nagpadala siya ng mga tauhan para habulin ang Israel at patayin. Nang malapit na ang mga Israelita sa dagat, natakot sila dahil akala nila aabutan sila ng mga kalaban.

Pero hinati ng Diyos ang dagat para makatawid sa tuyong lupa ang mga Israelita.

Nang subukan ng mga kalaban na tumawid din sa dagat, nagpadala ang Diyos ng malakas na hangin na nagbalik sa mga tubig. Patay lahat ng mga kalaban nila, ngunit ang mga Israelita ay naligtas.

Dalawang buwan pag-alis sa Egipto, nagpahinga muna ang mga Israelita sa paanan ng Bundok ng Sinai. Bumaba ang Diyos sa bundok sa naglalagablab na apoy at nabalot ng usok ang bundok. Tinawag ng Diyos si Moises na humarap sa kanya sa tuktok ng bundok. Doon, sinabi ng Diyos sa kanya, “Sabihin mo ito sa aking bayan, ‘Nakita n’yo kung paano ko kayo dinala na parang sa isang pakpak ng agila at iniligtas mula sa Egipto. Ngayon kung susundin n’yo ako at magiging tapat sa tipan ko sa inyo, kayo ay magiging bayang pag-aari ko – isang kaharian ng mga pari – ibinukod para kumatawan sa akin sa mundo.” Pagkatapos noon, binigyan ng Diyos si Moises ng mga tagubilin kung paanong ang mga tao ay babalik sa

~ 44 ~

pagsunod sa kanyang kalooban at mamuhay nang may kalayaan, isang buhay na malapit sa Diyos at nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ilan sa mga nasa Kautusan ng Diyos ay ito… “Ako ang inyong Diyos na nagligtas sa inyo mula sa pagkaalipin sa Egipto. Pahalagahan n’yo ako nang higit sa lahat. Huwag kayong sasamba sa ibang mga bagay. Huwag kayong gagawa ng mga imahen o rebulto para sambahin. Huwag n’yong aabusuhin o lalapastangin ang aking pangalan. Alalahanin n’yong maglaan ng isang araw sa isang linggo para mamahinga at sumamba sa akin… “…Igalang n’yo ang inyong mga magulang. Huwag kayong papatay, o magnanakaw, o magsisinungaling. Huwag kayong sisiping sa iba maliban sa inyong asawa – maging tapat kayo sa inyong asawa. Huwag mong pagnanasahan ang pag-aari ng iba – maging kuntento ka kung ano ang bigay ko sa iyo.” Pero ayaw ng mga taong mamuhay ayon sa itinakda ng Diyos. Nagrebelde sila ulit, na tinawag ang mga utos na Diyos na parang isang klase na naman ng pagkaalipin. Kahit ang mga taong sinubukang sumunod sa mga utos na ito ay nalamang di pala nila kayang makasunod sa lahat. Kamatayan ang naging kabayaran ng kanilang kasalanan. Pero dahil mahal ng Diyos ang kanyang bayan at tapat siya sa kanyang mga pangako, nagbigay siya ng paraan para ipalit nila sa kanilang buhay bilang kahalili ang buhay ng isang inosenteng hayop. Magdadala ang mga tao ng malinis na hayop sa Diyos, at hihilingin sa kanyang ilipat ang kanilang kasalanan sa walang kamalay-malay na hayop. Ang hayop ay pinapatay at ang dugo nito ay binubuhos bilang kabayaran sa kasalanan ng taong nagkasala. Gagawin nila ito hanggang dumating ang minsanan at panghuling handog na siyang magbabayad ng mga kasalanan ng mga tao sa mundo.

Pagkuwentuhan…Ipakuwento…Pag-usapan…
1. Ano ang itinuturo ng eksenang ito tungkol sa ating mga tao – na masasalamin sa reaksiyon ni Moises, ng Hari ng Egipto, at ng mga Israelita sa salita ng Diyos? Rebelde, makasalanan, hindi nagtitiwala sa Diyos. 2. Ano ang itinuturo ng eksenang ito tungkol sa Diyos? 3. Paano maliligtas ang mga Israelita sa pagpatay sa mga panganay? Dapat silang pumatay sa isang tupang lalaki, panganay, at walang kapintasan, at ilagay ang dugo nito sa pinto ng

~ 45 ~

bahay…Dapat silang pumasok sa loob ng bahay…Ang Diyos ang nagbigay ng kaligtasan! Magagawa lang nila nito kung maniniwala at magtitiwala sila sa Diyos. 4. Saan pa sa mga nakaraang bahagi ng Kuwento nakita nating ang buhay (o dugo) ng isang inosenteng hayop ay ibinigay para takpan o bayaran ang kasalanan ng isang tao? Kay Adan at Eba nang gumawa ang Diyos ng damit nila mula sa balat ng hayop. 5. Bakit mahalaga ang mga handog at ang dugo? Sinabi ng Diyos na dapat pagbayaran ang kasalanan ng tao. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan…Ang bayad sa kasalanan ay buhay, buhay sa buhay. Ang tipan kay Noe ay nagtuturo sa ating ang buhay ay nasa dugo. Dugo (buhay na binigay o inialay) lang ang paraan para mabayaran ang kasalanan. 6. Ano ang isang tipan? Anong tipan ang tinutukoy ng Diyos? Kanino ito unang ibinigay? Kay Abraham… Sa bayang Israel…(balikan ang iba’t ibang bahagi ng mga pangako ng Diyos sa tipan kay Abraham) 7. Paano ang dapat gawin ng mga Israelita para magampanan ang bahagi nila sa tipan? Sundin ang lahat ng mga utos ng Diyos. 8. Babalewalain ba ng Diyos ang tipan kung hindi sila sumunod sa kanya? Bakit o bakit hindi? Hindi lahat, bahagi lang. Maaaring tanggalin niya ang pagpapala at proteksiyon niya, pero sa bandang huli pinili pa rin niyang iligtas sila para ipakita kung gaano kadakila ang habag niya, na hindi nakadepende sa nagawa nilang kabutihan. 9. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng Diyos nang sabihin niyang, “Kayo’y magiging isang kaharian ng mga pari”? Dapat silang maging isang bayan na sasalamin o magpapakita sa buong mundo kung sino ang Diyos…Sila ang magiging tagapamagitan sa Diyos at sa ibang bansa, para ang pagpapala ng kaligtasan ng Diyos ay maranasan din nila. 10. Ano ang layunin ng Diyos sa pagbibigay ng mga utos? Para ba ito maging paraan para maging katanggap-tanggap sila sa Diyos? Ibinigay ang utos pagkatapos na sila’y iligtas mula sa pagkaalipin, para ipakita sa kanila kung paano mamuhay nang may kalayaan, na malapit ang relasyon sa Diyos. Para manatili silang tapat na mamuhay ayon sa tipan ng Diyos sa kanila. 11. Anu-ano sa mga utos ang sa tingin mong pinakamahirap sundin? [Subukang gabayan ang grupo para makitang ang una sa sampung utos ang nagsasaad ng kabuuang utos ng Diyos.] 12. Ano ang ipinapakita ng mga utos ng Diyos tungkol sa kanya? Na siya ay banal at nais niyang sila ay mamuhay na tulad niya at may malapit na ugnayan sa kanya. 13. Ano ang resulta ng pagsunod sa kalooban ng Diyos? Ng di pagsunod?

~ 46 ~

SCENE 8 ~ MGA HARI AT MGA PROPETA Ikuwento…(Galing sa Deuteronomio, Josue, Mga Hukom, 2 Samuel, 2 Hari; 2 Samuel 7; Isaias 7, 9, 40, 53,
61; Awit 22; Mikas 5; Zacarias 12)

Pagkatapos na magpaikut-ikot sa disyerto sa loob ng 40 taon, pinangunahan ng Diyos ang Israel para mapasakanila ang Lupang Pangako mula sa mga kaaway ng Diyos. Ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng maraming tagumpay sa mga digmaan. Lahat ng ipinangako niya sa kanila, tinupad niyang lahat. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, itinakwil pa rin siya ng mga Israelita at sumamba sa mga hindi tunay na diyos. Ang pagkakaroon nila ng ibang diyos ang nagdala sa kanila sa marami pang kasalanan.

Dahil sa kanilang kasalanan at pagsuway, tinanggal ng Diyos ang kanyang proteksiyon at hinayaan silang masakop at maparusahan ng mga dayuhang bansa. Kapag nahihirapan na sila, babalik sila sa Diyos at magmamakaawang tulungan at patawarin. Muli naman silang pinatatawad ng Diyos at nagpapadala ng mga pinunong nagliligtas sa kanila sa kanilang mga kaaway. Sa sunud-sunod na digmaan, tinatalo ng Israel ang mga kaaway nilang bansa nakadikit sa kanila.

Kapag nagtatagumpay sila, sasamba sila sa Diyos, pero di magtatagal tatalikod na naman sila sa Diyos at gagawin kung ano ang sariling gusto nila. Nakakalungkot na ganito ang paulit-ulit na nangyayari mula sa isang henerasyon hanggang sa mga sumunod. Ito ang panahon na ginagawa ng lahat kung ano ang sa tingin nilang tama. At dahil mga hari ang namumuno sa ibang mga bansa, nagreklamo ang mga Israelita sa Diyos at sinabi, “Gusto namin ng isang haring nakikita namin at siyang mamumuno sa amin.” Ibinigay ng Diyos sa kanila ang gusto nila, pero ang mga haring namuno sa kanila ay mga nagrebelde rin sa Diyos. Meron din namang ilang hari na sumunod sa Diyos tulad ni Haring David. Sa kanya ipinangako ng Diyos na ang kanyang kaharian ay magpapatuloy magpakailanman. Ang kanyang anak na si Solomon ang nagpatayo ng templo (bahay-sambahan) para sa Diyos. Sa loob ng templong ito ay may isang silid na tinatawag na Pinakabanal na Lugar, na natatabingan ng isang

~ 47 ~

makapal na kurtina at walang sinuman ang puwedeng pumasok maliban sa Punong Pari minsan sa isang taon. Pero dahil sa kanilang patuloy na pagrerebelde, tinanggal ng Diyos ang kanyang proteksiyon sa Israel at hinayaang pasukin sila ng ibang mga bansa para sakupin.

Pinalayas sila mula sa Lupang Pangako at marami sa kanila ang naging alipin ulit.

Sa panahon ng mga haring ito, nagpadala ang Diyos ng mga propeta para maging mensahero niya. Sa pamamagitan nila, nanawagan ang Diyos na magsisi na sila at bumalik sa pagsunod sa kanya. Binalaan sila ng mga propeta sa mga mangyayari kung patuloy silang magrerebelde sa Diyos. Sinabi din ng mga propeta ang tungkol sa isang bagong tipan na gagawin ng Diyos para sa kanila. Sila ang nagturo sa mga tao tungkol sa darating na Mesias, isang dakilang hari na siyang tutupad sa tipang ito, ililigtas sila at walang-hanggang mamumuno sa kanila. Binigyan ng Diyos ang mga propeta ng ilang mga larawan ng darating na Mesias. Ang mga propetang tulad ni Isaias ay nagsabing, “May isang birheng magsisilang sa kanya sa Bethlehem…manggagaling siya sa lahi ni Haring David, na siyang galing sa lahi ni Abraham…wala siyang gagawing mali, mamumuhay nang walang kasalanan…bubugbugin siya, papatayin at ililibing sa libingan ng isang mayaman lalaki…ang buhay niya ay iaalay para sa kasalanan natin…magtatayo siya ng isang kahariang walang katulad sa mga nakita na ng Israel…dahil sa kanya, marami ang magiging matuwid sa harapan ng Diyos.” Sa kabila ng mga babala ng mga propeta, ayaw pa ring makinig ng mga Israelita sa Diyos. Kaya sa loob ng 400 taon, di na nagsalita ang Diyos sa kanila.

~ 48 ~

Pagkuwentuhan…Ipakuwento…Pag-usapan…
1. Ano, para sa iyo, ang ilan sa mga kakaibang katangian ng kasaysayan o kuwento ng bansang Israel? 2. Ano ang paulit-ulit na nangyayari sa mga Israelita? Nagtiwala sila sa sarili nila sa halip na sa Diyos, ginagawa kung ano ang mabuti sa paningin nila…Tapos, paparusahan sila ng Diyos sa pamamagitan ng ibang mga bansa…Tapos, tatawag sila sa Diyos para humingi ng tulong…Tapos, ililigtas sila ng Diyos…Tapos, balik na naman sila sa dating gawi, tatalikod sa Diyos at susunod sa ibang mga diyus-diyosan sa kabila ng mga ginawa ng Diyos para sa kanila. 3. Sa anu-anong paraan nakikita mo ang sarili mong buhay sa buhay ng mga Israelita? D 4. Paano mo isasalarawan ang naging ugali mo kapag may ibang tao na mas mataas ang awtoridad sa iyo at sinasabi sa iyo kung anong dapat mong gawin (hal., magulang sa anak, gobyerno sa mga mamamayan)? 5. Sa kabuuan ng Kuwento (mula pa sa simula), paano mo isasalarawan ang nagiging buhay ng mga tao kung hindi sila sumusunod sa mga utos ng Diyos at nabubuhay para lang sa sarili nila? 6. Magbigay ng ilang mga nangyayari sa paligid o sa lipunan natin na nakikita nating mas pinapahalagahan ng mga tao ang sarili nilang kagustuhan (kung ano ang kumportable sa kanila) kaysa sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. 7. Sino ang nagligtas sa kanila sa pagkaalipin at siyang paulit-ulit na nagliligtas sa kanila? Ang Diyos! 8. Sa mga nagdaang bahagi ng Kuwento, anu-ano na ang natutunan mo tungkol sa Diyos?    Ang Diyos ay banal – hindi niya hahayaan ang kasamaang manatili sa presensiya niya. Lahat ng ginagawa niya ay mabuti, tama, at perpekto. Makatarungan siya sa lahat ng ginagawa niya, hindi unfair.
o o o o o o Siya ang humatol kay Satanas at sa mga nagrebeldeng anghel sa pamamagitan ng pagpapalayas sa kanila mula sa langit. Siya ang nagpalayas kina Adan at Eba mula sa hardin. Siya ang nagpalayas kay Cain para magpagala-gala siya. Winasak niya ang mga buhay sa mundo sa pamamagitan ng baha. Siya ang nagparusa sa Egipto. Siya rin ang nagparusa sa Israel nang itapon at alipinin sila sa ibang bansa dahil sa pagsunod nila sa mga diyus-diyosan. Siya ang lumikha ng lahat pati ang mga anghel. Siya ang lumikha sa tao at inihanda ang mundo para matirhan nila. Pinatay niya ang mga tao at mga hayop sa baha. Ang mga babaeng di magkaanak ay binigyan niya ng anak.

Nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan.
o o o o

~ 49 ~ Kaya niyang wasakin ang pinakamakapangyarihang bansa (Egipto) at hari (Faraon), sa isang salita lang niya. o Kontrolado niya ang lahat sa nilikha niya: Ginawang dugo ang tubig sa ilog, nagpabagyo nang malakas, nagpadala ng mga insekto para sirain ang mga tanim, nagawang gabi ang umaga, nahati ang tubig ng dagat. Kontrolado ang hangin at alon! o Siya ang may kontrol sa mga bansa: Nang sumuway ang Israel siya ang nagpadala ng dayuhang bansa para alipinin sila. o

Alam niya ang lahat ng bagay.
Alam niya ang iniisip ni Satanas. Alam niyang nagkasala sina Adan at Eba. Alam niyang nagbabalak gumawa ng masama si Cain. Alam niya ang lahat ng iniisip at binabalak ng lahat ng tao sa mundo. Alam niyang magkakaroon ng anak si Sara. o Alam niyang ililigtas ni Jose ang kanyang pamilya mula sa taggutom. o o o o o

Sa kanya nagmumula ang lahat ng biyaya o pagpapala.
Hindi pa niya pinatay si Satanas. Hindi niya agad pinatay sina Adan at Eba. Nalugod siya kay Noe. Tinawag niya si Abraham at nangakong gagawin siyang isang tanyag na bansa at pagpapalain lahat ng bansa sa pamamagitan niya. o Binigyan niya si Sara ng isang anak kahit matanda na siya. o Sinabi niya kay Moises kung paano maliligtas ang mga panganay ng Israel kapag dumating na ang anghel na papatay sa mga panganay. o Gumawa siya ng paraan para mapatawad ang mga kasalanan ng mga Israelita sa pamamagitan ng dugo ng mga handog na hayop upang manahan ang Diyos sa kanila. o Siya ang nagpadala ng mga hukom, mga hari at mga propeta para ibigay sa mga tao ang kanyang salita. o Nangako siyang may darating na hari na magtatayo ng isang kahariang pangwalanghanggan at siyang magliligtas sa mga tao mula sa kanilang mga kasalanan. o Siya ang nagsasabi kung ano ang dapat gawin o ang layunin ng tao. o o o o

Lagi siyang tumutupad sa kanyang pangako.
Sinabi niya kina Adan at Eba na kapag kumain sila ng bungang ipinagbabawal niya mamamatay sila. o Nangako siyang magpapadala ng baha, at ginawa nga niya. o Nangako siya ng isang anak kina Abraham at Sara at nagkaanak nga sila. o Nangako siya kay Abraham na gagawin siyang isang tanyag na bansa at nagkatotoo nga. o Nangako siyang papalayain niya ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Egipto at ginawa nga niya. o Nangako siyang ililigtas niya ang mga panganay kapag nagpahid sila ng dugo ng tupa at ginawa nga niya. o Nangako siyang ibibigay sa lahi ni Abraham ang lupa ng Canaan at ibinigay nga niya. o Nangako siyang may darating na Mesias at Tagapagligtas…darating kaya siya? o

~ 50 ~

PAGSASABUHAY
Bagamat kasama na sa usapan ang mga tanong kung paano isasabuhay, ang mga ito ay karagdagang puwedeng pag-usapan ng grupo: 1. Kung totoo ang kuwentong ito, anu-ano ang dapat na magbago sa buhay mo? 2. Anu-ano ang dapat magbago sa relasyon mo sa Diyos? 3. Anu-ano ang dapat magbago sa relasyon mo sa pamilya mo at sa ibang tao?

IPABASA PAG-UWI
 Exodo 14, 20  2 Samuel 7  Isaias 7, 9, 53

~ 51 ~

WEEK 5: The Coming of Jesus
PARA SA TRAINER
Ito ang mga pangunahing ideya o mga katotohanang inaasahan nating lalabas sa kuwentuhan: 1. Si Jesus ay ipinanganak ng isang birhen. Siya ay tunay na tao. 2. Si Jesus ay binautismuhan sa tubig. Siya ay nakikipag-isa sa mga makasalanang tao. 3. Siya Jesus ay pinapangunahan ng Espiritu. Sa Espiritu ng Diyos nanggagaling ang kanyang kapangyarihan. 4. Si Jesus ay tinukso, nagtagumpay at kailanma’y di nagkasala. 5. Si Jesus ay isang perpektong tao. Ginawa niya ang hindi nagawa ni Adan nang magtagumpay siya sa tukso ni Satanas at patuloy na namuhay na may pagtitiwala, pagpapasakop at pagsunod sa Diyos. 6. Nais ng Diyos na tayo rin ay maging handa na matuto at magpasakop bilang isang lingkod o alipin ng isang Panginoon.

IPAALALA SA GRUPO
Ipaalala ang mga ito para maging maganda at makabuluhan ang kuwentuhan. 1. Nandito tayo para matuto at magbago; hindi lang basta kuwentuhan, kundi naisin ding mapalapit sa isa’t isa para tumibay ang samahan. 2. Magkaroon ng kasiyahan, maging tuluy-tuloy ang kuwentuhan at makibahagi lahat. 3. Tanggapin ang anumang hamon (challenge) mula sa kaninuman sa grupo, magtanong at mag-isip. 4. Maging totoo at ipahayag ang nararamdaman; bawat personal na bagay na pag-usapan ay confidential at di dapat ibahagi sa iba. 5. Hangga’t maaari sa pagsagot sa mga tanong, subukang galing din ang sagot sa mga kuwentong narinig ninyo. Lahat naman ng kailangan nating matutunan sa Diyos at sa tao ay makikita sa Kuwentong ito.

BALIK-TANAW
Alalahanin ang kuwento noong nakaraang linggo. 1. Anu-ano ang natatandaan ninyo sa kuwento natin noong nakaraang linggo? 2. Paano nangusap ang Diyos sa inyo nitong mga nakaraang araw na may kinalaman sa mga napagkuwentuhan natin?

~ 52 ~

SCENE 9 ~ PAGSILANG KAY JESUS Ikuwento…(Galing sa Mateo 1-2; Lucas 1-2)
400 taon ang lumipas bago nagsalita ulit ang Diyos sa kanyang bayan. Ang mga Israelita, na ngayo’y tinatawag nang mga Judio, ay napasailalim sa kontrol ng iba’t ibang bansa sa panahong ito. Ngayon, sila na ay pinamumunuan ng mga Romano, ang pinakamakapangyarihang imperyo sa kasaysayan ng mundo. Naghihintay pa rin ang mga Judio at umaasang darating ang isang haring magliligtas sa kanila at pangungunahan sila sa pagpapatalsik sa mga Romano. Sa wakas, nagpadala ang Diyos ng isang anghel sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria na nakatira sa Nazareth. Nakatakda siyang pakasal sa isang lalaking nagngangalang Jose, na siyang galing sa lahi ni Haring David, at galing din sa lahi ni Abraham. Sinabi ng anghel kay Maria na siya’y mabubuntis at magsisilang sa Anak ng Diyos – kahit na siya’y isa pang birhen! Sinabi sa kanya ng anghel na ang batang ito ay manggagaling sa Banal na Espiritu at magiging isang hari na ang kaharia’y hindi magtatapos. Totoo nga, sa sumunod na taon, habang sila ay nasa Bethlehem, nagsilang si Maria ng isang anak na lalaki na pinangalanan nilang Jesus, na ang ibig sabihin ay, “Ang Panginoon ang nagliligtas.” Tinawag din siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin ay, “Kasama natin ang Diyos.” Ipinakita ng Diyos hindi lang kina Jose at Maria na ang lalaking ito ang pinakahihintay na Haring Mesias, kundi sa ibang tao rin. Ibinalita rin ito ng mga anghel sa mga tagapag-alaga ng tupa…

…na sila namang dali-daling hinanap ang bagong silang na sanggol, at masayang ikinalat ang nakakatuwang balita!

~ 53 ~

May isang bituin pa na nagdala sa mga mago – mga matatalinong tao mula sa silangan – mula pa sa malayong lugar…

…para puntahan, sambahin at dalhan ng mga regalo ang isinilang na Hari. Ang pagsilang ni Jesus ay isang himala – gawa ng Diyos!

Lumaki si Jesus na malusog at marunong, minamahal ng Diyos at ng lahat ng nakakilala sa kanya.

Pagkuwentuhan…Ipakuwento…Pag-usapan…
1. Ano ang mga kakaiba sa kapanganakan ni Jesus? 2. Kaninong lahi nanggaling si Jesus? Bakit ito mahalaga? Haring David at Abraham…Katuparan ito ng tipan o kasunduan ng Diyos sa Israel…Katuparan ito ng mga propesiya. 3. Ano pa ang narinig n’yo sa kuwentong ito na nagpaalala sa inyo ng ilan sa mga binanggit ng mga propeta tungkol sa darating na Mesias? Isinilang ng isang birhen sa Bethlehem…galing sa Nazareth. 4. Bakit mahalaga ang mga ito? Ang pagkapanganak sa kanya ng isang birhen ay nagpapakitang siya ay isang tunay na tao. Sinabi ng mga propeta na ito ang palatandaan ng isang tunay na Mesias. 5. Ano ang kahalagahan ng pangalang Emmanuel? Na si Jesus ay Diyos, Anak ng Diyos. 6. Ano ang ibig sabihin ng pangalang Jesus? Ang Panginoon ang Nagliligtas…Panginoon nino? Ano ba ang kaligtasan? Kaligtasan mula saan? Para saan?

~ 54 ~

SCENE 10 ~ ANG BAUTISMO KAY JESUS Ikuwento…(Galing sa Mateo 3; Marcos 1; Lucas 3; Juan 1)
Nagpadala ang Diyos ng isang mensahero na ang pangalan ay Juan para sabihin sa mga taong maghanda sila dahil parating na ang Mesias. Si Juan ay pinsang makalawa ni Jesus, matanda lang ng anim na buwan kay Jesus.

Matapang niyang hinahamon ang mga Judio, “’Wag n’yo lang basta sabihing mahal n’yo ang Diyos – patunayan n’yo ‘to sa buhay n’yo. Tumalikod na kayo sa mga kasalanan n’yo at magbalik-loob sa Diyos!”

Nakilala siya na Juan na Tagapagbautismo dahil inilulubog niya sa tubig sa Ilog Jordan ang mga taong nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Ang bautismo ay simbolo ng paghuhugas at paglilinis sa kasalanan at pagpili sa isang bagong paraan ng pamumuhay. Nang tanungin si Juan ng mga pinunong Judio kung siya ba ang Mesias, sagot niya, “Hindi ako! Pero may isang parating na higit na dakila kaysa sa akin – ni hindi nga ako karapat-dapat magtanggal ng kanyang tsinelas o maging alipin man lang niya. Abangan n’yo ‘to…nagbabautismo ako sa tubig, pero siya’y magbabautismo sa Espiritu ng Diyos! Hindi nga nagtagal, dumating si Jesus para magpabautismo kay Juan. Nang makita siya ni Juan, sabi niya, “Ako pa nga ang dapat magpabautismo sa iyo.”

Pero sinabi ni Jesus na dapat gawin iyon bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, kaya binautismuhan na siya ni Juan sa harap ng maraming tao.

Pag-ahon ni Jesus mula sa tubig, bumaba ang Espiritu ng Diyos mula sa langit – para itong isang kalapating dumapo sa kanya. At may narinig na malakas na boses mula sa langit at nagsabi, “Ikaw ang aking Anak na minamahal. Lubos akong nasisiyahan sa iyo!”

~ 55 ~

Pagkuwentuhan…Ipakuwento…Pag-usapan…
1. Ano ang matututunan natin tungkol kay Juan sa eksenang ito? 2. Ano ang mensahe niya sa mga tao? 3. Bakit pumupunta ang mga tao para magpabautismo kay Juan? 4. Kung wala namang kasalanan si Jesus, bakit siya kailangang magpabautismo? Para maipakita ang pakikipag-isa niya sa mga taong makasalanan…para matupad ang kalooban ng Diyos. 5. Ano sa tingin mo ang kahalagahan ng sabihin ng Diyos kay Jesus, “Ito ang aking anak na minamahal…”? Nagpapahayag na si Jesus ang Anak ng Diyos! 6. Ano ang gustong patunayan ng Diyos sa mga tao sa pamamagitan noon? Kung sino si Jesus!

SCENE 11 ~ ANG TUKSO KAY JESUS Ikuwento…(Galing sa Mateo 4; Lucas 4)
Pagkatapos mabautismuhan ni Jesus, agad siyang dinala ng Espiritu ng Diyos sa disyerto. Doon, tinukso siya ni Satanas sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Sa mga araw na iyon, di kumakain si Jesus at siya’y gutom na gutom.

Sinubukan ni Satanas na linlangin si Jesus at sinabi, “Kung ikaw nga ang Anak ng Diyos, bakit hindi mo gawing tinapay ang mga batong ito para may makain ka?”

Sinagot siya ni Jesus, “Hindi! Nang magsalita ang Diyos kay Moises sinabi niya, ‘Hindi lang tinapay ang kailangan ng tao para mabuhay – kailangan nilang mabuhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos.’”

Tapos dinala ni Satanas si Jesus sa tuktok ng pinakamataas na gusali sa Jerusalem at sinabi, “Kung ikaw nga ang Anak ng Diyos, tumalon ka nga! Di ba’t sinasabi sa inyong banal na kasulatan na, ‘Magpapadala ang Diyos ng kanyang mga anghel para saluhin ka at hindi lumagpak sa lupa!’”

~ 56 ~

Sumagot si Jesus, “Isinulat din ni Moises, ‘Huwag na huwag mong susubukang subukin ang Diyos.’”

Tapos, dinala naman siya ni Satanas sa tuktok ng isang mataas na bundok. Ipinakita niya sa kanya ang lahat ng mga bansa sa mundo at ang mga kayamanan nito. Sabi niya, “Ibibigay kong lahat ito sa iyo – kahit anong gusto mo – kung luluhod ka sa harap ko at sasamba sa akin.” Sumagot si Jesus, “Lumayas ka, Satanas! Ipinag-uutos ng Diyos, ‘Pahalagahan mo ang Diyos nang higit sa lahat ay siya lang ang iyong sambahin!”

Pagkatapos ay umalis na si Satanas at dumating ang mga anghel para alagaan si Jesus. Sa panahong ito, halos 30 taon na si Jesus. Sa buong buhay niya ni hindi man lang siya nagkasala o nagrebelde laban sa Diyos. Lagi niyang pinipiling gawin kung ano ang mabuti, kung ano ang tama, at kung ano ang perpekto.

Pagkuwentuhan…Ipakuwento…Pag-usapan…
1. Sa sarili mong salita, ano ang tuksong iniharap ni Satanas kay Jesus? [Makikita rin ito kung paano sumagot si Jesus sa bawat tukso.] Para magtiwala sa magagawa o maibibigay niya para sa sarili niya – pero and Diyos ang talagang nagbibigay at siya ay mabuti – kaya hindi na tayo dapat humanap o tumingin sa iba…Para subukin agn kanyang pagtitiwala o relasyon sa Diyos – pero ang Diyos lang talaga ang mapagkakatiwalaan at dakila ang Diyos – kaya hindi nating kailangang ilagay sa kamay natin ang kontrol sa mga bagay-bagay…Para makuha ang pagsamba ni Jesus, hiwalay sa Diyos – pero ang Diyos lang talaga ang karapatdapat sambahin [Saang bahagi ng kuwento nakita mo nang ginawa ito ni Satanas?] – kaya hindi tayo dapat matakot o sumamba sa iba. 2. Paano tumugon si Jesus sa mga tukso ni Satanas? Paano ito iba sa naging tugon nina Adan at Eba? Tinanggihan niya si Satanas, di pinaniwalaan ang kasinungalingan niya, at binanggit ang katotohanan mula sa Salita ng Diyos. 3. Ano ang hinahamon ni Satanas nang tanungin niya si Jesus, “Kung ikaw ang Anak ng Diyos…”? Hinahamon niya ang pagkakakilanlan o identity ni Jesus. 4. Saang ibang bahagi ng Kuwento nakita nating hinamon din ni Satanas ang tao at tinukso? Hinamon din ba niya ang pagkakakilanlan o identity ni Eba? “Alam ng Diyos na magiging katulad niya kayo kung kakainin n’yo ‘to…” Nilikha sila sa larawan ng Diyos!

~ 57 ~

Para maging katulad niya!...Palaging ganito ang istratehiya ni Satanas – baluktutin ang orihinal na salita ng Diyos at hamunin ang ating pagkakakilanlan sa harap ng Diyos. 5. Ano ang naiiisip mo, nararamdaman o reaksiyon mo sa bahagi ng eksenang ito na sinabi, “Sa buong buhay niya ni hindi man lang siya nagkasala o nagrebelde laban sa Diyos. Lagi niyang pinipiling gawin kung ano ang mabuti, kung ano ang tama, at kung ano ang perpekto”? 6. Sa mga nakita natin at natutunan tungkol sa mga tao sa Kuwento mula pa sa simula, may nakita na ba tayong tulad nito? 7. Naging tapat ba ang mga tao sa pagdesisyon kung ano ang mabuti at ano ang masama, ano ang tama at ano ang mali? Pero si Jesus ay isang tao rin…paano ito magiging posible!? Diyos lang ang makagagawa ng mabuti, tama, at perpekto sa lahat ng pagkakataon. Diyos lang ang perpektong nakakapagpasya kung ano ang mabuti at masama. Si Jesus ay Diyos! Siya ang Anak ng Diyos – parehong Diyos at tao…Pero kahit na siya’y walang kasalanan, nagpabautismo siya para makipag-isa sa mga taong mga makasalanan!

PAGSASABUHAY
Bagamat kasama na sa usapan ang mga tanong kung paano isasabuhay, ang mga ito ay karagdagang puwedeng pag-usapan ng grupo: 1. Kung totoo ang kuwentong ito, anu-ano ang dapat na magbago sa buhay mo? 2. Anu-ano ang dapat magbago sa relasyon mo sa Diyos? 3. Anu-ano ang dapat magbago sa relasyon mo sa pamilya mo at sa ibang tao?

IPABASA PAG-UWI
 Mateo 1-4  Lucas 1-4  Juan 1

~ 58 ~

WEEK 6: The Authority of Jesus
PARA SA TRAINER
Ito ang mga pangunahing ideya o mga katotohanang inaasahan nating lalabas sa kuwentuhan: 1. Si Jesus ay nakagagawa ng mga himala – nagpapakita ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang pagiging Diyos. 2. Nagturo si Jesus tungkol sa Kaharian ng Diyos – si Jesus ang kaisa-isang taong naging perpektong HARI na dumating na parang isang mababang alipin. 3. Ipinakita (preview) niya at nagpatikim (foretaste) siya kung ano ang mga bagay na mangyayari – ang kanyang buhay at mga katuruan ay nagpapakita at nagpapahayag kung ano dapat at ano ang magiging takbo ng mundo sa ilalim ng kanyang paghahari. 4. Si Jesus ang Daan, ang Katotohanan, at ang Buhay patungo sa Ama at sa pagbabagong-buhay.

IPAALALA SA GRUPO
Ipaalala ang mga ito para maging maganda at makabuluhan ang kuwentuhan. 1. Nandito tayo para matuto at magbago; hindi lang basta kuwentuhan, kundi naisin ding mapalapit sa isa’t isa para tumibay ang samahan. 2. Magkaroon ng kasiyahan, maging tuluy-tuloy ang kuwentuhan at makibahagi lahat. 3. Tanggapin ang anumang hamon (challenge) mula sa kaninuman sa grupo, magtanong at mag-isip. 4. Maging totoo at ipahayag ang nararamdaman; bawat personal na bagay na pag-usapan ay confidential at di dapat ibahagi sa iba. 5. Hangga’t maaari sa pagsagot sa mga tanong, subukang galing din ang sagot sa mga kuwentong narinig ninyo. Lahat naman ng kailangan nating matutunan sa Diyos at sa tao ay makikita sa Kuwentong ito.

BALIK-TANAW
Alalahanin ang kuwento noong nakaraang linggo. 1. Anu-ano ang natatandaan ninyo sa kuwento natin noong nakaraang linggo? 2. Paano nangusap ang Diyos sa inyo nitong mga nakaraang araw na may kinalaman sa mga napagkuwentuhan natin?

~ 59 ~

SCENE 12 ~ MGA HIMALA NI JESUS Ikuwento…(Galing sa Marcos 1-6)
Kahit saan magpunta si Jesus, napakaraming tao ang sumusunod sa kanya para makita siyang gumawa ng mga himala at magpagaling ng mga maysakit.

Pinapalayas niya ang mga demonyong sumasapi sa ilang mga tao, at ang mga demonyong ito ay nanginginig sa takot kapag nakikita si Jesus.

Minsan, habang nagtuturo si Jesus ay sinabihan niya ang isang lalaking di makalakad, “Wag kang mag-alala, pinapatawad na ang mga kasalanan mo.”

Tinanong siya ng mga pinunong Judio kung sino ang nagbigay sa kanya ng awtoridad na magpatawad ng mga kasalanan, dahil Diyos lang ang may karapatang gumawa nito.

Pinatunayan ni Jesus ang kanyang awtoridad nang pagalingin niya ang taong lumpo!

Minsan din, pagod na pagod si Jesus pagkatapos na maghapon siyang magturo. Sinabi niya sa mga tagasunod niya na sumakay sila sa bangka at pumunta sa kabila ng dagat.

Biglang may dumating na malakas na bagyo. Kahit anong sikap nila, hindi nila makayang pigilang mapuno ng tubig ang bangka nila.

~ 60 ~

Kaya nataranta na sila at lumapit kay Jesus.

Bumangon si Jesus at sinabi sa hangin at sa alon, “Tumahimik kayo. Tumigil kayo ngayon din.”

Tumigil nga ang malakas na hangin at naging kalmado ang dagat. Nang makita ito ng mga tagasunod niya, nagtinginan sila at sinabi, “Sino ang taong ito na pati hangin at alon ay napapasunod niya?”

Minsan naman, habang naglalakad si Jesus kasama ang mga tagasunod niya, may lumapit sa kanya at nakiusap na sumama siya sa bahay nila dahil ang anak niyang babae ay malubha ang sakit at mukhang mamamatay na.

Nang papunta na sila sa bahay, ibinalita sa kanila na namatay na ang bata. Pagdating nila sa bahay ay nadatnan niyang humahagulgol sa iyak ang mga tao sa loob. Tinanong sila ni Jesus, “Bakit kayo umiiyak? Hindi patay ang bata – natutulog lang siya.” Pinagtawanan siya ng mga tao. Pagpasok nila sa kuwarto ng bata, hinawakan niya ang kamay nito at sinabi, “Ineng, bumangon ka.”

Biglang bumangon nga ang bata at dali-daling nagpaikut-ikot sa paglakad! Sinabi ni Jesus na bigyan nila ang bata ng makakain. Manghang-mangha ang mga magulang niya sa nangyari!

Pagkatapos ng buong gabing panalangin ni Jesus sa kanyang Ama, pumili siya ng labindalawang lalaki mula sa kanyang mga tagasunod para sanayin niya, at tinawag silang mga apostol.

~ 61 ~

Naglalakbay sila kasama ni Jesus saan man siya magpunta, habang tinuturuan silang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ipinadala niya ang kanyang mga apostol para magpagaling ng mga maysakit, ituro sa iba kung ano ang mga natutunan nila at ibalita sa iba ang mensahe ng Kaharian ng Diyos.

Pagkuwentuhan…Ipakuwento…Pag-usapan…
1. Ano ang kalagayan ng nilikha ng Diyos sa simula? 2. Anu-ano ang naging problema? 3. Paano ipinakita sa mga ginawa ni Jesus na may ginagawa siya para baligtarin o solusyunan ang problemang ito? 4. Paano mo mas nakilala si Jesus sa pamamagitan ng mga kuwentong ito? 5. Ano ang pinatutunayan nito tungkol sa kung sino siya? Posible kayang si Jesus ay tao lang tulad ng pinaniniwalaan ng ibang sekta ngayon? 6. Anu-ano ang iba’t ibang klaseng tugon ng mga tao sa mga nakikita nilang himala ni Jesus? Ano sa mga tugong ito ang nais niyang maging tugon din natin ngayon?

SCENE 13 ~ ANG KAHARIAN Ikuwento…(Galing sa Mateo 5-7, 13; Juan 3)
Nagpatuloy si Jesus sa pagtuturo sa mga tao, “Dumating na ang Kaharian ng Diyos – talikuran na ninyo ang inyong kasalanan at inyong sarili at lumapit sa Diyos!”

Isang araw umakyat siya sa isang bundok kasama ang grupo ng kanyang malalapit na mga tagasunod. Naupo sila at tinuruan niya sila tungkol sa Kaharian ng Diyos: “Pinagpapala ng Diyos ang mga taong kinikilala nilang kailangan nila ang Diyos; ang mga mapagpakumbaba at mahirap, ang maamo at maawain – ang Kaharian ng Diyos ay para sa kanila. Pinagpapala din ng Diyos ang may malinis na puso at nasasabik na makasama siya.” Pagkatapos, itinuro din ni Jesus ang tungkol sa mga kautusang ibinigay ng Diyos kay Moises: “Huwag n’yong isiping naparito ako para balewalain ang mga kautusan ni Moises at ang mga isinulat ng mga propeta. Dumating ako para tuparing lahat iyon!”

~ 62 ~

Itinuro niya sa kanila, “Sinabi ng kautusan na huwag kayong papatay, pero sinasabi ko sa inyong kapag nagalit kayo sa isang tao o ininsulto n’yo sila, nagkasala rin kayo tulad ng isang mamamatay-tao. Sinasabi din sa kautusan na ‘wag kayong makipagtalik sa asawa ng iba. Pero sinasabi ko sa inyo na sinumang tumingin nang malaswa sa isang babae ay nagkasala na rin ng pangangalunya sa kanyang puso.” Itinuro pa niya, “Kapag sinampal ka, huwag kang gaganti…

…Kapag ninakaw ang damit mo, ialok mo pa ang balabal mo…

…Maging sagana kayo sa pagbibigay! Huwag kayong pakitang-tao lang tulad ng ginagawa ng ilan…

…Mahalin n’yo ang mga kaaway n’yo. Kahit sino naman kayang magmahal ng kaibigan, pero kayo kahit mga taong di kaibig-ibig ay mahalin din ninyo. Dapat mamuhay kayo na naiiba, ginagawa kung alin ang mabuti, ang tama, at nakalulugod sa paningin ng Diyos. Tularan n’yo ang Diyos na inyong Ama.” Namangha ang mga tao sa turo ni Jesus. Meron siyang tunay na kapangyarihan at awtoridad – di tulad ng mga tagapagturo nila ng kautusan. (Huminto sandali…)

Nagpatuloy si Jesus na turuan sila tungkol sa Kaharian ng Diyos gamit ang mga maiikling kuwento na tinatawag na talinghaga (parables).

~ 63 ~

Sabi niya, “Ang Kaharian ng Diyos ay parang isang maliit na buto na itinanim sa bukirin. Ang butong ito ay maliit sa simula…

…pero tumubo ito at naging isang malaking puno kung saan sumisilong ang mga ibon.”

Marami pang kuwentong tulad nito ang narinig ng mga tao mula sa kanya. Sinabi niya, “Ang Kaharian ay tulad ng isang kayamanang nakabaon sa lupa – sulit na pagsumikapang hanapin…

…Tulad ng isang mamahaling perlas – ipagpapalit mo ang lahat makuha lang ito…

Namangha ang mga tao sa kanyang mga turo at karunungan. Naintindihan nila ang iba sa mga sinabi niya, pero ang iba ay nanatiling hiwaga sa kanila. (Huminto sandali…)

Isang gabi may isang Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo ang lumapit kay Jesus. Sinabi sa kanya ni Jesus, “Sa totoo lang, walang sinumang makakakita at makakapasok sa Kaharian ng Diyos malibang sila’y ipanganak ulit sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Hindi ito magagawa ng tao, pero ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay ng bagong buhay sa Kaharian.” “Totoo ang sinasabi ko sa iyo. Ipinadala ako – ang nag-iisang Anak ng Diyos – para ipakita niya ang malalim niyang pag-ibig sa mga tao sa mundong ito. Sinumang maniwala, magtiwala sa akin at sumunod sa kalooban ko ay matatagpuan ang buhay na kumpleto at walang-hanggan! Ipinadala ako ngayon ng Diyos para iligtas ang mga tao – hindi para hatulan sila.

Pagkuwentuhan…Ipakuwento…Pag-usapan…
1. Ano sa tingin mo ang Kaharian ng Diyos? Nasaan ito? 2. Bakit mahirap itong ipaliwanag o isalarawan?

~ 64 ~

3. Ayon sa eksenang ito, paano makakapasok ang isang tao sa kaharian ng Diyos? 4. Anu-ano ang matututunan natin tungkol kay Jesus sa eksenang ito? Nagturo si Jesus tungkol sa Kaharian ng Diyos, kung ano ang buhay sa loob ng Kahariang ito. Si Jesus lang ang daan patungo sa Ama, wala nang iba. Kung kilala natin at nakita si Jesus, kilala rin natin at nakita ang Diyos. 5. Ang Kaharian ba niya ay tulad ng kaharian ng mga taong narinig na natin sa mga naunang bahagi ng Kuwento? Hindi – si Jesus ang taong perpekto ang paghahari. Ginagawa niya lahat kung ano ang mabuti, kung ano ang tama, at nakalulugod sa Diyos. Siya ang tunay na Hari na inaabangan talaga ng mga tao! 6. Ano sa tingin mo ang magiging itsura ng mundo kung bawat tao ay nasa Kaharian ng Diyos, pinamamahalaan ng Diyos, inaalagaan, at iniingatan? 7. Ano sa tingin mo ang koneksiyon ng pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos at pagtitiwala kay Jesus? 8. Sa sarili mong salita, ano ang narinig mong itinuturo ni Jesus sa kanyang mga tagasunod sa eksenang ito?

PAGSASABUHAY
Bagamat kasama na sa usapan ang mga tanong kung paano isasabuhay, ang mga ito ay karagdagang puwedeng pag-usapan ng grupo: 1. Kung totoo ang kuwentong ito, anu-ano ang dapat na magbago sa buhay mo? 2. Anu-ano ang dapat magbago sa relasyon mo sa Diyos? 3. Anu-ano ang dapat magbago sa relasyon mo sa pamilya mo at sa ibang tao?

IPABASA PAG-UWI
 Marcos 1-6  Mateo 5-7, 13  Juan 3

~ 65 ~

WEEK 7: The Death and Resurrection of Jesus
PARA SA TRAINER
Ito ang mga pangunahing ideya o mga katotohanang inaasahan nating lalabas sa kuwentuhan: 1. Ang Diyos ay mapagmahal na ama na nagnanais na maibalik ang kanyang mga anak palapit sa kanya. 2. Pagtubos sa pamamagitan ng kapalit na buhay (substitutionary atonement) – si Jesus ang Tupa ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mga tao sa mundo. 3. Dahil kay Jesus, may kapatawaran ng kasalanan. 4. Si Jesus ang Panginoon na may awtoridad sa pagpapatawad ng kasalanan at sa kamatayan. 5. Si Jesus ang Panginoon na may awtoridad sa lahat ng bagay. 6. Si Jesus ba ang Panginoon ng buhay mo?

IPAALALA SA GRUPO
Ipaalala ang mga ito para maging maganda at makabuluhan ang kuwentuhan. 1. Nandito tayo para matuto at magbago; hindi lang basta kuwentuhan, kundi naisin ding mapalapit sa isa’t isa para tumibay ang samahan. 2. Magkaroon ng kasiyahan, maging tuluy-tuloy ang kuwentuhan at makibahagi lahat. 3. Tanggapin ang anumang hamon (challenge) mula sa kaninuman sa grupo, magtanong at mag-isip. 4. Maging totoo at ipahayag ang nararamdaman; bawat personal na bagay na pag-usapan ay confidential at di dapat ibahagi sa iba. 5. Hangga’t maaari sa pagsagot sa mga tanong, subukang galing din ang sagot sa mga kuwentong narinig ninyo. Lahat naman ng kailangan nating matutunan sa Diyos at sa tao ay makikita sa Kuwentong ito.

BALIK-TANAW
Alalahanin ang kuwento noong nakaraang linggo. 1. Anu-ano ang natatandaan ninyo sa kuwento natin noong nakaraang linggo? 2. Paano nangusap ang Diyos sa inyo nitong mga nakaraang araw na may kinalaman sa mga napagkuwentuhan natin?

~ 66 ~

SCENE 14 ~ ANG MAHABAGING AMA Ikuwento…(Galing sa Lucas 15:11-32)
Nagkuwento pa si Jesus sa kanila ng isang talinghaga tungkol sa isang tatay at sa kanyang dalawang anak:

May isang lalaki na may dalawang anak. Sinabi ng mas bata sa kanyang tatay, “Gusto ko nang makuha ang mamanahin ko ngayon din – ibigay mo sa akin ang mana ko!” Kaya hinati ng tatay ang kanyang ari-arian para sa kanyang mga anak. Di rin nagtagal at nag-empake na ang mas batang anak, lumayas, at pumunta sa malayong lugar. Dahil wala siyang disiplina at maluho pa, inubos niya ang kanyang mga kayamanan sa sobrang kasiyahan at sa mga babaeng bayaran. Nang maubos na ang pera niya, wala na siyang matirhan at makain. Nakakuha siya ng trabaho sa isang bukirin kung saan nabilinan siyang magpakain ng mga baboy. Sa sobrang gutom niya pati ang para sa baboy kinakain na rin niya. At noon bumalik ang katinuan ng pag-iisip niya. Sinabi niya, “Ang mga tauhan ng tatay ko ay kumakain nang tatlong beses isang araw, habang ako ay nandito at mamamatay na sa gutom. Babalik ako sa tatay ko. Hihingi ako ng tawad.” Kaya tumayo siya at nagsimulang maglakbay pabalik sa kanila. Malayo pa lang siya, nakita na siya ng tatay niya. Patakbo niyang sinalubong ang anak, at hinalikan.

Sinimulan ng anak na sabihin, “Tatay, nagkasala po ako sa Diyos, nagkasala rin ako sa inyo; Di na ako karapat-dapat pang tawaging anak n’yo. Kahit gawin n’yo na lang akong isa sa mga tauhan n’yo…”

~ 67 ~

Pero di naman na siya pinakinggan ng tatay niya. Tinawag niya agad ang mga tauhan niya, “Dali. Dalhin n’yo ang pinakamagandang damit at isuot sa kanya. Ipasuot n’yo sa kanya ang singsing na nakalaan para sa miyembro ng pamilya. Pumatay kayo ng isang baka at litsunin. Magkakainan tayo! Magkakasiyahan tayo! Nandito na ang anak ko! Para bang namatay siya at ngayon ay nabuhay ulit! Nawala at ngayon ay natagpuan na!” At nagsimula silang magkasiyahan.

Pagkuwentuhan…Ipakuwento…Pag-usapan…
1. Bakit hindi pinarusahan ng tatay ang anak niya? 2. Bakit niya isinuot ang singsing para sa kanyang anak? 3. Ano ang ipinagdiwang nila? Wala namang ginawa ang anak kundi magrebelde sa ama…karapat-dapat ba siyang patawarin at ipagdiwang ang pagdating niya? 4. Ano ang naaalala n’yo sa ginawa ng tatay sa eksenang ito? 5. Anong mangyayari sa iyo o mag-iiba sa buhay mo kung ganito rin ang nangyari sa iyo tulad ng anak na tinanggap ulit ng kanyang tatay? 6. Ang talinghagang ito ay larawan ng tinatawag na ebanghelyo o mabuting balita (gospel)…pagkarinig mo ng kuwentong ito, paano mo ipapaliwanag ang mabuting balitang ito?

SCENE 15 ~ ANG KAMATAYAN AT MULING PAGKABUHAY Ikuwento…(Mateo 26-28; Marcos 14-16; Lucas 22-24; Juan 13, 17-20)
Patindi nang patindi ang galit kay Jesus ng mga pinunong Judio. Dahil ito sa mga sinasabi niya tungkol sa kanyang sarili, lalo na sa pag-angkin niya na siya ay kapantay ng Diyos at may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Naghanap sila ng pagkakataon kung paano siya huhulihin para ipapatay. Pumunta si Jesus at ang mga tagasunod niya sa Jerusalem para ipagdiwang ang Pista ng Paglampas ng Anghel (Passover), kung kailan inaalala nila ang ginawang pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita sa pagkakaalipin sa Egipto. Habang nagkakainan sila sa isang bahay, dumampot si Jesus ng tinapay, ipinagpasalamat sa Diyos, at pinagputul-putol. Ibinigay niya ito sa kanyang mga tagasunod at sinabi, “Kunin n’yo ‘to at kainin, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo.”

~ 68 ~

Pagkatapos, dinampot ni Jesus ang baso para sa inuming gawa sa katas ng ubas at ipinagpasalamat sa Diyos. Iniabot niya sa kanila ang basong ito at sinabi, “Lahat kayo, inumin n’yo ‘to. Ito ang aking dugo na ibinibigay para sa inyo – isang bagong tipan sa pagitan ng Diyos at kanyang binubuong pamilya. Ibinuhos ito para mapatawad ang kasalanan ng marami. Alalahanin n’yo ako habang patuloy kayong magkakasamang kumakain at umiinom nito.” Sinabi sa kanila ni Jesus, “Kapag nakita n’yo ang mangyayari ngayong gabi, iiwanan n’yo akong lahat. Bahagi ito ng plano ng Diyos na may magtatraydor sa akin at ako’y papatayin. Pero ‘wag kayong matakot, muli akong mabubuhay mula sa mga patay!” Alam niyang isa sa kanyang tagasunod na si Judas ang magtatraydor sa kanya, kasama ang mga sundalong Judio para arestuhin siya maya-maya lang kapag wala nang mga tao. Pagkatapos maghapunan, nang dumilim na, pumunta si Jesus sa isang lugar at nanalangin.

Pagkatapos niyang manalangin, nakita niya si Judas na may kasamang isang grupo ng mga armadong sundalo. Binati niya si Jesus nang isang halik – isang senyales para ipakita sa mga sundalo kung sino ang aarestuhin nila. Pagkaaresto kay Jesus, nagtakbuhan ang mga tagasunod niya at nagsitago. Binugbog siya ng mga sundalo at dinala sa mga pinunong Judio para tanungin. Tanong nila, “Ikaw ba ang Mesias, ang Anak ng Diyos?” Sumagot si Jesus, “Ako nga, at makikita mong katabi akong naghahari ng Diyos sa kanyang trono – at babalik dala ng mga ulap sa langit.” Pagkasabi ni Jesus nito, galit na pinunit ng Punong Pari ang kanyang damit at sinabi, “Sinumang inaangkin sa sarili niyang siya ay Diyos ay dapat patayin!” Pagkatapos ay pinagsasampal nila si Jesus at pinagduduraan.

Dinala si Jesus kay Pilato, ang gobernador na Romano, dahil hindi puwedeng ipapatay ng mga Judio ang sinuman maliban na lang kung may opisyal na pahintulot.

~ 69 ~

Hinimok ng mga pinunong Judio na pagkaisahan ng mga tao si Jesus at mapilitan si Pilato na ipapatay si Jesus. Sumigaw sila, “IPAKO SIYA SA KRUS! IPAKO SIYA SA KRUS!”

Natakot si Pilato na baka magkagulo, kaya ibinigay niya si Jesus sa mga sundalong Romano para ipako sa krus. Ang pagpako sa krus ang pinakamalupit at pinaka-nakakahiyang paraan ng kamatayan noon.

Binugbog nila si Jesus at nilatigo hanggang magkasugat-sugat ang kanyang katawan. Pinatungan nila ang ulo niya ng koronang may matatalim na tinik at sinuutan ng balabal habang pinagtawanan siya, “Tingnan n’yo, ang Hari ng mga Judio!” Buong gabing binubugbog si Jesus ng mga sundalo at kinukutya. Pagdating ng umaga, dinala nila si Jesus sa labas ng lungsod na tinatawag na Golgota (“lugar ng bungo”). Parang isang kriminal, ipinako nila si Jesus sa isang mabigat na krus na kahoy, na nasa pagitan ng dalawang magnanakaw. Habang nakabitin siya roon, sumigaw siya, “Ama, nakikiusap po akong patawarin n’yo sila, hindi nila alam ang ginagawa nila.” Pagdating ng tanghali, nagdilim ang kalangitan sa loob ng tatlong oras. Bigla na lang nahati sa gitna ang makapal na kurtinang nakasabit sa Templo!

Sa oras na iyon sumigaw si Jesus, “Ama! Ibinibigay ko sa iyo ang buhay ko…natapos ko na ang pinapagawa n’yo.” Pagkatapos ay nilabas niya ang kanyang huling hininga at namatay.

Biyernes ng hapon noon nang ibinaba nila ang katawan ni Jesus mula sa krus, binalutan ng tela, at inilibing sa libingan ng isang lalaking mayaman. Isang malaking bato ang itinakip nila sa bungad ng libingan at binantayan ng mga sundalong Romano para masigurong walang kukuha ng katawan niya. (Tumigil sandali…) Linggo ng umaga, bago pa sumikat ang araw, ilan sa mga babaeng tagasunod ni Jesus ang pumunta sa libingan para ihanda ang kanyang katawan sa paglilibing. Pagdating nila doon, nakita nilang naigulong na ang malaking bato at wala nang mga nagbabantay na sundalo!

~ 70 ~

Bigla na lang may anghel na nagpakita sa kanila. Sabi nila, “Bakit kayo nagtataka? Hinahanap n’yo si Jesus, pero wala na siya rito, binuhay siya mula sa mga patay.”

Magkahalong pananabik at takot ang naramdaman nila kaya dali-dali nilang ibinalita ito sa ibang mga tagasunod ni Jesus. Ang ilan nga sa kanila ay bumalik sa libingan at nang sumilip sila…wala nga doon si Jesus! Muli siyang nabuhay! Ilang ulit na nagpakita si Jesus sa kanyang mga tagasunod sa sumunod na 40 araw. Nahawakan nila si Jesus at nakasamang kumain. Ipinaalala niya sa kanila ang mga itinuro niya tungkol sa kaharian at ibinukas ang kanilang mga isip para maintindihan kung paanong ang buong Kuwento ay patungkol sa kanya. Higit sa 500 tao ang makakapagpatunay na siya’y buhay.

Pagkuwentuhan…Ipakuwento…Pag-usapan…
1. Bakit pumunta si Jesus sa Jerusalem? Ano ang alam na natin sa pagdiriwang na ito? 2. Ano ang nakita n’yong koneksiyon sa pagkamatay ni Jesus ng naunang kuwento tungkol sa Pista ng Paglampas ng Anghel (Passover)? Si Jesus ang Tupa na inihahandog sa Pistang ito, na nag-aalis ng mga kasalanan ng mga tao sa mundo. 3. Bakit sa tingin n’yo gustong ipapatay si Jesus ng mga pinunong Judio? 4. Ano ang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niyang, “Kunin n’yo ‘to at kainin, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo…inumin n’yo ‘to. Ito ang aking dugo na ibinibigay para sa inyo – isang bagong tipan sa pagitan ng Diyos at kanyang binubuong pamilya?” 5. Ano ang Lumang Tipan ng Diyos sa Israel? Ano sa tingin n’yo itong Bagong Tipan na binabanggit ni Jesus? Ang tipan ay unang ibinigay kay Abraham at sa kanyang mga anak…Ako’y magiging Diyos n’yo at kayo’y magiging bayan ko…Bagong Tipan – Ako’y magiging Diyos ninyo AT bibigyan ko kayo ng kakayahang mamuhay bilang bayan ko. Para magampanan n’yo ang bahagi n’yo sa tipan. Gagawin ng Diyos para matupad ang bahagi niya at bahagi natin sa bagong tipan. 6. Bakit sa tingin n’yo nahati ang kurtina sa loob ng Templo? Ano ang inihihiwalay ng tabing na ito? Ang makasalanang tao ay nakahiwalay sa Diyos at sa kanyang presensiya…nagsisimbolo na malaya na ang taong makalapit sa presensiya ng Diyos dahil sa ginawa ni Jesus. 7. Paano natupad kay Jesus ang mga hula ng mga propeta tungkol sa darating na Mesias? Tutuparin niya ang bawat pangakong binitawan ng Diyos kina Abraham, Isaac, at

~ 71 ~

Jacob…Bubugbugin siya, lalatiguhin at susugatan…Uusigin siya at ikukulong…Tutusukin ang kanyang mga kamay at paa…Papatayin siya na parang isang kriminal at ililibing sa libingan ng lalaking mayaman…Ilalagay sa kanya ng Diyos ang mga kasalanan natin at ang parusa dito…Ang buhay niya ay magiging isang handog para sa atin…Dahil sa kanya, marami ang ituturing at gagawing matuwid sa harap ng Diyos. 8. Naalala n’yo kung ano ang sinabi ni Jesus habang nakabitin siya sa krus? Ama, patawarin mo sila… 9. Paano nagawang patawarin ni Jesus ang mga taong pumapatay sa kanya? 10. Naniniwala ka bang kayang patawarin ng Diyos ang lahat ng nagawa mong kasalanan? 11. Naniniwala ka bang pinatawad ka na ng Diyos? 12. Ano ang kahalagahan ng muling pagkabuhay ni Jesus? Ano ang ipinapakita nito tungkol sa kanya? Nagtagumpay siya laban sa kamatayan – resulta ng kasalanan at pagrerebelde ng tao! Hindi lang niya ipinalit ang buhay niya para sa atin para tubusin tayo sa ating mga kasalanan, siniguro pa niyang magkakaroon tayo ng bagong buhay! 13. Batay sa mga natutunan natin tungkol kay Jesus at sa mga itinuro niya, paano mapapalaya ang mga tao sa parusa ng kasalanan…malaya na sa kamatayan at pagkahiwalay sa Diyos? Sa pamamagitan ng pananampalataya o pagtitiwala sa ginawa ni Jesus nang siya’y mamatay at mabuhay muli bilang kapalit ng mga makasalanan. Na hayaan si Jesus na tubusin sila sa kanilang mga kasalanan at ipalit ang kanyang pagiging matuwid para sa ating mga kalikuan at pagrerebelde sa Diyos…Talikuran ang buhay na ipinamumuhay ayon sa sariling kagustuhan, sariling desisyon kung ano ang tama at mali – lumapit sa Diyos, sa pamamagitan ni Jesus, nagtitiwala sa kanyang kalooban para sa buhay natin. 14. Pitong linggo na tayo sa Kuwentong ito, at ito ang totoong kuwento. Kuwento ito ng isang banal na Diyos na hinahabol ang mga makasalanan at mga nagrebelde sa kanya na nagnanais na ibalik sila sa isang malapit na relasyon sa kanya. Ito ba ang kuwento ng buhay mo? Kung HINDI, ano? Ang kuwento ba ng buhay ay ikaw ang bida o ang Diyos? [Pakinggang mabuti ang mga sasabihin nila…] 15. Ano ang ibig sabihin para sa iyo na si Jesus ay Panginoon AT Tagapagligtas? Siya na ba ang Tagapagligtas at Panginoon ng buhay mo? Kung hindi pa, ano ang humahadlang sa iyo? [Pakinggan silang mabuti at tulungan kung ano ang pananampalataya at pagsisisi…Huwag silang pilitin…Hayaang ang Diyos ang kumilos sa puso nila…]

~ 72 ~

PAGSASABUHAY
Bagamat kasama na sa usapan ang mga tanong kung paano isasabuhay, ang mga ito ay karagdagang puwedeng pag-usapan ng grupo: 1. Kung totoo ang kuwentong ito, anu-ano ang dapat na magbago sa buhay mo? 2. Anu-ano ang dapat magbago sa relasyon mo sa Diyos? 3. Anu-ano ang dapat magbago sa relasyon mo sa pamilya mo at sa ibang tao?

IPABASA PAG-UWI
 Lucas 15  Mateo 26-28

~ 73 ~

WEEK 8: The Spirit and the Church
PARA SA TRAINER
Ito ang mga pangunahing ideya o mga katotohanang inaasahan nating lalabas sa kuwentuhan: 1. Nag-iwan si Jesus ng tagubilin sa kanyang mga tagasunod na gumawa pa ng ibang mga tagasunod ni Jesus at maging mga saksi (The Great Commission). 2. Ibinigay kay Jesus ang lahat ng awtoridad sa langit at sa lupa. Siya ang Panginoon ng misyong ito. 3. Ang mga tagasunod ni Jesus ay naghintay sa pagdating ng ipinangakong Banal na Espiritu. 4. Ang mga tagasunod ni Jesus ay binigyan ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu. 5. Ipinangaral ang mabuting balita (gospel). 6. Libu-libo ang tumugon – nagsisi, at mga nagpabautismo. 7. May panawagan dito na kilalaning Panginoon si Jesus sa pamamagitan ng pagpapabautismo sa komunidad ng mga mananampalataya (Pamilya).

IPAALALA SA GRUPO
Ipaalala ang mga ito para maging maganda at makabuluhan ang kuwentuhan. 1. Nandito tayo para matuto at magbago; hindi lang basta kuwentuhan, kundi naisin ding mapalapit sa isa’t isa para tumibay ang samahan. 2. Magkaroon ng kasiyahan, maging tuluy-tuloy ang kuwentuhan at makibahagi lahat. 3. Tanggapin ang anumang hamon (challenge) mula sa kaninuman sa grupo, magtanong at mag-isip. 4. Maging totoo at ipahayag ang nararamdaman; bawat personal na bagay na pag-usapan ay confidential at di dapat ibahagi sa iba. 5. Hangga’t maaari sa pagsagot sa mga tanong, subukang galing din ang sagot sa mga kuwentong narinig ninyo. Lahat naman ng kailangan nating matutunan sa Diyos at sa tao ay makikita sa Kuwentong ito.

BALIK-TANAW
Alalahanin ang kuwento noong nakaraang linggo. 1. Anu-ano ang natatandaan ninyo sa kuwento natin noong nakaraang linggo? 2. Paano nangusap ang Diyos sa inyo nitong mga nakaraang araw na may kinalaman sa mga napagkuwentuhan natin?

~ 74 ~

SCENE 16 ~ ANG MISYON AT ANG KAPANGYARIHAN Ikuwento…(Galing sa Juan 20; Mateo 28; Juan 14; Gawa 2; 1 Corinto 15)
Ilang linggo pagkatapos mamatay ni Jesus, nagpakita siya nang maraming beses sa kanyang mga tagasunod at nakita ng higit sa 500 mga saksi. Mabilis na kumalat sa iba’t ibang lugar ang balita tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. Sinabi ni Tomas, isa sa mga tagasunod ni Jesus, “Hindi ako maniniwalang buhay siya maliban na lang kung maipapasok ko ang mga daliri ko sa butas sa kanyang mga kamay na ipinako sa krus.”

Pagkatapos ng ilang araw, nagpakita si Jesus sa kanyang mga tagasunod at sinabi kay Tomas, “Ilagay mo dito sa butas sa kamay ko ang daliri mo. Hawakan mo ang sugat sa tagiliran ko.”

Napasigaw si Tomas, “Ikaw nga si Jesus – Diyos ko! Panginoon ko!” Pagkatapos sinabi ni Jesus, “Pagpapalain ko lalo na ang mga hindi nakakita pero naniniwala pa rin!”

Di nagtagal, nakasamang kumain ni Jesus ang kanyang mga tagasunod. Sinabi niya, “Nagbautismo si Juan sa tubig, ngunit makaraan ang ilang araw babautismuhan naman kayo sa Espiritu ng Diyos. Ito ang magbibigay sa inyo ng kapangyarihang mamuhay ayon sa kalooban ko at upang maibalita n’yo sa buong mundo ang tungkol sa akin.” Iniutos ni Jesus sa kanyang mga tagasunod, “Ibinigay na sa akin ang lahat ng awtoridad sa langit at sa lupa. Kaya, Puntahan n’yo ang mga tao at gawin n’yong tagasunod ko ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan n’yo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan n’yo silang sumunod sa lahat ng mga utos na ibinigay ko sa inyo. At makasisiguro kayo dito: palagi n’yo akong kasama, hanggang sa katapusan.” Habang nakatingin sila kay Jesus, umakyat na si Jesus pabalik sa langit, natabingan ng mga ulap, at di na nila nakita. (Huminto sandali…)

~ 75 ~

Pagkatapos ng ilang linggo, may 120 tagasunod ni Jesus (kasama ang mga apostol) ang nagtipon sa Jerusalem para manalangin, tulad ng lagi nilang ginagawa nang sama-sama.

Habang sila’y nananalangin, bigla na lang may dumagundong, parang isang malakas na hangin at kulog, sa bahay na pinagtitipunan nila. Bawat isa sa kanila ay napuno ng Espiritu ng Diyos at nagsimulang magsalita sa mga wikang hindi naman nila nakasanayan! Lumabas sila sa kalye at nagsimulang ibalita ang lahat ng nakita nilang ginawa ni Jesus. Narinig ang malakas na tunog na ito sa buong siyudad, at dumagsa ang maraming tao sa labas ng bahay para makita kung ano ang nangyayari. Sa mga panahong iyon, maraming Judio na galing pa sa iba’t ibang bansa ang nasa Jerusalem para sa pista na tinatawag na Pentecostes. Nang marinig ng mga tao na nagsasalita ang mga tagasunod ni Jesus, nagtaka sila, “Paano nangyari ‘to? Mga taga-Galilea sila, pero paanong nakapagsalita sila sa sarili nating wika?”

Nagsalita si Pedro, isa sa mga tagasunod ni Jesus, at ipinaliwanag sa mga tao kung ano ang nangyayari, “Katuparan ito ng sinabi ng Diyos sa mga propeta. Nasaksihan naming nabuhay si Jesus mula sa mga patay at siya ang tunay Ipinangakong Tagapagligtas!” Sinabi pa niya sa mga tao, “Bawat isa sa inyo ay dapat tumalikod na sa inyong mga kasalanan at magsimulang lumapit sa Diyos. Kay Jesus n’yo lang matatagpuan ang kapatawaran – siya ang panghuli at tanging sapat na handog para sa kasalanan ng lahat ng tao. Ito ang bagong tipan ng Diyos na inaalok hindi lamang sa mga Judio, kundi sa lahat ng gustong mapabilang sa pamilya ng Diyos.” Nang araw ding iyon, libu-libo ang naniwala sa sinabi ni Pedro, nagsisi sila at nagtiwala kay Jesus. Tumalikod sila sa mga kasalanan nila para sumunod kay Jesus at mamuhay sa paraang gusto ng Diyos. Binautismuhan sila at naging kabilang sa pamilya ng Diyos.

~ 76 ~

Bilang isang pamilya, inilalaan ng mga tagasunod ni Jesus ang kanilang buhay para sa Diyos at sa isa’t isa. Nagtutulungan sila at magkakasamang nakikipag-usap sa Diyos, sama-samang nag-aaral kung paano mamuhay sa paraang gusto ng Diyos. Masayang-masaya nilang ginagawa ang mga ito. Araw-araw, magkakasama silang kumakain. Ito ang simula ng tinatawag ng Biblia na “iglesia” (church), na sa araw-araw ay idinaragdag ng Diyos sa kanila ang mga naliligtas.

Pagkuwentuhan…Ipakuwento…Pag-usapan…
“Ibinigay na sa akin ang lahat ng awtoridad sa langit at sa lupa. Kaya, puntahan n’yo ang lahat ng tao sa mundo at gawin n’yong tagasunod ko ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan n’yo ang mga bagong tagasunod na ito sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan n’yo silang sumunod sa lahat ng mga utos na ibinigay ko sa inyo. At makasisiguro kayo dito: palagi n’yo akong kasama, hanggang sa katapusan ng lahat.” 1. Ano ang misyong ibinigay ni Jesus sa kanyang mga tagasunod? Gumawa ng iba pang mga tagasunod ni Jesus…bautismuhan sila… 2. Ano ang isang tagasunod (disciple)? Paano ka makagagawa ng iba pang mga tagasunod ni Jesus? 3. Sa misyong ibinigay ni Jesus, bakit mahalagang malamang na nakay Jesus na ang LAHAT ng awtoridad? May awtoridad siyang iutos sa atin ang misyon…May awtoridad siyang tiyaking matatapos ang misyon…Ang mga tagasunod niya ay gagawa pa ng iba pang mga tagasunod ayon sa kanyang awtoridad at kapangyarihan. 4. Ano sa tingin n’yo ang implikasyon ng salitang “PUNTAHAN N’YO…” at “GUMAWA KAYO” ng iba pang mga tagasunod? “Puntahan” – may intensiyon, may pagsulong, may pagbabagong gagawin… ”Gumawa” – may proseso, hindi biglaan…Ang utos ba na ito ay para rin sa atin ngayon? 5. Ano ang kaibahan ng isang taong naniniwala sa Diyos sa isang tagasunod ni Jesus? 6. Ano ang dapat na magbago o mag-iba sa paraan ng pamumuhay mo kung ganito pala ang utos sa atin ni Jesus? Kung tayo’y tagasunod, gagawa din tayo ng iba pang mga tagasunod ni Jesus…Sino ngayon ang isang tao na tinutulungan mo para maging tagasunod din ni Jesus? 7. Ano ang pumipigil sa iyo para maging isang tagasunod ni Jesus? 8. Ano ang nakikita mong sinasabi ni Jesus dito tungkol sa mga tagasunod at sa pagpapabautismo?

~ 77 ~

9. Sino ang dapat bautismuhan? Ano ang layunin ng pagpapabautismo? Nabautismuhan ka na ba? Ano pa ang humahadlang sa iyo para makasunod sa utos ni Jesus na magpabautismo? 10. Sa Kuwento, libu-libo ang nagsisi at nagtiwala kay Jesus. Ano ang pinagsisihan nila at saan sila lumalapit? Buhay na nakalaan para sa sarili, na para bang sila ang sarili nilang Diyos…lumalapit sila sa Diyos sa pananampalataya – isinusuko ang kanilang buhay kay Jesus bilang Panginoon ng lahat. 11. Ano ang resulta ng kanilang pagsisisi? Ano ang nag-iba sa paraan ng pamumuhay nila? Tumalikod na sila sa dating paraan ng kanilang pamumuhay at nagsimulang mamuhay ayon sa paraang gusto ni Jesus. 12. Ano ang natutunan natin tungkol sa Espiritu dito sa Kuwento? Sinabi ni Jesus na darating ang Espiritu at maninirahan sa puso natin…Sa ilang paraan tulad ng sa Hardin ng Eden (naibalik ang pagiging malapit sa Diyos), sa ilang paraan mas maganda pa nga…ang Diyos, sa pamamagitan ng Espiritu niya, ay nakatira ngayon sa loob ng kanyang mga anak! Nangyayari na ngayon ang pagbabago at pagpapanumbalik sa orihinal na intensiyon ng Diyos sa tao…Ang Espiritu ang nagbigay kapangyarihan sa pagbabahagi nila ng mabuting balita ni Jesus. Gawa ng Espiritu ang katapangan nila at ang pagbabago sa puso ng mga tao. 13. Nararamdaman mo ba (kahit unti-unti pa lang) na ang Espiritu ng Diyos ay nakatira sa loob mo? 14. Paano unti-unting binabago ng Espiritu ang buhay mo ngayon? 15. Pag-akyat ni Jesus sa langit, ano ang nadatnang ginagawa ng mga tagasunod niya? Naghintay sila sa ipinangako ni Jesus na kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu…Naghintay sila sa panalangin. Yun ang bahagi nila – maghintay sa kapangyarihan ng Diyos…Nakinig at nakipag-usap sa Diyos hanggang dumating ang Espiritu.

PAGSASABUHAY
Bagamat kasama na sa usapan ang mga tanong kung paano isasabuhay, ang mga ito ay karagdagang puwedeng pag-usapan ng grupo: 1. Kung totoo ang kuwentong ito, anu-ano ang dapat na magbago sa buhay mo? 2. Anu-ano ang dapat magbago sa relasyon mo sa Diyos? 3. Anu-ano ang dapat magbago sa relasyon mo sa pamilya mo at sa ibang tao?

IPABASA PAG-UWI
 Gawa 1-2

~ 78 ~

WEEK 9: Living by the Spirit’s Power
PARA SA TRAINER
Ito ang mga pangunahing ideya o mga katotohanang inaasahan nating lalabas sa kuwentuhan: 1. Mga disiplinang espirituwal (spiritual disciplines) – pagpapasakop sa Espiritu, pakikipagusap sa Diyos, pakikinig sa Diyos, pagbibigay, atbp.) 2. Pagbabago ng buhay – bunga ng Espiritu. 3. Ang Mabuting Balita (gospel) sa mga ordinaryong gawain sa araw-araw – pagkilos ng Espiritu sa pang-araw-araw na gawain. 4. Buhay sa loob ng pamilya ng Diyos at paglilingkod gamit ang mga espirituwal na kaloob.

IPAALALA SA GRUPO
Ipaalala ang mga ito para maging maganda at makabuluhan ang kuwentuhan. 1. Nandito tayo para matuto at magbago; hindi lang basta kuwentuhan, kundi naisin ding mapalapit sa isa’t isa para tumibay ang samahan. 2. Magkaroon ng kasiyahan, maging tuluy-tuloy ang kuwentuhan at makibahagi lahat. 3. Tanggapin ang anumang hamon (challenge) mula sa kaninuman sa grupo, magtanong at mag-isip. 4. Maging totoo at ipahayag ang nararamdaman; bawat personal na bagay na pag-usapan ay confidential at di dapat ibahagi sa iba. 5. Hangga’t maaari sa pagsagot sa mga tanong, subukang galing din ang sagot sa mga kuwentong narinig ninyo. Lahat naman ng kailangan nating matutunan sa Diyos at sa tao ay makikita sa Kuwentong ito.

BALIK-TANAW
Alalahanin ang kuwento noong nakaraang linggo. 1. Anu-ano ang natatandaan ninyo sa kuwento natin noong nakaraang linggo? 2. Paano nangusap ang Diyos sa inyo nitong mga nakaraang araw na may kinalaman sa mga napagkuwentuhan natin?

~ 79 ~

SCENE 17 ~ ANG PAMUMUHAY NG IGLESIA Ikuwento…(Galing sa Gawa 2; 4; 9:31; 1 Corinto 16; 2 Corinto 8)
Sa Araw ng Pentecostes, sa araw na bumaba ang Espiritu at pinuspos ang lahat ng mga tagasunod ni Jesus ang pasimula ng isang bagong pamilya na binubuo ng Diyos, ang Iglesia (Church).

Ang mga bagong tagasunod ni Jesus ay nagsasama-sama para makipag-usap sa Diyos sa panalangin at nagkakaisa ang puso’t isip nila sa pagbabahagi ng mga bagay na meron sila. Ibinebenta nila ang mga ari-arian nila at hindi itinuturing na pag-aari nila ang mga ito. Walang mahirap sa kanila, dahil nagtutulung-tulungan sila kung may mangailangan man. Sama-sama silang kumakain sa bahay-bahay para alalahanin ang ginawa ni Jesus para sa kanila, nagkakasiyahan, nagpupuri sa Diyos at kinatutuwaan din sila ng mga tao. Matapang nilang ibinalita ang muling pagkabuhay ni Jesus, at lubos silang pinagpapala ng Diyos. Araw-araw ay dinaragdag ng Diyos sa bilang nila ang mga naliligtas. Gumagawa ang mga apostol ng maraming himala sa harap ng mga tao. Namamangha ang mga tao sa nakikita nila. Regular na nagtitipun-tipon ang mga mananampalataya sa may Templo at inilalaan ang oras at sarili nila sa pagtuturo ng mga apostol tungkol sa Salita ng Diyos. Habang ginagabayan ng Espiritu, lumago ang iglesia sa Jerusalem at kumalat sa buong bansa at mga katabing bansa habang masipag na ibinubuhos ng mga tagasunod ni Jesus ang kanilang buhay para sa pagkalat ng Mabuting Balita. Patuloy nilang ikinuwento sa iba kung ano ang ginawa ni Jesus – ang kanyang kamatayan, muling pagkabuhay, at ang bagong buhay para sa lahat ng magtitiwala sa kanya. Naging mapagbigay sila sa iba, handang magsakripisyo para sa mga nangangailangan. Sa pamamagitan nito, malinaw nilang naipakita at naipadama sa mga tao ang dakilang kahabagan at pagiging mapagbigay din ng Diyos.

~ 80 ~

Lalo pang lumakas ang loob ng mga mananampalataya nang makatanggap sila ng sulat galing sa isa sa mga apostol na si Pablo, “Gusto kong malaman n’yo, mga minamahal na kapatid kay Cristo, kung ano ang mabuting ginawa ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Ang dami nilang dinaranas na pagsubok, at marami sa kanila ay naghihirap. Pero sa kabila noon, punungpuno ng kagalakan ang puso nila, at nag-umapaw ito sa mga sagana nilang ipinagkaloob. “Masasabi ko sa inyong nagbigay sila hindi lang sa abot ng kanilang makakaya, pero higit pa. At sariling kusa nila iyon, walang pumilit sa kanila. Sila pa nga ang paulit-ulit na nakikiusap sa amin na ‘wag ipagkait sa kanila ang pribilehiyong makibahagi sa pagbibigay para sa mga kapatid nating nasa Jerusalem. Higit pa ang ginawa nila sa inaasahan namin, dahil una na nilang inilaan ang buhay nila para sa Panginoon at sa amin din, tulad ng nais ng Diyos na gawin nila.” Sa isang sulat pa niya, itinuro ni Pablo sa mga mananampalataya, “Dapat n’yong sundin ang tulad ng ibinilin ko sa mga iglesia sa Galatia. Sa unang araw ng bawat linggo, bawat isa sa inyo ay magtabi ng bahagi ng perang kinikita n’yo. ‘Wag n’yo nang hintayin ang pagdating ko, at saka pa lang kayo mangongolekta.” Sa ganitong paraan, nagpatuloy sa paglago ang Iglesia at naging pagpapala sa isa’t isa habang nakasuporta silang lahat sa patuloy na paglaganap ng Mabuting Balita. Nangyayari ito habang ginagabayan at pinalalakas sila ng Banal na Espiritung naninirahan sa bawat isa sa kanila, at siyang nagtuturo sa kanila kung ano ang mga dapat nilang paniwalaan at gawin sa buhay.

Pagkuwentuhan…Ipakuwento…Pag-usapan…
1. Paano n’yo nakita ang bagong buhay sa mga tagasunod ni Jesus? Anu-ano ang mga nakita n’yong patuloy nilang ginagawa? Panalangin…pagbabahagi ng pagaari…pagbebenta ng mga ari-arian para pondohan ang misyon nila…sama-samang kumakain…nagtuturo, nakikinig at nag-aaral ng Salita ng Diyos…nagbibigay sa gawain ng Panginoon…nagsasakripisyo…nagdiriwang ng Banal na Hapunan (communion)…handang maglingkod… 2. Saan-saan mo nakitang ipinamumuhay nila ang mga gawaing paulit-ulit nilang gustong ginagawa na may intensiyong mapalapit sa Diyos, sa isa’t isa, at maikalat ang Mabuting Balita? a. Pakikinig?

~ 81 ~

b. Pagkain? c. Pagdiriwang? d. Pagpapala? e. Pagkukuwentuhan? Masayang-masaya nilang ginagawa ang mga ito! 3. Anu-anong bahagi ng kuwentong ito ang totoong nakikita ngayon sa buhay mo? 4. Anu-anong bahagi ng kuwentong ito ang gusto mong hilingin sa Diyos na magkatotoo din at makita sa buhay mo? 5. Ano sa tingin mo ang dahilan bakit hindi tulad nito ang nangyayari sa buhay mo? Hindi pagtitiwala sa Espiritu…hindi hinahayaang manguna ang Espiritu!

SCENE 18 ~ ANG PAKIKIPAGLABAN SA KASALANAN Ikuwento…(Galing sa 1 Corinto)
Heto pa ang isang kuwento tungkol sa Iglesia… Ilang taon ang nakalipas at nagsimulang magkaroon ng iba’t ibang problema ang mga mananampalataya. Hindi na sila namumuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu, nagiging katulad na sila ng mga tao sa paligid nila. Ang Corinto ay isang siyudad na daungan ng mga barko, at kasama ng kanilang maunlad na ekonomiya at edukasyon ay ang mga gawain nilang puno ng mga imoralidad. Kung ano ang problema sa siyudad na ito, iyon din ang naging problema sa iglesia na nasa Corinto. Nag-aaway sila at nagkakahati-hati, at ilan pa sa mga lider nila ang nagsisimulang itaas ang sarili nila kaysa sa iba. Ang iba ay nagdedemandahan pa sa korte. Marami ring naging pag-aaway sa kanila kung sino ang may pinakamagaling na espirituwal na kaloob. Higit pa doon, nagsisimula ding magpangkat-pangkat ang mga taga-sunod ni Jesus doon base sa kung sino ang mas magaling magturo sa kanila. Nagtatalo rin sila kung totoo nga bang nabuhay muli si Jesus o hindi.

~ 82 ~

Mayroong ilan sa kanila ang nakikisalo sa Banal na Hapunan, sobra-sobra ang kinakain at iniinom kaya ang iba sa kanila ay nalalasing na at ang iba naman ay naubusan ng pagkain. Naging malaking problema rin sa iglesiang iyon ang kahalayan at sekswal na imoralidad. Nabalita pang may isang lalaking nakikipagrelasyon sa asawa ng tatay niya (stepmother) at wala ni isa man sa kanila ang may ginagawang aksiyon tungkol doon! Sumulat si Apostol Pablo sa kanila at sinabing, “Bawat isa sa inyo ang sabi, ‘Kay Pablo ako,’ o ‘Kay Apollos ako,’ o ‘Kay Pedro ako,’ o ‘Kay Jesus ako.’” Pero sabi ni Pablo sa kanila, “Lahat naman ng bagay ay sa inyo…kay Jesus kayo, at si Jesus ay sa Diyos. Ang mga pastor sa inyo ay di dapat mag-isip na nakahihigit sila dahil nangunguna sila sa mga tao, sa halip, isipin nating lahat na tayo’y mga alipin ni Jesus.”

Pagkuwentuhan…Ipakuwento…Pag-usapan…
1. Ano nang nangyayari dito? Bakit nagkaganito? Bakit ang laki ng pagkakaiba sa buhay ng mga mananampalataya noong una kung ikukumpara sa nangyari sa Corinto? Isinulat ni Apostol Pablo sa isa pang iglesia sa Galacia, na malapit sa Corinto, para paalalahanan sila kung paano maiiwasan ang mga ganitong pangyayari sa iglesia… Basahin ang Galacia 5:16-25 – “Ipinako na ng mga nakay Cristo ang pagnanasa at masasamang hangarin ng kanilang laman [o makasalanang pagkatao] doon sa krus. At dahil nga namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay nito [sa lahat ng bahagi ng buhay natin!]” (5:24-25). 2. Paano mo iuugnay ang mga sinabi ni Pablo dito sa dalawang kuwentong narinig natin ngayon tungkol sa iglesia? 3. Ano ang napansin mong mga pagkakaiba ng dalawang listahang ipinakita ni Pablo [gawa ng laman at bunga ng Espiritu]? a. Ang mga nasa ng laman [makasalanang pagkatao] ay nagdudulot ng mga damdamin at gawaing nakakasira ng relasyon sa iba. b. Ang bunga ng Espiritu ay parehong panloob at panlabas – mula sa pusong binago ng Diyos at nakikita sa ginagawa sa araw-araw. c. Salamin ito ng katangian ng Diyos…Nagmamahal tayo dahil ang Diyos ay pagibig…Nagiging matiyaga at mapagpasensiya tayo kasi ganoon din ang Diyos. 4. Anu-ano ang nakikita n’yong magkaibang resulta ng ganitong dalawang klaseng pamumuhay? 5. Paano ka magsisimulang mapangunahan ng Espiritu? Paano ka naman mananatili sa ganitong klaseng buhay?

~ 83 ~

6. Isalarawan ang klase ng buhay na hindi pinangungunahan ng Espiritu at nagsisikap na mabigyang lugod ang Diyos sa sariling paraan? 7. Ano ang natatanging pag-asa natin para hindi tayo matulad sa nangyari sa iglesia sa Corinto…o tuluyang maging tulad ng mga tao sa mundong namumuhay ayon sa nasa ng laman (o makasalanang pagkatao)? Mamuhay sa patnubay ng Espiritu sa lahat ng bahagi ng buhay! Basahin ang Roma 12:1-2 – “Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsambaa ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos; kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban niya.”

PAGSASABUHAY
Bagamat kasama na sa usapan ang mga tanong kung paano isasabuhay, ang mga ito ay karagdagang puwedeng pag-usapan ng grupo: 1. Kung totoo ang kuwentong ito, anu-ano ang dapat na magbago sa buhay mo? 2. Anu-ano ang dapat magbago sa relasyon mo sa Diyos? 3. Anu-ano ang dapat magbago sa relasyon mo sa pamilya mo at sa ibang tao?

IPABASA PAG-UWI
 Roma 8  Galacia 5

~ 84 ~

WEEK 10: Life to the End
PARA SA TRAINER
Ito ang mga pangunahing ideya o mga katotohanang inaasahan nating lalabas sa kuwentuhan: 1. May kasamang pag-uusig ang pagsunod kay Jesus. 2. Darating ang araw na bawat bansa, bawat lahi ay magbabalik-loob sa Diyos. 3. Ang iglesia ay binubuo ng mga taong gumagawa para tulungan ang ibang tao sa iba’t ibang bansa na mapanumbalik sa Diyos. 4. Malapit na ang pagbabalik ni Jesus. 5. Ipapanumbalik ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha sa kanyang orihinal na plano/disenyo para rito.

IPAALALA SA GRUPO
Ipaalala ang mga ito para maging maganda at makabuluhan ang kuwentuhan. 1. Nandito tayo para matuto at magbago; hindi lang basta kuwentuhan, kundi naisin ding mapalapit sa isa’t isa para tumibay ang samahan. 2. Magkaroon ng kasiyahan, maging tuluy-tuloy ang kuwentuhan at makibahagi lahat. 3. Tanggapin ang anumang hamon (challenge) mula sa kaninuman sa grupo, magtanong at mag-isip. 4. Maging totoo at ipahayag ang nararamdaman; bawat personal na bagay na pag-usapan ay confidential at di dapat ibahagi sa iba. 5. Hangga’t maaari sa pagsagot sa mga tanong, subukang galing din ang sagot sa mga kuwentong narinig ninyo. Lahat naman ng kailangan nating matutunan sa Diyos at sa tao ay makikita sa Kuwentong ito.

BALIK-TANAW
Alalahanin ang kuwento noong nakaraang linggo. 1. Anu-ano ang natatandaan ninyo sa kuwento natin noong nakaraang linggo? 2. Paano nangusap ang Diyos sa inyo nitong mga nakaraang araw na may kinalaman sa mga napagkuwentuhan natin?

~ 85 ~

SCENE 19 ~ ANG KATAPUSAN Ikuwento…(Galing sa Mateo 13:24-30, 36-42; 22:13; 24:14; 28:18; Juan 15:20; 16:33; 1 Tesalonica 4:135:11; Santiago 1:12; Pahayag 2:10; 20:10, 21:1-22:21)

Sa loob ng halos 2,000 taon, patuloy ang pagkalat ng Mabuting Balita tungkol kay Jesus at ang paglago at paglaki ng kanyang Iglesia. Sinabi ni Jesus na babalik siya sa katapusan ng mundo, pero hanggang ngayon ay hindi pa nangyayari iyon. Habang hinihintay natin ang pagbabalik ni Jesus, tayong mga tagasunod niya ay dapat patuloy na mamuhay nang may kabanalan at nakalulugod sa Diyos. Nang nandito pa si Jesus sa mundo, sinabi niya, "Ang Mabuting Balita ng Kaharian ng Diyos ay maipapangaral sa buong mundo. Kapag nakarating na ito sa bawat lahi at bawat lipi, darating na ang katapusan." Marami pang lahi at lipi sa bansa natin at sa iba't ibang bansa ang hindi pa nakakarinig tungkol kay Jesus. Bago siya bumalik sa langit, ipinagkatiwala ni Jesus sa mga tagasunod niya ang tungkuling dalhin ang Mabuting Balita sa mga taong hindi pa nakakarinig nito. Sabi niya, "Puntahan n'yo ang lahat ng lahi at lipi at gawin silang mga tagasunod ko! Ngayon na ang panahon ng anihan!" Sinabi din ni Jesus, "Ang isang alipin ay hindi nakahihigit sa kanyang panginoon. Pahihirapan kayo at papatayin dahil sa akin. Sa mundong ito marami kayong haharaping kaguluhan, kaya magpakatatag kayo. Nagapi ko na si Satanas! Manatili kayong tapat hanggang sa katapusan, at kayo'y maliligtas. "Sa katapusan ng mundo, lahat ng mga taong kabilang sa diyablo ay titipunin at itatapon sa naglalagablab na apoy, kung saan naroon ang matinding pagtangis at pagngangalit ng ngipin. Pagkatapos, lahat ng mga matuwid ay magliliwanag na parang araw sa Kaharian ng kanilang Ama." Pagbalik ni Jesus sa langit, sinabi niyang babalik siya sa mundo sa paraang tulad din ng kanyang pag-alis - kitang-kita ng lahat mula sa ulap. Nangako din siyang sa kanyang pagbabalik, lahat ng mga tagasunod ni Jesus na namatay na ay babangon mula sa mga patay at sasalubungin siya sa ulap.

~ 86 ~

Ang mga tagasunod ni Jesus na buhay pa sa mga oras na iyon ay dadalhing kasama nila sa ulap. Lahat ng mga tagasunod ni Jesus ay makakasama niya magpakailanman.

Ibibigay sa mga tagasunod niya ang korona ng buhay. Hindi na nila mararanasan ang ikalawang kamatayan, ang kaparusahan sa impiyerno. Sa halip, mabubuhay sila magpakailanman kasama ang Diyos at may naguumapaw na kagalakan. Ngunit ang lahat ng hindi kumilala kay Jesus ay hahatulan ng Diyos at itatapon sa impiyerno para magdusa magpakailanman. Sa impiyerno, walang tigil ang pagtangis nila doon at pagngangalit ng ngipin nila sa tindi ng hirap na mararanasan nila. Susunugin sila ng apoy na hindi namamatay at kakainin ng mga uod na hindi namamatay. Tuluyan na ring wawasakin ni Jesus si Satanas at ang kaharian nito at itatapon siya kasama ng kanyang mga demonyo sa lawa ng apoy kung saan siya susunugin magpakailanman. Pati ang kamatayan ay itatapon sa lawa ng apoy sa impiyerno. Gagawa si Jesus ng Bagong Langit at Bagong Mundo. Ang buong nilikha ng Diyos ay magiging perpekto ulit, tulad ng orihinal na disenyo ng Diyos noon bago magkasala sina Adan at Eba.

At si Jesus ay maghahari magpakailanman. Papahiran niya ang bawat luha sa ating mga mata at wala nang kamatayan, wala nang paghihirap, wala nang iyakan, wala nang kasamaan, wala nang sakit. Mamamahala siya sa kanyang Kaharian na may kapayapaan at katarungan, at makakasama siya ng kanyang mga tagasunod magpakailanman.

Pagkuwentuhan…Ipakuwento…Pag-usapan…
1. Habang pinapakinggan n’yo ang kuwentong ito, anu-ano ang naalala n’yo sa kabuuan ng Kuwentong narinig na natin noong mga nakaraang linggo? Ang hardin…kung paano ang simula ng lahat ng bagay… Ang Diyos na kasama ng tao, may mabuting kalagayan, maayos na relasyon…Walang kamatayan, disenyo ng Diyos sa tao na mabuhay nang walang hanggan…Lahat ng bagay naibalik sa orihinal na intensiyon ng Diyos! 2. Ano ang nakita nating nasira sa mga unang bahagi ng Kuwento na ngayon ay naipanumbalik na? Sino ang may gawa nito? Relasyon ng Diyos at tao, ng tao sa kapwa-

~ 87 ~

tao…kalikasan…buhay…lahat-lahat! Si Jesus ang may gawa kung bakit nagbago ang lahat. Tandaang siya ang Panginoon ng buong nilikha, Panginoon ng lahat ng mga tao, Panginoon ng lahat ng bagay! 3. Ano ang nararamdaman mo nang malaman mo (kung ikaw ay nakay Cristo – tagasunod niya) na mabubuhay ka nang magpakailanman?! 4. Sa kuwentong ito, nakita nating LAHAT ng mga bansa ay namumuhay na magkakasama at may mabuting kalagayan at walang katapusang sumasamba sa Diyos…Ano ang ipinapakita nito sa atin kung ano ang ginagawa ng Diyos ngayon sa kanyang mga anak – sa mga tagasunod ni Jesus? Paano tayo dapat mamuhay kung ganito ang nangyayari at mangyayari? Kung nilikha ng Diyos ang lahat na mabuti at ipinapanumbalik ang lahat ng mga bagay sa ganoong kundisyon, hindi maaaring mamuhay tayo na nakasalungat sa kanyang maganda at perpektong plano. Tayo rin dapat ay maging kasangkapan ng Diyos para maipanumbalik ang lahat sa mabuting relasyon sa kanya. 5. Sinu-sino ang mga tinutukoy sa kuwentong ito na siyang magmamana ng buhay na walang hanggan at malapit sa Diyos? Sinumang hinayaan siyang talunin ang kasalanan at pagkamakasarili sa puso nila… Ano ang reaksiyon n’yo dito? 6. Ano ang sinasabi sa kuwento na hindi lang itong buhay na walang hanggan at malapit sa Diyos ang posibleng maging sapiting walang-hanggang katapusan ng mga tao? 7. Anu-ano ang naiisip mo o nararamdaman mo sa sinasabi dito ni Jesus? 8. Ano ang sinasabi sa kuwento ngayon na isang dahilan kung bakit hindi pa bumabalik ang Panginoong Jesus? Ano ang sinasabi niya sa atin ngayon na gawin natin bilang tugon? Basahin ang 2 Corinto 5:18-20: “Ang lahat ng ito’y gawa ng Diyos na nagpanumbalik sa atin sa kanya sa pamamagitan ni Cristo. At ibinigay niya sa amin ang tungkuling papanumbalikin ang mga tao sa kanya. At ito ang aming ibinabalita: Pinapanumbalik ng Diyos ang mga tao sa kanya sa pamamagitan ni Cristo, at hindi na ibinibilang laban sa kanila ang kanilang mga kasalanan. At kami ang pinagkatiwalaan na magpahayag ng mensaheng ito. Kaya nga, mga sugo kami ni Cristo, at sa pamamagitan namin, nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik na kayo sa kanya.” 9. Ano ang itinuturo ng talatang ito mula sa Biblia tungkol sa tungkulin natin sa planong ito ng Diyos na ipanumbalik sa kanya ang lahat?

~ 88 ~

PAGSASABUHAY
Bagamat kasama na sa usapan ang mga tanong kung paano isasabuhay, ang mga ito ay karagdagang puwedeng pag-usapan ng grupo: 1. Kung totoo ang mga napag-usapan natin, paano ito dapat makaapekto sa buhay mo? 2. Sa kabila ng mga mahahalagang desisyon o sitwasyong kinakaharap mo, ano ang nararamdaman mo ngayon tungkol sa buhay mo ngayong alam mo kung saan patungo ang Kuwentong ito? Nagbibigay ba ito sa iyo ng pag-asa? 3. Anong bahagi ng pagsasanay o pag-aaral na ito ang may malaking epekto sa buhay mo? 4. Paano mo gagawing prayoridad sa buhay ang disciple-making o pagtulong sa ibang tao na maging tagasunod din ni Jesus na tutulong din sa iba na maging tagasunod din ni Jesus? 5. Kung seseryosohin talaga natin ang pagiging aktibong disciple-makers, paano ito sa tingin mo makakaapekto sa pamilya natin, sa paligid natin, at sa bayan natin? 6. Paano kita maipapanalangin ngayon?

IPABASA PAG-UWI
 Pahayag 21-22  Hebreo 12:18-29

~ 89 ~

WEEK 11: Forsaking Idols and Following Jesus
TANDAAN NG LIDER
Ito ang mga pangunahing ideya o mga katotohanang gusto nating lumabas sa pagkukuwentuhan: 1. Kung magiging tagasunod ni Jesus, kailangang iwanan ang lahat o ituring si Jesus na higit na mainam at dapat pahalagahan at ibigin nang higit sa lahat ng bagay. 2. Ang pagpapahalaga sa buhay at sa kayamanan ang ilan sa mga nakahahadlang sa tao na makasunod kay Jesus, makapasok sa kaharian ng Diyos at magkaroon ng buhay na walang hanggan. 3. Ang pagtalikod sa mga diyos-diyosan at ang kaligtasan ay imposible sa tao ngunit ito ay posible sa Diyos. 4. Higit na gantimpala ang ipinangakong ibibigay ng Diyos sa sinumang handang tumalikod sa anumang makakahadlang sa pagsunod kay Jesus.

PANIMULA
1. Sa mga nagdaang mga pagkukuwentuhan, paano mo mas nakilala si Jesus? 2. Sa kabila ng mga katotohanang iyan tungkol kay Jesus, bakit sa tingin mo ang hirap sa maraming tao ang magpasyang lubos na sumunod kay Jesus?

SCENE 20 ~ SI JESUS AT ANG LALAKING MAYAMAN Ikuwento…(Galing sa Marcos 8, 10)
Isang araw, tinawag ni Jesus ang mga tao kasama ang mga tagasunod niya na lumapit sa kanya. Sinabi niya sa kanila, “Ang sinumang gustong sumunod sa akin ay kailangang talikuran niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus (maghirap at mamatay) alang-alang sa pagsunod sa akin. Ang taong mas pinahahalagahan ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nais ialay ang kanyang buhay alang-alang sa akin at sa aking salita ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasakanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa?”

~ 90 ~

Pagkalipas ng ilang araw, nang paalis na si Jesus ay may isang lalaking mayaman ang humabol sa kanya at lumuhod. Nagtanong siya, “Mabuting Guro, ano po ba ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan?” Sumagot si Jesus, “Alam mo ang sinasabi ng Kautusan, ‘Huwag kang papatay, huwag mong pagnanasahan ang asawa ng iba, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling, huwag kang mandadaya, at igalang mo ang nanay at tatay mo.’” Sumagot ang lalaki, “Guro, sinunod ko po ang lahat ng iyan mula pagkabata.”

Nahabag si Jesus sa kanya, tiningnan siya at sinabi, “Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Umuwi ka at ipagbili mo lahat ng pag-aari mo, at ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin.” Nalungkot ang lalaki nang marinig ito, dahil napakayaman niya. Umalis siya at hindi sumunod kay Jesus.

Pagkatapos nito, sinabi ni Jesus, “Napakahirap talagang mapabilang sa kaharian ng Diyos, lalo na ang mga mayayamang pera ang ginagawang diyos. Mas madali pa kaysa sa kanila ang isang kamelyo na makapasok sa butas ng karayom.” Nagtaka ang mga tagasunod niya kaya nagtanong sila, “Kung gayon po, sino na lang ang maliligtas?”

Sagot ni Jesus, “Imposible ito sa tao, pero hindi sa Diyos, dahil lahat ay posible sa Diyos.”

~ 91 ~

Sabi ni Pedro, “Paano naman po kami? Iniwan namin ang lahat para makasunod kami sa iyo.”

Sumagot si Jesus, “Sinasabi ko sa inyo ang totoo, lahat ng nag-iwan ng bahay, mga kapatid, mga magulang, mga anak, o mga lupa dahil sa akin at sa Magandang Balita ay tatanggap sa panahong ito ng isandaang beses na mas marami pa kaysa sa kanyang mga iniwan - kasama na ang mga pag-uusig. At tatanggap din siya ng buhay na walang hanggan sa darating na panahon. Maraming dakila ngayon na magiging hamak, at maraming hamak ngayon na magiging dakila.”

Pagkuwentuhan…Ipakuwento…Pag-usapan…
1. Ayon kay Jesus, paanong ang isang tao ay magiging tagasunod niya at magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Iwanan ang lahat, itakwil ang sariling makasalanan, at pasanin ang krus. 2. Ano ang ibig sabihin ng ‘pasanin ang krus’? Sa kuwento nang ipako si Jesus sa krus, paano mo mas nalaman ang kahulugan ng ‘krus’? Kahandaang itakwil ang buhay hanggang kamatayan, ang sariling ambisyon, at ang sariling reputasyon alang-alang sa pagsunod kay Jesus. 3. Ano ang tanong ng lalaking mayaman kay Jesus? Gaano kahalaga, sa tingin mo, ang malaman ang sagot sa tanong na ito? Paano magkaroon ng buhay na walang hanggan, higit pa sa sa tanong na kung paano yumaman o guminhawa ang buhay ngayon. 4. Ano ang naging sagot ni Jesus sa kanya? Bakit kaya ganito ang sagot niya? Ano ang gusto niyang ipakita dito? Ipagbili ang ari-arian niya at ipamigay sa mahihirap. Hindi dahil ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa at pagsunod sa utos kundi para ipakita kung ano ang problema ng puso ng lalaking mayaman, kung ano ang sinasamba niya na di niya maiwan. 5. Bakit hindi sumunod kay Jesus ang lalaking mayaman? Ano para sa kanya ang naging mas mahalaga o naging diyos-diyosan niya (idol)? Mas mahalaga sa kanya ang pera niya. Ito ang diyos-diyosan niyang di maiwan. 6. Ayon kay Jesus, tama ba ang desisyon ng lalaking mayamang ito? Ikaw naman, kung hindi ka susunod kay Jesus at hindi magpapabautismo, tama bang desisyon iyon? Maling-mali, nakapanghihinayang na nasa kanya nga ang maraming kayamanan, pero mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. 7. Ayon sa sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, ang pagsunod ba kay Jesus at pagpasok sa kaharian ng Diyos ay madali, mahirap o imposible? Kung imposible pala para sa tao ang kaligtasan, ano ang nais ng Diyos na maging tugon natin dito? Imposible sa tao, pero

~ 92 ~

posible sa Diyos. Kaya dapat sa kanya lang tayo magtiwala at sa magagawa niya hindi sa magagawa natin. 8. Malaking sakripisyo bang iwan ang lahat para makasunod kay Jesus tulad ng ginawa nila Pedro at mga kasama niya? Ano ang “encouragement” sa kanila ng Panginoon? Higit na malaki ang gantimpalang nakalaan kaysa sa mga “diyos-diyosang” itatakwil natin. 9. Sa ngayon, sino ang may mas higit na magandang kalagayan – ang lalaking mayaman na hindi sumunod kay Jesus dahil sa kanyang pagyakap sa kayamanan o ang mga tagasunod niya na iniwan kahit ang kayamanan at sariling pangarap sa buhay sa pagsunod sa kanya? 10. Ano ngayon ang nais mong maging kalagayan sa buhay? Ano ang sinasabi ng Diyos na maging tugon mo?

PAGSASABUHAY
1. Alin sa mga ito ang nagiging diyos-diyosan mo (pinahahalagahan nang higit sa Diyos) at siyang nakakahadlang para lubos ka nang sumunod kay Jesus? Sa paanong paraan ito nagiging diyos-diyosan?        Pera/mga materyal na bagay Relihiyon/tradisyon Mga imahen/rebulto Sex/pleasures Trabaho/accomplishments Reputasyon Katayuan sa buhay        Pamilya/magulang/asawa/anak Mga kaibigan Boyfriend/girlfriend Influence/position Pangarap/ambisyon Control Sariling buhay

Hindi masama ang mga bagay na ito. Nagiging “idols” ito kapag inibig natin ito nang higit sa Diyos at at binabaling ang atensiyon natin at inaakalang ang mga ito ang makapagbibigay sa atin ng sapat na kaligayahan. 2. Ayon sa kuwento ngayon, paano mo maikukumpara ang kasiyahang maibibigay sa iyo ng mga bagay na nagiging diyos-diyosan mo sa kaligayahang alok ng Diyos dahil sa isang malapit na relasyon sa kanya at sa pagsunod sa Panginoong Jesus? 3. Anong hakbang ang gagawin mo para talikuran na ang mga diyos-diyosan mo? 4. Pagkatapos nito, maaaring bigyan sila ng ilang sandali para tahimik na manalangin nang personal at sabihin sa Diyos na tinatalikuran na nila ang mga diyos-diyosan nila at handang sumunod kay Jesus. Pagkatapos nila, maaari kang magwakas sa panalangin ng pagtatakwil sa mga diyos-diyosan at pagtatalaga ng buhay sa Diyos.

~ 93 ~

WEEK 12: Following Jesus in Baptism and the New Life
TANDAAN NG LIDER
Ito ang mga pangunahing ideya o mga katotohanang gusto nating lumabas sa pagkukuwentuhan: 1. Ang bautismo sa tubig ay ginagawa sa pamamagitan ng paglulubog ng babautismuhan sa tubig at pag-ahon muli nito. 2. Ang bautismo ay simbolo ng pagtalikod sa kasalanan at pagsunod kay Jesus tungo sa isang bagong buhay. 3. Ang bautismo ay hindi paraan ng kaligtasan kundi pagpapakita lamang na ang binautismuhan ay naligtas na at nakipag-isa na kay Jesus. 4. Ang bautismo ay pampublikong pagpapahayag sa mga tao na ang isang tao ay may bago nang relasyon sa Diyos – bilang anak ng Diyos, bilang tagasunod ni Jesus, at pinananahanan at ginagabayan ng Espiritu. 5. Ang bautismo ay pagsunod sa ipinag-utos ng Panginoong Jesus. 6. Ang bautismo ay pagpapahayag ng isang tagasunod ni Jesus na siya na ay kabilang sa iglesia at nakikiisa bilang miyembro ng pamilya ng Diyos. 7. Ang bautismo sa tubig ay pisikal na tanda ng espirituwal na katotohanan ng pakikipag-isa kay Jesus.
8. Ang bautismo ay nagpapaalala sa atin na hindi na tayo dapat mamuhay sa kasalanan kundi

magpatuloy sa pagsunod sa Diyos.

PANIMULA
1. Anu-ano na ang alam ninyo tungkol sa bautismo (baptism)? 2. Anu-anong tanong tungkol dito ang gusto n’yong mabigyan ng kasagutan?

SCENE 10 ~ BAUTISMO KAY JESUS Ikuwento…(Galing sa Mateo 3; Marcos 1; Lucas 3; Juan 1)
Nagpadala ang Diyos ng isang mensahero na ang pangalan ay Juan para sabihin sa mga taong maghanda sila dahil parating na ang Mesias. Si Juan ay pinsang makalawa ni Jesus, matanda lang ng anim na buwan kay Jesus.

~ 94 ~

Matapang niyang hinahamon ang mga Judio, “’Wag n’yo lang basta sabihing mahal n’yo ang Diyos – patunayan n’yo ‘to sa buhay n’yo. Tumalikod na kayo sa mga kasalanan n’yo at magbalik-loob sa Diyos!”

Nakilala siya na Juan na Tagapagbautismo dahil inilulubog niya sa tubig sa Ilog Jordan ang mga taong nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Ang bautismo ay simbolo ng paghuhugas at paglilinis sa kasalanan at pagpili sa isang bagong paraan ng pamumuhay. Nang tanungin si Juan ng mga pinunong Judio kung siya ba ang Mesias, sagot niya, “Hindi ako! Pero may isang parating na higit na dakila kaysa sa akin – ni hindi nga ako karapat-dapat magtanggal ng kanyang tsinelas o maging alipin man lang niya. Abangan n’yo ‘to…nagbabautismo ako sa tubig, pero siya’y magbabautismo sa Espiritu ng Diyos! Hindi nga nagtagal, dumating si Jesus para magpabautismo kay Juan. Nang makita siya ni Juan, sabi niya, “Ako pa nga ang dapat magpabautismo sa iyo.”

Pero sinabi ni Jesus na dapat gawin iyon bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, kaya binautismuhan na siya ni Juan sa harap ng maraming tao.

Pag-ahon ni Jesus mula sa tubig, bumaba ang Espiritu ng Diyos mula sa langit – para itong isang kalapating dumapo sa kanya. At may narinig na malakas na boses mula sa langit at nagsabi, “Ikaw ang aking Anak na minamahal. Lubos akong nasisiyahan sa iyo!”

Pagkuwentuhan…Ipakuwento…Pag-usapan…
1. Ano ang dalang mensahe ni Juan? Ipakita sa gawa ang pag-ibig sa Diyos, tumalikod sa kasalanan, lumapit sa Diyos, magpabautismo. 2. Paano niya ginagawa ang bautismo? Inilulubog sa tubig at iniaahon ulit. 3. Bakit lumalapit ang mga tao sa kanya para magpabautismo? Tanda ng pagsisisi o pagtalikod sa kasalanan at dating pamumuhay at pagpapahayag ng desisyong bumalik sa Diyos at magkaroon ng bagong buhay.

~ 95 ~

4. Sino si Jesus? Nasa kanya ang Espiritu ng Diyos, siya’y Anak ng Diyos na minamahal niya at lubos na kinasisiyahan. 5. Bakit siya nagpabautismo? Hindi dahil makasalanan siya, kundi bilang pagpapasimula ng kanyang misyong tatapusin n’ya hanggang sa kanyang kamatayan sa krus; para ipakita rin ang pakikiisa niya sa mga makasalanan. 6. Anu-ano ang natututunan mo sa kuwentong ito tungkol sa bautismo?

SCENE 16 ~ BAUTISMO SA UNANG IGLESIA Ikuwento…(Galing sa Mateo 28; Gawa 1-2)
Si Jesus ay ipinako sa krus, inilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na muli. Bago siya umakyat pabalik sa kanyang Ama sa langit, may ibinilin siyang misyong ipapaubaya niya sa kanyang mga tagasunod, "Ibinigay sa akin ng Ama ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya puntahan ninyo ang mga tao sa lahat ng bansa, ipangaral n'yo sa kanila ang Magandang Balita, at gawin ninyo silang mga tagasunod ko. Bautismuhan n'yo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At tandaan ninyo: lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo." Habang nakatingin sila kay Jesus, umakyat na si Jesus pabalik sa langit, natabingan ng mga ulap, at di na nila nakita. (Huminto sandali…)

Pagkatapos ng ilang linggo, may 120 tagasunod ni Jesus (kasama ang mga apostol) ang nagtipon sa Jerusalem para manalangin, tulad ng lagi nilang ginagawa nang sama-sama.

Habang sila’y nananalangin, bigla na lang may dumagundong, parang isang malakas na hangin at kulog, sa bahay na pinagtitipunan nila. Bawat isa sa kanila ay napuno ng Espiritu ng Diyos at nagsimulang magsalita sa mga wikang hindi naman nila nakasanayan! Lumabas sila sa kalye at nagsimulang ibalita ang lahat ng nakita nilang ginawa ni Jesus. Narinig ang malakas na tunog na ito sa buong siyudad, at dumagsa ang maraming tao sa labas ng bahay para makita kung ano ang

~ 96 ~

nangyayari. Sa mga panahong iyon, maraming Judio na galing pa sa iba’t ibang bansa ang nasa Jerusalem para sa pista na tinatawag na Pentecostes. Nang marinig ng mga tao na nagsasalita ang mga tagasunod ni Jesus, nagtaka sila, “Paano nangyari ‘to? Mga taga-Galilea sila, pero paanong nakapagsalita sila sa sarili nating wika?”

Nagsalita si Pedro, isa sa mga tagasunod ni Jesus, at ipinaliwanag sa mga tao kung ano ang nangyayari, “Katuparan ito ng sinabi ng Diyos sa mga propeta. Nasaksihan naming nabuhay si Jesus mula sa mga patay at siya ang tunay Ipinangakong Tagapagligtas!” Sinabi pa niya sa mga tao, “Bawat isa sa inyo ay dapat tumalikod na sa inyong mga kasalanan at magsimulang lumapit sa Diyos. Kay Jesus n’yo lang matatagpuan ang kapatawaran – siya ang panghuli at tanging sapat na handog para sa kasalanan ng lahat ng tao. Ito ang bagong tipan ng Diyos na inaalok hindi lamang sa mga Judio, kundi sa lahat ng gustong mapabilang sa pamilya ng Diyos.” Nang araw ding iyon, libu-libo ang naniwala sa sinabi ni Pedro, nagsisi sila at nagtiwala kay Jesus. Tumalikod sila sa mga kasalanan nila para sumunod kay Jesus at mamuhay sa paraang gusto ng Diyos. Binautismuhan sila at naging kabilang sa pamilya ng Diyos. Bilang isang pamilya, inilalaan ng mga tagasunod ni Jesus ang kanilang buhay para sa Diyos at sa isa’t isa. Nagtutulungan sila at magkakasamang nakikipag-usap sa Diyos, sama-samang nag-aaral kung paano mamuhay sa paraang gusto ng Diyos. Masayang-masaya nilang ginagawa ang mga ito. Araw-araw, magkakasama silang kumakain. Ito ang simula ng tinatawag ng Biblia na “iglesia” (church), na sa araw-araw ay idinaragdag ng Diyos sa kanila ang mga naliligtas.

~ 97 ~

Pagkuwentuhan…Ipakuwento…Pag-usapan…
1. Ano ang iniwang misyon ni Jesus sa kanyang mga tagasunod? Gawing tagasunod din ni Jesus ang mga tao - puntahan sila at ipangaral ang Magandang Balita sa kanila, bautismuhan sila, at turuang sumunod sa mga nais ng Panginoong Jesus. 2. “Bautismuhan n'yo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu.” Ano ang ibig sabihin nito? Identification - pagkakakilanlan ng mga tagasunod ni Jesus; Ama Ang Diyos ang ating Ama, tayo’y kanyang mga anak, tayo’y isang pamilya ng Diyos; Anak - Si Jesus ang ating Panginoon at tayo’y mga tagasunod at lingkod niya; Espiritu Santo - nasa atin ang Espiritu na siyang gumagabay, bumabago, at nagpapalakas sa atin para matupad ang misyong binigay sa atin ni Jesus. 3. Saan sa kuwento makikita nating sinunod at ipinamuhay ito ng mga tagasunod ni Jesus? Nananalangin sila, puspos ng Espiritu na ipinangaral nila si Jesus sa mga tao, binautismuhan nila ang mga nagsisisi, nagpatuloy sila bilang isang pamilya ng Diyos. 4. Ano ang mensahe ni Pedro sa mga tao? Ayon dito, ang kaligtasan ba ay nakasalalay sa pagpapabautismo? Kung hindi, ano ang ibig sabihin nito? Magsisi at magpabautismo. Ang biyaya ng kaligtasan ay dahil sa ginawa ni Cristo at matatanggap sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Ang bautismo ay ‘di paraan para maligtas ang tao, ngunit nagpapakita ito ng pagsisisi at pagsunod kay Jesus. 5. Puwede bang ang isang tao ay magpabautismo at walang mangyaring pagbabago sa buhay niya? Sa kuwento, ano ang naging resultang pagbabago sa buhay ng mga taong nagsisi at nagpabautismo? Masigasig sa pakikinig ng Salita ng Diyos, sa pananalangin, sa pagsamba, sa pagsasama-sama ng pamilya ng Diyos, sa pagtutulungan at pag-ibig bilang isang pamilya... 6. Ang pisikal na bautismo sa tubig ay paglalarawan ng espirituwal na bautismo na nangyari na sa lahat ng sumasampalataya kay Jesus. Basahin ang Roma 6:1-14. Ayon dito anu-ano ang dapat na mangyaring pagbabago sa sinumang nakipag-isa na kay Cristo? Tumalikod na sa kasalanan at dating paraan ng pamumuhay at magpatuloy sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. 7. Anu-ano na ngayon ang naunawaan mo tungkol sa kahulugan at kahalagahan ng bautismo? 8. Anu-ano ang malabo pa sa iyo? Anu-anong tanong ang gumugulo pa sa isip mo? PAGSASABUHAY 1. Handa ka na bang sumunod sa utos ni Jesus na ipahayag mo ang pananampalataya mo sa kanya sa pamamagitan ng bautismo sa tubig?

~ 98 ~

2. Para sa mga magpapabautismo na: Isulat ang kuwento ng ginawa sa ‘yo ng Panginoong Jesus at maghandang ipahayag ito bago ang pagbabautismo. Gamitin ang guide na Telling God’s Story in Your Life. Puwedeng magpakopya para sa bawat isa sa grupo. Puwede rin namang isulat nila ito sa bahay, pero hilingang ibahagi sa grupo ang testimony nila.

Note: Iminumungkahing maglaan ang mga lider ng one-on-one prayer time para sa magpapabautismo para maipanalangin sila at para may pagkakataon din silang masabi ang mga nasa puso nila na hindi pa nila masabi sa grupo. Para naman sa di pa magpapabautismo, ang oneon-one prayer time ay para malaman kung ano ang nakakahadlang pa sa puso nila na lubos na sumunod kay Jesus. Kung posible, mas mainam kung lalaki sa lalaki at babae sa babae.

~ 99 ~

Baptism Interview Guide
Gamitin ang guide na ito para makausap ang sinumang nakatapos ng 12-Week Story of God at nagpahayag na ng intensiyong sumunod sa utos ni Jesus na magpabautismo. 1. Magpakilala sa isa’t isa. 2. Ipaliwanag ang layunin ng interview: Hindi ito “exam” kundi isang paraan para matulungan kang mas maunawaan ang ibig sabihin ng pagiging Cristiano at pagpapabautismo. Kung may mga tanong ka, puwede ka ring magtanong. Lahat ng pag-uusapan natin dito ay confidential, hindi namin ipagsasabi sa iba. Kaya kung may mga problema o struggles ka na dapat ibahagi sa amin para maipanalangin, huwag kang mahihiya. 3. Masasabi mo bang Cristiano ka na? Paano mo nasabi? Ano ba ibig sabihin ng pagiging Cristiano? 4. Puwede mo bang ikuwento ang buod ng Story of God? 5. Paano mo nakita sa sarili mong binago at binabago ka ng Diyos? Puwede mo bang ikuwento ang buhay mo bago ka makakilala kay Jesus hanggang makilala mo na siya? 6. Kung tatanungin ko ang mga kasama mo sa bahay, ano sa tingin mo ang masasabi nilang nagbago sa buhay mo? 7. Gusto mo bang ikuwento sa kanila ang Story of God? Handa ka bang magsanay kung paano? 8. Kung mamamamatay ka ngayon, nakatitiyak ka bang sa kabilang-buhay ay makakapiling mo ang Diyos? Paano ka nakatitiyak? 9. May mga kasalanan ka bang nagawa dati o patuloy pa ring ginagawa ngayon na dapat mong ihingi ng tawad sa Diyos? Anu-ano ito? 10. Gusto mo na bang magpabautismo? Bakit? Ano ang pagkakaintindi mo sa kahulugan ng bautismo? Pagkatapos ng interview, sabihing ang mga sumusunod ang itatanong sa kanya sa araw mismo ng bautismo. Tanungin kung oo ang sagot niya sa mga tanong na ito:  Naniniwala ka ba na si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao, na siya’y namuhay nang matuwid at walang sala, na siya’y namatay sa krus bilang pagtubos sa mga kasalanan mo, at siya’y nabuhay na muli para magkaroon ka ng bagong buhay?  Naniniwala ka ba na ikaw ay makasalanan at imposibleng makalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mabuting gawa kundi sa pamamagitan lamang ng kanyang habag at awa sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus?  Ngayon ba’y nagsisisi ka na at tumatalikod sa lahat ng kasalanan at makamundong pangarap, nagtitiwala kay Cristo, at handang sumunod sa kanya anuman ang mangyari hanggang sa kamatayan?

~ 100 ~

Pagkatapos, ipaalala sa kanya kung kailan at saan ang bautismo, at kung anu-ano ang mga dapat dalhin. Gabayan din siya kung paano ikukuwento sa loob ng tatlong minuto ang kamanghamanghang ginawa ng Diyos para sa kanya. Gamitin ang form ng Telling God’s Story in Your Life. Magwakas sa isang panalangin para sa kanya.

~ 101 ~

Guide for Training Trainers
Gamitin ang guide na ito para sa Story of God training sessions. Para ito sa lahat ng mga nakatapos ng 12-Week Story of God (Overview). Ang layunin nito ay para makasunod sa ipinag-uutos ng Panginoong Jesus na “gawing tagasunod ang lahat ng bansa” (Matt. 28:19). Hihikayatin sa training na ito na sundin agad ang utos na ito ng Panginoon sa pamamagitan ng pagkukuwento nito sa kanilang mga kapamilya, kapitbahay, kamag-anak o kaibigan. Tandaan na ang layunin ng pagsasanay na ito ay pagsunod. Ipaalala sa simula na ito ay isang “pagsasanay sa mga tagapagsanay na magsasanay pa ng iba pang mga tagapagsanay” (training for trainers who will train other trainers).

DAY 1 PART 1 – BAKIT NATIN ITO GAGAWIN? (1 HR 30 MIN)
1. Introduction / Expectations (15 min) 2. Bakit ito dapat gawin ng Church? (30 min)  Ikuwento o ipakuwento ang 12-Minute Story of God.  Paano mo mas nakilala ang Diyos sa Kuwentong ito?  Paano mo mas nakilala ang tao sa Kuwentong ito? Ano ang layunin ng Diyos sa paglikha sa tao?  Ano ang nakita mo sa Kuwento na pinakamalaking problema ng mga tao?  Ano ang nakita mong ginagawa ng Diyos sa Kuwentong ito para tugunan ang problemang iyon? Ano ang gusto niyang mangyari?  Ano ang Iglesia (Church)? Ano ang misyon na bigay ng Diyos sa Iglesia? 3. Bakit ito dapat gawin ng bawat Cristiano? (30 min)  Ikuwento-Pagkuwentuhan-Ipakuwento ang Changed-Man Story.  Ano ang nagustuhan mo sa kuwentong ito? Bakit?  Saang bahagi ng kuwento medyo napaisip o nalito ka? Bakit?  Ano ang natutunan mo tungkol sa Diyos (kay Jesus) sa kuwentong ito?  Ano ang natutunan mo tungkol sa tao sa kuwentong ito?  Ano ang dapat mong sundin sa kuwentong ito?  Paano mo maaalala ang kuwentong ito?

~ 102 ~

 Kanino mo gustong ikuwento din ito? 4. Saan ka magsisimula? (15 min)  Kanino mo ikukuwento ang Story of God sa susunod na mga araw? Kailan mo ito gagawin? Sino ang isasama mo?  Maglaan ng ilang minuto para ipanalangin sila na baguhin din ng Diyos ang buhay nila tulad ng ginawa niya para sa iyo. Sama-samang manalangin.

DAY 1 PART 2 – PAANO NATIN ITO GAGAWIN? (2 HRS)
5. Anu-anong hakbang ang puwede nating sundin? (30 min)  Ipakita sa kanila ang Process Overview.  Huwag munang ipaliwanag sa kanila. Bigyan sila ng ilang minuto para tingnan at subukan kung may isa sa kanila na kayang ipaliwanag kung ano ang naintindihan nila sa proseso.  Ipaalalang ang Steps 1-4 ay pagsasanayan ngayon at ang Steps 5-8 ay sa susunod na bahagi ng training.  Ipaliwanag nang kaunti kung may kulang pa sa pagkaintindi nila sa proseso. Sagutin din ang ilan sa kanilang mga tanong. 6. Magsanay tayo (1 hr 20 min)  Puwedeng magpakita ka muna ng “demo” bago sila ang gumawa.  Magbigay ng ilang minuto para makapag-practice sila. Gawin ito sa ka-partner. Maghalinhinan at magkaroon ng kaunting evaluation.  Hilingang isa o dalawa sa kanila ang mag-practice sa harap ng grupo.  Pagkatapos, magkaroon ng kaunting evaluation. Puwedeng tanungin, “Anu-ano ang nakita n’yong maganda nilang ginawa?”; “Anu-ano pa ang sa tingin n’yo ang puwede nilang paghusayan?” 7. Gawin mo na! (10 min)  Ano ang nararamdaman mo ngayon? Takot? Parang hindi ko kaya? Ano ang naaalala n’yo sa Story of God na magbibigay sa atin ng lakas ng loob o encouragement para magawa ito?  Ngayon naman ay ipanalangin ang bawat isa na puspusin ng Banal na Espiritu para maging epektibong saksi para kay Cristo sa kanilang kapamilya o kaibigan na binanggit kanina na babahaginan ng Story of God.

~ 103 ~

 Ipaalalang sa susunod na bahagi ng training (pagkatapos ng isa o dalawang linggo), inaasahang lahat (o halos lahat) ay nakasunod na sa utos ni Jesus na ibahagi sa iba ang Story of God.

DAY 2 PART 1 – ANONG NANGYARI? (30 MIN)
Gawin ito isa o dalawang linggo pagkatapos ng training. Magkikita-kita ulit ang magkakagrupo para ibahagi ang nangyari. Tiyaking halos lahat ay nagkaroon ng pagkakataong maisagawa ang itinuro sa training. 1. Anong nangyari?  Ano ang nakita n’yong ginawa ng Diyos sa pagbabahagi ninyo?  Ano ang naging tugon nila? May magsisimula na ba ng 12-Week Story of God?  Sa pagbabahagi n’yo, saan kayo nahirapan? Paano kayo tinulungan ng Diyos?  May plano ba kayong balikan sila?  Anu-ano ang dapat nating ipanalangin para sa kanila?  Sino ang hindi pa nakapagbahagi? Ano ang naging hadlang? Kailan mo planong ibahagi ito?  Maglaan ng ilang minuto para magpasalamat sa Diyos at hilingin ang patuloy na pagkilos niya sa grupo at sa mga bagong grupo na masisimulan.

DAY 2 PART 2 – PAANO NATIN ITO ITUTULOY? (3 HRS)
2. Paano manguna sa pagkukuwentuhan? (1 hr)  Tingnan ang guide para sa Leading Story Groups  Anu-ano ang nakita n’yong kahalagahan ng paggamit ng mga “kuwentuhan” bilang paraan ng pagbabahagi at pag-aaral ng Salita ng Diyos at pag-akay sa ibang maging tagasunod din ni Jesus? Paano n’yo ito naranasan sa inyong story group?  Kung mayroon pang hindi nabanggit, puwedeng basahin ang nakasulat sa “Bakit mabisa ang paggamit ng kuwentuhan?” Pagkatapos banggitin ng isa, itanong, Paano n’yo ito naranasan?  Pagkatapos, pag-usapan at talakayin ang mga nakasulat sa…  Ano ang kuwentuhan?  Para saan ang kuwentuhan?  Paano gawin ang kuwentuhan?

~ 104 ~

3. Magsanay tayo (1 hr 20 min)  Demo. Puwedeng magpakita ka muna ng “demo” bago sila ang gumawa.  Role-Play. Magkaroon ng “role-play.” Tanungin kung may isa o dalawa sa kanila ang puwedeng manguna sa pagkukuwentuhan gamit ang “Changed-Man Story” at ang pitong tanong.  Evaluation. Magkaroon ng evaluation pagkatapos ng role-play, Ano ang nakita n’yong maganda niyang ginawa? Anu-ano ang puwede pa niyang paghusayan? 4. Paano manguna sa pagsasanay? (20 min)  Magbigay ng demo kung paano gagamitin ang MAWL principle sa pagsasanay, bilang Lead Trainer (LT) ng iba pang mga trainers (T) ng Story of God. Ipaalalang ang goal nito ay multiplication. 5. Kailan ito matatapos? (20 min)  Ang training ay hindi magtatapos dito. Magpapatuloy ito hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesus. Mangyayari ang training sa regular na pagtitipon ng grupo para ituloy ang pag-aaral ng Salita ng Diyos (12-Week Story of God’s Church at 12-Month Story of God), pagpapatibay ng relasyon sa isa’t isa, pagpapaalalahanan at pagpaplano kung paano patuloy na maibabahagi ang Story of God sa iba.
 Sa pagtatapos, tanungin ang grupo kung ano ang nakikita nilang gagawin ng Diyos (vision) sa

buhay nila, sa pamilya nila, sa church nila, at sa lugar nila kung isasagawa natin ang lahat ng natutunan natin sa training na ito. Sama-samang ipanalangin na ganito nga ang mangyari.

~ 105 ~

References
Distant Shores Media (http://distantshoresmedia.org).   Open Bible Stories: http://bit.ly/17e6nDA Bible Illustrations: http://bit.ly/XPxHp7 (courtesy of Sweet Publishing – http://sweetpublishing.com)

Storying Training for Trainers (http://st4t.org). Garrison, David. Church Planting Movements: How God is Redeeming a Lost World. Special Philippines Edition. Midlothian, VA: WIGTake Resources, 2004. Mind Tools. “Active Listening: Hear What People are Really Saying” (http://bit.ly/12hpCvV). Muir, Bill. “Three-Story Evangelism” (http://bit.ly/12jdbvI). Orality Strategies (http://oralitystrategies.org). Payne, Jervis David. Discovering Church Planting: An Introduction to the Whats, Whys and Hows of Global Church Planting. Colorado Springs, CO: Authentic, 2009. Soma Communities. “The Story-Formed Way Leaders’ Guide” (http://bit.ly/17e8vLw).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful