COVER STORY GHID SALARIAL

GHID

Cum s` te vinzi cât mai bine
Pentru a avea un succes garantat atunci când ai \n vedere ob]inerea unei cre[teri salariale, renun]` la "re]ete" [i \ncearc` s` adaptezi principiile de baz` ale negocierii modului t`u propriu de a fi DE LAVINIA }ÂNCULESCU
Cutii mari, mici, cutii albastre, verzi, transparente, de carton, de lemn, de plastic dur, deschise, \nchise… Imagina]i-vi-le. Pe care a]i alege-o? Fiecare are farmecul dar [i neajunsurile ei… V` e greu? Atât de greu \i este [i unui recruiter s` aleag` pe cel mai bun. De multe ori, [i angajarea cuiva, ca [i testarea unui produs nou, ambalat frumos, este o loterie. Interviul structurat nu este \ntotdeauna cheia… Referin]ele cu atât mai pu]in. Din ce \n ce mai des se pune accent pe compatibilitatea candidatului cu organiza]ia [i cultura acesteia. Dar [i aici avem de-a face cu un aspect dinamic, respectiv incert. Exist` o serie de aspecte care pot cataliza luarea deciziei \n procesul de evaluare, iar acestea sunt, oricât pare de ciudat, la \ndemâna fiec`ruia dintre noi. Pentru a v` pune \n valoare nu trebuie s` \nghi]iti “pastile” oferite peste tot, \n pia]`, brute [i inadecvate, ci s` v` r`spunde]i la o serie de \ntreb`ri adaptate cazului vostru personal:

CE VÂND?
Po]i vinde experien]`, diplome, prestan]`, pove[ti de success, proiecte realizate conform planului sau target-uri dep`[ite. Dac` e[ti implicat \ntr-un process de evaluare, este foarte important s` te raportezi la ceva stabilit la \nceputul perioadei pentru care se face evaluarea. |n mod normal, vorbim despre un set de obiective stabilite la \nceputul fiec`rei perioade de evaluare [i criteriile de evaluare asociate

oferi ce cau]i sau, de asemenea, gre[eala de a r`mâne \n cadrul unei companii care nu te apreciaz` corect. Nu uita c` o atitudine autentic`, original` poate face diferen]a \n cazul t`u, mai ales c` evaluatorii caut` s` descopere nu numai \n ce form` te-ai conformat normelor stabilite, dar [i \n ce m`sur` po]i tu ad`uga valoare prin modul t`u unic de a fi [i de a ac]iona.

CUM M~ PREZINT?
“Ambalajul” cutiei conteaz`. Poart` un costum bun [i o pereche de pantofi potrivi]i momentului, dar nu merge \mbr`cat ca la nunt` sau ca la plaj`. O ]inut` profesional` e cea care \]i ofer` prestan]`. Sunt evaluatori care neutralizeaz` efectul hainelor pe care le por]i, dar aceia sunt pu]ini. Po]i s`-]i imaginezi cum te raportezi tu la o cutie foarte frumos, elegant ambalat`. Primul gând ar fi c` produsul din cutie te-ar costa mult. Ce-i drept, te \ncânt`, dar te mai gânde[ti dac` \l cumperi sau nu. Exist` angajatori (ca [i cump`r`tori) care sunt incita]i de ideea de a lua ceva foarte scump, pentru c`, gândesc ei: este imposibil s` nu fie [i bun. Exist` \ns` angajatori care sper` s` g`seasc` un produs mai modest, dar la fel de bun. Ace[tia sunt optimi[tii. Concluzia este c` o aparen]` curat`, echilibrat` [i profesional` este ceea ce te va avantaja.

CINE SUNT?
Sinceritatea fa]` de tine este cheia succesului. Pentru ca s` adaugi valoare unei companii, trebuie s` po]i vinde acea valoare, dar mai \ntâi este obligatoriu s` [tii ce vinzi. Trebuie s` ai o imagine de sine clar`, limpede, adev`rat` despre atuurile [i neajunsurile tale, pentru c` dac` nu cuno[ti acest lucru, nu te po]i pune \n valoare, respectiv nu po]i lucra asupra aspectelor care te dezavantajeaz`. A nu fi str`in de tine este ceea ce \]i poate conferi \ncrederea necesar` pentru a te prezenta \n fa]a unui evaluator care va aprecia mai mult o abordare direct` din partea ta decât una ascuns`, re]inut` \n a oferi informa]ii.

FOTO: VISTA

LAVINIA }ÂNCULESCU
DELOITTE
acestora, criterii care trebuie s` fie SMART. Orice negociere salarial` se porne[te de la ce ai realizat, \n anul care a trecut sau \n carier` (dac` e[ti la un interviu de angajare). Este singurul reper stabil pe care \l po]i folosi ca baz` de discu]ie. Folose[te cât mai multe repere m`surabile (procente, sume, bugete, num`r de angaja]i, cifre, \n general).

CU CÂT VÂND?
Cutia cost`. Unele cutii sunt vândute cu un discount semnificativ. Altele sunt oferite spre testare [i se a[teapt` plata mai târziu. Unii dintre noi \[i permit, al]ii \[i asum` o perioad` de prob`, pe care o consider` o investi]ie \n cariera lor. Atunci nu este primordial s` negociezi pachetul salarial. Scopul este s` acumulezi experien]` valoroas` pentru drumul t`u. Apoi, po]i fi \n postura s` oferi [i s` prime[ti “cifre” [i de asemenea \n postura s` discu]i de pe pozi]ie de egalitate cu evaluatorul t`u. Ai \ns` maturitatea s` iei \n calcul [i faptul c` evaluatorii profesioni[ti deschid cutia.

CE |MI DORESC?
Aspectele care te motiveaz` trebuie clarificate [i avute ca linii directoare. Trebuie s` [tii unde dore[ti s` ajungi [i prin ce mijloace. Trebuie s`-]i fie foarte clar ce anume cau]i la respectiva companie, \n respectivul post. F`r` aceste clarific`ri, ai putea s` descoperi peste luni (chiar ani) c` locul t`u nu este acolo. Acesta este motivul pentru care sunt \ncurajate \ntreb`rile punctuale \n cadrul interviului de evaluare. Nu uita c` orice interviu de acest gen trebuie s` se constituie \ntr-un dialog, nu \ntr-un monolog.

CUM VÂND?
Aminte[te-]i c` tot ceea ce \]i propui s` vinzi poate s` devin` un e[ec dac` nu ai o atitudine potrivit`. Orice evaluator poate comite erori generate de atitudinea ta, mai ales dac` aceasta este ostil`, pesimist`, arogant`, mincinoas`, viclean` sau intolerant`, pu]in sau deloc deschis` la negocieri. Fii degajat [i mai ales autentic. Sinceritatea te poate salva \n multe situa]ii [i chiar de la a face gre[eala de a accepta un angajament \ntr-o companie care nu-]i va

Lavinia }ânculescu este consultant \n cadrul diviziei de Human Capital a Deloitte. De forma]ie psiholog, ea are o experien]` de peste 5 ani de zile \n HR.

24

Biz

CUM FACI CARIER~ |N SECTORUL AUTO
NIVELURI DE SALARIZARE |N
"|n România, industria auto este reprezentat` mai pu]in de companii implicate \n produc]ie, [i mai pregnant de companii care import`, comercializeaz` [i promoveaz` autovehicule [i piese auto", arat` Andreea T`nase - human resources consultant - [i Andreea Dima - senior human resources consultant la AIMS Human Capital România. Totu[i, aceste dou` categorii de companii care activeaz` \n aceast` industrie determin` \n mod diferit climatul, cultura [i cariera \n aceste entit`]i. Importatorii auto au \n general o structur` care acoper` dou` centre de profit: vânzare [i postvânzare, deservite de departamente ca: marketing, comercial, financiar, service, administra]ie [i resurse umane, care se reg`sesc la o scar` restrâns` [i \n cadrul re]elelor de dealeri sau concesionari ai importatorilor sau reprezentan]elor auto. "O mare parte a companiilor care import` [i comercializeaz` autovehicule [i piese auto sunt afaceri de familie, \n care structura a crescut o dat` cu cre[terea pie]ei \n acest domeniu [i pozi]iile cheie din companii au fost ocupate pe criterii de \ncredere mai degrab` decât competen]e adaptate organiza]iei [i evolu]iei acesteia. Pentru restul pozi]iilor se prefer` angajarea de personal cu un anumit nivel de experien]` pe post \ns` nu neap`rat din industrie, pentru care fie se apeleaz` la anun]uri \n pres`, fie, \n cazul celor care au o structur` de resurse umane solid`, se adreseaz` companiilor de recrutare pentru posturi de speciali[ti sau la cele de Executive Search pentru pozi]ii de management", arat` consultan]ii companiei AIMS. Nu exist` o regul` \n ceea ce prive[te promovarea intern`, aceasta f`cându-se atât pe vertical`, de pe pozi]ii de coordonator pe pozi]ii de manager, de exemplu, cât [i \n zigzag, când apar oportunit`]i de dezvoltare a unor centre auxiliare de profit pentru care se consider` c` experien]a \n companie poate fi un avantaj, \n ciuda lipsei de experien]` propriu-zis` pe noul aspect al afacerii (exemplu: marketing piese de schimb, autovehicule de ocazie).
26

Sectorul auto
Departamentul administrativ
Cleaner {ofer Recep]ionist Secretar` Executive Secretary Facilities Supervisor/Manager 100-150 euro 250-300 euro 250-350 euro 200-300 euro 500-600 euro 800-1.000 euro

Departamentul de IT
Administrator re]ea Administrator baz` de date IT Manager 700-900 euro 700-900 euro 900-1.200 euro

Cerin]e: Experien]` \ntre 1 [i 3 ani \ntr-o func]ie similar`, cunoa[terea unei limbi str`ine, calific`ri specifice func]iilor, cuno[tin]e operare PC.

Cerin]e: Disponibilitate fa]` de colegi, cunoa[terea instrumentelor de lucru, experien]` \ntr-o pozi]ie similar`, studii de specialitate, o permanent` informare \n ceea ce prive[te nout`]ile specifice domeniului.

Departamentul de marketing/vânz`ri
Sales Representative Marketing Specialist Product Specialist Business Development Manager Area Sales Manager Product/Brand Manager Marketing Manager Sales Manager Business Unit Manager 300-400 euro 400-500 euro 400-500 euro 1.000-1.500 euro 400-600 euro 800-1.300 euro 2.000-2.500 euro 900-1.500 euro 800-1.200 euro

Departamentul financiar
Casier Contabil Analist financiar {ef contabil Financial Controller Director financiar 250-350 euro 500-700 euro 600-800 euro 700-900 euro 800-1.500 euro 1.500-3.500 euro

Cerin]e: Experien]` similar` de minimum doi ani, cuno[tin]e solide \n domeniul financiar-contabil, cunoa[terea legisla]iei specifice; operativitate, gândire structurat`, matematic`, cuno[tin]e de raportare interna]ional`.

Cerin]e: Gândire sintetic`, abilit`]i de comunicare, negociere [i prezentare, cunoa[terea pie]ei, a tehnicilor specifice de derulare a activit`]ii, cuno[tin]e operare PC. Este necesar un bun control al nivelului de motivare.

Departamentul de logistic`
Warehouse worker Customs Officer Warehouse Officer Logistics Supervisor Logistics/Purchasing Manager Warehouse Manager 250-300 euro 300-500 euro 250-350 euro 500-700 euro 700-1.000 euro 700-1.000 euro

Departamentul de resurse umane
HR Assistant 300-400 euro Training and Development Specialist 400-600 euro Recruiter 400-500 euro HR Supervisor 500-700 euro HR Manager 800-1.200 euro

Cerin]e: Experien]` de minimum doi ani \ntr-un post similar, disponibilitate, cunoa[terea legisla]iei, abilit`]i de gestiune a echipei, bun organizator, cuno[tin]e operare PC, experien]` anterioar` \n operarea softurilor de gestiune.

Cerin]e: Cuno[tin]e de legisla]ia muncii, foarte bune abilit`]i de comunicare [i rela]ionare, cunoa[terea unei limbi str`ine, o permanent` informare asupra domeniului, cuno[tin]e operare PC. PROFIL DE CARIER~

SURSA: COMPANIILE DE RECRUTARE {I CONSULTAN}~ |N MANAGEMENT; NOT~: DATELE REPREZINT~ PRAGUL MINIM {I MAXIM SALARIAL, NET

VALENTIN DUMINIC~, CONSULTANT DE VÂNZ~RI, PREMIUM AUTO
La vârsta de 25 de ani, Valentin Duminic` este, de mai bine de un an, consultant de vânz`ri pentru ma[inile Jaguar, \n cadrul Premium Auto (Distribuitor General Jaguar [i Land Rover), cea mai nou` companie a grupului }iriac Auto. Valentin a \nceput s` lucreze \nc` din perioada studen]iei: "Am ocupat posturi pe care le-am privit ca solu]ii de moment, dar care m-au ajutat s` acumulez cuno[tin]e atât despre activitatea de marketing, cât [i s`-mi pun bazele \n ceea ce prive[te vânz`rile [i rela]ia cu clien]ii. |n ultimul an de facultate, m-am angajat la Chrysler Jeep Import, pe atunci distribuitor general al m`rcilor Chrysler [i Jeep \n România. Am lucrat tot \n domeniul vânz`rilor de autoturisme [i am realizat c` aceast` activitate m` define[te [i c` \mi doresc s` continuu \n acest domeniu". Angajarea \n compania unde lucreaz` \n momentul de fa]` a fost cea mai mare provocare profesional` a sa de pân` acum. Experien]a \n vânzarea de autoturisme l-a ajutat s` treac` u[or peste obstacolele unui nou \nceput de drum. "|mi place sistemul din cadrul companiei, care m` \ncurajeaz` [i m` determin` s`-mi \mbog`]esc experien]a, \mi place echipa cât [i atmosfera de lucru. Motivante sunt [i trainingurile de specialitate. |n primul rând \mi place ceea ce fac.” Valentin spune c`, \n domeniul s`u, este foarte important s` ai o atitudine pozitiv`, s` fii comunicativ [i \ntotdeauna cu zâmbetul pe buze \n rela]ia cu clien]ii, s` ai disponibilitate pentru un program flexibil [i nu \n ultimul rând s` fii pasionat de ma[ini.
VISTA FOTO:

Biz

CUM FACI CARIER~ |N SECTORUL BANCAR
NIVELURI DE SALARIZARE |N
Se poate \ncepe o carier` \n domeniul bancar \n departamentul de vânz`ri, la front office sau \n departamentul de credite. |n acest din urm` caz te po]i angaja ca analist de credite sau ofi]er de credite. Criteriile de avansare \n industria de profil se stabilesc \n func]ie de performan]ele ob]inute, de rezultatele [i de abilit`]ile dobândite de respectivul angajat. “Principalele calit`]i ale unui angajat [i care pot constitui un avantaj se refer` la responsabilitate, implicare, organizare, orientare c`tre client, bune capacit`]i de analiz` [i de sintez`, precum [i dorin]a de a ob]ine performan]`”, spune Gabriel Gâtejoiu, account manager la compania de recrutare Professional. Se prefer` promov`rile interne \n special pentru angaja]ii din domeniul IT [i \n domeniul vânz`rilor, pentru pozi]iile de middle management, tocmai pentru a fideliza angaja]ii performan]i [i pentru a ob]ine rezultate competitive \n vânz`ri. “Se prefer` angaj`ri din exterior \n domeniul vânz`rilor corporate, pentru pozi]ii de top management, cu scopul de a aduce o baz` de clien]i [i pentru a introduce noi proceduri de lucru”, mai precizeaz` Gabriel Gâtejoiu. |n principiu, aceste promov`ri se fac dup` o perioad` de doi ani, iar cele mai frecvente sunt cele \n zigzag. Reprezentantul Professional spune c` industria bancar` se confrunt` cu o oarecare criz` de for]` de munc` \n special pe domeniul financiar-contabil [i al resurselor umane. Pentru recrutarea de personal, canalele de c`utare sunt diferite \n func]ie de nivelul ierarhic ]intit. Astfel, c`utarea direct` este o metod` eficient` pentru recrutarea pozi]iilor de middle management, top management [i pentru cele din vânz`ri. Pentru pozi]iile de entry level, o metod` eficient` este anun]area posturilor vacante pe site-urile cunoscute, sau prin alte canale de comunicare specifice. Gabriel Gâtejoiu spune c` absolvirea unui MBA reprezint` un avantaj \n condi]iile \n care exist` posibilitatea de a aplica practic cuno[tin]ele asimilate. |n plus, \n companiile din industrie predomin` programele de instruire \n special pentru personalul din management.
28

Sectorul bancar
Departamentul de trezorerie
Swift Operator Specialist trezorerie Broker Dealer Agent de compens`ri 600 - 800 euro 700 - 1.000 euro 900 - 1.500 euro 900 - 1.500 euro 700 - 900 euro

Departamentul de resurse umane
HR Officer / HR Generalist 700 - 900 euro Recruitement Manager 900 - 1.500 euro Compensation & Benefits Analyst 700 - 1.500 euro HR Development Specialist 700 - 1.500 euro HR Manager 1.500 - 2.500 euro

Cerin]e: Absolven]i de [tiin]e economice, persoane organizate, cu spirit analitic [i aten]i la detalii.

Cerin]e: Experien]` \n selec]ii de volum, familiarizare cu noile tehnici de intervievare, \n]elegerea specificului activit`]ii bancare.

Departamentul de Corporate Banking
Relationship Manager Corporate Sales Representative Senior Relationship Manager 1.500 - 2.000 euro 700 - 1.300 euro 1.500 - 2.500 euro

Departamentul financiar-contabil
Analist financiar Contabil Contabil-[ef {ef departament control intern Auditor intern Manager financiar 700 - 1.000 euro 600 - 800 euro 1.300 - 1.500 euro 1.000 - 1.500 euro 900 - 1.000 euro 1.500 - 2.500 euro

Cerin]e: Experien]` cu clien]i tip corporate, orientarea c`tre client [i spre rezolvarea problemelor, bune abilit`]i de comunicare [i negociere, cunoa[terea a 2-3 limbi str`ine.

Departamentul de Retail Banking
Credit Officer Analist credite Analist risc Administrator cont Banking Clerk Teller (Clerk) 600 - 1.000 euro 800 - 1.300 euro 800 - 1.300 euro 600 - 1.000 euro 400 - 600 euro 400 - 500 euro

Cerin]e: Cuno[tin]e generale de contabilitate, spirit analitic, organizat [i meticuloas, capabil s` \n]eleag` principiile contabile.

Departamentul de IT
Specialist Supraveghetor re]ea bancomate Programator Administrator re]ea / aplica]ii Adminstrator banc` de date IT Manager 800 - 1.000 euro 600 - 800 euro 700 - 1.200 euro 700 - 1.200 euro 700 - 1.200 euro 1.000 - 1.500 euro

Cerin]e: Bune abilit`]i de a lucra cu oamenii, intui]ie, capacit`]i de comunicare, dinamism [i spirit organizatoric.

Departamentul de rela]ii interna]ionale
Speciali[ti \n tranzac]ii bancare interna]ionale 900 - 1.800 euro

Cerin]e: Familiarizare cu specifica]iile tehnice ale softurilor bancare, responsabil, s` aib` o abordare creativ` [i optimist`.

Cerin]e: Cuno[tin]e despre politicile [i normele fiscale, bancare [i contabile ale diferitelor ]`ri, cunoa[tin]e de englez`, francez`, german`, italian` sau spaniol`.

Departamentul juridic
Consilier juridic {ef departament juridic 700 - 1.000 euro 1.000 - 1.500 euro

Departamentul administrativ
Recep]ionist` 350 - 450 euro Secretar` 450 - 600 euro Asistent` executiv` / de departament 600 - 800 euro Asistent administrativ 500 - 700 euro Director investi]ii / Property 700 - 1.200 euro

Cerin]e: Experien]` \n consiliere juridic` pe diferite domenii de activitate, cunoa[terea unei limbi str`ine, persoane cu ini]iativ`.

Departamentul de PR / Marketing
PR Officer PR Manager Marketing Manager 700 - 900 euro 1.300 - 1.800 euro 1.300 - 1.800 euro

Cerin]e: Bune abilit`]i de organizare [i planificare, aten]ie, eficien]` precum [i capacitatea de a solu]iona problemele ap`rute.

Cerin]e: Cuno[tin]e specifice domeniului pentru a promova imaginea companiei, brandul [i noile servicii sau pachete de servicii. PROFIL DE CARIER~

SURSA: COMPANIILE DE RECRUTARE {I CONSULTAN}~ |N MANAGEMENT; NOT~: DATELE REPREZINT~ PRAGUL MINIM {I MAXIM SALARIAL, NET

MIHAIL ION, MANAGER DEPARTAMENT CERCETARE, TREZORERIA RAIFFEISEN BANK
Dup` patru ani \n care s-a dedicat carierei universitare la Facultatea de Finan]e din cadrul ASE, Mihail Ion a considerat c` poate valorifica [i dezvolta cuno[tin]ele dobândite pân` la acel moment \n activitatea practic`. |n paralel cu decizia sa, Raiffeisen Bank tocmai \[i \nt`rise pozi]ia pe pia]` prin achizi]ia fostei B`nci Agricole. {i astfel, \n 2002 s-a al`turat noii echipe. “Activitatea la Raiffeisen a marcat pentru mine, dincolo de trecerea de la aspectele teoretice la via]a real`, con[tiin]a calit`]ii [i responsabilitatea fa]` de clien]i [i fa]` de angajator”, afirm` Mihail Ion. Ini]ial [i-a \nceput activitatea ca [i consilier bancar. |n mai pu]in de un an a devenit [eful departamentului de cercetare \n cadrul Trezoreriei b`ncii. De asemenea, Mihail mai spune c` a contribuit la formarea unei echipe care a pus bazele managementului bilan]ului b`ncii. Una dintre cele mai mari provoc`ri ale sale a fost dezvoltarea unui cadru adecvat de management al activelor [i pasivelor bancare la nivel interna]ional. Mihail spune c` “pentru cei care vor s` lucreze \n acest domeniu este important s`-[i identifice job-ul care se potrive[te cel mai bine propriului profil, s`-[i stablieasc` obiective ambi]ioase \n carier` [i s` urm`reasc` atingerea lor”.
FOTO: VISTA

Biz

CUM FACI CARIER~ |N SECTORUL FARMACEUTIC
NIVELURI DE SALARIZARE |N
Unul dintre lucrurile specifice for]ei de munc` din industria farmaceutic` la noi \l constituie preg`tirea teoretic`. |n majoritatea cazurilor, intrarea \n companie se face \n departamentul de vânz`ri, pe pozi]ii de reprezentant medical. Procesul de avansare depinde foarte mult de politica organiza]ional`, dar \n mod frecvent el este o consecin]` direct` a atingerii obiectivelor de vânz`ri. "Având \n vedere c` este vorba de o pozi]ie \n vânz`ri, calit`]ile de care trebuie s` dea dovad` un reprezentant medical sunt spiritul comercial (abilit`]i bune de negociator), orientare c`tre client [i perseveren]`", declar` Andreea T`nase - human resources consultant - [i Andreea Dima - senior human resources consultant la AIMS Human Capital România. |n cadrul companiilor farmaceutice, exist` dou` tipuri de structuri organiza]ionale: prima dintre ele prefer` separarea func]iilor de marketing de cele de vânzare, \n timp ce cealalt` este construit` pe principiul a[a-numitului "Business Unit" care presupune un cumul func]ional cu pondere comparabil` \n cele dou` zone. A[adar, promovarea de pe pozi]ii de reprezentant medical poate varia \n func]ie de structura organiza]iei. Se poate promova pe pozi]ii de coordonator regional (ponderea maxim` \n vânz`ri) sau manager de produs (ponderea maxim` pe marketing), sau pe pozi]ii care implic` managementul activit`]ii \ntr-un Business Unit. Pot ap`rea [i situa]ii \n care promovarea se face de pe pozi]ii de vânz`ri pe pozi]ii de management de produs. Consultan]ii companiei AIMS arat` c` industria farmaceutic` se face remarcat` printr-o preocupare activ` pentru instruirea [i dezvoltarea competen]elor din interiorul organiza]iei. Astfel, frecvente sunt programele de instruire tehnic`, dar [i instruirea \n tehnici de vânzare [i negociere. Companiile produc`toare de generice la noi sunt preocupate de implementarea de procese de management al calit`]ii. MBA-ul poate constitui un avantaj prin prisma viziunii strategice pe care o educ` \n cei care finalizeaz` programul.
30

Sectorul farmaceutic
Departamentul de marketing/vânz`ri
Sales Representative Marketing Specialist/Product Specialist Business Development Manager Area Sales Manager Product/Brand Manager Marketing Manager Sales Manager Business Unit Manager 450-700 euro 450-650 euro 1.500-2.500 euro 800-1.100 euro 600-800 euro 2.000-3.000 euro 1.800-3.000 euro 1.200-1.800 euro

Departamentul financiar
Payroll Clerk Treasurer Casier Contabil Analist financiar Contabil-[ef Financial Controller Director financiar 200-300 euro 200-500 euro 200-300 euro 300-550 euro 500-1.000 euro 900-1.300 euro 1.000-1.800 euro 1.500-3.500 euro

Cerin]e: Gândirea sintetic`, abilit`]i de comunicare [i prezentare, cunoa[terea pie]ei, a tehnicilor de derulare a activit`]ii.

Cerin]e: Experien]` de minimum doi ani, cuno[tin]e financiarcontabile, de raportare interna]ional`, cunoa[terea legisla]iei specifice; gândire structurat`, operativitate.

Departamentul de logistic`
Warehouse Worker Customs Officer Logistics Officer Warehouse Officer Logistics Supervisor Logistics/Purchasing Manager Warehouse Manager 250-350 euro 350-550 euro 350-550 euro 250-500 euro 600-800 euro 800-1.200 euro 800-1.200 euro

Departamentul de IT
Help Desk Specialist Administrator de re]ea Administrator baz` de date IT Manager 200-500 euro 800-1.000 euro 800-1.000 euro 1.000-1.200 euro

Cerin]e: Experien]` \ntr-o pozi]ie similar`, studii de specialitate. Este apreciat` disponibilitatea fa]` de colegi.

Cerin]e: Experien]` de minimum doi ani \n domeniu, cunoa[terea legisla]iei, abilit`]i de gestiune a echipei [i de organizare.

Departamentul de resurse umane
HR Assistant 300-400 euro Training and Development Specialist 500-800 euro Recruiter 450-600 euro HR Supervisor 500-800 euro HR Manager 1.000-1.500 euro

Departamentul administrativ
Cleaner {ofer Recep]ionist / Secretar` Executive Secretary Facilities Supervisor/Manager 100-150 euro 200-300 euro 250-350 euro 400-600 euro 500-900 euro

Cerin]e: Cuno[tin]e de legisla]ia muncii, abilit`]i de comunicare [i rela]ionare, cunoa[terea unei limbi str`ine.

Cerin]e: Experien]` \ntre 1 [i 3 ani \n domeniu, cunoa[terea unei limbi str`ine, calific`ri specifice func]iilor.

Departamentul Regulatory Affairs/Medical Manager
Regulatory Affairs/Medical Manager 1.500-2.000 euro Medical Manager 900-1.500 euro

Departamentul de rela]ii publice
External Affairs Manager 800-1.200 euro

Cerin]e: Persoane diplomate, cu experien]` \n domeniu [i abilit`]i de persuasiune, cunoa[terea limbii engleze este obligatorie.

Cerin]e: Cunoa[terea produselor, a pie]ei, a legisla]iei, existen]a unei re]ele de contacte printre institu]iile vizate.

SURSA: COMPANIILE DE RECRUTARE {I CONSULTAN}~ |N MANAGEMENT; NOT~: DATELE REPREZINT~ PRAGUL MINIM {I MAXIM SALARIAL, NET

Profil de carier`

VIOLETA DIACONI}~, MEDICAL MANAGER, SICOMED
Dup` ce a absolvit Facultatea de Medicin` de la Universitatea de Medicin` [i Farmacie Grigore T. Popa din Ia[i, \n anul 1994, Violeta Diaconi]` a \nceput imediat specializarea \n medicin` general` [i de familie, prin reziden]iat. Dar cum evolu]ia sistemului sanitar din România nu a fost tocmai cea mai potrivit`, a[tept`rile de proasp`t medic specialist ale Violetei nu [i-au g`sit \mplinirea. La Sicomed a ajuns \n anul 1998 printr-un concurs sus]inut pentru postul de consilier medical la departamentul de marketing. “Nu aveam studii de marketing, dar a fost o oportunitate extraordinar`, cu atât mai mult cu cât \ncepuser` deja s` apar` o mul]ime de oferte de lucru \n marketingul farmaceutic”, \[i aminte[te Violeta. A urmat a[adar o perioad` de formare, prin participarea la cursuri de marketing [i vânz`ri [i la training-uri specifice industriei farmaceutice. |n 2000 \ns`, când Sicomed a devenit o companie privat`, Violeta a avansat ca medical manager. “A fost o provocare pentru c` era, din nou, un domeniu relativ nou pentru mine. |n plus, era dificil s` construie[ti practic de la zero o activitate de informa]ii medicale. Multe lucruri le-am experimentat din mers, dar pot s` spun c` la Sicomed am avut profesori buni”, apreciaz` Violeta. Una dintre responsabilit`]ile func]iei de medical manager a fost construirea echipei de vânz`ri a companiei, iar aceasta a fost de altfel [i cea mai mare provocare pentru Violeta.
FOTO: VISTA

Biz

CUM FACI CARIER~ |N SECTORUL FMCG
NIVELURI DE SALARIZARE |N

Sectorul FMCG
Departamentul de vânz`ri [i/sau distribu]ie
Asistent Reprezentant de vânz`ri Supervizor de zon` Director regional de vânz`ri Key Account Manager Director na]ional de vânz`ri 200 - 500 euro 300 - 700 euro 500 - 900 euro 700 - 1.200 euro 800 - 2.000 euro 1.200 - 3.500 euro Director financiar IT Manager* Administrator de re]ea IT Specialist 1.800 - 3.500 euro 1.000 - 2.000 euro 500 - 1.200 euro 700 - 1.200 euro

Cerin]e: Persoane foarte dinamice, cu mult` \ncredere de sine, cu rezisten]` la stres [i un foarte bun sim] al negocierii. Oameni ambi]io[i, care nu sunt dispu[i s` a[tepte foarte mult pentru a promova.

* |n cele mai multe companii activitatea de IT este subordonat` departamentului financiar. Cerin]e: Persoane cu un acut sim] al analizei [i care accept` rutina. Pentru anumite pozi]ii se cer abilit`]i deosebite de comunicare [i diploma]ie.

Departamentul de logistic` & achizi]ii Departamentul de marketing
Asistent 200 - 500 euro Marketing Executive / Marketing Trainee 300 - 500 euro Junior/Assistant Brand Manager 500 - 900 euro Brand Manager 800 - 1.500 euro Senior Brand Manager 1.200 - 1.800 euro Market Research Manager 800 - 1.300 euro Marketing Manager 1.500 - 3.000 euro Logistics Executive Coordonator logistic Director logistic` Director de achizi]ii 300 - 500 euro 500 - 800 euro 1.000 - 1.500 euro 1.500 - 3.000 euro

Cerin]e: Experien]` de minimum doi ani \ntr-un post similar, disponibilitate, cunoa[terea legisla]iei, abilit`]i de gestiune a echipei, bun organizator, cuno[tin]e operare PC, experien]` anterioar` \n operarea softurilor de gestiune.

Cerin]e: Persoane creative [i \n acela[i timp analitice. Oameni cu un grad ridicat de u[urin]` \n a comunica [i \n a se face \n]ele[i.

Departamentul de resurse umane
HR Executive Specialist \n salarizare Training Manager Manager dezvoltarea carierei Specialist protec]ia muncii Director de resurse umane 250 - 500 euro 800 - 1.200 euro 750 - 1.500 euro 800 - 1.200 euro 500 - 800 euro 1.200 - 3.000 euro

Departamentul financiar-contabil
Asistent Contabil junior Analist financiar Senior analist financiar Contabil-[ef Internal Auditor Financial Controller 200 - 500 euro 250 - 500 euro 500 - 700 euro 700 - 1.000 euro 800 - 1.500 euro 800 - 1.300 euro 1.000 - 1.800 euro

Cerin]e: Cuno[tin]e de legisla]ia muncii, foarte bune abilit`]i de comunicare [i rela]ionare, cunoa[terea unei limbi str`ine, cuno[tin]e operare PC.

SURSA: COMPANIILE DE RECRUTARE {I CONSULTAN}~ |N MANAGEMENT; NOT~: DATELE REPREZINT~ PRAGUL MINIM {I MAXIM SALARIAL, NET

PROFIL DE CARIER~

ALEXANDRA OLARU, CORPORATE AFFAIRS MANAGER, UNILEVER SCE
Interviurile pentru locul actual de munc` au durat trei luni de zile. Au fost \n total 13 discu]ii. “Dar a meritat [i m` bucur c` am reu[it”, spune la doi ani [i jum`tate dup` aceste evenimente Alexandra Olaru, Corporate Affairs Manager la Unilever South Central Europe. A ales s` aplice pentru acest post pentru c`, spune ea, “Unilever este unul dintre cei mai mari investitori str`ini \n România, un pionier al coordon`rii regionale, un adev`rat formator de personal”. Alexandra are 33 de ani [i a absolvit Facultatea de Rela]ii Interna]ionale din cadrul ASE Bucure[ti. Primul s`u loc de munc` a fost \n cadrul unei companii de rela]ii guvernamentale. Apoi a lucrat doi ani ca director de rela]ii publice la Mobexpert. Au urmat \nc` doi ani [i jum`tate la Nestlé, pe postul de Corporate Affairs Manager. “Sigur c` fiecare lucru pe care l-am f`cut a fost diferit. {i nu doar prin aceea c` a fost mai mult, dar [i mai complex. Cred c` ceea
FOTO: VISTA

ce fac la Unilever este cea mai complex` manifestare din activitatea mea. Compania are dou` divizii, Produse de |ngrijire Personal` [i a Locuin]ei [i Produse Alimentare, [i coordoneaz` de la Bucure[ti activitatea \ntregii regiuni a Europei Centrale [i de Sud.” La actualul loc de munc` \i plac diversitatea lucrurilor pe care le face, diversitatea domeniilor, a zonei [i diversitatea, dat` de na]ionalitate, a colegilor s`i. “Fiecare lucru nou pe care l-am f`cut a fost o provocare. Cele mai dragi dintre acestea sunt \nfiin]area Asocia]iei Cafelei, pe când lucram la Nestlé, [i contribu]ia la dezvoltarea Romalimenta – federa]ia industriei alimentare din România. |n ceea ce prive[te munca mea de zi cu zi, cea mai mare provocare o reprezint` managementul situa]iilor de criz`.” Pe cei care doresc s` fac` o carier` \n FMCG \i sf`tuie[te s` cread` c` pot reu[i. “Sfatul este valabil pentru oricine \[i dore[te o carier`”, spune Alexandra Olaru.

FMCG este un domeniu de vârf, foarte competitiv, cu concuren]i puternici. Alexandru Talmazan, managing partner la Wrightson România, consider` c` se poate \ncepe o carier` \n oricare departament al unei companii din FMCG. Se poate intra fie ca \ncep`tor, fie ca profesionist experimentat \ntr-un alt domeniu, care se decide la un moment dat s`-[i foloseasc` cuno[tin]ele acumulate \ntr-o alt` industrie. Ca entry level selec]ia se face dintre tinerii care particip` la diverse târguri de job-uri sau care trimit cereri de angajare la companiile de renume. {anse au [i cei care fac un stagiu de practic` \ntr-o asemenea companie \n ultimii ani de facultate. “|n cazul celor experimenta]i o diplom` postuniversitar` poate constitui un atu, \n special dac` a fost ob]inut` \ntr-o [coal` de business cu credibilitate, respectiv \n afara României.” Ce calit`]i trebuie s` aib` un om care lucreaz` \n FMCG? S` fie creativ, bun comunicator, s` aib` rezisten]` la stres, capacitatea psihic` de a coordona [i motiva oamenii cu care lucreaz`, de a se adapta la situa]ii diferite [i, nu \n ultimul rând, sinceritate [i verticalitate uman`. “Promov`rile interne se fac, de obicei, la distan]` de câ]iva ani, \n func]ie de nivelul ierarhic pe care se situeaz` angajatul [i de evolu]ia sa profesional` [i se fac de obicei pe vertical`”, spune Talmazan. Mediul de lucru \n FMCG este probabil la nivelul maxim din punct de vedere al solicit`rii. Programul de lucru nu este rigid, atâta timp cât performan]ele angajatului sunt la pragul de sus. FMCG este una dintre locomotivele form`rii profesionale, consider` Talmazan. Exist` tipuri variate de instruire, mai ales cele pentru cre[terea performan]ei angaja]ilor, pe domeniul lor de activitate. Exist` [i programe pentru top management care cuprind seminarii de scurt` durat` pentru rea[ezarea cuno[tin]elor, punerea \n tem` cu noile tendin]e. “Pentru persoanele strategice, angajatorul poate oferi preg`tire pe termen mediu sau lung, dar nu \nainte de a fi sigur \n privin]a dedica]iei lor de a r`mâne \n companie pe termen lung.”

Biz

31

CUM FACI CARIER~ |N SECTORUL HOTELIER
NIVELURI DE SALARIZARE |N
Dintre domeniile evaluate la nivel de cerere a for]ei de munc` \n 2004, \n industria ospitalit`]ii, resursele umane real calificate atât la nivel managerial cât [i opera]ional lipsesc \n propor]ie de peste 90%, se arat` \ntr-un studiu realizat de compania de consultan]` Peacock Hotels/Global Hotels Management. Cu alte cuvinte, \n România nu se g`sesc oameni deja preg`ti]i s` preia responsabilit`]i la orice nivel \ntr-o firm` din domeniul hotelier sau turism. Dar problema nu este una cantitativ` ci una calitativ`. “Avem un num`r impresionant de absolven]i de studii superioare, cu licen]e sau masterate \n domeniul managementului hotelier [i turistic, eventual [i cu brevet de manager \n turism, dar f`r` no]iunile elementare de organizare, operare [i management al unei unit`]i hoteliere”, explic` Paul M`r`[oiu, pre[edinte [i CEO al Peacock Hotels/Global Hotel Management. Un element care st` la baza acestei probleme este reprezentat de migra]ia for]ei de munc` pe vasele de croazier` din str`in`tate. Oamenii sunt atra[i acolo \n primul rând de avantajele finaciare. Salariile de \ncadrare pe un vas de croazier` pornesc de la 1.300 euro pe lun` [i ajung la 2.800 euro pe lun`. |n perioada urm`toare num`rul de capacit`]i hoteliere va cre[te semnificativ, atât \n ]ar`, cât mai ales \n Bucure[ti. Acest lucru va determina o concuren]` acerb`, dar [i o stabilizare [i profesionalizare a pie]ei. Proprietarii de structuri de primire turistic` vor trebui s` \[i reconsidere pozi]ia fa]` de management, orientându-se c`tre cel profesional. “Trebuie s` fim con[tien]i c` \n momentul integr`rii \n Uniunea European`, turismul va fi una din ramurile economice a c`rei calitate a serviciilor [i respectare a standardelor vor fi atent monitorizate. Noi \nc` nu putem spune c` atingem \ntr-o propor]ie confortabil` standardele europene”, adaug` Paul M`r`[oiu. De aceea, \n acest moment, \n industria ospitalit`]ii din România este o nevoie acut` de oameni care dau dovad` de creativitate [i au la baz` cunoa[terea pârghiilor economice general valabile.
32

Sectorul hotelier
Recep]ie
Recep]ionist Recep]ionist [ef de tur` Director recep]ie 150 - 250 euro 220 - 300 euro 300 - 500 euro

Housekeeping
Housekeeping Supervisor Housekeeping Manager 200 - 250 euro 300 - 500 euro

Cerin]e: Persoane cu un acut sim] al responsabilit`]ii. Cerin]e: Abilit`]i de comunicare [i de gestionare a situa]iilor conflictuale.

Departamentul tehnic [i IT
Asistent tehnic Director IT Director departament tehnic 200 - 250 euro 300 - 550 euro 500 - 600 euro

Buc`t`rie
Buc`tar Buc`tar [ef de tur` Sous-chef Chef 200 - 250 euro 250 - 350 euro 350 - 500 euro 800 - 1.300 euro

Cerin]e: Bune cuno[tin]e \n domeniul informatic.

Cerin]e: Califica]i \n domeniu, cu experien]` relevant`.

Departamentul achizi]ii
Storekeeper Purchaser Director achizi]ii 220 - 300 euro 200 - 280 euro 400 - 600 euro

Food & Beverage
Osp`tar Barman Maitre d’ Director restaurant Director F&B 130 - 230 euro 200 - 250 euro 250 - 400 euro 400 - 600 euro 600 - 1.200 euro

Cerin]e: Buni gestionari [i s` poat` negocia cu furnizorii.

Departamentul de resurse umane
Asistent resurse umane Director resurse umane 250 - 280 euro 400 - 700 euro

Cerin]e: Activi, amabili, receptivi la nevoile clien]ilor.

Departamentul financiar
Casier Controlor costuri Contabil Contabil-[ef Director financiar 200 - 250 euro 230 - 270 euro 280 - 350 euro 500 - 700 euro 800 - 1.200 euro

Cerin]e: Cunoa[terea industriei [i a nevoilor companiei.

Marketing [i vânz`ri
Sales executive Director evenimente Director marketing [i vânz`ri 200 - 280 euro 280 - 400 euro 450 - 650 euro

Cerin]e: Cuno[tin]e de contabilitate [i s` dea dovad` de rigurozitate.

Cerin]e: Abilit`]i de vânzare [i s` cunoasc` bine pia]a.

SURSA: PEACOCK HOTELS/ GLOBAL HOTELS MANAGEMENT; NOT~: DATELE REPREZINT~ PRAGUL MINIM {I MAXIM SALARIAL, NET

PROFIL DE CARIER~

ADRIAN CHIRIC~, DIRECTOR RESTAURANTE, JW MARRIOTT BUCURE{TI
Adrian Chiric` lucreaz` \n domeniul ospitalit`]ii \nc` de la \nceputul anilor ’90. El [i-a \nceput activitatea \n Fran]a, \n cadrul companiei Accor [i a lucrat la toate hotelurile grupului: Ibis, Novotel, Sofitel. |n câ]iva ani a evoluat de la postul de osp`tar la cel de Ma\tre d’Hotel [i apoi asistent manager la departamentul Food & Beverages. |n 1997 a revenit \n ]ar` la Hotelul Sofitel Bucure[ti unde a r`mas pân` \n 1999. |n acel an a acceptat o nou` provocare: s` pun` la punct divizia de dezvoltare [i management hotelier din cadrul grupului Media Pro. |n 2001 a trecut \ntr-o alt` cultur` de companie, cea american`, ob]inând func]ia de manager al restaurantelor din cadrul hotelului JW Marriott Bucure[ti. “Sistemul hotelier american este diferit de cel francez. Conceptul francez este mai strict, mai riguros. |n sistemul american mentalitatea organiza]iei este alta. Angaja]ii sunt to]i membri ai aceleia[i familii iar rela]iile dinISTA O: V FOT

tre ei sunt bazate pe prietenie”, explic` Adrian Chiric`. |n ultimii ani, restaurantele hotelului Marriott au reu[it s` devin` un concept de succes pe pia]a local`. |n toamna anului trecut a fost lansat [i un concept nou, “cupola Marriott”. Ca recunoa[tere a valorii sale profesionale, anul trecut Adrian Chiric` a fost promovat \n func]ia de director al restaurantelor JW Marriott Bucure[ti. El spune c` dac` vrei s` lucrezi \n acest domeniu trebuie s` fii \n primul rând un bun om de vânz`ri. Trebuie s` ajungi s` \]i cuno[ti foarte bine clien]ii [i s` le intuie[ti dorin]ele. Adrian Chiric` a absolvit cursurile facult`]ii de Management [i Gestiune Hotelier` din cadrul Universit`]ii Româno-Americane din Bucure[ti [i de-a lungul carierei sale a participat la mai multe de training-uri [i cursuri de perfec]ionare profesional` organizate de Accor sau Marriott. Managerii români \n domeniu au devenit acum la fel de bine cota]i ca [i colegii lor din str`in`tate. |n plus, \n ultima perioad` au \nceput s` fie recunoscu]i [i drept formatori \n industrie.

Biz

CUM FACI CARIER~ |N SECTORUL IMOBILIAR
NIVELURI DE SALARIZARE |N
Cei mai interesa]i s` ob]in` un post \n cadrul unei agen]ii imobiliare sunt tinerii atra[i de câ[tigurile consistente [i de flexibilitatea programului. Dar, pentru c` \n multe cazuri trebuie s` negocieze cu investitori importan]i sau cu clien]i care sunt buni cunosc`tori ai pie]ei, doar cei care sunt dispu[i s` \nve]e \ncontinuu au [anse s` r`mân` [i s` promoveze \n domeniu. “Atunci când \[i caut` noi membri pentru echipa de salaria]i, companiile din domeniu prefer` s` \[i g`seasc` oamenii prin intermediul anun]urilor pe Internet sau al agen]iilor de recrutare. Companiile imobiliare au nevoie de oameni de echip`, bine organiza]i [i care dau dovad` de ini]iativ` [i seriozitate”, explic` Florin Rusu, general manager al firmei de resurse umane Global Consulting. Promov`rile se fac \n func]ie de dezvoltarea companiei [i de rata fluctua]iei personalului [i ]in cont de performan]ele [i aptitudinile profesionale ale angaja]ilor. Companiile prefer` s` promoveze oameni din interior pentru posturile de conducere din departamentele administrativ, de marketing, vânz`ri sau PR. Exist` \ns` [i cazuri \n care pentru func]iile de top management sunt prefera]i speciali[tii din exteriorul firmei. Agen]iilor imobiliare le este destul de dificil s` g`seasc` oameni de vânz`ri sau marketing. “Mediul de lucru din agen]iile imobilare este pl`cut [i foarte motivant pentru persoanele care doresc s` câ[tige \n func]ie de performan]ele profesionale [i nu \n baza programului de lucru. De fapt, flexibilitatea programului de lucru reprezint` marele avantaj al domeniului imobiliar”, adaug` Florin Rusu. |n general, companiile multina]ionale din domeniu asigur` programe de dezvoltare profesional` [i personal` pentru angaja]i (de ex: cursuri de limbi str`ine, abilit`]i de comunicare [i vânz`ri, management). Programele de training care predomin` sunt cele de dezvoltare a abilit`]ilor. Pentru a lucra pe acest segment de pia]` nu este obligatoriu s` urmezi un MBA, dar acesta reprezint` un mare avantaj \n orice domeniu de activitate.
34

Sectorul imobiliar
Departamentul de marketing [i PR
Asistent marketing/PR Director marketing/PR Specialist cercetare pia]` 300 - 800 euro 800 - 1.500 euro 300 - 800 euro

Departamentul industrial
Junior Broker Senior Broker Manager departament 200 - 400 euro 500 - 1.000 euro 800 - 1.500 euro

Cerin]e: Men]inerea unei bune leg`turi cu clien]ii; s` fie la curent cu tranzac]iile f`cute de celelalte departamente.

Cerin]e: S` [tie companiile [i tendin]ele pe acest segment.

Departamentul reziden]ial \nchirieri Departamentul de resurse umane
Director resurse umane 800 -1.500 euro Junior Broker Senior Broker Manager departament 200 - 400 euro 500 - 1.000 euro 800 - 1.500 euro

Cerin]e: Experien]` \n recrutarea de personal [i cunoa[terea foarte bun` a nevoilor companiei [i ale angaja]ilor.

Cerin]e: S` cunoasc` nevoile consumatorilor.

Departamentul financiar-contabil
Contabil/Financial Controller Contabil-[ef Director financiar 300 - 800 euro 600 - 1.400 euro 800 - 2.000 euro

Departamentul reziden]ial vânz`ri
Junior Broker Senior Broker Manager departament 200 - 400 euro 500 - 1.000 euro 800 - 1.500 euro

Cerin]e: Cuno[tin]e financiar-contabile, dovad` de aten]ie.

Cerin]e: Buni negociatori, s` poat` reprezenta \n mod obiectiv ambele p`r]i implicate \n tranzac]ie.

Servicii
Evaluator Cercetare de pia]` Project manager Manager proprietate imobiliar` 300 - 800 euro 300 - 600 euro 500 - 1.600 euro 800 - 1.500 euro

Departamentul reloc`ri/birouri
Junior broker Senior broker Manager departament 200 - 400 euro 500 - 1.000 euro 800 - 1.500 euro

Cerin]e: Experien]` \n domeniu, gândire analitic`.

Cerin]e: S` poat` intui ce spa]iu este potrivit pentru o companie.

Departamentul comercial
Junior Broker Senior Broker Manager departament 200 - 400 euro 600 - 1.200 euro 800 - 2.000 euro

Departamentul administrativ
Recep]ionist`/Secretar` Asistent` Director administrativ 150 - 600 euro 300 - 1.000 euro 500 - 1.500 euro

Cerin]e: S` \n]eleag` bine particularit`]ile acestui domeniu.

Cerin]e: Abilit`]i de comunicare, aten]ie c`tre nevoile angaja]ilor [i ale clien]ilor externi.

Departamentul de investi]ii/terenuri
Junior Broker Senior Broker Specialist negocieri Manager departament 200 - 400 euro 500 - 1.000 euro 300 - 600 euro 800 - 3.000 euro

Departamentul IT
Administrator software/Specialist IT 300 - 1.000 euro Administrator hardware 300 - 1.200 euro IT Manager 800 - 2.000 euro

Cerin]e: Rezisten]` sporit` la stres, abilit`]i de negociere.
SURSA: GLOBAL CONSULTING; NOT~: DATELE REPREZINT~ PRAGUL MINIM {I MAXIM SALARIAL, NET

Cerin]e: S` poat` gestiona o re]ea medie de calculatoare.

PROFIL DE CARIER~

LUIZA MORARU, MANAGER DEPARTAMENT SPA}II COMERCIALE, EURISKO
Luiza Moraru a absolvit facultatea de Rela]ii Economice Interna]ionale din cadrul ASE Bucure[ti \n anul 2002 [i lucreaz` \n domeniul imobiliar de patru ani. |nc` de când era student` s-a angajat ca asistent marketing la compania Activ Consulting, biroul asociat al consultantului imobiliar Cushman & Wakefield \n România. Dup` un an a fost avansat` negociator. |n 2003 s-a al`turat echipei Eurisko, pe pozi]ia de senior broker la departamentul de spa]ii comerciale. La câteva luni a fost numit` manager de departament. Luiza Moraru spune c` activitatea de manager \n domeniul imobiliar este o \mbinare complex` \ntre a fi broker, consultant [i manager. “Cei care \[i doresc o carier` \n domeniul imobiliar trebuie s` aib` nervi de o]el [i s` iubeasc` meseria”, spune ea. Pe lâng` avantajele materiale, a fi broker este un job unde este imposibil s` te plictise[ti [i s` intri \n rutina de care nu po]i sc`pa \n alte slujbe. Verificarea legalit`]ii actelor de proprietate [i cunoa[terea ultimelor reglement`ri legale \n domeniul imobiliar sunt esen]iale pentru a deveni un broker bun. Primordial` este atitudinea proactiv`, specific` unui om de vânz`ri.
FOTO: VISTA

Biz

CUM FACI CARIER~ |N SECTORUL IT
NIVELURI DE SALARIZARE |N
Persoanele care \ncep s` lucreze \n industria IT reu[esc s` ob]in` un loc de munc` pe baza experien]ei, a certific`rilor [i a studiilor din facultate (\n special pentru pozi]ii tehnice). Studiile superioare sunt luate \n considerare atât pentru statutul de “inginer” al angajatului, cât [i pentru ob]inerea de reduceri de impozit pe salariu (\n conformitate cu facilit`]ile fiscale oferite de legisla]ie pentru domeniul IT). Speciali[tii care de]in certific`ri pe tehnologiile cu care lucreaz` au \n general un salariu \n medie cu 10-15% mai mare decât cei f`r` certific`ri, dar cu experien]` similar`. “Majoritatea companiilor \[i caut` noi salaria]i prin intermediul Internetului [i al agen]iilor de recrutare”, spune Mihai Moghior, managing partner al companiei de resurse umane Brainspotting. |n IT promov`rile se fac pe baza rezultatelor concrete ob]inute, \n special pe partea de vânz`ri/business development. Pentru posturile de speciali[ti \n tehnologiile \n care angajatorul are expertiz` [i pentru pozi]iile de team leader se prefer` promovarea intern`. Acest lucru este valabil [i pentru anumite pozi]ii de management. “Promov`rile se realizeaz` [i \n func]ie de viteza de dezvoltare [i de dinamica firmei. Este o industrie \n care unele firme \[i pot crea divizii noi \n mai pu]in de un an”, adaug` Moghior. Exist` [i posturi pentru care cererea de oameni foarte bine califica]i este mai mare decât oferta pe pia]a de munca local`: speciali[ti de proiectare hardware, programatori pentru re]ele [i telecomunica]ii, project manageri seniori etc. Ca mediu de lucru, activitatea se bazeaz` pe termene destul de stricte de predare a proiectelor a[a c` programul poate fi prelungit [i concediul scurtat. Dar, aceste lucruri sunt compensate prin bonusuri sau cre[teri salariale mai mari decât \n alte industrii. Exist` [i perioade mai relaxate - atunci când angaja]ii sunt ”\ntre proiecte” [i se pot dedica ob]inerii de noi certific`ri. Cele mai \ntâlnite programe de instruire oferite de firmele de IT sunt cele de specializare \n domeniul cuno[tin]elor tehnice [i al vânz`rilor.
36

Sectorul IT
Analiz`/Dezvoltare software
Systems/Business Processes Analyst 250 - 1.000+ euro Technical Analyst 250 - 1.000+ euro Software Architect 700 - 1.500+ euro Programator/Dezvoltator de aplica]ii software 250 - 900 euro Senior Programmer / Team Leader 900 - 1.500+ euro Database Developer 200 - 1.000+ euro Programator web / Dezvoltator web 200 - 700+ euro Quality Assurance Specialist/Tester 200 - 900 euro Quality Assurance Manager 700 - 1.500 euro Project Manager (Software Development) 1.000 - 2.500 euro Director de dezvoltare software 1.000 - 3.000 euro

Departamentul de web design (graphical design)
Junior Web Designer Senior Web Designer Art Director Software Implementation Consultant Project Manager 200 - 500 euro 450 - 1.000+ euro 500 - 1.200 euro 300 - 1.000 euro 850 - 2.000+ euro

Cerin]e: Creativitate, cunoa[terea instrumentelor de lucru, respectarea deadline-urilor.

Hardware
Hardware Engineer Hardware Designer Hardware Design Team Leader 150 - 700 euro 300 - 1.200+ euro 1.500 - 2.000+ euro

Cerin]e: Certific`ri [i experien]`.

Administrare de re]ea/sistem Administrator de re]ea
Re]ele mici (2 - 50 calculatoare) Re]ele medii (50 - 200 calculatoare) Re]ele mari (>200 de calculatoare) Proiectant re]ele Specialist \n securitatea IT Administrator de sistem System Designer 250 - 500 euro 350 - 900 euro 700 - 1.200 euro 300 - 1.200+ euro 600 - 1.100+ euro 200 - 900 euro 600 - 1.200 euro

Cerin]e: Calificare foarte bun`, experien]` relevant` \n acest domeniu [i bune cuno[tin]e tehnice.

IT Top Management
Director IT/Director tehnic Chief Technical Officer (CTO) Chief Information Officer (CIO) 1.500 - 3.500 euro 1.500 - 3.500 euro 1.500 - 3.500 euro

Cerin]e: Bun` capacitate de coordonare, leadership.

Cerin]e: S` asigure o permanen]` a func]ion`rii re]elei.

Vânz`ri/Consultan]` vânz`ri (partea fix`**)
Reprezentant vânz`ri Sales Consultant Account Manager Sales Manager 250 - 800 euro 300 - 900 euro 300 - 1.200 euro 800 - 2.500 euro

Administrare de baze de date
Administrator baz` de date Senior Database Administrator Database Manager 300 - 800 euro 700 - 1.100 euro 800 - 1.500 euro

Cerin]e: Persoane dinamice, cu ini]iativ`.

Cerin]e: S` rezolve rapid problemele care apar.

Technical Support/Help-desk/ Service/Customer Care
Help Desk Technical Support Specialist Call Center Operator Service Technician 150 - 350 euro 150 - 600 euro 100 - 300 euro 150 - 500 euro

Marketing/Management de produs
Asistent marketing Specialist marketing Product Manager/Brand Manager Business Development Manager Marketing Manager 200 - 400 euro 250 - 500 euro 250 - 900+ euro 1.500 - 3.500 euro 400 - 1.500+ euro

Cerin]e: Abilit`]i de comunicare, cuno[tin]e tehnice.

Cerin]e: Creativitate, s` aduc` \n companie un aport de cuno[tin]e [i experien]e noi, care nu exist` \n firma angajatoare.

SURSA: COMPANIILE DE RECRUTARE {I CONSULTAN}~ |N MANAGEMENT; NOT~: DATELE REPREZINT~ PRAGUL MINIM {I MAXIM SALARIAL, NET

PROFIL DE CARIER~

IULIA MANOLACHE, SENIOR MANAGER, CONNEX
Iulia Manolache a absolvit Facultatea de Automatic`, sec]ia calculatoare, \n 1991. Imediat dup` absolvire s-a angajat la Institutul de Studii [i Proiect`ri Energetice din Bucure[ti. Acolo a participat la crearea [i implementarea \n mai multe loca]ii din ]ar` a unui program computerizat de monitorizare [i comand` a centralelor energetice. |n 1997, la câteva luni dup` \nfiin]area Connex, Iulia decide s` schimbe total domeniul. “M-am gândit c` trebuie s` schimb ceva \n carier`, s` merg mai departe, \ntr-un loc unde s` \nv`] lucruri noi [i unde s` lucrez \ntr-un stil de management specific companiilor multina]ionale nord-americane”, poveste[te Iulia Manolache, senior manager la Connex. Ea a participat ca Prepaid Coordinator la instalarea primului
FOTO : VISTA

serviciu prepl`tit, Connex Go!, de a c`rui dezvoltare a continuat s` se ocupe pân` \n 2002. La doi ani dup` venirea la Connex, \n 1999, Iulia Manolache ajunge, prin concurs, managerul echipei de dezvoltare a serviciilor cu valoare adaugat`. |n 2000 ea particip` la formarea unei noi echipe tehnice \n Connex [i este astfel promovat` Senior Manager \n departamentul Technology and Services Development. Din anul 2000 Iulia Manolache face parte din grupul de strategie tehnologic`, condus de CTO-ul companiei, Vishant Vora. Ea a coordonat implementarea serviciului de SMS adresat clien]ilor Connex Go [i recent a asistat la succesul tehnologiei USSD, a c`rei implementare a propus-o [i realizat-o \n anul 2003.

Biz

CUM FACI CARIER~ |N SECTORUL PUBLICITAR
NIVELURI DE SALARIZARE |N

Sectorul publicitar
Departamentul de Client Service
Account Assistant Account Executive Account Manager Account Supervisor Account Director Group Account Director Client Service Director 100 - 250 euro 250 - 450 euro 300 - 700 euro 600 - 900 euro 700 - 1.200 euro 1.000 - 1.500 euro 1.500 - 2.500 euro*

Departamentul de crea]ie
Junior Copywriter / Art Executive Copywriter Art Director Senior Copywriter Senior Art Director Group Creative Director Creative Director 200 - 400 euro 600 - 1.000 euro 600 - 1.000 euro 800 - 1.500 euro 800 - 1.500 euro 1.400 - 2.000 euro 1.600 - 3.000 euro

*Pentru pozi]ia de Client Service Director, \n cazul existen]ei unor responsabilit`]i regionale, limita superioar` a intervalului poate fi 3.000-4.000 euro. Cerin]e: Cuno[tin]e de [tiin]ele comunic`rii [i marketing, \n]elegerea pie]ei [i a unei afaceri, abilit`]i de rela]ionare [i comunicare, project management, inovativitate, spirit antreprenorial.

Cerin]e: Imagina]ie, orginalitate [i inovativitate, curiozitate, cultur` audiovizual`, portofoliu.

Departamentul de produc]ie
Production Assistant Audio/Video Supervisor Print Supervisor Traffic Assistant Traffic Manager DTP Production Manager 250 - 400 euro 300 - 700 euro 200 - 500 euro 200 – 400 euro 400 - 800 euro 400 - 900 euro 600 - 1.200 euro

Departamentul de Strategic Planning
Account Planner Strategic Planning Director 600 - 1.000 euro 1.200 - 2.500 euro

Cerin]e: Interes pentru ce motiveaz` oamenii [i pentru tendin]ele \n schimbare [i mod` ce afecteaz` consumatorii, abilitate de analiz`, experien]` de comunicare/marketing, gândire strategic`.

Cerin]e: Cuno[tin]e tehnice specifice, informa]ii solide asupra pie]ei, abilit`]i de negociere, inovativitate, aten]ie la detalii, rezisten]` la lucrul sub stres.

Departamentul de Media
Media Planner Media Buyer Research Analyst Senior Media Planner Senior Media Buyer Research Manager Media Manager/Coordinator Media Director 300 - 600 euro 200 - 500 euro 200 - 400 euro 600 - 1.300 euro 500 - 1.000 euro 500 - 800 euro 800 - 1.500 euro 1.200 - 2.500 euro*

Departamentul de BTL & PR
Field/Events Executive Production Supervisor Field Manager Direct Marketing Manager PR Manager BTL Director 200 - 400 euro 350 - 600 euro 500 - 800 euro 500 - 800 euro 400 - 800 euro 800 - 1.500 euro*

*|n cazul agen]iilor de media (ca [i companii independente) limita superioar` pentru pozi]ia de Media Director poate ajunge [i c`tre 3.000 euro. Cerin]e: O bun` \n]elegere a pie]ei media, gândire strategic` [i bun` cunoa[tere a categoriei m`rcii promovate, creativitate, abilit`]i de comunicare, bune cuno[tin]e MS Office.

*Pentru func]ia de BTL Director dintr-o agen]ie interna]ional` [i nu una de BTL independent`, salariul poate fi de 1.200 – 2.000 euro. Cerin]e: Cunoa[terea mecanismelor specifice BTL&PR, buna \n]elegere a comunic`rii integrate, gestionarea rela]iilor cu partenerii de comunicare, excelente abilit`]i de comunicare, creativitate.

SURSA: NEW LINK CONSULTING GRUP; NOT~: DATELE REPREZINT~ PRAGUL MINIM {I MAXIM SALARIAL, NET

PROFIL DE CARIER~

CR~I}A COMAN, SENIOR COPYWRITER, MCCANN-ERICKSON
Timp de trei ani a jucat al`turi de un teatru de amatori, a participat la un cenaclu de poezie, a luat cursuri de dansuri de societate [i desen. Este fost` olimpic` la chimie [i matematic`, dar acum face carier` \n publicitate. Cr`i]a Coman, senior copywriter la McCann-Erickson, [tie cum s` dea contur unor campanii care au f`cut România cunoscut` peste grani]e, dar [i s` p`streze \n acela[i timp naturale]ea [i buna dispozi]ie ce \i sunt native. De[i are forma]ie de jurnalist, fiind absolvent` a Universit`]ii Media Pro, Cr`i]a Coman a ales publicitatea [i nu regret` decizia luat`. “Când mi-am dat seama c` nici jurnalismul nu mi se potrive[te (prin anul III), am trecut \n tab`ra publicit`]ii. Dac` nici asta nu-mi venea bine, probabil c` a[ fi c`utat pân` la adânci b`trâne]i”, s-a confesat Cr`i]a. Intrarea ei \n bran[` a fost \ns` un noroc, o \ntâmplare, dar de bun augur. “Nu mi-am dorit s` lucrez \n publicitate. N-am visat de când eram mic`. Publicitatea mi s-a \ntâmplat. {i mi-a intrat \n sânge. |n a[a fel \ncât am ajuns s` visez cu pauze de publicitate. Ultima oar` un spot la jeleuri mi-a \ntrerupt un co[mar cu gândaci.” Cr`i]a este cunoscut` pentru numeroasele premii câ[tigate, \n cadrul unor festivale precum Ad’Or, Golden Drum, Mobius, New York Festival, Golden Hammer, pentru spoturi ca: Loto 6/49 (“Fetele de la C`pâlna”, “Pu[c`ria[ii”), “Cri-Cri” - Connex, “Acordeonul”, “Inima” etc.
VISTA FOTO:

Industria publicit`]ii se caracterizeaz` \n prezent printr-un dinamism deosebit, o mare vitez` de reac]ie care presupune lucru \n condi]ii de stres, o bun` alocare a resurselor disponibile, g`sirea altor resurse \n timp scurt etc. Calit`]ile necesare, ca [i \n alte domenii, sunt perseveren]a, calmul, r`bdarea [i orientarea spre rezolvarea problemelor. Printre abilit`]ile absolut necesare datorit` specificului domeniului se num`r` inventivitatea, o foarte bun` comunicare [i organizare a timpului propriu [i al celor cu care se lucreaz`, \n]elegerea diverselor tipuri de afaceri ale clien]ilor etc. “Mediul de lucru oferit de agen]iile de publicitate este atr`g`tor pentru adep]ii nonconformismului, dinamismului, creativit`]ii, lucrului pe proiecte, organiz`rii, c`rora le place s` fie \ntr-un mediu dinamic [i provocator”, spune Sorina Cucut`-Popa, managing partner la compania de consultan]` \n management New Link Consulting Group. De[i este o activitate atr`g`toare, are un ritm de desf`[urare c`rora pu]ini pot s`-i fac` fa]`: orele târzii, lucrul contra cronometru, g`sirea unor solu]ii \ntr-un timp scurt, managementul/coordonarea proiectelor, g`sirea [i folosirea eficient` a resurselor. Promov`rile se fac \n mare parte din interior, pe vertical`, excep]ie f`când uneori pozi]iile de conducere, unde se apeleaz` [i la firme de “head hunting”. Cuno[tin]ele [i uneori anun]urile \n publica]ii sunt formele prin care se ocup` \n general pozi]iile de la nivelurile de intrare \n companie. “Astfel, pia]a publicit`]ii este una relativ \nchis`. Este greu s` g`se[ti oameni buni, iar dac` ai avut [ansa s`-i ai [i ai investit de-a lungul anilor \n ei, atunci faci tot posibilul pentru a-i p`stra”, spune Sorina Cucut`-Popa. |n acest context, \n cadrul companiilor de publicitate, se organizeaz` cursuri de preg`tire pe diversele specializ`ri sau se invit` exper]i din domeniile respective, iar cele care fac parte din re]ele interna]ionale beneficiaz` de know how-ul acestora. De]inerea unei diplome de MBA este un avantaj [i \n curând o necesitate pentru acele pozi]ii de coordonare/management.

Biz

37

CUM FACI CARIER~ |N SECTORUL HR
NIVELURI DE SALARIZARE |N
Companiile de resurse umane de pe pia]a româneasc` ofer` \n principal consultan]`, dar [i servicii de recrutare [i training. Pentru a intra \n acest domeniu, sunt necesare abilit`]i de rela]ionare, de comunicare eficient` [i de management al rela]iilor. Suplimentar, sunt necesare competen]ele tehnice aferente domeniilor de HR. De obicei, spune Christian Scholtes, director executiv la Lugera & Makler, criteriile de selec]ie ]in cont, mai degrab`, de o serie de atitudini [i abilit`]i generice, pentru ca, mai apoi, persoanele s` fie preg`tite gradual pentru solicit`ri din ce \n ce mai complexe. Absolven]ii de psihologie sau de studii economice prezint` \n general un profil mai potrivit pentru acest gen de activitate. “Este \ns` adev`rat c` voluntariatul \n cadrul unei asocia]ii studente[ti [i experien]a de munc` \n echip` reprezint` un atu semnificativ.” Dup` cum spune Scholtes, \n consultan]a de HR, fiind o industrie care abia acum se formeaz`, calitatea celor care activeaz` \n domeniu las` uneori de dorit. De aceea, deseori sunt prefera]i pentru angajare absolven]ii de facultate sau cei afla]i \ntr-un an terminal, care au entuziasmul [i atitudinea necesar` pentru a fi instrui]i la nivelul cerin]elor unei firme profesioniste \n domeniu. Angaj`rile din exterior se fac la extremele opuse ale ierarhiei organiza]ionale. “|n rest, sunt promova]i de obicei anual oameni din interior”, explic` Scholtes. Programul de lucru este destul de flexibil, iar mediul de lucru este dinamic, deschis, \n care ini]iativele personale sunt bine primite [i apreciate. |n momentul de fa]`, oportunit`]ile de dezvoltare \n domeniu ]in mai mult de munca \n sine, de proiectele \n care e[ti implicat [i de oamenii cu care lucrezi. “Cuno[tin]ele date de studiile superioare nu acoper` decât \n mic` m`sur` cerin]ele de business \ntr-o firm` de resurse umane, iar, \n general, ofertele de instruire existente pe pia]` au o valoare practic` limitat`. O alternativ` este dat` de programele de master \n HR, desf`[urate la universit`]i de profil din Occident.”
38

Sectorul resurse umane
Departamentul de consultan]`
Operator date Junior Consultant Consultant Key Account Manager Senior Consultant Project Manager Managing Consultant 75 - 130 euro 150 - 250 euro 250 - 400 euro 400 - 700 euro 400 - 700 euro 700 - 1.100 euro 700 - 1.100 euro Secretar` Director administrativ 100 - 250 euro 400 - 600 euro

Cerin]e: Sunt necesare abilit`]i de organizare [i planificare, aten]ie, eficien]`, precum [i capacitatea de a solu]iona problemele ap`rute, s` asigurare managementul resurselor, s` gestioneze diferite tipuri de contracte, s` dezvolte rela]iile cu furnizorii.

Cerin]e: Persoane care s` \n]eleag` repede priorit`]ile clientului, care s` stabileasc` u[or rela]ii de \ncredere [i comunicare eficient` cu clien]ii, colegii [i candida]ii, abilit`]i de prezentare [i comunicare asertiv`.

Departamentul IT
Specialist IT IT Manager 400 - 600 euro 700 - 900 euro

Departamentul financiar-contabil
Junior Accountant Accountant Director financiar 150 - 250 euro 400 - 550 euro 700 - 900 euro

Cerin]e: Persoane cu studii de specialitate, responsabile, care s` \ntre]in` re]eaua de calculatoare, s` ofere suport [i consiliere utilizatorilor finali, s` ofere solu]ii pentru o gestiune cât mai eficient` a informa]iilor stocate \n bazele de date ale companiei.

Cerin]e: Persoane cu studii de specialitate, analitice, organizate, care s` coordoneze activitatea de contabilite, s` gestioneze eficient lichid`]ile companiei, s` bugeteze veniturile [i cheltuelile [i s` contureze financiar politicile de investi]ii.

Departamentul de Business Development
Business Development Executive Business Development Manager
*PLUS COMISION DIN VÂNZARE

250 - 400* euro 300 - 600* euro

Departamentul administrativ
Recep]ionist` 100 - 125 euro
SURSA: LUGERA & MAKLER; NOT~: DATELE REPREZINT~ PRAGUL MINIM {I MAXIM SALARIAL, NET

Cerin]e: Persoane cu importante abilit`]i de comunicare, ini]iativ` [i creativitate, cu studii de specialitate care s` poat` dezvolta portofoliul de clien]i, s` promoveze serviciile [i solu]iile oferite de companie.

PROFIL DE CARIER~

LUCIAN MIHAI, DEVELOPMENT MANAGER, INTERACT
Empatia este o calitate esen]ial` pentru cel care lucreaz` \n consultan]`. “Trebuie s` \]i pese de oameni [i s` \i \n]elegi pentru a-i putea ajuta s` se dezvolte”, consider` Lucian Mihai, manager departament dezvoltare la Interact. Lucian are 31 de ani [i a \nceput activitatea de training [i organizare de seminarii \n cadrul Interact \n urm` cu [ase ani. Este certificat de McLuhan and Davies Communications Inc., Canada, pentru predarea cursurilor de comunicare oral` [i scris` [i este absolvent al cursurilor de certificare \n Managementul Resurselor Umane ale colegiului Seneca din Canada. Cel mai mult \i place la actualul loc de munc` satisfac]ia pe care o are dup` fiecare curs reu[it, atmosfera [i modul \n care lucreaz` cu colegii, dar [i faptul c` \nva]` \ncontinuu. Lucian a absolvit Facultatea de Limbi [i Literaturi Str`ine - Sârb` [i Croat`, Englez` - din cadrul Universit`]ii Bucure[ti [i a lucrat o perioad` ca office assistant/ translator [i la Radio România Interna]ional la redac]ia \n limba sârb`. “Am lucrat nou` luni \n timpul facult`]ii [i am plecat pentru c` a venit sesiunea final` [i apoi examenul de licen]`. Experien]a din radio m-a \nva]at tehnicile de comunicare oral`, s` lucrez sub presiunea timpului, \n echip`.” La Interact a ajuns printr-o firm` de recrutare [i dup`
FOTO: VISTA

o pauz` de doi ani [i jum`tate \n care a lucrat \n distribu]ia IT a revenit. “Am plecat din consultan]` \n alt domeniu (IT a fost o conjunctur` doar) pentru c` sim]eam nevoia s` câ[tig mai mult` experien]` de partea cealalt`, a clientului de consultan]`, [i s` v`d ceea ce pot face eu direct fiind \n pielea clientului de consultan]`.” La Interact, obiectivul final [i direct al jobului este dezvoltarea profesional` [i personal` a oamenilor. De aceea s-a [i \ntors. Pentru c` \i place s` lucreze direct cu oamenii, folosindu-[i abilit`]ile de comunicare. “Postul cel mai dificil pe care am lucrat aici a fost cel de manager al departamentului de comunicare, deoarece a fost prima responsabilitate managerial` din via]a mea.” Cea mai mare provocare pentru Lucian a fost deschiderea [i conducerea pentru un an de zile a unui birou de achizi]ii \n China, pe când a lucrat la firma de distribu]ie IT. Pe cei care doresc o carier` \n consultan]a de resurse umane \i sf`tuie[te s` lucreze \ncontinuu pentru dezvoltarea empatiei, s` aib` cuno[tin]e solide de func]ionare a afacerilor (s` \n]eleag` func]ionarea unei afaceri la nivel global), s` dobândeasc` experien]` \n mai multe tipuri de organiza]ii de afaceri [i s` \nve]e permanent.

Biz

CUM FACI CARIER~ |N SECTORUL RETAIL
NIVELURI DE SALARIZARE |N
|n retail se intr` cel mai u[or pe pozi]ii de execu]ie \n magazin. Marea majoritate a comercian]ilor recruteaz` permanent vânz`tori, casieri sau lucr`tori comerciali. |n acest domeniu s-a accentuat diferen]a dintre salariile mici acordate bazei piramidei de salaria]i [i cele oferite personalului de nivel mediu [i superior. “Pentru posturile de execu]ie din magazine salariile au r`mas \n jurul unei valori medii de 6 mil. lei net lunar la care se adaug` bonuri de mas`. |n schimb, remunera]iile middle [i top managerilor au crescut \n urma schimb`rii sistemului de impozitare”, spune M`d`lina Popescu, general manager la Pluri Consultants. Cre[terea concuren]ei dintre marii juc`tori a f`cut ca importan]a departamentului de marketing intern s` creasc` [i, \n consecin]`, personalul a crescut aici aproape f`r` excep]ie \n ultimele luni. Datorit` cre[terii num`rului de angaja]i din marile lan]uri de magazine, a crescut [i num`rul de salaria]i din cadrul departamentelor de resurse umane ale retailerilor. Cei mai mul]i comercian]i \[i formeaz` angaja]ii. Pân` [i firmele mai radicale sau conservatoare au \nceput \n ultimul an programe de dezvoltare intensiv` a competen]elor angaja]ilor. “Predominante sunt cursurile de entry level de dezvoltare a competen]elor comerciale (abordarea clien]ilor, tehnici de vânzare). Managerii beneficiaz` de o adev`rat` investi]ie \n competen]ele lor: cursuri de management, gestiune personal`, managementul stresului, team building”, adaug` M`d`lina Popescu. Marile companii au un sistem integrat de evaluare a performan]ei, pe baza c`ruia se poate decide promovarea. Aceste sisteme sunt extinse pân` la ultimul nivel ierarhic, ceea ce face ca promov`rile s` fie rapide [i spectaculoase. Companiile din domeniu prefer` promov`rile interne [i angaja]ii urc` pe scara ierarhic` de fiecare dat` când se deschide un nou magazin. |n ceea ce prive[te recrutarea de noi angaja]i, comercian]ii prefer` s` \[i g`seasc` noi oameni prin anun]uri plasate \n magazine [i/sau prin agen]ii de recrutare.
40

Sectorul retail
Departamentul de marketing [i PR
Asistent marketing Brand manager Specialist cercetare pia]` Director rela]ii publice Director marketing 400 - 1.000 euro 700 - 1.500 euro 600 - 800 euro 800 - 1.400 euro 1.200 - 2.000 euro

Departamentul de Business Development
Asigurarea calit`]ii Buyer Business Developer 300 - 500 euro 600 - 1.000 euro 1.000 - 2.500 euro

Cerin]e: Capacitate de analiz`, de a gândi global, de a comunica foarte bine verbal [i \n scris [i de a face fa]` bine stresului.

Cerin]e: Trebuie s` cunoasc` bine tendin]ele din pia]`, s` aib` capacitate de reac]ie la nou [i s` fie bine organiza]i.

Departamentul administrativ
Recep]ionist` Secretar` Asistent` Director administrativ 200 - 350 euro 250 - 350 euro 300 - 500 euro 550 - 1.000 euro

Departamentul de resurse umane
Specialist protec]ia muncii Specialist training Director resurse umane 500 - 800 euro 800 - 1.500 euro 800 - 2.200 euro

Cerin]e: Cei care lucreaz` aici trebuie s` aib` experien]` \n recrutarea de personal [i s` cunoasc` tehnicile de motivare [i tipurile de training necesare angaja]ilor din retail.

Cerin]e: Atitudine orientat` c`tre clien]i, organiza]i [i riguro[i.

Departamentul IT
Administrator software Administrator hardware Specialist IT Administrator ERP IT Manager 400 - 800 euro 400 - 600 euro 400 - 800 euro 600 - 1.000 euro 1.200 - 1.800 euro

Departamentul financiar-contabil
Contabil Contabil-[ef Director financiar Financial Controller 300 - 600 euro 800 - 1.500 euro 1.000 - 2.500 euro 800 - 1.600 euro

Cerin]e: Trebuie s` aib` bune cuno[tin]e contabile, s` dea dovad` de rigurozitate, capacitate de analiz` [i organizare.

Cerin]e: Angajatorii au nevoie de persoane organizate, cu bune cuno[tin]e \n domeniu [i care au abilitatea s` finalizeze cu bine sarcinile primite.

SURSA: COMPANIILE DE RECRUTARE {I CONSULTAN}~ |N MANAGEMENT; NOT~: DATELE REPREZINT~ PRAGUL MINIM {I MAXIM SALARIAL, NET

PROFIL DE CARIER~

ANTONELA ALDEA, DIRECTOR MAGAZIN, CARREFOUR PLOIE{TI
Antonela Aldea a absolvit studiile Academiei de Studii Economice din Bucure[ti, sec]ia cu predare \n limba francez`, \n 1999. Acum, la 28 de ani, ea este director stagiar \n cadrul grupului Hyparlo (Carrefour). |n toamna acestui an Antonela Aldea va deveni prima femeie manager din companie (pe plan local), preluând conducerea magazinului Carrefour Ploie[ti. {i asta \n condi]iile \n care, \n afar` de magazinul din Bra[ov unde este director un român, restul centrelor Carrefour din ]ar` sunt conduse de manageri francezi. Antonela Aldea a ajuns s` lucreze \n cadrul Carrefour imediat dup` terminarea studiilor. A f`cut parte din zecile de tineri care au candidat pentru un loc de munc` la Carrefour [i a fost selectat`. A urmat apoi un an de zile \n Fran]a unde a fost trimis` de companie la un curs de preg`tire profesional`. “Când am revenit \n ]ar` am \nceput s` lucrez la departamentul non-food. |n toamna lui 2001 am fost promovat` [ef de departament BLS. Doi ani mai târziu am devenit director stagiar r`spunzând \n acela[i
FOT O: V ISTA

timp de departamentul de produse de larg consum iar \ncepând cu prim`vara lui 2004 m` ocup de deschiderea magazinului de la Ploie[ti”, spune Antonela Aldea. Pentru proiectul de la Ploie[ti care va fi inaugurat \n toamna lui 2005, tân`ra directoare s-a ocupat de tot ce \nseamn` ridicarea de la zero a unui magazin: \ncepând cu angajarea oamenilor [i pân` la modul \n care evolueaz` lucr`rile de construc]ie. |n calitate de responsabil pentru alc`tuirea echipei de angaja]i ea spune c` cei mai c`uta]i \n domeniul retailului sunt oamenii tineri, care nu se dau la o parte de la tot ce \nseamn` munca \ntr-un magazin. |n retail se pune un foarte mare accent pe cursurile de preg`tire profesional` [i training-uri. “Sistematic sunt realizate programe de formare a salaria]ilor. Este un domeniu \n care se intr` destul de u[or. Dar trebuie s` fii sigur pe tine [i s` nu evi]i s` munce[ti”, spune Antonela Aldea. Retailul este un domeniu \n care \ntr-adev`r se avanseaz` mai u[or fa]` de alte industrii dar aici trebuie s` fii dispus s` treci prin toate treptele ierarhice.

Biz

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful