You are on page 1of 23

МАЛИ ПРАВОСЛАВНИ МОЛИТВЕНИК

СЛИКЕУОВОМ МОЛИТВЕНИКУс урепродукциј


е
српскихсредњовековнихфресакаиикона,аукрасиуње
му
супре уз
етиизнајстаријихштампанихс
рпских
богослужбенихкњиг а.

Анђе о(ве
сник) Васкрсе
ња,поредпразногг
робавас крслог
Господа(пре маЕванђе љупоМате ј
у,глава28, стихови2-3).
Деочуве нефрес кеизманастираМиле шеве, извременапре
1228. г
одине.

• ЛикСве
тог
аСав
е,нафрес
ци

уманастируМилеше
ви, насликан

ј
ош з
авремење
говогживота

МАЛИ МОЛИТВЕНИК, ко јивамјеурукама, приру чнајек


њиг аоснов
них
молитавазадецуипоче
тникеуправосла
внојв ери, кој
етребачита
т иу
токуданадасемолит
вомдуховноснажеиунос емируд ушу .

Шт ајемолит ва,какавјење нсмис аоиз нача


јзадуховниживот
хришћа нина ,сазнаје
мона јбо љеизре чииприме раИс усаХрист
а. Из
Еванђељас ев идидас еОнче стомол иоиос тај
аопоце луноћумол итв
и
(Лука6,12;5,16; Матеј26,39; Јован7,1). Кадасенаје
дномме стумол иои
престао, намолб уједногодс војихуче никадаихнаучикакодас емоле,
Господимречепр евасходнумолит ву- Оч енаш, кој
ајеприме
риу гл
ед
свиј
умолитава. Иа постолимаис вимв ернимука зуј
екакотребадасе
постој
аномолеинек лону(Лука18,1-7), каоитодамолит вањиховане
буделицеме
рна , не
г оискрена(Мате ј6,5-7).

Јошна споуч а
вадас емолимопој е
диначно,наса
моус војојс оби(Матеј
6,6), алидајет ак
ођепот ребномолит исезаје
днички, особит оухра му, с
а
друг омбра ћомуве р и, наз а
једничкомбогослужењу,ос обит оСв етој
лит ург иј
и, ј
еркаже : Гдес удваилит рисабранаумој еиме , ондесамиј а
ме ђуњима(Мате ј18,20). Потребнасунамоб аначинамолит ве,ј
еднас е
друг омнеможез аме нит и.

Мо литваГос подаИс ус аБогуОцу , каоимол итваОчена ш, упућујуна сна


тод ај
ена шамолит ваоб раћање , ра зг
оворна скаоде цесаОце мна шим
небеским, каошт обив аиупо родициназ емљи. Жа лоснајепородицау
којојс
ес иниликћинео браћајуоцуима јци, не
ма ј
ушт адака жу, даих
замоле, даимз ахвал
ез аоношт ос узањихуч инилиичине . Истот ако, ак
о
отацима јканемајушт адакажу,упу теипос аветуј
ус инаиликће р, рђа в
и
сут ородит ељииде ца.

Ус вомд уховномживоту, мисеобра ћамоОцуна шемне беск ом


молит в
а макојихиматрив рст
е . Уј еднимпр ославља моБо газ богЊегове
моћи, добротеиљуба в
и. Другес умолит вез ахвалностиЊе муз аонадобра
којанамј еучиниоичини. Трећес умолитв еук ојимамус еоб раћамоза
нашет елеснеидуховнепо тре
бе . Богсепа кна маоб раћауСве томписму,
каоипоук омпрекосветихљуди, црк венихчинов аипе сама.

Удухов номживот у, ка ошт обиваиут еле сном, тре баседржа тине че ла


поступно сти, ићипос тепено, на ла
гатила кше , пак адс еој ачат ежеподв иг е
иоба ве
з е.Чинит ит оона кока коу казујеа пос толПа вле,к ој ив е
лида
почетник ет ребахра нитибл ажо мхра ном, ак адуз растуиој ачај
у,онда
тврдом(Је вр. 5,12). Та кода кле ,требапос т упа тииумо лит ве номпра вилу,
почетис ама лим, пак адс еоноут врдиипре ђеуна вику, о ндадо датиј ош
мало,ит акор едомдокс енес тигнед опра вилапот пуног , одре ђе
ногз а
одрасле. Наис тина чинупућу јуиСв ет иОци, ит очинит инес амов ољно,
негоуве кподр уков одствомис кусногду хов ник а. Ина чебивада
почетницис аод уше вље њемпо чнус ав еликимпра вилом, ил иимне вешти
духовницит акона ложе .Једновр емеиз др же ,ализ богоколно ст
иживот а,
илис лабље њар евнос ти, с
вег аре ђев рше , илис вевишес кра ћуј
у, докг а
сасвимнеиз ос т аве . Почнуда клене пр иродноиз авр шене ра зумно.

*****
Дака же моиов о. Мол итвутребав ршит ис тоје
ћис ме рнопредик оном, или
крстомиот почиња тик рсни
мз н аком. Кадг одсекрс тимот ре
бат од а
чинимонека к
об ило, негопажљивоипра вилно.Сл ожи вшиу ј
еднопал ац
деснеру кесадв апр с
тадоње га,остал ад в апрстатр е
бапри љу б
итиу з
длан. Онд арукус атакос ло
же нимпрс тимаподићидоч елаузре чи: Уиме
Оца; затимрук ус пуститинаг ру д
иире ћи: ИСина ; пајеондаподићин а
деснорамеипре носећин алевоиз говорит и: ИСв етог аДу х
а; парук е
прекрс т
ит инаг рудима(де снупре кол еве), ирећи: Амин. Ондаот почети
молит ве.

Биваћеданамс епримолитвиј ављајураз


немис ли, доводећиумдо
рас
ејаност
и. Свет
иОцис авет
уј удас еумве з
ујезаре чимолитве,г
ово
рећи
ихтихо,коликосебедачује
мо . Аколимис лиодлут ају
, молит
ву
наст
а в
итиодр ечикој
есуос т
алеј аснеусећању.

Каоштосвакодобр оомогућавадасечиниидругодобро,т
акоћеи
молит
ва,к
а оплоднодрво, донет
идобарродост
алихв рл
инаонимакој
ије
вршесапажњом, чистоиис кре
но.

“И кадс
тој
итенамолитв
и,

прашта
јте

ак
оиматепротивког
а;

даиОтацв
аш,

кој
ијенане
бес
има,

о
про
стив
ама

с
агрј
еше
њав
аша
.“

ИзЕванђељапоМарку,г
лава11, ст.25.
• Спасите
љ, хиландарс
каиконаиз1260. г
одине

МОЛИТВЕЈ
УТАРЊЕ

Уставшиодпостељеис пре
мившис е,с
танипредикону,ис
абравшиум, ре
ци
сапобожношћуистрахомБожјим, крстећис
е:

УимеОцаиСинаиСв
етог
аДуха
, Амин.

Затим, пос
тојмалоћуте
ћи,доксенеумиресватвој
аос
ећања,итаданачини
трималапоклона,узречи:
ГосподеИс усеХрис те
, СинеБожј
и, ра
димол
ита
ваТво
јеМа
тере
, ис
вих
све
т их, помилујме. Амин.

Ондаре
ци:

СлаваТебиБоженаш, славаТеби. Царенебески, Уте


шите
љу,Душе
истине
,кој
исисвудаис в
еис пуња ва
ш, ризницодобараидавао чеживот
а,
дођииуселисеунас, иочистинасодс в а
кене чистот
еиспаси, Благ
и,
душенаше.

Св
етиБоже
,св
етиКре
пки, с
вет
иБе
смр
тни, помилујна
с(трипута)

Сл
аваОцуиСинуиСв
етомеДуху
, ис
адаиуве
киуве
ков
еве
ков
а. Амин.

Прес вет
аТројице
, по
милујнас; Гос
поде
, очистиг
рехенаше; Вл адару,
опрос т
иб е
зак
оњана ша; Св
етипос ет
ииис целинемоћинаше , именаТвог
а
ради.

Гос
поде
, помил
уј! (т
рипут)

Сл
аваОцуиСинуиСв
етомеДуху
, ис
адаиуве
киуве
ков
еве
ков
а. Амин.

Молит
ваГо
сподња

Очена
ш, к
ојис
инане
бес
има
,

дас
есв
етиимеТво
је,

дадођеца
рст
воТв
оје
,

даб
удевољаТв
ојаиназ
емљик
аонане
бу;

х
лебна
шна
сушнид
ајна
мда
нас
;

ио
прос
тина
мду
гов
ена
шека
ошт
оимиопра
шта
модужницимас
вој
им;

инеуве
дина
суис
куше
ње,

ноиз
бав
ина
содз
лог
а.
Затимоветрој
ичинет
ропа
ре

Уста
вшиодс на, пад
амопре дТобом, Благи, иу
зносимоТианђелску
пе
сму, Моћ
ни: светси, с
вет
,свет, Боже
, помилујна
сБогородицом.

СлаваоцуиСинуиСв етомеДуху : Изпос т


ељеис наподиг аос
име ,
Гос
поде ; уммојпросвет
иис рце
, иус немојеотворидаТес лавим, Све
та
Тројице
:с в
етси, с
вет
,свет, Божепо милујнасБогородицом.

Ис адиувекув е
ко вевекова
. Амин.Судиј
аћед оћииз ненада
, ио ткрићес
е
свачиј
адела, носас тра
хомвиче моупоноћи: с
ветси, св
е т
,свет, Боже
помилујнасБог ородицом.

Гос
подепомилуј
! (дванаес
тпута)

Онд
а:

Ходит
е, пок
лонимос
еца
руна
шемБог
у!

Ходит
е, пок
лонимос
еиприпа
днимоХрис
ту,ца
руна
шемБог
у!

Ходит
е, пок
лонимос
еиприпа
днимос
амомХрис
ту, ца
руиБог
уна
шем!

50. Пс
алм

Помилу јме , Боже , пов елико јмилос тис војој, ипообиљумил ос рђас вога
очис тибе зако њемој е. Опе римес асвимодбе за ко њамог а, ио дг ре хамо га
очис тиме ,ј ерј аз на мб ез ак оњес војеиг рехмојс т
а л
нопре дамно м.Теби
ј
единомес аг ре ших, из лопре дТобо мучиних, дас еопр авдауре чима
својимидапо бе дик адт ис уде . Гле, убе зако њимас ез ачех,иуг ре сима
родимема т имој а.Ј ерг ле , ис тинуљубиш, иј а вља шмине з на ноит ај
но
свемудрос тис в ој е. Покр опимеис опом, иочис т ићус е; опе риме , ибићу
бељиодс не га. Да јмидачуј емра дос тив есеље , дасепре нукос т
и
потрве не . Одв ра т ил ицес во јео дг рехо вамо ј
их, ис вабе закоњамој а
очис ти. Срцемичис тос а зда ј, Боже , ид ухпра вобнов иуме ни. Неодба ци
мео дл ицаТвог а, иДухаТв ог аСв ет оганеоду з миодме не . Да јмира дост
спасењаТв ог а, идух омвл а да чкиму чврс тиме . На уч ић убе з аконике
путевимаТво ј
им, ине по божнимћес еобра тит иТе би. Из ба вимеодкрв и,
Боже , Божес па сењамог а ; Обра доваћес еј езикмојпра вдиТво јој.
Господе ,о твориус немој е
, иустаћемојаказиватис ла вуТвоју. Јердас и
хтеожрт ве, принеобих; зажртв епаљениценема риш. Жрт ваБог уј едух
скруше н; срцес круше ноис мерноБогне ћепрезрети. Побла гос тис вој
ој,
Господе , чинид оброСиону, не касеподигнуЗидов иј ерусалимс ки. Онда
ћеТиб ит имилежрт в
епра вде
, приносиижрт вепаље нице;тадаћ еме т
ат и
нажрт ве никТво јтеоце.

Символве
ре

Веруј
емуједногБог
а, Оца, Св
едржит
еља
, Тв
орцане
баиз
емљеис
вег
а
видљивогинев
идљивог .

Иуј едногГос подаИс усаХрис т


а, СинаБожј
ег,Јединородног, одОца
рођеногпрес в
ихве кова
; Светло
стодСв етло
сти, Бог
аис тинитогодБога
истинитог, рође
ног, нес
т воре
ног,једнос
ушногс аОцем, крозког ај
есв
е
постало;

Кој
ијерад
ина сљудиинашег
аспасе
њас иша
оснебе
са, иова
плот
иос
е
одДухаСвет
огаиМа риј
еДј
евеипоста
очовек;

ИКој
ијера
спе
тзана
сув
ремеПонт
ијаПил
ата
, ис
тра
даоипог
ребе
н;

ИКој
ијев
аскрс
аоут
рећида
нпоПис
му;

ИКој
исеуз
неонане
бес
аис
едисде
снес
тра
неОца
;

ИКој
ићеопетдоћисаслав
ом, дас
удижив
имаимрт
вима
, ње
гов
ом
Ца
рст
вунећебитикрај
а.

ИуДухаСвет
ог, Господа
, живот
ворног, Кој
иодОцаисходи, Кој
исеса
ОцемиСино
мз аједнопошт уј
еиз а
једнос ла
ви,Кој
ијег
овориокро з
про
роке
.

Уј
едну, с
вет
у, с
аборнуиа
пос
тол
скуЦр
кву.

Ис
пове
дамј
еднокршт
ењез
аопро
ште
њег
рехов
а.

Че
камв
аскрс
ењемрт
вих.

Иживо
тбудуће
гве
ка. Амин.
Молит
вапрва, Све
тогМакариј
аВе
ликог

Боже, очистимег решнога,ј


ерника кводобронеучинихпре дТобом, не
го
меизба виодзла, инекабудеуме нив ољаТвој
а, дане ос
уђе
ноотворим
свој
ане достој
нау стаипрославимТв ојесв
етоиме , ОцаиСинаис ветог
а
Духа,с адаиувекиув е
ковевекова. Амин.

Молитвадруг
а,ис
тогас
вет
ог

Ус т
авшиодс на , Теб
иприбе гавамВла да
ручов екољубиви, имилос р
ђем
Твојимполазимнад е лаТв оја
. МолимТис е, помозимиус вакодобау
свакојс
твар
и, ичув ајмеодс вегарђа
вогусв е т
у,иодђ аволске
брзоплет
ости, ис пасиме , иуведиуТв ој
еве чноцарст в
о. Ј
ерТис имој
створите
љис ва когдобрапр омис лит
е љипод аритељ, иуТе бејес ве
уздањемоје
, иТе бис лавуузнос имсадаиув екиув ековевекова, Амин.

Молит
ват
рећа, ис
тогс
вет
ог

Господе,којисис в
ојомве ликомдоб ротомис војимве л
икиммилос рђем
даомени, слузиТвоме, дапро шл овремео веноћипре ђембезопа ас
ности
одмак аквогзлапротив ник овог , Тис а
мВла дару, Тво
рчес ве
га, удо
стојме
даТвојомис тинскомсве тлошћ уипрос већенимс рцемт в
оримв ољуТвоју,
садаиув екиуве ковеве кова. Амин.

Бог
ородицеДј
ево

Бого
родицедј
ево, ра
дујсебла
годатнаМариј
о,Гос
подјестобом;
бла
гослове
насиТиме ђ
уже на
маиб лаго
слов
енјеПлодутробеТв ој
е,ј
ер
сиродилаСпа
сите љадушанаших.
• Бог
оматис
аБог
одете том- Умиљениј
е, деоиконе
из1350. г
одине
, са
иконостасацрквеманастираДечани.

МОЛИТВЕПРЕСПАВАЊА

Пре
крс тившис епредиконом, узречи:УимеОцаиСинаиСв е
тог
аДуха,
Амин, реци: Молитва
маСве т ихОт ацанаших,Гос
подеИс
усеХрис
те
Божена
ш, помилу
јна
с. Амин.

Онда: Св е
тиБо
же,с
вет
иКре
пки, с
вет
иБе
смрт
нипомилујна
с(овореци
трипут).

Сл
аваОцуиСинуис
вет
омеДуху
, ис
адаиуве
киуве
ков
еве
ков
а. Амин.

Пресвет
аТрој ице
, по
милујнас; Господе
, очистиг
рехена
ше ; Вл ада
ру,
опрост
иб езак
оњана ша; Св
ети, пос
е т
ииис це
линемоћинаше , имена
Твогаради.
Гос
поде
, помил
уј! (трипут)

Сл
аваОцуиСинуиСв
етомеДуху
, ис
адаиуве
киув
еков
еве
ков
а. Амин.

Мо
лит
ваГос
подња

Очена
ш, к
ојис
инане
бес
има
,

дас
есв
етиимеТво
је,

дадођеца
рст
воТв
оје
,

даб
удевољаТв
ојаиназ
емљик
аонане
бу;

х
лебна
шна
сушнид
ајна
мда
нас
;

ио
прос
тина
мду
гов
ена
шека
ошт
оимиопра
шта
модужницимас
вој
им;

инеуве
дина
суис
куше
ње,

ноиз
бав
ина
содз
лог
а.

Ондао
ветропа
ре:

Помилу
јнас , Господе
, помилујна
с,ј
ермиг
решницине мајућиникакв
ог
опр
авда
ња, Те бикаоВла да
рупринос
имоов
умолитву: помилујна
с.

Сл
аваОцуиСинуиСв
етомеДуху
;

Гопсподе
, помил ујна
с,је рсеуТебеуздас мо; негнев
ис еј
аконана с
, нит
и
помињибе закоњана ша, нег
оис адакаомил ос тивпогле
дајиизб а
вина с
однепријатељана ших;јерсиТиБо гнаш, имис мољудиТво ј
и, с
вис мо
делорукуТв ојих,иимеТвој епризивамо.

Ис
адаиуве
киуве
ков
еве
кова
. Амин
Отво рина
мдверимилос
р ђа, благ
ослов
енаБогор
одице
, данепогинемо
ми, кој
исеуТебена
дамо, не годасеТобомиз
бавимоодб е
да:ј
ерс иТи
спасењеродах
ришћанск
ог а.

Гос
подепомилуј
j! (дванаес
тпута)

Молит
вапрва,

с
вет
огМа
кариј
аВе
ликогБог
уОцу

Божев е чнииЦа рес вакогс т ворења , ко


јисимеудос т
ојиодад ожив имдо
овогача са, опростимиг рехе ,к ој
еучиних, ов огаданаде лом, речјуи
мишљу . Иочис т
и, Го с
по де,с миренуду шумој уодс вакепрља вшт инете ла
идуха . Ид ајми, Гос поде, дамис анов еноћ ипрођ еумиру, д абих
уставшис ас кромнепос теље ,у га
ђа опре с
ве томиме нуТв омус вед ане
живот ас вога, ипоб едиот еле с неибе ст
елеснене пријатељек ојиво јујуна
мене. Ииз ба виме , Господ е, одс ујетнихпомис лиир ђавихже љакој еме
прља ју. Ј ерј етвојеца рство, ис ила, ислава, ОцаиСинаиСве тогаДух а
,
садаиув екиуве коваве кова . Амин.

Молит
вадруг
а

ГосподеБожена ш, штоса гре


шихов огданаречј
у,деломимишљу,
опростимик а
обла гичов екољу бив.Пода римимира нит ихса
н; пошљи
мис вогаАнђелачуваракој имез акла њаичуваодс вако
газла
.Јерс иТи
чувардушаит елана ших, иТебис ла вуузнос
имо, ОцуиСинуиСве томе
Духу, с
а даиу
ве киуве ковев е
ков а. Амин.

Мо
лит
ват
рећа

Све
томАнђе
лучувару
АнђелеХрис тов
,ч уварумојс в
ети, ипок ровит е
људушеит еламог а,
опростимис вешт оз г
решихуда на шњида н, иизба
в имеодс ва
ког а
лукавст
в ане
прија т
е љскогипр отивника , данебихник акв
имг ре хом
разг
невиоБогамог ; номолис езаме нег решно гине достојногс лугу, д
а
мипок ажешдост ој
надоб рот еимил остиСве свететројице, иМа т е
ре
ГосподамогаИс усаХрис та, исвихс вет
их! Амин.

Молитвас
вет
огЈ
оаникиј
а

Надањеј
емојеОта
ц,прибе
жишт
емој
еСин, з
ашт
итамој
аДухСв
ети,
Трој
ицеСве
тасла
ваТи.

Затим:

Достојноје,в
аистину, бла
женомзватиТе бе
, Бог
ородицу, увекбла женуи
пренепорочнуиМа терБог анашег
а. Ча
снијуодхе рувимаис л авнију
неупоредивоодсерафима ,тебешт
оБог а-Речнепорочнор оди, ваист
ину
Богородицувеличамо.
• Рас
пеће- ве
леле
пнафре скаиз1209. године
, уцрквиБог ородицеДобротво
рке
уманастируСтуде ници(Јован19, 26-30).

МОЛИТВЕПРЕДСВЕТО ПРИЧЕШ ЋЕ

УочиданаСве
тогприче
шћа,пос
лемолитавапредс
павање
, прочитајиове
молитве
:

Молитвапрва

с
вет
огЈ
ова
наДамас
кина
Влада ру,г ос подеИс ус еХрис т
еБожена ш, кој иј е диниима шв лас тда
људимаот пушт ашг рехе ,каобла гиљов екољубив,пр евидис вемој е
свеснеине све снегрехе , иу достојмедас ене ос уђе ноприче с
т им,
божа нскимипре славним, ипр ечис т
им, ижив от в орнимТа јнамаТв ојим,
ненак азну,нинамуку,нинау множе њег рехова , негонао чишће ње,и
освећење , ио бручењебудуће гжив отаица рст ва, наз а
шт итуипомо ћ, ина
разбијањепро т
ивника , наис т
ребље њемно гихмој ихсагреше ња.Ј ерс иТи
Богмил ост и, имил осрђ а , ичовекољубља , иТе б ис лав
ууз носимо, саОце м
иСв етимДу хом, садаиув екиув е
ковеве к ова. Амин.

Молит
вадруг
а

с
вет
огЈованаЗла
тоу
ста

Боже , отпусти, ос
т а
ви, опрос
тимис а
грешењамој а , којаТис аг реших,
билоре чју,илиде лом, илипомишљу, х отимичноилине хотимично,
свесноилине свесно;свемиопрос тикаобла гичов е кољубив.И
молит вамаТво јепречис теМатере, Твој
ихс лужит е љаис вет
ихс ила ,и
свихс ветихкој исуТиодпа мтивек аугодили, бла го волидане ос уђ е
но
примимс ветоипре чис тоТвојетелоича снукрв , наис це
ље њедушеи
тела, инаочишће њемо јихрђавихпо мисли. Јерј еТв ојецарств о, исилаи
слава ,с аОце миСве тимДух ом, с
а даиув екиув е ков евекова. Амин.

Мо
лит
ват
рећас
вет
огЈ
ованаЗлат
оус
та

ГосподеИс ус еХрис те, Божемој , от пус ти, оста


в и, очис ти, иопрос тими
грешномине потре бномине дост о јномс луз иТв омпог решке ,и
сагреше ња , ипр ес тупемој е, којеТио дмла достимој епас в ед оо вогда на
ича с
ас а
г ре ших, бил ос вес
ноил ине св есно,билоре чимаилиде лима ,бил
о
помис лимаимис лимаина ст ојањима , ис вимас вој имчув с
т вима .И
молит вамапре чис теиприс нодј ев еМа ријема јкеТв ој е,к ојаТеј ечу десно
родила ,ј
е динене постиднена деиз а шт ит еис пас ењамог а,у дос тојмед а
сенеос уђе ноприче стимпре чис тим, бе смрт ним, живот во рнимис т рашним
ТајнамаТв ој им, наот пушт ењег ре хов а, инажив отв е чни; наос ве ћењеи
просве ћење ,ј ачину,ис цељенеиз дра вљедушеит ела , инауништ е њеи
потпунопог убље њемој ихзл ихмис лиипо мисли, ипо хва та, иноћних
сањаре ња , мра чнихиз лихдухов а .Ј ерј еТво јеца рс тво , ис ила , ис ла ва

ч
аст, ипоклоње ње
,саОце
миСв
етимТв
ојимДу
хом, с
адаиув
екиу
в
ековев екова
. Амин.

Сутрадан, пос
леј
утарњихмолитава,прочитајовумолитву:

Молит
ва

с
вет
огЈованаЗла
тоу
ста

Верује м, Гос поде , ииспов е дамдас иТиз а ис таХрис тос, СинБог ажив ога
,
којис идо ша оус в е
тдас па се
шг ре шнике , одкој ихс ампрв ија .Ј
ош
верујемдај еовос а
мопр ечис тоТе лоТв оје , идај еов ос амапре чистаКрв
Твоја. Ст огаТис емо лим: помил ујме, иопрос тимис а г
ре ше њамој а,
хотимичнаине хот имич на, речју,де лом, св е сноине свесно,иудо стојме
дас ебе зос удепр ич естимТа јна маТв ојимнаот пушт ењег рех оваина
жив отв ечни. Пр имимеда на с, СинеБожј и, з априче сникаТа јнеВече ре
Твоје,јерне ћука затиТа ј
нуне приј атељимаТвој им; нитићуТида т
и
целивка оЈ уда,в е ћкаора збојникис поведа мТе : Поме ниме , Господе ,у
царс т
вуТво ме.

Некамипр
иче
шћесве
тимтај
намаТвојим, Го
споде
, небуденас
удили
ос
удувећз
аисце
љењедушеитела
. Амин.

МОЛИТВАПОСЛЕСВЕТОГПРИЧЕШ ЋА
Подолас
кукући,послеСве
тогприче
шћа,прочитајовумолитву:

Молит
вас
вет
огВас
илиј
аВе
ликог

ВладаруХрис теБоже , Царевековаитворчес вег


а, благода римТиз ас ва
добракој асимида оиз апричешћепречис тимиживо тво рнимТа ј
на ма
Твојим. МолимТе , Бла гииЧов еко
љубив и, сачувајмеподкров омТв ој им
иус енцикрилаТво јих, идарујмидас еч истомс аве шћудопос ледње г
дахасв огдостојноприче шћује
мСв ет
иња маТв ој
имнаот пуштањег ре хова
инаживо тв е
чни. Је рс иТихл ебживота, изворсве тиње , дава
лацдоба ра,
иТе бис лавуузнос имос аОце миСв е
тимДухом, с а даиув екиув еко ве
векова. Амин.
• ГоатољубљеАврамово- СтарозаветнаСве таТрој ица- Богсе, увидутриј
у
анђела,јав
иоАврамууМамриј и(1. књ. Мој
с. гл.18) де
чанс каиконаиз16. века.

МОЛИТВЕПРЕИ ПОСЛЕЈЕЛА

Молит
вапредоручка

Пре
крс
тившис
е,рецимолитву:

Пресвет
аТрој ице, по
милујнас; Господе, очистиг
рехенаше
; Вл ада
ру,
опропст
ибе з
акоњана ша; Св
ети, посет
ииис це
линемоћина
ше , имена
Твогаради.

Пре
крс
тившис
е,с
едиз
асто.

Молитвапос
лед
оручка

Уставшиодс
тола,пре
крс
тис
еире
ци:

Достојнојеваист
инубла же но
мзватиТебе, Бог
ородицу,уве
кбла женуи
пренепорочнуиМа т
ерБог анаше
га. Ча
снијуодХе рув
имаис л
а вниј
у
неупоредивоодСе рафима, Те
бештоБо га
-Ре чнепорочноор
ди, ваис
тину
Богородицувеличамо.

Ипре
крс
тис
е.

Молитвапреру
чка
Пре
крс
тившис
еочитајовумолитву:

Очена
ш, к
ојис
инане
бес
има
,

дас
есв
етиимеТво
је,

дадођеца
рст
воТв
оје
,

даб
удевољаТв
ојаиназ
емљик
аонане
бу;

х
лебна
шна
сушнид
ајна
мда
нас
;

ио
прос
тина
мду
гов
ена
шека
ошт
оимиопра
шта
модужницимас
вој
им;

инеуве
дина
суис
куше
ње,

ноиз
бав
ина
содз
лог
а.

Потомс
епрекрс
тиис
едиз
асто.

Молит
вапос
леручка

Уставшиодс
толаипре
крс
тившис
еочитај
:

Благо
да римоТи, Хрис теБожена ш, шт
ос инаснас
итиоТв ојим
зема
љс кимдобрима ; нелишина сниТв огнебес
когцарс
т ва, нока
оштоси
дошаоме ђуТвојеуче нике, Спа
ситељу,даруј
ућииммир, дођ иинамаи
спас
ина с.

Ипре
крс
тис
е.

Молитвапреве
чере

Пре
крс
тившис
еочитај
:

Је
шћеубогиинасит
ићес е
, ипр
осла
вићеГос
подакој
иГат
раже
; жив
аће
имбит
ис рцаув
еквека.
Пре
крс
тис
еис
едиз
асто.

Молитвапос
леве
чере

Уставшиодс
толаипре
крс
тившис
еочитај
:

Твој
аутроба
, Бо
городице
, постас
ветат
рпез
асне бес
нимхлебом, Христом
Богомна
шим; свакикој
ије деодњег
анеумире
, каошторечеХра ните
љ
свиј
у.

Пре
крс
тис
е.

МОЛИТВАПРОТИВРУЖНИХПОМИСЛИ

Пре
крс
тис
еире
ци:

Св
етиБоже
,св
етиКре
пки, с
вет
иБе
смр
тни, помилујна
с(трипута)

Сл
аваОцуиСинуиСв
етомеДуху
, ис
адаиуве
киуве
ков
еве
ков
а. Амин.

Прес вет
аТројице
, по
милујнас; Гос
поде
, очистиг
рехенаше; Вл адару,
опрос т
иб е
зак
оњана ша; Св
етипос ет
ииис целинемоћинаше , именаТвог
а
ради.

Гос
поде
, помил
уј! (т
рипут)

Сл
аваОцуиСинуиСв
етомеДуху
, ис
адаиуве
киуве
ков
еве
ков
а. Амин.
Молит
ваГо
сподња

Очена
ш, к
ојис
инане
бес
има
,

дас
есв
етиимеТво
је,

дадођеца
рст
воТв
оје
,

даб
удевољаТв
ојаиназ
емљик
аонане
бу;

х
лебна
шна
сушнид
ајна
мда
нас
;

ио
прос
тина
мду
гов
ена
шека
ошт
оимиопра
шта
модужницимас
вој
им;

инеуве
дина
суис
куше
ње,

ноиз
бав
ина
содз
лог
а.

Влада руГос поде , Божемој , учиј имј ерук а мас удбамој а ,з ашт ит имепо
милос тис војој, инед опус тидапропа днемс абе закоњимас в ојим, нитида
идемз аво љомт е лак ојепо хот омво јуј епрот ивду ха . Тв ој ес а мс творење ;
непре з
риде лор укус вој их.Не мо јсеодв рат ит иодме не ;с а жа лис е, ане
пониз и. Сла бс а м, не мојмепре зре ти, Господ е,јерТе биприбе г
ох,
зашт итник ус вомеБог у: исце лидушумој у, је рс агре шихТе би; с пасиме
радимил ост иТв оје,је рс амт иод анодмл адос тис во је; не кас епос тиде
оништ от ражедамеодг урнуодТе бепомоћуне чист ихде ла , ружних
помис ли, не кор ис нихс е ћа ња ;у да љиодме нес вакуне чис тот у,свакоз ло,
ј
ерс иТиј ед инис вет ,је динис ила н, јединибе смрт ан, ус вему
беспр име рномо ћа н, ис вимада јешс илуз аборбупрот ивђа волаиње г
ових
војски. ЈерТе биприличис в акас лав а, частипо клоње ње , ОцуиСинуи
Свет омеДу ху, са даиуве киуве ков ев екова . Амин.
МОЛИТВАУСВАКО ДОБА

Хрис теБоже , комес еус ва ков ремеис в аког ача сакла њај
уик огас лавеи
нане буиназ е мљи, дуг отрпе љив и, мног омило стиви, многос ажа љив и,
којипра ве дник ељу биш, аг решникемилу јеш ис везове шс па сењу
обећање мб удућихдоб ара. Ти, Господе , примиима шеуо ва јчасмолит ве
иупра виживотна шз апове стимаТв ој
им, душена шео све
т и, телаочис ти,
расуђив ањаис прави, мисл ира збист риииз ба вина содс вакежа лости, зла
ибол а;ог ра дина сс ветимТвој има нђ елима , дањих овиммношт во м
чуваниив ође нис т
иг не модој единс т в
аве реипоз нањаине прис тупне
Твојес лаве ,ј ерс ибла г
ослов енув е ковеве к ова. Амин.

МОЛИТВАЗАПОКОЈНЕ

Поме ни, Го с
поде, оцеибр аћуна шуус нул еуна динава скрсењеужив от
вечни, ис веупокој енеупобо жнос тиив ери, иопр ос тиимс вако
сагреше ње ,хот
имичноине хот имично, шт ос аг ре шишере чј
у, илиделом,
илимишљу. Иус е лиихуме стас ветла , уме стас ве жине , уме стаодмора,
одаклеодб ежесва камук а, жалос тиу здис ање ,г дег ледањелицаТв ога
веселис веодв екас ве т
еТв ој
е. Да рујимца рств оТвој еиуче шћеу
неиска з
а нимив ечнимТв ој имд обрима , ина сла ђ ив ањеуТв ом
бескона чномибла же номжив от у.Јерс иТиживот , ив а
с крсењеипокој
уснулихс лугуТвој их,Хрис т
е, Божена ш, иТе бис ла вууз диже мос а
беспоче тнимТв ојимОце миПре светим, иБла гим, ижив от в
орнимТвој им
Духом, с адаиув екиув ек
овев е кова. Амин.
• Св
. ве
ликомучениккосовс
кикнезЛазар,де
офрескеукапелиманастираРе
сав
е
- Манасиј
а; ликјерађенпремаономнаоштећенојктиторс
којфресциу
манастируРаваници(радДраг
омираЈашовића).
•Арханђе
оГаврил,иконаиз14. векауманас
тируХиландару
.