You are on page 1of 1

Digitaal portfolio Aandachtspunten

Inbedding Management Externe factoren


De inzet van leertechnologie en informatievoorziening zal er op zijn gericht om: • Draagvlak creëren Bij externe factoren gaat het om sturing van buitenaf, zoals:de overheid (audits en externe onderzoeken),
• het organiseren van individuele, competentiegerichte leertrajecten te ondersteunen. faciliteren + reëel faseren. maatschappelijke druk of beslissingen uit het bedrijfsleven. De externe factoren kunnen van invloed zijn
• het leren effectief en betekenisvol te maken door informatie, leerbronnen en hulpmiddelen beschikbaar te stellen op het • Voorwaarde voor succes van digitaal portfolio is op het management,maar ook op het primaire proces.
moment en de plaats waarop het leren het meest effectief kan plaatsvinden in een leeromgeving die is afgestemd op de competentiegericht onderwijs.
persoonlijk kenmerken en leerbehoeften van de individuele deelnemer. • Visie duidelijk
• op elk gewenst moment en elke plaats actuele en betrouwbare informatie te bieden die het mogelijk maakt om inzicht te • Invoeringsstrategie:
krijgen in de studievoortgang van de deelnemer op basis waarvan het leerproces adequaat kan worden bijgestuurd onderwijskundige / fysieke inbedding moet voorop staan Externe factoren
• een brug te slaan tussen opeenvolgende opleidingen én tussen de school en de praktijk door een goede uitwisseling van • Discussie over onderwijsconcept + meerwaarde dpf Visitatiecommissie. Onderwijsvisie van de onderwijsinstelling, maatschappelijke druk en druk vanuit het bedrijfsleven
informatie en hulpmiddelen tijd- en plaatsonafhankelijk beschikbaar te stellen. • Duidelijk vastleggen in beleid / per opleiding wie, wat en
hoe beoordeeld wordt
• Onderscheid ontwikkelings- en beoordelingsportfolio is
belangrijk en juist.
Visie:
bedrijfsvoerings- Onderwijssystemen Inbedding van het portfolio Primair Proces
systemen (LMS) in het curriculum
Docent:
Plan & Control Marketing Onderwijsontwikkeling Veranderstrategie: Enthousiasmeren van studen-
Systeem Systeem Systeem Top-down en bottom-up begin- ten, nu van portfolio overdragen
nen met een pilot. aan student.
Financieel beheer
DATA Management
Elektronische
Systeem
WAREHOUSE & Middelen:
leeromgeving
Ondersteuning Tijd, geld, goed werkend portfo-
lio, draagvlak creëren, portfolio- Student:
Personeel beheer
instructie verzorgen Begrijpt waarom hij met het
Systeem DEELNEMER
BASISREGISTRATIE Portfolio portfolio leert werken, krijgt
SYSTEEM Systeem Kwaliteitszorg: instructie en begeleiding bij
Facilitair beheer aanpassen van stucturen of gebruik van het portfolio.
Systeem Management culturen,
methodisch veranderen
Informatie & Communicatie Pedagogisch
ROOSTER
Systeem Begeleidingssysteem
systeem

Pilot / Implementatie / Evaluatie


Relatiebeheer Cyclisch proces, lering trekken uit portfolio-evaluatiegegevens.
Systeem

Doelen

portfolio
Leeractiviteiten
EXTERNE SYSTEMEN

Leeromgeving
o.a. bron van IBG

Mensen Infrastructuur

Portfolio en de aandachtgebieden bij onderwijsvernieuwing

Doelen, leeractiviteiten, leeromgeving Mensen Infrastructuur Niguidula (1997) heeft een zestal aanbevelingen gedaan
• Onderwijskundig model als fundament • Meer inspraak van studenten bij de vormgeving / • Goede handleiding beschikbaar; voor de invoering van een (digitaal) portfolio, die in de praktijk een goede startindicatie geven.
• Heldere visie op academische vorming en uitvoering ervan opmaak van het digitaal portfolio motiveert studenten voldoende netwerkcapaciteit etc.
• Duidelijke instructie • Op het moment dat opleiders assessoren worden, techniek mag niet falen. 1 stel de functie van de portfolio vast.
begeleiden bij reflectie moet er nadrukkelijke aandacht zijn voor deze mentaliteitsverandering • Faciliteiten voor gehandicapten; Het is belangrijk om duidelijk te hebben wat je precies als opleiding met een portfolio wilt bereiken.
scheiden van beoordeling / begeleiding • Motivatie E-portfolio zonder drempels 2 stel de doelen van de portfolio vast.
• Beoordelingscriterium: wat beoordeel je? inbedden; procesbegeleiding van docenten; look and feel • Veiligheid (eigenaarschap); De doelen / competenties van een opleiding, gekoppeld aan de SKIF-ontwikkelingslijnen
• Beoordeel niet het portfolio maar de competentie van de student • Aandachtspunt: motivatie van de student je eigen stukje dpf waar niemand bij kan vormen het uitgangspunt voor de structuur van een portfolio.
• Discussie over onderwijsconcept en meerwaarde portfolio • Docenten: opleiden; zelf laten doen • Uitwisselbaarheid (in- & extern) 3 stel vast hoe de portfoliostructuur kan worden ingevuld.
• Scheiding tussen rollen begeleider en beoordelaar • Training krijgen life long learning Wat vormt de inhoud van de portfolio? Wat zijn de criteria?
• Begeleiden en beoordelen: in veilige situatie; onafhankelijke 2e beoordeling in reflectie methode van docent en student communicatie met andere bedrijfssystemen Vanuit dit soort vragen kan de instructie voor het samenstellen van de portfolio ontwikkeld worden.
(kwaliteitsborging) • Leren reflecteren 4 stel vast welke technologie gebruikt kan worden.
• Werkvormen voor non-verbale /verbale reflectie handvatten aangereikt krijgen, trainen ervan Wat zijn de mogelijkheden voor een (digitaal) portfolio? Benodigde apparatuur, configuraties, etc.
• Goede instructie aan studenten over doelen en werkwijze 5 beantwoord ‘logistieke’ vragen.
• Doelen duidelijk Deze gaan onder meer over de selectie van producten, die in de portfolio geplaatst gaan worden;
begeleiding duidelijk de vormen van begeleiding en beoordeling; toegang en beschikbaarheid van de gegevens.
beoordeling duidelijk 6 voer pilots uit.
• Discussie over onderwijsconcept en meerwaarde portfolio Hierdoor wordt de portfolio gevisualiseerd voor alle betrokkenen en is er de mogelijkheid
de ‘kinderziektes’ op waarde in te schatten.
Meer informatie over invoering digitaal portfolio en hulpmiddelen: Raadpleeg de CGO-site van het ROC van Twente (cgo.rocvantwente.nl