You are on page 1of 18

ேதவைதகள ேதவைத..

த ச க

ந யாேகா ெசத
ெமளன அசலிைய
பாத

!...
!...

என#!
ெச

வ$ட ேதாறிய

நா வழிபட
இ)த உலகதி+
எதைனேயா கட,-கஇகிறாக-.
நா ப$ப.ற
இ)த உலகதி+
எதைனேயா மத க- இகிறன.
ஆனா+,
நா காதலிக
இ)த உலகதி+
ந ம01!தா இகிறா.

2னவககட,ைள பாபத.காக
தவ! இகிறாக-.
நாேனா,
ஒ ேதவைதைய பா

வ$01

தவ! இகிேற

சி)திய மைழ
ம4 51! ேமக
ஆனா+, 

#- ேபாவதி+ைல

ஒ6ெவா 2ைற7!
ந சி)

! ெவ0கெம+லா!

ம4 51!
உ கன 

#-ேளேய

ேபாவ$1கிறேத.

உ ெபய8+ உ-ள
இர51 எ: 

கைள தவ$ர

தமிழி+ மி;ச2-ள
245 எ: 

க<!

தின2! =ல!=கிறன.
'உன# யா
இர5ெட:தி+ ெபய ைவத

' எ>.

'நிலா ஏ
ேத)

ேத)

வளகிற

?'

ந அ@க@
'ேநரமாய$1;A ேபாகB!' எ>
உ வ01# 

ேபாவ$01 ேபாவ$01 வகிறா அ+லவா
அதனா+தா.

தா வைர)த ஓவ$யைத
கைடசியாக ஒ 2ைற
ச8 ெச7! ஓவ$ய ேபால
ந ஒ6ெவா 2ைற7!
உ உைடைய; ச8 சகிறா.
சகிறா.

கா.ேறா1 வ$ைளயா@
ெகா5@)த
உ ேசைல தைலைப
இ:
ந இ1ப$+

ெசகிெகா5டா
அ6வள,தா...
நி>வ$0ட

கா.>.

ெதாைலேபசிய$+
ந என#தாேன '#0ைந0'
ெசானா.
ஆனா+ இ)த இரேவா
அைததா ந 'ந+ல இர,'
எ>
ெசா+லிவ$0டதாக நிைன
வ$@யேவ மா0ேட எ> அட!
ப$@கிறேத.

எைன ஒ
#1#1ைபகாரனா
நிைன 

ெகா51

ஓ அதிகாைலய$+
உ வ01 

2 நி>
'இ)த வ0@+ 

ஒ ேதவைத
வாDகிற

'

எ> கதிவ$01
#1#1ெவன
நா ஓ@வ)திகிேற.

நா
உைன காதலிகிேற
எபத.காக
ந7! எைன
காதலி

வ$டாேத!

எ ெகா@ய காதைல
உ ப$A இதயதா+
தா க 2@யா

மைழ வ)

நிற ப$ற#!
ெச@க- ைவதி#!
மைழ

ளகைள ேபால

எ அைற ைவதிகிற
ந வ)

ேபான ப$ற#!

உைன.

எ+லா ெதவ க<!
த கைள #ளபா0@வ$ட
சா8 ைவதி#!ேபா
ந ம01!
ம01! ஏ
நேய #ள 

ெகா-கிறா? 
ெகா-கிறா?

=த இ)த உலகதி+
ேதாறி
ஒ மாகைததா
அைமதா.
நேயா எ எதி8+ ேதாறி
எனெகா உலகைதேய
அைமதா.

அ>
ந #ைட வ$8தத.காக
ேகாப$ 

ெகா51

நி>வ$0ட மைழைய
பாதவனாைகயா+
இ>
ச0ெட> மைழ நிறா+
ந எ ேகா #ைட வ$8பதாகேவ
நிைன 

ெகா-கிேற.

உைன பாதா+

எைட பா#! இய)திர!Fட
கவ$ைத எ:த
ஆர!ப$

வ$1! ேபால.
ேபால.

உ எைடைய அ@கேவ5@ய
இடதி+
'அழ# ந களாக 50 கிேலா'
கிேலா' எ>
அ@திபைத பா!
பா!

'அமாவாைச அ>தா
தபாவள வ! எபதா+
உ க- வ01# 

தபாவள
வரேவ வரா

' எேற.

அத! =8யாம+
'ஏ' எறா.
'உ க- வ0@+தா 

எேபா

! ெபளணமியாக

ந இகிறாேய' எேற.
'ஆர!ப$;சி0J களா' எ>
ந ஆர!ப$தா
ெவ0கபட...

உன# வா கி வ)த
நைகைய பா
'அ...எனகா இ)த நைக'
எ> கதினா.
நைகேயா,
'அ...எனகா இ)த; சிைல'
எ> கதிய

.

கைரய$+ நிறி)த
உைன பாத

!

கதிவ$0டன
கட+ அைலக-...
'ேகாடான ேகா@ ஆ51கஎ!ப$ எ!ப$ #தி

கைடசிய$+ பறிேத
வ$0ேடாமா
நிலைவ!' எ>.

இ)தா எ இதய!.
வ$ைளயா1!வைர
வ$ைளயா@வ$01
Kகி ேபா01வ$1.

அத.#தா

பைடகப0ட

!

ஒ வ5ண 

;சி

உைன கா0@
எனட! ேக0கிற

...

'ஏ இ)த
நக)

ெகா5ேட

இகிற

?' எ>!

உ ப$ற)த நாைள7!
ப$ற)த ேநரைத7!
கா01கிற ஒ க@கார!
எ அைறய$லிகிற

.

'க@கார! ஓடலியா?'-என
யாராவ

ேக0டா+

சி8=தா வ!

கால க@கார! அ+ல

எ காத+ க@கார!!

அ.=தமான காதைல ம01ம+ல
அைத உனட! ெசா+ல 2@யாத
அதி அ.=தமான ெமளனைத7!
நதா என# த)தா.

உனட!
எ இதயைத ெதாைல
எேபா

வ$0டதாக

! =ல!ப$யதி+ைல நா.

என#- இ)த இதயைத
க51ப$@ 

ெகா1தவேள நதா

அ@கிற ைகக- எ+லா!
அைண#மா எப

ெத8யா

.

ஆனா+, ந அ@பேத
அைணப
இகிற

மாதி8தா
.

க5ணா@ ெதா0@ய$+
நா வள#! ம4 க-,
உ ம4

=கா வாசிகிறன...

'அ)த ெர51 ம4 க<# ம01!
ஏ அ6வள, அழகான ெதா0@?' எ>.

பல L.றா51க- ஆ#மாேம
ஒ ைவர! உவாக.
உவாக.
ந ம01! எப@
பேத மாததி+ உவானா?
உவானா?

'எைன எ # பாதாM!
ஏ உடேன நி>
வ$1கிறா?' எறா
ேக0கிறா.
ந Fடதா
க5ணா@ைய எ #
பாதாM!

ஒ ெநா@ நி> வ$1கிறா.
உைன பாக உனேக
அ6வள, ஆைச இ)தா+
என# எ6வளா, இ#!!

உைன க@த எ>!=கெள+லா!
'ேதவைதைய க@த எ>!=க- ச க!' எ>
ஒ ச க! ைவதிகிறதாேம.

சீெப1
உ F)தைல; சீவ$
அல க8 

ெகா5டா.

அ)த; சீேபா
உ F)தலி+ ஒ 2@ எ1
தைன அல க8 

ெகா5ட

ந 2க! க:,ைகய$+
ஓ@ய த5ண ைர பா 

தி1கி01வ$0ேட நா.
ஒ6ெவா நா<!
அ6வள, அழைகயா
ேவ5டாெம>
ந ந8+ வ$1கிறா.

ந உ 2கதி+
வ)

வ$:! 2@கைள 
கிவ$1! ேபாெத+லா!

உ அழ# 2கைத
ஆைழேயா1 பாக வ)த
2@கைள ஒ 

காேத எ>

த1க நிைனேப.
ஆனா+ ந 2@கைள
ஒ 

கிவ$1கிற

.

அழைக பாத

!

சிைலயாக நி> வ$1கிேற.

திவ$ழா அ>
ேகாவ$லி+ எ+ேலா#!
கசி ஊ.றி
ெகா5@)தா.
ெகா5@)தா.
அடடா...
அடடா...
எ+லா ஊகளM!
அ!மP#
கசி ஊ.>வாக-.
ஊ.>வாக-.
அ க- ஊ8+
அ!மேன கசி ஊ.>கிறேத!
ஊ.>கிறேத!

யாராவ
ஏதாவ
அதிசியான
ெசதி ெசானா+
'அ;ச;ேசா' எ>
ந ெநசி+ ைகைவ 

ெகா-வா.
நா அதி;சி
அைட)

வ$1ேவ!

ந ஒ க@ க@

வ$0ட

பழைத ேக0ேட.
'எ;சி+...

ைட 

தகிேற'

எறா =8யாம+.
'ேவ5டா!...ேவ5டா!...
ந

ைட

பழைத 

தா தவா எறா+
ைட

வ$01

அ;சிைல ம01! தா!'

ந ஆ.றி+ #ளபைத
நி>திவ$01
வ01#
#ளயலைற க0@
#ளக ஆர!ப$தா.
வற51 ேபான
ஆ>.

எத.காக
ந கQடப01 ேகால!
ேபா1கிறா...?
ேபசாம+
வாசலிேலேய
சிறி
ேபா

ேநர! உ0கா)தி.
!!

உன# திQ@ A.றி
A.றி
வாசலி+ உைட)த சண$கா
நறி ெசான

...

உ அழ# 2கைத
R> 2ைற
A.றி கா0@யத.காக.
கா0@யத.காக.

உலகிேலேய
அழகான
ஒைறெயா> ஒேபா

!

ப$8யாத
ல6 ேப0S
உன

மா=க-.

ந எ)த உைட அண$)தாM!
உனா+

உைனதா மைறக 2@7ேம ஒழிய
உ அழைக மைறக 2@யா

.

கப கிரக!
தைனதாேன
அப$ேஷக! ெச
ெகா-<மா?
ந ெசா!ப$+ நெர1 

தைலய$+ ஊ.றி
#ளதைத
பாததிலி)
இப@தா
ேக01ெகா5@கிேற
எைன நாேன!

உ ப$ற)தநாைள பா
ம.ற நா0க=ல!ப$ ெகா51 இகிறன...
ப$ற)தி)தா+
உ ப$ற)த நாளாஅ
ப$ற)திக ேவ51! எ>…
உ #திகாைல ைமயமாக ைவ
ஒ A.>; A.றி
க0ைட வ$ரலா+
ம5ண$+ ந ேபா1! அழ# வ0டதி+...
#ழ)ைதக- ேபானப$ற#
#@ய$பவ நா.

உைன காதலி 

ெகா5@#!ேபா
நா இற)
எப

ேபாேவனா

ெத8யா

.

ஆனா+
நா இற#!ேபா

!

உைன காதலி 

ெகா5@ேப
எப

ம01! ெத87!.

சின வயதிலி)

எைன

ெதா01 ேபA! பழகைத
ந நி>திெகா5ட ேபா
ெத8)

தா

ெகா5ேட...

ந எைன க0@ெகா-ள
ஆைசப1வைத!

ந Aத ஏமாள.
உைன அழ#ப1திெகா-ள
ந வ$ைல ெகா1

வா கிய

எ+லா ெபா0க<ேம
உைனெகா51
த கைள
அழ#ப1திெகா-கிறன!

ஒ நிமிடதி+
உைன கட)

ேபாகிற ெப5ைண பாக

தின2! ஒ மண$ ேநர! காதிகிறாேயU எ>
ேக0ட எ ந5பனட! ெசாேன...
ந Fடதா
ஒேர ஒ நா- ச!பள! வா #வத.காக
ஒ மாத! 2:வ

! ேவைல ெசகிறா!U

உனெக> தனயாக தைலயைண ைவ
எ1காேத! எ> நா ெசான
ெகா51வ$0ட 

ெகா-. எ தைலயைணைய

தா தாமத!... உ க5ண$+ ந 20@

. ஏ இப@ ப$8 

ேபAகிறக-? எறா. ப$8ெத+லா!

ேபசவ$+ைல. உனெக> ந தனயாக தைலயைண ைவ 

ெகா5டா+, ந

ஊ# ேபாய$#! நா0கள+, உ தைலயைணைய ந எ> நிைன
க0@ெகா51 K கலா!. அத.#தா!U எேற. ந தாவ$ வ)
க0@ெகா51, Uஒ நிமிஷ!... நா
காத+ அப@தா...

@

@ 

எைன

@;A ேபாய$0ேட, ெத87மா!ஒ எறா. 

ெகா5@கிற இதயைத

@

@க ைவ

வ$1!!

நம# க+யாண! நடகிற நாள+, அ!மி மிதி
ெசா+M!ேபா

அ)ததி பாக;

, நா உைனதா பாேபU எேற. Uஏ... எ 2கதிலா

அ)ததி இகிற
எேற. ந சி8

?U எறா. Uஇ+ைல... அ)ததிேய உ 2கமாக இகிற

!U

வ$01, Uஅப நா ம01! வானைத பாகBமா?U எறா.

ேவ5டா!... ேவ5டா!. சீ வ8ைசய$+ க5ணா@ இ#! இ+ைலயா, அைத
எ1 

கா01கிேற. அதி+ உ 2கைதேய ந7! பா 

ெகா-U எேற.

!!!... F@ய$பவக- சி8க மா0டாகளா?U எறா. Uசி8க01ேம... அைதவ$ட;
சிற)த வாDெதாலி எ

!U எேற. Uசட கி+ இப@ெய+லாமா வ$ைளயா1வ

?U

எறா.
சட ேக ஒ வ$ைளயா01தாேன!U எேற.

உ ப$ற)த நாைள7!
ப$ற)த ேநரைத7!
கா01கிற ஒ க@கார!
எ அைறய$லிகிற

.

க@கார! ஓடலியா?ஒ&என
யாராவ

ேக0டா+

சி8=தா வ!

கால க@கார! அ+ல

எ காத+ க@கார!!

எ ப$ற)த நா<காக ந வா கி த)த ப8A ெபாைள ப$8
வ$பமி+ைல என#. அைத நேய தி!ப எ1
எேபா 

பாகFட 

ெகா51 ேபாவ$1. இனேம+

! எனெக)த ப8A! ந தராேத!U எேற.

கல கி ேபானா. எ6ேளா ஆைசயா வா கி01 வ)ேத ெத87மா? இைத ேபா
ேவணா கற கேள... ஏ, எைன ப$@கலியா?U எறா உைட)த #ரலி+.
உைன ப$@திப

தா ப$ர;ைனேய! எ எ+லா ப$8யைத7! நா உ

ம4 ேத ைவதிபதா+, ந ப8சளத
ப$8ய! ைவக 2@யா
உ5ைமய$+, உ ம4

எபத.காக எ)த ெபாள ம4

! எனா+

.
நா ைவதி#! ப$8யேம ேபா

மானதாக இ+ைல

என#. உ ம4

ைவக இP! ெகாச! ப$8ய! கிைடகாதா எ> நா

ஏ கிெகா5@ைகய$+, ந ஒ ெபாைள என# ப8சளதா+ அைத எப@
வா கி ெகா-ள 2@7!, ெசா+.
என# ஏதாவ

ப8A த)ேதயாகேவ51! எ> உன# ேதாறினா+, ஒ

2த! ெகா1!ஒ எேற.

ம01! என அப@ உசதி?ஒ எறா.

ஆமா!, உசதிதா! 2தைதவ$ட; சிற)த ப8ைச காத+ இP!
க51ப$@கவ$+ைல!ஒ

சீெப1
உ F)தைல; சீவ$
அல க8 

ெகா5டா

அ)த; சீேபா
உ F)தலி+ ஒ 2@ எ1
தைன அல க8 

ெகா5ட

.

உ ப$ற)த நாைள பா
ம.ற நா0க=ல!ப$ ெகா5@கிறன...
ப$ற)தி)தா+
உ ப$ற)த நாளா
ப$ற)திக ேவ51! எ>.

ஊ8ேலேய
நாதா நறாக
ப!பர! வ$1பவ
ஆனா+ நேயா
எைனேய ப!பரமாகிவ$1கிறா.

ந இ+லாத ேநரதிM!
உ இைகய$+ அம)திகிற
உ அழ#.

ேகாைட வ$12ைற வ)தா+
#ள ப$ரேதச! ேத@
ஓ1வதி+ைல நா.
ஆனா+
ஒ6ெவா ேகாைட
வ$12ைறய$M!
எைனேய ேத@ ஓ@வகிற
ஒ #ள ப$ரேதச!.
அத.# ெபய
அைத மக-

பழகைட#- Vைழ)த நேயா
ஆப$-ைள கா0@

எ)த ஊ ஆப$-ஒ

எ)த ஊ ஆப$-ஒ எ>

ேக01ெகா5@)தா.
ஆப$-க- எ+லா! ஒ>F@
ேக0டன
ந எ)த ஊ ஆப$-?ஒ

உைன 2தலி+ A!மாதா பாேத!
அ=ற! A!மா A!மா பாக ஆர!ப$ேத. நா பாகிேற எபத.காக ந7!
பாக ஆர!ப$த ப$ற#, உைன காதலிதா+ எனெவ> ேதாற ஆர!ப$த

.

ஆனா+, உைன காதலிகலாமா ேவ5டாமா எபைத எ அபாைவ
ேக01தா 2@ெவ1க ேவ51!. ஏ எறா+ எ அபா எ மிக; சிற)த
ந5ப.
வ0@+ 

சாப$01 ெகா5@ைகய$+ Uஅபா... நா காதலிகலா!P
இேகபாU எேற.
அேயா பாவ!!U எறா அபா.
ஏ!பா..?U
ேட... நாP! இப$@ தா ெவவர! ெத8யாம, உ க!மாைவ காதலி;A
க+யாண! ப5ண$ேன. ஆனா, இவ ப5ற இ!ைச இேக... தா க 2@யைல. ச8,
காதலி;A; ெதாைல;A0டேம... ேவற என ப5ற

ேவ எ க அ!மா & அபா பா

P ெவ;A வாD)

0@ேக.

நடதி ெவ;ச க+யாண!P ெவ;Aக... Uச8தா

ேபாJ!ஒP எபேவா இவைள ப$ற)த வ01# 

அPப$ய$ேப... இ 

#ேமல

Uகாதலிகலாமா... ேவ5டாமா?ஒP நேய ேயாசி;A ஒ ந+ல 2@வா எ1 

க!U

எறா சி8தப@ேய.
சாபா1 ேபா01 ெகா5@)த எ அ!மா, அபாவ$ தைலய$+ ெச+லமாக
#0@வ$01 Uஅப@ என இ!ைச ப5ேற உ கைள?ஒ எ> ச5ைடேபாட
ஆர!ப$தா.
அ)த அழகான ச5ைடைய ேவ@ைக பா
ெச

ேபா

வ$0ேட... உைன காதலி 

க+யாண! ெச

! பாத

க5 ப01வ$ட ேபாகிற

U எறா.

;ேச... ;ேச... உைன பாபதா+
எ க5களாவ
ள

ப01 ேபாவதாவ

? 

ெகா5ட+லவா இகிறன.

கைரய$+ நிறி)த உைன பாத

!

கதி வ$0டன கட+ அைலக-...
ேகாடான ேகா@ ஆ51கஎ!ப$ எ!ப$ #தி
கைடசிய$+ பறிேத வ$0ேடா மா
நிலைவ!U எ>.

ெதாைலேபசிய$+
ந என#தாேன U#0ைந0U ெசானா.
ஆனா+ இ)த இரேவா
அைததா ந Uந+ல இர,U எ>
ெசா+லிவ$0டதாக நிைன
வ$@யேவ மா0ேட எ> அட! ப$@கிறேத.

தா வைர)த ஓவ$யைத
கைடசியாக ஒ 2ைற
ச8 ெச7! ஓவ$யைன ேபா+
ந ஒ6ெவா 2ைற7!
உ உைடைய; ச8 ெசகிறா. 

ெகா5@#!ேபாேத 2@,
ெகா-வெத>!

கா.ேறா1 வ$ைளயா@ ெகா5@)த
உ ேசைல தைலைப இ:
ந இ1ப$+ ெசகிெகா5டா.
அ6வள,தா...
நி>வ$0ட

கா.>.

2தலா0ட! பா

வ$01

உ வ0ைட 

கடைகய$+,
2த+2தலி+ உைன
இர, உைடய$+ பாத
அ)த 2த+ இரைவ
இP! வ$@யவ$டவ$+ைல நா!

ெவ-ள
2ைள#!ேபா
ந #ளகிறாயா?
இ+ைல...
ந #ள#!ேபா
ெவ-ள
2ைளகிறதா?

ந #ள
ஒ

2@த

!

5ெட1

உ F)தலி+
A.றிெகா-கிறாேய...
அத.# ெபயதா
2@W0@ ெகா-வதா?

க5ணா@ ெதா0@ய$+
நா வள#! ம4 க-,
உ ம4

=கா வாசிகிறன...

அ)த ெர51 ம4 க<# ம01!
ஏ அ6வள, அழகான ெதா0@?U எ>.

எைன
ைபனா#ல பாைவ
பாகிறன
உ ைமனா#ல வ$ழிக-.

அ@கிற ைகக- எ+லா!
அைண#மா எப

ெத8யா

.

ஆனா+ ந அ@பேத
அைணப

மாதி8தா இகிற

.

உைன
எ ெக ெக+லா! பாகிேறேனா
அ ெக ெக+லா!
நா அப@ேய நி.கிேற
இP!.

எ ெசைககள+ இ)
காதைல ம01! எ1 

ெகா51

காமைத உதறிவ$1கிற
அதிசய அன! ந.
நறி: jeeno.blogspot.com
ச)திர2கி