You are on page 1of 22

த சக கவ ைதக ..

கவ ைதக ..
வரதசிைண
எலா ேக
உைன
ெகாைமப திவ ட
மாேட.
ஆனா
அைதவ ட
ெகாைமயா% இ'(
எ காத.
**

)*தலி வாசைன வ,
+ ;
ெத-..
இ*த வ ேலா உ )*த
வாசைனயலவா வ,கிற0!
+
**

ந+ கிைடகலா
கிைடகாம ேபாகலா
ஆனா
உனா கிைட(
எ03
என( சமததா..
**

என0 உறக தி
வாசலி
நா காவ
ைவ தி'கிேற.
உன0 கன3கைள
ம அ5மதிக..
**

ந+
ெவய காரணமாக
உ 6க ைத
78 ெகா9டா%..

உ 6க ைத
பாகாத ேகாப தி
:-ய
எகைள ,ெட-கிற0!!
**

ந+
சா%வத;ெகேற
ைவ தி'(
எ ேதா கள<
யாயாேரா
=கி> சா%கிறாக
பயண தி
**

உ ைதல வ ரக?(
ஏ(கிறன
எ தைலவலிக ……
**

உ
ப ற*த நாைள.
ப ற*த ேநர ைத.
காகிற
ஒ' க8கார
எ அைறய லி'கிற0.
"க8கார ஓடலியா?"

என யாராவ0 ேகடா
சி-C தா வ'..
அ0
கால க8கார அல
எ காத க8கார
**

மர தி
கீ E
உனகாக
கா தி'ைகய 
மரேமறி பா(
மன,

**

என(
லF வ'டக
ெராப ப 8(
அ*த வ'ட திதா
இ5 ஒ' நா
அதிகமா% வாழலா
உ5ட!
**

இத;( 6
யாராவ0
இப8 உைன
பா த09டா?
எப8?
“ ஹ% ெபாைம ! “

எI !
**

உ பா8ய 
நிைன3நாள<
ந+ ஒ' சின இைலய 
சாத ைத ைவ 0ெகா9
‘ கா கா ‘

என க 0வைதபா த0
‘"அட...

(ய கா கா 5 )3ேத “
எேற.
ந+ இைலைய கிண;I
ேம ேபாவ 
மாைனேபா ஓ8 மைற*தா%.
**

சீெப 0
உ )*தைல> சீவ
அலக- 0ெகா9டா%..
அ*த சீேபா
உ )*தலி
ஒ' 68 எ 0
தைன அலக- 0ெகா9ட0.
**

ெசாலாம வ*த
Cயமைழ நாள<
ந+. உன0 த*ைத.
வ'ைகய (ைடகப
உ தைலய 
( திவ டத;காக
உ த*ைதையபா 0
ெகJசலா% ந+
,ழி த 6க>,ழிப 
இெனா'
Cய உ'வாகி
மைழயா
அ8 0வ ேபான0
எைன ம .!
**

இைவ இப8 தா எI
நா நிைன 0ெகா98'பவ;ைற )ட
எKவள3 ,லபமா% ெபா%யாகிவ கிறா%?
உதிவெதப0 எேபா0
ேசாகமான0தா
எனகிற எ நிைனைப
உ உத8லி'*0 உதிகிற
ஒ' சின Cனைக
ெபா%யாகிவ கிறேத !
**

எேலா' ேகாய சி;பகைள
ரசி 0ெகா98'*தாக
சி;பகெளலா
உைன ரசி 0ெகா98'*தன !
**

ஒேர ஒ' 6ைறதா
எறி.
உ நிழ
எ மF 0 படதா
நா
ஒள<Lடப
கவ ஞனாேன!
**

அழகான ெபா'க
எலா உைன
நிைன3 ப 0கிறன.
உைன நிைன3 ப 0
ெபா'க
எலாேம
அழகாக தா இ'கிறன..
**

ந+ எ*த உைடய N
கவ ைதயாக தா இ'கிறா%
ேசைல க8ய '( ேபா0தா
தைலCட )8ய கவ ைதயாகிறா%.
**

எ வ
+
என( ப 8 தி'கிற0
எதி வ8
+
ந+ இ'பதா!
**

உ ைகயைசவ ;காகேவ
எ தைன6ைற
ேவ9மானாN
உன<டமி'*0 வ ைட ெபறலா!
**

ந+ =(கிறா%...
எலா அழ(க?ட5.
உ க9கைள
78ய '(
இைமகள< )ட
எனகாக வ ழி தி'கிற0
உ அழகிய காத.
**

எைன
கா தி'க ைவகவாவ0
ந+
எ காதலியாக ேவ9..
கைடசிவைர
வராம ேபானா)ட
ஒIமிைல.

**

காதலி(ேபா0
கவ ைததா
கிைடகிற0.
காதலிகபேபா0தா
வாEைக கிைடகிற0.
**

த சக கவ ைதக ..
கவ ைதக ..2
..
ஒ' வ9ண 0 >சி
உைன கா8
என<ட ேககிற0!
ஏ இ*த 
நக*0ெகா9ேட
இ'கிற0? எI!"
**

வ8;(
+
ஒ' மர
வளபாக !
உக
வ8
+
ம
ஏ
ஒ' மய 
வளகிறாக ?
**

கைரய நிறி'*த
உைன பா த0
க தி வ டன
கட அைலக ...
'ேகாடான ேகா8 ஆ9க

எப எப (தி 0
கைடசிய 
பறி ேத வ ேடாமா
நிலைவ!' எI.
**

கா;ேறா
வ ைளயா8 ெகா98'*த உ
ேசைல

தைலைப இP 0

ந+ இப 
ெச'கிெகா9டா%!
அKவள3தா...
நிIவ ட0 கா;I.
**

நா சைம த பாவகாைய
ந+ வ 'ப > சாப ேபா0
பாவகா%
C9ண யகா% ஆகிவ கிற0..
**

எ5ைடய0
எI நிைன 0 தா
இ0வைரய 
வள 0 வ*ேத.
ஆனா
6த6ைற
உைன பா த0ேம
பழபடவ
ப னா ஓ
நா%(8 மாதிஉ ப னா ஓகிறேத
இ*த மன,!
**

வ'ட 0( ஒ' 6ைற
சீதா கயாண
நடப0 மாதிஉைன. நா
வ'ட ஒ' 6ைற
தி'மண ெச%0ெகா ள ேவ9.
**

ந+
யா'ேகா ெச%த
ெமளன அJசலிைய
பா த0...
என(
ெச 0வ ட
**

எத;காக ந+

ேதாறிய0.

கQடப ேகால
ேபாகிறா%?
ேபசாம
வாசலிேலேய
சிறி0 ேநர
உகா*தி'
ேபா0!
**

6ன<வக
கட3ைள பாபத;காக
தவ இ'கிறாக .
நாேனா,
ஒ' ேதவைதைய
பா 0 வ 
தவமி'கிேற.
**

திமிரழகி!
திமிரழகி!
மாைலய ந9ப5ட கட;கைரய அம*தி'*ேத.
எ5ட ப8( ந+. இெனா' தி. அேக அதிசயமாக வர, உ5ட
வ*தவைள ெபய ெசாலி அைழ ேத. உ9ைமய உ ெபய ெசாலி
அைழக தா ஆைசபேட. ஆனா ந+ேயா, ப ரபJச அழகி எப0 ேபாற
திமி'ட தி-பவ . கR-ய சில ேநர ேப,வா%... சில ேநர யா ந+?
எப0 ேபா பா 0 ேபாவா%.
இ'வ' அ'கி வ*த+க . எ ந9பைன உக?( அறி6க
ெச%வத;காக, உ5ட வ*தவைள எ ேதாழி எI, உைன எ 
ளாSேம எI ெசாேன. ளாSேம எI ெசாNேபா0 உ
6க தி ஒ' கன எP*0 அடகியைத. கவன< ேத. உடேன கிளபேறா
எI உலாைவ

ெதாட*த+க .

அ த நா கR-ய உன( உ;சாகமாக ஒ' ஹேலா ெசாேன.
ஆனா, ந+ேயா கவன<காம கா;றாக ேபானா%.
"அவ உ ேம ேகாபமா இ'கா! "எறா என( உன(மான ேதாழி.
"ஏ?" எேற வ யC காடாம.
"ேந ைதய ேகாப! "எறா .

அதாேன உ9ைம! ேதாழிைய தா ேதாழி5 ெசால 68.. மன,( ள
ஆைச ஆைசயா வ 'பற ெப9ைண, ேதாழி5 ெசாலி நைப ேகவலப த

என(

ெத-யா0 எேற.

அதி*0ேபானா% ந+! உ 6க தி ேகாப சலைக க8 சதிராட ஆரப த0.
ஆனா, அைத

0ள<. ெவள< காடாம, ேவகமாக எ பக தி'ப னா%...

ந+க ெநைன>சா ேபா0மா... நாக ெநைனக ேவ9டாமா? ெவெகன>
ெசாலி வ ேவக ேவகமா%, Cய மாதி- ேபா% வ டா%.
நாேனா ஏமா;ற 0ட அேபாேத கR-ய லி'*0 ெவள<ேயறிேன.
அ த இர9 நாக?( கR- பகேம எ8 பாக வ ைல.
ஆனாN மாைலகள< கட;கைர( ேபா%,
எேபா0 நா அம*தி'( இடம'கி மைற*0 நிI, ந+ வ'கிறாயா...
வ*0 எைன

ேதகிறாயா எI பாேப.

ந+. வ*தா%. வ*0 எைன

ேத8வ , ஏேதா 6T6T தப8 தி'ப 

ேபானா%. "ேட% மகேன... ச தியமா இ0 காததா! " எI எ காதி
கி,கி, தன ந 6ேனாகள< ஆ மாக .
7றா நா மாைலய , இெனா' ந9ப5ட கட;கைரய , எ இட தி
அம*தி'*ேத. ேதாழி.ட வ*த உ க9கள< மின. அ0 மின
எபதனா அ த கணேம காணாம ேபான0.
எேக காேலU பக ஆைளேய காேணா? எறா உ ேதாழி... ஸா-, எ
ேதாழி. லK ஃெபய லிய! எேற )சாம.
உ 6க தி ஒ' எக தாள Cனைக எP*0 அடகிய0 அவசரமாக.
"ச-, அைத வ " எI நாேன ேப>ைச மா;றி, எ ந9பைன உக?(

அறி6க ெச%0வ , உக இ'வைர. எ ேதாழிக எI ெசாலி,
ப ேளைட

தி'ப ேபாேட.

அ0வைர அைமதியாக இ'*த ந+ இப ம நைப ேகவலப தலாமா?
எI நம( C-கிற பாைஷய ெவ8 தா%.
"இதி என ேகவல? உ9ைமைய தாேன ெசா ேன! "எேற.
"அேபா... ந+ எைன காதலிகலியா? "

ஆேவச ெகா9ட அப ைக யான ந+,
"அ%ேயா... ந+ ச-யான ம( ப ளாSதி-டா!

அன<( ந+ எைன கிளாSேம5 ெசான0(,
நா ேகாவ >,கிடபேவ உன( C-Jசி'க ேவ9டாமா? "
எறா% படபட( படா>சியா%.
"அப8 வா வழி(!" எேற.
"ம9ணாக8... தன<யா )8 ேபாய , ஒ' ேராஜா ெகா 0, காதைல

அழகா ெசால

ெத-யாதா உன(?" எறா% (I(I பாைவ.ட.

"ஓேஹா... மகாராண ( இ0தா ப ர>ைனயா? வாக ேமட எேனாட! "எI

உ ைகைய ப 8 0 இP 0ேபா%, ஒ' கைட 6 நிI தி...
‘எலா ைவ. (க!’ எI காரமாவ ட ேக வாகி, அப8ேய 

)ைடைய உ 6 ந+8, ‘நா உைன காதலி கிேற!’ எேற.

ெவ ளெமன ெவக பாய> ெசானா%...
"இ*த ராசஸி( ஏ த ராசஸடா ந+! "
**

க6கமா% காதலி
சின வயதி... உன<ட இ'*0 எைதயாவ0 நா ப கினா,
அP0ெகா9ேட ஓ8ேபா% எ அமாவ ட Cகா ெசாவாேய,
அ0 மாதி- இேபா0 நா உ இதய ைத ப கிெகா9டைத
எ அமாவ ட ெசாவாயா? எேற.
ேச>ேச! ?ேட% அவேளாடைத அவள<டேம ெகா 0 வ !?
எI அேபா ெசாவ0 மாதி-ேய இேபா0 உ அமா
ெசாலிவ டா? எறா% அழ( கா8.
க98பா அப8 தா ெசாேவ!
எI திZெரன கத3( ப னாலி'*0 ெவள<ேய வ*தா எ அமா.
அ%ய%ேயா... அமா எலா ைத. ேகடாக!
எறா% அதி>சிேயா!
எ தைன நாளா நட(0 இ*த கைத? !?
என அமா மிரட, இல... வ*0... எI தமாறினா%.
என... எ ைபயைன காதலிகிறியா?
எறா அமா (ர உய தி.
அ%ய%ேயா... என(

ெத-யா 0மா... எகிட இபதா ெசானா!?

எI நா ெசானைத ேகட0, உ க9கள<
ேகாப6 க9ண +' ேபா8 ேபா ெவ8க பா தன.
ேட%! ேபா0டா உ வ ைளயா...
பாவ, அP0ட ேபாறா!? எறா அமா.
இவளா பாவ? இப ந+க ம இைல5 ெவ>,ேகாக...
அப8ேய இ*ேநர பா%J, வ*0 எ தைல ைய C8>சி ப ரகாள<
மாதி- ஆ8ய 'பா! எேற. 
... அெதலா)ட ெச%வ யா ந+? எI உைன அத8ய அமா,
இப அப8 ெச%யT ேபால இ'கா? எI சி- தா. 

! எI தைலயா8ய அேத ேவக தி, இேல... எப0 ேபால
தைலயா8னா% ந+.
என ேவணாN ெச%0க. இன<ேம இவ உ ப ைள! எI
எைன உன(

த 0 ெகா 0 வ உ ேள ேபா%வ டா

அமா. அ%... அப அமா3( ஓ.ேக-வா? எI 0 ள<
(தி தா%.
அவக?( எபேவா ஓ.ேக! நாதா ,மா உகிட கலாடா ப9ண>
ெசாேன எேற.
உைன..? எI அ'ேக வ*த உன<ட, இேபா ந+ எகிட
வ*ேதனா, நா உைன அப8ேய க8 ப 8>, 6 த
ெகா 0ேவ எI மிர8ேன.
ஜகா வாகிய ந+, உ தைலைய ப 8>, உN(ற அள3(
உேமல என( ேகாப இைலேய எறா%.
ஆனா... உைன க8 ப 8>, 6 த ெகா(ற அள3(
உேமல என( காத இ'ேக எேற.
வாடா... எ*த ஊ' ந+... வ டா ைம ெச க8 ஊ'ேக ெசால>
ெசாNவ ேபாலி'ேக. இெதலா க6கமா ெச%யTடா எறா%.
க6கமாவா... அப8னா? எேற C-யாத மாதி-.
இப8 எI எ கன தி 6 தமிவ ஓ8ேபானா%!
**

ெவக
வா%கா ேம8 நிறி'*த உன(

ெத-யாம,

ப னா வ*0 செடI உ ைகைய ப 8 ேத.
பதறி

தி'ப ய ந+ எைன பா த0,

‘‘அ%ேயா... ைகைய வ க. ெவகமா இ'(’ எI ெநள<*தா%.
‘வலி(05 ெசாN! அதிேல நியாய இ'(... ெவகமா தாேன

இ'(. அ0( ஏ ைகைய வ டT?
ஆமா, ெவகபடற0 உன( ப 8காதா?’ எேற.
‘... ெவகபட எ*த ெபா9Tகாவ0 C8காம இ'(மா?’

எறா% ெவக ெபாக.
‘ப 8>சி'(னா, ஏ வ ட> ெசாலT?

அ%ேயா... ெவகமா இ'(. அப8ேய ைகைய ப 8>சிேட
இ'க5தாேன ெசாலT ந+!’ எேற.

சி- 0 வ லகிய ந+, ‘அெதலா R, ெபா9Tதா ெசாவா!’
எறா%.
‘அேபா ந+ R, இைலயா?’ எேற.
‘உகள...’ எI எைன அ8க ஓ8 வ*த உ ைகைய மIப8.

ப 8 ேத. சிTகி> சி- 0> சிTகி, ெவக கீ த பாட
ஆரப தா%.
‘‘ெசாN! ‘அ%ேயா ெவகமா இ'(..

அப8ேய ப 8>,ேகாக!’5 ெசாN!’ எேற,
உ காேதாரமாக.
‘அ%ேயா... காலகா தால இ*த ராசசகிட மா8 கிேடேன...

யாராவ0 வ*0 எைன காபா 0கேள!’ எI க தினா%...
எைன

தவ ர ேவI யா'( ேககாத (ரலி!

‘‘அ%ேயா இ*த ெபா9T எ ைகைய ப 8>, வC

ப9றாேள!’’ திZெரன உலக 0ேக ேக(ப8யாக நா க திேன. பய*0
வ லகிய ந+, ‘>சீ... ெபாIகிடா ந+!’
எறா% (Iபான எ->ச (ரலி.
‘ஆமா! ெபாIகிய N ெபாIகி... ஒ9ணா நப ெபாIகி! அதனாதா

இ*த உலக ைதேய கலவரப திய ப8

தி-கிற ஆய ரகணகான

ேதவைதகள< இ'*0, ஒ9ணா நப
ேதவைதயான உைன ெபாIகி எக 68*த0 எனா!’’
எேற.
இேபா0 ந+ ெசானா%. ‘ேட%, Rசாடா ந+?’

**

ெவகவ ய!
ெவகவ ய!
எேபாதாவ0 உன<ட
ஏதாவ0 நா ேகப0,
ெபற ேவ9
எறல 
ஹ எI
உத ப 0கி
சிTக கவ ைத
சி*0வாேய...
ஆைச ஆைசயா%

அைத
வாசிக தா!
ஊவல ேபாக
அம ேத ஏறிய0
பரவசமாய ன பதக
ஊ'( ேபாக
ந+ கா ஏறினா%
பாவமாேன நா.
சாைலய எேபா0
வல Cறமாக> ெசN
வாகனகைள ேபால
நா எேபா0
உ நிழ Cறமாகேவ நடகிேற...
எேபா0 உ நிழ
எ மF 0 வ ழேவ9 எபத;காக.
இ' வ ழிகள<
ஒ' பாைவைய ேபால
ந இ' இதய தி;(
ஒேர காததா.

**
உைன வ ட
த+யைணC

0ைற

எKவளேவா ேம.
வ
+ எ-*தா
அ0 அைணக வ'.
ஆனா, ந+ேயா
எைன வ*0
அைண 0வ 
எ-யவ கிறா%!
**

நிலைவ> ,;றி வர
வ Jஞான<க
ெசய;ைக ேகா
அ5Cவ0 மாதிஉைன> ,;றி வர
எைன அ5ப ய 'கிற0

காத!
**

ஜலிக( வ*த
எலா காைளகைள.
அடகிவ டாக வரக
+
ஆனா,
ஒ' ப,
எேலாைர. =கி வசிவ 
+
ேபா%வ ட0
அ0 ந+தா!

**

உக வ8
+
ெபாகிய0 ெபாக.
ந+ ெபாகேலா ெபாக எறா%.
அ*த (ரN( ெபாகிய0
எக வ8
+
ெபாக!
**
கன< ெபாகலI
ப பாவாைட தாவண ய வ*த ந+
எைன பா த0 ெவக தி
உ ேதாழி( ப னா ஒள<*தா%
‘இI காT ெபாக

ஒள<ய )டா0’ எேற.
அதிசயமா% ெசான ேப>, ேகடா%
ேபா;றி ேபா;றி
இ*த தி'நா?( காT ெபாக
எI ெபய ைவ த
எ 6ேனாக ேபா;றி!

**
ந+ க8 0
சைக

0ப ய க'C>

எ வ
+
காைள மா(
சகைர ெபாக!
**
ஐ*0 லச ைமக?(
அபா உ ள நச திர தி
75% ைஹரஜ என

க9ப 8பத;( வ Jஞான உ ள0
பக 0 வ8லி'(
+
உ
இதய தி நா இ'கிேறனா
என க9டாய

தா ஒ' வ Jஞான6 இைல

**
ஐ*0 மண ( வ'வதா% ந+
ெசானதிலி'*0 ஐ*0 மண காக
கா தி'*ேத. ஐ*0 மண வ*த0
உனகாக கா தி'*ேத.நா காதலிக ஆரப தி'கிேறனா
கா தி'க ஆரப தி'கிேறனா
**

6த 6ைறயாக ஒ'6ைற உ ம8ய 
ப 0 நா அP0வ ட ேபா0......... ஏ
எI ேகடா%,அெதலா என(
ெத-யா0 ஆனா யா ம8ய லாவ0 ப 0
அழேவ9 எப0 ெராப நா ஆைச
அ0 உ ம8யாய ;I அKவள3தா
**
உைன ேகலி
ேப,பவைனெயலா
6ைற 0 பாகிறா%
உைன ேநசிகிற எைன ம
சாதாரணமா )ட
பாக மIகிறாேய
**

ேநர ேபாவ0
ெத-யாம
உேனா
ேபசி ெகா98'கய 
ஒேரெயா'
கவைலெயன(
இ*த ேநர
ஏ ேபாகிற0
எI
**
எ இதய
பணயமாக இ'க
என( உ காதைல
கடனாக ெகா.
அத;கான வ8யாக
தின6 நா உன(
எ காதைல க8னாN
ஒ' மகா ேமாசமான
க*0 வ8கா-ைய ேபால
உ இதய 7Eகிவ ட0
எI
கைடசிவைர எ இதய ைத
ந+ தி'ப ேய தராேத!
**
ெத%வேம,
உைன எ இதய திலி'*0
ெவள<ேய;றிவ ,
ஒ' ெப9ைண
(8ைவ தத;காக
ேகாப 0ெகா9
எைன ைகவ வ டாேத!
உனா
=ண ேலா, 0'ப ேலா)ட
வாச ெச%ய 68..
அவளா 68.மா?
**

இ*தா எ இதய.
அைத ந+
வ ைளயாவைர
வ ைளயா8வ =கி ேபாவ .
அ0
அத;( தா
பைடகபட0!
**

கப கிரக
தைன தாேன
அப ேஷக ெச%0 ெகா ?மா என?
ந+ ெசாப ந+ெர 0
தைலய ஊ;றி (ள< தைத
பா ததிலி'*0
இப8 தா ேக ெகா98'கிேற
எைன நாேன...
**
யாராவ0
ஏதாவ0
அதி>சியான
ெச%தி ெசானா
அ>ச>ேசா எI
ந+ ெநJசி ைகைவ 0 ெகா வா%.
நா அதி>சி அைட*0வ ேவ!
**

ஒ' தா%
த (ழ*ைத(>
ேசா_ைகய 
நிலைவ காவ0 மாதிகாத
என( உைன கா8ய0.
(ழ*ைத பரவசமா%
நிலைவ பா 0
ெகா98'ைகய 
தா%, த (ழ*ைதய 
வா%(
உணைவ ஊவ0 மாதிநா உைன பரவசமா%

பா 0ெகா98'ைகய ...
காத
என( ஊ8ய0தா
இ*த வாEைக!
**
நா வழிபட
இ*த உலக தி
எ தைனேயா கட3 க
இ'கிறாக .
நா ப ப;ற
இ*த உலக தி
எ தைனேயா மதக
இ'கிறன.
ஆனா,
நா காதலிக
இ*த உலக தி
ந+ மதா இ'கிறா%!
**
ந+எேபா0
தைலைய (ன<*ேத
ெவகபவதா
உ மதிCமிக
ெவக ைதெயலா
இ*த மி மேம த-சிக
68கிற0!
ஒேரய' 6ைற
ெகாJச உ தைலைய நிமி தி
ெவகபேட...
ெவ(நாகளா%
உ ெவக ைத

த-சிக

08கிற0
வான!
**
நா
உைன காதலிகிேற.
எபத;காக
ந+. எைன
காதலி 0வ டாேத!
எ ெகா8ய காதைல
உ ப J, இதய தா

தாக 68யா0...
**
எைன ஒ'
((ைபகாரனா%
நிைன 0ெகா9
ஓ அதிகாைலய 
உ வ6
+
நிI
இ*த வ8
+
ஒ' ேதவைத
வாEகிற0
எI க திவ 
((ெவன
நா ஓ8வ*தி'கிேற..
**
ந+
உ ேதாழிகேளா
ைக ப*0
ஆவ0தா
என(
தி'வ ைளயாட.

**
அ;Cதமான காதைல
மமல
அைத உன<ட
ெசால 68யாத
அதி அ;Cதமான
ெமௗன ைத.
ந+தா என(
த*தா%.

**
அI
ந+ (ைட
வ - தத;காக
ேகாப 0 ெகா9
நிIவ ட
மைழைய
பா தவனாைகயா

இI
செடI மைழ
நிறா
ந+ எேகா (ைட
வ -பதாகேவ
நிைன 0
ெகா கிேற.

**
எ தவ ைதவ ட>
சிற*ததா%
எ*த வர ைத.
எ*த

ெத%வ தாN

த*0வ ட 68யா0!

**
உ ெபய- உ ள
இர9 எP 0கைள

தவ ர

தமிழி மி>ச6 ள
245 எP 0க?
தின6 CலCகிறன.
'உன( யா
இர9ெடP தி ெபய ைவ த0' எI...
**
ெதாைலேபசிய 
ந+ என( தாேன '(ைந'
ெசானா%.
ஆனா இ*த இரேவா
அைத தா ந+ 'நல இர3'
எI
ெசாலிவ டதாக நிைன 0
வ 8யேவ மாேட எI அட
ப 8கிறேத.
**

மைழ வ*0

நிற ப ற(

ெச8க ைவ தி'(

மைழ 0ள<கைள ேபால

எ அைற ைவ தி'கிற0

ந+ வ*0 ேபான ப ற(

உைன.
**
'அமாவாைச அIதா
த+பாவள< வ' எபதா
உக வ(
+

த+பாவள<

வரேவ வரா0' எேற.
அ த C-யாம
'ஏ' எறா%.
'உக வ8தா
+
எேபா0 ெபளணமியாக
ந+ இ'கிறாேய' எேற.
'ஆரப >சிZகளா' எI
ந+ ஆரப தா%
ெவகபட...
**
உன( வாகி வ*த
நைகைய பா 0
'அ%...எனகா இ*த நைக'

எI க தினா%.
நைகேயா,
'அ%...எனகா இ*த> சிைல'
எI க திய0.

**
உ ப ற*தநாைள பா 0
ம;ற நாக
Cலப ெகா9 இ'கிறன...
ப ற*தி'*தா
உ ப ற*த நாளா%
ப ற*தி'க ேவ9 எI.
**