You are on page 1of 8

ைர கைதக

01.
அ
எற தைல 
கய
கைத ேகடா க
...
அ!மா
எேற உடேன!
ேகட&
அ!மாவாக இ)*தா
இ+! னதா,
ெசாேவ
/... எ0!
- அ!மா, தா3
*
02.
பென7 ப8 9ழ
ச*நத! ெகா<ட மா=யாதா
செடன இற>?னா

ெப=ய@7 சா* A&
"என ேவ<7!
ேக
மகேன" எறா
.
ஆேவச> ெகா<டாD!
அழE த&!!
அவFட!
அதைன ேப 
எப8G ேகேப
/தா ேவ<7ெம0.
- சாமGெகாைட, யாஷ>க
*
03.
எப8 7பேட... நா ம7!!
ஒ) ெசா, ஒ) ஜாைட,
ஒ) கGE கா8L)*தா
அ*த இர
Mழலா, த>?L)ேப உேனா7.
ெதாNO ெகா8 Pவாச!
த*த தாேய /
மாரைட& இற*த அ*த Pவாச
கண எ க! ஓ8Sறா அ!மா
தகர மயான!  E*த 
ரா8 ப7GைகL /.

இரைட வட! மா  ச>?T ேம
Uதவ+GE E.
அன! ெபா>? அ7ப8L ெவ*த
உ வல&கர
Eற7 Vைழ& ெவ8ய வைளயேலா
அ7தவ+GE.
மகேள உனGE என!மா
ேவ<7ெமற அபாட!
ெகா8Gக!L காX! உ
ைந*த உ
பாவாைட கா8
அY?ேற ெப)>EரT.
- ஈர! ப8*த @7, பா. சயேமாக
*
04.
நா)வ)! ேச *& எ7த ைகபட>கF
நாSகாTL அம *)ேப நா
அடGகமாக எனGE னா
M0ெகா<8)பா, /
உ இன&G கSGகரகைள ெசாT
உைன ர7ேவ நா
எ இன& அேயாG?ய கF ப8ய
ெத=*&!
அைமயாக இ)பா, /
/ எனG?)பைத ற ேகடாெலா\ய
ெசாTG ெகா
வைல நா
நா உனG?)பைத ஆதார>க
அ]*&
பைறசாSயாக ேவ<7! /
எனGE றE எ Mைன^கேளா7
வாழைவG?றா க
உைன
உனGE றE உ த>ைகேயா7
வாழைவG?றா க
எைன
- நா+! /X!, ெஜயபா_கர
*
07.
வாO*& ெகடவa
பர!பைர @ைட 
ைல 8GE!ேபா&
உS0Gேக

ெகாைலL
சனமாக எY!
ெப<கF P!பைல
- உL= ஒT, மEேடPவர
*

09.
நக *& ெகா<ேடL)
நேபால
நா
கா)ேப
ஓ=ட
கடலாக.
- தவ!, அ<ணாமைல
10.
அபா ேபான&Gகற!
ெசவைலதா
எ>கcGE ேசா0ேபா7P.
Uைட ஏ வ*தப
காeச ெசவைலைய
அ8மாடா, ஏSேபானா யாவா=.
எ>கைள 7 =*த
ெசவைல இற*&ேபானாD!
எ*த தலாவ&!
த^Tலாவ&!
அY&ெகா<7தாa)GE!
எ>கைளேபால.
- ெசவைலெய+! த, வரா3
*
13.
ேசாகG கலைவ
Nய க>க

எ0! ெதாட தலா,
&Gக சா=க

இ0 சட>EகF
இaய ந<ப
கவைலGE
>?
ேதக! நைனGைகL
ஆைசL Mைனத&
ேநSர^ நா வா>?ய
பதாLரG கடைன
பaLட!
ெசாTL)பானா..?
- மனP, பா.gதா ெவ>க
*
25.
ஓ>? ஒTGE!
ெக8ேமள
அ>? ேபா?ற&
யாேரா ஒ)த= 

P!ப சத!
எேபா&!
- வT, யாஷ>க
*
26.
எைத பSX! எY&?றா,
எைன பS எYேத 
ன! ன! ெகePவா,
மைழL நைனவ& Pகமா
மைழ பS எY&வ& Pகமா?
- எ& Pக!? , ெவ<]லா
*
28.
k0! ைபG? l8
8-ஷ  ெப<ைண பா GைகLேல
க<க
இைமGE!, பட! =X!
சாைலL கவன! த7மா0! 
ர8 ெச0 ம0ப8X!
?ேட பா Gக ேதா0! 
Gன Y*& ைபG ைரய
மனP
ஏேதா E0E0GE! 
ள_ m மகc! ேபாவாேளா
யாேரா ஒ)த னா8?
- நகர!, ெஜய*
*
30. 
)ழாG nட
Eழ*ைதைய ெதாைல&7
தGைகL... 
ன வய
@7 ெதாYவ
ெத)நா, ஈற E8கைள
ேகா]ைபL ]&
ஊ)GE ெவFேய

FGகா8ேல
ெகா<7ேபா, டெதலா!
Mைன^GE வ)?ற&!
- வைத, p.ஜயெலP
*
32.
நாைர நடGE!
Eள
ந<7 8சைல 

>E /ச
ேபா8L
UP ணயைல
க< பP
ெவல7
ெவ8 ேத>கா னைல
அ7GE பாைன
அ= )8
ஆS0 ேசா0 ஆG?யைல
ஆனாD! ெசா?றா,
ஐயா! T> எ0
- '8'ச, தாய!மா
*
35.
கட*& ேபாE!
ேஜா8G காகF 
னாெலலா!
ஓ8 ஓ8G கைள&
ஏமா*& )!?றன
அநாைத நா,GE8க
!
ெச,யாத உதGE
வாலா8யப8ேய!
- பாதசா=க
கவனSE, வனைவ s=கா
*
36.
t தவா= )ழா
அல>க=Gகபட
அ தநாu_வர= 
ரமா<ட ) உ)வைத
கY& <கF
ரத! வ8ய
க<கF
/ கய
இY& வ)!
வ<8 மா7கcGE
ெத=*)Gகா&
அைவ
எvவள^ பாG?ய!
ெபS)Gக ேவ<7ெமப&!
- <]ய!, க.பாலெவ>கேடச
*
41.

ஆறாLர&GE 
S0ட றE!
ராேவா7 ராவாக 
ய எஜமானa
ெதாYவ&G கLSைற
அ0&Gெகா<7
ப& ?ேலாAட
பயண! ெச,&
Uைரதப8
@7 வாசT
வ*& MS?ற
ெவ
ைள பPைவ
பா GE!ேபா&
உ0ததா ெச,?ற&
தaGE8தன!
வ*தவ+GE
- ESற மனP, ெஜ.)க
*
43.
வல>ைகமா
பாைடக8 மா=ய!ம )ழால
கல கலரா வா>?ன
வைளயD!
ட^கார>க ெகா<டா*& ேபாட
kனா ச Gகஸூ!
ேகாLைல P வ*த ெபாற^
Pன Eைடரா8ன!
ெவLDGE இதமா க8ச
E ஐஸு! த*த
எலா ச*ேதாஷ!
Eழ*ைதL ஒ) ெகாDேசா7
ெதாைலeP ேபாL7P..
nட!
- ெதாைலத, ஷாT
*
49.
?ணS Eழ*ைத
தவ Y*த
ேச ேக7
ஓ8 வ*தா க

கா7 கழaகcGE
ெசறவ க
!
பதSற&ட
பரபரட
எேலா)! ேத8னா க

அவரவ Eழ*ைதகைள!
ேதட, ெவ.?)zணேவ]

*
52.
நக)! தா சாைல
இ)பGக மர>க

பPைமயான வயெவFக 

ப=மான மைலக 

க ேமா&! ெதற
எ வ=ைச இளைம
எைதX! ரGகடைல 
லைற பாG?
கவன!, ேச.சதாவ!
*
54. 
ர<7 8GE! ஆைட
அ8Gக யற
எைன
த7தவா0 ெசானா

அ!மா
"அ8Gகாேதடா..
அ&
க)பசாGE ேந *&ட&"
- ர<, .ம]க<ட
*
61.
&Tய / பர
&றேபா வ*தம *&
ெமTய த உடைல
ேமSபர ரயாG?
த<{= தவ! ெச,X!
பா பதSE பரவச!தா
A+GEதாேன ெத=X!
ெகாG? E|ர!
- ேதாSற மயGக!, எ_.ஆ .இராஜாரா!
*
63.
நவG?ரக>கைள வ\ப7ைகL
PS0கைள எ<}வேலேய
PSGெகா<8)G?ற& மனP.
எைத ேவ<8
எைத ெப0வ&?
- பG, மாலா நாயகU 
*

68.
ெம
ள நக)!
ேப)* ஜனT
அவசரமா, ைகேய*&! 
ைசGகா=L
இ7G Eழ*ைத
டாடா கா7?ற&
ப_ பய]கcGE!
- Eழ*ைத, .பழaசா
*
69.
ெசாGக த>க! ~0 ப^
ெராGக பண! ஐ!பதாLர!
_nட 8 என
ப8யT7! ெபாY&தா
க<7ெகா
ள 8*த& எனா
ஆனா..
கத^ றGE! ெபாYேத
க<7ெகா<7 Eைரத&
எ @7 நா,.
- )ட க
ஜாG?ரைத, தாரபர]
*
75. 
Y>?ய A
ெதா<ைடL E&ைகL
உண ?ேற
s<8T ரண!
- வT, p.ஆ .ஜ,
ந :: ைர கைதக
, 17.11.02 ஆன*த கட இைண
#
ந க8 வைலN : http://mugamoodi.blogspot.com/
http://mugamoodireader.blogspot.com/