You are on page 1of 8

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KURSUS KAJIAN TINDAKAN   UNTUK GURU PELATIH    Siti Fatimah Mohd.

 Yassin  Halimah Harun  Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia   
Abstrak:  Kajian  tindakan  adalah  penting  untuk  penambahbaikan  amalan  pengajaran  dan  pembelajaran (P&P) di bilik darjah.  Justeru, ia merupakan salah satu kursus asas dalam program  pendidikan guru.  Dengan itu, satu kajian tindakan dijalankan untuk menambahbaik strategi P&P  kursus Kajian Tindakan dalam Pendidikan untuk guru‐guru pelatih program Diploma Pendidikan  Lepasan  Ijazah  (DPLI).    Dalam  kitaran  pertama,  didapati  guru‐guru  pelatih  sukar  untuk  memahami  kajian  tindakan  kerana  mereka  telah  terbiasa  dengan  pendekatan  kajian  lain  seperti  kajian  tinjauan  semasa  belajar  di  peringkat  sarjana  muda.    Untuk  memahami  pelaksanaannya,  pengintegrasian  kurikulum  dijalankan  yang  mana  guru  pelatih  melaksanakan  tugasan  kajian  tindakan dalam kursus pengajaran makro dan mikro.  Seterusnya, guru pelatih melakukan kajian  tindakan  kolaboratif  dengan  rakan  guru  pelatih  di  sekolah  yang  sama  semasa  latihan  mengajar  dengan  dimudahcara  oleh  pensyarah  penyelia.  Setelah  tamat  latihan  mengajar  guru  pelatih  membentangkan laporan kajian tindakan dan refleksi untuk dikongsi bersama dengan rakan‐rakan  dari pasukan lain. Didapati strategi P&P yang digunakan memberi manfaat kepada guru pelatih.   Namun, masih terdapat ruang untuk penambahbaikan untuk kitaran kedua dan seterusnya.   

PENGENALAN    Kajian  tindakan  telah  dipelopori  oleh  Kurt  Lewin  pada  tahun  1940an  melalui  teori  perubahan,  kajian  tindakan  dan  pembelajaran  tindakan.    Namun,  Islam  telah  lama  meminta  umatnya  belajar  dan  melakukan kajian dengan turunnya ayat Quran mulai tahun 610 melalui  surah Al  ‘Alaq. Firman Allah    ayat 1‐5 bermaksud, “Bacalah dengan nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari  segumpal  darah.  Bacalah,  dengan  Tuhanmulah  Yang  Maha  Pemurah,  Yang  mengajarkan  dengan  perantaraan  kalam,  Dia  mengajar  kepada  manusia  apa  yang  tidak  diketahui.”    Firman  Allah  juga  dalam  surah  Asy‐Syam  ayat  7‐10  bermaksud,  “Demi  diri  manusia  dan  Yang  menyempurnakan  kejadiannya,  serta  mengilhamkannya  jalan  yang  membawa  kepada  kejahatan  dan  membawanya  kepada  ketakwaan;  sesungguhnya  berjayalah/beruntunglah  orang  menjadikan  dirinya  –  yang  bersih  –  bertambah‐tambah  bersih;  dan  sesungguhnya  hampalah/rugilah  orang  yang  menjadikan  dirinya  –  yang  sedia  bersih  –  itu  susut  dan  terbenam  kebersihannya.”   Selain itu, kata pepatah Arab juga, “Beruntunglah orang yang hari ini lebih baik dari semalam, rugilah orang  yang  sama  keadaannya  hari  ini  dengan  semalam  dan  rugilah  orang  yang  hari  ini  lebih  teruk  dari  semalam”.   Firman  Allah  dan  pepatah  ini  mendasari  kajian  tindakan  dari  perspektif  Islam.    Kajian  tindakan  boleh  dilakukan dalam diri sendiri (muhasabah), keluarga dan masyarakat supaya penambahbaikan dilakukan  sepanjang masa.     KAJIAN TINDAKAN    Kajian tindakan merupakan pendekatan sistematik  bermula dengan membuat refleksi terhadap amalan  sedia  ada,  merancang  tindakan,  melakukan  tindakan,  merefleksi  tindakan  dan  membuat  penambahbaikan.    Ia  boleh  dilakukan  dalam  beberapa  kitaran  sehingga  ia  mantap  atau  menjadi  satu  habit  yang  baik  dan  mantap.  Kajian  tindakan  tidak  lengkap  jika  tidak  didokumentasi.  Justeru,  dapatan  kajian  tindakan  hendaklah  dilaporkan  dari  masa  ke  semasa  seperti  dibentangkan  dalam  seminar  atau  kolokium untuk dikongsi bersama dengan orang lain serta mendapat maklum balas (Ross‐Fisher, 2008).   Laporan boleh dibuat dalam bentuk formal seperti penulisan artikel ilmiah dalam jurnal dan juga kurang  formal seperti pembentangan persidangan atau kolokium. 

Prosiding Seminar Pendidikan Serantau Ke‐4 2009/  848 Ramai  yang  keliru  dengan  kajian  tindakan  dengan  reka  bentuk  kajian  lain.    Menurut  Schmuck  (2008),  keliruan  sering  timbul  dengan  kajian  eksperimental  dan  lain‐lain  reka  bentuk  kajian.  Kajian  tindakan  seharusnya  dilihat  sebagai  intervensi  yang  boleh  dibuat  penambahbaikan  dari  masa  ke  semasa  hingga  mantap.  Manakala  kajian  eksperimental  adalah  melihat  keberkesan  intervensi  dan  tidak  ada  penambahbaikan  ke  atasnya.    Sepatutnya  sebelum  melakukan  kajian  eksperimental,  sewajar  kajian  tindakan dilakukan untuk mendapatkan intervensi yang mantap.  Ia ada kerana kesan ketidakmantapan  kepada intervensi boleh mengakibatkan kajian eksperimental itu tidak mendapat hasil yang diharapkan.        Kajian  tindakan  boleh  dilaksanakan  dalam  dua  bentuk  projek  iaitu  secara  ilmiah/akademik  dan  secara  projek teras untuk melaporkan kepada organisasi seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1.  Dalam projek   ilmiah/akademik ini, biasanya dilakukan bagi tujuan untuk menyempurnakan syarat pengijazahan sama  ada  di  peringkat  sarjanamuda,  sarjana  dan  doktor  falsafah.  Ia  juga  melibatkan  pembentangan  atau  peperiksaan lisan dan penulisan artikel ilmiah. Ia juga melibatkan proses membuat sorotan literatur yang  mendalam  dan  menyeluruh.  Manakala,  sebagai  projek  teras,  cara  yang  sama  masih  dilakukan  tetapi  laporan tidak seilmiah untuk projek akademik dan penulisan artikel ilmiah. Namun, di sekolah sewajar  projek teras boleh dilaksanakan.  Kajian tindakan di sekolah juga tidaklah terlalu formal. Menurut Ross‐ Fisher  (2008),  pentadbir  dan  guru  di  sekolah  perlu  melihat  kajian  tindakan  sebagai  pendekatan  yang  mesra‐pengguna  dan  praktikal.  Ia    bagi  menggalakkan  guru  membuat  penyelidikan  dan  seterusnya  membudayakan kajian tindakan sebagai salah satu aktiviti dalam profesion perguruan.     

2 tindakan Projek teras untuk melaporkan hasil kepada sekolah/organisasi

1 rancang

4 refleksi

3 pemerhatian/ pemantauan

Bab 1 Penyataan Masalah Bab 2 Sorotan Literatur

Bab 3 kumpul dan analisis data

Bab 4 Dapatan Kajian

Projek akademik dan penulisan artikel ilmiah

Bab 5 sumbangan kepada bidang pengetahuan
 

 

Rajah 1. Pelaksanan Kajian Tindakan    Dalam    pendidikan,  guru  perlu  melakukan  kajian  tindakan  dalam  bilik  darjah  untuk  menambah  pengetahuan  dan  melaku  penambahbaikan  terhadap  sesuatu  amalan.    Ia  juga  merupakan  satu  proses  pengembangan  profesional  keguruan  itu  sendiri  dalam  meningkatkan  kualiti  P&P.  Bagi  guru‐guru  pelatih dan guru novis, kajian  tindakan amat dituntut untuk mempraktikkan teori yang dipelajari dalam  program pendidikan guru.  Selain itu, guru‐guru yang telah berpengalaman mengajar di sekolah, boleh  mengemukakan  kaedah‐kaedah  atau  teori  baru  berdasarkan  pengalaman  dan  amalan  yang  dilakukan  dalam  bilik  darjah.  Hasil  kajian    oleh  guru  berpengalaman  dan  pakar  boleh  diterbitkan  dan  dijadikan  panduan  oleh  guru  lain  terutamanya  guru  pelatih  dan  novis.  Konsep  perkongsian  ilmu  adalah  amat  dituntut dalam profesion perguruan.  

848

Prosiding Seminar Pendidikan Serantau Ke‐4 2009/  849 Pada  asasnya  kajian  tindakan  dalam  pendidikan  boleh  dilakukan  di  bilik  darjah  oleh  individu  guru.  Ia  fokus  kepada  satu  isu  dalam  bilik  darjah.  Sebagai  contoh  untuk  mendapatkan  penyelesaian  berkenaan  dengan masalah pengurusan bilik darjah; penambahbaikan strategi pengajaran digunakan oleh guru dan  pembelajaran  pelajar.  Kajian  tindakan  di  bilik  darjah  juga  boleh  dilakukan  ke  atas  seorang  individu  (Ross‐Fisher, 2008). Kajian tindakan kolaboratif juga boleh dilakukan di bilik darjah. Ia melibatkan lebih  daripada  dua  guru  sama  ada  dalam  bidang  yang  sama,  guru‐guru  dalam  pelbagai  subjek  untuk  melakukan  pengintegrasian  kurikulum;  dan  guru‐guru  dengan  pihak  luar  seperti  pensyarah  universiti.  Fokus  utama  ialah    kepada  satu  isu  dalam  satu  bilik  darjah  atau  satu  masalah  yang  sama  dalam  bilik  darjah yang berlainan. Kajian tindakan juga boleh dilakukan di peringkat sekolah (organisasi). Ia fokus  kepada isu yang sama dalam satu sekolah. Sebagai contoh program intervensi untuk mengatasi masalah  disiplin dalam kalangan pelajar dan program suka belajar  bagi pelajar yang tidak berminat untuk belajar  di  sekolah.    Jika  sekolah  melakukan  kajian  tindakan  untuk  mengatasi  masalah‐masalah  berkenaan,  dijangka pelajar bermasalah ingin belajar dan mereka tidak terlibat dengan gejala sosial di luar sekolah.   Seterusnya, kajian tindakan untuk peringkat daerah juga boleh dilaksanakan.  Pengetua atau guru besar  boleh membincangkan isu dan masalah yang sama yang berlaku di sekolah‐sekolah dalam satu daerah.   Kajian tindakan di peringkat daerah ini memerlukan komitmen pihak pengurusan sekolah.    PERNYATAAN MASALAH       Menyedari  betapa  pentingnya  kajian  tindakan  dalam  pendidikan,  maka  ia  dijadikan  salah  satu  kursus  asas  untuk  program  DPLI  di  institusi  pengajian  tinggi  awam  (IPTA).  Berdasarkan  pengalaman  penulis  sebagai  penyelia  projek  penyelidikan  pelajar,  latihan  mengajar  di  sekolah  dan  tenaga  pengajar  untuk  kursus  ini,  serta  penyelaras  program    DPLI  didapati  guru‐guru  pelatih  tidak  dapat  memahami  melaksanakan  kajian  tindakan.  Pepatah  Cina  ada  menyatakan,  “Saya  dengar  …  dan    saya  lupa;  saya  lihat…dan saya ingat; saya buat…dan saya faham”. Justeru, kursus yang dilaksanakan selama 12 minggu ini  perlu dibuat penambahbaikan dari segi strategi P&P agar guru pelatih selepas mempelajari teori kajian  tindakan, maka mereka perlu melaksanakan sendiri kajian tindakan bagi mendapatkan pengalaman dan  kemahiran.  Kursus ini juga  perlu diselaraskan dengan  Kerangka Kelayakan Malaysia ‐ KKM (Agensi  Kelayakan Malaysia 2007) yang  menekan lapan domain hasil pembelajaran iaitu:    • Pengetahuan ;   • Kemahiran  praktikal;   • Kemahiran  dan tanggungjawab sosial;   • Nilai , sikap dan profesionalisme;   • Kemahiran  komunikasi, kepimpinan dan kerja berpasukan;   • Kemahiran  penyelesaian masalah dan kemahiran saintifik;   • Kemahiran  pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat; dan   • Kemahiran  mengurus dan keusahawanan.      Dengan itu, satu kajian tindakan dijalankan bertujuan untuk mendapatkan strategi P&P yang berkesan  untuk kursus kajian tindakan dalam pendidikan mengikut KKM.  Bagaimana kursus ini membantu guru  pelatih  supaya  dapat  memahami  dan  mengaplikasi  pengetahuan  tentang  kajian  tindakan  dalam  bilik  darjah  berdasarkan  KKM?  Untuk  menjayakan  domain  hasil  pembelajaran  KKM,  strategi  pembelajaran  berasaskan  masalah,  kolaboratif,  kontekstual,  eksperiensial,  bermakna  dan  aktif  boleh  dilaksanakan.   Bagaimana strategi‐strategi ini digunakan dalam pengendalian kursus kajian tindakan?      Dengan  itu,  adalah  diharap  guru  pelatih  mendapat  pengalaman  dan  kemahiran  menjalankan  kajian  tindakan  dan  seterusnya  mereka  melaksanakannya  semasa  menjadi  guru  novis.  Berdasarkan  sorotan  literature,  banyak  kajian  tindakan  untuk  guru‐guru  pelatih    di  luar  negera  dilakukan.    Rock  dan  Levin 

849

Prosiding Seminar Pendidikan Serantau Ke‐4 2009/  850 (2002) melaksanakan kajian kes yang melibatkan lima guru pelatih melakukan kajian tindakan kolabaratif  bersama  dengan  guru  pembimbing    di  sekolah.  Dalam  kajian  tersebut  guru  pelatih  dimudahcara  oleh  guru pembimbing untuk mengembangkan kemahiran proses inkuiri, penyelesaian masalah, refleksi dan  kolaborasi.      Chant,  Heafner  dan  Bennett  (2004)  mengkaji  bagaimana  guru  pelatih  melakukan  kajian  tindakan  dalam  tempoh  latihan  mengajar  (program  internship).    Price  (2005)  telah  melakukan  kajian  untuk  melihat  pedagogi  yang  sesuai  untuk  mengajar  guru  pelatih  tentang  kajian  tindakan.    Price  berpendapat bahawa  guru  pelatih  adalah  agen  perubahan  semasa  mereka  bertugas  di  sekolah.  Dengan  itu, guru pelatih yang mendapat kemahiran menjalankan kajian tindakan melalui kursus ini juga diharap  menjadi agen perubahan seperti yang dinyatakan oleh Price.    METODOLOGI    Bagi  mencapai  tujuan  kajian  kajian  tindakan  kolaboratif  dilaksanakan.    Kajian  ini  dilakukan  dalam  beberapa  kitaran  sehingga  kursus  ini  mantap  dari  segi  strategi  P&Pnya  mengikut  KKM.  Kajian  ini  mengikut konteks program DPLI di Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.  Peserta kajian  adalah guru pelatih program DPLI bermula dengan kohort dua  ambilan Januari 2008. Seramai 60 guru  pelatih  terlibat  dalam  kajian  ini.    Penulis  merupakan  tenaga  pengajar  untuk  kursus  ini  dan    membuat  refleksi untuk menilai kekuatan dan kelemahan stategi P&P.  Prosedur untuk proses kajian tindakan ini  adalah seperti berikut:    • Mengenal  pasti  dan  merumuskan  masalah  dalam  P&P  kursus  kajian  tindakan  berdasarkan  maklumat daripada:    a. Maklum  balas  guru  pelatih  kohort  pertama  ambilan  Januari  2007.  Dalam  kursus  kohort  pertama  guru  pelatih  hanya  menyediakan  proposal  sahaja  sebagai  tugasan  di  samping  ulasan buku.    b. Refleksi  pengalaman penulis  c. Melakukan    soroton  literatur  berkaitan  kajian‐kajian  yang  telah  dijalankan  berkaitan  dengan pengajaran kursus kajian tindakan untuk guru pelatih. 
 

Merancang  langkah‐langkah  untuk  penambahbaikan  kursus  kajian  tindakan  untuk  pelajar  kohort kedua (ambilan 2008) mengikut KKM dengan mengaplikasikan strategi:  a. Pembelajaran  berasaskan masalah  b. Pembelajaran  kolaboratif  c. Pembelajaran  kontekstual  d. Pembelajaran  pengalaman (eksperiensial)  e. Pembelajaran  aktif  f. Pembelajaran  bermakna 
 

• • •

Merancang bagaimana penilaian hasil pembelajaran mengikut KKM  Melaksanakan kursus seperti yang  telah dirancang (2 dan 3)   Pengumpulan dan penganalisisan data:   a. Membuat refleksi dengan segera sebaik sahaja tamat sesi perkuliahan di atas kekuatan dan  kelemahan pengendalian kursus.   b. Mendapatkan data refleksi dari guru‐guru pelatih yang terlibat serta pendapat pensyarah  penyelia dalam latihan mengajar.   c. Menganalisis laporan projek kajian tindakan guru pelatih.  d. Menganalisis data dari rakaman video persembahan pembentangan guru pelatih. 
 

Merancang penambahbaikan berdasarkan maklumat dalam langkah 5 untuk dilaksanakan pada  kursus kajian tindakan bagi guru pelatih kohort seterusnya (kohort ambilan 2009). 

850

Prosiding Seminar Pendidikan Serantau Ke‐4 2009/  851 • Ulang semula langkah 4 untuk kitaran seterusnya.  • Menyebarkan maklumat hasil kajian melalui pembentangan di seminar dari masa ke semasa    DAPATAN KAJIAN    Laporan  ini  mengemukakan  dapatan  kajian  tindakan  untuk  kitaran  pertama.  Dapatan  kajian  menunjukkan bahawa  guru‐guru pelatih mendapati kesukaran untuk memahami kajian tindakan kerana  mereka  telah  terbiasa  dengan  pendekatan  kajian  lain  seperti  kajian  tinjauan  dan  eksperimental  semasa  belajar  di  peringkat  sarjana  muda.  Selain  itu,  guru  pelatih  ini  juga  telah  terbiasa  dengan  mempelajari  maklumat  secara  kuliah  dan  mereka  mengharapkan  pensyarah  memberi  kuliah  secara    mendalam.  Walhal,  guru  pelatih  sedang  mengikuti  kursus  di  peringkat  lepasan  ijazah  yang  sepatutnya  lebih  berdikari dalam mengusahakan tanggungjawab pembelajaran.  Mereka masih terikut dengan cara belajar  di  peringkat  sarjanamuda  yang  berpusatkan  pensyarah  dan  seterusnya  mengambil  peperiksaan.  Cara  belajar  guru  pelatih  ini  perlu  diubah  supaya  dapat  mengikis  cara  belajar  yang  bergantung  kepada  pensyarah. Justeru, cara belajar guru pelatih perlu berubah selaras dengan penetapan lapan domain hasil  pembelajaran mengikut KKM (Agensi Kelayakan Malaysia 2007).    Kaedah kuliah boleh dilaksanakan mengikut domain hasil pembelajaran (i) iaitu pengetahuan dan diuji  dalam peperiksaan. Selain kaedah kuliah, guru pelatih juga diminta membuat tugasan ulasan buku dan  artikel jurnal secara berpasukan (3‐4 guru pelatih dalam satu pasukan). Strategi pembelajaran kolaboratif  dilaksanakan  supaya  mereka  dapat  bekerja  secara  berpasukan.  Selain  untuk  memahami  apa  yang  dimaksudkan dengan kajian tindakan dan prosedur melakukannya, tugasan ini adalah untuk memupuk  budaya membaca bahan‐bahan ilmiah dalam diri guru pelatih. Tugasan ini juga membantu guru pelatih  untuk  mendapat    maklumat  dari  pelbagai  sumber  secara  elektronik  dan  bukan  elektronik  untuk  melaksanakan kajian tindakan secara praktikal. Kelemahan pelajar juga dikesan dalam usaha pencarían,  memilih,  menilai  dan  mempelajari  maklumat  dari  pangkalan  data  penyelidikan  dan  juga  membaca  artikel  ilmiah.    Kelemahan  ketara  ialah  guru‐guru  pelatih  memberitahu      kurang  keupayaan  dalam  bahasa  Inggeris  dan  mereka  sukar  memahami  bahan  bacaan  tugasan  ulasan  buku  dan  artikel  ilmiah  jurnal. Mereka terpaksa menterjemah dengan menggunakan kamus Inggeris‐Melayu.  Akibatnya mereka  tidak  memahami  apa  yang  dibaca  dengan  jelas  kerana  konteks  terjermahan  adalah  berlainan.        Dalam  kitaran pertama ini,  latar belakang pengajian mereka di peringkat sarjanamuda tidak melibatkan banyak  membaca  buku‐buku  dalam  bahasa  Inggeris.  Cara    mereka  belajar  pula  telah  sebati  dalam  diri  mereka  iaitu  bergantung  kepada  maklumat  yang  dipindahkan  oleh  pensyarah  kepada  mereka  seperti  mana  mereka belajar  di peringkat sarjanamuda.     Justeru, mereka amat bergantung kepada pensyarah untuk  memahami kajian tindakan melalui kuliah. Sedangkan pensyarah mempunyai pandangan berbeza untuk  mengikis cara belajar bergantung atau berpusatkan  pensyarah kepada pembelajaran berpusatkan pelajar  iaitu belajar secara kendiri dan kolaborasi  untuk membina pengetahuan. Ia juga selaras dengan domain  hasil pembelajaran KKM yang ditekankan pelaksanaannya dalam semua program mulai tahun 2007.      Terdapat  beberapa  pelajar  telah  gagal  dalam  kursus  ini  dan  diberi  peluang  untuk  memperbaiki  gred  dengan  melaksanakan  tugasan  tambahan  iaitu    mencari,  memilih,  menilai  dan  mempelajari  tiga  jurnal  berkaitan dengan kajian tindakan secara individu. Tugasan ini meminta pelajar mendapatkan tiga jurnal  dan  melakukan  perbandingan  cara  pelaksanaan  kajian  tindakan  yang  dikemukakan  dalam  jurnal  berkenaan.  Maklumbalas  dari  guru  pelatih  yang  terlibat  didapati  apabila  melakukan  tugasan  secara  individu  dalam  keadaan  terpaksa  akibat  kegagalan,  mereka  lebih  memahami  apabila  membuat  perbandingan  prosedur  kajian  tindakan  yang  dikemukakan  dalam  jurnal‐jurnal  berkenaan    Mereka  mengakui  tugasan  secara  berpasukan  tidak  berkesan  dalam  diri  mereka,  kerana  sudah  terbiasa  dengan  tugasan secara individu di peringkat sarjanamuda dan sekolah.  Melalui tugasan pencarían jurnal dalam  talian  melalui  pangkalan  data  penyelidikan,  didapati  guru  pelatih  kurang  mahir  strategi  mencari, 

851

Prosiding Seminar Pendidikan Serantau Ke‐4 2009/  852 memilih,  menilai  dan  mempelajari  artikel  jurnal  ilmiah  dalam  talian.  Mereka  juga  tidak  yakin  dengan  jurnal‐jurnal yang dipilih adakah sesuai untuk dijadikan tugasan. Kelemahan ketara guru pelatih adalah  dari  segi  kemahiran  berfikir  secara  kritis.  Justeru,  untuk  kitaran  seterusnya,  tugasan  ulasan  buku  dan  jurnal ini perlu dilakukan oleh guru pelatih secara individu supaya mereka dapat membina pengetahuan  dari bahan‐bahan yang dibaca. Guru pelatih juga perlu diajar strategi yang betul untuk mencari, memilih,  menilai  dan  mempelajari  maklumat.  Selepas  itu,  mereka  berkongsi  pengetahuan  semasa  bekerja  dalam  pasukan.    Pengetahuan  sahaja  tidak  mencukupi,  maka  ia  perlu  dimanifestasikan  melalui  hasil  pembelajaran  lain.  Tanpa  melakuan  sendiri  kajian  tindakan,  guru  pelatih  tidak  mendapat  pengalaman  dan  kemahiran  melaksanakannya.    Untuk  melaksanakan  domain  hasil  pembelajaran  KKM  yang  lain,    strategi  pembelajaran  berasaskan  masalah,  kolaboratif,  kontekstual,  aktif  dan  bermakna  dilaksanakan  dalam  kursus  ini.    Dalam  kursus  ini,  guru  pelatih  perlu  diberi  kemahiran  praktikal  untuk  melakukan  kajian  tindakan    secara  kolaboratif  untuk  melihat  sejauhmana  mereka  dapat  mengaplikasikan  teori  yang  dikuliahkan  dan  pengetahuan  yang  diperoleh  dari  tugasan  ulasan  buku  dan  artikel  jurnal.  Dengan  itu  pengintegrasian  kurikulum  dijalankan  yang  mana  guru  pelatih  melaksanakan  projek    kajian  tindakan  dalam kursus pengajaran makro dan mikro.  Guru pelatih diminta bekerja secara berpasukan  merancang  dan  melaksanakan  kajian  tindakan  untuk  mendapat  pengalaman  awal  dalam  mempraktikan  kajian  tindakan.     Projek  kajian  tindakan  yang  perlu  dilaksanakan  ialah  sebagai  guru  pelatih  mereka  perlu  mengaplikasi  strategi  dan  kaedah  mengajar  serta  psikologi  pendidikan  yang  baru  dipelajari  dalam  kursus‐kursus  semester sebelumnya. Mereka perlu mengemukakan kertas cadangan kajian. Berdasarkan pembentangan  didapati mereka  keliru antara kajian tindakan dengan kajian tinjauan dan kajian eksprimental. Masalah  ini  timbul  kerana  guru  pelatih  sudah  terbiasa  dengan  kajian  tinjauan  melalui  soal  selidik  yang  banyak  dilakukan semasa mereka membuat projek tahun akhir di peringkat sarjanamuda. Walaupun pensyarah  telah menjelaskan berkali‐kali tentang perbezaan antara kedua‐duanya.      Mereka  juga  menghadapi  masalah  untuk  mengintegrasikan  ilmu‐ilmu  yang  telah  dipelajari  dalam  kursus‐kursus kaedah mengajar dan psikologi pendidikan dalam konteks pengajaran mikro dan makro  dengan kursus kajian tindakan dalam pendidikan untuk menjayakan projek kajian tindakan guru pelatih.   Fenomena  ini  berlaku  kerana  selama  ini  mereka  telah  biasa  dengan  kursus‐kursus  yang  diajar  secara  terpisah‐pisah.    Namun,  melalui  pengintegrasian  kurikulum  ini,  guru  pelatih  perlu  mengintegrasikan  ilmu‐ilmu yang telah dipelajari dalam satu projek.     Selain  itu,  kemahiran  penyelesaian  masalah  dalam  kalangan  guru  pelatih  juga  tidak  dapat  dikuasai.   Berdasar  temu‐bual  dengan  guru  pelatih,  mereka  menyedari  akan  kelemahan  diri  mereka  yang  selama  ini tidak mengendahkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis dalam proses pembelajaran mereka.   Tabiat belajar untuk peperiksaan masih menebal dalam diri guru pelatih. Justeru, semasa pembentangan  hasil kajian mereka dalam kursus pengajaran mikro dan makro, didapati mereka jelas tidak memahami  untuk  melaksanakan  kajian  tindakan.  Mereka  memberi  alasan  bahawa  sukar  untuk  bekerja  dalam  pasukan  dan  tidak  wujud  kesefahaman  antara  ahli  dalam  pasukan  kerana  selama  ini  mereka  banyak  bekerja  secara  bersendiri  untuk  menyiapkan  tugasan.  Selain  itu,  mereka  mendapati  semasa  sesi  pengajaran  mikro  dan  makro,  guru  pelatih  sendiri  memainkan  peranan  sebagai  murid  sekolah.  Pengumpulan dan penganalisisan data tidak menggunakan sampel sebenar.  Sedangkan pensyarah telah  menjelaskan bahawa kajian tindakan dalam kursus pengajaran mikro dan makro adalah sebagai projek  rintis dan mendapat pengalaman awal dalam melaksanakan kajian tindakan. Dengan itu, kelemahan ini  perlu  diatasi dengan  memberi  mereka pengalaman dalam konteks  sebenar.   Justeru,  guru pelatih  perlu 

852

Prosiding Seminar Pendidikan Serantau Ke‐4 2009/  853 melakukan  kajian  tindakan  di  sekolah  semasa  latihan  mengajar  dengan  dimudahcara  oleh  penyelia  masing‐masing.      Guru  pelatih  berkolaborasi  dalam  satu  sekolah  untuk  menjalankan  kajian  tindakan  dalam  konteks  sebenar.  Semasa  tempoh  latihan  mengajar  12  minggu  di  sekolah,  mereka  perlu  mengemukakan  perancangan  kajian  tindakan    dalam  tempoh  empat  minggu  pertama  di  sekolah  kepada  pensyarah  penyelia  masing‐masing.  Tempoh  masa    ini  diberi  kerana  mengambil  kira  untuk  guru  pelatih  membiasakan diri dengan iklim dan budaya sekolah serta murid.  Seterusnya, empat minggu lagi kajian  tindakan  dilaksanakan  dengan  pengumpalan  dan  penganalisisan  data.  Empat  minggu  terakhir  di  sekolah, mereka menyiapkan laporan dan persediaan pembentangan dalam kolokium DPLI di fakulti.      Semasa di kolokium, mereka membentangkan hasil kajian mereka dan melaporkan dalam bentuk artikel  kertas  seminar.    Pembentangan  di  depan  pensyarah  penyelia  dan  rakan‐rakan  yang  lain    adalah  bagi  tujuan  mendapat  maklumbalas  dan  perkongsian  pengalaman  dan  pengetahuan.  Dalam  kolokium  ini,  setiap  sesi  dikendalikan  oleh  guru  pelatih  sebagai  pengerusi  sesi  dan  ia  memberi  pengalaman  kepada  mereka dalam kemahiran komunikasi. Berdasarkan data video yang dianalisis dan perbincangan dengan  guru pelatih dan pensyarah penyelia, didapati sesi pembentangan ini amat manfaat kepada guru pelatih.  Penilaian kepada projek kajian tindakan ini dilakukan dan gabungkan dengan markah latihan mengajar  di  sekolah.  Namun  pada  kitaran  berikutnya,  penilaian  untuk  kursus  ini  perlu  diperbaiki  dengan  membina  rubrik  terperinci  analitikal  sebagai  panduan  kepada  pelajar.    Pelajar  juga  perlu  disedarkan  tentang hasil pembelajaran mengikut KKM.     Pada  kitaran  pertama  ini,  kolokium  diuruskan  oleh  penyelaras  program  tanpa  penglibatan  awal  guru  pelatih.  Namun, semasa   kolokium  ia dikendalikan sepenuhnya oleh pelajar.  Pada kitaran kedua dan  seterusnya,  kolokium  ini  akan  dilakukan  sepenuhnya  oleh  pelajar  sebagai  memberi  pengalaman  tambahan  dalam  mengorganisasi  persidangan.  Justeru,  pembentukan  jawatankuasa  kolokium  perlu  dilakukan  di  awal  semester  pertama  untuk  ambilan  kohort  ketiga  (ambilan  Januari  2009).  Kaedah  penilaian untuk kursus kajian tindakan ini perlulah merangkumi semua aspek termasuk kolokium.  Oleh  yang demikian, pemberian gred atau markah perlu ditangguhkan sehingga mereka selesai membentang  kajian tindakan dalam kolokium selepas tamat latihan mengajar.     Secara  keseluruhannya,  guru  pelatih  berpendapat  kursus  kajian  tindakan  ini  sungguh  mencabar  keupayaan mereka.  Tugasan yang diberi dianggap sebagai bebanan.  Namun, di pihak pensyarah pula,  memang  kursus  ini  mencabar  untuk  dikendalikan  kerana  ingin  memastikan  guru  pelatih  mendapat  pengalaman  melakukan  kajian  tindakan  semasa  dalam  tempoh  latihan  keguruan  lagi.    Cabaran  yang  dihadapi dari aspek merubah cara belajar guru pelatih dan memberikan pengalaman melakukan kajian  tindakan.    Namun,  hasil  pembelajaran  mengikut  KKM  membantu  pensyarah    untuk  melakukan  perubahan  dalam  strategi  P&P  kursus  ini.    Projek  kajian  tindakan  yang  diberikan  juga  sesuai  dengan  tahap pengajian di peringkat pengajian DPLI. Walau bagaimanapun, guru pelatih menyedari bahawa jika  tidak melakukan sendiri kajian tindakan, pastikan mereka tidak mendapat pengalaman.    KESIMPULAN    Dari  pengalaman  pada  kitaran  pertama  ini,  jelaslah  guru  pelatih  perlu  disedarkan  akan  hasil  pembelajaran  mengikut  KKM  supaya  mereka  lebih  serius  mempelajari  kursus  kajian  tindakan  dalam  pendidikan dan juga kursus‐kursus  yang lain berpusatkan pelajar. Hakikat bahawa mereka telah sebati  dengan  cara  belajar  yang  lama  sebelum  KKM  diperkenalkan  perlu  diterima  oleh  pensyarah‐pensyarah.  Bagi merubah tabiat belajar untuk peperiksaan semata‐mata dan bergantung kepada nota pensyarah, ia  memerlukan  tindakan  drastik  dan  strategik.    Jika  tidak,  guru  pelatih  akan  terbawa‐bawa  dengan  cara 

853

Prosiding Seminar Pendidikan Serantau Ke‐4 2009/  854 belajar    untuk  peperiksaan  semasa  mereka  menjalani  latihan  mengajar  dan  menjadi  guru  novis.   Sedangkan ilmu keguruan yang dipelajari perlu digunakan di bilik darjah. Di sekolah pula, sepatutnya  pembelajaran  berpusatkan  murid  dilaksanakan  seperti  yang  digariskan  dalam  Kurikulum  Bersepadu  Sekolah Menengah dan Sekolah Bestari.     Pada  kitaran  seterusnya  untuk  kohort  kedua  guru  pelatih  diharap  strategi  P&P  ini  dapat  dilaksanakan  dengan  lebih  baik.    Satu  kajian  mendalam  ke  atas  beberapa  guru  pelatih  seperti  yang  dilakukan  oleh  Rock  dan  Levin  (2002)  serta    Price  (2005)  boleh  dijalankan  untuk  memahami  dengan  lebih  mendalam  bagaimana guru pelatih membina pengetahuan tentang pelaksanaan kajian tindakan dan apakah kesan  pada  diri  mereka  semasa  melakukan  projek  kajian  tindakan.  Selain  itu,  satu  kajian  susulan  boleh  dilaksanakan untuk mengenalpasti adakah guru‐guru pelatih yang telah melakukan kajian tindakan ini  mengamalkannya semasa mereka menjadi guru novis.      RUJUKAN   
Agensi Kelayakan Malaysia. (2007). Kerangka Kelayakan Malaysia. [atas talian].  http://www.lan.gov.my/kerangka_FA.pdf   [2009, Februari 16]  Chant, R. H, Heafner, T. L. & Bennett, K.R. (2004). Connecting Personal Theorizing and Action Research in Preservice  Teacher Development.  Teacher Eucation Quaterly. Summer 31(3). 25‐42.  Price, J. N. (2005). Preservice Teachers Becoming Agents of Change Pedagogical Implications for Action Research.   Journal of Teacher Education, 56(1), 57‐72  Rock, T. C & Levin, B.B. (2002). Collaborative Action Research Projects: Enhancing Preservice Teacher Development  in Professional Development Schools. Teacher Eucation Quaterly. Winter 29(1). 7‐21.   Ross‐Fisher, R. (2008). Action Research to Improve Teaching and learning. Kappa Delta Pi Record. 44(4). 160‐164  Schmuck, R. A. (2008). Practical Action Research: A Collection of Articles. Thousand Oak, CA: Corwin Press.    

   

854