KA BA DAR SENG, I, 79, 232, 306, 313 KA BA STON NAM, I, 79 KA BA, I, 255, 262, 386 KA BA RGYA GAR, I, 264 KA BA SH'AKYA DBANG

PHYUG, I, 253, 259, 262; II, 1085 KA BA CAN PA, II, 943 KA BA PHU, II, 895 KA TZA PA, I, 385 KA BZHI PA, I, 80 KA RAG SGOM CHUNG, I, 332 KA RO PA, II, 843, 847-8, 853-5 KA LANG RMAL, I, 38 KAN PA BA, II, 1045 KAM PA, I, 305, 318, 320 KAM PA SHES RAB 'OD, I, 311 KAM YUNG PA, I, 264 KAR MA GRAGS, I, 268 KAR MA PA DKON GZHON, II, 518, 721 KAR MA PA, II, 484-8, 517, 519, 520, 523, 547, 551, 811, 813, (DPAL=),1041 KAR MA PA SHI, II, 484, 494, 499, 517, 518, 564, 582, 1007, 1029 KAR MA PA PA SHI PA II, 772, SEE KAR MA PA SHI KWA 'ONG MCHOG GRAGS PA, I, XVIII, 64 KU KU RI PA, II, 730, 869 KU JOL PA, I, 292 KU RAB PA, I, 155 KU SHA LA NA, I, 385 KU SHA LI, I, 361 KUN BKRAS PA, I, 215 KUN MKHYEN CHEN PO (DOL PA PA SHES RAB RGYAL MTSAN), II, 756, 782, 785 KUN DGA', I, 180, 197; II, 409, 413, 871, 902-3, 913-7, 920-3, 925-7, 932-3, 938, 960, 978 KUN DGA' BKRA SHIS, II, 641 KUN DGA' MGON PO, II, 974 KUN DGA' RGYAL PO (CHOS RJE), II, 829 KUN DGA' RGYAL MTSAN, II, 589 (TI SHIH), I, 308 (BYA BRAL CHEN PO), II, 965 (SA SKYA PAN CHEN), I, 211, 382; II, 722 KUN DGA' RGYAL MTSAN DPAL BZANG PO, I, 213-4; II, 1088-9 KUN DGA' NYI MA'I RGYAL MTSAN DPAL BZANG PO, I, 214 KUN DGA' SNYING PO, I, 373 KUN DGA' SNYING PO (TZONG KHA PA), II, 504 KUN DGA' SNYING PO (SA CHEN), I, 382; II, 869 KUN DGA' DON GRUB, II, 408, 490, 518, 703, 974 KUN DGA' RDO RJE, I, VI, 47, 56; II, 970 (MI'I BDAG PO) KUN DGA' DPAL, I, 281, 345 KUN DGA' DPAL PA, II, 1072 KUN DGA' DPAL 'BYOR, II, 672 KUN DGA' BO, II, 1051 KUN DGA' BLO GROS, I, 213, 308; II, 413, 520 KUN DGA' DBANG PHYUG, I, 330 KUN DGA' 'BAR, I, 211 KUN DGA' BZANGPO, I, 216; II, 413, 972, 1045 (DPON CHEN), 582, 1059, 1088 KUN DGA' 'OD ZER, I, 201;II, 542 KUN DGA' RIN CHEN, II, 1088 KUN DGA' RIN CHEN RGYAL PO, II, 831 KUN DGA' RIN CHEN DON YOD DPAL, I, 217 KUN DGA' LEGS PA, II, 595, 802 KUN DGA' LEGS PA'I RGYAL MTSAN DPAL BZANG PO, I, 213

KUN DGA' LEGS PA'I 'BYUNG GNAS, I, 213 KUN DGA' BSHES GNYEN, II, 638, 970 KUN DGA' SENG GE, II, 633 KUN 'GRO MGON PO, II, 553 KUN 'GRO'I MGON PO, I, 362 KUN RGYAL, II, 511, 1016 KUN RGYAL BA, I, 283, 810, 813, 815 KUN TU 'OD (DBANG PHYUG SENG GE, RNO RA BA), I, 387 KUN LDAN, II, 707 KUN LDAN GTZANG PA RAS CHUNG, II, 563 KUN LDAN RAS PA, II, 564, 708-10 KUN LDAN SHES RAB, II, 489 KUN NAS 'OD ZER, I, 4 KUN SPANS CHOS GRAGS DPAL BZANGPO (KUN SPANGS CHOS GRAGS DPAL), II, 785, 838 1045 KUN SPANGS PA, I, 214; II, 592, 633, 772-5, 794, 1041 KUN SPANGS LHA RI BA, I, 91 KUN BLO (BLA CHEN), II, 634 KUN BRTZOD PA, II, 1044 KUN BZANGS, I, 1865, 188, 190, 341; II, 890 KUN RIG, II, 520 KUN RIN, I, 215 KUN SHE PA, II, 1072 KUN GSAL BA, II, 581 KUN BSOD PA, II, 775 KE KE HOR GRAGS (SHANGS PA), II, 706, 900 KE RTZE BA, I, 113 KE RU, I, 292 KO KHYIM PA, I, 79 KO DE LUNG PA, I, 269 KO BO YE S'ES 'BYUNG GNAS, I, 345 KO BRAG PA (KLHA GDONG PA CHOS RJE KO BRAG PA), II, 446, 519, 679, 690, 691, 726, 728, 796-7, 975 (KO BRAG PA BSOD NAMS RGYAL MTSAN) KO SHA PA, II, 869 KONG KHA PA, I, 354 (THANG STON) KONG LCAM, II, 983 KONG STON PA, II, 727 KONG STON SHES RAB RDO RJE, I, 321 KONGNAG CHOS KYI SO SER, II, 678 KONG PA DAR SHE, II, 632 KONG PO JAG CHUNGK, I, 333 KONG PO BA, II, 745 KONG BTZUN SHES RAB YE SHES, I, 109 KON CHEN RGYAL BA SKYABS, II, 571 KOR STON R'AJA, I, 188 KYI TSANG ZHIG PO, II, 872 KYU RA GZHON NU 'OD ZER, I, 264 KYU RA RIN PO CHE, II, 645 KYU RA A SKYABS, I, 376 KYE MA GRAGS TSUL, I, 81 KRSNA'I GOS CAN, II, 1051 KLANG CHUNG, II, 916 KLAL PA KUN RGYAL, I, 100 KLU, I, 74 76 KLU SKYONG, I, 5 KLU KHRI, I, 324 KLU GRUB, IK, 344, 396; II, 416, 474, 868, 1023 KLU DGE 'BAR PO, II, 610 KLU SGOM, II, 975 KLU BYANG, I, 324;II, 869 KLU MES, I, 34, 61-2, 74-5, 77, 88, 93, 378; II, 1085

KLU BTZAN GRAGS, II, 932 KLU'I BYANG CHUB, II, 982 KLU'I BLO, II, 983 KLUNG NAM (KLUNG NAM PHRUL GYI RGYAL PO), I, 37, 46 KLUNG SHOD PA KHYUNG KHRI, II, 857 KLUNGS SHOD RAL PA, I, 285 KLUNGS MO 'BUM LCAM, II, 983 KLUN RDOR PO, I, 376 KLUN RGYAM LEGS, I, 376 KLUN SE BO SH'AKYA RGYAL, I, 376 KLUBS, II, 761 KLUBS DKAR (KLUBS DKAR BA),I, 277; II, 654 KLUBS DKAR TSUL KHRIMS GRAGS, I, 82 KLUBS JO SRAS, I, 760 KLUBS SANGGHAKIRTI, II, 760 KLUBS LO TZ'A BA BLO GROS DPAL, II, 838 KLU'I SDE, I, 28 KLU'I BYANG CHUB, I, 360-1;II, 798 KLU'I LHA, I, 5 KLUS BSRUNGS, I, 16 KLO STON, I, 354 KLOG SKYA STON PA, II, 402 KLOG SKYA BA, II, 446 KLOG SKYA JO SRAS, II, 399 KLOG SKYA SHES RAB RTZEGS, I, 382 KLOG SKYA 'BYUNG GNAS RGYAL MTSAN, II, 403 KLOG SKYA RAL PA CAN, II, 912 KLONG S^HEN PA, I, 200, 201, 309; II, 529 KLONG CHEN RAB 'BYAMS PA, I, 200; II, 723 (SEE TSUL KHRIMS BLO GROS) KLONG RTZE BA, II, 711 KLOG STON DGE 'DUN SKYABS, I, 190 DKA' BCU PA, II, 588-9 DKA' THUB, II, 520 DKA' THUB SPYOD, I, 5 DKA' BZHI PA, II, 1023 DKAR SGOM JO NAG, I, 132 DKAR PO (SKU YAL BA), II, 621 DKAR GDUM PA, II, 594 DKAR PO TIN BZANGS, II, 549 DKAR MO, I, 12 DKON SKYABS, II, 747,883, 900, 942-3, 951 DKON MKHAR, II, 736, 1009 DKON MCHOG, II, 990 DKON MCHOG SKYABS, II , 876, 890 DKON MCHOG GRAGS, II, 1024 DKON MCHOG RGYA MTSO, I, 330 DKON MCHOG RGYAN, II, 750 DKON MCHOG RGYAL PO, I, 210 DKON MCHOG RGYAL MTSAN, II, 500, 565, 1072 DKON MCHOG RTEN, II, 1001 DKON MCHOG RDO RJE, II, 450 DKON MCHOG DPAL, I, 332 DKON MCHOG 'BAR, I, 373 DKON MCHOG BRTZEGS, I, 352 DKON MCHOG TS*UL KHRIMS, I, 330 DKON MCHOG GZHON NU, I, 396; II, 1024 (BKA' BZHI PA) DKON MCHOG BZANG PO, II, 451, 1089 DKON MCHOG RIN CHEN, II, 678 DKON MCHOG BSRUNGS, II, 760

DKON GNYER, II, 1030 DKON GZHON, II, 784, 885 BKA' BCU PA, II, 830 BKA' BCU PA GZHON NU SENG GE, II, 1046, 1050 BKA'GDAMS PA, II, 482, 991 BKA' BZHI PA, II, 792 BKRA SHIS, I, 19;II, 536 BKRA SHIS SKYID, I, 301; II, 728 BKRA SHIS GRAGS PA, I, 156; II, 522, 647, 939 BKRA SHIS RYA MTSO BA, I, 155-6 BKRA SHIS RGYAL MTSAN (BKRAS RGYAL BA), I, 316; II, 1006-7 BKRA SHIS SGANG PA, I, 196, 292, 298 BKRA SHIS DNGOS GRUB, I, 195 BKRA SHIS DAR GRYAS LEGS PA'I RGYAL PO, I, II, BKRA SHIS DAR RGYAS, II, 1087 BKRA SHIS LDE, I, 37 BKRA SHIS RNAM RGYAL, II, 809, 1082 BKRA SHIS LDE MGON, I, 37 BKRA SHIS DPAL LDAN, II, 895 BKRA SHIS DPAL LDAN PA, II, 412 BKRA SHIS DPAL PA, II, 413, 648 BKRA SHIS DPAL RTZEGS N/IMA'I DBANG PO BSRUNG BA'I GO CHA (STAG LUNG CHOS RJE), II, 593, 637-8, 640, 647-8, 787, (BKRA SHIS DPAL PA) BKRA SHIS DPAL BZANG, II, 1089 BKRA SHIS DPAL 'OD PA, II, 647 BKRA SHIS BYANG CHUB, II, 1072 BKRA SHIS BLA MA, II, 628, 630 BKRA SHIS 'BUM, I, 128, 303; II, 520 BKRA SHIS 'BYUNG GNAS, II, 510 BKRA SHIS TSE RING MA, II, 435 BKRA SHIS TSUL PA, II, 637 (JO STAN MKHAN CHEN) BKRA SHIS TSUL KHRIMS, II, 1072 BKRA SHIS BZANG PO, I, 335 BKRA SHIS 'OD, II, 658 BKRA SHIS GYUNG DRUNG, I, 175 BKRA SHIS RIN CHEN, I, 309; II, 528, 761-2, (BKRAS RIN PA) BKRA SHIS SENG GE, I, 308, 341, 344; II, 585, 1041, 1072 BKRAS LUNG PA, I, 200 RKANG GDUB CAN, I, 8, 16 RKANG GDUB CAN ZHABS, I, 13 RKANG PA'I 'GROS, I, 45 RKUN PO, I, 376 RKYANG, RKYANG MO KHA PA, II, 670 RKYANG CHENS PRUK SKU, III, 693-4 RKYANG CHEN RAS PA GZON NU BSOD NAMS, II, 693 RKYANG CHEN PA S'AKYASHRI, II, 536 RKYANG PA CHOS BLO, I, 352-3, 373 RKYANG MO SPANG KHA BA, II, 477 SKAN MO GNAS BRTAN, II, 1052 SKAM, II, 73, 79; II, 896-9, 900, 901-5, 944, 993 SKAM SGOM, II, 896-7, 924 SKAM SGOM YE SHES RGYAL MTSAN, I, 234; II, 897 SKAM PO RDO RJE DPAL RTZEGS, II, 479 SKAM YE SHES RGYAL MTSAN, I, 97; II, 903 SKAM GSAL BA'I SNYING PO, I, 78 SKAR CHUNG PA, I, 331 SKAR MDA' GDONG, I, 8 SKAL LDAN, I, 13; II, 999 SKAL LDAN RGYAL PO, I, 325 SKAL LDAN YESHES SENG GE (ZWA RA'I) II, 563-4 652-4 SKAL PA BZANG MO, II, 844 SKU 'BUM PA, I, 321

II. II. 629. II. II. 522. 1024 SKYES MCHOG NAM MKHA' BZANG PO. II. 1087 SKYO S^'AKYA YE SHES. 776 SKYI NOR JNY'ANA. II. 627. 285 SKOR. II. I. II. II. 120 SKYA STON SH'AK YES. 306 SKYO STON PA. I. 734 SKYI BYE MA LUNG PA. II. 966 SKYES MCHOG TIN CHEN BZANG PO. 523. 335-6 SKYES MCHOG KLU GRUB. 156. I. I. II. II. 1025 SKYES MCHOG PA. 280 . II. 97 124. 120 SKYO 'OD 'BYUNG. 849 SKOR NI RU/ PA. II. I. 1024 SKYI RINGS YON TAN SENG GE. I. I. 849. 332 SKYUR MO GZA'. 756. II. 982. 1024 SKYO STON. 846-7. I. NYI MA MGON. II. 345 SKYI STON CHOS GRAGS. 462 SKYE MA GRAGS TSUL. II. 920 SKYE PO TSUL 'PHAGS. I. 988 SKYID MKHAR PA. 969 SKYO. II. II. 15 SKYANG PO DAR MA GRAGS. 895 SKYID 'BUM (SPRUL SKU). 688 SKYI STON 'JAM DBYAN"S. II. 742. I. 373 SKYI RGYAL BA'I GTZUG TOR. I. 396 SKYI STON GRAGS 'BUM. 694-5 SKYES MCHOG RIN PO CHE. 875 SKOS. II. I. 136-7 SKYIL MKHAR LHA KHANG PAK. I. II. II. I. 237 SKYID LDE. I.SKU YAL BA. I. 336. 318-9 SKOR STON DNGOS GRUB 'BAR. I. 77 SKYONG. 875 SKYOGS SHES RAB 'BYUNG GNAS. II. 737 SKYEL. II. 865 SKOR JO SRAS. 738. 844. 854-5. 871. II. 746 SKYER SGANG PA DHARMA SENGGE. 941 SKYABS SE. I. II. 81 SKYE PO YE RDOR. II. I. II. 82 SKYEL NAG GRAGS SENG. 356 SKYI TSA 'OD 'BYUNG. 273. II. 986 SKYE TSE YE SHES DBANG PHYUG. 647 SKU YAL RIN CHEN MGON. 623. I. 984 SKYOG SGOM PA GTAN. 38. I. 855 SKOR CHUNG BA. 352. I. I. 205 SKYID LDE. 190 SKYER SGANG PA. 997 SKYO BSOD NAMS BLA MA. 336-7 SKYO STON SMON LAM TSUL KHRIMS. 283 SKYO STON RIN PO CHE BYANG CHUB ZIN CHEN. I. II. I. 355 SKYI PO TSUL 'PHAGS. II. 726 SKYA RGYAL CHOS SKYID. 64 SKYI STON. 621 SKU BSRUNGS STON PA. I. I. 1023-4 SKYE MED. 90 SKYOR MO DAR RGYAN. II. I. 122 SKYA RENG. 729. 305 SKYO STON S^'AK YES. 862 SKYE MED ZHANG. II. 532 SKYA STON CHOS SENG. I. 900 SKYE MED 'OD GSAL. 318. 37 SKYID PA DPAL. I. 851.

I. 265. II. II. II. 949 KHA RAG SGOM CHUNG. 465. I. 485. I. II. 1007 KHAMS PA GO CHA. I. 627 KHU STON BRTZON 'GRUS GYUNG DRUNG. 1057 KHAMS STON. I. 128. 770.. 768-9 KHAM PA LUNG PA. II. 991 KHAM LUNG PA. 35. I. II. II. 333 KHU LTO GZA' LAN CIG MA. I. 614-5 KHANG GSAR PA. 343. 306. 1066 KHAMS PA DBUS SE. 475 KHU. 81 KHA LI KHA CHU. II. 1063 KHA THOG PA BYAMS PA 'BUM. II. 354 KHAMS PA BYANG GZAGS. 74. II. I. II. 557 KHA RAG SN/ING PO. 110. 797. II. II. II. 656. I. 989 KHU SGOM JO DGA'. 511 KHU MDO SDE 'BAR. 255. 93. 748 KHAMS PA GO CHA. 143. 284 KHAMS SGAM. 838 KHU CHEN PO. II. 404 KHU DRO RTOGS LDAN. 251 KHU STON. 269. II. II.327. 687. 486 KHA RAG. II. 316. I. 88. 373FF KHAMS PA A SENG. I. 349. 875-6 KHU SGOM CHOS SENG (CHOS SKYI SENG GE). 324. 156 KHA RAG STON SNYING. 331. 608. 953 KHA RAG GRAGS RGYAL BA. II. 147 KHA RAG PA. I. 975 1056. 1003-4. I. I. 985. 687 KHA RAG GRA PA 'DUL BA 'OD. I. II. 346.SKYOR LUNG PA. I. 574. XIX KHANG CHEN PA. 318 KHAM PA SHES RAB RDO RJE. 667 BSKAL BZANGS CHOS KYI RGYA MTSO BSOD NAMS MANG THOIS DBANG PO'I SDE. 897 KHAMS SGOM TSUL KHRIMS RGYAN. I. II. 736. II. II. 72. 272 . 98 KHA CHE DGON PA PA. 729 KHA CHE PAN CHEN (S''AKYASHRI). 763 KHAMS PA LO TZ'A BA STON 'BUM. 193. II. 734 KHAMS PA SHES RAB RDO RJE. 948 KHAMS PA SA PHUG PA SH'AKYA RDO RJE. II. I. 744 KHAMS PA. II. I. II. 104 KHAMS PA RGWA STON. 988FF KHU DNGOS GRUB. 281. 365. 975 KHAMS CHEN RGAN LHAS PA. 356 KHAMS PA SHES BRTZON 'GRUS. 266.986. II. SEE KHA RAG PA KHA RAG SKYI STON. 600. 321 KHA RU MES STON. I. 1075 BSKAL BZANG. 262. 656. 462 KHAMS PA ZHU LO. 82. II. 599. 518. II. II. 230-1 KHANG GSAR PA NAM MKHA 'OD. 517 KHU SGOM. 571 KHAMS PA RGWA STON. I. 355 KHAM BU YA LE. 857 KHAMS PA STON GRAGS. 277. 103. 624 KHU GO BA. I. II. 219. II. 715. I. II. 1089 KHA CHE.262. II. 604. I. 94. II. 790. I. 896 KHAMS SGOM ZHIG PO. 957. 96. 179 KHAM PA LUNG PA CHEN PO. 1003-5 KHA RU BA. I. 421. II. 76 KHU JO SRAS NE TZO. II. 893. II. II. 232. 446.

I. XII. 38 KHRI CHUNG 'OD. XIX. 871 KHRAG SKYUGS PA. 205 KHRI SGRA DPUNGS BTZAN. 1009 KHYUNG KHAM PO CHE. 1075 KHYUNG MA S'AK DAR. I. I. 45-6 KHYU MCHOG BZANG PO. 37 KHRI LDE GTZUG BRTZAN. I. 222. 108. 167 KHU DBYUG. XIX KHRI LDE GTZUG BRTAN. 920 KHYU MCHOG. I. I. 284 KHRA TSAR 'BRUG BLA. I. 156 KHYUNG PO BSOD NAMS DPAL. 325. 37 KHRI CHUNG. 403 KHE'U GANG 'KHOR LO GRAGS. II. 37 KHRI 'DU SRONG=KHRI 'DUS SRONG. 167 KHYUNG PO SENG GE. I. 68. 273 KHU LUNG PA. 728. 285 KHYUNG PO. I. II. II. 52 KHRI PA. 45 KHYUNG. I. 198 KHYUNG TSANG THOD DMAR PA. 127-8. 127 KHYUNG PO CHOS BRTZON. 328. 396 KHU SPYAN GYAS PA. 441-4. 70-1. 37 KHRI THANG JN/'ANA. 449. I. 197 KHYI 'U BRTZON 'GRUS. I. 385 KHE GAD. SEE KHYUNG PO KHYUNG TZANG PA YE SHES BLA MA. 657 KHU BYANG CHUB 'OD. II. 37-8. 89 KHYUNG TSANG PA. I. I. 271. I. I. XIX . I. 995 KHRI GN/AN GZUNGS BTZAN. 5O-1 KHRI LDE GTZUG BRTAN MES AG TSOMS. 706 KHU SER BRTZON. XIX. 326. II. 462. I. 119-20. 285 KHYUNG PO GRAGS PA. I. I. II. I. 727 KHU LO TZ'A BA NE TZO. I. I. I. II. I. 319 KHU BA. 40. I. I. I. 733 KHRI MANG SLON MANG RTZAN. II. 156 KHYUNG PO RTA CHUNG GRAGS SE. 376 KHYUNG PO RNAL 'BYOR. 94. 660. II. 520 KHYA BZA' 'BUM ME. II. I. 857 KHYI RA RAS PA. II. 676 KHYUNG PO LHAS PA GZHON NU BSOD NAMS. 850 KHOL PA. XIX KHRI LDE SRONG BTZAN. II. 121 KHYUNG PO THU RE. I. II. I. 838 KHYUNG PO 'CHAL CHEN. 446-7. I. 71. 119-20. II. 439 (GYE CHUNG PA. 523 KHOL PO DGA'. 98. II. I. II. 1085 KHRI THOG. II. 752 KHYUNG PO DBYIG 'OD. 366. 376 KHYUNG PO DAR MA 'BAR. II. II. 983 KHONG STON RIN CHEN. II. I. II. 93 KHYUNG PO GRAGS SE. 330 KHU LHAS PA. I. I. II. 904 KHU LE'I KHA MO ZER STON. II. I. 332 KHRA PHU BA 'OD 'BYUNG. II. I. 986 KHU MO KHYE 'DREN 'BUM. 717 KHU MO SGRON ME LCAM. 435 KHYIM PA MO (RDOR GSAL). II. 517 KHRI BKRA SHIS BRTZEGS PA DPAL. II. 678. 435 KHYUNG RIN CHEN GRAGS. 37. I.KHU NE TZO. I. II. KHYUNG TSANG PA) 749 KHYUNG KHAM PO CHE. 439.

40. 1023 MKHAN CHEN PA. I. V. II. II. 308. 779. 467. II. XIX. XIX KHRI GTZUG LDE BTZAN RAL PA CAN. I. I. II. 518 MKHAS GRUB RDO RJE RGYAL MTSAN. I. 387. 599. II. 195. 1044 MKHAS GRUB DAR RGYAL BA. 581 KHROM BZHER RIN CHEN SENG GE).1066-7. 105. 710-11. 1039 KHRO PHU LO TZA* BA (TSUL KHRIMS SHES RAB. I. 498 MKHAS PA JO NAM. 1039 MKHAS GRUB CHEN PO. 474. I. II. 791.424. II. 677. 292. 104. 703 MKHAR CHEN DPAL GYI DBANG PHYUG. II. 727. I. 446. II. 215. 46. I. I. 82 MKHAS BTZUN DAD PA. 696 MKHAS GRUB DGE LEGS DPAL. I. 514 MKHAN PO. 44 KHRI MDZES LHA LEGS. 203. 536. I. II. II. 965 MKHAS BTZUN DON GRUB GZHON NU. 220 KHRI MDZES LHA LEGS. II. II. II. 37 KHRI BTZAN PO 'OD LDE. 665 MKHAS GRUB KHRA PA. 1051. 693 MKHAS BTZUN PA. 166 MKHAR THOG PA. II. I. II. II. II. 648. 641 MKHAR TSA RGYAL. 705 MKHAR RGYAL BA. 310 MKHAS GRUB PA. 571 MKHAN DBON PA RIN CHEN BKRA SHIS. 466 MKHAN PO BA. II. 221 MKHAR LUNG PA. I. I. II. 710-11 KHRO BO 'BAN. 708. 975. 1054 KHRI SRONG LDE 'U BTZAN. 306. II. 210. 210 KHRI 'U DUM BTZAN DAR MA. 629-30 MKHAS GRUB CHOS RJE. II. 696. II. I. 664 MKHAR RTZE BA. 111. 108. 647 MKHA' SPYOD DBANG PO (KAR MA ZHWA DMAR PA). 750 MKHAS GRUB CHOS DPAL PA. I. XI. 345 KHRO PHU SEMS DPA' CHEN PO. 1079 MKHAS GRUB RGYAL BA. 151. II. II. 1070 KHRO PHU RIN PO CHE BSOD NAMS SENG GE. XIX KHRO PHU BA. 584 KHRI GTZUG LDE BRTZAN. 171 MKA' SPYOD PA (DPAL). II. II. 1057.KHRI SMON MA 'BUM SKYID. 532 MKHAS GRUB DARMAR'AJA. 744. I. 396. 52 KHRI BTZAN. II. II. 305-6. 789. I. 100. 395. 1063-4. 540 MKHA' SPYOD DBANG PO YE DPAL. 630 MKHAM PA LUNG PA=MKHAM LUNG PA. I. 518. 797. II. 51-2. 37. 805. II.K I. II. 744 MKHAR SGO BA. 302-4 MKA' 'GRO. 545. 591. 1033. I. I. II. 311 KHROM BZHER DBON PO RONG GZHON. II. 712 MKHAR CHU BA. 517 MKHAS BTZUN DAD PA MGON. II. XX. 623 MKHAN PO BODHISTTVA. 307-8 MKHAN PA THANG PA. I. I. II. BYAMS PA DPAL. 540 MKHAS GRUB DAR MA RGYAL MTSAN. I. 210 KHRI STONG BTZAN. 975 MKA' 'GRO DPAL GYI YE SHES. 133 MKHAS PA DBANG RDOR. 155. 584 MKHAR BA. 37 KHRI SRONG LDE BTZAN. I. 98-9 MKHAS BTZUN DON GRUB RGYAL MTSAN. 36 KHRI BTZUN. II. II. 518 .

II. 197 'KHRUL ZHIG NAM MKHA' RNAL 'BYOR. I. I. II. I. 705 GAN PA DA RE.. II. I. I. I. I. II. 775-6 MKHAS BTZUN SHES RAB 'OD. 986. 197 'KHRUL ZHIG DHARMA SENGGE. II. 703 GANGS PA N/I KHRI. 385 'KHAR CHUNG. II. 135 GANGS PA DBANG PHYUG RGYAL MTSAN. 230-2. 999 MKHAS BTZUN GZHON NU 'OD. 749. 962 'KHRUL ZHIG PA. 934 GU NE RU. 332 GANGS PA LHUN GRUB. 720. 426. 237. 519 GANGS PA SHE 'U. II. II. 123 'KHRUL ZHIG KHAMS PA. 751. 478 GA RONG LO TZ'A BA. II. II. II. 519 GANGS PA DMU YAN. 326. 869 GANG PAR GSHEN. 72-3. 311 MKHAS BTZUN BSOD NAMS 'OD ZER. 333 'KHON DPAL PO CHE. 444 GANGS PA SHE 'U BLO GROS BYANG CHUB. 195-6 'KHRUL ZHIG BSOD NAMS 'BUM. I. 900 'KHON. I. 544. II. 988 'KHRUL ZHIG DAR MA. 503-4. 966. 364. 546 'KHRO STON KU SHU RA BA. SEE 'KHON DKON MCHOG RGYAL PO MHYEN RAB DANG PHYUG. 672 'KHRUL ZHIG SNA 'U PA (SNA 'U BYA BRAL PA). 345 GAL TE DGOS. 227. II. 723. 75-6 GANG GA BZANG MO. 665 'KHYAM MA. 416. 230. 718 'KHRUL ZHIG DGE BSHES BYAR PO. II. II. II. 210 'KHON DKON MCHOG RGYAL PO. 221-2. II. II. 235 GANGS PA. 132 'KHUN. 991. 277 . 1009 'KHON SGYE CHU PA. II. II. I. 509 GU 'I GUNG PA RIN CHEN DPAL. 988 GANGS SN/AN. II. I. 627 GA THUNG. II. I. II. II. I. 988 GANGS PA RIN CHEN 'OD ZER. 215. 518 GU RI BA. I. 170 GAR MI YON TAN GYUNG DRUNG. 874 GANG SPEL. I. 931. 517-8. I. II. 859 'KHOR RE. 1086. II. 228 'KHON JO SRAS RTZE MO. 696 MKHON DKON MCHOGRGYAL PO. 37 'KHOR RE BA. I. I. 964. 405 'KHON GAD PA KIRTI. II. 210 'KHON PHU BA. II. II. 229. II. 900 'KHUN 'DZI YANG DBEN PA DBANG PHYUG RDO RJE. 123. 269 GAS STON BLA SGANG PA SHES RAB RDO RJE. 958-60 'KHRUL ZHIG SENG GE RGYAN PA. II. 325. I. 310 MKHAS BTZUN UYON TAN RGYA MTSO. 418. 727 MKHAS BTZUN GZHON NU GRUB. I. 987 GAN CHAG PA. I. 220 GA SRANG NAG PO. 1039 'KHRUL ZHIG RIN PO CHE. 955. I. II. I. II. II. 208. 225-6. I. 899 'KHUN YANG DBEN PA. 506. I. 610 GA STON BLA MA. I. II. 226. II. 418 'KHON KLU'I DBANG PO BSRUNG BA. I. 307 GAR DPAL GYI SN/ING PO. 344 GANGS KHROD RAS PA (SKAL LDAN RDO RJE). II. I. 367 GU 'I GUNG PA.MKHAS BTZUN BYANG CHUB.

I. II. I. II. 449 GUNG RU (CHOS RJE). 658. 509. II. II. 1082 GUNG STONG GUNG BTZAN. 347. 1089 GONG ME SGANG PA I. 1056. 755. I. 284 GONG GSUM BDE CHEN PA CHOS KYI DPAL PA. II. 77. 852. I. 969 GRAGS RDOR BA. II. I. 655 GYAM BZANGS CHOS RJE. II. 424 GRAGS DON PA. 641-2. 955 GRA JANG PA NAM MKHA' 'OD. 281. 305 GE RGOD. 320. 37. I. I. I. I. II. II. 517. 417 GUNG PA YE SHES. 190 GO RUB YANG DAG. II. I. I. II. I. II. I. 82. II. I. 975 GUR SHING BRTZON 'GRUS RGYAL MTSAN. II. 411. 545. ZLA BA 'I 'OR ZER. 590 GRAGS PA RGYAL MTSAN (YAR KLUNGS LO TZ'A BA). II. I. 82 GYAM SHING. 286 GYE RU "SE 'U CHUNG PA. I. 1075 GYA PA GANGS PA. 413. 344. I. II. 326 GONGMA GRAGS PA 'BYUNG GNAS. 843 GO RA BA. 837 GYI JO. I. II. 100-1. I. 890 GO CHA MA. II. II. 319 GRA PA. 344 GRAGS PA. 37 GU RUB CHAG STON (RIN CHEN TSUL KHRIMS). 644. 352 GUL PI PA. II. 72 GYI LJANG. 218. II. I. II. II. II. . 520 GUNG MGON PO SKYABS. LHA RI BA) GRA THANG PA II. II. 331 GUNG THANG RAS PA. 766. 100 GYOR PO KE TU. II. 715 (SANGS RGYAS RAS CHEN. II. 1024. 639. 939 GO RUB LO TZ'A BA DGE SLONG CHOS KYI SHES RAB. 75. II. 1083 GRAGS PA RGYAL MTSAN (GONG MA). 208 (DBU DKAR BA) GYI LJANGS GZA' LCAM BU I. 167 GO RUB LO TZ'A BA TSUL KHRIMS RGYAL BA. 1O73. I. 77 GRA MI. 931 GRA 'DUL. 699 GO LUNG PA GRUB THOB BSTUN PA. 1072 GRAGS CHEN PA. I. 905-7 GRA PA MNGON SHES. 1054 GU SHRI CHEN MO. 721 GRAGS PA RGYAL MTSAN (CHOS RGYAL). I. 985 GRA PHYI BA.GU RU LEGS. 765. 975 GRA PA HAG STON. 759. 1081 GRASGS PA RGYAL MTSAN (ZHA LU RIN PO CHE). 72. I. 755. 93-4-5. 727 GYI JO. 983 GRA PA STON GZHON. 644-5. 741 GRAGS PA RGYAL MTSAN (DBANG). 207. 267. 587-9 GRAGS LDAN. 81 GYANG RO DAR MGON. I. II. 762. I. II. 96-8. 46. 1089 GRAGS PA RGYAL MTSAN (BLA MA). 82 GRAGS. I. 49 GUR STON. 379. 896. II. 376 GRAGS RGYAL BA. 217 GU SHRI BA. II. II. 162-3. 1031 (GONG MA GRAGS PA 'BYUNG GNAS) GRAGS PA RGYAL MTSAN. 519 GYANG MO CHE. I. 383 GO LUNG PA. I. 639. 855 GYE RE MCHOG SKYONG. 859-60 GONGBU RA CAN. II. 405. 352 GUNG PA LHA RJE. 292 GRA. II. II.

II. 334. 269 GRU GU STON PA BLO GROS SENG GE. II. II. 831 GRAGS PA LDE. 18 GRAN BU BA. II. 594. 446 . 633. 320. II. 420 GRUB THOB DKON MCHOG GRAGS. II. II. 272. 595 GRAGS PA RIN CHEN. II. 800 GRAGS 'OD. 198 GRAGS SENG CHOS RJE). II. 712 GRI GUM BTZAN PO. 800-1. 376 GRAB MKHAR BA. 1000 GRU GU LUNG PA. 217. II. II. II. 727 GRAGS DBANG. 788. II. II. 281 GRAGS PA SHES RAB. 985 GRUB CHEN PA. II. 808-9 GRAGS PA SMON LAM BLO GROS. 404 GRU MER TSUL KHRIMS 'BYUNG GNAS. 217 GRAGS 'BUM. 397 GRU SHUL. II. 36 GRI 'I LUM PA. 1024 GRAGS PA 'OD ZER (TI SHRI). 533 GRAGS BSOD. 195 GRAGS PA 'BYUNG GNAS (SPYAN SNGA). 651 GRAGS PA DPAL GRUB. 37 GRAGS PA DPAL. II. 517 GRAGS PA 'BUM ME. I. 396 GRUB PA DPAL BZANG PO. (RTOGS LDAN). II. 1042 GRAGS BYANG PA. 388 GRAGS PA SENG GE (BYA). II. 799. 837. 88. I. 791-2. I. 1090 GRAGS PA MTHA' YAS. I. 283. 345 GRU RNAM GRAGS. I. 77 GRU MER YE SHES 'BYUNG GNAS. II. II. VI. 983 GRUB CHE. 346 GRAGS SE BA. 108 GRU SH'AKYA 'BUM. 942 GRU MCHOG GI YE SHES. I. I. II. II. 583 GRAGS YE. 365. 74 GRU LES PA'I SGROM MA. 194. (CHOS RJE). 37 GRAGS BZANG PA. 579. 412. 211. I. 1050 GRAGS PA RGYAL MTSAN (SA SKYA PA. I. 581 GRAGS PA YON TAN (LHO RIN PO CHE). I. II. 864 GRUB RGYAL BA 'I YE SHES. 345 GRUB CHUNG PA. 993 GRU GU KLOG 'BYUNG. 306. I. 1075 GRAGS PA BZANG PO. 538. 563 GRU GO CHA. CHOS RGYAL). 572 GRAGS PA 'BYUNG GNAS (PA). 330. II. I. II. 711 GRAGS PA YE SHES PA. I. 629. 1024 GRANGS 'DZIN MA. 523. I. II. II. I. 75-6. (MI 'I) BDAG PO. 974. 704. II. I. RJE BTZUN) I. II. 942 GRU MER. II. 860-1 GRAGS PA SENG GE (RTOGS LDAN). 582 GRAGS RIN PA 'JAM SNGON PA. II. I. I. 396 GRAGS PA GZHON NU. II. 1024. II. I. I. 592. 81 GRAGS PA TSUL KHRIMS. I. 1072 GRANG PO LUNG PA. 540 GRAGS PA SENGGE (ZHWA DMAR COD PAN 'DZIN PA). 94. 496. I. 301. 696 GRUB THABS DPON. II. 539. I. 537. I. 866 GRAGS PA RGYAL MTSAN DPAL BZANG PO.780. (ZEM RIN PO CHE). 38. I. I. II. 1047-8. 319 GRAGS BTZAN LDE. I. 824. I.

953 GLAN STON SH'AK BZANGS. 365 GLAN BANG SO BA (CHOS KYI DBANG PHYUG). I. 77 GLAN SH'AKYA BYANG CHUB. II. II. II. II. 985 GRUB PA SHES RAB. 155 GLAN RTZAN TSA N/I MA LCAM. I. XVI. I. I. I. 302. 120. 566 GROG PA BRTZON SENG. 761 GLAN SGOM TSUL KHRIMS SNYING PO. I. 269 GLANG GTZUG GI RIN CHEN. 755-6 GLAN MO CHE PA. 60. 1057 GRO PHU LO TZ'ABA (GRO LO). 74 GLAN YE SHES SHES RAB. 306 GLAN YE SHES BYANG CHUB. 283 GRUM YE SHES RGYAL MTSAN. 420 GLAN TSUL KHRIMS BYANG CHUB. 1000 GRE 'I MI 'U CHUNG. I. 157 . 376 GROL SGOM. 931 GRO LUNG PA CHEN PO. I. I. 167 GRUM SHING GLAG CAN. XIV. 362. I. 282. II. 318. II. I. II. I. II. 16 GLANG STON. 289. II. 1000 GLAN CHU MIG LUNG NGU BA. 855 GLANG STON SHER SENG. 270-1. 291 GLANG THANG ZHANG. II. I. 273 GLANG RI BA. XVIII. II. I. 763 GLAN CHOS 'BYUNG. 587 GLAN. I. II. 705 GLANG. 73. 271 GLANG THANG RIN PO CHE. 1082 GLANG DAR MA.GRUB PA 'I RDO RJE. I. 235. I. I. 314 GLAN CHOS KYI DBANG PHYUG. 88 GLANG RI THANG PA. I. 104 GLANG TSUL BYANG. I. 151 GLAN SNYING PO II. 4. 745 GRO LUNG PA. II. 269 GROL GRUB PA. I. 74-5 GLAN YE SHES 'BAR. 744 GLANG BYA RAB PA. II. I. 124 GLAN SH'AKYA BZANG PO. 277. 326 GRO SHOL BA. 263. II. 91 GLANG THANG PA. I. 553 GRUB BE. 355 GLAN JO BTZUN SENG GE. I. 14 GLANG DPAL GYI SENG GE. 297. 270-1. 784 GRO LUNG PA BLO GROS 'BYUNG GNAS. I. 67 GRUM SHING GLA CAN I. 157 GLAN N/A TSAL PA BSOD NAMS MGON PO. II. II. 314. I. I. I. I. I. 300. 236. II. 8 GLANG POS BYIN. 88 GLANG PO CHE 'DUL. 270 GLANG CBEN 'DUL. II. 78 (GLAN TSUL BYANG). II. I. 119 GLAN RDO R^JE 'OD PO. 1054 GRO LUNG PA MDO SDE RGYAL MTSAN. II. II. I. 468FF GROL STON LHA 'BUM. 167 GRUM SHING SHES RAB SMON LAM. II. 90 GLANG STON SENG GE 'BUM. 732 GLANG RI THANG PA RDO RJE SENG GE. I. I. 461 GROL SGOM CHOS GYUNG. 760 GLAN CHOS DBANG. II. 326. I. 55. I. I. 727 GLANG LUNG PA. I. I. 120. 104 GLANG PHUG PA. I. 269. 283 GRUB SHE BA. 142. II. IX. 90. 403 GRO STON BDUD RTZI GRAGS. I.

680 GLING RAS PA. II. (DGON PA PA 'DZENG DBANG PHYUG RGYAL MTSAN). 758 DGE MTHONG. 568. 215 DGON PA DON GRUB BLA MA. 30. 842 DGA' BA 'I RDO RJE. 262. I. II. II. 34. 426. I. 262 DGE BA 'I 'BYUNG GNAS SBAS PA. 1048 DGA' LDAN PA. I. I. 693 DGE BSNYEN BYANG CHUB. I. II. II. I. 659. 372. 868 DGE BRAG PA. 442 GLING PA. 292-305. I. 339 DGE 'DUN SGANG PA. 564 GLEN MI KHO BA. 667 GLING KHA PA. 1090 DGONGS PA RAB GSAL. 727 DGA' BA SKYONG BA. 362 DGA' BO. I. 317. I. 660. 64 DGE BA 'I DPAL. 210 DGE DOM. 695 DGOS PA BTZAN. 258. 490 DGE 'SDING PA. 5632. 311-2. II. II. II. 565 DGYER SGOM TSUL KHRIMS SENG GE (TSUL SENG. II. 522. XVII. I. RDO RJE RGYAL PO). 913 DGE 'DUN GRUB. 630 GLING RAS. CHOS KYI SENG GE. II. II. 911 DGON PA. I. 12 DGE BA RGYAL MTSAN (DGE RGYAL). I. II. XXI. II. 324. 273. 1053 DGE 'DUN BRTAN. 70. 890-4 . I. 210 DGE SKYONG. II. 190 DGYE 'PHAGS PA SHES RAB. I.GLING. II. 339. II. I. XVII DGE BA GSAL. 269 DGE LEGS DPAL. I. I. I. 801. 784 DGE 'DUN RIN CHEN PA. I. 170 DGYEN PA RDO RJE. I. II. 233. 266 DGON MER PA. II. 341 DGE BLO. II. I. 292 DGON DKAR BA. 1048 DGE BA 'I LHA. 12 DGE BA. II. 847 DGE BA 'BUM (LHA RJE). 1052 DGE 'DUN SKYID. 417. 67 DGON. 504. 451 DGE BA 'BAR. I. 284. 682. 451. I.I. II. I. 1046 GLONG ZHABS. II. 269 DGON GSAR PA (RJE). I. 98 DGYER SGOM. 33. 665. II. 522 DGON PA PA. II. 379. I. II. II. I. 8O3 DGE BA 'I BLO GROS. II. I. 1002. 234 GLO BO LO TZ'A BA SHES RAB ZIN CHEN. 444-6 DGE 'PHEL. 314-5. I. 262 DGE GONG PA. 565. 3. II. 969 DGE MCHOG. 83 DGE LEGS DPAL MGON. 758. 74 DGE 'DUN SKYABS. XVII. 85 DGE SBYONG CHEN PO. I. II. 3 DGE BSNYEN PA. I. II. I. I. 1006 DGE BA RAB GSAL. 12 DGE SKYABS. 518 DGE 'DUN CHOS 'PHEL. 1045. 241 DGE BA 'I BLO. 1081-2 DGE BA SPANG KHA BA. II. 660-2. 670. 320-1.

49 'GAR STON BTZAN NAM MKHA'. 615 'GONGS STON. 360. II. I. 495. II. 895 MGON PO BKRA SHIS. II. 22. I. 190 MGO KHOM JO SRAS. 1-73 MGON PO RGYAL. 93 DGYER DPAL RGYA MKHAR BA. I. II. 514 MGO YAGS. 449 MGON GAD PA KIRTI. 72. II. I. 271 'GAR SRAGS.. 462 'GAR CHUNG PA GZHON NU BYANG CHUB. 1043 MGON PO YE SHES. II. 895 DGYER MO CHE PA. 760 'GO BYA TSA. 416 MGON RGYAL BA (RTOGS LDAN). 376 'GU SGOM. II. 629 MGO BYA TSA. II. 584 MGON YES. I. II. 271 'GAR DBANG GRUB. 450 DGYER SGOM SE PO. 507. 4 DGROL SGOM. 360 'GOS (KHUG PA LHAS BTZAS). II. II. 763. 1042. II. 532. 603 'GAR DAM PA CHOS SDINGS PA. 911 'GER NAG RTOGS LDAN CHOS DPAL YE SHES. I. I. I. II. 621. 327. II. 180 MGO SKYA BA. II. I. 535-6 MGON PO RIN CHEN. I. I. I. 893 DGRA GONG BA DAR MA SENYGE. 893 DGYER DBON RI PA. I. 364 'GAR CHOS SDINGS PA. 577 'GAR STONG BTZAN. I. 421 'GAR DGA' BA. 262. 360 . 208 DGYER CHEN DGON RGYAB PA. II. 300. 75 'GAR BSOD YES (BSOD NAMS YE SHES). I. 373 MGON PO SANGS RGYAS. I. 806 MGON PO.K 376 'GAR STON TSUL KHRIMS BZANG PO. II. 226. 676 'GAR. I. II. II. I. I. 127 'GAR A TZA. II. I. I. II. 899 'GOS (OF GNAS KHANG) I. II. II. 602 'GAR PA. 310. I. 118 'GONG LUG. II. 607 'GAR KRA SHIS RIN CHEN. 341 DGRA BCOM PA. 581 MGON PO DRUG. 102. 380 'GAR SGOM DKAR PO. 497. II. 688 MGO BLON PA. 837 'GOS KHUG PA LHAS BTZAS. 93 DGYER ZHIG. 421 'GAR ZHANG ZHUNG PA. I. II. II. 861-2. 760. 1043 MGO RGYAL. 123. 100 DGRA 'DUL. 544-5 'GO CHEN PO (N/I MA).DGYER SGOM RI BA RIN CHEN TSUL KHRIMS. 333 'GAR BTZUN MA. 164 'GAR DAM PA. 269 'GOS GZHON NU DPAL). 454 'GOS. II. I. 327. II. I. 363-4. II. II. 366. 374. 93 MGON GZHON PA. I. I. II. II. 364. 72. 117. 629 MGON. 408 'GAR GRAGS PA DBANG PHYUG. II. 603. II. 262 'GAR DGE BA. 895 'GAR CHOS KYI SHES RAB. I.

II. II. (OF RI MO CAN). 522. I. 552 'GRO BA 'I MGON PO (LHA). II. 756. II. 1065 RGYA GAR. 442. 725. 468 RGWA LO<RGWA LO TZ'A BA (RNAM RGYAL RDO RJE). 899. 469. 341 RGYA DAR SENG. 235. 356. 422. 680-8. II. 919 RGYA SGOM RMI RAS. 911 RGYA STON ZHIG PO. 751 RGYA 'DUL. 451. 693 RGOD PHRUG RAS PA. 810. 376. 165 RGYA SGOM. 72. RGOD PHRUG GRAGS PA 'BYUNG GNAS. 1030 RGYA GAR GRAGS PA. 914. 679. 15 RGANG 'BUM PA (RJE RGAN).. 690. 704. 1093 'GOS LO TZ'ABA GZHON NU ZHABS. 752. I. 866 RGYA GAR BAI RO. SEE BLA MA ZHANG 'GRO MGON RIN CHEN MDZES. 127. I. 273. 760. 790. I. I. I. II. 262 'GOS DAR MA. 900 'GOS LO TZ'A BA (RTA NAG KHUG PA LHAS BTZAS). 480 RGYA SGOM PA. 696. 360. II. I. (KALY'ANA MITRA). 292. (OF GTZANG). 362. II. I. I. 82 RGYA DRAG CHOS RJE. 900 RGYA GAR PHYAG NA. 785. II. II. 197 'GRO N/I MA. II. 341 RGYA STON. MGON PO DPAL). I. 991 RGOD TSANG PA (MGON PO RDO RJE. 901-2 RGAL GYAM PA. II. I. 773. 727 RGOD PHRUG GRAGS PA. I. 796 RGANG MTSAMS. II. 972 RGYA (KALY'ANA MITRA). II. 622 'GOS LHAS BTZAS. 826 'GOS LHA KHANG LTAG PA. II. I. 445. I. 814. II. 841. 766 'GRO BA DBUGS 'BYIN PA. I. 706 RGYA STON SKYE RTZEGS. 41-2 'GOS STON BYANG 'BAR. II. 791 RGYA GAR JO SRAS. XX. 354. 792. II. II. I. II.'GOS RGAN. II. II. 81 . 561 RGYA SGOM YE SHES 'OD. 789. 865 'GOS LO TZ'A BA (GZHON NU DPAL). 692. II. 670-1 RGYA RGYAL TSUL. I. II. II. 705. 837. 875 RGYA DUR DAR YES. II. 425 556. 403 RGYA STON GZHON NU SENG GE. 713-4. II. 374 RGYA CHU MIG PA BLA MA LHO PA. 1009 RGYA CHEN PO. 335. II. 154. 795. II. II. 812. I. 517 RGYA LCAGS RI GONG KHA PA. 78 RGYA BRDA 'DUL 'DZIN. 296. II. 547. 366. 329. 121. 900 RGYA STON BSOD RIN. 835 'GOS LO TZ'ABA GZHON NU DPAL. I. 280 'GRO BA 'I MGON PO 'PHAGS PA. 475. 379. 125. 777-6 614. SEE 'PHAGS PA 'GROL PA. 791. 25. 156 'GOS STON BTZAN. II. 554 RGYA 'CHING RU BA. 1007 1052 RGOD PHRUG CHOS RJE. I. I. 698-9. II. I. SEE 'GOS KHUG PA LHAS BTZAS. I. II. 474 RGYA GRAGS BSOD. 849 'GRO MGON DAM PA SH'AK RGYAL. I. II. 719 'GRO MGON RIN PO CHE. 527. I. 331. 165. 700-2. 208-9. I. II. 278-9. 893. 670-2. 736 RGYA YAGS PA. 'GYOD PA GSANG BA. 521. IV. II. II. 270 RGYA 'DUL 'DZIN DBANG PHYUG TSUL KHRIMS 'BAR. II. 167. II. II. I. 519. 171 'GRO MGON ZHANG. 379 RGYA 'DUL 'DZIN.

II. I. II. II. II. I. 875 RGYA SHES RAB 'BAR. 15 RGYA PA SE RE. I. 1024. 524 RGYA BO PA. 537. 749 . 417-8. 305. SEE ZUR CHUNG SHES RAB GRAGS PA RGYA BRAG CHOS RJE (YE SHES GZHON NU). I. 451. 376 RGYA LONG CHOS 'BAR. II. 900 RGYAMS SHES RAB BLA MA. I. 308 RGYA MA PA DBON STON. II. 446. I. I. I. 364. 749 RGYA MON CHOS GRAGS. 5 RGYAL PO. I. 682. 35. 345 RGYANG RO BYANG CHUB 'BUM. I. II. 126. 230. 37 RGYAL LDE.II. II. II. 519 RGYA MTSO LHA. II. 113. 388 RGYA NAG GCER BA. II. 517. II. 406. 127. II. 234 RGYA RAS. 338 RGYANG RO GZHON RIN. 727 RGYAL PO SKYAB PO II. 941 RGYANG DKAR BA. II. 409 RGYAL PO DGE MDZES 'OD. II. I. 110. 563. 706 RGYA RIN PO CHE. I. 159 RGYA DBANG TSUR TSA SPRANG DAR. II. 727 RGYAN THANG PA. I. 262 (BRTZON GRUS SENG GE) RGYA TSA 'BAR. 444. II. RGYA MA DBON STON. 463 RGYA SPANG THANG PA. I. II. 939 RGYA MA RIN CHEN SGANG PA. (STOD LUNGS). 5. 329 RGYA MA PA. 899 RGYAL GRO PHU BA TSUL KHRIMS GRAGS. 659 RGYAL PO DGA'.RGYA NAG. 181. 726 RGYA PHO BA LUNG PA. 657 RGYAL PO TSE 'PHEL. II. LHA RJE RGYA NAG RGYA NAM. 81 RGYAL CHUNG. 680. II. I. 1086 RGYA MA PA BKRA SHIS RGYAL. 332 RGYA RTZAD SKOR BA. I. 307 RGYA PHUG JO SRAS. 220 RGYAL TO RI LONG BTZAN. 276 RGYA SPANGS PA. 317. 912. I. I. II. I. 352 RGYA 'A MA CAN. II. 245-6. I. I. I. 314 RGYANG DAR MA MGON. I. 221 RGYA RI BA. II. I. 525. 475 RGYA DMAR PA BYANG CHUB GRAGS. 884 RGYA BLO GROS BYANG CHUB. II. 292 RGYA LONG CHOS GRAGS. 485 RGYA MA BKRA SHIS RGYAL MTSAN. 307 RGYA MO KHYE 'DREN DPAL. 876 RGYA TSUL LE. 664 RGYA YE TSUL. I. I. I. 345 RGYA MTSO GRAGS. 15 RGYA ZUR PO TSA BA. II. 291 RGYA SANGS RGYAS DBANG PHYUG. 1009 RGYA DMAR PA. II. 127 RGYA BRTZON SENG. I. I. 355 RGYA DMAR. 155-6 RGYA RA BAN SMYON.688 RGYA YE SHES MGON PO. 406 RGYA MTSO BLA MA. 407-8 RGYA NAM MKHA'. I. II. 945 RGYA MA PA SANG YON. 426. II. 449. I. I. I. II. II. I. 509 RGYA SENG DKAR. I. 990 RGYA NOM SNANG. 440-1. 565 RGYAMS. I.

14. 1023. 1073 RGYAL BA YANG DGON PA. 580-1 RGYAL BA BZANG PO. 948 RGYAL TSA BYANG YE. 355. I. 396. 900. I. 76 RGYAL LUNG PHU BA CHEN PO. I. I. II. II. 905 RGYAL BZANG BA. 697 RGYAL TSA RA MO. 564. 85 RGYAL BA 'I SRAS PO BDE 'BYUNG BA. II. 588-9 RGYAL LUG LHAS. II. II. II. II. 170 RGYAL TSA. 80 RGYAL TSA GZHON NU GRAGS. 100. 415 RGYAL BU. 34. II. I. I. 568. II. 1078 RGYAL MTSAN GRAGS. II. 509. I. 1073 RGYAL DBANG BLO GROS. II. I. 13 . 408 RGYAL TSAB RIN PO CHE. 94. 180 RGYAL BA PHYAG NA. 9 RGYAL GSUM. 487 RGYAL BA GRUB BE. 727 RGYAL MTSAN DPAL. II. I. 536. II. II. 16 RGYAL BA GANGS PA. 1083 RGYAL SRAS GRAGS RIN PO. 579. I. II. I. 217 RGYAL BA LHA NANG PA (GN/OS). 392. 581-2. 705. II. 782 RGYAL BZANG PA. 583 RGYAL DBANG GRAGS PA. 90 RGYAL BA GYUNG DRUNG DBANG PHYUG. I. 708-11. 592 RGYAL MO 'OD ZER. II. 399 RGYAL MO GYU SGRA SNYING PO. 126. I. 584 RGYAL SRID DGA'. II. II. 13. 474 RGYAL BA BR TEN NE. 151. 14. 929 RGYAL BA THOG DUGS PA. 690. 748 RGYAL MTSAN BZANG POM I. II. 346. II. I. 489. II. II. I. I. II. 601. 12. II. 1064 RGYAL TSA MDO DBANG. II. 310. II. 632 RGYAL BA BKRA SHIS. 1089 RGYAL BA KHYU MCHOG. 1003 RGYAL SRAS GRAGS PA RIN CHEN. 86 RGYAL SE. II. II. 831 RGYAL BA SPO STON. 860 RGYAL BZANG (DPON CHEN). 99. II. I. II. II. 321. 227 RGYAL BA MCHOG. 585 RGYAL SRAS THOGS MED PA. II. 1087 RGYAL BA PA. 592. 1024 RGYAL SRAS DRI MED PA (KLONG CHEN RAB 'BYAMS PA). I. 340 RGYAL BA MCHOG DBYANGS. 585. I. 232 RGYAL BA 'I SHES RAB. 78 RGYAL BA RIN PO CHE (GRAGS PA BRTZON 'GRUS). II. 846.RGYAL PO BZANG LDAN. I. 930 RGYAL SHES. 985 RGYAL BA CAN. 591 RGYAL BAS BYIN. I. 601-2 RGYAL BA 'I SDE. 31. I. I. 200. 896. II. 1017 RGYAL MTSAN 'BUM. 126 RGYAS BYED. SEE YANG DGON PA RGYAL BA YE GRAGS. 12 RGYAL BA. I. 727 RGYAL MTSAN PA. 695. I. I. 80 RGYAL TSA ZHANG YE. 781 RGYAL MTSAN 'OD. II. II. II. 426 RGYAL LE LCAM. 98 RGYAL TSA BSOD NAMS 'PHAGS. 705. II. I. 723 RGYAL SRAS RIN PO CHE. I. 413 RGYAL TSA RIN CHEN MGON PO. 278.

930. 475-6. (KHAM PA LUNG PA) SGANG SHES RAB BLA MA. I. 930. 615. 464-9. 766-7 SGOM PA GRAGS MDZES. 558-9. II. II. 935 SGOM CHUNG (SHES RAB BYANG CHUB). 110 SGOM CHOS. II. 463 SGOM PA GRAGS LEGS. 475. 367. 560. I. II. 271. 1089 SGO MANGS PA. 638 SGOM PA SH'AK RIN (SH'AKYA RIN CHEN. 439 SGOM CHEN SH'AK SDE. II. 905. 970 SGO MO RIN PO CHE BZANG DPAL PA. 311-2 SGOM MA RNAL 'BYOR MA. I. BAN RGAN SGOM. II. I. II. 564 SGUR MO. II. 471. 138 SGOM TSUL. 706 SGANG LO TZ'A BA. II. 721. 471 SGOM PA GZHUNG CHUNG PA. 435. 'BRI KHUNG). II. I. I. 988 SGOM PA YE SHES LDAN. 716 SGOM PA GZHON NU YE SHES. 474 SGOM PA BYANG SKYABS. 467. 481. II. II. II. II. 471. II. II. 572. II. 17 RGYU BUG PA (OF SHANGS). 643 SGOG LUNG PA. I. 755. 304 SGOM PA DMAR SGOM. 272 RGYUD 'DZIN RDO RJE. 1086 SGI LI CHOS 'OD. I. 204. II. 714. I. 266 SGOM CHEN CHOS 'PHEL. I. 605-67. 662. I. 355 SGANGS PA (LHA 'BRI). 947 SGOM GRAGS. 711. 420. 73 SGA SGOM AG TSOMS. II. II. 900 SGOM. II. II. II. 283. II. 158 SGANG STON 'OD BAR. 451. 737. 672. 521-2. 900. I. 862 SGOM TSO (OF RGYA). 479. 869 SGO GCIG PA. 579. 321 SGOM PA DAD BLA MA. 862 SGANG SH'AKYA YON TAN. I. I. II. II. 988 RGYUS NAG BDE GSHEGS. I. 992 SGOM PA RIN CHEN BLA MA. 711. 376 SGANGS STON SHER 'BUM. 706 SGANG RI BO CHE PA. SGOM CHUNG BA. 704 SGOM PA DAD PA. 110 SGOM CHEN BRAG PO. II. DAGS PO). 716. 917 SGEG PA RDO RJE. I. I. 478. 697 RGYUS SMON LAM GRAGS. 462-3. SGOM TSO (OF KLAGS). (SPYAN SNGA) SGO MO RIN PO CHE YE SHES DPAL. 199. 793 SGANG INDRA. II.RGYU GDAGS PA. 862 SGOM ZIG PO. 975 SGOM PA DKON MCHOG BSRUNGS. 367. I. I. I. 650. 706 SGOM TSO (OF GRAB). II. 384. II. II. 862 SGOM TSO (OF BYA MA LUNG). II. II. 862. 463-4. 718. 952 SGOM PA TSUL KHRIMS. 577. II. 573 SGAM PO PA (BLO GROS GRAGS LHA RJE SGAM PO PA. 947. II. 264 SGOM PA RIN GZHON. I. 166 SGOM CHEN RDOR 'BYUNG. II. 725. 262 SGOM PA RDO RJE MGON. 264 SGA DAM PA BDE GSHEGS SHES PA. I. II. 465. 909 SGOM CHEN SMON LAM. II. I. 481 . 439 SGOM PA (TSUL KHRIMS SNYING PO). 564. II. II. 578 SGOM PA SHES RAB DBANG PHYUG. 911 SGOM PA SMAN GCIG PA. II. 262 SGOM PA ZHI MDZES.

104. I. I. I. 318. 801 NGAG DBANG GRAGS PA DPAL BZANG PO. II. II. 785. I. I. 269 BRGYA BYIN. 900-5 SGRO 'ARYA BYANG TSUL. I. 763. 45 NGAN SPONG. 450 NGAM RDZONG STON PA. 171 SGRO MON CAN PA.II. I. II. II. 409 SGROL MA. 273. 88 SGROL MA PA. 292 NGANG TSUL. (LHA RJE CHEN PA SGRO PHUG PA) SGRO SBUG PA. 126 SGRO. 4 BRGYA BYIN SDONG PO.SGOM SHU. 126-8. 364. II. 763. 344 SGRA GCAN ZIN BZANG PO. 206. 364 NGAM RDZONG. I. 132 SGOM BSAM. 242 SGRA TSAD RIN CHEN RNAM RGYAL. II. 113. 767 SGRO STON GNAM LA BRTZEGS. 901 SGRO DAR SENG. VI SGRA TSAD PA (RIN CHEN RNAM RGYAL). II. I. 688 SGRE PA. 1051 NGAG GI DBANG PHYUG GRAGS PA. II. I. II. 720 SGROL SGOM MDO CHEN. 103 NGA RU 'OD DE. II. 692 SGRO LAG PA. 432 NGAB MI BYANG CHUB RGYAL MTSAN. 705 SGRON NE. II. 109 NGAB MI. I. 766-7 SGRO STON 'PHAN RGYAL. 149. 13 NGAN YON TAN MCHOG. II. II. 262 SGRO CHUNG BA. NGAN LAM RGYAL BA MCHOG DBYANGS. I. 918 SGRO PHUG PA. I. 128 SGRO NE. 384. II. II. I. 795. 124. 458-9 SGRE MO. 923 SGRO CHOS BRTZON. II. 160 SGROL MA 'BUM. II. SEE PHAM THING PA NGAG DBANG GRAGS. I. 4 NGAG GI DBANG PHYUG. II. 985. I. `16. I. 647 NGAG DBANG BA. II. 654 SGRUB PA ZHIG PO. 807 NGANG PHU BA. 435 . 619 SGYI TSANG ZHIG PO. I. I. 522 SGRO 'I STAG MGO BA. I. 435 SRGOD LUNG PA. 130. I SGRA TSAD PA RIN CHEN RGYAL MTSAN (RIN RGYAL). II. 446. 269 SGRONG MA BA. I. II. I. 805 NGAN LAM BYANG CHUB RGYAL MTSAN. 135 NGA LEN NU. 126. II. 901 SGRO STON. 173 NGAB THUNG BYANG CHUB RGYAL MTSAN. 12. 864 SGRA GCAN ZIN. 706. 108 NGAN LAM RGYAL MCHOG DBYANGS. 838 SRGIG STON SANGS RGYAS. 122. II. I. 449 NGAM RDZONG RAS PA. 604-5 NGANG TSANG PA. 269 SGYER SGOM CHENG PO. II. I. I. 435. II. 521 SGROL MA 'TSO. I. II. 437. II. I. 755. 449. II. I. 999 SGRIN MKHAN PO CHOS STON. 371 SGRA GCAN GSANG BA 'I RDO RJE. I. II. 227. I. 944-5 SGYU SBYANGS DBANG SENG. 156. II. I. II. I. 869. II.

862 MNGA' RIS RAB 'BYAMS PA SHER RGYA BA. II. II. 928. I. 13. 189 NGU GCER BU. 785 MNGON PA BA. I. 488 NGO PA DAR SHE. 271. 573-4 NGAMS SHOD RGYA RAS. 706. 442. 188 NGUR RDO RJE RGYAN. 895 NGAR TON. 314 MNGONG GRA BA RIN CHEN RTZE MO. I. I. II. 768 NGOR RJE KUN DGA 'OD. I. II. 291 RNGOG JOS SRA. I. II. 936 RNGOG JO SRAS RA MO. 1046 MNGA' RIS PA ZHANG SGOM. 354. 356. 365. I.NGAM SHOD PA. 156 NGOM PA. 343 NGU. 397. II. II. I. 407 RNGOG CHOS DBANG. II. I. I. 813. I. 186. II. II. I. II. II. I. 93 NGUR PA GYUNG SHE. 408 NGOR RJE SGOM PA. 187 NGUR STON BSOD NAMS RGYAL MTSAN. I. II. 346 RNGOG. II. II. 262. II. 187. I. II. 350. 361. I. 513 NGOM PA BYA BRAL PA. 292 NGUR PA SHES RAB RGYAL MTSAN. II. 643. 512-3. 93 NGUR PA CHEN PO. 1006 DNGOS CHOS SHES. 154. 996-7. II. 733 RNGO THOG PA. 15 NGO NAG. II. 1088-9 MNGA' BDAG DPAL. 403-7. II. 125 MNGA' RIS SKYI STON. 783 NGOG SHES RAB BLA MA. 81. 95 RNGAN CHUNG STON PA. 409 RNGOG SKYA BO. I. II. I. 941. 232 DNGUL MO RGYAL LE LCAM. II. II. 356. 329 NGAR YON TAN GRAGS. II. 189 NGU STON DAD PA BRTZON 'GRUS. 727 MNGA' RIS CHANG CHUNG PA. II. 835 MNGA' GSAL LDAN. 1009 NGUR LUNGS PA. 481. I. 220. I. II. II. 465. 326 RNGOG GE SER BA. 860 MNGA' RIS 'JAM DBYANGS. 198. 1086 RNGOG KUN DGA' RDO RJE. II. I. I. 515 NGOR RJE. 430-1. 678 NGES 'GRO. 412-13. 943 NGAMS SHOD RIN PO CHE. 433. 14 NGES 'PHEL. 364. 360-1 RNGA LEN GYI RGYAL PO. II. 473. 13 RNGAN. II. I. II. SEE RNGOG DBUS PA GE SER. I. I. 1009 MNGA' RIS PA. I. 863-4 MNGA' RIS PA RDO RJE DPAL. 727 MNGA' BDAG CHOS SEN 'OD (CHOS SENG). I. I. I. 333 . 432 NGAR DBANG. 96 RNGUL STON TIN DBANG. I. 324. I. I. RNGOG CHOS KYI RDO RJE (CHOS RDOR). 706 MNGA' RIS PAR PU BA. 1059 MNGA' NAG GTZUG TOR DBANG PHYUG. 181 DNGOS GRUB. 76. II. RNGO THOG PA CHOS KYI BZANG PO. 830. (BAL BU GONG PA) DNGAL CHU PA. 93 NGUR SMRIG PA. 911 NGOR RJE RAS PA. M DBYANGS. I. 1009 MNGA' RIS DGRA BCOM. II. I. 603. 518 MNGON SHES CAN. I. 403-4.

364. I. 462 BCU GNYIS RIN PO CHE. 1043-4 RNGOG GZHUNG PO. I. II. 365 SNGAGS SKYES LHAN CIG SKYES PA 'I SGRON ME. I. 759. 383-4. 413. 359 . 513-4 BCAD PO LHA SGOM. 235 CANG NGE. 405. I. II. 964 GCUNG BCU GN/IS PA. 699 SNGON MO (LHA BTZUN). I. 706. 667 RNGOG BYANG CHUB DPAL. 1000 GCAN 'OD SRUNGS MGON PO. 167. I. 565. II. 694 BRNGOG BRTZON SENG. I. 386FF. II. 643 GCUNG RIN PO CHE (RDO RJE GRAGS PA). II. 974 LCAGS 'BAR. II. 345 BCOM RAL (LCOM LDAN RIG RAL. SEE RNGOG GE SER BA RNGOG MUN NE. 366. 376 SNGON LAM PA (GRA PHU BA SKYES MCHOG). II. 601. 94 GCUNG BYA BRAL PA. II. 712 RNGOG RDO RJE SENGGE. IV. I. 379. I. 563. II. 579. I. 580 GCUNG PO. 74. RIG PAI' RAL GRI. 341. 586 BCU GNYIS GSAR MA BA (GRAGS PA S'ES. 439. I. 677 GCUNG PO BLO GROS DPAL. 609 GCEN PO DGE SLONG PA. 404. 339. 603 RNGOG 'ARYADEVA. II. II. 556 RNGOG BTZUN DKAR MO. GRAGS SE BA). 486 LCANG RA BA. II. II. 77. 435 LCE. 451 LCANG RI BA. I. 337. 75. 809 RNGOG BYANG CHUB 'BYUNG GNAS. 365 RNGOG STON. II. II. 366. 271 LCAGS RI GONG KHA PA. 273. I. 698 RNGOG DBUS PA GE SER. II. 474. II. 838 COG GRU LO TZ'A BA MYA NGAN MED PA 'I DPAL. 259. I. 293. 632. II. 326. II. 727 LCAM ME. II. 365 RNGOG LEGS PA 'I SHES RAB. I. 1055 COG RO CHOS KYI RGYAL MTSAN (COG RO CHOS RGYAL). 474. I. 262. 123 CUG. II. II. 376. II. I. 90 LCAL PE BA. I. II. 1009 LCANG RA BA LDUM STON. 946 LCAGS ZHING PA. I. 844 RNGOG BLO LDAN SHES RAB (RNGOG LO CHEN PO). 81. I. 1042 GCUNG ('BRI KHUNG PA). II. II. II. 328FF. 453 LCAGS RI PA. II. 944 LCE BKRA SHIS. II. II. 258. II. 760. 408 COG RO KLU'I RGYAL MTSAN. 952 LCANG MANG PHU BA. II. 1088 GCER BA WANG THUNG. 766. I.RNGOG N/I MA SENG GE. 905-9. 348. 93. 584 BCOM LDAN RAL GRI. II. II. 414. II. I. 914 CUNG STON RGYAN NE. 324. 353. RIG RAL). I. 396. II. 348. 325. II. RNGOG LEGS SHES. SEE RNGOG BLO LDAN SHES RAB RNGOG SENG GE KHA PA. I. 435 SNGON PO YON RDOR BA. I. 194 RNGOG PA. 1009 RNGOG YE SHES. 233 RNGOG LO TZ'ABA. II. 580. II. 129 GCOD PA. (GN/AL SMAD PA) COG GRU TING 'DZIN BZANG PO. 345 COG RO ZANGS DKAR MDZOD KHUR. 584 BCU GNYIS PA (RIN CHEN RDO RJE). 403. 406-8. II. II. 406 RNGOG MDO SDE. II. II. 72-3. II. I. 577-9. 754 RNGOG DAD PA CAN.

909.LCE SGOM. I. I. II. 1058 CHAG KHRI MCHOG. 80 LCE PA. 538. 104-5 CHE SA SANGS RGYAS RGYAL MTSAN. 471 CHAG. 199 LCE SGOM SHES RAB RDO RJE. II. II. 1087 CHOS KYI KHU 'GYUR GSAL BA 'I MCHOG. II. II. 855 CHU GONG DPAL LE. II. 759. II. II. 233. 907. II. 749 CHU MIG RING MO BA RGYA GRAGS BSOD. 329. II. 285 CHEN PO YON RIN PA. II. 608. 397 LCE STON. I. 608. 800. II. I. CHAG CHOS DPAL. 416 CHOS KYI KA BA. 711 LCE SGOM NAG PO. II. 171. I. 511 CHUD KHA PA. 1016-7 CHU GSOL 'OD SER BZANG PO. II. 803. II. 680 CHU BO'I RGYUN. 417. 910 LCE RJE BTZUN BSOD NAMS DPAL. 727. II. II. 900 CHAG MAL PA. II. II. 1056-7. 193-4. I. II. II. 94. 530 CHU CHAL MON GRAS. 595. I. 906 LCE BLO LDAN SENGGE. 911 CHU SGOM MA BSAM GTAN RGYAN. I. 830 CHE BTZAN SKYES. II.II. 724. 1056 CHAG SENG GE GRAGS. I. I. 912 CHA BA. II. 1084 CHED C ^HER BAG YE SGOM PA. I. 1047-8. 125 LCE STON JO GZUNGS. I. 128 LCE STON MDO SENG. I. 397 LCE MO DPAL SGOM. 1008 CHOS KYI GRAGS PA (GSER GLING PA) I. 111 CHANG MA SNGON PO. 110 LCOG RO SMYON PA. 353 LCE SH'AKYA MCHOG. I. I. 866. I. 847 CHU MIG PA. II. 709. I. 72. 94. I. I. II. II. 397. I. 866 LCE DBANG PHYUG RDO RJE. 379. 329 CHANG RA SHES RAB SENG GE. 677 LCE DAL (=DWAL) SGANG PA. 259. II. 757. LCE STON MDO SDE SENG GE. 397 LCE STON SANGS RGYAS. II. 728. 1025 CHU BZANGS PA. 389. 195. 262. II. 1057 CHAG CHOS RJE DPAL. 861 CHOS KYI GRAGS PA YE SHES DPAL BZANG PO. II. 765. I. II. II. II. II. I. II. 911 LCE BTZUN SENG GE DBANG PHYUG. 403 CHU SGOM. 895. 677 LCE STON RGYA NAG. 939 CHOS KYI RGYA MTSO. 322 CHAG DGRA BCOM PA. 474 CHAGS STON NAM MKHA'. II. 82 CHAG NYI MA DPAL. 1054. 1060. 592 CHES STON BSOD NAMS RGYAL MTSAN. 928 CHU TSA KHA PA SHES RAB DPAL. 173 CHOS KYI GRAGS PA (NYING PHUG PA). 699. 831 CHOS KYI DGE. I. 998 LCE STON MGON PO. 192-4 LCE ZHAR. II. II. I. 906-7 LCE 'DUL 'DZIN. 244. II. II. 1025 LCE CANDRAKIRTI. 292 CHAG LO TZ'A CHAG LO TZ'A BA (CHOS RJE DPAL). 1059 CHAG BRAG DMAR PA. 837. 688. 696 . I. 366. SEE CHAG LO TZ'A BA CHAG NYI MA. II.

I. 411 CHOS KYI RGYAL MTSAN (GU SHRI). 417. 298. II. 335. 80 CHOS GRUB PA. 1073 CHOS RGYAL. 153. II. 105 CHOS SGO BA CHOS DPAL SHES RAB. II. 590. II. 410-1. 40 CHOS SKYOBS. 383 CHOS KYI BRTZON 'GRUS. I. II. 833. 546FF . II. I. 868 CHOS GRAGS DPAL. CHOS MCHOG PA. 636 CHOS STON. 1072 CHOS DPAL YE SHES ('GER NAG RTOGS LDAN). 696. 931 CHOS SGRO RAS PA. II. 520 CHOS KYI UYE SHES (RDZA DGON KUN SPANGS). I. I. II. 965 CHOS RGYAL BZANG PO. I. I. 544 CHOS KYI BSHES GNYEN. 321 CHOS RJE BU STON. 955 CHOS SKU 'OD ZER (BDAG MED RDO RJE. II. I. II. 632 CHOS MCHOG. 1041 CHOS SDINGS PA. II. (MAR PA) CHOS KYI DBANG PHYUG. 756. I. I. 344. 1007 CHOS SGO BA RDO RJE YE SHES. II. 201. 346 CHOS KYI LHA. 592. I. 991 CHOS SGO BA CHOS KUI RGYAL MTSAN. 80 CHOS KYI BZANG PO. 356. II. I. 321. I. 321 CHOS RGYAL BZANG PO DBU NAG PA. II. I. 688 CHOS RDOR. I. 794 CHOS KYI BYANG CHUB. 509. 98 CHOS RJE DPAL. II. 516. 374. 834-5 CHOS GRAGS (OF GSOS KHANG). 751. 166. 365. 996 CHOS DPAL RGYAL BA. 154-6. 97. II. 15 CHOS KYI PAD MA. II. 744 CHOS RGYAL DPAL BZANG (BYA). 166 CHOS KYI SENG GE (CHOS SENG BA). 609 CHOS SGO BA TSUL KHRIMS BZANG PO. 276. I.CHOS KYI RGYAL PO. 407. 321. I. 551. 917 CHOS SKYABS BZANG PO. 629. II. 895 CHOS LDAN. 346 CHOS KYI SDE. 374 CHOS RJE BLA MA. 770-2 CHOS SKYABS. 383. 610. I. 589. II. 647 CHOS KYI RGYAL MTSAN. 1020 CHOS MTHONG. I. 297 CHOS KYI DPAL PA. II. (ZHWA DMAR COD PAN 'DZIN PA) CHOS GRAGS RIN CHEN DPAL. I. 1076 CHOS SKYID. 830. II. 422. II. 94. II. 520. I. II. II. 532. 330 CHOS DPAL PA. II. 346 CHOS 'KHOR SGANG PA. 604 CHOS LDAN 'BUM. II. II. 321 CHOS SGO BA CHOS KYI RGYA MTSO. II. II. I. I. 988 CHOS SGRON. II. I. 1060 CHOS RJE BA. 534 CHOS GRAGS DPAL BZANG PO. 949. I. II. I. 727 CHOS DPAL MGON PO. I. CHOS KYI 'OD ZER). 160. 509 CHOS KYI MCHOG. 893. 917 CHOS SKYONG MGON PO. II. II. II. I. II. II. 321 CHOS DPAL RGYAL MTSAN. 345. I. 916 CHOS LCAM. 451. 706 CHOS KYI 'OD ZER. 345. 588 CHOS SGRO BA. 214-5. 435 CHOS KYI BLO GROS. 346. 397. II. 1088-9 CHOS RGYAL BA. 777 CHOS GRAGS YE SHES. II. II. II. 324-5. I. II.

CHOS DPAL SHES RAB, II, 587 CHOS PHUG PA GZHON NU BLO GROS, I, 320 CHOS 'PHAGS, I, 166 CHOS 'PHEL, I, 381 CHOS BYANG, II, 520 CHOS BLA, II, 983 CHOS BLO, II, 520 CHOS DBANG (CHOS KYI DBANG PHYUG), I, 309; (RIN PO CHE), II, 468 CHOS DBANG (GURU), II, 445, 542 CHOS DBANG NAM BZA' 'PHRED GSOL, I, 80 CHOS DBYINGS (RDO RJE BKRA SHIS), II, 693, 722-3 CHOS DBYINGS DBANG PHYUG, II, 722 CHOS 'BAR, II, 1053 CHOS 'BYUNG ZHI BA, II, 764, 800 CHOS 'BYUNG RIN CHEN, II, 748 CHOS SBAS, II, 801 CHOS SBYIN MA, I, 33 CHOS SMON LAM, II, 654 CHOS BZANG, II, 545-6-7 CHOS BZANG NYI MA, II, 781 CHOS BZHAD, I, 166 CHOS BZHI GSAR MA PA, II, 1041 CHOS YAGS, II, 629 CHOS GYUNG, II, 461; RNAL 'BYOR CHOS GYUNG, II, 468 CHOS RAB, I, 379 CHOS RIN, I, 189 CHOS LA DGA' BA, I, 364; II, 408 CHOS LEGS, I, 93 CHOS SENG PA, II, 779 CHOS BSAM 'OD (MKHAR CHU BA), II, 657 MCHIMS, II, 791 MCHIMS NAM MKHA' GRAGS, I, 283; II, 727 MCHIMS BRTZON RGYAL, I, 345 MCHUNG YE SHES 'BYUNG GNAS, II, 857 MCHE BA 'I SDE, I, 67 MCHEN TSUL KHRIMS BLA MA, I, 78 MCHE 'U DAR RE, II, 409 MCHOG LDAN (LO TZ'A BA), I, 345, 374, 385; I, 785-6, 1046 MCHOG DBYANGS, II, 822 'CHAD MO NAM MKHA', I, 208 'CHAN BU RGYA RAS, II, 563, 566 'CHAD KHA PA, II, 614 'CHAD KHANG LHA BLO GROS 'OD, I, 308 'CHAR RGYAL, I, 45-7 'CHAR BU RGYA RAS, II, 952 'CHAL CHUNG, I, 156 'CHIMS, II, 406 'CHIMS CHEN MO, I, 336 'CHIMS CHOS SENG, II, 1052 'CHIMS RDO RJE SPRE CHUNG, I, 94 'CHIMS NAM MKHA' GRAGS, I, 81; II, 1024 'CHUD PA, II, 882-3, 904-5, 910, 945 'CHUS PA GANG PO, II, 904 'CHUD PA JO BSOD, I, 319 'CHUD PA DAR BRTZON, II, 871, 875-6, 879, 881, 904-5-6, 943 'CHUD PA BRTZON SENG (BRTZON 'GRUS SENG GE), II, 871, 883, 905-6, 952 JA MTHONG, II, 405 JA PA GRAGS PA, I, 66 JAM GSAR, II, 678 JU TZE BTZAN PO, I, XIX, XX, 52 JE BO YON TAN RGYA MTSO, I, 159

JO BKRA, I, 166 JO DGA', I, 38 JODGE, II, 747 JO MGON, I, 110 JO RGYAL, II, 744 JO STAN (TSA RONG), I, 273, JO STAN, II, 744 JO STAN NAG PO, I, 313 JO STAN NAG PO DAR TSUL, I, 79 JO STON, II, 462, JO STON DAR BRTZON, II, 532 JO STON DBANG PHYUG GRAGS, I, 232 JO BRTAN, I, 166 JO DAR, II, 941 JO BDE, I, 365; II, 413 JO RDOR, II, 435 JO NANG PA (KUN MKHYEN), I, 309; II, 885, 996 JO NANG LO TZ'A BA, I, 350 JO NAM, I, 141, 329 JO PAD, II, 956-7, 1010 JO BO 'KHON PAR SKYES, I, 210 JO BO RNAL 'BYOR, I, 38, 276; II, 945 JO BO BYE' U CHUNG PA, II, 936 JO BO 'TSAR PA SNU PA, I, 365 JO BO LEGS, I, 265 JO BO SH'AKYA BKRA SHIS, I, 38 JO BO SH'AKYA MGON, I, 38 JO BO SE BTZUN, I, 93, 251 JO BO LHA, II, 727 JO BO LHA MGON PO DPAL, I, 366 JO BO LHA CHEN PO (OF BYA SA), II, 930, 936 JO BO LHA BTZUN, II, 715 JO 'BAG, I, 38, 278 JO 'BAR, I, 194-5 JO 'BUM, II, 768, 960 JO MO SGRE MO, I, 171; II, 409, 439 JO MO DAR MA, II, 920 JO MO NANG PA, I, 349 JO MO BA, I, 177 JO MO BYANG CHUB, II, 984 JO MO MYANG MO, I, 128 JO MO ZER MO, I, 171 JO MO BSAM ME, II, 994 JO BSTUN, I, 278 JO BSTUN KHYUNG, I, 379 JO BTZUN SGOM NAG, I, 237 JO BTZUN RTAG PA, I, 366 JO BTZUN RDO RJE GRAGS PA, I, 123, 127 JO BTZUN RDO RJE 'BAR, I, 110, 122 JO BTZUN ME 'BAR, II, 859 JO RTZE, I, 110 JO RTZEGS, I, 166 JO ZI GZA' BKRA SHIS MTSO, II, 621 JO BZANG, I, 166 JO 'OD, II, 413 JO RIN 'KHOR LO, II, 406 JO SH'AK, II, 413 JO SHO RE, I, 176 JO SRAS, I, 144, 196, 273; II, 442 JO SRAS KONG PO, I, 27 JO SRAS SKYABS, II, 929 JO SRAS 'JAM DPAL, I, 186 JO SRAS NAM MKHA', I, 386; II, 936

JO SRAS NYI MA, II, 1066 JO SRAS 'BROG PO, II, 942 JO SRAS MA RGYA MA, I, 133 JO SRAS MA RGYA MA HOR, I, 133 JO SRAS MA SH'AKYA LCAM MO, I, 122 JO SRAS MA MNGA' MO GTZUG TOR LCAM, I, 122 JO SRAS 'OD ZER, I, 166 JO SRAS YANG DAG, I, 396 JO SRAS GYU RU , II, 932-3, 935 JO SRAS RA PE, I, 166 JO SRAS BSOD NAMS DPAL, I, 197 JO SRAS LHAS SPUNGS, I, 166 JO SRAS A SENG, I, 444 JO SRUNGS, II, 677 JO BSAM, II, 688 JO BSOD, I, 141-3; II, 413, 445 JOG PO, II, 732 JONG JI, II, 641 JONG JI BSOD NAMS RIN CHEN, II, 642 'JAG CHEN BYAMS PA DPAL, II, 749 'JAG PA RGYAL MTSAN 'BUM, II, 748 'JANG PA STON SKYABS, I, 333, 335; II, 1029 'JANG PA GZHON BYANG, I, 233, 345 'JANG BRAS STAG PA, II, 556 'JAM RGYAL, I, 396 'JAM SGEG, II, 779 'JAM SNGON PA, II, 1083 'JAM NAG, II, 518 'JAM PA 'I RDO RJE, I, 372 'JAM PA 'I DBYANGS CHOS MGON PA, II, 535 'JAM PA 'I DBYANGS DON YOD RGYAL MTSAN, II, 786 'JAM PA 'I DBYANGS SH'AKYA RGYAL MTSAN, II, 1083 'JAM PA 'I DBYANGS BSAM GRUB RDO RJE, I, 202 'JAM DPAL SKYID, II, 638 'JAM DPAL GRAGS PA 'I BSHES GNYEN, I, 372 'JAM DPAL RGYAL MTSAN, II, 1024 'JAM DPAL YE SHES, I, 92 'JAM DPAL BSHES GNYEN, I, 168, 369; II, 436 'JAM DPAL SENG GE, I, 329; II, 643 'JAM DPON SENG GE, II, 642 'JAM DBYANGS (BTZUN PA), I, 337-8 'JAM DBYANGS (SGRUB PA PO), II, 970 'JAM DBYANGS GRAGS PA 'BYUNG GNAS, II, 1083-4 'JAM DBYANGS KUN DGA' SENG GE, II, 671 'JAM DBYANGS SKYI STON, II, 785 'JAM DBYANGS GU SHRI, II, 501 'JAM DBYANGS MGON PO, II, 676 'JAM DBYANGS CHOS KYI MGON PO BA, II, 781, (CHOS MGON PO), II, 782 'JAM DBYANGS CHOS KYI RDO RJE, II, 541 'JAM DBYANGS CHOS MGON PA, II, 536 'JAM DBYANGS STON GZHON, I, 346 'JAM DBYANGS THUGS RJE SHES RAB, II, 1024 'JAM DBYANGS DON GRUB DPAL, II, 1072 'JAM DBYANGS DON GRUB 'OD ZER, II, 580, 810 'JAM DBYANGS DON YOD PA, II, 634 'JAM DBYANGS DON YOD RGYAL MTSAN, II, 1045 'JAM DBYANGS PA, I, 267; (MCHIMS 'JAM DPAL DBYANGS, OR 'JAM DBYANGS GSAR MA), II, 775 'JAM DBYANGS BLO GROS SENG GE, II, 517 'JAM DBYANGS BLO GROS RGYAL MTSAN (SMAN CHU KHA PA), II, 782 'JAM DBYANGS RAL GRI (PAN CHEN), II, 1043

'JAM DBYANGS RIN CHEN RGYAL MTSAN, II, 633 'JAM DBYANGS RIN CHEN BZANG PO, II, 860 'JAM DBYANGS RIN CHEN SENG GE, I, 309 'JAM DBYANGS RIN RGYAL BA, II, 536, 717, 781, 792 'JAM DBYANGS SH'AKYA GZHON NU, I, 100, 329, 'JAM DBYANGS SH'AK GZ*ON, II,524 'JAM DBYANGS SA SKYA PA, I, 346 'JAM DBYANGS GSAR MA, I, 335; II, 727, 756 'JAM DBYANGS BSAM GRUB RDO RJE, I, 149, 151, 153 'JAM RIN,II, 542 'JAM SENG, I, 329 'JAM GSAR, I, 335; II, 770, 771, 1052, (CHOS RJE) 'JAM GSAR SHES RAB 'OD ZER, II, 769 'JI DA RMAL, I, 37 'JI RI PA, II, 972 'JIG RTEN GRAGS, II, 931 'JIG RTEN MGON PO, I, 306; II, 565 (CHOS RJE), II, 563, 604-5, 607 'JIGS MED GLING PA, I, 105 'JIGS BYED SHING RTA, I, 13 'JIGS MED 'BYUNG GNAS SBAS PA, I, 32 'JING PA DGYE LUNG PA, I, 272 'JIMS CHEN PA, II, 1025 'JU GA GANGS PA, II, 601 RJE KHAMS PA RDOR RGYAL, I, 188 RJE KHRI PA, II, 913 RJE 'KHON BUBS, I, 167 RJE THOG BTZAN, I, 37 RJE DAGS PO RIN PO CHE, II, 463 RJE MO, II, 916 RJE MO BKRA SHIS, II, 901 RJE BTZUN, II, 750 RJE 'U MA, II, 919 LJANG, II, 905, 944 LJANG BKA' GDAMS PA, II, 910 LJANG TSA LHA DBON, I, 105 LJANG CHUNG BA, II, 910 NYA GA MO BA, I, 292 NYA DBON, II, 780 NYA DBON KUN DGA', I, 340, NYA DBON PO KUN DGA' PA, II, 1017 NYA DBON PO, I, 345 NYA DBON KUN DGA' DPAL, II, 777 NYAG MO BA, I, 227-8 NYAG RE SE BO, II, 563, 565 (GRUB THOB) NYANG NYI MA 'OD ZER, II, 542 NYANG BRAN PA CHOS KYI YE SHES, I, 332 NYAN CHEN PA, II, 1016-7 NYAN PA (DGE BSHES), II, 759 NYAN LHA SDINGS PA, I, 276 NYI KHRI, II, 907-8 NYI KHRI 'BUM, I, 128; II, 907 NYI THOG PA, II, 747 NYI PO, I, 126, 128 NYI PHUG PA, I, 314 NYI 'BUM, I, 194 NYI MA, II, 727 NYI MA GUNG PA, I, 23; II, 1051, (DGRA BCOM) NYI MA MGON, II, 692 NYI MA RGYAL MTSAN, I, 94, 102, 283; II, 688, 758, 1073 NYI MA 'DUL 'DZIN, I, 284 NYI MA DPAL, II, 764 NYI MA DPAL YE SHES, II, 800 NYI MA SPRAL NAG, II, 727

318 GNYAGS STON RNAL 'BYOR 'BUM. 427. II. 760. I. 439 NYE GNAS GSAL BYANG. 366 NYI MA'I 'OD KYI SENG GE. 439 GNYAGS CHUNG LO TZ'A BA. 730 NYI MA'I DBANG PO'I 'OD ZER. 95 GNYA' NE. 568 GNYAN LO. 12 NYE ZA. II. I. I. II. I. 765. I. 71. 671 NYI MA'I SNYING PO. 167 GNYAN. I. I. 490. 149 NYE NE. 489. 108. 632 GNYAN DAR MA SENG GE. I. 355 GNYAN RDO RJE SENG GE (LDUM RA SGANG PA). 857 GNYAN NAG DBANG GRAGS. 266 GNYAN PO ('BYUNG GNAS YE SHES). I. 328. I. 408 GNYAN SDE GSUM. 226 GNYA' CHUNG. 128 NYE GNAS RIN CHEN GRAGS. 893 NYE MAL PA. I. 355 GNYAN STON RI RTZE BA. II. II. 429 GNYAGS LO TZ'A BA. I. 908-9 NYI MA SBAS PA. II. I. 155. 372. 911 GNYAGS BSHAD SHES RAB RGYAL MTSAN.NYI MA BA. II. I. I. GNYAN RAS DGE 'DUN 'BUM. 347 GNYAGS DGE BA 'BAR. II. I. 271. II. I. I. 1045 NYI 'OD SENG GE. 872. 170 GNYAGS JNY'ANAKUM'ARA. 189. II. 656 GNYAGS GCER PHU BA (RTA SHONG RAS PA). 364 GNYAN THOG JO 'BUM. I. 73. I. 232. 483 . 346. I. 533. 318. 766. 1060 NYI MA BYANG CHUB. II. I. 108 NYI ZLA 'BAR. 1043-4 GNYAN RAS. II. 1023 NYE 'BUM. 15 NYEG PO CHOS LDAN. 158 NYI MA'I SHING RTA. 1008. 568. II. II. 113 GNYAN DHARMA GRAGS. II. 4. 763. 884 GNYAN DPAL DBYANGS. II. 104 GNYAN TSEM BU PA DAR MA 'OD ZER. II. 1024 NYE STON. II. I. II. II. 999 GNYAN STON TSUL 'BAR. I. II. 176 GNYAGS SGOM. 869. I. GNYAN LO TZ'A BA.I. 601. 797 GNYA MA PA. I. I. 325. II. 293. II. I. 388. II. 462 GNYAGS DMAR PO. 274. 407. II. 518 NYE GNAS LHO PA. 517. I. I. 166 NYING PHUG PA. II. 911 GNYAGS JNY'ANA. 277 GNYAGS GRAGS TSUL. II. 862 GNYAN CHUNG RAS PA. 104. 110 GNYAN SNA ME BA. I. 1090 NYI SENG. II. I. 95 GNYAGS. II. II. 271 NYE MDZES. 453 GNYAN STON. II. 838 GNYAN LHA KHANG SGANG PA. II. II. II. II. I. 971 GNYAGS NAG. I. I. 462 GNYAGS GYUNG STON KHRO RGYAL. 1050 NYI MA SENG GE. 387 GNYAN THOG NAM YE. 847 NYI SHAR BKRA SHIS. 1011. 125 NYE STON CHOS KYI SENG GE.

I. I. 237 GNYOS. GNYAL PA GSUNG BCAD PA NYI MA SENG GE. I. II. 654 GNYAL RDO RJE 'OD (GRA PHYI BA). 582 GNYIS PA GNYAL ZHIG (RGYAL BA RI KHROD SENG GE). I.GNYAL STON. I. I. I. 329. I. I.K 849 GNYOS TSUL KHRIMS RGYAL MTSAN. 769. I. 991 MNYAM LTA. SEE GNYAL PA ZHIG PO GNYAL ZANGS PO CHE PA. 364 GNYAL PA RNGOG CHUNG MA CAN. II. I. 446. 142 GNYOS JO SRAS DPAL LE. 120. I. 279 GNYEN SA PHUG PA. 652 MNYAM MED 'DUL BA 'DZIN PA. I. 270. 796 GNYOS RDO RJE BLA MA. 333 GNYOS STON. I. 843 MNYAM MED GRAGS PA RGYAL PO. 376 GNYEN. 464. 598. I. GNYAL PA ZHIG PO. II. I. 610. 601 GNYOS DPAL LE. II. 408 MNYA' TI JO SH'AK. II. 608 GNYEGS RI PA. II. 875 GNYAL DAR MA GZI BRJID (GONG GAD PA). 727 GNYOS DAR MA 'OD. II. II. II. 906 MNYAN 'CHAD PA. 783. 601. I. 608. II. II. I. 75 GNYAL PA GRO. II. 141 GNYOS STON ZHIG PO. 293 GNYAL ZHIG. 341. 1016. 156 GNYAL STON DGA' CHUNG 'BAR. 373 GNYOS RGYAL BA LHA NANG PA. II. 797 GNYAL BYUNG BA. 608 GNYOS SGOM. 450 GNYAL PA HRUL PO. II. II. I. II. I. 284 MNYAM MED PA. 448-9. 900 GNYOS GRAGS PA DPAL. II. 46 . 761 GNYOS SGYI KHUNG PA. 373 GNYOS BRA GOR PA. II. 320 GNYOS MO GZA' SGRON MA. I. I. 273 GNYOS STON BLA MA. 1070 GNYIS MCHOD PA (GRAGS PA RIN CHEN). II. 449. 466 GNYAL PA. 314. 155 MNYAM MED SH'AKYA YE SHES. 329 GNYAL PA DAR MA 'OD ZER. 354-5 GNYAL PA DAD PA BZANG PO. 768 GNYOS CHU BO RI PA. 917 GNYAL STON GRAGS. I. 481 GNYAL PA NYI MA SHES RAB. 446. II. 768 GNYAL PA 'GAR CHOS KYI RDO RJE. 406 GNYAL PA JO SRAS. I.II. II. 1072 SNYAGS. 74 GNYOS 'OD MA. 727 GNYAL PA GSUNG BCAD. II. 467 GNYAL PA ME. II. II. 373. 186. 333 GNYAL PA RA STON. I. 329 GNYAL PA LO TZ'A. I. SNYAG PHU PA. 15 MNYAM PA'I RDO RJE. 439 GNYAL SDE. 373 GNYOS NAG GRAGS PA DPAL. II. I. 331 GNYAL PA YON TAN SENG GE. II. I. 122 SNYAG PHU PA BSOD NAMS DBANG PHYUG. 597 GNYAL PA BYANG CHUB 'BUM. I. II. I. 269. 837. 292 GNYAL PA RI LU. 761-2 GNYOS LO TZ'ABA. II. II. II. 81 GNYAL PA 'DUL 'DZIN. 601. II. II. II. 335. I.

I. 376 SNYI BA RGYAL PO. 517 TRE BO MGON PO. 952. I. II. 760. I. II. 326. 22 RTA SGOM. TE PU PA TI BU ZHABS. II. II. 580 RTA SKOD. I. 282 GTER RGYAL BA. II. I. I. 228 RTA TSAG PA YE SHES BLO BZANG BSTAN PA'I MGON PO. 583 TING 'DZIN. 959 RTA ROG. II. II. 948. 929. 579 GTER RGYAL RIN PO CJE. 290 SNYI BA. 453 SNYING PO GRUB PA. 930-1. 756. BKRA SHIS SENGGE. I. I. 890 (RGYAL BA RTEN ME) RTOGS CHEN. I. 376. 197. 407-8. 141 RTA STON GZHI BRJID. II. I. 591. 453. 141-3. 323-4. 345 TEN NE. 145-6 RTA STON JO 'BUM. I. 292 TA MO. 272. II. 962. I. 104. I. I. 768. I. 289. II. 15 . II. I. 111 RTA GSUM SHU BZHER. I. II. 251 RTA PA RIN CHEN GRAGS. II. II. 149 RTA NAG DHARMAKI/RTI. II. II. I.SNYAGS CHUNG BA. 197. 220 SNYE MNGA' BA. II. II. 736. 408. 376. 446 RTA PA GZHON NU BZANG PO. 1007 (TI PHU. 498 TA'I SI TU BYANG CHUB RGYAL MTSAN. II. I. I. I. 585 SNYE THANG PA. 869 TRE BO. 538. 217-8. 1093 RTA'U SGANG PA. II. II. 935-9. SEE SNYE MDO BA KUN DGA' DON GRUB SNYE MDO BA. II. 202. 963-6. II. I. 935 SNYAGS PA RYGAL MTSAN. 537. 591 SNYE MDO. 601 SNYE MDO KUN DGA' DON GRUB. II. 341. 664 RTA THUL. 373 SNYAN DPAL DBYANGS. 305 GTUM STON BLO GROS GRAGS PA. 945-8. 20 RTA NAG BDUD RTZI. 835 RTEN NE. 344 RTA STON JO YES. 894 SNYE MA PA. 890 SNYE PHU BA. II. II. 437) TI SHRI KUN BLO. 458 SNYE STON NYI MA RDO RJE. 474 GTUM STON. 950. I. II. 131 SNYE THANG PA. I. II. 978 TOG TZE PA. I. I. II. 1050 SNYE MDO BA SMRA BA'I SENG GE. II. II. I. 388. 985 SNYAN STON KUN DGA' DAR. 882-3 TING 'DZIN BZANG PO. 978 SNYE MDO BA KUN DGA' DON GRUB. 148 RTA THANG PA. 365 RTE'U RA PA. II. 584 TA'I SI TU BYANG CHUB RGYAL BA. 141 RTA STON DBANG GRAGS. 306. II. I. 1082 TI PU. XIX TA'I SI TU. 972 TRE BO MCHOG GI BLA MA (TRE BO MCHOG BLA). II. 975. 156. 388. 437. 983 SNYUG RUM PA. II. TI PHU PA. I. I. 170 SNYI SGOM. 282. I. 364. 727 TA (CHEN PO). I. 579. 972. TI PU PA. II. 528. 601 TI SE BA DAR MA RGYAL PO. (DBON CHEN DPON PO) TE LUNG SE 'BAR. II. 843. 792 TI SHRI RAS PA. 307.

II. 642. 12 LTANG ZUNG. II. 612 STOD CHUNG 'BUM ME BYANG RA (KUN DGA'). 376. 783 STAG SDE BA BRTZON RGYAL. BLA MA JO STAN PA). 518 STAG LUNG CHOS RJE. I. I. I. II. 649 STAG LUNG PA. I. 95 STAG STON GZHON NU DAR. II. I. I. 613-5. (BKRA SHIS DPAL). II. II. 786 STAG SDE BA SENG GE RGYAL MTSAN. 135 STAG RTZE BA. 13 STA SGRA LHA SNANG. 646. 379 STAG PA LHA PO. II. 95. 392 STONG NA MO BA. 985 RTOGS LDAN NA KHRA BA. I. I. 18O STAN GCIG PA GZHON NU TZBUL KHRIMS (JO STAN THANG PA. 920 . I. 610. 621-5. 470 STAR KHA RDO RJE GRAGS. 696 RTOGS LDAN SO NAG RGYA BO. 67 STAG CHUNG. 517 STAG SDE BA. 470 STAG SHAM CAN. 878 STENG PA TOG 'BAR. 652. I. 518. II. 109 STONG BZHER BCU STON. II.993-5 STAN GCIG PA SHES RAB BZANG PO. 284 STAG RI GNANG GZIGS. I. 627. 396 STAG DEL BA. II. 1052-4 STONG NYID TING 'DZIN. 72 STAG LO ZLA SGRON.RTOGS LDAN DKON SENG. II. II. 234 STONG TSANG 'PHAGS PA RIN PO CHE. 37 STAG LUNG KUN SPANGS RIN PO CHE. I. 1007 STAG STON GZHON NU DPAL. 643 RTOGS LDAN BSAM GTAN DPAL. I. 574. I. 629. I. II. II. 727 RTOGS LDAN GRAGS LHUN PA. II. 784 STAG PA KHA CHE. I. 95 STAG SKYE. I. 522. 15 RTOGS PA. II. II. I.II. I. II. II. 837. II. II. 651 STAG LUNG THANG PA. I. II. 563 RTOGS LDAN SHAG SHANG. SEE GRA PA MNGON SHES STAG TSAB 'BAR. 728 STAG MGO PA. II. I. 1043 STABS KA CHEN PO. II. 310 RTOGS SDE. 392 STONG NYID TING 'DZIN RDO RJE. II. I. 561. 682 STAG LUNG SANGS RGYAS DBON. 654. II. I. 1049 STAG LO GZHON NU BRTZON 'GRUS. II. 617. 339 STAG TSANG RAS PA. 517 STAG CHU PA.II. 470 STAR KA BODHIR'AJA. I. 393-5 STONG NYID TING 'DZIN RDE RJE. 523 STAG SNA KHRI SUM RJE. 969 RTOGS LDAN SNGO NAL MA YE SHES RGYAL MTSAN. 996 RTOGS LDAN MI NYAG SGOM RINGS. 15 LTANG BA. 1052 STENGS PA LO TZ'A BA (TSUL KHRIMS 'BYUNG GNAS). 784. 127 STAG DKAR. I. 205 STAG LO GZHON TSUL. II. I. II. II. 779 RTOGS LDAN RDOL PO. 720 STAG TSAB. 696 RTOGS LDAN PA. 305 STABS KA BA. 570-1. I. 284 STAR KA DPAL SKYID. 563-4. 170 STAG. II.

II. 80. II. 851 THANG CHUN PA. II. I. 778 BSTAN 'DZIN DPAL. 171 THANG STON PA CHOS KYI 'OD. 208 STOD ZUR BA. 552 THAG MA RDOR GZHON. 727 STON RGYAL. I. 166. II. 302. II. II. 975 (OF MON 'GAR BA) STON PA 'KHAR RE.STOD RJE MA. II. II. I. 518. 728 STOD LUNG PA CHEN PO. II. II. STOD LUNG PA CHEN PO RIN CHEN SNYING PO. 829 BSTAN GSAL BA. I. 133 STON MA LUNG PA. 322. I. 988 STON GZHON. II. 630 THANG SKYA PA. I. II. I. SEE SBAS PA STON GZHON STON GZUNGS. I. 529 STON NAG. I. 374 THANG STON LO TZ'A BA. I. 1005 STON BSHOD PA. I. II. II. 680 STON SKYA. 285. I. II. 928 . 923 STOD LUNG PA. I. I. 572 THANG DBUS PA.I. 236-7. 396. 166. I. 132 STON PA DHARMAR/AJA. 830 BSTAN BSRUNGS. I. 166 STOBS CAN NAG PO. 81 STOD MO RDO RJE 'TSO. II. II. II. II. 236 STON PA TSUL SHE. I. 322. I. II. 100 STON SENG. I. I. 280. II. I. 319. 237 STON PA NAM MKHA'. 170 THANG LA BA. II. 920 STOD PA DHARMA. 196 STON CHUNG DBANG MO. 900 THANG STON. II. 236. 866. 286-8 STON. I. II. 127. 1059 BSTAN RIM PA. 381-2. 447 THANG STON 'BUM ME. 269. 602 THANG DKAR BA 'OD ZER 'BYUNG GNAS. 962 THANG BZANGS DPAL GYI RDO RJE. I. I. I. II. 791 THANG 'DUL. II. 79. II. 688 STON SKYABS. 419 THANG PO CHE BA. 726 STOD PA KHRI BZANGS. 529. 131 STON PA DBANG PHYUG RGYAL PA. 741 STON GYUNG. I. I. I. I. II. 397. 285 THANG PA PA. 477. I. 15 THANG SAG STON TSUL. 238 STON GRUB PA. I. 413 STON DAAR. 579-80. 678. II. 325. I. 633. 201 THA GA PA DGA' BA'I RDO RJE. II. II. 530. 629 THANG KHAB. I. 637 STON CHAR. II. 157 STOD LUNG RGYA DMAR PA. 374 STON 'TSER. 262 STON PA SANGS RGYAS DPAL. 166 STON SH'AK. 129. 847 STOBS PO CHE. II. 947 STON PA BLA SKYABS. 581 STON PA. 604 STON MA BDUD RTZI 'BUM. 707 STON PA YANG RAB. 16 BSTAN PA'I RGYAL MTSAN. I. II. II. II. 986 (RGYAL BA) STON YES. THANG PA PA 'PHAGS PA SKYABS.

II. 67. II. 800 THAR PA GLING PA. II. 636 THOD DKAR NAM MKHA' SDE. 190 MTHA' BZHI PA SO THANG PA. II. 481. II. II. 597 THOD SMYON BSAM GRUB. 16 THUR BA PA. II. I. I. 104. 634 THUGS RJE RGYAL MTSAN. 553 THUGS RJE SKYABS. 548 THEL PA KUN RGYAL BA. 1009 MTHA' BZHI GRAGS PA RIN CHEN. 706 THO THO RI GNYAN BTZAN. II. 757 THAR PA LAM STON (YE SHES SNYING PO). 218-9. 869. 382 THUB PA BSOD NYOMS PA. II. II. 412-3 THOGS MED PA. 152 THUB PA SHES RAB. I. 310 THAMS CAD MKHYEN PA'I DPAL. 1087 THOD PA BSAM GRUB. 105 THOG KHA PA (RGYAL SRAS). 986. II. 633. I. 609 THOGS MED. II. 79 MTHA' BZHI BYA BRAL. 37 THEG CHEN PA. 517 MTHA' BZHI. I. 188 THOD PA 'BA' RE. II. I. 39. 324. II. II. 579 THOG KHA PA RIN CHEN SENG GE.THANG SAG PA. 40 MTHA' MA TSUL KHRIMS 'OD. 400 THAR PA LO TZ'A BA. 180 THUB PA. 285 THAR LO NYI MA RGYAL MTSAN. I. II. 983 THOD PA GYU'I SMIN MA CAN. II. 344. 784 THE SHO LEGS. II. I. II. II. 15 MTHA'. SEE MID LA THOS PA'I SDE. II. II. I. 344 THANG SAG GZHON NU RGYAL MTSAN. II. I. 110 THOD PA. I. I. 431. 512 THAR PA RGYUN. 376 THOS PA DGA'. I. II. I. 360. 704 THEL PA. I. 159 THO GAR GNAM SDE. 397 THUR LA BA TSUL KHRIMS SKYABS. 355. I. 706 THON MI SAMBHOTA. II. 375 THUGS RJE DPAL PA. 604 THUB MED. II. II. I. 771-2. 1006 . I. 988 THON STON GRUB PA. I. II. I. I. 793. 427-9. II. 362. I. I. 629 THUB PA RGYAL MTSAN. II. 651 THANG SAG PA BSOD NAMS RGYAL MTSAN. II. II. 197 THAR PA BA. 82 MTHA' 'DUL. (KUN SPANGS) THUNG KHA 'BAR. I. 800 THO GAR NAM MKHA'. I. 995 THAR PA'I PHAG SGOM. 376 MTHA' STON. I. 1072 THUGS RJE BRTZON 'GRUS. 792-3 (SEE THAR PA LO TZ'A BA) THUGS KYI RDO RJE. 1089 THUB PA RDO RJE. 942. 706 THUR SHE. 993 THAR PA 'BYUNG GNAS SBAS PA. I. II. 345 THO STON. 756. I. ('PHAGS PA) THOG MED GRAGS. II. I. II. 376 MTHA' BZHI BRTZON 'GRU PA 'BAR. 1056 THA'I SKYAM CHEN PO. I. 344. 1024 THUGS RJE CHEN PO. II.

724 DAGS PO LHA RJE. XIX. 462. 39 D'A CHEN PO. 558 DAGS PO 'DUL 'DZIN. II. 284. II. I. 733. 887. 877-9. I. 1029. 108 DAR STON. I. 548-9. 35. 462. I. 947 DAM PA SGOM SMON (SHA MI). II. I. I. 552 DAR RGYAL BA. I. 888 DAR MA MGON PO. I. II. 130. 888-9 DAM PA CUG. II. II. I. II. 550. 243. II. 996-8. 176. 608 DAGS PO SNYI SGOM. II. 338. 953. II. II. 849 DAM PA 'GAR. 387 DAM PA SANGS RGYAS. 1005 DAM PA YO CHUNG BA. 528. 333-4 DAM CHOS GLING PA. 962 DAM PA RGYA GAR. I. 98 DAR MA GRAGS. II. 232-33 MTHA' YAS RNAM PAR RGYAL BA. 71. 222-5. 948. 273 DAR RDOR. 1045-6 DAR BLO. 129 DAM PA RIN PO CHE. 883 MTHONG BA DON LDAN PA (CHOS RJE). 132 DAGS PO SGOM CHUNG. 948 DAR RJE DPAL GYI GRAGS PA. 40 'THON MI SAMBHOTA. 902-926. 379. 435. II. 483 DAGS PO SGOM TSUL. 261. 757 MTHING GANG PA (SER TSUL). 706. 38. 229. I. II. 601 ('GAR) DAM PA DPAL LDAN BLA MA. I. 362. II. 96. I. VII. II. II. 934. 688 DAR MA 'U DUM BTZAN. DANG BUG PA SMRA BA'I SENG GE. I. II. 468 DAM PA (SANGS RGYAS).MTHA' BZHI BYA BRAL PA. I. 1025 DAM PA SE BRAG PA. II. 93. I. 829 DANG RA BA JO BO BGRES PO. 548 DANG SPRO MKHAN CHEN PO. 135-6 DAM TSIG RDO RJE. 1088 DAGS PO DBANG RGYAL. 729 DAGS CHUNG PA. 128 DAM PA DMAR PO. II. 328 DAGS PO GTZANG 'DUL. 1042 DAR SGOM ZHIG PO. II. 522 DAGS PO RGYA RAS. II. II. I. II. 273. II. I. 991-2 DAM PA SBOR MANG. 1040 DAGS LHA SGAM PO. 872 DAM PA SMON LAM. II. 187 DAGS PO. 518 DAR MA. 585-6 DAM PA PHYAR CHUNG. 619 DANG BUG PA. 273 DAGS PO RIN CHE (DAGS PO RIN PO CHE). 71. II. 198 . 451 MTHA' BZHI GZA' CHOS SGRON. 466. 220. 228. 881. 694. I. 518 DAGS PO PA. 488. I. 781. I. 47. 946. I. 816 DAM PA SKOR. II. 666 DAR PAN. II. I. 938. 936. 1030 DAM PA RMA (CHOS KYI 'SES RAB). 896-9. II. I. 916 DAM PA CHOS SDINGS PA. II. 498-9. 963. 535. II. 976-7. I. 132-4. 1018 'THON MI. 63 DAR MA BKRA SHIS. 53. II. 1016. II. 81. II. 294. II. 380. 182. 232 MTHA' BZHI LO TZ'A BA. 72-3. 867-8. 1010. 512. 706 DAM PA DBUS PA. I. 888 DAM PA 'DZI SGOM. II. II. 871-3. 538. II. II. GLANG DAR MA DBU DUM BTZAN. 314 DAR 'BYUNG. II. 982-4. I.

273 DAR RE. II. I. 991 DO PA DAR SHA. 632 DO PA DAR MA SHES RAB. 473. 219. 643. 517-8. I. 441 DAR RIN. 381. I. 128 DAR MA BRTZON 'GRUS. I. 548. 481 DAR MA BSOD NAMS. (LDUM CHUNG BA). SEE RGYA A DUR DAR YES DAR MA RIN CHEN. 338 DUM BU RI PA (ZLA BA RGYAL MTSAN. I. 82. 335 DAR YON TAN GRAGS PA. 1055 DAR BZANG. II. I. II. RIN CHEN BZANG PO). 992 DON GRUB KUN DGA'. 758. 599. I. 586 DON GRUB. II. II. 583. II. I. 796 DUS 'KHOR BA YE SHES RIN CHEN. 14 DUG CAN PA'I LHA. II. 36 DING HU DBEN DPON. 489 DAR MA LCAM. 1072 DAR MA YE SHES. 720. 473 (DGE 'PHEL. I. II. 518 DAR MA BRTAN. 439. 989. 344. 484-5. 314 DUR KHROD PA (VIRU/ PA). II. 506-14. 717. 540. 697 DUG CAN. II. II. CHOS KYI GRAGS PA). 522-3-4. I. II. II. 305. 728 DWAGS PO BKRA SHIS RNAM PAR RGYAL BA. 720 DUNG MTSO RAS PA (SHES RAB RGYAL MTSAN. I. 513.DAR MA SGANG PA. 82. 499 DON GRUB DPAL PA. I. II. 314. 970 DAR MA SH'AKYA. 758 DUS ZHABS PA CHUNG NGU. I. II. 341. 988 DUS KYI 'KHOR LO BA. 320. 374 DAR MA SHES RAB. 236. 1072 . II. 652 DO BRAG PA DPON MO RIN MTSO. 292. 807 DING KHRI BTZAN PO. 761-2 DUS 'KHOR BA BKRA SHIS RIN CHEN. II. 520. 333. II. II. 760. I. II. I. 719. 811 DON GRUB DPAL 'BYOR. 36 DO KHRO YON TSUL. 763 DUS 'KHOR BA. 542. 411-12. II. 500 DU PA BA. 233. 1026 DUR KHROD 'OG PA RTOGS LDAN DOL PA. 341. 376 DO PA. I. I. II. 755-6 DUS ZHABS PA. II. 677 DUN BEN SHA BA.. II. I. I. II. I. 238 DUG GE MA. 541. 592. 310. 109. 15 DUNG MTSO BA. 310. 957. CHOS DPAL BZANG PO). 481-2. II. 1018 DE'U SHANG RDOR. 182 DAR SENG. II. II. 1072 DAR MA 'BUM. 332. II. I. II. I. 789 DUS ZHABS PA CHUNG BA. I. 166 DAR MA DPAL PA. I. 766 DUS ZHABS PA CHE BA. II. II. II. 543-4. I. 722 DUNG LUNG PA. II. 551. II. 696 DAR 'OD. I. I.I. 785 DUS ZHABS CHEN PO. II. 755. II. I. I. 963-4 DE BZHIN GSHEGS PA (CHOS RJE. 541. II. 348 DAR MA TSUL KHRIMS. 166. 462. 530. 320 DAR BRTZON. 322 DO SHO LEGS. 541 DAR MA BZANG PO PA. 789 DUS GSUM MKHYEN PA. II. 781. 788 DON GRUB DPAL. ZLA RGYAL).

720 DOM A TZA RA DPAL ME TOG SGRO. II. II. I. 1084 DRUNG CHEN (CHOS RJE). 389. II. 1023 DON ZHAGS PA SANGS RGYAS RIN CHEN. II. 875 DOL PA DMAR ZHUR PA. II. 384-5. II. II. 955 DOL PA. 1042. I. I. I. 1064-5 DON YOD RGYAL MTSAN. I. II. II. II. 996 DRUNG BYANG CHUB RDO RJE. 180 GDAGS KHRI BTZAN PO. II. 535. 633-4 . 690. 100. 610 DRUNG BSOD NAMS RGYAL MTSAN. 171 DRIL BU PA. I. II. 97-8. I. II. 585 DRUNG BSHES GNYEN PA. I. 610 DRUNG CHEN KUN DGA' RDO RJE. 1052 BDAG CHEN 'JAM DBYANGS PA. 1073 DON STENGS PA. 696 DROD 'BYOR. II. 833 DRUNG KUN DGA' LEGS PA'I 'BYUNG GNAS. 509 DOM TSANG RAS PA. II. II. II. 270. 850 DOL. 965 DRIN CHEN MKHAS PA CHEN PO. II. 408 DRAN STON SHER SENG. 365. 509 DON GRUB RIN CHEN. 167 DO'I GZE BA BLO LDAN. 90 DRI MA MED PA'I GZI BRJID. I. 627 DON TSUL. 214. 344 DON ZHAGS PA. 636 DON YOD RDO RJE. II. 985 DROD CHUNG PA. I. II. II. 1089 DRUNG RIN RDOR BA. II. II. II. II. II. 517 DOM THOD CAN. 555. II. I. 563 MDA' MO BU SKYID. 99. 318. I. 862 DRANG PO LUNG PA. II.II. SEE CHOS SKYABS DON MO RI PA. SEE ROG SHES RAB RGYA MTSO DOL PA Z*ANG THAL. 869 DRIN CAN PA. 1020. 489. (RDO RJE GDAN PA) DON YOD PA. 186 DOL PO SGOM CHEN. 768 DOL PA NYI SHAR. 384 DOR SHE. 584 DRE NA JO SRAS. I. II. 397 DOL PA DBANG RGYAL. 314 DRAN STON MTHA' BREL. 412 DRUNG BSOD NAMS BZANG PO. 1024 DON ZHAGS PA SHES RAB BRTZON 'GRUS. 989. I. 1080. I. I. II.DON GRUB 'OD ZER (GU SHRI). II. II. II. I. 403 DOL PA 'GAR STON DBANG PHYUG GRUB. 990 DOL PA RAB TU DGA' BA'I RDO RJE. II. I.545 DRI MED MA. 36 GDUM (CHOS RJE). II. VII DRUNG CHEN THAMS CAD MKHYEN PA DGE BA'I BLO GROS. I. 755-6 DOL PO YE SHES. II. 727 DRI 'DUL. II. II. II. 411 DRUNG CHOS RJE PA. 35 DRI MED PA. 1023 DON ZHAGS PA CHEN PO. 82. VII DRUNG CHEN PA. 728 DOM PA BYA BRAL PA. 273 DOL PA GAG STON. 591 BDAG NYID CHEN PO. 1083 DRUNG BLO GROS PA. 353 DOL PO PA. II. 270. I. II. II. II. 635 DOM MGO PA. II. I.

12 BDUD RTZI ZAS. II. 955 'DAM PA ZHIG PO. 920-1 RDO RJE SKYABS. I. 587. 14 BDE BA'I 'BYUNG GNAS. II. II. I. 869 BDE BZANG PA (RAB 'BYAMS PA). SEE 'DU SRONG MANG PO RJE 'DE CHUNG SANGS RGYAS. II. 851 MDA' GZHU 'DZIN PA. II. II. I. SEE DAGS PO 'DUL BA LHA. II. II. II. 1041 BDAG PO RGYA GAR BA.BDAG PA. 527. I. I. BDAG PO SH'AKYA RIN CHEN PA. II. I. 'DAM ZHIG. 372 BDE BA DPAL. 269 MDO'I KHYUNG PO HU/M SNYING. 1082 BDAG PO SH'AK RIN PA. I. II. II. 687 BDE MCHOG RDO RJE. 696 'DAR 'DUL 'DZIN. 81 'DAR 'DZIN. II. (UP'ADHY'AYA). 197. 757-8. 853 MDAR SKYOGS ME. 1073 BDE BYED. I. I. II. II. II. 693 BDE BA SKYONG. 466 'DAG 'BYAR PA. 376 MDO SDE RGYAN. I. II. II. II. 446 . I. II. 960-1 MDA' GZHU CAN. 128 BDUD RTZI MA. II. 687 'DU SRONG MANG PO RJE. 435 BDE BA CHEN PO. II. 698 MDO BA KARMA PA. 1072 'DUL 'DZIN. 14 'DAR RAS. 133 BDUD RTZI DPAL. 316. I. 747 MDO BA PA. 267. 271. I. 471 MDO STON SENG GE RGYAL MTSAN. BDE GSHEGS CHEN PO SHES RAB 'OD. 274. 79 'DAR TSUL KHRIMS RGYAL PO. II. 278 'DRE MO KHYE 'DREN DPAL. II. I. 890 MDO SDE DPAL. 596. II. 801 RDUL STON. 307 'DUL BA 'BYUNG GNAS BLO GROS. 742 MDO BA RAS PA. 81 'DUL 'DZIN DPAL LDAN BZANG PO. (BRAM ZE MO). ('AC'ARYA) 'DUL 'DZIN GRUB PA DPAL. II. II. 1004 RDUL BZANG. I. II. I. 420 'DUL GRA PA. 760 'DUL BA 'DZIN PA. I. 12 BDE CHEN SENG GE. 385 BDE MCHOG SANGS RGYAS. I. 552. 50 'DUL DKAR GZHON NU TSUL KHRIMS. II. 466-7. I. I. 607. 285 'DUS SRONG MANG PO RJE. I. 518 MDO LUNG PA. 412FF MDO SDE DKAR PO. 676 'DREN PA'I ZHABS. 37. 133 BDUD RTZI 'BUM. II. II. I. II. II. 466 MDO SDE GRAGS. I. 589 BDUD RTZI DAR. II. 482 'DRI SGANG PA. II. RDO RJE RIN CHEN. 283 'DUL 'DZIN SAL GUR STON PA. 'DUL BA'I 'BYUNG GNAS BLO GROS. I. I. II. II. 665. I. 13. 346 'DUL TSAD PA BYANG CHUB BZANG PO. 13. I. II. I. 164 MDO SDE. XIX. 165 MDOS KHAR BA. 958-9. 15 RDO RJE. 830 BDE GSHEGS CHEN PO.

727 LDE SRONG BTZAN. I. 324 RDO RJE BZHAD PA. 563 LDUM RA BA. 1024 RDO RJE CHOS. 883 . II. II. 37 LDE SPRIN BTZAN. 150. II. I. I. 422-3. I. 88. I. XIX LDE'U. II. I. 608 RDO RJE 'DZIN PA GZHON NU RGYAL MTSAN. I. 192 LDAN MA DKON MCHOG SENG GE. 1071 RDO RJE BLA MA. 361. 584 RDOR SE BA. 448 RDO RJE GOS DKAR MA. I. II. 300. 321 RDOR RIN PA. 166 RDO RJE GDAN PA. 610 RDO RJE RGYAL MTSAN. 610 LDANG MA LHUN RGYAL. 410 RDO RJE RIN PO CHE. 529. II. II. 210 RDO RJE TSUL KHRIMS. II. 320. I.RDO RJE SKYID. 37 LDE RUS PA. I. 210 RDO RJE RIN CHEN DBANG GI RGYAL PO. 795. I. I. 1026-8. I. II. 333 LDAN MA GRAGS RIN. II. I. I. 611 LDI RI CHOS GRAGS. I. II. 182 RDO RJE KHRO BO. 167. 972 LDE RGYAL PO. I. 580. 87. 292 RDO RJE GTZUG TOR. 581 RDOR BLO BA. II. I. 609. II. 37 LDE RNOL PO. 413. I. I. I. 1020-2. II. 1048. II. 759. II. 103 RDO RJE GZI BRJID. 34. I. II. 37 LDE RNOL NAM. I. 333 RDO RJE RIN CHEN. I. II. 310 RDO RJE GZHON NU. 718 RDOR MO. 918 RDO RJE RGYAL PO. 434 RDOR 'DZIN SANGS RGYAS RGYAL MTSAN. 1090 RDO RJE RIN CHEN DBANG GI RGYAL MTSAN. 554. II. 436. 282 RDO PA (GNAS PO). 373 RDO STON. 405. I. II. 371 RDO RJE BDE MA. I. I. 992 RDO RJE BDE BA CHEN PO. 1087 RDO RJE SENG GE (RDO SENG). II. 731. II. 836 RDO RJE DPAL. II. 711 RDO RJE SRA BRTAN. 722. 570 RDOR THEG PA. 792-3. 306. I. 373. SEE SANGS RGYAS RAS CHEN RGYAL BA LHA NANG PA RDO RJE 'OD ZER. I. 37 LDE GTZUGS MGON. 156. 1071-2 RDO RJE DPAL RTZEGS. II. I. 837 LDUM (CHOS RJE). 361 RDO RJE SNYING PO. 481 RDO RJE DPAL BZANG PO. 37 LDE 'PHRUL NAM GZUNG BTZAN. I. 1055 RDO RJE BDE BA. 93. 325 RDO STON SHES RAB GRAGS. 948 RDO RJE RGYAN. II. I. 729. 355. II. 176 RDO RJE BRTAN. 1084 RDO RJE LEGS PA. 1087 RDO RJE MI BSKYOD (GTZANG PA RIN PO CHE). II. I. 128. II. II. 789 RDO RJE SEMS DPA'. 373 RDO RJE 'BUM. 756. 329 LDAN MA BLA MA SHER 'BAL. 150 RDO RJE DBANG PHYUG. II. II. 1090 RDO RJE GRAGS. 726. II. I. 831.

II. 196 LDOG. 865 NAG PO (A LAN KHO). I. 1014-5 LDONG NGAR BA. 432. II. I. II. 380. 705. 857 NAG TSO LO TZ'A BA. I. I. I. II. 627 NAGS LUNG PA. 803. 261. 338. II. II.II. 478. 88. I. I. 537. 893. 732 DHARMA SENG GE. 209. 754-5. I. II. I. I.II. 749 NAM MKHA' RGYAN. 888. 754. II. 372. 98-9 NAM MKHA' BZANG PO (LHA RI KHA PA CHOS RJE). 622 NANG STON MGON PO. 252. 258. 659 NAM MKHA' DBANG PHYUG. (NGOM). 843-4. 142 NANG PA. I. I. 813. II. I. 380. 602 NAG PO PA. II. 199. 838. 860. II. 4632. 635-41. 404 NAG SHOD DPE STON. II. II. 672. 635 NAM MKHA' SNYING PO (SKYES MCHOG).K 710. II. II. 243. II. 687 . 245. 361 NA MO BA. 670. 639. 247. 512 NAM MKHA' RGYAL MTSAN DPAL BZANG PO. 728-9. 994. 245FF. 975 SDE SRID SANGS RGYAS RGYA MTSO. 842 NAM MKHA' BRTAN PA. II. 795. II. 142 SDE SNOD PA. 641. 324. I. 760. 57 NAG TSANG PA. II. 262. 788 NAM MKHA 'OD. 261. I. 438. 1073. 797. YON TAN RGYA. 16 NAM MKHA' RDO RJE. I. 360. 779. 755 NAM MKHA' 'OD ZER (BKA' BZHI PA). 803. I. 526. 271. 730. 517 MDA' BYANG CHUB SEMS DPA'. II. 735. II. 98 NA BA KU/ TI PA. 385. 1010 LDOG GONG KHA PA.847 NAG PO DAM TSIG RDO RJE. 416. 522. 540. 81 LDOG LONG PA SH'AKYA BYANG CHUB. 311. 380-5. 354 LDOG PA YE GRAGS. 328. I. 321. 652. 292 NA BZA' 'PHRENG GSOL. 450. I. II. 832. 364-5. 390-2 LDONG STON. 520. II. 260. 652 NAM MKHA' DPAL BZANG. 597 NAM MKHA' RGYAL MTSAN. II. I. I. I. 180. 529. II. 242. I. 384. I. 727 NAM MKHA' BYANG CHUB (GTZANG PA). 375. 206. I. II. 930 NAG TSO TSUL KHRIMS RGYAL BA. I. 358. II. 518 NAGS STON MTHA' DAG. II. 395. 564. II. MTSO). 420. 372 NAG PO SHER DAD. 694-5. 1018 NAGS MGO BA. 217 NAM MKHA BDAG PO-NAM MKHA'I BDAG PO. 98 NAM MKHA' DPAL BRTZEGS RGYAL PO. 764. 780. 400-1. I. XVI SDO TSA CHOS SKU. 442 NAM MKHA' GRAGS PA. 1010 N'ARO PAN CHEN. 408 DHARMA BLO GROS. I. 869-NAG PO'I ZHABS NAG PO ZHABS CHUNG BA. I. I. I. 5. 430. 297 NAM MKHA' DPAL. 603 NAG TSO. II. 787 NAM MKHA' DPAL LO TZ'A. I. 843 NAG PO ZHABS.757 NAG PO. NAM MKHA' RIN CHEN. 517. 269 NAGS PA. I. 942.II. 167. 212 N'A RO PA. 243. 413 NAM MKHA' GZHON NU. 758. 272 NAGS KYI RIN CHEN. 891.LDE'U SGANG PA. II. 852. 213. II. 536. 374 NAG PO SPYOD PA BA. 741. 374. 31. II. 360. II. 797. 1073 NAM MKHA' DPAL BZANG PO (KUN DGA' BO. 472-3.

468 RNAL 'BYOR. I. II. 792 RNAL 'BYOR SKYABS SE. 986 RNAL 'BYOR RGYAL TSAD. II. II. II. 376 NE RINGS PA (BDE LEGS RGYAL MTSAN). 991 NI GU MA. I. 831 RNAM RGYAL ZHABS. I. I. 61 NEL PA PAN CHEN. 64 NAM 'GAG PA. 721 NAM MKHA' LHUN BZANGS. II. 345 NAM OA 'PHAN NE. II. 262. 13 GNUR NYI MA. 752 NI RU/ PA. 688 NEL PA PANDITA GRAGS PA SMON LAM TSUL KHRIMS. I. I. 788. 121 NI GU. 747-8. II. 91. II. I. II. II. I. 1044 NE TZO. 37 GNAM 'PHAR BA. II. 1073 NAM MKHA'I RDO RJE. II. 728. 754. II. 462 NAM LEGS PA. 292 RNAM SHES SKYID. I. II. 727 . 638 GNAS NANG PA. 105 GNAM LO TZ'A. II. I. 705 GNEL COR SHES RAB GRAGS. 13. 123 RNAL 'BYOR CHEN PO (RNAL 'BYOR PA CHEN PO. 323. VIII. 955 RNAL RIN CHEN GLING PA. II. 322. 1002-3 RNAL 'BYOR BYANG SENG. I. I. 37. II. I. 838 MNO SGOM CHEN PO. I. 321. I. 16 RNAM PAR BA. (CHOS RGYAL) NOR BU SNYING PO. I. 442 GNAM MTSO BA MI BSKYOD RDO RJE. II.NAM MKHA' YE SHES. I. II. 843 NAM DGA' LDAN BYANG CHUB. II. 264. 750. 803 RNAM PAR RGYAL BA'I GZHU. 635 NAL RBA SNYING PO. RNAL 'BYOR A MES). I. II. 21 GNAS 'JUG. 5 RNAM RGYAL GRAGS PA. 918 NAM MKHA' BSOD NAMS PA. 891-2 RNAL 'BYOR PA. 911 GNAS BRTAN RIN CHEN 'OD. 641. II. 730-1. II. 985 RNA BA. I. 284. II. 939. I. II. I. XVI. II. 346 GNAM LDE 'OD SRUNGS. II. 16 GNAS BRTAN. 322 RNAL 'BYOR CHOS GYUNG. 329 RNAM 'PHAR BA (NGANG TSANG PA). II. 233. II. II. I. 686. 580 NAM NANG ZLA BA'I RDO RJE. 853-4 NE MIG PA. 490 GNAM MTSO BA CHEN PO. II. 16 RNA BA CAN. II. I. I. 803 RNAL 'BYOR SENG GE. 564 RNEL GYAM PA. II. II. 63 NOR BU BKRA SHIS MI 'GYUR DBANG PO'I SDE. 79 RNAL 'BYOR DBANG PO'I THIG LE. 764. 973 NAM MKHA' LEGS PA'I BLO GROS RGYAL MTSAN DPAL BZANG PO. 213 NAM MKHA' GSAL. 1090. II. 837 GNAS BCAS. 380. 751 NON 'JAM DPAL. 672. 847 NOR BZANGS DPAL. 1044 RNAL 'BYOR GRAGS. 519-20 GNOS SEL. II. II. 517 GNAM RI SRONG BTZAN. 278 GNAS BRTAN 'BYUNG GRAGS. 286. II.

322. 1010.SNA NAM. I. I. 584. 299. I. II. 156 SNA NAM ZHAL YON PO. 680 PA SHI RDOR RIN. 284. I. 270 SNANG KHA'U BA. 328. 396. II. II. 355 SNUR DHARMA GRAGS. II. 445 SNUBS MCHOD GNAS. 591 PA SHI GNAS BRTAN. 426 SNE PHO. 923 PA RA GA TA. II. 166 SNA NAM RDO RJE DBANG PHYUG. 372 SNANG SGOM. 1009 PA TSAB SGOM NAG. 563. 708 SNUR YE SHES RGYAL MTSAN. II. 355 SNUR NYI MA. II. 73. I. 81 SNAR STON ZHIG PO. I. 82 SNUBS SGOM. 149 PANG KA DAR CHUNG. I. 120 SNUBS RDO RJE BTZAN GRAGS. I. 355 SNE MDO. 269 SNAM JO DPAL. 153 SNUBS SHANGS PO CHEK. I. 365-6. I. I. II. I. I. 74-5. I. 396 SNAR STON SENG GE 'OD. 156. 297 SNUBS NAM MKHA' SNYING PO. 165 . 236. 376 SNUR NYI MA 'OD ZER. I. 81 SNAR RGYA RIN TSUL. 350. LO TZ'A BA. 159 SNA PHU BA (GLING RAS PA). II. 292 SNUR CHOS 'PHAGS. 305. 77 SNE PHO GRAGS PA RGYAL MTSAN. I. 272. I. 344. 587 SNANG DRE'U LHAS PA. NYI MA GRAGS). 180. 928 PA TSAB SGOM PA. II. 314 SNUBS CHEN SANGS RGYAS YE SHES. I. 935. 1023 SNUBS MO NAM MKHA' GSAL. I. 297. I. I. 448 SNUBS STON BAG MA. II. II. 180. 297. 1009. 923-4. II. II. 182 SNUBS A LA LA. II. I. 159 SNA NAM TSUL KHRIMS SHES RAB. II. 177. 722-3 SNAR RGYA TSUL KHRIMS YON TAN. I. I. I. 306 SNUBS STON. I. I. I. 408. II. 342 SNUR PA. II. 157 SNUBS. I. 862. I. II. 104. 262 SNA NAM JO SRAS. 923 PA TSAB STON 'BUM GRAGS. 271. 159 SNUBS SANGS RGYAS YE SHES. 978. I. I. 108 PA TSAB (SPA TSAB). I. II. 104 SNUBS DPA' BRTAN. 167 SNUBS PHAG MO LUNG PA. 1085 PA SHI RDZI DKAR BA. 1085 PA SHI SH'AK 'OD. 931. 985 SNUBS SANGS RGYAS. 667 SNA TSA RONG PA SHER GZHON. 471 PA SHI. 341. I. I. 104. II. 311-3. 77 SNA NAM TSUL KHRIMS BYANG CHUB. 441. 78 SNE'U GDONG PA. 331. I. I. I. 548 SNE'U ZUR PA. 407. 305 SNA'U PA. 292. 926-9. 230. 94. I. 652 PA SHI DON GRUB SENG GE. 951. 1085 PA GOR BLON CHEN 'PHAGS PA. II. 784 SNANG. 266-7. 88 SNA NAM RDO RJE BDUD 'JOMS.

II. 864-5 PI TO PA. II. I. 787. 346 PAR TAB (<PRAT'APA) RMAL. 241 DPAL GRUB PA. 60. I. 756-7. 376 PE TA. SEE SPU HRANGS PU HRANGS LO TZ'A BA. II. II. 659 (GLING) PAD MA BLTAMS MCHOG RGYAL PO (RTA MCHOG RGYAL PO). 100 DPAL GYI 'BYOR PA. II. 601. 1042 DPAL 'KHOR BTZAN. I. 452 DPA' BO RDO RJE. XIII. 362-3. 262 PINDO PA BSOD SNYOMS PA. 361 PU TO BA. 991 DPAL MKHA' SPYOD DBANG PO. II. 182 DPAL CHEN GUR BA. 706 PUR CANDRA. II. DPANG LO TZ'A BA BLO GROS BRTAN PA. I. 805 PAD MA DKAR PO. I. I. I. 358. II. II. I. II. I. I. 66 PAR PU BA. 454 PO TO BA RIN CHEN GSAL. 220. 409 DPAL CHEN RGWA LO (DPAL CHEN PA). II. II. 843 PAD MA'I MYU GU. 1089 PAD MA DBANG RGYAL. 6 PAD MO ZHABS. 1007 PAD MA BZANG PO. II. II. 829 POM PO PA. 435 PO TO BA. 109 PAD MA 'BAR. II. 46. II. 141-2. 306 . 792. 952 DPAL CHEN GO BO. 87 DPAL GYI BZANG PO. 221. 923-4 PO DONG BA. 837-8 DPA' BAS BYIN. 53 DPAL GYI NANG TSUL MA. 73 DPAL NGAG GI DBANG PO. II. 312-3. 803 PAD MA CAN. 1025 DPAL SGAM PO PA. I. II. I. 37 DPAL GYI RDO RJE. 1044 DPAL GYI 'OD ZER. II. 270-1. II. II. 412 PAD MA BZANG PO BA (DKA BCU PA). 156 PAD MA 'BYUNG GNAS. 234-5. II. 844 DPAL RGYAL BA GRUB PA. 71. I. I. II. 302 DPAL BKRA SHIS DAR RGYAS LEGS PA'I RGYAL PO. II. I. 291 PRA SPANG. II. 831. II. 837 DPAL SKYER SHING RAS PA. II. 412. I. 405. 287. 655 DPANG.PAD MA. II. 282. II. 687 DPAL MKHA' SPYOD PA. II. I. 73. II. 594 DPAL LCAM CHOS 'BAR. II. I. 205 DPAL GYI MGON. I. I. 847 PAD MA RDO RJE. II. II. I. 241 PAD MA'I PHRENG BA. 545. 1003 PU HRANGS PA. 389. I. 785-6. 268. 552 DPAL. 266-7. I. I. 236. 1041 PAD MA'I RTZA LAG. 345. I. 552. 263. II. II. I. 1001. 603 DPAL CHEN RDOR GZHON. 838 DPANG BLO GROS BRTAN PA. 88. 534. 38 PAR GNAS BRTAN GRAGS PA. II. 872. 565. 895 PAR PU BA BLO GROS SENG GE. 830. 824. I. I. I. 37. 1072 DPAL MGON RDO RJE. DPANG LO TZ'ABA. 869 PAN CHEN ME WANG GA. 474. 634. 226. II. II.838. 226. 1089 DPAL RGYA MKHAR BA (DGYER). 362. I. II. 781 PAD MA'I SNYING PO. I. 461 DPAL CHEN CHOS YES.

I. II. 396. 501 DPAL LDAN RDO RJE RGYAL MTSAN. SPA RI BA. II.217 DPAL 'BYOR. II. I. I. II. 582-4 DPON SANG SE. 1007. 941 DPON RIN CHEN SKYABS. 177 DPAL 'BUM. 795. 659. I. 659 DPAL 'BAL. II. I. II. II. 395-6. 975 DPON CHOS RGYAL. I. II. I. 132. 791 DPYAL. 379. 797 SPA. II. II. I. 1052 DPAL LDE. 1018. 394-7. 386. II. 1090 DPAL MCHOG DAD PA'I RDO RJE. 374. I. 395 DPYAL LA ZAR STON. 788 DPAL 'DREN. I. 800 DPAL BZANG PO. 581 DPON SGOM. 474. 330. II. 1073 DPAL LEGS. 993 DPYAL LO. 678 . 1090 DPAL LDAN GROS. II. II. 706. I. 1072 DPAL 'DZIN. 168. I. 572 DPON ZLOS. 632 DPAL BZANGS PA. 806 DPAL LDAN YE SHES. II. 517. I. II. 808 DPAL 'BYOR DON GRUB PA. I. 198 DPYAL. 346 DPAL LDAN 'DZOM PA. 323 SPA BA GLAN STON. 81. 652 DPAL TSUL PA (DPAL 'BYOR TSUL KHRIMS). (GU SHRI) DPAL 'BYOR SHES RAB. 385. 81 DPAL LDAN RNGOR GZHON. 1046 DPAL 'DZIN DGA' BA. I. 87 DPAL SBAS. 722. II. 376. 822. 813 DPAL CHOS KYI RGYAL MTSAN. 446. 34. 226 DPAL MAR ME MDZAD YE SHES. 939 DPAL AMOGHA. II. II. II. 793. 277 DPAL RDO RJE BDE MA. I. II. II. I. 389 DPAL 'JIGS MED GRAGS PA. I. II. 790 DPAL LDAN SENG GE. 95 DPAL SHRI RI PHUG PA. 652 DPAL BRTZEGS BZANG PO. 800 DPON MGON PO RGYAL. 551. II. 412. I. I. II. 344 DPAL BRTZEGS RGYA MTSO. 797 DPYAL 'BYUNG GNAS RGYAL MTSAN. 785. 519. II. I. 262 DPON NAG RDO RJE. 155-6 DPAL LDAN PA. I. II. 205 DPAL DBYANGS. 670 SPA RGYA MTSO. I. II. II. II. II. II. II. 1009 DPYAL LO TZ'A BA.DPAL CHEN PA. II. 38. 749 DPAL YON PA. 812 DPAL 'BYOR RGYA MTSO BA. 241 DPAL MO. I. 607 DPAL LHA RI BA. 211 DPAL CHOS KYI GRAGS PA. 81 DPAL LDAN MCHOG. I. 396 DPYAL KUN DGA' RDO RJE (KUN RDOR). KUN DGA' GRAGS. 102. 321. 128 DPON BYANG 'OD. I. 1044 DPAL BRTZEGS (KA BA). I. II. II. I. II. 1055 DPYAL CHOS BZANGS. 396 DPYAL A MO GHA. II. 734 DPAL CHEN 'OD PO. 829 DPE MED 'TSO. 727. 107. 331. II. I. II. 764.

354 SPANG GYANG BLA MA. 468 SPYAN SNGA CHOS BZHI PA. 964 SPYAN SNGA KUN RDOR BA. 609. 299. II. I. I. 803 SPYAN SNGA CHOS KYI RGYAL PO. 963 SPYAN SNGA KUN DGA' RGYAL MTSAN. 566-7. 690. 316 SPYAN SNGA KUN BZANG PA. 517 SPYAN SNGA RDOR RGYAL BA. 316 SPYAN SNGA GANGS DKAR BA. II. 958. II. (RJE). 587 SPYAN SNGA BLO GROS RGYAL MTSAN. II. 717 SPYAN SNGA GRAGS BYANG BA. II. 696 SPANG KHA DAR CHUNG. II. II. 604 SPYAN SNGA NGAG GI DBANG PHYUG. 994 SPO LO TZ'A BA. 883 SPANG 'OD ZER BLA MA. 574-9. 235. 1007. II. 580-1. 975 SPYAN SNGA GRAGS PA BA. 706 SPOS WOL PA STON CHUNG. 883 SPANG DKAR BA. 317 . 642 SPYAN SNGA CHOS TSUL PA. II. 555. 587. II. II. 483. 382 SPUR SGOM. I. II. 671 SPOS SGANG BA. 380. II. 234 SPYANG TSANG PA SENG GE RGYAL MTSAN. II. II. 304 SPYAN SNGA CHOS KYI SENG GE. II. I. 171-3 SPANGS SANGS RGYAS MGON PO. 615 SPO SPO BKRA SHIS SENG GE. 563. 787 SPYAN SNGA GRAGS PA BSHES GNYEN PA. 963-4 SPYAN SNGA DPAL LDAN BZANG PO (GRAGS PA BLO GROS). 376 SPON PO BA BLA MA A SKYABS. I. 871-2. 314. 355 SPYAN SNGA. 739 SPO CHUNG BA TSUL KHRIMS SHES RAB. 180 SPYAN SNGA DPAL CHEN. 301. II. 93. 92 SPYAN SNGA KUN SPANGS PA. II. I. 36 SPU HRANGS NAG PO SHER DAD. I. II. 325 SPO TO BA. 985 SPO BO YON TAN SENG GE I. 1009 SPU HRANGS LO CHEN. 331 SPO RA DBON SENG. 171 SPAR PHU BA. I. II. 687 SPYAN SNGA SGAM PO PA. 607FF SPO BA SGOM CHEN. I. 92 SPYAN SNGA KUN RGYAL. II. I. II. II. 664 SPU TO BA. 744 SPANG BZANGS PA BA RI SGOM CHEN. II. I. II. 692. 582-3. 355 SPU DE GUNG RGYALK. I. 319. I. 838. 290-1. 293. 601. 862 SPANG PO BA. I. I. II. 687 SPYAN SNGA KUN BLO BA. II. II. 376 SPANG STON CHOS 'BAR. I. 506 SPYAN SNGA CHOS KYI RDO RJE. 305. I. I. 564 SPANGS MI PHAM MGON PO. 642 SPYAN SNGA RNAL 'BYOR PA. II. II. II. 581. 857 SPU HRANGS LO CHUN. 182 SPEN PHUG. II. 263. I. II. 607. 296. 571. I. II. II. ('BRI RGYAL DAM PA CHOS PHYUG) SPOS SKYA SENG GE RIN CHEN. 591.SPANG. I. 1040 SPYAN SNGA STAG 'SOD PA. 658 SPYAN SNGA RDOR RIN PA. 611 SPOM BRAG PA. 604. II. I. II. 517 SPYAN SNGA NAM MKHA' DPAL BRTZEGS RGYAL PO. 283 SPYAN SNGA GRAGS PA BYANG CHUB PA. 746. 1086 SPU STON 'BAR THOG. 286-8. 587-8. 62. II.

1040 SPE'U BTUL. 580. II. SEE SE SPYIL BU PA SPRA GANGS PA. 1044 SPYIL BU PA. 148. I. II. 236. II. 288. 279. 305.SPYAN SNGA BLO GROS RNAM DAG PA. 1044 SPYI LHAS PA. 462. 335 PHU RI BA. I. I. 619. II. 316 SPYAN SNGA GSER THOG PA. 158. 905. 649. 645-6. 746. 270 PHAG STON BSAM GTAN BZANG PO. 187 SPYIL PO DBANG PHYUG GRAGS. II. 1007 PHAG MO GRU PA (DPAL). 721 SPYAN SNGA RIN SANG BA. 934 SPYAN GSUM PA. II. 643 SPYAN SNGA BSOD NAMS BZANG PO BA. 442 PHUR PA SKYABS. 284 SPYAN SNGA 'TSAL PA (SH'AKYA RGYAL MTSAN). 92. II. 658 SPYAN SHWA RE BO. 93 SPYAN SNGA RIN CHEN LDAN. 400 SPYI THER BA RIN TSUL. 890-1. II. 1053 SPYI THER BA. 814. 590. I. 612-5. I. 45 PHAG. 226. 73. II 402. II. II. I. 360 SPRUL SKU. II. 727 PHU CHUNG BA. I. 304 SPYAN SNGA BA TSUL KHRIMS 'BAR. 1008 PHAM THING PA (NGAG GI DBANG PHYUG GRAGS PA). I. 570-1. I. 318 PHU CHUNG BA GZHON NU RGYAL MTSAN. II. 644 SPYAN SNGA BSOD NAM 'OD MDZES PA. 518 PHUG PA DAR. 1088. I. I. II. 552-569. 659. 309 (RIN CHEN SENG GE) SPYAN SNGA SANGS RGYAS BYANG CHUB PA. 932. II. I. II. 590. 663. 480. 334. 998. 316 SPYAN SNGA YE SHES GRAGS PA BZANG PO. 737. 595-6. I. 724. II. I. 81 SPYI DPON PA. II. 92 SPYAN SNGA YON TAN RGYAL MTSAN. II. II. 601 SPYAN SNGA RIN PO CHE BSOD NAMS RGYAL MTSAN BZANG PO. 574. II. 142. 705-8. 643. I. 518-9 PHUG PA RGYAL. 263. 395. I. 651-2. II. 588. 380-1-2. 717 SPYAN SNGA BSOD NAMS GRAGS PA (BSOD GRAGS PA). 270-1. I. I. 687 PHU RI BA STON LO CHE. 474. 1010 PHU GU RU PA. 267FF. II. 235. 188 PHA GTZANG PA. 441. 344 PHAG MO. 655. 314. 21 PHA RGAN LDONG STON. I. 292 PHA ROL GNON NYID. 151. 269. II. 12 SPYI BO LHAS PA. 963-4 SPYAN SNGA GZHON 'OD PA. 686 PHU RI BA DKON MCHOG RGYAL MTSAN. III. 710-11. 518 PHUG PA BA. I. I. 265 PHA JO DBUS PA. 386. 186. 328. 197 SPRUL SKU BLO LDAN. (RI KHROD). II. 227-8. 623-4. II. 851 PHAR SGOM. II. 147-8 SPRUL SKU RGYA MTSO. II. 641 SPYIL DKAR BA. 218. I. II. I. 236 PHU THANG DAR DKON. I. II. II. 332. 722 . II. I. 620-1. 384. 622 SPYI BO NAS SKYES. 727 PHUG STON II. I. I. 601 SPRIN GYI SHUGS CAN. 999 PHUG PA MGON. II. 691 SPYAN SNGA RIN PO CHE. 973 SPYIL JO SRAS ZHANG BA SKYABS. 1063 SPYI BO LHAS PA BYANG CHUB 'OD.

I. 395. 211. I. 160 ('AC'ARYA) PHRENG BA CAN. 851. 913-5. 687 BA RI BA. II. 332. 354 PHO ROG MDO SDE MGON. 589-90. 894-5. II. 830 'PHAGS PA YON TAN RGYA MTSO. I. 1005 BA RI. 73. I. 728 'PHAN YUL PA RGYA. 'GRO MGON 'PHAGS PA. II. II. 211. 297. 349. CHOS KYI SENG GE. 777-80 PHYOG LAS RNAM PAR RGYAL BA (BO DONG PAN CHEN). 356. I. II. 322 BA KHAR 'BRING STON. 909. 263. 298. 8. 219. I. I. 727 PHOG PA. II. 866 'PHANGS BYANG BRTZON. I. 727. 651. 921. 73 BA RI SPYIL DKAR BA. 405. 404. 913. 212. 81 'PHRANG KHA JO BTZUN. 703 'PHAGS PA. 343. 334. I. 784-5. I. I. II. 464. II. II. 803 PHYOGS GLANG. 469. II. 186. 365. 186. 216 PHYUG MO DPAL LE. 1044 PHRA LA RING MO. 1048 . I. 374. 773 PHYAG NA. 423-3. 479. 581-2. 425. 843. 234-7. 15 PHYOGS GROL. 407. 74 'PHAN. II. II. 474. 252. II. II. I. 566. II. 1088 BA RA SGOM CHEN. 472. II. I. II. I. II. 947. 855. II. 635 PHYOGS BDAG. II. II. 127 'PHAN MO. II. II. 728 PHO ROG PA. 726 PHYA RU BA SENG GE DPAL. 628. 269 PHO BRANG ZHI BA 'OD. II. 704 'PHAGS MCHOG BSOD NAMS DPAL. I. II. 779 PHYOG LAS RNAM RGYAL. 346 PHYOGS PA. 422-3 'PHAGS 'OD PA. 306 'PHAGS TSUL LO TZ'A BA. 329 PHYA RU 'DUL 'DZIN. I. 794. II. I. 465 PHYI LUNG BA RGYA PA. I. 883 'PHRANG KHA BER CHUNG. II. 207. 1024. 1017 PHRA STON ZHIG PO. I. 738 'PHAGS PA GDAN SA BA DPAL BZANG PA. 384. I. 321. 947 PHYAR CHEN. 791. 977 (PHYAR CHEN PA) PHYAS SOR PA. 631-2. 293. 556. II. 942. 750. 734. 16 'PHAGS PA LCE SGOM. 910 'PHAN YUL MDO THOD LO PA. I. 366. 708 PHONG MDO BA. 285 'PHEL GYAG PA BSAM GTAN LHUN GRUB. I. 973-4 BA RI LO TZ'ABA. II. 1088 'PHAGS PA SKYES PO. I. II. 925. 1020-1 BA RI (RIN CHEN GRAGS). II.PHUL DMAR BA. II. 12 'PHAGS MCHOG PA. I. 216. II. 800. 420 (GSER SDINGS PA) 421. 886 'PHYAR STONG NAG MO. II. 446. 262 PHY'A PA. II. 1004 BA CHAR BA. 409 BA TSO RAS PA. 1023 'PHAGS 'OD. II. PHY'A PA. 148 PHO BRANG SDINGS PA. 465. II. I. 329. 314 PHYUG PO SGANG DKAR BA. 258. I. I. 649. 555. 857-8 PHYAR CHUNG BA. 690 PHO BRAGS. II. 126 'PHANYS DBANG PHYUG RGYAL MTSAN. 218. 616-7 PHYA DAR STON PA. 13.

422. I. 344 BANG RA BA. II. II. I. I. I. 1043 BANG STON. 972 BAN KAR BA 'JAM DPAL BZAN^ PO BA. 262 BANG STON SHES RAB RIN CHEN. 217. 658. 833. 16 BA LAM PA. I. BU STON RIN CHEN GRUB BU RIN PO CHE. 400 BER RE. 1075. II. I. 345. II. 61 BA SO BA.BA REG THOS PA DGA'. 711. 705. 355. 468 . 379. I. I. II. 857 BA LANG GNAS. 102-3. 374. 943 BAG STON PA. 425 BU STON SENG GE 'OD. 727 BAR PA. I. I. 1024 BAG STON GZHON TSUL.II. 1086. I. 1008 BAL PO DBANG RDOR. 866. I. 272 BAN DE BA RIN BYANG. 1043 BA SHIS GNAS BRTAN. 345. 82. I. 1020 BO DONG RIN RTZE (RIN CHEN RTZE MO). II. 781. 45-6 BE'U KLU'I YE SHES. BU STON KHA CHE. II. 4 BI RU PA (VI RU/PA). 755. 389. 314 BUL BA PA. 793. 150. 1001. II. 773 BUG PA CAN. 699. 376. 445. 110 BO DGE BSNYEN. I. 331. 800. II. 149. 410. II. II. II. 197. 517. I. 1007. II. 333 BAR BZA'. 14 BAL PO. 158. 358. 794 BU STON KHA CHE. XX. 385. 601. 556 BUR PA YUL SMAN. 410. 998 SEE SMYON PA BE RE BENDA PA. 1004 BAL BU GONG PA. SEE BU STON. 783 BOD RGYAL BA. I. 396. 1040. 385-6. 356. II. 551 BAN CHEN SKYAS BU. 1080 BAG CHAGS RJE MED. BU RIN PO CHE. 96 BUR SGOM. 610 BAR THANG PA. II. II. 304. 366. 1051 BU STON RIN CHEN GRUB. 439. 532. 423.613. 396. I. II. I. 292 BANG RIN CHEN RDO RJE. 799 BOD CHUNG BA (LHA RJE). 308. 292 BA LAM PA RIN SE. 547 BAL PU. 335. 2. 63 BANG SO BA. II. II. II.86 BU. II. 621 BAN BLON 'BAR PO. I. 584. 292 BE'U. 812. 661. 379. 585. 210 BAL PO 'JIG RTEN. 309. 366. I. 121 BON STON SHER BZANG. I. I. 861-4 BAL PO PE NYA BA. II. II. I. 335. 374 BU STON. 91 BAR PU PA. BO DONG RIN PO CHE. 81. 534. II. I. 417. 1003 BE RE SMYON PA. I. 603 BAL BU CAN. I. 996. I. I. 269 BAN BLON MGO YAGS. I. II. II. 417. 330 BON GNAS PA. 338. 335 BU STON RIN PO CHE. II. 374 BAR 'BROG PA. 763. 735 BUR SGOM NAG PO. 750. 616 BON SGOM DO PA. II. I. 1085 BU STON GRAGS SENG. II. 425. 756. 754. 13. 782. I. I. 60.

(BYA 'DUL PA) BYA 'DUL 'DZIN. 696 BYANG CHUB DAR. 1072 BYANG CHUB 'OD. 125 BYA 'DUL. I. 1088 BYA BKRA SHIS DAR RGYAS LEGS PA'I RGYAL PO PHYOGS THAMS CAD LAS RNAM PAR RGYAL BA DBANG PO'I SDE. 970 BYANG CHUB DPAL PA. 278. II. 270 BYA BKRA SHIS DAR RGYAS. II. II. 462 BYA NGUR MO. 304-5. 536. 555. 686. II. II. 555. 1072 BYANG CHUB SGRON. II. 335 BYA YUL PA. 314. 73. 345 BYA NOR BU RGYA MTSO. II. 407 BYA SHA KA. 306. 273. 558 BYANG GRAGS. II. I. II. II. II. II. II. 80 BYA 'DUL BA 'DZIN PA. I. 285 BYA YUL PA SANGS RGYAS SGOM PA. X. 315. 1088 BYA C*HEN PO. 286 BYANG GLING PA. II. II. 154 BYA 'CHAD KHA PA. 470 BYANG CHUB MCHOG. 1088 BYA LUNG PA BYANG THANG RAS PA. 86. 99. I. 1072 BYANG CHUB DGE MDZES. 311. 646-7. I. II. 305. 537 BYANG CHUB RGYA MTSO. II. II. II. 409. II. 787-8 BYANG CHUB TSUL KHRIMS. I. 298. I. 37. 654 BYA. 717. II. 1071 BYANG CHUB DPAL BZANG. I. I. 373 BYANG CHUB 'DRE BKOL. 592. 786 BYANG RGYAL BA. 830 BYANG CHUB DPAL. II. . (LHA BTZUN) . 590. 1044 BYANG CHUB GZHON NU. 295-8. 282 BYA JO SRAS. II. II. I. I. 985 BYA STON RDO RJE GRAGS. I. II. 98. 778-9. 722 BYANG CHUB 'BAR. 273 BYA STON KLU GRUB. 322 BYA SDER BA. 34. 272. 717 BYANG CHUB GRAGS. 613 BYA YUL PA CHEN PO. 286-90. I. II. II. II. II. 1025. II. 696 BYANG CHUB BZANG PO. II. 317 BYANG CHUB MGON PO.II. II. 269. 413 BYANG CHUB DPAL BZANG PO. 224. 273FF. 468. I. 276-7. I. I. 1088 BYA KHANG PA BSOD NAMS RIN CHEN. (STAG LUNG CHOS RJE) BYANG CHUB RGYAL DBANG. 244. 970. I. 310 BYA RIN CHEN. BYANG CHUB DPAL (SPRE'U ZHING RIN PO CHE). 374. 1087 BYA SA. II. 273 BYA SGOM GROL SGOM. 382. 308 BYA YUL RIN PO CHE BLO GROS RNAM DAG. 958 BYANG CHUB DNGOS GRUB (LHO LA YAG PA). 550. 453. I. 450 BYANG CHUB DPAL LDAN. 418 BYA RGYUS PA. II. 411. 262. 203 BYANG CHUB RDO RJE. 1071-2. I. 292. II. II. 441. II. 1088 BYA STON 'CHAD KHA PA. I. 1015 BYANG CHUB 'BYUNG GNAS. I. 601 BYANG CHUB RNAM RGYAL. I. I. 438.BOS RIS BA. I. 601 BYA LO ZLA BA 'OD ZER. I. 318. 696-7. 1089 BYA YUL DKAR MO. 1090 BYA LKUG PA DPAL. I. 384. 275 BYA MNGA' BDAG. BYANG CHUB GRAGS PA. 86 BYANG CHUB RTZE MO (LO TZ'A BA).

814-5 BYAMS PA SENG GE. I. II. 716. 855 BRAG PA RIN CHEN. II. 991 BYAMS PA (OF CHOS 'KHOR GLING). 98 BYANG BLA. I. 269 BYAR PO BA RA SHER SNANG. II. 345 BRANG TI BLO GROS DBANG. I. II. 396 BRAG PA. 330. 1006 BYANG SEMS PA. I. I. I. I. 1013 BYANG RAN STAN PA. 153. 720 BRA BO CHEN PO. 801 BYANG PA TA'I DBAN PA. II. 196. I. BYANG SEMS RGYAL YES. 382. II. II. I. I. II. I. II. II. 585-6. II. I. 518 BYAMS PA (SUM STON RAS PA) II. I. 775 BYANG SEMS ZLA RGYAL. 774 BRAG NAG PA (GZHON NU BSOD NAMS). 783 BYANG SEMS CHU SGOM. 1073 BYAMS CHOS PA BYANG CHUB RGYAL MTSAN. 857 BRANG PA. 741 BYANG CHEN 'JAM RINGS PA. II. II. I. 571. 308. II. I. I. 468 BRANG TI. 894-5 BRAG DMAR RDO RJE PHUR PA. I. 81 BRAG RTZA PA. 439 BYI BA HAB SHA. II. I. II. II. 526. 857 BRAG PA CHEN PO. 341 BYAMS PA GLING PA. 1043 BYAMS PA'I BLO GROS. 639 BYANG YES. 775 BYANG NA BZA' 'PHRED GSOL. 778 BYANG PA DBON SGOM. II. 636. 345. I. 623. 696 BYANG CHUB RIN CHEN. 928 BYANG DPAL PA. I. 300 BYE SKYID PA. LO CHEN). I. 216 BYANG SENG. 964 BYANG PA. 866 BRANGTI DAR MA SNYING PO. I. 775. 219 BYI GZA' RGYAS CHUNG. II. 756. 339. 354 BRAG STON. 477 BRAG DKAR PO BA. 991 BRAG 'BUR BA (RIN CHEN 'BUM). 262 BYAR KHANG PA. II. I. II. 376 BYANG RIN. 84. II. 1024. 321. 374 BYANG CHEN PA BSOD 'PHEL. I. I. I. 1024 BYANG DAR MA RATNA. II. I. 376 . II. II. II. I. SEE BSOD NAMS DPAL LDAN BRAG PA DKON GRAGS. II. 288 BYANG RDOR. 1025 BYANG CHUB SENG GE. II. I. 772. 345 BYE MA RAS PA. 703-4 BYANG CHUB SEMS DPA'. 956 BRAG DKAR BA. II. 1016 BYANG SEMS RGYAL BA YE SHES. 96. 716 BRAG DGON PA. 634. 775. 655 BRAG DKAR MO BA. 706 BRAG DKAR SHES YES. II. 277. II. 864. 262. II. 301. I. 751-2. 910 BYANG CHUB YON TAN. 811. 216. II. I. I. 276. 291 BYANG RTZE (BYANG CHUB RTZE MO. II. 1055 BYANG SEMS BSOD GRAGS. II. II.BYANG CHUB YE SHES. II. II. 262 BRAG NAG PA CHOS SKYONG DPAL. II. 320 BYAR PA RIN GZHON. 583 BRAG PO CHE PA RDO RJE DPAL. 611 BRAG STENGS PA. 147.

344 BLO GROS 'PHEL BA. 5. I. 396. 871. I. 124. II. I. 857 BRA 'O LO TZ'A. 991 BRAN KA. 800. 96 BRE BO MA. II. I. I. I. I. 1072. 308. SEE LA BA PA BLA MA RGYAL MTSAN. I. 215 BLA CHEN PA. I. PA. II. 317 BLO GROS SNYING PO. II. 658. I. 610. 1007. 214. 1046 BLO BRTAN. 362. I. 527. 532 BLO GROS BZANG PO. I. II. 625 BRAN KA JO BTZUN. 1000 BRU SHA RIGS 'DZIN. (MAH'A UP'ADHY'AYA). II. I. II. I. 280 BLO GROS RIN CHEN. II. I. I. 1059 BLO GROS DPAL RIN PA. 138 BLA MA DGE SLONG. II. 1024 BLA CHEN PO. 484 BLO GROS SENG GE. 167. 589. I. I. 1062 BLA 'DOS. II. I. I. II. (BLA MA). 329. 584. II. 723 BLO GROS' OD (LHA). 308-9 BLO BZANG GRAGS PA. 1073 BLO BZANG GRAGS PA DPAL. 509 BLO GROS RGYAL MTSAN DPAL BZANG PO. 70. (LO TZ'A BA). II. 787. 864 BLA MA NAG PO.BRANG SHONG BA. 329 BLO GROS 'BYUNG GNAS. I. II. 283. 310. 1054. 333 BRE STON 'BUM LHA 'BAR. I. 548 BLO GROS 'JIGS MED. 65-6. 16. II. I. SEE TZONG KHA PA . II. 837 BLO GROS BRTAN PA. 15. 171 BLA GANG PA. 712 BLO LDAN (BSTAN SKYONG). 12 BLA SKYABS RDO RJE. (CHOS RJE) BLO GROS DPAL. I. (OF CHOS 'KHOR GLING). 906 BLA CHEN. 341. 524-5. I. II. I. 774. 610 BRU SHA RGYAL BU. 794. 575-6 BRU SHA BSOD NAMS SENG GE. 671-2 BLO CHEN. 405 BLO GROS. 345 BLO GROS RGYAL MTSAN. 546. 592. II. II. II. (TZONG KHA PA). II. II. 156. 217 BLO CHEN SANGS RGYAS. I. I. BLO GROS RGYAL MTSAN. 73 BLO LDAN SHES RAB. 498. 329. 1079. 81 BLO GROS GRAGS PA. 520 BLA MA PA. I. (OF DGE 'DUN SGANG) (GU SHRI) II. SEE RNGOG LO TZ'A BA BLO BRAG PA. II. 495-6 BLA MA YE SHES. 344 BLO STON. 610 BLA CHUNG 'OD ZER. 413 BLO GROS 'BAR. 2080. 347. 1073. I. 12 BRE BO ZAS. (LO TZ'A BA). I. I. II. II. II. 995. 551 BLA MA DAM PA. II. 329 BLO BZANG. 264 BRAB SHI GZA' DGE SUM KHRO MO. 649 BLA CHEN PO DGONGS PA GSAL (RAB GSAL). 523 BLO GROS RGYA MTSO. 837 BLO GROS GRAGS. 592. II. I. II. 329 BLO GRAGS. II. 133. II. 728 BRA 'O 'BUM LA BAR. II. I. 314 BRA 'O PA. 317 (SPYAN SNGA). 331 BLO GROS MTSUNGS MED. 776. 636. I. II. 281-2 BLO GROS YE SHES.

II. 83 DBA' SANG SHI. I. 790 DBANG PHYUG LCAM. SEE SANGS RGYAS JO BO DBANG PHYUG YE SHES. I. I. 861 DBANG STON DKON MCHOG RGYAL PO. (DBANG RIN PA). 120 . 325. I. 397 DBUS PA SA 'THOR. 38. I. I. 678 DBUS PA GRONG PO CHE. II. 81. 180 DBU DUM BRTZAN'=U 'I DUM BRTAN.BLO BZANG GRAGS PA'I DPAL. II. I. I. 269. 782 DBANG SHE PA. 217 DBANG MGON. (BYANG CHUB YE SHES) DBUS PA SHES RAB RDO RJE. 254 DBANG PHYUG RGYAL PO. I. 208 DBANG PHYUG GRAGS. 724 BLO RIN. I. I. I. 341 DBU LTEBS. 133. 722. II. I. 553 DBAS SH'AKYA RDO RJE. 703. I. 38 BLO GSAL BA. II. 335. I. 99. I. I. 302. I. 217 DBANG RATNA. II. II. 110 DBANG NGE. 1072 DBANG SENG. 214 DBANG GRAGS PA RGYAL MTSAN. II. II. 688 DBUS KHANG PA. 345 DBAS WE NA A DAR. I. 1001 DBANG PHYUG 'BAR. 673 DBANG PHYUG GZHON NU. 413 DBANG PHYUG BRTZON 'GRUS (LO RAS PA). 341. 610 DBANG BRTZON. 914 DBUS PA JO BSOD. 214 DBANG RIN. I. 677-8 DBU SE. 616 DBANG PHYUG MGON (ZHANG). II. 152. 373. 1049 DBU MA PA SHER 'BUM. 1060 BLO BZANGS PA. (BLA MA). I. 41 DBA' GSAL SNANG. 280 DBANG PHYUG RIN CHEN. 1088 DBANG PHYUG LEGS PA. II. 48 DBANG PHYUG BLO GROS. I. SEE TZONG KHA PA BLO BZANG MI 'GYUR RDO RJE. 344. 376 DBANG KUN DGA' LEGS PA. I. II. XIX DBU MA PA. 5 DBANG PHYUG LDE. 240. 895 DBUS STON CHUNG. I. 744. II. I. 773 DBU RTZE BA. II. 1059 DBANG BA. I. I. 131 DBUS PA BLO GSAL. II. 364 DBUS PA SGRO STON. II. I. 1073. II. I. 918 DBANG PHYUG CHEN PO'I SDE. I. II. 284 DBU RGYAN PA. 337-8.II. 622 DBU GTZO B AR SDINGS PA. 346 DBANG PHYUG DPAL. 208 DBUS PA RGWA SUM. I. II. I. II. 331 DBANG PHYUG RGYAL BA. 110. I. 302. 314 DBUS PA. 584 DBAS RGYAL BA YE SHES. II. I. 617 DBANG BSED. 265 (STON PA) DBANG PHYUG 'BUM. 522 DBANG PHYUG SHES RAB. I. I. XXI BLO BZANGS. I. II. 524. II. 299. 488 DBU RI PA (LO RAS PA). 520. I. I. I. I. 41 DBANG. II.P II. II. 341 BLO SEMS 'TSO. II. I. 272.

988 'BAN PO BTZUN SH'AK. I. 517. 685. II. 973 DBON PO CHOS DBANG. II.579 DBON SENG GE RGYAL. 292 'BA' ROM PA. I. I. II. II. I. 345. II. I. II. 579. I. 37 'BAR MA. II. 683 DBON RIN PO CHE. 727 'BA SGOM DIG MA. 376 'BAN GUNG RGYAL. 737 DBON STON RIN CHEN SGANG PA. 462 'BA' LE. SEE RIN PO CHE GRAGS BSOD PA DBON PO SHES RAB DBANG PA. I. 547 DBON JO 'PHAN. II. 67 DBON 'BUM. II. I. 344. 748. I. 469-70 'BAR STON SHES RAB GRAGS PA. 697 DBON STON SKYER SGANG PA. 740 'BU BAN GANGS PA. 899 DBON PO DPAL LDAN GRAGS. 895 'BA' RI CHOS SENG. II. 652. 563 'BAN PO CHOS DBANG.DBEN PA BSOD SENG. 336 DBYIG GNYEN. 184 'BAR SDE. (DAR MA SHES RAB) DBON PO JO DKON. 396 DBON. 601. 609. 80 DBON PO CHOS SDINGS PA. II. 655 DBON PO DKON MCHOG BZANG. II. I. II. II. 997 DBON PO LHA DGE. II. 694 DBON PO SHAR GLING PA. 999. 752. II. 166 'BUM RGYAN. 55. 524 'BA' RIL. II. II. 604 DBON SHES RAB RGYAL. II. II. II. I. II. 379 'BAN DKON MCHOG RDO RJE. 147 DBYAR NYI MA BRTZON 'GRUS. 520 DBON BI CI. 332. II. I. 916 'BAL. 315-6 DBON THUNG RI PA. II. 671. 482 'BAL TSAD MA PA. I. 121 'BA' RA BA. 127. I. II. 1070 DBON STON RIN PO CHE. I. 60I. 692 DBON RAS DAR MA SENGGE. 692-3. 577. 693 DBON PO 'BYUNG GNAS RGYAL MTSAN. II. II. 581 DBON PO. 715 DBON PO A DPAL. 94 DBON PO GZHON NU BZANG PO. 305 DBRANG STON PHUL DMAR PA. 715 DBON GRAGS PA. II. II. 975 DBON SHER 'BYUNG II. II. 386. 82 DBON PO CHOS KYI GZI BRJID. II. II. 911. 292 'BAN. 533 'BAB ROM PA (DAR MA DBANG PHYUG). 896 'BA' RA BA RGYAL MTSAN DPAL. II. II. 583 DBON PO RIN GRUB. 955 DBON PO BSOD NAMS BLA MA. 735 'BAL TSA STAG DEL PA. II. 532 'BAN MYANG CHOS KYI SENG GE. 977 'BAN DHA PHUG PA. I. 601 'BUM RGOD. 964 . II. 648. 747 DBON PO KHRI BRTAN SENG GE. II. II. 1040 DBON PO DBANG PHYUG GZHON NU. I. 737 'BAL SGOM PHYAG NA. II. 346 DBYIG THANG STON PA. I. I. II. II. II.

I. 96-7 'BYUNG SHES. 326. 125 'BOM. II. 72 'BROG. I. 467-8. 931 'BRING MCHAMS ZHANG. II. II. I. 1009 'BRE A TZAR SA LE. I. 1085 'BRI RI BA SH'AKYA 'OD. 273 'BE SPYAN RAS GZIGS. II. 442 'BRI SGOM DON GRUB (GYE CHEN MO BA. 1070. 300 'BE MO PAD MA SGRON. 755. I. II. 894 'BRI KHUNG GLING PA. 78 'BRO SENG DKAR SH'AKYA 'OD. II. 570. I. I. 324 'BRE. 518 'BRI KHUNG PA. II. 104 'BRE CHEN PO. 829 'BRAS. II. 376.'BUM BSTAN. I. I. 1085 'BRING CHA RU BA. 975. 166 'BUM DPAL.). II.. I. 93-4 'BRE STON LHA DGA'. I. 785. I. II. 319 'BRI KHUNG CHOS RJE. 733 'BE MON BU CHUNG BA. 345 'BRING STON. 612 . II. I. II. 156 'BRO. 681. 166 'BUM ME. 72. II. II. 96-7 'BYUNG SENG. I. 330. 5601. II. 1009 'BUM 'BAR. 110 'BRE RGYAL BA'I BLO GROS. 741. 104 BRO LO TZ'ABA.. 952. 766. 127. 728 'BYUNG TSUL. 670-1 'BRAS DKAR BA. 266 'BRE KHA SKYOG PA. 269 'BE SANGS RGYAS SGOM PA. 545. 746. II. 912 'BRO GZA' DI PAM. 435 'BRI SGOM RAS PA.. 262 'BROG CHUNG PA. I. 379 'BRE KO DE LUNG PA. 80. I. II. 760. 462 'BRO ZLA 'OD. I. 319 'BE DKAR. 435 'BRIN YE SHES YON TAN. 46='BRI BZA' THOD DKAR 'BRIN MTSAMS MA SPA TSAB GZA'. 784 'BRO SES RAB GRAGS. 325. 387. 'BRAS MO PA. I. I. 724. 829. I. 571 'BRO DMAR YU. 407. 910 'BRO SGOM BSOD NAMS BYANG CHUB. 332. 345-6. 964. 715 'BRING. 376 'BRE KHRO CHUNG PA. I. I.. I. 521 'BRANG RI BA. 838 'BRO SGOM. II. I. I. 62. 77. I. II. II.. II. 748. 928 'BRO STAG SNANG KHRI GSUM RJE. 789. II. 972. 792. I. 837 'BRO SENG DKAR STOD PA YE SHES BLA MA. 4323. 435 'BRI RDZI DKAR BA. 577 'BRI KHUNG GCUNG RIN PO CHE. 566 'BYUNG GNAS SENG GE. 264. I. I. II. 439 'BRI SGOM YANG LEGS. 625. I. 63 'BRO LDOG GZA' GYU GU LCAM. 552. 1089 'BRI SGOM GLING KHA PA. II. 104 'BRE SHES RAB 'BAR. II. 762-3. 627. 562. 306 'BON STON LCAGS SKYU. I. I. 88 'BRING GZA' MA THOD DKAR. II. I. II. 166 'BUM PHRAG GSUM PA (BRTAN SKYONG). II. II. 430 'BRE SPAL GYI BLO GROS. 608-9. I. 655. I.

447 BHA RO PHYAG RDUM. V. 859 'BROG MI. 1085 SBA GONG YE SHES GYUNG DRUNG. 399 'BROG MO. 186. I. I. 743 MA GCIG BYANG PA MO. 345 SBRA. 789 SBAL TI. 436. 1000-2. 37 'BRONGS STONGS PA. II. 205-10. I. 208 'BROM 'DUL. 924. I. 988-9-90. II. 857-8 'BROG JO SRAS RDO RJE 'BAR. 219. I. 284. 491 SBA REG. I. II. 175. 1086 'BROM STON. 992 MA GCIG CHOS SGRON. I. II. 301 SBA RAKSITA. V. II. 450 'BROM DO PA STON CHUNG. 280-1. I. I. 285 'BROM PA. 74. 61-2. 89. 93. 984. 943 'BROM RIN CHEN 'BAR. 124. 117 SBA SGOM. 230. I. 273 SBA MO CHOS BRTZON. 406 SBA WA BA CAN. I. 377 BHE STON RDO RJE SHES RAB. I. 326-7. 214 MA GCIG ZHA MA. 378 SBA GSAL SNANG. II. II. 251-4. II. II. 182 SBA STON. 74 BHU SU KU. II. II. 37 BHA RU. I. 192 RBA SGOM BSOD NAMS RGYAL MTSAN. I. 171 (MCHOG GI BYANG CHUB) MA 'GAG PA. 302 SBAS PA STON GZHON. 409 SBO CHUNG. II. I. 844. 220-2. 184 SBAS. 112. 1002 'BROM STON PA RGYAL BA'I BYUNG GNAS. 844. 177-8. 557 MA GCIG YANG DGOS. 406 SBA BTZUN BLO GROS 'BYUNG GNAS. II. I. I. 440 . 174-5. I. I. I. 66 SBA DGE MTHONG. II. 261-7. 300 SBAS SGOM. I. I. 1005 SBA. 540 'BRONG ZI LEGS. I. 79 SBAL BU DOR LA. II. 34 SBA RAS. I. I. 406. I. I. I. II. 602 SBAL TI JO SRAS. 12 MA GCIG. 716 BHA LDE. 171 MA GCIG SPRUL SKU. II. 613 SBAS TI. I. 215. 262. II. 72. 321 'BROM STON RIN CHEN SHES RAB.'BROG JO SRAS. 387 'BROM YE SHES 'BAR. 77. I. I. 239. 1029 BHA RO. 687 MA GCIG DRIN CAN ZUR MO. II. II. 72. 932-3. I. II. XIV. I. 455. 77 SBO CHUNG TSUL KHRIMS 'BYUNG GNAS. I. 62 SBA YAGS ME PO. I. 235. I. 1084 SBA SGOM YE SHES BYANG CHUB. I. II. 850 SBA 'DUL. 205. I. 300. 344. 282. I. 857. 263. 360. II. II. 307 SBAS BLO GROS DBANG PHYUG. II. II. 269 'BROM. II. 192 SBUG YE RGYAL. I. I. 319 SBAS RNAL 'BYOR MGON PO. I. 171 SBA RATNA. 485 SBYIN PA SENG GE. 167. 78 SBOM BRAG PA.

890-2. 443. 797 MAR THUNG DAD PA SHES RAB. 285 MANG RA 'BYUNG GNAS RGYAL MTSAN. I. 984. 380. I. 319 MAR PA BYA ZE BA. 376 MA THOG PA. I. 604. 1009 MAR PA RDOR YES. 3 MANG GZA' DAR SKYID. 112 MA ZHANG. 444 MAR STON GYANG 'BAR. 453 MAL KA BA CAN (KA BA CAN PA). 208-9. 271 MA THOG BYANG 'BAR. 615 MAR PA CHOS KYI BLO GROS.MA GCIG RE MA. 266. 210 MA H'A LHUN PO. II. 88. I. 120 MA DREL BA. 171 MAR PA SENG RDZI. 72. II. II. 414-5. 664 MANG 'OR BYAN CHUB SHES RAB. II. II. 888-9. I. II. 651. 711 MA GCIG LABS SGRON MA. 392-4 MAG PA GN/AN CHUNG. 350. 444 MAR PA MON NAG. II. 123. I. II. II. II. 334-5 MAR PA PHUG PA. 141 MA HE BH'A RO. 414-5 MAR PA LO TZ'A (MAR LO). 71. 165. 724-5. 677 MAR STON TSUL KHRIMS 'BYUNG GNAS. 1099 MAR PA SHES RAB 'OD. 37. I. 95. II. 776 MA THANG PA. II. 305. 1039 MA GCIG ONG JO. I. (MANGGALA GURU) MANG NANG PA. II. 222 MAR YUL BLO LDAN. 1026-6 MAR PA LO TZ'A BA. I. 307. MAR PA DO PA CHOS KYIDBANG PHYUG OF YAR 'BROG). I. I. I. I. I. 328 MAR PA (DAR MA DBANG PHYUG. 49 MANYJU GLING PA. II. 97. 364. 446 MA JO MCHOD GNAS MA. I. 163 MAR PA DO PA (MAR DO. 120. I. II. 982. 383-6. 838. I. 881. I. 322 MANG RA SENG GE RGYAL MTSAN. 288 MANG RA SGOM PA. II. 711 MANG GUR BA. II. 226. 445. 706. I. I. II. II. 355 MANG POS BKUR BA. 399-433. 418 MANG SRONG. 1050 MAR GUL GURU. I. 843-4. I. II. I. 403 MAR PA DBANG PHYUG 'OD ZER. I. 482 MA BDUN PA. 159. II. I. 687-8. II. II. 814. I. II. II. 780. 728. I. XX. II. 982 MA TI PAN CHEN. 811. 364-5. 425 MAN LUNGS PA. 399 MAR PA 'BAR BA RGYAL MTSAN. II. 940. 403 MAR PA CHOM THANG PA. (MDO BO CHE PA) MA MA GYUNG DRUNG BKRA SHIS. 640. I. 417 MAR PA CHOS KYI DBANG PHYUG. 167. 481. I. 160 MAR STON. 269 MANG SKYID. 97. 46 MANG SRONG MANG BTZAN. 73. 40-2 MA SHI BA. 225. 765. II. 837 MANG RA. CHOS KYI BLO GROS). 401. 790. 833. I. 126. I. II. II. I. 557 MAN LUNGS GURU. 477. I. II. 644 MAR CHUNG LHO BRAG PA. 896 . 328. 1086 MAR PA MGO YAGS. 231 MAN MKHAR BA. 22 MA SANGS. 234. I. II. XIX. (MA GCIG LABS SGRON) MA GCIG SANGSE RGYAS RE MA.

XX. 800 MI'I NYI MA. II. 427-437. I. I. 14 ME LCE'I PHRENG. 566 MI NYAG 'BYUNG GNAS. 824. 581. 23 MI THUB ZLA BA. XIX. II. 655-6. II. 382. 314.789 MI NYAG RAB 'BYAMS PA CHOS KYI GRAGS PA. XX MU NE BTZAN PO. 14 ME LCE LDAN. I. 672 ME LONG RDO RJE. 427. I. 721. 888 MAL 'DUL 'DZIN PA. 153. 1040. I. 996 MI PHAM DPAL LDAN. I. II. I. X. II. 843 ME LCE. I. II. II. 707. 455. 206 MI PHAM BSHES GNYEN SBAS PA. I. 67 MUN CHANG.I. II. II. 15 MUM ME BRAG KHA BA. II. 14 MID LA. 963 . 1016-7 ME GO PA. 521. 166 ME GZA' SKYID DE. I. 888 MAL BYED TSANG PA. I. 528. 5. 860. II. II. 330 MI NYAG LO TZ'A BA. I. 426 MI NYAG GZHON NU SNYING PO. I.MAL GYO. 527 MID LA GYUNG RGYAL. II. II. 5. 403. 147 MAL BRTZON 'GRUS BLA MA. 292 MU ZU DGE BA GSAL. V. 111 MI NYAG ZHANG ZHUNG. 37. 972. 541 MI DBANG BLO. I. XI MUN SEL. 243 MI NYAG. II. 471 478. I. 261. II. 199. 724. 478 MU SMAN PHYAR. 45 MING CHEN. 654 ME STON 'DUL 'DZIN. 226. 409 MAL SPOS KA BA SMON LAM BTZAN. I. 20. II. II. I. 1021. 403. I. II. II. II. II. 262-3 MI BSKYOD RDO RJE. 36 MU THUG BTZAN PO. 448-51. 458-9. I. 560. 1042 MI NYAG SGOM RINGS. I. 439 MAL SHES RAB SEMS PA. 228 MI NYAG SHES RAB BZANG PO. I. 144. 786 ME DPUNG. II. 409 MAL NAG MO. 1055 MAL GRO BA GLANG SGOM. 109. 488. 4543-6. 964 MI NYAG GRAGS PA RIN CHEN. 1051 MAL GRO BKRA SHIS SGANG PA. I. 453. II. 405. 798 MI'I LHA. I. I. I. 73. I. II. 5. 429 MU KHYUD. 380 MAL GYO LO TZ'A BA BLO GROS GRAGS. 651. 15 MU KHRI BTZAN PO. 408. 929 MAL YER PA BA. 772-3 MUS CHEN PA. II. II. 427 MID LA SHER RGYAL (SHES RAB RGYAL MTSAN). II. II. I. I. 14 ME CHAR. 991-3. 314 MAL GRO 'DUL 'DZIN. II. 864 MI NYAG PA RIN CHEN RGYAL MTSAN. 1006 MI CHEN PO. 46. XVII. 52 MU DBON. 1031 MI SRID. II. II. 196-7. 1086 MID LA RAS PA. 269 MAL DAR MA MGON. 13 MU KHYUD BRTAN. 830 MI NYAG RIN CHEN BZANG PO. II.

706 MES STON MGON PO. 409 MES RDO RJE RGYAL MTSAN. 727 MYANG GZA 'DKAR RGYAN. I. II. 118 MER KHRI BTZAN PO. II. 132 MES TSON PO DPYAL SE TZA. 273. 1006 MYANG STON CHEN PO. II. I. I. 143 MES MDO SDE. 1005 MYANG MO DPAL LDAN 'BUM. I. 189 MYANG NAG MDO PO. 154. II. 555 MYANG BRAN CHOS KYI SENG GE. II. 376. 273 MYANG LAGS ZHING PA. I. 405. 98 MES STON TSON PO. 173-4 MYANG GSHEN GRONG PA. I. I. 109-10 MYANG RAL. II. I. 167. 1004 MYANG SGOM SPRANG LTAG. 1004 MYANG BKA' GDAMS PA. I. 198. 78-9 MYANG 'TSAL PA. II. I. 273 MYANG SHES RAB MCHOG. I. 426 ME LHANG TSER. I. 232 MON RE. 234 MYANG MI DAR MA. 445 (NYI MA 'OD ZER) MYANG RO PA. 173-4 MYANG BRAN. 1057 MYANG 'DUL 'DZIN. I. 862 DMAR. 865 MYANG STOD PA. 405 MES STON KUN SNYING. 233 ME LHA KHANG SNA BA. I. 403 MYANG SGOM ZHIG PO C ^HOS SE. II. I. 143 MES STON CHOS 'BAR. II. 1004 MYANG CHEN PO. 73. 427 MYANG YE SHES BYUNG GNAS.ME LONG PA. 155 MYANG STON DO PA. II. 15 MYA NGAN MED. I. I. II. I. 565 DMAG PA SGANG. 131. 695 MYANG MTSAMS RIN CHEN BLA MA. 105 MO HAN RDO RJE. 563. 202 ME LONG ZHAL. 403. I. II. 855 MYANG TING 'DZIN BZANG PO. II. 300. II. 477 MES AG TSOM. II. 193 MYANG SGOM RGOD PO. 36 MES KUN PO. I. II. 192 MYANG STON. 81 MYANG DHARMASIMHA. 192 MYANG MO. 15 ME LHA KHANG PA. I. II. I. II. I. 918. 269 MYANG BYANG CHUB GRAGS. II. II. I. 107. 314 MYANG STOD LO TZ'A BA. 706 . 734 MYANG MI. 15. I. 262 MYANG MI CHEN PO. II. I. 941 MYANG PO RI KHA PA. 326 MEG CHUNG DBANG SENG. 273 MON STON 'BYUNG GNAS SHES RAB. I. 24 MYANG. I. 227 MON GRA PA. I. 906 MYANG STON RTZAGS SE. II. II. I. 109 MYANG SHES RAB 'BYUNG GNAS. II. I. 125. I. II. 990 MYA NGAN BRAL. 132. I. 333 MYANG BRAN PA CHOS YES. II. I. I. 550. 186. 445 MYANG SGOM DKAR PO. I. 46. II. I. I.

382 RMA. 614 RMOG COG PA. 439 SMON LAM RGYAN. 450 DMAR MDZOD MA BA. I. I. 737. I. I. 470 SMON LAM. I. 73. 872 DMAR STON 'JAM. I. II. II. I. 334. II. II. 142-3. I. 383 DMAR STON. I. RMA TSO BYANG RDOR. 809 DMAR STON CHEN PO. 706 DMAR CHOS RGYAL. 518 RMOG COG PA RIN CHEN BLO GROS. 329. II. 746 SMA RA SER PO. 440 RMA SMON LAM. II. I. I. 871 RMUGS SANGS PA RIN CHEN BLA MA. I. I. I. I. 879. I. 104. 382 DMAR CHOS KYI RGYAL MTSAN. 893 DMAR GZA' PAD MA. II. II. II. I. II. VI SMON LAM 'BAR (LHA RJE). 874-7 RMA SGOM CHOS KYI SHES RAB. 463. I. 1080 DMAR STON CHOS KYI RGYAL MTSAN. II. 1049-50 DMAR BAN SH'AKYAMUNI. 947. 564 DMAR PO (SHE RAB GSANG BA). 904. 733 RMOG SGOM. 518 SMAN TSA 'BAR. 371 SMAN LUNG PA. 71. I. I. I. 237 SMON LAM RDO RJE. I. RMA LO TZ'A BA CHOS 'BAR. 783 SMEN 'DOR BA. II. 517 SMON MDA' BA. 267 RMA BAN CHOS 'BAR. 88 RMA BYA BYANG BRTZON. 996-7 SMAN KLUNGS PA. 167. 388. 333 RMA MO KHYE MKHAR. 322 RMA GZA' RIN CHEN 'BUM. II. 872-7. 581 SMAR S'AKYAMUNI. 382. II. 857 RMA BYA RNA RA BA. 512 RMA SE RTOGS LDAN. II. II. 880-2. 580. 751 RMOG COG PA (RIN CHEN BRTZON 'GRUS).934 SMON LAM TSUL KHRIMS. II. 996 SME'U BYANG CHUB 'OD. 343 RMA BYA BYANG YE (BYANG CHUB YE SHES). 147. 837 RMA SGOM. II. SEE MTHA' BZHI LO TZ'A BA RMA RA JO SRAS RMA BYA. II. 80. (BYANG CHUB BRTZON 'GRUS). II. 555. 343 RMA BYA RTZOD PA'I SENG GE. 537 RMEN DOR BA. I. 446. 63 DMAR BU BRAG PA GZHON NU SHES RAB. 118 RMA RIN CHEN MCHOG. II. I. 232.DMAR CHOS KYI RGYAL PO. II. 860 RMA STON. 147 DMAR STON GZHON NU RGYAL MTSAN. 191 RMA LO TZ'A BA. 344 DMAR PA. II. 219 RMA SE. 872 RMA TSO BYANG CHUB RDO RJE. 108. II. 555 RME'U STON PA. 232. 993 RMA DGE BA'I BLO GROS. I. 652 DMAR SHES RAB RDO RJE. 996 SMI RI BA (CHOS RJE). II. 220. II. II. 155. 168. 405. II. 733. II. I. 240. II. II. I. 79. II. 331 SMON CHUNG. II. 186. 509-10 RMANG RA SER PO. I. 97. II. II. 738. 83 DMAR STON RGYAL MTSAN 'OD ZER. XVII SMAR RA SER PO. I. II. 236. 239. 688 SMAN ZHABS. 355. II. 468. 219. II. 876 (RGYA SMYON) . 354 DMAR STON CHOS RGYAL.

969 GTZANG PA DBANG PHYUG GRAGS. 333. 34. 389. 285. 273 GTZANG DGE BRAG PA TSUL KHRIMS GZHON NU. 742. I. II. II. I. II. 340. II. 1001-3 GTZANG BRAG NAG PA. 277 GTZANG PA MKHAR PO PA. SEE GTZANG PA YE SHES DO RJE GTZANG PA RNOG. 530. 739 TZA RI SNGON SNGON. II. 297. 1030 SMYON PA DON LDAN. II. 1053 TZA RI SGOM CHUNG. 519 GTZANG PA SA RBO. 610. II. 411-2. II. II. II. 465 GTZANG NAG PA BRTZON 'GRUS SENG GE. 782. 451 GTZANG BU. II. II. 896. 329. 727 GTZANG PA 'DUL 'DZIN. II. I. 588-9. 708 GTZANG KHA BO CHE. II. I. 869 TZI LU PA. 692 GTZANG PA BLO BZANGS PA. 480 GTZANG PA BYI STON. II. 837. II. 608 . II. 623. 761 . II. 997 SMYON MA. II. I. 656. 586. 727. II. 343. II.SMYON PA LDOM CHUNG. 789 TZI LUNG PA. II. 481 GTZANG STON SKYI TSANG BA. 439 GTZANG 'PHRANG PA CHEN PO. 955-6. I. 990 GTZANG NAG PA. 761-3. 300. 236. II. 693. 720. 1049. 299. 366. II. 376 TZI TO. SEE BLO BZANG GRAGS PA. 420. 504. 420. 671-3. 964 GTZANG MI MKHAS PA RGYA NAM. 597 TZONG KHA PA. I. 941 GTZANG NAG 'OD 'BAR. 425. II. 984 SMRA BA'I SENG GE. 1021. I. II. 627. 368 TZA MI. 988 GTZANG PA YANG DAG RDO RJE. I. 373 GTZANG SGOM HRUL PO. 693. 44O. 285 GTZANG PA JO NAM. 236. 139 GTZANG STON. I. I. I. 948. II. 676 TZA RI RAS PA. II. 498 TZA RI BA. I. 708-9. 484. 384 GTZANG TSA JO TSUL. 703. I. 795. 931. 335 GTZANG PA 'JAM DPAL SENG GE. I. II. II. 670. 439 TZA RI SGOM PA. I. 333 GTZANG PA DRUG PO. 421 GTZANG PA SUM PA. I. II. 970 (BRTZON 'GRUS SENG GE) TZA TRA RA. 397 GTZANG PA YE SHES RDO RJE. 1055. 335 GTZANG PA RGYA RAS. 295. 1009. 795-6. I. 176 GTZANG PA SAR SPOS. II. I. 409 GTZANG ZHIG. I. I. II. 198. 271. 959. 876 SMYON PA BE RE. II. 1072 GTZANG PA MANG GRO BA. I. 900 GTZANG PA JO PHAD. II. II. I. 675. 744 TZANGS YANG DAG 'BAR. II. I. KUN DGA' SNYING PO GTZANG DKAR. 314. 857 TZI TO MA. 348. II. 269 GTZANG PA GRU GU. 333. 744 GTZANG PA KHYUNG PO. 676 GTZANG STON DKON NE. 329. GTZANG DKAR BA. GYUNG DRUNG DPAL) GTZANG PA RAL GCIG MA. 149 GTZANG PA. 303. 755-7. 952 GTZANG PA DPAL GRAGS. 1073-5. 325 GTZANG GAD GNYOS PA. 699 (SANGS RGYAS GRAGS PA). II. II. 664FF (GTZANG RGYA RAS. 711. I. 149 GTZANG PA BLO GROS BZANG PO BA. II. 883. II.

I. II. 328. 344 RTZE PHROM BYANG DPAL. 123 BTZAN KHA BO CHE. 969 GTZUG RGYAN YID BZHIN NOR BU KUN DGA'LHUN GRUB. 727 GTZUG RGYAN PA. 70. 360-1 BTZUN SHUL RGYA. 68. I. 405. I. 37 BTZAN 'OD. V GTZO BO RGYAL GYUN. I. 80 BRTZON 'GRUS GZHON NU.GTZANG YANG DAG 'BAR. 565 RTZIBS. 897 RTZI BAR BA (MKHAS CHEN). I. I. II. I. 328. 71-2. I. 347-8. II. 519 GTZUG RU RIN CHEN GZHON NU. 37. 143. 221 BTZUN CHUNG MA. I. I. 121 RTZE BOR BA. I. 866 GTZANG RAB GSAL. 186. I. 590 RTZE STON KUN BZANGS. I. 321 BRTZON 'GRUS RGYAL MTSAN (BRTZON RGYAL). 272 BRTZOD SHE. 868 BRTZON 'GRUS RGYAL PO. 517. 190 BRTZON 'GRUS 'BAR. 866 RTZAD TSA SH'AK RDOR. 186 BTZAN THANG PA RGYAL BA DPAL. 201. 330 BTZAN THANG PA. I. 95 BTZUN CHUNG. II. I. I. 991 RTZI 'DUL BA THUGS RJE BYANG CHUB. I. I. I. II. II. I. 1044 RTZE LDE. II. I. II. 379 BTZAN DGON PA. 453. 355 RTZAGS. I. II. 382. 309-10 . 329. 273 RTZE MO (BSOD NAMS RTZE MO). 325. II. II. II. 120 RTZANGS 'B YUNG SE. SEE BTZAD TSA SH'AK RDOR RTZI RGYAL BA. II. I. 408 RTZAGS BLA MA. 293. 414 RTZAGS DHARMAR'AIA. 108 GTZUG LAG PHRENG BA. 477 RTZI LUNG PA. 171. 382 BRTZON 'GRUS DBANG PHYUG. II. I. I. II. 965 GTZUG TOR SKYABS. 322 BRTZON 'GRUS RDO RJE. 297 BRTZON 'GRUS BZANG PO. I. 333 RTZAGS SH'AK RINGS. 705 RTZI DAR MA. 985 RTZI SNYAN. 665 BTZAD TSA LCAM ME. 1013 RTZI RDOR BSTAN. I. 319 BRTZON 'GRUS GO CHA. II. II. 708 RTZE STON JO SRAS. I. I. II. 156 RTZE CHEN PA GRAGS YON. I.1051 RTZED PA. 177. 376 BTZAD TSA S'AK RDOR. II. 147. 480 BTZUN MA. 22 RTZIBS DGON PA. II. I. 320 RTZE SGANG PA. II. I. II. 563. 314 RTZE DKAR BA. I. II. 596 BTZUN MO CAN. 343 BTZAN PHYUG LDE. 111 RTZAGS DBANG PHYUG SENG GE. 518 RTZI MO NAM MKHA' GSAL. I. II. 300. 726 BTZAD TSA. 1052 RTZA SKYA DKON MCHOG GRAGS. 63-4 GTZANG SO BA. II. I. II. II. I. I. 913 RTZE PA KLUN DGA' GZHON NU.

II. 86 TSUL KHRIMS RGYAL MTSAN. I. 318 TSANGS BYIN. 303. 100. II. 986 TSE 'DZIN. I. 309 TSUL KHRIMS 'BAR. 150 TSONG. 15 TSAN PO CHE 'DUL. II. II. II. KLONG CHEN PA). 15 MTSAL SGOM CHOS LA DGA' BA. II. II. GRAGS PA BYANG CHUB). I. 521. I. 537 TSUL LA. 299. 409 TSUL MGON PA. I. II. I. II. I. 543 TSUL KHRIMS DPAL PA. I. 304-5 TSUL KHRIMS RGYAL PO. I. 392-3 TSAR STON SGO MANGS PA. 345. 345 TSA RONG PA. 273 TSUL SHES. I. I. 165 MTSAMS BRTAN. II. II. II. 304. 529 TSUL RIN. 964 TSUL KHRIMS DPAL. 1085 MTSAN LDAN 'KHRUL ZHIG CHEN PO. 583. 829 TSUL SHE. 682 MTSUNGS MED RIN GZHON PA. 314 TSUL KHRIMS RIN CHEN. I. I. 210 TSE LA DBANG PHYUG. 341 TSUL KHRIMS BKRA SHIS. 585 TSOGS STON SH'AK. I. 81 TSUL KHRIMS 'BYUNG GNAS. I. II. I. 1072 TSUL RGYAN PA. 341 TSUL RGYAL('BRI KHUNG PA). 98. I. II. 331. 344 TSUL KHRIMS BLO GROS (RDZOGS CHEN PA THSHUL BLO. 637 TSUL BLO. I. I. 210 TSEM BU PA. II. II. 585-6. 1043 TSES PA. 273 TSES BZHI RNYING MA BA. I. 329. II. 610 TSAL PA SMON LAM PA. II. 1039 MTSAMS BCAD PA GRAGS PA RGYAL MTSAN. I. II. 397. 155-6. I. I. 1051 TSAN CHEN THUB. 1024 TSUL 'PHAGS. 1088 MTSAL PA. I. 4 TSAD MA'I SKYES BU. 89. II. 524. 1052 TSUL BLA BA. I. 609 MTSAMS STON GO CHA. 262. II. 747 TSE LCAM. I. II. 419 TSUL KHRIMS MGON PO. II. II. 586 . (GRAGS PA RGYAL MTSAN) TSES BZHI PA. II. 320 TSUL KHRIMS SKYABS.BRTZON 'GRUS SENG GE. I. I. II. II. I. 4 TSA'O (TSA BO) SANGS RGYAS BYIN.(GTZANG TSA JO TSUL). 584 MTSUR 'DBYIG GI RGYAL MTSAN. I. I. 744 (SANGS RGYAS STON PA) BRTZON RGYAL BA. 491. 1072 TSUL KHRIMS SHES RAB. 785 TSUL KHRIMS 'BUM. I. 309 BRTZON SENG. I.744 TSOGS PA CHOS LUNG PA. 462. II. 588. II. 1043 TSUL RGYAL BA. II. 584 TSES BZHI GSAR MA BA (TSES BZHI PA. 14 TSAN PO CHE. 210 TSUL KHRIMS RGYAL BA. 1053 TSUL KHRIMS BZANG PO. 1072 BRTZON RIN PA. 720. II. 73. I. II. 412. I. II. II. II. II. 857 MTSO DKAR BA. 463 TSE DBANG. 1089 TSUL KHRIMS 'OD ZER.

408 'TSER STON. 364. 368 DZA SNA BA. II. 186-191 'DZENG DBANG PHYUG MTSAN. 176 'TSAR STENGS PA. 444 'DZAM GLING NYI SHAR (KUN MKHYEN). I. SEE DGON PA PA 'DZOB GZA' BRTZON 'GRUS RGYAN. 785 'DZIMS PA KLOG SNYING. 415. 66 'TSE MI CHUL PO. 517 WA STON. 314 RDZONG MGO PA. 4. I. 12 'DZAN PA BYANG SKYABS. 77-8. II. 829 DZA BA RI PA. II. I. I. I. I. I. 175-190. 226. I. 774 WA BRAG DKAR BA. 439 'TSUR STON DBYIG GE. I. 170 'TSUR PHYU 'JAM DBYANGS GO SHRI. I. 525 'TSAL MIN CHOS KYI GRAGS PA. I. 914 RDZONG PA RIN CHEN SENGGE. 663 WAM KU PANDITA. 376 'DZIMS PA. II. 198 'TSAR STON. II. I. 49 'TSAL PA DGA' B DE GSHEGS PA. I. 56 DZE TA RI. 869 DZA HU/M. I. 81 'DZIMS PA MES STON. I. 374 RDZIL 'OD GRAGS. II. 314 . II. 493 RDZA DGON KUN SPANGS PA (CHOS KYI YE SHES). I. II. I. 180 RDZA RA BA. 243 MDZES CAN. II. I. ('DZIMS PA SHES RAB 'OD) (KUN MKHYEN). 545 RDZA BOR PA. II. 680 WAR PADMA. I. I. 736 RDZA RI BA MYANG RO PA. II. II. 266. II. 1043 'DZAR DGE PO. I. I. I. 66. 285 DZA THIG DZA LA. I. I. II. II. II. 693 RDZA GSHONGS PA SHES RAB DPAL. II. 384 DZAM CAN NE. 462 RDZING KHA PA. I. 405. 621-2 'TSUR DBANG NGE. I. 498 RDZI SGOM SKYES SE. II. I. 768 WA ZHWA. II. II. II. 418 'TSUR DBANG GE RDO RJE. VII. 893 'DZENG JO SRAS. I. II. II. II. 285. 727 RDZA RINGS PA SHES RAB DPAL. 416 TSUR STON CHOS KYI RIN CHEN. 568. II. 835 'TSAL GSER KHANG PA. II. 549 'TSUR STON DBANG NGE. 572 RDZONG PA. 376 'TSE'U BAR BA. 929 'TSUR SHES RAB MCHOG. II. 164 'TSUR NAG YE SHES DPAL. I. 329 DZAM BHA LA (JAMBHALA) TI SHRI (TI SHIH) MGON. I. 973 'TSUR. 12 MDZES LDAN. 81 'DZENG (DHARMABODHI). II. 387. II. I. 269. II. 376 'TSE MI BSOD NAMS 'BAR.'TSAR DGU GZA' SKYID. 414 'TSUR MO GZA' MANG SKYID. 142 'TSAL PA KUN DGA' RDO RJE. 346 WANG MO RGYA GAR GSAL. I. 403. 813 'TSUR PHU BA. II. I. 133 WANG MO ZHU BA GZHON NU DPAL. 73. I. I. 262 RDZING BU KHA PA. II.

ZHA CHUNG MA. 269 ZHANG CHEN PO DGE BA. 194. 857 ZHANG LCAM DKAR YAL. 601. 629. 297. II. II. I. I. I. 364 ZHANG RGYU SGRO LHA KHANG PA. II. 919. 95. I. 947 ZHA MA RGYAL LE. 139. 236 . I. I. II. II. 314 ZHANG CHEN PO. 914. II. I. 227. 302 ZHANG LCAM MA. 668-9. I. I. II. I. I. II. I. II. 1044 ZHANG STON CHOS 'BAR. II 875 ZHANG (LO9 TZ'A BA). 532 ZHWA DMAR RTOGS LDAN RIN PO CHE. II. 'GRO MGON). SEE MA GCIG LABS SGRON MA ZHA BA. I. 659 ZHANG (DGA' LDAN PA). 615 ZHANG STON SNGAGS SE. II. 194. 448. 218. I. II. II. 733 ZHANG SGOM 'BYUNG GNAS 'OD. I. 253. II. I. I. II. 299. 405 ZHANG STON KUN DGA' RGYAL PO. 289 ZHA MA. I. 653 ZHANG CHUNG BA. 1065-6 ZHANG (KALY'ANA MITRA). 255. 133. II. 876 ZHANG STON PA GRAGS SBYOR. II. 95 ZHANG STON. 622. 709 ZHANG DGON PA. 230 ZHANG RGYAL BA'I YON TAN. 90 ZHANG STON 'OD 'BAR. I. 1044 ZHANG ('AC'ARYA). 797. 1016 ZHONG STON SGO MIG PA. 376. II. 670. I. 655. 125. II. 155 ZHANG GYE PA. II. 928 ZHANG NGANG RGYAL BA (GZI BRJID RIN CHEN). 1011-13 ZHANG STON 'GYUR MED DPAL. II. I. 215. 331 ZHANG DGA'LDAN PA. 282 ZHANG STON CHOS DBANG. 121 ZHANG STON CHOS KYI BLA MA. 111 ZHANG RGYA MA PA. 632 ZHANG MKHAR BA BSOD NAMS BZANG PO. II. II. I. I. 935 ZHANG SNGA RING MO. 558 ZHANG (KUN SPANGS). 469. 277. II. 928 ZHANG SGOM CHOS SENG. II. 717 ZHANG NGA RNAL 'BYOR PA. II. I. I. SEE SENGGE RGYAL PO ZHA LU SKU ZHANG PA. 709. 64 ZHANG STAG DKAR BA. 680. 220-40. 446. 956 ZHANG STON DGRA 'JIGS. 568-9. 750 ZHA LU MA MA GCIG GZHON NU 'BUM. 214 ZHWA CHEN RIN 'BYUNG. 266 ZHANG BKRA SHIS RDO RJE. I. 220. 991 ZHANG KA MA PA. I. 549. II. II. 220 ZHA MA RDO RJE RGYAL MTSAN. 108 ZHANG RGYAL MA SPANG SGANG PA. 219 ZHA MA SENG GE. 1079 ZHANG (BLA MA. 97 ZHANG STON JO 'KHYAMS. 422. 583 ZHANG LCAM 'BUM SKYID. 895 ZHANG STON DKON MCHOG. II. 663. II. I. 215 ZHANG 'GROS CHUNG BA. 724 ZHWA LU PA. I. 193 ZHANG SKYABS. II. II. 1011 ZHANG STON KUN DGA' GRAGS. 405 ZHANG STON 'TSEM BA. 736 ZHANG. 874-5 ZHANG DGE BA. 479. II. 144 ZHANG STON JO SPU. I. II. 406. 608 ZHANG NGE SGOM CHEN.

II. 387 ZHANG TSES CHUNG BA. 374 ZHANG TSES SPONG BA CHOS KYI BLA MA. 147 ZHAR DGON PA. I. 100 ZHANG PO MON. 462. 269. I. 321 ZHANG BRTZON GRAGS. 180 ZHANG DBANG PHYUG MGON. I. 343FF ZHANG DED PO LUNG PA. IU. II. 94 ZHANG RIN PO CHE (BRTZON 'GRUS GRAGS). 900 ZHANG STON SHES RAB 'BAR. 583 ZHANG BTZUN DBON CHUNG. 871 ZHANG ZHUNG RGYAL BA'I SHES RAB. 796 ZHANG 'TSAL PA. II. I. 445. 376 ZHANG SUM THOG PA. 374 ZHANG YE SHES SDE. 91 ZHAR. II. I. II. 711-5. I. I. 469 ZHANG STON BSOD NAMS GRAGS PA (YAR 'BROG KHA BA LUNG PA). 326. 517. II. I. 707 ZHANG BTZUN SMON LAM DBANG PHYUG. I. 876 ZHANG BTZUN GNYAN. II. II. I. I. 827 . I. I. II. 565. I. 273 ZHAL SNGA BA. II. SEE DBANG PHYUG MGON ZHANG DBU DKAR BA. I. I. 139. I. 449. II. 744. I. 573. II. 580 ZHANG SOG CHUNG BA. 273 ZHAR CHOS. II. II. 345 ZHANG GYE BA. 235 ZHANG NAG. I. II. 597. 271 ZHANG BTZUN MDO SDE DPAL. I. 911 ZHANG BSOD NAMS MKHAR. I. 845. 78 ZHANG ZHUNG YON TAN GRAGS. 81 ZHANG ZHUNG (SIDDHA). I. 262. 859 ZHANG DRAN PA. 445 ZHANG ZHI MDZES. 376 ZHANG BTZUN. I. II. 82 ZHANG SAG PA. 984 ZHANG GTZANG 'OD. 76. II. 182 ZHWA DMAR PA. II. 216 ZHANG BTZUN RGYAL BA BKRA SHIS. 346 ZHANG BTZUN RDO RJE 'OD. 328. 999 ZHANG LO TZ'A BA MYA NGAN MED PA'I SA DPAL. 1055 ZHANG LO TZ'A BA (PHUR PA SKYABS). 699 ZHANG LHA. I. I. I. 517. 387 ZHANG BTZUN YER PA BA. I. 707 ZHANG ZHI MDZES SHES RAB. 1023 ZHANG ZHUNG GLING KHA PA. I. I.ZHANG STON SHES RAB. VI ZHANG TSUL KHRIMS SHES RAB. II. 95 ZHANG SE GSEB. II. 1024-5 ZHANG MO RGYAL MTHING. I. 435 ZHANG SNA CHUNG STON PA. 792-3 ZHAL GDAMS PA. II. 282 ZHANG BTZUN PU HRANGS PA. 1025 ZHANG SHES RAB 'OD. 167 ZHANG YE. II. 707 ZHANG SE TSA LEGS BRTAN. 255. 862 ZHANG BRO SNYON. 445 ZHANG MDO SDE DPAL. 235 ZHANG BRA'O BRAG RTZA BA. II. II. I. I. II. 405 ZHANG BSAM GLING PA. 779 ZHANG THONG SAG PA YE SHES 'B YUNG GNAS. 233 ZHANG SNA NAM RDO RJE DBANG PHYUG. 332 ZHANG MTSAL PA. 95 ZHANG MDO SDE GRAGS. I. II. II. I. 335 ZHANG 'DUL. 717.

537. 1025 GZHON NU MA. I. 148. 320. 306 ZHING GI RDO RJE. 1005. 956-7. I. I. 431. 975. I. II. 541 GZHON NU 'PHEL. 946-9. II. 698 ZHIG PO RIN CHEN 'BYUNG GNAS. I. 1024. 325 GZHON BRTAN. 376 ZHU STON HRAL MO. 34. GZHON NU DPAL. 310 GZHON NU BYANG CHUB. 130. I. 72. II. 360 ZHI BA 'OD=ZHI BA'I 'OD. 937 ZHIG PO BDUD RTZI. 286. I. 708 ZHU DON MO RI BA. 1039 ZHWA SER BA. I. II. I. I. 244. II. 929 ZHU BKA' GDAMS PA. 302 ZHIG PO KUN GROL. 1092. II. 98 GZHON NU DPAL PA. 94. 37. 319. I. II. II. 129. I. I.ZHWA DMAR PA GRAGS PA SENG GE. 74. I. I. 575. 302 GZHUS. II. 198 GZHON NU RGYAL MTSAN. II. I. 102. 315 GZHON NU MGON PO. 137. I. II. 919 GZHON NU SMON LAM. 16 GZHI KUN SPANGS PA. 316. I. 1073 GZHON NU RGYA MTSO. 16 GZHU BRGYA PA. I. 1012 ZHIB MO DAR RTZAGS. 587. II. I. I. 961-2. 955 GZHUNG PA. 354 GZHON NU RGYAL PO. I. 953. II. 141-2. 782 GZHANG RTA RMIG PA. 121 ZHI BA SKYONG. 329. II. 139. 978. 79 GZHU SA. 369 ZHIG PO (OF DBUS). II. II. II. 202 GZHON NU DPAL ('AC'ARYA). 339 GZHU BKRA. 936-8. 131-4. 966. 322. 613 ZHU BSOD SH'AK. 1087 GZHAN GYIS MI THUB PA. 952. 528. 435 ZHI BA DPAL. 190. 344 GZHON NU MCHOG. 490. I. II. I. 396 ZHO LUNG MTSO KHA BA. II. II. I. II. 144-7. 706 ZHU BYAS DNGOS GRUB. 589 ZHI BA 'TSO. I. (BDUD RTZI). I. SEE 'GOS LO TZ'ABA. I. I. I. 1023 GZHON NU TSUL KHRIMS. 1024 ZHIG PO NYI MA SENG GE. II. II. (UP'ADHY'AYA OF SKYOR MO LUNG). 16 GZHU PA NAG PO. (SKAR CHUNG RING MO). 16 GZHUNG. II.655-6. 1075 GZHON NU BLO LDAN. I. 745 GZHU BA STON YES. 1072 GZHON NU BLO GROS. I. 16 GZHU BCU PA. 16 GZHU DGU BCU PA. II. II. 517 ZHI STON BSOD RGYAL. I. II. SEE ZHIG PO ZHIG PO BYANG DPAL. 365 ZHEN 'OD. II. 1024. 822 ZHI BA BZAN& PO. 422 . 330 GZHON NU 'OD. I. 499. 127. 329 GZHON NU 'BUM. 131-3. II. 159 ZHUS LEN PA. 94. 491. ('GOS). I. 196. 16 GZHON NU GRAGS. 87 GZHON NU DON GRUB. 517. II. I. I. 729 ZHING MO CHE PA. I. I. 1070 ZHI BA LHA.

80. 728 ZWA RA BA. II. 774. I. II. SEE LHA ZUR CHUNG BA. 354. 789 GZHON NU SENG GE BLO GROS. II. I. I. 93. II. 113 ZUR KHANG PA. 111. 538 ZANGS DKAR 'PHAGS PA SHES RAB. 142 ZANGS PO. 671. 396 ZAR PA JO BTZUN. I. 147. I. 1009 ZANGS PA'I 'BRO RAS. 211 ZANGS RGYA RAS. II. 66 BZHANG RINGS. 15 ZA RA BA. I. II. 122-3. 278 ZANGS PO CHE BA. 748 GZHON NU SHES RAB. II. 70. 309 GZHON TSUL. 196-7. 317 GZHON 'OD PA. 594 (RGYA NA RIN PO CHE) GZHON RIN. 884 GZHON SENG. 774 GZHON PA CHE. I. 232. 706 ZUR CHUNG SHES RAB GRAGS PA. II. II. 216-7 GZHON BRTZON (GZHON NU BRTZON 'GRUS). 658 ZANG ZANG NE RINGS PA. I. 105. I. II. II. I. 589 ZINGS PO ZLA BA. 132. 143. I. 354 ZANGS DKAR LO TZ'ABA. 407 ZANGS DKAR GZHON NU TSUL KHRIMS. 98. 462 ZUG SGOM. 73. 329 BZHANG DPAL GYI RDO RJE. 109. I. 15 ZA BA CAN. I. I. I. 653. 144. I. 991 (ZANGS RGYA RAS PA) ZANGS RI PA. I. 352 GZHON NU SENG GE. 110. 680 ZUR. II. 118-9. ZWA RA BA BDE LEGS 'OD. 16 ZI STON MA RI TZE. II. I. 114-5. II. (BKA' BCU PA). 680 ZUG MO DPAL RGYAN. 924. 173 ZA LDAN. 696 ZUR BYAMS PA SENG GE. I. 286 ZAS DKAR. 80. I. I. 608 ZA LUNG PA. SEE MNGA' TSA HOR PO . 330. 120-4 ZUR NAG 'KHOR LO. 147. I. 16 GZHON YA TSE. 110 ZUR PHUG PA. 692. II. 285 ZAR PA PHAG SGOM. 16 ZA NGAM RIN CHEN DBYIG. 282. 706 ZIM SHING YE SHES SNYING PO. II. 444 ZI NA BKRA SHIS SKYID. 98. 360 ZUR PO. I. I. 316. I. I. I. II. 830 ZUR SGOM. I. I. I. I. 78. 154. I. 127. I. II. 37 ZA BA. I. I. 354-5. 281 GZHON 'OD. 151 ZUR SH'AKYA SENG GE. II. 156. II. I. II. I. I. 125 ZUR PA. 149. 585 ZI NA RIN CHEN 'DZOM PA. I. I. II. 587. I. 12 ZAS GTZANG. 284 GZHON NU RIN CHEN. 151 ZUR SH'AKYA 'BYUNG GNAS. 680 ZUG STON.GZHON NU YON TAN. I. I. 237. 655-8. 936 GZHON DBANG. II. II. 480 ZAR STON LO TZ'ABA. 12. 15 ZA NAM ZHI LDE. II. I. 335 BZHIN 'BAR. I. I. II. 304 ZANGS TSA. 212 ZANGS TSA BSOD NAMS RGYAL MTSAN.

I. I. I. BLA BRANG PA BZANG PO DPAL. 678 ZLA MGON. II. I. 975 ZEM. I. 409 GZI BRJID RGYAL PO. 66 ZLA GRAGS. 859. 348 GZUGS CAN SNYING PO. (GYI JO LO TZ'ABA) ZLA BA SENG GE. I. 755 ZLA BA RGYAL MTSAN. I. 669 BZANG PA DAR MA 'OD. 141 BZANG LDAN. 373 GZI BRJID 'BAR. II. 187. 302. I. 319 ZEM TSE RING MO BA. II. I. 329 BZANG PA BYANG SKYABS. 345 BZANG PA DBANG RDOR. I. II. 166 GZIG MGO PA. 374 GZE BA BLO LDAN. 16 BZANG SGOM SHES RAB RGYAL PO.703 ZLA BA'I SNYING PO. 262 GZUS MO DAR CHUNG. 213. I. 713 GZUNGS LCAM. II. II. I. I. I. II. I. 365. I. 1060 BZANG PO ZHABS. 86. I. 74 GZI BRJID. 385 GZE BA DON GRUB MGON. 385 BZA' BTUNG LDAN. 283 ZER MO DGE SLONG MA MDE GNAS MA. I. 2O. I. 517 GZIG YE SHES DBANG PO. 77. 617. II. 208 . 100 GZUS RDO RJE RGYAL MTSAN. 758 BZANG PO DPAL. 1059 ZLA BA GRAGS PA. 172 ZUR 'OD PO. 803 BZANG MO. II. I. I. 561. II. II. 307 ZEM RIN PO CHE. 754. II. 376 ZUL PHU BA. 1025 ZLA BA BLO GROS.ZUR SHES RAB 'B YUNG GNAS. II. I. II. II. II. 322. 301 ZEM RING MO BA. 190 GZU DGA' BA'I RDO RJE. I. II. I. 629 ZONG MCHOG CHOS SKYONG. 4. 344. 367. I. I. 78. 385 GZE BA JO BDE. II. 94. 659 GZE BA. 6 BZANG MO DKON NE. 410. 629 ZLA RIN PA (ZLA BA RIN CHEN). I. 20 GZUNG LJANG MDO BA. 441 BZANG PO. I. 23 BZANG SDE. I. II. 1072 ZLOS NAM MKHA' RGYAN. I. 633 GZUS. 33 BZANG PA. 111 BZANG STON HOR GRAGS. I. 304 ZE'U BRTZON 'GRUS GRAGS PA. 269 ZUR HUR PO. II. I. II. 895. II. I. 189. 907 ZLA BA MGON PO. I. 329 BZANG PA DON GRUB. I. I. I. 241 ZLA 'OD PA. II. I. 72 ZLA BA. I. 110 ZUR RE BA MTHA' BZHI. 110 ZUR MO DGE 'DUN 'BUM. 1073 ZLA BA 'OD ZER. 171 ZE ZI GZA' GZUNGS SGRON. I. I. 16 BZA' BTUNG MOD. 451 GZI BRJID GRAGS PA. 472. I. 988 GZI. 96. II.

BZANG MO BA. I. I. 165. 706 'OL PA BYANG CHUB RDO RJE. II. 607 YA ZI DAR MA SHES RAB. 345. 507 'OD ZER DPAL. 659 'OR KHA PA. 120 YANG KHYED BLA MA. I. II. 45 'OD LDE. 189 'OD 'BYUNG. 374 YA NGAL DKAR PO. 4 BZOD PA DKA' BA. 410. II. II. 969 'OD ZER MGON PO. I. 728 'OD BYED. II. II. II. II. 410. I. 605. I. 167. II. II. 1072 'OD ZER 'BUM. II. I. 66 'I LI JI. 500 'U YUG PA. II. 283 'A ZHA RGYA GAR BRTZEGS. I. 1088 'U YUG PA A MI. 302 'OM THANG PA. II. 329 'OD ZER RGYA MTSO. I. I. II. 60 'OD GSAL BA. II. I. I. II. 306 'OD LDAN. 744 BZANG LEN. 1085 'O THANG PA. II. 532 'OD MDZES. 308 'OD ZER RGYAL MTSAN. II. I. 205. I. I. II. 70. 44. I. I. 217 (DPON CHEN). 282 'O PHRANG DPAL GYI GZHON NU. 462 'OL RGOD PA. 1016 'OD ZER SENGGE. I. I. 170 'OD KYI DKYIL 'KHOR CAN. I. I. I. I. I. II. II. 330 'OD 'JO. I. 167. I. II. II. 1089 'OD BZANG BA. 14 BZOD PA PA (BKA' BCU PA). 743 YA 'BROG PA GU RUB YANG DAG. 27-8. II. 32. 111 'OL JO SRAS. II. 166 'OD ZER RTZE MO. 12 BZANGS MIG PO CHE. 1000 YANG KHANG BLA MA. I. 805 'OD SKYID 'BAR. 829 'OD SRUNGS. 857 'OR STON. II. I. 38 'OD CHEN PA. 244 'OD LDE SPU RGYAL. 110 BZAD PA. 171 YA ZI BON STON. II. II. 795. I. I. 267. II. 14 'OD BYED LHA. II. II. 299 'OD 'JO BA. 542. 220 . 99. 741 BZOD DKA'. 528 'OL KHA BA. 285 'O BRGYAD. I. 648 'OD PHO. 156 YA TZE BA. 292. 542 'OD ZER RGYAL PO. 190 'OL PA CHEN PO. 727 'OL SGOM. 970 'OD ZER NAM MKHA'. 98. I. I. 706 'OR BRGYAD STON CHUNG. 46. 976 BZANG YUL PA. 307. 714 'OL KHA BA GROL SGOM.800 'OD 'BAR SENG GE. I. 3 'OD ZER. 837 'AL PA RDO RJE DBANG PHYUG.

II. 948 YE SHES GRUB PA. 517 YE SHES 'BAR. II. I. II. 564. 517 YE PHUG PA. 156. 307. 93. 680 YU MO. I. 725. II. 572 YE SHES BLO GROS. II. (BDE GSHEGS). YE PHUG PA YE SHES RTZEGS. 766. II. 909 YANG GRUB. 286. 760. 69. II. 102 YE SHES RIN CHEN. 1004 YAR MO DPAL 'DREN. 285 YE GRAGS. 372 YID BRTEN PA. II. II. 768. 728 YAR 'BROG GZHON RGYAL. II. 264 YUL CHOS PA LHA BZO. 451. 579 YE SHES 'DZIN. 572. 579. 83-4. 200 YE RGYAL BA. 868 YE SHES MDO. 441. 1008. 686. II. 345 YAR STON HRUL MO. 159. 374 YE SHES GRAGS PA. 577. 549 YE SHES DBANG PHYUG. 983 YANG DGON PA (RGYAL BA. 541 YE SHES DPAL BZANG PO. I. 75. II. 475 YE SHES DBANG PO MA. II. II. I. II. II. 497. I. 416. I. I. II. II. RGYAL MTSAN DPAL). 810 YE SHES RGYAL MTSAN. II. 711 YAN CHEN MGON RGYAL. II. 565 YE GZHON PA. 329 YAR SREGS RGYA DMAN. II. 417. I. 212-3 YE SHES 'TSO RGYAL. I. I. 746. 109. I. 233. 580 YU PI BA. 538 YE RANG BA. I. 68. 410. 34. 354 YAM SHUD RGYAL BA 'OD. 838 YAR KHANG PA. I. 1085 YE SHES 'OD. II. 688-692. II.YANG GANG PA. 956 YAR 'BROG DKAR PO. 755. 672 YE SHES BSHES GNYEN. I. II. I. 372-3. II. I. 273. I. 330 YANG RTZE BA RIN CHEN SENG GE. 28 YU DAM PA. 265 YE SHES RGYA MTSO. II. 627 YAN LAG 'BYUNG. II. 227-8 YE SHES. I. II. II. II. 1060 YE SHES BLA MA. 310 YE SHES LCAM II. 350. 269 YAM SHUD KLU CHUNG. 803 YE SHES ZHABS. 635. 164 YE MGON. I. 95 YAM SHUD DNGOS GRUB. 1001 YE SHES MKHAR. II. 634. 1069 . 965. 191 YE SHES RDO RJE. I. 40 YANG DBEN PA. I. II. II. II. I. 727. II. 728 YAR KLUNGS LO TZ'ABA (GRAGS PA RGYAL MTSAN). I. I. 869 YE SHES BZANG PO. 237-40 YANG RTZE BA. 996 YANG 'DUL. 179. 353. 923 YI GE PA. I. II. 941 YAR KLUNGS PA. 789 YE SHES DPAL. 787 YUNG PA KA SKYOG PO. II. 311 YE SHES 'BYUNG GNAS. 405. I. II. I. I. 367. 695. 916 YE SHES MCHOG (LCAM MO). I. I. 555. 580 YAR RGYAL BA'I SHES RAB. 1006 YE SHES SNYING PO. I.

1087 YON TAN BLO GROS. 507-9 YON DBANG. 781 GYAG BRUGS SANGS RGYAS DPAL. 528-9. I. 1044 YOL STON RDO RJE DBANG PHYUG. 931-2 GYU. 518. 1004. 566-8. 1072 YON TAN RIN CHEN BSAM SE BA. 1089 YON DBANG PA. I. 150 GYU LUNG PA. II. 923. II. II. I. 450 GYABS STON. 269. 653 GYAM BZANGS SNUBS SGOM. II. I. I. I. 329. 264 GYAG STON PAN CHEN. II. 925. II. 465. 379. I. 536. II. I. 517 GYANG SKYONG BA RGYAL BA DON GRUB. I. 108-9. I. 321 YON BTZUN. I. II. 149. 38 GYU STON. I. 217 YON MGON. II. 319 GYAM BZANGS PA. I. YEL PA YE SHES BRTZEGS. I. 872 YOL RDZONG RNAL 'BYOR PA. II. I. II. 601 GYAG RU RAS PA. 1017 GYAG MO. I. 713 YEL PA. 327 YOL LCAGS. I. 518. 523-4. I. 855 YE SHES BSOD NAMS RGYA MTSO. II. II. 775. 198. 160. 330 YON TAN RGYAL MTSAN. II. 566 YE DGE BSNYEN RDO RJE DBANG PHYUG. 319 YOL CHOS DBANG. 292 GYAG STON ZLA BA 'OD ZER. 965.YE SHES SENGGE. 964. 784 YON TAN MGON PO (KUN MKHYEN). 255. 474. I. II. 534. 210 YON TAN GZUNGS. 135 YON TAN 'OD. 532. II. II. II. I. 1024 YON TAN 'OD ZER. II. 167 GYU CAN. 210 GYA' BZANG CHOS RJE. 1024 YON TAN RGYA MTSO. II. 125 GYU THOG JO RGYAL. II. 310. II. I. 816. 157 YON TAN 'BAR. I. 693 GYAS MO DPAL 'DREN. 75 GYU RGYAL BA. 722. 541 . 429 GYUNG STON PA. 975 YOL. 677 GYUNG STON. 984 GYAG YU. 727 GYU SGRA SNYING PO. I. 256 YOL MO. I. II. II. II. 262. II. I. 1072 YON TAN DBANG PHYUG. II. 128. 164 YE MI KLU PHYUG. I. 269 GYA' SPANG SKYES GCIG. 187. II. 499. I. 339 GYAG RU DPAL GRAGS. 132-3. 321 YON TAN LHUN GRUB. II. II. II. I. 186 GYA' RAS. 92 YER PA BA. II. I. I. 190 GYAG RDO RJE 'DZIN PA. 924 YONG BTZUN. 321 YON TAN RIN CHEN. 109. II. 468 YONG GE DBANG PHYUG GRAGS. 493. 1073 YON BLO BA. 1072 YON TAN MCHOG. 125 GYAM BZANGS CHOS RJE. I. 659 GYA' NGOS PA. I. 165 GYAG SDE PAN CHEN. 264 YON TAN 'BYUNG GNAS. I. I.

847 RAB GSAL. 796. 1073 RAB BZANG MDANGS. I. RWA LO TZ'ABA. II. 582. II. 1043 GYUNG 'DRUNG RGYAL BA. I. II. 497-8. 572. I. 44. II. 753 RAM. II. II. 407-8. I. 722. 632 GYUNG 'DRUNG BSOD NAMS. 520. 270. 71. 988 GYO DGE 'BYUNG. I. 862 GYOR PO RGYA MO CHE. 338. II. 374FF. II. 345 RWA SGOM RDO RJE RGYAL PO. 1007 RANG 'BYUNG BA. I. 150. I. II. I. I. 377. 797 GYE. II. 796. 517 RANG BYUNG RDO RJE (KARMA). 14 RAB DBYA JO SRAS. 389. 292 RAL LCAGS STON TSUL. 524-5. I. 328. II. 71. 286 GYUNG 'DRUNG 'BUM. I. I. 533. II. I. 991 RANG 'BYUNG SANGS RGYAS. 191. I. 541-2. 537-8. I. 308-9. 14 RAB 'DUL. II. 659. 273. XVII. II. I. 13 RAB TU ZHI BA'I BSHES GNYEN. II. 407. 789 RWA RU CAN. RWA LO TZ'ABA RDO RJE GRAGS (PA). I. II. II. 493. 1085 RAG SHI TSUL KHRIMS. 325. 527. II. 269. 756. 728 GYUNG 'DRUNG BRTAN 'BAR. 435 RWA. 63 GYOR GNYAN. 792. 285 GYE STON SANGS RGYAS. II. 493-4. 755. I. I. I. 121 RAM RDO RJE BTZAN. II. 838 RWA KHRI BZANG 'BAR. II. 756. 837 RWA JO DAR. 703. 502. II. I. 61-2 RANG GROL. 379. 789 RWA SANGS RGYAS KUN DGA'. 648 . 487. 445 RWA 'BUM SENG. 493. 445 RAG. 789-90 RWA YE SHES SENG GE. II. 850-1 RWA LO. 487. I. 16 RAB GDUNG LDAN. 756. 734 GYOR STON. 862. I. 302 RAG SHI. 396. 296. II. 519 RAB KHA BA. 696. I. II. 751. II. I. 517. 109 RA RDZI RAS PA. 733-4 RA THUNG SHES RAB TSUL KHRIMS. 407 RAM SDING MA BA. 406 RAL RGYAGS GZA' LCAM MA. 410. I. 1O85 RAG MA BA. I. 705 RAM BTZAN CAN. II. XIX. 108. 555. 736. II. 379. 37. II. 785. 741 GYE PA'I SGRE PA. 446 RAM STON RGYAL BA. II. 387 GYOR PO. 584 GYUNG PHYUG PA. 789. II. 371 RAB BRTAN.GYUNG STON RDO RJE DPAL. 756. 442. II. 477 RAL PA CAN. 376 RAB 'BYOR SENG GE. XVII RAB GSAL ZLA BA. 135-6 RANG BYUNG KUN MKHYEN CHOS KYI RGYAL PO. 548. I. 189 RANG THAG MKHAN PO. I. 377. I. 200. II. 1088 RAB TU SGRA GRAGS. 843 RWA CHOS RAB. I. 292 RAB DGA' BA CHEN PO. I. 775. I. II. 199. 528. II. 77. II. 765. I. 762-3. 293. 50. II. 376 RWA CHO.

II. II. II. 518 RI STON BLO CHEN 'OD. VI RIN RGYAL BA. II. 104. 682-3 RAS PA (TI SHRI). 678. II. 321. I. 972. 519. II. 895-6 RI PA GZHON NU RGYAL MTSAN. 450-1. 556. 339. 754 RIGS LDAN RNAM RGYAL. 155-6 RI PA. 779 RI DAGS DGRA (SHA BA RI). II. 1072 RIN RGYAL. 621. (SKU YAL BA). 868. SEE SANGS RGYAS RAS CHEN RAS STON BSOD RIN. 180-1 RI GONG PA. 696 RIN CHEN RGYA MTSO. II. II. 739. 601 RI BO SGANG PA. II. I. 801. 818 RI GDONG PA SHES RAB RGYAL MTSAN. 544. 470 RAS PA KHA KYOG RDO RJE SENG GE. 373 RI PHUG PA. I. II. 817 RIGS LDAN RGYAL DKA'. I. 58. 844. I. 521. 491 RIG 'DZIN SNYING PO. II. 860. II. I. 273. II. SEE BCOM LDAN PA. 869 RI KHROD ZHABS. II. 692 RI PA SH'AKYA BZANG PO. II. 916 RI MA 'BABS PA (CHOS RJE). 504 RI BO CHE PA. II. II. II. 694 RIG PA'I RAL GRI (BCOM LDAN). II. II. 516. I. 196 RAS PA RDO RJE DPAL. 435-440. 623. VII. II. II. II. II. I. II. 789 RIG 'DZIN PA. I. 975. 544 RIGS LDAN. 102. 1025 RI KHROD PA DBANG PHYUG. I. (BLA MA). 803 RIN CHEN GRUB (RIN GRUB). II. 860-1. II. 842. 541-2. 802 RIN. 929. 506 RIN CHEN GRAGS PA. II. 796 RI KHROD SBUG STON. II. (RIN CHEN BZANG PO) RIG 'DZIN KUM'ARAR'AJA. 533. 900 RI KHOR RAS PA. 243 RIG PA'I BRUG SGRA. II. 336. II. II. II. 330. I. II. II. 555-6. 201 RIG 'DZIN GZON NU RGYAL PO. 439 RIN CHEN MGON. 344 . 47. I. II. 181 RAS PA DRI MED 'OD. I. 142-3. 588. 998 RI KHROD RLUNG CHUNG. II. RIG RAL RIG PA'I RAL GRI (BKA' BZHI PA). II. 337 (BCOM LDAN RAL GRI) RIG RAL. 655-6. I. I. I. 991 RI MER BA. II. I. 79 RIN GRUB PA (RIN CHEN GRUB). 660. 435 RAS PA LO TZ'A. 133. 197. 548. 962 RAS PA DBANG NGE. 405. 491 RI KHROD PA (SHA BA RI PA). 532 RAS PA (CHOS RJE). 74 RIN SKYABS. 696 RIG RAL (RIG PA'I RAL GRI). 426. 376. 952 RI KHROD MA. I. 451. 568. 309 RIN CHEN GLING PA. 876. 126. 314 RIN CHEN. 396-7 RIN CAN PA. I. 1007 RAS CHEN. II. 841 RI KHROD ZHIG PO. 546. II. 745 RI MGO BA. I.RAS CHUNG PA (LO RO BA). 875 RAS PA SGOM THAG. 302 RIG PA'I KHU YUG. 513 RI MA. 484. VIII. I. 445 RAS PA ZHI BA 'OD. 727 RAS PA LHA RI PA. 1059. II.

59. 373. II. 638 RIN CHEN DPAL BZANG PO. II. I. II. 509 RIN CHEN BZANG PO (DPON). 264 . II. II. II. 692 RIN BYUNG. II. I. I. 783 RIN CHEN BRTZON 'GRUS. 735 RIN CHEN TSUL KHRIMS. 894 RIN CHEN 'BYUNG GNAS. 512. 1059 RIN CHEN SMON LAM. I. II. II. 866 RIN CHEN DPAL. 1085 RIN CHEN BZANG PO BA. I. 285 RUG PA'I ZANG CHEN PO. 591. 634. 265. 380. II. I. 544 RIN CHEN DPAL PA. 835. 413. I. 413. I. II. II. 123. 696 RIN CHEN GZHON NU. II. 581 RIN CHEN SENG GE (RTOGS LDAN). (GU SHRI) 509. 956 RUG PA'I RGYA SGOM. II. 749 RIN CHEN SGANG PA. II. II. 166 RU CHE B TZAN SKYES. (SA SKYA PA). II. 159 RU DHARMABODHI. 1044 RIN SMON. ('L LI JI) 500. 813. 1087 RIN CHEN 'OD ZER. II. 517. 205. 988 RIN CHEN SENG GE (YAN RTZE BA). 518 RIL PA. 608 RIN CHEN DBANG PHYUG. 182 RU 'ANANDAVAJRA. 262. 581. 720 RIN CHEN BZANG PO (BKA' BZHI PA). 308. 472. 351-52. II. I. 831 RIN CHEN BZANG PO (BLA MA). I. 659 (U RGYANA PA) 699. II. 1044 RIN CHEN BZANG PO (LO TZ'ABA). 581 RIN CHEN RGYAL MTSAN. II. 608 RIN CHEN BYANG CHUB. (BKA' BZHI PA) RIN CHEN RNAM RGYAL. I. 730 RIN RDOR BA. 309. 596 RIN CHEN 'OD (BLA MA BYA NAG CHEN PO). 1060 RIN CHEN JO SRAS.RIN CHEN RGYAL PO (DPON CHEN). 698. (ZUR DGON BKA' BZHI PA). II. (EMPEROR) 492. 330 RIN CHEN RNAM RGYAL BA (LO TZ'ABA). 396. I. II. 206. II. 723 RIN CHEN DPAL BZANGS. 599. 286. 410 RIN GZHON PA (BLA CHEN). II. 657 RIN CHEN SNYING PO. 359. 432. II. 385. II. II. 102. 696 RIN BZANGS DKAR PO (RIN BZANGS PA). II. 995 RIN CHEN SENG GE (LHA). 374 (SGRA TSAD PA) RIN PO CHE BA. II. 588-9. 314 RIN CHEN CHOS RGYAL. 1088. 532 RIN TSUL (RIN CHEN TSUL KHRIMS). I. 159 RU MTSAMS PA BSOD RIN. 212. 249. 372-3. I. 749 RIN CHEN LHA MO. II. 378. II. II. I. II. II. I. II. 1088 RIN CHEN BZANG PO (RATNABHADRA) II. I. 810. 1051 RIN SPUNGS PA. 281-2 RIN CHEN BAM GTAN DPAL BZANG. II. II. II. I. 344. II. 410-1. 546. 549 RIN SHE PA (RIN CHEN SHES RAB). 220. 330 RIN CHEN BLO GROS. 1073 RIN CHEN RGYAL MTSAN DPAL BZANG PO. 975 RIN CHEN RTZE MO. 340. (BLA MA) 520. II. II. 209. 823-4. I. II. 1072 RIN GZHON ('AC'ARYA). 417. 328. (BKA' BZHI PA). II. 229. 794. 586 RIN RNAM PA. II. 729. 893 RIN CHEN RDO RJE. 823 RIN CHEN RGYAL PO (LHA). 749. II. 1072 RI'U SGANG PA. II. I. 509. 782 RIN CHEN RDZOGS PA. 518 RIN CHEN SHES RAB. 68. I. 545.

756. 943-8 ROG MNGON PA PA (ROG MNGON PA. II. II. 345. 1061 RONG CHUNG RAS PA. 953 ROG SHES RAB 'OD. I. II. 1018 RONG STON KHA BO CHE. 418 RO 'BYE GZA' BTZUN NE. 345 ROG CHOS DBANG. 504. 518. 213 RE'U RMAL. 785 RONG PA SER SENG. II. II. II. II. I. 156-7. I. 361 ROL PA'I RDO RJE (CHOS RJE KAR MA PA). II. 376. I. 998-9 RONG GLING LO TZ'ABA. 374 RONG PA 'BUM 'BAR. II. 396 RONG PO DGE RINGS. 160. 754. 270. RUS SBAL ZHABS CAN. 349 RED MDA' MA. 269 ROG S/AKYA 'BYUNG GNAS. I. 727 RONG PA. II. I. 991. 387 RONG BAN DPAL GYI RIN PO CHE. SEE ROG PA DMAR PA RDOR SENG ROG PA. 166 RONG PA PHYAG SOR PA. 919 ROG. 110 ROG SHES RAB RGYA MTSO. I. 256 RONG ZOM CHOS BZANG. 165 RONG BAN YON TAN RIN CHEN. . 383 ROM PO BA. II. 501. 426 RO MNYAMS. RONG PA RGYA LE. 322 ROG STON. I. 336. 982 ROG PA RGWA LO. I. 862. 982 ROG PO DGA'. 164 RONG PA KUN DGA'. 1044 ROG STON KLU SBYIN. 162. I. 270. 340. 899. 396. I. 1004 RONG PA JO BZANG. II. 166 RONG PA 'GAR DGE BA. I. 516 RONG STON (SMRA BA'I KHYU MCHOG CHEN PO). 166 RONG PA SHES RAB SENG GE. I. 226. 440 ROG CHOS KYI BRTZON 'GRUS. II. 900. 883. II. I. 937. 364-5. I. SEE ROG RDOR SENG ROG PA SAR MA. I. 230. II. 157. 365. 160-7. I. 167 RONG ZOM. II. 329. I. 435 RONG CHEN PA. I. II. 387 ROL PA LHA MO CHE. II. I. 493. I. 809 RONG THONG PA. 1080. 339-40. 871-2. 380 RED MDA' PA (GZHON NU BLO GROS). 837. 98. RONG GLING LO TZ'A BA RDO RJE RGYAL MTSAN. I. I.RUS SBAL ZHABS. II. I. I. 376 RONG PA CHOS MGON. 799. I. 160. 905-6. I. 953 ROG BDE. R9ON^ ZHOM CHOS KYI BZANG PO. 953 ROG STON BTZAN PO. II. 553 RO ZAN MA. II. 336. II. 541. 307. SEE RONG STON RONG STON SMRA BA'I SENG GE CHEN MO. 284 RONG STON CHEN PO (SMRA BA'I SENG GE). I. 416. II. 678. I. II. 37 RO MNYAM RDO RJE (KHAMS PA RO MNYAM). II. 164-5. 627 RONG PA RGYAL LE. 188 ROG BYUGS SE. 376 ROG DMAR ZHUR PA. 939 ROG SHES RAB ZLA BA. 374 RONG PA CHOS BZANG. 940. II. 1052 ROG PA DMAR PA RDOR SENG. 270. 477 RONG PA RG'A LO=RONG PA RGW'A LO. 543. I. 875-6. 156. I. I. 321. 807. II. 167 RONG BAN RIN CHEN TSUL KHRIMS. 379. I. 862. II. 449. 80 ROG 'CHIMS PHU BA. II. 940. 910. SEE DOL PA DMAR ZHUR PA ROG SHES RAB BLA MA. 865 ROG RDOR SENG. I. I. II. II. II. 803. I.

900 LA DRUG. 518 LA GYAG PA. 435 LU DPON SU KHA DE VA. 409 LA BA PA (DPAL SPYOD PA PA). I. 147 RLUNG STON RDO RJE BLA MA. 105. I. II. I. II. 645 LAS STOD PA. II. 14 LEGS SKYES. II. I. 462 LA YAG PA. I. II. 126 LANG PA SON SH'AK. I. II. I. 310 LUNG GI DBANG PHYUG (LHA). 803 LEGS MCHOG PA. 180 RLUNG PHYAG DUM. II. 869 LUS THUB. 1008 LAG RNA. II. 843 ROL PA'I RDO RJE (LALITAVAJRA). I. 38 LI BDUD RTZI GRAGS. 852. I. II. 74. 181 RLUNGS LEGS PA'I SHES RAB. I. 731. I. I. 1079 LEGS PA DPAL. II. 1025-6. 273 LUNG GI RGYA MTSO (STAN GCIG PA). 143. I. 814 LI MO YE SHES SGRON. 156 LANGS STON. II. 589 LEGS PA'I SHES RAB. 77 LA STOD DMAR PO. 33 RLA CHUNG MA. 344 LUGS SMAD PA. 362-3. 171 LAN PA. 533 LI THE SE. 13 LEGS LDAN 'BYED. 803-4. 376 LANG ZA STON PA DAR MA BSOD NAMS. 1026 LA BA'I 'OD ZER. II. 753. 180. II. II. I. II. 1030 LA STOD GTZANG SHOD PA. 20. 8. I. II. 1048. I. I. 782. 1050 LAS CHEN RIN RGYAL BA. I. 1076. 16 . 595. I. 389. 217 LEGS PA BA. 352 LA MO BA. 993 LUNG MO PA MDO SDE. II. II. I. II. 8 LAG RNA CAN. 345 LI BYIN HA RA. 568 LU SKAM RAS PA. RLUNG RDO RJE BLA MA. 1079 LAS CHEN KUN RGYAL BA. 893 RLUNG. I. 862. II. 284 LI RAS. 385. 426. I. II. 864 RLUNG DAM PA CHEN PO. II. I. II. 171 LANG LAB BYANG CHUB RDO RJE.547. I. I. 29 LEGS PA RGYAL MTSAN. 16 LANG KA LI PA. II. I. 144 RLUNG RAS. II. 170 LA YAG JO SRAS. I. 749 LEGS MTHONG. I. I. 941 LANG STON DAR MA BSOD NAMS. 276-8 LUNG PHRAN PA CHEN PO. 352 LEGS PAR SKYES. 983-5 LAS KYI RDO RJE. I. 1030 RLANGS. 295 LANG TSA STON NAG. I. II. I. 271 LU'I PA=LU/ YI PA. 380. 895 LANG STON JO PAD. 800. 678 LAS STOD DBANG RGYAL. II. 5. 385. I. I. II. 979 LABS SGRON. 859 LA STOD GTZANG SO. II. II. 292 LA ZI SHES RAB SGRON MA.

693 SH'AKYA GRUB PA. 155 SH'AK 'BYUNG PA. 440 LO MO BA SANGS RGYAS STON PA. 271 SHA DBU RTZE BA. 81-2 SH'AKYA DGE SBYONG. 667 LO RO RAS CHUNG PA. II. II. I. I. 82. 564 SHA RA BA. I. 517 SHA STON RDOR 'DZIN. 726. 889 LO RO YE MGON. II. II.795-6. II. II. I. 629 SHA GANG LO TZ'A BA. 880-3. II. II. 896. II. 801 SH'AKYA GNYAN. II. 1055 SH'AK MGON. I. II. 111 LO BE BA KUN BZANG. 830-1 LEGS SE. 890 SHA MI 'DUL 'DZIN. 409. 1085 LO (LO RAS PA). 205 LO THUNG SHAK RGYAL. 33 LEGS MDZES. 292. 435 LENG. 79. I. 110. 676. I. 727. II. II. II. I. 821. I. 138 SH'AK SHE. I.LEGS PAR RAB GSAL. 475 SHA BA RI. II. 798-9. II. II. 292. 151 SH'AK GZHON. 380. II. I. II. 1051 SHWA DBANG RWA. 546. 948 LO RO ZHIG PO. 998-9 SHA PA GLING PA. 235 LO RO RAS PA. 672-3 LO GRAGS PA. (RAS CHUNG PA) LO ROG. I. 953 LO STON RDO RJE DBANG PHYUG. 679 LO RAS CHOS SKYONG DPAL. 852 LO (RGYAL BA). 138 SH'AKYA RDO RJE. II. SHA BA RI DBANG PHYUG. I. 1024 LO BTZUN CHUNG. II. 72. 405 SH'AKYA RGYAL MTSAN. 353 SH'AKYA DPAL. 12 LEGS BYIN. II. 1016 SH'AKYA RGYAL PO PA. I. I. 985. 273. 439 LO RO BA. II. I. 855 SH'AKYA BKRA SHIS. 111 LOG PHUG PA. II. I. II. 466 SHA YANG DGON PA. 104 SHA GRAGS PA SENG GE. II. 774. 975 SH'AKYA MGON. II. (MKHAN CHEN). 262 LENG LO TZ'A BA. II. 280 SH'AKYA GRAGS PA. 421 LONG PO. II. 171. II. SEE RI KHROD PA DBANG PHYUG SHA BO SGANG PA PAD MA BYANG CHUB. II. 568. 549. I. 866. SHA BA RI PA. II. 439. 733 LO BYI MGO PA. II. 82. 869. II. 670. 780 LO SGOM. II. I. 709. 462 LEGS BSHAD PA (RAB 'BYAMS PA). 727 LO RAS. 691 LO RO GLAN BYI MGO PA. II. 564 SHA MI (SGOM SMON). 1059-60 SH'AKYA DPAL MGON. 1001 SH'AK GRUB. 1089 . 267 SH'A NA'I GOS CAN. II. 879. II. 341 SH'AK 'OD. II. I. 842. I. 110 SH'AK 'BUM PA. 80. II. 871 LO ZHING PA. II. II. II. I. II. I. 38. 190.

82 SHANGS PA DBU SDEBS. 895 SHUNG KE LO TZ'ABA DAR MA RDO RJE. I. 715-6 SH'AKYA RAS PA. 270-1-5. 751-2 SHANGS PA KUN MKHYEN. 475 SHAR BA PA BLO GROS GRAGS. 733. 208 SHAB RTZA GSER BA. 132 SHUG RTZAR BA. 326 SHAM 'BUM. I. 45-6 SHANGS TSUL SHE (SHANGS TSUL). 1090 SHAR PA. 372. 262 SH'AKYA DBANG PHYUG. 193 SHANGS ROM BHE. 565 SHING RTA BRGYA PA. II. 403 SHUNG BU GZHON NU GRAGS PA. 742. 919 SHANGS PA. 746. I. 16 SHING RTA SNA TSOGS. I. I. 70. (STAG LUNG LO TZ'A BA). 344. I. I. 864. 360 SH'AKYA SENG GE. 149 SHAB KYI BRAG RTZE SO NAG PA. I. 16 SHING RTA SDU GU CAN. I. 953 SHANGS PA SH'AK 'BUM. 687 SH'AKYA RIN CHEN. 453 SHAB MO LCAM CIG. I. 692. I. 353 SHAM PO ME DIG. 16 SHING RTA SRA BA. I. 13 SHING RTA BCU PA. I. I. (GZHON MNU RDO RJE. 704. I. 580 SHAR DAGS PO PA DPAL PHYOGS THAMS CAD LAS RNAM PAR RGYAL BA'I LHA. 563 SHUG GSEB PA. II . I. I. 595 SHING MGO PA. I. 896 SHUG GSEB RI PA. I. 63 SH'AKYA BSHES GNYEN. I. II. 216. I. 76 SHUD PHU LO TZ'ABA 'BYUNG GNAS RGYAL MTSAN. II. 5 SHING LO MA.SH'AKYA BLO. II. II. 236. II. I. I. 1059 SHAR BA. 125 SHAB RTZE RGYA GAR. 31O (GU SHRI). I. 273 SHAR RN PO CHE. 341. II. 727. I. I. II. 735. II. 518 SHAR PA KUN BSOD PA. X. 716-7. 122 SH'AKYA SENG GE RGYAL MTSAN. II. 73. 1088 SHAR PA YE SHES RGYAL MTSAN. II. II. I. I. I. 282-4. 210. 346 SH'AKYA BLO GROS. II. 151. I. II. II. II. 320. 869 SHU STON MON SRAS. 13 SHING RTA BRTAN I. 155 SH'AKYA YE SHES. II. I. II. II. 727 SHAR GLING PA. 365-6 SHUNG KE SPA BA CAN. I 12. 807 SH'AKYA SHES RAB. 14 SHING RTA RNAM PAR SNA TSOGS PA. 282 SHANGS CHUNG MA. 911 SHANGS PA MAR STON. 973 SHANGS PA RAS PA. II. 407. II. 305. 747 SH'AKYA GZHON NU. 205. 305. 73. 509 SH'AKYA 'OD. II. II. 38. II. II. GZHON NU RIN CHEN). 802 SH'AKYA SENG GE BZANG PO. II. 260. II. 874 . I. 748 SHANGS PA JO STAN. II. II. 16 SHING RTA BZLING PO. 203 SHAB PA GLING PA. II. 490 SH'AKYA BZANG PO. I. 331 SH'AKYA 'BUM PA. II. 1024 SHANGS STON. 269. 1006 SH'AKYA BSOD NAMS RGYAL MTSAN DPAL BZANG PO (LHA).

I. 878 SHE. I. I. I. 1050 SHES RAB RGYAL MTSAN (KUN MKHYEN' CHOS RJE KUN MKHYEN CHEN PO. I. II. 792 SHES RDOR BA. II. II. II. 807 SHES RAB DPAL BZANGS. 778. 155. I. II. II. II. (ABBOT OF GSANG PHU). 780. II. I. II. 970 SHES RAB 'OD. 466 SHER 'BYUNG (PRAJNY'AKARAGUPTA). II. ('AC'ARYA). II. II. I. 1072 SHES RAB. 400. 190. II. II. 696 SHES RAB RDO RJE. 374 SHES RAB BLA MA. 1007 SHES RAB PA. 619. 283. II. 210 SHES RAB RAL GRI. II. II. II. 489.SHUD BU LO TZ'ABA. 262. 1072 SHER RGYAL BA (MNGA' RIS RAB 'BYAMS PA). I. 672. 592 SHES RAB DPAL. 544 SHES RAB DPAL LDAN. 201 SHES RAB ME CHUNG. I. 36 SHES RAB GRAGS. (PRAJNY'ASIMHA). II. 874 SHE'U B A. 956 SHES RAB KYI DBANG PO GSAL BA. 939. 831 SHER SGOM DAR SENG. 941 SHES RAB 'OD ZER PA. 262 (SHER 'BYUNG). 830 SHES RAB 'BAR. 82. 1052 SHES RAB SEN GE BA. 93. 785 SHES RAB DAR. 451. 705 SHES. DOL PO PA). 634. II. 955 SHES RAB MGON PO. I. (PRAJNY'AB HADRA). II. 1052 SHES TSUL PA. 501 SHES RAB GO CHA. II. 590-2 SHER 'PHAGS PA. 875 SHES RAB TSUL KHRIMS. 751. II. II. 782. (CHU TSAN KHA PA). 475. 627 SHES RAB DBANG PO. 985 SHUD MO SH'AK SGRON. I. 269 SHES SKOR BA. 733 SHE SNGON BYANG 'BAR. 1072 SHES 'OD PA. 320. 267 SHES RGYAL. II. I. II. ('PRUL SKU). 243-4. 695 SHES RAB RGYAN. 66. I. II. 751 SHES RAB YON TAN. 939. 272. II . I. II. 868 (CHOS RJE). II. 289 SHEL BRAG PA. II. 95 SHES RAB RGYAL MTSAN. 859 SHER DON PA. 1072 SHES RAB MGON PO SANGS RGYAS LEGS PA. 1072 SHER 'BYUNG. II. 663. II. I. 379. (GUNG THANG RAB 'BYAMS PA). 464 SHES RAB GRUB. I. 330 SHES RAB 'BUM PA. II. 857 SHE PA DAR RE. 329. II. 421 SHES RAB RGYAL BA. II. 210 SHES RAB BZANG PO (MTSO SNA PA). I. (UP'ADHY'AYA). 617 SHE'U. II. 793 . 309. 128 SHER MGON PA. II. 291. 676 SHES RAB 'BYUNG GNAS BLO GROS. I. I. II. 206 SHES AB GU SHRI. 340 SHER SENG. 133. 466 ('BRI KHUNG GLING PA). 344. II. I. 284. 339 (BLA MA). 627 SHE RGA SMAN CHUNG. II. 1016 SHES RAB SENG GE. II. 775-6. I. 468('JAM DBYANGAS MGON PO). 791. II. 783 SHES RAB 'BYUN GNAS. (RGYA MON). 329 SHES RAB DPAL LDAN (BKA' BZHI PA). 233.

477 GSEN SA BUG PA. II. II. 928 GSEN SGOM ROS PO. I. 15 SA 'DRES PA. II. 706 GSEN STON NAM MKHA'. 900 SANG GRAGS. 1073 BSES GNYEN GSANG BA. 744. I. 1009 GSEN DGON DKAR BA (RDO RJE DBANG PHYUG). 15 SA 'TSO MA. 1058 SA SKYA LO TZ'ABA (SA LO). 784. I. II. I. 749 SONG BLO GROS BRTAN PA. II. I. 692. 745. 582 SA CHEN. SEE SA SKYA PA KUM DGA'SNYING PO SA STON RDOR 'DZIN. 45 SA LA SPYOD PA'I DBANG PHYUG. II. II. 307. 232. 45 SAG STON. 18 SA 'DZIN. 34. 105O-1. I. 633 SANG YON PA (SANGS RGYAS YON TAN). 724-5. 11 SA KHROM RGYA MTSO 'BAR. 558 SA CHEN KUN SNYIN (KUN DGA' SNYING PO). 215. II. 785 SONG BLO BRTAN. I. I. 606-7. II. II. 1073 GSES GNYEN BZANG PO. 909 SHA DAG. I. I. I. II. SEE SA SKYA PAN CHEN SA GTZO. I. 212. 588-9 SANG BZANG PA. II. 784 SA SKYA PANDITA KUN DGA' RGYAL MTSAN. 563 GSEN SGOM ZHIG PO. 409 GSHEN. I. II. 1057 SA KHYIM. I8. II. 823 SA SRUNG. 15 SA BZANG 'PHAGS PA GZHON NU BLO GROS ( MA TI PAN CHEN). 211. I. I. 809. II. 218 SONG STON RDO RJE RGYAL MTSAN. 559. 1045 SA 'OD. 262 SA SKYA PA. II. II.II. I. 45 SA 'OD BZANG. I. I. 316-7 . 697 SHO SGOM 'PHAGS PA. II. 180 SOL PO BA. 690. II. 165 SA GRAGS SENG BA. 448FF GSEN SGOM RE THUL CAN. 794 SONG STON. 181 SHO MO GZA' CHE LCAM. II. 345. 379. II. II. II. II. 346. 329 SANG BLO BA. II. I. 706. II. 1008. 126. II. II. 589. 341 SANG CHOS PA. 501. 462 SONG. II. 726. 569. 747 SA THEN. 103. 792 SA SKYA PA KUN DGA' SNYING PO. 216. 837 SONG STON RAB BRTAN. 556-7. 784. II. 103. I. II. 306. I. 453 SHO ROM 'PHAGS PA. 208 GSEN CHEN PO. 988 SA STON LHA RING. I. 335. 838 SOD BU LO TZ'ABA. II. 872 GSEN PA RDO RJE SENG GE. 464 SHO SRAS. 360 SA PAN. 176 BSES GNYEN RGYAL MCHOG. II. II. 408. 578. 786. 970 SA SKYA PAN CHEN. 1045-6 SA BZANG PA BLO GROS RGYAL MTSAN. II. 218. I. II. 236 GSEN TSA DAR MA 'OD. I. 195. 565 GSEN SGOM DKAR BA.SHES RAB GSAN A (SHAM THABS DMAR PO).

627-8 . 307 (OF STAG LUNG). 864. 93. II. 339 (MAH'A UP'ADHY'AYA) 340-1. I. 316 SANGS RGYAS 'OD ZER. I. I. II. I. 861-2 SANGS RGYAS SGOM PA BYANG CHUB RDO RJE. 308 SANGS RGYAS JO SRAS. 884 SANGS RGYAS SGOM PA SENG GE SKYABS. 657 (DGON GSAR PA) SANGS RGYAS RGYAL MTSAN. 1080 SANGS RGYAS DPAL (STAG LUNG RIN PO CHE). 320. I. II. 700. II. 991. 308. 320 (OF CHOS PHUG). II. 385 SANGS RGYAS GNYAN RAS. 737 SANGS RGYAS SNYING STON. 999 SANGS RGYAS BRTAN PA. SANGS RGYAS BLO GROS PA (MAH'AUP'ADY'AYA) 535. 796. 623. 316 SANGS RGYAS BZANG PO. 633 SANGS RGYAS DPAL RIN.800 SANGS RGYAS 'BUM. 743-51. II. 797. 98. 741 SANGS RGYAS GNYAN CHUNG. 320. II. 94. 716 SANGS RGYAS STON. (GRAGS PA DPAL). II. II. II. 704. 1090. 1023 SANGS RGYAS 'BUM ME. II. 98 (CHE SA). 568 SANGS RGYAS GNYAL CHUNG BA. 789 SANGGHA RMAL. 862 SANGS RGYAS GZHON NU. II. I. 987 SANGS RGYAS DAGS CHUNG. I. SANGS RGYAS GNYAN STON CHOS KYI SHES RAB. I. 132 SANGS RGYAS RDO RJE. I. 132 SANGS RGYAS STON PA. (OF RGYA MA). 696 (ABBOT OF SNYE PHU). 746. 893-4 SANGS RGYAS DBON PO. (OF RGYAL STENGS). 300-1. OF BYA YU) 304 (OF NAR THANG) 319. 303-4. 340 SANGS RGYAS BLO GROS (CHOS RJE). II. 406. 743. I. 650-1 SANGS RGYAS YAR BYON SHES RAB BLA MA. 307 SANGS RGYAS BRTZAG SON. 896 SANGS RGYAS DPAL (GYAG PHRUG). (DUS 'KHOR BA). 630-1. 1024 SANGS RGYAS DBYANGS. 699. 915 SANGS RGYAS SKYABS. II. II. 716 SANGS RGYAS 'BUM DPAL. 304. 154 SANGS RGYAS DGE SLONG. II. II. II. II. 41. II. 1072 SANGS RGYAS GZHON 'OD. I. II. II. 988 SANGS RGYAS GTZANG STON. 687 SANGS RGYAS GONG LA BA PA. 270. 695. II. (BLA MA). 783 SANGS RGYAS DPAL BZANG PO. I. 100. I. I. 37 SANGS RGYAS. 621. I. 202 SANGS RGYAS 'PHEL. 435. I.799. II. 1023 SANG SHI. 657 SANGS RGYAS DBON. II. 992. 98. I. II. II.592. I. 629. 990 SANGS RGYAS MGON PO. I. 302FF. II. II. I. 523. 1024 SANGS RGYAS GNYAN STON.SANG RIN PA. II. 6502. II. II. 716 SANGS RGYAS 'MI BSKYOD RDO RJE. 170 SANGS RGYAS RGYA SGOM. II. I. 634 SANGS RGYAS 'OD 'BYUNG. 689 SANGS RGYAS MYANG STON. II. (YON CHEN). 412 SANGS RGYAS SGOM PA. 579 SANGS RGYAS KHROM RAS. II. I. 855 SANGS RGYAS' JAM RGYAL. I. 308 SANGS RGYAS YAR BYON. (BLA MA. I. I. II. 716 SANGS RGYAS GZHON NU PA (ABBOT OF TSOGS PA BYA RDZONG). II. II. (RTZON 'GRUS SENG GE). 282 SANGS RGYAS JO BO. 155 SANGS RGYAS GRAGS. (OF CHOS PHUG).482 SANGS RGYAS BYA SGON (GNYAL SMAD DPAL RI BA). I. 1080. 557 SANGS RGYAS SNYAN STON. 615. I. 98 SANGS RGYAS BSTAN BSRUNGS. 623.

I. 374. I. 243 ('AC'ARYA BUDDHAJNY'ANAP'ADA) SANGS RGYAS YON TAN (SANG YON PA). II. 111 SUM PA YE 'BAR. 657 SANGS GZHON. 706. I. 1085 SUM PA KHU TSAB. II. II. II. 252. II. I. II. 661. II. VI SE CHEN NAM MKHA' RGYAL MTSAN. XV. 208. II. 911 SUM PA MKHAN PO. I. 982 SUM. 480. 5 SI TU DGE BLO BA. 321 SANGS RGYAS SENG GE. 351-2 SANGS RGYAS LHA SGOM (GOR GDONG PA). II. 197. 905. II. 75. (GU SHRI) 1072 SANGS RGYAS RIN CHEN RGYAL MTSAN DPAL BZANG PO. 509. I. 225. 210 SU STON ZLA GRAGS. 355 SUM STON RAS PA (BSOD NAMS SHES RAB). I. I. 170. I. 728 SE JO SRAS (SPRUL SKU). 744. 307 SE CHEN RGYAL PO. 212. 712 SA'I SNYING PO. 693 SI TU RAB BTZAN PA. 74. 353. 111 SUM PA DBANG PHYUG. 448 SE STON 'BYUNG LDAN 'OD. II. 779 SANGS RGYAS LE SGOM (GSER LTA BA). 133 SUM STON YE 'BAR. II. 61 SUM PA LO TZ'ABA (DHARMA YON TAN). I. I. I. 238. 147 SE RNOL NAM LDE. ('AC'ARYA). 963. II. 1010 SE CHUNG BA. II. 975 SANGS RGYAS RAS PA CHEN PO. I. 755-6 SE CHOS KYI MNGA' BDAG. II. I. 799 SI LI MA. 154. II. 316 SANGS RGYAS RAB STON. 1044 SANGS RIN PA. 225. 388 SE. 716 SAD NA LEGS. 172. 498. I. I. I. 990. II. I. (SGRUB PA PO). I. II. II. 108-9. I. 639 SI TU CHOS RIN. 76. II. II. II. 210. 289 SE CHEN. 277. II. II. 37 . I. I. I. II. 483-4. 517 SANGS RGYAS RI PA. 143. 999 SUM PA. 857 SE STON JO KHRO. 516 SANGS RGYAS GSANG BA. 690. I. II. I. 760 SE JIG. 1023 SI TU DGE SLONG BA. I. 657 SANGS RGYAS SHES RAB. 121 SUN LUNG PA BSOD NAMS RDO RJE. 215 SE STON SGRA GCAN ZIN. 842 SA'I GDONG. 157 SE DUR LUNG PA. I. 367. 151 SANGS RGYAS RIN CHEN PA. I. 118 SUM PA YE SHES BLO GROS. II. 990 SANGS RGYAS RAS CHEN. II. 207. XX SAM BU LO TZ'ABA. 663. 1007 SANGS RGYAS RAS PA. 440 SUM PA DBANG TSUL. 930 SE STON KUN RIG. 760 SE MKHAR CHUNG BA. 160.SANGS RGYAS YE SHES. I. 900 SUM STON DGE 'DUN. II. I. II. 803 SANGS RGYAS YE SHES ZHABS. I. II. 262 SUM PA PHOD KA CAN. 171. 149. 216. 963 SUM PA MTHU CHEN. 444 SUM STON CHOS DAR. II. 191. 406 SUM PA BLO GROS. II. II. I. 439 SUM STON NYI MA. 369. II. 1040 SANGS RGYAS RIN CHEN.

I. II. I. XVII. (KLOG SKYA BKA' BZHI PA). I. I. II. II. 876-81. 727 SENG GE ZIL GNON. 451 (MAH'A UP'ADHY'AYA). (OF CHU MIG). I. 157 SO DAR MA SENG GE. 151 SENG GE 'BUM. 234. 157. 376 SO ZUR PA. 947 . 190 SO STON RDO RJE RGYAL MTSAN. 364-5 SO DAR MA SNYINGPO. II. I. I. I. 727 SO. 584 SENG GE RGYAB. II. II. II. II. 12P. 944 SO BSNYUN GDANGS. II. 135 SER MA PA. 37 SE 'PYIL PA=SE SPYIL BU PA. 409 SENG GE DPAL. 435 SE BYANG PA. 205. 761-765. SEE ZHA MA SENG GE (BCU GSUM PA). 229 SE MIG PA. SO DAR SENG. II. I. 741. I. 18 SO TSAB 'DUL 'DZIN. 345. 952 SO RDO RJE RGYAL MTSAN. 904. I. I. I. 217. I. 108-9 SO RINGS. II. II 876. 975 SER PA RGYAL MTSAN. (U RGYAN PA) 697. I. I. I. II. 783 SE MO CHE BA NAM MKHA' RGYAL MTSAN. 336. 310. II. I. II. II. 124. 186. 888. I. 16 SENG GE RGYAL PO. SOG PO MDO SDE. 324. I. 518 SENG RGYAL BA (MAH'A UP'ADHY'AYA). I. 12. II. 883. I. 1072 SENG GE RGYAL MTSAN. 197 SENG GE RDZONG PA. 946. 367 SENG GZA' MANG SKYID. 485 SENG YES. (DAM PA SO) SO CHUNG BA. I. (ABBOT OF DGE 'DUN SGANG). SEE JO BO SE BTZUN SE TSA BSOD NAMS RGYAL MTSAN. I. I. 411 SENG GE DBON PO. I. II. II. I. SEE ZHA MA SENG GE. 197 SENG GE SGRA. 180 SO STON. 960 SO MANG BTZAN. 64. 376 SE LUNG PA. 156 SO SKU RINGS. 308. I. 252. II. 722. II. I. 874-5. 220. 205 SE RIGS.\ 1072 SENG GE BA. II. II. 196 SE LO TZ'ABA (GZHON NU TSUL KHRIMS). 795 SENG GE GRAGS. I. 262. I.(DGE BA'I BSHES GNYEN). 81-2 SENG GE BZANG PO. 768-9. 15 SO PA. 97 SO CHUNG DGE 'DUN 'BAR. 757. 275-7 SEE CHOS KYI RGYAL MTSAN SE BAN STON CHUNG. 91. I. I. 564. 726 SE MO CHE BA. 941. 727 SO YE SHES DBANG PHYUG. 376 SO LDAN. (MAH'A UP'ADHY'AYA). 896. I. 783 (DISCIPLE OF YON TAN RGYA MTSO BA) SENG GE DPAL PA. 771 SE BTZUN. I. I. II. 310. 974 (SIDDHA) SENG GE 'GRAM. II. 376 SO DGE 'DUN 'BAR. II.SE RNOL PO LDE. 36 SO DGE 'DUN. 335 SE YE SHES BRTZON 'GRUS. I. 929 SO KHRI BTZAN PO. 329 SENG GE RGYAL MTSAN (RDOR 'DZIN). 671 SENG GE RGYAL MTSAN (OF KHU MDO). 873. 13. 78-80 SOG PO. 584 SENG GE RGYAL MTSAN (SIMHADHVAJA). II. 435 SE BAN RAS PA. 878 SOG. 665. 200. II.

37. I. 170 GSANG PHU BA. 354 SRI DKAR SANG SHI. X. II. II. 716 GSER KHANG PA. II. II. II. 424. II. I. 346 BSAM GRUB YE SHES. 201 BSAM GLING RIN PO CHE. 44. II. 884. 876 SLOB PA'I RDO RJE. II. 170 SRUNG SKYID. II. 774 SLE'U CHUNG PA. I. 744 SRO. I. II. II. 975 SRUL GLEN. 323 GSANG BA YE SHES. II. I. 994 BSAM GTAN DPAL PA. I. 39. 751. I. II. II. 786 GSER GLING PA. II. 170 SOG PO BA. I. I. 37. II. 425 GSER SDINGS PA GZHON NU 'OD. II. 586 . 41-2 GSAL PA. XI. I. II. 722 BSAM GTAN RIN CHEN. I. II. 66 SRANG SKYA PA. I. II. I. 545 SRI THAR SKYID. I. 166 GSER LUNG PA. II. 462 GSER KHANG STENGS PA KUN DGA' RGYAL MTSAN. 656. 1092 SRON PA KUN DGA' RGYAL (SRON PA KUN RGYAL). I. 14 SRIBS KHRI BTZAN PO. 208. 751. 83. 991 GSER MDOG. 772 SRA BRTAN RDO RJE. 1073. 360 GSANG STON YE SHES BLA MA. 219 SREGS. 346 BSAM GRUB RIN CHEN. 303 SRID PA. II. III. I. 49. 361. 186. 166 SRAGS RGYA MTSO. 727 SRAD CHEN PO. 450. II. 608 GSAL LDONG SOR RE. 774 SRON PA CHOS DPAL. 439 GSAL RJE BA. 189 GSO SBYONG PHAGS. I. I. 462 GSAL SNANG. 71. 40. 462 GSAL YES. 105. 727 GSAL BA'I SNYING PO. II. 466 SRAD YE GZHON.SOG PO DPAL GYI YE SHES. II. 244 SRONG BTZAN SGAM PO. I. 1086. II. 397. I. 471 BSOD GRAGS PA. I. I. 215 GSAL BYANG. 750. 770 GSER BTZUN MA. I. II. 915 GSER 'OD. 3 SRU PA RDO RJE RGYAL PO. 47. 517 GSAM YAS PA. 13 GSER SDINGS PA. 149 SRONG NGE. IX. (UP'ADHY'AYA). 487. II. 229 SRAD MA DKAR PO. 53. I. 330 SON PA KUN RGYAL. 12 BSAM GRUB. 422. 488. I. II. I. 694. 269 SOG DBON. 4. 829 SLOB CHUNG BA. I. 886. 108. 1026 GSAL MCHOG (MNGA RIS PA). 547 BSAM GRUB DPAL MGON. 868 GSER GLING PA BKRA SHIS DPAL. 1060 BSAM GRUB BZANG PO BA. 101-2 SRU GZA' SGRON MA SKYID. II. 218-9. II. II. II. 518 BSAM GTAN DAR. 319. I. I.

1060 BSOD NAMS DBANG PHYUG. 424. I. I. (MKHAS PA). I. 703-5. 10. II. II. 802-3. 1072 BSOD NAMS DPAL LDAN. 645. 211. BSOD NAMS MGON PO. (KUN MKHYEN) 972. 888 HU LA. 282. 761. 703. II. II. 1072 BSOD NAMS 'OD ZER BA (BLA MA). ('AC'ARYA). 634. 830 BSOD NAMS RIN CHEN. 537 BSRUNG BA'I ZHABS. 810. II. (CHOS RJE BLA MA DAM PA) 309. 782. II. 548 BSOD NAMS 'OD. 524. (VIDY'ADHARA). I. 780. II.P (PHRO PHU RIN PO CHE). I. 190. I. 390-3. 1090 BSOD NAMS RGYAL PO. 1024 BSOD NAMS GRAGS PA. (BLA MA). II. 143. 214. 1073 BSOD NAMS DANG LDAN PA. 214. 837. 234 BSOD NAM RTZE MO ('AC'ARYA). 805. 788. 748. (BLA CHEN). 805FF BSOD NAMS RGYA MTSO'I SDE (LO TZ'ABA CHEN PO). I. II. II. 329 BSOD NAMS BLO GROS (BYANG SEMS). 35 BSOD NAMS DAR. 344. 537. 800. 589 BSOD NAMS MCHOG GRUB. 692. 773. (OF CHOS 'KHOR GLING). II. I. (SNAR THANG UP'ADHY'AYA) BSOD NAMS STOBS (DBU MDZAD). 580 HU/M CHEN NAM MKHA'RNAL 'BYOR. I. 792. I. 590 BSOD YES PA. 493 BSOD NAMS RNAM PAR RGYAL BA. II. (TI SHRI). 1329. 316. II.BSOD RGYAL. I. (MAH'AUP'ADHY'AYA). 1051 BSOD GZHON PA. 374. I. 836. (PRECEPTOR). II. II. 424. 331. 511 BSOD RIN. 1052 BSOD NAMS RGYAL MTSAN DPAL BZANG PO. 92. I. II. 155. II. I. 829 BSOD BZANGS PA. II. 696 BSOD BZANG BA. 536. (KUN SPANGS). 763. 708 BSOD NAMS BZANG PO (BSOD BZANG PO). (OT BYAMS GLING) 412. II. II. 699. 711. (ABBOT OF TSOGS BYA RDZONG). 1017. II. II. 528. 94 BSOD NAMS 'PHEL. II. 1073 (MTSAL MIN RIN PO CHE). I. (DBANG). I. 823 BSOD NAMS DPA. II. 202. II. 781. (BKA' BCU PA). I. 1018 BSOD NAMS DON GRUB. 1083 BSOD NAMS MGON. 82. 283. II.P ('AC'ARYA). 282. 213. 761. 393-4. (KHANG GSAR PA). I. 396. II. 689. XI. I. I. (LO TZ'ABA) 803. 591. 368-9 HA MU. (RIN PO9 CHE. 865 BSOD NAMS SHES RAB. (CHEN PO). 786. II. II. 795 BSOD DBANG. (MAHA UP'ADHY'AYA). II. II. 1006 BSOD NAMS LHUN GRUB. I. 92. 214. 541 BSOD NAMS 'OD ZER (LO TZ'ABA) I. 1007. 321 BSOD NAMS DPAL 'BYOR. 341. 516. 179 HAB JO SRAS 'JAM DPAL. 697. 764. I. 395 HWA SHANG. 592. 520. 507-9. (MAH'A UP'ADHY'AYA). I. 185 HAB BRDAL GZA' MDO BA. 455 (SGAM PO PA). I. 147 HAB. ('AC'ARYA). 1072 BSOD NAMS 'BAR. II. 446 BSOD SNYOMS GLING PA. 1050 . (SMRA BA'I DBANG PHYUG). 394-6 HA MU DKAR PO. 338. (RI MI 'BABS PA). II. I. 242. (PUNYASHRI). 634. 1072 BSOD NAMS SENG GE (OF RU MTSAMS). 499. (OF RTE'U RA). 156 ('AC'ARYA). (ABBOT OF CHOS LUNG). II. 544. 386. I. 782 BSOD BZANGS (BKA' BCU PA). II. 774. 588. II. II. 639. I. II. 385 BSOD NAMS RGYA MTSO. I. 1020 BSOD NAMS GRAGS. 221 BSOD NAMS RGYAL MTSAN. 601 BSOD SNYOMS PA. 611 HAGS. (RIN PO CHE). 307.

II. I. 37-8 LHA THOG GZA' SGANG LCAM MING 'DREN. I. I. 157 LHA RJE SNYI SGOM. 267. 114 LHA RJE ZUR DPAL. I. I. I. I. 160 LHA RJE SHANGS PA NAG PO. 540 LHA SGANG PA. 126 LHA RJE JO 'KHOR. 127.II. II. 403 LHA RJE SOG SMAN. II. I. 659 LHA RJE RI STON. I. 376 LHA RJE SMAN PA. II. 900 LHA RJE PHAN PA BA RAG. II. I. II. I. 5. 262 LHA RJE HU/M CHUNG. I. 110 LCA RJE ZUR PO CHE SH'AKYA 'BYUNG GNAS. 307 LHA RJE. II. 262. I. II. I. 154 LHA RJE LCE STON RGYA NAG. II. I. 831 LHA. 474 LHA GDONG PA. I. 307 LHA 'GRO MGON. 658 LHA DGE 'DUN SGANG PA. LHA 'GRO BA'I MGON PO. II. I. 110 LHA RJE KUN RGYAL. 217 LHA GRAGS PA 'OD PA. I. II. 297 HYENDU KUN DGA' RGYAL MTSAN. 727 LHA RJE RGYA NAG. 439 LHA STON ZHIG PO. II. 706 LHA RJE SE RINGS. 432 LHA RJE SNUBS SMAD. II. 658 LHA KHANG BLA BRANG PA. 159 LHA RJE YANG KHYE. 109 LHA RJE LHA KHANG PA. 129. II. 159. 110 LHA RJE ZLA BA'I 'OD ZER. 123 LHA RJE DBA. II. 691. I. 665 LHA RJE SKYOB PA. 189 LHA DKON MCHOG 'PHEL. I. 1009 LHA RJE ZUR PO CHE. II. 236. 37. 678 LHA SGOM. 110. 232. 365 LHA RJE SHANGS CHUNG PA. 163. 583. I. 244 . I. 138 LHA RJE SPRAD. 320 LHA RGYAL. 121-2 LHA RJE RA SMAN. I. II. 118. 112-5. II. I. I. I. I. II. II. 229. 718 LHA CHEN PO. 129-30 LHA RJE MNGA SENG GE. 13. I. II. I. 949 LHA SDE. 171 LHA RJE KUN DGA'. 138-9. 963 LHA KHANG PA. 124 LHA RJE SHES RAB BZANG PO. 831 HYENDU LHUN RUB BKRA SHIS. 159 LHA RJE SNUBS CHUNG. 238-9 LHA RJE 'UG PA LUNG PA. 428-9. 706 LHA RJE NYA RI BA. I. II. 1005 (LHA RJE) LHA KHANG STENGS PA. 891 HOR GZ'A MO. 110 LHA RJE GTZANG SHOD PA. 132. II. 688 LHA RJE BLA MA. 695 LHA BDRES MA GONG BA. II. 127. 1025 HOR. 135 LHA RJE HOR PO.HU/M 'BAR. 1026 LHA THO THO RI GNYAN BTZAN. I. 126 LHA RJE LHA (YAR KLUNGS PA). 330 LHA BRTAN. II. I. I. 180 LHA RJE LDE GSHEGS. I. 307. 69. 874 LHA RJE BSAM GTAN I. I. 579.

I. I. II. II. I. I. 244 LHA DBANG PA. I. I. 727 LHA SPU GU DO BA.320 LHA GZIGS RIN CHEN RGYAL MTSAN (LHA GZIGS PA). 396 LHA YUL PA. 445 LHO PA LTO 'BER. II.LHA SDE BTZAN. 319 LHA MO. 468 LHA LUNG DPAL GYI RDO RJE. 829 LHUN PO. 280-2. 1044 LHA BTZUN PA MGON PO DPAL. 319 LHA SPUR GRU BZHI PA. II. 439 LHO PA RIN PO CHE. II. 517 LHA MO LCAM. 552. II. I.II. I. 170. 257 LHA BTZUN SOGS KHA PA. 931. II. 507 LHA MO SKYID. I. 390 LHA BTZUN SNGON MO. II. I. 196 LHA RIG PA. 70. 690 LHA ZUR KHANG PA. 280-1. II. I. II. I. 269 LHAG RU BA. 1072 . I. I. 972 LHAN SKYES GRAGS. 728 LHO BRAG BYANG CHUB DPAL. 715 LHA BRAG KHA PA. 1004 LHO PA BYANG STON. II. 408. 801 LHAN GCIG SKYES PA'I RDO RJE. 331. (TSAL PA NANG SO) LHA DBANG BLO. I. I. 364 LHO PA DHARMA SKYABS. 96 LHAB DRES MA GONG PA. 791 LHO PA SGOG ZAN. I. 716 LHA PHYUG PA NYI MA 'OD. II. 265 LHAB MI SHES RAB GYUNG DRUNG. I. II. I. 262. I. 380 LHING NGE YAN THUB BU THUL KHRIMS. 68 LHA PA. 187 LHA LUNG PA. 269 LHO NAG. I. 522 LHA MO DPAL. I. II. 335. II. 82. 658-9 LHAG. II. I. 554 LHUN SDE RAB 'BYAMS PA. II. 147 LHO PA DA SGOM. 14 LHA STOD PA. 917 LHA MO SKYID. 218 LHAS SBAS. II. 13 LHUN PO LDAN. 345 LHA BSOD NAMS 'OD ZER BA. I. I. 39.I. II. II. 936 LHA BTZUN PA. I. II. II. II. 333 LHO PA RTA SGOM. I. 330 LHA RI DPAL. II. 408 LHO PA. I. 557 LHO PA GRUB SENG. 544-6 LHA BZO. II. 462 LHO PA RDO RJE SNYING PO. II. I. 346 LHA 'BRI SGANG PA. 156 LHAB MI. I. 930. 362. II. 1057 LHA BTZUN BODHIR'AJA. I. I. 396. 264 LHA'I RIG PA SENG GE. 627 LHA MO DPAL MO. 554 LHING NGE 'OD ZER RGYAL MTSAN. 725 LHAB. I. II. 1041 LHO BRAG PA. II. 280 LHA BLA MA YE SHES 'OD. II. II. 365 LHAB MI CHEN PO. I. 1078 LHA PHYUG MKHAR BA. 442.

262 A MES SMANG RGAN. 352. 746 AG LEN. 843. 555 AR BYANG CHUB YE SHES. 386. 871-2. I. 198 U RGYAN RAS PA. GRUB CHEN PA). 686. 1081 AR MO SING NGA. I. 974. 1008 . I. II. II. 1000. 165 U YUG PA SOD NAMS SENG GE. I. 759 A RO (YE SHES 'BYUNGGNAS). 335 U YUG PA MNGA' BSAM GTAN. 518 A MES BYANG CHUB RDO RJE. 37 A PHO CHOS GRAGS. 1007. I. I. 138 A DIG. I. 962 U RGYAN SHES RAB GSANG BA. 518 LHO LA YAG PA. II. II. 121 A SHOG LDE. 629 A RGOD GZA'. 658. 354 AR. I. 810. 786. 493. I. 170 U YUG PA. 728 LHO TSA BLA MA SKYABS. 762. I. (UR BRGYAN PA). I. 332. I. 519 A MI DKON MCHOG DPAL. I. II. 991 A MES BYANG CHUB 'B YUNG GNAS.LHO BRAG LUNG PA. II. 1088 U RGYAN (PAD MA. I. I. 148. 796. I. I. 928. 110 A MI HE RU. II. 698. 126 A MI SHES RAB BZANG PO. 132 LHO TSANG PA. 386. 519 A KUN. 38 A STAG 'OD LDAN. I. 335 U RIN RGYAN 'BAR.999. I. 218 U PA DE GSAL. I. U RGYAN GURU. 996. 490. II. 110 A ME MI NYAG. 556. 36 ONG PO LO TZ'A BA. 104 E RGYAL. 216 AN STON GRAGS RIN. 1088 A MI BYANG CHUB 'DRE BKOL. II. II. 517. 164 A DBANG YE SHES DBANG PHYUG. (BLA MA). II. II. 264 A ZHA RGYA GOR RTZEGS. 523 A 'JID RMAL. 167. 487-8. 330. I. I. 532 A MI BYA NAG CHEN PO. 376 A MES RNGOG RDO RJE DBANG PHYUG. 110 A MI SHER BRTZON. 860-1. II. 556. 700-5. II. 197-8. I. II. II. 571 A MI SHER BLO. II. 385 LHO RIN PO CHE. I. II. 526. 734. 37 A SU. 603. II. I. 605 A NAN RMAL. I. 695-6. 533. 37 U RGYAN PA. I. II. 1026 L SHO LEGS. 1005 A LA GZI CHEN. 529 E SHO LEGS. I. I. II. II. 554 UN A NANG GA. II. 1010 A SENG (KHAMS PA). 873. II.

.

CHOS 'BYUN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful