You are on page 1of 13

Upravljanje, signalizacija i blokiranje u raskolpnom postrojenju

Laboratorijska vježba 4

. Mjerenja se večinom provode konstantno u pogonu pomoću mjernih instrumenata priključenih na sekundarne stezaljke naponskih i strujnih mjernih transformatora. Zaštita se provodi relejima (elektromehanički. oni obavljaju osnovnu funkciju rasklopnog postrojenja. Glavni strujni krugovi služe za vođenje električne energije i elementi takvih krugova nalaze se redovito pod visokim naponom.Uvod U rasklopnom postrojenju razlikuje se više vrsta strujnih krugova pri čemu svi međusobno tvore jedan sustav koji treba obavljati određenu funkciju. statički i numerički). Krugovi za mjerenje i zaštitu omogućavaju mjerenje različitih veličina i obavljanje zaštite u RP. Dakle.

od velike važnosti su baš izvedba i održavanje pomoćnih strujnih krugova. i sl. te prorađuje ukoliko je mjerena (podešena) vrijednost prekoračena ili podbačena i stavlja u pogon ostale članove z vremenski član – spriječava ili dopušta pokretanje/aktiviranje preostalih članova releja ovisno o vremenu proteklom od trenutka njegove prorade (odn.). vremenu podešenom na dotičnom članu) z usmjerni član – spriječava ili dopušta proradu releja ovisno o smjeru energije . signalizaciju i blokiranje u rasklopnom postrojenju. Za ispravno funkcioniranje RP u pogledu upravljanja i zaštite. Osnovni dijelovi zaštitnog releja jesu: z mjerni/poticajni član – kontrolira određenu veličinu (napon.Pomoćni strujni krugovi služe za upravljanje. struju. frekvenciju.

Kontakti elektromehaničkog releja mogu biti: z z z z z z radni – otvoreni kada svitak releja nije uzbuđen mirni – zatvoreni kada svitak releja nije uzbuđen preklopni – sastoji se od radnog i mirnog kontakta sa zajedničkim odvodom izbirni – sastoji se od dva radna kontakta. te srednjeg položaja pri kojem niti jedan od dva strujna kruga nije zatvoren izmjenični – radni i mirni kontakt koji spajaju različite strujne krugove prolazni – samo kratkotrajno zatvara strujni krug .

a svrha im je omogućiti jednostavnu i efikasnu kontrolu ispravnosti spoja. Shema vezivanja koja se izrađuje na temelju sheme djelovanja uzima u obzir prostorni smještaj aparata i sadrži ucrtane sve stezaljke na aparatima (tzv. Pomoću ovih shema monteri spajaju pojedine aparate bez poznavanja načina njihovog djelovanja. .Za prikaz povezanosti elemenata rasklopnog postrojenja koristi se više različitih shema: Shema djelovanja prikazuje (na relativno jednostavan način) funkcioniranje i međusobnu vezu elemenata (uređaja) u rasklopnom postrojenju. Crtaju se bez obzira na prostorni razmještaj aparata. Strujna shema jest posebna vrsta shema kojima se obično prikazuje djelovanje pomoćnih strujnih krugova. redne stezaljke) od kojih polaze i na kojima završavaju vodiči za spajanje.

Signalna sklopka služi kao davač informacija o položaju glavnih kontakata učinske sklopke. . signalne sklopke.Pomoćni strujni krugovi sklopke i rastavljača: Osovina učinske sklopke je mehanički spojena s osovinom tzv. signalizacije i zaštite. na kojoj se nalaze pomoćni kontakti za strujne krugove upravljanja.

.

uvjeti za blokiranje su isti kao pod a). sabirnički rastavljač se smije pokretati samo ako je drugi sabirnički rastavljač tog odvoda uklopljen. sabirnički rastavljač treba blokirati tako da ako je spojno polje (serijski spoj rastavljač – sklopka – rastavljač) uklopljeno i sklopka odvoda uklopljena.Blokiranje rastavljača Budući da rastavljač služi samo kao vizualna identifikacija stanja električnog kruga (otvoreno – zatvoreno). on se smije pokretati samo kada se njime ne prekida strujni krug. . Principi blokiranja su: a) b) sabirnički rastavljač priključen na dvostruke sabirnice treba blokirati tako da se ne može pokretati kada je uklopljena sklopka u tom odvodu i kada je zatvoren drugi sabirnički rastavljač u postrojenju sa dvostrukim sabirnicama i spojnim poljem. U ostalim slučajevima on mora biti blokiran. Ako je međutim spojno polje isklopljeno.

pneumatski ili električki. .c) d) e) f) izlazni rastavljač odvoda treba blokirati tako da se ne može pokretati kada je sklopka uklopljena a niti zatvoriti kada je rastavljač za uzemljenje zatvoren rastavljač za uzemljenje mora biti blokiran tako da se ne može zatvoriti kada je izlazni rastavljač zatvoren rastavljače spojnog polja treba blokirati tako da se ne mogu pokretati ako je sklopka spojnog polja uklopljena sabirnički rastavljač odvoda priključenog na jednostruke sabirnice treba blokirati kao pod e) Blokada se može provoditi mahanički. korištenjem odgovarajućih elektroničkih sklopova. Najčešće se koristi električka blokada.

.Primjer Za postrojenje s dvostrukim sabirnicama i spojnim poljem potrebno je projektirati i izvesti odgovarajući elektronički sklop za blokiranje svih nazočnih rastavljača. Koristiti pritom navedene principe blokiranja.

r12 – signali stanja sabirničkih rastavljača R11 i R12.Na osnovu navedenih pravila mogu se napisati sljedeće jednadžbe: PR11 = s1 ⋅ r 12 + s ⋅ r1 ⋅ r2 ⋅ r12 PR12 = s1 ⋅ r 11 + s ⋅ r1 ⋅ r2 ⋅ r11 PR1 = s PR2 = s pri čemu su: s1 – signal stanja sklopke u vodnom polju r11. respektivno s – signal stanja sklopke u spojnom polju r1. r2 – signali stanja rastavljača u spojnom polju R1 i R2. respektivno .

Sklop za blokadu rastavljača izgleda ovako (beskontaktna tehnika): .

Sklop za blokadu rastavljača u kontaktnoj tehnici bi izgledao ovako: .