You are on page 1of 2

SCENARIUSZ LEKCJI PLASTYKI W KLASIE V TEMAT LEKCJI: Kubistyczne okulary. Kubizm- sztuka pierwszej połowy XX wieku.

NAUCZYCIEL: Agnieszka Sęczek (Imię i nazwisko) Część wstępna: 1. 2. 3. 4. 5. Przywitanie Sprawdzenie obecności i przygotowania uczniów do lekcji Przygotowanie przez uczniów stanowisk pracy, odpowiednich materiałów i przyborów. Zapisanie tematu lekcji. Przypomnienie wiadomości na temat gatunków malarstwa: portret, pejzaż, martwa natura.

Prezentacja multimedialna z przykładami obrazów realistycznych i kubistycznych. N: Jaki gatunek malarstwa reprezentuje ten obraz? Co przedstawia? N: W jaki sposób malarz przedstawił tę postać, pejzaż , martwą naturę? Czy widzisz szczegóły na obrazie? Czy malarze użyli światłocienia? Perspektywy? Dawniej malarze malowali obrazy według panujących zasad w malarstwie (np.; używali światłocienia, perspektywy zbieżnej), odtwarzali rzeczywistość, otaczający ich świat. W XX wieku sztuka została uwolniona od zadania odwzorowywania świata. Wtedy Pablo Picasso wymyślił kierunek w sztuce- kubizm, który nazwano tak od słowa francuskiego „le-cube”-kubik. 6. Dyskusja z uczniami na temat obrazów kubistycznych i realistycznych N: Jak myślicie co się stało z rzeczywistością na tym obrazie? (obraz 1,2,3)W jaki sposób autor namalował budynki(twarz kobiety, martwą naturę)? Czy ważny jest na obrazie kolor, światłocień, perspektywa? (deformacja, zniekształcenie- wyjaśnienie pojęć)

7. Wprowadzenie do tematu – omówienie cech charakterystycznych dla kubizmu
8. Notatka w zeszycie Część główna 1. Podział uczniów na grupy 2. Podanie zadania plastycznego, wyjaśnienie sposobu wykonania. • Dziś będziemy pracować w grupach dwuosobowych. Każda z grup ma wykonać z gotowych elementów obraz kubistyczny. Wybieracie z gotowych elementów te, które wydają wam się najbardziej zniekształcone i nie będące fotografią rzeczywistości , układacie je na kolorowej kartce i przyklejacie tak aby powstał obraz.(portret, pejzaż, martwa natura) • Nauczyciel rozdaje koperty z gotowymi elementami.

GRUPA 1- wykonuje z gotowych elementów portret kubistyczny posługując się figurami geometrycznymi GRUPA 2- wykonuje z gotowych elementów pejzaż kubistyczny posługując się figurami geometrycznymi . GRUPA 3- wykonuje z gotowych elementów martwą naturę kubistyczną posługując się figurami geometrycznymi Praca twórcza uczniów 3. Korekta nauczyciela- pomoc słowna uczniom mającym problemy plastyczne. Część końcowa: 1. Prezentacja wykonanych prac. 2. Wspólna analiza i ocena wytworów z uwzględnieniem prawidłowości wykonania zadania. 3. Czynności porządkowe. 4. Informacja o temacie następnej lekcji.