PENGENALAN Kajian tinjauan merupakan salah satu kaedah penyelidikan bukan berbentuk eksperimen yang paling popular digunakan

dalam pelbagai bidang khususnya dalam bidang sains sosial. Kajian tinjauan juga banyak digunakan dalam bidang penyelidikan. Kajian tinjauan digunakan untuk mendapatkan maklumat daripada responden yang ramai iaitu ratusan atau ribuan responden (Marican, 2006). Kajian tinjauan dijalankan ke atas sampel dalam sesuatu populasi. Sampel yang terpilih mestilah mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang ingin dikaji supaya maklumat yang diperoleh melalui kajian berkenaan boleh memberi kenyataan dan gambaran umum tentang keseluruhan populasi yang dikaji. Justeru itu, salah satu tujuan menjalankan kajian tinjauan ialah untuk membuat kenyataan umum (generalization) tentang sesuatu populasi. Kajian tinjauan boleh dijalankan menggunakan soal selidik melalui pos dan temu bual secara lisan atau secara kertas-pensil, melalui SMS, e-mail serta telefon. Soal selidik ialah alat ukur yang paling popular dalam kajian tinjauan manakala temu bual dijalankan untuk menyokong hasil kajian yang diperoleh. Soal selidik yang digunakan dalam kajian ini biasanya disediakan oleh penyelidik Walau bagaimanapun soal selidik yang sedia ada dan soal selidik penyelidikan terdahulu iaitu yang telah melalui proses pengesahan dan diuji kebolehpercayaannya boleh juga digunakan. Sekiranya penyelidik perlu menyediakan instrumen soal selidik beberapa perkara perlu diambil perhatian. Ciri-ciri instrumen soal selidik yang baik mestilah sesuai dengan kesediaan responden, format instrumen yang sistematik, arahan yang jelas, surat dan dokumen disertakan bersama instrumen kajian serta ujian rintis perlu dijalankan sebelum instrumen digunakan (Chua, 2006). Selain soal selidik, temu bual juga boleh digunakan dalam kajian tinjauan. Beberapa bentuk temu bual boleh digunakan iaitu temu bual berstruktur, temu bual semi struktur, dan temu bual tidak berstruktur. Walau bagaimanapun temu bual tidak berstruktur jarang digunakan dalam kajian tinjauan kerana temu bual ini biasanya digunakan untuk mendapatkan maklumat mendalam berkaitan sesuatu fenomena atau isu (Gay & Airasian, 2000). Penyelidik kajian tinjauan menggunakan instrumen temu bual untuk mendapatkan maklumat. Beberapa aspek-aspek penting dalam penyediaan item temu bual ialah menentukan jenis temu bual dalam kajian, rancangan temu bual, stail, kandungan dan susunan soalan temu bual; ciri-ciri soalan temu bual yang baik, aras bahasa dalam temu bual, penyusunan soalan temu bual dan tempoh sesi temu bual (Chua, 2006). Kesemua aspek di atas perlu diambil perhatian ketika menyediakan item temu bual. Tujuannya ialah untuk menghasilkan satu set item yang boleh digunakan secara optimum untuk menjawab persoalan kajian. Beberapa kaedah temu bual boleh digunakan iaitu temu bual bersemuka, temu bual tidak bersemuka dan temu bual bantuan komputer. Terdapat 10 ciri asas untuk menjadi penemu bual yang baik iaitu tidak mulakan sesi temu bual yang dingin, sentiasa sedar tentang tujuan temu bual, soalan ditanya secara semula jadi, soalan yang penting perlu disoal dengan jelas dan tepat, berwatak sebagai pendengar yang baik, pakaian dan penampilan yang sesuai, tempat yang selesa, menghormati responden, berlatih sebelum sesi temu bual dilaksanakan dan menghargai responden.

1

Pembolehubah tak terkawal mengandungi pembolehubah yang ralat yang boleh mempengaruhi keputusan dalam kajian. Tinjauan Analitikal Seperti yang telah ditekankan. Dengan itu deskriptifnya lebih banyak. tinjauan analitik lebih menekankan teori.JENIS TINJAUAN Tinjauan deskriptif Tinjauan deskriptif pada asasnya bertujuan untuk memberikan gambaran yang tepat terhadap ciri-ciri yang terdapat dalam sesuatu populasi. Kebanyakan kajian kualitatif juga menggunakan pendekatan penjelasan. Kemudian diukur dengan menggunakan tinjauan analitik. Oppenheim telah membuktikan tinjauan analitik mengambil kira ciri-ciri tipikal dalam kajian eksperimen apabila ia menghubungkan pelbagai pembolehubah. Penyelidik akan menjelaskan bagaimana rupa bentuk keadaan sosial yang hendak dikaji. Sekiranya saiz sample terlalu kecil dan penyelidikan melibatkan pelbagai pemboleh ubah selalunya kajian ini adalah secara statistik. Daripada tinjauan deskriptif kepada analitikal Saiz sampel yang menentukan sama ada tinjauan itu adalah analitikal atau deskriptif. Diharapkan pembolehubah seperti ini yang mempunyai taburan secara rawak dapat menghadkan kesan yang mempengaruhi keputusan. Setiap penyelidikan harus boleh dibezakan antara pembolehubah bersandar. Dalam keadaan ini tinjauan secara analitik akan memberi nilai yang kecil. tak bersandar dan pembolehubah tidak terkawal. umpamanya kajian etnografi. Pembolehubah tak bersandar penyebab kepada perubahan terhadap pembolehubah bersandar yang akan dimanipulasi atau diperhatikan. 2 . Dengan merancang tinjauan secara teliti ia dapat membantu dalam mengawal pembolehubah yang lain. Ia merupakan hasil yang diterima kesan daripada penyelidikan. Pembolehubah bersandar ialah tumpuan utama dalam penyelidikan. Tujuan utamanya ialah untuk meneroka dan mengkaji perkaitan tentang pembolehubah.

Kadar pulangan respon bagi kaedah ini mungkin rendah dan pengkaji tidak dapat memastikan dan memeriksa agar setiap responden memulangkan semula borang soal selidik yang dihantar kepada mereka. pelbagai usaha perlu dilakukan bagi mencapai tahap ini.. soalan struktur telefon. Soalan berbentuk soal selidik melalui pos sesuai diaplikasikan bagi situasi di mana soalan yang tidak memerlukan jawapan yang panjang lebar dan hanya jawapan secara terus menjawab soalan. Al. Pengumpulan data melalui soal selidik Soal selidik melalui pos Mangion (1995) mencadangkan bahawa kajian soal selidik melaui pos dipertimbangkan apabila :  Sample yang dikaji hanya boleh diedarkan borang soal selidik secara pos sahaja kerana masalah geografi. Langkah pertama bagi membuat pilihan jenis soalan yang hendak digunakan bagi sebarang penyelidikan ialah bergantung kepada tinjauan dan jenis penyelidikan serta jenis soalan yang diperlukan untuk disoal bagi kajian itu.  Soalan ditulis dalam bentuk tertutup. memberi amaran bahawa soalan soal selidik melalui pos mempunyai banyak kelemahan. Responden juga diberikan masa untuk menjawab borang soal selidik. Oleh yang demikian. mereka menetapkan bahawa terdapat 6 kaedah atau jenis soalan yang berbeza.  Subjek kajian perlu diberi masa kerana mempunyai kepentingan dan minat yang tinggi terhadap subjek yang dikaji.KAEDAH PENYELIDIKAN TINJAUAN Saunders et. Berdasarkan kategori ini. Kerlinger memberi amaran bahawa kadar pulangan respons adalah serendah 40-50 peratus. Soalan soal selidik melalui pos dikatakan kosnya agak murah jika dibandingkan dengan saiz sampel yang serupa dengan lain-lain teknik pengumpulan. Sama ada ia akan menjadi self-administered atau temuduga-administered. Czaja dan Blair (1996) ada kalanya soalan aneka pilihan itu mengelirukan dan berat sebelah kerana soalan ini lebih sesuai untuk mereka yang ada pendidikan formal berbanding dengan yang mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah. Kerlinger (1986) cuba membahaskan bahawa hanya kadar pulangan soalan soal selidik yang mencapai kadar 80-90 peratus sahaja yang diterima dan digelarkan sebagai berjaya. Kumpulan seperti ini lebih sesuai diuji dengan kaedah temubual dan temuduga kerana kaedah ini tidak memerlukan kemahiran membaca mereka. Daripada semua (bersemuka) temuramah dan jenis ini. (2000) memberi komen berkaitan reka bentuk soalan soal selidik akan bergantung kepada bagaimana ia ditadbirkan. jenis soalan yang biasanya digunakan ialah postal. soalan secara online juga semakin meluas penggunaannya. Kerlinger (1986) walaubagaimanapun. di samping itu. 3 . Responden akan memberikan jawapan yang lebih jujur berbanding teknik lain lebih-lebih lagi jika ia melibatkan isu-isu sensitif.

Melalui laman web jika laman tersebut tidak dilindungi dengan kata laluan maka tiada kawalan dan kuasa terhadap mana-mana responden yang melayari laman web itu dan mengisi borang soal selidik. Tetapi penyelidik tetap menghadapi masalah mengawal responden. Melaui emel pengkaji perlu mengetahui alamat emel responden maka sampel boleh ditarget. tinjauan berdasarkan online juga boleh diperolehi melalui perbincangan dalam berkumpulan. Soalan-soalan kaedah temu bual secara asasnya boleh menjadi sukar dan mengambil masa yang lama dan kos menghasilkannya. Soal Selidik Melalui Elektronik(Online) Soal selidik melalui online adalah merupakan kaedah yang baru tetapi semakin popular bagi kaedah tinjauan. Kelemahan yang patut dipertimbangkan jika menggunakan pendekatan ini ialah masa dan usaha yang digunakan bagi proses penghantaran dan pengumpulan soalan soal selidik tersebut. ini akan memberikan sekatan kepada responden dan boleh menyebabkan kadar responden berkurangan. kaedah ini akan menentukan sejauh mana responden tertarik hati terhadap tinjauan tersebut. Kaedah ini mempunyai kelebihan kerana penyelidik mempunyai hubungan secara terus dengan responden maka responden mumpunyai ruang masa untuk melengkapkan borang soal selidik yang diedarkan. Temubual berstruktur adalah kaedah yang terbaik bagi soalan terbuka dan mendapatkan maklumat responden secara terperinci. Hancock dan Flower (2001) walaubagaimanapun melaporkan bahawa sementara sesetengah kajian mencadangkan tindak balas komputer adalah lebih jujur dan kurang dipengaruhi oleh keinginan sosial daripada tindak balas yang disediakan pada kertas (seperti soalan melalui pos dan temubual berstruktur). Penyelidikan mereka tidak menyokong hasil tinjauan ini. bolehlah dianggap tinjauan secara online cenderung mendapat tindak balas keinginan secara social (SDR) dan mungkin mendapat keputusan yang berat sebelah.Penghantaran Dan Pengumpulan Soalan-Soalan Penghantaran dan pengumpulan borang soal selidik melalui pos adalah lebih mudah dilakukan menggunakan tangan kepada setiap responden dan mengutipnya kemudian. Terdapat dua cara kaedah soal selidik melaui online boleh dihantar sebagai dokumen dalam bentuk perisian word yang dilampirkan ke dalam emel atau melalui laman web. Kadar respons biasanya adalah tinggi berbanding kaedah temu bual menggunakan telefon. Masalah keselamatan boleh diselesaikan jika pengkaji memfokuskan kepada satu-satu organisasi sahaja yang terlibat dalam jaringan internet dengan firewall akan menyekat kepada pelawat-pelawat luar. Tindak balas yang berat sebelah juga biasanya berkurangan kerana penolak-penolak biasanya terdiri daripada responden yang lebih kurang sama. Temu Bual Berstruktur Temu bual bersemuka berkemungkinan adalah kaedah pengumpulan data yang lebih mahal kerana ia mengambil masa yang lama serta dapat meluangkan masa untuk beramah mesra dengan responden. Secara umumnya. Terutamanya jika sepucuk surat dihantar dengan kadar segera menjelaskan tentang tujuan temubual berstruktur itu. untuk membina soalan online. Manakala jika laman web tersebut mempunyai kata laluan. Seperti kaedah penyelidikan yang lain. Ini bermakna penyelidik akan mendapat responden secara sukarela menjawab soal selidik. Lebih-lebih lagi. Tinjauan melaui online sepatunya menjadi pilihan kerana ia melibatkan kos yang sedikit berbanding sebab pengurangan tindak balas yang berat sebelah. 4 .

pandangan dan sikap terhadap produk atau perkhidmatan latar belakang responden atau tahap pendapatan. Keduanya. Salah satu sebab perkembangannya ialah apabila bilangan penggunaan telefon bagi isi rumah meningkat. status. Dan ia vital untuk dua sebab iaitu membenarkan kajian-kajian seterusnya akan datang hubungan di antara variables. Terdapat juga masalah apabila responden memberikan maklumat sikap terhadap keinginan sosial yang berlebihan daripada jawapan temu bual melalui pos. Malahan. Temu Bual Kumpulan Berfokus Kegunaan kumpulan berfokus ini ialah membolehkan satu sampel responden ditemu bual dan diulang temu bual maka sikap dan tindakan boleh dikaji sepanjang masa temu bual tersebut. peningkatan ini bertambah sehingga 90 peratus dalam beberapa negara. Tinjauan Telefon Tinjauan menggunakan telefon digunakan secara meluasnya berbanding kaedah yang lain. ia membenarkan beberapa sebab untuk dibina bersama-sama penemuramah pada permulaan temubual. dengan penularan penggunaan telefon bimbit ramai isi-isi rumah sekarang menggunakan pelbagai jenis telefon. mereka buat dan apa yang mereka fikirkan mereka buat dengan tindakan sebenar mereka semasa latihan. telefon bimbit juga menjadi medium perhubungan bagi tinjauan melalui telefon dalam usaha menarik minat golongan muda. Sama ada dalam perniagaan mahu pun oganisasi kaedah ini boleh digunakan untuk mengikat komitmen orang ramai. tetapi dengan penularan penggunaan telefon bimbit dikalangan remaja. Temu bual secara individu membantu dalam mendapatkan sebab-sebab seseorang membuat sesuatu atau mempercayai sesuatu. sementara ahli-ahi kumpulan yang lain boleh menggalakkan pandangan dari perspektif yang lain. Kadar respons bagi tinjauan telefon secara relatifnya adalah tinggi (60-90 peratus apabila panggilan semula dibuat sekali lagi) kerana kebanyakan orang ramai suka ditemu bual melalui telefon. 5 . Sememangnya terdapat perbezaan antara apa yang mereka percaya. Kebanyakkan tinjauan dilakukan melalui telefon di rumah. soalan berstruktur membenarkan pengguna meyelesaikan masalah sama ada jawapan yang kurang jelas ataupun kurang lengkap. Telefon bimbit kini sudah menjadi satu aksesori sosial. Tambahan pula. Satu kajian longitudinal kelebihan fokus berkumpulan ini ialah ia membenarkan untuk mengeluarkan pelbagai pandangan. pendapatan dan lain-lain lagi. Sesi temu bual akan bermula dengan maklumat faktual iaitu jantina responden. Ini biasanya ia digelarkan sebagai muka surat. kadangkala pandangan dari perspektif yang baru ini boleh memberikan idea-idea asas dalam sebarang tinjauan.Temu bual melalui telefon tidak seperti soal selidik melalui pos. Czaja dan Blair (1996) mencadangkan panggilan semula sebanyak 5-9 pada hari yang berbeza dalam seminggu dan pada waktu yang berbeza. terutama pada sesetengah perkara misalnya jika terdapat unsur sinis atau permusuhan dalam tema kajian. Jika responden sukar dihubungi. Berbeza dengan tinjauan melalui pos. pendidikan. Contohnya. Kumpulan berfokus kebanyakkannya digunakan dalam arena politik dan juga biasanya digunakan sebagai alat pengukur dalam kajian pasaran. berkemungkinan orang ramai boleh meyakinkan penyelidik kesignifikan terhadap kajian atau menjadual temu bual pada masa yang lebih sesuai.

Soalan perlu pendek dan agak ringkas dan jenis pilihan jawapan mestilah pendek dan sedikit. tinjauan seorang pekerja mungkin meliputi ujian terhadap sikap bagi sebarang permintaan atau untuk menjangkakan masalah sebelum berlaku. (reka bentuk yang longitudinal) atau tinjauan yang dilakukan dalam organisasi yang sama atau dengan sumber yang lain sebagai penanda aras. Ayat perlu dihadkan kepada 20 patah perkataan sahaja atau kurang dan bahasa yang digunakan adalah ringkas dan boleh difahami. Mengendalikan Pendapat Seorang Pekerja Tinjauan Hasil tinjauan yang utama bagi perniagaan ialah pendapat pekerjanya yang mana boleh menyediakan dan memberikan idea yang bernas dalam bentuk pelbagai elemen bagi operasi sesebuah organisasi. 6 . Semua tinjauan mestilah dilakukan mengikut sepenuhnya perancangan yang dicadangkan. Jika politik jatuh ia bertujuan untuk mengelakkan mereka mestilah kelihatan profesional dan berkepimpinan. disebabkan mereka terlibat dalam perhubungan ramai orang dan bersama-sama organisasi. Jika penyelidik mempunyai responden yang tidak dapat bercakap menggunakan bahasa yang sama dengan penyelidik ataupun bahasa Inggeris maka bantuan jurubahasa perlu digunakan bagi membantu sebagai penterjemah. Sebagai contoh. Nilai tinjauan pekerja tersebut akan menjadi lebih baik jika dapat dibandingkan dengan kepimpinan pada masa sebelum ini. organisasi general dan hubungan pelanggan. kepimpinan. Malahan.Satu daripada batas tinjauan melalui telefon ialah jenis soalan yang boleh disoal. Apapun subjek tinjauan bagi pendapat pekerja itu ia menerangkan bahawa keputusan tinjauan adalah maklum balas pekerja kebiasaannya siapa yang menyediakan maklumat melainkan kadar respons tersebut terhadap tinjauan masa depan akan menjadi rendah. kebanyakkan pendapat adalah yang masa satu adalah yang sepatutnya sekarang menjadi kebiasaan. tinjauan terhadap pendapat pekerja adalah tidak diambilkira. termasuklah latihan bekerja. struktur pengurusan. Perkara ini juga sangat penting dalam membantu mengembalikan kadar yang tinggi ia sangat penting jika polisi organisasi adalah untuk dipengaruhi oleh keputusannya. Kita akan melihat pada tahap tipikal melibatkan sekali tinjauan pendapat pekerja. untuk memastikan apakah tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan moral pekerja. keyakinan dan kesetiaan. komunikasi.

anda perlu memahami fasa dan langkah yang terlibat. Tinjauan lebih banyak hanya proses rekabentuk penyoalan dan pengumpulan data.PERINGKAT TINJAUAN Langkah dalam proses tinjauan Sebelum tinjauan dilakukan. pengekodan dan penjadualan Analisis Tulis laporan penyelidikan 7 . Peringkat 2……………………………………………………………… Peringkat 3 Perubahan persoalan dan susunan Aturkan temubual Peringkat 4 Tinjauan utama Hantar surat keterangan ………………………………………………………………………… Peringkat 5 Sunting. Persoalan kajian Tetapkan maklumat yang diperlukan Ulasan data yang ada dalam topik Penetapan pendekatan dan sample terhadap tindakan analisis Selidik sumber Tetapkan contoh Pilih kaedah kajian Pemilihan dan susunan Peringkat 1 Bentuk penyoalan Pilih proses kaedah mengumpul data Pra kajian ………………………………………………………………………….

ia akan diletakkan di dalam kategori yang lebih spesifik. Sebelum data boleh dianalisis data-data tersebut perlu dibersihkan dahulu. pencapaian penemubual perlu diperiksa agar kadar kejayaan dalam mendapatkan kerjasama dan kualiti makumat dalam temuramah. Satu soalan penyelidikan mungkin berfokuskan kepada pendapat atau tingkahlaku seseorang. Peringkat 3 : Reka bentuk tinjauan terakhir dan perancangan Hasil daripada ujian awalan tadi akan memberikan maklumat kepada kita tentang perubahan yang perlu dilakukan berdasarkan kepada pelbagai bentuk elemen. Peringkat 4 : Pengumpulan data Peringkat ini merangkumi sebahagian daripada proses pengumpulan data dan peruses pengekodan.Peringkat 1: Meninjau rekabentuk dan persiapan rancangan Dalam strategi penyelidikan. pengkaji perlu melalui latihan dan taklimat untuk memastikan latihan itu berjaya atau tidak. Setiap satu kategori mepunyai implikasi yang berbeza kepada penyelidikan :  Bukan kenalan (cuba hubungi semula)  Menolak (cuba mencari sebab menolak)  Tidak layak () Jika temubual menjadi kaedah utama dalam penyelidikan. 8 . analisis dan laporan. rangkaian dan perniagaan. (sasaran populasi). Setiap responden akan diberikan jumlah dan nombor identiti yang unik. Peringkat 2 : Ujian awalan(pra-ujian) Melibatkan aktiviti ujian dan memplot elemen seperti kerangka sampel. Pada peringkat mengekod nombor-nombor akan mewakili setiap respons yang diperoleh daripada soal selidik. Peringkat 5 : Pengekodan data. Pengkaji perlu mempertimbangkan kesan terhadap kebolehpercayaan hasil kajian. soalan tinjauan dan koleksi data. kumpulan organisasi. Beberapa maklumat perlu diuji terlebih dahulu sebelum menentukan kebolehpercayaan sesuatu kajian. Setiap satu maklumat responden akan dimasukkan ke dalam rekod maklumat termasuklah kesemua responden yang menjawab soalan soal selidik. Mengenalpasti masalah dengan sampel yang mewakili kerangka kajian. langkah pertama yang terlibat ialah spesifikasi soalan penyelidikan utama tinjauan yang perlukan butir-butir. Kemudinnya. pada peringkat ini aktiviti yang terpenting ialah mengawal jumlah temu bual yang lengkap serta bilangan responden yang tidak memberikan respon. Hanya apabila instrumen kajian siap disediakan ia akan di pra-uji dalam satu kumpulan. Menulis persoalan penyelidikan untuk tinjauan penting bagi membuktikan rangka penyelidikan sebagai rujukan. Jika kaedah temubual digunakan. Bermakna setiap proses pengiraan markah perlu dilakukan dengan hati-hati dan perlu diperiksa dengan tepat dan teliti.

ia dipanggil penyelidikan tinjauan deskriptif atau penyelidikan deskriptif (Gay & Airasian. Penjelasan (Explanatory) Penjelasan adalah bergantung kepada persoalan kajian. tempat bertugas (bandar atau luar bandar. Deskriptif Penyelidikan tinjauan kerap digunakan bagi memperolehi maklumat deskriptif berkenaan sesuatu populasi. c. 2003). b. matlamat penyelidikan tinjauan adalah penerokaan. Sekiranya penyelidikan tinjauan digunakan untuk tujuan ini. bergantung kepada soalan kajian. jantina. Shaughnessy. populasi yang diminati adalah guru sekolah dan hubungan yang ingin disiasat adalah antara pembolehubah pengalaman mengajar dan juga kepuasan guru bekerja. kepuasan kerja mereka dan sebagainya. a. agama. jenis sekolah). pengalaman mengajar. penyelidik menganalisis semua peserta kajian sebagai satu kumpulan tunggal. penyelidik memungut sekurang-kurangnya dua skor. penyelidik memungut data pada suatu masa tertentu. Sekiranya penyelidikan tinjauan digunakan untuk tujuan ini. Ini tidak bermaksud bilangan tahun mengajar menjadi penyebab kepada kepuasan kerja guru. masalah-masalah itu dapat didefinasikan dengan lebih baik supaya siasatan yang lebih sistematik dapat dijalankan. daripada setiap peserta kajian dalam kumpulan. Sebagai contoh. Selepas dikenal pasti. iaitu bagi mengetahui taburan pembolehubah yang diminati. penyelidik boleh menggunakan pengalaman mengajat bagi menjelaskan kepuasan kerja guru. Krathwohl. tahap yang diajar (rendah atau menengah). Siasatan itu tidak semestinya menggunakan penyelidikan tinjauan lagi. 1997. 1997). bangsa. 2003 . penjelasan dan penerokaan. 9 . Dalam erti kata lain. Rosier. 1998 . Digunakan dalam konteks ini. & Zechmeister. sekiranya populasi yang diminati adalah guru sekolah. maklumat deskriptif yang boleh dipungut termasuk kelulusan akedemik. Jika terdapat hubungan yang kuat. Sebagai contoh. Penerokaan (Explotory) Penyelidikan tinjauan boleh digunakan bagi mengenalpasti masalah yang memerlukan penyelidikan lanjut. ia dipanggil penyelidikan tinjauan korelasi atau penyelidikan korelasi (Rosier. pengalaman mengajar dapat digunakan bagi membuat ramalan berkenaan kepuasan kerja seseorang guru. setiap skor untuk satu pembolehubah. Creswell (2005) menjelaskan penyelidikan korelasi bergantung kepada ciri-ciri seperti penyelidik mengkorelasikan dua atau lebih pembolehubah. Zechmeister.MATLAMAT KEGUNAAN PENYELIDIKAN TINJAUAN Penyelidikan tinjauan digunakan dalam merencana tiga matlamat yang paling penting iaitu deskriptif. mata pelajaran yang diajar. jawatan yang dijawat.

Sampel yang terpilih mestilah mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang ingin dikaji supaya maklumat yang diperoleh melalui kajian berkenaan boleh memberi kenyataan dan gambaran umum tentang keseluruhan populasi yang dikaji. 2006). Penyelidikan tinjauan bertujuan memperoleh maklumat sebegini. menaksir reaksi rakyat pada sesuatu projek dan sebagainya. sosiologi dan juga pendidikan. menaksir impak dasar. sama ada melalui soal selidik yang dilengkapkan oleh responden secara kumpulan. Ia tergolong bawah penyelidikan kuantitatif berbentuk bukan eksperimen dan popular di kalangan penyelidik. seorang ahli politik mungkin mengupah orang lain menjalankan tinjauan bagi menilai peluangnya memenangi pilihan raya atau sebuah firma mungkin menjalankan tinjauan bagi menaksir penerimaan produknya di kalangan pengguna. kutipan data yang cepat. Walau bagaimanapun pemilihan sampel dalam kajian tinjauan adalah secara rawak daripada sesuatu populasi yang dikenal pasti (Gay & Airasian. Justeru itu. Satu sebab kepopularan penyelidikan tinjauan adalah kos menjalankannya adalah rendah secara perbandingan dan pelbagai maklumat dapat dipungut daripada ramai individu dengan agak pantas. ciri. Kajian tinjauan dijalankan ke atas sampel dalam sesuatu populasi. 10 . salah satu tujuan menjalankan kajian tinjauan ialah untuk membuat kenyataan umum (generalization) tentang sesuatu populasi. Kajian tinjauan juga banyak digunakan dalam bidang pendidikan. tingkah laku lampau dan terkini. Bagi memperoleh sesuatu maklumat berkenaan populasi. soal selidik yang diposkan kepada responden. Penyelidikan tinjauan melibatkan pungutan data secara sistematik. Terdapat beberapa cara pemilihan sampel dalam kajian tinjauan iaitu melalui pensampelan rawak mudah (simple random sampling). sikap. Oleh itu. kepercayaan. 1990. 2000). Menurut Sapsford (1999). 85 peratus guru tidak bersetuju murid dibenarkan membawa telefon bimbit ke sekolah). Pembolehubah yang disiasat ialah pembolehubah yang sedia ada dalam persekitaran semula jadi. maklumat dipungut secara terus daripada responden dalam masa singkat dan dapat membuat kenyataan umum untuk sesuatu populasi kajian (Chua. 2002) dan digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang seperti politik. ramai orang (yang dipanggil responden) disampel berkenaan perkara yang sama. ’standardization’ penting dalam penyelidikan tinjauan.PERBINCANGAN PENYELIDIKAN TINJAUAN Kajian tinjauan atau biasa disebut kajian survey merupakan salah satu kaedah penyelidikan bukan berbentuk eksperimen yang paling popular digunakan dalam pelbagai bidang khususnya dalam bidang sains sosial. Jackson. Penyelidikan tinjauan mempunyai sejarah yang lama (Babbie. atau soal selidik yang dibaca oleh penemu bual kepada responden secara terus atau melalui telefon. Kajian tinjauan digunakan untuk mendapatkan maklumat daripada responden yang ramai iaitu ratusan ataupun ribuan responden (Marican. Berikut disenaraikan ciri-ciri kajian tinjauan iaitu kajian menyeluruh mengenai sesuatu isu atau masalah. Contohnya. perniagaan. Kerajaan di seluruh dunia juga menggunakan penyelidikan tinjauan untuk pelbagai tujuan seperti menggubal dasar. 2006). pensampelan berstrata (stratified sampling). Maklumat yang diminati boleh berbentuk pengetahuan. tinjauan ialah huraian terperinci dalam bentuk kuantiti berkenaan suatu populasi (contohnya. penggunaan saiz sampel yang besar. pensampelan sistematik (systematic sampling) dan pensampelan kelompok (cluster sampling). Ini bermakna tiada pembolehubah dimanipulasikan. pandangan.

pandangan dan tingkah laku mereka. melalui SMS. stail. soalan yang tidak mempengaruhi pemilihan responden. elakkan soalan yang kabur. Soal selidik ialah alat ukur yang paling popular dalam kajian tinjauan manakala temu bual dijalankan untuk menyokong hasil kajian yang diperoleh. berwatak sebagai pendengar yang baik. penyusunan soalan temu bual dan tempoh sesi temu bual (Chua. e-mail serta telefon. arahan yang jelas. ciri-ciri soalan temu bual yang baik. 2000). Soal selidik yang digunakan dalam kajian ini biasanya disediakan oleh penyelidik Walau bagaimanapun soal selidik yang sedia ada dan soal selidik penyelidikan terdahulu iaitu yang telah melalui proses pengesahan dan diuji kebolehpercayaannya boleh juga digunakan. pengalaman. tempat yang selesa. Dengan itu. Beberapa aspek-aspek penting dalam penyediaan item temu bual ialah menentukan jenis temu bual dalam kajian iaitu rancangan temu bual. Item-item soal selidik boleh menggunakan ukuran dalam bentuk skala likert. skala perbezaan semantik. elakkan soalan yang sukar. kesahan dapatan penyelidikan tinjauan antara lain bergantung pada kejujuran mereka. elakkan soalan yang berarah dan item yang negatif (Merican. Penyelidik kajian tinjauan menggunakan instrumen temu bual untuk mendapatkan maklumat. Ciri-ciri instrumen soal selidik yang baik mestilah sesuai dengan kesediaan responden. soal selidik yang terlalu panjang. 2006). selaras dengan responden. temu bual tidak bersemuka dan temu bual bantuan komputer. kandungan dan susunan soalan temu bual. kepercayaan. Maklumat yang diberitahu responden adalah pembolehubah. surat dan dokumen disertakan bersama instrumen kajian serta ujian rintis perlu dijalankan sebelum instrumen digunakan (Chua. aras bahasa dalam temu bual. format instrumen yang sistematik. Berbilang pembolehubah boleh diukur dan berbilang hipotesis boleh diuji melalui tinjauan. 2000). soalan ditanya secara semula jadi. temu bual semi struktur. Beberapa bentuk temu bual boleh digunakan iaitu temu bual berstruktur. sikap. berlatih sebelum sesi temu bual dilaksanakan dan menghargai responden. Beberapa kaedah temu bual boleh digunakan iaitu temu bual bersemuka. Terdapat 10 ciri asas untuk menjadi penemu bual yang baik iaitu tidak mulakan sesi temu bual yang dingin. skala Thurstone dan skala Gutman (Gay & Airasian. menghormati responden. temu bual tidak berstruktur. 2006). Sekiranya penyelidik perlu menyediakan instrumen soal selidik beberapa perkara perlu diambil perhatian. elakkan mendorong jawapan yang digemari masyarakat. pakaian dan penampilan yang sesuai. Penyelidikan tinjauan bergantung pada responden membuat laporan kendiri berkenaan pengetahuan. Penyelidikan tinjauan mengukur (mengkuantitikan) semua pembolehubah ini. Selain soal selidik. 2006). Walau bagaimanapun temu bual tidak berstruktur jarang digunakan dalam kajian tinjauan kerana temu bual ini biasanya digunakan untuk mendapatkan maklumat mendalam berkaitan sesuatu fenomena atau isu (Gay & Airasian. Kesemua aspek di atas perlu diambil perhatian ketika menyediakan item temu bual. sentiasa sedar tentang tujuan temu bual. temu bual juga boleh digunakan dalam kajian tinjauan. Panduan membentuk item-item soal selidik ialah penggunaan bahasa yang mudah. soalan yang penting perlu disoal dengan jelas dan tepat. elakkan soalan dwi-maksud.persepsi keberkesanan sesuatu program dan sebagainya. Kajian tinjauan boleh dijalankan menggunakan soal selidik melalui pos dan temu bual secara lisan atau secara kertas-pensil. Tujuannya ialah untuk menghasilkan satu set item yang boleh digunakan secara optimum untuk menjawab persoalan kajian. Kekuatan penggunaan kaedah tinjauan dapat ditunjukkan seperti cara yang sering digunakan bagi memperoleh maklumat masa lampau subjek salah satu daripada beberapa 11 .

berdedikasi dan sebagainya. strategi penyelidikan tinjauan didapati lemah daripada segi kriteria kawalan dan sifat semula jadi. mereka mungkin memberikan jawapan yang mencerminkan mereka sebagai individu yang adil. mereka lupa. semasa mengumpul data. bagi membuat penyelidik mendapat gambaran yang baik dan positif berkenaan mereka. Penyelidikan yang menggunakan strategi penyelidikan tinjauan (survey) lebih sesuai sekiranya kajian itu untuk mendapatkan pelbagai maklumat tentang populasi melalui sample atau tinjauan yang melibatkan elemen yang tidak banyak. kawalan tidak dapat dilakukan kecuali selepas data dikumpul iaitu melalui strategi statistik. Seterusnya. Selain itu. penyayang. iaitu penyelidikan tinjauan bergantung pada kejujuran dan ketepatan responden melaporkan sikap.teknik yang ada bagi mendapatkan maklumat berkaitan kepercayaan. Contohnya. Contohnya. pengetahuan dan pengalaman mereka yang diminati penyelidik. tuntas dan meliputi tajuk penyelidikan yang diputuskan. sikap dan motivasi dapat digunakan ke atas populasi manusia normal kecuali pada kanak-kanak. oleh kerana responden tahu sebab mereka dikaji ataupun mempunyai sedikit idea mengenainya. penerokaan dan sebab-akibat. katakan suatu tinjauan mendapati terdapat korelasi yang signifikan antara kekerapan pelajar berkelahi dengan tempoh masa mereka bermain permainan video (video games). mereka mungkin mengubah jawapan mereka. Sampel yang dikumpul perlu mempunyai kriteria atau sifat populasi tersebut. kaedah yang efisien bagi mengutip data dalam jumlah yang banyak pada kos yang rendah dalam tempoh yang singkat tinjauan yang berstruktur dan bersesuaian dengan analisis stastik. Strategi tinjauan menekankan data yang lengkap. Ini sesuai untuk membuat keumuman tentang populasi tertentu menurut kriteria keumuman. bertimbang rasa. pandangan. strategi penyelidikan tinjauan sesuai untuk mendapatkan gambaran deskriptif atau menentukan perkaitan sebab-akibat dan bagi kajian untuk meneroka. munasabah. penyelidikan tinjauan bergantung pada data laporan kendiri (self-report). Namun. rajin. Antara had-had itu adalah penyelidikan tinjauan dapat menentukan sama ada terdapat hubungan antara dua pembolehubah tetapi tidak dapat menentukan sebabakibat. Hal ini tidak semestinya berlaku kerana responden boleh memberikan jawapan yang tidak tepat. sama ada disedari ataupun tidak disedari. keliru dan sebagainya). Contohnya. Fenomena ini dinamakan ’social desirability’. 12 . Walaubagaimanapun. Penyelidikan tinjauan mempunyai beberapa had yang harus disedari oleh penyelidik yang menggunakannya. kepercayaan. Namun bukti ini tidak semestinya bermakna bermain permainan video menyebabkan tingkah laku agresif di kalangan pelajar kerana penjelasan berikut juga munasabah. sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja (contohnya. Penyelidikan tinjauan juga terdedahkan kepada bias. Perkara ini perlu agar maklumat yang dikumpul melalui sampelan yang kecil itu dapat memberi pernyataan dan gambaran umum tentang populasi secara keseluruhan. walaupun sesuai bagi penyelidikan bersifat deskriptif. iaitu pelajar yang agresif lebih berkemungkinan menggunakan masa lapang mereka untuk bermain permainan video.

penyelidikan tinjauan berupaya mewakili dengan tepat sesuatu pandangan populasi individu yang dikaji.Apabila dilaksanakan dengan baik. pertimbangan dan penganalisisan pakar masih diperlukan. 13 . Contohnya. Ringkasnya data itu tidak boleh mengambil alih tempat pertimbangan dan penganalisisan pakar. Ia memerlukan perancangan yang rapi dan memakan masa berbulan-bulan bagi merancang dan melaksanakannya. Di samping itu. Oleh itu. walaupun data penyelidikan tinjauan dapat membantu dalam membuat keputusan dan menggubal dasar awam. menggubal soal selidik yang baik memakan masa dan usaha. Begitu juga dengan menganalisis dan menginterpretasikan data. Namun ini tidak bermakna pandangan itu betul. menjalankan penyelidikan tinjauan yang baik adalah tugas besar.

ujian awalan. kajian tinjauan atau penyelidikan tinjauan adalah kaedah kajian yang paling popular digunakan dalam kalangan penyelidik. Terdapat dua jenis tinjauan iaitu tinjauan deskriptif dan tinjauan analitikal. sentiasa sedar tentang tujuan temu bual. 14 . terdapat lima peringkat tinjauan iaitu meninjau reka bentuk dan persiapan rancangan. Bagi kegunaan penyelidikan tinjauan pula mempunyai tiga kegunaan iaitu deskriptif. pengumpulan data dan pengekodan. berwatak sebagai pendengar yang baik. Selain itu. e-mail serta telefon. cepat dan menyeluruh tetapi ia mempunyai kelemahan juga iaitu hanya mendapatkan maklumat berkenaan pandangan atau pendapat sahaja. menghormati responden. Salah satu tujuan menjalankan kajian tinjauan ialah untuk membuat kenyataan umum (generalization) tentang sesuatu populasi. terdapat 10 ciri asas untuk menjadi penemu bual yang baik iaitu tidak mulakan sesi temu bual yang dingin.PENUTUP Kesimpulannya. soalan ditanya secara semula jadi. reka bentuk tinjauan terakhir dan perancangan. melalui SMS. Kajian tinjauan boleh dijalankan menggunakan soal selidik melalui pos dan temu bual secara lisan atau secara kertas-pensil. Kelebihannya adalah mudah. Tujuan utamanya ialah untuk meneroka dan mengkaji perkaitan tentang pembolehubah. Tinjauan deskriptif pada asasnya bertujuan untuk memberikan gambaran yang tepat terhadap ciri-ciri yang terdapat dalam sesuatu populasi manakala tinjauan desktiptif lebih menekankan teori. penjelasan dan penerokaan. pakaian dan penampilan yang sesuai. Selain itu juga. tempat yang selesa. berlatih sebelum sesi temu bual dilaksanakan dan menghargai responden. soalan yang penting perlu disoal dengan jelas dan tepat. Instrumen yang digunakan adalah soal selidik dan temu bual.

2010 dari World Wide Web: http://www.2010 dari World Wide Web: http://webcache. PENYELIDIKAN PENDIDIKAN: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. 30 .doc%3Fnmid %3D290452343+kaedah+penyelidikan+tinjauan&cd=8&hl=en&ct=clnk&gl=my Penyelidikan Tindakan: Proses Penyelidikan Tindakan [On-line ] Diperoleh Julai. 2007. Kaedah Penyelidikan Komunikasi dan Sains Sosial.teachersrock. 30 . Bhd.al (2006). Analisis & Interpretasi Data. Aziz Yahya & et.com/attachment/0/ StfOUAoKCCYAAEfN7i01/TERJEMAHAN%2520BAB%25205.net/AR3.multiplycontent. Kaedah Penyelidikan dan Panduan Penulisan: Esei.htm Sulaiman Masri (2005).BIBLIOGRAFI Arabi Idid (1993). Proposal & Tesis.Bhd. Bhd.al. Tinjaun Deskriptif dan Analitikal [On-line ] Diperoleh Julai. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn.googleusercontent. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn.multiply. Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan: Teori.miskphy.com/search? q=cache:5BzP5URhwOoJ:images. Shah Alam: McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Lim Chong Hin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 15 . Nadirah & et.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful