REPUBLIKA HRVATSKA MINI STARSTVO ZN ANOSTI, OBRAZOVANJ A I SPORTA KLASA: 602-0 1113-0 1100789 URBROJ: 533-1 8-1 3-0002 Zagreb

, 3 1 . srpnja 20 1 3. INSTITUT ZA HRVATSKI JEZIK I JEZIKOSLOVLJE nlp dr. sc. ieljka Jozica, ravnatelja UIica Republike Austrije 16 10 000 ZAGREB Predmet: Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje - preporuka, daje se Na te~neljuzaht.ieva Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (KLASA: 602-01113-01100789, URBROJ: 2 199-380- 13-000 I ) od 10. srpri.ia 20 13. godine, ministar znauosti, obrazovanja i sporta daje preporuku za uporabu Hrvatskoga pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u osnovnim i srednjim gkolama Republike Hrvatske

Institut za hrvatski jezik i jezikoslov!ie je znanstvena institucija ko-joj je temeljna i jedina djelatnost proutavatije hrvatskoga jezika i jezikoslovlja te objavljivanje znanstvenih i struenil1 djela iz podrutja hrvatskoga jezika i jezikoslov!ja. Znanstveno vi.jei.c Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje usvojilo je 4. lipnja 201 3. godine konaCnii inazicu Hrvatskoga pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. BuduCi da je Hrvatski pravopis l~istituta 7a hrvatski jezik i jezikoslovlje napisalo 14 ~nanstvenikaInstituta, a strueno su ga oci-jenili jezikoslovni strutlijaci, medu koji~nasu i neki od najvecih autoriteta na podrurju metodihe nastave lirvatskopa jezika i dugogodiSriji sveuEiliSni profesori: doc. dr. sc. Marko Aleric s Filorofskoga fahulteta SveutiliSta u Zagrebu, prof. dr. sc. Antc Beien s Utiteljskoga fakulteta SveutiliSta u Lagrebu, prof: dr. sc. Ivan Zoritic, umirovljeni profesor Filozofskoga fakulteta SveukiliSta u Puli, dr-. sc. Marijana klorvat, znanstvena savjetnica Instituta za hrvatski jezik i jezikoslov!ie te dr. sc. Alikica ~ i l Simpraga, a ~ visa znanstvena suradriica Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, ~ni~iistar ~nnnosti,obra~ova~ija i sporta daje preporuku za njegovu uporabu u asnovni~n i sred~ijim Skolatna Republike 141.vatshe. DonoSelijern ove preporuke presta-je vaEiti preporuka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za uporabu Hrvatskoga Skolskog pravopisa LI osnovnim i srednji~nSkolalna (KLASA: 60209105-0 110007, URBROJ: 533-1 2-05-02) od 16. vc!iaCe 2005. godine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful