You are on page 1of 8

NG ZHAO KEI/ KEE SIAW LING/ LIM ZHI YUN/ PUSPANATHAN/ MOHD IKHWANI

SOALAN RBT 3108 SOALAN OBJEKTIF 1. Susun prosedur penilaian mengikut mengikut urutan yang betul. (aplikasi) I. II. III. IV. V. Peringkat Persediaan Ujian Peringkat Pemeriksaan dan Pengukuran Peringkat Analisis Ukuran Peringkat Pentadbiran Ujian Peringkat Interpretasi dan Tindakan Susulan

A. I → IV → II → III → V B. II → I → III → V → VI C. I → II → IV → III → V D. I → II → V → III → IV

2. Berikut adalah perkara yang perlu dipatuhi semasa penilaian pembelajaran, kecuali
(pengetahuan)

A. kerja murid perlu diperiksa sama ada betul atau salah sahaja. B. murid perlu diberi balik kerjanya dengan pengetahuan kemahiran atau ilmu pengetahuan telah dikuasai dan belum dikuasai. C. guru perlu menjalankan kerja-kerja pemulihan sebaik sahaja kerja murid

dikembalikan. D. guru perlu memberi latihan kepada murid setiap kali pada akhir pembelajaran.

3. Apakah maksud penilaian ujian piawai? (pengetahuan) A. Penilaian prestasi yang menegaskan bahawa kaedah penilaian ini memberi satu alternatif kepada pengujian tradisional yang menggunakan kertas dan pensil. B. Ujian yang diselaraskan secara bersama dari peringkat merancang, mengubal dan mentadbir ujian serta menyemak jawapan, menilai ukuran yang diperoleh dan melaporkannya oleh satu organisasi tertentu. C. Ujian bagi menetukan tahap penguasaan murid dalam keseluruhan mata pelajaran. D. Ujian untuk mengesan kemajuan yang dicapai oleh murid dalam unit-unit pelajaran yang diajar.

T3 7. 5. T7 15. T3 6. T4 10. T8 17. (kefahaman) Rujukan Norma A. D. T4 9. T6 14. Membandingkan prestasi seseorang pelajar dengan pelajar lain Soalan memberi tumpuan kepada kriteria tingkah laku yang diuji. Soalan menggalakkan kepelbagaian. T10 19. T3 8. T10 .NG ZHAO KEI/ KEE SIAW LING/ LIM ZHI YUN/ PUSPANATHAN/ MOHD IKHWANI 4. B. T10 20. T9 18. T6 13. T8 16. Biasanya 1 atau 2 soalan setiap objektif. Banyak soalan bagi setiap objektif. T5 11. C. baik. Pilih jawapan yang betul bagi rujukan norma dan rujukan kriteria. T6 12. Rujukan Kriteria Membandingkan prestasi seorang pelajar dengan kriteria piawai yang ditetapkan. Kepelbagaian soalan Semakin pelbagai ujian adalah soalan ujian semakin minimum.

NG ZHAO KEI/ KEE SIAW LING/ LIM ZHI YUN/ PUSPANATHAN/ MOHD IKHWANI SOALAN STRUKTUR 1. Penilaian Portfolio ialah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengumpul dan merekod bukti pencapaian murid dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama. T10 . ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. T4 4. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ii. (4 markah) ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (b) Berikan 3 ciri-ciri portfolio. (aplikasi) (a) Berikan salah satu jenis portfolio dengan huraiannya dan tujuannya. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ iii. Terdapat beberapa jenis portfolio untuk tujuan dan konteks pembelajaran yang berbeza. T3 3. (6 markah) i.

membuat siasatan. penilaian berasaskan projek merupakan aktiviti-aktiviti yang memerlukan murid mengaplikasi atau membuat tunjuk ajar cara pengetahuan dalam situasi sebenar. Bincangkan ciri-ciri. Penilaian ini melibatkan banyak gabungan aktiviti. T4 3. T4 4. Menurut Wiggins (1989). menyelesaikan masalah.NG ZHAO KEI/ KEE SIAW LING/ LIM ZHI YUN/ PUSPANATHAN/ MOHD IKHWANI SOALAN ESEI 1. T10 . dan membuat keputusan sama ada secara kerja kumpulan atau individu. mereka. peringkat-peringkat pelaksanaan projek serta penilaian berdasarkan 3 fasa bagi Penilaian Berasaskan Projek. (20 markah) (analisi) 2.

NG ZHAO KEI/ KEE SIAW LING/ LIM ZHI YUN/ PUSPANATHAN/ MOHD IKHWANI JAWAPAN SOALAN RBT 3108 SOALAN OBJEKTIF 1. 14. 7. 9. 17. 8. 16. 12. 20. 10. A 5. . D 3. 13. B 4. 18. 11. A 2. 6. 19. 15.

(6 markah) i. Kriteria penilaian yang dipilih diterangkan dan dipersetujui bersama dengan murid sebagai penggalak kepada murid untuk mengambil bahagian secara aktif.NG ZHAO KEI/ KEE SIAW LING/ LIM ZHI YUN/ PUSPANATHAN/ MOHD IKHWANI SOALAN STRUKTUR 1. menggalakkan murid menyemak dan menganalisis pembelajaran mereka secara sistematik dan menyediakan ruang bagi murid membuat refleksi dan menentukan matlamat peribadi. Menggambarkan sejelas-jelasnya aktiviti murid iaitu rasional. matlamat. v. (aplikasi) (a) Berikan salah satu jenis portfolio dengan huraiannya dan tujuannya. ii. (4 markah) Portfolio berbentuk dokumentasi yang berstruktur. Ia memerlukan perancangan. prosedur kerja. dan cadangan harus direkod untuk menghadapi dan mengatasi sesuatu tugasan pembelajaran. halatuju. Proses pembelajaran dijalankan secara kolaboratif untuk mencapai kefahaman dan mendokumentasikan pemikiran secara kritis dan kreatif serta pemilihan maklumat dan fakta dari peringkat awal hingga ke akhir. . (b) Berikan 3 ciri-ciri portfolio. iv. komen. Membuat catatan pembimbing yang membantu murid merenung dan membuat refleksi tentang kerja yang dibuat untuk menentukan tindakan susulan. Portfolio bertujuan untuk memberi peluang murid mendokumentasi kemahiran dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman sewaktu menyempurnakan tugasan. iii. Terdapat beberapa jenis portfolio untuk tujuan dan konteks pembelajaran yang berbeza. pengalaman dan harapan. pelaksanaan dan penilaian yang teliti. Penilaian Portfolio ialah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengumpul dan merekod bukti pencapaian murid dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama. Sesuatu yang dilaksanakan oleh murid secara autentik. Ini adalah kaedah konkrit untuk murid menghasilkan kerja melalui pengalaman sendiri ketika melakukan kerja-kerja amali atau kerja-kerja lapangan. Menunjukkan perlakuan murid yang dibimbing oleh guru seperti ulasan.

mereka. Semasa pelaksanaan projek Sumbangsaran idea dan bina kesepakatan ahli kumpulan Kenal pasti skop dan urutan Sediakan jadual pelaksanaan projek Tentukan punca maklumat Jalankan proses inkuiri dan pengumpulan data Penambahbaikan dan penilaian berterusan Sediakan laporan projek . Pelajar perlu mensintesis pengetahuan yang dikumpul dan menilai pembelajaran. peringkat-peringkat pelaksanaan projek serta penilaian berdasarkan 3 fasa bagi Penilaian Berasaskan Projek. Pelajar dapat menjalankan tugasan projek secara individu atau berpasukan. vii. dan membuat keputusan sama ada secara kerja kumpulan atau individu. Peringkat-peringkat pelaksanaan projek 1. iv. v. (20 markah) (analisi) Bincangkan ciri-ciri. membuat siasatan. visual atau kinestetik. ii. Ciri-ciri i. menyelesaikan masalah. Penilaian ini melibatkan banyak gabungan aktiviti. penilaian berasakan projek merupakan aktiviti-aktiviti yang memerlukan murid mengaplikasi atau membuat tunjuk ajar cara pengetahuan dalam situasi sebenar. Pelajar dibenarkan untuk membina penyelesaian alternatif apabila tidak mendapat jawapan yang benar. vi. Projek atau tugasan yang dilaksanakan mempunyai pelbagai reka bentuk sama ada lisan.     Sebelum pelaksanaan projek Dapatkan panduan dari guru Kenalpasti masalah dan tajuk Tinjau projek lepas untuk rujukan Bentuk pasukan dan pembahagian tugas        2.NG ZHAO KEI/ KEE SIAW LING/ LIM ZHI YUN/ PUSPANATHAN/ MOHD IKHWANI SOALAN ESEI 1. Pelajar dikehendaki terlibat secara aktif dalam membuat projek secara koperatif. Menurut Wiggins (1989). Projek yang dijalankan selalunya berbentuk jangka panjang Projek yang dilaksana menunjukkan peranan sebenar dalam situasi sebenar. iii.

Rubrik pemarkahan boleh membantu murid-murid menilai kemajuan perancangan projek sementara bagi guru pula menjadi rujukan ketika mengadakan sesi perbincangan mengenai tahap pencapaian dan kemajuan. Rubrik yang sesuai juga dapat membantu memberikan maklum balas tentang kekuatan dan kelemahan projek yang dibentang. pelaksanaan atau proses. guru seharusnya mengenal pasti sama ada secara formal seperti pra-pentaksiran bertulis mahu pun tidak formal berkenaan maklumat sedia ada murid mengenai topik projek. asas pengetahuan amat penting. pentaksiran menggunakan rubrik dapat memberikan maklumat bernilai mengenai hasil projek dan dalam membuat pembentangan di hadapan rakan kelas. . kelemahan dan kemahiran Rekod pemarkahan/skor dan analisis markah Hargai pencapaian dalam penyelesaian masalah Penilaian jenis ini berlaku dalam tiga fasa: Fasa 1 Sebelum projek dilaksanakan. Fasa 2 Semasa projek dilaksanakan.NG ZHAO KEI/ KEE SIAW LING/ LIM ZHI YUN/ PUSPANATHAN/ MOHD IKHWANI       Bentangkan dapatan/ hasil 3. Bagi pembelajaran berasaskan projek. Penilaian ke atas maklumat sedia ada murid membantu guru dalam agihan murid dalam kumpulan. Fasa 3 Selepas projek. dan projek yang dihasilkan mempunyai kualiti mengikut piawaian yang ditetapkan Maklum balas daripada rakan berkaitan kekuatan. kelemahan dan cadangan mengatasi Refleksi kendiri berkaitan kekuatan. Selepas pelaksanaan projek Penilaian projek oleh guru dalam aspek perancangan. pentaksiran menggunakan senarai semak dan skala kadar memberi maklum balas bernilai kepada murid mengenai pembelajaran dan kemajuan projek mereka.