You are on page 1of 4

RUBBIO (VICENZA) - MEMORYAL

NI SAN

PIO X

Hango sa Blue Book Chap. 360, b, c, f, p, q, r, x, h
B. Ako ang ina ng pagsamba at pagbabayad-puri. Sa tabi ng bawat Tabernakulo sa lupa naroroong lagi ang aking makainang pagdalo. C. Ngayon, ang aking makainang puso ay nahahapis at nasusugatan nang malalim, sapagkat nakikita ko na, sa paligid ng banal na pananatili ni Jesus sa Eukaristiya, may labis-labis na kahungkagan (emptiness), labis-labis na pangungulila (abandonment), labis-labis na pagpapabaya (neglect), labis-labis na katahimikan (silence). F. Sa Eukaristiya, si Jesus ay tunay na naroon kasama ang Kanyang katawan, kasama ang Kanyang dugo, kasama ang Kanyang kaluluwa at kasama ang Kanyang pagka-Diyos. Sa Eukaristiya, tunay na naroroon si Jesu Cristo, ang Anak ng Diyos. P. Sa Tabernakulo, nakatago sa ilalim ng Eukaristikong tabing, iyon ding nabuhay na mag-uling Jesus ay naroroon na nagpakita sa mahigit limang-daang Disipulo at tinudla ng isang kidlat ng liwanag si Saul, ang taga-usig, sa daan patungong Damasko. Siya ay iyon ding Jesus na nakaluklok sa kanang gawi ng Ama, sa karingalan ng Kanyang niluwalhating katawan at Kanyang pagkaDiyos, kahiman, alang-alang sa pagmamahal sa inyo, itinatago Niya ang sarili sa ilalim ng putting anyo ng inihandog na tinapay. Q. Mga mahal na supling, ngayo‘y kinakailangan ninyong higit na maniwala sa pananatili Niya sa inyong piling; kinakailangan ninyong palaganapin, taglay ang giting at taglay ang puwersa, ang inyong makaparing paanyaya para sa isang pagbabalik ng lahat sa isang matatag at pinatunayang pananalig sa totoong pananatiling Jesu Cristo sa Eukaristiya. R. Hinihiling ko na minsan pang magkaroon ng isang pagbabalik sa ugali ng pagtakda sa lahat ng dako ng mga oras ng pagsamba sa harap ni Jesus, nakatanghal sa kabanal-banalang Sakramento. Ibog ko na magkaroon ng isang pagdagdag sa parangal ng pagmamahal sa Eukaristiya at na ito ay magiging pinatunayan din sa pamamagitan ng malinaw ngunit pinakamakahulugang palatandaan ng inyong papuri. Palibutan ang Eukaristikong Jesus ng mga bulaklak at ng mga ilaw; palibutan Siya ng mapag-alalang pansin; maging malapit sa Kanya sa pamamagitan ng mga taimtim na akto ng pagluhod at ng pagsamba. X. Sa harap ng Tabernakulo, ang sa inyo‘y dapat na hindi lamang isang pagdalo ng panalangin kundi gayundin ng isang pakikipag-isa ng buhay kay Jesus. Si Jesus ay tunay na naroroon sa Eukaristiya, pagkat ibig Niya na pumaloob sa isang walang-hintong pakikipag-isa ng buhay sa inyo. Kapag kayo‘y nagtungo sa harap Niya, kayo‘y nakikita Niya; kapag kayo‘y nangungusap sa Kanya, kayo‘y naririnig Niya; kapag kayo‘y nagtapat ng isang (sundan sa Pahina 5)

Ang Manggagawa
Buwanang Paglilimbag ng Parokya ni San Jose ang Manggagawa
Cloverleaf, Balintawak, Quezon City, Telepono Bilang 361-5840

Tomo 2 Isyu 8

Agosto 2013

IPASA

MO KAY

HESUS!

Pasa: isang salita na may iba‘t-ibang kahulugan. Depende sa gamit at diin ng pagbigkas sa bawat pantig, maari itong maging pása, pasâ, at pasá.

Pása: ibig sabihin ay pagbibigay. Pagpása sa kapwa ay pagnanais na
makipamuhay. Pagbubukas ng sarili at pag-aalay.

Pasâ: ibig ding sabihin ay marka ng nakaraang bugbog at sakit sa katawan. Tatak ng dating kahinaan.

MAMA MARY’S MESSAGE

TINAPAY NG BUHAY

ni Rev. Fr. Gilberto Fortunato II C. Dumlao

Pasá: nais iparating ay katanggap-tanggap at sang-ayon. Pasádo ang nais
nating matanggap sa ating mga pangarap sa buhay. Gusto natin ang magkaroon ng maayos, sapat, at maipagmamalaking kinabukasan.

Pása kay Hesus! Mag-alay kay Hesus at mamuhay sa Kanyang gabay at
pagpapala. Dito tumutugma ang ating mga pagdiriwang ng sakramento. Dito umaayon ang ating debosyon at kaugaliang dalangin. Hindi tayo nabubuhay na maramot sa ating parokya. Ipása kay Hesus ang ating katapatan.

Pasâ kay Hesus! Kahinaan natin ay aminin sa Panginoon. Huwag ipagyabang
ang sariling galing, aminin muna ang mga nakaraang kasalanan at tiisin. Lahat tayo ay may marka ng kasalanan. Lahat tayo ay may pinagdaraanan. Pero lahat din tayo ay may tatak ni Kristo na sa Krus ipinako subalit kaligtasan para sa atin pa rin ay inako. (sundan sa Pahina 3)

ni Bro. Rey O. Uy

Ang Manggagawa

Buwanang Paglilimbag ng Parokya ni San Jose ang Manggagawa Cloverleaf, Balintawak, Quezon City Parish Priest | Rev. Fr. Gilberto Fortunato II C. Dumlao This Month‘s Contributors | Bro. Elorde A. Calimoso, Bro. Ferdinand R. Marcelo,

8 - Ang Manggagawa

Sis. Mary Grace F. Pablo, Bro. Danilo A. Reyes, Bro Rey O. Uy Lay-out | Bro. Mark Angelo A. Ordonio

Ang Manggagawa -

WORLD YOUTH DAY (WYD) 2013, RIO TO CUBAO (H ULYO 27-28, 2013)
(Makikita ang iba pang larawan sa facebook.com/stjosephtheworkerparish)

TULOY PA ANG LABAN SA RH LAW
Akala ng marami, tapos na ang laban nang maisabatas ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Law (RH). Hindi pa po. Nagpapatuloy pa ang laban sa Korte Suprema. Pero kung babasahin ang mga dyaryo, masasabing talo na ang anti-RH. Sa isang popular na dyaryo na lamang, malinaw ang posisyong pro-RH nito. Sa mga report na inilathala nito mula July 9-23, hindi bababa sa anim na report ang pabor sa RH Law; apat lamang ang kontra at 3 ang neutral o walang kinikilingan. Marahil marami ang hindi nakapansin, nang magsimula ang oral argument sa Korte Supreme noong nakaraang buwan, sinabayan ito ng mga naglabasang report na dumarami ang teenage pregnancies dito sa Pilipinas — isang sitwasyon na nagbibigay katwiran umano sa libreng pamumunod ng contraceptives.

GOSPEL READINGS:

Aug 4: Luke 12:13-21 Aug.11: Luke 12:32-48 Aug.18: Luke 12:49-53 Aug.25: Luke 13: 22-30

Mahuhulaang may malakas na lobby sa media ang pro-RH. May makapangyarihang kamay ba sa likod ng kapansin-pansing pagkatig ng media sa mga pro-RH hindi lamang sa dyaryo kundi magin sa radio at TV? May pondo bang inilabas ang USAID para sa pag-impluwensya nito gamit ang media? Hindi malayo. Alam ng lahat na ‗di matatawaran ang makapangyarihang papel ng media sa paghubog ng public opinion. Malaki ang kinalaman ng media kaya marami ang naniniwala maging sa hanay nating mga Katoliko na tama ang RH law. Kapag binasa ang mga dyaryo, mapapaniwala kang walang kakwenta-kwenta ang argumento nina dating Sen. Fransisco Tatad, Atty. Concepcion Noche at iba pang anti RH law sa Korte Suprema. Pero sa pinakahuling balita, nagdesisyon ang Korte na patagalin pa ang bisa ng ipinalabas nitong status quo ante order (SQA) na walang taning habang pinagtatalunan pa kung ayon sa Constitution o hindi ang bagong batas. Ibig sabihin, ipinagpaliban sa ikalawang pagkakataon ang pagpapatupad ng bagong batas. Noong una, ipinagpaliban ito ng 120 days, ngayon indefinitely nawalan pa ng taning. Ang kahulugan ng SQA ay balik sa dating sitwasyon o status quo muna bago lumabas ang bagong batas. Sa madaling salita, parang wala pang RH law. Naliliwanagan ba ang isip ng mga mahistrado kaya ipinagpaliban ito? Hindi natin masasabi ito dahil nang unang ipinagpaliban ito noong Marso, 10 hukom ang bumoto at 5 lang ang tutol. Nitong ikalawang desisyon, 8 hukom na lang ang pabor na ibimbin pa ang RH Law at 7 ang tumutol. Kumonti pa ang bilang ng hukom na nais ipagpaliban ang batas.

ATING TANDAAN

At ipagpatuloy pa natin ang talakayan ukol sa RH Law sa ating hanay, kasi sa totoo lang, nakalulungkot mang aminin, marami sa ating mga Katoliko ang pabor sa RH Law.

2 - Ang Manggagawa

Ang Manggagawa - 7

ni Bro Elorde A. Calimoso

Aug 2- Lloyd Cedric Baltazar, Angelita Esdrelon| Aug 3 - Socorro Bautista| Aug 4 - Salve Melgar, Reynaldo Uy | Aug 5 - Fatima Batimana | Aug 6- Leonor Hernandez | Aug 8 - Ron Kyrie Estigo, Merlinda Marada, Angelo Julian Pielago| Aug 9 - Enriqueto Carisma| Aug 10 - Maribel Uy| Aug 12 - Erlinda Almario| Aug 13 - Maritess Faustino| Aug 14 - Rhonalyn Faustino, Mila Daaca| Aug 16 - Ivan Mori Vila| Aug 17 – Lita Lumabi, Arnel Molina| Aug 18 - Raffy Faustino, Fely Fabregas| Aug 19 - Kristine Mari Pattaguan, Randolf Ricohermoso| Aug 21 - Liza Mae Bagasala| Aug 23 - Maricris Angeles, Rebecca Conde| Aug 24 - Aurora Dipasupil| Aug 25 - Gaudiosa Quiatchon| Aug 26 - Ma. Victoria Alcantara| Aug 27 - Gil Antonio Gonzales, Lovely Rose Serdan| Aug 28 - Antonio Gonzales | Aug 29 - Fred Meguizo, Jeana Hermogenes, Aniceta De Mateo| Aug 30 - Moises Austria| Aug 31 - Ma. Teresita Carbonell

Kaya dapat pag-ibayuhin pa natin ang dasal; ipagdasal din natin ang mga humaharap sa Korte Suprema na pagkalooban sila ng Banal na Espiritu ng kailangan nilang karunungan.

TUNGKOD NI SAN JOSE

Isa siya sa mga itinuturing na espiya ng Israel, at ayon sa ilang sipi nakilala siya bilang lingkod ng propetang si Moises noong ito ay nabubuhay pa. Siya ang pangunahing tauhan na tinutukoy sa bibliya ng mga Hebreo na siyang ipinangalan sa kanya. Ayon sa aklat ng Eksodo at mga Bilang, siya ay naging pinuno ng tribo ng mga Israelita matapos ang kamatayan ni Moises. Siya ay anak ni Nun na nagmula sa lahi ni Ephraim at kalaunan ay bininyagan siya ni Moises sa kanyang pangalan na kung saan siya ay nakilala. Ayon sa bibliya, siya ay ipinanganak sa Ehipto bago ang tinatawag na paglisan ng mga Israelita o mas kilala sa tawag na Exodus. Bilang katulong ng propetang si Moises, malaki ang kanyang naging papel noong panahon ng Exodus. Sinamahan niya ito sa pag-akyat sa bundok ng Sinai upang tanggapin ang Sampung Utos. Maliban pa sa propetang si Moises, ay siya rin mismo ang kaisa-isang Israelita na pinayagan ng Panginoong Diyos na lumapit sa kabundukan. Isa siya sa labing-dalawang espiya ng Israel na ipinadala ng propetang si Moises upang hanapin ang lupain ng Canaan. Matapos ang kamatayan ni Moises, pinamunuan niya ang tribo ng mga Israelita sa pananakop sa nasabing lupain at inilaan ito sa kanila, at dahil dito, ay pinangakuan sila ni Caleb ng Panginoon na sila ay makakasama maging ang kanilang mga angkan sa lupaing ipinangako nito. Siya ang naging punong kumandante noong unang labanan matapos nilang lisanin ang bansang Ehipto laban sa mga Amalekites kung saan sila ay nagtagumpay. Ayon din sa bibliya, siya ay hinirang ng ating Panginoong Diyos upang maging kapalit ng propetang si Moises bilang pinuno ng mga Israelita kasabay ng pagbibigay ng biyayang magkaroon ng kalakasang hindi magagapi ninuman habang siya ay nabubuhay. Nang sumapit siya sa kanyang katandaan ay tinipon niya ang lahat ng mga matatandang Israelita upang tagubilinang huwag sumama sa mga hindi nila kalahi dahil maaari itong maging sanhi ng kanilang kataksilan sa Panginoong Diyos. Sa isang pagpupulong na naganap sa Schechem, binalaan niya ang mga ito na maging tapat sa Panginoong Diyos na matapang na ipinahahayag sa kanila ang Kanyang pagmamahal, at bilang saksi sa patotoong ito at sa kanyang pangakong maglilingkod sa Diyos hanggang kamatayan ay nagtayo siya ng malaking bato sa isang santuaryo at nang siya ay mamatay sa edad na 110 ay inilibing siya sa Timnath Serah sa kabundukan ng Ephraim, hilaga ng bundok ng Gaash. Ayon sa mga unang nagging pinuno ng simbahan, maihahalintulad siya kay Hesukristo noong kanyang panahon dahil siya ang nagsilbing tagapagligtas at nagdala sa mga Isaraelita sa lupain ng Canaan na siyang sinasabing lupang ipinangako ng Diyos. Sino siya? Abangan ang kasagutan sa susunod na isyu ng ANG MANGGAGAWA . Tampok sa nakaraang isyu (Tomo 2, Isyu Bilang 7 – Hulyo 2013): San Santiago (St. James)

DELIKADESA – DELIKADO NA?
Delikadesa. Madalas nating naririnig ngayon ang salitang ito sa panahon ng halalan. Hindi ka na dapat magtaka kung sa panahong ito, tila ba nababalewala na ang puntong nais iparating nito sa isang tao, lalo pa‘t kung ang pinatutungkulan nito ay ang mga taong labis ang pagyakap sa kapangyarihan. Ang aking dalangin, sana naman bago ako pumanaw sa mundong ito ay makita ko at maramdaman na ang mga namumuno sa ating pamahalaan ay mataas ang pagtingin sa tiwalang ipinagkakaloob sa kanila ng taumbayan. Mga kababayan nating ang hangad sana ay ang tunay na diwa ng malinis na paglilingkod para sa tao at bayan nating pinakamamahal, sa halip na manatili at maluklok sa puwesto na ang iniisip ay pansarili lamang. Sa Oktubre, mayron na naman tayong halalang pambaranggay. Sana una nating matunghayan at maramdaman ang tinatawag na ‗delikadesa‘ mula sa ating mga kasamahan dito sa ating parokya. Hindi natin inaalis sa kanila ang marubdob na hangaring baguhin ang sistema, at manilbihan sa baranggay na kanilang kinabibilangan. Kakayanan, siguradong meron sila. Ang kagandahan nito, masasalamin din sana ang ating Panginoon sa kanilang buhay. Malaking hamon sa kanila na dalhin ang paniniwalang ito sa larangan ng pulitika. Maaaring gawin nilang unang hakbang ay ang pagliban muna sa pagsisilbi sa ating parokya sa panahong nagpasa na sila ng kanilang kandidatura sa halalan. Hindi lamang nila mapapatunayan na isinasabuhay nila ang turo ng simbahan, maipapakita rin nila na hindi ginagamit ang simbahan para sa pansarilling hangarin, lalo pa‘t ito ay sa pulitika. Hindi naman sila dapat mag -alala dahil marami naman ang nagsisilbi at makapapalit sa kanilang maiiwang tungkulin. Higit pa rito, nais din nating ipakita na ang simbahan ay walang kinikilingan lalo na sa usaping pulitika. Iparamdam natin na mayroon talagang pagkakahiwalay ang simbahan at pulitika, basta ba hindi usaping (IPASA MO KAY HESUS!, mula sa pahina 1) moral ang pinatutungkulan. Pasá kay Hesus! Kahit na anong mangyari, kinalulugdan ka pa rin ng Diyos. Marami na tayong pagkaka- Pagkatapos ng halalan, nakalaan namang mali, pero mabuti pa rin dapat tayo sa ating gawi. tanggapin silang muli ng ating parokya anuHuwag nating kalimutan ang ating marangal na sin- man ang kahihinatnan ng kanilang pagtakimulan. Alalahanin na ang Diyos ay ang ating ka- bo. Sa kahuli-hullihan, maipaparamdam at wangis at katapusan. Kabanalan ay taglay natin. Kay maipapakita natin sa sambayanan na tunay Hesus, pasado ka pa rin. Katayuan natin sa Kanya‘y ngang ang mga taong simbahan ay mga muling sariwain. taong matuwid na dapat pamarisan. Sa ating pagpapatuloy ng karanasang-parokya, huwag kalimutang ipasa kay Hesus ang ating pagtitiwala, kahinaan, at kabutihan. Ipása at huwag pigilan ang pag daloy ng biyaya. May pasâ tayong lahat, nasaktan subalit pinapagaling ng pagpapatawad. Pasádo ang ating katayuan sa harapan ni Hesus, lumingon muli sa ating mabubuting mga alaala, sa ating mabubuting gawa. Ipasa natin kay Hesus! Sa mga kaparokya na tatakbo – Good luck po sa inyo. Harapin ang hamon na magkaroon ng paninilbihang itinuro ng Panginoong Hesukristo. Delikadesa. Meron pa rito niyan, dito sa ating Simbahan. Ipakita, ipadama, isabuhay…

SINO S’YA?

6 - Ang Manggagawa

Ang Manggagawa - 3

ni Bro Danilo A. Reyes

PAMPAMAYANANG KATOLIKO

ni Sis. Mary Grace F. Pablo

MAYA
Minsan ay may isang ibong pipit na pilit kumakapit sa sanga ng punong marikit na halos abot na ang langit. Dumaan ang maraming araw at ang pipit ay natutong umawit, papuri sa Diyos, ang lagi niyang sinasambit. Lumaki ang pipit, tumibay ang pakpak at natutong lumipad. Bawat umaga, papuri‘t pasasalamat ang kanyang sinasambit sa bawat himig ng kanyang awit habang sumasabay sa ihip ng hangin sa malawak na himpapawid Bago pa man sakupin ng liwanag at abuting ang umagang kay sigla, maririnig na ang magagandang himig mula sa awit ng mayang marikit. Umalpas papalayo mula sa kanyang pinamumugaran, dumaan sa luntiang parang patungo sa kagubatan upang mamulot ng munting mga sanga‘t tuyong damo upang ang pugad na inaasam ay maging isang tahanang babalik-balikan. ―Salamat sa Diyos sa panibagong araw, salamat sa Kanya sa mga butil at pirason ng mga tuyong sanga. Salamat sa Lumikha, sa hangin at ulan, sa hamog ng magdamag at sa gabing lumipas.‖ Ito ang laman ng awit ng mayang masayang umaawit, habang siya‘y namumulot ng mga tuyong ugat, damo, dahon at sanga at muling nagbabalik sa kanyang pugad na kinalakihan. Matiyagang pinagtatagpi-tagpi at idinidikit ng mayang nangangarap ang lahat ng kanyang pinulot upang maging pugad sa itaas ng punong mataas at matatag. Masayang masaya ang maya sa kanyang nagawa, muling umawit ng papuri‘t pasasalamat sa biyayang kaloob ng Diyos na matapat. Gawa na ang pugad at handa nang matupad ang bawat niyang mga pangarap! Ngunit ano itong namumuo sa makapal na ulap? Umihip ang malakas na hangin, gumuhit ang matatalim na kidlat. Sumigaw ang kulog at bumuhos ang malakas na ulan at ang pugad ay tuluyan na ngang nasira‘t nalaglag. Sa paglipas ng unos sa dilim ng gabi, matatanaw ang sira-sirang sanga at pugad na pinaghirapan. Patuloy naman ang maya sa kanyang pag-awit ng pasasalamat. Lumipad sa kaparangan, tumawid ng karagatan. Nilibot ang kagubatan at malawak na himpapawid na wari bang walang katapusan. Umaawit ng masaya ang munting maya. Muling binuo ang kanyang mga pangarap, nagpuri sa Diyos at nagpapasalamat. Lumipad sa malayo‘t namulot ng tuyong dahon, damo at sanga upang ang pugad na nasira‘y muling mabuo‘t maging tahanang uuwian. Muling pinagdikit -dikit ang bawat piraso ng tuyong damo, dahon at sanga habang ang maya‘y patuloy sa kanyang pag awit at pagsambit ng mga papuri‘t pasasalamat sa Diyos natin sa langit. Pagod na pagod ang maya sa kanyang mga ginawa at patuloy siya sa pag-awit dahil ang pugad ay muling nabuo at ang pangarap ay nagbunga.

Sumikat ang panibagong araw at patuloy ang maya sa kanyang pag-awit ng mga himig ng papuri at awit ng pasasalamat. Sa ‗di kalayuan ay may matatanaw, isang batang makulit na sa kanyang pugad ay papalapit. Sino ba itong batang tumatakbo patungo sa kanyang kinalalagyan? Buong pagtataka ng mayang masaya kung ano ang pakay nito sa kanya. Tuloy ang kanyang pag-awit at pasasalamat ang sinasambit ngunit ang batang makulit ay patuloy sa pag-akyat sa puno habang bitbit ang lukbutan sa kanyang balikat. Nakita niya ang pugad na wari bang may hinahanap, sabay hablot nito at nang walang makita sa kanyang hinahanap, sabay dampot at ang pugad na pinaghirapang muling buoin ng mayang masipag ay tuluyan na namang nawasak at sa ere‘y ibinato‘t nalaglag.

(RUBBIO, mula sa Pahina 8) bagay sa
Kanya, pinakikinggan Niya sa Kanyang puso ang inyong bawat kataga; kapag kayo‘y humingi ng isang bagay sa Kanya, lagi Niyang naririnig ang inyong panalangin. H. Mga supling na pinakamamahal ko nang taimtim, kasa-kasama si Jesus na, sa bawat Tabernakulo, ay nasa isang kalagayan ng walang-hintong pagkabiktima alang-alang sa inyo, kayo‘y binabasbasan ko sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.‖

Sa kabila ng lahat ng ito, ang maya‘y patuloy sa kanyang pag-awit ng papuri‘t pasasalamat. Kinabukasan sa pagsikat ng liwanag ay muling umawit ang maya sa Diyos na Tagapaglikha. Muli siyang lumikha ng magagandang himig at ang awit niya‘y patuloy na naririnig. Lumipad at lumapag, malalayong parang, karagatan at kagubatan ay napuntahan upang muling maghanap ng tuyong damo, dahon at piraso ng tangkay na kanyang muling ititipon upang ang pugad na kanyang pangarap ay muling malikha‘t maging tahanan. Nang matapos na ang lahat, ang maya‘y nangitlog, umawit ng buong tuwa sa Diyos na dakila, hanggang ang itlog ay mapisa‘t maging inakay sa panibagong mga maya na magpapatuloy ng kanyang tagumpay. Ang ating mga magulang, guro at mga kaibigan ay parang mga mayang nagtitipon ng mga pangarap. Sa kabila ng unos at paghihirap ay patuloy na nangangarap upang ang mga mahal sa buhay ang pangarap ay matupad. Paano natin sinusuklian ng kabutihan ang kagandahang loob ng ating mga magulang, guro at mga kaibigan? Paano tayo mamumuhay tulad ng mayang ito? Tayo ba‘y patuloy na nagpupuri sa Diyos sa kabila ng unos na nararanasan sa ating buhay? Paano tayo bubuo ng tahanang nais ng Diyos para sa ating lahat? Isa sa mabubuting katangian ng mga maya na ating makikita ay ang kanilang pagsambit ng magagandang himig. Isa itong pasasalamat sa Diyos na dakila na sa kanila at sa atin ay patuloy na gumagabay at nakikiisa. Bagamat ang kabiguan ng ilan na nararanasan sa buhay ay dulot ng mga pangyayari at mga pagkakataon o ‗di kaya‘y kagagawan ng kapwa na nagdudulot sa atin ng sakit ng kalooban at sugat ng kaluluwa, ang maya‘y patuloy na nagtitiwala sa Diyos at nagaalay na lahat lahat sa kanya hanggang sa matuklasan ang panibagong bukas sa kamay ng Diyos na nagbibigay ng bagong buhay at pag-asa. Paano tayo magiging tulad ng isang maya na laging nagtitiwala sa Diyos at nagbibigay ng lugod sa Kanya? Sino-sino ang maya sa ating buhay? Nawa‘y ang pananampalataya ng maya sa panibagong bukas na nag aabang sa kanya ay maging pananampalataya ng bawat Kristiyano na laging nag-aasam na makita ang mukha ng Diyos sa ating kapwa. Nawa‘y ang bawat anak ay patuloy na magbigay ng kaligayahan para sa kanilang mga magulang na laging nagpapasan ng iba‘t ibang paghihirap para sa kanilang mga anak upang ang kanilang mga pangarap ay makamit at ang buhay ay maging sagana‘t sapat. Nawa‘t ang bawat isa sa atin ay bumuo ng tahanang pangarap ng Diyos para sa Kanyang mga nilalang na namamalagi ang pag-ibig at pagbubukluran at ang kapayapaan ng Diyos ay laging madama‘t maibahagi sa ating kapwa. (Inaanyayahan ang lahat na magmasid sa kapaligiran. Sa maraming simpleng bagay, hanapin ang kahulugan ng buhay. Sa susunod na isyu ng ANG MANGGAGAWA na tampok sa Sangkapayapaan: ANTIPARA) Ang Manggagawa - 5

SANGKAPAYAPAAN

4 - Ang Manggagawa

ni Bro. Ferdinand R. Marcelo