You are on page 1of 3

PoLsKl ZW|ĄZEK EMERYToW, RENc|sToWINWALIDÓ l W

00-024 Al. Warszawa, Jerozolimskie 30 -36-Ą2, 19-56' I e|, 0221 l 82l.09. 5' 827 1 827827.05-39, -07.Ą7 827 Tel.ifax 827-18-36 e-mail: ozerii@neostrada.ol

ZARZĄD cLowNY
Naszznal: . r)ro r'tl / l

0s9/09

SEKNIiTANI/\T SZEFAKS Z"CY
|' r.]Z 'vyd-:.Q.1ł ł .:.v:?.1.:?''.. ' J'.,,..
lIh ^ą ^ n,1ĄĄ..

wars'Lawa. . I.1..maja.2009. dnia.. roku..

i)ą l1 \n/pt\^rytt0...q5 ' .'....i .'2'q!9'

Do druku nr 1678

K( | , : t tBr t l t t i s ł aw ] Nl ( ] Ro \ Ą, SKI l Mar s z ał e Se j r r l t r ) k RI

SzanownyPanie N4arszał krr pr.zckazu.ię W zał 4czeniu ur,',agi Zal'zaclu Glówllcgo PolsliregoZrt'ią zku E'nrer; tórr. Rencistów i lnrt,alidów do poselskiegoprojektu tlstaw),o zlrlilllic ustarr'yo e|l]eryturaclr irentach z FUS oraz niektór'vch illlrl'chttstaw(dluk sejnlowynl. l678) do lviadonrclscl i stosownego wykorzystania.

j Z rr r'l'azalrr .\Z tc|llilŁr

Zał .1

l ' f 7 e \ Ą o o I tl C Z i ł c a l
l_

E,lzbieta AR(' ISZEWSKA

in,'

Leo,f: dL.Suj,Ł\^
\ l() ,. |/n

,f)

Urvagi Zarz'ą duGlównego Polskiego 7'wią zku Emerytów, Re ncistów i Inrv:rlidów do projel(tu ustawy o zmianie ustawyo emeryturachirentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (druk se.imorvy 1678) nr irentach z FUS został przygotowanyprzez Projekt nowelizacji ustawyo emeryturach do Lewica i zł oŹony laski marszalkowskiejw grudniu grupęposł ówz Klubu Parlamentalnego 2008 roku. Poselski projekt zawiera propozycję zniesienia przepisów ograniczają cychwypł atę i osobom niepeł nosprawnyn] niezdolnym do pracy, rentorvych,przysł ugują cych ś wiadczeń przychodów z pracy zarobkowej. Z powodu oSią gania Wedtug obecnie obowią zuj4cycbprzepisów, Ienta z tytuł u niezdolnoś cido pracy osiqga przychody z pracy i renta rodzinna ulegają zmniejszeniu'jeś li ś wiadczeniobiorca wy sze ni 71Vo przeciętnegowynagrodzenia ale nie przekraczające l30% tego Zarobkowej wynagrodzenia;jeś li zarabia więcej ni l30% przeciętnegowynaglodzenia' uprawnienia emer}.tury' które rentoweulegaj4zawieszeniu.Podobneregulacjedotycząosób pobieraj4cych nie osi4gnęł y powszeclrnego wieku emerytalnego. Jeszcze bardziej rygorystyczne ograniczenia dotyczą renty socjalnej (zawieszenie r,v przypadku osią gnięcia dochodów przekraczają cych 30% przeciętnego wynagrcldzenia)' W opinii wnioskodawców, jest bardzo niski stopieńaktywizacji zawodowej ludzi powyiszych ograniczeń konsekwencją wielu krajów wskazują . e praca zawodowa niepeł nosprawnych; tymczasem doś wiadczenia inwa|idów' ale i skutecznąformę ich stanowinie tylko sposób poprawy warunków by,towych rehabilitacji zdrowotnej. Naleiy przypomnieć ' e w roku ubiegł ym Rzą d przedstawił wł asny projekt nowelizacji ustawy o emeryturachirentach z FUS' Zakres proponowanej nowelizacji był jednak szerszy ni w obecnym projekcie poseIskim i obejmował ' oprócz zniesienia zmiany zasad ograniczeń w podejnrowaniu zatrudnienia przez osoby niepeł nosprawne, potrzebq dostosowania Systemu rentowego do naliczania rent' Rzqd uzasadniał to zreformowanego systemu ubezpieczeń społ ecznych i przywrócenia wł aś ciwychreIacji i pomiędzy wysokoś cią wiadczeń ś erneryla|nych rentowych' W praktyce oznaczato to, e większoś Ó częś ciowej cał kowitej lub niezdolnoś ci pracy jak i rent do rent, zarówno z ty1uł u socjalnych,ulegnie znacznemu obni eniuw s1osunkudo obecnego pozionru. Stał o się to powodemzawetowanja RP. który wskazał . drastyczne omawianejustawyplzez Prezydenta ze obni enie rent będzie zagra ać bytowi osób^ dla których renta .ie51.jedynym Źródł em utrzymania,oraz e zniesienie limitu zarobkowania.skqdiną d sł uszne'nie m<l e zastą pić ' Za 1 troski o los ludzi niepeł nosprawnych ńr zyt.'nnien weta gł osował y kluby opozycy.jne (SLD' PiS), zapowiadająjednocześ nje c w;,'stqpienie asnynri projektanli z wł zmianyustawy.

Zarzą d Gtówny Polskiego Zrl,ią zkuEmeryt(lw,Rencistów i lnrvalidólv' opiniują cw/w rentowTchoznacz'ać zasady ustalaniaś wiadczeń projekt rzą dowy.wskazał ,fe ]]roponowane Zaakccptowane' NatomIast wś rencistówi nie nrtlgqZostac będąposzerzaniesfcly ub(ist\Ą,a ród do rel](ę tytuł uniezdollroś ci pracy Z zniesienielimitów zarobkowaniaprzez osoby pobierajqce a poplawę ich sytuac.ii materialne.j' tak eStano\viq na zasł ugują poparcie,gdy unlo li*'iają i wa nyczynnik rehabilitacj Zdrowotnej' Opiniowany obecnie projekt usta$), zawarty w druku selmow1'mnr 1678, stanorvi Lewica przedstawienia wł asnego projektu realiZację zapowiedzi Klubu Parlar-rientarnego linritów Zarobkowaniaprz-ezosoby pobierajqce nowelizacji, odnoszą cegosię do zniesielł ia renlowe. W wyniku proponowanychzmian' renta Z tytuł il częś ciowej|rrb ś wiadczenia bez do cał kowitejniezdolnoś ci pracy, a tak erenta rodzinna isocjalna, był yby w1.pł acane zarobków. Konsekrvencjq względu na wysokclś óosią ganyclr przez ś wiadczeniobiorcę rent jest wprowadzenie analogicznyclrzmian zniesienia zasad zmniejszanja i zawieszania zawodolvych i {unkcjonariuszysł uib w odniesieniu do inlvalidów rvojennvch. 'o|nierzy u'pł yn4c'zdaniem wniosLodawców. na aktywizację mundurowych. Zmiana przepisów ma i zawodorvąosób niepeł nosprarvIlycllmo(ylvowaćje dcl kon(ynuowanjalub podjęcia pracy, ich ze pogł ębieniu integracji spoleczeństwcm. a tak esł uiyć W opinii Zarz4du Gł ównego Po|skiegoZwią zku Emeryórv. Rencistów i Inwa|idórv, proponowana nowelizacja ustawy wychodzi naprzecirv potrzebom ś rodowiskarencistów na i i osób niepeł nosprarł ,nychzasł uguje poparcie' Zwiqzek podziela argumenty zawańe jako czynnika zawodorł .ej wskazu'ją ce znaczeflieaktywnoś ci na do w uzasadnieniu pr.ojektu, rehabilitacji zawodorvej i społ ecz'nejtych osob. 7'niesienie linritów zarobko''vanra osób niepeł nosprawnych. niewą tpliwiezwiększy szanseaktywizac.ii z z\\lą Zane limitem Zarobków nie stanowi4 Naleiy jednak zavwa yć , c ograniczenia jedyne.jbariery elinrinują cej Iencistów z ryllku pracy' Naturalne ograniczenia wynikają ce i' z niepeł nosprawnoś cbrak miejSc pracy dos1osowanychdo potrzeb inwalidów' nikle pracoda\\'ców.njervielkaliczba of.ertpracy to tylko niektóre z przeszkód zainteresow.anie ProbIemyte podję ciemzatrudnienia. jakie napotykają zainteresowani inwalidzi i renciś ci tak jak ma to miejsce w chwili występująze zdrvojonąsił ą w okresachwzrostu bezrobtlcia, zmianę przepisórv jako poz).lywne. choć obecnej. Dlatego, popierają c pronono\\'3ni} jednocześ nieuwagę na potrzebę dalszych, czą stkowe rozwią zanie' Zwią zek zwraca sytuacjiosób n iepeł nosprawrrvch. do nnierzaj4c1.ch popraw}' kompleksowychdział ań