You are on page 1of 5

Warszawa, 21 maja 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-92(4)/09 Pan Bronis!

aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Przekazuj" przyj"te komisyjnego projektu ustawy

przez

Rad!

Ministrów

stanowisko

wobec

- o zmianie ustawy akcyzowym (druk nr 1922).

o

podatku

Jednocze#nie informuj", $e Rada Ministrów upowa$ni!a Ministra Finansów do reprezentowania Rz%du w tej sprawie w toku prac parlamentarnych.

(-) Donald Tusk

Stanowisko Rady MinistrÓ lv do projektu ustawy o zmianic ustarvy o podatku akcyzowym (nr druku l92f)

Propozycja zmiany ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o poclatkuakcyTsl,ytyn't IJ. z 2009 r. (Dz. Nr 3, poz. 1l) został a wniesiona do Sejnru prze7 Komis.ię Nadzwyczajną ,,Przy1azne Paristwo''dS. Zwtą zanychz ograniczaniem Biurokracji. Projekt ustawy zakł ,ada wprowadzerrie zmian w przepisachart. 40 ust. 1 pkt 2, art.63 ust. 4. art.64 ust. 4, art.65 ust. 8 i 9, art. 66 ust. l i ust. 2 pkt l i art. 163 aktualnieobowią zują cej ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Zmiana w art. 40 ust. 1 pkt 2 został ał aproponowanapodczas obrad Kornisji ,,Przyjazne Paristwo'' w Zwią zku z problenrami zgł aszal.tymi przez podmioty po uclrwaleniuprzez Sejnr aktualnieobowią zują cejustawy. Zmiana ta umozliwi zastosowanieprocedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku importu gazu LPG, ktory bezpoś rednio dokonaniuimportui po dopuszczeniu do obrotu bę dzie mogł być przemies zczany do jakiegokolwiek sktadu podatkowego' a nie juk na podstawie obecnie obowią zują cyclrprzepisow - do sktadu .fym podatkowegoprowadzonegoprzez importera. samyln importer chcą cy skorzystac Z procedury zawieszenia poboru akcyzy, nie będzie rnusiał posiadać wł asnego skł adu podatkowego.Niewą tpliwie w przypadku importowanegogazu pł ynnego,w zwią zku Z koniecznoś cią dokonania przeł adunkutego gazu po przekroczeniu wschodrriej granicy, Zmlana aktualnie obowią zują cyclr w tej materii przepisow poprzez wprowadzenie proponowanychroZwIą Za usprawni funkcjonowaniepodmiotow dział ają cych tej branzy. w Z brzmienia art. 53 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym wynika, e podrniotenr jest podmiot zobowią zanymdo wystawienia administracyjnego dokumentutowarzyszą cego prowadzą cy skł ad podatkowy. Powyzszy przepis nie wymaga zniany w tynr zakresie, bowiem nawet w sytuacj gdy irnporterem gaZU pł ynnego będzie inny podmiot, to i, administracyjny tor,varzyszą cy dokument będzie mogł byc wystawiony tylko przez podmiot prowadzą cy sktad podatkowy, do ktorego gaz ten będzie wprowadzany w procedurze poboruakcyzy. zawieszenia Jednocześ nie na|e yzavwaiyc' e przedmiotowanowelizacja wyrrragadoprecyzowaniaw go kwestii zabezpieczeniaskł adane przez podmiot prorvaclzą cy adpodatkowy' do ktorego skł gaz LPG będzie przenrieszczany w procedurze Zaw|eszenia poboru akcyzy i ktory zgodntez treś cią 53 ust.4 jest obow|ą Zany art. wystawić adnrinistracyjny ' dokumenttowarZyszą cy W zwtą zkuz powyzszym w projekciezmiany ustawyo podatkuakcyzowym (nr druku |922), proponuje w art. 13 dodać ust.7 oraz dokonacodpowiedrriclr się znrianr,vart.53 ust.4 i dodać w art.53 ust. 4at 4b, rradają c następują ce brzmienie: tym przepisonr Art. 13 ,,7.W przypadkugdy węglowodorygazowew stanieskroplonymo kodach CN od po f7I1 12 l l do 2] I| 19 00, bezpoś rednio dokonarriuich importu i dopuszczeniu do obrotu, Są przenriesZczaneZ zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy clo skł adu poclatkowegoprowadzonego przęz podmiot inny niz podrniotdokonują cyitnportu,podrniotprowadzą cyten skł ad podatkowy porrosi solidarną oclpowiedzialnoś Z podrnioterndokonują cym ć

importu Za zobowią zania podatkowe powstał e w zwtą zku z importem i przenries podatkowego.'' tyclr wyrobow do skł adu Zczan|em Art.53 w ',4.W przypadktr importu wyrobÓ akcyzowyclr, ktore bezpoś rednio po dopuszczeniu ich do obrottt Są przemieszczanedo sktadu podatkowego z proceduryzawieszenia poboru akcyzy, podmiot prowadzą cyten zastosowanienr skł ad podatkowy jest obowią zany wystawić administracyjny dokument towarzyszą cy t przedstawić ten dokument oraz wł aś ciwy dokument potwierdzają cyzł o entę zabezpieczenia akcyzowego wł aś ciwemu naczelnikowi urzęducelnego wraz ze zgł oszeniem procedurydopuszczen|a obrotu tych do do wyrobow akcyzowych. 4a. W przypadkuinrportuwęglowodorowgazoryclr w stanieskroplonyrno kodaclr po CN od 2711 |f 1l do f7|l 19 00, ktorebezpoś rednio dopuszczeniu do ich obrotu Są przemieszczaneZ zastosowaniem procedury zawieszenia poboru przez podmiot inny niz podmiot prowadzonego akcyzy do skł adupodatkowego podmiotprowadzą cy skł adpodatkowyjest obowią zany ten dokonują cyinrportu. Ze zlt,o yc naczelnikowi urzędu celnego wł aś ciwemu względu na import tych wyrobow dodatkowe zabezpteczenie akcyzowe w kwocie pokrywają cej zobowią zanie podatkowe mogą ce por,vstać w zwią zku Z irnportem i podatkowego. przemieszczaniem tyclrwyrobow do skł adu 4b. W przypadku, o ktoryrn mowa w ust. 4a, na pisemny wniosek podmiotu prowadzą cegoskł ad podatkowy moze być zł ozone zabezpteczeniegeneralne. generalnegowł aś ciwy naczelnik urzędu Przed zastoso'uvaniem zabezpteczenia celnegoustalastanjego wykorzystania.". W zwią zku z proponowanyrrri zmianaminale y dokonacodpowiedniejzmiany uzasadnienia. IstniejerÓ wniez koniecznoś c szczegoł owego uzasadnieniaprzyjęciaproponowanej regulacji podmiotow. Uzasadniają cpowyzsze na\e atoby w kontekś cie wnego traktowania zasady rÓ nr.in. por'votacsię na wcześ niejsze regulacje w tyrn zakresie. Na podstawie $ I] procedttry rozporzą dzeniaMinistra l]irransÓ Z dnia 23 kwietnia f004 r. w spral+,ie w (Dz. U. Nr 89, poz. 849 z po n. Zm.) zawieszeniapoboru akcyzy i jej dokunlert|oluania podatkowegoi objętyprocedurą gaz LPG nrogtzostacwprowadZony skł adu do importowany zawieszenia poboru akcyzy l]a wniosek podatnika, po uprzednim objęciu procedurą celnyclr przywozowych oraz podatku od dopuszczenla do obrotu i zapł aceniunaleznoś ci towarowi ustug. art.63 ust.4, art.64ust.4, art.65ust.8 i 9 oraz art.66 ust. I i ust.2 pkt I Zmiany brzmienia nie zabezp:reczen:'a ryczattowego tylko przez podmiot nrająna celu unrozliwieniestosorvania lrandlor,vca oraz podmiot prowadzą cyskł adpodatkowy ale rÓ wnte przez zarejestrowanego uł poś redni cy. W warunkach kryzysu gospodarczego) atwienieto pomoze podmiotom czą jest Zw|ą Zane rnrriejszyrni gospodarczymponiewaz rrakł adami finansowyrni.Zabezpteczenie z ryczał towe został o ustalone w ustawie o podatku akcyzowym na poziomie 30% generalnego. nie wymaga saldowaniatj. ryczał towe Porradtozabezpteczenie zabezpleczenia w biezą cejkontroli wykorzystania kwoty zabezpteczcn|a, zwią zku z czy|njest drrzoprostsze generalne. w stosowaniu zabezp|eczenie nt

W przepisachprzejś ciowych projektustawyproporrtrje dodanieustępu5 w art. l63. Przepisw proponowanymbrzmieniu przewiduje zwolnienie od akcyzy sprzedaiy lub oferowaniana sprzeda po dniu 30 czerwca 2009 r. wyrobow tytorliowyclr o7'na:ł orrych dotychczas obowią zują cymi znakarni akcyzy oraz jedrrocześ nie nowymi ztrakami akcyzy jezeli odpł atnoś nie przekraczakwoty rownej sumie maksymalnejceny detaliczrrej kwoty l,30 zł ć i ktora stanowi rownowaftoś naleznoś ci legalizacyjnyznak akcyzy. Proponowanazmiana c za niewą tpliwie uł atwi obrot wyrobarni tytoniowymi w przypadku posiadania znaczlrychich zapasÓ z naniesionyrni w znakami akcyzy obowią zują cymi przed dnierrrl stycznia2009 r. Na podstawieaktualnegobrzmienia art. 134 ust. f znaki te zachowują wazrroś do 30 czerwca ć 2009 r. Z uwagi na to, e art. 163 ust. 5 w proponowanym dotychczas brznrieniu budzi wą tpliwoś ci, proponuje się zastą pierrie zapisu opartego lla konstrukcji zwoltlienia od akcyzy ponizej cytowanymbrzmieniem art. 163ust.5: art. 8 ust. 5 nie stosuje się do sprzeda y ltrb oferow,ania sprzedaz'Po dniu na ,,Przepisu 30 czerwca 2009 r., papierosowlub tytoniu do palerlia poza procedurą zawieszenia poboru jednocześ nie: akcyzy,z odpł atnoś cią powyzej maksymalnej ceny detalicznej oznaczonyclr jedrrostkowe wyrobow tytoniowych, 1) znakami akcyzy rraniesiorrymina opakorł ,ania ktorych wzory został yokreś lone zatą czrrikaclr 2 i 3 do rozporzą dzenia w nr lr4inistra FinansÓ z dnia 19 kwietnia 2004 r. w spraw.ieoznaczania wyrobow akcyzowyclr w znakami akcyzy(Dz. U. Nr 80, poz. 74f,zpoź n. Zm.),w brzmieniuobowią zują cym przed dniem 5 grudnia2008 r. oraz f) legalizacyjnymiznakami akcyzy naniesionyrni opakowania.fednostkowe wyrobow na tytoniowych' ktoryclr wzory został y okreś lone zał ą cznikunr f do rozporzą dzen|a w Ministra Finansow z dnia 24 lutego2009 r. w sprawieoznaczauiawyrobow akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. Nr 3f , poz.250) . jezeli odpł atnoś nie przekraczakwoty rownej sunriemaksymalnejceny detaliczlrei kr'voty ć i 1,30 zł ,stanowią cejnaleznoś c zaLega|tzacyjlre znaki akcyzy.', Uzasadnieniedo projektu usta'uł r,vinnozqstać uzupeł lrione irllbrrnacj e projektowana y o ę, regulacja dotyczy wył ą cznie wyrobow tytoniowych poniewaz okres waznoŚci dotychczasowych wzorow znakow akcyzy lla te rł ,yrobynie moze być wydł uzony,w przeciwienstrvie okresu waznoś ci do wzoror,v dotyclrczaso''vycl.r znakow akcyz.vna lvyroby spirytusowei winiarskie.W dniu 3 kwietlliaf009 r. Iv{inister wydał rozporzą dzenie l?inalrsow w spraluie przedluzenia okresu yvaznoś ci znakow akcyzy naniesionych na opakolt,ania jednostkowewyrobovv (Dz.U Nr 60, poz. 495),na podstawie lub spirylusotvych vvittiarskich ktÓ rego przedł uiono okres z 6 do l 2 rniesięcy, do dnia 2B luteg 2010 r. tetr tj. o Z uwagi na brak takiej mozliwoś ciw stostrnkudo r,tyrobowtytoniowyclr oraz w celu utatwienia firmom tytoniowyrrr oraz podrniotom dokonują cym sprzeclazy wyrobow, tytoniowyclr zachowanie pł ynnoś ci1-lnarrsowej został a przedmiotowa zaproJektow.ana nowelizacja. Jednocześ nie na|e y w art. l63 ust. 5 zauwa yĆ , e w proponowanej projekcieustarvytrcś ci pkt 2 przywoł ano rozporzą dzęn|e MirristraFinansow z dnia 20 listopada2008 r. zmieniają ce rozporzą dzeniew SpralĄ,ieoznaczania v,),robÓ akcyztlll,),,ch lv znakanti akcyzy, ktore juz nie w obowią zuje.Aktualnie zagadnienie jest uregulowane rozporzą dzentu Ministra Finansorv to znakami akcyzy(Dz. U. z dnia 24 lutego2009 r. w sprawie oznaczaniav,y'robott, ukcyzotvych Nr 32' poz.250),w zwią zku z powyzszymzapisprzepisu 5 art' l 63 trst. pkt 2 powinienzostać odpowiedniozmieniony. w zwią zku z tytn,w Zaproponowanym powy ejbrzmieniuart. l63 ust. 5 pkt 2 uwzględniononirliejsząkwestięi przywoł ano prawidł owe rozporzą dzenie.

Proponowana zmiana art. 163 utatwi firmom tytoniowym i podmiotom dokonują cym sprzeda y wyrobow tytoniorvych zaclrowanie pł ynnoś ci finansowej w warunkach pogarszają cej koniunktury. gospodarczej. się Biorą c powyzsze pod uwagę' w ocenie Rzą du na|ezy pozytywnie odnieś ć się do przedstawionych propozycji zmian. Przyjęcie zaproponowanej rrowelizacjiusprawni i uł atwi w warunkach kryzysu gospodarczegodział alnoś podrniotow gospodarczych.Nie mniej ć jednak, warunkiempozytywnegozaopiniowaniaprzez l(adę MirristrÓ projektuustawyjest w uwzględrrienie dowyclrpropozy cji zmian przepisÓ rzą w.