You are on page 1of 4

Do druku nr 1960

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER sPRAWlEDL|woś cl PROKURATOR GENERALNY

Warszal,a,dnia i ,i maja2009 r.

-2t09 DL-P-tv -4147
Pan ::11:ETARI^T7 I .[r-.3r i\,, KS
l^ .., r-".d.:.Y , r . .u:/..(!/.?... : t f U n ,|u. t \ n / - , , -

Lech Czapla Zastę pca Szefa Kancelarii Sejmu

ra:r wplywu

I & 05.200s

\ v . : l \ j ! r . rr l r , F l ( 4!1,(

W o d p o wi e d zn a p i s n t oz d n i a g ma j a 2 0 0 9 r . , z n a k p S _ i 80/09,przy któryln zostałprzel<azaIr;, zao1l iort,an w tr},bie 3 Lrst. pltt do ill ia art. l 9 ustawyz dnia20 czerwca1985r. o prokuraturze (Dz. U. z 200g r. Nr 7, poz. 39, z pó n. zln.) senacl<i pro.jekt usla\Ą,y zmianie tlstatwy zwią zkach o o zawodowych,uprze.i i e przecl rn stawi at-n' następu.i co c. W ocenieMinistl.aSprarr,iedlirvoś ci przedł o ony proje)<t ustawyo zlnianie ustawy o zlt,ią z|<achzawodowyclr ś ciś ]erealizu.je wytyczne zawarIe w uzasadrrieniu wyrol<u Trybunał u Konstytucyjnego dnia l3 rnaja2008 r., z sygn. akt P 50107,a zaproponowanew projeltcie rozwią zaniazaslugują na akceptac.ię ' TaJ<ą opinię ]\4inister Sprarviedli''vośivyraził rv piś lnie dnia 19 ci z lutego 2009 r', znal<.. DL.P I 024-5logskierowanytrl p. Bohdana Józefa do Pasz|<orvskiego Zastępcy Przelvo<lniczą cego Komisji Ustawcldarvczej Senatu Rzeczypospolitej PolSliiej,sygnalizują c e Centrunl .jeclnocześ nie. Rzą <iowe Legislacji rólvniez przygotorvał o projeJ<t Ustawy realiztlją cejwrv. rvyro|< Trybunał u Kon stytLlcr'jnego. obecrrie rzą dowy projel<t rtstarvy o znlianie ustawy o zrvią zkach zawodorwchoraz o zmianie niektóryc|r innych ustaw został przedł o ony do rozpatrzenla Kornitetorvi Rady Ministrórv. W tclku uzqodriień

rzą Minister Sprawiedliwoś ci zaakccptorvał dowy projekt nlię dzyfesońort1,ch ustawy.
Rzą d proponuje nowelizację ustawy o zwią zkach 'u*o.161tlychw szerszym pr.acodawcólv a oraz ustawie za]<resie. takie zllliany w ustawieo orgalrizacjach pl.zervidziano o rozlt'ią zyrvaniu spot.órv zbiorowych. W r.zą dorl'yrnpro.jel<cie odpowiedzialnoś cczł onków organizac.ii zwią zkowej za tlaruszenie Ilornry wyrazonej w afi'.24 ust' 1 ustawy o zrvią zkach zawodow1'ch stanowią cej,i gospodarczej prowadzonej przez zwlą Zki Zawodowe Sł uZy dochód z dział alnoś ci realizacji zadari statutowych i nie lno e być przeznaczony do podział u porniędzy iclr czł onków. Nale y zatetn wsl<azac,i o zw iazl<achtu*o.1 o n'ych.
'-;' i " ł' i { i . ] . i l r ll1)l.{'l.l ] t' . . l . u l r ,L l \

propozycja zawal.ta rv senackim

pro.jekcie ustawy jest zbie naz propozycjąRzą du w zakresie Ilowelizacjiusta\q/

ttt l ' i{r

l

r lut.,.".

I

ąffi
R Z D C Z P O SPOI,ITA PO],SI(A MINISTER SPRAWIEDLIVOSCI

t,\ I L.I q, \\ ;lr')zxwil. J'tr'r I J i'tr,. ' 20U')r'.

DL-P r024-5/09 dot.BPS/l(U'03115509 / /

Pan Bohdan Józef Paszkowski Zastę pca Przewodnic zą cego Kornisji flstawodrrwczei Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

LIPS/KU-I)34/ 155/09 W odporviedzina pismo z dnie,3() srycznir 20(19r., 1.d2. usla cr upIze;lll]e trrformtt1e' rv ocenic NIinrsttaSprarviedlrrvoś pt-zctllclzonypt()je|<t 1 zc
l', o 7ai.,ł lttc1|JIaaJ 0 -luią ą 5L.t' ialuo.lolu1' .ciilc r,".rlizLlic \q n..7l)(' 7itw1l'.tc w uzrsldtticrliu

s r yr ol <u

' f i l ' bunal u

l i ons q' t ucyj ncgo z dni : r 13 ml l a

2008 r . , s ys n. akt P

50/ 07,

r l a z apt opol ] or vaner v pr oj el <ci e oz r vi ą z ani a as 1uguj ą r : r kcept r c1c' r z Propor-ruje się jedynie ptzcr.edrgorvnc [rxgmcllt LrzasldnieIlia do projc1rtu ustarł y r ( 1' al i apr t od gón l l a St r onl c 2' . 1 popr z ' cz , r . s l i az ani e' c z es adą j cs t ( z gocnl e z $ 75 us t ' l -fccl-rnilir Zasad Ptrrvodalvczej' któte rr,yraze1ąLtf11xl1e stanclnIcly poptervncj lcgisJrc1i,
l<ollklcri.zu ją cc og'']llc r u l l . , t . n l . ' t r l l t t . r l i . . , t ' l s 1l- t c 1 ' . l l . ' ) . r b v w l ) l . 7 ( ' l ' \ ] \ l ( l.' l f l l V l l l zll'lInintll'

rv czyllu zal;rollioncgo byly cll<l,cś klrlc s1lrlsć lllrvyczetpują cy, bcz oclsylł nil clrl na]<aztlrv albo za]iazórv zlrvattych w p(]fostn]yClr przc1llsnch tr:j sarncj 1ul.lrv przcpisach itlnycl.l j ustnrv' Zrsacly Technl]<i Prnrr'odarr'czc przcrviclują jcdrralr. rv tl'l]-lsllny1]1 $ 75, rórvnlcz sypadlj tllrvl; clatvc mozc 1lclslt: yc a stosolvenil odcslań rr' tlrJiiclrprzc1lisach' z nnl zc tLs

pr pr s i ę r vyl ą cz nr codes ] l : l i ct - ldo ś j ś ] e <t cś l ol l r . ch z epi s r i 1y ar vl l vcI l . c ol -t

Rórvnocześ llic Ce1-}ttum Legislacji

uprzcjtrric sygnalizrrję Penu lórvniez przytotr;rvllrl

l)rzcrvrlclllicz:1ccm u'

zc

l1zą dorve

P|oje](t ustx\q'

Lel]i7ują cej '...u' tlyrOl{

międzyresor1owych zaakceptował rzą dou'y pro;ekt Mirlister Sprawiedliwoś ci ustawy. Rzą d proponujelror,velizację w usta$ry zwią zkaclrzawodorv1,c|r szerszynr o pr v z a k r e s i ea 1 a k z ez l n i a l l yw u s t a wi e o r g a l r i z a c j a c ha c o d a wc óro r a zu s t a wi e ' o o rozwią zywaniu spotów zbiorowych. W t.zą doltryrlprojekcie przewidziano odpolt'iedzialnoś czł onl<ów ć norlny organizacjizrvią zkowejza naI.uszelrie wl,ra onej arL.24 ust. l ustawyo zrvią zl<ach w za.'vodowyclr stanowią cej, i przez zwięI<i zawodowesł uzy dochód z dział a]noś gospodarczej ci prowadzonej do porliędzy realizacjizadali statutowych nie moze być przeznaczL\ny podział u i ich czł onkórv. Nale y zateln wskazac' i zarvodowych. o zlł , iąz]'<ach
' { \: (('lL!

propozyc.jazawarta w senacl<itrr

nowelizacjiustawy pl.ojekcie ustawyjest zbiezla z propozycjąRzą du w ztrkresie
I r ) ' r r . . l.. r /l lt ,". c"" ll irrllt

j"''"'l

\

lLltr"'

i