You are on page 1of 6

Druk nr 1963-A

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

o rz!dowym projekcie ustawy ekologicznym (druk nr 1924).

o rolnictwie

Sejm na 42. posiedzeniu w dniu 20 maja 2009 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu Sejmu – skierowa! ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1963 do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu rozpatrzenia poprawek zg!oszonych w drugim czytaniu. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 21 maja 2009 r. wnosi : W y s o k i S e j m raczy nast"puj#ce poprawki: 1) w art. 4 ust. 5 nada$ brzmienie: „5. Podj"cie dzia!alno%ci w zakresie rolnictwa ekologicznego przez podmioty gospodarcze zajmuj#ce si" wy!#cznie handlem detalicznym, o których mowa w art. 28 ust. 2 rozporz#dzenia nr 834/2007, nie wymaga zg!oszenia podj"cia dzia!alno%ci w zakresie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporz#dzenia nr 834/2007.”; - pose" P.Gosiewski w imieniu KP PiS - przyj!# 2) w art. 9 w ust 3 pkt 1 nada$ brzmienie: „1) og!asza na administrowanej przez t" jednostk" stronie internetowej wykaz producentów ekologicznych,”; - pose" P.Gosiewski w imieniu KP PiS - przyj!#

3) w art.11 w ust. 1 pkt 1 nada$ brzmienie: „1) wydaje pozwolenie na zastosowanie odst"pstw od warunków produkcji ekologicznej w przypadkach okre%lonych w rozporz#dzeniu nr 889/2008, na wniosek o ich zastosowanie, z zastrze&eniem ust. 2;”; - pose" W.Dzikowski w imieniu KP PO - przyj!# 4) w art. 12 w ust. 1 pkt 1 i 2 nada$ brzmienie: „1) jest organem w!a%ciwym do utworzenia komputerowej bazy danych, o której mowa w art. 48 rozporz#dzenia nr 889/2008, obejmuj#cej informacje o produktach wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. d rozporz#dzenia nr 834/2007, a nast"pnie administruje t# baz# danych na zasadach okre%lonych w rozdziale 7 w tytule II rozporz#dzenia nr 889/2008; 2) w drodze decyzji, rejestruje w bazie danych, o której mowa w pkt 1, informacje o produktach wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. d rozporz#dzenia nr 834/2007, oraz odmawia rejestracji, zmienia lub cofa rejestracj" w tej bazie danych, w przypadku gdy dostawca nie spe!nia warunków okre%lonych w art. 50 ust. 1 rozporz#dzenia nr 889/2008 lub je&eli nie s# spe!nione wymagania okre%lone w art. 45 tego rozporz#dzenia;”; - pose" W.Dzikowski w imieniu KP PO - przyj!# 5) w art. 21 ust. 4 nada$ brzmienie: „4. Osoba wpisana na podstawie egzaminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w ust. 1, jest obowi#zana do zdawania tego egzaminu co 3 lata przed komisj# kwalifikacyjn# powo!an# przez G!ównego Inspektora.”; - pose" W.Dzikowski w imieniu KP PO - przyj!# 6) w art. 23 w pkt 1 po lit. d doda$ lit. e i f w brzmieniu: „e) dofinansowanie zada' zwi#zanych z wykonywaniem analiz na zawarto%$ substancji niedozwolonych do stosowana w rolnictwie ekologicznym, f) dofinansowanie bada' zwi#zanych z wykonywaniem analiz na zawarto%$ organizmów genetycznie zmodyfikowanych w uprawach i produktach ekologicznych.”; - pose" P.Gosiewski w imieniu KP PiS - przyj!# 7) po art. 23 doda$ art. 23a w brzmieniu: „Art. 23a. 1. W!a%ciciel lub cz!onek zarz#du jednostki certyfikuj#cej nie mo&e pe!ni$ funkcji doradczych, w zakresie dotycz#cym rolnictwa ekologicznego, w organach administracji publicznej okre%lonych w ustawie. 2. Jednostka certyfikuj#ca nie mo&e zarz#dza$ i kierowa$ projektami wynikaj#cymi z odr"bnych przepisów, w zakresie dotycz#cym rolnictwa ekologicznego, które wspó!finansuj# organy administracji publicznej okre%lone w ustawie.”; - pose" P.Gosiewski w imieniu KP PiS - odrzuci#

8) w art. 24 ust. 2 w pkt 1 i 2 skre%li$ wyrazy „wymienionych w art. 1 ust. 2 rozporz#dzenia nr 834/2007, a”; - pose" W.Dzikowski w imieniu KP PO - przyj!# 9) w art. 28 skre%li$ ust. 3; - pose" W.Dzikowski w imieniu KP PO - przyj!# 10) w art. 28 ust. 10 nada$ brzmienie: „10. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 7, przepisy art. 6 ust. 5-8 stosuje si" odpowiednio.”; - pose" W.Dzikowski w imieniu KP PO - przyj!#

Warszawa, dnia 21 maja 2009 r.

Sprawozdawca /-/Roman Kaczor

Przewodnicz#cy Komisji /-/Leszek Korzeniowski

URZĄD KoNlITETU IN'IEcR,ĄCJl EURoPEJSKlEJ
sEKRET'ĄRZ KoM]TETLl INTEGRĄCJI EURoPEJsKlEJ SI]KRETARZSTANU )lilohtj Dowgielex icz Mrn.l\tD l,l j.'- /09, DP1dk

Warszarva, dniai{maja2009r.

Pan Lcszek Korzenio$ski Przelrod!iczą cy KomiŚji Ro|nictwź t Rozrtoju wsi i Sejm Rzeczypospolitci I'olskiej

()pioia o fgodnoś Ci prawem l-lnii Europciskicj poprarvekzawarNcb rr dodatko\ł tm z sprawofdaniu Konri|ji Ro|nichva i Rozrioju \\ si sejmu Rz€zypoś Politej Po|sLjej f dniA c 21 m2i2 20I)9r. (d.(ł nI Il)ó3-,ł ) o Ę .ł dorr.r'D proj.Lcif us|.$}' D lo|nicfwic (druk u( l92.l),lryrlź oua n;|podstarr'ie 9 pkt .] |r zrvił zku t !rt. 2 ust. cko|ogiĆ lnł fu ań. l pkt 2 i ust. 2 pkt 2a ustawy z dni, 8 si€pnia 199ór. o Konriteci€ Integracji r Europcjskiej (Dz. U. Nr 106' pol. ,l94.f póŹ n. zm.) i ań..|2 ust. l lv zrrią zku z ań. 47 ust. 1 Regula'llinu s(jnru prz.z sekretar2r Nomitetu lDtegracji Europ€\kicj ]uikoł 'ł ia j Do$gielc$icza

l . - - . ] ' t . / !/ ? \ / ' . l ł ^ ' P ' ' - (

ll''.1ni.',q' l

\! zlr,ią zku przedklzonrrn z dodatko\\.,,m sprarrozdanienr 1pisrnos}gn. RR\ł '.0]50 l] l '] ,2i:)09i dI'rrk l q{r],Ą).ponvalanr nr stlbic\\\r Jzić naqtę Plią cą o]1i]liś ] I. N'Io li\\'(rś c osiągnięciacelólv zał oŹon\ch przef projektoda\\cowp.lpraw'kim 1 budzi jĄcr'chprzepisLirt. \\a.lpli\oś ci Lon|ekś ci. \\ obc'*ią zrl rrspólnotoulch' PopraNka 1a 7n]ler7a fi!\\ę Zcnia dL) zlkresu s1osorr'anic ods!ę psN\a, kl.).vmnt()!\'a art.28 ust' ] o !V rofpolządzenia Rad,v (\VE) nr li]4 1007 z dnia 28 czcnvca 20()7 r' u' s|r.rlrrc i e|.llIoejcznej zDilkowaninPr.trdrrLtrlrr eko]oqlcz-nrch j rlcbrlają ccgu Drr'r]rrkc.jj (E\\rc') ru i09J 9l (dx|ę j ..r.|zporzą JfeniĆ 8j-ł '2007'')dtl rofp(|rzad7ę ni€ l1r podniL)ki\\ gospoclarcz-vch zajnru.jąc}ch \r!'ł ącZnie się handlcn]dć lalicZll\'m'

(.hoć 'co do Za\Ad\. zrlvę cnie \\ zakrcsusl(rso\\ania odstę psl\\3 Przeuidzianepo ań' :8 ust' ] rltzp(lrf4dzcniu 83:l']2t)07 nab) uznł .7! fqodne z l\ mo all\kuleD. !o jędnak naleŹvnlieć na uwadze,ze ptljęcic '.handeldetali.znv..został oZdęfini(l!\'anę \Ą' art. 3 ust' 7 rozpolfądzenia(\ł T) nr 17s':002 ParLamentu Eurtlpejskiegoi Rady f dnia ]8 st]'cznia 200] r' ustanauiająceqo ogólne zasad\ i \\'}'magania prit\\a pprrt'}ującego z\\!noś cio!\'ego' Europejski ltrząd ds' BezpieczeństrvaZyrvno(ci L'.rJz ustanawiają cego proceilu1r rt następując!: ''hLudel de|dliczĄ,-'' oznacza obsł ugę iilub ?r.etwdrzdnie zyunoś ci i jej flrkre5ie bezpiccfcńst*a zrrrnoś ci ''.'' spr'sob

p|zechowy.'1,dnic punkcie sprzeduzl lub w punkcie do'ętaw dla kansuł n(ntd ł h) cLlterin8a\1.L| finLllnepo: okreś !anit' obeinuje Icrmil1dlI,Jvs!rlbul,\jnt, d:iLtIolnoś ć :ąllówki z1kltl"lovt, culeriĄg i,l|'\|tlciondlny, resIdurdcic t podohnc d:iLtlania zyfiązoĄc z ushtg,tltti sk[c|)',cen|ra dys||1hucii )NsuPermarkcnlch i 4.wnoś ciaw|n}i,

uvnika' zc pojęcie lo ZoslJŁ) 7dofinio\\:ane Z pow,v szego bardzo szeroko i obejnlrrjc (rrn7 laLŹ ccentradrstr;buc1inc supermarlelólr hlrrto\fni.' Zatenrcel.jaki u!dajI się ' prz}'ś rlieoać poplx!|ec - zawę eniez rkrcsu zaproponor'''anej stoso\\aniaoJstępst\\e od rt'vmolu zgł oszenia' będzic miał ogr.rniczon]sklltek' Z drugicj zaś stronv. \\'plo\\.adfcnic po\\\' szeqo pojęcia moze polvodorvaćtrudnoś r:i jnlerprctac'nc odtlc'ś nie warunlóĘ do stosowilllia odslęrsl\\a przcB'idZiallego u

!r'art :E ust'2 rofporz4dzerria 83.ł '1007' nr |rzc\ł 'Ldzlane{o

It.

Poprarvkanr 2 przerriduic oborriązek publikorvaniaprzcz jcdrlostkę cert}t.ikującą ne swojej stronie jntemctowcjwykazu p.oducentów ckologicznych' jednostki cert1likują ce Zgodnie z art' 27 ust' 5lozporzą dzcnia rrr 8]'112007, są zoborvią znnc prolradzenia do \\'\'kazu |Lrdmiolówobję t1chkr.ntrolą(producś uloŃ' i tr'gtl rr ekologiczn1clr).ud.ostę pniania rwkazu zaintetesoan) m stlonom' oborrią zek ten został\ł 'odpowiedni dopree}zowan}'\r 9 ust' 3 projektorlanej spostib art. ustarv-v' Rozszerzenie nalomiast tego oborriązku na pub]ikorr'anie dan}'ch dotycfących kaŹ degoproducenta cko]ogicZnego znajduieuzasadnicnia ś wietle nie przepiso\' {' rolporZą dzenil j.ł '':0()7' 8 Nalc y zauu'aź }c. tego rodzajudfi.llanie kwalifikuje się jako przetBalzanic dJlr}'ch ze osobowych i podlcga w'vnrogomokreś lonvnr d}'rekt''-rvie rv Parlamcntu EuropejSkiego

i Radr.z dnia 2.ł paŹ dziernika ochron\'osóbl.izr'cznrch zakrcsic rv 1995r' rv sprarvie przetwarzaniadanych osoborvychi swobodnegoprzcpblu tych danych (przepis] tcJ d)lekt}-wy został } wdro one do usta\\'odawstwa polskicgo Ń' usta\ł 'icz dnia 27 sicrpnia 1997 I ocblonie danych osobo\ł 'ych).Art. 7 teJ dyrekt}'l\'y dopuszcza przet\aŹanie danvch osoboł 1rh w1ł ącznie gd)': wyru:iIa na to zgodę; lub ., d) osobu' kórej ddĄe dotlczą jeL]noznącznie przetwarzaniedonychjest klnieczne dla t.edli:acji umo\|,y' b,1 kórej stronąjest osoba' kórej dane dtltyczt:1, v celu podjęĆ ia dzidlań nd 4.czenie osoh!-' hórei dane lub przed zą\|drc]e unoy): Iub m d|)^,czLL c) ?rze!1,arzLł nietlunych je,st koniec,le IllLt \|)konLlnid zoho|tiązdnia prawnego. kkir.r u L:ldninistrator &trych podtegu;luh d) pEe|\|,arzunic (knvch jc5l laniecznt: dlrł 0(hrony hór'ych dane dotyczt1' lttb e) przehNarzdnic dąnlch je]t konieczne dla realizącji ztxldnią v'ykonywanego w h|eresie Publicznym lub dla |,^kony',|ą i.l 'iadz! pllb|icznej rzckazÓ nej y|,lolnychinleresó!, osób,

p|zed któtąujLlwnią się dane, lttb ąd ini:'Ltdfurowi dan)ch lub osobie Irzeciej, dun}ch jest konieczne dlu pL)Ir;!b v.|nik,!ją,)Lh : u:tt',nlnton,cn J) przet||arzLrnie i|ltercs(in lrdlkinistrdtora dan|,ch lub osob' hzeciej' lub osabom, hó4,m done są Lią\|niane,z \|yjątkien s}.|uacji'kiedl interesy!L!kiepodporzą kowane s.{ inleresom pra\,ami i volntł ś c'iani zttią:anyn z podstat,"owyni ostlbl', której dat]edoryczL!, k|óte tstardnl1ią ochranę ncłpoditavie ar| ] Ils|' ] '', \\.pr7vpadku będąc1'mprzedmiotem Nskazancj poprarvki nie lt}'daje się. ab1' którakoh,\ iek 7 porv)zszych przesł anekb).ł a spchiona' zatcm nale } uZnac. ic poprawka nr 2 jest sprrecznaz pra!\'em flnii Europejskiej. I . PoZostał e popra$'ki nie są sprzecznez pralrem l-rniiErrropejskiej'