You are on page 1of 16

SULTT

NO. KAD PENCENALAN I NO. SIJIL KELAHIRAN

ANGKAGILIRAN

PEPERIKSAAI{ PERCUBAAI{ UPSR z0fi
MATEMATIK
Julai

KERTAS

I

1

015/1
Satu jam

lJam'
JA}\GAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. 2.

Kertas soalan ini adalah daiam dwibahasa
Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa Melayu.

?

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak

ols^

.

Itihat halaman
MArHS ir)

sebelah

rHNy2tlT

2 SL],IT

1.

Among these shapes below, which shape has 4 symmetry lines ? Antara bentukbentuk
A.

di

bawah, yang manakah mempunyai

4

paksisimetri ?

c.

B.

D

2.

ffi-l
P
Cari

Diagram {
Rajah
1

Find the totalbf the shaded area in P, Q and R in diagram 1.

jumlah luas kawasan berlarck P, Q dan R dalam njah

1.

A. r1 I

c. l
D.{

6

B. I

4

2

Between the fudions below, wfrich taction has the biggest value ? f

Diantara pecahan-pecahan dibawah yang manakah mempunyai nilai yang paling besar ?
3 8
1

A.

4
D.

3
5

5

6

si,rlrt
M,{]'HS (1) TriN 62013

SLf,IT

4. 33m=
A. B.
5.

337"5 cm 37.5 cm

337.5 mm

D.

37.5 mm

Diagram 2 shows the water tevel in a container. Rajah 2 menunjukkan paras air di dalam sebuah bekas.

t

Diagram.2
Rajah 2

Wtrat is the volume of water in ml, in that container ?

Benpakah isipadu air, dalam mt, didalam bekas itu ?

A. B.

24AA

2500

c. D.

3000

3500

2.5 hours =

2.5iam

=

A. B.
7.

2 hours O,S.minutes
2

c.

2 hours 30 minutes
2

jam

4.5 minit D.

jam

3A minit

2hours Sminutes
2

Ziam 50 minit'
2

jam 5 minit
f

jam 5a minit

Round off 83 079 g to the nearest tens kilogram Bundarkan 83 079

g

kepada puluh kilogram yang hampir

A8 B.

c.
80

83

D.

830

ILihat halaman sebelah
3

SU[,IT
MATHS (1)TH]* 62013

SLI,TT

8. I 6
5

"r

720kg

=

i

.dartOada 720

kg

=

A. , 600 kg

c.

s6o g

B. . 9.
205

590kg

I

%

'::

A:

21 2

c.
D.
d

za!
2oJ--20

B. zL 20
10.
Didgrem 3 consiets
Raleh 3

several squeres of egual eire.

menunjul*an bebenpa buah gegi empat sama yangsarna besar.

I

P!
-_.-L,--_

rr)

\

Diagram 3
Rajah 3

\

tt*lzan

r

What fraction

th*

represents the shaded region ?

Apakah pecaQgn yang mewdhili kavnsan yang beilorck ?

i.

15

66

c.!

7

B.q56

D.? 7

SULI]MAI'HS (1) THli 6 2013

SLf,IT

11.

15.8 cm

- 85 mm = C.
14.95 crn 73 ern

A. B.
12.

5.3 crn 7.3 cm

D.

Calculate the number of days from January 2012 till May 28,'12,
hingga bulan Mei2012.

t

A. 151 " B. 152
13.

c. D.

153
1S'1

31gr!

8216r

Find the value of P in thc above numbar line.

Cari nilaiP pada garis nombordi atas.

13c.9 A. 16'4 166
14.
RM

D.g
*

405

*

75 sen +k,m 3.05

A. B.
15.

RM 408.05
RM 407.30

c. D.
?
=

RM 402.70
Rtut

40{.gs

(3896

*

1248)

+ 2M3

A. B.

4581 4591

c. D.

4691

t18g

llihat
5

halaman sebelah

SUI,IT MAIHS (1) rHli 62A13

SLf,IT
16.

Diagram 4
Rajah 4

C
Diagram 4 contains severalsquares shaded region, in cmz.

dthe same size.

Find the area of the

Rajah 4 mengandungi beberapa segiempat sama yang sama bahagian yang bertorek dalam cnf .

besar Cari fiuas

A. B.
17.

11

c.
D.

24 35

12

Money lWang Numbers Bilangan

RM 50
4A

RM5
60

RM 0.50

Table'l Y
Jadual
1

lf the total money in table 1 is RM 2399. \,Vhat is the value of Y ?
Jika

jumlah wang dalam jadual I ialah RM 2 399. Apakah nilai bagi Y ?
99
198

A. B.
18.

c,
D.

200 389

30 % ofa numberis45. What isthat number?

30 % daripada suatu nombor ialah 45. Apakah nomboritu ?

A. B.

12A 135

c.
D.

150

450

6

SULI'T

MA|HS (1) THN 6 2013

t

I

SLf ,IT

19.

Among the reading on the following vrreQhing scale, which weighing scale shows the heaviest reading ?

Antan bacaan timbangan berikut yang manakah menuniut*an bacaan yang paling bent ?
A.

0}\ kgl
t-a
\

2,

20.

Average for4 km, 2.4km, 0.8 km dan 600 m, in m, is
Purata bagi 4 km;..2.4 km,

A.?km dan

6OA

m, dalam m, ialah 1800 1950

A800: B. 950
21.

c. D.

VWich of the foGwing has the same value as 15

o/o

x24A ?

Yang manakah antara

beikut mempunyai

nilai yang sa/na dengan 15 %

x 24A ?

A B.

24

%'x

390

c.
D.

12%x150
10
oA

20%x180

x 12A

I

Lihat halaman sebelah SULIT MAfHS (1) Trr\- 6 2013

F

SLf,I'T

I

j

" + .3 22. 7= 5.r4

A. B*
B. s=1. 20
23.
qo

c.
D.

,*
o g -2A

Calculate 305.028 + 9. Round off the answerto two decimalplaces. Hitungkan 305.028 + 9. Bundarkan jawapan kepada dua tempat Wrputuhan.

'

A. 33.88
B.
33.89

i' C. D.

33;98 33.99

24. Diagram 5 shoms a number line.
Rajah 5 menunJulckan saf{, garr.s nunbor.

120 p

Diagram 5

190 O
Q ialah

Zgs

Rajah 5

15 % of the sum of P and Q is ....... 15 % daripada hasiltambah P dan

A.
'75

57

c.
i D.

225
380

B. 155

25.

% ola containerwith the base area is 160 cm2 and the height 25 crn is filbd with water. calculate the volume, in or3, sf water in the eontainer.
75-% dafiBadasefirah bekas denganluas fapak 160 enrz dan 25 ern tinggi tetah diisi dengan air. Hitung Npadu, dalam qrf , air di dalam bekas frr.

A. B.

3750 3000

c. D.

17m
1000

SUI,IT

(t) THN 62013 "MATHS

SLf,I'[
?6 The first hour 1 iam oertama The next hour onward Jam seterusnya RM 3.00 RM 1.50 / hour RM 1.50 / iam Table 2 Jadual 2

*h. p"rking lot. En, Hasrul partted lris Table 2 shows n. p"*ing "* from 8.00 am to 2.00 pm. How much he should Wy ?

f*

car

t

Jaduat Z'menunjukkan bayaran letak kercta di medan letak kereta. En. Hasrul telah meletak kerctanya-dari 8.AA am hingga.2.0A pm. Eerapakahyang dia kena bayar ?

A. B.
27.
Table

RM 7.50 RM 9.50
a

c. D.

RM 10.00
RM 10,50

3

shonc the number of notes an d coins in Aisyah's money box.

Jadual 3 menunjuk?an bilangan wang kertas dan syiling di datam tabung
Aisyah.

Value Nilai Number Bilanoan

RMlO
5

RM5
17

RM1

50 sen
18

10 sen

Table 3 Jadual 3

25

20

What is the total amount of Aisyah's money in her money box ?
Berapakah jumlah wang Aisyah didalam tabungnya ?

A. B.
28.

RM

171,00 ::,

RM 181.00

C. D.

RM 188.00
RM 198.00

The mass of a guava is between 24O gand 350 g. The mass of a water melon is 12 times the mass of a guava. What is the estimated mass in kg, of the watermelon ? Jisim sebgilamtdAatu adalah di antan 240 g dan Sffi g. Jisim sebiji tembikai pula adalah 12 kali jisim jambu batu. Bercpakah anggann jisim, dalam kg, bagi tembikaiitu.

A. B.

2.2 2.7

c.
D.

3.9

4.5

'

I

[.Lihat halaman sebclah SUI,I'f MA|HS (1) THN 6 2013

t

SLf,I'I'
Quesfrion 29 to 30 are based on the pie cfrart belor' soalan 29 hingga 3A adalah berdasar kan cafta pai di bawah.

I

The percentage of marks obtained by Year 6 pupils in Selohh Kebangsaan Maju JaYa Perrtusxrn markahyang dipercleh deh muridTahun 6 di Sekdah Kebangsan Maiu JaYa

'

c
28%

Zg. What is the numberof

Year6 pupils in Sekolah lGbangsaan Maju Jaya if the number of grpls wfro scored A is 30 pupils ? Bempakah bilangan murid Tahun 6 di Sekotah Kebangsaan Maiu Jayaiika bilaigan murtd yang memperoleh A ialah 30 anng ?

A.
30.

B.

1m

c.

150

na

D.

180

Among the follorring statements, which statement is inconect ?
Arrtara pemyatqsrFpany,ataan berihut, pemyataan manakah

fr&k

benar ?

A. B.

The rnode of marks obtained by the Year 0 pupils is C' Md mat*ah yang diperoleholehmuridTahun 6 ialah C' The range.of rnarks obtained by Year 6 pupils of Sekolah Kebangsaan Maju JaYa is 20 %. Jutat mffkah yang dipenteh mur*l Tahun 6 di *kolah Kebangvan Maiu Jaya ialah 2A %. The number of pupils who scored B is six less than the number of pupils who scored C. Bitangan rnur*l yarry nerr,prdeh B addah enam kuratg daripada bltargan murid Yang rrcrnWden CThe number of pupils who scored D is 27'
Bitangan murid yang mendapat D ialah 27 onng'

C.

D.

10

"

SIJLIT

MA|HS (1) TI{N 6 2013

I
SLf,IT
31. Eliagram 6 shows a composite two dimensional shape. Raiah 6 menunjul<kan sebuah gabungan bentuk2 matra.

Diagram 6
Rajah 6

*--*-zlcrn

#
i,

:

Which of the following calcllatiqn isthe corect method to calculate the area of the ufrole diagram

?

a'

Yang manakah antara langkah pengiraan beikut adalah langkah yang betul untuk mengin luas seluruh rajah ?

A- (4cmx'l2on)*(g#T) B-' (4 cm x27 unl* gr%s@
(

)

c. 6 crn x 12 cm). !*tgf*@ D. t4 cnr x 27 cnr) * gigg )
(

I

32. The average of five numberc is 36. When a number, X is added to the
numbers, the average of th1 numberc becomes 45. What is the value of X ? Purata bagi ti& nombor ialah 36. Apabila satu nombor X ditambahkan kepada lima nqmbor itu, purata bagi nombor-nombor itu ialah 45. Benpakah ' nilai X

?

A. B.

90
180

f,

c. D.

225
278

ILihat halaman sebelah
SUI,IT
11

MAIHS (1) r'HN 6 2013

SLf,IT
33.

Diagram 7 Rajah 7

Diagram 7 rhwva an isosceles triangle xYZ. Betrrreen the diagrams betsw, u*rich has the DIFFERENT perimeterthan diagramT ?
Rajah 7 rnenunjulckan sebuah segiqryra sama kaki)(Y'2. Antan njah-njah di baryah Wng manakah mempunyhi pertmeter yang TTDAK SAfiA dengan

njah 7 ?
A.

c.

13.5 cm

B.
12 cm

D.

15 cm

34.

Find

I

ot 12davsjn houns.

Cari

i *n*a t2 haridatam jam.
540

A.
B.

216

c. D.

108

63

12

SULIT \4AIHS (1) THN 62Ai.3

SLTJl'

35'

Table 4 beror sho'* the number sf boy' and girrs in a dass

ltt!

4 menuniukkan
Student Murid Numbers Bilanoan

birangan murid |etaki dan percmpuaa datamse0uah

Boys Lelaki

Girls Pergmnuan
14

26

Table 4 Jadual 4

Vlhat is the Fercentage of girls in that class ?

Benpa peratuskah murtd perempuan dalam

ketas

itu

?

A. B.

75 65

1c.35 D.
g

30

36

[* A. 35 -li B.
e7-

*""da 1, -

=

c'

,*

45

-14

D. ofr
whd
is the

The tdal price fo*o pens and 3 note booke is RM 30.00. 4 pens and2sam-E note books ?

prie fur

Jumrah harga g^tglg ryn dll 3 buah buku nota iarah RM 30.00. Berapakah harya besi4 batang oani or"tr uufu

di

i'ot"ilni'Lr""t
RM 15.00
RM 20.00

A. B.

RM

5.00

RM 10.00f,

c. D-

"I

13

Lihat halaman sebelah SULIT MA|HS (l) TH.r* 6 2013

SLLIT

38.

Table 5 shows the volume of tresh milk in 5 packets bought by Muniandy'
Jadual S menunjukkan isipadu suss segar di dalam 5 paket yang dibeti aleh
Quantity Kuantiti 3 packat 3 aaket 2 pad<et 2 paket

Volume in a packet lsioadu dalam sepaket
250 rnt
1.5

Table 5 Jadual 5

f

what is the totalvolume, in
Berapakah jumlah isipadu,

l,

the fresh milk bought Muniandy ?
?

datan! susu segar yang dibeti deh Muniandy

A. B.
39.

3750
3500

c.
D.

3.75 3.5

Diagram 8 shors the distance between several places in a street,
Rajah

8 menunjukkan iank

beberapa buah tempat disatu ialan

nya.
Bandar M KM 190

Bandar K KM 154 Kampung X Kampung Y Bandar J

Diagram 8 Rajah I

KM Statre the

1OO

distan& between l(ampung X and l(ampung Y, if the distance

Kampung X from Bandar .l is

]

of the distane Bandar J to Bandar K,

meanwhile the distance Kampung Y from Bandar
K to Bandar M.

f

is

I 4
Y,

of the distance Bandar

?
iika iarak Kampung

Nyatakan jarak antan Kampung X dengan Kampung
dari Bandar

X

J

ialah

t

aariOaAa iank Bandar J ke Bandar K, manakata

iank

Kampung Y

dari Bandar K iadn

!

daripadaiarak Bandar K ke Bandar M.

A. B.

163 km

118km

C. D.

90 km

45 km

14

SULIT MATHS (1) TlrN 6 2013

SLIJT
44.

kg

I2
ln iiagram 9 wfrat is the mass oron"
Dalam rajah 9 berapakah benat satu

Diagram
Rajah 9

I

A. B.

800g 9009

I,
c.
D.'

fi,

1600 g 1800 g

f

15

SULIT MAIHS (1) THN 6 2013

JAWAPAI$ KERTAS

I

PERCUBAAI\T NEGARI KELAI\ITAI\I 2013

I
2
3

B

2t
22 23 24 25 26 27 28

B

A
D

c
B
:

4'
5

A

A
B D

c

6 7

c
B

A

8 9
10

A
B D
B

c c
B

29
30 31 32 33

1t

c
A
D
B

t2
13

B

D
B

t4
15 15

34
35

c

c
A
D

c
B

36
?7 38 39

t7
18 19

c
B

c
D

20

D

40

A