ᩪ÷G

š2013 ¢ù£°ùZCCG 2 aGƒƒŸŸG `g 1434 ¿É°††eQ øe 24
(1068) Oó©dG
Friday 2 - August 2013

issue No (1068)

›ÓYEG ¤EG êÉàëf :܃ƒÑ©L ß«ØM
™™ªà骖d ᫐«³G ÉjÉ°††dG ¢ùµ©j

äCÉ°ûf :á«fÉ¡ÑædG áªWÉa
¢ùæàdG ‘°û©J Iô°SCG »`a

18 ........................

17 ........................

ájDhQ .. IÉ«¹G

áëØ°U 20
ôjôëàdG ¢ù«FQ šÉ©dG ôjóŸŸG

:»`fhÎ``µd’’G ó``jÈ`dG

ǀƉƸŮ ȉȇȇ

info@alroya.info

»FÉ£dG ””ÉM

www.alroya.info
ô°ûædGh áaÉë°ü•d ÉjDhôdG á°ù°SDƒƒe øY Qó°üJ á•eÉ°T ájOÉ°üàbG á«eƒƒj

..§”`°ùe ¥ƒƒ°ùd »`YƒƒÑ°SCG ™™LGôJ
ᣔf 6657 iƒƒà°ùe óæY ô°TDƒƒŸŸGh
á«eô°††ºG »›Y âæH ÉjôK -ájDhôdG
áğŸG ‘‘ 0^72 áÑ°ùæH á«dɟŸG ¥GQhCÓ` d §°ùe ¥ƒƒ°ùd šÉ©dG ô°TDƒƒŸŸG ¢††ØîfG
iƒƒà°ùe óæY ô°TDƒƒŸŸG ¢††Øîæ«d ,HÉ°ùdG ´ƒƒÑ°SC’’ÉH áfQɏe »YƒƒÑ°SCG ¢SÉ°SCG ¢•Y
.ᣏf 6705^69 óæY •ZCG ……òdGh HÉ°ùdG ´ƒƒÑ°SC’’ÉH áfQɏe ᣏf 6657^51
ᣏf 14^17 É©ØJôe ᣏf 6657^51 iƒƒà°ùe óæY ¢``ù`eCG ô°TDƒƒŸŸG ``•`ZCGh
ºYóH “dPh ,—hGóJ á°ù•L ôNBG ™™e áfQɏe áğŸG ‘‘ 0^21 ⨕H Oƒƒ©°U áÑ°ùæHh
ᣏf 9548^83 iƒƒà°ùe óæY áYÉæ°üdG ´É£b •ZCGh .äÉYÉ£dG ™™«ªL øe
iƒƒà°ùe óæY ‹‹ÉŸŸG ´É£dG •ZCGh ,áğŸG ‘‘ 0^14 áÑ°ùæHh ᣏf 13^30 É©k ØJôe
´É£b ``•`ZCGh .á``Ä`ŸŸG ‘‘ 0^30 áÑ°ùæHh ᣏf 24^73 É©k ØJôe ᣏf 8245^15
‘‘ 0^22 áÑ°ùæHh ᣏf 7^55 É©k ØJôe ᣏf 3427^12 iƒƒà°ùe óæY äÉeóÿG
1^88 É©k ØJôe ᣏf 1037^58 iƒƒà°ùe óæY »Yô°ûdG ¥ƒƒ°ùdG ô°TDƒƒe •ZCGh .áğŸG
ᰆ†Øîæe —ÉjQ ¿ƒƒ«•e 8^05 —hGóàdG º«b ⨕Hh .áğŸG ‘‘ 0^18 áÑ°ùæHh ᣏf
᪫dG â©ØJQG ɪæ«H ,—hGó``J á°ù•L ô``NBG ™™e áfQɏe áğŸG ‘‘ 27^52 áÑ°ùæH
.—ÉjQ QÉ«•e 13^38 ⨕Hh —hGóJ šƒƒj ôNBG øY áğŸG ‘‘ 0^09 áÑ°ùæH á«bƒƒ°ùdG
,áğŸG ‘‘ 27^15 áÑ°ùæHh —É``jQ ``dCG 2186 Ú«fɪ©dG ÒZ AGô°T ᪫b ⨕Hh
™™ØJQGh ,áğŸG ‘‘ 25^62 áÑ°ùæHh —É``jQ ``dCG 2062 Ú«fɪ©dG ÒZ ™™«H ᪫bh
.—ÉjQ dCG 124 Êɪ©dG ÒZ Qɪãà°S’’G ‘‘É°U
06

ô°††NC’’G ¿ƒƒšdÉH »°ùàµJ œÉÑ÷Gh ..á«FɟŸG ¿ƒƒ«©dG •aóJ

»MÉ«°ùdGº°SƒƒŸŸG¥Ó£f’’‹‹RÉæàdGó©dGAóH™™e’jôÿGQGhRœÉєà°S’’IõgÉLádÓ°U
»°Tƒƒ›ÑdG “°Sƒƒj -ájDhôdG

¿ÉLô¡ª•d »``°`ù`«`Fô``dG ±ó``¡` dG «ëàd Iô``°` SCÓ` d
.á«Hô©dGh á«q 髕ÿGh á«q fɪ©dG Iô°SCÓd ¢à•ªc
¿ÉLô¡ŸŸ ìÉ«°ùdG øe IÒÑc GkOGóYCG á¶aÉ럟G ó¡°ûJh
QÉ£eC’’G äqOCG å«M ;šÉ``©`dG Gò``g »MÉ«°ùdG ádÓ°U
ájGóH òæe á¶aÉ럟G Égó¡°ûJ »àdG Iôªà°ùŸŸG ¬Ñ°T
á«FɟŸG ¿ƒƒ``«`©`dG ¢††©H ``aó``J ¤EG ``jô``ÿG º``°`Sƒƒ``e
¿ƒƒ•dÉH —ƒƒ``¡`°`ù`dGh —É``Ñ` ÷G AÉ``°`ù`à`cGh á``¶`aÉ``ë`ŸŸG ‘‘
.šÉ©dG Gò``¡`d »FÉæãà°S’’G º°Sƒƒª•d Gôk `¶`f ô``°`††`NC’’G
–°††aCG ø``e šÉ``©` dG Gò``¡` d ``jô``ÿG º``°`Sƒƒ``e È``à`©`jh
äGƒƒæ°S òæe QÉØX á¶aÉ ¢•Y äôq e »àdG º°SGƒƒŸŸG
É¡dƒƒ£g –``°`UGƒƒ``Jh QÉ``£` eC’’G á«q ªµd Gôk `¶`f ,Ió``jó``Y
á«q FɟŸG ¿ƒƒ``«`©`dG ``aó``J ó``©`j É``ª`c .á``•`jƒƒ``W äGÎ``Ø` d
á«©«Ñ£dG ä’’Ó``°`û`dG §``bÉ``°`ù`Jh á`` `jOhC’’G ¿É``jô``Lh
º°SGƒƒŸŸG ø``Y  õ``«q ` ““h ``jô``ÿG á`` YhQ ¢``•`Y á`` d’’O
É¡gÉ«e aóJh ¿ƒƒ«©dG ¿ÉjôL iqOCG óbh .áHÉ°ùdG
áHÓNh á``•`«`ª`L ô``XÉ``æ` e –``µ`°`û`J ¤EG á`` ` `jOhC’’G ‘‘
.ìÉ«°ùdGh ÚæWɏdG âÑ£à°SG
03

»MÉ«°ùdG º``°`Sƒƒ``ŸŸG —Éяà°S’’ ‹‹RÉ``æ`à`dG ó``©`dG CGó``H
QGhR —Éяà°S’’ äGOGó©à°S’’G AÉ¡àfG ™™e ,ádÓ°U ‘‘
CGóÑj å``«`M ;Iô``°`TÉ``Ñ`e ó``«`©`dG IRÉ`` LEG —Ó``N ``jô``ÿG
ÊÉãdG šƒƒ``«`dG ‘‘ 2013 »MÉ«°ùdG ádÓ°U ¿É``Lô``¡`e
øe ¢SOÉ°ùdG ¢àM ôªà°ùjh ,”QÉџŸG ô£ØdG ó«Y øe
.“AÉahh AÉ£Y ¿ÉªY” QÉ©°T â–– –яŸŸG ȪàÑ°S
q h
¿ÉLô¡ŸŸG ádÉ°SQ ¿ƒƒµJ »c áaOÉg §£N ™™°Vh ””
–c äÉѕ£àe »Ñ•j ……ò``dGh šÉ``Y ó©H ÉeÉY áë°VGh
,»MÉ«°ùdG ádÓ°U ¿É``Lô``¡`e –``MGô``e ø``e á•Môe
ájDhôdG Ö``cGƒƒ``jh ™™ªà韟G á``LÉ``² Ö«éà°ùj É``Ãh
ᰆ†¡ædG ÜQO ‘‘ á``ã`«`ã`²G ¢``£` ÿGh á``«q `•`Ñ``à`°`ù`ŸŸG
»æÑJ È``Y QÉ``Ø`X á``jó``•`H ¢©°ùJh .õ``jõ``©`dG ø``Wƒƒ``•`d
ídÉ°üdG áeóN ¤EG ,¿ÉLô¡e –µd á«q °SÉ°SCG øjhÉæY
‘‘ á«YƒƒàdGh «ãàdGh ¬«aÎdG —Ó``N ø``e šÉ``©`dG
ájôª©dG äÉÄØdG áaÉc ™™e ¢°Tɪàj ,™™à‡‡ ……ô°SCG ƒƒL

áæWÉÑdG œÉª°ûH Ió°SÉØdG á«q cÓ¡à°S’’G OGƒƒŸŸG øe øW ±ÓJEG ..»°Sôe ……ójDƒƒŸŸ zøeBG êhôN{`H äGó¡©J :ô°üe
ᕪM 184 OóY äÉjó•ÑdÉH É¡eÉ°ùbCGh á«q ë°üdG ¿É°††eQ ô``¡`°`T —Ó`` N á``«` ª` «` •` bE’’G äÉ``jó``•` Ñ` dG
Ó 1030 Oó`` Y ¢``•` Y â``•`ª`à`°`TG á``«`°`û`«`à`Ø`J ╪°Th.á¶aÉ럟G äÉ`` ` j’’h á``aÉ``µ` d ”QÉ`` Ñ` `ŸŸG
±ÓJEG ô°†† 200 É``gô``KEG ¢•Y Qô``M ÉjQɌŒ äÓ럟G øe GkOó``Y »ë°üdG ¢û«àØàdG äÓªM
áØ•àŸŸG OGƒƒŸŸG ¿Rh Š•H ɪc ,áØdÉ 489 OóYh ™™«H äÓ``h »``gÉ```ŸŸGh º``YÉ``£`ŸŸGh á``jQÉ``é`à`dG
•ZCGh ,á«cÓ¡à°S’’G OGƒƒ``ŸŸG øe ø£dG áHGôb ™™«H äÓ``h õ``HÉ``î`ŸŸGh äÉæ驟ŸGh äÉ``jƒƒ``•`²G
™™«ªL â``fÉ``ch .É``jk QÉ``ŒŒ Ó`` 15 É``gô``KEG ¢•Y ábÓ©dG äGP äÓ``ë` ŸŸG ø``e É``gÒ``Zh šƒƒ``ë`•`dG
äó°üM »`` à` dGh º``ë` °` U á`` j’’ƒƒ`` H äÉ`` `bÓ`` `ZE’’G OóY –°Uhh .áeÉ©dG áë°üdÉH »°SÉ°SCG –µ°ûH
.á«°û«àØàdG äÓª²G øe ôahC’’G Ö«°üædG áHÉbôdG Iô`` ` FGO É``¡` H â``eÉ``b »``à` dG äÓ`` ª` `²G

á«fɪ©dG -QÉë°U
᫪«•bE’’G äÉjó•Ñ•d áeÉ©dG ájôjóŸŸG âeÉb
á•ã‡‡ áæWÉÑdG —ɪ°T á¶aÉ럟  É«ŸŸG OQGƒƒ``eh
á«ë°üdG áHÉbôdG Iô``FGOh á¶aÉ럟G äÉjó•ÑH
øe ø£dG áHGôb ±Ó``JEÉ`H »ë°üdG ±ô°üdGh
èeÉfôH ø``ª`°`V “`` dPh ,á``«q ` cÓ``¡` à` °` S’’G OGƒƒ`` `ŸŸG
É¡H šƒƒ```J »``à`dG áØ㵟ŸG á«q °û«àØàdG äÓ``ª`²G

z™™`WÉ°ùdG º`éædG{ ƒƒ`ëf É`eób »`°††““ É`µjô`eCGh
ä’’ÉcƒƒdG -IôgɕdG

.É¡FGôLEG óYƒƒe –Ñb ™™WÉ°ùdG ºéædG äGQhÉæe É¡à©bh »àdG ó«ØjO ÖeÉc äÉ«bÉØJG ó©H äCGóHh
–«°UÉØJ šój ¿CG ¿hO RÎ``jhQ —hDƒƒ°ùŸŸG Š•HCGh ……ôµ°ùY —hDƒƒ`°`ù`e —É``bh .–``«`FGô``°`SEG ™™``e ô°üe
™™bƒƒàŸŸG øe äGQhÉ柟G ¿EÉa ‹‹É²G âbƒƒdG ‘‘ ¬fCÉH øY ``°`û`µ`dG šó``Y á``£`jô``°`T É``Kk ó``ë`à`e »``µ` jô``eCG
¬«•Y âfÉc ɇ‡ Ée kÉYƒƒf kɪéM ô¨°UCG ¿ƒƒµJ ¿CG AGô`` LEG –``°`UGƒƒ``J Ió``ë`à`ŸŸG äÉ``j’’ƒƒ``dG ¿EG ¬``à`jƒƒ``g
.2009 ‘‘ ¿CÉ°ûH Ú``jô``°` ü` e Ú``dhDƒƒ` °` ù` e ™™`` e ä’’É`` °` `ü` `JG
12

……ójDƒƒe ¢ùeCG ájô°üŸŸG ᫕NGódG IQGRh âYO
øe ±Gô°üfÓd »°Sôe óª —hõ©ŸŸG ¢ù«FôdG
šƒƒj ó©H “``dPh ,Iô``gÉ```dÉ``H º¡eÉ°üàYG ™™``bGƒƒ``e
øe áeƒƒYóŸŸG áeƒƒµ²G øe äÉ¡«LƒƒJ »•J øe
.äÉeÉ°üàY’’G ¢††ØH ¢û«÷G
äó¡©J ¿ƒƒjõؕàdG äÉ°TÉ°T ¢•Y »•J ¿É«H ‘‘h
øe –µd á•eÉc ájɪMh øeBG êhôîH” ᫕NGódG
.“IƒƒYódG  òg ¤EG Ö«éà°ùj
º°SÉH çó``ë`à`ŸŸG ``«`£`•`dG ó``Ñ`Y ÊÉ``g —É`` bh
AÓNE’’ óYƒƒe Oóëàj  ¬fEG RÎjhôd IQGRƒƒ``dG
ôjRh —É``b ,á«fÉK á¡L ø``e .šÉ°üàY’’G ™™``bGƒƒ``e
äÉj’’ƒƒdG ¿EG –``LÉ``g ”É°ûJ »``µ`jô``eC’’G ´É``aó``dG
ájôµ°ùY äGQhÉæe AGôLEG šõà©J âdGRÉe IóëàŸŸG
¢àM ȪàÑ°S °üàæe ‘‘ ô°üe ‘‘ ácΰûe
OÓÑdG ¢ù«FôH ……ô``°`ü`ŸŸG ¢``û`«`÷G á``MÉ``WEG ó``©`H
kGô““Dƒƒe –LÉg Š•HCGh .“dP ֏YCG ……òdG æ©dGh
»°††ª•d §£îf øëf” ¿ƒƒLÉàæÑdG ‘‘ kÉ«Øë°U
º¶àæe —É°üJG ¢•Y –LÉgh .“É¡FGôLEG ‘‘ kÉeób
´ÉaódG ôjRh »°ù«°ùdG ìÉàØdG óÑY —hCG jôØdÉH
¿CG òæe ájô°üŸŸG á땰ùŸŸG äGƒƒ•d šÉ©dG óFɏdGh
»°Sôe óª »eÓ°SE’’G ¢ù«FôdG ¢û«÷G —õY
ácΰûŸŸG äGQhÉ`` æ` `ŸŸGh .ƒƒ``«` dƒƒ``j ø``e å``dÉ``ã` dG ‘‘
¤EG ™™LôJ ™™WÉ°ùdG ºéædG º°SÉH ±ô©J »àdG
ájhGR ôéM É¡fCG ¢•Y É¡«dEG ô¶æjh 1981 šÉ``Y
ájô°üŸŸG -᫵jôeC’’G ájôµ°ù©dG äÉbÓ©dG ‘‘

É«°ShQ ‘‘ »°SÉ«°S AƒƒéšH z¬jEG.……BG.»°S{`dG ›«ªY áeRCG AÉ¡àfG
¿Éµe ¿EG ÉæjÒ°Tƒƒc —Ébh ,ƒƒ«fƒƒj øe øjô°û©dGh
âÑdÉWh .á«æeCG ÜÉÑ°SC’’ Éjô°S ¿ƒƒµ«°S ¿Oƒƒæ°S
¿Oƒƒæ°S É¡ª•°ùJ ¿CÉ` H É``«`°`ShQ Ió``ë`à`ŸŸG äÉ``j’’ƒƒ``dG
øµd ,¢ù°ùéàdÉH äÉeÉ¡JG øY áªcÉ럟G á¡LGƒƒŸŸ
¿Éch .֕£dG ¢††aQ ÚJƒƒH ÒÁOÓa ¢ù«FôdG
–°üëj ¿CG ø``µ`Á ¿Oƒƒ``æ` °` S q¿EG —É`` b ó``b Ú``Jƒƒ``H
™™æàÁ ¿CG ••ô°ûH É«°ShQ ¢``a Aƒƒé•dG ``M ¢•Y
—Ébh ,Ió``ë` à` ŸŸG äÉ``j’’ƒƒ``dG QGô``°` SCG Ö``jô``°`ù`J ø``Y
.••ô°ûdG –Ñb ¿Oƒƒæ°S ¿EG ÉæjÒ°Tƒƒc

¢•Y —ƒƒ°ü²G ‘‘ ¿Oƒƒæ°S OQGhOEG í‚‚” ÎjƒƒJ
šÓYE’’G ádÉch ╏fh .“É«°ShQ ‘‘ ÅL’’ ™™°Vh
šÉ ƒƒ``gh ÉæjÒ°ûJƒƒc ‹‹ƒƒ``JÉ``fG ø``Y á``«`°`Shô``dG
30) ¿Oƒƒ``æ`°`S q¿EG ¬``dƒƒ``b ¿Oƒƒ``æ`°`S ó``YÉ``°`ù`j »``°` ShQ
.šÉY IóŸŸ ÅL’’ ™™°Vh ¢•Y –°üM (ÉeÉY
¤ƒƒJÉfCG —É``bh .¿Oƒƒ``æ`°`S »``eÉ`` “``dP ó`` cCGh
ÉØk «°††e ,¿Oƒƒæ°ùd FÉKƒƒdG º•°S ¬``fEG ÉæjÒ°Tƒƒc
¿Éc å``«` M ;ƒƒ``µ` °` Sƒƒ``e QÉ``£` e QOÉ`` `Z ¿Oƒƒ``æ` °` S ¿CG
ådÉãdG šƒƒj „„ƒƒc „„ƒƒg øe ¬dƒƒ°Uh òæe ÉkdÉY

ä’’ÉcƒƒdG -ƒƒµ°Sƒƒe
ƒƒµ°Sƒƒe ‘‘ ƒƒØ««à«eÒ°T QÉ``£` ŸŸ –``ã`‡‡ —É``b
™™e ``HÉ``°`ù`dG ó``bÉ``©`à`ŸŸG ¿Oƒƒ``æ`°`S OQGhOEG ¿EG ¢``ù` eCG
;QÉ£ŸŸG QOÉ``Z »``µ`jô``eC’’G »eƒƒdG ø``eC’’G á``dÉ``ch
ÌcCG ¢°††b ¿CG ó©H á«°ShôdG »°VGQC’’G –NO å«M
.QÉ£ŸŸÉH âjõfGÎdG Ꮳæe ‘‘ ÉHQÉg ô¡°T øe
–°üM ¿Oƒƒæ°S ¿EG ¢ùµ«•«µjh á°ù°SDƒƒe âdÉbh
¢•Y á°ù°SDƒƒŸŸG âdÉbh .É«°ShQ ‘‘ ÅL’’ ™™°Vh ¢•Y

ô°üædG øe ¿ƒƒ”KGh :ó°SC’’Gh ..֚M ‘‘ ájôµ°ùY áæµK ô°UÉëj zô¹G{ :ÉjQƒƒ°S
ä’’ÉcƒƒdG -º°UGƒƒY
ô²G ……Qƒƒ``°` ù` dG ¢``û` «` ÷G q¿EG ¿ƒƒ``£` °` TÉ``f —É`` b
äGƒƒd á©HÉàdG ájôµ°ù©dG ֕¡ŸŸG áæµK ô°UÉëj
Iô£«°ù•d á``dhÉ`` ‘‘ ,֕M áæjóe ‘‘ šÉ¶ædG
°üd ájQƒƒ°S WÉæe IóY â°Vô©J ɪ«a ,É¡«•Y
¢•àb ™™bhCG šÉ¶ædG äGƒƒb –Ñb øe ……ƒƒLh »©aóe
QÉ°ûH ……Qƒƒ°ùdG ¢ù«FôdG —Éb ,¬à¡L øe .¢MôLh
Ú°VQÉ©ŸŸG ¢•Y ô°üædG øe KGh ¬fq EG ¢ùeCG ó°SC’’G
»àdG kGô¡°T 28 òæe Iôªà°ùŸŸG ᫕gC’’G Üô²G ‘‘
QGôa ‘‘ âÑÑ°ùJh ``dCG 100 øe Ì``cCG É¡«a –àb
ô£«°Sh .êQÉ`` ` ÿG ¤EG ¢``ü`î`°`T ʃƒ``«` •` e ƒƒ``ë` f
»°VGQC’’G øe IÒÑc äÉMÉ°ùe ¢•Y ¿ƒƒ°VQÉ©ŸŸG
‘‘ GkOÉ``°` ††` e É``ek ƒƒ``é` g äò``Ø` f ó`` °` SC’’G äGƒƒ`` b ø``µ` d
§« ø`` Y º`` ¡` Jó`` ©` HCGh IÒ`` ` ` NC’’G ™™`` «` HÉ`` °` SC’’G
IóY ¢•Y Iô£«°ùdG äOÉ©à°SGh °ûeO ᪰UÉ©dG
.¿ÉæÑd ™™e Ohó²G øe ÜôdÉH äGó•H
12

Ωƒ«dG ájDhôdG

Ω2013 ¢ù£°ùZCG 2 ≥aGƒŸG `g 1434 ¿É°†eQ øe 24 ᩪ÷G

2

∫hC’G õcôŸG ó°üëj zá«fóŸG ∫GƒMCÓd áeÉ©dG IQGOE’G{h ..á«fÉ°†eôdG äÉ≤HÉ°ùŸG ºààîJ áWô°ûdG
áÄ«¡dG ¢ù«FQ »KQÉ◊G »∏Y øH ˆG óÑY AGƒ∏dG ΩÉb ,á≤HÉ°ùŸG
¥ôØdG ≈∏Y õFGƒ÷G ™jRƒàH ±É©°SE’Gh ÊóŸG ´Éaó∏d áeÉ©dG
º«∏°ùàH ΩÉ``b ɪc ,á≤HÉ°ùŸG ‘ ¤hC’G õ``cGô``ŸG ≈∏Y á∏°UÉ◊G
õFÉØdG á«fóŸG ∫GƒMCÓd áeÉ©dG IQGOE’G ≥jôØd á≤HÉ°ùŸG ¢SCÉc
á≤HÉ°ùŸG √ò``g äÉ«Ø°üJ ¿CG ô``cò``dÉ``H ô``jó``L .∫hC’G õ``cô``ŸÉ``H
ácQÉ°ûÃ Ω2013/7/14 ïjQÉàH â≤∏£fG ób âfÉc á«fÉ°†eôdG
;á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªY áWô°T äÓ«μ°ûJ ∞∏àfl øe kÉ≤jôa (44)
Ú≤HÉ°ùàe 4 ™bGƒH kÉ≤HÉ°ùàe 176 Ú≤HÉ°ùàŸG OóY ≠∏H å«M
âÑ©d ÚàYƒª› ¤EG ácQÉ°ûŸG ¥ôØdG º«°ù≤J ”h ,≥jôa πμd
äÉ«eÓ°SE’G ÚH á∏Ä°SC’G âYƒæJ óbh ,܃∏¨ŸG êhôN ΩɶæH
á¨∏dGh á``«`fƒ``fÉ``≤`dGh á«Wô°ûdG Ωƒ``∏`©`dGh á``eÉ``©`dG äÉ``eƒ``∏`©`ŸGh
q ɪc ,äÉ«∏ëŸGh á°VÉjôdGh ÜOC’Gh
ìôW á≤HÉ°ùŸG ∫Ó``N ”
kGÒÑc kÉjÒgɪL kGQƒ°†M äó¡°T »àdGh Qƒ¡ªé∏d á≤HÉ°ùe
.á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªY áWô°T »Ñ°ùàæe øe

ájDhôdG -§≤°ùe
É¡ª¶f »``à` dG á``«`fÉ``°`†`eô``dG á``«`aÉ``≤`ã`dG á``≤`HÉ``°`ù`ŸG â``ª`à`à`NG
áWô°T äÓ«μ°ûJ iƒà°ùe ≈∏Y »``°`VÉ``jô``dG áWô°ûdG OÉ``–G
»∏Y øH ˆG óÑY AGƒ∏dG ájÉYQ â– ∂dPh ,á«fÉ£∏°ùdG ¿ÉªY
,±É©°SE’Gh Êó``ŸG ´É``aó``∏`d á``eÉ``©`dG áÄ«¡dG ¢ù«FQ »``KQÉ``◊G
,Ö«°ùdÉH ájQhôŸG áeÓ°ùdG ó¡©Ã AÉ©HQC’G ¢ùeCG ∫hCG AÉ°ùe
.äÓ«μ°ûàdG IOÉb Qƒ°†ëHh
RƒØdG øe á«fóŸG ∫GƒMCÓd áeÉ©dG IQGOE’G ≥jôa øμ“h
≥jôa ≈∏Y á«eÉàÿG á≤HÉ°ùŸG ‘ ¬Ñ∏¨J ó©H ∫hC’G õcôŸÉH
´Éaó∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG ≥jôa πMh ,∑Qɪé∏d áeÉ©dG IQGOE’G
IOÉ«b ≥jôa ≈∏Y √Rƒa ó©H ådÉãdG õcôŸG ‘ ±É©°SE’Gh ÊóŸG
.™HGôdG õcôŸG ‘ AÉL …òdG áæWÉÑdG ܃æL á¶aÉfi áWô°T
á«°ùeCG ΩÉàN ‘h .Qƒ¡ªé∏d á∏Ä°SCG äÉ≤HÉ°ùŸG â∏∏îJ ó``bh

¢†jôªà∏d ¿ÉªY ó¡©e ÜÓWh »ØXƒŸ »YɪL QÉ£aEG πØM
…ô°SCG ƒL ‘ ÚØXƒŸG ÚH äÓ°üdG ≥«Kƒàd
.ô¡°ûdG Gòg ‘ ∞dBÉàdGh √ƒq NC’G √Oƒ°ùJ
»Yɪ÷G QÉ`` ` £` ` ` aE’G äGô`` `≤` ` a â`` ∏` ª` °` Th
…ôgɶdG ó``ª`M ¢``Só``æ`¡`ŸG ï«°û∏d Iô``°`VÉ``fi
ËôμdG ¿É°†eQ ô¡°T πFÉ°†a ∫ƒM äQƒë“
ócCGh .Qó≤dG á∏«dh ¬æe ôNGhC’G ô°û©dG ¢üNh
≈∏Y ¢Uôëj ¿CG ¬«∏Y º∏°ùe πc ¿CG …ôgɶdG
iôNC’G ¿É``jOCÓ`d ∞«æ◊G ÉææjO ádÉ°SQ π≤f
ËôμdG ¿BGô≤dG áªLôJh ∞jô©J ‘ ºgÉ°ùj »c
Éfó∏H ‘ IóLGƒàŸG äÉ«dÉé∏d ájƒÑædG áæ°ùdGh
AÉ≤dEÉH …ôaɨdG ∞«°S ï«°ûdG ΩÉb ɪc .¿ÉªY
IÓ°üdG ¬«∏Y ∫ƒ°SôdG ìóe ‘ á«æjO ó«°TÉfCG
¬àÑgƒÃ Qƒ``°` †` ◊G ™`` à` `eCG å``«` M ;ΩÓ``°` ù` dG
.Iõ«ªàŸGh á∏«ª÷G

ájDhôdG -§≤°ùe
»°ü°üîàdG ¢†jôªà∏d ¿ÉªY ó¡©e ΩÉ``bCG
ó¡©ŸG »ØXƒe ™«ª÷ »YɪL QÉ``£`aEG πØM
øª°V ø``e QÉ`` £` `aE’G Gò`` g »``JCÉ` jh ,á``Ñ` ∏` £` dGh
¤EG ≈©°ùJ »àdG ÚØXƒŸG ôjƒ£J áæ÷ ±GógCG
OGôaCG ÚH á«YɪàL’G ìhôdGh áØdC’G ≥«≤–
óÑY PÉà°SC’G ó¡©ŸG ó«ªY ÜôYCGh .É¡©ªà›
√ôjó≤Jh √ôμ°T ø``Y »©«HôdG ó``ª`MCG ø``H ˆG
¿É`` jOC’G ∞∏àfl ø``e Iò``JÉ``°`SCG ø``e Qƒ°†ë∏d
.π«°†ØdG ô¡°ûdG º¡d Éck QÉÑe ∂dòc áÑ∏£dGh
ÚØXƒŸG ôjƒ£J áæ÷ á°ù«FQ âeób ɪ«a
πØ◊G á«°Tƒ∏ÑdG º°SÉb âæH ≈∏«d IPÉ``à`°`SC’G
É¡àeÉbEGh á``«`dÉ``©`Ø`dG º``«`¶`æ`J ≈``∏`Y â``°`Uô``Mh

Ó¡ÑH »∏«∏ÿG ™eÉéH »Ø«°üdG õcôŸG ΩÉàN
π«Ñ°S ‘ õ``cô``ŸG ¬``eó``b …ò``dG Qhó`` dG äó°ùL
.ÜÓ£∏d ‘É≤ãdGh …ôμØdG iƒà°ùŸÉH »bôdG
óªfi ø``H ó``LÉ``e Qƒ``à`có``dG ï«°ûdG ≈``≤`dCGh
ÖdÉW äÉ``Ñ`LGh ≈∏Y É¡«a ó``cCG áª∏c …óæμdG
Ωɶf øY çó–h õcôŸG ‘ ¬à°SGQO ó©H º∏©dG
.∂dP ‘ ádhòÑŸG Oƒ¡÷Gh õcôŸG ‘ á°SGQódG
»Fôe ¢`` Vô`` Y Ëó`` ≤` `J π`` Ø` `◊G π`` ∏` î` Jh
ËôμàH º``à`à`NGh õ``cô``ŸG äÉ``«`dÉ``©`ah á``£`°`û`fC’
.øjó«éŸG áÑ∏£dG

á«fɪ©dG -AÓ¡H
óªfi ΩÉeE’G ™eÉéH »Ø«°üdG õcôŸG º¶f
πØM ¢ùeCG Ó¡H áj’ƒH »∏«∏ÿG ˆG óÑY øH
»Ø«°üdG ¬``›É``fô``H ΩÉ``à` Nh ¬``HÓ``W Ëô``μ` J
óªfi øH óLÉe QƒàcódG ï«°ûdG ájÉYQ â–
»àØŸG Ö``à`μ`à »``eÓ``°` SE’G å``MÉ``Ñ`dG …ó``æ`μ`dG
.áæ£∏°ù∏d ΩÉ©dG
»àdG äGô≤ØdG øe ójó©dG πØ◊G øª°†Jh

ΩódÉH ´ÈàdG á∏ªM ‘ ¿ƒcQÉ°ûj z∑Qɪ÷G{ ƒØXƒe á``«aÉ≤ãdG á``≤HÉ°ùŸÉH ø``jõFÉØdG º``jôμJ
ájDhôdG -§≤°ùe
QÉ```ØX á``Wô``°T IOÉ```«≤H á```«fÉ°†eôdG

kÉfÉÁEGh ,á``«`fÉ``°`ù`fEG OÉ``©` HGC ø``e É¡d É``Ÿ
ºàëj ÊÉ°ùfE’G ÖLGƒdG ¿q CÉ`H º¡æe
.øjôNB’G ìGhQCG PÉ≤fEG º¡«∏Y

OGô`` ` `aCGh •É``Ñ` °` V ø`` e Oó`` `Y ΩÉ`` `b
´ÈàdÉH ∑QÉ``ª`é`∏`d á``eÉ``©`dG IQGOE’G
É¡H Ωƒ≤j »àdG á∏ª◊G QÉWEG ‘ ΩódÉH
.¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL ≈Ø°ûà°ùe
±ó¡H Ωó``dÉ``H ´È``à` dG á``∏`ª`M »``JCÉ` Jh
ÖfÉL ¤EG ,á«fÉ°ùfE’G º«≤dG õjõ©J
≈Ø°ûà°ùe ‘ ΩódG ∂æH ¿hõfl ºYO
•ÉÑ°V ø``e á``∏`ª`◊G ‘ ¿ƒ``cQÉ``°` û` ŸG ΩódG π≤f äÉ«∏ªY ¿q EG å«M ;á©eÉ÷G
øY ∑Qɪé∏d áeÉ©dG IQGOE’G OGôaCGh PÉ≤fEG ≈``∏`Y óYÉ°ùJ Ωó``dG äÉ``é`à`æ`eh
,á∏ª◊G √òg ‘ ácQÉ°ûŸÉH º¡JOÉ©°S ÜôYCGh.ΩÉY πc ìGhQC’G øe ÒãμdG

ójóL OóY ‘ ácQÉÑŸG á°†¡ædG iôcòH »Øà– z¿ÉªY óæL{
É¡dhÉæJ »àdG OGƒ``ŸG º``gCG øeh .áàHÉãdG ÜGƒ``HC’Gh ,á«Øë°üdG
äGƒbh ´ÉaódG IQGRƒd Iô°TÉ©dG á«aÉ≤ãdG á≤HÉ°ùŸG ΩÉàN ,Oó©dG
øª°†Jh ,Êɪ©dG ÊÉ£∏°ùdG ¢``Sô``◊Gh áë∏°ùŸG ¿É£∏°ùdG
IQhódG èjôîàH ¿É``cQC’Gh IOÉ«≤dG á«∏c ∫ÉØàMG É°†jCG Oó©dG
ádƒ£H ‘ ÊÉãdG õcôŸG ≈∏Y …ôμ°ù©dG ÖîàæŸG ∫ƒ°üMh ,26
‘ áaô°ûe äGRÉ‚EG ÖfÉL ¤EG Ωó≤dG Iôμd ájôμ°ù©dG ⁄É©dG
äGƒb ≥jôØd ¤õÑH ájÉeô∏d á«dhódG ájôμ°ù©dG ádƒ£ÑdG
ä’É≤ŸG øe áYƒª› ≈∏Y Oó©dG πª°Th .áë∏°ùŸG ¿É£∏°ùdG
πãe áàHÉãdG ÜGƒ``HC’Gh á«Øë°üdG äÉ≤«≤ëàdGh á«°ü°üîàdG
ájôëÑdG á``MÓ``ŸG QÉ`` gORGh ,AÉ``ahh á«dhDƒ°ùe ø``Wƒ``dG ∫É≤e
.≈£°SƒdG Qƒ°ü©dG ‘ á«fɪ©dG

äÉæb óªfi -ájDhôdG
∫hC’G ‘ Qó°U …ò``dG ÉgOóY ¿ÉªY óæL á∏› â°ü°üN
áÑ°SÉæà AÉØàMÓd ƒ«dƒj ô¡°ûd 439 ºbQ Oó©dG ¢ù£°ùZCG øe
º°Vh .ó«éŸG ƒ«dƒj 23`d ≥aGƒŸG ácQÉÑŸG á°†¡ædG Ωƒj iôcP
ÊÉ£∏°ùdG Ö``à`μ`ŸG ô``jRh ∫hCG ≥``jô``Ø`dG ‹É``©`Ÿ äÉ``ª`∏`c Oó``©`dG
≥jôØdGh ´ÉaódG ¿hDƒ°T øY ∫hDƒ°ùŸG ôjRƒdG ó«°ùdG ‹É©eh
äGƒb IOÉ``bh áë∏°ùŸG ¿É£∏°ùdG äGƒ``b ¿É`` cQCG ¢ù«FQ ø``cô``dG
IOÉ©°Sh Êɪ©dG ÊÉ£∏°ùdG ¢``Sô``◊Gh ,áë∏°ùŸG ¿É£∏°ùdG
øe ójó©∏d äÉ«£¨J Oó©dG øª°†J ɪc .´ÉaódG IQGRh π«ch
äÉ≤«≤ëàdG ø``e Oó``Yh ájôμ°ù©dG äÉ«dÉ©ØdGh äÉ``Yƒ``°`Vƒ``ŸG

ájDhôdG -QÉØX
AÉKÓãdG Ωƒj AÉ°ùe QÉØX á¶aÉfi áWô°T óFÉb »Ñ«æ÷G ⁄É°S øH º∏°ùe 󫪩dG ≈YQ
QÉØX á¶aÉfi áWô°T IOÉ«b ɡશf »àdG á«fÉ°†eôdG á«aÉ≤ãdG á≤HÉ°ùŸG ΩÉàN ,»°VÉŸG
á©HÉàdG äGQGOE’Gh õcGôŸG ∞∏àfl πã“ ,kÉ≤jôa 16 ácQÉ°ûà ,∑QÉÑŸG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN
;IõFÉØdG ¥ôØdG ≈∏Y õFGƒ÷G ™jRƒàH áÑ°SÉæŸG »YGQ 󫪩dG ΩÉb ,πØ◊G ájÉ¡f ‘h .IOÉ«≤∏d
áWô°T õcôe ≥jôa π°üMh ∫hC’G õcôŸG ≈∏Y IOÉ©°ùdG áWô°T õcôe ≥jôa π°üM å«M
.ÊÉãdG õcôŸG ≈∏Y äGRQ øé°S
QÉØX á¶aÉfi áWô°T IOÉ«b É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡÷G QÉWEG ‘ á≤HÉ°ùŸG √òg º«¶æJ »JCÉjh
.á«ægòdG º¡JGQób IOÉjRh á«aÉ≤ãdGh ájôμØdG º¡aQÉ©e ᫪æJh É¡«Ñ°ùàæe ∞«≤ãàd

3

QÉ`` ÑNCG

Ω2013 ¢ù£°ùZCG 2 ≥aGƒŸG `g 1434 ¿É°†eQ øe 24 ᩪ÷G

∑QÉÑŸG ô£ØdG ó«Y ΩÉjCG ÊÉK »MÉ«°ùdG ádÓ°U ¿ÉLô¡e äÉ«dÉ©a ¥Ó£fG
»°Tƒ∏ÑdG »∏Y ∞°Sƒj -OGóYEG

øe ¬jOÉJôeh √QGhR πμd áë°VGh âfÉc á≤HÉ°ùdÉ¡JGQhO
§°TÉæeh äÉ«dÉ©a ø``e ¬eób …ò``dG πFÉ¡dG ºμdG ∫Ó``N
ábQÉa áeÓY ¬∏©L ɇ á«ŸÉYh á«KGôJh á«aÉ≤Kh á«æa
∂dòch á``«`Hô``©`dGh á«é«∏ÿG äÉ``fÉ``Lô``¡`ŸG á``WQÉ``N ≈``∏`Y
øe á``«`MÉ``«`°`ù`dG äÉ``fÉ``Lô``¡`ª`∏`d á``«` ŸÉ``©` dG á`` WQÉ`` ÿG ≈``∏` Y
äÉ«°ùæ÷G ∞``∏`à`fl ø`` e äÓ``FÉ``©` dG ÜÉ``£` ≤` à` °` SG ∫Ó`` N
á°UÉN ádÓ°U áæjóe ´ƒHQ ‘ á«Ø«°üdG º¡JRÉLEG AÉ°†≤d
®ÉØ◊G »g ¿ÉLô¡ŸG ádÉ°SQ ¿CGh áeÉY QÉØX á¶aÉfih
øe ¿É``ª`Y áæ£∏°ùd ‘É``≤` ã` dGh …QÉ``°` †` ◊G çhQƒ`` `ŸG ≈``∏`Y
…QÉ°†◊G çhQƒ``ª` ∏` d á``«`æ`Wƒ``dG á``jƒ``¡`dG ó«°ùŒ ∫Ó``N
∞∏àîŸ ‘É≤ãdG ÜQÉ≤àdG º«gÉØe ≈∏Y ó«cCÉàdGh Êɪ©dG
.⁄É©dGh á≤£æŸG ܃©°T

á∏μ°ûe ¤EG ≥HÉ°S »Øë°U íjô°üJ ‘ …ôØæ°ûdG â«aƒY
∫Ó¨à°SG á∏μ°ûeh …Qhô`` ŸG ΩÉ`` `MOR’G á∏μ°ûeh Oƒ``bƒ``dG
q å«M QÉØX á¶aÉfi ¤EG Ú``eOÉ``≤`dG Iô``LC’G »≤FÉ°S

OÉéjEGh É``jÉ``°`†`≤`dG √ò``g á``©`HÉ``à`Ÿ á``cÎ``°`û`e ¿É``÷ π«μ°ûJ
ôFGR π``c …ôØæ°ûdG Ö``dÉ``Wh øμ‡ â``bh ´ô``°`SCÉ`H ∫ƒ``∏`◊G
á¶aÉëŸG ¤EG Ωhó≤dG πÑb øμ°ùe ÚeCÉàH QÉØX á¶aÉëŸ
øe ójó©dG ìÉààaG ºZQ ¥OÉæØdG ‘ á∏b ∑Éæg q¿CG ±ÎYGh
QÉØX ájó∏H ¢ù«FQ ¥ô£J ɪc á«bóæØdG ≥≤°ûdGh ¥OÉæØdG
»àdGh á«FÉ¡ædG É¡∏MGôe ‘ É¡qfEG ∫Ébh á«FÉŸG á≤jó◊G ¤EG
äGQhó`` dG ‘ ìÉ«°ùdG ÜÉ£≤à°SG ‘ QhO É¡d ¿ƒ``μ`j ±ƒ``°`S
¬«a ∂°T ’ ɇ ¬fEG …ôØæ°ûdG ∫Ébh .¿ÉLô¡ª∏d áeOÉ≤dG
∫Óî«MÉ«°ùdGádÓ°üfÉLô¡eÉ¡≤≤M »àdG äÉMÉéædG q¿CG

kÉ°†jCG áMGƒdÉH ôaƒàJ ɪc
,AÉ°ùæ∏d ôNBGh ∫ÉLô∏d ≈∏°üe
k
á≤£æeh ∫ÉØWC’G ÜÉ©dC’ Iô¨°üe á≤£æeh ,√É«e äGQhOh
150 `d ™°ùàJ äÉÑcôª∏d ∞bGƒÃ äOhRh ,äÓFÉ©∏d Qm ɶàfG
,πHÉ≤e ¿hO øe ¿ÉéŸÉH Ωó≤J äÉeóÿG ™«ªL ,ák Ñcôe
≈∏Y É``gQGhõ``d ám `HÉ``MQ πμH É``¡`HGƒ``HCG íàØJ á``MGƒ``dG ¿CG ɪc
™≤J É¡fEÉa ∂dP ¤EG »gh ,∞bƒJ ¿hO øe áYÉ°S 24 QGóe
OhóM ¬dƒNO ó©H Ik ô°TÉÑe ádÓ°U ¤EG ΩOÉ≤dG á¡LGh ‘
íjΰùj ôaÉ°ùª∏d áëjôe á£fi É¡fEÉa ∂dòd ,áæjóŸG
É¡«a óéjh ,≥jô£dG á≤°ûeh ôØ°ùdG AÉãYh øe ÉgÈY
»àdG ádhó÷Gh ¬àeÉbEG øcÉeCG ¬d º¶æjh ¬JÉÑZQ »Ñ∏j Ée
ádÓ°U AGƒ``LCG ‘ á«MÉ«°ùdG ¬àeÉbEG ∫Gƒ``W É¡«dEG êÉàëj
⁄É°S ï«°ûdG QÉØX ájó∏H ¢ù«FQ ¥ô£J ɪc .á«ØjôÿG

“ôaÉ°ùŸG áMGh” AÉ°ûfEG ÈY ,á«fɪ©dG ´É≤ÑdG ∞∏àfl øe
äÉeóÿG π``eÉ``c É``¡`H ô``aƒ``à`J á``∏`eÉ``μ`à`e á``MGÎ``°` SG »`` gh
áj’ƒH ô``jô``ª`M á``≤`£`æ`e ‘ á``MGƒ``dG ™``≤` Jh .á``«`MÉ``«`°`ù`dG
QGhõd á«°SÉ°SC’G äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤J ¤EG ±ó¡Jh ,ádÓ°U
ΩÉ«ÿG øe áYƒª› øe ´hô°ûŸG ¿ƒμàj ,ádÓ°U ∞jôN
É¡dÓN øe ºàj »àdG ájQGOE’G ᪫ÿG É¡æ«H øe ,IôNÉØdG
¥OÉæØdG õ``é`◊ ò``aÉ``æ` eh á``«`MÉ``«`°`ù`dG äÉ``eƒ``∏`©`ŸG Ëó``≤` J
áeÉ©dG áÄ«¡∏d ¢UÉN òØæe É¡H óLƒjh ,á°ThôØŸG ≥≤°ûdGh
,ä’É°üJE’G äÉcô°ûd á«≤jƒ°ùJ òaÉæeh ,∂∏¡à°ùŸG ájɪ◊
áãdÉãdG ᪫ÿGh ,ºYÉ£ŸG ᪫N »g á«fÉãdG ᪫ÿG ÉeCq G
»≤jƒ°ùJ òØæe ¬``H ó``Lƒ``jh ‘ô``◊G ≥jƒ°ùà∏d â°ü°üN
.äÉ«aôë∏d ôNBG òØæeh ádÓ°üH á«fɪ©dG ICGôŸG á«©ª÷

∞jôÿG QGhR ∫É``Ñ` ≤` à` °` S’ QÉ``Ø` X á``¶` aÉ``fi äCÉ` «` ¡` J
ádÓ°U ¿ÉLô¡e CGóÑj å«M Iô°TÉÑe ó«©dG IRÉLEG ∫ÓN
∑QÉÑŸG ô£ØdG ó«Y øe ÊÉãdG Ωƒ«dG ‘ 2013 »MÉ«°ùdG
QÉ©°T â``– πÑ≤ŸG ȪàÑ°S ø``e ¢SOÉ°ùdG ≈àM ôªà°ùjh
q å«M “AÉahh AÉ£Y ¿ÉªY”
»c áaOÉg §£N ™°Vh ”
…òdGh ΩÉ``Y ó``©`H É``eÉ``Y á``ë`°`VGh ¿É``Lô``¡`ŸG á``dÉ``°`SQ ¿ƒ``μ`J
ádÓ°U ¿ÉLô¡e πMGôe øe á∏Môe πc äÉÑ∏£àe »Ñ∏j
ájDhôdG ÖcGƒjh ™ªàéŸG áLÉ◊ Ö«éà°ùj ÉÃh »MÉ«°ùdG
øWƒ∏d á°†¡ædG ÜQO ‘ áã«ã◊G ≈``£`ÿGh á«∏Ñ≤à°ùŸG
á«°SÉ°SCG øjhÉæY »æÑJ ÈY QÉØX ájó∏H ≈©°ùJh õjõ©dG
¬«aÎdG ∫ÓN øe ΩÉ©dG ídÉ°üdG áeóÿ ¿ÉLô¡e πμd
™e ≈°Tɪàj ™``à`‡ …ô``°` SCG ƒ``L ‘ á``«`Yƒ``à`dGh ∞«≤ãàdGh
»°ù«FôdG ±ó¡dG ≥«≤ëàd Iô°SCÓd ájôª©dG äÉÄØdG áaÉc
á«q é«∏ÿGh á``«q ` fÉ``ª` ©` dG Iô``°` SCÓ` d ≈``≤`à`∏`ª`c ¿É``Lô``¡` ª` ∏` d
ìÉ«°ùdG øe IÒÑc GOGóYCG á¶aÉëŸG ó¡°ûJ ɪc .á«Hô©dGh
¬Ñ°T QÉ£eC’G äOCG ɪc Ω2013 »MÉ«°ùdG ádÓ°U ¿ÉLô¡Ÿ
º°Sƒe ájGóH òæe QÉØX á¶aÉfi Égó¡°ûJ »àdG Iôªà°ùŸG
á¶aÉëŸG ‘ á``«`FÉ``ŸG ¿ƒ``«`©`dG ¢†©H ≥``aó``J ¤EG ∞``jô``ÿG
Gô¶f ô``°` †` NC’G ¿ƒ``∏` dÉ``H ∫ƒ``¡` °` ù` dGh ∫É`` Ñ` ÷G AÉ``°` ù` à` cGh
∞jôÿG º°Sƒe Èà©jh .ΩÉ©dG Gò¡d »FÉæãà°S’G º°Sƒª∏d
á¶aÉfi≈∏Y äô``e »àdG º°SGƒŸG π°†aCG øe ΩÉ©dG Gò¡d
π°UGƒJh QÉ£eC’G ᫪μd Gôk ¶f IójóY äGƒæ°S òæe QÉØX
á«FÉŸG ¿ƒ«©dG ≥aóJ Èà©j ɪc ..á∏jƒW äGÎØd É¡dƒ£g
ád’O á«©«Ñ£dG ä’Ó``°`û`dG §bÉ°ùJh á`` jOhC’G ¿É``jô``Lh
óbh .á≤HÉ°ùdG º°SGƒŸG øY √õ«“h ∞jôÿG á``YhQ ≈∏Y
πμ°ûJ ¤EG ájOhC’G ‘ É¡gÉ«e ≥aóJh ¿ƒ«©dG ¿ÉjôL iOCG
.ìÉ«°ùdGh ÚæWÉ≤dG âÑ£≤à°SG áHÓNh á∏«ªL ôXÉæe
,ΩÉ©dG Gòg ∞jôÿG º°Sƒe QÉØX á¶aÉfi πÑ≤à°ùJ ɪc
πÑ°So Ò``aƒ``J ≈∏Y É¡dÓN ø``e ¢``Uô``– Ió``jó``L ám `eó``î`H
á∏MQ ó©H ¬LÉàëj Ée πμH ¬FGôKEGh √OGóeEGh ôFGõ∏d áMGôdG
hCG »Hô©dG è«∏ÿG ∫hO øe ÚeOÉ≤∏d AGƒ°S ,á∏jƒW Ò°S

OÉ°üàbG

Ω2013 ¢ù£°ùZCG 2 ≥aGƒŸG `g 1434 ¿É°†eQ øe 24 ᩪ÷G

4

QÉ`````ÑNCG

%2 RhÉéàj ƒªædGh ÉæjÉÑàe Ak GOCG ô¡¶J á«Hô©dG äÉ°UQƒÑdG

á«é«∏ÿG äGô°TDƒŸG äÉYÉØJQG §°Sƒàe %6^3h ..ƒ«dƒj ∫ÓN %4^8 ó©°üj §≤°ùe ¥ƒ°S
√òg ‘ % 1^00 RhÉéàj º∏a º¡°SC’G ¿GQhO
∞©°†d ô°TDƒj É``à ô¡°ûdG ∫Ó``N ¥Gƒ``°` SC’G
.ΩÉY πμ°ûH ¥Gƒ°SC’G √òg ä’hGóJ ΩÉéMCG
á«dÉŸG ¥Gƒ`` °` `SC’G AGOCG π°ù∏°ùJ í`` °` `VhCGh
ƒ‰ Ö``°` ù` f Ö``°` ù` M á``«` é` «` ∏` ÿGh á``«` Hô``©` dG
‹ÉªLE’G AGOC’G 2013 ΩÉY ∫ÓN É¡JGô°TDƒe
ô¡°TC’G ∫Ó``N á``«`Hô``©`dG á``«`dÉ``ŸG ¥Gƒ``°` SCÓ` d
¥Gƒ°SC’G ƒ‰ §°Sƒàe ≠∏H å«M ,áeô°üæŸG
§°Sƒàe ø``e ≈``∏`YCG ƒ``gh % 14^64 á«Hô©dG
.%5^53 á¨dÉÑdG á«ŸÉ©dG á«dÉŸG ¥Gƒ°SC’G ƒ‰
âjƒμdGh »``Ñ` Xƒ``HCGh »``HO ¥Gƒ``°` SCG â``∏`à`MGh
ɪ¡JGô°TDƒe ƒ‰ áÑ°ùf ‘ IQGó°üdG áÑJôe
36^00h %46^24h %59^53 áÑ°ùæH ≠PEG
QGó`` `dG á``°` UQƒ``H äAÉ`` ` `Lh ,‹Gƒ`` `à` ` dG ≈`` ∏` Y%
á«Hô©dG ¥Gƒ`` `°` ` SC’G á``Ñ` Jô``e ‘ AÉ``°` †` «` Ñ` dG
Égô°TDƒe ¢``†` Ø` î` fG PEG kÉ` `©` `LGô`` J ≈`` ∏` `YC’G
‹É◊G ΩÉ©dG øe áeô°üæŸG ô¡°TC’G ∫ÓN
¿CG ß``MÓ``j ’É``ª` LEGh (%8^3) ¬àÑ°ùf É``Ã
â≤≤M ó``b á``©`Ñ`°`ù`dG á``«`é`«`∏`ÿG ¥Gƒ`` °` `SC’G
¥Gƒ°SC’G ƒ‰ §°Sƒàe øe ≈∏YCG ƒ‰ áÑ°ùf
¿GQhO á``Ñ` °` ù` f ø`` Y É`` ` eCG .á``«` ŸÉ``©` dG á``«` dÉ``ŸG
ó≤a á©ªà› á«Hô©dG ¥Gƒ``°`SÓ
C `d º``¡`°`SC’G
≈∏YCG …Oƒ©°ùdG ¥ƒ°ùdG ó¡°Th %29^06â¨∏H
»HO ¥ƒ°S ÉgÓJ %55 áÑ°ùæHh ¿GQhO áÑ°ùf
á«≤H ‘ ¿GQhódG Ö°ùf ÉeCG , %30 áÑ°ùæH ‹ÉŸG
ÚH âMhGôJh á©°VGƒàe âdGRÓa ¥Gƒ°SC’G
Éæ«æãà°SG GPEG ’k ɪLEGh ,ähÒH á°UQƒH ‘ %1
¿GQhódG Ö°ùf ∫Gõ``J Óa …Oƒ©°ùdG ¥ƒ°ùdG
¢ù«jÉ≤ŸÉH á©°VGƒàe á«Hô©dG ¥Gƒ``°` SC’G ‘
áªFÉb …Oƒ©°ùdG ¥ƒ°ùdG Qó°üJh .á«ŸÉ©dG
á°UÉ≤e ≈``∏` YC’G á``«`Hô``©`dG á``«`dÉ``ŸG ¥Gƒ``°` SC’G
á«bƒ°ùdG ¬àª«b πμ°ûJ PEG á«bƒ°ùdG ᪫≤dÉH
á«dÉŸG ¥Gƒ``°` SC’G ºéM ø``e % 38¬àÑ°ùf É``e
¥Gƒ°SC’G ºéM øe % 46h á©ªà› á«Hô©dG
.á©ªà› á«é«∏ÿG á«dÉŸG
á«dÉŸG ¥Gƒ°SC’G ¢†©H AGOCG ôjô≤àdG ô¡XCGh
ƒ‰ §°Sƒàe ≠∏H å«M ,⁄É©dG ‘ á«°ù«FôdG
∫ÓN % ((4^28 á``«`ŸÉ``©`dG á``«`dÉ``ŸG ¥Gƒ``°` SC’G
,%5^53 …ƒæ°ùdG ƒªædG §°Sƒàe ≠∏Hh ô¡°ûdG
ÚH Ak GOCG π°†aC’G á«μjôeC’G ¥Gƒ°SC’G âfÉch
óæYh .á``«`ŸÉ``©`dG á``«`dÉ``ŸG ¥Gƒ``°` SC’G áYƒª›
á«Hô©dG ¥Gƒ°SCÓd ‹ÉªLE’G AGOC’G áfQÉ≤e
IÎØdG √ò``g ≈àM ¬``fCG ßMÓj á«ŸÉ©dG ™e
á«dÉŸG ¥Gƒ°SC’G ƒ‰ áÑ°ùf q¿EÉ`a ,áæ°ùdG øe
øe ÒãμH ≈∏YCG á«é«∏ÿG á°UÉN á«Hô©dG
.á«ŸÉ©dG ¥Gƒ°SC’G ƒ‰ áÑ°ùf §°Sƒàe

ájô°üŸG á°UQƒÑdG ¬Jó¡°T Ée ÖÑ°ùH % 2^57
ºμëHh á``«`bƒ``°`ù`dG É``¡`à`ª`«`b ‘ ´É`` Ø` JQG ø``e
ÚH á°UQƒÑdG √ò¡d ÒÑμdG »Ñ°ùædG ¿Rƒ``dG
∫ó©e á``Ñ`°`ù`æ`dÉ``Hh á``Yƒ``ª`é`ŸG √ò`` g ¥Gƒ`` °` `SCG

¿ÉªY á°UQƒHh AÉ°†«ÑdG QGó``dG á°UQƒH ‘
Éà ∫hGóàdG ΩÉéMCG ɪ¡«a â©LGôJ ¿Éà∏dG
øe É`` eCG ,‹Gƒ``à` dG ≈``∏`Y %41h %75 ¬àÑ°ùf
áÑ°ùæH â©ØJQG ó≤a á«bƒ°ùdG ᪫≤dG å«M

.»°VÉŸG ƒ«fƒj ô¡°T ∫ÓN
¥ƒ°S ø``Y ¢``ù` eCG QOÉ``°` U ô``jô``≤` J ô`` ¡` XCGh
¥Gƒ°SC’G AGOCG ∫ƒM á«dÉŸG ¥GQhCÓ`d §≤°ùe
á«bƒ°ùdG ᪫≤dG ¿CG ,ƒ``«`dƒ``j ô¡°ûd á``«`dÉ``ŸG
ÉYÉØJQG äó¡°T á«é«∏ÿG á«dÉŸG ¥Gƒ°SCÓd
»HO ¥ƒ°S ¿É``ch %4^37 áÑ°ùæH §°SƒàŸG ‘
PEG á«bƒ°ùdG ¬àª«b ‘ kÉYÉØJQG ≈∏YC’G ‹ÉŸG
∫ÓN %9^5 á«bƒ°ùdG ¬àª«b ƒ‰ áÑ°ùf â¨∏H
áÑ°ùf ≥≤M ób »HO ¥ƒ°S ¿ƒμj Gò¡Hh ô¡°ûdG
‹É◊G ΩÉ©dG ∫ÓN á«bƒ°ùdG ¬àª«b ‘ ƒ‰
∫hGóàdG ΩÉéMCG øY ÉeCG .%28^3 ¬àÑ°ùf ÉÃ
äó¡°T ó≤a á«é«∏ÿG á«dÉŸG ¥Gƒ``°` SC’G ‘
É°SÉ«b (%12^32) ¬àÑ°ùf â``¨`∏`H É``©` LGô``J
øjôëÑdG á°UQƒH äó¡°Th ≥HÉ°ùdG ô¡°ûdÉH
É¡à∏J %60 ¬àÑ°ùf É``à ™LGôJ áÑ°ùf ≈∏YCG
É°SÉ«b %34 ¬àÑ°ùf Éà ájô£≤dG á°UQƒÑdG
º¡°SC’G ¿GQhO áÑ°ùf É``eCG .≥HÉ°ùdG ô¡°ûdÉH
»àdGh á©ªà› á«é«∏ÿG á«dÉŸG ¥Gƒ°SCÓd
᪫≤dG ¤G ∫hGóàdG ᪫b( ∫ÓN øe ¢SÉ≤J
øY á°†Øîæe %4^72 â¨∏H ó≤a (á«bƒ°ùdG
»HO ¥ƒ``°`S ≥``≤`Mh ≥``HÉ``°`ù`dG ô¡°û∏d É¡àÑ°ùf
.%5^27 ¬àÑ°ùf Éà ¿GQhO áÑ°ùf ≈∏YCG
âfÉc ó≤a kÉ°VÉØîfG ¥Gƒ``°` SC’G Ì``cCG É``eCG
Égô°TDƒe ó≤a …òdG AÉ°†«ÑdG QGódG á°UQƒH
√òg ≈``∏`Y ß``MÓ``jh ,(%2^44) ¬àÑ°ùf É``e
É`` ¡` `FGOCG ∞``©` °` V ¥Gƒ`` ` °` ` `SC’G ø`` e á``Yƒ``ª` é` ŸG
.¥Gƒ°SC’G øe áYƒªéŸG √òg QÉ£bCG ¢†©H â≤≤M PEG ¬JGô°TDƒe ÜòHòJ Ió°Th …ƒæ°ùdG
¥Gƒ`` `°` ` SC’G √ò`` `g ä’hGó`` ` ` J ΩÉ`` `é` ` MCG É`` ` eCG
(1^89 ¬àÑ°ùf Éà ÉÑ∏°S Gƒ‰ ¥Gƒ°SC’G √òg
ÖÑ°ùH (% (22^88 áÑ°ùæH â°†ØîfG ó≤a ´É°VhC’G ¤EG Oƒ©j ∂dP ‘ ÖÑ°ùdG π©dh (%
ä’hGóàdG ΩÉ``é` MCG ‘ Ò``Ñ`μ`dG ¢``VÉ``Ø`î`f’G Oƒ°ùJ »``à`dG Iô≤à°ùŸG Ò``Z á«°SÉ«°Sƒ«÷G

zÎæ°S »à«°S{ ‘ ∫ɪYC’G OGhQ äÉéàæŸ á«éjhÎdG á∏ª◊G äÉ«dÉ©a π°UGƒJ
ájDhôdG - §≤°ùe

ÚàdhO äQGR ácQÉ°ûe IÉ``à`a ∑É``æ`g á``«`é`jhÎ``dG á∏ª◊G
áYƒªéŸG ¿CG ™HÉJh .IóëàŸG áμ∏ªŸGh Góædƒg ;É``HhQhCG ‘
á∏Ñ≤ŸG IÎØdG ∫Ó``N IóëàŸG áμ∏ªŸG ¤EG Ögòà°S »àdG
´É£b øe êôîf ¿CG É檡j øëfh ,äGQÉ«°ùdG ≈∏Y õcΰS
,±Éc πμ°ûH ¬«a Éfôªãà°SG ÉæfCG ó≤à©f …òdG ¿B’G AGò¨dG
π≤ædGh áfÉ«°üdG äÉYÉ£b ‘ ¿B’G πNóf ¿CG É檡j É``eh
¿ƒμà°S »àdG IQhódGh ,äGQÉ«°ùdG áfÉ«°U ´É£bh øë°ûdGh
.äGQÉ«°ùdG áfÉ«°U ≈∏Y õcΰS IóëàŸG áμ∏ªŸÉH
,ô£b ‘ ΩÉ≤«°S …òdG á«fɪ©dG äÉéàæŸG ¢Vô©e ∫ƒMh
™fÉ°üª∏d §≤a ¢ü°üfl ¢Vô©ŸG Gò``g ¿EG ¬«dÉ©e ∫É``b
ƒgh ,ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒª∏d ¢ù«dh IÒÑμdG
¿Éc …òdGh ,¢VÉjôdG ‘ »°VÉŸG ΩÉ©dG √ÉfógÉ°T ÉŸ OGóàeG
IÒÑc Oƒ≤Y ≈∏Y ™fÉ°üŸG â∏°üMh ájɨ∏d ÉëLÉf
k kÉ°Vô©e
¢Vô©e ΩÉ``≤`j ¿CG Qô``≤` ŸG ø``eh ,Ú``YRƒ``eh AÓ`` ch ≈``∏`Yh
øe IÒÑc áYƒª› ∑Éægh ,πÑ≤ŸG Ȫaƒf 17 ‘ ô£b
É¡jód ô£b ¿CG º∏©f ÉæfC’ ∑QÉ°ûà°S ™fÉ°üŸGh äÉcô°ûdG
k °†a ,ÒÑch óYGh ¥ƒ°S
,⁄É©dG ¢SCÉμd º¡JGOGó©à°SG øY Ó
AÉæÑdG OGƒe øe ÒãμdG Ö∏£àj ¿CG ¬fCÉ°T øe …òdG ôeC’G
¢Vô©ŸG Gò¡d ™∏£àfh ,Égôjó°üJ áæ£∏°ùdG ™«£à°ùJ »àdG
.Éæ°VQÉ©eh ÉæJÉcô°ûd ÈcCG äÉMÉ‚ ≥≤ëj ¿CG ‘
IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒª∏d á«éjhÎdG ¤EG á∏ª◊G q¿CG ôcòj
áeÉ©dG áÄ«¡dG É¡ª¶æJ »àdG áFõéàdG ´É£b ‘ ᣰSƒàŸGh
IóYÉ°ùe ¤EG ±ó``¡`J ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒª∏d
π°Uh á≤∏M OÉ``é` jEGh É¡JÉ©«Ñe IOÉ``jR ‘ äÉ``cô``°`û`dG √ò``g
ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸGh IÒÑμdG äÉcô°ûdG ÚH
OGhôd á«dÉ©ØdG í«àà°S ɪc ,Úμ∏¡à°ùŸG ÚHh É¡æ«H ɪ«a
AGQBG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh º¡JÉéàæe ¢Vô©d á°UôØdG ∫ɪYC’G
º¡°ù«°Sh ,º``¡`JÉ``YÉ``Ñ`£`fGh äÉéàæŸG ∂∏J ∫ƒ``M AÓ``ª`©`dG
ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉcô°ûdG øe ójõŸG ™«é°ûJ ‘ ∂dP
á«∏Ñ≤à°ùe πªY äÉ``bÓ``Y AÉ``æ`Hh ,á∏Kɇ ¢Uôa OÉ``é`jE’
11 IóŸ ôªà°ù«°S å«M ,IÒÑμdG äÉcô°ûdGh AÓª©dG ™e
.Éek ƒj

ÌcCG íÑ°üàd äÉ``é`à`æ`ŸG º«ª°üJ IOÉ`` YEG ∫É``› ‘ Ió``«`L
IOÉØà°S’G ∫ÓN øe ∂dP ”h ,á«HPÉL ÌcCGh á«aGÎMG
äGQÉjR èeGôH º«¶æJ ‘ ÉfCGóH ɪc ,ÚŸÉY Úªª°üe øe
∫hódG ¢†©H IQÉ`` jR øª°†àJ ÚÄ°TÉædG ∫É``ª` YC’G OGhô`` d
º¡«a ø``à á``HÉ``°` Th ÜÉ``°` T ø``e Ì`` cCG ∑É``æ` gh ,á``eó``≤` à` ŸG
¤EG GƒÑgP á«éjhÎdG á∏ª◊G √òg ‘ Ú°VQÉ©dG ¢†©H
GƒYÉ£à°SGh º¡©e Gƒ°ûjÉ©Jh ¢SÉædG ™e Gƒæμ°Sh É``HhQhCG
»àdG ¢``VQÉ``©`ŸG ¿CG kGó``cDƒ` e ,º¡JÉéàæe ø``e GhOó``é` j ¿CG
¿É«MC’G ¢†©H ‘ áæ£∏°ùdG êQÉN ∫ɪYC’G OGhQ Égô°†ëj
±ó¡H É`` ` ‰EGh ,äÉ``é`à`æ`ª`∏`d ≥``jƒ``°`ù`à`dG π`` `LCG ø``e â``°`ù`«`d
äÓªM ¿CG ¬«dÉ©e ó``cCGh .á∏MôŸG √òg ‘ IÈ``ÿG Ö°ùc
õcΰS ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG äÉéàæŸ èjhÎdG
¿ƒμà°S ɪ«a ,§≤°ùe á¶aÉfi ≈∏Y á∏MôŸG √òg ∫ÓN
á«éjhÎdG äÓª◊G √ò¡d á«fÉãdG á£≤ædG »g ádÓ°U
‘ áÄ°TÉædG äÉ°ù°SDƒŸG ¢†©H IóYÉ°ùà áÄ«¡dG AóÑd Gôk ¶f
ÉkYÉÑJ ºà«°Sh ,É¡JÉéàæe áØ∏ZCG º«ª°üJ IOÉYEG ‘ ádÓ°U
.áæ£∏°ùdG äɶaÉfi ∞∏àfl ‘ iô``NCG äÓªM º«¶æJ
§≤°ùà á«éjhÎdG äÓª◊G º«¶æJ ¿CG ó≤àYCG” :∫Ébh
≥jôØdG πÑb øe ≥aƒe QÉ«àNG á∏MôŸG √òg ‘ ádÓ°Uh
‘ äBÉ°ûæŸG √ò``g QGô≤à°SG iô``f ÉeóæYh ,áÄ«¡dÉH »æØdG
.záãdÉãdG á£ëŸG »g QÉë°U ¿ƒμà°S É¡dɪYCG
äGQhó`` dGh äGQÉ``jõ``dGh è``eGÈ``dG á``«`ª`gCG ¬«dÉ©e ó`` cCGh
,iôNC’Gh IÎ``Ø`dG Ú``H áÄ«¡dG É¡ª¶æJ »àdG á«LQÉÿG
ÉæHÉÑ°T øe áYƒª› IQÉjR √òg èFÉàf Éæ°ùŸ ó≤d” :∫Ébh
¿hOƒLƒe º``gh äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J ∫É``› ‘ IQƒaɨæ°ùd
¢†©H πª©H ¿B’G GhCGó`` H å«M ;á``aô``©`ŸG á``MGh ‘ kÉ`«`dÉ``M
,¿É°†eQ ∫Ó`` N ´Gò`` `J »``à` dGh á``«` é` jhÎ``dG äÉ`` fÓ`` YE’G
ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG øe áYƒª› ÉfógÉ°Th
;kGôNDƒe º``«`bCG …ò``dG ä’ƒ``cCÉ` ŸG ¢Vô©e ‘ âcQÉ°T »àdG
áYƒªéŸG √ò``gh ,ºYÉ£ŸG √òg äÉéàæe ¢VôY ” å«M
,É«fÉÑ°SEG äQGR »``à`dG áYƒªéŸG øª°V »``g âcQÉ°T »``à`dG
√òg ‘h ,É`` `jQƒ`` ch Ú``°` ü` dG äQGR äÉ``Yƒ``ª` › ∑É`` æ` `gh

OGhQ äÉéàæŸ á«éjhÎdG á∏ª◊G äÉ«dÉ©a π°UGƒàJ
äÉ°ù°SDƒŸG ᫪æàd áeÉ©dG áÄ«¡dG É¡ª¶æJ »àdG ∫ɪYC’G
.Ö«°ùdG Îæ°S »à«°ùH áeÉ≤ŸGh ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG
∂dPh ,…QÉ÷G ¢ù£°ùZCG øe 8 ≈àM á∏ª◊G ôªà°ùJh
ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒª∏d áÄ«¡dG º``YO QÉ``WEG ‘
äÉ«dÉ©ØdG √òg πãe ‘ ácQÉ°ûª∏d ∫ɪYC’G OGhQ õ«Ø–h
.πÑ≤à°ùŸG ‘ á«éjhÎdG
,´ƒÑ°SC’G Gò`` g ,á``«` é` jhÎ``dG á``∏`ª`◊G ìÉ``à` à` aG Ö``≤` Yh
ôjRh …ó``«`æ`°`ù`dG Oƒ``©`°`ù`e ø``H »``∏`Y Qƒ``à` có``dG ‹É``©`e ó`` cCG
áeÉ©dG áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ áYÉæ°üdGh IQÉéàdG
√òg ±Gó``gCG ¿CG ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG ᫪æàd
áÑ°ùædÉH á°UÉN »éjhÎdG ÖfÉ÷G ≈∏Y õ«cÎdG á∏MôŸG
¿CG ™«£à°ùJ ’ »àdGh ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒª∏d
ógÉ°T ™HÉàŸG ¿CG kÉØ«°†e ,É¡æFÉHR ¤EGh ¥Gƒ°SC’G ¤EG π°üJ
ÖfÉ÷G Gò¡H ÒÑμdG Ωɪàg’G ∑QÉÑŸG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN
áYƒª°ùŸG hCG IAhô``≤` ŸG π``FÉ``°`Sƒ``dG È``Y AGƒ``°`S »``é`jhÎ``dG
¿CG ó``jQCG á«éjhÎdG á∏ª◊G Gò``g ‘” :∫É``bh .á«FôŸG hCG
»àdGh Ö«°ùdG Îæ°S »à«°S õcôe IQGOE’ …ôμ°T πé°SCG
Oó©d É°Uôa
k ìÉJCG …òdG Ö°SÉæŸG ¿ÉμŸG Gòg ÒaƒàH äQOÉH
ɪc ,ø``FÉ``Hõ``dG ¤EG ô°TÉÑŸG ∫ƒ°Uƒ∏d áÄ°TÉf äÉ°ù°SDƒe 6
™aóJ »àdG á«ŸÉ©dG äÉcQÉŸG øe OóY ¿ÉμŸG Gòg ‘ ôaƒàj
áÄ°TÉædG äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉë°UCG øe ∫ɪYC’G äGó``FGQh OGhôH
¢ùØæH á°ùaÉæe ΩÉ``jC’G øe Ωƒ``j ‘ É¡JÉéàæe íÑ°üJ ¿C’
Gòg ‘ á``°`Vhô``©`ŸG á``«`ŸÉ``©`dG IOƒ``Lƒ``ŸG äÉ``é`à`æ`ŸG iƒà°ùe
Ió«q L äGƒ£N ƒ£îJ èjhÎdG á«°†b q¿CG ±É°VCGh .“≈æÑŸG
¢†©H IóYÉ°ùŸ áÄ«¡dG É¡H âeÉb äGƒ£N É¡à≤Ñ°S ¿CG ó©H
É¡JÉéàæe ∞«∏¨Jh º«ª°üJ IOÉ`` YE’ áÄ°TÉædG äÉ°ù°SDƒŸG
¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,äÉ°ù°SDƒŸG ∂∏àd äGQÉ©°ûdG º«ª°üJ IOÉYEGh
‘ áÄ«¡dG QGôªà°SG kGócDƒe ,áÑ«Wh á≤aƒe ájGóH ó©j ∂dP
á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG ‘ õ«cÎdG øe ójõe ºà«°Sh ,√ÉŒ’G Gòg
äÉ°ù°SDƒŸG ìÉ``‚ ÜÉ``Ñ`°`SCG º``gCG ø``e É``¡`fƒ``c è``jhÎ``dG ≈``∏`Y
.ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG
™°SƒàdG äÉ«∏ªYh áeOÉ≤dG á«éjhÎdG §£ÿG ∫ƒMh
äÉ°ù°SDƒª∏d á``eÉ``©` dG á``Ä`«`¡`dG q¿EG …ó``«`æ`°`ù`dG ∫É`` b ,É``¡`«`a
õcôe ∑Éæg ¿ƒμj ¿C’ á£N ∂∏à“ á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG
…QÉ`` Lh §``≤`°`ù`e ‘ äÉ``æ`°`VÉ``◊É``H ≈``ª`°`ù`j É``à ∫É``ª` YCÓ` d
k G ¿Éμe Ö«JÎd πª©dG
¿B’G …ôéj …òdG ádÓ°U ‘ É°†jC
§HQ ‘ πãªàj ¬LƒàdG q¿CG ócCGh .¬ª«ª°üJ IOÉYEG ‘ πª©dG
á«éjhôJ ¢``VQÉ``©`à äÉ``¶`aÉ``ë`ŸG π``c ‘ ∫É``ª` YC’G õ``cGô``e
¢Vô©d áÑ°SÉæŸG øcÉeC’G ºgCG øe q¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,Iô¨°üe
ÉfCGóH å«M ,IÒÑμdG áªFÉ≤dG ¢VQÉ©ŸG »g kÉ«dÉM äÉéàæŸG
ΩÉ©dG Gò``gh ,iô`` NCG á°ù°SDƒe ™``e ¿hÉ``©`à`dG »°VÉŸG ΩÉ``©`dG
hò– ¿CG πeCÉfh Îæ°S »à«°S õcôe ™e ÉæfhÉ©J ‘ õcôf
‘ äGQOÉÑÃ Ωƒ≤J ¿CGh õcôŸG Gòg hòM IÒÑμdG äÓëŸG
Úàcô°T hCG ácô°T ∑É``æ`g ¿CG º∏©f ø``ë`fh ,Ö``fÉ``÷G Gò``g
ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒª∏d á°†Øfl GQÉ©°SCG Éàeób
ájQÉŒ äÓfi áÄ°TÉædG äÉ°ù°SDƒŸG ∂∏J òNCÉJ ¿CG øª°†àj
Éæc Iƒ``£`ÿG √ò``g πãeh ,ájQÉéàdG ¢VQÉ©ŸG √ò``g π``NGO
∂∏J π°†ØH kÉ©bGh ÉgGôf ¿B’Gh á«æeR IÎa òæe ÉgÉæªàf
.äGQOÉÑŸG
≈∏Y IÒ``¨`°`ü`dG äÉ``°`ù`°`SDƒ`ŸG Ió``YÉ``°`ù`à ≥``∏`©`à`j É``ª`«`ah
äGƒ£îH ¿B’G ÉfCGóH” :¬«dÉ©e ∫É``b ,É¡JÉéàæe º«ª°üJ

ájDhôdG -§≤°ùe
¥GQhCÓd §≤°ùe ¥ƒ°ùd ΩÉ©dG ô°TDƒŸG ≥≤M
ájÉ¡æH %4^81 á``Ñ` °` ù` æ` H É`` YÉ`` Ø` `JQG á``«` dÉ``ŸG
§°SƒàŸG ø``e π`` bCG ƒ`` gh ,ƒ``«` dƒ``j äÓ``eÉ``©` J
,á«é«∏ÿG ¥Gƒ``°` SC’G ƒ``‰ áÑ°ùæd …ô¡°ûdG
ÉYÉØJQG â∏é°S ó≤a á«bƒ°ùdG ᪫≤dG É``eCG
áÑ°ùædÉHh ,ô¡°ûdG ∫ÓN %4^2 ¬àÑ°ùf ÉÃ
áÑ°ùæH â©LGôJ ó≤a ¬«a ∫hGóàdG ΩÉéMC’
áÑ°ùf â``¨`∏`Hh ≥``HÉ``°`ù`dG ô¡°ûdÉH kÉ`°`SÉ``«`b %6
.%1^2 º¡°SC’G ¿GQhO
øY QOÉ``°`ü`dG …ô``¡`°`û`dG ô``jô``≤`à`dG ô``¡` XCGh
AGOCG ∫ƒ``M á``«` dÉ``ŸG ¥GQhCÓ` ` `d §``≤`°`ù`e ¥ƒ``°` S
¿CG »``°`VÉ``ŸG ƒ``«`dƒ``j ô¡°ûd á``«`dÉ``ŸG ¥Gƒ`` °` `SC’G
á«é«∏ÿG Ò``Z á``«`Hô``©`dG á``«`dÉ``ŸG ¥Gƒ`` °` `SC’G
PEG ,ô``¡` °` û` dG ∫Ó`` N kÉ`æ`jÉ``Ñ`à`e Ak GOCG äô`` ¡` `XCG
â©ØJQGh ¥Gƒ°SCG çÓK äGô°TDƒe â°†ØîfG
áÑ°ùf §°Sƒàe ≠∏Hh iôNCG çÓK äGô°TDƒe
ô¡°ûdG ∫Ó`` N %2^48 ¥Gƒ`` °` `SC’G √ò`` g ƒ``‰
á°UQƒÑdG ô``°`TDƒ`e √ó``¡`°`T É``e ÖÑ°ùH ∂`` dPh
¥Gƒ°SC’G Ì``cCG ¿É``c PEG ´É``Ø`JQG ø``e ájô°üŸG
kGÒÑc GAk õL É°Vƒ©e %12^05 áÑ°ùæH ÉYÉØJQG
ô¡°ûdG ∫ÓN É¡d ¢Vô©J »àdG √ôFÉ°ùN øe
.≥HÉ°ùdG
á«é«∏ÿG á`` «` `dÉ`` ŸG ¥Gƒ`` ` °` ` `SC’G â`` `¡` ` fCGh
‘ ≠∏H ´ÉØJQG ≈∏Y ƒ«dƒj ô¡°ûd É¡J’hGóJ
ƒªædG Ö``°`ù`f â``MhGô``Jh ,%6^33 §``°`Sƒ``à`ŸG
‘ %0^60h ‹ÉŸG »HO ¥ƒ°S ‘ %16^47 ÚH
äÉ°UQƒÑdG ¿ƒμJ Gò¡Hh øjôëÑdG á°UQƒH
É¡JGô°TDƒe ¬Jó≤a Ée â°VƒY ób á«é«∏ÿG

ºbQh ..Q’hO 104^5 ¥ƒa ≥∏¨j ¿ÉªY §Øf π«eôH
ábÉ£∏d »HO á°UQƒÑH ∫hGóàdG ºéM ‘ ójóL »°SÉ«b

ájDhôdG -§≤°ùe
,»μjôeCG GQ’hO 104Q58 óæY ¢ùeCG ábÉ£∏d »HO á°UQƒH ‘ ΩOÉ≤dG ôHƒàcCG ô¡°T º«∏°ùJ ¿ÉªY §Øf π«eôH ô©°S ≥∏ZCG
π«eÈ∏d ô©°S ≈∏YCG ¿Éch ,»μjôeCG Q’hO (104Q65) ≠∏H …òdG AÉ©HQC’G ¥ÓZEG ô©°S øY äÉàæ°S 7 ≠∏H ¢VÉØîfÉH ∂dPh
óæY ô≤à°SG ób 2013 ¢ù£°ùZCG ô¡°T º«∏°ùJ ¿ÉªY §Øf ô©°S §°Sƒàe ¿Éc ɪ«a ,Q’hO 105^77 ¤EG π°Uh ób ¢ùeCG
.2013 ƒ«dƒj ô¡°T º«∏°ùJ ∫ó©e øY π«eÈ∏d Éàk æ°S 22 ∂dòH kÉ°†Øîæe »μjôeCG Q’hO 100^21
Oƒ≤©d §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ‘ ám «dhO ám °UQƒH ∫hCG ,(DME) ábÉ£∏d »HO á°UQƒH âæ∏YCG ,π°üàe ¥É«°S ‘h
∫ÓN kGó≤Y 7,381 ≠∏H …òdGh »eƒ«dG ∫hGóàdG ºéM ∫ó©e ‘ »°SÉ«b
ºbQ
m ≥«≤– øY Ωƒ«dG ,™∏°ùdGh á∏LB’G ábÉ£dG
m
k «eôH ÚjÓe 7^4 ‹GƒM ∫OÉ©j Ée …CG ,2013 ƒ«dƒj ô¡°T
RhÉŒ ∂dòH á°UQƒÑdG âYÉ£à°SGh .kÉ«eƒj §ØædG øe Ó
â¨∏H áÑ°ùæH Im OÉjõH …CG ,kÉ«eƒj kGó≤Y 6,978 ≠∏H …òdGh ΩÉ©dG Gòg ƒ«fƒj ô¡°T ‘ ¬à≤≤M …òdG ≥HÉ°ùdG »°SÉ«≤dG ºbôdG
.»°VÉŸG ƒ«fƒj ô¡°T øY %6 áÑ°ùæH Ik OÉjRh ,Ωô°üæŸG ΩÉ©dG øe ƒ«dƒj ô¡°ûH ák fQÉ≤e %36
∫ó©e øe Ik õaÉb ,É¡bÓWEG òæe kGOô£e kÉjƒæ°S kGƒ‰ ábÉ£∏d »HO á°UQƒH ‘ »eƒ«dG ∫hGóàdG ºéM §°Sƒàe ó¡°Th
§°Sƒàe ∞©°V øY ójõj Ée ƒgh ,ƒ«dƒj ≈àM ΩÉ©dG Gòg É«k eƒj ó≤Y 6,192 ¤EG Ωô°üæŸG ΩÉ©dG ‘ É«k eƒj mó≤Y 4,667
.2010 ΩÉ©∏d »eƒ«dG ∫hGóàdG ºéM
øe ójó©dG ¬«a ó¡°ûJ …ò``dG â``bƒ``dG ‘{ :ábÉ£∏d »``HO á°UQƒÑd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ,¢ùμ«a ôaƒà°ùjôc ∫É``bh
.¢ùcÉ©ŸG √ÉŒ’G ‘ kÉeób »°†ŸG ‘ ábÉ£∏d »HO á°UQƒH ôªà°ùJ ,É¡jód ∫hGóàdG ºéM §°Sƒàe ‘ kÉ°ü∏≤J äÉ°UQƒÑdG
ójGõàŸG ±GÎY’Gh ,¥ƒ°ùdG ‘ á°UQƒÑdG √ó¡°ûJ …òdG »eÉæàŸG ∫ÉÑbE’G ≈∏Y m¿ÉgôH ÒN »°SÉ«≤dG ºbôdG Gòg πãÁh
…ƒæ°ùdG ∫hGóàdG ºéM ∫ó©e ƒ‰ ™eh .¢ùjƒ°ùdG ¥ô°T ¥ƒ°S ‘ É¡∏eÉ©J ‘ á«aÉØ°Th ∫OÉY Ò©°ùJ øe ¬eó≤J ÉÃ
kÉ°Uƒ°üNh É¡àjƒ°†Y IóYÉb ´É°ùJG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,…QÉ÷G ΩÉ©dG øe ¤hC’G á©Ñ°ùdG ô¡°TC’G ∫ÓN %15 ¬àÑ°ùf ≠dÉÑdG
ô‡ Ö∏b ‘ ,ΩÉÿG §Øæ∏d á«ŸÉ©dG IQÉéàdG ´É£b ‘ kÉjQƒfi kGQhO ¿B’G ábÉ£∏d »HO á°UQƒH Ö©∏J – É«°SBG á≤£æe øe
¥hóæ°Uh á°†HÉ≤dG »HO ÚH ∑ΰûe ´hô°ûe »g ábÉ£∏d »HO á°UQƒH q¿CG ¤EG QÉ°ûj .z¢ùjƒ°ùdG »bô°T ‘ ΩÉÿG §ØædG
á°ü°üîàe äÉcô°Th á«ŸÉY á«dÉe äÉ°ù°SDƒe ∂∏à“ Éªc .ájQÉéàdG ƒZÉμ«°T á°UQƒH áYƒª›h Êɪ©dG Qɪãà°S’G
zπ°Tzh z»∏fÉà°S ¿ÉZQƒezh z¿ÉZQƒe »H »Lzh z¢ùcÉ°S ¿ÉeódƒZ{ É¡æ«H øe ,É¡«a kɪ¡°SCG ábÉ£dG Oƒ≤Y ∫hGó``J ‘
Oƒ≤©d §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ‘ á«dhO á°UQƒH ∫hCG »gh ,ábÉ£∏d »HO á°UQƒH ±ó¡Jh .z»LôfEG OQƒμfƒczh z∫ƒà«azh
¥ô°T ™≤J »àdG ¥Gƒ°SC’ÉH ڪ࡟G AÓª©dGh ÚdhGóàŸGh §ØædG êÉàfEG äÉcô°T ójhõJ ¤EG ,™∏°ùdGh á∏LB’G ábÉ£dG
äQÉ°U ≈àM Ω2007 ΩÉY É¡MÉààaG òæe kÉ©jô°S á°UQƒÑdG ≠óbh .ΩÉÿG §Øæ∏d á«aÉØ°ûdÉH º°ùàJ QÉ©°SCÉH ¢ùjƒ°ùdG
QÉ«©ŸG ,¿ÉªY ΩÉÿ πLB’G ó≤©dG ƒgh ,»°ù«FôdG Égó≤Y íÑ°UCGh ,⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y á°ü°üîàŸG äÉ°UQƒÑdG ióMEG
ΩÉÿ πLB’G ó≤©dG ó©ojh .¢ùjƒ°ùdG ¥ô°T kÉ©jô°S kGƒ‰ ó¡°ûJ »àdG ¥ƒ°ùdG ¤EG ¬éàŸG ΩÉÿG §Øæ∏d á«bƒKƒe ÌcC’G
å«M øe ⁄É©dG ‘ ¬Yƒf øe ó≤Y ÈcCGh IOôØàe IQƒ°üH ájƒ«°SB’G á≤£æŸG äGOÉ°üàbG ¢ùμ©J »àdG IGOC’G ƒgh ,¿ÉªY
øe √ôjó°üJ ºàj …òdG ΩÉÿG §Øæ∏d ó«MƒdG QÉ«©ŸGh ⁄É©dG ‘ ΩÉÿG §Øæ∏d …ô©°S QÉ«©e ådÉK ,»∏©ØdG º«∏°ùàdG
É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG øμÁ »àdG á«fhÎμdE’G ᪶fC’G ≈bQCG É¡dɪYCG áaÉc ‘ ábÉ£∏d »HO á°UQƒH Ωóîà°ùJh .»HOh ¿ÉªY
á°UQƒÑdG ™≤Jh .IóëàŸG äÉj’ƒdGh ÉHhQhCGh É«°SBG ‘ á«°ù«FôdG á«dÉŸG õcGôŸG É¡æe ,á≤£æe 20 øe ÌcCG øe kÉbÓ£fG
á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ‘ á«dÉŸG äÉeóÿG õjõ©àd ÉgDhÉ°ûfEG ” IôM á«dÉe á≤£æe ƒgh ,»ŸÉ©dG ‹ÉŸG »HO õcôe πNGO
∫ÓN øe ä’hGó``à`dG ™«ªL ¿Éª°Vh á°UÉ≤e ºàJ ɪc .á«dÉŸG äÉeóî∏d »``HO á£∏°S ÚfGƒb ¤EG ™°†îJh ,IóëàŸG
.ájQÉéàdG ƒZÉμ«°T á°UQƒH áYƒªéŸ á©HÉàdG “CME Clearing{

5

OÉ°üàbG

Ω2013 ¢ù£°ùZG 2 ≥aGƒŸG `g 1434 ¿É°†eQ øe 24 ᩪ÷G

äÉ````````©HÉàe

zá©jô°ùdG áaGô°ü∏d É«°SBG{
QÉضH GójóL ÉYôa íààØJ
ájDhôdG -§≤°ùe
ácô°T ,á``©`jô``°`ù`dG áaGô°ü∏d É``«`°`SBG âëààaG
ºbQ òØæŸG ,¿ÉªY áæ£∏°S ‘ IóFGôdG áaGô°üdG
.QÉØX á¶aÉëà •ÉHôe ‘ 21
™e Ö``æ`L ¤EG kÉ`Ñ`æ`L »``JCÉ` j ´ô``Ø` dG ìÉ``à` à` aGh
ójGõàŸG ÉgOƒLh õjõ©àd ácô°ûdG á«é«JGΰSEG
¥É£f ™°ShCG ¤EG ∫ƒ°UƒdGh á«∏ëŸG ¥Gƒ°SC’G ‘
π¡°ùdG ∫ƒ°UƒdG ÒaƒJh ,AÓª©dG øe øμ‡
ìÉààaG ”h .∫Gƒ`` ` eC’G π``jƒ``– ≥``aGô``Ÿ í``jô``ŸGh
øH ó``ª`MCG ø``H ∞«°S IOÉ©°S á``jÉ``YQ â``– ´ô``Ø`dG
ÖjOCG Qƒ°†ëHh ,•ÉHôe ‹Gh »Ñjô¨dG ó«©°S
áaGô°ü∏d É«°SBG ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG óªMCG
øH óªM ø``H óªfi ï«°ûdG IOÉ``©`°`Sh á©jô°ùdG
.ácô°û∏d …ò«ØæàdG ôjóŸG ‹Gõ¨dG »∏Y
‘ ådÉãdG Èà©j ,•É``Hô``e ´ô``a áaÉ°VEG ™``eh
áaGô°ü∏d É``«`°`SBG áμÑ°T ó``à`“h ,QÉ``Ø` X á≤£æe
AÉëfCG ∞``∏` à` fl ‘ É``Yô``a 21 ¤EG á``©` jô``°` ù` dG
¤EG ∫ƒ``°`Uƒ``dG ¿Éª°V ±ó``¡`H ∂``dPh ,áæ£∏°ùdG
äÉeóN Ëó≤J ±ó¡H á«fɪ©dG äɶaÉëŸG áaÉc
óªMCG Ö`` jOCG ∫É`` bh .IOƒ`` `÷G á``«`dÉ``Y π``jƒ``ë`à`dG
§£ÿG áé«àf ƒg ácô°ûdG √ó¡°ûJ …òdG ƒªædG{
’ Éfƒ‰ ìÉ‚h . É¡©°†f »àdG äÉ«é«JGΰS’Gh
πjƒ– äÉeóN Úμ“ ∫ÓN ≈∏Y §≤a óªà©j
≈∏Y kÉ`°`†`jCG øμdh ,Iô≤à°ùŸGh á«còdG ∫Gƒ`` eC’G
ÉæÄàa Ée »àdG ìÉ«JQ’Gh IRÉટG AÓª©dG áeóN
≈©°ùfh , ájGóÑdG òæe .π∏e hCG π∏c ¿hO ¬eó≤f
≥aGôe π``°`†`aCG ¿É``ª` Y áæ£∏°ùd ¿ƒ``μ` j ¿CG ¤EG
∫GƒeC’G πjƒ–h ΩÓà°SÉH ôeC’G ≥∏©àj ÉeóæY
™jô°ùdG ƒªædG ≥«≤–h .»ŸÉ©dG ó«©°üdG ≈∏Y
¿EG{ ±É°VCGh .záaÉØ°Th ájQƒa áeóN ∫ÓN øe
≈∏Y õcôJ áYƒªéŸG ¢ù«FQ »∏Y ∞°Sƒj á``jDhQ
¿Éμ°ùdG Úμ“ πLCG øe Iƒ≤H πª©dGh Úª©àdG
’ á©jô°ùdG áaGô°ü∏d É«°SBG á°SÉ«°Sh .Ú«∏ëŸG
πH Ö°ùëa Qƒ£àdGh á«ëHôdG ≥«≤– ‘ πãªàJ
,¥ƒ°ùdG ‘ á«æWƒdG Ö``gGƒ``ŸG π°†aCG ÜÉ©«à°SG
IOóëŸG ΩÉ`` `bQC’G RhÉ`` Œ ≈``∏`Y á``cô``°`û`dG π``ª`©`Jh
OÉ°üàb’G ‘ á``ª` gÉ``°` ù` ŸG ±ó``¡` H zÚ``ª` ©` à` ∏` d{
k `FÉ``b ™``HÉ``Jh .zá≤jôW ø``e Ì``cCÉ`H Êɪ©dG
q¿EG Ó
á©jô°ùdG áaGô°ü∏d É«°SBG ácô°ûd ójó÷G ´ôØdG
¿ƒ∏ª©j øjòdG ,AGõYC’G AÓª©dG áeóÿ ¢Sôμj
Ëó≤J π``LCG ø``e ácô°ûdG ™«é°ûJh º``YO ≈∏Y
.π°†aC’G

øY ∞°ûμJ zGõfhQ{
Ék Ñjôb ójóL èàæe
ájDhôdG -§≤°ùe
á≤HÉ°ùe ‘ ÉgQGƒ°ûe Gõ``fhQ ácô°T π°UGƒJ
¢Vô©ŸG ‘ GôNDƒe âcQÉ°T å«M ;¿ÉªY RÉ``‚EG
ájÉYôH zÓjôéæ°T{ á°ü÷G ôH ¥óæa ‘ ΩÉ≤ŸG
.¿ÉªY RÉ‚EG ácô°T
Ö≤JôŸG É¡éàæe øY ÜÉ≤ædG GõfhQ ∞°ûμà°Sh
øe á``cQÉ``°` û` Ã ,É``Ñ` jô``b Qƒ``æ` dG iÒ``°` S …ò`` ` dGh
,IôμØdG ìô°ûH GƒeÉb øjòdG ácô°ûdG »ØXƒe
±É°†e »KGôJ …ó«∏≤J ôª› ‘ πãªàJ »àdGh
≈∏Y OƒLƒe QR ≈∏Y §¨°†H Ö¡d Qó°üe ¬«dEG
ºëØdG π``©`à`°`û`j ÊGƒ`` `K ‘h ,ô``ª` é` ŸG ¢``†`Ñ`≤`e
ó¡÷Gh â``bƒ``dG ô``aƒ``jh ΩGóîà°S’G π¡°S ƒ``gh
.Ωóîà°ùª∏d
º°ùb á``°`ù`«`FQ á``«` NQÉ``°` ü` dG AGô``°` ü` f â``dÉ``bh
ÖfÉéH ≥∏©àj ɪ«a ¬fEG GõfhQ ácô°T ‘ ≥jƒ°ùàdG
áeÓ°S ácô°ûdG ƒØXƒe í°VhCG ó≤a ,áeÓ°ùdG
IQGô◊G øY Ió«©H RɨdG IƒÑY q¿EG å«M ;èàæŸG
ájÉæ©H ÉgQÉ«àNG ” áeóîà°ùŸG AGõ`` LC’G ¿CGh
¿CG âaÉ°VCGh .èàæŸG IOƒ``L ™e Ö°SÉæààd á≤FÉa
Ωóîà°ùj ¬fƒc QƒîÑdG IOƒ``L Ωó≤j èàæŸG Gò``g
á«∏°UC’G áëFGôdG »£©j …ò``dG …OÉ©dG ºëØdG
.QƒîÑ∏d
Gƒë°VhCG Ú``Ø`Xƒ``ŸG ¿CG á«NQÉ°üdG â``©`HÉ``Jh
¢ù«jÉ≤ŸG áÄ«g äÉØ°UGƒŸ É``≤k `ah AÉ``L èàæŸG ¿CG
ó«b ¬``fCGh ,áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRƒ``d á©HÉàdG
¿ƒeƒ≤«°S …QÉ``÷G ô¡°ûdG ájÉ¡æHh ,™«æ°üàdG
í°VhCG É``ª` c ,è``à` æ` ŸG ø``e á``©` aO ∫hCG Ú``°` Tó``à` H
Gòg ¿ƒμj ¿CG ¤EG ≈©°ùJ ácô°ûdG ¿CG ¿ƒØXƒŸG
™e Ö°SÉæàJ áØ∏àfl ¿Gƒ`` `dCGh ΩÉ``é` MCÉ` H è``à`æ`ŸG
.¿ƒHõdG ¥GhPCG

zá∏eÉ©dG iƒ≤dG{ ™e ¿hÉ©àdÉH πªY øY ÚãMÉÑ∏d ájõ«∏‚E’G á¨∏dG ‘ èeGôH Ωó≤J zøjƒμàdG á°ù°SDƒe{
OhõJ É¡fCG ‘ ¢üî∏àj èeGÈdG √òg πãe º««≤J
ôeC’G ,á``eRÓ``dG á``jƒ``¨`∏`dG äGQÉ``¡` ŸÉ``H Ú``eó``≤`à`ŸG
,á«Ø«XƒdG äÓHÉ≤ŸG AÉæKCG kÉHÉéjEG ¢ùμ©æj …òdG
∫É› ‘ ∞«XƒJ á∏HÉ≤Ÿ ¢üî°ûdG Ωó``≤`J GPEÉ` a
ÌcCG ¿ƒμ«°S ,∫É``ã`ŸG π«Ñ°S ≈∏Y RÉ``¨`dGh §ØædG
¬àaô©Ÿ á``dƒ``¡`°`S π``μ`H çó``ë`à`«`°`Sh ¬°ùØæH á``≤`K
≥Ñ£æj ¬``JGP ô`` eC’Gh ∫É``é`ŸG Gò``g äÉë∏£°üÃ
Iõ«e ∂°T ÓH ∂dP ≥≤ë«°Sh ,ä’ÉéŸG á«≤H ≈∏Y
Úeó≤àŸG ø``e º``gÒ``Z ≈∏Y ÉæHÓ£d á«°ùaÉæJ
â°ù°SCÉJ øjƒμàdG á°ù°SDƒe ¿q CG ôcòj.zäÓHÉ≤ª∏d
á°ù°SDƒŸG π``ª`©`J Ú`` ◊G ∂`` dP ò``æ` eh 2011 ΩÉ`` Y
á«∏ª©dG äGQÉ¡ŸÉH Êɪ©dG ÜÉÑ°ûdG ójhõJ ≈∏Y
≈∏Y º``¡`Jó``YÉ``°`ù`Ÿ á``jõ``«` ∏` ‚E’G á``¨`∏`dG äGQÉ``¡` eh
¢Uôa π``°` †` aCG OÉ`` `é` ` jEGh º``¡` JÉ``Mƒ``ª` W ≥``«` ≤` –
≈∏Y É``°``k†`jCG øjƒμàdG á°ù°SDƒe ±ô``°`û`Jh .π``ª`©`dG
ô°ûæd á°ù°SDƒŸG ™«é°ûJ ¢ùμ©j É``e ΩÉ°û¨dG â«H
‘ áªgÉ°ùŸG ¤EG ΩÉ°û¨dG â«H ±ó¡j PEG ,áaô©ŸG
᫪«∏bE’Gh á«∏ëŸG äÉjƒà°ùŸG ≈∏Y áaô©ŸG ô°ûf
øjôμØŸG øjƒμàdG á°ù°SDƒe º``Yó``Jh ,á``«`dhó``dGh
»ª∏©dG åëÑdG õjõ©J ¤EG ¿ƒ©°ùj øjòdG ÜÉàμdGh
áØ∏àîŸG äÉ``aÉ``≤`ã`dG Ú``H äGQGƒ`` ◊É`` H AÉ``≤` JQ’Gh
.áªLÎdGh ô°ûædG ∫ÓN øe ∂dPh

πª©dG ¥ƒ``°`S ¤EG ¿ƒª°†æ«°S ø``jò``dG ÊÉ``ª`©`dG
Ú°ù– ¤EG ¿ƒëª£j øjòdG Ú∏eÉ©dG ∂dòch
¿CG ±É``°`VCGh .zº¡∏ªY ä’É``› ‘ º¡JÉjƒà°ùe
™e äÉKOÉfi Gôk NDƒe äô``LCG øjƒμàdG á°ù°SDƒe
∂dPh ,Ió``ë` à` ŸG á``μ`∏`ª`ŸG ‘ z»``°` S ∫EG ΩG{ á``«`∏`c
ôcòjh ,è``eGÈ``dG √ò¡d ¢UÉN iƒàfi ™°Vƒd
Ëó≤J ‘ ¢``ü`°`ü`î`à`J z»``°` S ∫EG ΩG{ á``«`∏`c ¿CG
πμ°ûH õcôJh ,áeÉ©dG ájõ«∏‚E’G á¨∏dG èeGôH
»æ¡ŸG Ö``jQó``à`∏`d á``jƒ``¨`∏`dG è``eGÈ``dG ≈``∏`Y Ò``Ñ`c
áeó≤ŸG èeGÈdG ¿q CG ɪc ,áØ∏àîŸG ä’ÉéŸG ‘
QÉÑàN’ ÜÓ``£`dG π``gDƒ`J øjƒμàdG á°ù°SDƒe ‘
,‹É©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒÃ ¥Éëàd’Gh ¢ùà∏jB’G
øe ≈``ª`¶`©`dG á``«`Ñ`dÉ``¨`dG ¬``«` dEG ™``∏`£`à`J É``e ƒ`` gh
.Êɪ©dG ÜÉÑ°ûdG
iód …ƒHôJ QÉ°ûà°ùe »Øjôéμe ∫ƒH ∫Ébh
øY π«°üØàdÉH ¬ÑfÉL ø``e øjƒμàdG á°ù°SDƒe
:á°ù°SDƒŸGh z»°S ∫EG ΩG{ á«∏c Ú``H ¿hÉ©àdG Gò``g
ôjƒ£Jh π``ª` ©` dG ¥ƒ`` °` `S ¤EG ΩÉ`` ª` °` †` f’G ¿EG{
…ƒ¨∏dG ÖfÉ÷G ‘ á°UÉN º¡JÉjƒà°ùŸ ÚØXƒŸG
Éæd óH’ ¿Éc Gòd ,áæ£∏°ùdG ‘ GkóL »°ùaÉæJ ôeCG
≥«≤ëàd Ú«fɪ©∏d áeRÓdG äGQÉ¡ŸG ¢SQóf ¿CG
¿EG{ :±É`` `°` ` VCGh .zº``¡` ∏` ª` Y ä’É`` `› ‘ ìÉ``é` æ` dG

Ëó≤àH AGó©°S øëfh ,AGƒ°S óM ≈∏Y ÜÓ£dGh
ÚãMÉÑ∏d AGƒ``°` S É``æ`FGÈ``N ∫Ó``N ø``e Éæàaô©e
,á«°ü°üîJ äÉYÉ£b ‘ Ú∏eÉ©dG hCG πªY ø``Y
âÑ©d »àdG á∏eÉ©dG iƒ≤dG IQGRh ôμ°ûf ÉfQhóHh
Éæ∏ªY ¿EG PEG ,¬LƒàdG Gò``g º``YO ‘ É«k °SÉ°SCG GQhO
᫪«∏©J OQGƒ`` e ôjƒ£J ø``e Éææμe IQGRƒ`` dG ™``e
ÜÉÑ°û∏d áaÉ°†e ᪫b πμ°ûà°S É¡fCG øeDƒf Iójôa

á«æ≤Jh ,¿ƒ``fÉ``≤` dG ∫É`` ›h ,»``ª`∏`©`dGh »``Ñ`£`dG
,á°ü°üîàŸG ä’ÉéŸG øe ÉgÒZh ,äÉeƒ∏©ŸG
‘ ¿ƒ``∏`eÉ``©`dG è``eGÈ``dG √ò``g ø``e ó«Øà°ù«°Sh
.IQƒcòŸG äÉYÉ£≤dG
…ò«ØæàdG ¢``ù`«`Fô``dG …ó«©°SƒÑdG Qó``H ∫É``bh
ôjƒ£J ≈``∏`Y É``fõ``cQ É``ŸÉ``£`d{ :ø``jƒ``μ`à`dG á°ù°SDƒŸ
Úª∏©ŸG º``YO È``Y áæ£∏°ùdG ‘ º«∏©àdG ´É``£`b

áYƒª› OGóYEG ≈∏Y øjƒμàdG á°ù°SDƒe πª©J
,á°ü°üîàŸG á``jõ``«` ∏` ‚E’G á``¨`∏`dG è``eGô``H ø``e
øe Ö``fÉ``L ¤EG πª©dG ø``Y ÚãMÉÑdG ó``jhõ``à`d
äGÈÿÉH á``«`°`ü`°`ü`î`J ä’É`` `› ‘ ¿ƒ``∏`ª`©`j
CGóÑj ¿CG Qô≤ŸG øeh ,º¡J’ÉéŸ Ék≤ah áeRÓdG
Gòg QÉ«àNG ” PEG ,∞«°üdG IÎa ó©H èeÉfÈdG
‘ ájQÉéàdG ∫É``ª` YC’G ¿ƒ``μ`d ájÉæ©H â«bƒàdG
.ΩÉ©dG øe ÒNC’G ™HôdG ‘ É¡WÉ°ûf IhQP
ácô°ûdG ΩGõ``à` dG ≥``∏`£`æ`e ø``e ∂`` dP »``JCÉ` jh
ºYO ‘ º¡°ùj …ò``dG º«∏©àdG Ëó≤àH ôªà°ùŸG
∞«XƒàdG ¢``Uô``a ø``e Rõ``©`jh »æ¡ŸG Ö``jQó``à`dG
.Êɪ©dG ÜÉÑ°û∏d
IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH øjƒμàdG á°ù°SDƒe πª©Jh
äGQÉ¡ŸGh äÉÑ∏£àŸG ójó– ‘ á∏eÉ©dG iƒ≤dG
¥ÉëàdÓd Êɪ©dG ÜÉÑ°ûdG πgDƒJ »àdG áeRÓdG
øe ¢``UÉ``ÿGh ΩÉ``©` dG ¬«YÉ£≤H π``ª`©`dG ¥ƒ``°`ù`H
á«°ü°üîàdG ájõ«∏‚E’G á¨∏dG è``eGô``H ∫Ó``N
á°ù°SDƒŸG ¿ƒ``μ` J ∂``dò``Hh ,äÉ``YÉ``£` ≤` dG ∞∏àîŸ
èeGÈdG ø``e á«YƒædG √ò``g Ëó``≤`J ‘ ábÉÑ°S
∫ÉéŸGh ,RÉ``¨`dGh §ØædG ä’É``é`Ÿ á«°ü°üîàdG

…ƒæ°ùdG πØ◊G ‘ øjõ«ªàŸG ÚØXƒŸG øe 9 ΩôμJ zábÉ£∏d ÖeÉàdƒa{
áYÉæ°Uh »°Sóæ¡dG º«ª°üàdG ∫É``› ‘ kGó``FGQ
á«FÉHô¡μdG í``«` JÉ``Ø` ŸGh ,IQƒ``£` à` ŸG ä’ƒ`` ë` `ŸG
í°VGh óLGƒJ ™e á£ÑJôŸG á«YôØdG äÉ£ëŸGh
∫ɪ°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ‘ áYƒªéª∏d
.É«≤jôaCG
áYƒªéª∏d á``«`©`«`æ`°`ü`à`dG ≥``aGô``ŸG π``Nó``Jh
øª°V π``«`°`Sô``dGh QÉ``ë`°`U ø``e π``c ‘ IOƒ``Lƒ``ŸG
á°ü°üîàŸG á«©«æ°üàdG ≥``aGô``ŸG È``cCG áªFÉb
∫ɪ°Th §``°`ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æà ɡdÉ› ‘
¤EG π``°`ü`J á``«` dÉ``ª` LEG êÉ`` à` fEG á``bÉ``£` H É``«` ≤` jô``aCG
.ÒÑeCG âdƒa Éé«e 10,000
äÉeóî∏d kÉ`ª`°`ù`b á``Yƒ``ª` é` ŸG ∂``∏`à`“ É``ª` c
á°ù∏°S á``«` °` Só``æ` g ’k ƒ`` ∏` `M Ωó`` ≤` j á``«` °` Só``æ` ¡` dG
‘ hCG ™bƒŸG ‘ É¡MÓ°UEGh ä’ƒëŸG áYÉæ°üd
.á«∏NGódG πª©dG á°TQh

Ö``jQóJ ´hô``°ûe ≈æÑàJ zá«YÉæ°üdG äÉeóî∏d ¢ù«›{
QÉ``ë°üH á```WÉ«ÿG á````æ¡e ≈∏Y á```«fɪ©dG ICGô```ŸG
ájDhôdG -§≤°ùe

2006 ΩÉ``Y ‘ â°ù°SCÉJ »``à` dGh á«YÉæ°üdG
áæ£∏°S áeƒμ◊ πeÉμdÉH ácƒ∏‡ ácô°T)
äÉeóN ∞∏àîŸ Ió``MGƒ``dG á£ëŸGh ¿ÉªY
.(»YÉæ°üdG QÉë°U AÉæ«e á≤£æà √É``«`ŸG
ïjQÉàdG ∂``dP òæe kGƒ``‰ ácô°ûdG â≤≤Mh
√É«ŸG äÉeóN …Ohõ``e øe Ió``MGh íÑ°üàd
QÉë°U AÉ``æ`«`e ‘ §``≤`a ¢``ù`«`d ,á``∏`eÉ``μ`à`ŸG
Gôk ªà°ùe kGƒ`` `‰ ó``¡`°`û`j …ò`` `dG »``YÉ``æ` °` ü` dG
ájOÉ°üàbG ≥WÉæe ‘ kÉ°†jCG øμdh ,Ö°ùëa
QÉë°U á``≤`£`æ`e π``ã` e QÉ``ë` °` U ‘ iô`` ` NCG
.Iô◊G

πNO QOÉ°üe OÉéjEGh π«°üØàdGh áWÉ«ÿG
iƒà°ùe Ú°ù– ‘ ºgÉ°ùj ΩGóà°ùeh »JGP
.zOôØdG πNO
Gòg á``jGó``H ‘ ¢``ù`«`› á``cô``°`T â``eÉ``bh
»ÑjQóàdG è``eÉ``fÈ``dG Gò`` g ò«ØæàH ΩÉ``©` dG
á«fɪ©dG ICGô`` ` ŸG á``«`©`ª`L ™``e ≥``«`°`ù`æ`à`dÉ``H
èeGôH ò«ØæJ ƒëf ¤hCG Iƒ£îc QÉë°üH
øe ∂``dPh ,»``æ`¡`ŸG Ö``jQó``à`dG ‘ Iôªà°ùe
äÉ«àØdG ÖjQóJh ôjƒ£J ‘ áªgÉ°ùŸG πLCG
.äÉ«fɪ©dG
äÉeóî∏d ¢``ù` «` › á``cô``°` T ¿CG ô``cò``j

áeÉ©dG äÉbÓ©dG ∫É› ‘ á«ŸÉY IõFÉL ó°ü– z¿GôªY{
o
¢VQCG ≈``∏`Y á``Mƒ``ª`£`dG º¡©jQÉ°ûe ò``«`Ø`æ`Jh
ÜÉë°UCG ≈©°ùj ¿CG IQhô``°` V ó`` cq CGh .™``bGƒ``dG
øe ΩRÓ`` ` dG º``Yó``dG ø``Y å``ë`Ñ`∏`d ™``jQÉ``°` û` ŸG
º¡©jQÉ°ûe ìÉ`` ` `‚E’ äÉ``°` ù` °` SDƒ` ŸG ∞``∏` à` fl
.ɡ૪æJh
Éædƒ°üM ¿EG{ :…ô``é` ◊G ≈ª∏°S â``dÉ``bh
¥É£ædGh º``é` ◊G Gò``¡` H á``«`ŸÉ``Y Iõ``FÉ``L ≈``∏`Y
ôμ°T É``æ` H Qó``é` jh ,É``æ` d Ò``Ñ` c ô``î` a Qó``°` ü` Ÿ
Éæd º¡JófÉ°ùe ≈∏Y ¿GôªoY ‘ πª©dG ≥jôa
≈¡HCÉH èàæŸG RGôHEG ‘h ÉæMÉ‚ ‘ º¡eÉ¡°SEGh
Úà¨∏dÉH ƒ``jó``«` Ø` dG OGó`` ` YEG ” ó`` bh .zá`` ∏q ` M
≈∏Y ¬``©`aQ º``K ø``eh ,á``jõ``«`∏`‚E’Gh á«Hô©dG
OóY π°ü«d ¤hC’G Iôq ª∏d ܃«Jƒ«dG ™bƒe
Ωƒj ∫ÓN ∞dCG 32 øe ÌcCG ¤EG äGógÉ°ûŸG
IÉæb ≈∏Y ƒjó«ØdG ™aQ ” Égó©H .§≤a óMGh
OóY π°Uhh ܃«Jƒ«dG ≈∏Y ᫪°SôdG ¿GôªoY
âeÉb ó``bh .IógÉ°ûe 4,642 ¤EG äGógÉ°ûŸG
‘ á°ü°üîàŸG
- RealityCG á``cô``°`T
q
äÉ«eƒ°SôdGh äÉ``«`Jƒ``°`ü`dGh äÉ``«` Fô``ŸG êÉ``à` fEG
êÉàfEÉH - áYÉÑ£dGh º«ª°üàdGh OÉ©HC’G á«KÓK
√ò«ØæJ ≈``∏`Y π``ª`Y …ò`` dG ƒ``jó``«`Ø`dG êGô`` `NEGh
,∫ÉéŸG Gòg ‘ ¿ÉYóÑŸG ¿É«fɪ©dG ¿Gƒ``NC’G
á°SÉ«°S ºLÎj ɇ ,»ª°UÉ©dG ∫ɪLh QƒfCG
.áHÉ°ûdG á«∏ëŸG ÖgGƒŸG ºYO ‘ ¿GôªY

ájDhôdG -§≤°ùe

ájDhôdG - §≤°ùe

ógÉ°ûŸG ò``NCÉ`j ¬``fq CG ɪc ,QGô``°` UE’Gh áÁõ©dG
Ò°†– á≤jôW ¤EG ôμàÑeh ™jóH ܃∏°SCÉH
á«Jƒ°U äGÒKCÉJh ≈≤«°Sƒe ™e áJ’ƒcƒ°ûdG
êõe á``«`∏`ª`Y á``«` dÉ``Y á``bq ó``H ∞``°` ü` jh ,á`` FOÉ`` g
.á«©«Ñ£dG É¡JÉfƒq μe
¢Sóæ¡ŸG ∫Éb ,IõFÉ÷ÉH RƒØdG áÑ°SÉæÃh
…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG »JGƒ∏dG óªMCG øH π``FGh
äÉfÉμeE’G øY È©J
q ƒjó«ØdG Iôμa q¿EG ¿Gôª©o d
OGhq Qh ¿ƒ``Yó``Ñ`ŸG É¡«dEG π°üj ¿CG øμÁ »``à`dG
ºgQÉμaCG áªLÎd ¿ƒ©°ùj ø``jò``dG ∫É``ª` YC’G

᫪æà∏d á``«` fÉ``ª` ©o ` dG á``cô``°` û` dG äó``°` ü` M
øe á``bƒ``eô``e Iõ``FÉ``L ,(¿Gô``ª` Yo ) á«MÉ«°ùdG
äÉbÓ©dG ´É£b ‘ IóFGôdG ÚéjQ á°ù°SDq ƒe
AÉ≤d ∂`` dPh ,»``°` ù` °` SDƒ` ŸG ∫É``°` ü` J’Gh á``eÉ``©` dG
áJ’ƒcƒ°T{ ƒjó«a ¬≤q≤M …òdG ÒÑμdG ìÉéædG
º«μëàdG á``æ` ÷ ¬``JQÉ``à` NG …ò`` ` dGh z≈``ª` ∏` °` S
óbh .ΩÉ``©` dG Gò``¡`d »≤jƒ°ùJ ƒ``jó``«`a π``°`†`aCÉ`c
ô°TÉÑe mπμ°ûH ±Gô°TE’Gh ºYódG ¿GôªoY âdq ƒJ
∞jô©àd ¬``≤`jƒ``°`ù`Jh ƒ``jó``«` Ø` dG êGô`` ` NEG ≈``∏` Y
¢VGô©à°S’h ¬``H á``«`ŸÉ``©`dGh á``«q `∏`ë`ŸG ¥ƒ``°`ù`dG
q É¡à©£b »àdG á∏MôdG
≈ª∏°Sh á°ûFÉY øe πc
óYGƒdG ´hô``°` û` ŸG Gò`` g ¢``ù`«`°`SCÉ`à`d …ô``é` ◊G
.샪£dGh
øe π`q `c ábÓ£fG á°üb
q ƒjó«ØdG »μëjh
áJ’ƒcƒ°ûdG ™æ°üH ɪ¡Ø¨°Th á°ûFÉYh ≈ª∏°S
RÈj ɪc ,á«fɪ©o dG äÉfƒq μŸG ≈≤fCG ΩGóîà°SÉH
Ò°†ëàd ɪ¡æe π`q `c É``¡`«`dƒ``J »``à`dG Oƒ``¡` ÷G
á°ùaÉæŸG ≈``∏` Y QOÉ`` ` b IOƒ`` ` `÷G ‹É`` `Y è``à` æ` e
.kÉ«ŸÉYh kÉ«q ∏fi äÉ©«ÑŸG òaÉæe ¤EG ∫ƒ°UƒdGh
¢ù«d ¬qfCÉH ƒjó«ØdG º«μëàdG áæ÷ âØ°Uhh
܃«Jƒ«dG ™``bƒ``e ≈``∏`Y ô``HÉ``Y ƒ``jó``«`a Oô``›
ÉgDƒ∏e á``jƒ``b á«°üî°T ≈``∏`Y Qƒëªàj å``«`M

äÉeóî∏d ¢`` ù` `«` `› á`` cô`` °` `T â`` `eÉ`` `b
É¡«ØXƒe õ``«`Ø`–h ™«é°ûàH á``«`YÉ``æ`°`ü`dG
,áLÉàëŸG ô°SC’G ¤EG º¡dGƒeCÉH ´ÈàdG ≈∏Y
áØYÉ°†e √ÉŒ É¡eGõàdG ∫ÓN øe ∂dPh
;áÑ°SÉæŸG √ò¡d áeó≤ŸG ÚØXƒŸG äÉYÈJ
äÉYÈàdG √òg ™jRƒàH ácô°ûdG âeÉb å«M
á«©ªL øe ≥«°ùæàdÉH áLÉàëŸG ô°SC’G ¤EG
.QÉë°üH á«fɪ©dG ICGôŸG
áeGóà°ùŸG á``«`ª`æ`à`dG äGOQÉ`` Ñ` e ø``ª`°`Vh
äÉeóî∏d ¢``ù`«`› á``cô``°`T É``gÉ``æ`Ñ`à`J »``à` dG
á«©ªL ¢ù«› ácô°T âªYO ,á«YÉæ°üdG
∫ÓN ø`` e QÉ``ë` °` U ‘ á``«` fÉ``ª` ©o ` dG ICGô`` ` ` ŸG
…òdG áWÉ«ÿG ≈∏Y »ÑjQóàdG É¡›ÉfôH
¿Éª°†dG ô``°` SCG ø``e ICGô`` ` eG 20 Ö``Yƒ``à` °` SG
,πNódG IOhó`` ` fi ô`` °` `SC’Gh »``YÉ``ª` à` L’G
á«æ¡ŸG äGQOÉ``Ñ` ŸG ió`` MEG IQOÉ``Ñ` ŸG È``à`©`Jh
¢ù«› á``cô``°` T É``gò``Ø` æ` J »``à` dG Iô``μ` à` Ñ` ŸG
‘ á``«`fÉ``ª`©o `dG ICGô`` ŸG á«©ªL ™``e ¿hÉ``©`à`dÉ``H
‘ á``ª`gÉ``°`ù`ª`∏`d É``¡`æ`e á``dhÉ``fi ‘ QÉ``ë`°`U
ICGôª∏d Ωó``≤` ŸG »``æ`¡`ŸG Ö``jQó``à` dG ô``jƒ``£`J
.πª©dG ä’É› øe ójó©dG ‘ á«fɪ©dG
á°Sóæ¡ŸG ∫ƒ``≤` J IQOÉ`` Ñ` `ŸG √ò`` g ∫ƒ`` `Mh
ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG á«aô°ûŸG áªMQ
èeÉfÈdG Gò``g ø``e ±ó``¡` dG ¿EG { ¢ù«›
äGQÉ¡ŸG äÉ``HQó``à`ŸG ÜÉ``°`ù`cEG ƒ``g »``Ñ`jQó``à`dG
∫É› ‘ πª©∏d ø¡∏gDƒJ ≈``à`dG ±QÉ``©` ŸGh

.á«æ¡ŸG ÒjÉ©ŸG ≈∏YCG Ëó≤àH º¡°ùØfCG ΩGõdE’
¢ù«FQ ∞``°`Sƒ``«`dG ó``ª`fi ø``H ¢``ù`«`b ≈``≤` dCGh
᫪gCG É¡«a ó``cCG áª∏c ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏›
ä’É› ó``MCÉ`c ácô°ûdG ‘ QÉ``μ`à`H’Gh õ«ªàdG
¢UôMh ,IójóL ¥ÉaBG íàa ¤EG ±OÉ¡dG πª©dG
É¡æe É``fÉ``ÁEG øjõ«ªàŸG Ëô``μ`J ≈``∏`Y á``cô``°`û`dG
ÜÉ`` gCGh .Ú``Ø` Xƒ``ŸG ™«é°ûJh õ``«`Ø`– á``«`ª`gCÉ`H
»°†ŸG ÚØXƒŸG áaÉμH IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ
ácô°ûdG á``eó``N ‘ Oƒ`` ¡` `÷G ∫ò`` `H ‘ kÉ` `eó`` b
èFÉàædG ≥``≤` ë` j É`` `Ã π`` ª` ©` dG ‘ ÊÉ`` Ø` `à` `dGh
.IƒLôŸG
,.Ω.Ω.¢T ábÉ£∏d ÖeÉàdƒa ácô°T πμ°ûJh
.´.´.Ω.¢`` `T ábÉ£∏d Ö``eÉ``à`dƒ``a á``cô``°`T á``≤`aô``H
,Ω.Ω.¢T ¿É``ª`Yo ä’ƒëª∏d ÖeÉàdƒa á``cô``°`Th
kɪ°SG ó``©`J »``à`dG Ö``eÉ``à`dƒ``a á``Yƒ``ª`› AÉ``°`†`YCG

ájDhôdG -§≤°ùe
ácô°ûdG ,ábÉ£∏d ÖeÉàdƒa ácô°T â``eÉ``bCG
‘ ó``¡` ÷G á``«`dÉ``Y á``bÉ``£` dG ä’ƒ``ë` Ÿ á``©`æ`°`ü`ŸG
ácô°û∏d …ƒæ°ùdG Ωƒ«dÉH É¡dÉØàMG ,áæ£∏°ùdG
.QÉë°U ‘ øFÉμdG É¡©æ°üe ô≤Ã
á©°ùJ ∫É``Ø` à` M’G ∫Ó`` N á``cô``°`û`dG â``eô``ch
º¡JÉeóÿ kGôjó≤J É¡«ØXƒe ºbÉW øe OGôaCG
,ácô°û∏d É``gƒ``eó``b »``à`dG Iõ``«`ª`ŸG º``¡` JGRÉ``‚EGh
¤EG á``aOÉ``¡` dG á``cô``°`û`dG Oƒ``¡` L QÉ`` WEG ‘ ∂`` dPh
AÉ≤∏dG ó``¡`°`Th .º``gõ``«`Ø`–h Ú``Ø`Xƒ``ŸG õ``jõ``©`J
øjõFÉØdG OGôaCÓd ᪫b õFGƒL Ëó≤J …ô°SC’G
èeGôH º«¶æJh ;áYô≤dG Öë°S äÉ«∏ªY ∫ÓN
AÉ≤∏dG ¿É`` `ch ,iô`` ` `NCG äÉ``«` dÉ``©` ah ∫É``Ø` WCÓ` d
ÚØXƒŸG ºbÉWh IQGOE’G ΩÉeCG Iõ«ªàe áÑ°SÉæe

zá«ŸÉ©dG »ÑdɨdG{ »ØXƒŸ QÉ£aEG áHOCÉe
ájDhôdG -§≤°ùe
q
ácô°ûdG »ØXƒŸ …ƒæ°ùdG »Yɪ÷G QÉ£aE’G ä’hÉ≤ŸGh á°Sóæ¡∏d á«ŸÉ©dG »ÑdɨdG ácô°T ⪶f
,∑QÉÑŸG ¿É°†eQ ô¡°T ‹É«dh ΩÉjCG ôª¨J »àdG á«fÉÁE’G AGƒLC’ÉH Ak ÉØàMG ∂dPh ,º¡JÓFÉY OGôaCGh
»∏㇠øe OóYh RɨdGh §ØædG ´É£b ‘ Ú«æ©ŸGh ÚdhDƒ°ùŸG øe OóY QÉ£aE’G áHOCÉe ±ôq °T óbh
.á«ŸÉ©∏d »ÑdɨdG ácô°T ™e á∏eÉ©àŸG äÉ°ù°SDƒŸG »∏㇠øe OóYh á«∏ëŸG ΩÓYE’G πFÉ°Sh
áaÉc Ú``H π°UGƒàdG Qƒ°ùL ó``e ±ó¡H QÉ``£`aE’G á``HOCÉ`e º«¶æJ ≈∏Y »ÑdɨdG ácô°T ¢``Uô``–h
ÚH åjOÉMC’G ∫OÉÑJh á«YɪàL’G ìhô``dGh áØdC’G ≥«≤–h ,É¡©e Ú∏eÉ©àŸGh á°ù°SDƒŸG »Ñ°ùàæe
º«∏°S øH »∏Y ï«°ûdG ∫Ébh .á°ù°SDƒŸG IQGOEG á°SÉ«°S ™e kÉ«°TÉ“ ∂dPh ,É¡«a ÚØXƒŸGh ÚdhDƒ°ùŸG
¿É°†eQ ¿EG ä’hÉ≤ŸGh á°Sóæ¡∏d á«ŸÉ©dG »ÑdɨdG ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG »Ñ«æ÷G ídÉ°U øH
»°ùØædG QGô≤à°S’G åÑJ »àdG ájô°SC’G äÉbÓ©dG ájƒ≤Jh »YɪàL’G π°UGƒà∏d ᪡e á°Uôa
.Ωqó≤àdGh ƒªædG ≥«≤– á∏°UGƒŸ áYɪ÷G ìhQh ¿hÉ``©`à`dGh áÑëŸG ô``°` UGhCG ó``jõ``J ɪc ∞Xƒª∏d
»ØXƒe §°Sh AÉ£©dGh Ò``ÿG ô¡°T ,¿É°†eQ ô¡°ûH ∫ÉØàMÓd á°UôØdG √ò``g õ¡àæf :±É``°`VCGh
‘ á°UÉN πª©dG äÉbhCG êQÉN º¡H AÉ≤∏dGh Éæ«ØXƒe ™e π°UGƒàdG ≈∏Y ¿ƒ°üjôM øëfh ,á°ù°SDƒŸG
√QhóH …òdG ΩÉ«°üdG ô¡°T ™HÉW ™e AÉ≤∏dG ≥Øàj ¿CG »¨Ñæj ¬fEG” :±É°VCGh .“ËôμdG ô¡°ûdG Gòg
.á°ù°SDƒŸG »ØXƒe ÚH ≥jôØdG ìhQh ácQÉ°ûŸG ÇOÉÑe ≥ª©jh á«fÉ°ùfE’G äÉbÓ©dG Rõ©j

zÒÑμdG ¿É°ù«f õæc{`H øjõFÉØdG øe ójõŸG øY ø∏©J z¿É°ù«f{
IÉ«◊G ióe á«fÉéŸG áfÉ«°üdÉH …Rƒa ó©H
»æH’ iô`` NCG áÑcôe AGô``°`T ‘ kÉ«∏L ô``μ`aCG
.zójôØdG ¢Vô©dG Gò``g ø``e ó«Øà°SG ≈àM
∫ƒ°ü◊G á°Uôa AÓª©∏d ¢Vô©dG ôaƒjh
¿ƒHƒc ™`` e zõ`` ` ah ¢`` Tó`` NG{ á``bÉ``£` H ≈``∏` Y
πãe Ió``«` cCG É``jGõ``e ≈``∏`Y ∫ƒ``°`ü`◊G øª°†j
OGOΰSGh IÉ``«` ◊G ió``e á``«`fÉ``› á``fÉ``«`°`U
≈fOCG óëc .´ƒ``aó``ŸG ≠∏ÑŸG ø``e ∫É``jQ 1000
IóŸ á«fÉ› áfÉ«°U ≈∏Y 𫪩dG π°üëj
π≤j ’ É``e OGOÎ``°` SGh º∏c 10,000 hCG ΩÉ``Y
õah ¢TóNG ábÉ£H ‘ É«fɪY ’ÉjQ 150 øY
.AGô°ûdG IÎa ∫ÓN
¢VôY äGQÉ«°ù∏d ¿Gƒ``¡`H π«¡°S ⪪°Uh
áé¡ÑdG øe Gójõe ∞«°†àd ójôØdG ¿É°†eQ
º¡©à“ øª°†àdh ¿É°ù«f AÓª©d á``MGô``dGh
πc ‘ ÖYÉàe …CG ø``e á«dÉN AGô``°`T áHôéàH
k ` ©` a AÓ``ª`©`dG ¿É``μ` eEÉ` H .äÉ`` ` bhC’G
∫ƒ°ü◊G Ó
øª°†J »àdG á∏¡°ùdG πjƒªàdG äGQÉ``«`N ≈∏Y
øe ᣫ°ùH Ió``FÉ``Ø`H ¢``Vhô``b ≈``∏`Y ∫ƒ``°`ü`◊G
ájô¡°T •É°ùbCG ≈∏Y ÉgOGó°S ºàj §≤°ùe ∂æH
.äGƒæ°S 8 ¤EG π°üJ IÎ``a QGó``e ≈∏Y á``fô``e
πjƒªàdG ≥jôa IóYÉ°ùÃh ∂``dP ≈∏Y IhÓ``Y
OGó°ùdG IÎ``a º«ª°üJ øμÁ ,ácô°ûdG π``NGO
.𫪩dG äÉLÉ«àMG á«Ñ∏J øª°†j ¿ôe πμ°ûH

ájDhôdG -§≤°ùe

¿ÉªY ¿É``°`ù`«`f ‘ É``æ`g ø``ë` fh Oƒ`` ÷Gh Ωô``μ` dG
È©f »``μ`d ô¡°ûdG Gò``g ∫ƒ``∏`M á``°`Uô``a õ¡àæf
øjòdG AÓª©∏d Éfôjó≤Jh ÉæfÉæàeG ø``Y ¬«a
á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG ióe ≈∏Y ¿É°ù«f ™e Gƒ∏X
≈∏Y kÉ`©`e ¿hQOÉ`` b É``æ` fCG ø``e á``≤`K ≈``∏`Y ø``ë`fh
õæμdG{ ¢``Vô``Y ™``e AÓª©∏d π``°`†`aC’G Ò``aƒ``J
Iõ«e ≈∏Y π°üM ô``NBG π«ªY ∫É``bh .zÒÑμdG
≥jôW ø``Y IÉ``«` ◊G ió``e á``«`fÉ``é`ŸG á``fÉ``«`°`ü`dG
IOÉ©°ùdG ≈¡àæe ‘ É``fCG{ :õ``ah ¢TóNG ábÉ£H
…ôμ°T øY ÈYCG ¿CG OhCGh ,¿É°†eQ ¢VôY øe
ójôØdG ¢Vô©dG Gò``g º«ª°üàH GƒeÉb øjò∏d
øjΰûŸG áë∏°üe ‘ Ö°üj …ò``dG ÜGò``÷Gh
.óMGh âbh ‘ ÉjGõŸG øe ójó©dG º¡d ≥≤ëjh

GƒeÉb øjòdG AÓª©dG øe ójó©dG OÉØà°SG
¢VôY ø``e kÉ`«`∏`©`a ¿É``°`ù`«`f äÉ``Ñ`cô``e AGô``°`û`H
≈∏Y π°üMCGh kGó≤f ∫É``jQ 1000 ≈àM OΰSG
.IÉ«◊G ióe á«fÉ› áfÉ«°U
AGô°ûH GƒeÉb øjòdG AÓª©dG ó``MCG ô``cPh
{ ¢VôY ∫Ó``N ø``e ¿É°ù«f äÉÑcôe ió``MEG
1000 OGOÎ``°`SÉ``H RÉ``a …ò``dGh zÒÑμdG õæμdG
¿É°ù«f ôμ°TCG { ¬©aO …ò``dG ≠∏ÑŸG ø``e ∫É``jQ
ójôØdG ¢``Vô``©`dG Gò``g º«ª°üJ ≈``∏`Y ¿É``ª` Y
k ©a »Ñ∏j …òdG ÜGò÷Gh
¥É°ûY äÉLÉ«àMG Ó
‘ É`` fCG .¿É``ª` Y áæ£∏°S ‘ á``«` bGô``dG äGQÉ``«`°`ù`dG
IQÉ«°ùdGh IõFÉ÷G √ò¡H RƒØ∏d IOÉ©°ùdG ≈¡àæe
…ôμ°T ≥«ªY øY ÈYCG ¿CG OhCGh kÉ©e Iójó÷G
¢Vô©ŸG ‘ Ú``jò``«` Ø` æ` à` dGh äÉ``©` «` Ñ` ŸG ≥``jô``Ø` d
ºàJ AGô°ûdG á«∏ªY π©L ‘ ÊhóYÉ°S øjòdGh
Ωóq b ¢Vô©dG Gòg .ô°ù«dGh ádƒ¡°ùdG ≈¡àæe ‘
™«ª÷G ¿CG øe á≤K ≈∏Y ÉfCGh IÒãc óFGƒa ‹
.z¬æe IOÉØà°S’G ‘ íª£j
¿EG ¿ÉªY ¿É°ù«f ‘ ÚdhDƒ°ùŸG ó``MCG ∫É``bh
¿É°†eQ ìhQ ¢ùμ©j zÒ``Ñ`μ`dG õ``æ`μ`dG{ ¢``Vô``Y
Oƒ`` ÷Gh Ωô``μ` dG ô``¡`°`T ¿É``°`†`eô``a ΩÉ``©` dG Gò``¡` d
øY Ò``Ñ` ©` J Ò`` N Ó`k `©` a ƒ`` g ¢``Vô``©` dG Gò`` ` gh

OÉ°üàbG

Ω2013 ¢ù£°ùZCG 2 ≥aGƒŸG `g 1434 ¿É°†eQ øe 24 ᩪ÷G

6

∫ÉŸG ¥ƒ°S

%0^12 §Ñ¡jh ∞dÉîj z»Yô°ûdG{h ..äÉYÉ£≤dG áaÉc Oƒ©°U

%0^72 ƒëæH ô°TDƒª∏d »YƒÑ°SCG ™LGôJh ..á£≤f 6657 iƒà°ùe ¤EG §≤°ùe ¥ƒ°S ´ÉØJQG
á«eô°†◊G »∏Y âæH ÉjôK -ájDhôdG

á«bƒ°ùdG ᪫≤dG ƒ‰h ..∫hGóàdG º«b ™LGôJ
% 5.48 ™ØJôj zá°†HÉ≤dG Qɪãà°SÓd è«∏ÿG ÈY{
٢٠١٣/٠٨/٠١ ‫ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﻣﺴﻘﻂ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺄﺭﻳﺦ‬
‫ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻹﺳﻤﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬

‫ﺃﺧﺮ ﻋﺮﺽ‬

‫ﺃﺧﺮ ﻃﻠﺐ‬

‫ﺳﻌﺮﺍﺧﺮ‬
‫ﺻﻔﻘﺔ‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ‬
٪

‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ‬
‫ﻉ‬.‫ﺭ‬

‫ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‬

‫ﺳﻌﺮ ﺍﻹﻏﻼﻕ‬

‫ﺃﺩﻧﻰ‬

‫ﺃﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ‬

‫ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬

٠٫١٠٠

١٠,٢٩٨,٧٥٠٫٠٠٠

٠٫١٥٤

٠٫١٥٣

٠٫١٥٣

٥٫٤٧٩

٠٫٠٠٨

٠٫١٤٦

٠٫١٥٤

٠٫١٤٨

٠٫١٥٦

١٢٣

٥٣٤,٠٤٩

٣,٤٧٢,٤٢٩

‫ﻋﺒﺮ ﺍﳋـﻠﻴﺞ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﻪ‬

٠٫١٠٠

٥١,٠٣٦,٤٨٠٫٠٠٠

٠٫٥٤٢

٠٫٥٣٦

٠٫٥٤٠

٢٫٢٨٦

٠٫٠١٢

٠٫٥٢٥

٠٫٥٣٧

٠٫٥٣٥

٠٫٥٤٠

٥

١٠٠,٤٣٥

١٨٦,٩١٧

‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﻧﻰﺀ‬

٠٫١٠٠

٣٢,٠٠٠,٠٠٠٫٠٠٠

٠٫١٦١

٠٫١٦٠

٠٫١٦٠

١٫٩١١

٠٫٠٠٣

٠٫١٥٧

٠٫١٦٠

٠٫١٥٨

٠٫١٦٠

١٥٣

٤٨١,٢٨٣

٣,٠١١,٣٣٤

‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬

٠٫١٠٠

٩,٩٤٤,٥٠٣٫٦٧٣

٠٫١٦٩

٠٫١٦٨

٠٫١٦٨

١٫٨٠٧

٠٫٠٠٣

٠٫١٦٦

٠٫١٦٩

٠٫١٦٦

٠٫١٧٠

١١١

٤٢٧,٤٤٣

٢,٥٣٠,٧٢٤

‫ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬

٠٫١٠٠

٣٥,٢٨٠,٠٠٠٫٠٠٠

٠٫٢٩٤

٠٫٢٩٣

٠٫٢٩٤

١٫٣٧٩

٠٫٠٠٤

٠٫٢٩٠

٠٫٢٩٤

٠٫٢٩٠

٠٫٢٩٦

١٨٨

٧٨٤,١٠٢

٢,٦٦٧,٤٦٣

‫ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ‬

٠٫١٠٠

١٨,٠٤٩,٩٢٠٫٠٠٠

٠٫٢٤٠

٠٫٢٣٨

٠٫٢٣٨

١٫٢٦٦

٠٫٠٠٣

٠٫٢٣٧

٠٫٢٤٠

٠٫٢٣٨

٠٫٢٤٢

٢٦

٦٣,٠٠٧

٢٦٢,٧٠٤

‫ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳـﻴﺔ‬

٠٫١٠٠

١٨٢,٢٣٣,٠١٧٫٢٨٤

٠٫٦٤٥

٠٫٦٤١

٠٫٦٤٥

١٫٢٥٤

٠٫٠٠٨

٠٫٦٣٨

٠٫٦٤٦

٠٫٦٤٢

٠٫٦٥٠

١٤٨

٦٦٩,٨٣٨

١,٠٣٧,٠٥١

‫ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ‬

٠٫١٠٠

٣,٧٣٨,٠٠٠٫٠٠٠

٠٫١٨٠

٠٫١٧٧

٠٫١٧٩

١٫١٣٦

٠٫٠٠٢

٠٫١٧٦

٠٫١٧٨

٠٫١٧٧

٠٫١٧٩

١١

٤٧,٨٨٥

٢٦٩,٣٥٥

‫ﺍﳋـﻠﻴﺞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﻟﻠﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ‬

٠٫١٠٠

٢٣,٨٨٧,٥٠٠٫٠٠٠

٠٫١٩٦

٠٫١٩٥

٠٫١٩٥

١٫٠٣١

٠٫٠٠٢

٠٫١٩٤

٠٫١٩٦

٠٫١٩٥

٠٫١٩٨

٨١

٣٨٧,٣١٢

١,٩٧٢,٦٢٠

‫ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻷﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ‬

٠٫١٠٠

١٣,٦٢٥,٠٠٠٫٠٠٠

٠٫١١٠

٠٫١٠٩

٠٫١٠٩

٠٫٩٢٦

٠٫٠٠١

٠٫١٠٨

٠٫١٠٩

٠٫١٠٨

٠٫١٠٩

١٠

٨,١٧٦

٧٥,٠٦٠

‫ﺍﻻﺳﻤﺎﻙ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ‬

٠٫١٠٠

٣٧,٩٢٠,٠٠٠٫٠٠٠

٠٫١٦٠

٠٫١٥٧

٠٫١٦٠

٠٫٦٢٩

٠٫٠٠١

٠٫١٥٩

٠٫١٦٠

٠٫١٦٠

٠٫١٦٠

٢

٨١٤

٥,٠٨٨

‫ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ‬

٠٫١٠٠

٢٥٩,٠٩٧,٤٨٠٫٧٥٠

٠٫٢٠٧

٠٫٢٠٥

٠٫٢٠٥

٠٫٤٩٠

٠٫٠٠١

٠٫٢٠٤

٠٫٢٠٥

٠٫٢٠٥

٠٫٢٠٧

٢٦

٦٩,٩٢١

٣٤٠,٣٣٨

‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻫﻠﻲ‬

٠٫١٠٠

٤٠١,٨٠٠,٠٠٠٫٠٠٠

٢٫٠١٥

٢٫٠٠٠

٢٫٠١٥

٠٫٤٥٠

٠٫٠٠٩

٢٫٠٠٠

٢٫٠٠٩

٢٫٠٠٠

٢٫٠١٥

٢٦

٣٧٧,٧٣٧

١٨٨,٠١٤

‫ﺭﻳﺴﻮﺕ ﻟﻸﺳﻤﻨﺖ‬

٠٫١٠٠

٣٢٠,٩١٥,٥٠٥٫٣٩٠

٠٫٤٩٦

٠٫٤٩٤

٠٫٤٩٦

٠٫٤٠٧

٠٫٠٠٢

٠٫٤٩١

٠٫٤٩٣

٠٫٤٩١

٠٫٤٩٦

٤٥

١٥٢,٦٩٢

٣٠٩,٥٨٥

‫ﺍﻟﻨﻮﺭﺱ‬

٠٫١٠٠

١٧٧,٤٢٦,٦٠٠٫٠٠٠

١٫٩٨٠

١٫٩٧٥

١٫٩٨٠

٠٫٣٥٥

٠٫٠٠٧

١٫٩٧١

١٫٩٧٨

١٫٩٧٥

١٫٩٨٠

٧

١٥,٥٦٥

٧,٨٦٧

‫ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ‬

٠٫١٠٠

٣٣٣,٥١٥,٥٢٥٫٠٠٠

٠٫٣٠٢

٠٫٣٠٠

٠٫٣٠١

٠٫٣٣٣

٠٫٠٠١

٠٫٣٠٠

٠٫٣٠١

٠٫٣٠٠

٠٫٣٠٢

٢٤

٢٥٩,٧٦٣

٨٦٤,٤٠٧

٠٫١٠٠

٢٥٣,١١٧,٦٢٣٫١٥٠

٠٫٧٦٨

٠٫٧٦٥

٠٫٧٦٨

٠٫٢٦٢

٠٫٠٠٢

٠٫٧٦٣

٠٫٧٦٥

٠٫٧٦٠

٠٫٧٦٨

٤١

٢٢٦,٦٣٣

٢٩٦,٣١٤

‫ﺍﺳﻤﻨﺖ ﻋﻤﺎﻥ‬

٠٫١٠٠

١٠٧,٤٣٦,٢٣٢٫٣٦٨

٠٫٤٦٠

٠٫٤٥٧

٠٫٤٥٧

٠٫٢١٩

٠٫٠٠١

٠٫٤٥٦

٠٫٤٥٧

٠٫٤٥٧

٠٫٤٥٧

٤

٣١,٩٣٩

٦٩,٨٨٩

‫ﺍﻻﻧﻮﺍﺭ ﻟﺒـﻼﻁ ﺍﻟﺴـﻴﺮﺍﻣﻴﻚ‬

٠٫١٠٠

١٤٦,٠٢٤,٠١٠٫٠٠٠

٠٫٤٧٦

٠٫٤٧٥

٠٫٤٧٦

٠٫٢١٠

٠٫٠٠١

٠٫٤٧٦

٠٫٤٧٧

٠٫٤٧٥

٠٫٤٧٨

١٩

٣٤,٨٩٧

٧٣,٢١١

‫ﺍﻭﻣﻨﻔﻴﺴﺖ‬

١٫٠٠٠

١٠٣,٨٣٠,٤٧٥٫٥٦٠

٠٫٠٠٠

٥٫٢٠١

٥٫٢٠١

٠٫٠٠٠

٠٫٠٠٠

٥٫٢٠١

٥٫٢٠١

٥٫٢٠١

٥٫٢٠١

١

٣٣,٧٢٣

٦,٤٨٤

‫ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﻥ ﺑﺎﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ‬

٠٫١٠٠

١٨,٤٨٠,٠٠٠٫٠٠٠

٠٫٢٥٠

٠٫٢٤١

٠٫٢٤٠

٠٫٠٠٠

٠٫٠٠٠

٠٫٢٤٠

٠٫٢٤٠

٠٫٢٤٠

٠٫٢٤١

٧

٣٥,٢٨٣

١٤٦,٩٦٧

‫ﺍﻋﻼﻑ ﻇﻔﺎﺭ‬

٠٫١٠٠

٢٨,٨٢٧,٢١٢٫٥٨٣

٠٫٤٨٠

٠٫٤٧١

٠٫٤٧١

٠٫٠٠٠

٠٫٠٠٠

٠٫٤٧١

٠٫٤٧١

٠٫٤٧١

٠٫٤٧١

١

٤٧١

١,٠٠٠

‫ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ‬

٠٫١٠٠

٣٦,٠٩٥,٥١٠٫٤٤٠

٠٫٢٨٩

٠٫٢٨٨

٠٫٢٨٩

٠٫٠٠٠

٠٫٠٠٠

٠٫٢٨٩

٠٫٢٨٩

٠٫٢٨٩

٠٫٢٨٩

٥

٢١,٨٢٨

٧٥,٥٢٩

‫ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳﺔ‬

٠٫١٠٠

١٥,٨٧٦,٠٠٠٫٠٠٠

٠٫١٩٠

٠٫١٨٨

٠٫١٩٠

٠٫٠٠٠

٠٫٠٠٠

٠٫١٨٩

٠٫١٨٩

٠٫١٩٠

٠٫١٩٣

٢

٣٢٨

١,٧٠٠

‫ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ‬

٠٫١٠٠

٨٠,٣٩٠,٥١٦٫٤٠٠

٠٫٠٠٠

٠٫٣٦٠

٠٫٣٦٠

٠٫٠٠٠

٠٫٠٠٠

٠٫٣٦٠

٠٫٣٦٠

٠٫٣٦٠

٠٫٣٦٠

١

٣١٥

٨٧٤

‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬

١٫٠٠٠

٤,١٨٤,٣٣٨٫٨٠٠

٠٫٠٠٠

١٫١٥١

١٫١٥٠

٠٫٠٠٠

٠٫٠٠٠

١٫٢٠٠

١٫٢٠٠

١٫١٥٠

١٫١٥٠

١

٢٩

٢٥

‫ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻄﺎﻗﻪ‬

٠٫١٠٠

١٠,٧٤٢,٨٦٤٫٠٠٠

٠٫٣٢١

٠٫٣٢٠

٠٫٣٢٠

٠٫٠٠٠

٠٫٠٠٠

٠٫٣٢٠

٠٫٣٢٠

٠٫٣٢٠

٠٫٣٢١

٦

١٨,٦٠٥

٥٨,١٠٠

‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﻪ ﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﳌﻨﻴﻮﻡ‬

٠٫١٠٠

٦٩,٥٤٢,٧٢٣٫٢٥٠

٠٫٤٠٢

٠٫٣٩٦

٠٫٤٠٠

٠٫٠٠٠

٠٫٠٠٠

٠٫٤٠١

٠٫٤٠١

٠٫٣٩٧

٠٫٤٠٤

٨

٨,٥٥٧

٢١,٣٥٠

‫ﺍﻭﻧﻚ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ‬

٠٫١٠٠

٣٧٢,٠٥٨,١٧٨٫٩٤٠

٠٫١٨٦

٠٫١٨٥

٠٫١٨٥

٠٫٠٠٠

٠٫٠٠٠

٠٫١٨٦

٠٫١٨٦

٠٫١٨٥

٠٫١٨٦

٣٥

٩٦,٧٣٢

٥٢٠,١٧٤

‫ﺑﻨﻚ ﺍﺗﺶ ﺍﺱ ﺑﻲ ﺳﻲ ﻋﻤﺎﻥ‬

٠٫١٠٠

٢٣٥,٤٠٠,٠٠٠٫٠٠٠

٠٫٢١٤

٠٫٢١٣

٠٫٢١٣

٠٫٠٠٠

٠٫٠٠٠

٠٫٢١٤

٠٫٢١٤

٠٫٢١٣

٠٫٢١٥

٣٤

١٥٥,٢٥٩

٧٢٥,٢٠٠

‫ﺑﻨﻚ ﺻﺤﺎﺭ‬

٠٫١٠٠

١,٢٦٧,٦٨١,٥٤٢٫٨٧٦

٠٫٥٩٥

٠٫٥٩٤

٠٫٥٩٤

٠٫٠٠٠

٠٫٠٠٠

٠٫٥٨٩

٠٫٥٨٩

٠٫٥٨٥

٠٫٥٩٧

١٢١

١,٠٢٦,٠٨٧

١,٧٤١,٩٤٥

‫ﺑﻨﻚ ﻣﺴﻘﻂ‬

٠٫١٠٠

٨٥,٠٠٨,٠٠٠٫٠٠٠

٠٫٣٦٧

٠٫٣٦٦

٠٫٣٦٦

٠٫٠٠٠

٠٫٠٠٠

٠٫٣٦٨

٠٫٣٦٨

٠٫٣٦٦

٠٫٣٦٩

٣٦

٢٣٨,١٦٠

٦٤٧,٥٨٨

‫ﺟﻠﻔﺎﺭ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﻭﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ‬

٠٫١٠٠

١٢٠,٨٠٠,٠٠٠٫٠٠٠

٠٫٦٢٣

٠٫٦٠٠

٠٫٦٠٠

٠٫٠٠٠

٠٫٠٠٠

٠٫٦٠٤

٠٫٦٠٤

٠٫٦٠٠

٠٫٦٠٠

١

٢,٦٣٦

٤,٣٩٣

‫ﻇﻔﺎﺭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻺﺗﺼﺎﻻﺕ‬

٠٫١٠٠

١,١٨٥,٠٠٠,٠٠٠٫٠٠٠

١٫٥٧٧

١٫٥٧٦

١٫٥٧٧

٠٫٢٥٣-

٠٫٠٠٤-

١٫٥٨٤

١٫٥٨٠

١٫٥٧٦

١٫٥٨٠

١٠١

٩٧٠,٣٩٠

٦١٤,٢٠٩

٠٫١٠٠

١٠١,٧٤٥,٠٠٠٫٠٠٠

٠٫٦٥٠

٠٫٦٤٦

٠٫٦٤٦

٠٫٣٠٩-

٠٫٠٠٢-

٠٫٦٤٨

٠٫٦٤٦

٠٫٦٤٦

٠٫٦٤٦

١

٤,٣٠٩

٦,٦٧٠

‫ﺍﳌﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴـﺔ‬

٠٫١٠٠

٥٥,٦٠٠,٠٠٠٫٠٠٠

٠٫٢٧٧

٠٫٢٧٦

٠٫٢٧٨

٠٫٣٥٨-

٠٫٠٠١-

٠٫٢٧٩

٠٫٢٧٨

٠٫٢٧٦

٠٫٢٧٩

٩١

٣١٦,٢٠٦

١,١٣٧,٠٦٩

‫ﻋﻤﺎﻥ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬

٠٫١٠٠

٢٤,٨٦٥,٥٠٠٫٠٠٠

٠٫٤١٥

٠٫٤١١

٠٫٤١٣

٠٫٧٢٥-

٠٫٠٠٣-

٠٫٤١٤

٠٫٤١١

٠٫٤١٠

٠٫٤١٣

٦

١٠,٣٤٠

٢٥,١٣٣

‫ﻓﻮﻟﺘﺎﻣﺐ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ‬

٠٫١٠٠

٥٠,٠٠٠,٠٠٠٫٠٠٠

٠٫٢٦٠

٠٫٢٥٠

٠٫٢٥٠

٠٫٧٩٤-

٠٫٠٠٢-

٠٫٢٥٢

٠٫٢٥٠

٠٫٢٥٠

٠٫٢٥٢

٧

٣١,٤١٦

١٢٥,٦٤٤

‫ﻇﻔﺎﺭ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ‬

١,٥١٥

٧,٦٤٤,١٦٣

٢٣,٥٠٠,٤٢٤

‫ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬

٣٨

‫ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‬

‫ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﺯﻳﺔ‬
‫ﺃﺧﺮ ﻋﺮﺽ‬

‫ﺃﺧﺮ ﻃﻠﺐ‬

‫ﺳﻌﺮﺍﺧﺮ‬
‫ﺻﻔﻘﺔ‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ‬
٪

‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ‬
‫ﻉ‬.‫ﺭ‬

‫ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‬

‫ﺳﻌﺮ ﺍﻹﻏﻼﻕ‬

‫ﺃﺩﻧﻰ‬

‫ﺃﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ‬

١١٠,٠٠٠,٠٠٠٫٠٠٠

٠٫١١١

٠٫١١٠

٠٫١١٠

٠٫٩١٧

٠٫٠٠١

٠٫١٠٩

٠٫١١٠

٠٫١٠٩

٠٫١١٠

٣٢

٢٢٧,٧٠٨

٢,٠٧٠,٢٦٩

‫ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻌﺰ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬

٢٤,٤٣٠,٩٧٩٫٥٦٨

٣٫٧٧٩

٣٫٧٥٠

٣٫٧٥٠

٠٫٠٢٧

٠٫٠٠١

٣٫٧٤٦

٣٫٧٤٧

٣٫٧٤٦

٣٫٧٥٠

١٢

٢٦,١٦٦

٦,٩٨٤

‫ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻴﺎﻩ‬

٠٫١٠٠

٨,٤٠٣,٥٩٥٫٢٠٠

٠٫١٢٥

٠٫١١٨

٠٫١١٨

٠٫٠٠٠

٠٫٠٠٠

٠٫١٢٠

٠٫١٢٠

٠٫١١٨

٠٫١١٨

١

١٤

١٢٠

‫ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳌﺎﻟﻲ‬

٠٫١٠٠

٤٤٧,٧٤٧,٤٠٤٫٧٧٠

٠٫٣٧٠

٠٫٣٦٨

٠٫٣٧٠

٠٫٠٠٠

٠٫٠٠٠

٠٫٣٧٠

٠٫٣٧٠

٠٫٣٧٠

٠٫٣٧٠

١١

٢٨,٨٦٠

٧٨,٠٠٠

‫ﺑﻨﻚ ﻇﻔﺎﺭ‬

٠٫١٠٠

١٧١,٠٠٠,٠٠٠٫٠٠٠

٠٫١١٤

٠٫١١٣

٠٫١١٤

٠٫٠٠٠

٠٫٠٠٠

٠٫١١٤

٠٫١١٤

٠٫١١٣

٠٫١١٤

٣١

٦٥,١٨٧

٥٧١,٨٤٩

‫ﺑﻨﻚ ﻧﺰﻭﻯ‬

٠٫١٠٠

١١,٩٧٦,٦٤٠٫٥٠٠

٠٫٢٨٥

٠٫٢٨٠

٠٫٢٨٥

٠٫٠٠٠

٠٫٠٠٠

٠٫٢٨٥

٠٫٢٨٥

٠٫٢٨٥

٠٫٢٨٥

١

٨١٦

٢,٨٦٢

‫ﺯﺟﺎﺝ ﻣﺠﺎﻥ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻹﺳﻤﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬

٠٫١٠٠
١٫٠٠٠

٠٫١٠٠

٦,٣٧٥,٠٠٠٫٠٠٠

٠٫٠٧٦

٠٫٠٧٥

٠٫٠٧٥

٠٫٠٠٠

٠٫٠٠٠

٠٫٠٧٥

٠٫٠٧٥

٠٫٠٧٥

٠٫٠٧٥

٨

٧,٥٠٠

١٠٠,٠٠٠

‫ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ‬

٠٫١٠٠

٧,٥٤٠,٠٠٠٫٠٠٠

٠٫١٢٠

٠٫١١٦

٠٫١١٦

٣٫٣٣٣-

٠٫٠٠٤-

٠٫١٢٠

٠٫١١٦

٠٫١١٦

٠٫١١٦

١

٢,٥٥٢

٢٢,٠٠٠

‫ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬

٩٧

٣٥٨,٨٠٣

٢,٨٥٢,٠٨٤

‫ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬

٨

‫ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‬

‫ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻹﺳﻤﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬

‫ﺃﺧﺮ ﻋﺮﺽ‬

‫ﺃﺧﺮ ﻃﻠﺐ‬

‫ﺳﻌﺮﺍﺧﺮ‬
‫ﺻﻔﻘﺔ‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ‬
٪

‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ‬
‫ﻉ‬.‫ﺭ‬

‫ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‬

‫ﺳﻌﺮ ﺍﻹﻏﻼﻕ‬

‫ﺃﺩﻧﻰ‬

‫ﺃﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ‬

‫ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬

٠٫١٠٠

٧٦٤,٨٥٢٫٢٩٦

٠٫٠٤١

٠٫٠٣٨

٠٫٠٣٨

٠٫٠٠٠

٠٫٠٠٠

٠٫٠٣٨

٠٫٠٣٨

٠٫٠٣٨

٠٫٠٤١

٢

٥١٣

١٣,٤٦٥

‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ‬

٢

٥١٣

١٣,٤٦٥

‫ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬

١

‫ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‬

‫ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻹﺳﻤﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬

‫ﺃﺧﺮ ﻋﺮﺽ‬

‫ﺃﺧﺮ ﻃﻠﺐ‬

‫ﺳﻌﺮﺍﺧﺮ‬
‫ﺻﻔﻘﺔ‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ‬
٪

‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ‬
‫ﻉ‬.‫ﺭ‬

‫ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‬

‫ﺳﻌﺮ ﺍﻹﻏﻼﻕ‬

‫ﺃﺩﻧﻰ‬

‫ﺃﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ‬

‫ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬

١٫٠٠٠

٨٥,٤٢٥,٠٠٠٫٠٠٠

١٫١٣٩

١٫١٢٥

١٫١٣٩

٠٫٠٠٠

٠٫٠٠٠

١٫١٣٩

١٫١٣٩

١٫١٣٩

١٫١٣٩

١

٤٥,٤٤٦

٣٩,٩٠٠

‫ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺑﻨﻚ ﻣﺴﻘﻂ‬
٨ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‬

٠٫١٠٠

٣٢,٣٩٤,١٥٤٫٨٧٧

٠٫١٠٧

٠٫١٠٤

٠٫١٠٧

٠٫٠٠٠

٠٫٠٠٠

٠٫١٠٧

٠٫١٠٧

٠٫١٠٦

٠٫١٠٧

٣

٥٣٢

٥,٠٠٠

‫ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺑﻨﻚ ﻣﺴﻘﻂ‬
٤٫٥ ‫ﺍﶈﻮﻟﺔ‬

٤

٤٥,٩٧٩

٤٤,٩٠٠

‫ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬

٢

‫ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‬

‫ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ‬
‫ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ‬

‫ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ‬

‫ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ‬

‫ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ‬

‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‬

٤٩

٢٢

٦

٢١

١,٦١٨

١٣,٣٨٠,١٠٥,٩٤٧

٨,٠٤٩,٤٥٨

٢٦,٤١٠,٨٧٣
‫ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ‬

‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﳊﺎﻟﻲ‬

‫ﺍﻷﺩﻧﻰ‬

‫ﺍﻷﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ‬

٠٫٢١

١٤٫١٧

٦,٦٤٣٫٣٤

٦,٦٥٧٫٥١

٦,٦٤٠٫١٧

٦,٦٥٧٫٧٧

٣٠ ‫ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮﻕ ﻣﺴﻘﻂ‬

٠٫١٤

١٣٫٣٠

٩,٥٣٥٫٥٣

٩,٥٤٨٫٨٣

٩,٥٣٢٫٤٨

٩,٥٤٩٫١٢

‫ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬

٠٫٣٠

٢٤٫٧٣

٨,٢٢٠٫٤٢

٨,٢٤٥٫١٥

٨,٢٢٤٫٣٧

٨,٢٤٦٫٢٣

‫ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﻟﻲ‬

٠٫٢٢

٧٫٥٥

٣,٤١٩٫٥٧

٣,٤٢٧٫١٢

٣,٤١٨٫٣٠

٣,٤٢٧٫١٣

‫ﻣﺆﺷﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‬

٠٫١٨

١٫٨٨

١,٠٣٥٫٧٠

١,٠٣٧٫٥٨

١,٠٣٥٫٤١

١,٠٣٧٫٥٨

‫ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ‬

‫ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ‬

‫ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﳉﻨﺴﻴﺎﺕ‬
‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬
(‫)ﻗﻴﻤﺔ‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬
(‫)ﻋﺪﺩ‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ‬
(‫)ﻗﻴﻤﺔ‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ‬
(‫)ﻋﺪﺩ‬

٧٤٫٣٨ ٪

٨٥٫٠٦ ٪

٧٢٫٨٥ ٪

٨٥٫١٣ ٪

‫ﻋﻤﺎﻧﻴﲔ‬

١٩٫١٧ ٪

٩٫٥٧ ٪

١٢٫٧٢ ٪

٥٫٦٣ ٪

‫ﺧﻠﻴﺠﻴﲔ‬

٢٫٤١ ٪

٢٫٤٨ ٪

١٫٤٥ ٪

٢٫٣٦ ٪

‫ﻋﺮﺏ‬

٤٫٠٤ ٪

٢٫٨٩ ٪

١٢٫٩٨ ٪

٦٫٨٨ ٪

‫ﺃﺧﺮﻯ‬

á£≤f 6657^51 iƒà°ùe óæY ¢``ù`eCG á«dÉŸG ¥GQhCÓ` `d §≤°ùe ¥ƒ°ùd ΩÉ``©`dG ô``°`TDƒ`ŸG ≥``∏`ZCG
∂dPh ,∫hGóJ á°ù∏L ôNBG ™e áfQÉ≤e áÄŸG ‘ 0^21 â¨∏H Oƒ©°U áÑ°ùæHh á£≤f 14^17 É©ØJôe
.äÉYÉ£≤dG ™«ªL øe ºYóH
‘ 0^14 áÑ°ùæHh á£≤f 13^30 É©ØJôe á£≤f 9548^83 iƒà°ùe óæY áYÉæ°üdG ´É£b ≥∏ZCGh
0^30 áÑ°ùæHh á£≤f 24^73 kÉ©ØJôe á£≤f 8245^15 iƒà°ùe óæY ‹ÉŸG ´É£≤dG ≥∏ZCGh ,áÄŸG
áÑ°ùæHh á£≤f 7^55 É©k ØJôe á£≤f 3427^12 iƒà°ùe óæY äÉeóÿG ´É£b ≥∏ZCGh .áÄŸG ‘
á£≤f 1^88 É©k ØJôe á£≤f 1037^58 iƒà°ùe óæY »Yô°ûdG ¥ƒ°ùdG ô°TDƒe ≥∏ZCGh .áÄŸG ‘ 0^22
.áÄŸG ‘ 0^18 áÑ°ùæHh
áfQÉ≤e »YƒÑ°SCG ¢SÉ°SCG ≈∏Y áÄŸG ‘ 0^72 áÑ°ùæH §≤°ùe ¥ƒ°S ô°TDƒe AGOCG ¢†ØîfGh
≥HÉ°ùdG ´ƒÑ°SC’ÉH áfQÉ≤e á£≤f 6657^51 iƒà°ùe óæY ô°TDƒŸG ¢†Øîæ«d ,≥HÉ°ùdG ´ƒÑ°SC’ÉH
.á£≤f 6705^69 óæY ≥∏ZCG …òdGh
ôNBG ™e áfQÉ≤e áÄŸG ‘ 27^52 áÑ°ùæH á°†Øîæe ∫É``jQ ¿ƒ«∏e 8^05 ∫hGóàdG º«b â¨∏Hh
â¨∏Hh ∫hGóJ Ωƒj ôNBG øY áÄŸG ‘ 0^09 áÑ°ùæH á«bƒ°ùdG ᪫≤dG â©ØJQG ɪæ«H ,∫hGóJ á°ù∏L
,áÄŸG ‘ 27^15 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ ∞dCG 2186 Ú«fɪ©dG ÒZ AGô°T ᪫b â¨∏Hh .∫ÉjQ QÉ«∏e 13^38
Qɪãà°S’G ‘É°U ™ØJQGh ,áÄŸG ‘ 25^62 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ ∞dCG 2062 Ú«fɪ©dG ÒZ ™«H ᪫bh
,ácô°T 49 º¡°SCG ≈∏Y ¢ùeCG ∫hGóàdG ”h . áÄŸG ‘ 1^53 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ ∞dCG 124 Êɪ©dG ÒZ
‘ ∫hGóàdG ”h ,äÉcô°ûdG »bÉH QÉ©°SCG äô≤à°SG ɪ«a ,6 â°†ØîfGh ácô°T 21 É¡æe â©ØJQG
º«b ‹É``ª`LE’ áÑ°ùædÉH Ò¨àdG áÑ°ùf â°†ØîfGh ,ó``≤`Y1618 ò«ØæàHh ,º¡°S ¿ƒ«∏e 26^36
.áÄŸG ‘ 27^52 ∫hGóàdG
á£≤f 8245^15 iƒà°ùe óæY ≥∏¨«d á``FÉ``ŸG ‘ 0^61 ¬àÑ°ùf É``e ‹É``ŸG ´É£≤dG ¢†ØîfGh
≥∏¨«d áFÉŸG ‘ 0^44 áÑ°ùæH áYÉæ°üdG ´É£b √ÓJ ,á£≤f 8296^05 ≥HÉ°ùdG ´ƒÑ°SC’G ™e áfQÉ≤e
ÉeCG .á£≤f 9590^94 ≥HÉ°ùdG ´ƒÑ°SC’G ™e áfQÉ≤e á£≤f 9548^83 iƒà°ùe óæY É°†Øîæe
á£≤f 3427^12 iƒà°ùe óæY ≥∏¨«d áFÉŸG ‘ 0^46 áÑ°ùæH ´ÉØJQG πé°S ó≤a äÉeóÿG ´É£b
.á£≤f 3411^43 ≥HÉ°ùdG ™e áfQÉ≤e
iƒà°ùe óæY ≥∏¨«d áFÉŸG ‘ 0^12 áÑ°ùæH ¢VÉØîfG »Yô°ûdG ¥ƒ°ùdG ô°TDƒe πé°S ɪc
.á£≤f 1038^82 ≥HÉ°ùdG ™e áfQÉ≤e á£≤f 1037^58
q h
»bÉH äô≤à°SGh ,ácô°T 29 â©LGôJh ,ácô°T 26 É¡æe â©ØJQG ;ácô°T 76 ‘ ∫hGóàdG ”
ó≤Y 7488 ò«ØæàH ,º¡°S ¿ƒ«∏e 121^919 ‘ ∫hGóàdG ”h .á≤HÉ°ùdG É¡JÉjƒà°ùe óæY äÉcô°ûdG
.»YƒÑ°SCG ¢SÉ°SCG ≈∏Y

ÉYÉØJQG ÌcC’G
á°ù«H 154 óæY ≥∏ZCGh á©ØJôŸG äÉcô°ûdG á°†HÉ≤dG Qɪãà°SÓd è«∏ÿG ÈY º¡°S Qó°üJh
2^29 áÑ°ùæHh á°ù«H 537 óæY ≥∏ZCGh ÅfGƒŸG äÉeóN á°ù°SDƒe º¡°S √ÓJ áÄŸG ‘ 5^48 áÑ°ùæHh
áÄŸG ‘ 1^91 áÑ°ùæHh á°ù«H 160 óæY ≥∏ZCGh á«dÉŸG äGQɪãà°SÓd á«dhódG º¡°S √ÓJ ,áÄŸG ‘
º¡°S √ÓJ áÄŸG ‘ 1^81 áÑ°ùæHh á°ù«H 169 óæY ≥∏ZCGh Qɪãà°S’G äÉeóÿ á«é«∏ÿG º¡°S ºK
.áÄŸG ‘ 1^38 áÑ°ùæHh á°ù«H 294 óæY ≥∏ZCGh á°†HÉ≤dG QGƒfC’G
áÑ°ùæHh á°ù«H 116 óæY ≥∏ZCGh á°†ØîæŸG äÉcô°ûdG áeó≤e ‘ á«dÉŸG äÉeóÿG º¡°S πMh
º¡°S ºK áÄŸG ‘ 0^79 áÑ°ùæHh á°ù«H 250 óæY ≥∏ZCGh ÚeCÉà∏d QÉØX º¡°S √ÓJ ,áÄŸG ‘ 3^33
äGQɪãà°SÓd ¿ÉªY º¡°S √ÓJ áÄŸG ‘ 0^73 áÑ°ùæHh á°ù«H 411 óæY ≥∏ZCGh ábÉ£∏d ÖeÉàdƒa
óæY ≥∏ZCGh á«fɪ©dG øMÉ£ŸG º¡°S ºK .áÄŸG ‘ 0^36 áÑ°ùæHh á°ù«H 278 óæY ≥∏ZCGh πjƒªàdGh
.áÄŸG ‘ 0^31 áÑ°ùæHh á°ù«H 646

’hGóJ ÌcC’G
1^026 ᪫≤H ä’hGó``à`H ᪫≤dG å«M øe ádhGóàŸG º¡°SC’G §≤°ùe ∂æH º¡°S Qó°üJh
970^39 ᪫≤H ä’hGóàH ä’É°üJÓd á«fɪ©dG º¡°S ºK ,áÄŸG ‘ 12^75 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e
∫ÉjQ ∞dCG 784 ᪫≤H ä’hGóàH á°†HÉ≤dG QGƒfC’G º¡°S √ÓJ ,áÄŸG ‘ 12^06 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ ∞dCG
áÑ°ùæHh ∫ÉjQ ∞dCG 669^8 ᪫≤H ä’hGóàH äÉeóî∏d á°†¡ædG º¡°S ºK ,áÄŸG ‘ 9^74 áÑ°ùæHh
∫ÉjQ ∞dCG 534 ᪫≤H ä’hGóàH á°†HÉ≤dG Qɪãà°SÓd è«∏ÿG ÈY º¡°S √ÓJ ,áÄŸG ‘ 8^32
ádhGóàŸG º¡°SC’G á°†HÉ≤dG Qɪãà°SÓd è«∏ÿG ÈY º¡°S Qó°üJ ɪc .áÄŸG ‘ 6^63 áÑ°ùæHh
á«dhódG º¡°S ºK ,áÄŸG ‘ 13^15 áÑ°ùæHh º¡°S ¿ƒ«∏e 3^47 â¨∏H ä’hGóàH Oó©dG å«M øe
QGƒfC’G º¡°S ºK ,áÄŸG ‘ 11^40 áÑ°ùæHh º¡°S ¿ƒ«∏e 3^01 â¨∏H ä’hGóàH á«dÉŸG äGQɪãà°SÓd
äÉeóÿ á«é«∏ÿG º¡°S √ÓJ ,áÄŸG ‘ 10^10 áÑ°ùæHh º¡°S ¿ƒ«∏e 2^667 ∫hGóàH á°†HÉ≤dG
»eÓ°SE’G õ©dG ∂æH º¡°S ºK ,áÄŸG ‘ 9^58 áÑ°ùæHh º¡°S ¿ƒ«∏e 2^53 ∫hGóàH Qɪãà°S’G
.áÄŸG ‘ 7^84 áÑ°ùæHh º¡°S ¿ƒ«∏e 2^07 ∫hGóàH

äÉ«°ùæ÷G ∫hGóJ
¿ƒ«∏e 5^86 ɡફb â¨∏H ,áÄŸG ‘ 85^13 áÑ°ùæHh º¡°S ¿ƒ«∏e 22^48 Ú«fɪ©dG AGô°T ≠∏Hh
,áÄŸG ‘ 5^63 áÑ°ùæHh º¡°S ¿ƒ«∏e 1^486 Ú«é«∏ÿG AGô°T ≠∏Hh ,áÄŸG ‘ 72^85 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ
º¡°S ∞dCG 622^7 Üô©dG AGô°T ≠∏H ɪc ,áÄŸG ‘ 12^72 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 1^02 ɡફb â¨∏H
AGô°T ≠∏H ɪ«a ,áÄŸG ‘ 1^45 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ ∞dCG 116^9 ɡફb â¨∏H ,áÄŸG ‘ 2^36 áÑ°ùæHh
áÑ°ùæHh ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 1^04 ɡફb â¨∏H ,áÄŸG ‘ 6^88 áÑ°ùæHh º¡°S ¿ƒ«∏e 1^817 ÖfÉLC’G
.áÄŸG ‘ 12^98
‘ 85^06 áÑ°ùæHh º¡°S ¿ƒ«∏e 22^464 Ú«fɪ©dG ™«H ≠∏H ó≤a ™«ÑdG ácô◊ áÑ°ùædÉH ÉeCG
2^528 Ú«é«∏ÿG ™«H ≠∏Hh ,áÄŸG ‘ 74^38 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 5^987 ɡફb â¨∏H ,áÄŸG
ɪc ,áÄŸG ‘ 19^17 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 1^54 ɡફb â¨∏H ,áÄŸG ‘ 9^57 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e
áÑ°ùæHh ∫ÉjQ ∞dCG 193^9 ɡફb â¨∏H ,áÄŸG ‘ 2^48 áÑ°ùæHh º¡°S ∞dCG 653^9 Üô©dG ™«H ≠∏H
ɡફb â¨∏H ,áÄŸG ‘ 2^89 áÑ°ùæHh º¡°S ∞``dCG 763^9 ÖfÉLC’G ™«H ≠∏H ɪ«a ,áÄŸG ‘ 2^41
.áÄŸG ‘ 4^04 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ ∞dCG 325^19

7

OÉ°üàbG

Ω2013 ¢ù£°ùZG 2 ≥aGƒŸG `g 1434 ¿É°†eQ øe 24 ᩪ÷G

‹hO + ¥ƒ°S

IhôH{ íHôd OÉM ™LGôJ
ájô£≤dG zájQÉ≤©dG
¢ùeCG á``jô``£`≤`dG á``jQÉ``≤`©`dG Ihô`` H â``æ`∏`YCG
íHQ ‘É``°` U ‘ OÉ`` M ™``LGô``J ø``Y ¢``ù` «` ª` ÿG
ácô°T ÈcCG âdÉbh .ΩÉ©dG øe ∫hC’G ∞°üædG
√ô°ûf ¿É``«` H ‘ á`` LQó`` e á``jô``£` b á``jQÉ``≤` Y
â≤≤M É``¡`fEG á°UQƒÑ∏d ÊhÎ``μ` dE’G ™``bƒ``ŸG
54^7) ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 199^2 ≠∏H É«aÉ°U ÉëHQ
‘ á«¡àæŸG áà°ùdG ô¡°TC’G ‘ (Q’hO ¿ƒ«∏e
‘ ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 593^7 ™e áfQÉ≤e ƒ«fƒj 30
.2012 øe á∏HÉ≤ŸG IÎØdG
ájô£≤dG QÉjódG ∂∏“ »àdG - IhôH âfÉch
É«dÉe ɪYO â≤∏J - É¡æe áÄŸÉH 45 ájQÉ≤©dG
QÉjO äÎ``°`TG ÉeóæY ƒ«fƒj ‘ á``dhó``dG ø``e
¬LGƒJh .Q’hO QÉ«∏e 7^1 πHÉ≤e É¡dƒ°UCG
äÉHƒ©°U ô``£` b ‘ á``jQÉ``≤` ©` dG äÉ``cô``°` û` dG
äGQÉ«∏e ï°†J á``dhó``dG ¿CG ø``e º``Zô``dG ≈∏Y
á«æÑdG ‘ á«£ØædG É¡JhôK ø``e äGQ’hó`` dG
¢SCÉc äÉ«dÉ©a áaÉ°†à°S’ GOGó©à°SG á«àëàdG
¿ƒjO â¨∏Hh .2022 ΩÉY Ωó≤dG Iôμd ⁄É©dG
QÉ«∏e 10^2) ∫É``jQ QÉ«∏e 37 ƒëf ácô°ûdG
É¡WGôaEG ÖÑ°ùH 2012 ΩÉY ájÉ¡f ‘ (Q’hO
ÉØXƒe 90 ƒëf Ihô``H âMô°Sh .™°SƒàdG ‘
»°VÉŸG ΩÉ``©`dG á∏μ«g IOÉ`` YEG á«∏ªY QÉ``WEG ‘
∫ÉjQ QÉ``«`∏`e 16 á``ª`«`≤`H ’ƒ``°` UCG â``YÉ``H É``ª`c
OGó°ùd ô°üeh ô£b ‘ (Q’hO QÉ«∏e 4^4)
É°ùfôa ‘ äGQÉ≤Y ácô°ûdG ∂∏à“h .¢Vhôb
ᣰûfCG ≈∏Y õ``cô``Jh É«fÉ£jôHh Gô°ùjƒ°Sh
äÉYhô°ûŸGh áaÉ«°†dGh ÖJÉμŸGh áFõéàdG
Ωƒ«dG áÄŸÉH 5^9 IhôH º¡°S §Ñgh .á«æμ°ùdG
.èFÉàædG ¿ÓYEG ó©H ¢ù«ªÿG

𫨰ûJ ìÉHQCG ƒ‰
á«fÉHÉ«dG zʃ°S{
𫨰ûJ ìÉ`` HQCG â≤≤M É``¡`fCG ʃ``°`S âæ∏YCG
áæ°ùdG øe ∫hC’G ™HôdG ‘ äÉ©bƒàdG âbÉa
á«còdG É¡ØJGƒ¡d ájƒb äÉ©«Ñe ºYóH á«dÉŸG
äÉæë°T ´É`` `Ø` ` JQGh ¿É`` HÉ`` «` `dG ‘ É``jÒ``Ñ` °` ù` cG
áYÉæ°U äÉ``cô``°` û` d ô``jƒ``°` ü` à` dG äÉ``°` SÉ``°` ù` M
.∞JGƒ¡dG
RÉ¡L á``©`fÉ``°`U -ʃ``°` S á``cô``°` T â``∏`é`°`Sh
äÉfƒjõØ∏Jh ø°û«à°S …Ó``H ƒjó«ØdG ÜÉ``©`dCG
øj QÉ«∏e 36^36 â¨∏H 𫨰ûJ ìÉHQCG -É«aGôH
πjôHG øe IÎØdG ‘ (Q’hO ¿ƒ«∏e 369^68)
á©HQCG ¿É`` ch .¿Gô`` jõ`` M ƒ``«`fƒ``j ¤EG ¿É``°`ù`«`f
RÎjhQ ¿ƒ°ùeƒJ ºgAGQBG â©∏£à°SG Ú∏∏fi
ìÉ`` `HQCG ≠``∏`Ñ`J ¿CG Gƒ``©` bƒ``J ¢`` ` `SG/…EG/»`` ` `H/…BG
ácô°ûdG â≤≤Mh .øj QÉ«∏e 25^3 𫨰ûàdG
IÎØdG ‘ øj QÉ«∏e 6^3 â¨∏H 𫨰ûJ ìÉHQCG
≈∏Y ʃ°S â≤HCGh .»°VÉŸG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf
¬∏ªcCÉH ΩÉ``©`dG ‘ 𫨰ûàdG ìÉ``HQC’ É¡JÉ©bƒJ
230 ≠∏ÑJ ¿CG ƒjÉe ‘ â©bƒJ å«M Ò¨J ¿hO
â©∏£à°SG Ó∏fi 21 ™bƒJ ɪæ«H øj QÉ«∏e
¢SEG/…EG/»H/…BG RÎ``jhQ ¿ƒ°ùeƒJ º`` gAGQBG
ácô°ûdG â``©`aQh .ø``j QÉ«∏e 225^8 ≠∏ÑJ ¿CG
¿ƒ«∏jôJ 7^5 øe ΩÉ©dG äGOGô``jE’ É¡JÉ©bƒJ
.øj ¿ƒ«∏jôJ 7^9 ¤EG

AGô°ûdG äÉÑ∏W ¢VÉØîfG ™e Gôk ¡°T 11 ‘ iƒà°ùe ≈fOC’ Ú°üdG ‘ ™fÉ°üŸG •É°ûf ™LGôJ
Éμk °SÉ“ ô¡¶j …ò``dG Ú°üdG ‘ äÉ``eó``ÿG ´É``£`b
ô°TDƒŸG Qó°ü«°Sh .™«æ°üàdG ´É£≤H áfQÉ≤e Ék«Ñ°ùf
‘ äÉ``eó``ÿG ´É£≤d äÉjΰûŸG …ô``jó``Ÿ »ª°SôdG
»°S »H ¢SG ¢ûJG ô°TDƒe ¬«∏j ¢ù£°ùZCG øe ådÉãdG
ƒªædG ∫ó©e CÉWÉÑJh .¬°ùØf ô¡°ûdG øe ¢ùeÉÿG ‘
™HôdG ‘ áÄŸÉH 7^5 ¤EG »æ«°üdG OÉ°üàbÓd …ƒæ°ùdG
…òdG ∫hC’G ™HôdG ‘ 7^7 øe ΩÉ©dG Gòg øe …ÉãdG
.2012 øe ÒNC’G ™HôdG ‘ áÄŸÉH 7^9 øe ™LGôJ
ºcÉ◊G »Yƒ«°ûdG Üõë∏d »°SÉ«°ùdG ÖàμŸG ó¡©Jh
ƒªæH Ú°üdG ‘ äGQGô≤dG PÉîJ’ áÄ«g ≈∏YCG ƒgh
ΩÉ©dG Gòg øe ÊÉãdG ∞°üædG ‘ ô≤à°ùe …OÉ°üàbG
.á∏μ«¡dG IOÉ``YEGh äÉMÓ°UE’G ‘ Ékeób »°†ŸG ™e
¿CG º``gAGQBG RÎ``jhQ â©∏£à°SG ¿ƒ∏∏fi ™bƒJh
‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉæ∏d …ƒæ°ùdG ƒªædG CÉWÉÑàj
øe ådÉãdG ™HôdG ‘ áÄŸÉH 7^4 ¤EG Ú°üdG ‘
.ÒNC’G ™``Hô``dG ‘ ô≤à°ùj ¿CG πÑb ΩÉ``©`dG Gò``g
7^5 ¬∏ªcCÉH ΩÉ©∏d ƒªædG ≠∏Ñj ¿CG ™bƒàŸG øeh
»ª°SôdG iƒà°ùŸG ™``e ≈°Tɪàj É``e ƒ``gh áÄŸÉH
.±ó¡à°ùŸG

≈∏Y ¥ÉØfE’G ‘ IOÉ``jR ∂dP ‘ Éà IOó``fi ±Gó``gCG
ájójó◊G ∂``μ`°`ù`dGh π``Nó``dG …Ohó``ë` Ÿ ø``cÉ``°`ù`ŸG
ƒc ∫Ébh .IÒ¨°üdG äÉcô°û∏d á«Ñjô°V äÉ°†«ØîJh
π∏≤Jh á≤ãdG Rõ©J ¿CG É¡fCÉ°T øe äGAGô``LE’G √òg{
‘ ÉØk «©°V ÉkÑ∏W ¢ùμ©j ɇ .zƒªædG DƒWÉÑJ ôWÉfl
äÉÑ∏£d »Yôa ô°TDƒe ¢†ØîfG êQÉ``ÿGh π``NGó``dG
¬d iƒà°ùe ≈``fOCG ƒgh 46^6 ¤EG Iójó÷G AGô°ûdG
≈∏Y ådÉãdG ô¡°û∏d Ék©LGÎe 2012 ¢ù£°ùZCG òæe
™HGôd Iójó÷G ôjó°üàdG äÉÑ∏W â£Ñgh .‹GƒàdG
ôHƒàcCG òæe ´ô``°` SC’G ¿É``c ∫ó``©`à ƒ«dƒj ‘ ô¡°T
∞FÉXƒdG ¢ù«≤j »Yôa ô°TDƒe ¢†ØîfGh .»°VÉŸG
¢SQÉe òæe ¬d iƒà°ùe ∞©°VCG Óé°ùe ô¡°T ™HGôd
.2009
…ô`` jó`` e ô`` °` `TDƒ` `Ÿ π``°` ü` Ø` æ` e í``°` ù` e ô`` ` ¡` ` `XCGh
äGAÉ°üMEÓd »æWƒdG ÖàμŸG √Qó``°`UCG äÉjΰûŸG
´É£≤H äÉjΰûŸG ôjóŸ »ª°SôdG ô``°`TDƒ`ŸG ´É``Ø`JQG
.ƒ«fƒj ‘ 50^1 øe ƒ«dƒj ‘ 50^3 ¤EG ™«æ°üàdG
Ée ¢SÉ«b ¿ƒ``dhÉ``ë`j ø``jò``dG ¿hôªãà°ùŸG ô¶àæjh
äGô°TDƒe ⁄É©dG ‘ OÉ°üàbG È``cCG ÊÉK ‘ çóëj

ä’ÉcƒdG -ÚμH
¿CG ¢ù«ªÿG ¢ùeCG ¢UÉÿG ´É£≤∏d í°ùe ô¡XCG
ådÉãdG ô¡°û∏d ™``LGô``J Ú°üdG ‘ ™fÉ°üŸG •É°ûf
‘ ¬``d iƒ``à`°`ù`e ≈`` fOCG ¤EG ƒ``«`dƒ``j ‘ ‹Gƒ``à` dG ≈``∏`Y
.Iójó÷G AGô°ûdG äÉÑ∏W ¢VÉØîfG ™e ΩÉY ‹GƒM
…ôjóŸ »``°` S »`` H ¢`` ` SG ¢`` û` `JEG ô`` °` TDƒ` e §`` Ñ` `gh
48^2 ø``e ƒ``«`dƒ``j ‘ á``£`≤`f 47^7 ‹EG äÉ``jÎ``°`û`ŸG
òæe ô°TDƒª∏d IAGô``b ∞©°VCG »``g √ò``gh .ƒ«fƒj ‘
50 ¥ƒ``a ô°TDƒª∏d IAGô``b Ò°ûJh .2012 ¢ù£°ùZCG
∂dP ¿hO º``bQ Ò``°`û`j Ú``M ‘ •É``°`û`æ`∏`d ƒ``‰ ¤EG
ÒÑc ƒ``c Í``‚ƒ``g ∫É`` bh .¢``TÉ``ª`μ`fG ¤EG iƒ``à`°`ù`ŸG
¢SG ¢ûJEG ‘ Ú°üdG ¿É°ûH ÚjOÉ°üàb’G AGÈ``ÿG
á«∏ëŸG ¥Gƒ``°` SC’G ø``e ∞«©°V Ö``∏`W ™``e{ »``°`S »``H
™«æ°üàdG ´É£b Qƒàa ¿EÉa AGƒ°ùdG ≈∏Y á«LQÉÿGh
.z∞FÉXƒdG ≈∏Y ÒKCÉàdG ‘ ôªà°ùj
õaGƒM ΩÉ`` eCG É``≤`∏`¨`e ÜÉ``Ñ` dG ≈``∏`Y AÉ``≤` HE’G ™``eh
™«HÉ°SC’G ‘ á``«`æ`«`°`ü`dG á``eƒ``μ` ◊G â``Ø`°`û`c IÒ``Ñ` c
äGP IÒ¨°U äGƒ£N á∏°ù∏°S øY á«°VÉŸG á∏«∏≤dG

Q’hO ¿ƒ«∏e 490 ᪫≤H ∑ƒμ°U èeÉfôH ø°TóJ ájõ«dÉe á°ù°SDƒe 2013 ‘ ±ó¡à°ùŸG êÉàfE’G ºéM ¢†ØîJ z»æjEG{
‹ÉŸG QGô≤à°S’G ºYO ¤EG ±ó¡j ójôa ≥«°ùæJ
.á«eÓ°SE’G ∫ÉŸG ¥Gƒ°SCG ‘ AGOC’G IAÉØch
ºg á``°` ù` °` SDƒ` ŸG ‘ ¿ƒ``«` dÉ``◊G ¿ƒ``ª` gÉ``°` ù` ŸGh
‘ á``jó``≤` f äÉ`` °` ù` °` SDƒ` eh á`` jõ`` cô`` ŸG ∑ƒ`` æ` Ñ` dG
Éjõ«dÉeh êQƒÑª°ùcƒdh âjƒμdGh É«°ù«fhófEG
É«côJh ô`` £` bh É``jÒ``é` «` fh ¢``Sƒ``«` °` û` jQƒ``eh
»eÓ°SE’G ∂``æ` Ñ` dG ø`` Y Ó``°` †` a äGQÉ`` ` ` ` eE’Gh
É¡æμd á°ù°SDƒŸÉH Gƒ°†Y ¿Gô``jEG ó©Jh .᫪æà∏d
âÑë°ùfG π``jô``HCG ‘h .ÚªgÉ°ùŸG ó``MCG â°ù«d
…õcôŸG ∂``æ` Ñ` dG) »``Hô``©` dG ó``≤` æ` dG á``°` ù` °` SDƒ` e
ɇ ÅLÉØe πμ°ûH á°ù°SDƒŸG ø``e (…Oƒ``©`°`ù`dG
ó∏Hh »°ù«FQ ¢ù°SDƒe ƒ°†Y øe á°ù°SDƒŸG ΩôM
á«eÓ°SE’G ∑ƒ``æ`Ñ`dG È`` cCG ø``e á``Yƒ``ª`› ¬``H
áHÉbôdG á``Ä`«`g á``°`ù`°`SDƒ`ŸG äÒ`` Zh .⁄É``©` dG ‘
á©HQCG êhô``ÿ iOCG ɇ É¡d á©HÉàdG á«Yô°ûdG
º¡æe á``Ä`«`¡`dG π«μ°ûJ ø``e Ú``«`∏`°`UCG AÉ``°` †` YCG
.ô£bh ájOƒ©°ùdG øe ¿hRQÉH AÉ¡≤a

¿Cq G á°ù°SDƒŸG äôcPh.OôJQÉ°ûJ OQófÉà°Sh É«côJ
∞æ°üŸGh Q’hó``dÉ``H Ωƒ``≤`ŸG ∑ƒμ°üdG è``eÉ``fô``H
∫ƒ°UCÉH ΩƒYóe RQƒH ófG OQófÉà°S øe 1-A
∫ÉLBG π``ª`ë`jh AÉ``°`†`YC’G ∫hó`` dG ø``e á``jOÉ``«`°`S
á°ù°SDƒŸG â``∏` LCGh .áæ°S ¤EG π°üJ ¥É≤ëà°SG
äGô`` e Ió`` Y á``«` MÉ``à` à` a’G É``¡` cƒ``μ` °` U Ú``°` Tó``J
.»°VÉŸG ôHƒàcCG ‘ …ò«ØæàdG É¡°ù«FQ äÒZh
â¡LGh á°ù°SDƒŸG ¿Eq G á©∏£e QOÉ``°`ü`e â``dÉ``bh
᫪«¶æàdG ó``YGƒ``≤`dG É¡æe Ió≤©e äÓμ°ûe
áªYGódG ∫ƒ`` `°` ` UC’G AÉ`` ≤` `à` `fGh OÓ`` `H Ió`` `Y ‘
øY ÜÉÑ°SCG Qó°üJ ⁄ ¬fCG ºZQh .äGQGó°UEÓd
á°ù°SDƒª∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG OÉ©Ñà°SG ÖÑ°S
Ö«MôJ πfi ∑ƒμ°üdG ¿ƒμJ ¿CG ™bƒàŸG øe
º¡æe øjôªãà°ùŸG øe áYƒæàe áYƒª› øe
¥Gƒ°SCG ≥``jOÉ``æ`°`Uh á«æjôëHh ájOƒ©°S ∑ƒ``æ`H
∑ƒμ°üdG ¿Eq G ¿É``«`H ‘ á°ù°SDƒŸG â``dÉ``bh .∫É`` ŸG
≈∏Y Ωƒ``≤` J É``¡`fƒ``c …ƒ`` b »``ŸÉ``Y º``Yó``H ™``à`ª`à`J

RÎjhQ -QƒÑŸ’Gƒc

RÎjhQ -ƒfÓ«e

IQGOE’ á«dhódG á«eÓ°SE’G á°ù°SDƒŸG âæ∏YCG
Qó°üà°S É¡fCG ¢ùeCG ¿É«H ‘ Éjõ«dÉà ádƒ«°ùdG
∫ÉW …ò`` `dG É``¡` d ™``HÉ``à` dG ∑ƒ``μ` °` ü` dG è``eÉ``fô``H
ô¡°ûdG Gòg Q’hO ¿ƒ«∏e 490 ᪫≤H √QɶàfG
.ô¡°TCG áKÓK ¥É≤ëà°SG ∫ÉLBÉH
ôHƒàcCG ‘ â°ù°SCÉJ »àdG á°ù°SDƒŸG ±ó¡Jh
‘ á«°ù«FQ ∞©°V á£≤f á÷É©e ¤EG 2010 ΩÉY
OƒLh Ωó``Y »``gh »eÓ°SE’G πjƒªàdG áYÉæ°U
∞«æ°üJ äGP á``dƒ``«`°`ù`dG á``«`dÉ``Y á``«`dÉ``e äGhOCG
É¡JÉLÉ«àMG IQGOEG ‘ ∑ƒæÑdG óYÉ°ùJ …Qɪãà°SG
.Ò°ü≤dG ióŸG ‘ á«∏jƒªàdG
èeÉfôH º``é`M IOÉ``jõ``d á``°`ù`°`SDƒ`ŸG §``£`î`Jh
IóYÉ°ùà Q’hO äGQÉ«∏e çÓK ≈àM ∑ƒμ°üdG
á∏«Øc á`` «` `dhO Ú``«` °` ù` «` FQ Ú``∏` eÉ``©` à` e á``μ`Ñ`°`T
ácÈdG ∂æH πª°ûJ ájƒfÉK ¥ƒ°S áeÉbEG ¿Éª°†H

ábÓª©dG á``«`dÉ``£`jE’G §ØædG ácô°T â°†ØN
ó©H ΩÉ©dG Gòg ±ó¡à°ùŸG É¡LÉàfEG iƒà°ùe »æjEG
íHQ ‘É°U ‘ äÉ©bƒàdG ¥É``a É©LGôJ â∏é°S ¿CG
ôFÉ°ùN ÖÑ°ùH áÄŸÉH 55 ¬àÑ°ùf â¨∏H ÊÉãdG ™HôdG
.ÉjÒé«fh É«Ñ«d ‘ êÉàfE’G ∞bƒJh ºÑjÉ°S IóMh
‘ á``bÉ``W á``cô``°`T È`` cCG ™``HÉ``°`S - »``æ` jEG â``dÉ``bh
¿ƒμj ¿CG ™bƒàJ É¡fq EG – êÉàfE’G å«M øe ⁄É©dG
ΩÉY êÉàfE’ ÓKɇ ¬∏c ΩÉ©∏d RɨdGh §ØædG êÉàfEG
óæY êÉ``à`fE’G ƒ‰ â©bq ƒJ ácô°ûdG âfÉch .2012
ácô°ûdG íHQ ‘É°U ≠∏Hh .∫hC’G ™HôdG èFÉàf ¿ÓYEG
¿ƒ«∏e 770^15) hQƒj ¿ƒ«∏e 580 ¿ÉÑ°ù◊G ‘ ᫪°SƒŸG πeGƒ©dG òNC’ πjó©àdG ó©H ÊÉãdG ™HôdG ‘
.hQƒj ¿ƒ«∏e 683 ¤EG íHôdG ‘É°U ∫ƒ°Uh Gƒ©bƒJ ºgAGQBG RÎjhQ â©∏£à°SG ¿ƒ∏∏fi ¿Éch .(Q’hO
≥HÉ£J ‘ É«k eƒj »£ØædG ÅaÉμŸG øe π«eôH ¿ƒ«∏e 1^648 ¤EG ÊÉãdG ™HôdG ‘ »æjEG êÉàfEG π°Uhh
‘ ∞bƒJ É¡∏HÉb ô°üeh ’ƒ‚CGh ôFGõ÷Gh É«°ShQ ‘ êÉàfE’G IOÉjR q¿CG PEG ≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG iƒà°ùe ™e
.º¡°ù∏d hQƒj 0^55 ᪫≤H 2013 ΩÉ©d áàbDƒe äÉ©jRƒJ ±ô°üà°S É¡fq EG »æjEG âdÉbh .ÉjÒé«fh É«Ñ«d

∑ƒ`æÑdG º¡```°SCG IOÉ```«≤H ™ØJô```J á```«q HhQhC’G äÉ``°UQƒÑdG

RÎjhQ -¿óæd

ÈcCG ≥≤ëj z»μ«f{
™«HÉ°SCG 3 ‘ Ö°SÉμe
2^5 á«fÉHÉ«dG º¡°SCÓd »μ«f ô``°`TDƒ`e õØb
¬Ñ°SÉμe È``cCG É≤≤fi ¢ù«ªÿG ¢``ù`eCG áÄŸÉH
∫ÉÑbEG ™``e ™``«`HÉ``°`SCG á``KÓ``K ‘ Ió`` MGh á°ù∏÷
π°†aCG äÉfÉ«H π°†ØH AGô°ûdG ≈∏Y øjôªãà°ùŸG
ÚM ‘ »æ«°üdG »YÉæ°üdG ´É£≤∏d ™bƒàŸG øe
èFÉàfh Ú``dG ™``LGÎ``H É``°`†`jCG ¥ƒ``°`ù`dG äRõ``©` J
.á«HÉéjEG ∫ɪYCG
á£≤f 337^45 »°SÉ«≤dG »μ«f ô°TDƒe OGRh
¢ùμHƒJ ô°TDƒe Ωó``≤`Jh á£≤f 14005^77 ¤EG
1163^39 πé°ù«d áÄŸÉH 2^8 ÉbÉ£f ™``°` ShC’G
.á£≤f
π°†ØH ¥ƒ°ùdG Ö°SÉμe ∑ƒæÑdG äQó°üJh
ƒ«fƒj ¤EG πjôHCG øe IÎØ∏d ájƒb ∫ɪYCG èFÉàf
.áÄŸÉH 4^2 ∑ƒæÑdG ´É£b ô°TDƒe ™ØJÒd

QGôªà``°SÉH äÉ``©bƒJ
§Ñ¡J …ó≤ædG Ò°ù«àdG
»æ«dΰSE’Gh hQƒ«dÉH
Q’hó``dG ΩÉeCG

hóæ«cCG ‘ Ú∏eÉ©àŸG ÒÑc ¿ƒ°ùJôHhQ Ωƒ``J ∫É``bh .»°VÉŸG
áÑ°ùædÉH á``«q `HÉ``é`jEG á©é°ûŸG á«æ«°üdG äÉ``fÉ``«`Ñ`dG{ ¢ùàcQÉe
,∑Éæg QÉ``ª`ã`à`°`S’Gh á``≤`ã`dG ø``°`ù`– ó``bh ø``jó``©`à`dG ´É``£`≤`d
CGóg ¥ƒ°ùdG ‘ É©bƒàe ¿É``c ÉŸ »WÉ«àM’G ¢ù∏› ó«cCÉJh
.zÉ°†jCG ±hÉîŸG
100 õ``ÁÉ``J ∫É``°`û`æ`æ`jÉ``a ô``°` TDƒ` e í``à`a É`` ` HhQhCG AÉ``ë` fCG ‘h
40 ∑Éc ô°TDƒe Ωó≤J ÚM ‘ áÄŸÉH 0^2 É©ØJôe ÊÉ£jÈdG
.áÄŸÉH 0^5 ÊÉŸC’G ¢ùcGOh áÄŸÉH 0^1 »°ùfôØdG

OGRh .á``£`≤`f 1214^76 ¤EG á``Ä`ŸÉ``H 0^6 iÈ``μ`dG á`` «q ` HhQhC’G
Ö°SÉμe IOÉ«≤H áÄŸÉH 1^2 á``«`HhQhC’G ∑ƒæÑdG ´É£b ô°TDƒe
¿Eq G ∫É``b …ò``dG ∫GÔ``L ¬«à«°Sƒ°S º¡°ùd áÄŸÉH 5^5 É¡àÑ°ùf
.É¡«∏ãe øe ÌcC’ â©ØJQG ΩÉ©dG øe ÊÉãdG ™HôdG ìÉHQCG
¢ù∏› ¿É`` «` H Ó`` N ¿CG ó``©` H É`` °``k †` `jCG á``≤` ã` dG â``æ` °`q `ù` –h
¤EG äGQÉ°TEG …CG øe Úeƒj ôªà°SG ´ÉªàLG ôKEG »WÉ«àM’G
´QÉ°ùJ äÉfÉ«H äô¡XCG ÚM ‘ …OÉ°üàb’G õ«ØëàdG ¢ü«∏≤J
ô¡°ûdG ∞``«`Ø`W πμ°ûH Ú``°`ü`dG ‘ »``YÉ``æ`°`ü`dG ´É``£`≤`dG ƒ``‰

RÎjhQ -¿óæd
π°†ØH ∑ƒæÑdG IOÉ«≤H ¢ùeCG á``«q `HhQhC’G º¡°SC’G â©ØJQG
äÉfÉ«H ó©H á≤ãdG ø°ù–
q ™e äÉcô°ûdG ´É£≤d á«HÉéjEG AÉÑfCG
»WÉ«àM’G ¢ù∏› ´É``ª`à`LG ¿É``«`H ƒ``∏`Nh á©é°ûe á«æ«°U
¢†ØN ¤EG IQÉ°TEG øe (»μjôeC’G …õcôŸG ∂æÑdG) …OÉ–’G
.õ«ØëàdG äGAGôLE’ ∂«°Th
äÉcô°ûdG º``¡` °` SC’ 300 â``°` Sô``ahQƒ``j ô``°` TDƒ` e ™`` Ø` `JQGh

Q’hó``dG ΩÉ`` eCG »``æ`«`dÎ``°`SE’G ¬``«`æ`÷Gh hQƒ``«` dG ™``LGô``J
πÑb ɪ¡©«H ≈∏Y øjôªãà°ùŸG ∫ÉÑbEG ™e ¢ù«ªÿG ¢ùeCG
…õcôŸG GÎ∏‚G ∂æHh »HhQhC’G …õcôŸG ∂æÑdG »YɪàLG
.…ó≤ædG Ò°ù«àdG á°SÉ«°S ≈∏Y AÉ≤HE’G ™bƒàŸG øe å«M
≈fOCG øe ´ÉØJQ’G ¤EG Q’hódG äGƒ£ÿG √òg â©aOh
¬¨∏H …òdGh äÓªY á∏°S ΩÉeCG ™«HÉ°SCG áà°S ‘ ¬d iƒà°ùe
∂æÑdG) …OÉ`` –’G »``WÉ``«`à`M’G ¢ù∏› º``é` MCG ¿CG ó``©`H
¤EG IójóL äÉ뫪∏J …CG AGó``HEG øY (»μjôeC’G …õcôŸG
¬YɪàLG ∫Ó``N õ«ØëàdG è``eÉ``fô``H ¢ü«∏≤àd √OGó``©`à`°`SG
.ȪàÑ°S ‘ πÑ≤ŸG
∫õæ«d Q’hO 1^3240 ¤EG áÄŸÉH 0^5 hQƒ«dG ¢†ØîfGh
Ö≤Y ¬∏é°S …òdGh ™«HÉ°SCG áà°S ‘ ¬d iƒà°ùe ≈∏YCG øY
1^3345 ≠∏H ÉeóæY …OÉ``–’G »WÉ«àM’G ¢ù∏› QGô``b
.Q’hO
‘ ºgÉ°S ɇ Q’hO 1^5140 ¤EG »æ«dΰSE’G §Ñgh
.82^056 ¤EG áÄŸÉH 0^7 Q’hódG ô°TDƒe ´ÉØJQG
‘ √Oƒ``©` °` U Q’hó`` ` dG π``°` UGƒ``j ¿CG ¿ƒ``∏` ∏` ë` ŸG ™``bƒ``à` jh
íÑ°üj ¿CG ™``bƒ``à`ŸG ø``e ∫GRÉ`` e É``ª`æ`«`H á``∏`Ñ`≤`ŸG ™``«` HÉ``°` SC’G
»°ù«FQ …õcôe ∂æH ∫hCG »μjôeC’G »WÉ«àM’G ¢ù∏›
.õ«ØëàdG AɨdEG ‘ ôμØj
¤EG á``Ä`ŸÉ``H 0^8 ™``Ø` JQG Q’hó`` `dG q¿EG ¿ƒ``∏`eÉ``©`à`e ∫É`` bh
É¡H Ωƒ≤J á∏°UGƒàe AGô°T äÉ«∏ªY øe ºYóH øj 98^65
.≥jOÉæ°üdG

záHƒ©°U OGOõj{ ô°üe ‘ ™°VƒdG iôJh ..è«∏ÿG ‘ ™q°Sƒà∏d ≈©°ùJ zäGAÉ°ûfEÓd πàμH{
äÉYhô°ûe ‘ ¢Uƒ°üÿG ¬``Lh ≈∏Y Òªàf ÉæfCG ɪc ΩÉ``Y 200
OóY ∫ƒ``M ∫GDƒ` °` S ≈∏Y OQ ‘h .zIó``≤`©`ŸG ÊGô``ª`©`dG ôjƒ£àdG
∫Éb ´hô``°`û`ŸG ò«Øæàd á``cô``°`û`dG º¡LÉà– ó``b ø``jò``dG ∫É``ª`©`dG
RhÉéà«°S ¬``fCG ó≤àYCG .ɪî°V GOó``Y ¿ƒμ«°S »``¡`dEG É``j{ ¢û∏jh
Oó©dG Gògh ´hô°ûŸG IhQP ‘ ÊÉãdGh ∫hC’G Ú£î∏d ÉØdCG 20
¿ƒμj ÉÃQh .z¬∏ªcCÉH ´hô°ûª∏d ¢ù«dh ÉæH ¢UÉÿG ó≤©∏d §≤a
‘ ´hô°ûŸG ∫ɪμà°S’ ∫ɪ©dG ø``e ÒÑμdG Oó``©`dG Gò``g ÒaƒJ
‘ πª©dG ¥ƒ°S ìÓ``°`UEG Ú``fGƒ``b π``X ‘ GÒÑc Éjó– √ó``Yƒ``e
‘ øjóaGƒdGh ÖfÉLC’G πªY øe óë∏d ±ó¡J »àdGh áμ∏ªŸG
ÚæWGƒª∏d πªY ¢Uôa Òaƒàd ádhÉfi ‘ ¢UÉÿG ´É£≤dG
‘ ÚØdÉîŸG ∫ɪ©∏d Ö≤©J äÓªM äOCGh .ádÉ£ÑdG øe ó◊Gh
±’B’G äGô°ûY π«MôJ ¤EG á«°VÉŸG ô¡°TC’G ióe ≈∏Y áμ∏ªŸG
.ΩÉ©dG Gòg ÖfÉL’G ∫ɪ©dG øe

ÌcC’ ¿GóàÁ hΪ∏d Ú£N AÉ°ûfE’ Q’hO QÉ«∏e 9^45 ¬àª«b
á«fÉŸC’G ¢ù檫°S äÉcô°T ±ÓàF’G º°†jh .GÎeƒ∏«c 60 øe
ÊÉÑŸG »àcô°Th á«μjôeC’G ΩƒμjEG ácô°Th äGQÉ£≤dG ™«æ°üàd
áà°S ¥Óª©dG ´hô°ûŸG º°†«°Sh .ÚàjOƒ©°ùdG ÚdhÉ≤ŸG OÉ–Gh
á«FÉHô¡c äGQÉ£b É¡«∏Y πª©J GÎeƒ∏«c 176 óà“ •ƒ£N
⁄É©dG ‘ ΩÉ``©` dG π``≤`æ`∏`d ´hô``°` û` e È`` cCG ƒ`` gh Ú``≤`FÉ``°`S ¿hó`` H
ÌcCÉH RÉa Ωƒ«JQƒ°ùfƒμdG{ ¢û∏jh ∫Ébh .É«dÉM √ôjƒ£J …ôéj
᪰UÉY ¢VÉjôdG .¬∏ªcCÉH ´hô°ûŸG ‘ Gkó«≤©Jh áq«ªgCG AGõLC’G
øe ÉÑjô≤J ¿GôÁ Ú£N AÉæÑd ó≤©H Éfõa .ᣰûfh á«eÉæàe
42 ¿Éª°†jh Üô``¨`dG ¤EG ¥ô``°`û`dG ø``eh ܃``æ`÷G ¤EG ∫ɪ°ûdG
πé°S Éæjód{ ™HÉJh .zGÎeƒ∏«c 60 øe ÌcC’ ¿GóàÁh á£fi
¿ƒ∏gDƒe øëfh ¿óædh ø£æ°TGh ‘ á∏Kɇ äÉYhô°ûŸ πaÉM
RhÉéàJ á©qª› IÈN äGƒæ°ùH ájOƒ©°ùdG ‘ πª©∏d ó«L πμ°ûH

á«ØJÉg áŸÉμe ∫Ó``N ±É``°` VCGh .hÎ``ŸG äÉμÑ°T hCG á``jó``jó``◊G
¢UôØdG å``«`M ø``e Ió`` YGh è``«`∏`ÿG á≤£æe ó``‚{ ¿ó``æ`d ø``e
É¡«a Éæjódh ƒ‰ ¢Uôa ó©J äÉYÉ£≤dG ∂∏J πc .ájQɪãà°S’G
¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO ‘ Qɪãà°S’G ∫É›{ ™HÉJh .zIÒÑc IÈN
≈©°ùfh øjôëÑdG ‘ πª©dG ¢Uôa ¢``SQó``f... ÒÑc »é«∏ÿG
ÖfÉL ¤EG ⁄É©dG ¢SCÉc π``LCG øe ô£b ‘ äÉYhô°ûe ò«Øæàd
π«°UÉØàdG ‘ ¢``Vƒ``ÿG Ωó``Y π°†aCG »æμd iô``NCG äÉYhô°ûe
áeƒμ◊G âëæe ´ƒÑ°SC’G Gòg ™∏£e ‘h .zøgGôdG âbƒdG ‘
äÉaÓàFG áKÓãd Q’hO QÉ«∏e 22^5 ᪫≤H GOƒ≤Y ájOƒ©°ùdG
äÉμÑ°T …òØæeh »©æ°üe È``cCG øe á«ÑæLCG äÉcô°T ÉgOƒ≤J
‘ hÎ``e áμÑ°T ∫hCG á``eÉ``bEGh º«ª°üàd ⁄É``©` dG ‘ äGQÉ``£` ≤` dG
äGƒæ°S ¢ùªN √ò«ØæJ ¥ô¨à°ù«°S ¥ÓªY ´hô°ûe ‘ ¢VÉjôdG
ó≤©H πàμH √Oƒ≤J Ωƒ«JQƒ°ùfƒc RÉ``ah .᪰UÉ©dG ¬``Lh Ò¨jh

RÎjhQ -¢VÉjôdG
ábÓª©dG á«μjôeC’G πàμH ácô°ûd »ª«∏bE’G ¢ù«FôdG ó``cq CG
QÉ«∏e 9^45 ¬àª«b ó≤©H RÉa ÉaÓàFG äOÉb »àdG -äGAÉ°ûfEÓd
¬àcô°T ¿q CG -¢VÉjôdG ‘ hÎe áμÑ°T ∫hCG ‘ Ú£N AÉæÑd Q’hO
¢UôØdG ø``e IOÉ``Ø`à`°`S’Gh è«∏ÿG á≤£æe ‘ ™°Sƒà∏d ≈©°ùJ
.á©°SGh IÈN É¡«a ∂∏à“ äÉYÉ£b ‘ IóYGƒdG
É«≤jôaEGh É`` HhQhCG á≤£æŸ πàμH ¢ù«FQ ¢û∏jh ó«ØjO ∫É``bh
»àdG ¬àcô°T ¿q EG RÎ``jhQ ™e á∏HÉ≤e ∫Ó``N §``°`ShC’G ¥ô°ûdGh
IOÉØà°SÓd ™∏£àJ äGQÉ`` eE’Gh ¿É``ª`Yh ô£b ‘ äÉ«∏ªY òØæJ
äÉjhɪ«chÎÑdG äÉYÉ£b ‘ Iójó÷Gh áHGò÷G ¢UôØdG øe
äÉYhô°ûe ÖfÉL ¤EG á«YÉæ°üdG á÷É©ŸG äGóMhh á«∏jƒëàdG
∂μ°ùdG hCG Å``fGƒ``ŸG AGƒ``°`S π≤ædG ´É``£`bh »°ù«FôdG §«£îàdG

áMÉ«°S

Ω2013 ¢ù£°ùZG 2 ≥aGƒŸG `g 1434 ¿É°†eQ øe 24 ᩪ÷G

8

www.omantourism.gov.om
٨٠٠٧٧٧٩٩ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ــ‬

p`¡|x“DdEt.HdA`¡|{D'˜vD't¡|xk*

vA`|x–D'd-'H¢A‹JvqD'1'H2”ae|x*1`Š8dA`nE






 









 
       







 ""







" "


     
   
   


 
    
   



   
    



      
       
 
 



  
    
  
 


     
     
   
   

  
 

   

  

    
 


    
    
   
    
   
   
    
   
     
" "   

   


     
   
   





 "    
   "
   

     
"    
    "
   

"
"

 ""

""

""   


     
    

   


     
 


    

 
 


 


   
    

  
    
     
      
      

     
    
    
     
    
    
    


     
    


 


 






     
 

 
 

      

    

      
     
     
    

     
    
  
    
      
     
 

    
   
""


 ""

   
""   
"" 
""
    ""



 



    
 ""
   

9

áMÉ«°S

Ω2013 ¢ù£°ùZG 2 ≥aGƒŸG `g 1434 ¿É°†eQ øe 24 ᩪ÷G

âjƒμdÉH QGhõdG ¥ÉØfEG ä’ó©e øe %60 ≈∏Y Pƒëà°ùJ á«¡«aÎdG áMÉ«°ùdG

‹ÉªLE’G œÉædG øe %11`H º¡°ùj ´É£≤dGh ..»°VÉŸG ΩÉ©dG ⁄É©dG ∫ƒM íFÉ°S QÉ«∏e
.êQÉÿG ¤EG ∫GƒeC’G Üô°ùJ ä’ó©e Ö°ùf ¢†«ØîJ
¢ù∏› øY QOÉ°U ôjô≤J ó°UQ ¿CÉ°ûdG Gò``g ‘h
ácôM á«àjƒμdG áMÉ«°ùdÉH ¢UÉÿG »ŸÉ©dG áMÉ«°ùdG
»MÉ«°ùdG ¥É``Ø`fE’G äGô°TDƒe ¢†©Hh áMÉ«°ùdG √ò``g
ΩÉY ‘ ɉ âjƒμdG øe ÚëFÉ°ùdG OóY ¿CG ¬«a AÉLh
.2011 ΩÉY ™e áfQÉ≤ŸÉH áÄŸG ‘ 11Q7 áÑ°ùæH 2012
âjƒμdG øe »MÉ«°ùdG ¥ÉØfE’G ∫ó©e ¤EG ô¶ædÉHh
‘ 60 ƒëf ≈∏Y Pƒëà°ùJ á«¡«aÎdG áMÉ«°ùdG ¿q EÉ`a
¿ƒ«∏e 926 ∫ó``©` Ãh »``MÉ``«`°`ù`dG ¥É``Ø` fE’G ø``e á``Ä`ŸG
≈∏Y ∫ɪYC’G áMÉ«°S Pƒëà°ùJ ÚM ‘ »àjƒc QÉæjO
616 `H »MÉ«°ùdG ¥ÉØfE’G ∫ó©e øe áÄŸG ‘ 40 ƒëf
.QÉæjO ¿ƒ«∏e
øe π``c ‘ ƒ``ª`æ`dG á``Ñ`°`ù`f â``¨`∏`H ∂`` dP IGRGƒ`` ` e ‘
∫ɪYC’G áMÉ«°S ‘h áÄŸG ‘ 6 á«¡«aÎdG áMÉ«°ùdG
»MÉ«°ùdG ¥ÉØfE’G π©L Ée 2012 ∫ÓN áÄŸG ‘ 7Q8
ôcGòJ ≈∏Y QÉ``æ`jO QÉ«∏e 2Q4 RhÉ``é`à`j â``jƒ``μ`dG ø``e
.§≤a ¥OÉæØdGh ôØ°ùdG
Ée ÉgócDƒj áMÉ«°ùdG ≈∏Y ¥ÉØfE’G ‘ IOÉjõdG √ògh
ΩÉ©∏d äÉYƒaóŸG ¿Gõ«e øª°V (ôØ°ùdG) óæH ‘ OQh
áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG ≈∏Y »àjƒμdG ¥ÉØfEG ¿CG øe 2012
‘ êÓ©dG πª°û«d Iôªà°ùe IOÉ``jR ‘ âjƒμdG êQÉ``N
»MÉ«°ùdG ¥ÉØfE’G øY Ók °†a ÜÓ£dG äÉã©Hh êQÉÿG
.¬æe ÈcC’G Aõ÷G πãÁ …òdG »¡«aÎdGh
¥ÉØfEG ‘ Iô``ª`à`°`ù`ŸG IOÉ`` jõ`` dG kÉ` °` †` jCG ó``cDƒ` j É`` eh
´É£b ¬«dEG QÉ°TCG Ée ôØ°ùdGh áMÉ«°ùdG ≈∏Y Ú«àjƒμdG
íFÉ°ùdG ¿CG øeh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRƒH áMÉ«°ùdG
áMÉ«°ùdG áYÉæ°üd á``«`dhO äGô``°`TDƒ`Ÿ É``≤k `ah »é«∏ÿG
á«MÉ«°ùdG äÓ``Mô``dG ∫Ó``N kÉ`bÉ``Ø`fEG z≈``∏` YC’G{ ó``©`j
…CG á∏Mô∏d »μjôeCG Q’hO 1500 ¤EG π°üj ∫ó©Ãh
.»HhQhC’G íFÉ°ùdG ¥ÉØfEG ∞©°V ∫OÉ©j Ée

äGhófh äÉYɪàLGh äGô``“Dƒ`e âjƒμdG ÜÉ£≤à°SG
â∏¨°ûfG ádhódG ¿CG ’EG áYƒæàe ¢VQÉ©eh ä’ƒ£Hh
™°VƒdÉH äÉ«æ«©°ùàdGh äÉ``«`æ`«`fÉ``ª`ã`dG IÎ``a ∫Ó``N
áMÉ«°ùdÉH Ωɪàg’G π©L Ée …OÉ°üàb’Gh »``æ`eC’G
ádhO ¿EG ∫ƒ≤dG øμÁh .1981 ΩÉY òæe Ék«Ñ°ùf kÉØ«©°V
…ƒ«◊G ´É£≤dG Gò¡H Ωɪàg’G ó«©J äCGó``H âjƒμdG
á«àjƒμdG áeƒμ◊G â``¡`ŒG ÉeóæY 2002 ΩÉ``Y òæe
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRƒH áMÉ«°ùdG ´É£b AÉ°ûfEG ¤EG
ádhO ¿É`` ÁEG ™``Ñ`fh .ΩÉ``©` dG ∂``dP ø``e π``jô``HCG ô¡°T ‘
É¡cGQOEG ó©H ó``jó``L ø``e áMÉ«°ùdG ᫪gCÉH âjƒμdG
á«àjƒμdG ájƒ¡dG Rõ©J Égô°UÉæYh É¡eƒ¡Øà ɡfCG
…QÉ°†◊G É¡¡Lh RÈ``Jh É«ŸÉY É¡JQƒ°U ø°ù–h
‘É≤ãdGh »©«Ñ£dG çGÎdÉH »YƒdG áLQO ™aôJ ɪc
¤EG â``jƒ``μ`dG IOƒ``Y ‘ »°ù«FôdG É`` gQhO ø``Y Ók `°`†`a
.᫪æàdGh ôjƒ£àdG ‘ É¡JGQOÉÑe
øe ÉgQÉÑàYÉH ∂``dò``c áMÉ«°ùdG á``«`ª`gCG øªμJh
∞FÉXƒdG ô``aƒ``J »``à` dG á``jOÉ``°` ü` à` b’G äÉ``YÉ``£` ≤` dG
ádɪ©dG áÑ°ùf ó©àJ ⁄ â``bh ‘ á«æWƒdG ádɪ©∏d
¥OÉæa øe á«MÉ«°ùdG äÉYhô°ûŸG ‘ á∏eÉ©dG á«æWƒdG
‘ 2 º``YÉ``£`eh ôØ°Sh áMÉ«°S Ö``JÉ``μ`eh äÉ``gõ``æ`à`eh
¥ƒ°ùdG ‘ á«æWƒdG πª©dG iƒ``b ‹É``ª`LEG ø``e á``Ä`ŸG
.á«àjƒμdG
∫hódG á«≤H ɪc âjƒμdG âcQOCG ≥∏£æŸG Gòg øeh
≈∏Y óYÉ°ùj º``¡`e ô°üæY áMÉ«°ùdG ¿CG á«é«∏ÿG
QOÉ°üe ™``jƒ``æ`Jh π``ª`Y ø``Y Ú``ã`MÉ``Ñ`dG Ö°ùf ¢†ØN
§ØædG ≈``∏`Y OÉ``ª` à` Y’G ∞``«`Ø`î`Jh »``eƒ``≤`dG π``Nó``dG
»MÉ«°ùdG Qɪãà°SÓd ä’É``é` ŸG Ò``aƒ``J Ö``fÉ``L ¤G
äÉYhô°ûŸG á``eÉ``bE’ »``∏`ë`ŸG QÉ``ª`ã`à`°`S’G ™``«`é`°`û`Jh
30 ᫪æJ ≈∏Y πª©J áYÉæ°U ÉgQÉÑàYÉH á«MÉ«°ùdG
‘ É``gQhO ÖfÉL ¤EG É¡H á∏°üàe kÉjOÉ°üàbG ÉkYÉ£b

QÉ£e É``¡` æ` eh á``«`MÉ``«`°`ù`dG äÉ``Yhô``°`û`ª`∏`d á``«`à`ë`à`dG
ájófC’Gh IQƒ£àŸG ¥ô£dG äÉμÑ°Th ‹hódG âjƒμdG
áeÉ©dG ≥FGó◊Gh ɪ櫰ùdG QhOh ìQÉ°ùŸGh á«°VÉjôdG
É«∏L CGóH äÉ«æ«©Ñ°ùdG IÎa ∫ÓNh .(äÉ¡«dÉ°ûdG)h
ó©H kÉ°Uƒ°üN á«∏ëŸG áMÉ«°ùdÉH â``jƒ``μ`dG ΩÉ``ª`à`gG
AÉÑfC’Gh OÉ``°` TQE’G IQGRh ‘ áMÉ«°ùdG IQGOEG AÉ``°`û`fEG
áeƒμ◊G π«μ°ûJh (É``«`dÉ``M ΩÓ`` YE’G IQGRh) ∑Gò`` fBG
äÉ«dÉ©ØdG áeÉbEGh »MÉ«°ùdG íjhÎ∏d ájƒæ°S áæ÷
øe áÑZQh kɪYO ∂dPh äÓFÉ©∏d á«∏°ùŸG èeGÈdGh
áMÉ«°ùdGh ô°ûædGh áaÉ≤ãdG ¿hDƒ°ûd óYÉ°ùŸG π«cƒdG
•É°ûædG ô``jƒ``£`J ‘ ÜÉ``¡`°`T í``dÉ``°`U Ωƒ``Mô``ŸG É``¡`à`bh
.»MÉ«°ùdG
ácô°T AÉ`` °` û` fEG kÉ` °` †` jCG á``Ñ` ≤` ◊G ∂``∏` J äó``¡` °` Th
øY Ó`k `°` †` a 1976 ΩÉ`` `Y á``«` MÉ``«` °` ù` dG äÉ`` Yhô`` °` û` ŸG

¤EG áMÉ«°ùdG ï``jQÉ``J Oƒ``©`j Gkó`jó``– âjƒμdG ‘h
±hô¶dG â©aO ÚM §ØædG ±É°ûàcG πÑb Ée áÑ≤M
¤EG ôØ°ù∏d Ú«àjƒμdG ø``e GOó``Y ∑Gò`` fBG á«°û«©ŸG
øe äÉ«æ«©HQC’G ‘ Égó©H ” Éeh IQÉéàdG ᫨H óæ¡dG
IôjõL ‘ á«îjQÉJ QÉKBG ≈∏Y QƒãY øe »°VÉŸG ¿ô≤dG
¢ù«°SCÉJ á«é«∏ÿG ádhódG äó¡°T ºK øeh (Éμ∏«a)
¤EG É¡eɪ°†fGh á«àjƒμdG ájƒ÷G •ƒ£ÿG ácô°T
.1945 ΩÉY (ÉJÉjCG) ‹hódG …ƒ÷G π≤ædG ᪶æe
¿ô≤dG äÉ«æ«à°S ∫Ó``N …CG IÎ``Ø` dG √ò``g ó``©`Hh
¥OÉæØdG á``cô``°`T ¢``ù`«`°`SCÉ`J â``jƒ``μ` dG äó``¡`°`T »``°` VÉ``ŸG
᪶æe ¤G É``¡` eÉ``ª` °` †` fGh 1962 ΩÉ`` `Y á``«` à` jƒ``μ` dG
ΩɪàgG Égó©H CGó``Ñ`«`d 1963 ΩÉ``Y á«ŸÉ©dG áMÉ«°ùdG
áMÉ«°ùdG ¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Yh áMÉ«°ùdÉH ádhódG
≈æÑdG á``eÉ``bEG ¤G òFóæY á``dhó``dG ´QÉ°ùàd á«∏NGódG

äGP É¡JGP óëH áªFÉb áYÉæ°U ¤EG êÓ©dGh ¥ƒ°ùàdGh
∫hO øe ójó©dG É¡«∏Y óªà©J πeÉμàe »LÉàfEG ™HÉW
IOÉjRh É¡JGOÉ°üàbG AÉæH ‘ áeó≤àŸGh á«eÉædG ⁄É©dG
IQƒ°U ¢ùμY ‘ É``gQhO ≈∏Y IhÓY ájOÉŸG É¡JGOGôjEG
.᫪æàdGh ôjƒ£àdG ‘ É¡àªgÉ°ùeh ájQÉ°†◊G ó∏ÑdG
áMÉ«°ù∏d ᪡e IRQÉH ÖfGƒL áªK ∂dP øY Ók °†ah
äÉYɪ÷Gh ô°SC’Gh OGô``aC’G AGô``KEG ‘ ÉgQhO á«MÉæd
áMÉ«°ùdG É¡cÎJ »àdG á«HÉéjE’G QÉKB’Gh πμc ⁄É©dGh
á«Ä«ÑdGh ájOÉ°üàb’Gh á«aÉ≤ãdGh á«eƒ«dG IÉ«◊G ‘
ΩÓ°ùdG ∫ÓMEÉH É¡àªgÉ°ùe ¤G áaÉ°VEG ™ªàéŸG ‘
øY ô≤ØdG Ió``M ¢†ØNh ‹hó``dG ¿hÉ©àdG §«°ûæJh
.ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG ∫ɪYC’G ™«é°ûJ ≥jôW
øe á``Ä`ŸG ‘ 11 ƒëæH áMÉ«°ùdG ´É``£`b ºgÉ°ùjh
ôaƒjh »ŸÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y »∏ëŸG œÉædG ‹ÉªLEG
iƒ≤dG ‹É`` ª` LEG ø``e á``Ä` ŸG ‘ 10 á``Ñ`°`ù`æ`H ∞``FÉ``Xh
9 ≈∏Y kÉ°†jCG ´É£≤dG Gòg Pƒëà°ùj âbh ‘ á∏eÉ©dG
.⁄É©dG ∫ƒM äGQɪãà°S’G ‹ÉªLEG øe áÄŸG ‘
‘ ¬fq CG ´É£≤dG Gòg õ«Á ¿CG øμÁ Ée RôHCG ¿CG ’EG
⁄É©dG ‘ ádhO …CG ‘ äÉeRC’Gh çQGƒμdG çhóM ádÉM
ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG ´ô``°`SCG ¿ƒμj É``e IOÉ``Y ¬``fq EÉ`a
√QÉÑàYÉHh á``ª`¡`ŸG ¬``à`fÉ``μ`e ¤EG Gôk ` ¶` f É``¡`«`a kÉ`«`aÉ``©`J
.∫hódG øe Òãc ä’ƒNóŸ Ék«°ù«FQ GkQó°üe
§°ShC’G ¥ô°ûdG
ó¡°ûj ¿CG ™``bƒ``à`j §``°` ShC’G ¥ô``°`û`dG á≤£æe ‘h
20 ` dG äGƒæ°ùdG ∫Ó``N GÒÑc Gƒ``‰ áMÉ«°ùdG ´É£b
¥ƒØj É``à á``Ä`ŸG ‘ 6 ¤EG π°üj ƒ``‰ ∫ó``©`à á∏Ñ≤ŸG
âbh ‘ áÄŸG ‘ 4Q1 ≠dÉÑdG »ŸÉ©dG ƒªædG §°Sƒàe
óaGƒàdG ø``e á``Ä`ŸG ‘ 8 ¬àÑ°ùf É``e á``≤`£`æ`ŸG äó``≤`a
´É°VhC’G áé«àf Ωô``°`ü`æ`ŸG ΩÉ``©` dG ∫Ó``N »``MÉ``«`°`ù`dG
.∫hódG ¢†©H iód Iô≤à°ùŸG ÒZ á«°SÉ«°ùdG

á«fɪ©dG äÉéàæŸG ≈∏Y ±ô©à∏d ìÉ«°ùdG á«¡°T íàØJ z¢VQÉ©ŸG{
á«aÉ≤ãdG ∫É``Ø` WC’G äÉ``≤`HÉ``°`ù`e π``ã`e »``eƒ``j π``μ`°`û`Hh
¤EG á``aÉ``°` VE’É``H ∫É``Ø` WC’G ìô``a §``°` Sh á``«`¡`«`aÎ``dGh
∫ÉØWC’G Ö``©`d ™``«` Hh á``«`Ñ`©`°`û`dG ä’ƒ``cCÉ` ª` ∏` d ¿É`` ` cQCG
á°ù«FQ äQÉ``°` TCGh ,äÉ«dÉ©ØdGh ¿É`` cQC’G ø``e É``gÒ``Zh
á¶aÉëà ∫É``ª`YC’G äÉÑMÉ°U ióàæe IQGOEG ¢ù∏›
’k hõfh ÒÑμdG ∫ÉÑbE’G π°†ØHh ¿CÉH :á«bô°ûdG ∫ɪ°T
ådÉãdG ≈àM ¢Vô©ŸG ójó“ ÉfQôb ÚcQÉ°ûŸG áÑZôd
.ΩOÉ≤dG ¢ù£°ùZCG øe
áYÉæ°U øcôH ∑QÉ°ûe - …óªë«dG QóH øH óªMCG
»àcQÉ°ûe â°ù«d √òg : ∫ƒ≤j -á«KGÎdG äÉ«dGó«ŸG
ÉgGQCG øμdh á¶aÉëŸÉH á«cÓ¡à°S’G ¢VQÉ©ŸÉH ¤hC’G
≥≤ëj ¢Vô©Ã äAÉ``L É``¡` fq C’ ˆ ó``ª`◊Gh π``°`†`aC’G
ìÉéædG Gòg π©dh Ωƒj ó©H Éeƒj ÒÑc ’ÉÑbEGh ÉMÉ‚
äÉ°Vhô©ŸG ´ƒ``æ`à`dh ÒÑμdG Ú``cQÉ``°`û`ŸG Oó``Y π°†ØH
ó«©dG øe Üô≤dÉH ¢Vô©ŸG áeÉbEG ∂dòch ¿É``cQC’Gh
,ádƒ¡°S π``μ`H ¥ƒq `°`ù`à`dG QGhõ``∏` d á``°`Uô``Ø`dG ìÉ`` `JCG É``‡
∫É› ‘ »`` JCÉ` J »``à` cQÉ``°` û` e :…ó``ª` ë` «` dG ∞``«` °` †` jh
äÉeÉN øe á«KGÎdG äÉ«dGó«ŸG áYÉæ°U ƒgh ójóL
ó«°ùŒ ≈``∏`Y ¢``Uô``MCG å``«`M Qƒq `£`e πμ°ûHh áÄ«ÑdG
‘ Ëó``≤`dG Êɪ©dG çGÎ`` dGh á``«q `aô``◊G äÉYÉæ°üdG ájhó«dG ä’ƒ¨°ûŸGh á«aô◊G äÉYÉæ°üdGh á«fɪ©dG
. ∫ÉØWC’Gh AÉ°ùæ∏d IõgÉ÷G ¢ùHÓŸGh
õ«ªàJ »``à` dGh á``Ø`∏`à`î`ŸG »``JÉ``é`à`æ`e ‘h »``ª`«`eÉ``°`ü`J
∞JGƒ¡dÉH á°UÉÿG á°ùÑdC’G ¢†©Hh äÉ«dGó«e OƒLƒH ¤EG áaÉ°VE’ÉHh ¢Vô©ŸG ¿CG ájô≤°üdG âë°VhCGh
»àdG ∫ɪYC’G øe ÉgÒZh ΩÓbC’G ∂dòch ,ádÉ≤ædG áÑMÉ°üe äÉ«dÉ©a øª°†J ¬fEÉa á«≤jƒ°ùàdG ¿É``cQC’G
øeh ˆ óª◊Gh ,ÒÑc πμ°ûH çGÎ``dG É¡«a πNój
∫ÉÑbE’G ácQÉ°ûŸG √ò``gh á≤HÉ°ùdG »JÉcQÉ°ûe ∫Ó``N
ácQÉ°ûŸG ≈∏Y ¢``Uô``MCG »æ∏©L ø``cô``dG ≈∏Y ÒÑμdG
ôªà°ùJ ¿CG ≈æ“CG »àdGh á«cÓ¡à°S’G ¢VQÉ©ŸG áaÉμH
äÉÑ°SÉæŸGh OÉ``«` YC’G π``ã`e äÉ``Ñ`°`SÉ``æ`ŸG Üô``b á``°`UÉ``Nh
.á°UÉÿGh á«æWƒdG
»°ThQódG π«°†a øH Ú°ùM åjó◊ÉH ¬cQÉ°ûjh
â«H ø`` e Qƒ`` £` `ŸG äÉ``«` Ø` ©` °` ù` dG ∫É`` `› ‘ ∑QÉ``°` û` e
™HÉàdG ó``dÉ``N »``æ`H …OGh á``j’ƒ``H ÊÉ``ª` ©` dG ‘ô`` ◊G
‘ á``cQÉ``°`û`ŸG :á``«`aô``◊G äÉYÉæ°ü∏d á``eÉ``©`dG áÄ«¡∏d
áHôŒ Èà©J AGô``HEÉ` H ∫hC’G »``cÓ``¡`à`°`S’G ¢``Vô``©`ŸG
¢Vô©e ø``e Ì``cCG ‘ »àcQÉ°ûe ó©H »``JCÉ`Jh á∏«ªL
‘ GÒ``ã` c º``¡`°`ù`j ¢``Vô``©` ŸG á≤«≤Mh ,ΩÉ`` ©` `dG Gò``¡` H
∫Ééªc ∫É› ‘ á°UÉNh á«aô◊G ÉæJGQÉ¡e ᫪æJ
Gòg ∫ÓN øeh ,Qƒ£àdG Òãc ∫É› ƒ¡a äÉ«Ø©°ùdG
É¡≤jƒ°ùJh »JÉéàæe øY èjhÎdG â©£à°SG ¢Vô©ŸG
Ëó≤Jh ´Gó``HEÓ` d Ió``jó``L É``bÉ``aBG ‹ í``à`a É``e Gò`` gh
.ÓÑ≤à°ùe π°†aC’G

ájDhôdG - §≤°ùe

™ªàéª∏d ¬eó≤J Ée ≈∏Y ±ô©àdGh º¡JÉéàæe øY
É¡æe ¿ÉcQCG IóY ¢VQÉ©ŸG √òg …ƒ– å«M .¬jôFGRh
ájòMC’Gh äGQGƒ°ù°ùcE’Gh QƒîÑdGh Qƒ£©dG ¿É``cQCG
á«Ñ©°ûdG ä’ƒ``cCÉ` ŸGh É``jGó``¡`dGh ∞ëàdGh Ö``FÉ``≤`◊Gh

á«cÓ¡à°S’G ¢`` VQÉ`` ©` `ŸG ‘ ó``¡` °` û` ŸG ∞``∏` à` NG
≈∏Y Ωƒ≤J âfÉc ¿CG ó©H á«≤jƒ°ùàdGh á«éjhÎdGh
Oô¨J â``ë`Ñ`°`UCG …QÉ``é`à`dG ó¡°ûŸG ‘ É¡°ùØf è``jhô``J
∞∏àfl É``¡` dÓ``N ø``e á``HPÉ``L ,iô`` ` NCG ÜGô`` °` `SCG ¤EG
âbDƒŸG ôFGõdGh íFÉ°ùdG ≈∏Y õcôJ âëÑ°UCGh íFGô°ûdG
á«MÉ«°ùdG ∫Éμ°TC’G ºgCG øe Gó``MGh É¡°ùØf ¢Vô©àd
܃æLh ∫É``ª` °` T äÉ`` ¶` aÉ`` fi »``Ø` a ,á``æ` £` ∏` °` ù` dG ‘
»àdG ¢VQÉ©ŸG äAÉL ,á«∏NGódGh §≤°ùeh á«bô°ûdG
ájɨd ôªà°ùJh ¿ÉªoY áYÉæ°Uh IQÉŒ áaôZ É¡ª¶æJ
±GógC’G §≤°ùJ ¿C’ ΩOÉ``≤`dG ¢ù£°ùZCG ø``e ådÉãdG
Aɪ°SCG â``dÉ``b å``«`M .iDhô`` ` dG º`` gCG ≈``∏`Y á``«`MÉ``«`°`ù`dG
ióàæe IQGOEG ¢ù∏› á°ù«FQ ájô≤°üdG óªfi âæH
q¿EG :á«bô°ûdG ∫ɪ°T á¶aÉëà ∫É``ª`YC’G äÉÑMÉ°U
≈∏Y ±ô``°`û`j …ò`` `dGh ∫hC’G »``cÓ``¡`à`°`S’G ¢``Vô``©` ŸG
‘ ió``à` æ` ŸG á``£` N ø``ª` °` V »`` JCÉ` j ió``à` æ` ŸG ¬``ª`«`¶`æ`J
ÜÉë°UCG ±ó¡à°ùJ »àdG á«éjhÎdG ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ
á¶aÉëŸÉH ióàæŸG äGƒ°†Y øe ∫ɪYC’G äÉÑMÉ°Uh
äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉ``ë`°`UCG ¢†©Hh ,iô`` NC’G äÉ``¶`aÉ``ë`ŸGh
ä’ƒ¨°ûŸGh ,ø¡ŸG ÜÉë°UCGh ,ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG
øe ¢``Vô``©` ŸG Iô``μ` a äAÉ`` L Gò`` d ;á``«` dõ``æ` ŸG á``jhó``«` dG
èjhÎdG ±ó¡H ∂dòch äÉÄØdG √òg ™«é°ûJ ≥∏£æe

ä’ÉcƒdG -âjƒμdG
áMÉ«°ùdG ᪶æe ∞«æ°üJ ≥ah áMÉ«°ùdG ±ô©J
êQÉN OôØdG É¡H Ωƒ≤j »àdG äÓMôdG{ É¡fCÉH á«ŸÉ©dG
IóMGh á∏«d øY π≤J ’ IÎØd IOÉà©ŸG áeÉbE’G ¿Éμe
.zπª©dG ¢VGôZCG Ò¨d áæ°S øe πbCG äGÎØdh
AÉæH ‘ áMÉ«°ùdG ´É£b QhO ≈∏Y ¬H ∫óà°ùj ɇh
᫪æàdGh ôjƒ£àdG ‘ É¡àªgÉ°ùeh ∫hódG äGOÉ°üàbG
ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG ´ô``°`SCG ó``MCG äÉ``H ´É£≤dG ¿CG
≈∏Y áMÉ«°ùdG øe äGOGô`` jE’G ºéM ƃ∏H ó©H Gƒ``‰
1Q075 ƒ``ë`f »``°`VÉ``ŸG ΩÉ``©`dG ∫Ó``N »``ŸÉ``©`dG iƒ``à`°`ù`ŸG
¿ƒ«∏e 219 É``gQó``b IOÉ``jõ``Hh »``μ`jô``eCG Q’hO QÉ``«`∏`e
QÉ«∏e 1Q035 ∫ÓN øe ∂dPh 2011 ΩÉY øY Q’hO
º¡àÑ°ùf â£îJ ⁄É``©`dG AÉ``ë` fCG ∞∏àfl ø``e íFÉ°S
.2011 ΩÉY øY áÄŸG ‘ 4 ƒëæH
ᣰûfC’G É°†jCG áMÉ«°ùdG ∞jô©J øª°V êQóæJh
øcÉeCG ‘ ¿ƒª«≤j ø``‡ ¿hôaÉ°ùŸG É¡°SQÉÁ »àdG
ÆGôØdG âbh AÉ°†b ¢Vô¨H IOÉà©ŸG º¡àÄ«H êQÉN ™≤J
á£jô°T ÉgÒZ hCG êÓ©dG hCG IQÉéàdG hCG ¥ƒ°ùàdG hCG
’ •É°ûf á°SQɇ á∏Mô∏d ¢ù«FôdG ¢Vô¨dG ¿ƒμj ¿CG
.QGõj …òdG ¿ÉμŸG πNGO øe kÉjOÉe ¬°†jƒ©J ºàj
äÉ°ù°SDƒŸG ¿CG ∂``dP ≈``∏`Y AÉ``æ`H ìÉ``°`†`jE’G ø``μ`Áh
¢SÉ°SC’G É¡WÉ°ûf πãªàj »àdG äBÉ°ûæŸG »g á«MÉ«°ùdG
≥≤°ûdGh ¥OÉ``æ`Ø`dG É¡æeh ìÉ«°ù∏d äÉ``eó``N Ëó≤àH
ôØ°ùdG ä’É`` chh º``YÉ``£`ŸGh äÉ``©`é`à`æ`ŸGh á``«`bó``æ`Ø`dG
¿hó°TôŸGh á«MÉ«°ùdG äÓMôdG ƒ∏¨°ûeh áMÉ«°ùdGh
ÜÉcôdG π≤fh »MÉ«°ùdG Üò÷G øcÉeCGh ¿ƒ«MÉ«°ùdG
᫪gCG áaô©Ÿh .ÉgÒZh ájôKC’G ™bGƒŸGh ∞MÉàª∏d
É¡fCG ¤EG IQÉ°TE’G »¨Ñæj ô°VÉ◊G Éæàbh ‘ áMÉ«°ùdG
ÆGôØdG â``bh ∫É``¨`°`TEGh ¬``«`aÎ``dG ¢``Vô``Z ø``e â``dƒ``–

ó«©∏d GOGó©à°SG äÉj’ƒdÉH ᣰûf á«MÉ«°S ácôM
ájDhôdG -§≤°ùe
¥OÉæØdG ≈∏Y áØãμe äGRƒéMh ᣰûf ácôM ΩÉjC’G √òg äÉj’ƒdG ‘ ÜóJ
äÉj’ƒdG √òg ∞æc ‘ ó«©dG IRÉ``LEG AÉ°†≤d GkOGó©à°SG ∂``dPh AGƒ``jE’G ™bGƒeh
ójó©∏d èjhÎdG ∫ÓN øe äÉj’ƒdG ‘ ájQÉéàdG ácô◊G â°û©àfG ɪc á©FGôdG
.™∏°ùdGh ∂«cÉ°ûŸGh iƒ∏◊G πãe äÉéàæŸG øe
iƒ∏ë∏d è``jhÎ``dGh πª©dÉH á«fɪ©dG iƒ∏◊G ™fÉ°üe äGó``H πFɪ°S »Øa
™fÉ°üªa Ö«W ¥Gòeh á¡μf øe ¬H ™àªàJ ÉŸ áaÉ«°†∏d GõeQ ó©J »àdG á«fɪ©dG
É¡«∏Y ∫ÉÑbE’Gh ≈ë°VC’Gh ô£ØdG …ó«Y ΩÉjCG ∫ÓN §°ûæJ á«fɪ©dG iƒ∏◊G
√ò¡H ∞àfi ÒZ ó©j á«fɪY iƒ∏M ¬H óLƒJ ’ …òdG Êɪ©dG â«ÑdÉa Òãc
≈∏Y ¢Uô◊G πc ¿ƒ°Uôëj áj’ƒdG ‹É``gCGh AÉæHCG º¶©e ¿EÉ`a Gò``d ,áÑ°SÉæŸG
ΩóY ádÉM ‘h ΩÉjCÉH É¡∏Ñb iƒ∏◊G õéëj øe º¡æªa á«fɪ©dG iƒ∏◊G AGô°T
É¡H óLƒJ á``j’h …CG ¤EG Ögòj ¬fEÉa á``j’ƒ``dG øe iƒ∏◊G AGô°T øe ¬æμ“
. á«fɪ©dG iƒ∏ë∏d ™fÉ°üe
ó«©dG ΩÉjG Üôb ™e ∂«cÉ°ûŸGh AGƒ°ûdÉH á«∏NGódG á≤£æŸG äÉj’h ô¡à°ûJh
áj’ƒdG AÉæHCG øe ÚæWGƒŸG iód á°UÉN á¡μfh º©W ∂«cÉ°ûŸGh AGƒ°û∏d å«M
¢Uô◊G πc ¿ƒ°Uôëj ¿ÉªY áÑ«Ñ◊G ÉfOÓH ´ƒHQ ‘ ÚæWGƒŸG πc ¿EÉa Gòd
»bÉHh ó«©dG ΩÉ``jCG ÊÉK AGƒ°ûdG π``cCG ¿ƒμj Ée IOÉ``Yh Êɪ©dG AGƒ°ûdG πªY ‘
πª©H Ωƒ``≤`j ø``e º¡æeh ó«©dG ΩÉ`` jCG å``dÉ``K AGƒ``°`û`dG ¿ƒ``∏`cCÉ`j ≥``WÉ``æ`ŸGh iô``≤`dG
É qeCG Ió``MGh Iô``à »Øàμj ô``NB’G ¢†©ÑdGh ó«©dG ΩÉ``jCG ∫Ó``N Ú``Jô``e AGƒ``°`û`dG
±É°†j ºq K IÒ¨°U ™£b ¤EG ºë∏dG ™«£≤àH ¿ƒeƒ≤j ÚæWGƒŸG q¿EÉa ∂«cÉ°ûŸG
É¡©°Vh ºà«d ∂«cÉ°ûŸG OGƒYCG ‘ ∂°ûJ ºK É¡d á°ü°üîŸG äGQÉ¡ÑdGh í∏ŸG É¡«dEG
ådÉK ‘ RQC’G hCG õÑÿG ™e ∂«cÉ°ûŸG áÑLh ‹ÉgC’G πcCÉj Ée IOÉYh ºëØdG ≈∏Y
.ó«©dG ΩÉjCG ™HGQ hCG
kÉ°UÉN kÉ`©`HÉ``W áæ£∏°ùdG äÉ`` j’h ‘ á«Ñ©°ûdG ¿ƒ``æ`Ø`dGh è``jRÉ``gC’G π``ã`“h
øe ‹É``gC’G ¬æμj ɪY kGÒÑ©J ∂dPh ,á«æWƒdGh á«æjódG áÑ°SÉæŸÉH AÉØàMÓd
å«M º¡«∏Y Iõjõ©dGh á«dɨdG äÉÑ°SÉæŸG ∂∏àd IôeÉZ IOÉ©°Sh IôeÉY ák Môa
iôb πãe áj’ƒdG iôb øe OóY ‘ á«Ñ©°ûdG êRÉ``gC’Gh äÉ°übôdG ∂∏J ΩÉ≤J
iô≤dGh ÊÉé«°ùdG …OGhh Ωô``fi …OGhh á``MGhQ »æH …OGhh π``«`gh AÉé«°S
hCG ô£ØdG ó«Y ΩÉ``jBG ô``NBG ≈àMh ó«©dG ΩÉ``jCG ÊÉK è``jRÉ``gC’G ΩÉ≤Jh É¡d á©HÉàdG
AÉæHCG ≈æ¨àjh πFɪ°S ájÓY ‘ á∏«ª÷G IOÉ©dG ∂∏J âeó©fG ɪ«a ≈ë°VC’G
áÑMÉ°üe ™e …RÉ©dGh áMRôdG øa πãe á«Ñ©°ûdG ¿ƒæØdG øe ójó©dÉH áj’ƒdG
∂∏àH kÉ©«aQ kÉ`æ`ah ’k É``ª`L ≈Ø°†J »àdG ¥Gƒ`` HC’Gh ÊÉ``ª`Mô``dGh ô°SÉμdG ∫ƒÑW
.èjRÉgC’G

q Ö©∏e ‘ ∞dƒ```L ádƒ``£H ∫hCG ∞``«°†à°ùj á``©æ°üŸG Ωƒ``«æ«∏«e ™``éàæe
ô¨°üe
ôq¨°üŸG Ö©∏ŸG ¿ƒ``μ`j ¿CG π``eCÉ` fh ,¬``«`aÎ``dGh ¢``SÉ``ª`◊G É``gDƒ`∏`e
.zá«∏°ùàdGh á©àŸG AÉØ°VEG ‘ kÉ«°SÉ°SCG kGô°üæY
Ωƒ«æ«∏«e ™éàæŸ ΩÉ``©`dG ô``jó``ŸG è``jhQ …O ¢``ù`jQƒ``e ìôq ` °` Uh
OGôaC’ áÑ°SÉæe á°Uôa çó``◊G Gò``g óq `©`j{ :¬``dƒ``≤`H á©æ°üŸG
‘ º¡JGQÉ¡e áHôŒh QÉÑàN’ ∞dƒ÷G á°VÉjQ »Ñq fih á∏FÉ©dG
.¬FÉLQCG ‘ áYqRƒàŸG ôØ◊G OGóàeG ≈∏Y áÑ©∏dG á°SQɪŸh Ö©∏ŸG
q óbh
øe ÒãμdG ™°VƒH ΩɪàgE’G º«ª°üàdG á∏Môe ∫ÓN ”
á°ùaÉæŸG π©éj Ée Ö©∏ŸG ¢``VQCG ≈∏Y äÉHƒ©°üdGh äÉjóëàdG
q ó``bh .á©àeh IQÉ``KGE Ì``cCG äGô``μ`dG Üô°V AÉ``æ`KCG
áaÉc AÉ``¡`fEG ”
¿CG ƒLôfh Ö≤JôŸG çóë∏d ÉÑk gCÉJ äGOGó©à°S’Gh äGÒ°†ëàdG
∫ÉéŸG íàØj ¿CGh ,Iõ«q ªŸGh á«¡«aÎdG ᣰûfC’ÉH ÓaÉM ¿ƒμj
.z™éàæŸG Égôaq ƒj »àdG ≥aGôŸG ∞∏àîà ´Éàªà°S’ÉH ±ƒ«°†∏d
q ôq¨°üŸG ∞dƒ÷G Ö©∏e ìÉààaG q¿CG ¤EG QÉ°ûj
øª°V kGôNDƒe ”
øH ∫Óg ï«°ûdG IOÉ©°S ájÉYQ ■⪫bCG IÒÑc á«dÉØàMG
QƒàcódG IOÉ``©`°`Sh áæWÉÑdG ܃``æ`L ß``aÉ``fi …ô``é`◊G ó«©°S
.á«YɪàLE’G á``«`ª`æ`à`dG IQGRh π``«` ch ‹ƒ``©` ŸG Qó``H ø``H ≈``«`ë`j
É¡æ°†àëj »``à` dG äÉ``«`dÉ``©`Ø`dG ¤hCG á``dƒ``£`Ñ`dG √ò`` g ¿ƒ``μ`à`°`Sh
ÒZh ‹Éãe mó– ¢Vƒÿ IÒÑc á°Uôa É¡qfCG »æ©j Ée Ö©∏ŸG
.¥ƒÑ°ùe

ájDhôdG -á©æ°üŸG
ádƒ£H ∫hCG áaÉ°†à°SG á©æ°üŸG Ωƒ«æ«∏«e ™éàæe Ωõà©j
∫ƒ∏ëH ∂dPh áæ£∏°ùdG iƒà°ùe ≈∏Y ôq¨°üe Ö©∏e ‘ ∞dƒL
øe Iõ``«q `‡ á``Yƒ``ª`› çó``◊G Ö£≤à°ù«°Sh .π``Ñ`≤`ŸG ô``Hƒ``à`cCG
q
‘ ¿ƒaÎfi º¡æe kÉ«ŸÉYh kÉ«ª«∏bEGh kÉ«∏fi á°VÉjôdG ¥É°ûY
∫ÓN äÉ°ùaÉæŸG Ωóàëà°Sh .á«μjôeC’G ¬jG »L »ÑdG ä’ƒ£H
Êɪ©o dG »æWƒdG ∂æÑdG ádƒ£Ñd π qgCÉà∏d ÚcQÉ°ûŸG ÚH çó◊G
ÚàdƒL Ö``Y’ π`q `c …ô``é`«`°`S å``«`M ,∞``dƒ``é`∏`d á``«`μ`«`°`SÓ``μ`dG
Oƒ©°ü∏d IôØM 18`` dG hP ™éàæŸÉH ôq¨°üŸG ∞dƒ÷G Ö©∏e ‘
.ádƒ£ÑdG ¢SCÉμH RƒØdGh
¿hó«©°S{ :ódQhh ∞dƒéH ΩÉ©dG ôjóŸG ,Ú°SÉ°S ¿ƒ«d ∫Ébh
ôq¨°üŸG Ö©∏ŸG ‘ ΩÉ≤Jo ∞dƒé∏d ádƒ£H ∫hCG áaÉ°†à°SÉH kGó``L
ä’ƒL IQGOEÉ`H Ωƒ≤æ°S å«M ,á©æ°üŸG Ωƒ«æ«∏«e ™éàæŸ ™HÉàdG
ɪc á``jOÉ``©` dG ∞``dƒ``÷G Ö``YÓ``e ‘ É``¡` fq CG ƒ`` dh É``ª`c á``dƒ``£`Ñ`dG
q
øe OóY ÚÑYÓdG º««≤Jh º«μëàdG ≈∏Y ±Gô``°`TE’G ¤ƒà«°S
.∫ÉéŸG Gò``g ‘ πjƒW ´É``H º¡d …ò``dG ÚaÎëŸGh Ú°üàîŸG
IOó©àe äÉjƒà°ùe ≈∏Y É¡©°Vhh Ö©∏ŸG ôØM º«ª°üJ ” óbh
äGQÉ¡eh äGQó``b QÉÑàNE’h á©àŸGh …óëàdG øe ƒL AÉØ°VE’
ádƒ£Ñd ™∏q £àf Ωƒ«dG øëfh .º¡æe ÚaÎëŸG ≈àM ÚÑYÓdG

⁄É©dG

Ω2013 ¢ù£°ùZCG 2 ≥aGƒŸG `g 1434 ¿É°†eQ øe 24 ᩪ÷G

¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M äɪ¶æe ÚH ≥∏bh ÜÉgQE’G áëaÉμe ÚfGƒb Oó°ûj øjôëÑdG ∂∏e
áÄe øY π≤J ’ »àdG áeGô¨dÉHh äGƒæ°S ô°ûY øY π≤j ’ …òdG øé°ùdG hCG
¿ƒ«∏e 1^33 ¤EG Q’hO 265300) QÉæjO ∞dCG áĪ°ùªN RhÉ``Œ’h QÉæjO ∞dCG
¿ƒμJ ¿CG øe ≥∏b ¬HÉàæj ¬fCG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ øjôëÑdG õcôe ∫Ébh “.(Q’hO
.äÉ£∏°ùdG ÖfÉL øe IójóL á∏ªëH QòæJ äÓjó©àdG √òg
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH »æ©J »àdG ¢ûJhh ¢ùàjGQ øeƒ«g ᪶æe äó≤àfG ɪc
áeGô°U ÌcCG äÉHƒ≤Y ™«bƒàH ÚYô°ûŸG äÉMÎ≤e á«dhódG ƒØ©dG ᪶æeh
.¿ƒfÉb ¤EG ¿B’G É¡°†©H øjôëÑdG πgÉY ∫ƒq M »àdGh ÜÉgQE’G áëaÉμŸ
‘ §``°` ShC’G ¥ô``°`û`dG º°ù≤d …ò«ØæàdG ô``jó``ŸG Ö``FÉ``f …Qƒ``M Ëó``f ∫É``bh
ÚeÉ©dG â°†eCG øjôëÑdG áeƒμM q¿EG ¢ù«ªÿG Ωƒj ¢ûJhh ¢ûàjGQ øeƒ«g
.ÚŸÉ°ùe Úéàfi ó°V á∏ªM ò«ØæJ ‘ øjÒNC’G
Oƒ«≤dG øe IójóL áYƒªéŸ (áeƒμ◊G) §£îJ ¿B’Gh” ¿É«H ‘ ∫É``bh
ɪæ«H IójóL ÇQGƒW ádÉM á«∏©ØdG á«MÉædG øe ≥∏îJ »àdG Iƒ°ù≤dG Iójó°ûdG
äÉHƒ≤Y AÉ°†≤d ¿ƒé°ùdG ‘ IÒNC’G ádƒ÷G øe ¿ƒŸÉ°ùŸG ¿ƒéàëŸG ¢ù∏éj
≈∏Y á«°ùæ÷G •É≤°SEG ¿EG ¢ûJhh ¢ùàjGQ øeƒ«g âdÉbh “.øé°ùdÉH á∏jƒW
ÖLƒÃ Ú«æjôëÑdG ¥ƒ≤M ∂¡àæj ádOÉY ÒZ áªcÉfi ‘ á``fGOE’G ¢SÉ°SCG
GƒÑdÉWh ∞FÉXƒdG ‘ õ««ªàdG øe á©«°ûdG øe Òãc ƒμ°ûjh .‹hódG ¿ƒfÉ≤dG
õcôe ∫É``bh .á©«°ûdG ó°V õ«“ É``¡`fCG áeƒμ◊G »ØæJh .á``jQƒ``à`°`SO á«μ∏Ã
RQÉÑdG ¿hóŸG â∏≤àYG äÉ£∏°ùdG q¿EG AÉ©HQC’G Ωƒj ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ øjôëÑdG
.ø°ùM óªfi

RÎjhQ – »HO

¤EG áHƒ≤©dG ó``jõ``Jh “.¬∏μ°T hCG ÒéØàdG Gò``g ´ƒ``f ¿É``c É``jCG »``HÉ``gQCG ¢VôZ
¢üî°T áHÉ°UEG hCG äƒ``e ÒéØàdG øY º‚ GPEG” ó``HDƒ`ŸG øé°ùdG hCG ΩGó``YE’G
äGòd á°UÉÿG hCG áeÉ©dG ø``cÉ``eC’G ‘ πªM hCG ™°Vh øe øé°ùdÉH ÖbÉ©jh
πª– hCG äÉ©bôØŸG hCG äGôéØàŸG ∫Éμ°TC’ á«cÉfi πcÉ«g hCG êPɉ ó°ü≤dG
“.∂dòc É¡fq CÉH OÉ≤àY’G ≈∏Y
á«HÉgQE’G º``FGô``÷G »``Ñ`μ`Jô``e á``Ñ`bÉ``©`e Rƒ``é`j ¬`` fq CG äÓ``jó``©`à`dG ‘ AÉ`` Lh
øjòdG ¢UÉî°TCÓd áÑ°ùædÉH ¬fCG ádÉcƒdG äôcPh .á«°ùæ÷G •É≤°SEÉH IÒ£ÿG
óHDƒŸG øé°ùdÉH” ¿ƒÑbÉ©«°S º¡fEÉa »HÉgQEG ¢Vô¨d ∫GƒeCG ™ªéH º¡àfGOEG ºàJ

‘ äÉ``Hƒ``≤`©`d ø``jô``ë`Ñ`dG π``gÉ``Y áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H ó``ª`M ï«°ûdG Oó``°`T
Gòg áeƒμë∏d áFhÉæe á©eõe äÉLÉéàMG πÑb ÜÉ``gQE’G áëaÉμe Ú``fGƒ``b
≈°ûîJ »àdG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M äɪ¶æe â≤∏bCG äÉMÎ≤e ≈∏Y ¥ó°Uh ,ô¡°ûdG
.øjôgɶàŸG ó°V áeQÉ°U á∏ªM øe
ΩÉY òæe á«é«∏ÿG ádhódG á«q æ°ùdG ¬à∏FÉY ºμ– …òdG óªM ∂∏ŸG ≈©°ùjh
á«YGódG äÉLÉéàM’G ™ªb ájGóH òæe äôªà°SG äÉHGô£°VG AGƒàM’ 1783
q »àdG á«WGô≤Áó∏d
.2011 ΩÉY πFGhCG á«©«°ûdG á«ÑdɨdG ɡશf
¢û«÷G ∫õ``Y ¤EG äOCG »àdG ô°üe ‘ Ió``°`TÉ``◊G äGô``gÉ``¶`ŸG ø``e ΩÉ``¡`dEÉ`Hh
‘ êÉéàMG ácôM â``YO »°VÉŸG ô¡°ûdG »°Sôe óªfi »eÓ°SE’G ¢ù«Fô∏d
.¢ù£°ùZCG 14 Ωƒj äGôgɶe ¤EG øjôëÑdG
äÉ«°UƒJ ≈∏Y ÜGƒ``æ`dG ≥``aGh ó``MC’G Ωƒ``j ¿ÉŸÈ∏d á«FÉæãà°SG á°ù∏L ‘h
“á«HÉgQEG ºFGôL” ÜÉμJQG ¤EG ƒYój hCG ÖμJôj øªq Y á«°ùæ÷G •É≤°SEG πª°ûJ
.áeÉæŸG ᪰UÉ©dG ‘ äÉLÉéàMG …CG ™æeh
Qó°UCGh äÉ``MÎ``≤`ŸG ≈∏Y ¥ó``°`U ∂``∏`ŸG q¿EG øjôëÑdG AÉ``Ñ`fCG á``dÉ``ch â``dÉ``bh
.áeGô°U ÌcCG ÚfGƒ≤H Úeƒ°Sôe AÉ©HQC’G
äGƒæ°S ô°ûY øY π≤J ’ IóŸ øé°ùdG áHƒ≤Y ™«bƒJ äÓjó©àdG øª°†àJh
ò«ØæJ ó°ü≤H ∂dP ∫hÉM hCG ÒéØJ çGóMEG ‘ ´ô°T hCG çóMCG øe πc” ≈∏Y

Oƒª°üdG ≈∏Y IQó≤dGh ô°üædG øe ¿ƒ≤KGh :…Qƒ°ùdG ¢ù«FôdG ΩÉ°üàY’G ™bGƒe øe ±Gô°üf’G ∫ÉM »°Sôe …ójDƒŸ zøeBG êhôN{`H äGó¡©J :ô°üe
ºcOƒª°üH ™ªLCG ⁄É©dG ºà∏gPCGh ¬dƒjPh ÜÉ``gQE’G
äGRÉ‚E’G ≥«≤–h ÜÉ©°üdG π«dòJ ≈∏Y ºμJQóbh
¢Sô°TCG á¡LGƒe ‘ ÉgÒ¶f πq b ádƒLQ øY øjÈ©e
“.åjó◊G ïjQÉàdG Égó¡°T á«éªg ÜôM
ó°SC’G äGƒ``b ¿EG IóëàŸG ·C’G ƒ≤≤fi ∫ƒ``≤`jh
Öjò©àdGh π``à` ≤` dG â``∏`ª`°`T Üô`` M º``FGô``L â``Ñ` μ` JQG
Ö¡ædGh õ««“ ¿hO äÉ``ª`é`¡`dGh »°ùæ÷G ∞``æ`©`dGh
¿ƒdƒ≤jh .ádhódG É¡¡LƒJ á°SÉ«°S É¡fCG hóÑj ɪ«a
É°†jCG Üô``M º``FGô``L Gƒ``Ñ`μ`JQG á°VQÉ©ŸG »∏JÉ≤e ¿q EG
íÑ°UCGh .≥``«` °` VCG ¥É``£` f ≈``∏`Y ø``μ`d ΩGó`` ` YE’G É``¡`æ`e
å«M áXƒë∏e áLQóH É«k ØFÉW ÉjQƒ°S ‘ ´Gô°üdG
á«q ∏bC’G á``æ`°`ù`dG ø``e º``¡`Ñ`∏`ZCG ¿ƒ``°`VQÉ``©`e ¢``Vƒ``î`j
ó°SC’G óªà©jh .ó``°`SC’G É¡«dEG »ªàæj »àdG ájƒ∏©dG
øeC’G äGƒ`` bh ¢``û`«`÷G äGó`` Mh ≈``∏`Y á``jGó``Ñ`dG ø``e
¤EG IójGõàe áLQóH CÉ÷ ¬æq μd ¿ƒjƒ∏Y ÉgOƒ≤j »àdG
É¡dƒ“h É¡ë∏°ùJ ¬d á«dGƒe É«°û«∏«e ≈∏Y OɪàY’G
Ékjƒb ɪk YO ≈≤∏àj ¬fCG ɪc .Ú°VQÉ©ŸG áHQÉëŸ ≥°ûeO
á«©«°ûdG á«q fÉæÑ∏dG ˆG Üõ``M áYɪLh ¿Gô`` jEG ø``e
¬eƒ°üN ≈≤∏J ɪæ«H Ëó≤dG ∞«∏◊G É«°ShQ øeh
ÚªYGO øe á∏«Ä°V ájôμ°ùY äGóYÉ°ùe ¿ƒª°ù≤æŸG
ójGõàŸG Oƒ``Lƒ``dG ø``e ≥``∏`≤`dÉ``H ¿hô``©`°`û`j Ú``«`Hô``Z
á°VQÉ©ŸG »∏JÉ≤e ÚH IOó°ûàe á«q eÓ°SEG äÉYɪ÷
.IóYÉ≤dÉH §ÑJôe É¡°†©H

RÎjhQ – ähÒH
¬fq EG ¢``ù` eCG ó``°` SC’G QÉ``°`û`H …Qƒ``°`ù`dG ¢``ù`«`Fô``dG ∫É``b
á«∏gC’G Üô◊G ‘ Ú°VQÉ©ŸG ≈∏Y ô°üædG øe ≥KGh
øe Ì``cCG É¡«a πàb »àdG Gôk ¡°T 28 òæe Iôªà°ùŸG
¢üî°T ʃ«∏e ƒëf QGô``a ‘ âÑÑ°ùJh ∞``dCG 100
äÉMÉ°ùe ≈``∏`Y ¿ƒ``°`VQÉ``©`ŸG ô``£`«`°`Sh .êQÉ`` `ÿG ¤EG
äòØf ó`` °` `SC’G äGƒ`` `b ø``μ` d »`` `°` ` VGQC’G ø`` e IÒ``Ñ` c
øY º¡Jó©HCGh ,IÒNC’G ™«HÉ°SC’G ‘ GkOÉ°†e Ékeƒég
≈∏Y Iô£«°ùdG äOÉ©à°SGh ≥°ûeO ᪰UÉ©dG §«fi
â∏≤fh .¿ÉæÑd ™e Ohó``◊G øe Üô≤dÉH äGó∏H IóY
¬dƒb ó°SC’G øY AÉÑfCÓd ájQƒ°ùdG á«Hô©dG ádÉcƒdG
≈∏Y IQó≤dG Éæμ∏àeG ÉŸ ô°üædÉH Ú≤KGh øμf ⁄ ƒd ”
ó©H QGôªà°S’G ≈∏Y IQó≤dG Éæjód âfÉc ÉŸh Oƒª°üdG
ó°SC’G ∞``°`Uhh “.¿Ghó©dG ≈∏Y Ú``eÉ``Y ø``e Ì``cCG
É¡fq CÉH ¬à∏FÉY ºμM øe Oƒ≤Y á©HQCG ó°V á°VÉØàf’G
“¿ƒ«HÉgQEG” ÉgòØæj êQÉÿG øe áeƒYóe IôeGDƒe
IójDƒŸG äÉ``LÉ``é`à`M’G äCGó`` H É``eó``æ`Yh .¿ƒ``«`eÓ``°`SEG
ájôμ°ù©dG á∏ª◊G äOCG 2011 ¢SQÉe ‘ á«WGô≤Áó∏d
ó°SC’G ∫Ébh .áë∏°ùe á°VÉØàfG ¤EG ôeC’G ájÉ¡f ‘
ájƒæ°ùdG iô``cò``dG ‘ •É``Ñ`°`†`∏`d ¬``ã`jó``M É``¡`Lƒ``e
…Qƒ°ùdG »Hô©dG ¢û«÷G ¢ù«°SCÉàd Úà°ùdGh áæeÉãdG
á¡LGƒe ‘ IQOÉ``f áYÉé°T ¿ƒ``dGõ``JÉ``eh ”ô¡XCG”

¿Éμe ‘ ¬«∏Y ßØëàe »``°`Sô``eh .∞``æ`©`dG ≈∏Y ¢†jôëàdG
º¡àH kÉ«FÉ°†b kÉ≤«≤– ¬``LGƒ``j ƒ``gh ¬``dõ``Y òæe Ωƒ∏©e Ò``Z
.á«eÓ°S’G ¢SɪM ácôM ™``e ôHÉîàdGh πà≤dG É¡æ«H ø``e
πà≤e øY äôØ°SCG »àdG ∞æ©dG ∫ɪYCGh ä’É≤àY’G äQÉ``KCGh
¿ƒμJ ¿G øe É«dhO É≤∏b »°Sôe ∫õY òæe ¢üî°T 300 ‹GƒM
É¡fG ºZQ Úª∏°ùŸG ¿GƒN’G áYɪL ≥ë°S »g áeƒμ◊G á«f
á«dÉ≤àfG á£N ‘ Ú«eÓ°S’G ácQÉ°ûe ‘ ÖZôJ É¡fG ∫ƒ≤J
‘ ¬∏«aΰùa hó«L ÊÉŸ’G á«LQÉÿG ôjRh ∫Ébh .IójóL
Öéj” »ª¡a π«Ñf …ô°üŸG √Ò¶f ™e √ó≤Y »Øë°U ô“Dƒe
¿G ¬dƒ≤H »ª¡a OQh .“á«FÉ≤àf’G ádGó©dG ôgɶe πc …OÉØJ
á«FÉ≤àfG ádGóY É¡H â°ù«dh á«eÉ≤àfG á°SÉ«°S ™ÑàJ ’ ô°üe
â¡Lhh .™``«`ª`÷G ≈``∏`Y ≥Ñ£æj ¿ƒ``fÉ``b É``¡`H ô°üe ¿G ∫É``bh
áKÓãd AÉ``©`HQ’G Ωƒ``j É«ª°SQ äÉeÉ¡J’G ájô°üŸG äÉ£∏°ùdG
âªYOh .º``¡`æ`e Ú``æ`KG õéà– á``YÉ``ª`÷G äGOÉ``«` b Rô`` HCG ø``e
áeƒμ◊G á``©`ª`÷G Ωƒ``j ¢û«é∏d Ió``jDƒ` e á``∏`FÉ``g äGô``gÉ``¶` e
ìÉàØdG óÑY ∫hCG ≥jôØdG ´ÉaódG ôjRh É¡¡Lh IƒYód áHÉéà°SG
∞æ©dG” …ó°üà∏d “¢†jƒØàdG” ¬ëæà Újô°üª∏d »°ù«°ùdG
.Úª∏°ùŸG ¿GƒNC’G ¤EG IQÉ°TEG ¬fCG ≈∏Y º¡a Ée ƒgh “ÜÉgQ’Gh
π«ãe É``¡`d ≥Ñ°ùj ⁄ ÜÉ``£`≤`à`°`S’G ø``e á``dÉ``M ô°üe ó¡°ûJh
á∏Môe äCGó``H »àdG 2011 ‘ ∑QÉÑe »æ°ùëH á``MÉ``W’G òæe
øª°†àJh .…ô°üŸG OÉ°üàb’G âμ¡fG áÑ©°U á«°SÉ«°S á«dÉ≤àfG
äÉHÉîàfG AGôLG áeƒμ◊G ɡરSQ »àdG “≥jô£dG áWQÉN”
.á«°SÉFQ äÉHÉîàfG É¡©ÑàJ ô¡°TG áà°S ∫ÓN á«fÉŸôH

RÎjhQ -IôgÉ≤dG
…ójDƒe ¢ù«ªÿG Ωƒ``«`dG ájô°üŸG á«∏NGódG IQGRh â``YO
™bGƒe ø``e ±Gô``°`ü`fÓ``d »``°`Sô``e ó``ª`fi ∫hõ``©` ŸG ¢``ù`«`Fô``dG
øe äÉ¡«LƒJ »≤∏J øe Ωƒj ó©H ∂dPh ,IôgÉ≤dÉH º¡eÉ°üàYG
.äÉeÉ°üàY’G ¢†ØH ¢û«÷G øe áeƒYóŸG áeƒμ◊G
á«∏NGódG äó¡©J ¿ƒjõØ∏àdG äÉ°TÉ°T ≈∏Y »∏J ¿É«H ‘h
√òg ¤EG Ö«éà°ùj øe πμd á∏eÉc ájɪMh øeBG êhôîH”
AÉLh .“¬àeÓ°Sh ø``Wƒ``dG QGô``≤`à`°`SG ¤EG GRk É``«`ë`fG Iƒ``Yó``dG
º°SÉH çó``ë`à`ŸG ∞«£∏dG ó``Ñ`Y ÊÉ``g √Ó``J …ò`` dG ¿É``«`Ñ`dG ‘
á©HGQ ÊGó``«`Ã ø``jó``LGƒ``à`ŸG ƒYóJ” á``«`∏`NGó``dG ¿EG IQGRƒ`` dG
áë∏°üe Ö«∏¨Jh π≤©dG ¤EG ΩÉ``μ`à`M’G á°†¡ædGh á``jhó``©`dG
ɪ¡æe ±Gô°üfE’G áYô°Sh ΩÉ©dG ídÉ°ü∏d ´É«°üf’Gh øWƒdG
.“áaÉμdG áeÓ°S ≈∏Y É°UôM ɪ¡FÓNEGh
ôgɶe” …OÉØJ ≈∏Y ô°üe É«fÉŸCG âãM iôNCG á«MÉf øe
≈∏Y á``«`æ`e’C G á``∏`ª`◊G ¤EG IQÉ``°` TEG ‘ “á«FÉ≤àf’G á``dGó``©`dG
⁄h .»°Sôe É¡«dEG »ªàæj »àdG Úª∏°ùŸG ¿Gƒ`` NE’G áYɪL
…òdG ΩÉ°üàY’G ¢†Ød äÉ£∏°ùdG ∑ôëàJ ≈àe ó©H ±ô©j
øe å``dÉ``ã`dG ‘ »``°`Sô``e ¢``û`«`÷G ∫õ``Y ò``æ`e ¿Gƒ`` `NE’G ¬``ª`¶`f
»àdG äÉfÉ«ÑdG øμd .Ió°TÉM á«Ñ©°T äÉLÉéàMG ó©H ƒ«dƒj
πNóJ ≈``∏`Y IQÉ``°` TEG hó``Ñ` j É``ª`«`a π``ª`– á``eƒ``μ`◊G É``gQó``°`ü`J
kGOóY áWô°ûdG õéà– »°Sôe •ƒ≤°S øe ô¡°T ó©Hh .∂«°Th
᪡J º¡ª¶©Ÿ á``HÉ``«`æ`dG â``¡`Lh ¿Gƒ`` NE’G á``YÉ``ª`L IOÉ``b ø``e

12

π«FGô°SEG ‘ ±ô£àe …Oƒ¡j ΩÉ¡JG
¿GôjEG ÜÉ°ù◊ ¢ù°ùéàdÉH
ájOƒ¡j áYɪL ‘ ƒ°†©d ΩÉ¡J’G ¢Só≤dG ‘ áªμfi â¡Lh
ídÉ°üd ¢ù°ùéàdG ádhÉëà ¢ù«ªÿG Ωƒj π«FGô°SEG ‘ áaô£àe
.¿GôjEG
¿É«H ‘ (â«H Ú°T) »∏«FGô°SE’G »∏NGódG øeC’G RÉ¡L ∫Ébh
ÚdhDƒ°ùe ≈∏Y ¢VôYh 2011 ΩÉY ‘ ÚdôH ¤EG ôaÉ°S πLôdG q¿EG
.π«FGô°SEG øY äÉeƒ∏©e ™ªL á«fGôjE’G IQÉØ°ùdÉH
∞°ûμdG ºàj ⁄ …òdG πLôdG IOƒY iód ¬fq EG ¿É«ÑdG ‘ AÉLh
á«fGôjEG “ô°UÉæY” ™e ∫É°üJ’G π°UGh π«FGô°SEG ¤EG ¬ª°SG øY
¬dõæe øe Üô≤dÉH áeÉ©dG ∞JGƒ¡dG ∫ÓN øeh âfÎfE’G ≈∏Y
.¢Só≤dG ‘
q h »°VÉŸG ô¡°ûdG ‘ ¬«∏Y ¢†Ñ≤dG ≈≤dCGh
≈∏Y AÉæH √RÉéàMG ”
á«FõL áªμfi q¿CG áªμëŸG º°SÉH áKóëàe âdÉbh .áªμfi ôeCG
¬eGõàYGh »``Ñ`æ`LCG 𫪩H äÓ``°`U ¬``à`eÉ``bE’ ΩÉ``¡` J’G ¬``d â``¡`Lh
áWô°ûdG º°SÉH çóëàe ∫Éb …òdG πLôdG Gògh .áfÉ«N ÜÉμJQG
áYɪL ¤EG »ªàæjh ,»∏«FGô°SEG øWGƒe ƒg äÉ«æ«©HQC’G ‘ ¬``fq EG
¿CG øμÁ ’ ájOƒ¡«dG á``dhó``dG q¿CG ó≤à©J »``à`dG É``JQÉ``c …Qƒ``WÉ``f
á«fƒ«¡°üdG áYɪ÷G √òg ¢†aôJh .í«°ùŸG A»› ó©H ’EG Ωƒ≤J
ádhO ɪ¡à°VQÉ©Ÿ á«æ«£°ù∏ØdG ¢SɪM ácôëHh ¿GôjEÉH ó«°ûJh
.π«FGô°SEG
π≤à©ŸG πLôdG ∫Éb ÜGƒéà°S’G AÉæKCG” â«H Ú°T ¿É«H ∫Ébh
πLCG ø``eh π``«`FGô``°`SEG á``dhó``d á«gGôμdG ™``aGó``H ∑ôëàj ¿É``c ¬``fEG
.iôNCG π«°UÉØJ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ø°ùàj ⁄h “.∫ÉŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
‘ ÉÑjô≤J á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG πc ‘ ¿Gô``jGh π«FGô°SG ∞∏àîJh
.äÉaÓÿG √òg ÊGôjE’G …hƒædG èeÉfÈdG Qó°üàjh á≤£æŸG
IóFÉŸG ≈∏Y áMhô£e äGQÉ«ÿG πc ¿G π«FGô°SG AɪYR ∫Ébh
Üô¨dG ≈°ûîj …ò``dG ÊGô`` j’G …hƒ``æ`dG è``eÉ``fÈ``dG á``¡`LGƒ``e ‘
¬aGógG ¿G ∫ƒ≤J ¿Gô¡W øμd áë∏°SG ™æ°U ¬aóg ¿ƒμj ¿G øe
.᫪∏°S

AóH ≈∏Y ¿É≤ØàJ ¿Éà°ùcÉHh ÉμjôeCG
áeRCÉàŸG ɪ¡àbÓY ‘ ójóL π°üa
¢ù«°SCÉJ IOÉYEG ≈∏Y ¢ùeCG ¿Éà°ùcÉHh IóëàŸG äÉj’ƒdG â≤ØJG
ÖÑ°ùH äGƒæ°ùd ôªà°SG ΩRCÉ`J AÉ¡fEG ‘ Ó``eCG “á∏eÉc ácGô°T”
á«fÉà°ùcÉÑdG »°VGQC’G ≈∏Y QÉ«W ¿hóH äGôFÉ£H á«μjôeCG äGQÉZ
º«¶æàd ≥HÉ°ùdG º``«`Yõ``dG ¿O’ ø``H á``eÉ``°`SCG â∏àb »``à`dG IQÉ``¨` dGh
.iôNCG πcÉ°ûeh IóYÉ≤dG
⁄ IQÉjR ∫ÓN …Òc ¿ƒL »μjôeC’G á«LQÉÿG ôjRh ∫Ébh
™e ¥ó°üH åjóë∏d Éæg ¿hOƒLƒe øëf” ¿Éà°ùcÉÑd É¡æY ø∏©j
IOƒLƒe ¿ƒμJ ób äGƒéa …CG ¿CÉ°ûH áMGô°üHh ,É°†©H Éæ°†©H
“.Iô°TÉÑe çóëàf ¿CG ÉfÉÑ©°T ≥ëà°ùj .Égó°S ∫hÉëf ¿CG ójôfh
ºYO ÖÑ°ùH GÒ
k ãc á«fÉà°ùcÉÑdG á«μjôeC’G äÉbÓ©dG âeRCÉJh
á«Hô¨dG äGƒ≤dG ¿ƒHQÉëj øjòdG ¿ÉÑdÉW ácôM »∏JÉ≤Ÿ ¿Éà°ùcÉH
»°ù∏WC’G ∫ɪ°T ∞∏◊ á``jƒ``L IQÉ``Z Ö``fÉ``L ¤EG ¿Éà°ùfɨaCG ‘
áæjóe ‘ ¿O’ øH πàb á«∏ªYh É«k fÉà°ùcÉH Éjk óæL 24 É¡«a πàb
.2011 ΩÉY á«fÉà°ùcÉH

13

Ω2013 ¢ù£°ùZCG 2 ≥aGƒŸG `g 1434 ¿É°†eQ øe 24 ᩪ÷G

áë°U

»Øë°üdG øWGƒŸG

14

Ω2013 ¢ù£°ùZCG 2 ≥aGƒŸG `g 1434 ¿É°†eQ øe 24 ᩪ÷G

G

É°ùŸ
M
`
á
d
μ
º`

..ô°ûæfh CGô≤f øëfh ..¿ƒÑàμJ ºàfCG
áMÉJEGh .. z»Øë°üdG QÉμàM’G{ ∂a ÉæMƒªW
¿hO ¬°ùØf øY È©«d ájDhQ ÖMÉ°U πμd á°UôØdG
≈∏Y IQó≤dG ¬jód øWGƒŸG ¿CÉH øeDƒf øëæa ..Oƒ«b
.√ÉjÉ°†b ìôW
CGóÑf ..ájô◊G øe Òãch zπ≤°üdG{ øe π«∏≤Hh
‘ GójóL GQGƒ°ûe áMÉ°ùŸG √òg ÈY ºμ©e
᪩Øe á∏Môe ø°Tófh ..á«∏ëŸG áaÉë°üdG
å«M ºàfCG ºμà∏Môe É¡fEG ..πYÉØàdGh π°UGƒàdÉH
øY ¬°ùØæH È©j …òdG »Øë°üdG QhO ¿ƒ°SQÉ“
¿ÉgôdGh ..ºμd ìƒàØe ´hô°ûŸG ..¬©ªà› ÉjÉ°†b
.»Øë°U øWGƒŸG ¿CG

:π°UGƒà∏d
muwatin.sahafi@alroya.info
(á«≤jRôdG ≈«ëj IOÉZ :á°Só©H) •

á``∏©`°To øco
…ó©°ùdG á«bQ
ËôμdG ¿É`` °` `†` `eQ ô``¡` °` T ∫ƒ`` ` `NO ó``æ` Y
AGƒLCG ø``e ¬∏ªëj É``Ÿ ¬``H ¢SÉædG ô°ûÑà°ùj
å«M ᪫¶Y º¡ªªg ¿ƒ``μ` Jh ,á``«` fÉ``MhQ
∫òÑdGh Ò`` ÿG π``ª`©`d ™``«` ª` ÷G ≥``HÉ``°`ù`à`j
IÌμH ¥ó°üàdGh ΩÉ``MQC’G á∏°Uh AÉ£©dGh
¢üJôJh Ú∏°üŸÉH óLÉ°ùŸG Å∏à“h ,¬«a
∞∏àfl ‘ É¡d ÚbÉÑ°S ¿ƒfƒμjh ±ƒØ°üdG
¢†©ÑdG ¢``Uô``ë` jh π``H á``æ`£`∏`°`ù`dG AÉ`` ë` fCG
áØ«ØÿG ±É``æ`°`UC’Gh äÉ``Ñ`Lƒ``dG ò``NCG ≈∏Y
≈∏Y íjhGÎdG IÓ°U AGOCG øe øμªàj »μd
ËôμdG ¿BGô≤dG IAGô``b ™e Gòg ¬Lh πªcCG
‘ ´QõæJ »àdG á«dÉ©dG ᪡dGh á∏°UGƒàŸG
.áªMôdG ô¡°T ájGóH øeDƒŸG ¢ùØf
∑QÉÑŸG ô¡°ûdG ∞°üàæj ¿CG É``e ø``μ`dh
ºFGõ©dG øgƒJh QƒàØdÉH ¢SÉædG CGóÑj ≈àM
‘ ¢SÉædG øe Òãc ≈NGÎjh ôYÉ°ûŸG ÈJh
ΩÉ«≤dGh πaGƒædG AGOCG ‘ π°SÉμàdGh IOÉÑ©dG
øY kÉÄ«°ûa kÉÄ«°T OÉ©àH’Gh ¿BGô≤dG IAGô``bh
Ìμjh É``¡`H GhCGó`` à` HG »``à`dG á``«`dÉ``©`dG á``ª`¡`dG
᫪gCG øe ¬∏ªëj Éeh ó«©dG øY åjó◊G
Ωõ∏j Ée πμH ¬d Ò°†ëàdGh ô°ûÑdG ¢SƒØf ‘
QƒîÑdGh ¢ùHÓŸG øe ójó÷G AÉæàbG øe
.¬dÉÑ≤à°S’ Ió©dG OGóYEGh Qƒ£©dGh
ºcÉjEG” á``ª`∏`°`ù`ŸG »`` à` NCG º``∏` °` ù` ŸG »`` `NCG
É«fódG ø``e Ò``N ˆG ó``æ` YÉ``e “QƒàØdGh
É¡∏c ˆG É¡∏©L ¿É°†eQ ΩÉjCÉa ,É¡«a É``eh
ô`` NGhC’G ô``°`û`©`dG ∂``dP ‘ ¢``ü` Nh á``cQÉ``Ñ`e
ôNBG ¤EG kGó``eÉ``°`U ºFÉ°üdG π¶j »``c É¡æe
CGóH »``à` dG á``ª`¡`dG ¢``ù`Ø`æ`H ¿É``°` †` eQ ‘ Ωƒ``j
áLÉ◊ øμdh ¥ÉÑ°ùd ’ óÑ©àf øëæa ,É¡«a
ˆG ™``e π``°`UGƒ``à`dG ¤EG êÉ``à`ë`j ¿É``°`ù`fEG π``c
¬Ñ∏b ø``Ä`ª`£`«`d ¬``æ` e Üô``≤` à` dGh ¬``fÉ``ë`Ñ`°`S
áÑëŸG á∏MQ CGó``Ñ`J Égó©Hh ¬``MhQ øμ°ùJh
øμ«∏a ,ËôμdG ¿BGô≤dG IhÓJh IÓ°üdG ™e
Ωƒ`` bCGh »``∏` °` UCG É`` fCG) º``∏`°`ù`ŸG »`` NCG É``fDhó``Ñ` e
â°ùdh ∂``dP Ö``MCG ÊC’ äGOÉ``Ñ`©`dG ™«ªéH
ÊC’ óÑ©JCG ’ ÉfCÉa (Ö°ùMh É¡«∏Y GÈ
k ›
ɉEGh ¬``«`∏`Y º``Zô``eh ó``Ñ`©`à`dG ≈``∏`Y È``›
É¡Jòd …QÉ©°ûà°SGh É¡H ójó°ûdG »≤∏©àd
ô¶f GPEÉ` ` a ,á``©` «` aô``dG É``¡`à`ª`«`bh á``ª`«`¶`©`dG
»∏÷G øªa ájDhôdG √ò¡H IOÉÑ©∏d ¿É°ùfE’G
¬à∏©°T πHòJ ø``dh ÅØ£æJ ø``d ¬à©ª°T ¿CG
øe GQk ƒ``f π¶j ±ƒ°S π``H QƒàØdG ¬Ñ«°ü«a
√ÒN π``°`ü`jh ¬``°`ù`Ø`f ‘ ô``≤`à`°`ù`j ¿É`` `ÁE’G
.¬dƒM øe øjôNBÓd
:ôYÉ°ûdG ∫ƒ≤H ‹É≤e ºàNGh
** ºr ` ` `cn hn ¬p ` `dn pEÓ` `d ´m ƒr ` °`o `û` oî``Hp ™`m ` ` ` cp GQn ºn ` ` `cn
ôp ¡r æs dÉcn Ú`
p r ` `©n ` ` dG ´ƒr ` ` ` ` ` ` oeoOhn mó`` ` pLÉ`` °`n ` S rø`` ` pe
Gƒo≤Ñp àn °SG
h
r n Ωo ƒr ` `bn É`` jn ºr ` co ôn ` ¡r ` °`n `T Gƒ``∏o ` Ñp ` ≤r ` àn ` °`r `SÉ``an
n r hn Ip On É`` ` ©n ` °`s `ù` dG ¤n EGp **
Qp Rr ƒp ` ` dG ’n päGÒ`
n r ` ` ` ` ÿG
áo n∏«r n∏an ** Gƒ`ªo æp àn ZGr hn Qp É`cn Pr nC’ÉpH ¬p «pdÉ«n dn Gƒ«o Mr EGp
ôp ` rgnO rø` pe ¬p «pa Ò`
l r nN Qp ór `n≤dr G

ÉæHƒ∏b ‘ âdGR’ ºcGôcP .. Éæq Y ºà∏MQ øe Éj
ÉæHƒ∏≤H ºàæμ°S ø``eÉ``j π``ª` LCG á``æ`÷G ‘ ºμfÉ°†eQ
‘ á∏«ª÷G ºμJÉjôcP á``ë`FGô``H ô£©àf É``æ`dR’ ø``eÉ``jh
∫GõJ’h ?ºà∏MQ øe Éj ºcÉ°ùæf ¿CG Éæd ∞«c .ºμHÉ«Z
≈∏Y ºcGôcP .ºμbGôa ≈∏Y kÉŸCGh ºμd kÉbƒ°T ™eóJ Éææ«YCG
᪫dCG É¡æμdh ºμd ÉfôcP óæY á∏«ªL IhÓëc Éæàæ°ùdCG
.ºμd Éæbƒ°T Ió°T ø``eh ºμbGôa ø``e ÉæHƒ∏b ≈∏Y Ék≤M
,,»FGõYCG Éj É©k e º¡d ƒYóædh Aɪ°ù∏d ÉæjójCG ™aÔ∏a
π«°†ØdG ∑ô¡°T ≥ëHh ≈∏YC’G ∂ª°SÉH ∂dCÉ°ùf ÜQ Éj
ÉædôبJh º¡ªMôJh ÉæªMôJ ¿CG ËôμdG ∂«Ñf ≥ëHh
º¡H É橪Œ ¿CGh º``gQƒ``Ñ`b º¡«∏Y OÈ``Jh º¡d ôبJh
º``MQCG É``j h ΩGô`` ` cE’Gh ∫Ó`` ÷G GP É``j ˆG É``j ∂``à`æ`L ‘
..ÚªMGôdG
ÜÉgòdÉH πé©à°ùj IôبŸGh áªMôdG ô¡°T ƒg É``gh
á∏«ª÷G º``cGô``cPh ºμaƒ«W ø``μ`dh Éæ©e ºà°ùd º``à`fCGh
»JGƒNCGh ÊGƒ``NEG Éj Ìμæ∏a .É``ek hO Éæ©e π¶à°Sh Éæ©e
º∏©f Óa ácQÉÑŸG á«≤ÑàŸG ΩÉjC’G √òg ‘ º¡d AÉYódG øe
πÑb á«æŸG ÉæcQóà°S ΩCG πÑ≤ŸG ¿É°†eQ ô¡°T ∑Qóæ°S πg
ˆG Éfô°ûH .Éæq e ÉæHÉÑMCG äò``NCG ɪc ÉfòNCÉJh ¬dƒ°Uh
IôبŸGh áªMôdG ô¡°T ˆG OÉ``YCGh ,Qó≤dG á∏«d º``cÉ``jEGh
Úæ°Sh Ió``jó``e á``æ` eRCG Ú``ª`∏`°`ù`ŸG ô``FÉ``°`S ≈``∏` Yh É``æ`«`∏`Y
√ôcPh √ô``μ`°`Th ¬``eÉ``«`bh ¬eÉ«°U ≈∏Y É``æ`fÉ``YCGh Ió``jó``Y
..¬JOÉÑY ø°ùMh
Hitham0017@hotmail.com

»©Ñ°UEG ±ôW ÉgQó°üe äɪ∏c â°ù«d ,äɪ∏μdG √òg
øe É``¡`≤`£`fCG äÉ``ª`∏`c â``°`ù`«`dh ,¥GQhC’G ≈``∏`Y É``¡`Ñ`à`cC’
äɪ∏c »g É``‰EGh ,ìÉ``jô``dG êGQOCG Ögòàd ÊÉ°ùd ±ô``W
,,ºà∏MQ áæ÷G ¤EG øe Éj ºμd ÉæHƒ∏b ¥ÉªYCG øe á©HÉf
ÉæLGhRCG ,,ÉæHÉë°UCG ,,ÉæJGƒNCG ,,ÉæfGƒNEG ,,ÉfDhÉHBG ,,ÉæJÉ¡eCG
Qó≤dG Éæq Y ºcòNCG øe Éjh Éæq Y ºà∏MQ øeÉj ,,ÉæJÉLhRh
∫ƒ°Uh πÑb á∏«∏b ΩÉjCG òæe hCG ô¡°TCG òæe hCG ΩGƒYCG òæe
.ËôμdG ô¡°ûdG Gòg ‘ Ωƒ°üdÉH ÉfƒcQÉ°ûJ ⁄h ¿É°†eQ
ájGóH ‘ Éæ©e ºàæc óbh ´GOh ¿hO Éæq Y ºà∏MQ øe Éjh
ÜôbCG âfÉc á«æŸGh ˆG IOGQEG øμdh π«°†ØdG ô¡°ûdG Gòg
Éj ÉæY ºμ∏«MQ .Éæ©e ¿É°†eQ ô¡°T ΩÉ«°U Gƒ∏ªμJ ⁄h
⁄h ºà∏MQ øe Éj ºμd ÉæÑM øe kÉÄ«°T Ò¨j
q ⁄ ÉæàÑMCG
≈∏Y â°û≤f »``à`dG áÑ«£dG º``cGô``cP iƒ``°`S É``æ`d Gƒ``cÎ``J
ÉgÉ°ùæf ¿CG Éæd øμÁ ’h É``æ`JÉ``jô``cPh Éædƒ≤Yh ÉæHƒ∏b
..Éæ««M ɪ¡e
ºμfCG º∏©f ÉæfC’h .(¬``d ƒYój ídÉ°U ó``dh hCG ,¬``H ™Øàæj
ºμfC’h .Iô``Ø`¨`ŸGh á``ª`Mô``dÉ``H º``μ`d É``æ`FÉ``Yó``d ¿ƒ``LÉ``à`fi Éæ«æMh Ébƒ°T ÉæHƒ∏b OGOõ``J Éæ«∏Y ô``“ á∏«d π``c ‘
¿ƒYójh ºμfƒ©Øæ«d ÉfGƒ°S ÉHÉÑMCG ¿ƒμ∏“ ’h ºà∏MQ ºμd ÉfAÉYO ¿CG ÉæàÑMCG Éj ∂dP øe ºgC’Gh ºμHÉ«Z ≈∏Y
º∏©f ÉæfC’h .ºμd ¿ƒªMÎjh ºμæY ¿hôبà°ùjh ºμd ¢†ÑæJ ÉæHƒ∏b â``eGO É``e ™£≤æj ’ É``æq `Y ºà∏MQ ø``e É``j
ºμæY ¥ó``°`ü`à`dGh º``μ`d AÉ``Yó``dG Éæ«∏Y Ö``é`j ¬`` fCG É``°`†`jCG ‘ ,ÉfOƒé°S ‘h Qƒ£ØdG πÑbh Qƒë°ùdG óæY ,IÉ«◊ÉH
ÚcÉ°ùŸG ΩÉ©WEG hCG AGô≤Ø∏d ´ÈàdÉc hCG ∞MÉ°üŸG ™jRƒàc Ö«Ñ◊G ∫Éb ɪc ¬fC’ .Éædɨ°ûfEG õY ‘h ÉæZGôa äÉbhCG
AGOCÉc hCG ,äÉbó°üdG ´Gƒ``fCG øe ÉgÒ¨c hCG ÚLÉàëŸGh øHG äÉ``e GPEG ) :∫É``b º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U ≈Ø£°üŸG
..ºμd Éæq e ájó¡c Éæe ´É£à°SG øŸ Iôª©dG áæ°S º∏Y hCG ,ájQÉL ábó°U :çÓK øe ’EG ¬∏ªY ™£≤fG ΩOBG

¿É````°†eQ »```a É````æJÉ«q bÓ````NCG
,¿ƒ∏≤©J º``μ`∏`©`d hCG ¿hô`` cò`` J º``μ`∏`©`d π``≤` j
ƒ¡a ,π``Lh õ``Y ˆG iƒ≤àd ÖÑ°S ΩÉ«°üdÉa
øY É¡MɪL íÑμjh ,¢ùØædG ΩÉ``eõ``H ò``NCÉ`j
¿q EÉa ΩÉ«°ü∏d óFGƒØdG √òg ÖÑ°ùHh .ΩGô``◊G
.OGOõJ ¿É°†eQ ‘ äGOÉÑ©dGh äÉYÉ£dG
ôcòf ¿CG øe óH ’ ¿Éc ≥∏£æŸG Gòg øe
äÉYÉ£dGh ∫É``ª`YC’G ∫ƒÑb äÉ``eÓ``Y ø``e ¿CG
π©a ≈``∏`Y á`` ehGó`` ŸG ƒ``g ¿É``°` †` eQ ô``¡`°`T ‘
ó©H Ée ¤EG äÉ«bÓNC’ÉH »∏ëàdGh äGÒÿG
Gò¡a ¿É°ùfE’G πªY ˆG πnÑbn GPEGh ,¿É°†eQ
¬LƒdG ≈∏Y kÉë«ë°U ™``bh πª©dG ¿CG π``«`dO
.¤É©Jh ∑QÉÑJ ˆG Öëj …òdG
’ ø``eh ¿É`` `ÁE’G ᪫°T ø``e AÉ``aƒ``dG ¿EG
º∏°ùŸG øe kÉ°UôM ¿Éμa ,¬d ¿ÉÁEG ’ ¬d AÉah
‘ äGƒ∏°üdG AGOCG ≈∏Y ¢Uôëj ¿Éc ¿CG ó©H
hCG áfƒæ°ùe hCG á°VhôØe âfÉc AGƒ°S É¡JÉbhCG
h ,óLÉ°ùŸG ‘ IÓ°üdG QɶàfG ≈∏Y ¢Uô◊G
º¡æeh óé¡àdG IÓ°Uh íjhGÎdG IÓ°U AGOCG
≈∏Y ≥HÉ°ùàjh äGÒ``ÿG π©a ‘ ´QÉ°ùj øe
¿EG .ΩÉ``©` dG ∫Gƒ`` W É``¡` FGOCG ≈``∏`Y ¢``Uô``ë`j ¿CG
’h §``≤`a ¿É``°`†`eQ ‘ ˆG ¿hó``Ñ`©`j ø``jò``dG
ɪμa.,áæ°ùdG Qƒ¡°T øe √Ò``Z ‘ ¬fhóÑ©j
äGƒ∏°üdG ≈∏Y á¶aÉëŸG ≈∏Y ¢Uôëf Éæq c
∫ɪYCGh ΩÉ``«` ≤` dGh Ëô``μ` dG ¿BGô``≤` dG IAGô`` `bh
AÉ¡àfG ó©H É¡«∏Y ¢Uôëf ∂dòμa Ò``ÿG
πª©dG ∫ƒÑb ≈∏Y π«dO É¡fq C’ ¿É°†eQ ô¡°T
äÉ◊É°U É``æq `e πÑ≤Jh º``cÉ``jEGh ˆG Éæ¶ØMh
. ∫ɪYC’G

§«£îJ ÓH.. äÉ«YÉæ°U

…Qƒª©dG ºã«g

á«ÑMôdG á°üdÉN

∫ƒ≤j ,á«fÉHôdG º°SGƒŸG º``¶`YCG ø``e º°Sƒe
πt co ) :º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U ≈Ø£°üŸG ¬æY
n r ∞no YÉ°†on j Ωn On BG ørp HG pπnªYn
Én¡dp Éãn er nCG ôo °ûnr Y áo æn n°ù◊G
o s ∫n É``bn , m∞``©r `°``pV áFn Épª©rÑ n°S ¤n EGp
:πs nLnh õs ` Yn ˆG
´o ón jn ,p¬` Hp …õp ` ` rLnCG É`` fn nCGhn ‹p ¬o ` fs EÉp ` an ,nΩƒr `°``s ü`dG ’EGp
ΩÉ«°üdG ó©jh ,(»p∏ rLnCG ør pe ¬o en Én©Wnn h ¬o Jn ƒn ¡r °Tn
øY ∞`u `μ`dGh ¢ùØædG Ö``jOCÉ`à`d á«ÑgP á°Uôa
≈∏Y É``¡`«`Hô``jh ,É``¡`£`Ñ`°`†`j ƒ``¡`a äÉ``eôq ` ë` ŸG
,É¡°Vhôjh ,¢ùØædG âÑμjh ,IÉ`` fC’Gh º∏◊G
ø°ùMh È°üdG ≈∏Y ¿É°ùfE’G ¢ùØf »Hôjh
kGó©Hh ¢ùØæ∏d kGô°ùc ¬«a ¿q C’ ∂dPh ,≥∏ÿG
¿É°ùfE’G äÉ«bÓNCG ¿ƒμJ Gò¡d Ö°†¨dG øY
∂dòch .kÉæ°ùM ÌcCG ¿É°†eQ ô¡°T ‘ º∏°ùŸG
ˆG iƒ≤J ≈∏Y ¿É°ùfE’G Ú©j ΩÉ«°üdG ¿q EÉ`a
É¡jCG Éj) :¤É©J ˆG ∫Éb ,¤É©J h ¬fÉëÑ°S
Öàc ɪc ΩÉ«°üdG ºμ«∏Y Öàc GƒæeBG øjòdG
⁄h (¿ƒ≤àJ ºμ∏©d ºμ∏Ñb øe øjòdG ≈∏Y

‘ á``fÉ``eC’G hCG ,(153 :Iô≤ÑdG)}øjôHÉ°üdG
GhODƒ` J ¿CG º``cô``eCÉ`j ˆG ¿EG| :¤É``©` J ¬``dƒ``b
ÉgÒZh .(58 :AÉ°ùædG)}É¡∏gCG ¤EG äÉfÉeC’G
,¥ó°üdGh ,∫ó©dÉc äÉ«bÓNC’G øe ÒãμdG
øY »``¡`æ`dGh ±hô``©`ŸÉ``H ô`` eC’G h ,á``YÉ``æ`≤`dGh
,≥aôdGh,º∏◊Gh ,QÉ``ã` jE’Gh ,Ωô``μ`dGh ,ôμæŸG
,Iõq ©dGh ,™°VGƒàdGh ,áØq ©dGh ,¿É°ù∏dG ßØMh
»∏q ëàdGh ΩGõàd’G áÑ°ùf ähÉØààa .áªMôdGh
áqjô°ûÑdG ¢``ù` Ø` fC’G ‘ äÉ``«` bÓ``NC’G √ò``¡` H
,É¡H ∂ q°ùªàŸGh óq«≤àŸG º¡æªa ,ΩÉ©dG ∫GƒW
∞æ°üdG É``eCGh ,É¡H »∏q ëàdG ‘ ¿ô``ŸG º¡æeh
»∏q ëàdG ø``Y kÉ` eÉ``“ »``∏q `î`à`ŸG ƒ``¡`a Ò`` NC’G
ô¡°T ¿É°†eQ AÉL GPEÉ`a .äÉ«bÓNC’G √ò¡H
πc √Qƒ`` f ºt ` ©` j ôl `¡`°`T äÉ`` cÈ`` dGh äÉ``ª` Mô``dG
ÉgóYGƒ°S ø``Y ¢``ù`Ø`fC’G äô``ªq `°`T ,äÉ``æ`FÉ``μ`dG
∫ɪYC’G ¿C’ äÉYÉ£dGh πaGƒædG øe äOqhõJh
ƒ¡a ,áØYÉ°†e ¬«a Qƒ``LC’Gh ,ácQÉÑe ¬«a

øjOh ,áÁƒ≤dG ¥ÓNC’G øjO ΩÓ°SE’G ¿EG
åjóM ‘ ∂``dP ≈∏q éàjh ,áÁôμdG á∏eÉ©ŸG
o ɉEG“: º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U »ÑædG
âã©H
¿EG” :kÉ°†jCG ¬dƒb h ,“¥ÓNC’G ΩQÉμe º“C’
s EG ºμÑMCG øe
Ωƒj É k°ù∏› ≈æe ºμHôbCGh ¤
¿É°ùfE’G IÉ«ëa “Ébk ÓNCG ºμæ°SÉMCG áeÉ«≤dG
ø°ùëH á``fhô``≤` e á``eÉ``«` ≤` dG Ωƒ`` j ¬``à` Ñ` Jô``eh
.¬∏eÉ©J
¢üæj å«M ¥Ó``NC’G ∞jô©J ÉæH …ôq ëa
≈∏Y (kÉ`jƒ``¨`d) ΩÓ``°`SE’G ‘ ¥Ó``N’C G Ωƒ¡Øe
h ,IAhô`` ŸGh ø``jó``dGh á«é°ùdGh ™Ñ£dG :¬``fCG
øe π«e hCG ( IOGQE’G IOÉY) ƒg:(kÉMÓ£°UG)
≈àM QGôªà°SÉH ¿É°ùfE’G ≈∏Y Ö∏¨j ∫ƒ«ŸG
Iƒb ƒg ≥∏ÿG ¿CÉH π«b óbh .IOÉY ¬d Ò°üj
ƒg É``e QÉ«àNG ¤EG ´õæJ IOGQE’G ‘ áî°SGQ
∞«æ◊G »eÓ°SE’G ÉææjO AÉéa .ìÓ°Uh ÒN
ÉæJÉq«cƒ∏°S ‘ ¥Ó``NC’G ≈æ©e Éæd ºLΫd
¿É°ùfE’G ¿q EÉ`a ∫É◊G á©«Ñ£Hh ,ÉæJÓeÉ©eh
ÊÉ°ùfE’G CGóÑŸGh ÊÉqHôdG CGóÑŸG øe º∏°ùŸG
äÉ«bÓNC’G º``¶`YCÉ`H »∏q ëàdÉH Ωõ``∏`e ¬``fq EÉ` a
‘ AGƒ°S »eÓ°SE’G ÉææjO É¡H ÉfÉ°UhCG »àdG
ΩÉY πμ°ûH ÉæJÉ«M ∫GƒW áæ°ùdG hCG ¿GAô≤dG
øjódGƒdÉHh| :¤É``©`J ¬``dƒ``b ‘ ¿É``°`ù`ME’É``c
ɪc È``°` ü` dGh , (23:AGô`` `°` ` SE’G) }É``fÉ``°` ù` MEG
GƒæeBG øjòdG É¡jCG Éj| º«μ◊G ¬HÉàc ‘ AÉL
™e ˆG ¿EG IÓ``°` ü` dGh È``°`ü`dÉ``H Gƒ``æ`«`©`à`°`SG

»æjô≤dG ˆGóÑY Ö«°üN
≈∏Y ∫hC’G ΩÉ≤ŸG ‘ óªà©j ⁄É©dG ‘ ¿Éμe …CG ‘ ᫪æJ …CG ìÉ‚ ¿EG
ᣰSƒàŸGh IÒ°ü≤dG )É¡JÉjƒà°ùe ∞∏àîà Ió«L á£N ™°Vh ‘ ìÉéædG
,™bGƒdG ¢``VQCG ≈∏Y IRÉ``à`‡ á«∏YÉØH º``LÎ``J á£N ,(ió`` ŸG Ió``«`©`Ñ`dGh
ò«ØæàdG ‘ IOƒ``÷ êÉ``à`– π``H »ØμJ’ É``gó``Mh §«£îàdG ‘ IOƒ``÷É``a
‘ AÉ``æ`Y Òãc êÉ``à`– ’ äɪ∏°ùe »``g ™``bGƒ``dG ‘ Qƒ`` eC’G √ò``gh ,É``°`†`jCG
‘ Éæg á°UÉNh ¿É«MC’G ÖdÉZ ‘ »FÉæãdG Gòg ìÉ‚ øμd , É¡¡æc ∑GQOEG
ΩóY »gh áàØ∏e IQƒ°üH ™°ùàJ IÒÑc Iƒéa OƒLƒH πbô©àj áæ£∏°ùdG
Éægh .√ò«ØæJ ºàj Éeh ¬£«£îJ ºàj Ée ÚH ΩÉé°ùfG hCG ≥«°ùæJ OƒLh
.á∏μ°ûŸG Öd
≈∏Y É``æ`«`Yh ¿CG ò``æ`e áæ£∏°ùdG êQÉ``ÿ Oƒ``aƒ``dG ƒ``∏`J Oƒ``aƒ``dG Ö``gò``Jh
âfÉc AGƒ``°`S á«dhódG ÜQÉéàdG ø``e IOÉØà°SÓd ∂``dPh ΩÓ``YE’G á©HÉàe
É¡«a ¢ù«d ∫hódG √òg ¿CÉch ójóL ’ øμdh ,á«ŸÉY hCG ᫪«∏bEG hCG á«HôY
π¡a ,ó∏ÑdG ±hôX ≥ah ¬©jƒ£Jh √ôjƒ£Jh ¬æe IOÉØà°S’G ≥ëà°ùj Ée
øe ‘ ΩCG? OƒaƒdG √òg É¡d ÖgòJ »àdG ∫hódG ‘ ΩCG ?OƒaƒdG ‘ Ö«©dG
≈∏Y OƒaƒdG ¬JCGQ Ée ºLÎj ¿CG ™£à°ùj ⁄ øe ‘ ΩCG ?∫hódG √òg QÉàNG
.∫ƒ£J iôNCG á∏Ä°SCGh ?™bGƒdG ¢VQCG
‘ Gògh ,òØæJh §£îJ ¿CG ™«£à°ùJ »àdG äGAÉØμdG ∂∏‰ ’ Éæc GPEGh
á«©bGƒdG äGQhódGh ø≤àŸG ÖjQóàdG ‘ Ö«Y Óa ,ÅWÉN êÉàæà°SG …OÉ≤àYG
Ée äGQó≤dG øe øjóaGƒdG πÑb Ú«fɪ©dG Éæ«HQóe ‘ Éædh ,á«≤«≤◊G
.QOGƒμdG √òg πãe π«gCÉJh OGóYEG ‘ Iõ«ªàe IOƒL Éæd πØμj
√Gƒà°ùe ¿Éc ɪ¡e øWGƒe …CG É¡∏¡éj ’ »àdG Ωƒª¡dG √òg πc ¥ƒ°SCG
¬æe ÊÉ``©`fh ¿É«©∏d í``°`VGh IQGOE’G ‘ §ÑîàdÉa ,…ô``μ`Ø`dG hCG ‘É``≤`ã`dG
¢ù«FôdG ÖÑ°ùdG É``e Üô¨à°ùfh ,ä’É``é` ŸG ∞∏àfl ‘h á«eƒj IQƒ``°`ü`H
ᣫ°ùÑdG ÉæJÈN ∫Ó``N øªa ,…QGOE’G Aƒ``°`ù`dG Gò``g AGQh ∞≤j …ò``dG
AÉæH ¿CG ó``‚ ,É``æ`ahô``Xh ÉæàÄ«ÑH á¡«Ñ°T ∫hO ÜQÉ``Œ ≈∏Y É``æ`YÓ``WEGh
∞∏àfl »JCÉJ ºK ’k hCG »ë°üdG ±ô°ü∏d áμÑ°T AÉæH Ö∏£àj áæjóe …CG
¿CÉ°T É¡fCÉ°T ,äÉjƒdhC’G ‘ ÉÑ«JôJ ∑Éæg ¿CG ¥OCG ≈æ©Ã ,kÉYÉÑJ äÉeóÿG
™«£à°ùJ ’h ,¢SÉ°SCG ¿hO øe Éà«H »æÑJ ¿CG ™«£à°ùJ ’ âfCÉa ,πªY …CG
º¡J Óa áæ£∏°ùdG ‘ Éæg ’EG »ë°U ±ô°U áμÑ°T ¿hóH áæjóe »æÑJ ¿CG
áμ¡æe âëÑ°UCG »àdG ¥ô£dG áμÑ°ûd É«k dÉM çóëj GPÉe ô¶fCGh ,äÉjƒdhC’G
∂fCÉch ,IôKÉæàe ôØM øY IQÉÑY âë°VCG »àdG á«∏NGódG ´QGƒ°ûdG á°UÉN
…CG ‘ ™≤j ’h ¬JQÉ«°S Oƒ≤j ¿CG ™«£à°ùj øe É¡«a õFÉØdG á≤HÉ°ùe ‘
äÉÑjô°ùJ ∑Éæg Ωƒj πμa ,Ú££îŸG ±GógCG óMCG Gòg ¿Éc ÉÃQh ,É¡æe
´QÉ°ûdG äÉ«°SÉ°SCG â– ¬fEG ?Ö«HÉfC’G √òg ™bƒe øjCGh,√É«ŸG Ö«HÉfCG ‘
ÉeCG ,Öjô°ùàdG ìÓ°UE’ ´QGƒ°ûdG Ò°ùμJh ™«£≤J kÉ«eƒj Ö∏£àj Gòg πch
Qhôe ºZQ kÉÄ«°T É¡«a ¬≤Øf ’h É¡aô©f ’ √ò¡a »ë°üdG ±ô°üdG áμÑ°T
,¢UÉ°üàN’G π``gCG ¢SÉ«≤à IQƒ``£`à`e ¿ó``e ‘ ¢û«©f ø``ë`fh É``ek É``Y 43
ôcÉæàdG ÜÉë°UCG øe IóaGƒdG ádɪ©∏d πªY ¢Uôa ôaƒf ÉæfCG »Øμj øμd
±ô©f ’h §«£îàdG Aƒ°S ≈∏Y ñQÉ``°`U ∫Éãe ∑Éæg ∂dòc .AGôØ°üdG
‘ IôμdÉH »eôJ á¡L πμa ,äÉ«dÉμ°TE’G √òg èdÉ©J ¿CG øμÁ á¡L …CG
»Øa ,äÉ``j’ƒ``dG ‘ á«YÉæ°üdG ≥WÉæŸG áÑ«°üe »``gh ,iô``NC’G Üô°†e
´QGƒ°ûdG øe CGó``H ájQhô°†dG äÉ``eó``ÿG §°ùHCG ôaƒàJ ’ ,ºë°U á``j’h
‘h ,‹BG ±Gô°üH Ak É¡àfGh IÓ°ü∏d óé°ùeh √É«ŸG áμÑ°ûH GQk hôe ,IóÑ©ŸG
ójôfh ,√Qƒ£fh √óaôfh Êɪ©dG OÉ°üàb’G ™aóf ¿CG ójôf ôeC’G ájÉ¡f
…òdG ΩÓ``μ`dG á«≤Hh ,ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒª∏d ôjƒ£Jh AÉæH
êÉàf ™bGƒdG ‘ ƒg ∫É› …CG ‘ Qƒ£J …CG ¿EG .¬©bh ≈∏Y ΩÉæfh ƒë°üf
,á«fB’G hCG á«°üî°ûdG ídÉ°üŸG øY kGó«©H ¢ShQóeh ´m Gh ò«ØæJh §«£îJ
§£flh á°ShQóe IQƒ°üH πH á«FGƒ°ûY IQƒ°üH ºàj ¿CG Öéj ’ AÉæÑdÉa
‘ IQƒ°üëŸG á«àbƒdG áØ°U ’ ,ájQGôªà°S’Gh áeƒÁódG áØ°U É¡dh É¡d
ø°ùëj øe Éæ°ü≤æj πH ∫GƒeC’G Éæ°ü≤æJ ’ øëæa ,áë°VGh ÒZ ±GógCG
.ÉgÒHóJ
Kaseeb222@gmail.com

ÜÓ````£dG ô```«°üe Oó````– á````«YɪàL’G äÉ```°SGQódG
∫É› ‘ äÉã©Ñ∏d á∏Ñ≤à°ùŸG ∫hó``dG ió``MEG êGQOEG ºàj ¿CG .2
.(Ü) áÄØdG ‘ Ö£dG
äGQÉØ°S ≈∏Y á«YɪàL’G äÉ``°`SGQó``dG Öàc ™jRƒJ ºàj ¿CG .3
¥Éëàd’G ‘ Ö``ZGô``dG ÖdÉ£dG ≈∏Yh á≤«≤°ûdG ∫hó``dG ‘ ¿ÉªY
¬«∏Y á°UÉN áØ°üH Ö£dÉH hCG á``eÉ``Y áØ°üH (CG) áÄØdG äÉ«∏μH
óYƒe Oó``ë`j º``K á``eÉ``Y áaÉ≤ãc ¬°ùØæH ÜÉ``à`μ`dG Gò``g ¢``SQó``j ¿CG
êQÉ``N ¿ƒ`` °` `SQGó`` dG á``Ñ` ∏`£`dG ™``«`ª`÷ IOÉ`` ` ŸG √ò`` g ‘ ¿É``ë` à` eÓ``d
IôFGóH hCG óMƒŸG ∫ƒÑ≤dG õcôà hCG IQÉØ°ùdG ‘ AGƒ°S áæ£∏°ùdG
±ƒ°S ¬fq EÉa ó«L ∫ó©e ≈∏Y ÖdÉ£dG ∫ƒ°üM ∫ÉM ‘h äÉã©ÑdG
≥≤– ób ∂dòH ¿ƒμj Gòμgh (CG) áYƒªéŸG ‘ ¢ùaÉæàdG ¬d ≥ëj
. á«YɪàL’G ádGó©dGh ¢UôØdG DƒaÉμJ CGóÑe
πeCG áÑ«N ÚμÑj äÉ¡eC’G øe Òãμa øgGôdG ™°VƒdG ‘ É``eCG
º¡à≤K âYõYõJh •ÉÑME’G º¡HÉ°UCG ÜÓ£dG øe Òãch ,ø¡FÉæHCG
∑Éæg π¡a ...äÉMƒª£dG ≥«≤– πLCG øe Ö©àdGh OÉ¡àL’G ‘
.?¿GhC’G äGƒa πÑb πM

ióMEG ‘ óMGh ó©≤e É¡H óLƒj ’ (Ü) áÄØdG ¿EG å«M.. GkÒN
πc ɪæ«H ¿Éæ°SC’G áMGôLh ÖW ≈àM hCG …ô°ûÑdG Ö£∏d ∫hódG
..¢†jôªàdGh ájò¨àdGh á«Ñ£dG Ωƒ∏©dG ¢†©H ƒg ìÉàe ƒg Ée
’ øëæa äÉã©ÑdG ¬«dEG ≈©°ùJ …òdG º«¶©dG ±ó¡dÉH º∏°ùf ÉæfEG
hCG •ô°ûdG Gòg øY ¿ÓYE’G ºàj ⁄ GPÉŸ øμdh ∂dP ≈∏Y ∞∏àîf
ÖdÉ£dG Gòg ódGh ¿Éc ÉÃQ »°SGQódG ΩÉ©dG ájGóH ‘ ±ó¡dG Gòg
¿ÉªY ‘ √óL â«H ¤EG ¬∏°Sôj ¿CÉc ¿GhC’G äGƒa πÑb Ók M ¬d óLh
∂∏J ‘ Ék«∏c ¬∏ªY ∑ô``J É``ÃQ hCG ∑Éæg áeÉ©dG IOÉ¡°ûdG ¢SQó«d
≈∏Y á°UôØdG ´É«°V ≈∏Y kÉaƒN áæ£∏°ù∏d ¬``LGQOCG OÉ``Yh ádhódG
¿CG á«LQÉÿG äÉã©ÑdG IôFGO ≈∏Y ¿Éμa ∑GP hCG Gòg AGƒ°S .. ¬æHG
áæ£∏°ùdG êQÉN ¿ƒ°SQój øjòdG øWƒdG AÉæHCG ¿ÉÑ°ù◊G ‘ ™°†J
»àdG äÉ``MÎ``≤` ŸG ¢``†`©`H ∫Ó``N ø``e .. •ô``°`û`dG Gò``g ìô``W π``Ñ`b
:á∏μ°ûŸG √òg πM ‘ óYÉ°ùJ âfÉc ÉÃôd É¡eó≤f
óMƒŸG ∫ƒÑ≤dG õcôe ‘ •hô°ûdG √òg øY ¿ÓYE’G ºàj ¿CG .1
.á«∏ëŸG ∞ë°üdG ‘h ÊhÎμd’G º¡©bƒe ÈY

ÖdÉ£dG øY GPɪa ; á«YɪàL’G äÉ°SGQódG ‘ ó«L ∫ó©e ≈∏Y
!! Ók ãe á≤«≤°ûdG ∫hódG ióMEG ‘ áæ£∏°ùdG êQÉN ¢SQój …òdG
?!á«LQÉÿG äÉã©ÑdG ‘ Ö£dG óYÉ≤e ≈∏Y ¢ùaÉæàdG ¬d ≥ëj ’CG
¿Éch %95 ∫ó©e ≈∏Y π°üM ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y ÉÑdÉW ¿CG π≤©j πg
ó¡L ó©Hh ∫ó©ŸG Gòg ≈∏Y π°üëj »c Ö£dG ¬«æ«Y Ö°üf ™°†j
øe ÜÉ©°üdG ≈£îJh øëŸG ¢†©ÑH ôe ÉÃQh ‹É«∏d ô¡°Sh Ö©Jh
ÚMh äÉã©ÑdG ‘ Ö£dG ó©≤e ≈∏Y ¢ùaÉæàdG hCG ¥Éëàd’G π``LCG
»JCÉjh ™bGƒdG ¬eó°üj IRÉà‡ áÑ°ùf ≈∏Y π°üMh √Éæ“ Ée ∫Éf
m±ƒà°ùe ÒZ ¬fCG √Èîj kÉ«fhÎμdEG Ëó≤àdÉa π``eC’G áÑ«îH ¬d
!á«YɪàL’G äÉ°SGQó∏d ∫ó©e ¬jód ¢ù«d ¬``fC’ ?GPÉ``Ÿ •hô°û∏d
ójóL ø``e π``eC’G √hó``ë`jh (Ü) áÄØdG ‘ áMÉàŸG ¢UôØdG ¿CGh
øjCG .. áMÉàŸG äÉ«∏μdG ø``Y åëÑj øμdh (Ü) áÄØdG ‘ Ωó``≤`jh
!! óLƒj’.. ... ?¿Éæ°SC’G ÖW øjCG ...!!óLƒj ’ ... ?? Ö£dG
¬jódGh ∫ÉeBGh ¬dÉeB’ áÑ«fl iôNC’G »g äAÉL (Ü) áÄØdG ¿EG ..
샪£dG ó¡àéŸG óéŸG ÖdÉ£dG Gòg ˆG ÅaÉμj ¿CG ɪ∏M øjò∏dG

¬°SQó«°S …ò``dG ¢ü°üîà∏d á∏°üH â``Á ’ Qô``≤`ŸG Gò``g ¿É``c ¿EGh
CGóÑe ï«°SôJh ≥«≤– ƒ``g •ô``°`û`dG Gò``g ø``e ±ó``¡`dGh Ö``dÉ``£`dG
GÒãc √óYÉ°ù«°S Gòg ¿q C’ √ó∏H øY ÖdÉ£dG iód áeÉ©dG áaÉ≤ãdG
åëÑdG ≈∏Y óªà©J »àdG äÉ©eÉ÷ÉH ¬à°SGQO ‘ ¬WGôîfG AÉæKCG
Oó©dG øWƒdG IójôL øe ∫ƒ≤æe) “É¡à°SGQO Ωɶf ‘ »ª∏©dG
¿É°†eQ øe 15 AÉ``©`HQC’G Ωƒ``j IQOÉ``°`U á°SOÉ°ùdG áëØ°üdG 1094
( Ω2013 ƒ«dƒj øe 24 ≥aGƒŸG `g1434
øjCG ... äÉã©ÑdG ôjóŸ Ék¡Lƒe ¬°ùØf ìô£j …ò``dG ∫GDƒ`°`ù`dGh
DƒaÉμJ CGó``Ñ` e ø`` jCG ??!! á``jDhô``dG √ò``g ‘ á``«`YÉ``ª`à`L’G á``dGó``©` dG
øWƒdG AÉ``æ` HCG ≈``∏`Y ±ó``¡`dG Gò``g Gƒªª©J ⁄ GPÉ``Ÿ !!??¢``Uô``Ø` dG
ΩÉ©dG º«∏©àdG Ωƒ∏HO ∫OÉ©j ÉŸ Ú°SQGódGh áæ£∏°ùdG êQÉN Úª«≤ŸG
øY Gƒæ∏©J ⁄ GPÉ``Ÿ ?”ô``cP ɪc áeÉ©dG áaÉ≤ãdG ¤EG êƒ``MCG º¡a
ΩÉ©dG ájGóH òæe ) m±Éc âbƒH äÉã©Ñ∏d Ωó≤àdG πÑb •ô°ûdG Gòg
??(Ók ãe »°SGQódG
ÖdÉ£dG π°üëj ¿CG Ö£dG á°SGQód çÉ©àH’G •ô°T ¿Éc GPEÉ`a

»ª°TÉ¡dG ∫ÉeBG
º«∏©àdG IQGRƒH äÉã©ÑdG ôjóe »°Tƒ∏ÑdG OƒªM øH óªM ìô°U
Ω2014/2013 »ÁOÉcC’G ΩÉ©dG ∫ÓN Ωƒ≤à°S IQGRƒdG ¿CÉH ‹É©dG
∫hódG øe OóY ¤EG á«LQÉÿG äÉã©Ñ∏d ÚdƒÑ≤ŸG ÜÓ£dG OÉØjEÉH
áã©H 52 ∑Éæg ¿CG ìô°U ɪc .. á«©eÉ÷G º¡à°SGQO ∫ɪμà°S’
áÄØdG ÉeCG (CG) áÄØdG ‘ Ö°üæJ É¡©«ªL …ô°ûÑdG Ö£∏d á«LQÉN
á«Ñ£dG Ωƒ∏©dG É¡Ñ«°üf øe ¿Éμa (Ü)
AÉL Ée ¢Vô©à°ùf ¿CG ó©H á£≤ædG √òg ‘ πeCÉJ áØbh Éæd Éægh
:É«aôM ∫Éb å«M äÉã©ÑdG ôjóe ¿É°ùd ≈∏Y
ÖLƒàj ∫É``› π``c ‘ á``Hƒ``∏`£`ŸG Ò``jÉ``©`ŸG ¤EG áaÉ°VE’ÉH”
¢SQGóŸG ‘ GƒLôîJ ø``jò``dGh ΩÉ``©`dG º«∏©àdG Ωƒ``∏`HO ÜÓ``W ≈∏Y
Ωó≤àdG ‘ ¿ƒ``Ñ`Zô``j ø``‡ á¨∏dG á«FÉæK á``°`UÉ``ÿG hCG á«eƒμ◊G
‘ ó``«`L ∫ó``©` e ≈``∏`Y ∫ƒ``°` ü` ◊G (CG)á``Ä` Ø` dG á``«` LQÉ``ÿG äÉ``ã`©`Ñ`∏`d
≈àM áHƒ∏£ŸG iôNC’G OGƒª∏d áaÉ°VE’ÉH á«YɪàL’G äÉ°SGQódG

15

äÉ©HÉàe
Ω2013 ¢ù£°ùZG 2 ≥aGƒŸG `g 1434 ¿É°†eQ øe 24 ᩪ÷G

iôNC’ áj’h øe ´ƒæàJ ∫ÉØàM’G ôgɶe

áé¡ÑdG ∑QÉ°ûJh íeÉ°ùàdGh »bÓà∏d ᪫¶Y á°Uôa ó«©dG :ÜÉÑ°T
ɪc QÉÑμdGh ∫ÉØWC’G áé¡Hh Qhô°ùdGh ìôØdG
∂dPh q…ó``d π°†ØŸG ƒ``g ó«©dG ΩÉ``jCG ∫hCG ¿CG
. AÉbó°UC’Gh ÜQÉbC’Gh πgC’G ™ªéàd
É¡æμdh π``FÉ``ª`°`S ø``e »``æ`«`°`ù`◊G Ihô`` `eh
‘ É``æ` dÉ``Ø` à` MG{ ∫ƒ``≤` J §``≤` °` ù` e ‘ ô``≤`à`°`ù`J
πãe Ò``KCÉ`à`dG ∂``dP ¬``d ¿CG ó``≤`à`YG’ §≤°ùe
ó«©dG ôgɶe º``gCG øμdh iô``NC’G ≥WÉæŸG
¿ƒdƒéj º`` gh ∫É`` Ø` `WC’G á`` `jDhQ »``g É``æ`jó``d
Ωƒ≤fh ¿É`` μ` `ŸG CÓ` ` “ º``¡` JÉ``μ` ë` °` Vh â``«` Ñ` dG
ó©ŸG º``ë` ∏` dG Ò``¡` Ñ` Jh äÉ``jƒ``∏` ◊G OGó`` YEÉ` ` H
OGó©à°SGh Iójó÷G ¢ùHÓŸG AGô°Th AGƒ°û∏d
ºgC’Gh Qƒ£©dGh ÉjGó¡dG AGô``°`Th ∫É``Ø`WC’G
øeÉe π``c OÉ``©` HEGh »°ùØædG OGó``©`à`°`S’G ƒ``g
IÎØdG ∂``∏` J ‘ »``à`«`°`ù`Ø`f ô``μ`©`j ¿CG ¬``fÉ``°` T
Öéjh ¤É``©` J ˆG ø``e á``ª`©`f ƒ``g ó``«` ©` dGh
ÊÉãdG Ωƒ«dG π°†aCGh ¬H ™àªà°ùf ¿G Éæ«∏Y
¿ƒμjh á∏FÉ©dG ™ªŒ ¬``fEG å«M ó«©dG ø``e
ÜÉÑ°ûdG ™``ª`Œh QÉ``¨`°`ü`dG äGƒ``°`UCÉ`H ÉÄk ∏à‡
.{ ‹ áÑÑfi É≤k M »g º¡JÉμë°Vh

IôNÉàe äOGó©à°SG
ΩOÉ≤dG ó``«`©`dG{ ‹É``LOõ``dG á``æ` eBG ∫ƒ``≤` Jh
∂dPh ¿B’G ¤EG ¬``d ó©à°SG ⁄ ó«Y ∫hCG ƒ``g
âbƒdG ø``e ™°ùàe ∑É``æ`g ¢ù«d ¬``fCG ÖÑ°ùH
‘ π``ª`©`dGh Ó«d ¥Gƒ``°` SC’G á``ª`MRh ¥ƒ°ùà∏d
ó«©dG äOGó©à°S’ áÑ°ùædÉHh ,ìÉÑ°üdG IÎa
∫ÉLôdG Ωƒ≤jh Qhô°Sh ìôa πμH ¬∏Ñ≤à°ùæa
πgC’G IQÉ``jRh íHòdG ºq K øeh ó«©dG IÓ°üH
∫ÉØWC’G ≈``∏`Y á``jó``«`©`dG ™``jRƒ``Jh ÜQÉ`` `bC’Gh
ΩƒbCGh ó«©dG Ωhó≤H è¡àHGh ìôaCG É«°üî°Th
Iójó÷G ¢ùHÓŸGh ó«©dG äÉeõ∏à°ùe AGô°ûH
äÉjƒ∏◊Gh á``«` fÉ``ª` ©` dG iƒ`` ∏` `◊G õ``«` ¡` Œh
áÑëŸGh á``Ø`dC’É``H AGƒ`` LC’G Å∏à“h iô``NC’G
√ò¡d ¿q EG å«M QÉÑμdGh ∫É``Ø`WC’G äÉμë°Vh
‘ ∂``dPh á``°`UÉ``N Iò``d á``«`∏`FÉ``©`dG äÉ``©`ª`é`à`dG
GÒãc ™``à`ª`à`°`SGh ó``«`©`dG Ò``Z ‘ hCG ó``«`©`dG
AGƒ°ûdG êGôîà°SG ºàj å«M ó«©dG ΩÉjCG ådÉãH
™ªŒ §`` °` Sh AGó``¨` ∏` d ¬``Ñ` Lƒ``c ¬``Áó``≤` Jh
.á∏FÉ©dG

Ωƒj ø``e CGó``Ñ`j »à≤£æe ‘ ó``«`©`dG :∫hÉ``©` ŸG
‘ IQƒ¡°ûŸG AGÈM á£Ñg å«M ¿É°†eQ 26
¿ƒμ°S ∫ƒ– »àdGh ܃æL áæWÉÑdG á≤£æe
á∏«dh øjΰûŸGh áYÉÑdG è«é°V ¤EG ájô≤dG
á∏«ªL á«HÉÑ°T ácôM ó¡°ûJ Ée IOÉY ó«©dG
¿Gó`` ` HC’G IÉ`` `cR ™`` jRƒ`` Jh ™``«`ª`Œ ‘ π``ã`ª`à`J
íÑ°üfh IÓ``°`ü`∏`d ó``«`©`dG ≈∏°üe Ò``°`†`–h
IÓ°üdGh z¬«°Sô©dG{ ≈∏Y ó«©dG ΩÉjCG ∫hCG ‘
ÊÉK ‘h ÜÉë°UC’G äGAÉ≤dh πgC’G äGQÉjRh
‘ Égó©H ∂«cÉ°ûŸG áëFGQ á≤£æŸG »£¨J Ωƒj
¿hóH ƒ∏ëj ’ ó«©dGh AGƒ°ûdG ådÉãdG Ωƒ«dG
¿ƒæØdG á``bô``a ¬``jODƒ` J …ò`` dGh á``MRô``dG ø``a
ó«©dGh ó«©dG ΩÉ``jCG á∏«W Ió∏ÑdÉH á«Ñ©°ûdG
,ìôØ∏d ø``ª`Mô``dG ø``e ᪩f A»``°`T π``c π``Ñ`b
¬dh ,ΩÉ``«`°`ü`dG ó©H ∞∏àfl º©W ¬``d ∂``dò``d
ÚHh ,ÜÉ``ë`°`UC’Gh π``gC’G AÉ≤∏H õ«‡ º©W
.zó«©∏d áØ∏àfl π«°UÉØJ ôNB’Gh ¿Óa
»Ø°Sƒ«dG AGô`` `°` ` SEG ∫ƒ``≤` J É``¡` Ñ` fÉ``L ø`` e
ó«©dG äGõ``«` ¡` Œ ø`` Y Ö``«` °` ù` dG á`` `j’h ø`` e
™ªŒ ∫Ó`` N ø``e äGOGó``©` à` °` S’G º``¶` ©` e{
äÉjƒ∏◊G ∫OÉ`` Ñ` Jh ÜÉ`` ë` °` UC’Gh ¿GÒ`` ` ÷G
äGOGóYEG õ«¡Œh óq«©dG áÑ°SÉæà ÉjGó¡dGh
iƒ°ûdG »``gh ó``«`Y π``c ‘ IOÉ``à`©`ŸG á``Ñ`Lƒ``dG
ájOÉe ó«©∏d äGOGó©à°SG ∂dÉæg:âaÉ°VCGh
Iójó÷G ¢ùHÓŸG õ«¡Œ ∫ÓN øe ájƒæ©eh
å«M øe …ƒæ©eh áØ∏àîŸG ¥ÉÑWC’G OGóYEGh

™ªéà∏d êhôÿG ºK QƒîÑdGh Qƒ£©dG ´GƒfCG
ÊÉ¡àdG ∫OÉ``Ñ` Jh á``«`°`Sô``©`dG π`` `cCGh »``∏`FÉ``©`dG
¬LƒàdG º``K Qɨ°üdG ≈∏Y ájó«©dG ™``jRƒ``Jh
πÑb øe ó«©dG IÓ°U AGO’C ó«©dG ≈∏°üe ¤EG
™«ÑdG ¿ƒ°SQÉÁ ∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædGh ∫ÉLôdG
áÑ£N ¤EG ´É``ª`à`°`S’Gh (Oƒ``«`©`dG) AGô``°`û`dGh
.ó«©dG
ÊÉ¡àdG ∫OÉÑJ ºàj Oƒ«©dG øe IOƒ©dG ó©H
¿GÒ÷Gh Iõ``é`©`dGh ≈°Vôª∏d äÉ``μ`jÈ``à`dGh
‘h ,º``¡`dRÉ``æ`e ‘ º``¡`JQÉ``jõ``H ∂`` dPh π`` gC’Gh
É¡ª◊ ø``eh í``FÉ``Hò``dG í``Hò``J ÊÉ``ã` dG Ωƒ``«` dG
‘ ≈eôjh AGƒ°ûdGh ∂«cÉ°ûŸGh Ö∏≤ŸG πcCÉf
ådÉK ¬∏°†aCG øμd ,…ó``d áÑÑfi ΩÉ``j’G ∫ÉLôdG ¬«a ™ªéàj π«ªL ó¡°ûe ‘ QƒæàdG
á≤£æe ‘ »∏gCG IQÉjõd ÖgPCG »æfC’ Ωƒj ådÉãdG Ωƒ``«`dG hQƒ``æ`à`dG Iô``Ø`M Üô``b O’hC’Gh
.iôNCG RQC’G ™e πcDƒjh QƒæàdG øe AGƒ°ûdG êôîà°ùj
∫hCG ò``æ`eh ôFÉ°ü©dGh äÓ``∏`î`ŸGh á£∏°ùdGh
á«Ñ©°ûdG ¿ƒæØdG
Qɨ°üdG ™ªéàj ô°ü©dG IÎ``a ‘ ó«©∏d Ωƒ``j
¿ƒæØdG É¡«a ¢SQÉ“ »àdG Ihõ©dG ‘ QÉÑμdGh
∫Éb »``HGƒ``©`dG á``j’h ø``e »``∏`gò``dG ó``ª`fi
¬à≤£æe ‘ ó``«`©`dÉ``H ∫É``Ø`à`M’G ô``gÉ``¶`e ø``Y ∂dòch …RÉ©dGh áMRôdÉc á«fɪ©dG á«Ñ©°ûdG
.Qɨ°ü∏d ™«ÑdG É¡«a ¢SQÉÁ
¿ƒ∏ªëj º``gh ó«©dÉH ¿ƒ∏Øàëj ∫É``Ø` WC’G{
≈ë°VC’G ó``«` Y ìGô`` ` aCG π``°` UGƒ``à` Jh É``jGó``¡` dG
áYƒæàe ôgɶe
¿ƒæØdG É¡æe ó«©dG ‘ ´ƒæàJ »àdGh ∑QÉ``Ñ`ŸG
ºàJ »àdG AGƒ°ûdG á«dÉØàMG iôNCGh á«Ñ©°ûdG á`` j’h ø`` e á``«`fÉ``¡`Ñ`æ` dG á``«` bQ É``æ` à` cQÉ``°` Th
É°†jCGh QÉÑμdGh Qɨ°üdG ™«ª÷G ìô``a §°Sh ájGóÑdG ¿ƒ``μ`J :â``dÉ``b å``«`M É``¡`jCGô``H πFɪ°S
Ωƒj ó©H ¬LGôîà°SG ºàjh AGƒ°ûdG »eQ âbh å«M ¿É``°`†`eQ ô¡°T ‘ IÒ`` NC’G á∏«∏dG ø``e
á«fɪ©dG iƒ``∏`◊G É``°``k†`jCG ∑É``æ`gh ,Ú``eƒ``j hCG ¿óÑdG hCG ô£ØdG IÉcR ™jRƒàH »∏gCGh ÉfCG Ωƒ≤f
™«ª÷G ìô`` a §``°` Sh á``«`Ñ`©`°`û`dG äÓ`` ` ` cC’Gh áÑLƒdG ∫OÉÑàf ìÉÑ°üdG ‘h øjô°ù©ª∏d
õ«¡Œ ƒ``g ó``«`©`dG ‘ OGó``©`à`°`S’G{ ±É``°` VCGh. »gh É``¡` «` ∏` Y É`` fó`` à` YG »`` à` `dG á``«` fÉ``ª` ©` dG
ô¡¶«d â``«`Ñ`dG OGó`` ` YEGh ,∫É`` Ø` `WC’G ¢``ù`HÓ``e ¢ùjô¡dG ïÑ£H ¢†©ÑdG Ωƒ≤j hCG á«°Sô©dG
áÑ°SÉæŸG ¢``ù`HÓ``ŸG OGó`` `YEGh ≥``FÓ``dG π``μ`°`û`dÉ``H ,∫ÉLô∏d ó«©dG IÓ°üd êhô``ÿG Égó©Hh
¿Éμe QÉ``«` à` NGh á``aÉ``«` °` †` dG OGó`` ` ` YEGh ó``«`©`∏`d ™jRƒàH ¿ƒ``eƒ``≤`j É``ª` FGOh π`` gC’G IQÉ`` jRh
á∏FÉ©dG ™ªéàJ ó«©dG IÓ``°`U ó©H ,IÓ``°`ü`dG ∫OÉÑJh º``gOÉ``©` °` SE’ ∫É``Ø` WCÓ` d á``jó``«`©`dG
.ÊÉ¡àdG
äGQÉjõdG ºàJh ∫ÉØWÓd ájó«©dG ™jRƒJ ºàjh
πc
õ`
`
«
`
`
¡
`
`
é
`
`
à
`
`
H
ó`
`
«
`
`
©
`
`

`
`
d
ó`
`
©
`
`
à
`
`
°` `ù` `Jh
.{ á∏FÉ©dG ÚH
ÉŸ
á£N
™`
`
°
`
V
hh
,á`
`
°
`
U
É`
`
ÿ
G
É¡JÉeõ∏à°ùe
π°†ØŸG Ωƒ``«`dG ƒ``g ó«©dG ΩÉ``jCG ∫hCG ó©jh
á∏FÉ©dG ´É``ª`à`LÉ``H á``Mô``Ø`dG º``à`J å``«`M ¬``jó``d É¡àbh º¶æJ å«M ó«©dG ‘ ¬∏©ØJ ±ƒ°S
äÉÑLƒdG ∫hÉæJh ∫ÉØWCÓd IójÉ©ŸG ™jRƒJh Ωɪàg’Gh ,¬≤M ≥M …P πc »£©J »μd
k
.Iójó÷Gh áÁó≤dG É¡æe á∏«°UC’G á«Ñ©°ûdG …òdG ¿ÉμŸG Éeh É¡JGƒNCG äÉÑZôH É°†jCG
™«ªL
âaÉ°VC
G
h
¬«dE
G
ÜÉgòdG

ÍZôj
…OGh ø`` e …ô``ë` Ñ` dG ¿É``£` ∏` °` S ∫ƒ`` ≤` `jh

á«°TƒHôÿG √hôe – ájDhôdG
ácQÉÑŸG ó«©dG ΩÉjCG Éæ«∏Y π¡Jh á∏«∏b ΩÉjCG
Ò¨°ü∏d á``é` ¡` Hh á`` Mô`` a ø`` e ¬``∏` ª` – É`` Ã
äGOÉÑ©dGh äÉYÉ£dG øe ô¡°T ó©H ,ÒÑμdGh
.ôcPh ΩÉ«bh ¿BGôb IAGôbh ΩÉ«°U ÚH Ée
áÄæ¡à∏d ≥HÉ°ùàjh áMôØdG ∑QÉ°ûàj πμdG
¢Sƒ≤£d OGó©à°S’G ‘ ó«©dG á∏«d òæe CGóÑjh
¢üî°T øe ∞∏àîj ôeC’G ¿Éc ¿EGh ,∫ÉØàM’G
øμd ,iô`` ` `NCG ¤EG á``≤`£`æ`e ø`` eh ô`` `NBG ¤EG
»àdG IôeɨdG IOÉ©°ùdG ƒg ∑ΰûŸG º°SÉ≤dG
.™«ª÷G º©J
á©æ°üŸG á≤£æe øe »°Tƒ∏ÑdG ´É©°T ∫ƒ≤J
íHòH Ωƒ≤f :ó«©dÉH ∫ÉØàM’G ôgɶe ∫ƒM
πgC’G Qhõfh á«°TÉŸG øe ¿Gƒ«M …CG hCG πHE’G
äÉjƒ∏◊G ó©fh Ió``jó``÷G Éæ°ùHÓe ¢ùÑ∏fh
∫ÉØWC’G ≈∏Y ájó«©dG ´RƒJ É©ÑWh É¡YGƒfCÉH
õ«¡éàdÉH CGó``HCG âdÉbh { áMôØdÉH Ghô©°û«d
AGô°ûH Ωƒ``bCGh ¬≤Ñ°ùj …ò``dG Ωƒ«dG øe ó«©∏d
¢ùHÓŸG õ``«` ¡` Œ ™`` eh §``≤` a »``æ`°`ü`≤`æ`j É`` e
GôμÑe Gƒë°UCG »μd GôμÑe ΩÉ``fCGh ÉgÒîÑJh
Ωƒ«dG ƒg q…ód ó«©dG ΩÉjCG π°†aCGh áMôa ÉfCGh
IQÉjRh ÉædRÉæe øe êhôÿÉH Ωƒ≤f å«M ∫hC’G
. ÜÉë°UC’G Qhõæa ΩÉjC’G »bÉH ‘ ÉeCGh πgC’G

ó«©dG Qhô°S
ôgɶe CGó``Ñ` J :∫ƒ``≤` J »`` MGhô`` dG ±ƒ``∏` N
π«∏dG ø``e ó``Hó``H á``j’h ‘ ó«©dÉH ∫É``Ø`à`M’G
ÉfÈîJ »àdG ájQÉædG äÉ≤∏£dG ™ª°ùf å«M
áÄæ¡J ‘ CGó``Ñ` æ` a Gkó` «` Y í``Ñ`°`ü`«`°`S Gkó` ` Z ¿q CÉ` ` H
ΩÉ«°üH Éæ«∏Y ø`q `e ˆG ¿q ’C ¢†©ÑdG Éæ°†©H
áMôa Ωƒ``j Gkó`Z ¿q CGh π«°†ØdG ¿É°†eQ ô¡°T
πc CGóÑj ºK QÉ£aE’G áMôah ΩÉ«°üdG ΩÉ``“’E
ºq K É¡«≤ëà°ùŸ ô£ØdG IÉcR ™jRƒàH Iô°SCG ÜQ
»gh á°TÎdGh á«°Sô©dG ïÑ£H AÉ°ùædG CGóÑJ
.ó«©dÉH á°UÉN á«Ñ©°T á∏cCG
¿ƒ¶≤«à°ùj á∏FÉ©dG OGôaCG ™«ªL ∞«°†Jh
»∏°üf å``«` M Iô``°` TÉ``Ñ` e ô``é` Ø` dG ó``©` H Gô``μ` Ñ` e
≈∏ZCG ™e Iójó÷G ¢ùHÓŸG ¢ùÑ∏f ºq K ôéØdG

á«YɪàL’G ᫪æàdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J áÄ«g É¡àæ°TO

AÉ£©dG ≈∏Y ÒÿG »∏YÉa Ú©J á∏¡°S á∏«°Sh ..ájÒÿG äÉ«q ©ªé∏d äÉYÈàdG áHGƒH
ÊÉ°ùfEG ô``eCG AÉ``£`©`dGh ábó°üdÉa ,¬``eGó``î`à`°`SG
»cõJ á∏«°†a ¬``fCG ɪc ™ªàéŸG ≈∏Y ¢``Vhô``Ø`e
π«°†ØdG ô¡°ûdG ‘ øëfh ¬MhQ h ¿É°ùfE’G ¢ùØf
ój ó``eh AÉ£©dG ‘ ¿ƒ≤HÉ°ùàj OGô`` aC’G ¿CG ó``‚
ÒãμdG ôeC’G π¡°ùà°S áHGƒÑdG √òg IQÉjõa ¿ƒ©dG
AÉæY ¤EG êÉà– ’ á∏¡°Sh á«∏ªY á≤jôW É¡fCG ɪc
.ÚLÉàëŸG øY åëÑdG ‘ á≤°ûe hCG

™bƒŸG ¿ÉeCG øYh .ìÉ°†jE’Gh ádƒ¡°ùdG ájÉZ ‘ âfÉc ¬H
¿Éc ™bƒŸG ‘ ¿ÉeC’ÉH ¢SÉ°ùME’G ¿q CG ó≤àYCG :π°ü«a ∫ƒ≤j
Éμk μ°ûàe âæc ó≤a ,ájGóÑdG ‘ q…ó``d áÑ°ùædÉH É£°Sƒàe
øμdh ¬à«bGó°üeh ™bƒŸG ¿É``eCG øe ¿É``«`MC’G ¢†©H ‘
áLÉM ’h ¿ÉeC’G ájÉZ ‘ ¬fq CG âcOQCG ¬d »eGóîà°SG ó©H
.øeBG ÊhÎμdEG ™bƒe ƒ¡a ,OOÎj hCG ±Éîj ¿CG OôØ∏d
™bƒŸG IQÉ``jõ``H Gƒeƒ≤j ¿CG OGô``aC’G í°üfCG :±É``°`VCG h
¬``fq CG Ö``fÉ``L ¤EG ƒ``¡`a ,´È``à` dG á``«`∏`ª`Y ‘ ¬``eGó``î`à`°`SGh
™«£à°ùj á∏¡°S á∏«°Sh ƒ¡a OôØ∏d ó¡÷Gh âbƒdG ôaƒj
áØ∏àfl äÉq«©ªLh äÉÄ«g ¤EG ∫ƒ°UƒdG É¡dÓN ´ÈàŸG
∂dPh á°ù°SDƒŸG ∂∏J IQÉjR ¤EG áLÉ◊G ¿hO óMGh ¿BG ‘
IóMGh QR á°ùÑc ∫ÓN øe

¿ÉeCG h áMGQ
ÈY Ú``YÈ``à`ŸG ó`` MCG »``μ`ª`∏`dG Ò``ª`°`S È``©` jh
ÒãμdG ™``bƒ``ŸG ‹ ô``aq h ó``≤`d :¬`` jCGQ ø``Y á``HGƒ``Ñ`dG
íØ°üàdG ÊÉμeEÉH ¿Éc ó≤a ,âbƒdGh AÉæ©dG øe
IÉcõdGh äÉbó°üdG ´Gƒ`` fCG ø``e áëjô°T QÉ``«`à`NGh
‹ áÑ°ùædÉH á∏¡°S øμJ ⁄ »àdG ô£ØdG IÉ``cR É°Uƒ°üNh
ôeC’G íÑ°UCG äÉYÈàdG áHGƒH ™bƒe ™e øμdh ,≥HÉ°ùdG ‘
¿q EG :Òª°S ∞«°†jh . AÉæY …CG »æØ∏μj ⁄h Gkó` L Ó¡°S
´ÈàdG πªY ‹ π¡°S äÉ``YÈ``à`dG á``HGƒ``H ™bƒe ΩGóîà°SG
ájÒÿG äÉ°ù°SDƒŸG ¤EG ÜÉgò∏d Gôk £°†e óYCG º∏a kGÒãc
™«ª÷G ¿É``μ`eEÉ`Hh ó«dG ∫hÉæàà íÑ°UCG ™bƒŸÉa ,´Èà∏d
ájCG »``æ`¡`LGƒ``J ⁄ ¬àeóîà°SG É``eó``æ`Y É`` fCGh ,¬``eGó``î`à`°`SG
πch ΩGó``î` à` °` S’G π``¡`°`S ™``bƒ``ŸÉ``a äÉ``Hƒ``©` °` U hCG π``cÉ``°`û`e
.á∏¡°Sh áë°VGh ¬JGƒ£N
äÉYÈàdG áHGƒH ™bƒe ¿q CG óLCG :∫ƒ≤j ™bƒŸG ¿ÉeCG øYh
≈∏Y äó``à`YG ó``b É``fCÉ`a ,ø`` eBG ™``bƒ``e á``jÒ``ÿG äÉ«©ªé∏d
πcÉ°ûe ¬``H »æ¡LGƒJ ⁄h á∏jƒW IÎ``a ø``e ¬eGóîà°SG
øe ´È``à`dGh ¬eGóîà°SG ‘ É``MÉ``Jô``e »°ùØf ó``LCGh ,Gó`` HCG
Gòg IQÉjõH ¢SÉædG í°üfCG : ¬eÓc Òª°S »¡æjh .¬dÓN
Éæd ó``H’ øëæa ,¬``dÓ``N ø``e ´È``à`dG ≈∏Y πª©dGh ™``bƒ``ŸG
‘ ÉfCGh ¬«eóîà°ùe ¥É£f ™«°SƒJh √ô°ûf ≈∏Y πª©dG øe
øjòdG OGôaC’G øe áYƒª› ¤EG ¬dÉ°SQEÉH âªb á≤«≤◊G
. ¬H º∏Y ≈∏Y Gƒfƒμj ⁄

á∏¡°S á∏«°Sh

AÉæY ¿hO

ÈY åëHCG âæc :∫ƒ≤àa â«H áHQ »gh »∏Y ¿ÉæM ÉeCG
ÚLÉàëŸG OGô`` aC’G ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d á≤jôW ø``Y â``fÎ``f’G
π«°†ØdG ô``¡`°`û`dG ∫Ó``N AÉ``£` ©` dGh IÉ``cõ``∏`d Ú``≤`ë`à`°`ù`ŸGh
âªb ÉeóæYh ,áaó°U áHGƒÑdG √ò``g ≈∏Y …QÉ«àNG ™bƒa
h ¬àdƒ¡°S ió``e â``æ`≤`jCG ¬``eÉ``°`ù`bCG ‘ å``ë`Ñ`dGh ´Ó``WE’É``H
øªa GkóL ᣫ°ùH ¬dÓN øe ´ÈàdG á«dBG ¿q CG ɪc ¬Mƒ°Vh
äÉ¡Lh äÉ«©ªL ¤EG ∫ƒ°UƒdG øe âæμ“ QR á°ùÑc ∫ÓN
AGƒ°S ,áæ£∏°ùdG πNGO ΩÉàjC’G ádÉØch ájÉYQ øY ádhDƒ°ùe
áHGƒH :á∏FÉb πªμJh .É¡LQÉN ΩCG áæ£∏°ùdG π``NGO âfÉc
¿ÉeC’Gh øeC’G ôaƒJ áHGƒH ájÒÿG äÉ«©ªé∏d äÉYÈàdG
…òdG ≠∏ÑŸG ¿CG Ωóîà°ùŸG ô©°ûj É¡dÓN øªa ,Ωóîà°ùª∏d
»YGO Óa áLÉàëŸG á¡÷Gh Oƒ°ü≤ŸG ¿Éμª∏d ÖgP ¬∏°SQCG
™bƒŸG ádƒ¡°S ¿CG ɪc ¬eGóîà°SG ø``e ±É``î`j ¿CG OôØ∏d
πjƒ– á«dBG º¡a ‘ á∏μ°ûehCG É≤FÉY ‹ πμ°ûJ ⁄ ¬Mƒ°Vhh
IQÉjõH ¢SÉædG í°üfCG :É¡ãjóM ô``NBG ‘ ∞«°†Jh .≠dÉÑŸG
ΩGóîà°SG á≤jô£a É¡eÉ°ùbCG ≈∏Y ±ô©àdGh áHGƒÑdG √òg
ø¡æμÁ ∫RÉæŸG äÉHQ ≈àëa Ö©°üdG ôeC’ÉH â°ù«d ™bƒŸG

áHGƒH ¿q CG ó`` LCG :»``°`Tƒ``∏`Ñ`dG ó``ª`fi ø``H ó``°` TGQ ∫ƒ``≤` jh
ó≤àYCGh ,á∏¡°Sh Ió«L áHGƒH ájÒÿG äÉq«©ªé∏d äÉYqÈàdG
á«∏ª©H Ωƒ≤j ¿CG OôØdG ™«£à°ùj å«ëH á∏«ªL Iôμa É¡fq CG
.É¡°ùØf áq«©ª÷G IQÉjõd áLÉ◊G ¿hO ¿Éμe …CG ‘ ´ÈàdG
á¡Lh øe ΩGóîà°S’G á∏¡°S äÉYÈàdG áHGƒH :∞«°†jh
¿hO ´ÈàdG á«∏ª©H Ωƒ≤j ¿CG ¢üî°T …CG ¿ÉμeÉÑa …ô¶f
äÉfƒ≤jE’Gh ™bƒŸG ádƒ¡°ùa ,º«∏©àdG hCG ìô°û∏d áLÉ◊G
’ å«ëH Ωóîà°ùª∏d ôeC’G §°ùÑJ ¬H IOƒLƒŸG áë°VGƒdG
.´ÈàdÉH ΩÉ«≤dG AÉæKCG πcÉ°ûe hCG äÉHƒ©°U ájCG ¬LGƒj
õq«ªàj á``HGƒ``Ñ`dG ™``bƒ``e :∫ƒ``≤`j á``HGƒ``Ñ`dG ¿É`` eCG ø``Y É`` eq CG
ó«cCÉàdÉH ƒ¡a äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J áÄ«g ™Ñàj ¬fƒc ¿ÉeC’ÉH
™aódG á«dBG ¿q CG ɪc ,¬eGóîà°SG óæY OôØ∏d ¿É``eC’G ôaƒj
IÒãc äÉfÉ«H Ö∏W ΩóYh ™bƒŸG ádƒ¡°ùa Ió≤©e ÒZ ¬H
Gƒeƒ≤j ¿CG OôaC’G í°üfCG ÉfCGh ,¿ÉeC’ÉH »æà°ù°ùM IOó©àeh
≥ëà°ùJ Òî∏d ±ó¡J »àdG ™bGƒŸG √ò``g πãªa ,¬JQÉjõH
πª©d GhQOÉ``Ñ`j ≈àM ¢SÉædG Ú``H ô°ûæJ ¿CGh É¡«∏Y πª©dG
.AÉ£©dGh ÒÿG

ájDhôdG - §≤°ùe
Gòk Øæe â``JÉ``H á``jÒ``ÿG äÉ``«q `©`ª`é`∏`d äÉ``YÈ``à` dG á``HGƒ``H
óbh ,π«°†ØdG ô¡°ûdG Gòg ‘ AÉ£©dGh ∫òÑdG »ÑëŸ Éª¡e
᫪æàdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J áÄ«g É¡JòØf
AGóHEG ≈∏Y ´ÈàŸG Ú©J á∏¡°S á∏«°Sh ¿ƒμàd áq«YɪàL’G
ájô°üY IGOCG É``¡`fq CG ɪc ,¿É``μ`e …CÉ` Hh â``bh …CG ‘ ¬FÉ£Y
É¡«a ¢ùaÉæàj ∫ɪYCGh ≈∏ãe ájÒN äÉjÉZ ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d
ÈcCG ¤EG É¡«a ∫ƒ°UƒdG ™«£à°ùj ≈àM ,ËôμdGh ¥ó°üàŸG
ºg øjòdGh ÚLÉàëŸG ™ªàéŸG OGôaCG øe áæμ‡ áëjô°T
¤É©J ˆG ¬H ôeCG »¡dEG ôeCG ábó°üdGh . É©«ªL Éæ«∏Y ≥M
∫ÉŸGh ¥RôdG ‘ ácôHh ìhô``dGh ¢ùØæ∏d á«cõJ »¡a √OÉÑY
o :¤É©J ¬dƒ≤d kÉbGó°üe ∂dPh
ák bn ón n°U ºr ¡p dp Gnƒer nCG ør pe òr N)
¿ƒ≤HÉ°ùàj OGô`` aC’G íÑ°UCÉa .( É``¡n `Hp ºr `¡p `«`cu õn `Jo hn ºr `go ôo `¡u `£`n `Jo
πLCG ø``eh .á``HGƒ``Ñ`dG √ò``g ΩGóîà°SG È``Y Ò``ÿG π©a ‘
ióeh á``HGƒ``Ñ`dG √ò``g ∫ƒ``M Ωóîà°ùŸG …CGQ ≈∏Y ±ô``©`à`dG
√òg Éæd âfÉc É¡«a ¿ÉeC’G áLQOh É¡à«HÉ«°ùfGh É¡àdƒ¡°S
áHGƒÑdG IQÉjõH GƒeÉb øjòdG OGô``aC’G ¢†©H ™e äGAÉ≤∏dG
»Ñ«°üÿG π°ü«a ∫ƒ≤j . ´ÈàdG á«∏ªY ‘ É¡eGóîà°SGh
:ájÒÿG äÉYÈàdG á``HGƒ``H È``Y ÚYÈàŸG OGô``aC’G ó``MCG
‘ ÊÉ``°`ù`fEG π``ª`Y á``jÒ``ÿG äÉ«©ªé∏d äÉ``YÈ``à`dG á``HGƒ``H
»jCGQ ‘ ´ô``°` SC’Gh π``¡`°`SC’G á∏«°SƒdG ƒ¡a á``«`ª`gC’G á``jÉ``Z
¬fq CÉH ó≤àYCG »æfCG ɪc ,AÉ£©dGh ∫òÑdG ‘ OôØdG QOÉÑj »c
OôØdG ≈∏Y »àdG äGƒ£ÿG áaÉc í°Vƒj ƒ¡a RÉà‡ ™bƒe
.´ÈàdG á«∏ª©H Ωƒ≤j ¿CG πLCG øe É¡©Ñàj ¿CG
øe Ò``ã` μ` dG ‹ äô`` `aq h äÉ``YÈ``à` dG á``HGƒ``H :∞``«` °` †` jh
ÉfCGh …Ò``N πª©H ΩÉ«≤dGh ´ÈàdG ™«£à°SCG ÉfCÉa ,â``bƒ``dG
á°ù°SDƒŸG ¤EG ÜÉgò∏d á``LÉ``◊G ¿hO »Ñàμe ≈∏Y ¢ùdÉL
⁄ ÉfCG á≤«≤◊G ‘h ,äÉYÈàdG πÑ≤à°ùJ »àdG á«©ª÷G hCG
™bƒª∏d »eGóîà°SG AÉæKCG πcÉ°ûe hCG äÉHƒ©°U ájCG ¬LGhCG
IOƒLƒŸG §``HGhô``dG ™«ªLh §«°ùÑdGh π¡°ùdG ¬ª«ª°üàa

.. ÊÉÑb QGõ```f
(2) Gk Oô¨e Ö◊G
óªMCG É°TQ
Iô£b ¬Ñ∏b ÚjGô°T ‘ ΩGO É``e ,äƒ``“ ’ ¿É``°`ù`fE’G QÉ``fh ,¿É``°`ù`fE’G QÉ``f ô©°ûdG{
¬«∏©a ,¬``JOGQEG ¢†ëà ≥jô◊G á≤£æe πNój ¿CG AÉ°T øeh ,ÖM Iô£b hCG ,â``jR
zkÉ°†jCG ¥Îëj ¿CG
QÉ«àNG ƒg áHÉàμ∏d »°ù«FQ ´ƒ°Vƒªc ICGôŸG QÉ«àNG ¿s CG ∑Qóoj ƒgh ICGôŸG ôYÉ°T ¿Éc .
…òdÉc ,ICGôeG ój ∂°ùÁ øe ¿s CGh äÉeôq ëŸG ‘ åjóM ƒg É¡æY åjó◊G ¿s CGh Ö©°U
¢SôªàŸG QÉëÑdGh
ICGôŸG øY ´ÉaódG »eÉfi ÊÉÑb QGõf ¬fq EG .á∏©à°ûe IôªL ∂°ùÁ
q
òæªa ÊÉÑb QGõ``f ¢Vô©J ɪc ¿ô≤dG Gòg ‘ ó≤æ∏d ôYÉ°T ¢Vôq ©àj ⁄ .ÉgôëH ‘
.ó≤ædG ∞bƒàj ⁄ ,Oôq ØàŸGh õ«q ªàŸG …ô©°ûdG ¬FÉ£Y IÎa »gh ÌcCGh ÉeÉY Ú°ùªN
ÉfCGh ,¥ÓNC’G º∏Yh ,¿ÉjOC’G ᪡e πH øØdG áªq ¡e râ°ù«d á∏«°†ØdG ¤EG IƒYódG ¿EG)
ô¶f ‘ áë«ë°U AÉ«°TCG É¡∏t c »gh .ºKE’G IQÉ¡Wh ,⁄C’G Ip òdh ,íÑ≤dG ∫ɪéH øeDhCG
,ÒaÉ°ü©dG AÉæ¨ch AÉŸÉch AGƒ¡dÉc ¢SÉædG πμd Éμ∏e øØdG ¿ƒμj ¿CG ó``jQCG . ¿ÉæØdG
≈àeh ,á«dƒª°ûdG ó«©H ¬∏©‚h søØdG ºªu ©f ¿CG Öéj ¿PEG óMCG É¡æe Ωôëj ’ ¿CG Öéj
IOÉŸGh ,Ú£dGh ∑ƒ°ûdG ≈∏Y áμdÉ¡àŸG Ògɪ÷G Ö∏‚ ¿CG Éæ©£à°SG ∂dP Éæ©£à°SG
o Gh , ΩƒéædG √Qo Gô°SCG ⁄ÉY ¤EG áZQÉØdG
ÊEG : ∫ƒ≤j ¿CG ¤EG ≥jÈdÉH á°ThôØe ¬°VQC
∞°ûàμj òÄæ«Mh ,á∏°VÉØdG »HGQÉØdG áæjóe ÖfÉL ¤EG ¿ƒμàd IôYÉ°ûdG áæjóŸÉH º∏MCG
π≤Yh ™°SGh ≥aCG øY GQOÉ°U ÉÄjôL ÉfÉ«H ìô£j ôYÉ°ûdÉa.ˆG ±ô©jh ¬°ùØf ¿É°ùfE’G
ájDhôc áëàu Øàe ák jDhQh ICGô÷G Gò¡H ÉfÉ«H ¿CG ∂°T ’ .ô©°ûdG ádÉ°SôH øeDƒj íàu Øàe
»©«Ñ£dG øeh ,√qó°V ó≤ædG ΩÉ¡°S ¬«∏Y íàØJh äÉeƒ°üÿG ¬dƒM ÒãJ ±ƒ°S QGõf
øe QGõæa .á°Sqó≤ŸG º¡μdɇ ≈∏Y ô©°ûdG ‘ á«æKƒdG ∂dɪŸG ÜÉë°UCG ≈°ûîj ¿CG
‘ ∞jô°ûdG ¥hQÉa ∫ÓL óbÉædG ¬æY ÈY
q Ée Gògh ±ƒdCÉe πc ¬Lh ‘ ∞bh ¬àjGóH
(ájQƒ°S ‘ ô°UÉ©ŸG »Hô©dG ô©°ûdG ‘ á«μ«àæehôdG ) ¬HÉàc
ôYÉ°ûdG Gò¡d âMÉJCG »àdG »g ÊÉÑb QGõf É¡H ™àq ªàj »àdG ájô©°ûdG áÑgƒŸG ¿EG
OGhô`` dG π``«`L ô``©`°`T ø``e Iô``NCÉ` à` ŸG á``∏` Mô``ŸGh ,á``°` û` jQ ƒ`` HCG ô``°`UÉ``Y …ò`` dG Ωô``°`†`î`ŸG
.åjó◊G ô©°ûdG IQƒKh ,á«μ«àæehôdG á∏MôŸG ô°UÉY ɪc ,ájQƒ°S ‘ Ú«μ«°SÓμdG
»Hô©dG ô©°ûdG ¥É£f ≈∏Y äÉjóëàdG iƒbCG §°Sh Ó≤à°ùe ¬°ùØæd É≤jôW ≥s °ûj ¿CG
.ô°UÉ©ŸG
¥QhR »æëæÁ ól MCG ƒd QÉëH..
q ÊCu G ƒd..ÊCu G ƒd
.¥QRC’G p∂«æ«Y CÉaôe ‘ AÉ°ùne πs co »Yƒ∏b oâ«°SQCG
±É°ûàcG ‘ ¬©«q °VCG π¡a ,ICGôŸG ±É°ûàcG ‘ »àbh ™«°VCG ⁄ GPEG :ÊÉÑb QGõf ∫ƒ≤j
.ß«∏Zh ídÉeh ¢ùHÉj πH ,…ô©°T ÒZ ¥ƒ∏fl ÊÉÑb QGõf ô¶f ‘ πLôdG ¿s EG ?πLôdG
≈≤ÑJ ,ICGô``ŸG ¿s CG ÚM ‘ .á°UQƒÑdG QÉ©°SCG ∫hó``Lh á«q eƒ«dG ¬JójôL ’Eq G CGô≤j ’
ƒgh .á∏«ª÷G áª∏μdGh á∏«ª÷G áØWÉ©dG ΩÉeCG ÜhòJ É¡JÉ«M øe á¶◊ ôNBG ≈àq M
,ájq ƒeódG ¬``JQhOh ,¬°†Ñf RhÉéàj ¬fCG √Éæ©e ∂dòa ICGôª∏d ÖJÉμdG RhÉŒ ôμæà°ùj
.Qɪ°ùe hCG áéæØ°SEG ¤EG ∫ƒq – ’Eq G ,ICGôŸG RhÉŒ óMCG ’ .䃟Gh ¢ù∏q μàdG ‘ πNójh
q ’Eq G ,ICGôŸG ¬JRhÉŒ óMCG ’h
.òØæ≤dG πμ°T òNCGh ,¬æ«jGô°T âØ°ûfh
Ik óMGh ∂∏Ñb ±ôYCG ⁄”
…»àë∏°SCG äòNCG…»æàÑ∏Z
…»àμ∏‡ πNGO…»æàeõg
πq μa ,ÊÉ``Ñ`b QGõ``f É``gQƒq `°`U Gòμg,ô©°ûdG »``g ICGô`` ŸG »à©æbCG »``¡`Lh ø``Y â``Yõ``f
,¬àæ°VÉMh ,¬à©°Vôe ICGô``ŸG ‘ óéj ô©°ûdG .ICGô``ŸÉ``H §ÑJôe ,Öàn μr jo hCG ,Öpn àco ô©°T
É¡n∏Lo Qn ô©°ûdG ‘ ó``Œ ICGô`` ŸGh ¬àdƒëah ¬``JQƒ``cP ó``cDƒ`J »¡a ‹ÉàdÉHh…√ÉãfCGh
∫ƒHòdG øe É¡àKƒfCG »eÉMh É¡dÉØWCGh Égó› ™fÉ°Uh É¡àKƒfCG ¢Vôq fih É¡∏£nHh
k ɪ¡°†©H ¿Óªμj ô©°ûdGh ICGô``ŸÉ``a , r¿PEG .¿É«°ùædGh
,∫É©à°T’G ¬«£©J »g,É°†©H
q É¡∏ªq μj h É¡∏ªq éj ƒgh ´GóHEÓd á«q dhC’G IqOÉ``ŸGh ,è qgƒàdGh
øe É¡¶Øëjh Égô£©jh
√ÒÑ©J óq M ≈∏Y É«k FÉe GQk ƒ°†M ÊÉÑb QGõf ô©°T â£YCG ICGôŸÉa.QÉKóf’Gh OqóÑàdG
,§≤a Ö``◊G ô©°T Éæg ¢üîj
’ ƒ``gh ,…hGôë°üdG QÉѨdG ¬àjq óéHCG øY â°†Øfh
q
.¬«∏Y É¡dÓX ô°ûæJ »àdG áHÉë°ùdG ICGôŸG .âfÉc Ìf hCG ô©°T øe ¬Ñàc Ée πc ɉEq Gh
¿ƒMôÁh ¿ƒMô°ùj ICGô``ŸG ø``Y ¿ƒKqóëàj ÉeóæY ÊÉÑb QGõ``f πÑb AGô©°ûdG ¿É``c
øYh ICGô``ŸG øY É«q ≤«≤M ÉÄ«°T ±ô©J ¿CG πb ,á``©`HQCG ¿GQó``L øª°V ≥∏¨e ∫É«N ‘
á©æ£°üeh ,ôNBG Éæ«M ájó«∏≤Jh Éæ«M á«q dÉ«N º¡Jo É°SÉ°ùMEG âfÉc .á°UÉÿG É¡æJÉØe
QGõf äÉ°SÉ°ùMEG ÉeCG .É¡∏≤Kh É¡fn Rh áHôéàdG É¡ p£©J ⁄ .¿É«MC’G º¶©e ‘ ÉYÉ棰UG
ájq õeôdG Qƒ°üdG øe ºZôdG ≈∏Y Iƒq ` b øe ™``bGƒ``dG ‘ Ée πμH á«©bGh »¡a ÊÉÑb
AGQh ¢Uƒ¨«d QGõf AÉéa.IóMGh ΩGôZ á°ü≤H ¿ƒæq ¨àj Ió«°üb ∞dCG ‘ GƒfÉc .IôμàÑŸG
¿Éc Gòg ‘h Ió«°üb ∞dCG óMGƒdG ó°ù÷G øe êôp î«o d ¢ùØf πc ‘ áæFÉμdG ¢ù«°SÉMC’G
áq «°Só≤dG á«q æKƒdG øY ∂dòch ô©°ûdG á«æKh øY QGõf óq JQG óbh “ GOuó›h É°ü∏fl
.É¡ŸÉYh É¡ëfGƒL ¤EG πNO πH ,¿ÉKhC’G øe √ÒZ ¬Ñ°ûj ÉæKh ICGôŸG ó©J º∏a .ICGôª∏d
É¡JÉLÉMh É¡àKƒfCGh É¡æJÉØe ∞°Uhh ,É¡Kn On ÉMh É¡nYófl πNOh ,É¡≤FÉbO OÉ£°UGh
râ∏NO ÉeóæY ,á°UÉN ¿ÉKhC’G In óÑn Yn äQÉKCG ,á«∏YÉØJh á«dÉ©ØfG IÒãe á¨∏H IÒ¨°üdG
.√ô©°T πu c ‘ ICGôŸG ™e ÉØk «£d ÊÉÑb QGõf røμj ⁄.º¡à≤«≤M ≈∏Y º¡Jr ôs Yh º¡nYófl
k
,¬JÉ«M ‘ ¿É``c Gòμgh É°ûMƒàe
¿É``c ø¡°†©H ™``eh ÉØk «£d ¿É``c AÉ°ùædG ¢†©H ™e
.É¡H »≤à∏j »àdG ICGôŸG á«Yƒf ™e ≥Øàj ܃∏°SCÉH ICGôeG πc ™e πeÉ©àj
.. päôaÉ°S ɪ∏q c
p∂H p∑ôo £Y »æÑdÉW
..¬ qeCG IOƒ©H πØ£dG ÖdÉ£j ɪc
…Qƒq °üJ
Qƒ£©dG ≈àq M
Qr ƒ£©dG ≈àq M
o
.án Hô¨dG ±ô©J
»ØædG
±ô©Jh
r
™«bƒJ ƒp ær jn ⁄ ƒ¡a ,¬JÉ«M øe »FÉ°ùædG √ô©°T øY áHƒàdG Iôμa ÊÉÑb QGõf Ön £n °Tn
™e •É``Ñ`JQ’G ∂a »æ©j É¡©e •É``Ñ`JQ’G ∂a q¿C’ ,ICGô``ŸG ™e •É``Ñ`JQG ∂a IógÉ©e
Iƒ¡°U ≈£àeG …òdG ¢SQÉØdG ICGôŸG äó≤a ÊÉÑb QGõf π«MôH.IÉ«◊G ™eh ,ô©°ûdG
øe øjô°û©dGh ™°SÉàdG ±ô``◊G ¿ƒμJ ¿CG É``gOGQCG øe äó≤a .É``gOGDƒ`a è∏«d ô©°ûdG
¢VΩJ »àdG ≥FGƒ©dG πq c äqó–h äOôq “ πH ¿õë∏d º∏°ùà°ùJ ⁄ É¡æq μd .¬àjóéHCG
.ájOÉ°üàbG h,ák «YɪàLG ,ák «°SÉ«°S ,ák «HOCG øjOÉ«ŸG ≈à°T ‘ É¡°ùØf âàÑKCGh É¡≤jôW
ób áYÉ£dGh QÉ°ùμf’Gh ´ƒ°†ÿG øeõa É¡YÉaófGh É¡FÉ£Y êhCG ‘ Ωƒ``«`dG ICGô``ŸG
q
..¤h
rasha.4476@yahoo.com

á`cQÉÑŸG á``°†¡ædG Ωƒ``«H ¿ƒ```∏Øàëj É«fÉ```£jôH ‘ ¿ƒ```«fɪ©dG ÜÓ```£dG
§«°ùH Ò``Ñ`©`J ƒ``g á``°`†`¡`æ`dG Ωƒ``«` H É``æ`dÉ``Ø`à`MG
º¡≤°ûYh øWƒdG Gòg ÜGÎ``d ÜÓ£dG ÖM øY
ºZQ á``cQÉ``Ñ` ŸG á``°`†`¡`æ`dG IÒ``°`ù`e º``¡`∏`eh ó``FÉ``≤`d
Ghô°UCG º``¡` fCG ’EG º``¡`æ`Whh º``¡`∏`gCG ø``Y º``gó``©`H
øe áÑ°SÉæŸG √ò¡H øWƒdG ìGô``aCG ácQÉ°ûe ≈∏Y
烉QƒH á``©`eÉ``é`H π``Ø` ◊G Gò`` g á``eÉ``bEG ∫Ó`` N
ÜÓ£dG ø``e Ò``Ñ`c Oó``Y Qƒ°†ëH á``«`fÉ``£`jÈ``dG
…òdGh, á«HhQhC’G ∫hó``dG ∞∏àfl øe ÖfÉLC’G
á∏«ª÷G äGô≤ØdG øe ójó©dG ÜÓ£dG ¬«a Ωób
π«°UC’G ÊÉ``ª`©`dG Ö©°ûdG á``aÉ``≤`K ¢ùμ©J »``à`dG
áaÉ°VEG ,á∏«ª÷G á«Ñ©°ûdG ¿ƒ``æ`Ø`dGh ÜÉ``©`dC’É``c
øY »μ– »àdG á«Áó≤àdG ¢Vhô©dG ¢†©H ¤EG
.á«fɪ©dG áaÉ«°†dG ôë°Sh áMÉ«°ùdG ∫ɪL
¥Gòà Qƒ``°`†`◊G ™àªà°SCG π``Ø`◊G ájÉ¡f ‘h
äÉëØf ™``e Iõ«ªŸG á«fɪ©dG Iƒ¡≤dGh iƒ``∏`◊G
ôμ°ûdÉH Ωó`` ≤` JCG PEGh Gò`` g ,»`` cõ`` dG QÉ``Ø` X ¿É``Ñ` d
ºgOƒ¡L ≈∏Y §«°SƒdG ÜÓW ™«ª÷ πjõ÷G
QÉ¡XEGh π``Ø`◊G Gò``g ìÉ`` ‚EG π«Ñ°S ‘ IQÉ``Ñ` ÷G
Gòg AÉ``æ` HCG ó``«`dÉ``≤`Jh äGOÉ``©` d á``aô``°`û`ŸG IQƒ``°` ü` dG
.Gƒ∏–QGh Gƒ∏M ɪæjCG ó∏ÑdG
ôªY ‘ ó`` ` eCGh á``«` dÉ``¨` dG É``æ`fÉ``ª`Y ˆG ß``Ø` M
ˆG ¬¶ØM ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG Éæª∏©eh ÉfóFÉb
ÃYQh

ΩÉbh .Êɪ©dG ¿ÉÑ∏dGh QƒîÑdG ¤G áaÉ°VE’ÉH
º∏©dG Qƒ``°` †` ◊G ó``«`∏`≤`à`H ¿ƒ``«`fÉ``ª`©`dG ÜÓ``£` dG
Êɪ©dG …õ`` `dGh ÊÉ``ª` ©` dG ô``é` æ` ÿGh ÊÉ``ª` ©` dG
.…ó«∏≤àdG
∫hódG ∞∏àfl øe ÚcQÉ°ûŸG ÜÓ£dG ΩÉ``bh
å«M ,∂dòd äóYCG ¬Mƒd ‘ º¡JÉYÉÑ£fG áHÉàμH
º¡FÓeR ácQÉ°ûà º¡àMôa øY ¿ƒcQÉ°ûŸG ÈY
¿CGh ,Ió«©°ùdG áÑ°SÉæŸG √òg Ú«fɪ©dG ÜÓ£dG
áæ£∏°ùdG çGôJ ≈∏Y ±ô©à∏d á°Uôa ¿Éc πØ◊G
áYƒªéŸG ó``FÉ``b - »`` MGhô`` dG ó``ª` MCG.Üô``b ø``Y
‘ ÖjQóàdG äÉeóÿ §«°SƒdG ÖàμŸ á«HÓ£dG
õ¡àfCG ¿CG »æaô°ûj ájGóÑdG ‘ :∫ƒ≤j É«fÉ£jôH
»°ùØf ø``Y á``dÉ``°` UCG -Ωó``≤` JCG ¿CG á``°`Uô``Ø`dG √ò``g
§«°SƒdG Ö``à`μ`e AÉ``°` †` YCG ÊGƒ`` `NCG ø``Y á``HÉ``«` fh
‘ Ú``cQÉ``°` û` ŸG ÜÓ`` £` `dGh Ö`` jQó``à` dG äÉ`` eó`` ÿ
-É«fÉ£jôH ‘ á``jõ``«`∏`‚E’G á``¨`∏`dG º∏©J è``eGô``H
äÉμjÈàdG äGQBÉÑY πªLCGh ÊBÉ¡àdG äBÉjBG ≈ª°SCÉH
ádÓ÷G Ö``MÉ``°` U Iô``°` †` M »``eÉ``°` ù` dG ΩÉ``≤` ª` ∏` d
ˆG ¬¶ØM º¶©ŸG ó«©°S øH ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG
‹É¨dG øWƒdG Gò¡d Gôîah GôNP √É≤HCGh √ÉYQh
ÓFÉ°S ,43 ∫G á``cQÉ``Ñ`ŸG á°†¡ædG Ωƒ``j áÑ°SÉæÃ
Ö©°ûdG ≈``∏` Yh ¬``«`∏`Y √ó``«`©`j ¿CG õ``jõ``©`dG ¤ƒ`` ŸG
.äÉcÈdGh øª«dGh ÒÿÉH ™ªLCG Êɪ©dG

¤G áaÉ°VE’ÉH ,iô``NC’G øY á¶aÉfi πc õ«Á
ôéæÿÉc ∫É``Lô``dÉ``H á``°`UÉ``ÿG á«fɪ©dG »``∏`◊G
AÉ°ùædG É¡H øjõàJ »àdG AÉ°ùædG »∏Mh Êɪ©dG
.áØ∏àîŸG äÉÑ°SÉæŸG ‘
á«Øjô©J äÉÑ«àc Ëó``≤`J π``Ø`◊G ∫Ó``N ”h
∞∏àfl øe Qƒ°†ë∏d áæ£∏°ùdG ‘ áMÉ«°ùdG øY
á«fɪ©dG iƒ`` ∏` `◊G â``eó``b É``ª` c ,äÉ``«` °` ù` æ` ÷G
,áæ£∏°ùdG É¡H õ«ªàJ »``à`dG á«fɪ©dG Iƒ``¡`≤`dGh

IóëàŸG áμ∏ªŸG ÚH áæ«àŸG ábÓ©∏d áé«àfh
Gò¡H ¿ƒ«fɪ©dG ÜÓ``£`dG ΩÉ``b ¿É``ª`Y áæ£∏°Sh
√ò¡H º``¡` à` Mô``a ™``«` ª` ÷G º``¡` cQÉ``°` û` «` d π``Ø` ◊G
√òg AÉ«MG ≈∏Y Éæ°UôM å«M ,á«dɨdG áÑ°SÉæŸG
∞jô©àd ™`` FGQ ܃``∏` °` SCG ø``e ¬``∏`ã`“ É``Ÿ á``Ñ`°`SÉ``æ`ŸG
øe ¬`` H ô``¡` à` °` û` J É`` ` eh á``æ` £` ∏` °` ù` dÉ``H ø`` `jô`` `N’G
øe ¬``«`dEG â``∏`°`Uh É``eh á«fɪY ó``«`dÉ``≤`Jh äGOÉ`` Y
äÉbÓ©dG iƒà°ùe ≈∏Y á°UÉNh Ωó``≤`Jh Qƒ£J
.á«dhódG
√ò¡H ¬ª∏c ∫Éà«HÉc ¢SQGóe ôjóe Ωób Égó©H
∑QÉ°ûf ¿CG GóL AGó©°S øëf :É¡«a ∫Éb áÑ°SÉæŸG
√ò¡H º``¡` à` Mô``a Ú``«` fÉ``ª` ©` dG ÜÓ``£` dG É``æ` FÉ``æ` HCG
IóëàŸG áμ∏ªŸG ábÓY ¿CGh ,Ió«©°ùdG áÑ°SÉæŸG
,Ωó≤dG òæe äCGó``H áæ«àe ábÓY ¿ÉªY áæ£∏°ùH
øe º¡f’ Ú«fɪ©dG ÜÓ£dÉH GÒãc ôîàØfh
Éeh á°†¡ædG äGõéæe øY çóëàj áæ£∏°ùdG øY Éæ°SQGóe ¤EG Gƒ``ª`¶`fG ø``jò``dG ÜÓ``£` dG π``°`†`aG
çGôJh ¿ƒ°üMh ´Ób øe áæ£∏°ùdG ¬H ô¡à°ûJ º¡bÓNCG áÑ«W á«≤ÑdG øY ºgõ«Áh á°SGQó∏d
áæ£∏°ùdG ¬H ô¡à°ûJ Éeh ,¿ÉeRC’G ôe ≈∏Y ó«∏J ɇ á``©`Ñ`à`ŸG á``ª` ¶` f’Gh Ú``fGƒ``≤`∏`d º``¡` eGÎ``MGh
™bGƒeh ájó«∏≤J ¿ƒæah á«Ñ©°T äÉ``KhQƒ``e øe »æ©°ùj ’h áÑ«£dG á«fɪ©dG á©«Ñ£dG ¢ùμ©j
.áHÓN á©«ÑWh á«MÉ«°S º«¶æàdG ≈∏Y πØ◊G Gò¡d Úª¶æŸG ôμ°TG ¿G ’G
Ö«Wh IOÉ``Ø` à` °` S’G ™``«`ª`é`∏`d ≈`` æ` `“Gh RÉ``à` ª` ŸG
øY É°VôY É«JGƒ∏dG ¿ÉfóY ÖdÉ£dG Ωób ɪc
. IóëàŸG áμ∏ªŸG ‘ áeÉb’G
»àdG á``«`FÉ``°`ù`æ`dGh á``«`dÉ``Lô``dG á``«`fÉ``ª`©`dG AÉ`` `jRC’G
É«Fôe
É°VôY
ÊGƒHÉH
ˆGóÑY ÖdÉ£dG Ωób ºK
Éeh á``æ`£`∏`°`ù`dG äÉ``¶` aÉ``fi ∞``∏`à`fl ‘ ¢``ù`Ñ`∏`J

»HGó¡dG ∂dÉe -ájDhôdG
áæjóe ‘ ¿ƒ`` «` fÉ`` ª` ©` dG ÜÓ`` `£` ` dG π`` Ø` à` MG
ácQÉÑŸG á°†¡ædG Ωƒ``«`H á«fÉ£jÈdG çƒ``‰Qƒ``H
ƒ«dƒj ø``e øjô°û©dGh ådÉãdG ±OÉ°üj …ò``dGh
Úã©àÑŸG ÜÓ£dG ¬ª¶f è«¡H πØM ‘ ‹É``◊G
§«°SƒdG ≥jôW øY ájõ«∏‚’G á¨∏dG á°SGQód
‘ πØ◊G º«bCG .ájƒHÎdG äGQÉ°ûà°S’Gh ÖjQóà∏d
∫Éà«HÉc ¢SQGóe ôjóe Qƒ°†ëH çƒeQƒH á©eÉL
áYƒª›h ô°ùæÑ°S á``jõ``«`∏`‚’G á¨∏dG º«∏©àd
øe á``jõ``«`∏`‚’G á¨∏d Ú``°`SQGó``dG ÜÓ``£`dG ø``e
øe Ú«fɪ©dG ÜÓ``£`dGh ⁄É``©`dG ∫hO ∞∏àfl
.烉QƒH áæjóe ‘ ¢SQGóŸG ∞∏àfl
™ªà°SG Égó©H ÊÉ£∏°ùdG ΩÓ°ùdÉH πØ◊G CGóH
É¡eób Ú«fɪ©dG ÜÓ£dG áª∏c ¤G Qƒ°†◊G
ÖjQóà∏d §``«`°`Sƒ``dG á``cô``°`û`d …ò``«`Ø`æ`à`dG ô``jó``ŸG
ô°UÉf ø``H ®ƒ``Ø` fi á``jƒ``HÎ``dG äGQÉ``°` û` à` °` S’Gh
áÑ°SÉæà áæ£∏°ùdG πØà– :É¡«a ∫Éb …ôHÉ÷G
áÑ°SÉæe »gh ácQÉÑŸG á°†¡ædG Ωƒ«H Ωƒ«dG Gòg
‘ ó∏≤J å«M ÊÉ``ª`Y ø``WGƒ``e π``c ≈∏Y Iõ``jõ``Y
¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á``dÓ``÷G ÖMÉ°U Ωƒ``«`dG Gò``g
QƒeC’G ΩÉeR √ÉYQh ˆG ¬¶ØM º¶©ŸG ó«©°S øH
.áæ£∏°ùdG ‘

äÉ«fÉ°†eQ

Ω2013 ¢ù£°ùZG 2 ≥aGƒŸG `g 1434 ¿É°†eQ øe 24 ᩪ÷G

16

™ªàéŸG ±É«WCG ÚH áÑëŸGh ¿hÉ©àdG ºYóJ áÑ«q W äÉ°ùaÉæe
‘É°ûdG º°ù∏ÑdG
(20)

Ωƒ∏©dG ∞∏àîà ‘ô©ŸG ¿hõîŸG ájò¨àd á«fÉ°†eQ äÉ«°ùeCG ..á«aÉ≤ãdG äÉ≤HÉ°ùŸG
‹É£¡dG óLÉe :ájDhôdG

»æ°Sƒ◊G óªM
»HCG ΩÓ``c ô``cP π°UGƒf º``cÉ``jq EGh ÉædR ’ ,AGô``≤`dG »``FGõ``YCG
…òdGh …ó``jô``JÉ``ŸG Oƒªfi ø``H óªfi ø``H óªfi Qƒ°üæe
õY- ¬``dƒ``b ∫ƒ`` M (á``æ`°`ù`dG π`` gCG äÓ`` jhCÉ` `J) ¬``HÉ``à`c ‘ AÉ`` L
.}mA»r °Tn πu μo dp Éfk É«n Ñr Jp nÜÉàn μp dr G ∂n «r n∏Yn Éæn dr õs fn hn | :-πLh
Öéj Oó``Y ¿É«Ñ∏d ¢ù«d ¿CG :É``fó``æ`Y π``°` UC’Gh) :∫ƒ``≤`j
;¬LhCG á°ùªN ≈∏Y ¬``fCG :Ωƒ``b √ô``cP Ée ≈∏Y ,Oó``©`dG ßØM
:¿GôeCG ƒg ɉEG
.ƒg ÚÑj Ée :ɪgóMCG
Ée ™≤j ¬H …ò``dG ¬LƒdG øμd ,√Ò``Z ÚÑj Ée :ÊÉ``ã`dGh
PEG ;¢SGƒ◊G â– ™bGƒdG ¬∏°UCG ¿É«ÑdÉH ¢SGƒ◊G øY ÜÉZ
øY ™æeh ,¿É«ÑdG äÉLQO ∫hCG ΩôM √óëL øe …òdG ÚÑdG
k q ≈Øμj Oƒë÷G PEG ;¬æY OƒëéŸG º¡a
,¬àeƒ°üN áfDƒe Óc
â∏©L »``à`dG √ƒ``Lƒ``dG ≈``∏`Y π``eCÉ`à`dÉ``H Ò°üj É``‡ √Ò``Z º``K
;¢Sƒ°ùëŸÉc ¬``∏`«`dó``H Üô``b hCG ó``©`H ¿EGh ,¬``«` dEG ∫ƒ``°`Uƒ``∏`d
,ÜÉZ É``e ¤EG ∫ƒ``°`Uƒ``dG ÖÑ°S ƒ``g ÜÉ``Ñ` °` SC’G ‘ π``eCÉ`à`dG PEG
óM ≈∏Y ™£≤dG OGQCG øªa ;ó¡°ûj ɪ«a ¢SGƒ◊G ∫ɪ©à°SÉc
.¬«a π«dO ¤EG êÉàëj A»°T hCG
QÉ¡XEG ÜÉ``Ñ`°`SCGh ,Qƒ``¡`¶`dG ƒ``g -á≤«≤M- ¿É«ÑdG π``°`UCGh
,Qƒ¡¶dG ø``e É``gô``jOÉ``≤`e ∂``dP ≈``∏` Yh ,á``JhÉ``Ø`à`e AÉ``«` °` TC’G
QƒeC’G ≥FÉ≤M »∏Œh ,܃∏≤dG øY ôJGƒàdG ´ÉØJQG ¬à∏ªLh
≈∏Y ܃∏≤∏d ≈∏éàj Éeh ∑GQOE’G ‘ ∫ƒ≤©dG Qób ≈∏Y ;É¡d
.Qƒ¡¶dG øe πªàëj Ée QGó≤e
.}ák ªn Mr Qn hn ikó ognh| :-πLh õY- ¬dƒbh
:¬dƒbh ,}mA»`r `°`n `T πu ` μo ` dp É``fk É``«n `Ñr `Jp | :¬``dƒ``b ¿ƒ``μ`j ¿CG Öéj
,¿É«ÑdGh ió``¡`dGh áªMôdG ó``MGh ¬∏c }ák ` ªn ` Mr Qn hn ikó` ` ognh|
¿É«ÑdG :GƒdÉb º¡æμd ,í°†àjh º¡d ÚÑàj √Gó¡Hh ¬àªMôHh
ió¡dGh ,ô``HÉ``ch ófÉY ø``e ’EG í°†àjh ÚÑj áaÉc ¢SÉæ∏d
áªMQh ió``gh ô``cP Ée ≈∏Y ;á°UÉN ÚæeDƒª∏d áªMôdGh
s ,á°UÉN Úª∏°ùª∏d ∂dP ;Úª∏°ùª∏d iô°ûHh
.(º∏YCG ˆGh
Ò°ùØàdG) ÜÉ``à`μ`d π``≤`à`æ`f ¿B’G É``fƒ``YO ,AÉ``Ñ` é` æ` dG É``¡` jCG
OQh …ò`` `dG É``e ô``¶`æ`æ`d ;äõ`` `Y ó``ª` fi IRhQó`` ` d (å`` jó`` ◊G
∫õf É``e ¿CG Oô``j ó``bh) :∫ƒ``≤`j .á``Áô``μ`dG á`` jB’G ∫ƒ``M ¬``«`a
øe Òãc ¬«ah Òãc A»°T IQƒ°ùdG √ò``g ó©H ¿BGô``≤`dG ø``e
í°üj ∞«μa çGó`` MC’Gh ÇOÉ``Ñ`ŸGh äÉæ«≤∏àdGh äÉ©jô°ûàdG
Ée »æ©j ób …ò``dG ÜÉàμdG ‘ ¿CG IÒ``NC’G Iô≤ØdG ôcòJ ¿CG
Gòg ‘ ¢ù«dh .A»°T πμd ÉfÉ«ÑJ IQƒ°ùdG √òg ¤EG ¬æe ∫õf
¢ù°SC’G øe ájB’G √òg πÑb ˆG ∫õfCG Ée »Øa ;A»°T OQGƒdG
܃Lh ≈``∏`Y Ú``gGÈ``dGh ß``YGƒ``ŸGh äÉ``æ`«`≤`∏`à`dGh ÇOÉ``Ñ` ŸGh
í°üj Ée ´ƒ°†î∏d √óMh ¬bÉ≤ëà°SGh ¬à«fGóMhh √Oƒ``Lh
iô°ûHh ,á``ª`MQh ,ió``gh ,A»``°`T πμd ¿É«ÑJ ¬``fEG :∫É``≤`j ¿CG
¿BGô≤dG ø``e ∫õ``f É``e ≈∏Y ≥∏£j ɪc ÜÉàμdGh .ÚæeDƒª∏d
±ƒ°S Éà º«∏Y ˆGh .¬Yƒª› ≈∏Y ≥∏£j ájB’G √òg ¤EG
í°üj ≈àM ≥``M’h ≥HÉ°S ˆG º∏Y ‘ ¢ù«dh ,Égó©H ∫õæj
.OQGƒdG ∂dP
¿BGô≤dG CGô``≤`j …ò``dG ¿EG :á``∏`ª`÷G ¢ùØf ‘ ∫ƒ``≤`fh ,Gò``g
’h ,≥``◊G ‘ ábOÉ°U áÑZQ √óæY ¿ƒ``μ`Jh ,¿É``©` eEGh ôHóàH
á«ë£°S äÓëªàH Óëªàeh ,OÉæ©dGh IôHÉμª∏d Éà«Ñe ¿ƒμj
á«fBGô≤dG Qƒ°üdGh äGÒÑ©àdG ¢†©H AGREG ájƒfÉKh á«∏μ°Th
ô¡¶j ájOÉ©dG ∫ƒ≤©dG É¡àªμM ∑Qój ’ ób ɇ á¡HÉ°ûàŸG
É≤M ¬«a óéj å«M ;¬``Jƒ``à`MG …ò``dG ôjô≤àdG ¥ó``°`U ≈∏Y
º¶YCG ∂``dP ‘ iô``jh .¿É``«`Ñ`Jh iô°ûHh á``ª`MQh ió``g π``c
√òg ΩÉ`` “ ø``e iô`` jh ,ΩOBG »``æ`H ≈``∏`Y ˆG É``¡`ª`©`fCG á``ª`©`f
πo pWÉÑdr G ¬p «pJrCÉjn ’| :¬dƒ°SQ ¬¨∏H ɪc ˆG ¬¶ØM ¿CG ᪩ædG
‘É°üdG OQƒŸG ɪFGO π¶«d ;}p¬Øp ∏r Nn rø pe ’hn ¬p jr ón jn Ún
p r H rø pe
ió¡dGh AÉØ°ûdG ¿É``eR π``c ‘ ¢SÉædG π``c ¬«a óéj …ò``dG
ìÓ°U ¬«a Ée π``ch í°VGƒdG ¿É«ÑdGh iô°ûÑdGh áªMôdGh
ÇOÉÑeh ¢ù°SCG øe IôNB’Gh É«fódG ‘ ô°ûÑdG IOÉ©°Sh IÉ‚h
πcÉ°ûe πμd πM ¬«a Ée πch ,ΩÉμMCGh äÉæ«≤∏Jh äÉ©jô°ûJh
¿Éμe πc ‘ ájOÉ°üàb’Gh á«YɪàL’Gh á«MhôdG ¿É°ùfE’G
¬°ùØf âbƒdG ‘ á∏ª÷G ‘ iƒ£fG ó≤dh .±ô``Xh ¿É``eRh
Ghóé«d ¬«a ô¶æ∏d ¿Éμeh ø``eR πc ‘ ¢SÉædG πμd Iƒ``YO
.-¤É©J ˆG áÄ«°ûÖ áªàJ ¬eÓμdh .(∂dP

IóFÉØdG øY ÉeCq Gh ,Ió∏ÑdG AÉæHCG ÚH ¿hÉ©àdGh áÑëŸG
»∏gòdG Oô£à°ùj á«æjódG äGQhó``dG É¡H Oƒ©J »àdG
ôcòdÉH ¢üîjh ¢SÉqædG ÚH »æjódG »YƒdG ô°ûæJ É¡qfCG
øe ᩪL πc ΩÉ≤J »àdGh AÉ°ùæ∏d á«q ¶YƒdG ¢ShQódG
.∑QÉÑŸG ô¡°ûdG ΩÉjCG
‘ ΩÉ``©` dG Gò``¡` d â``Kó``M »``à` dG äGó``é` à` °` ù` ŸG ø`` Yh
äGóéà°ùe øe q¿EG »∏gòdG ∫ƒ≤j á«aÉ≤ãdG äGQhódG
»àdG Ëô``μ` dG ¿BGô`` ≤` `dG ß``Ø`M á``≤`HÉ``°`ù`e ΩÉ``©` dG Gò`` g
,√Qó°U ‘ ˆG ÜÉàc πªëj π«L áÄ°ûæJ ¤EG ±ó¡J
äÉ≤HÉ°ùŸG ∂dòch ËôμdG ¿BGô≤dG IhÓ``J á≤HÉ°ùeh
»Yɪ÷G QÉ``£` aE’G äÉ``«`dÉ``©`ah ájô¡°ûdG á«aÉ≤ãdG
É¡©jRƒJh É¡©«ªŒ ºàj å«ëH ¿GóHC’G IÉcR º«¶æJh
≥jôØH á``«q ` YÉ``ª` à` L’Gh á``«`aÉ``≤`ã`dG á``æ`é`∏`dG π``Ñ`b ø``e
q GÒ`
á≤HÉ°ùe ìGÎ`` bG ”
k ` `NCGh ,»``°`VÉ``jô``dG Oƒ``ª`°`ü`dG
.õæμdG øY åëÑdG »gh iÈc
IóFÉØdG øY »FÉ«ë«dG ÚgQ OhGO øWGƒŸG ∫ƒ≤jh
É¡ª¶æJ »àdG á«aÉ≤ãdG äÉ≤HÉ°ùŸG øe É¡Ñ°ùàcG »àdG
Ö°ùμJ äÉ≤HÉ°ùŸG √ò``g πãe q¿EG :á«aÉ≤ãdG áæé∏dG
∞∏àfl ø``Y IÒ``Ñ` c á`` «q ` FGô`` KEG äÉ``eƒ``∏` ©` e ∑QÉ``°` û` ŸG
,á«°SÉ«°S hCG á«aÉ≤K hCG á«YɪàLG AGƒ``°`S ä’É``é` ŸG
ÖfÉL ™Ñ°ûj äÉ≤HÉ°ùŸG √ò``g ‘ ∑QÉ``°`û`ŸG ‹É``à`dÉ``Hh
,¬ªq ¡J »``à`dG Qƒ`` `eC’G ø``e ó``jó``Y ø``Y ¬``jó``d á``aô``©`ŸG
ó«Øe ƒ``g É``e ‘ â``bƒ``dG ∫Ó``¨`à`°`SG Ö``fÉ``L ¤EG Gò``g
¿É°ùfE’G ó«ØJ ’ Qƒ``eCG ‘ ƒ¡∏dGh Ö©∏dG øY Gók «©H
,¬∏¨°ûj …òdG ÒÑμdG ÆGôØdG âbh á«°†“ ‘ iƒ°S
¿hÉ©àdG ìhQh ÖM äÉ≤HÉ°ùŸG √ò``g »æÑ°ùμJ ∂dòc
‘ äÉHÉLE’G êÉàæà°S’ É¡«a ∑QÉ°TCG »àdG ¥ôØdG ™e
¿É°ùfE’G π©L ‘ º¡°ùj Ée Gògh áMhô£ŸG á∏Ä°SC’G
ÆÉeódG 𫨰ûJh πª©dGh IóYÉ°ùŸG Öëjh kÉ«YɪàLG
.¬≤jôØdh ¬d ó«Øe ƒg ÉŸ
äÉMÎ≤ŸGh äÉ``«` °` Uƒ``à` dG :»``FÉ``«` ë` «` dG ∞``«`°`†`jh
Gòg ‘ á``dhDƒ`°`ù`ŸG äÉ``¡`÷G ≈∏Y Ö``é`jh Gók ` L IÒ``ã`c
øeh ,É``¡`H π``ª`©`dG ‘ Aó``Ñ` dGh É¡«a ô``¶`æ`dG Ö``fÉ``÷G
¿É°†eQ ô¡°T ≈∏Y äÉ≤HÉ°ùŸG √òg ô°üà≤J ’CG É¡ªgCG
᫪gCG øe É¡«a ÉŸ ΩÉ©dG QGóe ≈∏Y ¿ƒμJ ɉEGh §≤a
ájôμØdG äÉ``eƒ``∏`©`ŸG ó``aô``d ∑QÉ``°`û`ŸG OôØ∏d iƒ°üb
ÉŸ äÉ≤HÉ°ùŸG √ò¡d ÈcCG πμ°ûH èjhÎdG ∂dòc ,¬jód
‘ ¬ZGôa äÉbhCG AÉ°†b ∫óH OôØ∏d á©Øæe øe ¬∏ª–
∞«ãμJ GÒ
k NCGh ,GóHCG A»°T ‘ √ó«ØJ ’ ájƒ«fO QƒeCG
AGôK ‘ º¡°ùj Oó©dG IOÉjR ¿EG å«M ÚcQÉ°ûŸG OóY
Gòg ,äÉ≤HÉ°ùŸG ôjƒ£àd áMhô£ŸG QÉμaC’Gh á∏Ä°SC’G
áæ£∏°ùdG ‘ Égô°ûfh äÉ≤HÉ°ùŸG ôjƒ£J ÖfÉL ¤EG
πμ°ûH áæ£∏°ùdG äɶaÉfi ÚH …óëàdÉc πeÉμdÉH
.ΩÉY
∫ÓN á«aÉ≤ãdG äGQhódG ‘ ÚcΰûŸG …CGQ øYh
q¿EG ‹É``£`¡`dG »``∏`Y ó``ª`fi ∫ƒ``≤` j π``«`°`†`Ø`dG ô``¡`°`û`dG
,OôØ∏d á«q ª∏©dG á∏«°ü◊G QÉÑàNG ‘ ºgÉ°ùJ äGQhódG
,áYƒæàŸG ᫪∏©dG áaô©ŸG øe ÓFÉg ɪk c ¬HÉ°ùcEGh
äÉjƒà°ùe ™``e »≤à∏J ∂∏©Œ äÉ``Yƒ``ª`é`ŸG q¿CG É``ª`c
,óMGƒdG ≥``jô``Ø` dG ìhô`` H π``ª` ©` dGh á``Ø`∏`à`fl á``«`∏`≤`Y
ƒLôjh ,á©ØæŸÉH Oƒ©j Éà ÆGôØdG âbh AÉ°†b ∂dòch
πÑb äGQhódG √òg πãe øY ¿ÓYE’G ºàj ¿CG óªfi
øe ÈcCG OóY ácQÉ°ûe ≈æ°ùàJ »μd øeõdG øe IÎa
.ÜÉÑ°ûdG

Ö°ùM äÉjƒà°ùe á©HQCG É¡H óLƒjh π«°†ØdG ô¡°ûdG
ô¡°T ájÉ¡f ‘ É¡d º«≤àdG ºà«°Sh ÚcΰûŸG QɪYCG
»¡a á``«`Yƒ``Ñ`°`SC’G á«aÉ≤ãdG á≤HÉ°ùŸG É`` eCq G ,¿É``°`†`eQ
»gh ,´ƒÑ°SCG πc øe âÑ°ùdGh ᩪ÷G »eƒj …ôŒ
øe É¡æ«H ɪ«a ¢ùaÉæàJ ¥ô``a áYƒª› øY IQÉÑY
±GógC’ÉH ≥``∏`©`à`j É``ª`«`ah ,•É``≤` æ` dG ™``«`ª`Œ ∫Ó`` N
¿CG ™``bƒ``à` f :±Oô`` ` jh äGQhó`` ` `dG √ò`` g ø``e Iƒ`` Lô`` ŸG
ÜÉÑ°ûdG ó``«`°`UQ IOÉ`` `jR ‘ äÉ``≤`HÉ``°`ù`ŸG √ò``g º``gÉ``°`ù`J
º¡àbh ∫Ó¨à°SGh º¡æ«H á°ùaÉæŸG ìhQ åHh ‘É≤ãdG
Ωɪàg’ÉH º¡à«YƒJ É°†jCGh π«°†ØdG ô¡°ûdG ∫ÓN
»àdG äGóéà°ùe ø``eh ,º¡JÉ«M ó°Tôe ˆG ÜÉàμH
≥jôØH á``«` YÉ``ª` à` L’Gh á``«`aÉ``≤`ã`dG á``æ`é`∏`dG É``¡`eó``≤`J
q ¬``fq CG ‹É£¡dG ∫ƒ≤j »°VÉjôdG Oƒª°üdG
IOÉjR â``“
Iô°VÉfi ô¡°T πc ‘ ¿ƒμJ å«ëH äGô°VÉëŸG OóY
ó©H ´Rƒ`` Jh ,É``¡`JÉ``HÉ``LEGh á«æjO á∏Ä°SCG πªY É``°``k†`jCGh
…hÉàa ≈``ª` °` ù` Jh ´ƒ``Ñ` °` SCG π`` c ø`` e á``©` ª` ÷G IÓ``°` U
äGQhódG q¿EG »∏gòdG óªfi øWGƒŸG ∫ƒ≤jh .ᩪ÷G
ô¡°ûdG á∏«W âÑ°ùdGh ᩪ÷G »eƒj ΩÉ≤J á«aÉ≤ãdG
hCG á«aÉ≤K âfÉc AGƒ°S äÉ≤HÉ°ùe ‘ πãªàJh π«°†ØdG
RɨdC’G πãe á«q ∏ªY äÉ≤HÉ°ùe É¡∏∏îàJh áeÉYh á«æjO
á«HÉ°ù◊G πFÉ°ùŸG ¢†©H πM ‘ áYô°ùdG äÉ≤HÉ°ùeh
Éck ΰûe 60 ø``e Ì`` `cCG É``¡`«`a ¢``ù`aÉ``æ`à`jh É``gÒ``Zh
q¿CG :»∏gòdG ±Oôjh ,äÉYƒª› ™Ñ°S ≈∏Y ÚYRƒe
ô¡°ûdG ∫Ó``N ±ó¡J á«æjódGh á«aÉ≤ãdG äGQhó`` dG
åHh ó«Øe ƒg ɪ«a âbƒdG ∫Ó¨à°SG ¤EG π«°†ØdG
ô°UGhCG IOÉ``jR ∂dòch ,ÚcQÉ°ûŸG ÚH á°ùaÉæŸG ìhQ

äGQhó`` `dG ¿CG ‹É``£` ¡` dG ¿RÉ`` e ø``WGƒ``ŸG í``°` Vƒ``jh
‘ ó``°` ù` é` à` J π``«` °` †` Ø` dG ô``¡` °` û` dG ∫Ó`` `N á``«` aÉ``≤` ã` dG
áeÉY á∏Ä°SCG πª– »àdG É¡æªa áYƒæàe äÉ≤HÉ°ùe
óªà©J »``à`dG á``«`cô``◊G äÉ≤HÉ°ùŸG ∂``dò``ch ,á``«`æ`jOh
á«dBG øYh ,á«°VÉjôdG RɨdC’Gh ,ó°ù÷G ácôM ≈∏Y
.äÉ≤HÉ°ùŸG πªY
äÉYƒª› ¤EG ÚcQÉ°ûŸG º«°ù≤àH Ωƒ≤f :∫ƒ≤jh
áYƒª› π``c ∫hÉ`` – å``«`ë`H É¡æ«H É``ª`«`a ¢ùaÉæàJ
á≤HÉ°ùŸG ΩÉ``jCG ∫ÓN äÉLQódG ≈∏YCG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
ô¡°T ∫Gƒ`` W â``Ñ`°`ù`dGh á``©`ª`÷G »``eƒ``j ¿ƒ``μ`J »``à` dGh
±ó¡dG q¿CG ‹É``£` ¡` dG ±Oô`` `jh ,π``«`°`†`Ø`dG ¿É``°` †` eQ
IOÉjR »g á«aÉ≤ãdG ᣰûfC’G √ò``g πãe á``eÉ``bEG øe
QɪYC’G ∞∏àfl øe ÜÉÑ°ûdG iód ‘ô©ŸG ó«°UôdG
º¡JGQób RGô`` `HEGh º¡æ«H ¿hÉ``©`à`dG ìhQ å``H ∂``dò``ch
Oƒ©j É``à º``¡`JÉ``bhCG π¨°Th ,º¡JÉeƒ∏©eh º``¡`FÉ``cPh
GOóY á«aÉ≤ãdG áæé∏dG øª°†J »μd ,™ØædÉH º¡«∏Y
»¡a ᣰûfC’G øe øjó«Øà°ùŸGh ÚcQÉ°ûŸG øe ÈcCG
øe ɡࣰûfCG ™«ªL ‘ ɪFGO ójó÷G áaÉ°VEG ∫hÉ–
,É¡MôW á≤jôW ‘h äÉ≤HÉ°ùŸG ‘ ™jƒæàdG ∫Ó``N
á≤HÉ°ùe ìô``W ΩÉ``©`dG Gò``g ‘ ” ∫É``ã`ŸG π«Ñ°S ≈``∏`Yh
.ájôª©dG äÉÄØdG πμd ËôμdG ¿BGô≤dG ßØM
áæé∏dG q¿EG ‹É``£`¡`dG ≈Ø£°üe ø``WGƒ``ŸG ∫ƒ``≤`jh
∑QÉÑŸG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN á«YɪàL’Gh á«aÉ≤ãdG
¿BGô≤dG ßØM ‘ ¤hC’G äÉ≤HÉ°ùŸG øe ÚYƒf º¶æJ
,á«YƒÑ°SC’G á«aÉ≤ãdG äÉ≤HÉ°ùŸG á«fÉãdGh Ëô``μ`dG
q å``«`M
ájGóH ‘ ¤hC’G á``≤`HÉ``°`ù`ŸG ø``Y ¿Ó`` `YE’G ”

ᣰûfCÓd q¿CG Ú``æ` WGƒ``ŸG ø``e á``Yƒ``ª`› äó`` `cCG
∫ÓN ΩÉ``≤`J »``à`dG á``«`æ`jó``dGh á«aÉ≤ãdG äÉ``«`dÉ``©`Ø`dGh
IOÉjRh ,‘É≤ãdG ºgó«°UQ ™aQ ‘ QhO ¿É°†eQ ô¡°T
.º¡æ«H ¿hÉ©àdGh áÑëŸG ô°UGhCG
º¡ZGôa äÉbhCG AÉ°†≤d Ió«q L á≤jôW É¡qfEG GƒdÉbh
äÉjƒà°ùà AÉ``≤` à` d’Gh ,á``©`Ø`æ`ŸÉ``H º¡«∏Y Oƒ``©` j É``Ã
‘ ºgÉ°ùJ á«æjódG äGQhó`` dG q¿CGh ,áØ∏àfl á«∏≤Y
º∏Y ≈∏Y π``Lh õY ¤ƒ``ŸG IOÉ``Ñ`Yh øjódG ‘ ¬≤ØàdG
ó°Tôe ˆG ÜÉàμH Ωɪàg’ÉH º¡à«YƒJ ™e ,Ú≤jh
.º¡JÉ«M
¿Éª«∏°S ó``«` dh ø``WGƒ``ŸG ∫ƒ``≤` j Oó``°`ü`dG Gò``g ‘h
á«YɪàL’Gh á``«`aÉ``≤`ã`dG á``æ`é`∏`dG ¢``ù`«`FQ »ë∏°üŸG
Oƒ¡L q¿EG AGôª◊G áj’h ‘ »°VÉjôdG Oƒª°üdG ≥jôØH
Ëó≤J ∫ÓN øe ΩÉ©dG QGóe ≈∏Y Iôªà°ùe áæé∏dG
áëjô°ûd á«æjódGh á«aÉ≤ãdG äÉ«dÉ©ØdGh ᣰûfC’G
∂dòH »``gh ,á◊É°üŸG á©∏b Ió∏H AÉ``æ`HCG øe IÒÑc
∂dòch »``æ`jó``dGh ‘É``≤`ã`dG »``Yƒ``dG ô°ûf ¤EG ≈©°ùJ
øeh ,Ió∏ÑdG OGôaCG ÚH πaÉμàdGh ¿hÉ©àdG ìhQ ô°ûf
∫ÓN Égò«ØæJ Oó°U ‘ øëf »àdG ∫ɪYC’G øª°V
ô£ØdG IÉ`` cR ∫É``°` ü` jEGh ™``«`ª`Œ »``g ¿É``°` †` eQ ô``¡`°`T
AÉ°†YCG ó`` MCG ™``e ≥«°ùæàdG º``à`j å``«`M ,É¡«≤ëà°ùŸ
¢VGôZC’G AGô°T ≥jôW øY ∂dP ¿Éc AGƒ°S áæé∏dG
≠∏Ñe ™aO ≥jôW øY hCG áæé∏d Iô°TÉÑe É¡ª«∏°ùJh
‘ ºgÉ°ùj πª©dG Gò``g ¿CG »ë∏°üŸG ±Oô``jh ,…ó≤f
º¡æ«H áÑëŸG ìhQ ô°ûfh ™ªàéŸG OGôaCG ∞JÉμJ
äGô°VÉëª∏d q¿EG ‹É£¡dG ∞«£∏dG óÑY ∫ƒ≤jh
äGOÉÑ©∏d »¡≤ØdG ÖfÉ÷G ‘ ΩÉ≤J »àdG äGQhó`` dGh
OGôaCG áaÉμd á¨dÉH ᫪gCG á«æjódG ôFÉ©°ûdG ôFÉ°Sh
ˆG GhóÑ©j »μdh º¡æjO ‘ ¬≤Øà∏d º∏°ùŸG ™ªàéŸG
√òg πãe Qƒ°†M ≥jôW øY ∂``dP ºàjh ,º∏Y ≈∏Y
É¡æe AGƒJQ’G ≈∏Y ¢Uô◊Gh äGô°VÉëŸGh äGQhódG
.¬≤ØdG Öàc ≈∏Y ´ÓWE’G ∫ÓN øe »JCÉj hCG
∞dCG øe ÒN ⁄ÉY øe á©cQ π«b ɪc :∞«°†jh
A»°ûH »JCÉj ób πgÉ÷Gh ’ ∞«c ,πgÉL øe á©cQ
π¶«a ¬∏¡L ÖÑ°ùH IOÉ``Ñ`©`dG AÉ``æ`KCG äGQƒ``¶`ë`ŸG ø``e
¬«∏Y ¬``HQ ¬``Ñ`LhCGh ¬°VÎaG Ée ÒZ ≈∏Y ˆG óÑ©j
. ∂dòH ¬JôNCG ô°ùî«a

(¢ù«°SCÉàdG ó«b) ËôμdG ¿BGô≤dÉH ájÉæ©∏d á«fɪ©dG á«©ª÷ÉH ¥hóæ°üdG ÚeCG

QÉ``````بdG

»JGƒ∏dG É°VQ øH óªfi
mohammed@alroya.net

πª©dÉa ,z¬``∏`ª`©`H π``eÉ``©`dG OÉ`` –G{ É¡«∏Y ¿ƒ``≤`∏`£`j á``£` HGQ
ájGóÑdG ‘ ¿ƒμj – ∂dòc ø°ù◊G πª©dG ™Ñ£dÉHh – Å«°ùdG
Ée ΩóædG ¤EG ´QÉ°ùj ¬ÑMÉ°U iôf Gòd ,¬ÑMÉ°U øY kÉ«ÑæLCG
∫GƒæŸG Gòg ≈∏Y QGôªà°S’G ™e øμdh ,í«Ñb ôeCG ¬æe ™bh ¿CG
√Éæ©eh záμ∏ŸÉH{ ±ô©Jo ábÓY ¬ÑMÉ°Uh πª©dG ÚH óLGƒàJ
É¡«dEG Oƒ©j PEG É¡ÑMÉ°U äÉμ∏à‡ øe âJÉH á∏°üÿG √òg ¿CG
.ΩóædÉH ô©°ûj hCG ¬Ä£îH ¬°ùØf çóëj ¿CG ¿hOh AÉ°T ≈àe
∫hõJ ÉgóæY zOÉ``–’G{ ¤EG Ö∏≤æJ ábÓ©dG OGOõ``J ÉeóæYh
¿É°ùfE’G ô©°ûjh ,kÉ«∏c CÉ£ÿÉH ¢SÉ°ùME’Gh Ωó``æ`dG ôYÉ°ûe
ádÉ◊G √ò``gh ,Å«°ùdG πª©dG ∂dP ±Î≤j ⁄ ¿EG á°ûMƒdÉH
.GkóL Gôk °ù©àe É¡æe ¢UÓÿG hó¨j ób IÒ£N óL
¿É°ùfE’G CGóÑj ¿CG π°VÉaC’G ¿ƒHôŸG ∂ÄdhCG ìÎ≤j ,¿PEGh
’ Ωƒ``ª`°`S á``ª`«`eò``dG ¥Ó`` NC’Gh π``FGPô``dG ¿CG ¤EG äÉ``Ø`à`d’É``H
¬JOÉ©°S Oó``¡`J É`` ‰EGh ,Ö°ùëa á``à`bDƒ`ŸG ¬JÉ«M ≈∏Y »°†≤J
á«fÉãdG á∏MôŸG ‘ áÑXGƒŸGh ,É¡æY ∞μdG »¨Ñæj Gòd ,ájóHC’G
,IôبŸG áëæeh ΰùdG ¢†«a AGóéà°S’ ,QÉبà°S’G ≈∏Y
¤EG IOƒ``©`dG Ωó``Y ≈∏Y áÁõ©dG òë°T »g áãdÉãdG á£ÿGh
o G ™«°ûJ »àdG áÄ«ÑdG q¿CG ∂°T ’h ,äÉ≤HƒŸG øe ¬côJ Ée
≥∏ÿ
.∂dP ≈∏Y GÒ
k ãc Ú©J ËôμdG
****
.»∏Y ΩÉeE’G z¬ÑMÉ°U ¬H ∞îà°SG Ée ܃fòdG ó°TCG{
zƒ£°SQCG{ zÚæ«©dG ‘ »g ᪰û◊G{
¿ƒμJ ¿CG øμdh ,Ö°ùëa kÉ◊É°U ¿ƒμJ ¿CG ¥ÓNC’G â°ù«d{
k É°U
.zhQƒK …Ôg{ zÉe A»°ûd É◊
hO{ z⁄É©dG ‘ »Ñ£≤dG ºéædG ¿ƒμJ ¿CG »¨Ñæj ¥ÓNC’G{
zÒ∏aƒH
.á«HôY áªμM z¥GôYC’G AÉ≤f øe ¥ÓNC’G AÉØ°U{

ƒd ,∫É°üN çÓ``K ÚÑFÉàdG ≈``£`YCG π``Lh õq `Y ˆG q¿EG{ :∫É``b
¤hC’G :É¡H Gƒéæd äGhɪ°ùdG πgCG ™«ªL É¡æe á∏°üN ≈£YCG
,(Iô≤ÑdG 222) zÚ``HGƒ``à` dG Ö``é`j ˆG q¿EG{ ¤É``©`J ¬``dƒ``b ‘
øeh ¢Tô©dG ¿ƒ∏ªëj ø``jò``dG{ : ¤É``©`J ¬``dƒ``b ‘ á«fÉãdGh
¿hôبà°ùjh ¬``H ¿ƒ``æ` eDƒ` jh º``¡`HQ ó``ª`ë`H ¿ƒ``ë`Ñ`°`ù`j ¬``dƒ``M
øe ’EG{ : ¤É©J ¬dƒb ‘ áãdÉãdGh ,(øeDƒŸG 7) zGƒæeBG øjò∏d
k É°U πªYh ÜÉJ
¿Éch äÉæ°ùM º¡JÉÄ«°S ˆG ∫qóÑjo ∂ÄdhCÉa É◊
.(¿ÉbôØdG 68) zɪ«MQ GQƒØZ ˆG
™°Vƒeh ,á°Só≤ŸG á«¡dE’G äGò∏d ܃Ñfi ôبà°ùŸG ,¿PEG
¬JÉÄ«°S ∫óÑàJ ¿CÉ` H Oƒ``Yƒ``eh ,IôبŸÉH ¢Tô©dG á∏ªM AÉ``YO
¿É«JE’Gh ÉjÉ£ÿG ≥jôW ∑ô``J ≈∏Y Ωõ``Y ¿EG ,äÉæ°ùM ¤EG
»HCG øH »∏Y ΩÉ``eE’G óY ó≤a Éæg øe .á◊É°üdG ∫ɪYC’ÉH
¿Éc{ :∫Éb .ÚfÉeC’G óMCG QÉبà°S’G ¬¡Lh ˆG Ωôc ÖdÉW
≈∏°U ˆG ∫ƒ°SQ ƒ``gh ɪgóMCG ™ØJQÉa :¿É``fÉ``eCG ¢``VQC’G ‘
:¤É©J ¬dƒ≤d ,QÉبà°S’G ƒgh ôNB’G »≤Hh ,º∏°Sh ¬«∏Y ˆG
º¡Hò©e ˆG ¿É``c É``eh º¡«a â``fCGh º¡Hò©«d ˆG ¿É``c É``eh{
ÜGƒHCG Ö∏≤dG ‘ íàØj ,ôNBG ∞«£d ÈNh .z¿hôبà°ùj ºgh
∫óÑj ˆG q¿EG{ :∫É``b z¢ùdÉéŸG ágõf{ ÖMÉ°U √GhQ ,π``eC’G
Óa äÉ``Ä`«`°`ù`dG Ö``JÉ``c É`` eCG ,√Ò``¨` H Ωƒ``j π``c äÉ``æ`°`ù`◊G Ö``JÉ``c
Oƒ¡°ûH áeÉ«≤dG Ωƒj »JCÉj óÑ©dG q¿C’ ∂dP ?GPÉŸ øμdh !¬dóÑj
¬JÉÄ«°S ≈∏Y ¿ƒμj ’ ɪæ«H ,¬JÉæ°ùM ≈∏Y ¿hó¡°ûj øjÒãc
∑ôJCGh GkóMGh πÑbCG ’{ :¤É©J ˆG ∫ƒ≤«a ,óMGh ’EG ógÉ°T
.záYɪL
™ª°ùæd Ú``«` bÓ``NC’G Ú``Hô``ŸGh á``aô``©`ŸG π``gCG ¤EG ó``©`æ`dh
πFGPôdGh ᪫eòdG ¥ÓNC’G øY IOƒ©dÉH ≥∏©àj ÉÄk «°T º¡æe
IÌc ¿EG ¿ƒdƒ≤j º¡fEG ,πFÉ°†ØdGh Ió«ª◊G ¥Ó``NC’G ¤EG
áÄ«°ùdG ∫ɪYC’G ÚHh ¿É°ùfE’G ÚH óLƒj ÉjÉ£ÿG á°SQɇ

øjódÉN QÉ¡fC’G É¡à– øe …ôŒ äÉæLh º¡HQ øe Iôبe
.(¿GôªY ∫BG 135) .zÚ∏eÉ©dG ôLCG º©fh É¡«a
π°UCG q¿EG á``¨`∏`dG π`` gCG ∫ƒ``≤` j ,QÉ``Ø` ¨` dG ≈``æ`©`e ¤EG ó``©`æ`dh
OGƒ°ùdÉH ∂``Hƒ``K ≠``Ñ`°`UCG :Üô``©`dG ∫ƒ≤àa ,Î``°`ù`dG ø``e ôبdG
¿PEG .ôØZ ó≤a ΰS øªa .Î``°`SCG …CG ,¬àî°Sƒd ôØZCG ƒ¡a
ÉgôKCG ΰSh ,áÄ«£ÿG ≈∏Y ΰùdG ‘ øªμJ IôبŸG á≤«≤M
ΰSh ,áÄ«°ùdG Oƒ``Lh ø``Y ∞°ûμjh ∫ó``j Å«°ùdG ô``KC’G q¿C’
øe ¿ƒ``d èFÉàædG AÉ≤H q¿C’ äÉæ°ùM ¤EG É¡∏jƒëàH É¡éFÉàf
¤É©Jh ¬fÉëÑ°S ≥∏WCG ó≤a ,Éæg øe ,áÄ«£ÿG øY ∞°ûμdG
ÖfòdG ≈∏Y øª«¡j …òdG ôaɨdG á°Só≤ŸG ájƒ∏©dG ¬JGP ≈∏Y
™Ñ°ûŸG zQƒØ¨dG{ ¬æe iƒ``bCGh ≠∏HCGh ,zÖfòdG ôaÉZ{ ¬∏jõ«a
≠∏HCGh ,√QÉKBGh ÖfòdG πjõj …òdG ,zOhOƒdG QƒØ¨dG ƒgh{ OƒdÉH
.äÉæ°ùM ¤EG äÉÄ«°ùdG Ö∏≤j …ò``dG zQÉبdG{ ɪ¡æe iƒ``bCGh
§HôH ≈ª¶©dG áëæŸG √ò``g ô°S á«fBGô≤dG äÉ``jB’G ∞°ûμJh
QƒØ¨dG ∂HQh{ ¤É©J ¬dƒb ‘ ɪc ,á«¡dE’G É¡HÉÑ°SCÉH IôبŸG
zº«MôdG Qƒ``Ø` ¨` dGzh zOhOƒ`` `dG Qƒ``Ø`¨`dG ƒ`` ghzh zá``ª` Mô``dG hP
Aɪ°SCG º``«` Mô``dGh OhOƒ`` `dGh ø``ª`Mô``dÉ``a .zQÉ``Ø` ¨` dG õ``jõ``©` dGzh
πeCGh πeCÉJ Iô¶f »≤∏ædh .QÉبdG ¤É©J ¬ª°SG É¡æY í°TÎj
ˆG ≈∏°U ˆG ∫ƒ°SQ øY …hô``ŸG ∞jô°ûdG È``ÿG Gò``g ≈∏Y
,ÉjÉ£ÿG Ωƒª°S ≈∏Y IôبŸG ¥ÉjôJ ÒKCÉJ ∫ƒM º∏°Sh ¬«∏Y
¬«∏Y ΰùa ˆG ¬ÑMCG kÉMƒ°üf áHƒJ óÑ©dG ÜÉJ GPEG{ :∫ƒ≤j
?¤É©J Égΰùj ∞«ch :πÄ°So ÉeóæYh ,zIô``NB’Gh É«fódG ‘
»Mƒj ºK ,܃fòdG øe ¬«∏Y ÉÑàc Ée ¬«μ∏e »°ùæjo { :ÜÉ``LCG
¢VQC’G ´É≤H ¤EG »Mƒjh ,¬HƒfP ¬«∏Y »ªàcG ¬MQGƒL ¤EG
ˆG ≈≤∏«a ,܃fòdG øe ∂«∏Y πª©j ¿Éc Ée ¬«∏Y »ªàcG ¿CG
.z܃fòdG ø``e A»°ûH ¬«∏Y ó¡°ûj A»°T ¢ù«dh √É≤∏j Ú``M
¬fCG ¥OÉ°üdG ôØ©L ø``Y ∞£∏dG ‘ ájÉZ ô``NBG È``N ∑É``æ`gh

o G Aɪ°SC’G
z 14{ ≈∏©o dG äÉØ°üdGh ≈æ°ù◊

á«©bGƒdGh ≥≤ëàdG ¤EG ¿É°ùfE’G ≥jôW ¿Éc GPEG ,¿ƒdƒ≤j
-z≥dÉÿG{ ¤É©J ¬ª°SG …CG – …òdGh ,z≥dÉÿG{ º°SG ÈY ôÁ
≥jôW q¿EÉa ,zOGƒ÷Gzh zøªMôdG{ ¤É©J ¬ª°SG øe ∞°ûJôj
ÈY ô``Á ¬∏c √ôªY á≤Ø°üH Rƒ``Ø`dGh ¬JOÉ©°S ¤EG ¿É``°`ù`fE’G
≈∏Y »``Ø`N Ò``Z ∂``dP ‘ Ö``Ñ`°`ù`dGh .zQÉ``Ø` ¨` dG{ ¤É``©`J ¬``ª`°`SG
ƒëf ≈∏Y ¢ù«d – ¤É©Jh ∑QÉÑJ á«dÉ©àŸG ¬``JGP »Øa ,ó``MCG
§bÉ°ùJh ∫GhR ÖLƒj Ée ¢†«Øjo CGóÑe – ™Ñ£dÉH Ö«cÎdG
øe ¢ùØædG ≥«©J »àdG á©«æ°ûdG ÉgQÉKBG ™e É¡YGƒfCÉH ÉjÉ£ÿG
Iõjõ©dG áëæŸGh á«°VÉ«ØdG √òg ÖÑ°Sh .IOÉ©°ùdG ájÉZ ƃ∏H
,¢SÉqædÉH ¬àªMQh ¬àjÉæYh ¬∏°†ah ¬Ø£dh √OƒL ƒg á«dɨdG
∂dP AGóéà°SGh ∫Gõæà°SG πeÉY ¿É°ùfE’G ‘ ôaƒJ GPEG ™Ñ£dÉH
.ÚªãdG AÉ£©dG
áÄ«£î∏d áeOÉ¡dG IôبŸG á°VÉaE’ CGóÑe ¤É©J ¿Éc GPEÉa
,GOó› π``eC’G πÑ°S ¿É°ùfE’G ΩÉ``eCG íàØàJ ≈àM ,É¡éFÉàfh
¢ù«d ÖfòdÉH ¿ÉjOC’G ±ôY ‘ ≈ª°ùjo Ée ¿CG Gòg ≈æ©e q¿EÉa
Ì©J ‘ ÖÑ°ùàj -É``ek É``“ Iô``Ø`¨`ŸG ±Ó``N ≈``∏`Y – ô`` eCG ’EG
.É¡æY ¬Wƒ≤°S ÉÃQh IOÉ©°ùdG •Gô°U ≈∏Y √Ò°S ‘ ¿É°ùfE’G
܃fòdG ∫ƒMh ‘ ¿É°ùfE’G ´ƒbh :∫hC’G :¿Gô``eCG ÉægÉg ¿PEG
¬MGÎLGh ,IOÉ©°ù∏d ¬àbÉ«d Ωó``¡`J Ωƒª°S ’EG â°ù«d »``à`dG
QhôŸG øe ¬©æÁ ó°S ¤EG ∫ƒëàJ »àdG π``FGPô``dGh äÉÄ«°ù∏d
»àdG IôبŸG :ÊÉ``ã`dGh ,á``jó``HC’G á``MGô``dGh RƒØdG áMÉ°S ¤EG
¤EG É¡∏jƒ–h πH É``gQÉ``KBG á``dGREGh ñÉ``°`ShC’G π°ùZ ≈∏Y πª©J
’h ,IôبŸG øe øªKCG IôgƒL óLƒJ ’ :áé«àædGh .äÉæ°ùM
.¬æe òdCG AGƒJQÓd í∏°üj Ú©e
º¡°ùØfCG Gƒª∏X hCG á°ûMÉa Gƒ∏©a GPEG øjòdGh{ :¤É©J ∫ƒ≤j
?ˆG ’EG ܃fòdG ôبj øeh º¡Hƒfòd Ghôبà°SÉa ˆG GhôcP
ºgDhGõL ∂``Ä`dhCG ¿ƒª∏©j º``gh Gƒ∏©a É``e ≈∏Y Ghô°üj ⁄h

17

ICGô`` ` ` e
Ω2013 ¢ù£°ùZG 2 ≥aGƒŸG `g 1434 ¿É°†eQ øe 24 ᩪ÷G


k ãc AÉ°ùædG âª∏X ΩÓYE’G πFÉ°Shh ïjQÉàdGh ÜOC’G ¿Cq G ócCG

Égó°ùL øe ¬æªK zAGƒM{ ™aóJ ÅWÉN ‘É≤K çhQƒe ..ICGôŸG ó°V ∞æ©dG :º°TÉg ìÓ°U
á≤ãdG ¿ƒ``μ` à` a É``¡`JÉ``«`cƒ``∏`°`S ‘ ∂``°` û` jh ¬``à` LhR
»¡àæj ≈àM π– ¿CG Öéj áeRCG »gh áYƒ£≤e
.∞æ©dG ´ƒ°Vƒe
,áLhõdG ≈∏Y √QÉ``KBGh ∞æ©dG èFÉàf Ée
?∂dP ∫É«M É¡∏©a OhOQ Éeh
ÚH á«ØWÉ©dG IÉ«◊G QÉ«¡fG ¤EG ∞æ©dG …ODƒj
ɉEGh É°VQÉY ¢ù«d ´ƒ°Vƒe ƒgh ICGô``ŸGh πLôdG
ÉÃQ ,’ hCG áŸÉ°ùe âfÉc GPEG ICGô``ŸG á©«Ñ£d ≥ah
øμdh Égó°V ∞æ©dG ∞``bGƒ``e ‘ ICGô``ŸG íeÉ°ùàJ
äÉ°SÉμ©fG ∑Éægh .íeÉ°ùj ¿CG ™«£à°ùj ’ πLôdG
á≤jôW ¿ƒ¶MÓj º¡fC’ ∫É``Ø`WC’G á«HôJ ≈∏Y
‘ ∞``«`æ`Y π``©`a OQ çó``ë`«`a ΩC’Gh ÜC’G π``eÉ``©`J
™eh ¬FÓeR ™e ¬∏eÉ©J ‘ πØ£dG á«Lƒdƒμ«°S
π≤àæàa É``KÉ``fEGh GQƒ``cP Gƒ``fÉ``c GPEG á°UÉN ¬``JGƒ``NCG
º¡JÉLhR ∫Ó`` N ø`` e ∫É`` «` `LC’G ¤EG á``aÉ``≤` ã` dG
ó≤a ICGôŸG á«°ùØf ≈∏Y ió©àf Éeóæ©a ÉgO’hCGh
GkOôa ¢ù«dh ™ªàéŸG á«°ùØf ≈∏Y ÉæjóàYG ¿ƒμj
.GkóMGh
á«°ùØædGh á«q YɪàL’G äÉ``eó``ÿG Ée
áLhõdG ó°V ∞æ©dG á∏μ°ûe ™e πeÉ©à∏d
?™ªàéŸG ‘ IôgÉX ¤EG ∫ƒëàJ ¿CG πÑb
,ΩÓYEÓd ôªà°ùe QhO ∑É``æ`g ¿ƒ``μ`j ¿CG ó``H ’
k G
AÉ«MC’G ∞∏àfl ‘ ájƒYƒJ è``eGô``H Oƒ``Lh É°†jC
º«∏©àH Ωɪàg’G ,áaÉ≤K Ì``cC’G AÉ``«`MC’G á°UÉN
™ªàéŸG Ö©∏j Éæg ‘É≤ãdG ÉgGƒà°ùe ™``aQh ICGô``ŸG
᫪æJ ‘ GÒÑc GQhO á«q ∏gC’G äÉ«©ª÷Gh Êó``ŸG
áaÉ°VEG ,á``«` FÉ``°` ù` æ` dG äÉ``«` ©` ª` ÷G á``°` UÉ``N »``Yƒ``dG
Ëó≤J ¿hO ICGô``ª`∏`d á``«`HÉ``é`jEG êPÉ``‰ Ëó``≤`J ¤EG
¿ƒjõØ∏àdGh ɪ櫰ùdG ‘ AGƒ°S É¡æY áÄ«°S IQƒ°U
k G ,ïjQÉàdGh ÜOC’Gh
Ú©e Ò«¨J ≈∏Y ¥ÉØJ’G É°†jC
…òdG ø``jó``dG ‘ ICGô`` ` ŸGh π``Lô``dG Ú``H á``bÓ``©`dÉ``H
á«Yô°ûdG äÉeôëŸG øe É¡fq CG ≈∏Y AGóàY’G Ωôëj
äÉeôëŸG øe ¿ƒμj ¿CG É°†jCG Öéjh ,á«fƒfÉ≤dGh
πãÁ ¿CG óH’ ICGôŸG øe AGóàY’G ¿q C’ á«q YɪàL’G
¬«∏Y Ö°SÉëj É«YɪàLG ÉeôL ¢SÉædG áaÉ≤K ‘
≈àM .¿ƒ``fÉ``≤` dG ¬«∏Y Ö``°`SÉ``ë`j ¿CG π``Ñ`b ™``ª`à`é`ŸG
™e πeÉ©àdG ∞«c º¡ª«∏©J Öéj ¢``SQGó``ŸG π``NGO
»°SÉ°SCG ∂jô°T É``¡`fCG ≈∏Y ICGô``ŸG IQƒ``°`U Ú°ù–h
≥∏îJ ⁄ É¡fq CGh Óªμe GAõL â°ù«dh ,™ªàéŸG ‘
‘ ájƒb áÁôc IÉ«M OÉéjE’ â≤∏N ɉEGh á©àª∏d
≈∏Y Öéjh É¡eGÎMG øe óH Óa ,™ªàéŸG πNGO
¿hóH π``LQ ó``Lƒ``j ’ ¬``fq C’ É¡eÎëj ¿CG π``Lô``dG
πLôdG ¿hóH ™ªà› ’h ¬fhóH ICGôeG ’h ICGôeG
»æÑf ≈``à`M ≥``aGƒ``à`fh ¢ûjÉ©àf ¿CG ó``H’ ..ICGô`` ` ŸGh
.¬FÉæHCG ájÉYQh á«HôJ ≈∏Y GQOÉb Éjƒb É©ªà›

êQóJ »eÓ°SE’G è¡æŸG
..áLhõdG ∞«æ©J ‘
äÓμ°ûŸG πëj ’ Üô°†dGh
ôKCÉàJ ∫ÉØWC’G á«°ùØf
..∞æ©dG ógÉ°ûÃ
IõjôZ AÉHBÓd ó«∏≤àdGh
äÉæ°ùM òNCÉJ ¿CG ¤EG ¥ÉæYC’G ≈∏Y ’ƒªfi ¬∏°UƒJ hCG
á≤«≤◊G •hô``°` û` dG »``g √ò``g .A»``°`û`a ÉÄ«°T É``«`fó``dG
êÉàMCG »æfCG »∏NGóH âcQOCG GPEG ’EG ºàj ’ Gògh êGhõ∏d
êÉàfi â°ùdh É«fódG √òg QƒeCG ≈∏Y Ú©e ≥«aQ ¤EG
∂∏àÁ ¿CG óH’ Éæe πc ÖdÉWCG ÉfCG .õFGôZ ´ÉÑ°TEG ¤EG
™°ùJG ¬Ñ∏b ™°ùJG GPEÉ` a Éæ«d ÉÑ«W ÉÑ∏bh É©°SGh ÉÑ∏b
,ÒÑc Ö∏b Oƒ``Lh ΩóY øY ºæj Ò¨°üdG π≤©a ¬∏≤Y
¿CG óH Óa È``cCG π≤Y Oƒ``Lh øY ºæj ÒÑμdG Ö∏≤dGh
≈àM ÉæHƒ∏b ™°Sƒf ¿CG ™«£à°ùf ≈àM ÉæHƒ∏b ™°Sƒf
.ôNB’G ±ô£dG ÖYƒà°ùf
π≤f ‘ ∫É``°``ü``J’G π``FÉ``°``Sh Ò``KCÉ` J ió``e É``e
?áØ∏àîŸG ¬dÉμ°TCÉH ∞æ©dG èjhôJh
√óMh πLôdG ≈∏Y AÖ©dG »≤dCG ¿CG ójQCG ’ ÉfCG
áLhõdG ó°V ∞æ©dG π≤æJ ɪc ΩÓY’G πFÉ°Sƒa
∑Éæ¡a ICGô`` ` ŸG ø``e π``Lô``dG ó``°` V ∞``æ` ©` dG π``≤`æ`J
∫ÉLôdG ¥ƒ≤ëH Ö∏£J äCGó``H ∫hO ‘ äÉ«©ªL
É¡fCG ≈``à` M Ì`` `cCGh É``¡`bƒ``≤`M äò`` `NCG ICGô`` ` ŸG ¿C’
ÉæKóM ΩÓYE’G .∫ÉLôdG ¥ƒ≤M øe AõL äòNCG
‘ ¬©°†Jh É``¡`LhR πà≤J »``à`dG ICGô`` ŸG ø``Y GÒ
k `ã`c
ƒg É``«`eƒ``j √Gô``f É``eh ,ÜÓ``μ`∏`d ¬``«`eô``Jh ¢``SÉ``«`cCG
øe √ó°ûJh π``Lô``dG Üô°†J »``à`dG »``g ICGô`` ŸG q¿CG
√ògh á``aÉ``≤`ã`dG √ò``g ¢``Sô``c ΩÓ``YE’É``a ,¬°ü«ªb
»àdG á∏∏°†ŸG ΩÓ`` YE’G áaÉ≤ãd äÉ°SÉμ©fG É¡∏c
ICGôŸG IQƒ``°` U â``gƒ``°`T »``à`dG á``HÉ``bô``∏`d ™°†îJ ’
ÖMÉ°U ƒg πLôdÉa πLôdG IQƒ°U âgƒ°T ɪc
»àdG ܃``©`∏`dG »``g ICGô`` `ŸGh ,ICGô`` `ŸG ≈``∏`Y IOÉ``«`°`ù`dG
ÖbGôj ¿CG êhõ`` `dG ≈``∏`Y Ö``é` jh É``¡` LhR ¿ƒ``î` J

»©eÉ÷G Ωô◊G ‘ áÑdÉ£dÉa ,É¡JòJÉ°SCÉH ∂à– ¿CÉH
É¡d ≥ëj ’ øμd AÉ°ûJ Ée ∞«c QƒàcódG ™e π°UGƒàJ
â∏eÉ©J GPEGh IÒãc AÉ«°TCG ‘ QƒàcódG ™e πeÉ©àJ ¿CG
É¡JÓ«eR πÑb øe ∞æ©dG ´GƒfCG ó°TC’ ¢Vô©àJ ±ƒ°S
.áq«©eÉ÷G IQGOE’G πÑb øe hCG äÉÑdÉ£dG
≈àM É¡∏©a ¿É°ùfE’G ≈∏Y Öéj »àdG QƒeC’G Ée
?¬∏jó©Jh ¬cƒ∏°S §Ñ°V ™«£à°ùj
∑Ó`` ŸGh ¿É``£`«`°`û`dG ¬``∏` NGO ‘ π``ª`ë`j ¿É``°` ù` fEG π``c
Ωóîà°ùj ≈àe õ««ªàdG ≈∏Y QOÉ≤dG √óMh ƒg π≤©dGh
¿CG Öéjh πLôdGh ICGôŸG ÚH ábÓ©dG Iôμa ,ɪgÓc
ÒjÉ©e ≥``ah á``Hƒ``£`ÿG òæe Ú``Lhõ``dG áaÉ≤K ¿ƒ``μ`J
AÉæÑd Ò``jÉ``©`e â``fÉ``c ¿EG OGó`` `YE’Gh QÉ``«`à`NÓ``d áæ«©e
´ô°ûdG √OóM Ée Gògh õFGôZ ´ÉÑ°TE’ ÒjÉ©e hCG Iô°SCG
êhõdG ™æà≤j ¿CG óH ’h áμjô°T »g áLhõdÉa ,√ÒZh
,º¡e ∫GDƒ` °` S Gò``g ?êhõ`` JCG GPÉ``Ÿ ∫GDƒ`°`ù`dG ø``Y Ö«éjh
πc êGhõ``dG πÑb áë°VGh áæ«©e •hô°T ≥``ah ¿ƒμJh
¬Ñëj Ée á«aÉØ°ûdG ≈¡àæà ¬Whô°T ¢VôØj ¢üî°T
áë°U ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d ¿Éaô£dG ≥Øàjh ,¬°†aôj É``eh
hCG πªŒ ¿hO (Ú``aô``£`dG Ú``H êGhõ`` dG ó``≤`Y) ó≤©dG
øe GOô› ɪ¡æe πc iôj ¿CG óH ’ ,∑ƒ∏°ùdG AÉØNEG
ɉEGh Ωƒj IÉ«M â°ù«d É¡fC’ ;∑ƒ∏°ùdG ‘ πªéàdG Gòg
∑Qój ¬``d ∂jô°T ø``Y åëÑj ¿CG ó``H’ . á∏eÉc IÉ``«`M
πãe Iô£æ≤dG È©j »μd ≥«aQ ¤EG êÉàëj ¬``fEG ÉeÉ“
¤EG É«fódG ⁄ÉY øe Oƒ≤J »gh í«°ùŸG É¡æY º∏μJ Ée
QƒeCG ≈∏Y ¬æ«©J πLQh ICGôeEG ¤EG êÉà– »gh IôNB’G
∫GóàY’G ≈¡àæà Iô``NB’G Qƒ``eCG ¤EG ¬∏°Uƒàd É«fódG
IôNBÓd ∫ƒ°UƒdG ¤EG ¬≤«©J ICGô``ŸG ¿CG π°üëj øμdh

¢VôY ΩÓ``°`SE’Gh …ô°SC’G ¥É≤°ûdG øe ´ƒf π°üë«a
∂dP ó©H »JCÉJ ºq `K ,᪫∏°S ∫ƒ∏M »``gh ∫ƒ∏◊G √ò``g
‘ ájQhô°V áØ°TÉμe »``gh í°üædGh ßYƒdG á∏Môe
’h ôé¡dG »JCÉj ∂dP ó©H ,êGhõdG øe ¤hC’G á∏MôŸG
’ …ò``dG Üô°†dÉH CGóÑj Égó©H ΩÉ``jCG áKÓK øY ójõj
¥Ó£dG Égó©H ICGô``ŸG º°ùL ø``e ÉÄ«°T íÑ≤jh Ú°ûj
º¶©e ∫É`` ◊G á©«Ñ£H .…ô``°` SC’G êÓ``©` dG ø``e ´ƒ``æ`c
á°UÉN áLhõdGh êhõdG ÚH É¡dƒ°üM ™bƒàe äÓμ°ûŸG
¥Ó£dG IOÉjR ¤EG …ODƒj Ée Gògh ¤hC’G äGƒæ°ùdG ‘
á≤∏¨ŸG äÉ©ªàéŸG ‘ á°UÉN äÉaÉ≤ãdG ±ÓàNG ÖÑ°ùH
ódƒdGh â``æ` Ñ` dG Ú``H ÜhÉ``é` à` dG Iô``μ` a í``«`à`J ’ »``à` dG
‘ çó``– á≤«≤◊G áHQÉ≤ŸG ¿q CGh êGhõ``dG á∏Môe πÑb
OƒLh Ωó``Y ¤EG …ODƒ` j Gò``g ;êGhõ``dG øe ∫hC’G Ωƒ«dG
ÚH ‘É≤J ΩOÉ°üJ ∑Éæg ¿ƒμj Ée Qó≤H ‘É≤K πYÉØJ
ób IÒ``Ñ`c á∏μ°ûe ¤EG √Qhó`` H …ODƒ` j Gò``g Ú``aô``£`dG
.¥Ó£dG ¤EG …ODƒJ
´ƒ°Vƒe ≈∏Y ßØëàJ ∫hó```dG ø``e ÒãμdG
?∂dP iôJ ∞«c ..¬H ±GÎY’Gh ∞æ©dG
k G øμdh ¤hC’G áLQódÉH ¬ÑMÉ°U πãÁ ∞æ©dG
É°†jC
GPEÉa ¬Ø∏q îJh ™ªàéŸG »``bQ ø``Y È©J
q ICGô``ŸG á∏eÉ©e
É©ªà› ¿ƒμj É`` gQGhOCGh ICGô``ŸG ΩÎëj ™ªàéŸG ¿É``c
’ ÉØk ∏îàe ¿ƒμ«a ∂dP ÒZ É``eq CG Ékeó≤àeh Gôk °†ëàe
Ö©àe ó°ùL É``¡`fq CG ≈∏Y É¡«dEG ô¶æjh ICGô``ŸÉ``H ±Î©j
É¡∏≤Y π``gÉ``é`à`H ICGô`` ` ŸG á``eGô``c ø``e §``ë` j É``e ƒ`` gh
᫪«∏©àdG É¡JÉbÉWh ÉgôYÉ°ûe óYÉÑJh É¡Ñ∏b ∞©°Vh
∫hódG ‘h á«fhO Iô¶f ICGô``ŸG ¤EG ô¶æjh ,ábÓÿGh
áÑdÉ£∏d íª°ùj ’ ICGô``ŸG º∏©àH íª°ùJ »àdG á«Hô©dG

âæÑdÉa ,âæÑdG º«∏©J ≈∏Y ódƒdG º«∏©J Ωó≤j ÉkªFGóa
Ée ƒgh Iô°SC’G ô≤a ÖbGƒY ™aóJh πªëàJ »àdG »g
øªãdG ™aóJ »àdG »g ≈ãfC’G ¿q C’ ô≤ØdG å«fCÉàH ±ô©j
.Éàk æH hCG áLhR âfÉc AGƒ°S
øe - É``°``k†`jCG – ó``©`j º«∏©àdG ø``e ICGô`` ŸG ¿É``eô``M
ƒgh É¡bƒ≤M ø``e ≥``M Ö∏°S É``¡` fq C’ ∞``æ`©`dG Ö``«`dÉ``°`SCG
k G .º«∏©àdG
‘ É¡eGóîà°SÉH É¡«dEG AÉ°SCG ΩÓ``YE’G É°†jC
hCG πjOƒªc ÉgQƒ¡X ∫Ó``N øe áq«eÓYE’G è``eGÈ``dG
…CG íÑ°UCÉa ∫òàÑe πμ°ûH ™∏°ùdG øY ¿ÓYEÓd á©∏°S
øe ´ƒf …CG Ωó≤J ≈ãfCG øe ƒ∏îj ’ ʃjõØ∏J ΩÓYEG
ΩGóîà°SGh ¿Ó``YEÓ`d á∏«°Sh ICGô``ŸG π©éa ¢``Vhô``©`dG
á«FGò¨dG ™``∏`°`ù`dG ø``Y è``jhÎ``∏`d áÄ«°S á``¨`∏`H ó``°`ù`÷G
.áq«©∏°ùdG äÉéàæŸGh
k G
âgƒ°T á«Hô©dG äÉ©ªàéŸG ‘ ÜOC’G IQƒ°U É°†jC
ïjQÉàdG É¡∏©L á£∏°ùdG áÑMÉ°U ICGôŸÉa ,ICGô``ŸG IQƒ°U
‘ π``°`ü`M É``e π``ã`e ,Üô``°` †` dG ≥ëà°ùJ Iô``gÉ``Y ICGô`` `eG
πà≤dG áfÉ£∏°ùdG ájÉ¡f âfÉc å«M áq«HƒjC’G ádhódG
π°üJ ’ »μd ICGôª∏d ∞jƒîJ Gògh Ö«bÉÑ≤dÉH ÉkHô°V
.á£∏°ùdG ¤EG
¤EG ô¶ædG ºàj ,ΩÓ`` YE’Gh áaÉë°üdG ¤EG IOƒ``Yh
Ωó≤J É``¡` fq CG á`` jQGOEG Ö°UÉæe ¤EG ≈``bÎ``J »``à`dG ICGô`` ŸG
É¡dɪ÷ É``¡` eGó``î` à` °` SG ∫Ó`` `N ø`` e á``æ` «` ©` e Iƒ`` °` `TQ
»bÎdG ≈°ûîJ ICGô``ŸG âëÑ°UCÉa ,πLôdÉH É¡cÉμàMGh
¤EG É¡dƒ°Uh ¿q C’ ;É¡JÉbÉW ≠jôØJh ájOÉ«b Ö°UÉæŸ
.ɡ੪°S √ƒ°ûj ÉÃQ Ö°UÉæŸG √òg
ó°V É¡eGóîà°SG ºàj »àdG ∞æ©dG Ö«dÉ°SCG Ée
?ICGôŸG
áæ«°ûe á``≤`jô``£`H ô``¶`æ`dÉ``H CGó``Ñ` J Ö``«` dÉ``°` SCG ∑É``æ` g
áÄjòÑdG ®É`` Ø` `dC’G ¤EG ó``©` H É``ª`«`a ∫ƒ``ë` à` J ICGô``ª` ∏` d
É¡bƒ≤M ø``e ICGô`` ŸG Ωô``ë`j ƒ``gh »``¶`Ø`∏`dG AGó``à` Y’Gh
ÒÑ©àdGh º«∏©àdGh áq«°ùØædGh áq«©ªàéŸGh á«fƒfÉ≤dG
á°UÉÿG Ö``fGƒ``÷G ‘ É``¡`à`cQÉ``°`û`e ø`` Yh äGò`` `dG ø``Y
,Iô°SC’G IÉ«◊ §«£îàdGh ∫ÉØWC’G á«HôJh Iô°SC’ÉH
IQƒ°U âgqƒ°ûàa ICGôŸG ó°V ∞æ©dG øe ´ƒf ¬fq CG iQCG ÉfCG
IOÉYEG Öéj Gò``d ÜOC’Gh ï``jQÉ``à`dGh ΩÓ`` YE’G ‘ ICGô`` ŸG
áeGôc ΩΖ á≤jô£H ÜOC’G ÆÉ°üjh ïjQÉàdG áHÉàc
∞°üf â°ù«d »``¡`a á``eÉ``©`dG IÉ``«`◊G ‘ É`` gQhOh ICGô`` ŸG
ácQÉ°ûªa ,ôNB’G ∞°üædG èàæJ É¡fq C’ Ö°ùëa ™ªàéŸG
øe ΩÎëj ¿CG ó``H’ …Qhô``°`V ô``eCG ᫪æàdG ‘ ICGô``ŸG
.∫ÉLôdG πÑb
Ée ,πMGôe Ió©H ôÁ ÚLhõdG ÚH ∞æ©dG
≈àM áLhõdG É¡©e πeÉ©àJ ¿CG øμÁ ∞«ch ?»g
?IÒNC’G á∏MôŸG ¤EG π°üJ ’
,»eÓ°SE’G ™HÉ£dG É¡«∏Y Ö∏¨j á«HôY äÉ©ªàéªc
áLhõdGh êhõ`` dG Ú``H …ô``°` SC’G RÉ``°`û`æ`dG Ú``H ¥ô``Ø`f ’

¢ùæàdG áÑ©d ≥°û©J É¡à∏FÉY

º¶©e ‘ äô°ûàfG IôgÉX ICGôŸG ó°V ∞æ©dG
ô¡¶e ô£NCG »gh á«ŸÉ©dGh á«Hô©dG äÉ©ªàéŸG
ºZôdÉHh .¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M äÉcÉ¡àfG ôgɶe øe
¿EG ’EG ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ πFÉ¡dG Qƒ£àdG øe
IÒJh øe ¢†Øîj ¿CG ™£à°ùj ⁄ Qƒ£àdG Gòg
øe ÒãμdG ∑Éæ¡a ,AÉ©ªL ájô°ûÑdG ÚH ∞æ©dG
É¡æe ¢†©ÑdG iód á«∏gÉ÷Gh á«éª¡dG ôgɶe
.ICGôŸG ó°V ∞æ©dG
πg :É¡æe á∏Ä°SCG IóY á¡LGƒ∏d RÈJ Éægh
É¡eôëjh ¬àLhR πLôdG Üô°†j ¿CG ádƒLôdG
¿CG øμÁ »àdG Ö«dÉ°SC’G Éeh ?É¡dÉØWCG øe
ÚfGƒ≤dG Ée ?¬àLhR ∞«æ©J ‘ πLôdG É¡©Ñàj
á∏Ä°SC’G √òg ?∑ƒ∏°ùdG Gòg π㟠áYOGôdG
º°TÉg ìÓ°U QƒàcódG É¡«∏Y Ö«éj ÉgÒZh
πª©dGh º∏©dG º°ùb ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉéH
.QGƒ◊G Gòg ‘ ` »YɪàL’G

á«NQÉ°üdG ióg -§≤°ùe
∞æ©dG AGQh áæeÉμdG ÜÉÑ°SC’G »g Ée ∂jCGôH
?ICGôŸG ó°V
á«YɪàL’G ô``gGƒ``¶` dG ø``e ICGô`` ` ŸG ó``°` V ∞``æ` ©` dG
äGOÉ©dG ºμëH »``Hô``©`dG ™ªàéŸG ‘ IÌ``μ`H Iô°ûàæŸG
πLô∏d í``«`à`J »``à` dG á``eÉ``©` dG á``aÉ``≤` ã` dGh Ú``fGƒ``≤` dGh
IÒãc ´GƒfCG ∞æ©∏dh .ICGôŸG ó°V ∞æ©dG è¡æe á°SQɇ
É¡æeh ᫶Ø∏dG IAÉ``°` SE’G hCG »¶Ø∏dG ∞æ©dG ∑Éæ¡a
k G ,ó«dÉH AGóàY’G
ÚfGƒb ∑Éæg ∫hódG ¢†©H ‘ É°†jC
´GƒfCG øe ÉkYƒf ICGôŸG áeGôμd Å°ùJ »àdG Iô¶ædG Èà©J
ICGôŸG ≈∏Y áæ«©e äGQGô``b ¢Vôa ¤EG áaÉ°VEG .∞æ©dG
á°UÉÿG á``eÉ``©`dG IÉ``«` ◊G ‘ É``¡`à`cQÉ``°`û`e ¿hO ∫ƒ``–
.∫ÉØWC’G á«HôJ hCG ™ªàéŸG hCG Iô°SC’ÉH
á≤£æŸG ´ƒ``HQ ‘ ô°ûàæJ »``à`dG á``eÉ``©`dG áaÉ≤ãdÉa
¿q C’ ¬YGƒfCÉH ICGô``ŸG ó°V ∞æ©dG ≈∏Y ™é°ûJ á«Hô©dG
áLQódÉH á``jQƒ``cP äÉ``©`ª`à`› »``g äÉ``©`ª`à`é`ŸG √ò`` g
»£©j ΩÓ°SE’G á°UÉN ájhɪ°ùdG äÉfÉjódGh ,¤hC’G
áÄWÉN á≤jô£H É``ÃQ É¡d ¬ª¡ah πLô∏d á``eGƒ``≤`dG
á°SQɇ ‘ ≥`` ◊G ¬``«`£`©`J á``eGƒ``≤` dG √ò`` g ¿q CG ø`` e
ÒãμdG Égó≤Øj ɇ á``Lhõ``dG ≈∏Y AGó``à`Y’Gh ∞æ©dG
¢Uƒ°üæ∏d Å``WÉ``ÿG Ò°ùØàdG ÖÑ°ùH äÉ``jô``◊G ø``e
™é°ûj …òdG áaÉ≤ã∏d ÅWÉÿG ΩGóîà°S’Gh ,á«æjódG
¤EG áaÉ°VEG ,á«Hô©dG äÉ©ªàéŸG ‘ ájQƒcòdG Ωƒ¡Øe
ICGôª∏d á``«`fhó``dG Iô``¶`æ`dGh º«∏©àdG áÑ°ùf ¢VÉØîfG

á«dhódG πaÉëŸÉH áæ£∏°ùdG º∏Y ™aQ ‘ º¡°SCG ÉeóæY IôeÉZ IOÉ©°ùH ô©°TCG :á«fÉ¡ÑædG áªWÉa
»æfC’ áHƒ©°U …CG »æ¡LGƒJ ⁄ :âë°VhCG ¢ùæàdG
¬Lh ≈``∏`Yh »à∏FÉY ø``e GÒ
k `Ñ`c É``ek É``ª`à`gG äó``Lh
»à∏FÉY ΩÉ``ª` à` gG π``°`†`Ø`Hh ,»`` Jó`` dGh ¢``Uƒ``°`ü`ÿG
èFÉàæ∏d »≤«≤– ó©Hh áHƒ©°U …CG »æ¡LGƒJ ⁄
äÉ≤«∏©àdG â``fÉ``c ¿É``ª` Y ‘ á``ahô``©` e â``ë` Ñ` °` UCG
…QGƒ°ûe á∏°UGƒe ≈∏Y »æ©é°ûJ »æ∏°üJ »``à`dG
,»H ¿hQƒîa º¡fEG ¿ƒdƒ≤jh º¡HÉéYEG ¿hóÑjh
á°VÉjQ ∂dÉæg ¿ƒμJ ¿CÉ`H ¿hó©«°S É°†jCG º``¡`fEGh
iƒ°S ‹ Gƒ°ùμ©j ⁄ ¬fEGh ¿ÉªY áæ£∏°ùH á«FÉ°ùf
ä’ƒ£ÑdG øe ójõe RGôMEG ≈∏Y ≈ãq Mh º¡©«é°ûJ
á«fÉ¡ÑædG π°UGƒJh ,¿ÉªY áæ£∏°ùd äGQÉ°üàf’Gh
¿ÉªY ‘ á«FÉ°ùædG á°VÉjôdG ˆ óª◊G É¡ãjóM
ó«L A»°T Gògh IÒNC’G äGƒæ°ùdG ‘ äQƒ£J
º°SÉH Ö©dCG ÉfCÉa π«ªL A»°T Iô¡°ûdG :â©HÉJh
øe ÌcCG …ó∏Ñd ìôaCG èFÉàf ≥≤MCG Éeóæ©a ¿ÉªY
.»°ùØæd »Môa
ÒZ Ú``©`e ´hô``°`û`e ó``Lƒ``j ’ É``«`dÉ``M :â``dÉ``bh
øe ø°ùMCG ¿CG πÑ≤à°ùŸG ∫ÓN íªWCGh ä’ƒ£ÑdG
‘ »``JÉ``cQÉ``°`û`e ô``NBG â``fÉ``c ó``bh ,»``ŸÉ``©`dG »Ñ«JôJ
,É«dÉ£jEGh Góædƒg ‘ Úàdƒ£H âÑ©d å«M É``HQhCG
»Øa á``Ñ` «q ` W è``FÉ``à` f É``ª`¡`«`a â``≤`≤`M ˆ ó``ª` ◊Gh ≈àM Oó``– ⁄ É¡æμdh ä’ƒ``£`Ñ`dG CGó``HCÉ`°`S ó«©dG IRÉLE’Gh áMGô∏d §≤a ƒ¡a ¿É°†eQ ‘ A»°T óLƒj
.É¡àaÉ°†à°SG hCG É¡àeÉbEG øcÉeCG ¿B’G IÒãc øjQÉ“ óLƒJ ’h á«°VÉjôdG ∫ɪYC’G øY
É«dÉ£jEG á``dƒ``£`H ‘h »``FÉ``¡`æ`∏`d â``∏`°`Uh Gó``æ` dƒ``g
.áÑY’ π°†aCG Ö≤d ≈∏Y â∏°üM áÑ©d ¢SQÉ“ É¡fƒc É¡d ™ªàéŸG Iô¶f ∫ƒ``Mh
Ö≤Y ˆG AÉ°T ¿EGh ,á«fóÑdG ábÉ«∏dG øjQÉ“ iƒ°S

¿CGh »°VÉjôdGh »ÁOÉcC’G ÖfÉ÷G ÚH ≥«aƒàdG
á©eÉ÷ÉH ¢SQOCGh ,∞°üàæŸG øe É°ü©dÉH ∂°ùeCG
.¢ùfõH
êQÉN »JÉ«M ≈a É¡àÑ©d ádƒ£H ∫hCG :â©HÉJh
â– âfÉch É«°SBG ÜôZ ádƒ£H âfÉc áæ£∏°ùdG
™°ùJ ÉÑjô≤J ¿Éc É¡àbh iôªYh áæ°S 13`dG ø°S
iOôØdG ≈a ∫hC’G õcôŸG É¡«a â≤≤Mh äGƒæ°S
ádƒ£ÑdG √ò``g â≤≤M ˆ ó``ª` ◊Gh ,≈``Lhõ``dGh
ºq K »àjGóH âfÉc √ò``gh ,á«dÉààe äGƒæ°S ™``HQCG
ä’ƒ£ÑdGh á«Hô©dG ä’ƒ£ÑdG äAÉL ∂dP ó©H
.iôNC’G
ÉgÒZ ¿hO ¢ùæàdG á°SQɪŸ ÉgQÉ«àNG ø``Yh
IƒNE’G øe ÚæKEG ‹ :âdÉb á°VÉjôdG ´GƒfCG øe
Ö©∏J É°†jCG »JódGhh ¢ùæàdG ¿ÉÑ©∏j »æfGÈμj
iƒ¡J áÄ«H ø``e ¿ƒ``cCG ¿CG ≈©«Ñ£dG øªa ¢ùæJ
Iô°SC’G ø``e Oô``a …CG ó``Lƒ``j ’h ,¢``ù`æ`à`dG á``Ñ`©`d
É¡àÑÑMCG πH áÑ©∏dG √òg Ö©dCG ¿CG ≈∏Y ÊÈ``LCG
‘ »`q `∏` Y ô``KDƒ` J ⁄ ˆ ó``ª` ◊Gh ,IÒ``¨` °` U É`` ` fCGh
Égh »ª∏©dG »∏«°ü– hCG á«ÁOÉcC’G »MGƒædG
IódGƒdÉa ,â``bƒ``dG ¢``ù`Ø`f ‘ Ö``©` dCGh ¢`` `SQOCG É`` fCG
≈∏Y áÑ©∏dG ôKDƒJ ’CG ≈∏Y Éæãq – âfÉc Ée ɪk FGO
.»ÁOÉcC’G ÉfQGƒ°ûe
’ :â``dÉ``b ¿É``°`†`eQ ô``¡`°`T ‘ É``¡`›É``fô``H ø``Yh

äÉæb óªfi -ájDhôdG
…óæμdG ó°TGQ /ôjƒ°üJ
áªWÉa á``«` fÉ``ª` ©` dG ¢``ù` æ` à` dG á`` Ñ` `Y’ äó`` ` `cCG
á≤HÉ°ùe á``«` Ñ` gP ≈``∏` Y á``∏` °` UÉ``◊G á``«` fÉ``¡` Ñ` æ` dG
≥≤– á«é«∏N IÉàa ∫hCGh äGó«°ùdG ¢ùæJ …Oôa
q¿CGh ,¢ùæàdG ≥°û©J Iô°SCG øe É¡fq CG RÉ``‚E’G Gòg
4 ÉgôªY ¿É``c ÉeóæY äCGó``H áÑ©∏dG ™``e É¡à°üb
âdƒ– á©°SÉàdG ø°ùd â∏°Uh ÉeóæYh ,äGƒæ°S
.±GÎM’G ⁄ÉY ¤EG
‘ ácQÉ°ûŸG äCGó``H á©°SÉàdG ø°S ‘ :â``dÉ``bh
ä’ƒ£Hh ,É``«` °` SBG Üô`` Z π``ã`e ,á``«` dhO ä’ƒ``£` H
,É«°SBG ÜôZ ádƒ£H ≈∏Y äõM ˆ óª◊Gh á«HôY
≈∏Y äõ``M Ú``Ä`°`TÉ``æ`dG ‘h ,Üô``©` dGh ,è``«` ∏` ÿGh
É«dÉMh ,⁄É``©`dG iƒà°ùe ≈∏Y ÚKÓãdG õcôŸG
óª◊Gh ,⁄É`` ©` dG iƒ``à`°`ù`e ≈``∏` Y 300 ≈``Ñ`«`Jô``J
ÉeÉ“ É``¡`æ`Y á``«` °` VGQh á``Ñ`«`W è``FÉ``à`f â``≤`≤`M ˆ
õcGôe RôMCG ≈àM iGƒà°ùe Ú°ù– ¤EG ≈©°SCGh
.áeó≤àe
á°UÉÿG ô°TƒH á°SQóe ≈a â°SQO :âaÉ°VCGh
≈∏Y â``∏` °` ü` Mh iƒ`` fÉ`` ã` `dG ∫hC’G ∞``°` ü` dG ¤EG
á©eÉ÷G ¢ùØf øe ÉμjôeCG øe áeÉ©dG ájƒfÉãdG
»gh ∑Éà°ù°ùcÉJ á©eÉL É«dÉM É¡H ¢SQOCG »àdG
∫hÉ`` ` MCG ˆ ó`` ª` `◊Gh ,â`` `fÎ`` `f’G È`` Y á`` °` `SGQO

ΩÉ«°üdG AÉæKCG ™°VôŸGh πeÉ◊G áeÓ°S ¿Éª°†d ᪩WC’G ´ƒæJh äÉÑLƒdG ™jRƒJ
π°üëàd Iô°TÉÑe ∑É°ùeE’G πÑb π°ù©dG hCG
m Qób ≈∏Y
»àdG ájQGô◊G äGô©°ùdG øe ±Éc
ɪc .QÉ``¡` æ` dG ‘ ΩÉ``«`°`ü`dG ∫Ó``N É``gó``YÉ``°`ù`J
…ƒà– »àdG á``jò``ZC’G øe π«∏≤àdG π°†Øj
ójõj ’ ≈àM ÒãμdG í``∏`ŸGh äGQÉ``¡`Ñ`dG ≈∏Y
. QÉ¡ædG ∫ÓN ¢û£©dÉH É¡°SÉ°ùMEG
øe π``∏`≤`J ¿CG ™``°` Vô``ŸG ΩC’G ≈``∏`Y ∂``dò``c
’ ≈``à` M QÉ``¡` æ` dG ∫Ó`` N »``∏`°`†`©`dG Oƒ``¡` é` ŸG
‘ á°UÉN ,Ì``cCG á``jQGô``M äGô©°S ∂∏¡à°ùJ
Üô¨ŸGh ô°ü©dG ÚH IÎØdG
É¡∏ØW q¿CG ø``e ó``cCÉ` à` dG ΩC’G ™``«`£`à`°`ù`Jh
≥jôW øY áYÉ°VôdG øe ¬àjÉØc ≈∏Y π°üëj
¬eƒf á¶MÓeh ¬WÉ°ûfh ¬àjƒ«M á¶MÓe
¬fRh ‘ IOÉ``jõ``dG ∫ó``©` eh ÇOÉ``¡` dG ôªà°ùŸG
.É«k eƒj IOÉà©ŸG RÈàdG äGôe OóYh
áà°ùdG ø°S ó©H ™«°VôdG πØ£dG q¿CG ÉÃh
á«∏«ªμàdG á`` jò`` ZC’G ∫hÉ`` æ` `J CGó`` Ñ` `j ô``¡` °` TCG
áÑLh √DhÉ£YEG ,QÉ¡ædG IÎa ∫ÓN ,ø쪫a
áYÉ°VôdÉH É¡à∏ªμJ ™``e É``¡`æ`e Ú``à`æ`KG hCG
.á«©«Ñ£dG
πãe ¢``VGô``YCG …CÉ` `H ΩC’G â``°`ù`MCG GPEG É`` eCq G
᫪c ¢ü≤fh Úæ«©dG ‘ á∏∏ZR hCG QGhó`` dG
πμ°ûH √ƒ‰ ΩóYh πØ£dG ¿Rh ôKCÉJ hCG Í∏dG
. ΩÉ«°üdG øY ∞bƒàdG É¡æ쪫a »©«ÑW

. πFGƒ°ù∏d IójGõàŸG É¡àLÉ◊
áYÉ°VôdG ‘ QGôªà°S’G á©°Vôª∏d øμÁh
»©«Ñ£dG Ö«∏◊G øjƒμJ q¿C’ ΩÉ«°üdG AÉæKCG
¬dhÉæàJ …ò``dG π``cC’G ø``e Iô°TÉÑe »``JCÉ`j ’
á«FGò¨dG OGƒŸG ¿RÉfl øe »JCÉj øμdh ΩC’G
IQó≤dG É¡ª°ùL »£©J »``à` dGh É¡ª°ùL ‘
¿hO QÉ¡ædG AÉæKCG ΩÉ«°üdG äÉYÉ°S πª– ≈∏Y
.ÜGô°T hCG ΩÉ©W
ΩC’G äÉLÉ«àMG ‘ äGOÉjõdG q¿CG í°†àj Gòd
ÚH IÎ``Ø` dG AÉ``æ` KCG É``¡`cQGó``J ø``μ`Á ™``°`Vô``ŸG
πμ°ûH AGò``¨` dG ™``jRƒ``à`H Qƒ``ë`°`ù`dGh Qƒ``£`Ø`dG
óæY á∏eÉμàe áÑLh ∫hÉæJ ≥jôW øY º¶æe
ɇ áªFÓe äÉ«q ªc ≈∏Y …ƒà–h QÉ£aE’G
.ájQGôM äGô``©`°`Sh á``jò``ZCG ø``e √ô``cP ≥Ñ°S
‘ Qƒë°ùdGh Qƒ£ØdG ÚH áãdÉK áÑLh ∫hÉæJ
á«fÉãdGh Iô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG ÚH IÎØdG
âbh ôNBG ¤EG Qƒë°ùdG ÒNCÉJ ™e Ó«d Iô°ûY
¬cGƒØdG øe ÒãμdG ∫hÉæJ ™e ∑É°ùeE’G πÑb
Üô°T øe QÉãcE’Gh .Ö«∏◊Gh äGhô°†ÿGh
` 3 ‹GƒëH QÉ``◊G ƒ÷G ‘ á°UÉN πFGƒ°ùdG
k
ÉWô°T
¢ù«dh QÉ£aE’G ó©H É«eƒj Îd 3^5
πNój É``‰Eq Gh ±É°U AÉe πμ°T ≈∏Y ¿ƒμJ ¿CG
.ôFÉ°ü©dGh áHQƒ°ûdG πãe πFGƒ°ùdG πc É¡à–
ôªàdG ø``e A»``°` T ∫hÉ``æ` J á``©`°`Vô``ª`∏`d ø``μ`Á

. ΩódG §¨°V
¤EG êÉàëàa ™°VôŸG ΩCÓd áÑ°ùædÉH ÉeCG
∫ÓN äÉæ«eÉà«ØdÉH ºYOh ¿RGƒàe AGòZ
ΩGõàd’G øe øμªàJ ≈àM ´É°VQE’G IÎa
É«eƒj äÉ©°VQ 8 ‹GƒM ¤EG áYÉ°VôdÉH
ΩÓ`` `°` ` SE’G ¢`` ü` `NQ ó`` ` bh ,§`` °` `Sƒ`` à` `ŸG ‘
Gôk ¶f ¿É``°`†`eQ ‘ QÉ``£` aE’G á©°Vôª∏d

Éæμ‡ ô`` eC’G ¿ƒ``μ`j ó``bh ΩÉ``«`°`ü`dG IÎ``a ‘
QÉWEG ‘ øμdh QÉ¡ædG øe ¤hC’G IÎØdG ‘
Öéj ∂``dò``c .á``Ø` «` Ø` N á``«` °` VÉ``jQ äÉ`` cô`` M
∫ÓN á``MGô``dG ø``e ô``aGh §°ùb ò``NCG É¡«∏Y
Ö«Ñ£dG á``©`LGô``e ø``Y ¿hÉ``¡`à`J ’h QÉ``¡`æ`dG
áŒÉf á«ë°U á«°SÉμàfG …C’ É¡°Vôq ©J iód
iƒà°ùe ‘ ähÉØJ hCG AɪZ’Éc Ωƒ°üdG øY

…ò`` dG ¥É`` ` ` gQ’G ¤EG á`` aÉ`` °` VE’É`` H §``¨` °` Vh
‘ ΩGQhC’Gh ,Úæé∏d ó``FGõ``dG ¿Rƒ``dG ¬ÑÑ°ùj
É«ÑW ™HÉàj ¿CG Öéj ∂``dP π``ch ,±Gô`` W’G
. ƒ°üdG á«fÉμeEG ójóëàd
IOÉYEGh π``eÉ``◊G √ò``NÉ``J AGhO …CG º«¶æJ
≈∏Y …Qhô``°`V ô``eCG ¬dhÉæJ ó«YGƒe Ö«JôJ
¢üàîŸG É¡Ñ«ÑW ™``e ¬à°ûbÉæe π``eÉ``M π``c
á«aÉ°VE’G á`` ` jhOC’G ø``Y çó``ë`à`f É``æ`c GPEÉ` `a
Öé«a ,Ωƒ«°ùdÉμdÉc πeÉë∏d ≈£©J »àdG
ó©H Iô°TÉÑe ¬dhÉæàJ ¿CG πeÉ◊G ICGôŸG ≈∏Y
πÑb Ωƒæ∏d ó∏îJ ød É¡fCG QÉÑàYÉH Qƒ£ØdG
•É°ûædG ø``e Ò``ã` μ` dG É``¡`∏`∏`î`à`j äÉ``YÉ``°` S 6
¿CG ø°ùëà°ùŸG øªa ójó◊G É``eCq G .ácô◊Gh
. Qƒë°ùdG π«Ñb πeÉ◊G ICGôŸG √òNCÉJ
IOÉjRh á檰ùdG ÖæŒ πeÉ◊G IGôŸG ≈∏Yh
≥jôW øY ¿É°†eQ ô¡°T ‘ áWôØŸG ¿RƒdG
AGò¨dG äÉ``Ñ` Lh º``«`°`ù`≤`Jh É``¡` FGò``Z º``«`¶`æ`J
≈∏Y ,Qƒ``ë` °` Sh AÉ``°`û`Y ,QÉ`` £` aEG :çÓ`` K ¤EG
äÓªμŸG ™«ªL äÉÑLƒdG √òg øª°†àJ ¿CG
≈∏Y áÑXGƒŸG ºq K ,É¡d ájQhô°†dG á«FGò¨dG
¿ƒμj ó``bh .IÒÑc äÉ«q ªμH πFGƒ°ùdG Üô°T
øe É``«`Yƒ``Ñ`°`SGC ó``cCÉ`à`dG ¬``∏q `c Gò``g ø``e º`` ` gC’G
.Ö«Ñ£dG äGOÉ°TQEG Ö°ùM É¡fRh
É«°VÉjQ ÉWÉ°ûf ¢SQÉ“ ¿CG É¡fÉμeEÉH ɪc

ájDhôdG -§≤°ùe
ΩÉ«°üdG ™e ¢VQÉ©àj ’ πª◊G ΩÉY πμ°ûH
»μà°ûJ ’ πeÉ◊G ICGôŸG âfÉc GPEG kÉ°Uƒ°üNh
IÎa ô``“ .iô`` NCG á«ë°U äÉØYÉ°†e ø``e
:¤hC’G á∏MôŸG :πMGôe çÓK ÈY πª◊G
,¤hC’G á``KÓ``ã` dG ô``¡` °` TC’G ∫Ó`` N ó``à` “h
¢Vô©àJ É``¡`«`ah ,º``Mƒ``dG á``∏`Mô``Ã ±ô``©` Jh
Dƒ«≤àdGh ¿É«ã¨dG ¢``VQGƒ``©`d π``eÉ``◊G ICGô`` ŸG
¢VQGƒY ø``e ∂``dP Ò``Zh ≥``∏`≤`dGh QGhó`` `dGh
âfÉc GPEÉa .πª◊G ¿ƒeôg IOÉjR øY áŒÉf
iód Ò``Ñ`c πμ°ûH Iô``gÉ``X ¢``VQGƒ``©` dG √ò``g
ΩÉ«°üdG ÖæéàJ ¿CG ø°ùëà°ùj πeÉ◊G ICGôŸG
.¢VQGƒ©dG √òg ø°ùëàJ ≈àM
™HGôdG ô¡°ûdG øe CGóÑJh :á«fÉãdG á∏MôŸG
πeÉ◊G ¢Vô©àJ ¿CG øμÁh ,¢SOÉ°ùdG ≈àM
,ôμ°ùdG •ƒ``Ñ` g hCG ´É``Ø` JQG π``ã`e ¢``VQGƒ``©` d
π°†Øj ádÉ◊G √òg ‘h ,ΩódG ô≤a ,§¨°†dG
É¡àdÉM º««≤àd ¢üàîŸG Ö«Ñ£dG ™LGôJ ¿CG
.É¡eƒ°U á«fÉμeEG ójó–h
áKÓãdG É``¡`H ó``°`ü`≤`jh :á``ã`dÉ``ã`dG á``∏`Mô``ŸG
ô¡°TC’Éc É``°` †` jCG »`` `gh ,IÒ`` ` ` `NC’G ô``¡` °` TCG
É¡dÓN πeÉ◊G ¢Vô©àJ ¿CG øμÁ ,á≤HÉ°ùdG
…ôμ°Sh ΩO ô``≤` a ø`` e É``¡`°`ù`Ø`f ¢``VQGƒ``©` ∏` d

18
Ω2013 ¢ù£°ùZCΩ2013
G 2 ≥aGƒŸG
¿É°†eQ
24 ᩪ÷G
ƒ«dƒj `g121434
≥aGƒŸG
`g1434øe¿É°†eQ
øe 3 ᩪ÷G
∫ƒM Éæ©e Gƒ∏°UGƒJh É«eƒj Éfƒ©HÉJ .É¡°ù«dGƒch ÉgÉjÉÑNh á«fɪ©dG ÉeGQódG ≈∏Y π°†aCG πμ°ûH Gƒaô©ààd ;á«fɪ©dG Éæà°TÉ°T ≈∏Y ¢UÉN πμ°ûH õ«cÎdGh á«Hô©dG äÉ«FÉ°†ØdG á©HÉàe ´Ó£à°S’Gh QGƒ◊Gh ÈÿÉH ∫hÉæàæd ,∑QÉÑŸG ¿É°†eQ ô¡°T ∫GƒW zÒKCGh á°TÉ°T{ á°ü°üîàŸG áëØ°üdG √òg ºμd Ωó≤f

madreen@alroya.info
y
:π«ÁEG á«eƒàμŸG øjQóe : IQôëŸG .á«fɪ©dG ÉeGQódG

QGƒM

IÈμe á°SóY

QÉÑàY’Gh ≥£æŸG ÚY
∫ÓN »cRE’G ó«©°S óªMCGh ÊGóª◊G ¢ûjhQO óªMCG Ú«eGQódG ÚÑJÉμdG AGQBG »æJó°T
äÓ°ù∏°ùŸG ìôW ‘ §«£îàdG Aƒ°ùd ¿q CG ó≤à©j ∫hC’Éa ,zá°ùeQ{ èeÉfôH ‘ ɪ¡àaÉ°†à°SG
¿ƒjõØ«∏à∏d ¢SÉædG ø``e Òãc á©HÉàe Ωó``Y ‘ QhO á``«`›GÈ``dG á``£`ÿG ‘ ΩÉ``©`dG Gò``¡`d
á©HÉàŸGh IhQò``dG â``bh ‘ ¬JÓ°ù∏°ùe åH ‘ ≥aƒj ⁄ ¿ƒjõØ«∏àdG ¿q CG å«ëH ,Êɪ©dG
,¢VÉ©àeÉHh §≤a ≥FÉbO ∫hCG ‘ á«fɪ©dG É``eGQó``dG ™HÉàj ¬``fq CG ó``cq CG ÊÉãdGh ,á«≤«≤◊G
øe AGóàHG É¡«dEG √ó°ûj A»°T ≈∏Y …ƒà– ’ á«eGQódG IOÉŸG ¿q CG ∂dP ‘ ÖÑ°ùdG ™Lôjh
¢†©Ña ,ɪ¡©e ≥ØJGh ÜGƒ°üdG ÚY ɪ¡jCGQ ¿q CG óLCGh ,êGôNE’Gh π㪟ÉH Ak É¡àfGh ¢üædG
’ ô``NB’G ¢†©ÑdGh ,GkOó``fi Éak óg É¡d ó``LCG ’ É¡à©HÉàe øe »¡àfCG ÉeóæY äÓ°ù∏°ùŸG
ìô£j …ò``dG ∫GDƒ°ùdGh ,á©HÉàŸG å«M øe zâ«e â``bh{ ‘ ¢Vô©J É¡fq CG ºμëH ÉgógÉ°TCG
?É¡›GôH åH äÉbhCG ‘ ô¶ædG ¿ƒjõØ«∏àdGh áYGPEÓd áeÉ©dG áÄ«¡dG ó«©J ’ GPÉŸ ¬°ùØf

‹É£¡dG óLÉe

Ωƒ«dG èeGôH
IOÉ`` ` ŸG º``°SCG

âbƒdG

(IOÉYEG) ÅØ£æJ ’ ´ƒª°T èeÉfôH
(IOÉYEG) ôcòdG πgCG ∫GDƒ°S èeÉfôH
(IOÉYEG) ïjQÉàdG ‘ Aɪ°SCG èeÉfôH
IQÉ◊G ∂æH …ó«eƒμdG π°ù∏°ùŸG
(IOÉYEG) πMGƒ°ùdG øe èeÉfôH
QÉÑNC’G Iô°ûf
(πjõæàdG ¿É«H øe QGƒfCG) »æjódG èeÉfÈdG
ÈcC’G ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG ™eÉL øe ᩪ÷G IÓ°üd ô°TÉÑe π≤f
(ô°TÉÑe) áªFGO ᪩f èeÉfôH
QÉÑN’G Iô°ûf
(ô°TÉÑe) á°SÉμY ∫ÉØWC’G äÉ≤HÉ°ùe èeÉfôH
Ídh ô“
ô°ü©dG ¿GPCG

8,20

8,36
9,30
9,56
10,27
11,00
11,15
12,23
1,05
2,00
2,33

…OÓH áëjQ èeÉfôH
2 ÖjòdG Oh …hóÑdG π°ù∏°ùŸG

3,29
3,42
3,51
4,40
5,00
5,17
6,10
6,40
6,54
7,05
7,36
8,11
8,21
8,30
8,45
9,08
10,00
10,30
10,45
10,00
10,30
10,45
11,45
12,00
1,10
1,18

QÉÑNC’G Iô°ûf

2,00

»æ«Y ô¶f »∏ëŸG π°ù∏°ùŸG
ÉæFɪ∏Y IÉ«M øe áÄ«°†e í«HÉ°üe èeÉfôH
QÉÑNC’G Iô°ûf
(ô°TÉÑe) ôcòdG πgCG ∫GDƒ°S èeÉfôH
(ô°TÉÑe) ËôμdG ¿Gô≤dG CGô≤J ∞«c èeÉfôH
Üô¨ŸG ¿GP’ á«æjódG IÎØdG
Üô¨ŸG ¿GPG
º«b èeÉfôH
πMGƒ°ùdG øe èeÉfôH
AÉ°û©dG ¿GPCG
ÉæbÓNCG èeÉfôH
ájõ«∏‚E’G ¬¨∏dÉH QÉÑNC’G Iô°ûf
ˆG º«∏c ʃJôμdG π°ù∏°ùŸG
ÉfƒHCG â«H â«ÑdG »é«∏ÿG π°ù∏°ùŸG
QÉÑNC’G Iô°ûf
ïjQÉàdG ‘ Aɪ°SCG èeÉfôH
á°ùeQ èeÉfôH
á°ûHQ »gÉμØdG èeÉfÈdG
(ô°TÉÑe) Üô≤©dG äÉ≤HÉ°ùŸG èeÉfôH
…OÓH áëjQ èeÉfôH
2 ÖjòdG Oh …hóÑdG π°ù∏°ùŸG
QÉÑNC’G Iô°ûf

É«dhOh É«∏fi á«eÓYE’G áMÉ°ùdG ≈∏Y ¬dÓ¶H »≤∏j πjóÑdG ΩÓYE’G :܃ѩL ß«ØM
áØ°üdG ΩÓYE’G íÑ°UCG ó≤d ,¬∏MGôe πc ‘ ó∏ÑdG
ÉæJÉ«M ‘ √Ò`` KCÉ` `J ≈``ë` °` VCGh ,ô``°`ü`©`∏`d Iõ``«` ª` ŸG
øe øcQ …CG ‘ Oôa …CG ¬©e ™«£à°ùj ’ á«ZÉW
∫ƒ≤©dG ™æ°üj ¬`` fq CG ,¬Ñæéàj ¿CG ⁄É``©` dG ¿É`` `cQCG
¤EG º¡¡Lƒjh OGôaC’G äÉgÉŒG Ò¨j
q ,É¡côëjh
™æ°üjh πH ,çGó``MC’G ™æ°üj ƒg πH ,AÉ°ûj å«M
Ωóq ≤àjh ∫hó`` `dGh ܃``©`°`û`dÉ``H ƒ``£`î`jh ,QÉ`` Ñ` `NC’G
k G Ωƒ≤J ɪc ,ΩÉ``eC’G ¤EG É¡H
ΩÓYE’G πFÉ°Sh É°†jC
äÉ«q cƒ∏°Sh äÉaô°üJ ≈∏Y ΩÉ``©`dG Ö``«`bô``dG Qhó``H
á«©jô°ûàdGh á``jò``«`Ø`æ`à`dG) çÓ``ã` dG äÉ``£`∏`°`ù`dG
äÉMƒªWh ∫É`` `eBG ø``Y Ò``Ñ`©`à`∏`d ,(á``«` FÉ``°` †` ≤` dGh
¢†©ÑdG ∫ƒ≤jh ,á«eƒ«dG ¬eƒªg ìôWh Ö©°ûdG
øëfh ,IójÉëŸG ƒg ¬J’ÉM π°†aCG ‘ ΩÓYE’G ¿EG
ÚH π°Uh Iõªg πãÁ ΩÓYEG ¤EG Iójó°T ¬LÉëH
IBGôŸG áHÉãà ƒ``gh á``dhó``dG äÉ°ù°SDƒeh ™ªàéŸG
ΩÓYE’Gh ,áØ∏àîŸG ™ªàéŸG ÉjÉ°†b ¢ùμ©J »àdG
øeh A»``°` û` dG ¢``†`©`H ∫ƒ``é` N ∫Gõ`` j ’ ÊÉ``ª` ©` dG
Ö«bôdG ¢ü≤e ΩGóîà°SG øe ∞«ØîàdG π°†aC’G
ΩÓYE’G πFÉ°Sh QhO ≈∏Y áHGƒÑdG ¢SQÉM ájô¶fh
‘ É¡FGOCG ™aôd ∂``dPh ;É¡YGƒfCGh É¡dÉμ°TCG áaÉμH
¿hO É¡∏«∏–h ≥ªYCG πμ°ûH ™«°VGƒª∏d ¥ôq £àdG
á°ùaÉæe π``X ‘ â``fÉ``c ɪ¡e á«q °†b …CG π``gÉ``Œ
øY QÉ``¶` fC’G ò``NCÉ`j GC ó``H …ò``dG å``jó``◊G ΩÓ`` YE’G
OƒLh IQhô°V ≈∏Y ócDhCG ɪc ,…ó«∏≤àdG ΩÓYE’G
¢Uô◊G ™``e ,ÊÉ``ª`©`dG ΩÓ``YEÓ`d áë°VGh ájƒg
AGOC’G º««≤J á°SGQód õcGôe ∑Éæg ¿ƒμJ ¿CG ≈∏Y
Qƒ¡ª÷G äÉ«cƒ∏°S áaô©e ∫ÓN øe »eÓYE’G
.¬àHÉéà°SGh ¬FGQBGh
IÎØdG ‘ É¡eó≤«°S »àdG èeGÈdG øY ÉeCq Gh
∑QÉ°TCÉ°S ˆG ¿PEÉ` ` H :܃``Ñ` ©` L ∫ƒ``≤`«`a á``∏`Ñ`≤`ŸG
¿ÉLô¡e ‘ º``°`SGƒ``ŸG ô``£`Y è``eÉ``fô``H Ëó``≤`J ‘
ó«Y ΩÉjCG ÊÉK ‘ ≥∏£æj …òdG »MÉ«°ùdG ádÓ°U
áYƒª› …ód
q ¿ÉLô¡ŸG ó©Hh ,∑QÉÑŸG ô£ØdG
èeGôH πμ°T ‘ Égò«ØæJ ∫hÉMCÉ°S QÉ``μ`aC’G øe
∞∏àflh ó``jó``L ܃``∏` °` SCÉ` H ¿ƒ``μ` J á``«`fƒ``jõ``Ø`∏`J
É¡∏μ°T πª©dG ≥jôah êôîŸG ™e Oóëf ¿CG ó©H
IQGOEG πÑb ø``e É¡«∏Y á``≤`aGƒ``ŸG º``à`Jh ,»``FÉ``¡`æ`dG
.¿ƒjõØ«∏àdG

∫ɪYCG ‘ á``cQÉ``°`û`ŸGh (á``«`fÉ``ª`Y ÜGƒ`` `HCG) á``jQÉ``Ñ` NEG
,(áæ£∏°ùdÉH ô£b ¿ƒjõØ«∏J ‘ π°SGôªc) á«LQÉN
ájô°üŸG Üô©dG 䃰U á``YGPEG ‘ ¿hÉ©àe π°SGôeh
ôjQÉ≤àdG OGó`` `YEG ‘ ¿hÉ``©`à`e ∂``dò``c ,áæ£∏°ùdÉH
.á«q FÉ°†ØdG á«q bGô©dG á«q bô°ûdG IÉæ≤d á«∏ëŸG
Êɪ©dG ΩÓYEÓd ¬«ª««≤Jh ¬JÉ©∏£J øY ÉeCq G
Êɪ©dG ΩÓYEÓd ∞«°VCG ¿CG πeBG :܃ѩL ∫ƒ≤«a
ΩóNCG ¬æeh ‹hódG ΩÓYE’G ±É°üe ‘ ¬∏©éj Ée
¬àaÉ≤ãH »bôdG ¬fCÉ°T øe Ée πc Ωó``bCGh ™ªàéŸG
äÉYƒÑ£eh ÚfGƒb øY åjó◊G óæYh ,¬FÉæHh
¬à©«ÑWh ™ªàéŸG ¢üFÉ°üNh ó∏H πμd ô°ûædG
äÉ«£©ŸG √òg πc É¡JÉ©jô°ûJh ádhódG ᪶fCGh
ióe Oó`` –h ΩÓ`` `YE’G í``eÓ``e º``°`Sô``J ø``e »``g
Êɪ©dG ΩÓYEÓd Éæ«JCG GPEGh ,äGÒ¨àŸG ™e ¬∏YÉØJ
πc ±hô``X Ö°ùëH IOó©àe π``MGô``Ã ôq `e √ó``‚
¬LÉëH Éæc á``cQÉ``Ñ`ŸG á°†¡ædG á``jGó``H ™``eh IÎ``a
§£N »Ñ∏«d »Ø«≤ãJh …ƒªæJ ΩÓYEG ¤EG á°SÉe
CGóH ºq ` `K ,ø``WGƒ``ª` ∏` d »``Yƒ``dG ô``°`û`f ‘ á``eƒ``μ` ◊G
¢ûbÉæjh »``LQÉ``ÿG ⁄É``©`dG ≈∏Y íàØæj ΩÓ`` YE’G
äGRÉ‚EG ≈∏Y √õ«côJ ÖfÉL ¤EG ócDhCGh ,√ÉjÉ°†b

π≤ædG ∞jQÉ°üeh ¢SÉÑd øe ʃjõØ∏J »eÓYEÉc
äÉ≤ëà°ùŸG ≈∏Y óªà©J É¡∏c ájò¨àdGh ä’É°üJ’Gh
ó©H É¡ª∏q °ùàf »μd ô¡°TCG 4 ¤EG 3 øY π≤J ’ »àdG
É¡©ÑàJ äGAGô`` LE’G øe á∏°ù∏°ùd Ió≤©ŸG á©HÉàŸG
øe äGƒæ°S çÓãH â«ë°V ɪc ,á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG
»àbh ¿É``ch ,É«Lƒdƒ«÷G ¢ü°üîJ ‘ á°SGQódG
äQôbh ,á°SGQódGh »eÓYE’G πª©dG ÚH ɪ°ù≤e
¿ƒjõØ«∏àdGh áYGPE’G ¢ü°üîJ ¤EG ∫ƒMCG ¿CG É¡àbh
,kÉ«ÁOÉcCG á``«q ` eÓ``YE’G ‹ƒ``«`e ᫪æàd á``°`SGQó``dG
ΩÓYE’G äÉLôfl IOƒL ‘ É¡dƒbCG ≥M áª∏c Éægh
√òg ó``gÉ``°`TCG ÉeóæY »æØ°SDƒj ø``μ`dh ,á``©`eÉ``÷É``H
’ ÉŸ ‹GDƒ°Sh ,É¡JÉ°ü°üîJ ÒZ ‘ πª©J QOGƒμdG
É¡«æÑJ ºàjh É¡æe OÉØà°ùjh ,äÉbÉ£dG √òg π¨à°ùJ
,¿ƒjõØ«∏àdGh á``YGPEÓ`d áeÉ©dG á«Ä¡dG πÑb ø``e
:∞«°†jh ,ΩÓ``YE’G ¿ƒ©æ°ü«°S øe ºg kGó``Z q¿C’
Úàæ°S IóŸ ¿É› IÉæb ‘ πª©dG »g áHƒ©°U ôNBG
Ωó©d A»°T ‹ ±É°†j ⁄ ¬``fq CÉ`H äô©°T É¡dÓNh
áé«àf áØ«Xh øe ÌcCÉH ΩƒbCG âæch á«q æ¡e OƒLh
ɇ áë°VGƒdG á«q eÓYE’G á«é«JGΰSE’G ÜÉ«Z
∂dP ô¡Xh »``eÓ``YE’G »``FGOCG ≈∏Y ÉÑk ∏°S ¢ùμ©fG
Qƒ¡ª÷G äÉ``Mƒ``ª`W á«Ñ∏J ≈∏Y IQó``≤` dG Ωó``Y ‘
‘ É``jó``– â``fÉ``c ±hô``¶` dG √ò``g π``ch ,¬JÉ©∏£Jh
.á«q eÓYE’G »à«°üî°T ™æ°U
¿B’G ¤EG ¬àjGóH òæe É¡eób »àdG ∫ɪYC’G øYh
¿ÉªY áæ£∏°S ¿ƒjõØ«∏J ∫ɪYCG ‘ âcQÉ°T :∫ƒ≤j
¿ÉLô¡e É¡ªgCG ø``eh (Ω2013-Ω2008) ΩÉ``Y øe
º°SGƒŸG ô£Yh áfÉÑdh ºFÉ©fh »MÉ«°ùdG ádÓ°U
Ωƒ«dG ¿É``ª`Yh ¿É``ª`Y Éæg ∂``dò``c ,ìÉÑ°üdG Iƒ``¡`bh
á«q æWh OÉ``«` YCGh á«aÉ≤K äGAÉ``°` VEGh Ò``ÿG AÉ°ùeh
§≤°ùe ¢``Vô``©`eh ó``«`©`dG ìGô`` `aCGh á``«`æ`jO OÉ``«` YCGh
¿ÉLô¡e á``dÉ``°`SQ â``eó``b É``°`†`jCG ,ÜÉ``à`μ`∏`d ‹hó`` dG
ádÉ°SQh ™``HÉ``°` ù` dG ‹hó`` `dG »``FÉ``ª`æ`«`°`ù`dG §``≤`°`ù`e
èeGôHh ¢``ù` «` ª` ÿG ìÉ``Ñ` °` Uh §``≤`°`ù`e ¿É``Lô``¡` e
iQƒ°ûdG ¢``ù`∏`› äÉ``HÉ``î` à` fG á``«`£`¨`Jh á``jQÉ``Ñ` NEG
:܃ѩL ±Oô``jh .ájó∏ÑdG ¢ùdÉ› äÉ``HÉ``î`à`fGh
∫ɪYCG Ió©H á«FÉ°†ØdG ¿É› IÉæb ‘ âcQÉ°T ɪc
AGƒ`` fC’Gh 2010 ¿É``Lô``¡`ŸG ‹É``«`d è``eÉ``fô``H :É``¡`æ`e
ôjQÉ≤Jh â«cÓc »Fɪ櫰ùdG èeÉfÈdGh á«NÉæŸG

܃ѩL º``∏`°`ù`e ß``«`Ø`M ÊÉ``ª` ©` dG ™``jò``ŸG CGó`` H
π«ãªàdGh ìô°ùª∏d ¬≤°ûY ∫Ó``N ø``e ¬JÒ°ùe
á«°SQóŸG á``£`°`û`fC’É``H ¬``eÉ``ª`à`gGh ¬``à`dƒ``Ø`W ò``æ`e
áYGPE’Gh ìô°ùŸG áYɪL ‘ ¬àcQÉ°ûe ∫ÓN øe
,áæ°S ôNBG ¤EG á«°SGQO áæ°S ∫hCG òæe áaÉë°üdGh
ábôØH ≥``ë`à`dG á``jƒ``fÉ``ã`dG á``∏`Mô``ŸG AÉ``æ` KCG É``°` †` jCGh
¢†©H Ëó≤àH ΩÉ``bh á«q Mô°ùŸG á``«`∏`gC’G ádÓ°U
¿ÉLô¡Ã ájó«eƒμdG äÉ«q Mô°ùŸGh äÉ``à`jô``HhC’G
¬LƒJh ,äÉfÉLô¡ŸG øe ÉgÒZh »MÉ«°ùdG ádÓ°U
⁄É°S ∑GòfBG ádÓ°üH ¿ƒjõØ∏àdG ôjóe ¤EG Égó©H
¿hÉ©àdGh ÖjQóà∏d á°Uôa ¬ëæe …ò``dGh QÉéædG
âbƒdG ‘h ,Ω2008 ƒ«fƒj ‘ ôjQÉ≤àdG IAGô``b ‘
»MÉ«°ùdG ádÓ°U ¿É``Lô``¡`e è``eÉ``fô``H CGó``H ¬°ùØf
.»eÓYE’G π≤◊G ‘ ¬àbÓ£fG âfÉc Éægh
πªYCG :∫ƒ≤«a ¬∏ªY øY IòÑf ܃ѩL Éæ«£©jh
Ωó≤ªc ¿ÉªY áæ£∏°S ¿ƒjõØ∏J ‘ »eƒ«dG ôLC’ÉH
¿ƒjõØ∏àd Ó°SGôe π``ª`YCG ɪc ,Ühó``æ`eh è``eGô``H
䃰U á`` `YGPEG ™``e É``fhÉ``©`à`eh ,áæ£∏°ùdG ‘ ô``£`b
‹h ,á«q bGô©dG á«q bô°ûdG IÉ``æ`bh ájô°üŸG Üô``©`dG
‘ á``«`eÓ``YE’G äÉ°ù°SDƒŸG ¢†©Ñd äÉcQÉ°ûe Ió``Y
á«LQÉÿG á«£¨àdG ‘ »∏ªY á©«ÑWh ,áæ£∏°ùdG
äGô≤ØdG Ëó≤Jh á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdG ∞∏àîŸ
á«∏«é°ùàdG áYƒæŸGh ájQÉÑNE’G πFÉ°SôdGh Iô°TÉÑŸG
.Ëó≤àdG ‘ ácQÉ°ûŸGh ô°TÉÑŸG §HôdG ÖfÉL ¤EG
∫ƒ≤j ¬``à` ¡` LGh »``à` dG äÉ``Hƒ``©` °` ü` dG ø`` Y É`` ` eCq Gh
ÖgP øe ≥ÑW ≈∏Y ∂d »JCÉj ’ ìÉéædG :ß«ØM
¿CG øμÁh ,á«ë°†Jh ó¡Lh AÉæY ¤EG êÉàëj ɉEGh
πμ°ûdÉH Ú©jòŸG π«gCÉJ ΩóY ‘ äÉHƒ©°üdG ¢üÿG
πª©dG ¢TQhh äGQhódG Ëó≤J Öéj ¿Éch ܃∏£ŸG
,É¡∏≤°Uh »eÓYE’G äGQÉ¡e ᫪æàd äGô°VÉëŸGh
≈∏Y ∫ɨà°T’Gh »°üî°T OÉ¡àLG ∑Éæg ¿Éc å«M
á©HÉàeh øjôNB’G ÜQÉŒ ≈∏Y ´ÓW’Gh Éæ°ùØfG
,IOÉØà°SÓd á«FÉ°†ØdG äGƒæ≤∏d èeGÈdG ∞∏àfi
ádCÉ°ùe ôNB’G ô``eC’Gh ,º∏©à∏d Éfó¡L áØYÉ°†eh
áLÉëH ∂``fq C’ º``gC’G ƒgh »eƒ«dG ôLC’ÉH πª©dG
∂JÉLÉ«àMG …Î``°`û`Jh ∂°ùØf Å«¡àd IOÉ``e ¤EG

zÜô≤©dG{ ´OƒJ ÖLQ ìôa á«°ùfƒàdG á©jòŸG
‹É£¡dG óLÉe :ájDhôdG

Êɪ∏°ùdG ⁄
Ê
⁄É°S óªMCG -OGóYEEG

Ωƒ«dG ..zÅØ£æJ ’ ´ƒª°T{ èeÉfôH »`a zäÉ°ùª∏dG{
´ƒª°T è``eÉ``fô``H ø``e Ωƒ``«` dG á``≤`∏`M π``ª` –
Gòg ±ó``¡` jh ,zäÉ``°`ù`ª`∏`dG{ ¿Gƒ``æ` Y ÅØ£æJ ’
∫ÓN ø``e ¿É``°`ù`fE’G ìhQ ƒª°S ¤EG è``eÉ``fÈ``dG
ájô°ûÑdG äGò`` `dG ‘ á``«`≤`ª`Y á``∏` MQ ‘ √ò`` `NCG
¬∏jƒ–h »Ñ∏°S ƒg Ée πc ±É°ûàcG ádhÉfih
èeÉfÈdG ¿q CG ô``cò``jh .»``HÉ``é` jEG ∑ƒ``∏`°`S ¤EG
É¡«a ∫hÉ``æ`à`jh áØ∏àfl á≤∏M Ωƒ``j π``c πªëj
Égó∏N ¢ü°üb øe äÉØ£à≤eh áq«fÉ°ùfEG ɪ«b
ºgAɪ°SCG Gƒ©æ°U ¢UÉî°TC’ ä’ƒ≤eh ,¿ÉeõdG
øe äÉ`` jBÉ` `H ∫’ó`` à` °` S’G ∂`` dò`` ch ,Ö`` `gP ø`` e
áªμM ™°Vh ÖfÉL ¤EG Gò``g ,Ëô``μ`dG ¿BGô``≤`dG
Ωó≤j .ó``gÉ``°`û`ŸG É¡≤Ñ£«d ¿Gƒ``æ`Y πμd á«eƒj
åÑjh ,≠jÉ°üdG ô°UÉædGóÑY QƒàcódG èeÉfÈdG
∞°üædGh ô``°`û`Y á``«`fÉ``ã`dG á``YÉ``°`ù`dG ‘ Ωƒ``j π``c
øjô°ûYh áæeÉãdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ OÉ©jh Gkô¡X
.kÉMÉÑ°U á≤«bO

…ó«©°ùdG óªMCG – ájDhôdG

óLƒJ IQÉ°†M É°†jCGh ?z¿É``Ñ``gƒ``HCG{ ∞¡c
ó¡©dG ¤EG É¡îjQÉJ Oƒ©j âjôc IôjõL ‘
ô¡à°ûJ á«fɪY áj’h ∂dòch ?…ôJhÈdG
ÈcCG Ée GÒ``
k `NCGh ?¢VôØdG á∏îf á``YGQõ``H
?á«°ùª°ûdG áYƒªéŸG ‘ ÖcGƒμdG
q Ée ó©Hh
ƒg »Ñjô≤àdG ∫GDƒ°ùdG ìô£J ”
?áæ£∏°ùdG ‘ π«îædG QÉé°TCG OóY ≠∏Ñj ºc
q á≤∏◊G ΩÉàÿ
õFÉØdG ºbôd Öë°ùdG ”
øH ó«©°S Ö«°üf øe âfÉc »àdGh IQÉ«°ùdÉH
.…ôë°ûdG óªMCG

Ωƒ«dG ..zá°ùeQ{ áaÉ°†à°SG »`a π«NódG »côJ
,Ωƒ«dG zá``°` ù` eQ{ è``eÉ``fô``H ∞``«`°`†`à`°`ù`j
π«NódG »``cô``J »``Ø` ë` °` ü` dGh »`` `eÓ`` `YE’’GG
º`` `gCGh ¬``JÒ``°` ù` e ∫ƒ`` `M å``jó``ë` ∏` d ∂`` ` dPhh
¬JÉ«M øYh É¡dÓN É¡H ΩÉb »àdG ∫ɪYC’G
’G
øeh .iô`` ` NC’G äÉ``Ø`£`à`≤`ŸG ø``e É``gÒ``Zh
ôjQÉ≤J Ωƒ«dG Gò¡d èeÉfÈdG äGô≤a øª°VV
áØ∏àfl ≥``WÉ``æ` e ø``Y á``Yƒ``æ`à`e á``«`MÉ``«`°`S
πc äÉ``Hƒ``ë`°`ù`dG ¤EG á``aÉ``°`VE’É``H ,á``dÓ``°`ü`H
zá°ùeQ{ èeÉfôH ó©jh .IQÉ«°S ≈∏Y Úeƒjj
áæ£∏°S ¿ƒjõØ«∏àd Iô°TÉÑŸG èeGÈdG øee
øjôμØeh AÉ`` ` ` HOCG ∞``«`°`†`à`°`ù`jh ..¿É`` `ª` ` Yo
øe ä’É``é` ŸG ≈``à`°`T ‘ º``gÒ``Zh Ú``fÉ``æ`ah
õFGƒL ¬«a Ωó≤Jh ,áæ£∏°ùdG êQÉNh πNGOO
.á«æ«Yh ájó≤ff
Ëó≤Jh OGó``YEG øe èeÉfÈdG q¿CG ôcòj
,»©aÉ«dG ó«°TQ êGô`` NEGh ‹É``LOõ``dG ódÉNN
.AÉ°ùe 10:45 áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ åÑjhh

OóY ƒg Éeh ?zá«eƒ«dG IÉ«◊G ‘ ô¡¶J ɪc
?¿ÉWô°ùdG QGó``e É¡«a ôÁ »àdG äGQÉ``≤``dG
‘ zÊÉ```````ZC’G ÜÉ```à```c{ ∞```dDƒ```e ƒ```g ø```e h
‘ ¿ƒàa QhO äOCG á«fɪY á∏ã‡h ?ÜOC’G
á∏«∏L á«HÉë°U ∂dòch ?zádÉ«◊Gzπ°ù∏°ùe
?zÚbÉ£ædG äGPz`H âÑ≤d
¤hC’G ¿É``Jô``≤``a è``eÉ``fÈ``dG â``∏``∏``î``Jh
á«°üædG πFÉ°Sôd á``«``fÉ``ã``dGh ä’É``°``ü``JÓ``d
π°üØe óLƒj øjCG :≈∏Y á∏Ä°SC’G äƒàMGh
óLƒj á``j’h …CG ‘h ?¿É°ùfE’G ‘ ≠°SôdG

ô¶ædG ¢SÉ«b áMƒd ó©ÑJ ¿CG Öéj º``ch
ºK
q ?ô¶ædG Iƒb ¢SÉ«b óæY ¢üî°ûdG øY
¬d âeób …ò``dGh ådÉãdG ∑ΰûŸG ¬Ñ≤Y
ICGôŸGzΩƒ«H πØàëj ≈àe :‹ÉàdG á∏Ä°SC’G
¢VQCG{ ≈ª°ùJ »àdG ádhódG Éeh ?zá«fɪ©dG
Ωƒ≤j »àdG áØ«XƒdG Éeh ?zIÒëH ∞``dC’G
∞«°†ŸG º°SG Éeh ?±GôZƒª°ù«°ùdG RÉ¡L É¡H
øeh ?πbôg IóªYCG ¬«∏Y ≥∏£j ¿Éc …òdG
í∏£°üeh ?¿Éà°ùcÉH ∫Ó≤à°SG ácôM óFÉb
äÉYƒ°VƒŸG ôjƒ°üJ{ ¬H ó°ü≤j ÜOC’G ‘

¿ƒjõØ«∏àdÉH á«∏ëŸG QÉÑNC’G QGô°SCG »`a ¢ûàØj zá©HÉàŸG ≥ëà°ùj{
≥ëà°ùj{ è``eÉ``fô``H ø``e ¢``ù` eC’G á``≤`∏`M â``aÉ``°`†`à`°`SG
IôFGO ôjóe ÜÉÑ°ûdG á``YGPEG ≈∏Y åÑj …ò``dGh zá©HÉàŸG
áeÉ©dG á``Ä`«`¡`dG ‘ QÉ`` Ñ` NC’G ´É``£`≤`H á``«`∏`ë`ŸG QÉ`` Ñ` NC’G
QÉÑNC’G ø``Y å``jó``ë`∏`d ∂``dPh ¿ƒ``jõ``Ø`«`∏`à`dGh á``YGPEÓ` d
,á«∏fi ôjQÉ≤àH ájQÉÑNE’G äGô°ûædG º«©£Jh á«∏ëŸG
…ODƒ` eh Oó``L Ú``©`jò``à ¿ƒ``jõ``Ø`«`∏`à`dG ó``aQ Ö``fÉ``L ¤EG
á«°†b{ èeÉfôH øY åjó◊G ∂dòc ,á«fGó«e ôjQÉ≤J
å«M ,kAÉ``°`ù`e Iô°TÉ©dG QÉ``Ñ`NCG ó©H åÑj …ò``dGh zΩƒ``«`dG
áaÉ°VEG ,¬«a Iójó÷G ™«°VGƒŸGh ¬JGQƒ£J øY åjó◊G
±É°†à°SG ɪc ,á«æ¡ŸG ¬JÉ«Mh ájQÉÑNC’G ¬JÒ°ùe ¤EG
,ájô°ûÑdG ᫪æàdG ‘ ÜQóe »°Tƒ∏ÑdG ó«©°S èeÉfÈdG
¤EG ,∫É``ª` YC’G OGhô``d …OÉ``f AÉ``°`û`fEG Iô``μ`a ø``Y åjóë∏d
çóëà∏d ÊÉK O’hCG »eÉ°S `d iô``NCG áaÉ°†à°SG ÖfÉL
â– ÜÉÑ°ûdG áYGPEG ≈∏Y åÑj ójóL »YGPEG èeÉfôH øY
øjódG è``eÉ``fÈ``dG §Hôj å«M zº``μ`«`dEGh ºμæe{ ¿Gƒ``æ`Y
á«dBGh áØ∏àîŸG ¬JÉYƒ°Vƒe øY çóëàjh IÉ«◊G ™bGƒH
.èeÉfÈdG Ëó≤J

ôNBG ¿hô°û©dGh á«fÉãdG á≤∏◊G âfÉc
ÖLQ ìô``a á«°ùfƒàdG á©jòª∏d á``dÓ``WEG
ƒgh zÜô≤©dG{ ≥«°ûdG èeÉfÈdG ∫ÓN øe
øe IÒÑc á©HÉàà ≈¶ëj äÉ≤HÉ°ùe èeÉfôH
.»Hô©dGh Êɪ©dG Qƒ¡ª÷G πÑb
»Ñjô≤J ∫GDƒ°ùH ¬JOÉ©c èeÉfÈdG CGóHh
á©°S ≠∏ÑJ ºc :ƒ``gh á°ùªÿG Úcΰûª∏d
Oó©d È````cC’G ¢``Sƒ``HÉ``b ¿É``£``∏``°``ù``dG ™``eÉ``L
‘ Ú≤HÉ°ùàŸG øe ÚæKEG ∑QÉ°ûJh ?Ú∏°üŸG
ɪgóMCG Qó°üàj »μdh ,Üô``bC’G áHÉLE’G
q …óëàdG á£≤f ¤EG
»Ñjô≤J ∫GDƒ°S ìôW ”
?܃fGódG ô¡f ∫ƒW ≠∏Ñj ºc ƒgh ôNBG
:∫hC’G ¬dGDƒ°S ∑QÉ°ûŸG ≈∏Y ìôW Égó©Hh
?¿Gƒ°VôdG á©«H äó≤Y ájôég áæ°S …CG ‘
ÚcΰûŸG óMCG ¤EG Ögòàd Üô≤©dG QÉàNGh
¬©e ∞≤J …ò``dG ∑ΰûŸG ≈∏Yh ,á``©``HQC’G
,ìhô£ŸG ∫GDƒ°ùdG ≈∏Y á``HÉ``LE’G Üô≤©dG
øe ∫É```jQ 100 Öë°S ºà«°S CÉ` £``NCG GPEÉ```a
…òdG ¢üî°ûdG ÜÉ°ùM ¤EG ∫ƒëààd √ó«°UQ
áaÉ°VEG í«ë°U ¢ùμ©dGh ,…óëàdG á£≤f ‘
ÜÉLCG GPEÉa É«aÉ°VEG ’GDƒ°S ¬d ìô£j ¬qfCG ¤EG
.ôNB’G ∑ΰûŸG ¿Éμe πàëj ±ƒ°S ¬«∏Y
∑ΰûª∏d á``Mhô``£``ŸG á``∏``Ä``°``SC’G ø```Yh
äÉ«FÉ¡f É«dÉ£jEG âaÉ°†à°SG Iôe ºc :ÊÉãdG
π㪟G »ªàæj á``dhO …C’h ?⁄É``©``dG ¢``SCÉ`c
?zÚHΰùez`H ±hô©ŸG z¿ƒ°ùæ«μJG ¿GhQ{

á«ædG OóL èeÉfôH áaÉ«°V »`a zÒZ ÉæJÉ«M{h zÜhôL ¿GR{
èeÉfôH øe ó¨dG á≤∏M çóëàJ
áYGPEG ≈∏Y åÑj …òdGh zá«ædG OóL{
øe »Yƒ£àdG πª©dG øY ÜÉÑ°ûdG
⁄É©dG ‘ √Qƒ``£` Jh »``ŸÉ``Y Qƒ¶æe
èeÉfÈdG ∫Ó``N ºà«°Sh ,»Hô©dG
¿GR) ≥jôa ™e ∞JÉ¡dG ÈY AÉ≤d
(ÒZ ÉæJÉ«M) á«ÁOÉcCGh (ÜhôL
¿ƒeƒ≤j Ée ∫ƒ``M åjóë∏d ∂``dPh
.á«Yƒ£J ∫ɪYCG øe ¬H
≈∏Y å``Ñ`j è``eÉ``fÈ``dG ¿CG ô``cò``j
áYÉ°ùdG ΩÉ`` `“ ‘ á`` ` ` YGPE’G Ò`` ` KCG
ô°TÉÑe èeÉfôH ƒgh ,kÉMÉÑ°U 9,00
äÉYƒª› ≈``∏` Y Aƒ``°` †` dG §``∏`°`ù`j
øe »`` Yƒ`` £` `à` `dG π`` ª` `©` `dG ¥ô`` ` ` ah
,Ú°ùæ÷G øe Ú«fɪ©dG ÜÉÑ°ûdG
,á«aÉ≤ãdG Oƒ¡÷G ,á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG) ä’ÉéŸG ≈à°T ‘ á«Yƒ£àdG ºgOƒ¡Lh
Ëó≤àdGh ÊÓ«¨dG óªfi âæH IõjÉa OGó``YEG øe èeÉfÈdGh (»Yƒ£àdG πª©dGh
.»eÓ°ùdG ódÉNh á«°Tƒ∏ÑdG á∏FÉæd

19

ICGô`` ` ` e
Ω2013 ¢ù£°ùZG 2 ≥aGƒŸG `g 1434 ¿É°†eQ øe 24 ᩪ÷G

¬H áHÉ°UEÓd á°VôY ÌcC’G AÉ°ùædG ¿Cq G ócCG

π°UÉØŸG áfƒ°ûîH áHÉ°UE’G AGQh ø°ùdG ‘ Ωó≤àdGh á檰ùdG :π«∏N ≈Ø£°üe .O
k Gh ΩódG ‘ ójó◊G
.Ωƒ«°ùdÉμdG ¢ü≤f É°†jC
QÉ°ûàfG ¿CG kÉ°†jCG äÉ°SGQódG âàÑKCG ÚM ‘
±ƒØ°U ‘ ™ØJôe »∏°üØŸG ∫ÓàY’G ¢Vôe
ø°S ≈àM AÉ°ùædG RhÉ``é`à`J IQƒ``°`ü`H ∫É``Lô``dG
´É£≤fG óæYh ø°ùdG Gòg ó©H ¿CG ’EG Ú°ùªÿG
…ƒãfC’G ¿ƒeô¡dG CGóÑj AÉ°ùædG iód 媣dG
π°UÉØŸG ÜÉ¡àdG ¤EG iODƒ` j ɇ ∞bƒàdG ‘
.ÉgRhôH hCG
AÉ°†≤∏d á©ÑàŸG êÓ©dG ¥ôW »g Ée
?áfƒ°ûÿG ≈∏Y
ΩÉ≤ŸG ‘ ±ó¡j π°UÉØŸG áfƒ°ûN êÓY q¿EG
ácôM Ú°ù– ¤EGh Ω’B’G ∞«ØîJ ¤EG ∫hC’G
»àdG ÒbÉ≤©dG øe ójó©dG ∑Éæg .π°UÉØŸG
Öéj ø``μ`d h .⁄C’G ∞``«`Ø`î`J ≈``∏`Y ó``YÉ``°`ù`J
,§≤a ⁄C’G »¡àæj ≈àM ÒbÉ≤©dG ΩGóîà°SG
.Ö«Ñ£dG IQÉ°ûà°SÉH ∂«∏Yh
Gòg êÓ``Y ‘ É«k dÉM á©ÑàŸG ¥ô``£`dG ø``eh
±ó¡H π°UÉØŸG ‘ ø≤◊ÉH êÓ``©`dG ¢``Vô``ŸG
äÉHÉ¡àd’G ó`` jGõ`` J ∞`` ` bhh ⁄C’G π``«` ∏` ≤` J
øμd ,»``∏` °` ü` Ø` ŸG ∫Ó`` à` `Y’G ƒ``‰ á``∏` Mô``e ‘
≈∏Y É£¨°V çó``ë`j ó``≤`a Ió``jó``Y √ô``WÉ``fl
áHÉ°UE’G ,ó``∏` ÷G á``fƒ``«`d ,…ô``≤` Ø` dG Oƒ``ª` ©` dG
§¨°V ,äÓ``°` †` ©` dG á`` ` HGPEG ,ô``μ`°`ù`dG ¢``Vô``Ã
í°üæf á≤jôW ∑Éægh .á«YhC’G ≈∏Y ójó°T
»gh ⁄C’G ∞«Øîàd ≈°VôŸG øe ÒãμdG É¡H
OQÉÑdG AÉ``ŸÉ``a IOhÈ`` `dG h IQGô`` ◊É`` H êÓ``©` dG
‘ á``jGó``Ñ`dG ‘ á°UÉN ,⁄C’G Úμ°ùàH Ωƒ``≤`j
¢†©H ™``°` Vh ø``μ`Á .ÊÉ``ã` dGh ∫hC’G Ωƒ``«` dG
áØ°ûæe ™°Vh º``K ∂«à°SÓH ¢ù«c ‘ è∏ãdG
ÖÑ°ùj …òdG ¿ÉμŸG ≈∏Y ¢ù«μdG ™°Vhh ¬«∏Y
IóŸ ¢ù«d øμdh ,Ωƒ«dG ‘ Iôe øe ÌcCG ⁄C’G
AÉ¡àfG ó©Hh .Iôe πc ‘ ≥FÉbO 10 øe ∫ƒWCG
OQÉÑdG AÉ``ŸG ∫GóÑà°SG øμÁ ,ójó°ûdG ⁄C’G
AÉîJQG ≈∏Y óYÉ°ùj ¬``fq EG å«M ÅaGódG AÉŸÉH
áHÉ°üŸG π``°`UÉ``Ø`ŸÉ``H §``«`– »``à`dG äÓ``°`†`©`dG
AÉŸG óYÉ°ùj ¿CG øμÁh .⁄C’G ÖÑ°ùJ »àdGh
AÉŸG øe ÌcCG ¢VGôYC’G ∞«ØîJ ‘ ÅaGódG
øY ójõJ ’ IóŸ kÉ°†jCG øμdh.(è∏ãŸG) OQÉÑdG
.Iôe πc ‘ ≥FÉbO 10

áMGôL …QÉ°ûà°SG π«∏N ≈Ø£°üe QƒàcódG ócCG
øe ójó©dG ∑Éæg q¿CG π°UÉØŸGh Ωɶ©dG
êÓY øª°†J »àdG áãjó◊G πFÉ°SƒdGh ¥ô£dG
π°UÉØŸG áfƒ°ûN ¢Vôe ¢VGôYCG ∞«ØîJ hCG
¿ƒfÉ©j ¢VôŸG Gò¡H ÚHÉ°üŸG q¿CG ¤EG Gk Ò°ûe
ájƒ≤dGh ᣰSƒàŸG ÚH Ée ìhGÎJ Ω’BG øe
ÚH IOƒLƒŸG IOÉŸG πcBÉJ áé«àf ácô◊G AÉæKCG
¢UÉ°üàeG ≈∏Y πª©J »àdGh º°ù÷G π°UÉØe
..ácô◊G AÉæKCG ∑ÉμàM’G ∞«ØîJh äÉeó°üdG
√ÉædCÉ°S ¢VôŸG ≈∏Y ÈcCG πμ°ûH Aƒ°†dG AÉ≤dE’h
:ájGóÑdG ‘

º¶©e ÊÉ©j 70 ` dG ø°S ó©H AÉ°ùædG ió``dh
.»∏°üØŸG ∫ÓàY’G ¢Vôe øe ¢SÉædG
ºg AÉ°ùædG ¿CG ¢VôŸG Gòg ‘ ßMÓŸG øe
∫ÉLôdÉH áfQÉ≤e ¬H áHÉ°UEÓd á°VôY ÌcC’G
Iô°VÉM á``«` KGQƒ``dG π``eGƒ``©` dG ≈``≤`Ñ`J Ú``M ‘
.π°UÉØŸG áfƒ°ûîH áHÉ°UE’G ÜÉÑ°SCG ‘ Iƒ≤Hh
ÖÑ°ùàJ ób iôNCG πeGƒY kÉ°†jCG ∑Éæg øμd
∂fõdG ∫ó©e ´ÉØJQG πãe π°UÉØŸG áfƒ°ûN ‘
Ió¨∏d OÉ°†e ¿ƒeôg RGôaEG ‘ IOÉjR ,ΩódG ‘
∫ó©e ´ÉØJQG ,ôμ°ùdG ¢Vôe ,ΩódG ‘ á«bQódG

hCG ,á«KGQh ¬HÉÑ°SCG âfÉc AGƒ°S π°UÉØŸG ∞∏J ¤EG
.á«Ä«H hCG ᫪cGôJ
»∏°üØe á``fƒ``°` û` N ¿CG ß`` `MÓ`` `ŸG ø`` ` eh
áfƒ°ûN ø``e ÒãμH È`` cCG É¡àÑ°ùf Ú``cQƒ``dG
í«ë°U ¢ùμ©dGh áeó≤àŸG ∫hó``dG ‘ áÑcôdG
ÖÑ°ùdG ¿ƒ`` μ` `j ó`` ` bh á``«` eÉ``æ` dG ∫hó`` ` ` dG ‘
ábÉ«∏dG Ωó``Yh ¿Rƒ``dG IOÉ``jRh AGƒ``à`dG á©«ÑW
.ójó°ûdG ∞°SCÓd á«eÉædG ∫hódG ‘ á«fóÑdG
ÌcCG È``à`©`j »``∏`°`ü`Ø`ŸG ∫Ó`` à` `Y’G ¢``Vô``eh
áæ°S 45 ø``°`S π``Ñ`b ∫É``Lô``dG ió`` d kGQÉ``°` û` à` fG

äÉeÓY Èà©J ¢``VGô``YC’G √ò``g π``c ,Ú``Yƒ``Ñ`°`SCG
¿Éc ɪ∏μa .Ö«Ñ£dG IQÉ°ûà°S’ ÜÉgòdG »°†à≤J
äGAGô`` LE’G PÉ``î`JG ” ɪ∏c Gôk `μ`Ñ`e ¢ü«î°ûàdG
»àdGh IÒ``£` ÿG QGô`` °` ` VC’G â``∏` b É``ª`∏`c ´ô`` °` `SCG
.¢VôŸG ºbÉØJ ádÉM ‘ É¡«∏Y Iô£«°ùdG Ö©°üj
ÖcôdG π°UÉØŸG ‘ Ω’BÉ`H ¢†jôŸG ô©°ûj ÉeóæY
óæY á``fƒ``°`û`Nh ô``jô``°`U Oƒ``Lƒ``H ô©°ûj É``eó``æ`Yh
k ©a IOƒLƒe áfƒ°ûÿG ¿ƒμJ ÖcôdG ∂jôëàdG

èdÉ©ŸG Ö``«` Ñ` £` dG ó``æ` Y ¿ƒ`` μ` `j ¢``ü` «` î` °` û` à` dÉ``a
á©°TC’G π``ª` Yh ¢``†` jô``ŸG ¢``ü`ë`Ø`H Ωƒ``≤` j …ò`` dG
.í«ë°üdG ¢``ü` «` î` °` û` à` dG ™`` °` `Vƒ`` d á`` ` eRÓ`` ` dG
π°UÉØŸG ‘ Ω’B’G øe ´ƒf …CG OƒLh óæY ∂dò∏a
Gò¡d ΩRÓ``dG êÓ©dG AóÑd Ö«Ñ£dG IQÉ``jR Öéj
.áæeõŸG Ωɶ©dG ¢VGôeCG øe ´ƒædG
?π°UÉØŸG áfƒ°ûN ÜÉÑ°SCG »g Ée
∫ÓàY’G hCG π``°`UÉ``Ø`ŸG á``fƒ``°`û`N ÜÉ``Ñ` °` SCG ¿EG
ä’É◊G º¶©e ¿CG ’EG ádƒ¡› ∫GõJ ’ »∏°üØŸG
hCG ¿RƒdG IOÉjR áé«àf ¿ƒμJ ¢VôŸÉH ÜÉ°üJ »àdG
¬éàj Ö``∏`ZC’G ∫ɪàM’G øμd ôª©dG ‘ Ωó≤àdG

á檰S ºgójõJ óFGõdG ¿RƒdG ÜÉë°UCG øe ájôî°ùdG :åëH
É¡æ«Y á∏Ä°SC’G ìôWh äGƒæ°S 4 ó©H ¢UÉî°TC’G á©HÉàe
q¿CG QÉÑàY’G Ú©H ¿RƒdG ‘ äGÒ«¨àdG òNCG ™e º¡«∏Y
GƒdÉbh ,óFGR ¿Rh øe ¿ƒfÉ©j GƒfÉc øjòdG ¢UÉî°TC’G
á°VôY ÌcCG GƒfÉc ¬ÑÑ°ùH ºgó°V õ««ªà∏d Gƒ°Vô©J º¡qfEG
ák fQÉ≤e ,äGƒæ°S 4 ó©H º¡à檰S ójõàd ∞YÉ°†e πμ°ûH
.õ««“ …C’ º¡°Vô©J Ghôcòj ⁄ øjòdG ¢UÉî°TC’ÉH
¿hó≤à©j øjÒãμdG q¿CG ¤EG ÚJƒ°S áãMÉÑdG Ò°ûJh
¬`` fC’ ¿Rƒ`` ` `dG ¤EG GOk É`` æ` à` °` SG õ``«` «` ª` à` dÉ``H ¢`` SCÉ` `H ’ ¬`` ` `fq CG
¿Rƒ`` ` `dG ø`` `e ¢``ü` ∏` î` à` dG ≈`` ∏` `Y ¢``ü` î` °` û` dG õ``Ø` ë` «` °` S
.∂`` dP ¢``ù`μ`©`H ó``«` Ø` J É``æ` JÉ``LÉ``à` æ` à` °` SG q¿CG Ò`` Z ó`` FGõ`` dG
OɪàYG á檰ùdG QÉ°ûàfG ÜÉÑ°SCG øe q¿CG ôcòdÉH ôjó÷G
π«∏≤àdÉH âÑÑ°ùJ »àdGh ,É«LƒdƒæμàdG ≈∏Y ¿É°ùfE’G
,á©jô°ùdG äÉ``Ñ`Lƒ``dG π``cCG ø``e QÉ``ã` cE’Gh ,¬``à`cô``M ø``e
.ÜÉÑ°SC’G øe ÉgÒZh ,á°VÉjQ …CG á°SQɇ ΩóYh

áfƒ°ûN ¢``Vô``Ã Éæaô©J ¿CG ∂``d π``g
?çóëj ∞«ch π°UÉØŸG
kÉ°†jCG ≈``ª`°`ù`j π``°`UÉ``Ø`ŸG á``fƒ``°`û`N ¢``Vô``e ¿EG
´GƒfCG øe ´ƒ``f ƒ``gh øeõŸG »∏°üØŸG ∫ÓàY’ÉH
¢VGôeC’G ÌcCG øe Èà©j å«M π°UÉØŸG äÉHÉ¡àdG
.π°UÉØŸG äÉ``HÉ``¡`à`dG ¢``VGô``eEG Ú``H ø``e GQÉ``°`û`à`fG
¬æμd á`` eÉ`` J á`` bÉ`` YEG ¤EG IOÉ`` ` Y …ODƒ` ` ` j ’ ƒ`` `gh
‘ Ò``Ñ`c ¢VÉØîfÉH ÉHƒë°üe ¿ƒ``μ`j É``e kÉ`Ñ`dÉ``Z
ÖÑ°ùH á``«`©`«`Ñ`£`dG á``«` JÉ``«` ◊G á``£` °` û` fC’G §``‰
. á``cô``◊G AÉ``æ` KCG Ió``jó``°`T Ω’BÉ` `H ¢``†`jô``ŸG Qƒ``©`°`T
AÉ°ûZ ¬«£¨j á«∏°üØŸG Ωɶ©dG í£°S iƒà°ùe ¿EG
äGP á≤Ñ£dG √ò``g .±hô°†¨dÉH ≈ª°ùj »©«ÑW
äÉeó°üdG ¢UÉ°üàe’ á°ü°üfl AÉ°ù∏e á©«ÑW
∫ÉM »Øa .áØ«æ©dG äÉcô◊G ÖÑ°ùH èàæJ »àdG
√òg CGóÑJ »∏°üØŸG ∫Ó``à`Y’G ¢Vôà áHÉ°UE’G
øeh ,âàØàdGh ≥≤°ûàdG ‘ á«ahô°†¨dG á≤Ñ£dG
ójõŸG èàæJ ¿CG á«ahô°†¨dG ÉjÓÿG ∫hÉ``– ºK
. √ó≤a ” Ée ¢†jƒ©àd á«ahô°†¨dG IOÉ``ŸG øe
ÖgòJ ä’hÉ``ë`ŸG √ò``g ∫Gƒ`` MC’G º¶©e ‘ øμd

¿ƒgO ÓH á檰S ..º°ù÷G ‘ √É«ŸG ™ªŒ

Ée ÜÉ`` ` Ñ` ` `°` ` `SC’G √ò`` ` ` g ø`` ` ` eh ÜÉ`` ` Ñ` ` `°` ` `SC’G Oó`` ©` `à` `J
q¿CÉ` ` ` `H Ió`` ` jó`` ` L á`` `«` ` μ` ` jô`` `eCG á`` ` `°` ` ` SGQO ¬`` æ` `Y â`` Ø` `°` `û` `c
õ««ªàdGh ó`` FGõ`` dG ¿Rƒ`` ` dG ÜÉ``ë` °` UCG ø``e á``jô``î` °` ù` dG
.ká檰S Ì`` ` ` cCG º``¡` ∏` ©` L ¤EG …ODƒ` ` ` ` J ó`` `b º`` gó`` °` `V
áŸÉY “ÚJƒ°S Éæ«∏‚CG” á°SGQódG áãMÉH äôLCG å«M
‘ GójQƒ∏a á©eÉ÷ á©HÉàdG Ö£dG á«∏c øe ¢ùØædG
k «∏– ÉgDhÓeRh “»°SÉg’ÉJ”
í°ùe øe äÉfÉ«Ñd Ó
áæ°S 50 ºgôªY ICGô``eGh πLQ ±’BG 6 øe ÌcCG πª°T
ºgó°V õ««ªà∏d º¡°Vô©J QôμJ ióe øY Gƒ∏Ä°S ÌcCGh
õ««ªàdG øY á∏ãeC’G âMhGôJh .á«eƒ«dG º¡JÉ«M ‘
øY õé©dGh ºYÉ£ŸG ‘ º¡àeóN ¢†aQh áXɶØdG ÚH
πÄ°Sh ,á«bôJ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G hCG áØ«Xh ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
,õ««ªà∏d º¡°Vô©J ÖÑ°S ¬``fCG ¿ƒæ¶j ɪq Y ¿ƒcQÉ°ûŸG
™e ÚÑJh .¿RƒdG hCG ¢ùæ÷G hCG ôª©dG hCG ¥ô©dG ¿ÉcCG

¿ÉWô```°ù∏d á°Vô```Y Ì```cCG äÓjƒ```£dG AÉ``°ùædG
∂∏J ‘h .¢``Vô``ŸÉ``H á``HÉ``°` UE’Gh ∫ƒ``£` dG Ú``H á``bÓ``Y
á£ÑJôe á«fÉWô°ùdG ¢VGôeC’G ¿CG hóÑj ,äGAÉ°üME’G
.zájó°ù÷G á``∏` à` μ` dG ô``°` TDƒ` à ¬``æ` e Ì`` `cCG ∫ƒ``£` dÉ``H
áHÉ°UE’G ô``£`N ¿CG É``°``k †` jCG ¿ƒ``ã`MÉ``Ñ`dG è``à`æ`à`°`SGh
º«≤à°ùŸGh á``Fô``dG) á«fÉWô°ùdG ´Gƒ`` fC’G ¢†©ÑH
iód Ì`` `cCG ™``Ø` Jô``j (á`` «` `bQó`` dG Ió`` ¨` `dGh Ωó`` ` dGh
øe ¬``à` Ñ` °` ù` f ìhGô`` ` ` Jh ,k’ƒ`` ` `W Ì`` ` `cC’G AÉ``°` ù` æ` dG
.á«aÉ°VEG äGÎ``ª` à` æ` °` S 10 π``μ` d % 29 ¤EG 23
á`` `°` ` SGQó`` `dG ¿CG äÉ`` ` HÉ`` ` c Qƒ`` ` à` ` `có`` ` dG í`` ` ` °` ` ` `VhCGh
ô£N ¬`` ©` `e CGó`` ` Ñ` ` `j kÉ` `æ` `«` `©` `e ’
k ƒ`` ` ``W Oó`` ` `– ⁄
kGÒ°ûe ,´É`` `Ø` ` JQ’É`` `H ¿É`` Wô`` °` `ù` `dÉ`` H á`` `HÉ`` `°` ` UE’G
.GOhó`` ` ` ` `fi ≈`` `≤` ` Ñ` ` j ô`` ` £` ` `ÿG Gò`` ` ` `g ¿CG ¤EG
ø°ùdG ¿CG ¤EG IQÉ`` `°` ` TE’G º``¡``ŸG ø`` `e{ ±É`` `°` ` VCGh
πeGƒ©dG ¢``†` ©` Hh ó`` FGõ`` dG ¿Rƒ`` ` dGh Ú``Nó``à` dGh
áeÉ≤dG ∫ƒW øe zÒãμH ÈcCG GQhO Ö©∏J iô``NC’G
.¿ÉWô°ùdG ô£N IOÉjR ‘

√òg .πcBÉàdG ‘ á«ahô°†¨dG IOÉŸG ôªà°ùJh ió°S
øe Üô≤j Ée ióe ≈∏Y óYÉ°üJ ‘ π¶J á«∏ª©dG
»FÉ¡ædG ÒeóàdÉH ô``eC’G »¡àæjh äGƒæ°S ô°ûY
. IÒ``NC’G ¢VôŸG πMGôe ‘ ∂``dPh ±hô°†¨∏d
ÌcC’G π``°`UÉ``Ø`ŸG áfƒ°ûN ¢``Vô``e ô°ûàæj Gò``μ`g
Gòg ¿CG ø``e º``Zô``dG ≈``∏`Yh .¢``SÉ``æ`dG Ú``H ÉYƒ«°T
¿CG ’EG ¿É°ùfE’G IÉ«M ‘ kGôμÑe CGóÑj ób ¢VôŸG
¤EG 40 ø°S ÚH Ée ’EG IOÉY ô¡¶J ’ ¢VGôYC’G
.áæ°S 50
ΩÉY πμ°ûH º°ù÷G π°UÉØe π``g ¿PEG
∑Éæg ¿CG ΩCG ¢VôŸG Gò¡H áHÉ°UEÓd á°Vô©e
?¬H ÜÉ°üJ áæ«©e π°UÉØe
π°üØe …CG »∏°üØŸG ∫ÓàY’G ¢Vôe Ö«°üj ób
k ÌcC’G π°UÉØŸG ¿CG ’EG ,º°ù÷ÉH
áHÉ°UEÓd É°Vô©J
ÚbÉ°ùdÉc º``°`ù`÷G ¿Rh π``ª`– »``à`dG ∂``∏`J »``g
.…ô≤ØdG Oƒ``ª` ©` dGh Ωó``≤` dG ,á``Ñ` cô``dG π``°`UÉ``Ø`eh
Ω’BG Oƒ``Lh ¤EG Ò°ûJ »àdG ¢``VGô``YE’G º``gCG ø``e
⁄CÉH ¢SÉ°ùMEG AGƒ``°`S π°UÉØŸG ¢†©H hCG ó``MCG ‘
øe Ì``cCG ió``e ≈∏Y ΩQh Oƒ``Lh hCG áfƒ°ûîH hCG

ÚNóàdGh »``ª`«`∏`©`à`dG iƒ``à` °` ù` ŸGh ¿Rƒ`` ` dGh ø``°`ù`dÉ``c
.á«fƒeô¡dG äÉ`` LÓ`` ©` `dGh ∫ƒ``ë` μ` dG ∑Ó``¡` à` °` SGh
êÓY õcGôe Oó©H ÉæÄLƒa{ ÓFÉb QƒàcódG ±É°VCGh
OƒLh 샰VƒH äGAÉ°üME’G É¡«a âæ«H »àdG ¿ÉWô°ùdG

äÉ`` j’ƒ`` dG ‘ É``¡` é` FÉ``à` f äô``°` û` f á`` °` `SGQO äô`` ¡` `XCG
äÉ°Vô©e á``eÉ``≤`dG äÓ``jƒ``£` dG AÉ``°`ù`æ`dG ¿CG Ió``ë`à`ŸG
.äGÒ°ü≤dG AÉ°ùædG øe Ì``cCG ¿ÉWô°ùdÉH áHÉ°UEÓd
ø¡jód ™£≤fG ICGôeG ∞dCG 145 ƒëf ¿ƒãMÉÑdG ¢SQOh
Gƒ¶M’h kÉeÉY 79h 50 ÚH øgQɪYCG âMhGôJh 媣dG
,∫ƒ£dG ‘ á«aÉ°VEG äGΪàæ°S 10 πc πHÉ≤e ‘ ¬fCG
¿ƒdƒ≤dGh …ó``ã`dG ¿ÉWô°ùH á``HÉ``°`UE’G ô£N ™ØJôj
.% 13 áÑ°ùæH ó∏÷Gh á«bQódG Ió¨dGh ¢†«ÑŸGh áFôdGh
á«∏c øe áÄHhCG ⁄ÉY ƒgh äÉHÉc …ôØ«L QƒàcódG ìô°Th
∑Qƒjƒ«f ‘ ÉØ«°û«j á©eÉL ‘ Ö£∏d øjÉà°ûæjG äÈdCG
.ƒªædÉH á£ÑJôe á«∏ªY ø``Y ºéæj ¿ÉWô°ùdG{ ¿CG
øe ÉgÒZh äÉfƒeô¡dG ójõJ ¿CG »≤£æŸG øe ,‹ÉàdÉHh
.z¿ÉWô°ùdÉH áHÉ°UE’G ô£N ƒªædG ‘ áªgÉ°ùŸG πeGƒ©dG
´ÉØJQGh ∫ƒ£dG ÚH ábÓ©dG ¿CG ¿ƒãMÉÑdG ß``M’h
IÉYGôe ó©H ≈àM IOƒ``Lƒ``e â«≤H ¿ÉWô°ùdG ô£N
,¢VôŸÉH áHÉ°UE’G ∫ɪàMG ójõJ ób iô``NCG πeGƒY

¿ƒdƒ```≤dGh Ió```©ŸG ≈°Vô```Ÿ ¿ƒª```μdG óFGƒ```a
áë°üdG ⁄ÉY ‘ óFGƒa ¿ƒªμ∏d ¿CG ICGôŸG ôμØJ ’ Ée kGQOÉf
øŸ ¿ƒ``gó``dG ¥ô``◊ á≤jôW ´ô``°` SCGh π``°`†`aCG ¬``fCG ’EG ,¿Rƒ`` dGh
IÒãc á«q FGòZh á«q ë°U óFGƒa ¬``dh ¬``fRh ¢†ØN øY åëÑj
∂dòc .á``ã`jó``◊Gh áÁó≤dG äÉ``°`SGQó``dG ø``e ójó©dG É¡ààÑKCG
q GPEG ø£ÑdG á≤£æe ‘ ¿ƒ``gó``dG ø``e ¢ü∏îàdG ‘ óYÉ°ùj

.í«ë°üdG πμ°ûdG ≈∏Y ¬eGóîà°SG
¿ƒªq μdG øe ájhÉ°ùàe á«q ªc êõà ∂ë°üæf ,∂dòH ΩÉ«≤∏dh
øe ᫪c áaÉ°VEGh ,π«Ñ‚õdGh ´Éæ©ædGh ô°†NC’G …É°ûdG ™e
§«∏ÿG á«Ø°üJ πÑb ≥``FÉ``bO 10 Ió``Ÿ ¬``cô``J º``K ,¬``«`∏`Zh AÉ``ŸG
.áYÉ°S ∞°üæH πcC’G πÑb Ωƒ«dG ‘ äGôe 3 ¬æe ¢SCm Éc Üô°Th
ÉeóæY πHGƒàdG øe kÉYƒf ¿ƒªμdG Èà©j ,iô``NCG á¡L øe
¬d ,iô``NCG á«MÉf øe øμdh ,ΩÉ©£dG øe ´ƒf …CG ¤EG ±É°†oj
äÓμ°ûe ¿ƒfÉ©j øjòdG ≈°VôŸG A’Dƒ¡d á°UÉN ᪫¶Y óFGƒa
á«MÉf ø``e ,¬``fCG …CG .É``gÒ``Zh Ió``©`ŸGh ¿ƒ``dƒ``≤`dG ‘ Iôªà°ùe
≈°Vôª∏d kÉ°Uƒ°üNh ,᪫¶Y ¿ƒªμdG IóFÉa ,á«Ñ£dG IóFÉØdG
ñÉØàf’Éc “ΩÉ©£dG ∫hÉæJ ó©H Ée” äÓμ°ûe ¿ƒfÉ©j øjòdG
≈°Vôe ™e hCG º°†¡dG ‘ áHƒ©°üdGh Ió©ŸG ‘ Ω’BÉH Qƒ©°ûdGh
.IÒãμdG äGRɨdG ÊÉ©j øe hCG ¿ƒdƒ≤dG
ñÉØàf’G øe ΩÉàdG ¢ü∏îàdG ≈∏Y óYÉ°ùj ¿ƒªμdG q¿C’ ∂dPh
,ɪ¡e’BG øe ∞«ØîàdG ≈∏Y ¿ƒdƒ≤dGh Ió©ŸG ≈°Vôe óYÉ°ùjh
‘ ¿ƒªμdG ∫ÉNOEG ≈∏Y áÑXGƒŸÉH QGôªà°SÉH AÉÑWC’G í°üæj Gòd
.¬æe º°ù÷G ó«Øà°ù«d ä’ƒcCÉŸG ™«ªL

A’Dƒg iód ¿ƒμj ¿CG ¿hO øe ,º°ù÷G ‘ πFGƒ°ùdGh √É«ŸG ¢SÉÑàMG øe ¿hÒãc ≈fÉ©j
∂dP ≈∏Y áë°VGh π``F’O Oƒ``Lh ø``e º``Zô``dG ≈∏Y ,á∏μ°ûŸG √ò``g á¡LGƒe ø``Y Qƒ°üJ …CG
ñÉØàfGh ¢ùØæàdG áHƒ©°Uh ™jô°S πμ°ûH ¿Rƒ``dG ´É``Ø`JQGh ø£ÑdGh Úeó≤dG ΩQƒJ” πãe
.“πMÉμdG
Ée kÉÑdɨa ¬«dEG ¿ƒ°Vô©àj Éà áaô©e ,√É«ŸG ¢SÉÑàMÉH ÚHÉ°üŸG iód äôaƒJ GPEG ≈àMh
»àdG ÜÉÑ°SC’G øeh .ô``eC’G Gòg ¤EG äOCG »àdG πeGƒ©dG øY á«aÉμdG äÉeƒ∏©ŸG ¿hó≤àØj
ʃeôg ≈∏Y …ƒà– á``jhOCG ∫hÉæJ º°ù÷G ‘ √É«ŸG ¢SÉÑàMG ¬æY ôØ°ùjo π∏N ¤EG …ODƒ`J
í∏ŸÉH á©Ñ°ûŸG ᪩WC’G ø``e ÒãμdG ∫hÉ``æ`Jh ,“¿hQƒà°ù«LhôH“`dGh “ÚLhΰSEG“`dG
,äÉÑLƒdG ∫hÉæJ AÉæKCG í∏ŸG áaÉ°VEG ≈∏Y IhÓY ,“¢ùÑ«°ûJ“`dGh Oó≤ŸG ºë∏dGh ¿ƒàjõdÉc
.áÑ∏©ŸG ᪩WC’G ∫hÉæJ ¤EG áaÉ°VE’ÉH
iƒà– »``à` dG ∂``∏`J É``ª`«`°`S’h ,á``jRÉ``¨` dG äÉ``Hhô``°` û` ŸG ø``e IÒ``Ñ` c äÉ``«`ª`c Üô``°` T …ODƒ` ` jh
᪩WC’G ∫hÉæJ ∂dòch ,º°ù÷G ‘ πFGƒ°ùdG ™ªŒ ¤EG ôμ°ùdG øe IÒÑc äÉ«ªc ≈∏Y
.º°ù÷G É`` jÓ`` N ‘ ∞``ã` μ` e π``μ` °` û` H ™``ª` é` à` J √É`` «` `ŸG π``©` Œ »`` à` `dG ,Ú`` JhÈ`` dÉ`` H á``«` æ` ¨` dG
óÑμdG ‘h á``«` bQó``dG Ió``¨` dG ‘ IOó`` `fi ¢``VGô``eCÉ` H á``HÉ``°` UE’É``H ≥``∏`©`à`J ÜÉ``Ñ` °` SCG ∑É``æ` gh
.º°ù÷G ‘ ∫ƒÑ∏d OÉ°†ŸG ¿ƒeô¡dG RGô``aEG ‘ π∏ÿG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,…ƒ∏μdG Qƒ°ü≤dGh
,º°ù÷G ‘ πFGƒ°ùdG ºcGôJ ≈∏Y IóYÉ°ùŸG ÜÉÑ°SC’G øe á∏jƒW äÉYÉ°ùd ±ƒbƒdG Èà©jo ɪc
ÖÑ°S áªKh .º¶àæe ÒZ πμ°ûH É¡à°SQɇ hCG á°VÉjôdG á°SQɇ ΩóYh ácô◊G á∏b ∂dòch
IQhódG ≥Ñ°ùJ »àdG IÎØdG ‘ á°UÉN äÉfƒeô¡dG áÑ°ùf Ò«¨àH ≥∏©àj ƒgh AÉ°ùædG ¢üîj
.πª◊G IÎa ™e øeGõàJ »àdGh ájô¡°ûdG

Ú`ª°SƒŸ zô`°üædG{ ≈`dEG π``≤àæj »``°SQÉØdG Oƒ``©°S
≥«≤– ø`` e É``æ`Ñ`î`à`æ`e É``¡` «` a ø``μ` “ »`` à` `dGh
»°SQÉØdG Ö©dh .ádƒ£ÑdG ‘ ∞«°UƒdG õcôe
¿É`` é` `«` `HQPCG ΩÉ`` ` `eCG Ú``à` «` Hô``é` à` dG Ú`` JGQÉ`` Ñ` `ŸG
Öîàæª∏d »ÑjQóàdG ôμ°ù©ŸG ‘ øjôëÑdGh
»°SQÉØdG ≥``dCÉ` Jh .á``dƒ``£`Ñ`dG ¥Ó``£` fG π``«`Ñ`b
≥jôØdG AÉ≤H ‘ ºgÉ°Sh ,Ö«°ùdG ±ƒØ°U ‘
,»°VÉŸG º``°` Sƒ``ŸG ‘ á``Ñ` î` æ` dG …QhO ø``ª` °` V
øe ôNBG ɪk ‚ GkOó› z¿ƒjhÉÑ«°ùdG{ ô°ùî«d
»Ñ°SÉμdG ¿RÉe ¢SQÉ◊G ´Oh ¿CG ó©H ,≥jôØdG
.AÉéæa ¤EG π≤àfGh …OÉædG

¢UÉN -ájDhôdG
Oƒ©°S …ô``μ`°`ù`©`dG É``æ`Ñ`î`à`æ`e º``‚ º``°` †` fG
π㪫d ,ô°üædG …OÉ``f ±ƒØ°U ¤EG »°SQÉØdG
ÉkYOƒe ,ó``jó``÷G …hô``μ`dG º°SƒŸG ‘ ≥jôØdG
¬«a ó`` LGƒ`` J …ò`` ` dGh Ö``«` °` ù` dG …OÉ`` ` f ∂``dò``H
.Ωô°üæŸG º°SƒŸG ‘ ≥jôØ∏d óFÉ≤c ÖYÓdG
áã©H ™e Gôk NDƒe óLGƒJ ób »°SQÉØdG ¿Éch
⁄É©dG ¢``SCÉ`c ádƒ£H ‘ …ôμ°ù©dG ÉæÑîàæe
,¿Éé«HQPCÉH ⪫bCG »àdG IÒ``NC’G …ôμ°ù©dG

www.alroya.info

Ω2013 ¢ù£°ùZCG 2 ≥aGƒŸG `g 1434 ¿É°†eQ øe 24 ᩪ÷G

info@alroya.info

ô°ûædGh áaÉë°ü∏d ÉjDhôdG á°ù°SDƒe øY Qó°üJ
118 :…ójÈdG õeôdG - 343 Ü.¢U :äÓ°SGôŸG
¿ÉªY áæ£∏°S - §≤°ùe
24479889
:¢ùcÉa
24479888 :∞JÉg
ÊhÎμd’G ójÈdG

äGQÉeE’ÉH z¢SÉj »æH ájOh{ ‘ í«LÎdG äÓcôH …hɪ°ùdG …OÉædG ΩÉeCG ô°ùîj º«YõdG
IQƒ°üdG í``«`ë`°`ü`J ‘ º``«` Yõ``dG π``eCÉ` jh ,á``«`μ`«`à`μ`à`dGh
¿CG ó©H ,âFÉØdG º°SƒŸG ≥jôØdG É¡H ô¡X »àdG áàgÉÑdG
Iôμd Êɪ©dG OÉ–’G ¢SCÉc ádƒ£ÑH √RƒØH ≥jôØdG ≈ØàcG
.á«£«°ûæàdG Ωó≤dG
‘ …OÉ``æ` dG π``Nó``j ¿CG ™``bƒ``à` ŸG ø``e ¬`` fq CG Ò``Z
IójóL á∏ëH ójó÷G …hôμdG º°SƒŸG
á°ùaÉæŸG ‘ È`` ` `cCG á`` Ñ` `Zô`` Hh
…OÉædG Ωô`` ` HCG PEG ,Iƒ`` ≤` `Hh
™e Oƒ``≤` ©` dG ø`` e kGOó`` ` Y
ôeÉY º¡æe ;ÚÑYÓdG
øe ΩOÉ≤dG …ôWÉ°ûdG
…ó°TQh ,ô°üædG …OÉf
,Qƒ°TÉY π«Ñfh Ö``LQ
º`` ` LÉ`` ` ¡` ` ŸG IOƒ`` ` ` ` ` ` ` `Yh
ídÉ°U º°TÉg ‹hó``dG
.≥jôØ∏d kGOó›

ájDhôdG -§≤°ùe
…OÉf √Ò¶f ΩÉ``eCG (º«YõdÉH Ö≤∏ŸG) QÉØX …OÉ``f ô°ùN
‘ »Ñ∏°ùdG ∫OÉ©àdG ó©H 0-3 í«LÎdG äÓcôH ¢SÉj »æH
¢ùeCG AÉ°ùe Ú≤jôØdG AÉ≤d øª°V ∂``dPh ,»∏°UC’G âbƒdG
»æH …OÉf É¡ª¶æj »àdG ájOƒdG á«dhódG ádƒ£ÑdG ‘ ,∫hC’G
…Oƒ©°ùdG ô°üædGh QÉØX ¥ôa ácQÉ°ûÃh »``JGQÉ``eE’G ¢SÉj
¢ù£°ùZCG 6 ¤EG ƒ«dƒj 31 øe IÎØ∏d »àjƒμdG »Hô©dGh
Ö≤∏ŸGh) ¢``SÉ``j »``æ`H ô¶àæj ,QÉ``Ø`X ≈``∏`Y √Rƒ``Ø` Hh .Ω2013
…Oƒ©°ùdG ô``°`ü`æ`dG IGQÉ`` Ñ` e á``é`«`à`f (…hÉ``ª` °` ù` dG …OÉ``æ` dÉ``H
ójóëàd Ak É``≤` d QÉ``Ø`X ¢``Vƒ``î`j ɪæ«H ,»``à`jƒ``μ`dG »``Hô``©`dGh
.¬JGP AÉ≤∏dG ‘ ô°SÉÿG ™e ™HGôdGh ådÉãdG õcôŸG
ájOƒdG á«dhódG ádƒ£ÑdG √òg ‘ QÉØX ácQÉ°ûe Èà©Jh
;ójó÷G …hô``μ` dG º``°`Sƒ``ª`∏`d ≥``jô``Ø`dG äGOGó``©` à` °` SG ø``ª`°`V
¿ÉLGQO »JGhôμdG ÜQóª∏d á«JGƒe á°UôØdG ¿ƒμà°S å«M
á«fóÑdG º¡àjõgÉLh ÚÑYÓdG äÉjƒà°ùe ≈∏Y ±ô©à∏d

ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhO ‘ ¬à°UôØH åÑ°ûàj ¬°ûîHQÉæah ..ôNCÉàe ±ó¡H RƒØj ∂«à∏«°S
…òdG »éjhÔdG √ódƒe
‹hódG º``LÉ``¡`ŸG ¬``μ`∏`Á
QÉ`` fƒ`` L ‹hCG ≥`` HÉ`` °` `ù` `dG
É«é«d ™`` `e ô``jÉ``μ` °` ù` dƒ``°` S
¿Gõ«JQÉH π``eCÉ` «` °` Sh .ƒ`` °` `SQGh
É`` ` HhQhCG π``£` H ∞``«` °` Uh OGô``é` ∏` H
Ö©∏dG ø`` e IOÉ``Ø` à` °` S’G ‘ 1966
ô°ùN É``eó``©`H ÜÉ`` `jE’G ‘ ¬``°` VQCG ≈``∏`Y
π£H ¢ùàjQƒLhOƒd ≈∏Y É¡LQÉN 1-2
.ÉjQɨ∏H

øe ó``MGh Ωƒ``j π``Ñ`b …CG ¢``ù`£`°`ù`ZCG 28 π``Ñ`b
.ƒcÉfƒe ‘ äÉYƒªéŸG á∏Môe áYôb Öë°S
≥jôW øY ±ó¡H êQƒHõdÉ°S Ωó≤J IGQÉÑŸG ‘h
πÑb 68 á≤«bódG ‘ ¿B’G »∏jRGÈdG ºLÉ¡ŸG
∫OÉ©àdG ±óg ¿É«à°ùjôc ¬æWGƒe πé°ùj ¿CG
.IÒNC’G ≥FÉbódG ‘ πjóÑc ¬àcQÉ°ûe ó©H
çÓK øe IóMGh êQƒHõdÉ°S ‘ IGQÉÑŸG âfÉch
âLôN PEG 1-1 ∫OÉ``©`à`dÉ``H â``¡`à`fG äÉ``jQÉ``Ñ`e
É«°Sƒ≤«f π``jƒ``HG É``JGQÉ``Ñ` e á``é`«`à`æ`dG ¢``ù`Ø`æ`H
∂dòch »æ«aƒ∏°ùdG QƒÑjQÉe ™e »°UÈ≤dG

»cÎdG ¬°ûîHQÉæa ¿q EÉ` `a ∫É`` ŸG ø``e Ò``ã`μ`dG
OÉ–’G ‘ Úª¶æª∏d kÉ` YGó``°` U ÖÑ°ùj ó``b
∫OÉ©àH êô``N Éeó©H Ωó``≤`dG Iô``μ`d »`` HhQhC’G
∫GõJ ’h .É°ùªædG ‘ êQƒ``Hõ``dÉ``°`S ™``e Ú``ª`K
∂ëŸG ≈∏Y á≤HÉ°ùŸG ‘ ¬°ûîHQÉæa ácQÉ°ûe
øe QGô`` b ô`` KEG á``Yô``≤`∏`d º``°`†`fG …ò`` dG ƒ`` gh
ÚYƒÑ°SCG πÑb á«°VÉjôdG º«μëàdG áªμfi
Ö©∏dG øe ÚeÉ©d ¬©æe áHƒ≤©d âbDƒe ™aôH
¿q EG áªμëŸG âdÉbh .á``«`HhQhC’G äÉ≤HÉ°ùŸG ‘
Qó°ü«°S ¬°ûîHQÉæa ¿CÉ°ûH »FÉ¡ædG QGô``≤`dG

¢ùæà∏d z∫ƒÑ°ùà«c{ ‘ ådÉãdG QhódG ¤EG ƒμ°SGOôa ÊÉÑ°SE’G
6-3h 6-7 ƒμ«°ùfÉg Qƒàμ«a ÊÉehôdG
.ådÉãdG QhódG ≠∏Ñ«d 6-7h
ób ¬``°` SÉ``g ø`` `HhQ …ó``æ` dƒ``¡` dG ¿É`` `ch
√RƒØH ¬``JGP Qhó``∏`d ≥HÉ°S â``bh ‘ π``gCÉ`J
.1-6h 4-6 RófGôH π««fGO ÊÉŸC’G ≈∏Y
ƒcÉfƒe ¿Gƒ`` ` N »``æ` «` à` æ` LQC’G ó``©` °` Uh
¬Ñ∏¨J ó©H ådÉãdG QhódG ¤G ÊÉãdG ∞æ°üŸG
3-6 ôjQƒe QójÉg ¢SÉjQófG …hÉ°ùªædG ≈∏Y
ó©H äÉ°ùaÉæŸG ∂jÉg ¿Éj »μ«°ûàdG ´Ohh .4-6h
ôaGôJ ƒæª«L π««fGO ÊÉÑ°SE’G ΩÉ``eCG ¬JQÉ°ùN
.3-6h 3-6

RÎjhQ -É°ùªædG
‘ ådÉãdG QhódG ¤EG ƒμ°SGOôa hófÉfôa ÊÉÑ°SC’G ó©°U
.¢ùæà∏d ∫ƒÑ°ùà«c ádƒ£H ‘ ∫ÉLôdG …Oôa äÉ°ùaÉæe
RÉa É``°`ù`ª`æ`dG ‘ á``eÉ``≤`ŸG á``dƒ``£`Ñ`∏`d ÊÉ``ã` dG Qhó`` dG »``Ø`a
É«°SQÉL ƒeôjƒL ¬æWGƒe ≈∏Y ådÉãdG ∞æ°üŸG ƒμ°SGOôa
.6-7h 2-6 ™bGƒH Úà«dÉààe ÚàYƒªéà õ«Hƒd
™HGôdG ∞``æ`°`ü`ŸG ô``°`ù`à`«`∏`e ø``LQƒ``j …hÉ``°` ù` ª` æ` dG ´Ohh
5-7 º``«`J ∂``«`æ`«`ehO ¬``æ`WGƒ``e ΩÉ`` eCG ¬``JQÉ``°`ù`î`H äÉ``°`ù`aÉ``æ`ŸG
.3-6h
≈∏Y ™HÉ°ùdG ∞æ°üŸG ¢ù«fÉàfƒe äÈdG ÊÉÑ°SE’G Ö∏¨Jh

..π«H åjQÉL º°†d »©°ùdG π°UGƒj ∫ÉjôdG
É«fÉÑ°SEG ¤EG ∫É≤àf’G ∫ÉM »°SÉ«b ºbQh
ɪk °Sƒe Ωó``bh »``°`VÉ``ŸG ΩÉ``©`dG
k `gò``e
Êóæ∏dG ≥jôØdG ™``e Ó
‘ ∂`` ` `dP º`` ` `ZQ π`` °` û` a …ò`` ` ` dG
É`` HhQhCG ∫É``£` HCG …Qhó`` d π``gCÉ` à` dG
.IóMGh á£≤f ¥QÉØH
πgCÉJ …ò`` dG ∫É`` jQ ≈``©`°`ù`jh
‘ É`` ` ` ` `HhQhCG ∫É`` `£` ` HCG …Qhó`` ` ` d
¬dƒ∏M π°†ØH πÑ≤ŸG º``°`Sƒ``ŸG
¤hC’G áLQódG …QhO ‘ kÉ«fÉK
»°VÉŸG º``°`Sƒ``ŸG ‘ ÊÉ``Ñ`°`SC’G
â– ó`` jó`` L ≥`` jô`` a AÉ``æ` Ñ` d
Éeó©H »``Jƒ``∏` «` °` û` fG IOÉ`` «` `b
ôNBG ‘ ¢VÉaƒdG ‹ÉN êôN
‹É¨JÈdG ÜQó``ª`∏`d º°Sƒe
OÉY …ò``dG ƒ«æjQƒe ¬``jRƒ``L
.»°ù∏«°ûJ ¤EG

.“∂dP π©a ÜGƒ°üdG øe ¿ƒμj ø``dh »≤jôa
GÎ∏‚EGh É«fÉÑ°SEG ‘ á«eÓYEG ôjQÉ≤àd kÉ≤ahh
á«YÉ°ùdG á``jó``fC’G á``Ñ`cƒ``c Qó°üàj ∫É``jQ q¿EÉ` `a
É«°SÉ«b ɨ∏Ñe ΩÉ¡æJƒJ íæŸ ó©à°ùeh π«H º°†d
¿ƒ«∏e 129) »æ«dΰSEG ¬«æL ¿ƒ«∏e 85 √Qób
øe ≠dÉÑdG ÖYÓdG ™e óbÉ©àdG Ò¶f (Q’hO
.kÉeÉY 24 ôª©dG
ºbôdG RhÉŒ á≤Ø°üdG √òg ΩÉ“EG ¿CÉ°T øeh
…òdGh ä’É``≤`à`f’G ⁄É``Y ‘ ≥HÉ°ùdG »°SÉ«≤dG
º°V πHÉ≤e óàjÉfƒj ΰù°ûfÉe ¤EG ∫ÉjQ ¬©aO
.2009 ‘ hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôc
¢SÓ«a ¬``jQó``fCG ∫É``b »°VÉŸG ᩪ÷G Ωƒ``jh
‘ π`` NO …OÉ`` æ` `dG ¿EG ΩÉ``¡` æ` Jƒ``J ÜQó`` `e ¢``TGƒ``H
¬fEGh ójóL ó≤Y ™«bƒàd π«H ™``e äÉ°VhÉØe
.¬FÉ≤H øe ≥KGh
äGƒæ°S ™`` HQCG ¬``Jó``e kGó``≤` Y Ö``YÓ``dG ™`` bhh

RÎjhQ -áfƒ∏°TôH
ójQóe ∫É``jQ ÜQó``e »Jƒ∏«°ûfG ƒ``dQÉ``c ∫É``b
ÖY’ º``°`†`d ¢``VhÉ``Ø`à`j ÊÉ``Ñ` °` SE’G …OÉ``æ` dG ¿EG
ÒÑ°ùJƒg ΩÉ¡æJƒJ ø``e π«H å``jQÉ``L §``°`Sƒ``dG
ÖY’ ¿CÉ` `H äÉ``æ`¡`μ`J Qƒ``ã`J ɪæ«H ,…õ``«` ∏` ‚E’G
∫É≤àfÓd ¬≤jôW ‘ º£ë«°S õ``∏`jh Öîàæe
‘ ä’É≤àfÓd »°SÉ«≤dG º``bô``dG É«fÉÑ°SEG ¤EG
.Ωó≤dG Iôc ⁄ÉY
¢Sƒd ‘ É«Øë°U Gô“Dƒe »Jƒ∏«°ûfG ≠∏HCGh
¬≤jôa ôμ°ù©j å«M IóëàŸG äÉj’ƒdÉH ¢ù«∏‚G
√òg ‘ ¬fC’ π«H øY åjó◊G Ö©°üdG øe”
∫Ébh .“ójQóe ∫É``jQ ‘ ÉÑY’ ¢ù«d á¶ë∏dG
¢VhÉØàj …OÉædG ¿CG ó≤àYCG” ‹É£jE’G ÜQóŸG
“çóë«°S …ò``dG Ée iÔ°Sh πM øY åëÑ∏d
â°ùd” ™HÉJh .π«H ¤EG çóëàj ⁄ ¬fCG ÉØk «°†e
‘ Gƒ°ù«d Ú``Ñ`Y’ ¿CÉ` H å``jó``◊G ≈``∏`Y GkOÉ``à`©`e

äÉcôH ∫GõàYG ó©H zΩÓ°S ‘{ ¢û«©j »∏gC’G ºLÉ¡e hóL
øjô¡°T ƒ``ë`f ò``æ`e ¬``eó``b ‘ á``«`MGô``L á«∏ª©d hó``L
»à«°S ∫É¡d ¬JQÉYEG øe IÒNC’G ΩÉjC’G ‘ ¬àHÉ°UEG ó©H
πÑb óMC’G óZ ó©H GÎ∏‚EG ¤EG ôaÉ°ùj ¿CG Qô≤ŸG øeh
.óMGh ô¡°T ƒëf ó©H ¬jOÉf ¿Gô``Ÿ IOƒ©dG ‘ CGóÑj ¿CG
âaÉ°VCG ó≤a kGó``L ∫É``g áHôéàH ó«©°S” hó``L ∫É``bh
á«ŸÉ©dG IôμdG ™e πeÉ©àdG ‘ IÈ``ÿG øe ÒãμdG ‹
áHôŒ »``gh ..Ωó``≤`dG Iô``c ⁄É©d ‹É``ã`ŸG ±GÎ``M’Gh
IÎØdG ‘ »``∏`gC’G ™e É¡Ñ°SÉμe πc ∫Ó¨à°SG ≈æ“CG
á«ÑfÉ÷G åjOÉMC’G ¢†©H ∑Éæg” ±É°VCGh .“á∏Ñ≤ŸG
õ«cÎdG â∏°†a øμd á«°ùfƒàdG ájófC’G óMCG πÑb øe
..»∏gC’G ±ƒØ°üdh ójóL ø``e ÖYÓª∏d IOƒ``©`dG ‘
≈æ“CG .á∏Ñ≤ŸG IÎØdG ‘ »∏gC’G ‘ QGôªà°S’G π°†aCG
¢SCÉc ¤EG √Oƒ©°U ‘ áªgÉ°ùŸGh ô°üe ÖîàæŸ IOƒ©dG
º°SÉ◊G Qhó``dG ‘ Qƒ¡¶dG ô°üe â檰Vh .“⁄É©dG
2014 ⁄É©dG ¢SCÉμd á∏gDƒŸG á«≤jôaC’G äÉ«Ø°üàdG øe
Iôe ∫hC’ äÉ«FÉ¡æ∏d ∫ƒ``°`Uƒ``dÉ``H ÒÑc ìƒ``ª`W §``°`Sh
.1990 òæe

RÎjhQ -IôgÉ≤dG
ô°üe Öîàæe ºLÉ¡e (hóL) »LÉf óªfi ó≤à©j
±ƒØ°U ‘ ¿B’G ΩÓ°S ‘ ¢û«©j íÑ°UCG ¬fCG Ωó≤dG Iôμd
ìGõŸG OÉàYG …ò``dG äÉcôH óªfi ∫GõàYG ó©H »∏gC’G
∫õàYGh .º¡æ«H IÒÑc á«Ñ©°ûH ≈¶ëjh ¬FÓeR ™e
‘ πaÉM QGƒ°ûe ó©H »°VÉŸG º°SƒŸG ájÉ¡f ‘ äÉcôH
òæe »∏gC’G á∏«μ°ûJ øY hó``L Ö«¨j ɪæ«H ,ÖYÓŸG
‘ IQÉ``YE’G π«Ñ°S ≈∏Y IÎØd ¬Ñ©d ÖÑ°ùH ô¡°TCG IóY
.É¡æe èdÉ©j áHÉ°UE’ ¬°Vô©Jh …õ«∏‚E’G »à«°S ∫Ég
OƒLh ó≤àaCG{ âfÎfE’G ≈∏Y »∏gC’G ™bƒŸ hóL ∫Ébh
ƒgh Ö©∏ŸG êQÉ``Nh ÖYÓc ≥jôØdG ‘ √QhOh äÉcôH
ó©°SCG É`` fCG{ kÉ` MRÉ``e ±É``°` VCGh .z≥``jô``Ø` dG äÉ``eÓ``Y ø``e
∑Îj øμj ⁄ ƒ¡a Ωó≤dG Iôμd äÉcôH ∫GõàYÉH óMGh
¬ãjOÉMCGh (¬``MGõ``e) ¬ÑdÉ≤e É``ªk ` FGO .¬``dÉ``M ‘ Gkó` `MCG
Ö©∏ŸG π``NGOh êQÉ``N Éæ«∏Y »°†≤J âfÉc ájó«eƒμdG
™°†Nh .z¬`` fhO ø``e ΩÓ``°`S ‘ ¢û«©f øëf ¿B’G øμd

QhO ≠``∏`H …ò`` dG - Gó``æ`∏`à`μ`°`SG π``£`H ∂«à∏«°S
º°SƒŸG ∫É`` `£` ` HC’G …QhO ‘ ô``°` û` Y á``à` °` ù` dG
‘ áfƒ∏°TôH ≈∏Y ≈°ùæj ’ Rƒa ó©H »°VÉŸG
∫OÉ©à∏d ¬``≤`jô``W ‘ - äÉ``Yƒ``ª`é`ŸG á``∏`Mô``e
íààaG ¿CG ¤EG ¬`` °` VQCG ≈``∏` Y ±Gó`` ` gCG ¿hó`` H
ô`` KEG 71 á``≤` «` bó``dG ‘ π``«`é`°`ù`à`dG õ``fƒ``eƒ``c
.…ÒLGõjEG ƒ«∏«ÁEG ø``e á«°VôY Iô``jô``“
º°SÉ◊G QhódG ‘ ¿ÉμŸ ¥ôØdG ≈©°ùJ ɪæ«Hh
á∏MôŸ π``gCÉ` à` dG ø``Y kÉ`ã`ë`H äÉ``«`Ø`°`ü`à`dG ø``e
≈∏Y ∫ƒ``°` ü` ◊G ø``ª`°`†`J »``à` dG äÉ``Yƒ``ª` é` ŸG

RÎjhQ -¿óæd
¬∏é°S ¢`` `SCGQ á``Hô``°` V ø``e ±ó`` g π``°`†`Ø`H
ÉHhQhCG π£H ∂«à∏«°S êô``N õfƒeƒc ¢ùjôc
êQƒÑ°ùØ∏jEG ≈∏Y ôØ°U -1 Gô°üàæe ≥HÉ°ùdG
¬°ûîHQÉæa åÑ°ûJ ɪæ«H …ójƒ°ùdG ¢``SGQƒ``H
IOƒ©dÉH ¬d âë«JCG »àdG á°UôØdÉH Iƒb πμH
∫OÉ©à«d Ωó≤dG Iôμd É``HhQhCG ∫É``£`HCG …Qhó``d
ådÉãdG Qhó``dG ÜÉ``gP ‘ êQƒHõdÉ°S ™``e 1-1
¿CG Gó`` Hh .á``jQÉ``≤` dG á``≤`HÉ``°`ù`ŸG äÉ``«`Ø`°`ü`J ø``e

õjQGƒ°S ÖdÉ£j ∫ƒHôØ«d óFÉb OQGÒL
∫É```æ°SQCG ¢Vô```©d äÉ``Øàd’G Ωó```©H

äÉbÉ£ÑdG ióMEG ≈∏Y ΩÉ¡æJƒJh ∫Éæ°SQCGh
ô`` eC’G .É`` ` HhQhCG ∫É``£` HCG …Qhó`` `d á``∏` gDƒ` ŸG
ΩÉ``“EGh õ``jQGƒ``°`ù`H ®É``Ø`à`M’G ƒ``g ‹É``ã` ŸG
ΩÉ¡æJƒJ ó≤Øj ɪ«a Úà≤Ø°U hCG á≤Ø°U
™Ñ£dÉH{ ±É``°` VCGh .zπ``«`H å``jQÉ``L Oƒ``¡`L
QÉÑμdG á``KÓ``ã`dG ø``Y Ók `«`∏`b ó©àÑf ø``ë`f
»à«°S ΰù°ûfÉeh óàjÉfƒj ΰù°ûfÉe)
.zÉk«dÉM iƒ≤dG õcGôe º``gh (»°ù∏«°ûJh
»eGÎMG ø``e π«∏≤àdG ó`` jQCG ’{ ™``HÉ``Jh
kÉHQóe ∂∏Áh ™``FGQ ≥jôa ¬``fEG .∫Éæ°SQC’
øμd .ΩGÎ``M’G ø``e ÓFÉg GQó``b ¬``d ø``cCG
∫ƒHôØ«d ¢``†` aQh .zÉ``°` †` jCG ∂``dò``c ø``ë`f
¬jOÉf ¿CG OQGÒL ó≤à©jh ∫Éæ°SQCG »°VôY
¬£N ¿CGh …GƒLhQhG ºLÉ¡Ã ßØàë«°S
™∏£àdG OGQCG GPEG º«Yóà∏d êÉàëj ΩÉ``eC’G
ÉÑY’ ójôf” OQGÒ``L ∫É``bh .πÑ≤à°ùª∏d
õcGôe ó`` ` MCG ‘ Ö``©` ∏` dG ¬``æ` μ` Á kGó`` ` `MGh
.“õjQGƒ°S ™e πª©dGh Ωƒé¡dG

RÎjhQ -¿óæd
∫ƒHôØ«d óFÉb OQGÒ``L øØ«à°S Ö∏W
äÉØàd’G Ωó©H õjQGƒ°S ¢ùjƒd ¬∏«eR øe
∫É≤àfG ¿EG ∫É`` bh ,∫É``æ` °` SQCG ¢``Vô``Y ¤EG
‘ »∏ëŸG ¬ÁôZ ¤G …Gƒ``LhQhG ºLÉ¡e
ød Ωó≤dG Iôμd RÉટG …õ«∏‚E’G …QhódG
∫Éæ°SQCG Ωó≤Jh .ΩÉ``eC’G ¤G Iƒ£N πãÁ
¢Vô©dG AÉ``Lh õ``jQGƒ``°`S º°†d Ú°Vô©H
»æ«dΰSEG ¬«æL ¿ƒ«∏e 40 ᪫≤H ÒNC’G
OQGÒL ó≤à©jh .(Q’hO ¿ƒ«∏e 60^64)
¢ùaÉæàJ á``jó``fCG á``KÓ``K ó``MCG ∫É``æ`°`SQCG ¿CG
…QhO ¤EG π``gCÉ` à` dGh ™``HGô``dG õ``cô``ŸG ≈``∏`Y
ΩÉ¡æJƒJh ∫ƒHôØ«d ÖfÉéH ÉHhQhCG ∫É£HCG
.…õ«∏‚’G …QhódG ‘ ÒÑ°ùJƒg
±Gôé∏J »∏jO áØ«ë°üd OQGÒL ∫Ébh
∫Éæ°SQCG ¿CG ó``≤`à`YG ’{ ¢``ù`«`ª`ÿG ¢``ù` eCG
∫ƒHôØ«d ¢ùaÉæàj .ΩÉeCÓd Iƒ£N πãÁ

hQƒj ¿ƒ«∏e 30 πHÉ≤e É«fÉÑ°SEG ºLÉ¡e hOGódƒ°S º°V ‘ íéæj ΩÉ¡æJƒJ
ójó÷G ‘GÎ``M’G √QGƒ°ûe ‘ ≥«aƒàdG π``c ƒJôHhôd ≈æªàf{
IÎa ∫ÓN õ«ªŸG √Gƒà°ùeh ¬à«aGÎMG ¤EG kÉ°†jCG IQÉ°TE’G Oƒfh
Éak óg 30 Rô``MCG …ò``dG hOGódƒ°S ∫É≤àfG á≤Ø°U »JCÉJh z.√Oƒ``Lh
á≤∏M áHÉãà ¿ƒμàd »°VÉŸG º°SƒŸG á«°ùæ∏H ™``e IGQÉ``Ñ`e 46 ‘
πLCG øe ºgOÓH øe É«fÉÑ°SCG Öîàæe »ÑY’ π«MQ ‘ IójóL
.RÉટG …õ«∏‚E’G …QhódG ‘ Ö©∏dG
É«fÉÑ°SCG á∏«μ°ûJ øe ÚÑY’ á«fɪK Ö©∏j ¿CG ô¶àæŸG ø``eh
…QhódG á``jó``fCG øª°V IÒ``NC’G äGQÉ``≤`dG ¢``SCÉ`c ‘ âcQÉ°T »àdG
π«H åjQÉL πHÉ≤ŸG ‘ π≤àæj É``ÃQh .πÑ≤ŸG º°SƒŸG …õ«∏‚E’G
∫ÉjQ ±ƒ``Ø`°`U ‘ Ö``©`∏`d ÊÉ``Ñ` °` SE’G …Qhó`` `dG ¤EG ΩÉ``¡`æ`Jƒ``J ø``e
.ójQóe
kÉ«°SÉ«b kɨ∏Ñe ¢VôY ójQóe ∫ÉjQ ¿CG á«eÓYEG ôjQÉ≤J äôcPh
¬«æL ¿ƒ«∏e 85 ≈∏Y OGR Ωó≤dG Iôc »ÑY’ ∫É≤àfG äÉ≤Ø°U ‘
.…õ∏jƒdG ÖYÓdG º°†d »æ«dΰSEG
∫Éjôd ÊÉ``ã`dG ≥``jô``Ø`dG ±ƒØ°U ‘ √QGƒ``°`û`e hOGó``dƒ``°`S CGó`` Hh
…QhódÉH IGQÉ``Ñ`e 120 ‘ É``ak ó``g 63 …OÉ``æ`dG ™``e Rô`` MCGh ó``jQó``e
.±GógCG áà°S É¡«a πé°Sh √OÓH ™e á«dhO IGQÉÑe 11 ¢VÉNh

RÎjhQ -¿óæd
ÊÉÑ°SE’G ¤hC’G áLQódG …Qhód »ªàæŸG á«°ùæ∏H …OÉf ø∏YCG
¬ªLÉ¡e ø``Y AÉ``æ`¨`à`°`SÓ``d ¥É``Ø` J’ ¬``∏`°`Uƒ``J ¢``ù` eCG Ωó``≤` dG Iô``μ`d
30 πHÉ≤e …õ«∏‚E’G ÒÑ°ùJƒg ΩÉ¡æJƒJ ¤EG hOGódƒ°S ƒJôHhQ
.(Q’hO ¿ƒ«∏e 39^84) hQƒj ¿ƒ«∏e
¤EG á«°ùæ∏H π°UƒJ{ â``fÎ``fE’G ≈∏Y ¬©bƒÃ á«°ùæ∏H ∫É``bh
ƒJôHhQ ∫É``≤`à`fG π``LCG ø``e ÒÑ°ùJƒg ΩÉ``¡`æ`Jƒ``J …OÉ``f ™``e ¥É``Ø`JG
QɶàfG ‘ √ó≤Y ‘ OƒLƒŸG »FGõ÷G •ô°ûdG πHÉ≤e hOGódƒ°S
RÎjhQ á«°ùæ∏H º°SÉH çóëàe ≠∏HCGh .z»Ñ£dG ¢üëØdG √RÉ«àLG
á≤Ø°U »``gh hQƒ``j ¿ƒ«∏e 30 ≠∏ÑJ »``FGõ``÷G •ô°ûdG ᪫b ¿CG
»æ«dΰSEG ¬«æL ¿ƒ«∏e 17 ΩÉ¡æJƒJ ≥ØfCGh .ΩÉ¡æJƒàd á«°SÉ«b
πjRGÈdG §°Sh ÖY’ ƒ«æ«dhÉH º°V ≈∏Y (Q’hO ¿ƒ«∏e 25^94)
»àdG á«°SÉ«≤dG á≤Ø°üdG ∫OÉ``©`«`d »``°`VÉ``ŸG ô¡°ûdG õ``fÉ``«`ã`fQƒ``ch
.2008 ‘ RôahQ ¿ÒÑcÓH øe »∏àæH ó«ØjO º°†d …OÉædG É¡“CG
ΩÉ“EG ¿EG AÉ©HQC’G ¢ùeCG ∫Éb á«°ùæ∏H ¢ù«FQ ƒØdÉ°S ƒjOÉeCG ¿Éch
á«°ùæ∏H ∫Ébh .hOGódƒ°S AÓch ™e á∏μ°ûe πM ô¶àæj á≤Ø°üdG