You are on page 1of 124

Instrukcja obsugi

Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane>

Przed rozpoczciem uytkowania maszyny zapoznaj si z instrukcj operatorsk i miej j zawsze pod rk. Ze wzgldw bezpieczestwa przestrzegaj instrukcji w niej zawartych.

Wprowadzenie Podrcznik ten zawiera szczegowe instrukcje dotyczce dziaania i obsugi tego urzdzenia. Aby w peni wykorzysta moliwoci urzdzenia, wszyscy uytkownicy powinni uwanie zapozna si i przestrzega zawartych tu instrukcji. Zaleca si, aby podrcznik znajdowa si zawsze w pobliu urzdzenia. Przed rozpoczciem korzystania z tego urzdzenia naley zapozna si z sekcj Informacje dotyczce bezpieczestwem znajdujc si w Poradniku kopiowania. Znajduj si tam wane informacje dotyczce BEZPIECZESTWA UYTKOWNIKA i ZAPOBIEGANIA WYSTPOWANIU PROBLEMW. Uwagi: Niektre ilustracje mog si nieznacznie rni od Twojego urzdzenia. Niektre opcje mog nie by dostpne w pewnych krajach. Szczegy wyjani handlowiec. Typy urzdze Na kolejnych stronach nie uyto adnych nazw modeli urzdze. Przed zapoznaniem si z tym poradnikiem naley sprawdzi typ posiadanego urzdzenia. (Szczegy mona znale w Rozdziale1 Typy urzdze w poradniku Funkcje podstawowe). W podrczniku uwzgldniono dwa systemy miar. W przypadku tego urzdzenia waciwy jest system metryczny. Wane Czci niniejszego podrcznika mog ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Sprzedawca nie bdzie w adnym wypadku odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody - bezporednie, porednie, szczeglne, porednie lub przypadkowe - wynike z obsugi lub eksploatacji urzdzenia.

Jak korzysta z tego podrcznika


Symbole
W niniejszym podrczniku stosowane s nastpujce symbole:
R OSTRZEENIE: Oznacza potencjalnie niebezpieczn sytuacj, ktra w przypadku nieprawidowej obsugi urzdzenia lub postpowania niezgodnie z instrukcjami moe spowodowa mier lub powane obraenia. Naley koniecznie zapozna si z tymi instrukcjami, ktre znajduj si w sekcji Informacje dotyczce bezpieczestwa w Poradniku kopiowania. R OSTRZEENIE: Oznacza sytuacj potencjalnie niebezpieczn, ktra w przypadku nieprawidowej obsugi urzdzenia lub postpowania niezgodnie z instrukcjami moe spowodowa drobne lub powaniejsze obraenia lub zniszczenia mienia. Naley zapozna si z tymi instrukcjami, ktre znajduj si w sekcji Informacje dotyczce bezpieczestwa w Poradniku kopiowania.

* Powysze owiadczenia umieszczono tu z myl o bezpieczestwie uytkownikw.


Wane W razie nieprzestrzegania tego zalecenia wciganie papieru moe by nieprawidowe przez co orygina moe ulec uszkodzeniu lub dojdzie do utraty danych. Dokadnie przeczytaj ten fragment instrukcji. Przygotowa si Ten symbol oznacza konieczno zapoznania si z czym lub przygotowania czego przed uruchomieniem. Uwaga Ten symbol wskazuje rodki ostronoci jakie naley zastosowa lub dziaania, jakie naley podj po wystpieniu nieprawidowoci dziaania. Ograniczenia Ten symbol oznacza ograniczenia liczbowe lub funkcje, ktrych nie da si realizowa rwnoczenie, bd te warunki, w ktrych dana funkcja nie moe by realizowana. Zajrze do instrukcji... Ten symbol oznacza odsyacz. { } Przycisk wbudowany na panelu sterowania urzdzenia.

Podrczniki obsugi urzdzenia


Wraz z urzdzeniem s dostarczane dwa Poradniki faksowania - poradnik Funkcje podstawowe i poradnik Funkcje zaawansowane. Naley korzysta z odpowiednich poradnikw zgodnie z potrzebami.

Funkcje zaawansowane (ten podrcznik)


Poradnik Funkcje zaawansowane opisuje zaawansowane funkcje urzdzenia i ustawienia dla operatorw gwnych.

Funkcje podstawowe
Poradnik Funkcje podstawowe opisuje najczciej stosowane funkcje i dziaania realizowane przy uyciu faksu.

Rozdzia 1 Rozpoczcie uytkowania Zawiera nazwy i opisy elementw panelu sterowania i caego urzdzenia. Rozdzia 2 Faksowanie Opisuje podstawowe zasady transmisji. Zawiera rwnie informacje na temat innych typw transmisji. Rozdzia 3 Programowanie Wyjania sposb konfiguracji ustawie pocztkowych, takich jak wasna nazwa oraz wasny numer. Opisuje rwnie przyciski szybkiego, przyspieszonego i grupowego wybierania. Przyciski te umoliwiaj zapisanie numerw i zaoszczdzenie czasu podczas wybierania. W rozdziale opisano rwnie sposb wprowadzania liter i symboli. Rozdzia 4 Wykrywanie i usuwanie usterek Zawiera wyjanienia dotyczce dostosowywania gonoci dwiku emitowanych przez urzdzenie oraz interpretowania komunikatw o bdach. Kiedy wywietlacz lub kontrolki wska nietypow informacj, sprawd list kontroln i podejmij odpowiednie dziaanie.

ii

SPIS TRECI
1. Opcje transmisji
Wysyanie w okrelonym czasie (nadawanie opnione) ...................... 1 Drukowanie nagwka faksu ..................................................................... 3 Wstawianie nazwy ..................................................................................... 4 Dzwonienie w celu odebrania wiadomoci (Odbir polling) .................. 5 Raport wprowadzenia do pamici (odbir polling) ......................................... 8 Raport odbioru w trybie polling....................................................................... 8

2. Informacja o zadaniu
Anulowanie transmisji lub odbioru........................................................... 9 Drukowanie listy plikw znajdujcych si w pamici (Drukuj list plikw) ............................................................................... 11 Drukowanie zapisanej wiadomoci (Druk plikw nadawania) ............. 12 Drukowanie wiadomoci zablokowanej w pamici .............................. 13 Drukowanie raportu pocze ................................................................. 15 Formaty raportw ......................................................................................... 16

3. Inne funkcje transmisji


Podrczne funkcje wybierania ................................................................ 17 Wybieranie acuchowe ............................................................................... 17 Ksika telefoniczna .................................................................................... 19 Ponowne wybieranie .................................................................................... 20 Wybieranie w trybie gonomwicym................................................... 21 Wybieranie rczne .................................................................................... 23 Funkcje transmisji .................................................................................... 24 Kod SEP....................................................................................................... 24 Kod SUB ...................................................................................................... 26 Dodatkowe funkcje transmisji................................................................. 28 Brak pamici podczas zapisywania oryginau .............................................. 28 Sprawdzenie wyniku transmisji .................................................................... 29 Kolejno rozsyania .................................................................................... 29 Natychmiastowe wysyanie wiadomoci faksowej ....................................... 29 Rozsyanie: sprawdzanie postpu................................................................ 29 Automatyczne ponowne wybieranie ............................................................ 30 Nadawanie czne........................................................................................ 30 Podwjny dostp.......................................................................................... 30 ECM (tryb naprawiania bdw) ................................................................... 30 Szybkie nadawanie z pamici ..................................................................... 31

iii

Drukowane raporty................................................................................... 32 Raport wprowadzenia do pamici (przecznik 03, bit 2)............................. 32 Raport nadawania z pamici (przecznik 03, bit 0)..................................... 32 Raport bdu poczenia (przecznik 03, bit 0) ........................................... 32 Raport nadawania natychmiastowego (przecznik 03, bit 5) ...................... 33

4. Funkcje odbioru
Oglne ....................................................................................................... 35 Odbir natychmiastowy ................................................................................ 35 Odbir do pamici ........................................................................................ 36 Drukowanie dokumentw odebranych do pamici (Odbir zastpczy) ....... 37 Odbir wiadomoci w trybie telefonowania .................................................. 38 Automatyczny odbir faksw przy wczonym zasilaniu gwnym............... 39 Opcje drukowania..................................................................................... 40 Znacznik rodka ........................................................................................... 40 Znacznik pierwszej strony ............................................................................ 40 Drukowanie TSI............................................................................................ 41 Data i godzina odbioru ................................................................................. 41 Rozdzielanie stron i zmniejszanie dugoci ................................................. 42 Brak papieru o odpowiednim rozmiarze....................................................... 43

5. Narzdzia uytkownika faksu


Przyciski funkcji uytkownika ................................................................. 45 Funkcje, ktre mona przypisa do przyciskw funkcji uytkownika ........... 45 Przypisywanie funkcji do przycisku funkcji uytkownika .............................. 46 Uywanie przyciskw funkcji uytkownika ................................................... 48 Usuwanie przycisku funkcji uytkownika...................................................... 48 Drukowanie raportw/list......................................................................... 50 Dostosowywanie kontrastu wywietlania .............................................. 55 Ustawianie daty i godziny ....................................................................... 56 Czas letni................................................................................................... 58 Ustawianie czasu automatycznego dzwonienia ................................... 60 Okrelanie czasu kasowania ustawie faksu ........................................ 62 Czas wyczenia trybu gonomwicego ............................................. 64

iv

6. Ustawienia operatora gwnego


Lista funkcji............................................................................................... 67 Korzystanie z ustawie operatora gwnego ........................................ 68 Blokada pamici........................................................................................... 68 Przekazywanie ............................................................................................. 71 Parametry uytkownika ................................................................................ 82 Kody osobiste............................................................................................... 89 Kody ............................................................................................................. 94 Numer dostpu (PSTN)................................................................................ 96 Nadawanie pliku z pamici........................................................................... 97

7. Wykrywanie i usuwanie usterek


Odczytywanie raportw ........................................................................... 99 Raport bdw ............................................................................................. 99 Raport braku zasilania ................................................................................. 99

8. Dodatek
Podczanie do linii telefonicznej i telefonu ........................................ 101 Dane techniczne ..................................................................................... 102 Urzdzenie podstawowe ............................................................................ 102 Dostpne opcje .......................................................................................... 103 Oryginay .................................................................................................... 103 Wartoci maksymalne............................................................................ 105 Zaawansowane funkcje transmisji........................................................ 106 Informacja o zadaniu.............................................................................. 107 Narzdzia uytkownika .......................................................................... 108 Narzdzia operatora gwnego ............................................................. 110 INDEKS .................................................................................................... 111

vi

1. Opcje transmisji
Wysyanie w okrelonym czasie (nadawanie opnione)
Funkcja Nadawanie opnione umoliwia odoenie nadania faksu do okrelonej godziny. Funkcja ta pozwala na korzystanie z taszej taryfy pocze telefonicznych bez koniecznoci przebywania przy urzdzeniu podczas przesyania.

Nadajnik Odbiornik

PL ND1X01E4

Uwaga Nie mona okreli godziny odleglejszej o wicej ni 24 godziny.

Funkcja jest dostpna wycznie w przypadku korzystania z funkcji nadawania z pamici.

A Upewnij si, czy urzdzenie pracuje w trybie faksu i czy wywietlony jest
ekran gotowoci.

B Umie orygina dokumentu w urzdzeniu i wybierz wymagane


ustawienia skanowania.

C Nacinij przycisk {Opcja trans.}.

D Sprawd, czy wywietlony jest komunikat "1.Nad.opnione". E Nacinij przycisk {OK}.


1

Opcje transmisji

F Nacinij przycisk 0 lub 1, aby wybra ustawienie "W".

G Nacinij przycisk {OK}. H Za pomoc przyciskw numerycznych wprowad godzin, o ktrej chcesz
wysa faks.

Wprowad warto dla godziny (od 0 do 23). Nastpnie nacinij przycisk 0 lub 1. Nastpnie wprowad dwucyfrow liczb oznaczajc minuty (od 00 do 59).
Uwaga Wprowadzajc liczby mniejsze ni 10, dodaj na pocztku zero.

Jeli pomylisz si, nacinij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj} i sprbuj ponownie. Jeli aktualny czas pokazany na wywietlaczu jest niewaciwy, zmie go. Patrz str. 56 Ustawianie daty i godziny.

I Nacinij przycisk {OK}.


Okrelony czas zosta ustawiony.

J Okrel odbiorc.

Jeli chcesz okreli innego odbiorc, nacinij przycisk {OK} i powtrz czynno J.

K Nacinij przycisk {Start}.


Uwaga Mona anulowa transmisj faksu, ktry ma by wysany przy uyciu funkcji nadawania opnionego. Patrz str. 9 Anulowanie transmisji lub odbioru.

Drukowanie nagwka faksu

Drukowanie nagwka faksu


Zazwyczaj nagwek faksu skonfigurowany w urzdzeniu jest drukowany u gry kadej przesyanej strony w urzdzeniu odbierajcym faks. Jeli dla grnej czci przesyanej strony nie ustawiono marginesu, nagwek zostanie wydrukowany w grnej czci obrazu.
Uwaga Mona wyczy t funkcj, korzystajc z parametrw uytkownika. Patrz str. 82 Parametry uytkownika (Przecznik06, Bit0).

A Upewnij si, czy urzdzenie pracuje w trybie faksu i czy wywietlony jest
ekran gotowoci.

B Umie orygina dokumentu w urzdzeniu i wybierz wymagane


ustawienia skanowania.

C Nacinij przycisk {Opcja trans.}.


Zostanie wywietlone menu Opcja transmisji.

D Naciskaj przycisk 0 lub 1 do momentu wywietlenia komunikatu 2.


Drukuj nagwek.

E Nacinij przycisk {OK}. F Nacinij przycisk 0 lub 1, aby wybra ustawienie "W".

G Nacinij przycisk {OK}. H Nacinij przycisk {Opcja trans.}.

I Okrel odbiorc.

Jeli chcesz okreli innego odbiorc, nacinij przycisk {OK} i powtrz czynno I.

J Nacinij przycisk {Start}.

Opcje transmisji

Wstawianie nazwy 1
Funkcja ta umoliwia zaprogramowanie dla funkcji Szybkie wybieranie lub Przyspieszone wybieranie opcji drukowania nazwy odbiorcy na odbieranej wiadomoci faksowej. Nazwa zostanie wydrukowana u gry strony i bdzie poprzedzona wyraeniem "KINEKDEF". Jeli w jednym z tych trybw zostanie zaprogramowana funkcja Wstawianie nazwy, bdzie ona aktywna po wybraniu opcji W. Z funkcji tej nie mona korzysta, jeli nie jest zaprogramowana nazwa odbiorcy. Jeli zostanie wybrana funkcja Wstawianie nazw oraz zostanie wprowadzony kod osobisty, kod ten rwnie bdzie widoczny na stronie. Przed kodem osobistym bdzie automatycznie dodawany wyraz "-TL". Funkcja ta jest dostpna wtedy, gdy kod osobisty jest zarejestrowany oraz wczona jest funkcja Ograniczenie dostpu.

1. Nazwa zarejestrowana dla


funkcji Szybkie wybieranie lub Przyspieszone wybieranie.

2. Nazwa przypisana do kodu osobistego.


Zajrze do instrukcji... Aby zaprogramowa funkcj Wstawianie nazw w trybie Szybkie wybieranie, patrz Rozdzia 3 Szybkie wybieranie w poradniku Funkcje podstawowe.

Aby zaprogramowa funkcj Wstawianie nazw w trybie Przyspieszone wybieranie, patrz Rozdzia 3 Przyspieszone wybieranie w poradniku Funkcje podstawowe. Aby zapozna si ze szczegami dotyczcymi kodw osobistych, patrz str. 89 Kody osobiste.
Uwaga Funkcj t mona skonfigurowa dla kadego odbiorcy.

Dzwonienie w celu odebrania wiadomoci (Odbir polling)

Dzwonienie w celu odebrania wiadomoci (Odbir polling)


Funkcja ta umoliwia odebranie wiadomoci faksowej z innego terminala. Umoliwia ona rwnie pobieranie dokumentw z wielu terminali.

PL ND1X01E8

Istniej dwa typy odbioru polling:

Bezpieczny odbir polling Jeli na komputerze uytkownika zaprogramowany jest kod pollingu, odbierane s wszystkie wiadomoci oczekujce w urzdzeniu wysyajcym, ktre maj ten sam kod. Jeli w urzdzeniu wysyajcym nie oczekuj adne wiadomoci z tym samym kodem pollingu, pobierane s wszystkie wiadomoci, dla ktrych kod ten nie jest wymagany (Wolny polling). Odbir polling z zastpieniem zapisanego kodu Naley wprowadzi zastpujcy kod pollingu unikatowy dla danej transmisji. Wprowadzony kod zastpuje istniejcy kod pollingu. Odbierane bd wszelkie wiadomoci oczekujce w urzdzeniu wysyajcym, ktre maj taki kod. Jeli nie zostan znalezione wiadomoci z takim samym kodem, pobierane s wszystkie wiadomoci, dla ktrych kod nie jest wymagany (Wolny polling).
Ograniczenia Odbir pollingowy wymaga obsugi transmisji pollingowej przez urzdzenie nadajce. Aby odebra wiadomo wysan w trybie bezpiecznego nadawania pollingowego lub nadawania pollingowego z zastpowaniem zapisanego kodu, naley okreli taki sam kod pollingu, jak kod nadawcy. Aby odebra wiadomo wysan w trybie bezpiecznego nadawania pollingowego lub nadawania pollingowego z zastpieniem zapisanego kodu, wiadomo musi by nadana z urzdzenia pochodzcego od tego samego producenta, co urzdzenie odbiorcy, oraz musi mie funkcj Odbir polling.

Opcje transmisji

Uwaga Opat za poczenie obciany jest odbiorca.

A Upewnij si, czy urzdzenie pracuje w trybie faksu i czy wywietlony jest
ekran gotowoci.

B Nacinij przycisk {Opcja trans.}. C Naciskaj przycisk 0 lub 1 do momentu wywietlenia poszukiwanego
odbiorcy, a nastpnie nacinij przycisk " 3. Odbir polling .

D Nacinij przycisk {OK}. E Naciskaj przycisk 0 lub 1, aby wybra ustawienie "W".

F Nacinij przycisk {OK}. G Wybierz typ odbioru polling.


Bezpieczny odbir polling.
A Naciskaj przycisk 0 lub 1, aby wybra opcj Domylny.

Odbir polling z zastpowaniem zapisanego kodu.


A Naciskaj przycisk 0 lub 1, aby wybra opcj Zmieniony.

B Nacinij przycisk {OK}.

Dzwonienie w celu odebrania wiadomoci (Odbir polling)

C Wpisz kod pollingu (4 cyfry), korzystajc z przyciskw numerycznych lub przyciskw funkcji Szybkie wybieranie.

1
Uwaga Przyciski szybkiego wybierania umoliwiaj wpisane liter od A do F.

Przyciski numeryczne umoliwiaj wpisane cyfr od 0 do 9. Nie mona wpisa kodu 0000 ani FFFF. Jeli pomylisz si, nacinij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj} i sprbuj ponownie.

H Nacinij przycisk {OK}. I Okrel numer faksu drugiego urzdzenia. J Nacinij przycisk {Start}.
- Polling dla dokumentw z faksw pochodzcych od innych producentw:
Standardowy odbir polling obsugiwany jest tylko przez faksy pochodzce od tego samego producenta, wyposaone w funkcj odbioru polling. Jeli jednak faksy nadawcw obsuguj funkcj odbioru polling z kodem SEP, mona odbiera od nich dokumenty przy uyciu kodu SEP. (Patrz str. 24 Kod SEP).

Opcje transmisji

Raport wprowadzenia do pamici (odbir polling)

Raport ten jest drukowany po skonfigurowaniu odbioru pollingowego. W raporcie tym mona sprawdzi dat i godzin, nagwek faksu, numer pliku, warunki transmisji oraz nazw nadawcy.
Uwaga Funkcj t mona wczy lub wyczy za pomoc parametrw uytkownika. Patrz str. 82 Parametry uytkownika (Przecznik03, Bit3).

Raport odbioru w trybie polling


Raport ten jest drukowany po zakoczeniu odbioru pollingowego i przedstawia wynik tej operacji. W raporcie tym mona sprawdzi dat, godzin, nazw nadawcy oraz wyniki operacji.
Uwaga Wynik odbierania pollingowego mona rwnie sprawdzi w raporcie pocze. Funkcj t mona wczy lub wyczy za pomoc parametrw uytkownika. Patrz str. 82 Parametry uytkownika (Przecznik03, Bit4).

2. Informacja o zadaniu
Anulowanie transmisji lub odbioru
Pliki do transmisji to oryginay, ktre byy przechowywane w pamici i oczekuj na transmisj. Funkcje umoliwiajce tworzenie plikw nadawania to Nadawanie z pamici oraz Odbir polling. Jeli uytkownik zauway bd w danych odbiorcy lub w treci dokumentu po jego zeskanowaniu do pamici, mona anulowa transmisj tego dokumentu. Jest to wykonywane przez wyszukanie dokumentu w pamici urzdzenia i usunicie go.
Uwaga Mona anulowa transmisj z pamici nawet podczas przesyania plikw. Jednak strony, ktre zostay ju wysane, nie mog zosta anulowane.

Aby anulowa transmisj w toku, nacinij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj}. Mona wydrukowa list plikw, aby sprawdzi, czy w pamici przechowywane s odpowiednie pliki do nadawania.
Zajrze do instrukcji... Aby zapozna si ze szczegami dotyczcymi funkcji Nadawanie z pamici i Odbir polling, patrz Rozdzia 2 Nadawanie z pamici, w poradniku Funkcje podstawowe orazstr. 5 Dzwonienie w celu odebrania wiadomoci (Odbir polling).

A Upewnij si, czy urzdzenie dziaa w trybie faksu i czy wywietlony jest
ekran gotowoci.

B Nacinij przycisk {Informacja o zadaniu}.

Sprawd, czy wywietlony jest komunikat "1.Kasuj nad./odb.".

C Nacinij przycisk {OK}.

Informacja o zadaniu

D Wywietl plik, ktry chcesz anulowa.


Aby wywietli plik, wprowad numer pliku za pomoc przyciskw numerycznych, lub naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony numer pliku.

2
Uwaga Jeli pomylisz si, nacinij przycisk {Anuluj} i sprbuj ponownie.

Jeli nie moesz znale pliku, ktry chcesz anulowa, to oznacza to, e dokument zosta ju wysany.

E Nacinij przycisk {OK}.

F Sprawd, czy zosta wybrany waciwy plik i nacinij przycisk {OK}.


Zostanie wywietlony komunikat "Transmisja anulowana" ,po czym zostanie wywietlony ekran gotowoci.

10

Drukowanie listy plikw znajdujcych si w pamici (Drukuj list plikw)

Drukowanie listy plikw znajdujcych si w pamici (Drukuj list plikw)


Wydrukuj t list, aby sprawdzi, ktre pliki s przechowywane w pamici i jakie s ich numery. Znajomo numeru pliku moe by przydatna (na przykad przy usuwaniu plikw).
Uwaga Mona rwnie wydrukowa tre oryginau przechowywanego w pamici. Patrz str. 12 Drukowanie zapisanej wiadomoci (Druk plikw nadawania).

A Upewnij si, czy urzdzenie dziaa w trybie faksu i czy wywietlony jest
ekran gotowoci.

B Nacinij przycisk {Informacja o zadaniu}. C Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "2.
Druk.list plik.".

D Nacinij przycisk {OK}. E Nacinij przycisk {Start}.


Zostanie wydrukowana lista plikw, po czym wywietlony ekran gotowoci.

11

Informacja o zadaniu

Drukowanie zapisanej wiadomoci (Druk plikw nadawania)


Aby sprawdzi zawarto faksu przechowywanego w pamici, ktry nie zosta jeszcze wysany, naley skorzysta z tej procedury umoliwiajcej wydrukowanie faksu.

A Upewnij si, czy urzdzenie dziaa w trybie faksu i czy wywietlony jest
ekran gotowoci.

B Nacinij przycisk {Informacja o zadaniu}.


Zostanie wywietlone menu Informacja.

C Naciskaj przycisk 0 lub 1 a zostanie wywietlony komunikat "3. Druk


plikw nadaw.", a nastpnie nacinij przycisk {OK}.

D Wywietl plik, ktry chcesz wydrukowa.


W dolnym wierszu pojawi si zarejestrowana nazwa lub numer faksu.
Uwaga Wprowad numer pliku za pomoc przyciskw numerycznych lub wyszukaj go, uywajc przycisku 0 lub 1.

Jeli pomylisz si, nacinij przycisk {Anuluj} i sprbuj ponownie.

E Nacinij przycisk {OK}. F Nacinij przycisk {Start}.


Dokument zostanie wydrukowany, po czym zostanie wywietlony ekran gotowoci.

12

Drukowanie wiadomoci zablokowanej w pamici

Drukowanie wiadomoci zablokowanej w pamici


Jest to funkcja bezpieczestwa, ktra zapobiega odczytywaniu drukowanych wiadomoci przez nieuprawnionych uytkownikw. Jeli blokada pamici jest wyczona, wszystkie odbierane wiadomoci s zapisywane w pamici i nie s automatycznie drukowane. Aby wydrukowa te wiadomoci, naley wprowadzi kod blokady pamici. Jeli podczas odbierania wiadomoci bya wczona funkcja Blokada pamici, pojawia si migajcy wskanik "Odebrany dokument". Patrz str. 68 Blokada pamici .
Uwaga Przed rozpoczciem pracy naley zarejestrowa kod blokady pamici (patrz str. 94 Kody.)

Wiadomoci odebrane za pomoc odbioru polling s automatycznie drukowane nawet wtedy, gdy funkcja ta jest wczona. Jeli gwny przecznik zasilania jest wyczony przez duej ni 12 godzin, wszystkie wiadomoci chronione przez funkcj Blokada pamici s usuwane. W takim przypadku naley przejrze Raport braku zasilania, aby sprawdzi, ktre wiadomoci zostay utracone. (patrz str. 99 Raport braku zasilania).

A Upewnij si, czy urzdzenie dziaa w trybie faksu i czy wywietlony jest
ekran gotowoci.

B Nacinij przycisk {Informacja o zadaniu}. C Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "4. Druk
zablok.dok.".

D Nacinij przycisk {OK}. E Wprowad kod blokady pamici (4 cyfry) za pomoc przyciskw
numerycznych.

Wpisany kod nie jest wywietlany.

F Nacinij przycisk {OK}.


13

Informacja o zadaniu

G Nacinij przycisk {Start}.


Dokument zostaje wydrukowany i zostaje wywietlony ekran gotowoci.

14

Drukowanie raportu pocze

Drukowanie raportu pocze


Jeli wczona jest funkcja automatycznego drukowania raportu komunikacyjnego, raport o poczeniach jest drukowany automatycznie po kadych 50 poczeniach (odbir + nadawanie). Mona rwnie wydrukowa kopi raportu o poczeniach w dowolnej chwili, wykonujc ponisz procedur.
Uwaga Kolumna z nazw nadawcy w raporcie o poczeniach jest przydatna wtedy, gdy trzeba zarejestrowa okrelonego nadawc.

Jeli automatyczne drukowanie raportu o poczeniach nie jest konieczne, mona t funkcj wyczy. Patrz str. 82 Parametry uytkownika (Przecznik 03, bit 7).

A Upewnij si, czy urzdzenie dziaa w trybie faksu i czy wywietlony jest
ekran gotowoci.

B Nacinij przycisk {Informacja o zadaniu}. C Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "5. Druk
rap.pocz.".

D Nacinij przycisk {OK}. E Nacinij przycisk {Start}.


Raport zostanie wydrukowany i wywietlony jest ekran gotowoci.

15

Informacja o zadaniu

Formaty raportw

1. Kolumna Tryb
Kody i litery w tej kolumnie informuj o typie transmisji. Znaczenie kodw jest opisane w dolnej czci raportu.

3. Stopka raportu pocze


Licznik transmisji: czna liczba wysanych stron Licznik odbioru: czna liczba odebranych stron

2. Kolumna Wynik
OK: transmisja powioda si E: wystpi bd D: Brak zasilania

16

3. Inne funkcje transmisji


Podrczne funkcje wybierania
Wybieranie acuchowe
Funkcja ta pozwala na utworzenie numeru telefonicznego skadajcego si z kilku czci, z ktrych niektre mog by zapamitane w pamici szybkiego lub przyspieszonego wybierania, a niektre mog by wprowadzone przy uyciu przyciskw numerycznych. Dla przyciskw funkcji Przyspieszone wybieranie lub Szybkie wybieranie mona rwnie zapisa kody czsto wybieranych obszarw lub krajw. Przykad: 01133-1-5551234 (ze Stanw Zjednoczonych do Parya). Zamy, e w pamici szybkiego i przyspieszonego wybierania zostay ju zaprogramowane nastpujce numery: Szybkie wybieranie {03} = 01133 (numer kierunkowy do Francji) Szybkie wybieranie {02} = 1 (Pary) Przyspieszone wybieranie {0} {1} = 5551234
Ograniczenia Maksymalna dugo numeru telefonu lub faksu: 254 cyfry Uwaga W przypadku nadawania z pamici i nadawania bezporedniego wprowad pauz midzy numerami. W przypadku wybierania w trybie gonomwicym i wybierania rcznego pauza nie jest potrzebna. Zajrze do instrukcji... Aby zapozna si z informacjami na temat zapisywania numerw faksw dla przyciskw funkcji Przyspieszone wybieranie lub Szybkie wybieranie, patrz Rozdzia 3, sekcja Przyspieszone wybieranie lub Szybkie wybieranie w poradniku Funkcje podstawowe.

A Umie orygina dokumentu i wybierz wymagane ustawienia skanowania. B Nacinij przycisk szybkiego wybierania {03}.

17

Inne funkcje transmisji

C Nacinij przycisk {Pauza/Ponowne wybier.}.

D Nacinij przycisk szybkiego wybierania {02}.

E Nacinij przycisk {Pauza/Ponowne wybier.}.

F Nacinij przycisk {Wyb.prizysp.}, a nastpnie nacinij przycisk {0} {1}.

Aby wysa ten sam faks do innego adresata, nacinij przycisk {OK} i powtrzy powysze czynnoci od punktu B.

G Nacinij przycisk {Start}.

18

Podrczne funkcje wybierania

Ksika telefoniczna
Funkcja ta pozwala na szybkie znalezienie zapisanego numeru przyspieszonego wybierania przez wprowadzenie pojedynczej litery, na przykad pierwszej litery nazwiska zapisanego dla tego numeru.
Ograniczenia Kodw wybierania przyspieszonego nie mona wyszukiwa za pomoc symbolu lub numeru.

Nazwy ujte w nawiasy nie s wyszukiwane.

A Umie orygina dokumentu w urzdzeniu i wybierz wymagane


ustawienia skanowania.

B Nacinij przycisk {Wyb.prizysp.}. C Wprowad szukan liter naciskajc jeden z przyciskw wybierania
szybkiego (od A do Z).

Uwaga Nazwy lub numery faksw zarejestrowane dla funkcji wybierania przyspieszonego s przedstawione na wywietlaczu w porzdku numerycznym.

D Naciskaj przycisk 0 lub 1 a zostanie wywietlony szukany odbiorca,


a nastpnie {OK}.

Uwaga Jeli pomylisz si, nacinij przycisk {Anuluj} i sprbuj ponownie. Aby wybra innego odbiorc, nacinij przycisk {OK} i wybierz inny numer faksu.

E Nacinij przycisk {Start}.

19

Inne funkcje transmisji

Ponowne wybieranie
Urzdzenie moe ponownie wybra numery 10 ostatnio wybranych odbiorcw. Aby wysa wiadomo do odbiorcy, do ktrego niedawno wysyano faks, mona uy funkcji ponownego wybierania, ktra pozwala unikn wyszukiwania i ponownego wprowadzania numeru.

A Umie orygina dokumentu w urzdzeniu i wybierz wymagane


ustawienia skanowania.

B Nacinij przycisk {Pauza/Ponowne wybier.}. C Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony odbiorca, ktrego
numer chcesz ponownie wybra.

D Nacinij przycisk {OK}. E Nacinij przycisk {Start}.


Ograniczenia Nie mona ponownie wybra nastpujcych typw numerw:

Numery wybierania szybkiego Numery wybierania przyspieszonego Numery grupowego wybierania Inne numery, jeli wybrano wiele numerw Numery wybrane przez powtrne wybieranie (traktowane jako ju zapamitane)

20

Wybieranie w trybie gonomwicym

Wybieranie w trybie gonomwicym


Wiadomo faksow mona wysa bez podnoszenia suchawki, w czasie, gdy wci syszalny jest dwik wybierania numeru. Jeli odbiorca posuguje si telefonem wyposaonym w faks, rozmow mona rozpocz przez podniesienie suchawki po nawizaniu poczenia midzy urzdzeniami.
Zajrze do instrukcji... Patrz Rozdzia 4 Regulacja gonoci w podrczniku Funkcje podstawowe.

A Umie orygina dokumentu w urzdzeniu i wybierz wymagane


ustawienia skanowania.

B Nacinij przycisk {Praca gonomw.}.


Z wewntrznego gonika bdzie dobiega sygna. Aby anulowa t operacj, nacinij ponownie przycisk {Praca gonomw.}.

C Wybierz numer.

Urzdzenie natychmiast wybierze numer odbiorcy. W przypadku pomyki naley nacisn przycisk {Praca gonomw.} i wrci do punktu B.
Uwaga Gono dwiku mona zmieni za pomoc przycisku 0 lub 1.

D Kiedy nastpi poczenie i usyszysz wysoki dwik, nacinij przycisk

{Start}. Po umieszczeniu oryginaw w podajniku (ADF) urzdzenie rozpoczyna ich przesyanie. Wywietlacz bdzie mia posta przedstawion w punkcie F.
Uwaga Jeli usyszysz gos, podnie suchawk przed naciniciem przycisku {Start} i poinformuj odbiorc, e chcesz nada wiadomo faksow (popro odbiorc o wczenie trybu faksu).

E Jeli oryginay nie s umieszczone w podajniku dokumentw, nacinij


przycisk 0 lub 1, aby wybra polecenie "Nadawanie".

21

Inne funkcje transmisji

F Nacinij przycisk {OK}.

Nastpuje przesanie oryginaw dokumentw.

Po transmisji urzdzenie wrci do trybu gotowoci.

22

Wybieranie rczne

Wybieranie rczne
Wymagany jest zewntrzny telefon. Wiadomo faksow mona rwnie wysa przy uyciu telefonu zewntrznego.
Uwaga Wynik transmisji z wybieraniem rcznym nie jest uwzgldniony w raporcie nadawania natychmiastowego.

A Umie orygina dokumentu w urzdzeniu i wybierz wymagane


ustawienia skanowania.

B Podnie suchawk telefonu.


Usyszysz sygna.

C Wybierz numer.

Jeli pomylisz si, od suchawk i ponownie sprbuj od punktu B. {Start}, aby wysa wiadomo faksow.

D Kiedy uzyskasz poczenie i usyszysz wysoki dwik, nacinij przycisk

Uwaga Po odebraniu telefonu przez odbiorc popro o sygna faksu.

E Od suchawk telefonu.
Po transmisji urzdzenie wrci do stanu gotowoci.

23

Inne funkcje transmisji

Funkcje transmisji
Kod SEP
Funkcja ta umoliwia odbieranie wiadomoci przechowywanych w pamici innego urzdzenia faksowego. Faks odbierze wiadomo z kodami SEP i PWD odpowiadajcymi kodom SEP i PWD okrelonym za pomoc poniszej procedury.

Przygotowa si Wczeniej naley przypisa funkcj Opcja wybierania do przycisku funkcji uytkownika. Patrz str. 45 Przyciski funkcji uytkownika. Uwaga Identyfikator moe zawiera najwyej 20 znakw (same cyfry).

Upewnij si, e identyfikator jest zgodny z identyfikatorem terminalu lub urzdzenia faksowego, z ktrego odbierasz dane. Mona zapisa identyfikatory za pomoc przyciskw szybkiego, przyspieszonego i grupowego wybierania. Wiadomoci otrzymywane przy uyciu tej funkcji s we wszystkich raportach oznaczone kodem "SEP". Podczas przesyania wiadomoci faksowej z kodem SEP do faksu pochodzcego od innego producenta czasami konieczne jest podanie hasa (PWD). Hasa naley uywa zawsze, kiedy jest to konieczne.

A Korzystajc z przyciskw numerycznych wybierz numer faksu odbiorcy.

B Nacinij przycisk {Funkcja uytkownika} przypisany do funkcji Opcja


wybierania.

C Naciskaj przycisk0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "2.SEP".

D Nacinij przycisk {OK}. E Wprowad kod SEP za pomoc przyciskw numerycznych.

24

Funkcje transmisji

F Nacinij przycisk {OK}.


Jeli trzeba uy hasa (PWD)
A Nacinij przycisk {Funkcja uytkownika} przypisany do funkcji Opcja wybierania. B Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "4.PWD".

3
C Nacinij przycisk {OK}. D Wprowad kod PWD za pomoc przyciskw numerycznych.

E Nacinij przycisk {OK}.

G Nacinij przycisk {Opcja trans.}. H Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "3.
Odbir polling".

I Nacinij przycisk {OK}. J Nacinij przycisk 0 lub 1, aby wybra ustawienie "W".

K Nacinij przycisk {OK}. L Nacinij przycisk 0 lub 1, aby wybra ustawienie Domylny.

M Nacinij przycisk {OK}. N Nacinij przycisk {Start}.


25

Inne funkcje transmisji

Kod SUB
Jeli faks uywany przez drugiego uytkownika wyposaony jest w funkcje danie transferu oraz Nadawanie poufne z kodem SUB/SID, mona uywa tych funkcji z kodem SUB/SID.
Przygotowa si Wczeniej naley przypisa funkcj Opcja wybierania do przycisku funkcji uytkownika. Patrz str. 45 Przyciski funkcji uytkownika.

Uwaga Identyfikator moe zawiera najwyej 20 znakw liczby, spacje, znaki {q} oraz {p}.

Upewnij si, czy identyfikator jest zgodny z parametrami faksu, do ktrego wysyasz dane. Mona zapisa identyfikatory za pomoc przyciskw szybkiego, przyspieszonego i grupowego wybierania. Wiadomoci wysyane przy uyciu tej funkcji s we wszystkich raportach oznaczone kodem "SUB". Podczas wysyania wiadomoci faksowej przy uyciu kodu SUB do urzdze pochodzcych od innych producentw czasami trzeba poda haso (SID). Hasa naley uywa zawsze, kiedy jest to konieczne.

A Umie orygina dokumentu w urzdzeniu i w miar potrzeby zmie


ustawienia dotyczce skanowania.

B Korzystajc z przyciskw numerycznych wybierz numer faksu odbiorcy.

C Nacinij przycisk {Funkcja uytkownika} przypisany do funkcji Opcja


wybierania.

D Sprawd, czy wywietlony jest komunikat "1.SUB".

E Nacinij przycisk {OK}. F Wprowad kod SUB za pomoc przyciskw numerycznych.

26

Funkcje transmisji

G Nacinij przycisk {OK}.


Jeli trzeba uy hasa (SID)
A Nacinij przycisk {Funkcja uytkownika} przypisany do funkcji Opcja wybierania. B Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "3.SID".

3
C Nacinij przycisk {OK}. D Wprowad kod SID za pomoc przyciskw numerycznych.

E Nacinij przycisk {OK}.

H Nacinij przycisk {Start}.

Uwaga Jeli stosujesz transmisj natychmiastow, a urzdzenie odbiorcy nie obsuguje funkcji Opcja wybierania, na wywietlaczu pojawi si komunikat informujcy o tym. W takim przypadku nacinij przycisk {OK}, aby anulowa transmisj.

27

Inne funkcje transmisji

Dodatkowe funkcje transmisji


Brak pamici podczas zapisywania oryginau

A Jeli zabraknie pamici w trakcie zapisywania oryginau (wskanik


wolnego miejsca w pamici wynosi 0%), na ekranie pojawia si komunikatPami jest pena Skanow.zatrzymane..

3
B Nacinij przycisk {OK}.

Przesyanie zapisanych stron


A Nacinij przycisk 0 lub 1, aby wybra polecenie Wylij i nacinij przycisk {OK}.
Uwaga Poprawnie zeskanowane strony zostan wysane. Sprawd liczb przesanych stron w Raporcie nadawania z pamici.

Usuwanie zapisanych stron


A Nacinij przycisk 0 lub 1, aby wybra polecenie Skasuj i nacinij przycisk {OK}.

28

Dodatkowe funkcje transmisji

Sprawdzenie wyniku transmisji


Wcz opcj drukowania raportu nadawania z pamici, jeli raport ten ma by drukowany po kadej pomylnej transmisji. Patrz str. 32 Drukowane raporty. Jeli opcja drukowania raportu nadawania z pamici nie zostanie wczona, raport nie bdzie drukowany po kadej transmisji. Jeli jednak transmisja nie powiedzie si, zamiast niego zostanie wydrukowany raport bdu poczenia. Jeli zostanie wyczona opcja raportu nadawania natychmiastowego, po bdzie transmisji bdzie drukowany raport o bdach. Wynik transmisji mona rwnie sprawdzi, analizujc raport o poczeniach. Patrz str. 15 Drukowanie raportu pocze. Funkcj drukowania raportu nadawania mona przypisa do przyciskw funkcji uytkownika.

Kolejno rozsyania
Jeli wybierasz kilku odbiorcw dla tej samej wiadomoci faksowej (rozsyanie), wiadomoci s wysyane w kolejnoci, w jakiej wybrano odbiorcw. Jeli wiadomoci faksowej nie mona przesa do odbiorcy, urzdzenie ponownie wybiera odpowiedni numer po wybraniu ostatniego numeru okrelonego dla funkcji rozsyania. Na przykad, jeli okrelisz czterech odbiorcw od A do D, a linie odbiorcw A oraz C s zajte, urzdzenie wybierze odbiorcw w nastpujcej kolejnoci: A, B, C, D, A i C.

Natychmiastowe wysyanie wiadomoci faksowej


Aby natychmiast wysa wiadomo faksow, zastosuj funkcj nadawania natychmiastowego. Jeli wanie ustawiono orygina przeznaczony do rozsyania, operacja natychmiastowego nadawania przerwie aktualne poczenie. Wiadomo nie zostanie wysana, dopki nie zostan wysane pliki oczekujce ju w kolejce.

Rozsyanie: sprawdzanie postpu


Aby sprawdzi, do jakich odbiorcw do tej pory zostaa wysana wiadomo faksowa, wydrukuj list plikw nadawania.

29

Inne funkcje transmisji

Automatyczne ponowne wybieranie


Jeli wiadomo nie moga zosta wysana z powodu zajtej linii lub wystpienia bdu w trakcie transmisji, wybieranie zostanie ponowione 4 razy w odstpach 5-minutowych (wartoci te zale od kraju uytkownika). Jeli po czterech prbach wybrania numeru nie nastpi poczenie, urzdzenie anuluje transmisj i wydrukuje raport nadawania lub raport bdu poczenia.

Nadawanie czne
Jeli wysyasz wiadomo faksow metod nadawania z pamici, a w pamici oczekuje na wysanie do tego samego odbiorcy inny faks, to wraz z biecym faksem zostanie wysana oczekujca wiadomo faksowa. W ramach jednego poczenia mona przesa kilka wiadomoci faksowych, eliminujc tym samym potrzeb nawizania kilku oddzielnych pocze. Pozwala to zredukowa koszty pocze i skrci czas transmisji. Wiadomoci faksowe, dla ktrych wczeniej ustawiono czas nadawania s wysyane cznie, kiedy nadejdzie okrelony czas.
Uwaga Funkcj t mona wczy lub wyczy za pomoc parametrw uytkownika. Patrz str. 82 Parametry uytkownika (Przecznik06, Bit4).

Podwjny dostp
Urzdzenie moe skanowa inne wiadomoci do pamici nawet podczas wysyania faksu z pamici, otrzymywania faksu lub automatycznego drukowania raportu. Jako e urzdzenie rozpoczyna wysyanie drugiej wiadomoci natychmiast po zakoczeniu aktualnej transmisji, linia bdzie wykorzystywana efektywnie. Naley pamita, e urzdzenie nie moe skanowa oryginau w trakcie nadawania natychmiastowego lub pracy w trybie narzdzi uytkownika.

ECM (tryb naprawiania bdw)


Funkcja ta odpowiada za automatyczne ponowne wysyanie danych, ktre nie zostay pomylnie wysane, korzystajc z systemu zgodnego ze standardami midzynarodowymi. Aby funkcja ECM dziaaa poprawnie, musi by rwnie obsugiwana przez faks drugiego uytkownika.

30

Dodatkowe funkcje transmisji

Szybkie nadawanie z pamici


Funkcja umoliwia wybieranie numeru podczas skanowania oryginau. Standardowa nadawanie z pamici polega na zapisaniu oryginau w pamici, i wybraniu numeru odbiorcy. Szybkie nadawanie z pamici pozwala na szybkie okrelenie, czy nastpio poczenie. Ponadto w przypadku tej funkcji orygina jest skanowany szybciej ni w przypadku nadawania natychmiastowego, dlatego jest ona uyteczna, gdy konieczne jest natychmiastowe uycie oryginau w innym celu.
Uwaga Funkcj t mona wczy lub wyczy za pomoc parametrw uytkownika. Patrz str. 82 Parametry uytkownika (Przecznik07, Bit2). Ograniczenia Standardowe nadawanie z pamici zamiast szybkiego nadawania jest stosowane w nastpujcych przypadkach:.

Kiedy linia jest zajta i nie mona nawiza poczenia Kiedy uywana jest funkcja Nadawanie opnione Kiedy orygina jest zapisywany w celu nadania z pamici podczas trwania innego poczenia Kiedy okrelono dwch lub wiksz liczb odbiorcw Kiedy orygina jest umieszczony na szybie ekspozycyjnej
Uwaga Jeli w czasie szybkiego nadawania z pamici zostanie nacinity przycisk {Zeruj/Zatrzymaj}, nastpi zacicie si oryginau lub przepenienie pamici, to urzdzenie przerwie transmisj i wydrukuje raport nadawania z pamici. Plik zostanie skasowany. W przypadku szybkiego nadawania z pamici oglna liczba zapisanych stron nie jest drukowana. Drukowane s tylko numery stron, np. str.1, str.2, a nie 1/2, 2/2. Jeli zabraknie pamici, odbywa si normalne nadawanie z pamici. Jeli wczona jest funkcja szybkiego nadawania z pamici, nie bdzie drukowany raport wprowadzenia do pamici.

31

Inne funkcje transmisji

Drukowane raporty
Aby uzyska wydruk raportu z faksu, mona skorzysta z opcji drukowania automatycznego lub rcznego.
Uwaga Drukowaniem poszczeglnych raportw mona sterowa za pomoc parametrw uytkownika. Patrz str. 82 Parametry uytkownika (Przecznik 03, bity 70). Dla celw porwnawczych cz oryginalnego obrazu jest drukowana w raporcie wprowadzenia do pamici, raporcie nadawania z pamici i raporcie bdu poczenia. Mona okreli, czy na raportach ma by umieszczana cz obrazu oryginalnego, korzystajc z parametrw uytkownika (przecznik 04, bit 7).

Raport wprowadzenia do pamici (przecznik 03, bit 2)


Raport ten jest drukowany po zapisaniu oryginau w pamici. Umoliwia przegldanie zawartoci i informacji dotyczcych odbiorcw zapisanych oryginaw. Nawet jeli w urzdzeniu ustawiono nie wczono opcji drukowania tego raportu, i tak bdzie on drukowany, jeli nie mona zapisa oryginau.
Uwaga Jeli wybrana jest opcja nadawanie szybkiego z pamici, raport wprowadzenia do pamici nie bdzie drukowany.

Raport nadawania z pamici (przecznik 03, bit 0)


Raport ten jest drukowany po zakoczeniu nadawania z pamici, aby mona byo sprawdzi wynik tej operacji. Jeli okrelono dwch lub wiksz liczb odbiorcw, raport ten zostanie wydrukowany po wysaniu wiadomoci faksowej do wszystkich odbiorcw. Jeli urzdzenie jest skonfigurowane tak, aby nie drukowa tego raportu i nie mona byo pomylnie wysa wiadomoci faksowej, zostanie wydrukowany raport o bdu poczenia. Patrz str. 32 Raport bdu poczenia (przecznik 03, bit 0).

Raport bdu poczenia (przecznik 03, bit 0)


Raport ten jest drukowany tylko wtedy, jeli wyczona jest opcja drukowania raportu nadawania z pamici i nie mona byo pomylnie wysa wiadomoci faksowej z pamici. Suy do rejestrowania nieudanych transmisji, aby mona byo ponownie wysa nieprzesane wiadomoci.
Uwaga Kolumna "Strona" przedstawia cakowit liczb stron. Kolumna "Niewysane" przedstawia liczb stron, ktre nie zostay pomylnie wysane.

32

Drukowane raporty

Raport nadawania natychmiastowego (przecznik 03, bit 5)


Jeli zostanie wczona opcja drukowania tego raportu, raport bdzie drukowany po kadej operacji nadawania natychmiastowego, co oznacza rejestrowanie zarwno pomylnych, jak i niepomylnych transmisji dokumentw. Jeli urzdzenie skonfigurowano tak, aby nie drukowa tego raportu i nie mona byo pomylnie wysa wiadomoci faksowej, zostanie wydrukowany raport o bdzie.
Uwaga Jeli strona zostaa wysana pomylnie, kolumna "Strona" zawiera cakowit liczb stron wysanych pomylnie. Kolumna "Niewysane" zawiera liczb stron, ktre nie zostay pomylnie wysane.

33

Inne funkcje transmisji

34

4. Funkcje odbioru
Oglne
Odbir natychmiastowy
Kada strona otrzymanej wiadomoci faksowej jest drukowana zaraz po jej odebraniu. Metod te stosuje si w wypadku standardowych wiadomoci faksowych.

Wywietlanie podczas odbioru W grnym wierszu pojawi si nazwa lub numer faksu nadawcy.

Rozdzielczo odbioru Urzdzenie zapewnia odbir w rozdzielczoci Standardowa i Podwyszona. Wiadomo faksowa moe zosta wydrukowana w rozdzielczoci innej ni okrelona przez nadawc.
Uwaga Wiadomo faksowa nie zostanie odebrana, jeli nie ma wystarczajcej iloci wolnej pamici. Jeli ilo wolnej pamici osignie warto 0% w trakcie nadawania natychmiastowego dalszy odbir nie bdzie moliwy, a biece poczenie zostanie przerwane.

35

Funkcje odbioru

Odbir do pamici
Przed wydrukowaniem odebranego faksu urzdzenie czeka, a wszystkie strony wiadomoci faksowej zostan przesane do pamici.

4
Metoda ta jest stosowana przy odbiorze zastpczym. Patrz str. 37 Drukowanie dokumentw odebranych do pamici (Odbir zastpczy).
Wane Wszystkie wiadomoci faksowe zapisane w pamici zostan skasowane, jeli zasilanie bdzie wyczone przez duej ni 12 godzin.

Istnieje moliwo, e urzdzenie nie bdzie mogo odebra duej liczby wiadomoci lub wiadomoci o duej iloci danych. W takich przypadkach zalecane jest wyczenie powyszych funkcji.
Ograniczenia Istnieje moliwo, e urzdzenie nie bdzie mogo odebra wiadomoci faksowych, kiedy w pamici jest mao wolnego miejsca. Uwaga Jeli wskanik wolnej pamici osignie 0% w trakcie odbioru do pamici, urzdzenie nie bdzie mogo odebra biecej wiadomoci faksowej i poczenie zostanie przerwane.

36

Oglne

Drukowanie dokumentw odebranych do pamici (Odbir zastpczy)


Jeli wystpi jedna z poniszych sytuacji, urzdzenie automatycznie wczy funkcj odbioru do pamici i zapisze wiadomoci w pamici zamiast je wydrukowa. Ten tryb odbioru, kiedy odebrana wiadomo faksowa jest zapisywana w pamici bez drukowania, jest nazywana odbiorem zastpczym. Wiadomoci faksowe odebrane przy uyciu funkcji odbioru zastpczego s automatycznie drukowane, po usuniciu przyczyny przejcia urzdzenia do trybu odbioru zastpczego. Odbir zastpczy ma miejsce wtedy, gdy: Zabraknie papieru Zabraknie tonera Zatnie si papier Pokrywa jest otwarta Podczas kopiowania lub drukowania nadejdzie faks Blokada pamici
Ograniczenia Odbir moe nie nastpi, jeli nie ma wystarczajco duo wolnej pamici. Uwaga Wskanik Odebrany dokument wieci si, informujc o odebraniu wiadomoci przy uyciu funkcji odbioru zastpczego. Jeli wskanik wolnej pamici osignie warto 0% w trakcie odbioru zastpczego, dalszy odbir nie bdzie moliwy i biece poczenie zostanie przerwane.

Odrzucanie wiadomoci od anonimowych nadawcw


Aby uatwi uytkownikowi odrzucanie niechcianych wiadomoci, ktre mog zapenia pami, urzdzenie mona zaprogramowa w taki sposb, aby funkcja Odbir zastpczy bya stosowana tylko dla przysyanych wiadomoci oznaczonych nazw nadawcy lub numerem faksu. Dostpne s dwie opcje: Jeli podano nazw lub numer faksu Odbir bezwarunkowy
Uwaga W przypadku wybrania opcji "jeli podano nazw lub numer faksu" zapamitywane s tylko te wiadomoci, w ktrych podana jest nazwa nadawcy lub numer jego faksu. Ustawienie to mona zmieni za pomoc parametrw uytkownika. Patrz str. 82 Parametry uytkownika (przecznik 05, bit 1).

37

Funkcje odbioru

Jeli podano nazw lub numer faksu Urzdzenie przechodzi do trybu odbioru zastpczego tylko w przypadku, gdy nadawca zaprogramuje swoj nazw lub numer faksu. Jeli zasilanie bdzie wyczone przez duej ni 12 godzin, wszystkie wiadomoci faksowe odebrane do pamici zostan skasowane. W takim przypadku mona przejrze raport braku zasilania lub raport pocze, aby sprawdzi, ktre wiadomoci zostay utracone, i poprosi nadawc o ich ponowne przesanie.
Wane Jeli nadawca nie zaprogramowa umieszczania swojej nazwy lub numeru faksu, urzdzenie moe odrzuci wan wiadomo faksow. Zalecamy, aby poprosi wanych nadawcw o zaprogramowanie doczania swojej nazwy lub numeru faksu.

Odbir bezwarunkowy Urzdzenie przechodzi do trybu odbioru zastpczego niezalenie od tego, czy nadawca zaprogramowa swoj nazw lub numer faksu, czy te nie.

Odbir wiadomoci w trybie telefonowania


W tym trybie naley samodzielnie odebra poczenie i okreli, czy jest to prba nadania faksu, czy rozmowa telefoniczna. Procedura odbierania pocze jest nastpujca:

A Podnie suchawk telefonu zewntrznego i zapoznaj si z przekazem


nadawcy.

B Jeli usyszysz gos, kontynuuj rozmow w zwyky sposb. C Jeli usyszysz sygna faksu, usu z podajnika wszelkie oryginay
dokumentw.
Uwaga Jeli funkcja Odbir rczny zostaa zapisana dla przycisku funkcji uytkownika, nacinij ten przycisk i odbierz wiadomo, a nastpnie przejd do punktu H.

D Upewnij si, czy urzdzenie dziaa w trybie faksu i czy wywietlony jest
ekran gotowoci.

E Nacinij przycisk {Start}.

38

F Nacinij przycisk 0 lub 1, aby wybra opcj Odbir. G Nacinij przycisk {OK}. H Od suchawk.

Oglne

Automatyczny odbir faksw przy wczonym zasilaniu gwnym


Urzdzenie mona skonfigurowa tak, aby nastpowao automatyczne wyczanie, jeli nie jest uywane przez okrelony czas. W takich sytuacjach, nawet jeli przecznik dziaania urzdzenia jest wyczony, urzdzenie nadal moe odbiera przychodzce wiadomoci faksowe, jeli tylko wczony jest przecznik zasilania.
Wane Odbir nie jest moliwy, jeli zarwno przecznik dziaania urzdzenia, jak i przecznik zasilania jest wyczony.

39

Funkcje odbioru

Opcje drukowania
Znacznik rodka
Jeli funkcja ta jest wczona, znaczniki s drukowane w poowie wysokoci z lewej strony oraz na rodku u gry kadej odbieranej strony. Uatwia to prawidowe ustawienie dziurkacza przy porzdkowaniu otrzymanych wiadomoci faksowych.

Ograniczenia Znacznik rodka moe nie lee dokadnie na rodku krawdzi. Uwaga Funkcj t mona wczy lub wyczy za pomoc parametrw uytkownika (przecznik 02, bit 1). Patrz str. 82 Parametry uytkownika.

Znacznik pierwszej strony


Jeli funkcja ta jest wczona, na pierwszej stronie wiadomoci faksowej drukowany jest znacznik pierwszej strony, ktry pomaga w oddzielaniu poszczeglnych wiadomoci.

ND1X00E5

Uwaga Funkcj t mona wczy lub wyczy za pomoc parametrw uytkownika (przecznik 02, bit 4). Patrz str. 82 Parametry uytkownika.

40

Opcje drukowania

Drukowanie TSI
Zwykle na odbieranych wiadomociach faksowych drukowany jest nagwek nadawcy faksu. Jeli nadawca nie zaprogramowa swojego nagwka faksu, nie bdzie mona go zidentyfikowa. Jeli jednak wczysz t funkcj, zostanie wydrukowana nazwa lub numer faksu nadawcy, tak e bdzie mona ustali, od kogo pochodzi wiadomo. Patrz str. 82 Parametry uytkownika (przecznik 02, bit 3)

Data i godzina odbioru


Jeli funkcja ta jest wczona, data i godzina odbioru wiadomoci bdzie drukowana u dou odebranego obrazu. Funkcj t mona wczy lub wyczy za pomoc parametrw uytkownika (przecznik 02, bit 2). Patrz str. 82 Parametry uytkownika.
Ograniczenia Kiedy odebrana wiadomo jest drukowana na dwch lub wikszej liczbie arkuszy, data i godzina zostan wydrukowane na ostatniej stronie. Uwaga Wiadomo faksowa moe rwnie zawiera dat i godzin wydrukowania tej wiadomoci. Jeli funkcja ta okae si potrzebna, naley skontaktowa si z przedstawicielem serwisu.

41

Funkcje odbioru

Rozdzielanie stron i zmniejszanie dugoci


Kiedy rozmiar otrzymanej wiadomoci jest wikszy ni papier umieszczony w urzdzeniu, mona podzieli kad stron wiadomoci i wydrukowa na kilku arkuszach, lub te zmniejszy i wydrukowa na pojedynczym arkuszu. Jeli na przykad papier ma rozmiar A4 L, funkcja powoduje podzielenie wiadomoci, jeli jej dugo wynosi 92 mm (3,7) lub wicej, czyli przekracza dugo uytego arkusza papieru. Jeli wiadomo nie przekracza 92 mm (3,7), jest ona zmniejszana. Jeli rozmiar papieru wynosi 81/2"11 L, funkcja ta powoduje podzielenie wiadomoci, jeli jej dugo wynosi 85 mm(3,4) lub wicej, czyli przekracza dugo uytego arkusza papieru. Jeli wiadomo nie przekracza 85 mm (3,4), jest ona zmniejszana. Kiedy wiadomo faksowa jest dzielona, w miejscu podziau wstawiony jest znak podziau (*) i okoo 10 mm (0,4) rozdzielonego obszaru zostaje zduplikowane u gry drugiej strony.

PL ND1X01E1

Uwaga W przypadku niektrych krajw funkcja ta nie jest dostpna.

Przedstawiciel serwisu moe dostosowa t funkcj za pomoc nastpujcych ustawie: Zmniejszanie Drukowanie znacznika podziau Nadrukowywanie Linia podziau

42

Opcje drukowania

Brak papieru o odpowiednim rozmiarze


Jeli w urzdzeniu nie ma papieru, ktry odpowiada rozmiarowi odebranej wiadomoci, urzdzenie wybierze rozmiar papieru spord dostpnych rodzajw. Jeli na przykad w urzdzenie korzysta z papieru o formacie A4L oraz 81/211L, a otrzymana wiadomo bdzie miaa format A5K, w tabeli poniej naley sprawdzi zawarto kolumny A5K. Rozmiar papieru u gry ma najwyszy priorytet. W takim przypadku, jako e format 81/211L ma wyszy priorytet ni format A4L, wiadomo jest drukowana w formacie 81/211L.

Tabela priorytetw

SymboleKK oraz LL wskazuj, e wiadomo zostaa podzielona na dwie strony o przedstawionej orientacji i rozmiarze.
Zmniejszenie strony Zmniejszenie w kierunku skanowania Priorytet szerokoci lub dugoci Wyczone Wczone Szeroko

43

Funkcje odbioru

Ograniczenia Rozmiar papieru uytego do wydrukowania odebranej wiadomoci moe by inny ni rozmiar wysanego oryginau. Zajrze do instrukcji... str. 42 Rozdzielanie stron i zmniejszanie dugoci

44

5. Narzdzia uytkownika faksu


Przyciski funkcji uytkownika
Mona zaprogramowa kady z przyciskw funkcji uytkownika (od {F1} do {F3}) dla czsto uywanych funkcji. Jeli uytkownik bdzie chcia skorzysta z tej funkcji to zamiast szuka jej w rnych menu, wystarczy nacisn odpowiedni przycisk funkcji uytkownika.
Wane Podczas zapisywania i edytowania przyciskw funkcji uytkownika zalecamy wydrukowanie listy funkcji uytkownika jako materiau pomocniczego. (Patrz str. 50 Drukowanie raportw/list.)

Funkcje, ktre mona przypisa do przyciskw funkcji uytkownika


Dla kadego z przyciskw uytkownika mona zaprogramowa jedn z nastpujcych funkcji.
Nazwa funkcji Odbir rczny Przeznaczenie funkcji Tryb ten naley stosowa w przypadku, gdy do linii jest podczony faks i telefon, ale uytkownik chce samodzielnie odbiera poczenia i sprawdza, czy dotycz one nadania faksu, czy przeprowadzenia rozmowy. Tryb ten umoliwia przeczanie do trybw odbioru. Warunek Informacje dodatkowe Patrz Rozdzia 2, sekcja Tryby odbioru w poradniku Funkcje podstawowe.

Tryb odbioru

Patrz Rozdzia 2 sekcja Tryby odbioru w poradniku Funkcje podstawowe. Patrz str. 15 Drukowanie raportu pocze. Patrz str. 32 Raport nadawania z pamici (przecznik 03, bit 0) oraz str. 33 Raport nadawania natychmiastowego (przecznik 03, bit 5)

Drukowanie raportu zbiorczego Raport nadawania transmisji

Funkcja ta umoliwia wydrukowanie raportu pocze. Funkcja ta umoliwia drukowanie raportu z wynikami po kadej transmisji.

45

Narzdzia uytkownika faksu


Nazwa funkcji Drukowanie nagwka wiadomoci faksowej Grupa Przeznaczenie funkcji Funkcj t mona wczy lub wyczy. Warunek b Informacje dodatkowe Patrz str. 3 Drukowanie nagwka faksu.

Funkcja ta umoliwia okrelenie grupy odbiorcw.

Patrz Rozdzia 2, sekcja "Korzystanie z grup" w poradniku Funkcje podstawowe. Patrz Rozdzia 2, sekcja Ton, w poradniku Funkcje podstawowe. Patrz str. 24 Kod SEP, str. 26 Kod SUB str. 30 Nadawanie czne str. 71 Przekazywanie Patrz Rozdzia 3, sekcja "Szybkie wybieranie" w poradniku Funkcje podstawowe. Patrz Rozdzia 4, sekcja "Dostosowywanie gonoci", w poradniku Funkcje podstawowe.

Ton

Funkcja ta umoliwia okrelenie sygnau.

Opcja wybierania Funkcja ta umoliwia doczanie rnych informacji do wiadomoci faksowych. Nadawanie czone Przekazywanie Programowanie szybkiego wybierania Funkcj t mona wczy lub wyczy. Funkcj t mona wczy lub wyczy. Funkcja ta umoliwia zapisanie numeru faksu odbiorcy w trybie szybkiego wybierania.

b b -

Poziom gonoci Funkcja ta umoliwia dostosowanie poziomu gonoci gonika i brzczyka.

Oznaczenie "b" wskazuje, e jeli dla funkcji wybrane jest ustawienie W, przycisk funkcji uytkownika jest podwietlony. Aby przypisa funkcj do przycisku funkcji uytkownika, naley wykona ponisze czynnoci:

Przypisywanie funkcji do przycisku funkcji uytkownika

A Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}.

B Naciskaj przycisk 0 lub 1 do momentu pojawienia si komunikatu


4.Parametry faksu .

46

Przyciski funkcji uytkownika

C Nacinij przycisk {OK}.


Upewnij si, e wywietlony jest komunikat 1.Program./ Kasuj

D Nacinij przycisk {OK}. E Nacinij przycisk 0 lub 1, aby przewin zawarto wywietlacza
i wywietli opcj "7.Funkcje uytk.".

F Nacinij przycisk {OK}.

5
G Nacinij przycisk funkcji uytkownika (od {F1} do {F3}), do ktrego ma
zosta przypisana funkcja.

H Naciskaj przycisk 0 lub 1, aby wywietli nazw funkcji, ktra ma zosta


przypisana.

I Nacinij przycisk {OK}.

Aby przypisa funkcj do nastpnego przycisku funkcji uytkownika, powtrz powysze czynnoci od punktu F.

J Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}.


Urzdzenie wrci do trybu gotowoci.

47

Narzdzia uytkownika faksu

Uywanie przyciskw funkcji uytkownika


Aby uy przycisku funkcji uytkownika (od {F1} do {F3}), nacinij przycisk funkcji uytkownika, do ktrego przypisana jest wymagana funkcja.

Zapisany jest ekran dla funkcji Grupa. Zawarto ekranu zmienia si dla kadej przypisanej funkcji.

Usuwanie przycisku funkcji uytkownika


Aby usun przycisk funkcji uytkownika, naley wykona nastpujce czynnoci:

A Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}.

B Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat


"4.Parametry faksu".

C Nacinij przycisk {OK}. D Sprawd, czy wywietlony jest komunikat "1.Program./ Kasuj".

E Nacinij przycisk {OK}. F Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat


"7.Funkcje uytk.".

48

Przyciski funkcji uytkownika

G Nacinij przycisk {OK}.

H Nacinij przycisk funkcji uytkownika, ktry chcesz usun.

W przypadku pomyki nacinij waciwy przycisk funkcji uytkownika.

I Nacinij przycisk 0 lub 1, aby wywietli komunikat "adna".

J Nacinij przycisk {OK}.


Aby usun kolejny przycisk funkcji uytkownika, powtrz powysze czynnoci od punktu G.

K Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}.


Urzdzenie wrci do trybu gotowoci.

49

Narzdzia uytkownika faksu

Drukowanie raportw/list
Funkcja ta umoliwia rczne drukowanie nastpujcych raportw i list. Wybierz raport lub list stosownie do potrzeb. Raport pocze Patrz str. 15 Drukowanie raportu pocze. Lista plikw nadawania Patrz str. 12 Drukowanie zapisanej wiadomoci (Druk plikw nadawania). Lista szybkiego wybierania Patrz Rozdzia 3, sekcja Szybkie wybieranie w poradniku Funkcje podstawowe. Lista przyspieszonego wybierania Patrz Rozdzia 3, sekcja Wyb.przysp. w poradniku Funkcje podstawowe. Lista grupowego wybierania Patrz rozdzia 3, sekcja Grupy w poradniku Funkcje podstawowe. Wszystkie listy Mona wydrukowa wszystkie listy wybierania (list szybkiego wybierania, list przyspieszonego wybierania i list grupowego wybierania). Etykieta szybkiego wybierania Patrz Rozdzia 3, sekcja Szybkie wybieranie w poradniku Funkcje podstawowe. Lista funkcji uytkownika Patrz str. 45 Przyciski funkcji uytkownika.

A Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}.

B Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat


"4.Parametry faksu".

C Nacinij przycisk {OK}. D Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat


"2.Raporty / Listy".

E Nacinij przycisk {OK}.


50

Drukowanie raportw/list

Drukowanie raportu o poczeniach


A Sprawd, czy jest wywietlony komunikat "1.Raport pocze" i nacinij przycisk {OK}.

Uwaga Jeli pomylisz si, nacinij przycisk {Anuluj} i sprbuj ponownie.

Drukowanie listy plikw nadawania


A Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "2.Lista plikw nad.".

5
B Nacinij przycisk {OK}.
Uwaga Jeli pomylisz si, nacinij przycisk {Anuluj} i sprbuj ponownie.

Drukowanie listy wybierania szybkiego


A Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "3.Lista wybierania".

B Nacinij przycisk {OK}. Sprawd, czy wywietlony jest komunikat"1.Lista szyb.wyb.".

C Nacinij przycisk {OK}.


Uwaga Jeli pomylisz si, nacinij przycisk {Anuluj} i sprbuj ponownie.

51

Narzdzia uytkownika faksu

Drukowanie listy przyspieszonego wybierania


A Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "3.Lista wybierania".

B Nacinij przycisk {OK}. C Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "2.Lista przys.wyb.".

D Nacinij przycisk {OK}.

Uwaga Jeli pomylisz si, nacinij przycisk {Anuluj} i sprbuj ponownie.

Drukowanie listy wybierania grupowego


A Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "3.Lista wybierania".

B Nacinij przycisk {OK}. C Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "3.Lista grup".

D Nacinij przycisk {OK}.


Uwaga Jeli pomylisz si, nacinij przycisk {Anuluj} i sprbuj ponownie.

52

Drukowanie raportw/list

Drukowanie wszystkich list


Wszystkie listy wybierania (List szybkiego wybierania, List przyspieszonego wybierania i List wybierania grupowego) mona wydrukowa, wykonujc nastpujce czynnoci: A Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "3.Lista wybierania". B Nacinij przycisk {OK}. C Naciskaj przycisk 0 lub 1 do momentu pojawienia si komunikatu 4. Wszystkie listy .

D Nacinij przycisk {OK}.


Uwaga Jeli pomylisz si, nacinij przycisk {Anuluj} i sprbuj ponownie.

Drukowanie etykiety szybkiego wybierania


A Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "4.Etyk.szybk.wyb.".

B Nacinij przycisk {OK}.


Uwaga Jeli pomylisz si, nacinij przycisk {Anuluj} i sprbuj ponownie.

Drukowanie listy funkcji uytkownika


A Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "5. Lista funk.uyt.".

B Nacinij przycisk {OK}.


Uwaga Jeli pomylisz si, nacinij przycisk {Anuluj} i sprbuj ponownie.

F Nacinij przycisk {Start}.


53

Narzdzia uytkownika faksu

G Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}.


Urzdzenie wrci do stanu gotowoci.

54

Dostosowywanie kontrastu wywietlania

Dostosowywanie kontrastu wywietlania


Funkcja ta umoliwia dostosowanie jasnoci wywietlacza.

A Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}.

B Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat


"4.Parametry faksu".

C Nacinij przycisk {OK}. D Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat


"3.Konfiguracja".

E Nacinij przycisk {OK}. F Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "2.
Kontrast wyw.".

G Nacinij przycisk {OK}. H Naciskaj przycisk 0 lub 1, aby dostosowa jasno wywietlacza.

I Nacinij przycisk {OK}. J Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}, aby wrci do stanu gotowoci.

55

Narzdzia uytkownika faksu

Ustawianie daty i godziny


Funkcja ta suy do ustawienia aktualnej daty i godziny wewntrznego zegara urzdzenia. Jeli aktualna data i godzina s nieprawidowe, skorzystaj z poniej procedury w celu ich skorygowania.
Uwaga W przypadku popenienia bdu podczas wprowadzania numerw nacinij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj} i sprbuj ponownie.

A Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}.

B Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat


"4.Parametry faksu".

C Nacinij przycisk {OK}. D Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat


"3.Konfiguracja".

E Nacinij przycisk {OK}. F Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "3.
Data/godzina".

G Nacinij przycisk {OK}. H Okrel rok za pomoc przyciskw numerycznych.

I Nacinij przycisk {OK}.


56

Ustawianie daty i godziny

J Naciskaj przycisk 0 lub 1, aby wybra odpowiedni miesic.

K Nacinij przycisk {OK}. L Za pomoc przyciskw numerycznych wpisz odpowiedni liczb dla daty
(od 1 do 31).

M Nacinij przycisk {OK}. N Korzystajc z przyciskw numerycznych, wprowad prawidow godzin.

5
Wpisz aktualn godzin (od 0 do 23), a nastpnie za pomoc przyciskw numerycznych wpisz dwucyfrow liczb odpowiadajc minutom (od 00 do 59)

O Nacinij przycisk {OK}.


Po tym, jak na wywietlaczu przez chwil bdzie miga komunikat, "Funkcja przyjta" pojawi si nastpne ustawienie.

P Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}, aby wrci do stanu gotowoci.

57

Narzdzia uytkownika faksu

Czas letni
Funkcja ta jest uywana do przesunicia do przodu lub cofnicia zegara, zgodnie z lokalnymi wymogami. Mona atwo przesun zegar do przodu, kiedy zacznie si czas letni i do tyu, kiedy czas ten si skoczy.
Uwaga Zanim ustawisz t funkcj, upewnij si, czy ustawienia zegara wewntrznego s prawidowe.

A Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}.

B Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat

"4.Parametry faksu".

C Nacinij przycisk {OK}. D Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat


"3.Konfiguracja".

E Nacinij przycisk {OK}. F Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "4. Czas
letni".

G Nacinij przycisk {OK}. H Uyj przycisku 0 lub 1, aby wybra ustawienie "W." lub "Wy.".
Wybierz ustawienie "W.", aby przesun zegar wewntrzny urzdzenia o jedn godzin do przodu, a ustawienie "Wy.", aby przesun o jedn godzin do tyu.

58

Czas letni

I Nacinij przycisk {OK}.


Jeli wybrana zostaa opcja "W", na wywietlaczu pojawi si komunikat "Czas przesunity o jedn godzin", a jeli zostaa wybrana opcja "Wy" komunikat "Czas cofnity o jedn godzin".

J Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}, aby wrci do stanu gotowoci.

59

Narzdzia uytkownika faksu

Ustawianie czasu automatycznego dzwonienia


W trybie odbioru automatycznego urzdzenie dzwoni kilka razy, dajc uytkownikowi moliwo podniesienia suchawki, zanim poczenie zostanie odebrane automatycznie. Funkcja czasu automatycznego dzwonienia umoliwia zmian liczby dzwonkw.

A Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}.

B Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat


"4.Parametry faksu".

5
C Nacinij przycisk {OK}. D Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat
"3.Konfiguracja".

E Nacinij przycisk {OK}. F Naciskaj przycisk 0 lub 1 do momentu pojawienia si komunikatu " 6.
Liczba dzwonkw ".

G Nacinij przycisk {OK}.

60

Ustawianie czasu automatycznego dzwonienia

H Za pomoc klawiszy numerycznych wprowad wymagan liczb


dzwonkw.

Uwaga Jeli pomylisz si, nacinij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj} i sprbuj ponownie.

I Nacinij przycisk {OK}. J Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}, aby wrci do stanu gotowoci.

61

Narzdzia uytkownika faksu

Okrelanie czasu kasowania ustawie faksu


Jeli urzdzenie nie jest uywane przez okrelony czas, automatycznie powraca ono do stanu gotowoci. Czas ten mona ustawi samodzielnie.

A Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}.

B Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat


"4.Parametry faksu".

C Nacinij przycisk {OK}. D Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat


"3.Konfiguracja".

E Nacinij przycisk {OK}. F Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "8. Czas
kas.ust.f.".

G Nacinij przycisk {OK}.

H Naciskaj przycisk 0 lub 1, aby wybra odpowiedni czas.

62

Okrelanie czasu kasowania ustawie faksu

I Nacinij przycisk {OK}. J Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}, aby wrci do stanu gotowoci.

63

Narzdzia uytkownika faksu

Czas wyczenia trybu gonomwicego


Urzdzenie to automatycznie anuluje funkcj wybierania w trybie gonomwicym, jeli numer nie zostanie wybrany przy uyciu klawiatury numerycznej przez pewien okres czasu od nacinicia przycisku {Praca gonomw.}. Okres ten moe by ustawiany.

A Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}.

B Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat


"4.Parametry faksu".

5
C Nacinij przycisk {OK}. D Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat
"3.Konfiguracja".

E Nacinij przycisk {OK}. F Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "9. Czas
wy.tr.go.".

G Nacinij przycisk {OK}.

H Naciskaj przycisk 0 lub 1, aby wybra odpowiedni czas.

64

Czas wyczenia trybu gonomwicego

I Nacinij przycisk {OK}. J Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}, aby wrci do stanu gotowoci.

65

Narzdzia uytkownika faksu

66

6. Ustawienia operatora gwnego


Lista funkcji
Poniej zamieszczono list funkcji, ktre mog by konfigurowane. Wicej informacji mona znale na wskazanych stronach.
Wywietlany tekst (specyfikacja) 1. Blokada pamici Opis Informacje dodatkowe

Umoliwia takie skonfigurowanie ustawie, aby wiadomoci nadchodzce od okrelonych nadawcw byy przechowywane w pamici, a nie drukowane zaraz po otrzymaniu. W celu wydrukowania wiadomoci naley poda kod. Umoliwia automatyczne przekazywanie wiadomoci faksowych do faksw okrelonych nadawcw. Umoliwia dostosowanie rnych ustawie domylnych w wymagany przez uytkownika sposb. Umoliwia konfigurowanie kodw osobistych w celu korzystania z ograniczenia dostpu. Aby korzysta z urzdzenia, uytkownicy musz wprowadzi kod osobisty. Pozwala to na ograniczenie transmisji tylko do wybranych uytkownikw. Umoliwia zapisywanie kodw wymaganych dla rnych typw transmisji. Pozwala okreli kod, jaki jest stosowany podczas wybierania numeru w celu uzyskania dostpu do linii zewntrznej. Umoliwia wysanie wszystkich wiadomoci przechowywanych w pamici do innego faksu, a nastpnie ich wydrukowanie, na przykad wtedy, gdy w faksie uytkownika zabraknie toneru.

str. 68 Blokada pamici

2. Przekazywani e 3. Parametry uytkownika 4. Kod osobisty

str. 71 Przekazywanie

str. 82 Parametry uytkownika

str. 89 Kody osobiste

5. Kody

str. 94 Kody

6. Numer dostpu do linii. 7. Nadawanie pliku z pamici

str. 96 Numer dostpu (PSTN)

str. 97 Nadawanie pliku z pamici

Tabel t naley skopiowa i korzysta z niej jako z podrcznego materiau pomocniczego.

67

Ustawienia operatora gwnego

Korzystanie z ustawie operatora gwnego


W rozdziale tym opisano funkcje, obsugiwane przez operatora gwnego.

Blokada pamici
Jest to funkcja bezpieczestwa, zapobiegajca czytaniu drukowanych wiadomoci faksowych przez osoby nieuprawnione. Gdy blokada pamici jest wczona, wszystkie odbierane wiadomoci s zapisywane w pamici i nie s automatycznie drukowane. Aby je wydrukowa, naley poda kod blokady pamici.
Uwaga Zanim bdzie mona korzysta z tej funkcji, naley zapisa kod blokady pamici. Patrz str. 94 Kody Ograniczenia Opcj Blokada pamici mona wybra dopiero po zapisaniu kodu blokady pamici. Aby korzysta z tej funkcji, po zapisaniu kodu naley wczy opcj Blokada pamici. Mona wybra opcj blokowania wiadomoci pochodzcych tylko od okrelonych uytkownikw lub te od wszystkich pozostaych uytkownikw poza okrelonymi uytkownikami. Patrz str. 82 Parametry uytkownika (przecznik 09, bity 1 i 0).

A Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}.

B Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat


"4.Parametry faksu".

C Nacinij przycisk {OK}.

68

Korzystanie z ustawie operatora gwnego

D Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "4.


Narzdzia uytk.".

E Nacinij przycisk {OK}.

Sprawd, czy wywietlony jest komunikat"1. Blokada pamici".

F Nacinij przycisk {OK}.

G Ponisze instrukcje umoliwiaj wczenie/wyczenie blokowania


Wczanie i wyczanie blokowania pamici
A Nacinij przycisk {OK}.

pamici, zapisanie okrelonego nadawcy, usunicie okrelonego nadawcy oraz wydrukowanie listy okrelonych nadawcw.

B Naciskaj przycisk 0 lub 1 do momentu pojawienia si opcji "W.", aby wczy t funkcj, lub opcji "Wy.", aby j wyczy.

C Nacinij przycisk {OK}.

Zapisywanie okrelonego nadawcy dla funkcji Blokada pamici


Dla funkcji tej mona zapisa okrelonych nadawcw. A Naciskaj przycisk 0 lub 1, aby wywietli komunikat "2. Prog. nadawcy".

69

Ustawienia operatora gwnego

B Nacinij przycisk {OK}. C Wprowad warto opcji Wasna nazwa lub Wasny numer dla okrelonego nadawcy. Wprowad warto opcji Wasna nazwa lub Wasny numer dla drugiej strony.

D Nacinij przycisk {OK}.

E Aby uy znaku zastpczego, naley nacisn przycisk 0 lub 1 i wybra opcj "Tak".

F Nacinij przycisk {OK}. Okrelony nadawca zostaje zapisany. Aby zapisa innego okrelonego nadawc, naley powtrzy czynnoci od punktu B.

Usuwanie okrelonego nadawcy dla funkcji Blokada pamici


Okrelenie nadawcy dla tej funkcji mog by usuwani. A Nacinij przycisk 0 lub 1, aby wybra komunikat "3. Usu nadawc".

B Nacinij przycisk {OK}. C Naciskaj przycisk 0 lub 1, aby wybra nazw okrelonego nadawcy, ktry ma zosta usunity. D Nacinij przycisk {OK}. Okrelony nadawca zostanie usunity. Aby usun wiksz liczb okrelonych nadawcw, naley powtrzy czynnoci od punktu B.

70

Korzystanie z ustawie operatora gwnego

Drukowanie listy okrelonych nadawcw dla funkcji Blokada pamici


Istnieje moliwo wydrukowania listy okrelonych nadawcw okrelonych dla funkcji Blokada pamici. A Naciskaj przycisk 0 lub 1, aby wywietli komunikat "4. Druk listy nad.".

B Nacinij przycisk {OK}. C Nacinij przycisk {Start}. Lista zostaje wydrukowana.

H Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}, aby wrci do stanu gotowoci.


Przekazywanie
Funkcja ta umoliwia wydrukowanie faksu pochodzcego od okrelonego nadawcy na urzdzeniu uytkownika, a nastpnie przekazanie tej wiadomoci do innych faksw. Funkcja ta moe by przydatna na przykad wtedy, gdy uytkownik znajduje si w innym oddziale swojej firmy i chciaby otrzyma z siedziby gwnej kopie wiadomoci, aby mc si z nimi zapozna. W rozdziale tym urzdzenia, do ktrych s przekazywane wiadomoci s okrelane jako stacje przekazywania. Miejsca, z ktrych wiadomoci bd przekazywane do innych odbiorcw s okrelane jako okreleni nadawcy. Mona zarejestrowa: 5 stacji przekazywania 30 okrelonych nadawcw (maksymalnie 10 na jedn stacj przekazywania, zawierajc najwyej 24 znaki) Sekwencje stae
Wane Zaleca si wydrukowanie listy nadawcw/stacji przekazywania i korzystanie z niej przy rejestrowaniu lub zmianie nadawcy lub odbiorcy. Ograniczenia Funkcja ta dziaa tylko wtedy, kiedy przychodzca wiadomo pochodzi od nadawcy, ktry zosta zaprogramowany jako okrelony nadawca. Funkcja przekazywania nie przekazuje wiadomoci odebranych w trybie odbioru pollingowego. Nie mona zarejestrowa nadawcy, ktry nie ma okrelonej opcji Wasna nazwa lub Wasny numer.

71

Ustawienia operatora gwnego

Dla funkcji przekazywanie mona zapisa najwyej 30 uytkownikw. Czasami nie mona zarejestrowa 30 nadawcw. Zaley to od liczby nadawcw zarejestrowanych dla innych funkcji.
Uwaga Do zarejestrowania nadawcy naley uy wartoci opcji Wasna nazwa lub Wasny numer.

Wartoci tych opcji mona znale w kolumnie nazw odbiorcw w raporcie o poczeniach.

- Znacznik przekazywania
Mona wydrukowa znak przekazywania na przekazywanych wiadomociach. Patrz str. 82 Parametry uytkownika (Przecznik02, Bit0).

P.1

6
GFMTEN0J

Wczanie/wyczanie funkcji przekazywania

A Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}.

B Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat


"4.Parametry faksu".

C Nacinij przycisk {OK}.

72

Korzystanie z ustawie operatora gwnego

D Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "4.


Narzdzia uytk.".

E Nacinij przycisk {OK}. F Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "2.
Przekazywanie".

G Nacinij przycisk {OK}.


Upewnij si, e wywietlony jest komunikat 1. W/Wy.

H Nacinij przycisk {OK}. I Naciskaj przycisk 0 lub 1 do momentu pojawienia si opcji W., aby
wczy t funkcj, lub opcji Wy., aby j wyczy.

J Nacinij przycisk {OK}.


Uwaga Jeli zostanie wybrana opcja W, a nie jest zapisana adna stacja przekazywania, wywietlana jest opcja Nacinij OK, aby zaprogramowa stacj.. Nacinij przycisk {OK}, a nastpnie zapisz stacj przekazywania, wykonujc czynnoci od J do P opisane w sekcji str. 74 Zapisywanie stacji przekazywania.

K Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}, aby wrci do stanu gotowoci.

73

Ustawienia operatora gwnego

Zapisywanie stacji przekazywania


Aby zapisa stacj przekazywania, naley wykona nastpujce czynnoci:

A Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}.

B Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat


"4.Parametry faksu".

C Nacinij przycisk {OK}. D Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat " 4.
Narzdzia uytk. ".

6
E Nacinij przycisk {OK}. F Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "2.
Przekazywanie".

G Nacinij przycisk {OK}. H Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "2. Prog.
stacji".

I Nacinij przycisk {OK}.

74

Korzystanie z ustawie operatora gwnego

J Naciskaj przycisk 0 lub 1, aby wywietli numer stacji przekazywania,


ktra ma zosta zarejestrowana.

Jeli stacja przekazywania jest ju zarejestrowana, zostanie wywietlony numer faksu tej stacji.

K Nacinij przycisk {OK}. L Korzystajc z przyciskw numerycznych wprowad numer faksu drugiej
strony.

M Nacinij przycisk {OK}.


Numer faksu stacji przekazywania zostanie zarejestrowany.

6
N Nacinij przycisk {OK}.

O Wprowad numer drugiej strony.

P Nacinij przycisk {OK}. Q Aby zapisa okrelonego nadawc jako znak zastpczy, nacinij przycisk
0 lub 1, aby wybra opcj " Tak ".

75

Ustawienia operatora gwnego

R Nacinij przycisk {OK}.


Aby zarejestrowa nastpnego okrelonego nadawc, powtrz powysze czynnoci od punktu N. Aby zarejestrowa inn stacj przekazywania, nacinij przycisk {Anuluj} i powtrz powysze czynnoci od punktu I.
Ograniczenia Nazwy okrelonych nadawcw mog zawiera najwyej 24 znaki. Uwaga Nazwy i numery okrelonych nadawcw mona znale w raporcie o poczeniach.

Okrelonych nadawcw mona sprawdzi, korzystajc z listy okrelonych nadawcw.

S Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}, aby wrci do stanu gotowoci.


Edytowanie stacji przekazywania
Aby wyedytowa zapisan stacj przekazywania, naley wykona nastpujce czynnoci:

A Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}.

B Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat


"4.Parametry faksu".

C Nacinij przycisk {OK}. D Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "4.
Narzdzia uytk.".

E Nacinij przycisk {OK}.

76

Korzystanie z ustawie operatora gwnego

F Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat " 2.


Przekazywanie ".

G Nacinij przycisk {OK}. H Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "2. Prog.
stacji".

I Nacinij przycisk {OK}. J Nacinij przycisk 0 lub 1, aby wywietli numer faksu stacji
przekazywania, ktrej dane maj zosta zmienione.

6
K Nacinij przycisk {OK}. L Nacinij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj} i wprowad poprawny numer faksu
stacji przekazywania.

M Nacinij przycisk {OK}.


Numer faksu zosta zarejestrowany. Aby zmieni dane o nastpnej stacji przekazywania, nacinij przycisk {Anuluj} i powtrz powysze czynnoci od punktu I.

N Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}, aby wrci do stanu gotowoci.

77

Ustawienia operatora gwnego

Edytowanie okrelonego nadawcy


Aby wyedytowa okrelonego nadawc, usu go (patrz str. 79 Usuwanie okrelonego nadawcy ), a nastpnie zapisz ponownie jako nowego okrelonego nadawc. (Patrz str. 74 Zapisywanie stacji przekazywania).

Usuwanie stacji przekazywania


Aby usun stacj przekazywania, naley wykona nastpujce czynnoci:

A Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}.

B Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat


"4.Parametry faksu".

C Nacinij przycisk {OK}. D Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "4.
Narzdzia uytk. ".

E Nacinij przycisk {OK}. F Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "2.
Przekazywanie".

G Nacinij przycisk {OK}. H Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "3. Usu
stacj".

I Nacinij przycisk {OK}.


78

Korzystanie z ustawie operatora gwnego

J Naciskaj przycisk 0 lub 1, aby wywietli numer faksu stacji


przekazywania, ktra ma zosta usunita.

K Nacinij przycisk {OK}.


Stacja przekazywania zostaa usunita. Aby usun nastpna stacj przekazywania, powtrz procedur od punktu I.

L Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}, aby wrci do stanu gotowoci.


Usuwanie okrelonego nadawcy
Aby usun okrelonego nadawc, naley wykona nastpujce czynnoci:

A Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}.

B Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat


"4.Parametry faksu".

C Nacinij przycisk {OK}. D Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "4.
Narzdzia uytk.".

E Nacinij przycisk {OK}. F Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "2.
Przekazywanie".

G Nacinij przycisk {OK}.


79

Ustawienia operatora gwnego

H Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "2. Prog.


stacji".

I Nacinij przycisk {OK}. J Nacinij przycisk 0 lub 1, aby wywietli numer faksu stacji

przekazywania zawierajcej okrelonego nadawc, ktry ma zosta usunity.

K Nacinij przycisk {OK}. L Nacinij przycisk {OK}. M Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "2.Usu

nadawc".

N Nacinij przycisk {OK}. O Skorzystaj z przycisku 0 lub 1, aby wywietli okrelonego nadawc,
ktry ma zosta usunity.

P Nacinij przycisk {OK}.


Okrelony nadawca zosta usunity. Aby usun nastpnego okrelonego nadawc, powtrz powysze czynnoci od punktu N.

Q Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}, aby wrci do stanu gotowoci.

80

Korzystanie z ustawie operatora gwnego

Drukowanie listy okrelonych nadawcw


Lista umoliwia sprawdzenie, ktrzy wybrani nadawcy s zarejestrowani pod okrelonym adresem przekazywania. Aby wydrukowa t list, naley wykona nastpujce czynnoci:

A Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}.

B Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat


"4.Parametry faksu".

C Nacinij przycisk {OK}. D Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "4.
Narzdzia uytk.".

E Nacinij przycisk {OK}. F Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "2.
Przekazywanie".

G Nacinij przycisk {OK}. H Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "4. Lista
nadawcw".

I Nacinij przycisk {OK}. J Nacinij przycisk {Start}.


Nastpuje wydrukowanie listy.

K Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}, aby wrci do stanu gotowoci.


81

Ustawienia operatora gwnego

Parametry uytkownika
Parametry uytkownika pozwalaj dostosowa rne ustawienia odpowiednio do potrzeb. Aby zmieni ustawienia funkcji naley ustawi przeczniki parametrw uytkownika.
Przygotowa si Dostp do pewnych ustawie parametrw uytkownika wymaga zainstalowania dodatkowego sprztu lub te dokonania wczeniejszych ustawie.

Przeczniki i bity Parametry uytkownika dziel si na przeczniki, a kady przecznik dzieli si na osiem bitw. Prawy skrajny bit to 0, a lewy skrajny bit to 7.
Numer bitu Warto bitu 7 0 6 1 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 0

Przeczniki parametrw uytkownika zostay przedstawione poniej.


Przecznik 00 Bit Element 1 0 3,2,1 Ustawienie pierwotne poziomu regulacji nasycenia obrazu (im wyszy poziom, tym wiksze nasycenie obrazu) 000: standardowe 001: janiejsze 010: ciemniejsze 101: nieco janiejsze 110: nieco ciemniejsze 5,4 5, 4: domylna rozdzielczo stosowana podczas wysyania wiadomoci

ROZDZIELCZO
00: standardowa 01: podwyszona 10: wysoka 6 Ustawienie domylne dla nadawania Natychmiastowe Z pamici

TRYB NADAWANIA
7 Pozycja pocztkowa dla typu oryginau. Foto Tekst

PTONY

82

Korzystanie z ustawie operatora gwnego


Przecznik 01 Bit Element 1 Wczone 0 Wyczone

7 Powoduje przywrcenie domylnych ustawie urzdzenia po kadym nawizaniu poczenia (powrt do

ustawie domylnych po nadaniu)


02 0 Ustawienie domylne dla drukowania znacznika przekazywania Wczone Wyczone

ZNACZNIK PRZEKAZYWANIA
1 Ustawienie domylne dla znacznika rodka. Wczone Wyczone

ZNACZNIK RODKA
2 Ustawienie domylne dla drukowania godziny odbioru Wczone Wyczone

GODZINA ODBIORU
3 Drukowanie informacji dotyczcych nadawcy (drukowanie TSI) 4 Ustawienie domylne dla znacznika pierwszej strony Wczone Wyczone

6
Wczone Wyczone

ZNACZNIK PIERWSZEJ STRONY

83

Ustawienia operatora gwnego


Przecznik 03 Bit Element 1 Wczone 0 Wyczone

0 Automatyczne drukowanie raportu nadawania z pamici 2 Automatyczne drukowanie raportu wprowadzenia do pamici (nadawanie z pamici) 3 Automatyczne drukowanie raportu wprowadzenia do pamici (odbir pollingowy) 4 Automatyczne drukowanie raportu nadawania z pamici (odbir pollingowy) 5 Automatyczne drukowanie raportu nadawania natychmiastowego

Wczone

Wyczone

Wczone

Wyczone

Wczone

Wyczone

Wczone

Wyczone

6
04

7 Automatyczne drukowanie raportu o poczeniach 7 Umieszcza cz obrazu w raporcie nadawania z pamici, raporcie wprowadzania do pamici, raporcie bdu poczenia 0 Umoliwia zapisywanie nadchodzcych faksw w przypadku wyczerpania nonikw w urzdzeniu.

Wczone

Wyczone

Wczone

Wyczone

05

Wczone

Wyczone

ODBIR ZASTPCZY
1 Ustawienie domylne dla odbioru zastpczego. Odrzu (jeli nie podano nazwy lub numeru faksu nadawcy) Wczone Akceptuj (odbir bezwarunkowy)

WARUNKI ODBIORU DO PAMICI


4 Umoliwia ograniczenie korzystania z faksu tylko do niektrych uytkownikw

Wyczone

DOSTP OGRANICZONY

84

Korzystanie z ustawie operatora gwnego


Przecznik 06 Bit Element 1 Wczone 0 Wyczone

0 Ustawienie domylne dla nagwka kadej strony.

DRUKOWANIE NAGWKA WIADOMOCI FAKSOWEJ


4 Ustawienie domylne dla nadawania czonego Wczone Wyczone

NADAWANIE CZONE
07 2 Szybkie nadawanie z pamici 4 Umoliwia przypisanie przycisku * na panelu operacyjnym jako przycisku wybierania tonowego. Wczone Wczone Wyczone Wyczone

WCZENIE WYBIERANIA TONOWEGO KLAW. GWIAZDKI


08 6 Przekazywanie Wczone Wyczone

7 Przekazywanie 0: przekazywanie wiadomoci pochodzcych tylko od okrelonych nadawcw. 1: przekazywanie wiadomoci pochodzcych tylko od nadawcw spoza grupy okrelonych nadawcw. 09 0 Blokada pamici 1 Blokada pamici 0: wiadomoci pochodzce od okrelonych nadawcw nie s drukowane, jeli nie jest podany kod blokowania pamici 1: wiadomoci pochodzce od nadawcw spoza grupy okrelonych nadawcw nie s drukowane, jeli nie jest podany kod blokowania pamici 6 DODAJ ODBIORCW Wczone Wyczone Wczone Wyczone

SEKWENCJ PAMICI SZYB. WYBIER.

85

Ustawienia operatora gwnego


Przecznik 10 Bit Element 1 SPD 0 STD

7 Umoliwia stosowanie ptonw w trybie dithering (SPD) lub ptonw standardowych (STD)

METODA PTONW
11 6 Umoliwia drukowanie odebranych wiadomoci, jeli urzdzenie dziaa jako stacja przekazywania Wczone Wyczone

DRUKOWANIE PLIKW TRANSFERU


13 0 Umoliwia uzyskanie dostpu do publicznej linii telefonicznej PABX PSTN

PABX/PSTN G3

6
Zmiana parametrw uytkownika
Zaleca si wydrukowanie listy parametrw uytkownika i korzystanie z niej podczas rejestrowania lub zmiany tych parametrw. Patrz str. 88 Drukowanie listy parametrw uytkownika. Nie naley zmienia przecznikw bitowych innych ni te, ktre przedstawiono na poprzednich stronach.

A Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}.

B Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat


"4.Parametry faksu".

C Nacinij przycisk {OK}.

86

Korzystanie z ustawie operatora gwnego

D Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "4.


Narzdzia uytk.".

E Nacinij przycisk {OK}. F Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "3.
Parametry uytk.".

G Nacinij przycisk {OK}.

H Nacinij przycisk {OK}.

Aby zapozna si z list przecznikw i ustawie, patrz str. 82 Parametry uytkownika. Skorzystaj z tabeli parametrw uytkownika, aby odnale numer przecznika, ktry chcesz zmieni, a nastpnie nacinij przycisk 0 lub 1, aby wywietli numer przecznika. Bity maj numery od 7 do 0. Aby zmieni ustawienie, nacinij odpowiedni przycisk numeryczny, aby przestawi ustawienie "0" na "1" lub odwrotnie
Przycisk PRZE. 00: 7 1 6 0 5 0 4 0 3 0 2 1 1 1 0 0

Na przykad, aby zmieni ustawienie bitu 7, nacinij przycisk numeryczny 7, aby przeczy warto z "1" na "0" lub odwrotnie.

I Po dostosowaniu ustawie, nacinij przycisk {OK}.

J Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}, aby wrci do stanu gotowoci.

87

Ustawienia operatora gwnego

Drukowanie listy parametrw uytkownika


List t warto wydrukowa, aby obejrze aktualne ustawienia parametrw uytkownika.

A Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}.

B Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat


"4.Parametry faksu".

C Nacinij przycisk {OK}. D Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "4.
Narzdzia uytk.".

6
E Nacinij przycisk {OK}. F Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "3.
Parametry uytk.".

G Nacinij przycisk {OK}.

H Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat


" 2.Drukuj list".

I Nacinij przycisk {OK}.


88

Korzystanie z ustawie operatora gwnego

J Nacinij przycisk {Start}, aby wydrukowa list.

Uwaga Jeli przed rozpoczciem drukowania zostanie nacinity przycisk {Anuluj}, lista nie bdzie drukowana i ponownie zostanie wywietlony komunikat z punktu H.

K Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}, aby wrci do stanu gotowoci.


Kody osobiste
Funkcja ta pozwala na ledzenie wykorzystania urzdzenia. Kiedy zaprogramowane s kody osobiste, uytkownicy musz wprowadzi swj kod osobisty przed wysaniem faksu. Funkcja ta jest uywana w celu ograniczania dostpu. Patrz str. 93 Ograniczony dostp.
Wane Zaleca si wydrukowanie listy kodw osobistych i korzystanie z niej podczas zapisywania lub zmiany kodu osobistego. Patrz str. 92 Drukowanie listy kodw osobistych. Ograniczenia Kody osobiste mog zawiera najwyej 8 nastpujcych znakw: cyfry od 0 do 9, #, * oraz spacje. Mona zapisa najwyej 10 kodw osobistych. Nazwa kadego kodu osobistego moe zawiera najwyej 20 znakw.

Zapisywanie i edytowanie

A Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}.

B Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat


"4.Parametry faksu".

C Nacinij przycisk {OK}.


89

Ustawienia operatora gwnego

D Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "4.


Narzdzia uytk.".

E Nacinij przycisk {OK}. F Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "4. Kod
osobisty".

G Nacinij przycisk {OK}.


Sprawd, czy wywietlony jest komunikat"1.Prog.kodu osob.".

H Nacinij przycisk {OK}. I Aby zapisa nowy kod osobisty, naley go wprowadzi (przy zachowaniu

ograniczenia dugoci do 8 znakw) za pomoc przyciskw numerycznych. Aby wyedytowa zapisany kod osobisty, naley wywietli wymagany kod osobisty, naciskajc odpowiednio przycisk 0 lub 1.

J Nacinij przycisk {OK}. K Wprowad nazw uytkownika.

L Nacinij przycisk {OK}. M Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}, aby wrci do stanu gotowoci.

90

Korzystanie z ustawie operatora gwnego

Usuwanie

A Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}.

B Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat


"4.Parametry faksu".

C Nacinij przycisk {OK}. D Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "4.
Narzdzia uytk.".

E Nacinij przycisk {OK}.


Uwaga Jeli kod operatora gwnego zosta zarejestrowany i wczona jest funkcja jego obsugi, wprowad ten kod i nacinij przycisk {OK}.

F Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "4. Kod


osobisty".

G Nacinij przycisk {OK}. H Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat


"2.Kasowanie".

I Nacinij przycisk {OK}.

91

Ustawienia operatora gwnego

J Naciskaj przycisk 0 lub 1, aby wywietli kod osobisty, ktry ma zosta


usunity.

K Nacinij przycisk {OK}.


Kod osobisty zostaje usunity. Aby usun nastpny kod osobisty, powtrz powysze czynnoci od punktu I.

L Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}, aby wrci do stanu gotowoci.


Drukowanie listy kodw osobistych
Wydrukuj t list, aby ustali zarejestrowane kody osobiste i ich nazwy.

A Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}.

6
B Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat
"4.Parametry faksu".

C Nacinij przycisk {OK}. D Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "4.
Narzdzia uytk.".

E Nacinij przycisk {OK}. F Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "4. Kod
osobisty".

G Nacinij przycisk {OK}.


92

Korzystanie z ustawie operatora gwnego

H Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "3.Drukuj


list".

I Nacinij przycisk {OK}. J Nacinij przycisk {Start}.


Nastpuje wydrukowanie listy.

K Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}, aby wrci do stanu gotowoci.


Ograniczony dostp
Funkcja ta umoliwia ograniczenie nadawania do okrelonych uytkownikw. Jeli jest ona wczona, przesyanie dokumentw bdzie moliwe tylko po wczeniejszym podaniu przez uytkownika kodu osobistego. Funkcja ograniczania dostpu umoliwia monitorowanie korzystania z urzdzenia przez poszczeglnych uytkownikw lub dziay firmy.
Przygotowa si Aby korzysta z tej funkcji, uytkownik musi zapisa swj kod osobisty i przed rozpoczciem przesyania wczy t funkcj, korzystajc z parametrw uytkownika. Patrz str. 89 Zapisywanie i edytowanie oraz str. 82 Parametry uytkownika (przecznik 05, bit 4). Uwaga Urzdzenie wymaga wprowadzenia kodu osobistego w nastpujcych sytuacjach:

Urzdzenie nie jest uywane przez pewien czas Usunito dokument poprzednio umieszczony w urzdzeniu Bieca operacja zostaa zakoczona Jeli jest wczona funkcja ograniczonego dostpu, faksy przychodzce s odbierane i drukowane w zwyky sposb.

A Sprawd, czy pojawi si ekran ograniczonego dostpu.

B Korzystajc z przyciskw numerycznych wprowad kod osobisty.

C Nacinij przycisk {OK}.

93

Ustawienia operatora gwnego

Kody
Procedura ta umoliwia zapisanie nastpujcych rodzajw kodw:
Wane Kody mona sprawdzi na licie Ustawienia parametrw. Zalecamy wydrukowanie listy kodw po kadym dodaniu lub zmianie kodu.

Aby zmodyfikowa zapisane kody, naley wykona opisane poniej czynnoci dotyczce zapisywania kodw. Naley wywietli kod, ktry ma zosta zmieniony, nacisn przycisk {Zeruj/Zatrzymaj} i ponownie wprowadzi kod.

Kod pollingu Kod ten jest niezbdny, aby korzysta z odbioru pollingowego z kodem domylnym. Patrz str. 5 Dzwonienie w celu odebrania wiadomoci (Odbir polling).
Uwaga Za pomoc przyciskw szybkiego wybierania mona wpisa litery od A do F.

Za pomoc przyciskw numerycznych mona wpisa cyfry od 0 do 9. Nie mona wpisa cigw znakw 0000 i FFFF.

Kod blokowania pamici Kod ten jest niezbdny, aby mona byo wydrukowa wiadomo otrzyman przy uyciu funkcji Blokada pamici. Patrz str. 13 Drukowanie wiadomoci zablokowanej w pamici.
Uwaga Za pomoc przyciskw numerycznych mona wpisa cyfry od 0 do 9. Nie mona wpisa cigu znakw 0000.

Zapisywanie
Aby zapisa kody, naley wykona nastpujce czynnoci: Poniszy przykad dotyczy uycia kodu blokowania pamici.

A Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}.

94

Korzystanie z ustawie operatora gwnego

B Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat


"4.Parametry faksu".

C Nacinij przycisk {OK}. D Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "4.
Narzdzia uytk.".

E Nacinij przycisk {OK}. F Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "5. Kody".

G Nacinij przycisk {OK}. H Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "2. Kod
blok.pamici".

I Nacinij przycisk {OK}. J Korzystajc z przyciskw numerycznych, wpisz kod blokowania pamici
(4-cyfrowy).

Jeli pomylisz si, nacinij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj} i sprbuj ponownie.

K Nacinij przycisk {OK}.


Aby wprowadzi nastpny element, powtrz powysze czynnoci od punktu I.

L Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}, aby wrci do stanu gotowoci.

95

Ustawienia operatora gwnego

Numer dostpu (PSTN)


Ustawienie to umoliwia wyeliminowania koniecznoci wprowadzenia pauzy po wybraniu numeru dostpu do linii zewntrznej (PSTN) w czasie wybierania numeru. Po zaprogramowaniu numeru dostpu, pauza zostanie automatyczna dodana po wybraniu tego numeru. Na przykad, jeli zarejestrujesz "0" jako numer dostpu do linii (PSTN), po wybraniu "0" automatycznie zostanie dodana pauza.
Ograniczenia Numery dostpu PSTN mog zawiera najwyej dwie cyfry.

Funkcja ta nie dziaa, w przypadku korzystania z trybu gonomwicego lub w przypadku wybierania numeru przy uyciu telefonu zewntrznego.
Uwaga Po zapisaniu numeru dostpu PSTN naley w parametrach uytkownika wybra lini poczenia z systemem PABX (przecznik 13, bit 0).

Aby zapisa numer dostpu PSTN, naley wykona nastpujce czynnoci:

A Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}.

B Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat


"4.Parametry faksu".

C Nacinij przycisk {OK}. D Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "4.
Narzdzia uytk.".

E Nacinij przycisk {OK}. F Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "6. Nr
dost.do linii".

96

Korzystanie z ustawie operatora gwnego

G Nacinij przycisk {OK}. H Korzystajc z przyciskw numerycznych, wpisz numer dostpu PSTN (2cyfrowy). Jeli pomylisz si, nacinij przycisk {Zeruj/Zatrzymaj} i sprbuj ponownie.

I Nacinij przycisk {OK}.


Zostanie wywietlony komunikat " Zaprogramowane ".

J Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}, aby wrci do stanu gotowoci.


Nadawanie pliku z pamici
Jeli urzdzenie nie moe wydrukowa odebranej wiadomoci, mona przesa wszystkie wiadomoci przechowywane aktualnie w pamici do innego faksu i tam je wydrukowa. Rozwizanie takie mona zastosowa na przykad wtedy, gdy skoczy si toner lub papier albo kiedy nastpi problem z funkcj drukowania. Do innego faksu mona przesa wszystkie wiadomoci znajdujce si w pamici, nawet te zablokowane. Z funkcji tej naley korzysta w sytuacjach awaryjnych.
Ograniczenia Wiadomoci nie s wysyane ponownie nawet wtedy, gdy wystpi bd nadawania. Uwaga Dokumenty nie s usuwane z pamici niezalenie od tego, czy przekazywanie zakoczyo si powodzeniem, czy nie. Szczegy operacji przekazywania nie s drukowane w raporcie pocze. Aby przesa wszystkie wiadomoci przechowywane aktualnie w pamici, naley wykona nastpujce czynnoci:

A Nacinij przycisk {Narzdzia uytkownika}.

B Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat


"4.Parametry faksu".

97

Ustawienia operatora gwnego

C Nacinij przycisk {OK}. D Naciskaj przycisk 0 lub 1, a zostanie wywietlony komunikat "4.
Narzdzia uytk.".

E Nacinij przycisk {OK}. F Nacinij przycisk 0 lub 1, aby wywietli komunikat "7. Nad.pliku
z pam.".

G Nacinij przycisk {OK}.


Jeli nie s dostpne adne pliki, zostanie wywietlony komunikat "Brak plikw".

H Za pomoc przyciskw numerycznych wprowad numer faksu


docelowego.

I Nacinij przycisk {Start}.


Przesyanie plikw zostanie rozpoczte. Po zakoczeniu przesyania plikw urzdzenie powrci do stanu gotowoci.

98

7. Wykrywanie i usuwanie usterek


Odczytywanie raportw
Raport bdw
Raport o bdach jest drukowany wtedy, kiedy nie mona byo pomylnie wysa lub odebra wiadomoci. Bdy mog wynika z problemw z urzdzeniem z zakce na linii telefonicznej. Jeli bd wystpi podczas przesyania dokumentu, naley przesa go ponownie. Jeli bd wystpi w trakcie odbioru, popro nadawc o ponowne wysanie wiadomoci.
Uwaga Jeli bd wystpuje czsto, skontaktuj si z przedstawicielem serwisu.

Kolumna "Strona" zawiera cakowit liczb stron. Kolumna "Strona nie wysana" zawiera liczb stron, ktre nie zostay pomylnie wysane lub odebrane.

Raport braku zasilania


Nawet jeli gwny przecznik zasilania jest wyczony, zawarto pamici urzdzenia (np.zaprogramowane numery) nie zostanie utracona. Jeli jednak zasilanie zniknie na okoo 12 godzin na skutek wyczenia gwnego przecznika zasilania, awarii systemu zasilania lub wyjcia wtyczki z gniazdka zasilania, zawarto pamici faksu zostanie utracona. Wrd utraconych elementw znajd si wszystkie wiadomoci faksowe zapisane w pamici przy pomocy funkcji nadawania z pamici lub odbioru do pamici. Jeli plik zosta usunity z pamici, po przywrceniu zasilania automatycznie zostanie wydrukowany raportu braku zasilania. Raport ten umoliwia zidentyfikowanie utraconych plikw. W przypadku utraty zawartoci pamici dla funkcji nadawania z pamici raport ten naley przesa ponownie. Jeli zostaa utracona wiadomo faksowa odebrana przy uyciu funkcji odbioru do pamici lub odbioru zastpczego, popro nadawc o ponowne jej wysanie.
Wane Zanim wyczysz urzdzenie upewnij si, e na ekranie pojawia si warto 100%. Jeli na ekranie pojawi si nisza warto, oznacza to, e cz danych jest aktualnie przechowywana w pamici.

Zaraz po awarii zasilania naley naadowa wewntrzny akumulator, aby unikn utraty danych w przyszoci. Zalecamy, aby po wystpieniu awarii systemu zasilania przez okoo tydzie urzdzenie byo podczone do prdu, a gwny przycisk zasilania pozostawa wczony.

99

Wykrywanie i usuwanie usterek

- RDS (System diagnostyki zdalnej)


Jeli wystpi jaki problem z urzdzeniem, przedstawiciel serwisu moe przeprowadzi przez telefon rne dziaania diagnostyczne i sprbowa ustali przyczyn usterki. Przy pomocy systemu RDS moe te na yczenie uytkownika zmieni niektre ustawienia urzdzenia.

100

8. Dodatek
Podczanie do linii telefonicznej i telefonu
Aby podczy urzdzenie do linii telefonicznej, uyj moduowgo gniazdka zatrzaskowego.
Wane Przed uruchomieniem urzdzenia upewnij si, e zostanie uyty odpowiedni typ gniazdka.

Miejsce podczenia urzdzenia

1. Telefon zewntrzny 2. Linia

101

Dodatek

Dane techniczne
Urzdzenie podstawowe
Zuycie energii
Stan gotowoci Nadawanie natychmiastowe Odbir natychmiastowy Drukowanie Automatyczne wyczenie zasilania w nocy Tryb oszczdny, tryb automatycznego wyczania 100 W 130 W 290 W 480 W 2W 2W

Protok G3 Rozdzielczo Standardowa: 83,85/mm Podwyszona: 87,7/mm Wysoka: 815,4/mm

Czas transmisji 3 sekundy przy szybkoci transmisji 28 800 bps i rozdzielczoci standardowej Metoda kompresji danych MH, MR, MMR Maksymalny rozmiar oryginau 2161260 mm / 8,549,6 (standardowa i podwyszona) 216600 mm / 8,523,7 (wysoka) Maksymalny rozmiar skanowania 2161260 mm / 8,549,6 (standardowa i podwyszona) 216600 mm / 8,523,7 (wysoka) Proces drukowania Wydruk na papierze standardowym przy uyciu lasera Prdko transmisji 33 600/31 200/28 800/26 400/24 000/21 600/19 200/16 800/14 400/12 000/ 9 600/7 200/4 800/2 400 bps (automatyczny system redukcji szybkoci transmisji)

102

Dane techniczne

Dostpne opcje
Pami rozszerzona (32 MB) Umoliwia zwikszenie pojemnoci pamici. Kaseta na papier (opcja tylko dla modelu B) Mieci do 500 arkuszy papieru. Podajnik dokumentw (ADF) (opcja dla typu 1) Umoliwia automatyczne podawanie oryginaw.

Oryginay
Przed umieszczeniem oryginaw w urzdzeniu naley si upewni, e s one cakowicie suche. Oryginay z wilgotnym tuszem lub niezaschnitym korektorem spowoduj zabrudzenie szyby ekspozycyjnej, co wpynie na pogorszenie jakoci przesyanego obrazu.

Zalecane rozmiary i gramatury oryginaw


Miejsce umieszczenia oryginau Szyba ekspozycyjna Dopuszczalny rozmiar oryginau Maksymalnie A4 (210297 mm)L, 81/2"11" (216279mm)L Przesyanie faksu: A5LK do A4L(dugo do 1260 mm), od 81/2"11 L do 81/2" 14"L Maksymalna liczba arkuszy 1 Grubo papieru

----

8
30 arkuszy (80 g/m2, 21 lb) 52105 g/m2 (45 90 kg, 14-28 lb)

Podajnik dokumentw (ADF)

Rozmiar papieru i obszar skanowania Szyba ekspozycyjna

103

Dodatek

Podajnik dokumentw (ADF)

Ograniczenia Nawet jeli orygina jest poprawnie umieszczony na szybie ekspozycyjnej lub w podajniku dokumentw, moe nie zosta przesany margines o szerokoci od 3 do 5 mm (od 0,1 do 0,2) znajdujcy si na kadej krawdzi oryginau.

Orygina i wydrukowany obraz u odbiorcy mog mie rny rozmiar.


Uwaga Maksymalny obszar skanowania dla podajnika dokumentw (ADF) wynosi 1260 mm (49,6) przy rozdzielczoci podwyszonej lub standardowej oraz 600 mm (23,7) przy rozdzielczoci wysokiej.

Jeli odbiorca uywa papieru wszego ni orygina, obraz zostanie zmniejszony, aby pasowa do szerokoci papieru.

104

Wartoci maksymalne

Wartoci maksymalne
Ponisza lista zawiera maksymalne wartoci dla kadego elementu.
Element Pami Liczba stron, ktre mog by przechowywane w pamici (rozmiar standardowy A4 <Wykres TU-T #1, rozdzielczo: standardowa, typ oryginau: tekst > ) czna liczba plikw dla nadawania z pamici Liczba stron na plik Liczba stron dla wszystkich plikw Liczba urzdze docelowych, ktre mona okreli dla jednego pliku Liczba urzdze docelowych, ktre mona okreli dla wszystkich plikw Liczba numerw szybkiego wybierania, jakie mona zapisa Liczba numerw przyspieszonego wybierania, jakie mona zapisa Liczba numerw grupowego wybierania, jakie mona zapisa Liczna urzdze docelowych, jakie mona okreli za pomoc przyciskw numerycznych Liczba urzdze docelowych, jakie mona zapisa w grupie Liczba urzdze docelowych, jakie mona zapisa we wszystkich grupach Liczba kodw osobistych, jakie mona zapisa Liczba cyfr dla wybierania Standard 1 MB 80 (320 z pamici opcjonaln) 133 500 500 133 300 16 50 5 67 133 133 10 254

105

Dodatek

Zaawansowane funkcje transmisji


Za pomoc przycisku {Opcja trans.} mona wybra nastpujce funkcje:
Nazwa funkcji Nadawanie opnione Opis Powoduje, e urzdzenie automatycznie rozpoczyna transmisj lub odbir pollingowy w wyznaczonym czasie. Do wysyanej wiadomoci mona doda nagwek wiadomoci faksowej (np. zapisan nazw), dziki czemu bdzie ona wywietlana na wydruku generowanym w faksie odbiorcy. Funkcja ta umoliwia odebranie wiadomoci faksowej z innego terminala. Informacje dodatkowe str. 1 Wysyanie w okrelonym czasie (nadawanie opnione)

Drukowanie nagwka faksu

str. 3 Drukowanie nagwka faksu

Odbir pollingowy

str. 5 Dzwonienie w celu odebrania wiadomoci (Odbir polling)

106

Informacja o zadaniu

Informacja o zadaniu
Za pomoc przycisku {Informacja o zadaniu} mona wybra nastpujce funkcje:.
Nazwa funkcji Anulowanie transmisji lub odbioru Opis Funkcja ta powoduje anulowanie pliku (zapisu w pamici) dla funkcji nadawanie z pamici lub odbioru pollingowego. Informacje dodatkowe str. 9 Anulowanie transmisji lub odbioru

Drukowanie listy plikw List plikw nadawania str. 11 Drukowanie listy plikw znajdujcych si w pamici (Drukuj list mona wydrukowa rcznie. Lista ta plikw) umoliwia zapoznanie si z nazwami plikw przechowywanych w pamici oraz z numerami tych plikw. Drukowanie zapisanej wiadomoci Drukuje zawarto zapisanej w pamici wiadomoci, ktra jeszcze nie zostaa wysana. Wiadomo zablokowan w pamici mona wydrukowa rcznie. Aby wydrukowa tak wiadomo, naley poda kod blokowania pamici. Raport o poczeniach mona wydrukowa rcznie. Raport przedstawia wyniki ostatnich 50 pocze. str. 12 Drukowanie zapisanej wiadomoci (Druk plikw nadawania)

Drukowanie wiadomoci zablokowanej w pamici

str. 13 Drukowanie wiadomoci zablokowanej w pamici

8
str. 15 Drukowanie raportu pocze

Drukowanie raportu pocze

107

Dodatek

Narzdzia uytkownika
Nazwa funkcji Zapisywanie/usuwanie numeru szybkiego wybierania Opis Gdy odbiorca zostanie zapamitany za pomoc funkcji szybkiego wybierania, mona okreli tego odbiorc naciskajc tylko przycisk szybkiego wybierania. Aby zapisa urzdzenie docelowe dla funkcji wybierania przyspieszonego, naley nacisn przycisk Przyspieszone wybieranie i wpisa dwucyfrowy kod wybierania przyspieszonego. Jeli w grupie zostanie zapisanych kilku odbiorcw, ich numery mona wybiera przez kilka nacini przyciskw. Umoliwia zapisanie czsto uywanej funkcji dla przycisku funkcji uytkownika (przyciski od {F1} do{F3}). Funkcja ta umoliwia rczne drukowanie rnych raportw i list. Mona wydrukowa nastpujce raporty i listy: raport o poczeniach lista plikw nadawania lista szybkiego wybierania lista przyspieszonego wybierania lista grupowego wybierania Etykieta szybkiego wybierania lista funkcji uytkownika. Poziom gonoci Ustawia gono sygnaw gonika. Umoliwia dostosowanie jasnoci wywietlacza. Rozdzia 4, sekcja Regulacja gonoci w poradniku Funkcje podstawowe. str. 55 Dostosowywanie kontrastu wywietlania Informacje dodatkowe Rozdzia 3, sekcja Szybkie wybieranie w poradniku Funkcje podstawowe.

Zapisywanie/usuwanie numeru przyspieszonego wybierania

Rozdzia 3, sekcja Przyspieszone wybieranie w poradniku Funkcje podstawowe.

Zapisywanie/usuwanie numeru grupowego wybierania

Rozdzia 3, sekcja Grupy w poradniku Funkcje podstawowe.

Przypisywanie funkcji do przyciskw funkcji uytkownika

str. 45 Przyciski funkcji uytkownika

Raporty/listy

str. 50 Drukowanie raportw/list

Kontrast wywietlania

108

Narzdzia uytkownika
Nazwa funkcji Data/godzina Czas letni Opis Ustawia odpowiedni dat i godzin. Pozwala na przesunicie zegara do przodu lub do tyu o jedn godzin. Urzdzenie moe obsugiwa nadchodzce wiadomoci faksowe i poczenia telefoniczne na dwa sposoby. Zmiana czasu automatycznego dzwonienia powoduje zmian liczby dzwonkw. Rejestruje wasn nazw, nagwek faksu i wasny numer. Informacje dodatkowe str. 56 Ustawianie daty i godziny str. 58 Czas letni

Tryb odbioru

Rozdzia 2, sekcja Tryby odbioru w poradniku Funkcje podstawowe. str. 60 Ustawianie czasu automatycznego dzwonienia

Ustawianie czasu automatycznego dzwonienia

Informacje o faksie

Rozdzia 3, sekcja Wasna nazwa/nagwek faksu/wasny numer w poradniku Funkcje podstawowe. str. 62 Okrelanie czasu kasowania ustawie faksu

Czas kasowania ustawie faksu

Umoliwia wybranie czasu, po ktrym urzdzenie automatycznie przejdzie do stanu gotowoci. Umoliwia wybranie czasu, po ktrym urzdzenie koczy prac w trybie wybierania gonomwicego.

Czas wyczenia trybu gonomwicego

str. 64 Czas wyczenia trybu gonomwicego

109

Dodatek

Narzdzia operatora gwnego


Nazwa funkcji Blokada pamici Opis Wszystkie odbierane wiadomoci s zapisywane w pamici i nie s automatycznie drukowane. Przekazuje odebrane wiadomoci do zarejestrowanego odbiorcy. Pozwala na zmian ustawie funkcji w zalenoci od potrzeb. Informacje dodatkowe str. 68 Blokada pamici

Przekazywanie

str. 71 Przekazywanie

Zmiana parametrw uytkownika

str. 82 Parametry uytkownika str. 88 Drukowanie listy parametrw uytkownika str. 89 Kody osobiste

Drukowanie listy parametrw Pozwala wydrukowa uytkownika i sprawdzi ustawienia parametrw uytkownika. Kod osobisty Kod osobisty jest wykorzystywany dla funkcji Dostp ograniczony. Jeli funkcja ta jest wczona, uytkownicy mog nadawa dokumenty dopiero po wprowadzeniu kodu osobistego. Umoliwia zapisywanie kodw wymaganych do korzystania z funkcji Odbir polling i Blokada pamici. Umoliwia okrelenie kodu , jaki bdzie stosowany podczas wybierania numeru w celu uzyskania dostpu do linii zewntrznej. Umoliwia przesanie wszystkich wiadomoci zapisanych aktualnie w pamici do innego faksu i ich wydrukowanie.

Kody

str. 94 Kody

8
Numer dostpu do linii (PSTN)

str. 96 Numer dostpu (PSTN)

Przesyanie pliku z pamici

str. 97 Nadawanie pliku z pamici

110

INDEKS
A
Anulowanie transmisji lub odbioru, 9 anulowanie transmisji lub odbioru, 107 Automatyczne ponowne wybieranie, 30 automatyczny odbir faksw przy wczonym zasilaniu gwnym, 39 drukowanie nagwka faksu, 106 drukowanie plikw nadawania, 12 drukowanie TSI, 41 Drukowanie TTI Drukowanie nagwka faksu, 3

E
ECM (tryb naprawiania bdw), 30 edytowanie okrelony nadawca, 78 stacja przekazywania, 76 etykieta szybkiego wybierania, 50

B
bezpieczny odbir polling, 5 blokada pamici, 68, 69, 110

C
czas automatycznego dzwonienia, 60, 109 czas kasowania ustawie faksu, 62, 109 czas letni, 58, 109 czas wyczenia trybu gonomwicego, 64, 109

F
formaty raportw, 16 Funkcje odbioru, 35 funkcje transmisji, 17, 24

D
Dane techniczne, 102 data/godzina, 109 Data i godzina, 56 data i godzina czas letni, 58 data i godzina odbioru, 41 dodatkowe funkcje transmisji, 28 drukowane raporty, 32 drukowanie Etykieta szybkiego wybierania, 50 lista funkcji uytkownika, 50 lista grupowego wybierania, 50 lista okrelonych nadawcw, 81 lista okrelonych nadawcw dla funkcji Blokada pamici, 71 lista parametrw uytkownika, 110 lista plikw nadawania, 50 lista plikw w pamici, 107 lista plikw znajdujcych si w pamici, 11 lista przyspieszonego wybierania, 50 lista szybkiego wybierania, 50 raport pocze, 15, 50, 107 raporty/listy, 50 wiadomo zablokowana w pamici, 13, 107 zapisana wiadomo, 12, 107 drukowanie listy plikw, 11 Drukowanie nagwka faksu, 3

G
grupowe wybieranie, 108

I
informacja o zadaniu, 9, 107 informacje o faksie, 109 inne funkcje transmisji, 17

K
Kod blokowania pamici, 94 kod osobisty, 110 kod pollingu, 94 kod SEP, 24 kod SUB, 26 kodu, 94 Kody, 110 kody, 94 kody osobiste, 89 kolejno rozsyania, 29 kontrast wywietlania, 55, 108 ksika telefoniczna, 19

111

L
linia telefoniczna, 101 lista funkcji informacja o zadaniu, 107 ustawienia operatora gwnego, 67, 110 zaawansowane funkcje transmisji, 106 lista funkcji uytkownika, 50 lista grupowego wybierania, 52 lista kodw osobistych, 92 lista okrelonych nadawcw, 81 lista parametrw uytkownika, 82, 110 lista plikw nadawania, 51 lista szybkiego wybierania, 51 lista wybierania przyspieszonego, 52

P
parametry uytkownika, 82, 110 Podrczne funkcje wybierania, 17 podwjny dostp, 30 Ponowne wybieranie, 20 poziom gonoci, 108 przekazywanie, 71, 110 przeczniki i bity, 82 przesyanie pliku z pamici, 110 Przycisk funkcji uytkownika uywanie, 48 przycisk funkcji uytkownika usuwanie, 48 przyciski funkcji uytkownika, 45, 108 przypisywanie funkcji do przyciskw, 46 przypisywanie funkcji do przycisku funkcji uytkownika, 46 przypisywanie funkcji uytkownika, 108 przyspieszone wybieranie, 108 PWD, 24

N
nadawanie czne, 30 nadawanie opnione, 1, 106 nadawanie pliku z pamici, 97 narzdzia operatora gwnego, 110 narzdzia uytkownika, 45, 108 numer dostpu do linii (PSTN), 110 numer dostpu do linii zewntrznej numer dostpu PSTN, 96 numer dostpu PSTN, 96

R
raport, 99 raport bdw, 99 raport bdu poczenia, 32 raport braku zasilania, 99 raport nadawania natychmiastowego, 33 raport nadawania z pamici, 32 Raport o poczeniach, 51 raport odbioru w trybie polling, 8 raport odbioru w trybie polling raport odbioru w trybie polling, 8 raport pocze, 15, 107 raport wprowadzenia do pamici, 32 raport wprowadzenia do pamici (odbir polling), 8 raport wprowadzenia do pamici w trybie polling raport wprowadzenia do pamici (odbir polling), 8 raporty, 32 raport bdw, 99 raport bdu poczenia, 32 raport braku zasilania, 99 raport nadawania natychmiastowego, 33 raport nadawania z pamici, 32 raport pocze, 15, 16 raport wprowadzenia do pamici, 32 raporty/listy, 50 raporty/listy, 50, 108

O
odbir automatyczny odbir faksw przy wczonym zasilaniu gwnym, 39 odbir do pamici, 36 odbir natychmiastowy, 35 odbir wiadomoci w trybie telefonowania, 38 odbir zastpczy, 37 odrzucanie wiadomoci od anonimowych nadawcw, 37 odbir do pamici, 36 odbir natychmiastowy, 35 odbir polling, 5 odbir pollingowy, 106 odbir polling z zastpieniem zapisanego kodu, 5 odbir zastpczy, 37 ograniczony dostp, 93 okrelony nadawca, 78, 79 Opcje, 103 opcje drukowania, 40 opcje trans, 1 originals, 103

112

RDS, 100 regulacja gonocipoziom gonoci, 108 rozdzielanie stron i zmniejszanie dugoci, 42

S
SID, 26 stacja przekazywania, 74, 76, 78 szybkie nadawanie z pamici, 31 szybkie wybieranie, 108

T
tryb odbioru, 109 tryb telefonowania, 38

U
ustawienia operatora gwnego, 67 usuwanie okrelony nadawca, 79 okrelony nadawca dla funkcji Blokada pamici, 70 stacja przekazywania, 78

W
wartoci maksymalne, 105 wiadomo zablokowana w pamici, 13, 107 wstawianie nazwy, 4 Wybieranie acuchowe, 17 wybieranie rczne, 23 Wybieranie w trybie gonomwicym, 21 wykrywanie i usuwanie usterek, 99

Z
zaawansowane funkcje transmisji, 106 zapisana wiadomo, 12 Zapisywanie stacja przekazywania, 74 zapisywanie kodu, 94 okrelony nadawca dla funkcji Blokada pamici, 69 zapisywanie/usuwanie grupowe wybieranie, 108 przyspieszone wybieranie, 108 szybkie wybieranie, 108 zmiana parametrw uytkownika, 110 zmiana ustawie operatora gwnego, 68 znacznik pierwszej strony, 40 znacznik rodka, 40

113

114

PL

PL

B465

Copyright 2001

Instrukcja obsugi Poradnik faksowania <Funkcje zaawansowane>

PL

PL

B465-8676