සුමිත්

මේක සිද්ද මෙලා දැන් අවුරුද්දක් විතර මෙනො.ඒ මෙනමකොට මහත්තයා
ෙැඩ කමේ බදුල්මල්.අපි දුෙමේ ස්මකෝමල් නිොඩුෙට අනිොේමයන්ම
බදුල්මල් යනො.එමහේ ගිහින් සතියක් විතර එයාමේ quarters ෙල
ඉන්නො.මේක වුමන් ගිය අවුරුද්මද් අම ෝස්තුමේදි ස්මකෝල නිොඩුෙට මායි
දුෙලා මදන්නයි ෙැඩට ඉන්න කමලත් එක්ක බදුල්මල් මකෝච්චිමයන්
යද්දි.කමලා මදමල එයාමේ මත් බදුල්ල.ආ...මම ස්ෙේණා.ඒ මෙනමකොට
මමේ ෙයස 33 යි.මහොද ඇ ක් තිමයනො මට පිරිමින් ෙශී කරන.අනික
මහත්තයා මම සාරිය ඇදන් එනෙට ම ොඩක් කැමතියි.සමහර දෙස් ෙලට මම
එයත් එක්ක ඇදට යන්න ඕමනත් සාරිය ඇදන්.
ඔන්න එදා අපි ඔක්මකොම බදුල්ලට යන්න මකොටුෙ railway station
එකට ආො.ඒ මෙනමකොටත් රෑට යන මකෝච්චිය ඇවිත් තිබුමන් නෑ.අපි
ෙැඩිපුරම යන්මන් මකොටුමෙන් 8 ට යන එමකන්.මමොකද ඒමක් ගියාම
පහුමෙනිදා එළිමෙලාමන්.එදා අපි බංකුෙක් උඩ ොඩිමෙලා ඉන්නමකොට තෙ
තරුණමයක් ඇවිත් ඊට ඉස්සරහ තිබුන බංකුමෙ ොඩි වුනා.එයා මාත්
එක්කත් යන්තමට ෙමේ හිනා වුනා.ටික මෙලාෙකින් දුෙලා මදන්නත් එක්ක
මමයා කතා කරන්න පටන් ත්තා.මකොමහොමහරි දෙලා මමයත් එක්ක ෆිට්
මෙලා මසල්ලේ කරන්නත් පටන් ත්තා.ඒ එක්කම ෙමේ මකෝච්චිය
ආො.මමයා ටක් ාලා නැ ලා එක ළ ෂිට් මදකකුත් අල්ලා ත්තා.ඒ
එක්කම අමේ බඩු පටෙන්නත් උදේ කරා.එයාමේ නම සුේත් අවුරුදු 28 ක්
විතර මෙනො.ම ෙල් බදුල්මල්.එයා ආමි එමක් මකමනක්. අපි ොඩි වුමන්
සුමිත්තුයි මායි එකකත් බබලා මදන්නයි කමලයි අනිත් එමකත් තමයි.බබලා
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 1

සුමිත් එක්ක විහිළු කර කර යනො.ඒෙට මටත් හිනයි.අපි මකොච්චිමයදි
කන්න ම නාපු කෑමත් සුමිත්ටත් දුන්නා.එයා ඒො කාලා හරි රසයි කිේො.ඒ
එක්කම මේො ඔයා මන්ද හැදුමේ කියලා හරි අමුතුවිදියට මං දිහා බලලා
කිේො.මම මකොමහොමත් මමේ කෑම රසයි කියනෙට ආස මකමනක්.ටික
මෙලාෙක් යද්දි බබලා මදන්නටයි කමලටයි නින්ද ගිහින්.
බබාලට නින්ද ගියයින් පස්මසේ මම ඒ තුන් මදනාට මරද්දක්
මපමරේො.මමත් සීතල නිසා මමත් මරද්දක් මපරෙ ත්තා.ටික දුරක් යද්දි
මට දැමනනො සුමිත්මේ අතක් මමේ බමේ ෙදිනො.මමත් එච්චර නන්
ත්මත් නෑ ෙැරදිලා ෙදිනො ඇති කියලා.ඒත් මට මත්මරනො ඒක ඕන
කමකින් කරන එකක් කියලා.ඒක නිසා මම සුමිත්ට එපා කිේො.එත් මමේ
යටි හිත ඒකට කැමැත්තක් තිබුනා.මමොකද මාස 1 2/1 විතර සැපක්
න්න බැරි මෙලා නිසා නංගි හිටිමයත් අඩ අඩා ෙමේ.අනික මහත්තයත්
එක්ක මසල්ලේ කරන්නත් මහට රෑ මෙනකේ ඉන්න ඕන නිසා.ඒත් එයා
නෙත්තන්මන් නැතිෙ දි ටම බඩ අත ානො.දැන්නේ එයා සාරිමේ ඉන
අතරින් අත යෙලා පෑන්ටිමේ ඉන ොටිය අතරින් අත දාලා අත ානො.ඒ
අස්මසේ එයා මමේ කනත් මහමිහිට කිස් කරනො.මම කිේො බැරි
මෙලාෙක්ෙත් කමලා හරි බබාලා හරි ඇහැඇරුමනොත් කියලා එපා
කිේො.එයා කියනො බයමෙන්න එපා එයාලා මහොදටම නිදි විත්තිය.එයා ඒ
සැමේ මම මපමරෝ ත්ත මරද්දට පිටින් මමේ කලාො මදක අත ානො.එයා
ටික ටික සාරිය උස්සනො.මම එපා කියන්න ෙමේ එයාමේ මූණ බැළුො
විතරයි එයා මමේ මතොල් උරන්න ත්තා.මම ඉස්සරහ ෂීට් එමක් ඉන්න
තුන්මදනා දිහා බලාම න එයාට මතොල දුන්නා.එයා මමේ කකුල් මදක
මහොදටම ෙැමහන විදියට මරද්ද මපොරෙලා මම මේ නංගිමේ මරෝස මපති
පෑන්ටියට පිටින් අත ානො.ටික මෙලාෙකින් පෑන්ටිමේ කකුල් ොටිය
අතරින් ඇගිල්ල දාලා පෑන්ටිය මෑත් කරා.දැන් එයාට හුතු මතොල්
මල්සිමයන්ම අල්ලන්න පුළුෙන්.එයා එකපාරටම ඇගිල්ලක් ඇතුලට දාලා
finger fuck විදියට කරනො.දැන් මමේ එමකන් juice
ලනො.එයා ඇගිල්මලන් කරනමකොට අමුතු සද්දයක් පො එනො.එයා මට
කතා කරලා කියනො අමන් පැටිමයෝ අපි ඇතුමල් toilet එකට ගිහින්
ආතල් එකක් මු කියලා කිේො.ඒත් මම එමහම යන්න අකමැති
වුනා.මමොකද අර තුන්මදනාම න් කවුරු හරි නැගිට්මටොත් කියලා.එයා
දි ටම මට ඇගිල්මලන් කරනො.දැන්නේ මටත් ඉන්න බෑ.එයා දැන් ඇගිලි
මදකක් දාලා මහොලෙනො.එයා එයාමේ ඉනඋඩට මරද්ද දාම න මට
කියනො එයාමේ එක අරන් අමත් හන්න කිේො.මම එයාමේ කළිසමේ
ෂිපේ එමකන් අත ඇතුලට දාලා ම ොකාට පිටින් මපොේඩක් අත ෑො.අේමමෝ
ඒමක් සයිස් එක.මම ආසාමේ ෙැඩි කමට ම ොකාම න් පයිය එළියට අරන්
මහොලෙන්න මිරිකන්න ත්තා.ඒක අ ල් 8 කට ෙඩා දි මහත එකක්.එයා
මට දි ටම ඇගිල්ල හුත්ත ඇතුලට දාලා කරනො.මමත් එයාමේ එක මිරික
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 2

මිරික අමත් හනො.ටික මෙලාෙක් යද්දි මම මෙේලලා බඩු ගියා.මට දැන්
මහොදටම අමාරුයි .එයා කිේො හයිමයන් කරන්න කියලා .මම එයාමේ
පයිමමොට්ටුෙ අතින් ෙහම න අමත් ැහුො.එයාට එක පාරටම කැරි
විද්දා.මමේ අත මසේරම ම.එයා කිේො අත මලෙකන්න කියලා.මමත් මත්
මෙලා ෙමේ හිටිය නිසා ඒ කැරි මලෙ කෑො.මම අමේ මහත්තයමේ එෙෙත්
කමට් ාම න නෑ.එයාමේ එක උරන්මනත් මහොදට පිහදාලා.
ඊට පස්මසේ අපි මදන්නා පිහදාම න තුරුල් මෙලා නිදා ත්තා.ඒ
අතමේ එයා මමේ තන් මදකත් මසාජ් කරා.උමද් අපි මදන්නම බදුල්මල්න්
බැහැලා මෙන්මෙලා ගියා.ඒත් අපි tel number මාරු කර ත්තා.මම
train එමක් ආතල් එකක් ත්තා නිසා ගිය හැටිමයම මහත්තයා
මපරලම න සැපක් අරන් ආසාෙ සේපූේන කර ත්තා.ඒත් මට සුමිත්ම
එමකන් සැපක් න්න කන් ඉෙසිල්ලක් නැතිෙ හිටිමේ.මම මකොළඹ ගිය
හැටිමේ ඒමකන් කෑමක් කනො කියලා හිතා ත්තා.නිොඩුෙ ඉෙර මෙලා අපි
ආයි මකොළඹ ආො.මම ආපු හැටිමයම කමල් සුමිත්ට මකොල් එකක් දීලා
බැළුො.එයාට නිොඩු තිමයයිද කියලා.ඒත් එයා නිොඩු නෑ කියලා කිේෙම
මට මාර අේසට්.ඒක නිසා මම එදා සද්ද නැතිෙ හිටියා.ඒත් රෑ 9 ට විතර
සුමිත් අමේ ම දර ආො.එයා මට කියනො අේසට් එමකන් මන්ද ඉන්මන්
කියලා.මට ඔයාමේ කතාමෙන් මතරුන නිසයි ආමාරුමෙන් නිොඩුෙක්
දාම න ආමේ කියලා.සුමිත් ආෙම බබාලා මදන්නා නිදා න්මන නැතිෙ
මසල්ලේ කරන්න පටන් ත්තා.මම මදන්නට සැර කරලා කිේො uncle
ආපු ෙෑන් එක කැඩිලා ඒක හදා ත්තම uncle යනො.ඒක නිසා දැන්
ගිහින් නිදා න්න කියලා.මම කමලටත් කිේො තමලත් බබාලා මදන්නත්
එක්ක නිදා න්න මම මේ මහත්තයා ආෙම නිදා න්න එන්නේ කියලා.ටික
මෙලාෙකින් සද්මද නැතිෙ ගියා.මම ගිහින් බැලුො තුන්මදනාටම නින්ද
ගිහිල්ලා.මම සුමිත්ට කිේො ඉස්සරහ කාමමරට යන්න කියලා.එමක්
මහත්තයමේ සරනුත් ඇති කියලා.මම nighty දාන් හිටිමේ. එයා
කියනො ඉක්මනට එන්න කියලා.මම ඇහුො ඒ ඇයි කියලා එදා අතට දුන්න
එක අද ඇතුළට මදන්න කියලා.
මමත් මදොරෙල් මනල් ෙහලා
කාමරයට ගියා.යද්දි එයා ඇමද් හාන්සි මෙලා ඉන්නො.මම light off
කරන්න හැදුෙම එයා කියනො එපා මට ඔයාමේ ලස්සන බලන්න ඕන
කියලා.මම එයා ල ට ගිහින් ඇමදන් ොඩි වුනාම එයා ළ ට ඇදලා අරන්
මතොල් උරන්න ත්තා.ඒ අතමේ මමේ තමනත් මිරිකන්න ත්තා.ටික
මෙලාෙක් යද්දි මමේ nighty එයා ලෙලා දැේමා.මම දැන් මහළුමෙන්.
comඇමද් හාන්සි කරලා මමේ ඇ උඩට එයා ඇවිත් ආයි මමේ මතොල්
උරන්න ත්තා.මතොල් උරන මන් කන් මබල්ල පො kiss කරනො.ටික
මෙලාෙක් එමහම කරලා මමේ තමන් උරන්න ත්තා.එක තනයක්
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 3

උරනමකොට අනිත් තමන් මිරිකනො.ඒ අතමේ nipple එක යන්තමට
හපනො.එමහම කරනමතොට මාර විදියට මමේ feeling
ඇවිස්මසනො.එයා එමහේම පහලට යන මන් මමේ බුරියටත් දිෙ දාලා කිති
කැේො.මම දන්නො දැන් එයා මමොනෙද කරන්න යන්මන් කියලා.එයා
මකලින්ම පහලට ඇවිත් මමේ කලො ෙල ඇතුල් පැත්ත මලෙ කන්න පටන්
ත්තා.ටික මෙලාෙක් එමහම කරලා එයා මමේ හුත්තට මූණ එබුො.ඒ
මෙනමකොට මට juice සෑමහන්න ගිහින් තිබුමන්.එයා මමේ හුතු මතොල්
ඈත් කරලා දිෙ ඇතුලටම දානො.ඒ අතමේ එයාමේ ඇගිල්ලක් ඇතුලට දාලා
මහොලෙන්න ත්තා.එයා මමේ clit එකත් උරනො.සමහර මෙලාෙට ඒක
හපනො.දැන්නේ මම නිකේ කාමමේනුෙක් ෙමේ මෙලා ඉන්මන්.එයා මාෙ
නැගිට්ටෙලා සරම කඩලා එයාමේ පයිය මට දුන්නා.ඒ මෙනමකොට ඒක
මහොදටම මකලින් මෙලා තිබුමන්.ඒමකන් කැරිත් යන්තමට
මේමරනො.ආසාෙ ෙැඩි කමට මම එක පාරටම කමට් දාම න උරන්න
ත්තා.මම එයාමේ ඇට මදක පො කමට් දාම න උරන්න ත්තා.මම ඒක
මහොදට මලෙ කෑො.එයා මාෙ ඇමද් දණ ස්සලා doggy style එකට
කරන්න ත්තා.එමහම කරනමකොට මමේ මලොකු තන් එයා හන හන
පාරට මහල්මලනො.එයා ඒො යටින් අතදාලා මිරිකනො.එයා දි ටම
හනො.මමත් මහමිහිට පැද්දි පැද්දි එයාට සමපෝට් එක මදනො.
ආයි එයා ඇමද් හාන්සිමෙලා මට නැ ලා කරන්න
කිේො.මමත් එයාමේ ඇ උඩ නැ ලා පයිය හිලට ානට තියලා
උස්පාත්මෙන්න පටන් ත්තා.එමහම කරද්දි මමේ මහලමෙන තන් දිහා එයා
ආසාමෙන් බලන් ඉන්නො.එයා කියනො මමේ තන් මටම මිරිකන්න
කියලා.මමත් ඒ විදියට කරා.එයත් යටින් උස්ස උස්ස මදනො.මට ටික
මෙලාෙක් යද්දි මහන්සි බෙ එයා දැන ත්තා.එයා ලෙන්මන් නැතිෙ මාෙ
එයාමේ ඇ උඩ දි ාකරෙම න අනිත් පැත්ත මපරළුනා.එමහම මමේ ඇ
උඩට ඇවිල්ලා එයා හනුමා ෙමේ මට හන්න පටන් ත්තා.මට මේනො
බිත්තිමේ එල්ලලා තිමයන කණ්නාඩිමයන් මේනො එයාමේ ඇට මදක
ඇවිත් මමේ හුතුදාේ ෙදින මකොට මට මෙනමම ආසාෙක් ඇතිමෙනො.එයා
මමේ මතොල් තන් kiss කරන මන් මට දි ටම හුකනො.මේ මෙනමකොට
මටත් මන් තුනක් විතර බඩු ගිහිල්ලා.ඇ ට පනත් නෑ.එයාට ඒත්
යන්මනත් නෑ.එයා හනුමා දර පලනො ෙමේ මේ මයන්ම හනො.ටික
මෙලාෙක් යද්දි එයා ැස්සිලා යනො ෙමේ මට දැනුනා.එයා කලබල මෙලා
ෙමේ නැගිටලා එයාමේ පයිය මමේ කටට එබුො.පයිය මකලින්ම මමේ
උගුරටම බැස්සුෙම එයාට බඩු ගියා.එයා ම එමකන් මන් හතරක් විතර
බඩු විද්දා මමේ කටටම.කැරි එකයි මමේ කටින්.එයා කියො බලන්න ආසයි
කියලා ගිලින්න කිේො.මමත් ඒ ඔක්මකොම ගිල්ලා.ඔයවිදියට තමයි සුමිත්
මට හිකුමේ.එයා මාමසකට මදපාරක් විතර අමේ ම දර එනො.දැන් කමලත්
දන්නො මමයි සුමිතුයි මදන්නා හුකන විත්තිය.එයා සුමිත් ආෙම බබලා
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 4

මේලසනින් නිදිකරනො.දෙසක් මම ඉස්සරහ කාමමේ මදොර ෙහන්න අමතක
මෙච්ච දෙසක කමලා මදොර මරද්ද අතරින් බලනො.ඊට පස්මසේ මම
කෙරදාකෙත් මදොර ෙැහුමේ නෑ.කමලා මට හරි ආදමරයි.ඒක නිසා එයා ඒක
රහසක් විදියට තියන් ඉන්නො.බබාලටත් කියලා තිමයන්මන් එයා anty
මකමනක් එකෙයි කියලා.ඒක අමේ මහත්තයත් හිතන් ඉන්මන් ඇත්තක්
කියලා.මම දැන් හරි සතුටින් ඉන්මන්.

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful