|| lÉÉqÉ UÉqÉÉrÉhÉqÉç

||
xÉXçMüÏiÉïlÉqÉç

Á ´ÉÏ xÉÏiÉÉ -sɤqÉhÉ - pÉUiÉ - vɧÉÑblÉ - WûlÉÑqÉiÉç - xÉqÉãiÉ - ´ÉÏUÉqÉcÉlSì - mÉUoÉë¼hÉã lÉqÉ:

|| oÉÉsÉMüÉhQûqÉç ||

1.

vÉÑ® oÉë¼ mÉUÉimÉU UÉqÉ

2:

MüÉsÉÉiqÉMü mÉUqÉãµÉU UÉqÉ

3:

vÉãwÉ iÉsmÉ xÉÑZÉ ÌlÉÌSìiÉ UÉqÉ
4:

5:

cÉhQû ÌMüUhÉMÑüsÉ qÉhQûlÉ UÉqÉ

6:

´ÉÏqÉSè-SvÉUjÉ lÉlSlÉ UÉqÉ

7:

MüÉæxÉsrÉÉ xÉÑZÉ uÉkÉïlÉ UÉqÉ

8:

ÌuɵÉÉÍqÉ§É ÌmÉërÉkÉlÉ UÉqÉ

9:

bÉÉãU iÉÉOûMüÉ bÉÉiÉMü UÉqÉ

10:

qÉÉUÏcÉÉÌSÌlÉmÉÉiÉMü UÉqÉ

11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:

MüÉæÍvÉMüqÉZÉ xÉÇU¤ÉMü UÉqÉ
´ÉÏqÉSysrÉÉã®ÉUMü UÉqÉ
aÉÉæiÉqÉ qÉÑÌlÉ xÉÇmÉÔÎeÉiÉ UÉqÉ
xÉÑU qÉÑÌlÉ uÉU aÉhÉ xÉÇxiÉÑiÉ UÉqÉ
lÉÉÌuÉMükÉÉÌuÉiÉ qÉ×SÒmÉS UÉqÉ
ÍqÉÍjÉsÉÉmÉÑU eÉlÉ qÉÉãWûMü UÉqÉ
ÌuÉSãWû qÉÉlÉxÉ UgeÉMü UÉqÉ
§rÉÇoÉMü MüÉqÉÑïMü pÉgeÉMü UÉqÉ

19:

xÉÏiÉÉÌmÉïiÉ uÉU qÉÉÍsÉMü UÉqÉ

20:

M×üiÉuÉæuÉÉÌWûMü MüÉæiÉÑMü UÉqÉ

21:

pÉÉaÉïuÉ SmÉï ÌuÉlÉÉvÉMü UÉqÉ

22:
Naama Raamaayanam

oÉë¼É±qÉU mÉëÉÌiÉïjÉ UÉqÉ

´ÉÏqÉSè ArÉÉãkrÉÉ mÉÉsÉMü UÉqÉ

1

|| ArÉÉãkrÉÉ MüÉhQûqÉç || 23: AaÉÍhÉiÉ aÉÑhÉaÉhÉ pÉÔÌwÉiÉ UÉqÉ 24: AuÉlÉÏiÉlÉrÉÉ MüÉÍqÉiÉ UÉqÉ 25: UÉMüÉ cÉlSì xÉqÉÉlÉlÉ UÉqÉ 26: ÌmÉiÉ× uÉÉYrÉÉÍ´ÉiÉ MüÉlÉlÉ UÉqÉ 27: ÌmÉërÉ aÉÑWû ÌuÉÌlÉuÉãÌSiÉ mÉS UÉqÉ 28: iÉi¤ÉÉÍsÉiÉ ÌlÉeÉ qÉ×SÒmÉS UÉqÉ 29: pÉU²ÉeÉ qÉÑZÉÉlÉlSMü UÉqÉ 30: ÍcɧÉMÔüOûÉÌSì ÌlÉMãüiÉlÉ UÉqÉ 31: 32: 33: 34: SvÉUjÉ xÉliÉiÉ ÍcÉÎliÉiÉ UÉqÉ MæüMãürÉÏ iÉlÉrÉÉÍjÉïiÉ UÉqÉ ÌuÉUÍcÉiÉ ÌlÉeÉ ÌmÉiÉ× MüqÉïMü UÉqÉ pÉUiÉÉÌmÉïiÉ ÌlÉeÉ mÉÉSÒMü UÉqÉ || AUhrÉ MüÉhQûqÉç || 35: 36: 37: 38: 39: Naama Raamaayanam ShQûMüÉuÉlÉ eÉlÉ mÉÉuÉlÉ UÉqÉ SÒ¹ ÌuÉUÉkÉ ÌuÉlÉÉvÉlÉ UÉqÉ vÉUpÉXçaÉ xÉÑiÉϤhÉÉÍcÉïiÉ UÉqÉ AaÉxirÉÉlÉÑaÉëWû uÉÍkÉïiÉ UÉqÉ aÉ×kÉëÉÍkÉmÉ xÉÇxÉãÌuÉiÉ UÉqÉ 40: mÉgcÉuÉOûÏ iÉOû xÉÑÎxjÉiÉ UÉqÉ 41: vÉÔmÉïhÉZÉÉÌiÉï ÌuÉkÉÉrÉMü UÉqÉ 42: ZÉUSÕwÉhÉ qÉÑZÉ xÉÔSMü UÉqÉ 43: xÉÏiÉÉ ÌmÉërÉ WûËUhÉÉlÉÑaÉ UÉqÉ 44: qÉÉUÏcÉÉÌiÉï M×üSÉvÉÑaÉ UÉqÉ 45: ÌuÉlɹ xÉÏiÉÉluÉãwÉMü UÉqÉ 46: aÉ×kÉëÉÍkÉmÉ aÉÌiÉ SÉrÉMü UÉqÉ 47: vÉoÉUÏ S¨É TüsÉÉvÉlÉ UÉqÉ 48: MüoÉlS oÉÉWÒûcNãûSlÉ UÉqÉ 2 .

|| ÌMüÎwMülkÉÉ MüÉhQûqÉç || 49: 50: 51: 52: 53: WûlÉÑqÉixÉãÌuÉiÉ ÌlÉeÉmÉS UÉqÉ lÉiÉ xÉÑaÉëÏuÉÉpÉϹS UÉqÉ aÉÌuÉïiÉ uÉÉÍsÉ xÉÇWûÉUMü UÉqÉ uÉÉlÉU SÕiÉ mÉëãwÉMü UÉqÉ ÌWûiÉMüU sɤqÉhÉ xÉÇrÉÑiÉ UÉqÉ || xÉÑlSU lSU MüÉhQûqÉç || 54: MüÌmÉuÉU xÉliÉiÉ xÉÇxqÉ×iÉ UÉqÉ 55: iɪÌiÉ ÌuÉblÉ kuÉÇxÉMü UÉqÉ 56: xÉÏiÉÉ mÉëÉhÉÉ kÉÉUMü UÉqÉ 57: SÒ¹ SvÉÉlÉlÉ SÕÌwÉiÉ UÉqÉ 58: Ívɹ WûlÉÑqÉSè-pÉÔÌwÉiÉ UÉqÉ 59: xÉÏiÉÉ uÉãÌSiÉ MüÉMüÉuÉlÉ UÉqÉ 60: M×üiÉ cÉÔQûÉqÉÍhÉ SvÉïlÉ UÉqÉ 61: MüÌmÉuÉU uÉcÉlÉɵÉÉÍxÉiÉ UÉqÉ || rÉÑ® MüÉhQûqÉç || 62: UÉuÉhÉ ÌlÉkÉlÉ mÉëÎxjÉiÉ UÉqÉ 63: uÉÉlÉU xÉælrÉ xÉqÉÉuÉ×iÉ UÉqÉ 64: vÉÉãÌwÉiÉ xÉËUSÏvÉÉÍjÉïiÉ UÉqÉ 65: ÌuÉpÉÏwÉhÉÉ pÉrÉ SÉrÉMü UÉqÉ 66: mÉuÉïiÉ xÉãiÉÑ ÌlÉoÉlkÉMü UÉqÉ 67: MÑüqpÉMühÉï ÍvÉUvNãûSMü UÉqÉ 68: UɤÉxÉ xÉXçbÉ ÌuÉqÉSïMü UÉqÉ 69: AÌWûqÉÌWû UÉuÉhÉ cÉÉUhÉ UÉqÉ 70: xÉÇWØûiÉ SvÉqÉÑZÉ UÉuÉhÉ UÉqÉ 71: Naama Raamaayanam ÌuÉÍkÉpÉuÉ qÉÑZÉxÉÑU xÉÇxiÉÑiÉ UÉqÉ 3 .

72: 73: 74: xuÉÎxjÉiÉ SvÉUjÉ uÉÏͤÉiÉ UÉqÉ xÉÏiÉÉ SvÉïlÉ qÉÉãÌSiÉ UÉqÉ AÍpÉÌwÉ£ü ÌuÉpÉÏwÉhÉ lÉiÉ UÉqÉ 75: mÉÑwmÉMürÉÉlÉÉUÉãWûhÉ UÉqÉ 76: pÉU²ÉeÉÉÍpÉÌlÉwÉãuÉhÉ UÉqÉ 77: pÉUiÉ mÉëÉhÉ ÌmÉërÉMüU UÉqÉ 78: xÉÉMãüiÉmÉÑUÏ pÉÔwÉhÉ UÉqÉ 79: 80: 81: 82: xÉMüsÉ xuÉÏrÉ xÉqÉÉlÉiÉ UÉqÉ U¦ÉsÉxÉimÉÏPûÉÎxjÉiÉ UÉqÉ mÉOèOûÉÍpÉwÉãMüÉsÉXçM×üiÉ UÉqÉ mÉÉÍjÉïuÉ MÑüsÉ xÉqqÉÉÌlÉiÉ UÉqÉ 83: ÌuÉpÉÏwÉhÉÉÌmÉïiÉ UXçaÉMü UÉqÉ 84: MüÐvÉMÑüsÉÉlÉÑaÉëWû MüU UÉqÉ 85: xÉMüsÉ eÉÏuÉ xÉÇU¤ÉMü UÉqÉ 86: xÉqÉxiÉ sÉÉãMüÉkÉÉUMü UÉqÉ || E¨ÉU MüÉhQûqÉç || 87: AÉaÉiÉ qÉÑÌlÉaÉhÉ xÉÇxiÉÑiÉ UÉqÉ 88: ÌuÉ´ÉÑiÉ SvÉ MühPûÉã°uÉ UÉqÉ 89: xÉÏiÉÉ ÍsÉXçaÉlÉ ÌlÉuÉ×ïiÉ UÉqÉ 90: lÉÏÌiÉ xÉÑUͤÉiÉ eÉlÉmÉS UÉqÉ 91: 92: MüÉËUiÉ sÉuÉhÉÉxÉÑU uÉkÉ UÉqÉ 93: xuÉaÉïiÉ vÉqoÉÑMü xÉÇxiÉÑiÉ UÉqÉ 94: xuÉiÉlÉrÉ MÑüvÉsÉuÉ lÉÇÌSiÉ UÉqÉ 95: 96: Naama Raamaayanam ÌuÉÌmÉlÉ irÉÉÎeÉiÉ eÉlÉMüeÉ UÉqÉ AµÉqÉãkÉ ¢üiÉÑ SÏͤÉiÉ UÉqÉ MüÉsÉÉuÉãÌSiÉ xÉÑUmÉS UÉqÉ 97: ArÉÉãkrÉMü eÉlÉ qÉÑÌ£üS UÉqÉ 98: ÌuÉÍkÉ qÉÑZÉ ÌuÉoÉÑkÉÉlÉlSMü UÉqÉ 99: iÉãeÉÉãqÉrÉ ÌlÉeÉ ÃmÉMü UÉqÉ 100: xÉÇxÉ×ÌiÉ oÉlkÉ ÌuÉqÉÉãcÉMü UÉqÉ 4 .

101: kÉqÉï xjÉÉmÉlÉ iÉimÉU UÉqÉ 102: pÉÌ£ü mÉUÉrÉhÉ qÉÑÌ£üS UÉqÉ 103: xÉuÉï cÉUÉcÉU mÉÉsÉMü UÉqÉ 104: xÉuÉï pÉuÉÉqÉrÉ uÉÉUMü UÉqÉ 105: uÉæMÑühPûÉsÉrÉ xÉÇÎxjÉiÉ UÉqÉ 106: ÌlÉirÉÉlÉlS mÉSÎxjÉiÉ UÉqÉ 107: UÉqÉ UÉqÉ eÉrÉ UÉeÉÉ UÉqÉ 108: UÉqÉ UÉqÉ eÉrÉ xÉÏiÉÉ UÉqÉ pÉrÉWûU qÉXçaÉVû SvÉUjÉ UÉqÉ eÉrÉ eÉrÉ qÉXçaÉVû xÉÏiÉÉ UÉqÉ qÉXçaÉVûMüU eÉrÉ qÉXçaÉVû UÉqÉ xÉXçaÉiÉ vÉÑpÉ ÌuÉpÉuÉÉãSrÉ UÉqÉ AÉlÉlSÉqÉ×iÉ uÉwÉïMü UÉqÉ AÉÍ´ÉiÉ uÉixÉsÉ eÉrÉ eÉrÉ UÉqÉ UbÉÑmÉÌiÉ UÉbÉuÉ UÉeÉÉ UÉqÉ mÉÌiÉiÉ mÉÉuÉlÉ xÉÏiÉÉ UÉqÉ || xiÉuÉ: || MülÉMüÉqoÉU MüqÉsÉÉxÉlÉ eÉaÉSÉÎZÉsÉ kÉÉqÉ xÉlÉMüÉÌSMü qÉÑÌlÉ qÉÉlÉxÉ xÉSlÉÉlÉbÉ pÉÔqÉ vÉUhÉÉaÉiÉ xÉÑU lÉÉrÉMü ÍcÉU MüÉÍqÉiÉ MüÉqÉ kÉUhÉÏiÉsÉ iÉUhÉ SvÉUjÉ lÉlSlÉ UÉqÉ ÌmÉÍvÉiÉÉvÉlÉ uÉÌlÉiÉÉuÉkÉ eÉaÉSÉlÉlS UÉqÉ MÑüÍvÉMüÉiqÉeÉ qÉZÉU¤ÉhÉ cÉËUiÉÉ°ÒiÉ UÉqÉ kÉÌlÉ aÉÉæiÉqÉ aÉ×ÌWûhÉÏ xuÉeÉ SbÉ qÉÉãcÉlÉ UÉqÉ qÉÑÌlÉ qÉhQûsÉ oÉWÒû qÉÉÌlÉiÉ mÉS mÉÉuÉlÉ UÉqÉ Naama Raamaayanam 5 .

xqÉUvÉÉxÉlÉ xÉÑvÉUÉxÉlÉ sÉbÉÑ pÉgeÉlÉ UÉqÉ lÉU ÌlÉeÉïU eÉlÉUgeÉlÉ xÉÏiÉÉmÉÌiÉ UÉqÉ MÑüxÉÑqÉÉrÉÑkÉ iÉlÉÑ xÉÑlSU MüqÉsÉÉlÉlÉ UÉqÉ uÉxÉÑqÉÉÌlÉiÉ pÉ×aÉÑ xÉqpÉuÉ qÉSqÉSïlÉ UÉqÉ MüÂhÉÉUxÉ uÉÂhÉÉsÉrÉ lÉiÉ uÉixÉsÉ UÉqÉ vÉUhÉÇ iÉuÉ cÉUhÉÇ pÉuÉ WûUhÉÇ qÉqÉ UÉqÉ || mÉëhÉÉqÉ: || AÉmÉSÉqÉmÉWûiÉÉïUÇ SÉiÉÉUÇ xÉuÉï xÉqmÉSÉqÉç | sÉÉãMüÉÍpÉUÉqÉÇ ´ÉÏUÉqÉÇ pÉÔrÉÉã pÉÔrÉÉã lÉqÉÉqrÉWûqÉç || UÉqÉÉrÉ UÉqÉcÉlSìÉrÉ UÉqÉpÉSìÉrÉ uÉãkÉxÉã UbÉÑlÉÉjÉÉrÉ lÉÉjÉÉrÉ xÉÏiÉÉrÉÉ: mÉiÉrÉã lÉqÉ: || AiÉÑÍsÉiÉ oÉsÉ kÉÉqÉÇ xuÉhÉï vÉæsÉÉpÉ SãWûÇ SlÉÑeÉuÉlÉ M×üvÉÉlÉÑÇ ¥ÉÉÌlÉlÉÉÇ AaÉëaÉhrÉqÉç | xÉMüsÉ aÉÑhÉ ÌlÉkÉÉlÉÇ uÉÉlÉUÉhÉÉqÉkÉÏvÉqÉç UbÉÑmÉÌiÉ uÉU SÕiÉÇ uÉÉiÉeÉÉiÉÇ lÉqÉÉÍqÉ || aÉÉãwmÉSÏM×üiÉuÉÉUÉÍvÉÇ qÉvÉMüÐM×üiÉ UɤÉxÉqÉç | UÉqÉÉrÉhÉ qÉWûÉ qÉÉsÉÉ U¦ÉÇ uÉlSãÅÌlÉsÉÉiqÉeÉqÉç || AgeÉlÉÉlÉlSlÉÇ uÉÏUÇ eÉÉlÉMüÐ vÉÉãMü lÉÉvÉlÉqÉç | MümÉÏvÉqɤÉWûliÉÉUÇ uÉlSã sÉXçMüÉpÉrÉXçMüUqÉç || Naama Raamaayanam 6 .

EssÉXçbrÉ ÍxÉlkÉÉã: xÉÍsÉsÉÇ xÉsÉÏsÉÇ rÉ: vÉÉãMüuÉÌ»ûÇ eÉlÉMüÉiqÉeÉÉrÉÉ: | AÉSÉrÉ iÉãlÉæuÉ SSÉWû sÉXçMüÉÇ lÉqÉÉÍqÉ iÉÇ mÉëÉgeÉÍsÉUÉgeÉlÉãrÉqÉç || qÉlÉÉãeÉuÉÇ qÉÉÂiÉ iÉÑsrÉuÉãaÉÇ ÎeÉiÉãÎlSìrÉÇ oÉÑÌ®qÉiÉÉÇ uÉËU¸qÉç | uÉÉiÉÉiqÉeÉÇ uÉÉlÉUrÉÔjÉ qÉÑZrÉÇ ´ÉÏ UÉqÉSÕiÉÇ ÍvÉUxÉÉ lÉqÉÉÍqÉ AÉgeÉlÉãrÉqÉÌiÉ mÉÉOûsÉÉlÉlÉÇ MüÉgcÉlÉÉÌSì MüqÉlÉÏrÉ ÌuÉaÉëWûqÉç | mÉÉËUeÉÉiÉ iÉ qÉÔsÉ uÉÉÍxÉlÉÇ pÉÉuÉrÉÉÍqÉ mÉuÉqÉÉlÉ lÉlSlÉqÉç || rÉ§É rÉ§É UbÉÑlÉÉjÉ MüÐiÉïlÉÇ iÉ§É iÉ§É M×üiÉ-qÉxiÉMüÉgeÉÍsÉqÉç | oÉÉvmÉuÉÉËU mÉËUmÉÔhÉï sÉÉãcÉlÉÇ qÉÉÂÌiÉÇ lÉqÉiÉ UɤÉxÉÉliÉMüqÉç || || CÌiÉ A¹Éã¨ÉU vÉiÉ lÉÉqÉ UÉqÉÉrÉhÉÇ xÉqÉÉmiÉqÉç || Naama Raamaayanam 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful