http://www.noiscriem.

net

Proprietăţi fizice
În funcţie de masa lor molară, alcanii sunt gazoşi, lichizi sau solizi. Datorită diferenţei mici de electronegativitate dintre atomii de carbon şi hidrogen, alcanii conţin numai legături covalente nepolare. De aceea între moleculele alcanilor se exercită forţe de atracţie van der Waals. Cu cât molecula este mai mare cu atât energia necesară pentru ruperea forţelor intermoleculare trebuie să fie mai mare, iar punctele de fierbere corespunzătoare vor creşte.
ALCANI Stare de agregare ( 25º C) Puncte de fierbere Densităţi ( ρalcani < 1 C1-C4 GAZE C5- C17 LICHIDE C18, C19,…. SOLIDE

Cresc cu creşterea masei molare Cresc cu creşterea masei molare

Dintre izomerii de catenă ai unui alcan, cel cu catenă normală are punctul de fierbere cel mai ridicat, iar izoalcanul cel mai ramificat are punctul de fierbere cel mai scăzut. Utilizări Metanul, componentul principal al gazului metan, se foloseşte drept combustibil sau , în industrie, la obţinerea unor compuşi cu importanţă practică deosebită. Deoarece metanul este inodor, pentru depistarea scăpărilor de gaze din conducte se adaugă compuşi cu sulf, urât mirositori. Acţiune fiziologică Alcanii sunt substanţe nepolare, deci insolubile în apă, dar care dizolvă alte substanţe organice nepolare, cum sunt grăsimile solide şi lichide. De aceea inhalarea vaporilor de benzină afectează plămânii ca urmare a dizolvării grăsimilor din membranele celulare. Grăsimile lichide menţin umiditatea pielii corpului uman, iar contactul prelungit dintre alcanii lichizi şi piele are ca efect dizolvarea grăsimilor, producând inflamări sau chiar arsuri grave. Alcanii solizi au aplicaţii în farmacie la obţinerea unor preparate pentru protejarea pielii. Astfel, parafina solidă şi vaselina, constituite majoritar din alcani solizi, sunt utilizate la obţinerea cremelor.

http://www.noiscriem.net

Proprietăţi fizice
• Starea de agregare a alchenelor poate fi gazoasă, lichidă sau solida în funcţie de masa lor molară. • Punctele de fierbere ale alchenelor cresc, în general, cu creşterea masei molare şi sunt comparabile cu ale alcanilor corespunzători.
ALCAN C2H6 C3H8 n- C4H10 p.f. ( ºC ) - 88,6 - 42,2 - 0,5 ALCHENĂ C2H4 C3H6 CH2=CH-CH2-CH3 p.f. ( ºC ) - 103,9 - 47,7 - 6,5

• Alchenele sunt insolubile în apă, dar se dizolvă în solvenţi organici.

Utilizări Etena şi propena sunt compuşi organici produşi în cea mai mare cantitate pe plan mondial.

polimerizare ─ CH2 ─(CH2)n ─ CH2 ─ + H2O CH3CH2OH CH2=CH2 +Cl2
OX..

polietilenă
OX.. CH3COOH polimerizare

CH3CHO

ClCH2CH2Cl -HCl

CH2=CH─Cl

PVC

http://www.noiscriem.net +Cl2 HOCH2CH2Cl
+H2O

+HCl

CH3CH2Cl

Acţiunea biologică a alchenelor
• Etena este produsă de plante şi stimulează coacerea fructelor, încolţirea seminţelor şi maturizarea florilor. • În emanaţia urât mirositoare a sconcsului apar doi derivaţi ai trans-2-butenei ce conţin grupe mercaptanice (─ SH) sau de disulfură (─S─S─) • Feromonii insectelor sunt compuşi organici produşi de insecte în scopul comunicării între ele. Numeroşi feromoni sunt derivaţi ai olefinelor.

Proprietăţi fizice
• • • • butadienă izopren Stare de agregare: gaz ( p.f.= -4,7ºC) lichid ( p.f.= 34ºC) au miros pătrunzător, caracteristic sunt compuşi insolubili în apă, dar solubili în solvenţi organici termenii inferiori sunt inflamabili

Utilizări
Butadiena reprezintă diena care se fabrică în cantitatea cea mai mare la nivel industrial, constituind materia primă pentru o gamă largă de produşi. Izoprenul fabricat industrial este folosit în principal pentru obţinerea cauciucului sintetic. Se utilizează şi în sinteza unor produşi odoranţi şi farmaceutici.

http://www.noiscriem.net

Cl2

1. NaOH

CH2─CH=CH─CH2
2.H2 -H2O

CH2 ─CH2─CH2─CH2 OH OH

Cl

Cl
NaOH, EtOH

C4H8

Cl2

CH2=CH─CH─CH2 Cl Cl

CH2=CH─C=CH2 polimerizare Neopren Cl

-HCl
polimerizare

polibutadienă cauciuc sintetic

copolimerizare

Proprietăţi fizice
• Punctele de fierbere ale alchinelor cresc cu creşterea masei molare şi sunt mai mari decât ale alchenelor cu acelaşi număr de atomi de carbon. • Densităţile alchinelor sunt subunitare, dar mai mari decât ale alchenelor corespunzătoare. • Cele două legături π creează o densitate electronică (δ-) la atomii de carbon implicaţi în tripla legătură: Hδ+─Cδ- ≡ Cδ-─ Hδ+ Ca urmare a acestei polarizări a moleculei, acetilena este parţial solubilă în apă.

Utilizări
Acetilena a constituit mult timp una dintre cele mai utilizate materii prime ale industriei chimice organice.
+HCl CH2=CH─Cl
-HCl

+Cl2 ClCH2─CH2Cl +HCN CH2=CH─CN
-H2O

+HCN CH2 ─CH2 OH CN

+1/2O2 H2C─CH2 O
Ag

C2H2
+H2O

C2H4
CH3CHO
OX. blândă

CH3 ─CH2 ─OH

+H20

http://www.noiscriem.net CH3 ─COOH +HC≡CH CH2=CH ─C≡CH CH2 =CH ─OCOCH3 Cl +HCl ( CuCl2)
polimerizare

CH2=CH ─C=CH2

cauciuc cloroprenic

Proprietăţi fizice Arenele mononucleare sunt lichide, cele polinucleare sunt solide. Sunt insolubile în apă, dar solubile în diferiţi solvenţi organici. Au miros particular, aromatic, fapt care le-a atras denumirea de hidrocarburi aromatice. Au o densitate mai mare decât a celorlalte hidrocarburi, dar în toate cazurile mai mică decât a apei. Benzenul are p.t. = +6ºC ; p.f. = 80ºC. Toluenul are p.t. = - 95ºC ; p.f. =110ºC Benzenul se evaporă uşor, vaporii fiind toxici şi inflamabili. Naftalina are proprietatea de a sublima. Utilizări Benzenul este hidrocarbura aromatică care se fabrică în cantitatea cea mai mare pe plan mondial datorită numeroaselor sale aplicaţii ( obţinere de fibre sintetice, cauciuc sintetic, mase plastice).

CAUCIUC SINTETIC POLISTIREN STIREN BUTADIENĂ

http://www.noiscriem.net ANHIDRIDĂ MALEIC CICLOHEXAN FIBRE RELON

C6H6
MONOCLORBENZEN DDT

p- BENZOCHINONĂ ACIZI ALCHIL- BENZOSULFONICI HIDROCHINONĂ

DETERGENŢI TEHNICĂ FOTOGRAFICĂ

Acţiune fiziologică
Benzenul şi unele hidrocarburi aromatice policiclice sunt substanţe cancerigene. Hidrocarburile aromatice polinucleare cu nuclee condensate aplicate în cantităţi mici pe piele provoacă aproximativ o lună cancer. Majoritatea acestora se găsesc în gazele de combustie de motoarelor, în fumul de ţigară. Cancerul la plămâni, în cazul fumătorilor sau a celor care locuiesc în zonele urbane aglomerate, se datorează inhalării acestor compuşi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful