1907 din primăvară până'n toamnă

1

1907 din primăvară până'n toamnă
1907 din primăvară până'n toamnă de Ion Luca Caragiale

În martie trecut, un scriitor romîn a dat pentru "die Zeit" un articol privitor la răscoalele țărănești, pe care acel ziar l-a și publicat, suprimîndu-i, după conveniențele redacției, încheierea. Niște ochi deprinși înțelegeau asta îndată. Dar articolul a trecut cu totul neluat în seamă de presa noastră, și, probabil, rămînea uitat detot, dacă d. M. Dragomirescu, jertfind, din strîmtul spațiu al revistei d-sale literare "Convorbiri", nu-i făcea acum în urmă favoarea să-l reproducă, după originalul romînesc, măcar în bună parte. Astăzi, cînd oricine are dreptul a se preocupa de marile noastre probleme de Stat, i se pare autorului că n'ar fi nepotrivit să-și publice articolul așa cum l'a așternut el pe atunci, cu un adaus, ce se impune acuma, o jumătate de an mai tîrziu. Propunîndu-și a da la lumină încet-încet o serie de note asupra împrejurărilor la cari asistăm, el socotește să aducă un oarecare serviciu public, util, dacă nu în momentele actuale, barem în unele viitoare; de aceea, se gîndește mai puțin la aprobarea multora dintre comtimporani, decît la înlesnirea vreunuia, care va veni poate cîndva să judece această vreme a noastră, pe atunci trecută, și - precum se cuvine unui adevărat istoric - s'o povestească cu minte și cu inimă, limpede și frumos, la ai lui și pentru mai departe urmași. Drept un simplu document, ca oricare altul, și fără altă pretenție - așa apar rîndurile de mai la vale. BUCUREȘTI Tipografia ziarului "Adevărul" str. Sărindar, 11 1907

Capitolul I
Europa era deprinsă de atîția ani să știe că tînărul Regat Romîn e cel mai solid element de civilizație între Statele balcanice, iubitor de pace și bună înțelegere, atît în relațiile claselor sale sociale, cît și în relațiile internaționale, - un Stat de ordine par excellence. Anul trecut, și-a serbat acest tînăr Regat patruzeci de ani de domnie pacinică și glorioasă a înțeleptului său suveran; ca o încoronare a operei de progres săvîrșit în acest timp, el a făcut o frumoasă expoziție jubiliară, care a repurtat atîta succes față de representanții Europei civilizate. A fost un adevărat triumf al muncii și al păcii; Regele a avut de ce să fie mîndru și fericit. Firește dar că recentele răscoale ale maselor țărănești, cari au luat proporțiile unei hotărîte revoluțiuni teroriste, aproape ale unui crunt răsboiu civil, trebuia să producă în Europa emoțiune și uimire. Cine însă cunoaște ca noi deaproape organele acestui Stat și funcționarea lor se miră acuma, nu de ceea ce se 'ntîmplă, ci - dacă a existat (precum era îndreptățit să nu mai crează) atîta energie în acele mase - cum de n'a isbucnit acest enorm scandal public cu mult mai nainte. În adevăr, poate că nici într'un Stat, din Europa cel puțin, nu există atîta extravagantă deosebire între realitate și aparență, între ființă și mască. ... Țara romînească este o țară aproape absolut agricolă; cîteva începuturi de industrie, protejate într'un mod scandalos de către Stat, și chiar începuturile de exploatare a petroleului, stau, ca producție de avuție națională, într'o proporție infimă, aproape neglijabilă față cu producția agricolă. Pămîntul țării este stăpînit: 1. de propietarii mari; între aceștia, cel mai mare e Statul; apoi Coroana, cu domeniile de apanaj; fundațiile de binefacere, ca Eforia Spitalelor; cele culturale, ca Academia, etc.; și marii propietari particulari; 2. de propietarii mijlocii, și 3. de propietarii mici, masa enormă a țăranilor, împropietăriți dela 64 și dela 88.

trecînd în fragmente la copii prin moștenire după dreptul comun. tot dela arendași. nevoile traiului și dările au sporit și sporesc mereu. după putere. înnecîndu-se în risipe de lux din 2 . avem următoarea formulă strictă: coarda îndrăsnelii la concurență din partea arendașilor mari se'ntinde pe măsura supunerii la învoeli din partea arendașilor mici. Aceștia solicită porțiuni de pămînt pentru a munci și produc cît mai mult. pentru mulțimea plugarilor. Scăpătarea atîtor proprietari mari.. din nenorocire. și o altă generalitate.coarda s'a întins peste măsură.. etc. pășunea o stăpînește exclusiv propietarul mare. după obiceiul locului. greci. aspri la cîștig. Ce a rezultat din această sistemă ? Iată: 1. întărită prin autoritatea comunală. . căci. deși sînt obligațiuni de natură civilă. încît ar mai putea servi doară la o rafinată cultură intensivă . și le arendează în bloc la cine dă mai mult. manu militari. foarte mulți. pămînturile lor s'au micșorat și se micșorează necontenit. prin îndrăsneala ce o dau pe o parte coruptibilitatea administrației publice. comună lumii. după obiceiul locului. deoarece. aci stă ascunsă cauza actualei stări de lucruri . Și iar vine o iarnă aspră peste tristele și umilele lor vetre. țăranul îi cară întîiu arendașului partea acestuia la hambar sau la gară. evrei. propietatea mare și cea mijlocie nu au forțe pentru cultura lor extensivă decît brațele țăranilor.în genere. a plugarilor. la nevoie. firește. Aceasta este generalitatea. rearendezi aproape tot în porțiuni la țărani. fără sentimente omenoase și lipsiți de orce elementară educațiune. Mai este însă. fără amestec de arendași în bloc. și numai în urmă are voe să-și ridice și el partea ce i se mai cuvine și lui. pe de alta protecția or a pavilionului străin. pe cale de licitație publică. ai cîțiva bani pentru sămînță și pentru avansuri ca împrumut țăranilor nevoiași. În cazul acesta. din revărsatul zorilor și pînă în răsăritul stelelor. și arendașul mare are nevoe de vite. afară de rare excepțiuni onorabile. iar toamna. rămînînd a se răfui la socoteala din toamna viitoare. în Muntenia. lucru ce convine propietarilor. după o muncă de peste opt luni. Acestor propietari mici (aproape 5 milioane suflete la o populație de vreo 6 milioane). care. Acesta este un adevăr ce nimini nu l-ar putea tăgădui. prin nesocotirea tradițiilor și opiniei publice. ignoranței metoadelor pentru așa cultură savantă. lipsei de inteligență specială și de răbdare. De drept nu mai există. În Moldova trebuește mai mult.. foarte puțini își cultivă singuri domeniile. mașini. . de către autorități. Cruzimea interesului. plătești o rată de arendă.și se fragmentează în porțiuni așa de mici pînă înfine. prin Constituția din 1866). peste iarnă. trebuește mult mai puțin: aici ai luat moșia. iar pe de alta. numai domeniile Coroanei sunt administrate de a dreptul. Să notăm în treacăt că marea majoritate a arendașilor mari este compusă din străini. . ca în Muntenia. cei mai mulți. cari și-au sporit cheltuielile pe măsura creșterilor arenzilor. iar produsul se împarte cu proprietarul mare. Și răul mai are și alte rădăcini cum vom arăta îndată. avînd nevoe de bani.în Moldova. Așa dar.. bulgari. desființate și mai de mult. ca în Moldova. Particularii fac arendările pe cale de contract între particulari. pe de o parte. potrivit legii Contabilității Statului... (Constrîngerea corporală s'a desființat în 1881 prin legea modificatoare a barbarei legi anterioare. mai mult sau mai puțin infamă. crescînda îngreunare. Ei plătesc pentru porțiunile arendate. ori în bani și 'n muncă. Concurența arendașilor a ridiat și rdică necontenit prețul arenzilor. Învoelile agricole. cînd nu au de lucru și nu pot produce în genere nimica. Să nu uităm a spune că țăranii nevoiași. se mai înăsprește aici prin lipsa de solidaritate națională. Adesea țăranii. a condițiilor de subarendare. tot așa precum niciun țăran n'ar îndrăsni să se prevaleze de desființarea constrîngerii corporale prin lege. după aceea. în Muntenia. albaneji și puțini romîni ardeleni supuși unguri. pămînturile se subtarendează la țărani pe bani și muncă.un fel de muncă imposibilă aci din cauza deprinderilor străvechi.1907 din primăvară până'n toamnă Toți țăranii sînt plugari. și printr'un manifest dispreț brutal față de țăranul incult. Și așa mai departe. știind bine că atunci s'ar expune la pedepse corporale. Dintre propietarii mari și chiar dintre cei mijlocii. sînt executate. fac împrumuturi. potrivit învoelii... după cum s'a prevăzut în anume învoială. ca și așa numita în dreptul penal "muncă silnică". și iar rugăminți cu căciula'n mînă pentru un nou împrumut. iar Statul și fundațiunile. or a cine știe cărei puternice Alianțe universale. țăranul muncește pămîntul . nu le poate ajunge producția propietăților lor. Pe de altă parte. Țăranul mai este silit la această învoială și prin faptul că proprietatea mică nu are de loc pășune pentru vitele lui. Aceștia lucrează din primăvară pînă în toamnă.alienarea fiind proibită prin lege și fiind permis numai schimbul prin compensare dela țăran la țăran. se văd rămași datori pe anul următor.. Cu oarecare capital dar și cu potrivit credit. Ei ! aci stă rădăcina răului. și din aceasta. cu cŕmătă. ori în natură. oameni de joasă extracțiune. și din cauza lipsei de capital și de credit. ei cultivă micile lor propietăți și propietățile mari și mijlocii. umilit și îndelung-răbdător. . oricine poate concura la acapararea moșiilor mari și mijlocii. dar de fapt se aplică înainte.

cum zice Antonius. A căzut un guvern și a venit altul. cer numaidecît răsturnarea guvernului. Din stoarcerea forțelor acestora din urmă a resultat și luxul nechibzuit al proprietarilor. .care toate. sînt bărbați onorabili !" Iar clientela este plebea incapabilă de muncă și ne-avînd ce munci. reprezentația națională este aproape 70% produsul acestor elemente. toți străini fără drepturi politice. nu există în Romînia. sătuii la penitență. în realitate decît două mari facțiuni. nu sînt. trebue să'nflorească în Romînia și o vastă industrie. supranutrită. 30%.. mari funcționari și impiegați mititei. deși această imensă clasă ar avea după lege dreptul să trimită (ca al III colegiu electoral) din toată țara cam 20% din membrii Camerei deputaților. care avea aproape unanimități în Parlament. în Muntenia. Care va să zică. derivă unanimitatea acesteia de la guvern. regulat. negustorași și precupeți de mahalale scăpătați.. gelos de reputația europeană de liniște și ordine a Statului său. popi libercugetători și răspopiți. industria politică. fiind date de propietarii mari și mijlocii și cîțiva dintre comercianți și puțini industriași romîni.se înlocuește. cabinetul. de către acești baroni feudali mari și mici. în cazul cel mai bun. mai încă. dascăli și dăscălași. ba și mai des uneori. în înțelesul european al cuvîntului. pe interese vechi sau noue de clasă și prin urmare pe programe de principii și idei. este incapabilă a mai ține pept torentului popular. ca orce industrie bine și inteligent desvoltată. Astfel dar. Cînd cei hrăniți au devenit impotenți prin nutrire excesivă. Toți oamenii de afaceri. Trebuia să fie așa. Prosperitatea fenomenală a clasei arendașilor mari și. bulgari. ridicarea mereu crescîndă a veniturilor Statului. avocați și avocăței. din trei în trei ani. Plebea. . îndată. și 3. adică întemeiate pe tradițiune.) După Constituția și Legea electorală în vigoare. pînă la cel din urmă agent de poliție și pînă la moașa de mahala . conduși uneori de profesori universitari. cu convocarea colegiilor electorale pentru constituirea unui nou Parlament și unor noi consilii. alta așteaptă flămînzind în opoziție. trebue să prospereze. ia să vedem acum ce politică. cari se numesc agenții administrației Statului romîn. Imensa clasă a țăranilor nu are. Administrația e compusă din două mari armate. din cale afară disproporționat cu o țară agricolă. avec force compliments. Dar colegiul III votează prin delegațiune. De la o administrație astfel recrutată și constituită pe termene provizorii. avînd fiecare. învățători analfabeți toți teoreticieni de berărie. Camerele sînt în marea lor majoritate reprezentantele intelectualilor și ale plebei orașelor. toți. și cîștigurile enorme ale Băncilor. în proporție. niciun reprezentant natural al intereselor ei în Camere. iar cei flămînzi au ajuns la completă famină. Pe de-asupra acestei realități. evrei. clienții. apoi productul ibrid al școalelor de toate gradele. pentru a însărcina pe capul opoziției cu formarea unui nou cabinet. care învîrtește în mizerele-i daraveri abia cîțiva lei.. intelectualii semiculți. Firește că nu punem la îndoială nici patriotismul. Facțiunea de la putere. Și asta se întîmplă. și cea de Stat. cu studenții universitari și școlarii din licee. maselor țărănești. romîni supuși unguri.1907 din primăvară până'n toamnă ce în ce mai exagerate pe speranța unei continue progresiuni a veniturilor. se înțelege că numai seriozitate și scrupuluri nu se pot pretinde.. Cele două așa numite partide istorice care alternează la putere. toată administrația țării. propriu vorbind. Și asta așa mereu și pe rînd din trei în trei ani. sînt firește aproape unanime partizane ale noului guvern. 2. Capii facțiunilor sînt mai mult sau mai puțin ambițioși politicieni. și înavuțirea nemăsurată a arendașilor. albaneji. profesori. ce administrație. în imensa lor majoritate amovibili. iar delegații sînt recrutați tot din plebea de care vorbim mai sus și impuși. este silit să congedieze. după bunele obiceiuri consacrate.. adică facțiunii răsbite de foame. sînt rançonnés. și bacșișurile administrației publice și. adică cu un an mai puțin decît o legislatură întreagă. fără putință de împotrivire. O clientelă pleacă. încep tulburările de stradă. și. în loc să derive guvernul din majoritatea reprezentației naționale. și cea de județ. Una stă la putere și se hrănește. ci clientelă. și cea comunală -de la prefecți și secretari generali de ministere. Pe lîngă agricultură deci. Și oamenilor de afaceri asta trebue să le 3 . urbane și rurale. iar Regele.după aceștia. avîntul prodigios al băncilor și institutelor de credit. nici curatele lor intențiuni: "toți. nici comunale. greci. mici primejdioși agitatori ai satelor și împrejurimilor orașelor. Mizeria țăranilor. ce cultură intelectuală se fac în acest Stat.. (Comerțul e cea mai mare parte în mîinile străinilor: în Moldova. nu partizani. începînd de la arendașul care plătește milioane arendă și sfîrșind cu micul precupeț. alta vine. pentru mai mare expeditivitate chiar pe cale telegrafică. agenți electorali bătăuși. cu disolvarea Parlamentului și a tuturor consiliilor județene. flămînzii trec la masă. pe lîngă asta. Partidele politice..

de salariați publici și de avocați . nu toate iluziile sînt amăgite. Familiile sîrmane din plebea orășenească. de alte arte. agricole. facultăți de toate ramurile culturii înalte . astfel. Astfel dar. dacă nu chiar miniștri. Cu așa parlamente se fac legi peste legi . poporul n'are încredere. își arogă puterea întreagă a Statului: cu o crudă și revoltătoare neobrăzare. în cel mai bun. de sporire de drepturi și privilegii. De aceea. naționaliști. dintr'un copil de cîrciumăraș. de muzică. prin loterie. în așa stare de lucruri.o pletoră de semidocți. ori de merite. în loc de la fi un mijloc de educațiune și cultură a poporului și a claselor dirigente. trepăduș electoral. și între această justiție fără prestigiu și poporul sceptic. Așa se face concurența.cu așa administrație se aplică. dintr'un fiu al unui ministru remarcabil. . secundare. Din aceste fabrici ese și se premenește și crește. Să vedem acuma cum se fac în Statul romîn educația și cultura publică. nu este exclus.puțini reducînd în mizerie pe mulți. Astfel școala romînă. pe cît de incapabilă de producție utilă or de gîndire. renunțare la demnitate personală. în cel mai bun caz fals-cultă. în țara romînească. călărind pe întrecute fiecare pe calul său de bătaie. lipsă de orce scrupuluri.toate aspiră. xenofagi. și aci. ea are. comerciale. așa se parvine. așa se intră în rangurile nobiliare ale oligarchiei romîne. din cînd în cînd. este o oligarchie mutabilă. instigatorii exaltați. din gradul cel mai de jos pînă la cel de sus. a făcut prea brutal o flagrantă delapidare sau s'a lăsat prea stîngăcește mituit.cine știe ce nenorocit agent care. Romînul numește țara lui patria bacșișului și hatîrului. supusă și cuminte producătoare a avuției naționale). trăind din mică precupeție. servanta oligarchiei. de la cele populare pînă la Universități . or din slujbe sau slujbușoare. ea tăgăduiește țăranilor (imensei mase. distincțiunilor și profiturilor. iredentiști. sistema lucrează fără supărare pe toată linia. grație intervenției rudelor influente. Și din ce în ce. se numește cu tot seriosul sistemă democratică. An cu an apar proaspeți pe arena publică. cărora le trebuesc numai decît onoruri cît de multe fără nuciun merit și cîștig cît de mare fără multă osteneală. Avocații constituiesc grosul intelectualilor.cea mai prosperă în Romînia după a arendașilor mari. accesibilă oricui prin nemereală. ca pentru paradă de lux. or din cîrciumăritul de mahala. pe atît de lacomă la cîștiguri și onoruri. fără omenie. la cîrmuirea intereselor lor. dintr'un fiu de familie istorică. la dirijarea destinelor lor. clasa lor este pepiniera cea mare a bărbaților de Stat. șoviniști. afară de prezidenți. fost odinioară fecior în casă la casa răposatului ministru. grație școalelor naționale. se resfață formidabila și excesiv numeroasa clasă a avocaților .. de eftină parvenire. de bravură. fără caractere. la onoarea familiei. dar nu și prestigiu. Împărțită în două 4 . Aceste fabrici alimentează oligarchia publică ce stăpînește exclusiv țara romînească. oligarchia de aventură.și cariera strălucită e gata.. teoreticienii. Nu este o oligarchie măcar statornică. în cel mai rău caz funcționari. ajunge milionar. cînd a scăpat de pușcărie. Judecătorii de pace și membrii tribunalelor de primă instanță. se aruncă un homme á la mer . să-și vadă copiii cît mai degrabă. în ce scop se fac și ce rezultate dau. Asta. lipsit de cel mai elementar tact. dacă trebue. Dintr'un fiu de țîrcovnic ese un bărbat de Stat care umple lumea cu personalitatea sa marcantă. profesionale.toate dau mai mult sau mai puțin d'emblée absolvenților lor drepturi la dignități și funcțiuni publice. Îndrăzneală multă. Rar. fie măcar pur consultativ. ca la cele mai absurde loterii. infamie chiar. semicultă sau. cu un zîmbet plin de amărăciune. din sărac lipit. sînt amovibili. autoritate. în oarba luptă de concurență pentru repurtarea rangurilor.. ese un escroc. care. devine un canal de scurgere al poftelor de întîietate între cetățenii. placizii făuritori de sisteme noue.1907 din primăvară până'n toamnă convină.școale primare. Încolo. adevărați cavaleri de industrie intelectuală. afară de netăgăduite rare excepții onorabile.. mari boeri pînă eri. orce drept de amestec. după vîrsta majoratului. de nobilitate. numai astfel pot exploata fără nicio sfiială. la solda unui ambițios politic deja ajuns la culme. de popi.. Și. spre uimirea naivei trîndavei plebe. de moașe. nuciun salt social dela o generație la alta. În justiție. reformatorii și patrioții.poate nedreptăți mare pe mic. un mititel agitator. și puțintel noroc . oricît de enorm. Toate școalele. școalele sînt niște fabrici de funcționari. de tradiție istorică. de perpetuă premeneală. ca și agenții și funcționarii ordinari. ori din meserii mai puțin ușor de mărturisit . de obligațiuni morale. Așa se recrutează oligarchia care stăpînește țara romînească. un avocat ilustru. de scutire de îndatoriri. sub pretextul ignoranței și lipsei lor de maturitate politică. în poze teatrale. în cîțiva ani. poate înșela mic pe mare. care moare victima vițiului. Justiția ?. lipsite de orce mijloace de producție. măcar deputați ministeriabili. Și oligarchia asta.. antisemiți. prin aventură..

și lumea uimită asistă la prăpăstiosul faliment al oligarchiei de strînsură din Romînia. or prin nedibăcie.. e foc. Pentru ridicarea Romîniei la situația și dignitatea de Stat normal european. de felul lui. convingerile lor adînci.. ar trebui numaidecît acum o revoluție luminată și conștientă de sus. pentru perpetuarea sacrei organizațiuni numite aci democratice.. ce se numesc cu pretenție „istorice".. pe cît posibil. așa de surda nu se ridică un popor tam-nisam. firește..fiindcă despotismul bizantin al oligarchiei de strînsură nu mai poate fi de suferit. și înfrînării speculatorilor de tot soiul. de îngropat sub temeliile unei sănătoase clădiri de Stat. prea destul. preface mîine legile făcute azi. Cele două facțiuni se pot perinda la putere an de an. care mîine să înfrunte de sus funesta sistemă actuală cu aceeiași nebiruită energie cu care o înfruntă astăzi de jos masele plugarilor.bande mai nesocotite decît niște seminții barbare în trecere. pentru o sarcină așa de eroică. la năbușirea primejdiei. .. fără frică de Dumnezeu . cînd.Regele. inevitabilă. ar fi ușor îngenuchiată și funesta ei sistemă pe veci abolită. orcare om cuminte peste putință să nu gîndească. răul patriei. fără a ști în genere ce vor.. Și ni se pare curată copilărie a mai sta cineva acuma să socotească cu de-amănuntul cîte greșeli și cîtă brutalitate gratuită s'a comis or prin exces de zel. ea își dă fără cruțare jertfele ei. luat de scurt fiecare din grămadă. măcar că. sunt în adevăr vrednice de toată osînda. ei văd și deplîng. pe altarul minciunii și inichității. și le formulau. Fatalitatea istorică cere. Și este unul care ar putea-o face. Cîți tăciuni nu poți arunca pe un morman de nisip ?... El ar avea tot prestigiul cerut în așa înalte împrejurări .. El ar putea.. De unde să vie concertarea. Trebuia stins !. pe ici pe colo. spre a decreta pe 'ntrecute fel-de-fel de paliative...... răspundem. de a-și jertfi zilnic. Numai nebunii se joacă cu asta. în pornirea lor vulcanică. o scînteiă de nimic. iar furia de element orb cu care.liberal și conservator.. sătui de a-și călca mereu pe cuget și pe inimă.. între politicienii romîni și în rîndurile profesiunilor liberale. Cînd e foc. . n'ar putea spune lămurit pentru ce a pornit așa val-vîrtej la pierzare.. va coace.. Iată ce se petrece d'asupra. erau exorbitante și imposibile de satisfăcut. ea singură vinovată și răspunzătoare de tot dezastrul.. Facă Dumnezeu să fie jertfirea cît mai puțin dureroasă !.. s'au pornit să prăpăstuiască orce statornicire de drepturi. ci și fiind-că. d'abia să'ți pară c'ai zărit-o în beznă. dar. răul va rămînea. dragostea de adevăr și de patrie !. 5 Capitolul II Nici un om cuminte nu poate da dreptate deplină țăranilor răsculați. fără spirit de continuitate și fără altă sistemă decît numai împăcarea momentană a exclusivelor ei interese.. Revoluția oarbă de jos s'a produs. s'a isprăvit ! trebue biruit cît se poate mai degrab cu mijloacele de cari dispunem. cum am văzut. Și cîți aliați devotați n'ar găsii în captivii de cari pomenim mai sus. și faptele la cari s'au dedat.. jertfe. solidaritatea ?. responsabilitățile. ar trebui un bărbat întreg.. Altfel nu se mai poate liniște în țară. cu cît mai năbușit cu atît mai profund. bune rele. pentru a stabili.1907 din primăvară până'n toamnă bande. Se 'nțelege dela sine că tot ce spunem și aci privește generalitatea. în care sînt ținuți captivi. Trebuia stins focul ? .... Pretențiile lor... . se vede. Să vedem. fără respect de lege. oligarchia despotică de strînsură. Dar iarăși. pe temeiul îndreptățirii raționale și echitabile a producătorilor. era.. ceea ce se petrece de-desubt am spus. Da.Mai încape vorbă ?. calcă astăzi legile pe care le-a făcut eri.această oligarchie legiferează. Cum au isbucnit primele flăcări.. la catastrofa care era inevitabilă. fără să aibă cîtuș de puțin vreun cuvînt. Care ar fi leacul la aceste adînci rele ?. era un lucru ce se putea aprinde.. or prin simplă cruzime. Ar trebui o francă lovitură de Stat pentru realcătuirea acestuia din temelii... dar ar trebui să și vrea. de unde acea comunitate vastă a unui fond parcă logic pentru săvîrșirea unei asfel de nebunești acțiuni în masă ?. perduți în mulțimea celor răi n'au puterea să răstoarne blestemata sistemă. Dar pentru o lovitură de Stat.. ca și noi. administrează. cu zălogirea intereselor lor vitale.. Cu conștiința pătrunsă de nevoile mult-încercatei patrii romîne. de caracter și de ispravă. foarte rar. Prinsă între două revoluțiuni egal de întemeiate și de puternice. iar la o magazie plină cu iarbă de pușcă. Cînd s'aprinde și arde un lucru... ca poimîine să le calce și pe acelea.Să facem acuma o cercetare sumară asupra sinistrului. se găsesc și mulți oameni de inimă. s'aprinde și arde nu numai fiindcă cine-știe-cum.. și va isbucni periodic și din ce în ce mai grozav.pînă la o statornicire adevărat sănătoasă sau la un desăvîrșit desastru . Bine.. fără milă de omenire..

din contra. Între masa poporului și clasele stăpînitoare este (cine ar putea tăgădui ?) o prăpastie de interese și de sentimente.contra oligarchiei usurpătoare. din Honolulu . Răscoalele făceau deci o minune: trădătorul de neam de pînă eri se preschimba în salvator al patriei. obligă pe propietari și arendași să admită numaidecît.. fără nici o atribuție legală în materie.. pe de alta. Așadar. miniștri de eri. fel-de-fel de conjurațiuni anarchiste.fenomen și ridicul și deplorabil. aruncă în țară un manifest prin care imploră dela lume liniștire și promite solemn satisfacerea cît mai neîntîrziată a revendicărilor celor răsvrătiți . nici cei răsvrătiți nu le știau formula. concursul . În vreme ce'n unele părți trage cu tunul asupra maselor compacte. fără nici o reservă. daca nu. senatori. "Se răstoarnă sacra sistemă !. cam avea nevoe de spălat: în căldura luptelor de pînă eri a celor două facțiuni. adînc îngrijat și bănuind. pentru amîndouă egal de amenițătoare. în altele. rușinați și îngroziți de moștenirea ce lăsau. un oarecare regim de minimum de salariu și de maximum de dijmă. nu ne aflăm în fața unor desordini pe cari un guvern fusese incapabil să le astîmpere. iar altul cu mai multă autoritate și cu mai mult spirit politic. vine altul la putere declarîndu-se și el dintru început incapabil dacă incapabilul căzut nu'i dă.revendicări pe cari. pe care aceste clase n'au știut-o umplea încetul cu încetul. pe propietarii și arendașii devastați sau amenințați de devastare. unde răscoalele s'au potolit și mai ales acolo unde n'au început încă.. guvernul declară sus și tare că "răscoalele sunt faptele unei mîini străine de undeva". la ocaziuni mari. adversare la cuțite pînă eri .prea numeroasă și prea scumpă pentru a mai fi întrebuințată. și'n fața lumii acesteia atît de emoționate. firește. ca 6 . miniștri de azi.. oligarchia dă semne de curată demență: își închipuie ca sorginți ale dezastrului. acelaș guvern desminte. e logic și consecuent cu principiul de Stat. Prefecții. se bizuia să le năbușe. facțiunile de guvernămînt dușmane își dau mîna spre restabilirea ordinii. nu mai visează. Orice ! numai să salvăm pentru moment oligarchia de primejdia iminentă !".. duioase scene teatrale. țăranii.. dictează condițiile păcii. ba chiar și-au dat toată osteneala s'o sape cît mai adînc.1907 din primăvară până'n toamnă guvernul conservator (sub barba căruia. cum spuserăm.. Atunci. făr'a cîrcni. Regele. guvernul capitulează în pace. pentru a desbate împreună asupra amendării învoelilor agricole.cu uitarea orcării vechi dușmănii. . s'au strîns în brațe cu efusiune și s'au sărutat solemn. față cu țăranii veniți dela răscoale. încă din vara anului trecut 1906. că liberalii nu erau atît de ignoranți în privința evenimentelor. doi mari între mari fruntași. cu drept cuvînt. pe'ndelete. Toată lumea a plîns.. pe de o parte bombardare. S'ar zice că e absurd. iar fiului lui Belzebut îi crescuseră peste noapte aripi de cheruvim. astfel de exibițiuni se numesc "scene înălțătoare". se organizase mișcarea maselor țărănești) s'a declarat cu toată candoarea incapabil să țină pept elementului deslănțuit. iar sus și tare. nu mai gîndește decît să găsească pe instigatori . un conservator și un liberal. El care'și cunoaște bine oamenii.trebuia firește să fie considerată de poporul întreg ca o ultimă opinteală a politicienilor pentru păstrarea privilegiilor oligarchiei. nu mai caută. iar conservatorii.care. Acesta a primit sdrobitoarea sarcină a puterii numai cu condiția ca facțiunea conservatoare și majoritățile ei să'i promită concursul fără nici o reservă. ne aflam în fața răsboiului civil al maselor producătoare.tocmai după principiul gramatical că două negațiuni fac o afirmațiune: două incapacități mărturisite dau o capacitate netăgăduită. deputați. foarte înclinată.. iar acesta pe acela "fiul lui Belzebut". cu excentrica paradă teatrală . în Camere. Nu. Biruitor în răsboiu. prefecții declară... a făcut apel la patriotismul șefului lor. arbitri improvizați în mod arbitrar.. cu călcarea peste scrupulurile personale. orce știre de așa fel ca o "curată născocire". . pe vremea Exposiției jubiliare. cade. ce'i drept. congrese diplomatice. Au urmat. Cum vine noul guvern. primul nu numea pe al doilea decît " trădător de neam". pică o fulgerătoare protestare. publiciști. Care va să zică. În Camere cît și prin organele oficioase. raportori și tribunale publice. La un moment. se citește lumii solemn manifestul guvernului (liberalii zic "al Regelui" și lumea crede). către nota sentimentală. prin legațiunile regale. Solidarizarea celor două facțiuni.. deși dispune de majorități formidabile. s'au plecat învoelii... prea inică pentru a mai putea fi suferită. Biruiți în răsboiu pe câmpiile largi. A fost o neînchipuită aiureală generală. . iar nouii prefecți convoacă la prefecturi pe representații chip și seamă ai răsvrătiților. În publicitatea romînească. că autoritățile cu greu ar mai putea răspunde de restabilirea ordinii. În fața primejdiei. de "undeva". în congresele din strîmtele încăperi ale prefecturilor. un guvern incapabil. Care va să zică. spălînd cu lacrimi fierbinți tot trecutul . din Barcelona sau Peterson.. Imediat.mai știm de unde ? Nu mai vede nicăeri decît instigatori.sătule de prea îndelungată nesocotire a lor în cîrmuirea intereselor publice.

În toiul răscoalelor. gîște pentru hahami. caracteristice minciunii. și'i caută explicația la chilometri departe.. lumea e a persoanelor.. în tramvaiu. ce o fac partidele și bărbații noștri de Stat de patruzeci de ani încoace !" 1 ) Dar sinistrul s'a potolit demult. unde un mic souper fin se plătește cu prețul cîtorva chile de mălaiu. și scuipă și caută'n spuză urmele Necuratului . Aci e. instituirea Doctoratului în drept ! această ridicare absolut imperioasă în momentele de față ? această înălțare cu un etaj mai sus a prosperelor noastre fabrici naționale de bărbați de Stat ?. grupuri și grupușoare și în sînul acestora. să spună și el ce avea pe suflet. Cum i-a venit sufletul la loc. vorbind de. Trebue numaidecît să fi fost o vrajă care să fi deslănțuit așa din chiar senin un uragan... o recidivă de indelicateță sau de abatere dela seninătatea or gravitatea impuse unui înalt magistrat. oligarchia și-a luat iar bunele clasice năravuri.. cînd toată lumea e cuprinsă de teroare panică. în clasa a doua or atreia. liniștită pîn'adineaori. sfori și sforicele.. persoane. nomoliți în nenorocita sistemă politică și socială. Aci.. concurs de pișicherlîcuri pela spate...dela spuma oligarchiei pînă la drojdia clientelei . . cînd se răstoarnă tingirea'n foc. o delegație vine să depună la picioarele Tronului doleanțele propietarilor și arendașilor amenințați cu ruina averii și pierderea vieții. adăpostit în cine-știe ce văgăună de munți.. Nu le vine politicianilor noștri să crează că dezastrul este urmarea fatală a sistemei lor politice. Șopte și intrigi de culise. în cabinete particulare. unde se strîng hăitașii electorali să se cinstească cu tulburel nou prefăcut din vechiu. pecetea sfîntului adevăr.Persoane și iar persoane ! Firește. netăgăduit oamenii de ispravă.... Și cîte griji pentru atîtea grave probleme publice !. nu hahami pentru gîște. ..toți roiesc și forfotesc. cu atîta îndărătnică îngăduință. ar putea-o găsi sub vîrful nasului.. Șoptesc.A trecut parcă un veac de astă primăvară !.....la colțul bulevardului. sub licărirea unui felinar afumat.. de a spune 'nfine adevărul fără înconjur. emulație de subtile ergoterii bizantine pe față.. nu ar avea nicio autoritate dacă un glas mai presus de orce bănuială nu le-ar da o înaltă consacrare. strecurat la ureche cu acele clipeli din ochi și cu acel tremur de buză. unde se aruncă pe o carte arenda unui vast domeniu. și perorează și isbucnesc și pun lumea la cale. cît mai subțiri dacă trebuesc. exaltînd sau calomniind. Firește iarăși cu reserva multor excepțiuni onorabile.. în berării populare. sau la răspîntia depărtată. în adînc.. să fi fost neapărat instigatori.. ca în frumoasele senine zile de pace. cu patru-cinci mii de locuitori și cu de vreo trei ori pe atîția decalitri de țuică pentru consumația anuală ! dar înfine.. subțire detot.care i-a răsturnat hiertura. trebue sau să se permită plutonierilor bacalaureați a purta sabie ca ofițerii titulari ? apoi. ca să se fi răsturnat o lume întreagă. Regele. nu patrioți pentru o patrie.. după asta.da. nu sunt astea atîtea ș'atîtea chestiuni destul de arzătoare ca să dea insomnii sacrei noastre oligarchii ? În cluburi sumptuoase.... persoane. într'o clipă cu josu'n sus !. sufletele ofensate de prea îndelungată obijduire. persoane. discută. Un așa numit gheșeft (ce barbarism ! ce grozăvie ne mai pomenită la noi !) cu niscai furnituri publice. pe jos.. Toate sunt cu totul uitate.. persoane !. catedre pentru profesori. sub splendoarea lampelor electrice. le ard de gîndul răsturnării 7 .. nu slujbași pentru slujbe.... pe urmă.. nu persoanele sunt ale lumii. în muscal cu cauciuc.. într'un moment de profundă mîhnire. . expulsînd sau decorînd. unde și cînd nu se cuvenea.. se crucește baba. îl biruie nevoia de a isbucni odată din fundul sufletului. Dar orce am spune noi despre păcatele oligarchiei noastre și despre răspunderea ce cade asupră-i pentru cîte s'au întîmplat și se mai pot întîmpla. bisericii pentru popi și paracliseri. gata să crape sub prea grea apăsare.pe căile publice . De exemplu.. situația este prea înaltă ca El să nu rostească în gura mare ceea ce.. Ca baba chioară punînd tingirea pe pirostria șchioapă. minciuna rostită tare în vileag cu glaciala neșovăire. nu se mai poate stăpîni.gîndind la. în cîrciumi de mahala. persoane.. care a îndrăsnit.. cît mai groase dacă merg.. aplaudînd sau condamnînd.. În acelaș timp. a tăcut îndelung tutulor: Cauza dezastrului în care a căzut țara este numai . numai nenorocita politică.1907 din primăvară până'n toamnă totdeauna așa numitul delirium persecutionis. dacă ar fi în stare să se uite mai bine. Acestea toate se petrec d'asupra pe o pojghiță foarte subțire. Mințile cari au început și ele să lumineze. nu profesori pentru catedre. de-desubt.. înfine o patrie pentru patrioți. resultatul unei alegeri comunale dintr'un orășel de provincie. unde meschini impiegați asvîrl într'o seară la chef leafa-le pe o săptămînă. clocotesc aproape cinci milioane de creaturi umane. în vagon-lits. adevărul curat.. sistema trebue să fie consecuentă.. a început iar jocu'i normal de cacialmale între fracțiuni.. cînd. nu paracliseri și popi pentru biserici. Aci sunt slujbe pentru slujbași.

.. își va lua cu peptu 'nainte eroica sarcină să aducă leacul va însemna în istoria Patriei un nume în adevăr măreț și neperitor între nenumăratele mititele. ibrida Constituțiune archontologică. fie lăudat numele lui ! n'a pus hotar viitorului. ci cu nenumărați ciocoi și cioclovine. . și mai puțin capacitatea și autoritatea. și or fi făcut mai multă larmă împrejurul nimicniciei lor ! . Țara are nevoe de o fundamentală reformă politică. gem uriașe nevoi materiale și morale ale unui popor întreg . și va coace cu cît mai acoperit cu atît mai adînc. Acolo. decît ce va să zică a trăi ca oamenii. să le facă dintr'odată. I-or fi trebuind firește țării multe reforme economice. totul o ajută" . desființarea celei mai odioase sisteme boerești. cu atît nevoile mentale și morale vor deveni mai imperioase și deci mai violent strigătoare. fără restrîngere de număr. sub paza Celui de sus..și precum zice un înțelept istoric. menite să fie uitate cu atît mai degrabă cu cît or fi fost mai importante. precum și toată presa noastră. ca să'i meargă perfect de bine. ba...toate vor fi doar niște paliative... cum o cunoaștem. fără limite de ranguri.singura temelie. Atît mai rău pentru cine.. numai prin voința ei. și i-a sosit ceasul îndeplinirii. ceva mai mult: cu cît pentru moment starea intereselor materiale i se va îmbunătăți. scrîncește: "Noi vrem acum nu doar pămînt !. Vază-și. toate păcatele oligarchiilor senile și putrede și neavînd vreunul dintre meritele oligarchiilor voinice și sănătoase. mai mult sau mai puțin originale. după voința lui Dumnezeu.. . de nevoi ! Și dacă nu va ști deocamdată destul de bine. pe care ar trebui s'o punem cu minte și cu liniște la archivă. în adînc. pe cînd d'asupra se 'nvîrtește tot cu mai mult avînt veselul cancan fără soluțiune. ar avea interesul.. după înțelegerea și judecata ei. avînd pentru viața publică. Cine ar putea tăgădui importanța chestiunilor economice ? Dar de asta mai e vorba acum ? Orcîte reforme s'ar face în această direcție.. atunci. să învețe ! să 'nvețe.. Răul de care sufere țara va rămînea. Numai asta i-e leacul. fără rațiune istorică.. cu necazuri și jertfe.. decît altele .. o lume care știe mai bine ce înseamnă a muri ca vitele. nimic n'o mai împiedică. ales în urma strajnicei represiuni a răscoalelor. Pe urmă țara întreagă. Încolo degeaba orce și orcîte paregorice !. ce nu se mai poate ținea astăzi în picioare . fără boeri și boernași numărați. azi sau mîine. unele mai ingenioase sau mai simpliste. sub lumina candelei.. Are pentru asta vreme destulă: Dumnezeu.. toți bărbații noștrii de Stat. dar pe acestea nu oligarchia noastră. în adînc. Iar bărbatul de Stat care.o singură reformă: Abolirea alcătuirii politicii de uzurpare.adică țara n'ar avea alte nevoi decît economice.. dela nulități pînă la somități. vrem și pămînt și omenie !".... fără tradiție și fără posibilitatea de a și le crea măcar cu timpul.fiindcă tot răul vine numai și numai dela falsa alcătuire politică. urmează a crede că la noi n'ar fi vorba decît de o chestiune economică . asupra soartei și destinelor ei.Zilele acestea se deschide Parlamentul (am arătat mai sus de unde derivă așa numita reprezentațiune națională).1907 din primăvară până'n toamnă uzurpatorilor. pentru interesele generale ale Statului. mai întîiu.. Acolo. Acolo. stă atîrnat între sfintele icoane manifestul regal așteptînd.. singura realitate. Pentru aceasta ea are acuma nevoe de o singură reformă . cum am mai spus. După cele ce vedem pînă în ultimele momente.și intrarea întregii țări în stăpînirea dreptului ei întreg de a hotărî asupra avutului și onoarii ei.. cu cît echilibrul acestora se va repara provisoriu.. Să aștepte ! 8 Capitolul III Încă puține cuvinte deocamdată. amăgit de alții or de sine.dela deplorabila noastră sistemă oligarchică. destul cu casta de strînsură din vîrfuri pînă'n gunoaie ! destul cu mamelucăria inică ! destul cu absurdul anachronism. "cînd a ajuns neapărată o reformă. numai țara însăși și le-ar putea face încet-încet potrivit trebuințelor și intereselor ei. nu înțelege această supremă necesitate a existenței Statului romîn ! Așa dar. făr'a mai aștepta momentul cînd s'o vedem arsă cu un alaiu și cu o pompă mult mai puțin veselă decît cele cu cari a fost ars odinioară Regulamentul organic ! Și pe urmă ?. chemată să-și exercite dreptul ei sfînt fara da se . lucru de mirare ! Cum nu văd oamenii că mai mare amăgire nu se poate ?. singura rațiune de a fi a Statului național romîn. acolo.. nu i-ar mai lipsi Statului nostru. orb sau orbit.. de dorul cuceririi unei părți măcar din stăpînirea intereselor și destinelor proprii. să avizeze asupra răului de care s'a dovedit în destul cît sufere țara. Ba. cum a 'nvățat toată lumea civilizată. decît niște reforme economice În adevăr.

"Berliner Tageblatt". în mai puține sau mai multe luni. comisiune moțăie. 9 . . cu mai multă sau mai puțină asiduitate.. se numește o onorabilă comisiune. și apoi.. se adună în fuga mare teancuri de statistice și catagrafii mai mult sau mai puțin fantaziste. . înfine.1907 din primăvară până'n toamnă 1907. soluția. pe urmă onor. însărcinată să studieze numai decît chestiunea. pe vrafurile de dosare improvizate.întîiu... mai mult sau mai puțin competentă. cum. Guvernul deci e rugat să avizeze. după asta." . potrivit elocuenței cifrelor. d. [2] Cine nu știe obiceiul clasic al oligarchiei noastre ?. Cînd echilibrul vreunor interese economice trosnește de prea peste măsură încordare.Istoricul. ex. Octomvrie [1] Vezi ziarele europene de pe atunci. nu poate desigur găsi pentru opera lui un mai nemerit motto. șcl. este mai mult sau mai puțin gata: "Bine ar fi să nu mai fie rău !. mai multe sau mai puține ceasuri. cum au putut mai bine. chemat odinioară să povestească viitorimii necazurile vremilor noastre. "Frankfurter Zeitung".Deprisos să spunem că'n vremea asta interesații au restabilit. și firește mai puțin sau mai mult numeroasă și retribuită.. echilibrul intereselor.

1 {{PLURAL:$1|modificare anonimă|modificări anonime|de modificări anonime}} Licență Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported //creativecommons.Sursele și contribuitorii articolelor 10 Sursele și contribuitorii articolelor 1907 din primăvară până'n toamnă  Sursă: http://ro.wikisource.php?oldid=60352  Contribuitori: Bogdan. Rebel.0/ .org/licenses/by-sa/3.org/w/index.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful