Kod & Nama Kursus: PJM 3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani AGIHAN TAJUK Kandungan modul ini

akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan 15 / 30 jam interaksi bersemuka. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. a. Bil. 1 Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma Tajuk/Topik Sejarah dan perkembangan PJ 1.1 PJ di zaman purba, 1.2 PJ di zaman renaisance, 1.3 PJ di zaman moden; 1.4 PJ di Malaysia Konsep, teori dan falsafah pembentukan kurikulum 2.1 Konsep dan definisi PJ 2.2 Falsafah Pendidikan kebangsaan dan hubungannya dengan PJ 2.3 PJ untuk semua Kepentingan PJ 3.1 Pertumbuhan dan perkembangan fizikal 3.2 Perkembangan mental 3.3 Perkembangan emosi 3.4 Perkembangan sosial Huraian dan tafsiran sukatan pelajaran PJ KBSR 4.1 Konsep kesepaduan, penggabungjalinan dan integrasi dalam PJ 4.2 Tunjang pembelajaran PJ Kriteria pemilihan aktiviti PJ 5.1 Infrastruktur dan tenaga pengajar 5.2 Perkembangan murid 5.3 Peralatan dan kemudahan 5.4 Persekitaran budaya dan tempat Persediaan pengajaran dan pembelajaran PJ 6.1 Rancangan kerja tahunan dan semester 6.2 Rancangan kerja mingguan 6.3 Rancangan kerja harian Strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran PJ 7.1 Teknik 7.2 Kaedah 7.3 Strategi Pentaksiran dalam PJ 8.1 Pembentukan folio dan persekitarannya JUMLAH -1Interaksi Bersemuka (jam) Modul (jam) Jum. Jam

2

2

2

1 2 1

3

4

4

4

4

4

5

4

4

6

8

8

7

4

4

8

2 15 15

2 30

b. Bil.

Agihan Tajuk Amali Mengikut Kursus Proforma Tajuk/Topik
Amali (jam) Jum. Jam

1

2

3

Strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran PJ 1.1 Teknik 1.2 Kaedah 1.3 Strategi Pengajaran mikro 2.1 Pelaksanaan pengajaran mikro 2.2 Penilaian dan analisis pengajaran mikro Pentaksiran dalam PJ 3.1 Ujian kecergasan fizikal 3.2 Spesifikasi ujian kemahiran JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN (a + b)

4

4

20

20

6 30

6 30 60

-2-

TAJUK 1

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN JASMANI

SINOPSIS Tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah dan perkembangan kurikulum PJ di zaman purba, zaman renaisanse, zaman moden dan perkembangan PJ di Malaysia.

HASIL PEMBELAJARAN 1. Pelajar dapat mengetahui sejarah PJ dari zaman purba, zaman renaisanse, zaman moden dan perkembangan PJ di Malaysia. 2. Pelajar mampu menyatakan fakta-fakta penting mengenai sejarah PJ melalui setiap zaman. 3. Pelajar mampu membuat perbandingan PJ di zaman sebelumnya dengan PJ pada masa kini.

KERANGKA TAJUK-TAJUK

ZAMAN PURBA

PJ DI MALAYSIA

SEJARAH PJ

ZAMAN RENAISANCEE

ZAMAN MODEN

1.1 PENDIDIKAN JASMANI DI ZAMAN PURBA Manusia semasa zaman purba hidup secara nomad iaitu berpindah randah.Kegiatan seharian memerlukan kecergasan yang tinggi, untuk terus hidup mereka perlu bergerak untuk mencari makanan dan memburu, setiap kejayaan yang dicapai dalam usaha akan di raikan dengan berpesta -3-

Zaman neolitik – berlakunya revolusi pertanian yang membawa kepada perubahan gaya hidup primitif. Zaman pembangunan dalam bidang pertanian, manusia tidak perlu berpindah randah, manusia mula mengamalkan gaya hidup sedentari dan manusia mula mengurangkan aktiviti kecergasan. Ketika ini di negeri China manusia digalakan melibatkan diri dalam aktviti kecergasan seperti seni bela diri untuk tujuan menyihatkan badan. Selain daripada seni bela diri, aktiviti kecergasan yang lain juga diperkenalkan seperti tarian, lawan pedang, memanah dan menunggang kuda. Di India pula satu kaedah senaman dicipta iaitu Yoga yang dipercayai dapat membawa panyatuan kepada tubuh, akal dan roh manusia serta merapatkan manusia dengan alam. Manakala pemerintahan di Timur tengah seperti Parsi, Egypt, Babylon dan Syria juga mementingkan kecergasan untuk tujuan ketenteraan. Kanak-kanak didedahkan dengan aktiviti-aktiviti saperti berkuda, memanah, memburu, berkawad dan membaling lembing untuktujuan membina kekuatan dan kecergasan dan bukan untuk kesihatan. Di Greece pula masyarakat Yunani amat mementingkan kecergasan fizikal, kota-kota yang terkenal semasa itu ialah seperti Athens dan Sparta. Kedua-dua kota ini mempunyai objektif tersendiri. Di Sparta objektif Pendidikan Jasmani bertumpu pada pembinaan tubuh badan untuk pembentukkan tentera yang kuat. Manakala di Athens objektif Pendidikan Jasmani bertumpu kepada kesihatan dan apresiasi nilai estetika untuk terus hidup lebih aktif 1.2 PENDIDIKAN JASMANI DI ZAMAN RENAISANCE Masyarakat zaman ini masing-masing mempunyai fahaman yang berbezabeza terhadap Pendidikan Jasmani. Berikut merupakan golongan yang amat mempengaruhi pandangan tentang Pendidikan Jasmani pada masa itu. Golongan Humanistik mendapati terdapat nilai pendidikan dalam Pendidikan Jasmani. Aktiviti fizikal yang diberi tumpuan ialah seperti memanah, berenang, berlari dan aktiviti-aktiviti yang menggunakan bola. Golongan Moralis berpendapat penglibatan dalam aktiviti merupakan sebahagian daripada menjalankan kerja sahaja manakala masyarakat katolik di Eropah berpendapat aktiviti fizikal sebagai saluran untuk menyatukan roh. Golongan Realisma, masyarakat ini banyak menyokong dan berpandangan positif terhadap Pendidikan Jasmani. Mereka menyeru otak yang cerdas dilahirkan dalam badan yang cergas dan sihat.

-4-

Perubahan-perubahan yang dibawa masuk banyak tertumpu di negeri-negeri selat. Pendidikan jasmani lebih tertumpu kepada aktiviti-aktiviti untuk survival seperti belajar seni bela diri. ragbi. Banyak -5- . hoki. Pendidikan pada masa ini lebih tertumpu kepada sistem pengajian pondok dan sebagainya. bola sepak.1. Disamping itu pada ketika ini pelbagai kajian telah dijalankan dengan tujuan untuk mengembang dan membawa perubahan dalam bidang sukan dan program Pendidikan Jasmani.kajian tentang tingkah laku manusia dalam bidang sukan PENDIDIKAN JASMANI DI MALAYSIA Pendidikan Jasmani di Malaysia dapat dibahagi kepada empat peringkat iaitu: 1. Pendidikan Jasmani sebelum penjajahan British Sebelum kedatangan British tidak terdapat sistem pendidikan yang teratur. Pendidikan Jasmani sebelum penjajahan British 2. Pendidikan Jasmani sebelum Merdeka 4. permainan dan rekreasi memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan Jasmani semasa pemerintahan British 3. Pendidikan Jasmani semasa pemerintahan British Sejak kedatangan penjajah British banyak perubahan telah dibawa masuk terutamanya oleh mubaligh-mubaligh kristian.bola jaring. 2. Pendidikan Jasmani selepas Merdeka 1.Bertitik tolak dari situlah wujudnya pelbagai permainan saperti badminton. bercucuk tanam dan pertukangan.3 PENDIDIKAN JASMANI DI ZAMAN MODEN Pada akhir abad ke18 dan permulaan abad ke19 apabila kemahiran ketenteraan berkurangan sukan. Atas usaha penyelidik-penyelidik untuk membuktikan terdapatnya asas sains dalam bidang sukan wujudnya bidang-bidang seperti: Antropometrik – kajian tentang bentuk dan susuk badan Fisiologi – kajian terhadap fungsi sistem-sistem organik tubuh Biomekanik. olahraga dan lain-lain lagi.kajian memahami bagaimana manusia bergerak Psikologi sukan. tenis. Kelas-kelas dijalankan secara tidak formal dan tidak terdapat objektif yang jelas dalam penyampaian .bola keranjang.

Pendidikan jasmani Selepas Merdeka Pada tahun 1950-an. Mata pelajaran ini diajar dari darjah satu hingga darjah empat dan kurikulum latihan jasmani ini adalah terhad. Pendidikan Jasmani Sebelum Merdeka Pendidikan Jasmani pada era ini telah mula menekankan aspek kepentingan latihan fizikal lalu dilaksanakan usaha menggubal sukatan pelajaran bagi Pendidikan Jasmani. -6- . Lanjutan daripada usaha ini. Ketika itu Pendidikan Jasmani di ajar sebagai mata pelajaran sampingan dan digelar sebagai latihan jasmani di sekolah-sekolah melayu. Tahun 1971. Maktab Perguruan Ilmu Khas telah memperkenalkan kursus tambahan setahun dalam bidang Pendidikan Jasmani. Ini adalah disebabkan kerajaan British kurang memberi tumpuan terhadap mata pelajaran ini.sekolah di buka dan diurus oleh golongan mubaligh dan syarikat-syarikat British. anda digalakkan membaca dan mengumpul bahan maklumat daripada bahan bacaan. 3. Mereka telahmemperkenalkan satu sistem pendidikan yang terdapat banyak pengaruh barat dalam sistem tersebut. Bahagian Perkembangan Kurikulum (BPK) telah menggabungkan Pendidikan Jasmani dengan Pendidikan Kesihatan bermula pada tahun 1992 dan dijadikan sebagai mata pelajaran teras yang wajib diambil oleh semua pelajar. Tanjung Malim. guru-guru tempatan telah dihantar mendalami ilmu perguruan di luar negara iaitu di Kirby dan Brinsford untuk diberi pendedahan bagi bidang Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Maktab Perguruan Sultan Idris telah diberi kepercayaan untuk membuat semakan dan penyesuaian semula terhadap sukatan mata pelajaran Pendidikan jasmani. 4. Maktab Perguruan Sultan Idris. sukatan Pendidikan Jasmani mula dibuat semakan semula dan hasilnya sukatan ini dikeluarkan dalam dua bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. renaissance. moden dan di Malaysia. Buat perbandingan objektif-objektif sejarah Pendidikan Jasmani pada zaman purba. Tahun 1960. Sukatan yang digubal dipengaruhi oleh sukatan daripada sekolah-sekolah di England. SOALAN 1 : Bagi meningkatkan pengetahuan. Hasilnya pada tahun 1946. Perak telah menggubal sukatan Pendidikan Jasmani.

2. teori dan falsafah pembentukan kurikulum Pendidikan Jasmani (PJ) dan hubungkaitnya dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)  HASIL PEMBELAJARAN 1. FALSAFAH GAYA HIDUP SIHAT DASAR SUKAN NEGARA PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN JASMANI Konsep dan Definisi Pendidikan Jasmani Brownnell dan Hagmen (1951)  PJ sebagai ke semua pengalaman melibatkan pergerakan otot-otot besar yang menggalakkan kepada perkembangan dan tumbesaran yang optima. 3. -7- . Pelajar mampu merealisasikan Dasar Sukan Negara dalam komponen sukan untuk semua. TEORI. Pelajar dapat mengetahui konsep. Pelajar mampu menghubungkaitkan kepentingan PJ dengan aktiviti harian menjurus kepada gaya hidup sihat dan cergas.  KERANGKA TAJUK-TAJUK PEMBENTUKAN KURIKULUM KONSEP. TEORI DAN FALSAFAH PEMBENTUKAN KURIKULUM  SINOPSIS Tajuk dalam modul ini memperkenalkan pelajar kepada konsep. teori dan falsafah pembentukan kurikulum.TAJUK 2 KONSEP.

purposeful. emotional and social responses. budaya. sosial. hasil daripada aktiviti-aktiviti fizikal yang terpilih. intelektual. emosional dan estetik.Nixon dan Cozens (1952)  PJ sebagai suatu fasa dalam proses pendidikan keseluruhan yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti cergas melibatkan system otot-rangka dan pembelajaran hasil daripada penyertaan dalam aktiviti-aktiviti tersebut. mental. and with directly related mental. Jewett and Nixon ( 1980).  Physical education is most appropriately defined as that phase of the total process of education that is concerned with the development and utilization of the individual’s voluntary. Kesimpulannya. Barrow (1971)   Pendidikan jasmani dalam konteks Pengalaman Pendidikan Seluruhan (The Total Educational Experience). neuromuscular. Wayman (1958)  PJ adalah suatu fasa daripada pendidikan am yang berhubung dengan pembentukan dan latihan individu yang menyeluruh melalui aktiviti-aktiviti fizikal. movement capabilities. pendidikan jasmani merupakan sebahagian dari fasa pendidikan am yang dapat menyumbang kepada pertumbuhan dan perkembangan individu pelajar secara menyeluruh dalam aspek fizikal. emosi dan sosial melalui -8- . Jenny (1961)   Pendidikan jasmani memberi pendidikan melalui aktiviti fizikal Terlibat dengan hasil-hasil pendidikan yang juga tidak bercorak fizikal. Menegaskan bahawa pengalaman pendidikan jasmani berkait rapat dengan proses pendidikan seluruhan dan berkait rapat dengan hal seumur hidup setiap individu. Baley dan Field (1976)  Satu proses pengubahsuaian dan pembelajaran berkenaan organic.

1961). Tujuan (aims) Pendidikan Jasmani “The aim of organized physical education programs is to created an environment that stimulates selected movement experiences.”      Untuk melatih minda Untuk membentuk intelek seseorang “untuk menguasai pengetahuan prescribed bodies of knowledge” Untuk mempelajari konsep asas sesuatu disiplin Untuk membentuk sikap yang positif -9- .  Matlamat perkembangan psikomotor (psychomotor development objective) Kecekapan motor membantu usaha bagi menguasai kemahiran dan kawalan motor yang baik.penglibatan dalam aktiviti-aktiviti pergerakan dan perlakuan jasmani secara terancang. Matlamat (goals) Pendidikan Jasmani  Matlamat perkembangan jasmani (physical development objective) Mempengaruhi semua bahagian pembangunan fizikal termasuk perkembangan mental dan sosial (Jenny.  Matlamat perkembangan sosial dan hubungan manusia (social and human relation objective) Kewarganegaraan kemasyarakatan. yang berkesan dan kecekapan  Matlamat perkembangan mental dan emosi (Mental and psycho-emosional objective) Membantu membina kecerdasan melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecerdasan. Secara ringkasnya. pendidikan jasmani ialah pendidikan dari dan melalui aktiviti-aktiviti fizikal. resulting in desirable responses that contribute to the optimal development of the individual’s potentialities in all phases of life.

Penglibatan dan penyertaan seseorang dalam kegiatan jasmani akan meningkatkan tahap kecergasan jasmani yang mana mempunyai implikasi terhadap peningkatan taraf kesihatan seseorang. koordinasi dan kawalan motor yang baik. berdikari. Dari segi Psikomotor :  Membentuk suatu sistem saraf yang cekap. Individu dapat menyesuaikan diri dan berinteraksi dalam masyarakat Memupuk dan menyemaikan sifat-sifat social seperti bekerjasama. Membina daya tahan kendiri dari segi membina toleransi. daya tahan otot saraf dan daya tahan kardiovaskular.  Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri Dari segi Hubungan Sosial dan Perkembangan Emosi    Melalui PJ kita dapat membentuk sikap. sahsiah dan tingkahlaku sosial yang diingini. Kecekapan motor perlu untuk membantu usaha bagi menguasai kemahiran motor asas. kepimpinan dan disiplin diri. timbang rasa di samping melatih mengawal emosi diri.    Untuk membentuk potensi seseorang supaya dapat menyertai dalam ahli persatuan yang dinamik Untuk membentuk kuasa yang rasional Untuk membentuk kebolehan berfikir “to develop the capacity to make wise decisions in order to become an effective citizen in the democratic processes upon which the free country depends”  Untuk mempelajari cara hidup sihat berpanjangan Objektif Pendidikan Jasmani Dari segi Jasmani :  Memberi perhatian kepada usaha membentuk satu sistem organ yang sihat melalui kegiatan-kegiatan jasmani yang cergas khususnya untuk membina kekuatan otot saraf. semangat kesukanan. sabar. .10 - .Perkembangan aspek ini penting untuk melakukan tugas-tugas harian dengan lebih cekap lagi.  Melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian.

Clark Herington yang juga dikenali sebagai bapa Pendidikan Jasmani moden. Dengan kata lain.11 - . Ini bersesuaian dengan kenyataan Rosalind Cassidy dalam tahun 1927 yang merupakan pelopor dalam bidang Pendidikan Jasmani di Mill College.Model yang boleh dikaitkan dalam pendekatan pendidikan melalui aktiviti fizikal adalah model pembangunan (development model).  Mengaplikasi pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal. Konsep Pendidikan Jasmani boleh diibaratkan sebagai pendekatan pendidikan melalui aktiviti fizikal. mengurangkan tekanan dan ketegangan yang dialami dalam kalangan masyarakat. Dari segi Perkembangan Mental   Melalui PJ kita dapat mentafsir dan menganalisis sesuatu situasi dan membuat keputusan dan tindakan yang wajar. Beliau juga turut mengubah persepsi mengenai Pendidikan Jasmani yang sebenarnya amat luas dan berupaya memberi sumbangan yang bermakna dan menyeluruh kepada manusia. kandungan struktur suatu bidang yang menjurus kepada satu-satu bidang. pergerakan dan fungsi-fungsi yang berkaitan berasaskan prinsip sains dapat diaplikasikan ke dalam konteks pelajaran PJ. Pengetahuan mengenai tubuh badan. Model ini merupakan model yang terancang dan berterusan ianya banyak mendominasikan sistem sekolah dan pembelajaran di abad ke 20. mengklasifikasikan Pendidikan Jasmani kepada empat fasa utama iaitu:  Pendidikan Organik (Organic Education) . matlamat dan objektif bagi satu-satu bidang pendidikan. Sebagai saluran untuk meluahkan perasaan.  Dalam tahun 1910. Beliau melihat Pendidikan Jasmani sebagai satu pendekatan aktiviti fizikal yang menyumbang kepada pendidikan kepada murid. terancang dan besifat berterusan.   Perancangan sesuatu kurikulum itu adalah diasaskan dari falsafah pendidikan. kurikulum adalah rancangan yang terususun. Califonia. Konsep Kurikulum Pendidikan Jasmani  Kurikulum boleh diertikan sebagai rancangan suatu aktiviti pengajaran.

. Matlamat  Berdasarkan Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Rendah dan Menengah 1999 ( pengaruhdaripada Herington) dalam matlamat dan objektif Pendidikan Jasmani di Negara kita.12 - .  Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan.  Pendidikan Intelektual (Intelectual Education) Pembangunan sosial bertumpu kepada membantu individu menyesuaikan diri dalam kumpulan. masyarakat dan persekitaran dan bertindak memainkan peranannya sebagai seorang ahli dalam satu masyarakat .  Pendidikan Psikomotor (Psycomotor Education) Pendekatan pembangunan motor yang bertumpu kepada kepentingan pergerakanfizikal yang lebih bermakna dengan penggunaan tenaga yang seminimum mungkin serta ianya dilaksanakan dengan efisyen.  Pendidikan Karektor (Character Education) Pembangunan Mental atau kognitif bertumpu kepada pengumpulan maklumat danpengetahuan dengan keupayaan berfikir dan mentafsir maklumat. serta mengekalkan nilai estetika pergerakan.Pendekatan kepada pembangunan fizikal yang bertumpu kepada aktivitiaktiviti yang mampu meningkatkan keupayaan fizikal dalam diri individu melalui peningkatan pelbagai sistem organik dalam badan manusia. Objektif Berikut adalah matlamat dan objektif kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia:       Mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri Melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal Membentuk sahsiah dan disiplin diri Membuat keputusan bijak dalam kehidupan.

rohani dan intelek (JERI) dan berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. memiliki nilai tentang kemasyarakatan dan sebagainya. sabar. saling hormat-menghormati dan sebagainya. bertolak ansur. Memberi kefahaman kepada murid tentang keselamatan diri. . Menyemai budaya bergiat cergas sepanjang hidup.(Teng Bon Tong. Melalui aktiviti Pendidikan Jasmani secara amnya dapat memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan melalui:    Peningkatan dan perkembangan nilai-nilai sosial seperti bekerjasama. Pembinaan dan pengembangan aspek mental dan intelek seperti tafsiran. bertanggungjawab.  Usaha di atas adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Semua ini mempunyai pertalian rapat dan Pendidikan Jasmani boleh diibaratkan sebagai agen pemangkin ke arah memenuhi hasrat PPK yang bertumpu kepada pembangunan insan yang seimbang dari aspek JERI. berakhlak mulia. alatan dan tempat beraktiviti.Hubungkait Falsafah Pendidikan Jasmani dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan  Pendidikan di Malaysia adalah merupakan suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara holistik dan bersepadu untuk menghasilkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi aspek jasmani. Memberi peluang dan ruang kepada murid mengenali dirinya.13 - . emosi. Kefahaman. kognitif dan afektif. Mengetahui isu-isu berkaitan Pendidikan Jasmani dan sukan yang boleh memperbaiki dan mempengahruhi gaya hidup. Membangunkan kemahiran pergerakan asas murid. pertambahan pengetahuan dan pengalaman dan sebagainya Mengembang dan menerapkan perubahan tingkahlaku dan disiplin seperti yakin kepada diri. taat setia. 2001)         Kepentingan Pendidikan Jasmani dalam kurikulum sekolah adalah: Membangun dan meningkatkan keupayaan fizikal dan kecergasan murid. berketrampilan.  Kesinambungan yang wujud dalam matlamat utama aktiviti Pendidikan Jasmani ialah meningkat dan membangunkan keupayaan murid dari aspek psikomotor.

keupayaan.   Murid ini hendaklah diberikan bahan dan pendekatan yang berbeza-beza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. . kad-kad kerja. bakat.14 - . dan kemahiran berfikir. Bahan-bahan seperti bahan bacaan tambahan. Guru-guru adalah digalakkan untuk menggunakan pelbagai kaedah mengajar yang sesuai dengan kebolehan murid. Melalui proses ini. berinteraksi. sama ada kemahiran yang terdapat dalam kemahiran Pendidikan Jasmani atau kemahiran daripada matapelajaran yang lain. permainan. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. pengayaan dan penilaian. beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. dan minat. Kemahiran-kemahiran boleh digabungjalinkan. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran adalah bergantung kepada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar yang dapat merangsang dan menggalakkan murid-murid berkomunikasi. Konsep Pengayaan  Program pengayaan perlu diberi penekanan dan keutamaan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah kerana keadaan latarbelakang murid yang ketara berbeza dari pelbagai aspek seperti kebolehan. dan bahanbahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran-kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. Konsep Penggabungjalinan    Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani.    Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dan menyeluruh dalam Falsafah Pendidikan Negara. Strategi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani di peringkat sekolah rendah menekankan aspek-apek penggabungjalinan.

 Senaman merupakan aktiviti terpenting untuk cara hidup yang sihat. keluarganya dan masyarakat. selain mengetahui tahap kelemahan dan pencapaian murid dapat dipulihkan sebelum kelemahan-kelemahan pembelajaran terkumpul pada aras yang lebih tinggi. Untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan diri. perlu mengamalkan gaya hidup sihat setiap hari seperti mengamalkan pemakanan yang sihat. dan masa yang diambil ialah antara 20 hingga 30 minit setiap kali senaman. dan penjagaan kesihatan yang sempurna. menjaga berat badan.   Penilaian perlulah dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. GAYA HIDUP SIHAT Definisi Gaya Hidup Sihat   Amalan tabiat yang meningkatkan tahap kualiti kesihatan dan meninggalkan tabiat yang memudaratkan kesihatan Boleh juga ditakrifkan sebagai satu amalan kehidupan yang membawa impak positif kepada diri seseorang. senaman. Penilaian merupakan suatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi membantu guru menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran.Konsep Penilaian   Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh hal demikian.   Melalui penilaian ini. Antara . guru seterusnya akan mudah memilih jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi seseorang murid. Dengan cara yang sedemikian. Senaman sekurang-kurangnya tiga kali seminggu. Gaya hidup sihat  Amalan ini perlu dilakukan setiap masa bagi meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan diri. sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. Proses penilaian yang berterusan akan dapat membantu guru mengenalpasti jenis tindakan susulan yang perlu diambil kepada seseorang murid. disarankan supaya mengamalkan aktiviti ini bagi menjamin kesihatan diri.15 - .

 Jaga Berat Badan dalam mengamalkan gaya hidup sihat. tekanan perasaan. Sebenarnya lemak merupakan sumber kalori yang padat.16 - .  Kita perlu mengambil makanan yang mengandungi karbohidrat. B kompleks. meningkatkan fungsi jantung. hendaklah sentiasa melakukan senaman bagi mengekalkan tahap kesihatan. manakala makan secara sederhana ialah ikan. minyak. protein. dan sebagainya. Dalam hal ini. produk bijirin. tulang dan sendi. dan keju juga. menguatkan kelenturan sendi. Sebenarnya kedua jenis penyakit ini masih menjadi punca utama kematian di negara ini. menguatkan otot. gerakan badan dan mencegah kecederaan. C. lompat tali. protein. Mengikut piramid pemakanan. ubi. Cara pemakanan yang sihat boleh menghindarkan daripada penyakit kardiovaskular seperti sakit jantung dan darah tinggi. susu. Bagi mengelakkan risiko menjadi gemuk. Penyakit tersebut adalah berpunca daripada masalah permakanan. dan gula. kegemukan. adik-adik perlu mengurangkan makan yang berlemak. tekanan darah tinggi. Pengambilan lemak yang berlebihan dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung dan menyebabkan kegemukan.faedah yang kita dapat ketika bersenam ialah tubuh badan menjadi cergas. dapat mengawal berat badan. Dalam hal ini. vitamin. membina stamina dan kekuatan. dan sebagainya. Antara jenis senaman ialah berjalan kaki. bermain badminton. bersenamrobik. Terdapat pelbagai jenis senaman yang boleh dilakukan sama ada secara bersendirian atau berkumpulan. penjagaan dari segi pemakanan juga merupakan cara terbaik dalam gaya hidup sihat. Hal ini kerana kumpulan ini membekalkan makanan yang kaya dengan kalsium. garam. zat besi. buah-buahan dan sayur-sayuran. pengamalan pengambilan makanan berpandukan kepada makan secara sihat. ayam. paru-paru dan peredaran darah. kekacang. adik-adik perlu bijak . Tegasnya. berenang. berjoging.  Dalam melakukan senaman. kita perlu makan paling banyak bijirin. Sekiranya makan berlebihan kemungkinan mengundang penyakit jantung. perlu diambil dengan jumlah yang sedikit. berbasikal. mengurangkan tekanan mental.  Cara Pemakanan yang Sihat Selain aktiviti bersenam. vatamin A. dan gentian. dan lemak. dadih. daging. Bagi makanan yang mempunyai banyak lemak. Pemakanan yang baik penting untuk pembesaran yang sempurna. bersama keluarga atau kawan-kawan. kurang bersenam. zat-zat galian. Amat penting. ianya boleh dilakukan secara bersendirian. pengambilan makanan yang seimbang baik untuk kesihatan diri. dan sebagainya.

tiada aktiviti regangan otot berlaku Tiga jenis rehat pasif yang berkesan adalah yang menggunakan latihan mental. pembayangan gambaran. Ia boleh digunakan untuk mengurangkan rasa penat dan letih serta menghilangkan rasa lapar dan dahaga. Kebanyakan orang suka menggunakan waktu senggang untuk pelbagai aktiviti yang proaktif seperti embaca. Melakukan aktiviti-aktiviti senaman ringan seperti berjalan-jalan dan bersiarsiar di taman bunga bersama keluarga adalah contoh baik rehat aktif Waktu rehat boleh diisi dengan melakukanaktiviti ringan seperti mendengar muzik.  Istirehat puladapat memberi kelegaan dan ketenangan di waktu ketegangan dan stres. melukis.  Tidur pula ditakrifkan sebagai satu jangka masa di mana kita boleh melelapkan mata dan merehatkan badan sepenuhnya  Jenis-jenis Rehat boleh di bahagikan kepada 2 iaitu: Rehat pasif : rehat tanpa melakukan pergerakan badan.  Rehat atau kesenggangan juga merupakan salah satu aspek yang penting dalam menentukan gaya hidup seseorang. Rehat bermaksud suatu tempoh yang diambil untuk berhenti daripada melakukan sesuatu aktiviti sama ada aktiviti fizikal.( Shamsudin.lain. melihat pemandangan alam flora dan lain. istirehat jasmani     Kita boleh melakukan aktiviti rehat pasif dalam keadaan pasif dan dalam kedudukan postur tubuh yang selesa Rehat aktif adalah salah satu daripada bentuk rehat melalui latihan fizikal yang masih melibatkan proses regangan dan kontraksi otot. Ia mempunyai fungsi yang sama dengan rehat dan tidur iaitu memulihkan keadaan badan dan otak yang sudah letih bekerja. bermain alat muzik dan berhobi. Ia membawa erti satu tempoh masa terluang yang diisi dengan melakukan aktiviti ringan yang tidak aktif seperti mendengar muzik.17 - . Makanan yang dimakan bukan sekadar untuk mengenyangkan perut semata-mata tetapi makanlah demi kesihatan tubuh. bermain congkak/carrom/catur dan bersiar-siar di taman/berjoging.2002)  Kesenggangan boleh didefinisikan sebagai waktu terluang yang diisi dengan melakukan sebarang jenis aktiviti yang anda gemari. membaca majalah atau surat khabar. mental ataupun aktiviti ringan. menggubah lagu.memilih makanan mengikut keperluan badan. . Sharizad & Mohd Sofian.

Biasanya seseorang mengambil masa 2 jam untuk keseluruhan stage REM . tidur yang cukup tanpa sebarang gangguan amatlah penting agar segala proses semasa tidur berjalan dengan lancar  Secara amnya. ketika ini otak terlebih dahulu membuat persiapan dan persediaan untuk menghadapi keesokan harinya. Kadar tekanan darah menurun dan kadar denyutan jantung rendah. Di dalam keadaan ini. Stage 1 dan 2 adalah keadaan dimana proses tidur baru bermula. Di dalam fasa ini. (Norlaila Hamima Jamaluddin.  Otak tidak aktif membuatkan badan kita berehat sepenuhnya. Stage 4 fungsi badan lebih direhatkan.18 - .Pernafasan anda perlahan dan terkawal. ii.  Oksigen digunakan untuk memulihkan tisu-tisu pada otot serta menghasilkan sedikit tenaga untuk keperluan metabolisme dalam badan (Shamsudin et al. Bunyi yang kuat sahaja boleh mengejutkan anda. Di kala ini. iv.badan akan memperbaiki kerosakan yang berlaku pada sel tubuh serta membantu membina sel baru. Anda telah masuk ke peringkat tidur paling nyenyak. 2002). REM ambil masa di dalam 10 minit untuk kitaran pertama dan semakin lama setelah beberapa kitaran berlalu. Stage 5 REM (rapid eye movement) -Peringkat inilah dipanggil MIMPI. Oleh itu.Walaupun mata bergerak. Remaja memerlukan 7 jam tidur dan orang dewasa memerlukan 7 hingga 8 jam tidur  Peringkat tidur adalah seperti berikut: i. keperluan oksigen menjadi rendah lalu menyebabkan pernafasan kita menjadi rendah.. Namun. Stage 3 tidur anda lebih nyenyak. bunyi perlahan masih bolehmengejutkan anda dari tidur.  Tidur adalah satu proses di mana kita melelapkan mata dan merehatkan badan sepenuhnya Tidur adalah satu fasa di mana manusia tidaksedarkan diri buat sementara waktu. badan kita tidak bergerak seolaholah lumpuh. jantung mula perlahan dan suhu badan mula rendah. iii. Semasa tidur. keperluan seseorang individu itu untuk tidur secukupnya adalah berbeza: Bayi perlu tidur 16 jam sehari . Mata mula bergerak-gerak mengikut gelombang otak. 2006). mata anda sudah tidak nampak apa-apa walaupun kelopak mata dibuka.

Menghilangkan rasa penat dan mengantuk semasa membawa kenderaan. sel atau otot. Meningkatkan daya ingatan. v. Masyarakat digalakkan menjalin hubungan komunikasi yang mesra bersama-sama rakan atau jiran tetangga. menagih dadah atau melakukan sesuatu perkara di luar jangkaan.19 - .  Kepada mereka yang menghadapi tekanan hidup. Kehidupan zaman moden yang penuh cabaran terutama tekanan di pejabat memerlukan satu persepsi positif daripada ahli masyarakat kita. vi. Jadi. Hubungan baik yang berkekalan biasanya dapat melahirkan satu bentuk kehidupan yang ceria dan menggembirakan. Hal ini perlu kerana tekanan yang dialami boleh menjuruskan seseorang pada perlakuan negatif seperti mendera.  Gaya hidup yang sihat juga melibatkan aspek psikologi dan sosial seseorang itu.   Sesungguhnya. iv. aspek psikologi dan sosial manusia perlu dipenuhi bagi memperoleh gaya hidup yang sihat ini.  Pemikiran yang positif menjadikan seseorang itu mampu menyelesaikan pelbagai kemelut yang melanda kehidupannya dengan baik tanpa tertekan. Pada masa yang sama sikap atau mentaliti positif penting untuk dimiliki oleh seseorang itu bagi menangani tekanan kehidupan dalam era moden ini. . Menghilangkan tekanan. Mereka yang lebih terbuka dan bersedia untuk berkongsi masalah dengan orang lain didapati lebih bermakna kehidupannya berbanding dengan individu yang suka bersendirian atau menyimpan masalah mereka. mereka mungkin boleh mendapatkan bantuan daripada pakar motivasi ataupun rakan-taulan di sekeliling mereka. Keperluan tidur i. Memberi peluang badan memperbaiki kerosakan sama ada tisu. iii. semakin positif minda seseorang itu maka semakin tinggilah gaya hidup sihat yang mampu dicapainya kelak.  Sikap berkawan dan menghabiskan masa bersama-sama mereka menjadikan keperluan psikologi manusia dipenuhi dengan efektif. ii. Membantu badan berfungsi dengan baik untuk bekerja keesokan harinya.

Cuma sikap masyarakat yang masih memandang rendah kepentingan gaya hidup sebeginilah yang menyebabkan pelbagai masalah kesihatan timbul kelak. Kesimpulannya.  Dari peringkat individunya.   Tegasnya. gaya hidup yang sihat ini boleh diperoleh menerusi semua amalan yang dipaparkan tadi. pengangkutan. Sukan prestasi tinggi adatah merujuk kepada sukan pertandingan yang diuruskan mengikut peraturan-peraturan dan syarat-syarat Persekutuan sukan Antarabangsa dan Jawatankuasa Olimpik di peringkat kebangsaan dan antarabangsa bagi menentukan pemenang. DASAR SUKAN NEGARA  Dasar Sukan Negara adalah satu dasar sukan untuk semua yang merangkumi sukan prestasi tinggi dan sukan untuk semua (I) dan digubal berlandaskan atas rasional yang mana segala kegiatan itu adalah sebahagian daripada rancangan pembangunan yang diusahakan oleh Kerajaan terhadap seluruh rakyat. perpaduan dan kestabilan yang berterusan.  Sukan Massa (Sukan Untuk SemuaJ adatah merujuk kepada aktivitiaktiviti rekreasi fizikal dan sukan yang berlaku secara spontan atau diuruskan dengan tujuan untuk menggalak penyertaan yang tebih luas dan bukan semata-mata untuk pertandingam. toleransi. di peringkat kebangsaan/ Antarabangsa. sukan ini menyumbangkan kepada . kesefahaman dan pembinaan kualiti moral dan fizikal memberi satu landasan yang selesa untuk mengintegrasikan pelbagai kumpulan etnik kepada satu bangsa yang bersatupadu serta juga untuk pemupukan maruah bangsa dan negara. perumahan dan perkhidmatan kesihatan supaya membolehkan kerajaan mencapai pembangunan negara. penghormatan dan penggalakan yang saran sebagaimana juga yang diberikan kepada keperluan asasi sosial yang lain seperti pendidikan. muhibah.  Sukan berhak mendapat pengiktirafan. Gaya hidup sihat hanya boleh dicapai sekiranya masyarakat mengamalkan semua aspek kehidupan berlandaskan ciri-ciri manusia sihat.20 - .  Sukan yang menyumbang kepada penggalakan pertandingan yang sihat. sukan mempunyai kesan-kesan manfaat yang amat besar terhadap individu. masyarakat dan seterusnya negara. Kita semua perlulah memahami bahawa mencegah lebih baik daripada mengubatinya.

 i. Namun demikian. Peranan Kerajaan hanya terhad kepada peranan yang dimain kan oleh Kementerian Belia dan Sukan. sukan ini membantu kepada Penggalakan pembinaan kualiti dan moral rakyat yang sesuai dengan aspirasi nasional. iii. dalam mana ia memahami sebenarnya akan kenikmatan penglibatannya dan semangat pertarungan. Di peringkat masyarakat. iv. Peningkatan tahap kesihatan komuniti dan produktiviti. didalam kumpulan-kumpulan sukarelawan atau pun di dalam suasana komuniti yang berlainan.i. ii. Penggunaan masa kesenggangan berfaedah dan bermakna. Pencegahan jenayah remaja dengan peluang-peluang penggunaan masa lapang yang memanfaatkan. di dalam kalangan sahabat handai. iii. negeri dan daerah  Mutu sukan prestasi tinggi dalam Negara meningkat sedikit dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini. di dalam suasana kekeluargaan. iii.21 - . melalui agensi masing-masing di peringkat kebangsaan. vi.  Peningkatan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal. v. Pengurangan tekanan hidup moden Interaksi sosial yang bermakna Perkembangan kemahiran-kemahiran asas Melalui gaya hidup sihat. Segala aktiviti ini dilakukannya di dalam environmen dan keupayaannyasarna ada secara individu. peningkatan itu tidaklah seberapa berbanding dengan pembangunan sukan keseluruhannya di peringkat antarabangsa. Pewujudan environmen untuk memupuk perhubungan komuniti yang lebih baik di dalam pelbagai kumpulan etnik dalam negara. seorang individu itu akan lebih sensitif terhadap kesejahteraan dirinya. Peningkatan maruah bangsa Pemupukan persahabatan ii. kesedaran diri termasuk semangat pertarungan. Di peringkat Antarabangsa. ii.  i. pembentukan sahsiah. iv. sukan membantu kepada Pencapaian kecemerlangan kepada peringkat yang paling tinggi. Akibatnya ahli-ahli sukan kita tidaklah begitu berjaya .  Sukan di negara ini secara tradisinya telah dijalankan oleh organisasi sukarelawan yang kebanyakannya bergabung dengan Majlis Olimpik Malaysia. Majlis Sukan Negara dan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia.

Penyertaan massa dalam sukan adalah satu fenomena baru dalam negara ini.Objektif-objektif utama adalah berikut :i) Untuk membentuk sebuah masyarakat yang sihat. sihat dan melalui aktiviti-aktiviti sukan dan rekreasi fizikal dengan usaha-usaha keseluruhan Kerajaan pembangunan negara. .  Sehingga baru-baru ini. kurangnya kemudahan-kemudahan yang menghadkan peluang penyertaan dalam sukan. kekurangan jurulatih-jurulatih dan pegawaipegawai sukan yang bertauliah. Penyertaan massa dalam sukan adalah satu fenomena baru dalam negara ini. kurang komitmen oleh ahli-ahli sukan. Objektif DSN  Adapun tujuan Dasar Sukan Negara ini adalah membentuk satu masyarakat yang aktif. kekurangan pendekatan saintifik dalam latihan. ii) Untuk menyediakan peluang-peluang dan kemudahankemudahan bagi memenuhi keperluan asasi sosial.berdisiplin dan bersatupadu melalui penyertaan yang lebih luas dan peluang-peluang yang lebih baik dalam sukan di semua peringkat masyarakat. dan iv) Untuk mencapai kecemerlangan ke tahap tertinggi sekali. Trend ini adalah satu petanda baik bagi negara. pembatasan kewangan dan prioriti yang rendah yang diberikan oleh Kerajaan kepada bidang sukan.22 - . dengan semangat kesukanan yang tulen di pertandingan peringkat kebangsaan dan antarabangsa dan juga dengan harapan mempertingkatkan lagi muhibah dan imej negara.di pertandingan tersebut. iii) Untuk membangun dan meningkat pengetahuan danamalan sukan bagi kepentingan kebajikan sosial seseorang individu dan kenikmatan kesenggangan kalangan orang awam. kebanyakan aktiviti aktiviti sukan dijalankan berasaskan kepada pertandingan. kelemahan pengurusan dalam badan sukan dan organisasiorganisasi yang berkaitan. Inimungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan rancangan pembangunan menyeluruh bagi ahli-ahli sukan. psikologi dan fisiologi bagi individu melalui sukan. Trend ini adalah satu petanda baik bagi negara.

jurulatih jurulatih. Dalam kes sukan prestasi tinggi. Pelbagai badan sukan hendaklah bekerjasama dengan lebih erat lagi dengan Kerajaan Pusat dan Kerajaan-kerajaan Negeri untuk membangunkan sukan dalam negara. agar membolehkan mereka mendapat peluang yang lebih baik bagi mencapai kecemerlangan di pertandingan peringkat antara bangsa. Adalah sangat diperlukan satu program jangka panjang dengan struktur yang baik untuk pembangunan ahli-ahli sukan.  Sukan massa dan sukan pre stasi tinggi adalah pelengkap diantara satu sarna lain.  Sukan prestasi tinggi sebaliknya adalah memberi peluang kepada mereka yang berpotensi untuk membuktikan keunggulan mereka di pertandingan peringkat antarabangsa supaya meninggikan lagi maruah negara. sukarela dan swasta bekerjasama sebagai satu kumpulan bagi faedah ahli-ahli sukan dan masyarakat keseluruhannya.Sungguhpun pelbagai agensi dan organisasi itu mempunyai peranan yang khusus tetapi program yang dijalankan tidaklah bersepadu.Strategi Dan Perlaksanaan  Kedua-dua bidang sukan iaitu sukan massa dan prestasi tinggi.23 - . Pelaksanaan strategi ini melibatkan pihak-pihak awam. Sukan massa adalah bertujuan membolehkan rakyat mengamalkan gaya hidup yang aktif dan sihat.  Bagi mencapai objektif-objektif di atas. Satu jentera penyelaras yang menyeluruh dalam bentuk jawatankuasa tetap adalah perlu bagi . Organisasi i. pertimbangan yang khusus perlu diberi kepada jenis-jenis sukan yang lebih maju dari aspek kemudahan dan penyertaan yang sedia ada dan jenis-jenis sukan yang lebih sesuai kepada bentuk fizikal rakyat Malaysia. dan ii. hendaklah dibangunkan serentak walaupun dengan penekanan yang berlainan. pentadbir-pentadbir dan pegawai pegawai sukan. prioriti hendaklah diberi kepada aspek-aspek berikut :1. Perancangan i. sebagai satu struktur yang berterusan (continuum). 2.

vi. serta membangun dan menyelaraskan aktiviti sukan di sekolah-sekolah termasuklah pembinaan kualiti kepimpinan dalam sukan dan pendidikan jasmani dengan kerjasama dan sokongan Kementerian Belia dan Sukan. ii. Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-anggota Kerajaan MAKSAK)hendaklah menggalakkan dan menyelaraskan semua aktiviti sukan di dalam pelbagai perkhidmatan awam. Majlis Sukan Negara akan menyediakan jentera ini bagi sukan prestasi tinggi. Majlis Olimpik Malaysia sebagai satu badan induk kepada semua persatuan sukan kebangsaan. Kementerian Pendidikan juga adalah bertanggungjawab melatih guru guru yang berkebolehan mengajar pendidikan jasmani. vii. Kementerian Belia dan Sukan akan menggalakkan sukan massa dan aktiviti-aktiviti rekreasi yang berlandaskan kepada konsep 'MALAYSIACERGAS'. Ini akan membantu mengadakan kerjasama yang lebih berkesan dan berkekalan di antara pelbagai agensi-agensi Kerajaan dan organisasi sukarelawan. Tugas utama bagi Majlis Sukan Negara ialah untuk membantu dan menyelaras pembangunan sukan untuk peningkatan prestasi ahliahli sukan dalam pertandinganpertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. iii. v. akan mempunyai tanggungjawab utama untuk menggalakkan tujuan pergerakan Olimpik dan juga untuk bekerja rapat dengan Majlis Sukan Negara dalam hal pemilihan dan latihan ahli-ahli sukan untuk pertandingan . Majlis Sukan Negara dan Majlis Sukan Sekolah Sekolah Malaysia dan Persatuan-persatuan Sukan Kebangsaan.menentukan perhubungan (rapport) yang lebih rap at di kalangan organisasi – organisasi tersebut. Begitu juga Kementerian Belia dan Sukan hendaklah mewujudkan satu jentera yang saran untuk menyelaraskan program sukan massa. manakala Majlis Sukan Universiti-universiti Malaysia pula akan menggalakkan aktiviti tersebut di institusi-institusi pengajian tinggi. Kementerian Pendidikan akan memperuntukkan masa yang cukup untuk pendidikan jasmani bagi semua penuntut. iv. Kementerian Pendidikan hendaklah menggalakkan sukan secara aktif di maktab-maktab dan di politeknik-politeknik.24 - .

. sektor perdagangan dan pihak individu. di seluruh negara. Personel Personel yang bertauliah dan berpengalaman hendaklah dilantik bekerja di semua peringkat. iii. ii. membangun dan memberikan peluang-peluang untuk penyertaan dan pertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa bagi jenis-jenis sukan yang berkenaan dengan kerjasama Majlis Sukan Negara dan Agensi-agensi Kerajaan yang berkenaan 3. Sumber -sumber kewangan untuk Yayasan itu adalah dari Kerajaan Persekutuan dan semua Kerajaan Negeri. dalam organisasi-organisasi sukan. tempat kerja. Persatuan-persatuan sukan hendaklah mempertingkatkan strategi pemasaran aktiviti-aktiviti mereka supaya membolehkan mereka mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh. Kewangan i.25 - . Begitulah juga sektor swasta dan dermawan-dermawan hendaklah digalakkan menubuhkan yayasan-yayasan sukan dan menaja kegiatan kegiatan sukan. 4. Semua sumbangan kepada Yayasan hendaklah dikecualikan dari cukai iv. bagi merancang. Peranan badan-badan pengawal sukan kebangsaan adalah menggalak.antarabangsa yang diiktiraf oleh Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa viii. Satu Yayasan Sukan Kebangsaan hendaklah diwujudkan bagi membiayai kegiatan-kegiatan sukan pre stasi tinggi dan sukan massa. sekolah sekolah dan institusi pengajian tinggi. melaksana dan menilai program-program sukan dalam negara.

ii.26 - . Insentif ini merangkumi penganugerahan. Bagi menghargai segala pengorbanan dan sumbangan oleh ahliahli sukan. Rasional yang memerlukan perancangan kemudahan-kemudahan sukan di peringkat negeri ini adalah bagi mencapai satu pengagihan kemudahan-kemudahan yang lebih . Pengiktirafan dan insentif yang sewajarnya hendaklah diberi kepada pegawai-pegawai sukan dan ahli-ahli sukan yang telah mewakili negara. 6. Satu rangka tindakan 20 tahun (blueprint) berkenaan kemudahankemudahan sukan berasaskan kepada strategi untuk kedua-dua bidang sukan pre stasi tinggi dan sukan massa. Calon-calon yang mempunyai kehandalan dalam bidang sukan hendaklah diberi pertimbangan istimewa di dalam pengambilan untuk pekerjaan dan untuk kemasukan ke institusi-institusi pengajian tinggi dengan syarat mereka mempunyai kelayakan akademik yang minimum yang disyaratkan dalam disiplin yang dipohon oleh mereka. cuti. Insentif i. perbelanjaan untuk latihan yuran pendidikan dan biasiswabiasiswa.Insentif-insentif yang diberikan kepada ahli-ahli sukan adalah untuk membolehkan mereka meningkatkan kecergasan fizikal mereka ke prestasi kecemerlangan yang paling tinggi di pertandingan peringkat antarabangsa hendaklah dikekalkan dan diperbaiki dari masa ke semasa. elaun-elaun hidup. ii. dan iii. hendaklah disediakan oleh Kementerian Belia dan Sukan selepas berunding dengan agensi-agensi yang berkenaan dan juga persatuanpersatuan sukan. Profesionalisme hendaklah juga digalakkan. Kerajaan-kerajaan Negeri masing-masing adalah bertanggung jawab bagi merancang kemudahan-kemudahan sukan di peringkat negeri dan daerah. untuk semua lapisan komuniti termasuk orang-orang cacat.5. iii. pertandingan insuran. Kerajaan telah mengadakan pelbagai insentif. Kemudahan i. Kementerian Belia dan Sukan hendaklah menyelaras perancangan dan pengagihan kemudahan-kemudahan utama sukan.

vi. Pihak berkuasa yang bertanggung jawab bagi menyediakan Pelan-pelan Pembangunan Bandar-bandar Baru. vii. Pembangunan Desa dan Tata atur Perumahan hendaklah merangkumi kemudahan-kemudahan sukan dalam pelan pelan mereka bagi mematuhi piawaian-piawaian dan spesifikasi-spesifikasi yang ditentukan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Sektor-sektor perdagangan dan sukarela adalah diharapkan bagi melengkapi usaha-usaha Kerajaan dalam pembinaan kemudahan kemudahan sukan. dan viii. mendapatkan peluang menggunakanan kemudahan di daratdan di air. Untuk membolehkan pengusaha-pengusaha menyediakan tanah untuk kemudahan-kemudahan sukan. Pihak berkuasa yang bertanggungjawab bagi menyediakan Pelanpelan Pembangunan Bandar-bandar Baru. v. yang memerlukan kemudahan sukan dan perkhidmatan yang lebih dari yang lain tetapi yang kurang sekali membuat desakan. Objektif pengagihan semula ialah bagi membolehkan mereka yang kurang bernasib baik. . Pengswastaan kemudahankemudahan sukan adalah juga digalakkan.yang optimum. iv. Semua kemudahan-kemudahan yang hendaklah diselenggarakan dengan baik dan diperlengkapkan dengan sewajarnya.seimbang di kawasan bandar dan luar bandar. Pembangunan Desa dan Tata atur Perumahan hendaklah merangkumi kemudahan-kemudahan sukan dalam pelan pelan mereka bagi mematuhi piawaian-piawaian dan spesifikasi-spesifikasi yang ditentukan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Peruntukan mengenai kemudahan-kemudahan sukan hendaklah dipertimbangkan sebagai sebahagian yang melengkapkan skim-skim perumahan. pihak berkuasa hendaklah memberi pertimbangan gurangkan bayaran ubah syarat tanah untuk skim-skim perumahan dan juga memberi insentif-insentif lain. Kemudahan-kemudahan sukan ini hendaklah dibuka kepada penggunaan semua ahli sukan orang ramai bagi mempastikan penggunaan. Pihak berkuasa tempatan adalah digalakkan untuk membangunkan kemudahan-kemudahan sukan.27 - .

Bagi menyebarkan kesefahaman antarabangsa. Cukai-cukai dan eksais yang ada sekarang atas alat-alat sukan hendaklah dikurangkan supaya ianya boleh dibeli dengan harga yang lebih murah bagi menggalakkan penyertaan yang lebih luas dalam bidang sukan. dan vi. Dengan hal yang demikian.7. Setengah -setengah sekolah akan ditauliahkan sebagai pusat kecemerlangan untuk menggalakkan jenis-jenis sukan yang tertentu. Sukan yang disifatkan sebagai satu manifestasi budaya rakyat hendaklah diberikan status yang sarna seperti senilukis. Institut Sukan Negara yang sekarang Illl sedang dibina patutlah menjalankan penyelidikan sains yang ada hubungkait dengan negara ini.. Pengusaha pengusaha tempatan digalakkan mengeluarkan alat-alat tersebut. anda digalakkan membaca dan mengumpul maklumat daripada bahan bacaan untuk menyatakan konsep dan objektif Pendidikan Jasmani mengikut garis panduan Bahagian Perkembangan Kurikulum (BPK). sebagai satu disiplin akademik. dan juga untuk faedah ahli -ahli sukan serta penggalakan pelancongan. badanbadan pengawal sukan peringkat kebangsaan digalakkan menjadi tuan rumah kepada pertandingan-pertandingan antarabangsa. muzik.28 - . institusi-institusi pengajian tinggi hendaklah memperuntukkan pengajian pendidikan jasmani yang merangkumi sukan.memberi latihan kepada ahli-ahli sukan. v. jurulatih-jurulatih. Am i. pentadbir-pentadbir sukan dan lain-lain personel yang berkaitan serta berfungsi sebagai pusat sumber sukan. drama dan kesusasteraan yang diiktiraf sebagai disiplin akademik di universiti. SOALAN 2 : Bagi meningkatkan pengetahuan.. ii. Penggalakan dan pendidikan (untuk orang awam) dalam bidang sukan hendaklah diuruskan dengan kerjasama media massa dan pelbagai organisasi yang terlibat dalam pembangunan sukan supaya dapat menanamkan sikap positif terhadap sukan. iii. . iv.

kognitif dan efektif. Mengetahui kepentingan PJ.  KERANGKA TAJUK-TAJUK Psikomotor Kognitif Afektif Kepentingan Dari Segi Kecergasan Fizikal (Psikomotor)  Pendidikan Jasmani dapat membantu perkembangan diri individu serta memberi penekanan kepada perkembangan fizikal. perkembangan emosi dan perkembangan sosial. 2. perkembangan mental. emosi dan sosial. .  HASIL PEMBELAJARAN 1. Pelajar mampu menghuraikan kepentingan PJ daripada aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan fizikal.29 - .TAJUK 3 KEPENTINGAN PENDIDIKAN JASMANI  SINOPSIS Tajuk dalam modul ini mendedahkan pelajar terhadap kepentingan Pendidikan Jasmani (PJ) kepada semua peringkat usia yang melibatkan pertumbuhan dan perkembangan fizikal. 3. Pelajar mampu mewujudkan kesepaduan bagi semua aspek berasaskan tiga domain utama dalam PJ iaitu psikomotor. perkembangan mental.

 Manusia akan terangsang untuk menyertai aktiviti-aktiviti rekreasi dan terus bergiat cergas sepanjang hayat jika aktiviti itu mendatangkan keseronokan dan kepuasan kepada mereka.  Pergerakan fizikal merupakan aspek yang dititik beratkan dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Perkembangan kecergasan terutama aktiviti yang melibatkan kapasiti aerobik dan kekuatan adalah penting kerana aktiviti tersebut boleh mengurangkan risiko kecederaan dan penyakit-penyakit kronik.Meningkatkan kesihatan dan mengelakan daripada sebarang penyakit viii. program yang di rancang haruslah di lihat dapat memberi manaafat sepenuhnya kepada mereka dalam:i. Menguatkan sistem kardiovaskular iii. Meningkatkan kekuatan badan v. Memberi ketangkasan dan kecergasan tubuh badan vi.30 - . Perkembangan kecergasan terutama aktiviti yang melibatkan kapasiti aerobik dan kekuatan adalah penting kerana aktiviti tersebut boleh mengurangkan risiko kecederaan dan penyakit-penyakit kronik.Dapat menjalankan kehidupan seharian dengan baik dan lancar ix. . Oleh itu bagi membina program Pendidikan Jasmani yang akan menjadi amalan se panjang hayat. Membantu pengembangan diri individu xi Mempertingkat & mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan & perlakuan motor. Meningkatkan kadar metabolisma dalam badan vii. Manusia akan terangsang untuk menyertai aktiviti-aktiviti rekreasi dan terus bergiat cergas sepanjang hayat jika aktiviti itu mendatangkan keseronokan dan kepuasan kepada mereka. Mengelakan kecederaan iv.   Biasanya kanak-kanak yang cergas akan dapat mengekalkannya kesihatan yang baik sehingga dewasa. Pergerakan fizikal merupakan aspek yang dititik beratkan dalam matapelajaran Pendidikan Jasmani. Meningkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan lakuan motor x. Biasanya kanak-kanak yang cergas akan dapat mengekalkannya kesihatan yang baik sehingga dewasa. Meningkatkan daya tahan otot ii.

Kepentingan Emosi • • • • • • • • • Meningkatkan minat untuk bersukan Menghilangkan stress dan tekanan Menimbulkan perasaan gembira Mengawal emosi Boleh mengenali diri sendiri dan boleh menambahkan keyakinan diri yang tinggi Boleh membuat keputusan dengan bijak Boleh memupuk perasaan sabar Meningkatkan semangat pembelajaran seterusnya Boleh memahami perasaan orang lain Pertumbuhan & Perkembangan Fizikal Matlamat aktiviti fizikal dalam PJ adalah untuk membina masyarakat PJ membantu perkembangan diri individu • • • • Memberi penekanan perkembangan fizikal. mental & emosi.31 - . mental. PJ dapat mengurangkan risiko penyakit kronik & kecederaan.• • • • Menguasai kemahiran asas pergerakan & permainan mengikut kemampuan diri berdasarkan ketiga tunjang pembelajaran. PJ merangsang untuk menyertai aktiviti rekreasi & bergiat cergas sepanjang hayat. Senaman sebagai rutin harian secara berterusan Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan & keselamatan semasa menyertai kegiatan fizikal Membentuk sahsiah & disiplin diri yang sesuai dengan norma masyarakat. Kepentingan Intelektual • • • • • Membentuk daya pemikiran yang positif Melahirkan modal insan yang celik akal Menyihatkan kesihatan otak Mewujudkan daya berfikir secara kreatif dan kritis Mempercepatkan proses pemerolehan maklumat . PJ mendatangkan keseronokan dan kepuasan. sosial.

 Sifat kepimpinan yang baik melalui Pendidikan Jasmani merupakan medium utama untuk mencapai matlamat sosial.32 - .• • • Dapat membentuk idea-idea yang bernas Dapat berfikir dengan waras Dapat meningkatkan kemahiran-kemahiran berfikir Kepentingan Persekitaran Sosial  Pendidikan Jasmani adalah suatu aliran yang dapat membantu dalam pembangunan sosial seperti menolong individu menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling dan masyarakat. yang boleh diperolehi melalui permainan berpasukan.  Dengan kata lain Pendidikan Jasmani berupaya membantu pembangunan sosial individu serta menolong individu menyesuaikan diri dengan keadaan dan ahli masyarakat.  Penglibatan dengan aktiviti Pendidikan Jasmani mampu menjadi tapak yang kukuh untuk melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan seperti melakukan kerja berkumpulan. Memberi kefahaman kepada murid tentang keselamatan diri. . • • • • • • • • • • Mengeratkan hubungan antara pelajar dengan pelajar. Memberi peluang dan ruang kepada murid mengenali dirinya. alatan dan tempat beraktiviti. guru dengan guru dan guru dengan pelajar sentiasa baik Menjalinkan hubungan antara sekolah dengan sekolah yang lain Mewujudkan komunikasi yang positif Meningkatkan kualiti hidup Mewujudkan persekitaran yang sihat Menggalakan masyarakat untuk menyertai aktiviti rekreasi Menggalakan gaya hidup sihat Memberi kesedaran tentang kepentingan kesihatan Mengurangkan masalah sosial melalui aktiviti bersukan Membantu membina hubungan yang sihat Kepentingan Pendidikan Jasmani dalam kurikulum sekolah     Membangun dan meningkatkan keupayaan fizikal dan kecergasan murid Membangunkan kemahiran pergerakan asas murid.

penggunaan masa lapang yang berguna. keyakinan. Keadaan ini boleh melahirkan individu yang seimbang dan berfikiran positif dalam menangani sebarang situasi.  Dapat menerapkan nilai murni iaitu menanam sifat kesedaran. menghormati orang lain dan pemimpin serta bekerjasama dalam kumpulan sewaktu aktiviti fizikal. kesyukuran. emosi. Kepentingan PJ dari segi Afektif   Pembangunan afektif melibatkan sikap.  Menyemai budaya bergiat cergas sepanjang hidup. mempunyai displin kendiri. Pengajar mestilah menunjukkan sifatsifat seperti berikut: (i) Menepati masa (ii) Bersopan santun . memiliki sikap positif terhadap kecergasan.  Dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran.33 - . kefahaman. bangsa dan negara. apresiasi dan nilai. semangat cintakan nilai. Mengetahui isu-isu berkaitan Pendidikan Jasmani dan sukan yang boleh memperbaiki dan mempengahruhi gaya hidup. nilai yang baik harus ditunjukkan sama ada bersemuka atau tanpa bersemuka dengan pelajar. mengiktiraf sumbangan. Kecergasan dapat merangsang individu berfikiran positif dan rasional. membentuk sikap positif kepada agama. nilai murni yang biasa diterapkan adalah seperti berikut: (i) Berdikari (ii) Bekerjasama (iii) Menepati masa (iv) Sabar (v) Bersyukur (vi) Cintakan Negara (vii) Bersikap positif  Sebagai pengajar. mencapai kecemerlangan dan bertugas dengan penuh dedikasi. Pendidikan Jasmani perlu menekankan nilai yang baik seperti menolong orang lain.  Kecergasan boleh membantu murid mengawal emosi kerana tubuh badan yang cergas berupaya membantu mengawal perasan dan berupaya mengenalpasti cara mengawal atau melepaskan perasaan. menghormati kebaikan dan membenci keburukan. kepentingan menjaga kesihatan.

anda digalakkan membaca dan mengumpul maklumat dari bahan bacaan berkenaan : 1. . emosi dan sosial. mental. 2. Kepentingan Pendidikan Jasmani daripada aspek pertumbuhan dan perkembangan fizikal.(iii) Peka terhadap masalah pelajar (iv) Sentiasa berobjektif (v) Mempelbagaikan Kaedah Pengajaran (vi) Memberi peluang kepada pelajar untuk berbincangan (vii) Sentiasa memberi dorongan kepada pelajar dalam apa situasi sekalipun (viii) Bersedia menerima temujanji dengan pelajar (ix) Sabar SOALAN 3 : Bagi meningkatkan pengetahuan. Kepentingan Pendidikan Jasmani.34 - .

Pelajar mampu mengenalpasti sub-sub tajuk dalam setiap tunjang pembelajaran mengikut HSP. penggabungjalinan dan integrasi dalam PJ. Kesepaduan adalah selaras dengan matlamat Pendidikan Jasmani untuk melahirkan . 2. penggabunjalinan dan integrasi dalam PJ.  HASIL PEMBELAJARAN 1.35 - . Tajuk ini juga dapat menjelaskan konsep kesepaduan. Kesepaduan Kesepaduan merupakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang mana konsepnya bersepadu dengan mata pelajaran yang lain. 3. Pelajar dapat memahami konsep kesepaduan. Pelajar dapat memahami Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) PJ KBSR.  KERANGKA TAJUK-TAJUK HURAIAN DAN TAFSIRAN KESEPADUAN PENGGABUNGJALINAN INTEGRASI HSP KECERGASAN KESUKANAN KEMAHIRAN 1.TAJUK 4 HURAIAN DAN TAFSIRAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KBSR  SINOPSIS Tajuk dalam modul ini menjelaskan tafsiran sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani (PJ) KBSR yang digunapakaikan di sekolah.

2. sistem tulang dan fungsifungsi tubuh manusia yang terdapat dalam mata pelajaran Sains dapat diserapkan secara bersepadu dalam Pendidikan Jasmani secara lagsung. Kaedah penggabungjalinan adalah bersandarkan kepada perkara pokok seperti mengenalpasti kemahiran utama dan kemahiran sampingan. Ciri-ciri penggabungjalinan adalah berasaskan kepada konsep mengintegrasikan beberapa kemahiran. Maknanya di sini. bahasa atau nilai-nilai dalam mata pelajaran lain secara menyeluruh. Contohnya. kemahiran lisan digabungkan dengan kemahiran membaca. sistem otot. menggabungkan kemahiran lisan dengan membaca dan kemahiran membaca dengan menulis. mendedahkan konsep pergerakan. Menurut Kamus Dewan (Edisi 4). Konsep bagi kesepaduan adalah gabungan beberapa ilmu pengetahuan. Penggabungjalinan Bermaksud menggabungkan pelbagai kemahiran dalam satu masa. proses penyerapan mata pelajaran lain berlaku dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani secara terancang.36 - . penggabungjalinan dalam pengajaran dan pembelajaran dibahagikan kepada dua iaitu penggabungjalinan kemahirankemahiran dalam satu mata pelajaran dan penggabungjalinan kemahiran daripada beberapa mata pelajaran. Dalam konteks KBSR. Sebagai contohnya. Kaedah perlaksanaannya bolehlah melibatkan kesepaduan dari segi bahan pengajaran dan pembelajaran. Contohnya.masyarakat secara menyeluruh. Di mana kemahiran utama yang menjadi fokus pembelajaran perlulah disusuli dan dikuasai terlebih dahulu dengan kemahiran-kemahiran sampingan untuk . penggabungan aktiviti dalam kelas. Guru mestilah menekankan aspek kesepaduan dalam membuat perancangan pengajaran Pendidikan Jasmani agar dapat membantu murid menguasai kemahiran atau ilmu pengetahuan mata pelajaran yang lain. kesepaduan merupakan keadaan yang bersepadu atau perihal bersepadu menjadi kesatuan yang utuh. Kemahiran utama menjadi fokus kepada penggabungjalinannya. kesepaduan komponen utama dalam Pendidikan Jasmani sendiri (Intra) serta kesepaduan dua ilmu pengetahuan yang berbeza mata pelajaran (Inter). secara berkumpulan atau individu serta penggunaan alat dan bahan bantu mengajar yang pelbagai bersesuaian dengan proses pengajaran dan pembelajaran.

Integrasi harus berlaku secara evolusi melalui proses natural bukannya secara pentadbiran dan paksaan. Daya tahan kardiovaskular Daya tahan otot Kekuatan Kelenturan . integrasi mampu memupuk dan mengembangkan budaya nasional. Hal ini akan membentuk consensus iaitu persetujuan bersama terhadap sesuatu pekara dan mengusahakan pembinaan budaya nasional. Integrasi dalam Pendidikan Jasmani dapat dilaksanakan dengan menggabungkan unsur –unsur seperti kaum dan sebagainya menjadi satu integrasi Malaysia yang saling menghormati kepelbagaian dalam meraikan ciri-ciri budaya kaum masingmasing.1 Kecergasan Kercergasan boleh dibahagikan kepada dua cabang utama: a. 4. Kecergasan b. iii. Antara tumpuan utama ialah memastikan bahasa dan kebudayaan lain dipelihara. Kemahiran utama digunakan di peringkat perkembangan pelajaran dan kemahiran sampingan digunakan di semua peringkat pelajaran. Strategi penggabungjalinan kemahiran hendaklah dirancangkan berdasarkan objektif pelajaran.37 - . Kesukanan c. Pada masa yang sama juga. hubungan. Kemahiran 4. Kecergasan berasaskan kesihatan yang merangkumi : i. ada menyatakan berkenaan integrasi yang perlu bermula daripada murid-murid di sekolah. Dalam Penyata Razak (1956). kebolehan dan pencapaian murid 3.kukuhkan kemahiran utama. Integrasi Integrasi adalah merupakan penggabungan. dua atau beberapa kaum (unsur. iv. ii. Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) disusun mengikut tiga tunjang pembelajaran iaitu : a.dll) menjadi satu kesatuan.

2 Kemahiran Tunjang kemahiran meliputi aspek-aspek yang memberi pendedahan kepada murid-murid untuk menonjol dan mengembangkan kemahiran mereka ke tahap yang lebih baik khususnya bakat terpendam. Keselamatan Pengurusan Kerjaya Isu Pendidikan Jasmani dan Sukan . Tunjang kesukanan juga akan menekankan beberapa isu pokok yang menjadi keutamaan seperti: h. ii. Kebiasaan proses pengajaran dan pembelajaran tunjang kemahiran biasanya mendedahkan murid-murid untuk berfikir dan bermain dengan keseronokan.v. i. Pergerakan asas Permainan Olahraga Gimnastik Pergerakan kreatif Rekreasi Kesenggangan 4. d. b. j. e. f. c. iv. Komposisi badan b. Koordinasi Imbangan Ketangkasan Kuasa Masa tindakbalas Kepantasan 4. vi. k. Kecergasan berasaskan perlakuan yang merangkumi : i. v. g.38 - . Tunjang kemahiran meliputi bidang-bidang seperti: a.3 Kesukanan Tunjang kesukanan memberi tumpuan kepada amalan pendidikan yang perlu diketahui dan dikuasai oleh murid-murid di sekolah sebagai persediaan untuk mereka melibatkan diri dalam kegiatan kesukanan. iii.

penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani. .39 - . Nyatakan tunjang-tunjang yang terdapat dalam sukatan Pendidikan Jasmani dan berikan dua contoh tajuk dalam setiap tunjang. Etika SOALAN 4 : 1.l. Huraikan konsep kesepaduan. dan 2.

 HASIL PEMBELAJARAN 1. kepakaran dan perkembangan murid serta sosial budaya setempat. Faktor-faktor yang terlibat adalah seperti berikut: . peralatan. Pelajar dapat membuat pemilihan yang terbaik dalam membuat perancangan pengajaran harian PJ berdasarksan faktor-faktor seperti kemudahan. Pelajar mampu membuat pemilihan aktiviti yang bersesuaian berasaskan berdasarksan faktor-faktor seperti kemudahan. kepakaran dan sebagainya. kepakaran dan sebagainya. memerlukan perancangan yang teliti dan teratur untuk manghasilkan penyampaian yang berkesan. peralatan. peralatan. 2.  KERANGKA TAJUK-TAJUK KRITERIA PEMILIHAN AKTIVITI PJ KEPAKARAN GURU SOSIO BUDAYA TEMPATAN PRASARANA PERALATAN KEWANGAN PENTADBIRAN Mata pelajaran Pendidikan Jasmani sama juga dengan mata pelajaran lain.TAJUK 5 KRITERIA PEMILIHAN AKTIVITI PENDIDIKAN JASMANI  SINOPSIS Tajuk dalam modul ini memperkenalkan pelajar kepada kriteria dan cara-cara pemilihan aktiviti PJ dari aspek prasarana.Terdapat juga faktor-faktor lain yang perlu diambil kira untuk meningkatkan keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.40 - .

gelanggang.41 - . Dengan ketiadaan atau kekurangan kemudahan dan peralatan ia akan menjejaskan perancangan 5.Oleh itu adalah penting pihak pentadbir dan guru perlu membuat pilihan aktiviti berdasarkan kepakaran yang ada di sekolah. 3. Dengan adanya perancangan yang baik tetapi tanpa tenaga pengajar yang berkemahiran dan kebolehan objektif pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dicapai. Peralatan yang tidak sesuai adalah merbahaya kepada pelajar.Sebarang kekurangan dari segi prasarana akan menjejaskan perancangan guru. guru-guru perlu peka dengan sosio budaya tempatan. Prasarana Prasarana disini bererti kemudahan seperti padang. Aktiviti-aktiviti yang dipilih perlu mengikut atau . Alatan-alatan yang dipilih mestilah cukup untuk bilangan pelajar semasa melaksanakan aktiviti.Tenaga pengajar yang berpengetahuan dan berpengalaman dapat memelaksanakan aktiviti pengajaran dengan baik dan dapat menyelesaikan masalah dengan mudah jika timbulnya sebarang masalah semasa pelaksanaan. Kedudukkan kewangan sekolah Faktor kewangan amat penting dan sangat mempengaruhi pemilihan aktiviti Pendidikan jasmani. Sosio budaya tempatan Semasa membuat pilihan aktiviti Pendidikan Jasmani. dewan. Semasa membuat perancangan aktiviti Pendidikan Jasmani faktor kemudahan perlu dititikberatkan sebab ia merupakan faktor yang akan mempengaruhi perlaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. selamat untuk digunakan dan sesuai dengan tahap kebolehan dan umur pelajar. 2.Sekolah yang mempunyai masalah kewangan biasanya menghadapi masalah dari segi kemudahan dan peralatan juga. Kepakaran guru Salah satu kriteria penting yang perlu diambil berat semasa membuat perancangan pengajaran Pendidikan Jasmani ialah kepakaran guru. gimnasium dan lain-lain. 4.1. Peralatan Perkara yang sama penting semasa membuat perancangan aktiviti Pendidikan Jasmani ialah aspek peralatan.

42 - .bersesuaian dengan sosio budaya tempatan. Pihak pentadbiran Seperti yang diketahui faktor kepakaran guru. . SOALAN 5 : Bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan aktiviti Pendidikan Jasmani semasa membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. 6. Langkah ini penting untuk menentukan pihak sekolah mendapat sokongan daripada pihak masyarakat tempatan dan ibubapa. kedudukan kewangan dan prasarana memainkan peranan yang penting untuk menentukan pilihan aktiviti Pendidikan Jasmani di sekolah.Tetapi tidak dapat dinafikan pihak yang akan mempengaruhi keputusan yang di buat akhir sekali adalah pihak pentadbir.

.43 - .