UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

Pitanje 1. Po zahtjevu za peispitivanje sudske odluke, Apelaciono odjeljenje donosi: 1. Rješenje kojim zahtjev uvažava 2. Presudu kojim zahtjev uvažava ili odbija 3. Zakjučak kojim rješava po zahtjevu 4. Rješenje kojim presudu poništava Pitanje 2. Zahtjev za zaštitu zakonitosti u upravnom sporu može se podnijeti: 1. U roku od 60 dana od dana dostavljanja stranci konačne odluke 2. U roku od 90 dana od dana dostavljanja stranci konačne odluke 3. U roku od 30 dana od dana dostavljanja stranci konačne odluke 4. U roku od 45 dana od dana dostavljanja stranci konačne odluke Pitanje 3. Zahtjev za zaštitu zakonitosti u upravnom sporu može podnijeti: 1. Stranka 2. Institucija BiH 3. Pravobranitelj BiH 4. Samo Ombudsman BiH Pitanje 4. Zahtjev za preispitivanje sudske odluke u upravnom sporu može se podnijeti: 1. Protiv konačne odluke Upravnog odjeljenja Suda BiH i konačne odluke najvišeg suda Brčko Distrikta BiH 2. Protiv svake odluke Suda 3. Protiv odluke o obnovi postupka 4. Protiv odluke o izvanrednom ukidanju upravnog akta Pitanje 5. Protiv odluke donesene po zahtjevu za ponavljanje postupka dozvoljeni pravni lijekovi su: 1. Zahtjev za zaštitu zakonitosti 2. Zahtjev za ukidanje odluke po pravu nadzora 3. Pravni lijekovi koji su dozvoljeni u glavnoj stvari 4. Zahtjev za poništenje odluke po pravu nadzora

Pitanje 6. Ponavljanje postupka u upravnom sporu pokreće se: 1. Tužbom 2. Žalbom 3. Zaključkom 4. Zahtjevom Pitanje 7. Dozvolom ponavljanja postupka u upravnom sporu: 1. Ranija sudska odluka se ukida 2. Ranija sudska odluka se poništava 3. Ranija sudska odluka se stavlja van snage u cjelosti ili djelimično 4. Ranija sudska odluka se odbija Pitanje 8. U upravnom sporu može se tražiti ponavljanje postupka: 1. Najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je stranka saznala za razlog ponavljanja 2. U roku od 90 dana od dana obavjesti o odluci Vijeća 3. U roku od 15 dana od dana donošenja odluke u upravnom sporu 4. U roku od 60 dana od dana prijema odluke Vijeća Pitanje 9. Zahtjev za ponavljanje postupka u upravnom sporu je: 1. Redovan pravni lijek 2. Vanredan pravni lijek 3. Nedopušten 4. Samo izuzetno dopušten pravni lijek Pitanje 10. Usmena rasprava u upravnom sporu: 1. Održava se redovno pred Sudom BiH 2. Održava se kada sudsko vijeće odlući da se održi 3. Nikada se ne održava pred Sudom BiH 4. Održava se samo po zahtjevu Pravobranitelja BiH Pitanje 11. U upravnom sporu sud donosi presudu ili rješenje: 1. Većinom glasova sudskog vijeća 2. Na osnovu glasa predsjedavajućeg 3. Po pojedincu 4. 2/3 većine glasova sudskog vijeća

Pitanje 12. Presuda u upravnom sporu: 1. Je konačna i obavezujuća 2. Nije konačna 3. Nije obavezujuća 4. Nije izvršna Pitanje 13. Presuda u upravnom sporu može se pobijati: 1. Žalbom 2. Prigovorom 3. Vanrednim pravnim lijekovima 4. Tužbom Pitanje 14. Rješenjem u pravnom sporu: 1. Tužba se uvažava 2. Tužba se odbija kao neosnovana 3. Tužba se odbacuje kao neblagovremena 4. Konačni upravni akt se poništava Pitanje 15. Koji su vanredni pravni lijekovi u upravnom sporu: 1. Vanredno ukidanje rješenja 2. Poništenje i ukidanje rješenja po pravu nadzora 3. Obnova postupka 4. Zahtjev za ponavljanje postupka Pitanje 16. Presudom se u upravnom sporu: 1. Tužba odbacuje kako nedopuštena 2. Tužba se uvažava ili odbija kao neosnovana 3. Tužba se odbacuje kao neblagovremena 4. Tužba se poništava Pitanje 17. Sud rješava upravni spor: 1. Zaključkom 2. Presudom 3. Presudom,odnosno rješenjem 4. Rješenjem

Pitanje 18. Upravni spor se može voditi protiv: 1. Pravosnažnog upravnog akta 2. Konačnih upravnih akata nadležnog organa 3. Protiv akata koji je donijela nenadležna institucija BiH 4. Ako činjenično stanje nije pravilno utvrđeno Pitanje 19. Odluka u upravnom sporu donosi se: 1. Na javnoj sjednici 2. Na nejavnoj sjednici 3. U vijeću od pet sudija 4. Po sudiji pojedincu Pitanje 20. Prepis tužbe u upravnom sporu sud dostavlja na odgovor: 1. Agenciji za državnu službu BiH 2. Vijeću ministara BiH 3. Instituciji čiji se upravni akt pobija 4. Ne dostavlja na odgovor Pitanje 21. Tužena strana u upravnom sporu je: 1. Organ koji je donio konačan akt koji se tužbom osporava 2. Ovlašteni zastupnik 3. Ombudsman BiH 4. Vijeće ministara BiH Pitanje 22. Tužba u upravnom sporu podnosi se u roku: 1. 30 dana od dana prijema konačnog upravnog akta 2. Dva mjeseca od dana kada je tužitelj obavješten,odnosno kada je primio pobijani konačni akt 3. 15 dana od dana kada je tužitelj obavješten o donesenom pobijanom aktu 4. 45 dana od dana prijema pobijanog rješenja Pitanje 23. Upravni spor se pokreće: 1. Zahtjevom 2. Tužbom 3. Zaključkom 4. Žalbom

Pitanje 24. Tužitelj u upravnom sporu može biti: 1. Državni službenik ako je konačnim upravnim aktom povrijeđeno neko njegovopravo iz radnog odnosa 2. Građanin koji je učlanjen u neku društvenu organizaciju 3. Samo pravna osoba 4. Samo Pravobranitelj BiH Pitanje 25. Upravni spor se može voditi: 1. Protiv svakog upravnog akta nadležne institucije BiH 2. Protiv upravnog akta kojim na osnovu ustavnih ovlaštenja odlučuje Parlament BiH 3. Protiv konačnog upravnog akta nadležne institucije BiH 4. Protiv odluka Predsjedništva BiH Pitanje 26. Organ protiv čijeg je rješenje pokrenut upravni spor može? 1. Poništiti ili izmjeniti svoje rješenje iz istih razloga iz kojih bi sud mogao poništiti takvo rješenje ako se time ne vrijeđa pravo stranke ili treće osobe 2. Ukinuti svoje rješenje 3. Ne može preduzeti više nikakve radnje u postupku 4. Donijeti zaključak kojim stavlja van snage svoje rješenje Pitanje 27. Prvostepeno rješenje u upravnom postupku postaje izvršno: 1. Istekom roka za žalbu,ako ista nije izjavljena 2. Dostavom rješenja stranci 3. U roku od 30 dana od dana dostave stranci 4. Nakon donošenja odluke po vanrednom pravnom lijeku Pitanje 28. Obnovu postupka u upravnom postupku može tražiti: 1. Samo Ombudsman BiH 2. Samo stranka 3. Stranka, Ombudsman BiH,a organ koji je donio rješenje kojim je postupak okončan,može pokrenuti obnovu postupka po službenoj dužnosti 4. Samo Pravobranitelj BiH

Pitanje 29. Koji organ po pravu nadzora poništava i ukida rješenje? 1. Prvostepeni organ 2. Drugostepeni organ, a ako njega nema može Vijeće ministara 3. Samo Vijeće ministara 4. Ministarstvo pravde BiH Pitanje 30. Obnova postupka u upravnom postupku je: 1. Redovan pravni lijek 2. Vanredan pravni lijek 3. Nije dopuštena 4. Izuzetno dopušten vanredni pravni lijek Pitanje 31. Koji od navedenih nisu vanredni pravni lijekovi u upravnom postupku? 1. Zahtjev za vanredno preispitivanje rješenja 2. Obnova postupka 3. Poništenje i ukidanje rješenja po pravu nadzora 4. Izvanredno ukidanje rješenja Pitanje 32. Skraćeni postupak u upravnom postupku se provodi: 1. Kada o činjenicama koje su predmet postupka nije potrebno provoditi posebne procesne radnje 2. Kada se ne radi o hitnim mjerama u javnom interesu 3. Kada stranka ne podnese sve relevantne dokaze 4. Kada se ne radi o opće poznatim činjenicama Pitanje 33. Poseban ispitni postupak u upravnom postupku se provodi: 1. Uvijek u upravnom postupku 2. Samo kada je to potrebno radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su značajne za rješenje stvari 3. Samo kada se radi o javnom interesu 4. Kada se radi o činjenicama o kojima se vodi posebna službena evidencija

Pitanje 34. Više upravnih stvari može se spojiti u jedan upravni postupak: 1. Ako se prava i obaveze stranaka zasnivaju na istom ili slićnom činjeničnom stanju i na istoj pravnoj osnovi i ako je organ koji vodi postupak u pogledu svih predmeta stvarno nadležan 2. Ako se radi o više različitih zahtjeva 3. Ako se samo radi o istoj pravnoj osnovi 4. Ako se samo radi o istoj ili slićnoj činjeničnoj osnovi Pitanje 35. Odustajanje od zahtjeva u upravnom postupku može biti: 1. Do donošenja prvostepenog rješenja 2. U toku cijelog postupka 3. Samo u prvostepenom postupku 4. Samo u žalbenom postupku Pitanje 36. U upravnom postupku smatra se da je žalba odbijena ako drugostepeni organ nije donio rješenje po žalbi: 1. U roku od 45 dana od dana prijema žalbe 2. U roku od 30 dana ili u posebno propisanom kraćem roku od dana predaje žalbe 3. U roku od 90 dana od dana predaje žalbe 4. U roku od 15 po pismenom traženju stranke Pitanje 37. Ukidanjem rješenja: 1. Poništavaju se pravne posljedice koje je rješenje proizvelo 2. Ne poništavju se pravne posljedice koje je rješenje proizvelo do dana ukidanja, ali se onemogučava daljnje proizvođenje pravnih posljedica ukinutog rješenja 3. Omogučava se dalje proizvođenje pravnih posljedica do izvršnosti rješenja 4. Mijenja se dispozitiv rješenja Pitanje 38. Pravne posljedice poništenja rješenja u upravnom postupku: 1. Ostaju pravne posljedice koje je rješenje proizvelo 2. Poništavaju se djelimično pravne posljedice koje je rješenje proizvelo 3. Poništavaju se pravne posljedice koje je rješenje proizvelo do dana poništenja 4. Ne onemogućava se provođenje izvršenja rješenja

Pitanje 39. Protiv kojih rješenje u upravnom postupku se ne može izjaviti žalba? 1. Rješenja institucija BiH 2. Rješenje domova Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH 3. Rješenja organa uprave Brčko Distrikt BiH 4. Djelimičnih rješenja Pitanje 40. Žalba protiv zaključka može se izjaviti: 1. Protiv svakog zaključka u upravnom postupku 2. Protiv pismeno izdanog zaključka kada je to zakonom predviđeno 3. Protiv usmeno saopštenog zaključka 4. Ne može se izjaviti Pitanje 41. Rješenje u upravnom postupku mora da sadrži: 1. Samo dispozitiv sa obrazloženjem 2. Samo obrazloženje 3. Naziv organa, broj predmeta, datum,uvod,dispozitiv( izreka ),obrazloženje,uputstvo o pravnom lijeku,potpis ovlaštene osobe i pečat organa 4. Samo potvrdu izvršnosti Pitanje 42. Protiv odluke izborne komisije može se uložiti žalba: 1. Ustavnom sudu 2. Upravnom odjeljenju Suda Bosne i Hercegovine 3. Pravobraniocu Bosne i Hercegovine 4. Apelacionom odjeljenju Pitanje 43. U postupku za zaštitu prava i sloboda građana zagarantovanih Ustavom sudska odluka se mora donijeti. 1. U roku od godinu dana 2. U roku od šesdeset dana 3. U roku od petnaest dana 4. U roku od osam dana.

Pitanje 44. Kada ocijeni da je zahtjev za zaštitu prava i sloboda građana osnovan donijeće: 1. Rješenje kojim će zahtjev usvojiti 2. Presudu da se zahtjev usvaja 3. Rješenje kojim će zabraniti dalje vršenje nezakonite radnje 4. Uputiti zahtjev Ustavnom sudu Pitanje 45. Tužena strana u upravnom sporu je: 1. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 2. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 3. Institucija BiH čiji se konačan upravni akt pobija 4. Zainteresovano lice Pitanje 46. Originalnu presudu odnosno rješenje potpisuje: 1. Vijeće sudija koje je donijelo presudu 2. Predsjednik vijeća 3. Predsjednik vijeća i zapisničar 4. Sudija izvjestilac Pitanje 47. Presude Suda Bosne i Hercegovine donesene u upravnom sporu su: 1. Pravosnažne 2. Izvršne i ne mogu se preispitivati 3. Konačne i obavezujuće 4. Izvršne Pitanje 48. Sud će rješenjem odbaciti tužbu ako utvrdi: 1. Da je u postupku pogrešno utvrđeno činjenično stanje 2. Da se nije vodilo računa o pravilima postupka 3. Da akt koji se tužbom osporava nije konačan upravni akt 4. Da je pogrešno primjenjen materijalni propis Pitanje 49. Zapisnik u upravnom postupku je: 1. Službeni prikaz o važnijim radnjama u postupku 2. Upravni akt 3. Isprava o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

4. Službeni prikaz o manje važnim radnjama u postupku Pitanje 50. Šta sadrži poziv u upravnom postupku? 1. Samo ime pozvanog 2. Sat i mjesto gdje se stranka poziva 3. Razlozi poziva 4. Naziv organa koji poziva,ime,prezime i adresu osobe koja se poziva,mjesto,dan i sat dolaska i predmet zbog kojeg se poziva Pitanje 51. Koja stranka ima procesnu sposobnost? 1. Stranka koja ima stranačku sposobnost 2. Stranka koja ima stranačku legitimaciju 3. Procesno sposobna stranka 4. Stranka koja obavlja radnje u postupku putem zakonskog zastupnika Pitanje 52. Ko može biti punomoćnik u upravnom postupku? 1. Svaka punoljetna osoba 2. Stručni pomagač 3. Privremeni zastupnik 4. Potpuno poslovno sposobna osoba Pitanje 53. Punomoć prestaje u slučaju: 1. Smrti stranke 2. Gubitka procesne sposobnosti 3. Promjenom njenog zakonskog zastupnika 4. Ako pravni nasljednik stranke odnosno njen novi zakonski zastupnik opozove raniju punomoć Pitanje 54. Obavezno lično dostavljanje pismena izvršeno je: 1. Putem elektronske pošte 2. Putem rukovodioca organa uprave 3. Uručenjem osobi kojoj je namjenjeno 4. Uručenjem članu uže porodice

Pitanje 55. Rokovi u upravnom postupku su: 1. Rokovi koje odredi Vijeće ministara 2. Rokovi koje odredi stranka u postupku 3. Zakonom utvrđeni rokovi 4. Rokovi koje odredi Ombudsmen Pitanje 56. Upravni postupak pokreće se: 1. Pismenim zahtjevom stranke ili po službenoj dužnosti nadležnog organa 2. Usmenim zahtjevom stranke 3. Zaključkom 4. Žalbom Pitanje 57. Rješenje u upravnom postupku donosi: 1. Rukovodioc organa 2. Rukovodioc organa ili službena osoba koju on ovlasti 3. Službena osoba kaja preduzima pojedine radnje u postupku 4. Šef organizacione jedinice Pitanje 58. Upravni spor se ne može voditi: 1. Protiv konačnih prvostepenih rješenja 2. Protiv konačnih rješenja Brčko Distrikta 3. Protiv konačnih akata institucija BiH kojima srješavalo o određenom pravu ili obavezi grašana o kakvoj upravnoj stvari 4. O stvarima o kojima neposredno na osnovu ustavnih ovlaštenja odlučuje Parlamentarna skupština BiH ili Predsjedništvo BiH Pitanje 59. Uz tužbu za pokretanje upravnog spora obavezno se dostavlja 1. Konačni upravni akt u originalu ili prepisu 2. Prvostepeno rješenje 3. Dokaz o uplati takse na tužbu 4. Žalba na prvostepeno rješenje

Pitanje 60. Presuda odnosno rješenje u ovjerenom prepisu se dostavlja: 1. Zainteresovanom licu u upravnom sporu 2. Pravobraniocu Bosne i Hercegovine 3. Svim strankama i objavljuje u Sl. glasniku 4. Tuženoj strani u upravnom sporu Pitanje 61. Tužena strana dužna je dostaviti sudu odgovor na tužbu . 1. U roku koji odredi sud u svakom pojedinačnom slučaju 2. U roku od trideset dava 3. U roku od šezdeset dana 4. U roku od sedam dana Pitanje 62. Sud rješava spor: 1. Odlukom 2. Presudom 3. Rješenjem 4. Zaključkom Pitanje 63. Kada tužilac odustane od tuđbe sud će. 1. Vratiti tužbu tužiocu 2. Tužbu odložiti u arhivu 3. Rješenjem obustaviti postupak 4. Zaključkom tužbu odbaciti Pitanje 64. Tužba za pokretanje upravnog spora podnosi se u roku: 1. Dva mjeseca od kada je podnosilac tužbe obavješten 2. Trideset dana od dana objavljivanja konačnog upravnog akta 3. Ako drugostepeni organ ne donese rješenje po žalbi u roku od tri dana 4. Petnaest dana od dana prijema rješenja Pitanje 65. Sud u upravnom sporu odlučuje po tužbama protiv: 1. Pravosnažnih rješenja organa uprave 2. Konačnih upravnih akata Institucija Bosne i Hercegovine 3. Upravnih akata Parlamentarne skupštine

4. Odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Pitanje 66. Zainteresovano osoba u upravnom sporu je: 1. Tužilac koji je pokrenuo upravni spor 2. Tuženi protiv koga je tužba podnesena 3. Treće lice kome bi poništenje konačnog upravnog akta bilo na štetu 4. Pravobranilac Bosne i Hercegovine Pitanje 67. Organ koji vodi postupak postavit će privremenog zastupnika 1. Procesno nesposobnoj stranci koja ima zakonskog zastupnika 2. Osobi čije je mjesto prebivališta odnosno boravka nepoznato 3. Pravnoj osobi koja ima zakonskog zastupnika i punomoćnika 4. Organu starateljstva Pitanje 68. O tužbi u upravnom sporu rješava: 1. Ustavni sud Bosne i Hercegovine 2. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 3. Sud Bosne i Hercegovine 4. Upravno odjeljenje Suda Bosne i Hercegovine Pitanje 69. Administrativno izvršenje rješenja provodi: 1. Organ uprave koji je o stvari rješavao u prvom stepenu 2. Institucije koje imaju javna ovlaštenja 3. Organ uprave koji je rješavao po žalbi 4. Sud Bosne i Hercegovine Pitanje 70. Obnova postupka nakon dostavljanja konačnog rješenja stranci ne može se tražiti 1. Nakon proteka roka od 3. Mjeseca 2. Nakon proteka roka od 60. Dana 3. Nakon proteka roka od 5. Godina 4. Nakon proteka roka od 10. Godina Pitanje 71. Drugostepeni organ će odbiti žalbu : 1. Ako je izjavljena po proteku roka za žalbu 2. Ako je postupak pravilno proveden i rješenje pravilno i na zakonu zasnovano 3. Ako je izjavljena protiv rješenja protiv koga se ne može izjaviti žalba

4. Ako je izjavljena od neovlaštene osobe Pitanje 72. Uvod rješenja sadrži: 1. Naziv organa koji donosi rješenje,propis na osnovu koga se donosi rješenje ime stranke i kratak opis zahtjeva 2. Nalog za izvršenje određene radnje u postupku 3. Rješenje o troškovima postupka 4. Pouku o pravnom lijeku Pitanje 73. Svjedok u postupku ne može biti: 1. Osoba koja u postupku učestvuje u svojstvu službene osobe 2. Maloljetna osoba 3. Osoba koja ne zna jezik na kome se vodi postupak 4. Nijema i gluha osoba Pitanje 74. Upravni postupak se vodi na: 1. Bosanskom jeziku 2. Na jeziku stranka u postupku 3. Na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku 4. Na jeziku punomoćnika stranake u postupku Pitanje 75. Stranka u postupku može odustati od zahtjeva: 1. Do donošenja prvostepenog rješenja 2. U toku cijelog postupka 3. Do donošenja rješenja po žalbi 4. Do podnošenja tužbe sudu Pitanje 76. Prvostepeno rješenje postaje izvršno: 1. Kada se dostavi stranci 2. Istekom roka za žalbu 3. Dostavom stranci rješenja kojim se žalba odbacuje ili odbija 4. Kada žalba nije izjavljena Pitanje 77. O Prijedlogu za obnovu postupka odlučuje 1. Prvostepeni organ 2. Organ koji je donio rješenje kojim je postupak okončan 3. Žalbeno vijeće pri Vijeću ministara

4. Sud Bosne i Hercegovine Pitanje 78. Ništavim se oglašava rješenje: 1. Koje je zasnovano na pogrešno utvrđenom činjeničnom stanju 2. Koje je zasnovano na pogrešnoj primjeni zakona 3. U kome je data pogrešna pravna pouka 4. Čije izvršenje uopšte nije moguće Pitanje 79. Prijedlog za povraćaj u pređašnje stanje podnosi se: 1. Organu kod koga je trebalo izvršiti propuštenu radnju 2. Organu kome je zahtjev dostavljen 3. Ombudsmenu 4. Sudu Bosne i Hercegovine Pitanje 80. Punomoć prestaje: 1. Smrću stranke 2. Gubitkom njene procesne sposobnosti 3. Promjenom njenog zakonskog zastupnika 4. Opozivom punomoći Pitanje 81. Dostavljanje pismena javnim saopštenjem na oglasnoj tabli smatra se izvršenim poslije isteka: 1. 30. dana od dana stavljanja na oglasnu tablu 2. 15. dana od dana stavljanja na oglasnu tablu 3. 8. dana od dana stavljanja na oglasnu tablu 4. 3. dana od dana stavljanja na oglasnu tablu Pitanje 82. Pravosnažno je rješenje : 1. Protiv koga se može izjaviti žalba 2. Protiv koga se ne može izjaviti prigovor 3. Protiv koga se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor 4. Protiv koga se može pokrenuti upravni spor Pitanje 83. Vanredni pravni lijekovi u upravnom postupku su: 1. Prigovor 2. Zahtjev za vanredo preispitivanje sudske odluke 3. Oglašavanje rješenja ništavim

4. Tužba za pokretanje upravnog spora Pitanje 84. Drugostepeni organ će žalbu odbaciti: 1. Ako je pogrešno utvrđeno činjenično stanje 2. Ako je pogrešno primijenjen maerijalni propis 3. Ako je neblagovremena i nedopuštena 4. Ako se u postupku nije vodilo računa o pravilima postupka Pitanje 85. O žalbi protiv prvostepenog rješenja odlučuje: 1. Žalbeno vijeće pri Vijeću ministara 2. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 3. Rukovodilac institucije 4. Sud Bosne i Hercegovine Pitanje 86. Rok za žalbu se računa od: 1. Od dana dostavljanja rješenja 2. Od dana donošenja rješenja 3. Od dana saopštenja da je rješenje doneseno 4. Od dana Pitanje 87. Žalba nije dopuštena: 1. Protiv prvostepenih rješenja 2. Protiv prvostepenih rješenja u kojima je zakonom isključen upravni spor 3. Protiv rješenja Domova Parlamentarne skupštine i rješenja Vijeća ministara u I stepenu 4. Kada I stepeno rješenje nije doneseno u zakonom propisanom roku Pitanje 88. Kada se protiv rješenja može pokrenuti upravni spor tužba se podnosi: 1. Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine 2. Ombudsmanu 3. Osnovnom sudu 4. Sudu Bosne i Hercegovine Pitanje 89. Stranka može izmjeniti zahtjev postavlje u postupku do: 1. Do donošenja prvostepenog rješenja 2. Do zakazivanja usmene rasprave 3. Do donošenja rješenja po žalbi

4. Do okončanja upravnog spora Pitanje 90. Upravni postupak se pokreće : 1. Tužbom 2. Prijedlogom 3. Po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti 4. Žalbom Pitanje 91. Način dostavljanja rješenja određuje: 1. Stranka u postupku 2. Organ čije se rješenje dostavlja 3. Rukovodilac organa 4. Punomoćnik stranke Pitanje 92. Prijedlog za povraćaj u pređašnje stanje podnosi se : 1. U roku od tri mjeseca 2. U roku od petnaest dana 3. U roku od osam dana 4. U roku od tri dana Pitanje 93. Pozivanje osobe čije je prisustvo u postupku neophodno vrši se u pravilu 1. Koja ima prebivalište ili boravište na području organa 2. Radi dostavljanja rješenja 3. Radi saopštenja 4. Radi dostavljanja zaključka Pitanje 94. Ako organ nije nadležan za prijem podneska službeno lice će: 1. Podnesak vratiti stranci 2. Rješenjem podnesak odbaciti 3. Uputiti stranku na sud 4. Zaključkom podnesak odbaciti zbog nenadležnosti Pitanje 95. O izuzeću službenog lica odlučuje se: 1. Odlukom 2. Zaključkom 3. Rješenjem

4. Uputstvom Pitanje 96. Stvarna nadležnost za rješavanje u upravnom postupku određuje se po propisima koje donosi: 1. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 2. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 3. Po propisima kojima se uređuje određena upravna oblast 4. Ustavni sud Bosne i Hercegovine Pitanje 97. Stranka u upravnom postupku može biti: 1. Svako fizičko i pravno lice 2. Punomoćnik stranke 3. Institucije Bosne i Hercegovine 4. Samo fizička lica Pitanje 98. Načela upravnog postupka su: 1. Načelo jednakosti polova 2. Načelo transparentnosti 3. Načelo konstitutivnosti 4. Načelo zaštite vitalnog nacionalnog interesa Pitanje 99. Konačno rješenje u upravnom postuopku je: 1. Rješenje protiv koga se ne može pokrenuti upravni spor 2. Rješenje protiv koga se ne može izjaviti žalba 3. Rješenje protiv koga je dozvoljeno redovno pravno sredstvo 4. Rješenje koje je donio prvostepeni organ uz saglasnost drugog organa

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful