You are on page 1of 88

I

SUM M ARY

N e t z , B . & E n g s t a m , P . -O . : L y s e r g i c a c i d d i e t h y l a m i d e (L S D -2 5 ) a n d
s u g g e s t i b i l i t y . P a r t II: E f f e c t s o f a t h r e s h o l d d o s a g e of L S D -2 5 on
h y p n o tic s u s c e p t i b i l i t y . M P I B - r a p p o r t n r 17, d e c 1968 (in S w e d is h ).

A d o u b l e - b l i n d s tu d y o f th e i n t e r a c t i o n b e t w e e n LSD a n d h y p n o s i s h a s
b e e n c a r r i e d o u t. T h e e x p e r i m e n t w a s b a s e d u p o n s o m e t h e o r e t i c a l
c o n s i d e r a t i o n s d e a l in g w ith th e c o n t e n t i o n t h a t LSD m i g h t p r o d u c e
a t r a n c e s t a t e s i m i l a r to h y p n o s i s . A c c o r d i n g l y , th e m a j o r h y p o t h e
s i s w a s t h a t a s i g n i f i c a n t a v a r a g e e n h a n c e m e n t in h y p n o tic s u s c e p t i
b i l i t y w o u ld o c c u r u n d e r th e i n f l u e n c e of LSD . 30 p a id s t u d e n t s w e r e
g iv e n a h y p n o tic in d u c tio n a t a n i n i t i a l t e s t i n g s e s s i o n w ith o u t a ny
d r u g s . H y p n o tic s u s c e p t i b i l i t y w a s m e a s u r e d in d i v i d u a l l y w ith a
2 4 -ite m s u g g e s tib ility s c a le . The p r o c e d u r e w as re p e a te d 2 l / 2 m o n th s
l a t e r , u s in g th e s a m e s u s c e p t i b i l i t y s c a l e . On th is o c c a s i o n , the
s u b j e c t s h a d b e e n m a t c h e d in to t h r e e t r e a t m e n t g r o u p s : one g r o u p
o n c e m o r e r e c e i v e d a n h y p n o tic in d u c tio n o n ly , a n o t h e r g r o u p h y p n o s i s +
p l a c e b o , a n d a t h i r d g r o u p h y p n o s i s + LSD ( 0 . 3 5 m i c r o g r a m s i . m . / k g
b o d y w e ig h t) . M a j o r f in d in g s w e r e t h a t o n ly th e LSD g r o u p s h o w e d a
s i g n i f i c a n t i n c r e a s e in h y p n o tic s u s c e p t i b i l i t y . H o w e v e r , c o m p a r i s o n s
o f th e g r o u p m e a n v a l u e s on th e s e c o n d t e s t i n g s e s s i o n d id n o t sh o w
th e l e v e l o f p e r f o r m a n c e o f th e LSD g r o u p to b e s i g n i f i c a n t l y h i g h e r
c o m p a r e d to th e p l a c e b o o r th e c o n t r o l g r o u p . 155 r e f e r e n c e s .
II

REFERAT

N e tz , B . & E n g s t a m , P . -O . : E y s e r g s y r e d i e t y l a m i d (L S D -2 5 ) o c h
s u g g e s t i b i l i t e t . D e l II: E f f e k t e r a v e n t r s k e l d o s L S D -2 5 p
h y p n o t i s e r b a r h e t . M P I B - r a p p o r t n r 17, dec 1968.

E n d u b b e l - b l i n d u n d e r s k n i n g v e r i n t e r a k t i o n e n m e l l a n LSD o c h
h y p n o s h a r u t f r t s . B a k o m f r s k e t l g v i s s a t e o r e t i s k a s p e k u
l a t i o n e r om a t t LSD k a n s g a s f r a m k a l l a e t t t r a n c e - t i l l s t n d
som lik n a r hy p n o s. M ot denna b ak g ru n d u p p s t lld e s den rik ta d e
^ h y p o t e s e n a t t LSD g e n e r e l l t k a r m o t t a g l i g h e t e n f r h y p n o t i s k a
s u g g e s t i o n e r . I e n i n i t i a l t e s t s e s s i o n p r v a d e s 30 b e t a l d a s t u
d e n te r i o d ro g a t tills t n d e f te r en k o n v e n tio n e ll h y p n o sin d u k -
^ tio n . H y p n o t i s e r b a r h e t e n m t t e s i n d i v i d u e l l t m e d en 2 4 - i t e m s
h y p n o t i s e r b a r h e t s s k a l a . P r o c e d u r e n u p p r e p a d e s 2 1 /2 m n a d s e n a
r e , v a r v i d s a m m a s u g g e s t i b i l i t e t s s k a l a a p p l i c e r a d e s . V id d e t t a
tillf lle hade f r s k s p e r s o n e rn a m a tc h a ts p tr e b e h an d lin g sg ru p -
p e r : en g r u p p e r h l l n y o e n b a r t en h y p n o s in d u k tio n , en a n n a n
g r u p p h y p n o s + p l a c e b o s a m t e n t r e d j e g r u p p h y p n o s + LSD (0. 35
m i k r o g r a m i n t r a m u s k u l r t / k g k r o p p s v i k t ) . V id d e n h u v u d s a k l i g a
in tr a in d iv id u e lla p r v n in g e n befan n s a tt e n d a s t L S D -g ru p p e n u p p
v i s a d e en s i g n i f i k a n t k a d h y p n o t i s e r b a r h e t . E n p r v n in g a v s k i l l
n a d e r m e lla n g ru p p m e d e lta le n p den a n d ra te s ts e s s io n e n v isad e
e m e l l e r t i d a t t L S D - g r u p p e n s r e s u l t a t in te v a r s i g n i f i k a n t h g r e
4% j m f r t m e d p l a c e b o - e l l e r k o n t r o l l g r u p p . 155 r e f e r e n s e r .

%
FRORD

I f r e l i g g a n d e r a p p o r t r e d o v i s a s en t e o r e t i s k r e f e r e n s r a m t i l l s a m t
en e x p e r i m e n t e l l u n d e r s k n i n g v e r i n v e r k a n a v L S D -2 5 p m o t t a g
lig h e t f r h y p n o s. U n d e rs k n in g en u tf rd e s i sin e x p e r im e n te lla del
r e d a n v id r s s k i f t e t 1964-/1965 o c h h a r s e d e r m e r a u t s a t t s f r e n k o r s -
v a l i d e r i n g i e n M P I - F O A u n d e r s k n i n g f r n 1967 (s e M P I B - r a p p o r t
n r 19, dec 1968). M e d ta n k e h r p h a r r a p p o r t e n f r M P I d e l k o m m i t
a t t in g i i n s t i t u t e t s f o r s k n i n g s p r o j e k t n r E 012: " S t u d i e r a v b e t e e n d e n
f r o rs a k a d e av p s y k o k e m isk a s tr id s m e d e l" .

P r o j e k t e t g e n o m f r d e s u r s p r u n g l i g e n i s a m a r b e t e m e l l a n f il k a n d
B j r n N e t z , P s y k o l o g i s k a i n s t i t u t i o n e n , S to c k h o lm s U n i v e r s i t e t
o c h b i t r v e r l k a r e n P e r - O l o v E n g s t a m , R t t p s y k i a t r i s k a k lin ik e n ,
F n g v r d s a n s t l t e n , L n g h o l m e n . K lin ik e n s c h e f , p r o f e s s o r G s t a
R y la n d e r j m te la b o r a to r M a ria n n e F r a n k e n h a e u s e r , P sy k o lo g isk a
o
i n s t i t u t i o n e n , S to c k h o lm s U n i v e r s i t e t , fil d r A r v i d A s , P s y k o l o g i s k
i n s t i t u t t , U n i v e r s i t e t e t i O s l o s a m t d o k to r R a n d o l f A l n a e s , U n i v e r
s ite te ts p s y k ia tr is k e k lin ik , O slo , h a r a lla b id r a g it m e d m n g a v r d e
f u ll a s y n p u n k t e r b e t r f f a n d e e x p e r i m e n t u p p l g g n i n g o c h u n d e r s k n i n g e n
i sto rt.

V e d e r b r l i g t t i l l s t n d a t t u n d e r de g iv n a e x p e r i m e n t e l l a f r h l l a n d e n a
f a n v n d a LSD h a r e r h l l i t s a v S ta te n s F a r m a c e v t i s k a L a b o r a t o r i u m .
D e t a k tu e lla p r e p a r a t e t h a r s t llts till v r t f rfo g an d e genom t i l l
m te s g e n d e av Sandoz P r o d u k te r A B , S to c k h o lm .

R ap p o rte n h a r g ra n s k a ts av t f p r o f e s s o r C a r l-O tto J o n s s o n , P s y k o lo


g i s k a i n s t i t u t i o n e n , S to c k h o lm s U n i v e r s i t e t o c h m i l i t r v e r p s y k o l o g e n
docent J a n A g re ll, M P I.

A lla som m e d v e r k a t ta c k a s v a r m t.
IV

IN N E H L L
s id
I n l e d n i n g ................................................................................................................... 1
T e o r e t i s k b a k g r u n d ........................................................................................ 2
J m f r a n d e a n a l y s a v v i s s a LSD - o c h h y p n o s k a r a k t e -
r i s t i k a ............................................................................................ 2
S a m m a n fa ttn in g : L S D -tills t n d e t som en
f o r m a v t r a n c e ............................................................ 13
R e l e v a n t l i t t e r a t u r .................................................. 15
H y p o t e s e r ..................................................................................... 20

% H y p n o t i s e r b a r h e t .............................................................................................. 21
M e t o d e r .................................................................................................................. 23
F rskspersoner ...................................................................... 23
H y p n o t i s e r b a r h e t s s k a l a ....................................................... 24
%
A l l m n f r s k s u p p l g g n i n g .................................................. 25
E x p e r i m e n t b e t i n g e l s e r : D a g I .............................................. 26
S u b je k tiv a s k a t t n i n g s v a r i a b l e r ......................... 26
P r e d ik tio n och s j lv s k a ttn in g av h y p n o ti
s e r b a r h e t ........................................................................ 27
D e n a l l m n n a f r s k s g n g e n : D ag I . . . . 28
E x p e r i m e n t b e t i n g e l s e r : D ag I I ............................................... 30
D o serin g ................................................................................. 30
P u ls och b lo d try c k .............................................................31
S u b je k tiv a s k a t t n i n g a r ............................................. 31
D e n a l l m n n a f r s k s g n g e n : D a g II . . . . 33
R e s u l t a t " .................................................................................................................. 35
H y p n o t i s e r b a r h e t s s k a l a n ....................................................... 36
P u l s o c h b l o d t r y c k ................................................................. 37
S u b je k tiv a s k a t t n i n g a r ............................................................ 37
D i s k u s s i o n ............................................................................................................. 44
R e f e r e n s e r ............................. 49
A p p e n d ix : T a b e l l e r
U n d e rb ila g o r 1 - 4
IN L E D N IN G

Av tid ig a re litt e r a tu r h a r fr a m g tt, a tt det L S D -in d u c e ra d e


m e d v e ta n d e tills t n d e t b l a k n n etec k n a s av en f rh jd s u g g e s ti-
b i l i t e t (s e D e l I a v f r e l i g g a n d e r a p p o r t ; N e t z , 1968 a ). U n
d e r L S D - p v e r k a n f r e t e r in d iv id e n s l u n d a en s t a r k t k a d
m o tta g lig h e t f r s v l in re som y ttr e stim u li. D et h a r e m e lle rtid
o f ta v a r i t o k l a r t h u r u v i d a t e r m e n " f r h j d s u g g e s t i b i l i t e t " s y f
ta t p den p r i m r a e l l e r p den s e k u n d ra f o r m e n av s u g g e s tib i
l i t e t . I de f l e s t a f a l l h a r t e r m e n d o c k a n v n t s i s a m b a n d m e d
s k " e x tra -d ru g " v a r ia b le r sso m a ttity d e r, f rv n tn in g ar, " se t"
o ch " s e t t i n g " , v i l k e t i n n e b r a t t d e t r " s e k u n d r s u g g e s t i b i
lite t" som n r m a s t sy ftats N r f relig g an d e u n d e rs k n in g p la
n e r a d e s - u n d e r h s t e n 1964 - f r e l g s l u n d a e t t f l e r t a l r a p p o r
t e r som ta la d e f r a tt o lik a tills t n d av s e k u n d r s u g g e s tib ili
te t kunde p v e r k a och s t y r a in n e h lle t i L S D -u p p le v e lse n , i s y n
n e r h e t v a d g ll r e m o tio n e lla och k o g n itiv a r e a k tio n e r . B e tr ffa n d e
e f f e k t e r a v LSD p p r i m r s u g g e s t i b i l i t e t / h y p n o t i s e r b a r h e t f r e
l g i d e n t i d i g a r e l i t t e r a t u r e n e n d a s t e n d e l t e o r e t i s k a s p e k u l a
tio n e r j m te e tt f ta l k lin is k a o b s e r v a tio n e r av f rh jd s u g g e s
t i b i l i t e t o c h t r a n c e - li k n a n d e b e t e e n d e h o s L S D - p v e r k a d e . nnu
saknades dock n g ra e x p e rim e n te lla s tu d ie r r r a n d e e ffe k te r av
LSD p s v l s e k u n d r s o m p r i m r s u g g e s t i b i l i t e t .

Vi a n s g d e t d r f r n s k v r t a t t u t s t t a t i d i g a r e u t s a g o r om e n
L S D - i n d u c e r a d h y p e r s u g g e s t i b i l i t e t f r e n e x p e r i m e n t e l l p r v n in g
u n d e r k o n tr o lle r a d e b e tin g e ls e r . M ot b ak g ru n d av a tt h y p e r s u g g e s ti
b i l i t e t o f ta a n f r t s s o m d e t m e s t f r a m t r d a n d e k n n e t e c k n e t f r
h y p n o s ( W e i t z e n h o f f e r . 1953; H u ll, 1933), v a ld e v i h r v i d a t t s t u
d e r a e f f e k t e r a v LSD p p r i m r s u g g e s t i b i l i t e t u n d e r h y p n o s (= h y p -
n o tis e rb a rh e t) s n a r a r e n e ffe k te r p sek u n d r su g g e stib ilite t.
H r t i l l k o m m e r a t t d y lik a e f f e k t e r v e r h u v u d t a g e t v a r m i n d r e
v l b e ly sta i den tid ig a re litte r a tu r e n i j m f r e ls e m e d s tu d ie r
v e r s a m b a n d e t m e l l a n LSD o c h s e k u n d r s u g g e s t i b i l i t e t .

H u v u d sy fte t m e d f re lig g a n d e u n d e rs k n in g v a r s lu n d a a tt s t u
d e r a e f f e k t e r a v LSD p e t t a n t a l t e s t u p p g i f t e r a v s e d d a a t t m t a
m o tta g lig h e t f r h y p n o tisk a s u g g e s tio n e r, d v s h y p n o tis e r b a r h e t,
2

E t t s e k u n d r t s y f te v a r a t t s k a p r e d i c e r a h y p n o t i s e r b a r h e t e n
u tif r n f r s k s p e r s o n e r n a s s u b je k tiv a s k a ttn in g a r av egen hypno-
t is e r b a r h e t s g r a d s a m t u tifr n sk a ttn in g a r av egen a ttity d till
h y p n o s . S lu t lig e n u t n y t t j a d e s m a t e r i a l e t f r e n m e t o d j m f r e l s e
m e lla n t r e o lik a s u b je k tiv a sk a ttn in g s s k a lo r . I s a m b a n d h r m e d
s tu d e r a d e s ven e ffe k te r av p o sth y p n o tisk a s u g g e s tio n e r p v i s
s a s in n e s s t m m n in g s - och v a k e n h e ts v a r i a b l e r . R e s u lta te t av d e n
n a m e t o d j m f r e l s e k o m m e r d o c k ej a t t p r e s e n t e r a s in o m r a m e n
f r d e n n a u n d e r s k n i n g , u ta n r e d o v i s a s i e n s e p a r a t r a p p o r t
( N e tz , 1969).

T E O R E T I S K BAKG R U N D

I tid ig a re k lin isk a u n d e rs k n in g ar h a r m a n f r e tr d e s v is a p p li


c e r a t s m n - o ch n e r v l u g n a n d e m e d e l (s k h y p n o tik a ) j m t e n g e s t -
d m p a n d e p r e p a r a t (s k t r a n q u i l l i z e r s ) i a v s i k t a t t s t a d k o m m a
e n f r h j d h y p n o t i s e r b a r h e t . M o t b a k g r u n d h r a v f r e f a l l e r v id
e t t f r s t a p s e e n d e v r t v a l a v LSD i d e t t a s a m m a n h a n g s t i d i
r e k t k o n tr a s t till v ad som v a n lig tv is b r u k a r u p p fattas som k a r a k
t e r i s t i s k t f r h y p n o s - e t t s m n l i k n a n d e t i l l s t n d . LSD v e r k a r
n m lig e n p r i m r t i m o t s a t t rik tn in g och h a r en a llm n t a k tiv e ra n d e
e f f e k t p CNS m t t m e d b l a E E G ( P f e i f f e r & M u r p h r e e , 1965). F l e r a
a v de e g e n s k a p e r o c h s y m t o m s o m k n n e t e c k n a r L S D - t i l l s t n d e t f r e
f a lle r dock u p p v isa sl e n d e fe n o m e n o lo g isk a lik h e te r m e d s d a n a
f rn d rad e m e d v e tan d e tillst n d som v a n lig e n b e n m n e s " tra n c e "-
tills t n d . B la n d d e s s a to rd e hypnos u tg ra den m e s t s tu d e r a d e v a r i a n
t e n . V i s k a l l i d e t f lja n d e p r e s e n t e r a e n r e d o g r e l s e f r n g r a
a v de L S D - e f f e k t e r v i l k a s y n e s a n a l o g a m e d v i s s a h y p n o s k a r a k t e r i s -
ti k a .

J m f r a n d e a n aly s av v i s s a L S D - och h y p n o s k a r a k te r is tik a

1) D i s s o c i a t i o n . - B d e d e t L S D - s a m t d e t h y p n o s in d u c e r a d e t i l l
s t n d e t p r g l a s a v d i s s o c i a t i o n , v a r m e d m e n a s e n s p l i t t r i n g av
o r d in r a r e la tio n e r m e lla n m e d v e tn a och o m e d v e tn a p r o c e s s e r . S
lu n d a h a r t e S a n d i s o n , S p e n c e fk W h ite la w (1954) p p e k a t , a t t
t h e r e i s v e r y c l e a r l y a f r e q u e n t d e t a c h m e n t o f th e c o n s c i o u s s e l f
u n d e r L S D , w ith th e s e l f in to u c h w ith r e a l i t y lo o k in g on a t th e s e l f
e x p e r i e n c i n g th e u n iq u e p s y c h i c p h e n o m e n a s t i m u l a t e d b y th e d r u g " .
I p s y k o a n a ly tis k a t e r m e r to lk a s denna di s s o c ia tio n s u p p le v e ls e som
en f o r m a v d u b b l e r a t m e d v e t a n d e , d r " s e k u n d r p r o c e s s e n " f o r t s t t e r
a t t u t v a e n g r a n s k n i n g o ch v r d e r i n g a v " p r i m r p r o c e s s " - e l l e r
i m p u l s l a d d a t m a t e r i a l , m e n p e n v i s s d i s t a n s o c h m e d en n e d s a t t
k a p a c ite t till k r it is k k o n tro ll. D enna d u b b le rin g av m e d v e ta n d e t
t e r f i n n s e n l i g t T u r n e r (1963) s o m e t t g e m e n s a m t d r a g v id s m n -
d e p riv a tio n , s e n s o r is k d e p riv a tio n , hypnagoga tillst n d , hypnos
s a m t h a llu c in o g e n -p v e rk a n , v ilk a tills t n d h a n b e n m n e r " o n e iric
sta te s".

V r g r u n d t a n k e r a t t d e n L S D - b e t i n g a d e d is s o c i a t i o n e n - k a n s k e
p e t t f r f r s k s p e r s o n e n (fp) o m r k l i g t s t t - k o m m e r a t t s a m m a n
s m lta m e d den h y p n o s-b e tin g a d e , v a rv id h y p n o tis e rb a rh e te n h rig e n o m
g e n e r e lle t f r s t r k e s . D enna tan k eg n g f r a m h lle s v en av W e itz e n -
h o f f e r (1953): " I t i s m y b e l i e f , t h a t th e s t a t e th u s i n d u c e d , i. e . by
th e u s e o f h y p n o t i c s a n d a n e s t h e t i c s , te n d s to f a v o r g e n e r a l i z a t i o n ,
a n d p a r t i c u l a r l y th e d i s s o c i a t i o n o f a w a r e n e s s , i f b y d o in g n o th in g
m o r e th a n b r i n g i n g a b o u t a n a l t e r a t i o n of a w a re n e s s through a
p u r e l y p h a r m a c o d y n a m i c a l a c t i o n , th u s la y in g th e g r o u n d f o r m o r e
o f th e s a m e " . V i h o p p a d e s d o c k k u n n a v i s a , a t t d e n L S D - i n d u c e r a d e
f r n d rin g e n av m e d v e ta n d e t u p p v is a r f le r s p e c ifik a lik h e te r m e d den
h y p n o s - i n d u c e r a d e d is s o c i a t i o n e n n v a d s o m k a n s t a d k o m m a s m e d
h j l p a v k o n v e n t i o n e l l a p s y k o s e d a t i v a a v ty p e n b a r b i t u r i k a , t r a n q u i l l i
z e r s o d y l.

2) F r h j d s u g g e s t i b l i t e t . - I d e t t a t i l l s t n d av f r n d r a t m e d v e t a n d e
u p p v i s a r i n d i v i d e n o f ta e n k a d m o t t a g l i g h e t f r s u g g e s t i o n e r . D e n n a
h y p e r s u g g e s t i b i l i t e t h a r s e d a n l n g e a n s e t t s v a r a s k a r a k t e r i s t i s k f r
d e t h y p n o tisk a tills t n d e t, a tt den t o m f t t t j n a s o m e n d e f in iti o n
h r p ( W e i t z e n h o f f e r , 1953).

So m t i d i g a r e n m n t s p r g l a s v e n L S D - t i l l s t n d e t av e n f r h j d s u g g e s -
t i b i l i t e t . S lu n d a h a r d e n f r h y p n o s s i t u a t i o n e n t y p i s k a f o r m e n av
d ir e k ta , v e r b a la h e te r o s u g g e s tio n e r i en e x p e r im e n te ll u n d e rs k n in g
( S j b e r g , 1965; S j b e r g & H o l l i s t e r , 1965) v i s a t s i g v a r a lik a e f f e k tiv a
u n d e r LSD s o m u n d e r h y p n o s . I D e l I a v f r e l i g g a n d e r a p p o r t (N e tz ,
1968 a) h a r v e n r e d o v i s a t s e t t f l e r t a l e x e m p e l p s e k u n d r h y p e r
s u g g e s tib ilite t i sa m b a n d m e d L S D -p v erk a n . H r s k a ll e n d a st t i l l
fo g a s e t t p a r y t t e r l i g a r e e x e m p e l . D i t m a n (1963) a n f r t e a t t " . . . .
th is d r u g a l t e r e d s t a t e a p p e a r s to b e o n e o f g r e a t e r i m p r e s s i o n a b l e n e s s ,
o r t h a t i t i s a s i f i n t e r n a l a n d e x t e r n a l s t i m u l i ta k e on a g r e a t e r v a l e n c e
in a w a r e n e s s " . T r o t s a t t h a l l u c i n o g e n e r h a r m y c k e t p o t e n t a e f f e k t e r
a n s e r h a n a t t de i h u v u d s a k v e r k a r s s o m " s u p e r p l a c e b o s " . L e a r y
(1965) h a r f r e s l a g i t a t t LSD " . . . . e n a b l e s th e s u b j e c t to w ip e o u t
o ld i m p r i n t i n g s w h ic h h a s t r a p p e d h im in h i s lif e s i t u a t i o n a n d s e t
u p n e w i m p r i n t i n g s " . D e t b r h r n o t e r a s , a t t S p i e g e l (1965) o c k s
h a r b e s k r i v i t h y p n o s s o m e t t t i l l s t n d " . . . in w h ic h th e o r g a n i s m is h ig h ly
s e n s i t i v e to i m p r i n t i n g " .

I d e tta sa m m a n h a n g kan ven fr a m h lla s a tt s e n a r e r s fo rsk n in g


a lltm e r b e to n a t b e ty d e ls e n av s itu a tio n e lla och so c ia lp s y k o lo g is k a
f a k t o r e r s i n v e r k a n p s v l LSD - s o m h y p n o s r e a k t i o n e r . D e s s a f r
g o r h a r r e d a n b e h a n d l a t s v a d g l l e r L S D - p v e r k a n ( j f r N e tz , 1968 a ).
B e t r f f a n d e h y p n o t i s e r b a r h e t h a r b i a S a r b i n (1 9 5 0 ), O r n e (1959; 1962)
o c h B a r b e r (1963) b e t o n a t d e n c e n t r a l a b e t y d e l s e n av a t t i t y d - o c h
m o tiv a tio n s v a ria b le r. F l e r a e x p e rim e n t v is a r o c k s k la r t, a tt
i n d iv id e n s b e t e e n d e u n d e r h y p n o s p v e r k a s a v h a n s u p p fa ttn in g
om d e t u t m r k a n d e f r h y p n o s e n . S lu n d a a n t y d e r t e S a r b i n & L im
(1 9 6 3 ), a t t " .......... th e n a t u r e a n d i n t e n s i t y o f h y p n o tic e x p e r i e n c e s
a r e s t r o n g l y i n f l u e n c e d b y th e s o c i o - p s y c h o l o g i c a l m i l i e u , p a r t i c u l a r
ly th e m u t u a l e x p e c t a n c i e s of s u b j e c t a n d e x p e r i m e n t e r " .

3. I n te r p e r s o n e lla r e l a t i o n e r . - I an slu tn in g till f re g e n d e punkt


b r b e t y d e l s e n av p o s i t i v a i n t e r p e r s o n e l l a r e l a t i o n e r v id s v l
h y p n o s- som L S D -se s sio n e n fr a m h lla s . E n lig t p sy k o an a ly tisk a te o r ie r
b e tr a k ta s s lu n d a h y p n o se n d e lv is so m en v e rf rin g s s itu a tio n , d r
e n p s y k o l o g i s k f u s io n s k e r m e l l a n h y p n o t i s r e n o ch in d iv id e n . v e n
u n d e r L S D - p v e r k a n b r u k a r d e f l e s t a fpp m a n i f e s t e r a e n k a d s e n s i
t i v i t e t v a d g l l e r i n t e r a k t i o n e n m e d a n d r a , s a t t d e t f r e l i g g e r en
s t e g r i n g i r e l a t i o n e n m e d d e n i n d iv id s o m l e d e r f r s k e t . E n l i g t
C o h e n (1964): " T h e LSD s t a t e i s , in e s s e n c e , one of g r e a t l y
h e i g h t e n e d s u g g e s t i b i l i t y , w ith e n v i r o n m e n t a l c u e s s e n s e d m o s t
e x q u i s i t e l y . T h is s e n s i t i v i t y c a n a s s u m e e x t r a o r d i n a r y p r o p o r t i o n s ,
to th e p o in t w h e r e th e o b s e r v e r ' s m i n d 'c a n b e r e a d 'f r o m th e m i n u t e s t
c h a n g e s in t o n e , f a c i a l e x p r e s s i o n o r p o s t u r e . T he l o s s of h i s c u s t o m a r y
d e f e n s i v e n e s s m a k e s th e s u b j e c t m u c h m o r e r e s p o n s i v e to t h e s e
s e n s in g s . " D enna k a r a k t e r i s t i s k a L S D -e g en sk ap b r u p p e n b arlig e n
kunna v e r k a g e n e r e ll t b e fr m ja n d e f r en p o s itiv r e la tio n g e n te m o t
h y p n o tis re n och dennes r s t. ^

T) J m f r v e n f lj a n d e c i t a t f r n A a r o n s o n (1 9 6 6 ): " T h e
LSD s u b j e c t is lik e ly to b e c o m e e x t r e m e l y s e n s i t i v e to h is
g u id e a n d r e a c t to m i n i m a l c u e s . H e b e c o m e s v e r y s e n s i t i v e
a l s o to th e n u a n c e s of w o r d s a n d r e a c t s to w o r d s c o n c r e t e l y " .
E n a n n a n p a r a l l e l l m e l l a n d e n h y p n o t i s k a o c h (d e n p s y k o t e r a p e u t i s k a )
L S D -situ a tio n e n r a tt f rs k s le d a re n i b d a fa lle n p e tt in itia lt
stad iu m s k e r b ib rin g a d et e m o tio n e lla st d och den a llm n n a tillit,
so m k r v s f r a tt in d iv id en s k a ll kunna f r m s uppge sin n o r m a la
k o n t r o l l v e r j a g e t , ocli i s t l l e t f h o n o m a t t f r u t s t t n i n g s l s t
a c c e p t e r a de m e r o v a n lig a u p p l e v e l s e r , s o m r f r k n ip p a d e m e d
d e n p s y k i s k a d i s s o c i a t i o n e n ( B a r b e r , 1957; S h e r w o o d , S t o l a r o f f &
H a r m a n , 1962).

4) S e le k tiv u p p m r k s a m h e t s f r m g a , - T i d i g a r e h a r m a n a n t a g i t
a tt hypnos r e p r e s e n t e r a r en f rm g a till k o n c e n tr e r a d och s e le k
tiv u p p m r k s a m h e t p h y p n o t i s r e n s r s t , m e d e n s a m t i d i g o u p p
m r k s a m h e t g e n te m o t v rig a s tim u li. E tt tillv g a g n g s s tt att
m a x i m e r a d e n n a f r m g a b e s t r i a t t m a n g e n o m r e p e t i t i o n a v en
v i s s s u g g e s t i o n l t e r fp f i x e r a u p p m r k s a m h e t e n p v i s s a i d e r i
d e n s a m m a , v a r i g e n o m m a n s k e r h l l a de s u g g e r e r a d e t a n k a r n a
a k t u e l l a h o s fp, s a m t i d i g t s o m m a n h i n d r a r h o n o m f r n a t t
t n k a p o v id k o m m a n d e s a k t e r . N u m e r a t y d e r d o c k m y c k e t p , a t t
d e n n a f r m g a t i l l s e l e k t i v x o k u s e r in g a v u p p m r k s a m h e t s p r o c e s -
s e r h a r s i n a l l r a s t r s t a b e t y d e l s e v id d e t in l e d a n d e i n d u k t i o n s -
s t a d i e t , o c h ej u n d e r s j l v a h y p n o s e n . E n l i g t W e i t z e n h o f f e r (1953):
, th e p r o c e s s o f p r o d u c i n g h y p n o s i s u s u a l l y i n v o lv e s f o c u s in g
th e s u b j e c t 's a t t e n t i o n on a v e r y r e s t r i c t e d r a n g e o f s t i m u l i ,
k e e p i n g i t t h e r e , e n d p r o g r e s s i v e l y n a r r o w i n g i t dow n f u r t h e r .
In th is m a n n e r , b ^ t h i n t e r n a l l y a n d e x t e r n a l l y i n i t i a t e d i m p u l s e s ,
a r e r u d u c e d to a m i n i m u m , w ith th e e x c e p t i o n of th o s e i n i t i a t e d
by s t i m u l i f r o m th e a r e a of f o c u s e d a t t e n t i o n " . J u s t i d e t t a a v
s e e n d e b r LSD h a f r u t s t t n i n g a r a t t a v s e v r t f r b t t r a i n d i v i
dens sele k tiv a u p p m rk sa m h e tsk a p a c ite t. e fte rso m m e d le t bl a kan
s k a p a e n f rm e .g a a t t u t e s l u t a t i l l f l l i g a , o v i d k o m m a n d e d i s t r a k
t i o n e r t i l l i k a m e d p e r i f e r a t a n k a r . E n l i g t C o h e n (1964): " T h e c o m
p l e t e fo c u s i s on the object.: e x t r a n e o u s t i m e - s p a c e c o n s i d e r a t i o n s
c e a s e to i m p i n g e , A few p e o p le c a n e x p e r i e n c e s u c h t o t a l a t t e n t i o n
s p o n t a n e o u s l y . W ith LSD th is t i m e l e s s , s e l f l e s s r e l a t i o n s h i p w ith
th e p e r c e p t is a .c h ie v a b le b y m a n y . W h en i t h a p p e n s , th e o b j e c t is
i n v e s t e d w ith a p r o f o u n d s i g n i f i c a n c e " . M a n i n s e r l t t d e n n a s p e c i
f ik a L S D - e f f e k t s p o s i t i v a b e t y d e l s e f r h e l a h y p n o s in d u k tio n e n ,
m e d ta n k e p a t t d e t f o k u s e r a d e o b j e k t e t i d e n n a s i t u a t i o n u tg re s
av h y p n o tis re n s v e r b a la s u g g e s tio n e r. H r till k o m m e r d e ssu to m
s te g rin g e n och in te n s ifie rin g e n av s j lv a h r s e ls in n e t, som m n g a
6

fpp r a p p o r t e r a r u n d e r L S D - p v e r k a n .

E m e l l e r t i d k a n d e t e g e n t l i g a h y p n o s s t a d i e t s a n n o l i k t ej g e n e r e l l t
k a r a k t e r i s e r a s som e tt tills t n d av k o n c e n tre r a d u p p m rk s a m h e t.
E n l i g t H i l g a r d (1965 a): " I t is q u ite p o s s i b l e t h a t a t t e n t i o n te n d s to b e
r a t h e r s l u g g i s h u n d e r h y p n o s i s , th e n a r r o w i n g b e in g n o t a r e s u l t
o f h e i g h t e n e d c o n c e n t r a t i o n b u t o f a n i n a b i l i t y to p a y v e r y m u c h
a t t e n t i o n a t a l l , a n d h e n c e to d i r e c t s u c h a t t e n t i o n a s is a v a i l a b l e
o n ly to w h a t th e h y p n o t i s t i m p r e s s e s u p o n th e s u b j e c t " . v e n om
LSD s p o n t a n t k a n f r h j a d e n s e l e k t i v a u p p m r k s a m h e t s f r m g a n ,
r d e tta a lls ick e en k o n s ta n t e f f e k t. T v r t o m k a n m a n o fta n o t e r a
en s n k t k o n c e n t r a t i o n s f r m g a , s r s k i l t u n d e r k u l m e n a v L S D - r e a k -
tio n e n , d f r m g a n t i l l s e l e k t i v u p p m r k s a m h e t v a n l i g t v i s r f r
m i n s k a d . E n p l a u s i b e l f r k l a r i n g t i l l d e t t a r , a t t LSD m i n s k a r
den n o rm a la , k o rtik a la k o n tro lle n v er ta n k a r, b e g re p p e lle r
i d e r , v i l k e t r e s u l t e r a r i e n k a d a s s o c i a t i o n s b e n g e n h e t o ch t a n k e
fly k t. P d e t t a s t t b e r v a s in d iv id e n s i n f r m g a t i l l k o n c e n t r a
tio n e n p e n s p e c i f i k s e n s o r is k " in p u t", s a m tid ig t som a lla in
k o m m a n d e s e n s o r i s k a d a t a ty c k s t i l l g g a s lik a s t o r b e t y d e l s e .
D e n n a L S D - e f f e k t s k u l l e k u n n a t n k a s m o t a r b e t a d e n i m m o b i l i s e r in g
a v t a n k e v e r k s a m h e t e n , s o m k r v e s f r e t t p o s i t i v t i n f r l i v a n d e av
s u g g e s t i o n e r u n d e r h y p n o s t i l l s t n d e t . D e t fin n s d o c k en a p p e k t
s o m t a l a r f r a t t s ej b e h v e r v a r a f a l l e t , n m l i g e n h y p n o s e n s
k a r a k t r av s e n s o r is k d e p riv a tio n ; e fte rs o m det s e n s o ris k a in
f l d e t r s t a r k t b e g r n s a t v i d h y p n o s , b r m j l i g h e t e r n a t i l l en
f r h j d a s s o c i a t i o n s b e n g e n h e t ej v a r a lik a a k u t a s o m v id v a k e t ,
s t i m u l u s r i k t liv . D e n n a h y p o t e s k o m m e r a t t n r m a r e p e n e t r e r a s i
f lja n d e s t y c k e .

5) S e n s o ry d e p riv a tio n /m o n o to n y . - T e rm e n " s e n s o r y d e p riv a tio n "


s y fta r e tt tillst n d d r u tifr n kom m ande stim u li h a r re d u c e ra ts
e l l e r e l i m i n e r a t s , m e d a n " s e n s o r y m o n o to n y " s y f t a r de f a l l ,
d r m a n s tr v a t e fte r a tt e lim in e ra m e n in g sfu lla a ffe re n ta s ig n a le r
g e n o m a t t g r a s t i m u l i o a v b r u t n a och m o n o t o n a . U ta n tv e k a n i n n e
b r hypnos en v is s k o m b in a tio n av d e s s a b d a te k n ik e r. E n k o n
v e n t i o n e l l i n d u k t i o n s p r o c e d u r u t n y t t j a r s l u n d a d e ls m o n o t o n i -
a s p e k t e n (t e x e n t i c k a n d e m e t r o n o m e i k o m b i n a t i o n m e d r e p e t i
t i v a o c h r y t m i s k a v e r b a l s u g g e s t i o n e r i d m p a t r s t l g e ) , d e ls
e n im m o b il i s e r i n g a v k r o p p s s t l l n i n g , t a n k e v e r k s a m h e t s a m t
g o n r r e ls e r (in itia lt en fix e rin g m e d sp n d b lic k , s e n a r e t-
f lj t a v g o n s lu tn in g ) . D e n n a h m n i n g a v d e t a f f e r e n t a i n f l d e t
a n ta r m a n r e s u l t e r a i den tid ig a re o m ta la d e h y p n o tisk a d isso c ia tio n e n .
E n l i g t W e i t z e n h o f f e r (1953): " T h e r e i s a n a r r o w i n g of c o n s c i o u s n e s s
b r o u g h t a b o u t l a r g e l y by th e h y p n o tic s i t u a t i o n i t s e l f , a n d of s u c h
m a g n i t u d e a n d n a t u r e a s to l i m i t to th e v o ic e o f th e h y p n o tis k the
s o u r c e o f s t i m u l i to w h ic h th e s u b j e c t is r e s p o n s i v e . T h e r e is th u s
a c o n s t r i c t i o n o f c o n s c i o u s n e s s , w h ic h in e s s e n c e i n v o lv e s a
d i s s o c i a t i o n of a w a r e n e s s f r o m th e m a j o r i t y o f s e n s o r y a n d e v e n
s t r i c t l y n e u r a l e v e n t s t h a t a r e ta k in g p l a c e " . D e t t a t o r d e u t g r a
den te o r e tis k a b ak g ru n d en till d et k la s s is k a an v ndandet av b a rb i -
t u r i k a i h y p n o s f a c i l i t e r a n d e s y f t e . B u r r o u g h s (1964) d e f i n i e r a r t e x b a r -
b i t u r a t e r s s o m "d efin ite f r o n t- b r a in s e d a tiv e s .... a c t in g by d e d a t i n g ,
io e . p u ttin g o u t of a c t i o n s o m e f u n c tio n of th e n e r v o u s s y s t e m , by
d e c r e a s i n g a w a r e n e s s o f s u r r o u n d i n g s a n d b o d i ly p r o c e s s e s " .
I k o n tr a s t h r t i l l k l a s s i f i c e r a r han en h allu c in o g e n s s o m "a
d r u g t h a t e x p a n d s c o n s c i o u s n e s s a n d i n c r e a s e s a w a r e n e s s of
s u r r o u n d i n g s a n d b o d ily p r o c e s s e s . " D e n n a L S D - e f f e k t i r i k t n i n g
m o t f rh jd s e n s o r i s k p e rc e p tio n to rd e sa m m a n h n g a m e d p r e p a r a
t e t s f r m o d a d e k a p a c i t e t a t t m i n s k a h j r n a n s in h i b i t i o n a v s e n s o r i s k
" in p u t" (C o h e n , 1964). So m n y s s n m n t s , r e s u l t e r a r d e n n a d i s i n h i -
b itio n ven i en fris l p p n in g av den s tr m av a s s o c ia t io n e r , som v a n
lig tv i s u n d e r t r y c k e s . S a m t i d i g t s o m d e n s e l e k t i v a u p p m r k s a m h e t e n
d r v i d m i n s k a r , s k e r d e t s l e d e s e n g e n e r e l l k n in g i m e d v e t a n d e t s
s p n n v id d . E m e l l e r t i d ty c k s d e n n a e x p a n s i o n a v m e d v e t a n d e t s g r n
s e r i n t r f f a e n d a s t s l n g e d e t fin n s n g o t i o m v r l d e n a t t p e r c i p i e r a ,
d v s s l n g e s t i m u l u s s i t u a t i o n e n r n o r m a l . D e t u p p e n b a r a m o t s a t s
f r h l l a n d e t m e l l a n LSD o c h h y p n o s v a d g l l e r m e d v e t a n d e t s s p n n
v id d , s y n e s d o c k ej f r e l i g g a li k a a k u t i de f a l l , d r d e t s e n s o r i s k a
in fl d et r b e g r n s a t,

Som s t d f r d e n n a h y p o t e s k a n h r a n f r a s e t t e x p e r i m e n t , d r
m a n a d m i n i s t e r a t LSD i e n s e n s o r y d e p r i v a t i o n - s i t u a t i o n . (C o h e n &
E d w a r d s , 1964), B a k g r u n d e n t i l l e x p e r i m e n t e t l i g g e r i d e t i n t r e s s a n t a
f rh llan d e t, a tt h a llu c in o g e n p re p a ra t re sp e k tiv e se n s o ry d e p riv a tio n -
te k n ik v a r f r s ig k a n f r a m k a l l a m n g a s y m t o m , s o m f r e t e r s t o r a
l i k h e t e r (t e x d e p e r s o n a l i s a t i o n , h a l l u c i n a t i o n e r , f r v r i d e n t i d s -
u p p l e v e l s e m m ) , v i l k e t i m p l i c e r a r a t t t i l l s t n d a n a l o g a m e d LSD
k a n u p p n s e n b a r t g e n o m u t e s t n g n i n g a v d e t s e n s o r i s k a in f l d e t.
D e t t a f r a n l e d e r to lk n in g e n a t t h a l l u c i n o g e n e r b l o c k e r a r i n k o m m a n
de s e n s a t i o n e r , n g o t s o m ty c k s g l l a f r p r e p a r a t e n D i t r a n o ch
8

S a r n y l (C o h e n e t a l , I9 6 0 ), m e n k n a p p a s t f r L S D , d r m a n f r m o d a r
a tt den n e u ro fy s io lo g is k a m e k a n is m e n lig g e r i en f r n d rin g av v r d e r in g e n
( " c o d i n g " ) a v a f f e r e n t a s i g n a l e r (C o h e n , 1964). ^ P g r u n d v a l a v d e n
s y m t o m - o v e r l a p s o m t i d i g a r e i a k t t a g i t s , a n to g C o h e n a t t L S D - e f f e k t e r n a
b o r d e f r s t r k a s v id s e n s o r y d e p r i v a t i o n , v i l k e t d o c k ej b l e v f a l l e t .
D e f l e s t a fpp u p p le v d e ej n g r a t y p i s k a L S D - e f f e k t e r s l n g e de
v i s t a d e s i e n s e n s o r y d e p r i v a t i o n -c e ll.. F r s t n r d r r e n p p n a
d e s m e d tf lja n d e l j u s - o c h l j u d s t i m u l i , b r j a d e d e f r n i m m a
e n L S D - p v e r k a n . E n l i g t C o h e n (1964): " T h a t s e n s o r y d e p r i v a t i o n
c a n a b o r t th e LSD r e a c t i o n in s e m e p e o p le i s s u g g e s t i v e e v id e n c e
t h a t th e c o d in g m e c h a n i s m i s one of th e a f f e c t e d s i t e s . I f t h e r e
i s n o th in g to c o d e , no c h a n g e s w ill o c c u r " . D e v r i g a fpp h a d e de
v n ta d e e ffe k te rn a , e l l e r t o m in te n s ifie ra d e sd a n a ; Cohen to lk a r
d e t t a s o m a t t d e s s a fpp v o r e m e r " f i e l d - i n d e p e n d e n t " , d v s m i n d r e
* s e n s i t i v a v is a v is e n t e r n i n f o r m a t i o n , j m f r t m e d de f r r a .

Y tte r lig a r e b elg g f r h y p o te s e n a tt L S D -re a k tio n e n s in te n s ite t i


vi: s g r a d r b e r o e n d e a v m n g d e n e x t e r n s t i m u l a t i o n , fin n s i e t t
e x p e r i m e n t p k a t t , u t f r t av B r a d l e y & K e y (1963). M a n u n
d e r s k t e h r b l a g r a d e n a v E E G - a r o u s a l u n d e r a m f e t a m i n o ch
L S D , o c h farm a t t b d a p r e p a r a t e n s t a d k o m e n k a d a k t i v e r i n g i
n o r m a l s t i m u l u s r i k o m g iv n in g . I en s e n s o r y d e p r i v a t i o n - s i t u a t i o n
m in s k a d e s d r e m o t a k tiv a tio n sn iv n u n d e r LSD, m e d a n den a m -
fe ta m in b e tin g a d e k v a rs to d o f r n d ra d , F r f a tta r n a d r a r s lu ts a ts e n a tt
a m f e t a m i n e t u t v a r s i n e f f e k t d i r e k t p s y n a p s e r n a in o m d e t r e t i -

* k u l r a s y s t e m e t , m e d a n LSD v e r k a r p de a f f e r e n t a k o l l a t e r a l e r n a
till d e tta s y s te m . N r den a ff e r e n ta S tim u la tio n e n m i n s k a r ,
r e d u c e r a s s le d e s ven a k tiv ite te n i fo rm a tio r e tic u la r is m e d
tf lja n d e E E G - f r n d r i n g i r i k t n i n g m o t e n s n k t v a k e n h e t . B r a d

le y (1959) a n f r : " T h e e f f e c t o f t h e d r u g (LSD) t h e r e f o r e s e e m e d t o b e


to s e n s i t i s e th e a n i m a l to th e in f l u e n c e o f e x t e r n a l s t i m u l i " .

Gm d e s s a d a ta r till m p lig a ven p m n n is k a , in s e s l tt - m e d


ta n k e p h y p n o s e n s k a r a k t r a v s e n s o r y d e p r i v a t i o n - a t t b r u k e t
a v LSD ej n d v n d ig tv is b e h v e r i n t e r f e r e r a m e d d e t s m n l i k -
nande tills t n d , som v a n lig tv is e f te r s tr v a s i hypnos situ a tio n e n .

T) N e u r o f y s i o l o g i s k a d a t a (M o n r o e e t a l , 1957; S n y d e r &
R e i v i c h , 1966) t y d e r p a t t k o n c e n t r a t i o n e n av LSD r a v
s e v rt l g re i k o rtik a la re g io n e r i j m f re ls e m e d su b -
k o rtik a la s t r u k t u r e r sso m det lim b isk a och det r e tik u l r a
s y s t e m e t . E n l i g t G e h e n (1 9 6 4 ): " T h i s lo c u s o f a c t i o n is
c l o s e to th e t r a c t s c o n c e r n e d w ith f i l t e r i n g , c o m p a r i n g
and m a tc h in g s e n s o r y in fo rm a tio n " .
9
D e n n a a n a l o g i m e d s m n u t g r f i c k e h e l l e r n g o n o u n d g n g lig
f r u t s t t n i n g f r f r a m k a l l a n d e av h y p n o s . S lu n d a h a r t e V /hite
(1937) lik 3 o m L i e b e r t , R u b in & H i l g a r d (1965) b e s k r i v i t e n
" a k t i v " o c h e n " p a s s i v " f o r m a v h y p n o t i s k t r a n c e . G r a d e n av
y t t r e l i k h e t m e l l a n h y p n o s o c h s m n v a r i e r a r s l u n d a s o m en
f u n k tio n a v de s u g g e s t i o n e r s o m g e s . V i d a r e h a r L u d w ig & L y le
(1964) v i s a t e x p e r i m e n t e l l t , a t t d e t g r a t t f r a m k a l l a " a h y p e r a l e r t
tra n c e " . De f r a m h lle r: " . . . . th e p h e n o m e n a p e c u l i a r to h y p n o s i s
c a n b e p r o d u c e d b y a te c h n i q u e d e s i g n e d to e n h a n c e s e n s o r y a n d
m o t o r in p u t, to s t i m u l a t e i d e a t i o n a l a c t i v i t y , a n d to m a k e c o n c e n
t r a t i o n a n d f o c u s e d a t t e n t i o n d if f ic u lt.
*

6) A p a l g e s i , - R e d u k t io n e n a v s m r t u p p l e v e l s e m e d h j l p a v d i r e k
t a a n a l g e s i s u g g e s t i o n e r t i l l h r e t t a v de b s t e t a b l e r a d e fy n d e n
in o m h y p n o s f o r s k n i n g e n ( H i l g a r d , 1965 a ). E n i n t r e s s a n t p a r a l l e l l
k a n h r d r a s m e l l a n de p o s i t i v a r e s u l t a t e n v id h y p n o s b e h a n d lin g
a v f a n t o m s m r t o r (v id a m p u t a t i o n e r ) ; e n l i g t j a p a n s k a f o r s k a r e h a r
lik n a n d e r e s u l t a t v e n u p p n tts m e d e n b a r t L S D - b e h a n d l i n g ( K a s a -
h a r a e t a l, 1962; K u r o m a r u , 1962). E m e l l e r t i d k a n v e n s p o n ta n
a n e s t e s i f r e k o m m a v id h y p n o s ; e n m e t o d a t t s t a d k o m m a d e t t a
r a tt p r o d u c e r a en s o r t s d is s o c ia tio n , s a tt t e en a r m f rv n ta s
b e f i n n a s ig i e n a n n a n p o s i t i o n n v a d s o m i v e r k l i g h e t e n r f a l l e t .
E n a n n a n n r b e s l k t a d m e t o d r a t t ge p o s t h y p n o t i s k a s u g g e s t i o n e r
om e n h e l t f r n v a r a n d e a r m ( H i l g a r d , 1965 b ). I b d a f a l l e n v i s a r
s i g a r m e n o f ta v a r a a n e s t e t i s k , t r o t s a t t n g r a s u g g e s t i o n e r h r o m
a l l t s i c k e g i v i t s . v e n u n d e r L S D - p v e r k a n h a r e n lik n a n d e s p o n ta n
a n a l g e s i r a p p o r t e r a t s ( K a s t, 1964 a ; b ). D e n n a r e l a t i v a i n s e n s i t i v i t e t f r
s m r t a m s t e a n s e s h a sin g ru n d i en f r n d rin g av den p s y k isk a
b e a rb e tn in g e n av den s m r ts a m m a s e n sa tio n e n . H u r denna f rn d rin g
u p p s t r r nnu o k la rt, m e n san n o lik t b i d r a r d e p e rs o n a lis a tio n s u p p -
l e v e l s e n ( s e n e d a n ) o c h d e n dx*med s a m m a n h n g a n d e u tp l n in g e n
a v in d iv id e n s " e g o b o u n d a r i e s " t i l l d e t t a f e n o m e n .

7) F r n d r i n g i " b o d y i m a g e " ; d e p e r s o n a l i s a t i o n . - H i l g a r d (1965 b)


h a r p v is a t a tt hypnos f r m n g a in d iv id e r r e p r e s e n t e r a r e tt re la tiv t
o v a n l i g t m e d v e t a n d e t i l l s t n d , s o m i n b e g r i p e r f l e r a a s p e k t e r v i l k a ej
k a n h n f r a s u n d e r r u b r i k e n " h y p e r s u g g e s t i b i l i t e t " . S lu n d a r a p p o r
t e r a r fpp o f ta n g o n f o r m a v f r n d r i n g i s t o r l e k e l l e r u t s e e n d e h o s
d e n e g n a k r o p p e n e l l e r d e l a r d r a v ; k r o p p e n k a n u p p le v a s s s o m f r -
m i n s k a d e l l e r f r s t o r a d , s o m om d e n s v v a d e f r i t t e l l e r s o m om d e n
v o r e b ly tu n g ( S c h n e c k , 1966). Ic k e o v a n l i g t r a t t k n s l a n a v k o n t a k t
m e d d e n e g n a k r o p p e n g r h e l t f r l o r a d . V i s s a fpp u p p l e v e r s ig " f ly ta
o m k rin g " i r u m m e t och k an t o m " s e " s ig s j l v a lig g a n d e p u n d e r -
s k n in g sb ritse n . L ik n a n d e d e p e r s o n a l i s a t i o n s u p p l e v e l s e r r o c k s
m y c k e t v a n l i g a u n d e r L S D - p v e r k a n , d r de o f ta f r a m t r d e r i
n n u m e r u t p r g l a d g r a d j m f r t m e d h y p n o s ( s e t e S a v a g e , 1955).

8) F r n d r i n g i e g o - i d e n t i t e t . - F r u t o m k n s l a n a v f r m m a n d e s k a p
in f r den egna k ro p p e n och d e ss u ts tr c k n in g i r u m m e t (= d e p e rs o n a lis a -
tio n ) , s t a d k o m m e r s v l h y p n o s s o m LSD o f ta e n f r s k j u t n i n g i i n
d iv id e n s " e g o b o u n d a r i e s " , s a tt ven ja g -u p p le v e lse n b lir f r n d ra d
o c h a n t a r o v e r k l i g h e t s k a r a k t r . C o h e n (1964) b e s k r i v e r s i n a L S D - e r -
f a r e n h e t e r i d e t t a s a m m a n h a n g p f lj a n d e s t t : " F r o m th e t e s t m a t e r i a l i t
w a s e v id e n t t h a t c h a n g e s in ego id e n t i t y w e r e v a s t . D u r in g th e h e i g h t of
d r u g a c t i o n a c o m p l e t e l o s s of s e l f - i d e n t i t y w a s s o m e t i m e s r e c o r d e d . . .
We fo u n d t h a t e go b o u n d a r i e s te n d e d to d i s s o l v e a n d t h a t th e s e p a r a
tio n b e t w e e n th e s e l f a n d th e e x t e r n a l w o r l d b e c a m e te n u o u s a n d
s o m e t i m e s n o n e x i s t e n t " . J m f r d e t t a m e d K u b ie fk M a r g o l i n s (1944)
b e s k riv n in g av hypnos s s o m .... " a d i s s o l u t i o n of th e b o u n d a r i e s
b e t w e e n th e s u b j e c t "s e go a n d th e e x t e r n a l w o r l d , in s u c h a w ay
t h a t th e v o ic e o f th e h y p n o t i s t b e c o m e s an e x t e n s i o n of th e s u b j e c t 's
ow n p s y c h i c p r o c e s s e s " .

9) P s y k o p a t o l o g i s k a s y m t o m . - S v l f r n d r i n g a r n a i j a g - i d e n t i t e t
li k s o m d e p e r s o n a l i s a t i o n s - o c h d e r e a l i s a t i o n s k n s l o r b e t r a k t a s av
m n g a s s o m " p s y k o p a t o l o g i s k a " r e a k t i o n e r . So m b e s k r i v i t s p
a n n a n p l a t s ( N e tz , 1967; K ih lb o m & N e tz , 1967) h a r LSD u n d e r t i d i g a r e
r a n v n ts in o m b l a e x p e r i m e n t e l l p s y k i a t r i s o m e t t m e d e l a t t f r a m
k a l l a p s y k o s lik n a n d e t i l l s t n d h o s n o r m a l a fpp - s k m o d e l l p s y k o s e r .
v e n in o m h y p n o s f o r s k n i n g e n h a r - f r n s e t t s t u d i e r a v de h y p n o t i s k a
fe n o m en en o dyl - hypnos anv n ts som en e x p e r im e n te ll m e to d f r
a t t b l a i n d u c e r a f r n d r i n g a r i p e r s o n l i g h e t s s t r u k t u r e n . (B lu m
1961; L e v i t t , P e r s k y Jk B r a d y , 1964; D e c k e r t & W e s t , 1963; A a r o n -
s o n 1963 a ). H a r r i m a n (1942) o c h L e a v i t t (1947) h a r t e s t u d e r a t
m e k a n is m e r i sa m b a n d m e d p e rs o n lig h e tsk ly v n in g (m u ltip la p e r s o n
l i g h e t e r ) . K a u f m a n (1961) h a r re k o m m e n d e ra t hypnos f r a tt f r a m
k a l l a m o d e l l p s y k o s e r . W e i t z e n h o f f e r (1963 a) h a r p t a l a t l i k h e t e r n a
m e l l a n e n i n d iv id i h y p n o t i s k t r a n c e o ch e n s c h i z o f r e n p a t i e n t i
k a ta to n s tu p e r vad g lle r y ttr e b e te e n d e m a n ife s ta tio n e r. H an f r a m -
11

h l l e r : " In m o d e r n t i m e s c e r t a i n w r i t e r s h a v e a t t e m p t e d to s h o w
th e e x i s t e n c e o f e s s e n t i a l s i m i l a r i t i e s b e t w e e n h y p n o tic a n d p s y c h o
tic b e h a v i o r a n d to d r a w c e r t a i n t h e o r e t i c a l c o n c l u s i o n s w ith r e g a r d
to b o th th e n a t u r e a n d th e o r i g i n s of h y p n o tic o r , c o n v e r s e l y , of
p s y c h o t i c b e h a v i o r " . B la n d d y lik a f r f a t t a r e k a n n m n a s F o g e l &
H o f f e r (1962 b) o c h A a r o n s o n (1964; 1966 a ; 1967 a ; 1967 b ).

D e t b r v e n f r a m h l l a s , a t t s v l LSD s o m h y p n o s a p p l i c e r a t s in o m
p s y k o a n a l y s ( C u t n e r , 1959; D a h l b e r g , 1967; W o l b e r g , 1964; 1967)
o c h p s y k o t e r a p i ( C r o c k e t , S a n d is o n & W a lk , 1963; D o r c u s , 1956)
som h j lp m e d e l f r a tt b o ta m e n ta la a b n o r m ite te r .

10) E i d e t i s k k a p a c i t e t ; h a l l u c i n a t i o n e r . - B d e f r n d r i n g e n i u p p

% l e v e l s e n a v d e n e g n a k r o p p e n o ch a v d e t e g n a ' j a g e t " u p p s t r s a n n o l i k t
u r d et d is s o c ia tio n s tills t n d , som s a m m a n h n g e r m e d den tid ig a re
p t a l a d e di ^ in h i b i t i o n e n a v h j r n a n s n o r m a l a a k t i v i t e t. E n lik n a n d e
f r n d r i n g s k e r t r o l i g t v i s v e n v id d e n n o r m a l t f r e k o m m a n d e
d rm m en, v i l k e n j u k a n k a r a k t e r i s e r a s s o m e n p r o d u k t a v d en
s o v a n d e , i c k e - h m m a d e h j r n a n . S v l LSD ( G r e e n , 1 9 6 5 ) s o m h y p
n o s ( T a r t , 1964) h a r s l u n d a v i s a t s k u n n a b e f r m j a e n k a d d r m a k
t i v i t e t . R e d u k t io n e n a v d e n i n h i b i t o r i s k a a k t i v i t e t e n u t g r o c k s
e n m j l i g f r k l a r i n g t i l l d e t " i n t r n g " a v e m o t i o n e l l a o ch v i s u e l l a
k o m p o n e n te r i k o g n itiv a p r o c e s s e r , v ilk e t k a n f r e k o m m a u n d e r
i n v e r k a n a v b d e h a l l u c i n o g e n - p r e p a r a t o c h h y p n o s . S lu n d a u n d e r
l t t a s v id d e s s a t i l l s t n d d e n e i d e t i s k a k a p a c i t e t e n , v a r m e d m e n a s
f r m g a n a tt " s e ta n k a r " , a tt v i s u a l i s e r a id e r och b e g re p p . ven
eg en tlig a h a llu c in a tio n e r kan f re k o m m a u n d e r bgge tillst n d e n .
I " T h e T i b e t a n B o o k o f th e D e a d " ( E v a n s - W e n t z , 1956) t e r f i n n s s
lu n d a t e c k n a d e r e p r o d u k t i o n e r a v h a l l u c i n a t i o n e r ( g e o m e t r i s k a k o n
f i g u r a t i o n e r , m o s a i k m n s t e r o d y l), v i l k a u p p k o m m i t h o s t i b e t a n s k a
y o g is i s a m b a n d m e d h y p n o s lik n a n d e t r a n c e - t i l l s t n d ( l n g v a r i g
m e d ita tio n ). D e s s a sp o n tan t in d u c e ra d e h a llu c in a tio n e r u p p v is a r
en s l e n d e li k h e t m e d s k f o r m k o n s t a n t e r u n d e r m e s k a l i n p v e r k a n
( K l v e r , 1928; K l v e r , 1966). ^

11) R e g r e s s io n s a s p e k te n : " p r i m r p r o c e s s e n " . - Som e n f ljd av


d e n f r l o r a d e j a g - i d e n t i t e t e n , i n t r f f a r v i d a r e e n u p p l s n in g a v

1) U p p t c k t e n a v d e n n a p a r a l l e l l u t g j o r d e i s j l v a v e r k e t
d et u rs p ru n g lig a in c ita m e n te t till f re lig g a n d e e x p e r i
m e n t (B . N . ).
av ja g e ts f r s v a r s m e k a n i s m e r , s a tt in d iv id e n r e g r e d i e r a r till
d et tid ig a re och m e r p rim itiv a u tv e c k lin g ssta d iu m , v ilk e t i p sy k o a n a
l y t i s k a t e r m e r k a r a k t r i s e r a s a v " p r i m r p r o c e s s e n " ( B r e n n e r , 1964).
K a r a k t e r is ti s k t f r d e tta o d iffe re n tie ra d e m e d v e ta n d e tills t n d r
bl a h y p e rsu g g estib ilitet, te r u p p le v e ls e av h ittills b o r tt r n g t
m a t e r i a l , f r e k o m s t a v v i s i o n r a f a n t a s i p r o d u k t e r , f r e k o m s t av
i r r a t i o n e l l t , p r e l o g i s k t t n k a n d e , s a m t f r n v aro av bde v ilje -
m ss ig t, m lin rik ta t b e t e e n d e o c h a v n o r m a l tid s u p p l e v e l s e .

K n n ete c k n an d e nog kan s a m tlig a d e s s a fe n o m e n a k tiv e r a s bde


v i a h y p n o s (K lin e , 1958) o c h LSD ( P r i n c e & S a v a g e , 1966). I a v
s ik t a tt b e ly s a d is s o c ia tio n e n s r o ll i hypnos h a r s lu n d a O rne
(1959) i n f r t b e g r e p p e t " t r a n c e l o g i c " , v i l k e t ty c k s m o t s v a r a
in n e b rd e n i p r im r p r o c e s s t n k a n d e t m e d d e s s p r e - lo g i s k a d ra g .
I n d iv i d e n f r e f a l l e r in te l n g r e b u n d e n t i l l s y l l o g i s t i s k t t n k a n d e ,
d istin k tio n e n m e lla n o r s a k och v e r k a n kan f r s v in n a , tid s b e g re p p e t
b lir n g o t re la tiv t, m o t s a t s e r kan e x is t e r a s a m tid ig t e tc . E n lig t
B e l l a k (1955) m fl s k e r u n d e r h y p n o s e n f r i v i l l i g r e v e r s i b e l
" r e g r e s s i o n in th e s e r v i c e o f th e e g o " . ( K r i s , 1952). v e n K u b ie &
M a r g o l i n (1944) li k s o m G ill & B r e n r u a n (1959) s e r h y p n o s s o m e t t
e x p e r im e n te llt te ru p p re p a n d e av en n a tu rlig u tv e c k lin g s p r o c e s s .
H y p n o s in d u k tio n e n i n v o l v e r a r s l u n d a r e g r e s s i v e m e k a n i s m e r
in o m p e r s o n l i g h e t s s t r u k t u r e n , v i l k a i n t e r f e r e r a r m e d n o r m a l a
k o n t r o l l m e k a n i s m e r ( " s e k u n d r p r o c e s s e n " ) ; i d e t f u ll t u t v e c k l a d e
hypnos tills t n d e t u tv e c k las slu tlig e n e tt s ta b ilt " r e g r e s s e d s u b sy s te m
of th e e g o " v i l k e t h a r s t r r e ti l l g n g t i l l i m p u l s la d d a t , t i d i g a r e o m e d
v e te t m a te r ia l.

L iknande f r k la r in g s m o d e ll e r a n fc rs ven b lan d m n g a L S D -te ra -


p e u t e r ( j f r A b r a m s o n , I9 6 0 ; A b r a m s o n , 1967; P r i n c e & S a v a g e ,
1966). F r n p s y k o a n a l y t i s k s t n d p u n k t s g e s LSD t e p r o d u c e r a " . . ,
r e g r e s s i o n in th e s e r v i c e o f th e e g o , a l o s s o f d i f f e r e n t i a t i o n , a
f u s i o n w ith p r i m i t i v e o b j e c t s , a r e l e a s e o f e n e r g y f o r c r e a t i v e a n d
a r t i s t i c p u r p o s e " . (S a v a g e e t a l , 1964). V i s s a n e u r o f y s i o l o g i s k a
d a t a a n s e s v e n ty d a p a t t d e t r e g r e s s i v a t i l l s t n d e t o r s a k a s g e n o m
a t t LSD ( li k s o m m e s k a l i n ) d m p a r a k t i v i t e t e n i h j r n a n s h g s t u t
v e c k l a d e o m r d e n ( c o r t e x ) s a m t a k t i v e r a r de m e r a r k a i s k a s t r u k
t u r e r n a i m e l l a n h j r n a n (R o w la n d , 1957; K i l l a m & K i l l a m , 1956).
E n l i g t B r i d g e r (1963): " S e n s o r y a n d s l e e p d e p r i v a t i o n , h a l l u c i n o g e n i c
d r u g a c t i o n , a n d d r o w s i n e s s a n d d r e a m i n g a l l a p p e a r to b e c o r r e l a
te d w ith a t e n d e n c y t o w a r d n e o c o r t i c a l in h i b i t i o n a n d lim b i c s y s t e m
e x c ita tio n ".
13
S am m a n fa ttn in g : L S D -tills t n d e t som en fo rm av tra n c e

O tv iv e la k tlig e n m s t e s t o r a d e la r av den f re g e n d e a n a ly se n b e t r a k
ta s som h y p o te tis k a och sp e k u la tiv a , e fte rs o m s lite t nnu r
k n t om de p s y k o f y s i o l o g i s k a m e k a n i s m e r n a b a k o m s v l h y p n o s -
s o m L S D - t i l l s t n d e t . F e n o m e n o i o g i s k t f r e l i g g e r d o c k de l i k
h e t e r s o m a n t y t t s o v a n , d r de e g e n s k a p e r o c h s y m t o m v i l k a
b e h a n d l a t s u n d e r r e g r e s s i o n s r u b r i k e n k a n s k e r de m e s t i g o n
fa lla n d e . D et b r dock o b s e r v e r a s , a tt ovan b e s k r iv n a lik h e te r
o c h b e r r i n g s p u n k t e r in t e b e h v e r i n n e b r a e n e k v i v a l e n s m e l l a n
de t r a n c e - ti lls t n d som fr a m k a lla s av hypnos ena s id a n och
h a l l u c i n o g e n a s u b s t a n c e r s o m LSD d e n a n d r a . D e t t a r en
b e t y d e l s e f u l l d i s t i n k t i o n . E n b a r t d e t f a k t u m , a t t LSD f r a m k a l l a r
a v s e v r t s t r r e fy sio lo g isk a o c h a u to n o m a f r n d rin g a r n hypnos,
i n n e b r a t t e n d y lik e k v i v a l e n s r u t e s l u t e n . Som p p e k a t s
t i d i g a r e ( N e tz , 1968 a) r d e t d e s s u t o m y t t e r s t t v e k s a m t om n g o n
d ro g i sig s j lv k an s k a p a e tt e g e n tlig t hypnos tills t n d m e d a lla
d e ss m n g sk ifta n d e a s p e k te r . S r s k ilt f r a m s t r o m jlig h ete n
a v a t t e n f a r m a k o l o g i s k s u b s t a n s s k u l l e k u n n a e r s t t a d e n u n ik a
in te r p e r s o n e l la re la tio n e n (e n g ." ra p p o rt" ) m e lla n h y p n o tis r och
h y p n o t i s e r a d . S j l v f a l l e t k a n e n f a r m a k o l o g i s k s u b s t a n s t n k a s
u n d e rl tta den sp e c ifik a - s v l v e rb a la som ic k e -v e r b a la - k o n
t a k t e n m e l l a n e x p e r i m e n t a t o r o c h f r s oks o b j e k t , m e n d e n n a
m e l l a n m n r k l i g a . i n t e r a k t i o n u t g r f o r t f a r a n d e e n o e r s t t l i g och
n d v n d ig f r u t s t t n i n g f r f r a m k a l l a n d e t a v h y p n o s , s s o m d e t t a
b e g re p p n o r m a lt u p p fa tta s.

V r j m f ra n d e analys h a r e m e lle r tid sy fta t till a tt fra m h lla det


in a d e k v ata i a tt a s s o c i e r a hypnos u te slu ta n d e m e d " k ad m o tta g lig
h e t f r h e t e r o s u g g e s t i o n e r " 3 u ta n i s t l l e t v e n s k t b e a k t a h y p
n o s e n i d e s s a a s p e k t e r a v e t t f r n d r a t r n e d v e t a n d e t i l l s t n d . S e tt
m o t d e n n a b a k g r u n d fin n s d e t i s j l v a v e r k e t g o d a p r a g m a t i s k a o ch
t e o r e t i s k a g r u n d e r a t t a n t a g a a t t h a l l u c i n o g e n a s u b s t a n s e r k a n ge
u p p h o v t i l l en k a d h y p n o t i s e r b a r h e t . So m f r a m g t t av d e n f r e
gende a n a ly se n in r y m m e r d e t L S D -in d u c e ra d e m e d v e ta n d e tills t n d e t
e tt fle rta l k a ra k te ristik a , som i m n g a a v se e n d e n fen o ty p isk t lik
n a r s y n d r o m b i l d e n v id s k t r a n c e - t i l l s t n d . M a n k a n d r f r i f r g a
s tta re le v a n s e n av a tt b e s k r iv a L S D -tills t n d e t som " to x is k t" ,
o m e t t lik n a n d e t i l l s t n d v e n k a n i n t r f f a i f r n v a r o a v e n to x in
(C o h e n , 1964). D e t f r e f a l l e r i s t l l e t s o m om d e t r r s ig h r
om e tt till s t n d a v m e n ta l a k tiv ite t, som u tg r slu tp ro d u k te n av
f l e r a o l i k a i n i t i e r a n d e f a k t o r e r . M a n k a n s l u n d a t n k a s ig d e n
v u x n e s n o r m a l a , v a k n a m e d v e t a n d e t i l l s t n d s s o m u t g r a n d e en
s o r ts h m n in g av e tt m e r a r k a is k t , d r m lik n a n d e tills t n d ,
14
v ilk e t te ru p p s t r n r v a k sa m h e te n r re d u c e r a d , sso m falle t r
v id b l a s m n ( d r m m a r ), h y p n a g o g a t i l l s t n d , h y p n o s , y o g a ( m e d i t a t i o n ) ,
s e n s o r y d e p riv a tio n och L S D -tills t n d . D e t m e s t u tm rk a n d e f r denna
h e t e r o g e n a g r u p p r k a n s k e d e n s p l i t t r i n g m e l l a n m e d v e t n a o c h om edi-
v e tn a p r o c e s s e r , som in le d n in g sv is b e n m n ts " d is s o c ia tio n " , och v a r s
su b je k tiv a k o r r e l a t u tg rs av " . a s u f f i c i e n t d e v i a t i o n in s u b j e c
tiv e e x p e r i e n c e o r p s y c h o l o g i c a l f u n c tio n in g f r o m c e r t a i n g e n e r a l
n o r m s f o r th e i n d i v i d u a l d u r i n g a l e r t , w a k in g c o n s c i o u s n e s s . T h is
s u ffic ie n t d e v ia tio n m a y be r e p r e s e n t e d by a g r e a t e r p re o c c u p a tio n
t h a n u s u a l w ith i n t e r n a l s e n s a t i o n s o r m e n t a l p r o c e s s e s , c h a n g e s
in f o r m a l c h a r a c t e r i s t i c s o f th o u g h t, a n d i m p a i r m e n t o f r e a l i t y
t e s t i n g to v a r i o u s d e g r e e s " (L u d w ig , 1966). D e t t a f r n d r a d e
m e d v e t a n d e t i l l s t n d ( e n g . " a l t e r e d s t a t e ( s ) of c o n s c i o u s n e s s " )
a n s e s av f le r a f r f a tta r e u tg ra den g e m e n s a m m a n m n a re n f r
a l l a t r a n c e t i l l s t n d ( Y / e i t z e n h o f f e r , 1963 a; L u d w ig & L e v i n e ,
1965; L u d w ig , 1967; S u t c l i f f e , 1961; O r n e , 1959; S h o r , 1959;
B a r b e r , 1957),. E n l i g t M o g a r (1965) f r e l i g g e r v e n a n d r a b e r r i n g s
p u n k t e r : " C o n s i s t e n t fin d in g s in r e s e a r c h on h y p n o t i c , p s y c h e d e l i c ,
a n d d r e a m s t a t e s , c e r t a i n p h a s e s of th e c r e a t i v e p r o c e s s , a s w e ll
as s e n s o r y and d re a m d e p riv a tio n in d ic a te an a lm o s t c o m p le te o v e r
la p o f m a j o r e f f e c t s . R e p o r t e d c o m m u n a l i t i e s i n c lu d e s i g n i f i c a n t
a l t e r a t i o n s in p e r c e p t i o n , d o m i n a n c e o f s e n s a t i o n a n d i m a g e r y
o v e r v e r b a l - a s s o c i a t i v e th in k in g , r e l a x e d e go b o u n d a r i e s , c h a n g e s
in b o d ily f e e l i n g s , a n d th e s u s p e n s i o n o f c o n v e n t i o n a l r e a l i t y - o r i e n
t a t i o n to s p a c e , t i m e , a n d s e l f " ( j f r W e i t z e n h o f f e r , 1963 b ; C o h e n ,
1964; B a r r o n , 1963; Z u c k e r m a n . 1964; D e m e n t , I9 6 0 ). F r en
m e r in g en d e d is k u s s io n av g e n e r e lla k a r a k t e r i s t i k a v id ' l te r e d
s t a t e s o f c o n s c i o u s n e s s " h n v i s a s t i l l L u d w ig (1966).

Som f r a m g r l i a r m a n u n d e r 1 9 6 0 - t a l e t b r j a t s e b e g r e p p e t " t r a n c e "


i e t t b r e d a r e p e r s p e k t i v , u r v i l k e t h y p n o s f r a m s t r b a r a s o m en
a v m n g a o lik a f o r m e r a v t r a n c e (L u d w ig , 1967). S lu n d a h a r
W e i t z e n h o f f e r (1963 a) p r e s e n t e r a t " . . . . . . a c l a s s ( o r s e t)
t h e o r e t i c a p p r o a c h . A c c o r d i n g to i t , t h e r e is a l a r g e c l a s s of
p h e n o m e n a w h ic h w e c a n c a l l t r a n c e a n d c o n s i s t i n g of v a r i o u s
tr a n c e s ta te s as m e m b e r s . . . . . . T h e r e is o n e s u b - c l a s s in p a r t i
c u l a r , w h ic h we m a y c a l l h y p n o s i s a n d w h ic h i t s e l f c o n s i s t s of
h y p n o tic s t a t e s o r h y p n o tic t r a n c e s " . S j o b e r g & H o l l i s t e r (1965) h a r
p p e k a t , a t t n s t a n s a m t l i g a a v de v e r 30 d e s k r i p t i v a k a r a k t e r i s t i k a ,
s o m Y /e itz e n h o f f e r (1963 a) t i l l s k r i v e r o lik a t r a n c e t i l l s t n d - i n k l u s i v e
hypnos - kan te rfin n a s i litte r a tu r e n v e r h a llu c in o g e n a d ro g e ffe k te r

M e d le d n in g a v o v a n s t e n d e - l i k s o m m o t b a k g r u n d a v v r e g e n j m
f ran d e an aly s av L SD - och h y p n o s k a r a k te r is tik a - f r e f a lle r det
ic k e o h llb a rt a tt b e tr a k ta ven L S D - tills t n d e t som en fo rm av
t r a n c e . H rig e n o m a n s e r vi o s s h a e r h l l i t en te o r e tis k r e f e r e n s
ra m som g r d et m jlig t a tt p e ttk o h e re n t s tt s a m m a n k n y ta
L S D -in d u c e ra d e m e d v e ta n d e tillst n d m e d h y p n o sin d u c e ra d e .

R elev an t litte r a tu r

I d e tta a v s n itt f lje r en re d o v isn in g av tid ig a re litt e r a tu r , som


kan a n se s v a r a re le v a n t i v r t sa m m a n h a n g . A v sik ten r a tt
k o m p le tte ra den f re g e n d e fe n o m e n o lo g isk t in rik ta d e a n a ly se n
m e d r e s u lta t f r n sd a n a k lin is k a och e x p e r im e n te lla u n d e rs k
n i n g a r , v i l k a d i r e k t e l l e r i n d i r e k t b e r r t o lik a s a m b a n d o ch
lik h e te r m e lla n h a llu c in o g e n -p v e rk a n och h y p n o tisk tr a n c e .

V on P a p (1936) t o r d e v a r a e n av de a l l r a f r s t a , s o m p v i s a t
en in te r a k tio n m e lla n d et h y p n o tis k a och d e th a llu c in o g e n - in -
d u c e r a d e t i l l s t n d e t . F r u t o m s y n e s t e s i - e f f e k t e r fa n n h a n b l a
p o sth y p n o tisk a h a llu c in a tio n e r v a r a s ta r k t m o d if ie r b a r a under
p v erk an av m e s k a lin .

H a l p e r n (1961) h a r u p p m r k s a m m a t a t t d e t f r e l i g g e r p t a g l i g a
k v a lita tiv a lik h e te r m e lla n h y p n o tis k a - och m e s k a lin - in d u c e r a -
de h a l l u c i n a t i o n e r , v i l k a h a n a n s e r v a r a u t t r y c k f r a n a l o g a
f r n d r i n g a r i i n d iv id e n s b o d y i m a g e . D e s s a l i k h e t e r h a r v e n
p t a l a t s av B l a c k (1 9 6 3 ), H a l p e r n a n f r : " I t is w e l l k n o w n th a t
i n t e n s e a n d p r o l o n g e d h y p n o tic s t a t e s c a n p r o d u c e v a r y i n g
d e g re e s of body im a g e d is tu rb a n c e s riv a llin g th o se p ro d u c e d m o r e
r a p i d l y by s u c h to x ic a g e n t s a s m e s c a l i n e . In o t h e r w o r d s , two
a v e n u e s f o r in d u c in g c h a n g e s in p e r c e p t u a l p r o c e s s e s v i a d i s t u r
b a n c e o f e g o fu n c tio n s (body i m a g e ) a r e p o s s i b l e - th e b i o o c h e m i -
c a l a n d th e p s y c h o l o g i c a l " .

G u b e l (1962) h a r f r e s l a g i t a n v n d a n d e t a v LSD e l l e r m e s k a l i n
s o m h j l p m e d e l f r a t t l s a upp de r i g i d a f r s v a r s m e k a n i s m e r n a
hos p a tie n te r som r o e m o tta g lig a f r hypnos. H an f r a m h lle r
v i d a r e a t t d e p e r s o n a l i s a t i o n s u p p l e v e l s e r " .......... p r o b a b l y a r e th e
m o s t i n t e n s e e f f e c t s d e t e r m i n d e d by h a l l u c i n o g e n s a n d , c o i n c i d e n t a l l y ,
c o n s t i t u t e , in t h e i r e s s e n c e , e x p e r i e n c e s c o m p a r a b l e b a s i c a l l y to
c e r t a i n h y p n o tic s u b j e c t i v e e x p e r i e n c e s " .

F o g e l & H o f f e r (1962 a) l i k s o m S o l u r s h & R a e (1966) h a r b e s k r i v i t


v a r s itt fa ll, d r m a n k u nnat a v b ry ta en akut L S D -p v e rk a n m e d
h j l p a v h y p n o s o ch p o s t h y p n o t i s k a s u g g e s t i o n e r ; s e n a r e k u n d e m a n
r e p ro d u c e ra L S D -e ffe k te r u nder e n b a rt hypnos p v e rk a n . D e s s a s ta d ie r
li k s o m S j b e r g s u n d e r s k n i n g av e f f e k t e r a v h a l l u c i n o g e n e r p p r i
m r s u g g e s t i b i l i t e t ( S j b e r g , 1965) h a r r e d a n b e h an d lats m e r in g
e n d e i D e l I ( N e tz , 1968 a).

ven den s k h y p n o d e lisk a te ra p im e to d e n , d r m a n m e d fra m g n g a p p li


c e r a t hypnos som e tt m e d e l a tt s t r u k t u r e r a L S D -u p p le v e lse n fr
p s y k o t e r a p e u t i s k a n d a m l ( L e v i n e & L u d w ig , 1966; L u d w ig & L e v i n e ,
1967) h a r p r e s e n t e r a t s i D e l I. ^ H r s k a l l i s t l l e t r e d o g r a s f r
e tt p a r u n d e rs k n in g a r d r m a n s t u d e r a t de s u b je k tiv a e ffe k te rn a
a v f r n d r a d e m e d v e t a n d e t i l l s t n d (L u d w ig & L e v i n e , 1965;
L e v in e & L u d w ig , 1965). F r a t t f e t t k v a n t i t a t i v t m t t p d y lik a
f r n d r in g a r a p p lic e r a d e s en m o d if ie r a d v e r s io n av " L in to n -
L a n g s Q u e s t i o n n a i r e " ( L in to n & L a n g s , 1962 a ; 1962 b ). I d e n
e n a u n d e r s k n i n g e n (L u d w ig & L e v i n e , 1965) a d m i n i s t r e r a d e s d e t t a
f o r m u l r t i l l 70 fpp u n d e r k o n t r o l l b e t i n g e l s e och s e n a r e u n d e r p
v e rk a n av h y p n o s. I j m f r e ls e m e d v a k e t tills t n d r a p p o r te r a d e
fpp u n d e r h y p n o s " . . . . a s i g n i f i c a n t l y g r e a t e r a l t e r a t i o n of th in k in g ,
a l t e r a t i o n in t i m e s e n s e , f e e lin g of l o s s of c o n t r o l , f e e lin g o f h a v in g
a c q u i r e d g r e a t e r i n s i g h t s o r m e a n i n g , c h a n g e in b o d y i m a g e , s o m a t i c
a l t e r a t i o n s a n d s i g n i f i c a n t l y l e s s e r c h a n g e in a f f e c t " . D e t b r ti l l g g a s ,
a tt L in to n -L a n g s f r g e f o r m u l r u rs p ru n g lig e n k o n s tr u e r a ts f r a tt
mte, s u b j e k t i v a e f f e k t e r a v LSD!

I d e n n s t f l j a n d e u n d e r s k n i n g e n ( L e v i n e & L u d w ig ,

T) E n lik n a n d e m e t o d i k h a r i n t r o d u c e r a t s i N o r g e a v A ln a e s
(1 9 6 4 ), s o m k o m b i n e r a t L S D - t e r a p i m e d a u to g e n t r n i n g
(en f o r m a v s j l v h y p n o s ) s a m t i v i s s a f a l l m e d h y p n o s o ch
p o sth y p n o tisk a s u g g e s tio n e r.
*9cE), v iik e u g e n o m f r d e s 0 d a g a r s e n a r e , i n d e l a d e s s a m m a f r
s k s p e r s o n e r i 5 g r u p p e r o m v a r d e r a 14 i n d i v i d e r . V a r j e g r u p p
t i l l d e l a d e s en a v f lj a n d e fe m b e h a n d l i n g s m o d e l l e r : " H y p n o d e li c "
(L SD , h y p n o s o ch p s y k o t e r a p i ) , " P s y c h e d e l i c " (LSD o c h p s y k o
t e r a p i ) " H y p n o t h e r a p y " (h y p n o s o ch p s y k o t e r a p i ) , " D e l i c " ( e n b a r t
L S D ), e l l e r e n b a r t " P s y c h o t h e r a p y " . I s a m t l i g a f a l l a d m i n i s t r e r a
des L in to n -L a n g s fo r m u l r e t ca 2 tim m a r e fte r re s p s e s s io n s s ta r t.
R e s u l t a t e n v i s a d e e n s i g n i f i k a n t s t r r e " a l t e r a t i o n in c o u s c i o u s n e s s "
u n d e r d e n h y p n o d e l i s k a s e s s i o n e n j m f r t m e d n g o n av de v r i g a
b e tin g e ls e r n a . F r f a t t a r n a f r a m h lle r : " It a p p e a r s th a t w hen
h y p n o s i s i s a d d e d to LSD o r w h e n LSD i s a d d e d to h y p n o s i s , a
m o r e profound su b je c tiv e e ffe c t o c c u rs . . . The P s y c h e d e lic , D elic ,
a n d H y p n o t h e r a p y c o n d itio n s c o u ld n o t b e d i s t i n g u i s h e d w e ll f r o m
o n e a n o t h e r . T h is le n d s s o m e s u p p o r t to G u b e l "s (1962) c l a i m
t h a t th e s u b j e c t i v e e x p e r i e n c e s of LSD a n d h y p n o s i s a r e s i m i l a r " .

A a r o n s o n (1966 c) h a r b e r r t e n a n n a n m j l i g r e l a t i o n m e l l a n h y p n o s
o c h L S D - p v e r k a n e n l i g t f lj a n d e : " T h e liv in g o u t of s y m b o lic s e
q u e n c e s u n d e r LSD a s d e s c r i b e d b y M a s t e r s & H o u s t o n (1 9 6 6 ), is
a l s o p a r t o f th e g u id e d d a y - d r e a m a p p r o a c h e s to p s y c h o t h e r a p y of
A s s a g i o l l i (19 6 5 ), D e s o i l l e s (1966), a n d L e u n e r ( K r o j a n k e r , 1966).
A s t h e s e p r o b a b l y d e r i v e t h e i r p o w e r f r o m th e p a t i e n t s p o n t a n e o u s l y
e n t e r i n g a h y p n o i d a l s t a t e , a d d i t i o n a l s u p p o r t f o r th e r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n h y p n o s i s a n d p s y c h e d e l i c e x p e r i e n c e is n o t e d " .

M c G lo th lin & C o h e n (1965) fa n n i en a t t i t y d u n d e r s k n i n g , a t t c o l l e g e -


s t u d e n t e r s o m n s k a d e p r v a LSD h a d e s i g n i f i k a n t h g r e p o n g p
h y p n o t i s e r b a r h e t s t e s t n s t u d e n t e r , s o m in t e v a r i n t r e s s e r a d e av
a t t t a LSD . v e n M o g a r (1965) h a r u p p m r k s a m m a t lik n a n d e s a m
band m e lla n n y p n o tis e r b a r h e ts f r m g a och p s y k e d e lis k a L S D - r e a k
t i o n e r . H a n p p e k a r , a t t m a n v id u n d e r s k n i n g a r m e d s p e c i e l l a
f r g e f o r m u l r ( S h o r, O r n e & O "C onnel, 1962; s , 1 9 6 3 ) ^ k u n n a t
p v is a e tt p o s itiv t sa m b a n d m e lla n v i s s a e r f a r e n h e t e r u tan f r hypnos
o c h u n d e r h y p n o s . E n l i g t M o g a r (1965): " T h e r a n g e of p e r s o n a l
h i s t o r y e x p e r i e n c e s i n v e n t o r i e d in t h e s e s t u d i e s w e r e c h a r a c t e r i z e d
by c o n s tr u c tiv e u se of r e g r e s s i o n , to le r a n c e fo r lo g ic a l p a r a d o x e s ,
w i l l i n g n e s s to r e l i n q u i s h e g o c o n t r o l a n d th e a b i l i t y to s u s p e n d
d i s b e l i e f o r a d o p t a n ''as if " a ttitu d e . It is w o r t h n o tin g th a t

Yj Se n r m a r e s i d 22.
18

t h e s e c o r r e l a t e s of h y p n o tic s u s c e p t i b i l i t y a r e a l s o a s s o c i a t e d
w ith p r o p i t i o u s p s y c h e d e l i c s t a t e s , c e r t a i n a s p e c t s of c r e a t i v i t y ,
and s e lf-a c tu a liz a tio n " .

Som n m n t s p a n n a n p l a t s (K ih lb o m & N e t z , 1967; N e t z , 1967),


h a r m a n s r s k i l t i USA a p p l i c e r a t e n s k p s y k e d e l i s k p s y k o t e r a p i -
f o r m , d r LSD i m a s s i v a d o s e r a n v n d s f r a t t s t a d k o m m a f r n d
r in g a r av v r d e r i n g a r , p e r s o n lig h e ts s tr u k tu r och fa k tis k t b e te e n d e
( " r a p i d p e r s o n a l i t y c h a n g e " ) . E n l i g t B a r r i o s (1965) u n d e r l t t a s d y l i
k a p e r s o n l i g h e t s f r n d r i n g a r g e n o m en f o r m a v " h i g h e r o r d e r c o n d i
t io n in g " , v i l k e n f r m o d a s h a s i n g r u n d i d e t h y p e r s u g g e s t i b l a t i l l
stn d , som h a llu c in o g e n e rn a f r a m k a l l a r . I d e tta s a m m a n h a n g f r a m h l
l e r B a r r i o s (1965): " In s u p p o r t o f the c o n t e n t i o n t h a t h y p e r s u g g e s t i
b i l i t y f a c i l i t a t e s c o g n i t i v e c o n d itio n in g is th e f a c t t h a t h y p n o s i s ,
a s t a t e of h y p e r s u g g e s t i b i l i t y , h a s b e e n fo u n d to f a c i l i t a t e th is t y
p e o f c o n d i t i o n i n g . T h is i s e s p e c i a l l y a p p a r e n t in th e w o r k of W olpe
(1958) a n d t h a t o f V a n P e l t (1958). B o th u s e a f o r m o f h y p n o t i c a l l y -
a id e d c o g n i t i v e c o n d itio n in g a s th e m e a n s f o r r e c o n d i t i o n i n g th e
p a t i e n t "s p e r s o n a l i t y " .

F r u t o m L u d w ig & L e v i n e (1965) h a r f o r s k a r e s o m D e i k m a n , F o g e l
& H o f f e r o c h A a r o n s o n s t u d e r a t s u b j e k t i v a f e n o m e n v id f r n d r a d e
m e d v e t a n d e t i l l s t n d m e d h j l p av i c k e - f a r m a k o l o g i s k a m e t o d e r .
D e ik r n a n (1 9 6 3 ; 1966), s o m a n v n d e e n e x p e r i m e n t e l l m e d i t a t i o n s -
te k n ik b a s e r a d p Z e n - m e d i t a t i o n , h a r v i s a t a t t s i t u a t i o n e r a v l n g
v a rig p e r c e p tu e ll u p p m rk s a m h e t och k o n c e n tra tio n p e tt v i s s t
o b je k t k a n ge u p p h o v t i l l m a r k a n t a f r n d r i n g a r i t a n k e v e r k s a m h e t ,
s j lv m e d v e ta n d e - och v a r s e b l i v n i n g s p r o c e s s e r . H an f r a m h lle r
a t t lik n a n d e f e n o m e n b l a k a n u p p t r d a i s a m b a n d m e d L S D - p v e r k a n ,
*% s e n s o r i s k i s o l e r i n g , h y p n a g o g a t i l l s t n d e l l e r v id s p o n t a n a m y s tie o -
r e l i g i s a u p p l e v e l s e r . E n l i g t D e i k m a n (1966): "W e c a n n o t e x c lu d e
th e p o e s i b i l i t y t h a t th e c l a s s i c a l m y s t i c e x p e r i e n c e , LSD r e a c t i o n s ,
c e r t a i n p h a s e s of a c u t e p s y c h o s i s , a n d o t h e r u n u s u a l e x p e r i e n c e s
r e p r e s e n t c o n d itio n s o f s p e c i a l r e c e p t i v i t y to e x t e r n a l s t i m u l i o r d i n a r i
ly e x c l u d e d o r i g n o r e d i n th e n o r m a l s t a t e " . D e n n a r e c e p t i v i t e t f r
in o d a r D e i k m a n d e lv is h a s i n g r u n d i m e k a n i s m e r s d a n a s o m
" d e - a u t o m a t i z a t i o n " ( H a r t m a n , 1958; G ill & B r e n m a n , 1959) o ch
" p e rc e p tu a l e p a n s io n " . H a h f r a m h l l e r : " D e - a u t o m a t i z a t i o n is
th e u n d o in g of a u t o m a t i z a t i o n , p r e s u m a b l y by r e i n v e s t i n g a c t i o n s
t

a n d p e r c e p t s w ith a t t e n t i o n . . . . P e r c e p t u a l e x p a n s i o n is m a d e
p o s s i b l e b y d e - a u t o m a t i z a t i o n of th e s e l e c t i v e g a tin g a n d f i l t e r i n g
p r o c e s s e s t h a t n o r m a l l y a r e in c o n s t a n t o p e ra tio n ."
19

( D e ik m a n , 1966). 1 De kan h r till g g a s, a tt f rm g an a tt " d e - a u to m a tis e ra "


s t e r e o t y p a p e r c e p t i o n e r e n l i g t M o g a r (1965) v e n t e r f i n n s h o s i n d i v i d e r ,
s o m r e a g e r a r g y n n s a m t p L S D - t e r a p i ( M o g a r & S a v a g e , 1964) l i k
s o m h o s h y p n o t i s e r b a r a c o l l e g e - s t u d e n t e r ( S h o r , I 9 6 0 ; s , 1962).
V id a re f r e lig g e r s to r a lik h e te r m e lla n D e ik m a n s m e to d ik a tt
f r a m k a lla "k o n te m p la tiv m e d ita tio n " ena sid a n och k o n v e n tio n e lla
f r f a r i n g s s t t v id i n d u k tio n av h y p n o s d e n a n d r a . N a r u s e (1962)
b e t r a k t a r v e n s j l v a h y p n o s t i l l s t n d e t s o m e n f o r m av " m e d i t a t i v
k o n te rn p i a t i o n " L i k n a n d e a s p e k te r p L S D -tills t n d e t h a r f r a m
f r t s a v b l a V a n D u s e n (1 9 6 1 ), K u r t z (1963) o c h P a h n k e (1963).

%
F o g e l & H o f f e r (1962 b) h a r v i s a t , a t t p o s t h y p n o t i s k a f r n d r i n g a r
a v o l i k a v a r s e b l i v n i n g s p r c c e s s e r (t e f r g u p p l e v e l s e , t i d s e s t i m a -
tio n ) k a n f r a m k a l l a p s y k o p a t o l o g i s k a s y m t o m , s o m i m y c k e t l i k
n a r L S D - i n d u c e r a d e . D e s s a fy n d h a r s e n a r e v e r i f i e r a t s av
A a r o n s o n i lik n a n d e f r s c k d r h y p n o s o c h p o s t h y p n o t i s k a s u g g e s
tio n e r a p p lic e ra d e s fr a tt in d u c e ra f r n d rin g a r i p e rc e p tu e lla
m o d a lite te r u n d e r k o n tro lle ra d e b e tin g e ls e r. N r f rm g a n till
d j u p - r e s p a v s t n d s u p p l e v e l s e e l i m i n e r a d e s fa n n A a r o n s o n
d e t t a r e s u l t e r a i s c h i z o f r e n i f o r m a t i l l s t n d . L ik n a n d e r e s u l t a t
e rh lls n r u p p le v e ls e av tid r e s p r r e l s e s to p p a d e s , s a m t
n r fpp s u g g e r e r a d e s a t t f u n g e r a u ta n e t t n r v a r a n d e e l l e r
m e d e n b a r t e tt n r v a r a n d e , u ta n n g o t f r flu te t e l l e r n g o t
k o m m a n d e ( A a r o n s o n , 1964; 1965 a ; 1966 a ; 1966 b ; 1967).
A a n d r a s i d a n r a p p o r t e r a d e A a r o n s o n (1965 b ; 1967 b ; 1968 b)
L S D -lik n a n d e (c sy k e d e lisk a ) e ffe k te r n r f rm g a n till v a rse b liv n in g
a v d j u p d i m e n s i o n e n f r h j d e s . E n l i g t A a r o n s s o n (1968 b): " A ll
s i x s u b j e c t r e s p o n d e d to th is c o n d itio n w ith a n e x p a n d e d a w a r e n e s s
o f tire w o r l d , s i m i l a r to th e p s y c h e d e l i c e x p e r i e n c e s d e s c r i b e d
b y H u x le y i n 'T h e D o o r s o f P e r c e p t i o n '( 1 9 5 4 ) " . L ik n a n d e r e s u l t a t
e rh lls ven u n d e r b e tin g e ls e r n a " c l e a r and d is tin c t v isio n "
( A a r o n s o n , 1968 c) s a m t " e x p a n s i o n of th e p r e s e n t a n d th e f u t u r e "
( A a r o n s o n , 1965 a ). E n l i g t A a r o n s o n s e x p e r i m e n t o c h t e o r i e r v e r

T) D e s s a s"elek tiv a f i l t r e r i n g s m e k a n i s m e r f r m o d a s h a
sin n e u ro -fy s io lo g is k a g rund i d et r e tik u l r a s y s te m e t i
hj s t a m m e n ( C h a s e , 1965). M a r a z z i & H a r t (1955) h a r
v i s a t , a t t LSD i n h i b e r a r s y n a p t i s k t r a n s m i s s i o n b d e i
c o r t e x o c h i f o r m a t i o r e t i c u l a r i s . G e n o m d e n n a h m n in g
a v s t r u k t u r e r , v i l k a n o r m a l t h a r e n f i l t r e r a n d e o ch
h m m a n d e a k tio n p i n k o m m a n d e s t i m u l i , d v s g e n o m
d is i n h i b i t i o n , k a n " r e l e a s e p h e n o m e n a " u p p s t ( M a r a z z i ,
1962). J f r v e n fo tn o t, s i d 8.
lik h e te r m e lla n L S D -p v e rk a n och h y p n o tisk tr a n c e r p e rs o n lig h e te n
in t e k o n s t a n t u to m u n d e r v i s s a n o r m a l a p e r c e p t u e l l a f r h l l a n d e n .
N r d e s s a b e tin g e ls e r f r n d ra s , f r n d ra s ven p e rso n lig h e ten .

H y p o te se r

O m LSD i s j l v a v e r k e t k a n s g a s f r a m k a l l a e t t t r a n c e lik n a n d e
tills t n d , b r d e tta r e s u l t e r a i en kad m o tta g lig h e t f r s u g g e s tio n e r,
e fte rs o m h y p e r s u g g e s tib ili te t a n g e tts som e tt av de m e s t fr a m tr d a n d e
g e m e n sa m m a k n n eteck n en f r tra n c e ( W e i t z e n h o f f e r , 1963 a ; L u d w ig ,
1966; L u d w ig , 1967). H r t i l l k o m m e r a t t h y p e r s u g g e s t i b i l i t e t s e d a n
l n g e a n s e t t s v a r a d e t m e s t k a r a k t e r i s t i s k a k n n e t e c k n e t f r h y p n o s
(H u ll, 1933; W e i t z e n h o f f e r , 1953). v e n LSD s o m s d a n a n g e s av
e t t f l e r t a l f r f a t t a r e ( s e D e l I; N e t z , 1968 a) ge u p p h o v t i l l en k a d
s u g g e s t i b i l i t e t . M e d le d n in g a v o v a n s t e n d e , li k s o m m o t b a k g r u n d
av a tt bde L SD - och hypnos in d u c e ra d e m e d v e ta n d e tills t n d f r e te r
m n g a a n d ra fe n o m e n o lo g isk a k a r a k te r is t ik a som a p p ro x im a tiv t
s a m m a n f a lle r m e d v a r a n d r a , h a r vi u p p s t llt den rik ta d e h y p o te se n
a t t LSD g e n e r e l l t k a r m o t t a g l i g h e t e n f r h y p n o t i s k a h e t e r o s u g g e s t i o n e r
V r h u v u d h y p o te s r m a o a t t LSD i p r i n c i p b e f r m j a r o c h f r s t r k e r
e ffe k te rn a av h y p n o tisk t r a n c e , och slu n d a v e r k a r f r en kad h y p n o ti-
se rb a rh e t.

T r o t s a t t de f l e s t a a v de i d e n f r e g e n d e j m f r a n d e a n a l y s e n b e
h a n d l a d e L S D - s y m t o m e n o f t a s t f r a m t r d e r m a r k a n t f r s t v id h g r e
d o s n i v e r ( v e r c a 75 m i k r o g r a m ) , h a r v i f r m o d a t a t t v e n l g r e
d o s e r k o m m e r a t t v e r k a h y p n o s f a c i l i te r a n d e , o m n ej i s a m m a g r a d .
E f t e r s o m e n d a s t e n t r s k e l d o s LSD a p p l i c e r a t s i f r e l i g g a n d e u n d e r
s k n in g h a r v i a n t a g i t , a t t d e n f r h j d a h y p n o t i s e r b a r h e t e n u n d e r
s i m u l t a n p v e r k a n a v LSD o c h h y p n o s - i j m f r l e s e m e d e n b a r t
h y p n o s p v e r k a n - i f r s t a h a n d k o m m e r a t t p v i s a s v id i n t r a i n d i v i
d u e lla j m f r e ls e r . D enna u n d e rh y p o te s b y g g e r p tid ig a re e r
f a r e n h e t e r ( W e i t z e n h o f f e r & S j b e r g , 1963), s o m v i s a t a t t en r e l a
t i v t l i t e n - e h u r u s i g n i f i k a n t - k n in g i h y p n o t i s e r b a r h e t s g r a d k a n
f r b l i o u p p t c k t om e n d a s t i n t e r in d iv id u e 11a j m f r l s e r a p p l i c e r a s
( m e l l a n o lik a b e h a n d l i n g s g r u p p e r )

T) D e s s a a s p e k t e r p e x p e r i m e n t u p p l g g n i n g i s a m b a n d
m e d h y p n o tise rb a rh e tsu n d e rs k n in g a r h a r s e d e m e ra b e
h a n d l a t s i n g e n d e a v H i l g a r d (1965 b) o c h H i l g a r d & T a r t
(1966).
H Y P N O T IS E R B A R H E T

Innan den e x p e r im e n te lla d e le n av f re lig g a n d e u n d e rs k n in g p r e s e n t e


r a s , s k a llh y p n o tis e r b a r h e ts b e g r e p p e ti k o rth e t f r s t ' b e r r a s (jfr
v e n U n e s t h l , 1968). In o m h y p n o s f o r s k n i n g e n h a r m a n p v i s a t
s to r a s k illn a d e r m e lla n in d iv id e r vad g lle r m o tta g lig h e t f r
h y p n o s ( j f r H i l g a r d e t a l , 1961; H i l g a r d , 1965 b ). D e t fin n s
f o r s k a r e , s o m a n s e r a t t d y lik a i n t e r i n d i v i d u e l l a d i f f e r e n s e r f r m s t
b e r o r p b r i s t e r i i n d u k t i o n s t e k n i k e n , o c h a t t de f l e s t a m n n i s k o r
s k u lle k u n n a h y p n o t i s e r a s m e d e n s p e c i e l l t a n p a s s a d i n d i v i d u a l -
m e t o d i k . D e f l e s t a a n s e r d o c k a t t d e t fin n s e n s a n n s k i l l n a d i
m o t t a g l i g h e t m e l l a n i n d i v i d e r . B a r b e r (1964) a n s e r a t t s k i l l n a d e n
m e r a b e r o r p s itu a tio n s - och m o tiv a tio n s f a k to r e r n k o n s titu io n e lla
f a k t o r e r , m e d a n H i l g a r d , W e itz e n h o ffe rm f l s e r d e n h y p n o t i s k a m o t t a g
lig h e te n s o m e t t s t a b i l t p e r s o n l i g h e t s d r a g i l i k h e t m e d i n t e l l i g e n s e n .
S lu n d a f r e f a l l e r m o t t a g l i g h e t e n f r h y p n o s v a r a r e l a t i v t o b e r o e n d e
a v t r n i n g . B lu m (1963) r a p p o r t e r a d e e n v i s s f r a m g n g ( m e d 2 fpp),
m e d a n S h o r , O r n e & O 'C o n n o r (1962) l i k s o m G ill & B r e n m a n (1959)
e rh ll m y c k e t lite n f r b ttr in g genom tr n in g . s, H ilg a rd &
W e i t z e n h o f f e r (1963) l y c k a d e s ej h e l l e r n m n v r t f r n d r a m o t t a g l i g
h e t e n t r o t s a t t de a p p l i c e r a d e e n m n g d t e k n i k e r , d r i b l a n d t e r a p e u t i s k a
d i s k u s s i o n e r f r a t t r e d u c e r a n g s l a n . De d r o g s l u t s a t s e n , a t t
h y p n o tisk m o tta g lig h e t r e tt s ta b ilt p e r s o n lig h e ts d r a g m e d hga
r e t e s t - r e l i a b i l i t e t e r v a d b e t r f f a r o lik a h y p n o t i s r e r , m t i n s t r u
m e n t o c h t i d m e l l a n t e s t n i n g a r n a ( j f r v e n H i l g a r d , 1965 b ).

T i d i g a r e a n v n d e s o f ta n g o t e n s t a k a s u g g e s t i b i l i t e t s t e s t e l l e r n g o n
ty p a v f r g e f o r m u l r - de s e n a r e o f ta m e d l g r e l i a b i l i t e t - f r a t t
m t a h y p n o tisk m o tta g lig h e t. U nder s e n a r e r h a r e m e lle r tid k o n s tr u e r a ts
s t a n d a r d i s e r a d e s k a l o r , v i l k a g e r e n to ta lp o n g o c h /e lle r p ro file r,
s o m k a n j m f r a s in o m e l l e r m e l l a n i n d i v i d e r . D e f l e s t a a v d e s s a
s k a l o r r s a m m a n s a t t a a v e t t f l e r t a l o lik a s u g g e s t i b i l i t e t s t e s t o c h
a v s e r m t a d e n k n in g a v s u g g e s t i b i l i t e t , h y p e r s u g g e s t i b i l i t e t ,
s o m a l l m n t a n s e s u t g r a e n a v de v i k t i g a s t e i n d i k a t o r e r n a n
h y p n o s . D e m e s t k n d a o ch a n v n d a r de h y p n o t i s e r b a r h e t s k a l o r ,
s o m k o n s t r u e r a t s i S t a n f o r d ( W e i t z e n h o f f e r & H i l g a r d , 1959;
1962; 1963).

M e d u t g n g s p u n k t f r n u p p f a ttn in g e n a t t m o t t a g l i g h e t f r h y p n o s r
e tt r e la tiv t s ta b ilt p e rs o n lig h e ts d r a g h a r m a n f rs k t r e l a t e r a d e tta
22

till a n d r a v a r i a b l e r s s o m t e ld e r , kn och b eg v n in g . M an
h a r v e n s k t a t t p r e d i c e r a om o c h i v i l k e n g r a d e n p e r s o n k o m m e r
a t t f r s t t a s i h y p n o s . S lu n d a h a r e t t o m f a t t a n d e a r b e t e la g ts n e d
p a t t f r s k a f in n a s a m b a n d m e l l a n h y p n o t i s e r b a r h e t o c h p e r s o n l i g h e t s
d r a g . R e s u l t a t e n h a r d o c k in te m o t s v a r a t f r v n t n i n g a r n a . D e h i t t i l l s
u p p m t t a s a m b a n d e n h a r v a r i t l g a o ch i n s t a b i l a , t r o t s s t a n d a r d i
s e r a d e m e t o d e r f r in d u k tio n a v h y p n o s o c h u t v r d e r i n g a v h y p n o s -
d ju p ( j f r B a r b e r , 1964).

F r a t t u n d e r s k a om h y p n o t i s e r b a r a i n d i v i d e r o c k s h a r f l e r

% e r f a r e n h e t e r av t r a n c e -lik n an d e sla g i d et d a g lig a liv e t h a r m a n


k o n s tru e ra t fr g e fo rm u l r som a v s e r m ta in le v e lse f rm g a , im -
p u l s i v i t e t , r e a l i t e t s o r i e n t e r i n g , f r m g a t i l l d i s s o c i a t i o n och
" r e g r e s s i o n in th e s e r v i c e o f th e e g o " m m . D e m e s t a n v n d a f o r
m u l r e n r " P e r s o n a l E x p e r i e n c e Q u e s t i o n n a i r e " ( S h o r , I9 6 0 ),
" E x p e r i e n c e I n v e n t o r y " ( s , 1962) o c h " H y p n o tic C h a r a c t e r i s t i c s
I n v e n t o r y " ( L e e , 1965). D e s s a f o r m u l r u p p v i s a r i o lik a u n d e r s k
n i n g a r k o r r e l a t i o n e r m e d S H S S ^ , f o r m C , p m e l l a n 0 . 3 0 och
0. 50 ( j f r H i l g a r d , 1 9 6 5 b ).

E n v a n l i g u p p f a ttn in g r a t t h y p n o t i s k m o t t a g l i g h e t h a r b d e en
f r m g e - o c h e n a t t i t y d k o m p o n e n t ( j f r S h o r , O r n e & O ''C onnel,
1962; W h ite , 1937), d v s d e t m s t e fin n a s e n g r u n d l g g a n d e
f r m g a a t t b li h y p n o t i s e r a d , m e n d e n n a k a n s e d a n m o d i f i e r a s a v
a ttity d f a k to r e r . B e ty d e ls e n av m o tiv a tio n e lla f a k to r e r h a r s lu n d a
p v i s a t s a v B o u c h e r & H i l g a r d (1962) o c h L o n d o n , C o o p e r & J o h n s o n
(1962), v i l k a fa n n a t t f r i v i l l i g a f r s k s p e r s o n e r v id h y p n o s e x p e r i
m e n t t e n d e r a r a t t v a r a m e r m o t t a g l i g a n i c k e f r i v i l l i g a . M e l e i &
% H i l g a r d (1964) g a v e t t s t o r t a n t a l p s y k o l o g i s t u d e r a n d e e t t k o r t
fr g e fo rm u l r , som t c k te a ttity d e r m o t h y pnos, tid ig a re e r f a r e n
h e t s a m t s j lv p r e d ik tio n e r av den egna m o tta g lig h e te n . F r den
k v i n n l i g a d e le n a v u n d e r s k n i n g s m a t e r i a l e t e r h l l s en s i g n i f i k a n t
k o r r e l a t i o n ( r = . 34) m e l l a n i n i t i a l a t t i t y d m o t h y p n o s o c h h y p n o
t i s e r b a r h e t m t t m e d SHSS, f o r m C . L ik n a n d e r e s u l t a t e r h l l s i
e n a n n a n u n d e r s k n i n g a v R o s e n h a n & T o m k in s (19 6 4 ). V i d a r e
fa n n M e l e i & H i l g a r d , a t t p e r s o n e r m e d t i d i g a r e p e r s o n l i g e r f a r e n
h e t a v h y p n o s h a d e s i g n i f i k a n t m e r p o s i t i v a a t t i t y d e r t i l l h y p n o s n
i n d i v i d e r u ta n s d a n e r f a r e n h e t . B e t r f f a n d e s j l v s k a t t n i n g a r a v
e g e n h y p n o t i s e r b a r h e t b e f a n n s n s t a n h l f t e n a v de t i l l f r g a n d e s k a t t a
s ig s o m g e n o m s n i t t l i g a ; f r d e l n i n g e n b l e v i v r i g t n g o t s n e d m e d

Tj S t a n f o r d H y p n o tic S u s c e p t i b i l i t y S c a l e .
en v e r s ik t t l g re g r a d e r av h y p n o tis e r b a r h e t. L g a m e n sig n ifik a n ta
k o r r e l a t i o n e r ( 0 . 2 4 o ch 0 . 2 9 f r m n r e s p k v i n n o r ) e r h l l s m e l l a n
s j l v p r e d ik tio n e r n a och s e n a r e p r v n in g a r av h y p n o tis e r b a r h e t. D et
ty c k s a l l t s s o m om p e r s o n e r u ta n t i d i g a r e e r f a r e n h e t a v h y p n o s n d
h a r en v i s s k n s l a f r d e n e g n a p o t e n t i e l l a f r m g a n t i l l m o t t a g l i g
h e t f r h y p n o s . B la n d i n d i v i d e r m e d t i d i g a r e h y p n o s e r f a r e n h e t e r
n o t e r a d e s s i g n i f i k a n t a k o r r e l a t i o n e r e n d a s t h o s k v i n n o r ( r =. 56).

M ETODER

F rskspersoner

V id e t t r e k r y t e r i n g s t i l l f l l e i n f o r m e r a d e s c a 225 s t a t i s t i k s t u d e r a n d e
( e t t - b e t y g ) v id S to c k h o lm s U n i v e r s i t e t i a l l m n n a o r d a l a g o m d e n
p la n e ra d e u n d e rs k n in g e n v e r e ffe k te r av p s y k o fa rm a k a p h y p
n o t i s k s u g g e s t i b i l i t e t 1^. H r v i d p p e k a d e s b e t y d e l s e n a v a t t v e n
f m e d p e r s o n e r m e d e n s k e p t i s k i n s t l l n i n g t i l l h y p n o s , e f t e r s o m
u rv a le t a n n a rs l tt b lir s n e d v rid e t t d et p o s itiv a h lle t. S tu d e n te rn a
o m b a d s d r f r s k a t t a s i n e g e n a t t i t y d t i l l h y p n o s s a m t v e n i v ilk e n
g r a d d e n a n s g s ig v a r a h y p n o t i s e r b a r a . S k a t t n i n g a r n a u t f r d e s
g r a f i s k t m e d e l s t u t s t t a n d e a v e t t k r y s s p e n 15 c m l n g l i n j e ,
v a r s n d p u n k t e r d e f i n e r a t s m e d n g r a b e s k r i v a n d e o r d (s e
n r m a r e s i d 28). D e s s u t o m f i c k s t u d e n t e r n a b l a u p p g e om de
h a d e n g r a t i d i g a r e e r f a r e n h e t e r av h y p n o s ( s e a n m l n i n g s f o r m u l r ,
B i l a g a 1).

102 p e r s o n e r a n m l d e s i g p r e l i m i n r t o ch u t f r d e de b d a s j l v -
sk attn in g arn a m m . D et b r n o te ra s , a tt s k a ttn in g a rn a av a ttity d e r
o ch e g e n h y p n o t i s e r b a r h e t s g r a d h e l t b a s e r a d e s p i n d i v i d u e l l a u p p
f a t t n i n g a r , e f t e r s o m in g e n o b je k tiv i n f o r m a t i o n om h y p n o s o ch
h y p n o t i s k a f e n o m e n g a v s v id r e k r y t e r i n g s t i l l f l l e t . R e s u l t a t e n av
s k a ttn in g a rn a re d o v is a s i F ig 2 i fo rm av s v a r s f r d e ln in g a r (se
s i d 39).

M e d u tg n g s p u n k t f r n s k a t t n i n g e n a v d e n e g n a ^ ^ r w t ^ e r b a r h e t e j i u t -

T) m n e t s t a t i s t i k u t v a l d e s m e d ta n k e p a t t d e n n a m n e s
grupp r t m lig e n h e te ro g e n t s a m m a n s a tt, v a r f r re s u lta te n
kunde v n ta s f en s t r r e g e n e r a lite t.
v a l d e s 30 f r s k s p e r s o n e r (fpp): 9 fpp m e d l g s k a t t n i n g (M = 2 .4 5 ) ,
12 fpp m e d m e d e l h g (M = 7. 49) s a m t 9 fpp m e d h g (M = 1 2 . 50).
P d e t t a s t t a n s e r v i o s s h a f t t en v i s s k o n t r o l l v e r d e n s n e d v r i d
n in g a v f r s k s m a t e r i a l e t , s o m v a n l i g t v i s b r u k a r f r e l i g g a i d e n n a
ty p a v u n d e r s k n i n g a r . S v a r s f r d e l n i n g a r f r d e n s e l e g e r a d e f r -
s k s p e r s o n s g r u p p e n t e r g e s o c k s i F i g 2.

F r s k s m a t e r i a l e t k o m a t t b e s t av 17 m a n l i g a o c h 13 k v i n n l i g a
f r s k s p e r s o n e r i l d e r n 19 - 24 r ( m e d e l l d e r = 2 0 . 8 r , SD =
1 . 8 r ) . S a m t l i g a d e lto g f r i v i l l i g t m o t e r s t t n i n g . I s y f te a t t e r h l l a
u n d e r l a g f r e n p r e l i m i n r b e d m n in g a v e v e n t u e l l a s o m a t i s k a
e l l e r p s y k ia t r is k a k o n tra in d ik a tio n e r m o t d e lta g an d e i e x p e r im e n te t,
fic k v a r j e f r s k s p e r s o n b e s v a r a e t t m e d i c i n s k t f r g e s c h e m a ( N y m a n &
M a r k e , 1961). I n g e n a v fpp h a d e t i d i g a r e s j l v b l i v i t h y p n o t i s e r a d
e l l e r d e lta g it i n g o t e x p e r im e n t v e r e ffe k te r av l k e m e d e l. S a m tlig a
v a r n y i n s k r i v n a s t u d e n t e r . 12 fpp m n a d e a v l g g a e x a m e n s o m fil
k a n d , 11 s o m p o l m a g , 4 s o m fil m a g , 1 s o m s o c i o n o m s a m t 2 " e j
svar".

H y p n o tis e r b a .r h e ts s k a l a

F r a tt kunna m t a g ra d e n av m o tta g lig h e t f r hypnos - j m te


f r n d r i n g a r a v d e n s a m m a - s a m m a n s t l l d e s en h y p n o t i s e r b a r h e t s -
s k a l a b e s t e n d e av f lj a n d e 24 i t e m s ( t e s t u p p g i f t e r ) : 1234567890*

1) g o n f i x e r i n g ( in l e d a n d e m o m e n t i i n d u k t i o n s f a s e n )
2) H g e r b e n tu n g t ( k n s l a a v ty n g d s a m t i m m o b i l i s e r in g a v b e n e t)
3) H g e r a r m v a r m ( k n s l a a v v r m e s a m t f r m g a k n n a e g e n p u ls )
4) H n d e r ih o p ( s u g g e s t i o n e r om v i s s i d e o - m o t o r i s k a k tiv ite t)
5) H n d e r i s r ( m o t o r i s k a k t i v i t e t )
6) S ty v a r m ( m o t o r i s k a k t i v i t e t )
7) H a n d - l e v i t a t i o n ( m o t o r i s k a k tiv ite t)
8) H a n d - a n a l g e s i ( v n s t e r h a n d a n e s t e t i s k , h g e r h a n d n o r m a l k n s e l )
9) V r m e h a l l u c i n a t i o n ( p o s i t i v t a k t i l h a l l u c i n a t i o n )
10) D r m u p p g ift (om e n a n g e n m m l t i d )
11) P o s i t i v s m a k I ( f r e s t l l a s ig s u r r e s p s a l t s m a k i m u n n e n )
12) P o s i t i v s m a k II (po s s m a k h a l l u c i n a t i o n : v a t t e n s u g g e r e r a s v a r a
"so c k e rl sn in g " )
13) P o s i t i v lu k t (pos o l f a k t o r i s k h a l l u c i n a t i o n : to m f l a s k a s u g g e r e r a s
in n e h lla "p a rfy m " )
25

14) P o s i t i v h r s e i (p o s a u d i t i v h a l l u c i n a t i o n a v o b e f i n t l i g t k lo c k lju d )
15) P o s i t i v s y n I ( f r e s t l l a s i g d j u r m e d s l u t n a gon)
16) R e g r e s s i o n ( t i l l 9 - r i g f d e l s e d a g : n a m n t e c k n i n g v id d e n n a l d e r )
17) N e g a ti v s m a k I (ej k n n a s m a k a v c i g a r e t t )
18) N e g a ti v s m a k II ( n e g s m a k h a l l u c i n a t i o n : s o c k e r l s n i n g s u g g e r e r a s
v a r a h e l t u ta n s m a k )
19) N e g a ti v lu k t (n e g o l f a k t o r i s k h a l l u c i n a t i o n : P a r f y m h e l t u ta n doft)
20) N e g a ti v h r s e l (n e g a u d i t i v h a l l u c i n a t i o n : u t e s t n g a lj u d e t av k lo c k a )
21) P o s i t i v s y n II (pos v i s u e l l h a l l u c i n a t i o n a v o b e f i n t l i g t o b je k t m e d
p p n a gon)
22) N e g a ti v s y n (neg v i s u e l l h a l l u c i n a t i o n a v b e f i n t l i g t o b je k t m e d
p p n a gon)
23) P o s t h y p n o t i s k s u g g e s t i o n ( s t t a s ig i e n s t o l e f t e r v i s s s ig n a l ) 42
24) A m n e s i ( f r de o lik a t e s t u p p g i f t e r n a )

V is s a av o v a n st e n d e ite m s h a r h m ta ts fr n S ta n f o r d -u n iv e rs ite te ts
o lik a h y p n o s s k a l o r (W e i t z e n h o f f e r & H i l g a r d , 1959; 1962; 1963),
m e d a n de v r i g a r a v e g e t u r s p r u n g . Vi h a r s k t o r d n a d e o lik a
u p p g i f t e r n a i s t i g a n d e s v r i g h e t s g r a d i s y f te a t t e r h l l a e t t v i s s t
m t t p d et uppndda h y p n o sd ju p et. V r s k a la r s le d e s i p r i n
c ip a v G u t t m a n - t y p . E f t e r s o m d e n ej t o r d e v a r a p e r f e k t i d e t t a
h n seen d e av b r ts te stn in g a rn a f r s t n r f rs k s p e rso n e n m i s s
l y c k a t s a t t r e a l i s e r a t r e p v a r a n d r a f lja n d e i t e m s . D e n n a r e g e l
t i l l m p a d e s d o c k f r s t f r o m i t e m n r 8, v i l k e t i n n e b r a t t s a m t
lig a fpp f ic k g e n o m g de s j u f r s t a u p p g i f t e r n a , d r i b l a n d de
m o to r is k a . V a r je ite m p o n g s a tte s i k a te g o r ie r n a 0 pong
( u te b liv e n r e s p o n s ) , 1 p o n g ( p a r t i e l l r e s p o n s ) e l l e r 2 p o n g
( m a x i m a l r e s p o n s ) m e d u n d a n ta g av i t e m n r 17, v i l k e n u p p g ift ej
p o n g s a t t e s p g r u n d a v a t t d e n v i s a d e s ig v a r a a l l t f r l t t .
T o ta la v a ria tio n s v id d e n f r p o n g ta l r s le d e s 0 - 46.

A llm n f rs k su p p l g g n in g

U n d e r s k n i n g e n g e n o m f r d e s f r v a r j e f r s k s p e r s o n i tv e t a p p e r
(" D a g I" r e s p " D a g II") m e d c a 2 1 /2 m n a d e s m e l l a n r u m ( r a n g e :
62 - 88 d y g n ; M = 75 d y g n ) ^ . V id d e t f r s t a e x p e r i m e n t t i l l f l l e t
t e s t a d e s fpp i o d r o g a t t i l l s t n d e f t e r a t t f r s t h a g e n o m g t t en

TJ F r s k e n g e n o m f r d e s p R t t s p s y k i a t r i s k a k l i n i k e n ,
L n g h o l m e n , S t o c k h o lm .
26

k o n v e n t i o n e l l h y p n o s in d u k tio n , " h ig h e y e f ix a tio n " ( W e i t z e n h o f f e r ,


1957). H y p n o t i s e r b a r h e t s t e s t n i n g e n g e n o m f r d e s m a o e n b a r t
u n d e r h y p n o s p v e r k a n . S y f te t v a r h r v i d (a) a t t e r h l l a e t t " b a s
v r d e " , s o m k u n d e lig g a t i l l g r u n d f r d e n h u v u d s a k l i g a i n t r a i n d i -
v i d u e l l a j m f r e l s e n m e l l a n D a g I o c h D ag II s a m t (b) a t t s k a p a
e n v i s s m j l i g h e t - e h u r u b e g r n s a d - a t t m a t c h a fpp i o ch f r e n
j m f r e l s e m e l l a n o lik a b e h a n d l i n g s g r u p p e r ( s e n e d a n ) p D a g II.
D e s s u t o m a v s g s r e s u l t a t e t p h y p n o t i s e r b a r h e t s s k a l a n , D a g I, a t t
u t g r a k r i t e r i e v a r i a b e l f r o lik a p r e d i k t i o n e r av h y p n o t i s k m o t t a g
lig h e t.

V id d e t a n d r a e x p e r i m e n t t i l l f l l e t h a d e d e 30 f r s k s p e r s o n e r n a p
f r h a n d i n d e l a t s i t r e b e h a n d l i n g s g r u p p e r o m v a r d e r a 10 i n d i v i d e r .
P D a g II e r h l l s l u n d a e n g r u p p LSD + h y p n o s , e n a n n a n g r u p p
p la c eb o + hypnos s a m t en tr e d je g rupp e n b a r t h y p n o s. D e s s a t r e
b e h a n d l i n g s m o d e l l e r r a n d o m i s e r a d e s p r e s p g r u p p . H y p n o ti-
s e r b a r h e ts te s tn in g a r n a u tf rd e s i v rig t an alo g t m e d det f r s ta
e x p e r i m e n t t i l l f l l e t . T i l l s k i l l n a d f r n D a g I g e n o m f r d e s p D a g II
d e s s u t o m e n m e t o d j m f r e l s e av o lik a s u b j e k t i v a s k a t t n i n g s s k a l o r
j m t e m t n i n g a v p u ls o c h b l o d t r y c k s a m t v i s s a s p e c i e l l a s u b j e k t i v a
r e a k t i o n e r ( s e s i d 31 - 33).

E x p e r im e n tb e tin g e ls e r : D ag I

S u b je k tiv a s k a t t n i n g s v a r i a b l e r

S u b je k tiv a s k a t t n i n g a r a v v a k e n h e t o c h s t m n i n g s l g e u t f r d e s m e d
m a g n i t u d e s t im a t i o n s m e t o d e n , s o m r d e n e n k l a s t e d i r e k t a s k a l
m e t o d e n ( j f r E k m a n & S j b e r g , 1 9 6 5 ), T i l l m p n i n g e n av m a g n i t u d
s k a t t n i n g a r f r m t n i n g a v v a k e n h e t o ch s t m n i n g s l g e h a r t i d i g a r e
b e s k r i v i t s i d e ta lj a v b l a E k m a n e t a l (1963) o c h F r a n k e n h a e u s e r &
P o s t (19 6 4 ).

F p p s k a t t a d e s ig i f lj a n d e v a r i a b l e r : 1) P i g g , 2) S p n d , 3) N e d
s t m d - " d e p p a d " , 4) S m n i g , 5) " P i r r i g " i k r o p p e n , 6) S k r p t -
e f f e k tiv , 7) G la d - " u p p t " , 8) A v s p n d - lu g n s a m t 9) T r t t - d
s i g . S k a t t n i n g a r n a u t f r d e s i n m n d o r d n in g d e l s f r e , d e ls e f t e r
h y p n o s s e s s i o n e n . F p p i n s t r u e r a d e s a t t u p p s k a t t a i n t e n s i t e t e n av
v a r je v a r ia b e l i f rh lla n d e till en d e fin ie ra d s ta n d a rd u p p le v e ls e ,
27

s o m b e t e c k n a d e s m e d 10. V id s k a t t n i n g a r n a f r e h y p n o sse ssio n e n


fic k fpp s k a t t a s ig i r e l a t i o n t i l l h u r de k n d e s i g " u n d e r f r d e n p
v g t i l l L n g h o l m e n " (= s t a n d a r d ) . D e s s a s k a t t n i n g a r g e n o m f r d e s
f r m s t f r a t t i n t r o d u c e r a o c h v a fpp i m a g n i t u d e s t i m a t i o n . In n a n
fp s k a t t a d e k v a n t i t e t e n a v e n v i s s u p p l e v e l s e f ic k h a n f r s t u p p g e i
v i l k e n r i k t n i n g u p p l e v e l s e n g i c k s t e om h a n k n d e s i g m e r e l l e r
m i n d r e s p n d , O m fp e x e m p e l v i s k n d e s ig d u b b e l s t s s p n d i
j m f r e l s e m e d h i t f r d e n ( = 10) m o t s v a r a d e s d e t t a a v s k a l v r d e n
20; om h a n k n d e s ig 25 % m e r s p n d b e t e c k n a d e s d e t t a m e d 12, 5,
m e d a n h lfte n s sp n d m o ts v a r a d e s av 5 e te . I s a m b a n d m e d
d e s s a v n in g s s k a t t n i n g a r a n m o d a d e s fpp a t t r e g i s t r e r a o c h l g g a
p m i n n e t de a k t u e l l a u p p l e v e l s e i n t e n s i t e t e r n a v id v a r j e v a r i a b e l ,
e f t e r s o m i f r g a v a r a n d e u p p l e v e l s e r a v s g s t j n a s o m s t a n d a r d o ch
j m f r e ls e o b je k t f r en e fte rf lja n d e sk a ttn in g . - De e g e n tlig a m t
n in g a rn a a v s g su b jek tiv a sk a ttn in g a r av r e a k tio n e r e fte r hypnos ses
sio n e n . Som n y ss n m n ts an v n d es h r v id som s ta n d a r d u p p le v e ls e
i n t e n s i t e t e r n a v id tid p u n k te n f r e h y p n o s e n , d e t t a f r a t t f e t t m t t
p. e v e n t u e l l a f r n d r i n g a r i s i n n e s s t m n i n g o c h v a k e n h e t i s a m b a n d
m e d hypnos.

P r e d i k tio n o c h s j l v s k a t t n i n g a v h y p n o t i s e r b a r h e t

I f re lig g a n d e u n d e rs k n in g h a r vi s k t p r e d ic e r a h y p n o tise r b a r -
h e t e n (a) f r n f r s k s p e r s o n e r n a s s u b j e k t i v a s k a t t n i n g a r av
e g e n h y p n o t i s e r b a r h e t s g r a d , (b) f r n s k a t t n i n g a r a v e g e n a t t i t y d
t i l l h y p n o s s a m t (c) f r n r e s u l t a t e t p e t t f r g e f o r m u l r ver
e r f a r e n h e t e r a v t r a n c e - li k n a n d e s l a g i d e t d a g l i g a l i v e t (s e
* n r m a r e s i d 22). D e t s i s t n m n d a f o r m u l r e t u t g j o r d e s a v A r v i d
s" " E x p e r i e n c e I n v e n t o r y " (s,. 1962; A s , O "H ara & M u n g e r ,
1962), ^ F r r e g i s t r e r i n g a v i n t e n s i t e t e n i a t t i t y d - o c h h y p n o t i
se r b a r h e ts s k a ttn in g a rn a anvndes g ra fis k a sk attn in g s s k a lo r.
V a r j e s k a l a b e s t o d a v e n f r g a s a m t en 150 m m l n g o b r u t e n
lin je , v a r s n d p u n k te r d e fin ie ra ts m e d n g r a b e s k r iv a n d e o rd
e n l i g t f lj a n d e ;

T) F o r m u l r e t (Se B i l a g a 2) g a v s i e n s v e n s k v e r s t t
n in g ( B . N . ) o c h p o n g s a t t e s g e n o m s u m m e r i n g av a n t a l
" r t t a " s v a r ( v a r a v v i s s a " J a " o ch a n d r a " N e j " ) .
28

I v i l k e n g r a d t r o r D u dig s j l v v a r a m o t t a g l i g f r h y p n o s ? / G r
e n r e n t s u b j e k t i v b e d m n in g v e r h u r p a s s h y p n o t i s e r b a r Du t r o r
D ig s j l v v a r a : /

I n te a l l s I hg g ra d
h y p n o tise rb a r h y p n o tisb a r

H u r r D in a t t i t y d o ch a l l m n n a i n s t l l n i n g g e n t e m o t h y p n o t i s k a
fen o m en och hypnos s s o m f r e t e e l s e ?

N e g a ti v N e u tra l P o sitiv
(sk e p tisk ) ( e n tu s ia s tis k )

% F p p i n s t r u e r a d e s a t t a n v n d a s ig a v h e l a li n j e n o c h a t t s t t a e t t
k r y s s i d e n p u n k t p li n j e n s o m b s t k a r a k t e r i s e r a d e d e n e g n a
s t n d p u n k t e n i d e n a k t u e l l a v a r i a b e l n . Som m t t p d e n n a s k a tt n in g
m t t e s a v s t n d e t i m m f r n v n s t e r n d p u n k t t i l l fp :s m a r k e r i n g .

I s y f te a t t f e t t m t t p e g e n m o t t a g l i g h e t e f t e r h y p n o s , f i c k fpp
e f t e r u p p v a k n a n d e t f r s k a b e d m a d e t s u b j e k t i v a h y p n o s d ju p e t
genom a tt g r a f is k t s k a tta sig i v a ria b e ln :

I v ilk e n g r a d a n s e r D u - r e n t s u b je k tiv t - a tt Du h a r b liv it h y p n o


tis e r a d id a g ?

In te a l l s I hg g ra d

D en a llm n n a f rs k sg n g e n : D ag I

F p p k a l l a d e s tv o c h tv t i l l f r s k e n , v i l k a g e n o m f r d e s d a g lig e n
m e l l a n k l 0900 - 1600 u n d e r 1 :a h l f t e n av d e c e m b e r 1964. In n a n
fpp a n l n d e h a d e de p f r h a n d b e s v a r a t d e ls As' " E x p e r i e n c e I n v e n
t o r y " , d e ls N y m a n - M a r k e ' s m e d i c i n s k a f r g e s c h e m a . D e t s e n a r e
f o r m u l r e t b ild a d e u n d e rla g f r den p s y k ia t r is k a in te rv ju , som
v a r j e fp i n l e d n i n g s v i s g e n o m g ic k . H r v i d k o n s t a t e r a d e s a t t in g a
s o m a tis k a e l l e r p s y k ia t r is k a k o n tra in d ik a tio n e r m o t d eltag an d e
i d e t s e n a r e e x p e r i m e n t t i l l f l l e t (D ag II) k u n d e a n s e s f r e l i g g a .
29

H r e f t e r g a v s e n 15 m i n u t e r s s t a n d a r d i s e r a d i n t r o d u k t i o n b e t r f f a n d e
h y p n o s b e g re p p e t. H u v u d sy fte t m e d denna o b je k tiv a in fo rm a tio n v a r
a t t i m j l i g a s t e m n u n d a n r j a o lik a m i s s u p p f a t t n i n g a r , i r r a
t i o n e l l a f r e s t l l n i n g a r o d y l, v i l k a v a n l i g t v i s r v id h f ta d e h y p n o s
s a m t a tt s k a sk a p a en p o sitiv attity d och a llm n t f rtro e n d e f r
h y p n o tis re n . D et f r a m h lls a tt h y p n o s s e s s io n e n f r m s t sy fta d e till
a t t p r v a in d i v i d e n s m o t t a g l i g h e t f r o lik a s u g g e s t i o n e r o c h a t t
d e s s a v a r av h e lt o p e rs o n lig och n e u tr a l k a r a k t r . V id a re i n
f o r m e r a d e s om s j l v a f r f a r i n g s s t t e t v id h y p n o s i n d u k t i o n e n ( g o n -

% fix e rin g ). E v e n tu e lla fr g o r b e s v a ra d e s .

F p i n t r o d u c e r a d e s d r e f t e r i m a g n i t u d e s tim a t i o n s m e t o d e n , v a r s
p r i n c i p e r i n g e n d e f r k l a r a d e s o c h e x e m p l i f i e r a d e s , in n a n
fpp f ic k u t f r a de 9 o lik a s k a t t n i n g a r n a av s t m n i n g s l g e och
v a k e n h e t s o m v n in g .

S t r a x f r e h y p n o s s e s s i o n e n g e n o m f r d e s en ny s k a t t n i n g av
de b d a v a r i a b l e r n a " h y p n o tis e r b a r h e t" och " a ttity d g e n te m o t
h y p n o s " m e d e l s t d e n g r a f i s k a m e t o d e n (e n f r s t a s k a t t n i n g h r a v
g e n o m f r d e s s o m t i d i g a r e n m n t s v id r e k r y t e r i n g s t i l l f l l e t n g o n
m n ad tid ig a re ).

V id d e n e g e n t l i g a h y p n o s s e s s i o n e n , v i l k e n i n l e d d e s i lig g a n d e
s t l l n i n g m e d e n c a 10 m i n u t e r s i n d u k t i o n s f a s , t e s t a d e s v a r j e
% f r s k s p e r s o n in d iv id u e llt m e d v r h y p n o tis e r b a r h e t s s k a l a . ^

T i d e n f r h e l a s e s s i o n e n in k l s u g g e s t i b i l i t e t s p r v n i n g a r v a r i e r a d e
m e l l a n 25 - 60 m i n u t e r . S a m t l i g a fpp t e s t a d e s i o d r o g a t t i l l s t n d .
S t r a x in n a n fp v c k t e s u r h y p n o s e n g av h y p n o t i s r e n s u g g e s t i o n e r
om a t t fp s k u l l e k n n a s ig " lu g n o c h a v s p n d " s a m t " p ig g o ch u t
v ila d " e f te r d e t h a n v a k n a t upp. D e s s a s u g g e s tio n e r sy ftad e till
a t t m o t v e r k a d e n s p o n t a n a t r t t h e t o c h d s i g h e t , s o m ib la n d
r a p p o r t e r a t s som en e f te r e f f e k t b la n d in d iv id e r som h y p n o tis e ra ts
f r f r s t a g n g e n . A n le d n in g e n t i l l a t t a l l a 30 fpp f t t d e s s a
s u g g e s t i o n e r D a g I, l i g g e r i a t t v i h r i g e n o m v e l a t u n d v ik a
d e s s a - lik so m e v e n tu e lla a n d r a - n e g a tiv a u p p le v e ls e r s in -

TJ H y p n o s s e s s i o n e n le d d e s a v P . -O . E . s o m h y p n o t i -
s r m e d B .N . som p ro to k o llf ra re .
30

f ly t a n d e p d e n e f t e r f l j a n d e o c h a v g r a n d e h y p n o s s e s s i o n e n , D a g
II.

E f t e r a v s l u t a d h y p n o s g e n o m f r d e s f r s t e n p r v n i n g av d e n p o s t -
h y p n o t i s k a s u g g e s t i o n e n ( it e m 23), v a r e f t e r fp f ic k r e d o g r a f r
s i n a u p p l e v e l s e r u n d e r h y p n o s s e s s i o n e n (= p r v n i n g a v e v e n t u e l l
a m n e s i ) . F p f i c k d r e f t e r , d v s c a 10 m i n u t e r e f t e r u p p v a k n a n d e t,
f r s k a a tt r e n t su b je k tiv t e s t i m e r a det uppndda h y p n o sd ju p et
m e d e l s t d e n g r a f i s k a s k a t t n i n g s s k a l a n ( s e s i d 28). S lu tlig e n g e n o m
f r d e s d e n e g e n t l i g a m a g n i t u d - e s t i m a t i o n s s k a t t n i n g e n av de 9
^ v a r i a b l e r n a r r a n d e s t m n i n g s l g e o ch v a k e n h e t s g r a d .

I n n a n fpp l m n a d e f r s k e n o m b a d s de u t t r y c k l i g e n a t t in te d i s k u t e r a
u n d e rs k n in g e n s k a r a k t r - s r s k i l t vad g lle r h y p n o tis e rb a rh e ts -
p ro v e n - m e d sin a k a m r a te r .

E x p e r i m e n t b e t i n g e l s e r : D a g II

D o serin g

I e n s e r i e f r f r s k o m f a t t a n d e 8 i n d i v i d e r g a v s LSD i d o s e r om
35 - 50 m i k r o g r a m i n t r a m u s k u l r t . T r o t s e n m a r k a n t h y p n o s f a c i -
l i t e r a n d e e f f e k t r a p p o r t e r a d e en d e l a v d e s s a i n d i v i d e r a t t LSD
%
f r o r s a k a d e en " i n r e t r e m o r " , s o m h a d e en s t r a n d e e f f e k t p
h y p n o s a v s la p p n in g e n , s r s k i l t i s a m b a n d m e d i n d u k t i o n s f a s e n .
I f r e l i g g a n d e e x p l o r a t i v a u n d e r s k n i n g v a ld e v i d r f r a t t
a p p l i c e r a m y c k e t s m k v a n t i t e t e r LSD , d e lv is v e n m e d ta n k e
p a t t e n e v e n t u e l l f r a m t i d a k l i n i s k a n v n d n in g h r i g e n o m t o r d e
b li m e r g e n o m f r b a r j m f r t m e d h g r e o c h m e r k r v a n d e d o s -
n iv e r.

0. 35 m i k r o g r a m L S D /k g k r o p p s v i k t b e d m d e s s l u n d a v a r a en
l m p l i g d o s e r i n g , v i l k e t m o t s v a r a r c a 25 m i k r o g r a m t o t a l t f r e n
v u x e n om 70 k g . ^ D e n n a d o s s t o r l e k r s p a s s l g a t t de s u b j e k
tiv a e ffe k te rn a b e d m d e s b li m y c k e t m ild a . P r e p a r a t e t gavs
p e r kg k ro p p s v ik t, v a rv id den u p p m tta m n g d e n s m tfe l
e s ti m e r a d e s uppg till c a 1 - 2 m i k r o g r a m . I f relig g an d e

T) I d e n t i d i g a r e l i t t e r a t u r e n a n g e s 25 m i k r o g r a m p e r os
s o m t r s k e l d o s f r s u b j e k t i v ig e n k n n in g a v L S D - p v e r k a n
( j f r N e t z , 1968 b ).
31

f r s k s m a t e r i a l m o t s v a r a d e s d e n h g s t a d o s e n av 28 m i k r o g r a m
t o t a l t o c h d e n l g s t a a v 18 m i k r o g r a m . Som p l a c e b o anvndes k o k
s a l t l s n i n g i s a m m a d o s e r i n g s o m L S D - l s n i n g . S v l LSD s o m
p la c eb o gavs in tr a m u s k u l r t. A d m in is tr e r in g e n sk ed d e c a 1 tim m e
f re h y p n o sin d u k tio n en .

P u ls och b lo d try c k

P s a m t l i g a fpp m t t e s p u l s f r e k v e n s g e n o m p a l p a t i o n a v a r t e r i a
r a d i a l i s u n d e r 60 s e k . M t n i n g a r n a f r e t o g s : (a) v id a n k o m s t e n
t i l l f r s k e n ( = p r e - d r u g ) ; (b) i v i lo f a s s t r a x f r e h y p n o s in d u k tio n e n ;
(c) u n d e r h y p n o s s e s s i o n e n ; (d) s t r a x e f t e r h y p n o s s e s s i o n e n . M e
* d e lst m a n sc h e tt m e d k v ic k silv e rm a n o m e te r m tte s v id a re sy sto -
l i s k t och d i a s t o l i s k t b l o d t r y c k e n l i g t ovan m e d u n d a n ta g av p u n k t
( c ) ,d e t s e n a r e f r a t t u n d v ik a e v e n t u e l l a s t r a n d e e f f e k t e r av
d e s s a m t n i n g a r u n d e r h y p n o s s e s s i o n e n . S v l p u ls s o m b l o d
t r y c k m t t e s p f r s k s p e r s o n e n s v n s t e r a r m i lig g a n d e
stlln in g .

S u b je k tiv a s k a t t n i n g a r

S t m n i n g s l g e och v a k e n h e t . - A n a lo g t m e d D a g I u t f r d e s b d e

* f r e o ch e f t e r h y p n o s s e s s i o n e n s k a t t n i n g a r a v d e 9 v a r i a b l e r ,
s o m t i d i g a r e b e s k r i v i t s (p D a g II h a d e d o c k " s k r p t - e f f e k t i v "
u tb y tts m o t d e n f r m o d a t n e u t r a l a v a r i a b e l n " t r s t i g " ) . T i ll
s k i l l n a d f r n D ag I g e n o m f r d e s n u e n m e t o d j m f r e l s e m e l l a n
de s u b j e k t i v a s k a t t n i n g s s k a l o r n a " m a g n i t u d e s t i m a t l on" s a m t tv
g ra fis k a sk attn in g sf rfa ra n d en : "ab so lu t g ra fisk " re s p " re la tiv
g r a f i s k t " s k a t t n i n g . F p p f ic k s l u n d a s k a t t a v a r och e n a v de
9 v a r i a b l e r n a r r a n d e s t m n i n g s l g e o ch v a k e n h e t m e d f lja n d e
tr e sk attn in g sm e to d e r:

1) E n k o n v e n t i o n e l l g r a f i s k sk attn in g i a b so lu ta te rm e r.

E x e m p e l : " K n n e r du dig p i g g ? "

I n te a l l s m ycket
32

2) E n s k a t t n i n g a v u p p le v d d i f f e r e n s e n l i g t m a g n i t u d e s tim a t io n s -
m e t o d e n ( s e s i d 26 - 27).

3) E n s k a t t n i n g a v u p p le v d d i f f e r e n s e n l i g t e n n y k o n s t r u e r a d g r a f i s k
sk attn in g s s k a la .

E x e m p e l : " K n n e r du dig m e r e l l e r m i n d r e p ig g n u , j m f r t m e d
sta n d a rd e n ? "

----------------------------------- ,--------
A M kt m in d re in g e n s k i l l n a d m kt m er
Pigg Pigg

D e t b r o b s e r v e r a s , a t t de tv s i s t a m e t o d e r n a i p r i n c i p b y g g e r p
A exakt sa m m a re la tiv a j m f r e l s e . V id v n i n g s s k a t t n i n g a r n a (f r e
h y p n o s ) a n v n d e s i b d a f a l l e n tid e n f r h i t r e s a n s o m s t a n d a r d ; v id
de e g e n t l i g a s k a t t n i n g a r n a ( e f t e r h y p n o s ) a n v n d e s tid p u n k te n f r d en
l : a s k a t t n i n g e n s o m s t a n d a r d o c h r e f e r e n s p u n k t . Som m t t p r e l a t i v
g r a fis k sk attn in g m tte s h rv id a v st n d e t i m m fr n sk ala n s m i t t
p u n k t ( " i n g e n s k i l l n a d " ) t i l l fp :s m a r k e r i n g . V id a b s o l u t g r a f i s k
s k a t t n i n g m t t e s a v s t n d e t f r n v n s t e r n d p u n k t t i l l fp :s m a r
k e r i n g d e ls v id s k a t t n i n g e n f r e h y p n o s , d e ls v id s k a t t n i n g e n
e f te r . D iff e re n s e n m e lla n d e s s a b d a m tv r d e n u tg jo rd e sed a n
det m tt, som anvndes i m e to d j m f re lse n .

A
P r e d i k t i o n o c h s j l v s k a t t n i n g a v h y p n o t i s e r b a r h e t . - A n a lo g t m e d
D ag I f ic k s a m t l i g a fpp s t r a x f r e h y p n o s s e s s i o n e n g e n o m f r a en
ny s k a t t n i n g ( t o t a l t d e n 3:e) a v v a r i a b l e r n a " e g e n h y p n o t i s e r b a r
h e t" s a m t " a ttity d g e n te m o t hypnos". P m o ts v a ra n d e s tt om bads
fpp a t t v e n s k a t t a d e t s u b j e k t i v a h y p n o s d j u p e t e f t e r a v s l u t a d h y p n o s .

U p p le v d d r o g p v e r k a n . - E t t s k a t t n i n g s f o r m u l r (s e B i l a g a 3) o m
f a t t a n d e 24 v a r i a b l e r a p p l i c e r a d e s (a) d e ls c a 10 m i n u t e r f r e
h y p n o s s e s s i o n e n , (b) d e l s c a 20 m i n u t e r e f t e r a v s l u t a d h y p n o s . D e
fle s ta av v a ria b le rn a av sg vad som bedm des v a ra L S D -sp e c i-
f ik a s y m t o m . V a r i a b l e r n a h n f r d e s a p r i o r i t i l l f lja n d e s e x
" fa k to re r" :
33
"F a k to r"I: G e n e r e l l d r o g e f f e k t ( v a r i a b e l 12, 24)

" II: S o m a t i s k a s y m t o m (1, 8, 15, 18, 21)


" III: V i s u e l l p e r c e p t i o n (3, 9)
" IV E u f o r i (6, 23)
" V D y s f o r i (4, 11, - 1 4 , 17, -2 1 )
" VI D e p e r s o n a l i s a t i o n - d e r e a l i s a t i o n (2, 5, 7, 10, 13, 16,
19 , 2 2 ).

F o r m u l r e t b e s v a ra d e s av s v l LSD - som p la c e b o g ru p p . F r
r e g i s t r e r i n g a v i n t e n s i t e t e n i de o lik a v a r i a b l e r n a a n v n d e s
g ra fisk a s k a t t n i n g s s k a l o r m e d d e f i n i e r a d e n d p u n k t e r (s e B i l a g a
3). E x e m p e l p o lik a s k a t t n i n g a r g a v s f r a t t d e m o n s t r e r a h u r
v a r je s k a la sk u lle an v n d as so m e tt k o n tin u u m . A v st n d e t i m m
f r n v n s t e r n d p u n k t t i l l fp :s m a r k e r i n g a n v n d e s s o m m t t
p u p p le v e lse . V a rje fa k to r p o n g sa tte s genom enkel su m m a tio n
a v de in g e n d e v a r i a b e l v r d e n a .

H y p n o s k a r a k te r i s t i k a . - O m e d e l b a r t e f t e r h y p n o s s e s s i o n e n u p p m a n a d e s
s a m t l i g a fpp a t t p e t t n a i v t o c h i m p r e s s i o n i s t i s k t s t t s k a s k a t t a
s e s s i o n e n s d u r a t i o n i m i n u t e r . V i d a r e f ic k fpp g r a f i s k t s k a t t a
g ra d e n av v i s s a d is s o c ia tio n s - och d e p e r s o n a iis a tio n s f e n o m e n ,
v i l k a n o r m a l t b r u k a r u p p t r d a u n d e r h y p n o s ( s e B i l a g a 4). E f t e r
som a n ta le t b e s v a ra d e sk attn in g s v a r ia b le r v a r ie r a d e m e lla n in
d i v i d e r - b e r o e n d e p h u r l n g t h y p n o t i s e r b a r h e t s t e s t n i n g a r n a
f r a m s k r i d i t - a n v n d e s m e d e l t a l e t av v a r j e in d iv id s u t f r d a s k a t t n i n g a r
i v a ria b le rn a 1 - 5 som g e n e re llt m tt.

D e n a l l m n n a f r s k s g n g e n : D a g II

F p p k a lla d e s e n sk ilt till d et a n d ra e x p e rim e n tillf lle t, v ilk e t


g e n o m f r d e s u n d e r 2 :a h l f t e n a v f e b r u a r i 1965. E f t e r a n k o m s t e n
t i l l k l i n i k e n f ic k v a r j e fp f r s t u t f r a de s u b j e k t i v a s k a t t n i n g a r n a
a v s t m n i n g s l g e o ch v a k e n h e t e n l i g t de t r e s k a t t n i n g s m e t o d e r ,
s o m b e s k r i v i t s p s i d 31 - 32. H r v i d v a r i e r a d e s o r d n i n g s f l j d e n
m e l l a n de b d a r e l a t i v a s k a t t n i n g a r n a s l u m p m s s i g t m e l l a n fp p ,
m edan den a b so lu ta g ra fis k a sk attn in g en a lltid kom f r s t. F r
v a r j e s k a t t n i n g s m e t o d p r e s e n t e r a d e s de 9 v a r i a b l e r n a i s a m m a
34
o r d n i n g s f l j d ( s o m p D a g i), v a r v i d v a r j e v a r i a b e l b j d s s e p a r a t
f r a tt m in im e r a d ire k ta j m f r e l s e r m e d v rig a u tf rd a s k a ttn in g a r.

E f t e r m t n i n g a v p u ls o ch b l o d t r y c k i n f o r m e r a d e B. N . h u r u v i d a
f r s k s p e r s o n e n t i l l h r d e de i n d i v i d e r , s o m s k u l l e f n g o t
" p s y k o f a r m a k o l o g i s k t p r e p a r a t " e l l e r e j. ^ F r de 20 fp p , s o m
f ic k v e t s k a p om a t t s v a r f a l l e t , p t a l a d e s v i d a r e a t t s l u m p m s s i g t
h l f t e n a v d e s s a s k u l l e e r h l l a e n " l g r e d o s " , m e d a n de v r i g a
10 fpp s k u l l e f e n 'h g o t h g r e d o s " . D e n n a i s a k f e l a k t i g a i n f o r m a
tio n g a v s f r a t t s k a m o t v e r k a e n e v e n t u e l l s p o n t a n f r v n t a n
h o s fpp om a t t p r e p a r a t e t s k u l l e u n d e r l t t a h y p n o t i s e r b a r h e t e n .

<% E f t e r s o m v i i d e n n a u n d e r s k n i n g v e l a t s t u d e r a de f a r m a k o l o g i s k t
b e t i n g a d e e f f e k t e r n a a v LSD s r e n o d l a t s o m m j l i g t - u ta n n g r a
a n d r a s u g g e s t i v a i n s l a g - g jo r d e s f lj a n d e a n s t r n g n i n g a r f r a t t
f fpp s n e u t r a l a s o m m j l i g t . F r d e t f r s t a b e t o n a d e s d e t
fa k tu m , a tt d et a k tu e lla p r e p a r a t e t s e ffe k te r p h y p n o tis e r b a r h e t
h i t t i l l s v a r i t h e l t o k n t, v a r f r m a n i p r i n c i p k u n d e v n t a s ig t r e
lik a t r o l i g a - o c h u r t e o r e t i s k t s y n v i n k e l li k a i n t r e s s a n t a - u tf a ll:
1) a t t p r e p a r a t e t ej h a r n g o n e f f e k t a l l s , 2) a t t d e t f r s v r a r
s a m t 3) a t t d e t b e f r m j a r h y p n o t i s k m o t t a g l i g h e t . F r d e t a n d r a
i n f r d e s a n v n d a n d e t a v d e t v o lik a " d o s n i v e r n a " s o m e n y t t e r l i g a r e
o s k e r h e ts f a k to r , e fte r s o m m a n kunde t n k a sig d iv e rg e ra n d e e ffe k te r
a v o lik a d o s e r - t e a tt en h g re dos f r s v r a r h y p n o tis e r b a r h e t,
m e d a n en l g r e dos u n d e r l t t a r , e l l e r v ic e v e r s a , e tc . F r s k s
p e r s o n e n f ic k s j l v f a l l e t ej v e t s k a p om v i l k e n " d o s n i v " s o m s k u lle
a p p l i c e r a s i h a n s / h e n n e s f a l l (i r e a l i t e t e n a l l t s k o k s a l t r e s p en
t r s k e l d o s L S D ), ej h e l l e r n g o n i n f o r m a t i o n om p r e p a r a t e t s g e n e r e l l a
e ffe k te r.

n F pp tillh ra n d e L SD - e lle r p la c eb o g ru p p e rh ll h r e f te r r e s p p r e
p a r a t . A d m i n i s t r e r i n g e n u t f r d e s i n t r a g l u t e a l t a v en a v d e l n i n g s -
sk te rsk a .

S a m t l i g a 30 fpp t i l l b r i n g a d e d e n n s t f l j a n d e t i m m e n i e n s k i l d h e t
m e d a t t l s a v e c k o t i d n i n g a r e l l e r a n n a n l i t t e r a t u r de h a f t m e d s i g .
E f t e r c a 50 m i n u t e r fic k L S D - r e s p p l a c e b o g r u p p b e s v a r a f r g e
f o r m u l r e t r r a n d e u p p le v d d r o g p v e r k a n . S t r a x f r e h y p n o s s e s s i o n e n
g e n o m f r d e s a m t l i g a fpp s i n 3 :e s k a t t n i n g a v " e g e n h y p n o t i s e r b a r h e t "
och " a ttity d g e n te m o t h y p n o s ".

TJ R e d a n v id r e k r y t e r i n g s t i l l f l l e t h a d e p t a l a t s , a t t e n
d a s t t v t r e d j e d e l a r a v de m e d v e r k a n d e s k u lle f n g o t
p s y k o fa rm a k o n , och a tt e r s ttn in g e n sk u lle v a r i e r a n g o t
h re fte r.
35

O m e d e lb a rt f re hypnos s e s s io n e n m tte s p u ls fre k v e n s och b lo d


tr y c k . S jlv a h y p n o sin d u k tio n e n in le d d e s p e tt r e la tiv t tid ig t
s t a d i u m , c a 60 m i n u t e r e f t e r a d m i n i s t r e r i n g a v L S D / p l a c e b o ,
v a r v i d de m e r a k u ta L S D - e f f e k t e r n a t i d s m s s i g t s e t t b e r k n a d e s
u p p tr d a u n d er s j lv a hypnos s e s sio n e n . E f te rs o m h y p n o tis re n
( P - O E ) ej f ic k n g o n i n f o r m a t i o n o m fp :s g r u p p t i l l h r i g h e t ,
skedde h y p n o tis e rb a rh e ts te s tn in g e n d u b b e l-b lin t. F p p p r v a d e s
i n d i v i d u e l l t m e d e x a k t s a m m a h y p n o s s k a l a s o m v id d e t f r s t a e x
p e r i m e n t t i l l f l l e t , P s a m t l i g a fpp m t t e s p u l s e n m e l l a n i t e m 5
o c h 6 s a m t (i f r e k o m m a n d e fa ll) m e l l a n i t e m 10 - 11 r e s p m e l l a n
i t e m 15 - 16. T i d e n f r h e l a h y p n o s s e s s i o n e n v a r i e r a d e m e l l a n
23 - 55 m i n u t e r . F r a t t f e n v i s s k o n t r o l l v e r e f f e k te n a v v r a
p o s th y p n o tisk a s u g g e s tio n e r r r a n d e v a k en h e t och s t m n in g sl g e
n l t v i n u s l u m p m s s i g t u t e s l u t a d e s s a s u g g e s t i o n e r (" p ig g o ch
u t v i l a d " , " lu g n o c h a v s p n d " ) f r h l f t e n a v fp p i v a r j e g r u p p ; de
v r i g a u t s a t t e s f r d e s a m m a i a n a l o g i m e d D a g I.

S t r a x e f t e r h y p n o s s e s s i o n e n r e g i s t r e r a d e s p u ls o c h b l o d t r y c k ,
v a r e f t e r g e n o m f r d e s e n p r v n i n g a v i t e m 23 r e s p 24 i h y p n o t i -
s e r b a r h e t s s k a l a n . H r e f t e r f ic k a l l a fpp s k a t t a (a) u p p n t t h y p n o s -
d ju p . (b) h y p n o s s e s s i o n e n s d u r a t i o n , (c) d i s s o c i a t i o n s u p p l e v e l s e r
u n d e r h y p n o s e n s a m t (d) s t m n i n g s l g e o ch v a k e n h e t ( m e t o d
j m f r e l s e ) . S l u t l i g e n g e n o m f r d e L S D r e s p p l a c e b o g r u p p en
2 :a s k a t t n i n g a v de 24 v a r i a b l e r n a r r a n d e u p p le v d d r o g p v e r k a n .
D e s i s t n m n d a fpp f ic k d r e f t e r s o m a n tid o t i n t a g a 50 m g S t e m e t i l
n
( p r o c l o r p e r a z i n ) . So m e n e x t r a s k e r h e t s t g r d f ic k d e s s a fpp t a
m e d s i g h e m y t t e r l i g a r e 50 m g S t e m e t i l s a m t 20 c g C y k lo d o r m
(e tt k o rtv e rk a n d e b a r b itu r s y r e d e r iv a t) , ifa ll s m n s v rig h e te r
n e l l e r a n d r a b e s v r s k u l l e in f i n n a s i g . S lu t lig e n i n s t r u e r a d e s fpp
a t t in t e k r a b i l f r r n n s t f l j a n d e d a g .

RESULTAT

I f re lig g a n d e u n d e rs k n in g h a r den s ta tis tis k a d a ta b e a rb e tn in g e n


h u v u d s a k l i g e n b a s e r a t s p i c k e - p a r a m e t r i s k a m e t o d e r ( jf r S ie g e l,
1956), D e t t a g l l e r f r s v l s i g n i f i k a n s b e r k n i n g a r (i s a m b a n d
m e d h y p n o t i s e r b a r h e t s p r v n i n g e n ) s o m f r s a m b a n d s m t t , v ilk a
b e r k n a t s m e d S p e a r m a n 's r a n g k o r r e l a t i o n ( r h o ) . V a l e t a v i c k e -
36

p a r a m e t r i s k a m e t o d e r m o t i v e r a d e s d e ls a v d e n s n e d a f r d e l n i n g e n
a v p o n g t a l p h y p n o t i s e r b a r h e t s s k a l a n (s e n e d a n ) d e ls a v a t t de
24 s u g g e s t i b i l i t e t s p r o v e n ej b e d m d e s k o n s t i t u e r a n g o n e g e n t lig
in te rv a lls k a la . - R e s u lta te n p r e s e n te r a s i T a b e ll 1 - 9 (se
A P P E N D IX ) s a m t i F i g 1 - 2 .

H y p n o tise r b a r h e ts sk a la n

D en e r h lln a f rd e ln in g e n av p o n g ta l p h y p n o tise r b a r h e ts s k a la n ,
D a g I, b l e v s t a r k t p o s i t i v t s n e d , m e d m e d e l t a l = 1 3 ,6 0 o c h s p r i d
n in g = 9, 68. I g e n o m s n i t t a v b r t s a l l t s t e s t n i n g a r n a e f t e r de 7
f r s t a u p p g i f t e r n a . V a r i a t i o n s v i d d e n v a r d o c k s t o r : - 40 p o n g .
v e n v id d e t a n d r a e x p e r i m e n t t i l l f l l e t (Dag II) b l e v d e n t o t a l a
%
f rd eln in g en av p o n g ta l s ta r k t p o s itiv t sn ed , m e d m e d e lta l
= 1 4 ,8 3 o ch s p r i d n i n g = 9 , 4 5 . V a r i a t i o n s v i d d e n v a r i s t o r t o f r n d
r a d : 0 - 3 7 p o n g . R a n g k o r r e l a t i o n e n m e l l a n D a g I o c h D a g II
v a d g l l e r d e 30 i n d i v i d e r n a s t o t a l a r a n k o r d n i n g p h y p n o s s k a l a n
u p p g r t i l l r h o = 0, 86 (p .0 1 , o n e -ta ile d ).

I T a b e l l I r e d o v i s a s r e s u l t a t e n p h y p n o t i s e r b a r h e t s s k a l a n , D ag I
o c h D a g II, u p p d e l a t e f t e r b e h a n d l i n g s g r u p p e r . P g r u n d a v d e t
b e g r n s a d e a n t a l e t fpp h a r d e n n a m a t c h n i n g u t i f r n D ag I :s r e s u l
t a t ej k u n n a t g e n o m f r a s p i n d i v i d u e l l b a s i s , u ta n e n d a s t v a d
a v s e r g ru p p m e d e lta le n . E f te rs o m m e d e lta le n f r k o n tro llg ru p p
*
(M = 1 3 , 7 ) , p l a c e b o - g r u p p (M = 1 3 ,5 ) r e s p L S D - g r u p p (M = 1 3 ,6 )
ej s k i l j e r s ig s i g n i f i k a n t t ( ,Y_r = 0 . 0 5 , p = . 99 e n l i g t F r i e d m a n s
tv v g s v a r i a n s a n a l y s ) , k a n v i b e t r a k t a de t r e g r u p p e r n a s o m j m -
% v rd ig a v ad g lle r in itia l h y p n o tis e rb a rh e t. E v e n tu e lla s k illn a
d e r m e lla n g ru p p m e d e lta le n m s te d rf r h d a n e fte r tills k riv a s
b eh an d lin g s n a r a r e n sa m p lin g fa k to rn .

D e n h u v u d s a k l i g a i n t r a i n d i v i d u e l l a j m f r e l s e n m e l l a n D a g I o ch
D a g II in o m r e s p e k t i v e b e h a n d l i n g s g r u p p u t f r d e s m e d e l s t W il-
coxon m a t c h e d - p a i r s s ig n e d - r a n k s te s t . D enna sig n ifik a n sp r v n in g
v i s a r e n s k e r s t l l d h jn in g av p o n g ta l e n d a s t hos L S D -g ru p p en :
s k i l l n a d e n om 3 , 4 p o n g r s i g n i f i k a n t p 1 % - n iv n , o n e - t a i l e d
t e s t . A v T a b e l l 1 f r a m g r v e n , a t t LSD ty c k s h a f t e n p o s i t i v e f f e k t
i f r m s t a h a n d p de i n d i v i d e r , s o m i n i t i a l t u p p v i s a t e n h g h y p
n o tis e r b a r h e t. M edan m o ts v a ra n d e in d iv id e r i k o n tr o ll r e s p
37

p la c e b o g ru p p te n d e r a r a tt f re te en l g re h y p n o tisk m o tta g lig h e t


v id d e t 2 :a e x p e r i m e n t t i l l f l l e t , r d e t t a i c k e f a l l e t f r L S D -
gruppen, d r ingen p e r s o n f r l g r e p o n g j m f r t m e d D a g I.

E n sig n ifik a n s p r v n in g av s k illn a d e n m e lla n de t r e g ru p p m e d e i-


ta le n p D a g II g e r d o c k ej s a m m a e n ty d ig a u t s l a g s o m d e n
in tr a in d iv id u e lla p r v n in g e n . E n lig t F r ie d m a n s tv v g s v a r ia n s -
a n a l y s r s l u n d a L S D - g r u p p e n s r e s u l t a t (M = 1 7 ,0 ) i c k e s i g n i
f i k a
n t h g r e r 2 , 1 5 ; p ~ . 39) j m f r t m e d p l a c e b o g r u p p
(M = 1 3 ,6 ) r e s p k o n t r o l l g r u p p (M = 1 3 ,3 ) .

P u ls och b lo d try c k

I T a b e ll 2 p r e s e n t e r a s m e d e lv r d e n o c h n a e d e lfe l f r
r e s p b e h an d lin g s g ru p p a v s e e n d e p u ls fre k v e n s och b lo d try c k .
E fte rs o m m e d e lv rd e n a f r p u lsfre k v e n s u n d e r h y p n o s se ss io n e n s
s i s t a tv t r e d j e d e l a r ( e f t e r i t e m 8) b a s e r a t s p o lik a a n t a l fp p ,
h a r n g r a s i g n i f i k a n s p r v n i n g a r ic k e u t f r t s f r s k i l l n a d e r in o m
e lle r m e lla n g r u p p e r . D a ta anvnds d r f r e n b a r t i d e s k r ip tiv t
sy fte . D e t f r a m g r , a tt e n d a s t L S D -g ru p p e n u p p v isa d e en a llt
stig an d e p u ls fre k v e n s u n d e r s j lv a h y p n o s s e s s io n e n , m e d a n t e n
d e n se n r den m o ts a tta f r k o n tro ll - r e s p p la c e b o g ru p p , t
m in s to n e u n d e r s e s s io n s f r s ta h lft. V id a re n o te ra d e s d iff e r e n s e r
m e lla n g r u p p e r u n d e r h y p n o s s e s s i o n e n m e l l a n i t e m 10 - 11 r e s p
* i t e m 15 - 16, d r p u l s f r e k v e n s e n v a r h g r e f r L S D - g r u p p e n
j m f r t m e d de b d a v r i g a g r u p p e r n a . S k i l l n a d e r m e l l a n
g r u p p e r v a d g l l e r b l o d t r y c k f r e l g d e ls v id p r e - d r u g t i l l
f l l e t , d e ls e f t e r h y p n o s s e s s i o n e n , d r L S D - g r u p p e n u p p v i s a d e e t t
hgre s y sto lisk t t r y c k n v r i g a g r u p p e r .

S u b je k tiv a s k a t t n i n g a r

S t m n i n g s l g e o ch v a k e n h e t . - I T a b e l l 3 t e r g e s r e s u l t a t e n a v
s k a t t n i n g a r n a ( m a g n itu d e s t i m a t i o n ) e f t e r h y p n o s s e s s i o n e n ,
D a g I. S ig n i f ik a n ta s k i l l n a d e r - e n l i g t t - t e s t - m e l l a n d e s s a s k a t t
n i n g s v r d e n o c h s t a n d a r d e n " 1 0 " ( = u p p l e v e l s e i n t e n s i t e t e n v id
sk a ttn in g stillf lle t f re hypnos) n o te ra d e s i s a m tlig a v a ria b le r
m e d u n d a n ta g f r " P i r r i g i k r o p p e n " .
38

R e s u l t a t e n a v m o t s v a r a n d e s k a t t n i n g a r p D ag II r e d o v i s a s i T a b e l l
4 s a m t i F i g u r 1. E f t e r s o m h l f t e n a v fpp i v a r j e g r u p p ej f t t de
p o s t h y p n o t i s k a s u g g e s t i o n e r n a " p ig g och u t v i l a d " , "lugn o c h
a v s p n d " v id d e t t a a n d r a e x p e r i m e n t t i l l f l l e , h a r d a t a u p p
d e la ts e f te r s v l S u g g e s tio n sk rite riu m som b e h a n d lin g sg ru p p .
I T a b e ll 4 anges ven sig n ifik a n s n iv e r f r u tf rd a t- te s tn in g a r
a v s k i l l n a d e r m e l l a n t o t a l m e d e l v r d e n (N= 30) o ch s t a n d a r d e n
(= " 1 0 " ) , s a m t a v m o t s v a r a n d e s k i l l n a d e r f r g r u p p e n m e d s u g g e s
t i o n e r (N = 15) r e s p g r u p p e n u ta n s u g g e s t i o n e r (N = 15). I d e t f r s t
nm nda fa lle t - d v s fr h e la f r s k s m a t e r i a l e t o b e r o e n d e av
p o s t h y p n o t i s k s u g g e s t i o n o ch b e h a n d l i n g s g r u p p - n o t e r a d e s s i g
%
n i f i k a n t a d i f f e r e n s e r i s a m t l i g a v a r i a b l e r u to m " s m n i g " och
" t r t t " . G e n e r e l l t s e t t v a r f r n d r i n g a r n a i v a k e n h e t s g r a d och
s i n n n e s s t m n i n g ej a v s a m m a m a g n i t u d s o m p D a g I. F r de
15 fp p , s o m n y o f ic k v r a s u g g e s t i o n e r , f r e l i g g e r d o c k
e n t e n d e n s t i l l s t r r e a v v i k e l s e r f r n " 1 0 " ( d v s " in g e n s k i l l
n a d " ); s i g n i f i k a n t a a v v i k e l s e r n o t e r a d e s h r v i d b l a i v a r i a b l e r n a
"P ig g " och " G la d " .

I s y f te a t t f e t t g e n e r e l l t m t t p e f f e k te n a v v r a p o s t h y p n o t i s k a
s u g g e s t i o n e r u t s a t t e s d a t a f r en v a r i a n s a n a l y t i s k s i g n i f i k a n s p r v -
n in g e n l i g t W ilk s l a m b d a k r i t e r i u m ( W h itla , 1968). ^ N g o n o v e r - a l l
s k i l l n a d ( a v s e e n d e s a m t l i g a 9 s k a t t n i n g s v a r i a b l e r ) m e l l a n de b d a
g r u p p e r n a m e d r e s p u ta n s u g g e s t i o n e r n o t e r a d e s i c k e (F = 0 * 8 7 1 ,
p = . 569). E j h e l l e r n o t e r a d e s n g r a s i g n i f i k a n t a s k i l l n a d e r m e l l a n
n
g r u p p e r n a v id p r v n i n g a r a v v a r j e v a r i a b e l s e p a r a t m e d e l s t e n v g s
v a r i a n s a n a l y s . E v e n t u e l l a s k i l l n a d e r m e l l a n de t r e b e h a n d l i n g s -
g r u p p e r n a u n d e rs k te s p m o ts v a r a n d e s tt. N gon sig n ifik a n t
m o v e r - a ll sk illn a d m e lla n k o n tr o ll- , p la c e b o - r e s p L S D -grupp
k u n d e i c k e p v i s a s (F = 1 , 6 8 7 , p = . 096). V id s e p a r a t a p r v
n in g a r (env g s v a r ia n s a n aly s) av v a r je sk a ttn in g s v a r ia b e l n o t e r a
d e s s i g n i f i k a n t a u t s l a g e n d a s t i v a r i a b l e r n a " S m n ig " (p = .0 4 5 )
o c h " T r s t i g " (p = . 0 1 7 ) . D e s s a r e s u l t a t lik s o m v r i g a d a t a i s a m
band m e d m e to d j m f re lse n k o m m e r a tt p re s e n te ra s n rm a re i
en k o m m a n d e r a p p o r t ( N e tz , 1969).

T) D e v a r i a n s a n a l y t i s k a s i g n i f i k a n s p r v n i n g a r n a h a r
u t f r t s a v f i l lic J a n L i n d e l l , P A - r d e t , S t o c k h o lm .
I

% F i g . 1 A S u b je k tiv a s k a t t n i n g a r fm agnitude s t l m a t i o n ) av
stm n in g sl g e och v a k e n h e t. Medelvrden f r i n d i
v i d e r med r e s p u ta n p o s th y p n o tis k a s u g g e s tio n e r

F i g . 1 A S u b je c tiv e r a t i n g s (magnitude e s t i m a t i o n ) o f
mood and w a k e fu ln e s s . Means f o r s u b j e c t s w ith
o r w ith o u t p o s th y p n o tic s u g g e s tio n s .

F ig , 1 B S u b je k tiv a s k a t t n i n g a r (m a g n itu d e s tim a tio n ) av


stm n in g sl g e och v a k e n h e t. Medelvrden f r t r e
b e h a n d lin g s g ru p p e r ( k o n t r o l l , p la c e b o , LSD).

S u b je c tiv e r a t i n g s (magnitude e s t i m a t i o n ) o f
mood and w a k e fu ln e s s . Means f o r t h r e e t r e a t
ment groups ( c o n t r o l , p la c e b o , LSD).
B etrffan d e sjlv a m e to d j m f re ls e n kan h r i k o rth e t n m n as,
a t t de b g g e s k a t t n i n g s m e t o d e r n a v e r u p p le v d d i f f e r e n s ( m a g n itu d
e s t i m a t i o n r e s p d e n " r e l a t i v a " g r a f i s k a s k a l a n ) i de f l e s t a v a r i a b l e r
f r e t e r h g re k o r r e l a t i o n e r s in s e m e lla n n v a r och en i re la tio n till
den " a b s o lu ta " g ra fis k a s k a la n . D en s is tn m n d a sk a la n f r e fa lle r
v e n ge m e r o n y a n s e r a d e u t s l a g . P f r g a n " V i l k e n a v de b d a r e l a
ti v a m e t o d e r n a a n s e r d u v a r a l t t a s t a t t a r b e t a m e d ? " v a l d e s a m t
lig a 30 fpp d e n " r e l a t i v a " g r a f i s k a s k a l a n . P f r g a n " V ilk e n a v de
b d a r e l a t i v a m e t o d e r n a t r o r du g e r d e t m e s t n y a n s e ra d e u ts la g e t,
d v s k o m m e r s a n n i n g e n n r m a s t ? " v a ld e 65 % d e n g r a f i s k a s k a l a n ,
m e d a n 35 % f r e d r o g m a g n i t u d e s t i m a t i o n s m e t o d e n .

A t t i t y d - o ch h y p n o t i s e r b a r h e t s s k a t t n i n g a r . - I F i g 2 r e d o v i s a s s v a r s
f r d e l n i n g a r f r b d e d e n o s e l e g e r a d e (N = 102) o c h d e n s e l e g e r a d e
(N = 30) g r u p p e n s t u d e n t e r v a d a v s e r s j l v s k a t t n i n g a r av a t t i t y d
o c h h y p n o t i s e r b a r h e t v id r e k r y t e r i n g s t i l l f l l e t . M e d e l v r d e n
och s p rid n in g s m tt f r d e s s a s k a ttn in g a r lik so m f r s k a ttn in g a rn a
d i r e k t f r e de b d a h y p n o s s e s s i o n e r n a t e r g e s i T a b e l l 5, s o m
ven in k lu d e ra r sig n ifik a n sn iv e r f r m e d e lta ls s k illn a d e r m e lla n
k o n s e k u t i v a s k a t t n i n g s t i l l f l l e n . Som f r a m g r e r h l l s e n s i g n i
f ik a n t h jn in g i b d a s k a t t n i n g s v a r i a b l e r n a e f t e r d e n o b je k tiv a
i n f o r m a t i o n e n . In te o v n t a t f r n d r a d e s h r v i d a t t i t y d s k a t t
n in g e n m e s t . A tt d e n f r s t a h y p n o s s e s s i o n e n i a l l m n h e t u t g j o r t
e n p o s i t i v u p p l e v e l s e f r a m g r a v a t t i t y d s k a t t n i n g a r n a p D a g II,
v i l k a n u f r s k j u t i t s y t t e r l i g a r e i p o s i t i v r i k t n i n g , e h u r u ej s i g
n i f i k a n t . S k a ttn in g e n a v d e n e g n a h y p n o t i s e r b a r h e t s g r a d e n g ic k
d r e m o t i n g o t m e r m o d e r a t r i k t n i n g e f t e r d e t a t t fpp s j l v a
d e lta g it i s itt f r s ta h y p n o sf rs k .

S k a t t n i n g a r n a a v s u b j e k t i v t h y p n o s d ju p e f t e r h y p n o s (s e s i d 28)
u p p g ic k D a g I t i l l M = 8, 96 (s = 3 . 9 ) o c h D ag II t i l l M = 9. 00
(s = 3 . 4 ) .

R e s u lta te n av v a r a f r s k a tt p r e d i c e r a g ra d e n av h y p n o tisk m o t t a g
l i g h e t g e n o m a t t k o r r e l e r a d e l s a t t i t y d - o ch h y p n o t i s e r b a r h e t s s k a t t -
n i n g a r , d e l s s " E x p e r i e n c e I n v e n t o r y " m e d p o n g t a l p h y p n o t i -
s e r b a r h e t s s k a l a n , r e d o v i s a s i T a b e l l 6. v e r l a g e r h l l s m y c k e t
l g a s a m b a n d s m tt. Av ta b e lle n f r a m g r a tt den egna a ttity d e n
g e n t e m o t h y p n o s ej h a r n g o t s o m h e l s t s a m b a n d m e d d e t u p p n d d a
h y p n o s d j u p e t (D ag i) i v r t f r s k s m a t e r i a l . D e t s a m m a g l l e r d e n
% *'*

inte alls I hg grad trite alls * hg grad


hypnoti- hypnoti- hypnoti- hypnotU
serbar serbar serbar serbar

F i g , 2 A S j l v s k a t t n i n g a r av h y p n o ti s e r b a r h e t , S v a rs f r d e ln in g a r
( i p r o c e n t ) f r o s e le g e ra d e (N = 102) och s e le g e ra d e
(N = ^0) f r s k s o b j e k t .

F ig , 2 A S e l f - p r e d i c t i o n s o f h y p n o t i z a b i l i t y . Frequency d i s t r i
b u t i o n s (in p e r c e n ta g e s ) f o r unscreen ed (N * 102) and
sc re e n e d (Il = 30) t e s t s u b j e c t s .

Negativ Neutrat Positiv Negativ Neutral Positiv

F ig , 2 B S k a ttn in g a r av a t t i t y d gentemot hypnos. S v a rs f r d e ln in g a r


(1 p r o c e n t) f r o s e le g e ra d e (N - 102) och s e le g e ra d e (N -
= 30 ) f r s k s o b j e k t ,

F ig , 2 B R a tin g s o f a t t i t u d e s tow ard h y p n o s is . Frequency d i s t r i


b u t i o n s (in p e r c e n ta g e s ) f o r u n screen ed (N = 102) and
s cree n e d (N = 3 0 ) t e s t s u b j e c t s .
i n d i v i d u e l l a u p p f a t t n i n g e n o m g r a d e n a v h y p n o t i s e r b a r h e t , n o ta b e n e
s l n g e d e n n a u p p f a ttn in g b a s e r a r s ig p i n f o r m a t i o n a v m e r t i l l f l l i g
och o s y s te m a tis k k a r a k t r . D e t b r dock o b s e r v e r a s , a tt p re d ik -
tio n e n f r b t t r a s a v s e v r t - r e l a t i v t s e t t - e f t e r d e t a t t fpp f t t
d e n a l l m n t h l l n a " o b j e k t i v a " i n f o r m a t i o n e n p D a g I, t r o t s a t t
fpp f o r t f a r a n d e in t e k n d e t i l l de s p e c i f i k a d e l m o m e n t e n i h y p n o -
tis e rb a rh e ts p r v n in g e n . R a n g k o rre la tio n e n r sig n ifik a n t p
5 % - n iv n o ch a v s a m m a s t o r l e k s o r d n i n g s o m m n g a t i d i g a r e -
och o fta m e r in v e c k l a d e - p r e d i k t i o n s i n s t r u m e n t k u n n a t u p p v is a .
I v r t f r s k s m a t e r i a l v i s a d e s ig t o m denna d ire k ta g ra fisk a
sk a ttn in g s l b ttr e n den m e r tid s k r v a n d e och in d ir e k ta
" E x p e r i e n c e I n v e n t o r y " - s k a l a n , s o m ej g a v n g o t s i g n i f i k a n t
u t s l a g . - S o m v n t a t e r h l l s de h g s t a s a m b a n d s m t t e n v id
det a n d ra e x p e r im e n ttillf lle t. D e s s a sk attn in g s d a ta r dock
u t f r d a e f t e r d e t fpp p e r s o n l i g e n r e d a n u p p l e v t h y p n o s , v a r
f r de ej l n g r e h a r n g o t e g e n t l i g t p r e d i k t i o n s v r d e .

R a n g k o r r e l a t i o n e n m e l l a n b e d m n in g e n av e g e n h y p n o t i s e r b a r -
h e ts g r a d /h y p n o s d ju p e f te r hypnos och p o n g ta le t p h y p n o ti
s e r b a r h e t s s k a l a n , D a g I, u p p g r t i l l r h o = 0 . 6 8 (p <T .0 1 ,
o n e - t a i l e d ) , v i l k e t t y d e r p a t t fpp i e f t e r h a n d i a n m r k n i n g s -
v r t h g g r a d k u n n a t b e d m a h u r p a s s d ju p t de g t t . D e n n a k o r r e l a
tio n m e l l a n s u b j e k t i v t o c h o b j e k t i v t h y p n o s d ju p f r e f a l l e r in te
v a r a s l u m p b e t i n g a d , e f t e r s o m en r a n g k o r r e l a t i o n a v m o t s v a r a n d e
s t o r l e k e r h l l s v e n p D a g II ( r h o = 0. 70, p <f . 0 1 , one - t a i l e d ) .

U p p le v d d r o g p v e r k a n . - R e s u l t a t e n a v de s u b j e k t i v a s k a t t n i n g a r n a *7
b e tr ffa n d e o lik a a s p e k te r p L S D -p v e rk a n re d o v is a s i T a b e ll
7 - 8. ^ T a b e l l 7 b e r r i n t r a i n d i v i d u e l l a j m f r e l s e r m e l l a n
u p p l e v e l s e i n t e n s i t e t e r n a v id s k a t t n i n g s t i l l f l l e t f r e h y p n o s
( = c a 50 m i n u t e r e f t e r d r o g a d m i n i s t r e r i n g e n ) o c h s k a t t n i n g s -
t i l l f l l e t e f t e r h y p n o s ( = c a 1 1/ 2 - 2 1/ 2 t i m m e e f t e r d r o g
a d m in is tre rin g e n ). B etrffan d e L S D -gruppen n o te ra d e s h rv id
l g r e u p p l e v e l s e i n t e n s i t e t e r v id d e t s e n a r e s k a t t n i n g s t i l l f l l e t ,
d e tta tr o t s a tt in d iv id e rn a tid s m s s ig t s e tt b o rd e v a r a som m e s t
p v e r k a d e e f t e r h y p n o s s e s s i o n e n . S ig n i f ik a n t s n k t a s k a t t n i n g s -
n iv e r f re l g slu n d a vad b e tr f f a r d e p e r s o n a lis a tio n s u p p le v e ls e r ,
d y s fo ri s a m t u p p le v a n d et av s o m a tis k a s y m to m . ven s k a ttn in g a rn a

T) Som t i d i g a r e n m n t s b a s e r a s d e o l i k a v a r i a b l e r n a
( " F a k t o r " I - VI) p e t t v a r i e r a n d e a n t a l d e l f r g o r ,
v a r f r d ir e k ta j m f r e l s e r av m e d e lv r d e s n iv e r m e lla n
de s e x v a r i a b l e r n a i c k e l t e r s ig g r a s .
a v a l l m n d r o g p v e r k a n ( " F a k t o r " l ) l g p en l g r e n iv e f t e r h y p n o s -
s e s s io n e n , e h u ru ick e sig n ifik a n t. D e s s a d a ta ty d e r p en in te r f e r e n s
m e l l a n L S D - o c h h y p n o s t i l l s t n d e t , p s s t t a t t h y p n o s a v s la p p n in g e n
(o c h m j l i g e n de p o s t h y p n o t i s k a s u g g e s t i o n e r n a o m a v s p n d h e t o c h
lugn) h a f t e n v i s s i n h i b e r a n d e e f f e k t p s e n a r e s t a d i e r a v L S D - p -
v e rk a n . - B e tr ffa n d e p la c e b o g ru p p e n n o te ra d e s r e la tiv t hga s k a tt
n i n g a r a v s o m a t i s k a s y m t o m f r e h y p n o s , v i l k a d o c k s j n k s i g n i f i k a n t
v id d e t s e n a r e s k a t t n i n g s t i l l f l l e t .

I T a b e ll 8 re d o v is a s s k illn a d e r m e lla n LSD - och p la c eb o g ru p p av seen d e


s k a t t n i n g s n i v e r d e l s f r e , d e l s e f t e r h y p n o s s e s s i o n e n . S ig n i f ik a n ta
d if f e r e n s e r n o te r a d e s e n b a r t v id d e t f r s t a s k a ttn in g s tillf lle t, d r
L S D -g ru p p e n u p p v isa d e h g re s k a ttn in g a r av a llm n d ro g p v e rk a n och
a v e u f o r i . M e n v e n i d e t f l e s t a v r i g a v a r i a b l e r ( s r s k i l t v id d e -
p e r s o n a l i s a t i o n / d e r e a l i s a t i o n ) f r e l i g g e r de s t r s t a s k i l l n a d e r n a
m e l l a n L S D - o c h p l a c e b o g r u p p e n v id s k a t t n i n g a r n a f r e h y p n o s ,
d r de t i d s m s s i g t s e t t b o r d e v a r a m i n d r e u t t a l a d e j m f r t m e d
d e t s e n a r e s k a t t n i n g s t i l l f l l e t . v e n de i n t e r i n d i v i d u e l l a j m f r e l s e r
na i T a b e ll 8 s t y r k e r s lu n d a v r te s om a tt h y p n o s s e s s io n e n m e d
f r t e n d m p n in g a v u p p l e v e l s e i n t e n s i t e t e r n a v i d de e f t e r f l j a n d e
s ta d i e r n a av L S D - p v e r k a n .

J T y p n o s k a r a k t e r is t i k a . - R e s u l t a t e n av de s u b j e k t i v a s k a t t n i n g a r n a av
h y p n o s s e s s i o n e n s d u r a t i o n r e d o v i s a s i T a b e l l 9, d r k o lu m n M ^ a n g e r
d e n g e n o m s n i t t l i g a d i f f e r e n s e n (i m i n u t e r ) m e l l a n s u b j e k t i v o ch
o b je k tiv tid .

F r a tt p r v a om s k illn a d e r f re l g m e lla n de t r e b e h a n d l i n g s -
g r u p p e r n a v a d a v s e r d e s s a M ^ - v r d e n , g e n o m f r d e s en e n v g s
v a r i a n s a n a l y s a v i n t r a i n d i v i d u e l l a d i f f e r e n s m t t . D e t v i s a d e s ig
h r v i d a t t de t r e g r u p p e r n a in t e s k i l j e r s ig s i g n i f i k a n t t;
F = 0 .6 3 2 , p . 0 5 ) . (In n a n d e n n a p r v n in g g e n o m f r d e s h a d e f r s t
k o n t r o l l e r a t s , a t t h y p n o s s e s s i o n e n s o b j e k t i v a d u r a t i o n ej v a r i e r a d e
s i g n i f i k a n t m e l l a n de t r e g u p p e r n a ; F = 0. 79 7 , p ">-.05).

T a b e ll 9 in n e h lle r ven t - v r d e n f r p r v n in g av n o llh y p o te s e n


a t t d e n e s t i m e r a d e o c h d e n r e e l l a t id e n f r r e s p b e h a n d l i n g s g r u p p
ej s k i l j e r s i g t . A v t a b e l l e n f r a m g r , a t t s a m t l i g a g r u p p e r
f r e t e d d e e n s i g n i f i k a n t _ u n d e r s k a t t n i n g a v o b je k tiv tid ; L S D - g r u p p e n
u p p v i s a d e h r v i d d e n s t r s t a d i f f e r e n s e n (p ^ .0 0 1 , tw o -ta ile d ).
B etrffan d e sk a ttn in g a rn a av v is s a " n a tu rlig a " d e p e rs o n a lis a tio n s -
o c h d i s s o c i a t i o n s f e n o m e n u n d e r h y p n o s (s e V a r i a b e l 1 - 5 i B i l a g a
4 ), n o t e r a d e s f lj a n d e g e n o m s n i t t l i g a r e s u l t a t :

M e d e l t a l S p r id n in g
K o n tro ll 5. 54 3 .2
P la c e b o 7. 82 2. 1
LSD 6. 25 2. 8

E n b e a rb e tn in g av d e s s a d a ta m e d e ls t envgs v a ria n s a n a ly s v is a d e ,
a t t de t r e b e h a n d l i n g s g r u p p e r n a in te s k i l j e r sig sig n ifik a n t t
(F = 1 .8 4 6 , p . 05) v a d g l l e r g r a d e n a v u p p le v d d i s s o c i a t i o n s
s o m d e n n a d e f i n i e r a t s i f r e l i g g a n d e u n d e r s k n i n g ( s e s i d 33).

DISKUSSION

B e tr ffa n d e h y p n o tis e r b a r h e t s s k a l a n ta l a r r e s u lta te n av f relig g an d e


u n d e r s k n i n g f r a t t v r g r u n d h y p o t e s om a t t LSD i p r i n c i p k a r
m o tta g lig h e te n f r h y p n o tisk a h e te r o s u g g e s tio n e r f r a n se s v a r a
b e k r f t a d . E m e l l e r t i d r d e n k a d e h y p n o t i s e r b a r h e t e n in te s r s k i l t
m a r k a n t, v ilk e t d elv is to rd e s a m m a n h n g a m e d a tt e n d a s t en m y c k e t
l g L S D - d o s a p p l i c e r a t s i d e n n a e x p l o r a t i v a s t u d i e . E n l i g t v r u p p
f a ttn in g u t g r d e t t a e n a v f r k l a r i n g a r n a t i l l a t t e n b a r t d e n i n t r a i n d i -
v i d u e l l a j m f r e l s e n g e r e t t s i g n i f i k a n t u t s l a g , m e n ej d e n i n t e r i n -
d i v i d u e l l a . I v r a f r f r s k h a r n m l i g e n h g r e d o s n i v e r (c a 0. 50
- 0. 70 m i k r o g r a m / k g k r o p p s v i k t ) h a f t e n a v s e v r t s t r r e h y p n o s -
f a c i l i t e r a n d e e f f e k t n v a d s o m n u k u n n a t k o n s t a t e r a s . V id d e s s a
f r f r s k (N = 8) a d m i n i s t r e r a d e s d o c k LSD r e d a n v id d e n i n i t i a l a
hypnos s e s s io n e n , m e d k o n tro llb e tin g e lse n f rla g d till ett s e n a re t i l l
f lle . ven d en n a s k ilja k tig h e t i e x p e r im e n te ll d e sig n to rd e v a r a
b e t y d e l s e f u l l m e d ta n k e p a t t d e n f a r m a k o l o g i s k t b e tin g a d e d i s s o c i a -
tio n e n b r in f i n n a s ig m e r o m r k l i g t h o s s d a n a i n d i v i d e r , s o m
t i d i g a r e a l d r i g u p p le v t v a r e s ig L S D - e l l e r h y p n o s p v e r k a n . E n l i g t
v r m e n in g to rd e a llts d e s s a o e r f a r n a in d iv id e r h a s v r a r e f r
a tt s k ilja L S D -e ffe k te rn a fr n m o ts v a ra n d e hypnos e ffe k te r, v a r f r
d e n g e m e n s a m m a - o c h d r m e d a d d i t i v a - e f f e k te n av LSD o ch
h y p n o s b l i r m e r v e r k n i n g s f u l l (ve r u m p la n d e ) h o s d e s s a fp p j m
f r t m e d de i n d i v i d e r , s o m r e d a n t i d i g a r e u p p le v t d e n h y p n o t i s k a
d is so c ia tio n en. I d e tta sam m an h a n g v o r e det av in tr e s s e a tt n rm a re
s t u d e r a h u r u v i d a d e n f r h j d a h y p n o t i s e r b a r h e t e n v id e n i n i t i a l
te stse ssio n m e d LSD v e n k o m m e r a t t k v a r s t v id e n e f t e r f l j a n d e
h y p n o s s e s s io n u ta n LSD, d v s om d e t f r e li g g e r n gon L S D -b e -
ti n g a d p o s i t i v t r a n s f e r a v m o t t a g l i g h e t f r h y p n o s .

E n tr e d je s k illn a d m e lla n f r f rs k e n och d enna u n d e rs k n in g r a tt


fpp i d e t f r r a f a l l e t s u g g e r e r a d e s t i l l a t t f r v n t a s i g a t t d e t
a k tu e lla p r e p a r a t e t sk u lle u n d e r l tta m o tta g lig h e te n f r h y p n o s.
Som t i d i g a m n m n t s ( s e s i d 34) h a r v i i f r e l i g g a n d e s t u d i e a v s i k t l i g t
u n d v ik it a t t ge n g r a p o s i t i v a v e r b a l a s u g g e s t i o n e r o m e n h y p n o s f a c i -
l i t e r a n d e e f f e k t i s a m b a n d m e d a d m i n i s t r e r i n g e n a v LSD r e s p p l a c e
b o . D e t fin n s e m e l l e r t i d a n le d n in g f r m o d a , a t t d y lik a s u g g e s t i o n e r
k a n v e r k a b e f r m j a n d e f r e n k a d h y p n o t i s e r b a r h e t . S lu n d a h a r
G l a s s & B a r b e r (1961) v i s a t e x p e r i m e n t e l l t , a t t en p l a c e b o s o m i n
t r o d u c e r a d e s s s o m " a p o w e r f u l h y p n o tic d r u g " g a v s a m m a p o s i t i v a ,
sig n ifik a n ta r e s u l t a t so m en k o n v e n tio n e ll 2 0 - m in u te r s h y p n o sin d u k -
tio n . T i l l s k i l l n a d f r n G l a s s & B a r b e r k a n p l a c e b o g r u p p e n i v r
u n d e rs k n in g n r m a s t b e tr a k ta s h a b liv it u ts a tt f r en "u n b ia se d "
p la c e b o . E f te r s o m denna g ru p p ej f re te d d e ngon kad h y p n o ti
s e r b a r h e t p D a g II ( T a b e l l 1), k a n r e s u l t a t e n h r v i d l a g a n s e s
i n d i r e k t b e s t y r k a G l a s s & B a r b e r 's u n d e r s k n i n g . D e s s u t o m
t a l a r v r a r e s u l t a t f r a t t v i l y c k a ts m e d a n s a t s e r n a a t t f
fpp s n e u t r a l a s o m m j l i g t . S o m e n k o n s e k v e n s h r a v k a n v r a
d a ta a n se s ty d a p a tt den sig n ifik a n t f rh jd a h y p n o tis e r b a r h e te n
h o s L S D -g ru p p e n b a s e r a r sig m e r p f a rm a k o lo g is k t b etin g ad e
e f f e k t e r a v LSD n p " e x t r a - d r u g " v a r i a b l e r s s o m f r v n t n i n g a r ,
f r h a n d s i n f o r m a t i o n o d y l (= " s e k u n d r s u g g e s t i b i l i t e t " ) .

Av T a b e ll I f r a m g r a tt h y p n o tis e rb a rh e te n u n d e r L S D -p v erk a n
in te f r e f a l l e r k a s r s k i l t m a r k a n t s e t t i a b s o l u t a t e r m e r ; s k i l l n a
d e n om 3 . 4 p o n g m e l l a n D a g I o c h D a g II m o t s v a r a r en g e n o m s n i t t
lig p o n g k n in g o m c a 7 %. D e s s a r e s u l t a t v e r e n s s t m m e r d o c k v l
m e d lik n a n d e u n d e r s k n i n g a r , d r m a n s t u d e r a t s k i l l n a d e r m e l l a n
v a k e n s u g g e s tib ilite t och s u g g e s tib ilite t u n d e r hypnos (H ilg a rd &
T a r t , 1966; B a r b e r & G l a s s , 1962; W e i t z e n h o f f e r & S j b e r g , 1961).
E n l i g t H i l g a r d & T a r t (1966): " T h e i n c r e a s e in r e s p o n s i v e n e s s to
s u g g e s t i o n s o v e r th e w a k in g s t a t e e n g e n d e r e d by a p r i o r h y p n o tic
in d u c tio n i s u s u a l l y fo u n d to b e s i g n i f i c a n t , b u t the g a in is t y p i c a l l y
sm all . . . . T h e r e a s o n s f o r th e s m a l l a v e r a g e g a in s have been
c l a r i f i e d b y s h o w in g t h a t m a n y l o w - s c o r i n g s u b j e c t s c h a n g e v e r y
l i t t l e a s a c o n s e q u e n c e o f in d u c t i o n , w h ile o t h e r s y i e l d h ig h s c o r e s
on w a k in g s u g g e s t i o n t e s t s , a n d h e n c e a l s o g a in l i t t l e u n d e r h y p n o
s i s . U n l e s s m e t h o d s of i n v e s t i g a t i o n p e r m i t th e u s e o f th e s u b j e c t
a s h i s ow n c o n t r o l , t h e s e s m a l l g a in s a r e d i f f i c u l t to d e t e c t , a n d
h e n c e m a y l e a d to th e c o n c l u s i o n of n o d i f f e r e n c e " . Som f r a m g r
a v T a b e l l 1 h a r in te h e l l e r i v r u n d e r s k n i n g k u n n a t k o n s t a t e r a s
n g o n p o s i t i v e f f e k t (a v LSD) p i n d i v i d e r m e d e n l g h y p n o t i s e r -
b a r h e t s g r a d . D e s s a r e s u l t a t s t r o c k s i god v e r e n s s t m m e l s e m e d
t i d i g a r e d r o g u n d e r s k n i n g a r ( s e D e l l : N e t z , 1968 a) s o m v i s a t , a tt
d e t - o a v s e t t p r e p a r a t - s k e r e n m y c k e t o b e ty d lig f r n d r i n g a v
s u g g e s tib ilite t b la n d o e m o tta g lig a och r e s is te n ta in d iv id e r.

V id a re kan a n f ra s , a tt r e s u lta te n av f re lig g a n d e e x p e rim e n t i


hg g ra d k o m p le tte r a r och v e r i f i e r a r S j b e rg s u n d e rs k n in g r ra n d e
e f f e k t e r a v h a l l u c i n o g e n e r p p r i m r s u g g e s t i b i l i t e t ( S j b e r g , 1965;
S j b e r g & H o l l i s t e r , 1965). Som n m n t s p a n n a n p l a t s ( N e tz , 1968 a)
fa n n S j b e r g , a t t b d e LSD o c h m e s k a l i n f r a m k a l l a d e e n s i g n i f i k a n t
k n in g h r a v , s o m v a r a v s a m m a m a g n i t u d s o m v id e n e f t e r f l j a n d e
h y p n o s in d u k ti on u t a n d r o g e r . F r L S D :s d e l u p p g ic k k n in g e n a v
p r im r s u g g e s tib ilite t till c a 9 % j m f r t m e d p re -L S D . D en LSD -
b e t i n g a d e f r n d r i n g e n v a r s l e d e s av s a m m a s t o r l e k s o r d n i n g s o m
i v r egen u n d e rs k n in g , tr o t s a tt S j b e rg anvnde c a 4 g n g e r s
h g d o s (1. 5 m i k r o g r a m L S D /k g k r o p p s v i k t ) .

F r n s e t t f r n d r i n g a r n a v id b e t e e n d e m s s i g a t e s t p p r i m r
s u g g e s t i b i l i t e t fa n n S j b e r g (1965) v e n a t t g r a d e n a v t r a n c e - e l l e r
h y p n o s - l i k n a n d e u p p l e v e l s e r ( e n lig t e n " T r a n c e I n d i c a t o r S c o r e " )
kade i s a m m a u ts tr c k n in g u n d e r LSD - e lle r m e s k a lin p v e rk a n
s o m e f t e r e n k o n v e n t i o n e l l h y p n o s in d u k tio n . M e d u tg n g s p u n k t f r n
d e tta r e s u l t a t sk u lle m a n i v r egen e x p e r im e n te lla d e sig n kunna
f r v n t a s ig a t t L S D - g r u p p e n s k a t t a d e s ig h g r e i o lik a h y p n o s -
k a r a k t e r i s t i k a (= u p p l e v e l s e r a v d i s s o c i a t i o n o d y l u n d e r h y p n o s )
j m f r t m e d k o n t r o l l - r e s p p l a c e b o g r u p p . N g o n d y lik a d d itiv
e f f e k t a v e n s i m u l t a n L S D - o c h h y p n o s p v e r k a n k u n d e d o c k ej
k o n s t a t e r a s v id d e n i n t e r i n d i v i d u e 11a p r v n i n g e n (s e s i d 4 3 ), v i l k e t
r e s u l t a t e g e n t l i g e n ej h e l l e r h a d e f r v n t a t s m e d ta n k e p a t t e n d a s t
m i n i m a l a L S D - d o s e r a p p l i c e r a t s ( j f r s i d 20). M jlig e n s k u l l e s k a t t
n in g a rn a r ra n d e hypnos s e s sio n e n s d u ra tio n , d r L S D -gruppen
u p p v i s a d e d a n s t r s t a u n d e r e s t im e r i n g e n a v o b je k tiv t i d ( T a b e l l 9),
k u n n a a n f ra s so m st d f r v r te s om a tt den h y p n o sb e tin g a d e
d is s o c ia tio n e n g e n e r e ll t f r s t r k e s av den L S D -b e tin g a d e .
47

D e n d e s k r i p t i v a a n a l y s e n a v T a b e l l 2 r r a n d e p u ls o ch b l o d t r y c k
v i s a d e d e ls a t t e n d a s t L S D - g r u p p e n f r e t e d d e e n a l l t m e r s t i g a n d e o ch
j m f r t m e d v r i g a g r u p p e r a l l t m e r a v v ik a n d e h g p u l s f r e k v e n s
u n d e r s j l v a h y p n o s s e s s i o n e n , d e l s a t t L S D - g r u p p e n u p p v is a d e
e tt h g re s y s to lis k t b lo d try ck e fte r h y p n o sse ssio n e n j m f rt m e d
p l a c e b o - r e s p k o n t r o l l g r u p p . D e t b r h r v i d e r i n r a s om a t t s a m t
li g a fpp ( in k l u s i v e L S D - g r u p p e n ) u p p le v d e s ig s o m m e r a v s p n d a
o c h lu g n a e f t e r h y p n o s e n ( T a b e l l 4). E n l i g t v r u p p f a ttn in g u tg r
te n d e n s e rn a till f rh jd p u ls fre k v e n s och b lo d try c k e tt u ttry c k f r
L S D :s k n d a s y m p a t i k o m i m e t i s k a v e r k a n .

A tt d m a a v m a g n i t u d e s t i m a t i o n s s k a t t n i n g a r n a av s t m n i n g s l g e
o c h v a k e n h e t e f t e r h y p n o s e n , D a g I ( T a b e l l 3), t o r d e t m i n s t o n e
s u g g e s tio n e rn a b e tr ffa n d e g ra d e n av p ig g h e t h a ft en v is s p o s th y p -
n o tisk v e rk a n , e fte rs o m f r s k s p e r s o n e r ib la n d b ru k a r r a p p o r te r a
t r t t h e t o c h d s i g h e t e f t e r s i n i n i t i a l a h y p n o s s e s s i o n . V r a d a ta
u t g r d o c k i n g e t e n t y d i g t b e v i s f r d e n f r m o d a d e e f f e k te n a v de
p o s t h y p n o t i s k a s u g g e s t i o n e r n a " lu g n o ch a v s p n d " r e s p " p ig g o c h
u t v i l a d " , e f t e r s o m d e n k a d e a v s p n d h e t e n o c h p ig g h e te n (D ag I)
v e n k a n t n k a s h a u p p s t t t s p o n t a n t . V id d e t a n d r a e x p e r i m e n t t i l l
f lle t n o te r a d e s v i s s e r l i g e n en s ig n ifik a n t s t r r e a v v ik e lse fr n
s t a n d a r d e n " 1 0 " i v a r i a b e l n " P i g g " f r d e n g r u p p om 15 fp p , s o m
n y o f ic k de b d a p o s t h y p n o t i s k a s u g g e s t i o n s p a r e n ( T a b e l l 4);
ngon o v e r - a ll sk illn a d (av seen d e s a m tlig a 9 s k a ttn in g s v a ria b le r)
m e l l a n g r u p p e n m e d s u g g e s t i o n e r r e s p g r u p p e n u ta n s u g g e s t i o n e r
e rh lls e m e l l e r t i d e j. D e tta re s u lta t^ lik s o m d ata i T a b e ll 4 ta la r
f r a tt v en den s is tn m n d a g ru p p e n p v e r k a ts av h y p n o sen p
D a g II. H u r u v i d a d e t r r s ig om e n s p o n ta n f r n d r i n g e l l e r om en
p o s i t i v t r a n s f e r - e f f e k t , d v s e n b e tin g n in g f r n u p p v a k n a n d e t e f t e r
d e n l : a h y p n o s s e s s i o n e n , g r ej a t t u t t a l a s ig om i f r n f r e l i g g a n d e
e x p e r i m e n t e l l a d a t a . A tt v r a s u g g e s t i o n e r h a f t e n v i s s p o s t h y p n o -
t i s k e f f e k t f r a m g r d o c k k l a r t av d e t f a k t u m , a t t g r u p p e n u ta n
d e s s a s u g g e s t i o n e r s k a t t a d e s ig s i g n i f i k a n t m e r p ig g a (t = 2. 90;
p < . 0 2 , t w o - t a i l e d ) o c h m e r a v s p n d a ( t = 3. 32; p - c . 0 1 , tw o -
t a i l e d ) e f t e r en e x t r a h y p n o s s e s s i o n ^ (tid c a 10 - 15 m i n u t e r ) ,
d r v r a su g g e stio n e r te r till m p a d e s.

V a d g l l e r s j l v a m e t o d j m f r e l s e n av de t r e s u b j e k t i v a s k a t t n i n g s -
s k a lo r n a k an h r tillfo g a s , a tt vi i en s e n a r e u tf rd u n d e rs k n in g
m e d 32 e t t - b e t y g s t u d e r a n d e i p s y k o lo g i ( j f r N e tz , 1969) k l a r t v e r i
f i e r a t t e n d e n s e r n a i f r e l i g g a n d e u n d e r s k n i n g , n m l i g e n a t t de
b d a m e t o d e r n a v e r u p p le v d d i f f e r e n s ( m a g n i t u d e s t i m a tio n

T] D e n n a s e s s i o n g e n o m f r d e s a l l r a s i s t p D a g II.
48
s a m t d e n " r e l a t i v a " g r a f i s k a s k a la n ) f r e f a l l e r ge m e r k o h e r e n t a
o c h n y a n s e r a d e u t s l a g n d e n " a b s o l u t a " g r a f i s k a s k a l a n . B la n d
d e s s a p s y k o l o g i s t u d e r a n d e v a l d e 90 % d e n " r e l a t i v a " g r a f i s k a s k a l a n
i s a m b a n d m e d f r g a n " V ilk e n a v de b d a r e l a t i v a m e t o d e r n a a n s e r
du v a r a l t t a s t a t t a r b e t e m e d ? " , m e d a n de v r i g a f r e d r o g m a g n i t u d
e s t i m a t i o n . P f r g a n " V i l k e n a v s a m t l i g a t r e m e t o d e r t r o r du g e r
d e t m e s t n y a n s e r a d e u ts la g e t, d v s k o m m e r san n in g e n n r m a s t ? "
v a l d e 58 % d e n " r e l a t i v a " g r a f i s k a s k a l a n , 23 % m a g n i t u d e s t i m a t i o n s -
m e t o d e n s a m t 19 % d e n " a b s o l u t a " g r a f i s k a s k a l a n . D e s s a d a ta
( j f r v e n s i d 40) j m t e d e t fa k tu m , a t t d e n g r a f i s k a s k a l a n v e r
u p p le v d d i f f e r e n s v i s a t s i g li k a s e n s i t i v s o m m a g n i t u d e s t i m a t i o n s -
m e to d e n , a n ty d e r a tt den nykons tru e ra d e " re la tiv a " g ra fis k a sk a la n
m e d f rd el b orde kunna a p p lic e ra s p sdana f rs k sp e rso n sg ru p p e r
(t e i c k e - s t u d e n t e r ) , d r m a g n i t u d e s t i m a t i o n s m e t o d e n k a n f r
v n ta s v a r a r e la tiv t s v r h a n te r lig .

V ad s lu tlig e n b e t r f f a r s j lv p re d ik tio n av h y p n o tis e r b a r h e t u tifr n


a ttity d - och h y p n o tise r b a r h e tssk a ttn in g a r v e re n s s t m m e r v ra
r e s u l t a t t i l l s t o r a d e l a r m e d d e n a v M e l e i & H i l g a r d (1964) u t
f r d a u n d e r s k n i n g e n , v i l k e n f u t f r t s u ta n v r v e t s k a p . I li k h e t
m e d M e l e i & H i l g a r d fa n n v i b l a e n p o s i t i v t s n e d f r d e l n i n g a v
sk a ttn in g a r v e r den egna h y p n o tis e rb a rh e ts g ra d e n s a m t a tt
d e s s a s k a ttn in g a r (e fte r in fo rm a tio n om h y p n o s b e g re p p e t) k o r r e
l e r a d e s i g n i f i k a n t m e d o b je k tiv p r v n in g a v h y p n o t i s e r b a r h e t .
D e tta s e n a re s a m b a n d v e r if ie r a d e s ven i ovan r e f e r e r a d e u n d e r
s k n in g m e d p s y k o l o g i s t u d e r a n d e (N = 32), d r en r a n g k o r r e l a
ti o n r h o = 0 , 4 5 (p <C . 0 1 , o n e - t a i l e d ) u p p m t t e s m e l l a n i n i t i a l
p re d ik tio n av egen h y p n o tis e r b a r h e t och r e s u l t a t p en h y p n o s -
s k a l a . D e t b r d o c k a l l m n t e r i n r a s om a t t d e e r h l l n a r e l a
tio n e r n a r av m o d e s t s to r le k s o r d n in g , ven f a s t de i en d el
fa ll r sig n ifik a n ta . I d e tta a v se e n d e v e r e n s s t m m e r d e s s a
s k a t t n i n g s v a r i a b l e r m e d de f l e s t a v r i g a m e t o d e r f r p r e d i k t i o n
av h y p n o tis e r b a r h e t. E n lig t v r m e n in g h a r d e s s a a ttity d - och h y p
n o tis e r b a r h e ts sk a ttn in g a r s itt s t r s t a v rd e genom a tt in d iv id e r
m e d e x tr e m v r d e n k an fn g as upp - t e i s a m b a n d m e d s e le k tio n
av f r s k s p e r s o n e r till o lik a hypnos e x p e r im e n t p m o ts v a r a n d e
s tt som s k e tt i f re lig g a n d e u n d e rs k n in g .
REFERENSER 49

A a r o n s o n , B . S . - ( 1 9 6 4 ) - H y p n o s i s , d e p th p e r c e p t i o n , a n d s c h i z o p h r e n i a .
E a s te r n P s y c h o lo g ic a l A sso c ia tio n m e e tin g s , P h ila d e lp h ia ,
P a . , 1964.

A a r o n s o n , B . S . - ( 1 9 6 5 a ) - H y p n o s i s , b e i n g , a n d th e c o n c e p t u a l c a t e
g o r i e s o f t i m e . N ew J e r s e y P s y c h o l o g i c a l A s s o c i a t i o n
m e e tin g s, P rin c e to n , N . J . , 1965.

A a r o n s o n , B . S . - (1965 b) - H y p n o s i s , d e p th p e r c e p t i o n , a n d p s y c h e
d e lic e x p e r i e n c e . S o c ie ty f o r th e S c i e n t i f i c S tudy o f R e l ig io n
m e e t i n g s , N ew Y o r k , N. Y. , 1965.

A a r o n s o n , B . S . - (1966 a) - H y p n o s i s , t i m e r a t e p e r c e p t i o n , a n d p s y c h o
p a th o lo g y . E a s t e r n P s y c h o l o g i c a l A s s o c i a t i o n m e e t i n g ,
N ew Y o r k , N. Y. , 1966.

A a r o n s o n , B . S . - (1966 b) - B e h a v i o r a n d th e p l a c e n a m e s o f t i m e .
A m . J . C lin . H y p n . , 1966, 1 - 17.

A a r o n s o n , B . S . - (1966 c) - LSD: E x p e r i m e n t a l f i n d i n g s . N ew J e r s y
P s y c h o l o g i c a l A s s o c i a t i o n m e e t i n g s , E a s t O r a n g e , N. J . ,
1966.

A a r o n s o n , B . S . - (1967 a) - D i s t a n c e , d e p th a n d s c h i z o p h r e n i a . A m . J .
C lin . H y p n . , 1 9 6 7 , ^ 203 - 207.

A a r o n s o n , B . S . - (1967 b) - M y s tic a n d s c h i z o p h r e n i f o r m s t a t e s a n d
th e e x p e r i e n c e o f d e p th . J . S e i. S tu d y o f R e l i g i o n , 1967,
246 - 252.

A a r o n s o n , B . S . - (1968 a) - H y p n o s i s in e x p e r i m e n t a l p s y c h o lo g y . A m .
J . C lin . H y p n . , 1968, 1_1, 12 - 15.

A a r o n s o n , B . S . - (1968 b) - S o m e h y p n o tic a n a l o g u e s to th e p s y c h e d e l i c
s t a t e . I B . S. A a r o n s o n & H . O s m o n d ( E d s . ) - P s y c h e d e l i c s :
T h e i r U s e s a n d I m p l i c a t i o n . N ew Y o r k : D o u b le d a y , 1968
(in p r e p a r a t i o n ) .

A a r o n s o n , B . S . - ( 1 9 6 8 c ) - H y p n o tic a l t e r a t i o n s of s p a c e a n d t i m e .
I n t. J . P a r a p s y c h o l . , 1968, 1 0 , 5 - 36.
A b r a m s o n , H . A . ( E d . ) - (1960) - T h e U se o f LSD in P s y c h o t h e r a p y :
T r a n s a c t i o n s o f a C o n f e r e n c e . N ew Y o r k : J o s i a h M a c y ,
J r . F o u n d a t i o n , I 9 6 0 , 304 p p .

A b r a m s o n , H . A . ( E d . ) - (1967) - T h e U se o f LSD in P s y c h o t h e r a p y a n d
A l c o h o l i s m . N ew Y o r k : B o b b s - M e r r i l l , 1967, 697 p p .
A l n a e s , R . - (1964) - T h e r a p e u t i c a p p l i c a t i o n o f th e c h a n g e in c o n
s c io u s n e s s p ro d u c e d by p s y c h o ly tic a . The p s y c h e d e lic
e x p e r i e n c e in th e t r e a t m e n t o f n e u r o s i s . A c t a P s y c h i a t ,
S c a n d . , S u p p l. 180, 1964, 4 0 , 397 - 4 0 9 .

A s s a g i o l i , R . - (1965) - P s y c h o s y n t h e s i s : A M a n u a l o f P r i n c i p l e s
a n d T e c h n i q u e s . N ew Y o r k ; H o b b s - D o r m a n , 1965.

B a r b e r , T . X . - (1957) - H y p n o s i s a s p e r c e p t u a l - c o g n i t i v e r e s t r u c
t u r i n g : I. A n a l y s i s o f c o n c e p t s . J . C lin . E x p . H y p n . ,
1957, 147 - 166.

B a r b e r , T . X . & G l a s s , L . B . - (1962) - S i g n i f i c a n t f a c t o r s in h y p n o tic


b e h a v i o r . J . A b n o r m . S o c . P s y c h o l . , 1962, 64, 222 - 22 8 ,

B a r b e r , T . X . & C a l v e r l e y , D . S . - (1963) - T o w a r d a t h e o r y o f
h y p n o tic b e h a v i o r : E f f e c t s on s u g g e s t i b i l i t y o f t a s k
m o tiv a tin g in s tru c tio n s and a ttitu d e s to w a rd h y p n o s is.
J . A b n o r m , S o c . P s y c h o l . , 1963, 6 7 , 557 - 565.

B a r b e r , T .X . - ( 1 9 6 4 ) - H y p n o tiz a b ility , s u g g e s tib ility , and p e rs o n a lity :


V. A c r i t i c a l re v ie w of r e s e a r c h fin d in g s. P s y c h o l. R ep. ,
1964, 299 - 32 0 .

B a r r i o s , A . A . - (1965) - A n e x p l a n a t i o n o f th e b e h a v i o r a l a n d t h e r a p e u t i c
e f f e c t s of th e h a l l u c i n o g e n s . I n t . J . N e u r o p s y c h i a t . , 1 9 6 5 ,.
JU 574 - 592.

B a r r o n , F . - (1963) - C r e a t i v i t y a n d P s y c h o l o g i c a l H e a l t h . P r i n c e t o n ,
N. J . J V a n N o s t r a n d , 1963.

B e l i a k , L . - (1955) - An e g o - p s y c h o l o g i c a l t h e o r y o f h y p n o s i s . In t.
J . P s y c h o a n a l . , 1955, 36, 1 - 4.

B l a c k , S. - (1963) - D i s c u s s i o n . I R . C r o c k e t , R . A . S a n d is o n &
A . W a lk ( E d s . ) - H a llu c in o g e n i c D r u g s a n d T h e i r P s y c h o
t h e r a p e u t i c U s e . L o n d o n : L e w i s , 1963, p . 85 - 9 3 .

B l u m , G . S . - (1961) - A M o d e l of th e M in d : E x p l o r e d by H y p n o tic a lly


C o n tro lle d E x p e rim e n ts and E x a m in e d fo r its P sy c h o d y n am ic
I m p l i c a t i o n s . N ew Y o r k : W ile y , 1961, 229 p p .

B l u m , G . S . - (1963) - P r o g r a m m i n g p e o p le to s i m u l a t e m a c h i n e s . I S . S .
T o m k in s & S. M e s s i c k ( E d s . ) - C o m p u t e r S i m u l a t i o n o f
P e r s o n a l i t y , N ew Y o r k : W ile y , 1963, p . 127 - 157.

B o u c h e r , R . G . & H i l g a r d , E . R . - (1962) - V o l u n t e e r b i a s in h y p n o tic


e x p e r i m e n t a t i o n . A m e r . J . C lin . H y p n . , 1962, 5, 49 - 51.
B r a d l e y , P . B . - (1959) - M e th o d s a n d a n a l y s i s o f d r u g - i n d u c e d b e h a v i o r
in a n i m a l s . I P , E . B r a d l e y , P . D e n i k e r & C . R a u d u c o - T h o m a s
(E d s.) - N e u ro -P sy c h o p h a rm a co lo g y . V o ll. A m ste rd a m :
E l s e v i e r , 1959, p . 11 - 19.

B ra d le y , P .B . & K ey, B . J , - (1963) - C o n d itio n in g e x p e r i m e n t s w ith


L S D . I R . C r o c k e t , R . A . S a u d i non Jk A . W a lk ( E d s . ) -
H a llu c in o g en ic D ru g s and T h e ir P s y c h o th e r a p e u tic U se.
L o n d o n : L e w i s , 1963, p . 4 - 11,

B r e n n e r , C . - (1963) - A.n E l e m e n t a r y T e x tb o o k of P s y c h o a n a l y s i s .
3 : r d p r i n t i n g , N ew Y o rk : i n t e r n a t i o n a l U n i v e r . P r e s s ,
1963, 219 pp.

B r id g e r , W. H. - (1963) - T h e n e u r o p h y s i o l o g i c a l a c c o m p a n i m e n t s
o f s e n s o r y a n d s l e e p d e p r i v a t i o n a n d t h e i r r o l e in th e
p ro d u c tio n of p sy c h o lo g ic a l d is tu r b a n c e s . I J . W o rtis
( E d . ) - R e c e n t A d v a n c e s in B i o l o g i c a l P s y c h i a t r y . N ew
Y o r k : P l e n u m , 1963.

B u r r o u g h s , W . S. - (1964) - P o i n t s o f d i s t i n c t i o n b e t w e e n s e d a t i v e a n d
c o n s c i o u s n e s s - e x p a n d i n g d r u g s . I D . S o lo m o n ( E d . ) - LSD.
- T h e C o n s c i o u s n e s s - E x p a n d i n g D r u g . N ew Y o rk : P u t n a m ' s ,
1964, p . 168 - 173.

C h a s e , R . A . - (1965) - A n i n f o r m a t i o n - flo w m o d e l o f th e o r g a n i z a
tio n o f m o t o r a c t i v i t y . I: T r a n s d u c t i o n , t r a n s m i s s i o n a n d
c e n t r a l c o n t r o l of s e n s o r y i n f o r m a t i o n . J . N e r v . M e n t.
D i s . , 1965, 140, 239 - 251.

C o h e n , B . D . , L u b y , E . D . , R -o s e n b a u m , G . & G o ttlie b , J . S . - (I9 6 0 ) -


C o m b in ed s e r n y l and s e n s o r y d e p riv a tio n , C o m p re h e n d .
P s y c h i a t . , I960, h . 245 348
~

C o h e n , S. - (1964) - T h e B e y o n d Y /ithin. - T h e LSD S t o r y , N ew Y o r k :


A t h e n e u m , 1964,

C o h e n , S. & E d w a r d s , A . E , - (1964) - T h e i n t e r a c t i o n o f LSD a n d


s e n s o r y d e p r i v a t i o n ; r.~ , corueido r a t i o n s . I J . W o r t i s
( E d . ) - R e c e n t A d v a n c e s in B i o l o g i c a l P s y c h i a t r y . N ew Y o r k :
P l e n u m , 1964,

C r o c k e t , R . , S a n d is o n , R . A . & W a lk , A . (Eds.) - (1963) - H a l l u c i n o g e n i c


D ru g s and T h e ir P s y c h o th e ra p e u tic U se. London: L e w is,
1963, 191 pp.
C u t n e r , M . - (1959) - A n a ly tic w o r k w ith L S D - 2 5 . P s y c h i a t . Q u a r t . ,
1959, 33^ 715.

D a h l b e r g , C . C . - (1967) - LSD f a c i l i t a t i o n of p s y c h o a n a l y t i c t r e a t m e n t :
A c a s e s tu d y in d e p th . I H . A. A b r a m s o n ( E d . ) - th e U se
o f LSD in P s y c h o t h e r a p y a n d A l c o h o l i s m . New Y o r k : B o b b s -
M e r r i l l , 1967, p. 237 - 257.

D e c k e r t , G . H . & W e s t, L . J . - (1963) - H y p n o s i s a n d e x p e r i m e n t a l p s y c h o
p a th o lo g y . A m e r . J . C lin . H y p n . , 1963, 5, 256 - 276.

D e ik m a n , A . J . - ( 1 9 6 3 ) - E x p e r i m e n t a l m e d i t a t i o n . J . N e r v . M e n t. D i s . ,
1963, 136, 329 - 343.

D e ik m a n , A . J . - (1966) - I m p l i c a t i o n s o f e x p e r i m e n t a l l y in d u c e d c o n t e m p l a
tiv e m e d i t a t i o n . J . N e r v . M e n t. D i s . , 1966, 142, 101 - 116.

D e m e n t , W . - (I 9 6 0 ) - T h e e f f e c ts of d r e a m d e p r i v a t i o n . S c i e n c e , I9 6 0 , 131,
1705 - 1707.

D e s o i l l e s , R . - (1966) - T h e D i r e c t e d D a y d r e a m . N ew Y o r k : P s y c h o s y n t e s i s
R e s e a r c h F o u n d a t i o n , 1966.

D i t m a n , K . S . - (1963) - P s y c h o t o m i m e t i c s : P h a r m a c o d y n a m i c a n d p s y c h o
t h e r a p e u t i c p r o p e r t i e s . P r o c . W e s t . P h a r m a c o l , S oc. , 1963,
6j 13 - 17.

D o r c u s , R . M . ( E d . ) - (1956) - H y p n o s i s a n d Its T h e r a p e u t i c A p p l i c a t i o n s .
N ew Y o r k : M c G r a w - H i l l , 1956, 327 p p .

E k m a n , G. , F r a n k e n h a e u s e r , M . , G o ld b e r g , L . , B j e r v e r , K . , J r p e ,
G. & M y r s t e n , A . L . - (1963) - E f f e c t s of a l c o h o l in ta k e on
su b je c tiv e and o b jectiv e v a r ia b le s o v e r a fiv e -h o u r p e rio d ,
P s y c h o p h a r m a c o l o g i a , 1963, 4 , 28 - 38.

E k m a n , G. & S j b e r g , L . - (1965) - S c a l i n g . A n n . R e v . P s y c h o l . , 1965,


16^ 451 - 474.

E v a n s - W e n t z , W . Y. (E d .)- (1956) - T h e T i b e t a n B o o k of th e D e a d . 3 e d , ,
London: O xford U n iv e r. P r e s s , 1956.

F o g e l , S. & H o f f e r , A . - (1962 a) - The U se o f h y p n o s i s to i n t e r r u p t a n d


r e p r o d u c e an L S D - 2 5 - e x p e r i e n c e . J . C lin . E x p . P s y c h o p a t h . ,
1962, 23, 11 - 16.

F o g e l , S. & H o f f e r , A . - (1962 b) - P e r c e p t u a l c h a n g e s in d u c e d by h y p n o tic


s u g g e s t i o n f o r th e p o s th y p n o tic s t a t e : I. G e n e r a l a c c o u n t of
th e e f f e c t on p e r s o n a l i t y . J . C lin . E x p . P s y c h o p a t h . , 1962,
53
F r a n k e n h a e u s e r , M . & P o s t , B. - (1964) - T i m e r e l a t i o n s of o b j e c t i v e
a n d s u b j e c t i v e r e a c t i o n s to d - a m p h e t a m i n e a n d P e n t o b a r b i t o n e .
S c a n d , J . P s y c h o l . , 1964, 5, 99 - 107.

G ill, M . M . &: B r e n m a n , M . - (1959) - H y p n o s i s a n d R e l a t e d S t a t e s : P s y c h o


a n a l y t i c S tu d ie s in R e g r e s s i o n . N ew Y o r k : I n t e r n a t i o n a l U n iv e r .
P ress, 1959.

G l a s s , L . B . & B a r b e r , T . X . - (1961) - A n o te on h y p n o tic b e h a v i o r ,


th e d e f in iti o n of th e s i t u a t i o n a n d th e p l a c e b o e f f e c t . J . N e r v .
M e n t, D i s . , 1961, 132, 539 - 541.

G r e e n , V/. J . - (1965) - T h e e f f e c t o f LSD on th e s l e e p - d r e a m c y c l e .


* J . N e r v . M e n t. D is . , 1965, 140, 417 - 42 6 .

G u b e l, I. - (1962) - H a l l u c i n o g e n i c d r u g s a n d h y p n o s i s in p s y c h o t h e r a p y .
A m e r . J . C lin . H y p n . , 1962, 4 , 169 - 173.
1
H a l p e r n , S. - (1961) - On th e s i m i l a r i t y b e t w e e n h y p n o tic a n d m e s c a
lin e h a l l u c i n a t i o n s . In t. J . C lin . E x p . H y p n . , 1961, 9,
139 - 149.

H a r r i m a n , P . L . - (1942) - T h e e x p e r i m e n t a l p r o d u c t i o n of s o m e
p h e n o m e n a r e l a t e d to m u l t i p l e p e r s o n a l i t y . J . A b n o r m .
S o c . P s y c h o l . , 1942, 37, 244 - 255.

H a r t m a n n , H . - (1958) - E g o P s y c h o l o g y a n d th e P r o b l e m of A d a p ta t io n .
New Y o r k : In t, U n i v e r . P r e s s , 1958.

H i l g a r d , E . R . , W e i t z e n h o f f e r , A . M . , L a n d e s , J . & M o o r e , R . K.
- (1961) - T he d i s t r i b u t i o n of s u s c e p t i b i l i t y to h y p n o s i s in
1
a s t u d e n t p o p u la tio n : A s tu d y u s in g th e S t a n f o r d H y p n o tic
S u s c e p t i b i l i t y S c a l e . P s y c h o l . M o n o g r a p h s , 1961, 75,
8, W hole No 512.
I
H i l g a r d , E . R . - (1965 a) - H y p n o s i s . A n n . R e v . P s y c h o l . , 1965, 16,
157 - 180.

H i l g a r d , E . R . (1965 b) - H y p n o tic S u s c e p t i b i l i t y . N ew Y o rk : H a r c o u r t ,
B r a c e & W o r l d , 1965.

H i l g a r d , E . R . & T a r t , C. T . - (1966) - R e s p o n s i v e n e s s t o s u g g e s t i o n s
fo llo w in g w a k in g a n d i m a g i n a t i o n i n s t r u c t i o n s a n d fo llo w in g
in d u c tio n o f h y p n o s i s . J . A b n o r m . P s y c h o l . , 1966, 71,
196 - 208.

H u ll, C . L . - (1933) - H y p n o s i s a n d S u g g e s t i b i l i t y : A n E x p e r i m e n t a l
A p p r o a c h . N ew Y o rk : A p p l e t o n - C e n t u r y - C r o f t s , 1933.
H u x le y , A . L . - (1954) - T h e D o o r s of P e rc e p tio n * , N ew Y o r k : H a r p e r ,
1954.

K a s a h a r a , Y. , S a k a m o t o , K. , O k a d a , Y. & S a k a m o to , M . - (1962) -
P s y c h o p h a r m a c o l . A b s t r . , 1962, 2, 308.

K a st, E .C . - (1964 a) - P a i n a n d L S D -2 5 : A t h e o r y of a t t e n u a t i o n of
a n t i c i p a t i o n . I D . S o lo m o n ( E d . ) - L S D . - The C o n s c i o u s n e s s
- E x p a n d i n g D r u g . N ew Y o rk : P u t n a m , 1964, p. 241 - 256.

K a s t , E . C. - (1964 b) - LSD u s e d a s a n a n a l g e s i c . J . A m . M e d . A s s . ,

1964 187> 33*


K a u f m a n , M . R . - (1961) - H y p n o s i s in p s y c h o t h e r a p y to d a y . A r c h . G en .
P s y c h i a t , , 1961, 4. 30.

K ih lb o m , M . & N e t z , B . - (1967) - L S D - 2 5 . E n i n t r o d u c e r a n d e v e r s i k t .
L k a r t i d n i n g e n , 1967, 64, 1842 - 1855.

K i l l a m , L . R . & K i lia r n , E . K . - (1956) - The a c t i o n of l y s e r g i c a c i d


d i e t h y l a m i d e on th e c e n t r a l a f f e r e n t s y s t e m in the c a t .
J . P h a r m a c o l . E x p . T h e r a p . , 1956, 116, 35 - 42.

K lin e , M . V . - (1958) - F r e u d a n d H y p n o s i s . New Y o rk : J u l i a n P r e s s ,


1958.

K l v e r , H . - (1928) - M e s c a l : T h e " D e v in e ' P l a n t a n d Its P s y c h o l o g i c a l


E f f e c t s . L o n d o n : P a u l , T r e n c h & T r u b n e r , 1928.

K l v e r , H . - (1966) - M e s c a l a.nd M e c h a n i s m s of H a l l u c i n a t i o n s . C h ic a g o :
U n i v e r . C h ic a g o P r e s s , 1966.

K r i s , E . - (1952) - P s y c h o a n a l y t i c E x p l o r a t i o n s in A r t . N ew Y o r k :
I n te rn a tio n a l U n iv er. P r e s s , 1952.

K r o j a n k e r , R . - (1965) - L e u n e r 's s y m b o l i c d r a m a . A m e r . J . C lin .


H y p n . , 1966, 56 - 61.

K u b ie , L . S . & M a r g o l i n , S. - (1944) - T h e p r o c e s s of h y p n o t i s m a n d
th e n a t u r e of th e h y p n o tic s t a t e . A m . J . P s y c h i a t . , 1944,
100, 6 1 1 - 622.

K u r o m a r u , S. - (1962) - T h e e f f e c t o f LSD on th e p h a n to m l i m b : T h e
p r o b l e m of b o d y s c h e m e a n d th e t h e r a p e u t i c u s e o f L S D - 2 5 .
P s y c h i a t r . & N e u r o l . J a p . , 1962.

K u rtz , P .S . - (1963) - S i m i l a r i t i e s a n d d i f f e r e n c e s b e t w e e n r e l i g i o u s
m y s t i c i s m a n d d r u g - in d u c e d e x p e r i e n c e s . J . H u m a n i s t i c
P s y c h o l . , 1963, 3, 146 - 154.
L e a r y , T . R . - (1965) - L a n g u a g e s : E n e r g y s y s t e m s s e n t a n d r e c e i v e d .
E t c . , 1965, 22^431 - 4 6 0 .

L e a v i t t , H . C . - (1947) - C a s e o f h y p n o t i c a l l y p r o d u c e d s e c o n d a r y a n d
t e r t i a r y p e r s o n a l i t i e s . P s y c h o a n a l , R e v . , 1947, 3 4 ,
274.

L e e - T e n g , E . - (1965) - T r a n c e - s u s c e p t i b i l i t y , i n d u c t i o n - s u s c e p -
t i b i l i t y , a n d a c q u i e s c e n c e a s f a c t o r s in h y p n o tic p e r f o r m a n c e *
J . A b n o r m . P s y c h o l . , 1965, 70, 383 - 3 89.

L e v i n e , J . & L u d w ig , A . M . - (1965) - A l t e r a t i o n s in c o n s c i o u s n e s s
p r o d u c e d by c o m b i n a t i o n s o f L S D , h y p n o s i s a n d p s y c h o
t h e r a p y . P s y c h o p h a r m a c o l o g i a , 19 6 5 , _7_, 123 - 137.

L e v i n e , J . & L u d w ig , A . M . - (1966) - T h e h y p n o d e lic t r e a t m e n t


t e c h n i q u e . I n t. J . C lin . E x p . H y p n . , 1966, 14, 207 - 21 5 .

L e v i t t , E . E . , P e r s k y , H . & B r a d y , J . P . - (1964) - H y p n o tic I n d u c tio n


o f A n x ie ty . S p r i n g f i e l d , 1 1 1 .: T h o m a s , 1964, 134 p p .

L i e b e r t , R . M . , R u b in , N. & H i l g a r d , E . R . - (1965) - T h e e f f e c t s
of a c tiv e and p a s s iv e h y p n o sis on a tte n tio n , a c q u is itio n , and
r e t e n t i o n d u r i n g p a i r e d a s s o c i a t e l e a r n i n g . J . P e r s . , 1965, 33,
605 - 612.
L i n to n , H . B , & L a n g s , R . J . - (1962 a) - S u b je c tiv e r e a c t i o n s to
ly s e r g ic a c id d ie th y la m id e (L S D -25). A rc h . Gen. P s y c h i a t , ,
1962, _6, 352 - 3 6 8 .

L i n t o n , H . B . & L a n g s , R . J . - (1962 b) - P l a c e b o r e a c t i o n s in a s tu d y
o f l y s e r g i c a c i d d i e t h y l a m i d e ( L S D -2 5 ). A r c h . G e n . P s y c h i a t . ,
1962, 6j_3 69 - 38 3 .

L o n d o n , P . , C o o p e r , L . M . & J o h n s o n . H . J . - (1962) - S u b je c t
c h a r a c t e r i s t i c s in h y p n o s i s r e s e a r c h : II. A t t i t u d e s t o w a r d s
h y p n o sis, v o lu n te e r s ta tu s, and p e rso n a lity m e a s u r e s ,
III. S o m e c o r r e l a t e s of h y p n o tic s u s c e p t i b i l i t y . I n t. J .
C lin . E x p . H y p n . , 1962, 10, 13 - 2 1 .

L u d w ig , A . M . & L y l e , W . H . , J r . - (1964) - T e n s i o n in d u c tio n a n d th e


h y p e r a l e r t t r a n c e . J . A b n o r m , S o c , P s y c h o l . , 1964, 6 9 ,
70 - 76.

L u d w ig , A . M . & L e v i n e , J . - (1965) - A l t e r a t i o n s in c o n s c i o u s n e s s
p r o d u c e d by h y p n o s i s . J . N e r v . M e n t . D i s , , 1965, 140,
146 - 153.

L u d w ig , A . M . - (1966) - A l t e r e d s t a t e s o f c o n s c i o u s n e s s . A r c h . G e n ,
P s y c h i a t . , 1966, 15, 225 - 23 4 .
L u d w ig , A . M . - (1967) - T h e t r a n c e . C o m p r e h e n d . P s y c h i a t . , 1967,
8, 7 - 1 5 .
L u d w ig , A . M . & L e v i n e , J . - (1967) - H y p n o d e lic t h e r a p y . C u r r e n t
P s y c h i a t r i c T h e r a p i e s , 1967, 7, 130 - 141.

M a r a z z i, A .S . & H a r t, E .R . - (1955) - T h e p o s s i b l e r o l e o f in h ib it io n
a t a d r e n e r g i c s y n a p s e s in th e m e c h a n i s m o f h a l l u c i n o g e
n ic a n d r e l a t e d d r u g a c t i o n s . J . N e r v . M e n t. D i s . , 1955,
122, 453 - 4 5 7 .

M a r a z z i , A .S . - (1962) - P h a r m a c o d y n a m i c s o f h a l l u c i n a t i o n . I L . J .
W e s t ( E d . ) - H a l l u c i n a t i o n s . N ew Y o r k : G r u n e & S t r a t t o n ,
1962 .

M a s t e r s , R . E . L . & H o u s t o n , J . - (1966) - T h e V a r i e t i e s o f P s y c h e d e l i c
E x p e r i e n c e . N ew Y o rk ,: He It, R i n e h a r t & W in s t o n , 1966.

M c G lo th lin , W . H . & C o h e n , S. - (1965) - T he u s e of h a l l u c i n o g e n i c


d r u g s a m o n g c o l l e g e s t u d e n t s . A r a e r , J . P s y c h i a t . , 1965,
122, 572 - 574.

M e le i, J . P . & H ilg a rd , E ,R . - (1964) - A t t i t u d e s t o w a r d h y p n o s i s ,


s e l f - p r e d i c t i o n s , a n d h y p n o tic s u s c e p t i b i l i t y . In t. J . C lin .
E x p . H y p n . , 1964, 12, 99 - 108.

M o g a r , R . E . & S a v a g e , C. - (1964) - P e r s o n a l i t y c h a n g e a s s o c i a t e d
w ith p s y c h e d e l i c (LSD) t h e r a p y . P s y c h o t h e r . , 1964, _1_>
154 - 163.

M o g a r , R . E . - (1965) - C u r r e n t s t a t u s a n d f u t u r e t r e n d s in p s y c h e d e l i c
(LSD) r e s e a r c h . J . H u m a n i s t i c P s y c h o l . , 1965, _5^ 147 - 166

M o n r o e , R . R . , H e a t , G. , M i c k l e , W . A . & L l e w e l l y n , R . C . - (1957)
- C o r r e l a t i o n s of r h i n e n c e p h a l i c e l e c t r o g r a m s w ith b e h a v i o r .
E l e c t r o e n c e p h . C lin . N e u ro p h y s io l,. , 1957, 9_, 623 - 624.

N a r u s o , G. - (1962) - H y p n o s i s a s a sta.te of m e d i t a t i v e c o n c e n t r a t i o n
a n d i t s r e l a t i o n s h i p to th e p e r c e p t u a l p r o c e s s . I M . V. K lin e
( E d . ) - T h e N a t u r e of H y p n o s i s . N ew Y o r k : I n s t i t u t e f o r
R e s e a r c h in H y p n o s i s , 1962, p . 37 - 55.

N e t z , B : - (1967) - P s y k o k e m i s k a s u b s t a n s e r : E f f e k t e r , i m p l i k a t i o n e r o ch
a p p lik a tio n e r. E n in tro d u c e ra n d e v e rs ik t v e r h a llu c in o g e n e r
p sy k o to m im e tik a - p s y k e d e l i k a . M P I - r a p p o r t n r 58, 1967.

N e t z , B . - (1968 a) - L y s e r g s y r e d i e t y l a m i d (L S D -2 5 ) o c h s u g g e s t i b i l i t e t .
D e l I: A n a ly s a v t i d i g a r e l i t t e r a t u r . M P I B - r a p p o r t n r 16,
1968.
57
N e t z , B . - (1968 b) - L y s e r g s y r e d i e t y l a m i d ( L S D -2 5 ) och i n t e l l e k t u e l l a
f u n k t i o n e r . D e l I: A n a ly s a v t i d i g a r e l i t t e r a t u r . M P I B - r a p p o r t
n r 18, 1968.

N e t z , B . - (1969) - E f f e k t e r a v L S D -2 5 o c h p o s t h y p n o t i s k a s u g g e s t i o n e r
p s t m n i n g s l g e o c h v a k e n h e t . E n m e t o d j m f r e l s e av
tr e o lik a s u b je k tiv a sk a ttn in g s s k a lo r . M P I B - r a p p o r t , in p r e p a r a t i o n ,
1969.

N y m a n , G . E . & M a r k e , S. - (1961) - M e d i c i n s k t f r g e s c h e m a . S k a n d i n a
v i s k a T e s t f r l a g e t , S to c k h o lm , 1961.

O r n e , M . T . - (1959) - T h e n a t u r e o f h y p n o s i s : A r t i f a c t a n d e s s e n c e .
J . A b n o r m . S o c . P s y c h o l . , 1959, 58, 277 - 299.

O r n e , M . T . - (1962) - On th e s o c i a l p s y c h o lo g y o f th e p s y c h o l o g i c a l
e x p e r i m e n t : w ith p a r t i c u l a r r e f e r e n c e to d e m a n d c h a r a c t e r i s
t i c s a n d t h e i r i m p l i c a t i o n s . A m . P s y c h o l o g i s t , 1962, 17,
776 - 783.

P a h n k e , W .N : - (1963) - D r u g s a n d M y s t i c i s m : A n A n a l y s i s o f th e R e l a ti o n
s h ip b e t w e e n P s y c h e d e l i c D r u g s a n d th e M y s t i c a l C o n s c i o u s n e s s .
P h . D . D i s s e r t a t i o n , H a r v a r d U n i v e r . , 1963.

P f e i f f e r , C . C . & M u r p h r e e , H . B . - (1965) - I n t r o d u c t i o n to p s y c h o t r o p i c
d r u g s a n d h a l l u c i n o g e n i c d r u g s . I J . R ; D i P a l m a ( E d . ) - D r i l l 's
P h a r m a c o l o g y in M e d i c i n e . New Y o r k : M c G r a w - H i l l , 1965.

P r i n c e , R. & S a v a g e , C . - (1966) - M y s t i c a l s t a t e s a n d th e c o n c e p t of
r e g r e s s i o n . P s y c h e d e l i c R e v . , 1966, 8, 59 - 75.

R o s e n h a n , D . & T o m k i n s , S. S. - (1964) - On p r e f e r e n c e f o r h y p n o s i s a n d
h y p n o t i z a b i l i t y . In t. J . C l i n . E x p . H y p n . , 1964, 12, 109 - 114.

R o w la n d , V. - (1957) - D i f f e r e n t i a l e l e c t r o e n c e p h a l o g r a f i c r e s p o n s e to
c o n d itio n e d a u d i t o r y s t i m u l i in a r o u s a l f r o m s l e e p . E E G
C lin . N e u r o p h y s i o l . , 1957, 9, 585 - 594.

S a n d is o n , R . A . , S p e n c e r , A . M . & W h ite la w , J . D . A . - (1954) - T h e


t h e r a p e u t i c v a lu e of l y s e r g i c a c i d d i e t h y l a m i d e in m e n t a l
i l l n e s s . J . M e n t, S e i . , 1954, 1 0 0 ,4 9 1 - 507.

S a r b i n , T . R . - (1950) - C o n t r i b u t i o n s to r o l e - t a k i n g t h e o r y : I. H y p n o tic
b e h a v i o r . P s y c h o l . R e v . , 1950, 57, 255 - 270.

S a r b i n , T . R . & L i m , D . T . - (1963) - S o m e e v i d e n c e in s u p p o r t o f th e
r o l e - t a k i n g h y p o t h e s i s in h y p n o s i s . In t. J . C lin . E x p t l .
H y p n . , 1963, 11, 98 - 103.
58
S a v a g e , C . - (1955) - V a r i a t i o n s in ego f e e lin g in d u c e d b y d - l y s e r g i c
a c i d d i e t h y l a m i d e . P s y c h o a n a l . R e v . , 1955, 4 2 , 1 - 16.

S a v a g e , C. , S a v a g e , E . , F a d i m a n , J . & H a r m a n , W . - (1964) -
T h e r a p e u t i c e f f e c t s o f th e p s y c h e d e l i c e x p e r i e n c e . P s y c h o l .
R e p . , 1964, 1 4 ^ 1 1 1 - 120.

S c h n e c k , J . M - (1966) - A s tu d y o f a l t e r a t i o n s in b o d y s e n s a t i o n s
d u r i n g h y p n o a n a l y s i s . I n t. J . C lin . E x p . H y p n . , 1966,
14, 216 - 231.

S h e r w o o d , J . N. , S t o l a r o f f , M . J . & H a r m a n , W .W . - (1962) - T h e p s y c h e d e
lic e x p e r i e n c e . - A n e w c o n c e p t in p s y c h o t h e r a p y . J . N e u r o p s y c h i a t ,
1 9 6 2 ,_4i 69 - 80.

S h o r , R . E . - (1959) - H y p n o s i s a n d th e c o n c e p t of th e g e n e r a l i z e d r e a l i t y -
o r i e n t a t i o n . A m e r . J . P s y c h o t h e r a p . , 1959, 13, 582 - 602.

S h o r , R . E . - (I 9 6 0 ) - T h e f r e q u e n c y o f n a t u r a l l y o c c u r r i n g " h y p n o t i c - l i k e "
e x p e r i e n c e s in th e n o r m a l c o l l e g e p o p u la tio n . I n t. J . C lin .
E xp. H ypn. , I9 6 0 , 8, 151 - 163.

S h o r , R . E . , O r n e , M . T . & O 'C o n n e ll, D . N . - (1962) - V a lid a tio n a n d


c r o s s - v a l i d a t i o n of a s c a l e of s e l f - r e p o r t e d p e r s o n a l e x p e r i e n
c e s . w h ic h p r e d i c t s h y p n o t i z a b i l i t y . J . P s y c h o l . , 1962, 53,
55 - 75.

S i e g e l , S. - (1956) - N o n p a r a m e t r i c s t a t i s t i c s f o r th e b e h a v i o r a l s c i e n c e s .
N ew Y o r k : M c G r a w - H i l l , 1956.

S j b e r g , B . M . , J r . - (1965) - T h e e f f e c ts of l y s e r g i c a c i d d i e t h y l a m i d e
( L S D - 2 5 ) , m e s c a l i n e , p s i l o c y b i n a n d a c o m b i n a t i o n of t h r e e
d r u g s on p r i m a r y s u g g e s t i b i l i t y . P h . D . D i s s e r t a t i o n , S t a n
f o r d U n i v e r s i t y , 1965.

S j o b e r g , B . M . , J r . & H o l l i s t e r , L ; E . - (1965) - T h e e f f e c ts of p s y c h o t o m i
m e t i c d r u g s on p r i m a r y s u g g e s t i b i l i t y . P s y c h o p h a r m a c o l o g i a ,
1965, 251 - 262.

S n y d e r , S . H . & R e i v i c h , M . - (1966) - R e g i o n a l l o c a l i z a t i o n of l y s e r g i c
a c i d d i e t h y l a m i d e in m o n k e y b r a i n . N a t u r e , 1966, 20 9 ,
1093 - 1095.

S o l u r s h , L , P . & R a e , J . M . - (1966) - L S D , s u g g e s t i o n a n d h y p n o s i s .
I n t. J . N e u r o p s y c h i a t . , 1966, 2^ 60 - 64.

S p ie g e l, H . - (1965) - I m p r i n t i n g , h y p n o t i z a b i l i t y a n d l e a r n i n g a s f a c t o r s
in th e p s y c h o t h e r a p e u t i c p r o c e s s . A m . J . C lin . H y p n . ,
1965, 7, 221 - 2 2 5 .
59
S u tc liffe , J . P , - (1961) - " C r e d u l o u s " a n d " s k e p t i c a l " v ie w s o f h y p
n o tic p h e n o m e n a : e x p e r i m e n t s on e s t h e s i a , h a l l u c i n a t i o n ,
a n d d e l u s i o n . J . A b n o r m . S o c . P s y c h o l . , 1961, 62,
189 - 200.

T a r t , C . T . - (1964) - A c o m p a r i s o n o f s u g g e s t e d d r e a m s o c c u r r i n g
in h y p n o s i s a n d s l e e p , In t. J . C lin . E x p . H y p n . , 1964, 12,
263 - 28 9 .

T u r n e r , W . J . - (1963) - E x p e r i m e n t s w ith p r i m a r y p r o c e s s th in k in g .
P s y c h i a t . Q u a r t . , 1963, 3 7, 476 - 4 8 8 .

U n e s t h l , L . E ; - (1968) - H y p n o s o c h h y p n o t i s e r b a r h e t . P s y k o l o g i s k a
i n s t i t u t i o n e n , U p p s a l a , R a p p o r t S 28, 1968.

W e i t z e n h o f f e r , A . M . - (1953) - H y p n o t i s m : A n O b j e c t i v e Stu d y in S u g g e s t i
b i l i t y . N ew Y o r k : J o h n W ile y , 1953.

W e i t z e n h o f f e r , A . M . - (1957) - G e n e r a l T e c h n i q u e s o f H y p n o t i s m .
N ew Y o r k : G r u n e & S t r a t t o n , 1957.

W e i t z e n h o f f e r , A . M . & H i l g a r d , E . R . - (1959) - S t a n f o r d H y p n o tic


S u s c e p t i b i l i t y S c a l e , F o r m s A a n d B . P a l o A lto , C a l i f . :
C o n s u l t i n g P s y c h o l o g i s t s P r e s s , 1959, 56 p p .

W e i t z e n h o f f e r , A . M . & H i l g a r d , E . R . - ( 1 9 6 2 ) - S t a n f o r d H y p n o tic
S u s c e p t i b i l i t y 3 ca.le, F o r m C . P a l o A lto , C a l i f . : C o n s u lt in g
P s y c h o l o g i s t s P r e s s , 1962, 48 p p .

W e i t z e n h o f f e r , A . M . & H i l g a r d , E . R : - (1963) - S t a n f o r d P r o f i l e S c a l e s
of H y p n o tic S u s c e p t i b i l i t y , F o r m s I a n d II. P a l o A lto , C a l i f . ,
C o n s u l t i n g P s y c h o l o g i s t s P r e s s , 1963, 46 p p .

W e i t z e n h o f f e r , A . M . & S j b e r g , B . M . , J r . - (1961) - S u g g e s t i b i l i t y
w ith a n d w ith o u t " i n d u c t i o n o f h y p n o s i s " . J . N e r v . M e n t.
D i s . , 1961, 132, 204 - 220.

W e i t z e n h o f f e r , A . M . - (1963 a) - T r a n c e a n d t r a n c e - l i k e s t a t e s . A
c o m m e n t a r y on t r a n c e s t a t e s in g e n e r a l a n d on th e B a l i n e s e
t r a n c e in p a r t i c u l a r . S t a n f o r d U n i v e r . , u n p u b l i s h e d m a n u s c r i p t ,
1963.

W e i t z e n h o f f e r , A :M . - (1963 b) - T h e n a t u r e o f h y p n o s i s : P a r t II. A m e r .
J . C lin , H y p n . , 1963, _6_j_ 40 - 72.

W h ite , R . W . - (1937) - Tw o t y p e s of h y p n o tic t r a n c e a n d t h e i r p e r s o n a l i t y


c o r r e l a t e s . J . P s y c h o l . , 1937, 279 - 289.

W h itla , DJK. ( E d . ) - (1968) - H a n d b o o k o f M e a s u r e m e n t a n d A s s e s s e m e n t


in B e h a v i o r a l S c i e n c e s . M e n lo P a r k , C a l if . : A d d i s o n - W e s l e y ,
1968.
60

W o l b e r g , L . R . - (1964) - H y p n o a n a l y s i s . N ew Y o r k : G r u n e & S t r a t t o n ,
1964.

W o l b e r g , L . R . - (1967) - H y p n o s i s in p s y c h o a n a l y t i c p s y c h o t h e r a p y .
I J . E . G ordon (E d .) - H andbook of C lin ic a l and E x p e r i m e n t a l
H y p n o s i s . N ew Y o r k : M a c m i l l a n , 1967, p . 260 - 277.

W o lp e , J . - (1958) - P s y c h o t h e r a p y by R e c i p r o c a l I n h ib i tio n . S t a n f o r d ,
C a l if . : S t a n f o r d U n i v e r . P r e s s , 1958.

Van D u s e n , W. - (1961) - LSD a n d th e e n l i g h t e n m e n t of Z e n . P s y c h o l o g i a ,


1961, ^ 11 - 1 6 .
*
V an P e l t , S . J . - (1958) - S e c r e t s of H y p n o t i s m . L o s A n g e l e s : W i l s h i r e , 1958.

V on P a p , Z . - (1936) - E i n w i r k u n g d e s M e s k a l i n r a u s c h e s a u f d ie p o s t
* h y p n o t i s c h e n S i n n e s t u s c h u n g e n . Z. g e s . N e u r o l . P s y c h i a t . ,
1936, 155, 655 - 664.

Z u c k e r m a n , M . - (1964) - P e r c e p t u a l I s o l a t i o n a s a s t r e s s s i t u a t i o n .
A r c h . G e n . P s y c h i a t . , 1964, 11, 255 - 276.

s , A . - (1962) - N o n - h y p n o tic e x p e r i e n c e s r e l a t e d to h y p n o t z a b i l i t y in
m a l e a n d f e m a l e c o l l e g e s t u d e n t s . S c a n d . J . P s y c h o l . , 1962,
3 _,112 - 121.
s , A . , O 'H a r a , J . W. & M u n g e r , M . P . - (1962) - T h e m e a s u r e m e n t
of s u b j e c t i v e e x p e r i e n c e s p r e s u m a b l y r e l a t e d to h y p n o tic
s u s c e p t i b i l i t y . S c a n d . J . P s y c h o l . , 1962, 3, 47 - 64.
* s , A. - (1963) - H y p n o t i z a b i l i t y a s a fu n c tio n o f n o n h y p n o tic e x p e r i e n c e s .
J . A b n o r m . S o c . P s y c h o l . , 1963, _66, 142 - 150.

s , A . , H i l g a r d , E . R . & W e i t z e n h o f f e r , A . M . - (1963) - An a t t e m p t a t
* e x p e r i m e n t a l m o d i f i c a t i o n of h y p n o t i z a b i l i t y th r o u g h r e p e a t e d
i n d i v i d u a l i z e d h y p n o tic e x p e r i e n c e . S c a n d . J . P s y c h o l . , 1963,
4, 81 - 89.
A P P E NDIX
Tabell 1 Eypnotlserbarhetsskalan: Rpong, medelvrden, standardavvikelser
St^^LntralndlviSuelTriaedeltalsdifferenser mellan Dag I oeh Dag II
f r tre behandlingsgrupper (Kontroll, Placebo, LSD),

Table 1 Hypnotic s^sc^eptibil ity_ scalej Rawscores, means, standard deviations


"L and mean intrapair differences between Day I and Day II for three
treatment groups (Control, Placebo, LSD),

KGNTR L PLACEBO LSD

Fp Dag I Dag 11 Diff. Fp Dag I Dag II Diff, Fp Dag I Bag II Diff.


nr II-I nr II-I nr II-I

1 0 0 0 1 2 4 2 1 2 2 0
2 5 7 2 2 5 6 1 2 3 3 0
3 6 7 1 3 6 10 4 3 7 8 1
4 9 9 0 4 8 8 0 4 8 17 9
5 10 13 3 5 10 13 3 5 11 14 3
6 12 19 7 6 14 6 -8 6 14 17 3
7 16 20 4 7 15 21 6 7 15 15 0
8 16 12 -4 8 16 15 -1 8 20 21 1
9 23 28 5 9 28 52 4 9 22 36 14

iH
o
10 40 18 -22 10 31 21 10 34 37 3

t
M 13.7 13.3 -0.4 M 13.5 13.6 0.1 M 13.6 17.0 3.4
SD 11.3 8,1 8.2 SD 9.6 8.8 5.2 SD 9.8 12.0 4.6

T-vrde * 12,5 T-vrde 19.5 T-vrde = 0


EJ sign. E3 sign. p = .01 (one-tailed)

^^i^Wcanstest^: Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test


J 3 3

Tabeil 2 Medelvrden och medelfel fr pulsfrekvens samt systoliekt och


diastoliskt blodtryck.

Table 2 Mean values and standard errors for pulse rate and systolic and
diastolic blood pressure.

Pre-drug Fre Under hypnos Efter


hypnos hypnos

Min item Min item Min item


5-6 10 - 11 1 5 - 16

Kontroll 76.8 f3
.7
73.2 t 3.6 72.2 - 2.3 68.5 2 . 6 71.3 * 4 . 2 70.4 - 2.9
(N - 1 0 ) (N - 7 ) (1* - 3)
Puls,
Placebo 80.6 t 4 .7 73.4 i 3.2 72.0 3 . 2 6 8 .0 i 5 .0 i 2 .2
7 2 .0 70.4 - 3.4
slag/min (N = 1 0 ) (N 8 ) (N * 3 )
LSD 78.7 - 4.7 73.4 i 5.7 75.8 - 6 . 2 7 8 .0i 9.1 8 5 .0 -10.7 71.4 - 6 .6
(N - 10) ( =* 8 ) (N - 4)

Kontroll 125 - 3.1 122 i 4.5 122 i 4 .8


Systole,
Placebo 129 - 5.5 125 1 4.3 126 4 .3
mm/Hg
LSD 137 - 3.8 127 - 3.7 132 i 3.5

Kontroll 80 - 2 .2 76 t 2 .2 78 i 1.5
Diastole, 81 t
Placebo 1 9 - 2.3 1 .9 81 - 2. 1
mm/Hg
LSD 85 - 2.7 83 2 .0 85 - 2 .0
i J

Tabell 5 Subjektiva skattningar (magnitudestimation) av stmningslge


och vakenhets Dag I. Medelvrden fr 30 individer.

Table 3 Subjective ratings (magnitude estimation) of mood and


wakefulness: Day I Mean values for 30 subjects.

Variabel Skattning Differens mellan t-vrde Sign


skattning - "10" (two-tailed)

Trtt - dsig 8.88 -1.12 -2,48 ,02

Smnig 8.37 -1.63 -4.0? 001

Pigg 12.35 2.35 4.29 .001

Nedstmd - "deppad" 8.73 -1,27 5.55 ,01

Glad - "uppt" 12.22 2,22 4.14 ,001

Avspnd - lugn 13.60 5.60 5.57 ,001

Spnd 7.47 -2.55 -5.71 ,001

"Pirrig" i kroppen 8.83 -1.1? -1.88 Ej sign.

Skrpt - effektiv 11.75 1.75 2.83 .01


Tabell 4 Subjektiva skattningar (magnitudestimation) av stmningslge
och vakenhet t .Dag II.

Table 4 , Subjective ratings (magnitude estimation) of mood and


wakefulness* Day II*

Posthypnotiok suggestion
Behandlingsgrupp Variabel j Medeltal
Med augg Utan sugg

Pigg 12.60 11.20 11.90


Smnig 10.20 13.20 11.70
Trtt 9.20 12.00 10.60
KOHTBOLL Pirrig 9.20 8.20 8.70
ledstmd 9.20 10.00 9.60
Trstig 13.00 12*60 12.80
Avspnd 11 .60 11 .80 11.70
Spnd 8.60 8.40 8.50
Glad 12.00 10.40 11 .20

Pigg 14.20 11 .60 12.90


Smnig 8.00 9.40 8.70
Trtt 8.80 8.40 8.60
Pirrig 9.40 8.20 8.80
PLACEBO Sedstmd 10.00 9.60 9.80
Trstig 11.00 10.20 10.60
Avspnd 11.60 12.00 11 .80
Spnd 8.80 7.70 8.25
Glad 10.80 10.40 10.60

Pigg 12.20 10.40 11.30


Smnig 9.TO 9.00 9.35
Trtt 9.30 9.60 9.45
Pirrig 10.50 9.60 10.05
LSD ledstiad 8.80 9.00 8.90
Trstig 11.40 9.00 10.20
Avspnd 12.00 11 .20 11.60
' I Spnd 10.30 9.20 9.75

Glad 14.00 11 .40 12.70
* Pigg 13.00 11 .07 12.04***
Smnig 9.30 10.53 9.92
Trtt 9.10 10.00 9.55
.Pirrig 9.70 8.67 9.19*
Medeltal ledstmd 9.33_ 9.53 9.43*
*
Trstig 11.80* 10.60 11.20**
Avspnd 11.73 11 67 11.70**
Spnd 8.43 . 8.8311
9 25
Glad 12.2? * 10.73 11.50**

W p < .001
MX p < ,0 1
* P < .05
>

Tabell 5 Medelvrden, standardavvikelser och signifikansniv&er fr medeltals


differenser mellan konsekutive skattningar av attityder gentemot hyp
nos och sjlv3kattningar av hypnotiserbarhet.

Table 5 Means, standard deviations and levels of significance for mean intra
pair differences between consecutive ratings of attitudes toward hyp
nosis and self-predictions of hypnotizability.

Variabel M Diff.mellan konse g. Sign.


S t-vrde
kutive skattningar d (two-tailed)

Attitydskattning I 7.8? 3.9


Md - 3.07 2.64 5.69 .001
Attitydskattning II 10.94 2.9
M, ** 0*60 3.04 0,97 Ej sign,
d
Attitydskattning III 11.54 2.1
[

Hypnotiserbarhets-
7.49 ,3.9
skattning I
1*84 3.78 2.61 ,02
Hypnotiserbarhets-
skattning II 9.33 2.9
M, . -0,51 3.01 -0.92 Ej sign.
Cl [
Hypnoti s erbarhet s-
skattning III 8.82 3-4
j

Anmt Skattning I : Utfrd vid rekryteringstillfllet


Skattning II ; Utfrd fre hypnossessionen, Dag I
Skattning III: Utfrd fre hypnossessionen, Dag II
J

Tabell 6 Prediktioner och subjektiva skattningar av hypnotiserbarheis rang-


korrelationer med hypnotiserbarhetsskalan.

Table 6 Predictions and subjective ratings of hypnotizabilitys rank-


correlations with the hypnotic susceptibility scale#

Hang- |Sign,
Prediktionsvariabel - Kriterievariabel
korrelationi|(one-
[tailed),
s' Experience Inventory" - Hypno t i s erbarhe t sskalan(Dag i) rho . 1 7 |lj sign.

Ai tityd ska 11n ing I - Hy pno tis er barh et sskalan(Dag i) rho .08 Ii&J sign# j
Bypnotiserbarhetsskattn.X - " (Dag i) rho * .06 ISj Sign.j

Attitydskattning II - Hypnotiserbarhetsskalan (Dag I ) rho - .06 ]


Hfpn.otiserbarhets8kattn.il - " (Dag l)|Irho x .31 I
:P - *05
/ s\
Att ityd skattning III - BypnotiserbarbetS8kalan(DagII)j rho ,37 p kT #05
j
Hypnotiserbarhetsskattn.III - " (BagllJ.rho = .55 jtp < *01

Subjektivt hypnosdjup I - Hy pnot i s erbarhet sskalan(Dag l)j rho * .68 !p < .oi
Subjektivt hypnosdjup II " (Dag Il)| rho = 70 p < .01

Anm; Attityd- och hypnotiserbarhetsskattning I ; Utfrd vid rekryteringen


" II : Utfrd fre hypnossession^Dag I
" III t Utfrd fre hypnossession^Dag II
Subjektivt hypnosdjup I : Utfrd efter hypnossession, Dag I
Subjektivt hypnosdjup II : Utfrd efter hypnossession, Dag II
Tabell 7 Medelvrden och signifikansniver fr lntraindividuella medeltals-
differenser mellan skattningar av subjektiv drogpverkan fre och
efter hypnos

Table 7 Mean values and levels of significance for mean intra-pair diffe
rences between ratings of subjective drug reactions before and
after hypnosis.

"" 1 "i
Variabel Behandlings- | Skattning jSkattning ! Md sd t-vrde
grupp i fre hypnos efter hypnosr

Generell drog- LSD | 12.94 8.33 4.61 9.4 1.463


effekt Placebo 3*93 2.01 1.95 3.8 1.509

Somatiska symtom LSD 21.77 9.36 12.41 12.1 3.065*


Placebo 13.39 6.90 6.49 8.2 2.373*
LSD 1 .25 0.77 0.48 1.4 0.984
Visuell perception 0.70
Placebo 1.99 1 .29 3.4 1.133
...... ........,
LSD 5.46 8.39 -2.93 5.5 -1.585
Eufori
Placebo 1.41 3.75 -2.34 2.8 -2.451

LSD | 24.65 15.57 9.08 6.0 4.515


Sysfori* 3.22 ; 7.5 1.287
Placebo j 19.16 15.93
Depersonalisation LSD j 19.36 5.67 13.69 6.9 5.942 *
derealisation Placebo 5.11 4.03 1 .08 3.0 1 .053

*30 p < ,001


30 p < 01
* P < 05
(two-tailed)

Tabell 8 Medelvrden och signifikansniver fr medeltalsdifferenser mellan


LSB-grupp och placebogrupp avseende skattningar av subjektiv drog
pverkan fre resp efter hypnos.

Table 8 Mean values and levels of significance for mean differences between
the LSD group and the placebo group with regard to ratings of sub
jective drug reactions before and after hypnosis.

Variabel
Skattning LSD Placebo Diff. t-vrde

Generell drog Fre hypnos j! 12.94 3.93 8.98 3.260


effekt Efter hypnos j 8.33 2.01 6.32 2.194

Pre hypnos j 21.77 13.39 8.38 1 .838


Somatiska symtom
Efter hypnos j 9.36 6.90 2.46 0.576

Pre hypnos j: 1.25 1.99 i -0.74 -0.617


Visuell perception
Efter hypnos I| 0.77 0.70 0.07 0.245

Pre hypnos j 5.04 1 .41 3.63 2.270*


Eufori
: Efter hypnos jt 8.39 3.75 4.64 2.046
| |___ ____
Fr hypnos 1 24.65 19.16 5.49 1 .380
Dysfori
Efter hypnos j 15.57- 15.93 -0.36 -0.130
Depersonalisation- Pre hypnos (j 19.36 I 5.11 14.25 1 .884
derealisation Efter hypnos ij 5.67 | 4.03 1.64 0.861
3 3 3

Tabell 9 Subjektiva skattningar av hypnossessioiiens duration. Medelvrden och


aignifikansniver fr medeltalsdifferenser mellan objektiv och subjek
tiv tid (i minuter).

Table 9 Subjective ratings of the duration of hypnosis. Mean values and


levels of significance for mean'intra-pair differences between
objective and subjective time (in minutes).

.
I; - ! Sign.
Behnd 1ingsgrupp Objektiv tid Subjektiv tid M, 3 , i t-vrde
d d (two-tailed)

Kontroll 51.1 21 *3 -9,2 7,74 3.76 P < ,oi

Placebo 54,8 24,5 -10.3 12.07 I 2.69 P < .05

LSD 50.7 16,7 *1 4 # 0 9.09 | 4.87 p < ,001


Bilaga 1

Psykologiska institutionen
Stockholms Universitet

P r e l i m i n r a n m la n t i l l h y p n o s - e x p e r i m e n t

N a m n : ( v g t e x t a ) .................................................................

F d d den / 19

B o s t a d s a d r e s s : ......................................................................

P o s ta d re s s : ......................................................................

T e le fo n : ......................................................... (h e m )
............................................................ ( a rb )

D o m in a n t h a n d : h g e rh n t - v n s te rh n t
(S try k u n d e r)
h s t t e r m i n e n 19
I n s k r iv e n v id S to c k h o lm s U n i v e r s i t e t
v rte rm in e n 19

T id ig a r e a k a d e m is k a b e ty g : ..............................

V ilk e n a k a d e m is k e x a m e n m n a r D u a v l g g a ?

H a r D u t i d i g a r e m e d v e r k a t so m f r s k s p e r s o n v id n g o n m e d ic in s k e l l e r
e x p e r im e n ta l p s y k o lo g i s k u n d e rs k n in g v e r e f f e k te r av l k e m e d e l o c h /
e l l e r a lk o h o l? Ja N ej

om " j a " : V a r s k e d d e u n d e r s k n in g e n ? .......................................................N r ? . ,

H a r D u b l i v i t h y p n o tis e r a d v id n g o t t i d i g a r e t i l l f l l e ? Ja N ej

I v ilk e n g r a d t r o r D u d ig s j l v v a r a m o tta g lig f r h y p n o s / G r e n r e n t s u b


je k tiv b e d m n in g v e r h u r p a s s h y p n o t i s e r b a r D u t r o r D ig s j l v v a r a : /
(S tt u t e tt k r y s s )

In te a lls I hg g ra d
h y p n o tis e rb a r h y p n o tis e rb a r

H u r r D in a ttity d o c h a llm n n a in s t lln in g g e n te m o t h y p n o tis k a fe n o m e n o ch


hypnos sso m f re te e ls e ? (S tt u t e t t k r y s s p lin je n )

N e g a tiv N e u tr a l P o s itiv
( s k e p tis k ) ( e n t s i a s tis k )
B i l a g a 2 :1

U P P L E V E L S E - IN V E N T O R !UM
/ F i l d r A r v id s /

L s ig e n o m d e t f lja n d e in n a n du s v a r a r p f r g o r n a :

E n m n g d o lik a f e n o m e n , s o m i e n k u ltu r b e t r a k t a s s o m v a n lig a o ch


a lld a g lig a , k a n i e n a n n a n k u ltu r u p p fa tta s s o m b i s a r r a e l l e r t o m
s ju k lig a , V a r je m a n lig C r o w - in d ia n u p p le v e r t e x h a llu c in a tio n e r
u n d e r s in p u b e r t e t s p e r i o d -- h a n m s t e s e s in " S k y d d s a n d e " f r
a t t k u n n a b li en m a n . O m e m e l l e r t i d en p e r s o n i v r t s a m h lle
h a r e n lik n a n d e u p p le v e ls e , b e r t t a r h a n s l l a n f r a n d r a om d e n ,
e f te r s o m h a n i b s t a f a ll f in n e r d en b e s y n n e r l i g . L ik a v l v e t v i
a t t Y o g in o ch Z e n - b u d d is te n s y s t e m a t i s k t e f t e r s t r v a r m y s t i s k a och
v e r n a t u r l i g a e l l e r tr a n s c e n d e n t a l a u p p l e v e l s e r , v ilk a i d e r a s k u l
tu r a n s e s s o m de h g s ta u ttr y c k e n f r d e t m n s k l ig a in t e l l e k t e t .

L ik s o m f a l l e t r m e d s e x u a l i t e t , s r d e t o c k s s v r t a t t f u p p
r i k t i g a r e d o g r e l s e r om a n d r a tin g , s o m ib la n d k a n v a r a s t r n g t
p e r s o n l i g a . B la n d de f lja n d e 60 f r g o r n a r d e t f l e r a s o m r r
s ig om u p p l e v e l s e r , v ilk a f r m o d lig e n r g a n s k a a llm n t f r e
k o m m a n d e , v e n om d e t ej r s b r u k li g t a t t m a n t a l a r om d e m .
A n d ra f r g o r b e r r d in a p e r s o n lig a s i k t e r o c h a t t i t y d e r t i l l o lik a
m n e n , s o m d u r f r tr o g e n m e d . V i b e r d ig a t t v e r k lig e n ta
d e tta f r g e f o r m u l r p a l l v a r , e n r d e t r v ik tig t a t t f en s
s a n n u p p s k a ttn in g so m m j l i g t av f r e k o m s te n a v d y lik a u p p
l e v e l s e r o c h a t t i t y d e r b la n d s tu d e n t e r .

M a r k e r a d i t t s v a r p f r g o r n a g e n o m a t t s t t a en rin g k r in g " ja "


e l l e r " n e j" p s v a r s b l a n k e t t e n . F r d e n h n d e ls e du a n s e r d ig v a r a
h e l t u r s t n d a t t s v a r a a n tin g e n " ja " e l l e r " n e j " , s t t d e n rin g
ru n t ? , e v e n tu e llt m e d n g o n k o m p le tte r a n d e a n m r k n in g p
s v a rs b la n k e tte n .

N g r a f r g o r r k a n s k e l i t e t v a g t f o r m u l e r a d e , m e n a ll in f o r m a tio n
du k a n ge k o m m e r a t t v r d e r a s h g t. Som s a g t, s v a r a s u p p r ik tig t
du k a n . F r s k v e n a t t s v a r a p a l l a f r g o r n a . - V i t a c k a r d ig p
f r h a n d .
B i l a g a 2 :2
-2-

1. H a r du n g o n g n g in v a g g a ts i e t t " g r o g g y " t i l l s t n d e l l e r i s m n av
e n f r e l s n in g e l l e r k o n s e r t , t r o t s a t t du in te f r v r ig t v a r t r t t e l l e r
u tm a tta d ?

2. H a r du n g o n g n g f r t v e r k l i g a s a m t a l m e d en a n n a n p e r s o n
m e d a n du s j l v b e fa n n d ig i s m n (t e x m e d n g o n so m k o m in i
d itt r u m ) ?

3. H a r du n g o n g n g u p p le v t a t t du g j o r t e t t e l l e r a n n a t om
n a tte n (t e x s k r i v i t n e d n g o n a n te c k n in g , s v a r a t i te le fo n ) u ta n
a t t h a n g o t m in n e h r a v n s tf lja n d e d a g ?

4. V e t d u . om du n g o n g n g h a r g tt i s m n e n ?

5. H a r du n g o n g n g h a f t i n t r y c k e t av a t t v g g a r n a e l l e r ta k e t r r t
p s ig e l l e r n d r a t s t o r l e k e l l e r u ts e e n d e , t r o t s a t t du v i s s t e a tt
d e tta v a r o m jlig t?

. N r du d e l t a r i o lik a s i t u a t i o n e r (t e x r p e t t s e m i n a r i u m ,
r p e n f e s t m e d g o d a v n n e r , r h e m m a h o s f a m ilje n ) k n n e r
du d a tt du lik s o m f r n d r a r d ig f r n e n s itu a tio n t i l l e n a n n a n ,
o ch a t t du in te r r i k t i g t s a m m a " d ig s j l v " i d e o lik a s i t u a t i o n e r n a ?

7 H a r du n g o n g n g k n t a t t d itt " p s y k e " e l l e r " m e d v e ta n d e "


lik s o m s k ilj t s ig f r n k r o p p e n ? E l l e r f lu t it u t u r d in k r o p p ? E l l e r
s t r m m a t u t i o lik a d e l a r a v k r o p p e n ?

8. H a r du n g o n g n g v a r i t h e l t f r s n k t i n g o n n a t u r - e l l e r
k o n s tu p p le v e ls e (t e x i b e r g e n , v id h a v e t, i s a m b a n d m e d s k u lp tu r ,
m l e r i e tc ) o ch lik s o m k n t en r e s p e k tf y lld v r d n a d , i n s p r i a t i o n
e l l e r s t o r s i a g e n h e t s v e p a v e r d ig , s a t t du u p p le v d e d e t so m om
h e la d itt m e d v e t a n d e - t i l l s t n d f r g o n b lic k e t v a r f r n d r a t p
n g o t s tt?

9. S k u lle d u ty c k a d e t v a r r o l i g t a t t p n g o n f e s t e l l e r m a r k n a d
d e lta g a i e n t v la n , d r d e t g lld e a t t k r o s s a e n m a s s a p o r s l i n ?

10. r d u o fta s k o n c e n t r e r a d e l l e r s a b s o r b e r a d i n g o t, a t t
du g l m m e r o m g iv n in g e n ?
B i l a g a 2 :3
-3 -

11. V ill du h e l l r e h l l a p d in a e g n a i d e r n a t t l ta d ig p v e r k a s
av a n d ra ?

12. H a r d e t i d itt liv fu n n its p e r s o n e r u ta n f r d in f a m ilj , so m du


k n n e r h a r i n f l u e r a t d ig en h e l d e l, e l l e r v ilk a h a r h a f t e t t v i s s t
" g r e p p " v e r d ig ?

13. H a r d u n g o n g n g s v v a t b o r t i d in a e g n a t a n k a r m e d a n du
u tf r d e e n r u tin u p p g if t, s a t t du g l m d e v a d d u h ll p m e d , o c h s e
d a n u p p t c k t, l i t e t s e n a r e , a t t du h a d e f u llf ljt d e n s a m m a u ta n
a t t v a r a m e d v e te n om d e tta ?

14. T r o r d u d e t f r e k o m m e r h n d e l s e r o ch tin g , so m in te k a n
f r k l a r a s lo g is k t?

15. K an du e r i n r a d ig , om d u n g o n g n g h a r h a f t n g o n ih o p fa n -
tis e r a d le k k a m ra t?

16. F i n n e r d u d e t s v r t a t t g l m m a m is s l y c k a n d e n , n e d e r la g ,
f r d m ju k e ls e r e tc . , s a t t de h a r e n te n d e n s t i l l a t t in v e r k a
s t r a n d e n r du s t l l s in f r n y a u p p g if te r ?

17. T y c k e r du om a t t ta e n r i s k och u p p le v a tin g , so m s k i l j e r


s ig f r n d e t v a n lig a ?

18. M r k e r du o fta , a t t du h a r e n te n d e n s t i l l a t t a n a l y s e r a o ch
k r i t i a e r a m e d a n du l y s s n a r t i l l e t t t a l e l l e r e n f r e l s n in g ?

19. H a r d u o fta s v r i g h e t e r m e d a t t k o n c e n t r e r a d ig p v a d
du s k a ll g r a ?

20. H a r e n e l l e r b g g e a v d in a f r l d r a r b i d r a g i t t i l l a t t b ib r i n g a
d ig e n liv s h lln in g , so m p r g l a s a v r a t i o n e l l t o ch f r n u f tig t t n k a n d e ?

21. H a r du u n d e r d in u p p v x ttid f tt l r a d ig a t t v a r a m e r f r s ik ti g
n g e n o m s n i tte t?

22. H a r du n g o n g n g k o n c e n t r e r a t dig s in t e n s i v t p n g o t, a t t
du r k a t in i e t t s la g s f r n d r a t e l l e r " b o r td o m n a t" m e d v e ta n d e
t i l l s t n d ? E l l e r i e t t s l l s a m t t i l l s t n d a v lu g n o ch frid ?
B i l a g a 2 :4
-4 -

23. B l i r du o fta d i s t r a h e r a d a v d e t a l j e r i o m g iv n in g a r n a , s s o m
t e x t e m p e r a t u r , b e ly s n in g e l l e r s i t t s t I l n i n g , m e d a n du s t u d e r a r e l l e r
a rb e ta r ?

24. H a r du n g o n g n g d e lta g it i ( r y c k ts m e d i) e n m a s s r r e l s e
( m a s s d e m o n s t r a t i o n , m a s s m t e , g a t u o r o l i g h e t e r , s p o n ta n a m a s s -
r e a k t i o n e r o s v ) o c h fu n n it, a t t du g jo r d e o c h k n d e s a k e r o ch
tin g , s o m du n o r m a l t in te s k u lle g r a e l l e r k n n a ?

2 5. F r e d r a r du - g e n e r e l l t s e t t - a t t f lja f r a m f r a t t le d a ?

26. H a r du n g o n g n g h a f t u p p le v e ls e n a v a t t v a r a s a b s o r b e r a d
av m u s ik e l l e r d a n s , a t t du b le v h n r y c k t a v d e n s a m t id ig t so m d e n
lik s o m le v d e o c h u ttr y c k te s ig g e n o m d ig , s a t t du so m " d ig s j l v "
lik s o m u p p h rd e a t t e x i s t e r a m e d a n d e t h e la p g ic k .

27. H a r du l t t f r a t t v a r a d i s t r , d v s a t t f r l o r a d ig i e g n a
t a n k a r , s o m t a r b o r t u p p m r k s a m h e te n f r n d e t du f r g o n b lic k e t
h lle r p m e d ?

28. n s k a r du s t n d ig t h a k n n e d o m o c h in f o r m a tio n om s a k e r
du s k a ll g r a e l l e r d e lta g a i , s a t t du in te b l i r in l u r a d i n g o t, so m
du ej h a r n g o n k o n t r o l l v e r ?

29. K an du ib la n d f r e s t l l a d ig s i t u a t i o n e r i d itt m e d v e ta n d e , d r
f r e s t l l n i n g s b i l d e r n a h a r e n n s ta n r e a l i s t i s k k l a r h e t o c h d e t a l j r i k e
dom ?

30. H a r d u n g o n g n g s t i r r a t a k tiv t p n g o t f r e m l , s a t t d e t
l n g s a m t ( e l l e r p l ts lig t) k o m m it a t t te s ig f r m m a n d e f r a m f r
d in a g o n ?

31. V r d e r a r o c h v g e r du v a n lig tv is a l l a a l t e r n a t i v n o g a , n r
du s t r in f r e t t b e s l u t ?

32. H a r du e n k n s la a v a t t , o a v s e tt v a d so m h n d e r r u n t o m k rin g d ig ,
s f r b l i r du i s t o r t s e t t d e n s a m m a ?
-5 - B i l a g a 2 :5

3 3. H a r d u n g o n g n g u p p le v t, a t t e n d e l a v k r o p p e n r r t p s ig ,
o c h h a f t k n s la n a v a t t d e n r r t s ig u ta n d in e g e n v i l j a ?

34. H a r du v a r i t f r u ta n s l l s a m m a o c h e g e n d o m lig a u p p l e v e l s e r ?

35. S k u lle du v i l j a lik s o m k o m m a b o r to m lo g ik e n s o c h f r n u f te ts


v r l d , o c h u p p le v a n g o n tin g n y tt o c h a n n o r lu n d a ?

36. S k u lle d u v i l j a fin n a n g o t v ik tig t s y f te , e t t m & l e l l e r e n le d a r e


h r i liv e t, i v a r s t j n s t du k u n d e s t l l a d ig ?

37. G r du o fta s a k e r p s t e n d e fo t, so m d u in te s k u lle g r a om


d u h a d e t n k t d ig f r n r m a r e ?

38. T r o r i u a t t m i r a k l e r r o m jlig a ?

39. H a r du n g o n g n g n r du l s t e n b o k ( e l l e r s e t t p e t t t e a t e r
s ty c k e ) u p p le v t a t t du v e r k lig e n g l m d e d ig s j l v o c h d in o m g iv n in g ,
to m d e t fa k tu m a t t du l s t e ( e l l e r s g ) , s a t t du b r ja d e le v a m e d i
h i s t o r i e n p e t t s le v a n d e o c h v e r k l i g h e t s n r a s t t a t t d e t f r en
s tu n d n s ta n b le v so m e n s o r t s r e a l i t e t f r d ig ? E l l e r f a k tis k t ty c k te s
a tt v a ra re a lite t?

40. N r d e t f r e k o m m e r lju d , s o m du h e l s t e j v i l l ly s s n a p , k a n
du d s t n g a dem u te f r n m e d v e ta n d e t, s a t t d e in te l n g r e r
v ik tig a f r d ig ?

41 o L e v e r d u d ig o fta m e d i e n h i s t o r i a n r du l s e r d e n ?

42. S k u lle du v i l j a p s t a t t du - i s t o r t s e t t - r e n p e s s i m i s t
s n a r a r e n en o p tim is t?

43. K an du l t t a n ta g r u p p le d a r e n s r o l l i e n s itu a tio n , o c h g r u p p m e d


le m m e n s i e n a n n a n ?

44. A n s e r d u , a t t d e t i v r k u l t u r l g g e s f r s t o r v ik t p p la n l g g
n in g , f r t n k s a m h e t o ch s j l v k o n t r o l l , o c h f r lite n v ik t p s p o n ta n ite t,
sk a p a ra n d a och im p u ls iv ite t?
-6- B i l a g a 2 :6

45. r d in in s t lln in g g e n te m o t e n e l l e r b d a a v d in a f r l d r a r
v a n lig tv is n e g a tiv ?

4 6. H a r du n g o n g n g h a f t u p p le v e ls e n av a t t d u h a r b e r t t a t en
h i s t o r i a , v a r v i d du till f o g a t l i t e t f r a t t f d e t h e la a t t l t a b t t r e ,
o ch s e d a n u p p le v t a t t d e s s a u t v i k e l s e r f r e f l l d ig v a r a lik a " v e r k
lig a " s o m s j l v a t i l l d r a g e l s e n ?

47 G l m m e r du o fta d ig s j l v n r d u s e r e n b i o - e l l e r t e a t e r f r e
s t l ln in g ?

4 8. T y c k e r du om b e r g - o c h - d a l - b a n o r , s l n g g u n g o r o ch lik n a n d e
" p irra n d e " s e n s a tio n e r p n je s f lt?

49. S k u lle du ty c k a om a t t h n g e d ig t k n s l o m s s i g a u p p le v e ls e r
o ch s e n s a t i o n e r m e d k n s la n a v a t t b a r a " l t a d e t s k e " ?

50. A n s e r d u , a t t du s t t e r m e r v r d e p de f r i a k o n s t e r n a n p
de f y s i k a l i s k a v e t e n s k a p e r n a ?

51. H a r d u g r n a l u s t t i l l a t t u p p le v a o c h u n d e r s k a d e t n y a o ch
oknda ?

52. H a r du n g o n g n g h a f t e n s t a r k k n s la a v i n r e a u k t o r i e t o ch
f r k l a r i n g , lik s o m fu ll a v u p p e n b a r e ls e o c h b e ty d e ls e f u llh e t? M ed
e n k n s l a a v d m ju k h e t i d i t t e g e t ja g , k a n s k e in f r en h g r e m a k t ?
K a n s k e m e d e n k n s l a a v e n h g r e k o n t r o l l o c h m e d u p p g iv a n d e e l l e r
h n g iv e ls e a v d ig s j l v ?

53. F i n n e r du d e t o m o g e t o c h b a r n s l i g t , n r v u x n a p e r s o n e r v i s a r
s in a k n s l o r o c h u p p f r s ig im p u ls iv t?

54. A n s e r d u a t t fe n o m e n s s o m te le p a t i o c h f r n i m m e l s e r v ia
e t t " s j t t e s in n e " r m jli g a ?

55. T y c k e r du om " v ild a " p a r t i e s ?

56. S t t e r du v r d e p f i l m e r so m f r d ig t i l l a t t g r t a ?
-7 - B ila g a 2: 7

57. H a r du k n s la n a v a t t m a n - i s t o r t s e t t - k a n l i t a p a n d r a
m n n is k o r ?

o ch p u b lik e n ?
B i l a g a 2 :8
SV A RSB L A N K E T T

U p p le v e ls e - in v e n to r iu m

1. Ja. N e j. ? 31. Ja. N e j. ?


2. Ja. N ej ? 32. J a# N e j. ?
3. Ja. N e j. ? 33. Ja. N e j. ?
4. Ja. N e j. ? 34. Ja. N e j. ?
5. Ja. N e j. ? 35. Ja. N e j. ?
6. Ja. N e j. ? 36. Ja. N e j. ?
7. Ja. N e j. ? 37. Ja. N e j. ?
f 8. Ja. N e j. ? 38. Ja. N e j. ?
9. Ja. N e j. ? 39. Ja. N e j. ?
10. Ja. N e j. ? 40. Ja. N e j. ?
1 11. Ja. N e j. ? 41. Ja. N e j. ?
12. Ja. N e j. 9 42. Ja. N e j. ?
13. Ja. N e j. ? 43. Ja. N e j. ?
14. Ja. N e j. ? 44. Ja. N e j. ?
15. Ja. N e j. ? 45. Ja. N e j. ?
16. Ja. N e j. ? 46. Ja. N e j. ?
17. Ja. N e j. ? 47. Ja. N e j. ?
18. Ja. N e j. ? 48. Ja. N e j. ?
19. Ja. N e j. ? 49. Ja. N e j. ?
2 0. Ja. N e j. ? 50. Ja. N e j. ?
21. Ja. N e j. ? 51. Ja. N e j. ?

I 22. Ja. N e j. ? 52. Ja. N e j. ?


23. Ja. N e j. ? 53. Ja. N e j. ?
24. Ja. N e j. ? 54. Ja. N e j. ?
25. Ja. N e j. ? 55. J a. N e j. ?
% 26. Ja. N e j. ? 56. Ja. N e j. ?
27. Ja. N e j. ? 57. Ja. N e j. ?
28. Ja. N e j. ? 58. Ja. N e j. ?
29. Ja. N e j. ? 59. Ja. N e j. ?
30. Ja. N e j. ? 60. Ja. N e j. ?

N am n: (V g t e x t a !)

F d d den: / 19
B E D M N IN G AV S U B JE K T IV P V E R K A N B ila g a 3:1

N am n: ........................................................................................................................

D a tu m : / 19 T id p u n k t: kl

I n s tr u k ti o n :

P de f lja n d e s id o r n a fin n s e t t a n ta l f r g o r o c h p s t e n d e n , so m
b e r r o lik a a s p e k t e r a v d in a u p p le v e ls e r o c h r e a k t i o n e r i s a m b a n d
m e d d e t p r e p a r a t du f tt id a g . M e n in g e n r a t t du s k a l l f r s k a ta
s t lln in g t i l l d e s s a f r g o r o ch p s t e n d e n g e n o m a t t s t t a u t e t t
k r y s s p en b e d m n in g s s k a l a . V a r je s d a n s k a l a r t i l l f o r m e n
e n lin je , d r n g r a p u n k te r h a r d e f i n i e r a t s m e d n g r a b e s k r iv a n d e
o rd .
E x e m p e l: E n s k a la k a n s e u t s h r .
K n n e r d u d ig g la d ?

in te
a lls m ycket

K r y s s e t v e r A b e t e c k n a r e n p e r s o n so m r g la d i m y c k e t lite n u t
s t r c k n i n g , o c h d e t v e r B en p e r s o n s o m k n n e r s ig m y c k e t g la d .

E t t a n n a t e x e m p e l:
H u r g r d e t a t t k o n c e n t r e r a s ig ?

m ycket so m v a n lig t m ycket


d lig t b ra
\/______
----- * /\ -X
A B

A b e t e c k n a r en p e r s o n s o m h a r m y c k e t s v r t a t t k o n c e n t e r a s ig ,
B e n s o m k a n k o n c e n t e r a s ig so m h a n n o r m a l t b r u k a r k u n n a , s a m t
C e n s o m h a r a v s e v r t m y c k e t l t t a r e n v a n lig t a t t k o n c e n t r e r a s ig .

O b s e r v e r a a t t f l e r a a v f r g o r n a e n d a s t b e s k r i v e r u p p le v e ls e r o ch r e a k
t i o n e r , so m k a n h a i n t r f f a t v id v i s s a t i l l f l l e n e l l e r p e r i o d e r u n d e r e x
p e r i m e n t e t s g n g . V id a n d r a t i l l f l l e n k a n u p p le v e ls e n h a v a r i t m o t s a t t !

V a r m y c k e t n o g a m e d a t t in te h o p p a v e r n g r a s k a l o r . G r d in a b e d m -
n in g a r s j j p p r i k t i g t s o m j li^gtj O m d e t r n g o t du v i l l f r g a o m , s
tv e k a in te a t t g r a d e t!
- 1 -
1) S v e tta s du p in s id a n av h n d e r n a ?
in te
a lls m ycket

2) M in a h n d e r o c h f o t t e r k n n s l t t a r e n v a n lig t.
so m v a n m ycket
lig t l tta re

3) M e d s lu tn a go n k a n ja g s e en r a d b i l d e r , s y n e r o ch f r g e r p a s s e r a
in te i hg
a lls g ra d

4) K n n e r du d ig s p n d , r a s t l s o ch i r r i t a b e l ?
in te
a lls m ycket

5) Ib la n d k n n e r ja g m ig so m om ja g v o r e i e n d r m .
in te i hg
a lls g ra d

6) J a g m r s b r a a t t fo lk b o r d e k u n n a s e d e t!
in te
a l ls m ycket

7) F r e m l e n o ch m n n i s k o r n a i m in o m g iv n in g f r e f a l l e r ib la n d a t t
v a r a s a v l g s n a o ch f j r r a n p n g o t s t t .
in te m ycket
a lls fj rra n

8) K n n e r du d ig v a r m a r e n v a n lig t om k in d e r n a o c h i a n s i k t e t ?
so m v a n m ycket
lig t v a rm a re
- 2 - B i l a g a 3 :3

9) U p p le v e r d u f r g e r o ch lju s m e r in t e n s i v t n v a n lig t?
so m v a n - i hg
lig t g ra d

10) M in a k r o p p s r r e l s e r k n n s a n n o r lu n d a , d e t r s v r t a t t k o o r d in e r a d e m .
in te i hg
a lls g ra d

11) K n n e r du d ig n g s lig o c h o r o li g ?
in te
a lls m ycket

12) V e r k n i n g a r n a a v m e d l e t ty c k s k o m m a o c h g .
in te i h g
a lls g ra d

13) I m i t t n u v a r a n d e t i l l s t n d f r e f a l l e r m ig tid e n b e t y d e l s e l s .
in te i hg
a lls g ra d

14) S k u lle d u o fta v i l j a k n n a d ig s h r ?

m ycket
o g rn a
v a rk e n g rn a
e lle r o g rn a
m ycket
g rn a

15) K n n e r du d ig t r t t , tu n g o ch o r k e s l s i k r o p p e n ,u n g e f r s so m
m a n b r u k a r k n n a s ig n r m a n v a k a t en h e l n a t t ?
in te m ycket
a lls

16) J a g u p p le v e r d e t ib la n d so m om m in . k r o p p h a r f r n d r a t s i fo rm
och s to r le k .
in te i hg
a lls g ra d
- 3 - B il a g a 3 :4

17) K n n e r d u d ig n e d s t m d o ch " d e p p a d " ?


in te
a lls m ycket

18) K n n e r d u d ig y r i h u v u d e t?
in te
a lls m ycket

19) I b la n d ty c k e r ja g a t t o m v r ld e n h a r f r n d r a t s , d e n v e r k a r f r m m a n d e
o c h o v e r k lig p n g o t s t t
in te i hg
a lls g ra d

20) J a g k n n e r h u r d e t lik s o m d a r r a r o c h v i b r e r a r in o m m ig .
in te i hg
a lls g ra d

21) T y c k e r d u d i t t n u v a r a n d e t i l l s t n d k n n s b e h a g lig t?
m ycket v a r k e n b e h a g l. m ycket
o b e h a g lig t e l l e r o b e h a g lig t b e h a g lig t

22) K nns d e t so m om du v a r f r n d r a d , " e n a n n a n m n n is k a " ?


in te i hg
a lls g ra d

23) J a g h a r s v r t a t t k o n t r o l l e r a m in a s k r a t t o c h le e n d e n ,
in te
a lls m ycket

24) I v ilk e n g r a d k n n e r du d ig a llm n t p v e r k a d av p r e p a r a t e t d u f tt id a g ?


in te i hg
a lls g ra d
B ila g a 4

HY P N O S K A R A K T E RIS TIK A
D a tu m :
NAM N: T id p u n k t K L :

1) H a d e du v id n g o t t i l l f l l e u n d e r h y p n o s e n e n k n s l a a v a t t v a r a s v v a n d e ?
in te i hg
a lls g ra d

2) N r du h ll h g e r a r m i lu fte n , k n d e s d e t d s o m om d e n e j till h r d e
k ro p p e n ?
k n d e s som i hg
v a n lig t g ra d

3) T y c k te d u d e t v a r s v r t a t t b e s t m m a v n s t e r a r m s l g e u n d e r
h a n d - le v ita tio n e n ?
in te i hg
a lls g ra d

4) T y c k te d u d e t v a r s v r t a t t a v g r a n r d in a f i n g e r t o p p a r s k u lle
s t ta e m o t v a r a n d r a (v id h n d e r ih o p ) ?
in te i hg
a lls g ra d

5) K n d e s d in k ro p p f r m in s k a d u n d e r r e g r e s s i o n s f r s k e t ?
in te i hg
a lls g ra d

+ + + +

H u r l n g e t r o r du s j l v a h y p n o s - s e s s i o n e n v a r a d e ? T id : m in u t e r .