You are on page 1of 31

SUMMARY

N e tz , B . L y s e r g i c a c i d d ie th y lam id e(L S D -25) and in t e l l e c t u a l fu n c tio n s .


P a r t i : A n a ly s is of e a r l i e r l i t e r a t u r e . M P I B - r a p p o r t n r 18, dec 1968
(in S w ed ish ).

The p u r p o s e of the p r e s e n t r e v ie w is to give an a c c o u n t of e a r l i e r


r e s e a r c h fin d in g s c o n c e r n in g the e ffe c ts of LSD on i n te lle c tu a l
fu n c tio n s . F i r s t , the l i t e r a t u r e on r e l a t i o n s h i p s of L S D -d o s e s to
p s y c h o p h y s io lo g ic a l e ffe c ts is p r e s e n t e d . This is follo w ed by an
a c c o u n t of e x p e r i m e n t s c o n c e r n in g the e ffe c ts of LSD on a b s t r a c t
th in k in g , le a r n i n g , a s s o c i a t i v e p r o c e s s e s , c o n c e n tr a tio n , a r ith m e tic
a b ility e tc . F in a lly , s o m e c r i t i c a l v ie w p o in ts of e a r l i e r s tu d ie s a r e
o ff e re d . S u m m in g up, i t is show n th a t the t h r e s h o l d d o se f o r r e c o g
n iz in g the e ffe c ts of LSD is 25 m i c r o g r a m , th a t s o m e e ffe c ts a r e
d o s e - d e p e n d e n t and o t h e r s n o t, th a t the o p tim a l d o s a g e fo r e u p h o ric
r e a c t i o n s is 5 0 -7 5 m i c r o g r a m , and th a t i m p a i r m e n t s in c o n c e n tr a tio n
a b ility in t u r n a ffe c ts p e r f o r m a n c e in o th e r in t e l l e c t u a l fu n c tio n s . It
is c o n c lu d e d th a t LSD in d o s e s e x c e e d in g 7 5 -100 m i c r o g r a m c a u s e s
s ig n if ic a n t i m p a i r m e n t s in the m a j o r i t y of i n t e l l e c t u a l fu n c tio n s , and
th a t d o s e s b elow 50 m i c r o g r a m LSD do not. 83 r e f e r e n c e s .
II

REFERAT

N e tz , B. L y s e r g s y r e d ie ty la m id (LSD -25) och in te lle k tu e lla fu n k tio n e r.


D e l I: A n aly s av tid i g a r e l i t t e r a t u r , M P I B - r a p p o r t n r 18, dec 1968.

F r e l i g g a n d e l i t t e r a t u r v e r s i k t a v s e r ge en r e p r e s e n t a t i v b ild av
r e s u l t a t f r n t i d i g a r e u n d e r s k n in g a r r r a n d e e f f e k te r av LSD
p k o g n itiv a f u n k tio n e r . In le d n in g s v is r e f e r e r a s l i t t e r a t u r e n
v e r r e a k t i o n e r p o lik a d o s e r j m t e r e l a t i o n e r m e l l a n L S D -dos
och p s y k o f y s io lo g is k a e f f e k t e r . D r e f t e r f l j e r en re d o v is n in g av
p s y k o m e t r i s k a u n d e r s k n in g a r r r a n d e e f f e k te r av LSD p a b s t r a k t
t n k a n d e , in l r n i n g , a s s o c i a t i o n s f r m g a , k o n c e n t r a t io n s f r m g a ,
a r i t m e t i s k k a p a c i t e t o dy l. S lu tlig e n a n f r s v i s s a k r i t i s k a s y n p u n k te r
p t i d i g a r e e x p e r i m e n t . E n s a m m a n f a ttn in g av r e f e r e r a d e u n d e r
s k n in g a r v i s a r b l a, a t t t r s k e l d o s e n f r ig e n k n n in g av L S D -p -
v e r k a n r c a 25 m i k r o g r a m , a tt b d e d o s b e r o e n d e och ic k e d o s
b e r o e n d e s y m to m f r e l i g g e r , a tt o p tim a la d o s e n f r e u fo ri r
c a 5 0 -7 5 m i k r o g r a m s a m t a tt b r i s t a n d e k o n c e n t r a t io n s f r m g a
u tg r en i n d i r e k t o r s a k t i l l f r s m r i n g a r i a n d r a i n te lle k tu e lla fu n k
t i o n e r . D e t k a n k o n s t a t e r a s , a tt L S D - d o s e r v e r s tig a n d e 75-100
m i k r o g r a m p e r o r a l t g e r upphov t i l l en s ig n ifik a n t f r s m r i n g
e l l e r " p r i m i t i v i s e r i n g " av f l e r t a l e t k o g n itiv a fu n k tio n e r . Vid doser
u n d e r 50 m i k r o g r a m sy n e s dock in te l l e k t u e l l a fu n k tio n e r v a r a i s t o r t
s e t t in ta k ta . 83 r e f e r e n s e r .
III

F R O RD

D enna r a p p o r t u tg r in le d n in g t i l l en f ljan d e r a p p o r t (M P I B - r a p p o r t
n r 19, dec 1968), v a r i k o m m e r a t t r e d o v i s a s r e s u l t a t e n f r n en
e x p e r i m e n t e l l u n d e rs k n in g r r a n d e e f f e k te r av en lg dos L S D -25
p i n t e l l e k t u e l l a fu n k tio n e r .

R a p p o r te n i n g r f r M P I d e l i i n s titu te ts f o r s k n i n g s p r o j e k t n r E 012:
" S tu d ie r av b e te e n d e n f r o r s a k a d e av p s y k o k e m i s k a s t r i d s m e d e l " ,
b e s t l l t av FO A 1. T ill d e tta p r o je k t h a r v a r i t k n u te n en a r b e t s g r u p p
b e s t e n d e av l a b o r a t o r A n d e rs S undw all, FO A 1, d o c e n t Sten M r
te n s , R la m b s h o v s s ju k h u s , S to ck h o lm s a m t f r f a t t a r e n t i l l r a p p o r
te n , b i t r m i l i t r p s y k o l o g e n B j r n N e t z , M P I.

R a p p o r t e n h a r u t v e r l a b o r a t o r Sundw all g r a n s k a t s av m i l i t r v e r -
p s y k o lo g e n J a n A g r e l l , M P I och t f p r o f e s s o r C a r l - O t t o J o n a eo n ,
P s y k o lo g is k a i n s titu ti o n e n , S to ck h o lm s U n iv e r s ite t.
IV

IN N EH LL

s id
I n l e d n i n g ...................................................................................................................... 1
D o s n i v e r ................................................................................................................... 2
R e l a ti o n e r m e l l a n L S D -d o s och p s y k o f y s io lo g is k a e f f e k te r . . . 3
E f f e k t e r av LSD p k o g n i t i v a f u n k t i o n e r ...................................... 6
In te llig en ste st .....................................................
I n l r n i n g och m in n e ........................................................
A b s t r a k t t n k a n d e ........................................................................... 9
U p p m r k s a m h e t och k o n c e n tr a tio n ....................................... 11
A r i t m e t i s k k a p a c ite t .................................................................... 12
A sso c ia tio n sf rm g a ................................................................... 13
S p a tia l f r m g a .........................................................
R e a k tio n s tid ................................................................................... 14
K r i t i s k a s y n p u n k te r ................................................................................ 15
S a m m a n fa ttn in g och s l u t s a t s e r ....................................................................... 16
R eferenser .....................................................................
IN L E D N IN G

D e t r v k n t, a tt LSD i d o s e r v e r s tig a n d e 100 m i k r o g r a m g e r


upphov t i l l g e n o m g rip a n d e b e t e e n d e - och u p p le v e ls e f r n d r i n g a r
av m y c k e t v a r i e r a n d e a r t . B la n d de p s y k is k a e f f e k te r n a k a n
n m n a s en f r h jd s u g g e s t i b i l i t e t , im p u ls h a n d lin g a r , i l l u s i o n e r och
h a l l u c i n a t i o n e r j m t e f r n d r i n g a r i b l a tid s - och r u m s u p p l e v e l s e ,
v a r s e b l i v n i n g , s t m n i n g s l g e och a f f e k te r , i n te lle k tu e lla fu n k tio n e r,
k r o p p s u p p l e v e l s e r s a m t ja g - m e d v e ta n d e (fr en a llm n v e r s i k t
v e r LSD:s s y m to m a to lo g i, s e N e tz , 1967; K ihlbom & N e tz , 1967).
M ed ta n k e p a tt LSD b e t r a k t a s som e tt p o te n tie llt k e m i s k t s t r i d s
m e d e l r d e t av i n t r e s s e a tt v e ta h u r u v id a s m d o s e r LSD, so m ej
g e r ty d lig a b e te e n d e f r n d r i n g a r k a n p v e r k a in te lle k tu e lla (kog-
n itiv a ) fu n k tio n e r s s o m t e lo g is k t- in d u k t iv t t n k a n d e , a r i t m e t i s k k a p a
c i t e t , k o n c e n t r a t i o n s f r m g a och s p a t i a l t t n k a n d e .

F r e l i g g a n d e l i t t e r a t u r v e r s i k t h a r u tf r ts f r a t t u tg r a u n d e rla g
f r b e d m n in g a r av r i s k e n a tt t i l l s y n e s o p v e r k a d e p e r s o n e r k an
v a r a u t s a t t a f r en n e d s ttn in g av den in te lle k tu e lla k a p a c ite te n .
R a p p o r te n a v s e r s lu n d a ge en v e r s i k t och a n a ly s av ti d i g a r e v e t e n
s k a p lig l i t t e r a t u r v e r e f f e k te r av LSD p k o g n itiv a f u n k t i o n e r ^ .
D e s s u to m u tg r den en a l l m n b a k g ru n d t i l l en e g en e x p e r i m e n t e l l
u n d e rs k n in g r r a n d e e f f e k te r av en lg dos LSD p i n t e l le k tu e lla
fu n k tio n e r (N etz, M r t e n s & Sundw all, 1968).

In le d n in g s v is k o m m e r l i t t e r a t u r e n b e tr f f a n d e r e a k t i o n e r p o lik a
d o s e r a tt r e f e r e r a s . H r e f t e r f lj e r en r e s u m v e r p s y k o m e t r i s k a
u n d e r s k n i n g a r r r a n d e e f f e k te r av LSD p fu n k tio n e r s s o m p r o b l e m -
l s n i n g s f r m g a , i n l r n i n g / m i n n e , a b s t r a k t t n k a n d e , a s s o c ia t io n s -
f r m g a , u p p m r k s a m h e t s - och k o n c e n t r a t i o n s f r m g a , a r i t m e t i s k
k a p a c i t e t o dyl. S lu tlig e n a n f r s v i s s a k r i t i s k a s y n p u n k te r s a m t ges
en s a m m a n f a tt n in g av r e f e r e r a d e e x p e r i m e n t .

1) D en n a lit t e r a tu r g e n o m g n g g r dock in g a a n s p r k p a tt
v a r a h e l t k o m p le tt, u ta n s y f t a r f r m s t t i l l a t t ge en r e p r e s e n
ta tiv b ild av de r e s u l t a t , so m f r a m k o m m i t v id den h i t t i l l s v a
r a n d e fo r s k n in g e n .
DOS N IV E R

100 m i k r o g r a m LSD pe r o r a lt _ a n g es ofta so m en " s t a n d a r d d o s " ,


d v s den s k a p a r i r e g e l full k lin is k effek t ho s en vuxen ( B a r r o n ,
J a r v i k & B u n n e ll, 1964). Vid de f l e s t a l a b o r a t o r i e e x p e r i m e n t h a r
m a n a d m i n i s t r e r a t 1 - 2 m i k r o g r a m L S D /k g k r o p p s v ik t (ca
75 - 150 m i k r o g r a m to ta lt) . I v i s s a p s y k o t e r a p e u t i s k a f r s k h a r dock
a v s e v r t s t r r e d o s e r a p p l i c e r a t s : m e l l a n 200 och 1 .0 0 0 m i k r o g r a m
( F i s c h e r , 1965; H o ffe r, 1965).

D e t h a r a n t a g i t s , a t t t i l l r c k l i g t s t o r a d o s e r s k u lle v a r a le ta la , m e n
in g a d o k u m e n te r a d e d d s fa ll - o r s a k a d e av r e n a p r e p a r a t e f f e k t e r -
finnes v a d g l l e r m n n i s k a . M a x im a l dos so m a n v n ts v id l a b o r a t o r i e -
f r s k u p p g r t i l l 1 .6 5 4 m i k r o g r a m (Klee e t a l. , 1961). E n lig t H o ffe r
(1965) to r d e 1. 500 m i k r o g r a m u t g r a den v r e till tn a g r n s e n f r en
s k e r d o s . B a r r o n , J a r v i k & B unnel (1964) a n g e r 2. 000 m i k r o g r a m som
m a x i m a l dos i s a m b a n d m e d o k o n t r o l l e r a t p r iv a t b r u k . E t t fa ll d r en
in d iv id p egen h a n d ta g it n r a 5. 000 m i k r o g r a m finns dock b e s k r i v e t
(R ey n o ld s & P e t e r s o n , 1966).

M u r p h r e e (1962) h a r u n d e r s k t de n e d r e g r n s e r n a f r ig enknn ing av


LSD:s e f f e k t e r . F r 18 n o r m a l a f r s k s p e r s o n e r , so m v id t id i g a r e
til l f l l e n e x p o n e r a ts f r LSD i o lik a d o s e r , b efan n s tr s k e ld o s e n
v a r a 20 m i k r o g r a m , e l l e r 0. 260 - 0. 295 m i k r o g r a m / k g . I en m o t s v a
ra n d e d u b b e lb lin d s tu d ie a d m i n i s t r e r a d e G r e i n e r e t a l (1957, 1958) 4,
7, 12, 20 och 40 m i k r o g r a m LSD t i l l 14 n o r m a l a f r s k s p e r s o n e r .
M an fann, a t t h j r t f r e k v e n s , p u p i l l s t o r l e k och E E G i a llm n h e t ej p
v e r k a d e s av d o s e r u n d e r 20 m i k r o g r a m , m e d a n GSR a k tiv e r a d e s e f te r
7 m i k r o g r a m . Vid p s y k i a t r i s k a i n t e r v j u e r kunde m a n e f t e r 7 m i k r o
g r a m p v i s a c y k lis k a v x lin g a r i k n s lo l g e ( e u f o r i - d y s f o r i) och
p s y k o m o t o r i s k a k tiv ite t. S j lv a v a r f r s k s p e r s o n e r n a in te m e d v e tn a
h r o m , e n lig t v ad s o m f r a m g i c k av d e r a s s j l v s k a t t n i n g a r . Inga f r n d
r i n g a r i t a n k e p r o c e s s e r e l l e r ta n k e in n e h ll f r a m k o m v id d o sn iv n
4 - 1 2 m i k r o g r a m . Vid 20 m i k r o g r a m a v s l ja d e s v l p s y k i a t r i s k a
i n t e r v j u e r so m s j l v s k a t t n i n g a r m e r d r a m a t i s k a , p s y k i s k a s y m to m
s s o m h y p o m a n i, d i s t r a k t i b i l i t e t , i n d i f f e r e n s , t v n g s m s s i g a s k r a t t
s a m t f r n d r i n g a r i t a n k e p r o c e s s e r . T y p isk a p sy k o s lik n an d e sy m p to m
( d e p e r s o n a l i s a t i o n , v i s u e l l a i l l u s i o n e r o dyl) b r ja d e u p p tr d a f r s t n r
d o s e n v e r s k r e d 30 m i k r o g r a m . D et b r n o t e r a s , a tt M u r p h r e e och

1) Dc i f r e lig g a n d e r a p p o r t r e f e r e r a d e u n d e r s k n in g a r n a a v
s e r o r a l a L S D - d o s e r , s v i d a a n n a t ej a n g e s .
3
G r e i n e r e t a l a n v n t L S D - h a b itu e r a d e f r s k s p e r s o n e r , F r in d iv id e r
u ta n t i d i g a r e e r f a r e n h e t e r av LSD:s s y m to m a to lo g i a n g es t r s k e l
d o s e n f r u p p lev d p v e r k a n lig g a vid c a 25 m i k r o g r a m (H o ffer, 1965;
A b r a m s o n , 1955 a). W eck o w icz (1959) gav 35 m i k r o g r a m LSD till
18 o t r n a d e f r s k s p e r s o n e r och fann, a tt 16 av d e s s a . had
a d e fin ite r e a c t i o n to LSD and co u ld te ll the o c c a s io n w hen they w e r e
given LSD. In s o m e s u b je c ts the r e a c t i o n w as q u ite p ro n o u n c e d and
la ste d s e v e r a l h o u rs " .

R E L A T IO N E R M E L L A N LSD-DOS OCH PSYK O FY SIO -


LOGISKA E F F E K T E R

A tt d e t finns e tt s a m b a n d m e l l a n L S D -d o s e n s s t o r l e k och p s y k o f y s io -
lo g is k a r e s p o n s e r h o s m n n i s k a to rd e n u m e r a v a r a fu llt k l a r t . Den
tid ig a l i t t e r a t u r e n p d e tta o m r d e h a r dock v a r i t m o t s g e l s e f u l l .
F o r r e r & G o ld n e r (1951) s tu d e r a d e e f f e k te r av LSD i d o s e r f r n
0. 5 t i l l 6 m i k r o g r a m / k g k r o p p s v ik t hos 6 s c h i z o f r e n a p a t i e n t e r . De
fann s a m m a r e a k t i o n s m n s t e r ('i n c r e a s e d a m ia b ility and r e l e a s e of
lib id o ") g ig e n i h e l a d o s - o m r d e t ; h a llu c in a tio n e r b r ja d e u p p tr d a
v id 1 m i k r o g r a m / k g . V id a r e f r a m h l l e r A n d e r s s o n & R a w n s le y (1954):
" ................... o v e r a c e r t a i n m i n i m a l d o se t h e r e is no c l e a r - c u t r e l a
tio n s h ip e i t h e r q u a lita tiv e o r q u a n tita tiv e b e tw e e n the c l i n i c a l p i c
tu r e and the a m o u n t o f s u b s ta n c e ta k e n " . M ot d e tta t a l a r bl a en u n d e r
skning av A b r a m s o n (1955 a), d r m a n m e d h j lp av e tt s p e c i e l l t
f r g e f o r m u l r v e r L S D -s y m to m ( A b r a m s o n , I960) s tu d e r a d e e f f e k
t e r av f ljan d e t r e d o s k a t e g o r i e r : n o ll, lg (25-75 m i k r o g r a m ) och
hg (1 0 0 -2 2 5 m i k r o g r a m ) . M an fann, a tt a n ta le t s y m to m lik so m
den s u b je k tiv a i n te n s ite t e n h r a v kade m e d d o s e n s s t o r l e k ; d e s s a
r e s u l t a t h a r v en k o n f i r m e r a t s av I s b e ll et a l (1956). I A b r a m s o n s
f r g e f o r m u l r in g ic k ite m s (u p p g ifte r), so m d i f f e r e n t i e r a d e m e l l a n
d o s e r n a 0, 50 och 100 m i k r o g r a m . A b r a m s o n s o tr n a d e f r s k s
p e r s o n e r k unde v en s k ilja m e l l a n LSD och p la c e b o , m e n inte m e lla n
o lik a L S D - d o s e r i i n t e r v a l l e r om 25 m i k r o g r a m . F r s k s p e r s o n e r
so m r e d a n f tt LSD v id f l e r a till f lle n kan dock m e d god p r e c i s i o n
i d e n t i f i e r a o lik a d o s n i v e r , e n lig t M i l l e r et a l (1957) s a m t D e M a a r e t
a l (I9 6 0 ). D e M a a r e t a l fann s lu n d a , a tt f r s k s p e r s o n e r n a kunde
s k i l j a m e l l a n 25, 50 och 100 m i k r o g r a m , s a m t a tt d e t f r e l g e tt
l i n e r t s a m b a n d m e l l a n dos och a n ta l s y m to m . I en a n n an u n d e r s k
ning av A b r a m s o n e t al (1955 d) s tu d e r a d e s k lin is k a r e a k t i o n e r hos
31 f r s k s p e r s o n e r e f t e r s e x d o s e r v a r i e r a n d e m e l l a n 0 o^h 225
4

m i k r o g r a m . S y m to m e n in d e la d e s i fem p a r a m e t r a r : e u f o r i, d y s -
f o r i , p e r c e p t u e l l a f r v r n g n i n g a r , n e u r o t i s k a s y m to m s a m t p s y k o
tis k a re a k tio n e r,. N e u r o t i s k a s y m to m (t ex n e r v o s i t e t , i n r e t r e m o r ,
n g e s t, ta k y k a rd i) v a r in te k o r r e l e r a d e me d d o s e n s s t o r l e k , m e d a n
f r n d r i n g a r i p e r c e p ti o n s a m t p s y k o tis k a s y m to m (t ex h a l l u c i n a
t i o n e r , d e p e r s o n a l i s a t i o n , o v e r k l i g h e t s k n s l o r , v a n f r e s t ll n in g a r )
v a r k o r r e l l e r a d e m e d d o s s t o r l e k e n (r = . 90). M an to lk ad e de n e u
r o t i s k a r e a k t i o n e r n a som en funktion av p e r s o n l i g h e t s d r a g s a m t
s i t u a t i o n e l l a f a k t o r e r . V id a r e fann m a n den o p tim a la d o s e n f r
m a n i f e s t a t i o n av e u f o r i lig g a m e l l a n 50 och 75 m i k r o g r a m , v e r
100 m i k r o g r a m f r e k o m ej l n g r e e u f o r i. D e tta r e s u l t a t h a r v e r i
f i e r a t s av I s b e l l et a l (1956). ven S a lv a to r e (I960) h a r k o m m it
til l lik n an d e r e s u l t a t v id en u n d e rs k n in g , d r 120 n o r m a l a f r s k s
p e r s o n e r fick LSD i d o s e r om 0. 5,, 0. 75, 1 och 2 m i k r o g r a m / k g
k r o p p s v ik t. H an fan n , a t t n g e s t, p e r c e p t u e l l a f r v r n g n i n g a r och
s o m a t i s k a s y m to m kade m e d d o s e n , till s k illn a d f r n u p p r y m d
h e t, fie n tlig h e t, och d e r e a l i s a t i o n , v ilk a r e a k t i o n e r ty c k te s v a r a
m e r r e l a t e r a d e t i l l p e r s o n l i g h e t s f a k t o r e r n ti l l d o s n iv . O p tim a l
dos f r m a n i s k a / e u f o r i s k a r e a k t i o n e r b efa n n s v a r a 0. 75 m i k r o g r a m / k g
(ca 55 m i k r o g r a m to ta lt) . V id a r e f r a m h l l e r S a lv a to r e : " T h e m o s t
obvious f a c to r in flu en c in g the LSD r e a c t i o n is the d o s a g e . . . . With
s m a l l d o s a g e , the s y m to m p i c t u r e is d o m in a te d by a ffe c tiv e o r
m o o d ' c h a n g e s . W ith i n c r e a s i n g d o s a g e , the p e r c e n t a g e of r e a c tio n s
c l a s s i f i e d as s c h iz o p h r e n ic i n c r e a s e and above 1 m i c r o g r a m / k g
a ll r e a c t i o n s a r e of th is type. With h ig h e r d o s a g e (o v e r 1 m i k r o g r a m / k g ) ,
p e r s o n a l i t y and o th e r f a c to r s play a l e s s e r r o le in d e te r m in in g the
p h e n o m e n a p r o d u c e d than they do a t lo w e r d o s a g e s " . K o rn e ts k y
fk H u m p h r ie s (1957) h a r d r a g i t liknande s l u t s a t s e r v id en u n d e r s k
nin g , d r m a n k o r r e l e r a t s u b je k tiv a e ff e k te r av 50 r e s p 100 m i k
r o g r a m LSD m e d e tt p e r s o n l i g h e t s t e s t (M in n e so ta M u ltip h a s ic P e r
s o n a lity In v e n to ry - M M P I). De f r a m h l l e r s lu n d a : " T h e f a i l u r e
of th e s u b je c tiv e e ffe c ts of 100 m i c r o g r a m of LSD to show any r e l a
tio n s h ip w ith M M P I, w h ile the e ffe c t of 50 m i c r o g r a m w as s i g n i
fic a n tly r e l a t e d to the M M P I s c o r e s (on the p s y c h o a s th e n ia and d e p
r e s s i o n s c a l e s ) , s u g g e s t th a t w hen a s e v e r e d ru g e ffe c t is o b ta in e d , the
p e r s o n a l i t y of the s u b je c t do es n o t p lay an im p o r t a n t r o l e " .

K lee e t a l (1961) h a r s y s t e m a t i s k t s t u d e r a t v e r k n i n g a r n a av v a r i e r a n d e
L S D - d o s e r . M an gav 12 f r s k s p e r s o n e r LSD i en l o g a r i t m i s k s e r i e p
5
1, 2, 4, 8 s a m t 16 m i k r o g r a m / k g k r o p p s v ik t; den s t r s t a e n s k ild a
d o s e n upp g ick t i l l 1. 654 m i k r o g r a m . K lee e t a l kunde i d en n a u n d e r
skning p v i s a .ett d i r e k t k v a n tita tiv t s a m b a n d m e l l a n d o s e n s s t o r l e k
och de p s y k o f y s i o lo g is k a e f f e k te r n a av LSD. D e tta s a m b a n d g lld e dock
e n d a s t v i s s a s k f u n d a m e n ta la e f f e k te r , v ilk a - t r o t s o lik a d o s n i v e r -
k v a lita tiv t s e t t v a r m y c k e t lik a f r de f l e s t a f r s k s p e r s o n e r n a . D e s s a
d o s b e r o e n d e L S D - e f f e k te r u tg jo r d e s av:

1) I n v e r k a n p t a n k e p r o c e s s e r (t ex f r s m r a t n r m i n n e , k o n c e n t r a
tio n s s v rig h e te r, n e d sa tt a b strak tio n sf rm g a);

2) I n v e r k a n p p e r c e p ti o n (t ex v i s u e l l a f r v r n g n i n g a r av s t o r l e k ,
a v s t n d och k o n t u r e r p o b je k t och m n n i s k o r , h a llu c in a tio n e r , s o m e -
s t e t i s k a a n o m a l i e r s s o m p a r e s t e s i e r och f r v r n g d "body im a g e " ) ;

3) F y s i o l o g i s k a e f f e k te r (t ex h y p e r v e n tila tio n , t i ll lf llig a k r k -


n in g a r ) ;

4) T ills la g s t id s a m t v a r a k t i g h e t ^ av o lik a s y m to m .

E n l ig t K lee et a 1 m s t e d e s s a e f f e k te r s k ilja s f r n a n d r a s y m to m ,
so m v a r i e r a r a v s e v r t m e l l a n o lik a in d iv id e r , och v ilk a ty ck s
b e r o m e r p in d iv id u e ll p r e d i s p o s i t i o n n p d o s e n s s t o r l e k (Klee
& W e in tr a u b , 1959). E x e m p e l p s d a n a s y m to m r p a r a n o id a v a n
f r e s t l l n i n g a r , p a n i k r e a k t i o n e r s a m t d ju p g en d e d e p r e s s e i o n e r .
K lee e t a l (1961) a n f r ven: , . we o b s e r v e d c o n s i d e r a b l e v a r ia tio n s
in the e ffe c ts of the s a m e do se in d if f e r e n t s u b je c ts - e v en with r e s
p e c t to the fu n d a m e n ta l e ffe c ts of LSD - b u t r e l a t i v e c o n s i s t e n c y of
e ffe c ts w hen the s a m e do se w as r e p e a t e d in a given s u b je c t" .

H r t i l l k o m m e r a tt o lik a m e n t a l a fu n tio n e r p v e r k a s i v a r i e r a n d e
u ts tr c k n in g av en och s a m m a L S D -d o s h o s en v is s in d iv id . S lunda
f r a m h l l e r J a r v i k (1959): "On the b a s i s of a l a r g e n u m b e r of o b j e c
tiv e t e s t s we found th a t LSD i n t e r f e r e d r a t h e r s e r v e r e l y w ith s o m e
fu n ctio n s and w ith o t h e r s n o t a t a ll . . . This d if f e r e n ti a l s u s c e p t i
b ility of v a r i o u s fu n ctio n s to the s a m e d o se of LSD in the s a m e s u b
j e c t s u g g e s ts an u n ev en lo c a liz a tio n of the d ru g in th e CNS, if one
c a n a s s u m e th a t c e r t a i n a r e a s of the b r a i n a r e m o r e o r l e s s c o n c e r
n ed w ith the a f o r e m e n tio n e d fu n c tio n s " .
6
E F F E K T E R AV LSD P K O G N IT IV A F U N K T IO N E R

R ed a n i s a m b a n d m e d de f r s t a p s y k i a t r i s k a s t u d i e r n a av LSD:s v e r k
n i n g a r n o t e r a d e s o lik a f r n d r i n g a r i i n te lle k tu e lla fu n k tio n e r . W .A .
S to ll (1947, 1952) v a r den f r s t e a tt s t u d e r a de p s y k o lo g is k a e f f e k
t e r n a av LSD ( m e d e l s t R o r s c h a c h ) . H an gav 30 m i k r o g r a m till 10
f r s k s p e r s o n e r och fann, f r u to m m o t o r i s k a och v e g e ta tiv a s y m to m ,
m y c k e t ty d lig a s t r n i n g a r i v i s u e l l p e r c e p ti o n , en a c c e l e r e r a d ta n k e
g ng, en l t t g ru m lin g av m e d v e ta n d e t - dock m e d b ib e h lle n f r m g a
ti l l s j l v i a k t t a g e l s e - m e n in g en f r s m r i n g av o m d m e s f r m g a
( " ju d g m e n t" ). C o n d ra u (1949) v e r i f i e r a d e i s t o r t S tolls i a k t t a g e l s e r
m e n t i l l d e , a t t h a n s f r s k s p e r s o n e r u p p v is a d e en kad d i s t r a k t i -
b i l i t e t s a m t n e d s a t t k o n c e n t r a t i o n s f r m g a . R in k e l e t a l (1952) och
DeShon e t a l (1952) gav LSD i d o s e r om 20 - 90 m i k r o g r a m (o fta s t
1 m i k r o g r a m / k g ) til l n o r m a l a f r s k s p e r s o n e r , v a r a v v i s s a t e s t a
des m e d R o r s c h a c h och n g r a " c o n c r e t e - a b s t r a c t thinking t e s t s " .
T r o ts a t t m a n h r v i d o fta n o te r a d e en f r s m r i n g i a b s t r a k t t n k a n d e,
v id h ll m a n a tt i n te llig e n s n iv n in te s n k te s . S avage (1952) gav LSD
till 5 n o r m a l a f r s k s p e r s o n e r i d o s e r om 20 m i k r o g r a m . F r u to m
en v is s d e p e r s o n a l i s a t i o n , d e r e a l i s a t i o n och " i n c r e a s e s i m a g e r y "
n o t e r a d e Savage v en e f f e k te r p k o g n itiv a fu n k tio n e r : " T h e c h an g es
in m e n t a l a c tiv ity a r e c h a r a c t e r i z e d by flig h t of i d e a s , difficu lty in
c o n c e n t r a t i o n and in c o o r d in a tio n . N e v e r t h e l e s s , r e s u l t s on the
W e c h s l e r - B e l l e v u e T e s t sho w ed no s ig n if ic a n t d if f e r e n c e . M e m o r y
and c o m p r e h e n s i o n a r e in no way im p a ir e d ." ven i f l e r a a n d r a
k lin is k a u n d e r s k n i n g a r h a r m a n o b s e r v e r a t f r n d r i n g a r i t a n k e f r
lopp och a s s o c i a t i o n s f r m g a (se t ex F e l s i n g e r e t a l, 1958; H och,
1951; O sm o n d , 1957, R i n k e l e t a l , 1955; S avage & C h o ld en , 1956;
Sloane & D o u s t, 1954). Ib la n d h a r en h m n in g e l l e r r e n t av b lo c k e r in g
i n t r t t , m e n m e r v a n lig t r a tt t a n k a r och a s s o c i a t i o n e r r u s a r ivg
p e t t o fta o k o n t r o l l e r b a r t s t t (idflykt). I

I o v a n s t e n d e u n d e r s k n in g a r h a r to n v ik te n le g a t v id e tt k l i n i s k t - p s y k i a t -
r i s k t s tu d iu m av LSD:s e f f e k t e r p n o r m a l a f r s k s p e r s o n e r o c h / e l l e r
p a t i e n t e r , v en om m a n i v i s s a fa ll a p p l i c e r a t o b je k tiv a p s y k o lo g is k a
t e s t . I d e t f ljan d e ges en a llm n v e r s i k t v e r u n d e r s k n in g a r , d r
m a n s t u d e r a t d i v e r s e k o g n itiv a fu n k tio n e r hos n o r m a l a f r s k s p e r s o n e r
f r m s t m e d h j lp av p s y k o m e t r i s k a t e s t .
7

Intel.iigens te s t

L e v in e e t a l (1955) t e s t a d e 21 f r s k s p e r s o n e r i n o r m a l t t i l l s t n d och
s e n a r e u n d e r L S D - p v e r k a n m e d W e c h s l e r - B e l l e v u e In te llig e n c e S cale
(m o tsv s v e n s k a C V B - s k a la n ) . LSD gavs i d o s e r om 50 - 200 m i k r o g r a m ;
de f l e s t a f r s k s p e r s o n e r n a fic k 100 m i k r o g r a m . R e s u lta te n s a m m a n
f a tta d e s i f ljan d e p u n k te r :
1) I n t e l l e c t u a l fu n ctio n in g w as v e r y s ig n if ic a n tly r e d u c e d . 2) A nxiety was
n o t a p r i m a r y d is r u p tin g f a c t o r of in t e l l e c t u a l functioning in s t r u c t u r e d
s i tu a tio n s . 3; C o n c e n tr a tio n a b ility w as d i s t u r b e d . 4) T h e r e w e r e s u g g e s tio n s
of d i s t r a c t i b i l i t y . 5) T h e r e w e r e i m p a i r m e n t s in a r e a s involving i n t e r p e r
s o n a l r e l a t i o n s h i p s a n d ju d g m e n t. 6) T h e r e w as a d i s t u r b a n c e of a b s t r a c
tiv e and c o n c e p tu a liz in g a b i l i t i e s . 7) T h e r e w as d iffic u lty in s h iftin g s e t " .
1 g e n o m s n i tt e r h l l s en s k illn a d om 1 1 .0 I Q - e n h e t e r p h e l a t e s t e t , d v s
en s n k n in g f r n IG = 123 i n i t i a l t t i l l IQ = 1 1 2 u n d e r LSD - p v e r k a n . M e d e l
s k illn a d e n vid de v e r b a l a d e l t e s t e n s a m t de i c k e - v e r b a l a ( " P e r f o r m a n c e
S c a le ") u p p g ic k t i l l 10. 14 r e s p 9 . 4 3 I Q - e n h e t e r . A tt v e r b a l t lad d ad e fu n k tio n er
p v e r k a s m e r n i c k e - v e r b a l a , h a r v e n p v is a ts av I s b e l l et a l (1956) i en
p i l o t - s t u d i e , d i m a n g av 1-2 m i k r o g r a m /lc g k r o p p s v ik t til l 6 f r s k s p e r
sonr., D e s s a t e s t a d e s m e d W e c h s l e r - B e l l e v u e f r s t i n o r m a l t t ill s t n d
och d r e f t e r u n d e r LSD, S edan m a n k o r r i g e r a t f r vnings e f f e k te r , e r
h lls en s n k n in g av " V e r b a l I " , " P e r f o i m a n c e I. Q. " s a m t " F u l l - s c a l e
I. Q . " u p p g en d e t i l i G. 63, 6. 07 r e s p 7 . 4 3 p o n g . I en a nnan liknande
u n d e rs k n in g gav C ohen e t a l (1958) 100 m i k r o g r a m LSD t i l l 30 f r s k s
p e r s o n e r , v iI k a r te s ta d e s m e d b l a e tt i n t e l l i g e n s t e s t (" S h ip le y - H a r t f o r d
T. Q --test"). I 24 av f a lle n s n k ta s IQ -n iv n u n d e r L S D - p v e r k a n ; m e d e l t a l s -
s k illn a d e n u p p g ick t i l l 8 , 9 I Q - e n h e te r .

T i l l s k illn a d f r n o v a n s t e n d e u n d e r s k n in g a r av g e n o m s n ittlig a n i v
s k i l l n a d e r , h a r L i e n e r t (1959, 1966) v en s t u d e r a t i n t e r k o r r e l a t i o n e r
m e l l a n de o lik a d e l t e s t e n i etc i n t e l l i g e n s t e s t b a t t e r i m e d h j lp av f a k t o r -
a n a l y s . L i e n e r t b a s e r a r s in a h y p o t e s e r om LSD :s v e r k n i n g s s t t p v i s s a
t e o r i e r om i n t e l l e k t u e ll u tv e c k lin g , e n lig t v ilk a en a l l t m e r kad d i f f e r e n
t i e r i n g av I n te lle k tu e lla fu n k tio n e r u p p t r d e r i ta k t m e d den o n to g e n e tis k a
u tv e c k lin g e n ( G a r r e t t , 194-6; B u r t , 1954). U n d e r L S D - p v e r k a n a n s e r
L i e n e r t , a t t d e t s k e r en tillb a k a g n g t ill en m e r o d i f f e r e n t i e r a d i n t e l l i g e n s -
: t r u k t u r ( " m e n ta l age r e g r e s s i o n " ) , L i e n e r t (1959) a n f r s lu n d a :
. . . . die h i g h e r the le v e l of d if f e r e n tia tio n of an a b ility , the s t r o n g e r
Hie in flu e n c e of LSD upon i t , . , . . It is p r e s u m e d th a t the in te lle c tu a l
8
p e r f o r m a n c e of a d u lt s u b je c ts u n d e r LSD is in m a n y r e s p e c t s s i m i l a r to
th a t of y o u n g e r p e r s o n s " . F r a tt p r v a denna h y p o te s , a p p lic e r a d e s e tt
" I n t e l l i g e n s - S t r u k t u r - T e s t " b e s t e n d e av 5 v e r b a l a och 4 i c k e - v e r b a l a
d e l t e s t p 6-5 s t u d e n t e r , v ilk a t e s t a d e s i n o r m a l t t i l l s t n d och tv t i m m a r
e f t e r de f t t LSD i d o s e r om c a 100 m i k r o g r a m . U n d er L S D -b e ting e l s e n e r h lls
f ljan d e r e s u l t a t : 1) D en g e n o m s n ittlig a p r e s t a t i o n s n i v n s n k te s f r n
i n i t i a l t 1 1 0 .2 pong t i l l 1 0 3 .6 pong, v ilk e t m o t s v a r a r en m in s k n in g av
i n t e l l i g e n s l d e r n ( " m e n ta l ag e" ) f r n 2 4 .3 til l 1 5 .6 r . 2) T e s t b a t t e r i e t s
p r o f i l uppvisade en f r n d r i n g i rik tn in g m o t k o n k r e t t n k a n d e . 3) I n t e r -
k o r r e l a t i o n e r n a m e l l a n d e l t e s t e n k ad e. 4) B a t t e r i e t s f a k t o r i e l l a s a m m a n
s ttn in g v a r m i n d r e d i f f e r e n t i e r a d . U nder LSD f r n d r a d e s f a k t o r l a d d n i n g a r
n a v id p r o v p " v e r b a l r e a s o n i n g " i s t r r e u ts tr c k n in g n v id " n o n - v e r b a l
r e a s o n i n g " , d v s t e s t p n u m e r i s k t och s p a t i a l t t n k a n d e . E f t e r s o m s v l
a b s t r a k t t n k a n d e so m " v e r b a l r e a s o n in g " d i f f e r e n t i e r a s p e tt r e l a t i v t
s e n t u t v e c k l i n g s s t a d i u m , s t d e r o v a n s t e n d e r e s u l t a t L i e n e r t s t e o r e t i s k a
m o d e l l om en L S D - i n d u c e r a d r e g r e s s i o n av i n te lle k tu e lla fu n k tio n e r till
e tt o n to g e n e tis k t t i d i g a r e u tv e c k lin g s s ta d iu m .

I n l r n in g och m in n e

I n s t r u m e n t e i l i n l r n in g h a r i n g r a u n d e r s k n in g a r s t u d e r a t s m e d h j lp
av e tt p s y k o m o t o r i s k t t e s t ( " P u r s u i t R o to r T e s t " ) . R e s u lta te n h a r v a r i t
m o t s g e l s e f u l l a . K o r n e ts k y , H u m p h r ie s & E v a r t s (1957) n o te r a d e o f r
n d r a d e p r e s t a t i o n e r e f t e r 50 och 100 m i k r o g r a m LCD. A b r a m s o n e t al
(1955 b) fan n lik a le d e s in g a s ig n ifik a n ta f r n d r i n g a r e f te r 50 r e s p 100
m i k r o g r a m m e n a n f r a tt " ..........L S D -2 5 te n s to i n t e r f e r e with e x p e c
te d le a r n in g p r o c e s s in a d d itio n to tis i m p a i r i n g the o r i g i n a l le v e l of
p e r f o r m a n c e : " . K r u s et a l (1963) h a r r a p p o r t e r a t en k l a r f r s m r i n g vid
i n s t r u m e n t e i l i n l r n i n g . S i l v e r s t e i n & K lee (I960 b) fann en s ig n ifik a n t
f r s m r i n g e f t e r 72 m i k r o g r a m v id de f r s t a in l r n in g s fas e r n a av
P u r s u i t R o t o r - t e s t e t , m e n ej v id s e n a r e s t a d i e r ; de f r s m r a d e p r e s t a
t io n e r n a a n s g s f r m s t b e r o p i n iti a la k o n c e n t r a t i o n s s v r i g h e t e r . A
a n d r a s id a n h a r R o se n b a u m e t a l (1959) a n g e tt en f r b t t r a d och a e c e l e r e -
r a d m o t o r i s k i n l r n in g h o s 10 f r s k s p e r s o n e r , v ilk a f tt 1 m i k r o g r a m / k g
k ro p p sv ik t. - E d w a r d s & C oh en (1965) s t u d e r a d e d i f f e r e n ti e ll b etin g n in g
och t r a n s f e r e f f e k t e r e f t e r 125 m i k r o g r a m ; d e r a s h y p o te s om en frhjd_
i n l r n i n g s k a p a c i t e t u n d e r LSD b e s t r y k t e s dock e j.

LSD i d o s e r u n d e r 50 m i k r o g r a m f r e f a l l e r ej h a n gon i n v e r k a n p o m e d e l
b a r t m i n n e . Som t i d i g a r e n m n t s , fann S avage (1952) in te ngon f r s m r in g
9

e f t e r 20 m i k r o g r a m . S loane & D o u s t (1954) fann lik a le d e s inga sig n ifik a n ta


f r n d r i n g a r e f t e r 40 m i k r o g r a m v a r e sig v id W e c h s le r M e m o r y S cale e l l e r
vid r e p e t i t i o n av e t t k o r t b u d s k a p 5 m i n u t e r e f t e r in l r n in g . J a r v i k e t al
(1955 b) r a p p o r t e r a d e in g e n effe k t e f t e r 50 m i k r o g r a m , m e d a n 100 m i k
r o g r a m gav s ig n ifik a n ta s k i l l n a d e r vid s e x av nio m i n n e s t e s t . S i l v e r s t e i n
& K lee (1958) n o t e r a d e s m r e r e s u l t a t i f y r a av d e lte s te n i W e c h s le r
M e m o r y S c a le e f t e r 72 m i k r o g r a m LSD. A r o n s o n e t a l (1962) fann, a tt
100 m i k r o g r a m f r s m r a d e in l r n in g e n av p a r v i s a o r d n r 30 p a r a d e
a s s o c i a t e r a n v n d e s , m e n ej v id 22 o r d p a r . B r e n g e l m a n n e t al (1958 a,
1958 b) gav 60 och 100 m i k r o g r a m LSD i n t r a v e n s t och fann f r s m
r i n g a r i n g r a p r o v p o m e d e l b a r t m in n e . D e r a s r e s u l t a t h a r s e n a r e
v e r i f i e r a t s av B a r e n d r e g t (I9 6 0 ), so m gav 100 - 150 m i k r o g r a m o r a l t .

O lik a f o r s k a r e h a r a n v n t s i f f e r r e p e t i t i o n ('Digit Span") i s in a e x p e r im e n t


e n r en n e d s ttn in g i f r m g a n a tt u p p r e p a s i f f e r s e r i e r a n s e s u tg r a en
av de t i d ig a s te in d ik a tio n e r n a p in te lle k tu e ll n iv s n k n in g . F l e r a u n d e r
s k n in g a r ( G o ld b e r g e r , 1966; J a r v i k e t a l, 1955 b; L e v in e e t a l 1955;
S i l v e r s t e i n & K le e, 1958; S lo an e & D o u st, 1954) h a r v i s a t , a tt D ig it Span
ej p v e r k a s av LSD i d o s e r upp t i l l 100 m i k r o g r a m . S i l v e r s t e i n & K lee
(I9 6 0 a) e r h l l dock en s ig n ifik a n t f r s m r i n g av s if f e r m i n n e s s p a n n e t
h o s 24 f r s k s p e r s o n e r v ilk a f tt LSD i d o s e r om 145 - 155 m i k r o g r a m .

A b s t r a k t tn k a n d e

A tt a b s t r a k t i o n s f r m g a n f r s m r a s u n d e r L S D - p v e r k a n to r d e v a r a e tt
a llm n t a c c e p t e r a t fa k tu m , v en om v i s s a m o t s t r i d i g a u p p g ifte r tid ig a re
f r e l e g a t . S lu n d a a n f r t ex K lee (1963): " T h is c h an g e in thought p r o
c e s s e s is r e p r e s e n t a t i v e of a g e n e r a l a l t e r a t i o n of the LSD s u b je c t's
e x p e r ie n c e of h i m s e l f an d h is e n v ir o n m e n t. T his 'c o n c r e t e a ttitu d e
is one of the m o s t i m p r e s s i v e a s p e c ts of the LSD r e a c t i o n , b u t is one
w hich by its n a t u r e , a l m o s t d e fie s d e s c r i p t i o n by the s u b j e c t on the
a b s t r a c t v e r b a l le v e l, a t the tim e of the e x p e r i e n c e " . D en n a k v a l i t a
tiv a f r n d r i n g i t a n k e p r o c e s s e r n a h a r k u n n a t v e r i f i e r a s i m n g a u n d e r
s k n in g a r m e d h j lp av o b je k tiv a t e s t . D ock fann I s b e l l e t a l (1956)
so m anvn d e t e s t u r G o ld s t e i n - C c h e e r e r b a t t e r i e t , s a m t P r i m a c et al
(1957) v ilk a t e s t a d e 10 f r s k s p e r s o n e r u n d e r 50 - 100 m i k r o g r a m
m e d W is c o n s in C a r d S o rtin g T e s t , ic k e n g r a s ig n ifik a n ta f r s m
r i n g a r av a b s t r a k t t n k a n d e . G a s ta u t e t a l (1953), v ilk a gav 4 0 -6 0 m i k r o g r a m
til l 12 f r s k s p e r s o n e r , p v is a d e en f r s m r i n g i u p p m r k s a m h e t s funk -
10
tio n e r och a b s t r a k t t n k a n d e v id n g r a p s y k o lo g is k a t e s t , d r ib la n d C a tte lls
in te l l i g e n s p r o v . H os en f r s k s p e r s o n h a d e LSD in g en effe k t v a r e sig p s y k o
lo g is k t e l l e r fy s io lo g is k t. DeShon e t al (1952), v ilk a k lin is k t s tu d e r a d e a b
stra k tio n sf rm g a n m ed els o rd s p r k sto lk n in g a r, r a p p o rte ra r: "W hile
the r e s p o n s e s w e r e p r e d o m in a n te ly c o n c r e t e , a w ide r a n g e of a b s t r a c
tio n s w as s t i l l r e v e a l e d , w ith a s ig n if ic a n t n u m b e r of a n s w e r s lying in
th e o v e r g e n e r a l i z e d ta n g e n tia l a r e a of c o n c r e t e - a . b s t r a c t s p e c t r u m " . S il-
v e r s t e i n & K lee (1958) v e r i f i e r a d e d e s s a fynd i en m e r s y s t e m a t i s k u n d e r
skning m e d h j lp av G o rh a m s o r d s p r k s p r o v . De fann a b s tr a k t t n k a n d e t v a r a
k l a r t s m r e u n d e r L S D - p v e r k a n . D e tta in n e b a r dock in te en s ig n ifik a n t
kning av de k o n k r e ta s tim u lu s b u n d n a s v a r e n , v ilk e t G o rh a m funnit v a r a
u tm r k a n d e f r b l a s c h i z o f r e n a p a t i e n t e r , u ta n en kning av de f e la k tig t
a b s t r a k t a s v a r e n . T ill lik n a n d e r e s u l t a t kom v en B r a t t e m o & L a s s e n iu s
(1963), i en s v e n s k u n d e rs k n in g d r m a n s tu d e r a d e e f f e k te r av 75 - 100
m i k r o g r a m LSD s u b k u ta n t h o s 13 f r s k s p e r s o n e r m e d D u r e m a n - S ld e s
o r d s p r k s p r o v s a m t m e d en d e l p s y k o m o to r is k a t e s t . M an fann, a tt LSD
v e r k a d e " p r i m i t i v i s e r a n d e " p de f l e s t a u n d e r s k t a fu n k tio n e r . Som tid ig a r e
n m n t s , fann L e v in e et a l (1955) en a v s e v r d f r s m r i n g i de d e l t e s t i
W e c h s l e r - B e l l e v u e ( " S i m i l a r i t i e s " och " B lo c k D e s ig n " ) , v ilk a a n s e s
m t a a b s t r a k t i o n s f r m g a . ven B e r l i n e t al (1955) fann en f u n k ti o n s
n e d s ttn in g v id B lo c k D e s ig n (lik so m v id n g r a p s y k o m o t o r i s k a te st)
e f t e r 50 m i k r o g r a m LSD. De f r n d r i n g a r i f a k t o r s t r u k t u r e n i i n t e l l i g e n s
t e s t , so m p v i s a t s av L i e n e r t , r v en r e l e v a n t a i d e tta s a m m a n h a n g .
Som t i d i g a r e p t a l a t s (s id 8), fann L i e n e r t f a k t o r s t r u k t u r e n v a r a m i n d r e
d i f f e r e n t i e r a d u n d e r LSD n u n d e r n o r m a l a b e t i n g e l s e r . S lunda n o t e r a d e s
en h g r e g -la d d n in g ( " g e n e r a l f a c to r " e n lig t T h u r s to n e , 1947) i b a t t e r i e t s
o lik a d e l t e s t u n d e r L S D - p v e r k a n . D e tta r e s u l t a t v e r e n s s t m m e r m e d den
k o m b in e r a d e d i f f e r e n t i e r i n g s - r e g r e s s i o n s h y p o te s e n ( L i e n e r t , 1966), e n
lig t v ilk e n g - f a k t o r n a n ta s m i n s k a i ta k t m e d d en a l l t m e r kade d i f f e r e n
ti e r i n g e n av i n t e l l e k t u e l l a fu n k tio n e r m e d l d e r . E f t e r d e t a tt g - f a k to r n
e x t r a h e r a t s e r h l l s en b ip o l r f a k to r , v ilk e n to lk a d e s s s o m " . . . . a f a c to r
s p e c ific f o r the e ffe c t of LSD on in t e l l e c t u a l p e r f o r m a n c e .............We i n t e r p r e t
t h i s f a c to r as r e p r e s e n t i n g the c h an g e f r o m a b s t r a c t thinking (u n d e r n o r m a l
c o n d itio n s ) to c o n c r e t e thinking (u n d e r LSD). The r e d u c tio n of a b s t r a c t and
c o n c e p tu a l thinking as a p r i m a r y e ffe c t of LSD h a s b e en p o in te d out by
R in k e l e t a l (1952) an d L e v in e e t al (1955). As a b s t r a c t thinking r e p r e s e n t s
the h i g h e s t le v e l of d if f e r e n ti a ti o n (cf P i a g e t , 1948), th is c o n c lu s io n is a ls o
in a c c o r d a n c e w ith the p r o p o s e d t h e o r e t i c a l m o d e l " . ( L i e n e r t , 1959).
11
U p p m rk s a m h e t och k o n c e n tra tio n

J a r v i k e t a l (1955 a) gav 50 r e s p 100 m i k r o g r a m USD till 12 f r s k s p e r s o n e r ,


v ilk a s k o n c e n t r a t i o n s f r m g a s t u d e r a d e s m e d h j lp av 8 " c a n c e l l a t io n t e s t s " .
U n d er 50 m i k r o g r a m e r h l l s en v is s (icke sig n ifik a n t) f r s m r i n g v id tv
av t e s t e n , m e d a n p r e s t a t i o n e r n a vid de s e x v r ig a p r o v e n f r b t t r a d e s ,
v a r a v v id tv p ro v s ig n ifik a n t. U n d er 100 m i k r o g r a m e r h l l s sig n ifik a n ta
f r n d r i n g a r vid t r e p ro v : f r s m r i n g v id tv , s a m t f r b tt r in g vid e tt.
S loane & D o u s t (1954) s t u d e r a d e e f f e k te r av 40 m i k r o g r a m LSD m e d b l a
tv u p p m r k s a m h e t s k r v a n d e t e s t . Vid d e t en a fann m a n e n v is s f r b tt r in g
e f t e r LSD, v i l k e t - i lik h e t m e d J a r v i k e t a l (1955 a) - k an t n k a s b e r o p
v n in g s e f f e k te r . V id d e t a n d r a p r o v e t ( " S e r i a l s e v e n t e s t " ) n o t e r a d e s en
s ig n ifik a n t tid s k n in g , m e d a n a n t a l e t fe l v a r o f r n d r a t j m f r t m e d p l a c e
bo. G o ld b e r g e r (1966) fann en s ig n ifik a n t kning av s v l tid s tg n g som
a n ta l fe l v id d e tta s e n a r e p r o v e f te r 100 m i k r o g r a m LSD.

D e l t e s t e t " S i f f e r s y m b o l e r " f r n W e c h s l e r - B e l l e v u e s k a la n h a r av v i s s a
f o r s k a r e a n v n ts so m e t t m t t p u p p m r k s a m h e t . I L e v in e et a l 's
(1955) u n d e rs k n in g v a r " D ig it Sym b o l" d e t d e l t e s t , so m f r s m r a d e s
m e s t , n s t e f t e r B lo c k D e s ig n . K o rn e ts k y , H u m p h r ie s & E v a r t s (1957)
fann en s ig n ifik a n t r e d u k tio n v id D ig it Sy m b o l e f t e r 100 m i k r o g r a m , m e n
ic k e e f t e r 50 m i k r o g r a m . M ir s k y & R o sv o ld (I960) r a p p o r t e r a d e l i k a
le d e s en m a r k a n t f r s m r i n g e f t e r 100 m i k r o g r a m ; v id e t t a n n a t p ro v
f r b e d m n in g av t e n a c i t e t (" C o n tin u o u s P e r f o r m a n c e T e s t" ) e r h lls
dock in g a s ig n if ik a n ta e f f e k te r (M irs k y & K o rn e ts k y , 1964). I en u n d e r
skning av N e tz , J o n s s o n & B e r g q v i s t (1963) a n v n d e s b l a e tt k o n c e n t r a -
tio n s k r v a n d e p r o v ( " T o n s t t a r " ) f r m tn in g av f lu k tu a tio n e r i u p p m r k
s a m h e t s a m t d i s t r a k t i b i l i t e t ; m a n fann en m y c k e t p ta g lig f r s m r i n g
av d e s s a fu n k tio n e r e f t e r 1 .2 5 m i k r o g r a m L S D /k g k r o p p s v ik t. ven
B e n d a & O r s i n i (1961) h a r p v i s a t k o n c e n t r a t i o n s s v r i g h e t e r m e d t
f ljan d e f l u k tu a tio n e r i p r e s t a t i o n e r v id b l a tid s e s ti m a t io n och s p e g e l
ritn in g e f t e r 1 m i k r o g r a m / k g k ro p p s v ik t. De f r a m h l l e r , a tt r e s u l t a t e n
v isad e en s y s t e m a t i s k o f r m g a h o s f r s k s p e r s o n e n a tt k v a r h l l a e tt
f r u t b e s t m t , m l i n r i k t a t b e t e e n d e m n s t e r u t v e r en k o r t t id s p e r io d .

I en u n d e rs k n in g av W a p n e r & K ru s (I960) u p p s t lld e m a n h y p o te s e n


" . . . th a t the c a p a c ity to m a i n t a i n a v e r b a lly d efin e d c o u r s e of a c tio n in
the fa c e of i n s t r u s i o n by o th e r s tim u li is r e f l e c t e d in p e r f o r m a n c e on a
m o d if ie d S tr o o p C o lo r - V/ord T e s t " . D e tta te 6 t b e s t r av 3 k o r t , som
12

a d m i n i s t r e r a s s u c c e s s i v t . F r s k s p e r s o n e n s k a ll f r s t l s a 100 f r g - o r d
(i s v a r t try c k ) p k o r t A, och s e d a n b e n m n a 100 f r g e r p k o r t B; p
k o r t C s k a ll h a n e n b a r t b e n m n a f r g e n p 100 f r g - o r d som r t r y c k t a
i o lik a f r g e r , d r k o m b in a tio n e n av f r g e r och o r d a ll t i d r in k o n g ru e n t.
Vid d e tta sista i n t e r f e r e n s - k o r t e r h l l e s s lu n d a e tt m t t p f r m g a n
a t t m o t s t d i s t r a h e r a n d e s t i m u l i , d v s a tt k u n n a i g n o r e r a o r d e t.

F rfa tta rn a fra m h lle r: " S u c c e s s f u l p e r f o r m a n c e of th is ta s k , then,


r e q u i r e s th a t the two funtions (w ord re a d in g and c o lo r n am in g ) be
d i f f e r e n t i a t e d f r o m e ac h o th e r (nam ing c o lo r s b ein g the w e a k e r o r g a n i z a
tio n ), and f u r t h e r , th a t they b e h i e r a r c h i c a l l y i n t e g r a t e d so as to m a i n
ta in s e p a r a t e id e n tity . T his i n t e r p r e t a t i o n of the S tro o p T e s t is g r o u n
d ed in c o m p a r a t i v e d e v e lo p m e n ta l th e o r y , the m o s t g e n e r a l p r in c ip le of
w hich s t a t e s th a t d e v e lo p m e n t is c h a r a c t e r i z e d by i n c r e a s e d d i f f e r e n
tia tio n an d h i e r a r c h i c in t e g r a t i o n " . M an gav 75 m i k r o g r a m LSD till
24 n o r m a l a f r s k s p e r s o n e r och 24 s c h i z o f r e n a , och fann en s u c c e s s i v
f r s m r i n g vid de t r e k o r t e n , m e d d en s t r s t a e ffe k te n v id i n t e r f e r e n s -
k o rte t.

I de e x p e r i m e n t s o m b e s k r i v i t s ovan, h a r m a n b e g a g n a t sig av s p e c i e l l a
t e s t f r a tt d i r e k t m t a f r n d r i n g a r i u p p m r k s a m h e t och k o n c e n t r a t i o n s
f r m g a . D e t b r dock p p e k a s a tt m a n i e tt f l e r t a l k lin is k a lik s o m p s y -
k o m e t r i s k a u n d e r s k n i n g a r a n g e tt d i s t r a k t i b i l i t e t och b r i s t a n d e k o n c e n
tra tio n s f rm g a sso m in d ire k t o rs a k till f r s m r in g a r i a n d ra in te lle k
t u e lla f u n k tio n e r so m t e o m e d e l b a r t m i n n e , p r o b le m l s n in g , a b s t r a k t
t n k a n d e m m . Som e t t e x e m p e l k an n m n a s L e v in e e t a l (1955), v ilk a
i s in W e c h s l e r - B e l l e v u e u n d e rs k n in g f r a m h l l e r a t t " . . . . o u r s u b j e c t 's
a b ility to c o n c e n t r a t e , as m e a s u r e d by the A r ith m e ti c s u b te s t, was
d i s t u r b e d a n d th is in t u r n a d v e r s e l y a ffe c te d p e r f o r m a n c e in a lm o s t
a ll a r e a s . . . . T h is m a y b e due to w ith d r a w a l of i n t e r e s t and c o n c e r n
w ith the s e l f " .

A ritm e tis k k a p ac ite t

S v l e n k la so m m e r k o m p le x a a r i t m e t i s k a t e s t u p p g if te r h a r s t u d e r a t s i
n g r a e x p e r i m e n t . LSD i d o s e r om 100 m i k r o g r a m ( e l l e r m e r ) h a r v i s a t s
m e d f r a s ig n ifik a n ta f r s m r i n g a r v ad g l l e r a r i t m e t i s k p r o b le m l s n in g
e n lig t L e v in e e t a l (1955) och G o ld b e r g e r (1966). B e t r f f a n d e e n k la r k n e -
u p p g ifte r fann K o r n e ts k y , H u m p h r ie s fk E v a r t s (1957) en s ig n ifik a n t f r -
13
s m r i n g e f t e r 50 r e s p 100 m i k r o g r a m LSD v id a d d itio n av 3 s i f f r o r ; vid
a d d itio n av 9 s i f f r o r n o t e r a d e s en s ig n ifik a n t f r s m r i n g e n d a s t e f te r
100 m i k r o g r a m . ven J a r v i k e t a l (1955 c) s t u d e r a d e e f f e k te r av 50
och 100 m i k r o g r a m LSD p en k la r k n e p r o b le m d r v a r j e uppgift b e
sto d av 3 s i f f r o r och tv r k n e o p e r a t i o n e r : a d d itio n av a lla s i f f r o r ,
e l l e r a d d itio n av tv och s u b tr a k tio n av den 3:e s i f f r a n . M an fann
s ig n if ik a n ta f r s m r i n g a r v id s v l 50 m i k r o g r a m (p = . 05) so m vid
100 m i k r o g r a m (p = . 01). J a r v i k et a l s a m m a n f a t t a r : " T h e so lu tio n
of s im p le a r i t h e m t i c p r o b le m s p ro b a b ly d e m a n d s a b ility to do a b
s t r a c t th in k in g , to c o n c e n t r a t e and s h u t out d i s t r a c t i o n s , and to
r e c a l l n u m b e r s . The a r i t h m e t i c t e s t u s e d in th is stu d y a p p e a r s to
be one of the m o r e s e n s i t i v e t e s t s u s e d by us f o r d e te c tin g the
p r e s e n c e of L S D -2 5 , s in c e i t was m o s t c o n s i s t e n t l y and m o s t s i g n i
fic a n tly i m p a i r e d . As a s in g le t e s t it f u r t h e r s u p p o r ts the findings
th a t LSD i m p a i r s a b s t r a c t th in k in g , the a b ility c o n c e n t r a t e , and the
a b ility to r e c a l l in "n o rm a l "ad u lts".

A sso ciatio n s f rm g a

Som r e d a n n m n t s , h a r f l e r a f r f a t t a r e i a k tta g it e tt k r a f ti g kat a s s o c i a -


tio n s fl d e e l l e r id fly k t u n d e r L S D - p v e r k a n . D e tta g l l e r s r s k i l t u n
d e r k u lm e n av L S D - r e a k tio n e n , d u p p m r k s a m h e ts s p n n v id d e n v a n l i g t
v is r s t a r k t f r m i n s k a d . E n p la u s i b e l f r k la r in g t i l l d e tta r e n lig t
C ohen (1965), a tt LSD m i n s k a r den n o r m a l a , k o r t i k a l a k o n tr o lle n v e r
t a n k a r , b e g r e p p e l l e r i d e r , v ilk e t r e s u l t e r a r i en kad a s s o c i a t i o n s -
b e n g e n h e t och ta n k e fly k t. De f r s m r i n g a r i m l i n r i k t a t tn k an d e och
k o n c e n t r a t i o n s f r m g a , so m p v is a ts i de f l e s t a p s y k o lo g is k a u n d e r s k
n in g a r m e d h a l l u c i n o g e n e r , f r e f a l l e r s lu n d a d e lv is s a m m a n h n g a m e d
den m i n s k a d e f r m g a n a tt u te s t n g a i r r e l e v a n t a s i d o a s s o c i a t i o n e r ;
d e t r p d en n a i n h i b i t o r is k a k a p a c ite t, so m v r t n o r m a l a tn k an d e
h ar s in g ru n d , e n lig t M c K e lla r (1963). N r e m e l l e r t i d f r s k s p e r s o n e r
n a ej b e l a s t a s m e d u p p m r k s a m h e t s k r v a n d e p r o v , u ta n s j l v a f r
s t y r a s in u p p m r k s a m h e t , k a n LSD i s t l l e t a v s e v r t f r h ja in d iv id en s
s e l e k t i v a u p p m r k s a m h e t s k a p a c i t e t (C ohen, 1965). U n d er d y lik a p r e
m i s s e r k an LSD s lu n d a s k a p a en kad f r m g a a tt u te s t n g a t i l l
f llig a , o v id k o m m a n d e d i s t r a k t i o n e r t i ll ik a m e d p e r i f e r a a s s o c i a
tio n e r . Cohen h a r t ex g e n o m f r t en ( o k o n tr o lle r a d ) s tu d ie o m fa tta n d e
en g ru p p h g t b e g v a d e i n d iv id e r - a r k i t e k t e r , m a t e m a t i k e r , f y s i k e r -
v ilk a b r o t t a d e s m e d e tt p r o f e s s i o n e l l t p r o b l e m , som de in te kunde l s a .
U n d er p v e r k a n av en m i n d r e dos m e s k a l i n ( m o t s v a r a n d e 50 75 m i k -
14
r o g r a m LSD) fic k de i uppgift a tt k o n c e n t r e r a sig p p r o b l e m e t , v a r
v id n g r a av dem kom f r a m til l l s n in g a r so m sto d sig v id en k r i t i s k
g r a n s k n in g i o p v e r k a t till s t n d . E n lig t C ohen k a n d e t t n k a s , a tt
LSD p p n a r n y a a s s o c i a t i o n s b a n o r och l s n in g a r p in te lle k tu e lla
p r o b le m s o m r v l f r b e r e d d a och g e n o m t n k ta . V id a r e h a r H a r m a n
e t al (1966) g e n o m f r t en p i l o t - s t u d i e v e r k r e a t i v p r o b l e m l s n i n g s -
f rm g a ^ M a n fann a tt k r e a t i v p r o b le m l s n in g u n d e r l tta d e s s a m t
a t t den k r e a t i v a f r m g a n v en kunde k v a r s t u n d e r n g r a v e c k o r
e f t e r en e n d a (p s y k e d e lisk ) s e s s i o n m e d 200 m g m e s k a l i n ( m o t
s v a r a n d e c a 60 m i k r o g r a m LSD).

D i r e k t a p s y k o m e t r i s k a s t u d i e r av a s s o c i a t i o n s p r o c e s s e r r dock
r e l a t i v t f ta lig a . W e in tra u b e t a l (1959, I960) gav 2 m i k r o g r a m L S D /k g
k r o p p s v i k t t i l l 31 f r s k s p e r s o n e r och j m f r d e d e s s a s r e s u l t a t
p e tt o r d a s s o c i a t i o n s t e s t m e d en k o n tr o l lg r u p p s . M an fann b l a a tt
L S D -g ru p p e n g jo r d e f l e r fe l s a m t r e a g e r a d e m e r l n g s a m t . B r a t t e -
m o & L a s s e n i u s (1963) s a m t G o ld b e r g e r (1966) u n d e r s k te a s s o c ia t io n s -
f r m g a n m e d h j lp av n g r a p r o v p v e r b a l r r l i g h e t , v a r v id m a n
n o t e r a d e s ig n ifik a n ta f r s m r i n g a r e f t e r 100 m i k r o g r a m .

S p a tia l f r m g a

I j m f r e l s e m e d m n g a a n d r a k o g n itiv a fu n k tio n e r f r e f a l l e r f r
m g a n a t t b e d m a s p a t i a l a r e l a t i o n e r ic k e n m n v r t f r s m r a d u n d e r
m o d e r a t a L S D - d o s e r . A b r a m s o n et a l (1955 c) fann s lu n d a inga
s ig n ifik a n ta f r s m r i n g a r v id tv s p a t i a l a p r o v u n d e r 50 m i k r o g r a m
LSD, m e d a n 100 m i k r o g r a m gav s ig n ifik a n t s m r e r e s u l t a t vid e tt
av p r o v e n . B la n d de nio d e l t e s t e n i L i e n e r f s i n t e l l i g e n s t e s t b a t t e r i
u tg jo r d e " S p a tia l R e l a ti o n s " d e t enda t e s t , d r n g r a p ta g lig a f r
s m r i n g a r ej e r h l l s e f t e r 100 m i k r o g r a m . E n l ig t L i e n e r t (1966):
"O nly the s p a t i a l r e l a tio n s f a c to r is as w e ll d if f e r e n ti a te d u n d e r
LSD as u n d e r n o r m a l c o n d itio n s " .

R ea k tio n stid ^

A b r a m s o n e t a l (1955 e) s t u d e r a d e e f f e k te r av 50 r e s p 100 m i k r o g r a m
LSD p m a n u e l l r e a k t i o n s t i d (en k el och k o m p le x R T ). N g r a s ig n ifik a n ta
e f f e k te r k u n d e in te k o n s t a t e r a s (m e d u n d a n ta g f r " s i m p le sound"
e f t e r 100 m i k r o g r a m ) . K o m p le x r e a k t i o n s t i d lg dock g en o m g en d e
h g r e j m f r t m e d e n k e l R T . ven R o se n b a u m et a l (1959) fann

1) E f t e r s o m v a l r e a k t i o n s t i d in k l u d e r a t s i v a r t t e s t b a t t e r i ,
(N etz, M r t e n s & Cundwall, 1 9 6 8 ) r e f e r e r a s h r n g r a ti d i g a r e
r e s u l t a t f r n re a k tio n s t i d s b e s t m n i n g a r .
15

a t t LSD i d o s e r om 1 m i k r o g r a m / k g k r o p p s v ik t ic k e f r a m k a lla d e
n g r a s ig n ifik a n ta f r n d r i n g a r . N etz et a l (1963) fann dock en s i g
n ifik a n t f r l n g d r e a k t i o n s t i d b d e v id e n k e l- och v a l r e a k t i o n s t i d
e f t e r 7 5 -1 0 0 m i k r o g r a m . D en g e n o m s n ittlig a f r s m r i n g e n l i k
so m v a r i a b i l i t e t e n v a r s t r s t v ad g l l e r v a l r e a k t i o n s t i d . B en d a
& O r s i n i (1961) e r h l l m o t s v a r a n d e r e s u l t a t e f t e r 1 m i k r o g r a m / k g
k r o p p s v ik t. E d w a r d s & Cohen (1961) n o te r a d e s ig n ifik a n ta f r s m
r i n g a r b d e v id e n k el R T och v a l r e a k t i o n e f t e r 125 m i k r o g r a m
LSD; v id d en n a d o s n iv p v e r k a d e s e n k el RT i s a m m a g r a d som
v a lre ak tio n stid .

KRITISKA SY N PU N K TER

De d a ta , s o m k u n n a t h r l e d a s f r n t i d i g a r e p s y k o lo g is k a e x
p e r i m e n t h a r ofta v a r i t m o t s g e l s e f u l l a och tv e ty d ig a (M o g a r,
1965). D e s s u to m h a r g e n e r a l i s e r i n g a r f r n dem m n g a g n g e r
v a r i t te n d e n ti s a och v e r d r i v a (H olliday, 1959). V id a r e h a r
j m f r e l s e r m e l l a n o lik a u n d e r s k n in g a r f r s v r a t s av a tt m a n
ej a lltid b e a k t a t faktorer so m a d m i n i s t r a t i o n s s t t (Hoch, 1956),
d o s n iv , t i l l s lags tid , d u r a tio n av m a x i m a l a e f f e k te r o dyl.

D en a l l v a r l i g a s t e k r i t i k e n m a n k a n r i k t a m o t de f l e s t a p s y k o -
m e t r i s k a u n d e r s k n in g a r f r n 1 9 5 0 - ta le t g l l e r dock in te
d o s e r i n g s f r g o r och lik n a n d e , u ta n a tt m a n t i d i g a r e ej u p p
m r k s a m m a t b e t y d e ls e n av s d a n a f a k t o r e r , so m ej d i r e k t
h a r a t t g r a m e d LSD:s r e n t f a r m a k o lo g is k a v e r k a n . F r u to m
av d o s e n s s t o r l e k h a r L S D - r e a k t io n e r n a s le d e s v i s a t s ig i hg
g r a d s t y r a s av e t t flerta.1 ic k e f a r m a k o lo g is k t b e tin g a d e f a k t o r e r -
s k " e x t r a - d r u g " v a r i a b l e r - s s o m p e r s o n lig h e ts ty p , a tt i t y d e r ,
s u g g e s t i o n s - och f rv n tn in g s e f f e k te r ( " s e t " ) s a m t y t t r e m i l j
b e t i n g e l s e r ( " s e t t i n g " ) . ^ S lunda h a r M o g a r (1965) p p e k a t, a tt
m a n v id ti d i g a r e b e t e e n d e - s t u d i e r av L S D - in d u c e r a d e p e r c e p ti o n s -
och p r e s t a t i o n s f r n d r i n g a r o f ta s t ej ta g it h n s y n til l den s t a r k t
f r h jd a s u g g e s tib ili t e t e n och d r m e d s a m m a n h n g a n d e " e x t r a -
d ru g " fak to r e r .

E f t e r s o m m a n u n d e r 1 9 5 0 - ta le t m i s s l y c k a t s m e d , e l l e r s n a r a r e
b o r t s e t t f r n , a t t k o n t r o l l e r a r e le v a n t a " e x t r a - d r u g " v a r i a b l e r
- in te m i n s t f r s k s p e r s o n e r n a s m o tiv a tio n och r e a k tio n in f r
k r a v e t p p r e s t a t i o n e r - h a r u n d e r s k n i n g s r e s u l t a t e n och g e n e -

1) F r e n n r m a r e d i s k u s s i o n h r a v , s e N e tz , 1968
r a l i s e r i n g a r h r i f r n t e n d e r a t f en n e g a tiv in r i k tn in g . D e tta to r d e
d e s s u to m h a b e r o t t p a t t m a n o f ta s t a n v n d e o tr n a d e f r s k s
p e r s o n e r , so m ej v a r f r t r o g n a m e d de d r a m a t i s k a och s t n d ig t
s k ifta n d e e f f e k te r n a av LSD. F r a tt e r h l l a en m e r a l l m n g i l
tig b ild av L S D -in d u c e r a d e p r e s t a t i o n s f r n d r i n g a r - f r s m r i n g a r
s v l so m ev f r b t t r i n g a r - r e k o m m e n d e r a r s lu n d a B le w e tt
(1963) a tt . the in v e s t i g a t o r sh o u ld n o t a t t e m p t to u s e any i n d i
v id u a l as a r e s e a r c h s u b je c t u n til the in d iv id u a l h a s fully s t a b i l i z e d
the e x p e r i e n c e and is c o m f o r t a b le in it. Any te s tin g p r i o r to this
c o m p le te ly a l t e r s the e x p e r i e n c e , and w hat is m e a s u r e d o r a s s e s s e d
is the d e g r e e of c o n fu s io n in a s u b je c t w h o se r e a l i t y tie s a r e
l o o s e n e d by the d ru g an d f u r t h e r a l t e r e d by any p r o c e s s of t e s
ting o r e x a m in a t io n . . . A l m o s t u n i v e r s a l l y r e s u l t s o b ta in e d u n d e r
s u ch c i r c u m s t a n c e s w ill show d e c r e a s e d e ffic ie n c y of one kind o r
a n o t h e r " . S j lv f a lle t r d e t dock f r n f r s v a r s p s y k o l o g i s k och f r -
s v a r s m e d i c i n s k t sy n p u n k t av s t r s t a i n t r e s s e a tt s t u d e r a e ffe k te r
av LSD p o tr n a d e f r s k s p e r s o n e r .

SAM M ANFATTNING OCH SL U TSA T SER

E x p e r i m e n t a l p s y k o l o g i s k a u n d e r s k n in g a r m e d LSD h a r ofta v a r i t
m o t s g e l s e f u l l a . Inte f r r n p s e n a r e r h a r f r s k s b e t i n g e l s e r n a s
och s u g g e s t i o n s f a k t o r e r n a s in v e r k a n p L S D -u p p le v e ls e n s s y m to m a -
to lo g i u p p m r k s a m m a t s . J m f r e l s e r m e l l a n o lik a u n d e r s k n in g a r
h a r o c k s f r s v r a t s genom a tt m a n ej a lltid b e a k t a t f a k t o r e r
s s o m dos och a d m i n i s t r a t i o n s s t t .

T r s k e l d o s e n f r s u b je k tiv ig en k n n in g av L S D - p v e r k a n r c a 25
m i k r o g r a m p e r o r a l t . F r s k s p e r s o n e r m e d t i d i g a r e e r f a r e n h e t av
L S D - p v e r k a n f r e f a l l e r k n n a ig e n n g o t l g r e d o s e r .

P s y k i a t r i s k a i n t e r v j u e r s y n e s k u n n a a v s l j a s d a n p v e r k a n
p k n s lo l g e och p s y k o m o to r is k a k tiv ite t, so m f r s k s p e r
s o n e r n a ej s j l v a r m e d v e tn a om v id d o s e r n g o t u n d e r 20
m ik ro g ra m .

N o g g ra n n a d o s - v e r k a n s s t u d i e r h a r p v i s a t d e ls d o s b e r o e n d e , d e ls
ic k e d o s b e r o e n d e s y m t o m . R e s u lta te n h a r dock ej v a r i t en ty d ig a
m e l l a n o lik a u n d e r s k n in g a r .
17

S so m d o s b e r o e n d e v a r i a b l e r h a r a n g e tts tills la.gstid och v a r a k t i g


h e t av o lik a s y m to m , f y s io lo g is k a e f f e k te r s a m t f r n d r i n g a r i
t a n k e p r o c e s s e r och p e rc e p tio n E t t f l e r t a l p s y k o tis k a s y m to m
(t e h a l l u c i n a t i o n e r , d e p e r s o n a lis a t io n ) h a r o c k s b e fu n n its
k o r r e l e r a m e d d o s s t o r l e k e n , m e d a n v i s s a a n d r a (t e p an ik r e a k ti o n e r ,
p a r a n o i d a v a n f r e s t ll n in g a r ) sy n e s v a r a m e r r e l a t e r a d e till p e r s o n
lig h e tsfa k to re r.

ven n e u r o t i s k a s y m to m (t e n g e s t, p s y k o s o m a tis k a r e a k tio n e r )


h a r av v i s s a f r f a t t a r e a n g e tts k a m e d d o s e n , m e d a n m a n vid
a n d r a u n d e r s k n i n g a r to lk a t de n e u r o t i s k a s y m to m e n so m en
fu nktion av p e r s o n l i g h e t s d r a g och s itu a tio n e lla f a k t o r e r . E ffe k te n
av d y lik a p e r s o n l i g h e t s - och " e x t r a - d r u g " f a k t o r e r an g es dock
v a r a m i n d r e u t t a l a d v id h g r e d e s n iv e r ( v e r 75-100 m i k r o g r a m ) .

V id d o s e r u n d e r 75 m i k r o g r a m d o m in e r a s s y m to m b ild e n av f r n d
rin g i s t m n i n g s l g e och a f f e k te r . O p tim a la d o s e n f r e u f o r is k a
r e a k t i o n e r r 5 0 -7 5 m i k r o g r a m .

100 m i k r o g r a m LSD g e r en sn k n in g av in te llig e n s k v o te n m e d


ca 10 I Q - e n h e t e r m t t m e d t e s t liknande s v e n s k a C V B - te s te t.
V e r b a l t lad d ad e d e l t e s t p v e r k a s i s t r r e u ts tr c k n in g n i c k e - v e r -
b a i a . D e s s a r e s u l t a t h a r to lk a ts i t e r m e r av en " m e n ta l age r e g r e s s i o n " .

B e t r f f a n d e e f f e k t e r av LSD p in l r n in g och m in n e r r e s u l t a t e n
m o t s g e l s e f u l l a . D o s e r u n d e r 50 m i k r o g r a m f r e f a l l e r ej h a ngon
in v e r k a n p o m e d e l b a r t m in n e , m e d a n 7 5 -100 m i k r o g r a m t e n
d e r a r a tt f r s m r a r e s u l t a t e n vid o lik a m i n n e s p r o v . S if f e r m in n s -
s p a n n e t p v e r k a s dock f r s t v id d o s e r om c a 150 m i k r o g r a m .

A b s t r a k t i o n s f r m g a n lik s o m u p p m r k s a m h e t och k o n c e n t r a t i o n s
f r m g a r k l a r t f r s m r a d e vid d o s e r v e r s tig a n d e c a 75 m i k r o
g r a m . F r s k s p e r s o n e r n a v i s a r sig o f r m g n a a tt k v a r h l l a e tt
f r u t b e s t m t m l i n r i k t a t b e t e e n d e m n s t e r u t v e r en k o r t t i d s p e r io d .

F r m g a n a tt l s a s v l e n k l a r e so m m e r k o m p le x a r k n e u p p g if te r
f r s m r a s r e d a n vid 50 m i k r o g r a m . A s s o c ia tio n s f r r n g a n f r
s m r a s s ig n ifik a n t e f t e r 100 m i k r o g r a m . F r m g a n a tt b e d m a
s p a t i a l a r e l a t i o n e r f r e f a l l e r in te f r s m r a s p t a g lig t av 50-100
m i k r o g r a m LSD,
18

F l e r t a l e t u n d e r s k a r e h a r a n g e tt d i s t r a k t i b i l i t e t och b r i s t a n d e
k o n c e n tra tio n s f rm g a sso m in d irek t o rs a k till f rs m rin g a r
i a n d r a i n t e l l e k t u e l l a fu n k tio n e r s s o m a r i t m e t i s k k a p a c ite t,
o m e d e l b a r t m in n e och a b s t r a k t t n k a n d e .

D e t f r a m g r s lu n d a k l a r t , a tt L S D - d o s e r v e r s tig a n d e
7 5 -1 0 0 m i k r o g r a m p e r o r a l t g e r upphov till en s ig n ifik a n t f r
s m r i n g e l l e r p r i m i t i v i s e r i n g av e tt f l e r t a l k o g n itiv a fu n k
t i o n e r . V id d o s e r u n d e r 50 m i k r o g r a m s y n e s dock i n t e l l e k
tu e lla fu n k tio n e r v a r a i s t o r t s e t t in ta k ta . A lltf r f u n d e r s k
n in g a r h a r dock u t f r ts m e d l g a d o s e r f r a tt t i l l t a n g r a
s k r a s l u t s a t s e r . G e n e r e l l t s e t t f r e f a l l e r dock e t t d i r e k t k v a n t i
ta tiv t s a m b a n d r d a m e l l a n d o s s t o r l e k och g r a d e n av s t rn in g
i en v i s s fun k tio n . B ild e n k o m p l i c e r a s av a tt o lik a m e n t a l a fu n k
tio n e r (t e o m e d e l b a r t m in n e , a b s t r a k t o n s f r m g a , p s y k o m o to rik )
p v e r k a s i v a r i e r a n d e u ts tr c k n in g av en och s a m m a L S D -d o s.
E n l ig t v i s s a u n d e r s k a r e b e r o r d e tta p a tt LSD l o k a l i s e r a s
o j m n t inom d e t c e n t r a l a n e r v s y s t e m e t . E n a l t e r n a t i v tolkning
t i l l LSD:s d i f f e r e n t i e l l a e f f e k te r b y g g e r p en u t v e c k l i n g s t e o r e t i s k
m o d e l l om en L S D - in d u c e r a d r e g r e s s i o n av i n te lle k tu e lla fu n k tio n e r.
E n l ig t d en n a t e o r i f r o r s a k a r LSD en a l l t k r a f t i g a r e s t r n in g ju
h g r e a b s t r a k t i o n s - och k o m p le x ite ts n iv n de o lik a fu n k tio n e rn a
har.
REFERENSER 19

A b r a m s o n , H .A . , J a r v i k , M . F . , K a u fm a n , M . R . , L e v in e , A . , K o r n e ts k y ,
C. & W a g n e r, M . - (1955 a) - L y s e r g i c a c i d d ie th y la m id e (L SD -25):
I. P h y s i o l o g i c a l an d p e r c e p t u a l r e s p o n s e s . J . P s y c h o l . , 1955,
39, 3 -6 0 .

A b r a m s o n , H .A . , J a r v i k , M . E . & H i r s c h , M .W . - (1955 b) - L S D -25: VII,


E f f e c t upon two m e a s u r e s of m o t o r p e r f o r m a n c e . J . P s y c h o l. ,
1955, .39, 4 5 5 -4 6 4 .

A b r a m s o n , H . A . , J a r v i k , M . E . , H i r s c h , M .W . & E v a ld , A. T. - ( 1 9 5 5 c) -
L S D -2 5 : V. E f f e c t on s p a ti a l r e l a t i o n s a b i l i t i e s . J . P s y c h o l. ,
1955, 39, 4 3 5 -4 4 2 .

A b r a m s o n , H .A . , K o r n e ts k y , C. , J a r v i k , M . E . , K a u fm a n , M. R. & F e r g u s o n ,
M .W . - (1955 d) - L S D -25: XI. C o n te n t a n a ly s is of c lin i c a l r e a c t i o n s .
J . P s y c h o l . , 1955, 40_, 53-6 0 .

A b r a m s o n , H . A . , J a r v i k , M . E . & H i r s c h , M . W . -( 1955 e) - L S D -25: X. E f fe c t


on r e a c t i o n tim e to a u d ito r y and v i s u a l s tim u li. J . P s y c h o l. , 1955,
40, 3 9 -5 2 .

A b r a m s o n , H .A . - (I960) - L S D -25: XXX. The q u e s ti o n n a ir e te c h n iq u e w ith


n o te s on its u s e . J , P s y c h o l . , I9 6 0 , 49 , 5 7 -6 5 .

A n d e r s o n , E . W . & R a w n s le y , K. - (1954) - C lin ic a l s tu d ie s of ly s e r g ic


a c id d ie th y la m id e . M s c h r . P s y c h i a t . N e u r o l. , 1954, 128,3 8 -5 5 .

A r o n s o n , H. , W a t e r m a n n , C . E . & K le e , G .D . - (1962) - E f f e c t of ly s e r g ic
a c id d ie th y la m id e (LSD -25) on le a r n in g an d r e te n tio n . J . Clin. E x p .
P s y c h o p a t h . , 1962, 23 17-23.

B a r e n d r e g t , J . T. - (I960) - P e r f o r m a n c e on s o m e o b je c tiv e t e s t s u n d e r
L S D -2 5 . A d v a n c. P s y c h o s o m . M e d . , I960, 1 , 217-219 .

B a r r o n , F . , J a r v i k , M . E . & B u n n ell, S. - (1964) - The h a llu c in o g e n ic d r u g s .


Sei. A m e r . , 1964, 2 1 0 , 2 9 -3 7 .
20

B en d a , P . & O r s i n i , F . - (1961) - F lu c tu a tio n s du n iv e a u d 'e f f ic ie n c e sous


L S D -2 5 . I R. R o th lin ( E d .) - N e u r o - P s y c h o p h a r m a c o lo g y . Vol. II.
A m s t e r d a m ; E l s e v i e r , 1961, p. 3 3 9 -3 5 0 .

B e r l i n , L. , G u th r ie , T. , W e i d e r , A . , G o o d ell, H. & W olff, H .G . - (1955) -


S tu d ies in h u m a n c e r e b r a l function: The e ffe c ts of m e s c a l i n e and
l y s e r g i c a c i d on c e r e b r a l p r o c e s s e s p e r t i n e n t to c r e a t i v e a c tiv ity .
J . Nerv M en t, D i s . , 1955, 122, 4 8 7 -4 9 1 .

B le w e tt, D. - (1963) - P s y c h e d e lic d ru g s in p a r a p s y c h o lo g ic a l r e s e a r c h . Int.


J . P a r a p s y c h o l . , 1963, 5, 4 3 -7 4 .

B r a t t e m a , C . E . & L a s s e n i u s , B . - (1963) - L y s e r g s y r e d i e t y l a m i d , E n k lin is k


och p s y k o lo g is k s tu d ie . N o rd , M ed. , 1963, 6 9 , 193-197.

B r e n g e l m a n n , J . C . , L a v e r t y , S .G . & L e w is , D . J . - (1958 a) - D if f e r e n tia l


e ffe c ts o f l y s e r g i c a c id and s o d iu m a m y ta l on im m e d ia te m e m o r y
and e x p r e s s i v e m o v e m e n t. J . M en t, Seri,, 1958, 104, 144-152,

B r e n g e l m a n n , J . C . - (1958 b) - E f f e c ts of L S D -25 on t e s t s of p e r s o n a l i t y .
J . M en t, S e i . , 1958, UM, 1226-1236.

B u r t , C. - (1954) - The d if f e r e n ti a ti o n of in t e l l e c t u a l a b ility . B r i t , J , E d u c .


P s y c h o l. , 1954, _24^ 76-9 0 .

C ohen, S. , F i c h m a n , L. & E i s n e r , B .G . - (1958) - S u b je c tiv e r e p o r t s of ly s e r g ic


a c id e x p e r i e n c e s in a c o n te x t of p s y c h o lo g ic a l t e s t p e r f o r m a n c e .
A m e r . J . P s y c h i a t . , 1958, 115, 3 0 -3 5 .

C o h en , S. - (1965) - The B ey o n d W ithin. - The LSD s t o r y . New Y ork; A th e n eu m ,


1965. y

C o n d ra u , G. - (1949) - K lin is c h e E r f a h r u n g e n an G e i s t e s k r a n k e n m i t L y s e r g s u r e
D i t h y l a m i d . A c ta P s y c h i a t , e t N e u r o l. , 1949, 2 4 , 9 - 3 2 .

D e M a a r , E . W . J . , W i l l i a m s , H . M i l l e r , A. & P f e i f f e r , C . (I960) - E f f e c ts in
m a n of sin g le and c o m b in e d o r a l d o s e s of r e s e r p i n e , ip r o n ia z id e
and d - l y s e r g i c a c id d ie th y la m id e . C lin , P h a r m a c o l . & T h e r a p . , I960,
1_, 2 3 -3 0 .

DeShon, H . J . , R in k e l, M . & S olom on, H . C . - (1952) - M e n ta l c h a n g e s e x p e r i


m e n t a l l y p r o d u c e d by LSD ( d - l y s e r g i c a c i d d ie th y la m id e t a r t r a t e ) .
P s y c h i a t . Q u a r t. , 1952, 26, 3 3 -5 3 .
21
E d w a r d s , A . E . & C o h en , S. - (1961) - V is u a l illu s io n , t a c tile s e n s ib ilit y
and r e a c t i o n tim e u n d e r L S D -2 5 . P s y c h o p h a r m a c o lo g ia , 1961, 2^
2 9 7 -3 0 3 .

E d w a r d s , A . E . & C o h en , S. - (1965) - P e r s i s t e n c e of an e v a lu a tiv e r e s p o n s e


c o n d itio n e d u n d e r LSD and s e n s o r y d e p r iv a tio n . I J . W o rtis (E d .) -
R e c e n t A d v a n c e s in B io lo g ic a l P s y c h i a t r y . V ol. VII. New Y o rk ; P le n u m
P r e s s , 1965, p .1 7 - 2 1 .

F e l s i n g e r , J . M . von, L a s a g n a , L . & B e e c h e r , H . K . - (1958) - The r e s p o n s e of


n o r m a l m e n to l y s e r g i c a c id d e r i v a t i v e s . C o r r e l a t i o n of p e r s o n a l i t y
an d d ru g r e a c t i o n s . Q u a r t. R ev . P s y c h i a t , & N e u ro l. , 1958, 17,
4 1 4 -4 2 8 .

F i s h e r , G. M . - (1965) - S om e c o m m e n ts c o n c e r n in g d o s ag e le v e ls of p s y c h e d e lic
co m p o u n d s f o r p s y c h o th e r a p e u tic e x p e r i e n c e s . I G . M . W eil, R, M e t z n e r
& T. L e a r y ( E d s . ) - The P s y c h e d e lic R e a d e r , New Y o rk ; U n iv e rs ity
B o o k s, 1965, p. 149-159.

F o r r e r , G. R. & G o ld n e r, R . D . - (1951) - E x p e r i m e n t a l p h y s io lo g ic a l s tu d ie s
with l y s e r g i c a c i d d ie th y la m id e (L S D -2 5 ). A r c h . N e u r o l. P s y c h i a t . ,
1951, 65, 5 8 1 -5 8 8 .

G a r r e t t , H . E . - (1946) - A d e v e lo p m e n ta l th e o r y of in te llig e n c e . A m e r . P s y c h o lo g is t,
1946, 1, 3 7 2 -3 7 8 .

G a s ta u t, H . , F e r r e r , S. & C a s t e l l s , C . - (1953) - A c tio n de la d ie th y la m id e


de I 'a c id e d - l y s e r g i q u e (LSD -25) s u r le s fo n ctio n s p s y c h iq u e s e t
L l e c t r o e n c p h a l i g r a m m e . C onfinia N e u r o l. , 1953, 13, 102-120.

G o ld b e r g e r , L . - (1966) - C o g n itiv e t e s t p e r f o r m a n c e u n d e r L S D -2 5 , p la c e b o ,
and i s o l a t i o n . J . N e r v . M en t. D is . , 1966, 142, 4-9.

G r e i n e r , T ., B u r c h , N. R. & E d e l b e r g , R. - (1957) - T h r e s h o ld d o s e s of LSD


i n h u m a n s u b j e c t s . F e d . P r o c . , 1957, 16, 303.

G r e i n e r , T. , B u r c h , N. R . & E d e l b e r g , R. - (1958) - P sy c h o p a th o lo g y and p s y c h o


p h y sio lo g y of m i n i m a l L S D -2 5 d o s a g e . A p r e l i m i n a r y d o s a g e - r e s p o n s e
s p e c t r u m . A r c h . N e u r o l. P s y c h i a t . , 1958, 79, 2 0 8 -2 1 0 .
22
H a r m a n , W . W . , M c K im , R . H . , M o g a r , R . E . , F a d im a n , J . & S to la ro ff, M . J . -
- (1966) - P s y c h e d e lic a g en ts in c r e a t i v e p r o b le m - s o lv in g : A p ilo t
stu d y . P s y c h o l. R e p . , 1966, 19, 2 1 1 -2 2 7 .

H o ch , P . H . - (1951) - E x p e r i m e n t a l l y p r o d u c e d p s y c h o s e s . A m e r . J . P s y c h i a t . ,
1951, _107, 6 0 7 -6 1 1 .

H o ch , P . H . - (1956) - S tu d ies in r o u te s of a d m i n i s t r a t i o n and c o u n te r a c tin g


d r u g s . I L . C h o ld en (Ed. ) - L y s e r g i c A c id D ie th y la m id e and
M e s c a l i n e in E x p e r i m e n t a l P s y c h i a t r y . New Y o rk ; G ru n e & S tr a tto n , 1956.

H o ffe r, A. - (1965) - D - l y s e r g i c a c id d ie th y la m id e (LSD): A r e v ie w of its


p r e s e n t s t a t u s . C lin . P h a r m a c o l . & The r a p . , 1965, 6, 183-255.

H o llid a y , A. R. - (1959) - T he h a llu c in o g e n s : A c o n s i d e r a t i o n of s e m a n t i c s and


m e th o d o lo g y w ith p a r t i c u l a r r e f e r e n c e to. p s y c h o lo g ic a l s t u d ie s .
I R .M . F e a t h e r s t o n e & A. Sim on (E d s) - A p h a r m a c o l o g i c a l A p p ro a c h
to the Study of the M in d . S p rin g fie ld ; T h o m a s , 1959,

I s b e ll, H. , B e l l e v i l l e , R . E . , F r a s e r , H. G. , W ik le r , A. & L o g a n , C . R . -
(1956) - S tu d ies on l y s e r g ic a c id d ie th y la m id e (L SD -25): I. E f fe c ts
in f o r m e r m o r p h i n e a d d ic ts and d e v e lo p m e n t of to le r a n c e d u rin g
c h r o n ic in to x ic a tio n . A r c h . N e u ro l. P s y c h i a t . , 1 9 5 6 , 76, 4 6 8 -4 7 8 .

J a r v i k , M . E . , A b r a m s o n , H . A , & H i r s c h , M . W . - (1955 a) - L y s e r g ic
% a c i d d ie th y la m id e (L SD -25): IV. E f f e c t on a tte n tio n and c o n c e n tr a tio n ,
J . P s y c h o l . , 1955, 39, 3 7 3 -3 8 4 .

J a r v i k , M . E . , A b r a m s o n , H . A . & H i r s c h , M .W . - (1955 b) - L SD -25: VI.


E f f e c t upon r e c a l l and re c o g n itio n of v a r io u s s t i m u l i . J . P s y c h o l. ,
1955, 39, 4 4 3 -4 5 4 ,

J a r v i k , M . E . , A b r a m s o n , H . E . , H i r s c h , M . W. & E v a ld , A. T. - (1955 c) - LSD -25:


VIII. E f f e c t on a r i t h m e t i c t e s t p e r f o r m a n c e . J . P s y c h o l. , 1955, 39,
4 6 5 -4 7 4 .

J a r v i k , M . E . - (1959) - D i s c u s s i o n fo u r th s y m p o s iu m . I P . B . B r a d l e y , P .
D e n ik e r & C. R a d u o c o - T h o m a s ( E d s . ) - N e u r o - P s y c h o p h a r m a c o lo g y .
Vol I. A m s t e r d a m ; E l s e v i e r , 1959, p. 173.
23

K ih lb o m , M . & N e tz , B . - (1967) - L S D -25. E n i n tr o d u c e r a n d e v e r s ik t.


L k a r tid n i n g e n , 1967, 64, 1842-1855.

K le e, G .D . & W e in tr a u b , W. - (1959) - P a r a n o i d r e a c ti o n s following ly s e r g ic


a c id d ie th y la m id e . I P . B . B r a d l e y , P . D e n ik e r & C. R a d u c o -T h o m a s
( E d s . ) - N e u r o - P s y c h o p h a r m a c o lo g y . V o l l . , A m s t e r d a m ; E l s e v i e r , 1959
p. 4 5 7 -4 6 0 .

K le e , G . D . , B e r tin o , J . , W e in tra u b , W. & C a lla w a y , E . - (1961) - The in flu en c e of


v a r y in g d o s e s on the e ffe c ts of l y s e r g i c a c id d ie th y la m id e in h u m a n s .
J . N e rv . M e n t. D i s . , 1961, 134, 4 0 4 -4 0 9 .

K le e , G .D . - (1963) - L y s e r g i c a c id d ie th y la m id e (LSD -25) and ego fu n c tio n s .


A r c h . Gen. P s y c h i a t . , 1963, 8, 4 6 1 -4 7 4 .

K o r n e ts k y , C. , H u m p h r i e s , O. ^ E v a r t s , E . - (1957) - C o m p a r is o n of p s y c h o
lo g ic a l e ffe c ts o f c e r t a i n c e n t r a l l y a c tin g d ru g s in m a n . A r c h . N e u ro l.
P s y c h i a t . , 1957, 77, 318-324.

K o r n e ts k y , C. & H u m p h r i e s , O. - (1957) - R e la tio n s h ip b e tw e e n e ffe c ts of a


n u m b e r of c e n t r a l l y actin g d ru g s and p e r s o n a l i t y . A r c h . N e u ro l.
P s y c h i a t . , 1957, 77, 325-327.

K r u s , D . M . W a p n e r, 5., F r e e m a n , H. & C a s e y , T. - (1963) - D i f f e r e n tia l b e h a v io r


r e s p o n s i t i v i t y to L S D -2 5 . A r c h . G en. P s y c h i a t . , 1963, 8, 557-563.

L e v in e , A . , A b r a m s o n , H . A . , K a u fm a n , M. R, & M a r k h a m , S. - (1955) -
L S D -2 5 : XVI. T he e ffe c t on i n te lle c tu a l funtioning as m e a s u r e d by
the W e c h s l e r - B e l l e v u e in te llig e n c e s c a l e . J . P s y c h o l . , 1955, 40,
3 8 5 -3 9 6 .

L i e n e r t , G .A . - (1959) - C h an g es in the f a c to r s t r u c t u r e of in te llig e n c e


t e s t s p r o d u c e d by d - l y s e r g i c a c id d ie th y la m id e (LSD). I P . B . B r a d le y ,
P . D e n ik e r & C. R a d u c o - T h o m a s ( E d s . ) - N e u r o - P s y c h o p h a r m a c o lo g y .
V o l l . A m s t e r d a m ; E l s e v i e r , 1959, p 4 6 1 -4 6 5 .

L i e n e r t , G .A . - (1966) - M e n ta l age r e g r e s s i o n in d u c e d by ly s e r g ic a cid


d ie th y la m id e . J . P s y c h o l . , 1966, 63, 3 -1 1 ,
24

M c K e l l a r , P . - (1963) - M e s c a li n e and h u m a n thinking. I R. C r o c k e t , R. A.


S a n d iso n & A. W alk ( E d s . ) - H a llu c in o g e n ic D ru g s and t h e i r P s y c h o
th e r a p e u t i c U s e , London; L e w is , 1963, p. 12-16.

M i l l e r , A. I. , W illia m s , H . L . & M u r p h r e e , H . B . - (1957) - N ia cin , n ia c in a m id e


o r a t r o p in e v e r s u s L S D -25 m o d e l p s y c h o s e s in h u m a n v o lu n t e e r s . J .
P h a r m a c o l . & E x p e r . T h e r a p . , 1957, 119, 169-170.

M i r s k y , A . F . & R o sv o ld , H E , - (I960) - The u s e of p s y c h o a c tiv e d ru g s as a


n e u r o p s y c h o l o g i c a l to o l in s tu d ie s of a tte n tio n in m a n . I L. U hr &
J . G . M i l l e r ( E d s . ) - D ru g s and B e h a v i o r . New Y o rk ; W iley, I960, p.
3 7 5 -3 9 2 .

M ir s k y , A . F . & K o r n e ts k y , C. - (1964) - On the d i s s i m i l a r e ffe c ts of d ru g s on


the d ig it s y m b o l s u b s tit u tio n and c o n tin o u s p e r f o r m a n c e t e s t . A re v ie w
and p r e l i m i n a r y i n t e r g r a t i o n of b e h a v i o r a l and p h y s io lo g ic a l e v id e n c e .
P s y c h o p h a r m a c o lo g ia , 1964, 5, 161-177.

M o g a r , R . E . - (1965) - C u r r e n t s ta tu s and fu tu r e tr e n d s in p s y c h e d e lic (LSD)


r e s e a r c h . J . H u m a n is tic P s y c h o l . , 1965, 5, 147-166.

M u r p h r e e , H . B. - (1962) - Q u a n tita tiv e s tu d ie s in h u m a n s on the a n ta g o n is m of


l y s e r g ic a c id d ie th y la m id e by c n l o r p r o m a z i n and p h e n o x y b e n z a m in e . C lin.
P h a r m a c o l . & T h e r a p . , 1962, JL 3 1 2 -3 2 0 .

N e tz , B. , J o n s s o n , C . O . & B e r g q v is t , S. - (1963) - E f f e c ts of ly s e r g ic a c id d ie th y l
a m id e (L S D -25) on n o r m a l s u b je c ts in a s c h iz o p h r e n ia - d i s c r im in a tin g
t e s t b a t t e r y . S cand, J , P s y c h o l . , 1963, ^4^ 143-148.

N e tz, B. - (1967) - P s y k o k e m is k a s u b s t a n s e r : E f f e k t e r , im p li k a ti o n e r och a p p lik a


t i o n e r , E n i n t r o d u c e r a n d e v e r s i k t v e r h a llu c in o g e n e r - p s y k o to m im e -
t i k a - p s y k e d e l i k a . M P I - r a p p o r t n r 58, 1967.

N e tz , B. - (1968) - L y s e r g s y r e d ie ty la m id (L SD -25) och s u g g e s tib ili te t . D el I:


A n aly s av t i d i g a r e l i t t e r a t u r . M P I B - r a p p o r t n r 16, dec 1968.

N e tz , B. , M r t e n s , S. & S undw all, A. - (1968) - L y s e r g s y r e d ie ty la m id (LSD-25)


och in te lle k t u e l la fu n k tio n e r . D e l II; E f f e k t e r av en lg dos L SD -25 p
i n t e l l e k t u e l l a fu n k tio n e r , h y p n o tis k s u g g e s tib ili te t och s y m p a t o - a d r e n o m e -
d u l l r a k t iv ite t. E n p ilo ts tu d ie . M P I B - r a p p o r t n r 19, 1968.

O sm o n d , H. - (1957) - A r e v ie w of the c l in ic a l e ffe c ts of p s y c h o to m im e tic a g e n ts .


Ann. New Y o rk A c ad . S e i, , 1957, 66, 4 1 8 -4 3 4 .
25
P i a g e t , J . - (1948) - P s y c h o lo g ie d e r In te llig e n z . Z r ic h ; R a s c h e r , 1948.

P r i m a e , D . W . , M i r s k y , A . F . & R o sv o ld , H . E . - (1957) - E f f e c ts of c e n t r a l l y
a c tin g d r u g s on two t e s t s of b r a i n s d a m a g e . A r c h . N e ru o l. P s y c h i a t . ,
1957, 77, 328- 332.

R e y n o ld s , H . H . & P e t e r s o n , G. K. - (1966) - P s y c h o p h y s io lo g ic a l e ffe c ts of a


l a r g e n o n - e x p e r i m e n t a l d o se of L S D -2 5 . P s y c h o l , R ep . , 1966, 19,
287.

R in k e l, M . , D eShon, H . J . , H y d e, R . W . & S o lo m o n , H . C . - (1952) - E x p e r i m e n t s


s c h i z o p h r e n i a - l i k e s y m to m s . A m . J . P s y c h i a t . , 1952, 108, 5 7 2 - 5 7 8 .'

R in k e l, M . , H y d e , R. V /., S o lom on, H . C . & H o a g lan d , H . - (1955) - E x p e r i m e n t a l


p s y c h i a t r y II. C lin ic a l and p h y s i o - c h e m i c a l o b s e r v a ti o n s in e x p e r im e n ta l
p s y c h o s i s . A m . J . P s y c h i a t . , 1955, 111, 881-895.

R o s e n b a u m , G. B. , C o h en , B . D . , Luby, E . D . , G o ttlie b , J . S . & Y elen, D. -


(1959) - S im u la tio n of s c h iz o p h r e n ic p e r f o r m a n c e w ith S e rn y l, LSD -25
and Sodium A m y ta l: I. A tte n tio n , m o t o r fu n c tio n s , and p r o p r io c e p tio n .
A r c h . Gen. P s y c h i a t . , 1959, I_, 6 5 1 -6 6 8 .

S a v a g e , C, - (1952) - L y s e r g i c a c i d d ie th y la m id e (L SD -25): A c l i n i c a l -
p s y c h o lo g i c a l s tu d y . A m e r . J . P s y c h i a t . , 1952, 108, 8 9 6 - 9 0 0 ..

S a v a g e, C. & C h o ld en , L . - (1956) - S c h iz o p h r e n ia and the m o d e l p s y c h o s e s .


J . C lin , E x p . P s y c h o p a th . , 1956, 17, 405.

S a lv a t o r e , S. - (I960) - S o m e r e l a t e d fa c to rs of the LSD r e a c ti o n .


P s y c h i a t . Q u a r t . , I96 0, 34, 2 3 6 -2 5 1 .

S i l v e r s t e i n , A . B . & K le e , G .D . - (1958) - E f f e c ts of l y s e r g i c a c id d i e t h y l
a m id e (L SD -25) on in te l l e c t u a l fu n tio n s . A r c h . N e u ro l. P s y c h i a t . ,
1958, 80, 4 7 7 -4 8 0 .

S i l v e r s t e i n , A . B . & K le e , G .D . - ( I 960 a) - T he e ffe c t o f ly s e r g ic a cid


d ie th y la m id e on d ig it s p a n . J . C lin , E x p . P s y c h o p a t h . , I960, 21,
11-14.
26

S i l v e r s t e i n , A. B. & K le e , G .D . - ( I 960 b) - The e ffe c t of ly s e r g i c a c id


d ie th y la m id e on du al p u r s u i t p e r f o r m a c e . J . C lin . E x p . P s y c h o p a t h . ,
1960, 2\_, 3 0 0 -3 0 3 .

S lo a n e , B. & D o u s t, J . W . L . - (1954) - P s y c h o p h y s io lo g ic a l in v e s tig a tio n s


in e x p e r i m e n t a l p s y c h o s e s : R e s u lts of the ex h ib itio n of d - l y s e r g i c
a c i d d ie th y la m id e to p s y c h ia tr ic p a t i e n t s . J . M en t. Sei. , 1954,
100, 129-144.

S to ll, W. A. - (1947) - L y s e r g s u r e d i t h y l a m i d , ein P h a n ta s t ic u m aus d e r


M u t t e r k o r n g r u p p e . S c h w e iz. A r c h . N e u r o l. P s y c h i a t . , 1947, 60,
2 7 9 -3 2 3 .

S to ll, W . A . - (1952) - R o r s c h a s c h - V e r s u c h e u n t e r L y s e r g s u r e - D i t h y l a m i d -
W irk u n g . R o r s c h a s c h i a n a , Int. Z e i t s c h t . f. R o r s c h a s c h f o r s c h u n g u.
a n d e r e p r o j e k t i v e M eth o d en , 1952, 3, 2 4 9 -2 7 0 .

T h u r s to n e , L . L . - (1947) - M u ltip le F a c t o r A n a ly s is . C h icag o : U n iv e r.


C h ig aco P r e s s , 1947, p, 121.

W a p n e r , S . W. & K r u s , D . M . - (I 960) - E f f e c ts of l y s e r g i c a c id d ie th y la m id e ,
and d i f f e r e n c e s b e tw e e n n o r m a l s and s c h iz o p h r e n ic s on the S tro o p
C o l o r - W o r d T e s t . J . N e u r o p s y c h ia t. , I 960, 2, 7 6-81.

W ec k o w ic z, T . E . - (1959) - The e ffe c t of l y s e r g i c a c id d ie th y la m id e (LSD)


on s iz e c o n s ta n c y . C an a d . P s y c h i a t . A s s . J . , 1959, 4, 2 55-259.

W e in tra u b , W. , S i l v e r s t e i n , A . B . & K le e , G . D . - (1959) - The e ffe c ts of LSD


on the a s s o c i a t i v e p r o c e s s e s . J . N e r v . M en t. D i s . , 1959, 128,
4 0 9 -4 1 4 .

W e in tr a u b , W. , S i l v e r s t e i n , A . B . & K le e , G. D , - (I960) - The / c o r r e c tio n "


of d e v ia n t r e s p o n s e s on a w o rd a s s o c i a t i o n t e s t . A r c h . Gen. P s y c h i a t . ,
1960, 3, 17-20.