You are on page 1of 78

I

SUMMARY

N e tz , B . , M r t e n s , S. & S u n d w a ll, A .: L y s e r g ic a c id d ie th y la m id e
(L S D -2 5 ) a n d i n t e l l e c t u a l f u n c tio n s . P a r t II: E f f e c ts o f a low d o s a g e o f
L S D -2 5 on i n t e l l e c t u a l f u n c tio n s , h y p n o tic s u s c e p t i b i l i t y , a n d s y m p a th o -
a d E a n o m e d u lla r y a c t i v i t y . A p ilo t s tu d y . M P I B - r a p p o r t n r 19, dec
1968 (in S w e d is h ).

A d o u b le - b lin d c o n tr o lle d s tu d y o f th e e f f e c ts o f LSD on in t e l l e c t u a l


fu n c tio n s a n d h y p n o tic s u s c e p tib ility h a s b e e n c a r r i e d o u t. T he s u b j e c t s ,
w ho w e r e p e r s o n s w ith a c a d e m ic q u a lif ic a tio n s in th e f ie ld s o f p s y c h o lo g y
a n d life s c i e n c e s , s e r v e d a s t h e i r ow n c o n t r o l s . T h e t e s t b a t t e r y e m p lo y e d
m a in ta in e d a r e l a t i v e l y h ig h s t a n d a r d of d if f ic u lty a n d r e q u i r e d a f o r c e d
te m p o . T h e r e s u l t s o b ta in e d a f t e r i . m . a d m i n i s t r a t i o n of 50 m i c r o g r a m
LSD w e r e s ig n if ic a n tly lo w e r e d in t e s t s m e a s u r i n g lo g ic a l in d u c tiv e
th in k in g , c o n c e n tr a tio n a b ility , s im u lta n e o u s c a p a c ity , a n d c h o ic e
r e a c ti o n tim e . A s ig n if ic a n t i n c r e a s e o f h y p n o tic s u g g e s tib ili ty c o u ld
a ls o b e d e m o n s t r a t e d . T h e s u b je c tiv e r a tin g s m a d e b y th e s u b je c ts
s h o w e d a lo w e r d e g r e e o f f r u s t r a t i o n a n d a n x ie ty te n d e n c ie s u n d e r
LSD in c o m p a r is o n w ith p la c e b o . T h e d o s a g e le v e l a d o p te d g a v e r i s e
to s u b je c tiv e r e a c t i o n s s u c h a s d e p e r s o n a l i z a t i o n , v i s u a l a n o m a lie s ,
h y p o m a n ia a n d s o m a tic s y m p to m s . M e a s u r e m e n ts o f p u ls e r a t e ,
b lo o d p r e s s u r e a n d u r i n a r y e x c r e ti o n o f c a te c h o la m in e s r e v e a le d
a c o n c u r r e n t s y m p a th ic o m im e tic e f f e c t o f L S D .
II

REFERAT

N e tz , B . , M r t e n s , S . & S u n d w a ll, A . : L y s e r g s y r e d ie ty la m id (L S D -2 5 )
o ch i n t e l le k tu e lla f u n k tio n e r . D e l II: E f f e k te r a v en l g dos L S B -2 5 p
i n t e l le k tu e lla f u n k tio n e r , h y p n o tis k s u g g e s t i b i l i t e t o ch s y m p a t o - a d r e n o m e -
d u ll r a k t i v i t e t . E n p i l o ts tu d ie . M P I B - r a p p o r t n r 19, d ec 1968.

E n d u b b e l- b lin d u n d e r s k n in g v e r in v e r k a n a v LSD p i n t e l le k tu e lla fu n k


tio n e r o c h h y p n o tis k s u g g e s t i b i l i t e t h a r u t f r t s . F r s k s p e r s o n e r n a , so m
v a r a k a d e m ik e r m e d p s y k o lo g is k o ch n a tu r v e te n s k a p lig in r ik tn in g , tj n a d e
so m s in a e g n a k o n t r o l l e r . E t t t e s t b a t t e r i a v r e l a t i v t hg s v r i g h e t s g r a d
och m e d k r a v p e t t f o r c e r a t te m p o a p p l i c e r a d e s . S ig n ifik a n t f r s m r a d e
r e s u l t a t e r h l l s a v 50 m ik r o g r a m LSD i n t r a m u s k u l r t i p r o v m ta n d e
lo g is k t- in d u k t iv t t n k a n d e , k o n c e n t r a t io n s f r m g a , s i m u lta n k a p a c ite t och
v a l r e a k t i o n s t i d . ven en s ig n if ik a n t k a d s u g g e s t i b i l i t e t k u n d e p v i s a s ,
F r s k s p e r s o n e r n a s s u b je k tiv a s k a tt n in g a r u p p v is a d e e n l g r e g r a d av
f r u s t r a t i o n s - o ch n g e s tb e n g e n h e t u n d e r LSD j m f r t m e d p la c e b o . D en
v a ld a d o s e n g a v u p p h o v t i l l s u b je k tiv a r e a k t i o n e r s s o m d e p e r s o n a l i s a t i o n ,
v i s u e l l a a n o m a l i e r , h y p o m a n i o ch s o m a t is k a s y m to m . M tn in g av p u ls ,
b lo d tr y c k o c h k a te k o la m in u ts n d r in g i u r in e n a v s l ja d e en s a m tid ig
s y m p a tik o m im e tis k v e rk a n av LSD.
III

F RO RD

F r e lig g a n d e r a p p o r t r e d o v i s a r r e s u l t a t e n av e n e x p e r im e n te l l u n d e r
s k n in g v e r in v e r k a n a v LSD p i n t e l le k tu e lla f u n k tio n e r m m . R a p p o r
te n in g r f r M P I d e l i i n s t i t u t e t s f o r s k n i n g s p r o j e k t n r E 012: !,S tu d ie r
a v b e te e n d e n f r o r s a k a d e a v p s y k o k e m is k a s t r i d s m e d e l " .

A v s ik te n v a r f r n b r ja n a t t g en o m en s e r i e u n d e r s k n in g a r f en u p p
f a ttn in g om h u r o lik a ty p e r av b e f a ttn in g s h a v a r e k a n f u llg r a s in a u p p
g if t e r u n d e r L S D - p v e r k a n , f r a u n d e r p r e s s a d e f rh llan d en * . S e d a n d e n n a
p ilo ts tu d ie a v s lu t a ts h a r e m e l l e r t i d b iv e r k n in g a r a v LSD r a p p o r t e r a t s ,
so m t i l l s v i d a r e g r d e t o m jlig t a t t f u llf lja i n te n tio n e r n a . M o t d e n n a
b a k g ru n d h a r v i a n s e t t d e t r e l e v a n t a t t u tf r a en r e l a t i v t o m fa tta n d e
b e a r b e tn in g av d a ta f r n f r e lig g a n d e u n d e r s k n in g , t r o t s a t t d e n n a
e n d a s t o m f a tta r 12 f r s k s p e r s o n e r .

P r o j e k t e t h a r g e n o m f r ts i s a m a r b e t e m e lla n F O A o ch M P I av en a r
b e ts g r u p p b e s t e n d e a v v e r l k a r e n d o c e n t S te n M r t e n s , R la m b s h o v s
s ju k h u s , b i t r m ili t r p s y k o lo g e n B j r n N e tz , M P I o ch d o c e n t A n d e rs
S u n d w a ll, F O A 1. D e s s u to m h a r d r L e n n a r t L e v i, A r m m e d ic in s k a
F o r s k a r g r u p p e n , m e d v e r k a t i u n d e r s k n in g a r n a a v LSD 's o ch
t e s t s i t u a t i o n e n s in v e r k a n p k a te k o la m in u ts n d r in g e n i u r i n .

V e d e r b r lig t t i l l s t n d a t t u n d e r de g iv n a e x p e r i m e n t e l l a f r h lla n d e n a
f a n v n d a LSD h a r e r h l l i t s a v S ta te n s F a r m a c e v t i s k a L a b o r a to r i u m .
U n d e rs k n in g e n h a r g o d k n ts a v K a r o lin s k a I n s t i t u t e t s e t i s k a k o m m itt .
D e t a k tu e lla p r e p a r a t e t h a r s t l l t s t i l l v r t f rfo g a n d e g en o m t i l l m t e s
g e n d e f r n S a n d o z A . G . , B a s e l , S c h w e iz .

R a p p o r te n h a r g r a n s k a ts av m ili t r v e r p s y k o l o g e n d o c e n t J a n A g r e ll och
v e r s t e l j t n a n t K n u t L N ih l n , M P I s a m t t f p r o f e s s o r C a r l- O tto J o n s s o n ,
P s y k o lo g is k a in s titu ti o n e n , S to c k h o lm s U n iv e r s ite t.
IV

IN N E H L L
s id
I n l e d n i n g ................................... ..... . . .............................. .... 1
T id ig a r e l i t t e r a t u r .......................................................................... 2
F y s io lo g is k a v a r i a b l e r ............................. 2
H y p n o tis k s u g g e s t i b i l i t e t ............................................ . . 5
M e t o d e r .................... ................................................................ .... . 6
F rs k sp erso n e r . ............................................. .... . . 6
D o s e r i n g , a llm n f r s k s u p p l g g n i n g .............................. 6
O b je k tiv a p r e s t a t i o n s v a r i a b i e r ......................... .... . . 7
H y p n o s s k a l a ........................................................... 11
F y s io lo g is k a v a r i a b l e r . 11
S u b je k tiv a s k a t t n i n g a r ............................................ 12
D en a llm n n a f r s k s g n g e n 13
R e s u l t a t ................................................. 16
S t a t i s t i s k a b e a r b e t n i n g a r ........................ 16
D is p o s itio n av r e s u l t a t e n ......................................................... 18
P s y k o lo g is k a v a r i a b l e r ............................................................. 19
S a m m a n f a t t n i n g ............................. 23
F y s io lo g is k a v a r i a b l e r ............................. 25
S a m m a n f a t t n i n g .................................. 33
S u b je k tiv a s k a ttn in g s v a r i a b l e r ........................ 33
S a m m a n f a t t n i n g ............................................................ 39
B e d m n in g a v e g e n o ch a n d r a s L S D - p v e r k a n . . . 40
D i s k u s s i o n ............................................................................................................. 41
P s y k o lo g is k a v a r i a b l e r ........................ 42
F y s io lo g is k a v a r i a b l e r ....................................... 46
S u b je k tiv a s k a t t n i n g a r .............................. .... - 48
B e d m n in g av L S D - p v e r k a n . ............................. 50
A llm n s a m m a n f a t t n i n g ................................................................ . . . 51
R e f e r e n s e r .................... , ................................................................................. 53
A p p e n d ix : T a b e l l e r
INLEDNING

T i d ig a r e u n d e r s k n in g a r ( r e f e r e r a d e i N e tz , 1968 b) h a r v i s a t , a t t v e n r e l a t i v t
s m d o s e r LSD (5 0 -7 5 m i k r o g r a m ) i n v e r k a r o g y n n s a m t p in t e l l e k t u e l l a
(k o g n itiv a ) f u n k tio n e r s s o m t e a b s t r a k t t n k a n d e , a r i t m e t i s k k a p a c ite t
o ch k o n c e n t r a t io n s f r m g a u ta n a t t f r d e n s k u ll i n m n v r d g r a d p
v e r k a d e t y t t r e b e te e n d e t. In te f r r n p s e n a r e r h a r m a n b r j a t u p p
m r k s a m m a , a t t L S D - r e a k t io n e r n a b e s t m s i h g g r a d a v b l a f r s k s p e r
s o n e r n a s a k tu e lla s t m n in g s l g e o c h av f r s k s m i l j ( jf r N e tz , 1968 a ).
E f t e r s o m LSD r e tt t n k b a r t k e m is k t s t r i d s m e d e l (F O A , 1964), a n s g s
d e t f r n f r s v a r s p s y k o l o g i s k o ch f r s v a r s m e d i c i n s k s y n p u n k t d r f r v a r a
a v v ik t a tt u n d e r s k a L S D -e ffe k te n u n d e r s a m tid ig in v e r k a n a v p s y k is k a
p f r e s t n i n g a r . E n r i m l i g h y p o te s b e d m d e s v a r a a t t d e n s a m t id ig a f r e
k o m s te n av s lu n d a in d u c e r a d s t r e s s g e n e r e l l t s k u lle p o t e n t i e r a d r o g e f f e k
te n .

H u v u d s y f te t m e d f r e lig g a n d e u n d e r s k n in g v a r s lu n d a a t t u n d e r s t r e s s -
f r a m k a lla n d e b e t i n g e l s e r s t u d e r a e f f e k te r av LSD p in te l l e k t u e l l a fu n k
t i o n e r s d a n a s o m lo g is k t- in d u k t iv t t n k a n d e , a r i t m e t i s k k a p a c ite t,
k o n c e n t r a t i o n s f r m g a / d i s t r a k t i b i l i t e t s a m t s p a t i a l t t n k a n d e . I tid ig a r e
e x p e r im e n ta l p s y k o lo g i s k a u n d e r s k n in g a r r r a n d e k o g n itiv a fu n k tio n e r
h a r o f t a s t a p p l i c e r a t s r e l a t i v t h g a d o s e r av LSD (7 5 -1 5 0 m i k r o g r a m ;
j f r N e tz , 1968 b ). E f f e k te n a v l g r e d o s e r p d e s s a f u n k tio n e r r m in d r e
s tu d e r a d . V i h a r d r f r i d e n n a u n d e r s k n in g v a l t a t t s t u d e r a e f f e k te r av
v a d so m k a n a n s e s v a r a en l g d o s (= 50 m i k r o g r a m ) . V r a v s ik t v a r u r s p r u n g
lig e n a t t i e f te r f lj a n d e e x p e r im e n t u n d e r s k a e ffe k te n av a l l t l g r e d o s e r i s y fte
a t t s k a f a s t s t l l a d e n l g s t a d o s n iv , so m f r a m k a lla d e s ig n if ik a n ta e f f e k te r
h o s " n o r m a la " f r s k s p e r s o n e r . F r e lig g a n d e e x p e r im e n t v a r m a o
n r m a s t a v s e t t a tt tj n a s o m e n p ilo ts tu d ie a v s e e n d e k n s lig h e te n o ch r e l e
v a n se n hos v r a m tm e to d e r, s r s k ilt vad g lle r nykons tru e ra d e p sy k o -
m e tris k a p ro v .

D e n e x p e r i m e n t e l l a u p p l g g n in g e n s ik ta d e d r u t v e r p a t t m jli g g r a
s t u d i e r av e f f e k te r av LSD p p r i m r s u g g e s t i b i l i t e t u n d e r h y p n o s
(= h y p n o t i s e r b a r h e t ) . D e tta s e n a r e m o m e n t a v s g s u tg r a e n u p p f ljn in g
av e tt t i d i g a r e e x p e r im e n t r r a n d e e f f e k te r a v e n tr s k e l d o s LSD p h y p n o ti
s e r b a r h e t (N e tz & E n g s ta m , 1968).

S lu tlig e n v a r a v s ik te n a t t s t u d e r a in v e r k a n a v LSD o c h s t r e s s p s u b je k
tiv a r e a k t i o n e r s a m t p f y s io lo g is k a o ch b io k e m is k a v a r i a b l e r . I s y fte
2

a t t f e tt o b je k tiv t m t t p g r a d e n a v s t r e s s i o r g a n is m e n u n d e r e x p e r im e n te t s
o lik a f a s e r f ljd e s k a te k o la m in u ts n d r in g e n i u rin e n #

S e d a n f r s k e n u tf r ts i s in e x p e r i m e n t e l l a d e l (u n d e r v r e n 1967) h a r p u b l i c e r a t s
e t t f l e r t a l r a p p o r t e r a t t k o n s u m tio n a v LSD in te k a n u te s l u ta s m e d f r a e n k a d
r i s k f r k r o m o s o m - o c h f o s t e r s k a d o r (s e t e A u e r b a c h & R u g o w sk i, 1967;
C o h e n , H ir s c h h o r n & F r o s c h , 1967; I r w in & E g o z c u e , 1967; S la tis , 1968).
S om e n k o n s e k v e n s d r a v k a n e x p e r i m e n t e l l L S D - f o r s k n in g s j l v f a l l e t i n
te l n g r e b e d r i v a s m e d m n s k l ig a f r s k s p e r s o n e r , i v a r j e f a ll s l n g e
o v a n n m n d a r i s k e r in te v e r ty g a n d e v i s a t s ic k e f r e l i g g a . E n u p p f ljn in g
a v d e n n a p i l o t - s t u d i e r a v n m n d a s k l f n in te a k tu e ll.

T ID IG A R E L IT T E R A T U R

E f t e r s o m t i d i g a r e l i t t e r a t u r v e r e f f e k te r av LSD p i n te lle k tu e lla


f u n k tio n e r r e d a n p r e s e n t e r a t s p a n n a n p la ts ( s e D e l l a v f r e lig g a n d e
r a p p o r t ; N e tz , 1968 b ), b e g r n s a s d e n f lja n d e f r a m s t lln in g e n t i l l
a t t o m f a tta t i d i g a r e u n d e r s k n in g a r r r a n d e e f f e k te r a v LSD p k a t e -
k o la m in e r o c h n r b e s l k t a d e f y s io lo g is k a v a r i a b l e r j m te e f f e k te r p
h y p n o tis k s u g g e s t i b i l i t e t .

F y s io lo g is k a v a r i a b l e r

D e t s y m p a t o - a d r e n o m e d u l l r a s y s t e m e t s s a m b a n d m e d o r g a n is m e n s s t r e s s
re a k tio n e r r s e d a n l n g e b e k a n t (jfir L e v i, 1967 a ). Som in d ir e k ta
m t t p a k tiv ite te n i d e tta s y s te m h a r o fta a n v n ts p u ls - o c h b l o d t r y c k s -
r e a k t i o n e r . E t t m e r a d i r e k t m t t u tg r u ts n d r in g e n m e d u r in e n av
b i n j u r e m r g e n s o c h d e t s y m p a t is k a n e r v s y s t e m e t s h o r m o n e r , a d r e n a li n
o ch n o r a d r e n a l i n ^ . E f t e r s o m e t t s t a t i s t i s k t s a m b a n d k u n n a t v i s a s
m e l l a n g r a d e n av s j l v s k a t t a d s t r e s s o c h k a te k o la m in u ts n d r in g e n m e d
u r in e n h a r d e n n a u ts n d r in g f r e s l a g i t s s o m m t t p s t r e s s r e a k t i o n e r
n a s i n t e n s i t e t ( jf r E u l e r , 19 6 4 ).

LSD h a r i t i d i g a r e u n d e r s k n in g a r k l a r t v i s a t s k u n n a p v e r k a s u b je k
tiv a r e a k t i o n e r . D e t r r i m l i g t a t t f r m o d a a t t e n s d a n p v e r k a n
s k u lle t e r s p e g l a s i d e s s a s u b je k tiv a r e a k t i o n e r s f y s io lo g is k a le d -

1) M e d l i t t e r a t u r u p p g i f t e r a v s e e n d e de tv s is tn m n d a
v a r ia b le r n a s a m t m e d a n a ly s e r av d e s s a h a r m e d v e rk a t d o k
t o r L e n n a r t L e v i, A r m m e d ic in s k a f o r s k a r g r u p p e n , S to c k h o lm .
3
s a g e fe n o m e n av s y m p a t o - a d r e n o m e d u l l r n a t u r . V id a r e r d e t s j l v f a l l e t
m jli g t a tt LSD h a r d i r e k t a e f f e k te r p o lik a f y s io lo g is k a f u n k tio n e r , d r i
b la n d de s y m p a t o - a d r e n o m e d u l l r a . I l i t t e r a t u r e n te r f in n s s lu n d a e n
r a d u p p g if te r ta la n d e f r en e ffe k t av LSD p o lik a f y s io lo g is k a f r lo p p .

W e ltm a n e t a l (1963) h a r d e m o n s t r e r a t a t t t i l l f r s e l av LSD i dos 500


e l l e r 750 m i k r o g r a m t i l l W is ta r r tto r v a r a n n a n d ag i tv v e c k o r f r a m
k a lla d e f r h jd a 17 - k e t o s t e r o i d - o ch 1 7 - h y d r o x ik o - k o r ti k o s te r o id n i v e r
i u r i n s a m t e n n e d g n g i le u k o c y te r , k r o p p s v ik t, f d o in ta g o c h s y r e f r
b r u k n in g . I b lo d b ild e n k o n s t a t e r a d e s en e o s in o f ili. M j lte , le v e r och
s k ld k r te l u p p v is a d e en v ik tm in s k n in g . D en l g r e d o s e n k a d e b i n j u r e
v ik te n . R e s u lta te n to lk a s s o m ta la n d e f r a t t LSD s t i m u l e r a r b i n j u r e -
fu n k tio n e n o c h h m m a r m n e s o m s ttn in g e n s a m t k n s - o ch s k l d k r t e l
fu n k tio n e n .

I en s tu d ie a v e ffe k te n a v in tr a v e n s L S D - t i l l f r s e l i d o s e r om
4 0 -6 0 m i k r o g r a m t i l l p s y k i a t r i s k a p a t i e n t e r fa n n L id d e ll & W e i l- M a l-
h e r b e (1953) a t t a d r e n a lin n iv n i p la s m a e f t e r e n i n i t i a l u p p g n g s j n k
u n d e r u tg n g s n iv n o c h d r e f t e r p n y tt s te g . O m LSD g a v s p e r os
in tr d d e h e l t r e g e lb u n d e t d e n n a i n i t i a l a a d r e n a lin k n in g , s o m v id i n t r a
v e n s L S D - t i l l f r s e l n g o n g n g k u n d e u te b li.

M a n g e r e t a l (1957) b e s k r i v e r en s tu d ie i v ilk e n p s y k i a t r i s k a p a t i e n t e r
ti l l f r d e s 4 0 -6 0 m i k r o g r a m LSD in t r a v e n s t . v e n d e s s a f r f a t t a r e
fa n n e n i n i t i a l s t e g r i n g i p la s m a a d r e n a lin n iv n f ljd a v e n n e d g n g
o c h s lu tlig e n y t t e r l i g a r e en u p p g n g .

E n .ig t K ie s e t a l (1957) h a r in tr a v e n s t i l l f r s e l a v LSD t i l l u p p v t-


s k a d e m a n lig a f r s k s p e r s o n e r (fpp) c a l / 2 tim m e e f t e r t i l l f r s e l n
f r a m k a l l a t en h m n in g av u r in f l d e t av u n g e f r 1 tim m e s v a r a k t i g
h e t , v a r e f t e r en k n in g i u r in f l d e t in tr d d e . F r f a t t a r n a to lk a r
d e n n a e ffe k t s o m ta la n d e f r e n s tim u la tio n av h y p o th a la m u s m e n
b e to n a r a tt m a n v e n k a n t n k a s ig a n d r a m e k a n i s m e r .

E l m a d j ia n , H o p e & L a m s o n (1958) ti l l f r d e 1 5 0 -3 0 0 m i k r o g r a m LSD p e r


os till 14 p s y k i a t r i s k a p a t i e n t e r . H lfte n av d e s s a le d av k r o n is k
s c h i z o f r e n i . H o s d e s s a in tr d d e in g e n r e a k tio n p L S D - tillf r s e ln
v a r e s ig p s y k is k t ( e m o tio n e r , p e r c e p t u e l l a fu n k tio n e r ) e l l e r v a d b e
t r f f a r u ts n d r in g m e d u r i n e n av a d r e n a li n och n o r a d r e n a l i n . H o s
4 p a t i e n t e r m e d m a n o d e p r e s s i v p s y k o s o ch 3 p a t i e n t e r m e d in v o lu ti o n s -
4

d e p r e s s i o n in tr d d e d r e m o t en m a r k a n t k n in g i a d r e n a li n u ts n d r in g e n .
I d e n m a n o d e p r e s s i v a g ru p p e n k a d e d r u t v e r v e n n o r a d r e n a l i n u ts n d
r in g e n . I f r s k m e d C h a r le s R i v e r - r t t o r fa n n C a t e s , G o ld s m ith &
S a n k a r (1964) d r e m o t a t t LSD i ic k e n r m a r e s p e c i f i c e r a d d o s m i n
skade^ u ts n d r in g e n av a d r e n a l i n - o ch n o r a d r e n a lin m e ta b o lite n VM A
o ch s e r o to n in m e ta b o lite n 5 -H IA A .

H o l l i s t e r & S j b e rg (1964) ti l l f r d e f r i s k a fpp a n tin g e n e t t d e r a av m e s k a -


lin (5 m g / k g k r o p p s v ik t) , LSD ( 1 ,5 m i k r o g r a m / kg k r o p p s v ik t) , p s i l o
c y b in (225 m i k r o g r a m / k g k r o p p s v ik t) e l l e r k o m b in a tio n av a lla t r e
d r o g e r n a m e d en t r e d j e d e l av o v a n a n g iv n a d o s e r . S a m tlig a f y r a b e
h a n d lin g s m o d e l le r v is a d e s ig h ja de f r i a f e t t s y r o r n a i p l a s m a och
s n k a k r e a tin in u ts n d r in g e n m e d u r in e n . F r f a t t a r n a to l k a r d e tta so m
o s p e c if ik a s tr e s s re a k tio n e r.

A ln a e s & S k au g (1963) u n d e r s k te 1 7-O H k o r t i k o s t e r o i d e r , k a liu m ,


m a g n e s iu m , k o p p a r , c e r u l o p l a s m i n , b lo d s o c k e r o c h v i s s a e n z y m e r i
s e r u m o ch r d a b lo d k r o p p a r h o s n e u r o t i s k a p a t i e n t e r . S ig n ifik a n ta
f r n d r i n g a r te r f a n n s e n d a s t v a d g l l e r p l a s m a 17-O H k o r t i k o s t e r o i d e r .
E n k n in g av d e s s a in tr f f a d e d o c k e n d a s t n r e n p s y k o d y n a m is k k o n flik t
p r o v o c e r a d e s u n d e r L S D -b e h a n d lin g e n , v ilk e t to lk a d e s s o m a t t L S D - p v e r k a n
in te o b e tin g a t u tg r n g o n s t r e s s f r a m k a l l a n d e s itu a tio n .

I en s tu d ie av s a m b a n d e t m e l l a n LSD o ch d e t s y m p a t o - a d r e n o m e d u ll r a
s y s t e m e t v is a d e R e s n ic k e t a l (1965) a tt e n f r e g e n d e u tt m n in g av
a d r e n a l i n r e s e r v e n k a r de p s y k o tr o p a e f f e k te r n a av LSD i e n s ta k a
d o s e r om 75 m i k r o g r a m .

H o l l i s t e r & M o o re (1967) r e d o g r f r tv e x p e r im e n t i v ilk a 13 f r i s k a


f r i v i l l i g a f r s k s p e r s o n e r g a v s s u b k u ta n a L S D - in je k tio n e r (2 m i k r o g r a m / k g
k r o p p s v ik t) . I e t t s e n a r e e x p e r im e n t till f r d e m a n LSD p e r o r a l t t i l l 14
f r i s k a fpp ( 1 . 5 - 2 m i k r o g r a m / k g k r o p p s v ik t) . F r f a t t a r n a fa n n a t t f r i a
f e t t s y r o r i p la s m a s te g s a m t id ig t so m fpp u p p v is a d e n g e s t r e a k t i o n e r ,
d a r r n i n g a r , u tv id g a d e p u p ille r o c h f r s t r k t a s e n r e f l e x e r , a l l t ta la n d e
f r en s t i m u l e r i n g av d e t s y m p a t is k a n e r v s y s t e m e t , m e d a n a d r e n a l i n -
o ch n o r a d r e n a lin u ts n d r in g e n d r e m o t ic k e s te g . F r f a t t a r n a to lk a r
r e s u l t a t e n s o m ta la n d e f r e n s y m p a to to n e ffe k t av LSD och f r aim -
h l l e r a t t k a te k o la m in u ts n d r in g e n m e d u r in e n ty d lig e n u tg r e tt
o t i l l f r e d s s t l l a n d e m t t p d e n n a . M o t d e tta k a n a n f r a s a tt de av
f r f a t t a r n a r e d o v is a d e a d r e n a l i n - o ch n o r a d r e n a l i n v r d e n a ic k e u ta n
v id a r e k a n g o d ta g a s , i d e t a t t a d r e n a li n n iv m e d e lv r d e n a i b d a e x -
5
p e r im e n te n lig g e r v e r n o r a d r e n a lin n iv m e d e lv r d e n a s v l u n d e r i n
v e r k a n av LSD s o m u n d e r k o n tr o l lb e t in g e l s e r . D e t r a t t m r k a , a tt
d e tta fe n o m e n o b s e r v e r a t s h o s e n s ta k a f r s k s p e r s o n e r i en s e r i e i n n e
f a tta n d e v e r 7. 000 a n a l y s e r m e n a ld r ig h o s e n h e l g ru p p (L e v i, 1968).

S a m m a n f a ttn in g s v is t a l a r d e s s a u n d e r s k n in g a r f r a t t LSD h a r s i g n i
f ik a n ta e f f e k te r p de f y s io lo g is k a f r lo p p ,s o m r e f e r e r a t s o v a n . O s k e r
h e t r d e r d o c k r r a n d e d e s s a e f f e k te r s n a t u r o c h i n t e n s i t e t . F r en a l l
m n v e r s i k t v e r L S D :s f y s io lo g is k a e f f e k te r h n v is a s i v r ig t t i l l
H o fm a n n (1961) s a m t W h ite lo c k & F u r n e s s (1 9 5 6 -5 7 ).

H y p n o tis k s u g g e s t i b i l i t e t

E x p e r i m e n t a lp s y k o lo g is k a s t u d i e r av s a m b a n d e t m e l l a n h y p n o s - o ch L S D -
t i l l s t n d h a r e n d a s t u tf r ts v id tv t i d i g a r e u n d e r s k n in g a r . S j b e rg &
H o l l i s t e r (1965) s tu d e r a d e p r i m r s u g g e s t i b i l i t e t h o s 24 s t u d e n t e r , v ilk a
e r h l l L S D , m e s k a l i n e l l e r p s ilo c y b in i d o s e r m o t s v a r a n d e 1 ,5 m ik ro
g r a m L S D /k g k r o p p s v ik t. M o tta g lig h e te n f r h e t e r o s u g g e s t i o n e r p r v a d e s
m e d h j lp av ite m s f r n en s t a n d a r d i s e r a d h y p n o s s k a la ; fpp h y p n o tis e r a d e s
d o c k e j v id d e n n a te s t n in g . M a n fa n n , a t t LSD e l l e r m e s k a l i n i s ig s j l v
f r a m k a lla d e s a m m a k n in g i p r i m r s u g g e s t i b i l i t e t so m e n e f te r f lja n d e
k o n v e n tio n e ll h y p n o s in d u k tio n (u ta n d ro g ) , v a r f r m a n d ro g s l u t s a t s e n
a t t d e t r m j l i g t a t t d e s s a s u b s t a n s e r g e r u p p h o v t i l l e tt h y p n o s lik n a n d e
t i l l s t n d , i v ilk e t in d iv id e n r o v a n lig t m o tta g lig f r s u g g e s t i o n e r . N e tz
& E n g s ta m (1968) s tu d e r a d e i n t e r a k tio n e n m e l l a n LSD o ch h y p n o s m e d
e n k o n v e n tio n e ll h y p n o s s k a la . I e n l : a te s to m g n g p r v a d e s 30 s tu d e n t e r i
o d r o g a t t i l l s t n d e f t e r e n k o n v e n tio n e ll h y p n o s in d u k tio n . S a m m a p r o c e d u r
u p p r e p a d e s v id e n s e n a r e te s to m g n g , v a r v id LSD r e s p p la c e b o a d m i n i s
t r e r a d e s t i l l 20 fp p , m e d a n 10 fpp e n b a r t fic k en h y p n o s in d u k tio n . T r o ts
a t t l,SD g a v s i m y c k e t s m d o s n iv e r (c a 25 m i k r o g r a m ) , e r h lls e tt
s ig r.ifik a n t k a t h y p n o s d ju p f r d e n g ru p p om 10 s t u d e n t e r , so m f tt
LSD v id d e n 2 :a te s to m g n g e n , j m f r t m e d p la c e b o g r u p p e n och k o n t r o l l
g ru p p e n .

v en i k lin is k a s a m m a n h a n g h a r m a n p v i s a t d i v e r s e s a m b a n d o ch l i k
h e t e r m e l l a n d e t h y p n o tis k a o c h d e t h a llu c in o g e n - in d u c e r a d e m e d v e ta n d e -
t i l l s t n d e t . F r en n r m a r e p r e s e n t a t i o n h r a v h n v is a s t i l l N e tz (1968 a)
s a m t N e tz & E n g s ta m (1 9 6 8 ).
6
M ETODER

F rs k sp erso n e r

F r s k s m a t e r i a i e t u tg jo r d e s av 12 m a n lig a f r s k s p e r s o n e r i l d e r n
2 3 -5 0 r ( m e d e l ld e r = 3 3 ,7 r , SD =8, 1 r ) . F r e u n d e rs k n in g e n
g e n o m g ic k v a r j e f r s k s p e r s o n e n m e d i c i n s k och p s y k i a t r i s k b e d m
n in g , v a r v i d k o n s t a t e r a d e s a t t in g a s o m a t is k a e l l e r p s y k i a t r i s k a k o n t r a i n
d ik a tio n e r m o t d e lta g a n d e i e x p e r i m e n t e t k u n d e a n s e s f r e li g g a ( jf r M r te n s
N e tz & S u n d w a ll, 1967).

S a m tlig a f r s k s p e r s o n e r v a r a k a d e m ik e r , in k lu d e r a n d e b l a 1 p s y k i a t e r ,
5 p s y k o lo g e r o ch 3 g r a d u e r a d e f o r s k a r e i b io k e m i o c h f a r m a k o lo g i. A lla
h a d e n o g a m f o r m e r a t s om a t t LSD s k u lle a n v n d a s i u n d e r s k n in g e n
o ch om f r s k s u p p l g g n in g e n i v r ig t . S a m tlig a d e lto g f r i v i l l i g t och
u ta n n g o n e r s t t n i n g . In g e n a v f r s k s p e r s o n e r n a h a d e t i d i g a r e s j l v
p r v a t L S D . N g r a a v f r s k s p e r s o n e r n a b e s a t t e m e l l e r t i d in g e n d e
t e o r e t i s k a k u n s k a p e r om L S D 0 F r a t t u tj m n a s k i l l n a d e r i k u n s k a p s
b a k g r u n d i d e tta s p e c i e l l a a v s e e n d e m e l l a n o lik a f r s k s p e r s o n e r o ch
f r a t t m o t v e r k a e f f e k te r a v e v e n tu e lla i r r a t i o n e l l a f r v n tn in g a r s a m t
f r a t t m j l i g g r a e tt p in g e n d e in f o r m a tio n b a s e r a t s t lln in g s ta g a n d e
t i l l d e lta g a n d e i e x p e r i m e n t e t ( " in f o r m e d c o n s e n t" ) , g a v s s a m t lig a f r
s k s p e r s o n e r e n o m fa tta n d e o ch m n g s id ig s k r i f t l i g in f o r m a tio n (N e tz ,
1967; K ih lb o m & N e tz , 1967) om L S D :s e f f e k te r o c h e v e n t u e l l a b i v e r k
n in g a r.

D o s e r in g , a llm n f r s k s u p p l g g n in g

I f r e lig g a n d e e x p e r im e n t v a r a v s ik te n a tt v lja d o s n iv n s a t t de
f l e s t a f r s k s p e r s o n e r k u n d e f r v n ta s b li s u b je k tiv t p v e r k a d e , m e
d a n n g o n e n s ta k a f r s k s p e r s o n k a n s k e in te s k u lle f r n im m a n g r a
k l a r a e f f e k te r . 0 S 75 m i k r o g r a m / k g k r o p p s v ik t b e d m d e s h r v id so m
en a d e k v a t d o s e r in g ( jf r L e l I; N e tz , 1968 b ), v ilk e t m o t s v a r a r
c a 50 m i k r o g r a m t o t a l t f r en v u x e n om 70 k g . P g ru n d av b e g r n s a d
t i l l g n g ^ k u n d e d o c k p r e p a r a t e t ej g e s i d e n n a d o s , u ta n v a r j e f r s k s
p e r s o n e r h l l e x a k t 50 m i k r o g r a m LSD ( = 1 /2 a m p u ll) . O m r k n a t p e r

T) G en o m a t t d e n b e s t l l d a l e v e r a n s e n f r n S a n d o z ( B a s e l)
b le v f r s e n a d , h a d e f r s k s le d n in g e n e n d a s t tillg n g t i l l v a d so m
k u n d e a n s k a f f a s in o m la n d e t (i a m p u lle r om 100 m i k r o g r a m L S D ),
7
kg k r o p p s v ik t m o t s v a r a r d e n n a s ta n d a r d d o s i g e n o m s n itt 0 ,6 7 m i k r o g r a m / k g
k r o p p s v ik t f r g ru p p e n om 12 f r s k s p e r s o n e r ( r n e d e lv ik t = 7 4 ,4 k g ,
SD = 9 ,6 k g ). H g s ta d o s i m i k r o g r a m / k g k r o p p s v ik t v a r 0 ,7 8 o ch l g s t a
0 ,5 3 . F r s k s p e r s o n e r n a tj n a d e s o m s in a e g n a k o n t r o l l e r . Som p la c e b o
a n v n d e s k o k s a ltl s n in g i s a m m a v o ly m s o m L S D -l s n in g . S v l LSD
s o m p la c e b o g a v s i n t r a m u s k u l r t .

U n d e rs k n in g e n g e n o m f rd e s f r v a r j e f r s k s p e r s o n i tv e x p e r i m e n t t i l l
f lle n (" D a g I" r e s p "D ag II") m e d i g e n o m s n itt 10 d y g n s m e lla n r u m ( r a n g e :
4 -3 3 d y g n ). V id v a r j e t i l l f l l e t e s t a d e s 3 -5 f r s k s p e r s o n e r s im u lta n t i
g ru p p . In o m v a r j e g ru p p e r h l l 2 f r s k s p e r s o n e r v a r d e r a 50 m i k r o g r a m
LSD - f r a t t o p tim a lt k u n n a u tn y ttja v a r j e a m p u ll om 100 m i k r o g r a m
- o ch de v r ig a p la c e b o . F r a tt u t b a l a n s e r a p o s i t i o n s - o ch v n in g s -
e f f e k te r a v s g s s lu m p m s s i g t h lf te n av f r s k s p e r s o n e r n a e r h l l a LSD
p D ag I s a m t p la c e b o p D ag II, m e d a n r e s t e r a n d e f r s k s p e r s o n e r s k u lle
f p r e p a r a t e n i o m v n d o r d n in g . P g ru n d av s p e c i e l l a o m s t n d ig h e t e r
- v ilk a y t t e r s t b o ttn a d e i d e n k n a p p a tillg n g e n p LSD - e r h l l e m e l l e r
tid e n f r s k s p e r s o n i d e n s is tn m n d a g ru p p e n LSD i s t l l e t f r p la c e b o
p D ag I. T o ta lt e r h l l s lu n d a 7 f r s k s p e r s o n e r p r e p a r a t s e k v e n s e n LSD
x P la c e b o , m e d a n 5 f r s k s p e r s o n e r e r h l l s e k v e n s e n P la c e b o x L S D , Som
f r s k s l e d a r e f u n g e r a d e 3 v p l p s y k o lo g e r . V a r k e n d e s s a e l l e r f r s k s
p e r s o n e r n a in f o r m e r a d e s om v ilk a s o m f tt a k tiv s u b s ta n s ( " d u b b e l-
b lin d " d e s ig n ) .

F r s k e n g e n o m f r d e s p e t t p s y k i a t r i s k t s ju k h u s . F r s k s p e r s o n e r n a i n
s t r u e r a d e s a t t in te k r a b i l p e f te r m id d a g e n o ch k v lle n e f t e r d r o g f r
s k e n . D e f r e h ll s o c k s a tt o m b e s r j a a t t n g o n n r s t e n d e fa n n s i
b o s ta d e n f r n o c h m e d a n k o m s te n f r n s ju k h u s e t p e f te r m id d a g e n . Som
en e x t r a s k e r h e t s t g r d f ic k f r s k s p e r s o n e r n a in ta g a 25 m g k l o r p r o m a -
z in v id f r s k s d a g e n s s l u t ( M u r p h r e e , 1962).

F r s k s p e r s o n e r n a f ic k i n s t r u k t i o n e r om a t t in te ta , d r ic k a e l l e r r k a
p m o rg o n e n f r e e x p e r im e n te n . D e i n s t r u e r a d e s v e n a tt in te in ta g a
n g r a m e d i c i n e r s a m m a d ag e l l e r d a g e n in n a n . U n d e r s j l v a f r s k e n
v a r to b a k s r k n in g f r b ju d e n ; v i d a r e h lls m a t o c h d r y c k s t a d a r d i s e -
ra d e .

O b je k tiv a p r e s t a t i o n s v a r i a b l e r

E t t t e s t b a t t e r i s a m m a n s t l l d e s av s e x o lik a t e s t , v ilk a a lla i h g g r a d


v a r k o n c e n t r a t io n s k r v a n d e . P r o v e n , so m b e d m d e s v a r a av r e l a t i v t
8
h g s v r i g h e t s g r a d , u tv a ld e s m e d s y fte a tt f k v a n tita tiv a m t t p f r n d
r i n g a r i s d a n a k o g n itiv a v a r i a b l e r so m lo g is k t t n k a n d e , a r i t m e t i s k k a p a
c i t e t , s p a t i a l t t n k a n d e , s i m u lta n k a p a c ite t o ch k o n c e n t r a t io n s f r m g a .
G en o m s in s p e c i e l l a k a r a k t r v a r d e s s u to m e t t p a r t e s t - S t r n i n g s p r o -
v e t o ch A u d io v is u e lltk o n f lik tte s t (s e n e d a n ) - a v s e d d a a tt f u n g e r a s o m
tr e s s o r e r ._ T e s t b a t t e r i e t k o m a tt b e s t av f lja n d e t e s t :

1. S t r n in g s p r o v e t

D e tta g r u p p r o v a v s e r m t a f r m g a t i l l i n t e l l e k t u e l l t a r b e t e av n u m e r i s k
k a r a k t r u n d e r b u lle r e x p o s ito n . F r s k s p e r s o n e n s u p p g ift v a r a tt u tf r a
e n k la a d d itio n e r o c h s u b t r a k t i o n e r (av ty p e n 4 + 2 - 7 + 8 - 4 + l ) i h u v u
d e t. U n d e r in s tr u k tio n e n i n f o r m e r a d e s f r s k s p e r s o n e r n a om a t t de
s k u lle u t s t t a s f r b u l l e r u n d e r s j l v a p r o v e t, m e n a t t de t r o t s d e tta
s k u lle f r s k a a r b e t a s s n a b b t o ch n o g g r a n t s o m m jli g t. D e lju d e f f e k
t e r s o m a n v n d e s v a r in s p e la d e p b a n d o ch t e r g a v s v ia s t e r e o h r l u r a r .
L ju d e n h a d e en d B - n iv o m k rin g 90 dB m e d e n v a r ia tio n s v id d p 4 0 -1 0 0
d B . D e s s a l j u d d i s t r a k t o r e r v a r 1) d e ls av in t e l l e k t u e l l a r t , d v s s tim u li
so m p g ru n d av b e g r e p p s l i k h e t m e d u p p g if te r n a p v e r k a d e f r s k s p e r
s o n e r n a (= r s t e r so m t e r g a v e n k la r k n e u p p g if te r ) , 2) d e ls av e m o
tio n e ll a r t , d v s s ti m u l i u ta n lo g is k in n e b r d f r u p p g ifts l s a n d e t (= s t r i d s -
b u l l e r , s k r a t t s a l v o r e tc ) s a m t 3) v e n en b la n d n in g a v d e s s a b d a ty p e r
P r o v e t b e s to d a v 7 v n in g s u p p g if te r s a m t 208 t e s t u p p g i f t e r . I p a r a l l e l l v e r
s io n e n g a v s 208 n y a t e s t u p p g i f t e r , m e d a n lju d e f f e k te r n a v a r de n y s s b e
s k r i v n a . P r o v e t h a r e n r e t e s t - r e l i a b i l i t e t (3 m n a d e r ) p 0 ,9 2 (M o re a u &
N o r b e r g , 1967). P r o v tid : 20 m i n u t e r .

2. A u d io - v is u e llt k o n f li k tte s t (S tro o p )

D e tta p ro v r b a s e r a t p S tro o p 'f r g - o r d t e s t


s (S tr o o p , 1935
s t r av f r g o r d s o m r t r y c k t a i o l i k a f r g e r , d r k o m b i n a t i o n e n av f r
g e r o c h o r d a l l t i d r i n k o n g r u e n t . F r s k s p e r s o n e n s u p p g if t r a t t i g n o r e r a
o rd e t och e n b a r t b e n m n a f rg e n .I

I d e n a k tu e lla g r u p p v e r s io n e n av S tr o o p 's t e s t ( B j r k v a ll, 1966) h a d e y t t e r


l i g a r e e t t d i s t r a h e r a n d e m o m e n t i n t r o d u c e r a t s g e n o m s im u lta n p r e s e n t a
tio n av in k o n g r u e n ta a u d itiv a f r g o r d , v ilk a o c k s de s k u lle i g n o r e r a s . I
s a m t lig a f a ll a n v n d e s f r g e r n a o ch f r g o r d e n " k a r m i n " , " k o b o lt" , " t u r
k o s " o ch " o r a n g e " . D e tv p a r a l l e l l a v e r s i o n e r n a b e s to d v a r d e r a av
9
126 s ti m u l i a r r a n g e r a d e i 6 b lo c k om 21 s t i m u l i . K o m b in a tio n e n av
v i s u e l l a o ch a u d iliv a f r g o r d s a m t t r y c k f r g v a r i e r a d e s s l u m p m s s i g t .
H e la t e s t e t , in k lu s iv e i n s t r u k t i o n e r o ch e n v n in g s p e r io d - a v s e d d a tt
e l i m i n e r a i n i t i a l a in l r n in g s e f f e k te r - v a r i n s p e l a t p 16 m m f ilm .
V is u e lla s tim u li p r o j i c e r a d e s p e n s k r m o ch a u d itiv a s tim u li g a v s
v ia h g t a l a r e m e d e l s t en f i l m p r o j e k t o r m e d m a g n e t i s k t lju d . F r s k s
p e r s o n e n m a r k e r a d e d e t r t t a a l t e r n a t i v e t p e n s v a r s b l a n k e t t , so m
in n e h ll s u c c e s s i v t n u m r e r a d e r a d e r m e d de f y r a f r g o r d e n i v a r j e
r a d s l u m p m s s i g t o r d n a d e , T o ta ltid : 4 m i n ( e x k lu s iv e i n s t r u k t i o n e r
o ch v n in g s p e r io d ) .

3. S y ll o g is m e r

D e tta v e r b a l t la d d a d e t e s t a v s e r m t a f r m g a t i l l lo g is k t- in d u k -
tiv t t n k a n d e . V a r je te s tu p p g if t b e s to d av tv p s t e n d e so m t
f ljd e s av f / r a s l u t s a t e r . F r s k s p e r s o n e n s k u lle u n d e r s k a v a r j e
p a r a v p s t e n d e n o ch a v g r a v ilk e n av de f y r a s l u t s a t s e r n a so m
v a r r i k t i g . D e b d a p a r a l l e l l v e r s i o n e r n a b e s to d i f r e lig g a n d e u n d e r
s k n in g av tv v n in g s e x e m p e l s a m t 35 te s t u p p g i f t e r . S p li t- h a lf
r e l i a b i l i t e t = 0, 82 ( L N y s te d t, 1 9 6 7 ). P r o v t i d : 24 m in .

4. v e rs la g s b e r k n in g a r

T ill s k illn a d f r n S t r n in g s p r o v e t r d e tta t e s t av r e n t n u m e r i s k


k a r a k t r . P r o v e t b e s to d f r u to m tv v n in g s e x e m p e l av 23 r e l a
tiv t s v r a h u v u d r k n e u p p g if te r , v ilk a o m v x la n d e k r v e r a d d itio n , s u b
tr a k t i o n , m u lti p lik a tio n o c h d iv is io n s a m t k o m b in a tio n e r av de f y r a
r k n e s t t e n . F r v a r j e u p p g ift fa n n s fe m s v a r s a l t e r n a t i v av v ilk a e tt
v a r r i k t i g t . U ta n a t t g e s m jli g h e t t i l l n g r a e x a k ta b e r k n in g a r s k u lle
f r s k s p e r s o n e n g r a s n a b b a u p p s k a ttn in g a r a v v a d so m r im l i g t v i s
k u n d e v a r a d e t r t t a s v a r s a l t e r n a t i v e t . K la d d a n te c k n in g a r v a r ic k e
t i l l t n a . P r o v t i d : 10 m in .

5. S p a tia lt D y n a m is k t T e s t (SD T)

D e tta n y k o n s t r u e r a d e np a p p e r - p e n n a M t e s t ( C a r l s t e d t , 1967) a v s e r
m t a d e n s p a t i a l a f r m g a n a t t b e d m a r e la tio n e n m e l l a n tv o b je k t i
r r e l s e , d d e t e n a o b je k te t r re fe re n s p u n k t. F rs k s p e rs o n e n s
u p p g ift v a r a t t b e s t m m a tv f a r t y g s 11 l g e ( m a r k e r a t m e d e l s t p i l a r )
i f r h lla n d e t i l l v a r a n d r a m e d h j lp av f a r ty g e n s u tg n g s l g e , k u r s
10

o ch f a r t . F r s k s p e r s o n e n b e f in n e r s ig a lltid i d e t n o r r g e n d e f a r t y g e t o ch
k a n e n d a s t s e d e t a n d r a f a r t y g e t p d en e g n a " r a d a r s k r m e n " ( m a r k e r a t
m e d en c i r k e l ) . F r v a r j e d e lu p p g ift s k u lle f r s k s p e r s o n e n t a l a om h u r
d e t a n d r a f a r t y g e t s f r d v g k o m a tt b li p d e t egna. f a r ty g e ts r a d a r s k r m ,
u n d e r p r e m i s s e n a t t b d a f a r ty g e n h a d e s a m m a f a r t . F r u to m tv v
n in g s e x e m p e l b e s to d t e s t e t av Z0 ite m s ( u p p g if te r) m e d 5 s v a r s a l t e r n a -
t i v / i t e m , v a r a v e t t v a r r t t . P a r a l l e l l v e r s i o n e n u tg jo r d e s av en s p e g e l
v n d u p p la g a . S p li t- h a lf r e l i a b i l i t e t = 0, 80 ( C a r l s t e d t , 1967). P r o v
tid : 15 m in .

6. V a lr e a k ti o n s ti d (D R T )

V a lr e a k tio n s t i d e r f r a u d itiv a s ti m u l i ( s u m m e r r e s p r in g s ig n a l) u p p
m t t e s i tu s e n d e ls s e k u n d e r m e d e n a p p a r a t u r a d m o d u m K in g (1 9 5 4 ).
F r s k s p e r s o n e n fic k ic k e i f r v g r e d a p v ilk e t s tim u li s o m k o m a tt
g e s . E f t e r 4 e n k la o ch 30 v a l r e a k t i o n s f r s k s o m tr n in g g jo r d e s 10
e g e n tlig a v a l r e a k t i o n s b e s t m n i n g a r v id v a r j e e x p e r i m e n t t i l l f l l e . D e t
s t o r a a n t a l e t f r f r s k s y fta d e t i l l a tt e t a b l e r a en s t a b i l in l r n in g s n iv .

A p p a r a t u r e n r e g i s t r e r a d e r e a k tio n s tid e n i tv d e l a r . E n d e l, k a lla d L,


( lif t tim e ) , a v s g d e n tid so m d e t to g f r n s ig n a le n s b r ja n t i l l d e s s
f r s k s p e r s o n e n ly ft h a n d e n f r n e n s t a r t p l a t t a . D e n a n d r a d e le n , B
( b a llis tic tim e ) , a v s g tid e n f r n d e t f r s k s p e r s o n e n ly ft h a n d e n t i l l
d e s s d e n r t t a p la tta n v i d r r t s . T i lls a m m a n s u tg jo r d e JL o ch B to ta l
v a l r e a k t i o n s t i d (i m i l l i s e k ) ,

F r u tv r d e r in g a v v a r j e p s y k o m e t r i s k t t e s t (u to m D R T ) b e r k n a d e s
f lja n d e t r e m t t :

a) A n ta l r t t ite m s
T o ta lt a n ta l i te m s '* '* ^ ( O v e r - a l l in d e x )

b) A n ta l r t t ite m s
A n ta l l s ta i t e m s x ( K v a lita tiv t in d e x )

c) A n ta l l s t a ite m s
T o ta lt a n ta l i t e m s X ( K v a n tita tiv t in d e x )
11
B la n d o v a n s t e n d e b e r k n in g s s t t a v s g s o v e r - a l l in d e x u t g r a d e t
p r i m r a m tte t p e v e n tu e lla p r e s t a t i o n s f r n d r i n g a r . D e b d a k o m p
l e t t e r a n d e m t t e n s y f ta d e t i l l a t t b e ly s a h u r u v id a en e r h l l e n f r n d r i n g
f r m s t v a r a v k v a n tita tiv e l l e r k v a lita tiv a r t .

H ypnos s k a la

F r u to m m e d d e s e x p s y k o m e t r i s k a p r o v e n t e s t a d e s f r s k s p e r s o n e r n a
m e d e n h y p n o t i s e r b a r h e t s s k a l a a d m o d u m W e itz e n h o f f e r & H ilg a r d
(1 9 5 9 , 1 9 62). D e tta t e s t p m o tta g lig h e t f r h y p n o tis k a s u g g e s tio n e r
v a r i n s p e l a t p b a n d o ch a d m i n i s t r e r a d e s s i m u l t a n t t i l l f r s k s p e r s o
n e r n a v i a b a n d s p e l a r e o c h h r l u r a r . H y p n o s s k a la n b e s to d a v f lja n d e
7 i t e m s , v ilk a p o n g s a tte s m e d 0 e l l e r 1 p o n g :

1) H g e r b e n tu n g t ( k n s la a v ty n g d s a m t im m o b i lis e rin g av b e n e t)

2) H a n d - le v ita tio n ( m o t o r i s k t ite m )

3) S ty v a r m ( " - )

4) P o s i t i v s y n h a llu c in a tio n I ( f r e s t l l a s ig d ju r m e d s lu tn a g o n ).

5) P o s i t i v lu k th a llu c in a tio n (to m f la s k a s u g g e r e r a s in n e h lla "p arfy m ").

6) P o s i t i v s m a k h a llu c in a tio n (v a tte n s u g g e r e r a s v a r a " s o c k e r l s n in g " ) ,

7) P o s i t i v s y n h a llu c in a tio n II ( h a llu c in a tio n av e t t o b e f in tlig t o b je k t m e d


p p n a g o n ).

F y s io lo g is k a v a r i a b l e r

K a te k o la m in u ts n d r in g . - G en o m in s a m la n d e a v u r in p r o v f r n v a r
o c h e n av t r e e x p e r i m e n t p e r i o d e r ( s e s id 13) v a r d e r a om c a 2 t i m m a r ,
e r h l l s u r i n f r a n a ly s a v k a te k o la m in e r ( a d r e n a lin o ch n o r a d r e n a lin ) .
U r in m n g d e n u p p m tte s o ch pH j u s t e r a d e s t i l l 3 m e d s a l t s y r a . D e
s u r g j o r d a p r o v e n f r v a r a d e s d r e f t e r d ju p f r y s ta t i l l s de a n a l y s e r a d e s
f l u o r i m e t r i s k t ( E u le r & L i s h a jk o , 1961).

B lo d tr y c k . - M e d e ls t m a .n s c h e tt m e d k v i c k s i l v e r m a n o m e t e r m t t e s
p h g e r a r m f r s k s p e r s o n e n s s y s to li e k a o ch d i a s t o l i s k a b lo d tr y c k ,
12

d e t s is tn m n d a f a s t s t l l t t i l l d e t tr y c k s o m u p p m tte s n r K o ro tk o w lju d e n
b r ja d e a v ta .

P u l s . - O m e d e l b a r t f r e b lo d tr y c k s m tn in g e n r e g i s t r e r a d e s p u l s f r e k v e n s e n
g e n o m p a lp a tio n a v a r t e r i a r a d i a l i s u n d e r 60 s e k .

S u b je k tiv a s k a tt n in g a r

E t t s k a ttn in g s f o r m u l r (s e T a b e ll 1 i A p p e n d ix ) o m fa tta n d e 33 v a r i a b
l e r a p p lic e r a d e s i f r e lig g a n d e e x p e r im e n t. 21 av d e s s a s k a ttn in g s v a r i a b
l e r h a r i e n t i d i g a r e f a k to r a n a ly s m e d r o t e r i n g t i l l o r to g o n a l s t r u k t u r
( J o n s s o n , S j b e r g & V a llb o , 1967) h n f r ts t i l l f lja n d e s e x p s y k o lo g is k a
t o lk b a r a f a k t o r e r :

F a k to r I: " S u b je c tiv e w o rk in g c a p a c ity " ( V a r ia b e l 8 , 11, 14, 18)


" II: " H u n g e r a n d t h i r s t " (1, 6, 10)
" III: " F e a r r e d u c tio n " (7 , 17, 20)
" IV : " T i r e d n e s s " (2 , 5, 16, 19)
" V: " E u p h o r ia " (4 , 12, 13, 21)
" V I: " I r r i t a t i o n " (3 , 9 , -1 5 )

D e r e s t e r a n d e 12 v a r i a b l e r n a a v s g v a d so m b e d m d e s v a r a m e r
L S D - s p e c if ik a s y m to m . D e s s a h n f r d e s a Pi^i_ t i l l f lja n d e fe m
" fa k to re r" :

" F a k t o r " VII: G e n e r e ll d r o g e f f e k t ( V a r ia b e l 32 , 33)


" V III: S o m a tis k a s y m to m (2 2 , 31)
" IX : V is u e ll p e r c e p ti o n (25, 30)
" X: F r h j t s t m n in g s l g e /H y p o m a n i (2 4 , 27)
" X I: D e p e r s o n a l i s a t i o n (2 3 , 26, 2 8 , 29)

F r r e g i s t e r i n g a v i n t e n s i t e t e n i de o lik a v a r i a b l e r n a a n v n d e s
g r a f i s k a s k a ttn in g s s k a l o r . V a r je s k a la b e s to d a v en f r g a e l l e r e tt
p s t e n d e s a m t en 150 m m l n g o b r u te n lin je , v a r s v n s t r a n d p u n k t
i r e g e l b e te c k n a d e e n k r a f t i g n e g a tiv u p p le v e ls e o ch d e n h g r a e n
k r a f t i g p o s itiv (s e T a b e ll 1), m e d a n s k a la n s m ittp u n k t v e r b a l t
u ttr y c k te s s o m e tt t i l l s t n d a v n e u t r a l i t e t i f r g a om d e n v a r i a b e l
som a v s g s .

F r s k s p e r s o n e r n a i n s t r u e r a d e s a tt an v n d a sig av h e la lin je n och


13
a t t s t t a e tt s t r e c k i d e n p u n k t p lin je n s o m b s t k a r a k t e r i s e r a d e i n t e n
s i t e t e n av u p p le v e ls e n i d e n a k tu e lla v a r i a b e l n . E x e m p e l p o lik a s k a t t
n in g a r g a v s f r a t t d e m o n s tr e r a , h u r s k a la n s k u lle a n v n d a s so m e t t
k o n tin u u m . S om m t t p u p p le v e ls e m t t e s a v s t n d e t i m m fr n v n s te r
t i l l fp :s m a r k e r i n g . V a r je f a k to r p o n g s a tte s h r e f t e r g e n o m e n k e l s u m
m a tio n av de in g e n d e v a r i a b l e r n a .

D e n a llm n n a f r s k s g n g e n

D e b d a e x p e r i m e n t t i l l f l l e n a g e n o m f rd e s s a m m a tid p d y g n e t u n d e r
c a 8 t i m m a r . V a r je t i l l f l l e v a r u p p d e la t i f y r a k o n s e k u tiv a p e r i o d e r :
en " p r e - d r u g " - p e r i o d s a m t t r e e x p e r i m e n t p e r i o d e r om v a r d e r a c a 2
t i m m a r . S t r a x f r e v a r j e e x p e r im e n tp e r io d s b r j a n f ic k v a r j e fp t m m a
u r i n b l s a n o ch in ta 2 s m r g s a r s a m t 300 m l s a f t . V id s l u t e t av v a r j e
e x p e r i m e n t p e r i o d l m n a d e s e t t u r i n p r o v . D r e f t e r g jo r d e s p u l s - o ch
b lo d tr y c k s m tn in g a r j m t e s u b je k tiv a s k a t t n i n g a r . E n s c h e m a t i s k
tid s p la n f r v a r j e e x p e r i m e n t t i l l f l l e te r f in n s i F ig 1, s id 14.

P e rio d P : P r e - d r u g

F r s k e n in le d d e s p m o r g e n e n c a k l 07 3 0 . E f t e r e n a llm n i n f o r m a
tio n om f r s k s u p p l g g n in g e n g e n o m f rd e s e n v n in g s s e s s io n (b d e
D ag I o ch D ag II) m e d d e t p s y k o m e t r i s k a t e s t b a t t e r i e t . H r v id fic k
fpp e n d a s t l s a t e s t i n s t r u k t i o n e r s a m t l s a v n in g s e x e m p e l. V id
D R T u tf r d e s 20 av de 30 f r f r s k e n . V id a r e fic k fpp u t f r a de s u b
j e k tiv a s k a tt n in g a r n a - d o c k e j f r de 12 L S D - v a r i a b l e r n a . F p p i n s t
r u e r a d e s a t t i f o r t s t t n i n g e n s k a t t a h u r de i g e n o m s n itt k n t s ig u n d e r
v a r j e n y s s a v s lu ta d e x p e r im e n tp e r io d .

H r e f t e r g a v s f lja n d e in f o r m a tio n : " T v b e h a n d lin g s m o d e lle r till m p a s


i u n d e r s k n in g e n , d e ls in g e n a k tiv d o s a l l s , d v s p la c e b o , d e ls en l g
d o s L S D . H lf te n a v a lla 12 f r s k s p e r s o n e r k o m m e r a t t f LSD v id
n g o t a v de b d a e x p e r i m e n t t i l l f l l e n a ; en f j r d e d e l f r LSD v id b d a
e x p e r i m e n t t i l l f l l e n a , m e d a n r e s t e r a n d e 3 fpp f r p la c e b o v id b d a
e x p e r i m e n t t i l l f l l e n a . D e s s a s is tn m n d a 3 fpp f r - om de s n s k a r -
s e n a r e d e lta g a i e n e x t r a te s to m g n g m e d L S D . 11 - D e n n a i s a k f e la k tig a
in f o r m a tio n g a v s f r a t t s k a h i n d r a de fp p , s o m ty c k t s ig m r k a a t t de
D ag I e r h l l i t LSD f r n a t t d r a s l u t s a t s e n a tt d e D ag II s lu n d a m s t e f
p la c e b o .
LSD/Placebo

Pre-drua After treatment


-75 - 0-365

Inactivi ty Test battery Hypnosis


15-105 ' 135-235 265-355

P,B 355
P,B 235
P,B 105

U 24,0
U 110

S 245
S 115

S 365
U 360
P8 -5
U -10
S -25

-80 -40 -20 20 40 80 100 140 160 200 220 260 280 320 340 380
-60 0 60 120 180 240 300 360

Figs 1 T id sp la n f r v a r je frsksom gng. S = S u b je k tiv a s k a tt n in g a r *


U m U rinprov, P = P u ls , B = B lo d try c k . S if f r o r n a i fig u r e n
an g er tid e n i m in u ter e f t e r a d m in is tre rin g av LSD /Placebo.

P ig . 1 Time ta b l e f o r each t e s t s e s s io n , 3 S u b je c tiv e r a t i n g s ,


U = U rine sam ple, P = Pulse r a t e , B = Blood p r e s s u r e , Ih e

14
numbers in th e f ig u r e g iv e th e tim e in m inutes a f t e r adm ini
s t r a t i o n o f LSD /Placebo,
15
V id a r e i n s t r u e r a d e s s v l fpp s o m t e s t l e d a r e a t t a n g e v e m e l l e r v ilk a i
g r u p p e n , s o m e n lig t d e r a s b e d m n in g v e r k a d e h a f t t L S D .

O m e d e l b a r t e f t e r m tn in g a v p u ls o ch b lo d tr y c k v id to g s lu tlig e n s j l v a
d ro g a dm in is te rin g e n ( in t r ag l u t e a l t ) .

P e r i o d A : I n a k tiv it e t

E f t e r a d m in is t r e r in g a v LSD r e s p p la c e b o p l a c e r a d e s fpp i h a l v -
lig g a n d e s t lln in g i v i l s t o l a r u n d e r e n p e r io d om 90 m i n u t e r . U n d e r
d e n n a tid fic k fpp e n d a s t l s a v e c k o tid n in g a r o d y l s a m t ly s s n a p
l t t " m u s i k v ia h r l u r a r . P u ls o ch b lo d tr y c k m t t e s v id p e r io d e n s
s lu t in n a n fpp f ic k r e s a s ig u p p .

P e rio d B: P s y k o m e tris k a t e s t / s t r e s s

D e s e x p r o v e n u p p d e la d e s i 3 b lo c k om v a r d e r a 2 t e s t e n lig t f lja n d e .
B lo c k I: S t r n in g s p r o v e t + Audio - v i s u e l l t k o n f ii k tte s t; B lo c k II:
v e r s l a g s b e r k n i n g a r + S D T ; B lo c k III: S y il o g is m e r + D R T . T e s t o r d
n in g e n m e l l a n de t r e b lo c k e n v a r i e r a d e s s y s t e m a t i s k t g e n o m a tt fpp
f r d e la d e s p a r v i s v e r d e s e x m jli g a s e k v e n s e r n a . D e o lik a t e s t e n k o m
s le d e s a t t s p r i d a s j m n t v e r h e la t e s t p e r i o d e n B . F r v a r j e e n s k ild fp
bibehlls dock testordningen vid de bagge experim enttiltiattena-, varvid
de tv p a r a l l e l l v e r s i o n e r n a a v t e s t e n a l t e r n e r a d e s s l u m p m s s i g t . V id
D R T u tf r d e s 10 f r f r s k o m e d e lb a r t f r e de 10 e g e n tlig a r e a k t i o n s -
tid s b e s t m n in g a rn a .

H e la t e s t b a t t e r i e t a d m i n i s t r e r a d e s m e d e t t m in im u m a v p a u s e r m e l l a n
de o lik a p r o v e n . T e m p o t v a r f o r c e r a t . D e tta i k o m b in a tio n m e d r e l a
t i v t h g s v r i g h e t s g r a d o c h / e j l e r s t r e s s o r - e g e n s k a p e r h o s p ro v e n
m e d f r d e , a t t d e n p s y k o m e t r i s k a te s t p e r i o d e n k o m a t t f y lla d e n
d u b b la fu n k tio n e n a v s v l o b e ro e n d e s o m b e r o e n d e v a r i a b e l : a t t k o g -
n i t i v t in d u c e r a s t r e s s ( = " k o g n itiv s t r e s s " ) lik a v l s o m a t t m jli g g r a
o b je k tiv m tn in g a v i n t e l l e k t u e l l a p r e s t a t i o n s v a r i a b l e r . - P u ls o ch b lo d
t r y c k m t t e s i s itta n d e s t l ln in g .

P e rio d C: H ypnos

F p p p l a c e r a d e s n y o s o m u n d e r P e r i o d A . H r e f t e r f ljd e e n 9 0 - m i n u
t e r s b a n d in s p e la d h y p n o s s e s s io n " ^ , v ilk e n in le d d e s m e d e n k o n v e n tio n e ll

T) B a n d in s p e ln in g e n v a r g j o r d av d o k to r T u r e A r v id s s o n , K a r o
lin s k a s ju k h u s e t, S to c k h o lm
16
h y p n o s in d u k tio n , " h ig h e y e f ix a tio n " ( W e i t z e n h o f f e r , 1957). I v r i g t i n
k l u d e r a d e h y p n o s s e s s i o n e n a l l m n n a s u g g e s t i o n e r o m f r d j u p a d r o o ch
a v s l a p p n i n g , s p e c i e l l t a n p a s s a d (= s v a n d e ) m u s i k s a m t de s j u o lik a
p ro v en p p rim r su g g estib ilitet. D e ss a a d m in is tre ra d e s s e p a ra t m e d
j m n a in te rv a ll u nder 90-m in u te rsp e rio d e n .

P g r u n d a v a t t e n a v fpp h a d e t i d i g a r e e r f a r e n h e t a v h y p n o s - b d e s o m
h y p n o tis e ra d och som h y p n o tis r - u te sl ts s u g g e s tib ilite tste s tn in g e n
f r h a n s d e l. E j h e l l e r to g s n g r a u r i n p r o v p d e n n a fp , v a r f r k a t e -
k o l a m i n a n a l y s e r n a e n d a s t k o m a t t o m f a t t a t o t a l t 11 i n d i v i d e r .

S a m m a b a n d i n s p e l n i n g a n v n d e s v id b d a h y p n o s s e s s i o n e r n a . P u l s
o ch b l o d t r y c k m t t e s a n a l o g t m e d v a d f a l l e t v a r u n d e r P e r i o d A,
d v s i n n a n fpp f t t r e s a s ig up p u r v i l s t o l e n .

RESULTAT

S ta tistisk a b e a rb e tn in g a r

S o m t i d i g a r e p t a l a t s r e a l i s e r a d e s ej d e n u r s p r u n g l i g a f r s k s p l a n e n
om e n j m n f r d e l n i n g a v de 12 fpp p de b d a m j l i g a p r e p a r a t s e k
v e n s e r n a . I s t l l e t e r h l l 7 fpp LSD p D a g I o c h p l a c e b o p D a g II,
m e d a n 5 fpp e r h l l p l a c e b o p D a g I o ch LSD p D a g II; de f r r a b e
n m n e s h d a n e f t e r " G r u p p I" (LSD x P l a c e b o , N = 7), m e d a n de s e n a r e
u t g r " G r u p p II" ( P l a c e b o x . L S D , N = 5). ^ E n r n g o n u t b a l a n s e r i n g av
v n i n g s - o c h p o s i t i o n s e f f e k t e r s l u n d a ej s t a d k o m m i t s p k o n v e n t i o n e l l t
s tt, in rik ta d e s den s ta tis tis k a b e a rb e tn in g e n p a tt f r s t k la r g r a
om d e t f r e l g n g r a s k i l l n a d e r m e l l a n e x p e r i m e n t t i l l f l l e n ( m e d
b o r ts e e n d e f r n b e h a n d lin g a r) in n an s k illn a d e r m e lla n b e h a n d lin g a r
a n a l y s e r a d e s . D a t a b e a r b e t n i n g e n k o m s l e d e s a t t g r u n d a s p f lja n d e
s ta tistisk a frg e stlln in g ar:

(1). F r e l i g g e r n g o n s k i l l n a d m e l l a n de b d a e x p e r i m e n t g r u p p e r ,
som f tt p r e p a r a te n i m o ts a tt o rd n in g sf ljd vad g lle r n a e d e lta ls d iffe re n -
s e r m e l l a n L S D - o ch p l a c e b o b e t i n g e l s e r ? M a o, f r e l i g g e r en s i g n i
f ik a n t i n t e r a k t i o n ( s a m s p e l ) m e l l a n p r e p a r a t b e t i n g e l s e r och g r u p p t i l l - 1

1) O m r k n a t 0 X* iCP k r o p p s v i k t m o t s v a r a d e s t a n d a r d d o s e n 50
m i k r o g r a m LSD i g e n o m s n i t t 0 , 6 6 m i k r o g r a m / k g f r G r u p p I
s a m t 0, 68 m i k r o g r a m / k g f r G r u p f II,
17

h r i g h e t , d v s e n p o s i t i o n s e f f e k t ? (D e n n a b e a r b e tn in g b e n m n e s h d a n e f te r
" p r im r a n a l y s 1').,

(2 ) F r e l i g g e r n g o n s k illn a d m e l l a n d e b d a g r u p p e r n a u n d e r LSD - b e
t i n g e l s e , d v s en s ig n if k a n t i n t e r a k t i o n m e l l a n L S D -b e h a n d lin g o c h g r u p p
tillh rig h e t?

(3 ) F r e l i g g e r n g o n s k illn a d m e l l a n d e b d a g r u p p e r n a u n d e r p l a c e
b o - b e t i n g e l s e , d v s e n s ig n if ik a n t in t e r a k t i o n m e l l a n p la c e b o b e h a n d -
lin g o c h g r u p p ti llh r ig h e t?

T y n g d p u n k te n v id de s t a t i s t i s k a b e a r b e t n i n g a r n a la d e s v id d e n f r s t
n m n d a a v o v a n s t e n d e f r g e s t l l n i n g a r , e f t e r s o m d e n n a p r i m r a n a -
ly s i n b e g r i p e r s v l L S D - s o m p la c e b o d a ta (i f o r m a v d i f f e r e n s e r ) ;
e n d y lik i n t e r a k tio n s s tu d ie h a d e d e s s u to m r e d a n a v s e t t s u t f r a s v id
h y p n o s s k a la n ( s e s id 4 6 ). D e b g g e v r ig a f r g e s t l l n i n g a r n a u p p
s t l l d e s f r m s t f r a t t m j l i g g r a e n d e t a l j e r a d o c h k o m p le tt i n f o r m a
tio n om e v e n tu e lla a n d r a s k i l l n a d e r m e l l a n d e tv e x p e r im e n tg r u p p e r n a .

I f r e lig g a n d e u n d e r s k n in g s k u lle de id e a la t i l l s t n d e t v a r a , a t t s a m t
lig a fpp r e a g e r a d e l i k a r t a t ( d v s p j m f r b a r n iv o ch i s a m m a r i k t
n in g ) u n d e r r e s p p r e p a r a t b e t i n g e i s e , o a v s e tt om de f tt LSD p D ag I
e l l e r D ag II. v e n om n i v s k i l l n a d e r m e l l a n d e b d a g r u p p e r n a v e r
( o b e ro e n d e av) p r e p a r a t e n s k u lle f r e li g g a , i n v e r k a r d o c k e j d e tta p
u t v r d e r i n g e n a v L S D :s g e n e r e l l a e f f e k te r . E n d a s t i d e t f a ll a t t G ru p p I
o c h G ru p p II r e a g e r a r i s ig n if ik a n t o lik a r ik t n i n g a r m e l l a n tid p u n k te r
( b e t i n g e l s e r ) , u p p s t r f r g a n om m a n l n g r e k a n t a l a om e g e n tlig a p r e
p a r a t e f f e k t e r . F r e n m e r in g e n d e d is k u s s io n a v in te r a k t i o n s b e g r e p p e t
h n v is a s t i l l K e r l i n g e r (1964) o c h K o r n e ts k y (I 9 6 0 ).

S j lv a d a ta b e a r b e tn in g e n u tf r d e s e n lig t f lja n d e ; F r s a m t lig a


v s .r ia b le r b e r k n a d e s a r i t m e t i s k a m e d e lv r d e n , s p r i d n i n g a r , F - k v o t e r
o c h t - p r v n i n g a r a v d e s s a s e p a r a t f r G ru p p I r e s p G ru p p II. I de
v a r i a b l e r , d r e n d a s t e t t m t t i l l f l l e p e r f r s k s d a g f r e l g , d v s v id d e
p s y k o m e t r i s k a t e s t e n , h y p n o s s k a la n s a m t to ta lu ts n d r in g /d a g a v k a te k o la -
m i n e r . b y g g d e p r im r a n a ly s e n p i n t r a in d i v id u e l la m e d e l t a l s d i f f e r e n s e r
m e l l a n L S D - o c h p la c e b o b e t i n g e l s e r . I v a r i a b l e r m e d t r e e l l e r f y r a m t t i l l -
f l l e n / d a g , d v s s u b je k tiv a s k a ttn in g s d a ta , p u ls , b lo d tr y c k s a m t k a te k o la -
m in u ts n d r in g p e r f r s k s p e r i o d , b e r k n a d e s f r s t i n tr a in d i v id u e l la d i f f e r e n s -
m t t (LSD - p la c e b o ) , v ilk a s e d a n u tg jo r d e p r i m r d a t a f r p r v n in g a v s a m -
18

s p e l m e l l a n f r s k s p e r i o d e r o c h g r u p p ti llh r ig h e t. T v v g s - o ch
tr e v g s v a r i a n s a n a l y s e r (P O L V A R , F o r t r a n p r o g r a m f r p o ly n o m v a r i a n s -
a n a ly s k o n s t r u e r a t a v f il lic J a n L in d e ll) u tf r d e s f r a t t p r v a om t o t a l
s k i l l n a d e r f r e l g m e l l a n d r o g b e t i n g e l s e r / f r s k s p e r i o d e r , om de b d a
e x p e r im e n tg r u p p e r n a s k ild e s ig t v e r p r e p a r a t e n s a m t om s a m s p e l e t
m e l l a n d r o g b e i i n g e l s e r / p e r i o d e r och g r u p p ti llh r ig h e t v a r s ig n if ik a n t
E f t e r s o m o lik a g r u p p s t o r l e k a r f r e l g , m e d f r d e d e tta a t t i n t e r a k t i o n s -
s t u d i e r n a m e d e l s t tr e v g s v a r i a n s a n a l y s (M c N e m a r C a s e X V II, M c N e m a r,
1955) u tf r d e s g e n o m (a p p r o x im a tiv ) l s n in g e n lig t " m e th o d o f u n w e ig h
te d m e a n s - s o l u t i o n " ( W ie n e r , 1 9 6 2 ) ^ .

V id d e s s a p r i m r a n a l y s e r a v s a m s p e l e t m e l l a n tid p u n k te r ( b e t i n g e l s e r )
o c h g r u p p e r v is a d e d e t s ig a t t i v i s s a v a r i a b l e r r e a g e r a d e G ru p p I o ch
G ru p p II s ig n if ik a n t o lik a , v ilk e t to lk a d e s s a t t m a n i d e s s a v a r i a b l e r ej
k u n d e tala. om e n g e n e r e l l p r e p a r a t e f f e k t , u ta n a t t h n s y n m s t e ta g a s
t i l l in l r n in g s - o c h h a b i t u e r i n g s e f f e k t e r v id s t l ln in g s t a g a n d e t i l l p r e
p a r a t e n s in v e r k a n . U p p e n b a rlig e n s p e la d e h r o r d n in g s f ljd e n i v ilk e n
LSD o ch p la c e b o a d m i n i s t r e r a t s e n v s e n t l i g t s t r r e r o l l n s j l v a p r e
p a r a t e n . I de f a ll e n s ig n if ik a n t (p .0 5 ) i n t e r a k t i o n s t e r m e r h l l s , b e
s t m d e s s lu n d a a t t d a ta f r d e b d a e x p e r im e n tg r u p p e r n a s k u lle p r e s e n
t e r a s s e p a r a t . F r v r ig a v a r i a b l e r d r ej s ig n if ik a n ta (pd^> .0 5 ) s k i l l n a
d e r e r h l l s m e l l a n G ru p p I o c h G ru p p II, v a r d e t a n d r a s id a n m jli g t a t t
to lk a p r e p a r a t e n s v e r k n i n g a r so m g e n e r e l l a p r e p a r a t e f f e k t e r , v a r f r
d a ta f r s a m t l i g a 12 fpp k u n d e p r e s e n t e r a s i s a m m a n s la g e n f o r m .

D is p o s itio n av r e s u l t a t e n

D a ta f r n de t r e h u v u d k a te g o r ie r n a a v b e r o e n d e v a r i a b l e r - p s y k o lo g is k a
p r o v , f y s io lo g is k a v a r i a b l e r s a m t s u b je k tiv a s k a tt n in g a r - k o m m e r a tt
p r e s e n t e r a s i n m n d o r d n in g . In o m v a r j e k a t e g o r i r e d o v is a s r e s u l t a t e n
s te g v is e f t e r s a m m a r i k t l i n j e r s o m d e n s t a t i s t i s k a b e a r b e tn in g e n :

(1) F r s t p r e s e n t e r a s e n s a m m a n f a ttn in g a v r e s u l t a t a v p r i m r a n a
l y s e r n a ( tr e v g s v a r i a n s a n a ly s ) i fo r m av F - k v o t e r o c h p - v r d e n . 1

1) Som f e l e s t i m a t v id F - k v o tb e r k n i n g e n a n v n d e s
f r MK B e t in g e l s e r - M K R e s t
f r MK G ru p p e r -M K I n d iv id e r
f r MK S am spel -M K R e s t
1Q

(2) I v a r i a b l e r u ta n s ig n if ik a n t i n t e r a k t i o n s t e r m r e d o v i s a s h r e f t e r m e d e l
v r d e n , s p r i d n i n g a r o c h s i g n if ik a n s n iv e r f r m e d e l t a l s d i f f e r e n s e r i fo r m
av s a m m a n s la g n a g r u p p e r (N = 12), I v a r i a b l e r m e d s ig n if ik a n t sa rm sp e l
m e l l a n tid p u n k te r ( b e tin g e ls e r ) o c h g r u p p e r p r e s e n t e r a s r e s u l t a t e n
s e p a r a t f r G ru p p I o c h G ru p p IL

(3) A n a lo g t m e d p u n k t (1) p r e s e n t e r a s s e d a n F - k v o t e r o c h p - v r d e n e n lig t


tr e v g s v a r i a n s a n a l y s a v s a m s p e l e t m e l l a n L S D - b e tin g e ls e o c h g r u p p t i l l
h r i g h e t , lik s o m m o t s v a r a n d e v id p la c e b o b e tin g e ls e ,

(4) S lu tlig e n r e d o v i s a s r i k t n i n g a r n a ( m e d e lv r d e n ) a v f r n d r i n g a r n a
u n d e r L S D - r e s p p la c e b o b e tin g e ls e , I f y s io lo g is k a v a r i a b l e r lik s o m
s u b je k tiv a s k a ttn in g s v a r i a b l e r p r e s e n t e r a s m e d e l v r d e s k u r v o r d o c k
e n d a s t i d e f a l l d r L S D - r e s u lte d f r G ru p p I s k i l j e r s ig s ig n if ik a n t
(p . 05) f r n L S D - r e s u l t a t f r G ru p p I I S och m o ts v a ra n d e e fte r p la c e
bo,

I d e t f lja n d e r e d o v is a s r e s u lta d e n i ta b e llf o r m ( T a b e ll 2 - 1 6 , se


A P P E N D IX ) s a m t g r a f i s k t i F i g u r 2 - 1 1 , I F i g 5 -1 1 a n g e s tid p u n k te r f r
in s a m lin g a v d a ta v id i f r g a v a r a n d e v a r i a b l e r m e d e l s t b o k s ta v s s y m b o
l e r , d r P a n g e r m t t i l l f l l e u n d e r p r e - d r u g p e r io d , m e d a n A , B o ch
C a n g e r s l u t e t a v i n a k t i v i t e t s - , t e s t - r e s p h y p n o s p e r io d .

P s y k o lo g is k a v a r i a b l e r

O b je k tiv a p r e s t a t i o n s v a r i a b l e r

I T a b e ll 2 s a m m a n f a tt a s p r v n in g e n e n lig t t r e v g s v a r i a n s a n a l y s av t o t a l
s k i l l n a d e r m e l l a n d r o g b e t i n g e l s e r , a v s k i l l n a d e r m e l l a n e x p e r im e n tg r u p p e r
s a m t a v s a m s p e l m e l l a n b e t i n g e l s e r o ch g r u p p e r . D e n n a p r i m r a n a l y s
v i s a r f r 4 in d e x ( A u d io - v is u e llt k o n f lik tte s t: o v e r - a l l in d e x ; v e r s l a g s
b e r k n i n g a r : k v a n tita tiv t in d e x : S p a tia lt D y n a m is k t T e s t: o v e r - a l l
o ch k v a l i t a t i v t in d e x ) e n s ig n if ik a n t in t e r a k t i o n m e l l a n b e t i n g e l s e r o ch
g r u p p ti llh r ig h e t. S a m s p e l e t h r v id la g k o m m e r a t t n x r ^ a r e b e ly s a s
i T a b e ll 3 - 5 , d r r e s u l t a t e n v id if r g a v a r a n d e in d e x p r e s e n t e r a s s e p a r a t
f r de tv g r u p p e r n a , A v T a b e ll 2 f r a m g r v i d a r e , a t t s ig n if ik a n ta f r n d
r i n g a r m e l l a n LSD - o c h p l a c e b o b e tin g e ls e r f r e l i g g e r v id S t r n in g s p r o v e t
( o v e r - a l l o c h k v a n t i t a t i v t in d e x ), S y ll o g is m e r ( s a m tlig a in d e x ) s a m t V a l-
r e a k t i o n s t i d ( to ta ltid o c h b a l l i s t i s k tid ).
20

R ik tn in g a r n a a v f r n d r i n g a r n a te r f in n s i T a b e ll 3, s o m a v s e r o v e r - a l l
indexo S ig n ifik a n ta f r s m r i n g a r u n d e r L S D - p v e r k a n n o t e r a d e s i S t r -
n in g s p r o v e t, A u d io -v i s u e l i t k o n f li k tte s t (G ru p p I), S y ll o g is m e r s a m t
f r l n g d r e a k t i o n s t i d v id D R T ( to ta ltid o ch b a l l i s t i s k tid ) . A v ta b e lle n
f r a m g r v e n b a k g r u n d e n t i l l de s ig n if ik a n ta i n t e r a k t i o n s t e r m e r n a
( T a b e ll 2) v id A u d io v is u e llt k o n f li k tte s t o c h S p a tia lt D y n a m is k t T e s t:
b d a e x p e r i m e n t g r u p p e r n a e r h l l b t t r e r e s u l t a t v id d e t a n d r a t e s t
t i l l f l l e t , o b e r o e n d e a v d r o g b e t i n g e l s e r . V id K o n f lik tte s te t r d o c k f r
G ru p p II :s d e l d e n n a f r b t t r i n g (u n d e r L S D -p v e rk a n ) h e l t o b e ty d lig
r e n t n u m e r r t s e t t . E t t d y lik t s ta tu s q u o - r e s u l t a t s t r ej i v e r e n s s t m m e l
s e m e d d e n k r a f t i g a i n i t i a l a in l r n in g (in o m e n o ch s a m m a f r s k s d a g ) ,
s o m p v is a ts v id d e tta t e s t a v P tk a i e t a l (1967) o ch F r a n k e n h a e u s e r e t
a l (1 9 6 7 ). D e t fin n s slu n d a , a n le d n in g f r m o d a , a t t LSD h a f t en n e g a tiv
e ffe k t v e n p G ru p p II, i o c h m e d a t t d e n f r v n ta d e f r b t t r i n g e n v id
D ag II u te b liv it. O m m a n m o t d e n n a b a k g ru n d s l r s a m m a n r e s u l t a t e n
f r d e b g g e g r u p p e r n a , u p p g r m e d e l t a l s d if f e r e n s e n m e l l a n L S D - o ch
p l a c e b o b e tin g e ls e r v id A u d io - v is u e llt k o n f li k tte s t t i l l = -1 6 . 3 3, v i l
k e n to t a l s k i l l n a d r s ig n if ik a n t p 1 % -n iv n e n lig t T a b e ll 2. V id S p a
t i a l t D y n a m is k t T e s t p r e s t e r a d e a n d r a s id a n G ru p p II s ig n if ik a n t
b t t r e r e s u l t a t v id D a g II ( t r o t s L S D - p v e r k a n ) , v ilk e t t y d e r p e n s t a r k ,
in t a k t in l r n in g s e f f e k t v id d e tta t e s t .

B e tr f f a n d e S t r n i n g s p r o v e t r e d o v is a s i F ig 2 m e d e l t a l s a m t s ig n if i-
k a n s n iv e r f r m e d e l t a l s d i f f e r e n s e r m e l l a n p r e p a r a t b e t i n g e l s e r f r
v a r j e a r b e t s m i n u t , d e ls m e d a v s e e n d e p a n ta l r t t i t e m s / m i n u t
(= o v e r - a l l in d e x ), d e ls m e d a v s e e n d e p a n ta l l s t a i t e m s / m i n u t
(= k v a n tita tiv t in d e x ). S o m f r a m g r av p - v r d e n a r de e r h lln a
s k i l l n a d e r n a m e l l a n d r o g b e t i n g e l s e r m e d f u n d a n ta g s ig n if ik a n ta .
K u r v o r n a h a r a l l t s v id b d a in d e x s ig n if ik a n t s k ild a n i v e r ; under
p la c e b o p r e s t e r a d e fpp g e n o m g e n d e b t t r e n u n d e r L S D - p v e r k a n ,
d v s LSD m e d f r d e e n p r e s t a t i o n s f r s m r i n g i n u m e r i s k n r m in n e s -
f r m g a , s o m r e l a t i v t s e t t v a r lik a s t o r u n d e r h e l a p r o v tid e n om 20
m i n u t e r . A v F ig 2 f r a m g r v i d a r e d e n p f a lla n d e v e r e n s s t m m e l s e n
m e l l a n a n t a l e t r t t - o ch a n t a l e t l s t a i t e m s / m i n u t u n d e r r e s p p r e p a r a t
b e ti n g e l s e .

K v a lita tiv a o c h k v a n tita tiv a in d e x r p r e s e n t e r a d e v a r f r s ig i T a b e ll


4 r e s p 5. V id de b d a s i m u lta k a p a c ite ts k r v a n d e s t r e s s p r o v e n - S t r -
n i n g s p r o v e t o c h A u d io - v is u e llt k o n f li k tte s t - r m e d e l t a l s s k illn a d e n
m e l l a n p r e p a r a t b e t i n g e l s e r m y c k e t lite n v a d g l l e r k v a l i t a t i v t in d e x ,
21

Numbers of correct ttem s/m in

3 Placebo
LSD

2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1*3 14 15 16 17 18 19 20 M inutes
.05 NS .01 NS .01 .02 .01 .02 .01 .01 .001 NS .01 .01 .0 5 .0 2 .001 .0 5 .0 2 .0 2 p
ite m s /m m

6
Numbers of solved

Placebo
3 LSD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M inutes
NS NS .05 .0 5 .01 .0 ? .001 .01 .0 2 .01 .01 NS .01 .01 .01 .01 .001 .01 .01 .0 1 p

Pig 2 O v e r-a ll in d e x (vre f i g . ) och k v a n t i t a t i v t in d ex (nedre f i g . ) v id


S t r n in g s p r o v e t: M ed e lta l och s ig n if lk a n s n iv e r f r s d e l t a I s d i f f e
r e n s e r m e llan LSB- och p la c e b o b e t in g e 1s e r f r v a r je a r b e ts m in u t

Over- a l l in d e x (upper f i g . ) and q u a n t i t a t i v e index (low er f i g . ) a t


th e Noice D istu rb a n ce T e s t; Means and l e v e l s o f s ig n if ic a n c e f o r
mean d if f e r e n c e s betw een LSD and p la c eb o c o n d itio n s f o r each m in u te .
Cj ta

m e d a n s t o r l e k e n a v m o t s v a r a n d e d if f e r e n s r a v s e v r t s t r r e f r
k v a n tita tiv t in d e x , s a m t v e n k l a r t s ig n if ik a n t v id S t r n in g s p r o v e t . V id
S y llo g is m e r e r h l l s s ig n if ik a n ta .f r s m r in g a r u n d e r L S D - p v e r k a n s
v l k v a l i t a t i v t s o m k v a n t i t a t i v t . B e tr f f a n d e S p a tia lt D y n a m is k t T e s t
f r e l g s ig n if ik a n ta f r b t t r i n g a r e n d a s t i k v a l i t a t i v t a v s e e n d e v id
a n d ra te s ttillf lle t, o b e ro e n d e av p r e p a r a tb e tin g e ls e r .

H y p n o s s k a la n

R e s u l t a t e t a v p r i m r a n a l y s e n v id h y p n o t i s e r b a r h e t s s k a l a n r e d o v is a s
i T a b e ll 6 : 1 ^ . N g o n s ig n if ik a n t in te r a k t i o n m e l l a n b e t i n g e l s e r och
g r u p p e r f r e l g ic k e , m e n d r e m o t e n s ig n if ik a n t f r n d r i n g m e lla n
p r e p a r a t b e t i n g e l s e r . R ik tn in g e n h r a v f r a m g r a v T a b e ll 6 :2 , so m v i s a r a t t
fpp u n d e r L S D - p v e r k a n p r e s t e r a d e en g e n o m s n ittlig p o n g k n in g om c a 20 %
j m f r t m e d p l a c e b o r e s u l t a t . P g ru n d a v d e n p o s i t i v t s n e d a f r d e ln in g e n
v id h y p n o s s k a la n a p p l i c e r a d e s v e n en i c k e - p a r a m e t r i s k m e to d (W ilco x o n
M a t c h e d - P a i r s S ig n e d -R a n k s T e s t; S ie g e l, 1956) f r s ig n ifik a n s b e r k
n ing a v s k i l l n a d e r m e l l a n L S D - o c h p la c e b o p o n g ( e n lig t T a b e ll 6 :2 ).
D e n n a b e r k n in g g a v s a m m a r e s u l t a t (W ilc o x o n T - v r d e = 2 ; N = 8) so m
d e n p a r a m e t r i s k a s ig n if ik a n s b e r k n in g e n e n lig t T a b e ll 6 :1 , d v s
p = .0 1 , o n e -ta ile d .

K o m p le tte r a n d e j m f r e l s e r

D e r e s u l t a t s o m h i t t i l l s r e d o v i s a t s , b y g g e r p m e d e lta ls d iT f e r e n s e r
m e l l a n de b d a p r e p a r a t b e t i n g e l s e r n a . F r a t t e r h l l a e n m e r f u l l
s t n d ig a n a ly s av e v e n tu e lla s k i l l n a d e r m e l l a n d e b d a g r u p p e r so m
f t t p r e p a r a t e n i m o t s a t t o r d n in g s f ljd , j m f r e s i T a b e ll 7 L S D - r e s u l
t a t f r G ru p p I m e d L S D - r e s u l t a t f r G ru p p II, o c h m o ts v a r a n d e e f t e r
p la c e b o . I d e n n a ta b e l l s t u d e r a s s lu n d a s k i l l n a d e r " m e lla n g r u p p e r "
( r a d v i s / t e s t ) i s t l l e t f r s o m ti d i g a r e s k i l l n a d e r " m e l l a n b e t i n g e l s e r "
( k o l u m n v i s / t e s t ) . T a b e ll 7, s o m e n d a s t b e r r o v e r - a l l in d e x , k o m p
l e t t e r a r v e n T a b e ll 3, d s a m t l i g a m e d e lv r d e n o ch m e d e lf e l f r de
tv e x p e r i m e n t g r u p p e r n a u n d e r b d a p r e p a r a t b e t i n g e l s e r n a fin n s r e d o
v is a d e s e p a r a t h r i .

1) F r a t t u n d v ik a a t t s p r i d n i n g s m t t e t b l i r 0 f r G ru p p II u n d e r
p la c e b o (s e T a b e ll 6 :2 ), s a t t e s d e n u te l m n a d e 5 :e f r s k s p e r
s o n e n s p la c e b o - o c h L S D -p o n g v id h y p n o s s k a la n = 0 , v a r ig e n o m
en t r e v g s v a r i a n s a n a l y s a v h y p n o s d a ta m j l i g g j o r d e s .
23

S om s y n e s l ig g e r v id S t r n in g s p r o v e t G ru p p I:s LSD - r e s u l t a t s ig n if ik a n t
l g r e j m f r t m e d G ru p p H :s ; v e n p la c e b o n iv e r n a l ig g e r p m o ts v a r a n d e
s t t s ig n if ik a n t t s k i l d a . D e b d a g r u p p e r n a s k i l j e r s ig s lu n d a k l a r t v e r
p r e p a r a t e n , v ilk e t f r k l a r a r d e n s ig n if ik a n ta to ta ls k illn a d e n m e l l a n g r u p p e r
(s e T a b e ll 2 , m ittk o lu m n e n ) . T r o ts a t t e n s ig n if ik a n t d if f e r e n s m e l l a n
s v l d r o g b e t i n g e l s e r s o m e x p e r im e n tg r u p p e r f r e l i g g e r v id S t r n i n g s
p r o v e t ( o v e r - a l l in d e x , T a b e ll 2), b r d e t o b s e r v e r a s , a t t s a m s p e l e t m e l l a n
b e t i n g e l s e r o ch g r u p p e r ej r s ig n if ik a n t: b d a d if f e r e n s m tte n i T a b e ll 7
r a v s a m m a s to r l e k s o r d n i n g o c h i s a m m a r ik t n in g . V id A u d io - v is u e llt
k o n f li k tte s t f r e l i g g e r e n s ig n if ik a n t s k illn a d m e l l a n de tv g r u p p e r n a
e n d a s t u n d e r L S D - b e tin g e ls e n . V id S y ll o g is m e r l ig g e r p l a c e b o r e s u l t a t e t
f r G ru p p I s ig n if ik a n t l g r e n p l a c e b o r e s u l t a t e t f r G ru p p II. I v r ig a
p s y k o m e t r i s k a t e s t s a m t v id h y p n o s s k a la n f r e l i g g e r in g a s t a t i s t i s k t s k e r
s t l l d a n i v s k i l l n a d e r v a r e s ig u n d e r L S D - e l l e r p la c e b o b e tin g e ls e .

B e tr f f a n d e V a l r e a k t i o n s p r o v e t (D R T ) r e d o v is a s i F ig 3 t o t a l t i d e r
u n d e r s v l p r e - d r u g - s o m p r e p a r a t b e t i n g e l s e r s e p a r a t f r de b d a
g r u p p e r n a . U n d e r d e n i n i t i a l a i n l r n i n g s f a s e n ( p r e - d r u g , D ag I) s k ild e
s ig G ru p p II r e l a t i v t k r a f t i g t f r n G ru p p I, t i l l s k illn a d f r n s e n a r e
m t t i l l f l l e n ( p r e - d r u g , D ag II; p la c e b o r e s p L S D - b e tin g e ls e ) , d r n i v
s k i l l n a d e r n a m e l l a n g r u p p e r n a v a r o b e ty d lig a . D e t f r a m g r v e n h u r
r e s p g ru p p s L S D - r e s u l t a t k l a r t a v v ik e r f r n d e e t a b l e r a d e i n l r n in g s -
n iv e rn a .

S a m m a n f a ttn in g

U n d e r L S D - p v e r k a n e r h l l s s ig n if ik a n ta f r s m r i n g a r v id S t r n in g s
p r o v e t , A u d io - v i s u e l i t k o n f li k tte s t o c h S y ll o g is m e r ( o v e r - a l l in d e x ).
V id a r e n o t e r a d e s e n f r l n g d r e a k t i o n s t i d v id V a lr e a k ti o n s p r o v e t .
V id S p a tia lt D y n a m is k t T e s t o b s e r v e r a d e s in g e n e ffe k t av LSD m e n v l
e n k r a f t i g in l r n in g s e f f e k t.

V id S t r n in g s p r o v e t n o te r a d e s s ig n if ik a n ta f r s m r i n g a r v e n i k v a n t i t a
t i v t h n s e e n d e s a m t e n t r e n d i s a m m a r ik tn in g v id A u d io v is u e llt k o n f li k tte s t.
B e tr f f a n d e S y ll o g is m e r e r h l l s s v l k v a l i t a t i v a s o m k v a n tita tiv a f r s m
r in g a r u n d e r L S D -p v e rk a n .

S ig n ifik a n ta n i v s k i l l n a d e r m e l l a n G ru p p I (m e d p r e p a r a t s e k v e n s e n LSD
x p la c e b o ) o c h G ru p p II (m e d p r e p a r a t s e k v e n s e n p la c e b o x LSD ) v a d g l l e r
24

70
Group I (ISOxPlacebo)
Group U (PlaceboxLSD)

68
reaction time, milliseconds

LSD
66

64

LSD
62
Choice

60

58
Placebo P la c e b o

56
Pre-drug, Group I: LSD Pre-drug, Group I: Placebo
Day I Group ED Placebo Day H Group II: LSD

F ig . 3 V a lr e a k tlo n s tld ( t o t a l HRT) f r Qrupp I (N * 7 ) ooh


Grupp I I (N = 5 ) u n d e r p re -d ru g b e t i n g e l s e r samt p r e
p a ra tb e tin g e ls e r

F ig . 3 Choice r e a c t i o n tim e ( t o t a l DRT) f o r Group I (N * 7 )


and Group I I (N 5 ) dim ing p re -d ru g c o n d itio n s and
d ru g c o n d itio n s .
25

L S D - r e s u l t a t f r e l g v id S t r n in g s p r o v e t o c h A u d io - v i s u e l i t k o n f li k tte s t.
M o ts v a r a n d e s k i l l n a d e r m e l l a n g r u p p e r n a v a d a v s e r p l a c e b o - r e s u l t a t f r e l g
e n d a s t v id S y ll o g is m e r . I v r ig a p s y k o m e t r i s k a t e s t s a m t v id h y p n o s s k a la n
n o te r a d e s in g a s ig n if ik a n ta n i v s k i l l n a d e r m e l l a n de b d a e x p e r i m e n t g r u p
p e r n a v a r e s ig u n d e r L S D - e l l e r p la c e b o b e tin g e ls e .

U n d e r L S D - p v e r k a n f r e l g e n s ig n if ik a n t k a d h y p n o t i s e r b a r h e t . D en
p r i m r a s u g g e s t i b i l i t e t e n k a d e s lu n d a m e d c a 20 % j m f r t m e d p l a c e -
b o n iv .

F y s io lo g is k a v a r ia b le r

K a te k o la m in u ts n d r in g : to t a l t

F r a t t f e t t g e n e r e l l t m t t p L S D :s e f f e k te r p k a te k o la m in u ts n d r in g
i u r i n s u m m e r a d e s m t v r d e n a u n d e r i n a k t i v i t e t s - , t e s t - o ch h y p n o s p e r io d e r n a
t i l l e t t to ta lm e d e lv r d e p e r f r s k s d a g *1^. E n t r e v g s v a r i a n s a n a l y s a v d e s s a
m e d e lv r d e n v i s a r a t t n g r a s ig n if ik a n ta i n t e r a k t i o n e r m e l l a n b e t i n g e l
s e r o c h g r u p p e r ej f r e l i g g e r v a r e s ig v a d b e t r f f a r a d r e n a l i n - o c h n o r a d -
r e n a lin u ts n d r in g ( T a b e ll 8:1) r e s p 8:2) e l l e r u r in v o ly m . I T a b e ll 9 r e d o
v i s a s s lu n d a m e d e lv r d e n u n d e r e n h e l f r s k s d a g (k l 0 8 3 0 -1 4 3 0 ) f r
s a m t l i g a 11 in d iv id e r a v s e e n d e k a te k o la m in u ts n d r in g o c h u rin m n g d u n
d e r p la c e b o - r e s p L S D - b e tin g e ls e . R e s u lta te n t e r g e s v e n g r a f i s k t
i F ig 4 . A d r e n a lin u ts n d r in g e n v a r s ig n if ik a n t h g r e u n d e r LSD n
u n d e r p la c e b o (F = 5. 521, p = .0 3 9 , tw o - ta ile d ) , lik s o m v e n u rin m n g d e n
(F = 9 .1 8 0 , p = .0 1 2 , tw o - ta ile d ) . N o r a d r e n a lin u ts n d r in g e n n d r a d e s
in te s ig n if ik a n t m e l l a n de tv b e tin g e ls e r n a ( T a b e ll 8 :2 ).

K a te k o la m in u ts n d r in g , p u ls o c h b lo d tr y c k : p e r i o d v is

I d e n f o r t s a t t a a n a ly s e n s t u d e r a d e s h n d e ls e f r lo p p e t in o m o ch m e lla n
v a r j e d a g s o lik a f r s k s p e r i o d e r ( p r e - d r u g . in a k t i v i t e t , te s t p e r i o d
o c h h y p n o s ), m e d s p e c i e l l in r ik tn in g p e v e n tu e lla e f f e k te r av k o g n itiv a
s t r e s s o r e r (= t e s t b a t t e r i e t ) p k a te k o la m in u ts n d r in g e n u n d e r p la c e b o -
r e s p LSD - p v e r k a n .

F r a t t u n d e r s k a om s k i l l n a d e r f r e l g m e lla n d e b d a g r u p p e r n a s

1) Som t i d i g a r e o m ta la ts ( s e s id lc) f r e l i g g e r k a te k o la m in d a ta
e n d a s t f r t o t a l t 11 in d iv id e r . E f te r s o m d e n 12:e f r s k s p e r
s o n e n in g ic k i G ru p p II, in k lu d e r a s i d e n n a k a te k o la m in a n a -
l y s e r f r e n d a s t 4 fp p .
Adrenalin,ng/min No r ad re n aii n , ng/min Urmmangd.ml/min

14 28
12 24 2.5

10 20 2,0
8 16
1.5
6 12
1.0
4 8
2 4 0,5

0 0
Placebo LSD Placebo LSD Placebo LSD

P ig , 4 .A drenalin- och n o ra d re n a lin u ts n d rln g samt urinm ngd under


i n a k t i v i t e t , s t r e s s och hypnos. M edelvrden och s ta n d a r d f e l
f r 11 in d iv id e r under p la c e b o - och L S D -b e tin g e lse r

P ig , 4 A drenaline and n o ra d re n a lin e e x c r e tio n and u r in e volume du


r i n g i n a c t i v i t y , s t r e s s , and h y p n o sis* Means and s ta n d a rd
e r r o r s f o r 11 s u b je c ts d u rin g p la c eb o and LSD c o n d itio n s .
tillh rig h e t. R e s u lta te t av d en n a p r im r a n a ly s v is a d e in g a sig n ifik a n ta
u t s l a g ( T a b e l l 10). I T a b e l l 11 p r e s e n t e r a s d r f r m e d e l v r d e n / f r s k s p e r i o d
f r s a m t l i g a 11 fpp a v s e e n d e k a t e k o l a m i n u t s n d r i n g , p u ls o ch b l o d t r y c k u n d e r
p la c e b o - r e s p L S D -b e tin g e ls e . D e s s a d ata re d o v is a s ven g r a f is k t i F ig
5 ( h a t a k o L a m i n e r ) o c h i F i g 6 (p u ls o c h b l o d t r y c k ) . E n s a m m a n f a t t n i n g
av u tf rd a s ig n ifik a n s p r v n in g a r ( t- te s t) av m e d e lta lsd iffe re n se r m e lla n
LSD - och p la c e b o b e tin g e ls e r u n d e r v a r je f r s k s p e r io d te rfin n s i T a b e ll
12 .

A v T a b e l l 1 0 -1 2 o c h F i g 5 - 6 f r a m g r f lj a n d e v a d b e t r f f a r n i v s k i l l n a
d e r in o m o c h m e l l a n f r s k s p e r i o d e r :

E f t e r t i l l f r s e l a v LSD l g a d r e n a l i n u t s n d r i n g e n u n d e r a l l a t r e e x p e r i
m e n tp e r io d e r g e n o m g en d e p en s ig n ifik a n t h g r e n iv n e fte r p la c e
bo. Y ad g lle r n o ra d re n a lin u ts n d rin g e n v a r dock n iv sk illn a d e rn a
m e l l a n d r o g b e t i n g e l s e r j m f r d a p e r i o d f r p e r i o d ej s i g n i f i k a n t a . E n
ten d en s h r t i l l f r e l g e m e lle r tid b e tr ffa n d e h y p n o s p e rio d a i m e d d e ss
h g r e n o r a d r e n a l i n u t s n d r i n g u n d e r LSD j m f r t m e d p l a c e b o .

A v F i g 5 f r a m g r v i d a r e a t t a d r e n a l i n u t s n d r i n g e n v a r h g r e v id s t r e s s o r -
e x p o s i t i o n e n ( t e s t b a t t e r i e t ) n u n d e r de b d a v r i g a p e r i o d e r n a s v l
u n d e r LSD s o m u n d e r p l a c e b o i n v e r k a n (p > .0 5 ). J m f r m a n s k ill
n a d e r i n iv m e lla n L S D - och p la c e b o b e tin g e ls e r p e rio d f r p e rio d fin n e r
m a n v i d a r e d e n s t r s t a s k i l l n a d e n u n d e r t e s t p e r i o d e n ( T a b e l l 12). N i v
s k illn a d en m e lla n LSD- och p la c e b o b e tin g e ls e r vad g lle r a d re n a lin u t
s n d rin g e n r dock ick e s ig n ifik an t h g re u n d e r d en n a p e rio d e n lig t
v a d s o m f r a m g r av F - v r d e t f r o v e r - a l l s k i l l n a d e r m e l l a n f r s k s
p e r i o d e r r e d o v i s a t i T a b e l l 10. D e t t a r e s u l t a t k o m m e r a t t b e l y s a s n r
m a r e p sid 3 0 -32.

B e t r f f a n d e p u l s e n v i s a d e j m f r e l s e r in o m v a r j e f r s k s p e r i o d in g a
s i g n i f i k a n t a s k i l l n a d e r m e l l a n d r o g b e t i n g e l s e r m e d u n d a n ta g f r h y p n o s -
17 31

N o ra d ren alin e excretion, n g /m in


A d renalin e e x c re tio n , n g /m in

15 29

13 LSD 27
Placebo
11 of u r i n e 25

LSD
3 23
Placebo
C o ll e c t io n
of u r i n e
7 p 21
A B C P A B C

-1 0 60 120 180 240 300 360 -1 0 60 120 180 240 300 360

T i me in minutes after treatment

Fig* 5 A d re n alin - oh n o ra d re n a lin u te b n d rin g under LSD- oeh p la c e b o -


b e tin g e ls e r * r i t met i eka m edelvrden f r l i in d iv id e r ,
(F ss P re -d ru g , A = I h a lc tlv ite t, B = T e s t b a t t e r i , C Hypnos)

gig* 2 A drenaline and n o ra d re n a lin e e x c r e tio n d u rin g LSD and p laceb o


c o n d itio n s * A rith m e tic a l means f o r 11 s u b je c ts *

28
(P ss P re-d ru g , A I n a c t i v i t y , B = T est b a t t e r y , C H ypnosis)
29

77 LSD
75 Placebo

to 73
%h
71
to
tA 69
3
CL
67

65
A B C
63
p

-5 60 120 180 240 300 360

130 98 LSD
Placebo

126 94
Diastolic pressure
Systolic pressure

122 90

LSC
118 Placebo 86

114 82

P A P A B C
110 B c 78

-5 60 120 180 240 300 360 -5 60 120 180 240 300 360

F ig . 6 P u ls fre k v e n s sam t s y s t o lis k t beh d i a s t o l i s k t b lo d tr y c k


u n d e r LSD - och p la o e b o b e tln g e ls e r . M e d e lv rd e n f r 12
In d iv id e r *

F lg P u ls e r a t e and s y s t o lic and d i a s t o l ic b lo o d p re s s u re


d u rin g LSD and p la c e b o c o n d itio n s . A r ith m e tic a l means
f o r 12 s u b je c ts .
30

v i s a t - t e s t n i n g a r . S ig n i f ik a n ta n i v s k i l l n a d e r p m i n s t 2 % - n iv n
(tw o -ta ile d ) b e fa n n s h r v id f re lig g a m e lla n hypnos - och in a k tiv ite ts -
p e r i o d , m e l l a n h y p n o s - o c h p r e - d r u g p e r i o d s a m t m e l l a n s t r e s s - o ch
p r e - d r u g p e r i o d (. 001-=c^p \ 3 0 1 3 ) .

B e tr ffa n d e d e t s y s to lis k a b lo d tr y c k e t f re l g sig n ifik a n ta m e d e l-


t a l s d i f f e r e n s e r m e l l a n L S D - o ch p l a c e b o b e t i n g e l s e r v id de b d a s i s t a
e x p e rim e n tp e rio d e rn a ; n iv sk illn a d e rn a in n eb ar h g re v rd e n under
L S D -p v e rk a n . V id a re f re l g en sig n ifik a n t o v e r - a ll sk illn a d m e lla n
f rs k s p e rio d e r vad a v s e r m e d e lta ls d iffe re n s e r m e lla n p re p a ra tb e
t i n g e l s e r ( T a b e l l 10). N i v s k i l l n a d e r n a u n d e r s t r e s s - o ch h y p n o s
p e r i o d e n v i s a d e s ig v a r a s i g n i f i k a n t s t r r e (. 0 0 3< C p< C . 048) n u n
d er p re-d ru g p erio d en , e n lig t vad som fra m k o m m e d t- te s tn in g a r
av p a r v is a p e r io d s k illn a d e r .

D e t d i a s t o l i s k a b l o d t r y c k e t f r e t e d d e i s t o r t e n lik n a n d e u tv e c k lin g
s o m d e t s y s t o l i s k a . S ig n i f ik a n ta n i v s k i l l n a d e r m e l l a n d r o g b e t i n g e i s e r -
i f o r m a v h g r e L S D - v r d e n - f r e l g s l u n d a in o m i n a k t i v i t e t s - ,
s t r e s s - r e s p h y p n o s p e r i o d ; n g o n s i g n i f i k a n t s k i l l n a d m e l l a n o lik a
f r s k s p e r i o d e r fa n n s d o c k ej v a d g l l e r det d ia s to lis k a b lo d try c k e t
( T a b e l l 10).

K o m p le tte ra n d e j m f r e ls e r

D e n f r e g e n d e f r a m s t l l n i n g e n k o m p l e t t e r a s i d e t f lj a n d e av e n a n a
ly s av s k i l l n a d e r m e l l a n f r s k s p e r i o d e r u n d e r L S D - r e s p p l a c e b o b e -
t i n g e l s e . I T a b e l l 13 s a m m a n f a t t a s p r i m r a n a l y s en a v s e e n d e s a m s p e l
m e lla n f r s k s p e r io d e r och g ru p p tillh rig h e t u n d e r re s p e k tiv e p r e
p a r a t b e t i n g e l s e . S o m f r a m g r f r e t e d d e de b d a g r u p p e r n a s k i l l n a d e r
i ad re n alin u ts n d rin g m e lla n f rs k s p e rio d e r u nder L S D -pverkan.
F r v rig a fy s io lo g is k a v a r i a b l e r f re l g in g a sig n ifik a n ta in te r a k tio n s -
t e r m e r v a r e s ig u n d e r L S D - e l l e r p i a c e b o b e t i n g e l s e .

I F i g 7 r e d o v i s a s m e d e l v r d e s k u r v o r f r G r u p p I och G ru p p II a v
seen d e a d re n a lin u ts n d rin g u n d e r LSD - r e s p p ia c e b o b e tin g e lse . B a k
g r u n d e n t i l l d e t s i g n i f i k a n t a s a m s p e l e t m e l l a n g r u p p e r o ch p e r i o d e r
under L S D -p v erk an fra m g r k la rt: till sk illn a d f r n G rupp I u p p
v i s a r G r u p p II e n k r a f t i g t s t e g r a d a d r e n a l i n u t s n d r i n g f r m s t u n d e r
s t r e s s p e r i o d e n . V id t - t e s t a v b d a g r u p p e r n a s e p a r a t m e d a v s e e n d e
p p a r v is a s k illn a d e r m e lla n f r s k s p e r io d e r , b efanns slu n d a den
LSD Placebo

24 24
Placebo, Day II
Placebo. Day I

Adrenaline excretion, ng / mi n
20 20

16 16

G ro u p I

12 12
G r o u p II
Group I

8
LSD. Day I 8
LSD, Day H Group tt
P A B C P A B C

4 4

-10 60 120 180 240 300 360 -to 60 120 180 240 300 36

Ti me in minutes after treatment

Fig. 7 Adre n a l i n u t sndring 1 Grupp I (N = 7) och Grupp II (N 4)


u n der LSD- r e s p placebabetingelse. Aritmetiska medelvrden.

Fig. 7 Adrenaline e x cretion in Group I (N 7) and Group II (N * 4)


d u r i n g L S D and p l a c e b o conditions. Arithmetical means.
32
e n d a s i g n i f i k a n t a d i f f e r e n s e n f r e l i g g a m e l l a n s t r e s s - o ch i n a k t i v i t e t s -
p e r i o d f r G r u p p II (t = 2 . 8 5 , p = 03, t w o - t a i l e d ) . D e n g e n o m s n i t t
li g a k n in g e n h r v i d l a g b e t i n g a s h u v u d s a k l i g e n a v a t t 2 a v de 4 fpp i
G r u p p II u n d e r s t r e s s p e r i o d e n r e a g e r a d e m e d en b e ty d a n d e k n in g
av a d r e n a l i n u t s c n d r i n g e n . E n l i g t T a b e l l 13 r s k i l l n a d e n m e l l a n
p e r i o d e r u n d e r L S D - b e t i n g e l s e s i g n i f i k a n t p 1 % - n iv n v a d a v s e r d e n
s a m m a n s l a g n a e x p e r i m e n t g r u p p e n o m 11 fpp. D e t t a r e s u l t a t r d o c k
m is s v i s a n d e m o t b a k g ru n d e n av d e t n y ss n m n d a sig n ifik a n ta s a m s p e l
s o m p v i s a t s f r e l i g g a f r d e n n a v a r i a b e l . V id t v v g s v a r i a n s a n a l y s
av s k illn a d e r m e lla n f r s k s p e r io d e r fra m k o m slu n d a ic k e -s ig n ifik a n ta
F - v r d e n s v l f r G r u p p I s o m f r G ru p p II, F = 0. 715 (p = . 51,
t w o - t a i l e d ) r e s p F -- 4. 267 (p = . 07, t w o - t a i l e d ) . M e d e i v r d e s k u r v a n
(N - 11) f r a d r e n a l i n u t s n d r i n g u n d e r L S D - b e t i n g e l s e (F ig 5) r
m a o ej h e l t r t t v i s a n d e 3 e n r k n in g e n u n d e r s t r e s s p e r i o d e n v e r
b e to n a ts p g r u n d a v t v i n d i v i d e r s s t a r k t a v v ik a n d e r e a k t i o n e r .

V ad g lle r a d re n a lin u ts n d rin g u n d e r p la c e b o b e tin g e lse f relig g er


e n d a s t en te n d e n s t i l l s a m s p e l m e l l a n p e r i o d e r o ch g r u p p e r ; s k i l l n a
d e r n a m e l l a n f r s k s p e r i o d e r (v a d a v s e r h e l a g r u p p e n om 11 fpp)
u p p n r ej h e l l e r e n s t a t i s t i s k t s k e r s t l l d n i v ( T a b e l l 13). I v r i g t
r e a g e r a d e de b d a g r u p p e r n a u n d e r p l a c e b o b e t i n g e l s e e n l i g t i s t o r t
s a m m a m n s te r som u n d er L S D -b e tin g e lse . M a o f rete d d e e n b a rt
G r u p p II e n k a d a d r e n a l i n u t s n d r i n g u n d e r s t r e s s p e r i o d e n , e n k
n in g s o m d o c k ej v a r s i g n i f i k a n t (t = 1 . 9 3 , p = .1 0 , t w o - t a i l e d ) . E j
h e l l e r i d e t t a f a l l r m e d e i v r d e s k u r v a n (N = 11) f r a d r e n a l i n u t
s n d r i n g ( F ig 5) h e l t r e p r e s e n t a t i v e f t e r s o m 2 fpp i G ru p p II r e a
g e r a d e m e d en m y c k e t b e t y d a n d e k n in g i u t s n d r i n g e n u n d e r s t r e s s -
p e rio d e n .

B e tr ffa n d e n o ra d re n a lin u ts n d rin g e n f r e lig g e r sig n ifik a n ta s k i l l


n a d e r m e lla n f r s k s p e r io d e r e n d a st u n d e r p la c e b o b e tin g e lse (T a
b e l l 13). A v F i g 5 f r a m g r d e n k n in g i u t s n d r i n g e n u n d e r s t r e s s -
p e rio d e n j m f r t m e d in a k tiv ite ts p e rio d e n , och den m in sk n in g i
u t s n d r i n g e n u n d e r h y p n o s i j m f r e l s e m e d k o g n itiv s t r e s s , s o m
b e tin g a r d e s s a s k illn a d e r . U nder L S D -b e tin g e lse v a r m n s tr e t u n g e
f r av s a m m a s la g , dock m e d den s k illn a d e n a tt u ts n d rin g s n iv n e f te r
3 t r e s s p e r i o d e n ej t e r v n d e t i l l d e n i n i t i a l a in a k tiv i t e t s n iv n .
33
U nder L S D -p v e rk a n f re l g sig n ifik a n ta s k illn a d e r m e lla n f r s k s
p e r i o d e r v a d b e t r f f a r p u l s f r e k v e n s e n ( T a b e l l 13). S lu n d a s k e d d e
en k o n t i n u e r l i g k n in g av p u l s e n u n d e r f r s k s d a g e n s g n g . U n d e r
p l a c e b o b e t i n g e l s e l g d r e m o t p u l s e n k v a r p p r e - d r u g n i v v e n
v id d e e f t e r f l j a n d e e x p e r i m e n t p e r i o d e r n a ( F ig 6). B e t r f f a n d e d e t
s y s to lis k a b lo d try c k e t f re l g sig n ifik a n ta s k illn a d e r m e lla n f r
s k s p e r i o d e r u n d e r p l a c e b o b e t i n g e l s e m e n ej u n d e r LSD ( T a b e l l 13).
So m t i d i g a r e p t a l a t s f r e l g s i g n i f i k a n t a n i v s k i l l n a d e r m e l l a n
p r e p a r a t b e t i n g e l s e r u n d e r t e s t - o ch h y p n o s p e r i o d e r n a . A v F i g 6
f r a m g r a tt d e s s a s k illn a d e r in n e b a r h g re v rd e n u n d er L S D -b e tin g e lse ,
v i l k e t b e r o d d e p d e n s i g n i f i k a n t a s n k n in g e n a v v r d e n u n d e r p l a c e b o
b e t i n g e l s e o c h e t t b i b e h l l a n d e i s t o r t a v p r e - d r u g v r d e n u n d e r LSD .
I s to r t s e tt s a m m a f rh lla n d e n r d d e m e d a v se e n d e p det d ia sto lisk a
b l o d t r y c k e t . S n k n in g e n av v r d e n u n d e r p l a c e b o b e t i n g e l s e u p p n d d e
d o c k ej n g o n s i g n i f i k a n s ( T a b e l l 13).

S a m m a n f a ttn in g

S a m m a n fa ttn in g sv is kan k o n s ta te r a s a tt a d re n a lin u ts n d rin g e n u n d er


t r e i p s y k o l o g i s k t a v s e e n d e o lik a b e t i n g e l s e r - v i l a , t e s t p e r i o d / s t r e i s s
o c h h y p n o s - l g h g r e u n d e r L S D - p v e r k a n n u n d e r p l a c e b o p v e r k a n .
ven m n g d e n u ts n d ra d u r in u n d e r en h e l f rs k s d a g kade sig n ifik a n t
e f t e r t i l l f r s e l a v LSD .

U n d e r f r s k s d a g e n s g n g n o t e r a d e s en k o n t i n u e r l i g k n in g a v p u l s -
f r e k v e n s e n e f t e r L S D , m e n ej e f t e r p l a c e b o . E n s i g n i f i k a n t h g r e
n iv f re l g dock e n d a s t u n d e r h y p n o sp e rio d e n .

B e tr ffa n d e det s y s to lis k a b lo d try c k e t f re l g sig n ifik a n ta s k ill


n a d e r m e lla n LSD - och p la c e b o b e tin g e ls e r u n d e r te s tp e rio d e n sa m t
u n d e r hypnos. S k illn a d e rn a in n e b a r h g re v rd e n u n d e r L S D -b e-
t i n g e l s e r , v i l k e t b e r o d d e p e n s n k n in g av v r d e n a u n d e r p l a c e b o
b e t i n g e l s e r och e t t b i b e h l l a n d e i s t o r t a v p r e - d r u g v r d e n a u n d e r
LSD . I s t o r t s e t t s a m m a f r h l l a n d e r d d e m e d a v s e e n d e p d e t d i a
sto lisk a b lo d try ck e t.

S u b je k tiv a s k a t t n i n g s v a r i a b l e r

De su b jek tiv a sk attn in g s v a r ia b le r n a b e a rb e ta d e s e n b a rt m e d a v


s e e n d e p d e n p e r i o d v i s a u t v e c k l i n g e n in o m o c h m e l l a n f r s k s -
34

d a g a r . H rv id s tu d e r a d e s d els n iv s k illn a d e r m e lla n p r e p a r a tb e t in g e l s e r ,


d e ls s k i l l n a d e r m e l l a n f r s k s p e r i o d e r u n d e r r e s p e k t i v e p r e p a r a t b e
t i n g e l s e . R e s u l t a t e n p r e s e n t e r a s i T a b e l l 1 4 -1 6 (A p p e n d ix ) s a m t i
F ig 8 -1 1 . I f i g u r e r n a ges a ritm e tis k a m e d e lv rd e n u n d e r LSD-
r e s p p l a c e b o b e t i n g e l s e s o m e n fu n k tio n a v f r s k s p e r i o d e r . F r
v a r je s k a ttn in g s v a ria b e l anges ven en s ta n d a rd l n g d , so m s v a r a r
f r 10 % a v i f r g a v a r a n d e s k a t t n i n g s s k a l o r .

N i v s k i l l n a d e r in o m o c h m e l l a n f r s k s p e r i o d e r

R e s u lta te t av p r im r a n aly s en av s u b je k tiv a sk a ttn in g s d a ta r e d o


v i s a s s a m m a n f a t t n i n g s v i s i T a b e l l 14. In g a s i g n i f i k a n t a i n t e r a k t i o n e r
m e l l a n f r s k s p e r i o d e r o c h g r u p p e r f r a m k o m m e d u n d a n ta g f r v a r i a b e l n
T r tth e t. I F ig 8 -9 p r e s e n t e r a s slu n d a m e d e lv r d e s k u r v o r u n d e r LSD -
r e s p p l a c e b o b e t i n g e l s e f r h e l a g r u p p e n o m 12 fp p a v s e e n d e s a m t l i g a
s u b j e k t i v a s k a t t n i n g s v a r i a b l e r m e d u n d a n ta g f r T r t t h e t , v ilk e n
v a r i a b e l r e d o v i s a s s e p a r a t f r G ru p p I o ch G r u p p II. E n s a m m a n
f a ttn in g av u t f r d a s i g n i f i k a n s p r v n i n g a r ( t - t e s t ) a v m e d e l t a l s d i f f e r e n
s e r m e lla n LSD - och p la c e b o s k a ttn in g a r u n d e r v a r je f r s k s p e r io d
t e r g e s d e s s u t o m i T a b e l l 15.

S k illn a d e r m e lla n f r s k s p e r io d e r u n d e r L SD - r e s p p la c eb o b e tin g e lse

I T a b e l l 16 g e s e n s a m m a n f a t t n i n g a v p r i m r a n a l y s e r a v s e e n d e s a m
s p e l m e lla n f r s k s p e r io d e r och g ru p p tillh rig h e t u n d e r re s p e k tiv e
p r e p a r a tb e t in g e l s e . U n d er L S D -b e tin g e lse n o te r a d e s sig n ifik a n ta
i n t e r a k t i o n s t e r m e r i v a r i a b l e r n a S u b je k tiv a r b e t s f r m g a o ch T r t t
h e t. U nder p la c e b o -b e tin g e ls e f re l g e tt sig n ifik a n t s a m s p e l i s a m t
lig a L S D - s p e c i f i k a s k a t t n i n g s v a r i a b l e r m e d u n d a n ta g f r F r h j t
s t m n in g s l g e /H y p o m a n i. I de s e x v a r i a b l e r d r en sig n ifik a n t i n t e r -
a k tio n s te r m ia k tta g its u n d e r ngon av p r e p a r a tb e tin g e ls e r n a , r e d o
v i s a s m e d e l v r d e s k u r v o r s e p a r a t f r G r u p p I o c h G r u p p II u n d e r s
v l L S D - s o m p l a c e b o b e t i n g e l s e ( F ig 1 0 -1 1 ) . I v r i g a v a r i a b l e r h n
v is a s till F ig 8-9.

A v T a b e l l 1 4 -1 6 s a m t F i g 8 -1 1 f r a m g r f lj a n d e v a d g l l e r s u b j e k t i v a
s k a ttn in g a r i s to rt:

I s a m b a n d m e d den p s y k o m e tr is k a te s tp e r io d e n uppgav fpp en v is s


35
Subj. w orking ca p a city
LSD
33

31

29

27

S co re
25

23
to*/*
21

19
p - c
17
-2 5 60 120 180 240 300 36o'

27 H unger a n d th irst LSD 23


Fear reduction
P laceb o LSD
25 2! lumiiv
23 19

21 17
Score

19
15

to*/*
17
13 tO*A
15
11
p A
p A c
C
13
9

37
T ir ed n e ss Grouo I 37
T ired n ess. GroupU LSD
LSD
35 P laceb o
P laceb o 35

33
33

31
31

29
S core

23

27
27

25
25

23
23

21 to*/. 10*/*
21
P A B

V 19
p a ft r

37 irritation LSD
19

35
?0*7. 17
Score

33
15 to*/.
31
LSD
Placebo 13
c P A C
29
n
-2 5 60 12d 180 240 300 360
-2 5 60 120 180 240 300 360

Time in minutes after treatment

Pig 6 Skattningar i d e s u b j e k t i v a v a r i a b l e r n a I - V I u n d e r LSD- o e h


p l & c e b o b e t i n g e l ser Aritmetiska mede l v r d e n fr 12 individer.

Fig 8 Ratings in the subjective variables I - VI during LSD and


placebo conditions Arithmetical means for 12 subjects.
36
Subj. drug effe ct Som atic sym tom s LSD
16 16 Placebo

K H
12 12
10 10

8 8

6 6
4
tov. 4
to%
2 2
3 B r B c
0 0

Visual perception LSD Hypomama ED


12 Placebo 12 Placebo

10 10
8 8
Score

6 6

4 4
10%
2 2 A ] c
A B
0 0
0 60 120 180 240 300 360 0 60 120 180 240 300 360

21 Depersonalization LSD
P la c e b o
2*j
23

21

19

17

15

13

It
9
t o * /.

1
5
3 c

0 60 120 180 240 300 360

Time in mi nut es after t r eat ment

Fig. 9 Skattningar i de s u b j e k t i v a v a r i a b l e r n a V I I - XI under LSD- och


p l a c e b o b e t i n g e l s e r . A r i t m e t i s k a m e d e l v r d e n fr 12 individer.

Fig. 9 Ratings in the subjective variables VII - XI during LSD and


placebo conditions. Arithmetical means for 12 subjects.
LEi PLACEBO *7
37 Sub), working capacity Group 1 37 Sub), working capacity
Grouo H
35 35

33 32
31 3!

29 29

27 27
*>
o 2$

Score
a 25

23 23

21 21
19
tov. 10%
19
esh
Grouo 21
17 17

15 p A 8 15 P A 6 c

-2 5 60 120 180 240 300 360 -2 5 60 1 20 180 240 300 360

37 Tiredness 3: Tir edness Group I


Group I
Grouo n
35 Grouo II 3*

33 32

31 31

29 29
Score

Score

27 27

25 25
tov.
23 23

21 2t
p A '1 c p A P L:
19 19

-2 5 60 120 180 240 300 350 -2 5 60 120 180 240 300 360

Sub) drug e ffe c t Subj, drug e tte c t Group 1


18 18
Group 0
Group 1
16 >It 16

14 14

12 12

10 I 10
8 8

6 6

4 4
tov. tov.

2 A 6 C 2
8 c
0 0 60 120 te o 240 300 360
0 0 60 120 180 240 300 360

Time in m inutes after treatm ent

F ig , 10 S k a ttn in g a r i de s u b je k tiv a v a r ia b le r n a I , IV och V I I u n d e r LSD-


b e t in g e l se (v n s te r k o lu m n ) re s p p la c e b o b e tin g e ls e (h g e r k o lu m n ).
A r itm e tis k a m e d e lv rd e n f r Gfrupp I (N 7 ) och Grupp I I (N = 5 )

Fig, 10 Ratings in the subjective variables I, IV, and VII during LSD
condition (left column) and placebo condition (right column).
Arithmetical means for Group I (N 7) and Group II (N = 5)*
L SD PLACEBO *Q
JO

Somatic symptoms Group I Somatic symptoms Group 1


12 Group H 2 Group I

10 0
8 8
3J35

Score
6 6

A A
[p$3 10V.
2 H r 2
A B c
0 0

16
Visual perception Group l 16 Visual perception Group 1
Group B Group E
1A U
12 12
10 10

Score
8 8

6 6
A 10V, A
10 V,

2 A L C 2
c
0 0

27 Group I D ep ersonaliz ation 27 Group I D e p e rs o n a liz a tio n


G roup U. Group H
25 2?
23 23

21 21

19 19

17 n
S core
5core

15 16

13 13

11 11

9 9
to*/. 10*/e

7 7
5 5
A 8 C

3 3 A
c
0 60 120 180 2A0 300 360 0 60 120 180 2A0 300 360

Time in minutes after treatment

P ig , IJ . S k a ttn in g a r i da s u b j e k t i v a v a r i a b l e r n a VIII, DC o c h X I u n d e r LSD-


b e t in g e l se (vnster k o l u m n ) r e s p p l a o e bobetingelse (hger k o l u m n )
A r itm e tis k a m e d e l v r d e n fr Grupp I (N - 7) o c h Grupp II (N * 5)

Pig, 11 Ratings in the subjective variables VIII, DC, and XI during LSD
condition (left column) and plaoebo condition (right column).
Arithmetical means for Group I (N >=*7) end Group II (N 5)
39

k ning a v s u b j e k t i v a r b e t s k a p a c i t e t o c h k o n c e n t r a t i o n s f r m g a u n d e r
p l a c e b e b e t i n g e l s e . m e d a n de u n d e r L S D - p v e r k a n u p p le v d e en
k ra ftig f r s m rin g h rv id la g . D enna f r s m rin g in trffad e re d a n
u n d e r i n a k t i v i t e t s p e r i o d e n . B e h o v e t av f d a o c h d r y c k t e n d e r a d e
a t t a v t a g a u n d e r de t v f r s t a t i m m a r n a e f t e r L S D - a d m i n i s t r e r i n g ,
m e n v a r an n ars i s to rt lik a rta t under bda p re p a ra tb e tin g e lse rn a .
U n d e r L S D - p v e r k a n f r e l g a l l m n t en l g r e g r a d a v f r u s t r a t i o n s -
o ch n g e s t b e n g e n h e t j m f r t m e d p l a c e b o . S k i l l n a d e r n a m e l l a n
d r o g b e tin g e ls e r v a r s t r s t u n d e r te s tp e r io d e n , v ilk e n m e d f rd e
e n k a d s t r e s s u n d e r p l a c e b o , m e n en m i n s k a d f r u s t r a t i o n u n d e r
LSD . G r a d e n a v t r t t h e t o c h s m n i g h e t sk attad e s m y c k e t d iv e r
g e r a n d e a v fp p . U n d e r L S D - p v e r k a n a n g a v G r u p p I d e s s u t o m en
k a d d s i g h e t u n d e r i n a k t i v i t e t s - o c h t e s t p e r i o d e r m e d a n G ru p p
II u p p g a v e n m i n s k a d . V i d a r e k n d e s ig G r u p p I p t a g l i g t m i n d r e
tr tta och s m n ig a e fte r hypnos s e s sio n e n i j m f r e ls e m e d in a k
t i v i t e t , m e d a n G r u p p II k n d e s ig n g o t m e r d s i g a . G r a d e n av
a l l m n t v lb e f in n a n d e ( E u f o r i) s k a t t a d e s g e n o m g e n d e n g o t h g r e
u n d e r L S D - p v e r k a n j m f r t m e d p la c e b o ; s k i l l n a d e r n a m e l l a n p r e
p a r a t b e t i n g e l s e r v a r d o c k ej s i g n i f i k a n t a , v i l k e t e m e l l e r t i d v a r
f a l l e t v a d g l l e r v a r i a b e l n H y p o m a n i. U n d e r t e s t - o c h h y p n o s p e r i o d e r
na f rek o m s lu n d a e tt sig n ifik a n t f rh jt s t m n in g sl g e (u p p ry m d
h e t) u n d e r L S D - p v e r k a n . U n d e r i n a k t i v i t e t s p e r i o d e n k n d e s ig
fpp m e r r a s t l s a o c h i r r i t e r a d e e f t e r LSD j m f r t m e d p la c e b o ;
i v r i g t v a r s k i l l n a d e r n a m e l l a n d r o g b e t i n g e l s e r o b e ty d lig a v a d
g lle r ir r ita tio n s g r a d .

U n d e r s a m t l i g a t r e e x p e r i m e n t p e r i o d e r u p p le v d e fpp e n s i g n i f i k a n t
k r a f tig a r e d ro g e ffe k t u n d e r L S D -p v erk a n . S a m m a f rh llan d e f r e
l g b e t r f f a n d e u p p l e v a n d e t a v s o m a t i s k a s y m t o m . V i s u e l l p e r c e p
tio n p v e r k a d e s i s i g n i f i k a n t h g r e g r a d u n d e r L S D - p v e r k a n i s a m
b a n d m e d i n a k t i v i t e t s - o c h t e s t p e r i o d e r n a . U n d e r d e s s a tv p e r i o d e r
kade ven d e p e r s o n a lis a tio n s k n s lo r n a sig n ifik a n t e fte r till f r s e l
a v LSD .

S a m m a n f a ttn in g

D e n s u b j e k t i v a a r b e t s f r m g a n u n d e r g i c k en s i g n i f i k a n t f r s m r i n g
u n d e r L S D - p v e r k a n i i n a k t i v i t e t s - o ch t e s t p e r i o d e n . V i d a r e n o
t e r a d e s e n s i g n i f i k a n t m i n s k a d n g e s t b e n g e n h e t v id L S D - p v e r k a n
under te s tp e rio d e n /s tre s s .
40
T r t t h e t e n i G r u p p I k a d e s i g n i f i k a n t e f t e r LSD u n d e r i n a k t i v i t e t s p e r i o d e n .
U nder s a m tlig a p e r io d e r u p p lev d es sig n ifik a n t k r a f ti g a r e d ro g e ffe k t u n d e r
L S D -p v e rk a n . S a m m a f rh lla n d e f re l g b e tr ffa n d e u p p le v a n d et
av s o m a tis k a s y m to m . V is u e ll p e rc e p tio n p v e rk a d e s i sig n ifik a n t
h g r e g r a d u n d e r LSD i i n a k t i v i t e t s - o ch t e s t p e r i o d e r n a . U n d e r
d e s s a tv p e r i o d e r k a d e v e n d e p e r s o n a l i s a t i o n s k n s l o r n a s i g n i f i k a n t
e f t e r LSD.

E t t s i g n i f i k a n t f r h j t s t m n i n g s l g e f r e k o m i t e s t - o ch h y p n o s -
p e rio d e rn a under L S D -pverkan.

B e d m n in g a v e g e n o c h a n d r a s L S D - p v e r k a n

Som t i d i g a r e n m n t s i n s t r u e r a d e s b d e f r s k s p e r s o n e r o ch t e s t
le d a re a tt e fte r v a rje e x p e r i m e n t s ilf lie s k a a n g e v e m e l l e r v ilk a
g r u p p m e d l e m m a r , s o m v e r k a d e h a f t t LSD r e s p p l a c e b o . D e s s u t o m
s k u l l e v a r j e fp a n g e om o ch n r h a n s j l v f t t a k tiv s u b s t a n s .

B e t r f f a n d e b e d m n i n g e n a v e g e n p v e r k a n v a r s a m t l i g a a v de 24
m jlig a s k a ttn in g a rn a (av seen d e LSD - re s p p la c e b o -p v erk an )
k o r r e k t a . A l l a 12 fpp k u n d e s l u n d a u r s k i l j a v id v i l k e t f r s k s -
t i l l f l l e de e r h l l i t L S D , s a m t a t t LSD a d m i n i s t r e r a t s e n d a s t en
gng, tr o ts f rh a n d s in fo rm a tio n o m a t t d e t t a in te a l l t i d s k u lle
v a r a f a l l e t ( s e s i d 13).

V a d g l l e r fp p :s b e d m n i n g a r av t i l l s t n d e t h o s v r i g a g r u p p m e d -
le m m a r v i s a d e d e t s i g a t t n g r a av d e s s a s k a t t n i n g a r (de f l e s t a
a v s e e n d e p l a c e b o - p v e r k a n ) u t e l m n a t s h e l t , v a r f r f lja n d e p r o
c e n t s a t s e r b y g g e r p a n t a l e t u t f r d a s k a t t n i n g a r . A v 23 u t f r d a s k a t t
n in g a r avseende L S D -p v erk an hos v rig a g ru p p m e d le m m a r v a r
19 s t ( 8 2 , 6 %) k o r r e k t a , 3 s t (13 %) o s k r a s a m t 1 s t ( 4 , 4 %) f e l a k t i g .
A v 26 u t f r d a s k a t t n i n g a r a v s e e n d e p l a c e b o - p v e r k a n hos v rig a g ru p p m e d
l e m m a r v a r 15 s t ( 5 7 ,7 %) k o r r e k t a , 4 s t ( 1 5 , 4 %) o s k r a s a m t 7 s t
( 2 6 ,9 %) f e l b e d m d a .

B la n d de t r e f r s k s l e d a r n a k u n d e e n d a s t t v m a n d e l t a g a k o n t i n u e r
lig t v id a l l a e x p e r i m e n t t i l l f l l e n , v a r f r f lj a n d e p r o c e n t s a t s e r b e
g r n s a ts till d e s s a b d a p sy k o lo g e rs sa m m a n s la g n a sk a ttn in g a r.
A v 24 m j l i g a b e d m n i n g a r a v s e e n d e L S D - p y e r k a n _ h o s n g o n e l l e r
41

n g r a fpp i r e s p g r u p p v a r 19 s t (7 9 , 2 %) k o r r e k t a , 3 s t (1 2 , 5 %)
o s k r a s a m t 2 s t (8, 3 %) f e l a k t i g t s k a t t a d e . A v 24 m j l i g a s k a t t n i n g a r
avseende p la c eb o -p v erk an h o s fpp v a r 20 s t ( 8 3 ,3 %) k o r r e k t a
o ch 4 s t (16, 7 %) o s k r a .

DISKUSSION

F r e e n d i s k u s s i o n a v e r h l l n a r e s u l t a t k a n f lj a n d e m e t o d o l o g i a k a
a s p e k te r an l g g as p f relig g an d e u n d e rs k n in g . D en u tb a la n se rin g
av v n in g s - o c h p o s i t i o n s e f f e k t e r , s o m n o r m a l t a v s e s s t a d k o m m a s
m e d e l s t e n " c r o s s - o v e r d e s i g n " k u n d e s o m t i d i g a r e n m n t s in te
r e a l i s e r a s t i l l fu llo i d e n n a p i l o t - s t u d i e . D e b d a e x p e r i m e n t g r u p p e r , >
s o m f t t LSD r e s p p l a c e b o i m o t s a t t o r d n i n g s f l j d k u n d e a l l t s a p r i o r i
in te l n g r e " g a r a n t e r a s " v a r a l i k v r d i g a . T i l l s k i l l n a d f r n f l e r t a l e t
lik n a n d e u n d e r s k n i n g a r m e d c r o s s - o v e r d e s i g n i n r i k t a d e s d a t a b e a r b e t
n in g e n i s t l l e t p a t t f r s t a n a l y s e r a e v e n t u e l l a s k i l l n a d e r m e l l a n de
b d a e x p e rim e n tg ru p p e rn a ,in n a n s k illn a d e r m e lla n p re p a ra tb e tin g e l
s e r b e a r b e t a d e s . V id d e s s a s k p r i m r a n a l y s e r f r a m k o m , a t t g r u p
p e r n a i v i s s a f a l l r e a g e r a d e s i g n i f i k a n t o lik a v i d s v l o b je k tiv a
p r e s ta t io n s v a r ia b le r , fy sio lo g isk a v a r ia b le r som su b jek tiv a s k a tt -
n i n g s v a r i a b l e r . D e s s a fy n d t a l a r f r a t t m a n v e n i " n o r m a l a f a ll"
i p r i n c i p b r k o n t r o l l e r a a t t u t b a l a n s e r i n g e n a v v n in g s - o c h p o s i t i o n s
e f f e k t e r v e r k l i g e n h a r h a f t a v s e d d e f f e k t, d v s a tt o rd n in g sf ljd en
i v i l k e n e n a k tiv s u b s t a n s r e s p p l a c e b o h a r a d m i n i s t e r a t s in t e i n t e r
f e r e r a r m e d v a d som f rm o d a s v a r a e g e n tlig a p r e p a r a te f f e k te r . D en
o m fa tta n d e d a ta b e a rb e tn in g som g e n o m f rts i f re lig g a n d e p ilo t-s tu d ie
- t r o t s d e t r i n g a a n t a l e t f r s k s p e r s o n e r - h a r s l u n d a d e lv is s y f t a t
till a tt e x e m p lif ie r a och sk d lig g r a h u r en d y lik k o n tro ll i p r a k
tik e n k an - och b r - u tf o r m a s .

I s a m b a n d m e d n e d a n s t e n d e d i s k u s s i o n o c h to lk n in g a v e r h l l n a r e
s u l t a t b r a l l m n t e r i n r a s om a t t d e s s a h r s t a m m a r f r n e t t m y c k e t
l i t e t f r s k s p e r s o n s m a te r i a l (i v i s s a f a l l e n d a s t o m f a tta n d e 4 fpp).
S j lv fa lle t m e d f r d e tta , a tt s lu m p fa k to re r rim lig e n kan h a sp e la t
en b e ty d e ls e fu ll r o ll. N g ra g e n e r e lla s l u t s a t s e r r s lu n d a s v r t
a t t d r a . D e t t a h i n d r a r d o c k in t e a t t v r a r e s u l t a t i e n d e l f a i l g e tt
u p p slag till m e r a llm n t f o r m u le r a d e to lk n in g a r, v ilk a n r m a s t r
a tt b e tra k ta som a rb e ts h y p o te s e r .
42

P sy k o lo g isk a v a r ia b le r

A l l m n t k a n s g a s , a t t d e e f f e k t e r a v LSD p i n t e l l e k t u e l l a f u n k t i o n e r
s o m h r h a r f r a m k o m m i t t i l l s t o r d e l r i lin je m e d v a d s o m b e s k r i v i t s
i t i d i g a r e e x p e r i m e n t (s e D e l I; N e tz , 1968 b ). M o t b a k g r u n d e n h r a v
f r v n t a d e s s r s k i l t , a t t p r e s t a t i o n e r v id t e s t p e n h g r e d i f f e r e n
t i e r i n g s - och a b s tr a k tio n s n iv sk u lle f r s m r a s k r a f ti g a r e u n d er
L S D - p v e r k a n n p r e s t a t i o n e r v id t e s t p e n l g r e o c h m e r o d iffe re n
t i e r a d n i v , li k s o m a t t " v e r b a l r e a s o n i n g " (t e l o g i s k t - i n d u k t i v t t n k a n d e )
s k u lle p v e r k a s i s t r r e u t s t r c k n i n g n " n o n - v e r b a l r e a s o n i n g " (t e
n u m e r is k t och s p a tia lt tn k an d e), D e s s a h y p o te s e r , som b y g g e r p
en t e o r e t i s k m o d e l l om e n L S D -in d u e e r a d r e g r e s s i o n a v k o g n itiv a
f u n k t i o n e r ( L i e n e r t , 1966.; W a p n e r & K r u s , I 9 6 0 ) , s y n e s h a f t t e t t
v is s t st d i f relig g an d e u n d e rs k n in g . I v r t te s tb a tte r i n o te ra d e s
s lu n d a den s t r s ta p re s ta tio n s n e d s ttn in g e n u n d e r L S D -p v erk a n
v id d e t v e r b a l a d e l t e s t e t S y l l o g i s m e r , s o m o c k s u t g j o r d e d e t m e s t
r e n o d l a d e p r o v e t p l o g i s k t t n k a n d e / a b s t r a k t i o n s f r m g a ( j f r L e v in e
e t a l , 1955; S i l v e r s t e i n & K l e e , 1958; G a s t a u t e t a l , 1953). D r e m o t
e r h l l s in g a s i g n i f i k a n t a f r s m r i n g a r v a r e s i g v id d e t n u m e r i s k a d e l
p r o v e t v e r s l a g s b e r k n i n g a r e l l e r v id S p a t i a l t D y n a m i s k t T e s t . B e
tr ffa n d e det s istn m n d a p ro v e t v e r e n s s t m m e r i s to r t v r t r e s u l
t a t v e n m e d A b r a m s o n e t a l (1955 a) o c h L i e n e r t (1 9 6 6 ), v i l k a fa n n
f r m g a n a t t b e d m a s p a t i a l a r e l a t i o n e r v a r a o b e ty d lig t f r s m r a d
e f t e r LSD i d o s e r o m 50 r e s p 100 m i k r o g r a m . V a d g l l e r v e r s l a g s
b e r k n i n g a r b e h v e r d o c k d e t in s i g n i f i k a n t a r e s u l t a t e t ic k e u t e s l u t a n d e
b e r o p a t t LSD ej h a f t n g o n e g e n t lig e f f e k t v id d e t t a p r o v . M e d ta n k e
p a tt te s te ts r e lia b ilite t nnu r oknd, r d e t m jlig t a tt re n a s lu m p
f r h l l a n d e n k a n h a m o t v e r k a t en L S D - b e t i n g a d f r s m r i n g . E f t e r s o m
d e s s u t o m b d e J a r v i k e t a l (1955 b) och K o r n e t s k y e t a l (1957)
h a r r a p p o r t e r a t e n s i g n i f i k a n t f r s m r i n g e f t e r 50 m i k r o g r a m LSD
v id b e t y d l i g t e n k l a r e r k n e u p p g i f t e r (a d d itio n a v 3 s i f f r o r ) n v id
v e r s l a g s b e r k n i n g a r , r d e t in te o s a n n o l i k t a t t d e t e r h l l n a
r e s u l t a t e t ( T a b e l l 3) u t g r e n u n d e r v r d e r i n g a v e n L S D - i n d u c e r a d
p r e s t a t i o n s n e d s ttn in g .

T i l l s k i l l n a d f r n v id v e r s l a g s b e r k n i n g a r n o t e r a d e s en m y c k e t
k r a f t i g f r s m r i n g e f t e r LSD v id d e t a n d r a p r o v e t p a r i t m e t s i k
k a p a c i t e t - S t r n i n g s p r o v e t , D e t t a t e s t r d o c k ic k e a v r e n t n u -
43

m e r i s k k a r a k t r (s e s i d 8), u t a n m t e r v e n f r m g a n a t t m o t s t d i s t r a
h e r a n d e s t i m u l i . S lu n d a h a r t e s t e t s k o n s t r u k t r e r p v i s a t en s i g n i f i k a n t
e ffe k t v a d a v s e r a n t a l r t t l s t a i t e m s / m i n u t b e r o e n d e p o m p r o v e t a d m i n i s
t r e r a t s m e d e l l e r u ta n s t r a n d e l j u d k u l i s s e r ( M o r e a u & N o r b e r g , 1967).
S k il ln a d e n m e l l a n d e s s a b d a b e t i n g e l s e r v i s a r s i g a t t n r a v e r e n s s t m m a
m e d d iff e r e n s e n m e lla n p r e p a r a tb e t in g e l s e r n a i f relig g an d e e x p e r im e n t,
b d e v a d g l l e r m e d e l v r d e s k u r v o r n a s f o r m o c h n i v e r . S lu n d a m o t
s v a r a s i F i g 2 ( o v e r - a l l in d e x ) d e n v r e p l a c e b o k u r v a n a v b e t i n g e l s e n
u ta n a u d i t i v s t i m u l a t i o n i M o r e a u - N o r b e r g s f r s k , m e d a n L S D - k u r -
v a n m o t s v a r a s a v b e t i n g e l s e n " m e d a u d i t i v s t i m u l a t i o n . E n to lk n in g
av LSD s s o m d i s t r a k t o r l i g g e r s l u n d a n r a t i l l h a n d s .

F r m g a n a t t m o t s t d i s t r a h e r a n d e s t i m u l i k n n e t e c k n a r v e n A u d io -
v is u e llt k o n flik tte st. ven h r n o te ra d e s sig n ifik a n ta s k illn a d e r m e lla n
p r e p a r a t b e t i n g e l s e r ( T a b e l l 2). I li k h e t m e d W a p n e r & K r u s (I9 6 0 )
fa n n v i s l u n d a , a t t f r m g a n a t t h l l a f l e r a f u n k t i o n e r d i f f e r e n t i e r a d e
fr n v a r a n d r a g e n o m g ic k en f r s m r in g u n d e r L S D -p v e rk a n . R e s u lta te t
v id A u d i o - v i s u e l l t k o n f l i k t t e s t ( li k s o m v id S t r n i n g s p r o v e t ) s t d e r
m a o d e n u t v e c k l i n g s t e o r e t i s k a m o d e l l e n , e n l i g t v i l k e n .......... th e h i g h e r
th e l e v e l o f d i f f e r e n t a t i o n o f a n a b i l i t y , th e s t r o n g e r th e in f l u e n c e o f LSD
u p o n i t . ( L i e n e r t . 1959).

G e m e n s a m t f r S t r n i n g s p r o v e t o ch A u d i o - v i s u e l l t k o n f l i k t t e s t r
a tt b d a p ro v e n h a r en s im u lta n k a p a c ite ts k r v a n d e k a r a k t r , d
d i s t r a h e r a n d e s t i m u l i i n t e r f e r e r a r m e d de e g e n t l i g a a r b e t s u p p g i f t e r n a .
B gge p ro v e n r slu n d a i hg g ra d u p p m rk s a m h e ts - och k o n c e n t r a
ti o n s k r v a n d e . D e n s i g n i f i k a n t a p r e s t a t i o n s n e d s t t n i n g e n u n d e r LSD
v id d e s s a tv p ro v v e r e n s s t m m e r s tillv id a m e d tid ig a r e u n d e r
s k n i n g a r a v u p p m r k s a m h e t o c h d i s t r a k t i b i l i t e t , s o m v i s a t a t t LSD
i d o s e r om 7 5 - 1 0 0 m i k r o g r a m m e d f r e n s t a r k t n e d s a t t k o n c e n t r a t i o n s
f r m g a ( L e v i n e e t a l . , 1955; M i r s k y & R o s v o ld , I9 6 0 ; B e n d a & O r s i n i ,
1961; N e t z , J o n s s o n &: B e r g v i s t , 1963; G o l d b e r g e r , 1966). J a r v i k e t
a l ( 1955 a ), S lo a n e & D o u s t (1954) s a m t K o r n e t s k y , H u m p h r i e s & E v a r t s
(1957) fa n n d o c k in g a s i g n i f i k a n t a f r s m r i n g a r i k o n c e n t r a t i o n s f r m g a .
D e a n v n d e d o c k l g r e L S D - d o s (4 0 - 5 0 m i k r o g r a m ) s a m t e n k l a r e v a k e n -
h e tste st.

T i l l s k i l l n a d f r n A b r a m s o m , J a r v i k & H i r s c h (1955 c) n o t e r a d e s i d e n n a
u n d e r s k n i n g e n s i g n i f i k a n t f r l n g d v a l r e a k t i o n s t id e f t e r 50 m i k r o g r a m
L S D . D i f f e r e n s e n m e l l a n L S D - o c h p l a c e b o b e t i n g e l s e r ( to t a lt id ) v a r
44-
dock av r e l a t i v t lite n m a g n itu d (ca 7 m illis e k ) . D e ss u to m v a r v a r i a b i l i
te te n o f r n d ra d i m o ts a ts till tid ig a re o b s e r v a tio n e r av N e tz, J o n s s o n
& B e r g q v i s t (1963) o c h B e n d a & O r s i n i (1 9 6 1 ), v i l k a n o t e r a d e e n
k a d v a r i a b i l i t e t - l i k s o m e n a v s e v r t f r l n g d v a l r e a k t i o n s tid - e f t e r
7 5 -1 0 0 m i k r o g r a m .

V id e n a n a l y s a v b a k g r u n d e n t i l l d e n L S D - b e t i n g a d e p r e s t a t i o n s n e d -
s t t n i n g e n ( o v e r - a l l in d e x ) v id S t r n i n g s p r o v e t o c h A u d i o - v i s u e l l t k o n -
flik tte s t fra m k o m a tt n iv sk illn a d e n m e lla n p r e p a ra tb e tin g e ls e r v a r
s t r s t f r k v a n t i t a t i v t i n d e x , m e d a n d e n v a r o b e ty d lig v a d g l l e r k v a
l i t a t i v t in d e x ( T a b e l l 4 - 5 ) . A v F i g 2 f r a m g r t e h u r a n t a l e t l s t a
i t e m s / m i n u t v id S t r n i n g s p r o v e t i s t o r t v e r e n s s t m m e r m e d a n t a l e t
r tt l sta ite m s /m in u t u n d e r r e s p p re p a ra tb e tin g e ls e . M a o r f l e r
t a l e t av de u p p g i f t e r fpp h i n n e r b e a r b e t a v e n k o r r e k t l s t a - a l l t s
ven u n d e r L S D -b e tin g e ise n . N iv sk illn ad e n m e lla n p r e p a r a tb e tin g e l-
o e r b e r o r n l e d e s f r m s t p a t t fpp u n d e r L S D - p v e r k a n ej h a n n l s a
li k a m n g a u p p g i f t e r s o m u n d e r placebo., S a m m a f r h l l a n d e g l l e r
o c k s v id A u d i o - v i s u e l l t k o n f l i k t t e s t , v e n om t e n d e n s e n t i l l k v a n t i t a t i v
f r s m r i n g r m i n d r e u t t a l a d h r v i d l a g . Y id S y l l o g i s m e r n o t e r a d e s
d r e m o t s v l k v a l i t a t i v a s o m k v a n t i t a t i v a f r s m r i n g e n u n d e r LSD.
F pp a r b e ta r u p p e n b a rlig e n l n g s a m m a re u n d e r L S D -p v erk a n j m
f r t m e d p l a c e b o . D e s s u t o m r de u p p g i f t e r m a n h i n n e r b e a r b e t a
o fta re fe la k tig a n u n d e r p la c eb o .

M e r g e n e r e l l t s k u l l e o v a n s t e n d e r e s u l t a t k u n n a g e s f lja n d e h y p o t e t i s k a
t o l k n i n g a r : V id t e s t p e n r e l a t i v t h g a b s t r a k t i o n s n i v ( S y l l o g i s m e r )
m e d f r L S D -p v e rk a n en fu n k tio n sn e d s ttn in g bde av k v a n tita tiv
o c h k v a l i t a t i v a r t . m e d a n p r e s t a t i o n e r v id k o n c e n t r a t i o n s - o c h s i m u l -
t a n k a p a c i t e t s k r v a n d e p r o v ( S t r n i n g s p r o v e t , A u d i o - v i s u e l l t k o n f li k t-
t e s t ) f r m s t k n n e t e c k n a s a v e n k v a n t i t a t i v f r s m r i n g - f r u t s a t t 1) a t t
p r o v e n s d e l f u n k t i o n e r v a r f r s ig r av r e l a t i v t o k o m p l i c e r a d ( in l r d )
n a t u r , s a m t 2) a.tt L S D - d o s e n r r e l a t i v t l g .

E f t e r s o m m a n i t i d i g a r e u n d e r s k n i n g a r o f t a s t ej k o m p l e t t e r a t " o v e r
a l l 11 r e s u l t a t ( a n t a l r t t i t e m s / t o t a l t a n t a l i t e m s ) m e d k v a n t i t a t i v a o ch
k v a l i t a t i v a u t v r d e r i n g s i n d e x , r d e t s v r t a t t fin n a d i r e k t s t d f r
o v a n s t e n d e to lk n in g i d e n t i d i g a r e l i t t e r a t u r e n . H y p o t e s e n s s e n a r e le d
( k v a n t i t a t i v f r s m r i n g v id k o n c e n t r a t i o n s k r v a n d e p r o v ) h a r d o c k
v e r i f r e r a t s i e t t p a r e x p e r i m e n t . S lu n d a fa n n S lo a n e & D o u s t (1954)
45

e n s i g n i f i k a n t tid s k n in g e f t e r 40 m i k r o g r a m LSD v i d e t t u p p m r k s a m -
h e ts p ro v (" S e ria l sev en te s t" ) , m e d a n a n ta le t fel v a r o f r n d ra t j m f r t
m e d p l a c e b o . G o l d b e r g e r (1966) n o t e r a d e b d e e n s i g n i f i k a n t t i d s k
n in g (p = . 001) o c h e n k n in g a v a n t a l e t f e l (p = ,0 5 ) v id s a m m a t e s t ;
d o s n iv n v a r d o c k h g r e v id d e n n a u n d e r s k n i n g (= 100 m i k r o g r a m LSD ).

V id de k o m p l e t t e r a n d e j m f r e l s e r n a a v n i v s k i l l n a d e r m e l l a n de b d a
g r u p p e r n a m e d a v s e e n d e p L S D - r e s p p l a c e b o r e s u l t a t ( T a b e l l 7),
n o t e r a d e s e n d e l s i g n i f i k a n t a d i f f e r e n s e r . V id S t r n i n g s p r o v e t lg
s l u n d a G r u p p I :s L S D - r e s u l t a t (p D a g I) l g r e n G r u p p II:s L S D - r e -
s u l t a t (p D a g II). v e n o m d e t t a f r h l l a n d e k a n f r v n t a s m e d ta n k e
p a t t e n v i s s i n l r n i n g s e f f e k t t r o l i g e n f r e k o m m i t h o s G r u p p II, a n
t y d e r d e n s i g n i f i k a n t a d i f f e r e n s e n , a t t G r u p p I ;s i n i t i a l a L S D - r e s u l
t a t l i g g e r o v n t a t l g t . S a m m a f r h l l a n d e g l l e r i v i s s m n v e n
A u d i o - v i s u e l l t k o n f l i k t t e s t . D e s s a r e s u l t a t k a n g iv e tv is v a r a av s lu m p
m s s ig o c h /e lle r te s t- s p e c if ik k a r a k t r . Om m a n b o r t s e r fr n d e tta ,
sk u lle r e s u lta te n m e r a llm n t ven kunna to lk a s so m ta la n d e f r a tt
LSD t e n d e r a r a t t f r s m r a d e n i n i t i a l a p r e s t a t i o n s n i v n v id s i m u l -
ta k a p a c ite ts k r v a n d e u p p m r k s a m h e ts p r o v i s t r r e u ts tr c k n in g n
v id p r o v p t e r e n t n u m e r i s k e l l e r l o g i s k t - i n d u k t i v k a p a c i t e t . D e t
b c r d o c k b e t o n a s , a t t d e n n a to lk n in g r r e n t s p e k u l a t i v .

E tt annat och m e r p ta g lig t r e s u lta t r e m e lle rtid , a tt ven p la c eb o -


n iv n h o s G r u p p I l i g g e r s i g n i f i k a n t l g r e j m f r t m e d G r u p p II
v id S t r n i n g s p r o v e t . T r o t s a t t de b d a g r u p p e r n a t o r d e v a r a r e l a t i v t
lik v rd ig a vad g lle r a llm n in te lle k tu e ll n iv , uppndde G rupp I
e n s ej v id 2 ;a t e s t t i l l f l l e t G r u p p II:s i n i t i a l a p l a c e b o - n i v . S a m m a
f r h l l a n d e t e r f i n n s v id S y l l o g i s m e r o ch v e r s l a g s b e r k n i n g a r ;
v id d e t s i s t n m n d a p r o v e t r d o c k s k i l l n a d e n i p l a c e b o - r e s u l t a t
in te s t a t i s t i s k t s k e r s t l l d . G e m e n s a m t f r d e s s a t r e p r o v r
a t t d e in te r s r s k i l t k n s l i g a f r i n l r n i n g s e f f e k t e r , t m i n s t o n e
in te i s a m m a u t s t r c k n i n g s o m A u d i o - v i s u e l l t k o n f l i k t t e s t och
S p a t i a l t D y n a m i s k t T e s t . V id d e s s a b d a s e n a r e p r o v l i g g e r f
G r u p p I:s p l a c e b o - r e s u l t a t (p D a g II) h g r e n G r u p p II:s (p D a g I).
M jlig e n s k u l l e d e s s a r e s u l t a t k u n n a to lk a s s o m t a l a n d e f r a t t LSD
v id m t t l i g t i n l r n i n g s k n s l i g a t e s t i n t e r f e r e r a r n e g a t i v t p d e n f r
v n t a d e p r e s t a t i o n s f r b t t r i n g e n v id u p p r e p a d t e s t n i n g . D e t t a s k u l l e
i s fa ll s t d ja tid ig a re o b s e r v a tio n e r av A b ra m s o n , J a r v i k & H irs c h
46

(1955 b ), v i l k a i s a m b a n d m e d i n s t r u m e n t e l l i n l r n i n g a n f r t a t t .
LSD te n d s to i n t e r f e r e w ith e x p e c t e d l e a r n i n g p r o c e s s in a d d itio n
to i t s i m p a i r i n g th e o r i g i n a l l e v e l of p e r f o r m a n c e " . E n a l t e r n a t i v t o l k
n in g s k u lle v a r a , a t t i n d i v i d e r n a i G r u p p I in t e r li k a e n g a g e r a d e
v id e t t 2 :a t e s t t i l l f l l e , o ch a t t de d r f r p r e s t e r a r s m r e n G r u p p II:s
fpp v id l : a t e s t t i l l f l l e t . D e t t a f r e f a l l e r d o c k m i n d r e t r o l i g t s s o m
g e n e r e l l f r k l a r i n g , d e ls m e d ta n k e p a t t s k i l l n a d e r n a i p l a c e b o r e s u l t a t
n d o c k r s i g n i f i k a n t a , o c h d e ls m h t a t t m o t s v a r a n d e d i f f e r e n s e r m e l l a n
G r u p p I o c h G r u p p II in te t e r f i n n s v id V a l r e a k t i o n s p r o v e t o c h H y p n o s -
s k a la n . E f t e r s o m de b d a s is tn m n d a p ro v e n r m e s t r e s i s t e n t a m o t
i n l r n i n g s e f f e k t e r b la n d a l l a p r o v i v r t t e s t b a t t e r i , l e d e r o v a n s t e n d e
re s o n e m a n g till en p r e f e r e n s f r d et f r s ta to lk n in g s a lte rn a tiv e t, n m
lig e n a t t LSD i v i s s a f a l l (s e o v a n ) g e r u p p h o v t i l l e n n e g a t i v t r a n s f e r
av i n l r n i n g v id e f t e r f l j a n d e t e s t n i n g u n d e r p l a c e b o - p v e r k a n .

V a d g l l e r e f f e k t e r a v LSD p h y p n o t i s e r b a r h e t v i s a r v r a r e s u l t a t en
g od v e r e n s s t m m e l s e m e d v a d s o m f r a m k o m m i t i t i d i g a r e e x p e r i m e n t a l -
p s y k o lo g isk a s tu d ie r av s a m b a n d e t m e lla n h y p n o s - och L S D -tills t n d
(s e n r m a r e s i d 5). S lu n d a v e r i f i e r a s v r t i d i g a r e u n d e r s k n i n g
(N e tz & E n g s t a m , 1968), d r v i fa n n a t t LSD i t r s k e l d o s e r f r a m k a l l a d e
en s ig n ifik a n t kad m o tta g lig h e t f r h y p n o tis k a s u g g e s tio n e r till sk illn a d
fr n p la c e b o -re s p k o n tro llg ru p p . I sam b an d h rm e d u p p stlld es fr g a n ,
h u r u v i d a d e n f r h j d a h y p n o t i s e r b a r h e t e n v id e n i n i t i a l t e s t o m g n g m e d
LSD v e n s k u l l e k v a r s t v id e n s e n a r e h y p n o s s e s s i o n u ta n L S D . Vi
h a r i f relig g an d e u n d e rs k n in g a v s e tt l s a denna p ro b le m s t lln in g
r r a n d e e v e n tu e lla t r a n s f e r - e f f e k t e r , genom a tt j m f r a den g rupp
fp p , s o m e r h l l i t LSD v id D a g I o ch p l a c e b o v id D a g II, m e d d e n
g r u p p fp p , s o m e r h l l i t LSD o c h p la c e b o i o m v n d o r d n i n g . Av t a b e l l
6:1 f r a m g r , a t t i n t e r a k t i o n e n m e l l a n p r e p a r a t b e t i n g e l s e r o ch g r u p p t i l l
h r i g h e t in te r s i g n i f i k a n t , v i l k e t y t t e r l i g a r e b e l y s e s i T a b e l l 6:2 - 7.
D e t f r e l i g g e r m a o in g e n L S D - b e t i n g a d p o s i t i v t r a n s f e r i v r t f r s k s -
m a te ria l.

F y sio lo g isk a v a ria b le r

V r a r e s u l t a t t a l a r f r a t t u t s n d r i n g e n m e d u r i n e n av a d r e n a l i n
m e n ej a v n o r a d r e n a l i n s t i g e r u n d e r L S D - p v e r k a n . O m d e n n a e f f e k t
s a m m a n h n g e r m e d e n d i r e k t L S D - s t i m u l a t i o n av b i n j u r e m r g e n e l l e r
r i n d i r e k t v i a L S D :s p s y k o t r o p a e ffe k t k a n ej a v g r a s e n ty d ig t u t i f r n
47

f r e l i g g a n d e d a ta - D e t k a n v i d a r e ej u t e s l u t a s , m e n f r e f a l l e r m i n d r e
t r o l i g t , a t t d e t fin n s n g o n D S D - m e t a b o l i t , s o m u t s n d r a s m e d u r i n e n
o ch i n t e r f e r e r a r m e d a d r e n a l i n b e s t m n i n g a r n a , t e g e n o m a t t k a
f l u o r e s c e n s e n . DSD som. s d a n p v e r k a r ej a n a l y s r e s u l t a t e n , v i l k e t
k o n s t a t e r a t s m e d t i l l s a t s f r s k . I d e s s a h a r t i l l 50 m l u r i n t i l l s a t t s
3, 5, 7 o c h 10 m i k r o g r a m DSD.. D e s s a p r o v s a m t s a m m a u r i n u ta n
tills a ts h a r g en o m g tt h e la a n a iy s p ro c e d u re n och d rv id h a r k o n s ta
t e r a t s a t t in g a s k i l l n a d e r f r e l g m e l l a n a n a l y s r e s u l t a t e n .

T id ig a re h a r m n g a g n g e r d e m o n s tr e r a ts att p s y k isk a p f r e s t
n i n g a r . v e n av r e l a t i v t m t t l i g i n t e n s i t e t , b r u k a r f r a m k a l l a en
h g r e u t s n d r i n g av k a t e k o l a m i n e r h o s n o r m a l a f r s k s p e r s o n e r
( jf r D e v i. 1967 b) V r a r e s u l t a t ta .la r i s a m m a r i k t n i n g , m e n d e t
l g a a n t a l e t f r s k s p e r s o n e r o ch d en b e ty d a n d e i n t e r i n d i v i d u e l l a
s p r i d n i n g e n t i l l t e r inga. s k r a s l u t s a t s e r . t s k i l l i g t a v e n e x p e r i
m e n t e l l s i t u a t i o n s s t r e s s f r a m k a l l a n d e e ffe k t l i g g e r i d e s s " n y h e t s
v r d e " f r in d iv id en . I e tt f le r t a l u n d e rs k n in g a r ( F r a n k e n h a e u s e r ,
S t e r k y & J r p e , 1962; F r a n k e n h a e u s e r e t a l , 1967; D e a n d e r s o n &
D e v i, 1967) h a r v i s a t s a t t d e n f r s t a e x p o s i t i o n e n s o m r e g e l l e d
s a g a s a v de s t a r k a s t e r e a k t i o n e r n a , p s y k i s k t s v l s o m k a t e k o l a -
m in x n c s ig t, m e n m e d en u p p re p n in g av s itu a tio n e n s k e r en h a b itu e rin g
le d a n d e t i l l a t t s t i m u l i u p p le v s sorn m i n d r e s t r e s s f r a m k a l l a n d e , v a r
m e d f ljer l g re re a k tio n s in te n site te r. P denna punkt m o ts v a ra r te n
d e n s i v r a k a t e k o l a m i n r e s u l t a t ic k e de t i d i g a r e r a p p o r t e r a d e , m j -
lig e n sa m m a n h n g a n d e m e d a tt de p sy k o g en t f r a m k a lla d e k a te k o la -
m i n r e a k t i o n e r n a h e l t m a s k s r a s a v de f a r m a k o l o g i s k t f r a m k a l l a d e .
Ih g k o m m as br ven a tt d et a p r io r i v a r o san n o lik t a tt h r anvnda
s o f i s t i k e r a d e fpp s k u l l e u p p le v a d e n p s y k o l o g i s k a t e s t s i t u a t i o n e n s o m
s p e c ie llt s tr e s s f r a m k a lla n d e s a m t a tt den k o m p le x a f r s k s s itu a -
tio n e n k a n t n k a s h a m o t v e r k a t t e n d e n s e r t i l l h a b i t u e r i n g . D e t r
v i d a r e a t t m r k a , a t t d o s e n DSD p e r k ilo k r o p p s v i k t v a r i e r a t f r n
p e rs o n till p e rs o n , v ilk e t s j lv fa lle t gr det s v r t a tt g r a in te r in
d i v i d u e l l a j m f r e l s e r , e f t e r s o m m a n in te k a n f r u t s t t a s a m m a
r e a k t i o n s b e n g e n h e t p d r o g e n hor. a l l a f r s k s p e r s o n e r .

U n d e r D S D - p v e r k a n n o t e r a d e s v i d a r e en k o n t i n u e r l i g k n in g av p u l s -
f r e k v e n s e n u n d e r f r s k s d a g e n s g n g . S lu n d a f r e l g s i g n i f i k a n t h g r e
p u l s - o ch b l o d t r y c k s v r d e n e f t e r DSD u n d e r h y p n o s p e r i o d e n , t r o t s
d e n f r d j u p a d e a v s l a p p n i n g d e n n a f r a m k a l l a d e h o s fpp ( e n l i g t v a d
48

som fra m g ic k av s u b je k tiv a k o m m e n ta r e r e f te r f rs k e n s g e n o m f ra n d e ).


L iknande r e s u lta t h a r ven k o n s ta t e r a ts i en tid ig a r e u n d e rs k n in g
m e d c a 25 m i k r o g r a m LSD (N e tz & E n g s t a m , 1968).

D e n k a d e a d r e n a l i n u t s n d r i n g e n e f t e r LSD t i l l s a m m a n s m e d d e n f r
h jd a p u ls fre k v e n s e n och b lo d tr y c k e t m o t f rs k s d a g e n s s lu t - tr o ts
p v e r k a n a v h r a k t u e l l ty p a v h y p n o s - r t r o l i g t v i s e t t u t t r y c k f r
L S D :s k n d a s y m p a t i k o m i m e t i s k a v e r k a n ( j f r P f e i f f e r & M u r p h r e e ,
1965; H o f m a n n , 1961). D e t r d r f r o m j l i g t a t t a v g r a h u r u v i d a d e n
k a d e a d r e n a l i n u t s n d r i n g e n s a m t d e n f r h j d a p u l f r e k v e n s e n och
b lo d try c k e t under te stp e rio d e n s p e g la r e tt psykogent fra m k a lla t
s t r e s s t i l l s t n d , e l l e r r e t t u t t r y c k f r L S D :s d i r e k t a f a r m a k o d y n a -
m is k a effekt p d et s y m p a to - a d r e n o m e d u ll r a s y s te m e t. D et b r
h r p p e k a s , a t t fpp u p p le v d e e n m i n s k a d f r u s t r a t i o n v id t e s t p e r i o d e n
u n d e r L S D -p v e rk a n . T r o ts d e tta steg h r v id a d r e n a lin u ts n d r in g e p #
e h u ru ick e sig n ifik a n t. D et f rh lla n d e , a tt d e t h u v u d sak lig en r
a d re n a lin u ts n d rin g e n och ej n o ra d re n a lin u ts n d rin g e n som g e n o m
g e n d e k a r e f t e r t i l l f r s e l a v LS D , p e k a r p e n d i r e k t e f f e k t p
b in ju re m rg e n .

S u b je k tiv a s k a t t n i n g a r

E t t a v de m e r f r a m t r d a n d e r e s u l t a t e n v id de o lik a s k a t t n i n g s v a r i a b l e r n a
r a t t fpp b l e v m e r h m n i n g s l s a i s a m b a n d m e d L S D - p v e r k a n . D e tta
re a k tio n sm n ste r k v a rsto d t o m under stre ssp e rio d e n . I j m f re l
se m e d p la c eb o f re l g s lu n d a e tt sig n ifik a n t f rh jt st m n in g sl g e
(h y p o m a n i) u n d e r L S D - p v e r k a n v id s v l t e s t - s o m h y p n o s p e r i o d e r n a
( T a b e l l 15 o c h F i g 9). S a m m a te n d e n s t e r k o m m e r v e n v id F e a r
r e d u c t i o n , d r m o t s v a r a n d e s k a t t n i n g a r u n d e r LSD l g s i g n if ik a n t
h g r e n u n d e r p l a c e b o ( T a b e l l 15). I d e n n a v a r i a b e l t y d e r a l l t
h g r e s k a t t n i n g s v r d e n e n l i g t J o n s s o n , S j b e r g & V a llb o (1967) p
e n k a d f r u s t r a t i o n s t o l e r a n s ( i t e m l 7 i T a b e l l 1), p e n m i n s k a d
in h i b i t i o n i i n t e r p e r s o n e l l a r e l a t i o n e r ( it e m 7) s a m t p e t t m i n s k a t
m o t s t n d g e n t e m o t h o ta n d e i m p u l s e r ( ite m 20) - e l l e r m a o p en
m i n s k a d n g e s t b e n g e n h e t . D e t b r n o t e r a s a t t fpp v id t e s t p e r i o d e n /
s t r e s s uppgav en sig n ifik a n t kad n g e s tb e n g e n h e t u n d e r p la c e b o ,
m e n e n m i n s k a d f r u s t r a t i o n u n d e r L S D - p v e r k a n ( F ig 8).
49

S om f r a m g r av T a b e l l 15 f r e l g r e d a n u n d e r p r e - d r u g p e r i o d e n en
sig n ifik a n t sk illn a d m e lla n " p re p a r a tb e tin g e ls e r" vad g lle r F e a r
r e d u c t i o n . V id en n r m a r e a n a l y s av r e s p g r u p p s s k a t t n i n g s d a t a
f r a m g i c k , a t t de h g r e s k a t t n i n g s v r d e n a (N=12) f r e L S D -ad-
m i n i s t r e r i n g e n b e r o d d e p a t t G r u p p I - r e l a t i v t s e t t - a n g a v en
k a d n g e s t - o c h f r u s t r a t i o n s b e n g e n h e t p D a g II ( f r e p la c e b o ) ,
m e d a n G r u p p II a n g a v e n m i n s k a d ( f r e L S D ). M a o f re fa lle r
i v r t m a t e r i a l de fp p , s o m i n i t i a l t f t t LSD b li m i n d r e h m n i n g s
l s a v id D a g II, m e d a n de s o m i n i t i a l t f t t p l a c e b o u p p g e r ( a n -
t e c i p e r a r ? ) e n m i n s k a d f r u s t r a t i o n v id D ag II. D e s s a s k i l l n a d e r
- s o m t y d e r p e n " p o s i t i v " (ic k e n g e s t l a d d a d ) g r u n d i n s t l l n i n g
t i l l LSD h o s v r a fpp - k a n t a s s o m e t t y t t e r l i g a r e e x e m p e l p a t t
o rd n in g s f ljd e n i v ilk e n p r e p a r a t e n a d m i n i s t r e r a s kan h a en b e
t y d e l s e f u l l i n v e r k a n (i d e t t a f a l l s u b j e k t i v a s k a t t n i n g s v a r i a b l e r ) .

M jlig e n k a n s k i l l n a d e n i p r e p a r a t s e k v e n s e r v e n f r k l a r a v a r f r de
b g g e g r u p p e r n a u n d e r s a m t l i g a e x p e r i m e n t p e r i o d e r s k a t t a d e s ig
i r a k t m o t s a t t r i k t n i n g v a d g l l e r u p p le v d g r a d a v T r t t h e t u n d e r
L S D - p v e r k a n ( F ig 10). I l i k h e t m e d F e a r r e d u c t i o n n o t e r a d e s v e n
p t a g l i g a s k i l l n a d e r m e l l a n " p r e p a r a t b e t i n g e l s e r " r e d a n v id p r e -
d r u g s k a t t n i n g a r n a av t r t t h e t o ch s m n i g h e t ( F i g 8). S k i l l n a d e r n a
v a r d o c k in t e s t a t i s t i s k t s k e r s t l l d a ( T a b e l l 15), b e r o e n d e p d e n
s t o r a s p r i d n i n g e n i s k a t t n i n g a r in o m r e s p g r u p p .

V a d g l l e r de L S D - s p e c i f i k a s k a t t n i n g s v a r i a b l e r n a VII - XI ( s e s id
12) k a n a l l m n t s g a s , a t t d e n v a l d a d o s n iv n o m 50 m i k r o g r a m LSD
v a r i t t i l l r c k l i g f r a t t ge s i g n i f i k a n t a u t s l a g i s u b j e k t i v a r e a k t i o n e r
u n d e r s g o tt s o m h e l a f r s k s d a g e n ( T a b e l l 15). S r s k i l t v a d g l l e r
D e p e r s o n a l i s a t i o n o c h S u b je k tiv ( a llm n ) d r o g - e f f e k t n o t e r a d e s p
ta g lig t h g a L S D -sk a ttn in g sv rd e n u n d er in a k tiv ite ts - och t e s t
p e r i o d e n ( F ig 9). Av F i g 9 f r a m g r v e n a t t g r a d e n av s u b je k t iv
L S D - p v e r k a n in te h a d e b r j a t a v t a g a u n d e r t e s t p e r i o d e n . D e
p s y k o m e t r i s k a t e s t n i n g a r n a g e n o m f r d e s s l u n d a u n d e r d e t a t t de
a l l m n n a e f f e k t e r n a a v LSD f o r t f a r a n d e u p p le v d e s v a r a m a x i m a l a .

E n a v s l u t a n d e k o m m e n t a r g l l e r de f r n d r i n g a r i D e p e r s o n a l i s a t i o n
o c h V i s u e l l p e r c e p t i o n , s o m G r u p p II a n g a v i s a m b a n d m e d h y p n o s -

T) D e b d a g r u p p e r n a s p r e - d r u g s k a t t n i n g a r v id D ag I
l g p e n l i k v r d i g n i v .
50
s e s s i o n e n u n d e r p l a c e b o - b e t i n g e l s e (D ag I). T r o t s a t t d e s s a fpp
e r h l l e t t l g t r e s u l t a t v id h y p n o t i s e r b a r h e t s s k a l a n ( T a b e l l 6 :2 ),
u p p le v d e d e e n m a r k a n t k a d d e p e r s o n a l i s a t i o n s - o c h d e r e a l i s a t i o n s -
k n sla - t e f r n d r i n g a r i k r o p p s - o ch j a g - u p p l e v e l s e , " d r m k n s l a "
f r n d ra d t i d s - och ru m s u p p le v e ls e - u n d e r och s t r a x e f te r den
f r s t a h y p n o s s e s s i o n e n . A v F i g 11 f r a m g r t e a t t G r u p p II:s
s k a ttn in g av D e p e r s o n a lis a tio n u n d e r e n b a r t h y p n o s -p v e rk a n p
D ag I in te s k i l d e s ig m y c k e t f r n s k a tt n in g s n i v n u n d e r b d e L S D -
o ch h y p n o s - p v e r k a n p D a g II. So m p t a l a t s i a n n a t s a m m a n h a n g
(N e tz & E n g s t a m , 1968) v i s a r d e s s a r e s u l t a t e t t b e h o v av s y s t e m a
t i s k a s t u d i e r a v de b e r r i n g s p u n k t e r o c h k o n v e r g e r a n d e f r b i n d e l s e
l n k a r, som s a m m a n k n y te r L S D -in d u c e ra d e m e d v e ta n d e tillst n d
m e d h y p n o s o ch a n d r a t r a n c e - t i l l s t n d , in te b a r a i t e r m e r av f r n d
r i n g a r v id b e t e e n d e m s s i g a t e s t p p r i m r s u g g e s t i b i l i t e t , u ta n
ven i t e r m e r av fen o m en o lo g is k a u p p le v e ls e f r n d r in g a r .

B e d m n in g a v L S D - p v e r k a n

S o m t i d i g a r e n m n t s k u n d e s a m t l i g a 12 fpp a n g e v id v i l k e t f r s k s -
t i l l f l l e de s j l v a e r h l l i t L S D . B e d m n i n g a r n a a v s e e n d e L S D - p
v e r k a n h o s v r i g a g r u p p m e d l e m m a r v a r t i l l s t r s t a d e l e n o c k s de
k o r r e k ta ; e n d a s t 1 f r s k s p e r s o n fe lb e d m d e s h e lt. D enne (L S D -p -
v e r k a n d e ) i n d iv id s k a t t a d e s f e l a k t i g t v e n a v d e b g g e f r s k s l e d a r n a ,
v i l k a i v r i g t u p p n d d e m o t s v a r a n d e r e s u l t a t s o m fpp v a d g l l e r
b e d m n in g a v a n d r a s L S D - p v e r k a n . De s l u t s a t s e r s o m k a n d r a s
av f r e l i g g a n d e d u b b e l - b l i n d u n d e r s k n i n g r m a o (a) a t t
e n L S D - d o s om 50 m i k r o g r a m m e d s t r s t a s a n n o l i k h e t k o m m e r
a t t u p p t c k a s a v in d iv id e n s j l v , s a m t (b) a t t v e n a n d r a n r
v a r a n d e - o p v e r k a d e s v l s o m p v e r k a d e - m e d c a 80 p r o c e n t s
sa n n o lik h e t kan u p p t c k a en p v e rk a n hos h o n o m .

D e t b r d o c k s t a r k t b e t o n a s , a t t o v a n s t e n d e r e s u l t a t och s l u t s a t
s e r e n d a s t g l l e r f r d e n s p e c i f i k a f r s k s u p p l g g n i n g in k lu s iv e
l a b o r a t o r i e m s s i g a m i l j , s o m r t t v id d e t t a e x p e r i m e n t . I d e t t a
sam m anhang b r s rs k ilt fra m h lla s:
1) a t t fpp p f r h a n d k n t t i l l a t t LSD s k u l l e a n v n d a s i u n d e r s k
n in g e n ,
2) a t t fpp n o g a i n f o r m e r a t s o m L S D :s e f f e k t e r m m ,
3) a t t fpp r e d a n f r n b r j a n i n s t r u e r a t s om a t t s k a a n g e v e m e l l e r
v ilk a , som v e rk a d e h a f tt LSD, s a m t
51
4) a t t s j l v a u n d e r s k n i n g e n g e n o m f r t s u n d e r k o n t r o l l e r a d e , b e -
tr y g g a n d e f r h l l a n d e n .

E f t e r v a d s o m d i s k u t e r a t s p a n n a n p l a t s ( N e tz , 1968 a ), t o r d e
o v a n st e n d e b e tin g e ls e r och p r e m i s s e r h a ft en a v g ra n d e b e
t y d e l s e f r d e t a k t u e l l a u t f a l l e t i f r e l i g g a n d e p i l o t - s t u d i e . A tt
g e n e r a l i s e r a v r a r e s u l t a t v a d a v s e r b e d m n in g av s v l e g e n s o m
a n d ra s L S D -p v erk a n till a tt o m fa tta ven ic k e - f r e d s m s s ig a f r
h lla n d e n to rd e m a o v a r a o r e a lis tis k t.

A L L M N S A M M A N F A T T N IN G

F r s k e n h a r f r e t a g i t s f r a t t u n d e r s k a h u r e n l g dos LSD
(50 m i k r o g r a m ) p v e r k a r i n t e l l e k t u e l l a f u n k t i o n e r u n d e r s t r e s s -
f r a m k a l l a n d e b e t i n g e l s e r . E t t s e k u n d r t s y f te h a r v a r i t a t t s t u
d e r a e f f e k t e r a v LSD p h y p n o t i s k s u g g e s t i b i l i t e t . F r s k s p e r
s o n e r n a u t g j o r d e s av 12 a k a d e m i k e r m e d p s y k o l o g i s k o ch n a t u r
v e te n sk a p lig in rik tn in g .

U n d e r s k n i n g e n h a r la g ts u p p d u b b e l - b l i n t , v a r v i d f r s k s p e r e o -
n e rn a tj n a t som sin a egna k o n tro lle r . F r a tt e x p e rim e n te llt in d u c e ra
s t r e s s f r e l d e s f r s k s p e r s o n e r n a e t t t e s t b a t t e r i a v r e l a t i v t hg
s v r i g h e t s g r a d o ch m e d k r a v p e t t f o r c e r a t t e m p o . T e s t b a t t e r i e t
a v s g s m t a k o g n i t i v a v a r i a b l e r s s o m l o g i s k t t n k a n d e , a r i t m e t i s k
k a p a c ite t, s p a tia lt t n k an d e, s im u lta n k a p a c ite t och k o n c e n tra tio n s
f r m g a . E t t p a r av te s te n fu n g e ra d e genom sin s p e c ie lla k a r a k t r
s o m s t r e s s o r e r . F r a t t s k a f e t t m t t p g r a d e n av s t r e s s i o r
g a n i s m e n u n d e r e x p e r i m e n t e t s o lik a f a s e r f lj d e s k a t e k o l a m i n u t -
s n d r i n g e n i u r i n e n , f r u t o m p u ls o c h b l o d t r y c k s a m t f r s k s p e r
s o n e rn a s s u b je k tiv a r e a k tio n e r.

S ig n i f ik a n t f r s m r a d e r e s u l t a t e r h l l s i p r o v m t a n d e k o n c e n t r a -
t i o n s f r m g a / s i m u l t a n k a p a c i t e t , l o g i s k t - i n d u k t i v t t n k a n d e s a m t
v a l r e a k t i o n s t i d . U n d e r LS D - p v e r k a n n o t e r a d e s v e n e n s i g n i f i k a n t
k a d s u g g e s t i b i l i t e t , e n l i g t v a d s o m f r a m g i c k a v en h y p n o t i s e r b a r -
h e ts s k a la a v se d d a tt m t a m o tta g lig h e t f r h y p n o tisk a su g g e stio n e r.
R e s u l t a t e n t a l a r f r a t t LSD i d o s e r om 50 m i k r o g r a m f r s m r a r
k o n c e n tr a tio n s f r m g a och a b s tr a k tio n s f r m g a s a m t k a r h y p n o tisk s u g g e s
tib ilite t.
52

V id a re k o n s ta te r a d e s a tt a d re n a lin u ts n d r in g e n u n d e r t r e i p sy k o lo g isk t
a v s e e n d e o lik a e x p e r i m e n t b e t i n g e l s e r - v i l a , t e s t p e r i o d / s t r e s s och
h y p n o s - l g h g r e u n d e r L S D - p v e r k a n n u n d e r p l a c e b o p v e r k a n . Om
denna effek t s a m m a n h n g e r m e d en d ire k t L S D -s tim u la tio n av b i n j u r e
m r g e n e l l e r i n d i r e k t v i a L S D :s p s y k o t r o p a e f f e k t e r k a n ej e n ty d ig t
a v g ra s u tif r n f re lig g a n d e d a ta . I sa m b a n d m e d t e s t - och h y p n o s -
p e r i o d e r n a n o t e r a d e s v e n h g r e p u l s f r e k v e n s o ch b l o d t r y c k e f t e r
t i l l f r s e l a v LSD . A l l m n t t a l a r d e f y s i o l o g i s k a r e a k t i o n e r n a f r en
s y m p a t i k o m i m e t i s k v e r k a n a v LSD.

E n lig t f r s k s p e r s o n e r n a s su b jek tiv a sk a ttn in g a r f re l g genom gende


en l g r e g r a d a v f r u s t r a t i o n s - o c h n g e s t b e n g e n h e t u n d e r L S D - p -
v e rk a n j m f r t m e d p la c e b o . S k illn a d e rn a h rv id la g v a r s t r s t u n
d e r te s tp e r io d e n , v ilk e n m e d f rd e en kad s t r e s s u n d e r p la c e b o ,
m e n en m in s k a d fru s tr a tio n u p p le v e ls e u n d e r LSD. D en ak tu e lla
d o s n iv n v i s a d e s ig v a r a t i l l r c k l i g f r a t t ge s i g n i f i k a n t a u t s l a g
i s u b j e k t i v a L S D - r e a k t i o n e r (t e d e p e r s o n a l i s a t i o n , v i s u e l l a a n o
m a l i e r , h y p o r n a n i, s o m a t i s k a s y m t o m ) u n d e r s g o tt s o m h e l a f r
s k s d a g e n om s e x t i m m a r .

A v s j l v s k a t t n i n g a r o ch o b s e r v a t i o n e r a v a n d r a f r a m k o m a t t L S D -
p v e rk a n kunde p v isa s m e d s to r tr ffs k e rh e t. D et b r dock b e
to n a s a t t de p o s i t i v a r e s u l t a t e n h r v i d l a g e n d a s t g e r g i l t i g h e t
f r d e n s p e c i f i k a f r s k s s i t u a t i o n , s o m f r e l e g a t v id d e n n a p i l o t
stu d ie .
53

REFEREN SER

A b r a m s o n , H . A . , J a r v i k , M . E . , H i r s c h , M . W . & E v a l d , A . T . - (1955 a) -
L y s e r g i c a c i d d i e t h y l a m i d e (L S D - 2 5 ) : V . E f f e c t on s p a t i a l r e l a t i o n s
a b i l i t i e s . J . P s y c h o l . , 1955, 39, 4 3 5 - 4 4 2 .

A b r a m s o n , H . A . , J a r v i k , M . E . & H i r s c h , M . W . - (1955 b) - L S D -2 5 : VU.


E f f e c t up o n two m e a s u r e s of m o t o r p e r f o r m a n c e . J . P s y c h o l . , 1955,
39, 455 -4 6 4 .

A b r a m s o n , H . A . , J a r v i k , M . E . & H i r s c h , M . W . - (1955 c) - L S D -2 5 : X.
E f f e c t on r e a c t i o n t i m e to a u d i t o r y a n d v i s u a l s t i m u l i . J . P s y c h o l . ,
1955, 4 0 ^ 3 9 - 5 2 .

A ln a e s , R . & S k a u g , O. E . - (1963) - K l i n i s k e og p s y k o p a t o l o g i s k e f e n o m e n e r
u n d e r p s y k o t e r a p i v e d h j e lp av LSD k o r r e l e r t m e d b i o k j e m i s k e fun n .
T i d s k r . f o r D e n n o r s k e l a e g e f o r e n i n g , 1963, n r 23, 1 7 2 1 -1 7 2 5 .

A u e r b a c h , R . & R u g o w s k i, J . A . - (1967) - L y s e r g i c a c i d d i e t h y l a m i d e : e f f e c t on
e m b r y o s . S c i e n c e , 1967, 157, 1 3 2 5 -1 3 2 6 .

B e n d a , P . 8c O r s i n i , F . - (1961) - F l u c t u a t i o n s du n i v e a u d 'e f f i c i e n c e s o u s L S D -2 5 .
I R . R o th lin ( E d . ) - N e u r o - P s y c h o p h a r m a c o l o g y . V o l II. A m s t e r d a m ; E l
s e v i e r , 1961, p . 3 3 9 - 3 5 0 .

B j r k v a l l , C . - (1966) - A n o te on in d u c in g s t r e s s b y a n a u d i o - v i s u a l c o n f l i c t
t e s t . R e p . P s y c h o l , L a b . , U n i v e r . S to c k h o lm , 1966, No. 210.

C a r l s t e d t , L . - ( 1 9 6 7 ) - M i l i t r p s y k o l o g i s k a I n s t i t u t e t (M P I). P e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n ,
1967.

C a t e s , N, , G o l d s m i t h , E . D . St S a n k a r , S, - (1964) - I n t e r r e l a t i o n s b e tw e e n
th e e f f e c t s of e n d o c r i n e o r g a n e c t o m i e s a n d o f L S D - 2 5 , F e d , P r o c . ,
1964, 147

C o h e n , M . M . , H i r s c h h o r n , K . 8c F r o s c h , W. A . - (1967) - In v iv o a n d in v i t r o
c h r o m o s o m a l d a m a g e in d u c e d by L S D - 2 5 , N ew E n g l . J . M e d . , 1967,
2 7 7 , 1 0 4 3 -1 0 4 9 .

E l m a d j i a n , F , , H $ p e , J . M . & L a m s o n , E . T . - (1958) - E x c r e t i o n o f e p i n e p h r i n e
a n d n o r e p i n e p h r i n e u n d e r s t r e s s . R e c e n t P r o g r e s s in H f r m o n e R e s . ,
1958, _14, 513 -5 5 3 .

E u l e r , U . S , v . & L i s h a j k o , F . - (1961) - I m p r o v e d t e c h iq u e f o r th e f l u o r i m e t r i e
e s t i m a t i o n o f c a t e c h o l a m i n e s . A c ta P h y s i o l , Sc a n d . , 1961, 5 1 ,
348-355.

E u l e r , U . S . v , - (1964) - Q u a n t i t a t i o n of s t r e s s b y c a t e c h o l a m i n e a n a l y s i s .
C lin . P h a r m a c o l . & T h e r a p . , 1964, 5, 398-404,
54
FO A ( F r s v a r e t s f o r s k n i n g s a n s t a l t ) - (1964) - F O A o r i e n t e r a r o m B C -
s t r i d s m e d e l . OM , n r 2, d e c e m b e r , 1964,

F r a n k e n h a e u s e r, M . , S te rk y , K. & J r p e , G. - (1962) - P s y c h o p h y s i o l o g i c a l
r e l a t i o n s in h a b i t u a t i o n to g r a v i t a t i o n a l s t r e s s . P e r c e p t . M o t. S k i l l s ,
1962, 15, 6 3-72.

F r a n k e n h a e u s e r , M . , F r b e r g , J . , H a g d a h l, R . , R i s s l e r , A . , B j r k v a l l , C . &
W o lff, B . - (1967) - P h y s i o l o g i c a l , b e h a v i o r a l , a n d s u b j e c t i v e i n d i c e s
of a c t i v a t i o n in h a b i t u a t i o n e x p e r i m e n t s . P h y s i o l , B e h a v . , 1967, 2,
229-237.

G a s t a u t , H . , F e r r e r , S. & C a s t e l l s , C . - (1953) - A c tio n de la d i e t h y l a m i d e


de 1 'a c i d e d - l y s e r g i q u e (L S D -2 5 ) s u r le s f o n c tio n s p s y c h i q u e s e t
1 ' l e c t r o e n c p h a l i g r a m m e . C o n f in ia N e u r o l . , 1953, 1 3 , 1 0 2 -1 2 0 .

G o l d b e r g e r , L . - (1966) - C o g n itiv e t e s t p e r f o r m a n c e u n d e r L S D - 2 5 , p l a c e b o ,
a n d i s o l a t i o n . J . N e r v . M e n t. D i s . , 1966, 142, 4-9.

H ofm ann, \ . - (1961) - C h e m i c a l , p h a r m a c o l o g i c a l a n d m e d i c a l a s p e c t s of


p s y c h o t o m i m e t i c s . J . E x p . M e d . S c i. , 1961, 5, 3 1 - 5 1 .

H o l l i s t e r , L . E . & S j b e r g , B . M . - (1964) - C l i n i c a l s y n d r o m e s a n d b i o c h e m i c a l
a lte rtic n s fo llo w in g m e s c a l i n e , l y s e r g i c a c i d d i e t h y l a m i d e , p s i l o c y
b in a n d a c o m b i n a t i o n o f th e t h r e e p s y c h o t o m i m e t i c d r u g s . C o m p r e h e n s i v e
P s y c h i a t . , 1964, 5, 1 7 0 -1 7 8 ,

H o l l i s t e r , L . E . & M o o r e , F . - (1967) - U r i n a r y c a t e c h o l a m i n e e x c r e t i o n fo llo w in g


l y s e r g i c a c i d d i e t h y l a m i d e in m a n . P s y c h o p h a r m a c o l o g i a , 1967, 11,
2 7 0 -275.

I r w i n , S. & E g o z c u e , J . - (1967) - C h r o m o s o m a l a b n o r m a l i t i e s in le u k o c y te s
f r o m L S D -2 5 u s e r s . S c i e n c e , 1967, 1 5 7 , 3 1 3 - 3 1 4 .

J a r v i k , M . E . , A b r a m s o n , H . A , & H i r s c h , M . W . - (1955 a) - L y s e r g i c a c i d d i e t h y l
a m i d e ( L S D -2 5 ) : IV . E f f e c t on a t t e n t i o n a n d c o n c e n t r a t i o n . J . P s y c h o l . ,
1955, _39, 3 7 3 - 3 8 4 .

J a r v i k , M . E . , A b r a m s o n , H . E . , H i r s c h , M . W . & E v a l d , A . T. - (1955 b) -
L S D -2 5 :V III . E f f e c t on a r i t h m e t i c t e s t p e r f o r m a n c e . J . P s y c h o l . ,
1955, 39, 4 6 5 - 4 7 4 .

J o n s s o n , C . - O . , S j b e r g , L . & V a llb o , S, - (1967) - T r i o x a z i n e a n d m e p r o b a m a t e :


e f f e c t s on o b j e c t i v e a n d s u b j e c t i v e v a r i a b l e s . P s y c h o p h a r m a c o l o g i a ,
1967, 10, 2 3 7 - 2 5 4 .
55

K i e s , M . W . , H o r s t , D . , E v a r t s , E . V . & G o l d s t e i n , N . P . - (1957) - A n t i -
d i u r e t i c e f f e c t of l y s e r g i c a c i d d i e t h y l a m i d e in h u m a n s . A r c h . N e u r o l .
P s y c h i a t . , 1957, 7_7, 2 6 7 - 2 6 8 .

K ih lb o m , M . & N e t z , B . - (1967) - L S D - 2 5 . E n i n t r o d u c e r a n d e v e r s i k t .
L k a r t i d n i n g e n , 1967, 64, 1 8 4 2 -1 8 5 5 .

K in g , H . E . - (1954) - P s y c h o m o t o r a s p e c t s of m e n t a l d i s e a s e . C a m b r i d g e ,
M a s s a c h u s e t t s : H a r v a r d U n i v e r , P r e s s , 1954.

K e r l i n g e r , F . N. - (1964) - F o u n d a t i o n s of b e h a v i o r a l r e s e a r c h . New Y o rk : H o lt,


R i n e h a r t & W in s to n , 1964.

K o r n e t s k y , C . , H u m p r i e s , O. & E v a r t s , E . - (1957) - C o m p a r i s o n of p s y c h o
l o g i c a l e f f e c t s of c e r t a i n c e n t r a l l y a c t in g d r u g s in m a n . A r c h . N e u r o l .
P s y c h i a t . , 1957, 7 7 , 3 2 5 - 3 2 7 .

K o rn e tsk y , C. - (I960) - A lte rtio n s in p s y h o m o t o r f u n c tio n s ' a n d in d iv id u a l


d i f f e r e n c e s in r e s p o n s e s p r o d u c e d b y p s y c h o a c t i v e d r u g s . I L . U h r &
J . G. M i l l e r ( E d s . ) - D r u g s a n d B e h a v i o r . N ew Y o r k : W ile y , I9 6 0 ,
p. 2 9 7 -3 1 2 .

L e a n d e r s o n , R . & L e v i , L . - (1967) - A n e w a p p r o a c h to th e e x p e r i m e n t a l s tu d y
of s t u t t e r i n g a n d s t r e s s . A c ta O t o - L a r y n g . , 1967, s u p p l. 224, 3 1 1 -3 1 6 .

L e v i, L . - (1967 a) - S y m p a t h o - a d r e n o m e d u l l a r y r e s p o n s e s to e m o t i o n a l s t i m u l i :
M e th o d o l o g ic , p h y s i o l o g i c , a n d p a th o lo g ic c o n s i d e r a t i o n s . I E , B a j u s z
( E d . ) - An I n t r o d u c t i o n to C l i n i c a l N e u r o e n d o c r i n o l o g y . B a s e l : S. K a r g e r
1967, p. 7 8 - 1 0 5 .

L e v i, L . ( E d . ) - (1967 b) - E m o t i o n a l S t r e s s . B a s e l : S. K a r g e r , 1967, 280 p.

L e v i, L . - (1968) - S y m p a t h o - a d r e n o m e d u l l a r y a n d r e l a t e d b i o c h e m i c a l r e a c t i o n s
d u r i n g e x p e r i m e n t a l l y in d u c e d e m o t i o n a l s t r e s s . I R . P . M i c h a e l ( E d . ) -
E n d o c r i n o l o g y a n d H u m a n B e h a v i o r . L o n d o n : O x f o r d U n iv e r . P r e s s ,
1968, p r 2 0 0 - 2 1 9 .
L e v i n e , A . , A b r a m s o n , H . A , f K a u f m a n , M . R . & M a r k h a m , S. - (1955) -
L y s e r g i c a c i d d i e t h y l a m i d e (L S D -2 5 ) : XVI. T h e e f f e c t on i n t e l l e c t u a l
f u n c tio n in g a s m e a s u r e d b y th e W e c h s l e r - B e l l e v u e i n t e l l i g e n c e s c a l e .
J . P s y c h o l . , 1955, 4 0 , 3 8 5 - 3 9 6 .

L i d d e l l , D . W . & W e i l - M a l h e r b e , H . - (1953) - T h e e f f e c ts o f m e t h e d r i n e a n d
of l y s e r g i c a c i d d i e t h y l a m i d e on m e n t a l p r o c e s s e s a n d on th e b lo o d
a d r e n a l i n e l e v e l . J . N e u r o l . N e u r o s u r g . P s y c h i a t . , 1953, 16, 7 - 1 3 .
56

L i e n e r t , G. A . - (1959) - C h a n g e s in th e f a c t o r s t r u c t u r e o f i n t e l l i g e n c e
t e s t s p r o d u c e d b y d - l y s e r g i c a c i d d i e t h y l a m i d e (L SD ). I P . B .
B ra d le y , P . D e n ik e r & C. R au d u c o -T h o m a s (E d s .) - N e u ro -
P s y c h o p h a r m a c o l o g y . V o l I. A m s t e r d a m : E l s e v i e r , 1959, p .
461-465.

L i e n e r t , G . A . - (1966) - M e n t a l a g e r e g r e s s i o n in d u c e d by l y s e r g i c a c i d
d i e t h y l a m i d e , J.. P s y c h o l . , 1966, 6 3 , 3 - 1 1 .

M anger, W .M ., S ch w arz, B . E . , B a r r s , C .W .,W a k im , K. G. , B o l l m a n , J . L . ,


P e t e r s e n , M . C . & B e r k s o n , J . - (1957) - P l a s m a a n d c e r e b r o s p i n a l
f lu id c o n c e n t r a t i o n s of e p i n e p h r i n e a n d n o r e p i n e p h r i n e in c e r t a i n
p s y c h i a t r i c c o n d i t i o n s . A r c h . N e u r o l . P s y c h i a t . , 1957, 78, 396-412.

M c N e m a r , Q . - (1955) - P s y c h o l o g i c a l s t a t i s t i c s . N ew Y o rk : W ile y , 1955, p .


3 3 2 -335.

M i r s k y , A . F . & R o s v o l d , H . E , - (I 9 6 0 ) - T h e u s e o f p s y c h o a c t i v e d r u g s a s a
n e u r o p s y c h o l o g i c a l t o o l in s t u d i e s o f a t t e n t i o n in m a n . I L . U h r &
J . G . M i l l e r ( E d s . ) - D r u g s a n d B e h a v i o r . N ew Y o r k : W ile y , I9 6 0 ,
p. 3 7 5 - 3 9 2 .

M o reau , C. -E . & N o r b e r g , J . O . - (1967) - E f f e k t e r a v a u d itiv s t i m u l a t i o n p


v i s s a i n t e l l e k t u e l l a f u n k t i o n e r . M P I - r a p p o r t n r 60, 1967.

M u r p h r e e , H . B . - (1962) - Q u a n tita tiv e s t u d i e s i n h u m a n s on th e a n t a g o n i s m


of l y s e r g i c a c i d d i e t h y l a m i d e by c h l o r p r o m a z i n a n d p h e n o x y b e n z a m in e .
C lin . P h a r m a c o l , & T h e r a p . , 1962, 3, 3 1 4 - 3 2 0 .

M r t e n s , S. , N e t z , B . & S u n d w a ll, A . - (1967) - A n a ly s a v r i s k e r v id b r u k av


L S D - 2 5 . L k a r t i d n i n g e n , 1967, 64, 1 8 5 6 -1 8 6 1 .

N e tz , B . , J o n s s o n , C - O . & B e r g q v i s t , S. - (1963) - E f f e c t s o f l y s e r g i c a c i d
d i e t h y l a m i d e (L S D -2 5 ) on n o r m a l s u b j e c t s in an s c h i z o p h r e n i a - d i s c r i
m i n a t i n g t e s t b a t t e r y . S c a n d . J . P s y c h o l . , 1963, 4, 1 4 3 -1 4 8 .

N e tz , B . - (1967) - P s y k o k e m i s k a s u b s t a n s e r : E f f e k t e r , i m p l i k a t i o n e r o ch
a p p lik a tio n e r, E n in tro d u c e ra n d e v e rs ik t v er h allu c in o g e n er -
p s y k o t o m i m e t i k a - p s y k e d e l i k a . M P I - r a p p o r t n r 58, 1967.

N e tz , B . - (1968 a) - L y s e r g s y r e d i e t y l a m i d (L S D -2 5 ) och s u g g e s t i b i l i t e t .
D e l I: A n a ly s a v t i d i g a r e l i t t e r a t u r , M P I B - r a p p o r t n r 16, 1968.

N e tz , B . - (1968 b) - L y s e r g s y r e d i e t y l a m i d (L S D -2 5 ) o ch i n t e l l e k t u e l l a f u n k t i o n e r .
D e l I: A n a ly s a v t i d i g a r e l i t t e r a t u r . M P I B - r a p p o r t n r 18, 1968.
57

N e tz , B, & E n g s t a m , P , - O . - ( 1 9 6 8 ) - L y s e r g s y r e d i e t y l a m i d (L S D -2 5 ) och
s u g g e s t i b i l i t e t . D e l II; E f f e k t e r a v en t r s k e l d o s L S D -2 5 p h y p n o -
t i s e r b a r h e t . M P I B - r a p p o r t n r 17, 1968,

N y s t e d t, L . - (1967) - P r o g n o s a v f r a m g n g i a k a d e m i s k a s t u d i e r i p s y k o l o g i .
P s y k o l , i n s t i t u t i o n e n , S to c k h o lm s U n i v e r . , l i c e n t i a t a v h a n d l i n g , 1967.

P t k a i , P . , F r a n k e n h a e u s e r , M , , R i s s i e r . A . & B j r k v a l l , C. - (1967) -
C a te c h o la m in e e x c re tio n , p e r f o r m a n c e , and su b je c tiv e s t r e s s . S c a n d .J,
P s y c h o l . , 1967. 8 ^ 1 1 3 -1 2 2 .

P f e i f f e r , C . C . fk M u r p h r e e , K CB , - (1965) - I n t r o d u c t i o n to p s y c h o t r o p i c d r u g s
a n d h a l l u c i n o g e n i c d ru g s.. I J .R .. D i P a l m a ( E d . ) - D r i l l ' s P h a r m a
c o lo g y in M e d i c i n e . N ew Y o r k : M c G r a w - H i l l , 1965.

R e s n i c k , O. , K r u s , D , M , & R a s k i n , M . - (1965) - A c c e n t u a t i o n o f th e p s y c h o
l o g i c a l e f f e c t s of L S D -2 5 in n o r m a l s u b j e c t s t r e a t e d w ith r e s e r p i n e .
L i f e S c i e n c e s , 1965, 4 ^ 1 4 3 3 -1 4 3 7 .

S ie g e l, S. - (1956) - N o n p a r a m e t r i c S t a t i s t i c s f o r th e B e h a v i o r a l S c i e n c e s .
N ew Y o r k : M c G r a w - H i l l , 1956.

S i l v e r s t e i n , A . B . <k K l e e , G , D . - (1958) - E f f e c t s of l y s e r g i c a c i d d i e t h y l a m i d e
(L S D -2 5 ) on i n t e l l e c t u a l f u n t i o n s . A r c h . N e u r o l . P s y c h i a t , , 1958,
80, 4 7 7 - 4 8 0 ,

S j b e r g , B . M . , J r . St H o l l i s t e r , L , E 0 - (1965) - T h e e f f e c t s of p s y c h o t o m i m e t i c
d r u g s on p r i m a r y s u g g e s t i b i l i t y . P s y c h o p h a r m a c o l o g i a , 1965, 8,
2 5 1 - 2 6 2,

S l a t i s , H . M . - (1968) - C h r o m o s o m e d a m a g e b y L S D , S c i e n c e , 1968, 159,


1 4 9 2 -1 4 9 3 .

S lo a n e , B . & D o u s t , J , W L . - (1954) - P s y c h o p h y s i o l o g i c a l i n v e s t i g a t i o n s
in e x p e r i m e n t a l p s y c h o s e s : R e s u l t s of th e e x h ib itio n of d - l y s e r g i c a c i d
d i e t h y l a m i d e to p s y c h i a t r i c p a t i e n t s . J . M e n t. S c i. , 1954, 100,
1 2 9 -1 4 4 .

S tr o o p , J . R . - (1935) - I n t e r f e r e n c e s in s e r i a l v e r b a l r e a c t i o n s . J . E x p .
P s y c h o l . , 1935, 18, 6 4 3 - 6 6 1 .

W a p n e r , S< W . & K r u s , D .M * - (I 9 6 0 ) - E f f e c t s o f l y s e r g i c a c i d d i e t h y l a m i d e ,
a n d d i f f e r e n c e s b e t w e e n n o r m a l s a n d s c h i z o p h r e n i c s on th e S tr o o p
C o lo r-W o rd T e s t . J . N e u r o p s y c h i a t . , I9 6 0 , 2^ 7 6 - 8 1 .
W e i t z e n h o f f e r , A . M . - (1957) - G e n e r a l T e c h n iq u e s o f H y p n o t i s m . N ew Y o r k :
G r u n e & S ta t i o n , 1957,
58

W e itz e n h o ffe r, A .M . & H ilg a rd , E .R . - (1959) - S t a n f o r d H y p n o tic S u s c e p t i


b i l i t y S c a l e , F o r m s A a n d B . P a l o A lto , C a l if . : C o n s u lt in g P s y c h o l o g i s t s
P ress, 1959.

W e i t z e n h o f f e r , A . M . & H i l g a r d , E . R . - (1962) - S t a n f o r d H y p n o tic S u s c e p t i


b i l i t y S c a l e , F o r m C . P a l o A lto , C a l i f . : C o n su ltin g P s y c h o l o g i s t s
P ress, 1962.

W e l t m a n , A . S . , S a c k l e r , A . M . , S t e i n g l a s s , P . & B e r n s t e i n , M . - (1963) -
E n d o c r i n e e f f e c t s o f l y s e r g i c a c i d d i e t h y l a m i d e on m a l e r a t s . F e d . P r o c . ,
1963, _22^ 165.

W h ite lo c k , O. & F u r n e s s , F . N. ( E d s . ) - (1 9 5 6 - 5 7 ) - T h e p h a r m a c o l o g y of p s y c h o
t o m i m e t i c a n d p s y c h o t h e r a p e u t i c d r u g s . A n n . N. Y. A c a d . S c i. ,
1 9 5 6 -1 9 5 7 , 66, 4 1 7 - 8 4 0 .

W i e n e r , B . J . - (1962) - S t a t i s t i c a l P r i n c i p l e s in E x p e r i m e n t a l D e s ig n .
N ew York: M c G r a w - H i l l , 1962.
APPENDIX
T a b e ll 1, S u b je k tiv a s k a ttn in g s s k a lo r

T ab le I, S u b je c tiv e ra tin g s c a le s

S k a ttn in g s v a r i a b e l V n ste r ndpunkt M ittp u n k t I H g e r ndpunkt

1. r Ni h u n g rig ? in te a l l s - m ycket

2. r Ni s m n i g ? in te a l l s - m ycket

3. K n n e r Ni e r r a s t in te a l l s - m ycket
ls ?

4. T y ck er ni a tt E r t n u m y c k e t o b eh ag lig t v arken b ehag m ycket behag


v ara n d e tillst n d l ig t e l o b e h a g lig t
knns b e h a g lig t? lig t

5. S k u lle Ni v i l j a v i l a m y c k e t o g rn a v ark en g rna m y ck et g rna


nu? e lle r o g rn a

6. S k u lle Ni v i l j a t a m y ck et ogrna v ark en grn a m y ck et grn a


nu? e lle r o g rn a

7. T r o r Ni a t t Ni s k u l l e m y c k e t o tro lig t k an sk e, kanske m y ck et tro lig t


h a l t t a r e n v a n l i g t a1tt in te
f k o n t a k t m e d o b e k a n
ta ?

8. H ur g r det a tt a r m y c k e t d lig t v ark en b ra m ycket b ra


b e ta ? e l l e r d lig t

9. K n n e r Ni e r i r r i t e i n te a l l s som v a n lig t m ycket


rad ?

10. r Ni t r s t i g ? in te a l l s - m ycket

11. K n n e r Ni e r e n e r in te a l l s som v an lig t m ycket


g isk ?

12. H ur r E r t h u m r? m y c k e t d lig t som v a n lig t m y c k e t g o tt

13. K n n e r Ni e r b e k y m m y ck et bekym rad varken b ek y m m ycket obe


rad? ra d el obekym rad kym rad

14. S k u lle Ni v i l j a f r e m y c k e t o grna v ark en grna e l m y ck et g rna


ta e r ngot n u ? le r o g rn a

15. K n n e r Ni e r s k e r m ycket osker v arken sk er m ycket sker


e lle r o sk er p er e lle r o sk er
sjlv ?

16. S k u lle Ni v i l j a s o v a m y c k e t ogrna v ark en grna m y c k e t grna


nu? e lle r ogrna

17. T r o r Ni a t t Ni nu m y c k e t o tro lig t k an sk e, kanske m y c k e t tro lig t


s k u l l e ta en m o t g n g in te
b t t r e n v a n l i g t ?

18. H ur g r det att k o n m y c k e t d lig t varken b ra e l m ycket b ra


c e n tr e r a sig ? l e r d lig t
T a b e ll 1. S u b je k tiv a s k a ttn in g s s k a lo r (fo rts )

S k a ttn in g s v a r i a b e l V n ste r ndpunkt M ittp u n k t H g er ndpunkt

19. r Ni t r t t ? in te a lle | m ycket


)
20. T r o r Ni a t t Ni n u l t t m y c k e t o tro lig t kanske, m y c k e t tro lig t
sk u lle kunna g ra n g o t i k a n s k e in te
s o m Ni s e d a n s k u l l e
ng ra?

21. K n n e r Ni e r ly c k lig in te a l l s som v a n lig t m ycket


och av sp n d

22. S v e t t a s Ni p i n s i d a n in te a l l s - m ycket
av h n d e r n a ?

23. I b la n d k n n e r j a g m i g in te a l l s ~ i hg g r a d
s o m om ja g v o r e i en
drm

24. J a g m r s b r a a t t fo lk in te a l l s - m ycket
b o rd e kunna se det

25. F r e m l och m n n is k o r in te a l l s m ycket fj rra n


1 i m i n o m g iv n in g f r e
f a l l e r i b la n d a t t v a r a s a v -
l g s n a o ch f j r r a n p
ngot stt

26. I m itt nuvarande tillst n d in t e a lls i hg g r a d


f r e f a l l e r m i g tid e n b e
ty d e ls e l s

27. K n n e r Ni e r u p p r y m d ? in te a lls - m ycket

28. M in a h n d e r o c h f t t e r som v an lig t m ycket m er


knns ty n g re /l tta re
n v a n l i g t

29. K n n s d e t s o m om Ni in te a l l s - i hg g ra d
v a r f rn d ra d , "en
annan m n n is k a ?

30. U p p le v e r ni f r g e r och som v a n lig t i h g g r a d


lju s m e r i n t e n s i v t n v a n
l ig t ?
i
! 31. J a g k n n e r h u r d e t lik s o m in te a l l s m ycket
d a r r a r o c h v i b r e r a r in o m
m ig

32. V e r k n i n g a r n a a v p r e p a r a in te a l l s - i hg g ra d
t e t ty c k s k o m m a o ch g

33. I v i l k e n g r a d k n n e r Ni e r | in te a l l s i hg g ra d
a l l m n t p v e r k a d av
p r e p a r a t e t Ni f t t i d a g ? j
T a b e ll 2 3 - v g s v a r i a n s a n a l y s av p s y k o m e t r is k a t e s t d a t a : S ig n if ik a n s n iv e r
f r i n tr a in d i v id u e l la m e d e lta ls d if f e r e n s e r m e lla n L S D - o c h p la c e b o -
b e t i n g e l s e r , f r m e d e lta ls d i f f e r e n s e r m e lla n G ru p p I o ch G ru p p II
a v s e e n d e LSD + p la c e b o p o n g s a m t f r s a m s p e l m e lla n b e t i n g e l s e r
och g ru p p e r.

T a b le 2 3 -w a y a n a l y s i s of v a r i a n c e of s c o r e s in p e r f o r m a n c e t e s t s : L e v e ls
of s ig n if ic a n c e f o r m e a n i n t r a - p a i r d if f e r e n c e s b e tw e e n LSD a n d
p la c e b o c o n d itio n s , f o r m e a n d if f e r e n c e s b e tw e e n G ro u p I a n d G ro u p
II w ith r e g a r d to LSD + p la c e b o s c o r e s , a n d f o r in t e r a c t i o n b e tw e e n
c o n d itio n s a n d g r o u p s .

-----------------------------------
1 --------------------------------------------

TEST IN D EX F (B E T ) P (F ) ;| F (G R P ) P ( F ) j F (B x G ) P (F )
____ ____ i--......-... ...
Ll- .. .... ........ li
i
S T R N .P R O V O ver -a ll 1 7 .6 5 5 002
. 1| 6 . 6 7 3
j
026 0. 002 . . 97
S T R N . PRCW K v a l. 4 .8 0 4 . 051 jj 1 . 0 8 3 . 32 0. 022 . 88
*** | , j;
S T R N . PR O V K v a n t. 19. 353 . 002 ;; s : 6 8 0 . 014 \ 0 .0 5 6 .8 1
#
STROOP O v e r - a l l | 1 0 .1 5 9 . 009 jj 0. 603 . 54 1 2 .6 5 6 . 005
STROOP K v a l. 1 0 .0 0 0 . 98 : 0 . 0 3 6 . 85 J
1 .8 1 3 .21
STROOP K v a n t, j
*
4. 190 . 07 ; 2 .3 5 7 . 15 I 2 .2 8 5 .1 6
t

S Y L L O G IS M O v e r - a lii 2 0 . 2 7 7 . 001*** j 3 . 5 0 4 . 09 1 .7 1 4 .2 2
j
S Y L L O G IS M K v a l. 1 1 2 .2 5 4 . 006 j 1 .5 2 5 . 24 0. 661 . 56
&>}? 1
S Y L L O G IS M K v a n t. j 9 .1 6 8 . 012 |j 2 . 8 1 2 . 12 i! 0 .0 3 5 . 85
f I v

OVERSL. HER. O v e r-a ll | j 1 .3 6 3 . 27 1 3 .4 8 9 . 09 ! 0 .8 2 9 . 61


VERSL. BER. K v a l. | 0 .7 0 8 . 58 ] 0. 198 . 67 j 2 .4 4 6 . 15
**
VERSL. BER. K v a n t. j| 1 .7 3 1 .2 2 j 4 .6 6 5 . 054 j 6 .5 8 5 . 027
jj * * *
S D T O v e r - a l l 1! 0 .6 1 0 . 54 j 0 .2 1 1 . 66 1 2 .2 2 8 . 006
>]<

S D T K v a l. j 0 .1 2 2 . 73 !i 0 . 0 4 4 . 83 1 5 .4 0 0 . 003
SD T K v a n t. ii
1
0 .0 2 3 . 88 j 0. 010 . 92 0 .2 8 6 . 61
|1

i j
DRT L IF T M illisek j 1 .9 7 9 .1 9 j 0 .3 3 1 . 58 1 .6 8 8 .2 2
DRT BALL. n
1 2 .2 5 6 . 006 j 0 .0 0 3 . 95 0. 205 . 66
DRT TO TA LT n
j 12. 673
1
. 005 i 0 .1 9 6 . 67 0. 953 . 65
1__________________________ _____________________l

*** p < . 01
** p c . 02 G ru p p I: LSD x P la c e b o
P C - 0o G ru p p II: P la c e b o x LSD
ftw e -ta ile d 1
Tabell 3 Ovr^all_index vid psykemetriska t e s t : Medelvrden, standard
avvikelser ech signifikansniver fr m e d e l t a l s d i f f e r e n s e r m e l
lan L3D- ech pl a c e b e - b e t i n g e l s e r .

Table 3 Oyj5T-all_inde!X in p e r f o r m a n c e t e s t s : M e a n s , s t a n d a r d d e v i a t i o n s
a nd l e v e l s of s i g n i f i c a n c e f o r m e a n i n t r a - p a i r d i f f e r e n c e s b e t
w e e n L S D and p l a c e b e c o n d i t i o n s .

L S D PMCEBO
df
TEST M s M s P
Md

Strnings prov 36.75 17.5 53.17 18.7 - 16.42 .002 11

Stroop, Grupp I 26.14 13.1 55.29 18.0 - 29.14 .002 6


!
Stroop, Grupp II 49.60 18.9 48.00 27.4 ; + 1.60 .82 4

S y l l o g i smer 46.33 23.2 69.33 17.6 - 23 .OO .001 11

verslagsberkn. 32.17 13.3 37.25 13.8 - 5.08 .27 11


S D T, Grupp I 47.86 35.5 59.29 30.9 : -11.43 .13 6

S D T, Grupp II 55.00 20.9 37.00 21o7 I 4-18.00 .007 4

DRT Lift 37.57 6.33 34.55 5.45 + 3.02 .19 11

DRT Ballistic 26.50 5.25 22.36 3.83 + 4.14 .006 11

DRT Totaltid 64 .08 6.89 56.91 6.78 + 7.17 .005 11


I

Grupp I : LSD x P laceb o


Grupp I I : P la c e b o x LSD
Tabell 4 K v a l i t a t i v t index v i d p s y k o m e t r i s k a test: Medelvrden, s t andard
a v v i k e l s e r och s i g n i f i k a n s n i v e r fr m e d e l t a l s d i f f e r e n s e r m e l l a n
LSD- och p l a c e b o b e t i n g e l s e r .

Table 4 ialitative in d e x i n p e r f o r m a n c e tests: Means, standard d eviations


and levels oi significance for mean i n t r a - p a i r d i f f erenc e s betw e e n
LSD- a nd plac e b o conditions
...... ,- -- -------- --- 1
L S D ! P L ACEBO

TEST M s M s ML df
a P

Strningsprov 85.50 20.8 88.83 23.6 -3.33 .051 ! 11


Stroop 78.00 17.5 79.50 16.2 - 1.50 .98 11
Syllogismer 67. 33 1-6.7 82.00 11.7 - 14.67 .006 j 11
v e r s lagsberakn.
i 46.92 18.3 51.17 16.3 -4.25 .58 j 11
I
S D T, Grupp I i 52.00 31.9 69.57 26.6 - 17.57 .042 i1
30.2 .031 i
S D T, Grupp I I
_ 1
68.00 20.6 4 7 .00 +21.00
1 4
Grupp I : L S D x Placebo
G r u pp II: Placebo x L S D __

Tabell 5 K v ^ t i t a W v t _ i M ^ j r i d p s y k o m e t r i s k a test: Medelvrden, s t a n d a r d


a v v i k e l s e r o c h signifika n s n i v e r fr m e d e l t a l s d i f f e r e n s e r m e l l a n
LSD- o c h p l a c e b o b e t i n g e l s e r .

Table 5 umtijtaive__index__in p e r f o r m a n c e tests: Means, s tandar d deviations


and levels o f sig n i f i c a n c e for m e a n i n t ra-pair d i f f erences between
LSD- a n d p l acebo conditions

L S D PLACEBO
df
TEST M s M s Md p

S t rningsprov 41.83 15.1 58.25 12.6 i - 16.42 ,002 11

Stroop 45.75 20.1 56.92 17.9 !


: - 11.17 .07 11

Syllogisraer 66.75 25.9 84.42 16.6 | - 17.67 '.012 11

v erslagsbe-
r k n . , Grupp I 51.57 23.1 67.72 12. 5 ; -16.14 j .051 6
ii i
i
v e r s lagsbe-
84.40 17.9 79.20 2 0 .7 j + 5.20 | .11 4
r k n . , Grupp II

S D T 8 4.17 17.0 82.92 17.9 j + 1.25 : .88 11

Grupp I : L S D x Placebo
G r upp II: Placebo x L S D
Tabell 6;1 3-vgs variansanalys av p o n g p h y p n c s s k a l a n .

Table 6:1 3 - w a y a n a l y s i s f v a r i a n c e of s c a r e s on the hypnstic


s u s c e p t i b i l i t y scale.

Variansorsak K S j PG M K ! F P(P)
\-.-..,.... ... ---- ----
Betingelse 9.011 1 9.011 I 7.438 .020
Grupper 1 .630 1 1 .630 I 0.747 j .588
[individer j1 2 1.829 10 2.1 83 I
jSamspel Bet. x Grp 1.072 1 1.072 i
| 0.009 j .924
I
[Rest 12.114 10 1.211

totalt 144.958 23
fi t - --- .-- .
- ......j

Tabell 6;2 R pong, a r i t m e t i s k a m e d e l v r d e n , s t a n d a r d a v v i k e l s e r samt


intr a i n d i v i d u e i l m e d e l t a l s d i f f e r e n s mell a n LSD- eh place-
b o b e t i n g e l s e r vid h y p n e s s k a l a n . Fpp 1 - 7 = Grupp I (LSD x
P l a c e b o ) o c h f p p 8 11 = G r u p p II ( P l a c e b o x L S D ) .

Table 6:2 Raw scores, a r i t h m e t i c means, s t a n d a r d d e v i a t i o n s and me a n


i n t r a p a i r d i f f e r e n c e b e t w e e n L S D - a h d p l a c e b o c n d i t i n s in
t h e h y p n o t i c s u s c e p t i b i l i t y s c a l e . 3s 1 - 7 = G r o u p I (LSD
x P l a c e b o ) a n d S s 8 - 11 = G r o u p II ( P l a c e b o x L S D ) .

Fp L S D P L ACEBO [ DIPT1.
i -------
i 1
|
1 0 1 i ~1
i
2 1
4 I 5
3 4 1 3

4 4 1 3

5 1 1 0

6 1 1 0

7 4 3 1

8. I 3 1 2

9 1 1 0

10 4 1 3
11 2 1 1

M 2*55 1.18 1.36

s 1.58 0.60 1.50


--------L-------------------------
Tabell 7 M e d e l v r d e n , m e d e l f e l och s i g n i f l k a n s n i v fr m e d e l t a l s d i f f e r e n s e r
m e l l a n G r u p p I (LSD, D a g i) o ch G r u p p II ( P l a c e b a , D a g i) 1 L S D -
och p lace b o - r e s u l t a t vid p s y k o m e t r i s k a test ( over-all index) och
hypnosskalan.

Table 7 M e a n s , s t a n d a r d e r r o r s a n d l e v e l s f s i g n i f i c a n c e f o r m e a n g r o u p
d i f f e r e n c e s b e t w e e n G r o u p I (LSD, D a y 1) a n d G r o u p II (Plac e b o , *
D a y l) o n L S D - a n d p l a c e b o s c o r e s in p e r f o r m a n c e t e s t s ( e v e r - a l l
i n d e x ) a n d the h y p n o t i c s u s c e p t i b i l i t y s c a l e *

GRUPP I GRUPP 1*1


1
TEST .B e t i n g ! s e M i SE M - SE Diff. t-vrde

LSD 28,1 t 4 ,58 48.8 8.14 - 20.7 - 2 .4 2 *


S trningsprov
Placebo 44 #4 T *19 j 6 5 . 4 - 4.54 - 21.0 -2.24*

LSI) 2.& I * 4 o 94 | 49*6 - 8.48 -23.5 -2.55*


S t roop
j
| Placebo 53*3 * 6.31 |
j 4 8 . 0 - 12.3 +7.3 0.56
I 7
_ , l LSD 4 1 - 7 - 9.85 | 52.8 ~ 8.69 -11.1 -0.80
Syllogismer j
| Placebo 5 6.9 ~ 4.25 j 84 0 - 6* 38* - 25 .I - 3 .42 * *
r" "'" -- - T f " . 'T ' '
j Tg]J f ^ -f
-er a 1 ags b er *j
j 29.7 1 5.81. ;: 5i*o - 4*81 -5.9 -0.74
j Plac e b o 31.0 4 ,92 46.0 -4.62 - I 5.O ! - 2.13
r1 ir 1 n 1 'tTif I

g nt j LSD 4 7 .9 13.4 55*0 ~ 9*36 -7.1 : - 0.40

j P l acebo 59.3 11.7 3 7 .0 - 9.69 + 22.3 1.58

DRT, totaltid;
LSD 65.5 - 2.71 62.1 - 2.89 +3.4 j 0.85

Placebo 56.8 i 2 ,9 9 : 57.1 - 2.05 -0.3 ! -0.08


_j |

fiypno a skalan
LSD 2.57 - 0.68 2.50 -0.58 + 0.07 j 0.07
Placebo 1.29 0 .2 9 : 1 .0 0 - 0 .0 0 | + 0.29 | 0.74
I
** p<0.01
* p<0.05 Grupp I: L S D x Placebo
(two-tailed) O r upp lit Placebo LSD
Tabell 8 t 1 3-vgs v a r i a n a a n a l y s av m e d e l v r d e n / d a g fr a d r e n a l i n u t s n d r i n g
u n d e r placebo- o c h L S D - b e t i n g e 1 s e .

Table Sa 1 3-w a y ana l y s i s of v a r i a n c e o f m e a n v a l u e s / d a y f o r adren a l i n e


e x cretion d u r i n g placebo nd L S D conditions.

Variarisorsak K S FG M K F P(F)

Betingelse 154*083 1 154.083 5.521 .039


Grupper 22*160 1 22.160 0.306 .596

Indiv i d e r 718.556 10 71.856


Samspel B e t , x Grp 17.465 1 17.465 0.626 .548

Rest 279.062 10 27.906


Totalt 1178.443 23

Tabell 8:2 3-vgs variansanalys av m e d e l v r d e n / d a g fr noradrena-


l i n u t s n d r i n g u n d e r placebo- oeh LSD-betingelse.

Table 8;2 3 - w a y a n a l y s i s f v a r i a n c e of m e a n v a l u e s / d a y f o r n o n -
a d r c n a l i n e e x c r e t i o n d u r i n g p l a c e b o and L S D c o n d i t i o n s .

Variansorsak [ K S , FG | M K P P(F)

Betingelse 23 .3 8 1 j 1 ; 3.381 0.869 .624


Grupper 6,1 .164 1 61 .164 1 .754 .213
Individer 348 .751 j 10 34.875
Samspel B e t - x Grp 3.323 j 1 3.323 0.124 .731
Rest 268.973 i 10 26.897
i
Totalt 703.334 | 23
i
i
T a b ell 9 K a te k o la m in u ts n d rin g , u rin m n g d s a m t tid f r u tsnd ringen under
p l a c e b o - r e s p L S D -b e tin g e ls e . M e d e lv rd e n /d a g f r 11 in d iv id er.

T a b le 9 C a te c h o la m in e e x c r e t i o n , u r in e v o lu m e , a n d p e r i o d of e x c r e t i o n
d u r in g p la c e b o a n d LSD c o n d itio n s . M e a n v a l u e s / d a y f o r 11 s u b j e c t s .

PLACEBO LSD
+
V a ria b e l M SE M SE
.....i...................... .... r

A d re n alin ,
t 1 .0 9 +
n g /m in 8 .1 3 12. 98 2. 72
N o ra d re n alin , |
n g / m in | 2 6 .0 1 t 1. 30 27. 88 1 .9 9
1
U rin m n g d ,
+
m l/m in 1 .4 8 0. 17 2. 25 t 0 .2 7
T o taltid , 1
naan 36? + 3. 2? 370 + 1 2 .8 3
J _______

T a b e ll 10 3 - v g s v a r i a n s a n a l y s av i n tr a in d i v id u e l la d if f e r e n s m tt (LSD - Placeb<
i f y s io lo g is k a v a r i a b l e r u n d e r p r e - d r u g - , i n a k t i v i t e t - , s t r e s s - o c h
h y p n o s p e r io d . S ig n if ik a n s n iv f r m e d e lta ls s k i l l n a d e r m e lla n p e r i o d e r
f r m e d e l t a l s s k i l l n a d e r / d a g m e lla n G ru p p I o c h G ru p p II s a m t f r s a m
s p e l m e lla n p e r i o d e r o ch g r u p p e r .

T a b le 10 3 -w a y a n a l y s i s of v a r i a n c e of in tr a in d i v id u a l d i f f e r e n c e v a l u e s (LSD -
P la c e b o ) in p h y s io lo g ic a l v a r i a b l e s d u r in g p e r io d s of p r e - d r u g , i n
a c t i v i t y , s t r e s s , a n d h y p n o s is . L e v e ls of s ig n if ic a n c e f o r m e a n
d if f e r e n c e s b e tw e e n p e r i o d s , f o r m e a n d i f f e r e n c e s / d a y b e tw e e n G r o u p
a n d G ro u p II, a n d f o r i n t e r a c t i o n b e tw e e n p e r io d s a n d g r o u p s .

V a ria b e l 1 F ( P e r io d ) P ( F ) j F (G ru p p ) P (F ) F (P e r.x G rp ) P (F )

A d re n alin ,
n g /m in lji 2. 045 .1 6 j 0 .9 5 8 .6 4 1 .3 1 0 .2 9 i
N or a d re n a lin , I j
'I
n g /m in jj 1 .2 4 0 .31 | 1 .4 5 4 .2 6 0 .1 0 4 .9 0 j
! 1
P u ls, lj
sla g /m in jj 6 . 9 9 6 .0 0 1 * * i 0 .2 0 4 . 66 0. 668 .5 8
1
S y sto lisk t b lo d *
t r y c k , m m Hg j 3 .4 7 5 . 028 1 .1 0 3 .3 2 0 ,1 9 7 .9 0
D ia sto lisk t b lo d
t r y c k , m m Hg jj 1 . 5 5 2 .2 2 1 0 .1 4 0 .7 2 0 .0 . 94

** p c . 01
* P C * 05 G r u p p I : LSD x P l a c e b o
G r u p p II: P l a c e b o x L S D
(tw o -ta iled )
T a b e l l 11 M e d e l v r d e n f r f y s i o l o g i s k a v a r i a b l e r u n d e r p r e -drug-, inaktivitet-,
stress- o c h bypnosperiod.

T a b l e 11 M e a n v a l u e s in p h y s i o l o g i c a l vari a b l e s d u r i n g pe r i o d s o f pre-drug,
inactivity, stress, and h y p n o s i s *

Variabel Betingelse Pre-drug Inaktivitet T e stbatteri Hypnos


L

A drenalin,
P l a cebo 6.88 9.77 7.57
ng/min LSD 11.30 17.81 14.73

Noradrenalin,
Placebo 23.46 29.57 24.16
ng/min LSD 25.90 30.46 30.19

Puls,
Placebo 68.1 70.3 69.5 69.0
slag/min LSD 64.3 70.4 74.6 76.0

Placebo J 127.5 112.5 111.7 110.8


S y s t o l i s k t blod-
tryok, m m H g LSD 129.1 122.8 131.2 123.7
P l a cebo 87.9 80,8 83.8 80.8
Diastollskt blod
tryck, r a m H g LSD 92.3 95.4 92.9 88.2

Ta bell 12 t-v r d e n fr m e d e l talsdiff e r e n e e r m e l l a n LSD- o c h p l aceb o b e t i n g e l s e


i f y s i o l o g i s k a v a r i a b l e r under p r e - drug-, inaktivitet-, stress- resp.
hypnosperiod.

T a b l e 12 t - v a l u e s for m e a n d i f f e r e n c e s b e t w e e n LSD and placebo conditions in


p h y s i o l o g i c a l v a r i a b l e s d u r i n g p e r i o d s o f pre-drug, inactivity, stres
a n d hypnosis.

Pre-drug Inaktivitet Testbatteri Hypnos

Variabel M, t M, t t t
d d Md Md
* # *
Adrenalin,
4.41 2.61 8.03 2.76 7.16 2.69
ng/min

Noradrenalin,
2.43 1.26 0.89 '0.45 6.02 1.77
ng/min

Puls, *
-3.7 5 -1.87 0.08 0.03 5.08 .1-94 7.00 2. 4 9
s l a g/min

S y s toliskt b l o d #*# ##
1.58 0.36 10.25 1.60 19.50 5.33 12.84 3. 7 6
tryck, m m H g

Diastoliskt blod * **
4.33 1.67 14.58 2.48 9.17 2.20 7.33 3.12
tryck, m m E g

* * * . p <.001
* # P < *01
# p < .0 5

(two-tailed)
Tabell 13 3-vgs varianeanalys av LSD-resultat reep placeb-resultat
i fysiolegiska variabler under pre-drug-, inaktivitet-, stress
ed! hypnesperied. Signifikansniv fr medeltalsskillnader mel-
lan perieder, fr m e d e l t a l s s k i l l n a d e r / d a g m e l l a n G rupp I ek
G r u p p II, sam t f r s a m s p e l m e l l a n p e r i e d e r @ c h g r u p p e r .

Table 13 3 - w a y a n a l y s i s af v a r i a n c e of L S D v a l u e s a n d p l a c e b o v a l u e s
in p h y s i o l o g i c a l v a r i a b l e s d u r i n g p e r i o d s f pre-d r u g , i n
a c t i v i t y , s t r e s s , a n d h y p n o s i s . l e v e l s f s i g n i f i c a n c e f o r
m e a n differences between periods, fr mean differences/day
b e t w e e n G r o u p I a n d G r # u p II, a n d f o r i n t e r a c t i e n b e t w e e n
periods and groups.

r ~ ~ -
L S D ? L A C E B 0

Var i a bel F(Period) P ( f ) F(Grp) P(F) F (Pk G) F(F) F(Period) P(F) F(Grp) P(F) F (P*G) P(F)

Adrenalin, #
6.456 08 0.661 .56 4.353 .028 2.481 .11 0.003 .96 2.312 .13
ng/min

Noradrenalin,
2.676 .09 0.000 99 1.481 *25 5.950 .010 2.636 .14 1,153 .34
ng/min

**#
Puls,
7.535 .001 3.092 .11 0'.369 .78 0.550 .66 2.148 .17 0.484 .70
s l ag/min

Systoliskt blod 'sat


1.838 .16 1.181 .30 0.741 .54 13.251 .001 0.014 .9 0 0.287 .84
tryck, m m Eg

Diastoliskt b l o d
1.286 .30 0.773 60 0.145 .93 2.481 .08 0.264 .62 0.648 .59
tryck, m m H g

p <.001
Grupp Is LSD x Placeb
* * P <*01
Grupp II: Placebo x LSD
* P < .05

(t W - f 1 c tA ^
Tabell 14 3-vgs v a r i a n s a n a l y s av i n t r a i n d i v i d u e l l a d i f f e r e n s m t t (LSD-
placebo) i subjektiva variabler under pre-drug-, inaktivitets-,
stress och hypnosperiod. Signifikansniv fr medeltalsskillnade
m e l l a n p e r i o d e r , f r ,m e d e l t a l s s k i l l n a d e r / d a g m e l l a n G r u p p I oet
G r u p p II, s a m t f r s a m s p e l m e l l a n p e r i o d e r o c h g r u p p e r .

Table 14 3 - w a y a n a l y s i s o f v a r i a n c e ef i n t r a i n d i v i d u a l d i f f e r e n c e v a l u e s
( L S D - P l a c e b o ) i n s u b j e c t i v e v a r i a b l e s d u r i n g p e r i o d s f p r e - d r u
i n a c t i v i t y , s t r e s s , a n d h y p n o s i s , l e v e l s of s i g n i f i c a n c e f o r me
differences between periods, for mean differences/day between
G r o u p I a n d G r o u p II, a n d f o r i n t e r a c t i o n b e t w e e n p e r i o d s a n d
groups.

'H
Variabel F(Period) P(F) F(G r u p p ) P(F) F(Per. K G r p ) P (F )
....... - . i

Subj. w o r k i n g c a p acity 6*132 .003** 2.467 .14 1.062 .38

H u n g e r a n d thirst 2.498 .08 2.621 .13 1.789 .17


Pear reduction 4.637 .009** 0.731 .58 2.752 06

Tiredness 2.050 .15 5.187 .04* 5.728 .003

Euphoria 0.280 . 84 0.337 .58 O .486 .70

Irritation 2.461 .08 0.020 .89 0.511 .68


.

Subj. dxogef f e k t 12.456 .001 1.850 .20 0.781 .52

S o m a t i s k a symtom 2.252 .13 0.005 .95 0.024 .98

Visuell perception 2.917 .08 0.911 .64 0.530 .60

Bypomani 0.243 .79 0.010 .92 2.492 .11

Depersonalisation 7.086 .005* * 0.030 .86 0.539 .60

p < .001
p < Grupp It LSD x Placebo
* p C .05
Grupp lit Placebo x LSD
(two-tailed)
T a b e l l 15 t v r d e n fr me d e l t a l s d i f ferenser mellan LSD- o c h p l
i s u b j e k t i v a v a riabler under pre-drug-, inaktivitet-, s t ress- och
h y p nosperiod.

T a b l e 15 t-v a l u e s f o r mean, differences between LSD and placebo cond i t i o n s in


s u b j e c t i v e v ariables during periods o f pre-drug, inactivity, stress,
a nd hypnosis.

Pre-drug Inaktivitet Testbatteri H y pnos

V a r iabel M, t ML t M, t t
d d d Md
Subj. w o r k i n g ###
-3.20 -1.62 - 11.85 -5 39 - 16.21 - 5.45 3.90 - 1.23
capacity

H u n g e r & thirst 3.62 1.05 -5,19 -1.44 -1.83 - 0.91 0.07 0.03

Pear r e d u c t i o n 5.52 2 . 89* 4.27 1.49 11.25 4.78 4.99 2.61*

!
Tiredness,
6.39 1.89 10.07 4 .8 9 - 13.79 2.28 -3. 3 4 - 0 .7 6
Grupp I

Tiredness, 6.32 1.92 10.46 2.35 3.34 - 1.10 1.38 O .67


G r u p p II

E u p h o ria 1.72 0.97 3.54 1.20 2.33 0.76 0 . 7-7 0.24

Irritation - 2.64 -2.18 3.77 2.60* 2.48 1.28 0.33 0.14

%eWV
Subj. drogeffekt 7 # *
14.07 7.35 13.92 7.11 6.39 3*57
mn **
Somatiska symtom 9.13 4.79 7.60 4.39 4.60 2 . 96 *

Visuell p e r c e p t i o n 9.69 4.87 8.75 5.11 4.55 2.02

Hypomani 5.93 2.09 j 5.12 3.07* 7.07 2.44*

Depersonalisation 21.83 5 . 5 14.74 5.80** 5.84 1.53


.. .

p C .001
p c .01 Grupp I : LSD x Placebo
^ P .05 Qrupp Xs Placebo M LSD

(tw e -ta ile d )


Tabell 16 3 - v g s v a r i a n s a n a l y s a v L S D - s k a t t n i n g a r r e s p p l a c e b e - s k a t t n i n g a r
i s u b j e k t i v a v a r i a b l e r u n d e r pre-drug-, i n a k t i v i t e t - , s t r e s s - aeh
hypnosperiod. Signifikansniv fr medeltalsskillnader mellan perio
der, f r m e d e l t a l s s k i l l n a d e r / d a g m e l l a n G r u p p I o c h Grupp. II, sa m t
fr samspel m e l l a n peri o d e r och grupptillhrighet.

Table 16 3 - w a y a n a l y s i s of v a r i a n c e o f L S D r a t i n g s a n d p l a c e b o r a t i n g s i n
s u b j e c t i v e v a r i a b l e s d u r i n g p e r i o d s of p r e - d r u g , i n a c t i v i t y , s t r e s s ,
a n d h y p n o s i s . L e v e l s of s i g n i f i c a n c e f o r m e a n d i f f e r e n c e s b e t w e e n
p e r i o d s , f o r m e a n d i f f e r e n c e s / d a y b e t w e e n G r o u p I a n d G r o u p II, a n d
fo r i n t e r a c t i o n b e t w e e n p e r i o d s and groups.

L S D P :
L A G E B (5

Variabel
F (Period) P(F) F(Grp) P(F) F(PxG) P(F) F ( Period) P(F) F(Grpj P(F) F(PX&) P(F)
. .... _ .. .. . ___ i
Subj. w o r k i n g c a p acity 7.590 .001 3.679 .08 3.528 .026* 0.939 .56 8 ,268 . .016* 0.233 .87

H u n g e r a n d thirst 7.504 .001 0.251 .63 1.800 .17 6.331 .002* * 2.959 .11 0.822 .51
-* **
Fear reduction 1.619 .20 9.009 .013 1.931 .14 4.899 .007* * 16.865 .002 2.574 .0?

Tiredness 0.857 .52 1.191 .30 4.380 .011 0.676 .58 2.381 .15 O .413 .75

Euphoria 1.309 .29 . 0.000 .99 0.062 .98 5.757 .003 2.783 .12 1.065 .38

Irritation 2.571 .07 0.107 .75 O .192 .90 1.569 .22 0,139 .72 1.039 .39

***
Subj. d rogeffekt 10.545 .001 2.382 .15 1.165 .33 0.758 .51 1.926 .19 4.093 ,032*

Somatiska symtom 2.228 .13 0.010 .92 O .169 .85 1.091 .36 0.014 .90 5.354 .014
yv.k
Ann ** **>
V i suell p e r c e p t i o n 1.340 .28 2.017 ,18 0.171 .85 13*832 .001 9.833 .010 21.472 ,001

Kypomani 1.574 .23 0.187 .68 1.445 .26 2.538 .10 0 .483 .51 1.512 .24
W W W
**-
Dep e r s o nalisation 3.113 .07 0.980 .65 0.510 .61 8.215 .003 13*685 .004 12.415 .001

*** P^.001,** P<-01, * p<.05 (two-tailed) Grupp I: LSD x Placebo