DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS
(MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR
TAHUN EMPAT
2013

SOSIAL DAN ALAM SEKITAR TAHUN 4 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SAINS.

Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. . Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel.Cetakan Pertama 2012 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Bahagian Pembangunan Kurikulum. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik. Blok E9. rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah. Parcel E. Aras 4-8. Kementerian Pelajaran Malaysia. mekanik. fotokopi. 62604 Putrajaya.

v .

vi .

berdikari dan berjaya dalam kehidupan. perkembangan individu secara menyeluruh.DRAF PENDAHULUAN Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas(KSSRPK) (Masalah Pembelajaran) dibina selaras dengan Falsafah diaplikasikan dalam kehidupan seharian. mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran serta dapat berdikari dalam kehidupan seharian 1 . KSSRPK (Masalah Pembelajaran) adalah bersifat holistik. ini selaras dengan teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. KSSRPK (Masalah Pembelajaran) membolehkan murid: i. masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti. Perkembangan ini juga meliputi aspek jasmani. mengamalkan tingkah laku dan sikap positif dalam menguruskan kehidupan seharian yang lebih bermakna serta menjadi warganegara yang berguna KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina supaya pembelajaran yang diperolehi di dalam bilik darjah dapat ii. emosi. peluang pendidikan dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup. Pendidikan Kebangsaan berlandaskan prinsip-prinsip pendekatan bersepadu. Kurikulum ini juga menyediakan pendidikan berkualiti secara optimum untuk murid bermasalah pembelajaran supaya mereka menjadi insan yang seimbang. mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas”. tidak terlalu akademik dan tidak KSSRPK (Masalah Pembelajaran) digubal dengan matlamat untuk mengembangkan potensi murid secara menyeluruh. OBJEKTIF intelek bagi melahirkan insan yang seimbang. MATLAMAT membebankan murid. yang menyatakan “ guru-guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran. harmonis dan berakhlak mulia. seimbang dan bersepadu serta bersesuaian dengan tahap kefungsian murid. rohani dan Bagi memenuhi keperluan individu proses pengajaran dan pembelajaran di Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran dibentuk secara fleksibel dan ini bertepatan dengan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997.

menggunakan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi. iii. iv. rohani dan intelek. Domain bagi setiap tunjang adalah: Rajah 1 : Bentuk Kurikulum Standard Sekolah Rendah 2 . mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian melibatkan diri dalam aktiviti riadah menghargai keindahan alam dan warisan budaya menggunakan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi seiring dengan perkembangan semasa STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG Organisasi Kurikulum modal Berasaskan insan yang Tunjang dibina bagi dan membangunkan berketerampilan. emosi. vi. v. mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian bagi yang beragama Islam vii. menunjukkan kemahiran dan keterampilan ke arah i. berpengetahuan Tunjang (Rajah 1) merupakan domain-domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani. ii. Komunikasi Kerohanian. ix. Sikap dan Nilai Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri kehidupan berkerjaya iv.DRAF iii. mengamalkan penjagaan kesihatan dan keselamatan diri dengan sempurna v. viii. x. berinteraksi dan bersosialisasi dengan menepati tatasusila masyarakat majmuk vi.

DRAF KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD FOKUS MATA PELAJARAN : DAN ALAM SEKITAR KSSRPK (Masalah Pembelajaran) digubal dalam bentuk Matlamat Matlamat Sekitar matapelajaran Pendidikan Sains. mengenali dan menghargai alam sekeliling memahami dan menghargai jati diri mengamalkan kemahiran interaksi sosial yang positif mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. menghargai alam sekitar. kemahiran dan nilai. 3 . SOSIAL pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk modular yang mengandungi elemen pengetahuan. v. menguasai ilmu sains melalui pemerhatian dan penyiasatan ii. Sosial dan Alam Sekitar Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi Standard Kandungan. Objektif Matapelajaran Pendidikan Sains. kemahiran dan nilai. iii. iv. membolehkan murid : i. Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. pengetahuan asas sains. mempunyai semangat patriotisme dan mampu berinteraksi secara positif dalam kehidupan. Sosial dan Alam adalah untuk melahirkan murid yang mempunyai PENDIDIKAN SAINS.

ii. Sejarah ii. Alam Sekitar.DRAF Mata Pelajaran Pendidikan Sains. Panduan ini mengandungi pelbagai bentuk hasil kerja untuk menguji kefahaman dan kebolehan murid bagi mencapai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Panduan Pengajaran Panduan pengajaran disediakan berpandukan Standard Kurikulum untuk membantu guru mengajar dengan Sains. Berfokus kepada memberi pengetahuan dan kemahiran dalam sains hayat. Kemahiran Sosial Berfokus kepada mengaplikasi interaksi sosial yang positif serta mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Sosial dan Alam Sekitar memberi fokus kepada empat disiplin ilmu iaitu Sejarah dan Kemahiran Sosial. Panduan Pembelajaran Panduan Pembelajaran juga disediakan untuk kegunaan murid. Berfokus kepada sejarah Malaysia. iv. Berfokus ke arah mengembangkan pemikiran agar peka tentang alam sekitar. 4 . Alam Sekitar lebih berkesan. Sains asas i. mengetahui negeri-negeri serta masyarakat di Malaysia agar dapat menyemai semangat patriotisme dan cintakan negara. Sosial dan Alam Sekitar Matapelajaran Pendidikan Sains. Guru boleh mengubahsuai teknik dan strategi Penglibatan pengajaran mengikut keperluan murid. iii. Pelaksanaan Panduan Pengajaran dan Pembelajaran i. mengenali identiti.mengetahui punca pencemaran yang mengakibatkan bencana serta mengambil langkah pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. murid yang aktif dapat membantu meningkatkan pencapaian prestasi murid. sains bahan serta teknologi dan kehidupan lestari agar murid dapat mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan seharian.

perlu ada kerjasama dan kolaborasi antara pihak sekolah. RPI memaklumkan ibubapa dan pihak sekolah tentang keperluan individu murid dan bagaimana keperluan tersebut dirancang untuk dipenuhi. 5 . dan dokumentasi dilakukan tentang segala pengubahsuaian dan penerapan ke atas program pembelajaran dan perkhidmatan yang disediakan. guru boleh mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. (Buku Panduan Rancangan Pendidikan (RPI) Individu Murid-Murid Berkeperluan Khas. Bagi mencapai tujuan tersebut. ibubapa. 2000) RPI ialah suatu program pengajaran berasaskan penilaian pelbagai disiplin yang disediakan bagi memenuhi keperluan murid pendidikan khas. dan murid itu sendiri. Justeru. Antaranya adalah: x x x x x x x x x x x x x Inkuiri Analisis Tugasan Belajar Melalui Bermain Pengajaran Bertema Pendekatan Kolaborasi (kumpulan pelbagai disiplin) Konstruktivisme Multi Sensori Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran Interaktif Pembelajaran Koperatif Simulasi Pembelajaran Masteri Pembelajaran Pengalamian (experiential learning) bertulis yang menjelaskan matlamat perancangan pendidikan yang dirancang untuk setiap murid berkeperluan khas dan dijadikan panduan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan boleh menyatakan tahap pencapaian murid. dan individu dari agensi atau khidmat sokongan lain. dengan dibantu oleh pegawai pendidikan peringkat negeri dan daerah. RPI dirancang khusus bagi individu murid.DRAF PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU Definisi Rancangan Pendidikan Individu Rancangan Pendidikan Individu (RPI) adalah satu dokumen Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran.

keyakinan diri dan pengetahuan murid tentang konten yang Pentaksiran di bilik darjah penting bagi mengetahui tahap penguasaan dan pemahaman murid tentang apa yang telah dipelajari. 6 . Perkhidmatan yang diperlukan oleh murid Perancangan. PENTAKSIRAN Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah penting untuk menilai kemahiran bertutur. Tahap prestasi sedia ada murid Perancangan akademik dan bukan akademik Matlamat pendidikan tahunan yang boleh dicapai murid Objektif pendidikan yang boleh diukur Objektif. sikap dan nilai murni. iii. v. Folio: Folio adalah kompilasi hasil kerja murid secara iv. jangkamasa dan tarikh perkhidmatan dapat disediakan untuk murid. iv. Perancangan dan persediaan bagi membantu dan membimbing murid berinteraksi dengan persekitaran mereka. Pentaksiran boleh dijalankan secara formatif dan sumatif. Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari aspek kemahiran. prosedur dan urutan pentaksiran bagi i. ii. Maklumat yang diperoleh akan membantu guru untuk menambah baik kaedah pengajaran dan hasil pentaksiran di bilik darjah juga dapat memberi maklum balas awal kepada guru untuk merancang tindakan susulan dan penyediaan RPI bagi v. iii. Ujian/ Kuiz: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau lisan. Antara kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh dijalankan termasuk: mengenalpasti perkembangan dalam pencapaian vi. kemahiran serta sikap dan nilai murni. Pentaksiran secara pemerhatian hendaklah disertakan dengan senarai semak. Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan dipelajari. individu tentang penguasaan pengetahuan. vii.DRAF RPI memperincikan antara lain: i. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan objektif atau subjektif manakala kuiz boleh dijalankan dalam bentuk lisan. meningkatkan lagi penguasaan dan pemahaman murid. dan viii. sesuatu ii.

DRAF individu atau kumpulan. Esei : Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk menyampaikan maklumat secara saintifik. 7 . vi. Contoh folio adalah buku skrap dan laporan.

2 Mengetahui ciri-ciri benda hidup dan bukan hidup 1. ii benda hidup benda buka n hidup 1. bernafas makan dan minum bergerak membesar membiak 8 . ii.1.DRAF PENDIDIKAN SAINS.1 Mengenal pasti benda-benda di sekeliling i.2. iv.1. iii.1 Mengetahui benda-benda di sekeliling 1. SOSIAL DAN ALAM SEKITAR STANDARD KANDUNGAN TAJUK (Murid dibimbing untuk……) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk ……) 1. sekolah rumah 1.2 Menyenaraikan benda hidup dan benda bukan hidup di persekitaran i. ii. Benda hidup dan benda bukan hidup 1. v.1 Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup dan benda bukan hidup i.

mata telinga hidung lidah kulit 2.1. ii.1 Mengetahui fungsi deria manusia 2. iv.DRAF STANDARD KANDUNGAN TAJUK (Murid dibimbing untuk……) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk ……) 2. ii. iv. mata : melihat telinga : mendengar hidung : menghidu lidah : merasa kulit : sentuhan 9 . Manusia 2. v.2 Menyatakan fungsi anggota deria manusia i. iii.1. iii. v.1 Menamakan anggota deria manusia i.

2 Menama dan melabelkan bahagian tubuh haiwan i.DRAF STANDARD KANDUNGAN TAJUK (Murid dibimbing untuk……) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk ……) 3. ii. ikan burung lembu 10 .1.1. iv. ii. Haiwan 3.1 Mengetahui tentang haiwan dan bahagian tubuh haiwan 3. nama haiwan bunyi haiwan pergerakan haiwan tempat tinggal haiwan 3. iii.1 Mengenal haiwan peliharaan dan haiwan liar i. iii.

3 Menggunakan ucapan bertatasusila mengikut situasi dan intonasi yang betul i.1 Menyatakan keadaan di pasar raya atau pasar mini 4.1.2. membuat permintaan secara sopan berbalas ucapan memberi ucapan penghargaan 4. 4.3 Memerihal cara berkomunikasi di pasar raya atau pasar mini 4. 4.1.2.2 Mengaplikasi kemahiran sosial di pasar raya atau pasar mini 4.2 Menunjukkan tingkahlaku yang bersesuaian mengikut peraturan di pasar raya atau pasar mini.2 Mengenal pasti kemudahan yang terdapat di pasar raya atau pasar mini 4.1 Melaksanakan aktiviti membeli belah di pasar raya atau pasar mini.1 Mengetahui asas kemahiran sosial 4.1.2. 11 . Kemahiran sosial di tempat awam 4.2. iii.4 Menggunakan panggilan yang bersesuaian mengikut situasi.DRAF STANDARD KANDUNGAN TAJUK (Murid dibimbing untuk……) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk ……) 4. ii.

2.1.2 Mengetahui perihal pencemaran air 6.2.2.1 Menamakan bentuk muka bumi i.1 Mengetahui kegunaan air 6.1 6. tanah tinggi seperti gunung dan bukit tanah pamah seperti lembangan sungai.3 Menyenaraikan punca pencemaran air Menyatakan kesan pencemaran air Memerihalkan cara mengawal pencemaran air 12 .1. Alam sekitar fizikal 5.1 Memerihal kepentingan bentuk muka bumi 5.2 Menyenaraikan sumber air Menyatakan kepentingan air 6. Sumber 6.2 Menghargai pengetahuan tentang bentuk muka bumi 5.2. ii.2 6.2.DRAF STANDARD KANDUNGAN TAJUK (Murid dibimbing untuk……) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk ……) 5.2 Menghasilkan model bentuk muka bumi seperti tanah tinggi atau tanah pamah atau pinggir laut 6. paya dan tasik iii.1 6. pinggir laut seperti pantai dan tebing tinggi 5.1 Mengetahui bentuk muka bumi 5.1.

warna jalur lambang 8. iii. ii.1 Mengetahui sejarah kemerdekaan negara 7.1. tarikh tempat tokoh 8. Identiti Malaysia 8.2 Menyanyikan Lagu Kebangsaan 13 .1.1.1 Menyatakan maksud Jalur Gemilang i. iii.1. Sejarah Malaysia 7. ii.DRAF STANDARD KANDUNGAN TAJUK (Murid dibimbing untuk……) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk ……) 7. Memerihalkan kemerdekaan negara i.1 Mengetahui identiti Malaysia 8.

paku pakis.2 Memahami kepelbagaian tumbuhan 9.DRAF STANDARD KANDUNGAN TAJUK (Murid dibimbing untuk……) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk ……) 9. iv.2. v. iii. ii. batang daun dahan buah bunga akar 9. ii. vi. iii.1. Tumbuhan 9.2 Menama dan melabelkan bahagian tumbuhan i.1 Mengenal pasti tumbuhan mengikut ciri i.1.1 Mengenal pasti tumbuhan yang terdapat di sekeliling seperti rumput. iv.1 Mengetahui tentang tumbuhan dan bahagian tumbuhan 9. berduri berbunga batang berkayu batang tidak berkayu 14 . pokok pisang dan pokok kelapa 9. pokok bunga.

kuboid.DRAF STANDARD KANDUNGAN TAJUK (Murid dibimbing untuk……) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk ……) 10.1. ii. iii. Objek 10.1 Mengetahui tentang sumber cahaya 11.2 Mengaplikasi pengetahuan tentang pembentukan bayangbayang 11. iv. piramid dan sfera ii. matahari lampu lampu suluh api 11. silinder.1 Mengenal pasti sumber cahaya i. bentuk asas bongkah: kubus. panjang dan pendek 11.2. saiz: besar dan kecil.2 Mencipta permainan bayang-bayang dengan menggunakan tangan 15 . tinggi dan rendah.1 Menentukan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti 11.2.1.1.1 Mengenal pasti ciri fizikal objek i. kon.2 Membezakan keadaan terang dan gelap melalui penyiasatan 11.1 Mengetahui ciri fizikal objek 10. Cahaya 11.

iii. ii.1 Mengenal pasti bahan kitar semula i.1 Memahami kejadian banjir dan tanah runtuh 12.1. iii.1 Memerihalkan kejadian banjir dan tanah runtuh 12.DRAF STANDARD KANDUNGAN TAJUK (Murid dibimbing untuk……) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk ……) 12.2 Menyenaraikan punca kejadian banjir dan tanah runtuh 12. Bencana Alam 12. ii.1.1 Memahami kepentingan kitar semula 13. tong biru : kertas tong coklat : kaca tong jingga : tin dan plastik 16 .1. Kitar Semula 13.3 Menyatakan kesan kejadian banjir dan tanah runtuh 13.1.1.2 Mengenal simbol dan tong kitar semula i. kertas kaca tin 13.

1. Masyarakat di Malaysia 15.2 Menamakan negeri-negeri di Malaysia 15.1 Mengenal kaum utama di Malaysia i. Negeri di Malaysia 14.1.DRAF STANDARD KANDUNGAN TAJUK (Murid dibimbing untuk……) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk ……) 14.1 Mengetahui ibu negara dan negeri-negeri di Malaysia 14.1 Menamakan ibu negara Malaysia 14. adab makan dan adab bertatasusila 17 . iii.1. iv.2 Mengenali kepelbagaian adat resam kaum utama di Malaysia seperti jenis makanan. Melayu Cina India Pribumi 15.1. ii.1 Mengetahui kaum utama di Malaysia 15.

.

.

Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Tel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917 http://www.gov.my/bpk .moe.Terbitan: BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Aras 4-8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful