You are on page 1of 4

EdukasyonsaPagpapahalaga IV June 17 -21, 2013

L.C. 1.3 Nakikilala na ang tao ay moral at ispiritwal nanilalang I. MgaLayunin A. Natutukoy na ang tao ay isang moral at ispiritwalnanilalang B. Napahahalagahanangpagiging moral at ispiritwalbilangtao C. Nakabubuongisangpagtatalagangsarilibilangisang moral at ispiritwalnatao.

II. Nilalaman A. Paksa: Ang Tao Bilang Moral at IspiritwalnaNilalang B. Konsepto: Angtao ay isang moral at ispiritwalnanilalang. Kaloobsakanyabukodsabuhay ay kanyangkaisipan, kalooban at konsensya. Angmgaito ay mahalagangpakultadnamagiginggabayniyaupangangkanyang kilos o gawa ay moral at ispiritwal. C. PagpapahalagangLilinangin: 1. Makataonggawi o kilos 2. Moral at Ispiritwalna dimension D. Sangguinian: 1. Angtaosakanyang moral at ispiritwalnadimensyon EdukasyonsaPagpapahalaga IV Luz A. Brillon Zenaida V. Rallama 2. GintongButil EdukasyonsaPagpapahalaga IV Annabelle A. Macabeo

1

anoritoangpinaniniwalaanmo? Ipaliwanag. Gawain Paghambinginangdalawangpananaw. Anoangnaisipakahuluganng Brahmin sakanyangtinuranna “Sa loobng 30 taon. Sinabing Brahmin: “ Saloobngtatlampungtaon. Lunsaran Angtunayna Kali Isangumaga. 2 . Habangpapalapitsiyasalugar. Sa ganitongparaan ay makaiiwassiyasamgatuksongmagbubunsodsakanyasakasamaan. dinalaniyaitosatahananngmga may sakit. Mulasadalawangpananaw. Walanggustonglumapitditodahilsataglaynitongsakitnakolera. Balik-aral B. nakitaniyaangisanglalakingnamumutla at tilanaghihingalona.Pamamaraan A. Isa itong Brahmin.”– Thomas Hobbes- D. Yumukoangmadre at sinapongkanyangpaladangkatawanng Brahmin. Panimulang Gawain 1. hindimaaaringiasanalamangsiyasakalikasanbagkus. “ Angtao ay likasnamabuti.” MgaTanong: 1. peroangtunayna Kali ay may laman at dugo. “Angtao ay ipinanganaknamasama. subalitsumamasakamayngtao.” -Jean Jacques Rousseau- sumambaakosabatongKali. kinakailanganbantayansiya’tpigilinnamagkasala. peroangtunayna Kali ay may laman at dugo”? 2. Paanomonakitaangkadakilaanni Mother Teresa? C. napansinni Mother Teresa namaramingtaoangnakatiponsaharapng Kali Temple. Pagsusuri 1. sapamamagitanngpagkatuto. Talangliban 3. Kung mabuti man angtaoayonsapagkalikhasakanya. Panalangin 2. Doon ay gabi’tarawniyaitonginalagaanhanggangsatuluyanggumaling.Upanghadlangansiyanggumawangmasama. huhubuginsiya. sumambaakosa baton g Kali. isangparisatemplo.Isulatangiyongreaksiyonsabawatpananaw.III.

Saanmoibinatayangiyongmgareaksiyon? 3. F. AngAkingGawi/kilos AngAkingMakataongGawi/kilos 3 . nakikilalaan gating pagigingtunaynanilikhangDiyos. Sa Theosophical Digest. pangkaisipan at sosyalnapangangailangan. pagrerelaks at paglilibangsabuhay ay mahalagaupangmapangalagaannamannatin an gating pisyolohikal. Anu-anoangkatangianngtaonanagpapatunaynasiya ay kaloobngDiyos? E. isangmanunulatangnagsabingangpaggawanangmabuti ay maitutuladsapagbukangbulaklak at pagsabognghalimuyak. Angmoral natao ay gumagawang tama at kung anoangdapat. Kumikilossiyakunganoangmabutisatao. Angmga regular nagawaintuladngpag-inomngtubig.3 qtr. Angginawani Mother Teresa ng Calcutta. Angpagiging moral ngtao ay may kaugnayansaispiritwalniyangpagkatao. Higitna medaling rd gumawangkabutihankaysagumawangmasama. hindiitomapapansin. Kung paanonadaramangtaoangkabutihang-loobngDiyosito’ymaipadarama din niyasakanyangkapwasapamamagitanngpagmamahalsakapwa. Angiba pa natingkakayahanbilangnilalangnatinatawagnagawi/kilos ngtao( acts of man). Bumuongpagtatalagangsarilibilangisang moral at ispiritwalnanilalang. mabilis at walangkahirap-hirap. Paghahalaw Ang moral at ispiritwalngtao ay makikitasa kilos ngtao. Angpagpapamalasngmakataonggawi/kilos (human acts)ay pagpapatunayngpagiging moral natao. (Theosophical Digest. Hindi siya nag-atubilisaisangBrahming may cholera nangmatagpuanniyaang may sakitsa Kali Temple. Paglalapat Sa ating kilos o gawa.2004).2.

Mag-isipngisangpangyayarisaiyongbuhaynasaiyongpalagay ay nagkulangkasapagtugonsagawaing moral/ispiritwal. matuwid. 4 . mgabagaynatotoo.G. Sumulatngmgakaragdagangpagtatalagangsarilisapagsasabuhayngtamangposisyonsamgais yung moral. 2. GawaingBahay 1. kaibig-ibig. Pagpapatibay MulasaFilipos 4:8 “Kailangangmaginglamanngiyongisipangmgabagaynakarapatdapat at kapuri-puri.” IV. malinis. Paanomoitobabaguhinsasusunodnapagkakataon? Isulatangsalaysaysaiyongkuwaderno. marangal. at kagalang-galang.