You are on page 1of 90

I.

Lêi më ®Çu

NÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn ®· vµ ®ang t¹o ra kh«ng khÝ c¹nh tranh s«i næi trong s¶n xuÊt kinh doanh. N»m trong quü ®¹o ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, C«ng ty §Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu Hµ Néi ®· ra ®êi hoµ m×nh vµo dßng ch¶y chung gãp phÇn cïng x· héi ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu vµ tõng bíc c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. MÆc dï míi thµnh lËp ®îc h¬n mêi n¨m nhng C«ng ty thùc sù ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ víi quy m« ho¹t ®éng ngµy cµng ®îc më réng. Sau h¬n mét th¸ng thùc tËp t¹i C«ng ty INCOMEX, em ®· phÇn nµo hiÓu ®îc thùc tÕ c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung vµ c«ng t¸c KÕ to¸n nãi riªng trong C«ng ty. §îc sù híng dÉn tËn t©m cña c¸c anh chÞ trong C«ng ty, ®Æc biÖt lµ Phßng Tµi chÝnhKÕ to¸n, trong thêi gian thùc tËp em ®· ®i ®îc ®Õn c¸c phßng trong C«ng ty ®Ó t×m hiÓu ho¹t ®éng cña tõng phßng vµ em ®· hiÓu ®îc phÇn nµo t×nh h×nh vµ c«ng t¸c kÕ to¸n, tµi chÝnh cña C«ng ty vµ nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña ho¹t ®éng kinh doanh diÔn ra ë C«ng ty. Cïng víi sù híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o NguyÔn Hång Thuý ®· gióp em hoµn thµnh ®îc b¸o c¸o thùc tËp táng hîp nµy. B¸o c¸o gåm cã 3 phÇn: PhÇn 1: Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty §Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu Hµ Néi PhÇn 2: §Æc ®iÓm hÖ thèng kÕ to¸n t¹i C«ng ty §Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu Hµ Néi PhÇn 3: Mét sè ý kiÕn ®¸nh gi¸ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty §Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu Hµ Néi Do thêi gian thùc tËp kh«ng dµi cïng víi kiÕn thøc thùc tÕ cßn h¹n chÕ nªn em kh«ng thÓ ph¶n ¸nh ®îc mét c¸ch toµn diÖn vÒ C«ng ty, còng nh kh«ng thÓ ®a ra c¸c chu tr×nh kÕ to¸n ®Çy ®ñ mµ C«ng ty ¸p dông. §ã lµ nh÷ng thiÕu sãt kh«ng tr¸nh khái. Em mong nhËn ®îc sù gãp ý, nhËn xÐt cña c¸c thÇy c«, c¸c anh chÞ trong C«ng ty ®Ó em rót kinh nghiÖm cho chuyªn ®Ò lÇn sau. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

1

PhÇn I: Kh¸I qu¸t chung vÒ c«ng ty ®Çu t x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hµ néi II. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 1. Thêi gian thµnh lËp C«ng ty §Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu Hµ Néi trùc thuéc Tæng C«ng ty X©y dùng S«ng Hång cã tªn giao dÞch quèc tÕ lµ “Ha Noi Investment Construction and Import Export Company” viÕt t¾t lµ INCOMEX chÝnh thøc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 1636/Q§ - BXD cã trô së chÝnh t¹i Sè 26 YÕt Kiªu – quËn Hoµn KiÕm – Hµ Néi. Tæng C«ng ty X©y dùng S«ng Hång lµ c«ng ty Nhµ níc trùc thuéc Bé X©y dùng cã tªn giao dÞch quèc tÕ lµ “Song Hong Construction Corporation” viÕt t¾t lµ SHC, ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 994/BXD ngµy 20/11/1995, cã trô së chÝnh t¹i 1596 §¹i lé Hïng V¬ng – Thµnh phè ViÖt Tr× - Phó Thä. Chi nh¸nh cña Tæng C«ng ty X©y dùng S«ng Hång t¹i Hµ néi thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 354/BXD – TCLD ngµy 14/6/1997. Sau gÇn 10 n¨m ho¹t ®éng chi nh¸nh ®· cã nhiÒu ®ãng gãp vÒ thÞ phÇn, uy tÝn cho Tæng C«ng ty vµo ngµnh X©y dùng. C«ng ty §Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc h¹ch to¸n ®éc lËp, tiÒn th©n lµ chi nh¸nh cña Tæng C«ng ty X©y dùng S«ng Hång t¹i Hµ Néi ®îc s¸t nhËp víi C«ng ty S¶n xuÊt vµ XuÊt nhËp khÈu (VIHATEX) thuéc së th¬ng m¹i thµnh phè Hµ Néi thµnh lËp n¨m 1996. Ngµy 15/12/2004 c«ng ty chÝnh ®i vµo ho¹t ®éng, cã t c¸ch ph¸p nh©n theo Ph¸p luËt ViÖt Nam, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã con dÊu riªng, ®îc më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt, ®îc tæ chøc ho¹t ®éng theo LuËt doanh nghiÖp. C«ng ty §Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu Hµ néi lµ mét tæ chøc ®a lÜnh vùc cã c¬ cÊu hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng phï hîp víi tiªu chuÈn quèc tÕ (HÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng ISO 9001-2000). 2. Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh chñ yÕu ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty. Doanh thu trong 4 n¨m gÇn ®©y: N¨m 1. 2001 2. 2002 3. 2003 Doanh thu 22.044.219.417 37.234.592.310 56.613.468.057 Quy ®æi ra USD 1.396.972 2.359.607 3.587.672 2

4. 2004

84.941.805.462

5.382.877

Mét sè dù ¸n ®· thùc hiÖn tõ n¨m 2002 cña c«ng ty: T T I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 II Tªn c«ng tr×nh Gi¸ trÞ hîp ®ång (triÖu ®ång)

Thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh d©n dông Trô së Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ Trung t©m Héi nghÞ Quèc gia Nhµ C – Trêng §¹i häc Má ®Þa chÊt Hµ Néi Trô së – Côc ®¨ng kiÓm ViÖt nam Trêng C§ S ph¹m Hµ néi Trung t©m giao dÞch Chøng kho¸n Hµ Néi Ký tóc x¸ Trêng C§SP B¾c ninh Trô së B¸o TiÒn Phong Trô së Ng©n hµng Liªn ChiÓu §µ N½ng Ng©n hµng C«ng th¬ng B¾c ninh

82.416 50.000 32.606 21.517 21.398 21.341 13.467 11.174 8.000 7.000

Thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh c«ng nghiÖp 1 Nhµ m¸y Kim khÝ §øc Giang 2 Nhµ m¸y bãng ®Ìn huúnh quang S«ng Hång 3 Nhµ m¸y xay Th¸i B×nh 4 Nhµ m¸y Xi m¨ng Tuyªn Quang III Thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh bÖnh viÖn 1 Bªnh viÖn TW qu©n ®éi 108 2 Nhµ I – ViÖn b¶o vÖ bµ mÑ vµ trÎ s¬ sinh 3 Nhµ G – ViÖn b¶o vÖ bµ mÑ vµ trÎ em 4 Nhµ E – BÖnh viÖn phô s¶n TW

31.454 17.000 16.900 10.000

57.000 21.020 11.910 8.300 3

712 Hµ néi 4 Trung t©m v¨n ho¸ . h¹ tÇng kü thuËt. qu¶n lý dù ¸n. 4.500 3 BÓ b¬i – Khu v¨n ho¸ thÓ thao Nam 12. gia c«ng l¾p ®Æht thiÕt bÞ chuyªn nghµnh cÊp. 4 .Thi c«ng x©y l¾p ®êng d©y vµ tr¹m biÕn thÕ ®iÖn. khu c«nh nghiÖp.300 2 §êng ngoµi thuû ®iÖn Na Hang – 15. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty §Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc.199 Nam V Thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh giao th«ng 1 §êng vµ c«ng tr×nh phô trî 481/99 15.000 VI Thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh ®iÖn níc 1 HÖ thèng cÊp níc ViÖt Tr× 100.IV Thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh v¨n ho¸ 1 Nhµ chÝnh – B¶o tµng V¨n häc ViÖt 34. ph¹m vi ho¹t ®éng trªn toµn quèc vµ níc ngoµi trong c¸c lÜnh vùc: 3. §Çu t kinh doanh bÊt ®éng s¶n: . thuû lîi.Tæng thÇu x©y dùng c«ng tr×nh. c«ng nghiÖp. kinh doanh ph¸t triÓn nhµ vµ h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ.Héi nhµ v¨n ViÖt 6.000 3 C¸p quang bu ®iÖn Qu¶ng Nam – §µ 6. gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. c«ng tr×ng h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp. .000 III. Thi c«ng x©y l¾p . .000 2 C«ng tr×nh cÊp níc Tuyªn Quang 25.500 N½ng 4 HÖ thèng cÊp ®iÖn Lµo Cai 6. c«ng nghiÖp.600 4 §êng tØnh lé 313 Phó Thä 5.Thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông. . tho¸t níc.Thùc hiÖn ®Êu thÇu c¸c dù ¸n trong níc vµ níc ngoµi t¹i ViÖt nam. giao th«ng.500 nam 2 Nhµ h¸t Trng V¬ng – TP §µ N½ng 16. .§Çu t.Thùc hiÖn ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông.000 Tuyªn Quang 3 §êng tØnh lé 32A Phó Thä 12.

. quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh x©y dùng.XuÊt nhËp khÈu vËt t. c«ng nghÖ x©y dùng. IV.Kinh doanh vËn t¶i thuû. tuyÓn chän t vÊn. thiÕt kÕ kü thuËt vµ tæng dù to¸n.LËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông.§Çu t x©y dùng vµ kinh doanh c¸c côm d©n c.KiÓm ®Þnh chÊt lîng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp. n«ng l©m s¶n phôc vô nhu cÇu trong níc vµ xuÊt khÈu. T vÊn. nhµ hµng.Kinh doanh kh¸ch s¹n.LËp dù ¸n ®Çu t kinh doanh bÊt ®éng s¶n. ThiÕt kÕ vµ Dù ¸n: . 5. thiÕt kÕ quy ho¹ch chi tiÕt vµ thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh d©n dông. §Çu t. thiÕt bÞ vµ vËt liÖu x©y dùng.ChÕ t¹o.NhËp khÈu trùc tiÕp 6. du lÞch l hµnh vµ c¸c dÞch vô du lÞch kh¸c. .LËp hå s¬ mêi thÇu vµ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu: X©y l¾p mua s¾m hµng ho¸. .. c«ng nghiÖp. .S¶n xuÊt. . Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu: . . . .Khai th¸c chÕ biÕn c¸c lo¹i kho¸ng s¶n. .Kh¶o s¸t.ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty S¬ ®å tæ chøc cña C«ng ty: Phßng Tæ chøcHµnh chÝnh Phßng Tµi chÝnhKÕ to¸n Trung t©m §Çu t & KD BÊt ®éng s¶n XÝ nghiÖp sè 1 X©y l¾p d©n dông Gi¸m ®èc 5 . thuû lîi vµ h¹ tÇng kü thuËt. .l¾p r¸p thiÕt bÞ ®iÖn tö. bé. hµng ho¸ vµ vËt liÖu x©y dùng. giao th«ng. . thuû lîi vµ h¹ tÇng kü thuËt. c«ng nghiÖp giao th«ng. thiÕt bÞ. hµng ho¸. bèc xÕp vËt t. kinh doanh vËt t.

2. chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty. h¹ch to¸n kÕt qu¶ SXKD. theo dâi cÊp ph¸t kinh phÝ. ®îc Gi¸m ®èc ph©n c«ng chØ ®¹o mét sè lÜnh vùc c«ng t¸c thuéc chøc n¨ng qu¶n lý vµ giao dÞch cña C«ng ty. quan hÖ giao dÞch cña C«ng ty .Phã Gi¸m ®èc §Çu t Trung t©m §Çu t thiÕt kÕ vµ XD Phßng Qu¶n lý s¶n xu©t XÝ nghiÖp sè 2 X©y l¾p c«ng XÝ nghiÖp sè 3 X©y l¾p h¹ tÇng XÝ nghiÖp sè 4 X©y l¾p MiÒn Trung Phã Gi¸m ®èc X©y l¾p Phã Gi¸m ®èc XuÊt nhËp Trung t©m Kinh doanh Xu©t nhËp khÈu 1.Phã Gi¸m ®èc lµ ngêi gióp Gi¸m ®èc. gióp viÖc cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ c«ng t¸c KÕ to¸n tµi chÝnh. h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ. cung cÊp th«ng tin cho viÖc thùc 6 . Phßng Tµi chÝnh-kÕ to¸n cã nhiÖm vô tËp hîp chøng tõ. ®¶m b¶o ph¶n ¸nh kÞp thêi. cung cÊp c¸c th«ng tin tµi chÝnh.Gi¸m ®èc lµ ngêi ®øng ®Çu c¬ quan. xö lý sè liÖu. tæ chøc viÖc ghi chÐp. tríc Tæng C«ng ty vÒ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®«ng s¶n xuÊt kinh doanh. Phã Gi¸m ®èc thay mÆt Gi¸m ®èc ®Ó gi¶i quyÕt c«ng viÖc ®îc ph©n c«ng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng. Ban Gi¸m ®èc (l·nh ®¹o C«ng ty) . Phßng Tµi chÝnh-kÕ to¸n Phßng Tµi chÝnh-kÕ to¸n cña C«ng ty bao gåm 1 trëng phßng víi vai trß KÕ to¸n trëng vµ mét sè nh©n viªn kÕ to¸n lµm c«ng t¸c nghiÖp vô theo sù ph©n c«ng cña Phßng vµ chÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña KÕ to¸n trëng Phßng Tµi chÝnh-kÕ to¸n cã chøc n¨ng tham mu. quyÕt ®Þnh c¸c c«ng viÖc thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Ph¸p luËt.

cung øng vËt t. lËp kÕ ho¹ch SXKD. Thùc hiÖn chøc n¨ng lao ®éng tiÒn l¬ng vµ qu¶n lý hµnh chÝnh v¨n phßng Nghiªn cøu x©y dùng c¸c ph¬ng ¸n c¶i tiÕn tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt. thñ kho. Phßng kü thuËt Phßng kü thuËt cã 1 trëng phßng vµ mét sè c¸n bé. §éi c«ng tr×nh cã thÓ thi c«ng mét hoÆc nhiÒu c«ng tr×nh kh¸c nhau. nh©n viªn v¨n phßng lµm c¸c c«ng viÖc nghiÖp vô theo sù ph©n c«ng cña C«ng ty vµ chÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña trëng phßng Phßng tæng hîp cã chøc n¨ng tham mu gióp Gi¸m ®èc C«ng ty trong lÜnh vùc qu¶n lý nh©n sù. kÕ to¸n §éi. kü thuËt chuyªn ngµnh. tham mu gióp viÖc Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý x©y l¾p . thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch Nhµ níc ®èi víi ngêi lao ®éng. qu¶n lý kü thuËt. ho¹t ®éng SXKD trùc thuéc c«ng ty. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai sÏ c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ ®Ó ®iÒu chØnh vµ bæ sung thªm cho phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý vµ nhiÖm vô SXKD cña C«ng ty 5. cã thÓ cã ®éi phã ®iÒu hµnh. tiÕn ®é. ph¬ng ¸n s¾p xÕp c¸n bé phï hîp víi ®Æc thï SXKD cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ cña c¸c phßng ban trong C«ng ty 5. níc… 5. biÖn ph¸p thi c«ng vµ an toµn lao ®éng 4. thiÕt bÞ xe m¸y thi c«ng. Tuú theo quy m« cña tõng §éi c«ng tr×nh vµ nhu cÇu c«ng viÖc ®Ó bè trÝ lùc lîng kü s. kü s lµm c¸c c«ng viÖc chuyªn m«n nghiÖp vô theo sù ph©n c«ng cña C«ng ty vµ chÞu sù ®IÒu hµnh trùc tiÕp cña trëng phßng Phßng kü thuËt cã chøc n¨ng tham mu gióp viÖc cho Gi¸m ®èc trong c¸c lÜnh vùc: so¹n th¶o c¸c hîp ®ång kinh tÕ. C¬ cÊu tæ chøc §éi c«ng tr×nh cã ®éi trëng phô tr¸ch chung. Phßng tæng hîp Phßng tæng hîp cã 1 trëng phßng vµ mét sè c¸n bé. s¾p xÕp c¶i tiÕn tæ chøc qu¶n lý.hiÖn ký kÕt c¸c hîp ®ång x©y l¾p vµ quyÕt to¸n c«ng tr×nh hoµn chØnh. c¸c bé phËn chuyªn m«n gióp viÖc kh¸c nh tr¾c ®¹c.1. cÊp dìng… C¬ cÊu tæ chøc §éi c«ng tr×nh ®îc x©y dùng theo nguyªn t¾c chung. §éi c«ng tr×nh chÞu sù qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ c¸c mÆt ho¹t ®éng.2. b¶o vÖ. båi dìng ®µo t¹o c¸n bé. 3. gi¸m s¸t chÊt lîng c«ng tr×nh. C¸c §éi c«ng tr×nh §éi c«ng tr×nh lµ ®¬n vÞ thµnh viªn. thi c«ng x©y l¾p hoÆc chuyªn ngµnh vÒ mét lo¹i c«ng viÖc nh ®IÖn. Chøc n¨ng 7 . kü s.

CCDC do C«ng ty giao hoÆc §éi tù mua s¾m. §Æc ®iÓm tæ chøc hÖ thèng SXKD. Ho¹t ®éng cña §éi ph¶i tu©n thñ theo c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch Nhµ níc. ngêi b¸n s¶n phÈm x©y l¾p cã tríc khi th«ng qua hîp ®ång giao nhËn thÇu…). do ®ã tÝnh chÊt hµng ho¸ cña s¶n phÈm x©y l¾p kh«ng thÓ hiÖn râ (v× ®· quy ®Þnh gi¸ c¶.§éi c«ng tr×nh thay mÆt cho C«ng ty trùc tiÕp ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. quy tr×nh c«ng nghÖ 1. nghiÖm thu. thiÕt bÞ thi c«ng. tµi s¶n phôc vô thi c«ng nh»m ®¸p øng nhiÖm vô SXKD chung.KÕt hîp víi Phßng kü thuËt. mü thuËt. §Æc ®iÓm 8 . lÊy dù to¸n lµm thíc ®o.§éi ho¹t ®éng trªn c¬ së nhiÖm vô SXKD cña C«ng ty giao hoÆc c¸c c«ng viÖc. thêi gian s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p l©u dµi… §Æc ®iÓm nµy ®ßi hái viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n s¶n phÈm x©y l¾p nhÊt thiÕt ph¶i lËp dù to¸n (dù to¸n thiÕt kÕ. Phßng kÕ to¸n vµ c¸c §éi c«ng tr×nh kh¸c thuéc C«ng ty ®Ó c©n ®èi n¨ng lùc xe m¸y. chÊt lîng. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh x©y l¾p S¶n phÈm x©y l¾p lµ nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng. c¸c quy ®Þnh cña Tæng C«ng ty vµ cña C«ng ty vÒ c¸c lÜnh vùc nh: Tµi chÝnh-kÕ to¸n. c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng… . ngêi lao ®éng…) ph¶i di chuyÓn theo ®Þa ®iÓm ®Æt s¶n phÈm. giao th«ng. bµn giao. thùc hiªn nghÜa vô trÝch nép cña ngêi lao ®éng.3. tu©n thñ theo ®óng quy tr×nh vÒ c¸c mÆt kü thuËt. vËt kiÕn tróc… cã quy m« lín. S¶n phÈm x©y l¾p ®îc tiªu thô theo gi¸ dù to¸n hoÆc gi¸ tho¶ thuËn víi chñ ®Çu t (gi¸ ®Êu thÇu). NhiÖm vô cô thÓ . x©y l¾p tõ giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Õn khi kÕt thóc. sö dông ®¶m b¶o tèt nh÷ng tµi s¶n. chÊp hµnh lÖnh ®iÒu ®éng tµi s¶n cña Gi¸m ®èc C«ng ty ®Ó phôc vô nhiÖm vô chung cña C«ng ty. thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh theo hîp ®ång ®· ký kÕt gi÷a bªn A vµ bªn B 5. BHXH. d©n dông. IV. ngêi mua. chÕ ®é tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n thu nhËp. ®ång thêi ®Ó gi¶m bít rñi do ph¶i mua b¶o hiÓm cho c«ng tr×nh x©y l¾p. S¶n phÈm x©y l¾p quy ®Þnh n¬i s¶n xuÊt cßn c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt (xe m¸y. b¶o hé lao ®éng. . thiÕt bÞ. dù to¸n thi c«ng) qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y l¾p ph¶i so s¸nh víi dù to¸n.Tæ chøc thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c«ng nghiÖp. c«ng tr×nh do §éi tù t×m kiÕm. an toµn lao ®éng. kÕt cÊu phøc t¹p mang tÝnh ®¬n chiÕc. thiÕt bÞ.

Nã phô thuéc vµo quy m«. Qu¸ tr×nh thi c«ng ®îc chia thµnh nhiÒu giai ®o¹n. khi hÕt thêi h¹n b¶o hµnh c«ng tr×nh míi tr¶ l¹i cho ®¬n vÞ x©y l¾p…). 2. Ph¬ng thøc tæ chøc Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tæng qu¸t t¹i INCOMEX ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: LËp dù ¸n Kh¶o s¸t thiÕt kÕ mü thuô©t ThiÕt kÕ thi c«ng vµ lËp dù to¸n c«ng tr×nh ThÈm ®Þnh thiÕt kÕ thi c«ng §Êu thÇu c«ng tr×nh 9 . §Æc ®iÓm nµy ®ßi hái viÖc tæ chøc qu¶n lý. tÝnh phøc t¹p vÒ kü thuËt cña tõng c«ng tr×nh.nµy lµm cho c«ng t¸c qu¶n lý sö dông. thêi tiÕt vµ dÔ mÊt m¸t. c¸c c«ng viÖc thêng diÔn ra ngoµi trêi chÞu t¸c ®éng rÊt lín cña c¸c nh©n tè m«i trêng. h¹ch to¸n tµi s¶n. mçi giai ®o¹n l¹i chia thµnh nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau. vËt t rÊt phøc t¹p do ¶nh hëng cña ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn. h háng… S¶n phÈm x©y l¾p tõ khi khëi c«ng cho ®Õn khi hoµn thµnh c«ng tr×nh bµn giao ®a vµo sö dông thêng kÐo dµi. gi¸m s¸t chÆt chÏ sao cho ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng tr×nh ®óng nh thiÐt kÕ. dù to¸n: C¸c nhµ thÇu ph¶i cã tr¸ch nhiÖm b¶o hµnh c«ng tr×nh (chñ ®Çu t gi÷ l¹i mét tû lÖ nhÊt ®Þnh trªn gi¸ trÞ c«ng tr×nh.

§éi ®îc giao thi c«ng sÏ lËp kÕ ho¹ch tiÕn ®é thi c«ng theo yªu cÇu cña bªn A. th« tÇng 1. th« tÇng 2… ®îc x¸c ®Þnh qua biªn b¶n nghiÖm thu chÊt lîng cã ch÷ ký ®ãng dÊu cña c¸c bªn cã liªn quan nh: ThiÕt kÕ. §éi trëng cïng c¸n bé Kü thuËt lËp biÓu ®å kÕ ho¹ch tr×nh ban Gi¸m ®èc vµ Phßng Tµi chÝnh C«ng ty ®Ó C«ng ty kÞp thêi ®¸p øng nhu cÇu. mét sè do c«ng ty cÊp cßn l¹i mét sè mÆt hµng do §éi tù t×m nguån hoÆc liªn hÖ mua. ban Gi¸m ®èc häp vµ quyÕt ®Þnh giao c«ng tr×nh ®· tróng thÇu cho ®éi thi c«ng. NÕu c«ng ty tróng thÇu. ®¹i diÖn bªn A. 10 . VËt t thi c«ng c«ng tr×nh. Nh©n c«ng: Do c«ng ty cã nhiÒu c«ng tr×nh trong ph¹m vi c¶ níc.Tæ chøc thi c«ng c«ng tr×nh NghiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh QuyÕt to¸n x©y dùng Khi chuÈn bÞ ®Êu thÇu phßng Kü thuËt c«ng ty lËp dù to¸n vµ chuÈn bÞ tµi liÖu cÇn thiÕt göi ®i ®Êu thÇu. gióp ®éi hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao. ®¹i diÖn bªn B. Khi c«ng tr×nh hoµn thµnh tõng c«ng ®o¹n nh phÇn mãng. C«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao bªn A ®¬c sù x¸c nhËn cña bªn cã liªn quan vµ gi¸ trÞ ®îc duyÖt qua quyÕt to¸n. ngoµi lc lîng nh©n c«ng chÝnh §éi ph¶i thuª thªm lùc l¬ng lao ®éng ngoµi khi cÇn tiÕn ®é nhanh.

T SC§. nhiÖm vô vµ cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc cña m×nh. Tæ chøc bé m¸y KÕ to¸n t¹i INCOMEX ®îc kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau: KÕ to¸n trëng KÕ to¸n tæng hîp. chi phÝ KÕ to¸n NVL. CCDC KÕ to¸n thanh to¸n .PhÇn II §Æc ®IÓm hÖ thèng kÕ to¸n t¹i c«ng ty ®Çu t x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu hµ néi I. Nh÷ng ®Æc ®iÓm chung vÒ bé m¸y KÕ to¸n Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n ®îc tiÕn hµnh t¹i Phßng tµi chÝnh-kÕ to¸n. tiÒn göi KÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng Thñ quü 11 . quyÒn h¹n. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c KÕ to¸n t¹i C«ng ty 1. C¸c nh©n viªn KÕ to¸n ®îc quy ®Þnh râ chøc n¨ng.

Theo dâi ®èi tîng sö dông CCDC trong kú h¹ch to¸n ®Ó ph©n bæ. ®ång thêi thêng xuyªn cËp nhËt c¸c chøng tõ b¸o Cã.KÕ to¸n tæng hîp. kiÓm tra ®èi chiÕu. ®èi chiÕu vµ qu¶n lý gi¸ trÞ cña hiÖn vËt. lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. . CCDC: theo dâi nhËp. kiÓm tra x¸c nhËn ®Ó cho vay vèn phôc vô thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. sÐc. më sæ s¸ch chi tiÕt. chi tr¶ hé c¸c §éi. hîp lÖ cña chøng tõ ®ång thêi ®· ®îc ký duyÖt cña Gi¸m ®èc. quyÕt to¸n vèn vay b¶o l·nh. kiÓm tra chøng tõ chi phÝ s¶n xuÊt cña tõng §éi x©y dùng. x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. chØ ®¹o thùc hiÖn tèt toµn bé c«ng t¸c KÕ to¸n. KÕ to¸n trëng. híng dÉn. b¶o l·nh dù thÇu. ph©n c«ng vµ chØ ®¹o trùc tiÕp tÊt c¶ c¸c nh©n viªn KÕ to¸n trong C«ng ty. tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. . xuÊt. Hµng ngµy kiÓm tra ®èi chiÕu víi thñ quü.KÕ to¸n trëng: tham mu gióp ®ì Gi¸m ®èc tæ chøc. TSC§.KÕ to¸n c¸c §éi Quan hÖ chØ ®¹o Quan hÖ t¸c nghiÖp • §Æc ®iÓm c¬ cÊu lao ®éng vµ ph©n c«ng lao ®éng KÕ to¸n t¹i C«ng ty: . tËp hîp chi phÝ gi¸ thµnh: theo dâi. . hµng ngµy c¨n cø chøng tõ ®· ®îc ký duyÖt. 12 .KÕ to¸n thanh to¸n. b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång. cËp nhËt h¹ch to¸n chi tiÕt kÞp thêi cho tõng ®èi tîng liªn quan ®Õn NVL.KÕ to¸n NVL. b¸o Nî vµ sè d tµi kho¶n b¸o c¸o phôc vô yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. tiÒn göi Ng©n hµng: + KÕ to¸n thanh to¸n: LËp phiÕu thu chi trªn c¬ së chøng tõ gèc ®· kiÓm tra tÝnh hîp lý. Chñ ®éng lo vèn. + KÕ to¸n tiÒn göi Ng©n hµng: theo dâi tµi kho¶n tiÒn göi Ng©n hµng §Çu t vµ Ng©n hµng N«ng nghiÖp. theo dâi c«ng nî néi bé. Theo dâi nghiÖp vô vay Ng©n hµng. theo dâi ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn quyÕt to¸n hîp ®ång kinh tÕ cña C«ng ty. Tæng hîp sè liÖu KÕ to¸n. lËp uû nhiÖm chi. phô tr¸ch chung. Tæng hîp kÕt chuyÓn chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt cña tõng c«ng tr×nh.

§Æc ®iÓm vËn dông chÕ ®é KÕ to¸n C«ng ty §Çu t x©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu Hµ Néi kinh doanh trong lÜnh vùc x©y l¾p thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n theo chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp x©y l¾p ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1864/1998/Q§-BTC ngµy 16/12/1998 cña Bé Tµi ChÝnh 2. b¶ng x¸c nhËn khèi lîng s¶n phÈm hoµn thµnh… 2. ho¸ ®¬n GTGT. ngo¹i tÖ vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ trÞ nh sæ tiÕt kiªm. b¶ng tæng hîp chi phÝ thi c«ng c«ng tr×nh.KÕ to¸n c¸c §éi thi c«ng:KÕ to¸n §éi cã tr¸ch nhiÖm ph¶n ¸nh kÞp thêi. HÖ thèng tµi kho¶n C«ng ty sö dông hÖ thèng tµi kho¶n theo quyÕt ®Þnh 1864/Q§/BTC ngµy 16/12/1998 cña Bé Tµi ChÝnh. Hµng th¸ng. c¸c chøng tõ chñ yÕu ®îc tËp hîp ë díi §éi. . Hµng th¸ng KÕ to¸n §éi lªn C«ng ty ®èi chiÕu c¸c kho¶n t¹m øng phôc vô thi c«ng vµ hoµn øng c¸c chøng tõ chi phÝ tiÒn mua vËt t. hîp ®ång giao kho¸n x©y l¾p néi bé. phiÕu thu. KPC§ b¸o Nî ®Õn c¸c §éi . nh©n c«ng thuª ngoµi. trÝch BHXH. phiÕu xuÊt kho. ®Þnh kú KÕ to¸n §éi tiÕn hµnh chuyÓn chøng tõ ®· tËp hîp vÒ C«ng ty cho c¸c KÕ to¸n phÇn hµnh t¬ng øng. l¬ng qu¶n lý §éi vµ c¸c chi phÝ kh¸c. Víi h×nh thøc kho¸n trong x©y l¾p. phiÕu chi. cæ phiÕu. biªn b¶n giao nhËn TSC§. Chøng tõ kÕ to¸n C«ng ty sö dông chøng tõ theo quy ®Þnh híng dÉn cña Bé Tµi ChÝnh. C«ng ty sö dông c¸c chøng tõ sau: GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n. biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng SPDD. phiÕu h¹n møc vËt t. BHYT. quý. biªn b¶n kiÓm kª quü. gi÷a §éi víi kh¸ch hµng. b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ KH TSC§. 13 . 2.1. KÕ to¸n phÇn hµnh cã nhiÖm vô nhËp chøng tõ vµo m¸y tÝnh vµ m¸y tù xö lý th«ng tin theo yªu cÇu. biªn b¶n thanh lý TSC§. n¨m c¸c §éi ph¶i ®èi chiÕu x¸c nhËn c«ng nî gi÷a C«ng ty víi §éi. b¶ng chÊm c«ng… C«ng ty cßn sö dông nh÷ng chøng tõ ®Æc thï cho ngµnh x©y l¾p: KÕ to¸n t¹m øng vay vèn phôc vô thi c«ng.. cÊp ph¸t thu chi thêng xuyªn theo lÖnh cña thñ trëng ®¬n vÞ. tr¸i phiÕu (nÕu cã). chÝnh x¸c.Thñ quü: Qu¶n lý lu tr÷ tiÒn mÆt.2. thanh to¸n l¬ng. phiÕu nhËp kho. trung thùc sè liÖu tµi chÝnh cña tõng c«ng tr×nh b¸o vÒ C«ng ty theo ®Þnh kú hµng th¸ng ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c h¹ch to¸n.KÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng: Hµng th¸ng lËp b¶ng t¹m øng. giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng.

h¹ng môc c«ng tr×nh mµ §éi thi c«ng. 331.622.3 ®îc chi tiÕt cho tõng §éi x©y dùng vµ cho tõng c«ng tr×nh. 811. 416. 336. 142. 911 2. sæ quü tiÒn mÆt. 228. sæ chi tiÕt c«ng nî theo tõng ®èi tîng. m· TK ®Æc thï cña C«ng ty.1: Doanh thu x©y dùng c¬ b¶n ®Ó theo dâi doanh thu . 531. 642. 415. VÝ dô: 154-CT2: Chung c CT2 B¾c Linh §µm . 621. TK nµy ®îc chi tiÕt theo m· cña tõng c«ng tr×nh. 711.8 : ph¶i tr¶ néi bé kh¸c . sæ chi tiÕt theo h¹ng môc c«ng tr×nh. TK 141 ®îc chi tiÕt: 141 : t¹m øng 141. sæ chi tiÕt theo TK cã m·. sæ chi tiÕt tiÒn göi Ng©n hµng. VÝ dô: 1413-04 thÓ hiÖn c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn t¹m øng thi c«ng cho §éi thi c«ng sè 4 . 138. Riªng sæ chi tiÕt c«ng nî ®îc më: chi tiÕt c«ng nî theo tõng ®èi tîng. HÖ thèng sæ s¸ch C«ng ty h¹ch to¸n theo h×nh thøc sæ NhËt ký chung víi sù gióp ®ì cña phÇn mÒm m¸y tÝnh CADS C¸c sæ tæng hîp bao gåm: Sæ NhËt ký chung. 131. 214. 153. theo tÊt c¶ c¸c ®èi tîng. c¸c b¶ng kª.3. 421. 139.623 còng ®îc chi tiÕt theo m· c«ng tr×nh t¬ng tù TK 154 . 622.C«ng ty h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô cÊp øng vµ hoµn øng cho c¸c §éi qua TK 141. 152. 511. 112. 414.. 338. 431. sæ c¸i c¸c TK. 213. 627.3 : t¹m øng thi c«ng 141.3 lµ TK liªn quan ®Õn hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c qu¸ tr×nh h¹ch to¸n cña C«ng ty. 411. 623. sæ gi¸ thµnh c«ng tr×nh. 211. Sæ chi tiÕt: Sæ chi tiÕt c¸c TK.C¸c SPDD ®îc theo dâi qua TK 154. b¶ng tæng hîp chi tiÕt.2 : ph¶i tr¶ nhËn øng khèi lîng x©y l¾p 336. 333. 141.8 : t¹m øng kh¸c TK 141.C«ng ty sö dông TK 511.§Ó thuËn lîi trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n C«ng ty chi tiÕt TK 336 thµnh 2 TK phï hîp víi ®Æc thï x©y l¾p: 336 : ph¶i tr¶ néi bé 336. 241. theo tõng ®èi tîng trªn nhiÒu TK.1 : t¹m øng mua vËt t hµng ho¸ 141. 515.133.C«ng ty sö dông 2 TK ngoµi b¶ng kÕ to¸n: 004 vµ 009 C«ng ty chñ yÕu sö dông c¸c TK sau: 111. Qu¸ tr×nh ghi sæ kÕ to¸n ®îc kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau: 14 . 632.C¸c TK 621. 335. 154.

Chøng tõ gèc Sæ nhËt ký ®Æc biÖt Sæ nhËt ký chung Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi b¸n hµng Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu Sæ. thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt Ch¬ng tr×nh kÕ to¸n trªn m¸y KTMS 2000.C«ng ty tin häc x©y dùng: NghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh 15 .

b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh sö dông ho¸ ®¬n.NhËp d÷ liÖu Lªn sæ s¸ch b¸o c¸o -Sæ NhËt kÝ chung -Sæ chi tiÕt tµI kho¶n. sæ c¸i tµi kho¶n. HÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n C«ng ty sö dông hÖ thèng b¸o c¸o ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 167/2000/Q§-BTC ngµy 25/10/2000 vµ söa ®æi theo th«ng t sè 89/2002/TT-BTC ngµy 09/10/2002 cña Bé Tµi ChÝnh . Tæ chøc h¹ch to¸n Tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) 1. Néi dung tæ chøc kÕ to¸n mét sè phÇn hµnh t¹i C«ng ty 1. kh¶ n¨ng thanh to¸n.4.Biªn b¶n giao nhËn TSC§ .ThÎ TSC§ 16 .Mét sè b¸o c¸o qu¶n trÞ phôc vô néi bé doanh nghiÖp C¸c b¸o c¸o qu¶n trÞ cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh c«ng nî.HÖ thèng b¸o c¸o cña C«ng ty gåm: + B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (mÉu sè B01-DN) + B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh (mÉu sè B02-DN) +B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ (mÉu B03-DN) + ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh (mÉu sè B09-DN) . t×nh h×nh t¹m øng cho c¸c §éi thi c«ng: B¸o c¸o thanh to¸n t¹m øng cña c¸c §éi ®èi víi C«ng ty. b¸o c¸o thuÕ… 1. sæ gi¸ thµnh c«ng tr×nh… -B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n In c¸c d÷ liÖu vµ lu tr÷ Kho¸ sæ chuyÓn sang k× sau 2. HÖ thèng chøng tõ: . b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh sö dông vËt t.1. b¸o c¸o vÒ c«ng nî cña kh¸ch hµng.

334.Biªn b¶n thanh lý TSC§ Biªn b¶n giao nhËn TSC§ do söa ch÷a lín hoµn thµnh Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ C¸c chøng tõ vÒ KH TSC§ (B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ KH TSC§) 1.642 ThuÕ GTGT TSC§ ®îc khÊu trõ TK 241 TK 211 CP XD. C«ng ty sö dông c¸c TK sau: . HÖ thèng tµi kho¶n §Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh biÕn ®éng TSC§.2. kh«ng qua l¾p ®Æt thanh lý. 112. triÓn khai TK 138 TSC§ thiÕu TK 441 Nhµ níc cÊp b»ng TSC§ 17 .TK 214 “Hao mßn TSC§”: Ph¶n ¸nh t×nh h×nh biÕn ®éng cña TSC§ theo gi¸ trÞ hao mßn • Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n t×nh h×nh biÕn ®éng TSC§ ®îc kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau: TK 111. ¬ng tù TK 152.TK 211 “TSC§ h÷u h×nh”: theo dâi gi¸ trÞ hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m cña toµn bé TSC§ h÷u h×nh cña C«ng ty theo nguyªn gi¸ . 338 TSC§ h×nh Trao ®æi TSC§ tHao mßn TSC§ KH TK 214 TK 211 GTCL cña TSC§ nhîng l¾p ®Æt thµnh qua l¾p triÓn khai ®Æt.trao®æi kh«ng t¬ng tù TK 133 TK 621. 341 TK 811 Gi¸ mua vµ phÝ tæn cña TSC§ b¸n. 331.

Sæ NhËt ký chung .TK214 Sæ tµi s¶n cè ®Þnh B¶ng c©n ®èi sè PS B¸o c¸o tµi chÝnh 18 . HÖ thèng sæ s¸ch + H¹ch to¸n chi tiÕt: . 214 + H¹ch to¸n tæng hîp: .Sæ tµi s¶n theo ®¬n vÞ sö dông: Mçi bé phËn cña C«ng ty (c¸c phßng ban.TK 711 NhËn quµ biÕu. 214 • Quy tr×nh ghi sæ: Chøng tõ gèc Sæ NhËt ký chung Sæ C¸i TK211. tÆng… kh«ng hoµn l¹i TK 338.Sæ c¸i c¸c TK 211. cung cÊp th«ng tin vÒ tõng lo¹i TSC§ . c¸c §éi thi c«ng) më 1 sæ chi tiÕt nµy ®Ó theo dâi TSC§ .TK214 Sæ chi tiÕt TK211.3.Sæ chi tiÕt c¸c TK 211.Sæ TSC§: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh.1 TS thõa kh«ng râ nguyªn nh©n 1.

2. vËt liÖu”: Dïng ®Ó ghi chÐp sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m NVL theo gi¸ thùc tÕ .TK 152 “Nguyªn liÖu.Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t . 627. Tæ chøc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu (NVL). nhãm thø vËt liÖu theo yªu cÇu qu¶n lý cña C«ng ty.ThÎ kho (më cho mçi lo¹i v©t t) . dông cô”: Ph¶n ¸nh t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c lo¹i CCDC sö dông trong C«ng ty C¸c TK nµy cßn ®îc më chi tiÕt thµnh c¸c TK cÊp 2 theo tõng lo¹i.PhiÕu xuÊt vËt t theo h¹n møc .1 “NVL chÝnh”.TK 153 “C«ng cô. VÝ dô: TK 152. 711 Hµng ®i ®êng nhËp kho TrÞ gi¸ NVL thiÕu khi sö dông trong doanh TK 152 Gi¸ thùc tÕ NVL xuÊt 19 . c«ng cô dông cô (CCDC) 2.2. TK 152. 642 Gi¸ mua vµ CP mua NVL ®· nhËp kho TK 133 kho VAT nghiÖp ®Çu vµo TK 151 TK 138 Hµng mua ®ang ®i ®êng kiÓm kª TK 338.PhiÕu b¸o vËt t cßn l¹i cuèi kú . HÖ thèng chøng tõ: .2 “VËt liÖu phô”… • Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n t×nh h×nh biÕn ®éng NVL ®îc kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau: TK 111.PhiÕu nhËp kho . 112. 311… TK 621. HÖ thèng tµi kho¶n: C«ng ty h¹ch to¸n TSC§ vµ CCDC theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn (KKTX) vµ sö sông c¸c TK sau ®Ó theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng vËt t : .Biªn b¶n kiÓm kª vËt t 2.1.PhiÕu nhËp kho kiªm vËn chuyÓn néi bé .PhiÕu xu©t kho .

Sæ c¸i c¸c TK 152. TK153 B¶ng tæng hîp nhËp-xuÊt-tån B¶ng c©n ®èi sè PS B¸o c¸o tµi chÝnh 20 .3. TK153 Sæ chi tiÕt TK152.B¶ng tæng hîp nhËp-xuÊt-tån vËt liÖu + H¹ch to¸n tæng hîp: . 153 • Quy tr×nh ghi sæ Chøng tõ gèc Sæ NhËt ký chung Sæ C¸i TK152.TrÞ gi¸ NVL thõa khi kiÓm kª kho 2.ThÎ kho: Më cho tõng thø vËt t vµ theo tõng kho .Sæ chi tiÕt vËt liÖu: Më theo tõng kho t¬ng øng víi ThÎ kho .Sæ NhËt ký chung . HÖ thèng sæ s¸ch + H¹ch to¸n chi tiÕt: .

2. khen thëng… .3 “B¶o hiÓm x· héi” (BHXH) + TK 338. tiÒn thëng vµ t×nh h×nh thanh to¸n víi ngêi lao ®éng. biªn b¶n kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm. tiÒn thëng cho lao ®éng 21 .B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng .c«ng viÖc hoµn thµnh • Chøng tõ ph¶n ¸nh tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c: . sa th¶i.B¶ng ph©n phèi thu nhËp theo lao ®éng .C¸c chøng tõ ph¶n ¸nh thêi gian lao ®éng: B¶ng chÊm c«ngC¸c chøng tõ ph¶n ¸nh kÕt qu¶ lao ®éng: phiÕu giao nép s¶n phÈm. 112 TK 621 Thanh to¸n thu nhËp cho ngêi lao ®éng ph¶i tr¶ trùc tiÕp TK 335 TK 334 TiÒn l¬ng.Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng .TK 335: TrÝch tríc tiÒn l¬ng nghØ phÐp cña lao ®éng trùc tiÕp • Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n t×nh h×nh thanh to¸n víi ngêi lao ®éng ®îc kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau: TK 111.C¸c chøng tõ chi tiÒn.1.TK 338: H¹ch to¸n tæng hîp c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng.2 “Kinh phÝ c«ng ®oµn” + TK 338. thanh to¸n cho ngêi lao ®éng .C¸c quyÕt ®Þnh tuyÓn dông.B¶ng thanh to¸n BHXH .3. HÖ tèng tµi kho¶n .C¸c chøng tõ ®Òn bï thiÖt h¹i. Bao gåm: + TK 338. TK nµy ®îc më chi tiÕt theo néi dung tõng kho¶n thu nhËp ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng. tõng lo¹i lao ®éng thuéc c¸c phßng ban vµ c¸c §éi c«ng tr×nh . nghØ hu. HÖ thèng chøng tõ • Chøng tõ ngêi lao ®éng gåm cã: . Tæ chøc h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng 3. bæ nhiÖm.TK 334 “Ph¶i tr¶ CNV”: H¹ch to¸n tiÒn l¬ng.4 “B¶o hiÓm y tÕ” (BHYT) . bï trõ nî 3.

TK 138 TiÒn l¬ng nghØ phÐp TrÝch tríc tiÒn KhÊu trõ kho¶n ph¶i thu kh¸c Ph¶i tr¶ cho ¬ng nghØ phÐp cña lao ®éng trùc tiÕp lao ®éng trùc tiÕp TK TK 627 KhÊu tõ kho¶n t¹m øng thõa ph¶i tr¶ cho nh©n viªn ph©n xëng TK TK 642 Thu hé cho c¬ quan kh¸c ph¶i tr¶ cho hoÆc gi÷ hé ngêi lao ®éng doanh nghiÖp nh©n viªn qu¶n lý TiÒn l¬ng. tiÒn thëng 141 l- TK 431 TiÒn thëng tõ quü khen thëng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng TK 338. tiÒn thëng 338 TiÒn l¬ng.3 BHXH ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng 22 .

3384 TrÝch theo tiÒn l¬ng trùc tiÕp tÝnh TK TK 642 nh©n viªn 111. 112 TK 621 Nép cho c¬ quan qu¶n lý quü cña lao ®éng vµo chi phÝ TK TK 627 BHXH ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng nh©n viªn trong doanh nghiÖp vµo chi phÝ TrÝch theo tiÒn l¬ng cña ph©n x ëng tÝnh 334 TK 3382. 152… TrÝch theo tiÒn l¬ng cña qu¶n lý doanh nghiÖp tÝnh vµo chi phÝ TK 334 TrÝch theo tiÒn l¬ng cña ngêi lao ®éng tÝnh vµo chi phÝ TK 111. Chi tiªu KPC§ t¹i doanh nghiÖp 112.• Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n c¸c quü BHXH. KPC§ ®îc kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau: TK 111. 112 NhËn tiÒn cÊp bï cña quü BHXH 23 . 3383. BHYT.

HÖ thèng chøng tõ .NhËt ký chung .Sæ chi tiÕt c¸c TK 334.B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng .TK338.Sæ c¸i c¸c TK 334. 335 .1. B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng B¶ng c©n ®èi sè PS B¸o c¸o tµi chÝnh 4.TK338.Chøng tõ ph¶n ¸nh chi phÝ lao ®éng sèng: C¸c b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH 24 . HÖ thèng sæ s¸ch + H¹ch to¸n chi tiÕt: . 338. Sæ chi tiÕt TK334.B¶ng thanh to¸n tiÒn thëng + H¹ch to¸n tæng hîp: . 338. 335 • Quy tr×nh ghi sæ Chøng tõ gèc Sæ NhËt ký chung Sæ C¸i TK334.3.3. Tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ SXKD vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 4.

TK 622 “Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp” . dÞch vô mua ngoµi: Ho¸ ®¬n mua hµng. chøng tõ chi… .TK 621 “Chi phÝ NVL trùc tiÕp” .Chøng tõ ph¶n ¸nh chi phÝ KH TSC§ . HÖ thèng tµi kho¶n . CCDC. TK nµy cã c¸c TK cÊp 2 chi tiÕt theo kho¶n môc chi phÝ .TK 632: TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm • Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm ®îc kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau: TK 154 TK TK 152.C¸c chøng tõ ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi b»ng tiÒn kh¸c… 4..Chøng tõ ph¶n ¸nh chi phÝ vÒ vËt t: B¶ng ph©n bæ NVL.TK 627 “Chi phÝ s¶n xuÊt chung” . B¶ng kª ho¸ ®¬n. CCDC kh«ng nhËp kho mµ xuÊt dïng ngay cho s¶n xuÊt .TK 154 “Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang” . 111… Chi phÝ NVL trùc tiÕp phÝ C¸c kho¶n ghi gi¶m chi 621 TK 622 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK 632 TK 623 Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Gi¸ thµnh thùc tÕ TK 627 25 .2.TK 623 “Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng”. chøng tõ mua NVL.C¸c chøng tõ ph¶n ¸nh chi phÝ. B¶ng ph©n bæ chi phÝ ph©n bæ dÇn CCDC.

Sæ tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt… + H¹ch to¸n tæng hîp: .Sæ NhËt ký chung . 623. 623. 627. 627 theo tõng lo¹i s¶n phÈm.Sæ chi tiÕt c¸c TK 621. 622.Sæ c¸i c¸c TK 621. tõng ®èi tîng… . HÖ thèng sæ s¸ch + H¹ch to¸n chi tiÕt: . 622.3. 154… 26 .Chi phÝ s¶n xuÊt chung 4.

CPSDMTC.TK622. ®Æc thï cña s¶n phÈm x©y l¾p vµ ®Ó ®¸p øng tèt yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý. CPSXC. Trong trêng hîp chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn nhiÒu c«ng tr×nh ®îc KÕ to¸n tËp hîp chung råi ph©n bæ cho c¸c c«ng tr×nh theo nh÷ng tiªu thøc ph©n bæ thÝch hîp. c«ng t¸c KÕ to¸n. §èi tîng. KÕ to¸n tËp hîp chøng tõ theo c¸c kho¶n môc chi phÝ sau: CPNVLTT.TK622.• Quy tr×nh ghi sæ Chøng tõ gèc Sæ NhËt ký chung Sæ C¸i TK621. Thêi ®iÓm tiÕn hµnh tæng hîp chi phÝ lµ vµo cuèi quý sau khi KÕ to¸n ®éi chuyÓn ®Çy ®ñ sè liÖu liªn quan vÒ Phßng KÕ to¸n II. CPNCTT.TK623 Sæ chi tiÕt TK621. ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ t¹i INCOMEX lµ c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh.TK623 … B¶ng tæng hîp chi phÝ thi c«ng B¶ng c©n ®èi sè PS B¸o c¸o tµi chÝnh Thùc tr¹ng h¹ch to¸n kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty 1. chi phÝ ph¸t sinh liªn quan trùc tiÕp ®Õn c«ng tr×nh ®îc KÕ to¸n tËp hîp riªng cho c«ng tr×nh ®ã. kú h¹ch to¸n vµ ph¬ng ph¸p tËp hîp s¶n xuÊt XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng. Theo ph¬ng ph¸p nµy. 27 . Theo ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n t¹i C«ng ty.

2. g¹ch ngãi… . §Ó tr×nh bµy thùc tÕ qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i INCOMEX em xin lÊy sè liÖu c«ng tr×nh Nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm (cã m· c«ng tr×nh lµ SN04) do ®éi thi c«ng sè 4 phô tr¸ch x©y dung lµm minh ho¹. gç vôn…c¸c thiÕt bÞ x©y dung c¬ b¶n nh: kÌo. Phßng Tµi chÝnh. C«ng ty chØ gi¸m s¸t øng vèn cho c¸c §éi thi c«ng theo tõng c«ng tr×nh c¸c §éi ®îc giao. s¾t vôn. ®¸nh gi¸. d©y buéc.1. Do ®ã NVL thêng ®îc mua ngoµi theo dù to¸n thi c«ng võa ®ñ ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh trong kú vµ ®îc xuÊt th¼ng tõ kho ngêi b¸n ®Õn ch©n c«ng tr×nh • ViÖc lËp dù to¸n NVL ®îc thùc hiÖn nh sau: Phßng kü thuËt tÝnh to¸n lËp dù to¸n khèi lîng NVL. Sau ®ã ban Gi¸m ®èc C«ng ty kÕt hîp c¸c phßng ban tiÕn hµnh kiÓm tra. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (CPNVLTT) NVL trong c«ng ty bao gåm nh÷ng lo¹i sau: . phô gia… Ngoµi ra cßn mét sè NVL kh¸c nh v«i v÷a. ®inh.NVL phô: S¬n. c¸t.NVL chÝnh: lµ NVL tham gia cÊu thµng c«ng tr×nh: xi m¨ng. s¾t thÐp. Theo yªu cÇu cña C«ng ty thñ tôc t¹m øng thu mua NVL bao gåm giÊy yªu cÇu mua NVL vµ giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng (mÉu chøng tõ sè 01) Gi¸ mua NVL ®îc x¸c ®Þnh theo gi¸ thùc tÕ nh sau: Gi¸ mua NVL phÝ Gi¸ mua Chi phÝ Chi 28 . ph©n tÝch vµ duyÖt dù ¸n NVL dïng thi c«ng c«ng tr×nh. cét tÊm panel ®óc s½n…phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh C«ng t¸c thu mua NVL phôc vô thi c«ng t¹i INCOMEX do c¸c §éi trùc tiÕp thùc hiÖn. • §Æc ®iÓm qu¸ tr×nh h¹ch to¸n: C¨n cø vµo tiÕn ®é thi c«ng vµ dù to¸n chi phÝ NVL phôc vô thi c«ng KÕ to¸n §éi lËp thñ tôc t¹m øng thu mua NVL. Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty Sau khi chän ®èi tîng vµ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh C«ng ty tæ chøc qu¸ tr×nh h¹ch to¸n c¸c c«ng tr×nh thi c«ng ®a d¹ng vµ nhiÒu lo¹i h×nh kh¸c nhau.kÕ to¸n ¸p gi¸ vµ tÝnh gi¸ trÞ NVL. ve.2.

Thêi h¹n hoµn tr¶ chøng tõ: 28/11/2003 Thñ trëng ®¬n vÞ ®éi KÕ to¸n trëng §éi trëng KÕ to¸n (Ký.403.phôc vô vËn chuyÓn thi c«ng bèc dì = ghi trªn + + thu mua ho¸ ®¬n MÉu CT sè 01 Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng Hång nghÜa ViÖt Nam C«ng ty §Çu t X©y dùng Céng hoµ x· héi chñ §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc vµ XuÊt nhËp khÈu Hµ Néi n¨m 2003 Hµ Néi. Bµ kÕ to¸n trëng C«ng ty Hä tªn ngêi ®Ò nghÞ: NguyÔn V¨n Dòng Chøc vô: §éi trëng ®éi x©y dùng sè 4 §Ò nghÞ t¹m øng sè tiÒn: 24. Lý do t¹m øng: Thanh to¸n tiÒn mua xi m¨ng thi c«ng c«ng tr×nh Nhµ ë chung c 12 tÇng B¾c Linh §µm.500® B»ng ch÷: Hai m¬i triÖu bèn tr¨m linh ba ngh×n n¨m tr¨m ®ång ch½n. hä tªn) 29 . ngµy 17 th¸ng 10 GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng KÝnh göi: ¤ng gi¸m ®èc C«ng ty §Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu Hµ Néi.

500 Tæng céng thanh to¸n 24.00 0 Khi cã ho¸ ®¬n mua NVL KÕ to¸n §éi viÕt phiÕu nhËp kho (mÉu CT sè 03).00 0 Tæng céng tiÒn hµng 22._______________________________________________ Khi mua NVL ho¸ ®¬n NVL nµy ®îc ph¶n ¸nh nh mÉu CT sè 02 MÉu CT sè 02 Ho¸ ®¬n 3LL MÉu sè: 01 GTGTHM/2003B Gi¸ trÞ gia t¨ng 0170365 Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng Ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2003 Hå §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty cæ phÇn vµ X©y dùng h¹ tÇng T©y §Þa chØ: 270 Thuþ Khuª. Hµ Néi §iÖn tho¹i: MÉu sè: 0101063327 §¬n vÞ: §éi x©y dùng sè 4. MÉu CT sè 03 C«ng ty §Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu Hµ Néi sè: 01-VT MÉu PhiÕu nhËp kho Sè: 26 Ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2003 Nî TK 152 30 .185. H×nh thøc thanh to¸n: ChuyÓn kho¶n MS: 0101043264 STT Tªn hµng ho¸ vµ dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A 01 3=1*2 22. Hoµn KiÕm. C«ng ty §Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu Hµ Néi.218.5 00 B»ng ch÷: Hai m¬i t triÖu bèn tr¨m linh ba ngh×n n¨m tr¨m ®ång ch½n Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ B Xi m¨ng C TÊn 1 29 2 765. phiÕu xuÊt kho (mÉu CT sè 04).403. Hµ Néi.185.00 0 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT 2. §Þa chØ: Sè 26 YÕt Kiªu.

403.Cã TK 1121DT NhËp cña: C«ng ty cæ phÇn §TXD h¹ tÇng T©y Hå §Þa chØ: 270 Thuþ Khuª.000 Tæng tiÒn: 22.500 B»ng ch÷: Hai m¬i t triÖu bèn tr¨m linh ba ngh×n n¨m tr¨m ®ång ch½n NhËp ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2003 Thñ trëng ®¬n vÞ Ngêi lËp phiÕu KÕ to¸n trëng Ngêi nhËn Ngêi giao PT vËt t ___________________________________________________________ MÉu CT sè 04 C«ng ty §Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu Hµ Néi sè 02-VT MÉu Sè: 23 Nî PhiÕu xuÊt kho TK 1413 Ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2003 Cã TK 152 Ngêi nhËn: NguyÔn §øc Phó §Þa chØ: §éi sè 4 C«ng tr×nh: Nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm STT Tªn vËt t M· sè §¬n tÝnh vÞ Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 01 Xim¨ng TÊn 29 765.500 Tæng gi¸ thanh to¸n:24.500 Tæng gi¸ thanh to¸n:24.185.500 B»ng ch÷: Hai m¬i t triÖu bèn tr¨m linh ba ngh×n n¨m tr¨m ®ång ch½n NhËp ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2003 Thñ trëng ®¬n vÞ Ngêi lËp phiÕu KÕ to¸n trëng Ngêi nhËn Ngêi giao PT vËt t _____________________________________ 31 .218. Hµ Néi Lo¹i nhËp: NhËp vËt t STT Tªn vËt t M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 01 xi m¨ng TÊn 29 765.000 Tæng tiÒn: 22.185.00 0 ThuÕ GTGT: 2.185.185.0 00 ThuÕ GTGT: 2.403.218.00 0 22.00 0 22.

403.096.38 1 24.24 9 14.218.50 0 9.583 671.500 191. KÕ to¸n lËp b¶ng kª chi tiÕt ho¸ ®¬n hµng ho¸ phôc vô thi c«ng (B¶ng sè 02) B¶ng sè 01 C«ng ty §Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu Hµ Néi §éi x©y dùng sè 4 B¶ng kª chi phÝ Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp C«ng tr×nh: Nhµ ë chung c 12 tÇng OCT B¾c Linh §µm Th¸ng 10 n¨m 2003 STT Néi dung TiÒn hµng ThuÕ GTGT Tæng thanh to¸n 01 02 03 … Mua xi m¨ng phôc vô thi c«ng Mua thÐp LD phôc vô thi c«ng Mua c¸t.®¸ phôc vô thi c«ng … Céng 22.000 … 485.58 3 24.250 … 532.5 00 191.122. c«ng 666 2.279.122.0 c«ng 00 Mua thÐp LD phôc vô thi 182. §ång thêi trªn c¬ së ho¸ ®¬n nhËn tõ ngêi b¸n.451.70 2 2.000 182.574. vËt t phôc vô thi c«ng C«ng tr×nh: Nhµ ë chung c 12 tÇng OCT B¾c Linh §µm Th¸ng 10 n¨m 2003 Chøng tõ SH NT Néi dung TiÒn hµng ThuÕ GTGT Tæng thanh to¸n 017036 5 005982 5 22/10/20 03 25/10/20 03 Mua xi m¨ng phôc vô thi 22.574. 249 32 .500 9.Sau khi NVL chuyÓn ®Õn ch©n c«ng tr×nh.666 13. KÕ to¸n §éi lËp b¶ng thèng kª chi tiÕt CPNVLTT ( B¶ng sè 01).403.250 … 46.451.185.425.636.185.218.0 83 §éi trëng KÕ to¸n ®éi B¶ng sè 02 C«ng ty §Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu Hµ Néi §éi x©y dùng sè 4 B¶ng kª chi tiÕt ho¸ ®¬n hµng ho¸.642.

009852 28/10/20 Mua c¸t,®¸ phôc vô thi 13.425.0 671.250 1 03 c«ng 00 … Céng 485.642 46.636. .702 381

14.096.2 50 532.279 .083

§éi trëng

to¸n

®éi

Cuèi th¸ng KÕ to¸n §éi thùc hiÖn c«ng t¸c tËp hîp ho¸ ®¬n chøng tõ göi vÒ Phßng kÕ to¸n C«ng ty. KÕ to¸n tæng hîp xem xÐt, tiÕn hµnh nhËp d÷ liÖu vµo m¸y tÝnh. Sau ®ã phÇn mÒm kÕ to¸n m¸y sÏ chuyÓn sè liÖu vµo c¸c sæ NhËt ký chung (b¶ng sè 03), sæ chi tiÕt TK 621 më cho toµn c«ng tr×nh (b¶ng sè 04), sæ chi tiÕt TK 621 theo dâi tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh (b¶ng sè 05), sæ c¸i TK 621 (b¶ng sè 06) theo mÉu ®· thiÕt kÕ s½n trong m¸y. B¶ng sè 03 C«ng ty §Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu Hµ Néi Sæ NhËt kÝ chung Tõ ngµy: 01/01/2003 ®Õn ngµy: 31/12/2003
Chøng tõ NT SH DiÔn gi¶i Sè TK hiÖu Sè ph¸t sinh

20/1 0

10/2 3

CPNCTT thi c«ng nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm CPNCTT 622-SN04 T¹m øng thi c«ng ®éi sè 4 1413-04

92.845.11 5 92.845.15 5

25/1 0

10/2 7

CPNVL phôc vô MTC nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm Chi phÝ sö dông MTC 6232SN04 T¹m øng thi c«ng ®éi sè 4 1413-04 CPNVLTT phôc vô thi c«ng nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm CPNVLTT 621-SN04 T¹m øng thi c«ng ®éi sè 4 1413-04

10.275.00 0 10.275.00 0

26/1 0

10/3 1

532.279.0 83 532.279.0 83

28/1 0

10/3 3

CPNVLTT phôc vô thi c«ng nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2

33

B¾c Linh §µm Chi phÝ s¶n xuÊt chung T¹m øng thi c«ng ®éi sè 4 …… …… …

6271SN04 1413-04 …

10.319.91 3 10.319.91 3

Ngêi ghi sæ to¸n trëng

B¶ng sè 04 C«ng ty §Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu Hµ Néi Sæ chi tiÕt tµi kho¶n theo tµi kho¶n ®èi øng Tõ ngµy 01/01/2003 ®Õn ngµy 31/12/2003 Tµi kho¶n 621- Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp C«ng tr×nh: Nhµ ë chung c 12 tÇng B¾c Linh §µm
Ngµy Sè CT DiÔn gi¶I TK §¦ PS nî PS cã

29/1 0 29/1 1 … 31/1 2

10/2 8 11/2 7 … 158

CPNVLTT phôc vô thi c«ng CPNVLTT phôc vô thi c«ng

1413-04 1413-04

… … KC TK621-SN04 sang TK154- 154-SN04 SN04

532.279.08 3 406.175.90 1 …

… 1.315.616. 822

KÕ to¸n ghi sæ trëng

to¸n

B¶ng sè 05 C«ng ty §Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu Hµ Néi Sæ chi tiÕt tµi kho¶n theo tµi kho¶n ®èi øng Tõ ngµy 01/01/2003 ®Õn ngµy 31/12/2003 Tµi kho¶n 621- Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp
D Nî ®Çu ngµy: Ph¸t sinh Nî Ph¸t sinh Cã D Nî cuèi ngµy:
TK §¦ PS nî

Ngµ y

Sè CT

DiÔn gi¶i

PS cã

29/10 10/28 30/10 10/32

CPNVLTT thi c«ng nhµ ë chung c 12 1413-04 532.279.0 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm 83 CPNVLTT thi c«ng nhµ cao tÇng CT2 1413-02 298.913.1

34

… … 31/10 3

®« thÞ Mü §×nh … KC TK621-SN04 sang 154-SN04 KC TK621-CT2 sang TK154-CT2 …

90 … … 154-SN04 154-CT2 …

… 532.279.0 83 298.913.1 90 …

20/11 11/03 … …

CPNVLTT thi c«ng tr¹m Bu côc b¸n 331 ®¶o Linh §µm … …

31.015.38 2 … …

KÕ to¸n ghi sæ

KÕ to¸n trëng

B¶ng sè 06 C«ng ty §Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu Hµ Néi Sæ c¸i tµi kho¶n in theo ngµy Tõ ngµy01/01/2003 ®Õn ngµy 31/12/2003 Tµi kho¶n 621- Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp
D Nî ®Çu kú: D Cã ®Çu kú: D Nî cuèi kú: D Cã cuèi kú: Tæng céng:

Chøng tõ NT SH

DiÔn gi¶i

TK §¦

Sè ph¸t sinh Nî Cã

29/1 0 … 29/1 1 … … 29/1 2 … 31/1 2 …

10/2 8 … 11/2 9 … … 12/2 8 … 158

Sè trang tríc chuyÓn sang

1413-04

CPNVLTT thi c«ng chung c 12 … tÇng OCT2 B¾c Linh §µm CPNVLTT thi c«ng chung c 12 1413-04 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm CPNVLTT thi c«ng nhµ cao tÇng 1413-05 CT2 ®« thÞ Mü §×nh II … … … … CPNVLTT thi c«ng nhµ cao tÇng 154CT2 ®« thÞ Mü §×nh II SN04 154-CT2 KC TK621-SN04 sang TK154-SN04 … KC TK621-CT2 sang TK154-CT2 … …

532.279.0 83 … 406.175.9 01 99.719.34 8 … … 377.161.3 83 … … 1.315.616. 822 125.199.22 1 …

KÕ to¸n ghi sæ to¸n trëng

2.2. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (CPNCTT) Trong ®iÒu kiÖn níc ta hiÖn nay, m¸y mãc kü thuËt ¸p dông vµo s¶n xuÊt cßn h¹n chÕ, do ®ã viÖc thùc hiÖn thi c«ng 35

c¸c c«ng tr×nh vÉn cÇn sö dông mét ®éi ngò ®«ng ®¶o lao ®éng thñ c«ng. Trong ngµnh x©y dùng, ho¹t ®éng x©y l¾p cã ®Æc ®iÓm lµ mang tÝnh thêi vô, ®Þa ®iÓm thi c«ng kh«ng cè ®Þnh mét n¬i nªn hÇu hÕt c«ng nh©n trùc tiÕp thi c«ng t¹i C«ng ty lµ lao ®éng thuª ngoµi. Nh vËy CPNCTT ph¶n ¸nh chi phÝ tr¶ cho lao ®éng trùc tiÕp thi c«ng c«ng tr×nh t¹i INCOMEX cã hai ®èi tîng lao ®éng trùc tiÕp lµ lao ®éng trong danh s¸ch vµ lao ®éng hîp ®ång thuª ngoµi, víi mçi ®èi tîng kh¸c nhau C«ng ty cã c¸ch h¹ch to¸n thÝch hîp víi ®Æc ®iÓm riªng cña c¸c ®èi tîng ®ã. T¹i INCOMEX viÖc theo dâi CPNCTT do c¸c §éi thùc hiÖn vµ qu¶n lý. CPNCTT ph¸t sinh cho c«ng tr×nh nµo ®îc tËp hîp trùc tiÕp cho c«ng tr×nh ®ã. ViÖc h¹ch to¸n CPNCTT ®îc thùc hiÖn t¹i Phßng KÕ to¸n C«ng ty, c¸c §éi thi c«ng cã nhiÖm vô theo dâi vµ chuyÓn c¸c chøng tõ cã liªn quan vÒ Phßng KÕ to¸n theo yªu cÇu. C¸c chøng tõ sö dông ®Ó h¹ch to¸n CPNCTT bao gåm: Hîp ®ång lao ®éng, phô lôc hîp ®ång lao ®éng, b¶ng chÊm c«ng, b¶ng thanh to¸n l¬ng, b¶ng x¸c nhËn khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh. ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt gåm sæ chi tiÕt TK 622 theo dâi toµn bé CPNCTT vµ sæ chi tiÕt TK 622 theo dâi CPNCTT më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. C¸c sæ tæng hîp bao gåm: NhËt ký chung, sæ c¸i TK 622. • Víi lao ®éng thuª ngoµi: Víi lao ®éng thuª ngoµi C«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p tr¶ l¬ng theo h×nh thøc kho¸n. Theo h×nh thøc tr¶ l¬ng nµy tiÒn l¬ng cña ngêi lao ®éng ®îc tr¶ c¨n cø vµo ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng kho¸n vµ khèi lîng c«ng viÖc giao kho¸n cho ngêi lao ®éng. C«ng thøc tÝnh l¬ng kho¸n nh sau: TiÒn l¬ng kho¸n gi¸ ph¶i tr¶ cho khèi lîng = c«ng viÖc hoµn thµnh tiÒn l¬ng kho¸n Khèi lîng c«ng viÖc §¬n X thùc hiÖn

Do hîp ®ång lao ®éng gi÷a C«ng ty vµ lao ®éng thêng lµ nh¾n h¹n nªn C«ng ty kh«ng trÝch b¶o hiÓm cho sè lao ®éng nµy, tæng sè tiÒn ngêi lao ®éng ®îc nhËn ®· bao gåm trong ®ã tiÒn b¶o hiÓm. C¸c tæ trëng qu¶n lý nh©n c«ng trong ®éi m×nh vµ giao nhiÖm vô cô thÓ cho c¸c ®èi tîng thùc hiÖn.Mçi tæ cã c¸n bé phô tr¸ch c«ng tr×nh, c¸n bé nµy cã nhiÖm vô theo dâi lao ®éng vÒ thêi gian vµ chÊt lîng c«ng viÖc. Hµng ngµy 36

c¸n bé phô tr¸ch thùc hiÖn viÖc chÊm c«ng ®èi víi c«ng nh©n vµ lËp b¶ng chÊm c«ng (b¶ng sè 07) chuyÓn cho KÕ to¸n ®éi

B¶ng sè 07 C«ng ty §Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu Hµ Néi §éi x©y dùng sè 4 B¶ng chÊm c«ng C«ng tr×nh: Nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm Tæ: NÒ Hä tªn tæ trëng: Lª V¨n Hïng Th¸ng 10 n¨m 2003
ST T Hä vµ tªn Ngµy trong th¸ng 01 02 … 10 11 … 30 31 Tæn g

01 02 03 04 05 …

Lª V¨n Hïng Hoµng §×nh Cêng Hµ V¨n H¶i TrÇn M¹nh TuÊn D¬ng V¨n Th¸i … Céng

X X X X …

X X X X …

… … … … … …

X X X X …

X X X X …

… … … … … …

X X X X X …

X X X X …

20 19 20 16 17 …

KÕ to¸n

§éi trëng

Tæ tr ëng

Trªn c¬ së b¶ng chÊm c«ng, ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng KÕ to¸n ®éi lËp b¶ng chia l¬ng (b¶ng sè 08) x¸c ®Þnh sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng. B¶ng sè 08 C«ng ty §Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu Hµ Néi §éi x©y dùng sè 4 B¶ng chia l¬ng C«ng tr×nh: Nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm Tæ: NÒ Hä tªn tæ trëng: Lª V¨n Hïng Th¸ng 10 n¨m 2003
STT Hä vµ tªn Sè c«ng Sè tiÒn 1 c«ng Tæng thanh to¸n KÝ nhËn

01 02 03

Lª V¨n Hïng Hoµng §×nh Cêng Hµ V¨n H¶i

20 19 20

52.500 52.500 52.500

1.050.000 997.500 1.050.000

37

000 24. Ngoµi ra C«ng ty cßn quy ®Þnh sè ngµy lao ®éng lµ 25 38 . ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2003 to¸n ®éi §éi trëng Tæ trëng KÕ Hµng th¸ng KÕ to¸n ®éi lËp b¶ng chia l¬ng cña c¸c ®éi t¹i c«ng tr×nh vµ lËp b¶ng tæng hîp CPNCTT (b¶ng sè 09) ph¸t sinh trong th¸ng B¶ng sè 09 C«ng ty §Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu Hµ Néi §éi x©y dùng sè 4 B¶ng tæng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp C«ng tr×nh: Nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm Th¸ng 10 n¨m 2003 STT Néi dung Tæng céng CPNCTT 01 02 … TiÒn l¬ng NCTT tæ nÒ TiÒn l¬ng NCTT tæ cèp pha … Céng §éi trëng ®éi 28.007. tr×nh ®é.04 D¬ng V¨n Th¸i … … Céng: 17 … 52. Bªn c¹nh x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng C«ng ty cßn x¸c ®Þnh hÖ sè l¬ng dùa trªn sè n¨m c«ng t¸c.000 Hµ Néi.007.500 … 892. l¬ng thªm giê.500 … 28.360. l¬ng phÐp vµ c¸c kho¶n l¬ng kh¸c.115 KÕ to¸n Hµng th¸ng KÕ to¸n ®éi chuyÓn b¶ng chÊm c«ng. TiÒn l¬ng bao gåm: L¬ng chÝnh. b¶ng chia l¬ng. cÊp bËc.000 … 92.845. b¶ng tæng hîp CPNCTT vÒ Phßng KÕ to¸n C«ng ty ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n • §èi víi lao ®éng thuéc danh s¸ch cña C«ng ty: C«ng nh©n thuéc ®èi tîng nµy hëng l¬ng theo c¸ch tÝnh l¬ng theo thêi gian.

Sau ®ã chuyÓn cho KÕ to¸n ®éi lËp b¶ng thanh to¸n l¬ng (b¶ng sè 10). C«ng thøc tÝnh nh sau: L¬ng b¶o hiÓm = L¬ng c¬ b¶n X HÖ sè Ngêi phô tr¸ch c«ng tr×nh thùc hiÖn chÊm c«ng lao ®éng vµ ®èi chiÕu víi sù qu¶n lý cña tæ trëng. chøc vô cho c¸n bé c«ng nh©n biªn chÕ.TrÝch BHXH 15% l¬ng c¬ b¶n . Cuèi th¸ng KÕ to¸n ®éi tiÕn hµnh ph¶n ¸nh sè l¬ng vµo b¶ng tæng hîp CPNCTT (b¶ng sè 09) vµ sè liÖu ®îc chuyÓn vÒ Phßng kÕ to¸n C«ng ty T¹i Phßng kÕ to¸n C«ng ty: Sè liÖu ®îc KÕ to¸n nhËp vµo m¸y tÝnh vµ tù ®éng lªn c¸c sæ s¸ch thÝch hîp. L¬ng b¶o hiÓm tÝnh trªn c¬ së hÖ sè l¬ng c¬ b¶n ngêi lao ®éng ®îc hëng vµ dïng ®Ó x¸c ®Þnh møc thu cña c«ng nh©n.TrÝch BHYT 2% l¬ng c¬ b¶n . TiÒn l¬ng c«ng nh©n thuéc danh s¸ch còng ®îc h¹ch to¸n qua TK 622. 39 gian giê phÐp kh¸c L¬ng L¬ng = thêi + L¬ng thªm L¬ng + B¶o + . Tõ ®ã C«ng ty x¸c ®Þnh c«ng thøc tÝnh l¬ng thêi gian nh sau: L¬ng thêi gian ®éng thùc tÕ Trong ®ã: = L¬ng mét ngµy X Ngµy c«ng lao §¬n gi¸ tiÒn l¬ng L¬ng mét ngµy = X HÖ sè 25 C«ng thøc tÝnh l¬ng cña C«ng ty x¸c ®Þnh nh sau: L¬ng tr¶ c¸n bé nh©n viªn ngêi/ th¸ng hiÓm Víi c¸c ®èi tîng nµy C«ng ty trÝch BHXH. BHYT.TrÝch KPC§ 2% tæng thu nhËp thu trùc tiÕp tõ ngêi lao ®éng vµo cuèi quý theo quy ®Þnh cña C«ng ty PhÇn trÝch trõ vµo thu nhËp cña c«ng nh©n trong kú 6% tÝnh theo l¬ng b¶o hiÓm.ngµy/ th¸ng ®Ó lµm c¨n cø tÝnh l¬ng ngµy cho ngêi lao ®éng. TrÝch vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p: . KPC§ theo quy ®Þnh: Thùc hiÖn trÝch nép 25% tiÒn l¬ng cÊp bËc.

sæ chi tiÕt TK 622 lËp cho tõng c«ng tr×nh (b¶ng sè 11) vµ sæ chi tiÕt TK 622 lËp cho toµn C«ng ty (b¶ng sè 12).C«ng ty theo dâi CPNCTT trªn sæ NhËt kÝ chung (b¶ng sè 04). sæ c¸i TK 622 (b¶ng sè 13) 40 .

5 00 1.562.468. BHYT Sè lÜnh thùc 62.953.025.000 158.008 … 18.000 1.476 1.00 0 400.000 458.274 27.500 0 26.000 437.785.000 … 1.750 4 250.20 0 Ngêi lËp Gi¸m ®èc KÕ to¸n tr ëng 41 .000 151.B¶ng sè 10 C«ng ty ®Çu t x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi §éi x©y dùng sè 4 B¶ng thanh to¸n l¬ng C«ng tr×nh: Nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm Th¸ng 10 n¨m 2003 ST T Hä vµ tªn Lîng gian Ngµ y c«n g thêi L¬ng 1 ngµy L¬ng thªm giê Sè tiÒn Quy ®æi L¬ng b¶o hiÓm Sè tiÒn Ngµ y Tæng sè C¸c kho¶n kh¸c Céng ¬ng th¸ng lThu BHXH.518.545.262.7 50 39.7 50 1.3 00 450.5 00 43.2 10 24 24 24 … 725.200 … 4.500 4 … … 10.445.492 2.494.00 0 … 2.00 0 400.5 01 NguyÔn §øc H¶i 25 NguyÔn V¨n 02 Thanh 03 §oµn H¶i Ng©n … … Tæng 25 25 00 37.500 4 943.08 7 987.5 00 … 1.219.

00 0 69.23 2.120.845.15 5 80.B¶ng sè 11 C«ng ty §Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu Hµ Néi §éi x©y dùng sè 4 Sæ chi tiÕt tµi kho¶n theo tµi kho¶n ®èi øng C«ng tr×nh: Nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm Tõ ngµy 01/01/2003 ®Õn ngµy 31/12/2003 Tµi kho¶n 622.535. 242.570.34 7 KÕ to¸n ghi sæ to¸n trëng KÕ 42 .Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp D Nî ®Çu ngµy: Ph¸t sinh Nî: Ph¸t sinh Cã: D Nî cuèi ngµy: Sè CT Ngµy DiÔn gi¶i TK §¦ PS Nî PS Cã 26/10 29/11 29/12 31/12 10/07 11/08 12/09 165 CPNCTT th¸ng 10 phôc vô thi c«ng CPNCTT th¸ng 11 phôc vô thi c«ng CPNCTT th¸ng 12 phôc vô thi c«ng KC TK622-SN04 sang TK154-SN04 1413-04 1413-04 1413-04 154SN04 92.

B¶ng sè 12 C«ng ty §Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu Hµ Néi §éi x©y dùng sè 4 Sæ chi tiÕt tµi kho¶n theo tµi kho¶n ®èi øng Tõ ngµy 01/01/2003 ®Õn ngµy 31/12/2003 Tµi kho¶n 622.120.845. 000 … … … CPNCTT thi c«ng nhµ CBVN huyÖn 1413-04 Thanh Tr× … … … KC TK622-SN04 sang TK154-SN04 … … 154-SN04 … … 80. 000 … 92.Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp D Nî ®Çu ngµy: Ph¸t sinh Nî: Ph¸t sinh Cã: D Nî cuèi ngµy: Ngµy Sè CT DiÔn gi¶i TK §¦ PS Nî PS Cã 26/1 0 28/1 0 … 31/1 0 31/1 0 … 28/1 1 29/1 1 … 31/1 1 … 10/0 7 11/0 8 … 08 12 … 11/1 8 11/2 0 … 03 … CPNCTT th¸ng 10 phôc vô thi c«ng nhµ ë chung c 12 t©ng OCT2 B¾c Linh ®µm CPNCTT th¸ng 10 thi c«ng nhµ cao tÇng CT2 §« thÞ Mü §×nh … KC TK622-SN04 sang TK154-SN04 KC TK622-CT2 sang TK154-CT2 1413-04 1413-05 … 154-SN04 154-CT2 92.845. 155 44.550.550. 115 44. 000 … … … 80. 000 … Ngêi ghi sæ trëng KÕ to¸n 43 .120.

MTC tham gia trùc tiÕp 44 .760.760.535.120.845.B¶ng sè 13 C«ng ty §Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu Hµ Néi §éi x©y dùng sè 4 Sæ c¸i tµi kho¶n in theo ngµy Tõ ngµy 01/01/2003 ®Õn ngµy 31/12/2003 Tµi kho¶n: 622-Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp D D D D Chøng tõ NT SH DiÔn gi¶i Nî ®Çu kú: Cã ®Çu kú: Nî cuèi kú: Cã cuèi kú: TK §¦ Ph¸t sinh Nî Cã 26/10 28/10 … 29/11 29/11 … 29/12 … 31/12 … 10/0 7 10/0 8 … 11/0 8 11/2 0 … 12/2 3 … 05 … CPNCTT thi c«ng nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm CPNCTT thi c«ng nhµ cao tÇng CT2 ®« thÞ Mü §×nh … CPNCTT thi c«ng nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm CPNCTT thi c«ng nhµ CBCNV huyÖn Thanh Tr× … CPNCTT thi c«ng nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm … KC TK622-SN04 sang TK154-SN04 … 141304 141305 … 141304 141302 … 141304 … 154SN04 … 92.4 72 … 63.3.0 00 63. 343 … Ngêi ghi sæ trëng KÕ to¸n 2.550.4 72 … 242. MTC lµ ph¬ng tiÖn hç trî ®¾c lùc kh«ng thÓ thiÕu ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c c«ng tr×nh phøc t¹p. Sö dông MTC gióp cho qu¸ tr×nh thi c«ng nhanh chãng vµ ®¹t hiÖu qu¶.0 00 … 80.1 15 44. H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng (CPSDMTC) Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh x©y l¾p.

1. C¸c b¶ng nµy ®îc KÕ to¸n ®éi chuyÓn vÒ phßng KÕ to¸n C«ng ty ®Ó tiÕn hµnh thñ tôc thanh to¸n l¬ng. c¸c §éi cã thÓ thuª ngoµi ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é c«ng tr×nh còng nh b¶o ®¶m thêi gian hoµn thµnh hîp ®ång. Chi phÝ nh©n c«ng ®IÒu khiÓn MTC ®îc h¹ch to¸n vµo TK 623. CPSDMTC lµ toµn bé chi phÝ trùc tiÕp ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh sö dông ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh x©y l¾p bao gåm c¶ l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y. Chi phÝ MTC t¹i C«ng ty bao gåm c¸c yÕu tè: Chi phÝ nh©n c«ng ®iÒu khiÓn MTC. dÇu. c¸c chøng tõ liªn quan ®îc KÕ to¸n ®éi tËp hîp va ®a sè liÖu vµo b¶ng tæng hîp CPSDMTC vµ cuèi k× chuyÓn vÒ Phßng kÕ to¸n C«ng ty. Sè liÖu trªn b¶ng thanh to¸n l¬ng lµ mét trong nh÷ng c¬ së ®Ó tËp hîp CPSDMTC trong b¶ng tæng hîp CPSDMTC (b¶ng sè 17) . C«ng ty sö dông TK 623. chi phÝ KH MTC vµ chi phÝ dÞch vô thuª ngoµi MTC. C¸c chøng tõ bao gåm: B¶ng chÊm c«ng (b¶ng sè 07). MTC ®îc giao cho c¸c §éi sö dông. chi phÝ NVL phôc vô ho¹t ®éng cña m¸y. Trong ®iÒu kiªn C«ng ty khong ®¸p øng ®ñ nhu cÇu vÒ MTC. chi phÝ MTC do c¸c §éi tæ chøc qu¶n lý vµ tËp hîp CPSDMTC. t¹o ra s¶n phÈm x©y l¾p. sau ®ã chuyÓn vÒ cho KÕ to¸n ®éi kiÓm tra lËp b¶ng thanh to¸n l¬ng t¬ng tù nh ®èi víi c«ng nh©n thuéc biªn chÕ cña C«ng ty nh ®· tr×nh bµy trong phÇn h¹ch to¸n CPNCTT. C«ng ty cã thÓ ®iÒu ®éng m¸y tõ ®éi nµy sang ®éi kh¸c.2 ®Ó h¹ch to¸n yÕu tè chi phÝ nµy. ViÖc tÝnh l¬ng vµ tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n ®iÒu khiÓn MTC thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh ®èi víi c«ng nh©n biªn chÕ cña C«ng ty.Chi phÝ nh©n c«ng ®iÒu khiÓn m¸y C«ng nh©n ®iÒu khiÓn MTC t¹i c¸c §éi x©y dùng lµ lao ®éng thuéc biªn chÕ t¹i C«ng ty vµ ®îc hëng l¬ng theo c¸ch tÝnh l¬ng theo thêi gian Ngêi phô tr¸ch c«ng tr×nh tiÕn hµnh lËp b¶ng chÊm c«ng theo dâi thêi gian lao ®éng. sau ®ã KÕ to¸n §éi chuyÓn sè liÖu vÒ C«ng ty thùc hiÖn h¹ch to¸n vµo cuèi th¸ng * H¹ch to¸n CPSDMTC trong trêng hîp C«ng ty ®iÒu ®éng m¸y thi c«ng cho ®éi sö dông . do ®ã CPSDMTC lµ mét kho¶n môc chi phÝ tÝnh vµo gi¸ s¶n phÈm T¹i INCOMEX. b¶ng thanh to¸n l¬ng (b¶ng sè 08). Do sè lîng m¸y cßn h¹n chÕ. 45 . mì ch¹y m¸y…Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n t¬ng tù h¹ch to¸n CPNVLTT.vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.Chi phÝ nguyªn vËt liÖu MTC Lµ toµn bé chi phÝ x¨ng. C«ng ty kh«ng tæ chøc ®éi m¸y thi c«ng riªng. Theo h×nh thøc kho¸n c«ng tr×nh.

Chi phÝ khÊu hao MTC phôc vô cho c«ng tr×nh nµo ®îc tÝnh trc tiÕp vµo chi phÝ c«ng tr×nh ®ã theo thêi gian ®· ®îc ghi trong yªu cÇu ®iÒu ®éng MTC do c¸c ®éi göi lªn khi cã nhu cÇu vÒ m¸y.. KÕ to¸n sö dông TK 623. 46 . sè liÖu nµy lµ c¬ së ®Ó KÕ to¸n tÝnh khÊu hao MTC ho¹t ®éng t¬ng øng cho c¸c §éi thi c«ng.Chi phÝ khÊu hao MTC M¸y thi c«ng còng nh c¸c TSC§ kh¸c ®îc tÝnh khÊu hao theo ph¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh. sè khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ ®îc tÝnh cô thÓ theo tõng k× h¹ch to¸n. ViÖc h¹ch to¸n khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ ®îc KÕ to¸n C«ng ty thùc hiÖn vµo cuèi quý. Trªn sæ TSC§. KÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh khÊu hao toµn bé m¸y mãc thiÕt bÞ trong C«ng ty theo sù phèi hîp cña Phßng kü thuËt.4 ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ khÊu hao MTC. Theo tÝnh to¸n hao mßn Tµi s¶n cña Phßng kü thuËt KÕ to¸n lËp sæ TSC§ (b¶ng sè 14) cho toµn bé C«ng ty.

2 6 00 … … 289.238.486.750.09 5 4.296 5.060.9 00 … 44.278..7 24 … 37.914. 211 063 2.836 27.964.884.945.15 8 … Trô së lµm viÖc 01/07/2 3 tÇng 003 … MMTB M¸y cÈu C5013 th¸p 01/01/2 002 … 7.549.458. 81 592 M¸y vËn th¨ng 01/02/2 L.936.99 4 … 59. 224 384.X« 001 … Tæng céng … 1.234.139.3 00 … 7.091 521.93 7 … 1.09 5 … … 978.296.006.468.233.015.994.733.755.101 … 801.181 .195.17 521.427.945. 916 676 Ngêi lËp biÓu Gi¸m ®èc KÕ to¸n trëng 47 .896.B¶ng sè 14 C«ng ty ®Çu t x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi Tµi s¶n cè ®Þnh Tõ th¸ng 10 ®Õn th¸ng 12 n¨m 2003 ThÎ TS Tªn TS Ngµy KH TSC§ ®Çu kú Nguyªn gi¸ HM luü kÕ GTCL KH kú trong TSC§ cuèi kú Nguyªn gi¸ HM luü kÕ GTCL HH HH2 NVL … HH3 MTC MTB MVT … TSC§HH Nhµ cöa kiÕn tróc vËt 1. 6.284.714.800.2 00 … 52.09 5 27.59 2 10.468.4 76 … 14.035.398. 4.296 52.391.372.8 8.809. 574 213.341.1 69 391. 1 200 17.278.372.149.79 9 21.9 22 130.09 5 … 6.232.60 1.378.989.306.9 76 147.50 3 17.

872.149 .81 0 … 6.Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: C¸c kho¶n chi phÝ nµy ®îc KÕ to¸n tËp hîp ho¸ ®¬n vµ lËp b¶ng tõ ho¸ ®¬n vµo b¶ng tæng hîp CPSDMTC.C«ng thøc tÝnh khÊu hao cho c¸c §éi thi c«ng ®îc thÓ hiÖn nh sau: Tæng sè KH MMTB trong kú Sè giê SDM Sè KH cña = X cña §éi §éi thi c«ng Tæng sè giê SDM trong kú C«ng thøc tÝnh KH cho tõng c«ng tr×nh: Tæng sè KH MMTB cña §éi Sè KH cña tõng Sègiê SDMTC cho c«ng tr×nh = X tõng c«ng tr×nh thi c«ng trong Tæng sè giê SDM trong k× kú cña §éi B¶ng sè 15 C«ng ty ®Çu t x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi B¶ng tÝnh khÊu hao Tµi s¶n cè ®Þnh chi tiÕt theo tõng ®èi tîng Tõ th¸ng 10 ®Õn th¸ng 12 n¨m 2003 Gi¸ trÞ khÊu hao trong kú §éi sè 4 C«n Nhµ ë chung c 12 g ty tÇng OCT2 B¾c … Linh §µm STT Tªn TSC§ NGTSC§ … Céng … 09 10 … … M¸y vËn th¨ng Liªn X« M¸y trén bª t«ng 250L … Céng … 27.675.523.372.71 4.881 Gi¸m ®èc Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng Sè liÖu KH MTC cô thÓ cho tõng c«ng tr×nh lµ c¨n cø ®Ó KÕ to¸n ®éi tiÕn hµnh lËp b¶ng tæng hîp CPSDMTC (b¶ng sè 17) . Kho¶n chi phÝ nµy ®îc h¹ch to¸n vµo TK 623.365 … 24.8 48 .274 … … … … … 2.588 … … … … … … … … … … … … … … 978.306.09 5 19.

7 49 . phiÕu theo dâi ca MTC (b¶ng sè 16).* H¹ch to¸n CPSDMTC trong trêng hîp ®I thuª m¸y phôc vô thi c«ng C¸c chøng tõ thuª MTC liªn quan: Hîp ®ång thuª m¸y (t¬ng tù ho¸ ®¬n mua NVL).Chi phÝ thuª MTC ®îc h¹ch to¸n vµo TK 623.

sæ chi tiÕt vµ sæ c¸i TK 623 ®Ó h¹ch to¸n CPSDMTC.1.8 theo dâi th«ng tin mét c¸ch chi tiÕt nhÊt c¸c yÕu tè liªn quan ®Õn MTC 50 .Ngoµ ra ®Ó hç trî tÝch cùc c«ng t¸c qu¶n lý C«ng ty cßn më sæ chi tiÕt c¸c TK 623.2. 623. 623. ®©y lµ c¬ së ®Ó KÕ to¸n chi phÝ gi¸ thµnh nhËp d÷ liÖu vµo m¸y tÝnh C«ng ty sö dông sæ NhËt ký chung.B¶ng sè 16 C«ng ty ®Çu t x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi §éi x©y dùng sè 4 PhiÕu theo dâi ca m¸y thi c«ng C«ng tr×nh: Nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm Th¸ng 10 n¨m 2003 Ngµy Néi dung c«ng viÖc Giê m¸y thùc hiÖn X¸c nhËn cña phô tr¸ch c«ng tr×nh 12/1 0 13/1 0 … Phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm Phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm … … Tæng 28 … êi lËp Phô tr¸ch c«ng tr×nh Ng - Cuèi th¸ng c¸c chøng tõ liªn quan ®îc chuyÓn vÒ Phßng kÕ to¸n C«ng ty cïng víi b¶ng kª vµ b¶ng tæng h¬p CPSDMTC (b¶ng sè 17).7. 623.4. 623.

54 3 43.00 0 … 6.000 … … … … … 11.381.054.1 01 02 03 … 05 652 05872 01472 … CPNC ®IÒu khiÓn m¸y CPNVL ch¹y MTC CP thuª MTC … CP kh¸c b»ng tiÒn phôc vô MTC Céng 6.232.180.33 2 25.180.00 0 TK 6232 TK 6234 TK 6237 TK 6238 Céng 6.180.B¶ng sè 17 C«ng ty ®Çu t x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi §éi x©y dùng sè 4 B¶ng tæng hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng C«ng tr×nh: Nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm Th¸ng 10 n¨m 2003 STT CT DiÔn gi¶I YÕu tè CPSDMTC TK 623.45 7 616.332 §éi trëng to¸n ®éi KÕ 51 .

C¸c sæ tæng hîp nh sæ NhËt ký chung (b¶ng sè 03).232. B¶ng sè 19 C«ng ty ®Çu t x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi Sæ chi tiÕt tµi kho¶n theo tµi kho¶n ®èi øng Tµi kho¶n 623.850.B¶ng sè 18 C«ng ty ®Çu t x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi Sæ chi tiÕt tµi kho¶n theo tµi kho¶n ®èi øng Tµi kho¶n 623.726.2. sæ c¸i (b¶ng sè 21) còng ®îc cËp nhËt th«ng tin vµ cung cÊp sè liÖu theo yªu cÇu.94 4 … … KC TK6232-SN04 154-SN04 sang TK154-SN04 KÕ to¸n ghi sæ to¸n trëng KÕ C¸c sæ chi tiÕt kh¸c më t¬ng tù nh trªn.Chi phÝ nguyªn vËt liÖu phôc vô m¸y thi c«ng C«ng tr×nh: Nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm Tõ ngµy 01/01/2003 ®Õn ngµy 31/12/2003 D Nî ®Çu ngµy: Ph¸t sinh Nî: Ph¸t sinh Cã: D Nî cuèi ngµy: Ngµy Sè CT DiÔn gi¶i TK §¦ PS Nî PS Cã 21/1 0 24/1 1 … 31/1 2 0587 2 751 … 05 CPNVL ch¹y MTC CPNVL ch¹y MTC 1413-04 1413-04 11. Ngoµi ra C«ng ty më sæ chi tiÕt TK 623 (b¶ng sè 20) theo dâi CPSDMTC toµn C«ng ty.381.840 … 26. Sæ chi tiÕt TK 623 (b¶ng sè 19) më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh tæng hîp sè liÖu tõ c¸c sæ chi tiÕt yÕu tè CPSDMTC.Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng C«ng tr×nh: Nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm Tõ ngµy 01/01/2003 ®Õn ngµy 31/12/2003 D Nî ®Çu ngµy: Ph¸t sinh Nî: Ph¸t sinh Cã: D Nî cuèi ngµy: TK§¦ Ngµy Sè CT DiÔn gi¶i PS Nî PS Cã 28/1 10/04 CPNVL ch¹y MTC th¸ng 10 1423-04 43.332 52 .33 2 7.

81 2 … 11.200 24.381.242.8 12 350. 955 sang 154SN04 KÕ to¸n ghi sæ to¸n trëng KÕ B¶ng sè 20 C«ng ty ®Çu t x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi Sæ chi tiÕt tµi kho¶n theo tµi kho¶n ®èi øng Tµi kho¶n 623.381.200 … … 154SN04 … CPKHMTC Nhµ ë chung c 12 214tÇng OCT2 B¾c Linh §µm SN04 … … KC TK6234-SN04 sang TK154.3 32 26.Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Tõ ngµy 01/01/2003 ®Õn ngµy 31/12/2003 D Nî ®Çu ngµy: Ph¸t sinh Nî: Ph¸t sinh Cã: D Nî cuèi ngµy: Ngµy Sè CT DiÔn gi¶i TK§¦ PS Nî PS Cã 26/1 0 28/1 0 … 31/1 0 … 23/1 1 … 31/1 1 … 25/1 2 … 31/1 2 … 018 781 … 03 684 … 06 05 … 07 CPNVL ch¹y MTC Nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm CP thuª ngoµI MTC phôc vô c«ng tr×nh nhµ cao tÇng CT2 Mü §×nh … KC TK6232-SN04 sang TK154SN04 KC TK6237-CT2 sang TK154CT2 CP b»ng tiÒn kh¸c phôc vô MTC Nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm … KC TK6238-CT6 sang TK154SN04 1413-04 1413-05 … 154SN04 154-CT2 … 1413-04 11.242.308.198.0 29/1 1 29/1 2 31/1 2 11/09 12/08 05 CPNVL ch¹y MTC th¸ng 11 CPNVL ch¹y MTC th¸ng 12 KC TK623-SN04 TK154-SN04 1413-04 1413-04 13.8 12 26.050 87.154SN04 SN04 KÕ KÕ to¸n trëng to¸n ghi sæ 53 .573 30.675.242.675.878.58 8 … 24.33 2 26.5 88 350.

54 .. 26. Nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn nhiÒu c«ng tr×nh ®îc tËp hîp vµ phh©n bæ cho tõng c«ng tr×nh theo nh÷ng tiªu thøc ph©n bæ thÝch hîp.000 14.3 32 … 350.4.220 1413-05 … 154-SN04 154-SN04 154-SN04 154-SN04 154-CT2 3.572. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung (CPSXC) Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý c«ng tr×nh vµ toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt chung cña §éi.Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Tõ ngµy 01/01/2003 ®Õn ngµy 31/12/2003 D Nî ®Çu ngµy: Ph¸t sinh Nî: Ph¸t sinh Cã: D Nî cuèi ngµy: Chøng tõ NT SH DiÔn gi¶i TK§¦ Ph¸t sinh Nî Cã 25/1 0 … 22/1 1 25/1 1 … 31/1 2 0186 3 … 684 985 … 065 CPNVL ch¹y MTC thi c«ng Nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm … CP b»ng tiÒn kh¸c phôc vô MTC c«ng tr×nh Nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm CPNC ®iÒu khiÓn MTC c«ng tr×nh nhµ cao tÇng CT2 Mü §×nh … KC TK6232-SN04 sang TK154-SN04 KC TK6234-SN04 sang TK154-SN04 KC TK6237-SN04 sang TK154-SN04 KC TK6238-CT6 sang TK154-SN04 KC TK6231-CT2 sang TK154-CT2 1413-04 … 1413-04 11.58 8 19.520. T¹i INCOMEX.381.675. theo tõng §éi c«ng tr×nh.99 4 24.548.06 0 .32 3 1.850.10 0 KÕ KÕ to¸n trëng to¸n ghi sæ 2. CPSXC ®îc h¹ch to¸n theo tõng ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ.690. Víi c¸c kho¶n chi phÝ chØ liªn quan ®Õn mét c«ng tr×nh.B¶ng sè 21 C«ng ty ®Çu t x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi Sæ c¸i tµi kho¶n in theo ngµy Tµi kho¶n 623..

Víi chi phÝ KH TSC§. KÕ to¸n tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ vµo b¶ng tæng hîp CPSXC (b¶ng sè 23). KÕ to¸n ®éi lËp b¶ng thanh to¸n l¬ng theo quy ®Þnh vµ göi vÒ Phßng kÕ to¸n C«ng ty ®· ®îc tr×nh bµy trong phÇn CPNCTT C«ng thøc ph©n bæ nh sau: L¬ng NCTT ph¸t sinh L¬ng nh©n viªn cho tõng c«ng tr×nh Tæng sè tiÒn qu¶n lý ph©n bæ = X l¬ng nh©n viªn cho tõng c«ng tr×nh L¬ng NCTT qu¶n lý ®éi ph¸t sinh toµn ®éi Sau khi ph©n bæ tiÒn l¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi. tõ ho¸ ®¬n. CCDC (TK 627.Chi phÝ qu¶n lý ®éi (TK 627. • Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n nh sau: T¹i c¸c §éi x©y dùng CPSXC ph¸t sinh ®îc tËp hîp theo tõng yÕu tè chi phÝ. sau ®ã KÕ to¸n §éi göi chøng tõ vÒ Phßng kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n t¬ng tù c¸c kho¶n môc chi phÝ kh¸c.1) L¬ng nh©n viªn qu¶n lý. CPSXC ®îc KÕ to¸n §éi tiÕn hµnh tËp hîp khi chi phÝ nµy ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh.2. C¸c chi phÝ nh NVL. KÕ to¸n ®éi lËp b¶ng tæng hîp CPSXC §èi víi CCDC nhá th× §éi tù mua vµ chi phÝ ph¸t sinh ®îc ph©n bæ mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt khi dïng. chi phÝ dÞch vô mua ngoµi ph¸t sinh cho c«ng tr×nh nµo th× ®îc tËp hîp cho c«ng tr×nh ®ã. NÕu trong kú §éi thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh th× KÕ to¸n ®éi ph¶i lËp b¶ng tæng hîp ph©n bæ CPSXC (b¶ng sè 24) vµ chuyÓn vÒ Phßng kÕ to¸n ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ cïng víi c¸c yÕu tè chi phÝ kh¸c. h¹ch to¸n t¬ng tù CPNVLTT 55 . chi phÝ CCDC (ph©n bæ mét lÇn). KÕ to¸n ®éi tiÕn hµnh lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ c¸c yÕu tè nµy vµo cuèi quý. TK 627. nh©n viªn kü thuËt ®îc hëng l¬ng theo c¸ch tÝnh l¬ng thêi gian. kÕ to¸n ®éi .3) CPNVL ph¸t sinh h¹ch to¸n t¬ng tù CPNVLTT.Chi phÝ NVL. chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. . . ®éi trëng. b¶ng kª chi tiÕt CPNVL. chi phÝ CCDC (ph©n bæ nhiÒu lÇn) th× KÕ to¸n ®éi c¨n cø vµo kÕ ho¹ch ph©n bæ do C«ng ty göi xuèng t¬ng øng cho tõng §éi.h¹ng môc c«ng tr×nh th× ®îc tËp hîp trùc tiÕp cho c«ng tr×nh ®ã.

KÕ to¸n lËp b¶ng ph©n bæ CCDC (b¶ng sè 22) cho tõng ®éi vµ th«ng b¸o cho c¸c §éi vµo cuèi mçi quý.165.240.39 6 … 1.572.831 687.970 11.§èi víi CCDC ph©n bæ nhiÒu lÇn.470.783. gi¸ trÞ CCDC ®îc tÝnh vµ ph©n bæ cho mçi ®éi ®îc thùc hiÖn t¹i Phßng kÕ to¸n C«ng ty.250 394. C«ng thøc ph©n bæ CCDC cho c¸c c«ng tr×nh nh sau: Chi phÝ CCDC chi phÝ CCDC ph©n bæ cho cÇn ph©n bæ tõng c«ng tr×nh toµn ®éi L¬ng NCTT ph¸t sinh cho tõng c«ng tr×nh = L¬ng NCTT ph¸t sinh toµn ®éi Tæng X cña B¶ng sè 22 C«ng ty ®Çu t x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi §éi x©y dùng sè 4 B¶ng ph©n bæ c«ng cô dông cô Quý IV n¨m 2003 STT C«ng cô dông cô Gi¸ trÞ Gi¸ trÞ ®Çu t¨ng trong kú kú Gi¸ trÞ ph©n bæ trong kú Gi¸ trÞ cßn l¹i 01 02 03 Khung gi¸o Pal HCg 1000 KÝch ch©n gi¸o Pal Cèp pha ®Þnh h×nh P2015 … Céng 4.089 trëng Ngêi lËp KÕ to¸n 56 .Khi ®éi thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh cïng mét lóc th× chi phÝ CCDC cña c¸c §éi ®îc ph©n bæ theo CPNCTT ph¸t sinh trong quý cho c¸c c«ng tr×nh.110.202.211 983.184 0 … … … 8.620 3.16 2.151.660 213.420 4.940 13.

4): §îc h¹ch to¸n t¬ng tù chi phÝ CCDC ph©n bæ nhiÒu lÇn .Chi phÝ KH TSC§ (TK 627.Chi phÝ dÞch vô mua ngoµI (TK 627.8): KÕ to¸n ®éi tæng hîp chi phÝ phôc vô chung cho c¸c ho¹t ®éng ®éi ®îc tæng hîp vµ ph©n bæ theo CPNCTT thi c«ng c«ng tr×nh Sau khi tæng hîp tÊt c¶ c¸c yÕu tè chi phÝ trªn KÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng tæng hîp trong toµn ®éi ngoµi c¸c kho¶n CPSXC (b¶ng sè 23) toµn ®éi cho tõng c«ng tr×nh vµ chuyÓn vÒ Phßng kÕ to¸n ®Ó tiÕn hµnh h¹ch to¸n Trêng hîp trong kú ®éi thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh.. 57 .7): KÕ to¸n ®éi c¨n cø vµo ho¸ ®¬n chøng tõ gèc ®Ó tæng hîp sè liÖu vµo b¶ng kª chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ b¶ng kª chi tiÕt ho¸ ®¬n hµng ho¸ phôc vô thi c«ng (h¹ch to¸n t¬ng tù CPNVLTT) .Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn (TK 627. KÕ to¸n ®éi lËp b¶ng tæng hîp ph©n bæ CPSXC (b¶ng sè 24) víi c¸c yÕu tè chi phÝ cô thÓ cho tõng c«ng tr×nh.

218 943.0 00 4.818 1.21 8 943.726.297 7.367.905.182 7.056.812.056.367.182 7.218 943.726.297 25.367.812.812.00 0 4.182 11.726.056.B¶ng sè 23 C«ng ty ®Çu t x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi §éi x©y dùng sè 4 B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung Th¸ng 10 n¨m 2003 STT Néi dung Kho¶n môc chi phÝ TK6271 TK6272 TK6273 TK6274 TK6277 TK6278 Céng 01 02 03 04 05 06 TiÒn l¬ng gi¸n tiÕp Chi phÝ NVL Chi phÝ CCDC Chi phÝ KH Chi phÝ DV mua ngoµi Chi phÝ kh¸c Céng b»ng tiÒn 11.51 5 §éi trëng Ngêi lËp 58 .818 1.000 4.81 8 1.297 11.

1 50 … … 15431.sæ chi tiÕt TK 627.0 00 1413-04 10. sæ NhËt kÝ chung lËp t¬ng tù trong phÇn h¹ch to¸n CPNVLTT B¶ng sè 25 C«ng ty ®Çu t x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi C«ng tr×nh: Nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm Sæ chi tiÕt tµi kho¶n theo tµi kho¶n ®èi øng Tµi kho¶n 627.Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ®éi Tõ ngµy 01/01/2003 ®Õn ngµy 31/12/2003 D Nî ®Çu ngµy: Ph¸t sinh Nî: Ph¸t sinh Cã: D Nî cuèi ngµy: Ngµy CT DiÔn gi¶i TK§¦ PS Nî PS Cã 26/1 0 25/1 1 … 31/1 2 10/16 CPNV qu¶n lý ®éi 11/08 CPNV qu¶n lý ®éi … … 10 KC TK6271SN04 sang TK154-SN04 1413-04 11.264.B¶ng sè 24 C«ng ty ®Çu t x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi §éi x©y dùng sè… B¶ng tæng hîp ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung Th¸ng…n¨m… STT Kho¶n môc chi phÝ Tæng céng §èi tîng chi phÝ H¹ng môc C«ng tr×nh c«ng tr×nh 01 02 03 04 05 06 Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ®éi Chi phÝ NVL Chi phÝ CCDC Chi phÝ KH Chi phÝ DV mua ngoµI Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c §éi trëng b¶ng Ng êi lËp KÕ to¸n theo dâi CPSXC trªn c¸c sæ: NhËt ký chung. sæ c¸i TK 627.1. Riªng sæ chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh.271.812.1 SN04 50 59 .

ëng KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr - 60 .

15 0 12.274.Chi phÝ s¶n xuÊt chung Tõ ngµy 01/01/2003 ®Õn ngµy 31/12/2003 D Nî ®Çu ngµy: Ph¸t sinh Nî: Ph¸t sinh Cã: D Nî cuèi ngµy: Ngµy Sè CT DiÔn gi¶i TK§¦ PS Nî PS Cã 23/1 0 25/1 0 … 25/1 1 … 27/1 2 … 31/1 2 10/06 10/09 … 11/10 … 12/07 … 214 CPNVL CP dÞch vô mua ngoµI … CP nh©n viªn qu¶n lý ®éi … CPCCDC ph©n bæ nhiÒu lÇn … KC6271-SN04 sang 154SN04 KC6272-SN04 sang 154SN04 KC6273-SN04 sang 154SN04 … 1413-04 … 1413-04 … 1413-04 … 154-SN04 154-SN04 154-SN04 … … … … 31.B¶ng sè 26 C«ng ty ®Çu t x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi Sæ chi tiÕt tµi kho¶n theo tµi kho¶n ®èi øng C«ng tr×nh: Nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm Tµi kho¶n 627.650.25 4 … … KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n trëng 61 .351.20 7 10.

572.2 18 1413-05 3.0 00 … 154SN04 154-CT2 … 1413SN04 … 154SN04 … … 8.Chi phÝ s¶n xuÊt chung Tõ ngµy 01/01/2003 ®Õn ngµy 31/12/2003 D Nî ®Çu ngµy: Ph¸t sinh Nî: Ph¸t sinh Cã: D Nî cuèi ngµy: Ngµy Sè CT DiÔn gi¶i TK§¦ PS Nî PS Cã 23/1 0 24/1 0 … 31/1 0 … 27/1 2 … 31/1 2 … 10/0 6 10/0 6 08 CP mua NVL thi c«ng c«ng tr×nh nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm CP nh©n viªn qu¶n lý ®éi thi c«ng c«ng tr×nh nhµ cao tÇng CT2 Mü §×nh … KC6272-SN04 sang 154-SN04 KC6271-CT2 sang 154-CT2 … CPCCDC ph©n bæ nhiÒu lÇn c«ng c«ng tr×nh nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm … KC6273-SN04 sang 154-SN04 … 1413-04 4.0 00 12/0 7 08 KÕ to¸n ghi sæ ëng KÕ to¸n tr- B¶ng sè 28 C«ng ty ®Çu t x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi Sæ chi tiÕt tµi kho¶n theo tµi kho¶n ®èi øng Tµi kho¶n 627.062.Chi phÝ s¶n xuÊt chung Tõ ngµy 01/01/2003 ®Õn ngµy 31/12/2003 62 .726.572.726.062.0 89 … 4.B¶ng sè 27 C«ng ty ®Çu t x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi Sæ chi tiÕt tµi kho¶n theo tµi kho¶n ®èi øng Tµi kho¶n 627.2 18 3.0 89 … 8.

D D D D Chøng tõ Ngµy Sè CT DiÔn gi¶i Nî ®Çu kú: Cã ®Çu kú: Nî cuèi kú: Cã cuèi kú: Ph¸t sinh PS Nî PS Cã SHTK 23/1 0 … 27/1 2 31/1 2 10/0 6 … 12/0 7 07 CP mua NVL thi c«ng c«ng tr×nh nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm … CPCCDC ph©n bæ nhiÒu lÇn c«ng c«ng tr×nh nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm KC6271-SN04 sang 154-SN04 KC6272-SN04 sang 154-SN04 1413-04 … 1413SN04 154SN04 154SN04 4.572. tiÕn hµnh kÕt chuyÓn c¸c kho¶n môc chi phÝ sang tµi kho¶n 154-CPSXKDDD. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt ViÖc tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®îc thùc hiÖn t¹i Phßng kÕ to¸n C«ng ty sau khi cã ®Çy ®ñ sè liÖu kÕ to¸n do c¸c ®éi chuyÓn lªn Hµng ngµy KÕ to¸n ®éi tËp hîp sè liÖu vµ chuyÓn vÒ Phßng kÕ to¸n díi h×nh thøc b¶ng tæng hîp vµ b¶ng kª CPSX.726.351. sæ chi tiÕt TK 154 më theo dâi toµn c«ng ty ( B¶ng sè 31) vµ sæ c¸I TK 154 ( B¶ng sè 32). cuèi th¸ng KÕ to¸n ®èi chiÕu sè liÖu trªn c¸c tµi kho¶n gi÷a sæ chi tiÕt vµ sæ c¸I.0 89 31. 63 .2 07 KÕ to¸n ghi sæ to¸n trëng KÕ 2. 622.5. C¸c sæ sö dông lµ: Sæ chi tiÕt TK 154 më cho tõng c«ng tr×nh ( B¶ng sè 30). C¸c sè liÖu hîp lý ®îc tæng hîp vµ nhËp vµo m¸y tÝnh hµng th¸ng ®îc thÓ hiÖn trªn c¸c sæ chi tiÕt tµi kho¶n 621.1 50 12.623. 627.274. Cuèi th¸ng KÕ to¸n ®éi lËp b¶ng tæng hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm toµn ®éi ( b¶ng sè 29) dùa trªn sè liÖu c¸c b¶ng kª chi phÝ ®· lËp.2 18 … 8.

B¶ng sè 29 C«ng ty ®Çu t x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi §éi x©y dùng sè 4 B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Th¸ng 10 quý IV n¨m 2003 C¸c kho¶n môc chi phÝ STT H¹ng môc c«ng tr×nh CPNVLTT CPNCTT CPSDMTC CPSXC Céng chi phÝ Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang §Çu kú Cuèi kú Gi¸ thµnh s¶n xuÊt 01 … Nhµ ë chung c 12 532.279.08 tÇng OCT2 B¾c 3 Linh §µm … … 92. ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2001 Gi¸m ®èc KÕ to¸n KÕ to¸n ®éi §éi trëng 64 .905.262.51 5 694.845.11 5 43.045 Hµ Néi.232.33 2 25.

535.622MYD8 1.32 0 65 .645. 822 256.621-CT2 … TK154.188.34 7 105.622-SN04 TK154. 822 SN04 KC TK622-SN04 sang TK154.3 47 SN04 31.627.84 0 125.199.616.274.62 KC gi¸ thµnh c«ng tr×nh 8 KÕ to¸n ghi sæ trëng KÕ to¸n B¶ng sè 31 C«ng ty ®Çu t x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi Sæ chi tiÕt tµi kho¶n theo tµi kho¶n ®èi øng Tµi kho¶n 154.1SN04 0 SN04 632 692.621-SN04 sang 621MYD8 TK154.Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Tõ ngµy 01/01/2003 ®Õn ngµy 31/12/2003 D Nî ®Çu ngµy: Ph¸t sinh Nî: Ph¸t sinh Cã: D Nî cuèi ngµy: PS Nî Ngµy Sè CT DiÔn gi¶i TK §¦ PS Cã 31/1 2 16 31/1 2 06 KC TK621-SN04 sang SN04 KC TK621-MYD8 TK154§MY8 KC TK 621-SN04 sang SN04 … KC TK 622-SN04 sang SN04 KC TK 622-MYD8 sang MYD8 TK154.621-SN04 1.315.315.B¶ng sè 30 C«ng ty ®Çu t x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi Sæ chi tiÕt tµi kho¶n theo tµi kho¶n ®èi øng C«ng tr×nh: Nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm Tµi kho¶n 154.22 1 … 242.Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Tõ ngµy 01/01/2003 ®Õn ngµy 31/12/2003 D Nî Ph¸t Ph¸t D Nî ®Çu ngµy: sinh Nî: sinh Cã: cuèi ngµy: Ngµ y Sè CT DiÔn gi¶i TK §¦ PS Nî PS Cã 31/ 12 31/ 12 31/ 12 16 11 09 KC TK 621-SN04 sang TK154.616.622-SN04 242.535.210.15 KC TK 6271-SN04 sang TK154.

1SN04 … 623.150 … 26.150 … 26.1SN04 … 623.2SN02 632 … … 31.535.944 692.850.84 0 125.850.2-SN04 sang TK154SN04 KC gi¸ thµnh c«ng tr×nh bu ®IÖn §Þnh C«ng … … 627. 628 KÕ to¸n ghi sæ trëng KÕ to¸n 66 .2SN04 632 1.645.1-SN04 sang TK154SN04 … KC TK 623.22 1 … 242.616.274.Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Tõ ngµy 01/01/2003 ®Õn ngµy 31/12/2003 D Nî ®Çu ngµy: Ph¸t sinh Nî: Ph¸t sinh Cã: D Nî cuèi ngµy: Chøng tõ Ngµy Sè CT DiÔn gi¶i TK §¦ Ph¸t sinh Nî Cã 31/1 2 16 31/1 2 06 31/1 2 … 31/1 2 31/1 2 15 … 03 09 KC TK 621-SN04 sang TK 154SN04 KC TK 621-MYD8 sang TK 154MYD8 KC TK 621-CT2 sang TK 154CT2 … KC TK 622-SN04 sang TK 154SN04 KC TK 622-MYD8 sang TK 154MYD8 … KC TK 627.199.315.188.32 0 … 31.1-SN04 sang TK 154SN04 … KC TK 623. 822 256.274.645.210.6 28 … KÕ to¸n ghi sæ trëng KÕ to¸n B¶ng sè 32 C«ng ty ®Çu t x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi Sæ c¸i tõng tµi kho¶n in theo ngµy Tµi kho¶n 154.34 7 105.31/1 2 … 31/1 2 31/1 0 … 15 … 03 08 … … KC TK 627.944 692.2-SN04 sang TK 154SN04 KC gi¸ thµnh c«ng tr×nh bu ®IÖn §Þnh C«ng 621-SN04 621MYD8 621-CT2 … 622-SN04 622MYD8 … 627.

KÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng kª CPSXDD cuèi kú dùa theo ®¬n gi¸ dù to¸n cho tõng khèi lîng c«ng viÖc. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang C«ng ty INCOMEX tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang vµo cuèi quý.6 07 … 02 Cèt thÐp trô ®êng >18mm.413 … … 21.6 32 38. Phßng kÕ to¸n kÕt hîp víi ban chØ huy c«ng tr×nh vµ §éi x©y dùng tiÕn hµnh x¸c nhËn khèi lîng s¶n phÈm hoµn thµnh.6. x¸c ®Þnh khèi lîng c«ng viÖc dë dang cuèi kú.299.818.032.304 8. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh ®îc ph¶n ¸nh vµo b¶ng tæng hîp khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh (b¶ng sè 33). b¶ng tæng hîp khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh (b¶ng sè 33) ®îc thÓ hiÖn nh sau: B¶ng sè 33 C«ng ty ®Çu t x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi §éi x©y dùng sè 4 B¶ng tæng hîp khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh C«ng tr×nh: Nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm Tõ ngµy 31/9/2003 ®Õn ngµy 31/12/2003 H¹ng môc: PhÇn th©n ST T Néi dung c«ng viÖc §¬n vÞ tÝnh Khèi lîng §¬n to¸n gi¸ dùThµnh tiÒn I … II 01 PhÇn mãng … PhÇn th©n Bª t«ng khung cét … m3 kÝnh TÊn … … 34.2.846 … … 636. C«ng thøc: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang = dù to¸n cuèi kú Khèi lîng c«ng viÖc dë dang cuèi kú X §¬n gi¸ C«ng tr×nh nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm thi c«ng ®Ðn cuèi quý IV cha hoµn thµnh.019 4.Th«ng thêng C«ng ty cö ra ®¹i diÖn cho ban Gi¸m ®èc. ®¹i diÖn Phßng kü thuËt. INCOMEX x¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang theo hai c¸ch: .C¸ch 1: §èi víi c¸c c«ng tr×nh thanh to¸n khi C«ng ty ®Ò nghÞ víi Chñ ®Çu t: C¨n cø vµo khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh ®· lËp. cao>4m … … 67 .

III … PhÇn hoµn thiÖn … Gi¸m ®èc §éi trëng Phßng TCKT … Phßng KT … … … Ban chØ huy c«ng tr×nh Sè liÖu nµy lµ c¨n cø ®Ó lËp b¶ng kª CPSXDD cuèi kú (b¶ng sè 34) 68 .

299.41 3 … 21.714.019 4.305 8.305 0.864 … 636.63 2 3.B¶ng sè 34 C«ng ty ®Çu t x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi §éi x©y dùng sè 4 B¶ng kª chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang cuèi kú C«ng tr×nh: Nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm Ngµy 31/12/2003 §¬n vÞ tÝn h Khèi lîng hoµn thµnh trong kú Khèi lîng Chñ ®Çu t chÊp nhËn Chi phÝ SXKD dë dang Khèi lîng DD cuèi kú §¬n gi¸ dù to¸n Gi¸ trÞ STT Néi dung c«ng viÖc I II 01 02 … III PhÇn mãng PhÇn th©n Bª t«ng khung cét m3 34.818.692 … Cèt thÐp trô ®êng kÝnh >18mm.864 … 0 8 … 34. cao TÊn >4m … PhÇn hoµn thiÖn Céng … KÕ to¸n ghi sæ to¸n trëng KÕ 69 .

85 8 1.198.535.741.279. 2.175.845.5 73 30.322.2 32 242.792.083 406. h¹ng môc c«ng tr×nh KDDD hoµn thµnh cuèi kú CPSX = KDDD CPSX CPSX + ph¸t sinh trong kú ®Çu kú KÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ thi c«ng (b¶ng sè 35) chi tiÕt cho c¸c c«ng tr×nh cô thÓ c¨n cø tõ sè liÖu tæng hîp do c¸c §éi chuyÓn lªn ®· ®îc c¸c ®éi ph¶n ¸nh trong b¶ng tæng hîp CPSXKD vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm (b¶ng sè 29) cña tõng th¸ng vµ sè liÖu tæng céng chi phÝ trªn c¸c sæ chi tiÕt vµ sæ c¸i TK 154.82 2 92.905. Tæ chøc c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh t¹i C«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua c«ng thøc sau: Gi¸ thanh c«ng tr×nh.215.04 5 543.878.3 32 13.C¸ch 2: §èi víi c¸c c«ng tr×nh thanh to¸n theo h×nh thøc thanh to¸n toµn bé khi hoµn thµnh: Thêi ®iÓm cuèi quý c«ng tr×nh cha hoµn thµnh bµn giao Chñ ®Çu t th× CPSXKDDD trong kú lµ tæng chi phÝ ph¸t sinh thi c«ng c«ng tr×nh tõ khi khëi c«ng ®Õn thêi ®IÓm x¸c ®Þnh s¶n phÈm dë dang..861.0 00 69.7.0 50 87.315.838 1.389.1 15 80.232. 347 43.764.161.120.570. 833 694.262.308.9 55 25.616.0 68 49.5 15 43.54 2 696. 957 70 . B¶ng sè 35 C«ng ty ®Çu t x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi §éi x©y dùng sè 4 B¶ng tæng hîp chi phÝ thi c«ng C«ng tr×nh: Nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm Tõ ngµy 01/10/2003 ®Õn ngµy 31/12/2003 STT Th¸ng CPNVLTT CPNCTT CPSDMT C CPSXC Céng 01 02 03 T 10 T 11 T 12 Céng 532.901 377.2 50 118.

s¶n phÈm toµn C«ng ty (b¶ng sè 37) 71 . kÕ to¸n lËp sæ gi¸ thµnh c«ng tr×nh. KÕ to¸n tiÕn hµnh lËp sæ gi¸ thµnh c«ng tr×nh (b¶ng sè 36) theo dâi tæng hîp tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn c¸c kho¶n môc chi phÝ tõ khi c«ng tr×nh khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh Sau khi lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ thi c«ng vµ sæ gi¸ thµnh c«ng tr×nh.KÕ to¸n trëng KÕ to¸n ghi sæ C¨n cø vµo sè liÖu trªn sæ chi tiÕt vµ sæ c¸i c¸c TK chi phÝ thi c«ng c«ng tr×nh.

540 1. 214 Hµ néi.812.B¶ng sè 36 C«ng ty ®Çu t x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi Sæ gi¸ thµnh c«ng tr×nh C«ng tr×nh: Nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm Tõ ngµy 01/10/2003 ®Õn ngµy 31/12/2003 Chøng tõ NT SH DiÔn gi¶i TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt NVL vµ nhiªn liÖu SL §G Thµnh tiÒn CPNC CPMTC CPSXC Tæng céng 29/03/20 02 30/05/20 02 … 26/10/20 02 … 25/10/20 03 03/1 2 03/1 4 … 10/2 5 … 10/1 5 CPNCTT phôc vô thi c«ng Chi phÝ thuª ngoµI phôc vô thi c«ng … CPNVLTT phôc vô thi c«ng … Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ®éi thi c«ng Céng 25.261 3.812.320 .0 00 189.485.058.12 4 … 624.200 1.21 5 … 263.650.00 0 189.058.00 0 11.875.532.772 . ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 72 .650.1 24 263.058.000 32.21 5 … 11.485.547 .251 .453.307 … … … … … 624.987.653.

KÕ to¸n ghi sæ to¸n trëng KÕ 73 .

s¶n phÈm Nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 321.645. 957 . ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n trëng 74 .258..941...NL CPNC CPMTC CPSXC Tæng céng chi phÝ Chi phÝ dë dang cuèi kú Gi¸ thµnh c«ng tr×nh. 403. 590 .322.816.165....41 5 1.. 58... 832 ..322.258... 1.764. 347 .. 87.681..308.929.387.0 67 67 89.124..535.. 629. 98. 55 833 .658. 692.3 69 164.... 312 .352... 210 .... 63.7764.9 118. Tæng céng .682. Bu diÖn §Þnh C«ng . .6 31 .62 8 1.. 242. B¾c Linh §µm 689 .7 12 599.. CT6 259 ..136.. Chung c 11 tÇng §Þnh C«ng 195.1 04 48 .2 13 1315.649.616.9 57 .. .2 77.. 1. ..090.365. 436.325...B¶ng sè 37 C«ng ty ®Çu t x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi Sæ gi¸ thµnh c«ng tr×nh Tõ th¸ng 10 ®Õn th¸ng 12 n¨m 2003 Chi phÝ dë dang ®Çu kú Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú CPNVL.s¶n phÈm Tªn c«ng tr×nh.2 68.. Hµ néi.. 822 .197..

3. gi¸ thµnh c«ng tr×nh nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm trong quý IV x¸c ®Þnh lµ: 1.258.649. 1. Tæ chøc bé m¸y KÕ to¸n Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty nãi chung lµ phï hîp víi chÝnh s¸ch cña Nhµ níc vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. chÝnh x¸c…§ång thêi.2. Ngoµi ra.1. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc 1. s¶n phÈm. 1. Nh÷ng ®¸nh gi¸ chung 1. lµm râ tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n trong tõng kh©u lu©n chuyÓn chøng tõ. h¹ng môc c«ng tr×nh thi c«ng b»ng hÖ thèng m· d¹ng ®éng phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp. C«ng t¸c kÕ to¸n ®îc thùc hiÖn nghiªm tóc vµ tu©n thñ nh÷ng quy ®Þnh ®· ®Ò ra. cung cÊp th«ng tin nhanh chãng. §éi ngò KÕ to¸n viªn trÎ. viÖc ¸p dông kÕ to¸n m¸y còng gióp C«ng ty cã thÓ qu¶n lý chi tiÕt c¸c c«ng tr×nh. Mçi thµnh viªn ®¶m nhiÖm mét nhiÖm vô cô thÓ. ViÖc tËp hîp chøng tõ t¹i c¸c §éi sau ®ã chuyÓn vÒ Phßng kÕ to¸n phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y l¾p. n¨ng ®éng ®¸p øng tèt nh÷ng ®ßi hái vÒ tr×nh ®é còng nh b¾t kÞp ®îc víi xu híng ph¸t triÓn ngµy cµng hiÖn ®¹i cña thêi ®¹i.Trªn sæ gi¸ thµnh c«ng tr×nh.210® PhÇn III Mét sè ý kiÕn ®¸nh gi¸ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty ®Çu t x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu hµ néi I. cã tÝnh s¸ng t¹o vµ tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc. ViÖc qu¶n lý chøng tõ ®îc tæ chøc rÊt chÆt chÏ gióp cho l·nh ®¹o C«ng ty qu¶n lý t×nh h×nh tµi chÝnh.31®. Bé m¸y KÕ to¸n tæ chøc theo kiÓu tËp trung thÝch hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh x©y l¾p. hîp lÖ theo chÕ ®é cña Bé Tµi chÝnh ban hµnh. mang l¹i hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng. Tæ chøc chøng tõ kÕ to¸n Chøng tõ ®îc tæ chøc hîp lý. C¸c c«ng tr×nh ®îc theo dâi chi tiÕt vµ riªng biÖt trªn nhiÒu sæ chi tiÕt phôc vô ®¾c lùc cho c«ng t¸c qu¶n lý néi bé cña C«ng ty. gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang lµ: 436. t¹o ®îc sù thèng nhÊt phï hîp víi bé m¸y qu¶n lý t¹i C«ng ty. phÇn mÒm kÕ to¸n m¸y ®îc sö dông t¹i C«ng ty ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c h¹ch to¸n KÕ to¸n.929. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n 75 .

1. sè liÖu trªn b¸o c¸o hîp lÖ theo nguyªn t¾c kh¸ch quan. HÖ thèng sæ s¸ch ¸p dông t¹i C«ng ty C«ng ty h¹ch to¸n kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chung. t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ qu¶n lý chi tiÕt t×nh h×nh chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i C«ng ty. C«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p C«ng ty c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt. C«ng ty cßn cã nh÷ng sæ phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖpcòng nh qu¶n lý ®èi tîng kÕ to¸n phøc t¹p. Víi h×nh thøc nµy hÖ thèng sæ cña C«ng ty ®îc tæ chøc t¬ng ®èi khoa häc. Ngoµi hÖ thèng sæ theo quy ®Þnh nh sæ NhËt ký chung. sæ chi tiÕt. Sè liÖu ph¶n ¸nh trªn c¸c sæ kÕ to¸n ®îc minh chøng hîp ph¸p. ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm ®Ó x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt phï hîp víi ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. ViÖc vËn dông TK 1423 víi chi tiÕt c¸c §éi thi c«ng ®Ó theo dâi t×nh h×nh t¹m øng vµ hoµn øng phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt theo h×nh thøc kho¸n cña C«ng ty. HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh HÖ thèng b¸o c¸o cña C«ng ty ®îc lËp ®óng thêi gian vµ biÓu mÉu quy ®Þnh. C¸c tµi kho¶n h¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ ®îc chi tiÕt theo c«ng tr×nh. hîp lÖ theo nguyªn t¾c kh¸ch quan.4. Bªn c¹nh ®ã.C«ng ty cã hÖ thèng tµi kho¶n tæng hîp phï hîp víi quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. h¹ng môc c«ng tr×nh. 1. C¸c b¸o c¸o ®îc göi theo ®óng c¸c c¬ quan liªn quan vµ theo ®óng thêi h¹n. §©y lµ h×nh thøc sæ phï hîp víi viÖc vËn dông kÕ to¸n t¹i C«ng ty. HÖ thèng tµi kho¶n cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ vÒ c¸c ®èi tîng liªn quan. Mçi c«ng tr×nh thi c«ng ®Òu cã dù to¸n riªng. sæ c¸i. ®¸p øng ®îc yªu cÇu qu¶n lý vµ sö dông kÕ to¸n m¸y. theo ®ã C«ng ty cã thÓ ®èi chiÕu kÞp thêi chi phÝ s¶n xuÊt thi c«ng víi dù to¸n ®Ó tõ ®ã t×m ra nguyªn 76 . h¹ng môc c«ng tr×nh phï hîp víi nµnh x©y l¾p. viÖc më chi tiÕt c¸c tµi kho¶n ®· phôc vô hiÖu qu¶ c«ng t¸c h¹ch to¸n tõng c«ng tr×nh.6. c¸c lo¹i sæ ®îc ¸p dông theo mÉu chung t¹o ®îc sù thèng nhÊt trong sæ s¸ch kÕ to¸n. C«ng ty cËp nhËt vµ vËn dông kÞp thêi nh÷ng söa ®æi trong hÖ thèng tµi kho¶n míi theo c¸c th«ng t híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. C«ng ty h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo 4 kho¶n môc nªn viÖc ph©n lo¹i vµ tÝnh to¸n cã nhiÒu thu©n lîi.5. gän nhÑ. 1.

Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp C«ng ty ¸p dông 2 h×nh thøc tr¶ l¬ng kho¸n vµ l¬ng thêi gian ®¸p øng ®îc mét c¸ch tho¶ ®¸ng vÊn ®Ò thï lao cho ngêi lao ®éng. ®¶m b¶o qu¶n lý chi phÝ mét c¸ch chÆt chÏ ®Çy ®ñ. Víi 2 kho¶n môc cßn l¹i lµ CPSDMTC vµ CPSXC. Trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n sö dông mét hÖ thèng b¶n kª vµ b¶ng tæng hîp NVL gióp cho viÖc ®èi chiÒt sè liÖu sæ s¸ch ®Õn chøng tõ dÔ dµng vµ t¹o cho c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i phßng kÕ to¸n sau khi chøng tõ göi vÒ ®îc nhanh vµ ®Çy ®ñ c¬ së ph¸t sinh nghiÖp vô. KÕ to¸n §éi thùc hiÖn lËp b¶ng thanh to¸n l¬ng vµo cuãi th¸ng vµ göi vÒ Phßng kÕ to¸n C«ng ty gióp gi¶m thiÓu c«ng viÖc cña KÕ to¸n vµo cuèi th¸ng.nh©n lµm thay ®æi chi phÝ. C«ng ty ®· tËp hîp rÊt chi tiÕt theo tõng yÕu tè chi phÝ cô thÓ. viÖc ®i l¹i gÆp nhiÒu khã kh¨n. t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cña c«ng nh©n. ®a ra nh÷ng kÕt luËn h÷u Ých cho nhµ qu¶n lý. cuèi quý. nªn nhiÒu 77 . Víi c¸c c«ng tr×nh thi c«ng ë xa. Cô thÓ: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp C«ng ty thùc hiÖn kho¸n NVL cho c¸c §éi thi c«ng tiÕn hµnh thu mua ®Õn tËn ch©n c«ng tr×nh. VÊn ®Ò lËp vµ lu©n chuyÓn chøng tõ Toµn bé c«ng t¸c tËp hîp chøng tõ ®îc thùc hiÖn díi c¸c §éi. Bªn c¹nh ®ã cßn ®¸p øng ®îc yªu cÇu qu¶n lý chÆt chÏ CPNCTT vµ cung cÊp th«ng tin mét c¸ch kÞp thêi vÒ ho¹t ®éng thi c«ng t¹i c«ng tr×nh. §©y lµ mét c¸ch thøc tèt trong c«ng t¸c qu¶n lý NVL trong x©y l¾p còng nh t¹o u ®iÓm cña c«ng t¸c kho¸n NVL cho §éi thi c«ng. MÆt kh¸c c¸c c«ng tr×nh thi c«ng t¹i c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c nhau nªn viÖc tæ chøc c«ng t¸c NVL nh vËy thÝch hîp cho s¶n xuÊt cña x©y dùng. sau ®ã §éi tiÕn hµnh chuyÓn lªn Phßng kÕ to¸n C«ng ty. §ång thêi t¹o thuËn lîi cho viÖc qu¶n lý lao ®éng trùc tiÕp ®í §éi. t¹o n¨ng suÊt cao trong lao ®éng. §©y lµ c¸ch thøc qu¶n lý tèt víi ngêi lao ®éng nhÊt lµ lao ®éng thuª ngoµi. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã C«ng ty cßn cã mét sè khã kh¨n cÇn kh¾c phôc 2. n©ng cao chÊt lîng c«ng tr×nh.1. ph¬ng ph¸p phï hîp víi h×nh thøc kho¸n cña C«ng ty. Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i 2. h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nh÷ng thµnh tùu mµ C«ng ty ®¹t ®îc ®ãng vai trß lín trong viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ. H×nh thøc l¬ng kho¸n cho lao ®éng thue ngoµi g¾n chÆt thu nhËp cña ngêi lao ®éng víi hiÖu qu¶ c«ng viÖc.

Bªn c¹nh ®ã c¸c §éi cha thùc hiÖn ®óng nhiÖm vô lu©n chuyÓn chøng tõ hîp lý vÒ mÆt thêi gian do nh÷ng nguyªn nh©n chñ quan ®· g©y trë ng¹i trong c«ng t¸c chuyÓn chøng tõ ®óng thêi h¹n. c¸c b¸o c¸o chi tiÕt th«ng tin chi phÝ cho nhµ qu¶n lý cÇn ®îc x©y dùng ®Ó c«ng t¸c ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®îc thuËn lîi. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp C«ng ty h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia x©y l¾p vµo TK 6221 lµ kh«ng phï hîp víi quy ®Þnh vÒ ph©n lo¹i yÕu tè chi phÝ vµo kho¶n môc chi phÝ trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p. mçi yÕu tè chi phÝ ®îc theo dâi trªn sæ chi tiÕt. KÕ to¸n nªn ®iÒu chØnh ®Ó ®¸p øng nhu cÇu h¹ch to¸n còng nh nhu cÇu qu¶n lý mét c¸ch tèt nhÊt. 2. HÖ thèng b¸o c¸o cßn cha chó träng nhiÒu ®Õn b¸o c¸o phôc vô c«ng t¸c qu¶n trÞ néi bé doanh nghiÖp. C¸ch lËp nh vËy cha mang l¹i thuËn lîi cho c«ng t¸c kÕ to¸n còng nh c«ng t¸c theo dâi c¸c yÕu tè chi phÝ trong kho¶n môc chi phÝ. kh«ng kÞp thêi. Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng 78 . l·ng phÝ NVL. ngoµi ra cßn cã sæ chi tiÕt kho¶n môc chi phÝ cho tõng c«ng tr×nh. viÖc h¹ch to¸n còng nh quyÕt to¸n c«ng tr×nh cÇn hoµn thµnh lµ lín. g©y c¶n trë ®Õn tiÕn ®é thi c«ng. NVL trong trêng hîp ph¸ ®i lµm l¹i cha cã nh÷ng biÖn ph¸p t©n dông phÕ liÖu thu håi. H¹ch to¸n c¸c kho¶n môc chi phÝ Chi phÝ NVL trùc tiÕp ViÖc tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý NVL trong qu¸ tr×nh thi c«ng cßn nhiÒu khã kh¨n g©y thÊt tho¸t. 2. C«ng ty thùc hiÖn kho¸n NVL cho §éi thi c«ng. tiÕt kiÖm chi phÝ thi c«ng. Sæ s¸ch.2. C«ng t¸c tæng hîp chi phÝ bÞ dån vµo cuèi kú.ho¸ ®¬n chøng tõ tËp vÒ Phßng kÕ to¸n C«ng ty bÞ chËm trÔ. ®em l¹i hiÖu qu¶ cho c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i C«ng ty.3. NVL mua vÒ kh«ng qua kho nhng kÕ to¸n vÉn viÕt phiÕu nhËp kho vµ phiÕu xuÊt kho t¹o nªn sù rêm rµ trong qu¸ tr×nh kiÓm nhËn vËt t. b¸o c¸o kÕ to¸n C«ng ty theo dâi c¸c kho¶n môc CPSDMTC. CPSXC trªn c¸c yÕu tè chi phÝ. Kh«ng cã sù kiÓm so¸t ®îc cô thÓ chÊt lîng còng nh chñng lo¹i NVL thi c«ng dÉn ®Õn ¶nh hëng tíi chÊt lîng thi c«ng c«ng tr×nh. nguån cung cÊp. nhiÒu khi t¹o nªn nh÷ng sai sãt trong c«ng t¸c h¹ch to¸n. trong qu¸ tr×nh thu mua NVL cßn nhiÒu vÊn ®Ò bÊt cËp vÒ gi¸ c¶.

§a ra ý kiÕn thÝch hîp lµm gi¶m chi phÝ. Do vËy viÖc hoµn thiÖn. do ®ã lµm cho kho¶n môc chi phÝ SDMTC t¨ng lªn vµ gi¶m CPSXC.Khi h¹ch to¸n chi phÝ SDMTC C«ng ty ®· ®a kho¶n trÝch theo l¬ng cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn MTC vµo TK 6231. Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty ®Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu Hµ Néi §Ó thùc hiÖn h¹ch to¸n chÝnh x¸c ®¸p øng yªu cÇu cña kÕ to¸n còng nh viÖc cung cÊp th«ng tin tµI chÝch mét c¸ch chÝnh x¸c nhÊt cho nhµ qu¶n lý. h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. C«ng ty cã thÓ tiÕn hµnh quy ®Þnh ngµy giao nép chøng tõ cô thÓ ®èi víi tõng 79 . 1. II. tæ chøc tËp hîp ®Çy ®ñ hîp lý c¸c yÕu tè chi phÝ. n©ng cao chÊt lîng c«ng tr×nh lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña toµn C«ng ty. lµm cho th«ng tin tµi chÝnh cung cÊp cho nhµ qu¶n lý kh«ng chÝnh x¸c. b¶o ®¶m ®óng chÕ ®é kÕ to¸n còng nh ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu qu¶n trÞ doanh nghiÖp. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lu©n chuyÓn chøng tõ §Ó c«ng t¸c lu©n chuyÓn chøng tõ ®îc thuËn lîi. lu©n chuyÓn chøng tõ. Ngoµi ra viÖc tÝnh khÊu hao nh vËy t¹o khã kh¨n víi nh÷ng c«ng t×nh hoµn thµnh trong quý Chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ CCDC ph©n bæ nhiÒu lÇn ®îc kÕ to¸n tÝnh to¸n vµ chuyÓn sè liÖu cho c¸c §éi thi c«ng vµo cuèi quý nªn gi¸ trÞ nµy chØ cã trong b¶ng tæng hîp CPSXC th¸ng cuèi quý ®ã. C«ng ty ph¶I hoµn thiÖn tÊt c¶ c¸c bíc trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n tõ kh©u tæ chøc. kh«ng t¹o nªn sù kÞp thêi trong c«ng t¸c tæng hîp chi phÝ trong c¸c §éi. Theo quy ®Þnh yÕu tè chi phÝ nµy ®îc h¹ch to¸n vµo TK 627 (6271). kh¾c phôc khã kh¨n lµ rÊt cÇn thiÕt cho mét doanh nghiÖp ®ang ®µ ph¸t triÓn nh INCOMEX. viÖc h¹ch to¸n nh vËy t¹o ra khã kh¨n trong qu¸ tr×nh theo dâi chi phÝ thi c«ng so víi dù to¸n chi phÝ ®· tÝnh. Trªn ®©y lµ mét sè mÆt tån t¹i trong viÖc tæ chøc h¹ch to¸n t¹i C«ng ty cÇn ®îc kh¾c phôc ®Ó C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn vµ tiÕn bé. ngµy cµng mang l¹i hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Ngoµi ra viÖc tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao MTC ®îc thùc hiÖn t¹i Phßng kÕ to¸n C«ng ty vµo cuèi quý. VÊn ®Ò nµy g©y nªn khã kh¨n cho nhµ qu¶n trÞ. t¹o sù biÕn ®éng lín vÒ chi phÝ ph¸t sinh c¸c th¸ng cuèi.

§iÒu ®ã còng t¹o thuËn lîi cho viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn §éi ®îc nhanh chãng ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò thanh to¸n t¹m øng. Bªn c¹nh ®ã Cong ty thêng xuyªn ®«n ®èc viÖc giao nép chøng tõ cña KÕ to¸n ®éi. h¹ng môc c«ng tr×nh Thêi gian thùc hiÖn CT SH NT Tªn §¬ c«ng n viÖc vÞ Khèi lîng CP liÖu vËt CPCNTT Thùc tÕ 80 . Nh÷ng c«ng tr×nh ë xa cã thÓ quy ®Þnh thêi gian giao nép dµi h¬n nh÷ng chøng tõ ë gÇn. Sæ nµy ®îc më riªng cho tõng §éi thi c«ng vµ chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. kû luËt ®èi víi tr¸ch nhiÖm cña tõng ngêi t¹o ra nh÷ng ®éng lùc trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. §Ó theo dâi ®îc viÖc hoµn thµnh c«ng viÖc so víi khèi lîng giao kho¸n C«ng ty nªn lËp sæ theo dâi khèi lîng x©y l¾p nhËn kho¸n.®èi tîng. Më sæ theo dâi khèi lîng x©y l¾p nhËn kho¸n gióp cho c¸c §éi thÊy ®îc tiÕn ®é thi c«ng c«ng viÖc còng nh viÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng viÖc gi÷a thùc tÕ vµ dù to¸n. 2. INCOMEX cã thÓ quy ®Þnh thêi gian nép chøng tõ cô thÓ theo tuÇn tuú vµo møc ®é ph¸t sinh nghiÖp vô. viÖc thi c«ng chñ yÕu do c¸c §éi ®¶m nhËn th«ng qua h×nh thøc kho¸n. Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ vÒ g¾n tr¸ch nhiÖm cña ngêi thi hµnh víi c«ng viÖc ®îc giao sÏ t¹o nªn tÝnh nhanh chãng trong vÊn ®Ò lu©n chuyÓn chøng tõ nhÊt lµ c¸c chøng tõ xuÊt ph¸t tõ nguyªn nh©n kh¸ch quan. Hoµn thiÖn sæ s¸ch kÕ to¸n Do ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y l¾p. MÉu sæ nµy thÓ hiÖn nh sau: B¶ng sè 38 C«ng ty ®Çu t x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi §éi x©y dùng sè… Sæ theo dâi khèi lîng x©y l¾p nhËn kho¸n Tªn c«ng tr×nh. h¹ng môc c«ng tr×nh. Khi ®ã KÕ to¸n ®éi trùc tiÕp th«ng qua thêi h¹n giao nép ®· quy ®Þnh vµ cã ®îc ph¬ng híng tæ chøc c«ng t¸c tËp hîp chøng tõ díi c¸c ®éi. c¸c b¶ng tæng hîp chi phÝ nép vµo cuèi th¸ng…Ngoµi ra cßn cã nh÷ng biÖn ph¸p khen thëng.

b¶o ®¶m c«ng viÖc thi c«ng theo ®óng tiÕn ®é quy ®Þnh vµ dÔ dµng trong c«ng t¸c qu¶n lý. MÉu sæ cã thÓ nh b¶ng sè 39: B¶ng sè 39 C«ng ty ®Çu t x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi Sæ chi tiÕt theo tµi kho¶n ®èi øng Tµi kho¶n: 623 Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng C«ng tr×nh: Nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm Tõ ngµy… ®Õn STT CT SH NT DiÔ n gi¶i TK §¦ Tæ Chia ra ng 623 623 sè 1 2 tiÒn 623 4 623 7 623 8 KÕ to¸n trëng lËp Ng êi 81 . C«ng ty cã thÓ chØ cÇn lËp mét sæ chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh nhng vÉn theo dâi ®îc ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè chi phÝ. §Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch chi phÝ còng nh viÖc theo dâi t×nh h×nh tµI chÝnh cña C«ng ty. sæ chi tiÕt cña C«ng ty nªn thiÕt kÕ l¹i ®Ó ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ ngµy cµng cao.nhË tÝn n h kho¸ n A B C … Cén g 1 NhË Thù NhË Thù NhË n c n c n kho¸ tÕ kho¸ tÕ kho¸ n n n 2 3 4 5 6 CNV thu éc C«n g ty 7 Thu ª ngo µi 8 … 9 §éi trëng KÕ to¸n ®éi Ngoµi viÖc lËp sæ theo dâi nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn giao nhËn kho¸n vµ thêi gian hoµn thµnh.

lµm gi¶m chÊt lîng c«ng tr×nh. C«ng ty cã thÓ ®æi tªn hai b¶ng nµy ®Ó dÔ dµng ph©n biÖt vµ thÓ hiÖn cô thÓ néi dung tõng b¶ng. t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng. C«ng ty kh«ng më kho vËt t mµ chuyÓn th¼ng tõ n¬i thu mua ®Õn ch©n c«ng tr×nh. NÕu cã ®îc nhµ cung cÊp tèt chÊt lîng NVL ®îc ®¶m b¶o. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n CPNVLTT Kho¶n môc chi phÝ tån t¹i nhiÒu vÊn ®Ò mµ kh«ng nh÷ng INCOMEX mµ bÊt kú c«ng ty x©y dùng nµo còng ph¶i quan t©m. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy. Thñ tôc nµy phøc t¹p vÒ h×nh thøc. t¹o chÊt lîng thi c«ng còng nh hiÖu qu¶ thi c«ng. 627 th× viÖc lËp sæ nh trªn thuËn lîi cho c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh vµ c«ng t¸c theo dâi tæng qu¸t c¸c yÕu tè chi phÝ trong kho¶n môc. VÝ dô víi nghiÖp vô mua xi m¨ng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thi c«ng nhµ ë chung c 12 tÇng OCT2 B¾c Linh §µm sè ho¸ ®¬n 0170375. Tríc tiªn ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng l·ng phÝ NVL C«ng ty cÇn tæ chøc tèt kh©u b¶o qu¶n NVL trong qu¸ tr×nh thi c«ng. nªn chØ cÇn lËp biªn b¶n giao nhËn vËt t gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n vÉn ®¶m b¶o ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ vËt t. biªn b¶n giao nhËn vËt t ®îc tr×nh bµy nh b¶ng sau: 82 . Mét vÊn ®Ò n÷a lµ §éi ph¶i ®¶m b¶o viÖc cung cÊp NVL cho s¶n xuÊt ®óng møc. C¸c ®éi ph¶i cã nh©n viªn phô tr¸ch kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn viÖc sö dông NVL sao cho ®ñ dïng cho thi c«ng. Bªn c¹nh ®ã ®Ó n©ng cao chÊt lîng NVL thu mua. tuy nhiªn KÕ to¸n vÉn më phiÕu nhËp kho. c¸c ®éi cÇn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thiÕt lËp mèi quan hÖ víi nhµ cung cÊp uy tÝn.1. tiÕt kiÖm. tèn kÐm thêi gian. 3. B¶ng sè 36 cã thÓ ®æi thµnh “ Sæ tæng hîp chi phÝ thi c«ng c«ng tr×nh” vµ b¶ng sè 37 cã thÓ ®æi thµnh “ Sæ tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh”. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n c¸c kho¶n môc chi phÝ 3. ng¨n chÆn kÞp thêi c¸c hµnh vi cè t×nh b¬t xÐn NVL.Víi c¸c TK 623. hai b¶ng nµy cã néi dung kh¸c nhau nhng tªn gäi gÇn gièng nhau (®Òu cã tõ “gi¸ thµnh”) nªn rÊt dÔ nhÇm lÉn. phiÕu xuÊt kho trong qu¸ tr×nh giao nhËn vËt t. KÕ to¸n C«ng ty sö dông sæ gi¸ thµnh c«ng tr×nh ( b¶ng sè 36) theo dâi chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh cña tõng c«ng tr×nh khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh vµ sæ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c¸c c«ng tr×nh thi c«ng trong toµn C«ng ty (b¶ng sè 37). Trong viÖc tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh. trªn C«ng ty cã thÓ gióp ®ì vÊn ®Ò nµy dùa trªn mèi quan hÖ l©u n¨m cña m×nh.

270 Thuþ Khuª. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp x©y dùng vµ ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng Theo quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n cho doanh nghiÖp x©y l¾p.218. Hµ Néi ¤ng (bµ): NguyyÔn §øc Phó ®¹i diÖn bªn nhËn §Þa chØ: C«ng ty ®Çu t x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi. tiÕt kiÖm chi phÝ thi c«ng nhng vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng tr×nh 3. viÖc thanh to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña c«ng nh©n 83 §¹i diÖn bªn Tªn vËt §¬n vÞ Sè lîng t tÝnh Xi TÊn 29 m¨ng §¬n gi¸ Thµnh Ghi tiÒn chó 765.500 Hµ Néi. 164 Lß §óc.185.000 ThuÕ GTGT: 2. Nh÷ng viÖc sai háng kh«ng cÇn thiÕt ph¶i lµm l¹i th× C«ng ty cã thÓ söa ch÷a ®iÒu chØnh.500 Tæng sè thanh to¸n: 24. ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2003 §¹i diÖn bªn cung øng nhËn Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh thi c«ng cã thÓ cã nh÷ng c«ng tr×nh hay nh÷ng phÇn viÖc ph¸ ®i lµm l¹i ®Ó ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu kü thuËt chÊt lîng.000 22.C«ng ty nªn tËn dông nh÷ng phÕ liÖu thu håi ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ NVL.0 00 Tæng tiÒn: .185.403. Hµ Néi TiÕn hµnh bµn giao sè lîng vËt t nh sau: STT 01 22.B¶ng sè 40 C«ng ty ®Çu t x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi §éi x©y dùng sè 4 Biªn b¶n giao nhËn vËt t Ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2003 Thµnh phÇn: ¤ng (bµ): NguyÔn Huy Hoµng ®¹i ®iÖn bªn cung øng §Þa chØ: C«ng ty cæ phÇn §TXD h¹ tÇng T©y Hå.2.

Nhng trªn thùc tÕ. Nh vËy gãp phÇn ph¶n ¸nh chÝnh x¸c th«ng tin chi phÝ ph¸t sinh hµng th¸ng díi c¸c §éi. Do ®ã kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña nhµ qu¶n lý khi muèn ph©n tÝch chÝnh x¸c t×nh h×nh tµi chÝnh.trùc tiÕp tham gia x©y l¾p kh«ng ®îc tÝnh vµo TK 622 mµ tÝnh vµo TK 627. C«ng ty tÝnh khÊu hao cho c¸c §éi thi c«ng dùa trªn thêi gian sö 84 . kh«ng g©y nªn sù chªnh lÖch sè liÖu c¸c yÕu tè chi phÝ vµo th¸ng cuèi cïng so víi c¸c th¸ng kh¸c. Khi ®ã KÕ to¸n h¹ch to¸n nh sau: Nî TK 6271 Cã TK 3382. Mét vÊn ®Ò cÇn hoµn thiÖn lµ viÖc ph©n bæ khÊu hao MTC. KÕ to¸n nªn ph¶n ¸nh c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p vµ c«ng nh©n ®iÒu khiÓn MTC vµo TK 6271. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ khÊu hao TSC§ vµ gi¸ trÞ CCDC ph©n bæ nhiÒu kú ViÖc tÝnh khÊu hao TSC§ vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ CCDC ph©n bæ nhiÒu kú thùc hiÖn vµo cuèi quý kh«ng ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ thùc tÕ chi phÝ ®· ph¸t sinh trong c¸c th¸ng cña quý. §Ó kh¾c phôc t×nh h×nh trªn C«ng ty nªn tÝnh khÊu hao vµ tÝnh gi¸ trÞ CCDC ph©n bæ nhiÒu lÇn vµo cuèi th¸ng. ®¶m b¶o sù t¬ng øng gi÷a c¸c kho¶n môc chi phÝ ph¸t sinh trùc tiÕp víi dù to¸n gióp x¸c ®Þnh chÝnh x¸c t×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n t¹i C«ng ty. C¸c kho¶n nµy h¹ch to¸n vµo TK 6271. c«ng t¸c h¹ch to¸n vµo TK 622 lµm gi¶m CPSXC vµ lµm t¨ng CPNCTT. 3384 3. T¬ng tù nh vËy CPNC ®iÒu khiÓn MTC h¹ch to¸n vµo TK 6231 kh«ng bao gåm c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. do ®ã chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp vµ c«ng nh©n ®iÒu khiÓn MTC vµo TK 6271 ®Ó cã sù t¬ng øng gi÷a dù to¸n thi c«ngvµ c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trùc tiÕp.3. Trong dù to¸n CPSDMTC vµ dù to¸n CPNCTT kh«ng bao gåm c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn MTC vµ c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p. 3383. V× vËy ®Ó thuËn tiÖn trong vÊn ®Ò ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh còng nh ®îc thùc hiÖn ®óng chÕ ®é kÕ to¸n. Sù t¬ng øng nµy ®ãng gãp vai trß quan träng ®èi víi nhµ qu¶n trÞ trong ph©n tÝch chi phÝ ®Ó ®a ra nh÷ng kÕt luËn cã lîi cho doanh nghiÖp. Khi ®ã sè liÖu trªn b¶ng tæng hîp sÏ ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ th«ng tin chi phÝ. C«ng ty vÉn ®a c¸c kho¶n trÝch nµy vµo TK 6231.

t¹o ra khã kh¨n trong c«ng t¸c qu¶n lý MTC. C«ng ty lËp b¶ng khÊu hao tÝnh sè khÊu hao cho tõng §éi vµ ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh kh«ng cã sè liÖu vÒ thêi gian sö dông m¸y.dông MTC do c¸c §éi chuyÓn lªn qua kÕ ho¹ch sö dông MTC vµ gi¸ trÞ khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ trong kú. V× vËy C«ng ty nªn thiÕt kÕ l¹i b¶ng tÝnh khÊu hao nh b¶ng sau: B¶ng sè 41 C«ng ty ®Çu t x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hµ Néi §éi x©y dùng … B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao m¸y thi c«ng Th¸ng… n¨m… STT Tªn Tæng Tæng Sè C«ng tr×nh … TSC§ sè sè CPKH Thêi CPKH … … CPKH thêi MTC gian MTC MTC gian ®¬n sö trong sö vÞ dông kú dông thêi MTC MTC gian 01 M¸y cÈu th¸p 02 M¸y vËn th¨ng … … Céng 85 .

Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty INCOMEX em thÊy C«ng ty lu«n hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh CNH-H§H ®Êt níc. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o NguyÔn Hång Thuý. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng u ®iÓm mµ C«ng ty ®· thùc hiÖn ®îc. c¸c phßng ban chøc n¨ng phôc vô cã hiÖu qu¶. RÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« ®Ó b¸o c¸o hoµn thiÖn h¬n. nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n c¸c phÇn hµnh cña C«ng ty. c¶m ¬n ban l·nh ®¹o C«ng ty vµ c¸c anh chÞ Phßng Tµi chÝnh-KÕ to¸n cña C«ng ty INCOMEX ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp nµy. ®¶m b¶o ®øng v÷ng trong c¬ chÕ thÞ trêng. víi yªu cÇu qu¶n lý vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Do kinh nghiÖm thùc tÕ vµ kiÕn thøc chuyªn m«n cßn h¹n chÕ nªn viÖc ph©n tÝch. trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n cßn cã nh÷ng h¹n chÕ nhá mµ em ®· nªu ë phÇn III.KÕt luËn Qua c¸c phÇn ®· tr×nh bµy ë trªn ta thÊy. cung cÊp kÞp thêi chÝnh x¸c c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho l·nh ®¹o C«ng ty trong viÖc gi¸m s¸t kü thuËt. trong quan hÖ víi kh¸ch hµng vµ ngµy cµng cã uy tÝn trªn thÞ trêng trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n. C«ng ty ®· tæ chøc bé m¸y qu¶n lý hîp lý. 86 . Tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty chñ ®éng trong s¶n xuÊt. qu¶n lý kinh tÕ phï hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn nay. ®¸nh gi¸ cña em trong b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ë C«ng ty kh¸ hoµn chØnh ®îc thùc hiÖn ®óng chÕ ®é.

TK §¦ : Tµi kho¶n ®èi øng 19. INCOMEX : C«ng ty §Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu Hµ Néi 87 . NVL : Nguyªn vËt liÖu 9. BHXH : B¶o hiÓm x· héi 14. KHTSC§ : KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh 11. KPC§ : Kinh phÝ c«ng ®oµn 16. CPSXC : Chi phÝ s¶n xuÊt chung 6. MTC : M¸y thi c«ng 13. CCDC : C«ng cô dông cô 7. CPSDMTC : Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng 5. KHMTC : KhÊu hao m¸y thi c«ng 12. BHYT : B¶o hiÓm y tÕ 15. NVLTT : Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 10. PS : Ph¸t sinh 17. CPNCTT : Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 4. CP : Chi phÝ 2.Danh môc tõ viÕt t¾t 1. TSC§ : Tµi s¶n cè ®Þnh 8. TK : Tµi kho¶n 18. CPNVLTT : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 3.

LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty 1. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh x©y l¾p 2. Chøng tõ kÕ to¸n 2.2. Thêi gian thµnh lËp 2. HÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n II. §Çu t. II. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 1. Thi c«ng x©y l¾p 2.§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty 1. t vÊn.Môc lôc Trang Lêi më ®Çu PhÇn 1: Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty §Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu Hµ Néi I.1. HÖ thèng tµi kho¶n 2. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c KÕ to¸n t¹i C«ng 1. C¸c §éi c«ng tr×nh IV. Ban Gi¸m ®èc 2. §Æc ®iÓm tæ chøc hÖ thèng SXKD. HÖ thèng sæ s¸ch 2. Ph¬ng thøc tæ chøc PhÇn 2: §Æc ®iÓm hÖ thèng kÕ to¸n t¹i C«ng ty §Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu Hµ Néi I. Nh÷ng ®Æc ®iÓm chung vÒ bé m¸y KÕ to¸n 2. Phßng Tµi chÝnh. Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu 4.kÕ to¸n 3. thiÕt kÕ vµ dù ¸n III. Phßng kü thuËt 4.3. Tæ chøc h¹ch to¸n Tµi s¶n cè ®Þnh 1. §Æc ®iÓm vËn dông chÕ ®é KÕ to¸n 2. Néi dung tæ chøc kÕ to¸n mét sè phÇn hµnh t¹i C«ng ty 1. Phßng tæng hîp 5. HÖ thèng chøng tõ 88 . §Çu t kinh doanh bÊt ®éng s¶n 3. Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh chñ yÕu ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty.1.4. quy tr×nh c«ng nghÖ 1.

HÖ thèng sæ s¸ch III.2.5.2. C«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 2.2.2. Tæ chøc chøng tõ kÕ to¸n 1.3. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 3. Tæ chøc h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng 3. Tæ chøc bé m¸y KÕ to¸n 1. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung 5. HÖ thèng sæ s¸ch 2.1. HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh 1. HÖ thèng tµi kho¶n 1.1.1.3. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 2.2.3. HÖ thèng chøng tõ 2. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang 7.Thùc tr¹ng h¹ch to¸n kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty 1. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n 1. HÖ thèng tµi kho¶n 3.1.4. H¹ch to¸n c¸c kho¶n môc chi phÝ 89 .3. c«ng cô dông cô 2. HÖ thèng chøng tõ 3.1. HÖ thèng sæ s¸ch ¸p dông t¹i C«ng ty 1. Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i 2. H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng 4. HÖ thèng chøng tõ 4. HÖ thèng tµi kho¶n 4. VÊn ®Ò lËp vµ lu©n chuyÓn chøng tõ 2. HÖ thèng sæ s¸ch 4. HÖ thèng tµi kho¶n 2. HÖ thèng sæ s¸ch 3. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc 1.1. b¸o c¸o kÕ to¸n 2. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt 6. Tæ chøc c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm PhÇn 3: Mét sè ý kiÕn ®¸nh gi¸ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty §Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu Hµ Néi I. Tæ chøc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu.1. Sæ s¸ch.6.3.1. Nh÷ng ®¸nh gi¸ chung 1. Tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ SXKD vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 4.

2. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n c¸c kho¶n môc chi phÝ 3. Hoµn thiÖn c«ng t¸c lu©n chuyÓn chøng tõ 2.1.3. Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty ®Çu t X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu Hµ Néi 1.II. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp x©y dùng vµ ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng 3. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n CPNVLTT 3. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ khÊu hao TSC§ vµ gi¸ trÞ CCDC ph©n bæ nhiÒu kú KÕt luËn 90 . Hoµn thiÖn sæ s¸ch kÕ to¸n 3.