You are on page 1of 28

AnluI,nr.3(alunarŭ2013)

cuprins

Editorial/1: Cucântic/diIanulaGheorghe Articol/2-5: Memoriaidentitarăaaromânilor colonizațiînDobrogeadeSud
Editorial/1:
Cucântic/diIanulaGheorghe
Articol/2-5:
Memoriaidentitarăaaromânilor
colonizațiînDobrogeadeSud
diEnacheTușa
AArrttiiccooll//66--77::
Festivaluinternatsionaldiartâ
crishtinâ/diAuricaPiha
Poemiinedite/8-10:
MihalialPrefti
Armânjti-anami/11-13:
ZahuPană/diAuricaPiha
PPrroozzââ//1144--1166::
Viațameazbuciumatășiadevărată
(deftiraparti)/diDumitruCaragiu

Noima

director:MirelaSimaBiolan redactorshef:IanulaGheorghe
director:MirelaSimaBiolan
redactorshef:IanulaGheorghe
Pârâstâsearidicarti/17-18: Sâmtsâarmânj,AuricaPiha, diDumitruPiceava Articol/19:
Pârâstâsearidicarti/17-18:
Sâmtsâarmânj,AuricaPiha,
diDumitruPiceava
Articol/19:
„MoșuldinCarpați”șiMemoriile
Originii/diFlorinCaragiu
AApprriidduuttsseeaarrii//2200--2222::
OrnjiliaPindului,diIonelZeana
protapartiditroman/
apridutsearidiMirelaSimaBiolan
Articol/23-24:
Scrisoaredeschisăfrațilormei
diPaulEzrasBogdan
TTuupprruuiissttaammii//2255::
SimonaHalep/diIanulaGheorghe
Evenimente/26

„Nu-arimuntianaltufârâhimâ.”

EDitorial

Cânticluarmânescueastimultuvrutŭ.Cânticlu vecljiuariunihoahoryeashzboarâzilipsititsidimultiori
Cânticluarmânescueastimultuvrutŭ.Cânticlu
vecljiuariunihoahoryeashzboarâzilipsititsidimultiori
aspunisturiiahândoasi.Căsuntucântitsitsis-cântâ
laarădz,căsuntucântitsidi-mpadiitigioc,auunâ
mushuteatsâaleaptâ.Tucântitsliarmâneshtsânus-cântâ
mâcareaibearea,muljeareacatsis-hibâichirâturi
ddii--aarraaddââ,,mas-cântâdorlu,jalea,vrearea.Atsealicântitsi
tsisuntutipezâauunâironiemultufină,amafârâ
lishurets.Cântitsliveclji,ditfolclor,suntuunâmari
yishtearitsinâfudatâ.Ticântitslinăi,adratidupupoezii
anyrâpsitidimărljanoshtsâpoetsclasits,vasâ-i
haristusimallaliHristaLupci.Dapoaia,cântitslinăifurâ
scoasidicompozitoritsinintiditutianyrâpsirâpoezii.
TTssiicaracompozitsiilialornusuntudinaimaaleaptili,
ahurhitaaloreastidimarisimasiitinoi.Minduiescuaoala
unbârnuantregdioaminjtsiutinjisirâpoezia.Sh-anda
aspunpoeziivas-dzâcâcreatsieliterarăsh-nundaurimi
arcatituniscântiversurigoali,tsinuaspuncanâidee.
AAmmaatsish-pâtsâmâratlucânticcăahurhis-hibâ
vâtâmat.Tora,tifurnjiacălipseashtis-himlamodâ,iestu
padituticiudiilishvors-hibâcânticu.Mamultumiacatsâ
lâhtareaandavedŭtinirlji,sh-ashiciushuitsdimintidi
„„ccuullttuurraa””tsiuauluatâditlumeadi-anvârligaamplinâdi
maneleshurnechidinaimapseftili,cumiadibunituti
chirâturli.DiminâaspunipoetluSpiruFuchică„ariinshitâ
modânauâ”.Toravas-himsh-noicâtcamaglari,căashi
vinichirolu.Vas-nâmodernizăm,shmodernitateava
s-dzâcâsubiectecâtcamalishoaritas-nus-pidipseascâ
laolush-ufiliseascâcârtsuna,căde,tsâyinizoris-ai
mmiinndduuiieerriiahândoasitsicaftâminduiari,vacopussh-nâ
saurâdiahântâmâduu.Maghinindauâzboarâfârânoimâ
tsinuts-ucaftâmintea.Tora,tifurnjiaachiroluitucari
bânăm,nâjustificămcompromisurli.Tas-himsh-noica
tutsalantsâvas-pâltimunpâhă,minimalizareapânâla
absurdacomunicariljeipritŭcânticu.Nuvois-pistipsescu

IanulaGheorghe

căvas-agiundzems-ascultămcântitsitsiaspuntsighini eastilaclub,tsis-aibâcasubiectpâradzlji,bearea,zaiafetsli
căvas-agiundzems-ascultămcântitsitsiaspuntsighini
eastilaclub,tsis-aibâcasubiectpâradzlji,bearea,zaiafetsli
shtuttsitsânidiexteriorluanostru.Minidzâccănâ
agiundzicânticlu„Tweettweet,likelike”cântatdipareia
ArmânamediCustantsa,unâchirâturâfârâmărdzinj
ttii--aattsseeaacănuacatsâtuisapinumodernitatea,justificare
supremătiahtăriaberatsii,amacalitatea,tsipânâtudzuua
diadzâputudiarmasicriteriulesentsialdievaluare.Sigura
suntucreatsiimodernedimaricalitate.Câtâaclovas-nâ
minduim.Shtiucănupots-ampistipibârnurliditorashma
ptsânpiatsealitsiyin,tsisuntucuminteapiponj.Canda
ss--aarruuppssiirrââdidipdifumeilialor,candanusuntufciorljia
pârintsâlorsh-apâpânjloralor,suntututcamaxenjdi
arâzgaalor.Shapârintsâlornulâyinizoricăalorfciori
nitsinushtiucumeastiunâpoeziibunâ?Cănushtiu
s-aleagâzboarâlidituntextu,numatadzâcdiminduierlitsi
liaspuni?Nushtiueicăaestiminduieriagiutâ?Nu
dduucchheessccuucăacloiusuntuidei,aclotsâcaftâomlumintea?
Nuachicâsescucumpotŭdunjeauadiascultâahtări
chirâturi.Sh-minduiescunumashlamuzicaarmâneascâtsi
lodis-aspardziamashlamuzicadiclub,dicârciumi,di
zaiafets,candabanaaestaeastimashchefi.Candaaltutsiva
nushtiu,sh-dealiheaeasticănushtiu,culturanumataeasti
lamodâ,niculturamuzicală,niliteratura,niarta,niaverlu.
AAmmaanitsinuvas-mutrimahâtŭalargu,mashs-nâ
minduimlacântitslitsis-cântâlanumtâ.Azvarna,fârâ
aradâ,fârâs-aleagâcântitslishis-licântâatsealinaima
aleapti,ritmolucâtcamaayonjacandanâavinâvârâ
shvolumlucâtcamacusilâcandahimsurdzâ.Cânticlula
numtânumata-ljtinjiseashtinumtarlji.Moabeteapoati
s-tindâmultu.Vamashs-duschimcănuvas-adrămnitsiun
ccoommpprroommiisscumuzicaanoastrâ,căeaeastipartidi
identitateashreprezentareaanoastrâ,eaaspunitsishcum
him.Eaeastinaimalimpidâformâdiexpresivitatepritcari
s-veadituttsiminduim.
1

MemoriaidentitarăaaromânilorcolonizațiînDobrogeadeSud

Autoritățilepoliticeerauinteresateșideschițarea unuiplandeurmatcaretrebuiasăducălabunsfârșittoate
Autoritățilepoliticeerauinteresateșideschițarea
unuiplandeurmatcaretrebuiasăducălabunsfârșittoate
aceleelementedecoeziunepentruanucreaperturbăriale
acestuiprocesdetransferalpopulațieiaromâneștidin
țărilebalcanice.La24mai1923înCameraDeputaților,
deputatulardeleanGheorghePopinterpeleazăguvernulîn
următoriitermeni:„Măadreseztotodatăd-luiministrual
aaggrriiccuullttuurriiii,,întrebându-ldacănucredecăartrebui
săstudiezechestiuneacolonizăriiemigranțiloraromâniîn
acelepărțialețăriiîncares-argăsiterenuridisponibileca
înIalomițasauînCadrilater,pentrucasăofereharnicului
șimultîncercatuluipoporaromânunazilpepământul
patrieiunite.”[5]Deobicei,coloniştiierauaşteptaţila Constanţadecătreocomisiealcătuitădinautorităţişiunii
patrieiunite.”[5]Deobicei,coloniştiierauaşteptaţila
Constanţadecătreocomisiealcătuitădinautorităţişiunii
dintreceicaresosiserămaidevreme,şidecelemaimulte
oriexistaurarea:„BineaţivenitcoloniailuiTraian”după
careurmarepartizareanoilorveniţiînsatelascurttimp
făcându-seşiîmproprietărireacupământconform
înțelegerilorîncheiate.Deobiceiînsatelecareîşi
ppăăssttrraasseerrăăvechilenumeturceştianume„Ghiori,Mihalbei,
Chiuiluc”,coloniştiisecunoşteauîntreei,veninddin
aceleaşipărţialeGreciei,sauchiardinaceleaşioraşede
acolo.AcademicianulMatildaCaragiuMarioţeanu
povesteaîntr-uninterviucă:„aromânilorlis-adatundeal
pecarenuexistaucase.EramtoţidinHrupişti;aumai
venitşialţii,princăsătorie,darnoieramungrupcompact.
PPăărriinnţţiiiimeiauprimit10haşiauconsturitocasănufoarte
mare,darcurteaeraboierească.”[6]Astfeldeamintiri
reuşescsăcreezeoetnografiealocurilor,timpurilorşi
vieţiiduseînCadrilaterînperioadaanilor1925-1940.
În1935avocatulVasileTh.Mușicarefusese

implicatdirectînacțiuniledecolonizarescria:„deatunci începeaoerănouăpentruei,întoatăaccepţiunea cuvântului;lis-afăuritunidealnaţionalşipoliticcu conturprecis;lis-acreatuncăminstabil,opatrieîncadrată înînsăşieternitateadurateipoporuluiromânescdincare fiinţalorafostruptăpentrucă,dupăunîndelungcalvaral soartei,săpoatăajungelaacestlimandeadevarată

izbăvire.”[7]Aromâniişi-aupăstratobiceiurile,datinile, sărbătorile,portul,graiul,familiilelordeobiceierau
izbăvire.”[7]Aromâniişi-aupăstratobiceiurile,datinile,
sărbătorile,portul,graiul,familiilelordeobiceierau
nnuummeerrooaasseeşiastfelsecreaaceeaatmosferădeveselie.
LasosireaînCadrilatercoloniștiimacedoneniau
simpatizatșis-auapropiatdeliberaliadăugându-sefaptul
căprocesuldecolonizareaavutlocînperioadadecadei
brătienisteiarIonI.C.Brătianuamanifestatodeosebită
simpatiefațădecauzaaromânilorsusținându-le
ccoolloonniizzaarreeaa [8]PedealtăparteconducereaPartidului
NaționalȚărănescaveamarireticențefațădecontinuarea
procesuluidecolonizaredeoarecemulțidintrecoloniștii
aromânierauinstalațiîncaselebulgarilorșiale
mmuussuullmmaanniilloorrforțându-ipeaceștiadinurmăsăaccepte
acestcompromis.ÎnacestsensliderulțărănistAlexandru
VaidaVoievodafirmalaaceavremecă:„eunuînțeleg
asceastăcolonizarepecapulbăștinașilorcaresuntobligați
sătrăiascăcucoloniștiiînpromiscuitatecueiprovocând
conflicte.”[9]
Atitudineaostilăațărăniștilorprecum și inconsecvențaliderilorPartiduluiNaționalLiberalaucreat
Atitudineaostilăațărăniștilorprecum și
inconsecvențaliderilorPartiduluiNaționalLiberalaucreat
marideziluziiprintrecoloniștiiaromânicaresesimțeau
străiniîntr-unspațiușiîntr-unstatdecarenu-ilegaabsolut
nimic.Motivațiaacceptăriicolonizăriiaromânilorafost
aceeaagăsiriiîncadrulstatalromânescavoințeipolitice
caresălepermităacestorarezolvareadezideratelor
ppoolliittiicceeprecumșiconsevareaculturiiidentitareșia
tradițiilorpăstratedesecole.Aceastăintențienumaiputea
fiasiguratăînnouaconjuncturăapărutădupăsistemulde
tratatedelaVersaillescares-aîncheiatîn1920șicarea
rreeccoonnffiigguurraattfrontierelepoliticeșiidentitareforțândstatele
balcanicesă-șicreezeonouăpoliticăaminoritățilorcare
sebazapeconceptulstatuluinațiunefoartelamodă
atunci.[10]Seadaugălaacestaspectșifaptulcăaromânii
s-auaflatîntimpulrăzboaielordinBalcaniîntregloanțele
combatanțiloraspectcarele-acreatostareprofundăde
nesiguranță.IstoriculCătălinNegoițăpublicăîn2008o
lluuccrraarreeconsideratăafifiindceamaibunăanalizăcarese
ocupădeproblemaCadrilaterului,lucrareaavândla
origineotezădedoctorat.Autorulafirmă,referindu-sela
problematicanecesitățiicolonizăriizoneiamintitecu
aromâni,că:„dupăcefuseserăsupușiuneibrutaleși
iinntteennsseepoliticidedeznaționalizarepracticatede
autoritățiledelaAtenaaromâniieraupușiînfațauneidure
realitățicaresemanifestaîndecimareaturmelordeoi
(păstoritulfiindprincipalaocupațieaaromânilor).
Transhumanțanusemaiputeapracticacapevremea
oottoommaanniilloorr Acummunteleeraaluneițăriiarvalea
aparțineaalteițări.Cupașaportulnuhrăneaioile,așacă
aromâniiauînceputsăcumperemoșiilorbeilorturci,care
plecauînAsiaMică.

3

MemoriaidentitarăaaromânilorcolonizațiînDobrogeadeSud

Deacolovaveni,însă,dezastrulpentruaromâni: unmilionșijumătatedegreciînfometați,izgonițide
Deacolovaveni,însă,dezastrulpentruaromâni:
unmilionșijumătatedegreciînfometați,izgonițide
armateleluiKemalAtatturkvorveniînpatriadeorigine.
Aceștiavorfiîmproprietărițiabuzivdecătrestatulgreccu
moșiileabiacumpăratedearomâni.Rămașidinnou
ssiinngguurriiînfațafurtunii,aromâniivormizapeoultimăcarte
anumecolonizareaînRomânia”.[11]În1924șiSterie
HagigoguaadresatunmemoriuministruluiAgriculturiiși
Domeniilor,AlexandruConstantinescuîncaresesusținea
necesitateacaministrulsărezolvepozitivstareadelucruri
careluaseoîntorsăturănefericitămenționându-secă:
„„îînnnumelepopruluiromândinMacedonia,măadresez
țăriimume,sperândavăconvingedestarealucrurilordin
Macedoniașisperândcăodată,dumneavoastrăconvins,
totulvafisalvatsprebinelețăriișialcompatrioților
mei”[12].Larândulluiunaltaromânimplicatdirectîn
procesuldecolonizare,VasileTh.Muși,caresestabilise
dejaînRomâniapublicaunarticolcareaveamenireadea
pprreeggăăttiiopiniapublicăromâneascăîncaresusținea
că:„aromâniiresimtcovârșitoareainfluențăamediului
socialîncareautrăitvremeîndelungatăalăturide
elementebalcanicedeorigineslavășiturcăcucaremai totdeaunaauavutrelațiidebunăvecinătate.[ ]
elementebalcanicedeorigineslavășiturcăcucaremai
totdeaunaauavutrelațiidebunăvecinătate.[
]
Familiarizați,deci,cumoravurileacestorpopoarepecare
le-aupărăsitînMacedonia,darcucaresereântâlnescpe
pământulpatrieimume,românii-macedonenisuntsingurii
carepotînțelegemaibineviața,obiceiurile,șisufletul
populațieiminoritaredinCadrilater.Credemcăși
mmiinnoorriittăățțiilleeCadrilateruluinupotaveaaspirațiunicaresă
depășeascăacestcadrudetemeinicăarmonizarea
intereselornoastrereciproce”.[13]
Laacelmomentauexistatdezbateripubliceale autoritățilorromânești careauvizatproblematica
Laacelmomentauexistatdezbateripubliceale
autoritățilorromânești careauvizatproblematica
colonizăriiaromânilorînacestsensIuliuManiudeclarala
apilie1925că:„statulromântrebuiesăfacătotceeace
împrejurărilevitregeșidominațiilestrăineaufăcutîn
defavoarealui.Toțiromâniirisipițiîndiferitelepărțiale
lumiimenițirândperândsăpiară,înurmalipseide
ccoonnttiinnuuiittaatteegeograficășidecontactsufletesccuvatra
neamuluiromânesc,trebuiescrepatriațișicolonizațipe
teritoriulțăriinoastre.Noiromâniisuntempuținiînraport
cupopoareleatâtdemaricarineînconjoară,încâtnune
putempermiteluxulsăpierdemnicimăcarunsuflet
românesc.Statulromântrebuiefărăamânaresă
iinnaauugguurreezzeeoputernicăacțiune,conștientcondusă,pentru
salvareadeurgențăaatâtorființevaloroaseromâne.
DDeeaceeachestiuneacolonizăriiformeazăunpunct
esențialînprogramulnostrupoliticșinoiamstudiatintens
aceastăchestiune.”[14]Încondițiileîncareseconstatao
intensificareaatacurilorbandelordecomitagii,îndeosebi
înlocalitățiledegranițădinCadrilater,autoritățileromâne
înclinau totmaimultspre ideea colonizării
mmaacceeddoo--rroommâânniilloorrînjudețeleDurostorșiCaliacra.
Aceastămotivațieaconvinsguvernulliberalsăemităla24
aprilie1924olegecaresimplificamultacțiuneade
colonizare.[15]ÎntretimpAlexandruConstantinescu,
ministrulagriculturiișidomeniilor,aîntocmitun
raport[16]care satisfăcea doleanțele aromânilor.
SSeemotivaaspectulconformcăruiastatulromânposedaîn
Cadrilater41.103hectarereprezentatăînjudețele
DurostorșiCaliacradarcarerămăseserănelucratedatorită
faptuluicăexistaupuținepersoanecaresăseocupede
cultivareaterenurilorarabile.

MemoriaidentitarăaaromânilorcolonizațiînDobrogeadeSud

[1]CadrilaterulreprezintăparteadesudaDobrogei mărginitădeDunărerespectivrâurileBeliLomşi Kamchiya şiMarea
[1]CadrilaterulreprezintăparteadesudaDobrogei
mărginitădeDunărerespectivrâurileBeliLomşi
Kamchiya şiMarea Neagră.Numele înseamnă
„patrulater”șiprovinedelacelepatrucetăţiturceşticare
alcătuiauunsistemdefensivînnord-estulBulgariei:
SSiilliissttrraa,,Ruse,SfiumenşiVarna.ValentinCIORBEA,
EvoluţiaDobrogeiîntre1918-1944.Contribuţiila
cunoaşterea problemelor geopolitice, economice,
demografice,socialeşialevieţiipoliticeşimilitare.
EdiţiaaII-arevăzutăşireîntregită,EdituraExPonto,
Constanţa,2008,p.27.
[[22]]***,1918Desăvârşireaunităţiinaţionalstatale
apoporuluiromân,vol.V,Bucureşti1986,p.130.
[3]C.BRĂTESCU,PopulaţiaCadrilaterului,
p.199.
[4]VasileTh.MUȘI,Aromâniișiminoritățile
DobrogeiNoui,în,Revista,Tribunaromânilordepeste
hotare,nr.3,1924.
[[55]]ConstantinTUDOR,Administrațiaromânească
înCadrilater(1913-1940),EdituraAgora,Călărari,
2005,p.184.
[[66]]Personalităţimarcantes-auridicatdinmijlocul
coloniştilordinCadrilater,oamenidemarcădinmaitoate
domeniileaupovestitdespresorgintealor,despreviaţa
petrecutăalăturidefamilieînmicilesocietaţiformatela
venireadinGrecia,totigândindcăRomâniaesteţaralor,
estepatriasprecaretânjeau.
[7]Greciadoreamutarea„vlahilor”aşacumîi
ddeennuummeeaauueipearomâni,încercândsă-ideterminesăplece
prindiversemetode.Autoritățile românedoreau
colonizareaaromânilorşidinţărilevecine,Albania,
SerbiasauchiarBulgariapentruamărigrupulpopulaţiei
vorbitoaredelimbăromânăînDobrogeadeSud,teritoriu
anexatRomânieila1913,Romaniadelamare,Revistăde
IstorieșiCivilizațieRomânească,anulIII,nr3-4,
CCoonnssttaannttaa,,1994,p.3;AseconfruntaşiNicolaeCUȘA,
OtiliaPACEA,Macedo-AromâniiDobrogeni,Editura
ExPonto,Constanta,2008,p.153.
[8]CătălinNEGOIȚĂ,ȚaraUitată-Cadrilaterulîn timpuladministrațieiromânești1913-1940,Editura
[8]CătălinNEGOIȚĂ,ȚaraUitată-Cadrilaterulîn
timpuladministrațieiromânești1913-1940,Editura
FundațieiScrisulRomânesc,Craiova,2008,p.407.
[9]Ibidem,p.408.
[[1100]]Andersonvedenaționalismulcaunartefact
culturaliarpentruînțelegereanaționalismuluiautorul
recomandăexaminareacircumstanțeloraparițieiacestor
artefacteprecumșidezvoltarealorînistoriedarșia
popoarelorcareîșicautăidentitatea.Andersonîncearcăsă
expliceșicumacesteartefacteculturaleaudeterminat
sseennttiimmeenntteedeatașamentfoarteputernicefațădeozonăsau
deunanumitspațiuidentitar.Acestconceptseregăseșteși
îndefinițiapecareAndersonodănaționalismuluica
„„ffiiiinnddocomunitatepoliticăimaginarășiimaginatăcare
esteintrinseclimitatășisuverană”.Imaginatădeoarece
membriiacestorcomunităținuîivorcunoaștepeceimai
mulțidintrecompatrioțiilordeșiînminteaacestoraexistă
imagineacomuniuniilorcafiindspațiulidentitarpropriu.
BenedictANDERSON,Comunitățiimaginate-Reflecții
asupraoriginiișirăspândiriinaționalismului,Editura
HHuummaanniittaass,,BBuuccuurreeșșttii,,22000044,,pppp 4488--5522
[11]CătălinNEGOIȚĂ,Țarauitată.Cadrilaterulîn
timpuladministrațieiromânești1913-1940 ,pp.411-414.
[12]SterieHAGIGOGU,Emigrareaaromânilorși
colonizareaCadrilaterului,București,f.a.,p.2;Asevedea
pentruomaibunăcompletareși,CătălinNEGOIȚĂ,Înte
DreaptașiSânga….,p.117.
[[1133]]VasileTh.MUȘI,Aromâniișiminoritățile
DobrogeiNoi,înTribunaromânilordepestehotare,nr.4,
aprilie1924.
[14]DeclarațialuiIuliuManiudupăîntâlnireacu
delegațiamacedo-românilordinaprilie1925.
[[1155]]EstevorbadeLegeademodificareaLegii
pentruorganizareaDobrogeiNoidin26iulie1921,încare
seprecizaexpresfaptulcă:„statulpoatefacecolonizăriși
înstrăinăriculoturimici”,ConstantinTUDOR,op.cit.,
p.187.
[16]Raportuleraîntocmitînconformitatecu
articolul129dinLegeadeorganizareaDobrogeiNoi
iiaarrmotivațiatextuluieraurmătoarea:„Peproprietățile
statuluidinDobrogeaNouăpropunemsăsefacă
colonizări,pejumătatesăfiefăcuteculocuitorii
îndreptățițilacolonizaredinVechiulRegatiarcealaltă
jumătatedesuprafațăsăsedeaîn folosința
rroommâânniilloorr--mmaacceeddoonneenniiemigrați,conformtablourilorcare
sevorîntocmidecătrenoi.Românii-macedonenivorintra
înprevederileart.129dinLegeadeOrganizareaDobrogei
Noidupăce-șivordobândicetățeniaromână.Mărimea
lotuluisăfiede15hectarepentruceicaresevorașezaîn
regiuniledefrontierăși10hectarepentruceidininteriorul
județuluipluscâte50deariiizlazși2000dem.p.loturi
ppeennttrruullooccuullddeeccaassăăccaarreevvoorrffiiaattrriibbuuiitteeffiieeccăărruuiiccoolloonniisstt””
MariaBEDIVAN,Peurmeleunuicolonistaromân,
EdituraSemne,București,2003,pp.38-41.
5
FestivaluInternatsional diArtâCrishtinâ
FestivaluInternatsional
diArtâCrishtinâ
Tuchirolu11–14dialunar,hoaraTeliu,dipininga
Tuchirolu11–14dialunar,hoaraTeliu,dipininga

câsâbăluBrashov,s-dizvârtiFestivaludiArtâCrishtinâ Româneascâ,tsifuândreptupatruluanaradadiSutsata sutsial-culturalâ„Suflittransilvan”deaduncuSutsata SinapsaXXIsh-dimarhiadiTeliu. Andamusea fu minduitâ cu partitsipari internatsionalâ,lucruticarifurâcălisitsreprezentantsâ aacomunitătslordiromânjsh-armânjdinafoaraalivâsilii. DiValeaaTimoclui(Sârbia)viniprotopoplu Alexandrovici,diBasarabia(R.Moldova),agiumsi preacljeaMoniStănilăcunicuchirlu,Alexandru Vaculovschi,iarapareiacâlisitâditMakidunienuputu s-agiungă.Ditvâsiliefurâcljimatsscriitori,poets teologhi,preftsăshartishtsâromânjish-dizârtsinâ aarrmmâânneeaassccââ Bashundiorganizatori,FlorinCaragiu, coordonatoraliSutsatâ„SinapsaXXI“shiprezidentulali Editurâortodoxâ„Platytera”,fatsipartiditavdzâta fumealjiCaragiutsideadialiRomâniioaminjdiculturâ sh-artishtsâte-anami. Florin Caragiu eastish-elun cunuscut matematiciantsi,manâpoi,anda-lcunuscuDumidză, ssââshtsâcâtâTeologhie,iuhuzmitipseashtipriteseurli, studiili,cărtsâlitsiliscoasitumigdani,nâscântidiealidi poeziicrishtinâdimariaxii.Elfush-moderatorlua simpozionlui dit13dialunarcum sh-laseara cultural-artisticâditidyeadzuuâ. TTiiprândzutsânurăcuvendâ:DumitruManolache, redactorlacotidianluLunjnaaliPatriarhiiRomânâtsi zburâtimatidadzljiaapostalluiAndrei,tsi-ljcrishtină românjlji;DanielaSontică,redactorsheflaLunjna, pârâstâsicarteacuarticolilialjeitipusitipihiotea 1 a cchhiirroolluuiitufimiridaaliPatriarhiiRomână,dr.Virgil BorcandilaUniveristateaTransilvaniadiBrashovzburâti bâseritsliditFrantsatusituatsiaadesacralizariljei ddiipprriiuunnââ,,FlorinCaragiuavuzborticarteatsiutipusidi ptsânchirotipârintiliGhelasiedilaFrăsinei,iaraMoni Stănilăfeatsiunâpârâstâsearimultudishcljisâa catastisâljei 2 BâsaricâljeiortodoxâdiR.Moldova ampârtsâtâtudauâMitropolii,unâtsitsânidiPatriarhia Românâ,alantâtsieastisumcumânduseareaaliPatriarhii diMoscova,cu tutiniachicâserlish-problemili aaembistimenjlordiaclo.Tuaestâaradâzburâtizoreash ghiderli 3 aarmânjlordeportatstuBărăgan,Ianula Gheorghepimardzinaacartiljei„Calearomâneascâa Armânjlor,anyrâpsitâdipapluSantaalTodi.Titraghedia diMoscopoleanyrâpsitâtudaulitomuridiromanistoric „AnyiljidiMoscopole”tsânucuvendâautoareaCatia Maxim,iaramanăpoifuspusâcartea„Sâmtsâljiarmânj”.

Maxim,iaramanăpoifuspusâcartea„Sâmtsâljiarmânj”. AuricaPIHA

AuricaPIHA

Tusoni,MariusMarianSholea,consilierlaSecretariatlu distattiCulti,dghivâsiditanyrâpserlialuitiarmânj,
Tusoni,MariusMarianSholea,consilierlaSecretariatlu
distattiCulti,dghivâsiditanyrâpserlialuitiarmânj,
adunatituvolumludipoemati„Cărtsâcâtâarmânj”,
ttssiivinirâs-ancljeagâimaghineaaarmânjlorshisilighiunâ
boastitidishtiptarealandreptultibanâtuaradâtinjisitâa
armânjlortuchiroluditora.Tutnâsaveafaptâcuunâ
dzuuâmaninti,laadunareatsânutâtubâsearicadiSăcele,
dupuSâmtaLituryietitinjiaaliStâmâriiProdomitsa,unâ
pârâstâseari 4 emotsionantâtindreptulaArmânjlorta
s-aibâvluyiitislujbapiarmâneashtitubâsearicaalor.
CCuuvveennddaafuascultatâditinjisitspreftsâtsis-aveaadunatâ
aclosumareapitaaepiscopluidiSibiu,AdrianFăgetseanu
tsisâspusidishcljisshicusinfertiaestulucru.
CuvendamplinâdidurearialMariusSholea,vinidupu
atseaapreftuluiBoianAlexandrovicidiTimoc,tsizburâ
multudishcljistizoreashicheaditsliaromânjlordiaclo
tindreptullasculiishibâsearicâ.Nâsfumultutinjisit
ddiiparticipantsâtiatseacăsâspusidiparteaaaverlui,
cuitsipiricljushiishidininticaunâconshtiintsâvârtoasâ
aromânjlordiaclo.Antribat,tualtâaradâ,dinâscântsâ
câtses-vatâmâahâttindrepturliaromânjlordiTimoc,
macaeleastimashgiumitatiromân,afendâ-su
hiindaluisârbu,nâsdeadiunâapandisimemorabilâ:
„„TTssâânncuromânjljicăeljnusuntuauatuaradâsh-alorlâ
sifacnindriptăts,caras-earasârghiljituzori,vreas-earam
diparteaalor.”Filisiaestâarastish-preftullâcâftă
agiutorluafratsloralui,lacaripreftulCostinButnar,
oorrggaanniizzaattoorrlluuaalushtuiFestival,apândâsicăâljda
nâscântsâpâradzshi-ljpitreatsimasturibunjtsilucrarâla
bâsearicaaluidiTeljiu-ValeaMaritas-adarâ,tuunâdi
horlidipivaleaaTimoclui,unâbâsearicâortodoxâ.
Gritslaaestâmanifestari,poetsljishiartishtsâlj
puturâsâ-shispunâponurlishmirăchilituunspectacoldi
tsintsisihăts.Atseatsiarisifucănaimultilipoemati
aavvuurrââbuiauâcrihstinâshidivreari.Dghivâsirâdicreatsiili
alor:FlorinSilishteanu,EugeniaTsarălungă,Moni
Stănescu,CatiaMaxim,FlorinCaragiu,MariusMarian
SholeashiDanielDrăgan,decanludiilichiitsiamintă
sh-unâdiplomâdiexcelentsâ.

FestivaluInternatsionaldiArtâCrishtinâ

FlorinCaragiu,AuricaPiha,CatiaMaxim

Noinâhârsimmultucâtse,laparteaartisticâ,diplomâdi excelentsâlosh-naimatiniracântâtoaridiaclotsiadusitu
Noinâhârsimmultucâtse,laparteaartisticâ,diplomâdi
excelentsâlosh-naimatiniracântâtoaridiaclotsiadusitu
inimaaascultâtorloriholuautenticu,ahândosuarmânescu
tsimultulohari–IanulaGheorghe.Searamâyipsitâ
ss--bbiittiissiicuunconcertutioaspitsapreftuluitsifuinima,
părintiliCostinButnartsinâadusiamintidimushuteatsaa
ampilterirljeiapoeziljeicumuzicashidimâsturlâcheacu
caricântălafluearâ,cavalâsh-chitarâ.Nâsandreadzi
cathiantuhoaraTeljiush-unâtâburidisculpturâtificiori
sh-altimanifestărimusheaticatacumaestuFestival
IInntteerrnnaattssiioonnaall,,cândâsitcăpreftulariborgitihuzmitipseari
tuyiudimâ,amash-tumeseadicomunitatishituplan
sutsial,tibanâ,deaduncuembistimenjljishiti
xanamintareaaliconshtiintsâetnicâdeanvârligaa
HHrriissttoolluuii Nâashtiptăcumirachish-dimarhuldihoara
Teliuacuriâljhâristusim.Tutnâoară,bircheavisdzâtsem
tivoltamultuinteresantâladauâmuzeidiBrashov:
Muzeuluaprotâljeisculiiromâneascâsh-Muzeulu
Etnograficu„VatraaHârmanlui”ius-tsânush-un
spectacolcuunâpareiiditinirigiucâtoridiBrashov.
DDzzuuuuaaditsoniaFestivaluiavupriimnărish-ladauâ
năimânâstiruriaproapeadiTeljiu(ValeaMarish-Sitaa
Cadurcuparticipantsljidilafestival
Cadurcuparticipantsljidilafestival

MariusMarianȘolea,FlorinCaragiu,IanulaGheorghe

Buzăului)tsinâhârsirâocljiljshisuflitilipritmushuteatsa aliarhitecturâbâsiricheascâ,amash-afisiljei 5
Buzăului)tsinâhârsirâocljiljshisuflitilipritmushuteatsa
aliarhitecturâbâsiricheascâ,amash-afisiljei 5 deanvârliga.
Nâdispârtsâmdiaclo,amatuturnatacâtăBucureshti
dânâsimCâmpulung,launoaspimultubunaarmânjlor,
HagiEmil.Deaduncunicuchira,Mihaela,sh-cuhiljlu,
Alexandru,nâadusimamintitidzâlilimusheatitiAyiu
Yioryitsilitricumaclo,iaradomnulEmilnâspusicâ
ss--aannddrriiddzzeeaatiraliultisârbătoareatiAyiluLjeauâ,iulo
particucolectsiaaluidiaftuchiniARO.Fumealjeaari
maridortiArmânamishiEmilHaginâdzâsicânuputurâ
s-sheadâacasâshis-dusirâsh-estan,tuinshitaameslui
cirishar,laFestivaludigiocuridilaAndamuseaa
AArrmmâânnjjlloorrditGârtsii.Nâhârsimcădânâsims-ampârtsâm
entipusishis-nâdispârtsâmcumindueareacădiahtări
ArmânjdurutsariananghiArmânamea,tora,tas-treacă
pistituticheaditsli.
1 hioti =de-alungul 2 catastisi=situație 3 ghideri=nenorociri 4 pârâstâseari=prezentare 5 fisi=natură
1 hioti =de-alungul
2 catastisi=situație
3 ghideri=nenorociri
4 pârâstâseari=prezentare
5 fisi=natură
CaduradratlacasaarmâneascâadomnuluiEmilHagi, diCâmpulungMuscel
CaduradratlacasaarmâneascâadomnuluiEmilHagi,
diCâmpulungMuscel

MihaliPREFTI

Apuntea Hiunâ-apunti; Putetss-tritsets Pistiio Avrapaipianarya Giucândashi-ansârinda
Apuntea
Hiunâ-apunti;
Putetss-tritsets
Pistiio
Avrapaipianarya
Giucândashi-ansârinda
CCuummuuvvââ--iikkeeaaffeeaa
Icâsh-nâhopâdânâsinda
S-mutritsnghiosusumumini
Fluminlitsicurâ
Avrapaipianarya
Purtândakicluri-kicluri
Istoria
TTuuccaadduurrlliippllââssaattii
Dimintea-vâcuryioasâ
Tusticludi-oarâ.
Sh-mas-vâyinâmintsâli
Mutrindamultâoarânghiosu,
Nuv-aspâreats,
Câiomimutush-mi-aplecu
DDuuppââmmââyyuulliilliisshh--vvăălllliiuurrlliiaakkiirroolluuii
Sh-iutsis-câdets
Vas-hitsafirits
Sh-dipunatstuetaditusoni
Kindruitstidaima
Iohiuapunteatsileagâ
Nihireadihiri,
YYiinniittoorrlluuddiipprriizzeennttuu,,
Prizentuluditricutu

Poemiinedite

Ie Ie, Vinirâlanoitahas-n-agiutâ Sh-culturaanoastâutsânurâmutâ. N-agudirâbashituyii:
Ie
Ie,
Vinirâlanoitahas-n-agiutâ
Sh-culturaanoastâutsânurâmutâ.
N-agudirâbashituyii:
Nâloarâficiuritsllishi-llibâgarâtuxeanâsculii;
LLiimmbbaa,,ppaattrriiddaa,,iissttuurriiaaaannooaassttââllii--aarrccaarrââttuuccuupprriiii!!
Tsi-imalaiudi-aestâ?
S-tsâlliailikianaimacrehtâ
Sh-s-u-antricâtulimbâxeanâ
Cupirmithi,isturiiditualtâlumish-banâ!
TiElimu,Gramusti,tiPindu,
Ius-ariamintatâisturiaanoastâ
DDiittuupprruuttaarrccuuaappiirriinndduu,,
Nu-adravârnâhâbârseari,
Câvreasâ-llipingâtu-agârsheari
Sh-zorinu-aveatilimbash-culturaanoastâ
Câdzutitulângoari
Tsi-imalaiudi-aestâ?
N-antricacilimeañillicuxeaninâdiish-yisi
DDiittuuaallttiittrrooppuurriiccuuiissttuurriiiisshh--mmiitthhii
Sh-călliurliti-anoastâishishicunushteariearancllisi!
Sh-pistipsirâcâashitsivan-ancllidâsh-ocllillitrâdaima,
Manushteacâ-a-s-yinâdzuua
Andaa-sdizvâlimunoinoima
Atseauâhasâ,
Atseauâdituanoastâcasâ,
AAbbaannââlllleeiiaannooaassttââaavvuuttââ
Diñillidiañicudorush-vrearitsânutâ!
Pistipsirâcâvanâcuruiascânânauâisturii
Shi-andas-nâmutrimuprosupluanostutuyilii
S-videmupriellitulocudinoi,
Câdzâsirâcânoihimudilaoi.
Ie,ashitsiadrarâ
HHooaarr’’ddiihhooaarrââ
Vinirâlanoitahas-n-agiutâ
Sh-culturaanoastâutsânurâmutâ!
Mas-aspârearâandaavdzârâ
Cânoihimu
ClirunoñillialFilipshi-Alexandru,
CâPella-ilocuxenutielli,
CCââMMoossccuuppoolleeaa,,VVeerryyiiaa,,AAvvddeellaa,,SSaammaarriinnaa
Shi-aualoruishishiiroi.
Ie,vinirâlanoitahas-n-agiutâ
Sh-culturaanoastâutsânurâmutâ
AmaArmâñillipalilliadis-mutâ!

MihaliPREFTI

Iesuavinaticutivârnâidhei Fârâidhei,minteañi-icagoalâ Sh-iesuavinaticu Cucârlibanaetimâ.
Iesuavinaticutivârnâidhei
Fârâidhei,minteañi-icagoalâ
Sh-iesuavinaticu
Cucârlibanaetimâ.
Legush-unuhirudicârlibanâ
Sh-dicapluahirluinâpâyidhâ
TTssii--uuaarruuccuuaallaarrgguu
Tulumi.
Sh-cucârlibanatumânâsheduetimu
Capicurarlucucârliglu
S-acatsâvârnâoaitisuiari.
Shedu shedu,
Amumultâarâvdari
NNiissccâânnttiioorriittrreeccuuddzzââllii,,
Sâptâmâñi,sh-meshi
Ia!toras-paricânâidhei
Ñi-yinianvârliga
Ehh,ta’s-tsi-u-ari!
Ukirui
Pâyidhapihirucâdzualargu
SShhii--aahhâânnddoossuu
Anvârligamashilao,
Duñiauâ–
Ncoa-nclo
Yinu,fugu
Bagueryuahirlui,
Cas-minâ
MMii--aarrââddiimmiinntteeaattiivvâârrââiiddhheeiimmaarrii
S-ñi-agiungâ
ti-unupuemu.
Hirlus-minâsh-cadinghiosu
Camanghiosu
S-dipârteadzâ
Lu-acatsutudaulimâñi
SShh--aahhuurrhheessccuuss--lluuddeeaappiinnuu
Pi-ayalea,
Cacuzori,
Vahivârnâidheimari
Angllităpâyidha,
Âñidzâcucumintea,
Sh-as-hibâsh-ñicâ
VVaass--aaddaarruuvvâârrnnââccâânnttiiccuu
O,nu,ionu-arucuidhei;
Mari,ñicâ,acatsâlocu.
Hirlus-deapinâ,s-deapinâ
Bobo!câtualarguneasi!
Emus-aveagulitâgllemlu.

Poemiinedite

S-paricamari, S-aproaki hop!Ansari Ñisifânârseashti Canda-uvedu Mea,gllemlus-umplu, Ia-udiniti!
S-paricamari,
S-aproaki hop!Ansari
Ñisifânârseashti
Canda-uvedu
Mea,gllemlus-umplu,
Ia-udiniti!
UU--aaccaattssuuttuummââññii––
BoBo!Câtu-imari!
Di-aestâidhei
Vas-curuescudauâ-treipuemi
Sh-poas-armânâsh-tivâr’cânticu
Atsealuñinâ Ts-acâtsaiatsealuñinântroclli Tsishadiascumtâ Cadhyiamantuluanvâlitudikeatrâ
Atsealuñinâ
Ts-acâtsaiatsealuñinântroclli
Tsishadiascumtâ
Cadhyiamantuluanvâlitudikeatrâ
Ti-atsealuñinâashteptsânâbanâ
Sh-vas-hiietimus-uacats
CCââppoottssssaa--uuaassccaakkii
D-iuyiniatsealuñinâ
Sh-titsimediumariananghi
Tas-aprindâ?
Vârnuñi-dzâsicâahtariluñinâ
Poa’s-ascapirâmashidauâ-treioritubanâ
Mas-hiitihirosu.
UUnnuuññiiddzzââssiiccââttiieelluu
Nu-ascâpirănica
Sh-earacatubitisitaabanâllei,
Shi-ñitrapshuunuadhyiatuahândosu
Câtsiputeamusâ-llidzâcu?
Tsiurnimiisâ-llidideamu?
Sâ-llidzâtseamuc-astipseaelu?
DD--iiuussââsshhtteeaammuummiinnii??
Câomlumashiunâbanâari
S-aibâmamulti?mi-antrebu,
Icâs-yinâunâdupâalantâ
Sh-cathiunuva-lliyinâaradha?
Mas-hibâashi,
Ñi-amunâdiiti-atseluomu

MihaliPREFTI

Niandriptateaasuflitlui Cucaris-ahurhescuadzâ? Puematicoaptish-paracoapti Nu-shidaaradhâ Lapoartaasuflitluiameu.
Niandriptateaasuflitlui
Cucaris-ahurhescuadzâ?
Puematicoaptish-paracoapti
Nu-shidaaradhâ
Lapoartaasuflitluiameu.
“Câtus-ashtiptămu?”
““HHeeii,,ttiinniiaacclloo,,ttssii--uulllliiaaiinniinnttii??
Ashteaptâcânu-iaradhaata!”
Greashtiunuicâunâ
Ñi-uñilâdieali,mâratili
Eali,ie,suntufeaminipuematliameali,
Câtivârâeastimascuru
Sh-va-lucllemupuemu.
SShh--ccuummuuññii--eeaassttiittââxxiittaa,,
Puemludiadzâeastiaestu
(Valu-adarumascuru
Câfeaminlisuntucamandilicati):
Measa,cafelu,sh-io.
TimHortonsadarâcafelumabunudialtsâ.
Tsi-iadarâ,tsi-ifatsinushtuma
NNaaiimmuullttssââCCaannaaddeeddzzbbeeaaccaaffeeTTiimmHHoorrttoonnss
Hâbarinu-ñiaveamuti-aestâ
Pân’torandoiañi,anda-ñidzâsimlliarea.
Iobeamucafeiumi-astihiseamu,ama,
Cumudzâtsizborlu:
“Ocllilus-tsâiasâ,numas-nutsâiasâ.”
Câtse-imabunuTimHortons,(sh-vahieasti?)nushtu.
TToorraaaaddaarruusshh--mmiinniiiiddhhyyiiuulluulluuccrruu::
ÂñibeaucafelulaTimHortons.
Andañicu,pâshteamuoili,
Sh-prindeas-astâlliuunuarâucueali
Tas-insheamuanaparti.
Ca’sh’câtumi-ampuliseamu
Tas-adaruunâoais-ansarâarâuluprota.
DDaappooaa,,nniiffaappttiillii,,ttuuttiiaarruuppeeaakkiinnddiinnaarruu,,
Shi-sdideais-lidânâseshtsânuvreas-puteai.
Tea,câñi-arâtsicafelu.
Miloaicupuemlu
Shi-agârshiidicafe
Sh-lapoartaasuflitlui,
Puematlinianyrâpsiti
SS--ppiinngguu,,nnuu--sshhiiddaaaarraaddhhââ
Sh-carivas-hibâdhefturlu,
Vârnâoarânushtiu.
Câsuflitlunueasticanâsistimâsutsialâ,
Cunomurishi-arădz-dhikeasutsialâ.
Elulucreadzâcu-astihisita

Poemiinedite

OArmâñilliamei! Ioyinudultsiihos-v-aducu Sh-custrañilualuis-v-anvescu; Dilapâpâñishistrâpâpâñi
OArmâñilliamei!
Ioyinudultsiihos-v-aducu
Sh-custrañilualuis-v-anvescu;
Dilapâpâñishistrâpâpâñi
IholuArmânescu;
Iholudultsiamuntsâloru
SShhii--aaaappiilloorruuddii--aassiimmii
Hálatliacupiiloru,
Sh-lânurlibrâsimi.
Ioyinudi-acasâ
Dilanoi
D-iufitrusiArmânamea,
Ioyinus-v-aducuiholualoru
TTssii--lluuccâânnttaaffiicciiuurraammeeaa!!
OvoiArmâñi:
Makiduneañi,
Ipirañi,
Tisâleañi,
Tsi,v-aspâreatu
Iv-andirsits
DDii--aannaammeeaa--vvââmmuulltt’’mmaarrii??
Sh-nacatsivadipistipsits
Cânuhitsvoiatselli?
Kirolupalitutuvâgreashti
S-inshitsxanatrumigdani
Shis-v-aspunetsvoiiara
Avoastâanami
SShh--ss--aannvviittssaattssllaaoolluu
Isihucumus-bâneadzâ
Sh-s-adratsBalcanlupalis-luñineadzâ;
TiIvropâs-hibâiaraatseaciudii
Cumufunâoarâ
Truprutarcâistorii!

ZahupanĂ

Cânticdisârmânitsâ Liole-leditsârmâniţâ, Bativimtullapurtitsâ, Anghilbun,lăianghildomn,
Cânticdisârmânitsâ
Liole-leditsârmâniţâ,
Bativimtullapurtitsâ,
Anghilbun,lăianghildomn,
Intrâ-ncasâshi-adusomn!
Nani,nu-niti-aspari,nani
CCăăvvaa--ttssddaaddaaddaaccuurrbbaannii,,
Bairdifluriidigushi
Shi-unghiurdandilândârushi,
Sh-unâpadi
Dilivadi,
Sâ-njti-agiotscudada-mpadi
Sâ-njts-adunâ
NNuunnaa--LLuunnââ
Sh-nunul-mari,
Soari,-
Stealiunâcâtiunâ
Sâ-njts-adarciupari.
S-yinâmaia
S-batâgaia,
SS--yyiinnaappaapplluu
S-batâ-araplu,
Sh-unâprici
Licurici,
Caridoarmitulilici.
Sâ-njiti-acatsâ
Somnu-nbratsâ–
TTrraass--ttss--aallaassââ
Yisprifatsâ,
S-nj-acreshtimari–
Puiljudivreari,
Livindeatsâ!

AuricaPIHA

Personalitatiavdzâtâpritarmânj,tsinuascâpătsivaditŭ fenomenilisutsialishipolititsicaunŭbunŭjurnalistu,cundiljulal
Personalitatiavdzâtâpritarmânj,tsinuascâpătsivaditŭ
fenomenilisutsialishipolititsicaunŭbunŭjurnalistu,cundiljulal
ZahuPanăashtirnushimusheatipoeziitsiânavutsăsculiteratura
armâneascâ.S-amintătu20diavgustu,Mbealadin-Sus,tru
RRiippuubblliiccaaMakidunia.Nicaditchiroluaprimuvearâljeiabanâljeia
lui,lamash14dianjâljbubuchisimirakeatipoezii,tipusiprotaalui
poezieturevista„Lumina”aLiceuluiComertsialdiSilistra.Idyea
ppooeemmaattââutricupidultsiligraiarmânescush-turevista„Armatolilj”.
Eaaveanuma„Furtuna”shis-paricăearacaunânoimâtifurtunoasa
aluibanâdimanâpoi.Nush-avutihisâ-shiveadâtipusitŭprotlualui
tomŭdipoematiânyrâpsititu1940sh-tsiaveanuma„Bubuchisiri”
câtseaestus-chirutumintireajaafudzeariljeiaarmânjlordi
CCaaddrriillaatteerr Taxirateas-pari,ama,căearapitoarâlialuish-fuâncljisŭ
truhâpsănjlicomunisti:Jilava,OcniliMări,Aiudsh-Canal,chirodi
13anj.Truatselŭchirostinuhârsitŭ,vreareatipoeziiearaunâcrimâ;
aluiisibâgăstepsucăampârtsatidghivâsearipoeziidiRaduGyr
shNichiforCrainic,âncljishishieljtiseateadilibirtaticucari
ânyrâpsea.Cuyisiliatiniramiljeispulbirati,omluZahuPanăduchi
ahândosŭtruzândanitsieastidureareaacurizghicŭlusilighitru
ppooeemmaattiilliiânyrâpsiticumariponŭsh-caimosh-tsiliadunătruun
volumnumâsitŭ„Cuaclupisâpuni”tsitotnava-ljaducâamintiturlia
cumputudiscrisituhâpsănj,iunuaveanicarti,nicundiljŭ.Tuti
ppooeezziiiilliiahâpsânatitslorpolititsromânjearascriaticuunacŭpisâpuni
ipicimentu,dapoaiaearamemoratidiautorŭsh-diatseljditŭudălua
luish-datipritŭalfabetluMorse,bâtutŭpritŭtunghiadilacalorifer,
alântorŭhâpsânatits.Ashifurătsânutiminticreatsiilipoetitsiamintati
truzândani,mârgâritariaminduitâljeish-aduchimiiljeiromâneshtsâ
ditŭchiroluaaputurseariljeicomunistâ.Aeshtsâgiuvaericadza
„sâmtsâlor”aliteraturiljeiromâneascâtsânus-liambairâpiunŭ
ssiilliivvaarrŭŭ„Poeziiditŭahapsi”,scosŭtuvidealâlaEditura„Cuvântul
românesc”diCanada,truanlu1989,ZahuPană,hiindaluitruexilŭdit
anlu1976.Nintitas-fugâdinispeteaatrânipseariljeialiputeari

comunistâ,elŭalâgăsh-adunătruunâcarticântitsipopulari armâneshtsâdupucariscoasiunâploaci.Tiprotaoarâfutricutŭtru

AntologhialiricâAromânâ,tâshtruanlu1975shi,dapoaia,âljsilo
AntologhialiricâAromânâ,tâshtruanlu1975shi,dapoaia,âljsilo
ndreptuls-tipuseascâtuRomânii.Ashi,mamultuavinatŭ,ZahuPană
fudzitru1976truAmerica,NewYork,iubânăpânâtu2001,dupu
tsi,tru1974,putudish-lolicentsalaAcademiadiStudiiIcunomitsidi
Bucureshti.ZahuPanănush-agârshi,ama,isnafeash-lucră
nicumtinatŭtixitâxeareashitipuseareadilucriligatidicultura,
iissttoorriiaa,,icunumiaapopuluiarmânescu.Elŭtipusishiculeadziridi
folclorŭarmânescutipusititrumamultirevisti:„Ethos”,„Solia”,
„Unirea”,„Drum”sh-revistaiufuredactormamultsâanj,„Cuvântul
românesc”diCanada.Tutŭauascoasiunârevistâaarmânjlordi
iutsido,„FaraArmâneascâ”,iuearadghivâsitimusheatipoezii
sshh--eesseeuurriidifrimtatabanâaarmânjlor.Loparticucomunicărila
protluCongrestiLimbâshiLiteraturâAromânâdiManheim
(Ghirmânii)ditŭanlu1985sh-laCongresilidiSacredHeartditŭ
StatiliUniti.
Siyura,nuputems-bitisimnintis-adutsemamintidiatselŭditŭ
sonitomŭdipoezii„Aynânghipsri”,iupoetluZahuPanătipusipoezii
ânyrâpsititu grailu armânescu,pilimbaromânâsh-un
mmâânnuucclljjuudistridutserianiscântorpoetsromânjcunuscuts,tomŭtsilu
scoasilaEdituraaFundatsijeiCulturalâAromânâ„Dimândarea
Pârinteascâ”truanlu1996.
11
11
Vizita L-amașteptatazinoaptepeIisus săvinăîncelulameasăracă și,capevremuridedemult,săfacă
Vizita
L-amașteptatazinoaptepeIisus
săvinăîncelulameasăracă
și,capevremuridedemult,săfacă
mantuitoareleminuni,cuhardesus.
Cusufletulînchisîncarapace,
pprriivveeaammccuuoocchhiiiittuullbbuurrii,,ccaapprriinnssiittăă;;
afarătreceavremeazdrențuită
șiceruladormiseînbăltoace.
Carobiițăriimeletreceunorii,
cusacideplumbpesubfereastralunii,
să-șiscutureînmorilefurtunii;
cavoceadinamiteiînistorii!
DDaarrIIiissuussîînnttâârrzziiaassăăvviinnăă
chematde-atâteamiideoropsiți
-dinveacultristalneamuluidesciți-
însetoșațidezărișidelumină
Înnoapteadecărbuneșideceață,
îngeamulmeutreidegete-aubătut
șiaintratuninsnecunoscut
ccuusseemmnneelleeaaddâânnccuulluuiippeeffaațțăă
Privindu-măcuascuțimidefier,
ahohotittiranicafăptură
șifiareledegratiisefăcură
cănumaisuntlageamulmeustingher.
-Tustaiaicidebasmecuvampirii?
darscutură-țidurereașipustia,
ffeemmeeiittuullbbuurrăăttooaarreeccaabbeețțiiaa
auflămânzitdepatimaiubirii.
Urmeaza-mă!AfarăePuterea
șiscaunelipsitededomnii!
Eui-amraspuns:-Rămânprintrestafii
să-mpartcueletemnițașifierea!
-Urmeaza-mă!Curumenitepâini,
bbeellșșuugguullțțiisseepplleeaaccaa--nnggeennuunncchhiiaatt
Eui-amraspuns:-Rămânînfometat
darnupotsăjertfescladoistăpâni!
Denu-miurmezi,nicizori,nicinopțiculună
n-osăapuceochiultauflămând!
Eui-amraspuns:-Târziusaumaicurând,
oCrucenevazutăneadună!
MM--aaffuullggeerraattpprriivviirreeaaddeeooțțeell
șigratiiles-auîntors'napoi
Departepestegarduldintrenoi,
Iisusmăașteptas-ajunglaEl!

ZahupanĂ

Cadrilater Măpoartădrumdețarăprincolțdestepăarsă călcatînveacdepasullegiunilorromane,
Cadrilater
Măpoartădrumdețarăprincolțdestepăarsă
călcatînveacdepasullegiunilorromane,
și-nzărisalutultandru,alfetelormorgane
chemareobsedantăînvaluriserevarsă.
Încale-miiesturcoaice,mlădițedeagud
cceessuuffeerrăăuummiilleeaassooțțuulluuiicchheerreemm,,
surâsamardesclavenăscuteînharem
cadânelevoalatedinDobrogeadeSud.
Înnopțiledevarăneobosițiosmanii
cuochiiprinșidefebracomorilorascune,
încarezacatâteasecretenepătrunse
săvadădansdeflăcări,așteaptăaicicuanii.
CCâânnddzzăămmiisslleessccîînnttaaiinnăăîînnsseemmnneelleeaassttrraallee,,
înaltezodiacuricenuși-auspuscuvântul
aicimacedoneniidesțelenescpămânul,
săsemeneistoriișipunctecardinale
Șimoridevântpornitesămacinetăceri
Cândbatîncrepusculicadențedepoem
oclipă-mifuragândul,ibericulpoem,
sspprreedduullcciinneeiiaassccuunnsseeddiinnccaappuullFFiinniisstteerr
Versdetoamnă De-acumnuvoimaifinimic! Doarplânsulstreșiniistricate, cândlafiridăâmivabate cudegetuldemucenic.
Versdetoamnă
De-acumnuvoimaifinimic!
Doarplânsulstreșiniistricate,
cândlafiridăâmivabate
cudegetuldemucenic.
Așteptdoartimpulsăsescurgă
ccaaooppoovveesstteeddiinnttrr--ooccaarrttee,,
cândvântulaprigdintr-oparte,
vacălăriotoamnămurgă
Aici,nicivise,niciistorii,
nubatdinpintenidesteptări;
speranțelesprealtezări
s-audepărtatcașicocorii
VViiaațțaa,,ccllooccoottddeettaaiiffuunn,,
s-azgribulitcaunarici.
HeiLibertatea!Basmpentrunovici,
S-aspânzuratasearădeunprun
Niho DiAvlonapân’Sârunâ mashlâietsarmânluadunâ! DiCatrinaElbasan, jaleacreashtiandian DiAminciupân’Tricol,
Niho
DiAvlonapân’Sârunâ
mashlâietsarmânluadunâ!
DiCatrinaElbasan,
jaleacreashtiandian
DiAminciupân’Tricol,
ppaaddeeaa--iiaarrssââ,,lloocclluuggooll
DiGiumaiapân’Curceua,
cântâ-ncasicucuveaua!
DiLivădzpân’Medgidii,
cherarmânjljiticiudii.
DiAvdelapânâBeala,
aspârdzeareatrapsipala.
DDiiFFlloorriinnaa--PPeerriivvoollii,,
lumeatutâtunivolji
BatipitMachidunii
livâaratsi,diirnjii
sh-nualasâtsivasalami
dimârataarmânami
Pitmuntsarburiljimas-frâng,
aappiilliiddiiddoorrnnââppllâânngg,,
pithori,steasiditâcati–
zghilesccasilisurpati,
cănufacvârnâhâiri
fârâarmânlinicuchiri!
Lele,farâarmâneascâ,
vârnnupoatis-ti-aducheascâ,
ddzzuuuuââaallbbâânnuu--aaiivviiddzzuuttââ,,
cumbâneadzâlumeatutâ
Tutsti-alagâ,tutsti-avinâ,
s-nuscotscaplutulunjinâ!
tsi-lvreilailuamintatic,
macănuaivârngiunatic?
tutpixenj,cucaplu-apus,
ggrraaiilluucchheeaarrii,,zzbboorrlluu--iidduuss!!
Agârshishi,corbearmâne,
shidimumâshidipâni,
shidigiocshidicântari,
agârshishishizborlu“vreari”,
shitucasata,urfani,
cresccasherchilimbixeani!
PPâânnââccâânndd,,oo,,DDooaammnneeMMaarrii,,
vas-shidemcatucutar?
nuvâardicaunjar
PârinteascaDimandari?
Hai!Sculatscu“Tumbe,tumbe”
shicu“Gionipicurar”
cas-nâneargâtuti-ambar,
ss--aassccââppăămmddiivvăăhhttssuurriissttrrââmmbbii!!

ZahupanĂ

Surghiuni ’Nchisilaia-aspârdzeari Canifurludiiarâ, S-turnarâatsealivăhtsuri Tsinâspuneapâpânjlji,
Surghiuni
’Nchisilaia-aspârdzeari
Canifurludiiarâ,
S-turnarâatsealivăhtsuri
Tsinâspuneapâpânjlji,
Caluchiljiorghidisândzâ,
DDuusshhmmaannjjlljjiiss--aarruuccaarrââ,,
Maplângpâdurlituti,
Căs-vatâmâarmânjlji.
Tustranjilăi,muljerilji
Cuininjipliyuiti,
S-tuchesc,candas-aumbri,
Pitcasiliasparti;
SShh--ttuurrââsshhttiilliivviidduuiittii,,
Cupiilish-cilimeanjlji
Agiumsirâdiparti
Pithoribatsârbâtoarea,
Câmbănjljidibâcâri
–cainimaarmânjljor
tiunâtsarâvrutâ–
ccââttii--uunnaauusshhsshh--nnââmmooaasshhii
adeteanu-agârshirâ
S-ducs-roagâPrashchivia
Sh-Hristolu,tas-l-agiutâ.
Voi,sotsdilivindeatsâ,
Tsivâ-isusitcumoartea,
Ungreublâstemn-angreacâ,
SS--nnuunn--aaggâârrsshheeaassccââDDoommnnuull
Loatsarmilitumânâ,
Sh-cums-hibâscrisâsoarta,
Ditgrochinâstrigâaushlji:
“Chirutdultseameaasomnlui!”
Cartidithâpsani Doamne,dă-njareapiti, curcubeu,apleacâ-nj-ti, s-pitritsearimdorlualtati pân’laanghil,tucrivati!
Cartidithâpsani
Doamne,dă-njareapiti,
curcubeu,apleacâ-nj-ti,
s-pitritsearimdorlualtati
pân’laanghil,tucrivati!
Steauâ,steauâ,cali-ambar,
ccrreeaasshhttii--llmmaarrii,,lljjiiuunnddaarr,,
sh-cândvas-aflinoapteagâlitâ
va-ljpitrecluna,simitâ!
Ditahâpsânjazlorgljeatsâ,
numapots-luljeau-nbratsâ;
bratsâfârâditâcati(puteari)
“S-crashtigiunar,ficiorlualtati!
SShh--ccâânnddvvaass--vveeddzzccuummccaaddrruuffeeii,,
plâng,uhtatpichimanei,
s-nuti-aspari,c-ashi-iarada,
mas-mi-ashteptsdeaduncudada…
Sh-mas-agiungcas-timutresc,
s-nuti-asparicănuundzesc,
cămitornditiarnâgreauâ,
sshh--ppeerrlluuaammeeuuIIpplliinnddiinneeaauuââ!!””
Cânticdidor Vrutluameuidusdiparti, Pân’laelnupots-agiung Mashcuzboarâliditcarti: Vrearea-imari,dorlulungu!
Cânticdidor
Vrutluameuidusdiparti,
Pân’laelnupots-agiung
Mashcuzboarâliditcarti:
Vrearea-imari,dorlulungu!
Unânoaptilâhtâroasâ
LLuussccuullaarrâânniiaaddzzâânnooppttssââ
Shiludusirâdi-acasâ,
Dipriunâcualts-sots.
Plângdi-atumtsea’nvirinati
Lafiridâ–lailiploi–
Lăcrinjgreali,adunati–
Njiatilifârâharei.
ÂÂnnttrreebbssooaarriilliiiiuuss--aaffllââ––
Soarilinu-lveadiiuva,
Pitrecstealilis-lucaftâ–
Stealilinu-njspuntsiva!
Noptsâliculunâ’mplinâ,
Tutlaelmiminduiesc,
Sh-valu-ashtept,pânâvas-yinâ,
AAnnccuuaann,,mmeessdduuppââmmeess
Viațamea zbuciumatășiadevărată
Viațamea
zbuciumatășiadevărată

fragmentderoman,parteaaII-a

DumitruCARAGIU

Într-ozieramcuoileînMunţiiPindului.Aveam cincisprezeceani.Eramlaturmadeoieuşiîncăuntovarăş.
Într-ozieramcuoileînMunţiiPindului.Aveam
cincisprezeceani.Eramlaturmadeoieuşiîncăuntovarăş.
Elaveapatruzecişicincideanişiera,cums-arzice,
superiorulmeu.Amvenitcuoilelângăstânăşioileîncă
maipăşteau.Seîntunecase,era,aşa,niciziuă,nicinoapte.
Tovarăşulmeus-aduslastânăsăpregăteascăfoculşi
mmâânnccaarreeaa,,iareuşedeamlamargineaturmei,lângăpădure.
Băteaunvântputernicdevâjâiapădurea,cândaudcămă
strigăcineva.Măuiteuîndreaptaşiînstânga,darnuvăd
nimic.Iarăşiaud:„Măi,măi,măi!”Atunciamvăzut
cinci-şasepersoanecaremăchemausămăduclaei.
eişim-auîntrebatcucinemaisunt.„Cuîncăuntovarăş.”,
ducsă-lchempetovarăşulmeu.”M-amduslatovarăşul
vvoorrsăledămpatruoigrasecasălemănânce.„Cene
facem?”,îlîntrebeu.„Lasăcă-iaranjezeu!”,îmispune
tovarăşul.„Bagă-tetudupăunfagşistainemişcat!”Cânda
împrejurimi,auluat-ohoţiilafugărupândpământul.
Deatunci,nui-ammaivăzut.Nuştiudacădintrehoţiofi atâtdemare,ciborfaşidinîmprejurimi.
Deatunci,nui-ammaivăzut.Nuştiudacădintrehoţiofi
atâtdemare,ciborfaşidinîmprejurimi.
pprriimmiirreeturmadeoişicevacapre,vreooptsutedecapete.
Eramdoiciobanilaaceastăturmăşifăceamcuschimbul,
păduribătrânedetot,dincarenuridicasenimeniunbăţde
ttuurrmmeelleeeraumulteanimalesălbatice:urşi,lupi,porci
alescetenenumăratedelupi.Aveamînsăcâinibuni,deşi
maieraşicâteunulmaiprostpelângăceibuni.Într-ovară,
lătranumaicândvedeacevapericol.Şiaşa,într-onoapte,
ppeelaoradouă,pecânddormeamşinoi,şioile,câinele
tovarăşuluimeulătra,iaralmeu,nicipâs,dormeacevamai
meucumlatră,nudoarmedelocşialtăudoarmemereu.”
Atunciîirăspund:„Măi,Gheorghe,tucrezicăacestcâine
altăupăzeşteoile?Ăstaalmeulepăzeşte!"
Eradouănoaptea.Chiarînmomentulacelaserepedeunlup omănânce.Darcâinelemeuserepede,călarepelup.
Eradouănoaptea.Chiarînmomentulacelaserepedeunlup
omănânce.Darcâinelemeuserepede,călarepelup.
lup.Câineletovarăşuluimeu…Noistrigamşielfugeamai
dreptate!”Decinoapteacâinelepăzeşteoile,nuciobanul.
Dacănuaicâinebun,ialupuloaiaşipleacăcuealiniştit.
Într-oziseninăşicălduroasă,pelaorazece,eramcu peiarbăşimăuitamcumpasc.Când,cesăvezi?Înpartea
Într-oziseninăşicălduroasă,pelaorazece,eramcu
peiarbăşimăuitamcumpasc.Când,cesăvezi?Înpartea
dreaptăaturmei,camlavreotreizecidemetridepărtarede
directspreoi.Câineleeralângămine,uncâineroşucume
Câineleştiacăecevaşii-avăzutimediat.Aluat-olafugă
spreeicumeglonţul.Lupiiluaserădejaooaieşiotârau
şisarepeei,dar,cândsăajungşieuacolo,oaiavenea
sperie,darceapecareauluat-olupiia-ngheţatdetot.
lupului.Ştiamcălupul,dacăpuneochiipeooaieşioaiase uităînochiilupului,ohipnotizează.Totprinlocurile
lupului.Ştiamcălupul,dacăpuneochiipeooaieşioaiase
uităînochiilupului,ohipnotizează.Totprinlocurile
începesămârâie.Imediatm-amridicat.Ştiamcătrebuiesă
fieceva.Serepedecâinelesprepădure,măducşieudupă
el.Erauvreoşaselupişilupoaicecuvreozecepuidelupi
lupul,nuvinesăfuredinspreparteadeundebatevântul,
că-lsimtcâiniidupămiros.Vinedinsprecealaltăparte,din
contravântului.

MM--aammdusfărăsă-lanunţpetovarăşulmeu,amdatmânacu înoi,înhaţăooaieşioiaîngurăsăotragămaiîncolocasă

lespuneu.„Noisuntemobandădedouăsutedehoţişine Atunci,lupullasăoaia,iarcâineleîltrânteşteşiiarîl

trebuiepatruoigrasepentrumâncare.”„Staţipuţin,cămă trânteştepânălamargineapădurii.Abiaacolol-ascăpatpe

meuşii-ampovestitcăsuntvreocinci-şasehoţişicămi-au încolo.„Ei,dragăGheorghe,te-aiconvinsacumcine

ziscăfacpartedintr-obandădedouăsutedeoamenişică ppăăzzeeşştteeoile?”Atunciîmispune:„Da,măi,Mitică,ai

începuttovarăşulmeusătragăcuarmaînhoţi,vâjâia turma.Oilepăşteauşicuprindeaudelaoaripălacealaltăa

pădurea.Auînceputapoisătragăşialţiciobanidin turmeiodistanţădevreodouăsutedemetri.M-amlungit

fostvreunulrănit,dar,cusiguranţă,nuerauhoţicuobandă pădure,apardoilupimari,vineţi.Eui-amvăzutcăveneau

Cândamajunslaşaptesprezeceani,amluatîn jjaarruull Amapucatcapulcâineluişil-amîndreptatsprelupi.

unulozi,celălaltadouazi.EraupeMunţiiPinduluinişte încolo,sprepădure.Pelavreozecemetri,câineleîiajunge

lemn,fiindcăeraudepartedecomunăşiexistaupădurimai înapoispreturmănevătămată.Câineles-adusdepartecu

apropiatedincareoameniicăraulemnepentrufocsau lupii,trântindu-i.Cânds-aîntors,l-amsărutatdetreisau

construcţii.Înpădurileasteaprincareumblamnoicu ppaattrruuori.Apropierealupiloriafăcutcatoateoilesăse

mistreţi,cerbi,căprioare,râşi,vulpi,bandedehoţi,darmai Priveamcumseuitaulupiiînochiioiişioaiaînochii

euaveamuncâinecălarepelup,iartovarăşulmeuaveaun acelea,pelaoradouădupăamiază,stăteamculcatpeiarba câinecaretoatănoaptealătra,darlătraaiurea.Almeuînsă verde,iarcâineleeralângămine.Deodatăsescoalăşi

încolo,unpicmaidepartedeoi.Setrezeştetovarăşulmeu dduuppăăei.Toţiveneausăînhaţevreooaie,i-amizgonit

şiîmispune:„Câineletăunufacedouăparale!Iauite,al împreunăcucâinele,departe,înpădure.Animaliscusiteste

Viațameazbuciumatășiadevărată

Viațameazbuciumatășiadevărată Într-ozidevară,eramîntr-opăduredecarpeni,

Într-ozidevară,eramîntr-opăduredecarpeni, stejarişialţicopacisprepoalelemuntelui.S-aîntâmplat atuncicăveneaunişteşerpinoaptealaoi,pecânddormeau, şilesugeaudeţâţă,iardimineaţagăseamoilecuugerul împietrit,otrăvit.Şicudurerimari.Ampânditmereu nnooaapptteeaaşiamomorâtcâţiva.Uniişerpiieşeauînfaţaoilor ziua,maialesînlocurileundeerautufişurişipiatrămultă, căcierauşerpimari.Oileseduceaucătreşarpesăvadăce-i acolo,demişcăaşa,dar,cândseapropiau,imediatşarpele săreaşilemuşcadebuzeBiataoaie,iseumflacapulde moarte.Aveamşieuometodă.Prindeamoaiaşiîiînţepam cuunactotobrazulşiîlstorceamapoibinecumânapână iieeşşeeaasângelestricat,aproapecaapa.Şiaşascăpaoaiade Şinedaubunăziua.„Cefaceţi?”„Foartebine”,le-arăspuns moarte,darzecezilenumâncanimic.Apoi,îipuneamceva bunicul.Iarhoţiiîlîntreabă:„Nuvăsperiaţi,avemnevoie lichidîngurăşidupăzecezileîncepeasămănânce.Odată, deunmielpuslafrigare.Dupăceegatafript, totprintufişurilealeacupiatrămultă,audunfoşnet: îîllîmpachetăm,îlluămşiplecăm.Şisănuscoateţiovorbă „Huuu!”,cumfăceaşarpele.Cândmăuit,vădunşarpe că,peurmă,evaidevoi!”Ampusmielullafrigareşi,când marecamdeunmetruşijumătate.L-amlovitşiapoia afostgata,l-auluatşiauplecat.Darsăvedeţiceaveauhoţii apucatdeaintratîngauralui,însănumaipejumătate. asupralor:aveaucurele,unalamijlocşidouăpeumăr,una L-amlovitdinnoucuciomagul.L-amcălcatşicupiciorul, ladreaptaşiunalastângaşicâteunasubfiecaregenunchi, dacănu-lcălcam,aşacumeraellovit,intracutotulîn plinecumonededeaur.Acesteaeraulegatedecureauna vizuină.M-amluptatdecipânăl-amscosafarăşil-am lângăaltaşi,cândhoţiimergeau,sunaumonedele:

toţişerpiimuşcăoile.Deatuncin-ammaiavutoimuşcate.
toţişerpiimuşcăoile.Deatuncin-ammaiavutoimuşcate.
toţişerpiimuşcăoile.Deatuncin-ammaiavutoimuşcate. Seduceaulaboieriimarişilelăsauoscrisoare:„Domnule
Seduceaulaboieriimarişilelăsauoscrisoare:„Domnule Statulgrecapusdouămilioanededrahmepecapullor,
Seduceaulaboieriimarişilelăsauoscrisoare:„Domnule
Statulgrecapusdouămilioanededrahmepecapullor,

omorât.L-amaruncatpedrum,iartrecătoriiseuitaula „„HHrraanngg,,hrang,hrang!”Aceştihoţinuluaunimicdela şarpeşiziceau:„acestaeşarpelecaremuşcaoile.”Cănu oameniiderândsaudelasăraci.Toatălumeaîicunoştea.

Totînvaraaceeaerauînpădureomulţimedeurşi,darnuse Cutare–cumîlchemapeboier–sădepuiosutădemiide aattiinnggeeaauudeanimale.Pădureaaceeaaveamaimultstejarişi drahmemâinelaorazecesaupânădupă-masăladouă,că urşiimâncaughindă,fructe,ierburi.Aveampeatuncipatru dacănu,veificurăţat.Şisănuscoateţiuncuvânt,căevai câini,doidintreeicălăreauşiursul,darceilalţidoitreceau devoi!”Dardupăşaseaniaceştihoţiaufostomorâţide pelângă,denici„ham!”nufăceau.Cânderavorbadelup, jjaannddaarrmmii Şicumaufostomorâţi?I-avândutgazdalor,care

eraumoartealupilor.Într-ozi,cesăvezi?Lângăunrâu, leaduceahranăşialtele,călăuzădemareîncredereşipe oursoaicămare,cudoiursuleţilângăea,mâncaucutoţii careoplăteaubine.Maiexact,ces-aîntâmplat…

pereşimeresălbatice.Euoîntâlneammereupeursoaică,
pereşimeresălbatice.Euoîntâlneammereupeursoaică,

darcâiniioalungauşinuputeamsăovăddecâtdelavreo adicăcineîivapredasauîivaomorî,vaprimidouă douăzecidemetridepărtare.Amvrutatuncis-ovădmaide mmiilliiooaanneededrahme.Atuncicălăuzai-atrădatşi,cândsăse aproape,camdelaunmetru.Cânds-aurepezitcâiniila ducăcuhranălaaceştihoţi,s-audusşijandarmiidupăel. ursoaică,eum-amurcatmaisuspedeal,căştiampeunde I-auînconjuratşiiauîmpuşcatpeamândoi,călăuzaaprimit treceeasprevârfulmuntelui,labârlogulei,şim-ampitit sumapromisă.Apoi,şielafosturmăritdeneamurilehoţilor dduuppăăunstejargros.Câiniiolătrauacoloundemâncapere, casă-lomoare,darnuaureuşit.Maieraobandădetreihoţi:

dduuppăăunstejargros.Câiniiolătrauacoloundemâncapere, casă-lomoare,darnuaureuşit.Maieraobandădetreihoţi:

însăursoaicanusemişca,stăteapeloc.Eieraudresaţi Babani,CiamitaşiIancula.Aceştian-auieşitpentrufurat, şicândamstrigatodată:„Hai,păia,măi!”şicâiniiauauzit cinumaidintr-oambiţie.SăvăspundespreIancula. glasulmeu,s-aurepezit,auîncolţit-orău.Vedeamcum AAcceessttaaaveaosorăşişefuldepostdincomunăîifăceacurte, veneaursoaicaşicuursuleţii,cugurilecăscate,cădealul nuolăsaînpace.Ianculal-aîntâlnitpeşefşii-aspus:

nuolăsaînpace.Ianculal-aîntâlnitpeşefşii-aspus: eracamdrept,şiautrecutchiarpelângăstejaruldupăcare

eracamdrept,şiautrecutchiarpelângăstejaruldupăcare „Domnule,las-opesorameaînpaceşinutelegadeea!” erameuascuns,launmetrupelângămine,ursuleţiiînainte Atuncişefuli-arăspuns:„Poatevreisăteduclapostsă-ţi şiursoaicadupăei.Niciodatăursoaicanulasăpuiiînurma rupoasele!”„Bine.”,i-aspusIanculaSeduceIanculaacasă, ei.Eraudeofrumuseţerară,rotunzidegraşi.Majoritatea stăcestă,iarpeseară,cândsăiasăşefuldepostînpatrulare, sstteejjaarriilloorraveaucrengileruptedeurşi,culegeaughindade Ianculaiaarma,seara,peîntunericşiîiieseîncale.Atras pecrengişiomâncau.Iatăoaltăîntâmplare,pecaream ddoouuăăgloanţeşil-aomorât,dupăcareaşiplecatînpădure. uitatsăoscriuînrândulcopilărieimele.Eramcubuniculşi Şiaşa,dintr-oambiţie,adevenithoţ.Nicinuştiucâtefete cuunchiulTeodor,cândapardoihoţi,darhoţicudiplomă, săraceamăritat.Lefăceazestremareşilemărita.Odată, nuborfaşi.Erauîmbrăcaţicunişteşubebrumării,carele unţăransăracaralacâmpcudouăvacislabe. veneaupânălagenunchi,cuocămaşăscurtă,cudungi Dinîntâmplare,treceIanculapeacoloşivedecăvacilese multeînfaţă,cuciuaricialbi,costumfoartefrumosşi,sub opinteaudingreulaplug,deslabeceerau.Îlîntreabă ggeennuunncchhii,,câteocureaneagrăcuofundătotneagră,pe Ianculapeţăran:„Ei,cummerge,tragbinevacilelaplug? dreapta piciorului, îmbrăcaţi ca nişte îngeri. „Vai, ce mă mai chinuiesc cu ele!”

dreapta piciorului, îmbrăcaţi ca nişte îngeri. „Vai, ce mă mai chinuiesc cu ele!” 15

Viațameazbuciumatășiadevărată

AAtrecutîntr-ozipeaicicânderamcuvacileşim-aîntrebat:
AAtrecutîntr-ozipeaicicânderamcuvacileşim-aîntrebat:
AAtrecutîntr-ozipeaicicânderamcuvacileşim-aîntrebat: „Darcâtcostăoperechedeboibuni?”,întreabăIancula.

„Darcâtcostăoperechedeboibuni?”,întreabăIancula. afară.Odată,iarna,eram pe lângă regiunea „Camcincisprezecemiidedrahme.”„Şidecenu-ţicumperi TTeessaalloonniiccuulluuii Eraacoloolupăriedeteprindeagroaza! operechedeboibuni?”„Vaidemine,cucebani?Amcopii, Într-oseară,laoturmădeoişivreotreizecidecaieramtrei amgreutăţi!”:„Uite,ia”,spuneIancula,„primeşteaici persoane,euşicuîncăunbăiataveampeatuncidouăzecide cincispezecemiidedrahmeşicumpără-ţinişteboibuni. ani,iarcelălalteraunbătrânlavreoşaizeci.Nupreaaveam Tuştiicinesunteu?”„Nuştiu”,răspundeţăranul.„Eusunt de-aleguriişiîispunembătrânului:„Eşticapabilsăaigrijă Iancula,aiauzitdemine?”„Amauzit,cumsănu?” deoişidecai,casămergemnoilamagazin,încomună,să „„EEii,,atuncisălepuinumeleboilorIancula.”„Foartebine, luămcevademâncare?”„Da”,răspundebătrânul.„Nuaveţi aşaamsăfac!”PleacăIanculaşicumpărăţăranulopereche nniicciiogrijă,duceţi-vă!”Amplecataşadar.Cândne deboidearacântândcuei.Pecândaracuei:„Hăis, apropiemdemagazin,auzimcâiniicumlatră,ţipă,urlă, IIaannccuullaa,,îînnccooaaccee,,hhăăiiss,,îînnccoolloo!!””,,ttrreeccnniişştteejjaannddaarrmmiişşiiîîllaauudd darvoceabătrânuluinuseaudedeloc.Ne-amgrăbitsăluăm căstrigă„Iancula!”.Staueişipândesctoatăziuasăvadăce cene-atrebuitşiamplecatînfugă,cănuştiamces-a legăturăareţăranulcuIancula.S-afăcutseară.Opreşte întâmplat.Cândneamapropiat,neieseînaintebătrânul ţăranulboiidelajug,puneplugulîncăruţăşipleacăspre văitându-se.„Ce-i,domnule,ces-aîntâmplat?”,îl casă.Atunci,jandarmiiîiiesîncaleşiîlîntreabă: întrebăm.„Audărâmatlupiicaii!”„Cumsepoateunaca „CelegăturăaitucuIancula?”„Nuamniciolegătură. asta?Dartuceaifăcut?”Noiamcrezutcăglumeşte.Câinii

lătraumaiîncololalupi,darhaitadelupinusemişcadin câmpşiacoloeraulupimulţi,ceimairăi,lupidebaltă.
lătraumaiîncololalupi,darhaitadelupinusemişcadin
câmpşiacoloeraulupimulţi,ceimairăi,lupidebaltă.

„Τragvacile?”,iareui-amspuscămăchinuiescrăucuele. loc.Iautoporulînmânăşimăducsprecâini,cânddaupeste Şimi-adatcincisprezecemiidedrahmedeamcumpărat oiapădevreotreianimâncatădelupi.Eramâncatădoarla boiiăştia.Şimi-aspussălepunnumeleIancula.”Şinui-au ppuullppeeşieraîncăvie,numurise.Măducatuncidirectunde făcutnimicţăranului.JandarmiiştiaucăIanculaamaifăcut lătraucâinii.Eraopăduricefoartedeasă.M-amapropiat astfeldebinefaceri.Peaceştitreihoţitotocălăuzăi-a camlavreodoimetrişi,cândauînceputlupiisă vândut.Locuinţaloreraopeşteră,într-opădure.S-audus scrâşneascădindinţi,ieşeafocdinguralor.Câiniilătrau, ddeecciijandarmii,auînconjuratpeşteraşiauomorâtpedoi darînurmamea,nuaveaucurajulsătreacăînainteamea. dintreei:peIanculaşipeBabani.Altreileas-apredat. Auluatfrică,fiindcăsauluptatculupii,darlupiieraumulţi L-aulegatbine,dar,pecândîlduceau,peundrum şicâiniinuauavutpenimenisă-iîncurajeze.Căcibătrânul, prăpăstios,hoţulatrasdefrânghiacucareeralegatşis-a ffrriiccooss,,nus-amişcatniciunmetrudelafoc.Eu,cândam

vârâtînprăpastie.Erasă-ltragăşipejandarm,însă văzutcălupiinusemişcăşiscrâşnescdingură,m-amdus jandarmuli-adatdrumul,neputândsă-lţină.Camlavreoo înapoilafoc,amluatuntăciuneaprinsşim-amapropiat sutăcincizecidemetriacăzuthoţul,darnuapăţitnimic. camlavreunmetrudepăduriceaculupi.Amaruncat Şin-aupututsă-lprindă.Jandarmiitrebuiausăocolească tăciunelespreeişis-afăcutflacărămareşiaşas-ausperiat mulţikilometricasăîimaideadeurmă.Hoţulaplecatîn lupii.Auplecatnevăzuţicucâiniidupăeişis-audepărtat pădure,undeagăsitunciobancarel-adezlegat.Dupădoi mult,aşaamscăpat.Deciomlaşaizecideani,fărăniciun

aammâânnccaatt,,aappllăăttiittşşiiaapplleeccaatt
aammâânnccaatt,,aappllăăttiittşşiiaapplleeccaatt

ani,afostprinsdinnouşiafostcondamnatlamoarte.Dar ccuurraajj!!I-amspusbătrânului:„Bine,măi,omule,decen-ai nuştiucâtemilioanealuatcălăuza,dreptrăsplatăcăi-a spuscăeştiaşadefricos,cănuplecam!Aici,peşesulăsta, vândut!Ianculaseîmbrăcaînhainedepreotsaudefemeie, niciunmielnupoatesă-mimănâncemielupul,darămite seducealarestaurant,mânca,beaşilăsaunbiletcăIancula calul!”Într-ovarăpenserateamcoborâtdelamuntela

Într-ovară,eramlamunteşiauapărutniştehaitede Primasearăamdormitliniştiţi.Oileeraumâncatebine. lupi,cumnicibătrâniinumaipomeniseră.Domnule, Lumeasecerasecâmpulşieraiarbămultă.Astapentrucă aproapecăaumâncattoţicâiniiceibuni.Cesămaivorbesc lluuppiiiinune-auluatdeveste,n-auştiutdenoi,daradoua

despreoi,capresauvaci,nicinuleştiunumărulcâteau seară,mamă,ce-ampăţit!Eramşiatenţi,căîmispusese mâncataceştilupi!Lupiiaveaunăravulcănumâncauun cinevacăaicisuntniştelupifărăfrică.Doamne,pelaora animal,câtletrebuiasăsesatureşiapoisăplece,ciîşi zecenoaptea,cândserepedeoceatădelupi,cincioiaurăpit băteaujocdeanimale,doarleprindeaudegâtşileomorau. deodată.Patrudintreelele-amscosdinguralupilor,darpe DDaaccăăgăseauosutădeoi,petoateleomorau.Înschimb, unanuampututs-oscap.Auapucat-opatrulupişioduceau mâncaudoaruna.Uncetăţean,săraculdeel,aveacinciiepe într-ofugă,credcăaveaupestecincizecidekilometripe şidoicai.Toateanimalelei-aufostomorâtedelupi.Când oorrăă!!Aveamatuncişicâinibuni,darlupiidebaltăsunt sescoalădimineaţa,legăseştepetoatemoarte,muşcate periculoşi.Adouasearăiarvinlupii.Eu,întretimp,l-am doardegât.Doardintr-uncalaumâncatceva.Să chematpeunvărde-almeucasăstămunulpeoparteşi înnebuneascăsăracul!Într-osearăamuitatsălegăm altulpecealaltăparteaturmei.Nuamdormitdeloc,amstat măgarullângăstână.Dimineaţa,căutămmăgarulşimăgarul cuciomegeleînmânăşiatuncilupiiauplecatcamlavreo nnuu--iinicăieri.Cândsădămdrumuloilorlapăscut,amgăsit doikilometri,laaltăstână.Auzeamcumţipăşiurlă măgarulmort,opartedineleramâncat,iarrestulîngropat ciobanul,nuamştiutcâteoiofipierdutatunci.Lupiinuau înpământ.Cinecredeţicăl-amâncat?Ursul!Doar maivenit.Amstatacoloolună,darlupinuammaivăzut. picioarelenuapututsăleacopere,sevedeaupatrupicioare

maivenit.Amstatacoloolună,darlupinuammaivăzut. picioarelenuapututsăleacopere,sevedeaupatrupicioare 16

pârâstâseari

diCarti

Sâmtsâarmânj

cartianyrâpsitâdi AuricaPiha
cartianyrâpsitâdi
AuricaPiha

DumitruPICEAVA

Sâmtsâljisuntuatseljioaminjicariaubânatâshi bâneadzâdupânomluaDomnuluish-tsisuntuayisits
Sâmtsâljisuntuatseljioaminjicariaubânatâshi
bâneadzâdupânomluaDomnuluish-tsisuntuayisits
tsinueastipistilocù,demecatseatsieastiplãsatùshi
chischinipsitùdiDumnidzãpritùhareaavreariljeiaLui.
Hareadisâmtus-amintâpritùpisticuratâshibesatutsi
mutreashtiaxireaanomluiaDomnului.
DDiiccaarraanâncljinãmùasâmtsâlorùcaaniscântorù
carisuntuduxãsitsdiDumnidzã,caaniscântorùtsisuntu
faptsâdiDumnidzãtas-hibâandrupâtoriaatsilorùtsi
s-aproachidiElùcupisti.Nâncljinãmùlaeljicala
nniissccâânnttssââroghishihuzmichearialùDumnidzã,cari
amintarâditùvrearicâtâDumnidzã,marincreadiriandicra
diElù(IIoan3,21).Tinoi,bânâtorljidiaradha,sâmtsâlji
suntuagiutâtorishi,tutnâoarâ,suntuapunticâtâDumnidzâ
pilimbaaanghiljlorù
CarteaaliAuricaPiha,„SâmtsâArmânji”,eastiuna
diatsealicãrtsâcarish-luavealoclutsânutùtuitsi
TabelualùMendeleev.Iaratora,dicarainshitrumigdani, s-umpluatselùlocù.Eastiunâcartidicarinoi,Armânjlji,
TabelualùMendeleev.Iaratora,dicarainshitrumigdani,
s-umpluatselùlocù.Eastiunâcartidicarinoi,Armânjlji,
aveamùmariananghicaeas-easâtrumigdani.
PPaarraaddiisslluuiibuluchidisuflitialeapti,amanitsilocurlia
achiroluidiaproapeadouaânjiljidianji,ditùduhlua
miletiljeiarmâneascâfitrusirâsuflititsis-alinarâtupareiaa
DDuummnniiddzzããtidhoarâliaLui,cânunâ-arshunãdininteaa
altorùdâmãritas-nâalasâfârdincljinâtoriaprucheats.
SSââmmttssââlljjiiarmânji,cututicâauprosupivâcufeshtsâ,
primansusùdiitsiprosupùasândzâluishiacarniljei,elji
suntuacloicunarljiaprosuplorùanoasti,caniscântsâtsi
agiumsirâsafitutempliliaSâmtuluiDuhù.Shicututicâelji
statutsitateaalunjinâljei,eljinâveaglji,caniscântsâviglji-
eastiDumnidzãntrusâmtsâljiaLui"(Psalm67,36).
SutsataCulturalâArmâneascâ.Câpacheaacartiljeieasti ghiniminduitâshitutùashidighinindreaptâ.Dicumùu
SutsataCulturalâArmâneascâ.Câpacheaacartiljeieasti
ghiniminduitâshitutùashidighinindreaptâ.Dicumùu
unavâcufeascâ.Piprotacâpachis-veadiicoanaalùAyiu
YioryidiIaninaiarapicâpacheaapatras-veadicadhurlu
cuMuzeuluaSâmtuliMitropolitDosofteidiIashi.
Autoareaacartiljei,AuricaPiha,eastimultu
ccuunnuussccuuttââdiArmânjitifurnjiacâlucreadzâdivârâ20anji
laRRI,sectsiaarmâneascâ,tuteseadiredactorù.Prininga aestiAuricaPihaloparti,dimultioricumultusuflitù,la
laRRI,sectsiaarmâneascâ,tuteseadiredactorù.Prininga
aestiAuricaPihaloparti,dimultioricumultusuflitù,la
andamusliarmâneshsâtuteseadipãrãstisitoari.Eastiunlu
dimembriljidithimeljùtiduruseareaaPremiilorùOmlu
aAnlui,tsiufatsiFLAR.PriningaaestihãriAuricaPiha
eastishiunâmultubunâpistimenâ,cuvrearishimaritinjii
aannddiiccrraadiarãdzlidilabisearicâ.Tiaestâfurnjii,
dealungulùachiroluieafeatsimamulticâljiuriIerusalim
dilividzulocurliius-amintãHristolush-ius-amintãpistea
crishtinâ.Cututicâloparticumultiarticulilarevistili
cartitrumigdani.Protacartiama,diaoashinclonicaarica baeadimultudilucrutichischinipseareaaalishtei
cartitrumigdani.Protacartiama,diaoashinclonicaarica
baeadimultudilucrutichischinipseareaaalishtei
thâmâsitâcartish-tiadâvgaricualtilucriligatidibanashi
CCaarrtteeaaeastimpârtsâtâtutreipãrtsâ:Sâmtsâlji,
shitusonieseuluHâgilâchea.Tuzborludidishcljidearia
cartiljei,tsis-cljeamâ„Sâmtsâlji”,AuricaPihanâ
Ivrupeanjlorù.Adutsiamintishidisemnulùadratùdi
AArrmmâânnjjlljjiidiVeryeashimaxusùdiBemaalùPavel,cari
eastiunùmonumentuncljinatùaApostaluiPavelshiadratù
tulocluascarâljeipicaris-intratusinagogâsh-picari
ssââmmttuullùùarâspândeazborluaHristolui.Dupâaestiautoarea
nâzburashtidioaminjljitsiagiungusâmtsâshidirolua
sâmtsâlorùtubanaanoastâ.Sâmtsâljisuntuatseljioaminji,
suflitlidiamârtiishiliumpludiSâmtulùDuhù,tsidipuni

dibisearicâ.Iarapritùzborlu„sâmtu”s-acâchiseashtitsiva vedzcâpacheaducheshtsâunâsh-unâcâatseacartieasti

vviivvlliiootteeccââdiArmânù,tamamùcaelementilichimitsitu ArmânameashiBanaArmâneasc,tâshitorascoatiprota

Multilocurialumiljeis-axiusirâsâ-ljifacâa thamiliasâmtsâlorùarmânji.

soiljeiarmâneascânufurâmaoarfânidialtili.Dealungulù PãrãstisireaaSâmtsâlorùarmânjicaunâturliidiSinaxar

ndreptsâlorù,ditùsândzâlialjeis-plãsarâtrupuricarinu pãrãstiseshticumultâmintiminiljidicumùahurhi avurâpartidiaspârdzeareaamoartiljei.Mãriljialù ApostaluPavel(Pavlu)crishtinipsireaaArmânjlorùshia

toriniadurnjitsatsitatiljeialorùdipistilocù.„Thâmâsitù nâspuniautoarea,tsipritùpidimoludiunâbanâsh-licurâ

Carteafupublicattuanlu2013,laEditura pistielji.

Pârâstâsearidicarti

Tas-agiundzâsâmtunutsânimashdivreareashi pidimoluaomluimaprotadivreareaalùDumnidzã.
Tas-agiundzâsâmtunutsânimashdivreareashi
pidimoluaomluimaprotadivreareaalùDumnidzã.
Mindueareatiaestâlucrari,nâspuniautoarea,fuaflareaa
sâmtsâlorùarmânji,protaticunushteareaaaverluishi
deapoiatidareananâpartiateoriiljeicâspiritlureligiosùnu
fuahâtùahândosùlaArmânji.
TTuuaestâcartiautoareaaleapsimashsâmtsâlji
canonizatscâtsealtâsoiaricãluyaritsipritùbanashi
thamilitsiliaufaptâsuntutinjisitsdilaocasâmtsâ.
Autoareanâspunimultuapufâsitùcânoi„prindis-nâ
ncljinãmùalorù(asâmtsâlorù)câtseeljidaimasuntuetinji
s-agiutâ.Eljifurâoaminjicanoitsinchisirâpicaleaa
HHrriissttoolluuiishi-nchirdâsirâ”.Autoareaspuniayivâsitorlorùcâ
„SâmtsâljisuntuapunteaanoastâcâtâDumnidză
sshh--uurrnneecchhiipritùbanaalorù”.Dupâcarilji-urminipseashti
yivâsitorljiarmânji:„Sâ-ljivremù,sâ-ljitinjisimùshivahi
naimabunâmãrtiriieastis-lâpurtãmùnuma,s-lâyivâsimù
bana,s-lâcâftãmùagiutorlu”.Shiaestatifurnjiacâ
„Sâmtsâljipotùs-nâagiutâs-bânãmùtinjisitùcaoaminji
sh-camileti.S-lâlomùparadigmâdibanâ”.
TTuudeftirapartiAuricaPihanâpârâstiseashti
sâmtsâljiarmânjicaunâturliidiSinaxar,tsisuntutu
numirù31.AtumtseacândunoiArmânjlji,protlupopulù
ditùIvropatsifucrishtinipsitùdiApostaluPavel,va
s-avemùbisearicaanoastâarmâneascâvas-putemù
ss--ffââttsseemmùùsh-noiatseatsifatsBisearicaOrtodoxãRomânã:

„SâmtulùSinudhùaBisearicâljeiOrtodhoxâRomânã apufâsica“ditorashipânâtubitisitaaetilorù,tuntreaga BisearicâOrtodhoxâRomânã,sâs-misurâcusâmtsâljishi sâs-tinjiseascâdupâcumùaspuninomlucuslujbâspecialâ shicuacatistututssâmtsâljiditùsoiaromâneascã,shtiuts shinishtiuts,tiacuritinjisiris-apufâseashti<Duminicaa SSââmmttssââlloorrùùRomânji>,carivas-hibâbâgatstucalindarlua BisearicâljeiOrtodoxâRomânâ,tucafianù,adoaua Dumânicâ dupâ Dipunearea a SâmtuluiDuhù”. Cututiaestiama,acânuavemùbisearcanoastâarmâneascâ -sh-nuuavemùcânunâsidaizinis-mutãmùunâbisearicâ anoastâiuslujbavâcufeascâsâs-facâprilimba-nâ armâneascâ-,lipseashtis-nâ-ljitinjisimùsâmtsâljia noshtsâshis-nâncljinãmùalorù,ashicumùspunea autoareaacartiljei,AuricaPiha. Tuatreiapartiacartiljei,Hâgilâchea,autoareanâ adutsiamintishispusilialùTeodorCapidan,pritùcari s-thimiseashticâ„nicaditùzâmanimulsâArmânjiavea adeteas-ducâunâoarâtubanaalorùlalocurlisâmti. AArrmmâânnjjlljjiiaveamiracheatas-liveadâlocurli,ama, tutnâoarâ,pirifanjeatas-adavgâlanumaalorù,paranuma di<Hagi>”.Hâgilâcheafushiarmasiunùscuposâmtuti nâintareacâtâcipitpiscaraapistiljei,tsiArmânjljiuveaglji dieti,nâspuniautoareatubitisitaacartiljei. Cadealitheacartea„Sâmtsâarmânji”,tsiuarica autoariAuricaPiha,eastiunâcartiahoryeash-dimari ssiimmaassiiiitipistimenjljiarmânji.Macatiunâcartitsieasi trumigdanisâspunicâeastibitisitâ,diaestâcarti, „Sâmtsâljiarmânji”nuvas-putemùs-dzâtsemcanâoarâ câeastibitisitâ.Eaeastimashunâcartidinchisitâ.

câeastibitisitâ.Eaeastimashunâcartidinchisitâ. Io,unlu,diandauyivâsiishi-ucorectaiprotaoarâaestâ
Io,unlu,diandauyivâsiishi-ucorectaiprotaoarâaestâ cartiarmashùmultufiguratùdieashi-ljidedùurãria
Io,unlu,diandauyivâsiishi-ucorectaiprotaoarâaestâ
cartiarmashùmultufiguratùdieashi-ljidedùurãria
autoarâljeititutùlucrulutsi-lùfeatsi.Armânameaavea
ananghidiunâahtaricartishi-imultughinishidimari
amintaticùticulturaanoastâcâinshitupadi.
TToorraa,,tas-nus-dzâcâcâlji-adushùmashialâvdãria
autoarâljei,vas-yinùmashcundoaulucricarilivedùmini
câlipseashtis-hibâalâxiti.Launâahtaricartinji-siparicâ
nuearaananghis-hibâadâvgatùshiunùglosarù.
Bibliografia,carieastidimarisimasiilaitsicarti,laaestâ
carticusâmtsâarmânjieastimariananghidieashiaestata
sâs-poatâsâs-apudixeascâaverlucuitsisâmtuarmânù.
OOhhii,,dupâmini,lipseashtitas-hibâbibliografiilacafisâmtu
armânù.Lanyrâpseareaaliunâahtaricarticaaestâ
lipseashticazboarâliufilisitis-hibâarmâneshtsâsh-nu
mintiticuxeani.Urnechi:staretulocudicatandisi,Duhlu
SâmtutulocùdiSâmtulùDuhù,iurtiatulocudiyiurtia,
criteriutulocùdimucademiicânomùs-multialtili.
AAuuttooaarreeaanuufiliseashtitunyrâpseareaaljeisemivocalau
shcurtu,tamamùatseayramâcari,namisamdialtili,ufatsi
limbaarmâneascâs-hibâahoryeadialantilimbilatini.
Sh-cas-nuhiupistipsitùpârcâlsescuautoareaa
ccaarrttiilljjeeii,,AuricaPiha,deadunùcuMirelaSimashiIanula
Gheorghe,colaboratoarlialjeiss-facâunùexercitsiutuyilii
didzâtseariadouaâzboarâpiromâneashti„cap”shi„tsap”
sh-deapoa priarmâneashti:„capù” shi„papù”.
Ladzâtseareapiromâneashtivas-veadâcâlisâstrâmbâ
gurash-fatsatamamcalamaimunâ,iaraladzâtsearea
pi-armâneashtiprosuplulâsiumplidisumarâsù.
AAsshhiis-hibâshiyivâsitorljiacartiljei„Sâmtsâarmânji”:
cuprosuplumplinùdisumarâsù.
„MoşuldinCarpaţi” FlorinCARAGIU şiMemoriileOriginii Dupăcumvedemînvolumul„MoşuldinCarpaţi.

„MoşuldinCarpaţi” FlorinCARAGIU şiMemoriileOriginii

Dupăcumvedemînvolumul„MoşuldinCarpaţi. PustniculNeofit”(ed.Platytera,2013),PărinteleGhelasie
Dupăcumvedemînvolumul„MoşuldinCarpaţi.
PustniculNeofit”(ed.Platytera,2013),PărinteleGhelasie
Gheorghe,înmisticasateologicăşiantropologiaiconicăpe
careodezvoltăîndirecţiatrasăriiunuimodelduhovnicesc
reprezentativpentrutradiţiacreştinăcarpatină,sereferă
îînnrepetaterândurila„memoriileOriginii”.Întrezărirea
acesteitaineadâncpecetluiteînfiinţaşiconştiinţanoastre
neoferădeschidereanecesarăşinepregăteştepentru
primireadeplinătăţiitaineiluiHristos,spreîmplinirea
meniriinoastre.Întâidetoate„OrigineacreaţieiesteînFiul
luiDumnezeu-Logosul-Cuvântulprincaretoates-au
creaţie(chipuldefiudecreaţie)”.Peceteaacestuichipde
creaţiei,econdiţiadeposibilitateaexistenţeişirăspunsului
Întrupăriidumnezeieşti.

făcut”,însensulîncare„cosmogoniaesteun„ritual pprree--lliittuurrggiicc””alÎnsuşiFiuluiluiDumnezeu,caprinosde înnoi,să-şimanifesteînnoiprezenţaSalucrătoare. dăruire-iubirefaţădeTatălDumnezeu”,încare„Fiullui PregustareasălăşluiriiluiDumnezeuînnoicaizvorde Dumnezeuasumăpre-cosmicşiunchipdefiinţialitatede ViaţăVeşnicăoconstituieEuharistia.Dacăînmistica

isihastăcarpatinăIcoanaconstituiecondiţiadechip SfântaacestuiChip-Prescură,şiastfel„pustniculNeofit
isihastăcarpatinăIcoanaconstituiecondiţiadechip
SfântaacestuiChip-Prescură,şiastfel„pustniculNeofit
EuharisticLiturgic”.Estetranspunereaspecificului
„staredejertfă”lacer,faptcarepreînchipuie„TainaUnirii
CreaţieicuDivinulşitotodatăînsăşiÎndumnezeirea
Creaţiei”.Traco-DaculCarpatin„moarecupământulîn
dduucceettrruuppuullccaaooÎÎnnvviieerreellaaCCeerr””
În practica isihastă,rugăciunea presupune

fiudecreaţie,datăînactulprincareDumnezeuadatfiinţă eeuuhhaarriissttiicc,,EuharistiaconstituieliturghisireaprinDuhul

demanifestaredinpartealumiicreate,altfelspus,condiţia concepePracticaIsihastăcape«drumulRitualic»dintre ddeeexistenţăalumiicreatecauniversparticipativlataina PrunculHristicdinBraţeleMaiciiDomnuluişiPotirul

făpturi,desprecarevorbeşteSfântulMaximMărturisitorul, descriuasumareaînFiulluiDumnezeuachipuluideFiude
făpturi,desprecarevorbeşteSfântulMaximMărturisitorul,
descriuasumareaînFiulluiDumnezeuachipuluideFiude
creaţie,care,pecetluitlogosicînfiecareformădecreaţie,
VViieeţţiiiilumii»,cucele«DouăFeţe-File»,ChipDivinşiChip
de Creaţie în împletire şi fără amestecare”.
ChipuluideFiuîncareseîmpletesciconicDumnezeuşi creaţia,astfelîncât„Divinulseîmbracăîncreaţieşi
ChipuluideFiuîncareseîmpletesciconicDumnezeuşi
creaţia,astfelîncât„Divinulseîmbracăîncreaţieşi
totodatăcreaţiaseîmbracăînDivin”.ÎntrupareaFiuluilui
Dumnezeulaplinireavremiiesteunpunctculminantal
TaineiÎntrupării,carecircumscriecreaţiaîncădelaorigini.
actualizareacondiţieifilialeprincomuniuneaînTrupullui
Hristos,capregustareaÎmpărăţieiluiDumnezeu.
Întrucât„toatăcreaţiaestepeModelulCuvântului
ccuuvvâânnttuullcapeo„comunicareaPersoanei”,şiprinurmare
fiinţei.Primatulcuvântuluiasupraideii,înmisticaisihastă,
raţiuniidiscursive,exprimă nevoia fundamentală,
lluuiiDumnezeuînPersoană.Nuneputemlimitalaagândi
adevăr”săfimîncomuniunecuEl,caElsăsesălăşluiască

Icoanelecreaţieidingânduldivin,loghiidivinidin CCaarrppaattiinn””,,a„pumnuluidepământdacic”ceseceredusîn

dupăspecificulei,stălabazavieţiilumii,oferindzidirii mână,casăducăpelumeacealaltă”tainaprelungirii unitateaîndiversitateodatăcupotenţadeparticiparela pământuluiînCerşiaCeruluiprinpământ,şiaşa

celedumnezeieşti.Astfel,LogosulÎnsuşi„Seface«Cartea „«PumnuldePământ»estePreînchipuireaEuharistieice

RememorareaOriginiiestetainaAltarului,taina deschidereaspreaprimiCerul„în«casatadepământ»

şitrebuiemaiîntâio«pregătire»”casăpoată«încăpea»”.
şitrebuiemaiîntâio«pregătire»”casăpoată«încăpea»”.
Estenevoiedetrezireaconştiinţeidefiliaţiedecreaţie,ca
făpturasăsefacăaptădeîntruparealuiDumnezeu.„Hristos
celAdevărat”,spunepărinteleGhelasie,este„Fiullui
DumnezeucarecoboarăneîncetatîncreaţiaSaşipecare
MemoriileOriginiiîşifacsimţităprezenţaîn
chipurilepărinţilorşialestrămoşilor,şicuostrălucire
aparteînchipurilepărinţilorduhovniceştişialesfinţilor,
creaţiacesefacebiserică–leagăndenaşterealui
naşteriifiziceşispiritualearelocotransmiteredememorial
părtăşielataineleBisericii,trezeşteşilumineazăconştiinţa
sprefinalitateaasemănăriişiîmpărtăşiriidumnezeieşti.
alcăreiChipîlcreştemfiecare„într-unchippropriudefiu”.

Istoriaareînsenscreştinmenireadeparcurs„delachip necontenitourcăînDumnezeire.Deaceea,Creaţiatrebuie

llaaasemănare”,delaînrudireauniversalăprinChipuldeFiu mereusăsăvârşească„RitualulliturgicalTrupuluilui alOmuluiasumatînHristosmaidinaintedevecila HHrriissttooss””,,BBiisseerriiccaaffiiiinndd„„LLăăccaaşşuullIIuubbiirriiiiFFiiuulluuii””

Creator”,revelaţiaPersoaneiCuvântuluidescoperă culminândcuchipulMaiciiDomnului,ceîntruchipează

caorigineaideii,aexerciţiuluigândiriicareconstituiedoar DDuummnneezzeeuuşilăcaşde„plinire”aTrupuluiluiHristos. oreflectareamişcărilorapofatice,maipresusdegând,ale Acestememoriisfinte„renasc”înurmaşişiastfelprintaina

saualconştiinţeiPersoaneişiintersubiectivităţiiasupra iconic,care,activatprinnevoinţăduhovniceascăşiprin

manifestatădecunoaştereaumană,decăutareşiîntâlnirea defiu,conştiinţameniriidepurtareşiliturghisireachipului

„despre”Dumnezeu,cienevoiepentrua„rămâneîn BBuuccuurriiaafilialăeste,prinurmare,„bucuriataineiOriginii”,

OrnjiliaPindului

fragmentdiroman,protaparti

di IonelZEANA
di
IonelZEANA
Uncuibaiurŭdivlahi Earaunâdzuuâcaldâdivearâ.Piciurdacheaa ccaaffiinneelluuiialCionga,sumaumbraaunâljeiayinjidicari
Uncuibaiurŭdivlahi
Earaunâdzuuâcaldâdivearâ.Piciurdacheaa
ccaaffiinneelluuiialCionga,sumaumbraaunâljeiayinjidicari
aspindzura[1]niscântiarapanimăridiauuâcaniscânti
udzâridivacâ,oaminjljiahoarâljei,camamultuaushi,
shideamoabeti,arâzândalui,cushicăi,tas-lâtreacâoara.
Andashideaashish-azbura,niscântsâdielj,camacunărli
ndzeanâ,sh-tritseamecanicŭpritŭdzeaditi,caoilitu
strungâ,gârnutsâliarucutoasish-spirlundzâdichihlimbar
aacâmbâloyilorŭdicaris-dispârtsamashcândushideapi
misali[2]icândudurnjea.Ashiearaadeteaaoaminjlorŭ
aushi,datâdilaunŭbârnulaalantu[3],cashtidicându,

vahi,di-andavinirâturtsâlj Tuoaraatsea,tinirljiearavgatsditahinalalucru, niscîntsâlalucurluacâmpului,tuayrilialorŭ,altsâpritŭ uborŭsh-pritŭbâhcé,zmulgândaluish-aspurcuchindalui virdzâturli,iaraaltsâaveanchisitâtumunticuvârâcalŭ, mláriicăyumartas-taljileamniditŭpâduri,s-adunâ ssuurrttsseeaallii,,căiarnayineacunivaiuridineauâsh-casili lipseas-aibâleamniliadunatidicuchiro.Ashi,tuoara atsea,mushtiradzljidiaradaacafineluiearaaushljia hoarâljei’ncapŭcudascalulsh-cupreftul.Altâturliidi cumearaalâxitshuryeatsljitsiaveastranjilialorŭdilânâ, cumshishteaeidilapâpânjljishistripâpânjljialorŭ, „domnjilj”dascalj,caniscântsâoaminjcucartitsieara, iimmnnaaalâxitsevropineashti,cutâcâmidiveshtu 1 ,cu pâputsâsh-cravatâdigushi.Preftulimnatotnatusutanaa luilai,lungâsh-largâcafustiliamoashilordinhoarâ.

luilai,lungâsh-largâcafustiliamoashilordinhoarâ. piarmâneashtidi MirelaSimaBIOLAN
piarmâneashtidi MirelaSimaBIOLAN
piarmâneashtidi
MirelaSimaBIOLAN
Cânduearavacantsâ,mamultuveara,dascaljlji, preftulsh-psaltulearatotnalacafiné.Earasingurlulocŭdi
Cânduearavacantsâ,mamultuveara,dascaljlji,
preftulsh-psaltulearatotnalacafiné.Earasingurlulocŭdi
andamusish-dimoabeti.Auash-tritseaeiaproapeatutâ
dzuua,cuunâadyidivârândauâsâhăts,ta
ss--ddiissccuurrmmââdupâtsimâcadiprândzu,giucândaluicărtsâ
sh-tabli,dghivâsindaluishizburândaluidihâbărliditŭ
vârâgazetânturtseascâadusâdipushtashŭidichirigilu
Gabeta.Froninj,ashicumlâearaarâzga,sh-apridunats,
–niscântsâdiei–pânâdiscljnceami,nuparau-aveatu
aradâbearea,dimâratlucafigimiziputeas-bâneadzâshi
sh-aminta cu multâ sudoaricumata dipâni.
CCaaffeelluuearatotnapimeasilialorŭsh-ulsurgheacu
multâmirachiditŭfiligeanatuaburicucaimacŭpisuprâ
sh-tsialâsaunânjurizmâmshatâ.Câtivârâoarâcâfta
sh-câtiunâchilchitsâdiarâchiidiboascâ,tarish-dultsi,
acuri-ljdzâtsea„tsipurâ”,icăconjiacŭ,vrutmamultudi
„domnjlj”dascaljsh-diniscântsâprâmâteftsâditŭcâsâbă.
Pilângâaestea,câftash-yinŭadusŭtuvuleri
ddiiVeria,iara,camâcărialeapti,sherbetŭalbui
pimbiliutuapâaratsi,dultseamiditrandafili,lâcumi
nturtseascâ,cucarish-ndultseagurash-aushlji.Aeshtsâ,
tufudzeari,ancupâranicavârâcumatâ–dauuâdilâcumi
trânipotsljialorŭtsilâyinshea’ncali,cuboatseacavârâ
puljŭdialândurâ–„Nj-aduseshitsiva,papo?”–sh-paplu
scuteadingepilâcumeaanvâlitâtucarti.
DDiiispeteaacâroariljei,udălulunguacafineluieara
golŭ.Mashcafigilushideadinâpoiaatijgheauâljei
sh-bâgaoarâlatsicâftamushtiradzljidilângâusha
dishcljisâ. Tutâ dunjeaua eara pi ciurdachi,

OrnjiliaPindului

shideapiscamnianvârligaaniscântormeasish-piunâ bancâdilemnucubuiauacâdzutâditritseareaachirolui,tsi
shideapiscamnianvârligaaniscântormeasish-piunâ
bancâdilemnucubuiauacâdzutâditritseareaachirolui,tsi
s-tindeapilângâstizmâ.
CafinelualCiongaearatuunâcasâdicheatrâ,
cupatomatŭsh-balconi,ashicumearatuticasiliditŭhoara
Doleanj,amaearatumeseaaunâljeipâzarimaricâtŭunŭ
câsâbămari,culocluaspartu,mplindichetsarish-di
ggrruunnddzzââ 2 .
Launâmeasâgiucatablidomnjljdascalj.Unludiei
earaDumitruCaragea,cânâscutŭcunumaMitriHiandu,
doiluearaIancuDalametra.DumitruCarageaeara
directorluasculiljeiprimarâromânâdinhoarâ.Doiljiavea
bitisitâliceuluromândiBituli,adratŭtuMakiduniisum
amirarâriljeanturtseascâ,tuanlu1880.
CCaarraaggeeaaearaunŭbârbatŭanaltu,babageanŭ,cu
fatsalatâ,ampârtsâtâpidauâdimustătsgroasish-lundzâ,
shtsâti,tsitifâtseas-lutinjiseshtsâ.Bânduracaunâursâ,
cândunu-ljsifâtseachefea,andazarurlinucâdeadupâ
vreareaalui.
SSoottsslluualuidigiocŭ,IancuDalametra,earacama
tinirŭ.Aveaaproapea30dianj.Earansuratŭdiptsânŭ
chirosh-earahârsitŭcăaveaunŭficiorŭtsiva-ljducâma
largunuma.Dichiom,subtsârish-prâpsitŭ,aveaperluláĭŭ,
fatsalungâ,sursitâ,lunjinatâdidoiocljilaish-ascâpiratstsi
luspuneayitrushishicâgi.Earamultumintimenŭsh-avea
unâmarivreariticarti.Dghivâseashishideadizborŭcu
ooaammiinnjjlljjii,,mamultucuaushljish-cumoashili,dilacari
alidzeazboarâliatsealiveacljili,căsh-aveabâgatâtuminti,
nicaditŭliceu,s-adarâundictsionarŭmacedo-români
armânŭ.
Lameasâ,anamisadiatseidoiljigiucâtori,eara nicadauâscamnuriacâtsatididoioaminj,tsimashlâ
Lameasâ,anamisadiatseidoiljigiucâtori,eara
nicadauâscamnuriacâtsatididoioaminj,tsimashlâ
mutreagioclu.Piunlu,nastângaalCaragea,shideapreftul
Papatănase,miglinitŭ,diarâzgâearaditŭhoara
nturchipsitâ,Nânta,iarapi-alanatuearadascalulIoan
CChhiirriiaazzii Cathiunŭditŭeljloaparticumirachi,căeara
aradacaatseltsichearis-pâlteascâtsihârgiuiash-atseitsi
nugiuca.
DzuuaatseadirectorluCarageanuaveatihi.
Zarurli-ljcâdeatotnadeacunapuda.Nu-lcârteaahâtŭ
hârgiuireaapâradzlortipâlteareaapatrucafeadzi
ccoonnjjiiaaccuurrii,,tsifâtseandoipâradz,amacăchireagioclu,că
earaazvimtu,câtseanâchisearea,emsh-lagiocuridicărtsâ,
anâchisearinjicâsh-de-arada,fâtseaunâharauâmaria
atsiluitsiaminta.Scosŭnafoarâcu4-5puluri,directorlu
Carageabânduracuinaticontraaanapudilorzaruri.
–Căs-featsirâdefi!–sh-mutăcaplucaljundarŭ,shi
sh-shtsâmustătslicuinati.
––Nuangiurâ,directore,căfatsmârtii!–luvâryi
preftulPapatănasi,alâxitŭtutŭtulai,cupotcapulcilindricŭ
’ncapsh-câmbâloyilidichihlimbarŭtsilitutŭtritseapritŭ
dzeaditlisubtsârish-lundzâ.
–Iaalasâ-mi,moreprefte,cumârtiili,dzâtseacu
inatiCaragea.Maghinifărigeais-fugâAtsel-Cu-Un-
Ciciordiaua,cănuvedztsinj-adarâDalametraaestu?

Mifatsimartsu,shcretlu.Aritihiadzâ

–Nu-itihi,moredirectore!dzâsihârsitŭDalametra, mintindaluizarurlitubushlustresŭsh-liarcăcu
–Nu-itihi,moredirectore!dzâsihârsitŭDalametra,
mintindaluizarurlitubushlustresŭsh-liarcăcu
dimândâciuneas-cadâpinumirlidicariaveaanaghi.
SShh--aannaappuuddiilliicuburinjitsdioscâdeatamamashicumŭvrea
elŭ.Candaunŭstihíubunŭlu-agiutatotnash-ljasculta
zboarâli:shasi-shasi,patru-doi,trei-unâ,doi-doi,dipashi
cumŭearavreareaagiucâtorlui.Tas-lucârteascâsh-ma
multupidirector,Dalametras-fâtseacădiscântâzarurli,
suflash-ciuciuratsivaocultutubushlustresŭnâinti
s-lisiligheascâ.Dealihea,nupâreas-hibâlucrucuratŭ.
DDaallaammeettrraanufâtseamăyiish-nitsihâbarinush-aveadieali.
Amaaluilj-aveaharisâ-shipizuiascâdisotslualuima
marishisâ-ljfacâpiatseidoilji,tsishidealângâelj,sh-pi
alantsâasistentsâperierghis-arâdâ.MâratluCaragea,grosŭ
caunâursâ,asudatŭ,bufneacârtitŭsh-cripadiinati.
Hârsitŭ,Dalametrash-fricamânjli:
–Tifeciŭiaramartsu!–dzâsielŭhârsitŭ,
mmuuttrriinnddaalluuiidinsusŭpiCaragea.Pâlteatorahargea:patru
cafeadzicathiunŭtsiva!Iovas-ljeauunŭsherbetŭtuapâ
aratsicăescuasudatŭ.Sh-caras-vreis-cheridiznău,ti
ashteptumâni.Amalipseashtis-nvetsnicaniheamâ,more
directore!
––Ia,nuti-alavdâahântu,lj-dzâsiCaragea,căti
cânoscughini!Adzâts-avushitihioarbâ,ama,mâni,vati
tsânmashtumartsuri,tas-miadutsaminti!
Piciurdachiearash-aushitsish-fâtseamoabeti,cu
cafeludininti,beatâtumishish-tritseadipriunâpritŭ
ddzzeeaaddiittiicâmbâloyili,pânâtuoaraaprândzului,cândusâ
sculash-nchiseacâtrâacasâ.Mutrealameasaaatsilordoi
dascaljshish-fâtseahazidicumŭs-alâvdaaeshtsâcăsuntu
măritablagii.
–Ore,Chita,gridirectorluCarageacâtrâcafigi,
dă-nâdoicafeadzsh-unŭsherbetŭ!
––Dinâoarâ,laliCaragea!dzâsidilatejgheacafigilu
ChitaDamu,unŭbârbatŭtinirŭ,tsilocunichicafineludila
taifaCionga.AeshtsabânamamultuSârunâ,iutsâneaun
hotelŭsh-mashvearayinea’nhoarâlaaerluchischindi
munti.
Dupândauâminuti,cafigiluadusitâvălucu
ccaaffeeaaddzzlljjiishisherbetlu,mutătablilincljisish-lidusi
nuntru.Tuoaraatseaiugiuca,s-avdzârândauâplâscâniri
ditufechidicâtrâPutumii,amacanânuliacâtsătutamam,
dzâtseacăeastivârâtsiavinâljepuri.Halatluacafinelui
s-dânâsidinâoarâcânduviniunŭfciorŭdivârâ

OrnjiliaPindului

doisprâdzatsdianj,tsialinăanifurlualâgândalui.Armasŭ, s-dânâsilameasaadascaljlorshi-ljdzâsindirsita
doisprâdzatsdianj,tsialinăanifurlualâgândalui.Armasŭ,
s-dânâsilameasaadascaljlorshi-ljdzâsindirsita
directorluiCaragea.
–Domnu’director,mipitricutataditPutumiis-tsâ
dzâcŭcăfupliyuitŭtaifaGherasi,soiaatashis-tidutsaclo
câtcamaayonjea.
–Tsidzâseshi?,luântribăCaragealâhtârsitŭ.
––Furâpliguits,tuPutumii,GherasicutsalGherasi
tsilucratucâmpu,dzâsidiznăufciorlushish-ashtearsi
sudoareadipifrâmti.
–Cum?Cându?,ntribăiaraCarageaciudusitŭ.
–Adeaneavra lj-vidzuish-iodoilji,mortsâ,arcats
mpadipidintsâ,mplinjdisândzâ.
––Sh-mâxânlu?,ntribăCarageacuboatseazgrumatâ
didureari.
– Mâxânlu bâneadzâ. Lu-aflarâ oaminjlji
durnjindaluisumaumbraaunâljeitufâdiparteaalantâa
câmpului.
–Ghini.Dăcude-alagapânâlapsaltulCiupishi
spuni-ljs-yinâpânâlacafiné.Shtiiiusheadi?
––Shtiu,dzâsificiorlu,sh-ahurhis-alagâcucicioarli
goalicâtrâcasaapsaltuluiCiupi,hârsitŭcăascâpădi
mutritaperiergâaaushlordilacafiné.
Alinăanifurlupicaleamplinâdichetsarish-di
lluusscchhiiddzzpânâlabâsearicaYinicola,fârâs-ducheascâ
ntsâpâturli,căaveachealeaargâsitâdiahântâalâgaripritŭ
locurichitroasi.Dilabâsearicâcaleasâshtsanandreapta
sh-earateasâsh-fârâchetsarish-dutseandreptulacasaa
psaltuluiCiupi.Ciucutipipoartâshi,dupâniheamâoarâ
yinshiunâmuljearicamatricutâalâxitâtuunâfustanilai,
largâsh-lungâpân’dicâlcânj.Distimeleatutlai,cuarâsi
ssuubbttssâârriipimardzinj,ligatâsumŭgrunjŭ,lj-scuteacama
multutumigdanimisizliafatsâljeialjeialbâ.Eara
muljeareaapsaltului,maiaCalitsaCiupi.S-aprucheadi
mirindish-ndridzeamâcareatupishnicŭ.
–Tsivreitini,fcior?,lu-ntribăeanicânâscutlu
oaspi[4].
–Mipitricudomnu’directorCarageasâ-ljspuna psaltuluicălu-ashteaptâunâshunâlacafiné.Suntuaclo
–Mipitricudomnu’directorCarageasâ-ljspuna
psaltuluicălu-ashteaptâunâshunâlacafiné.Suntuaclo
sh-alantsâdascaljsh-preftulPapatănasesh-multsâaltsâ.
–Câtse?Tsis-featsi?,ntribăCalitsaaspâreatâ.
–Unâmaritaxirati.Va-ljdzâcŭallalipsaltulŭ.
Calitsadishcljisiushash-lŭbâgănuntrutuudă.
PsaltulŭDimitriCiupishideancrucishŭpicrivatish-cu
yyiilliiiilliipinaridghivâseaunâcartivinitâdilaunhiljŭdi-a
lui,vgatŭtuAmerica.Aestuaveavdzitâcuvârâtsintsianj
nintish-lucratuunrestaurantuditŭCleveland,chirnisea
oaminjlji.Tucartiearash-uncadurŭaficiorluialâxitŭtu
tâcâmipirifanâ,cucâmeashialbâsh-cravatâdigushi.Pârea
căeastiundealiheadomnu.Nush-aveaagârshitâ
ppâârriinnttssââ--lljjsh-lâpitritseadolaritas-aibâditutituaushaticŭ.
AushluCiupiaveanicaunŭficiorŭ–camamarli–maaestu
bânaahoryea,cunicuhiraalui,sh-aveamamultsâfciori.
AushluCiupis-minduia,dupâcumŭearaadetea,
s-bâneadzâtuaushaticŭdeadunŭcufciorlucamanjiclulŭ.
Ama,unâdzuuâ,GulaCiupi,cufândâxearea 3 apreasâdi
fabuloasaAmerichii,sh-alâsăliceuluromânŭdiBituli sh-fudzi.Lâdzâsiapârintsâlor,tsis-dispârtsadielŭcu
fabuloasaAmerichii,sh-alâsăliceuluromânŭdiBituli
sh-fudzi.Lâdzâsiapârintsâlor,tsis-dispârtsadielŭcu
lăcârnjntr-oclji,căvas-toarnâ,fârâdialtâ,sh-va-ljaibâ
angâtanŭtuaushaticŭ.Lânyrâpseadipriunâsh-lâpitritsea
dolari,amanudâdeaseamnititurnari.Sh-pârintsâlj,tsi
caracănulâlipseatsiva,s-ducheacusuflitlunvirinatŭ
sshh--uuhhttaaddiipprriiuunnââ
––Oleamuljeari,noi,auavas-murimsh-nu-aris-ul
videmŭGulaaltâoarâ.Nus-toarnâelŭdiaclo,s-lutalj
cumăts.Nuvedzcumŭeastielŭtucadurŭsh-tutsicâsâbă
maribâneadzâ?Cumŭvas-yinâelŭtuhoaraaestâmplinâ
dilăschish-dichetsarish-tsis-adarâelŭaua?S-pascâ
căparlialDzimaialCaraiani?Icăvas-facâemburlâchi
VeriacaTanashocash-altsâ?Nupistipsescucăvas-facâ
uunnââahtarithamâ–sh-ndreptus-tsâspunŭ–nitsiionuvoi.
–Alăiomŭ,tats!Nuzburaashi!,l-vâryiCalitsashi
sh-ashtearsilăcârnjli.
–Tsisâzburâmŭchirutili?!Ioashilivedŭlucârli
sh-pistipsescucănualutusescu.Acatss-minvetscu
minduiareacănumatas-toarnâ.Ashinâearayrama,sh-a nauâsh-alui:s-nâdispârtsâmŭshis-nâvidemŭ,vahi,mash
minduiareacănumatas-toarnâ.Ashinâearayrama,sh-a
nauâsh-alui:s-nâdispârtsâmŭshis-nâvidemŭ,vahi,mash
tulumeaalantâ.
Calitsauhtăshi-ljdeadirâlăcârnjlicadicathioarâ
andanicuchirlualjeizburatihiljlualorŭvgatŭtuAmerica.
1
veshtu=stofâ
2
grundzâ=bolovani
33
fândâxeari=imaginație
[1]aspindzura–piarmâneashti,lamodluindicativ,timpul
imperfectu,s-filiseashtimashpersoanatreiasg.,nulapl
Dirmi,vas-dzâcâeilj„aspindzura”,nueilj„aspindzurau”.
[2]shideapimisali–shideas-mâcâ;
[3]datâdilaunŭbârnulaalantu–pârintsâljilâ-alasâa
fciorlorŭunâadeti,eljiualasâafciolorŭalorŭsh-tutŭashi.
[[44]]lu-ntribăeanicânâscutluoaspi–piarmâneashtinu
s-bagâprepozitsia„pi“„nintidiacuzativlusimplutsinu
eastiditurliicircumstantsialâ:Iotiniticunoscu“,
(„Aromînii.Grai.Folclor.Etnografie.Cuointroducere
istorică.Cursuniversitarlitografiat“,FcultateadiFilosofie
shiLiterediBucureşti,Dialectologieshifolklorromanic,
1932,pag.95.

22

Scrisoaredeschisă fraţilormei
Scrisoaredeschisă
fraţilormei
PublicămscrisoareaVicaruluiArhiepiscopieiArmenedin România(jurisdicţiareligioasăaacesteiacuprindeşi
PublicămscrisoareaVicaruluiArhiepiscopieiArmenedin
România(jurisdicţiareligioasăaacesteiacuprindeşi
BBuullggaarriiaa))cătrearmeniisăi,generatădeogravăproblemă
naţionalăpecareoauînprezent.Citiţişipoateveţi
înţelegedeceavemnevoiedeBiserică,depreoţişideastfel
deoameni!Calitateanoastrădeacumesteaceeacare,de
fapt,nunefavorizeazăsăavemnimicdintotceeacevrem.
Înnoiînşinenusuntacelelucruriîntr-omăsurăsu cientă
pentrucaelesădevinăorealitateşiînafară.
RReeddaaccţţiiaa
Noi,armeniidinRomânia,avemunanume bun-simţcareîndecursulveacurilorne-aadusfoartemulte pierderi.O calitateciudată.O
Noi,armeniidinRomânia,avemunanume
bun-simţcareîndecursulveacurilorne-aadusfoartemulte
pierderi.O calitateciudată.O teamăderuşine.
OOne-manifestarecare,înanumitecontexteistorice,când
însăşiexistenţanoastrăstăsănumaifie,devineilogică,
dizolvândînsinechiarşireflexelevitaleale
autoconservării.Nucautmotiveleacestuifeldeafişinici
cânds-aprodus,poate,rupturadesânge,ciîncercsăaflu
înfiecareduminicăprivităînochi:cev-arputeaschimba
şicând?Nuacuz.Mătulburînmirare.Poateşiinimamea
aarrfibătutlafeldacănuaveamşansadeatrăiînIerusalim,
undefiecarepiatrăşiaerdedeasupraşidededesubtuleine
suntsfinteşialeneamului;undeafiarmeanînseamnăa
aveaoanumelegăturăsangvină,intangibilăşindisolubilă,
cufiecarealtarmeantrăitorpebucataastadehumănumită
lume;undeamînvăţatcănu-miaparţinmieînsumi,ciunei
mărideoamenişidefapterăspânditeîntimpşispaţiu;
uunnddeeamînvăţatcăviaţaestecelmaifrumosdar
dumnezeiescatuncicândestetrăităîncredinţăşionoare,
iarmoarteaestedoarocununădeluminăpusăacestuidar,
altrăiriiînHristosşineam.Câtelucrurifărădesens,
poate.Cumsăvătulbur?Cumsăvăzdruncin?Saupoate
sămălaspecugetcasăvăajungătimpulcândosăvă
tulburealţii,aşacumniseîntâmplaodatăla30deani,o datăcufiecaregeneraţie?!Credeţicănuaparţineţi
tulburealţii,aşacumniseîntâmplaodatăla30deani,o
datăcufiecaregeneraţie?!Credeţicănuaparţineţi
istoriei?!O,bada!„Istoriaserepetă”…,pânăşiaceastă
zicereadevenitunclişeu.Trăiţiliniştiţiîncotidianul
comod,uitândcudesăvârşirefaptulcămoşiimultora
dintrevoi,nudemult,îşibeaututunulînotomanaTurcie,
într-oasemănătoarestaredene-veghe.Sentimentullor
ddeessiigguurraannţţăăvv--aaaadduussppeevvooiiaaiiccii
Câtsămaideaistoriaînarmenipentruaîiasigura
căeinupotavealinişte,cănuaceastaestestarealorde
fire?Sefăceauplanuripentrudeportareaşiucidereaîn
masăaunuineamiarneamul,preasigurpesine,
preaîncrezătorînintereseleeuropeneşiînprieteniiturci
trăiauliniştiţiînspremoarte.Aufostşiatunciglasuri
vveessttiittooaarree Aumuritprimii.Întotdeaunaprofeţiimor
primii.Aufostatuncibraţecareşi-auapăratpământuldin

PaulEzrasBogdan

care,chiaracolo,îizămisliseBunulDumnezeu.Aumurit cuprofeţiilaolaltă.Câtăcinsteesteînatrăidupămoarte…
care,chiaracolo,îizămisliseBunulDumnezeu.Aumurit
cuprofeţiilaolaltă.Câtăcinsteesteînatrăidupămoarte…
Estealtfelastăzi?Cumsăvămaispun,fraţilor?!
Istorianusemaifacedecătreoamenişifapte.Istoriase
cumpără.CineaauzitdeAzerbaidjanînaintede1921?
CCuutoateacestea,dacănuştiaţi,eisuntprimulstatcarea
adoptatcreştinismulînanul301.Nuvoi,ei.ÎnAnatolia
s-audescoperitscriericuneiformevechidemiideani
scriseîntr-undialectturcic.Azeriisuntdescendenţii
albanezilorcaucazieni Estecaşicumaispunecăturcii
setragdinmesopotamieni.Decenu?Săvămaispun?
ÎnRomâniaactiveazăfundaţiaHeidarAliev.
PPrriinntrudaacestorvredniciazeri,prinsusţinerepoliticăşi
financiară,s-areuşitcaîndouăzecideanisăviseaducăo
asemeneapatăpeonoarecâtnuvis-aadusdelacoborârea
luiNoeînNakhigevan.În„ParculTei”neumileştecu
ochiisăidebronzHeidarAliev,dupăGeorgeSoroş:
cceellresponsabilpentrupogromurilesăvârşiteînanii’80
împotrivaarmenilor,regizorulcrimelorodioaseşilaşe.
Armeniucişiînpropriacasădehoardedirijatedepoliţia
secretăcaunrăspunsdatdeAlyevluiGorbaciov,celcare
îlînlăturasedelaputereaURSS.Ofundaţiecare
răspândeştecultulpersonalităţiiacestuidictatoralcărui
fiu,numaiprejosdecâttatăl,înanul2005,aordonat
ddiissttrruuggeerreeaaunuivastcimitirarmenescdinNakhigevan,
monumentdepatrimoniuuniversal,pentruaştergeurmele
prezenţeiarmenilorînistorialocală… şiastaunde?
ÎÎnnNakhigevan…„Întâiacoborâre”aluiNoe…Fundaţia
HeidarAliev,care,dinşcoalăînşcoală,răspândeşteura
împotrivaarmenilor,denaturândistoriarăzboaielor
armeanoazeredinanii’90.Poatenuştiaţi:vătrageţidin
criminali!Fraţiarmeni,numaiaveţidreptuldeacere
dreptatepentrugenociduldin1915deoarecevoi,larândul
vostru,laKhodjayaţisăvârşitgenocid!Astaînvaţăelevii
rroommâânniidesprevoi.Niciunuldintrenoinuseridicăsă
spunăsusşitarecămorţileazerilordelaKhodjalysunt
rezultatulintrigilorluiAliev,aflatatunciînopoziţie,
careîşidoreacaprinacelepierderidevieţinevinovatesă
îldiscreditezepepreşedinteleazerdelaaceadată:
AyazMutallibov.Nimeninuspunecămaterialul propagandisticfolositînacestscopesteofăcăturăşinici
AyazMutallibov.Nimeninuspunecămaterialul
propagandisticfolositînacestscopesteofăcăturăşinici
măcarunainteligentă.Aşazisele„victime”aflateîn
fotografiisuntluatedinSerbia,dinTurcia,dinIsraelşi
suntetichetateca„victimealebarbarilorarmeni”.
MMaaiimultdecâtatât:şi-auciopârţitmorţii!Oroare!Există
dovezifotograficealebieţiloroameniucişiînacelconflict
care…aparîntregişi,înaltăfotografie:scalpaţi…Ofetiţă
îmbrăcatăşi,maiapoi,dezbrăcatăşi„violatădecătre
criminaliiarmeni!”.Nimeninuspunecăarmenii
anunţaserăataculasupraoraşuluiStepanagherdşicăunele
forţeazerenuaulăsatpopulaţiasăiasădinKhidjaly
ppeennttrruuafolosipropriiioamenicascuturi.Darexistă
documenterevelatoare.Unelefilmate.Existăchiarşi
declaraţiafostuluipreşedinteMutallibovşideclaraţiile
unorazericareauscăpatcuviaţă.Darnu-inimic…
Sătăcem,să-ilăsamsănefacăsăpierdemceamcâştigat
aici,înRomânia,timpde1000deani:cinsteadeafi
armean!
FundaţiaAlievaînlesnitdomnuluiinginerHoria Gârbea,dinnefericirepreşedintealAsociaţieiScriitorilor
FundaţiaAlievaînlesnitdomnuluiinginerHoria
Gârbea,dinnefericirepreşedintealAsociaţieiScriitorilor
dinBucureşti,vizitaînAzerbaidjandeundes-aîntorscu
traistaplină…depoveşti.„Foculviu”esteocartesemnată
dedomnulinginer,maisusmenţionat,încareseregăseşte
omarepartedinpropagandaanti-armeanăprezentatămai
sus.Povestioare,poezii,osanaleadusemărituluiAliev,
ttooaatteeacesteanufacdoarsăconturezecaracteruldomnului
inginerşi,ceeaceestedeacumoproblemăanoastră,
propagăneadevărurişiinstigălaură.Dânsulamerscu
aceastăcărţulie,denegăsitînlibrării,cinumaiîngrupurile
filo-azere,latârguriledecarteinternaţionale,undeaţinut
şiprelegeri,subliniindu-şimereucalitatea,aceeade
preşedintealAsociaţieiScriitorilordinBucureşti,deparcă
ssccrriiiittoorriimmeeaabucureşteanăîltrimiteasăsusţinăaceste
infamiiînmediulculturaleuropean.Dacănumăînşel,la
unasemeneatârgs-alansatînaceeaşizişi„Cartea
şoaptelor”.Nuştiucumden-adatBunulDumnezeuca
unadintreceledouăcărţisănufiecercetatădedreptatea
divină.Câtdemulttimpneocupă,nemeritoriu,domnul
inginer…care,înaproapenouasacalitatedeICR-ist,
aadusoofensănemaiîntâlnităculturiiromâne,asociind aceastăinstituţiecufundaţiaAliev,acestnume…legatde
aadusoofensănemaiîntâlnităculturiiromâne,asociind
aceastăinstituţiecufundaţiaAliev,acestnume…legatde
genocidulalb:ştergereaoricăreiurmeculturalecarear
puteadovediexistenţaarmenilorînteritoriileocupatede
Azerbaidjan.Taceşiintelectualitatearomânească.Ofişi
ealaandropauză.Osanaleleadusedecătreinginerlui
Heidar,premiatedecătreAzerbaidjanîncadrusolemn,
aauustârnitcâtevaecouri.Unuldintreacesteaafostdemisia
dinUSRascriitoruluiGabrielDaliş.Tânărulscriitora
penalizatprindemisiasafaptulcăpreşedinteleASB,
inginerul,aproduspentruodictatură.Răspunsuldat
acesteidemisiiestepemăsurastaturiimoralea
emitentului.AflămcădomnulInginerHoriaGârbea,
ppeeatuncicândseaflaînAzerbaidjan,nuaauzitpeniciun
lideralazerilorsă-lvorbeascăpeHeidardecâtla
superlativ…N-arfibinesăîlrugămpedomnulinginersă
meargăpânăînCoreeadeNordcasăstrângăvreodouă
criticidespreKim?!
criticidespreKim?! Caracterulumanşidiversitateasasuntîntotdeaunapentru

Caracterulumanşidiversitateasasuntîntotdeaunapentru mineunsubiectdemeditaţie.Oaltăfrazătrebuieredatăîn întregime:„ÎncîtHeydarAliyevîşimerităbustuldin Bucureşti,pînădvs.saualtcinevacupărerisimilareosă-l profaneze.”.Incredibil!Orilapolitehnicănusestudiază vocabularullimbiiromâne,oris-aprodusoconvertire totală la cultul personalităţii acestui dictator. „„PPrrooffaannaarree””……oareseînchinăcinevalachipcioplit?! Deundepânăundesfinţenieîntr-ungeneralKGB??? Bineînţelescă‘mnealuinuputeasănudeacufruntea-i înaltădecerurileraţiuniidacănumenţionaînceeace priveştefuncţiasadinASB:„Oricum,mandatulmeula ASBexpirăîntoamnăaşacă,dacămaiaveţipuţină răbdare,osăvăalegeţiliderulcarevăconvine. PPooaatteefichiarunarmeansauunrusroşucasăfiţiîn concordanţăcupărerilelui.”Ţinsă-lasigurpetovarăşul inginercănicieu,nicialtarmeannuaplătitatitudinea moralăadomnuluiGabrielDaliş,aşacănicimăcaraicinu sepotcomparaîntredânşii.Nuştiudacăunrusroşueste maiprostsaumaibundecâtunazerroşu,aşacumafost tătucaHeidarAliev,generalKGB,şefcomunistînUSSR şşiiAAzzeerrbbaaiiddjjaann Desprecevorbeam?!Despreapatie.Probabilar trebuicaaltcinevasănepoarterăzboaiele.Probabilcăar trebuicadinvariimotivesătăcempetoateplanurile, săconvieţuimpolitic,largzâmbitori,sănuavemnicicea maimicăatitudinefaţădepânzadezinformăriişia instigăriilaurăcareseţeseînplinăluminăazilei, fărăruşineşifărăteamă.Careestepreţulliniştiinoastre? Neesteatâtdeteamădeanezdruncinazilniculşilocul tihnit?Numaiavemscriitori?Numaiavemprieteni?Stau valorilenoastreînzaţulresemnăriisauasentimentuluide neapartenenţă?Toateacesteanutrecmute.Celecesuntem astăzidepăşesccumultgraniţeleînchistăriinoastre, ajungândîntr-olumearmeneascădecarenerupemcu vvooiiee PPooaatteepprriilleejjuuiimmmmiirraarree,,ppooaatteettrriisstteeţţee,,ppooaatteeîînncceeppeemm sănumaifimceeacedefiecaredatadeclarămpomposa fi:armeni.Dinpăcate,atâttimpcâtînBucureştivaexista statuialuiHeidarAliev,nuneputemasumaaceastăstare:

deafiarmean!Atâttimpcâtalţiivorscriedesprenoi neadevărurişinoinuvomrăspundecuegalămăsură,nu
deafiarmean!Atâttimpcâtalţiivorscriedesprenoi
neadevărurişinoinuvomrăspundecuegalămăsură,nu
avemdreptuldeaneasumatrăireaaceea dearmean.
PaulEzrasBogdan, VicarEparhialalArhiepiscopieiBisericiiArmenedin România, parohdeBucurești
PaulEzrasBogdan,
VicarEparhialalArhiepiscopieiBisericiiArmenedin
România,
parohdeBucurești

Tupruistami

Mesluaestu,uyiurtusimdiznăugiucâtoareadi tenisSimonaHalep.Tunumirlutsitricuvâaspusim
Mesluaestu,uyiurtusimdiznăugiucâtoareadi
tenisSimonaHalep.Tunumirlutsitricuvâaspusim
mareaperformantsâaliSimonaHalep.Nutricughini
meslucăSimonanâciuduseashticuaxiatsiuaspunitu
carieraaljei.Amintănicaunturneu,tuUngaria,iuli
anâchisitusemifinalăpiAlexandraCadantsushtufinală
austriacaYvonneMeusburgercu6-3,6-7,6-1.
TTuuttturneuludiBudapestanuchirunitsiunset,mashtu
finalălj-ascâpădeftirlusetshi-lichiru,amapântusoni
amintăfârânitsiunâzori.
MinareaaliSimonatuatseiditsonidoimeshi
eastitimarianami.Tutsintsistâmânj,amintătreititluri
(protluNurnberg,deftirlus'Hertogenbosch,treilu
BBuuddaappeessttaa)),,16victoriidit17tsiputeas-hibâsh180.000
didolari.Ashis-fatsicătricu43dilocuriWTA,pânâ
agiumsiloclu23,lucrutsinus-fatsiicilishortuunchiro
ahâtshcurtu.
Tu13dimaiu,bashtustâmânaandaahurhi
s-amintâtitluduputitlu,anâchisindaluinaimabuni
giucâtoariditenisditlumi,Simonaearapiloclu
6644WTA.Toraagiumsis-hibânaimabunâreprezentantâ
aliRomânii,dupu iamea dichiro iu eara
Spârlea-Dragomir.
Simonas-misurâanamisadiprotiligiucâtoaridit
lumilanumirluditrofeeamintatituanlu2013.Cutitlul
amintatUngaria,eaeastipideftirluloc,dupuSerena
WWiilllliiaammss,,tsiaripânâtora6trofeeamintati.Dupuea
suntugiucâtoariliAzarenka,ȘarapovaiRadwanska,
tsiaumashdauâtitluripânâtora.

SimonaHALEP

Cumdiputus-amintâahânteatitlurituchiroludit soni?Antrenorlualjei,AndreiMlendeaaspusitipresâ
Cumdiputus-amintâahânteatitlurituchiroludit
soni?Antrenorlualjei,AndreiMlendeaaspusitipresâ
ndoauâfurnjii:„Tutcamamultâpistituea,maturitatitu
gioc,nicuchirâandaagudeashticuracheta,altâturliidi
tenis,dinaimabunâcalitati”.Tisuprizilitsinâlifeatsi,
antrenorlualjeiaspusi:„Shteamcăgioacâtuunâtesimultu
mari,amas-agiungâahâtuayonjatuprotili25,aestâ
ddeeaalliihheeaaeeaassttiiccăănnuummiinndduuiiaavvâârrnnââ
””

IanulaGheorghe

Evenimente

Tu10avgustu,anluaestu,s-umplu100dianjdila
Tu10avgustu,anluaestu,s-umplu100dianjdila

irinjatsis-vulusiBucureshti,pritcaris-ampârtsâ Machidunia.Armânjiarmasirâfârâvâsilii.Bashcufurnjia aestaarmânjidiBucureshtiadrarâiaraniadratili,tsiva s-dzâcâdauaevenimentiahoryea,mashcădauliandreapti diidyeasutsatâ.SutsataCulturalâArmâneascâadarâ aannddaammuusseeaadeaduncuFaraArmâneascâdiRomâniashtut SutsataadarâdeaduncuFederatsiaLigaArmânjilordi Româniaunâaltâandamusi.Amadaulisuntunistatutare, nitsiunâdiealinuariaprucheareaaConsiliuluidi Cumândâseari,membriialushtuihiindaluiampârtsâtscathi undupusimferlutsilu-aritiarmânami Digiosvâaspunematsealidoauprogramitsiva

ss--ttssâânnââvviinneerrii,,99aavvgguussttuu22001133:: SutsataCulturalâArmâneascâdeaduncuFederatsia
ss--ttssâânnââvviinneerrii,,99aavvgguussttuu22001133::
SutsataCulturalâArmâneascâdeaduncuFederatsia
LigaArmânjlordiBucureshtiandreadzilaMuzeulu
NatsionalaLiteraturâljeiRomâne,bulevardluDacianr.12,
sihatea17:30.
CCââlliissiittss::lectoruniv.dr.MariusDiaconescu,lector
univ.dr.EnacheTușa,DumitruPiceava,prezindrntlua
FederatsiljeiLigaArmânjlordiRomânia.
FaraArmâneascâdiRomâniadeaduncuSutsata
CulturalâArmâneascâandreadzilaCentruldiCulturâ
Calderon,str.JeanLouisCalderonnr.39,sihatea13:00.
Câlisits:CătălinNegoiţă-profesoruisturii
UUnniivveerrssiittaatteeaaGalatsi,NicolasTrifon(scriitoru,Galii),
EnacheTuşa-UniversitateaOvidius,Custantsa,Nicolae
Cusha-profesoruisturii,scriitoru,EvanthiaBozgan-
cadrudidacticBucureshti,AlexandruGica-profesoru
UniversitateaBucureshti,IaniMantsu(Ghirmânii),
Nicolas Caracota (Galii), dr. Corneliu Zeana,
BBrraanniissllaavvStefanoski,scriitoru(RepublicaMacedonia),
TomaKyurkchiev(Bulgaria).
NushtimdesiFâlcareadiTimishoaraandreadzish
eaunaltueveniment,desiavuvârnâminduiariahoryeatrâ
ascâpareaaarmânamiljei,nitsinushtimdesifucâlisitâla
vârnâdiaestidoauevenimenti.

Redactsia,nututâ

Di-anoci

Pâpânjljanoshtsâ

LaliIancuMatarangătsicântâtupareiaBoatseaPindului.

Ficiuritsljianoshtsâ

IanisMatarangă,nipotluallaliIancuMatarangă

Contactfimirida„Noima”: fimirida.noima@gmail.com
Contactfimirida„Noima”:
fimirida.noima@gmail.com
Noima(București)=ISSN2343–8630 ISSN-L2343–8630
Noima(București)=ISSN2343–8630
ISSN-L2343–8630