You are on page 1of 293

1 PREDAVANJE 1.

TISKOVNEFORME2
2012/13 Doc.SanjaMahoviPoljaek,prof.MiroslavGojo
01

Sadraj1 1.predavanja
workflow grafikereprodukcije pojam p j tiskovneforme podjelagrafikeproizvodnje postupci t ii izrade d tiskovnih ti k ihformi f i

02

Tiskovnaforma
Gdjesenalazetiskovneformeu reprodukcijskomprocesu? Pojamworkflow? O Osnovna podjela dj l grafi fike k reprodukcije?

03

Workflow radnitokgrafikereprodukcije
workflow radnitok tijekniza procesakoji k jisumeusobno b povezani ii uvjetovani tiskovnaforma nositeljinformacije koja j sep prenosip putemboje j na tiskovnupodlogu

04

ISPISNATF SKANIRANJE OBRADATEKSTA RAUNALNAINTEGRACIJA IMPOZICIJA KOPIRANJENATISKOVNUFORMU DISTRIBUCIJA RAZVIJANJE,OBRADATF PROBNIOTISAK RAZVIJANJEFILMA DIGITALNIPOSTUPAKIZRADETF RAZVIJANJE,OBRADATF PROBNIOTISAK TISAK SKENER GOTOVATISKOVNAFORMA ZADOVOLJNIKLIJENT MONTAA

UNOSILUSTRACIJE RAZVOJIOBLIKOVANJEIDEJE PROBNIOTISAK ISPISNAFILM OBRADADIGITALNIHPODATAKA (RIP) OBRADASLIKE KLIJENT KONVENCIONALNIPOSTUPAK IZRADETF UNOSTEKSTA RAUNALO OBRADAILUSTRACIJE DIGITALNAKAMERA KOPIRNARAMA DORADA UNOSSLIKA UREAJZAISPIS
05

Strukturaitijekprocesagrafikereprodukcije
Raunalnaobrada Tekst IDEJA! Slika Ilustracija Impozicija p j
(imposition)

Integracija
(pagelayout)

Postupciizrade TISKOVNIHFORMI

Tisak

Dorada

TISAK

DORADA

Obradadigitalnih Podataka(RIP)

PRIPREMA

06

Impozicija
runamontaa digitalnamontaa pravilanraspored arakap pop povrini tiskovne forme/tiskovne podloge premaunaprijed p p j definiranom rasporedu

Arak 1 Prednja strana

Arak 1 Stranja strana

Arak 2 Prednja strana

Arak 2 Stranja strana

Arak 1 Prednja strana

Arak 1 Stranja strana

Arak 2 Prednja strana

Arak 2 Stranja strana

07

Strukturaitijekprocesagrafikereprodukcije
Raunalna obrada
Tekst Slika Ilustracija

Integracija
(page layout)

Impozicija
(imposition i iti )

IZRADATISKOVNIHFORMI

Obrada digitalnih Podataka (RIP)

08

Postupci izrade tiskovnih formi Postupci izrade tiskovnih formi


Konvencionalnipostupakizradetiskovnihformi Computer toFilmtoPlate CtFtP Di it l ipostupak Digitalni t kizrade i d tiskovnih ti k ihf formi i Computer toPlate CtP Digitalnipostupakizradekonvencionalni tiskovnihformiComputer toConventional Plate CtCP
09

Strukturaitijekprocesagrafikereprodukcije
Raunalna obrada IDEJA!
Tekst Slika Ilustracija

Konvencionalni postupak izrade TF Integracija


(page layout) Ispis na film (CtF) Osvjetljavanje Razvijanje Kontaktno kopiranje na TF Osvjetljavanje Razvijanje

Impozicija
(imposition)

TISKOVNA FORMA

Obrada digitalnih Podataka (RIP)

Digitalni postupak izrade TF

Ispis na TF (CtP) Razvijanje (naknadna obrada)

Tisak
Probni otisak !

10

Postupciizradetiskovnihformi
Computer to Film to Plate
(raunalo-film-tiskovna forma)
Kopiranje i razvijanje TF

Oblikovanje i grafika priprema

S Server

RIP Ispis na film

Razvijanje

Tiskovna forma

Ispis i obrada TF

( unalo-tiskovna (ra l ti k f forma) )

Computer to Plate

Oblikovanje i grafika priprema

Server

RIP

Tiskovna forma

11

Pojmovi
workflow grafikereprodukcije pojam p j tiskovneforme pojamimpozicije postupci t ii izrade d tiskovnih ti k ihformi f i konv.vs. digitalnipostupci

12

Predavanje2 2012/13

TISKOVNEFORME2

13

Sadraj2 2.predavanja
workflow grafikereprodukcije p pojam j tiskovneforme podjelagrafikeproizvodnje postupci t ii izrade d tiskovnih ti k ihformi f i

14

Konvencionalnivs. vs digitalni
Konv. procesiosvjetljavanjaiizradefilmova

kojisekontaktnokopirajunatiskovnuformu formu. Ciljkontaktnogkopiranjajeformiranjezapisa (slike)kojiseelireproducirati, reproducirati napovrini tiskovneforme. Zahvaljujuisustavimadigitaleobrade podatakaiautomatskogdobivanjafilmova, eliminiranjevelikibrojmeuprocesakojisu bilineizbjeni j prilikomruneizradefilmova.

15

Konvencionalnivs. vs digitalni
Automatizacijagrafikepripremeskratilaje

vremenskotrajanjedotadavoenepripreme, pripreme teseujednoutjecaloinasmanjenje mogunostipojavepogreakau meuprocesima.

16

Konvencionalnivs. vs digitalni
Daljnjinapredak eliminiranjeprocesaizrade

filmovaiizradatiskovnihformiizravnoiz raunala.
Zatakvutehnologijuisustavekoristese

ureajizaispisnatiskovneforme,izvorivelike energije g j zraenja, j ,tekarakteristinooslojene j tiskovneforme.

17

Konvencionalnivs. vs digitalni
Eliminiranjemprocesaizradefilmova,uvelike

seskraujeicjelokupnovrijemegrafike pripreme,izbjegavajusetimemogue pogrekeumeuprocesima, uprocesima tesesmanjuju ukupnitrokovirepromaterijalaiproizvodnje.


Uvoenjem j CtPp postupaka p izradetiskovnih

formisenemijenjaslikasamoodjelagrafike pripremeve icijelokupneproizvodnje.


18

Konvencionalnivs. vs digitalni
Integracijomfazagrafikepripremei

eliminiranjemfilmovapostiepovoljniji gospodarskiefektiukontekstuutede grafikihmaterijala, materijala prvenstvenofilmovai kemijskihsupstancizarazvijanje,aliiu smanjenju j j broja b j zaposlenih l ihinjihovih jih ih popratnihtrokova.

19

Konvencionalnivs. vs digitalni
Takvaautomatizacijagrafikepripreme

skratilajevremenskotrajanjedotadavoene pripreme,teseujednoutjecaloinasmanjenje mogunostipojavepogreakau meuprocesima. Sekolokogaspektadoprinosiseodravanju kvaliteteokolia.

20

Konvencionalnivs. vs digitalni
Eliminiranje li i i j faze f izrade i d iobrade b d filmova fil utje j ena

znaajnosmanjenjeproblemazbrinjavanjai recikliranja ikli j otpadnih t d ihtvari t ii izf fotografskih t f kihprocesa. Upotrebljeneotopinerazvijaa,fiksiraivodekod razvijanjafilmovapotrebnojeodvojenoobraditi fizikalnokemijskimmetodama,teihtadapustitikao otpadne d vode, d akruti k iotpad, d kao k to suiskoriteni i k i i filmovi,pomonimaterijali(montanefolije, plasti l tinaikartonska k t k ambalaa) b l )potrebno t b je j adekvatnozbrinuti.

21

Konvencionalnivs. vs digitalni
Kodkonvencionalnogpostupkaizradetiskovnih

formifilmsekoristiokaodobarmedijza skladitenjepodataka,dokCtPsustavi omogu g avaju j naknadniispis p natiskovneforme,a ieventualneispravkenadokumenatima zahvaljujuipohranipodatakauraunalu.


Trendovi razvojekolokipovoljnijihpostupaka

izradetiskovnihformi

22

Digitalnipostupciizradetiskovnihformi
Prednosti(ukratko):
utedamaterijala ekolokipovoljnije jednostavnijeplaniranjereprodukcijskogprocesa manja j mogunost tpogreaka k veabrzinaizradegrafikogproizvoda

23

Pojmovi
pojamtiskovneforme p pojam j tiskovneislobodnep povrine pojam fotoosjetljivisloj,izvor

svijetla,zraenje svijetla pozitivski/negativski procesi podjelatiskovnihformi

24

Pojam tiskovnaforma
Nositeljinformacijekojaseprenosiputem

tiskarskogbojilanatiskovnupodlogu Materijalnakojemsufizikiodvojenetiskovneod slobodnihpovrinausvrhuselektivnog prihvaanjatiskarskeboje Tiskovna Tisko naformajeodreenameusobnim sobnim odnosomirasporedomtiskovnihelemenata ( (povrina) i )islobodnih l b d ihpovrina i

25

Strukturatiskovneforme
TISKOVNIELEMENTI
Aktivniifunkcionalnisegmentitiskovneforme. forme Popoloaju,veliiniirasporeduodgovarajuelementimaslike. Prenoseinformaciju j bojom j natiskovnup podlogu. g

SLOBODNEPOVRINE
Nefunkcionalnisegmenti g tiskovneforme. Neprenosebojuinesudjelujuutisku. Popunjavajuprostorizmeutiskovnihelemenata.

26

Podjelatiskovnihformi
1.temeljnapodjelatiskovnihformi
TFZAUMJETNIKEREPRODUKCIJE

(originalnagrafika) TFZAKOMERCIJALNEREPRODUKCIJE ( (reproduktivna d kti grafika) fik )

27

Podjelatiskovnihformi
2.obziromnatehnikutiska
svakatehnikatiskadefiniranajenainomprenoenja

informacije stiskovneformenatiskovnupodlogu posredstvomboje TFzavisoki,duboki,ploniipropusnitisak


TISKOVNA FORMA
Tiskarska boja

TISKOVNA PODLOGA

28

Podjelatiskovnihformi
3.obziromnaprimjenu
konvencionalneinekonvencionalnetehniketiska materijalneivirtualnetiskovneforme
TISKOVNA FORMA
ZA KONVENCIONALNE TEHNIKE TISKA Materijalne Vidljive Definirane Nepromijenjive ZA NEKONVENCIONALNE TEHNIKE Nematerijalne Nevidljive Latentne Dinamike

Analogni (konvencionalni) fotomehaniki postupci

Digitalni postupci CtP

29

Veza:fotoosjetljivisloj izvorzraenja
OsnovasvihpostupakauizradiTFsu

fotokemijskereakcijekojeseodvijajuusamom slojupodutjecajemodreenogzraenja. Zapis(kopiju,sliku)napovrinimaterijalabudue tiskovneformemoguejedobitisamoakosena njemunalazislojosjetljivnaodreenozraenje. enje


Pojam aktinino podruje!

30

Pojam fotoosjetljivi(fotoaktivni)sloj
Fotoosjetljivislojevinemajuposvejednaku

spektralnuosjetljivost teihsobziromnavrstu slojakojipodlijeefotokemijskojpromjeni moemopodijelitiutrigrupe:


koloidne(najstariji) ( j j) diazospojevikaosenzibilizatoriidiazosmolekao fotopolimerne

31

Pojam fotoosjetljivi(fotoaktivni)sloj
Funkcijadobivenekopije(zapisa):
prenoenjemotivastiskovneformenapodlogu

(plonitisak);
zaostalifotoosjetljivislojnapovrinibudue

tiskovneformenakonprocesarazvijanjamoe sluitikaozatitapriprocesujetkanja(tiskovne formezavisokiidubokitisak);


fotosloj =tiskovnaforma

32

Pojam fotoosjetljivi(fotoaktivni)sloj
Fotokemijskareakcijausloju mijenjatopivost

sloja: POZITIVSKIiNEGATIVSKISLOJEVI
Pozitivski inegativski postupci:
Pozitivski postupak N h T T Negativski postupak h N

33

Promjenekodpostupakaprijenosaslike
Negativski postupak

Pozitivski postupak

Planckova konstanta (h) jedna je od temeljnih prirodnih konstanti koja pomnoena s frekvencijom zraenja daje energiju sadranu u jednom kvantu. E = h Njezina je vrijednost 6.626 075 5(40)10-34 J s. Ime je dobila po njemakom fiziaru Max Plancku (1858.-1947.).

34

Promjenekodpostupakaprijenosaslike (npr. ( p konvencionalni) )

35

KOPIRANJE/ureajzakopiranje
Konv.postupakizradetiskovnihformi informacija

senaTFprenosi kontaktnim kopiranjem.Za kopiranjeseupotrebljavajuposebnikopirniokvirii definiraniizvorizraenja. Kopirniokviri slinikopirnimureajimaza kontaktnokopiranjeufotografiji. Kopirniokvirimaunutranjupodloguodgume,a poklopacodstaklakojisemoehermetikizatvoriti uzpodlogu.

36

KOPIRANJE/ureajzakopiranje
Napodlogusepoloioslojenatiskovnaploa

(ploa/materijalkojem jepostupkomoslojavanja nanesenfotoosjetljivisloj)inanjupredloaku poloaju"slojnasloj"itadasekopirniokvirzatvori.


Vakuumomseosigurapotpunikontaktpredlokauz

kopirnislojnatiskovnojploi.
KOPIRANJE OSVJETLJAVANJE EKSPONIRANJE

37

ISPIS/ureajizaispis(platesetter)
CtP postupci informacijasenatiskovnuplou

(materijal)prenosilaserskimispisompo fotoosjetljivomsloju. KljunielementiCtPa:


Laser

Optika

Raunalo

Ispis na TF + Naknadna obrada (ako je potrebna)

TF

38

Ureajiza kopiranjei ispisnatiskovnuformu

39

Obradatiskovnihformi
Procesuklanjanjatopivihdijelovafotoaktivnog

slojanakonosvjetljavanja/ispisa izuzetno nestabilanproces Kemijskaobrada/kemijskorazvijanje Termalnaobrada Ablacijasloja Trendovi uklanjanje j j kemijskih j otapala p iz postupakaizradetiskovnihformi

40

Promjenekodpostupakaprijenosaslike
Negativski postupak

Pozitivski postupak

41

Predloci(filmovi)
pozitivski inegativski ovisiotipu p f fotoosjetljivog j j gsloja j naTF

42

Predloci(filmovi)
straninoispravniineispravnipredloci(sa

straneemulzijskogsloja) ovisiotehnicitiska

43

Kakoizgledazapis(slika)napovriniTF?
Straninoispravnizapisindirektnetehniketiska
TISKOVNE POVRINE TISKOVNE POVRINE SLOBODNE POVRINE SLOBODNE POVRINE

Straninoneispravni direktnetehniketiska
TISKOVNE POVRINE TISKOVNE POVRINE SLOBODNE POVRINE SLOBODNE POVRINE

44

Primjer:izborpredlokazaTFzaplonitisak
Vano! Kakavj jefotoosjetljivi j j sloj j p pozitivski inegativski g Kakvajetehnikatiska(direktnailine)

TISKOVNA FORMA

45

Primjer:tfzaplonitisakspozitivskimFS
Predloak TF Offsetni cilindar Otisak

Kopirni postupak (osvjetljavanje i razvijanje)

46

Primjer:tfzaplonitisaksnegativskim FS
Predloak TF Offsetni cilindar Otisak

Kopirni postupak (osvjetljavanje i razvijanje)

47

Primjer:direktnatehnikatiska

Princip rada fleksotiska

48

Primjer:tfzavisoki tisaksnegativskim FS
Predloak TF Otisak

Kopirni postupak (osvjetljavanje i razvijanje)

49

Pojmovi
workflow grafikereprodukcije p pojam j tiskovneforme pojamimpozicije postupci t ii izrade d tiskovnih ti k ihformi f i konv.vs. digitalnipostupci podjelatiskovnihformi fotosloj /izvorzraenja/obrada pozitivski /negativski postupci

50

Predavanje3 2012/13

TISKOVNEFORME2

51

Sadraj3.predavanja
TFzadubokitisak

Povijest Princip,primjena Vrste Graapresjek Ulogaslojeva Prijenosslike Elektromehanikograviranje TFzatampontisak

52

TFza duboki tisak tiskovnihformi Postupci izrade


Tiskovneislobodnepovrinerazlikujuseposvom

GEOMETRIJSKOMPOLOAJU. TiskovnepovrinesuUDUBLJENE,aslobodne povrinesuIZBOENE nalazeseuravnini materijalaodkojegseizraujeTF

53

Povijesnirazvoj
1446.g. uNjemakoj Runograviranje

povrinemetalas otrimpredmetima bakrorez,suhaigla 1500.g. kemijsko otapanjemetala. Povrinametalase zatitilastankim kemijskipostojanim slojem(asfaltnilakili vosak)kojiseruno uklanjaosmjestana kojemjetrebalabiti slika bakropis. KoristioseCu,Zn,Fe, elik

54

PrimjenaTFzadubokitisak
VelikaizdrljivostTF velikenaklade,visoka

kvalitetareprodukcija Tisaknaambalanematerijale(kartone, plastinematerijale,metaliziranepodloge, aluminijskefolije...),asopisaikataloga

55

PrimjenaTFzadubokitisak

56

VrsteTFzadubokitisak
1. Autotipijska

svitiskovnielementiimajuistudubinu. sadreuvijekistukoliinuboje,takodasedobijujednotonskiotisci.

2. Konvencionalna

tiskovnielementiimajujednakupovrinuarazliitudubinu naotisakseprenosirazliitakoliinabojeidobijusevietonskiotisci.

3. Kombinirana

tiskovnielementiimajurazliitepovrineirazliitedubine ovatehnikaomoguujeizradupravihvietonskihreprodukcija.

Elektrogravirna
povrinaidubinatiskovnihelemenatameusobnosupovezane poveanjem povrine rastedubinatiskovnihelemenata ovomtehnikomrazliititonovibojepostiuserazliitimvolumenomtiskovnih elemenata.

57

VrsteTFzadubokitisak

KonvencionalniDT AutotipijskiDT KombiniraniDT

58

TFzadubokitisak(bakrotisak) presjek
elik osnova

elik Meusloj Temeljni sloj Cu (L) d=20-50mm Radni sloj Cu (K) d=150-180m

cilindra TemeljnislojCu lunatipostupak bakrenja(EK) Meusloj kemijsko taloenjemetala RadnislojCu kiseli postupakbakrenja (EK)

59

Ballardov postupakizrade
CilindarnakojemjeTF graenjeodosnovnog

cilindraitzv.Ballardovogplata.
Temeljnisloj
Cusetaloilunatim(cijanidnim)postupkomizvod.otopine

kalijtetracijanokuprataK3Cu(CN)4. Prevlakesporonastaju,alisuvrlokvalitetnezbog sitnozrnatekristalnestrukture. Postupakjeekonomskineisplativ,ekolokinepovoljani cijanidneparesuotrovne. Debljine2050mm,trajnoostajenacilindru.

60

Priprema i izrada temeljnogsloja


IzraujesetvornikiuslinimEKelijama,alis

razliitimelektrolitima(nedolazidobrze disocijacije) Lunatiilicijanidni postupakbakrenja elektroliti kombiniraneotopinecijanidnog karaktera SlojCu veesenadrugaijinain,sporijareakcija

61

Lunatiilicijanidnipostupakbakrenja
Elektrolit jelunata otopina,aglavne sujoj

komponente K3Cu(CN)4 iKOH.K3Cu(CN)4 je kompleksna solkoja uvodenim otopinama disocira udva stupnja:
K3Cu(CN)4 Cu(CN)43 K+ + CN3 3K+ +Cu(CN)43 Cu+ +4CN3 KCN(otrov!)
A: Cu0 - e- Cu+ K: Cu+ + e- Cu0
62

Meusloj
sprjeavasrastanjeBallardovogplatauzosnovni

cilindar. sluizarazdvajanjeispajanjeplataicilindra. taloisekemijskimpostupkom (ionskaizmjena) metali:Ag,Au,platina,Hg. najeesekoristekompleksnesoli, npr.Nadicijanoargentat(zasienifiksir)i jednostavne:HgCl2.

63

Meusloj
Npr.AgCl Ag+ +Cl 2Ag +e 2Ag0 Cu0 2e Cu2+ Taloenjeive:HgCl,HgCl2

Iz rabljenog fiksira: Na3Ag(S2O3)2 3Na+ + Ag(S2O3)23 Ag(S2O3)23 Ag+ + 2S2O33 Danas:razvijenemetodeizradeTFbezmeusloja

64

Ballardov postupakizrade
Radnisloj=Ballardovplat
Cusetaloikiselimpostupkomizotopinebakrenogsulfata

(CuSO4 x5H20)(uoblikupentahidrata). Debljinedo150m. Prevlakebrzorastu,alisukrupnozrnate ihrapave tehnoloki nepovoljnezaizraduTF. Tvreiglaeprevlakesedobivajubruenjembakreneprevlakeu tokutaloenja:kodtaloenjadioCucilindrajedjelomino uronjenuotopinu,adiosenalaziizvan bruenjemseskidajus povrineneravnineuCuiistodobnosprjeavarastkristala.Pri tomenastajunovicentrikristalizacijeokokojihseugrauju nastaliatomiCuunovakristalnazrna. Drugamogunost uotopinusedodajudodacizatvrdoukoji uzrokujustvaranjeprevlakesasitnijimkristalnimzrnima.Takve prevlakesuuslijedtogatvreisjajnije.

65

Ballardov postupakizrade
+

+ + +

50mm

A(Cu)

CuSO4 H2SO4

Cu2+ + SO422H+ + SO42-

A: K:

Cu0 - 2e- Cu2+ Cu2+ + 2e- Cu0


66

NovipostupciizradeTFzadubokitisak
Osnova elik TemeljnislojCu nekoristise Meu(sloj) nikalilialuminij RadnislojCu (kiselipostupak)

67

PrijenosslikenaTf zadubokitisak
Fotomehaniki postupci
Postojipredloakzaprijenosinformacije Izravnipostupci(autotipijski bakrotisak) Neizravnipostupci(konvencionalnibakrotisak)

Elektromehanikipostupci Laserskipostupci

68

Konvencionalnidubokitisak

Rasterskamreica(film,predloak)
Fotoosjetljivisloj(koloidninabazielatine)

Papir

Vietonskidijapozitiv Slojsukopiranimrasterom Papir

69

Fazejetkanjabakra
1. Hidratacija molekulaelatine djelovanjeH2Ona

elatinskisloj(FeCl3,H2O) 2. DifuzijaionaFe3+iCl krozhidratiziranuelatinu 3. OtapanjebakrauFeCl3

Voda FeCl3 Papir Reljefnakopija Ballarov plat(Cu)

70

Autotipijski dubokitisak

Slikaseprenosiizravnonacilindarputemsvjetla Potreban:fotoosjetljivislojipredloak Kontaktnokopiranje,fazeizrade:


Cu cilindarseoslojava sfotoosjetljivimslojem(prskanjem,uranjanjem) Predloaksaslikomsenamatanacilindar Kontaktnosekopira,osvjetljavaseFS Razvijanje uklanjanjeneosvijetljenihdijelovavodom Otapanje(jetkanje)uFeCl3 kaokodizradekonvencionalneTf zaduboki tisak

DubinaTEjejednaka nanosbojilajednak jednotonske reprodukcije. Rastriranjem sestvarailuzijavietonske slike.

71

PrijenosslikenaTf zadubokitisak
Fotomehaniki postupci
Postojipredloakzaprijenosinformacije Izravnipostupci(autotipijski bakrotisak) Neizravnipostupci(konvencionalnibakrotisak)

Elektromehanikipostupci Laserskipostupci

72

Elektromehanikipostupci
TFsepripremanaistinainkaoikodkonv.i

autotip.dubokogtiska Potrebno:
predloak(filmnegativ)postavljennacilindar optikisustavkojisekreepocilindrukojirotira Fotoelijakojegenerirastruju Signalsekonvertirauelektromagnetskusilukojadaje

mehanikusnagukojaseprenosinaelektrogravirni sustavsdijamantnomiglomiCu cilindar

73

Elektromehanikipostupci

74

Elektromehanikipostupci
Heliogravura iligraviranje Razvilase1970.tihgodina RudolfHell

Laserskipostupci
VisokoenergetskiCO2 laseri Bombardiranjeatomima Pokuajispolimernimmaterijalima(nemetalnimTF)

75

Kromiranje/niklanje cilindrazaDT
EKpostupaktaloenjaCr,Ni prevlakasenanosinabakar

debljineoko2m
Bakar pogodanzaizraduTf,alinijetvrdmetal PotekoekodskidanjabojilasaSP,rakel djelujeabrazivno GotovaTFseprevlaislojemkroma(ilinikla)galvanskim

postupkom,dabisepovealatrajnostTFiomoguiotisak velikihnaklada
mijenjavolumenaicaalineutjeenakvalitetuotiska

76

Kromiranjecilindrazadubokitisak
Kaoelektrolitsekoristikiselaotopinakromatne

kiselineH2CrO4 kojanastajeotapanjemkrom(VI) oksidaCrO3 uvodiisumpornojkiselini.


Kromatna kiselina disocira uvodi: H2CrO4 2H+ + CrO42 Na katodi e se reducirati ioni: 2H+ + 2e H2

Krom senalazi uobliku aniona,tako da sesamo

mali broj aniona nalazi ublizini katode koji se mogu reducirati: CrO42 + 8H+ + 6e Cr0 + 4H2O
77

Izradaprobnihotisaka
Svetiskovneformeseprovjeravajuizradom

probnihotisakanaureajimasvieprobnih cilindarailisjednimprobnimcilindrom.
Probeseizraujunatiskovnojpodlozikojaese

koristitiureprodukcijskomprocesu,sbojilima usporedivihsvojstavasonimutisku.
Timejeomoguenadetaljnaanalizaikontrola

kvalitetetiskovneformeprijetiska cijele naklade.


78

PrincipprijenosainformacijenaCu
PrijenosinformacijesraunalanaTFzadubokitisakpredstavljaprvi

CtP (ComputertoPlate)sustavprimijenjenugrafikojreprodukciji
Tajsustavjepokrenuoidejuzaopenitoeliminiranjefazeizrade

filmova(predloaka)izprocesaizradetiskovnihformi

79

80

81

Kakoprepoznati?
cca 200 m

82

Etiketa Jana

83

Etiketa Jana

84

Tampontisak indirektnatehnikadubokogtiska
TAMPON

TISKOVNA FORMA

Princip rada tampon tiska

85

Znaajketampontiska
Indirektnatehnikadubokogtiska
Bojilo prenosiseputemprijenosnogmedija(tampona) TEsuudubljeni,SPuravnini

Prenoenje bojilananeravnepovrine putem

tampona izraeniodgumeilisilikona
tvrdoa imanajvanijiutjecajnakvalitetu otisnutog

motivainaoekivanivijektrajanja postojeuraznimoblicimaitvrdoamazbograzliitih vrstapodlogaipredmetanakojimasetiska.Polukruni, konusnitamponjeidealnioblik.

86

SvojstvaTf zatampontisak
Postojerazliititipovikliejauovisnostio

eljenojkvalitetiikvantitetireprodukcije. DubinaTE 25moptimalnazatampontisak. Kakotamponmoeprenijetisamoogranienu koliinubojila,veadubinanijepotrebna. PridubiniTEod25m,tamponpodiefilm bojila od12m,aostatakostajeuudubljenjima klieja.

87

TFzatampontisak
Polimerne nadimenzionalnostabilnojpodlozi

(metalna)nalazisefotoosjetljivipolimer
Metalne(npr.elik,krom) nametalusenalazi

fotoosjetljivisloj,osvjetljavanjemsedobiva kopija,akemijskimjetkanjemseumetalu formirajuTEiSP


Unovijevrijeme postupcielektromehanikog

ilaserskoggraviranja
88

Fotopolimerne tf zatampontisak
sastojeseslojapolimeraosjetljivognaUV

zraenje,kojije,pomouadhezijskogslojavezan zametalninosa(aluminijskilim).

89

Postupakizradepolimernetf
1. Rasterskaekspozicija(kroz raster) formiranje pregradaizmeutiskovnih elemenata Glavnaekspozicija kroz rasterskipredloak formiranjebuduih tiskovnihelemenata Razvijanje uklanjanje topivihdijelovafotosloja GotovaTF

2.

3.
Tiskovnielementi

4.

90

TFzatampontisak principizrademetalnetf
1. Rasterskaekspozicija(krozraster) formiranje

pregradaizmeutiskovnihelemenata
2. Glavnaekspozicija krozrasterskipredloak

formiranjebuduihtiskovnihelemenata
3. Razvijanje uklanjanjetopivihdijelovafotosloja 4. Kemijskojetkanje namjestimabuduihTE 5. Uklanjanjefotosloja 6. Gotovatf
91

Nainotiskivanja
Procestiskaseodvijaprenoenjemmotivasa

kliejanatamponizatimsatamponanapodlogu. Faze:
1. Nanoenjebojila valjkomnaklieja, 2. Uklanjanjebojila noem/rakelomsaklieja, 3. Prijenosbojilas klieja pomoutampona, 4. Prenoenje bojilanapovrinutiskovnepodloge.

92

Tampontisak indirektnatehnikadubokogtiska
TAMPON

TISKOVNA FORMA

Princip rada tampon tiska

93

TFzatampontisak primjena
zatisakravnihizakrivljenih(izboenih,

udubljenih)povrinapredmetaizraenihod raznihmaterijalakaotosuplastika,staklo, keramika,guma,metal,drvoisl.


olovke,privjesci,upaljai,pepeljareislini

promotivniartikli;alice,ae,tanjuri,boce
motivisunajeedo10takcmveliine velikenaklade,otisciotporninahabanje
94

Pojmovi

svojstvatf presjekcilindra temeljni,meusloj,radnisloj prijenosslikenaTF konvencionalnatf zadubokitisak autotipojska TFzadubokitisak fotomehaniki postupci kromiranje/niklanje Tf zatampontisak

95

Predavanje4 2012/13

TISKOVNEFORME2

96

Sadraj4.predavanja
TFzavisokitisak Princip,primjena Vrste Nainiizrade

97

98

TFzavisokitisak kliejiodmetala
METALI: Zn,Cu,Mg planparalelne ploe

Nainizrade:
kemijskimotapanjem mehanikimizrezivanjem

metala(graviranjem) elektrolitikimjetkanjem

Primjena:danasnajee

zareljefniilislijepitisak
99

Me0 - ne- Men+

100

TFzavisokitisak kliejiodpolimera

Fotopolimerizacija energijafotona(hn) Fotomonomeri osjetljivinazraenje<360nm(UVpodruje). Podrujeosjetljivostisemoeproiritiinavidljividiospektra, dodatkomsenzibilizatora. Ufotografskomsmislutosunegativskislojevi NEGATIVSKI PROCESI fotoslojeviseosvjetljavajukroznegativskipredloak. Svjetloprodireudubinutakvetiskovneploeiizaziva fotopolimerizaciju.Osvijetljenapodrujapostanunetopiva,a neosvijetljenasepodrujaotopeodgovarajuimotapalom. SpoznajaomogunostiizradereljefnihTFrevitaliziralajevisoki tisakukomercijalnomsmislu fleksotisak najeetisakna ambalaneproizvode,naljepnice,etikete,rijeenovine. Prednost visokanaklada.

101

Kliejiodmetalaipolimernihmaterijala
MetaliZn,Cu,Mg planparalelne ploe Polimernimaterijali
Polimerizacija Danasvelikbrojspojeva kem.olovka,vreice,stolac,ambalaa Fotopolimerizacija

Malibrojspojevakojipolimeriziraju djelovanjemsvjetla Ag.stanjemonomera tekue,plinovito Ag.stanjepolimera vrsto

102

Fotopolimerizaizradutiskovnihformi
Ulaznaveliina:FOTOPOLIMERNAKOMBINACIJA

Smjesatekuihmonomerakojisudjelominoili potpunonezasieniivrstogpolimera Potrebnaenergijafotonaval.duljineispod360nm Postojepolimerikojimogupolimerizirati iznad750 nm,anekiiuvidljivomdijeluspektra

103

Fotopolimerizaizradutiskovnihformi
Primjena:
materijalu(npr.tf zaplonitisak CtP)
1. izradareljefnihtiskovnihformi 2. kaofotoosjetljivislojevinanekomdrugom

Fotoaktivnislojeviodfotopolimeravrlosutrajni

pasupogodnizaizradupredoslojenihploaza visokitisak.

Osimtoga,hidrofobnisu,tesemogu

primjenjivatikodTfzaplonogtiskakao tiskovnepovrine.
104

Fotopolimerizaizradutiskovnihformi VT
Negativskog karaktera negativski predloak

Velikagustoazacrnjenja predloka(D>4)

Kopiranje/osvjetljavanje

Posebniureajizakopiranje,UVcijevi Ekspozicija zraenjeulaziuFSnesamookomito veiradijalno,trajeidonekolikomin(dubinsko eksponiranje) Stvarasestvarasetrodimenzionalnireljefnizapis (TEimaizgledkrnjeg stoca) UVcijevi zraenje2040W Metalhal.Lampe 25kW
105

Postupakizrade

Ekspozicija zraenjesUV fluorescentnimcijevima Trajanjeidonekolikominuta dubinskoeksponiranje Zraenjeulaziufotoosjetljivi monomer,alinesamookomito veiradijalno. Stvarasezapis trodimenzionalnogoblika(krnji stoac) Polimerizirani dijelovi monomerapostajunetopivii predstavljatetiskovne elemente,aneosvijetljeniese dijelovimonomeraukloniti mehanikiipomouodreenog otapalanamjestimabuduih slobodnihpovrina.
106

Podlogepolimernihtiskovnihformi
1) napodloziodAllima; 2) napodloziodtankog elinoglima; 3) napodloziod poliesterskefolije. Uovisnostiovrsti materijalapostupci izradetiskovnihformise uodreenojmjeri razlikuju.

107

Fotopolimerizaizradutiskovnihformi
Nakonekspozicijeslijedefaze:

Razvijanje(ispiranje)tf (wash out postupak) Suenjetoplinskimzraenjem NaknadnoosvjetljavanjeUVzraenjem Dodatnipostupcirazvijanja:


Blow out postupak(ispuhavanjesloja) Peel off postupak(uklanjanjesloja,ljutenje neosvjetljenog dijelapolimera)

108

PostupakizradeTf svrstimpolimerom VT
UVzraenje

Predloak film

Fotoosjetljivi monomer

Podloga

1. Osvjetljavanje

2. Razvijanje (uodgovarajuemotapalu)

109

PostupakizradeTf svrstimpolimerom VT

3. Suenjeklieja (toplinskozraenje)

4. Naknadnaobrada Postekspozicija (UVzraenje, polimerizacija preostalih monomera)

110

PostupakizradeTf svrstimpolimerom VT

Kliej TF

111

PostupakizradeTf stekuimpolimerom VT
UVzraenje

Predloak film Fotoosjetljivi monomer

Fotoosjetljivi monomer

Podloga (poliesterska folija)

Polimerizacija

Podloga (poliesterska folija)

UVzraenje polimerizira 1/3sloja

1. Predekspozicija (stranjaekspozicija)

2. Glavnaekspozicija

112

PostupakizradeTf stekuimpolimerom VT

3. Razvijanje (uodgovarajuemotapalu)

4. Suenjeklieja (toplinskozraenje)

5. Naknadnaobrada Postekspozicija (UVzraenje, polimerizacija preostalih monomera)

113

Sleeve (ovojne,rukavac)tiskovneforme
Kopiranjeiizradatf nacilindru

Fotopolimerna kombinacijanaAlcilindru Predloakseuvrstinacilindar Ekspozicija,razvijanje moe sepostavitina temeljni cilindar

Rukavac sa rubom i rukavac bez ruba

114

ZnaajkeTf zaVT
tiskovnielementi(povrine)supovieniuodnosuna

ravninuslobodnihpovrina,npr.fleksotisak ili knjigotisak.

115

IzgledTEpodmikroskopom

116

IzgledTE nedovoljnaekspozicija

117

IzgledTE razliitaekspozicija

118

Kakoprepoznati?

motiviotisnutipolimernomtiskovnomformomimajuodreeno proirenjenarubutiskovnihelemenata(tzv.dvostrukirub)kojinastajezbog pritiskatokomprijenosabojilaideformacijeelastinetiskovneforme. Kvalitetaotiskajeudananjevrijemevrlojeblizukvalitetiofsetnom otisku(zahvaljujuirazvojupolimerauizraditiskovnihformi).


119

Kakoprepoznati?
Viebojenarubovima

120

Etiketa duboki Vs. flekso TF

121

Pojmovi
svojstvatf materijali izradafotopolimernih tf prijenosslikenatf deformacijatiskovnihelemenata primjena

122

Predavanje5 2012/13

TISKOVNEFORME2

123

Sadraj5.predavanja

TFzaplonitisak Svojstva Princip Povijesnirazvoj VrsteTF Materijali Monometalne TF Polimetalne TF TFzabezvodnioffset

124

Svojstvatiskovnihformizaplonitisak
Tiskovneislobodnepovrinenalazeseuistoj

ravnini. Odreenireljefipakpostoji proizlaziiz injenicedasenapodlozinalazifotoaktivnisloj (TP)debljine23m. PostojeiTFgdjesuTPnieodSP.

125

Svojstvatiskovnihformizaplonitisak

Dootiskivanjanedolazizbogreljefavezbog razliitihfizikalnokemijskihsvojstava:
SlobodnepovrinemorajubitiHIDROFILNEtakodamogu adsorbiratipolarneotopinezavlaenje.SP imajuaktivnu ulogu spreavajunanosbojenamjestimanakojimase bojanebitrebalanalaziti. TiskovnielementimorajubitiHIDROFOBNI(odbijajuvodu) iOLEOFILNItakodaadsorbirajumolekuleviihmasnih kiselinaiztisk.boje.

TEiSPzapravooleofilni,aliSPmanjeodTE Natiskovneelementebojasenanosijednoliko,pa tiskovnaformadajejednotonskeotiske.Za reprodukcijuvietonskihoriginalakoristiserasterska tehnika.


126

Ulogaotopinezavlaenje

Uprolostiosnovnosredstvozavlaenjejebilasamo voda.Razvojofsetnetehniketiskaisveveizahtjevi dovelisudopoboljanjasvojstavaotopinezavlaenje dodavanjemraznihaditiva:


1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) vodotopivagumiarabika solizadestabilizaciju puferi povrinskiaktivnetvari otapala kiselineilinjihovesoli dodaciprotivpjenjenja dodacizapodmazivanje gensizakontroluemulgiranja sredstvazaviskoznost bojila biocidi(agensizakontrolugljivica,bakterijaipljesni).
127

Funkcijeotopinezavlaenje
odravanjehidrofilnostislobodnihpovrina odbijanjetiskarskebojeodslobodnihpovrina brzouklanjanjebojesaslobodnihpovrina omoguujebrzoirenjevodenaploi zbogsvojemale povrinskenapetosti,poboljanedodatkompovrinskiaktivnih tvari,otopinaomoguujebrzoijednolinovlaenjeploe. 5) omoguavanjejednolikogdotokavodeprekovaljakaza vlaenje izistograzlogaomoguujepravilandotokpreko valjakazavlaenje. 6) podmazivanjeploeigumene 7) kontrolaemulgiranjabojeivode bojazapravilanotisaktreba primitiusebevlagu,zatojepotrebnopronaipovoljnu ravnoteumijeanjaotopineibojeikontroliratistvaranje emulzija.
1) 2) 3) 4)

128

Ulogaisastavtiskarskeboje

Uloga prijenosinformacije(zapisa)stiskovne formenatiskovnupodlogu Sadri:


Pigmente dajuobojenjeboji Veziva sredstvozadispergiranje,nosilacpigmenta Punila utjeunaosobineboja,azamjenjujuskuplje pigmente 4) Otapala organsketekuinekojeotapajutvarikoje stvarajufilmnapovriniotiska.Nakonotiskivanja otapaloisparidabiseotisaktoprijeosuio 5) Suila(sikativi) dodacibojikojiosiguravajuodgovarajue suenjeotisaka.Soliolova,mangana,kobalta,oleinske, abietinske,naftenskekiseline.
1) 2) 3)
129

Povrinatf zaplonitisak
otopina za vlaenje SP boja TP

otisak

130

PovijesnirazvojTFzaplonitisak

Prvimaterijal litografskikamen Svojstvalitografskogkamenakojisegodinamaprimjenjivao kaotiskovnaformaotkriojenjem.scenaristAloisSenefelder 1796.godine.Gledajuikamenjeupotokuuoiojedasu kamenivapnenakogporijekla,iakoveimdijelomizvanvode, uvijekvlaniiobraslimahovinom.Poeojeprouavati hidrofilnasvojstavabruenihvapnenakihkamenihploa,teje tragaozasredstvomkojeedovoljnokvalitetnohidrofobizirati buduetiskovnepovrine. Otkriojedaseispisivanjemmasnomvotanomkredomna odreenojvrstibavarskogvapnenca(uobrnutomsmjeru)i zatimvlaenjemkamena,bojilopomouvaljakaprenosii prihvaasamozapovrineispisanekredom. Njegovimeksperimentimajeotkrivenodatakavispravno obraenkamenmoeprenijetiodreenuslikunatiskovnu podlogu.Natajnainjeotkrivenoispisivanjenakamen,tzv. stoneprinting,pretealitografije.
131

PovijesnirazvojTFzaplonitisak

132

VrsteTFzaplonitisak
1) Monometalne danasnajee Al 2) Polimetalne(viemetalne)

bimetalne trimetalne kvadrimetalne

Povrinskasvojstva povrinuizgraujudvamaterijala odkojihjedanimaizraenahidrofilnasvojstva(SP),a drugihidrofobnasvojstva(TP). MonometalneTF kombinacijaAl2O3(SP)i fotoosjetljivisloj(TP) PolimetalneTF kombinacijadvajumetala


133

Monometalna TFzaplonitisak
danasodAl(prijeCu,Zn) uoblikulimovaifolija povrinaobraenanaspecifiannain:gornja

povrinamehanikiielektrokemijskizrnanaza primjenuuplonomtisku.
SP TP (fs)

134

Monometalna TF

PovrinaAl diskontinuirana,poveanje stvarnepovrine Mehanikozrnanje (kuglice,etke) EK anodnooksidiranapovrinaAlradi formiranjeporozneoksidneprevlake Al2O3 (SP).Timesepoveavasposobnost adsorpcijeotopinezavlaenje utoku reprodukcije,boljamehanikaotpornost tiskovnihformi. diskontinuiranainahrapavljenapovrina bolja adsorpcija fotoosjetljivogsloja te manja mogunostiklizanjatiskarskog bojila izvantiskovnihpovrinautoku reprodukcije.

135

Monometalna TFzaplonitisak
Kemijsko razvijanje Eksponiranje

Al

Al baza

Elektrokemijsko Anodna zrnanje (hrapavljenje) oksidacija

Fotoosjetljivi sloj

Zapis na povrini tiskovne forme

Slobodne povrine

Tiskovne povrine

136

Formiranjeslobodnihpovrina

OksidnaprevlakaAl2O3 dajeAlpolarna, hidrofilnasvojstva spadautvre mineralnetvari boljamehanika svojstvaTF

137

Obliktiskovnogelementa

Idealni

Realni

Fotoosjetljivisloj pozitivskiinegativski Predloak(film) str.neisp.dijapozitiv.istr.neisp.neg. SlikazapisanapovriniTF str.isp.pozitivistr.isp.neg.

138

Formiranjetiskovnihpovrina
Oslojavanje fotoosjetljivimslojem Debljine25m Oslojavanje:
pomouvaljaka, rasprivanjem, elektrostatski(razvoj).

139

PrimjenaTFzaplonitisak
Primjena openitougraf.reprodukcijinajira

jeprimjenamonometalnihTFzaplonitisak Prednosti:veinomraunalnovoenapriprema iobradaTF,stabilnostutokureprodukcije, mogunosttiskanakladeidomilijunotisaka razliitetiskanice,novine,asopisi,ambalaa

140

Poveanje. TF za PT
10% 40% 50%

Predloak

TF

Reprodukcija

141

Polimetalna TFzaplonitisak

Napovrinisenalazedvametala:jedanimavie izraenaoleofilnasvojstva tiskovnepovrine;drugi metalimavieizraenahidrofilnasvojstva slobodnepovrine.


bimetalnatiskovnaforma, trimetalna, kvadrimetalnimploama. Treiietvrtimetaluovakvimsluajevimasluesamokao podlogazabimetalnupovrinu.Razlogizradetrimetalnihi kvadrimetalnihploajeekonomskeprirode,jersekao podlogaupotrebljavajujeftinijimaterijali(obinielikili aluminij).


142

Polimetalna TFzaplonitisak
Nekiodmoguihparovazaizradupolimetalnih

ploasu:
krombakar; krommjed; krombakarelik; krombakarcinkaluminij; nikalbakar; antikorozivnielikbakar; aluminijbakar.

143

Kvadrimetalna TFzaplonitisak

144

Kvadrimetalna TFzaplonitisak
Otopina Cl- iona
Negativ Kopirni sloj Krom Bakar

elik

Bakar

145

Fazeizradekvadrimetalne TF
1) Osvjetljavanjefotoosjetljivogslojakrozneg.film

(NETOPTOP) 2) Razvijanjeurazvijauzapoz.slojeve uklanjanjetopivih(osvjetljenih)dijelovaFS 3) Otapanjekroma kontroliranootapanjeCr, otopinomijajeosnovaHCl,Crseotapana mjestimakojanisuzatienaFS 4) Odslojavanje uklanjanjepreostalog fotoosjetljivogslojaspovrineCr ponovnim osvjetljavanjemirazvijanjemilipomoujaeg organskogotapala
146

Ulogaslojeva:kvadrimetalna TF
1) elik noseisloj 2) bakar donjisloj zatitnauloga,titielikuprocesu jetkanja 3) bakar gornjislojTP(oleofilnasvojstva) 4) krom SP(hidrofilnasvojstva);zrnata,hrapavapovrina 5) fotoosjetljivisloj zatitnauloga,titikromna mjestimabuduihSPuprocesujetkanja

147

Polimetalna TFzaplonitisak

Primjena
danasrijetko kodtiskaambalae,novanica,vrijednosnica pripremaiobradaTFsloenijaiskupljaodmonometalne TF

Prije(cca1970.)
isplativijeodmonometalnihzbogmogunostitiskavelikih naklada danasmonometalneTFizdravajunakladuidomilijun otisaka,takodasupolimetalneTFusverijeojprimjeni napovrinisenalaze2metalakojisudavalipolimetalnoj TFboljuotpornostiveustabilnostutiskuod monometalnihTF
148

TFzaplonitisak
KONVENCIONALNI CtFtP (Computer to Film to Plate) POSTUPCI ISPISA Hibridni postupci CtP (Computer to Plate) POSTUPCI ISPISA

Polimetalne

Monometalne

Monometalne

Aluminijske (poz/neg FS)

Aluminijske (BEZVODNE TF)

Aluminijske (poz/neg FS)

Aluminijske (BEZVODNE TF)

149

TFzabezvodniofset

TFrazvijeneprije15akgod OsnovaTFzaplonitisak otopinazavlaenje Utokureprodukcijeprimjenjujusamobojilo


Ulogaslojeva: 1) Aluminij podloga,baza,nijeposebno obraenkaokodkonv.TFzaploni tisak 2) Meusloj inertan,sluikaoveza izmeualuminijaislojapolimera 3) Fotoosjetljiviilitermalnipolimernisloj 4) Silikonskaguma vakumski senanosi, vrloosjetljivanadodir,prainu... 5) Folija poliesterska,zatitnauloga

Folija Silikonski gumeni sloj Fotoosjetljivi ili termalni polimerni sloj Meusloj Al osnova TF

150

Izradatiskovneformezabezvodniofset

1)Ekspozicija IRili UVzraenje (CtP ilikonvencionalno osvjetljavanje)

2)Predobrada Ekspozicijapoveava
vezu izmeu termo(foto)osjetljivog sloja i silikonske gume (fotoadhezija).

3)Obrada Silikonskepovrine omekajuu odreenomotapalu.

4)Naknadnaobrada Mehanikiseetkama uklanjaomekani silikonskisloj.

151

TFzabezvodniofset

Utokureprodukcijeprimjenjujusamobojilo Napovrinisenalazisilikonskislojgumeipolimer Fotopolimernislojimavieizraenaoleofilnasvojstvaod silikonskogsloja,paepredstavljatiTPutokureprodukcije Kodreprodukcijesotopinomzavlaenje otopinahladicijeli sustav,asaovimtiskovnimformama poveanotrenjei zagrijavanjesustava Potrebno dodatno,prisilnohlaenjesustava Tiskarskaboja punoveiviskozitetodklasinihbojazaofset TF skuplje Nemaotpadnihvoda irokaprimjenaSADiJapan

152

TFzabezvodniofset

73 /mNcm-1
Konvencionalne ploe

38 28

Boja Bezvodne ploe Silikonski sloj

Tehnologija "Single Fluid Ink"

153

Usporedba:savodomvs. bezvodniofset

154

Usporedba:standardnivs. bezvodniofset
Makulatura
Bezvodni ofset Standardni ofset 0 1500 3000 4500 6000 araka

Vrijeme pripreme
Bezvodni ofset Standardni ofset 0 500 1000 1500 2000 min

155

Pojmovi
svojstvatf materijali vrste primjena princip

156

Predavanje6 2012/13

TISKOVNEFORME2

157

Predavanje6 2012/13

TISKOVNEFORME2

158

Sadraj6.predavanja
TFzapropusnitisak Svojstva Princip Povijesnirazvoj VrsteTF Materijali

159

TFzapropusnitisak
Tehnikatiskakojasekoristiuumjetnostii

industriji Industrijskisitotisakdanasjevrlorazvijen Nudimnogezanimljivemogunostikreativnom pojedincu

160

Karakteristike propusnitisak
Sjajbojeumraku,mirisnaboja,bojazaispisna

tekstil,bojenabazivodekojesuekoloki prihvatljiveivrlovisokekvaliteteterazna umjetnikadjelaotisnutaovomtehnikom govoreomnogobrojnimprimjenamaove tehniketiska


Nainispisakojiomoguujeispisizravnona

gotovosvevrstepodloga,ukljuujuivertikalne, mekane,tvrdeiliokruglepovrine
161

TF propusnitisak
Kaotiskovnaformasluisitotiskarskaablona

(matrica). Onablokirazadanapodrujanasitukakobi sprijeilaprolazboje (SP),dokseistodobno drugidjelovisitaostavljajuotvorenimakakobi bojanesmetanokroznjihprolazila (TP)

162

Nainotiskivanja

Bojasenanosinacijelupovrinutiskovneforme,azatimseuz pomoprotiskivaa(strugaa,rakela)protiskujekrozpropusne povrinenapodlogu. Nasvimotisnutimdijelovimabojaimajednaknanos,pase stogaovomtehnikomizraujujednotonskereprodukcije.Kako bisemoglireproduciratiivietonskioriginalikoristeserasteri.

163

TFzasitotisak primjena

Reprodukcijenakeramikimaama,staklenimaama,plastinim posudamazakozmetiku Reprodukcijenaindustrijskimproizvodimakaotosumajice,kape, olovke,upaljai,vreiceodraznihmaterijala,privjesci,naljepnice, sigurnosnekartice,citylightsplakati,jumboplakati,raznidijelovi strojevaislino Primjenjujesekodizradeelektonskihploakojesvakodnevno koristimo,analazeseumobitelima,raunalima,televizorima, daljinskimupravljaimaislinimureajima. Industrijakeramikeiautomobilskaindustrijaprimjenjujesitotisak kaosredstvozaukraavanje. Reprodukcijeumjetnikihoriginala.
164

TFzasitotisak primjena

UKinisejoprijenoveeretiskalo nasvilu,papirikeramikupomou drvenihokviranakojimajebila napetamreicaispletenaod dugakeenskekose Kasnijesepoelaupotrebljavati mreicaodsvile Koristilesuserazliiteboje biljnogailimineralnogapodrijetla

Razvitkommasovneproizvodnjeovatehnikasekoristilazatisakna papiruitekstilutetakopostalavaandioazijskekulture. U19.stoljeusitotiskarsku tehnikusuupotrebljavaliumjetniciu Francuskoj.Tridesetihgodinadevetnaestogastoljeaumjetnicisudaliime ovojtehnici:"serigraphy" potjeeodlatinskerijeiseri[svilene]igrke rijeigraphein [pisati].


165

PostupakizradeTF
predloak

s fotoosjetljivi sloj

Odsvihklasinihtiskarskihtehnika sitotiskomsemoedobitinajdebljisloj otisnutebojeitooko60m,to omoguujedugvijekpostojanostiboje napodlozi. Kolikoebojeproikrozotvore mreiceidoinapodloguovisiofinoi mreiceioviskozitetuboje.tojeboja viskoznija,toeviebojeostatina podlozi. Teoretskigledano,namjestimagdjesu nitimreice,poslijeotiskatrebalebi ostatitankebijelelinije,notosene dogaajerjebojarelativnorijetkapa serazlijeipopunipraznine.Rubovi otisnutereprodukcijesuneravni (nazubljeni)itanazubljenostovisio linijaturimreice.

166

GraaTF okviri

Izraujuseoddrvetailimetala Nadrveniokvirmreicasemoenapinjatirunoili pomoupneumatskihzatezaljki,aspajase spojnicamaodiceiliselijepi. Metalniokvirisumnogodimenzionalnostabilnijiod drvenihpaseuposljednjevrijemeviei upotrebljavaju.Buduidaimajuveliku dimenzionalnustabilnost,koristesezaizradusita veihformata. Nametalneokviremoguejevrlodobroikvalitetno napetimreicuimeseostvarujekvalitetanotisak. Mreicasenametalniokvirnapinjepneumatskim zatezaljkama,alijepiseodgovarajuimljepilom.
167

GraaTF mreice

Dvijeosnovnefunkcije:
sluikaonosafotoosjetljivogsloja slobodnepovrine proputanjebojenamjestimagdjenemafotosloja tiskovnepovrine

Materijalizaizradumreice:
metali, vlaknaodprirodnihmaterijala, vlaknaodsintetskihmaterijala.

Odmetaladolazeuobzirsamometalikojisemoguizvuiutanka,vrsta, nasobnojtemperaturidimenzionalnostabilnavlaknakojasuotpornana koroziju.Uupotrebisuice,nitiodfosfornebronzeiantikorozivnoga elika. Sitanapravljenaodmetalnihnitiupotrebljavajusezatisaknakrute, tvrdepodlogegdjejepotrebnaveavrstoatiskanakeramiku,drvo, metalislino. Nedostatakmetalnihmreicajetajtonakonsluajnedeformacije ostajutrajnaoteenja,atimepostajuneupotrebljiva.


168

GraaTF mreice

Odprirodnihvlakanadugojeuupotrebibilasvila,nopojavomsintetskih vlakanaonaseuglavnomneupotrebljavajerjeznatnoskuplja. Mreiceodsintetskihvlakana(poliester,najlon,perlon)danassunajvie uupotrebi.Onesuelastine,dugozadravajupotrebnudinenzionalnu stabilnostinedeformirajuseudarcemtrajno.Otpornesunamnoge kemikalijekojeseupotrebljavajuuprocesutiska. Graamreice:


Osnovnakarakteristikafinoamreice,kojaseizraavabrojemnitipodunom centimetru. Danassenatritumogunaimreiceod15niti/cmdo200niti/cm. Metalnemreiceimajuuglavnommanjibrojniti.

169

GraaTF mreice

Mreicemogubitipletenejednostruko(monofilne)iliviestruko (multifilne).Metalnesuuvijekmonofilnedoksesintetskepojavljujuu objekombinacije.

MultifilnemreiceMonofilnemreice

Mreicudefinira:
brojnitipocentimetrudunom, irinaotvoraoice, relativnapovrinaoice, debljinatkanjaoice.

170

TF postupakizrade

PrimjenjujusefotomehanikiiCTPpostupci Fotomehanikipostupci direktniiindirektnipostupak. Udirektnompostupkuoicenasituzatvarajusenanaindasesloj fotoosjetljiveemulzijenanesepomou"laice"namreicuizatimse osui.

171

TF postupakizrade

PrimjenjujusefotomehanikiiCTPpostupci Fotomehanikipostupci direktniiindirektnipostupak. Udirektnompostupkuoicenasituzatvarajusenanaindasesloj fotoosjetljiveemulzijenanesepomou"laice"namreicuizatimse osui.

172

TF direktnipostupakizrade

Faze izrade:
Oslojavanje Predloaksepolaenapoleinusita Osvjetljavanjekrozpredloak(pozitiv,straninoispravan) Razvijanjesvodomiliodreenimrazvijaem Suenje

173

TF indirektnipostupakizrade

postojiprijenosnimedij plastina folijaoslojena fotoosjetljivimslojem, nakojusevriosvjetljavanjepomou predlokaukopirnojrami. predloak pozitiv,stranino neispravan. nakonosvjetljavanjaslojserazvije vodom(uklanjajusetopividijelovi), emulzijanabubritesesfolijomi mehanikimpritiskomprenesena donjustranumreicesita Fotoosjetljivislojsezalijepiza mreicu,afolijaseodstrani.

174

CTPzasitotisak ComputertoScreen
Tablica: Usporedba koraka u workflow-u kod konvencionalnog i CtS sustava Konvencionalni workflow Kreiranje digitalne slike - priprema RIP Prenoenje slike na film Obrada filma Retuiranje fkorekcije) filma Postavljanje filma u toan registar Izrada TF za sitotisak Postavljanje filma na sito Postavljanje vakumskog okvira Izvlaenje vakuma Osvjetljavanje sita Uklanjanje sita sa vakumskog okvira Uklanjanje filma Pohrana filma Razvijanje sita CtS workflow Kreiranje digitalne slike - priprema RIP Prenoenje slike na sito Osvjetljavanje sita Razvijanje sita Tisak

175

Pojmovi
svojstvatf primjena materijali postupciizrade Konv.vs CtP

176

Predavanje7 2012/13

TISKOVNEFORME2

177

Sadraj7.predavanja
Pojam CtP
Computer toPlate Computer toPress Computer toPrint

KljunielementiCtPsustava VrsteCtPtiskovnihformi

178

Pojam:CtP
1.CtP(ComputertoPlate)

raunalo ploa,raunalo tiskovnaforma raunalogeneriraslikukaoosnovnu informacijui prenosijunatiskovnuplou

iripojamCtP
2.ComputertoPress 3.ComputertoPrint

179

Pojam:CtP
Computer toPlate postupakizradetiskovne

formezaplonitisak.
ZaostalevrasteTFpostojepojmoviekvivalentni

CtPu:

CtC(Computer toCylinder)zabakrotisak CtS(Computer toScreen)zasitotisak CtF(Computer toFlex)zafleksotisak

180

Pojam:CtP
ComputertoPress tiskarskistrojevis

ugraenomjedinicomzaizradutiskovneforme. Tojetzv.DirectImaging(DI)tehnologija. Ureajzaizradutiskovneformemontirasena mjestogdjeseuklasinomofsetunalaziureaj zavlaenje radisebezvodnimTF.

181

Pojam:CtP

ComputertoPrint
Nositeljiinformacijezapisa materijalneinematerijalne.

Materijalne opipljiveinepromjenjive,adobivajuse fotomehanikimiliCtPpostupcima. Nematerijalnesudinamikeipromjenjive.Zasvaki otisakzapisslikesestvara,brieigeneriraiznova. Odnosisenarazliitevrstedigitalnogtiska,poevi odviebojihtiskarskihstrojevazadigitalnitisakpa dokunihlaserskihibubblejetprinter. NIP(NonImpactPrinting)tehnikeotiskivanja


182

Pojam CtS razliiterazineintegracije


ComputertoFilm Informacija 1.generacije Raunalo ComputertoPlate ComputertoPress ComputertoPrint

Computer to System
Integracijaprocesa

183

KljunielementiCtPsustava
Computer digitalnovoenjeprocesa to izlaznejedinice(platesetteri) Plate Ploe,TF
Laser

Optika

Raunalo

Ispis na TF + Naknadna obrada (ako je potrebna)

TF

184

PostupciizradeCTPformi(1)

Uovisnostiomehanizmuobradetiskovneforme,kaoi kodkonvencionalnogpostupka,govorimoopozitivskim inegativskimtiskovnimformama.


negativskiCtPpostupak ispisomsenatiskovnojformistvaraju podrujaslika,tekstaiilustracija pozitivskipostupak ispisomsestvarajupodrujabezslika, tekstaiilustracija.

UtusvrhuselaserskiispiskodCtPamoepodeavati naopcijedaseispisujepodrujeslika(writeblack)ili daseneispisuje(writewhite).Pozitivsketiskovne formesudefiniranenawritewhite,anegativskena writeblack.


185

VrsteCtP tiskovnihformi
KodizradeispisanaCtPtiskovneformese, zbog

razliitihvrstafotoosjetljivihslojeva,koristenovi izvorizraenja,ijeprednostisuiskoristili proizvoaiCtPformi.ZbogtihprednostiCtP tiskovneformeisustavisemogupodijelitiu dvijeosnovneskupine:


photomodesustave heatmodesustave

186

VrsteCtP formi
photomodesustave kodkojihvidljivo

zraenjeuzrokujefotokemijskureakcijuu fotoosjetljivomsloju.Pritomeuslojunastaje latentnaslikakojaobradom(npr razvijanje)daje konanuslikunapovrinitiskovneforme.

187

VrsteCtP formi
heatmodesustave tzv.termalneTF kod

kojihaktivnislojizgraujematerijalosjetljivna infracrvenozraenje.Djelovanjemtoplinske energijeuaktivnomslojutiskovneformenastaje latentnaslikakojaobradom(ujednomilivie koraka)dajetraenuslikunatiskovnojformi. Ispisnapovrinuslojaseprovodilaseromkoji emitira zraenje od 830nmili 1064nm Dananjajetendencijarazvojanabezprocesnim heatmodetiskovnimformama.
188

PostupciizradeCTPformi(2)
Podjelapremavrstifotoosjetljvog slojaiizvoru

zraenja(laseri):
1) Elektrostatikipostupci 2) Srebrnipostupci 3) Fotopolimerni slojevi 4) Termalnipostupci

189

PostupciizradeCTPformi(2)
1) Elektrostatikipostupci nemetalneploe

(poliesterske,papirnatefolije) 2) Srebrnipostupci AgX sloj,violet laseri 3) Fotopolimerni slojevi npr koristeseikodizradeTF zaoffset drugaijipolimeriodslojevakojisekoriste ufleksotisku;mogunostpolimerizacije irazgradnje polimerauvidljivimdijelomspektra 4) Termalnipostupci polimernislojevisemijenjaju djelovanjemtoplinskogzraenja(830i1064nm)

190

Geometrijaizlaznihjedinica platesettera
Flat-bed

Ureaji s plonim sustavom geometrije ispisa TFzaploni,propusnitisak

Ureaji s vanjskim bubnjem TFzaploni,visoki,dubokitisak


External drum

Ureaji s unutarnjim bubnjem TFzaplonitisak


Internal drum

191

Geometrijaizlaznihjedinica platesettera

Digitalnizapis Lea Laser Poligonalno zrcalo Lea Zrcalo Modulator Tiskovna forma

Plonaarhitekturaureaja (flatbed)

192

Geometrijaizlaznihjedinica platesettera
Digitalni zapis Laser Rotirajue zrcalo Optika

Zrcalo Tiskovna forma Unutarnji bubanj

Ureajisunutarnjimbubnjem (internaldrum)

193

Geometrijaizlaznihjedinica platesettera
Digitalni zapis

Laser

Optika

Bubanj

Tiskovna forma

Ureajisvanjskimbubnjem (externaldrum)

194

IzvorizraenjauCtPu
UVsvjetlo 10 350450nm NdYAG laser1064nm Argonionski laser488nm FDNdYAG laser532nm HeNe laser542nm Ljubiasta Dioda405nm HeNe laser633nm IRdioda 830nm

Snaga/W

1 0.1
Snaga 3500W 8000W

IRlaser 1064nm

0.01 0.001

Crvenadioda 650670nm

300

400

500

600

700

800

1200 nm

195

UV Laser diode

Ar+

FD:Nd-YAG He-Ne

Led diode

Laser diode

Nd-YAG

1000 100 Konvenc. Osjetljivost / mJcm-2


ofsetne ploe

CtP termo ploe

10 1 0.1 0.01 0.001

CtP fotopolimer

CtP Ag halogenid CtP hibrid

300

400

500

600

700

800

1200 nm
196

Pojmovi
pojam:CtP CtP ureajizaispis principiCtPa geometrijeureaja izvorizraenjauCtPu

197

Predavanje8 2012/13

TISKOVNEFORME2

198

Sadraj8.predavanja
CtP TFzaplonitisak CtP ureajizaispis geometrijeureaja vrstetiskovnihformi

199

CtPureajizaispis
Flat-bed

Ureaji s plonim sustavom geometrije ispisa TF za ploni tisak

Ureaji s vanjskim bubnjem TF za ploni tisak


External drum

Ureaji s unutarnjim bubnjem TF za ploni tisak


Internal drum

200

VrsteCtPformi zaplonitisak

CtCP ComputertoConventionalPlate sustavintegracije konvencionalnogtipaTFiCTPsustava(405nm) Tiskovneformenabazisrebrohalogenida(tzv.srebrni postupci) ispisnaTFljubplavimlaserom(400 410nm) FotopolimerneTF uslojudolazidopolimerizacijeili termalnerazgradnje Hibridnisustavi

201

VrsteCtPformi zaplonitisak
1) TiskovneformenabaziAgX

(tzv.srebrnipostupci)
Izvorzraenja EmulzijaAgX Ispisivanje (400 410nm) Meusloj Pozitivski sloj(nucleus layer)

Aluminijska podloga

Razvijanje

DifuzijaAgX upozitivski sloj

Fiksiranje

Tiskovnepovrine Ispiranje Slobodnepovrine

IspisomdolazidoredukcijeAgXdo elementarnogsrebra,kojeneutjee naslobodnepovrine.Zavrijeme razvijanja,dolazidodifuzije neosvjetljenihzrnaizemulzijekroz meuslojupozitivskisloj (redukcija uAg).Ispiranjemseuklanja emulzijskisloj,meusloj,iispisana podrujapozitivskogsloja.Nataj nainostajuotkriveniosvjetljeni djeloviAl2O3,tj.slobodne povrine,azrnasrebrasuoleofilna, patvoretiskovnepovrine.

202

VrsteCtPformi zaplonitisak
2) FotopolimerneTF polimerizacijauispisanimpodrujimasloja
Izvorzraenja

Zatitnisloj Ispisivanje (laser488nm) Aluminijskapodloga Fotopolimernisloj

Polimerizacija Razvijanje Zagrijavanje 80C 130C Tiskovnepovrine Uklanjanje zatitnogsloja, razvijanje, gumiranje Slobodnepovrine

203

VrsteCtPformi zaplonitisak
3)i4) Heat modeTF termalneTF
IRlaserskozraenje IRlaserskozraenje Zatitnipolimernisloj (oleofilni sloj)

1.zagrijavanje

Oleofilni polimer

2.zagrijavanje (120C 130C) Polimerizacija TP SP

SP

TP

Kemijskorazvijanje

Polimerizacija

Termalna razgradnja

204

VrsteCtPformi zaplonitisak
5)i6) Heat modeTF termalneTF
IRlaser Silikonski hidrofilnisloj Zagrijavanje Al Al IRlaser Uklanjanje ablacijskih dijelova usisavanjem

Uklanjanje ablacijskih dijelova

Mehanikouklanjanje iliispiranjetekuinom

Tiskovnepovrine

Slobodnepovrine

Slobodne povrine

Tiskovne povrine

Postupaktermalneablacije

205

TFzabezvodniofset

TFrazvijeneprije15akgod OsnovaTFzaplonitisak otopinazavlaenje Utokureprodukcijeprimjenjujusamobojilo


Ulogaslojeva: 1) Aluminij podloga,baza,nijeposebno obraenkaokodkonv.TFzaploni tisak 2) Meusloj inertan,sluikaoveza izmeualuminijaislojapolimera 3) Fotoosjetljiviilitermalnipolimernisloj 4) Silikonskaguma vakumski senanosi, vrloosjetljivanadodir,prainu... 5) Folija poliesterska,zatitnauloga

Folija Silikonski gumeni sloj Fotoosjetljivi ili termalni polimerni sloj Meusloj Al osnova TF

206

Izradatiskovneformezabezvodniofset

1)Ekspozicija IRili UVzraenje (CtP ilikonvencionalno osvjetljavanje)

2)Predobrada Ekspozicijapoveava
vezu izmeu termo(foto)osjetljivog sloja i silikonske gume (fotoadhezija).

3)Obrada Silikonskepovrine omekajuu odreenomotapalu.

4)Naknadnaobrada Mehanikiseetkama uklanjaomekani silikonskisloj.

207

CtPkodizradeTFzaplonitisak
Inkjet (tintamlaznica)+UV

208

CtPkodizradeTFzaplonitisak
Principsafilmdonorom
Laserskozraenje Donorski sloj Prijenosnisloj Ispis Aluminij Polimerni oleofilni sloj

Uklanjanje slojadonora

Peel off postupak

Tiskovnepovrine Naknadna termalnaobrada (zauvrivanje oleofilnog sloja)

Slobodnepovrine

209

CtPkodizradeTFzaplonitisak
DICO/digital changeover
Uklanjanje (brisanje) Lunata otopina za uklanjanje polimera Baza cilindra Ispis (oslikavanje) Fiksiranje (uvrivanje) Metalna podloga Jedinica za zagrijavanje (do 150C)

Prijenosna traka

Tkanina za uklanjanje polimera Hidrofilna povrina

Oleofilni polimer

Termo-izolacijski sloj
210

CtPkodizradeTFzaplonitisak
Princippromjenjivihpolimera
Oleofilnemikrokapsule Hidrofilna polimerna povrina

Aluminijskapodloga

IRzraenje (830nm) Hidrofilne povrine Oleofilnepovrine

Bojilo

Otopinazavlaenje

211

SmjernicerazvojaCtPa

Inpress/Offpress zapis Podrujeosjetljivosti/emisije Bezprocesni postupci(bezkemijskograzvijanja) Obnovljiveforme

212

Poveanje. TF za PT
10% 40% 50%

Predloak

TF

Reprodukcija

213

Poveanje. TF za PT
10% 40% 50%

TF

Reprodukcija

214

Pojmovi
pojam:CtP CtP ureajizaispis principiCtPa geometrijeureaja izvorizraenjauCtPu vrstetf zaplonitisak

215

Predavanje9 2012/13

TISKOVNEFORME2

216

Sadraj9 9.predavanja
CtP kodizradeTFzadubokitisak Computer p toCylinder y (CtC) ( )

217

Principprijenosainformacije

218

CtCkodizradeTFzadubokitisak
tipovitiskovnihformi p presjek j cilindra elektromehanikipostupciformiranjaslike laserski l kipostupci t iformiranja f i j slike lik

219

CtCureajizaispis

Ur Ureaji ji s vanjskim j ki bubnjem b b j TF za duboki tisak


External drum

220

Elektromehanikipostupci

221

Elektromehanikipostupci

Heliogravura li iligraviranje i j Razvilase1970.tihg godina RudolfHell danasaktualni prijenosinformacijesraunalanaTFza dubokitisakpredstavljaprviCtPsustav primijenjenugrafikojreprodukciji takavsustavjepokrenuoidejuzaopenito eliminiranje li i i j faze f izrade i d filmova fil (predloaka) ( dl k ) izprocesaizradetiskovnihformi

222

Laserskipostupci
VisokoenergetskiCO2 laseri Bombardiranje j atomima Pokuaji P k jispolimernim li i materijalima t ij li
kombinacijametalaipolimera

223

CtC Raunalocilindar novetehnologije


1. Tehnologija:laser+jetkanje
1) ) OSLOJAVANJE metalni t l icilindar ili d seoslojava l j crnom 2) ) 3) 4) 5)

maskom(tzv.etch stopmask) UKLANJANJEMASKE laser l rezolucije l ij 3mablacijom bl ij uklanjamaskunamjestimabuduihtiskovnihpovrina JETKANJEBAKRA cilindar l d seuranjauotopinuFeCl l3 kojaotapabakarnamjestimatiskovnihpovrina ISPIRANJE uklanjanjecijele(preostale)maskesbakra KROMIRANJE

224

CtC Raunalocilindar novetehnologije


2. Tehnologija:taljenjemetala(ablacijametala)

Oslikavanje(ablacija)laserompriemusemetaltali namjestimatiskovnihpovrinaiprelaziuplinovito stanje Jednafazaizrade Vrhunskakvalitetaizrade Primjenauambalaiidekorativnojindustriji

225

3 DICOtehnologijazadubokitisak 3.
Uklanjanje (brisanje) Voda Jednako gravirana povrina

3.Faza
Polimer Punjenje Rakel

1 Faza 1.

Ispis (oslikavanje)

2. Faza

226

Pojmovi
CtP kodTFzadubokitisak NovetehnologijeCtCa
Principsmaskom ablacijametala DICOtehnologija

227

Predavanje10 2012/13

TISKOVNEFORME2

228

Sadraj10 10.predavanja
CtP kodizradeTFzafleksografski tisak Computer p toFlex ( (CtF) ) tipovitiskovnihformi naini i iizrade i d tiskovnih ti k ihformi f i tiskovneformenabazipolimera tiskovneformenabazigumenih

materijala

229

Computer toFlex (CtF) presjekTF

Z ajke: Zna jk
1) ) 2TIPA TFimaju j crnisloj j ( (masku) ) kojiimaulogusimulacijefilma (predloka)
a. LAMSmaska nalazisenapolimeru, ablacijauCtPu b. TILfilm nalazisenaprijenosnom mediju,ablacijauCtPuilaminiranje napolimer

2) AblacijalaseromuCtP ureaju odstranjivanjemaske(do600dpi) namjestimaTE 3) Stvaranje St j slike lik svrlo l visokom i k energijomUVzraenja osvjetljavanjeuramamasUV lampama

230

CtF fazeizradetiskovnihformi
1) 2)

3) 4)

5) 6)

Oslikavanje(ablacija) maskeuCtP ureaju UVekspozicija k i ij (formiranjenosive opne p TE) ) UVekspozicija (krozmasku) Razvijanje(uklanjanje nepolimeriziranih dijelovasloja) Suenje Postekspozicija

231

LAMS(lijevo)iTIL(desno)tiskovnaforma

Tiskovnielement izgledmetka LAMS laserablated mask

Tiskovnielement stoacsravnimvrhom TIL thermal imaging layer

2tipaTF obaimajucrnisloj(masku)kojiimaulogusimulacijefilma(predloka): a. LAMSmaska tvornikisenanosinapolimer,ablacijauCtPu,UVekspozicije b. TILfilm nalazisenaprijenosnommediju,ablacijauCtPuilaminiranje napolimer,UVekspozicije


232

IzgledTE nedovoljnaekspozicija
NedovoljnoprianjanjeTE

UklonjeniTE razvijanjemizaostali dijeloviTE

NeravniTE

233

IzgledTE razliitaekspozicija
TEveliine10%pokrivenostipovrine,48l/cm(122lpi)

Trajanjeekspozicije t=3min 65,2m

Trajanjeekspozicije t=13min 68,2m

Trajanjeekspozicije t=25min 68,5m

234

CtF fazeizradetiskovnihformi
LASER LAMS SLOJ

a)

Ablacijalaseromb)Predekspozicija UVAc)GlavnaekspozicijaUVA

d)Konvecionalno razvijanjeotopinomILI

e)Termalnorazvijanje

f)Suenje

g)NaknadnaUVA ekspozicija

h)NaknadnaUVC Ekspozicija
235

CtF termalnorazvijanje

1IRlaser 2Cilindar(nositeljtkanine) 3Cilindar(nositeljiskoritene tkanine) k i ) 4Bubanj(nositeljtiskovneforme) 5Pritisnicilindar 6Uklanjanjeneeksponirano neeksponiranog polimerapomoutkanine

Prednost nemakemijskog razvijanja

236

CtPureajizaispis

Ureaji s vanjskim bubnjem TF za fleksotisak


External drum

237

CtF sleeve (rukavac)sustavizradeTF


Znaajke:
1) TFsenalazinaAlcilindrukojijeoslojen elastinim gumenimmaterijalom 2) Postupaksebaziranalaserskomgraviranjugumenihklieja 3) Viakmaterijalaseuklanjasustavomzausisavanjeitime nezahtjeva h j d dodatne d f fazeobrade b d poputispiranja i i j i razvijanjafleksografskih ploa 4) KoristeseCO2 laserevelikesnage(2,5 (2 5kW) 5) Materijali raznevrstegumeiuposljednjevrijeme razliitevrstepolimera

238

CtF sleeve (rukavac)sustavizradeTF

Postoje P t j d dvanai inai izrade d ti tiskovne k f formesa sleevesustavom:

rukavackojiseprekrijesfotoosjetljivimmaterijalom imarub(av); tvornikipripremljenirukavackojininakon generiranjatiskovneformenemarub(tzv. neobrubljen).

239

CtF sleeve (rukavac)sustavizradeTF

Ogranienja:
rezolucija; najmanja veliina tiskovnihelemenata; ureajzagraviranje.

Prednosti:
tiskovnaformenedeformirakodpostavljanjanatemeljni cilindar ili d ti tiskarskog k k stroja, t j ve seoslikava lik uureaju j zai ispis i koji k ji jeistogpromjerakaoitemeljnicilindar,tesezapisnatiskovnu formugenerirauoblikurukavca. Lakesepostieregistarutisku,manjijeprirastrasterskog elementa,aiveajeutedavremenazbogbregpostavljanjai d demontiranja ti j tiskovne ti k f forme. Kvaliteta nierazine.
240

Primjerradnogtokazaizradufleksoformi

PlatePatcher radnitoksaCDIureajemzaispisianalognimureajem zapostavljanjefleksografskih tiskovnihformi(lijepljenjeduplofanom nafoliju)


241

Primjer radnog gtoka zaizradu fl k formi flekso f i


PlatePatcher radnitoksa CDIureajem zaispis,XL noemza rezanje iureajemza postavljanje fleksografskih tiskovnih formi
242

Primjerradnogtokazaizradufleksoformi
http://www.esko.com/en/Products/Overview/digitalflexosuite/movies http://www.pomeroy.co.uk/ESKO_Flexo_CtP/esko_digital_flexo_ctp_solutions.html

243

Pojmovi
CtP kodTFzafleksografski tisak fazeizradeCtF LAMS TIL rukavac(sleeve) nainitokapodataka

244

Predavanje11 2012/13

TISKOVNEFORME2

245

Sadraj11.predavanja
CtS kodizradeTFzapropusnitisak

246

PostupciizradeTFzapropusnitisak
CtP =CtS postupci (Computer toScreen) fotomehanikipostupci:
direktnii indirektnipostupak.

247

Computerto Screen postupciizradeTF


1.

Inkjet sustavi(tintamlaznica)koriste konvencionalnainkjet bojilanabazivodeilivrstogvoska, kojisemlaznicamaaplicirajudirektnonaoslojeno sitoi osvjetljavaju.


1) Sitomorabitioslojeno safotoosjetljivimslojem(emulzijom). 2) Slikaseapliciranaslojupotrebom inkjet principa formiranje maske(kaozamjenazafilm). 3) Slijediklasinoosvjetljavanje. 4) Osvijetljenidijelovifotosloja postajunetopivi. 5) Neosvijetljenamjestanasloju,prekrivenainkjet bojilom (maskom),seispirupomouvode. 6) Nakonsuenja,tiskovnaformaspremnajezatisak.
248

Computerto Screen postupciizradeTF


Sustavinabazivoskakoristeploicevoskatopive uvodi,kojesezagrijavajuuCtSureajima.
2.
1) Rastopljenvosaksemlaznicamatrcanapremazanosito

gdjeseugraujetvoreipreciznedetaljesagustoom obojenjaodDmax=4.5ilivie. 2) Vosakprekrivaonapodrujanasitukojasenebitrebala osvjetljavati (formiramasku),ostavljajuitiskovneelemente neosvijetljenima. 3) Nakonklasinogosvjetljavanja(konvencionalnomlampom) sitoserazvijapomouvode. 4) Razvijanjemseuklanjajutopividijelovisloja(neosvijetljeni). 5) Nakonsuenja,tiskovnaformaspremnajezatisak.
249

Computerto Screen postupciizradeTF


3. Ispislaserom
PosljednjatehnologijauCtS

sustavimakoristijedanilivielasera (diodana405nm)zaosvjetljavanje emulzije. Laserskisnopskidaslojemulzijena mjestimatiskovnihelemenata,dok emulzijaostajenabuduimslobodnim povrinama. Ovametodajeprikladnasamokod sitasmetalnimmreicamadoknije primjenjivakoduobiajenih poliesterskihsita. Koristisesamouspecijalnim prigodama,uglavnomkodtiskana tekstilikeramiku.
Videoscreen
250

Usporedbaworkflow.Konv.VS.CtS sustav
Konvencionalni workflow Kreiranje digitalne slike - priprema RIP Prenoenje slike na film Obrada filma Retuiranje (korekcije) filma Postavljanje filma u toan registar Izrada TF za sitotisak: Postavljanje filma na sito Postavljanje vakumskog okvira Izvlaenje vakuma Osvjetljavanje sita Uklanjanje sita sa vakumskog okvira Uklanjanje filma, pohrana filma Razvijanje sita, suenje Tisak
251

CtS workflow Kreiranje digitalne slike - priprema RIP Prenoenje slike na sito Osvjetljavanje sita Razvijanje sita, suenje Tisak

Pojmovi
CtP kodTFzapropusnitisak TipoviCtSa

252

Predavanje12 2012/13

TISKOVNEFORME2

253

Sadraj12.predavanja
Standardizacijaprocesaizrade

tiskovnihformi Praenjeparametarareprodukcije egzaktnimmetodama Instrumentalnemetodemjerenja Vizualnemetode Kontrolnapoljanatiskovnimformama

254

Analiza procesa pripreme iizrade TF


Tekst Slika Ilustracija Integracija

A
Predloak
Impozicija

B
Zapis

C TF

Raunalna obrada

Kopirni postupak

Formiranje TE/SP

0
0,1,2 procesitransformacijeslike A,B,C tokemjerenja

255

FaktorikojiutjeunarazinukvaliteteTF
Fotomehaniki postupakizradetiskovnihformi
1. Fotosjetljivi slojevi 2. Izvori EM zraenja 3. Spektralna osjetljivost fotoslojeva 4. Spektralni sastav EM zraenja 5. Debljina fotoosjetljivog sloja 6. Mikroklimatski uvjeti 7. Ureaj za kontaktno kopiranje 8. Snaga izvora zraenja 9. Udaljenost izvora zraenja 10. Raspodjela zraenja 11. Razvijanje

256

FaktorikojiutjeunarazinukvaliteteTF
Digitalnipostupakizradetiskovnihformi
1. Fotosjetljivi slojevi 2. Izvori EM zraenja (laseri, diode) 3. Spektralna osjetljivost fotoslojeva 4. Spektralni sastav EM zraenja 5. Debljina fotoosjetljivog sloja 6. Mikroklimatski uvjeti 7. Ureaj za ispis (platesetter) 8. Snaga lasera i brzina okretaja bubnja 9. arina daljina i zum 10. Razvijanje, naknadna obrada
Prilagoavanje snage lasera i brzine okretaja bubnja utjecat e na vrijeme izrade, ali i na kvalitetu ispisa na TF Odstupanja - mogu biti posljedica primjene tiskovnih formi razliitih debljina, centrifugalnih promjena uslijed rotacije cilindra ili posljedica mehanikog podrhtavanja CtP ureaja, te mogu rezultirati smanjenjem kvalitete ispisa na tiskovnoj formi
257

Mjerenjerazinekvalitetetiskovnihformi

Praenjeparametarareprodukcijeegzaktnimmetodama:
Instrumentalnemetode Vizualnemetode

Kontrolni,mjerniklinovi sadrerasterskeivietonske stepenasteklinovespoljimadefiniranihvrijednosti pokrivenostipovrinezainstrumentalnopraenjerazine kvaliteteTF,tepoljasspecifinimelementimazavizualno praenjerazinekvalititeTF. Razlikujuseodproizvoaadoproizvoaa,aomoguavaju kontroluproizvodnogprocesapremaspecifikacijama definiranimutiskari. MogunostmjerenjaTEiSP
258

tomjerimo napovriniTFzaplonitisak?
Al2O3
Fotoosjetljivi sloj Fotoosjetljivi sloj

Poveanje 100x

Poveanje 2000x

Al2O3

259

TP

260

SP
Al2O3
Fotoosjetljivi sloj

Kontaktni

kut Hrapavost povrine Impedancija Korozija

261

tomjerimo napovriniTFzavisokitisak?

262

tomjerimonapovriniTFzavisokitisak?

263

tomjerimo napovriniTFzadubokitisak?

264

tomjerimo napovriniTFzadubokitisak?

265

MjerenjedeformacijatiskovnihelemenatanaTF

Kontrolasvaketiskovneformeukljuujeuporabu kontrolnihklinovakojimorajuzadovoljiti odreeneuvjete:


lakoimplementiranjeuproizvodnju(dane utjeunaveigubitakpovrinenaTF) neutjeunabrzinureprodukcije nezauzimajupreviememorije jednostavnoukazivanjepogreaka nezahtjevajuuporabuposebnih instrumenatazamjerenje.


266

GATF/SystemsofMerrittDigitalPlateControl Target

267

Ugra/FOGRADigital PlateControl Wedge

268

FOGRACtPTestform

269

FOGRAProcessorTestform kontrolarazvijanja

270

BASFDrucksysteme GmbH Digital testfile

271

Ureajzamjerenjerazinekvaliteteofsetnih tiskovnihformi(PlateReader)

272

Ureajzamjerenjerazinekvaliteteofsetnih tiskovnihformi(PlateReader)

273

Ureajzamjerenjerazinekvaliteteofsetnih tiskovnihformi(PlateReader)

274

Ureajzamjerenjerazinekvaliteteofsetnih tiskovnihformi(goniometar)
Pomina Tangenta

90

Podloga

Skala
0 1 2 3 4 5 6 7 8

275

Ureajzamjerenjerazinekvaliteteofsetnih tiskovnihformi(goniometar)

276

Ureajzamjerenje razinekvalitete fleksotiskarskih tiskovnihformi

277

Ureajzamjerenjerazinekvalitetefleksotiskarskih tiskovnihformi

278

Ureajzamjerenjerazinekvalitetetiskovnihformi

fleksoTF aniloksvaljak TF dubokitisak

279

VizualnopraenjerazinekvaliteteTF

280

TF za PT

281

Poveanje. TF za PT
10% 40% 50%

Predloak

TF

Reprodukcija

282

Poveanje. TF za PT
10% 40% 50%

TF

Reprodukcija

283

Poveanje. TF za PT
10% 40% 50%

TF

Reprodukcija

284

Poveanje. TF za VT
Vie boje na rubovima

TF

Otisak

285

TF za VT

TF

Otisak

286

Poveanje. VT - otisak

287

Poveanje. TF za VT

288

TF za DT

289

Poveanje. TF za DT
cca 200 m

TF

Otisak

290

TF za ST

291

Poveanje. TF za ST

TF SP

Otisak

292

Pojmovi
Standardizacijaprocesaizrade

tiskovnihformi Praenjeparametarareprodukcije egzaktnimmetodama Kontrolnapoljanatiskovnimformama Mjerniureaji

293