You are on page 1of 1

Examen parcial dEconometria.

M1
18 de desembre de 2012
Nom i Llinatges: DNI: Grup:

_______________________________________________________________________ Valors crtics t i F: , . , , , ,

1. Sha especificat el segent model de regressi i, amb una mostra de 30 observacions, sha obtingut la predicci per interval condicionada a donada per Aix mateix se sap que i . a) Quins sn els estimadors MQO dels tres parmetres del model? b) Contrasta la significaci individual de i . c) Obtn el coeficient de determinaci. d) Contrasta la hiptesi que . 2. Donats dos estimadors, . a) Sn estimadors consistents? b) Si tenen la mateixa varincia, quin s ms eficient en termes derror quadrtic mig? 3. Sha estimat un model de regressi que explica la despesa en consum de les famlies, C, en funci dels ingressos, I, la riquesa neta en actius, R, el nombre de membres de la unitat familiar, M, i del fet de si el sustentador principal est a latur o no (Di=1 si hi est): per a i=1,...,100, i sha obtingut VT1=200 i VE1=90. Addicionalment, shan estimat els models i , se sap que els seus biaixos sn i

amb VE2=88, VE3=85 i VE4=75. a) Contrasta la significaci conjunta dels regressors del model M1. b) Fes un grfic de les relacions entre el consum i els ingressos per a les famlies dun i dos membres a partir del model M3.Selecciona un dels 4 models a partir de contrastos de restriccions lineals. c) Obtn el coeficient de determinaci corregit del model M2.