Examen parcial d’Econometria.

M1
18 de desembre de 2012
Nom i Llinatges: DNI: Grup:

_______________________________________________________________________ Valors crítics t i F: , . , , , ,

1. S’ha especificat el següent model de regressió i, amb una mostra de 30 observacions, s’ha obtingut la predicció per interval condicionada a donada per Així mateix se sap que i . a) Quins són els estimadors MQO dels tres paràmetres del model? b) Contrasta la significació individual de i . c) Obtén el coeficient de determinació. d) Contrasta la hipòtesi que . 2. Donats dos estimadors, . a) Són estimadors consistents? b) Si tenen la mateixa variància, quin és més eficient en termes d’error quadràtic mig? 3. S’ha estimat un model de regressió que explica la despesa en consum de les famílies, C, en funció dels ingressos, I, la riquesa neta en actius, R, el nombre de membres de la unitat familiar, M, i del fet de si el sustentador principal està a l’atur o no (Di=1 si hi està): per a i=1,...,100, i s’ha obtingut VT1=200 i VE1=90. Addicionalment, s’han estimat els models i , se sap que els seus biaixos són i

amb VE2=88, VE3=85 i VE4=75. a) Contrasta la significació conjunta dels regressors del model M1. b) Fes un gràfic de les relacions entre el consum i els ingressos per a les famílies d’un i dos membres a partir del model M3.Selecciona un dels 4 models a partir de contrastos de restriccions lineals. c) Obtén el coeficient de determinació corregit del model M2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful